Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 10, 2017

Л. В. Шаульськад. е. н., професор, декан економічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса, м. ВінницяВ. С. Бойченкоаспірант, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА: СУБ’ЄКТИВНИЙ АСПЕКТ

L. V. ShaulskayaDoctor of Economics, Professor, Vasyl Stus Donetsk National University, VinnytsiaV. S. BoychenkoPostgraduate Student, Vasyl Stus Donetsk National University, Vinnytsia

STATUS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE CITY'S SOCIAL INFRASTRUCTURE: THE SUBJECTIVE ASPECT

В статті на основі даних соціологічного дослідження проводиться оцінка стану соціальної інфраструктури м. Маріуполя. Визначено місце міста в загальному рейтингу обласних центрів України за рівнем якості соціальних послуг та комфортних умов для проживання. Здійснено детальний аналіз за окремими елементами соціальної інфраструктури, а саме якість надання освітніх послуг, якість медичних послуг та закладів, розвиток закладів культури та спорту, рівень надання комунальних послуг, ступінь розвитку транспортної інфраструктури та комфортність пересування містом, благоустрій міста та прибудинкових територій, рівень безпеки проживання у місті, наявні можливості та зручність для проживання в місті інвалідів, забрудненість навколишнього середовища, тощо. Встановлено основні проблемні місця в розвитку соціальної інфраструктури міста, за визначенням споживчого сприйняття населення.
 
The article is based on sociological research assesses the state of social infrastructure Mariupol city. The place of the city in the general rating of regional centers of Ukraine according to the level of quality of social services and comfortable living conditions is determined. The detailed analysis of the individual elements of social infrastructure, such as the quality of educational services, the quality of medical services and facilities, development of cultural institutions and sports, the level of municipal services, the degree of development of transport infrastructure and comfortable movement of the city, improvement of the city and surrounding areas, safety living in the city, available facilities and facilities for living in the city of the disabled, environmental pollution, etc. The main problem areas in the development of social infrastructure of the city, determined by the definition of consumer perception of the population, are established.

О. М. Левченкод-р екон. наук, професор, проректор з наукової роботи, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. КропивницькийО. В. Ткачукканд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. КропивницькийІ. О. Царенкоаспірант, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

ІННОВАЦІЙНО-ІНТЕГРОВАНІ СТРУКТУРИ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

O. M. LevchenkoDoctor in Economics, Professor, Vice-rector with Scientific Activities, Central Ukrainian National Technical UniversityO. V. TkachukPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economics, Management and Commercial activities, Central Ukrainian National Technical UniversityI. O. TsarenkoPhD student, Central Ukrainian National Technical University

INNOVATIVE-INTEGRATED STRUCTURES IN THE MODERN ECONOMY: THEIR CLASSIFICATION

У статті визначено ступінь економіко-соціально ефекту від створення інноваційно-інтегрованих структур. Розкрито поняття інноваційно-інтегрованої структури, класифікація найбільш поширених форм у світі. Відображено порівняльну характеристику кожної з них.
Представлено матрицю присутності кожної із видів інноваційно-інтегрованих структур у різних країнах світу, в тому числі в Україні.
 
The aim of the article is conducting the classification of the most common types of innovation-integrated structures in the countries of the world and their peculiarities in various countries of the world in order to fully disclose the importance of the impact of innovation-integrated structures on the competitiveness of countrys' economies of the world.
The concept of an innovation-integrated structure, classification of the most common forms in the world are disclosed. A comparative characteristic of each of them is presented. The matrix of the presence of each of the types of innovation-integrated structures in different countries of the world is presented, including in Ukraine.

І. Б. Чичкало-Кондрацькад. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваЕ. О. Хаустовамагістрантка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваД. С. Кондрацькастудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКИХ СТАРТАПІВ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

I. B. Chychkalo-KondratskaD.Sc. (Economics), Professor, Head of International Economics and Marketing Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk UniversityE. O. Khaustovastudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk UniversityD. S. Kondratskastudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

  INNOVATIVE POTENTIAL OF UKRAINIAN STARTUPS ON THE INTERNATIONAL MARKET

Стаття присвячена дослідженню теоретичних аспектів ефективності стартапів та визначенню їх місця на міжнародному ринку. Проведено аналіз найуспішніших вітчизняних стартапів, які отримали міжнародне визнання та фінансування від іноземних інвесторів. Виявлено основні проблеми, які заважають розвиватися українським стартапам. Досліджено основні методи оцінювання вартості та потенціалу нових проектів. Встановлено фактори, що впливають на успішність реалізації стартапів. Визначено шляхи підвищення ефективности стартапів на міжнародному ринку.
 
The article is devoted to the study of theoretical aspects of the effectiveness of startups and their location in the international market. The analysis of the most successful domestic start-ups which have received international recognition and financing from foreign investors has been analyzed. The main problems that hinder the development of Ukrainian start-ups are revealed. The main methods of estimating the value and potential of new projects are investigated. The factors influencing the success of implementation of startups are established. The ways of increasing the efficiency of startups on the international market are determined.

І. Є. Семенчад. е. н., професор, професор кафедри банківської справи, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. ДніпроН. Д. Ковальовмагістр, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМ КРЕДИТУВАННЯМ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

I. Y. SemenchaDoctor of Economics Sciences, Professor of Department Вanking, Oles Honchar Dnipro National University, DniproN. D. Kovalevmagistr of Department Вanking, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

THE MANAGEMENT OF THE BANK'S LENDING TO SMALL AND MEDIUM BUSINESSES

В статті зазначається, що найважливішим фактором, що стримує розвиток малого та середнього бізнесу, є недостатність власних фінансових ресурсів, тому особливо актуального значення набуває проблема ефективного управління кредитуванням цих суб’єктів господарювання. Це перспективний напрямок у покращенні фінансових результатів в діяльності банків з врахуванням всіх трансформаційних та, як наслідок, нестабільних чинників сьогодення у банківській системі України.
В результаті дослідження перше розроблена та схематично представлена система управління кредитуванням суб’єктів малого та середнього бізнесу, розглянуто особливості всіх її складових як на загальнотеоретичному рівні, так і на прикладі кредитування малого та середнього бізнесу АТ «Ощадбанк».
Зроблено висновок, що АТ «Ощадбанк» на сучасному рівні активно працює у напрямку кредитування малого та середнього бізнесу. Кредитування малого бізнесу надає кредитному портфелю банку ряд характерних особливостей, серед яких: короткостроковість фінансування, обумовлена з одного боку тим, що підприємства малого бізнесу переважно вирішують проблеми фінансування поточних, а не інвестиційних витрат, а з іншого боку тим, що банки не володіють довгостроковими кредитними ресурсами, необхідними для фінансування інвестицій; підвищені ризики, пов'язані з утрудненістю здійснення повноцінного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства; висока прибутковість, обумовлена прагненням банків компенсувати високий рівень ризику.
Зроблено висновок, що більшість банків України виявляють схильність до вибору пасивного типу кредитної стратегії. Враховуючи таку тенденцію, визначено, що банки і надалі обиратимуть помірний тип кредитної стратегії, що обумовлено, насамперед, зростанням кредитних ризиків у банківській системі України. Кредитування клiєнтiв малого та середнього бізнесу в АТ «Ощадбанк» традиційно є важливим напрямком дiяльностi та передумовою комплексних відносин з корпоративними клієнтами, при цьому банк вживає всі можливі заходи до мiнiмiзацiї ризиків. Наведено порядок формування кредитної політики в АТ «Ощадбанк».
 
The article notes that the most important factor constraining the development of small and medium-sized businesses, is the shortage of financial resources, therefore, particularly relevant is the problem of effective management of the lending to these entities. This is a promising direction to improve the financial results of the activities of banks, taking into account all transformation and, as a consequence, the unstable factors in the banking system of Ukraine.
The study first developed and schematically shows the control system of crediting of subjects of small and average business, the peculiarities of its components both at the General theoretical level and on the example of lending to small and medium business of JSC "Oschadbank".
It is concluded that JSC "Oschadbank" at the present level actively working in the direction of crediting of small and average business. Small business loans provides credit portfolio of the Bank several characteristic features, among which: short-term financing depends on the one hand the fact that small businesses mostly solve the problem of financing current and not capital expenses, and on the other hand the fact that banks do not have long-term credit resources necessary to Finance investments; higher risks associated with difficulties in the implementation of a full-fledged analysis of financial and economic activities of the enterprise; high yield due to the desire of banks to compensate for a high level of risk.
It is concluded that the majority of Ukraine's banks show a tendency to the choice of the passive credit strategy. Given this trend, it is determined that banks will continue to choose moderate type of credit strategy that primarily due to the increase of credit risks in the banking system of Ukraine. Lending to small and medium business at JSC "Sberbank" has traditionally been an important activity and a prerequisite of complex relationships with corporate customers, the Bank takes all possible measures to minimize the risks. The order of formation of credit policy of JSC "Oschadbank".

А. П. Дукадоктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. Київ

КАРТОГРАФУВАННЯ РИЗИКІВ У СИСТЕМІ ІНТЕГРОВАНОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

A. P. DukaDoctor of Economics, Associate Professor, Professor of Management and Administration department, National University of food technologies

RISK MAPPING IN THE INTEGRATED RISK MANAGEMENT SYSTEM OF THE ORGANIZATION

Стаття привсячена питанням практичної реалізації інтегрованого ризик-менеджменту в організаціях. Обгрунтована необхідність переходу від менеджменту ризиків до ризик-орієнтованого управління організаціями в сучасних умовах розвитку економіки. Акцентовано на важливості застосування сучасного інструментарію ризик-менеджменту. В ході дослідження проаналізовано зміну ролі сучасного менеджменту в процесі прийняття рішень щодо ризиків. Визначено основні стадії картографування та охарактеризовано етапи його практичного застосування. Запропоновано критерії оцінювання ризиків, що покладені в основу побудови матриці ризиків організації. Розроблено практичні рекомендації для узгодження прийняття управлінських рішень в системі інтегрованого ризик-менеджменту з урахуванням багаторівневості менеджменту організації.
 
The article is devoted to the issue of practical implementation of integrated risk management in organizations. The necessity of transition from risk management to risk-oriented management of organizations in the modern conditions of economic development is substantiated. The importance of using modern risk management tools is emphasized. Durind the study period, the changing role of modern management in the decision-making process about risks is analyzed. The main stages of mapping are determined and the stages of its practical application are characterized. Criteria of risk assessment which are the basis for constructing an organization’s risk matrix are proposed. Practical recommendations for coordinating the adoption of management decisions in the integrated risk management system, taking into account the multilevel management of the organization, are developed.

Ю. М. Петрушенкод. е. н., завідувач кафедри міжнародної економікиМ. О. Токаренкоаспірант, асистент, Сумський державний університет, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»

ПОВЕДІНКОВІ АСПЕКТИ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РІШЕННЯ ВЕНЧУРНИМ ІНВЕСТОРОМ

Yu. M. Petrushenko M. O. Tokarenko

BEHAVIORAL ASPECTS OF VENTURE CAPITALISTS’ DECISION-MAKING PROCESS

Розглянуто особливості інвестицій у компанії на різних стадіях життєвого циклу,  зміни у профілі венчурних інвестицій у світі та в Україні. Досліджено поняття інвестиційного рішення та фактори, що впливають на його прийняття у контексті венчурних проектів. Розглянуто три категорії інвесторів: фінансові інвестори, інвестори «в людей» та інвестори «в технологію». Виявлено, що хоча інвестиційна складова у формуванні фінансових інтересів інвестора все ж залишається основною, специфіка галузі обумовлює зростання ролі соціально-психологічних чинників, які впливають на поведінку інвестора на венчурному ринку. Розглянуто теорії поведінкових фінансів, які мають найбільше практичне значення у контексті прийняття інвестиційного рішення венчурним інвестором. Виділено етапи прийняття інвестиційного рішення в інвестиційному циклі.
 
The features of companies investment at different stages, the changes within the global and Ukrainian-specific profile of venture investments have been considered. The concept of investment decision and factors affecting the decision-making have been investigated within the context of venture projects. Three categories of investors have been reviewed: financial investors, "in-people" investors and "in-technology" investors. It was established that, irrespective of the crucial importance of the investment component in the investor's financial interests, the socio-psychological factors of the venture investor's behavior appear to be an increasingly important issue. The authors have considered the theories of behavioral finance, which have the most practical value for making an investment decision by a venture investor. The stages of investment decision-making in the investment cycle have been identified.

М. В. Гудзьд. е. н., проф., завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці, Запорізький національний технічний університет

УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ БІРЖОВОЇ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ

M. V. GudzDoctor of sciences, professor, head of Personal management and labour economic department, Zaporizhzhya national technical university

UKRAINIAN REALITIES AND PROSPECTS FOR THE FORMATION AND FUNCTIONING OF STOCK EXCHANGE AND E-COMMERCE

В статті досліджено, що електронна комерція в Україні функціонує понад десять років, а її функціонування та розвиток припадає на кризовий період економіки та елементів її інфраструктури, коли більшість покупців несе великі витрати при пошуку та виборі товарів та послуг.
Протягом останніх років український ринок електронної торгівлі розвивається швидкими темпами. Кількість людей, які здійснюють покупки з електронних платформ у мережі Інтернет збільшується щодня.
Доведено, що для повноцінного функціонування електронної торгівлі та біржової діяльності в Україні необхідно оптимізація фінансового сектору, а саме впровадження електронних біржових платформ. Це надасть можливість прозоро здійснювати купівлю-продаж фондів, товарів, грошей тощо.
Важливою особливістю електронних біржових торгів є формування стартових цін з урахуванням підсумків попередніх продажів. Вони могли б істотно відрізнятися від цін, які формуються на основі собівартості та нормативної рентабельності.
Ділова інформація, що поширюється біржею, повинна сприяти формуванню організованого оптового ринку. Оперативна публікація котирувань дозволить зайняти біржі певне місце в системі глобального товарного ринку.
Перспективними шляхами участі України у світовій електронній торгівлі та біржовій діяльності, що призведе до підвищення ВВП та товарообороту, в роботі пропонується:
– визначення глобальних тенденцій у сфері Інтернет-технологій, використовуючи світовий досвід;
– вивчення можливостей світового ринку ІТ-технологій та його розвиток найближчими роками;
– дослідження сучасного стану українського сегменту електронної торгівлі та перспектив його розвитку;
– розробка заходів щодо більш швидкої інтеграції України в світову систему електронної торгівлі та біржової діяльності.
 
