Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 10, 2016

В. І. Кравченкод. е. н, професор, Заслужений економіст України, Президент Міжнародного інституту фінансів

ВИКЛИКИ І ЗАГРОЗИ УКРАЇНІ, ЇЇ ЕКОНОМІЦІ ТА ФІНАНСАМ У ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ XXI СТОЛІТТЯ

Vasyl KravchenkoDoctor of Economic Sciences, Professor, Honored Economist of Ukraine, President of International Institute of Finance

THE CHALLENGES AND THE THREATS FOR UKRAINE, ITS ECONOMY AND FINANCES IN THE FIRST THIRD OF THE XXI CENTURY

У статті обґрунтовуються теоретичні засади ідентифікації, аналізу та систематизації викликів і загроз, які постали перед Україною, її економікою і фінансами у першій третині XXI століття. Визначаються природа понять «виклики» та «загрози», а також особливості їх прояву в Україні. Проаналізовано причини посилення викликів та наростання загроз Україні, розгортання української кризи. Сформульовані положення щодо зміцнення української держави у питаннях протистояння зовнішнім та внутрішнім викликам і загрозам, відстоювання  національних інтересів при міжнародній підтримці, проведення економічної та фінансової стабілізації, встановлення миру.
 
In the article theoretical principles of identification, analyses and systematization of the challenges and the threats for Ukraine, its economy and finances in the first third of the XXI century were justified. The origin of the terms “challenges” and “threats” were defined, the special features of its developing in Ukraine were defined as well. The reasons of strengthening of the challenges and increasing of the threats to Ukraine and deployment of the Ukrainian crisis were analyzed. The thesis for the strengthening of the Ukrainian state in matters of the conflicts of the internal and external challenges and threats, for the protection of the national interests with an international support, for the realization of the economical and financial stabilization and peace were formulated.

О. А. Іщенкод. е. н., професор, директор, Товариство з обмеженою відповідальністю «СММ»,  м.Київ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАНСКОРДОННИХ ПРОЕКТІВ

О. А. IshchenkoDSc., prof., Director "СMM" Ltd., Kyiv

NATIONAL EXPERIENCE OF CROSS-BORDER PROJECTS IMPLEMENTATION

У статті аналізується досвід реалізації транскордонних проектів в Україні, оцінюються джерела та стан фінансування різних форм транскордонного співробітництва. Вивчено нормативно-правову базу взаємодії прикордонних регіонів. Досліджено головні напрямки діяльності єврорегіонів, як основної організаційно-правової форми національної системи транскордонної співпраці. Узагальнено інформацію щодо виконання програм транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Сусідства та Партнерства в Україні. Опрацьовано напрямки взаємодії в рамках територіального співробітництва країн Східного партнерства. Розглянуто функціонування транскордонних кластерів. Вивчено участь і роль державних органів та органів місцевого самоврядування у забезпеченні транскордонної співпраці. Виконано порівняльний аналіз державних програм розвитку транскордонного співробітництва. Виявлено проблемні питання у транскордонному співробітництві країни та запропоновано шляхи покращення ефективності реалізації транскордонних проектів.
 
The experience of implementing of cross-border projects in Ukraine analyzed in, the article. Sources of financing of various forms of cross-border cooperation estimated. The legal framework of interaction of border regions investigated. The main activities of the European regions, as the basic legal form the national system of cross-border cooperation studied. Information about implementation of cross-border cooperation of European Neighbourhood and Partnership in Ukraine summarized. Ways of cooperation within the regional cooperation of Eastern Partnership. The functioning of cross-border clusters considered. Participation and role of government and local authorities in providing cross-border cooperation Studied. A comparative analysis of state programs for cross-border cooperation completed. Problems in the country's cross-border cooperation identified, the ways of improving the efficiency of the implementation of cross-border projects offered.

С. Л. Яблочніковд. пед. н., професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту, Вінницький соціально-економічний інститут Університету „Україна”, м. ВінницяТ. В. Євасьстарший викладач кафедри економіки та менеджменту, Вінницький соціально економічний інститут Університету „Україна”, м. ВінницяО. А. Жуковастарший викладач кафедри економіки та менеджменту, Вінницький соціально-економічний інститут Університету „Україна”, м. Вінниця

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

S. L. YablochnikovPhD, Professor, Head of the Department of Economics and Management, Vinnytsya Institute of Economics and Social Sciences of the University "Ukraine", VinnytsyaT. V. YevasSenior Lecturer of the Department of Economics and Management, Vinnytsya Institute of Economics and Social Sciences of the University "Ukraine", VinnytsyaO. A. ZhukovaSenior Lecturer of the Department of Economics and Management, Vinnytsya Institute of Economics and Social Sciences of the University "Ukraine", Vinnytsya

THE CONDITION AND ISSUES OF FINANCIAL PROVISION OF SOCIAL SPHERE IN UKRAINE

У статті розглянуто сутність та особливості фінансового забезпечення соціальної сфери в Україні. Проведено аналіз обсягів та динаміки видатків Державного бюджету на соціальну сферу за 2015-2016 роки. Досліджено фінансове забезпечення видатків на соціальний захист, соціальне забезпечення та освіту. Визначено актуальні проблеми фінансового забезпечення соціальної сфери та принципи ефективного механізму її фінансування. Окреслено основні перспективні завдання та напрямки розвитку фінансового механізму забезпечення соціального захисту населення в Україні. Запропоновано шляхи підвищення ефективності фінансування соціальних видатків в умовах обмеженості бюджетних ресурсів.
 
The article considers the nature and characteristics of financial provision of of social sphere in Ukraine. The analysis of the volume and dynamics of fiscal expenditures on social services for 2015-2016 years. The financial provision of social protection, social security and education are researched. The urgent problems of financial provision of social sphere and the principles of effective mechanism of its funding are determined. The basic tasks and perspective directions of development of the financial mechanism of social protection of population in Ukraine are found out. The ways of improving the efficiency of funding social spending in the context of limited budget resources are suggested.

В. М. Марченкод. е. н., професор кaфедри економіки і підприємництвa ФММ НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»Н. О. Навроцькийстудент гр. УЕ-51м ФММ НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОНЯТЬ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА, ЕКОНОМІЧНИЙ, РЕСУРСНИЙ ТА ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛИ ПІДПРИЄМСТВА

V. M. Marchenko N. O. Navrots'kyj

INTERRELATION OF TERMS CAPACITY OF ENTERPRISES, ECONOMIC, RESOURCE AND PRODUCTION POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

Стаття присвячена дослідженню взаємозв’язку таких категорій як «потенціал підприємства», «економічний потенціал підприємства», «ресурсний потенціал підприємства», «виробничий потенціал підприємства». При проведенні даного дослідження автором був використаний аналітичний метод, за допомогою якого проводився глибокий аналіз підходів до визначення економічного потенціалу підприємства та досліджувалась сутність категорій «економічний потенціал підприємства», «ресурсний потенціал підприємства», «виробничий потенціал підприємства». Проаналізовано та систематизовано підходи до трактування сутності економічного потенціалу підприємства. Детально розглянуто кожен з визначених підходів. Визначено широке та вузьке значення поняття «виробничий потенціал підприємства». Таким чином, проведене теоретичне дослідження надає розуміння щодо розмежування чи ототожнення виробничого потенціалу підприємства з ресурсним та економічним та визначення рівня їх взаємозв’язку.
 
The article investigates interrelation of such categories as "potential enterprise", "economic potential of the enterprise", "resource potential of the enterprise ", "production potential of the enterprise". In this research, the author was used analytical method by which conducted a deep analysis approaches to determining the economic potential of the enterprise and investigated the essence of categories "potential enterprise", "economic potential of the enterprise", "resource potential of the enterprise ", "production potential of the enterprise". Analyzed and systematized approach to the interpretation of the essence of the economic potential of the enterprise. Considered in detail each of these approaches. Determined broad and narrow meaning of "production potential of the enterprise". As follows, conducted theoretical research provides understanding of the separation or identification of the production potential of enterprise with resource and economic and determination of their interrelation.

Л. Л. Николаевад. э. н., профессор, заведующая кафедрой «морских перевозок» Национального университета «Одесская морская академия»А. А. Липинскаяд. э. н., ведущий научный сотрудник института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины

ФРАХТОВАНИЕ КАК ОСОБЫЙ ВИД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

L. L. NikolaevaEc.D., Professor, Head of the Department "Maritime shipment" National University "Odessa Maritime Academy"A. A. LipinskayaEc.D., Leading Researcher of the Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research of NAS of Ukraine

MARITIME CHARTERING AS A SPECIAL KIND OF ECONOMIC ACTIVITY

Стоимость товара в значительной мере зависит от транспортной составляющей в его цене. Поэтому, фрахтовый фактор в судоходстве, имеет огромное значение для экономики в целом. В статье приводятся основные экономико-правовые моменты, влияющие на формирование стоимости морской перевозки. Учитывая что ситуация на фрахтовых рынках, а точнее уровень фрахтовых ставок, оказывают большое влияние и на товарные рынки и на конкурентное положение на них национальных товаропроизводителей развитию в стране фрахтового дела необходимо уделять особое внимание. В качестве обоснования этого в статье приводится динамика изменений уровня транспортных расходов в стоимости импортируемых товаров по группам стран и обосновываются состояния фрахтового рынка, которые обусловливают экономическую целесообразность для оператора локального фрахтового рынка периодически отфрахтовывать собственный и фрахтовать тоннаж других компаний для эффективного осуществления деятельности по морской перевозке грузов.
 
Product cost is largely dependent on the transport component in its price. Therefore, factor in shipping freight, is of great importance for the economy as a whole. The article presents the basic economic and legal aspects that affect the formation of the cost of maritime transport. Given that the situation in the freight market, and more specifically the level of freight rates, have an important impact on the commodity markets and the competitive position of their national producers to the development of the country's freight business should pay particular attention. The rationale of this article shows the dynamics of changes in the level of transport costs in the cost of imported goods by groups of countries. Justification state freight market, which determine the economic feasibility for the operator of the local freight market periodically let to freight and freight tonnage own other companies for the effective implementation of activities in the maritime transport of goods.

М. С. Пашкевичд. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. ДніпроО. В. Лобатааспірант, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро

МОДЕЛІ РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВНОГО МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ В УМОВАХ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

M. PashkevychDoctor of Science (Economics), Associate Professor, Head of the Accounting and Auditing Department, National Mining UniversityO. LobataPostgraduate Student, National Mining University

MODELS OF COOPERATIVE SMES’ DEVELOPMENT AT A REGIONAL LEVEL UNDER CONDITIONS OF CIRCULAR ECONOMY

У статті розглядається проблема вибору методологічної основи формування кооперативного малого та середнього бізнесу у регіонах в умовах циркулярної економіки на основі аналізу існуючих моделей взаємодії державного та локального регулювання регіонального розвитку. Систематизовано моделі державного управління розвитком кооперативного малого та середнього бізнесу на регіональному рівні в умовах циркулярної економіки, в основі яких знаходиться співвідношення централізації та децентралізації державного регулювання. Виявлено, що модель з домінантою державного управління має ризик низького рівня бізнес ініціативи на місцях, але перевагу у побудові міжрегіональних кіл малого та середнього бізнесу для руху ресурсів та енергії, більш національно орієнтованих та не схильних до автономізації. Напроти, модель з домінантою регіонального управління має ризик ускладненого формування міжрегіональних кіл малого та середнього бізнесу для руху ресурсів та енергії через антагонізм регіональних еліт, менш національно орієнтованих та більш схильних до автономізації, але перевагу високого рівня бізнес ініціативи на місцях. Запропоновано модель вибіркової централізації для формування корпоративного малого та середнього бізнесу в умовах циркулярної економіки.
 
