Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 11, 2013

М. Г. Бойкод. е. н., професор, Київський національний торговельно-економічний університет "КНТЕУ"

ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ РЕНТИ В ТУРИЗМІ

M. BoykoDoctor economic sciences, professor of Department hotel-restaurant and tourism business, Kyiv National University of Trade and Economics

FEATURES OF FORMATION RENTS IN TOURISM

У статті обґрунтовано позицію, що формою отримання додаткового прибутку у туризмі є туристична рента. Проаналізовано економічну сутність туристичної ренти. Доведено, що туристичні ресурси є джерелом формування туристичної ренти. Визначено основні фактори, які впливають на утворення ренти в туризмі. Запропоновано досліджувати структуру туристичного продукту, який обумовлює отри­мання споживчої ренти як однією з видів туристичної ренти.

The article deals with the position that additional income in tourism is rent. Analyzed the economic nature of rent in tourism. It is proved that tourism resources are the source of rents. The factors influencing the formation of rents in tourism. It is proposed to investigate the structure of the tourism product to determine consumer rents in tourism.

Г. Г. Старостенкод. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії, Національний університет державної податкової служби України, м. ІрпіньА. В. Сурженкостудент, Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

H. StarostenkoDoctor of economics, Professor, Professor of Economics, National University of State Tax Service of Ukraine, IrpinA. Surzhenkostudent, National University of State Tax Service of Ukraine, Irpin

TAX REGULATION OF BANKS IN THE CONDITIONS OF INFORMATION SOCIETY

У статті розкрито особливості та принципи податкового регулювання діяльності банків, показана методика оподаткування різних типів банківських операцій та проведено аналіз оподаткування банківської діяльності в Україні в умовах становлення інформаційного суспільства. Досліджено зміни обсягів прибутку банків та відповідних йому обсягів податкових надходжень до бюджету. Виявлені недоліки функціонування банківської системи, проаналізовано особливості її нормативно-правового забезпечення та державної політики в сфері банківництва. Визначено специфіку діяльності держави щодо оподаткування банківської діяльності в Україні в розрізі побудови економічної системи інформаційного типу та запропоновані відповідні напрями удосконалення цього процесу, зокрема зменшення податкового тиску, розвитку ринку банківських послуг та оптимізації самого процесу справляння податків на засадах інформатизації.

The article describes the features and principles the tax regulation of banks, it shows taxation of different types of banking operations and the analysis taxation of banking activities in Ukraine in the process of conditions information society . The changes of profits of banks and corresponding thereto in tax revenue are studies. Identified weaknesses of the banking system, the peculiarities of the legal provision and public policy in banking . The specificity of the state tax on banking activities in Ukraine in the context of building information type of economic system and proposed appropriate directions for improvement of this process, including reducing the tax burden of the banking market and optimize the process of levying taxes on the basis of information.

Г. Л. Ступнікерк. е. н., доцент, доцент кафедри экономической подготовки и переподготовки, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», м. ДніпропетровськВ. Ю. Божановад. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, управління проектами і логістики, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», м. Дніпропетровськ

СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

G. L. StupnikerPhD, Associate Prof., PhD, Associate Prof. of Department of economic education and retraining, Prydniprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture, DnipropetrovskV. Yu. BozhanovaPhD, Prof., Department of Management, Project Management and Logistics Prydniprovs'ka State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipropetrovsk

STRATEGIC APPROACHES TO INNOVATION DEVELOPMENT OF MODERN ENTERPRISE

В статті визначено основні проблеми формування та реалізації інноваційних стратегій сучасними підприємствами. Наведено показники аналізу і оцінки в системі фінансових та нефінансових характеристик капіталу підприємства. Обґрунтовано стратегічні підходи, що забезпечать довгострокову інвестиційну привабливість підприємствам, що впроваджують інновації на основі власного інтелектуального капіталу.

In the article the key issues of formation and implementation of innovative strategies of modern enterprises are determined. Indices of analysis and evaluation in the system of financial and non-financial characteristics of company’s capital are presented. Strategic approaches that will provide long-term investment attractiveness to companies that implement innovations on the basis of their own intellectual capital are substantiated.

В. Г. Потапенкок. г. н., ст. н. с., Національний інститут стратегічних досліджень, м. КиївР. З. Подолецьк. е. н., ст.н.с. ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. КиївВ. В. Мухінздобувач, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО - ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ БАЛАНСУ ІНТЕРЕСІВ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

V. Potapenkocandidate of the geographical sciences, senior scientist, National Institute for Strategic Studies, KyivR. PodoletsPh.D., senior scientist «Institute of Economics and Forecasting, NAS of Ukraine", KyivV. Mukhinresearcher, National Institute for Strategic Studies, Kyiv

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF BALANCE OF INTERESTS IN THE ENERGY SECTOR OF UKRAINE

На підставі дослідження практики задоволення державами світу власного попиту на енергоносії визначені умови підвищення ефективності організаційно - економічних механізмів формування балансу інтересів у енергетичній сфері України.

Based on the research of the world practice of meeting the demand for energy, the prerequisites of improving the efficiency of organizational and economic mechanisms of forming the balance of interests in the energy sector of Ukraine are defined.

Н. І. Антощишинак. е. н., доц. каф. Економіки, обліку та аудиту ПВНЗ «Европейський університет»

ЦІННІСТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ АВІАКОМПАНІЙ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

N. I. AntoschyshynaPh.D., associate professor of the economics, accounting and audit department of European University

VALUE-BASED APPROACH TO MANAGE THE DEVELOPMENT OF THE AIRLINES IN CONDITIONS OF STRENGTHENING THE INTEGRATION PROCESSES IN THE ECONOMY OF UKRAINE

В статті проведений огляд теоретичних і практичних аспектів розвитку авіакомпаній на засадах цінністно-орієнтованого управління в умовах посилення інтеграційних процесів в економіці України.

The paper contains review of the theoretical and practical aspects of the airlines development on the basis of values-based management in case of strengthening of the integration processes in Ukraine.

В. Б. Васютак. т. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваВ. В. Мормульстудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

V. B. VasyutaPh.D., Ass.Prof., Ass.Prof. of Department of Economics and enterprise management personnel, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaV. V. Mormulstudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

INTENSIFICATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION

У статті розглянуто економічну сутність та види інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. Проведено аналіз рівня інтенсифікації виробництва на аграрному підприємстві та розроблені основні стратегічні напрямки щодо її зростання.

The article deals with the economic nature and types of agricultural intensification. The analysis of the level of intensification of production in the agricultural enterprise and has developed its strategic direction and growth.

О. О. Піддубнак. е. н., завідувач кафедри економічної кібернетики Обласного комунального вищого навчального закладу «Інститут підприємництва «Стратегія»

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

О. О. PiddubnaCandidate of Economic Scienc, head of Department of Economic cybernetics regional municipal higher educational institution ”Strategy”, the Institute for Entrepreneurship, Zhovti Vody

OPTIMIZING OF THE USING OF PRODUCTION POTENTIAL OF ENTERPRISE

Для оптимізації використання виробничого потенціалу підприємства запропоновано систему динамічних моделей з використанням апарату диференціальних рівнянь. Побудовано модель динаміки основних фондів підприємства - складової виробничого потенціалу – як розв’язок диференціального рівняння. Для оцінки тенденцій розвитку виробничого потенціалу підприємства використано систему нелінійних диференціальних рівнянь з параметром, для якої ідентифіковано структуру атрактора, що відповідає періодичній динаміці економічних показників досліджуваної системи. Для вдосконалення виробничої програми підприємства запропоновано оптимізаційну модель параметричного програмування. Моделювання динаміки виробничого потенціалу підприємства і подальше проектування на основі цих моделей модулів прикладних рішень надасть можливість формувати аргументовані пропозиції щодо вдосконалення системи управління виробничим потенціалом, що, в свою чергу підвищить ефективність використання виробничого потенціалу підприємства.

It is proposed system of dynamic models with the using of differential equations to optimize the production capacity of the enterprise. It is built the model of the dynamics of the core business - part of productive capacity - as a solution of the differential equation. It is used a system of nonlinear differential equations with a parameter for which the identified structure attractor corresponding periodic dynamics of economic performance of the system studied to assess trends in the production potential of the company. In order to improve enterprise production program it is proposed optimization model of parametric programming. Modeling the dynamics of the production potential of the company and the subsequent design based on these models modules provide application solutions to form reasoned proposals to improve management production capacity, which in turn will increase the efficiency of the production potential of the company.

Я. В. Ромусікк. е. н., ст. н. с. відділу економічного зростання та структурних змін в економіці, ДУ „Інститут економіки та прогнозування НАН України”, м. Київ

ТЕХНОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ЕКОНОМІКИ: ВІТЧИЗНЯНІ ТА СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ

I. RomusikPh.D., senior research officer, department of economic growth and structural changes in the economy, Institute for economics and forecasting of National Academy of Sciences of Ukraine

THE TECHNOLOGICAL STRUCTURE OF THE ECONOMY: DOMESTIC AND GLOBAL TRENDS

У статті визначено структуру технологічних інвестицій та структуру переробної промисловості країни в розрізі валової доданої вартості та випуску продукції, реалізації та експорту. Оцінено диспропорції країни за показником продуктивності та динаміку розвитку показника відносно глобальних світових трендів. Надано комплексні рекомендації щодо здійснення заходів якісного покращення технологічної структури економіки країни та її здатності до ефективного розвитку.

The article outlines the structure of investment and technological structure of manufacturing in the country in terms of gross value added and output, sales and exports. Country disproportion on an index of the labour productivity and its dynamics relative to the global world trends is estimated. Complex recommendations about measures of the improvement the quality of the technological structure of the economy and its capacity for effective development are given.

В. Я. Чевгановак. е. н., професор кафедри, завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет ім.. Юрія КондратюкаА. С. Скрильникасистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом., Полтавський національний технічний університет ім.. Юрія Кондратюка

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНСОТІ ПІДПРИЄМСТВ

V. ChevganovaProfessor, PhD, Poltava National Technical Yuriy Kondratyuk University, PoltavaA. Skrylnikovassistant, Poltava National Technical Yuriy Kondratyuk University, Poltava

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE IMPACT CONTROLLING SYSTEM FOR ENERGY EFFICIENCY ENTERPRISES

В статті висвітлено організаційно-методичні засади побудови системи управління енергоефективність підприємством на основі системи контролінгу. Розглянуто умови та особливості організації системи контролінгу і його впливу на енергоефективність підприємства.

The article highlights the organizational and methodological basis for building energy management system based enterprise systems controlling. The conditions and characteristics of controlling system and its impact on the energy business.

Г. Т. Чеховичк. е. н., доцент кафедри «Менеджмент організацій» ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут»

ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИКАТОРІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

G. T. Chekhovychk. e. n., dotsent kafedry «Menedzhment orhanizatsij» PVNZ «Khersons'kyj ekonomichno-pravovyj instytut»

IDENTIFYING INDICATORS OF ECONOMIC SECURITY REGION

Статтю присвячено дослідженню індикаторів економічної безпеки та доцільністю вибору індикаторів економічного циклу як індикаторів системи забезпечення економічної безпеки регіонів та країни в цілому.

The article is devoted to the study of economic security indicators and appropriateness of the choice of indicators of the economic cycle as indicators of the system of economic security of regions and countries.

Н. І. Верхоглядовад. е. н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ ПДАБА, м. ДніпропетровськІ. О. Каширніковааспірант, асистент кафедри обліку, економіки та управління персоналом підприємства, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпропетровськ

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

N. I. VerhoglyadovaDr. Sc. (Econ.), Prof., the provost on scientific and pedagogical work of Prydniprovs’k State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnepropetrovsk cityI. O. Kashyrnikovapostgraduate student, an assistant of Department of accounting, economics and human resources management of enterprise, Prydniprovs’k State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnepropetrovsk city

METHODOLOGICAL APPROACH TO THE DEFINITION OF INNOVATIVE CAPACITY OF ENTERPRISE

Стаття присвячена актуальній проблемі визначення інноваційного потенціалу підприємства. Авторами проведено аналіз існуючих підходів до визначення сутності інноваційного потенціалу та його складових компонентів. У дослідженні інноваційного потенціалу підприємства в сучасних умовах найбільш прийнятним є використання комплексного підходу до визначення сутності інноваційного потенціалу, адже він враховує багатогранність досліджуваного поняття інноваційного потенціалу, не концентруючись на окремих його характеристиках, а об’єднуючи їх.

This article is devoted to the problem of determining actual innovation potential of enterprises. The authors analyzed the existing approaches to defining the essence of innovation potential and its components. In research of innovation capacity of enterprises in modern conditions most acceptable is to use complex approach to determining the nature of innovation potential, because it takes into account the diversity of the studied concept of innovative capacity without concentrating on its individual characteristics but combining them.

Н. Б. Андрейшинастарший викладач кафедри «Економічна кібернетика», Обласний комунальний ВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ЩОДО МОДЕЛЮВАННЯ РІВНОВАГИ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ МЕТОДАМИ ДИНАМІКИ

N. B. Andreishinaregional municipal higher educational institution ”Strategy”, the Institute for Entrepreneurship, Zhovti Vody

THE CONCEPTUAL APPROACH TO THE SUPPLY AND DEMAND EQUILIBRIUM MODELING BY DYNAMIC METHOD

В статті пропонується концептуальний підхід щодо моделювання рівноваги попиту та пропозиції методами динаміки. Даний підхід дозволить проводити комплексний аналіз ринкової ситуації та знаходити рівноважну ціну на продукцію підприємства. На першому етапі розглядаються теоретичні аспекти представлення процесу досягнення ринкової рівноваги, як керованого процесу. На другому етапі проводиться аналіз поточного стану підприємства, який дозволяє виявити можливі проблеми, перспективи та обмеження, що виникають в процесі функціонування підприємства. На третьому етапі будується динамічна модель знаходження рівноважної ціни. Функції попиту та пропозиції обираються лінійними та розглядаються в залежності від ціни товару та зміни цієї ціни. Заключний етап – це розробка проекту додаткового модуля інформаційної системи підприємства для оперативного управління цінами на основі моніторингу рівноважних цін.

The considered article shows the conceptual approach to the supply and demand equilibrium modeling by dynamic method. This approach allows performing the comprehensive analysis of the market situation and finds out the fair company's products price.
The first step considers the theoretical aspects how to describe the marked equilibrium achievement as managed process.
The second step performs the current company’s state analyze. It allows to detect a possible issues, prospects and limitations that can happen in the company’s business.
The third step builds the price equilibrium price dynamic model. The demand and supply functions are considered as linear ones and depend on commodity price volatility.
The final step is developing the project of company’s information system module for price operational control, based on current company’s business state monitoring.

