Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 10, 2015

Ю. Є. Пащенкодоктор економічних наук, Національний авіаційний Університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ РИЗИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АВІАБУДУВАННЯ

Yu. E. PashchenkoDoctor of Economics, National Aviation University

INNOVATIVE RESEARCH RISKS FOR ENTERPRISES AIRCRAFT INDUSTRY

В статті розглянуто управління інноваційною діяльністю в машинобудуванні, досліджено цілий комплекс заходів які сприяють уникненню ризиків та подальшого розвитку інновацій на підприємстві. Визначено чинники, що стимулюють процесу здійснення інноваційної діяльності на  підприємствах. Проаналізовано взаємозв’язок рівня інноваційної діяльності та рівня економічної безпеки підприємств. Інноваційна діяльність підприємства є наслідком реалізації інноваційної політики, реалізованих ризиків та загроз.
Проаналізовано процес управління ризиками на авіаційному підприємстві, визначені основні фактори, які є цьому причиною, - це масштаби діяльності і доволі велика кількість управлінського персоналу. На підставі проведеного аналізу
Визначено теоретичні особливості процесу гарантування економічної безпеки авіаційних підприємств є результатом прийняття фахових рішень про організацію інноваційного процесу, розрахунку ефективності інновацій, вчасну зміну пріоритетів у інноваційній сфері тощо.
 
The article examines the management of innovation in engineering, investigated a range of activities that contribute to the avoidance of risks and the further development of innovation in the enterprise. The factors that stimulate the process of innovation activities in enterprises. Analyzed the relationship between innovation and the level of economic security of enterprises. Innovation activity is a consequence of the implementation of innovation policies implemented risks and threats.
Analyzed the risk management process at an engineering company, the main factors that are the reason for this is the scale of operation and quite a large number of management personnel. On the basis of the analysis
Define the theoretical features of the process of ensuring the economic security of machine-building enterprises is the result of making professional decisions about the organization of the innovation process, calculation of efficiency of innovations
timely change of priorities in the innovation sphere and the like.

Ю. М. Сафоновд. е. н., проф., Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри макроекономіки та державного управлінняМ. М. Патинськаздобувач, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри макроекономіки та державного управління

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ УСТАНОВИ СОЦІАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ

Y. SafonovDoctor of Economics, Professor, Academy of Economic Sciences of Ukraine State university "Kyiv National Economic University named Vadym HetmanM. M. PatynskaState university "Kyiv National Economic University named Vadym Hetman

CONCEPTUAL ASPECTS OF FINANCIAL MANAGEMENT OF SOCIAL ORIENTATION

У статті розглянуто концептуальні аспекти управління фінансовими ресурсами установи соціального спрямування.
Визначено сутність системи управління фінансовими ресурсами, теоретично обґрунтовано основні концепти управління фінансовими ресурсами установи соціального спрямування.
Розкрито завдання, етапи управління фінансовими ресурсами, принципи побудови управління організації соціального спрямування. Окреслено зміст поняття «соціальна організація», висвітлено систему установ соціального обслуговування; принципи, форми бюджетного фінансування.
На основі аналізу використання фінансових ресурсів обґрунтовано основні проблеми фінансового забезпечення соціальної сфери та визначено альтернативні джерела фінансування.
 
The article describes the conceptual aspects of financial management of social orientation.
It defines the essence of financial resources management, theoretically, the concepts of financial management Ukrainian social orientation.
Highlight challenges, stages of financial management, principles of management organization of social life; the system of social service institutions; principles, forms of budget financing.
Based on the analysis of financial resources is justified problems of financial provision of the social sphere and identifies alternative sources of funding.

Н. А. Добрянськад. е. н. професор кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет, м. ОдесаТ. С. Поліщукстудентка 6-го курсу ОКР «Магістр» економічного факультету, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС ТА ЙОГО АНАЛІЗ

N. An. Dobrianskydoctor of Sciences (Economics), assistant professor of department economics and business economics, Odessa State Agrarian UniversityT. S. Polishchukmagistr 6th year ekonomichny faculty, Odessa state agrarian university

BALANCE SHEET AND ITS ANALYSIS

За умов ринкових відносин, істотного розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності, зросла роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності, оздоровлення підприємств та виходу їх з кризового стану. У статті проведено дослідження фінансового стану підприємства, результати його діяльності, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі підприємства.
 
Relevance of the research work is to have a clear picture of the financial position of the company, must be able to properly allocate resources, identify areas of development, identify the main issues that need adjustment. What is the financial position? Located in a stage lift it or reduce its activity? How effectively running the company? All the answers can be found by examining the financial statements. This article presents the research enterprise financial condition, results of operations, cash flows and changes in equity of the company.

Л. В. Забураннад. е. н., професор кафедри менеджменту імені проф. Й. С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниО. О. Корнійчукаспірант Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОНІТОРИНГУ СТАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

L. V. ZaburannaDr. Habil of Economics Sciences, Professor at Department of Management named after prof. Zavads’kyi, National University of Life and Environmental Sciences of UkraineO. O. KorniychukPost-graduate student National Scientific Center «Institute of Agrarian Economics»

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSMENT OF THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

У статті розкрито методичні підходи до моніторингу стану соціально-економічного розвитку сільських територій. Встановлено, що однією із найбільш комплексних на сьогоднішній день є методика індикаторів сталого розвитку, що розроблена КСР ООН (Комісія ООН зі Сталого Розвитку) та включає чотири групи індикаторів: індикатори соціальних аспектів сталого розвитку; індикатори економічних аспектів сталого розвитку; індикатори екологічних аспектів сталого розвитку; індикатори інституційних аспектів сталого розвитку. Розроблено модель виявлення ключових індикаторів моніторингу стану соціально-економічного розвитку сільських територій, яка включає сім послідовних етапів. На основі даної моделі проведено аналіз рівня соціально-економічного розвитку сільської території Вінницької області та визначено основні кластери районів Вінницької області за рівнем соціально-економічного розвитку сільських територій, що дозволило визначити район – типо-представник для кожного із отриманих кластерів та фактично з’ясувати наявність в регіоні так званих "точок зростання" – такий вид діяльності або сектор економіки або конкретний проект, розвиток якого забезпечує розвиток соціально-економічної системи регіону в цілому.
 
The article deals with the methodical approaches to monitoring the state of socio-economic development of rural areas. It was established that one of the most complex by far the method of indicators of sustainable development, the UN developed DAC (Commission on Sustainable Development) and includes four groups of indicators: indicators of social aspects of sustainable development; Indicators of economic aspects of sustainable development; indicators of environmental aspects of sustainable development; indicators of institutional aspects of sustainable development. The model of identifying key indicators monitoring the state of socio-economic development of rural areas, which includes seven successive stages was made. Based on this model, the analysis of socio-economic development of rural areas Vinnytsia region and the main clusters of districts of Vinnytsia region in terms of socio-economic development of rural areas, which allowed to determine area - Tipo representative for each of the clusters and actually got to find out availability in the area of so-called "points of growth" - a kind of business or sector or specific project development which ensures the development of socio-economic system of the region.

Л. Є. Момотюкдоктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, Національна академія статистики, обліку та аудиту

РОЛЬ НОМЕНКЛАТУРИ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ У НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ СТАТИСТИЧНИХ КЛАСИФІКАЦІЙ

L. MomotyukDoctor of Economics, Associate Professor of the Department of Finance of The National Academy of statistics, accounting and audit

THE NOMENCLATURE OF FINANCIAL SERVICES IN THE NATIONAL STATISTICAL CLASSIFICATIONS

Розглянуто умови, що сприяли створенню та розвитку міжнародних та національних статистичних класифікацій. Детально розглянуто запропоновану Номенклатуру фінансових послуг з метою покращення збирання, оброблення, розповсюдження статистичної інформації та здійснення економіко-статистичного аналізу функціонування фінансових установ, обсягів наданих ними фінансових послуг на макроекономічному та регіональному рівнях.
 
The main trends of international and national statistical classifications are considered. The Nomenclature of financial services is considered in detail. The Nomenclature of financial services for better collecting, processing and distribution of statistical information as well as performing the economic-statistical analysis of functioning financial establishments has been worked out.

П. І. Шилепницькийдоктор економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, Чернівці

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Pavlo ShylepnytskyiDoctor of economic sciences, Associate professor, Department of International Economics, Yurii Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

CHARACTERISTICS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP’S EFFECTIVENESS

Стаття присвячена проблемі ефективності державно-приватного партнерства (ДПП). Співпраця держави та приватного бізнесу у формі державно-приватного партнерства виступає сьогодні важливим інструментом розвитку інфраструктури загального користування та надання пов’язаних послуг на противагу традиційним державним закупівлям. Саме тому питання ефективності ДПП посідає важливе місце в прийнятті рішення про використання даного механізму співпраці. У статті проведено порівняння державно-приватного партнерства з традиційними державними закупівлями. Дана характеристика державно-приватному партнерству як співпраці державного та приватного секторів в сфері розвитку інфраструктури та надання послуг. Дано визначення поняттю «вартість за гроші» (ВЗГ) як основному критерію ефективності проектів ДПП. Наведено систему показників, які характеризують ефективність угод державно-приватного партнерства окремо для державного та приватного секторів. Розглянуто питання діагностики галузі, в якій передбачається впровадження проектів державно-приватного партнерства.
 
The article is devoted to the problem of public-private partnership (PPP) efficiency. Cooperation between the state and private business in the form of public-private partnership stands nowadays a significant instrument of the common use infrastructure development and provision of related services contrary to the conventional public procurement. That’s why question of PPP effectiveness has a special place in making decision of using this mechanism of cooperation. In the article public-private partnership vs. conventional procurement is compared. The characteristic of public-private partnership as cooperation between public and private sectors in the sphere of infrastructure development and service provision is given. The “Value for Money” (VFM) as a main criterion of PPP project effectiveness is defined. System of indicators of public-private partnership agreements effectiveness for public sector as well as for private sector is proposed. Questions of industry diagnostics which are to be involved in PPP projects are considered.

Н. В. Якименко-Терещенкодоктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки підприємства та економічної теорії, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СПРИЙНЯТЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

N. V. Yakimenko-Tereshchenkodoctor of economic sciences, assistant professor, head of of business economics and economic theory Kharkov trade and economic institute of Kyiv national trade and economic university, Kharkiv

CLUSTER APPROACH TO PROVIDING INNOVATIVE SUSCEPTIBILITY ECONOMIC SYSTEMS

У статті обґрунтовано доцільність формування залізничного виробничо-логістичного кластеру, який створить підґрунтя забезпечення зростання інноваційної сприйнятливості залізничного транспорту України. Надано визначення та розкрито сутність діяльності залізничного виробничо-логістичного кластеру, подано результати порівняльної характеристики з транспортно-логістичним кластером. Доцільність формування залізничного виробничо-логістичного кластеру розкрито з позиції його соціально-економічної ефективності як на галузевому, так і на міжгалузевому рівнях. Діяльність залізничного виробничо-логістичного кластера сприятиме забезпеченню інноваційної сприйнятливості залізничного транспорту за рахунок  збільшення можливостей щодо реалізації перспективних інноваційних проектів, модернізації техніко-технологічної бази підприємств залізничного транспорту;оптимізації розподілу ресурсів на інноваційні розробки в галузі залізничного транспорту, формування інформаційної оболонки процесів економічного зростання та розвитку залізничного транспорту.
 
In the article the expediency of the formation of the railway production and logistics cluster, which will ensure the growth of an innovative susceptibility of Railway Transport of Ukraine. The definition and reveal the essence of the activities of the railway production and logistics cluster, given the results of the comparative characteristics of the transport and logistics cluster. The feasibility of production and the formation of the railway logistics cluster is disclosed in view of its social and economic benefits at the sectoral and cross-sectoral levels. Activity of railroad production and logistics cluster will promote innovative susceptibility of rail transport by increasing the opportunities for implementation of promising innovative projects, modernization of technical and technological base of railway transport; optimize the allocation of resources for innovation in the field of railway transport, the formation of an information shell processes of economic growth and development of railway transport.

В. В. Лойкод. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємства, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

V. V. LoykoDoctor of Econ. Sci., head of enterprise economics department of the Kiev national university of technologies and design, the city of Kiev

THREATS TO ECONOMIC SECURITY INDUSTRIAL ENTERPRISES: ESSENCE AND CLASSIFICATION

В статті узагальнено існуючі підходи до визначення терміну «загроза» українськими та зарубіжними вченими, виділено склад функціональних складових економічної безпеки підприємства та наведено характеристику кожної із них, класифіковано загрози економічній безпеці підприємства за виділеними функціональними складовими для цілей діагностики рівня економічної безпеки підприємства.
 
The article summarizes the existing approaches to the definition of the term "threat" Ukrainian and foreign scientists, isolated part of the functional components of economic security, shows the characteristics of each of them classified the threat of economic security for the selected functional components for the purpose of diagnosing the level of economic security.

О. М. Пєтуховапрофесор, д. е. н., завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики, Національний університет харчових технологійМ. К. Римаренкостудентка, Національний університет харчових технологій

АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПИВОВАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

O. M. PietukhovaProfessor, doctor of Economics, Head of the Department of Management of foreign trade and Logistic, National University of Food Technologies, KyivM. R. RymarenkoStudent, National University of Food Technologies, Kyiv

ANALYSIS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF UKRAINIAN BEER INDUSTRY

У статті розглянуто основні тенденції розвитку українського пивного ринку, зокрема проблематика даного ринку, особливості та перспективи розвитку. Виокремлено лідерів даного ринку. Визначено, що головними факторами, які впливають на пивоварну галузь, є купівельна спроможність населення, податкова політика держави, стан економіки країни, тощо.
Визначено роль та перспективи галузі в контексті забезпечення сталого розвитку економіки країни. Запропоновано посилення комунікаційної діяльності підприємств пивоварної галузі шляхом розвитку міні-пивоварень, розширення асортиментного портфелю пивних брендів, проведення активної рекламної політики.

In the article reviewed the main trends of the Ukrainian beer market, in particular the problematics of the market, its features and development prospects.The leaders of this market are distinguished. Determined that the main factors affecting the brewing industry is purchasing power, tax policy, the state of the economy, and so on.
The role and prospects in the context of sustainable development of the economy. A strengthening communications of enterprises of the brewing industry through the development of mini-breweries, diversification portfolio of beer brands, an active advertising policy.

І. С. Задорожнійдоктор технічних наук, професор, Східноєвропейський університет економіки і менеджментуА. М. Опаленкокандидат економічних наук, завідувач кафедри економічної кібернетики, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ ЦІЛЕЙ ЯК ЕТАП РЕАЛІЗАЦІЇ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

I. S. ZadorozhniiD.Sc in Engineering , professor, East European University of Economics and ManagementA. M. OpalenkoPhD, The Head of Economic Cybernetics  Department East European University of Economics and Management

TARGETS STRUCTURE MODELING AS THE PHASE OF IMPLEMENTATION OF BUSINESS RISK MANAGEMENT

У статті розглянуто підходи до означення категорії «управління ризиком». Підкреслено, що для ефективного управління ризиками виробничого підприємства необхідно враховувати стан зовнішнього та внутрішнього середовища економічної системи. Аналіз стану та динаміки виробничого підприємства, зокрема аналіз зовнішнього середовища та аналіз поточного стану (галузі діяльності та регіону) дає можливість побудувати модель структури цілей виробничого підприємства у вигляді спеціального типу графів – бінарного дерева. Побудована модель може бути використана в процесі прийняття рішень щодо управління ризиками.
 
The article deals with the approaches to the definition of the "risk management" category. It is necessary to take into account the condition of outside and inside environment of the economic system for efficient business risk management. The analysis of a business dynamics and condition that is outside environment analysis and  current condition (of the sector and region) analysis enables to create the model of the targets structure of a business in the form of a special type of graph - a binary tree. The offered model can be used in the decision making process in risk management.

А. О. Касичд. е. н., професор, зав. кафедри обліку, аналізу і аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

ВПЛИВ РІВНЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ БЮДЖЕТІВ НА РОЗВИТОК РЕГІОНІВ, КРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

A. O. KasychDoctor of Science (Economics), Professor, Head of the Department of Accounting, Analysis and Audit, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

EFFECT OF BALANCED BUDGET FOR REGIONAL DEVELOPMENT, THE COUNTRY UNDER DECENTRALIZATION

У статті досліджено проблему взаємозв’язку процесів формування бюджетів регіонів, країни та забезпечення сталого економічного розвитку; проаналізовано масштаби бюджетних дефіцитів, визначено умови збільшення доходів бюджетів в умовах децентралізації. Також наголошено, що у різних країнах на тому чи іншому етапі розвитку використовує держава витрати в якості важеля економічного розвитку. Досліджено особливості структури державних витрат України у порівнянні з іншими країнами в контексті формування бюджету розвитку. Проведено аналіз основних показників формування доходної частини місцевих бюджетів областей України, що дало можливість провести їх групування та визначити існуючі відмінності та перспективи сталого розвитку в умовах децентралізації.
 
The article is dedicated the problem of the relationship budgeting regions, countries and sustainable economic development; analyzed the scale of budget deficits, the conditions increasing revenue under decentralization. Also stressed that different countries at a given stage of development using state expenditure as a lever for economic development. The features of the structure of public spending in Ukraine compared with other countries in the context of the development budget. The analysis of the main indicators of budget revenues of local budgets Ukraine, which gave the opportunity to spend their grouping and identify the differences and prospects for sustainable development in the context of decentralization.

І. С. Грознийд. е. н., с. н. с., «Європейський університет»

НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ РЕІНЖИНІРИНГУ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. S. GroznyPh.D., European University

NECESSITY OF REENGINEERING PRODUCTION PROCESSES IN MANAGEMENT OF QUALITY DEVELOPMENT INDUSTRIAL ENTERPRISES

В ході дослідження визначено, що провідні промислові галузі України мають на сьогодні незадовільні показники розвитку. За останній рік відбулося стрімке зниження експорту нашої держави, скоротилося промислове виробництво, збільшилася кількість збиткових підприємств. Сполучною ланкою між усіма галузями промисловості виступає машинобудування. Воно ж є однією з бюджетоформуючих галузей української економіки. У структурі галузі найбільшу питому вагу займає важке машинобудування, у тому числі те, яке спеціалізується на виробництві обладнання для гірничої та металургійної промисловості, енергетичних блоків, підйомно-транспортного обладнання тощо.
На разі українські підприємства функціонують переважно в режимі підтримки поточного відтворення й не приділяють достатньо уваги своєму інноваційному розвитку та заходам розширеного відтворення. У зв’язку з цим актуальною проблемою сьогодні є розробка ефективних науково-методичних підходів до управління якістю розвитку промислових підприємств у цілому і машинобудівних зокрема. Тому в роботі запропоновано використання науково-методичного підходу до реалізації бенчмаркінгу виробничих процесів у рамках процесу реінжинірингу, за рахунок ієрархічної моделі бенчмаркінгу виробничих процесів промислового підприємства, побудованої на базі методу аналізу ієрархій, що дозволяє визначити ступінь ефективності виконання виробничого процесу на промисловому підприємстві.
Так, механзім використання бенчмаркінгу в управлінні якістю розвитку промислових підприємств, сформовано з ряду елементів, які на базі моделі забезпечення встановлення рівноваги між контурами управління якістю розвитку промислового підприємства дають змогу реалізувати процедуру бенчмаркінгу, що складається з інформаційно взаємопов’язаних і послідовних етапів: аналізу поточного стану параметрів контурів управління і факторів, що впливають на них; визначення об’єкта-орієнтира; ідентифікації пріоритетних виробничих процесів на основі порівняльної оцінки аналогічних показників підприємства-еталона; розробки програми реалізації результатів бенчмаркінгу з подальшим аналізом ефективності їх упровадження;
Акцентовано увагу, що в рамках проведення реінжинірингу також необхідно враховувати підхід до реалізації аутсорсингу виробничих процесів, в основу якого покладено оптимізацію виробничих процесів підприємства за рахунок відмови від повного циклу виробництва і зосередження на пріоритетних напрямках діяльності на базі побудованої ієрархічної моделі вибору оптимального аутсорсера, що надає можливість підвищити ефективність виробничого процесу промислового підприємства.
 
In the article determined that the leading industrial sector in Ukraine today are poor indicators of development. Last year there was a sharp decline in exports of our country, industrial production declined, the number of loss-making enterprises. The link between all industries serving engineering. It also is a budget-sector of the Ukrainian economy. The structure of the industry largest share is heavy engineering, including one that specializes in the manufacture of equipment for the mining and metallurgical industry, power units, handling equipment and so on.
In the case of Ukrainian enterprises operating primarily in support of the current playback mode and do not pay enough attention to their innovative development activities and expanded reproduction. In connection with this urgent problem today is to develop efficient scientific and methodological approaches to quality control of industrial engineering in general and in particular.
Therefore, the paper suggests the use of scientific and methodical approach to implementation of benchmarking of production processes in the process re-engineering, through the hierarchical model of benchmarking of production processes of industrial enterprise, based on the hierarchy analysis method, to determine the degree of effectiveness of the production process in an industrial plant.
Mechanism use of benchmarking in quality management of industrial enterprises, formed from a number of elements that are based on the model to ensure a balance between contours quality management of commercial enterprises enable to implement benchmarking process, which consists of information and interconnected successive stages: analysis of the current state parameter control loops and the factors affecting them; definition of object-orientation; identify priority industrial processes based on comparative assessment of impacts of similar-standard; program development implementation results benchmarking with subsequent analysis of the effectiveness of their implementation.
The attention that as part of the re-engineering also need to consider the approach to the implementation of outsourcing manufacturing processes, which is based on optimizing the production processes of the enterprise by eliminating the full cycle of production and focus on the priority areas of activity based on the constructed hierarchical model of choosing the best outsourcer that provides to increase efficiency of the production process of industrial enterprise.