The article deals with the issue of choosing a methodological framework for shaping cooperative SMEs across regions under conditions of circular economy by means of analysis of current models reflecting relationship between central and regional regulation of territorial development. Models of the central regulating cooperative SMEs development at a regional level under conditions of circular economy are systemised. They are underplayed by the ratio of centralized and decentralized regional regulation. The investigation reveals that the model with the dominance of the state regulation has the risk of low level of local entrepreneur initiative but strong advantage of building on the interregional business circles of flowing resources and energy as well as more nationally oriented and unintended to become autonomous. On the contrary, the model with the dominance of regional regulation is exposed to risk of complicated shaping interregional business circles of flowing resources and energy due to antagonistic local elites less nationally oriented and more intended to become autonomous but the advantage of the high level of local entrepreneur initiative. The research offers the model of selective centralization for cooperative entrepreneurship under conditions of circular economy.

Н. М. Білоуск. е. н., доцент кафедри фінансів та економіки природокористування Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне)І. Л. Сазонецьд. е. н., проф., завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне)

ВИЗНАЧЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФАКТОРИНГУ У ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

N. M. Bilous I. L. Sazonets

DEFINITION OF CORPORATE STRATEGIES AND THE APPROPRIATENESS OF THE USE OF FACTORING IN THEIR IMPLEMENTATION

В статті визначено сутність корпоративних стратегій та надано їх класифікацію за окремими ознаками. Виокремлені інші види стратегій корпорації, серед яких – фінансова стратегія. Обгрунтовано необхідність використання факторингу як фінансового інструменту.
 
The article defines the essence of corporate strategies and their classification into separate lines. Identified other types of strategies corporations, including financial strategy. The necessity of use of factoring as a financial tool.

П. В. Крушк. е. н., професор, завідуючий кафедри економіки і підприємництва, «КПІ ім. І. Сікорського», м. КиївР. А. Якименкостудентка кафедри економіки і підприємництва, «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «КИЇВХЛІБ»

P. V. KrushPhD of Economic sciences, professor, Head of the Department of Economics and Entrepreneurship, “I. Sikorsky KPI”, Kiev, UkraineR. A. YakymenkoStudent of Department of Economics and Entrepreneurship, “I. Sikorsky KPI”, Kiev, Ukraine

RESTRUCTURING AS A FACTOR IN INCREASE IN EFFICIENCY OF ACTIVITY OF PJSC “KYIVKHLIB”

У статті розкрита сутність реструктуризації промислового підприємства та обґрунтовано основні причини та цілі проведення його реструктуризації. Розкрито сутність поняття ефективності процесу реструктуризації, а також методики її оцінки. Здійснено аналіз показників фінансового стану ПАТ «Київхліб». В результаті проведеного дослідження було прораховано оцінку ефективності процесу реструктуризації на прикладі реального промислового підприємства. Практичне значення статті полягає у наданні автором рекомендацій доцільності проведення процесу реструктуризації промислового підприємства та оцінки його ефективності за допомогою комплексного інтегрального фінансового індикатору.
 
In article the essence of restructuring of the industrial enterprise is disclosed and the main reasons and the purposes of carrying out its restructuring are proved. The essence of a concept of efficiency of process of restructuring, and also a technique of its assessment is disclosed. The analysis of indicators of a financial condition of PJSC “Kiyivkhlib” is carried out. As a result of the conducted research it was counted assessment of efficiency of process of restructuring on the example of the real industrial enterprise. Practical value of article consists in providing by the author recommendations of expediency of carrying out process of restructuring of the industrial enterprise and assessment of its efficiency by means of the complex integrated financial indicator.

Н. М. Махначовак. е. н., доцент, Вінницький торговельно економічний інститут КНТЕУ

СОЦІАЛЬНА МОБІЛІЗАЦІЯ ТА РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГРОМАДИ

Natalia MakhnachovaCandidate of Economic Sciences, Associated Professor Vinnytsia Trade and Economic Institute KNTEU, Vinnytsia

THE SOCIAL MOBILIZATION AND RESOURCE POTENTIAL OF THE COMMUNITY

Дана стаття присвячена питанню активізації громад у вирішенні проблем місцевого значення. Право вирішувати проблеми місцевого значення зазначене в Конституції України, однак більшість громад стикається з неможливістю його реалізації через ряд об'єктивних та суб'єктивних причин, таких як низька правова культура громадян, пострадянське минуле та консерватив ні погляди на управління, важкий соціально-економічний стан в державі, пасивність населення, зневіра у власних силах, незнання важелів впливу громади на місцеву владу, невміння працювати в команді та обрати першочергову проблему серед другорядних. У статті досліджено поняття та інструменти соціальної мобілізації. Визначено основоположні фактори соціальної мобілізації громади. Проведено аналіз ресурсного потенціалу громади на прикладі Ямпільського району Вінницької області, а також визначено рівень їх поінформованості про діяльність Проекту ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду".
 
This article is devoted to the question of activation of communities in solving the problems of local meaning. The right to solve the problems of local meaning is written in the constitution of Ukraine but the majority of communities face the impossibility to fulfill it because of many objective and subjective reasons, such as low law culture of citizens, post USSR past and conservative views on the management, a hard socially-economic condition in the state, passive population, disability to work in a team and to choose the most important problem among many others. The article deals with the concept and tools of social mobilization. The main factors of social mobilization are determined. The analysis of the resource potential of the community on the example of Yampil district of Vinnytsia region, as well as their level of awareness about the activities of the EU / UNDP "Community Based Approach To Local Development" Project, was done.

М. В. Шашинакандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і підприємництва НТУ України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», м. КиївВ. В. Володінмагістр, НТУ України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

M. ShashinaPhD, Associate Professor of Department of Economics and Business National Technical University of Ukraine " Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", KyivV. Volodinmagister, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute», Kyiv

INFORMATIONAL COMPONENT OF ECONOMC SECURITY

Для сучасного суспільства на перший план виходять інформація, передача нових знань, технічних та наукових ідей. Як результат, з'являється необхідність у пошуку шляхів вимірювання, управління, оптимізації витрат та покращення сервісу захисту інформації, з метою обгрунтування адекватності заходів захисту бізнеса підприємства. У статті проведено аналіз підходів щодо оцінки сукупної вартості володіння для підсистем інформаційної безпеки. Розкрито та деталізовано поняття інормаційної безпеки підприємства. Визначено взаємозв’язок між витратами на інформаційну безпеку підприємства та рівнем його захищеності. Наведеного приклад типового розподілу витрат на економічну безпеку та його оптимізація. Досліджено методики оцінки витрат на інформаційну безпеку та надано алгоритм прийняття рішень щодо розробки методики оцінки витрат на інформаційну безпеку.
 
For modern society on the fore is information, transfering of new knowledge, technical and scientific ideas. As a result, necessary to find ways to measure, manage, optimize costs and improve information protection service in order to reasoning the adequacy of steps in the case of protection enterprise business. The article analyzes approaches TCO assessment for information security subsystems. Concept of informational security were disclosed and detalied. Also, we identified the correlation between costs on the company informational security and by general level of company protection. Showed, as an example, typical costs distribution on the economic security and its optimization. Studied cost method of valuation information security and presented algorithm and decision-making metod to develop cost valuation for IS.

Ю. В. Тюлєнєвак. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва ФММ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. КиївМ. М. СавченкоСтудент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

РОЗРОБКА МОДЕЛІ ЗАЛЕЖНОСТІ ЧИСТОГО ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДУ БАНКУ ВІД РОЗМІРУ ЗАЛУЧЕНОЇ РЕСУРСНОЇ БАЗИ ВІД ФІЗИЧНИХ ОСІБ

J. V. TyulyenyevaPhD, Associate Professor of Department of Economics and Entrepreneurship FMM, National Technical University of Ukraine " Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", KyivM. M. SavchenkoStudent, National Technical University of Ukraine " Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

DEVELOPING A MODEL OF DEPENDENCE OF NET INTEREST INCOME OF THE BANK INVOLVED THE SIZE OF THE RESOURCE BASE OF INDIVIDUALS

У статті описано сутність економетричної моделі та процес її побудови. Досліджено залежність чистого процентного доходу банку від обсягів залучених депозитів фізичних осіб з метою визначення впливу сукупності факторів на процентний дохід банку на основі багатофакторного регресійного аналізу. Розроблена економетрична модель залежності чистого процентного доходу банку від обсягу залучених у фізичних осіб депозитів до запитання та строкових депозитів, яку можна застосовувати для розв’язання задач аналізу та прогнозування основних показників діяльності банку.
 
The article describes the essence of econometric models and the process of its construction. The dependence of net interest income from bank deposits volume of individuals to determine the impact of a combination of factors on interest income based on multivariate regression analysis. The developed econometric model depending net interest income of the bank on the amount involved in individual deposits and term deposits, which can be used to solve problems analyzing and forecasting key performance indicators of the bank.
 
В статье описано сущность эконометрической модели и процесс ее построения. Исследована зависимость чистого процентного дохода банка от объемов привлеченных депозитов физических лиц с целью определения влияния совокупности факторов на процентный доход банка на основе многофакторного регрессионного анализа. Разработана эконометрическая модель зависимости чистого процентного дохода банка от объема привлеченных у физических лиц депозитов до востребования и срочных депозитов, которую можно применять для решения задач анализа и прогнозирования основных показателей деятельности банка.

О. П. Савичк. е. н., доцент кафедри маркетингу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОГО АВТОМОБІЛЬНОГО РИНКУ

Oleksandr P. SavychCandidate of Economics, docent if marketing chair, Kyuiv National University of Economics after V.Hetman

MODERN TRENDS AND PROSPECTIVE OF THE GLOBAL CAR MARKET

Зовнішнє середовище діяльності компаній дуже динамічне і швидко змінюється, а особливо на автомобільному ринку, де нові технології розвиваються високими темпами. Тому, автовиробникам необхідно прогнозувати розвиток ринку в майбутньому та досліджувати його останні тенденції з метою зміни та адаптації своєї маркетингової стратегії. А урядам країн важливо знати останні тенденції розвитку ринку, забезпечивши підтримку розвитку автомобільної галузі, і тим самим підтримати економічний розвиток країни. В статті досліджені основні фактори, які впливають на динаміку автомобільного ринку та його останні тенденції. Визначені негативні та позитивні фактори впливу на ринок. Прогнозований сценарій розвитку глобального автомобільного ринку. В статті визначений кількісний прогноз продаж автомобілів у світі. Встановлено, що в найближчі роки очікується стагнація ринку.
 