Т. Л. Боднарчукаспірант, молодший науковий співробітник, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

ВПЛИВ ПОЛІТИКИ ПРОТЕКЦІОНІЗМУ НА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

T. L. BodnarchukPostgraduate student, Junior Researcher, Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv

EFFECT OF THE PROTECTION POLICY ON THE FORMATION OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF UKRAINIAN LANDS (ХІХ – EARLY ХХ CENTURIES)

Стаття присвячена дослідженню ролі політики протекціонізму у перетворенні України на центр європеїзації Російської імперії ХІХ – початку ХХ ст.. Визначено економічні переваги та лідерські позиції української території у загальноімперському народному господарстві. Виявлено вплив заходів урядового протекціонізму на процес активізації та посилення промислового, торговельного та транспортного потенціалу українських земель.

The article investigates the role of the protection policy in transformation of Ukraine at the center of the Russian Empire Europeanisation in ХІХ – early ХХ centuries. Some economic benefits and leading positions of Ukrainian territory in the imperial economy are determined. The influence of the governmental protective measures on the activation and intensification of industrial, trade and transport potential of the Ukrainian lands is revealed.

О. М. Згурськаздобувач кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЛОГІСТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ МОЛКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

О. М. ZhurskaPostgraduate of Department of marketing and international trade, National University of life and environmental sciences of Ukraine, Kiev

LOGISTIC ASPECTS OF PROVIDING OF COMPETITIVENESS OF AGROINDUSTRIAL ENTERPRISES ARE ON PROCESSING OF MILK OF UKRAINE

У статті визначено та обґрунтовано логістичні аспекти забезпечення конкурентоспроможності агропромислових підприємств молокопереробної галузі. Розглянуто суть та принципи системи ланцюга поставок, що охоплює весь процес перетворення вихідної сировини в готову продукцію та доставку цієї продукції до кінцевого споживача. Визначено, що вирішення складних завдань планування у структурі ланцюга поставок вимагає відповідних спеціалізованих інформаційних систем.

In the article certainly and grounded logistic aspects of providing of competitiveness of agroindustrial enterprises from processing of milk. Considered еssence and principles of the system of chain of deliveries, which engulfs all process of transformation of feedstock in the prepared products and delivery of this products to the eventual user. Certainly, that the decision of difficult tasks of planning in the structure of chain of deliveries requires the proper dedicaded informative systems.

Н. В. Мартинюкасистент кафедри менеджменту організацій ім. проф. Є. Храпливого, Львівський національний аграрний університет, м. Львів

ЧИННИКИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. V. Martyniukassistant of department of management, Lviv national agrarian university, Lviv

THE FACTORS OF PERSONAL COMPETITIVENESS DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті розглянуто і систематизовано основні чинники розвитку конкурентоспроможності персоналу сільськогосподарських підприємств. Виявлено умови зростання конкурентних переваг працівників. За рівнями виникнення і дії автором виділено групи індивідуальних, мікро-, мезо- та макроекономічних чинників впливу на конкурентоспроможність персоналу. Їх номенклатура враховує галузеві особливості специфіку розвитку кадрового потенціалу сільськогосподарських підприємств.

In the article, the main factors of personal competitiveness development of the agricultural enterprises are considered and systematized. The conditions of increasing of competitive advantages of workers have been found. According to levels of appearing and functioning, the groups of individual, micro-, mezo- and macroeconomic factors, which has an influence on the personal competitiveness has been separated by author. Their range takes into account the branch features and specific of staff potential development of agricultural enterprises.

А. С. Карнаушенкоаспірант кафедри обліку і аудиту та фінансів ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЛІЗИНГУ ЯК ВИДУ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Alla S. Karnaushenkograduate Department of Accounting and Auditing and Finance DVNZ "Kherson State Agrarian University"

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF LEASING AS A FORM OF FINANCING INNOVATION FARMS

У статті наведено та проаналізовано перелік переваг та недоліків лізингу як виду фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств.

The article presents and analyzes a list of advantages and disadvantages of leasing as a form of financing innovation of agricultural enterprises.

О. П. Динькааспірант кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПРИНЦИПІВ „ЗЕЛЕНОЇ” ЕКОНОМІКИ ЩОДО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

O. DynkaAspirant at the Department of management and foreign economic activity Ukraine National Forestry University, Lviv

IMPLEMENTATION OF THE “GREEN” ECONOMY PRINCIPLES WITH REGARD TO THE ENERGY EFFICIENT EXPLOITATION OF FOREST RESOURCES

Керуючись принципами „зеленої” економіки досліджуються екологічні, соціальні та економічні аспекти енергетичного використання лісових ресурсів. Обґрунтовуються напрями сталого енергетичного використання лісових ресурсів України в контексті сучасних вимог до використання енергії з відновлюваних джерел.

The article examines the ecological, social and economic aspects of energy efficient exploitation of forest resources based on the principles of “green” economy. Various directions for development of sustainable energy efficient exploitation of forest resources in Ukraine are provided within the context of the current requirements towards the usage of renewable energy resources.

Ю. О. Лещенкомагістрант Національного університету харчових технологій, м. Київ

УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК БОРОШНА – ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ СЬОГОДНІ? СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БОРОШНОМЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

I. A. Leshchenkoundergraduate of The national university of food technologies, Kiev

UKRAINIAN MARKET OF FLOUR - WHAT HAPPENS NOW? STATUS AND TRENDS IN THE MILLING INDUSTRY

У статті досліджуються основні моменти розвитку борошномельно-круп’яної промисловості України, зокрема проблематика ринку борошна, його процеси та тенденції. Розглянуто поняття борошна, визначені головні види борошна. Також досліджується державне регулювання та основні засоби адміністративного впливу держави на функціонування та розвиток АПК України. Наголошено на особливостях ціноутворення та конкуренції на українському ринку борошна. У результаті проведеного дослідження визначено головних гравців на українському ринку борошномельно-круп’яної промисловості, надані прогнозні показники балансу ринку борошна.

This article examines the main points of the milling industry of Ukraine, in particular issues flour market, its processes and trends. Identified the concept of flour and its main types. Also investigated state regulations and administrative fixed assets of state influence on the functioning and development of agriculture in Ukraine. The features of pricing and competition in the ukrainian market of flour are emphasized. As a result, the major players in the ukrainian market of the milling industry are identified, prognostic indicators of a balance of flour market are given.

В. В. Голікаспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

V. V. Holikpost-graduate student, National university of life and environmental sciences of Ukraine, Kyiv

FORMATION OF STRATEGIC PROVIDING SYSTEM FOR MANAGEMENT OF ENTERPRISES COMPETITIVENESS

У статті досліджено систему стратегічного забезпечення управління конкурентоспроможністю підприємств, що базується на формуванні конкурентних
переваг шляхом застосування теоретико-методологічного інструментарію стратегічного управління.

The article examines formation of strategic providing system for management of enterprises competitiveness, based on the formation of competitive advantages through the application of theoretical and methodological tools of strategic management.

С. В. Грибанаспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

СИСТЕМА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

S. V. Grybangraduate student, Zhytomyr national agroecological university

SYSTEM OF ANTI-RECESSIONARY MANAGEMENT BY THE ENTITY

Антикризове управління в широкому розумінні має на меті не тільки подолання наслідків негативних подій на підприємстві, але й запобігання їх появі. Аналіз патологій організаційної поведінки дозволяє виявити передумови формування криз різної морфології. Групування інструментів антикризового управління здійснено відповідно до характеру криз.

Crisis management in the broadest sense is to not only overcome the effects of negative events in the company, but also to prevent their occurrence. Analysis of the pathologies of organizational behavior reveals the prerequisites for the formation crises of different morphology. Grouping instruments of crisis management carried out in accordance to the nature of crises.

Н. В. Сакір-Молочкоаспірант кафедри макроекономіки та державного управління, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ

ПРИНЦИПИ ТА ЗАВДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

N. V. Sakir-Molochkopostgraduate student of Macroeconomics and Public Administration Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

PRINCIPLES AND TASKS OF REGIONAL ECONOMIC COOPERATION

Сучасне світове господарство розвивається в контексті глобалізації. Глобалізація суттєво впливає на розвиток національних економік, сприяє розширенню спектру суб’єктів міжнародної конкуренції. Тому окремі регіони можуть представляти власні країни на міжнародному ринку та проводити самостійну політику. Регіональне економічне співробітництво стає важливим аспектом економічного розвитку держави. У статі досліджено теоретичні та практичні аспекти регіонального економічного співробітництва. Описано принципи регіонального економічного співробітництва. Обґрунтовано основні завдання регіонального економічного співробітництва.

Modern world economy is developing in the context of globalization. Globalization influences the development of national economies, promotes the expanding of range of subjects of international competition. Therefore, some regions may represent their country on the international market and pursue an independent policy. Regional economic cooperation is an important aspect of economic development of the country. In the article theoretical and practical aspects of regional economical cooperation are researched. Principles of regional economical cooperation are described. Main tasks of regional economical cooperation are grounded.

Т. А. Заецк. э. н., старший преподаватель кафедры менеджмента, Киевский Национальный Университет технологий и дизайна

КОРПОРАTИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК СОВОКУПНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

T. A. ZaietsPh.D., senior lecturer, Department of management, Kyiv national University of technologies and design

CORPORATE MANAGEMENT AS TOTALITY OF INTERACTIVE INGREDIENTS

В статье рассмотрены элементы системы корпоративного управления на предприятиях Украины. Рассмотрены внешние аспекты корпоративного управления, которые характеризуют отношения между акционерным обществом и государством, а именно взаимодействие акционерного общества и государственных органов управления. Также рассмотрены внутренние аспекты деятельности акционерного общества, которые характеризуют его корпоративное управление изнутри.

In the article the ingredients of the system of corporate management are considered on the enterprises of Ukraine. The external aspects of corporate management, that characterize relations between a joint-stock company and state, are considered, namely co-operation of joint-stock company and public organs of management. The internal aspects of activity of joint-stock company are also considered, that characterize his corporate management from within.

С. М. Колачкандидат економічних наук, в. о. доцента, Львівський національний аграрний університет

МОЖЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ

S. M. Kolachcandidate of economic sciences, associate professor, Lviv national agrarian university

POSSIBILITIES OF ADJUSTING OF INFLATIONARYPROCESS IN ECONOMIC SPHERE

Досліджено способи регулювання інфляційного процесу та теорії на яких вони базуються. Акцентується увага на суті інфляції та ефективності грошових реформ. Пропонуються шляхи подолання інфляції та нові підходи щодо управління інфляцією в умовах макроекономічної нестабільності.

The methods of adjusting of inflationary process and theory are investigational on that they are based. Attention is accented on essence of inflation and efficiency of money reforms. The ways of overcoming of inflation and new approachesare offered in relation to a management inflation in theconditions of macroeconomic instability.

І. В. Марковак. е. н., доцент кафедри менеджменту на транспорті, Українська державна академія залізничного транспорту, м Харків

РИЗИКИ ТА ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

I. V. MarkovaCandidate of economic sciences, associate professor department of management on the transport of the Ukrainian state academy of railway transport, Kharkiv

THE RISKS AND CHALLENGES OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS ON THE RAILWAY TRANSPORT

В умовах реформування залізничного транспорту проблеми державно-приватного партнерства та розподілу ризиків при реалізації проектів державно-приватного партнерства набувають особливої актуальності. У статті розглянуто проблеми співробітництва держави та бізнесу, визначено ризики учасників державно-приватного партнерства на залізничному транспорті. Розподіл ризиків між учасниками державно-приватного партнерства на залізничному транспорті пропонується здійснити в залежності від функцій, якими будуть наділятися держава та приватні структури в сфері залізничних перевезень.

In terms of railway reform issues public- private partnership and risk sharing in the implementation of public-private partnerships are particularly relevant. The paper considers the problem of cooperation of the state and business risks identified members of public-private partnerships for rail transport. Distribution of risk between the parties of public-private partnerships in railway transport offered to implement depending on the features that will be vested with the state and private institutions in the field of railway transportation.

Ю. В. Лазарасистент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІНИ СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВУГІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Iu. V. LazarProfessor’s assistant of management department, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

PROGNOSTICATION FOR CHANGE OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF COAL ENTERPRISES ON THE PRINCIPLES OF SOCIAL RESPONSIBILITY

В статті розроблено методичні підходи до прогнозування показників соціально відповідального управління, зокрема безпеки праці, що здійснюють вплив на стан інвестиційної привабливості вугільних підприємств. Визначено трактування сутності соціально відповідального управління підприємством. Розроблено алгоритм економіко-математичного моделювання і прогнозування індикаторів впливу та їх відповідних показників на основі порівняння досліджуваних вугільних підприємств з базовим об’єктом. Шляхом застосування математичного апарату до оцінювання впливу показників соціально відповідального управління на індекс інвестиційної привабливості вугільних підприємств було отримано відповідні прогнозні значення найбільш значущих показників станом на 2014-2016 рр. Використовуючи метод ковзного усереднення розраховано значення індексу інвестиційної привабливості вугільних підприємств на основі прогнозних даних з урахуванням ефекту пролонгації в часі.

In the article it is elaborated methodological approaches to forecasting performance of socially responsible management indicators, including safety, exercising influence on the investment attractiveness of coal enterprises. Definitely interpretation of the essence of socially responsible management is also covered in the article. It is elaborated the algorithm of economic-mathematical modelling and prediction of impact indicators with their corresponding indicators, by comparing the studied coal enterprises to the base object. Through the use of mathematical tools to assess the impact performance of socially responsible indicators on the index of investment attractiveness for coal enterprises received appropriate predicted values for the most significant figures of the 2014-2016. By using the method of moving averaging it was calculated index of investment attractiveness of coal enterprises based on forecast data given the effect extension of time.

Л. М. Кобринасистент кафедри фінансів і кредиту, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ ПІДПРИЄМСТВАМИ У МОЛОКОПРОДУКТОВОМУ ПІД КОМПЛЕКСІ АПК

L. M. KobrynAssistant of the Department of Finance and Credit, Lviv National Agrarian University, Dubliany

IMPROVEMENT OF INTERACTIONS AMONG ENTERPRISES IN MILKPROCESSING SUBCOMPLEX OF AIC

В даній статті подано результати аналізу сучасного стану економічних взаємовідносин в молокопереробному під комплексі АПК. Окрему увагу приділено ефективності функціонування молокопереробних підприємств. Розглянуто проблему вибору каналу реалізації молока та молочної продукції кінцевим споживачам. Запропоновано основні напрямки удосконалення організаційної структури молокопереробних підприємств на найближчу перспективу. Рекомендовано сформувати такий ціновий ланцюг, який би забезпечував організацію виробництва за принципами взаємовигідного комерційного розрахунку між усіма стадіями руху продукції від виробника до споживача. Також пропонується використати внутрішні незадіяні резерви зниження витрат сировини. Це, в свою чергу, дасть можливість молокопереробним підприємствам задовольняти вимоги споживачів з низьким рівнем купівельної спроможності та завоювати нові сегменти ринку. Вдосконалення взаємовідносин у молокопереробному підкомплексі повинно базуватися на інноваційному менеджменті, сучасній маркетинговій діяльності та підвищенні зацікавленості всіх учасників в кінцевих результатах.

