Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 11, 2011

Н. І. Богомоловадоктор економічних наук,  Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

ЕФЕКТИВНІСТЬ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

В статті  окреслені засади формування та оцінки ефективної бюджетної політики, яка відіграє ключову роль в системі фінансової безпеки держави. Обґрунтовані напрями системного вдосконалення механізму забезпечення ефективності бюджетної політики.
 
The article outlines the principles of formation and evaluation of effective fiscal policy, which plays a key role in the financial security. The ways systematic improvement of the efficiency of budget policy.

С. О. Корецькадоктор економічних наук, професор

ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ ЛІКВІДАЦІЙНОГО БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА-БАНКРУТА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Розглянуто проблеми побудови ліквідаційного балансу підприємства-банкрута та шляхи їх вирішення. Запропоновано під час здійснення ліквідаційних процедур запровадити складання фінансового, проміжного, розрахункового, передліквідаційного та ліквідаційного «нульового» балансів. Визначено їх роль, значимість кожного та відмінні риси від традиційного балансу підприємства.
 
Problems of construction of liquidating balance of the enterprise-bankrupt are considered and ways of their decision are offered. It is recommended in process санационных procedures to make financial, intermediate, settlement, preliquidating and liquidating zero balance. It is established a role and value of each of the listed balances of the enterprise and their distinctive lines from traditional balance of the enterprise.

Р. Г. Дубаскандидат економічних наук, доцент, декан обліково-економічного факультету, Державна академія житлово-комунального господарства

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

У статті розглянуто існуючі методичні підходи до економічної оцінки лісових ресурсів та обґрунтувано найбільш об"єктивна та вичерпна методика оцінки всіх складових лісової продукції і послуг на основі еталонних насаджень певної категорії захищеності лісів.
 
In the article the existent methodical going is considered near the economic evaluation of forest resources and obgruntuvano most ob""ektivna and exhaustive method of estimation of all constituents of forest products and services on the basis of the standard planting of certain category of protected of the forests.

Н. В. Архірейськак.е.н., доц. каф. фінансів і кредиту, Академія митної служби України

РЕАЛІЗАЦІЯ НОВАЦІЙ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

У статті досліджено новації Бюджетного кодексу України в контексті державного управління та визначено шляхи удосконалення сучасних форм і методів управління бюджетними коштами на 2012 рік.
 
This article explores innovations of the Budget Code of Ukraine in the context of public administration, identified ways to improve current forms and methods of management of the state budget for 2012.

М. М. Дученкокандидат економічних наук, доцентС. В. ДенисенкоНаціональний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут»

АДАПТИВНА МОДЕЛЬ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ЧЕРЕЗ РЕІНЖИНІРИНГ СПІЛЬНИХ БІЗНЕС ПРОЦЕСІВ

Досліджено використання концепції реінжинірингу бізнес процесів для поліпшення міжкластерних зв"язків підприємств галузі відновлюваної енергетики. Доведено доцільність використання реінжинірингу спільних бізнес процесів з метою збільшення ступеня кластеризації, який чисельно може бути виражено через запропонований інтегральний показник. Три виміри, за якими відповідно до запропонованої моделі відбувається збільшення ступеня кластеризації, передбачають збільшення кількості учасників кластеру, оптимізацію їх сумісної діяльності, аналіз спільних бізнес процесів.
 
There was made an investigation of the possibilities of using the concept of business processes reengineering to improve inter-cluster links for certain enterprises belonging to the industry of renewable energy. There was proved the feasibility of using reengineering of mutual business processes in order to increase the degree of clustering, which can be numerically expressed in terms of the proposed integral indicator. There were offered three dimensions, according to which in the proposed model there can be explained a rise in the degree of clustering based on: an increase in the number of participants in the cluster, the optimization of their joint activities, and analysis of mutual business processes.

З. Б. Янченкозаслужений економіст України, кандидат економічних наук, начальник Головного управління економіки, Житомирська облдержадміністрація

ІНВЕСТИЦІЙНА ПІДТРИМКА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У статті розглядається сучасний стан інноваційного розвитку Житомирської області, визначається структура її інноваційного потенціалу та можливості інвестиційної підтримки його практичної реалізації.

The paper considers the modern condition of innovation development of Zhytomyr region, determines the structure of its innovation potential and possibilities of investment support of the practical implementation of the latter.

О. С. Донецькандидат економічних наук, Донецький національний технічний університет

РЕІНЖИНІРИНГ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

У статті надане обґрунтування застосування методів імітаційного моделювання, а саме моделі Міллера-Орра, що було побудовано на базі теорії системної динаміки, як інструмента реінжинірингу управлінських рішень щодо фінансових потоків підприємства. Динамічність - невід"ємний атрибут економічних систем. Виходячи із цього, управлінські рішення повинні вироблятися з урахуванням динаміки внутрішніх і зовнішніх процесів. Ця вимога обумовила необхідність модифікації моделі Міллера-Орра до динамічних систем. Модифікована модель містить адаптивні механізми встановлення параметрів, що визначають оптимальний рівень необхідних коштів на розрахунковому рахунку підприємства й умови трансферту грошей з депозитним рахунком підприємства.
 
This paper presents the rationale for the use of simulation techniques, namely the Miller-Orr model. Model was based on the theory of system dynamics as a tool for re-engineering of administrative decisions by the financial flows of the company. The modified model contains adaptive mechanisms to establish the parameters that determine the optimal level of necessary funds on the account of the company. 

Х. С. Передалостарший викладачЛ. В. Іванецьк.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету "Львівська політехніка"

ІНДИКАТОРИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ МІСІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

У статті розглянуто систему індикаторів оцінювання якості формування та результативності місії організації як ключової категорії менеджменту та її значення в управлінні виробничо-господарською діяльністю підприємства.
 
The article elucidates the system of indicators of evaluating the quality of formation and effectiveness of mission. Also the importance of this system in management of economic activity of the enterprise is shown.

І. С. Гуцалд.е.н., професор, Тернопільський національний економічний університетІ. В. Струтинськааспірант, Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя

КРЕДИТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ СТВОРЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ

В даній статті розглядаються актуальні питання становлення та розвитку логістичної інфраструктури нашої країни. Розглянуто участь банків у процесі формування нової логістичної інфраструктури яка буде здатна реагувати на глобальні зміни світового ринку.
 
The pressing questions of becoming and development of logistic infrastructure of our country are examined in this article. Participation of banks is considered in the process of forming new logistic infrastructure which will be able to react on the global changing of world market.

С. М. Новакдекан факультету економіки та банківського права, кандидат технічних наук, доцент, Севастопольський інститут банківської справи Української  академії банківської справи НБУС. О. Хайлукзавідувач кафедри фінансів та кредиту,   кандидат економічних наук, доцент, Севастопольський інститут банківської справи Української  академії банківської справи НБУ

ОПТИМІЗАЦІЯ МАСШТАБУ ВИРОБНИЦТВА З МЕТОЮ МАКСИМІЗАЦІЇ ЙОГО РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

В роботі побудовано мікроекономічну модель виробництва, яка базується на гіпотезі максимізації рентабельності виробництва та порівняні результати даної моделі з результатами моделі виробництва з метою максимізації прибутку.
 
