Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 10, 2011

С. О. Корецькад.е.н., професор

ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ

В статті на підставі комплексного підходу обґрунтовано та виокремлено на рівні теоретичного осмислення й узагальнення основні елемен­ти, методи й етапи податкового планування на підприємстві, що дає можливість їх використання для організації й здійснення управління податковим потенціалам підприємства.
 
In article on the basis of a complex campaign it is proved at level of theoretical judgement and generalisation basic elements, methods and stages of tax planning at the enterprise that gives the chance their uses for the organisation and enterprise management in tax potential

О. В. Нусіновак.е.н., доцент, професор Міжнародного науково-технічного університету (м. Київ)

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕМІЇ ЗА КОНТРОЛЬ

Запропоновано при визначенні умовно-ринкової вартості підприємства враховувати премію за контроль. При цьому премія за контроль по кожній групі акціонерів розраховується шляхом коригування премії мажоритарних власників на основі розробленої шкали оцінки рівня контролю.
 
It is suggested at determination of conditional market value of enterprise to take into account a bonus for the control. Thus a bonus for the control on every group of shareholders settles accounts by correction of bonus of majority proprietors on the basis of the developed scale of estimation of level of control.

А. М. Якимовак.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справиВ. А. Горбк.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДІВ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

У статті аналізується сукупність проблем, пов’язаних з діяльністю Фондів соціального страхування та визначено шляхи вдосконалення її розвитку для подолання наявної кризової ситуації. Значну увагу приділено дослідженню впливу демографічних факторів на діяльність пенсійної системи України.
 
This article analyzed a set of problems associated with the activities of social security funds and the ways to improve its development to overcome the current crisis. Special attention is paid to the influence of demographic factors of the pension system of Ukraine.

І. І. Вініченкод.е.н., проф.М. В. Кравченкоаспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ

Набули подальшого розвитку теоретичні засади та сформульовано концептуальні положення формування продовольчого ринку. Встановлено, що ринок є складною системою економічних відносин на усіх стадіях відтворювального процесу, заснованих на інтеграції інтересів ринкових суб’єктів у сфері виробництва, розподілу, перерозподілу і споживання, розвитку економічного і соціального середовища.
 
Theoretical principles purchased further development and conceptual positions of forming of food market are set forth. It is set that a market is the difficult system of economic relations on all stages of reproductive process, interests of market subjects based on integration in the field of a production, distribution, redistribution and consumption, development of economic and social environment.

О. П. Величкокандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ І БІОЛОГІЧНІ ПОТОКИ В АГРОБІЗНЕСІ

Визначено основні та забезпечуючі потоки в агробізнесі. Наведено авторське тлумачення категорії «біологічні потоки в агрологістичній системі» та узагальнено їх основні види. Опрацьовано шляхи і механізм логістичного моделювання інтенсивності та продуктивності біологічного потоку в рослинництві.

Main streams in agribusiness have been defined. Author’s interpretation of category “biological streams in agrologistic system” has been provided and all main types have been generalized. Ways and mechanism of logistic modeling of intensity and productivity in the biological stream in plant growing have been worked up.

А. В. Бурякаспірант, викладач-стажист кафедри банківської справи, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На підставі узагальнення основних теоретичних поглядів на сутність банку, автором виокремлено чотири концептуальні підходи до визначення змісту банківської діяльності – «функціональний», «портфельний/ /балансовий», «виробничий» та «інституційний».

Based on the generalization of the basic theoretical views on the bank’s nature, the author specifically mentioned four conceptual approaches to the content of banking - "functional", "portfolio/balance", "production" and "institutional".

М. М. Андрієнкокандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємств транспорту Державного економіко-технологічного університету транспорту

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ТРАНСПОРТІ

У статті розкрито питання залежності фінансових показників роботи транспортного підприємства від натуральних вимірників. Аналізується вплив результатів транспортної діяльності на загальну рентабельність в умовах сформованої структури сервісних послуг.

The article deals with the issue depending on the financial performance of transport enterprises of natural measuring instruments. The influence of transport activity results in the total return under the prevailing structure of services.