The article provides results of the analysis of present conditions of economic interaction in AIC’s dairy subcomplex. Special attention is paid to efficiency of milk processing enterprises’ performance. The author analyzes the choice problem of channel of milk and dairy products distribution to ultimate consumers. The work proposes principal directions of improvement of organization structure of milk processing enterprise for the nearest future. It is recommended to set a price chain, which will be able to provide production organization that corresponds the principles of mutually beneficial commercial expectation at all stages of products’ move from producer to consumer. It is also offered to apply inner uninvolved reserves for the decrease of expenditure on raw materials. Thus, it enables for milk processing enterprises to satisfy requirements of consumers, having low level of purchasing capacity and occupy new segments of the market. Improvement of the interaction in milk processing subcomplex should be based on innovation management, modern marketing activity, and raise of all participants’ interest in final results.

М. В. Масловськастудентка, Донецький національний технічний університет, м. ДонецькН. О. Перевозчиковак. е. н., доцент, Донецький національний технічний університет, м. Донецьк

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Maryna Maslovskastudent, Donetsk National Technical University, DonetskNatalia PerevozchikovaCand. of Econ. Sciences, University Reader, Donetsk National Technical University, Donetsk

FEATURES OF THE PROCESS OF BUSINESS PLANNING UNDER CURRENT CONDITIONS DEVELOPMENT OF UKRAINE

У даній статті проведений аналіз сучасного стану бізнес-планування на підприємствах України. Виявлені основні проблемні моменти і слабкі місця українських бізнес-планів. Розглянуті основні недоліки при замовленні бізнес-плану як специфічної послуги.

This article analyzed the current state of business planning in the Ukraine, identified key problematic aspects and weaknesses of Ukrainian business plans, and considered the basic disadvantages in the ordering business plan as a specific service.

А. В. Емецд. геол. н., ведущий научный сотрудник, Институт геохимии, минералогии и рудообразования Национальной Академии наук Украины, г. КиевН. В. Жикалякк. геол.-мин. н., генеральный директор, государственное региональное геологическое предприятие «Донецкгеология», г. Артёмовск

ВОПРОСЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НЕДР И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ДОТАЦИОННОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ГОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

A. V. EmetzDrSc, Leading Researcher, Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of National Academy of Science of Ukraine, KievM. V. ZhykalyakPhD, Director General, State Regional Enterprise “Donetskgeologiya”, Artemivsk

QUESTIONS OF PRICING OF EARTH INTERIOR AND REASONABILITY OF SUBSIDIZING STIMULATION OF MINING INDUSTRY

В статье, исходя из анализа экономического влияния предприятий на платёжный баланс государства, делается вывод об экономической выгоде ресурсонезависимости и обосновывается целесообразность привлечения в разработку минеральных объектов низкой рентабельности.

The article, starting from the analysis of economic influence of business on international balance of payment, concludes an economical profit from resource independence and suitability of drawing into development of subeconomical mineral objects.

С. В. Князьд. е. н., доцент, завідувач кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»Р. Б. Вільгуцькааспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»Я. С. Богіваспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. V. KniazDoctor of Economics, Associate Professor, Head of Ecological Politics and Enviroment Protection Managment Department, National University "Lviv Polytechnic"R. B. VilhutskaPostgraduate of Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"Y. S. BohivPostgraduate of Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF TRADE ENTERPRISES

Стаття присвячена розкриттю сутності методу морфологічного аналізу організаційних структур торговельних підприємств. Запропонований метод дозволяє системно проаналізувати кількісні і якісні параметри управління діяльністю торговельних підприємств, ідентифікувати резерви підвищення ефективності управління, аргументувати рішення щодо раціонального використання цих резервів.

The article is devoted to the disclosure of the method of morphological analysis of organizational structures of commercial enterprises. The proposed method allows the systematic analysis of quantitative and qualitative parameters of the management of commercial enterprises and to identify potential to raising the efficiency of management decisions to argue for the rational use of these provisions.

О. М. Лук’яновак. е. н., доцент кафедри менеджмент на транспорті, Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГУ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

О. M. Luk'yanovacandidate of economic Sciences, assistant professor of management on a transport department, Ukrainian academy of railway transport, Kharkov

WAYS OF DEVELOPMENT OF LEASING ARE ON A RAILWAY TRANSPORT

В статті вивчено закордонний досвіду застосування лізингу, виявлено причини, що стримують його розвиток в Україні та представлені економічні переваги лізингових угод. Обґрунтовано необхідність створення дочірньої лізингової компанії на залізничному транспорті.

Foreign experience of application of leasing is studied in the article, reasons which restrain his development in Ukraine and economic advantages of leasings agreements are presented are exposed. The necessity of creation of daughter's leasing company is grounded on a railway transport.

С. Б. Іваницькак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваМ. Р. Клітнастудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто основні підходи до визначення стимулювання праці на підприємстві, сформовано методологічну основу мотивації та стимулювання праці на підприємстві. Визначено основні чинники, що необхідно враховувати при створенні ефективної системи стимулювання праці.

The main approaches to incentives at the enterprise are considered in the article. The methodological basis for promoting motivation and incentives is formed. The main factors fo creating an incentive-effective system to be considered are defemined.

О. І. Шаманськак. е. н., доцент кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університетІ. М. Валькостудентка групи 4-го курсу, Вінницький національний аграрний університет

МОТИВАЦІЯ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

O. ShamanskaCand. of Econ. Vinnitsa National Agrarian UniversityI. Valkothe student of 4th course

MOTIVATION IN MANAGEMENT OF ENTERPRISE INNOVATIVE ACTIVITY

В статті досліджено способи мотивації інноваційної діяльності працівників. Визначено причини інноваційної діяльності людини та способи її організації в інтересах підприємства.

The methods of motivation of innovative activity of workers are investigational in the article. Reasons of innovative activity of man and methods of her organization are certain in interests of enterprise.

М. С. Молодоженяк. е. н., старший викладач кафедри економіки та фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. КиївТ. В. Жукаспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

M. S. Molodozheniaсandidate of economic sciences, senior teacher of economics and finance companies department, Kyiv National University of Trade and Economics, KyivT. V. Zhukteachert of economics and finance companies department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ECONOMIC MANAGEMENT OF INNOVATION ACTIVITIES IN COMPANIES

Стаття присвячена формуванню теоретико-методологічних та прикладних аспектів економічного управління інноваційною діяльністю підприємств. Результати досліджень можуть бути рекомендовані підприємствам як важелі підвищення конкурентоспроможності.

The article is devoted to the formation of theoretical, methodological and practical aspects of economic management of innovation activities in companies. Results of the analysis disclosed in the article can be recommended for usage is companies as a leverage of increasing their competitiveness.

Я. В. Щетинськак. е. н. доцент кафедри економіка підприємства, Донецький національний університет, м. Донецьк

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ НА РІВНІ РЕГІОНІВ

Y. V. ShchetinskayaCandidate of economic sciences, associate professor department of economics the enterprise, Donetsk national university, c. Donetsk

THE PRIORITY DIRECTIONS OF THE REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF SOCIAL ECONOMY AT THE LEVEL OF THE REGIONS

У статті досліджено організаційні форми та напрями сучасних форм соціальної економіки, інструменти державного регулювання і соціальна політика. Визначено пріоритетні напрями державного управління у формуванні соціальної економіки. Проведен факторний аналіз зміни регіональних індексів, який дозволяє визначити, під впливом яких внутрішніх компонент і в якому напрямі відбуваються їх зміни, тобто ідентифікувати основні "больові" точки підсистеми, які гальмують можливість досягнення цільових критеріїв розвитку соціальної економіки конкретного регіону.

The article examined organizational forms and directions of modern forms of social economy tools of State regulation and social policy. Defined priority areas of State administration in the formation of social economy. Conduct factor analysis changes in regional indexes, which allows you to identify the under the influence of any internal component and in which direction to take their changes, i.e. to identify the basic "pain points subsystems that are delaying the possibility of achieving the target criteria for the development of social economy of a particular region.

Н. В. Бугасдоцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївЮ. О. Панченкомагістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ

N. V. Bugasassociate professor of management department, Kyiv National University of Technologies and DesignY. O. Panchenkomaster, Kyiv National University of Technologies and Design

ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING THE FORMATION OF ASSORTMENT

Добре підібраний асортимент – складова успіху будь-якого торгового підприємства. Але, на жаль, підприємцям не завжди вдається сформувати ефективний асортимент. Деякі з них забувають, що на формування асортименту впливають багато факторів і ,знехтувавши хоча б одним з них, не вдасться досягти успіху.
Статтю присвячено дослідженню факторів, що впливають на ефективність формування товарного асортименту підприємства. Зокрема, аналізується роль споживчого попиту та позиціонування товарів при формуванні асортименту.

Well selected range - the success of any commercial enterprise. But, unfortunately, entrepreneurs are not always able to form efficient range. Some of them forget that the development of assortment depends on many factors and ,disdaining at least one of them, will not be achieved success.
The article is devoted to research of the factors influencing the efficiency of formation of commodity assortment of the enterprise. In particular, it analyzes the role of consumer demand and positioning of the goods upon the formation of a range.

Л. І. Нейковад. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту ЗЕД, Національний університет харчових технологійІ. В. Круценкомагістр кафедри менеджменту ЗЕД, Національний університет харчових технологій

УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ ПРОДУКЦІЇ АГРОПІДПРИЄМСТВ-СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

L. I. NeykovaDoctor of Economic, Professor, Head of the Department of Foreign Economic Activity, Kiev National University of Food TechnologiesI. V. KrutsenkoMaster of Management of Foreign Economic Activity, Kiev National University of Food Technologies

SALES MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES ENGAGED IN FOREIGN TRADE

Розглянуто управлінські аспекти формування й розвитку міжнародних каналів збуту агропромислової продукції. Досліджено питання сучасних проблем управління збутом агропромислової продукції підприємств-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та висвітлено роль маркетингового підходу у формуванні більш ефективної системи збуту сільськогосподарської продукції, орієнтованої на експорт. Запропоновано комплекс маркетингових заходів з підвищення ефективності експортної діяльності підприємств АПК України на світових ринках.

Considered management aspects of the formation and development of international marketing channels of agricultural products.Studied the question of modern issues of sales management of agricultural products of enterprises engaged in foreign economic activities and highlighted the role of marketing approach in forming more efficient marketing of agricultural products, export-oriented. Proposed range of marketing activities to improve the efficiency of export of agricultural enterprises of Ukraine on international markets.

Н. О. Бабінастарший викладач кафедри економіки факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій Київський національний університет технологій та дизайну, м. Черкаси

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВИКЛИКІВ ПОСТКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ

N. O. BabinaSr. Instructor of Economics Department, Kyiv National University of Technologies and Design, School of Market, Information and Innovative Technologies at Cherkassy

ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE UNDER THE CHALLENGES IN POST- CRISIS PERFORMANCE

Висвітлені основні проблеми економічної безпеки вітчизняних суб’єктів господарювання в умовах викликів посткризового розвитку. На основі аналізу основних економічних ризиків означено пропозиції з впровадження інноваційних технологій управління економічною безпекою.

The key issues discussed are: challenges in economic security of national economic entities in their post-crisis performance. On the strength of analysis conducted the ways of implementing innovative technologies for economic security management are identified.

Ю. А. Сидорукстудентка магістратури, факультету економіки та управління , інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, м.Київ

МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

J. A, Sidorukmagіstraturi student, faculty ekonomіki that upravlіnnya, іnstitut pіdgotovki kadrіv Derzhavnoї zaynyatostі the Service of Ukraine, m. Kiїv

MARKETING MANAGEMENT AT PІDPRIЄMSTVІ: TEORETICHNІ AMBUSH

Досліджено, проаналізовано та узагальнено теоретичні засади формування маркетингового менеджменту на підприємстві. Зроблено аналіз останніх публікацій та досліджень, щодо формування та функціонування маркетингового менеджменту на підприємстві. Розглянуто історичні етапи становлення маркетингового менеджменту, починаючи з 4-3 тис. до н.е. і завершаючи нашим часом. Виявлено необхідність розуміння послідовності здійснення процесу маркетингового менеджменту. У статті розглянуто маркетинг і менеджмент, як окремі системи знань , для поглибленого розуміння сутності поняття «маркетинговий менеджмент» . Приведено визначення поняття маркетингу і менеджменту відомих науковців. Розглянуто роль маркетингу і менеджменту у діяльності організації відповідно до сучасних умов господарювання. У статті визначено інструменти і принципи маркетингового менеджменту , як допоміжні засоби і методи маркетингового управління на підприємстві. Удосконалено визначення економічної категорії «маркетинговий менеджмент».

Researched , analyzed and summarized the theoretical principles of forming marketing management in the enterprise. The analysis of recent publications and studies on the formation and functioning of marketing management in the enterprise. Considered the historical stages of marketing management , from 4-3 century BC zavershayuchy our time. Identified the need to understand the sequence of the process of marketing management. The article deals with marketing and management as separate knowledge systems for in-depth understanding of the concept of " marketing management ". Present the definition of marketing and management renowned scientists. The role of marketing and management in the organization according to current economic conditions . The article outlines the tools and principles of marketing management as supporting tools and techniques of marketing management in the enterprise. Improved definition of economic category " Marketing Management".

М. П. Денисенкод. е. н., професор, Київський національний університет технологій та дизайну МОН України, професор кафедри економіки, обліку та аудиту, м. Київ, Україна

ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

M. P. Denisenkodoctor of Economics, Professor, Kyiv national University of technologies and design Ministry of education of Ukraine, Professor Department of Economics, accounting and auditing, Kiev, Ukraine

ORGANIZATIONAL - ECONOMIC MECHANISM OF MAINTENANCE OF ECONOMIC SAFETY OF THE ENTERPRISES OF TOURIST INDUSTRY

Досліджено проблеми формування структури організаційно - економічних механізмів забезпечення економічної безпеки в сфері туризму. Визначено фактори, що впливають на економічну безпеку та індикатори економічної безпеки в індустрії туризму.

Investigated aspects of economic security of tourist enterprise indicate the necessity of the formation of security in tourist enterprises, which may affect the efficiency of their functioning in the conditions of global instability.

В. В. Комірнад. е. н., професор кафедри маркетингу, Донецький державний університет управління, м. ДонецькМ. О. Бабаєвамагістрант, Донецький державний університет управління, м. Донецьк

ВИБІР ПРІОРИТЕТНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА «АПК-ІНВЕСТ»

V. V. KomirnaPhD, professor of marketing, Donetsk State University of ManagementM. O. Babaevаmagisrt, Donetsk State University of Management

CHOOSING THE PREFERRED STRATEGY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT "APK- INVEST"

У статті розглянуто теоретичні аспекти прийняття управлінських рішень щодо вибору пріоритетної стратегії компанії. Досліджено сучасний стан ринку м’ясної продукції та ковбасних виробів України. Проаналізовано діяльність та конкурентне середовище підприємства «АПК-ІНВЕСТ» на досліджуваних ринках. Зроблено оцінку конкурентних позицій підприємства та привабливості ринку на основі побудови матриці Мак-Кінзі. Розроблено приоритетні стратегії розвитку підприємства «АПК-ІНВЕСТ».