The article states that electronic commerce in Ukraine has been in operation for more than ten years, and its performance and development coincides with a time of downturn in the economy and elements of its infrastructure, when the majority of consumers suffers extensive losses in the course of the search and selection of goods and services.
Over the last few years, the Ukrainian electronic trading market has been developing rapidly. The number of people who make purchases using online platforms in the Internet increases day after day.
It has been proved that optimization of the financial sector, namely the implementation of electronic exchange platforms, is required for unimpaired operation of electronic trading and exchange activities in Ukraine. This should afford an opportunity to effect transparent purchase and sale of funds, goods, monetary resources etc.
An important feature of electronic stock trading is the formation of reserved prices with due account for the previous sales outcomes. Reserved prices may differ fundamentally from the prices formed on the basis of production cost and standard cost effectiveness.
Business information disseminated by the stock exchange should promote formation of the regulated wholesale market. The prompt publication of quotations will enable the stock exchange to fill a specific niche at the global commodity market system.
The promising ways of Ukraine’s participation in the global electronic trading and exchange activities, resulting in the increase of gross domestic product and commodity turnover, are as follows:
– determination of the worldwide trends in the area of Internet technologies making use of the global experience;
– study of the opportunities of the global information technology market and development of the market over the coming years;
– study of the current state of the Ukrainian segment of electronic trading and prospects for the development;
– development of measures directed to the faster integration of Ukraine into the world system of electronic trading and exchange activities.

М. С. Пашкевичд. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро

РОЛЬ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ДІЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНІВ

M. PashkevychDoctor of Science (Economics), Associate Professor, Head of the Accounting and Auditing Department, National Mining University, Dnipro

ROLE OF EDUCATION IN CREATION OF REGIONAL BUSINESS ENVIRONMENT

У статті обґрунтовано, що спільнота людей, чия життєдіяльність пов’язана з певною територією, є важливою складовою сприятливого ділового середовища цієї території. Окреслено сутність проблеми формування регіонального ділового середовища. Доведено, що актуальним завданням для вирішення зазначеної проблеми з точки зору провадження економічних реформ є обґрунтування конкретних факторів, що впливають на регіональну спільноту людей. Обґрунтовано, що важливим фактором формування ділового середовища у регіоні виступає бізнес-освіта, а основним напрямком тривалого початкового етапу такого формування – поступова переорієнтація менталітету регіональної спільноти людей, що включає більш терпиме ставлення до ринкового механізму. У зв’язку з цим доведена необхідність збільшення людського капіталу бізнесових регіональних еліт через освіту; обґрунтоване заміщення фізичного капіталу, матеріалізованого в матеріальних засобах виробництва людським капіталом, складовою якого є рівень сукупної ділової освіти регіональної спільноти людей.
Визначено наступні типи бізнес-освіти: класична академічна освіта за спеціальностями управління та адміністрування; підвищення кваліфікації; професійна перепідготовка; програми MBA.
У ході досліджень встановлено відмінності бізнес-освіти від традиційної освіти: отримання нових умінь та навичок замість розширення теоретичних знань; вирішення реальних бізнес-проблем замість теоретичних завдань; застосування інтерактивних неформальних методик освіти замість класичного методу передачі інформації; бізнес-коучинг замість академічного супервайзингу тощо.

The article substantiates that the community of people whose livelihoods are connected with a certain territory is an important part of the enabling business environment of this territory. The essence of the problem related to the creation of the regional business environment is outlined. It is proved that the topical task for solving the problem from the perspective of introducing economic reforms is the substantiation of concrete factors influencing the regional community of people. It is substantiated that business education forms an important factor in the creation of business environment in the region, and the main direction of the long initial stage of such creation is the gradual reorientation of the mentality of the regional community of people, which includes a more tolerant attitude to the market mechanism. In connection with this, the need to increase the human capital of business regional elites through education has been proved; replacement of physical capital materialized in material means of production by human capital, which part is the level of aggregate business education of the regional community of people, has been substantiated.
The following types of business education are defined: classical academic education in the fields of management and administration; certification training; professional retraining; MBA programs.
In the course of research, the distinction between business education and traditional education has been determined: the acquisition of new skills and competences instead of the expansion of theoretical knowledge; solving real business problems instead of theoretical tasks; the use of interactive informal educational methods instead of the classical method of information transmission; business coaching instead of academic supervising, etc.

І. Л. Сазонецьд. е. н., проф., завідувач кафедри державного управління,  документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)Н. О. Шкоропадздобувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування ( м.Рівне)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Igor  SazonetsProf., Head of the Department of State Management, Documentation and Informatics National university of water management and nature resourses useNatalia Shkoropadapplicant of the Department of Public Administration, Documentation and Information Activity National university of water management and nature resourses use

NATIONAL AND REGIONAL LEVEL OF INFORMATION SECURITY OF BUSINESS ENTITIES

Проаналізовано інституційне забезпечення інформаційної безпеки економіки на національному, регіональному рівнях та на рівні підприємств. Запропонована схема інформаційного функціонування системи управління підприємством. Розроблено напрями оптимізації управління інформаційною безпекою підприємства. Визначено напрями діяльності органів державної влади в сфері посилення інформаційної безпеки держави. Доведено необхідність координуючої ролі в забезпеченні безпеки корпоративних структур.
 
The institutional support of information security of the economy at the national, regional and enterprise level is analyzed. The proposed scheme of information functioning of the enterprise management system is proposed. The directions of optimization of information security management of the enterprise are developed. The directions of activity of state authorities in the field of strengthening of information security of the state are determined. The necessity of coordinating role in providing security of corporate structures is proved.

К. С. Шапошниковд. е. н., професор, директор Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій, м. Одеса

ЕФЕКТИВНІ ФОРМИ ПАРТНЕРСТВА ДЕРЖАВИ І ПРИВАТНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

K. S. ShaposhnykovDoctor of Economic Sciences, professor, Head of Black Sea Research Institute of Economy and Innovation, Odessa

EFFECTIVE FORMS OF PARTNERSHIP BETWEEN THE STATE AND PRIVATE BUSINESS IN THE CONDITIONS OF UKRAINE’ HEALTH CARE SYSTEM REFORMING

Метою дослідження є узагальнення практичного досвіду використання різних форм ДПП у сфері охорони здоров’я соціального сектору національної економіки, а також розроблення пропозицій щодо застосування у вітчизняній практиці методів оцінювання рівня ефективності партнерства органів державного управління та приватного бізнесу. Вивчення міжнародного та вітчизняного досвіду використання форм ДПП у сфері охорони здоров’я дозволило виділити найбільш перспективні напрями співпраці. Проведено порівняння діючих методів оцінювання ефективності витрат на охорону здоров’я, досліджено їх сутність, рівні використання, методи реалізації, напрями застосування, суттєві параметри, показники аналізу ефективності, коригувальні фактори, базові варіанти порівняння, наведено приклади застосування. Обґрунтовано висновки про практичну придатність використання запроваджених ефективних форм та механізмів ДПП у сфері охорони здоров’я справі поширення передових форм партнерства, упорядкування можливостей використання економічних важелів розвитку охорони здоров’я як важливого напряму соціальної діяльності, прибуткового вкладання коштів приватних інвесторів у розвиток галузі, розширення можливостей добровільного медичного страхування, осучаснення схем фінансування процесу забезпечення охорони здоров’я, розширення переліку суб’єктів фінансових відносин, запровадження прозорих схем зв’язків між фінансовими схемами, провайдерами фінансових ресурсів та фінансовими агентами.
 
The purpose of the study is to summarize the practical experience of using various forms of PPP in the health sphere of the social sector of the national economy, as well as develop proposals for the application in Ukrainian practice of methods for assessing the effectiveness of partnership between the public administration bodies and private business. The study of international and domestic experience of using PPP forms in the field of health care has allowed to highlight the most promising directions of cooperation. The comparison of existing methods of estimating the health costs of health expenditures has been compared, their essence, levels of use, implementation methods, directions of application, essential parameters, indicators of efficiency analysis, corrective factors, basic comparison variants, examples of application have been investigated. The conclusions are grounded on the practical applicability of the implemented effective forms and mechanisms of PPP in the field of health in spreading advanced forms of partnership, streamlining the possibilities of using the economic levers of health care development as an important area of social activity, making a lucrative investment of private investors in the development of the industry, voluntary medical insurance, modernization of health financing schemes, extension of the list of the subjects of financial relations, the introduction of transparent schemes of links between financial schemes, providers of financial resources and financial agents.

С. Е. Сардакд. е. н., доцент, професор кафедри економіки та управління національним господарством, Дніпровський національний університет імені Олеся ГончараО. Д. Трифоновак. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Sergii SardakDoctor of Economics, Associate Professor, Professor Department of Economics and National Economy Management, Oles Honchar Dnipro National UniversityOlha TryfonovaPh.D., Senior Lecturer, Department of International Economics and World Finance, Oles Honchar Dnipro National University  

PERSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL MARKET IN CONDITIONS OF ECONOMY INFORMATIZATION

У статті встановлено вплив інформатизації економіки на розвиток фінансових ринків. Висвітлено тенденції розвитку світового фінансового ринку в умовах інформатизації економіки. Виокремлено пeрспeктивні напрями розвитку світового фінансового ринку. Виділено перспективні напрями трансформації фінансових ринків, які потребують удосконалення нормативно-правових механізмів регулювання. Виявлено значення інституційних інвесторів, які впливають на акумуляцію фінансових ресурсів населення, що призводить до відмови від традиційних вкладень, і переливанню коштів у фінансові інструменти. Зазначено, що сучасні тенденції притаманні національним фінансовим ринкам потребують удoскoналeння нoрмативнo-правoвих мeханізмів їх регулювання. Визначено, що сучасною тенденцією в сфері рeгулювання фінансових ринків є посилення ролі наднаціoнальних рeгулятивних oрганів (мeгарeгулятoрів). Доведено, що новітні фінансові інструменти, які виникають відпoвіднo дo існуючих потреб, дозволяють знизити фінансові ризики, а також сприяють зближенню біржoвoї та пoзабіржoвoї тoргівлі.
 
The article determines the influence of economy informatization on the development of financial markets. It is highlighted the tendencies of development of the world financial market in conditions of economy informatization. The perspective directions of development of the world financial market are singled out. The perspective directions of transformation of financial markets needed to be promoted by the legal and regulatory mechanisms were highlighted. It is also found the importance of institutional investors that affects the accumulation of financial resources of the population, which leads to the rejection of traditional investments, and the transfer of funds to financial instruments. It is noted that the current tendencies inherent in the national financial markets need to be promoted by the normative and legal mechanisms of their regulation. It is determined that the current tendency in the sphere of financial market regulation is the strengthening of the role of over-cognitive regulating organs (megregulators). It is proved that the latest financial instruments, which arise out of the existing needs, allow to reduce financial risks, as well as facilitate convergence of stock exchanges and outsourcing.

Т. А. Васильєвад. е. н., професор, директор навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького, Сумський державний університет, м. Суми

ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Tetyana VasilyevaDoctor of Economic Sciences, Professor, Director of Oleg Balatsky Academic and Research Institute of Finance, Economics and Management, Sumy State University, Sumy

PRINCIPLES OF BUDGET POLICY IMPLEMENTION IN THE CRISIS PERIOD OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Бюджетна політика є одним із найбільш дієвих комплексів заходів регулювання розвитку економіки, однак змінність сили впливу окремих її інструментів визначає необхідність покращення обґрунтування її реалізації. Метою статті є уточнення змісту принципів бюджетної політики та їх специфікація до кризових умов української економіки. В межах дослідження теоретичного забезпечення реалізації бюджетної політики виокремлено дві групи її принципів (загальні та специфічні), організація яких визначається функціями політики. Показана парна комплементарність специфічних принципів бюджетної політики. Сформовано шість стратагемних комплексів специфічних принципів бюджетної політики, застосування яких є доцільним на різних стадіях економічного циклу. Обґрунтовано застосування в умовах кризи п’ятого стратагемного комплексу, що складається з принципів прозорості, ефективності, наукової обґрунтованості, лімітування, гнучкості, цілеспрямованості.

Budget policy is one of the most effective complexes of measures of economic development regulation, however, the variability of its individual instruments influence force determines the need to improve the substantiation of its implementation. The article aims to clarify the content of the budget policy principles and its specifications to crisis conditions of the Ukrainian economy. Within the framework of the study of theoretical support for the budget policy implementation, two groups of its principles (general and specific) are identified, the organization of which is determined by the functions of its policy. We showed the complementarity of the budget policy specific principles. Six stratagemic complexes of budget policy specific principles were formed, the application of which is expedient at different stages of the economic cycle. We grounded the application of the fifth stratagemic complex in the conditions of the crisis, which consists of the principles of transparency, efficiency, scientific validity, limitation, flexibility and purposefulness.

К. Д. Салямон-Міхєєвакандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту та економічного аналізу Університету державної фіскальної служби УкраїниВ. П. Салямонстарший викладач кафедри менеджменту Університету державної фіскальної служби України

КОНСАЛТИНГОВІ ПОСЛУГИ В АУДИТІ

Ekaterina Saljamon-Mikheevathe candidate of еconomics sciences, the docent of chair of audit and economic analysis University of the state fiscal service of UkraineVitaliy Salyamonthe teacher of chair of management University of the state fiscal service of Ukraine

CONSULTING SERVICES IN AUDIT

У статті визначено місце та особливості консалтингу в аудиті. Вивчено різноманітність видів консультаційних послуг та розглянуто найактуальніші послуги, що надаються аудиторськими компаніями. Проаналізовано ринок консалтингових послуг, визначено проблеми розвитку в Україні та особливості конкуренції фірм. Визначено взаємозалежність між економічним станом держави та попитом на послуги консультаційного характеру. Розглянуто особливості функціонування ринку консультування та його залежність від специфіки товару. Запропоновані напрями удосконалення розвитку вітчизняного ринку консультаційних послуг.
 
The problems of valuation of audit services in Ukraine, the factors affecting the price. The mechanism of pricing audit with regard to the cost of components. Defined relationship between audit quality and cost of services of audit companies. Directions problems transparent pricing for audit services.