Ю. С. Бутздобувач Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ФІСКАЛЬНИХ ІНСТРУМЕНТІВ В ЕКОЛОГІЧНІЙ ПОЛІТИЦІ

Дана стаття присвячена дослідженню досвіду країн Європейського Союзу у використанні фіскальних інструментів для досягнення цілей екологічної політики. Методи використання податкових інструментів розглядається в контексті виконання ними фіскальних та екологічних функцій, а також дотримання європейського принципу рівності в оподаткуванні.
 
This article is dedicated to the analysis of the EU Member States experience of the use of fiscal instruments for achieving environmental goals. The methods for using tax instruments are considered in scope of their fiscal and environmental functions as well as commitment to the European principle of equality in taxation.

А. Ю. Жулавськийк.е.н., Сумський державний університет, м. СумиВ. П. Гордієнкок.е.н., ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, м. Суми

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ СИРОВИННИХ ЗОН

Обґрунтована необхідність впровадження в системі землекористування України спеціальних сировинних зон, що функціонують на принципах органічного землеробства. Доведено, що спеціальні сировинні зони є екологічно безпечні і економічно вигідні за умови підтримки з боку держави. Наведений алгоритм економічного обґрунтування створення спеціальних сировинних зон.

The necessity of the special raw material areas introduction in the system of land-tenure in Ukraine that functions on principles of organic agriculture is grounded. It is well-proven that the special raw material areas are ecologically safe and ecologically advantageous at certain support from the state side. The algorithm of determination of the special raw material areas’ financial viability is considered.

О. В. Гамовакандидат економічних наукВ. А. Зубковаст. гр. ОА-08-1д, Запорізька державна інженерна академія

ПРОПОЗИЦІЇ ПО УДОСКОНАЛЕННЮ МЕТОДИКИ ОБЛІКУ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ СОБІВАРТОСТІ НА ПРОМИСЛОВИХ ПЇДПРИЄМСТВАХ

У статті розглянемо методику організації впровадження одного з найбільш складного облікового завдання — внутрішньогосподарського методу обліку затрат і калькуляції собівартості продукції на основі нормативного методу контролю.

In this article we consider methods of implementing one of the most complex accounting tasks - farm cost accounting method and calculation of production costs based on normative control method.

В статье рассмотрим методику организации внедрения одного из наиболее сложного учетного задача - внутрихозяйственного метода учета затрат и калькуляции себестоимости продукции на основе нормативного метода контроля.

І. О. Мельниккандидат економічних наук, Заступник декана з навчальної роботи за напрямом «Менеджмент», Миколаївський державний аграрний університетК. В. Вакармагістрант, Миколаївський державний аграрний університет

ШЛЯХИ НАРОЩУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВАМИ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

Стаття присвячена розкриттю основних шляхів нарощування виробничого потенціалу підприємствами виноградарсько-виноробного підкомплексу. Проаналізований сучасний стан, виявлені проблеми та намічені перспективи розвитку національного ринку вина та винограду. Розглянуті шляхи удосконалення використання основних складових виробничого потенціалу: землі, трудових ресурсів, технології.
 
The authors elucidate the main ways of increasing production potential of enterprises of wine subcomplex. The contemporary state of identified problems and outlined the prospects of the national market of wine and grapes. Consider ways to improve use of the main components of productive capacity: land, labor, technology.

О. В. Дюкановаcтарший аналітик, Фундація з розвитку екологічних та енергетичних ринків

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ СО2 В УКРАЇНІ

За допомогою прикладної моделі загальної рівноваги досліджено вплив скорочення промислових викидів СО2 на основні макроекономічні показники і конкурентоспроможність основних видів діяльності в Україні. У моделі розглядаються шість сценаріїв внутрішньої торгівлі дозволами на викиди, що розрізняються за методом розподілу дозволів та відкритістію/закритістю системи торгівлі по відношенню до міжнародного ринку парникових газів, та сценарій оподаткування викидів.  
 
A computable general equilibrium model was developed to evaluate the impact of CO2 reduction on main macroeconomic indexes, industry competitiveness and employment in Ukraine. Six scenarios of domestic emission trading system differ by whether it is open or closed with respect to the international greenhouse gas market and also by permits’ allocation option. The seventh scenario is carbon taxation.