The article deals with theoretical aspects of decision -making on the selection of the priority strategies of the company. Investigated the current state of the market of meat products and sausages Ukraine. Analyzed the activity of the enterprise and the competitive environment "APK -INVEST " in the test markets. An assessment of the competitive position of the company and the attractiveness of the market based on the construction of the matrix McKinsey. Developed priority development strategy "APK -INVEST"

О. В. Григор’євак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ФАКТОРИ ВІДТВОРЕННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

O. HryhorievaPoltava national technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava

FACTORS OF RECREATION OF SKILLED POTENTIAL OF REGION

В статті розглянуто сутність кадрового потенціалу та процесу відтворення; охарактеризовано фази відтворення та виокремлено особливості відтворення кадрового потенціалу, які полягають у тому, що воно включає в себе не лише процес відтворення носія кадрового потенціалу, тобто кваліфікованих кадрів, але й ті відносини, які виникають в процесі відтворення кадрового потенціалу: відносини наймання, ринку праці, зайнятості тощо; виділені особливості, притаманні відтворенню кадрового потенціалу на регіональному рівні, визначено, що особливість регіонального відтворення кадрів полягає у тому, що цей процес часто носить незавершений характер, обумовлений міжрегіональною міграцією кадрів, у результаті якої частина кадрів, підготовлених у одному регіоні, використовується у іншому; висвітлено сучасні проблеми формування та використання кадрового потенціалу; виділено та обґрунтовано фактори відтворення кадрового потенціалу регіону.

Essence of skilled potential and process of recreation is considered in the article; the phases of recreation are described and features are distinguished recreations of skilled potential, that consist in that it includes for itself not only the process of recreation of transmitter of skilled potential, id est skilled shots but also those relations that arise up in the process of recreation of skilled potential, : relations of renting, labour-market, employment and others like that; distinguished features inherent to the recreation of skilled potential at regional level, certainly, that the feature of regional recreation of shots consists in that this process carries the uncompleted character, conditioned by interregional migration of shots, as a result of that part of the shots prepared in one region is used in other; the modern problems of forming and use of skilled potential are reflected; the factors of recreation of skilled potential of region are distinguished and reasonable.

К. Є. Двойнихк. е. н., докторант, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФЕНОМЕНУ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЛІМЕНТАРНОСТІ

K. E. DvoynykhPhD (Economics), Doctoral candidate, Odessa national university

THE ACTUAL ASPECTS OF ECONOMICAL BENEVOLENCE PHENOMENON

Стаття присвячена уточненню основної гіпотези в рамках формування «закриваючих» технологій для економічного моделювання. Показано принципову наявність потенційного зв’язку між економічною компліментарністю та світовими етнічними процесами. При цьому акцентовано увагу на тому, що:
· економічна взаємодія країн означає контакт різних етнокультурних систем, якому притаманний прояв різниці енергетичних потенціалів;
· при цьому виникають чітко спрямовані потоки енергії, незалежні від кліматичних умов взаємодіючих країн та їх природних ресурсів;
· при таких контактах економічна активність у соціально-статистичному вимірі зростає, а її наслідки для учасників відрізняються принципово;
· саме на цій основі доцільно формувати модель етнокультурного простору (суперетносу), необхідну в подальшому для розробки «закриваючих» технологій економічного моделювання.

The article is devoted to the basic hypothesis clarification within “closing” technologies formation for economical simulation. The existence of potential interrelation between economical benevolence and international ethnical processes is presented. Attention is accented to the next facts:
· economical interrelation always means contacts of local civilizations;
· energetic potentials difference revealing is considered to such contacts;
· as a result – the concrete energetic streams appear in world economy;
· corresponding economic activity is growing, but eventual results are considerably different for different countries-participants;
· there is fundamental basis for local civilizations model construction for further economic simulation “closing” technologies formation.

В. П. Пшеничнак. е. н., доцент кафедри фінансів, Донецький державний університет управління, м. Донецьк

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

V. P. PshenichnaPhD in economy, associate professor of department of finances, Donetsk state University of managemen, Donetsk

STRATEGIC DIRECTIONS OF THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINIAN COAL INDUSTRY

У роботі досліджено та проаналізовано сучасний стан вугільної галузі України, окреслено перспективи її розвитку. Визначено проблемні питання та стратегічні напрями інноваційного розвитку вугільної промисловості, на основі проведеного PEST-аналізу, як інструменту, призначеного для виявлення політичних, економічних, соціальних і технологічних аспектів зовнішнього середовища паливно-енергетичного комплексу України. Запропоновано механізми забезпечення інноваційного розвитку галузі та шляхи удосконалення державної інноваційної політики розвитку вугільної промисловості України.

The current state of Ukraine's coal industry were investigated and analyzed, the prospects for its development was outlined at the work. The issues and strategic directions of innovative development of the coal industry were identified on the basis of the PEST- analysis as a tool designed to identify the political, economic, social and technological aspects of the environment of the fuel and energy complex of Ukraine. The mechanisms of the innovation of the industry and ways of improvement innovation policy of the development of Ukrainan coal industry were proposed.

О. П. Зоряк. с. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту , Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяО. В. ХоменкоМагісрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

АНАЛІЗ ТА ОБЛІК КРЕДИТНОЇ ЯКОСТІ КРЕДИТІВ АТ «МЕТАБАНК» ЗА 2011-2012 РР.

O. P. ZoryaPhD associate professor , associate professor of accounting and auditing chair, Zaporizhzhya National Technical University, ZaporizhzhyaО. V. Khomenkomaster, the 6-th course of Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

АNALYSIS AND АCCOUNT THE CREDIT QUALITY OF LOANS OF BANK

Розглянуто основні поняття аналізу та обліку кредитних операцій банківської установи для виявлення конкретних результатів за аналізуємий період на прикладі АТ «МетаБанку» за 2011-2012 рр.

Basic concepts of analysis and accounting of credit operations of the banking institution are considered to identify specific results for the period analyzed on the example of CB «MetaBank» in 2011-12.

I. V. TkachenkoThe Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, State Higher Educational Institution “Ukrainian Academy of Banking of The National Bank of Ukraine”, Sumy

DIRECTIONS OF FORMATION OF INDIVIDUAL HEALTH CAPITAL

І. В. Ткаченкок. і. н., доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки, Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я

The article deals with questions of accumulation of individual human health capital, taking into account its specific qualities and characteristics; focuses on factors that influence the formation of individual positions regarding the necessity to preserve and increase their health and the causes of its deterioration are determined; outlines areas of acquiring individual health capital within all periods of life.

У статті розглядаються питання накопичення капіталу індивідуального здоров’я людини з урахуванням його особливих якостей і ознак; акцентується увага на факторах, які впливають на формування позиції індивіда щодо необхідності збереження і примноження власного здоров’я, та визначаються причини його погіршення; окреслюються напрями набуття капіталу індивідуального здоров’я упродовж усіх періодів життя.

Л. О. Коковськийк. г. н., завідувач НДЛ «Регіональних проблем економіки та політики» географічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

КОНЦЕПЦІЯ «ДЕКАПЛІНГУ»: РОЗМЕЖУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ, РЕСУРСОСПОЖИВАННЯ ТА ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ В УКРАЇНІ

L. O. KokovskyyPhD, Head of the research laboratory of "Regional problems of economics and politics" of geography faculty of Taras Shevchenko National University of Kyiv

DECOUPLING ECONOMIC GROWTH, NATURAL RESOURCES USING AND IMPACT ON THE ENVIRONMENT IN UKRAINE

В статті аналізується взаємозв’язок економічного зростання, ресурсоспоживання та вплив на навколишнє середовище в Україні на основі теорії концепції декаплінгу.

The article is dedicated to analyіsis of relationship of economic growth, natural recourse using and impact on the environment in Ukraine based on the theory of the concept of decoupling.

Н. В. Короленкок. е. н., доцент кафедри менеджменту і соціально-гуманітарних наук, Одеська філія Європейського університету

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ: ІНТЕГРАЛЬНА ПАРАДИГМА

N. V. KorolenkoDoctor of Philosophy (PhD) in Еconomics, Associate Professor of Department of Management, Social and Humanity Sciences of Odessa branch of European University

MANAGEMENT OF LOGISTIC PROCESS QUALITY AT ENTERPRISES: INTEGRATED PARADIGM

У статті розглянуто теоретичні аспекти управління якістю логістичних процесів, а також пропоновано впровадження інтегрованої системи якості на підприємствах, що дозволить оптимізувати роботу в умовах сучасних тенденцій розвитку світової економіки.

In the article it is examined theoretical aspects of logistic process quality management, and it is offered introduction of an integrated system of quality at enterprises that will allow them to optimize operation under modern trends of global economic development.

С. П. Стеценкок. е. н., доцент кафедри менеджменту будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури

ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕЗОЕКОНОМІЧНОГО РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

S. StetsenkoPh. D. in economics, associate professor department, Kyiv National University of Construction and Architecture

LEVEL OF ECONOMIC SECURITY

Розглянуті особливості формування мезоекономічного рівня економічної безпеки. Запропонована система формування мезоекономічного рівня економічної безпеки.

Peculiarities of formation mezoeconomic level of economic security. The proposed system formation mezoeconomic level of economic security.

Ж. В. Семчуккандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та кредиту, ПВНЗ “Львівський університет бізнесу та права”, м. ЛьвівТ. Б. Процюккандидат економічних наук, член-кореспондент Української академії наук, доцент кафедри економіко-правових дисциплін, Національна академія внутрішніх справ, м. КиївО. С. Процевятстудентка, Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів

МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Z. V. SemchukPh.D in Economics, associate Professor of Department of finances and credit, Lviv University of Business and Law, LvivT. B. ProtsiukPh.D in Economics, member of the Ukrainian Academy of Sciences, Associate Professor, Department economic and legal disciplines, National Academy of Internal Affairs, KievO. S. Protseviatstudent at the National University “Lviv Polytechnic”, Lviv

DEPRECIATION METHODS IN THE ENTERPRISE

У статті представлено сутність амортизації. Наведено ключові терміни, що представлені в положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”. Розкрито методи нарахування амортизації. Доведено, що процес нарахування амортизаційних відрахування в Україні законодавчо врегульований.

The article presents the essence of depreciation. Shows the key terms are in position (Standard) 7 "Fixed Assets". Disclosed depreciation methods. It is proved that the process of calculation of depreciation deductions in Ukraine legally regulated.

А. М. Лялюкк. е. н, доц. кафедри економіки та безпеки підприємства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

ПРЕДМЕТНЕ ПОЛЕ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОВЕДІНКИ ПОКУПЦІВ

Alla LialiukPh.D. in Economics, Associate Professor, Department of Economics and Security of Enterprise, Lesia Ukrainka East European National University

SUBJECT AREA OF MARKETING RESEARCH OF CUSTOMERS’ BEHAVIOUR

У статті досліджено соціальні і психологічні чинники впливу на купівельну поведінку покупців,; відмічено значний вплив оточення на поведінку споживача; визначені два основні способи завдяки яким маркетологи можуть впливати на ситуації, у яких здійснюється поведінка споживачів; описані чотири класи поведінки споживача; відповідно до цього запропоновані напрями формування маркетингової стратегії суб’єктами підприємницької діяльності.

The article considers the social and psychological factors of influence on the customers’ purchasing behaviour, in particular such specific form of consumers’ behaviour determination as snobbish effect is distinguished, a significant impact of the environment on the consumer’s behaviour is mentioned, two basic methods by means of which marketers can influence on the consumers’ behaviour situations are defined, four classes of consumer’s behaviour are described, in accordance with this the directions of marketing strategy formation by economic agents are proposed.

А. В. Троянкандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВОМ

A. V. TroyanPhD, Associate Professor,Department of Management named after Prof. J.S. Zavadskiy, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

СLASSIFICATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES AND COMPANY’S OPPORTUNITIES FOR THEIR ACHIEVEMENT

Досліджені можливі підходи до класифікації конкурентних переваг з врахуванням різних критеріїв, запропонованими відомими науковцями. Розглянуто зовнішні та внутрішні конкурентні переваги. Визначено особливості і механізм досягнення конкурентних переваг як одного із ключових факторів конкурентоспроможності. Наведена структура заходів посилення конкурентоспроможності підприємства в межах двох підходів - акцентованому на споживачах та акцентованому на конкурентах.

Possible approaches to the classification of competitive advantages with the regard of various criteria suggested by prominent scientists were investigated. Internal and external competitive advantages were examined. Peculiarities and the mechanism of achieving competitive advantages as one of the key factors of competitiveness were defined. Two approaches to the structure of the measures enhancing competitiveness of the company (consumers-oriented approach and competitors-oriented approach) were provided.

Н. М. Ткачукк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКАХ УКРАЇНИ

N. M. TkachukCandidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Assistant Professor of Ternopil National Economic University Financial Department, Ternopil

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF VALUE-BASED APPROACH IMPLEMENTING TO MANAGEMENT OF BANKS OF UKRAINE

У даній статті проведено дослідження теоретичних засад вартісно-орієнтованого управління, визначено основні переваги та недоліки його впровадження. Висвітлено специфіку застосування на практиці концепції вартісно-орієнтованого управління та здійснено спробу адаптації деяких її положень до вітчизняних умов.

This article considers the research of theoretical principles of value-based management, and determines the main advantages and disadvantages of its introduction. It clears up the specificity of practical application of the value-based management concept. Here was made an effort to adapt some of its regulations to national conditions.

І. П. Васильчукк. е. н., доцент, докторант кафедри менеджменту банківської діяльності, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

КРАУДФАНДІНГ ЯК ФЕНОМЕН ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

I. P. VasylchukPh. D., associate Professor, post-doctoral fellow at the department of banking management, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kiev

СROWDFUNDING AS A PHENOMENON OF POSTINDUSTRIAL ECONOMICS

У статті узагальнено теоретичні підходи до сутності феномену краудфандінгу як фінансової інновації постіндустріальної економіки. За результатами аналізу наукової і практично-орієнтованої літератури визначено сутність, чинники виникнення, механізм дії та особливості краудфандінгу що дозволяють його характеризувати як явище постіндустріальної економіки. На підставі узагальнень літературних джерел та чинної практики надано авторське трактування дефініції краудфандінгу, виділені переваги та ризики його використання як методу залучення фінансових ресурсів.

The article summarizes the theoretical approaches to the phenomenon of crowdfunding, which is considered to be an important financial innovation of postindustrial economics. In the course of the analysis of theoretical and empirical literature the meaning, determinants, functional mechanism and distinctive features of crowdfunding were defined that allow attributing the crowdfunding to the phenomena of postindustrial economics. Based on the overview of relevant economic literature and corporate practices the own definition of crowdfunding was developed by the author. Further, the benefits and drawbacks of crowdfounding as a method of financial resource allocation were discussed in detail.