О. К. Прімєровакандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія», м. КиївВ. О. ЯнчукБакалавр з фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія», м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

O. K. PrimierovaCandidate of economic sciences, docent, associate professor at the Department of Finance, National university of Kyiv-Mohyla academy, KyivV. O. YanchukBachelor of Finance, National university of Kyiv-Mohyla academy, Kyiv

FEATURES OF MONETARY POLICY IN UKRAINE AT THE PRESENT STAGE

Метою дослідження стало визначення особливостей монетарної політики в Україні на сучасному етапі. Увагу приділено практиці впровадження режиму інфляційного таргетування та особливостям його реалізації. Розглянуто досвід управління рівнем ключової процентної ставки центрального банку як основним інструментом досягнення внутрішньої рівноваги; проаналізовано динаміку процентної ставки та її взаємозв’язок з іншими економічними процесами.
Визначено основні загрози та недоліки сучасної монетарної політики НБУ, що стоять на заваді ефективного грошово-кредитного регулювання. Зокрема, розглянуто такі проблеми, як високий рівень невизначеності, значна доларизація економіки, нестабільність валютного курсу та девальвація гривні, низький рівень золотовалютних резервів, проблема рефінансування комерційних банків та політика НБУ щодо ОВДП. Вирішення зазначених проблем стане важливими передумовами ефективної монетарної політики в Україні.
 
The purpose of the study was to identify the features of monetary policy in Ukraine at the present stage. The practice of introducing the inflation targeting regime and the peculiarities of its implementation were discovered. The experience of managing the level of the key interest rate of the central bank as the main instrument of achieving internal equilibrium was considered; the dynamics of the interest rate and its interrelation with other economic processes were analyzed.
The article determine the main threats and drawbacks of the modern monetary policy of the NBU, which are hindered by effective monetary regulation. In particular, such issues as high level of uncertainty, significant dollarization of the economy, instability of the exchange rate and devaluation of the hryvnia, low level of gold reserves, the problem of refinancing of commercial banks and the NBU policy on government bonds were considered. The solution of these problems will become important preconditions for effective monetary policy in Ukraine.

Н. В. Лохманк. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва і торгівлі, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

ВИЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РЕЙТИНГУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРОМИСЛОВОСТІ

N. V. LokhmanPh.D., Associate Professor Chair of Entrepreneurship and Trade Mykhaylo Tuhan-Baranovskyi Donetsk National University of Economics and Trade, Krivoy Rog, Ukraine

DETERMINATION OF INNOVATION RATING OF UKRAINIAN REGIONS ON THE BASIS OF STATISTICAL INDICATORS OF INDUSTRY

Оцінка інноваційної діяльності (інноваційної активності) країни є складним багатоаспектним процесом, який має спиратись на об’єктивні данні (краще – данні офіційної статистики) та надавати актуальну та зрозумілу інформацію щодо результатів цієї оцінки.Тому у статті запропонований алгоритм розрахунку інноваційного рейтингу регіонів, який включає: розрахунок рейтингового числа інноваційної ефективності регіону на основі визначення еталонного показника; розрахунок рейтингового числа інновацій регіону на основі суми місць; визначення інтегрального інноваційного рейтингу регіону та місця регіону в цьому рейтингу.Визначено інноваційний рейтинг окремих регіонів України на основі статистичних показників промисловості.інтегральний інноваційний рейтинг надав можливість отримати такі найкращі результати щодо рейтингового місця регіону в інноваційному просторі України: перше місце – Полтавська область; друге місце – Запорізька область; третє місце – Одеська область.
 
An assessment of the innovation activity of a country is a complex multidimensional process, which should be based on objective data and provide relevant and clear information on the results of this assessment. Therefore, the article proposes an algorithm for calculating the innovation ranking of the regions, which includes: calculation of the rating number of the innovation efficiency of the region on the basis of the determination of the benchmark; calculation of the rating number of innovations in the region based on the sum of places; definition of the integral innovation rating of the region and place of the region in this ranking. The innovation rating of individual regions of Ukraine is determined on the basis of statistical indicators of industry. the integral innovation rating gave the opportunity to get the best results regarding the rating place of the region in the innovation space of Ukraine: the first place - Poltava region; second place - Zaporozhye region; the third place - Odessa region.

І. В. Кривов’язюкк. е. н., професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Луцький національний технічний університет, м. ЛуцькВ. Я. Голубмагістрант кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ КОМПЛЕКСНОГО ДІАГНОСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОВІДНИХ СВІТОВИХ МАШИНОБУДІВНИХ КОРПОРАЦІЙ

I. V. KryvovyazyukPhD in Economics, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges, Lutsk National Technical University, LutskV. Y. GolubMaster student of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges, Lutsk National Technical University, Lutsk

JUSTIFICATION OF ECONOMIC DECISIONS ON THE BASIS OF RESULTS OF COMPREHENSIVE DIAGNOSTIC ANALYSIS OF ACTIVITIES OF THE WORLD’S LEADING ENGINEERING CORPORATIONS

Метою статті є поглиблення існуючих теоретико-методичних положень і надання практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення процесу обґрунтування господарських рішень корпорації на основі результатів комплексного діагностичного аналізу її діяльності.
Аналіз підходів до визначення суті поняття “господарське рішення” вказує на необхідність удосконалення існуючого понятійного апарату теорії управління, та трактування поняття з позицій результативного та діагностичного підходів. Виявлені недоліки у використовуваних методах обґрунтування господарських рішень спонукали до розробки методичного підходу до проведення діагностичного аналізу діяльності корпорації, який, на відміну від наявних, слугує основою обґрунтування майбутніх рішень, які враховують результати аналізу галузі та конкурентів, основних напрямків діагностичного аналізу, а також оцінки ефективності прийнятих господарських рішень.
На основі результатів комплексного діагностичного аналізу провідних світових машинобудівних корпорацій – SKF Group і Timken Company – встановлено вектори динаміки основних показників їх господарювання, ступінь використання наявних можливостей за блоками “виробництво”, “маркетинг і збут”, “організаційна структура і менеджмент”, “фінанси” та “інтелектуальний потенціал”. Виявлено сильні та слабкі сторони, наявні стратегічні позиції, ключові фактори впливу на результати господарювання. Визначено ефективність систем управління та прийнятих господарських рішень.
Як наслідок виявлених проблем обґрунтовано сукупність стратегічних рішень щодо підвищення ефективності господарювання для SKF Group і Timken Company. В рамках рекомендованих для корпорацій стратегій зростання запропоновано реалізувати ряд інвестиційних проектів.
 
The article’s purpose is to deepen existing theoretical and methodological provisions and provide practical recommendations aimed at improving the process of justifying economic decisions of the corporation on the basis of results of comprehensive diagnostic analysis of its activities.
An analysis of the approaches to the definition of the essence of the notion of “economic decision” indicates the need to improve existing conceptual apparatus of management theory and the interpretation of the concept from the standpoint of productive and diagnostic approaches. The revealed disadvantages in the used methods of justification of economic decisions led to the development of a methodical approach to conducting diagnostic analysis of the corporation's activity, which, unlike existing ones, serves as the basis of justifying future decisions that take into account the results of the analysis of the industry and competitors, the main directions of diagnostic analysis, and also the evaluation of efficiency of made economic decisions.
Based on the results of comprehensive diagnostic analysis of the leading world engineering corporations – SKF Group and Timken Company – the vectors of the dynamics of the main indicators of their business activity, the degree of use of available opportunities were determined by the blocks “production”, “marketing and sales”, “organizational structure and management”, “finance” and “intellectual potential”. Strengths and weaknesses, available strategic positions and key factors of influence on the results of economic activity were revealed. The effectiveness of management systems and made economic decisions was determined.
As a result of the revealed problems, a set of strategic decisions to improve the efficiency of economic activity for the SKF Group and Timken Company has been justified. Within the framework of recommended growth strategies for corporations, it is suggested to implement a number of investment projects.

В. О. Яворськак. е. н., доцент, доцент кафедри біржової діяльності і торгівлі Національного університету біоресурсів і природокористування України

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ДЕРИВАТИВ» НА БІРЖОВОМУ РИНКУ

V. O. YavorskaPh.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Exchange Activities and Trade National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

THEORETICAL PRINCIPLES OF THE “DERIVATIVE” DEFINITION ON THE EXCHANGE MARKET

У статті висвітлено теоретичні підходи до формування поняття «дериватив» з позицій біржової діяльності. Проаналізовано основні погляди провідних зарубіжних та вітчизняних вчених на категоріальне визначення сутності деривативу. Відображено трансформаційні зміни при формуванні поняття «дериватив» на біржовому ринку. Наведена порівняльна характеристика етимінології походження терміну «дериватив» у зарубіжній та вітчизняній літературі. Визначено основні ознаки, які формують економічну сутність поняття «дериватив». Проведено аналогію між використанням термінів «дериватив» та «строкова біржова угода». Доведено відсутність використання терміну «похідний фінансовий інструмент» у зарубіжній літературі через його використання в якості трактування поняття «дериватив».
 
The article covers the theoretical approaches to the formation of the "derivative" concept from the standpoint of exchange market activity. The main views of leading foreign and domestic scientists on the categorical definition of the derivative essence are analyzed. Transformational changes are presented in the formation of the "derivative" concept in the exchange market. The comparative characteristic of the "derivative" etyminology origin in the foreign and domestic literature is given. The main features that form the economic essence of the "derivative" are determined. An analogy has been made between the use of the terms "derivative" and "term contract". The lack of the "derivative financial instrument" term use in foreign literature has been proved because of its use as an interpretation of the "derivative".

О. А. Дудзяккандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, адміністрування та публічного управління Подільського державного аграрно-технічного університету

СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Oksana Antonivna DudziakPhD in Economics, asc.prof. of the Department of Management, Administration and Public Management of the State Agrarian and Engineering University in Podilya

RURAL GREEN TOURISM AS AN ELEMENT OF DIVERSIFICATION OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

У статті визначено, що розвиток сільських територій України нині потребує глибокого та деталізованого вивчення та підходу. Визначено, що на розвиток села впливає ряд чинників, які в різній мір та послідовності вносять свій негативний або позитивний влив на розвиток сільських територій. Зазначено вплив диверсифікації сільського господарства на розвиток сільських територій В роботі проаналізовано вплив на розвиток сільських територій сільського туризму. Сільський туризм є досить позитивним фактором розвитку сільських територій України. На тих територіях де успішно розвивається сільський туризм, добробут населення кращий, а динаміка розвитку соціальної інфраструктура тих регіонів покращується. Нині слід більше приділяти уваги розвитку сільського туризму в селах України, стимулювати цей вид діяльності за рахунок державних програм та інвестицій.
 
The article defines that the development of Ukrainian rural terrains needs the deep investigation and appropriate approach nowadays. It is proved that a lot of factors influence their development. These factors have different positive or negative impact on the development of rural terrains. The influence of diversification of agriculture on the development of rural areas is also indicated in the paper. We analyzed the effect of rural tourism on the development of rural terrains in the research. Rural tourism is a positive factor for the development of Ukrainian rural terrains. The welfare of inhabitants, who live on the territories, where the rural tourism proceeds successfully, is enriched greatly and the social infrastructure of those regions is improved. Nowadays there is a necessity to pay more attention to the development of rural tourism in Ukrainian villages, to stimulate the development of this activity due to the state projects and investments.

О. І. Гриценкок. е. н., доцент, доцент бухгалтерського обліку та оподаткування, Сумський державний університет, м. Суми

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЧЕРЕЗ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ

O. I. Gritsenkoсandidate of еconomic sciences, associate Professor Assistant professor of the chair of of accounting and taxation, Sumy state University, Sumy

PROVIDING OF COMPETITIVENESS OF SUBJECTS OF MENAGE IS THROUGH THE INPUT OF ECOLOGICAL ACCOUNT

В статті розглянуті передумови підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання через розвиток екологічного обліку. Проведено аналіз існуючих поглядів науковців на трактування екологічного обліку. Визначені основні фактори формування інформаційного забезпечення екологічного обліку в сучасних умовах господарювання та їх вплив на підвищення конкурентоспроможності. Проаналізовані основні проблеми та перспективи його впровадження в Україні.
 
In the article the considered pre-conditions of increase of competitiveness of subjects of menage are through development of ecological account. The analysis of existent looks of scientists is conducted on interpretation of ecological account. Certain basic factors of forming of the informative providing of ecological account in the modern terms of menage and their influence are on the increase of competitiveness. The analysed basic problems and prospects of his introduction are in Ukraine.

І. Г. Канцурк. е. н., доцент кафедри менеджменту, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

I. H. KantsurPhD in Economics, associate Professor in the Department of Management, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

BUDGETARY POLICY AS AN INSTRUMENT FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE STATE IN THE CONDITIONS OF EURO INTEGRATION

У статті досліджено сутність бюджетної політики та її значення в соціально-економічному розвитку країни в умовах євроінтеграції. Визначено, що бюджетна політика є одним із ефективних інструментів впливу держави на соціально-економічні процеси, що в ній відбуваються. Встановлено, що реалізація бюджетної політики здійснюється за допомогою бюджетного механізму. Проаналізовано вплив інструментів бюджетного механізму на економічний та соціальний стан країни. Зроблено висновок, що за допомогою інструментів бюджетного механізму здійснюється розподіл та використання бюджетних коштів на соціально-економічний розвиток країни. Визначено, що в умовах євроінтеграції основною проблемою у фінансуванні суспільних потреб є удосконалення бюджетної політики відповідно до європейських стандартів. Здійснено порівняльний аналіз макроекономічних показників України з деякими європейськими країнами та визначено відповідність сучасного економічного стану України вимогам Маастрихтського договору.
 
The article examines the essence of fiscal policy and its importance in the country's socio-economic development in the context of European integration. It is determined that fiscal policy is one of the effective tools of state influence on the social and economic processes taking place in it. It is established that implementation of budget policy is carried out with the help of a budget mechanism. The influence of budgetary mechanism tools on the economic and social condition of the country is analyzed. It is concluded that with the help of budgetary mechanism tools, the distribution and use of budgetary funds for the country's social and economic development is carried out. It is determined that under the conditions of European integration the main problem in financing public needs is to improve the budget policy in accordance with European standards. A comparative analysis of macroeconomic indicators of Ukraine with some European countries was carried out and the compliance of the current economic conditions of Ukraine with the requirements of the Maastricht Treaty was determined.