І. Г. Ханіндоктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЗМІН СВІТОВОГО РИНКУ ОЗБРОЄНЬ

I. G. KhaninDoctor of Economic Science, professor of international economics, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

REALIZATION OF EXPORT POTENTIAL OF UKRAINIAN MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX IN THE CONTEXT OF CHANGES IN THE WORLD ARMS MARKET

У статті обґрунтовано необхідність розвитку експортного потенціалу військово-промислового комплексу України. Оцінено загальну кон’юнктуру світового ринку озброєнь та його зміни, зокрема підвищення рівня відкритості, комодитизація, встановлення «ринку покупця». Проаналізовано участь України у світовому ринку озброєнь. Сформулювано пропозиції щодо реалізації та розвитку експортного потенціалу військово-промислового комплексу України.
 
This article justifies the relevance to develop export potential of Ukrainian military-industrial complex. It evaluates overall state of the world arms market and its changes, in particular improving the level of commoditization transparency, the establishing the "buyer's market", etc. The article analyzes participation of Ukraine in the global arms market. It formulates proposals for realization and development of export potential of Ukrainian military-industrial complex.

К. С. Жадькодоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємств  Університету митної справи та фінансів

МОНІТОРИНГ, ДІАГНОСТИКА ТА КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

K. S. ZhadkoPhD, Professor, Head Department of Economics University of Customs and Finance

MONITORING , DIAGNOSTICS AND CONTROL SYSTEM CONTROLLING THE ACTIVITIES OF BUSINESSES

В статті запропоновано використання моніторингу, діагностики та контролю у системі контролінгу діяльності суб’єктів підприємницької діяльності. Обгрунтовано принципи і систему понять контролінгу діяльності суб’єктів підприємницької діяльності.
 
In the article the use of monitoring, diagnostics and control system controlling the activities of businesses. The principles and concepts of the system of controlling the activities of businesses.

О. В. Чеберякод. і. н., к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, УкраїнаМ. А. Кривовязаспірантка кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

O. V. CheberyakoDoctor of History, Ph.D., assistant professor of finance and credit, Taras Shevchenko National University of Kyiv, UkraineM. A. KryvovyazPh.D. student of Department of finance and credit in economic faculty Taras Shevchenko National University of Kyiv, m. Kyiv, Ukraine

STRUCTURAL ELEMENTS OF THE SYSTEM OF PROVISION FINANCIAL SAFETY OF COMPANY

У статті наведені результати ґрунтовного дослідження сутності основних елементів системи забезпечення фінансової безпеки підприємства. Висвітлено основні функції та задачі кожної складової. Зокрема проаналізовано такі структурні елементи системи забезпечення фінансової безпеки суб’єкта підприємницької діяльності, як: фінансова діагностика, інформаційне забезпечення, управління фінансовими ризиками, фінансові важелі та методи забезпечення безпеки, підсистема контролю та оцінки результатів. Також у статті проаналізовано основні складові кожної підсистеми та задачі, що постають перед ними. Крім того, у статті висвітлено взаємозв’язок між підсистемами, мета їх діяльності, як в цілому, так і кожної підсистеми. Визначено підсистему контролю та оцінки результатів, як основну складову, що пов’язує усі ланки системи забезпечення фінансової безпеки підприємства та контролює ефективність функціонування системи в цілому.
 
The article contains a thorough study, of the essence of basic elements of the system of provision financial safety of company and defined the main functions and tasks of each component. In particular also analyzed such structural elements of the system of provision of financial safety of company as financial diagnosis, information, financial risk management, financial instruments and methods of security control subsystem and evaluation. Defined main components of each subsystem and task encountered by them. Also in article highlights interconnection between the subsystems, the purpose of their activity in general and the purpose of each subsystem. Defined subsystem of control and evaluation of results as the basic component that connects all parts of the system providing financial safety of enterprise and controls effective functioning of system as a whole.

А. В. Колодійчукк. е. н., доцент, Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Ужгород

ПРОЦЕСІЙНЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

A. V. KolodiychukPh.D., Associate Professor, Uzhgorod Trade and Economic Institute of Kyiv National Trade and Economic University

PROCESSION REGULATORY SUPPORT OF IMPLEMENTATION OF THE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE NATIONAL ECONOMY

У статті здійснено аналізування змісту процесійного законодавчого і нормативно-правового забезпечення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в національній економіці, виявлені його сильні та слабкі сторони. Виділено етапи розвитку даного законодавчого блоку в Україні, визначено особливості кожного з цих етапів. Автором запропоновано структурну схему нормативно-правового забезпечення інтрузії інформаційно-комунікаційних технологій у галузі національної економіки, а також показано місце ризиків їх впровадження у вітчизняній нормативно-правовій базі регулювання розвитку ІКТ. Визначено макроефекти від реалізації діючої в країні Національної програми інформатизації та охарактеризовано її ефективність. Крім того, запропоновано і обґрунтовано напрямки удосконалення процесійного законодавства з розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в Україні. Охарактеризовано механізм захисту інтересів держави як суб’єкта інформатизації.

In the article the contents of procession legal and regulatory support for the implementation of information and communication technologies in the national economy is analyzed, its strengths and weaknesses are revealed. The stages of development of this legal unit in Ukraine are highlighted, the peculiarities of each of these stages are defined. The author proposed structural scheme of regulatory support of intrusion of information and communication technologies in the national economy, and also showed the place of risks for their implementation into the domestic legal framework of regulating the development of ICT. Macro effects from the implementation of the current country's National Informatization Program are determined and its effectiveness is characterized. In addition, directions of improvement of procession legislation on information and communication technologies development in Ukraine proposed and justified. Mechanism for protection of the state interests as the subject of informatization is characterized.

Л. В. Батченкодоктор економічних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв, м. КиївТ. В. Князєвакандидат економічних наук, доцент Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, м. Київ

СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА: ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ТА ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇНИ

L. V. BatchenkoDoctor of Science in Economics, Professor Kyiv National University of Culture and Arts, KyivT. V. KniazievaCandidate of Science in Economics, Associate Professor National Pedagogical University M.P. Dragomanova, Kyiv

STRUCTURAL POLICY OF NATIONAL ECONOMY AND NATIONAL ENVIRONMENTAL POLICY, INTERDEPENDENCE AND IMPACT ON COMPETITIVENESS OF THE COUNTRY

В роботі удосконалено поняття екологічної реструктуризації економіки як фактора забезпечення еколого-економічної безпеки і сталого розвитку на основі системного підходу, що включає соціальні, економічні та екологічні умови і можливості природного потенціалу та виробничої сфери, спрямованих на раціональне природокористування, відтворення природно-ресурсного потенціалу країни, вирішення глобальних проблем природокористування при збереженні пріоритету зростання економічних результатів країни та підвищення конкурентоспроможності на зовнішньому ринку. Розвинуто уявлення про взаємозалежність структурної та екологічної політик держави, що має на меті зміцнення конкурентоспроможності, поліпшення інфраструктури, сприяння вільній торгівлі і антимонопольній політиці, створення сприятливого політичного і культурного клімату.
 
In the paper improved the concept of ecological restructuring of the economy as a factor of ensuring the environmental and economic security and sustainable development through a systematic approach that includes social, economic and environmental conditions and the possibility of natural potential and production sector aimed at environmental management, restoration of natural-resource potential, solve global problems of nature while maintaining the priority growth of economic performance and competitiveness on the international market. Developed understanding of the interdependence of structural and environmental policy, which aims to strengthen competitiveness, improve infrastructure and promote free trade and antimonopoly policy, creating a favorable political and cultural climate.

О. В. Пащенкокандидат економічних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниО. Б. Жаріковакандидат економічних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ ФОРМ АГРОБІЗНЕСУ

O. V. Pashchenkocandidate of economic science, National University of Life and Environmental Science of UkraineО. В. Zharikovacandidate of economic science, National University of Life and Environmental Science of Ukraine

FUNCTIONING OF SMALL FORMS OF AGROBUSINESS

У багатьох країнах основними товаровиробниками є малі форми господарювання, які виробляють 60-80% ВВП, і забезпечують близько 70 % працюючого населення робочими місцями. Мале підприємництво сприяє формуванню добросовісного конкурентного ринку, виробляючи широкий асортимент високоякісних товарів та надання послуг. Значимість його в аграрному секторі вимагає уваги державних органів, науковців і громадських організацій. Малі форми господарювання мають бути забезпечені необхідними соціально-економічними умовами ведення товарного виробництва. Так у галузі тваринництва малі форми підприємницької діяльності мають створювати молочні ферми, діяльність яких має відповідати європейським стандартам, дотримання норм, які стосуються охорони навколишнього середовища й безпеки споживання молочної продукції. Не дивлячись на те, що частка господарств населення України в загальному обсязі виробленого молока всіма категоріями господарств становила 76 %, його виробництво потребує капітальних вкладень. Важливим напрямком покращення ефективної діяльності малих форм господарювання є кооперація. Обслуговуючі кооперативи можуть організувати збут та переробку продукції, забезпечити ферми кормами, технічними засобами та новітніми технологіями, а це сприятиме збільшенню продуктивність праці та економічній ефективності кожного члена обслуговуючого кооперативу.
 
In many countries the main producers are small farms that produce 60-80% of the GDP and provide about 70% of the working population with jobs. Small business contributes to the formation of a fair competitive market, producing a wide range of quality goods and services. The significance of this in the agricultural sector requires the attention of state authorities, scientific and public organizations. Small farms should be provided with the necessary socio-economic conditions of commodity production. So in the livestock industry small form of business needs to create dairy farms, the activities of which correspond to the European standards, observance of norms related to the protection of the environment and the safety of consumption of dairy products. Despite the fact that the proportion of households of Ukraine in the total production of milk by all categories of farms amounted to 76 %, its production requires capital investment. An important direction of improving the effective activity of small farms is cooperation. Service cooperatives may organize marketing and processing of products, provide farm feeds, technical means and advanced technology, and this will help increase productivity and economic efficiency of each member of the service cooperative.

О. М. Рудаковкандидат економічних наук, ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая», м. Київ

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЦІНИ ЗАЛУЧЕНИХ РЕСУРСІВ В РАМКАХ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПРОЦЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ

Oleksandr Rudakovcandidate of Economics, the academician Yuriy Bugay International Scientific and Technical University, Kyiv

METHODOLOGY FOR CALCULATING THE PRICE OF ATTRACTED RESOURCES IN THE CONTEXT OF EFFICIENT INTEREST RATE POLICY

О. Н. Рудаковкандидат экономических наук, ЧВУЗ «Международный научно-технический университет имени академика Юрия Бугая», г. Киев

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕНЫ ПРИВЛЕЧЕННЫХ РЕСУРСОВ В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ

У статті освітлюються питання визначення ролі депозитного відсотку у формуванні і реалізації процентної політики банку. Як один з найважливіших факторів, що цікавить клієнтів, відсоткова ставка по депозитам, визначається не тільки політикою банку, але повинна задовольняти вимоги потенційних споживачів депозитних продуктів з урахуванням усіх факторів, що впливають на реальну ціну депозиту. Для цього банк повинен визначати номінальну, індикативну (реальну) і базову ставку депозитного проценту, яка враховується банком при визначенні ціни кредитних продуктів.
 
The article highlights the issues of definition of the role of deposit interest in the development and implementation of interest rate policy of the bank. As one of the most important factors for customers, the interest rate on deposits is determined by the policy of the bank. It must meet the requirements of potential consumers of deposit products taking into account all factors affecting the real price of the deposit. For this purpose the bank must determine the nominal, indicative (real) and the base rate of deposit interest that is taken into account by the bank by determining the price of credit products.
 
В статье освещаются вопросы определения роли депозитного процента в формировании и реализации процентной политики банка. Как один из важнейших факторов, интересующих клиентов, процентная ставка по депозитам определяется не только политикой банка, но и должна удовлетворять требования потенциальных потребителей депозитных продуктов с учетом всех факторов, влияющих на реальную цену депозита. Для этого банк должен определять номинальную, индикативную (реальную) и базовую ставку депозитного процента, которая учитывается банком при определении цены кредитных продуктов.

В. М. Зайцевак. пед. н., доцент, професор кафедри управління фізичною культурою, спортом та туризмом, Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяТ. С. Куклінак. е. н. доцент, доцент кафедри міжнародного туризму, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

РОЛЬ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ В ПІДВИЩЕННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ

V. M. Zaytsevacandidate of pedagogical Sciences, associate Professor, Professor of Department of physical culture, sport and tourism, Zaporizhzhya national technical UniversityT. S. Kuklinacandidate of economic Sciences, associate Professor, associate Professor of international tourism, Zaporizhzhya national technical University

THE ROLE OF HOTEL ENTERPRISES OF ZAPOROZHYE REGION IN INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE REGION

Розглянуто інвестиційна привабливість підприємства як комплексний показник, що характеризує доцільність інвестування коштів у підприємство. Проаналізовано інвестиційну привабливість Запорізької області та сформовано низку рекомендацій, реалізація яких сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості. Розглянуто сучасний стан ринку готельних послуг Запорізької області та виявлено, що інвестиції в готельний бізнес завжди актуальні і виправдані.
 
Considered investment attractiveness of the enterprise as a complex indicator of the advisability of investing in the company. Analyzed investment appeal of Zaporizhzhya region and generated a number of recommendations, implementation of which will contribute to the increase of investment attractiveness. Considers the current state of the market of hotel services of Zaporizhzhya region and revealed that investment in the hotel business is always relevant and justified.

І. Р. Безпалькок. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та маркетингу у ВПК, Українська академія друкарства, м. Львів

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ УМОВАХ

I. R. Bezpal’koPh. D. (Econ.), assistant professor of the Department of Enterprise Economics and Marketing, Ukrainian Academy of Printing, Lviv

ANALYSIS OF THE COMPETITIVENESS OF TAX SYSTEM OF UKRAINE IN THE MODERN GLOBALIZATION CONDITIONS

У статті узагальнено позитивні та негативні наслідки впливу глобалізаційних процесів на податкову систему країни. Проведено аналіз конкурентоспроможності податкової системи України на основі міжнародних рейтингів. Визначено, що низькі позиції рейтингу України зумовлені значною корумпованістю усіх рівнів виконавчої влади, низьким захистом прав власності та слабким розвитком інвестиційної сфери. Ознаками податкової системи України, що створюють несприятливе середовище для бізнесу, є нестабільне податкове законодавство, значні витрати часу на ведення податкового обліку, високий загальний рівень податкового навантаження та нерівномірний його розподіл між платниками, неврегульованість надання податкових пільг та переважно фіскальний характер податкової системи. На основі аналізу останніх тенденцій податкових змін у країнах ЄС визначено подальші напрями реформування вітчизняного податкового законодавства.
 
The positive and negative influence of globalization on the tax system of the country have been generalized. The competitiveness of Ukraine's tax system based on international ratings has been analyzed. Determined that the low-ranking positions of Ukraine caused considerable corruption at all levels of executive power, low protection of property rights and weak development of investment sphere. Signs of the tax system in Ukraine, which create an unfavorable environment for business, are unstable tax legislation, a significant amount of time on tax accounting, a high overall tax burden and its unequal distribution among taxpayers, unresolved tax benefits and mainly fiscal nature of the tax system. The future directions of reforming of the native tax legislation, based on analysis of the latest trends of tax changes in the EU, have been determined.

В. О. Шаповаловк. е. н., доцент кафедри економічної теорії та прикладної економіки, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава

АКЦІОНЕРНИЙ СЕКТОР ЯК СИСТЕМНО-СТРУКТУРНА ЦІЛІСНІСТЬ РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

V. O. ShapovalovPhD in Economics, associate professor of Department of Economics Theory and Applied Economy, Higher Educational Establishement within Ukoopspilka «Poltava University of Economics and Trade», Poltava, Ukraine

THE EQUITY SECTOR AS THE SYSTEM-STRUCTURE INTEGRITY OF MARKET ECONOMY

У статті розкриваються сутнісні характеристики акціонерного сектора як системно-структурної цілісності сучасного ринкового господарства. В основу теоретичного аналізу суперечностей розвитку акціонерних відносин покладено методологію суспільного відтворення, яка ґрунтується на використанні принципів детермінізму, системності та абстрактно-логічного підходу. Показано, що ґенеза акціонерного сектора в системно-структурну цілісність зумовлена вирішенням ряду суперечностей, наукове пізнання яких дає можливість розкрити якісні та кількісні зміни у структурі, зв’язках і механізмі функціонування акціонерного сектора. Встановлено, що цілісність акціонерного сектора забезпечує відповідний механізм функціонування, який поєднує у собі ринкові та державні регулятори. Зроблено висновок, що подальший розвиток національної моделі акціонерних відносин можливий за рахунок впровадження дієвої політики, яка забезпечить перетворення акціонерного сектора у каталізатор економічного розвитку країни.
 
The article deals with the essence characteristics of the equity sector as the system-structure integrity of the modern market economy. Methodology of social reproduction which is grounded on the determinism principles using, system and abstract-logic approach is in the basis of the contradictions development analysis in the joint relations. The article shows that the genesis of the equity sector in the system-structure integrity is determined by solving a number of contradictions, their scientific perception will enable to disclose the qualitative and quantitative changes in the structure, connections and functional mechanism of the equity sector. We proved that the integrity of the equity sector provides corresponding functional mechanism which connects two state regulators in itself. There was made the conclusion that the further development of the national model for joint relations is possible due to the efficient policy, securing the equity sector transformation into the catalyst of economic development in Ukraine.

К. П. Черненокк. е. н., доцент (б.в.з.) кафедри фінансів і кредиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ВПЛИВ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ НА ЕКОНОМІЧНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ

K. P. Chernenokcand. sc. (econ.), assoc. prof. of the department of finance and credit, Petro Mohyla Black Sea State University

INFLUENCE OF PENSION REFORM ON THE ECONOMIC SITUATION IN UKRAINE

Здійснено аналіз впливу реформування пенсійної системи України на економічну ситуацію в країні. Проведене дослідження дало змогу систематизувати зміни у сфері пенсійного забезпечення, які відбулися з запровадженням основних законів, що регулюють зазначену сферу, а саме: «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Недержавне пенсійне забезпечення», «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи». Окрім того, досліджено вплив реформування національної пенсійної системи на загальноекономічну ситуацію в країні, у тому числі розвиток фінансового ринку. Це дозволило довести, що перспективним напрямом розвитку пенсійної системи України має бути посилення накопичувальних принципів у пенсійному забезпеченні, що сприятиме використанню пенсійних коштів в якості інвестиційних ресурсів. Отримані результати дослідження можуть бути використані при формуванні програм соціально-економічного розвитку держави в частині удосконалення національної системи пенсійного забезпечення.
 
The influence of pension reform in Ukraine on the economic situation in the country is analysed. The research made it possible to identify changes in pension provision, which introduced with basic pension laws, namely: “On Compulsory State Pension Insurance”, “On Non-State Pension Provision”, “On Measures To Ensure The Legislative Reform Of The Pension System”. In addition, the influence of the national pension system reform in the overall economic situation in the country, including the development of the financial market is investigated. It proves that promising direction of development of Ukraine's pension system should be to enhance accumulation components being involved and used as investment resources. The findings of the article can be used in the formation of socio-economic development in terms of improvement of the national pension system.

К. О. Утенковак. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

ТРАНСФОРМАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ В УМОВАХ ГАРМОНІЗАЦІЇ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

K. O. UtenkovaCandidate of economic sciences, assistant professor of the chair of accounting and audit of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev, Kharkiv

TRANSFORMATION OF ACCOUNTING OF NONCURRENT ASSETS IN THE CONDITIONS OF HARMONIZATION WITH INTERNATIONAL STANDARDS

Стаття присвячена проблемам визначення ступеню відповідності обліку необоротних активів в Україні вимогам міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності, а також пошуку єдиних підходів до трансформації інформації щодо необоротних активів.
Автор здійснює порівняльний аналіз вимог ряду міжнародних стандартів обліку і звітності та їх вітчизняних аналогів. Зокрема, виділено особливості обліку таких аспектів як: основні засоби, нематеріальні активи, інвестиційна нерухомість, оренда, придбання, безоплатна передача необоротних активів тощо. За результатами проведеного дослідження визначено, що сучасний стан обліку необоротних активів і відображення інформації про них у фінансовій звітності в Україні певною мірою відповідає вимогам міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і звітності, але й має суттєві розбіжності.
Особлива увага приділена проблемам трансформації інформації щодо необоротних активів. Розглянуто етапи трансформації звітної інформації у цілому, а також висвітлено власне бачення щодо трансформації необоротних активів.
 
The article is concerned with the problems of the determining the level of correspondence of noncurrent assets accounting to the requirements of International Accounting Standard  (IAS) and International Financial Reporting Standard (IFRS) as well as the search of common approaches to the transformations of information as to the main assets.
The author makes the comparative analysis of a number of  International Accounting Standard and International Financial Reporting Standard and their national analogous ones. The peculiarities of accounting such aspects as: main assets, intangible assets, lease, purchase, circulation of noncurrent assets without payment, etc. It has been defined that the modern state of accounting main assets and reflection information about them in financial statements in Ukraine corresponds to the requirements of IAS and IFRS but has essential divergences.
Special attention has been paid to the transformations of information as to the noncurrent assets. The stages of transforming accounting information as a whole have been considered as well as the author`s view of transforming main assets.