The microeconomic model of production based on the hypothesis of maximizing profitability was built. The results of this model were compared with the results of models of production to maximize profits.

А. М. Якимовакандидат економічних наук, доцент кафедри "Фінанси та банківська справа"В. А. Горбкандидат економічних наук, доцент кафедри "Фінанси та банківська справа" Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

БЮДЖЕТУВАННЯ ПРОЦЕСІВ АДАПТАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ЯК ШЛЯХУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

В статті досліджуються окремі питання бюджетування процесу адаптації на підприємстві; обґрунтовується необхідність поєднання поточного бюджетування з управлінням інвестиційною діяльністю, яка пов’язана з реалізацією адаптивних проектів на підприємствах залізничного транспорту.
 
The issues of budgeting process of enterprise adaptation are considered in the article. There based the necessity of combining the current budgeting process with the investment management associated with the implementation of adaptive projects on the railway transport enterprises.

Т. В. Кондратьєвакандидат економічних наук, асистент, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

СТАТИСТИЧНЕ ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ФІРМИ ЯК КОАЛІЦІЇ АГЕНТІВ

В статті спроектовано та проведено імітаційний експеримент, основними етапами якого є формування масиву даних обсягу альтернативних та трансакційних витрат фірми; гра фірми з зовнішнім середовищем; визначення оптимальної змішаної стратегії фірми. Було підтверджено гіпотезу ефективності гнучкої економічної структури за сучасних нестабільних ринкових умов.
 
In the article there has been designed and realized the imitation experiment. The stages of the experiment were the formation an array of data of alternative and transaction costs of a firm; the firm’s game with the external environment; the determination of the optimal mixed strategy of the firm. The hypothesis of the effectiveness of a flexible economic structure in modern unstable market conditions was confirmed.

Сейфоллахи Моджтабамагистр МБА, аспирант кафедры международной экономики,  Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

СПЕЦИФИКА ПРОДУКТОВ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА

В статье представлен обзор основных продуктов исламской банковской системы и рассмотрены их отличия от традиционных банковских продуктов.
 
The article reviews basic products of the Islamic banking system and makes a distinction between these and regular banking products

О. М. Колесніковакандидат економічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ В КОНТЕКСТІ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Описано порядок формування резерву сумнівних боргів у бухгалтерському та податковому обліку. Визначено подібності та відмінності в порядку формування резерву сумнівних боргів у бухгалтерському та податковому обліку із виявленням ризиків, які можуть виникнути у платника податків при застосуванні норм бухгалтерського та податкового законодавства.

The order of forming of reserve of doubtful debts is described in a financial and tax accounting. Similarities and differences are certain in order of forming of reserve of doubtful debts in a financial and tax accounting with the exposure of risks that can arise up for a taxpayer at application of norms of accounting and tax legislation.

О. М. Щербатюккандидат економічних наук, доцент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана

ДЕФІНІЦІЯ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА»: СУТНІСТЬ ТА ВІДМІННОСТІ

Розкрито зміст понять «потенціал», «інвестиції», «інвестиційний потенціал»,  «інвестиційні ресурси», «інвестиційна діяльність» та визначено їхнє співвідношення. На основі аналізу сучасних підходів до трактування інвестиційного потенціалу підприємства уточнено сутність терміну.
 
The essence of the terms “potential”, “investment”, “investment potential”, “investment resources”, “investment activity” is disclosed and their correlation is defined. The subject of term is specified in reliance on the analysis of modern approaches to the interpretation “investment potential of the enterprise” term.

О. І. Бабчинськак.геогр.н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУА. Г. Балдинюкк.е.н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

В даній статті розкрито особливості складових елементів технології управління туристичної сфери та покращення стратегії розвитку туристичного підприємства.
 
In this article the characteristics of the constituent elements of technology management and improvement of tourism development strategy of tourist business.

В. К. Береговийкандидат економічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОСНОВИ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ

Розкриваються основи наукової організації здорового харчування. Висвітлено організацію раціонального харчування населення в США.
 
The publication details of the scientific basis of healthy eating. It covers the organization of nutrition of the population in the U.S.

К. М. Дідураспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ

Проаналізовано термін «Оцінка персоналу». Розглянуто систему оцінювання персоналу. Побудовано схему складових оцінки персоналу. Виділено класифікацію методів оцінки персоналу. Розглянуто сучасні методи оцінки персоналу, виявлено їх переваги та недоліки.
 
A term «Assessment of personnel» is analysed. The system of evaluation of personnel is considered. A scheme of the components of personnel assessment is built. Classification of methods of assessment staff is selected. The modern methods of assessment staff are considered, revealed their advantages and disadvantages.

Р. І. Олексенкокандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичної індустріїІ. О. Красковастудент економічного факультетуМ. М. Поліщукстудент економічного факультету, МДПУ ім. Богдана Хмельницького м. Мелітополь

ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Розглянуто функції та роль маркетингу в сучасних умовах господарювання. Визначено основні функції маркетингової діяльності та їх вплив на загальну діяльність підприємства.
 
The functions and role of marketing in the contemporary economic management have been reviewed. The main function of the marketing activities and their impact on the overall activities of the company have been detected.

Є. І. Бєседінаспірант кафедри фінансів та кредиту, Харківський національний університет імені В.Н. Карабіна

УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРНОЇ ПОБУДОВИ БІРЖОВОГО МЕХАНІЗМУ УКРАЇНИ

Розкрито структурну побудову біржового механізму. Класифіковано типи державного регулювання біржового механізму, зроблено висновок про необхідність переходу до очолюючого типу державного регулювання біржового механізму. Розроблено авторську концептуальну модель біржового механізму.
 
Тhe structural construction of exchange mechanism is Exposed. The types of government control of exchange mechanism are classified, drawn conclusion about the necessity of passing to the heading type of government control of exchange mechanism. The authorial conceptual model of exchange mechanism is worked out.

Б. І. Сюркалокандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Розглянуто якість функціонування існуючої системи державного фінансового моніторингу, виокремлено основні застереження щодо її функціонування.
 
The issues of financial support for the development of local self-government are investigated in the article.

Я. В. Мельникаспірант кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ПІДТРИМКА УРЯДУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ  МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИРОБНИКІВ

Стаття описує ступінь впливу держави та забезпеченість розвитку вітчизняних металургійних виробників за допомогою державних цільових програм. Викладені дані можуть використовуватись для подальших досліджень.
 
The article tells us about the state level of influence and providing with development of domestically producers of metallurgical customs by the governmental task program. Stated facts might be used in future investigations.