З. О. Відомськапровідний спеціаліст з кадрових питань, Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН», смт. Чабани

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПШЕНИЦІ

Z. O. VidovskayaLeading HR Officer National Scientific Center "Institute of Agriculture of the NAAN", village Chabany

THEORETICAL PRINCIPLES OF THE EFFICIENCY OF THE PRODUCTION OF WHEAT

У статті досліджено теоретичні аспекти сутності економічної ефективності. Розглянуто підходи до розуміння ефективності в загальному та з’ясовано основу економічної ефективності в аграрному секторі економіки. Запропоновано авторське бачення дефініції „економічна ефективність”.
 
In the article are investigated the theoretical aspects of the essence of economic efficiency. The approaches to understanding the efficiency in general and the basis of economic efficiency in the agrarian sector of the economy are considered. Proposed the author's vision of the definition of "economic efficiency".

М. І. Волобуєвк. м. н., доцент кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

ПЕРСОНАЛ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ РЕСУРС ПІДПРИЄМСТВА

M. I. VolobuievPhD, Associate Professor of the Department of Management of Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

STAFF AS A STRATEGIC RESOURCE OF THE ENTERPRISE

Стаття присвячена розгляду питання щодо визначення персоналу підприємства як стратегічного ресурсу підприємства. Визначено складність та актуальність проблеми доступу підприємства до ресурсів. Досліджено сутність понять «ресурс» та «потенціал». Визначено різновиди ресурсів за походженням та використанням. Розглянуто існуючі сучасні концепції – ресурсну, функціональну та цільову, що визначають сутність потенціалу підприємства як економічної системи. Обґрунтовано необхідність особливого ставлення до людини як ресурсу підприємства. Таке ставлення пов’язане з унікальними відмінностями людини як ресурсу від інших видів ресурсів. Узагальнено особливості персоналу як стратегічного ресурсу підприємства.
 
The article is devoted to consideration of the issue of determining the personnel of the enterprise as a strategic resource of the enterprise. The complexity and urgency of the problem of enterprise access to resources is determined. The essence of concepts "resource" and "potential" is explored. Variants of resources by origin and usage are determined. The existing modern concepts are considered - resource, functional and target, which determine the essence of the potential of the enterprise as an economic system. The necessity of special treatment of a person as a resource of the enterprise is substantiated. Such an attitude is associated with unique human differences as a resource from other types of resources. The peculiarities of the personnel as a strategic resource of the enterprise are generalized.

І. Я. Максименкок. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяЮ. В. Кривошеймагістрант 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ЗАРОБІТНОЮ ПЛАТОЮ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМТСВОМ

I. Maksymenkoсand.sc.(econ.), assistant professor of department of «Accounting and taxation» Zaporozhye National Technical UniversityY. Krivoscheymaster, the 6th course, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

FEATURES OF ORGANIZATION OF CALCULATION ACCOUNTS FOR THE EARNING PAYMENT IN THE PROCESS OF MANAGEMENT BY ENTERPRISE

Досліджено основні підходи та проведено порівняльний аналіз до встановлення сутності поняття «заробітна плата», відповідно до діючого законодавства.
Згідно із Законом України «Про оплату праці» заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Наголошено, що як економічна категорія заробітна плата грає двояку роль з одного боку, вона є головним джерелом надходжень і підвищення життєвого рівня працівників, а з іншого боку - засобу матеріального стимулювання росту ефективності виробництва а також однією із головних складових зобов’язань підприємства.
 Звідси важливість з’ясування поняття мінімальної заробітної плати як державної соціальної гарантії.
Визначено, що оскільки заробітна плата є основним джерелом надходжень працівників, необхідно постійно вдосконалювати систему оплати праці таким чином, щоб вона в повній мірі забезпечувала відтворення робочої сили, врахувала умови та результати праці, стимулювала підвищення кваліфікації, продуктивності, якості продукції, раціональне використання та економію всіх видів ресурсів.

The main approaches were studied and a comparative analysis was conducted to establish the essence of the concept of "wages", in accordance with the current legislation.
According to the Law of Ukraine "On Wages" salary is a reward, calculated, as a rule, in monetary terms, which, according to an employment contract, the employer pays a worker for the work performed by him.
It is emphasized that as an economic category wages play a twofold role on the one hand, it is the main source of income and increase the living standards of employees, and on the other hand, a means of material stimulation of the growth of production efficiency, as well as one of the main components of the enterprise's obligations.
It has been determined that since wages are the main source of employee income, it is necessary to continuously improve the system of remuneration so that it fully ensures the reproduction of the labor force, takes into account conditions and results of work, stimulates the development of skills, productivity, product quality, rational use and economy all kinds of resources.

С. А. Шпакк. э. н., ведущий специалист ООО «РЭЙЛТРАНСХОЛДИНГ», г. Мариуполь

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ И КАТЕГОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

S. O. ShpakPhD in Economics, Leading Specialist LLC ‘RAILTRANSHOLDING’, Mariupol

RESTRUCTURING AND THE CATEGORY OF ECONOMIC EFFICIENCY IN THE STRATEGIC MANAGEMENT OF ENTERPRISES

Исследованы содержание понятия эффективности и смежных понятий экономической теории в трактовках различных авторов, общие черты и различия процесса реструктуризации промышленных предприятий и повышения их эффективности с позиций стратегического управления развитием предприятий. Установлено, что в современной экономике сосуществуют две концепции эффективности: традиционная и оптимизационная; широко распространенные показатели эффективности не отражают оптимизационный аспект, а сами оптимизационные трактовки понятия эффективности переводят отражаемый этим понятием признак в класс признаков, соответствующих потенциалам предприятия. Показано, что проблема управления процессом реструктуризации предприятий на стратегическом уровне включает в себя проблему повышения потенциальной эффективности предприятия как подпроблему, что в рамках стратегического планирования реструктуризации предприятий должно отражаться в процессе и в результатах целеполагания.
 
The content of the concept of efficiency and related concepts of economic theory in the interpretations of various authors, general features and differences in the process of restructuring industrial enterprises and increasing their effectiveness from the perspective of strategic management of enterprise development was investigated. It is established that in the modern economy there are two coexistence concepts: traditional and optimization; widespread performance indicators do not reflect the optimization aspect, and the optimization interpretations of the notion of efficiency translate the indicator reflected by this concept into a class of characteristics corresponding to the potentials of the enterprise. It is shown that the problem of managing the process of restructuring of enterprises at the strategic level includes the problem of increasing the potential efficiency of the enterprise as a subproblem, that within the strategic planning of enterprise restructuring should be reflected in the process and in the results of the goal setting.

К. В. Копнякстарший викладач кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ НАСКРІЗНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ВИРІШЕННІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ

K. V. KopniakSenior lecturer of department of economic cybernetics and information systems, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia

USING THE SYSTEM OF CROSS-CUTTING MODELING IN SOLVING FINANCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS

У статті розглянута система наскрізного фінансово-економічного моделювання, яка будується на єдиній стандартизованій основі за правилами наскрізного низхідного моделювання – від постановки задачі до аналізу змодельованого процесу або продажу готового продукту.
Автором запропонована концепція сучасної системи наскрізного фінансово-економічного моделювання, яка повинна базуватися на принципах системного низхідного підходу, ієрархічності та об’єктно-модульної організації. Загальну систему моделювання фінансово-економічних задач подано у вигляді багаторівневої граф-структури, вершинами якої є графи-функцїї модельних елементів.
Оскільки вся система наскрізного фінансово-економічного моделювання має вкладатися в єдині синтаксично встановлені рамки та обов’язково підтримувати концепцію, яка покладена в основу певної конкретної моделі, виникає необхідність узгодження та стиковки всіх етапів моделювання, навіть в межах одного системного рівня, для забезпечення між ними прямих та зворотних зв’язків типу: розробка моделі – розрахунок – перевірка – необхідна зміна – новий розрахунок i т.д. Використовуючи наведені принципи, запропонована узагальнена наскрізна фінансово-економічна математична модель.
 
This article reviews the system of cross-cutting financial and economic modelling that is based upon the unified standardized basis according to the rules of through descending modelling – from problem statement to the analysis of modelled process or sales of the finished product.
The concept of a modern system of cross-cutting financial and economic modeling, which should be based on the principles of system top-down approach, hierarchy and object-modular organization, has been proposed by author. The general system of modeling of financial and economic problems has been presented in the form of a multi-level graph structure whose vertices are graph-functions of model elements.
Since the entire system of cross-cutting financial-economic modeling should be invested in a single, syntactically established framework and necessarily support the concept underlying a specific model, it is necessary to harmonize and dock all stages of the modeling, even within the same system level, to ensure between them direct and inverse relationships such as: model development – calculation – verification – necessary change – new calculation, etc. Using the above principles, a generalized cross-cutting financial-economic mathematical model has been proposed.

О. І. Бабчинськак. геогр. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. ВінницяВ. В. Соколовськак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

O. I. BabchinskaPhD., Associate Professor of Department of Management and Administration, Vinnytsia Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economy University, VinnytsiaV. V. SokolovskaPhD., Associate Professor of Department of Management and Administration, Vinnytsia Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economy University, Vinnytsia

MAIN TOOLS OF ENTERPRISE MANAGEMENT IN MODERN CONDITIONS

У статті розглянуто сутність та особливості управління вітчизняним підприємством- Автором визначені основні інструменти управління підприємством. Важливою умовою ефективного функціонування підприємства та основою його стабільного розвитку в конкурентному середовищі є забезпечення високого рівня його ефективності. Стабільне функціонування, зростання економічного потенціалу підприємства в умовах нестабільної економіки залежить від наявності надійної системи управління. При цьому, важливим етапом в формуванні перспективних шляхів розвитку та ефективному управлінні підприємством, яке дозволяє зменшити негативний вплив нестабільного макросередовища, є комплексна оцінка рівня розвитку та визначення рівня надійності та ефективності системи управління. Запропоновано структурно-логічну послідовність побудови бізнес-моделі ефективного управління підприємством. Розглянуто та запропоновано основні шляхи вдосконалення системи менеджменту підприємства на сучасному етапі.
 
In this article essence and features of management of the domestic enterprise are considered. The author identifies the main tools of enterprise management. An important condition for the effective functioning of the enterprise and the basis for its stable development in a competitive environment is to ensure a high level of its efficiency. Stable functioning, growth of the economic potential of an enterprise in an unstable economy depends on the availability of a reliable management system. At the same time, an important stage in the formation of perspective ways of development and effective management of the enterprise that reduces the negative impact of an unstable macro environment is the complex judgement of the level of development and determination of the level of reliability and efficiency of the management system. The structural-logical sequence of construction of business model of effective enterprise management is proposed. The main ways of improving the enterprise management system at the present stage are considered and proposed.

Г. М. Чепелюкк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, ДВНЗ «Університет банківської справи», Черкаський навчально-науковий інститутК. О. Ткаченкостудентка, ДВНЗ «Університет банківської справи», Черкаський навчально-науковий інститут

МЕТОДИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ БАНКІВСЬКОМУ ІНВЕСТИЦІЙНОМУ КРЕДИТУВАННІ

H. M. ChepeliukPhD in Economics, Associate Professor of finance and banking, State High Education Establishment “Banking University”, Cherkasy Educational and Scientific InstituteK. O. TkachenkoStudent , State High Education Establishment “Banking University”, Cherkasy Educational and Scientific Institute

METHODS OF EVALUATING INVESTMENT PROJECT USED FOR BANK INVESTMENT LENDING

В статті розглянуто методи оцінки інвестиційного проекту, які використовуються при банківському інвестиційному кредитуванні. Банківський інвестиційний кредит набуває все більшої популярності для реалізації інвестиційних проектів, тому правильна та адекватна оцінка впливає на їх розвиток.
 
The paper considers methods of evaluating investment project used for bank investment lending. The authors stresses the importance of bank investment lending for the investment project implementation. The influence of correct and adequate evaluation on its development has been analyzed.

М. Г. Михайловкандидат технічних наук, докторант Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки”

ДОСВІД ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ХМЕЛЕГОСПОДАРСТВ

M. G. Myhaulovcandidate of engineering sciences,  postdoctoral fellow of the National Scientific Center "Institute of agrarian economy"

THE EXPERIENCE OF INNOVATION AND INVESTMENT IMPROVEMENT OF THE MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF HUME FARMS

Досліджено основні тенденції оснащення матеріально-технічної бази хмелепідприємств. Окреслено стан та перспективи розвитку матеріально-технічної бази хмелепідприємств, яка б відповідала світовим стандартам та сучасним вимогам щодо новітніх технологій. Зростання рівня фондозабезпеченності аграрного сектору економіки, відповідність складу основних засобів кращим світовим зразкам, розвиток на інноваційно-інвестиційній основі техніко-технологічного потенціалу сільськогосподарського виробництва є першочерговим стратегічним завданням. Розкрито та обґрунтовано важливість формування матеріально-технічної бази хмелепідприємства у практичному значенні.
 
The basic tendencies of rigging of material and technical base of hop-grower economies are investigational in the article. The state and prospects of development of material and technical base of hop-grower economies are outlined, what would answer world standards and modern requirements in relation to the newest technologies. Increase of level of to material well-being agrarian to the sector of economy, accordance of composition of the fixed assets to the best world standards, development on innovative-investment basis of technical and technological potential of agricultural production is a near-term strategic task.
Importance of forming of material and technical base of hop-grower economies is exposed and reasonable in practical value.

І. О. Шевченковикладач, аспірант кафедри економічного консалтингу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

ОБҐРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ РІВНЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ

I. O. Shevchenkolecturer, postgraduate student of the chair of economic consulting of Semen Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

SUBSTANTIATION OF INDICATORS OF ASSESSMENT OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF THE STATE FINANCIAL AUDIT OF THE EXECUTION OF BUDGET PROGRAMS

В роботі виокремлено певні вимоги, які доцільно враховувати при обґрунтуванні показників оцінки рівня розвитку державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм. Відповідність наведеним теоретичним та практичним вимогам дасть можливість побудувати систему показників оцінки рівня державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм. Зазначено показники оцінки рівня розвитку державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм, які окреслюють його організаційне, фінансове, ресурсне та функціональне забезпечення. Обґрунтовано систему показників оцінки рівня розвитку державного фінансового аудита виконання бюджетних програм та запропоновано розробку системи показників оцінки рівня розвитку державного фінансового аудита виконання бюджетних програм. В подальшому вбачається її враховувати при розробці методичного підходу до оцінки рівня розвитку державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм.
 