О. Є. Федорченкок. е. н., доцент кафедри обліку підприємницької діяльності, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ДОСВІД АДАПТАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ДО ВИМОГ ЕС

O. FedorchenkoCandidate of Sciences (Economics), Docent of Entrepreneurship Activities Accounting Department of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

EXPERIENCE OF TAX POLICY AND TAX ADMINISTRATION ADAPTATION TO EU REQUIREMENTS

У статті висвітлено місце податкової політики у загальноекономічній політиці держави, узагальнено основні аспекти удосконалення податкової політики держави. Досліджено проблеми адміністрування податків в системі економічних відносин Європи та України, з метою забезпечення своєчасного наповнення бюджету держави у необхідному обсязі за рахунок податкових надходжень при мінімальному негативному впливі на економічну діяльність платників податків. Проаналізовано особливості розвитку національної податкової системи задля прискорення процесу інтеграції України у світову спільноту. Обґрунтовано необхідність адаптації вітчизняного податкового законодавства до вимог ЄС, як процесу розробки і прийняття нормативно-правових актів та створення умов для їх належного впровадження і застосування з метою поступового досягнення повної відповідності права України до європейського права.
 
The place of tax policy within general economic policy of the state is highlighted, the main aspects of tax policy improvement are summarized in the article. The problems of tax administration within the system of economic relations between Europe and Ukraine, aimed at the purpose of timely filling of the state budget in the required amount by tax revenues with minimal negative impact on economic activity of taxpayers are explored. The distinguishing features of the national tax system to accelerate the process of Ukraine’s integration into the world community are described. The necessity of adapting of the national tax legislation with EU requirements, as the process of development and adoption of legal acts and creating conditions for their proper implementation and application with the aim of step-by-step achieving of full compliance of the law of Ukraine to the European one.

П. М. Фугелок. е. н., асистент кафедри фінансів і кредиту Подільського державного аграрно-технічного університету

СУТНІСТЬ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

P. FugeloAssistant Department of Finance and Credit State Agrarian and Engineering University in Podilya

NATURE, ORGANIZATION  AND WAYS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF BUDGET CONTROL AT LOCAL LEVEL

У статті акцентовано увагу на понятті «бюджетний контроль» та вказані його відмінності від фінансового контролю. Визначено завдання бюджетного контролю. Досліджено основні нормативно-правові акти з питань здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на місцевому рівні. Розглянуто види бюджетного контролю. Вивчено функції органів наділених контрольними повноваженнями у сфері місцевих фінансів. Проаналізовано різні підходи щодо визначення форм і методів бюджетного контролю. Розкрито  поняття "неефективне управління бюджетними коштами" та критерії ефективного використання бюджетних коштів. Розглянуто нормативно-правові акти, в яких визначена відповідальність за неефективне використання бюджетних  коштів і порушення бюджетного законодавства. Досліджено основні проблеми у  системі бюджетного контролю в Україні і запропоновано напрямки їх вирішення.
 
The article focuses on the concept of "budgetary control" and specifies its differences from financial control. The task of budgetary control has been defined. Research has been conducted on the basic regulations on the verification of compliance budget legislation at the local level. The paper considers various types of budget control. The author has investigated the functions of the authorities vested with powers to control local finance. Different approaches to defining the forms and methods of budget control have been analyzed.
The notion of "ineffective budget fund management" and the criteria for the efficient use of public funds have been explicated. Regulations  setting out responsibility for inefficient use of budget funds and violations of budget legislation have been studied. The basic problems in the system of budgetary control in Ukraine have been identified and ways to solve them have been suggested.

В. М. Антоненкок. е. н., доцент, кафедри обліку, фінансів та економічної безпеки, Донецький національний технічний університет, м. КрасноармійськС. С. Пєвтієвамагістрант кафедри обліку, фінансів та економічної безпеки, Донецький національний технічний університет, м. Красноармійськ

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

V. M. AntonenkoPhD (Economics), Associate Professor, Department of Accounting, Finance and Economic Security, Donetsk National Technical University, Krasnoarmiis'kS. S. PеvtievaMaster of the Department of Accounting, Finance and Economic Security, Donetsk National Technical University, Krasnoarmiis'k

SYSTEM OF FINANCIAL SUPPORT ECONOMIC SECURITY

В статті підтверджується актуальність та необхідність вивчення питання системи забезпечення фінансово-економічної безпеки діяльності вітчизняних підприємств. Проаналізовано та узагальнено теоретичні аспекти у сфері системи забезпечення фінансово-економічної безпеки. Проведено аналіз точок зору різних науковців, щодо визначення терміну «фінансово-економічна безпека підприємства». Виділено основні складові системи забезпечення фінансово-економічної безпеки. Розглянуто декілька підходів до типів стратегії безпеки.
 
The article confirmed the urgency and the need to examine the system of financial and economic security of domestic enterprises. Analyzed and summarized the theoretical aspects in the system of financial and economic security. The analysis of the various points of view of scientists regarding the definition of "financial and economic security". The main components of the system of financial and economic security. We consider several approaches to the types of security strategy.

А. А. Жигірьк. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики і фінансів Бердянського державного педагогічного університету, м. Бердянськ

МЕТОДИ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ РИЗИКУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

A. A. ZhigirPh.D., Associate Professor of Economic Cybernetics and Finance Department Berdyansk State Pedagogical University

METHODS OF QUANTITATIVE RISK ASSESSMENT OF ENTERPRISE’ ECONOMIC DEVELOPMENT

Управління ризиком – це, по-перше, правильність та достовірність розрахунків ступеня ризику, який постійно загрожує майну, фінансовим результатам господарської діяльності підприємств.
На основі одержаної інформації розробляються різні варіанти ризикового вкладення капіталу і здійснюється оцінка їх оптимальності шляхом порівнювання очікуваного прибутку та розміру ризику. Це дозволяє правильно підібрати стратегію та прийоми управління ризиком. Проте, остаточне рішення щодо вибору варіанту прийняття ризику або ризикового вкладання капіталу повинен приймати керівник, який бере на себе всю відповідальність за здійснення рішення.
При цьому повинна бути вироблена певна політика підприємства по відношенню до ризиків. Частота виникнення того чи іншого ризику залежить як від розміру прибутку, який хоче отримати підприємство, так і від наявності у нього коштів.
 
Risk management is, first, the correctness and accuracy of risk calculations, which constantly threatens the property, financial results of economic activity.
Based on the received information various options for risk capital investments are developed and assessing their optimum by comparing the size of the expected profit and risk is realized. This allows to choose the right strategy and risk management techniques. However, the final decision on the choice of alternative risk-taking or risk capital investment should take a CEO who takes full responsibility for the decision.
Thus a certain enterprise anti-risks policy should be created. The frequency of occurring this or that risk depends on the profit the company wants to get and from the funds availability.

Д. Ю. Венцковськийк. е. н., завідувач сектору зовнішньоекономічної безпеки відділу економічної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень, м. Київ

ІМПОРТОЗАЛЕЖНІСТЬ ВНУТРІШНЬОГО ТОВАРНОГО РИНКУ У КОНТЕКСТІ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

D. VentskovskyyPh.D., Head of the sector of Foreign Economic Security, National Institute for Strategic Studies, Kyiv

DEPENDENCE ON IMPORTS OF DOMESTIC COMMODITY MARKET IN THE CONTEXT OF THREATS TO ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

Нехтування національними інтересами у питаннях розвитку внутрішнього ринку призвело до посилення імпортозалежності. В Україні створено максимально сприятливі умови для нарощення імпортозалежності та пригнічення національних виробників у ключових видах економічної діяльності.
Чинниками подальшої ескалації загроз є незадовільний стан конкурентоспроможності вітчизняних виробників, незадовільна якість державного стратегічного планування розвитку, низька прогнозованість умов функціонування на внутрішньому ринку, фінансова слабкість та відсутність доступу національних виробників до довгострокових фінансових ресурсів, низький рівень інвестування у реальний сектор економіки, пригнічення економічної активності, неефективна система оподаткування, нерезультативність політики імпортозаміщення, в тому числі в частині її незабезпеченості фінансовими механізмами, висока імпортозалежність безпосередньо національних виробників, циклічне збільшення інфляційного тиску, критичний рівень проникнення корупції у сферу державного регулювання, утримання високого рівня контрабандних потоків.
Чіткі і послідовні рішення у питаннях протидії загрозам економічної безпеки в умовах зростаючої імпортозалежності внутрішнього товарного ринку України мають відповідати державним пріоритетам розвитку. Без системного та комплексного підходу до формування та реалізації принципово нової економічної моделі розвитку внутрішнього ринку, країна відтворюватиме економічну модель виживання.
 
Failure to national interests in the development of the internal market has led to increased dependence on imports. In Ukraine created the most favorable conditions for increasing dependence on imports and suppression of domestic producers in key economic activities. The factors are further escalation of threats are: the poor state of competitiveness of domestic producers, poor quality of strategic planning, low predictability of operating conditions in the domestic market, the financial weakness and lack of long-term financial resources for national producers, low levels of investment in the real economy, suppression of economic activity, inefficient tax system, the effectiveness of import substitution policies, high dependence on imports, cyclical inflationary pressures increase, the critical level of penetration of corruption in government regulation, the maintenance of a high level of contraband flows.
Successive decisions in combating threats to economic security must comply with state development priorities. Without a systematic and comprehensive approach to the development and implementation of principally new economic model of development of the internal market, the country plays an “survival” economic model.

Н. В. Гусарінак. е. н., доцент без вченого звання кафедри економіки та організації виробництва, Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв

ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЗА КРИТЕРІЄМ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

N. V. Gusarinacandidate of economic sciences, docent, National University of Shipbuilding

EVALUATION OF THE USE OF PRODUCTION PERSONNEL AT MACHINE-BUILDING ENTERPRISES BY THE CRITERION OF PRODUCTIVITY

В статті виконано оцінку використання виробничого персоналу на машинобудівних підприємствах за допомогою використання кореляційно-регресійних методів, що істотно розширює і поглиблює аналіз продуктивності праці виробничого персоналу підприємства.
Однією з вирішальних умов підвищення ефективності виробництва є зростання продуктивності праці. Це зростання забезпечує збільшення випуску промислової продукції, прискорення оборотності виробничих фондів промисловості, зниження витрат виробництва і зростання рентабельності. Рівень та динаміка продуктивності праці тісно пов’язані з тим, на скільки повно та масштабно реалізуються на різних рівнях економіки фактори їх позитивних змін.
Використання даного методичного підходу дозволять залучити до аналізу велику кількість промислових підприємств та визначити кількісний вплив усієї сукупності досліджуваних і кожного окремого фактора на продуктивність праці з урахуванням взаємозв'язку факторів один з одним.
 
In the article the estimation using production staff on machine-building enterprises through the use of correlation and regression methods, which significantly broadens and deepens the analysis of the productivity of the production personnel.
One of the key conditions for improving the production efficiency is productivity growth. This growth provides an increase in industrial production, accelerate the turnover of assets industry, reduce production costs and increase profitability. The level and dynamics of labor productivity is closely related to the fact how many full scale and implemented at different levels of the economy factors of positive change.
Use of this methodological approach will involve the analysis of a large number of industrial and determine the quantitative impact of the totality of patients and each factor productivity factors considering the relationship with each other.

І. В. Сегедак. е. н., доцент, Національний технічний університет України «КПІ»

ЕКОНОМІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ КОМПЛЕКС

І. V. SеgеdаPhD, National Technical University of Ukraine “Kyiv Politechnic Institute”, Kyiv

ECONOMICAL DEFINITION OF NATURAL RESOURCE COMPLEX

У статті досліджено та узагальнено існуючі у науковій літературі позиції щодо категорії «природно-ресурсний комплекс». Представлена класифікація комплексів різних рівнів інтеграції, які є в Україні. Визначені теоретико-методологічні підходи щодо його тлумачення та подане авторське бачення сучасного змісту поняття «природно-ресурсний комплекс», що дає змогу виділити його характерні особливості. В роботі представлена структура природно-ресурсного потенціалу комплексу: за територіальною ознакою, за компонентною ознакою, організаційна та функціональна.
 
The article explored and summarized existing scientific literature positions in the category of "natural resource complex." Presented the classification  systems at various levels of integration, which are present in Ukraine. Article identified theoretical and methodological approaches to its interpretation and given the author's vision of the modern meaning of "Natural-resource complex", which allows to allocate there characteristics. The article shows the structure of natural resources complex: on the territorial basis, organizational and functional.

О. П. Мульскак. е. н., молодший науковий співробітник відділу соціально-гуманітарного розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України», м. Львів

МОБІЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ

O. Р. MulskaPhD in economic sciences, Junior Researcher, Department of social and humanitarian development of the region, State institution «Institute of regional research named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine»

THE PORTABILITY OF SOCIAL PROTECTION OF LABOR MIGRANTS

У статті розглянуто основні труднощі формування системи соціального захисту мігрантів в Україні, як країни-донора. Досліджено підходи до формування системи соціального захисту трудових мігрантів, що дозволяють гарантувати права мігрантів у сфері охорони здоров’я, освіти, страхування (у разі інвалідності або безробіття) чи пенсійного забезпечення. Ідентифіковано чотири компоненти соціального захисту трудових мігрантів – доступ до соціального забезпечення в приймаючих країнах і країнах походження, мобільність соціального захисту трудових мігрантів, умови на ринку праці як для мігрантів у приймаючих країнах, так і процес найму на роботу для мігрантів у країнах походження, доступ до неформальних мереж. Обґрунтовано необхідність розширення соціального захисту за рамки національного законодавства для тих трудових мігрантів за кордоном, які мають відношення та зв’язок з Україною (у т.ч. роботодавців, які мають соціально-трудові відносини з іншими роботодавцями країни-донора, кадрові агентства, які зобов’язані гарантувати право на пролонгацію соціального захисту їх працівників-мігрантів, шляхом оплачування різних соціальних внесків).
 
In the article the main difficulties of formation of system of social protection of migrants in Ukraine, as a donor country, are described. The approaches to the formation of the system of social protection of migrant workers are investigated, guaranteeing migrants' rights to healthcare, education, insurance (in case of disability or unemployment) or pension. Four components of social protection of labour migrants are identified. They are access to social security in host countries and countries of origin, mobility of social protection of migrant workers, conditions in the labour market for migrants in host countries and the recruitment process for migrants in countries of origin, access to informal networks. The necessity of the extension of social protection is justified, beyond the national legislation for labour migrants abroad, who have the attitude and the relationship with Ukraine (including employers who have labour relations with other employers in the donor country, the recruitment agencies, which are obliged to guarantee the right to extend their social protection of migrant workers, through purchases of various social contributions).

О. В. Майстренкоканд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту та бізнесу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ: ЗАХІДНИЙ ДОСВІД

O. V. MaistrenkoAssociate professor, management and business department, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTING: WESTERN EXPERIENCE

В статті розглянуті питання теоретичних, практичних аспектів і методологічних основ соціально відповідального інвестування. Об'єктом дослідження є процеси розвитку соціально відповідальних інвестицій (СВІ) західних країн. У процесі підготовки даної статті були використані сучасні методи проведення наукових досліджень: узагальнення, порівняльного аналізу, системний підхід. Метою даної статті є теоретичне обґрунтування сутності соціально відповідального інвестування та тенденцій СВІ в західних країнах. Узагальнено сутність поняття "СВІ". Проаналізовані ринки СВІ розвинутих країн. Досліджено класифікацію соціальних відповідальних інвестицій та визначені напрямки, за якими Україна може сприяти розвитку СВІ.
 
The article questions of theoretical, practical aspects and methodological foundations of socially responsible investing. The object of research is the development processes of socially responsible investment (SRI) Western countries. In preparing this article were used modern methods of research, synthesis, comparative analysis, a systematic approach. The purpose of this paper is a theoretical study of the essence of socially responsible investing and SRI trends in Western countries. Overview essence of the concept of "SRI". SRI analyzed markets of developed countries. Classification investigated socially responsible investments and identified areas in which Ukraine can promote SRI.

Н. О. Мельникк. е. н., доцент кафедри економіки і менеджменту, Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. КиївВ. М. Візерськааспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ викладач економічних дисциплін КГРТ КНУ імені Тараса Шевченка

ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ КРАЇНИ

N. MelnykPh.D, Kyiv State Maritime Academy named after hetman Petro Konashevich- SahaydachniyV. Viserskagraduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL POLLUTION ON THE ECONOMIC SECURITY

Найбільш уразливими екологічними і соціально-економічними системами є ті, що відрізняються найбільшою чутливістю до зміни клімату і найменшою здатністю до адаптації. Екосистеми, які вже перебувають у стані стресу, особливо уразливі. Багато природних екосистем надто чутливі до методів ведення господарства і росту попиту на ресурси. Наприклад, людська діяльність може істотно обмежити природну здатність лісових екосистем до відновлення у відповідь на зміну клімату. Сегментація екосистем також ускладнює спроби людей сприяти процесу адаптації, зокрема, шляхом створення міграційних коридорів. Соціальні та економічні системи, зазвичай, більше уразливі в країнах, що розвиваються, де слабкіша економіка та нерозвинена інституційна структура. Крім того, люди, які живуть на посушливих та напівпосушливих землях або ж на невеликих островах, зазнають найбільшої небезпеки. Велика щільність населення в окремих частинах світу при­звела до підвищення чутливості відповідних районів до таких небезпек як урагани, повені та посухи.
 
Ecological and social-economical systems which have the greatest susceptibility to the climate changes and the lowest adaptation capacity are the most susceptible. The most susceptible ecological systems are those, who have already been in the stress condition. A lot of natural ecosystems are too sensible to the ménage methods and to increase of resource demanding. For example, the natural ability of forest ecosystems to restore in case of climate changing could be greatly limited by the human activity. The segmentation of the ecosystems also makes the humans attempts to help the adaptation process harder, in particular, while creating the migration corridors. Social and ecological systems are, usually, much more susceptible in the countries, that develops, where the economics is weaker and institutional structure is undeveloped. Besides, the people who live on the arid and semiarid zones or at the small islands are in the greatest danger. High people density causes to the increase of susceptibility of determinate districts to such kinds of dangers like hurricanes, floods, droughts in the different parts of the world.

І. О. Дерідк. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ ТА ЙОГО МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ

I. O. DeridCandidate of economic sciences, Associate professor of Chair of economic theory, V. N. Karazin Kharkiv National University

THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE AND ITS INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

Стаття присвячена аналізу стану сільськогосподарського комплексу України. Представлено статистичні дані стосовно сільськогосподарського комплексу та його зовнішньоекономічної активності. За роки незалежності Україна не відновила обсягів виробництва сільськогосподарської продукції навіть у порівнянні із 1990-м роком. Ситуація із рослинництвом є набагато кращою, ніж із тваринництвом. Україна входить до країн найбільших експортерів продовольства у світі. Така позиція досягається переважно за рахунок вирощування зернових та технічних культур (особливо олійних). Українські аграрії доволі довго отримували суттєву державну підтримку переважно за рахунок спеціального режиму оподаткування. Нині ця підтримка суттєво скорочується. Найбільш несприятливі наслідки це може мати для тваринництва. Рослинництво, особливо орієнтоване на експорт, із зазначеними змінами має впоратись. Визначено, що для подальшого розвитку конкурентоспроможної спеціалізації України на зернових та олійних культурах необхідні певні кроки: це застосування інноваційних технологій (використання сучасного насіннєвого матеріалу, застосування нових та безпечних засобів захисту рослин та добрив) та покращення технічного оснащення рослинництва.
 
The article is devoted to the analysis of the state of agricultural sector of Ukraine. The statistical data are given concerning agricultural sector and its international activity. For the years of independence, Ukraine has not resumed agricultural production even in comparison with the 1990 year. The situation of the crop is much better than with animal husbandry. Ukraine is among the largest exporters of food in the world. This position is achieved mainly through the cultivation of grain and technical crops (especially oil). Ukrainian farmers had been receiving substantial government support for a long time. Mainly, through the special tax regime. Currently this support is significantly reduced. Most adverse consequences it may have for animal husbandry. Crop production, particularly focused on exports, with these changes must cope. Determined that for further development of competitive specialization of Ukraine on grains and oilseeds requires certain steps: using of innovative technologies (using of modern seeds, application of new and safe plant protection products and fertilizers) and improving of the technical equipment of the crop.

М. І. Манилічк. е. н., доцент, Президент ПВНЗ «Буковинський університет», Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет», м. ЧернівціН. В. Штогринецьк. е. н., доцент, Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет», м. Чернівці

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ КАРПАТ

M. I. ManylichPh.D., associate professor, President of PHEI “Bukovina University” Private Higher Educational Institution “Bukovinian University”, ChernivtsiN. V. ShtohrynetsPh.D., associate professor, Private Higher Educational Institution “Bukovinian University”, Chernivtsi

THE FUNCTIONING FEATURES OF FORMS OF MANAGEMENT IN THE CARPATHIAN AGRICULTURE

Особливості сільського господарства, різні умови ведення господарської діяльності, цілі діяльності та виконувані функції зумовлюють існування різних форм господарювання в галузі. Особливого значення набувають розмаїтість функцій сільського господарства щодо забезпечення продовольством, у тому числі власним, різні потреби в різній продукції, зв’язки з ринком, різна можливість комбінації ресурсів, різні потреби в ресурсах на виробництво конкретних видів продукції, адаптованість до природно-економічних умов, соціальні аспекти, традиції і звичаї, методи господарювання.
Сьогодні в умовах ринкової економіки організаційні форми господарювання базуються на різних формах власності, яка є основою їх ідентифікації.
Розмаїтість форм власності зумовлює різні форм господарювання та заздалегідь обумовлює, що жодна з них не може бути визнана як ідеальна, а відповідно й фетишизована з погляду оптимального поєднання інтересів господаря землі і суспільства.
Виробників сільськогосподарської продукції можна поділити за різними ознаками. Найбільш поширеною може бути традиційна структурна типологія: розмір господарства (за площею або вартістю виробленої або проданої продукції), частка у виробництві, за формами власності, виробничою спеціалізацією, характеристикою осіб, що ведуть господарство та географічним положенням. Крім того, господарства можуть відрізнятися за способом управління, стратегіями розвитку, формування економіки виробництва та ін.
На сьогодні в основному створено правове забезпечення видів і принципів господарської діяльності різних організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі.
Відповідно до правового регулювання функціонують і форми господарювання в сільському господарстві.
Тому, актуальним питанням є дослідження особливостей функціонування форм господарювання в сільському господарстві.
 
