Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 1, 2019

Т. В. Березянкодоктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки праці та менеджменту, Національний університет харчових технологійЄ. А. Новіковамагістрант кафедри економіки праці та менеджменту,Національний університет харчових технологій

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Tamara BereziankoDoctor of Economics, Professor, Professor of Economics Labor and Management Department, National University of Food TechnologiesElizaveta NovikovaMaster\'s student of the Economics Labor and Management Department,National University of Food Technologies

STRATEGIC MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE IN THE FIELD OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

У статті досліджено сучасний стан розвитку ринку вентиляційного обладнання в Україні. Розглянуто структуру ринку та тенденції його розвитку. Визначено провідних вітчизняних виробників вентиляційного обладнання. Проведено аналіз експортної діяльності ПрАТ «Вентиляційні системи», а також аналіз експорту українських товарів за країнами світу. Встановлена позитивна тенденція експорту вентиляційного обладнання в країни з сухим кліматом. Визначено потенційно можливий ринок для розширення експортної діяльності ПрАТ «Вентиляційні системи». Проведено структурний аналіз конкурентного оточення підприємства, за методикою М. Портера, виділивши п’ять сил, а саме бар’єри входу на ринок, фактори конкурентоспроможності, фактори, що обумовлюють силу постачальника, фактори, що обумовлюють силу споживача та фактори загрози взаємозамінних товарів. Обрано стратегічний напрямок розвитку підприємства в сфері зовнішньоекономічної діяльності.[||]In this article have been investigated the modern condition in the development of the market of ventilation equipment in Ukraine. The structure of the market and trends of its development are considered. The leading domestic manufacturers of ventilation equipment are determined. The main groups of goods sold on the market of ventilation equipment are: household, industrial, office fans, components for ventilation systems. The world tendencies of the market of ventilation equipment development are determined, it is analyzed that in the near future the customers will switch from the choice of ventilation systems on a price basis to a choice based on an analysis of the operation of such systems in the future, a rapid change in the choice of consumers towards energy-efficient systems. It is analyzed that PJSC "Ventilation systems", owns the largest modern production base in Europe and independently produces a full range of equipment for ventilation and air conditioning systems of any degree of complexity. Has been performed the analysis of export activity of PJSC "Ventilation systems", has been determined the strategic direction of development of the enterprise in the field of foreign economic activity, as well as analysis of export of Ukrainian goods by countries of the world, was carried out. The positive tendency of export of ventilation equipment in countries with dry climate is established. The main suppliers of ventilation equipment in Turkey and their market share are determined. Potentially possible market for expansion of export activity of PJSC "Ventilation systems" is determined. Structural analysis of the competitive environment of the enterprise, according to M. Porter's method, has been distinguished by five forces, namely barriers to entry, factors of competitiveness, factors determining the supplier's strength, factors that determine the consumer's power and factors of the threat of interchangeable goods. The strategic direction of development of the enterprise in the sphere of foreign economic activity is chosen. A strategy of geographical diversification is proposed, namely expansion of the boundaries of the presence and areas of the enterprise in order to obtain competitive advantages.

Н. М. Краусд. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економікиКиївського університету імені Б. ГрінченкаО. П. Голобородькок. е. н, доцент, доцент кафедри менеджменту і логістикиПолтавського національного технічного університету імені Юрія КондратюкаК. М. Крауск. е. н., доцент кафедри управлінняКиївського університету імені Б. Грінченка

ДІАГНОСТИКА ВПЛИВУ R&D СЕКТОРА ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ІННОВАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

N. M. KrausDr. Sc. (Economics), Associate Professor, Professor of the Department of Finance and EconomicsBorys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, UkraineO. P. GoloborodkoPh.D., docent, Associate Professor of the Department of Management and LogisticsPoltava National Technical Yuri Kondratyuk UniversityK. M. KrausCand. Sc. (Economics), Senior Lecturer of the Department of ManagementBorys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine

DIAGNOSTICS OF THE INFLUENCE OF R&D OF HIGHER EDUCATION SECTOR ON INNOVATIONS OF ENTERPRISES IN UKRAINE

У статті досліджено та узагальнено характерні особливі досліджень та розробок у секторі вищої освіти. Розкрито зміст діагностичного підходу. Встановлено, що глобальні параметри порядку інноваційного суспільства формуються й структуруються під впливом освітніх, інтелектуальних і професійних ресурсів, шляхом акумуляції професійного інтелекту. Засвідчено статистичними даними, що наука працює сьогодні в межах шостого технологічного укладу, а підприємства у кращому випадку у межах третього технологічного укладу з елементами четвертого та п’ятого технологічних укладів, що неуможливлює швидке практичне застосування досліджень, розробок та інновацій на виробництві.
Аргументовано, що при наявності потужного кадрового потенціалу учених, більшість університетів все ж мають недостатній обсяг фінансування наукових досліджень, що стримує доведення до якісного рівня впровадження результатів науково-технічної та інноваційної діяльності, а це в свою чергу вкотре доводить, що назріла потреба в розробці ефективної системи фінансування вищої освіти, спрямовану на забезпечення належної якості підготовки фахівців та фінансування наукових досліджень у вищій школі. Розкрито можливості, загрози та ризики з якими доводиться мати справу інноваційним підприємствам в Україні. Представлено варіанти “наповненості” ринку інновацій в результаті проведених R&D в секторі вищої освіти.
Зроблено висновок про те, що Уряду України варто взяти “на озброєння” існуючу в світі “прозору” багаторівневу структуру інститутів розвитку наукових досліджень, а саме: створення Національної агенції дослідницької діяльності; становлення та робота нових надсучасних проектів (Центри наукових досліджень і вищої освіти, Мережі поглиблених вузькоспеціалізованих досліджень, Центри інноваційних розробок); ефективне функціонування Департаментів досліджень та розвитку (R&D) на підприємствах, які заручені державною підтримкою.[||]Characteristic special researches and developments in the sector of higher education are explored and generalized in the article. The content of the diagnostic approach is disclosed. It is established that global parameters of the order of innovative society are formed and structured under the influence of educational, intellectual and professional resources, by accumulation of professional intelligence. It is proved by the statistical data that science is working today within the sixth technological structure, but enterprises at best, within the third technological structure with the elements of the fourth and fifth technological processes, which prevents the rapid practical application of research, development and innovations in production.
It is argued that in the presence of a strong human resource potential of scientists, most of the universities still have insufficient funding for science research, which constrains the achievement of the results of scientific, technical and innovation activities to a qualitative level, which in turn once again proves that there is an urgent need to develop an effective system of financing higher education, aimed at ensuring the proper quality of training and funding of research in higher education. The opportunities, threats and risks with which innovative enterprises in Ukraine have to deal are disclosed. The options of “filling” the market of innovations as a result of R&D in the higher education sector are presented.
It is concluded that the Government of Ukraine should “take on” the existing in the world “transparent” multi-level structure of institutes of the development of scientific research, namely: creation of a National research agency; formation and work of new up-to-date projects (Centres of Scientific Research and Higher Education, Network of Advanced Specialized Research, Centre for Innovation Development); the effective functioning of the R&D departments in enterprises that are engaged in state support.