Ю. Б. Забалдінак. е. н., доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського торговельно-економічного університету

СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ: АПРІОРНИЙ ТА АПОСТЕРІОРНИЙ ПІДХОДИ

Y. ZabaldinaPhD, Kyiv national trade-economic University

MARKET SEGMENTATION OF THE TOURIST DESTINATIONS: A PRIORI AND A POSTERIORI APPROACHES

У статті розглядаються базові критерії та моделі сегментації, що використовуються в практиці туристичних дестинацій, а також переваги та недоліки апріорного й апостеріорного підходів до сегментації ринку туристичних дестинацій. Автор наполягає на думці, що процес сегментації ринку повинен визначатись стратегічними імперативами дестинації, проте обов’язковим є врахування суб’єктивних критеріїв поділу ринку.

This paper compares the advantages and drawbacks of a priori and a posteriori approaches to segmentation of tourist destination market and illustrates some of them using a real empirical example. Author argues that the market segmentation process must be driven by the strategic imperatives of the destination.

Н. О. Ширак. е. н., доцент кафедри фінансівА. І. Іващенкок. е. н., доцент кафедри фінансів, Донецький державний університет управління, м. Донецьк

НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ПРАКТИКУ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. O. ShiraPhD in economy, associate professor of department of financesA. I. IvashchenkoPhD in economy, associate professor of department of finances Donetsk state University of management, Donetsk

DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE PRACTICE OF UKRAINIAN ENTERPRISES

У статті визначено перспективи впровадження системи корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) для українських підприємств, виділено основні напрями та рівні КСВ, виявлено основні підходи до визначення стадій КСВ, розроблено поетапний механізм впровадження КСВ в практику українських компаній та запропоновано заходи щодо розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні.

The article identifies the prospects of introduction of system of corporate social responsibility of Ukrainian enterprises, main directions and levels of CSR, identified the main approaches to the definition of stages of CSR, developed a phased mechanism for promoting CSR in practice of the Ukrainian companies and proposed measures for the development of social responsibility of business in Ukraine.

Н. В. Безруковак. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваВ. А. Свічкарьк. е. н., старший викладач кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК БРЕНДІВ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

N. V. BezrukovaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the International Economics and Marketing Department, the Yuri Kondratyuk National Technical University of Poltava, PoltavaV. A. SvichkarCandidate of Economic Sciences, senior lecturer of the International Economics and Marketing Department, the Yuri Kondratyuk National Technical University of Poltava, Poltava

CREATION AND DEVELOPMENT OF BRANDS AS A NECESSARY CONDITION TO ENSURE THE COMPETITIVENESS OF COMPANIES IN THE GLOBAL ECONOMY

В статті авторами доведено зростаюче значення брендів у діяльності компаній на закордонних ринках. Окреслено функції брендів компанії в умовах глобальної економіки. Визначено етапи створення брендів та наголошено на необхідності формування адекватного цілям корпорації бренд-портфелю.

In this article the authors demonstrate the growing importance of brands in the activities of companies in foreign markets. Main functions of brands in the global economy are defined. Stages of brands’ creation are considered and the need to develop adequate brand portfolio is stressed.

Н. В. Левошкостарший преподаватель кафедры экономики предприятия и управления персоналом, Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка, г. Полтава

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО – ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

N. V. Levoshkosenior lecturer department of business economics and human resource management, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuka, Poltava

THE CONCEPTUAL APPROACH TO THE MANAGEMENT OF INTELLECTUAL - INNOVATION COMPANIES

В статье рассмотреные теоретические аспекты управления интеллектуально – инновационой деятельностью предприятия на основе анализа формирующих ее факторов интеллектуального потенциала. Дана характеристика интелектуального потенциала предприятия. Предложен автором алгоритм управления интеллектуально – инновационной деятельностью предприятия на основе анализа многофакторной экономико – математической модели и моделей прогнозирования интеллектуально – инновационной деятельности. Разработана автором блок – схема управления интеллектуально – инновационной деятельностью предприятия на основе анализа предложенных математических моделей.

In this paper theoretical management aspects of intellectual innovation activity of an enterprise. Are considered on the base of analysis of forming factors of intellectual potential. The characteristic of enterprise intellectual potential is given.
Control algorithm of intellectual innovation activity of an enterprise on the base of analysis of multiple – factor economic – mathematical model and prediction model of intellectual innovation activity has been introduced by the author. Theoretical block – system of management by intellectual innovation activity of an enterprise on the base of proposed – mathematical models has been developed by the author.

Д. С. Ліфінцевк. е. н., доцент кафедри менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА КУЛЬТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ: ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

D. S. LifintsevPhD, associate professor of the department of management, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman – self governing (autonomous) research university, Kyiv

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS ORGANIZATION CULTURE COMPONENT: ECONOMIC MEANING

У статті йдеться про корпоративну соціальну відповідальність як важливу складову корпоративної культури, розкривається взаємозв’язок даних понять. Проаналізовано тенденції закордонного та вітчизняного досвіду КСВ. Основна увага приділена економічному значенню дотримання компанією принципів КСВ.

The article is about corporate social responsibility as an important component of corporate culture, the author reveals the relationship of these concepts. The article contains the analyses of the tendencies of foreign and domestic CSR experience. The main attention is paid to the economic value of the company's compliance with CSR principles.

Н. Г. Пігульк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи НБУ»

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

N. G. PihulPh.D, Associate Professor of Finance department, State Higher Education Institution “Ukrainian academy of banking of the National Bank of Ukraine”

THEORETICAL ASPECTS OF SOCIAL SPHERE IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS

В статті розглядаються підходи щодо сутності соціальної сфери. Зазначено, що перший підхід передбачає, що соціальна сфера це система галузей, яка представляє у сукупності одну із основних сфер виробництва – невиробничу сферу. А другий підхід до визначення економічної сутності соціальної сфери ґрунтується на соціальній значимості її галузей, а також їх ролі у формуванні способу і рівня життя людей, їх добробуту та споживанні. Визначені фактори, що впливають на розвиток соціальної сфери. Зазначено, що особливістю функціонування соціальної сфери є надання послуг. Запропоновано класифікацію соціальної сфери за основними ознаками. Автором наведена схема взаємодії складових елементів соціальної сфери.

Approaches to the essence of the social sphere are considered in the article. It is noted that the first approach assumes that the social sphere is a system of sectors that represents in aggregate one of the main areas of production - the non-productive sphere. Second approach to defining economic essence of the social sphere which is based on social importance its sectors and their role in shaping the quality of life of people, their welfare and consumption. Factors which are influencing on development of the social sphere considered in the article. It is noted that the feature of is functioning the social sphere are social services. The author shows the scheme of the interaction of the constituent elements of the social sphere.

Г. А. Отливанскаяк. э. н., доц., доцент кафедры экономики предприятий и корпоративного управления Одесской национальной академии связи им. А. С. ПоповаР. А. Бабашоваспирант кафедры экономики предприятий и корпоративного управления Одесской национальной академии связи А. С. Попова

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ

G. A. Otlivanskayaсandidate of economic sciences, associate professor department of enterprises economy and corporate management of the Odessa National Academy of Telecommunications named after A. S. PopovaR. A. Babashovpostgraduate student department of enterprises economy and corporate management of the Odessa National Academy of Telecommunications named after A. S. Popova

FINANCIAL PLANNING IN THE MODERN ECONOMIC

На основе анализа и синтеза работ зарубежных и отечественных ученных в области финансового менеджмента обобщены и систематизированы основные понятия, раскрывающие сущность, цель, объект, предмет, задачи, принципы и функции финансового планирования как экономической категории.

Based on the analysis and synthesis of the foreign and domestic scientist’s works in the field of financial management, summarized and systematized the basic concepts, which reveal the essence, purpose, object, objectives, principles and functions of financial planning as an economic category.

На основі аналізу та синтезу робіт зарубіжних і вітчизняних вчених в галузі фінансового менеджменту узагальнено та систематизовано основні поняття, що розкривають сутність, мету, об'єкт, предмет, завдання, принципи і функції фінансового планування як економічної категорії.

А. О. Музиченкок. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту, Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниІ. О. Музиченкомагістр, спеціальність «Облік і аудит», Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

A. A. MuzichenkoPh.D., assistant professor of accounting, analysis and audit, National University of Life and Environmental Sciences of UkraineI. O. Muzichenkomaster, in "Accounting and Auditing", National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

SPECIFICS INVENTORY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

В статті висвітлено актуальні проблеми проведення інвентаризації у сільськогосподарських підприємствах, враховуючи специфіку їх діяльності.

The article highlights the current problems of inventory in agricultural enterprises, given the specificity of their activity.

Т. Л. Омельяненкок. е. н., м. н. с., Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ 2006/21/ЄС ПРО УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ

T. L. OmelyanenkoPhD Economics, junior research assistant, Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

IMPLEMENTATION FEATURES OF THE DIRECTIVE 2006/21/EC ON THE MANAGEMENT OF WASTE FROM EXTRACTIVE INDUSTRIES IN UKRAINE

В статті розглянуто особливості імплементації Директиви 2006/21/ЄС про управління відходами видобувної промисловості та внесення змін до директиви 2004/35/ЄС від 15 березня 2006 року. Висвітлено основні вимоги Директиви 2006/21/ЄС й результати здійсненої оцінки відповідності національного законодавства її положенням. Запропоновано шляхи транспозиції Директиви у законодавство України, основні заходи з її впровадження, а також приділено увагу фінансовим аспектам цього питання.

The features of the implementation of the Directive 2006/21/EC on the waste management from extractive industries and amending Directive 2004/35/EC of 15 March 2006 have been reviewed. The basic requirements of the Directive 2006/21/EC and the results of concordance assessment the national legislation to the provisions of the Directive have been highlighted. Ways of the Directive transposition into the legislation of Ukraine and the main measures for its implementation have been suggested. The financial aspects of this issue have been considered.

І. Д. П’ятничукк. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, м. Івано-Франківськ

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СИСТЕМА БЮДЖЕТУВАННЯ»

I. D. PiatnychukPh.D., assistant professor of accounting and auditing, Ivano-Frankivsk University of Law named after King Danylo Galician

FORMATION OF THE MODERN CONCEPTUAL APPROACH TO DEFINITION OF «BUDGETING SYSTEM»

У статті досліджено питання визначення системи бюджетування в сучасних ринкових умовах як самостійної системи. Проведено аналіз різних літературних джерел стосовно визначення поняття «бюджетування». Виявлено різні підходи до розкриття економічної сутності поняття бюджетування. Виокремлено п’ять груп з трактування терміну «бюджетування» з метою поглибленого вивчення його змісту. Виявлено, що розбіжності пов’язані з трактуванням науковцями терміну система бюджетування призводять до відмінностей у виокремленні її функцій. Доведено, що для побудови ефективної системи бюджетування необхідно використовувати інтегрований підхід, який передбачає застосування всіх функцій управління: планування, організації, обліку, контролю, аналізу, мотивації, регулювання, кожна з яких зумовлює формування відповідних підсистем для прийняття дієвих управлінських рішень. На основі проведеного дослідження сформовано сучасний концептуальний підхід до визначення поняття «система бюджетування».

The article examines questions of determination the budgeting system as a separate system in modern market conditions. The analysis of different literature sources about the definition of «the budgeting». Identified different approaches to the disclosure economic substance of the notion budgeting. Detected that divergences associated with the interpretation by scientists of the term budgeting system leads to differences to distinguish her features. It is proved that for an effective budgeting system must use an integrated approach that provides for all functions of management: planning, organizing, recording, monitoring, analysis, motivation, regulation, each of which leads to formation of appropriate sub-systems for taking effective management decisions. On the basis of the research formed the modern conceptual approach to the definition of «budgeting system».

Г. М. Чепелюкк. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

АНАЛІЗ ПРИБУТКУ БАНКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИГІД І ВИТРАТ

G. M. ChepelyukPhD, associate professor, associate professor of chair of banking University of Banking of the National Bank of Ukraine, Cherkassy’s Institute of Banking

ANALYSIS OF THE BANK’S PROFIT WITH USING THE METHODS OF RESEARCH OF BENEFITS AND COSTS

Стаття присвячена теоретичним, методичним та практичним аспектам аналізу фінансових результатів діяльності банку. Запропонований підхід із використанням методики дослідження вигід і витрат дозволить менеджменту кредитної установи приймати ефективні стратегічні рішення щодо управління доходами і витратами.

This article is devoted to theoretical, methodological and practical aspects of the analysis of the financial performance of the bank. The proposed approach of using methods of research benefits and costs will allow the management of credit institutions to make effective strategic decisions for management of revenues and expenditures.

А. М. Горськийкандидат економічних наук, науковий співробітник ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку» НАН України

ДОСЛІДЖЕННЯ НЕРІВНОСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В ДИСКУРСІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

A. M. Gorskyycandidate of economic sciences, research officer of State organization “Institute of environmental economics and sustainable development” of the National Academy of Sciences of Ukraine

RESEARCH OF DISPARITY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE WITHIN THE DISCOURSE OF ENVIRONMENTAL SAFETY

Виконано оцінку стану областей і регіонів України за показниками еко-інтенсивності. Проведено аналіз нерівності розвитку регіонів України за цими показниками в період 2006 – 2011 рр. з використанням індексів Тейла і Аткінсона, коефіцієнту Джині. За результатами порівняльного аналізу виявлено ступінь диференціації регіонів України за розглянутими показниками.

There was performed an evaluation of oblasts and regions of Ukraine based on the indicators of eco-intensity. There was conducted an analysis of disparity of Ukrainian regions’ development based on these indicators during the period of 2006-2011 using Theil index, Atkinson index and Gini coefficient. Based on the results of the comparative analysis there was defined the measure of Ukrainian regions’ differentiation based on the examined indicators.

О. І. Мілашовськад. е. н., професор, завідуючий кафедри готельно-ресторанної справи, Мукачівський державний університет

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

O. I. MilashovskaPhD, professor, Head of Hospitality Chair, Mukachevo State University

DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS IN THE LEARNING PROCESS

Проаналізовано процес професійної підготовки студентів у вищих навчальних закладах. Обґрунтовано необхідність застосування креативного підходу у навчанні для забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців.

The process of students’ professional training at the higher educational institutions is analyzed. It is proved the necessity to use creative methods to provide education quality of future specialist training.

К. В. Поліщуквикладач економічних дисциплін Кам’янець-Подільського відділення Київського фінансово-економічного коледжу Національного університету державної податкової служби УкраїниМ. І. Уланівськастудентка Кам’янець-Подільського відділення Київського фінансово-економічного коледжу Національного університету державної податкової служби України

МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ТА КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО КП «МІСЬКТЕПЛОВОДОЕНРГІЯ» В РАМКАХ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

E. V. Polishchuklecturer of economic sciences of Kamyanets-Podilsky department of Kyiv Financial and Economic College of National University of State Tax Service of UkraineM. I. UlanivskaKamyanets-Podilsky student branch of Kiev Financial and Economic College of National University of State Tax Service of Ukraine

MODERNIZATION OF STATE TAX SERVICE OF UKRAINE AND KAMYANETS-PODILSKY ME "MISKTEPLOVODOENERGIYA" IN COOPERATION WITH INTERNATIONAL FINANCIAL AND CREDIT INSTITUTIONS OF UKRAINE

Стаття присвячена співпраці України з міжнародними фінансово-кредитними організаціями. Визначено сутність співпраці, мету, завдання, джерела фінансування. Розглянуто співпрацю України з міжнародними фінансово-кредитними організаціями на прикладах модернізації Державної податкової служби України та Кам’янець-Подільського КП «Міськтепловодоенергія» Хмельницької області.