The work identifies certain requirements that should be taken into account when substantiating the indicators of assessing the level of development of the state financial audit of budget program execution. Compliance with the aforementioned theoretical and practical requirements will enable to build a system of indicators for assessing the level of public financial audit of budget programs. The indexes of the level of development of the state financial audit of execution of budget programs, which outline its organizational, financial, resource and functional support, are indicated. The system of indicators for assessing the level of development of the state financial audit of the implementation of budget programs is substantiated, and the development of a system of indicators for assessing the level of development of the state financial audit for the implementation of budget programs is proposed. In the future, it is seen to be taken into account when developing a methodological approach to assessing the level of development of a public financial audit of budget programs.

С. І. Кудинк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ

S. I. KudynPhD in Economics, associate professor of the department of Economic Theory Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

THE ECONOMIC AND LEGAL FOUNDATIONS OF THE STUDY OF THE PRIVATE PROPERTY INSTITUTION

Враховуючи сучасний стан розвитку ринкових відносин в Україні, поставлено проблему необхідності формування стійких, дієвих інститутів захисту прав приватної власності. Обґрунтовано що саме розвиток інституційних складових стануть чинником формування ефективних ринкових механізмів. Звернуто увагу на те, що існують певні неузгодженості у правовому трактуванні приватної власності, і як наслідок ускладнюється дослідження даної сфери. Проаналізовано погляди вчених щодо вагомості ефективної діяльності інституту приватної власності в сучасній економічній системі.
 
Taking into account the current state of development of market relations in Ukraine, the problem of the necessity of forming stable, efficient institutes of protection of private property rights is posed. It is substantiated that the development of institutional components will become a factor in the formation of effective market mechanisms. Attention is drawn to the fact that there are certain inconsistencies in the legal treatment of private property, and as a result, the study of this sphere is complicated. The views of scientists on the importance of effective activity of the private property institute in the modern economic system are analyzed.

М. О. Солодкийк. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри біржової діяльності і торгівлі Національного університету біоресурсів і природокористування України

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ БІРЖОВОГО ТОВАРНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

M. O. SolodkyPh.D., professor, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine,professor of the Department of exchange activities and Trade National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

PROBLEMS AND WAYS OF DEVELOPMENTS OF THE СOMMODITY EXCHANGE MARKET IN UKRAINE

У статті висвітлено сучасний стан вітчизняного біржового товарного ринку та розкриті причини, що гальмують його розвиток. Досліджено основні чинники відсутності торгівлі товарними деривативами на біржовому ринку країни та вказано на тісний взаємозв’язок процесів ціноутворення на вітчизняному спотовому ринку та ф’ючерсних біржах провідних країн світу. Наведено основні проблеми неефективного здійснення законодавчо-правового регулювання біржового товарного ринку. Наведено пропозиції щодо напрямів розвитку біржового товарного ринку в Україні в сучасних умовах, з визначенням вагомої ролі і місця держави в цих процесах. Акцентовано увагу на необхідності затвердження на урядовому рівні програми розбудови біржового товарного ринку країни до 2025 року.
 
The article describes the current state of the domestic сommodity market and discloses the reasons that hinder its development. The main factors of the absence of commodity derivatives trading on the exchange market of the country are investigated and indicated by the close relationship of pricing processes in the domestic spot market and futures exchanges of the world leading countries. The main problems of the ineffective implementation of the legal regulation of the commodity exchange market are presented. The suggestions on the directions of the commodity exchange market development in Ukraine in the modern conditions with determination of the important role and place of the state in these processes are given. The emphasis is placed on the need for approval at the governmental level of the commodity exchange market program development of the country by 2025.

Ю. С. Шипулінак. е. н., доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету, м. СумиО. Ю. Савченкоаспірант кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету, м. СумиТ. В. Кириченкоаспірант кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету, м. Суми

МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Y. S. ShipulinaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and MIA of Sumy State University, SumyE. J. Savchenkostudent of the Department of Marketing and MIA of Sumy State University, SumyT. V. Kirichenkostudent of the Department of Marketing and MIA of Sumy State University, Sumy

MOTIVATIONAL ASPECT OF MANAGEMENT OF INNOVATION ACTIVITY

У статті розглянуто ключові аспекти формування мотиваційної складової на промислових підприємствах, виділені основні фактори, що активізують діяльність співробітників інноваціно-орієнтованої установи. Мотивація персоналу, як область науково-практичної діяльності, вимагає розробки ефективного інструментарію, на основі якого активізується трудова діяльність співробітників, досягається максимально можливе використання їх трудового потенціалу. В інноваційної організації на перший план виходить гостра проблема необхідності в постійному підвищенні кваліфікації фахівців-новаторів, розвитку їх творчого потенціалу. Інноваційна діяльність вимагає від працівників як глибоких і сучасних знань, так і творчого підходу. На основі аналізу положення України на світовому ринку інновацій сформовані основні напрямки розвитку мотиваційної складової на промислових підприємствах в контексті реалізації інноваційної діяльності.
 
The article considers the key aspects of forming a motivational component in industrial enterprises, highlights the main factors that activate the activity of employees of an innovative-oriented institution. Motivation of the staff as an area of scientific and practical activity, requires the development of effective tools, on the basis of which the labor activity of employees is intensified, the maximum possible use of their labor potential is achieved. In the innovative organization, the acute problem of the need for continuous improvement of the qualifications of innovators, development of their creative potential is emerging. Innovative activities require both deep and contemporary knowledge of the workforce as well as a creative approach. On the basis of the analysis of Ukraine's position on the world market of innovations, the main directions of the development of the motivational component in industrial enterprises in the context of the implementation of innovation activities have been formed.

Н. Г. Фатюхак. е. н., доцент, Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяТ. І. ЖуравльоваТ. І. Журавльова, магістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

АНАЛІЗ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

N. G. FatіukhaCand. of Econ. Sciences, associate professor, Zaporizhzhia National Technical UniversityT. I. ZhuravlovaMaster, Zaporizhzhia National Technical University

ASSESSMENT OF UKRAINE'S DEBT SECURITY

У статті висвітлено сутність поняття боргової безпеки. Розглянуто сучасне її становище з використанням відповідних індикаторів. В результаті проведеного аналізу показано перевищення індикаторів відносно норми (порогових значень), яке свідчить про недоліки управління державним боргом. На основі проведеного аналізу запропоновано рекомендації для підвищення рівня боргової безпеки.
 
The essence of the notion of debt security is highlighted in the article. The present state of debt security of the state with the use of appropriate indicators is considered. As a result of the analysis, excess indicators are shown in relation to the norm (threshold values), which indicates weaknesses in public debt management. Based on the analysis, recommendations were made to increase the level of debt security, taking into account political instability and military aggression.

Т. Ю. Гайдак. е. н., ст. викладач кафедри міжнародних економічних відносин, Тернопільський національний економічний університетА. В. Целюхмагістрант, Тернопільський національний економічний університет

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

T. Y. HaidaPh.D., senior lecturer of international economic relations department, Ternopil national economic universityA. V. Tselyukhmagister degree student, Ternopil national economic university

THE TRENDS OF THE UKRAINIAN STOCK MARKET DEVELOPMENT

У статті проведено аналіз тенденцій сучасного етапу розвитку фондового ринку України. Досліджено процеси випуску емісійних цінних паперів. Показано випуски акції, які суттєво вплинули на загальну структуру зареєстрованих випусків акцій. Проаналізована динаміку обсягу та кількості випусків облігацій. Досліджено діяльність організаторів торгівлі за останні три роки. Проведено аналіз структури обсягів біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі. Суттєве місце відводиться аналізу індексів фондової біржі: ПФТС, UX та WIG-Ukraine. Індекс ПФТС акумулює в собі вартість найбільш ліквідних акцій вітчизняних компаній, він виконує роль індикатора цінової ситуації на українській біржі. Індекс UX є зваженим за капіталізацією з врахуванням вільних акцій. Індекс WIG Ukraine є першим індексом за межами України, портфель якого складається лише з українських акцій. У статті проведено аналіз динаміки фондових індексів та побудовано їх трендові моделі. Встановлено, що український фондовий ринок сьогодні значно відстає у своєму розвитку від фондових ринків промислово розвинутих країн. Фондовому ринку України необхідна підтримка і ефективне регулювання.
 
The article analyzes the tendencies of the current stage of development of the stock market of Ukraine. The processes of securities issuance are investigated. Shares are significantly influenced the overall structure of registered shares. The dynamics of volume and number of bond issues is analyzed. The activities of organizers of trade in the last three years have been investigated. The analysis of the structure of volumes of stock exchange contracts with securities at trade organizers was conducted. Analyses of stock market indices: PFTS, UX and WIG-Ukraine. The PFTS index accumulates the cost of the most liquid shares of domestic companies, it serves as a price indicator on the Ukrainian stock exchange. The UX index is weighted by capitalization, taking into account free shares. The WIG Ukraine index is the first index outside of Ukraine, whose portfolio consists only of Ukrainian shares. The article analyzes the dynamics of stock indices and constructs their trend models. It is established that the Ukrainian stock market today is significantly lagging behind its development from the stock markets of industrialized countries. The Ukrainian stock market needs support and effective regulation.

Я. Я. Крільк. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. ЛьвівН. В. Мельникк. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ЩОДО ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА ПЕРШУ ПОЛОВИНУ МІСЯЦЯ

Y. Y. KrilPhD, docent, Associate Professor of Department of Accounting and Audit, Lviv national University named after Ivan FrankoN. V. MelnykPhD, docent, Associate Professor of Department of Accounting and Audit, Lviv national University named after Ivan Franko

DEBATABLE QUESTIONS OF WAGE PAYMENT FOR THE FIRST HALF OF THE MONTH

У статті окреслено основні питання бухгалтерського обліку нарахування і виплати заробітної плати за першу та другу половину місяця. У дослідженні порушено питання, які стосуються ключових проблем визначення строків виплати заробітної плати за першу половину місяця, її розміру та оподаткування. Визначено види відповідальності за порушення законодавства щодо своєчасності та повноти виплати заробітної плати за першу половину місяця та її оподаткування.
 
The article outlines the main issues of accounting and taxation оf wages for the first and second half of the month. The study touches on the key issues of determining the time of payment of wages for the first half of the month, its size and taxation. The types of responsibility for violation of the legislation on the timeliness and completeness of payment of wages for the first half of the month and its taxation have been determined.

О. О. Кімк. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, докторант кафедри економічної теорії та економічних методів управління Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

РОЗПОДІЛ ДОХОДІВ В УКРАЇНІ 2010-2016 РР.

O. O. KimPhD, associated Professor Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics doctoral student V. N. Karazin Kharkiv National University

THE INCOME DISTRIBUTION IN THE UKRAINE, 2010-2016

У статті обґрунтовується необхідність коригування статистичних показників розподілу доходів та ресурсів домогосподарств на основі використання балансового методу. Пропонується авторська методика коригування з використанням методологічної концепції агрегованого ринку для вдосконалення статистичних розрахунків та складення економетричних моделей. Показано недосконалість моделі репрезентативної вибірки домогосподарств для оцінки загального добробуту, а також нерівності у розподілі доходів.
 
The article shows the statistical indicators of distribution of income and resources of households on the basis of using the balancing method adjusting necessity. The author's method of correction using the methodological concept of the aggregated market for statistical calculations improvement and econometric models compilation is proposed. The representative sample of households’ model imperfection for general welfare assessment, and income distribution inequality is shown.

О. В. Ревакандидат економічних наук, Донецький національний технічний університет МОН України, м. Покровськ

ІНФОРМАЦІЙНО-ІНОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ПОБУДОВИ ТА РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

O. V. RevaPhD, Donetsk National Technical University, Pokrovsk

INFORMATION-INNOVATIVE APPROACH TO THE CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL IN THE MODERN ECONOMY

Метою даної роботи є аналіз сучасного стану економіки та розвиток інтелектуального капіталу підприємства на основі його інтелектуального потенціалу. Доведено, що Основними ресурсами суспільства стали не праця та капітал, а знання та інформація, інтелектуальний капітал. Прагнення підприємства підвищити конкурентоспроможність та провести організаційних змін задля результативної роботи вимагають добре спланованої та чітко організованої роботи з підготовки персоналу. Інтелектуальний потенціал слід розглядати як стратегічну складову інтелектуального капіталу. Розглянуто основні функції капіталу та складові розвитку персоналу. Сучасне підприємства - це потужний інжиніринговий та виробничий комплекс, перевага якого над конкурентами досягається не цінністю матеріальних активів, а в більшій мірі залежить від її інтелектуальних можливостей.
 
The purpose of this work is to analyze the current state of the economy and the development of intellectual capital of the enterprise based on its intellectual potential. It was proved that the main resources of society were not labor and capital, but knowledge and information, intellectual capital. The desire of the enterprise to increase competitiveness and to make organizational changes for productive work requires well-planned and well-organized work on personnel training. Intellectual potential should be considered as a strategic component of intellectual capital. The main functions of capital and components of personnel development were considered. Modern enterprises - a powerful engineering and production complex, whose advantage over competitors is achieved not by the value of tangible assets, but more depends on its intellectual capabilities.