А. П. Макаренкод. е. н., професор, професор кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія, м. ЗапоріжжяЕ. О. Босенкомагістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

A. P. MakarenkoDoctor of Economics, Professor, Head of the Department of Accounting Analysis Taxation and Audit of Zaporizhzhya State Engineering Academy, ZaporozhyeE. O. Bosenkomaster of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

AUDIT OF FINISHED PRODUCTS

У статі розглянуті організація та методика аудиту готової продукції повинні будуватися відповідно до вимог чинного законодавства та політики бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання.
Організація аудиторської перевірки у суб’єктів аудиторської діяльності розпочинається з укладання договору на проведення аудиту, в якому визначається мета і завдання аудиторської перевірки. Відповідальні за аудиторську перевірку визначають організаційно - методологічні аспекти організації і методики проведення аудиторської перевірки для досягнення поставленої мети і виконання завдань.
Для підтвердження і підвищення якості аудиту доцільно мати правильно сформовану методику визначення основних компонентів організаційно-методологічних аспектів аудиторських перевірок. Після укладання договору на проведення аудиту наступним етапом організації аудиторської перевірки є складання загального плану аудиту, який має довільну форму. При аудиті готової продукції доцільно використовувати вибірковий методичний прийом організації аудиту, що значно скорочує матеріальні та трудові затрати, хоча ризик не виявлення помилки зростає. Для зменшення ризику не виявлення проводять оцінку системи внутрішнього контролю обліку готової продукції, використовуючи тести внутрішнього контролю.
Авторами розроблений тест оцінки системи внутрішнього контролю та обліку готової продукції За результатами оцінки системи внутрішнього контролю та обліку готової продукції, аудитор робить певні висновки про рівень довіри системі внутрішнього контролю і визначає обсяг аудиторської перевірки, складає програму аудиту готової продукції. Обирає спосіб організації аудиту: суцільний, вибірковий, аналітичний, комбінований
Запропонована програма аудиту може бути використана у практичній діяльності суб’єктів аудиторської діяльності та суб’єктами внутрішнього контролю суб’єктів господарювання, тобто зовнішнім та внутрішнім аудитом. Переваги запропонованої програми: визначає загальну стратегію аудиту готової продукції, аудиторські процедури розміщенні у логічній послідовності, відповідають послідовності операцій, пов’язаних з рухом готової продукції, від оприбуткування готової продукції на склад до її відвантаження. Відповідно до запропонованої програми аудиту готової продукції пропонуємо зразки робочих документів на виконання аудиторських процедур.
Запропоновані методичні підходи в проведені аудиту готової продукції дозволяють виявити помилки і порушення в організації бухгалтерського обліку готової продукції та висловити аудитором незалежну думку про повноту, достовірність відображення інформації про готову продукцію в регістрах бухгалтерського обліку та фінансовій звітності.[||]The article deals with the organization and methodology for the audit of finished products to be constructed in accordance with the requirements of the current legislation and accounting policies of the entity.
The organization of the audit of the subjects of audit activity begins with the conclusion of an audit contract, which defines the purpose and objectives of the audit. The responsible auditors determine the organizational and methodological aspects of the organization and methods of conducting an audit to achieve the goal and objectives.
To confirm and improve the quality of the audit, it is advisable to have a well-established methodology for identifying the main components of the organizational and methodological aspects of the audit. After the conclusion of the audit contract, the next stage of the organization of the audit is the preparation of a general audit plan, which is arbitrary. When auditing finished products, it is expedient to use a selective methodological method for organizing an audit, which significantly reduces material and labor costs, although the risk of failure to detect an error increases. To reduce the risk of non-detection, they conduct an assessment of the system of internal control of the accounting of finished products using internal control tests.
The authors developed a test for evaluating the system of internal control and accounting for finished products. Based on the results of the internal control and accounting system of finished products, the auditor makes certain conclusions about the level of trust of the internal control system and determines the scope of audit, prepares a program of audit of finished products. He chooses how to organize the audit: continuous, selective, analytical, combined
The proposed audit program can be used in the practical activity of the subjects of audit activity and subjects of internal control of economic entities, that is, external and internal audit. Advantages of the proposed program: defines the general strategy of audit of finished products, audit procedures placed in a logical sequence, correspond to the sequence of operations related to the movement of finished products, from the posting of finished products to the warehouse before shipment. In accordance with the proposed program of audit of finished products, we offer samples of working documents for the implementation of audit procedures.
The proposed methodological approaches to the audit of finished products can reveal errors and violations in the organization of the accounting of finished products and express the auditor's independent opinion about the completeness, reliability of displaying information about the finished products in the registers of accounting and financial reporting.

О. Г. Янковийд. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності,Одеський національний економічний університет, м. ОдесаЛ. А. Траченкок. е. н., доцент, доцент кафедри експертизи товарів та послуг,Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ІНЖИНІРИНГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. G. YankovyiDoctor in Economics, Professor, Head of Department of Enterprise Economics and Business Organizatin, Odesky National University of Economics, OdesaL. A. TrachenkoPhD (Economics), Associate Professor, Department of Expertise of Goods and Services, Odesky National University of Economics, Odesa