External environment is very dynamic and is changing fast especially on car market where new technologies are developing by high temps. Therefore car producers need to forecast market development in the future as well as research its last trends in order to change or adaptation its marketing strategy. On the other hand, states` governments should know last trends of car market in order to support development of car industry providing steady economic growth of the country. The main factors which influence the dynamic of car market as well as its trends have been researched at the article. The scenario of global car market has been forecasted. The quantitate forecast of global car market has been determined at the article. It is defined that it is expected the stagnation on the market in the nearest years.

Н. Г. Фатюхак. е. н., доцент кафедри фінанси і кредитД. С. Чеберкомагістрант ФЕУ-121, Запорізький національний технічний університет

СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВИТРАТ І РЕСУРСІВ НАСЕЛЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

N. G. FatіukhaCandidate of Economic Science, associate professor, associate professor of finance and creditD. S. Cheberkomahistrant group FEU-121 Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

STATISTICAL STUDY OF CHARGES AND RESOURCES TOPOPULATIONS OF ZAPORIZHZHYA AREA

У статті досліджено обсяги, динаміку та структуру витрат і ресурсів домашніх господарств Запорізької області з метою формування соціальної політики держави.
 
In the article volumes, dynamics and structure of chargesand resources of housekeeping of the Zaporizhzhya area, are investigational with the aim of forming of social politics ofthe state.

I. P. PetrenkoPhD in Economics, Associate Professor of Investment Activity Department, SHEI «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»

THE QUESTION OF ECONOMIC ESSENCE OF DEBT SECURITIES

І. П. Петренкок. е. н., доцент кафедри інвестиційної діяльності, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ДО ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗМІСТУ БОРГОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Functioning of the world financial market in conditions of strengthening of global processes and emergence of new economic challenges causes the development and diversification of its instruments. In turn, this requires new research on the content of these instruments, debt securities in particular. Purpose of the article is to deepen the theoretical background of the essence of debt securities. The work contains analysis and generalization of views of foreign and domestic scientists on the essence of debt security as an economic concept. Their differences and inexactitudes were determined that helps to name credit, investment, legal and obligation approaches. The set of debt securities attributes as financial market instruments is identified, complemented and described. The authorial definition of «debt security» is proposed. Its specificity is that different approaches to the content of debt securities, their linking to financial market instruments, credit nature of relations they mediate and roles of both their subjects were counted in it.
 
Стаття присвячена дослідженню теоретичних засад боргових цінних паперів. У роботі здійснено аналіз та узагальнення підходів зарубіжних та вітчизняних вчених до розуміння сутності боргового цінного паперу як економічного поняття, визначено та охарактеризовано сукупність їх атрибутів боргових цінних паперів як інструментів фінансового ринку. В результаті запропоновано авторське визначення поняття «борговий цінний папір», у якому узгоджено різні підходи до його змісту, враховано кредитну природу боргового цінного паперу та приналежність до інструментів фінансового ринку.

О. А. Козакк. е. н., старший науковий співробітник, докторант відділу розвитку підприємництва і кооперації, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. КиївО. С. Дудниквикладач, ВСП Городищенський коледж Уманського національного університету садівництва, м. Городище

ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ  У СІМЕЙНІ ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА

O. A. KozakPhD, Post-doctoral student of Enterprise’s Development and Cooperation Department National Scientific Center «Institute of Agrarian Economics», KyivO. S. DudnykLecturer, Structural Subdivision Horodyshche College of Uman National University of Horticulture, Horodyshche

THE PROSPECTS OF UKRAINE’S HOUSEHOLDS TRANSFORMATION INTO FAMILY FARMS

Визначено нормативно-правові, організаційні та економічні передумови трансформації особистих господарств населення у сімейні фермерські господарства. Сформульовано етапи створення сімейного фермерського господарства, зокрема на прикладі сімейної свиноферми у Черкаській області. Запропоновано різні варіанти модельного господарства залежно від напряму спеціалізації та здійснено оцінку їх економічної ефективності. Обґрунтовано можливі заходи трансформації особистих селянських господарств у сімейні фермерські господарства. Розглянуто стратегії та загрози розвитку сімейних фермерських господарств. Виокремлено умови використання стратегій диверсифікації виробництва, введення ефективних методів господарювання, освоєння нових сегментів ринку, мінімізації витрат. Розроблено напрями активізації подальшої трансформації особистих селянських господарств, зокрема вирішення проблем власності та доступу до ресурсів, розвиток інфраструктури, налагодження інтеграційних зв’язків, формування системи соціального захисту.
 
Legal, organizational and economic conditions of household’s transformation into family farms are defined. Formulated stages of family farms, particularly in the case of family pig farm in the Cherkassy region. A different model variants economy depending on the direction of specialization and the estimation of economic efficiency. Grounded possible measures transformation of private farms into family farms. Considered strategy and the threat of family farms. Thesis there is determined if the use diversification strategies, introduction of effective methods of management, development of new market segments, minimizing costs. Directions enhance further transformation of private farms, including the problems of ownership and access to resources, infrastructure, installation integration, formation of the social security.

О. Є. Гарберак. е. н., старший викладач кафедри міжнародного бізнесу і туризму Тернопільського Національного Економічного Університету

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ БРЕНДИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ДЕСТИНАЦІЇ

O. Ye. GarberaPh.D., senior lecturer of  international business and tourism department of Ternopil National Economic University

BRANDING AS AN INSTRUMENT OF TOURISM DESTINATION TERRITORIAL COMPETITIVENESS

В статті розглянуто особливості територіального брендингу як дієвого інструменту підвищення конкурентоспроможності туристичного регіону. На основі аналізу міжнародного та українського досвідів формування успішних територіальних брендів розроблено основні положення та рекомендації щодо створення та розвитку регіональних туристичних брендів. Доведено, що створення яскравого та привабливого бренду туристичної дестинації є необхідною умовою його позиціонування на світовій арені. Міжнародний досвід територіального брендингу засвідчив, що успішно створений бренд дає можливість популяризувати регіон в інформаційному просторі, збільшуючи його туристичні та інвестиційні потоки, зміцнюючи та вдосконалюючи культурний та інноваційний потенціал. Нині економічне благополуччя міста чи регіону, соціальна стабільність, капітальні вкладення, розвиток туризму та освіти стають результатами нематеріальної складової його розвитку, тому тематика брендингу на сьогодні є надзвичайно актуальною для сучасних туристичних дестинацій, оскільки без цілеспрямованого використання брендингових інструментів не можливо впливати на розвиток економічної, наукової, туристичної, культурної та інших сфер їхньої життєдіяльності.
 
In the article shown the features of regional branding as an effective tool to enhance the competitiveness of tourism in the region. Based on the analysis of international and Ukrainian experience forming successful local brands developed basic provisions and recommendations for the creation and development of regional tourism brands. Proved that create bright and attractive tourist destination brand is a necessary condition for its positioning in the world. International experience has shown regional branding successfully created brand provides an opportunity to promote the region in the information space, increasing its tourist and investment flows, strengthening and improving cultural and innovative potential. Now the economic prosperity of the town or region, social stability, investments, tourism and education are the results of the intangible component of its development, as the subject of branding today is extremely relevant to today's tourist destinations, because without purposeful use branding tools is not possible to influence the development of economic, scientific, tourist, cultural and other areas of their life.

Н. Б. Демчишакк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ТЕОРЕТИЧНА КОНСТРУКЦІЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

N.В. Demchyshakcandidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of finance, monetary circulation and credit, Ivan Franko National University of L'viv

THEORETICAL CONSTRUCTION AND STRATEGIC BASES OF THE FINANCIAL REGULATION OF INNOVATIVE ACTIVITY IN UKRAINE

У статті обґрунтовано концептуальне тлумачення фінансового регулювання інноваційної діяльності як узгодженого комплексного впливу держави на функціонування національної інноваційної системи, обумовленого інноваційним потенціалом та рівнем інноваційної безпеки в країні, спрямованого на зміцнення конкурентоспроможності та утвердження інноваційної моделі сталого соціально-економічного розвитку. Виокремлено бюджетні та податкові інструменти фінансового регулювання інноваційних процесів (бюджетні інвестиції; бюджетні кредити; державні гарантії; державні субсидії; податкові пільги). Запропоновано стратегію фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні з визначенням її мети, цілей реалізації, виконавців. Виділено окремі напрями реалізації стратегії фінансового регулювання в межах інституційного, науково-технічного, фінансового, інфраструктурного та євроінтеграційного блоків. Запропоновано структурно-логічну модель формування та реалізації стратегії фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні.
 
In the article conceptual interpretation of the financial regulation of innovative activity as the concerted complex influence of the state on national innovative system functioning, conditioned by innovative potential and innovative strength security in a country, sent to strengthening of competitiveness and claim of steady socio-economic development innovative model is reasonabled. The budgetary and tax instruments of the financial regulation of innovative processes (budgetary investments; budgetary credits; state guarantees; state subsidies; tax deductions) are determined. Strategy of the financial regulation of innovative activity in Ukraine with determination of its aim, aims of realization, performers is offered. Separate directions of realization of strategy of the financial regulation within the limits of institutional, scientific and technical, financial, infrastructural and eurointegration blocks are distinguished. The structural-logical model of forming and realization of strategy of the financial regulation of innovative activity in Ukraine is offered.

В. В. Фесенкок. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування, Університет митної справи та фінансівЛ. В. Бабенкок. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування, Університет митної справи та фінансів

АУДИТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ПРІОРИТЕТИ ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

V. V. FesenkoPhD, associate professor of the department of accounting, audit, analysis and taxation, University of customs and financeL. V. BabenkoPhD, associate professor of the department of accounting, audit, analysis and taxation, University of customs and finance

AUDIT OF EXPORT-IMPORT ACTIVITY OF ENTERPRISES AS A FACTOR OF ECONOMIC SECURITY: PRIORITIES AND CHALLENGES

Стаття присвячена аналізу сфер зовнішньоекономічної діяльності підприємств, яким притаманний високий ризик шахрайства, що потребує особливої уваги при здійсненні перевірок. Проаналізовано основні проблемні питання обліку та оподаткування при здійснення зовнішньоекономічних операцій та їх вплив на формування процедур аудиту. Визначено, що процедури аудиту зовнішньоекономічних операцій, в першу чергу, залежать від виду перевірки (незалежний чи податковий аудит), по-друге, від цілей здійснення шахрайства. Наведено перелік цілей здійснення шахрайства у сфері зовнішньоекономічних операцій. Визначено, що різні цілі шахрайства обумовлюють використання відповідних схем і механізмів реалізації шахрайства, а також можуть бути ідентифіковані за допомогою відповідних індикаторів, що зумовлює необхідність формування системи індикаторів для визначення ознак шахрайства. Визначені пріоритетні напрями аудиту зовнішньоекономічних операцій як складової незалежного аудиту фінансової звітності та податкового контролю.
 