Р. В. Тульчинськийк. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування, ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

R. V. TulchinskiyCandidate of economic sciences, Associate professor, Head of the management and public administration department PHEI "Academician Yuriy Bugay International scientific and technical university"

ANALYSIS OF METHODICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS

У статті проведено аналіз методичних підходів щодо оцінки соціально-економічного розвитку регіональних господарських систем. Проведене дослідження методичних підходів щодо оцінки впливу державної регіональної політики на модернізаційний стан просторових господарських систем дає можливість стверджувати, що на державному рівні оцінка проводилась через розрахунок соціально-економічного розвитку регіонів шляхом визначення відносних відхилень показників від їх найкращого значення за поточний період та знаходження інтегрального індексу за середньоарифметичними розрахунками. Методичні підходи щодо оцінки впливу державної регіональної політики на модернізаційний стан просторових господарських систем на основі обчислення соціально-економічного розвитку регіонів також розробляються фахівцями академічних установ та науковцями із використанням різноманітного методичного інструментарію. Їх аналіз дає можливість зазначити, що: для оцінки використовується різна кількість часткових показників від декількох до сотні, частіше всього показники об’єднуються в різні групи за якими визначаються агрегатні індекси; найчастіше для оцінки соціально-економічного розвитку регіонів використовуються інтегральні індекси, що дає можливість рейтингувати регіони за їх значенням, встановити динаміку розвитку регіонів, виявити вплив показників і/або агрегованих індикаторів на загальний індекс, згрупувати регіони та запропонувати заходи щодо стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів, побудувати прогнози розвитку регіонів, але, при цьому, часто інтегральний індекс по суті є середньоарифметичним, що знижує точність отриманих розрахунків.
 
The article analyzes methodological approaches to the assessment of socio-economic development of regional economic systems. The conducted study of methodological approaches to assess the impact of state regional policy on the modernization of spatial economic systems provides an opportunity to state that at the state level, the assessment was carried out through the calculation of socio-economic development of regions by determining the relative deviations of indicators from their best value for the current period and finding an integral index for arithmetic meanings. Methodological approaches to assessing the impact of the state regional policy on the modernization of spatial economic systems on the basis of the calculation of socio-economic development of regions are also developed by specialists of academic institutions and scholars using a variety of methodological tools. Their analysis makes it possible to note that: for the estimation a different number of partial indicators is used from several to hundreds, most often indicators are grouped into different groups, which determine aggregate indices; most commonly used to assess the socio-economic development of the regions are integrated indices, which makes it possible to rank the regions by their significance, establish the dynamics of regional development, identify the impact of indicators and / or aggregate indicators on the general index, group regions and propose measures to stimulate socio-economic development of regions , to build forecasts for the development of regions, but, at the same time, the integral index is often an arithmetic mean, which reduces the accuracy of the calculations received.

T. GviniashviliPhD (Economics), Associate Professor at the Department of Economics, entrepreneurship and enterprise management, Oles Honchar Dnipro national university, Dnipro

INCREASING THE EFFICIENCY OF BUSINESS ENTITIES' INNOVATIVE ACTIVITY ON THE BASIS OF VENTURE FINANCING

Т. З. Гвініашвілік. е. н., доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ЗАСАДАХ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ

The article analyzes the foreign experience of business entities' venture financing of innovative development and outlines the peculiarities of the functioning of venture funds in Ukraine. It is determined that the activities of venture funds are concentrated in innovative sectors of the economy, characterized by prospects for achieving a high level of profitability, but at the same time - the riskiness of projects. The expediency and effectiveness of venture financing in advancing along the way of building a knowledge economy is substantiated. It is proved that this form of financing is characterized by increased risk, which is compensated by the probability of obtaining a higher rate of return than by alternative investments. In addition, the article proposes specific target recommendations on ways and means of improving the efficiency of innovative development in the context of both direct support aimed at business entities and indirect ones, which is carried out through the formation of infrastructure support.

Сьогодні одним з напрямів підвищення ефективності функціонування національної економіки стає зростання інноваційної активності суб’єктів підприємництва. В статті здійснено аналіз інноваційного розвитку вітчизняних суб’єктів підприємництва та визначено, що на сьогоднішній день рівень їх інноваційної активності є незадовільним, що зумовлено відсутністю у суб’єктів підприємництва як власних, так і позикових фінансових коштів для проведення НДДКР, зміною форми власності, безпосередньою ліквідацією підприємств в разі їх збитковості тощо. Тому актуальна проблема щодо переходу економіки країни на інноваційний шлях розвитку не може бути вирішена без формування збалансованої інноваційно-інвестиційної політики. В статті здійснено аналіз показників активності Європейського венчурного ринку, венчурного ринку США та рівню розвитку венчурного інвестування в Україні, результати якого свідчать про ефективність і доцільність венчурного інвестування при реалізації інноваційних проектів. Визначено основні проблеми, що перешкоджають розвитку венчурного бізнесу в Україні: проблеми фінансового та нормативного характеру; проблеми надання супутніх послуг, пов’язаних з інноваційною діяльністю суб’єктів підприємництва, а також проблеми обґрунтування доцільності фінансування в розрізі підтримки малих суб’єктів підприємництва, які здійснюють технічно-економічне обґрунтування проектів. Доведено, що діяльність венчурних фондів зосереджено в інноваційних секторах економіки, що характеризуються перспективами досягнення високого рівня рентабельності, але і у той же час - ризикованістю проектів. Обґрунтовано доцільність та дієвість венчурного фінансування при просуванні по шляху побудови економіки знань. Визначено, що дана форма фінансування характеризується підвищеним ризиком, що компенсується ймовірністю отримання більш високої норми прибутку, ніж чим по альтернативним вкладенням. Крім того, в статті запропоновано конкретні цільові рекомендації щодо шляхів і способів підвищення ефективності інноваційного розвитку в розрізі як прямої підтримки, націленої саме на суб’єктів підприємництва, так і непрямої, що здійснюється за допомогою формування інфраструктурного забезпечення.

Ю. О. Коваленкок. е. н., доцент кафедри менеджменту,Індустріальний інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Покровськ, Україна

КУЛЬТУРНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Yu. O. KovalenkoAssociate Professor of the Department of management Industrial Institute "Donetsk national technical University", Pokrovsk, Ukraine

CULTURAL AND LEGAL SUPPORT SYSTEM OF REGIONAL INFORMATION MANAGEMENT

У статті розглянуто зміст та умов застосування культурно-правового забезпечення в системі регіонального інформаційного менеджменту. Визначено поняття інформаційної культури в системі регіонального інформаційного менеджменту як сукупність інформаційного світогляду, системи знань і вмінь, що забезпечують цілеспрямовану діяльність щодо оптимального задоволення регіональних інформаційних потреб з використанням інформаційних технологій.
Доведено що поняття інформаційної культури необхідно розглядати у поєднанні з основними видами інформаційної діяльності: одержання, використання, поширення та зберігання інформації. Інформація має бути захищена від дій, що порушують її статус, що відноситься до сфери безпеки інформації. Зазначено, що система регіональної інформаційної безпеки захисту інформаційних ресурсів має будуватися на принципах їх активного залучення і повинна містити декілька підсистем: аналітичну, інформаційно-комунікативну, виконавчу та контролюючу.

О. М. Гуцалюкк. е. н., доцентН. О. Небабак. е. н.

СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ РОЗПОДІЛУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ В ІНТЕГРОВАНОМУ КОРПОРАТИВНОМУ ОБ’ЄДНАННІ

О. М. GutsalukРhD in Economics, Associate ProfessorN. A. NebabaРhD in Economics

SOCIO-CULTURAL ASPECTS OF CORPORATE CONTROL DISTRIBUTION AND IMPLEMENTATION IN THE INTEGRATED CORPORATE ASSOCIATION

Метою дослідження у роботі є теоретичне обґрунтування та розробка рекомендацій щодо урахування соціокультурні аспекти розподілу та реалізації корпоративного контролю в інтегрованому корпоративному об’єднанні. Досліджено сучасні тенденції розвитку мереженої моделі розбудови корпоративних відносин, в рамках якої локалізація трансакцій здійснюється шляхом переносу активності економічних агентів на локальний простір господарських відносин, обмежений певним типом відносин субєктів даного простору . Узагальнено склад способів, передумов, форм, характеристик, мотивів локалізації економічних відносин при здійсненні інтеграційних процесів. Розглянуто особливості стратегічного планування корпоративного інтеграційного розвитку як організованого процесу розробки та прийняття стратегічних управлінських рішень в сфері налагодження інтеграційних відносин та зв’язків акціонерних товариств. Визначено економічну природу протиріч та суперечностей учасників корпоративних відносин в акціонерних товариствах. Узагальнено послідовність та досліджено етапи розбудови системи стратегічного планування корпоративного розвитку в інтегрованих об’єднаннях акціонерних товариств. Доведено, що прийняття стратегічних рішень в сфері корпоративної інтеграції акціонерних товариств буде призводити до змін інтересів та навіть складу учасників корпоративних відносин та перерозподілу корпоративного контролю. Встановлено, що перерозподіл корпоративного контролю в рамках здійснення інтеграційних процесів обумовлює перетворення операційного оточення та стратегічного потенціалу корпорації, які визначають зміст та напрямки реалізації стратегії корпоративного розвитку. Узагальнено соціокультурні характеристики інтеграційної стратегії акціонерного товариства як відображення впливу сукупності стратегічних рішень щодо упорядкування структури відносин та глибину взаємодії товариства з іншими суб’єктами господарювання на корпоративну культуру.

The purpose of the research is to provide theoretical substantiation and to develop recommendations for taking into account of the corporate control in an integrated corporate association implementation socio-cultural aspects distribution. The modern tendencies of the corporate relations development network model are investigated, within which transaction localization is carried out by transferring the activity of economic agents to the local space of economic relations, limited by a certain type of relations of the subjects of the given space. The composition of ways, preconditions, forms, characteristics, motives of economic relations localization in the course of integration processes is generalized. The peculiarities of corporate integration development strategic planning as an development organized process and strategic management decisions adoption in the sphere of integration relations and communications of joint stock companies are considered. The economic nature of conflicts and contradictions of corporate relations in joint stock companies participants is determined. The sequences are summarized and the stages of development of the strategic planning system of corporate development in integrated associations of joint-stock companies are investigated. It is proved that making strategic decisions in the sphere of corporate integration of joint-stock companies will lead to changes of interests and even composition of participants of corporate relations and redistribution of corporate control. It is established that the redistribution of corporate control within the framework of the integration processes implementation causes the operating environment transformation and corporation strategic potential, which determine the content and directions of the corporate development strategy implementation. The socio-cultural characteristics of joint-stock company integration strategy are generalized as a reflection of the strategic decisions set influence on ordering the relations structure and the depth of the company interaction with other economic entities on corporate culture.

А. В. Гречкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництваНаціонального технічного університету України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ДЕФІНІЦІЙНЕ ПОНЯТТЯ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР» У ТЕОРІЇ РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

A. HrechkoCandidate of economic sciences, Associate professorAssociate professor of economics and entrepreneurship departmentNational technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev polytechnic institute"

DEFINITIVE CONCEPT OF "REGIONAL ECONOMIC SPACE" IN PRODUCTIVE FORCES THEORY AND REGIONAL ECONOMY

У статті здійснено дослідження понятійно-категоріального апарату теорії розвитку продуктивних сил та регіональної економіки. Встановлено, що одним із визначальних факторів розвитку регіонів є просторова організація соціально-економічних відносин через складні взаємозв’язки та взаємодію складових продуктивних сил регіонів. Виходячи з того, що понятійно-категоріальний апарат теорії регіонального розвитку є взаємопов’язаним, з’ясовано, що поняття «регіон» тісно взаємопов’язане із поняттям «простір»,. Встановлено, що економічна система представляється як складна структура, сукупність усіх видів людської діяльності в результаті їх взаємодії, якій притаманні всі властивості системи. Проведене дослідження наукового доробку вітчизняних вчених дало можливість встановити, що регіональний економічний простір розглядається як: економічний ландшафт; система економічних відносин; при цьому, загальні властивості економічного простору характеризуються особливими конкретними параметрами на регіональному рівні; система багатоаспектних економічних відносин; сукупність реалізації економічних відносин, що надає економічним взаємодіям певної форми під впливом нововведень; системна взаємодія різнорідних елементів та зв’язків; територіальною основою для функціонування економічних процесів. Сформульоване власне тлумачення поняття «економічний простір».
[||]The article deals with the conceptual and categorical apparatus of the theory of the development of productive forces and the regional economy. It is established that one of the determining factors of regional development is the spatial organization of socio-economic relations through the complex interconnections and interaction of the constituent productive forces of the regions. Based on the fact that the conceptual and categorical apparatus of the theory of regional development is interrelated, it is found that the concept of "region" is closely interconnected with the concept of "space", since the region is a formed space with a homogeneous natural resource potential, specialization of the sphere. material production and integrated administrative, political and infrastructural facilities. It is established that the economic system is represented as a complex structure, the totality of all kinds of human activity as a result of their interaction, to which all the properties of the system are inherent. The conducted research of scientific achievements of domestic scientists made it possible to establish that the regional economic space is considered as: the economic landscape; system of economic relations; the general characteristics of the economic space are characterized by specific specific parameters at the regional level; system of multidimensional economic relations; the set of economic relations that gives economic interactions a certain shape under the influence of innovations; systematic interaction of heterogeneous elements and connections; territorial basis for the functioning of economic processes. Regional economic space is characterized by such specific features as its relationship with: first, physical space, which proves the inherent property of the non-inherent properties of the regional economic space; second, sometimes in connection with the diversified economic activities of regional entities; third, the material systems of macro-, meso- and microlevels. Critical analysis of the essence of the concept of "economic space" has made it possible to formulate their own interpretation of the concept and consider it as: a certain system of real economic relations, a design that arises as a result of close interaction of production, social, infrastructure, institutional factors and conditioned by spatial peculiarities with specific peculiarities, fiscal, tax, market infrastructure.

Н. Д. Мінчакстарший викладач кафедри економіки та менеджменту, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ І ВИКОРИСТАННЯМ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ З ВИРОБНИЦТВА МІНЕРАЛЬНИХ ВОД

N. J. Minchaksenior lecturer at the department of economics and management, Drohobych State Ivan Franko Pedagogical University

THE FORMATION OF MODEL OF MANAGEMENT DEVELOPMENT AND USE OF PERSONNEL AT THE ENTERPRISES PRODUCING MINERAL WATER

Досліджено особливості формування моделі управління розвитком і використанням персоналу на підприємствах з виробництва мінеральних вод. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності процесу управління розвитком і використанням персоналу. Оскільки сучасний світовий економічний розвиток визначається зміною економічних парадигм то роль персоналу у виробництві значно зростають. Розглянуто наукові підходи щодо формування механізму управління розвитком і використанням персоналу. Проаналізовано основні тенденції менеджменту персоналу підприємств з виробництва мінеральних вод. Проведено аналіз наукових досліджень і публікацій щодо розвитку і використання персоналу підприємств. З’ясовано особливості формування моделі управління розвитком і ефективним використанням персоналу на підприємствах з виробництва мінеральних вод в сучасних економічних умовах. Визначено складові процесу управління ефективністю, основну мету процесу управління ефективністю діяльності. Розглянуто основні показники ефективності. Дано визначення таким поняттям як: калібрація, трансформація цілей, каскадування, оціночне інтерв’ю. Обґрунтовано необхідність розробки моделі управління персоналом, використання механізмів і інструментів якої дає можливість керівникам підприємства управляти ефективністю розвитку і використання персоналу функціональних груп його працівників. Розглянуто внутрішні та зовнішні чинники, що впливають на розвиток персоналу підприємства.
 