В. М. Нагаєвдоктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту організацій, Харківський національний аграрний університет ім.. В.В.Докучаєва

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ШТАТНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ

Представлено методичні підходи щодо удосконалення нормативної бази з визначення штатної чисельності управлінських кадрів за ринкових умов господарювання. Наведено приклад визначення кількісного складу керівників, спеціалістів та технічних виконавців за методикою укрупнених нормативів для сільськогосподарських підприємств з галузевою структурою управління.
 
Methodic approaches of improvement of standard base for determining of the quantity of management workers under market economy are shown. The example how to determine quantity of managers, specialists and technical workers using the method of widened standards for agricultural enterprises with branch structure of management is shown.

С. В. Євтушенкостарший викладач, Університет економіки та права «КРОК»

СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ КНИЖКОВИХ ДРУКАРЕНЬ УКРАЇНИ

Дана робота презентує метод річних ануїтетів для оцінювання рівня інвестиційної безпеки підприємства, на базі якого досліджується  стан інвестиційної безпеки книжкових друкарень України. Виявлено основні деструктивні тенденції та загрози інвестиційної безпеки технічного розвитку в книжковій поліграфії.
 
This paper is presented the method of year annuity for evaluating the level of investment security of the enterprise, which used to developing of the investment security picture of Ukrainian printing enterprises. The main destructive trends and dangers in book printing of investment security in technical development were found out.

Н. В. Сошказдобувач кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СУПЕРЕЧНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

У статті здійснений аналіз основних проблемних аспектів вітчизняної системи місцевого оподаткування в умовах становлення та розвитку ринкової економіки. Визначено основні критерії, що впливають на перспективний розвиток системи місцевого оподаткування в Україні.
 
The major problem areas of the national system local taxation in terms of formation and development of market economy are analyzed in the article. The basic criteria that affect on the future development of the system local taxation in Ukraine are considered.

О. В. Митяйздобувач кафедри фінансів і кредиту, УНУС

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

В статті розкрито та узагальнено теоретичні основи сутності категорії «прибуток» в контексті сучасних економічних уявлень та розглянуто об"єктивні основи його формування в умовах ринкової економіки.
 
In the article the theoretical bases and generalized nature of the category of "income" in the context of current economic ideas and is considered an objective basis of its formation in a market economy.

І. В. Христофоровакандидат економічних наук, доцент кафедри «Облік і аудит», Донецький інститут залізничного транспорту

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

В статті розглянуто: основна законодавча база з питань організації контролю якості аудиторських послуг в Україні, порядок проведення та наслідки такого контролю для суб’єктів аудиторської діяльності.
 
I article it is considered:the basic legislative base concerning the organization of quality assurance of auditor services in Ukraine, an order of carrying out and a consequence of such control for subjects of auditor activity.

О. В. Сидоренкокандидат економічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

КОНСОЛІДАЦІЯ БІРЖОВОЇ СИСТЕМИ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ

В статті розглядаються питання консолідації біржової системи та необхідності  побудови ефективної системи  регулювання біржового ринку з усіма його інструментами як ефективного механізму підвищення конкурентоздатності фінансових та товарних  ринків
 
In the article considering the questions of consolidation of stock market and necessity an effective system of regulation of the exchanges market with all its instruments as an effective mechanism for improving the competitiveness of financial and commodity markets

О. В. Немцоввикладач, Харківський інститут бізнесу і менеджменту

ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ ВЗАЄМОУЗГОДЖЕНИХ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ ПЛАНІВ ТА ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ЩОДО ЇХ ІНТЕГРАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

В статті обґрунтовано методичний підхід до формування системи планів підприємства, який ґрунтується на системі збалансованих показників, при виборі переліку показників, та факторному функціональному методі – при їх узгодженні.
 
In the state we’ve grounded the systematic approach for the forming of the enterprise system plans. This systematic approach have based on the balanced scorecard conception, where we’ve chosen the list of exponents, and on the functional factor’s method, where we’ve coordinated its.

Л. І. Катанкандидат технічних наук, доцент, Дніпропетровський державний аграрний університетК. С. Хорішкоаспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ІНВЕСТИЦІЇ ТА ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

В статті розглядається генезис трактування дефініції «інвестиції», «інвестування», обґрунтовані уточнення щодо економічної сутності їх.
 
Genesis of interpretation of concept "investment", "investing", reasonable clarifications of his maintenance and classification signs is considered.

С. С. ЗалюбовськадоцентЛ. А. Новіковастарший викладач, Київський університет управління та підприємництва

МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВНОГО ЕЛЕМЕНТУ ЗАЛУЧЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ

В роботі визначається механізм формування потенціалу сучасних підприємств. Розкривається методика капіталізації підприємств як наслідок формування належного рівня виробничого та фінансового потенціалу.
 
We determined the mechanism of formation potential of modern enterprises. They describe methods of capitalization companies as a result of forming the proper level of industrial and financial potential.

О. О. Томілінкандидат сільсько-господарських наук, доцент, директор, Полтавська філія Європейського університету

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУРЯКОЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

В статті показано сучасний стан та перспективи розвитку бурякоцукрового виробництва, стабілізації ринку цукру України. Визначено основні проблеми, запропоновано шляхи відродження цукрової промисловості Полтавщини.
 
The present situation and perspectives of beet-sugar production development, stabilization of sugar market in Ukraine are shown in the article. The main problems are determined, the wags of sugar industry revival in Poltava region are suggested.

Г. А. Жовтякаспірант,  Харківська національна академія міського господарства

ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА РЕГІОНУ»

В статті уточнена сутність поняття „транспортна інфраструктура регіону”, склад та класифікація її елементів.
 
The paper clarified the essence of the concept of «transport infrastructure in the region,» the composition and classification of its elements.

Ю. В. Подмешальськакандидат економічних наук, доцент, Запорізька державна інженернва академія

УДОСКОНАЛЕННЯ  АУДИТУ  УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ

В статті запропоновано використання в аудиті управління запасами комплексної, управлінської категорії запаси. Розроблено тест діагностики, щодо встановлення стану системи управління запасами на підприємстві, з систематизацією факторів впливу на ефективність системи управління запасами.
 
The author of the paper suggests to use a comprehensive management category "stock" in an inventory management audit. A diagnostic test has been developed to determine the status of inventory management in enterprises in order to systematize the factors that influence the efficiency of an inventory management system.

К. В. Лозінськавикладач,Вінницький кооперативний інститут

ЛІЗИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНВЕСТУВАННЯ АГРАРІЇВ

У статті розглянуто переваги використання лізингу над іншими інструментами оновлення матеріально – технічної бази
 
The article discusses the advantages of leasing over other tools update material -technical basis

П. К. Бечкокандидат економічних наукІ. В. Осокінаспірант, Уманський національний університет садівництва

ОЦІНКА ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

Розглядається стан та перспективи фінансування інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання аграрної галузі.
 