The features of agriculture, various conditions of agricultural management, goals of work and executed functions cause the existence of various forms of farming in the industry. A variety of functions of supplying food in farming, including its own, different needs of different production, communication with the market, different possibilities of combination the resources, different resource requirements for manufacture of specific products, adaptability to the natural economic conditions, social aspects, traditions, customs and methods of management acquire a particular importance.
Nowadays in the conditions of market economy the organizational forms of management are based on different forms of ownership which is the basis of their identification.
The diversity of ownership leads to different forms of farming and stipulates in advance that none of them can be admitted as an ideal and adoptive as a fetish in terms of the optimal combination of landowner’s interests and society accordingly.
The agricultural producers can be divided according to different features. The traditional structural typology can be the most prevailing: the size of the farm (in area or in value of produced or sold products), the share in production, the production specialization, the form of ownership, the characteristic of people who are farming and geographical provisions. In addition, farms may differ depending on the means of management, the development strategies, the formation of economy of the production etc.
Nowadays the legal support of types and principles of economic activity of different organizational legal forms of management in the agricultural sector is mainly established.
Forms of management in agriculture function according to the legal regulation.
Therefore the study of the features of functioning forms of management in agriculture is a question of urgent importance.

Я. В. Поплюйкок. е. н., доцент кафедри статистики, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

КОМПЛЕКСНИЙ ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОПОЗИЦІЇ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ

Yaroslava PopliuikoPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Statistic, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetan

COMPREHENSIVE ECONOMIC AND STATISTICAL ANALYSIS OFFERS MONEY IN UKRAINE

Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню системи показників та методичному забезпеченню застосування статистичних методів для аналізу пропозиції грошей в Україні. Запропоновано проводити комплексне дослідження з огляду на функціональні особливості грошової маси: за каналами формування, наявності та розміщення.
 
The article is dedicated to theoretical grounding system of indicators and methodological support application of statistical methods for the analysis of money supply in Ukraine. It is proposed to conduct a complex research taking into account the functional features of the money: channels form, availability and deployment.

І. В. Прожогаканд. екон. наук, Шосткинський інститут Сумського державного університетуВ. Л. Акуленкоканд. екон. наук, доцент, Шосткинський інститут Сумського державного університету

СИСТЕМА ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В РЕГІОНІ

I. V. ProzhohaCandidate of Economic Sciences, Shostka Institute of Sumy State UniversityV. L. AkulenkoCandidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Shostka Institute of Sumy State University

THE SYSTEM OF ENVIRONMENTALLY- ORIENTED MANAGEMENT TO ENSURE ECOLOGICAL SAFETY IN THE REGION

В статті розглядається система екологоорієнтованого управління при забезпеченні екологічної безпеки в регіоні, що дозволяє знизити негативний вплив на навколишнє середовище, підвищити інноваційно-інвестиційну привабливість підприємств і їх екологічний імідж, підвищити економічну ефективність інноваційних проектів із забезпечення екологічної безпеки.
 
The article deals with the system of environmentally-oriented management to ensure ecological safety in the region, which reduces the negative impact on the environment, to increase innovation and investment attractiveness of enterprises and their environmental image, to increase the economic efficiency of innovative projects to ensure ecological safety.

Є. І. Котляровкандидат економічних наук, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ЕВОЛЮЦІЯ СКЛАДУ ТА МЕХАНІЗМУ РОЗРАХУНКУ ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ ПРИ ОПОДАТКУВАННІ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ

E. I. Kotliarovcandidate of economic sciences, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

AN EVOLUTION OF COMPOSITION AND MECHANISM OF CALCULATION OF TAX DIFFERENCES IN TAXATION OF INCOME OF ENTERPRISES

Досліджена вітчизняна практика застосування податкових різниць при оподаткуванні прибутку. Виділено основні етапи в законодавчому регулюванні відхилень даних бухгалтерського та податкового обліку. Проаналізовано фіскальна та регулююча спрямованість податкових різниць. Встановлено, що застосування податкових різниць у вітчизняній практиці оподаткування носить виключно фіскальний характер. Проаналізовано порядок визначення податкових зобов’язань з податку на прибуток, що набув чинність з 2015 р. Виявлені основні недоліки діючого механізму корегування об’єкту оподаткування податку на прибуток на податкові різниці. Визначені основні напрямки вдосконалення порядку розрахунку податкових різниць для цілей оподаткування. Запропоновано у числі заходів, спрямованих на вдосконалення оподаткування прибутку, здійснити системну гармонізацію податкового та бухгалтерського обліку, встановлювати обмеження на визнання витрат на підставі відповідного економічного обґрунтування. Пропонується застосовувати механізм корегування об’єкту оподаткування не тільки для фіскальних цілей, а й як інструмент регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності платників податку на прибуток.
 
Practice of application of tax differences is investigational at taxation of income. The basic stages are distinguished in the legislative adjusting of rejections given of book-keeping and tax account. The fiscal and regulative orientation of tax differences is analysed. It is set that application of tax differences in Ukrainian practice of taxation carries fiscal character exceptionally. The order of determination of tax obligations is analysed from an income tax, that purchased action from 2015. The basic lacks of existent mechanism of adjustment of object of taxation of income tax are educed on tax differences. Basic directions of perfection of order of settling of tax differences are certain for the aims of taxation. It is offered in the number of the measures sent to perfection of taxation of income, to carry out system harmonization of the fiscal and book-keeping accounting, set a limit on confession of charges on the basis of corresponding economic ground. It is suggested to apply the mechanism of корегування object of taxation not only for fiscal aims but also as an instrument of adjusting of investment and innovative activity of payers of income tax.

Ю. Я. Волошинак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, зам. декана з міжнародних зав’язків економічного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОНЯТТЯ ПРИМІСЬКА ЗОНА ТА ЇЇ ОСНОВНІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ З МІСТОМ

Yulianna VoloshynaPhD, associate professor of BusinessEconomy, vice dean of international relationship at Economical Faculty of Uzhgorod National University, Uzhgorod

THEORETICAL BASES OF THE DEFINITION OF SUBURBAN AREAS AND ITS KEY RELATIONSHIP WITH THE CITY

В даній науковій статті всебічно проаналізовано поняття «приміська зона», наведено чимало дефініцій відомих науковців та сформовано власне авторське визначення. Враховуючи багатогранне значення приміської зони досліджено основні функціональні взаємозв’язки між містом та приміськими населеними пунктами. Автором дослідження визначено найбільш оптимальну межу приміської зони для міст обласного та районного значення (окрім міст- мільйонників) поділивши її на три рівні притягання до головного міста.
 
In this scientific article, the concept of "suburban area" was thoroughly analyzed, and a lot of definitions were given by famous scientists who formed their own ones. Given the multi-sided meaning of suburban area, the main functions of the relationships between urban and suburban settlements were revealed. The author of the research identified the most optimal limit of suburban areas for regional and municipal cities (except megacities with over one million population), dividing it into three zones based on the distance from the city limits.

А. В. Квіткакандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, місто Харків

РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Anton KvitkaPh.D., assistant professor of economic theory and economic methods of management department V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv city

THE ROLE OF SOCIAL POLICY IN DEVELOPMENT OF HUMAN POTENTIAL

Незважаючи на величезну кількість дискусій щодо категорії соціальна політика та відображення її ролі і місця в економічних процесах, що відбуваються в Україні, дуже мало уваги приділяється аспектам пов'язаним з впливом соціальної політики на розвиток людського потенціалу, а також розробки стратегії соціально-економічної політики держави, в якій домінуючу роль буде відводитися аспектам людського розвитку та відтворення людського капіталу. У статті дано визначення соціальної політики у вузькому і широкому сенсі, описані основні принципи проведення соціальної політики, проаналізовано характер соціально-економічних програм в Україні та розглянуто роль людини в економіці. Автором робиться висновок про те, що державна соціально-економічна політика повинна бути спрямована на розвиток таких складових людського потенціалу як освіта, правильний спосіб життя і духовний та культурний розвиток.
 
Despite the huge number of discussions regarding the category of social policy and the reflection of its role and place in the economic processes taking place in Ukraine, a very little attention is paid to issues related to the impact of social policy on human development, as well as the development of socio-economic policy of the state in which the dominant role will be played by the aspects of human development and reproduction of the human capital. The paper provides the definition of social policy both strictly and in its broad sense, describes the basic principles of social policy, analyzes the nature of socio-economic programs in Ukraine and describes the role of the human in the economy. The author concludes that the governmental socio-economic policy must be aimed at the development of such components of human potential as education, healthy lifestyle, as well as spiritual and cultural development.

Г. С. Майдудааспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

МІСЦЕ І РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ НА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

A. MaydudaPhD student, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

PLACE AND ROLE IN THE FORMATION OF ACCOUNTING INFORMATION FOR FINANCIAL MANAGEMENT OF THE REPRODUCTION OF FIXED ASSETS

У статті узагальнено теоретико-методологічні підходи до визначення ролі бухгалтерського обліку та сформовано концептуальні підходи з побудови обліково-аналітичного забезпечення у формуванні інформації для управління фінансовими ресурсами на відтворення основних засобів. В процесі дослідження визначено основні складові та сутність обліково-аналітичного забезпечення в умовах ринкової економіки, з урахуванням потреб сучасного виробництва у відтворенні виробничого потенціалу основного капіталу. Охарактеризовано роль і сутність елементів методу бухгалтерського обліку в процесі формування фінансових ресурсів для відтворення основних засобів в системі бухгалтерського обліку. З метою підвищення оперативності прийняття рішень щодо формування джерел відтворення основних засобів важливим питанням є організація системи бухгалтерського обліку на підприємстві, як основного джерела інформаційного забезпечення.
 
The article summarizes the theoretical and methodological approaches to defining the role of accounting and formed the conceptual approaches to build accounting and analytical support in compiling the information for the financial management of the reproduction of fixed assets. The study identified the main components and nature of accounting and analytical support to a market economy, the needs of modern manufacturing production potential in the reproduction of capital. Characterize the role and nature elements method of accounting in the process of financial resources for the reproduction of fixed assets in the accounting system. To improve the efficiency of decision-making on the formation of fixed assets sources play important issue is the organization of accounting at the company as a major source of information provision.

В. А. Рубейкінаспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗМІСТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

V. A. RubeykinPhD student National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev

PURPOSE AND CONTENT OF FINANCIAL STATEMENTS

Розглянуто призначення фінансової звітності в Україні та її зміст. Обліковий процес підприємства завершується складанням фінансової звітності про його господарську діяльність. Саме із звітності починається перше знайомство з діяльністю підприємства. Вона становить основу інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства.

Considered purpose financial reporting in Ukraine and its content. Your Company completed the process of financial reporting of its business . It begins with statements from the first encounter of the enterprise. It is the basis of information support analysis of financial condition.

І. В. Лунякк. е. н., доцент кафедри статистики, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИМИ ФОРМАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

I. V. LuniakAssociate Professor of the Department of Statistics, SHEE «Vadym Hetman Kyiv National Economic University»

STATISTICAL ANALYSIS OF WAGES IN ORGANIZATIONAL AND LEGAL FORMS OF MANAGEMENT

В статті розглянуто питання статистичного оцінювання середнього рівня заробітної плати за організаційно-правовими формами господарювання. Проведено аналіз заробітної плати на підприємствах різних форм власності за видами економічної діяльності. Проаналізовано рівень середньої заробітної плати за організаційно-правовими формами господарювання на регіональних ринках праці. Виявлено міжгалузеві та міжрегіональні відмінності в оплаті праці на підприємствах (організаціях) різних форм господарювання.
 
The article covers question of statistical estimation of the average wage level in organizational and legal forms of management. The analysis of wages at the enterprises of various forms of ownership by types of economic activity. We analyzed the average level of wages in legal forms of economic management in the regional labour markets. Identified cross-sectoral and inter-regional differences in payment in enterprises (organizations) of different forms of management.

І. В. Зубараспірант, Вінницький національний аграрний університет, м Вінниця

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

I. V. ZubarPostgraduate, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

PREREQUISITES OF AGRICULTURAL LAND MARKET

В статті розглядаються структурні зміни земельного фонду Вінницької області в процесі проведення земельної реформи, а також сучасний стан та особливості землекористування ринкових форм господарювання. Висвітлено актуальні проблеми, які супроводжують розвиток земельних відносин регіону.
У статті також доводиться недоцільність продовження дії мораторію. Однією з негативних його сторін є спроби запровадження тіньових схем продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, приклади яких також приведені в статті.
Визначено, що власники земель, не маючи змоги само­стійно господарювати, можуть передати її в оренду і отримати орендну плату, що складає всього 9,6% вирощеного врожаю. Розглядається думка, що враховуючи ставлення власників паїв для яких земля є виключно джерелом пасивного доходу для них економічно доцільнішим буде продати свої паї а джерелом пасивного доходу використовувати отримані грошові кошти. Альтернативою може стати банківський депозит, з якого власник землі, продавши свій пай, зможе отримувати дохід як мінімум вдесятеро більший ніж орендна плата.
В результаті дослідження було розглянуто думки власників земельних паїв та людей які їх безпосередньо обробляють. Виявлено, що не всі люди готові до визнання землі товаром. Більшість опитаного населення не бажає відчужувати свої земельні ділянки, оскільки бояться нестабільності в країні. Більшість із них не знають навіть приблизно скільки вона може коштувати, а враховуючи низьку орендну плату цінність землі в очах селян сильно занижена
 
The article deals with the structural changes of the land fund Vinnytsia region in the process of land reform and the current state and characteristics of land market forms. Deals with real issues that accompany the development of land relations in the region.
It also has unreasonableness extension of the moratorium. One of its negative side is trying to introduce shadow schemes sale of agricultural land, examples of which are also presented in the paper.
Determined that the land owners, unable to farm samo¬stiyno can pass it out and get a rent that is only grown 9.6% yield. In the article the opinion that given the attitude of the owners of shares for which the land is the only source of passive income for them economically expedient to sell their shares as a source of passive income to use the cash. An alternative could be a bank deposit from which the land owner, sold his share, will be able to generate revenue of at least ten times greater than the rent.
The study considered the opinions of land parcels and people who directly handle. It should be emphasized that not all people are willing to confess ground product. Most of the surveyed population does not want to alienate their land because they are afraid of instability in the country. Most of them do not even know about how much it might cost, and given the low rental value of land in the eyes of the peasants greatly underestimated.

С. П. Зоряк. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ

S. P. ZoryaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance and Credit, Poltava State Agricultural Academy, Poltava

MONETARY POLICY: THE NATURE AND FEATURES OF REALIZATION

У статті проведено гносеологічний аналіз основних наукових підходів що стосуються змісту грошово-кредитної політики, удосконалено сутнісно-змістовне наповнення останньої категорії. Проаналізовано основні інструменти грошово-кредитної політики, визначено їх вплив на ефективність монетарного регулювання в цілому. Розглянуто головних суб’єктів, що беруть безпосередню участь у процесі формування і реалізації грошово-кредитної політики. Проведено оцінку стану основних показників, що характеризують грошово-кредитну політику України, проаналізовано основні причини їх зміни. З’ясовано основні причини доларизації економіки України та форми її прояву. Наведено порівняльну характеристику інфляційного та валютного таргетування. Визначено пріоритетні напрями розвитку грошово-кредитної політики. Доведена необхідність запровадження монетарної стратегії розвитку, ключовою метою якої є цінова стабільність та відповідно сталість національної грошової одиниці.
 
In the article the epistemological analysis of the main scientific approaches concerning the content of the monetary policy, essentially, improved content filling the latter category. It analyzed the main instruments of monetary policy, defined by their impact on the effectiveness of monetary regulation in general. Consider the main actors that are directly involved in the formation and implementation of monetary policy. The evaluation of the state of the main indicators characterizing the monetary policy of Ukraine, analyzed the main reasons for their change. Find out the main causes of dollarization of the economy of Ukraine and the forms of its manifestation. The comparative characteristic of inflation and monetary targeting. Priority directions of the monetary policy. The necessity of introduction of monetary development strategy, a key aim of which is price stability and thus the stability of the national currency.

Т. Є. Трубнікк. е. н., доцент кафедри статистики, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана", м. Київ

АНАЛІЗ ГАЛУЗЕВОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ МЕТОДОМ «SHIFT-SHARE»

T. E. TrubnikPh.D. in Economics, associate professor Department of statistics, SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Kyiv

ANALYSIS OF SECTORAL AND REGIONAL COMPETITIVENESS OF KYIV'S REGION BY «SHIFT-SHARE» METHOD

В статті запропоновано використання методу «shift-share» в якості статистичного інструментарію для оцінювання конкурентоспроможності регіонів. Факторна декомпозиція дозволила розкласти загальний приріст валової доданої вартості регіонів на національну, галузеву та регіональну компоненти. Метод структурних зрушень розширює можливості регіонального аналізу у виявленні впливу на економіки регіону національної економіки, факторів внутрішньої ефективності кожного виду економічної діяльності та специфічних умов регіональної економіки. За допомогою графічного методу проведена типологізація видів економічної діяльності економіки Київської області за 2011-2013 рр. Результати аналізу дозволили надати рекомендації щодо коригування регіонального розвитку Київської області з метою зростання її конкурентоспроможності.
 
 In the article is being proposer the use of the «shift-share» method as statistical tool to evaluate regional competitiveness. Factorial decomposition allowed to decompose the overall growth of regional gross value added at national, sectoral and regional components. Method of structural shifts expands possibilities of regional analysis in identifying impact on the regional economy of the national economy, factors internal efficiency of each type of economic activity and the specific conditions of the regional economy (regional farms). With the help of a graphic method conducted typologization types of economic activity of economy of the Kiev's region from 2011 till 2013. Results of the analysis allowed to provide recommendations for adjusting of regional development of Kyiv's region in order to increase its competitiveness.

Т. Б. Ширак. е. н., доцент кафедри книгознавства та комерційної діяльності

ОСОБИСТА БЕЗПЕКА ПРАЦІВНИКА ЯК ОСНОВА ГАРАНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

T. B. ShiraPh. d, associate professor of book science and business

PERSONAL SECURITY OFFICER AS THE BASIS GUARANTEEING ECONOMIC SECURITY

В статті обґрунтовано взаємозв’язок між особистою безпекою працівника та економічною безпекою підприємства. З’ясовано, що працівник будучи об’єктом та суб’єктом кадрової безпеки як однієї із ключових складових економічної безпеки є джерелом виникнення та реалізації значної кількості загроз, протидія яким вимагає застосування специфічних методів управління. Доведено, що гарантування кадрової безпеки підприємства не у повній мірі уможливлює забезпечення особистої безпеки кожного працівника в наслідок суттєвої різниці у сукупності факторів, які визначають рівень безпеки працівника та підприємства. Запропоновано в процесі забезпечення кадрової безпеки застосовувати соціально-орієнтовану політику, яка передбачає не лише збільшення ефективності використання кадрового потенціалу, але й підвищення кваліфікації, сприяння самовдосконаленню, формування сприятливого робочого клімату, досягнення спільних інтересів, що повинно сприяти підвищенню особистої безпеки кожного працівника.
 
In the article the relationship between the employee's personal security and economic security. It was found that worker as object and subject of personnel security as one of the key components of economic security is the source of and implementation of a significant number of threats, opposition which requires the use of specific management practices. Proved that guarantee security company personnel is not fully enables the personal safety of each employee as a result of significant differences in the combination of factors that determine the level of safety of workers and enterprises. A process used to ensure personnel security social-oriented policy, which involves not only increasing the efficiency of human resources, but also training, promoting self-improvement, creating a favorable working climate to achieve common interests, which should enhance the personal safety of each employee.

Є. С. Жураківськийаспірант Вінницького національного аграрного університету

АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

E. S. JurakivskiyPostgraduate student of the Vinnytsya national agrarian university

ANALYTICAL STUDY OF ECONOMIC AGRARIAN SECURITY OF UKRAINE

У даній статті проведено дослідження стану економічної безпеки аграрної галузі України. Виконано аналітичний аналіз основних економічних показників що характеризують стан економічної безпеки аграрної галузі України. Проведений аналіз економічного стану аграрної галузі України дозволив розробити класифікацію факторів впливу (чинників) на стан економічної безпеки аграрної галузі.
 
In this article, a study of economic security of agrarian sector of Ukraine. Analytical analysis of key economic indicators that characterize the economic security of agrarian sector of Ukraine. The analysis of the economic situation of the agricultural sector of Ukraine allowed to develop a classification impacts (factors) on the economic security of agricultural sector.