The areas of export-import business activity with high risk of fraud, that requires special consideration in the process of inspections, are investigated in the article. The basic issues of accounting and taxation in export-import transactions and their impact on the audit procedures are analyzed. It is determined that the audit procedures of export-import operations primarily depend on the type of check (an independent audit or tax), and secondly, of the purposes of fraud. The purposes of fraud in export-import operations are identified. It is determined that different goals fraud stipulate the use of appropriate schemes and mechanisms for the implementation of fraud, and can be identified by appropriate indicators, which necessitates the formation of a system of indicators to determine the signs of fraud. Priority areas of auditing foreign operations as part of an independent audit of financial statements and tax control are investigated.

С. Л. Ковальк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

МОТИВИ ТА ПОТЕНЦІЙНІ РИЗИКИ КРЕДИТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ

S. L. KovalPhD in Economics, associate Professor of Department of Finance named after S. Уuriya, Ternopil National Economic University, Ternopil

THE MOTIVES AND RISKS ОF CREDIT BEHAVIOR HOUSEHOLDS

У статті досліджено теоретичні засади кредитної поведінки домогосподарств як однієї із складових фінансової поведінки. Дано характеристику основним мотивам залучення кредитних коштів домогосподарствами: забезпечення життєдіяльності домогосподарства, придбання дорогих товарів, турбота про підростаюче покоління, забезпечення бажаного рівня життя, організація або розширення власного бізнесу. Проаналізовано динаміку і структуру кредитів, наданих населенню банківськими установами України в контекстів мотивів кредитної поведінки вітчизняних домогосподарств.
Відмічено, що найпоширенішими кредитними ризиками домогосподарств є: неплатоспроможність, недостатній рівень фінансової грамотності населення, приховування інформації банківськими працівниками, кредитоманія. Обґрунтовано необхідність здійснення заходів спрямованих на уникнення кредитних ризиків населення. Запропоновано практичні рекомендації щодо мінімізіції кредитних ризиків домогосподарств шляхом підвищення рівня фінансової грамотності, детального вивчення умов кредитного договору та відповідального ставлення до його підписання.
 
The article deals with the theoretical basis of the credit behavior of households as one of the components of financial behavior. The main motives of credit fund implication of households are characterized, namely, household livelihood support, expensive goods purchase, younger generation care, the desired quality of life insurance, one’s own business organization or expansion. The dynamics and the structure of loans of banking institutions of Ukraine granted to the public within the context of credit behavior motives of domestic households are analyzed.
It is noted that the most common household credit risks are: insolvency, insufficient level of public financial literacy, information concealment of bank employees, credit mania. The necessity of implementing measures aimed at avoiding population credit risk is grounded. Practical advice of minimizing credit risk of households by increasing the level of financial literacy, a detailed study of loan agreement conditions and responsible attitude to its signing are proposed.

А. В. Колеватовак. е. н., старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського,  м. Миколаїв

ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ТА МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

А. V. Kolevatovacandidate of economic sciences, teacher of department of finances, banking and insurance Mykolaiv national university of the name of V.O. Sukhomlynsky, Mykolaiv

BASIC PRIORITY DIRECTIONS AND MECHANISM OF PROVIDING OF FINANCIAL SAFETY OF ENTERPRISE

Однією із найважливіших умов стійкого розвитку підприємств є забезпечення високих кінцевих результатів їх підприємницької діяльності за рахунок ефективної системи фінансової безпеки, змістом якої виступає розробка і реалізація комплексу заходів щодо захисту  фінансових інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз. У статті виявлено основні загрози щодо стабільної фінансової діяльності підприємства. Обґрунтовано тісний зв'язок фінансової безпеки підприємства із зовнішніми факторами та доведено необхідність впровадження заходів щодо своєчасної адаптації до змін шляхом вдосконалення механізму управління фінансовою безпекою підприємства .
 
One of major terms of steady development of enterprises there is providing of high end-point them entrepreneurial activity due to the effective system of financial safety, as maintenance of that development and realization of complex of measures come forward in relation to protecting of financial interests from external and internal threats. In the article essence and basic constituents of financial safety of enterprise are certain as a managing subject. Basic threats are educed in relation to stable financial activity of enterprise. Close connection of financial safety of enterprise is reasonable with external factors and the necessity of introduction of measures is well-proven in relation to timely adaptation to the changes.

Т. М. Власюкк. е. н., доцент, директор Навчально-наукового інституту сучасних технологій навчання, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Tatiana VlasіukPh.D., associate professor, Director of academic institute of contemporary technologies, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

STATUS AND TRENDS OF HIGHER EDUCATION TRANSFORMATION IN UKRAINE

Визначені та досліджені тренди розвитку вищої освіти України за період 2006-2015 . Оцінено динаміку видатків зведеного бюджету, в тому числі видатки на освіту, частка яких за роками має тенденцію до скорочення. Виявлено, що кількість навчальних закладів за роками скоротилася з 920 у 2006 році до 659 у 2015 році. Починаючи з 2008 року, у зв’язку з різким скороченням числа осіб відповідного віку, кількість студентів, що здобувають вищу освіту, почала зменшуватись. У 2008 році лаг між коефіцієнтами прийому студентів та випуском фахівців складав 3,03 %, у 2015 році він вже складав 7,75 %. При оцінці кадрового потенціалу ВНЗ виявлено, що за роками відбувається скорочення кількості педагогічних працівників у ВНЗ І-ІІ рівень акредитації, та кількості науково-педагогічних працівників у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації. Також за роками зменшується частка кандидатів і докторів наук, а також професорів і доцентів у загальній кількості науково-педагогічних працівників. Аналіз матеріально-технічного забезпечення вищої освіти показав, що коефіцієнт приросту основних засобів за роками зростає, що пояснюється випереджуючими темпами зростання оновлення основних засобів над темпами вибуття.
 
The article identifies and researches trends of higher education development in Ukraine in the period 2006-2015. There have been estimated the expenditures of the consolidated budget, including spending on education, the share of which tends to decrease over the years. It has been revealed that the number of educational institutions over the years has decreased from 920 in 2006 to 659 in 2015. Since 2008, due to a sharp decline in the number of people of appropriate age, the number of students who receive higher education began to decrease. In 2008, the difference between the rate of students' admission and release was 3.03%, but in 2015 it was at the level of 7,75%. In the evaluation of university human resources, it has been revealed, that over the years there has been a reduction in the number of teaching staff at universities of I-II accreditation level and number of scientific-teaching staff in universities of III-IV level of accreditation. Also over the years there has been reduced the share of both candidates and doctors of science, professors and associate professors among the total number of scientific and pedagogical workers. The analysis of higher institution material support showed that the growth rate of fixed assets over the years increases, which is due to the outpacing growth rates of renovation of fixed assets over the pace of disposals.

М. В. Ковбатюкк. е. н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Київська державна академія водного транспорту імені Петра Конашевича-Сагайдачного, м. КиївН. Г. Беникк. е. н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Київська державна академія водного транспорту імені Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

СТВОРЕННЯ КЛАСТЕРІВ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ АДАПТАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. V. Kovbatyukcandidate of economic sciences, рrofessor, head of department of Тheoretical and Аpplied Economics, Kyiv state maritime academy after hetman Petro Konashevich-Sahaydachniy, KyivN. G. Benykcandidate of economic sciences, associate professor of department of Тheoretical and Аpplied Economics, Kyiv state maritime academy after hetman Petro Konashevich-Sahaydachniy, Kyiv

DEVELOPMENT OF CLUSTERS AS A PROMISING AREA OF ADAPTATION OF TRANSPORT COMPANIES

Сьогодні транспортні підприємства України працюють в умовах ринкової нестабільності, що обумовлює необхідність їх адаптації. У зв'язку з цим в статті досліджено найбільш перспективний напрям адаптації – створення інтегрованих структур, а саме кластерів. Запропоновано механізм, який включає чотири послідовних етапи, поступового переходу від первинної інтегрованої структури – господарської асоціації – до кластеру. Реалізація механізму здійснена на прикладі транспортних підприємств Дунайського регіону.
 
Nowadays Ukrainian transport companies are operating under market unstable situation, hence their need to adapt. In this regard, the paper researches the most promising area of adaptation – creation of integrated structures such as clusters. The proposed mechanism includes four successive stages of gradual transition from primary integrated structure the economic association to the cluster. The implementation of mechanism is performed on the basis of transport companies of the Danube region.

Т. О. Гусаковськаканд. екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (м. Полтава, Україна)Л. А. Рибалко-Ракканд. екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (м. Полтава, Україна)Л. П. Поставнааспірант кафедри менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (м. Полтава, Україна)

МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ МЕТОДИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ СИСТЕМИ РИЗИКОСТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

T. O. HusakovskaCandidate of Economics, Associate Professor, Associate Professor of Management Department, Poltava University of Economics and Trade (Poltava, Ukraine)L. A. Rybalko-RakCandidate of Economics, Associate Professor, Associate Professor of Management Department, Poltava University of Economics and Trade (Poltava, Ukraine)L. P. PostavnaРrofessor Аssistant of Management Department, Poltava University of Economics and Trade (Poltava, Ukraine)

MODEL OF METHODOLOGICAL SUPPORT MANAGEMENT OF ENTERPRISE RISK RESISTIBILITY

Розроблено модель управління формуванням методичного забезпечення системи ризикостійкості підприємства. При розробці зазначеної моделі управління була застосована методологія функціонального моделювання SADT, що дозволило найбільш повно деталізувати кожну складову процесу управління методичним забезпеченням СУРС.
Пропонована модель управління включає основні бізнес-процеси формування та впровадження методичного забезпечення системи управління ризикостійкістю, умови, механізми та інструменти їх здійснення, а також результати, які передбачається отримати. Бізнес-модель побудовано на основі процесного підходу з використанням методології функціонального моделювання SADT, що дозволяє одержати повну інформацію про кожний процес, виявити недоліки процесу та засобів його реалізації.
Застосування пропонованої моделі дозволить підвищити стійкість підприємств до негативного впливу факторів зовнішнього середовища, у тому числі під час реалізації інноваційної стратегії.
 
The study is aimed at developing a model of forming methodological support management for the system of enterprise risk resistibility on the basis of the process approach.
The system of risk resistibility management is a part of management system ensuring control of organization (business process) risk resistibility. Business model is built on the process approach using methodology of functional modeling SADT. It allows to get complete information about every process, to find out faults of a process and means for it’s realization.
An input to a process of management of methodological support for the system of enterprise risk resistibility are necessary resources for developing and introduction of methodological support. The process is being managed using regulatory documents, considering enterprise aims, policy and strategy. Instruments for the process are personnel involved in it, hardware and software. The complex of management methods of risk resistibility consists of two groups: analytical methodological complex of risk resistibility management that allows to carry out a comprehensive survey of enterprise risk resistibility; methods of synthesis those are important scientific and methodological tools for performing basic tasks of creation and introduction mechanisms of implementation processes of management of enterprise business processes risk resistibility. Management of methodological support for the system of enterprise risk resistibility process consists of such subprocesses as management of developing and introduction methodological support for the system of enterprise risk resistibility. In turn, management of methodological support process presupposes developing of conception and policy of risk protection, developing of a roadmap to system of risk resistibility introduction.
Further research in this area should focus on implementation of methodological support of risk resistibility management system allowing for the specific companies.