Consider the condition and prospects of financing the investment activity of economic entities of the agricultural sector.

Ю. С. Наумкокандидат економічних наук,, доцент кафедри економіки і контролінгу, Сумський національний аграрний університет

АНАЛІЗ СУЧАНОГО СТАНУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

В статті проведено аналіз сучасного стану соціально-трудових відносин. Розглянуто соціальне партнерство як важлива умова успішної реалізації соціально-економічних перетворень. Визначено фактори становлення нових соціально-трудових відносин у державі.
 
Analysis of modern condition of social and labour relations is carried out in the article. Social partnership as the important condition of successful realization of social and economic transformations is considered. Factors of  formation of new social and labour relations in the state are determined.

А. М. Дишлевааспірант кафедри фінансів економічного факультету, КНУ ім. Т. Шевченка

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКРИЗОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВИ У КОНТЕКСТІ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Визначено сутність, етапи та напрями проведення антикризової економічної політики держави. Систематизовано антикризові заходи фіскальної політики держави та проаналізовано їх вплив на коливання ділової активності. Обґрунтовано необхідність розробки антикризової бюджетної політики у короткостроковому періоді та на довгострокову перспективу.
T
he paper elucidates the essence, stages and ways of carrying out the governmental antirecessionary policy. The antirecessionary fiscal tools are categorized with their effect studied as to fluctuation of business activity. A need is substantiated to develop the short/long-term antirecessionary governmental budget policy.

Ю. В. Сусіденкоаспірант, Вінницький національний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ЧИННИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АПК УКРАЇНИ

У статті розглядаються поняття та основні характеристики конкурентоспроможності агропромислового комплексу. Досліджено сукупність факторів конкурентоспроможності АПК та проведена їх класифікація. Надано пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності підприємств АПК.
 
The concept and major features of competitiveness of the agricultural sector are considered in the article. A set of determinants of competitiveness of the agricultural sector are studied and classified. Set forth are suggestions as to competitive recovery of enterprises of the agricultural sector.

О. Н. Шабельниковапреподаватель кафедры экономики и управления, Донбасский государственный технический университет, Краснодонский филиал

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ СТАРОГО ДОНБАССА

Сегодня становится очевидным медленное разрушение экономики малых городов Старого Донбасса. Угледобывающие предприятия в большинстве своем перевалили 50 летний рубеж своей жизни. Для данной отрасли это срок, когда жизненный цикл любого товара, а в данном случае угля находится в стадии зрелости или стадии спада. В данной работе рассчитан жизненный цикл товара на примере Краснодонского региона , даны предложения по совершенствованию механизма хозяйствования, при помощи которого возможно реализовывать инновационные и инвестиционные проекты без больших инвестиционных вложений или с минимальным их использованием, что дает возможность определить основные стратегии развития малых городов Старого Донбасса.

Я. В. Книшаспірант, Класичний Приватний Університет

ГЕНЕЗИС СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «РЕГІОН»  ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

Визначено сутність та зміст поняття регіону як економічної категорії. Представлено напрямки наукових доробок стосовно розуміння соціально-економічної сутності регіону.
 
The essence and the maintenance of concept "region" as economic category is defined. The directions of scientific workings out concerning understanding of sociо - economic essence of the region are presented.

О. В. Степановак.е.н., старший науковий співробітник відділу управління економікою, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

У статті проведено аналітичну оцінку існуючих наукових підходів до визначення принципів взаємозв’язку соціального капіталу та державного регулювання економіки. Виявлені критерії та фактори накопичення  соціального капіталу обумовлені впливом державного регулювання економіки.
 
In the article the analytical estimation of the existent scientific research are considered conducted determination of principles of social capital and government regulation of economy. The found out criteria and factors of accumulation of social capital is conditioned influence of government regulation of economy.

Т. Д. Гром'якасистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Львівський національний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ СЕЛА

Досліджується взаємозв’язок розселення та розміщення об’єктів виробничої інфраструктури та соціальної сфери, а також фактори, які впливають на дані процеси.
 
We study the relationship of resettlement and placement of industrial infrastructure and social services, and factors that affect these processes.

О. В. Дикийкандидат економічних наук., доцент,   Інститут міжнародних відносин  Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ТА МЕХАНІЗМ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

У статті розглянуто основні пріоритети стратегічного планування соціально-економічного розвитку регіонів, обґрунтовано механізм стратегічного планування, визначено його складові.
 
In the current article there had been considered the main priorities in strategic planning in the sphere of regional social and economical development, grounded the strategic planning mechanism, defined its components.

Ю. А. Плугінааспірант, Українська державна академія залізничного транспорту

РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ОЦІНКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Обґрунтовано вибір стратегії розвитку підприємств залізничного транспорту в залежності від виду базової та конкурентної стратегій, запропоновано модель оцінки рівня її реалізації.
 
Substantiates the choice of development strategies rail transport, depending on the type of base and competitive strategies, a model evaluation of its implementation.

Н. Я. Марченкоаспірант кафедри менеджменту у виробничій сфері, Тернопільськй національний технічний університет ім. І.Пулюя

ОЦІНКА СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

У статті розкрито проблеми оцінки стратегічного потенціалу підприємства. Проведено розрахунок інтегральних показників стану та ефективності використання стратегічного потенціалу вітчизняних автомобілебудівних підприємств. Запропоновано стратегії їх подальшого розвитку.

The article deals with the problem of evaluation of the enterprise’s strategic potential. The calculation of integrated indicators and effectiveness of the strategic potential of the domestic automobile companies are conducted. Growth strategies are proposed.

С. М. Лаптєвк.е.н., доцент, ректор ПВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»Н. В. Зачосовак.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КЕРІВНИЦТВА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ ПОСИЛЕННЯ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Розкрито особливості страхування відповідальності директорів та керівного складу суб’єкта господарювання. Доведено актуальність та необхідність використання такого виду страхового захисту вітчизняними учасниками ринкових відносин. Виявлено можливість позитивного впливу страхування відповідальності керівників на мінімізацію загроз економічній безпеці організації.
 
The peculiarities ofliability insuranceof directors andexecutives ofthe entityare given.We provethe relevanceand necessityof usinginsurance to protectdomesticparticipantsof market relations.The possibility ofthe positive impactof liability insuranceof directorsand managerstominimize thethreats foreconomicalsecurityorganization isrevealed.

Ю. А. Пасенченкок. ф.-м. наук, доцентО. І. Назаренкоаспірантка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СИСТЕМ ДИСТРИБУЦІЇ ТОВАРІВ ТА УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ІЄРАРХІЧНОГО ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

У статті відображено результати побудови узагальненої моделі взаємодії системи дистрибуції товарів та управління запасами на багаторівневому підприємстві у контексті системи збалансованих показників. В моделі відображено основні складові витрат підприємтсво та їх ефективність в логістичному, внутрішньо процесному, клієнтському напрямках розвитку. Практичне застосування наведеної моделі дозволить оптимізувати управління запасами на торговому підприємстві з багаторівневою ієрархічною структурою.
 