Т. П. Радіщукк. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ПРОДУКЦІЇ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

T. P. RadischukPh.D., Associate Professor of Economics and Business, Lutsk Institute of Human Development University "Ukraine", Lutsk

SIMULATION OFFERS AUTOMOTIVE PRODUCTS IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY

У статті досліджено динаміку виробництва автомобілебудівної продукції в Україні упродовж 2003-2014 років; виявлено системні проблеми розвитку вітчизняної автомобілебудівної галузі; проведено аналіз впливу суттєвих факторів та визначення тенденції їх дії; побудовано і проаналізовано ряди динаміки і обґрунтовано заходи щодо моделювання попиту на ринку продукції автомобілебудування підприємств, які функціонують в умовах мінливого попиту. Для виявлення загальної тенденції споживчого попиту на продукцію автомобілебудування в Україні побудована і перевірена на адекватність трендова модель.
 
 
In the article the dynamics of automobile production in Ukraine in 2003-2014 years; revealed systemic problems of the domestic automobile industry; an analysis of the impact of significant factors determining trends and their action; constructed and analyzed time series and reasonable measures to modeling market demand for automotive products businesses that operate in a changing demand. To identify the general trend of consumer demand for automotive products in Ukraine built and tested for adequacy trend model.

І. С. Кововакандидат економічних наук, доцент кафедри «Обліку і аудиту» Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

I. S. KovovaPh.D. in Economics, Docent of department of accounting and audit of the Kyiv State Maritime Academy named after hetman Petro Konashevich- Sahaydachniy

DIRECTIONS REFORM SIMPLIFIED SYSTEM OF TAXATION, ACCOUNTING AND REPORTING

В статті розглядаються історичні аспекти формування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в Україні. Детально розкрито перспективи та напрями урядової програми реформування спрощеної системи оподаткування в рамках податкової реформи 2016 року та сформовані пропозиції щодо її удосконалення. Матеріал статті може бути використано фізичними і юридичними особами підприємцями – платниками єдиного податку, науковцями та аспірантами.
 
The article deals with the historical aspects of the simplified taxation system accounting and reporting in Ukraine. Details disclosed prospects and directions of the government's reform program simplified tax system within Tax reform 2016 and generated proposals for improving the simplified taxation system. Material paper can be used natural and legal persons entrepreneurs - a single tax payers, scientists and graduate students.

Х. О. Патицькааспірант, ІРД НАН України

ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ САМОДОСТАТНІХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

C. O. PatytskaPhD student, IRRof the NAS of Ukraine

FINANCIAL DECENTRALIZATION AS A BASIS FOR THE FORMATION OF SELF-SUFFICIENT LOCAL COMMUNITIES

В даній науковій статті наводяться результати теоретичного дослідження фінансової децентралізації як основи формування самодостатніх територіальних громад, умови реалізації її основних принципів на сучасному етапі розвитку Української держави. Розкрито суть поняття «фіскальна децентралізація». Наводяться результати теоретичних досліджень розвитку теорії фіскальної децентралізації провідними економістами західного світу та України, подано аналіз їх робіт та наведені висновки. Робляться висновки про те, що розвиток громади на локальному рівні можливий лише при формуванні правильної державної політики та політики органів місцевого самоврядування, побудованій на засадах децентралізації.
 
The results of the theoretical study of the potential of financial decentralization as the basis for the formation of communities self-sufficient financial decentralization as the basis for the formation of communities self-sufficient  the conditions of implementation of its basic principles at present time in the Ukrainian state are presented. It is shown the notion of “fiscal decentralization”. Theoretical results of development of the theory of fiscal decentralization by top economists of the Western world and Ukraine are summarized, its analysis and the conclusions are presented. Conclusions are drawn that community development at the local level is only possible during the formation the correct public policy and policy of local governments built on the principles of decentralization.

В. М. Герзаничк. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Ужгородський національний університет, м. Ужгород

ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ: ОСНОВНІ СТРАТЕГІЇ ТА СПОСОБИ ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ

V. M. HerzanychPh.D., associate professor of the economic theory, Uzhgorod National University, Uzhgorod

FOREIGN INVESTMENTS ATTRACTION IN THE NATIONAL ECONOMY: BASIC STRATEGIES AND WAYS OF THEIR OPTIMIZATION

У статті обґрунтовано необхідність залучення іноземних інвестицій в національну економіку та вигода від них для підприємств-реципієнтів, інвесторів, держави. Розглянуто основні стратегії, що існують на сьогоднішній день: пасивну, активну та комплексну, - їх суть та доцільність застосування. Проаналізовано використання зазначених стратегій в Україні, їх ефективність. Підкреслено важливість оцінки ефективності інвестиційної політики. Також досліджено можливості оптимізації та вдосконалення стратегій залучення іноземних інвестицій й запропоновано ряд економічних та інституційно-організаціних заходів, головними з яких є удосконалення політики у сфері надання податкових пільг, скорочення обсягів пільг іноземним інвесторам, наданих у ручному режимі, а також створення та розвиток в Україні приватних агентств із залучення інвестицій.
 
In the article grounds the necessity of attracting foreign investments into the national economy and benefit from them for recipient companies, investors and the state. Considered the main strategies that exist today: passive, active and comprehensive - their content and appropriateness of use. Analyzed the use of these strategies in Ukraine, their effectiveness. Emphasized the importance of evaluating the effectiveness of investment policy. Also explored opportunities to optimize and improve strategies of attracting foreign investments and suggested a number of economic and institutional Organizing measures, foremost of which is the improvement of policies in the area of tax incentives, reduction of incentives to foreign investors provided in the manual mode, and the establishment and development in Ukraine of private investment promotion agency.

І. А. Сененкок. е. н., доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ СПОЖИВАЧА ПОСЛУГ ГОСТИННОСТІ

I. A. SenenkoPhD in Economics, Аssociate professor, Department of hospitality and restaurant business, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine

THE CONCEPTUAL APPROACH TO THE FORMATION OF BEHAVIOR MANAGEMENT MECHANISM OF THE HOSPITALITY SERVICES CONSUMER

У статті розглянуто проблему формування механізму управління поведінкою споживачів послуг гостинності. Визначено сутність механізму управління. Окреслено особливості послуг гостинності та роль споживача у їх формуванні. Сформульовано визначення механізму управління поведінкою споживача. Запропоновано декомпозицію механізму управління поведінкою споживачів послуг гостинності на три складові: механізм управління поведінкою потенційного клієнта; механізм управління поведінкою гостя та механізм управління поведінкою клієнта. Для підприємств індустрії гостинності такий підхід надає можливість розробляти і реалізовувати конкретні маркетингові заходи, управлінські дії відповідно до трьох станів споживача: потенційного клієнта, гостя, клієнта. Підприємству необхідно розробляти стратегію своєї роботи, здійснювати пошук інструментів і методів для ефективного корегування швидкості і якості переходу споживача з одного стану в інший.
 
In the article the problem of the formation of behavior management mechanism of hospitality services consumers has been considered. The essences of the concepts of management mechanism and mechanism of consumer behavior management have been identified. Peculiar properties of hospitality services and the role of the consumer in their formation have been outlined. The decomposition of the behavior management mechanism of hospitality consumers into the three components has been proposed offered. These are the behavior management mechanism of potential clients; behavior management mechanism of guest; behavior management mechanism of clients. For businesses of the hospitality industry, this approach makes it possible to develop and implement the specific marketing activities and management actions in accordance with the three states of the consumer: the potential client, guest, and client. The company needs to develop a strategy for its work, to search for the tools and techniques for correcting the speed and quality of the consumer transition from one state to another.

Г. Ю. Федоровааспірантка кафедри міжнародних економічних відносин Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Харків

СТАН ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ НІМЕЧЧИНИ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІО

H. Y. FedorovaPost-graduate student of the Department of International Economic Relations of V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

BALANCE OF PAYMENTS OF GERMANY IN POST-CRISIS PERIOD

Стаття присвячена актуальній проблемі ідентифікація стану платіжного балансу Німеччини в посткризовий період економічного розвитку європейської економіки. Актуальність дослідження німецької економіки пов’язане із євроінтеграційним курсом України, а також із ключовою роллю Німеччини в структурі української зовнішньої торгівлі. Вплив фінансової кризи зазнали всі європейські економіки, однак Німеччина змогла підтримати позитивну динаміку зростання ВВП при одночасному профіциті поточного рахунку платіжного балансу і дефіциті фінансового рахунку. Незважаючи на те, що в епоху глобалізації ряд виробництв був переведений з розвинених країн у ті, що розвиваються, з їх дешевою робочою силою, Німеччини на відміну від решти країн ЄС все ж таки вдалося уникнути процесу деіндустріалізації. При цьому збереглася конкурентоспроможність експортної промислової і наукомісткої продукції, і її економіки в цілому. Німеччині вдалося вибудувати сучасну систему для розвитку економічної діяльності в різних ключових галузях. У країні існують всі умови для розвитку малого та середнього бізнесу: тісний зв'язок науки з економікою, високий рівень освіти, розвинена інфраструктура.
 
The article is devoted to the problem of identification of the balance of payments in Germany in post-crisis period of economic development of the EU. Relevance of the study of the German economy is related to the European integration course of Ukraine, as well as the key role of Germany in the structure of Ukrainian foreign trade. The impact of the financial crisis experienced all European economies, but Germany was able to maintain positive growth of GDP, with the surplus of the current account and capital account deficit. Despite the fact that in the era of globalization series production was transferred from developed countries to those developing countries with their cheap labor, Germany, unlike other EU countries still managed to avoid the process of de-industrialization. This preserved the competitiveness of the export industry and high-tech products, and its economy as a whole. Germany managed to build a modern system for the development of economic activity in various key areas. There are all conditions for development of small and medium-sized businesses: the close relationship between science and economy, high levels of education infrastructure.

А. А. Шевчукад’юнкт Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

A. A. Shevchukadjunct, Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kiev

THE EFFECTIVENESS OF THE CONTROL OF FINANCIAL RESOURCES AS A TOOL FOR FINANCIAL STABILITY OF LOCAL BUDGETS

Систематизовано напрями досліджень ефективності державного фінансового контролю фінансових ресурсів як інструменту їх збільшення та впливу на фінансову стабільність розвитку місцевих бюджетів в умовах децентралізації.
 
Systematized research areas of efficiency of state financial control financial resources as a tool to increase and their impact on the sustainable development of local budgets under decentralization.

О. В. Музиченкок. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, м. Київ

АКТИВНІСТЬ АКЦІОНЕРІВ ЯК СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

O. V. MuzychenkoPhD (Economics), Associate Professor Department of International Finance, Ukrainian University of Finance and International Trade, Kyiv

SHAREHOLDER ACTIVISM AS A STRATEGY OF SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTMENT

Стратегія соціально відповідального інвестування „активність акціонерів” полягає у використанні прав акціонерів для впливу на діяльність емітентів у сфері захисту суспільних інтересів. Така практика передбачає реалізацію права голосу на загальних зборах акціонерів або безпосередній вплив на поведінку керівництва компанії шляхом переговорів. У статті розкрито сутність стратегії відповідального інвестування „активність акціонерів”. Досліджено історичні передумови виникнення та особливості розвитку інвестиційної стратегії „активність акціонерів”. Здійснено аналіз темпів зростання та обсягів відповідального інвестування за стратегією „активність акціонерів” у світі. Визначено методи реалізації інвестиційної стратегії „активність акціонерів”: активне володіння, корпоративна взаємодія, голосування, резолюції акціонерів. Проаналізовано світовий досвід активної діяльності акціонерів.
 
The strategy of socially responsible investment „shareholder activism” consists of using the rights of shareholders to influence the activity of issuers in the sphere of protection of public interests. This practice involves the realization of the right to vote at general meetings of shareholders or a direct impact on the behavior of the company’s management through negotiations. The essence of the strategy of responsible investment „shareholder activism” is revealed in article. Researched The historical background of the appearance and specularities of development of the investment strategy „shareholder activism” are researched. The analysis of pace of growth and extent of responsible investment strategy „shareholder activism” in the world is done. The methods of implementing the investment strategy „shareholder activism”: active ownership, corporate engagement, voting, shareholders resolutions. The international experience of activity of shareholders is analyzed.

І. В. Руденкок. е. н., доцент кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

СИСТЕМА МІЖБЮДЖЕТНОГО ВИРІВНЮВАННЯ В УМОВАХ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

I. V. RudenkoPhD., Assistant professor of Kyiv National Finance, Trade and Economic University, Kyiv

INTER-GOVERNMENTAL EQUALIZATION SYSTEM IN TERMS OF BUDGET DECENTRALIZATION

Розглянуто вплив законодавчих змін на систему міжбюджетного вирівнювання в умовах бюджетної децентралізації. Проаналізовано зміни в розмежуванні окремих податків між бюджетами і їх вплив на дохідну частину місцевих бюджетів України. Зазначено переваги та недоліки запроваджених новацій з огляду на практичні аспекти функціонування механізму справляння окремих податків у європейських країнах. Окреслено основні проблеми при формуванні бюджетів місцевого самоврядування. Охарактеризовано систему міжбюджетних трансфертів відповідно до першої редакції Бюджетного кодексу України. Розглянуто механізм розрахунків міжбюджетних трансфертів для бюджетів міст районного значення та обласних бюджетів у 2015 році. Розглянуто порядок казначейського обслуговування системи міжбюджетного вирівнювання в частині місцевих бюджетів. Запропоновано заходи щодо підвищення контролю за цільовим використанням субвенцій та складанням звітності.
 
The effect of legislative changes on the system of intergovernmental fiscal equalization in terms of decentralization. Analyzed changes in certain taxes demarcation between budgets and their impact on revenues of the local budgets of Ukraine. The specified advantages and disadvantages of innovations introduced in view of the practical aspects of the functioning of the collection of taxes in certain European countries. The basic problem in the formation of local budgets. The system of intergovernmental transfers according to the first edition of the Budget Code of Ukraine. The mechanism of intergovernmental transfers payments to the budgets of regional significance and regional budgets in 2015. Treasury considers the order of maintenance of inter-governmental equalization of local budgets. The measures to improve control over the targeted use of subsidies and reporting.

Г. В. Сохацькак. е. н., доцент кафедри менеджменту, Європейський університет, м. Київ

КОНКУРЕНТНІ УМОВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

G. V. SohatskaPh.D., associate professor of the management department  of  European University

COMPETITIVE CONDITIONS OF DEVELOPMENT THE EDUCATIONAL SERVICES MARKET IN THE SECTOR OF INFORMATION TECHNOLOGIES

У статті розглянуто конкурентні умови для розвитку освітніх послуг сектору інформаційних технологій. Досліджено структуру ринку корпоративних ІТ - послуг, визначено склад лідерів сегменту. Окреслено ключові тенденції розвитку ринку корпоративних освітніх послуг ІТ-сегменту, зокрема скорочення ключових позицій внаслідок рецесії економіки. Для підвищення конкурентоспроможності компаній галузі запропоновано перспективні напрями розвитку сегменту корпоративного навчання та консалтингу у сфері інформаційних технологій.
 
The article deals with the competition conditions are considered for development of educational services to the sector of information technologies. The structure of market the corporate IT – services is investigation, composition of leaders of segment is certain. There are outlined the key progress trends of market the corporate educational services in IT-segment, in particular reduction of key positions as a result of the economy recession. For the increase of competitiveness of companies in this industry perspective development directions of segment the corporate studies and consulting offer in the field of information technologies.

Г. О. Соколюккандидат економічних наук,доцент кафедри менеджменту, Хмельницький національний унівепситетП. В. Футорниймагістрант, Хмельницький національний університет

СУЧАСНІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ З ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНИХ АУКЦІОНІВ

G. O. Sokoliukcand.sc.(econ.), assistant professor of management department Khmelnytskyi National UniversityP. V. FutornyiUndergraduate Khmelnytskyi National University

MODERN WORLD TRENDS OF THE INTERNATIONAL AUCTION

У статті проаналізовано сутність терміну “аукціон”, історичні аспекти становлення міжнародної аукціонної торгівлі, загальний механізм, пов'язаний із організацією та проведенням міжнародних аукціонів із виділенням основних етапів, визначено основні географічні центри, де проводяться міжнародні аукціони за ознакою товарно-продуктової спеціалізації, досліджено основні принципи у техніках проведення “голандського” та “англійського” аукціонів, визначено поняття “валютного” та “золотого” аукціонів, охарактеризовано переваги від участі у проведенні аукціонних торгів для покупця та продавця визначеного товару, досліджено сучасні світові тенденції, що відповідають рівню розвитку міжнародних аукціонів, а також визначено значення міжнародних аукціонних домів “Sotheby’s” та “Christie’s” та зростання частки продажу антикваріату та інших дорогоцінних товарів у межах міжнародної аукціонної торгівлі.
 
The article analyzes the essence of “auction”, historical aspects of establishing of the international auction trading, a common mechanism, which is associated with the organization and conducting of international auctions thought main stages, defines the main geographical centers where auctions are held with the basis of international commodity and product specialization, explored the basic principles of the technique of “Dutch” and “English” auction, defined the concept of “currency” and “gold” auctions, describes the benefits of participation in conducting auctions for the buyer and seller of specified goods, studies modern world trends, corresponding to the development of international auctions, and also the importance of international auction houses “Sotheby's” and “Christie's” and increasing the share of sales of antiques and other precious goods in the international auction trade.

О. О. Дорошенкок. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

О. DoroshenkoPh.D. (Econ), Associate Proffessor of the Departament of Finance and Credit, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

THE PECULIARITIES OF FORMATION OF REVENUES OF THE BUDGET OF UKRAINE

У статті досліджено теоретичні аспекти дохідної частини бюджету та порядок її формування. Наголошено на відмінності між державними доходами та доходами Державного бюджету. Обґрунтовано різні підходи до класифікації доходів бюджету. Проведено оцінку існуючих принципів формування дохідної частини бюджету. Охарактеризовано існуючі тенденції обсягів та структури дохідної частини зведеного бюджету України. Розглянуто проблеми формування дохідної частини Державного бюджету України. Досліджено передумови зростання величини доходів Державного та зведеного бюджетів України. Охарактеризовано вплив внутрішніх та зовнішніх факторів на доходи Державного бюджету. Вказано на перевищенні темпів зростання доходів Державного бюджету порівняно з темпами зростання доходів місцевих бюджетів. Проведено оцінку рівня бюджетної централізації доходів зведеного бюджету України. Наголошено на наявності закономірності між рівнем вторинного перерозподілу Валового внутрішнього продукту та темпами економічного зростання. Визначено необхідність ведення раціональної та ефективної бюджетної політики, враховуючи фази економічного циклу та рівень економічного розвитку. Визначено взаємозв’язок між рівнем податкового навантаження та збалансованим бюджетним фінансуванням. Вказано на необхідності впровадження принципів децентралізації бюджетної системи України. Досліджено умови оптимальної забезпеченості загальнодержавного та місцевих бюджетів.
 
The article explores theoretical aspects of revenues of the budget and an order of its formation. Difference between state revenues and the income of the State budget is emphasized. Various approaches to classification of the income of the budget are proved. The existing principles of formation of revenues of the budget are estimated. The current tendencies of the sizes and structure of revenues of the consolidated budget of Ukraine are characterized. Problems of formation of revenues of the State budget of Ukraine are considered. Preconditions for growth of the income of the State and consolidated budgets of Ukraine are investigated. Influence of internal and external factors on the income of the State budget is characterized. The interrelation between the total amount of revenues of the state consolidated budget and value of gross domestic product is defined. Excess of growth rates of the income of the State budget in comparison with growth rates of the income of local budgets is designated. The level of the budgetary centralization of the income of the consolidated budget of Ukraine is estimated. Existence of regularity between the level of secondary redistribution of gross domestic product and rates of economic growth is emphasized. Necessity of maintaining rational and effective budgetary policy is defined, considering phases of the economic cycle and the level of economic growth. The interrelation between the level of tax burden and the balanced budgetary financing is defined. The need of introduction of the principles of decentralization of the budgetary system of Ukraine is emphasized. Conditions of an optimum providing local budgets and the State budget are explored.

Г. П. Андрєєвак. е. н., доцент кафедри природокористування і техногенної безпеки, Чернігівський національний технологічний університет

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ КОМПЛЕКСІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

G. P. AndreyevaPhD, Associate Professor of the Department of Nature Management and Technogenic Safety of Chernihiv National University of Technology

THE FORMATION MECHANISM OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF NATIONAL ECONOMIC COMPLEXES

Стаття присвячена розробці механізму формування конкурентних переваг комплексів національної економіки. Досліджено ключові фактори, які впливають на прийняття рішення суб’єктами конкурентної боротьби щодо впровадження/ не впровадження нововведень на підприємстві, визначено яким чином можливо здійснювати вплив на цей вибір.
Автор зазначає, що не можна відокремлювати «людину економічну» від «людини соціальної», а тому на процес формування конкурентних переваг мають вплив не лише економічні фактори, але й соціальні. В результаті в статті запропоновано регулювати діяльність суб’єктів комплексів за допомогою впливу на їх конкурентні поля. До сил конкурентного поля автор відносить: ресурси та засоби виробництва продукту/послуги; інфраструктуру виробництва продукту/ послуги; попит на нього; соціально-економічні інститути; інститути влади; інститути конкуренції.
Оскільки важливим є не лише побудова механізму, але й його ефективна робота, то автор статті пропонує застосовувати алгоритм реалізації регуляторних дій держави щодо впровадження механізму формування конкурентних переваг комплексу національної економіки.
 
The article is devoted to developing the formation mechanism of competitive advantages of national economy complexes. Investigated key factors, which have influence on subjects of competition in the decision-making regarding the implementation/ no implementation of innovation in the enterprise, determined how to influence this choice.
The author notes that it is impossible to separate an "economic human" and a "social human", therefore it is have influence on the formation of competitive advantage not only economic factors, but also social factors too. As a result, article proposes to regulate activities for complexes using impact on their competitive fields. By author competitive field includes force: resources and production of the product/service; industrial infrastructure product/service; demand for it; social and economic institutions; government institutions; competition institutions.
The author proposes to apply the algorithm implementation of state regulatory actions on the implementation of the formation mechanism of competitive advantages of national economy complex.