І. В. Дульськак.е.н., ст.н.с., старший науковий співробітник відділу економіки та організації високих технологій Державної установи «Інститут економіки та прогнозування»ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

ВПЛИВ РОЗПОДІЛЬЧОГО ФАКТОРА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ НА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

В умовах формування в світі економіки знань перед Україною нагально стоїть питання структурних змін в напрямі розвитку високотехнологічних і знаннємістких галузей. Однак, незважаючи на заходи держави з покращення інституційного середовища підприємництва й інвестиційного клімату, фінансову підтримку науково-технічної й інноваційної діяльності, системного зламу негативних тенденцій в структурі суспільного виробництва не відбувається. В постперехідній економіці України можливим чинником цього є негативний вплив розподільчого фактора економічного зростання (принципу розподілу і перерозподілу доходів від факторів виробництва – праці, капіталу, підприємницьких здібностей), який поряд з іншими (попиту, пропозиції, інституційних, соціальних, культурно-релігійних тощо) формує передумови сталого економічного зростання і технологічного розвитку.

О. М. Жовнакандидат економічних наук, доцент Криворізького технічного університетуО. М. Молодецькакандидат економічних наук, доцент Криворізького технічного університету

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ВІДОКРЕМЛЕНОЇ ДІАГНОСТИКИ КРИЗОВОГО СТАНУ ЗА ПОТОЧНИЙ ТА МИНУЛІ ПЕРІОДИ

Розроблені методичні підходи до оцінки фінансової безпеки підприємства на основі показника нестачі активів. Обґрунтовано, що визначення рівня фінансової безпеки доцільно виконувати окремо за поточний та минулі періоди.
 
Methodical approaches to estimation of financial safety of enterprise on the basis of index of lack of assets are developed. It is grounded, that it is expedient to execute determination of financial strength security separately for current and past periods.

С. П. Пенцакаспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

У статті визначено, що зниження обсягів національного виробництва, обумовлено звуженням інвестиційної діяльності, яка не забезпечує навіть простого відтворення капіталу, а отже, економіка в останні роки функціонує за рахунок непродуктивного використання амортизаційного фонду. Доведено, що ефективне здійснення інвестиційної діяльності на підприємстві обумовлює необхідність оптимізації системи управління інвестиціями і формування відповідної структури управління.
 
It is certain in the article, that decline of national production volumes, it is conditioned by narrowing of investment activity which does not provide the simple recreation of capital even, and consequently, an economy in recent years functions due to the unproductive use of sinking fund. It is led to that effective realization of investment activity on an enterprise stipulates the necessity of optimization of the control system by investments and forming of the proper structure of management.

О. С. Карасьовааспірант, Дніпропетровський держагроуніверситет

РОЗПОДІЛ РЕСУРСІВ І ПРОДУКЦІЇ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ЗВІРІВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

Визначено, що розподіл ресурсів і продукції звірівничих підприємств як прояв відносин розподілу в господарських системах – це форма здійснення їх виробничо-збутової діяльності. Обґрунтовано, що теоретичні положення управління розподілом ресурсів і продукції слугують основою для поглиблення методологічних принципів формування собівартості продукції підприємства щодо відображення грошової форми виробничих ресурсів у витратах на виробництво і реалізацію продукції.
 
Certainly, that allocation of resources and products of fur farming enterprises as a display of relations of distributing in the economic systems is a form of realization of them production-sale to activity. Grounded, that theoretical positions of management allocation of resources and products serve as basis for deepening of methodological principles of forming of unit of enterprise cost in relation to the reflection of money form of production resources in charges on a production and realization of products.

М. Б. Найчук-Хрущк.е.н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»У. І. Когутк.е.н. доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

АНАЛІЗ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СВІТОВІЙ ТА ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ У 2006-2011РР.

Авторами у статті здійснено аналіз процесів об’єднання капіталів у світовій та вітчизняній промисловості у розрізі автомобілебудівної, енергетичної та металургійної галузей. Представлено результати аналізу за період з 2000 р. до середини 2011 р. із розкриттям особливостей та тенденцій інтеграційних процесів до, після та під час піку світової фінансової кризи 2008-2009 рр.