The article reflects modeling of generalized model of distribution system of goods and inventory management of multi-echelon supply chain in the context of a balanced scorecard. The model shows the main components of costs and producers in their efficiency in the logistics, internal process, client development areas. The practical application of induced model will optimize inventory management for commercial enterprise with a multilevel hierarchical structure.

Г. О. Уск.т.н., доцент, директор Інституту економіки, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. ЧеркасиМ. Ф. Усд.т.н., доцент, директор Інституту інформаційних та інноваційних технологій в освіті, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ ТА АРХІТЕКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ПІДПРИЄМСТВ

Здійснено аналіз досліджень створення систем управління знаннями підприємств (СУЗ). Запропоновано концепції побудови СУЗ для управління життєвим циклом знань підприємства на основі моделювання діяльності інтелектуальних агентів, моніторингу стану СУЗ та адаптації до персональних властивостей користувачів-агентів
 
The analysis studies the creation of enterprise knowledge management systems (KMS). A concept of building a KMS for knowledge lifecycle management of enterprise-based modeling of intelligent agents monitoring the KMS and adapt to users of personal property agents

О. В. Будькок.е.н., доцент, Дніпродзержинський державний технічний університет

ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ЗГІДНО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

В статті узагальнено особливості нарахування та сплати ПДВ в світлі Податкового кодексу України, визначено методику обліку податкових зобов’язань та податкового кредиту, встановлено її проблемні аспекти.
 
Peculiarities in accounting and payment of added tax in the light of Tax Code of Ukraine is summarized and the method of accounting of tax commitments and tax credit is determined and its problematical aspects are defined in this article.

І. О. Драганд.держ.упр., с.н.с., ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку»

МЕТOДOЛOГIЧНI ЗАСАДИ ВДOСКOНАЛЕННЯ МЕХАНIЗМIВ IННOВАЦIЙНOГO ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПPOЦЕСIВ МOДЕPНIЗАЦIЇ ЖИТЛOВO-КOМУНАЛЬНOГO ГОСПОДАРСТВА

В статті досліджено механiзми iннoвацiйнoгo забезпечення процесів модернізації житлово-комунального господарства. Для забезпечення раціонального використання ресурсів як напряму модернізації ЖКГ запропоновано формування програм ресурсозбереження на іннoвацiйній основі.
 
The paper investigated the mechanisms of the processes of modernization innovatsiynoho housing. To ensure rational use of resources as the direction of modernization of housing proposed formation programs for resource conservation innovatsiyniy basis.

Й. М. ДорошДержавне підприємство «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ЗАЛЕЖНО ВІД ЗМІНИ СТРУКТУРИ РЕГІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Обгрунтовується необхідність розробки прогнозів щодо розвитку земельних відносин із врахуванням природокористування, комплексної оцінки природних ресурсів, мінімізації негативних наслідків екологічного характеру неможливі без використання стохастичних, імітаційних, нелінійних моделей, побудованих на засадах просторового аналізу.
 
Обосновывается необходимость разработки прогнозов относительно развития земельных отношений с учетом природопользования, комплексной оценки природных ресурсов, минимизации негативных последствий экологического характера невозможны без использования стохастических, имитационных, нелинейных моделей, построенных на принципах пространственного анализа.
 
The necessity to develop predictions about the development of land relations in the light of nature use, a comprehensive assessment of natural resources, minimize negative environmental impacts are not possible without the use of stochastic, simulation, nonlinear models, based on the principles of spatial analysis.

О. О. Болдирєвслужбовець, Національний банк України

ОЦІНКА ВИКОРИСТОВУВАНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ В СИСТЕМІ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ В БАНКАХ

Викладено та проаналізовано практичні підходи щодо оцінки стійкості банку до кризових факторів.
Висвітлено різні аспекти діагностики попередження кризових ситуацій в банках та вказано деякі шляхи вдосконалення процесу управління банком.
 
Изложены и проанализированы практические подходы к оценке устойчивости банка относительно кризисных факторов.
Освещены различные аспекты диагностики предупреждения кризисных ситуаций в банках и указано некоторые пути совершенствования процесса управления банком.
 
Presented and analyzed practical approaches to evaluation of bank stability against the crisis factors.
There are indicated different aspects of diagnosis to prevent crises in banks. Some ways to improve the management of the bank are also mentioned.

В. Є. Реутовдоктор економічних наук, доцент, директор, Кримський економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

ГЛОБАЛЬНА РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК СУЧАСНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

У статті досліджено теоретичні підходи щодо розуміння нового етапу у розвитку глобалізаційних процесів у світі – глобальної регіоналізації. Наведені передумови виникнення цього процесу та взаємозалежність і взаємозв’язок між глобалізацією та регіоналізацією.
 
The article researches the theoretical approaches to understanding a new stage in the development of globalization in the world - global regionalization. Tthe prerequisites of this process and the interdependence and interrelationship between globalization and regionalization were research.

Л. Ю. Матвійчукк.г.н., докторант кафедри менеджменту та маркетингу Луцького національного технічного університету

ФОРМУВАННЯ СКЛАДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ВИКОРИСТАННЯ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ

В статті розглянуто та узагальнено існуючі підходи до визначення поняття «організаційно-економічний механізм», запропоновано авторське визначення поняття «організаційно-економічний механізм використання та охорона туристичних ресурсів», визначено його зміст та складові, а також побудовано базисну модель досліджуваного механізму.
  
The paper reviewed and summarized existing approaches to the definition of "organizational and economic mechanism" proposed copyright definition of "organizational-economic mechanism of protection of tourist resources", its content and parts, and built a reference case study of the mechanism.

М. С. Онуфриквчений секретар НДІ фінансового права, Національний університет ДПС України

ОЦІНКА ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ

Розглянуто найбільш вживані методи розрахунку податкового навантаження; здійснено їх критичний аналіз та оцінку. Запропоновано структурну модель аналізу податкового навантаження на економічну діяльність людини.

In the article considered the most used methods of calculating of the tax burden, by their critical analysis and evaluation. Author of the article also proposes a structural model of analysis of the tax burden on economic activities of human.

М. Г. Судоргінаспірант, Академія муніципального управління

МЕХАНІЗМИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Визначено ефективну реалізацію інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіону. Обґрунтовано механізм стимулювання державою суб’єктів господарювання до здійснення економічної діяльності на визначеній території.
 
Определены эффективную реализацию инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие региона. Обгрунтовано механизм стимулирования государством субъектов к осуществлению экономической деятельности на определенной территории.
 
Determined the effective implementation of investment projects aimed at socio-economic development. The mechanism of stimulation of state entities with economic activity in the defined territory.