Н. О. Фаріонаспірант, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

N. O. Farionpost-graduate student, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

CURRENT STATUS OF LIGHT INDUSTRY OF UKRAINE: PROBLEMS AND SOLUTIONS

Проаналізовано сучасний стан легкої промисловості України, виявлені найбільш характерні тенденції для підприємств даної галузі. Визначено основні проблеми, що заважають випуску конкурентоспроможної продукції вітчизняними виробниками. Запропоновано шляхи вирішення окреслених проблем. Дано обґрунтоване пояснення необхідності розвитку корпоративних форм бізнесу. Наголошено на необхідності застосування нових підходів до управління вітчизняними підприємствами, зокрема на формуванні ефективної системи корпоративного управління.
 
The current state of light industry of Ukraine is analysed, the most typical trends for this industry are revealed. The main problems that prevent the production of competitive products by domestic producers are defined. We have proposed ways of solving these problems. It has been given a reasonable explanation for the need of the corporate form of business. There has been noted the need for new approaches to the management of domestic enterprises, including the formation of an effective system of corporate governance.

О. Ю. Шумейкостарший викладач, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваВ. С. Бурченкостудент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА

O. Yu. Shumeikosenior lecturer, Poltava National Technical Yu. Kondratyuk University, PoltavaV. S. Burchenkostudent, Poltava National Technical Yu. Kondratyuk University, Poltava

DEPRECIATION POLICY AND ITS IMPACT ON PLAYING FIXED ASSETS

В статті досліджено стан відтворення основних засобів підприємств України. Встановлено його зв'язок з повнотою виконання амортизацією своїх функцій. Амортизаційна політика, являючись комплексом заходів на макроекономічному та мікроекономічному рівнях, спрямованим на ефективне відновлення основних засобів, на сучасному етапі розвитку економіки вітчизняних підприємств не забезпечує формування достатнього обсягу фінансових джерел. У зв’язку з цим спостерігається різке накопичення ступеню зносу знарядь праці. У статті емпіричним шляхом визначено необхідний рівень витрат підприємства на амортизацію у складі доходів від реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) для забезпечення пожвавлення процесів відтворення його основних засобів. Рекомендовано комплекс заходів на макро- та макрорівнях щодо підвищення ефективності амортизаційної політики.
 
In the article the state of play of fixed assets of enterprises in Ukraine. Established its relationship with fullness amortization execution of its functions. Depreciation policy, being a set of measures at the macroeconomic and microeconomic levels for the effective recovery of fixed assets, at the present stage of economic development of domestic enterprises do not provide sufficient formation of financial sources. In this regard, a sharp deterioration degree of accumulation tools. The paper empirically determined necessary level of expenditure on depreciation as revenue from sales of goods (works, services) processes for recovery play its assets. Recommended range of measures at the macro and macro levels to improve the effectiveness depreciation policy.

О. П. Погрібнак. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту підприємницької діяльності, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УМОВАХ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН

E. PogrebnajaCandidate of economic sciences, assistant professor of accounting and auditing business, Krivorozhskiy institute of economics of «Krivorozhskiy national university», Krivoy Rog

ОRGANIZATION OF KONTROL PAYMENTS OF VALUE-ADDED TAX

У статті уточнено питання особливостей, підходів і порядку організації контролю розрахунків з податку на додану вартість в контексті законодавчих іновацій. При цьому враховані сутність контрольних процедур і прийомів, об'єктів та механізму оподаткування податком на додану вартість та його справляння. Також систематизовані особливості бухгалтерського і податкового обліку розрахунків з податку на додану вартість, які визначені діючим законодавством і впливають на організацію контролю податкового кредиту та податкових зобов'язань, порядку його справляння і відображення у фінансовій  та податковій звітності. Отримані результати дослідження є корисними для використання суб'єктами господарювання – платників податку на додану вартість. Результати дослідження мають теоретичну та практичну цінність з позицій ситематизації особливостей організації контролю розрахунків з податку на додану вартість в умовах законодавчих змін.
 
Features questions, approaches and orders of the organization the settlement of value added tax in the context of the legislative innovations is specified in article. And it is taken into account control procedures and methods of objects and mechanisms of taxation of value added tax and its collection. Also systematized these especially accounting and tax accounting calculation of value added tax , as defined by the current legislation and contribute to the organization of the control of the tax credit and liabilities, about its collection and reflection in the financial and tax reporting. The results of the study are useful for business entities - payers of value added tax. Results of the study are theoretical and practical value from the standpoint of the organization of control features systematization settlement of value added tax in terms of legislative changes.

О. Я. Домінськак. е. н., старший викладач, Львівський Національний Аграрний Університет

АНАЛІЗ ЦІНОУТВОРЕННЯ ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ (УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД)

O. Ya. DominskaPh.D in Economics, senior lecturer, Lviv National Agrarian University

PRICING ANALYSIS OF FLAX (UKRAINIAN AND FOREIGN EXPERIENCE)

У статті розкрито суть поняття ціноутворення. Проаналізовано розвиток льонарської галузі як в Україні, так і у світі. Досліджено динаміку виробництва льону-довгунця в Україні. Визначено причини занепаду льонарства в Україні. Проведений аналіз цін на волокно та насіння льону-довгунця в Україні за останнє десятиріччя. Виокремлено основні фактори, які впливають на ціну льону-довгунцю. Визначено головні підходи до розробки системи ціноутворення на льон-довгунець в світі.
 
The article studies the concept of pricing. Analyzes the development lonesco industry both in Ukraine and in the world. Dynamics of production of flax in Ukraine. Identify the causes of the decline of the flax production in Ukraine. The analysis of prices for the fiber and seeds of flax in Ukraine over the last decade. The main factors that affect the price of flax. Identifies the key approaches to the development of the pricing system for flax in the world.
 
В статье раскрыта суть понятия ценообразования. Проанализировано развитие льонарської отрасли как в Украине, так и в мире. Исследована динамика производства льна-долгунца в Украине. Определены причины упадка льноводства в Украине. Проведенный анализ цен на волокно и семена льна-долгунца в Украине за последнее десятилетие. Выделены основные факторы, которые влияют на цену льна-долгунца. Определены главные подходы к разработке системы ценообразования на лен-долгунец в мире.

О. Є. Бабинак. е. н., професор, в. о. завідувача кафедри транспортних технологій і логістики, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Оlena BabynaPh.D. In Economics, Professor, The acting Head of Transport Technology and Logistics Department, Kyiv State Maritime Academy After Hetman Petro Konashevich-Sahaydachniy

THE EFFICIENCY OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF THE TRANSPORT ENTERPRISE POTENTIAL

Підвищення ефективності використання потенціалу транспортних підприємств сприяє зниженню величини їх загальних витрат, зростанню прибутковості, забезпечує стабільний та збалансований розвиток. На етапі формування потенціалу забезпечення ефективності передбачає вирішення таких задач: визначення достатньої величини усіх складових потенціалу, гармонізація їх структури. Ключовою складовою збалансованого формування потенціалу транспортного підприємства є забезпечення достатньої величини та оптимізація резерву провізних можливостей. Оптимізація резерву провізних можливостей базується на прогнозуванні величини попиту на перевезення з високим рівнем достовірності та оперативності. Запропоновано визначати прогнозну величину попиту на перевезення з урахуванням відповідної системи чинників впливу на обсяги перевезень за технологією нерівномірних раціональних бе-сплайнів (nurbs-технологією). В якості критерію оптимізації величини резерву провізних можливостей запропоновано мінімум суми загальних втрат від невиконання перевезень та витрат на утримання необхідних резервних одиниць рухомого складу. Для забезпечення резерву провізних можливостей обґрунтовано стратегію аутсорсингу рухомого складу.
 
Improving the efficiency of use of transport enterprises potential contributes to decreasing of their overall costs and increasing in profitability; provides stable and balanced development. At the stage of formatting potential, the effectiveness enforcement involves the following tasks: determining the sufficient magnitude of all components of the potential, harmonization of their structure. A key component of formation of the balanced transport enterprise potential is provision of sufficient magnitude and optimization of freight capacity reserve. Optimization of the freight capacity reserve is based on forecasting the level of demand for transportation, with a high level of reliability and efficiency. It was proposed to determine the estimated transportation demand, taking into account the system of factors influencing the volume of traffic by nurbs-technology. The minimum amount of total expenses on the failure of the transportation and necessary expenses on the maintenance of rolling stock reserve units were proposed as an optimization criterion in the provision of freight capacity. The strategy of rolling stock outsourcing was justified to ensure the provision of freight capacity reserve.

О. О. Карпенкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і менеджменту, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного)

МЕХАНІЗМ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. O.KarpenkoPh.D., associate professor, associate professor of Economics and management Department, Kyiv state maritime Academy after Hetman Petro Konashevych-Sahaidachny)

MECHANISM OF CLUSTERING OF TRANSPORTATION AND LOGISTICS COMPANIES

Транспортний сектор відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку країни, адже розвинена транспортна система є передумовою економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності національної економіки і якості життя населення.
Сьогодні ринок транспортних послуг задовольняє лише базові потреби економіки України та населення у перевезеннях. Проте транспортний сектор повинен не тільки виконувати фізичне переміщення вантажів та пасажирів у просторі, а і забезпечувати взаємодію різних видів транспорту з метою підвищення економічної ефективності роботи суб’єктів господарювання; сприяти інноваційному розвитку та формуванню інтеграційних зв'язків для створення передумов досягнення соціальної, науково-технічної та екологічної ефективності транспортно-логістичних підприємств.
найбільш ефективний напрямок розвитку транспортного сектору України може бути реалізований шляхом формування мережі транспортно-логістичних кластерів. виходячи з проведеного дослідження автором визначено, що транспортно-логістичний кластер є економічною системою, заснованою на підвищеній концентрації транспортно-логістичних підприємств і організацій, що спеціалізуються на зберіганні, супроводженні і доставці вантажів та взаємодіють між собою на принципах соціальної відповідальності щодо спільного використання транспортних, логістичних, інформаційних, інвестиційних, інноваційних, технологічних, освітніх, наукових, інтелектуальних, маркетингових та інших можливостей для забезпечення підвищення економічної та соціальної ефективності роботи, а також сприяє інноваційному розвитку кожного з учасників, транспортної галузі та/або області (регіону) присутності. У статті визначено суб'єкти, функції, об'єкти, завдання та заходи щодо ефективного функціонування транспортно-логістичного кластера.
На основі проведеного дослідження автором пропонується визначати кластеризацію транспортно-логістичних підприємств як процес об’єднання та концентрації зусиль транспортно-логістичних підприємств, наукових й освітніх організацій, а також владних структур для встановлення тісних взаємозв’язків з метою розбудови транспортної інфраструктури, реалізації транзитного потенціалу України, задоволення потреби у перевезеннях в повному обсязі, надання послуг високої якості, забезпечення безпеки перевізного процесу, зменшення негативного впливу транспорту на довкілля, підвищення економічної та соціальної ефективності транспортно-логістичних підприємств.
У статті запропоновано механізм кластеризації транспортно-логістичних підприємств. З метою забезпечення єдиного інформаційного простору ТЛК, необхідно створення кластерного оператора, що здійснює консолідацію та координацію вхідних і вихідних матеріальних, фінансових та інформаційних потоків.
Впровадження кластерного підходу у транспортну галузь України потребує від державних та місцевих органів влади вирішення інституціональних, економічних, організаційно-правових, координаційних, інформаційно-аналітичних, кадрових завдань, вирішення яких значною мірою забезпечить поступове пожвавлення процесу кластеризації транспортно-логістичних підприємств України та стане підґрунтям для забезпечення розвитку транспортного сектору України.
 
The transport sector plays an important role in the social and economic development of the country, as a developed transport system is a precondition for economic growth, increase of the national economy competitiveness and standards of living.
Today the market of transport services meets only the basic needs of the economy of Ukraine and its population in transportation. However, the transport sector should not only transfer passengers and cargo in space, but also provide an interaction of different transport modes in order to improve economic efficiency of business entities, promote innovative development and formation of integration communications to create prerequisites for achieving social, scientific and technical, and ecological efficiency of transportation and logistics companies.
The most effective direction of the development of transport sector in Ukraine can be realized by creating a network of transportation and logistics clusters. On the basis of the study conducted by author, it is determined that transportation and logistics cluster is an economic system, which is based on the increased concentration of transportation and logistics companies and organizations that specialize in storage, maintenance and delivery of cargo, and interact with each other on the principles of social responsibility on the joint use of transportation, logistics, information, investment, innovation, technological, educational, scientific, intellectual, marketing and other opportunities for enhancing economic and social efficiency; and also promotes innovative development of each participant, transport industry and / or region presence. In the article the subjects, functions, objects, tasks, and activities are determined for effective functioning of transportation and logistics cluster.
Based on the study, the author proposes to determine clustering of transportation and logistics companies as a process of integration and concentration of the efforts of transportation and logistics companies, research and educational organizations, as well as authorities to establish close relationships in order to develop transport infrastructure, realize transit potential of Ukraine, fully address the needs of traffic, provide high-quality services, ensure the safety of transportation process, reduce negative impact of transport on the environment, improve economic and social efficiency of transportation and logistics companies.
In the article, the mechanism of clustering of transportation and logistics companies is suggested. In order to ensure a unified information space of transportation and logistics cluster, it is necessary to have a cluster operator carrying out consolidation and coordination of input and output material, financial and information flows.
Introduction of cluster approach into the transport sector of Ukraine requires institutional, economic, organizational and legal, coordination, information and analytical, and personnel tasks to be solved by state and local governments. Meeting these challenges, to a large extent, will provide a gradual recovery of the clustering process of transportation and logistics companies in Ukraine and will become a basis for the development of transport sector Ukraine.

А. О. Полубєдовак. е. н., доцент кафедри соціології та психології управління, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТУ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СПЕЦІАЛІСТІВ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

A. A. PolubiedovaPhD (Economics), Associate Professor Department of Sociology and Psychology of Management, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

DIAGNOSING THE FORMATION OF THE MOTIVATIONAL–VALUE COMPONENT OF PROFESSIONAL ORIENTATION IN SPECIALISTS UNDER CONDITIONS OF KNOWLEDGE-DRIVEN ECONOMY

Стаття присвячена дослідженню рівня сформованості мотиваційно-ціннісного компоненту професійної спрямованості спеціалістів в умовах економіки знань. Основою успішного економічного розвитку людини, організації та суспільства в цілому є здатність до когнітивної діяльності усього економічно активного населення. Це призводить до необхідності формування професійної спрямованості спеціалістів при отриманні ними вищої освіти. В статті проведено діагностику професійної спрямованості майбутніх фахівців в сфері економіки. Аналіз результатів діагностики дозволив визначити мотиваційний компонент професійної спрямованості, який визначає ставлення спеціалістів до професійної діяльності. Діагностика показала, що для студентів значущими факторами при виконанні професійних обов’язків є можливість працювати з людьми, проявляти творчі здібності та досягати пошани. Про те, є різниця між рівнем усвідомлення значення проблеми та особистісною пізнавальною спрямованістю у респондентів рівнів «бакалавр» та «магістр». Це може послужити основою для визначення подальших напрямків освітньо-виховного процесу в організації.
Для підвищення ефективності освітньо-виховного процесу визначено процес розвитку професійної спрямованості спеціаліста, що здатен побудувати та сприяти розвитку економіки знань. Запропонований автором розвиток професійної спрямованості включає в себе наступні компоненти: потреби, мотиви, світогляд, установки, діяльність, мету. Вплив на ці компоненти може сприяти підвищенню ефективності формування професійної спрямованості при впровадженні освітньо-виховного процесу. Критичною ланкою є неузгодженість між метою та здібностями особистості. Це визначається як основне протиріччя, та спонукає спеціаліста до зміни його потреб, мотивів, світогляду, установок, діяльності та мети. Результатом цих змін є розширення свідомості, що сприяє новому витку розвитку професійної спрямованості.
 
The article studies the level of the motivational–value component of professional orientation in specialists under conditions of knowledge-driven economy. The ability related to the total economically active population’s cognitive activity forms the basis for successful economic development of individuals, organizations and society as a whole. This leads to the need in higher education. The article describes diagnostics of professional orientation in future specialists in the field of economy. According to the analysis of the diagnostics results, it was possible to determine the motivational component of professional competence, which determines the specialists’ attitude to their professional activities. Diagnostics proves that students value such factors as the ability to work with people, creative potentials and honor. A difference between the level of awareness about the problem and personal cognitive orientation in the respondents belonging to bachelors and masters can be noted. This can form the basis for determining further directions in the educational process in the organization.
To improve the efficiency of the educational process, the process to develop the professional orientation in specialist making it possible to form and contribute to the development of the knowledge-driven economy, was determined. The process to develop the professional orientation suggested by the author includes the following components: needs, motives, worldview, attitudes, activities and goal. Influencing the components, it is possible to improve the efficiency of professional orientation in the course of the educational process. A mismatch between the goal and personal abilities is a critical component. It is the key contradiction forcing specialists to change their needs, motives, worldview, attitudes, activities and goals. Such changes result in the development of consciousness, which drives further development of professional orientation.

Ю. Є. Якубівськак. е. н., доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ НОРМ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНУ ПРАКТИКУ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

Y. Y. YakubivskaPhD in economics, associate professor of financial and economic security and intellectual property, Ternopil National Economic University, Ternopil

IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL STANDARDS IN THE FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY INTO NATIONAL PRACTICE IN THE CONTEXT OF IMPROVING THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT EFFICIENCY

В науковій статті розглянуто систему нормативно-правового забезпечення охорони та захисту прав у сфері інтелектуальної власності на міжнародному рівні, охарактеризовано міжнародний інституційних контекст  охорони та захисту прав інтелектуальної власності, а також розглянуто інституційне забезпечення державного регулювання у сфері інтелектуальної власності на національному рівні. Досліджено передумови високого рівня порушень у сфері інтелектуальної власності. Проаналізовано особливості міжнародних угод та конвенцій у сфері функціонування інтелектуальної власності в глобальному контексті, досліджено участь у них України.
На підставі наведених положень сформовано висновки щодо сучасного стану інституційного середовища інтелектуальної власності в Україні, обґрунтовано необхідність гармонізації українського законодавства у сфері інтелектуальної власності з міжнародними нормами та стандартами. Подано пропозиції по вдосконаленню процесу імплементації міжнародних стандартів у сфері інтелектуальної власності у  вітчизняну практику.
 
The scientific article provides with the system of legal intellectual property rights protection and enforcement on international level. The international institutional context of protection and enforcement of intellectual property rights is characterized. The institutional support of state regulation in the field of intellectual property on the national level is described. The preconditions of high level infringements in the field of intellectual property rights are considered.
The features of international agreements and conventions in the functioning process of intellectual property rights in the global context are analyzed, and the role and participation of Ukraine in this process are investigated. Based on the formed provisions, the conclusions about the current state of intellectual property institutional environment in Ukraine are formed. The necessity of harmonization of Ukrainian legislation on intellectual property with international norms and standards are substantiated. Suggestions about improvement the process of international standards in intellectual property implementation into national practice are proposed.

С. В. Вечеряаспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

S. V. VecheriaPostgraduate student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

IMPROVEMENT METHOD OF EVALUATION OF THE MOTIVATIONAL MECHANISM OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

В статті розвинуто методичні підходи до оцінки мотиваційного механізму та надано рекомендацій щодо вдосконалення мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств. Побудовано алгоритм формування та впровадження механізму мотивації, адекватного цілям розвитку підприємства та працівників. Сформовано показник рівня результативності мотиваційного механізму, систематизовано та доповнено систему критеріїв його оцінки. Також запропоновано розрахунок преміального коефіцієнта до заробітної плати, що може бути застосований при формуванні системи стимулюючих виплат персоналу. Відповідно до методики оцінено рівень результативності мотиваційного механізму на трьох досліджуваних підприємствах Запорізької області та надано рекомендації по зміцненню мотиваційного механізму для трьох підприємств різного рівня розвитку. Коефіцієнти, визначені згідно методики, наглядно показують, які елементи мотиваційного механізму є слабкими та потребують вдосконалення в підприємствах.
 
In the article the methodological approaches to evaluating motivational mechanism are developed and the recommendations of improve motivation in the agricultural enterprises are provided. Algorithm of formation and implementation of the mechanism of motivation, adequate goals of the company and employees is constructed. The indicator of the effectiveness of motivation mechanism is formed; the system of criteria of their evaluation is systematized and supplemented. Also the calculation of the premium coefficient to salary is proposed, which can be used in the formation of a system of incentive payments to staff. According to the methods the effectiveness of the motivation mechanism on three investigated enterprises Zaporozhye region are evaluated and the recommendations to strengthen the motivation mechanism of enterprises for three different levels of development are provided. The coefficients identified by methods clearly show what elements of the motivation mechanism are weak and should be improved in enterprises.

Є. В. Олійникасистент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Oliinyk Ievgeniiaassistant of the Department of Accounting, Analysis and Audit, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

CONCEPT OF STRATEGIC MANAGEMENT OF REPRODUCTION OF MAJOR INDUSTRIAL ENTERPRISES

У статті запропоновано змістовні складові концепції стратегічного управління відтворенням основних засобів, практична імплементація якої дасть можливість забезпечити комплексне та системне оновлення виробничого потенціалу українських підприємств. В межах розробленої концепції сформульовано її мету, сформовано базисні положення, визначено принципи її реалізації. Теоретичну базу концепції склали використані автором наукові підходи, зокрема, стратегічний, інтегрований, збалансований та вибірковий. Запропоновано інструментарій практичного втілення розробленої концепції, а також етапи стратегічного управління досліджуваними процесами.
 