Н. О. Бугайк. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК СЕГМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ

N. O. BugayPhD, assistant professor, assistant professor of auditing Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman

INTERNAL CONTROL SEGMENT AS OF ENTERPRISE MANAGEMENT: CURRENT STATE AND PRIORITIES

В умовах ринкового середовища та потенційних кризових впливів характерної актуальності набуває оперативність прийняття управлінських рішень на основі повної та об’єктивної інформації, отриманої в результаті дієвого внутрішньогосподарського контролю діяльності підприємств різних форм власності. Адаптація законодавства України до вимог ЄС передбачає реорганізацію методичних і організаційних принципів формування інформаційної бази для здійснення внутрішньогосподарського контролю. Концепція його розвитку і результатів господарювання, виявлених негативних факторів, причин і винуватців потребує теоретичного осмислення проблем всіх об’єктів управління підприємством.
У статті наведено певні сучасні моменти внутрішньогосподарського контролю як складової системи управління підприємствами України станом на сьогоднішній день, висвітлені основні проблемні питання теоретичного і практичного характеру, що існують як в професійній роботі фахівців-бухгалтерів, так і взагалі в цій сфері діяльності, а також визначені необхідні заходи та шляхи їх вирішення, які спрямовані на перспективи розвитку та підвищення ефективності результатів як самого процесу внутрішньогосподарського контролю взагалі, так і професії бухгалтера зокрема. Це зумовлює актуальність розроблення питання формування концепції внутрішньогосподарського контролю на основі якісної інформаційної бази в умовах інтеграції функцій планування обліку, контролю й аналізу.
 
In terms of market conditions and potential impacts of the crisis typical of urgency is the efficiency of management decisions based on complete and objective information obtained as a result of effective internal control of enterprises of different ownership. Adaptation of Ukraine to EU methodology involves the reorganization and organizational principles of the information base for the implementation of internal control. The concept of development and results of the entities identified negative factors, causes and perpetrators needs to conceptualize the problem of facilities management.
The article presents some modern aspects of internal control as a component of the management of enterprises in Ukraine as of today, highlights the main problems of theoretical and practical nature that exist both in the professional work of experts accountants and generally in this field and by necessary measures and solutions aimed at development prospects and efficiency as a result of the process of internal control in general and in particular the accounting profession. This determines the relevance of the development of the formation of the concept of internal control based on quality information base in the integration of planning accounting, control and analysis.

Л. С. Стецюкмолодший науковий співробітник, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Liudmyla S. StetsiukJunior Researcher, National Scientific Centre "Institute of Agricultural Economy", Kyiv

METHODOLOGICAL SUPPORT ANALYSIS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті оцінено сучасний стан методичного забезпечення аналізу господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. Зроблено висновок про ідентичність змісту та завдань аналізу господарської діяльності сільськогосподарських підприємств та підприємств інших галузей економіки. Узагальнено особливості методичного забезпечення аналізу сільськогосподарських підприємства, що обумовлені специфікою аграрної галузі, зокрема, сезонністю та тривалістю процесу виробництва, використанням землі та живих організмів як засобу виробництва. Окрема увага приділена методикам аналізу, що затверджені законодавчо, розглянуто методику розрахунку показників рентабельності сільськогосподарського виробництва за даним статистичної та фінансової звітності. Виявлено існування різних підходів до оцінки фінансового стану аграрних підприємства, використання широкого спектру показників, відсутність єдиної методики розрахунку та нормативних значень окремих коефіцієнтів, що не забезпечує отримання реальної інформації та єдиновірних показників результативності галузі сільського господарства.
 
The article reviewed the current state of methodical maintenance business analysis of agricultural enterprises. The conclusion about the identity of the essence and objectives of the business analysis of agricultural enterprises and enterprises in other industries. Overview methodological support features analysis of agricultural enterprises, due to the specificity of the agricultural sector, in particular, seasonality and duration of the production process, the use of land and living organisms as a means of production. Special attention is paid to methods of analysis approved by law, considered the method of calculation of the profitability of agricultural production according to the statistical and financial reporting. The existence of different approaches to assess the financial condition of agricultural enterprises, using a wide range of indicators, no single method of calculation and standard values of individual factors, not real information gives a same faith and performance indicators agriculture.

Л. О. Гарягак. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Черкаський навчально-науковий інститут Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи», м. Черкаси

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

L. O. HariahaAssociate professor, Chair of Finance and Credit, PhD in economics, Cherkasy educational-scientific Institute of the University of Banking, Cherkasy

CREDIT PORTFOLIO MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF UKRAINE BANKING REFORM

У статті розглянуто основні проблеми реформування банківської системи України та систематизовано основні причини, що поглиблюють кризові явища у банківському секторі України, зокрема неефективна модель розвитку економіки, системні проблеми банківського сектору, проблеми ефективності монетарної політики, соціальні проблеми, форс-мажорні обставини. Визначено, що серед інших проблем в умовах кредитоорієнтованої банківської діяльності важливе місце займає якісне управління кредитним портфелем банків. Для покращення якості кредитного портфелю банку запропоновано здійснювати заходи з удосконалення на теоретичному та практичному рівнях. З теоретичної точки зору необхідно поліпшувати понятійно-категоріальний апарат, що стосується визначення, функцій, принципів, етапів, а та основних методів управління кредитним портфелем банку. З практичної точки зору варто удосконалювати процедури, алгоритми та методи оцінки показників кредитного ризику кредитного портфелю для вчасного моніторингу проблем, що можуть виникнути.
 
In the article the basic problems of reformation of the banking system of Ukraine are considered and principal reasons which deepen the crisis phenomena in the bank sector of Ukraine are systematized, in particular ineffective model of development of economy, system problems bank sector, problems of efficiency of monetary policy, social problems, force-majeure circumstances. It was determined that, among other problems of Bank is the quality of credit portfolio. To improve the quality of the loan portfolio of the bank proposed to take measures to improve the theoretical and practical levels. From the theoretical point of view it is necessary to improve category concept, which determination, functions, principles, stages and basic methods of management of a credit brief-case bank. From the practical point of view it costs to perfect procedures, algorithms and methods of estimation of indexes of credit risk, credit a brief-case for the timely monitoring of problems which can arise up.

В. І. Карюкк. е. н., доцент кафедри управлінських технологій, Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

V. I. KarіukPh.D., assistant professor of technology management, University of Economics and Law "KROK", Kyiv

THE IMPACT OF INNOVATION POTENTIAL FOR SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COMPANY

У статті визначено сутність та складові інноваційного потенціалу підприємства за сучасних умов. Запропоновано удосконалену структуру показників інноваційного потенціалу підприємства і методику їх оцінювання, що дозволяє визначити прямий зв'язок між відповідними інноваційними факторами та рівнем соціально-економічного розвитку підприємства. Для підвищення ефективності аналізу інноваційного потенціалу підприємства визначено, що до числа базових груп показників доцільно віднести: показники кадрового потенціалу підприємства; показники матеріально-технічного потенціалу підприємства; показники фінансово-економічного потенціалу підприємства; показники наукового потенціалу підприємства; показники маркетингового потенціалу підприємства; показники інфраструктурного потенціалу підприємства; показники організаційно-управлінського потенціалу підприємства; показники ринкового потенціалу підприємства; показники інформаційного потенціалу підприємства. Доведено, що підвищення рівня ефективності використання інноваційного потенціалу підприємства як цілісної системи для подальшого соціально-економічного розвитку підприємства може здійснюватися тільки завдяки розвитку його інших системоутворюючих потенціалів.
 
The article the essence and components of the innovative capacity of the enterprise in modern conditions. An improved structure parameters of innovative potential, of enterprise and methods of assessment to determine a direct link between innovation relevant factors, and socio-economic development of the enterprise. To improve the efficiency analysis of innovative potential of the company determined that one of the basic groups of indicators advisable to include: the performance potential of the company; performance logistics capacity of the company; indicators of financial and economic capacity of the enterprise; indicators of scientific potential of the enterprise; performance marketing potential of the enterprise; performance enterprise infrastructure capacity; indicators of organizational and managerial capacity of the enterprise; indicators of market potential of the enterprise; performance information potential of the company. Proved that to improve efficiency of innovative potential of the company as an integrated system for further socio-economic development of the enterprise can be made only through the development of its other potential backbone.

О. Г. Сокілк. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування ТДАТУ, м. Мелітополь

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ЕКОНОМІЧНИХ ТА ОБЛІКОВИХ ТЕОРІЯХ

O. G. SokilPh.D., associate professor of department of account and taxation TSATU, Melitopol

CONCEPTUAL BASES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN ECONOMIC AND ACCOUNTING THEORIES

Сталий розвиток – це одна з найбільших проблем сучасного світу. Цією проблемою займаються світові лідери, їй присвячено багатотисячні урядові і міжурядові програми, вона багато років стоїть у перших рядках порядку денного найвпливовіших міжнародних організацій. Стаття присвячена вивченню становлення категорії сталий розвиток, як самостійного напрямку досліджень. На основі проведеного аналізу публікацій українських та закордонних вчених, визначено основні критерії тлумачення сталого розвитку на мікро- і макрорівнях. Запропоновано нове узагальнене твердження категорії сталого розвитку, як стратегія, спрямована на зміцнення конкурентних переваг підприємства, досяжних на основі технологічних інновацій, забезпечення можливості збільшення асортименту продукції та послуг, зниження виробничих витрат, а також здатність протистояти внутрішнім і зовнішнім економічним, соціальним, екологічним, природно-кліматичним, фінансовим, політичним чинникам, адаптуватися до змінних умов виробництва, зберігаючи або покращуючи початкову рівновагу.
 
Sustainable development – it one of most problems of the modern world. World leaders are engaged in this problem, thousands governmental and intergovernmental programs are devoted it, it many years stands in the first lines of order-paper the most influential international organizations. The article is devoted the study of becoming of category sustainable development, as independent direction of researches. On the basis of the conducted analysis of publications of the Ukrainian and oversea scientists, certainly basic criteria of interpretation of sustainable development on mikro- and macrolevels. The new generalized category of sustainable development is offered, as strategy, directed on strengthening of competitive edges of enterprise, accessible on the basis of technological innovations, providing possibility increasing of products and services assortment, production cost reducing, and also ability, to resist internal and external economic, social, ecological, natural and climatic, financial, political factors, to adapt to the variables production, keeping or improving an initial equilibrium.