І. М. Грищенкод.е.н., проф., член-кореспондент НАПН України, Київський національний університет технологій та дизайну

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

Розглянуто необхідність збільшення обсягів видобутку нафти і газу вітчизняними нафтогазовими компаніями та запропоновані практичні шляхи модернізації вітчизняного нафтогазового комплексу з урахуванням Стратегії економічного розвитку нафтогазового комплексу України

Т. В. Заварзінааспірант, Київський національний торгівельно-економічний університет, кафедра економіки підприємництва

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА» ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В ТОРГІВЛІ

Досліджено сучасні підходи до визначень «інноваційний розвиток», «фінансове управління» на основі чого визначено поняття «фінансового управління інноваційним розвитком підприємства» . Розкриті особливості фінансового управління інноваційним розвитком на підприємствах торгівлі.
 
Actual approaches to definitions of «innovation development», «financial management», based on what the concepts of «financial management innovation development company». The features of the financial management of innovation development in trade.

О. Б. Бутнік-Сіверськийд.е.н., професор, Інститут післядипломної освіти НУХТ МОНМС України, м. Київ

ОНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА З ПОЗИЦІЇ ТЕОРІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ДОХОДУ

В статті узагальнюються теоретичні підходи до інноваційного оновлення виробничої системи з урахуванням основних підходів інноваційного доходу. Розглядається сприйняття нововведень в умовах підготовки та забезпечення механізму оновлення виробництва, з метою отримання інноваційного доходу, а також змін виробничої системи під впливом інновацій, які мають цільове спрямування.

The article generalizes theoretical approaches to innovative renewal of industrial system taking into account the basic theoretical approaches to the intellectual capital. The author considered the perception of innovations in the conditions of preparation and providing the mechanism of manufacture renewal, in order to obtain the innovative income, and also changes of industrial system under the influence of the innovations which have a purpose orientation.

П. М. Кричунаспірант кафедри аудиту,  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

СЛУЖБА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДРЯДНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

В статті досліджено питання взаємодії системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту на будівельних підприємствах, запропоновано три схеми організації системи внутрішнього контролю та описано місце внутрішнього аудиту в кожній із цих схем, описано функціональну структуру внутрішнього аудиту, структуру також обґрунтовано необхідність посилення наукових досліджень в питаннях функціонування служби внутрішнього аудиту на будівельних підприємствах.
 
The article is about the question of co-operation of the internal control and internal audit system is investigational on building enterprises, three charts of organization of the internal control system are offered and the place of internal audit is described in each of these charts, the functional structure of internal audit is described, a structure is also reasonable necessity of strengthening of scientific researches for the questions of functioning of service of internal audit on building enterprises.

В. Є. Бурдааспірант кафедри фінансів Донецького державного університету управління

АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

В статті наведено аналіз практики та ефективності використання альтернативних джерел енергії в Україні та світі, а також обґрунтовано вибір доцільних для вітчизняного виробництва сучасних нетрадиційних джерел енергії задля забезпечення енергозбереження країни.

In the article the analysis of practices and effective use of alternative energy sources in Ukraine and abroad, and the choice appropriate for modern domestic production of alternative energy sources to ensure energy efficiency of the country.

О. Ю. Івченковаасистент кафедри „Інтелектуальні системи прийняття рішень” Донбаської державної машинобудівної академії (м. Краматорськ)

КОНЦЕПЦІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПОПИТУ НА КАРТКОВІ ПОСЛУГИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

В статті сформульовані концептуальні положення щодо моделювання попиту на карткові послуги комерційного банку для підвищення його доходів від використання системи безготівкових карткових розрахунків в умовах нестабільного економічного середовища із застосуванням математичних методів та моделей.
 
In the article conceptual positions are formulated in relation to the design of demand on card-table services of commercial bank for the increase of his profits from the use of the system of non-cash card-table settlements in the conditions of unstable economic environment with the use of mathematical methods and models

И. А. Кабоаспирант Донецкого государственного университета управления

СУЩНОСТЬ ЭВОЛЮЦИОННОГО ЦИКЛА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Экономические циклы рассмотрены как один из видов циклических колебаний сложных открытых систем, описываемых в терминах эволюционно-синергетической парадигмы. Определены характеристики экономического цикла как эволюционного, состоящие в периодической смене адаптационных и бифуркационных периодов. Обосновано положение о том, что для каждой фазы эволюционного цикла национальной экономики может быть сформирована эволюционная стратегия как оптимальный способ поведения сложной открытой системы на участке эволюционной траектории с заданными качественными характеристиками.
 
Business cycles as a kind of cyclic fluctuations of the complex open systems described in terms of evolution-synergetic paradigm are considered. Business cycle characteristics as evolutionary one, consisting in periodic change of adaptable and bifurcational periods are defined. Position that for each phase of an evolutionary cycle of national economy evolutionary strategy as an optimum way of complex open system behavior on a site of an evolutionary trajectory with the determined set of qualitative characteristics is proved.

О. О. Стичинськаздобувач кафедри оподаткування Донецького державного  університету управління

ПОДАТКОВІ ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Розглянуто деякі аспекти фінансування інвестиційної діяльності. Виділено основні напрями державного регулювання інвестиційного процесу в Україні. Проаналізовано інвестиційний податковий кредит. Визначено подальший напрям у дослідженні питань, пов"язаних з податковими інструментами фінансового регулювання інвестиційної діяльності підприємств.
 
Some aspects of the financing of investment were considered. The basic directions of state regulation of the investment process in Ukraine were distinguished. The investment tax credit was analyzed. Further direction in the study of issues related to tax instruments of financial regulation of investment activity was determined.

М. М. Кошевийпошукач, Інститут економіки промисловості НАН України, м. Донецьк

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ НАУКОЄМНИХ ВИРОБНИЦТВ ТА НАУКОЄМНИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ

У статті розглянуто теоретичні аспекти наукоємного виробництва та наукоємних галузей економіки. Проаналізовано окремі їх характеристики та риси, визначено та обґрунтовано вплив наукоємного сектору економіки.
 
The article deals with theoretical aspects of high-technology manufacturing and knowledge-intensive industries. Analyzed some of the characteristics and features are defined and justified impact high-technology sector.

О. І. Футерко,

ОПТИМІЗАЦІЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

В статті досліджується динаміка дефіцитів зведеного та державного бюджетів України. Вказано на деякі фактори, що вплинули на тенденцію їх зміни. Проведено порівняння між плановими та фактичними показниками бюджетного дефіциту. Запропоновано можливі заходи щодо його оптимізації.
 
В статье исследуется динамика дефицитов сводного и государственного бюджетов Украины. Указано на некоторые факторы, которые повлияли на тенденцию их изменения. Проведено сравнение между плановыми и фактическими показателями бюджетного дефицита. Предложены возможные меры по его оптимизации.
 