The article is devoted to Ukraine's cooperation with international financial institutions. It is defined the essence of cooperation, purpose, objectives, funding sources. It is considered Ukraine's cooperation with the international financial and credit institutions with examples of modernization of the State Tax Service of Ukraine and Kamyanets-Podilsky ME "Miskteplovodoenergiya" Khmelnitsky region.

В. А. Оченашстарший викладач Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

V. A. Оchenashsenior lecturer of Poltava national technical University named after Yuri Kondratyuk

ASSESSMENT OF THE COST EFFECTIVENESS IN THE PRODUCTION OF CERTAIN TYPES OF PRODUCTS THE AGRICULTURAL ENTER­PRISES OF UKRAINE

В статті представлено результати аналізу ефективності витрат за системою по­казників, що надані автором,. Прослідковано тенденції в їх зміні та надані прак­тичні рекомендації щодо формування структури виробництва з врахуванням ефективності окремих видів продукції.

The article presents the results of the analysis of the cost effectiveness of the system of indicators provided by the author. It traces the trends in their changes and gives practical recommendations on the formation of the structure of production taking into account the effectiveness of specific types of products.

М. В. Костромськийстарший викладач кафедри фінансів і кредиту ПВНЗ «Інститут ділового адміністрування», м. Кривий Ріг

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

Maxim V. Kostromskyisenior lecturer in finance and credit at Private Higher Educational Establishments "Institute of Business Administration", Kryvyi Rih

MECHANISM OF INNOVATION AND INVESTMENT POLICY IN AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY

В статті розглянуто правове, наукове та фінансове забезпечення інноваційно-інвестиційної політики. Визначені фактори, які призвели до погіршення інвестиційного клімату в аграрній сфері. Автором надані рекомендацій щодо шляхів вдосконалення діючого механізму державної інноваційно-інвестиційної політики підприємств аграрної сфери економіки.

The article studies legal, scientific and financial support of innovation and investment policy. The factors that led to the deterioration of the investment climate in agriculture are defined. The author recommends farm firms the ways for improvement of the current mechanism of innovation and investment public policy in the agricultural sector.

С. Ю. Кулаковастарший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, м. ПолтаваД. М. Лозовськийстудент, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, м. Полтава

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ ЗАСОБАМИ ПІДПРИЄМСТВА

S. Y. Kulakovasenior lecturer department of business economics and human resource management, Poltava national technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaD. M. Lozovskystudent, Poltava national technical University Yuri Kondratyuk, Poltava

METHODOLOGICAL ASPECTS MANAGING CIRCULATING ASSETS OF THE ENTERPRISE

Статтю присвячено питанням удосконалення формування оборотних засобів підприємств з метою підвищення ефективності використання та оптимізації джерел їх фінансування.
Уточнено економічну сутність оборотних засобів, що запропонувати власне визначення цього поняття, котре більш повно розкриває економічну природу оборотних засобів і дає змогу відокремити їх від інших понять.
Проаналізовано функції оборотних засобів, що дозволило визначити вплив ефективності їх використання на фінансове становище підприємства. Визначені зовнішні і внутрішні чинники, від яких залежить величина і стан оборотних засобів підприємства.
Рекомендовано систему показників для здійснення всебічного аналізу ефективності використання оборотних засобів, що дозволить визначити шляхи підвищення їх використання. Розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності використання оборотних засобів на підприємстві.

The article is devoted to the issues of improvement of formation of circulating assets of enterprises with the purpose of increase of efficiency of use and optimization of the financing sources.
Clarified the economic essence of the working capital funds that offer their own definition of this notion that more fully disclose the economic nature of working capital and gives an opportunity to separate them from other concepts.
Analyzed the function of working assets, which allowed to determine the impact of efficiency of their use on the financial position of the enterprise. Determines the external and internal factors which influence the amount and state of current assets of the enterprise.
Recommended system of indicators for the implementation of the comprehensive analysis of efficiency of use of working capital that would identify ways to improve their use. Developed recommendations to improve the efficiency of working capital in the enterprise.

Г. А. Жучковастарший викладач Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ

G. A. Zhuchkovasenior lecturer Poltava national technical University named Yuri Kondratyuk

EFFECTIVENESS OF ACTIVITY OF ENTERPRISE: RESEARCH AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF ITS DEFINITION

В статті розглянута сутність економічної категорії «результативність», представлені результати аналізу наукових підходів щодо її визначення, встановлені відмінності між поняттями «результативність» та «ефективність» та надано власне уявлення щодо визначення економічної категорії.

The article shows the essence of economic categories of effectiveness, the results of analysis of scientific approaches to its definition, the set difference between the concepts of results and efficiency, and provided proper understanding of the definition of this economic category.

І. В. Міняйленкостарший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, здобувач, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ: ЕВОЛЮЦІЯ СУЧАСНИХ УЯВЛЕНЬ ЩОДО СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ

I. V. Minylenkosenior lecturer department of business economics and human resource management Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

SPATIAL DEVELOPMENT: INTERPRETATION OF CATEGORY

Матеріали публікації присвячені дискусійним проблемам сутності категорії «просторовий розвиток» та його взаємозв’язку з економічним, інноваційним, соціальним та екологічним розвитком. У статті досліджені різні погляди вчених на визначення категорії «розвиток» та дано власне трактування просторового розвитку.

Materials publication are devoted to controversial issues of substance category «spatial development» and its interrelation with economic innovative social and environmental development. The different views of scientists to determine the category of «development» were investigated and a proper interpretation of spatial development is given in the article.

І. В. Карпенкоасистент кафедри фінансів і кредиту, Сумський державний університет, м. Суми

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

I. V. Karpenkoassistant of finance and credit, Sumy State University, Sumy

IMPROVING FINANCIAL MECHANISM OF ENVIRONMENTALLY-ORIENTED REGIONAL DEVELOPMENT

В статті розглянуто особливості механізму фінансового забезпечення регіону в умовах екологоорієнтованого розвитку, проаналізовані його переваги та недоліки. Досліджено сутність та основні складові потенціалу екологоорієнтованого розвитку, наведені показники ефективності його формування та використання. Запропоновано підхід до визначення рівня екологоорієнтованого розвитку регіону, застосування якого сприятиме розробці ефективної державної політики фінансового забезпечення регіону.

In article features of the mechanism of financial security of the region in the conditions of ecologically focused development are considered. Their advantages + disadvantages are considered. The essence and the main components of capacity of environmentally-oriented development of the territory, indicators of efficiency of its formation and use are investigated. The approach to definition of level of environmentally-oriented regional development which application will promote development of the effective state policy of financial security of the region is offered.

Л. І. Данчакасистент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка»

ЗАГАЛЬНІ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФІНАНСУВАННЯ ФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ: СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ

L. І. Danchakassistant professor of economics and enterprise investment, Lviv Polytechnic National University

GENERAL FUNCTIONS OF MANAGING FINANCE OF HOUSES FUND FORMATION: THE NATURE AND CLASSIFICATION

Обґрунтовано роль функцій управління процесом фінансування формування житлового фонду. Уточнено тлумачення, сформовано їх загальну характеристику. Перелічено і визначено їх особливості. Розроблено рекомендації і класифіковано ці функції. Наведено критерії приналежності типів управлінської діяльності її суб’єктів до загальних функцій.

Had been reasonabled the role of management functions of the financing process of forming housing; had been specified interpretation formed their general characteristics, listed and identified its; had been given the recommendations and classified these functions; had been described the criteria accessories species management activities of its subjects to common functions by the author in the article.

О. А. Материнськаасистент кафедри обліку та аналізу, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

O. A. Materynskaassistant professor of accounting and analysis, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

THE ECONOMIC EFFICIENCY OF CROPS IN FARMS

В статті проведено дослідження значення ефективності зернового виробництва для економіки держави. Розглянуто погляди вчених-економістів на формування ефективного виробництва зерна. Проведено аналітичне дослідження основних показників виробництва зернових культур в сільськогосподарських підприємствах України і Вінницької області зокрема. На основі статистичних даних в динаміці проведено дослідження таких показників, як зібрана площа, урожайність, валовий збір. Визначено питому вагу зернових в структурі посівних площ, місце Вінницької області серед областей України за показниками валового збору, урожайності та виробництва зерна на 1 людину. Обґрунтовано систему показників, що відображають рівень економічної ефективності виробництва, переробки і реалізації зерна, що дозволяють виявити шляхи її підвищення. Проведено аналіз факторів, які впливають на зміну ефективності функціонування зернового ринку. Запропоновано механізм підвищення ефективності виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах.

The research of value of grain production’s efficiency for the state economy is carried out in the article. The views of scientists-economists on formation of effective production of grain are considered. The analytical research of the main indicators of production of grain crops in agricultural enterprises of Ukraine and Vinnytsia region, in particular, is conducted. Based on statistical data in dynamics the research of such indicators as the harvested area, productivity, gross yield is done. The specific weight of grain in the structure of cultivated area; the place of Vinnytsia region among the regions of Ukraine by indicators of gross yield, productivity and production of grain on 1 person are determined. The system of the indicators reflecting the level of economic efficiency of production, processing and marketing of the grain, allowing to show the ways of its increasing is grounded. The analysis of factors that affect on the change of efficiency functioning the grain market is carried out. The mechanism of increasing of production’s efficiency of grain in agricultural enterprises is offered.

М. М. Гузьасистент кафедри обліку, аналізу та аудиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ДО МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

M. GuzAssistant, Accounting, Analysis and Audit department, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

EFFECTIVENESS EVALUATION METHODS FOR ORGANIC FARMING

Органічне сільське господарство більш позитивно впливає на стан навколишнього природного середовища та якість продуктів харчування порівняно з традиційним землеробством. Крім того, його економічна ефективність є значно більшою. Але існує ряд факторів, що стримують його розвиток, до них належать: відсутність належного платоспроможного попиту та тривалість перехідного періоду для ведення органічного землеробства. Екологічні наслідки результатів природокористування набувають все більшого значення, а тому потребують більш ґрунтовних методів аналізу. В статті визначено методичні засад щодо обґрунтування показників, які повинні бути обрані для аналізу впливу на навколишнє середовище і ефекту від використання ресурсів при органічній системі ведення сільського господарства. Визначено показники, що найповнішою мірою характеризують ефективність ведення органічного землеробства як по відношенню до загальноприйнятої системи землеробства, так і у порівнянні з аналогічними системами.

Organic agriculture is more positive influence on the environment and food quality compared to the traditional farming. In addition, its economic efficiency is much higher. However there are several factors that hinder its development, these include: lack of adequate consumer demand and the duration of the transition to organic farming. Ecological consequences of environmental outcomes are increasingly important, and therefore require a more thorough analysis methods. In article outlines methodological framework and justification indicators that have to be selected to analyze the impact on the environment and the effect of the use of resources in the system of organic farming. Defined parameters that characterize the fullest extent, the effectiveness of organic farming as against conventional farming systems, and compared with similar systems.

В. В. Жильченковадоцент, к. э. н., Донецкий национальный технический университет, г. ДонецкА. В. Чебышевамагистр, Донецкий национальный технический университет, г. Донецк

РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

V. V. ZhylchenkovaAssociate Professor, Ph.D., Donetsk National Technical University, DonetskA. V. ChebyshevaMaster of Donetsk National Technical University, Donetsk

THE ROLE OF INVESTMENT IN ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF CONSTRUCTION ENTERPRISES OF DONETSK REGION

В статье рассматривается влияние инвестиций на строительную отрасль страны и региона и их роль в повышение конкурентоспособности строительных предприятий. Приводятся риски, которые необходимо учитывать в работе строительных предприятий. Рассматриваются основные виды конкурентных преимуществ. Дана характеристика строительного комплекса Донецкой области, а также сделан анализ конкурентоспособности строительной отрасли. Предложены систематические данные и динамика инвестиционных вложений в жилищное строительство Украины. Перечислен целый ряд нерешенных проблем, присущих строительной отрасли и все необходимое для ее восстановления со стороны государства. Выявлено, что к первоочередной проблеме, которая стоит перед строительной отраслью Донецкого региона на данном этапе, относится вопрос создания реальных финансово-кредитных механизмов для стимулирования промышленного и жилого строительства с целью повышения конкурентоспособности отрасли.

The article discusses the impact of investment on the construction industry of the country and the region and their role in improving the competitiveness of construction enterprises . Are the risks that must be considered in the work of construction companies. The basic types of competitive advantage. The characteristics of the building complex of Donetsk region , and made ??an analysis of the competitiveness of the construction industry. Proposed systematic data and dynamics of investments in housing construction in Ukraine. Listed a number of unsolved problems inherent in the construction industry and everything you need to restore it from the state. It was revealed that a primary problem facing the construction industry in the Donetsk region at this stage is the question of creating a real financial and credit mechanisms to stimulate industrial and residential construction projects in order to increase the competitiveness of the industry.

Н. О. Вацикаспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ НА ЕКСПОРТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ: ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ

N. O. Vatsykpostgraduate student of the Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University, Lviv

PLANNING COSTS OF EXPORT ACTIVITY: THE ESSENTIAL CHARACTERISTICS, PRINCIPLES AND METHODS

Досліджено різні підходи вітчизняних та зарубіжних науковців до ідентифікації сутності понять «планування» та «планування витрат» у економічній літературі. Запропоновано тлумачення сутності планування витрат на експортну діяльність як одного із видів управлінської діяльності. Розглянуто загальні та специфічні принципи планування витрат на експортну діяльність як вихідних положень з метою ідентифікування сутності та характеру здійснення планової діяльності суб’єкта господарювання. Запропоновано дві нові типологічні ознаки принципів планування витрат на експортну діяльність з урахуванням стадій залучення до експортного ринку. Наведено сутнісну характеристику основних методів планування витрат на експортну діяльність як способів і прийомів впливу керуючої системи на керовану з метою досягнення цілей планування витрат на експортну діяльність.

Investigated the different approaches to domestic and foreign scientists to identify the nature of the concepts of "planning" and "planning costs" in economic literature. Proposed an interpretation of the essence of planning the cost of export activity as a type of management activity. Considered the general and specific principles of planning the cost of export activity as initial positions for the purpose of identifying the nature and character of the planned implementation of the entity. Proposed а typological features two new principles of planning the cost of export activity based on the stages of involvement in the export market. Shows the essential characteristics of the main methods of planning the cost of export activity as ways and methods of of influence control system controlled to achieve the objectives of planning expenditures on export activity.