The peculiarities of forming a model of management development and use of personnel at enterprises producing mineral water have been investigated. Proposed measures to improve the effectiveness of the management process of development and use of personnel. Since modern world economic development is determined by the change in economic paradigms, the role of personnel in production is increasing significantly. The scientific approaches concerning formation of the management mechanism of development and use of personnel are considered. The main tendencies of personnel management of enterprises for production of mineral waters are analyzed. The peculiarities of formation of the management model of development and effective use of personnel at enterprises producing mineral water in the modern economic conditions are revealed. The components of the efficiency management process, the main goal of the process of managing the efficiency of activity, are determined. The main indicators of efficiency are considered. The definition of next concepts as given: calibration, goal transformation, cascading, evaluative interview. The necessity of development of the personnel management model, the use of mechanisms and tools of which enables the managers of the enterprise to manage the efficiency of personnel’s development and use of the functional groups of its employees is substantiated. The internal and external factors influencing the development of the personnel of the enterprise are considered.

К. В. Левченкомагістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя, УкраїнаІ. Є. Андрющенкок. е. н., доцент, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

K. V. LevchenkoMaster, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya, UkraineI. E. AndrushchenkoCand. of Econ. Sciences, associate professor, Zaporizhzhya National Technical University

  CASH FLOW OF THE ENTERPRISE

В даній статті розглядається рух грошових коштів на підприємстві, що напряму впливає на ефективність діяльності підприємства. Ситуація на фінансовому світовому ринку зумовлює умови розвитку і становлення нових економічних відносин. В сучасних умовах макроекономічної нестабільності на перший план виходить збереження підприємствами фінансової стійкості і стабільного фінансового стану. Формування ринкових відносин передбачає конкурентну боротьбу між різними товаровиробниками, перемогти в якій зможуть ті з них, хто найбільш ефективно використовує всі види наявних ресурсів. Грошові кошти є одним з найбільш важливих фінансових активів підприємства. Вміле використання грошових коштів само по собі може приносити організації додатковий дохід; значить потрібно думати про раціональному вкладанні тимчасово вільних коштів щоб одержати прибутку, що і є правильно організованим рухом грошових коштів. Рух грошових коштів відображає відносини між учасниками процесу виробництва, розподілу, споживання, а тому має свої специфічні важелі впливу на хід і результати виробничо-господарської діяльності підприємства.
 
This article examines the cash flow of an enterprise, which directly affects the efficiency of the enterprise. The situation on the financial world market determines the conditions for the development and establishment of new economic relations. In the current conditions of macroeconomic instability, the company retains financial stability and a stable financial state. Formation of market relations involves a competitive struggle between different commodity producers, which can be won by those who most effectively use all kinds of available resources. Cash is one of the most important financial assets of an enterprise. Skillful use of cash on its own can bring an organization additional income; it means to think about rational investment of temporarily free funds to receive profits, which is a properly organized cash flow. The cash flow reflects the relations between the participants in the process of production, distribution, consumption, and therefore has its own specific levers of influence on the course and results of production and economic activity of the enterprise.

А. А. Олійникаспірант кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

A. A. OliinykPostgraduate Student, Department of International Economic Relations, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS AS A COMPONENT OF FINANCIAL GLOBALIZATION

У статті досліджено теоретичні та практичні аспекти ролі та місця міжнародних фінансових організацій у процесі фінансової глобалізації. Досліджено підходи до трактування сутності фінансової глобалізації та розглянуто основні концепції виникнення зазначеного явища. Визначено рівні прояву інтеграційного компоненту фінансової глобалізації, виявлено структуру та розкрито передумови фінансової глобалізації. Узагальнено позитивні й негативні наслідки залучення країн до інтеграційних процесів у рамках фінансової глобалізації. Запропоновано класифікацію міжнародних фінансових організацій за об’єктом впливу в контексті взаємодії з суб’єктами світового фінансового простору. Визначено причини домінування співробітництва міжнародних фінансових організацій з країнами, що розвиваються. Розглянуто приклади реалізації політики МВФ, групи Світового банку та БМР стосовно трансформації національних валютних систем країн-членів.
 
The article deals with theoretical and practical aspects of the role and place of international financial institutions in the process of financial globalization. The author discloses approaches to interpreting the essence of financial globalization and concepts of emergence of this phenomenon. The article determines levels of integrative component of financial globalization, reveals the structure and preconditions of financial globalization. The researcher considers the positive and negative impacts of the integrative component of financial globalization on countries-participants. The author classifies international financial institutions by affected objects in cooperation with subjects of the world financial space. The article discovers the reasons for prevalence of cooperation between international financial institutions and developing countries. The author sheds light on examples of policy implementation of IMF, World Bank and BIS regarding transformation of national monetary systems of member-states.

В. І. Крижановськийаспірант кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

ПОБУДОВА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В МІКРОСЕРЕДОВИЩІ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУ НА ГРУНТІ ВІРТУАЛЬНО-СТОХАСТИЧНОЇ ОЦІНКИ

V. I. Kryzhanovskypostgraduate student of the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv

CONSTRUCTION OF A STRUCTURAL AND LOGICAL MODEL FOR THE PREVENTION OF CRISIS PHENOMENA IN THE MICRO ENVIRONMENT OF A CONSTRUCTION PROJECT ON THE BASIS OF VIRTUAL-STOCHASTIC ASSESSMENT

В статті методологічно обґрунтовано критерії оцінювання рівня економічної захищеності будівельного підприємства, які спрямовані на мінімізацію ймовірних загроз із урахуванням причин їх виникнення, призначення, напрямку, змісту та ступеня ризику, характеру прояву, видів ресурсів, рівнів ієрархії, форм і видів діяльності та комунікаційної системи конкретного суб’єкта господарювання. В побудованій моделі попередження кризових явищ в мікросередовищі будівельного проекту запропоновано методологічний підхід до антикризового управління на підґрунті забезпечення економічної захищеності будівельного підприємства, що базується на імперативах управління стійким розвитком та сполучає логіко-економічні (методи балансові, групування, економіко-математичні (елементи детермінованого факторного та стохастичного аналізу) та евристичні методи. Модель дозволяє замовнику як ініціатору інвестиційно-будівельного проекту (ІБП) та його інвестиційним партнерам формалізовано довести фінансово-економічні доцільність їх участі в проекті, виявивши - ще на етапі ініціації проекту та попереднього розгляду ТЕО (техніко-економічного обґрунтування) - порівняльні переваги проекту серед інших об’єктів інвестування, реалізувати інвестиційний задум та стратегію натурного втілення ІБП, який реалізується у форматі проектно-орієнтованої тимчасової організаційної структури: від оформлення інвестиційного задуму - до завершення діяльності та введення в дію потужностей об’єкту інвестування.
 
In the article, the criteria for estimating the level of economic protection of a construction enterprise aimed at minimizing the probable threats taking into account the reasons for their occurrence, purpose, direction, content and degree of risk, the nature of the manifestation, types of resources, levels of the hierarchy, forms and types of activity and the communication system of a concrete entity. In the constructed model of crisis prevention in the micro-environment of a construction project, a methodological approach to crisis management is proposed on the basis of ensuring the economic security of a construction enterprise based on the imperatives of sustainable development management and integrates logical and economic (methods of balance, grouping, economic and mathematical (elements of deterministic factor and stochastic analysis) and heuristic methods.The model allows the customer as the initiator of the investment and construction project (ICP) and its investment partners formalized to prove the financial and economic feasibility of their participation in the project, revealing - at the stage of project initiation and preliminary consideration of the feasibility study - the comparative advantages of the project among other investment objects, to realize the investment plan and the strategy of the realization, ICP which is implemented in the format of the project-oriented temporary organizational structure: from the design of the investment plan - until the completion of the activity and the commissioning of the capacity of the facility that investment.

Т. А. Бінчаровськааспірант кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТЛУМАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ОБ’ЄКТІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН: ЗЕМЛІ, ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

T. A. BincharovskaPostgraduate student of the accounting and economic and legal support of agroindustrial business department, Ternopil National Economic University, Ternopil city

THEORETICAL APPROACH FOR INTERPRETATION OF THE ECONOMIC ESSENCE OF OBJECTS LAND RELATIONS: LAND, PLOT OF LAND AND LAND RESOURCES

Вступ. Україна є аграрною державою і має великий потенціал в галузі сільськогосподарського виробництва. Земельні ресурси можна вважати найважливішим фактором розвитку сільського господарства, тому що земля є одним із головних засобів виробничої, торгівельної та комерційної діяльності, вона не є продуктом людської праці, а створена природою. На сьогоднішній день відбувається становлення ринку земельних відносин. І теоретичною основою, у його формуванні є визначення сутності термінів. У економічній літературі зустрічаються терміни «земля», «земельні ресурси», «земельні ділянки». Щоб вирішити проблеми обліку земельних ресурсів в умовах формування та становлення ринку землі, необхідно спершу дослідити питання трактування цих понять, згрупувати спільні та відмінні риси між ними.
Методи. Теоретичні підходи до тлумачення економічної сутності земельних ресурсів як об’єкта бухгалтерського обліку досліджено з використанням методів аналогії, узагальнення та порівняння. Класифікацію земельних ресурсів обґрунтовано за допомогою абстрактно-логічного підходу та групування.
Результати. У статті проведено аналіз поглядів вітчизняних науковців на питання трактування термінів «земля», «земельна ділянка» та «земельні ресурси» та узагальнено основні підходи до тлумачення їх економічної сутності. Визначено основні ознаки земельної ділянки. Проаналізовано спільні та відмінні риси між поняттями «земля» та «земельна ділянка». Здійснена класифікація земельних ділянок, як об’єкта бухгалтерського обліку.
Перспективи. В майбутньому більш детального дослідження потребує визначення термінів «земля», «земельна ділянка» та «земельні ресурси» в контексті закріплення у чинному законодавстві.
 
Introduction. Ukraine is the agrarian country with strong agricultural industry capacity. Land resources can be considered as the most important factor in the agricultural development, because land is one of the main is one of the main facilities of the production, trading and commercial activity. It is not the product of the human labour; it is created by the nature. Nowadays is the time of the land matters market development. The essence of the terms is the basis of its development. We can find in the economic literature terms such as « land », « land resources », « plot of land ». For solving of the land resources accounting problem under the conditions of land market formation and development, it is necessary at first to explore problem of interpretation of these terms, group together their similar and different features.
Methods. Theoretical approaches for the interpretation of the economic essence of land resources as an object of accounting is explored with using of the following approaches – analog, generalization, comparison. Land Resources Classification is proved by means of abstract-logical approach and grouping.
Results. It is conducted analysis of the national scientists views of the interpretation of terms «land», «plot of land» and «land resources» and generalized the main approaches for the interpretation of their economic essence. It is determined the main features of the plot of land. It is establish that features of the plot of land, are necessary for land plot individualization and identification. It is analysed similar and different features between terms «land» and «land resources» and carried out the Land Plot Classification, as an object of accounting.
 Perspectives. It is necessary in the future to explore more detail the following terms «land», «plot of land» and «land resources» in the context of consolidation in the current legislation.

Н. В. Бондарчукаспірант кафедри економічної теорії, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

ЕКОНОМІКО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДЕВЕЛОПМЕНТУ ЯК ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

N. V. Bondarchukрostgraduate student of the Department of economic theory, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv

ECONOMIC AND INSTITUTIONAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT FORMATION AS AN INNOVATIVE INVESTMENT INFRASTRUCTURE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY

В статті узагальнено еволюційну траєкторію тлумачення та застосування дефініції «будівельний девелопмент» в аспекті змісту передінвестиційної фази будівельного проекту. Виявлено напрями вдосконалення існуючих підходів та аналітичних технологій ідентифікування стану мікросередовища будівельного проекту та його провідних учасників. Окреслено теоретичне підґрунтя функціонування девелопменту як інноваційно-інвестиційної інфраструктури будівельного комплексу. Обґрунтовано актуальність визначення потенціалу успішності управлінського рішення та потенціалу успішності девелопменту інвестиційно-будівельного проекту. Відображені фактори та ризики, що сприяють невдачі девелоперських проектів в будівельній галузі. Результати роботи дозволяють топ-менеджменту підрядних підприємств здійснювати ефективний моніторинг, структуризацію та маневрування активами підприємств підрядного будівництва в процесі їх операційної діяльності, дають обґрунтовану можливість скоригувати економічну стратегію та параметри виробничо-господарського портфеля будівельних підприємств.
 
The article is generalized the evolutionary trajectory of interpretation and application of the definition of "construction development" in the aspect of the content of the pre-investment phase of the construction project. The directions of improvement of existing approaches and analytical technologies for identifying the micro-environment of a construction project and its leading participants are revealed. The theoretical basis of the functioning of the development as an innovation and investment infrastructure of the building complex is outlined. The urgency of determining the potential of the success of the management decision and the potential of the development success of the investment and construction project is substantiated. The factors and risks that contribute to the failure of development projects in the construction industry are shown.The results of the work allow the top management of Contracting companies to carry out effective monitoring, structuring and maneuvering assets of the enterprises contractors construction in the course of their operating activities, give reasonable opportunity to adjust economic strategy and the parameters of production and economic portfolio construction enterprises.