ECONOMIC-MATHEMATICAL MODEL OF THE OPTIMAL ORGANIZATION OF THE BUSINESS PROCESSES SYSTEM OF ENGINEERING ENTERPRISE

Обґрунтовано актуальність впровадження систем управління якістю на підприємствах сфери інжинірингу в контексті вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015. Акцентовано увагу на тому, що система управління якістю підприємства має інтегрувати в його загальний менеджмент і бізнес-процеси та не суперечити її принципам. Доведено, що ключовим принципом формування як систем управління якістю так і загального менеджменту залишається процесний підхід, що спрямований не на управління діяльністю функціональних підрозділів, а на виконання бізнес-процесів та їхнє поліпшення.
Наголошено на тому, що досліджуване інжинірингове підприємство здійснило перехід системи управління якістю та її сертифікацію в контексті вимог стандарту ISO 9001:2015 та доведено, що оптимальна організація бізнес-процесів має бути забезпечена шляхом раціонального використання ресурсів, фінансових засобів, ефективним розподілом та зосередженням трудових ресурсів на об’єктах, чітким плануванням робіт в часі та врахуванням можливих ризиків. Розроблено економіко-математичну модель оптимальної організації бізнес-процесів, використання якої має підвищити рівень об'єктивності, обґрунтованості і точності прийнятих управлінських рішень і поліпшити систему управління якістю підприємства сфери інжинірингу.[||]Actuality of the introduction of a control system by quality is reasonable for the enterprises of the engineering sphere in the context of the requirements of the international standard ISO 9001: 2015. It is noted that adaptive control system creation by the enterprise quality is possible on condition of optimization and the perfection of his business processes. Attention is accented on that control system by the quality of enterprise must integrate in its general management and business processes and not conflict with its principles. It is well-proven that by the key principle of forming as a control system so general management by quality there is a process approach, that is sent not to the management of functional subdivisions activity, but on the implementation of business processes and their improvement. It is proved that the key principle of forming both quality management systems and general management remains a process approach, aimed not at the management of the activities of functional units, but in the implementation of business processes and their improvement. The authors reviewed the structure of the ISO 9001: 2015 standard and emphasized the use of the Deming cycle as an important aspect in providing the processes of the enterprise quality management system with the necessary resources, management and continuous improvement.
The definition of the term "process" is given and the possible key benefits and advantages of using the process approach in the overall management of the enterprise are outlined. The authors argue that for the effective management of quality at an enterprise, an understanding of the structure of its business processes, prevention of the occurrence of quality losses is necessary. The emphasis is on the concept of "business engineering" as a new enterprise management methodology to adapt it to changes in the environment and to achieve higher performance indicators.
It was emphasized that the investigated engineering company carried out the transition of the quality management system and its certification in the context of the requirements of the standard ISO 9001: 2015 and proved that the optimal organization of business processes should be ensured through the efficient use of resources, financial resources, efficient allocation and concentration of labor resources on objects, clear planning of work in time and taking into account possible risks. The economic-mathematical model of the optimal organization of business processes has been developed, the use of which should increase the level of objectivity, validity and accuracy of the adopted management decisions and improve the quality management system of the enterprise sphere of engineering.

O. O. RomanovskyiDoctor of economic and pedagogical sciences, professor, rector of theUkrainian-American Concordia University (Kyiv, Ukraine)Omar Khaled Hussein Al-Hawimaster student,Ukrainian-American Concordia University (Kyiv, Ukraine)

PECULIARITIES OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN UAE RECRUITING INTERNATIONAL CORPORATIONS

О. О. РомановськийДоктор економічних і педагогичних наук, професор, ректорУкраїнсько-американський університет Конкордія (Київ, Україна)Омар Халєд Хусейн Аль-Хавімагістрант, Українсько-американський університет Конкордія (Київ, Україна)

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ У МІЖНАРОДНИХ РЕКРУТИНГОВИХ КОРПОРАЦІЯХ ОАЕ

The management of labor (human) resources (HRM) in multinational companies (MNCs) acquires new functions in the context of globalization. In this regard, the study of HRM, recruitment and training of labor from among foreign citizens is of particular interest. Of particular interest is the successful experience of recruiting activities and HRM of UAE MNCs in Asia and in the Arab region. As an example, the characteristic features of HRM of MNC the Al Hawi Alalmya Facilities Management (AHAFM) L.L.C., Abu Dhabi, UAE is considered.
In this paper, the authors propose:
• The permanent training and professional development for executive directors, top managers, the best employees and higher qualified workers of AHAFM by:
- Inviting foreign and local professors, teachers, and professional specialists to train all employees directly in subsidiary companies.
- The use of distance learning methods for all employees directly in subsidiaries.
- Sending of key employees from subsidiaries – executive directors, top and middle level managers and highly qualified specialists for advanced training at AHAFM headquarters in the UAE or at well-known universities and colleges of the world.
• Personal promotion of the best workers – the organization for them of foreign tours, providing assistance to their families, financial bonuses.
• Organization of joint cultural-ethnic and moral-ethical events for employees of different nationalities and ethnic groups, organization of joint holidays and festivals, teaching foreign languages.
• The widespread use of IT and computer technologies for the management of human resources and production processes, continuous SWOT analysis of results and optimization of labor and material (and financial) costs.
• The wide informing of all employees on the performance of AHAFM and all subsidiaries, attracting all employees to make decisions and take actions to improve the efficiency of the company and its subsidiaries.
Based on a thorough study of the theory and practice of modern human resources management, engineering and technical personnel, extensive use of SWOT analysis and study of the conditions of AHAFM activity using new IT, computer and other technologies, the authors achieved some positive and effective results.[||]Управління трудовими (людськими) ресурсами (HRM) в багатонаціональних компаніях (МНК) набуває нових функцій в контексті глобалізації. У зв'язку з цим особливий інтерес представляє вивчення управління персоналом, підбору та підготовки робочої сили з числа іноземних громадян. Особливий інтерес представляє успішний досвід роботи з підбору персоналу та управління людськими ресурсами МНК ОАЕ в Азії та в арабському регіоні. В якості прикладу розглянуто характерні особливості управління людськими ресурсами МНК Al Hawi Alalmya Services Management (AHAFM) L.L.C., Абу-Дабі, ОАЕ.
У даній роботі автори пропонують:
• Постійне навчання та підвищення кваліфікації виконавчих директорів, топ-менеджерів, кращих співробітників та висококваліфікованих працівників AHAFM через:
- Залучення іноземних і місцевих професорів, викладачів і фахівців для підготовки всіх працівників безпосередньо в дочірніх компаніях.
- Використання методів дистанційного навчання для всіх працівників безпосередньо в дочірніх підприємствах.
- Відправлення ключових співробітників із дочірніх компаній – виконавчих директорів, керівників вищого та середнього рівня та висококваліфікованих фахівців для підвищення кваліфікації в штаб-квартирі AHAFM в ОАЕ або у відомих університетах та коледжах світу.
• Особисте просування кращих робітників – організація для них іноземних турів, надання допомоги їхнім сім'ям, фінансові бонуси.
• Організація спільних культурно-етнічних та морально-етичних заходів для працівників різних національностей та етнічних груп, організація спільних свят та фестивалів, викладання іноземних мов.
• Широке використання ІТ та комп'ютерних технологій для управління людськими ресурсами та виробничими процесами, безперервний SWOT-аналіз результатів та оптимізація трудових та матеріальних (і фінансових) витрат.
• Широке інформування всіх працівників про роботу AHAFM та всіх дочірніх підприємств, залучення всіх працівників до прийняття рішень та вжиття заходів для підвищення ефективності діяльності компанії та її дочірніх компаній.
На основі ретельного вивчення теорії та практики сучасного управління персоналом, інженерно-технічного персоналу, широкого використання SWOT-аналізу та вивчення умов діяльності AHAFM з використанням нових ІТ, комп'ютерних та інших технологій автори пропонують шляхи досягнення позитивної діяльності та ефективних результатів

Н. А. Ясинськад. е. н, професор, Донецький державний університет управління, м. МаріупольГ. Г. Сердюковастудентка магістратури, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО СЕНСУ ІСНУВАННЯ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУП

N. A. YasynskaDoctor of economic sciences, Professor,Donetsk State University of Management, MariupolG. G. Serdiukovamagistracy student in Finance, Banking and Insurance,Donetsk State University of Management, Mariupol

MODERN APPROACHES TO THE UNDERSTANDING OF THE ECONOMIC MEANING OF THE EXISTENCE OF FINANCIAL AND INDUSTRIAL GROUPS

У статті розглянуто передумови, поточна та перспективна фінансово-економічна діяльність фінансово-промислових груп в третій та четвертій індустріальній революції. Встановлено зв’язок між еволюцією економічної практики та розвитком господарюючих відносин великих суб’єктів господарювання. Визначено відмінності між поняттями «фінансово-промислова група» та «промислово-фінансова група». Встановлено значущість великих суб’єктів господарювання в економічному розвитку України. Проаналізовано сучасний стан ФПГ на державному рівні в межах правового поля. Охарактеризовано фактори, які визначають результативність діяльності цих груп та їх вплив на подальший економічний розвиток. Розглянуто соціальний аспект роботи фінансово-промислових груп й охарактеризовано соціально-економічні проблеми їх подальшого функціонування. Використано нові напрямки та підходи дослідження економічной діяльності ФПГ на основі психологічних законів.[||]The article considers the preconditions, current and perspective financial and economic activity of financial and industrial groups in the third and fourth industrial revolution. The connection between the evolution of economic practice and the development of economic relations of large economic entities is established. The differences between the concepts of "financial-industrial group" and "industrial-financial group"are defined. The importance of large economic entities in the economic development of Ukraine is established. The current state of the financial and industrial groups at the state level within the legal field is analyzed. A group of factors that determining the performance of these groups and their impact on further economic development are characterized. The social aspect of work of financial and industrial groups is considered and social and economic problems of their further functioning are characterized. New directions and approaches of research of economic activity of financial and industrial groups on the basis of psychological laws are used.
Financial and industrial groups are the most perfect form of cooperation in the economy, which is confirmed by the practice of various historical periods of their activity. But against the background of finding advanced forms of business organization and optimizing the financial and economic activities of business entities, the domestic practice of financial and industrial groups has completed its very existence, which is confirmed by the norms of law.
The financial, economic, social and psychological aspects of the activities of the financial and industrial groups have their own peculiarities, but with the onset of the fourth industrial revolution, they change their form. This leads to a change in the structure and process of the activities of financial and industrial groups. Transformation of market rules of economic behavior of subjects determines the entry of state institutions into a zone of discomfort. The traditional representation of the economy and production, which is the basis of the market economy, is changing and acquires virtual financial forms.

О. Д. Витвицькад. е. н., професор, завідувач кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльностіНаціональний університет біоресурсів і природокористування України, м. КиївЮ. В. Кліщукстудентка, ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА УСПІШНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

O. D. VytvytskaDoctor of Science in Economics, Professor, Head of the Department of Public Administration and Management of Innovation ActivityNational University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, KyivY. V. KlishchukStudent, SHEI\" Banking University\", Kyiv

MODELING THE EFFECT OF FACTORS FOR SUCCESSION OF INVESTMENT PROJECT

Запропоновано систему оцінки інвестиційних проектів з використанням принципу, що базується на основі визначення ступеня успішності реалізації та результатів проекту. Вибірку проектів розвитку інфраструктури за участю приватних інвестицій класифіковано на такі галузі діяльності: транспорт, водопостачання та водовідведення, енергетика. Удосконалено метод визначення детермінант успішності інвестиційних проектів, який розроблений Азійським банком розвитку, в частині адаптації його змінних до особливостей інвестиційної діяльності в Україні. Залежною змінною визначено статус проекту - успішний/неуспішний, що є комплексним поняттям яке охоплює ключові аспекти реалізації інвестиційного проекту. Незалежними змінними, що впливають на проект є характеристики проекту та характеристики зовнішнього середовища здійснення проекту (рівень економічного зростання, політичне становище, рівень корупції). Висновки зроблені на основі коефіцієнтів пробіт-моделі для транспортної галузі та їх порівняння з коефіцієнтами інших сегментів, щоб зрозуміти, які фактори і в яких ступенях впливають на успіх проекту.[||]The system of investment projects evaluation using a principle based on the determination of the successful project implementation and output is proposed. The sample of private participation infrastructure projects is classified in the following sectors: transport, water supply and sewage, energy. The method for determining the factors of the investment project, developed by the Asian Development Bank, in terms of adapting its variables to the features of investment activity in Ukraine has been improved. The dependent variable identifies the project status - successful/unsuccessful, which is a complex concept that covers key aspects of the investment projects implementation. Independent variables influencing the project are the internal characteristics of the project (total investments, percent private, government granting contract, direct government support, indirect government support, physical assets, contract period etc.) and the characteristics of the external environment of the project (political situation, level of corruption).
The marginal effects of microeconomic and macroeconomic factors using the probabilistic modeling for analysis of determinants which promote successful project management and achievement of goals are investigated. Conclusions are made based on the coefficients of the probit-model for the transport industry and their comparison with the coefficients of other segments, in order to understand what factors and in which degrees influence the success of the project. The analysis of marginal effects for investment projects shows that indirect support from the government and the availability of sufficient private investment have a significant effect on efficiency gains, which confirms the high efficiency of public-private partnership. The obtained research results demonstrate the high efficiency of the probit-model for determining the influence of factors that determine the successful development and outcome of the project in selected sectors of the economy.
This is based on the recommendations that will be useful for information for project managers in decision-making to improve project implementation.

Д. І. Басюкдоктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу Національного університету харчових технологійС. В. Cрібнасупервайзер готелю « Ібіс Київ Залізничний вокзал»Т. Ю. Примаккандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу Національного університету харчових технологій

ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО РОЗВИТКУ СМАРТ - ДЕСТИНАЦІЙ

D. BasyukDoctor of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Tourism and Hospitality Business, National University of Food TechnologiesS. SribnaSupervisor of Food and Beverage department of ibis Kiev Railway Station hotelT. PrymakPhD in Physics and Mathematics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism and Hospitality Business, National University of Food Technologies