Authors analyze integration processes in the Ukrainian and international heavy industry. In particular, the attention is focused on machine-building, power and metallurgical industries. There results of analysis represent the main data of integration process, which took place from 2000 till 2011 in Ukrainian and international economic.

О. О. Масляєваасистент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ ,,КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ”: ДЕФІНІЦІЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ

Встановлено, що конкурентоспроможність є синтезом багатьох економічних категорій. Застосовано загальний підхід щодо дослідження конкурентоспроможності різних об’єктів з єдиних системних і методичних позицій та уявлень про її сутність.
 
It is set that competitiveness is the synthesis of many economic categories. General approach is applied in relation to research of competitiveness of different objects from the unique system and methodical positions and pictures of its essence.

Л. О. Коковськийк.г.н., Інститут туризму ФПУ, м. Київ  

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

У статті проаналізовано стан зовнішньоекономічної безпеки України, його динаміка, відповідність показників зовнішньоекономічних відносин пороговим значенням. Визначені основні загрози зовнішньоекономічній безпеці України та пріоритетні напрями економічної політики, щодо забезпечення безпеки в майбутньому.
 
В статье проанализировано состояние внешнеэкономической безопасности Украины, его динамика, соответствие показателей внешнеэкономических отношений пороговым значением. Определены основные угрозы внешнеэкономической безопасности Украины и приоритетных направлениях экономической политики, по обеспечению безопасности в будущем.
 
The article is dedicated to the foreign economic security of Ukraine, its dynamics, compliance indicators of foreign economic relations threshold. It is defined basic threats to Ukraine"s foreign security and priorities of economic policy to ensure security in the future.

М. І. Русінкоаспірант, асистент кафедри обліку економіки і управління персоналом підприємства, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Була здійснена оцінка ефективності управління трудовим потенціалом. А саме була визначена вагомість різних аспектів управління трудового потенціалу будівельного підприємства з точки зору керівництва та підлеглих.
 
The management efficiency estimation in labor potential has been carried out. Namely the importance of various aspects of management of labor potential of the building enterprise from the point of view of a management and subordinates has been defined.

К. П. Кравецьаспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ПЕРЕДУМОВИ КОНЦЕНТРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

У статті досліджено   стан харчової промисловості України, виявлено основні проблеми розвитку та основні концентраційні процеси.
 
В статье исследовано состояние пищевой промышленности Украины, обнаружены основные проблемы развития и основные концентрационные процессы.
 
In the article investigational the state of food industry of Ukraine, found out the basic problems of development and basic concentration processes.

О. М. Зінченкоасистент кафедри економіки підприємства Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ НА СІЛЬСЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ РИНКУ

Стаття присвячена дослідженню основних напрямів трансформації роздрібної торговельної мережі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку на основі максимальної адаптації до запитів споживачів та соціальної спрямованості щодо членів споживчих товариств і спілок. Доведено, що ефективна трансформація роздрібної торговельної мережі сприятиме систематичному збільшенню обсягів роздрібного товарообороту, покращенню рівня торговельного обслуговування сільського населення.
 
The article is devoted to research of basic directions of transformation of retail trade enterprises network of consumer co-operation at the rural user market on the basis of maximal adaptation to the queries of users and social orientation in relation to the members of consumer societies and unions. Effective transformation of retail trade enterprises network will be instrumental to the systematic increasing volumes of retail commodity turnover, improvement the level of sale maintenance of the rural population. That is well-proven in the article.

Д. Г. АманжаєвІнститут менеджменту та фінансів при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, IIІ курс аспірантури, спеціальність «Фінанси та кредит»

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКУ ІПОТЕКИ ТУРКМЕНІСТАНУ

В статті розкрито зміст та функції ринку іпотечного кредитування у загальному ринку іпотечного капіталу, наведені фактори впливу на ринок іпотечного кредитування, здійснений аналіз основних показників розвитку іпотечного кредитування в Туркменістані та сформульовані пропозиції щодо розвитку схеми фінансування житлового будівництва через створення державного іпотечного банку.
 