Г. В. Герасименкоаспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ГІДНА ПРАЦЯ ЯК КОМПОНЕНТА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ: ОЦІНКА СТАНУ У ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ГАЛУЗЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

H. V. Herasymenkopost-graduate student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

DECENT WORK AS A COMPONENT OF THE EFFECTIVENESS OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT: ASSESSMENT OF THE STATE OF HIGH-TECH INDUSTRIES IN UKRAINE

Доведено стратегічне значення людських ресурсів у становленні нової економіки та функціонуванні високотехнологічних підприємств. Узагальнено трактування дефініцій ефективності управління та ефективності управління людськими ресурсами. Подано авторське бачення поняття ефективності управління людськими ресурсами високотехнологічних підприємств. Визначено наявні підходи та обґрунтовано необхідність запровадження комплексного підходу у трактуванні поняття «ефективність» в теорії та практиці управління. Окреслено методичний доробок щодо оцінювання ефективності управління людськими ресурсами. Констатується, що ефективність управління людськими ресурсами розглядається через призму показників, які характеризують з одного боку, ефективність трудової діяльності працівників, а з іншого – ефективність виконання окремих кадрових функцій та процесів. Обґрунтовано авторський підхід до нового формату ефективності управління людськими ресурсами високотехнологічного підприємства. Доведено, що сучасна система управління людськими ресурсами підприємства повинна бути націлена на узгодження та оптимізацію інтересів різних сторін соціально-трудових відносин – роботодавця та найманих працівників. Запропоновано перехід до двоконтурної моделі ефективності управління людськими ресурсами високотехнологічного підприємства, в якій інтегруються підсистема інноваційного розвитку підприємства як зиску для роботодавця та підсистема забезпечення гідної праці як індикатор зиску для найманих працівників. Доведено, що такий підхід дозволяє усунути асиметрії в напрямах економічного, соціального та організаційного розвитку. Наведено ознаки високотехнологічних галузей промисловості. Проведено теоретико-методологічний аналіз концептуальних засад гідної праці на галузевому рівні. Здійснено оцінку сучасного стану забезпечення гідної праці за її компонентами у високотехнологічних галузях промисловості України. Визначено стратегічні орієнтири подолання дефіциту та втілення принципів гідної праці на підприємствах високотехнологічних галузей економіки України.
 
The strategic importance of human resources in the establishment of a new economy and the functioning of high-tech enterprises has been proved. The interpretation of the definitions of efficiency of management and efficiency of human resources management has been generalized. The author's vision of the concept of efficiency of human resources management of high-tech enterprises has been presented. The existing approaches have been determined and the necessity of the introduction of an integrated approach in the interpretation of the concept of "efficiency" in the theory and practice of management has been substantiated. The methodological work on assessing the effectiveness of human resources management has been outlined. It has been stated that efficiency of human resources management is considered through the prism of indicators, which characterize, on the one hand, the efficiency of work of employees, and on the other hand – efficiency of the implementation of individual personnel functions and processes. The author's approach to the new format of the efficiency of human resources management of high-tech enterprise has been substantiated. It has been proven that the modern human resources management system of the enterprise should be aimed at harmonization and optimization of interests of various parties of social-labor relations – employer and employees. The transition to a two-circuit model of the efficiency of human resources management of a high-tech enterprise, which integrates the subsystem of the innovational development of enterprise as a benefit to the employer and the subsystem of provision of decent work as an indicator of profit for employees has been suggested. It has been proven that such an approach allows eliminating asymmetry in the areas of economic, social and organizational development. The characteristics of high-tech industries have been presented. A theoretical and methodological analysis of the conceptual principles of decent work at the branch-wise level has been conducted. The evaluation of the current state of provision of decent work by its components in the high-tech industries of Ukraine has been conducted. Strategic guidelines for overcoming the deficit and implementing the principles of decent work at the enterprises of high-tech industries of Ukraine have been determined.

В. М. Разживінаспірант, Університет митної справи та фінансів

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ Й ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

V. RazzhyvinPost-graduate student University of Customs and Finance

IMPROVEMENT OF THE MECHANISM OF STIMULATION OF INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES

У статті розглянуто методологічні підходи до удосконалення стимулювання інноваційної й інвестиційної діяльності підприємств, проаналізовано проблематику утримання інноваційного розвитку в економіці України, проаналізовано переваги і недоліки пільг, що надається підприємствам, запропоновано комплексний механізм стимулювання інвестиційної й інноваційної діяльності підприємств, що містить використання податкових пільгових режимів для нерентабельних, але важливих підприємств й інвестицій, цільові податкові пільги за методом Челка. визначені організаційні заходи, що необхідні для реалізації запропонованої системи податкового стимулювання. Наведені у даній статті підходи до пільгового оподаткування є досить ефективним інструментом пожвавлення інвестиційної активності. Водночас, вони не дають відповідь на актуальне питання, як стимулювати інноваційні інвестиції на противагу неінноваційним. Більше того, наразі не ясно, як у загальному випадку відрізнити перші від других.
У зв’язку із цим метою пропонованого дослідження є розробка альтернативного підходу пільгового оподаткування, диференційовано від рівня рентабельності інвестицій.

The article discusses methodological approaches to improving the incentives for innovation and investment activities of enterprises, analyzes the problems of deterring innovation development in the Ukrainian economy, analyzes the advantages and disadvantages of benefits provided to enterprises, proposes a comprehensive mechanism for encouraging investment and innovation activities of enterprises: using tax preferential regimes for unprofitable, but important businesses and investments, targeted tax breaks by Chalk’s Method, identified organizational measures necessary for the implementation of the proposed system of tax incentives. The approaches to preferential taxation cited in this article are quite an effective tool for reviving investment activity. At the same time, they do not provide an answer to the actual question of how to stimulate innovative investments as opposed to non-innovative ones. Moreover, it is not yet clear how, in general, to distinguish the former from the latter.
Due to aim which proposed in this research is to develop an alternative approach to preferential taxation, differentially from the level of profitability of investments.

О. В. Васільцоваздобувач кандидатського ступеня, науковий співробітник лабораторії екологічного менеджменту, Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, м. Київ

ЕКОЛОГІЧНА КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ

O. V. VasiltsovaPh.D. candidate, Researcher, Laboratory of Environmental Management Institute of Agroecology and Natural Resources of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv

THE ESSENCE OF ECOLOGICAL CAPITALIZATION OF ENTERPRISES

В статті з’ясовано сутність поняття «екологічна капіталізація підприємства» та обґрунтовано доцільність її застосування в якості інструменту збереження довкілля. Внаслідок постійних викидів забруднюючих речовин у довкілля та підвищення ресурсозатрат у виробничих процесах, підприємства зумовлюють поглиблення екологічної кризи, що вимагає термінової трансформації економічних відносин і модернізації технологічних процесів та обладнання. На основі аналізу та узагальнення наукових підходів до визначення капіталізації, її форм та складових сформовано методологічний базис для дослідження екологічної капіталізації.
Доведено, що екологічна капіталізація є процесом перетворення частини прибутку суб’єкта господарювання на запровадження заходів, спрямованих на мінімізацію негативних екологічних впливів на навколишнє природне середовище. Визначено взаємозв’язок та взаємодію таких складових процесів екологічної капіталізації підприємства як: процес вкладання грошових ресурсів з метою постачання та споживання ресурсів при виробництві продукції, безпосередньо сам виробничий процес на підприємстві, процес отримання прибутку підприємством, процес викиду забруднюючих речовин у довкілля.
 
The article clarifies the essence of the concept of "environmental capitalization of the enterprise" and justifies its expediency as an instrument for environmental protection. Due to the constant emission of pollutants into the environment and increase of resource consumption in production processes, enterprises cause deepening of the ecological crisis, which requires urgent transformation of economic relations and modernization of technological processes and equipment. On the basis of analysis and generalization of scientific approaches to the definition of capitalization, its forms and components, a methodological basis for the study of environmental capitalization has been formed.
It has been proved that ecological capitalization is a process of transforming part of the profit of an economic entity into the introduction of measures aimed at minimizing negative environmental impacts on the environment. The interconnection and interaction of such components of processes of ecological capitalization of an enterprise as the process of investing money resources for the purpose of supply and consumption of resources in the production of products, directly the production process in the enterprise, the process of obtaining profit of the enterprise, the process of pollutant release into the environment is determined.

Д. М. Султангуловаспірант,  ВНЗ «Національна академія управління»

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

D. M. Sultanhulov

STRATEGIC DIRECTIONS FOR PROVIDING ECONOMIC AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

У статті визначено стратегічні напрями забезпечення еколого-економічного розвитку національної економіки. В процесі дослідження виявлено, що держава в особі органів державної влади залишається основним інститутом-регулятором у сфері узгодження екологічних та економічних процесів. Доведено, що галузева структура та структурні технологічні зміни в національній економіці є дуже важливим з точки зору забезпечення еколого-економічного розвитку. Державне регулювання еколого-економічним розвитком національного господарства в стратегічній перспективі має бути спрямоване на становлення екологічної економіки.

The article defines the strategic directions of ensuring the ecological and economic development of the national economy. In the course of the research, it was discovered that the state represented by the state authorities remains the main regulator in the field of harmonization of ecological and economic processes. It is proved that the branch structure and structural technological changes in the national economy are very important in terms of ensuring ecological and economic development. State regulation of the ecological and economic development of the national economy in the strategic perspective should be directed towards the establishment of an ecological economy.

Л. В. Пархетааспірант кафедри страхування, ДВНЗ «Київський економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ФІНАНСУВАННЯ  МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

L. ParkhetaPostgraduate student of the Department of Insurance, «Kyiv Economic University named by name Vadim Hetman», Kyiv

FINANCING OF MEDICAL SERVICES IN THE HEALTH SYSTEM OF UKRAINE

У статті проаналізовано видатки на охорону здоров’я в частині видатків Державного бюджету України. Зазначено, що якість медичних послуг і стан здоров’я населення залежить від забезпеченості медичної галузі матеріально-технічними, трудовими, фінансовими ресурсами, а також від їх ефективного використання. Визначено, що вкрай обмежені фінансові ресурси в охороні здоров’я переважно покривають витрати на утримання персоналу й оплату комунальних послуг, і дуже мала частка залишається для закупівлі лікарських засобів, устаткування та модернізації інфраструктури. Окреслено, що фінансове забезпечення є одним із основних чинників, що впливає на розвиток медичної сфери й соціально-економічну результативність галузі. Виділено основні проблеми фінансування медичних послуг в системі охорони здоров’я та запропонування напрями підвищення ефективності такого фінансування,, враховуючи зарубіжний досвід щодо розвитку в широкого залучення можливостей медичного страхування.
 
The article deals with analyzes expenditures on health care in terms of expenditures of the State Budget of Ukraine. It is noted that the quality of medical services and the state of health of the population depend the provision of the medical branch of material and technical, labor and financial resources and on their effective use. It has been determined that extremely limited financial resources in health care cover mainly the costs of personnel maintenance and payment of utilities, and a very small share remains for procurement of medicines, equipment and infrastructure upgrades. It has been outlined that financial provision is one of the main factors that has effects on development of the medical field and the socio-economic performance. The main problems of financing medical services in the healthcare system and the ways of increasing the efficiency of such financing are highlighted, taking into account foreign experience in development in the wide involvement of health insurance possibilities.

Д. А. Сотніковздобувач кафедри менеджменту в будівництві

АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БУДІВЕЛЬНИМ ПРОЕКТОМ

D. A. SotnikovApplicant the department of management in construction

ANALYTICAL INSTRUMENTATION OF MANAGEMENT OF INVESTMENT CONSTRUCTION PROJECT

Реалізації інвестиційних будівельних проектів у вітчизняних і зарубіжних публікаціях приділяється значна увага. Особливо це стосується підвищення економічної ефективності стадії їх реалізації, оскільки це пов’язано з переходом визначення економічної ефективності проектів від приведених витрат до дисконтованих витрат і результатів. З одного боку, економічна ефективність реалізації інвестиційних будівельних проектів розглядається на стадії проектування, коли закладаються основні базові рішення: інженерні, організаційно-технологічні і фінансові. З іншого боку – під час будівництва: матеріально-технічне постачання, закупівля, транспорт та ін. На вимоги часу інноваційно-інвестиційні процеси у будівельній галузі повинні бути спрямовані не тільки на зростання питомої ваги інноваційно-орієнтованих підрядних робіт у загальному обсязі будівельно-монтажних робіт, а й на інноваційну перебудову самої будівельної галузі. Тим самим, було розглянуто аналітичний інструментарій управління інвестиційним будівельним проектом. Визначено, що інвестиційний проект необхідно розглядати як комплекс взаємопов'язаних заходів, розроблених для досягнення певних цілей, однією з яких є одержання прибутку або досягнення соціального ефекту протягом заданого часу при встановлених ресурсних обмеженнях. Представлено різновидом інвестиційних проектів - інноваційні проекти, метою яких є розроблення та впровадження нових технологій, ноу-хау та інших інновацій, що забезпечують розвиток підприємства. Зроблено висновки, що до розробки інвестиційного проекту необхідно залучати різноманітних фахівців, які володіють достатніми теоретичними знаннями і мають необхідний практичний досвід у цьому виді діяльності (менеджерів, фінансистів, маркетологів, юристів, економістів, інженерів). Залучення до розробки інвестиційного проекту консультантів та експертів, які не є працівниками підприємства, дає змогу підвищити рівень довіри потенційних інвесторів.

In home and foreign publications considerable attention is spared realization of investment building projects. Especially it touches the increase of economic efficiency of the stage of their realization, as it is related to the transition of determination of economic efficiency of projects from the brought charges over to the discounted charges and results. From one side, economic efficiency of realization of investment building projects is examined on the stage of planning, when basic base decisions are mortgaged: engineer, financial. On the other hand - during building: material and technical supply, purchase, transport and other Innovation and investment processes in the construction industry should be aimed at the demands of the time not only at increasing the proportion of innovation-oriented contract work in the total volume of construction and installation work, but also at the innovative restructuring of the construction industry itself. Thus, an analytical tool for managing an investment construction project was considered. It is determined that the investment project should be considered as a set of interrelated activities designed to achieve certain goals, one of which is to make a profit or achieve a social effect for a given time with the established resource constraints. Presented by a variety of investment projects - innovative projects, the purpose of which is the development and introduction of new technologies, know-how and other innovations that ensure the development of the enterprise. Conclusions have been made that it is necessary to involve various specialists in the development of an investment project who have sufficient theoretical knowledge and have the necessary practical experience in this kind of activity (managers, financiers, marketing specialists, lawyers, economists, engineers). The involvement of consultants and experts who are not employees of the enterprise in the development of an investment project can increase the level of confidence of potential investors.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"