М. I. Олексюкаспiрант кафедри економiки пiдприємства, Львiвська комерцiйна академiя, м. Львiв

АДАПТИВНИЙ ПІДХIД ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Oleksiukpostgraduate student of the department of business economics, Lviv Academy of Commerce, Lviv

ADAPTIVE APPROACH TO TRADE ENTERPRISES RISK MANAGEMENT

В статті доведено доцільність застосування адаптивного підходу до формування системи управління ризиками підприємств торгівлі. Обґрунтовано концепцію активної поведінки щодо управління економічними ризиками підприємств. Запропоновано функціонально-економічну схему системи управління економічними ризиками торговельного підприємства.

The article proved the expediency of application of adaptive approach to forming the system of economic risks of trade enterprises management. The concept of active behavior for managing economic risks companies. A functional diagram of the economic management of economic risk commercial enterprise.

Д. С. Савковстудент, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

ФОРМУВАННЯ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

D. S. Savkovstudent, DVNZ «Donetsk natsіonalny tehnіchny unіversitet»

FORMATION OF THE WAGES IN AN INDUSTRIAL ENTERPRISES

У даній статті обґрунтовано, що науково-технічна, технологічна та інноваційна потужність підприємства залежить не тільки від наявності працюючих систем правового забезпечення та систем оподаткування інноваційної діяльності, але і від здатності запобігати втратам процесу праці на виробництві, а саме людських втрат, тому найбільш конкурентоспроможні підприємства є також найбільш безпечними з позицій розвитку свого персоналу. З’ясовано, що вибір стратегії виживання з низьким рівнем доходів не може привести до високої конкурентоспроможності або стійкого економічного розвитку. Доведено, доведено, що одним зі шляхів стабілізації підприємства на ринку за кризових умов є перерахунок рівня заробітної плати з корегуванням на економічну ситуацію в країні, яка склалася. Досліджено мотиваційні функції заробітної плати та можливості їх реалізації в умовах фінансової кризи. Визначено основні принципи організації заробітної плати, за якими вона має зростати, а робота повинна оплачуватися справедливо за якістю та кількістю продукції.

This article substantiates that the scientific - technical, technological and innovative capacity of the enterprise depends not only on the availability of operating systems of legal security and taxation systems of innovation, but also on the ability to prevent the loss of labor in the production process , namely the loss of life , so the most competitive enterprises also the safest in terms of development of its staff. It was found that the choice of coping strategies in low-income may not lead to high competitiveness and sustainable economic development. Proved , proven to be one of the ways to stabilize the company's market share in the crisis is to convert wages adjusted for the economic situation in the country situation. Investigated the motivational function of wages and the possibility of their implementation in the context of the financial crisis. The basic principles of the organization of wages on which it needs to grow , and the work should be paid fairly for the quality and quantity of production.

Д. В. Колєсніковаспірант, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

ОЦІНКА СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНОЇ СТРУКТУРИ ПРИ ПРИДБАННІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ВИПУСКАЮТЬ КІНЦЕВУ ПРОДУКЦІЮ

D. V. KolesnikovPostgraduate, SIHE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

SYNERGETIC EFFECT ACTIVITY EVALUATION OF VERTICALLY-INTEGRATED STRUCTURE AT PURCHASING THE ENTERPRISES RELEASING FINAL PRODUCT

У статті обґрунтовуються методичні підходи до визначення синергетичного ефекту діяльності вертикально-інтегрованої структури при придбані підприємств, що випускають кінцеву продукцію. Для оцінки синергетичного ефекту використано комплексний показник, який враховує зміну фінансових результатів операційної діяльності та зміну фінансового стану вертикально-інтегрованої структури за умови зміни складу її учасників. Продемонстровано результати практичного застосування запропонованих підходів.

The article is devoted to methodological approaches for evaluation of activity of vertically-integrated structure at purchasing of enterprises releasing final product. The complex index is used for synergetic effect evaluation which takes into account changes of business activities financial results and changes of vertically-integrated structure financial state providing changes in its participants’ composition. Results of practical application of the proposed approach are demonstrated.

К. К. Писанецьаспірант, кафедра економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ЧАСОВИЙ ПАРАМЕТР У МОДЕЛЯХ КРЕДИТНОГО СКОРИНГУ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ

K. K. Pysanetspostgraduate, economic cybernetics department, Taras Shevchenko National University of Kyiv

TIME PARAMETER IN CREDIT SCORING MODELS AS FACTOR OF BANKS COMPETITIVENESS

Системи кредитного скорингу є ефективним інструментом оцінки кредитного ризику у споживчому сегменті. При їх побудові роль часового параметру часто недооцінюється. У статті доведено значимість впливу часового параметру на рівень дефолту та оцінено функції щільності розподілу рівня дефолту у часі для споживчого сегменту кредитного ринку України.

Credit scoring systems are effective instruments for credit risk assessment in consumer segment. During credit scoring development, time parameter importance is often underestimated. In the article, we show significance of time variable influence on default rate and estimate distribution density functions of default rate in time for consumer segment of Ukrainian credit market.

І. А. Кабанецьаспірант Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЛОГІСТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ МАШИНОБУДІВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

І. А. Kabanecgraduate student the National technical university the "Kharkiv polytechnic institute", Kharkiv

DETERMINATION OF THE BASIC LOGISTIC GOING NEAR A MANAGEMENT INNOVATIVE PROCESSES BY A MACHINE-BUILDING ENTERPRISE

У статті обґрунтовано основні логістичні підходи до управління інноваційними процесами машинобудівним підприємством. Недосконалість ринкової інфраструктури, застаріла галузева структура виробництва, дефіцит фінансових ресурсів та неефективне законодавство свідчать про наявність проблем стратегічного управління на макро- й мікрорівнях і виступають головними чинниками гальмування інноваційного розвитку вітчизняних підприємств.

In the article the basic logistic going is reasonable near a management innovative processes by a machine-building enterprise. Imperfection of market infrastructure, the branch pattern of production, deficit of financial resources and uneffective legislation, became antiquated testify to the presence of problems of strategic management on макро- and microlevels and come forward as main factors of braking of innovative development of domestic enterprises.

Д. В. Воловикасистент кафедри экономической теории и экономики сельского хозяйства Днепропетровского государственного аграрного университетаН. И. Демчукк. э. н., доцент кафедры финансов Днепропетровского государственного аграрного университета

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

D. V. Volovykassistant of Department of Economic Theory and Agricultural Economics Dnepropetrovsk State Agrarian UniversityN. I. DemchukPh.D., assistant professor of finance Dnepropetrovsk State Agrarian University

INVESTMENT POTENTIAL OF INNOVATION IN ENTERPRISES

В статье проанализированы основные проблемы наращивания инвестиционного потенциала инновационной деятельности предприятий. Растущий физический и моральный износ производственных фондов, накладывающийся на качественное отставание отечественных технологий от мировых аналогов, грозит серьезными осложнениями в развитии российской экономики в будущем. Дефицит финансовых ресурсов остро ставит перед руководителями предприятий задачу корректного количественного и качественного обоснования эффективности инвестиционных вложений в те или иные инновации, а также задачу поиска наиболее оптимальных в современных условиях источников финансирования инновационной деятельности.

The paper analyzes the main problems increase the investment potential of innovation in enterprises. Increasing physical and moral deterioration of productive assets , piling on the quality of domestic technologies lag from global peers , can cause serious complications in the development of the Russian economy in the future. Lack of financial resources raises the problem of the managers of enterprises correct qualitative and quantitative study the effectiveness of investments in certain innovations as well as the problem of finding the optimal conditions in modern sources of financing innovation.

Э. А. Рачковскийведущий специалист ООО “РЭЙЛТРАНСХОЛДИНГ“, г. МариупольМ. А. Козырь-Чепурнаяэкономист, ООО “НИЦ УК“РЭЙЛТРАНСХОЛДИНГ“, г. Мариуполь

ПРОБЛЕМА СОГЛАСОВАНИЯ ПЛАНОВ В СИСТЕМЕ ИЕРАРХИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

E. Rachkovskyitop specialist, LLC “REYLTRANSKHOLDING”M. Kozyr-Chepurnaeconomist, LLC “SEC MC “REYLTRANSKHOLDING”

THE PROBLEM OF RECONCILING THE PLANS IN A HIERARCHICAL SYSTEM OF PLANNING RESTRUCTURING OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Обоснована необходимость разработки стратегии и стратегического плана реструктуризации предприятий в рамках единого процесса планирования, основанного на принципе иерархичности и процедурах декомпозиции. Определены общие составляющие планов и базисные механизмы их согласования.

The necessity of development strategy and strategic plan for business restructuring within one of progress planning based on the principles of hierarchical and the procedure of decomposition has already proved, identify common components of plans and basic mechanisms of their agreement.

О. М. Гончаренкок. е. н., асистент кафедри бухгалтерського обліку, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ БЮДЖЕТУВАННЯ ВИТРАТ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. GoncharenkoPh.D., professor assistant at corporate department of accounting, Kyiv national University of trade and Economics, Kyiv

IMPROVEMENT OF METHODOLOGY FOR BUDGETING EXPENSES TOURIST COMPANY

У статті узагальнено основні положення бюджетування туристичних підприємств. Розкрита суть бюджетування, його роль та можливості для ефективного управління витратами. Проаналізована необхідність впровадження системи бюджетування, удосконалено бюджети з врахуванням специфіки підприємств даної галузі.

In the article the aspects of budget creation are reflected on tourist enterprises. Essence is exposed budget creation, his role and possibilities for the effective management charges. The necessity of introduction of the system of budget creation is analysed, offered budgets taking into account the specific of enterprises of this industry.

А. А. Гребенніковак. е. н., ст. викладач кафедри економіки підприємства, Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. A. GrebennikovaCandidate of economic sciences, senior lecturer of department «Economy of Enterprise», National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev

THEORETICAL ASPECTS OF INNOVATION AND INVESTMENT PROVIDE PRODUCTIVE ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

В статті здійснено аналіз існуючих точок зору з теоретичних аспектів інноваційно-інвестиційного забезпечення виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств й уточнено його визначення як сукупності інвестиційних заходів, спрямованих на практичне впровадження в аграрне виробництво винаходів, інноваційних розробок, рекомендацій та прискорення розвитку сільськогосподарських підприємств на інноваційній основі, з метою отримання економічного чи соціального ефекту.

In the article we analyzed the existing viewpoints on the theoretical aspects of innovation and investment provide productive activity of agricultural enterprises and clarified its definition as a combination of investment measures aimed at practical implementation in the agricultural production of inventions, innovation, recommendations and accelerate the innovation development of agricultural enterprises, to obtain economic or social impact.

Х. І. Березовськааспірантка кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Економічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка

ГРАНИЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ОДИН З ЕТАПІВ БЮДЖЕТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Hristina Beresovs`kagraduate student of Department finances, money circulation and credit, Economy Faculty, Lviv National University

MARGINAL ANALYSIS AS ONE OF THE STAGES OF BUDGETING IN THE PROCESS OF OPTIMIZATION PROFITS AT DOMESTIC ENTERPRISES

У статті автором висвітлено практичне значення необхідності застосування граничного аналізу на підприємстві. Використовуючи дані управлінської звітності автором визначено точки беззбитковості аналізованого підприємства та запропоновано ряд рекомендацій стосовно подальшої діяльності. В основу дослідження взято дані діяльності підприємства, яке займається продажем та сервісно-технічним обслуговуванням автомобілів.

In this article author highlighted practical importance of necessity to use marginal analysis of the company. Using management accounting data, the author defined break-even point of the analyzed company and proposed a number of recommendations for future activities. The study is based on the information of the company, which is engaged in the sale and service and maintenance vehicles.

О. М. Смірновак. е. н., доцент, завідувач науково-дослідного відділу вивчення міжнародного досвіду та європейської інтеграції Науково-дослідного інституту фінансового права, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь

ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС ТА СУЧАСНИЙ СТАН

O. М. SmirnovaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of department of Research of International Experience and European Integration, Research Institute of Financial Law, National University of State Tax Service of Ukraine, Irpin

HISTORICAL OVERVIEW AND CURRENT STATUS OF TAXATION OF MULTINATIONALS IN THE EUROPEAN UNION

У статті зроблено аналіз етапів розвитку та сучасних підходів в оподаткуванні доходів транснаціональних корпорацій у країнах Європейського Союзу, які напрацьовані з метою обмеження масштабів приховання доходів та досягнення справедливості в оподаткуванні. Обґрунтовано, що оскільки глобалізація торкнулася усіх сфер життєдіяльності суспільства, і в першу чергу фінансово-економічної, добитися справедливого оподаткування тільки за рахунок вживання заходів на національному рівні неможливо. Для цього потрібний такий міжнародний інструмент, який містив би рекомендації щодо дій як на національному, так і на міжнародному рівнях. Його напрацювання дозволило країнам-членам ЄС перенести питання контролю за трансфертним ціноутворенням із теоретичної площини у практичну.

In the article was made an analysis of the stages of development and modern approaches of taxation of multinational corporations in the European Union, which turned out to limit the extent of concealing of income and achieve fairness in taxation. It was proved that while globalization has affected all spheres of society, and especially the financial and economic spheres, it is impossible to achieve fair taxation only by taking measures at the national level. To do this, it is necessary to find out such international instrument that would contain recommendations for action at both national and international levels. It allowed to Member States of the European Union to transfer the control over transfer pricing from the theoretical to the practical plane.

А. Г. Жаріновак. е. н, доцент, докторант, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

A. G. GharinovaPh.D. in Economics, associate professor, doctoral, Kiev National University of Technologies and Design, Kiev

THE DEVELOPMENT OF THE KNOWLEDGE ECONOMY IN THE CONTEXT OF HUMAN CAPITAL

В статті розглянута особливість нового економічного укладу, що ґрунтується на продуктивності розумової праці та знан­нях, втілених у новітніх технологіях. Доведена необхідність оновлення знань протягом всього трудового життя та формування на цій основі нового виду основних факторів виробництва – інтелектуального капіталу.

The article examines the features of the new economic system that is based on the performance of knowledge workers and knowledge embodied in new technologies. It is proved the necessity of updating of knowledge throughout the working life and the formation of the basis of a new type of production factors - intellectual capital.

І. В. Котькалова-Литвинк. е. н., доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ КОРПОРАЦІЇ

I. V. Kotkalova-LitvinCandidate of Economic Sciences, docent, finance and financial security sub-faculty

THEORETICAL MODEL FOR MANAGING CORPORATION’S FINANCIAL FLOWS

В статті проведено дослідження механізмів розподілу та перерозподілу фінансових потоків крупних корпоративних структур; охарактеризовано механізми внутрішнього фінансування між дочірніми підприємствами холдингових компаній, а саме: механізм «перехресного фінансування», «контрактне фінансування», «централізованого фінансування». Автором було обґрунтовано напрями вдосконалення моделі управління фінансовими потоками корпорації.

The article discloses investigation about the mechanisms used by large corporations to manage and distribute their financial flows. Mechanisms of internal funding between subsidiary companies of an enterprise holding are described. Author distinguishes “cross-funding”, “contract-based funding” and “centralized funding” mechanisms. Author gives argumentation for the methods of enhancement to the corporation’s financial flows management model.