В статье раскрыто содержание и функции рынка ипотечного кредитования в общем рынке ипотечного капитала, приведенные факторы влияния на рынок ипотечного кредитования, осуществлен анализ основных показателей развития ипотечного кредитования в Туркменистане и сформулированы предложения по развитию схемы финансирования жилищного строительства через создание государственного ипотечного банка.
 
The paper disclosed the content and features of the mortgage market in general, the mortgage capital, given the factors of influence on the mortgage market, made an analysis of key indicators of mortgage lending in Turkmenistan and proposals for the development of housing finance schemes through the creation of the state mortgage bank.

І. Я. Бурдаздобувач Української академії друкарства

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ТА МІСЦЕ В НІЙ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ

В статті, на основі узагальнення існуючих підходів, обґрунтовано власне визначення поняття «економічна безпека підприємства», місце та суть в його структурі «кадрової безпеки»
 
The article, based on a generalization of existing approaches, grounded in fact the definition of "economic security", place and nature of its structure "personnel security"

Ю. М. Цалькоздобувач кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ДО ПИТАННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

У статті досліджено окремі аспекти управління витратами ПВНЗ з метою вибору найбільш оптимального методу управління витратами і калькулювання собівартості надання освітніх послуг у розрізі спеціальностей та форм навчання. Окреслюється перспективи подальшого використання позамовного методу обліку витрат.
 
The article explored some aspects of cost management private universities in order to choose the best method of cost management and calculation of educational services in the context of disciplines and forms of learning. Determined by the prospect of further use pozakaznogo method of cost accounting.

О. М. Поєнкокандидат психологічних наук, менеджер з навчання агропромислового холдингу «Кернел»

ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто значення і роль стилів управління у формуванні інноваційної діяльності підприємства. Сучасні тенденції у вивченні питань інвестування інноваційної діяльності через підвищення ефективності прийняття управлінських рішень і вдосконаленні процесу трансферу знань і технологій.
 
The article discusses the importance and role of management styles in shaping innovation enterprise.  Modern tendencies in the study of questions of investing of innovative activity through the increase of efficiency of acceptance of administrative decisions and improvement of process of transfer of knowledges and technologies.

О. Я. Сухоребськааспірантка кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ВЕНЧУРНОГО КОНТРОЛІНГУ ТА ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕНЧУРНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Запропоновані рекомендації із застосування нових підходів менеджменту венчурних організацій - венчурного контролінгу та вартісно-орієнтованого управління. Обґрунтовано необхідність впровадження служби венчурного контролінгу та розширення повноважень фінансових директорів підприємств, що залучають венчурний капітал для свого розвитку.
 
Recommendations of the new management approaches on venture organizations - venture controlling and the cost-oriented management application are offered. The necessity of the venture controlling devise introduction is grounded, the plenary powers expansion of the chief financial officers on enterprises, that attract venture capital for its development, is argued.

В. М. Колесникк.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій і праваД. О. Бельмакмагістр факультету менеджменту, Миколаївський державний аграрний університет

ОЦІНКА ПРИВАБЛИВОСТІ ЗОВНІШНІХ РИНКІВ ВИНОРОБНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У статті проведено оцінку привабливості зовнішніх ринків виноробної продукції для підприємств аграрного сектору Миколаївської області. Проаналізовані за основними характеристиками обрані привабливі для досліджуваних підприємств ринки.
 
The article comprises an assessment of attraction of foreign wine-making product markets for Mykolaiv region companies. The most attractive markets were chosen with the help of the analysis of the main characteristics.

К. К. Софійчукаспірант

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАНТАЖНИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

В статті досліджений сучасний фінансово - господарський стан вантажних автотранспортних підприємств України, запропоновано подальше дослідження та вдосконалення управління підприємствами.
 
The paper investigated the current financial and economic status of freight transport enterprises of Ukraine, proposed further investigation and improvement of enterprise management.