The article is dedicated to the substantive components of the concept of strategic control playback of fixed assets, practical implementation of which will provide a comprehensive and systematic updating production potential of Ukrainian companies. Within the developed concept was formulated its purpose, formed the basic provisions defined principles for its implementation. The theoretical basis of the concept used by the author used scientific approaches, including strategic, integrated, balanced and selective. Was proposed a toolkit of practical implementation of the developed concepts and the stages strategic management by this processes.

Н. В. Ширяєвак. т. н., доц., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. ХарківТ. В. Данькок. е. н., проф., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

ПИТАННЯ ФОРСАЙТУ ЩОДО РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРКОВА

Natalia Shyriaievaass.prof., National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, KharkivTaras Dankoprof., National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Kharkiv

A FORESIGHT IN DEVELOPMENT OF KHARKIV HIGH-TECH MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

У статті розглянуто питання форсайту щодо промислових підприємств Харківського регіону. Для цього спочатку було проаналізовано світовий досвід реалізації форсайтних сесій та технологічного прогнозування у різних галузях промисловості. На підставі цього аналізу проведено дослідження стану інноваційного розвитку крупних промислових підприємств Харкова. Для аналізу було обрано підприємства машинобудівної галузі, які впроваджують високотехнологічні процеси та продукти у своїй діяльності. Результати дослідження показали, що впровадження інноваційних продуктів на підприємстві мають позитивний тренд за 2000-2014 рр., а інноваційних послуг – негативний. Фінансово найбільш затратними виявилась стаття придбання спеціальних машин та устаткування, які необхідні у процесі впровадження інновацій. Було також проаналізовано фактори, які впливають на строк життя компанії. Побудовано просту модель регресії на підставі даних кількості працівників та віку підприємства. Виявлено, що вік підприємства тільки на 2 % залежить від чисельності працівників на підприємстві. Тобто існують інші, більш вагомі причини, які мають вплив на довголіття компанії, наприклад прибуток, чи споживчий ринок.
 
In the paper a question of foresight is considered. The worlds’ practices of foresight and technology forecast are analyzed and projected on the machine-building enterprises of Kharkiv, which implements high-tech processes and production in their work. The innovation potential of the main industry “players” is analyzed. It was concluded that manufacturers in Kharkiv have a positive tendency to grow in the way of high-tech and innovative products, instead of the services over the time period from 2000 till 2014. The four factors which may explain the long-term living of enterprises are analyzed. The simple regression model was constructed. It was concluded that the quantity of enterprise workers is poorly affecting on the enterprise’s time of living.

Т. В. Дідоренкок. е. н., доцент кафедри обліку і економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, Тернопільський національний економічний університет

ЛОГІЧНА СТРУКТУРА СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

T. DidorenkoPhD, assistant professor of accounting and legal support agro-industrial enterprises Ternopil National Economic University

LOGICAL STRUCTURE OF ACCOUNTING

У статті розкрито суть та зміст властивостей суспільно-економічних наук, застосування різних методів наукового дослідження, щодо логічного обґрунтування побудови бухгалтерського обліку, яке обумовлене послідовністю логічних компонентів. Розглянуто організаційний аспект бухгалтерського обліку як галузі науки в розрізі логічної структури облікової системи та облікового процесу в просторі.
 
The article reveals the essence and content properties of the socio-economic sciences, various methods of scientific research regarding the rationale of construction accounting, which is caused by a sequence of logical components. We consider the organizational aspect of accounting as a branch of science in the context of the logical structure of the accounting systems and accounting process in space.

Л. С. Гангаласпірант кафедри економіки підприємства, Буковинського державного фінансово-економічного університету, м. Чернівці

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

Lyudmyla Hanhalpostgraduate student of the Department of Enterprise Economics of Bukovyna state university of economic and finance, Chernivtsi

ORGANIZATION AND METHODOLOGY OF ACCOUNTING TO ENSURE THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL UNITS

У статті визначено роль організації обліку у забезпеченні конкурентоспроможності сільськогосподарських формувань. Розглянуто особливості організації обліку сільськогосподарських товаровиробників у розрізі його методичної, технічної і організаційної складових частин. За допомогою методів соціологічного обстеження та системного аналізу детерміновано основні недоліки облікового процесу на підприємствах агробізнесу різних організаційно-правових форм, що знижують якість та інформативність облікової інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень. Розроблено рекомендації для вирішення зазначених проблем із врахуванням типів господарських структур та галузевих особливостей учасників, що спрямовані на забезпечення формування релевантного та якісного інформаційного забезпечення для ефективного управління конкурентоспроможністю суб’єктів аграрного бізнесу.
 
The role of accounting in ensuring the competitiveness of the agricultural groups in the article is defined. The features of accounting of agricultural producers in terms of its technical, organizational and technical components are considered. With the help of a sociological survey and system analysis are determined the main shortcomings of accounting process at an agribusiness enterprises of different legal forms . Recommendations are worked out in relation these issues with regard to types of business structures and features industry participants, aimed at ensuring the formation of relevant and quality information support for effective management of competitiveness agrarian business.

Я. О. Костенокк. е. н., доцент кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ

ВПЛИВ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Y. O. KostenokPh.D. in Economics, associate professor Department of macroeconomics and public administration SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Kyiv

THE IMPACT ON THE INDUSTRY OF EMPLOYMENT

Традиційно важливим показником розвитку країни вважається зайнятість населення. Зайнятість населення, її особливості, масштаби та форми, а також досягнення низького рівня безробіття – одна з основних цілей макроекономічної політики. В статті досліджується розвиток промисловості на сучасному етапі та її вплив на рівень зайнятості.
 
Traditionally, an important indicator of the country considered to be employment. Employment, its features, scope and form, and to achieve low unemployment - one of the main objectives of macroeconomic policy. The article examines the development of the industry at present and its impact on employment.

В. П. Хомутенкок. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Одеський національний економічний університетЄ. М. Богатирьовааспірант, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

V. KhomutenkoCandidate of Economic Sciences, Professor, Professor of Finance Department, Odessa National Economic UniversityY. Bogatyrevagraduate student, Odessa National Economic University, Odessa

STRATEGIC GUIDELINES OF THE TAX REFORM IN UKRAINE IN TERMS OF EUROPEAN INTEGRATION

У статті визначено стратегічну мету та завдання податкової реформи в Україні, а також інструменти її реалізації. З метою запровадження результативної податкової реформи в Україні надано рекомендації щодо удосконалення механізму оподаткування праці, капіталу та споживання з урахуванням європейського досвіду. Визначено напрямки удосконалення механізму оподаткування капіталу, зокрема пропонується впровадити простий інвестиційний кредит та цільове використання амортизаційних відрахувань. В механізмі оподаткування праці пропонується розширити діапазон прогресивності ставок податку на доходи фізичних осіб та збільшити розмір неоподатковуваного мінімуму. Запропоновано знизити ставку єдиного соціального внеску із перенесенням частини навантаження з роботодавців на найманих працівників. Обґрунтовано необхідність удосконалення механізму оподаткування споживання у напрямку запровадження диференційованих ставок з податку на додану вартість та підвищення ставок акцизного податку.
 
The article defines the strategic aim and objectives of the tax reform in Ukraine, as well as tools for its implementation. For the purpose of effective implementation of the tax reform in Ukraine, recommendations for improvement of the mechanism of taxation of labor, capital and consumption, taking into account European experience. The directions of improvement of the mechanism of taxation of capital, in particular, proposed to introduce a simple investment credit, and targeted use of depreciation. In the mechanism of taxation of labor it is proposed to expand the range of progressivity of tax rates on personal income and increase the amount of non-taxable minimum. It is proposed to lower the rate of the single social contribution to the transfer of the burden from employers to employees. The necessity of improving the mechanism of taxation of consumption in the direction of the introduction of differentiated rates of value added tax and excise tax increase.

І. М. Польовак. е. н., доцент кафедри банківської справи, Львівська комерційна академія

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ Й ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ

I. M. PolovaPhD, associated professor of Banking Department, Lviv Academy of Commerce

WORLD EXPERIENCE OF INVESTMENT SECURITY SAFEGUARD AND PROSPECTS FOR ITS IMPLEMENTATION IN UKRAINE

У статті досліджено світовий досвід забезпечення інвестиційної безпеки в різних країнах. Виявлено, що підходи до гарантування інвестиційної безпеки різняться залежно від рівня економічного розвитку країни, загальноекономічної політики держави, історичного рівня відкритості й протекціонізму в країні, сукупності внутрішніх критеріїв. Дослідження принципів інвестиційної політики країн ОЕСР для гарантування інвестиційної безпеки показало, що найважливішими є чотири групи: недискримінація, прозорість й передбачуваність, регуляторна пропорційність й підзвітність. Їх комплексне застосування гарантуватиме ефективність й довгостроковість співпраці з іноземними інвесторами й захищеність національної економіки.
Аналіз нормативно-правової бази України на предмет положень, що визначають критерії інвестиційної безпеки, допустимий рівень іноземного інвестування в економіку дозволив систематизувати основні прогалини в політиці інвестиційної безпеки та розробити пропозиції щодо забезпечення інвестиційної безпеки в Україні, а також заходи щодо гарантування інвестиційної безпеки. Для забезпечення інвестиційної безпеки в Україні потрібно сформулювати чіткі обмеження щодо допустимого рівня іноземного капіталу залежно від секторально-галузевого та територіального розподілу потоків інвестицій.
 
Global experience of investment security safeguard in different countries is observed in the article. It was found that approaches to guarantee investment security differ depending on the level of economic development, overall economic policy, history of economic transparency and protectionism, set of internal country criteria. Investment policy principles of the OECD that safeguard investment security were analyzed and categorized in four groups: non discrimination, transparency and predictability, regulatory proportionality and accountability. Their complex appliance ensures the effectiveness of long-term cooperation with foreign investors and protection of the national economy.
Analysis of the Ukrainian legal framework for defining investment criteria of safety and the permissible level of foreign investment in the economy allowed to systematize major gaps in investment security policy and to develop proposals to ensure investment security in Ukraine, as well as measures to safeguard investment security. Clear restrictions on the permissible level of foreign capital, depending on the sectoral and territorial distribution of investment flows should be formulated in Ukraine to ensure investment security.

О. М. Сущенкок. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, м. КиївА. В. Пислицяк. е. н., доцент кафедри фінансів, ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, м. Київ

СЕРВІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ У АВСТРІЇ

O. M. SushchenkoPhD, Associate Professor,Associate Professor Department of Finance Kyiv National Economic University named after Vadym HetmanA. V. PyslytsyaPhD, Associate Professor Department of Finance Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

SERVICING THE LARGE TAXPAYERS IN AUSTRIA

Метою даної статті було оприлюднення результатів наукового дослідження практики взаємодії фіскальних органів з великими платниками податків в Австрії та обґрунтування доцільності її імплементації в Україні. Було використано емпіричний, аналітичний та графічний методи дослідження. За результатами проведеного дослідження зроблені висновки щодо можливості імплементації австрійського досвіду в Україні: проведення  аудиту великих платників фахівцями, що спеціалізуються на окремих напрямках економічної діяльності; врахування соціального ефекту функціонування великих платників; подальше удосконалення вітчизняного інституту податкових радників (податкових консультантів), з врахуванням австрійського досвіду.
Результати проведеного дослідження будуть корисними науковцям, практикам, студентам та всім тим, хто цікавиться проблематикою оподаткування, загалом, та великими платниками податків, зокрема. Представники великого бізнесу, що формують категорію великих платників, відіграють не тільки фіскальну, але й важливу соціально-економічну роль. Тому дослідження різних аспектів їх діяльності є важливим для суспільства.
 
The aim of this article was the publication of the results of research on practice of fiscal interaction with large taxpayers in Austria and the rationale for its implementation in Ukraine. Authors used an empirical, analytical and graphical methods of research. After the results of the research conclusions about the possibility of the implementation of the Australian experience in Ukraine was made: the audit of large taxpayers by the experts who are specialize in certain areas of economic activity; incorporation of the social impact of large taxpayers operation; further improvement of the national institute of tax advisers (tax consultants), taking in count the Austrian experience.
Results of this study will be useful for researchers, practitioners, students and all those interested in tax issues in general and large taxpayers in particular. Representatives of big business, forming a large category of taxpayers, play not only fiscal, but also an important socio-economic role. Therefore, the study of various aspects of their activities is important for society.

А. О. Єніна-Березовськак. е. н., доцент кафедри оподаткування, Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця, м. Харків

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

A. A. Yenina-BerezovskaCandidate of economic sciences, аssistant professor department of Taxation Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

THEORETICAL ASPECTS OF THE BUDGET SYSTEM OF UKRAINE

Метою статті є дослідження побудови бюджетної системи держави. У статті розглянуті вітчизняні та закордонні теоретичні підходи до визначення бюджету, як економічної категорії. Виділені основні ознаки становлення та розвитку бюджетної системи держави. Виявлено, що стержнем бюджетної системи є Державний бюджет, з якого фінансуються заходи загальнодержавного значення у різних галузях національної економіки. Він визначає економічний потенціал та пріоритети держави, її роль та форми реалізації закріплених за нею функцій. Висвітлено історичні аспекти формування вітчизняної бюджетної системи. Визначено, що бюджет повинен перетворитися на вагомий інструмент управління економічними процесами у державі та джерело об’єктивної інформації щодо ефективного використання коштів. Розглянуто основні функції бюджетної системи країни.
 
The article is to study the state of the budget system. The article deals with domestic and foreign theoretical approaches to determining the budget as an economic category. The basic features of formation and development of the state budget system. Revealed that the core budget system is the State budget, which funded activities of national importance in various fields of national economy. It defines the economic potential and priorities of the state, its role and forms of implementation forth her functions. Deals with the historical aspects of the national budget system. Determined that the budget should become a valuable tool for economic management in the country and a source of objective information on the effective use of funds. The main features of the budget system.

Л. В. Лопотанк. е. н., доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

ОПТИМІЗАЦІЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВИТРАТ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ СОНЯШНИКУ

L. Lopotancandidate of economic Sciences, associate Professor of the Department economic theory and Economics of enterprise, Odessa state agrarian University, Odessa

COSTS CONCENTRATION OPTIMIZATION AS A FACTOR OF INCREASE SUNFLOWER SEED PRODUCTION EFFICIENCY

В статті виявлено вплив рівня концентрації витрат на ефективність виробництва насіння соняшнику. Обґрунтовано оптимальну структуру виробничої собівартості для досягнення конкурентного підходу, який базується на мінімізації виробничих витрат на вирощування соняшнику.
 
The influence of costs concentration level on sunflower seed production efficiency has been considered. The optimal structure of cost price for the achievement of competitive approach that is based on minimization of production costs of sunflower growing has been grounded.

К. В. Чичулінак. т. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваА. С. Метелицястудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СІЛЬСЬКОГОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

K. V. ChichulinaPh.D., lecturer of department of Business Economics and Management Personnel, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaA. S. Metelytsiastudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

INTRODUCTION OF MODERN METHODS OF PRICING ON FARMS

Стаття присвячена аналізу існуючих методів ціноутворення в сучасних умовах, зокрема, методу маркетингових оцінок, трансфертних цін та їх підвидів. Також представлені практичні аспекти впровадження даних методів на прикладах сільськогосподарських підприємств.
 
The article is devoted to the analysis of existing methods of pricingin in the current conditions, in particular marketing method estimates, the method of transfer prices and their subspecies. There are practical aspects of implementation of these methods on examples of agricultural enterprises too.

О. В. Матвійчукк. е. н, доцент кафедри економіки та фінансів, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

O. V. MatviichukPhD, associate professor department of economy and finance Private Higher Education Establishment Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities, Rivne

GOVERNMENT REGULATION OF NATURAL RESOURCE USE EFFICIENCY

Досліджується важливість реформування державного регулювання природоохоронної діяльності. Розглянуто основні питання галузей охорони довкілля, механізми реалізації та інтеграції екологічної політики Україні з країнами Європейського союзу. Здійснено аналіз сучасного екологічного стану земельних, водних та інших природних ресурсів. Аналізуються варіанти вирішення завдання повноцінної реалізації державної політики сталого інноваційно-інвестиційного розвитку водного господарства за допомогою залучення ресурсів держави, регіонів та приватного бізнесу. Автор робить висновки, що недосконалість економічного механізму природокористування і реалізація природоохоронних заходів, недостатня ефективність наявної системи управління охороною та використанням природних ресурсів зумовлена недоліками нормативно-правової бази й організаційною структурою управління. Зокрема розв'язанню нагальних проблем сприяла б розробка і прийняття на законодавчому рівні державної Стратегії сталого розвитку. Сформульовано пропозиції та комплекс заходів по забезпеченню охорони довкілля та екологічної безпеки в Україні.
 
The arcticle proves the importance of reforming the state environmental control. The main environmental issues, mechanisms of implementation and integration of environmental policy Ukraine with the European Union were considered.. The analysis of the current status of land, water and other natural resources was made. The task of full implementation of the state policy of sustainable innovation and investment development of water management through the involvement of state resources, regions and private business is investigated. The author concluded that imperfect economic mechanism of nature and implementation of environmental protection measures is due lack of effectiveness of the existing system of protection and use of natural resources, shortcomings of the legal framework and organizational structure management. In addition, the resolution of pressing issues would contribute to the development and adoption of the legislative national strategy on sustainable development. Suggestions and complex measures for environmental protection and ecological safety in Ukraine were made.

В. В. Новиковаспірант, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ДЕРЖАВИ

V. V. NovykovPhD student, Research Economic Institute of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine

THE ESSENCE AND PECULIARITIES OF STATE GROUP VALUATION MANAGEMENT

В статті викладенні результати дослідження з питань сутності та особливостей управління корпоративними правами держави. Розглянуто дефініції «корпоративні права» та «корпоративні права держави» у відповідності з нормативно-правовими актами України. Визначено перелік корпоративних прав держави, які мають майновий та управлінський характер. Окреслені основні функції та повноваження суб’єктів управління корпоративними правами держави. Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти України у сфері управління корпоративними правами держави.
 
The article covers the research results on essence and peculiarities of state group valuation management. We consider the definition of “group valuation” and “state group valuation” in accordance with statutory regulations of Ukraine. Group valuation, which is of property and administrative nature, is listed. The basic functions and powers of the management entity of state group valuation management are defined. Ukrainian laws and regulations in the sphere of state group valuation are the information base for research.

О. В. Богераспірантка, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

МОДЕЛЬ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

O. Bogerpostgraduate, Kyiv National Economic University named by Vadym Hetman, Kyiv

THE INNOVATIVE ECONOMY FORMATION TAX INCENTIVE MODEL OF UKRAINE

У статті розкриваються основні аспекти функціонування податкової системи та перспективи становлення інноваційної економіки.
У статті пропонується реалізація моделі податкового стимулювання становлення інноваційної економіки України з урахуванням особливостей законодавчого забезпечення.
Матеріали статті обґрунтовують необхідність та напрямки податкового стимулювання становлення інноваційної економіки України.
 
The article describes the main aspects of the tax system functioning and the innovative economy formation perspectives in Ukraine.
There is the proposition of the tax incentives innovative economy formation model implementation in Ukraine allowing for the legislative support in the article.
The materials of the article justifying the need for tax incentives and the directions of the innovative economy formation tax incentives in Ukraine.

О. В. Небильцоваканд. екон. наук, доцент, заступник завідувача кафедри міжнародного обліку та аудиту, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»В. І. Корольд. ю. н., завідувач відділу стратегічних міжнародно-правових досліджень, НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії наук України

ОБЛІК ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО СУБСИДІЮВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

O. NebyltsovaCandidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Deputy chief of International Accounting and Audit Department Kyiv National Economic University named after Vadym HetmanV. KorolHabilitated Doctor in Law, Head of Strategic International Law Researches Department of Scientific-Research Institute of Private Law and Business of National Academy of Law Sciences Ukraine named after F.G. Burchak

BUSINESS ENTITIES GOVERNMENT GRANTING ACCOUNTING AND LEGAL REGULATION

Предметом даної статті є розкриття як спільних підходів, так і особливостей таких економічного та правового інструментів, як Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 20 «Облік державних грантів та розкриття інформації про державну допомогу» та Угоди Світової організації торгівлі про субсидії і компенсаційні заходи, що здатні створювати не колізії, а синергетичний ефект у процесі застосування.
Оскільки наведений вище стандарт підлягає застосуванню для обліку та розкриття інформації щодо державних грантів (субсидій) методологія та структура даної статті обумовлені природою таких грантів, під якими слід розуміти державну допомогу у формі передання ресурсів суб’єктам господарювання в обмін на дотримання у минулому або майбутньому певних умов, пов’язаних з їхньою операційною діяльністю.
Увагу сфокусовано на критеріях та методах класифікації, визнання, оцінки, а також відображення державних субсидій у фінансовій звітності суб’єктів господарювання.
 
The subject of this article is discovering of IAS 20 “Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance” and World Trade Organization’s “Agreement on Subsidies and Countervailing Measures” both common approaches and peculiarities which are capable to bear not the conflicts but synergy of these economic and legal instruments under implementation.
As above mentioned Standard shall be applied in accounting for, and in the disclosure of, Government grants the methodology and structure of the article is determined with the nature of such kind of grants to be considered as government’s assistance in the form of transfers of resources to an entity in return for past or future compliance with certain conditions relating to the operating activities of the entity.
The attention is focused on the criteria and methods of the Government Grants classification, recognition, measurement as well as presentation in financial statements of the business entities.