EXPERIENCE OF EUROPEAN UNION COUNTRIES IN THE DEVELOPMENT OF SMART DESTINATION

У статті проаналізовано особливості формування та розвитку смарт-дестинацій на прикладі країн Європейського Союзу. Проаналізовано необхідність створення розумних туристичних дестинацій на основі філософії сталого розвитку, застосування сучасних інтегрованих інформаційних технологій та ефективного застосування та розвитку суміжних з туризом галузей.
Досліджено та визначено основні фактори, які впливають на необхідність формування розумних туристичних дестинацій з метою оптимізації антропогенного навантаження на дестинацію, боротьби з «овер туризмом» та з одночасним покращенням якості життя місцевого населення. Проаналізовано основні складові смарт-дестинації на прикладі міста Барселона, що є пілотним та успішним проектом з формування розумного міста. Визначено основні напрямки формування та розвитку смарт-дестинацій в Україні на прикладі м. Львів.[||]Implementation of the latest and new information technologies, digital solutions with optimization of smart tourist destination model is an integral part of the country's economic development strategy of modern countries. Smart Destination Technologies are being introduced in many tourist centers in Europe and around the world, the most popular are: Barcelona, London, Gdansk, Boston, Chicago, Las Vegas, New York, Orlando, San Antonio, San Diego, Shanghai, Sydney, Los Angeles, Dubai and a lot of other. The main advantages for tourists is the use of loyalty city cards, which allows tourist to save significantly on the cost of living, food, transport, also tourism services as well as increasing the informatively and safety of travel. In connection with this, there is a need to study the experience of developed countries of the European Union in the formation of smart foundations.
The article defines the features of formation and development of smart destinations on the example of European Union countries. It is very important for tourist industry, because tourist flows on the continent is growing and anthropogenic impact on the environment, social, technical and transport infrastructure, historical and architectural monuments, cultural objects of tourist destination also is growing.
That is why creation of smart tourist destinations is necessity and based on the philosophy of sustainable tourism development, application of modern integrated information technologies and effective application of industrial, transport, energy, environmental management.
The main factors that have influence on the necessity of formation of smart tourist destinations and their development are investigated with the aim of optimizization of the anthropogenic loading on the destination, the struggle with over tourism and simultaneously improving the quality of life of the local population.
All basic components of smart foundations are analyzed on the example of the Barcelona city, which is a pilot and successful project of the smart city organization. The basic directions of formation and development of smart destinations in Ukraine are determined on the example of Lviv.

А. О. Касичдоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, УкраїнаГ. С. Медвідьмагістрантка кафедри менеджментуКиївський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ БЕЗПЕКОЮ НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

A. О. KasychDoctor of Science (Economics), Professor, Head of Department of management,Kyiv national University of technologies and designH. S. Medvidmaster\'s student of Department of managementKyiv national University of technologies and design

MANAGEMENT OF PERSONNEL SECURITY AT UKRAINIAN ENTERPRISES THROUGH THE PRISM OF MACROECONOMIC PROCESSES

У статті розглянуто сутність визначення кадрова безпека. Не існує єдиного визначення цьому поняттю, тому нами було запропоновано власне трактування терміну «Кадрова безпека».
Особливу увагу приділено дослідженню макроекономічним умовам забезпечення кадрової безпеки українських підприємств. Визначено вплив зовнішніх та внутрішніх загроз підприємств. Розглянуто масштаби міграційних процесів на фоні погіршення демографічної ситуації. Узагальнено показники, які характеризують ситуацію на ринку праці.
Кадрова безпека розглядається нами як основний структурний елемент економічної безпеки підприємства, який впливає на всю її діяльність. Безпека підприємства залежить від різних обставин. Макроекономічні показники, а саме: економічні кризи, інфляція, міждержавні конфлікти та зміни політичної ситуації виступають як результати впливу на стан кадрової безпеки українських підприємств і формують їх конкурентоспроможність в стратегічній перспективі. Збиток може бути завдано в результаті стихійних лих, несприятливої економічної політики держави, непередбачуваних змін кон'юнктури ринку, недобросовісних дій конкурентів, невиконання контрагентами зобов'язань по оплаті договорів, а також протиправними діями співробітників.
Кадрова безпека спрямована на запобігання та усунення загроз і ризиків, що пов'язані із діяльністю персоналу. Саме тому, кадрова безпека займає на підприємстві пріоритетне місце в забезпеченні безпеки в цілому (по відношенню до інших складових).
Проаналізована комплексна характеристика умов кадрової безпеки українських підприємств та показники, які характеризують макроекономічні умови, що впливають на кадрову безпеку окремих підприємств. Визначено загрози кадровій безпеці на ринку праці та у зв’язку з системними проблемами на самих підприємствах та ключові стратегічні завдання українських підприємств у контексті підвищення рівня їх кадрової безпеки. Сформовано пропозиції щодо удосконалення розвитку кадрового потенціалу підприємства у контексті підвищення рівня його безпеки.[||]The article considers the essence of the definition of personnel security. There is no single definition for this concept, therefore we have offered our own interpretation of the term "Personnel Security".
Particular attention is paid to the study of the macroeconomic conditions of personnel security of Ukrainian enterprises. The influence of external and internal threats of enterprises is determined. The scale of migration processes is considered on the background of deterioration of the demographic situation. The indicators characterizing the situation on the labor market are generalized.
Personnel security is considered by us as the main structural element of the company's economic security, which affects all of its activities. The security of a company depends on different circumstances. Macroeconomic indicators, namely: economic crises, inflation, interstate conflicts and changes in the political situation are the results of the impact on the state of personnel security of Ukrainian enterprises and shape their competitiveness in the strategic perspective. The damage may be caused by natural disasters, unfavorable economic policies of the state, unpredictable changes in the market situation, unfair actions by competitors, failure by contractors to pay contracts, as well as unlawful actions of employees.
Personnel security is sent to prevention and removal of threats and risks that is related to activity of personnel. That is why, personnel security occupies a priority place in the enterprise in ensuring security in general (in relation to other components).
The complex description of the conditions of personnel security of Ukrainian enterprises and indicators characterizing macroeconomic conditions influencing personnel security of individual enterprises are analyzed. The threats to human security in the labor market and in connection with systemic problems at enterprises and the key strategic objectives of Ukrainian enterprises in the context of raising the level of their personnel security have been identified. The proposals on improving the human resources development of the enterprise in the context of raising its level of security have been formed.

І. А. Ажаманд. е. н., доцент, зав. кафедри менеджменту і маркетингу,Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. ОдесаД. О. Сливкааспірант кафедри менеджменту і маркетингу, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

І. AzhamanDoctor of Science in Economics, Associate professor, Head of the Department of Mаnagеment and Marketing, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, OdessaD. SlyvkaPostgraduate student of the Department of Mаnagеment and Marketing, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