М. О. Зеленськааспірант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПОЛІГРАФІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

Запропоновано механізм управління формуванням, накопиченням та використанням потенціалу поліграфічного підприємства з урахуванням клієнтоорієнтованого підходу, визначено методи, заходи та інструменти управління.

It is formed the mechanism of formation, accumulation and the usage of printing company potential subject to client-oriented approach. The methods, measures and management tools are defined.

І. О. Гущакандидат економічних наук старший викладач кафедри економічної теорії,  Національний університет біоресурсів і природокористування України

ПОЛІТИКА ЯКІСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ

В статті проведено аналіз напрямів політики якісного економічного зростання. Виявлено причини якісного економічного зростання і запропоновано заходи економічної політики, які стимулюють і підтримують економічне зростання.
 
In the article the analysis of directions of policy of the high-quality economy growing is conducted. Found out reasons of the high-quality economy growing and the measures of economic policy, which stimulate and support the economy growing, are offered.

Н. І. Пахомовак.е.н., Дипломатична академія України при МЗС України

ДЕЯКІ НАСЛІДКИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВУ ТОРГОВЕЛЬНУ СИСТЕМУ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРИЄДНАННЯ ДО СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ (СОТ)

У статті розглянуто деякі проміжні результати приєднання України до Світової організації торгівлі. Проаналізовано здобутки та проблеми, які постають у цьому зв’язку перед орієнтованою на експорт вітчизняною економікою.
 
The article discusses some preliminary results of Ukraine"s accession to the World Trade Organization. Analyzed the achievements and problems encountered in this regard before export-oriented domestic economy.

Т. В. Паєнткок.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та кредиту Київського економічного інституту менеджменту

БЮДЖЕТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Стаття присвячена проблемам бюджетного регулювання фінансових потоків в сучасних умовах. Уточнено сутність бюджетного регулювання фінансових потоків, окреслено особливості бюджетного регулювання фінансових потоків. Виявлено проблеми та обґрунтовано перспективи бюджетного регулювання фінансових потоків в сучасних умовах.
 
The article is sanctified to the problems of the budgetary adjusting of financial flows in modern terms. Essence of the budgetary adjusting of financial flows is specified, the features of the budgetary adjusting of financial flows are outlined. Problems are educed and the prospects of the budgetary adjusting of financial flows are reasonable in modern terms.

С. М. Лаптєвк.е.н., доцент, ректор ПВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»О. М. Герасименкок.е.н., доцент кафедри менеджменту, Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНДИКАТОРІВ ОЦІНКИ СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТОРГОВЦІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

Досліджено поняття „індекс” та „індикатор” на фондовому ринку. Розкрито сфери використання індексів в якості вихідних даних для розрахунку параметрів в певних економічних моделях. Проаналізовано природу індексів, методик їх розрахунку, способів використання та інших факторів, що дає можливість виявити фактори, які можуть собою становити загрозу для торговців цінними паперами.
 
Explored the concept of "index" and "indicator" in the stock market. Reveals areas using indices as input data for calculation of parameters in some economic models. Analyzed the nature of the indices, their calculation methods, uses and other factors, which makes it possible to identify factors that may be a threat to the traders.

І. О. Драганд.держ.упр., с.н.с., ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЖКГ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

В статті уточнено напрями реалізації державної політики у сфері ЖКГ в контексті забезпечення його ринкової трансформації, серед яких: формування інституціонального середовища, яке забезпечить реалізацію інноваційно-інвестиційного розвитку та модернізації ЖКГ; створення умов для залучення інвестиційних ресурсів; формування інституту ефективних власників житла; становлення ефективної системи соціальних гарантій, які забезпечують виконання встановлених соціальних стандартів, впорядкування існуючої системи пільг, посиленню адресної спрямованості бюджетних коштів; створення передумов формування ринків житла, що відповідають потребам платоспроможного населення.
 
The article clarifies the direction of government policy on housing in the context of its market transformation, including: forming an institutional environment that will provide the innovation and investment development and modernization of housing, creating conditions for attracting investments, the formation of the Institute of effective owners, becoming effective safety net to ensure that the established social standards, streamlining the current system benefits the strengthening of targeted focus of budget funds, the creation of conditions of formation of the housing market that meet the needs of effective population.