В. С. Адамовськак. е. н, доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

V. S. Adamovskacandidate of economic science, associate professor of the accounting, taxation, public management and administration department, National University of Krivoy Rog

PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION IN THE CONTEXT OF STATE AND REGIONAL MANAGEMENT

Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню та осмисленню державного управління в сучасних умовах господарювання. Сучасна ситуація в Україні потребує розробку та застосування нових підходів до визначення сутності державного управління в умовах розвитку спільно-економічних явищ і процесів в державі. Низький рівень реалізації принципу публічності стає перешкодою на шляху ефективного державного регулювання в України і задоволення потреб суспільства. За результатами аналізу запропоновано вдосконалене визначення поняття державного управління, що є систематично здійснюваним цілеспрямованим впливом держави на всі сфери життя суспільства, на свідомість, поведінку та діяльність особи і громадянина з метою реалізації державної політики, заснованої на принципі публічності. Щоб забезпечити баланс інтересів держави і суспільства, необхідно надати право громадянам приймати безпосередню участь в управлінні всіма сферами життя. З цією метою доцільно створити відповідний Комітет з питання залучення громадян до розробки і реалізації державних программ розвитку політичної, соціально-економічної, культурної сфер життя суспільства.
 
The article is a theoretical grounding and understanding of public administration in the current economic conditions. The current situation in Ukraine requires the development and application of new approaches to defining the essence of government in the cooperation and economic phenomena and processes development in the country. The low level of the publicity principle becomes an obstacle to the effective state regulation in Ukraine and the needs of society. The analysis suggested improved definition of government that is systematically undertaken a deliberate action of the state in society spheres, consciousness, behavior and activities of individuals and citizens to implement public policies based on the principle of publicity. To ensure the interests balance of the state and society, citizens should be given a role to play in managing all aspects of life. For this purpose, it is advisable to establish an appropriate committee on the issue of involving citizens in the state programs development and implementation of political, social, economic and cultural society spheres.

Є. В. Міщукканд. економ. наук, доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ ПУБЛІЧНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

E. Mishcukcand. sci. (econ.), assistant professor of accounting, analysis, audit and administration of the mining and metallurgical complex, SHEE "National University of Krivoy Rog"

ORGANIZATION OF THE ACTIVITY OF THE HEADS PUBLIC ADMINISTRATION AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE

У статті здійснено огляд літературних джерел з ключових питань організації діяльності публічних адміністрацій та їх керівників. Досліджено понятійно-категоріальний апарат щодо публічної адміністрації. Виявлено напрямки досліджень науковців. Організацію діяльності керівників публічних адміністрацій розглянуто на прикладі обласної державної адміністрації.
 
This article reviews the literature on the key issues of the organization of activities of the public administrations and their leaders. Abstract-conceptual-categorical apparatus concerning the public administration. Identified areas of scientific research. Organization of activity of heads of public administrations is considered by the example of the regional state administration.

В. М. Панасюкк. е. н., доцент, декан факультету обліку і аудиту, Тернопільський національний технічний університет

ВПЛИВ ДЕМОГРАФІЧНОГО ФАКТОРУ НА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

V. N. Panasyukсandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Dean of the Faculty of Accounting and Auditing, Ternopil National Technical University

THE IMPACT OF THE DEMOGRAPHIC FACTOR ON THE DEVELOPMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE IN UKRAINE

Процес розвитку соціальної інфраструктури, її динаміка, тенденції, закономірності визначаються набором факторів, які істотно впливають на досліджувану систему. Одним з таких факторів є демографічний. Стаття присвячена дослідженню впливу демографічної ситуації на розвиток соціальної інфраструктури України. Представлені провідні тенденції в демографічному русі населення країни. Проаналізовано сучасну структура населення. Виявлено взаємозв'язок між демографічними тенденціями і умовами життя, що задовольняють потребам населення. Проведено аналіз матеріального стану населення.
 
The process of development of social infrastructure, its dynamics, trends, patterns are determined by a set of factors that significantly affect the investigated system. One of these factors is demographic. The article is devoted to the research of the influence of the demographic situation on the development of the social infrastructure of Ukraine. The leading trends in the demographic movement of the country's population are presented. The current structure of the population is analyzed. The relationship between demographic tendencies and living conditions, which satisfy the needs of the population, is revealed. The analysis of the material state of the population was carried out.

А. С. Шоломсоискатель, преподаватель кафедры международных экономических отношений, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, г. Харьков

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ БАЗЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В РАМКАХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ И ЧЛЕНСТВА В ВТО, НА ПРИМЕРЕ УКРАИНЫ

A. Sholomresearcher, lecturer of the Department of International Economic Relations, V.N. Karazin Kharkiv National University

NATIONAL INSTITUTIONAL FOREIGN TRADE FRAMEWORK FORMATION IN THE CONTEXT OF ACCESSION AND MEMBERSHIP IN THE WTO, AS EXEMPLIFIED BY UKRAINE

Для получения статуса члена во Всемирной торговой организации, каждое государство берет на себя обязательства. Предполагаемый набор может расширяться или сужаться в зависимости от перипетий переговорного процесса. На институциональную базу внешней торговли этих членов влияет наличие и сущность «ВТО-плюс» и «ВТО-минус» условий в докладах их рабочих групп. Их интерпретация часто бывает трудной задачей, потому что они не пишутся «юридическим» языком. К тому же в докладе не указывается соотношение этих условий и базовых правил ВТО, действующих для всех членов. Однако для того, чтобы правильно интерпретировать эти вступительные обязательства, нужно сначала разобраться в базовых правилах, которые они могут изменять.
В статье предпринимается попытка классификации на примере Украины условий в докладах рабочих групп в соответствии с их функциональным соотношением с базовыми обязательствами («Базисом ВТО»). Принадлежность к одной из групп значительно влияет на то, как рассматриваемое условие влияет на базу и определяет, расширяет ли оно ее, сужает или оставляет неизменной и соответственно является ВТО-плюс, ВТО-минус, или ВТО-нейтральным условием.
 
In order to become a World Trade Organization member, each state undertakes. obligations. Potential set of obligations can expand or contract depending on the vicissitudes of the negotiation process. National institutional foreign trade frameworks of WTO-members are affected by the presence and nature of the “WTO-plus” and “WTO-minus” conditions in the Accession reports of the working groups. Their interpretation is often a difficult task, because they are not written in “legal” language. Moreover, the report does not specify the relationship between its terms and basic WTO rules, applicable to all Member States. However, in order to correctly interpret these obligations, one must first understand the basic rules that they can change.
The paper attempts to classify the terms of Accession reports of the working groups according to their functional relation with the basic obligations (“WTO Baseline”), as exemplified by Ukraine. Belonging to one of the groups has a significant impact on the way the condition affects the “WTO Baseline” and determines if it expands it, narrows it or leaves unchanged and consequently is “WTO-plus”, “WTO-minus”, or “WTO-neutral”.

Я. В. Паламаренкоаспірант кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СПИРТОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СЬОГОДЕННЯ

Y. V. Palamarenkopostgraduate of Department of Economics and Business Vinnytsia National Agrarian University

MEASURES TO IMPROVE THE ECONOMIC EFFICIENCY ENTERPRISES ALCOHOL INDUSTRY OF UKRAINE IN THE CONTEXTOF THE PRESENT

У статті дано комплексну оцінку факторів, що впливають на економічну діяльність підприємства спиртової промисловості. Досліджено, що основні фонди відіграють вагому роль в результативності підприємств, тому розглянуто напрями їх підвищення: інтенсивний та екстенсивний. Визначена роль ефективної управлінської системи керівництва. Розглянуто групи показників та факторів (зовнішніх та внутрішніх) системи економічної ефективності діяльності підприємств спиртової промисловості. Виявлено, що для ефективної діяльності спиртової галузі, підприємства повинні мати конкурентні переваги, тому наведені основні шляхи їх отримання. Запропоновано механізм реалізації шляхів підвищення ефективності діяльності підприємств спиртової промисловості в контексті сьогодення. Проаналізовано основні чинники впливу підвищення ефективності діяльності підприємств спиртової галузі: технологію, управлінські процеси, матеріальні ресурси, трудові ресурси, державне регулювання та систему в цілому.
 
The article gives a comprehensive assessment of the factors influencing the economic activity of the enterprises of the alcohol industry. The basic funds play an important role in the effectiveness of companies, so consider the direction of their increase: intensive and extensive. Defines the role of an effective management system guide. Considered the groups of indicators and factors (external and internal) economic efficiency of activity of the enterprises of the alcohol industry. It is revealed that for the effective activities of alcohol industry, enterprises should have a competitive advantage, so hover the main ways of obtaining them. The proposed mechanism of realization of ways of increase of efficiency of activity of enterprises of the alcohol industry in the context of modernity. Analyzed the main influence factors of increase of efficiency of activity of enterprises of the alcohol industry: technology, management processes, material resources, labor resources, government regulation and the system as a whole.

Є. В. Чернєваспірант Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК СТИМУЛЮЮЧИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Y. V. ChernievPhD student of Kyiv national economy university V. Hetmana

GOVERNMENT REGULATION AS A FACTOR STIMULATING THE DEVELOPMENT OF VENTURE INVESTMENT

У статті визначено необхідність державного регулювання ринку венчурних інвестицій в Україні. Розглянуто основні сфери державного регулювання, а також принципи державного регулювання венчурних інвестицій.
 
The article focuses on the necessity of state regulation of the market of venture capital investments in Ukraine. The main spheres of government regulation, as well as the principles of state regulation of venture capital investments.
 
В статье определена необходимость государственного регулирования рынка венчурных инвестиций в Украине. Рассмотрены основные сферы государственного регулирования, а также принципы государственного регулирования венчурных инвестиций.

В. А. Дибааспірант, Національний Технічний Університет України «КПІ» ім. Сікорського

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ

V. A. Dybaa graduate student, National Technical University of Ukraine "KPI" im. Sikorskoho

IMPACT OF ECONOMIC CRISIS ON INSURANCE MARKET UKRAINE

У статті узагальнено й описано внутрішні та зовнішні фактори впливу на ситуацію страхового ринку України. Вивчено проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України в умовах економічної кризи, а також запропоновано шляхи їх вирішення. За допомогою статистичної інформації подані результати діяльності страхового ринку. У результаті дослідження зроблено висновок про те, що необхідно вжити певні щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на страховий ринок України.
 
The article describes and summarizes the internal and external factors impact upon the insurance market of Ukraine. Studied the problems and prospects of development of insurance market in Ukraine in the economic crisis and proposed solutions. Using statistical information presented results of the insurance market. The study concludes that need to be taken to reduce some of the global financial crisis on the insurance market of Ukraine.

О. А. Трофимчукаспірант І року навчання, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

ВИТРАТИ ДЕРЖАВИ: МІФИ ТА ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ

Oleh Trofymchuk1st year Postgraduate Student, State Organization “Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences”

STATE SPENDING: MYTHS AND OBJECTIVE NECESSITY

В даній статті проаналізовано статистичні дані по країнам світу, на основі чого показано невиправданість негативного ставлення неолібералів до витрат держави. Обґрунтовано неспроможність політики суворої економії забезпечити адекватний рівень економічного зростання. Розкрито важливість державних витрат для розвитку інфраструктури та технологічної модернізації економіки країни. Показано незамінну роль витрат держави в контексті соціально-гуманітарного забезпечення населення.
 
This article analyzes statistical data on countries of the world that shows the negative attitudes of the neoliberals to state spending as unreasonable. It reveals the failure of the austerity policy to ensure an adequate level of economic growth. The study explains an importance of state spending for infrastructure development and technological upgrading of economy. Here is shown the pivotal role of state spending in context of socio-humanitarian support for people.