М. О. Іртлачдиректор із маркетингу Комунікаційної групи «ESG», магістр ділового адміністрування, м. Київ

БРЕНДИ ТЕЛЕПРОГРАМ У ПОРТФЕЛІ БРЕНДІВ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ КОМПАНІЙ

Mikhail О. IrtlachDirector of Marketing Communication Group «ESG», Master of Business Administration, Kyiv

TV PROGRAMS BRANDS IN TELEVISION COMPANIES BRAND PORTFOLIO

Сучасний ринок телебачення визначається надзвичайно високим рівнем конкуренції за увагу телеглядачів, як між телемовниками, так і з іншими засобами медіа. Одним із негативних наслідків цієї ситуації став медіа-канібалізм. Як рішення проблем телекомпаній у цих складних ринкових умовах спеціалісти пропонують формування брендів на телевізійному ринку. При цьому до портфелів брендів телемовників входять бренди каналів, телепрограм, телеведучих, виробничих студій та ін. Аналіз формування системи брендів телекомпанії дозволяє виявити важливу роль у цих процесах формування брендів телевізійних програм.
 
The contemporary TV market is determined by an extremely high level of competition for the attention of viewers, both among broadcasters and other means of media. One of the negative consequences of this situation was the media cannibalism. As a solution to the problems in television these difficult market conditions, experts suggest the formation brands in the TV market. Thus the portfolios of brands includes brands broadcasters channels, TV programs, broadcasters, production studios and others. Analysis of the formation of the system of brand broadcaster reveals an important role in these processes of formation of brands of television programs.

Д. В. Гризоглазовкандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана»

БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА АВТОНОМІЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

D. GrizoglazovPh.D., senior lecturer department of finances State university “KNEU named after Vadym Hetman”

BUDGETARY AND FINANCIAL AUTONOMY OF THE INCORPORATED TERRITORIAL SOCIETIES

В статті на теоретичному рівні досліджується питання бюджетно-фінансової автономії об’єднаних територіальних громад. Визначено сутність бюджетно-фінансової автономії. Вивчено та уточнено основні підходи до трактування фінансової автономії. Окреслені напрями подальшого розвитку засад ефективного управління на місцевому рівні.
 
The question of budgetary and financial autonomy of the incorporated territorial communities is investigated in the article at theoretical level . Essence of budgetary and financial autonomy is certain. The basic going is studiedand specified near interpretation of financial autonomy.Directions of further development of principles of effective.management are outlined at local level.

С. В. Познякк. е. н., доцент кафедри економіки підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

S. V. PozniakPh.D in economic sciences, Associate Professor, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

INNOVATION AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS ENTERPRISES

В статті проаналізовано сутність інновацій. Охарактеризовано види інновацій та визначено їх функціональне значення. Визначені сфери впливу інновацій та інноваційності на конкурентоспроможність. Представлено елементи інноваційної моделі бізнесу.
 
In the article the essence of innovation. Characterized types of innovations and determined their functional value. The identified areas of innovation and the impact of innovation on competitiveness. Presents elements of innovation business model.

А. В. Чистяковавикладач кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ

Anastasiia V. Chystiakovathe teacher of the Department of public administration, public administration and regional Economics, Kharkiv national economic University named after Simeon Kuznetsa

THEORETICAL AND METHODICAL ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT

В умовах економіки знань підприємства, які хочуть бути конкурентоспроможними, підвищувати свою капіталізацію мають приділяти увагу питанням управління інтелектуальною власністю. Уточнено поняття «управління інтелектуальною власністю», запропоновано аналітичне забезпечення управління інтелектуальною власністю машинобудівного підприємства та розроблено методичні положення щодо формування механізму управління інтелектуальною власністю.

The enterprises which want to be competitive, to increase their capitalization in the knowledge economy should pay attention to the management of intellectual property. The definition of «management of intellectual property», analytical support for intellectual property management are proposed and methodical positions on the formation mechanism of intellectual property is formed.

В условиях экономики знаний предприятия, которые хотят быть конкурентоспособными, повышать свою капитализацию должны уделять внимание вопросам управления интеллектуальной собственностью. Уточнено понятие «управление интеллектуальной собственностью», предложено аналитическое обеспечение управления интеллектуальной собственностью машиностроительного предприятия и разработаны методические положения по формированию механизма управления интеллектуальной собственностью.

Є. В. Остропольськак. е. н., ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

АЛЬТЕРНАТИВНІ МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ЇХ ВИБОРУ БАНКОМ ПРИ ФОРМУВАННІ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ

Yevheniia Ostropolskacandidate of economic sciences, the academician Yuriy Bugay Internationa Scientific and Technical University

ALTERNATIVE METHODS OF PRICING AND CRITERIA FOR THEIR SELECTION BY THE BANK BY DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF INTEREST RATE POLICY

В статті проаналізовано існуючі методи ціноутворення на банківські продукти, надано їх організаційно-економічну характеристику. Визначено, що при встановленні відсотка по ресурсах і кредитам доцільно провести його зіставлення з рівнем відсотків, якістю й надійністю відповідних послуг конкурентів. При цьому визначено за доцільне враховувати можливість застосування, так званої, цінової маніпуляції, за допомогою якої трохи підвищена ціна на продукт сприймається клієнтом як індикатор цінності самої послуги. Найпоширенішим методом ціноутворення, що використовують банки у своїй процентній політиці, є орієнтація на поточні ринкові ставки, коли ініціатива ціноутворення віддається конкурентам. Цей метод ціноутворення доцільно застосовувати невеликим банкам, які використовують стратегію слідування за лідером. У той же час налагодження гарних відносин із клієнтами вимагає своїх підходів у розробці банком процентної політики. У цьому випадку доцільно використовувати ціноутворення на основі взаємин із клієнтурою, максимально враховуючи інтереси найбільш перспективних клієнтів.
 
The article analyzes the existing methods of pricing of banking products provided by their organizational and economic characteristics. It was determined that the establishment of percent on credits and resources should be undertaken in comparison to the level of interest, quality and reliability of the relevant services of competitors. It is determined to consider the possibility of using the so-called price manipulation that increased the price of the product perceived by the consumer as an indicator of the value of the service. The most common method of pricing used by banks in their interest policy is focusing on current market rates, when the initiative in pricing is given to the competitors. This pricing method is appropriate to apply to small banks that use the strategy of following the leader. At the same time establishing good relations with clients requires their approaches in the development of the bank interest rate policy. In this case, it is reasonable to use pricing-based relationships with clientele, taking into account the interests of the most prospective clients.

О. І. Сахненкостарший викладач кафедри економічних дисциплін, Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

ОСНОВНІ ВИДИ ІНВЕСТИЦІЙ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

O. I. SakhnenkoSenior teacher of the department of economic subjects, Academy of Internal Troops of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Kharkiv

THE MAIN TYPES OF INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL

У статті автором розглянуто фактори формування якісного людського капіталу. Визначено роль інвестицій у формуванні людського капіталу. Виділено основні елементи людського капіталу. Надано характеристики основним видам інвестицій у людський капітал. Проаналізовано вигоди від інвестування в людський капітал для працівника, працедавця та держави. Названі специфічні особливості інвестицій в людський капітал, що відрізняють їх від інших видів інвестицій.
 
In the article the author deals with factors of forming the quality of human capital. The role of investment in formation of human capital is determined. The main elements of human capital are stated. The characteristics of the main types of investment in human capital are presented. The benefits of investing in human capital for the employee, employer and the state are analyzed. The specific features of investment in human capital that distinguish them from other types of investments are provided.

І. П. Гайдуцькийк. е. н.

МІЖНАРОДНЕ ФОНДОВЕ ІНВЕСТУВАННЯ СТАЛОГО НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ

I. GaidutskiyPhD in Economics

INTERNATIONAL STOCK INVESTMENT IN SUSTAINABLE LOW-CARBON DEVELOPMENT

В статті розкрито потенційні можливості та фактичний стан залучення до транснаціонального інвестування сталого низьковуглецевого розитку коштів міжнародних фондів, в тому числі спеціалізованих (екологічних), інвестиційних та інших. Систематизовано обсяги, напрями, умови та особливості фінансування міжнародними фондами антивуглецевих заходів.

The article highlights the investments potentials and actual investment activity by international funds, including specialized (environmental), investment and others transnational investments into sustainable low-carbon development. The paper systematizes volumes, trends, conditions and characteristics of international funds anti-carbon financing activities.

Г. Л. Нордкандидат економічних наук, професор б.в.з Директор навчально-наукового інституту післядипломної освіти Чорноморського національного  університету імені Петра Могили

СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

A. L. NordCandidate of Economic Sciences, Professor B.V. Director of the Educational and Scientific Institute of Postgraduate Education of the Petro Mohyla Black Sea National University

ESTABLISHMENT OF A NATIONAL ECONOMIC ANALYSIS SCHOOL

Виявлено, що система економічного аналізу має багатоаспектний прояв в системі управління та займає особливе місце в інформаційному моделюванні механізмів забезпечення фінансової безпеки підприємства. Економічний аналіз будь-якого об’єкту управління дозволяє оцінити безпечність функціонування підприємства в цілому або окремого виду діяльності чи сфери управління. Проаналізовано праці які стали вагомим внеском в розвиток науки про економічний аналіз. Аналіз здійснено за напрямами: вихідні положення дослідження, розширення наукового знання проведеного дослідження, специфічна складова дослідження. Дослідження дозволило визначити риси становлення національної наукової школи економічного аналізу та специфіку розвитку економічного аналізу як науки.
 
It was revealed that the system of economic analysis has a multidimensional manifestation in the management system and occupies a special place in the information modeling of mechanisms for ensuring financial security of the enterprise. Economic analysis of any object of management allows to assess the safety of the operation of the enterprise as a whole or a separate type of activity or management. The works that have become a significant contribution to the development of the science of economic analysis have been analyzed. The analysis is carried out in the directions: starting points of the research, expansion of scientific knowledge of the conducted research, specific component of the study. The research allowed to determine the features of the formation of the national scientific school of economic analysis and the specifics of the development of economic analysis as a science.

П. М. Рубановк. е. н., доц., Сумський державний університет, доцент кафедри фінансів у кредиту

АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ОТРИМАННЯ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ У ЦИФРОВУ ЕПОХУ

P. M. Rubanov

ALTERNATIVE SOURCES OF LENDING IN THE DIGITAL AGE

У статті розглянуті передумови виникнення альтернативного фінансування, які узагальнено представлено групою технологічних та економічних факторів. Надана загальна характеристика однорангового (peer-to-peer) кредитування, розглянуто основні різновиди peer-to-peer позик: peer-to-peer споживчі позики, peer-to-peer бізнес позики та peer-to-peer балансові позики. Досліджені чинники, що сприяють розвитку peer-to-peer кредитування та збільшенню обсягів даного ринку на сучасному етапі. Основна увага приділена таким чинникам, як покриття сегментів ринку, не охоплених традиційним кредитуванням; вигідні умови кредитування та інвестування коштів через онлайн платформи; знижені регуляторні вимоги до альтернативного фінансування порівняно із традиційними джерелами залучення позикових ресурсів. У статті визначено та проаналізовано основні переваги peer-to-peer позик порівняно з банківським кредитування, у тому числі: вища доступність та швидкість отримання позики; зниження значимості кредитного рейтингу; фінансове забезпечення соціально-значимих проектів; вища дохідність для інвесторів тощо.
 
The article considers the prerequisites for the emergence of alternative finance, which are summarized in two groups – technological and economic factors. The article provides a general description of peer-to-peer lending and the main types of peer-to-peer loans: peer-to-peer consumer lending, peer-to-peer business lending and balance sheet lending. The factors contributing to the development of peer-to-peer lending and the growth of peer-to-peer lending market at the present stage are investigated. The main attention is paid to the following factors: covering segments of the market that are not covered by traditional lending; favorable terms for lending and investing via online platforms; reduced regulatory requirements for alternative finance compared to traditional lending. The main advantages of peer-to-peer loans in comparison with bank lending are defined and analyzed in the article. Among them are: higher availability and speed of borrowing; negligibility of the credit status of the borrower; financial support of socially-conscious projects; higher returns for investors, etc.

Л. О. Гончарвикладач кафедри готельно-ресторанного бізнесу Київський національний університет культури і мистецтв, м. КиївІ. О. Єфіменкостудентка, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ У СФЕРІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Liliia Honcharthe teacher of hotel and restaurant business chair of Kyiv National University of Culture and Arts,Kyiv, UkraineIryna Yefimenkothe 3-year student of Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine

FEATURES OF USING MODERN METHODS OF CHANGE MANAGEMENT IN HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS

Стаття присвячена дослідженню сучасних методів управління змінами у закладах готельно-ресторанного бізнесу, з’ясуванню сутності кожного із них; визначенню їх переваг і недоліків; виокремленню особливостей запровадження методів бенчмаркінгу, даунсайсингу, аутсорсингу та реінжинірингу в умовах розвитку сучасних закладів гостинності.
 
The article is devoted to researching modern methods of change management in hotel and restaurant establishments, clarifying the essence of each of them, defining their advantages and disadvantages; the selection peculiarities of introduction of methods of benchmarking, downsizing, outsourcing and reengineering in conditions of development of modern hospitality facilities.

О. В. Бєляковак. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНУ ОРГАНІЗАЦІЮ ВЗАЄМОДІЇ БІЗНЕСУ, НАУКИ І ВЛАДИ В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ

O. V. BeliakovaPh.D in Economic, Docent, Professor of Economics Department, Kyiv National University of Culture and Arts

FACTORS OF INFLUENCE AT THE STRUCTURAL AND FUNCTIONAL ORGANIZATION OF THE INTERACTION OF BUSINESS, SCIENCE AND GOVERNMENT IN THE INNOVATION FIELD

В статті визначено комплекс факторів, які детермінують структурно-функціональну організацію механізму взаємодії бізнесу, науки і влади в процесі інноваційного розвитку національної економіки, який включає суспільно-політичні, інтеграційні, інституціональні, забезпечуючі, економічні і структурні фактори, сукупний вплив яких однозначно визначає характеристичний профіль НІС країни, що дозволяє підвищити обґрунтованість комплексу реформ у сфері забезпечення інноваційного розвитку національної економіки. На основі визначених факторів обгрунтовані магістральні траєкторії трансформації структурно-функціональної організації взаємодії бізнесу, науки і влади (зокрема, децентралізація державного управління інноваційними процесами, диверсифікація їх фінансового забезпечення, зростання ролі університетів в системі генерації і поширення знань, мережна організація взаємозв’язків), які, з урахуванням морфологічних ознак вітчизняної НІС, дозволяють створити умови для самоорганізаційного формування інституціональних атракторів як осередків «потрійної спіралі» всередині діючої євроатлантичної моделі НІС України.
 
A set of factors that determine the structural and functional organization of the mechanism of interaction between business, science and government in the process of innovative development of the national economy, which includes socio-political, integration, institutional, providing, economic and structural factors, the combined effect of which uniquely determines the characteristic profile National innovative system of the country, which allows to raise the validity of the complex of reforms in the field of providing innovative development of the national economy were defined in the article. There were substantiated, on the basis of the identified factors, the main trajectories of the transformation of the structural and functional organization of the interaction of business, science and government (in particular, the decentralization of public management of innovation processes, diversification of their financial support, the growth of the role of universities in the system for the generation and dissemination of knowledge, network organization of interconnections), which , taking into account the morphological features of the domestic National innovative system, allow creating conditions for the self-organizing formation of institutional attractors as focal "Triple helix" model within the current Euro National innovative system of Ukraine.

А. В. Гриценкоздобувач Національної академії управління

ІНСТРУМЕНТИ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ ТА РЕЗЕРВУВАННЯ У РАМКАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

A. V. Grytsenkoapplicant of National Academy of Management

REINSUARENCE INSTRUMENTS AND RESERVATION METHODS IN CASE OF PROVIDING INSURANCE COMPANY WITH FINANCIAL STABILITY

В рамках даної статті розглянуто зовнішні та внутрішні фактори впливу на фінансову стійкість страхової компанії. Проведено порівняння сукупних страхових премій та страхових виплат за 2012-2014 роки. Досліджено баланс страхових премій та виплат страховиків в залежності від рівня їх адекватності та умовної фінансової стійкості. Представлено фактори формування системи страхових резервів з метою забезпечення фінансової стійкості страховика. Встановлено індикатори покриття резервів, що забезпечують фінансову стійкість страховиків.
 
The article is devoted to the external and internal aspects of influence on financial stability and the insurance company solvency. Comparison of total insurance premiums and insurance payments for 2012-2014 years has been conducted. The insurance premiums balance and insurers' payments were investigated depending on their adequacy level and conditional financial stability. Presented the factor of formulating the systems of insurance reserves and the method of the confidentiality of the insurance policy of the insured. It is established that the reserve of reserves is reserved for the financial stability of insurers.

О. М. Авдєєвааспірант, Донбаська державна машинобудівна академія

ЕКОНОМІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ АВТОНОМІЇ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ

О. M. Avdeevapostgraduate, Donbass State Engineering Academy of Ministry of Education and Science of Ukraine

ECONOMIC OPPORTUNITIES FINANCIAL UNIVERSITY AUTONOMY UKRAINE

Стаття присвячена проблемам удосконалення функціонування університетів в Україні. За рахунок модернізації навчального процесу, функціонування суб’єктів, які беруть участь в ньому визначено перспективи розширення економічних можливостей фінансової автономії вітчизняних університетів. Проведений аналіз якісних та кількісних показників функціонування університетів України. Дана оцінка реформам, які започатковано у 2014 році, за умов існуючих проблем, які перешкоджають подальшому розвитку сфери освіти. Викладено основні нормативно-правові норми, якими керуються університети під час надання освітніх послуг. Широко висвітлена теорія активних методів навчання. Наведено механізми, започаткування й використання яких може дати позитивні результати в результатах функціонування університетів сфери освіти. Визначено доцільність залучення професійних учасників ринку, переорієнтація джерел фінансування на приватні, у т.ч. за рахунок впровадження результатів науково-дослідної роботи.

The article is devoted to problems of improving of functioning of universities of Ukraine. At the expense of modernization of studying process, of functioning of subjects, which participate in it, prospects of development of economical abilities of financial autonomy of governmental universities are defined. Qualitative and quantitative indexes of functioning of universities of Ukraine analyses are held. Reforms, which were started in 2014 on condition of existing problems, which prevent next improvements in field of education, were evaluated. Main regulatory rules that guide universities while they provide services of education are provided. Mechanisms, providing of which can give positive results in results of functioning of universities are provided. Expediency of involving professional market participants, reorientation of sources of financial support in private, including at the expense of introduction of results of scientific research work.

В. І. Куценкоаспірант, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

МЕХАНІЗМ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

V. I. Kucenkopostgraduate, Zaporizhzhya national technical university, Zaporizhzhya

THE MECHANISM OF RATIONALIZATION OF INDUSTRIAL STRUCTURE OF THE REGION'S ECONOMY

В статті досліджується галузева структура економіки. Акцентується увага на необхідності пошуку шляхів раціоналізації галузевої структури економіки регіону. Виокремлено критерії раціоналізації галузевої структури економіки регіону – оптимальність та збалансованість. Визначено алгоритм побудови ієрархічной моделі оцінки галузевої структури економіки регіону, який включає наступні кроки: визначення рівнів ієрархії, оцінка елементів кожного рівня ієрархії, визначення вектору пріоритетів для кожного параметра. Обгрунтовано модель перерозподілу інвестиційних ресурсів між окремими галузями залежно від раціоналізації. Побудовано механізм раціоналізації галузевої структури економіки регіону.

The sectoral structure of the economy is analyzed. The need to find ways to streamline industry strucutre the region's economy is focused. Criteria of rationalization of industry strucutre the region's economy – optimality and balance are selected. The algorithm of constructing model estimates sectoral structure of the economy of the region, which includes the following steps: determination of the levels of the hierarchy, the evaluation of the elements of each level of the hierarchy, definitions of the vector of priorities for each parameter is determined. The model of redistribution of investment resources between different sectors depending on rationalization is proved. The mechanism razionalita sectoral structure of the economy of the region s built.

О. О. Полуляховааспірант кафедри управління та фінансово-економічної безпеки Українська академія банківської справи, м. Суми

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ АСИСТАНС КОМПАНІЙ, ЩО ФУНКЦІОНУЮТЬ НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

A. A. Polulyahovagraduate student of Chair of Management and Financial and Economic Security Ukrainian Academy of Banking,  Sumy

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF RATING EVALUATION ASSISTANCE COMPANIES OPERATING ON INSURANCE MARKET

В статті розглянуто актуальність оцінювання ефективності функціонування асистанс компаній на ринку страхових послуг України. Визначені найбільш релевантні показники характеристики діяльності асистанс компаній в межах трьох груп: якості забезпечення бізнесу; менеджменту персоналу та робота з клієнтами; роботи з урегулювання страхових випадків. Встановлена необхідність врахування синергетичного ефекту в процесі дослідження рівня ефективності надання послуг з асистансу. Результатом досліджень виступила розробка науково-методичного підходу до рейтингового оцінювання асистанс компаній.
 
The article approaches the urgency of assessing the effectiveness of assistance companies on the insurance market of Ukraine. Identified the most relevant indicators the characteristics of the activities of the assistance companies within the three groups: quality in business support services; personnel managemen and customer care; the settlement of insurance claims. Established the need to consider the synergistic effect in the study of the efficiency of the provision of assistance. The result of research was the development of scientific and methodological approach to rating evaluation assistance companies.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"