Й. М. ДорошДержавне підприємство «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»

ПРО ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ

Визначено основні проблеми та напрями раціоналізації землекористування на сучасному етапі земельної реформи.
 
Определены основные проблемы и направления рационализации землепользования на современном этапе земельной реформы.
 
Detected the main problems and directions rationalizing land use at the present stage of land reform.

Л. Ю. Матвійчукк.г.н., докторант кафедри менеджменту та маркетингу Луцького національного технічного університету

ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РАЦІОНАЛЬНОГО  ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ

У публікації здійснено економіко-статистичний аналіз раціонального використання та туристичних ресурсів на прикладі підприємств готельного типу та інших місць тимчасового проживання. Запропоновано методику, яка дозволяє визначити індекс ефективності використання туристичних ресурсів.
 
The publication by the economic and statistical analysis and management of tourism resources on the example of the type of hotel and other places of temporary residence. The technique, which allows to determine the index of efficiency of tourism resources.

М. П. Денисенкод.е.н., проф., Київський національний університет технологій та дизайну

ВЕРТИКАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ У ВІТЧИЗНЯНОМУ НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ

В статті комплексно розглянуто теоретичні та практичні аспекти вертикальної інтеграції компаній вітчизняного нафтогазового комплексу.

А. Б. Кондрашихінзавідувач кафедри Державних та місцевих фінансів, Академія муніципального управління МОНМС України

АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ТВОРЧОСТІ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

Розглянуто особливості здійснення інноваційної діяльності в регіоні та засади державного впливу на якість та обсяги інноваційної творчості як чинника конкурентоспроможності регіонального господарства. Виявлено систему показників, за якими оцінюються інновації. Надано рекомендації щодо поліпшення механізмів державного управління інноваційної діяльністю у річищі конкурентоспроможності.
 
The features of innovation activities in the region and principles of state influence on the quality and amount of innovative work as a factor in the competitiveness of regional economy. The system of indicators, which measured innovation. Recommendations to improve the mechanisms of innovation activity in the Wake of competitiveness.

В. Г. Федоренкодоктор економічних наук, професор кафедри організації, планування та управління будівництвом, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Міністерство соціальної політики України

ВИКОРИСТАННЯ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ ЯК СУЧАСНОГО НАПРЯМУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Стаття спрямована на обґрунтування використання процесного підходу як сучасного напряму підвищення ефективності діяльності будівельних підприємств. Досліджено можливості процесного підходу щодо підвищення конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів будівельної галузі в умовах України на сучасному етапі.
 
This article aims to evaluate the process approach using as nowadays way for building enterprises improvement. Process approach possibilities to improve building enterprise competitiveness are researched for nowadays Ukraine.

Ю. В. Пиндакандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та кредиту, Львівський університет бізнесу та права

ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Стаття присвячена розкриттю напрямку підвищення соціально-економічного розвитку будівельних підприємств через впровадження процесного менеджменту в умовах України. Розкрити базові аспекти соціально-економічного розвитку вітчизняних будівельних підприємств та ролі процесного менеджменту в їхньому підвищенні.
 
The author elucidates a building enterprises socio-economic development improving direction through a process management implementation in Ukraine. Domestic building enterprises socio-economic development basic aspects are expanded and the process management role in their improvement is given.

С. М. Ткаченкоздобувач, Дніпропетровський державний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ ПІДСИСТЕМ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Відповідно до системного підходу дослідженнями запропоновано виділяти шість основних підсистем стійкого розвитку підприємств. Доведено, що модель економічної стійкості підприємства не може бути універсальною і повинна мати комплексний характер.
 
In accordance with approach of the systems it is suggested to select six basic subsystems of steady development of enterprises researches. It is well-proven that a model of economic firmness of enterprise can not be universal and must have complex character.

Г. В. Тельновак.е.н., доцент кафедри фінансів Донбаської державної машинобудівної академії

МІСЦЕ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ У МАШИНОБУДУВАННІ УКРАЇНИ

В статті розглянуто передумови створення холдингових компаній в Україні. Визначено чинники, які ускладнюють діяльність державних холдингових компаній. Зроблено висновок про більш ефективну діяльність недержавних холдингів. Виділено переваги створення холдингів у галузі машинобудування.
 