The article is studying the dynamics of deficit of consolidated and state budget of Ukraine. Some factors that influenced the trend of their changes are specified. It held comparison between planned and actual performance of the budget deficit. The possible measures for its improvement proposed.

С. О. Тульчинськак.е.н., доцент, Національний технічний університет України «КПІ»

СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

У статті з’ясовано переваги інноваційного процесу на регіональному рівні, доведено необхідність розробки стратегій інноваційного розвитку регіонів, що є своєрідною сполучною ланкою між макроекономічною стратегією інноваційного розвитку і державною політикою розвитку регіонів. Визначено головні ознаки, принципи та пріоритетні завдання стратегії інноваційного розвитку регіонів.
 
The paper clarified the benefits of the innovation process at the regional level, the necessity of developing strategies of innovative regional development, which is a kind of link between the macroeconomic strategy of innovative development and public policy of development of regions shown. The main features, principles and priorities of the strategy of innovative development of the regions defined.

В. С. Белозубенкок.э.н., доц, Донецкий национальный  университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского

ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ОБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ

Статья посвящена рассмотрению особенностей информационных технологий как объектов инновационного развития мировой экономики. Систематизированы подходы к развитию мировой экономики ИТ, установлены принципы объединяющие их внутри- и вне-машинную части.
 
Стаття присвячена розгляду особливостей інформаційних технологій як об"єктів інноваційного розвитку світової економіки. Систематизовано підходи до розвитку світової економіки ІТ, встановлені принципи об"єднують їх внутрішньо-і поза-машинну частини.
 
The article considers the characteristics of information technology as an object of innovation for the world economy. A systematic approach to the development of the IT world economy, established the principles of combining their intra-and extra-machine parts.

І. Г. Снітівкераспірант кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

КЛАCТЕРІЗАЦІЯ ЦЕНТРІВ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СВІТОГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ

У статті розглядається вплив кластерної структури ТНК на міжнародну торгівлю. За допомогою кластеного аналізу розраховано деревовидну дендограму кластеризації країн за розвитком транснаціональлізації. Обґрунтовано зв’язки класифікаційної приналежності до досліджуваних країн до кластерних утворень.
 
The article deals with the influence of cluster structure transnational corporations in international trade. With clatter analysis calculated tree clustering of the development of transnationalization. Grounded classification ties belonging to the countries surveyed to cluster formations.

В. І. Саричевк.і.н., доц., Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ІМПЕРАТИВИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В ТЕОРІЇ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

В статті досліджено теоретичні підходи до тлумачення понять «людський капітал» та «людський розвиток» зарубіжними та вітчизняними науковцями, проведено їх систематизацію цих понять, розкрито їх взаємозв’язок з економічним розвитком та економічним зростанням.
 
This article explores the theoretical approaches to the interpretation of the concepts of "human capital" and "human development" foreign and domestic scholars, held their systematization of the concepts disclosed their relationship to economic development and economic growth.

О. В. Ходаревздобувач кафедри фінансів Донецького державного університету управління

ПЕРЕРОБКА ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

У статті обгрунтовано необхідність удосконалення підходів щодо переробки твердих побутових відходів. Зроблено висновки про те, що вибір методів і технологій переробки твердих побутових відходів повинен здійснюватися з урахуванням особливостей регіонального та місцевого розвитку. Перш за все, Україна повинна орієнтуватися на досвід Німеччини та Японії у вирішенні зазначеної проблеми, але з урахуванням його адаптації до інституційних та географічних особливостей розвитку України.
 
In the article the need to improve the approach to process solid waste. It is concluded that the choice of methods and technologies for the processing of municipal solid waste should take into account the peculiarities of the regional and local development. First of all, Ukraine should focus on the experience  of Germany and Japan in solving this problem, the nose given its adaptation to institutsionalbnym and geographical features of the Ukraine development.

В. В. Микитенкод.е.н., проф., головний науковий співробітник відділу стратегічного потенціалу сталого розвитку, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», м. КиївВ. Ю. Худолейк.е.н, доц., віце-президент з навчально-методичної роботи Міжнародного науково-технічного університету ім. акад. Ю. Бугая, м. Київ

ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ

Здійснено деталізацію змісту і сутності базових категоріальних понять економічної теорії задля ідентифікації цільових завдань дослідження. Запропоновано базовий склад теоретико-концептуальних положень розв’язання проблеми забезпеченням енергоефективності функціонування регіональних промислових комплексів в умовах ресурсних обмежень.
 
Осуществлена детализация содержания и сущности базовых категориальных понятий экономической теории ради идентификации целевых заданий исследования. Предложен базовый состав теоретико-концептуальных положений решения проблемы обеспечением энергоэффективности функционирования региональных промышленных комплексов в условиях ресурсных ограничений.
 
Working out in detail of maintenance and essence of base category concepts of economic theory is carried out for the sake of authentication of having a special purpose task of research. Base composition of theoretical and conceptual positions of decision of problem providing of power efficiency of functioning of regional industrial complexes is offered in the conditions of resource limitations.

Ю. Л. Петрушевськийк.е.н., доц., професор кафедри обліку і аудиту Донецького державного університету управління

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЖКГ В УКРАЇНІ

В статті розкриті основні форми здійснення аудиту ефективності в світовій практиці. Проаналізовано систему побудови стосунків із ключовими групами зацікавлених сторін. Визначені основні протиріччя суб’єктів на ринку житлово-комунальних послуг, що починає формуватися. Визначена роль державних органів, зокрема Мінфіну України в організації і проведенні аудиту ефективності і узгоджені інтересів зацікавлених сторін. Запропоновані напрямки щодо посилення контрольної діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за якістю надаваних житлово-комунальних послуг.
 
In article questions of formation of system of the state audit of efficiency of activity of the enterprises of housing and communal services in Ukraine are considered. The basic forms of realisation of audit of efficiency in world practice are considered. The system of relations with key groups of interested parties is analysed. The basic contradictions of subjects in the formed market of housing-and-municipal services are defined. The role of the state bodies, namely the Ministry of Finance of Ukraine in the organisation and carrying out of audit of efficiency and the coordination of interests of interested parties is defined. Actions for strengthening of control activity of enforcement authorities and local governments behind quality of given housing-and-municipal services are offered.

І. В. Шкрабакк. держ. упр., доцент

СИНЕРГЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ

В статті обґрунтовані теоретичні положення і методологічні засади, визначені принципи і запропонована синергетична концепція стратегічного управління економічним розвитком територіальних утворень.
 
В статье обоснованы теоретические положения и методологические основы, определены принципы и предложена синергетическая концепция стратегического управления экономическим развитием территориальных образований.
 
Theoretical positions and methodological bases are reasonable in the article, principles are certain and synergetics conception of strategic management is offered by economic development of territorial educations.