Г. В. Костюкк. е. н., доцент кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайнуА. В. Коваленкомагістрант Київського національного університету технологій та дизайну

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

G. Kostiukcandidate of economic Sciences, assistant professor of management on a Kyiv National University of Technologies and DesignA.Kovalenkomaster on a Kyiv National University of Technologies and Design

UKRAINE COMPETITIVENESS  PHARMACEUTICAL INDUSTRY

У статті проведено порівняльний аналіз фармацевтичної галузі Польщі, Німеччини, України та Казахстану. Розглянуто проблеми конкурентоспроможності українських виробників фармацевтичної продукції та запропоновано шляхи її  покращення.
 
In this paper, a comparative analysis of the pharmaceutical sector in Poland, Germany, Ukraine and Kazakhstan. The problems of competitiveness of Ukrainian pharmaceutical companies and the ways to improve it.

О. С. Бондаренкокандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ЛОГІСТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ В УПРАВЛІННІ ВИТРАТАМИ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР

E. BondarenkoCandidate of economic sciences, associate professor department of accounting and audit Kyiv national University of technologies and design

LOGISTICS CONTROL IN COST MANAGEMENT CORPORATE STRUCTURES

Обґрунтовано сутність та значення логістичного контролю в управлінні витратами корпоративних структур, які функціонують у формі логістичних систем, розроблено рекомендацій щодо механізмів його формування та реалізації.

Substantiated the essence and significance of logistics control in cost management of corporate structures that function in the form of logistics systems, developed recommendations on the mechanisms of its formation and implementation.

М. В. Мельниковадоктор економічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу економіко-правових проблем містознавства, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. ДонецькМ. М. Кошевийаспірант, Інститут економіки промисловості НАН України, м. Донецьк

АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СЕКТОРУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ І НАУКОЄМНИХ ВИРОБНИЦТВ В УКРАЇНІ

M. V. MelnikovaDoctor of Economic Science, Associate Professor, Senior Researcher of Department of Economic and Legal Problems of City-study, Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine, DonetskM. М. KoshevoyPostgraduate student, Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine

ASPECTS OF SECTOR HIGH-TECH AND KNOWLEDGE-INTENSIVE PRODUCTION IN UKRAINE

У статті розглянуто різні аспекти розвитку високотехнологічних і наукоємних виробництв в структурі національної економіки . Проаналізовано динаміку показників про розробку та впровадження провідних виробничих технологій в Україні. Узагальнено інституційні, організаційні, економічні та соціальні проблеми розвитку сектору високотехнологічних і наукоємних виробництв. Визначено організаційні та економічні умови подальшого розвитку високотехнологічних і наукоємних виробництв за рівнями управління економікою. Виявлено особливості, які необхідно враховувати при інвестуванні проектів розвитку високотехнологічних та наукоємних виробництв. Запропоновано використання організаційно-економічних переваг структур (холдингів) для реалізації інвестиційних проектів розробки та впровадження передових виробничих технологій. Обґрунтовано доцільність паралельного прийняття рішень на етапах виведення на ринок високотехнологічної та наукоємної продукції.

The article discusses various aspects of the development of technology-intensive industries in the structure of the national economy. Analysis of the dynamics of the development and implementation of advanced manufacturing technologies in Ukraine was made. Institutional, organizational, economic and social problems of the sector of high-tech and knowledge-intensive industries have been summarized. Organizational and economic conditions for further development of technology-intensive industries in levels of economic management have been identified. Features which must be considered when investing development projects of high-tech and knowledge-intensive industries, have been identified. Using organizational - economic benefits of integrated structures (holdings has been proposed for the implementation of investment projects development and implementation of advanced manufacturing technologies Feasibility parallel decision-making stages to market high-tech products was justified.

Т. М. Ярчукаспірантка, Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ІНТЕРЕСИ ТА МЕТОДИЧНІ ІНСТРУМЕНТАРІЇ ЇХ ОЦІНКИ

T. M. YarchukРostgraduate, Kyiv national university of economics named after Vadym Getman, Kyiv

FOREIGN TRADE INTEREST AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THEIR EVALUATION

Стаття присвячена дослідженню зовнішньоторговельних інтересів, що набувають дедалі важливішого значення за умов посилення глобалізаційних тенденцій. Визначено пріоритетність і актуальність економічних інтересів у сфері зовнішньої торгівлі, їх фактори та детермінанти. Запропоновано методичний інструментарій оцінки зовнішньоторговельних інтересів, що сприяє побудові комплексного механізму реалізації зовнішньоторговельних інтересів країн на світових ринках і включає низку заходів, що передбачають комплексний та системний підхід відносно етапів визначення пріоритетів, ієрархічних рівнів, факторонаділеності, методичної оцінки та сценаріїв реалізації зовнішньоторговельних інтересів.

The article is based on the investigation of foreign trade interests that are of crucial importance in strong globalization environment. It describes the priority of the economic interests in foreign trade as well as their factors and determinants. The methodical assessment tools of foreign interests, contributing to creation of comprehensive mechanism for implementing the trade interests of the global markets is presented and includes a number of measures to provide a comprehensive and systematic approach in relation to the stages of prioritization, hierarchical levels, factor complex, methodical assessment and implementation scenarios of foreign interests.

О. В. Ольшанськак. е. н., доц., зав. кафедри Регіональної економіки, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА ОЦІНКА АГРОСОЦІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

O. V. OlshanskaPhD in Economics, associate professor, head of department of the Regional economics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

ECONOMIC-MATHEMATICAL EVALUATION OF SOCIAL

В статті проведено кількісний аналіз розвитку агросоціальної системи. Запропонований аналіз надає можливість визначити поточний стан розвитку агросоціальної системи, а також робити прогноз на майбутнє. Вперше визначені рівні розвитку агросоціальної системи (катастрофа, низький, середній, високий, ідеал) та сценарії їх подальшого розвитку.

The article presents the quantitative analysis of agrosocial system. The proposed analysis allows you to determine the current state of the development of the agrosocial system, and make predictions for the future. For the first time, it is identified the levels of the development of the agrosocial system (catastrophe, low, medium, high, ideal) and scenarios of its future development.

Ю. В. Вдовиченкок. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Черкаський державний технологічний університетМ. М. Лещенкок. е. н., старший викладач кафедри міжнародної економіки, Черкаський державний технологічний університет

ТРАНСФОРМАЦІЯ ГЕОЕКОНОМІЧНИХ ПОЗИЦІЙ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Y. V. VdovychenkoPh.D., assistant professor of International Economics, Cherkasy State Technological UniversityM. M. LeshenkoPh.D., senior lecturer, Department of International Economics, Cherkasy State Technological University

TRANSFORMATION OF GEO-ECONOMIC POSITIONS OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS IN THE GLOBAL ECONOMY

В статті проаналізовано роль ТНК у сучасній світовій економіці. Визначено особливості динаміки показників розвитку транснаціональних корпорацій та міжнародного виробництва. Проведено дослідження особливостей динаміки потоків вхідних та вихідних прямих іноземних інвестицій.

The following article includes analyzes of the role of transnational corporations in the modern global economy. The features of the dynamics of the development of transnational corporations and international production. The research of the dynamics characteristics of the input and output flows of foreign direct investment was held.

О. В. Черевкод. е. н., доцент, Голова спостережної ради ПАТ «Банк «Київська Русь»

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЖИМУ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ВСЕРЕДИНІ ПІДПРИЄМСТВА

A. CherevkoPh.D., Associate Professor, Chairman of the Supervisory Board of PJSC "Bank "Kievan Rus"

PROVIDING THE TRADE SECRETS WITHIN THE COMPANY

Стаття присвячена питанням встановлення правового режиму комерційної таємниці на підприємстві. Визначено основні нормативні документи, котрі даються визначення поняттю «комерційна таємниця» Розглянуто процедуру введення правового режиму комерційної таємниці на підприємстві. А також вказані заходи по забезпеченню збереження конфіденційної інформації на підприємстві.
 
Article is devoted to establishing the legal regime of trade secrets in the enterprise. The basic regulations that given the definition of "trade secret" The procedure entry legal regime of trade secrets in the enterprise. Also listed measures to ensure the preservation of confidential information in the enterprise.

О. М. Сазонецьдоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Національного університету водного господарства та природокористування

МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНЦЕПЦІЇ ГЛОБАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ

O. M. SazonetsDoctor of Economics, Professor, Head of International Economics Department of National university of water management and nature resourses use

ТHE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY IN THE CONCEPT OF GLOBAL MARKETING

В статті розглядаються міжнародна конкурентоспроможність та особливості побудови сучасної концепції глобального маркетингу, визначаються типи та форми міжнародного маркетингу, наводяться характерні особливості понять експорту та міжнародного маркетингу, а також даються основні складові міжнародної конкурентоспроможності національної економіки. Дано визначення міжнародного маркетингу. Представлено типізацію маркетингу та форми міжнародного маркетингу. Виявлено форми міжнародного маркетингу, на яких базується міжнародна діяльність. Виведено поняття імпортного, експортного, зовнішньоекономічного, транснаціонального, мультирегіонального, глобального маркетингу. Обгрунтовано основні причини появи концепції глобального маркетингу. Представлено правило «Тріади» у глобальному маркетингу, його особливості. Узагальнено класифікацію товарів «глобальної природи».

The features of construction of modern conception of the international marketing are examined in the article, types and forms of the international marketing are determined, characteristic features are pointed between the concepts of export and international marketing, and also given recommendation in relation to the effective output of domestic enterprises to the international markets. The definition of international marketing was done. Typology of marketing and international marketing was presented. Forms of international marketing on which is based was identified. The concept of import, export, foreign trade, vol multinational, Multiregional, global marketing was identified. The main reasons for the emergence of the concept of global marketing was substantiated. The rule of the "Triad" in the global marketing and its features was presented. Classification of "global nature"goods was generalized.

О. В. Пиріковк. т. н., доцент, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ІНДИКАТОРИ ТА СИСТЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

O. V. PyrikovPh.D., Associate Professor, Donetsk National University of Economics and Trade Mykhaylo Tugan-Baranovsky

INDICATORS AND SISTEM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: ТHEORY AND PRACTICE

Україна переходить в нову епоху історії і Український народ отримує унікальний шанс побудувати нову Україну. Стратегія сталого розвитку визначає мету, вектори руху, дорожню карту, першочергові пріоритети та індикатори належних оборонних, соціально-економічних, організаційних, політико-правових умов становлення та розвитку України. У статті наведені дані стосовно індикаторів сталого розвитку, що є дійсними показниками, що використовуються для оцінки еколого-економічного розвитку систем та моделей. Також розглянуті існуючи системи сталого розвитку. Все це показано як з боку теорії, а також зі сторони практики.

Ukraine enters a new era of history and Ukrainian nation gets a unique chance to build a new Ukraine. Strategy for Sustainable Development defines the purpose, vectors, roadmap top priorities and indicators appropriate defense, socio-economic, institutional, political and legal conditions for establishment and development of Ukraine. The article presents data on indicators of sustainable development, which are valid indicators used to assess the ecological and economic systems and development models. Also, consider existing systems for sustainable development. This shows both the theory and practice from the side.

М. В. Кирикуасистент кафедри маркетингу, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗОРУДНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

M. V. KyrykuTeaching Assistant Marketing Department, SHEE “Kryvyi Rih National University”

STATE MANAGEMENT STRATEGY OF INVESTMENT - INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF IRON-ORE INDUSTRY IN UKRAINE

В статті викладенні результати дослідження з питань державної стратегії управління інвестиційно-інноваційним розвитком підприємств залізорудної галузі України. Вивчено об’єктивні причини необхідності впровадження інновацій в діяльність підприємств залізорудної галузі України. Визначено, що державна інноваційна політика промислового підприємства має бути заснована на формуванні організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку, який би відповідав економіці інноваційного типу розвитку. Вважається, що запропоновані в роботі заходи будуть сприяти поліпшенню державної інноваційної політики, задоволенню споживачів, збільшенню прибутків підприємств, відрахувань до державного бюджету і покращенню за рахунок цих внесків добробуту населення країни.
 
The article presents the results of research on state management strategy of investment-innovative development of enterprises of iron-ore industry in Ukraine. Objective reasons for the necessity of implementing innovations in business activity of enterprise of iron industry of Ukraine are studied. It is determined that the state innovation policy of a production enterprise should be based on the formation of organizational-economic mechanism of innovative development that meets the economy of innovative type of development. It is believed that proposed measures will improve innovation policy, satisfy customers, increase profits and contributions to the state budget and improve welfare of the population.

Ю. О. Волотковськаасистент кафедри прикладної економіки, Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ

МЕХАНІЗМ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ТЕХНОГЕННИХ РОДОВИЩ

Yu. O. Volotkovs’kaAssistant Lecturer, SHEI «National Mining University», Dnepropetrovsk

THE MECHANISM OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC ESTIMATION OF THE ANTHROPOGENIC DEPOSITS

У статті проаналізовано підхід до розробки механізму оцінки техногенних родовищ (териконів), який включає екологічну, соціальну та економічну оцінки. Запропоновано механізм, який дозволить уникнути конфлікту інтересів приватних інвесторів та держави.
 
In the article the approach to development of a mechanism for evaluating technogenic deposits (heaps), which includes ecological, social and economic assessment, аre analyzed. The mechanism that would avoid the conflict of interest of private investors and the state, is offered.

О. В. Швецьвикладач кафедри економіки та підприємництва, ПВНЗ «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка»

ВИСОКОЛІКВІДНІ АКТИВИ У ОБОРОТНОМУ КАПІТАЛІ ПІДПРИЄМСТВА АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

Alexander V. Shvetslecturer in economics and Entrepreneurship of PHEI "International Technological University "Mykolaiv Polytechnic"

LIQUID ASSETS IN WORKING CAPITAL ENTERPRISE AGRICULTURAL AND FOOD SECTOR

У статті розглянуто високоліквідні активи як важливу частину оборотного капіталу підприємства, схематично представлено кругообіг оборотного капіталу.
 
The article considers highly liquid assets as an important part of the working capital of the company, schematically represented working capital cycle.
 
В статье рассмотрены высоколиквидные активы как важную часть оборотного капитала предприятия, схематично представлены круговорот оборотного капитала.

А. В. Кулінськак. держ. упр., доцент кафедри маркетингу та менеджменту, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Anzhela KulinskaPhD, assistant professor of marketing and management department, Donetsk National University of Economics and Trade  named after M. Tugan-Baranovsky

THE FORMATION OF AN EFFECTIVE MECHANISM TO ENSURE THE FINANCIAL COMPONENT OF AN ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

У статті визначено пріоритетні інтереси у фінансовій сфері, здійснено відстеження чинників, які викликають загрозу фінансовій безпеці та проаналізовано взаємопов’язаність складових цієї складної за внутрішньою будовою та ієрархічною декомпозицією структури.
 
The article defines priority interests in the financial sector, carried out monitoring of factors that cause a threat to the financial security and analyzed the correlation of the components of this complex internal structure and hierarchical decomposition structures.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"