MODERN APPROACHES TO THE DEFINITION OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF HOUSING CONSTRUCTION

Розглянуто сучасні підходи до визначення організаційно-економічного механізму та інноваційного розвитку, їх відмінності в поглядах науковців. Запропоновано власне визначення «організаційно-економічного механізму» як цілеспрямованої та керованої системи певних організаційних та управлінських дій, яка поєднана економічними та інноваційними методами і управлінськими рішеннями для прогресивного та конкурентоспроможного розвитку функціонування підприємницької діяльності. Інноваційний розвиток визначається як певні дії або процес, спрямований на удосконалення системи, переведення її з одного стану в інший, більш досконалий. Запропоновано авторське визначення організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку житлового будівництва як керованої і цілеспрямованої системи соціальних, економічних, адміністративних і організаційних засобів управління з залученням унікальних знань, новітніх технологій і підходів у вирішенні проблемних питань і ідей для удосконалення і поліпшення об’єктів житлового будівництва і забезпечення їх найбільш раціонального і ефективного функціонування.[||]Modern approaches to the definition of organizational and economic mechanism and innovation development are considered and analyzed. Different views of scholars on these interpretations were investigated. During these studies, some significant differences and similarities in the views of scholars on this topic were identified. On the basis of these studies, certain differences in approaches to the definition of the essence of such interpretations as "organizational and economic mechanism" and "innovative development" were revealed. Based on these studies, it was decided to propose the proper definition of "organizational and economic mechanism" as a purposeful and managed system of certain organizational and managerial actions, which is combined with economic, innovative methods and managerial decisions for the progressive and competitive development of business activity. During the research, it was discovered that many scientists identify the concept of "innovation" with the "innovation" in the field of modern technology, arguing that in certain uses of some technological innovations or the use of objects or technologies that were created through innovation and the development of science, this is the result of the innovative development of mankind. On this basis, it is necessary to consider innovations as a certain social phenomenon that affects society, the development of science and technology. On the basis of these studies, the actual definition of "innovation development" - as a certain action or process aimed at improving a certain system on the irreversible change from one state to the other, in a more advanced and innovative way, with the involvement of unique knowledge, advanced technologies and approaches to solving problem issues. The author's definition of organizational and economic mechanism of innovative development of housing construction as a managed and purposeful system of social, economic, administrative and organizational means of management with the assistance of unique knowledge, new technologies and approaches in solving problem issues and ideas for improvement and improvement of housing construction and ensuring their most efficient and efficient functioning.

М. В. Одрехівськийд. е. н., професор, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництваНаціонального університету «Львівська політехніка», м. ЛьвівО. О. Пшик-Ковальськак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництваНаціонального університету «Львівська політехніка», м. Львів

ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. V. OdrekhivskyDoctor of Sciences (Economic), Professor, Professor, Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic", LvivO. O. Phsyk-KovalskaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Management and International Business, National University \"Lviv Polytechnic\", Lviv

PROBLEMS OF BUILDING AN ANALYTICAL SUPPORT SYSTEM FOR INNOVATIVE ENTERPRISES

Інноваційні підприємства (ІП), з метою забезпечення ефективного управління своєю діяльністю потребують гнучких систем аналізу станів функціонування і розвитку своїх підрозділів та підприємства загалом. Функціонування системи управління інноваційних підприємств неможливе без оперативної, достовірної та релевантної інформації, її адекватного аналітичного опрацювання, тому система аналітичного забезпечення (САЗ) відіграє особливо важливу роль у функціонуванні системи управління інноваційних підприємств, оскільки є складовою загальної системи управління інноваційних підприємств та базується на результатах аналізу інформації отриманої у процесі обліку, контролю та аудиту.
Зважаючи на це, в статті проаналізовано роль системи аналітичного забезпечення інноваційних підприємств у прийнятті управлінських рішень та функціонуванні системи управління інноваційних підприємств загалом. Описано господарський аналіз, який забезпечує історичність та об'єктивність дослідження станів діяльності та розвитку інноваційних підприємств, повноту розгляду соціально-економічних процесів у динаміці й розвитку, вивчення явищ у взаємозв'язку і взаємозалежності. Доведено, що аналіз вивчає економічну, технічну та соціальну сфери діяльності інноваційних підприємств, розмаїтість її форм у їх взаємозв'язку, відображених у системі показників обліку, звітності та інших джерелах інформації. Запропонована організація системи аналітичного забезпечення інноваційних підприємств, яка включає усі види господарського аналізу та має бути гнучкою та адаптогенною до умов зовнішнього середовища. Подана структура системи аналітичного забезпечення інноваційних підприємств, яка має сприяти прийняттю оптимальних управлінських рішень та відпрацюванню стратегічних завдань, забезпеченню інноваційних підприємств стійкого функціонування та розвитку, щоб інноваційні підприємства були високоорганізованими саморозвивальними системами.[||]Innovative enterprises (IE), in order to ensure the effective management of their activities, require flexible systems for analyzing the functioning and development of their units and enterprises in general.
The functioning of the management system of innovative enterprises is impossible without prompt, reliable and relevant information, its adequate analytical work, therefore the system of analytical support (SAS) plays a particularly important role in functioning of the management system of innovative enterprises, as it is an integral part of the overall system of management of innovative enterprises and is based on the results of the analysis of information obtained in the process of accounting, control and audit.
The system of situation analysis is considered of innovative enterprises in making management decisions and functioning of the management system of innovative enterprises in general. The economic analysis, which provides historical and objective research of activity and development of innovative enterprises, is described. The economic analysis is described which provides historicity and objectivity of research of states of activity and development of innovative enterprises, completeness of consideration of social and economic processes in dynamics and development, study of phenomena in interconnection and interdependence. It is proved that the analysis studies the economic, technical and social spheres of innovative enterprises, the diversity of its forms in their interrelation, reflected in the system of indicators of accounting, reporting and other sources of information. The organization of an analytical support system for innovative enterprises is proposed, which includes all types of economic analysis and must be flexible and adaptogenic to the environment. The structure of the analytical support system of innovative enterprises is proposed, which should help to make optimal managerial decisions and work out strategic tasks, provide innovative enterprises with stable functioning and development, so that innovative enterprises are highly organized self-development systems.

М. В. Мельниковадоктор економічних наук, доцент, провідний науковий співробітниквідділу економіко-правових проблем містознавства,Інститут економіко-правових досліджень НАН України. м. КиївР. В. Дегтяркандидат технічних наук, старший науковий співробітникдоцент кафедри «Розробка родовищ корисних копалин»,Донецький національний технічний університет,м. Покровськ, Донецька область

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В ПРОМИСЛОВО-РОЗВИНУТОМУ МІСТІ

M. V. MelnykovaDoctor of Economic Science, Associate Professor,Leading Researcher Department of Economic and Legal Problems of City-studyInstitute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine,КyivR. V. DegtyarCandidate of Technical Sciences, Senior Researcher, Associate Professor of the Department \"Development of mineral deposits” Donetsk National Technical University, Pokrovsk, Donetsk region

ENVIRONMENTAL ASPECTS OF ALTERNATIVE ENERGY DEVELOPMENT IN AN INDUSTRIALIZED CITY

У статті досліджено питання розвитку сфери альтернативної енергетики промислово розвинутого міста в екологічному аспекті. Охарактеризовано сферу альтернативної енергетики промислово розвинутого міста та визначено чинники, що впливають на структуру. Узагальнено екологічні переваги та ризики (позитивний та негативний вплив на навколишнє середовище) використання альтернативних джерел вироблення електричної та теплової енергії. Особливу увагу приділено видобутку та використанню метану вугільних родовищ як альтернативного джерела енергії. Представлено геотехнологічний підхід для локації скупчення метану в надрах, Проаналізовано досвід реалізації проектів видобутку та утилізації метану вугільних родовищ та їх екологічних особливостей. Запропоновано комплексний підхід до екологічної оцінки проектів альтернативної енергетики, що реалізуються в промислово-розвиненому місті. Зазначений підхід заснований на врахуванні особливостей екологічного інвестування та використанні кількісних та якісних показників впливу проекту на довкілля.[||]The development of the sphere of alternative energy of an industrialized city in an environmental aspect was investigated in this article. The methods of logical generalization, analysis, synthesis, comparison were used for the research. The factors affecting the structure of the sphere of alternative energy of an industrialized city were characterized. They include natural geographic (wind, solar, tidal, and ebb energy) and urbanization factors (energy from the disposal of solid household waste), as well as the sectoral structure of the city-forming sector (in particular, the presence of enterprises engaged in the extraction of traditional energy sources: coal, oil, and natural gas).