В. Ю. Божановак. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, управління проектами і логістики, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», м. Дніпропетровськ

ВПЛИВ ФАКТОРІВ РИЗИКУ НА ЗМІНУ СОБІВАРТОСТІ ПОСЛУГ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

В статті проаналізовано та визначено переваги та недоліки законодавчої бази стосовно кредитування будівельних підприємств. Виконано розрахунки і аналіз зміни собівартості послуг будівельного підприємства при збільшенні термінів будівництва і кредитування. Виконано якісний аналіз впливу факторів ризиків на зміну собівартості послуг будівельного підприємства.
 
The advantages and disadvantages of the legal base concerning the construction lending are analyzed and defined in the article. The calculations and analysis of the building enterprise’s services cost value changes while increasing the terms of construction and lending are executed. The qualitative analysis of the risk factors influence on the services cost value changes of the building enterprise is fulfilled.

О. О. Ревякін,

ОБҐРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ТА ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ З МЕТОЮ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПРИЛАДОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Обґрунтовані критерії та показники ефективної системи мотивації праці з метою зниження рівня тінізації економічної діяльності малих та середніх приладобудівних підприємств.
 
Обоснованны критерии и показатели эффективной системы мотивации труда с целью снижения уровня тенизации экономической деятельности малых и средних приборостроительных предприятий.
 
Criteria and indicators of effective motivation to reduce shadow economic activities of small and medium-sized instrument-making enterprises.

Н. О. Євтушенкок. е. н., ст. викладач кафедри менеджменту, заступник декана з науково-педагогічної роботи, Нікопольська філія Запорізького Національного Університету, м. Нікополь

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА РИЗИКУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

У статті розглянуто прикладні аспекти кількісної оцінки ризику будівельних підприємств на прикладі будівельних підприємств Київської області. Виявлено, що найбільший ризик характерний для підприємства – представника категорії великі, найменший – для представника категорії малі.
 
The applied aspects of the building enterprises’ quantitative risk assessment on the example of Kiev region building enterprises are examined in the article. It is explored that the biggest risk is typical for the building enterprise - representative of the category “big”; the lowest – for the representative of the category “small”.

T. V. KoniakhinaCandidate of Science in Economics, Associate Professor Associate Professor of Department of Management of International Economic Activity Donetsk State University of Management

PRACTICE USE OF ECONOMIC METHODS OF NATURE MANAGEMENT IN FOREIGN COUNTRIES

The paper analyzes the mechanism of environmental management abroad. Systematized economic methods used in the field of environmental protection in foreign countries

В роботі проаналізовано механізм управління природоохоронною діяльністю закордоном. Систематизовано економічні методи, що застосовуються в сфері охорони навколишнього середовища в зарубіжних країнах.

В. Г. Купченкоаспірант, Донбаська державна машинобудівна академія

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАОЩАДЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ В ІНВЕСТИЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ

В статті досліджено сутність механізму трансформації заощаджень населення в інвестиції в національну економіку, розкрито склад його структурних елементів та уточнено зміст кожного з них.

The essence of mechanism of transformation of householders’ saving into investment in national economy is described as well as its elements are shown and their content is specified.

А. В. КучмійовЗдобувач кафедри фінанси Донецького державного університету управління

ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ У СИСТЕМІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

У статті розглянуто передумови появи і розвиток екологічного компоненту сучасного маркетингу; виділено інструменти екологічного маркетингу, які мають суттєвий потенціал для покращення екологічного стану довкілля і можуть ефективно використовуватися, запропоновані концепції екологічного маркетингу, які поєднують можливості для економічно зростання та екологічного покращення, що сприятиме підвищенню екологічної безпеки.

In the article pre-conditions of appearance and development are considered ecological to the component of the modern marketing; the instruments of the ecological marketing, that have substantial potential for the improvement of the ecological state of environment and can be effectively used, offered conceptions of the ecological marketing, that combine possibilities for an economically increase and ecological improvement that will assist the increase of ecological safety, are distinguished.

В. І. Бойкодоцент кафедри менеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

ДОБРОЧИННІСТЬ ТА БЛАГОДІЙНІСТЬ ЯК НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

Як це не парадоксально, але інформаційної та організаційної підтримки потребує й доброчинність - найбільш вільне вираження співробітництва ділового світу та соціально-культурної сфери. Доброчинність, на відміну від спонсорства, є проявом філантропії, не припускаючи якихось фінансових та інших зобов'язань з боку одержувачів підтримки. Благодійник демонструє акт вільної волі (з яких мотивів - тема особлива), виявлення підтримки як акт дарування. Тому й правове оформлення доброчинності інше - не договір, як у спонсорстві, а у вигляді дарчих, перерахування коштів, оплати рахунків, передачі цінностей з балансу на баланс. Доброчинність - глибоко особистий акт, прояв моральної зрілості людини, або це, на відміну від милостині, виключно організована допомога і тоді її вищою формою є соціальна політика держави. В останньому випадку ніщо не заважає підвести під доброчинність податкову та бюджетну політику: громадяни, сплачуючи податки, скоюють як би пожертвування на користь стражденних співвітчизників, а держава розподіляє цю допомогу різними способами.
 
It is ironic, but the information and organizational support needs and charity - the most free expression of cooperation of the business world and the social sphere. Philanthropy, unlike sponsorship is a manifestation of philanthropy, not assuming any financial or other obligation on the part of recipients of support. Philanthropist demonstrates an act of free will (for any reason - a special subject) identify as support act of giving. Therefore, the legal treatment of charity else - no agreement as to sponsorship and donations in the form, transfer funds, pay bills, transfer values from the balance of the balance. Charity - deeply personal act of human manifestation of moral maturity or that, unlike charity, extremely organized and then help her highest form of social policy. In the latter case, there is nothing stopping to take a charity tax and budget policy, citizens, paying taxes, as would commit a donation to fellow sufferers, and the government distributes this help in various ways.

І. М. Червяковдоцент,  ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут»

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ ПРОМИСЛОВИМИ КОМПЛЕКСАМИ

У статті розглянуто питання підвищення економічної ефективності виробництва та подолання кризи в промисловості . Схематично представлено склад функцій управління промисловим комплексом на регіональному рівні. Перелічено основні причини слабкої керованості економічними процесами в ПК. Приведено головні напрямки забезпечення сталого розвитку промислового комплексу регіону.
 
В статье рассмотрены вопросы повышения экономической эффективности производства и преодоления кризиса в промышленности. Схематически представлен состав функций управления промышленным комплексом на региональном уровне. Перечислены основные причины слабой управляемости экономическими процессами в ПК. Приведены основные направления обеспечения устойчивого развития промышленного комплекса региона.
 
The article deals with the issue of increasing economic efficiency and the crisis in the industry. Schematically represented warehouse management functions industrial complex at the regional level. Are the main causes of poor handling of economic processes in the industrial complex. Powered key areas for sustainable development of the industrial sector in the region.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"