Premiseses of the creation holding companies in Ukraine are considered in article. The certain factors, which complicate activity of state holding companies. Conclusion is made about more efficient activity of the private  holding. The chosenned advantage of the creation holding in the machinbuilding.

В. Є. Реутовдоктор економічних наук, доцент, директор, Кримський економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СВІТОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

У статті обґрунтовано вплив світової енергетики на розвиток процесу регіоналізації. Систематизовано та уточнено новітні тенденції світової енергетики  в розвитку процесу регіоналізації.
 
In article the influence of world energy on the process of regionalization. Systematized and updated the latest trends in the world of energy in the development process of regionalization.

В. І. Саричевк. і. н., доц., Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

В роботі на тлі подальшої ідейно-теоретичної розробки проблем світової економічної глобалізації з боку політико-економічних наукових еліт розвинутих країн зроблено аналіз теоретичних підходів вітчизняних науковців-економістів у цьому напрямку. Висвітлені основні сфери та процеси глобалізації світової економіки, фактори її прискорення та загрози.
 
The work against further ideological and theoretical development of the global economic challenges of globalization by political and economic elites research developed countries the analysis of theoretical approaches national scientists and economists in this direction. Highlights the key areas and processes of globalization of the world economy, its acceleration factors and threats.

С. І. Рассадниковак. е. н., доц., доцент по кафедрі економічних систем та економічних відносин, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України, м. Одеса

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

В статті визначаються суб’єкти, об’єкти та інструменти екологізації економіки регіонів України. Розглянуто шляхи вирішення регіональних екологічних проблем, одним з яких є визначення головних напрямків екологізації економіки регіонів
 
The subjects, objects and tools of of Ukrainian regions The ways of decision of regional ecological problems are examined, one of which is to determine the main directions of regional environmentally sound development.

О. Є. Фаборовськийздобувач

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЗАЛУЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

У статті розглянуто залежність економічної безпеки на макро-, мезо-і мікрорівнях від процесу інвестування. Обгрунтовано необхідність розглядати інвестиційні процеси з урахуванням їх фінансової безпеки
 
The article describes the dependence of economic security at the macro, meso and micro levels of the investment process. The necessity to consider investment processes according to their financial security.
 
В статье рассмотрена зависимость экономической безопасности на макро-, мезо-и микроуровнях от процесса инвестирования. Обоснована необходимость рассматривать инвестиционные процессы с учетом их финансовой безопасности.

Л. М. Волощенкок. е. н., доцент, доцент кафедри «Фінанси», Донецький державний університет управління

РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

У роботі висунуто та обгрунтовано авторський підхід щодо оцінки стійкості фінансових ринків країни та регіону, розроблений на базі методики оцінки стійкості фінансової системи, що має в своїй основі динаміку сукупності показників загальнонаціональних і регіональних фінансів, що дозволяє зробити оцінку більш повною і достовірною.
 
The paper proposed and justified the author's approach to the assessment of the stability of financial markets in the country and the region, developed based assessment methodology stability of the financial system that has at its core dynamics of aggregate indicators of national and regional finance, allows an assessment of more complete and accurate.

М. Й. Гедзк. е. н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто теоретичні основи взаємодії бізнесу та владних структур в умовах ринкової економіки. Запропоновано заходи, що необхідні для активізації державно-приватного партнерства в Україні, як ефективного механізму залучення приватних інвестицій у вирішення завдань економічної модернізації країни.
 
В статье рассмотрены теоретические основы взаимодействия бизнеса и властных структур в условиях рыночной экономики. Предложены меры, необходимые для активизации государственно-частного партнерства в Украине, как эффективного механизма привлечения частных инвестиций в решение задач экономической модернизации страны.
 
The article examines the theoretical foundations of collaboration between business and authorities in a market economy. The measures needed to enhance public-private partnership in Ukraine as an effective mechanism to attract private investment to meet the challenges of economic modernization.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"