А. І. Неклесааспірант кафедри економіки підприємства, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

A. I. NeklesaPostgraduate student, Economics of Enterprise Department, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF ENTERPRISE ECONOMIC DEVELOPMENT

Стаття присвячена концепціям економічного зростання. Підвищення потреб, вичерпання традиційних ресурсів, збільшення чисельності населення зумовлюють рішення двоєдиної задачі: економічного росту й ефективності економіки. Звертається увага, що економічний ріст має сенс тоді, коли він сполучиться із соціальною стабільністю і соціальним оптимізмом. В якості класифікаційних ознак виділено: фактори росту або уповільнення; негативні позиції; результат.
Звертається увага на те, що хлібопекарська галузь є недокапіталізованою. Виділяється такий фактор, як технологічний прогрес, в доповнення праці і капіталу. Для покращення впливу фактора підвищення рівня матеріально-технічної бази виробництва необхідно впровадити на хлібопекарських підприємствах заходи, які будуть направлені на підвищення рівня використання матеріально-технічної бази виробництва.
 Науково-технічний процес містить у собі удосконалювання технологій, нові методи і форми керування й організації виробництва. Науково-технічний прогрес дозволяє по-новому комбінувати ресурси з метою збільшення кінцевого випуску продукції.
Акцентується увага на тому, що держава може грати значну роль в економічному зростанні при правильній податковій політиці і політиці інвестування. Об’єктивно необхідно змінювати тип економічного росту і перекладати народне господарство на шлях інтенсивного розвитку.
 
This article describes concepts of economic growth. Such factors as increase in demands, population growth as well as exhaustion of traditional resources stipulate for solving the dualistic problem which is economic growth and production efficiency. The attention is drawn to the fact that  economic growth will make sense in case if it is connected to social stability as well as social optimism. Factors of growth and decline, wrong approaches and results have been determined as classifying features.
The article also highlights that bread baking industry is undercapitalized. The factor such as technological process has been pointed out to supplement the labour and the capital. Some initiatives have to be introduced at bakeries in order to improve a factor affecting a state of material and technical facilities. These initiatives will be intended to upscale material and technical facilities.
Scientific and technical process includes technology improvement as well as new methods and forms of production management.
It will also allow to combine resources in a new way with the aim of increasing the final production capacity.
In addition the attention is drawn to the fact that the government occupies a crucial role in economic growth due to conscious tax policy as well as investment policy. The need exists to change a type of economic growth and enable the national economy to develop intensively.

О. В. Новіцькааспірантка, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

O. V. NovitskaThe post-graduate student, Vinnitsa national technical university, Vinnitsa

INTELLECTUAL ECONOMY AS A FACTOR OF INNOVATION DEVELOPMENT

В статті досліджуються процеси інтелектуалізації економіки. Досліджено сутність основних понять, пов’язаних з розвитком інтелектуальної економіки. Зроблені висновки щодо важливості інтелектуалізації господарської діяльності підприємства як чинника інноваційного розвитку.
 
The article examines the processes of intellectualization of the economy. The essence of the basic concepts related to the development of intellectual economy. Conclusions about the importance of intellectualization of business enterprises as a factor of innovation.

К. В. Москаленкоаспірант, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

K. Moskalenkograduate student, National University of Food Technologies, Kyiv

PRINCIPLES FORMATION OF EFFECTIVE MARKETING POLICY ENTERPRISES OIL AND FAT INDUSTRY

У сучасних умовах ринкової економіки далекоглядність, спрямована на перспективу, прогресивність мислення керівництва стають одними з найважливіших факторів стратегічного успіху підприємств, основною проблемою для яких є виживання й забезпечення розвитку. Ринкова трансформація економіки України зумовила зміни в системі управління підприємствами різних галузей. Ці зміни передовсім торкнулися системи постачання сировини та  матеріалів, а також збуту продукції. Підприємствам в умовах жорстокої конкуренції та ситуації, що швидко змінюється, доводиться не тільки зосереджувати увагу на стані внутрішнього середовища підприємства, але й розробляти довгострокову політику, яка дозволяла б їм вести діяльність адекватно до зовнішніх змін. За допомогою впровадження раціонально та виважено розробленої збутової політики, досягається стабільність діяльності підприємства , посилення конкурентних переваг, зміцнення позиції підприємства на ринку.
 
In today's market economy vision, focused on the future, progressive thinking leadership become one of the most important factors in the success of strategic enterprises, the main problem is the problem of ensuring the survival and development. Ukraine market transformation of the economy has led to changes in the management of enterprises in various industries. These changes primarily affected the supply chain of raw materials, and marketing. Businesses in conditions of severe competition and the situation is changing rapidly, we must not only focus on the state of internal environment, but also to develop long-term policies that would allow them to operate adequately to external changes. With the introduction of rational and carefully developed marketing policy, achieved stability of the company, achieving competitive advantage, strengthening the enterprise market.

Р. В. Заяцьаспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

R. V. ZayatsPh.D. student, National scientific center "Institute of agrarian economy", Kyiv

INFORMATIONAL SUPPORT OF OWNERSHIP MANAGEMENT IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті наголошено на важливості формування інформаційної системи щодо об’єктів власності з метою здійснення ефективного управління підприємством. Показано, що підприємство – це сукупність власного та залученого майна, користування яким є динамічним економіко-правовим процесом. Ефективне управління підприємством визначено як використання кожного об'єкта власності з точки зору максимізації його корисності. Наголошено на важливості ідентифікації та систематизації даних щодо наявних об’єктів власності та прав щодо них. Підкреслено необхідність акумуляції економічних даних щодо виробничих процесів та їх складових. Наголошено на важливості фінансово-економічного аналізу управлінських рішень. Відзначено актуальність аналітичних заходів щодо орендованих об’єктів власності.
 
The article stressed the importance of forming information system of ownership for the purpose of efficient management. It was shown that the company is a collection of personal and involved objects of ownership, the usage of which is a dynamic economic and legal process. Effective management of enterprise determined as usage of each object of ownership in terms of maximizing its usefulness. Was emphasized the importance of identifying and systematizing data on existing objects of ownership and corresponding to them property rights. Was underlined the necessity of the accumulation of economic data on production processes and their components. Was emphasized the importance of financial and economic analysis of management decisions. Was noted the relevance of analytical measures regarding leased objects of ownership.

В. А. Рубейкінаспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

КОНСОЛІДАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ПРОЦЕДУР

V. A. RubeykinPhD student National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev

CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS: METHODS OF EXECUTION PROCEDURES

В науковій даній статті систематизовано процедури консолідації звітності та визначено послідовність їх виконання відповідно до вимог чинного законодавства. Також, розкрито особливості організації, методики та технології складання консолідованої фінансової звітності.
 
In science this article systematically reporting and consolidation procedures defined sequence of their implementation in accordance with the applicable legislation. Also, the features of the organization, methods and technologies of consolidated financial statements.

О. Б. Паньковаспірант факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ «КПІ»

МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ЯК БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Alexander Pankovthe postgraduate of the Faculty of Management and Marketing, NTUU "KPI"

MODELS OF ECONOMIC GROWTH AS THE BASIS OF INVESTMENT RESEARCH COMPANY

У даній статті досліджено місце і роль інвестицій в промисловості в моделях економічного зростання. Детально проаналізовано моделі економічного зростання та продемонстровано можливий їх вплив на діяльність підприємств промисловості у разі їх застосування.
Необхідність адаптації до процесів реформування економіки вимагає від підприємств упровадження нових форм модернізації та реконструкції діючих структур. Ці процеси економічного відновлення і зростання забезпечуються у першу чергу за рахунок інвестиційної діяльності, у процесі якої реалізуються довгострокові стратегічні цілі підприємств. Дослідження сутності поняття «інвестиційна діяльність» дасть змогу вдосконалити підходи до управління процесом вкладання коштів, привести їх у відповідність до вимог реорганізації об’єктів.
Теоретичне обґрунтування концептуальних і методичних засад інвестування на мікрорівні та побудова ефективної системи його управління вбачається неможливими без з’ясування семантики такого базового поняття, як інвестиційна діяльність. Найбільш повно поняття інвестиційної діяльності підприємства розкривається через призму моделей економічного зростання, а їх детальний аналіз дозволить зрозуміти як найкраще здійснювати інвестиційну діяльність на підприємстві.
 
This article examines the place and role of investment in industry in models of economic growth. The article analyzes the economic growth model and demonstrated their possible impact on the activities of engineering enterprises in case of their application.
The need to adapt to the process of economic reform requires businesses to implement new forms of modernization and reconstruction existing structures. These processes of economic recovery and growth provided primarily through investment activities, in which are implementing long-term strategic objectives of enterprises. The study of the essence of the concept "investment activity" will allow to improve the approach to managing the process of investing, to bring them into conformity with the requirements of the reorganization of the objects.
Theoretical justification of the conceptual and methodological foundations of investment at the micro level and build an effective system of control is seen impossible without clarifying the semantics of such basic concepts as investment activities. Most fully the concept of investment activity of the enterprise is revealed through the lens of economic growth models and their detailed analysis will help to understand how best to carry out investment activities in the enterprise.

О. А. Алексєєнкоаспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВ М’ЯСОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

O. A. AleksieienkoCandidate to Ph.D. position Vinnytsia National Agrarian University

THE THEORETICAL BASIS OF FORMING OF ORGANIZATIONAL AND PRODUCTION MODEL MANAGEMENT OF ENTERPRISES OF MEAT PRODUCTS SUB COMPLEX

У статті розглянуто теоретичні підходи до оцінки ефективності виробництва підприємств м’ясопродуктового підкомплексу.
Автором обґрунтовано різні точки зору щодо визначення категорії економічної ефективності. Запропоновано власне визначення ефективності. Метою статті стало обґрунтування теоретичних підходів до оцінки ефективності виробництва підприємств м’ясопродуктового підкомплексу. На думку автора, ефективність – економічна категорія, яка характеризується відношенням кінцевого результату до витрат, направлена на оптимальне використання ресурсів, максимізацію прибутку за рахунок підвищення якості та обсягів виготовленої продукції. У результаті дослідження визначено що оцінку ефективності виробництва підприємств м’ясопродуктового підкомплексу слід здійснювати за такими видами : економічна, екологічна, соціальна, технологічна, технічна та узагальнюючим показником розрахунку ефективності діяльності суб’єкта господарювання. Їх можна розглядами як окремо, так і як складові елементи ефективності.
Оцінка ефективності за вищевказаними напрямами дозволить в цілому визначити результативність діяльності суб’єкта господарювання м’ясопродуктового підкомплексу.
 
The article deals with theoretical approaches to assessing the efficiency of enterprises in meat products industry. The author proved different approaches to the definition of economic efficiency. The own definition of efficiency were proposed. The goal of article was a study of theoretical approaches to assessing the efficiency of enterprises sub meat products. According to the author, efficiency - the economic category, which is characterized by the ratio of costs to economic performance, aimed at optimal use of resources, maximizing profits by improving the quality and volume of manufactured products. The study determined that the assessment of efficiency of enterprises sub meat products must carry the following types: economic, environmental, social, technological, technical summary measure and summary measure of calculation of the effectiveness of the entity. It can preview both individually and as an element of performance.