Т. О. Меліховак. е. н., доцент, завідувач кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудитЗапорізької державної інженерної академіїМ. А. Лукашовамагістр ОА-17-1мзЗапорізької державної інженерної академії

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

T. MelikhovaHead of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Zaporizhzhia State Engineering AcademyM. A. LukashovaGroup of studing the theory of taxation - 17of Zaporizhzhia State Engineering Academy

IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY OF ACCOUNTS INTERNAL AUDIT WITH ACCOUNTABLE PERSONS FOR IMPROVING THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

Підзвітним особам видають грошові кошти на господарські потреби та на відрядження. Внутрішній аудит дозволяє своєчасно виявити помилки в розрахунках та відображенні в обліку розрахунків з підзвітними особами. Тому, актуальною проблемою на сьогодні стає внутрішній аудит законності, правильності, своєчасності та відповідності нарахування та сплати розрахунків з підзвітними особами.
Авторами статті обґрунтовано мета та завдання проведення внутрішнього аудиту розрахунків з підзвітними особами, розроблено загальний план та програма внутрішнього аудиту розрахунків з підзвітними особами для підвищення економічної безпеки підприємства.
Метою роботи є удосконалення методики внутрішнього аудиту розрахунків з підзвітними особами для підвищення економічної безпеки підприємства.
Метою проведення внутрішнього аудиту розрахунків з підзвітними особами є перевірка достовірності, законності та правильності відображення в обліку та звітності виданої готівки під звіт та її цільового використання.
Завданням проведення внутрішнього аудиту розрахунків з підзвітними особами є оцінювання рівня законності та доцільності видачі готівки під звіт, на відрядження або виробничі (господарські) потреби; перевірка правильності оформлення первинних документів та відповідність термінів відрядження; перевірка правильності отримання та використання підзвітних сум; перевірка своєчасності повернення невитрачених коштів, а також перевірка правильності відображення інформації у регістрах бухгалтерського обліку та фінансовій звітності.
Удосконалена методика внутрішнього аудиту розрахунків з підзвітними особами підприємства, що на відміну від існуючих включає: анкету перевірки, програму внутрішнього аудиту та робочі документи внутрішнього аудитора для перевірки розрахунків з підзвітними особами, дозволить провести якісний внутрішній аудит, проаналізувати результати перевірки, надати рекомендації за результатами внутрішнього аудиту, документально оформити результати перевірки.[||]Accountable persons get money for business needs and for business trips. Internal audit allows timely detection of errors in calculations and reflection in accounts of payments with accountable persons. Therefore, today's actual problem is the internal audit of legality, correctness, timeliness and compliance of accrual and payment of accounts with accountable persons.
The authors of the article substantiate the purpose and tasks of conducting internal audit of settlements with accountable persons, developed a general plan and program of internal audit of payments with accountable persons for increasing economic safety of the enterprise.
The aim of the work is to improve the methodology of internal audit of payments with accountable persons in order to increase the economic security of the enterprise.
The purpose of conducting an internal audit of accounts with accountable persons is to verify the authenticity, legality and correctness of the accounting and reporting of issued cash under the report and its intended use.
The task of conducting an internal audit of accounts with accountable persons is to assess the level of legality and expediency of issuing cash for a report, business trip or production (economic) needs; checking the correctness of execution of primary documents and correspondence of terms of business trip; verification of the correctness of receiving and using accountable amounts; checking the timeliness of the return of unused funds, as well as checking the accuracy of displaying information in the registers of accounting and financial reporting.
An improved methodology for internal audit of payments with reporting entities of the enterprise, which unlike the existing one, includes: a questionnaire of the audit, an internal audit program and internal audit work documents for checking accounts with accountable persons, will allow conducting qualitative internal audits, analyze the results of the audit, provide recommendations on the results of internal audit, document the results of the audit.

О. І. Мельникк. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. ЧернівціО. Д. Болехівськийдослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. ЧернівціІ. Г. Лаврукдослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ПРОБЛЕМИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

О. MelnykPh.D. in Economic Sciences, assistant,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National UniversityO. Bolechivskyesearcher, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National UniversityI. Lavrukesearcher, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

PROBLEMS OF WAGES IN UKRAINE AND WAYS OF THEIR SOLUTION

У статті досліджено заробітну плату як один із основних джерел формування доходів населення. Розкрито основні аспекти реформування оплати праці за останні роки в Україні та тенденцію зміни її розміру. На основі отриманих статистичних даних визначено та здійснено порівняння рівнів середньої та мінімальної заробітної плати в Україні та розвинених країнах, зокрема, європейських. А також охарактеризовано на скільки відповідає купівельна спроможність населення отримуваній заробітній платі на основі витрат населення на дизельне паливо. Результати дослідження свідчать про низький рівень купівельної спроможності українців та відповідно реальних доходів, високий рівень інфляції, безробіття та неспроможність населення України задовільнити потреби у пересуванні на власному транспортному засобі, адже загальні місячні витрати на паливо становить більше половини отримуваного доходу, в той час як в середньостатистичній країні Європи – не більше 10%.
Беручи до уваги таку тенденцію зміни економічного становища країни було запропоновано систему планомірних, всебічних та всеохоплюючих реформ та заходів, запровадження яких допоможе вирішити питання низького рівня заробітної плати. Окреслено комплексне та поглиблене вивчення даної проблеми, а також перспективи розвитку країни у сфері оплати праці.[||]Each employee, in accordance with his qualities, abilities and skills, receives a remuneration in cash or in kind for his work. Today, the wage reform in Ukraine is quite ambiguous. Differences between analysts and experts prove that this course of government has both positive and negative sides. Therefore, the urgency of studying the issue of remuneration in Ukraine is necessary in order to understand how one of the factors of stimulation of labor activity affects the productivity of the entire able-bodied population.
The paper investigates wages as one of the main sources of income generation. The main aspects of wage reform in recent years in Ukraine and the tendency to change its size are revealed. On the basis of the obtained statistical data, the comparison of the levels of average and minimum wages in Ukraine and developed countries, in particular European ones, was determined and carried out. It also describes how much the purchasing power of the population corresponds to the salary received on the basis of the population's expenditures on diesel fuel. The results of the study indicate a low purchasing power of Ukrainians and, accordingly, real incomes, high inflation, unemployment and the inability of the Ukrainian population to satisfy the needs for travel on their own vehicles, since the total monthly fuel costs account for more than half of the income received, while in the average the country of Europe - no more than 10%.
Taking into account this tendency of changes in the economic situation of the country, a system of systematic, comprehensive and comprehensive reforms and measures, the introduction of which will help solve the issue of low wages, was proposed. The comprehensive and in-depth study of this problem, as well as the country's wage prospects, is outlined.