В. О. Діордієваспірант, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса

ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ФІНАНСОВОГО ІННОВАЦІЙНОГО ХАБУ В УКРАЇНІ

Viktor DiordiievPh.D. student, Institute for Market Problems and Economic-and-Ecological Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, Odesa

FUNDAMENTALS OF ESTABLISHING A FINANCIAL INNOVATION HUB IN UKRAINE

У статті викладено основні тенденції розвитку фінансової індустрії, зокрема, звертається увага на виокремлення нового напрямку - фінтеху, проаналізовано динаміку інвестицій у нього. Також наведено кілька поглядів на визначення інноваційного хабу, зазначено, що сьогодні не існує однозначного визначення, і наведено приклади сучасних досліджень в області інноваційних хабів. Далі у статті мотивується доцільність створення саме інноваційного фінансового хабу в Україні, приведено якості, що характеризують сучасне середовище в Україні як сприятливе для створення такого хабу. Також згадано технологію блокчейн, сучасний стан її імплементації та перспективи її розвитку в Україні та світі.
 
This article presents some major trends in the financial industry, in particular, it draws attention to the new direction - fintech, the dynamics of investment in it are analysed further. Some views on the definition of an innovation hub are also shown, it is noted that nowadays there is no clear definition. Some examples of modern research in the field of innovation hubs are noticed further. After that, the article brings some motivation to show there is real sense in establishing an innovation financial hub in Ukraine, some qualities that characterise the current Ukrainian environment as favourable for creating such a hub are also given. Blockchain technology, the current state of implementation and prospects of its development in Ukraine and worldwide are mentioned afterwards.

С. А. Жваненкоаспірант, Державний педагогічний університет, м. Бердянськ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ СИСТЕМ

S. A. Zhvanenkopostgraduate student, State Pedagogical University, Berdyansk

INNOVATIVE-INVESTMENT ACTIVITIES AS A TOOL OF DEVELOPMENT OF ECONOMY OF THE RESORT-RECREATION SYSTEMS

Cтаття присвячена вирішенню актуальної проблеми формування ефективного механізму управління розвитком національної курортно-рекреаційної сфери в умовах інноваційної економіки. На основі системного підходу визначено та формалізовано структуру такої сфери у вигляді курортно-рекреаційних систем. Виконано дослідження властивостей та особливостей таких систем. Розроблено структурно-функціональний підхід для аналізу та впровадження інноваційно-інвестиційних процесів в діяльність курортних систем. Розглянуто сутність та особливості інноваційно-інвестиційної діяльності в умовах конкурентної курортно-рекреаційної економіки. Показано можливість виникнення процесів хаотичної динаміки та їх ролі в такому процесі. Запропоновано та теоретично обґрунтовано концептуальний підхід, який дозволяє досліджувати розвиток курортно-рекреаційних систем в умовах інноваційно-інвестиційних перетворень. У його основу покладений сценарій розвитку властивостей курортних систем і моделювання економічних процесів, які відбуваються під їх впливом.
 
The article is devoted to solving of actual problem the construction and research of management models by debt funds for providing of development national resort-recreation sphere in the conditions of innovative economy. Based on a systematic approach defined and formalized structure of such a sphere as a resort-recreation system. Achieved study of the properties and characteristics of such a system. A structural-functional approach for the analysis and implementation of innovation-investment processes in the activities of the resort system. Considered essence and feature of innovative-investment activity in the conditions of competition resort-recreation economy. Shown the possibility of occurrence of chaotic dynamics processes and their role in this process. Conceptual approach, which allows to research development resort and recreational systems in the conditions of innovatively investment transformations is offered and theoretically reasonable. The scenario of development of properties of resort system and modeling of economic processes, which occur under their influence is its basis.

Л. Ю. Патраманськаасистент кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТНЕУ, м. Вінниця

УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

L. Yu. PatramanskaAssistant of financial control and analyses department of Vinnytsia Institute of Trade and Economics KNUTE, Vinnitsa

IMPROVING APPROACHES TO EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL IN ENTERPRISES ECOMMERCE

У статті розглядається проблематика оцінки ефективності внутрішнього контролю на підприємствах. Оцінка ефективності внутрішнього контролю може здійснюватись з якісного та кількісного боку з використанням системи критеріїв та показників. Визначено, що проблемами оцінки ефективності контролю є суб’єктивізм оцінок, неможливість звести усі показники до кількісного вимірника, залежність результативності контролю як від суб’єктів, так і від ініціаторів контролю. Різностороння недосконалість як якісної, так і кількісної оцінки ефективності контролю, обумовлює необхідність впровадження інтегрального підходу до оцінки ефективності контролю. Запропонований у статті підхід до оцінки якісних характеристик ефективності внутрішнього контролю  дозволяє частково нівелювати вплив суб’єктивного чинника та надати їм кількісну оцінку. На підставі розробленої методом експертних оцінок шкали з’являється можливість охарактеризувати рівень ефективності як низький, задовільний, достатній, високий.
 
The article deals with the problems of assessing the effectiveness of internal control in enterprises. Evaluating the effectiveness of internal control can be carried out qualitative and quantitatively using benchmarks and indicators. Determined that the problems of assessing the effectiveness of control are subjective assessments impossibility of reducing all quantitative indicators for measuring dependence of performance monitoring as subjects and initiators of control. Imperfect as diverse qualitative and quantitative assessment of the efficiency of controls necessitates the introduction of an integrated approach to assess the effectiveness of controls. The proposed in article approach to assessing the quality characteristics of the effectiveness of internal control can partially neutralize the influence of subjective factors and give them a quantitative assessment. Based on expert assessments developed by the scale it is possible to describe the efficiency level as low, satisfactory, sufficient high.

Т. В. Голобородькоасистент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

T. V. HoloborodkoTeaching Assistant at the Department of Accounting, Taxation, Management and Public Administration SHEE «Kryvyi Rih National University»

THE USE OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IN FOREIGN COUNTRIES

Метою статті є дослідження використання Міжнародних стандартів фінансової звітності у зарубіжних країнах. У статті визначено складові Міжнародних стандартів фінансової звітності, елементи фінансових звітів. Розглянуто переваги ведення обліку та складання фінансової звітності за міжнародними стандартами, основною з яких є розширення можливостей доступу до міжнародних ринків капіталу. Визначено перелік країн, що застосовують Міжнародні стандарти фінансової звітності, затвердивши їх на законодавчому рівні. Розглянуто склад обов’язкових форм фінансової звітності у зарубіжних країнах. Досліджено етапи впровадження Міжнародних стандартів обліку та звітності в Україні.
 
The purpose of the article is to study the use of International Financial Reporting Standards (IFRS) in foreign countries. The components of International Financial Reporting Standards, the elements of financial statements are defined in the article. The advantages of accounting and financial reporting according to international standards, the basis of which is the empowerment of access to international capital markets are considered. The list of countries that legally use International Financial Reporting Standards is identified. The components of the required financial reporting forms in foreign countries are analyzed. The stages of implementation of international accounting and reporting standards in Ukraine are examined.

М. В. Редькоаспірант кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ КЛАСТЕРНИХ ОБ'ЄДНАНЬ В УКРАЇНІ

M. V. RedkoPostgraduate student at the Department of Economic Cybernetics and Marketing,  Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

PROSPECTS FOR A CLUSTER FORMED IN UKRAINE

У статті здійснено аналіз перспективних кластерних утворень в видах економічної діяльності та в регіонах України, задля формування єдиної національної стратегії кластеризації економіки в умовах трансформаційних та глобалізаційних процесів, які відбуваються. Актуальність полягає в дослідженні перспектив створення кластерів в Україні, які складуть основу для подальшої розробки кластерної стратегії управління економічним розвитком, оскільки на даний час не було здійснено її практичного застосування в межах країни. Аналіз можливості кластеризації економіки здійснений за статистичними показниками Державного комітету статистики України 2015 року на основі кластерного аналізу та створенні кластерних карт.
 
The article analyzes the promising cluster formation in economic activities and in the regions of Ukraine to form a unified national strategy of clustering economy in the transformation and globalization processes that occur. The urgency is to study the prospects for Ukraine in clusters that form the basis for further development of cluster management strategies of economic development, as is currently not made its practical application within the country. Clustering analysis capabilities economy carried on statistical indicators of the State Statistics Committee of Ukraine in 2015 based on cluster analysis and the creation of cluster maps.

А. І. Пастушенкоаспірант кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРИБУТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Anna Pastushenkoassistant of finance and banking department Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipro

QUALITY PROFIT MANAGEMENT IN FARMS

У статті розглянуто поняття якості прибутку в системі управління останнім. Визначено ряд вимог щодо ефективного управління прибутком підприємства. Досліджено категорію «якість прибутку» та «управління якістю прибутку сільськогосподарських підприємств» в контексті наукових праць різних вчених. Визначено основну мету якості прибутку, функції та цілі. Зазначено послідовність розрахунків із визначення якості прибутку.

The concept of quality profit in system of its management is considered in the article. It is determined the number of requirements for the effective management of the enterprise profit. The category of «earnings quality» and «quality management profit farms» investigated in the context of scientific works of various scientists. It is determined the main object of quality profit, its functions and aims. Sequence of calculations of quality profit determination is indicated.

О. С. Горайздобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НАСЛІДКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ОКУПАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ТЕРИТОРІЙ

O. S. GoraiCandidate of the Department of Accounting and Audit Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

NORMATIVE-LEGAL REGULATION OF ACCOUNTING ACCOUNT OF THE CONSEQUENCES OF BANGKOO ACTION AND BUILDING OF PUBLIC TERRITORIES

В статті досліджено нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку наслідків бойових дій, оскільки бухгалтерський облік є найбільш мінливою динамічною системою до факторів різних сфер. Встановлено, що на систему бухгалтерського обліку наслідків бойових дій та окупації державних територій впливають різні галузі права, що залежить від виду наслідків, галузі підприємств та специфіки організації бухгалтерського обліку. Досліджено комплекс галузей законодавства, що визначають специфіку облікового відображення наслідків бойових дій та окупації державних територій. Було встановлено, що система нормативно-правового регулювання охоплює різні галузі законодавства (митне, повітряне, бюджетне, природоресурсне, водне та інші). Щодо бухгалтерського обліку, наслідків бойових дій та окупації державних територій окремих положень чи нормативно-правових актів не передбачено.
 
The article examines the legal regulation of the accounting of the consequences of military operations, since accounting is the most dynamic dynamic system to the factors of different spheres. It was established that the accounting system of the consequences of military operations and the occupation of state territories is influenced by various branches of law, depending on the type of consequences, the branch of enterprises and the specifics of the organization of accounting. The complex of branches of legislation that determine the specifics of the accounting of the consequences of military operations and the occupation of state territories is investigated. It was established that the regulatory system covers various areas of legislation (customs, air, budget, resource, water and others). Regarding accounting, the consequences of hostilities and the occupation of state territories, there are no provisions or normative legal acts.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"