К. В. Третяккандидат економічних наук, доцент кафедри страхування,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

АГРОСТРАХУВАННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА РЕСУРСИ ЩОДО ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНСЬКУ СТРАХОВУ ПРАКТИКУ

К. TretiakPhD in Economics, Associate professor,Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine

AGRICULTURAL INSURANCE: FOREIGN EXPERIENCE AND RESOURCES FOR ITS IMPLEMENTATION IN THE UKRAINIAN INSURANCE PRACTICE

У статті висвітлюється дослідження міжнародного досвіду в галузі агрострахування, яке свідчить про наявність в багатьох державах національних систем агрострахування, враховуючи те, що переважна більшість країн створює приватну, потрібну їй систему страхового захисту агроризиків. Акцентується увага на наявності у світовій життєвій школі двох моделей страхування, щодо яких можна дати характеристики та умовно назвати «американська» та «європейська». Аргументовано, що для переважної більшості країн світу характерною особливістю останнього десятиліття являється розвиток страхування аграрних ризиків як незамінного фінансово-економічного важеля протидії ризикам, що пов’язані з процесом сільськогосподарського виробництва. Визначено, що система аграрного страхування являється всеохоплюючим видом страхування в більшості зарубіжних країн та має певні характерні риси. Розкрито концептуальні основи, особливості та моделі агрострахування в трьох державах – США, Іспанії та Канаді, кожна з яких є унікальною, оскільки формується протягом тривалого часу та під дією багатьох нетипових факторів. Висвітлено переваги та недоліки даних світових моделей. Враховуючи певну систематизацію, обгрунтовано імплементацію певних аспектів міжнародної практики агрострахування на вітчизняному страховому ринку.[||]The article is focuses on the study of international experience in the field of agro insurance, which shows the existence of agro-insurance national systems in many countries, given that the overwhelming majority of countries create a private and necessary system of agro insurance protection.
Attention is focused on the presence of two insurance models in the world living school, which can be characterized and conventionally called as “American” and “European”. It is argued that for the overwhelming majority of the world countries the characteristic feature in the last decade has been the development of agrarian risks insurance as an indispensable financial and economic lever of risks associated which are related with the agricultural production process. There is an urgent need to develop the mindset of the farmers in rural areas so as to understand that the premium payment is not a liability but an investment for them in the event of loss of crop. Therefore, agricultural cereal growers should consider crop insurance, because their activities are exposed to agro-climatic factors. As a part of the investigation, a simulation modeling of performance of agricultural producers was carried out. It proves the effectiveness of insurance at low interest rates achieved through allotment of reserve funds by insurance companies. The analytical findings of the study help to provide additional possibilities for increasing the efficiency of agricultural producers in Ukrainian regions. The system of agro insurance is a comprehensive type of insurance in most foreign countries and has certain characteristics are defined. The conceptual foundations, features and models of crop insurance in the three states – USA, Spain and Canada – are revealed, each of which is unique, since it is formed for a long time and under the influence of many atypical factors. The advantages and disadvantages of these world models are highlighted. The study concludes with various suggestions for increasing the awareness level of the farmers for ensuring better penetration of crop insurance on the Ukrainian insurance market. Taking into account certain systematization the implementation of the certain aspects of international agricultural insurance practice on the domestic insurance market is substantiated.

Ю. О. Раделицькийк. е .н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту,Львівський національний університет імені І. Франка

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В НАПРЯМКУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ

Yu. RadelytskyyPh.D., Associate Professor,Ivan Franko National University of Lviv

FEATURES OF FORMATION OF EXPENDITURE OF LOCAL BUDGETS IN SUPPORT OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL UNITS

В науковій статті досліджено особливості формування видатків місцевих бюджетів на забезпечення економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Визначено особливості формування та виконання бюджету розвитку. Зроблено висновки, що в сьогоднішніх умовах бюджет розвитку використовується для: покриття дефіциту бюджету через здійснення запозичень; спрямування профіциту загального фонду місцевих бюджетів до бюджету розвитку, що дозволяє використовувати надлишкові кошти; спрощення процедури надання субвенцій бюджетам міста та районним бюджетам з обласного бюджету.
Досліджено практику розподілу фінансових ресурсів ДФРР, субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій та субвенції на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад. Розглянуто проблемні аспекти використання коштів субвенції на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад. Зроблено висновки щодо особливостей фінансування проектів з Державного фонду регіонального розвитку.[||]Іn the scientific article the features of the formation of expenditures of local budgets for ensuring economic development of administrative-territorial units are investigated, namely: expenditures of local budgets, subventions from the State Fund of Regional Development, socio-economic development, formation of the infrastructure of the united territorial communities, subsidies. The peculiarities of development budget formation and implementation are defined. It is concluded that in today's conditions the development budget is used to: cover the budget deficit through borrowing; directing the surplus of the general fund of local budgets to the development budget, which allows to use surplus funds; simplification of subvention procedures for city budgets and district budgets from the regional budget.
The practice of distribution of financial resources of the DFRD, subventions on the socio-economic development of separate territories and subventions for the formation of the infrastructure of the united territorial communities was investigated. The problematic aspects of the use of subvention funds for the formation of infrastructure of the united territorial communities are considered. Conclusions are made regarding the features of financing of projects from the State Fund for Regional Development, namely: despite the fact that projects financed by the DFRR aimed at the development of infrastructure of administrative-territorial units, they do not provide economic development of the territory; the projects submitted for financing from the DFRD are characterized by low quality due to the low level of institutional capacity for their preparation by local authorities; an imperfect mechanism for forming commissions and selecting projects at the regional level, resulting in a conflict of interest and the lack of transparency in the selection of projects themselves; shredding of projects - projects submitted for funding from the DFRD are shredded and targeted at solving local problems.

В. А. Свічкарьк. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу,Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ПОЛІВАРІАНТНІСТЬ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

V. A. SvichkaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of the International Economics and Marketing Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

MULTIVARIATE DEVELOPMENT OF THE WORLD MONETARY SYSTEM IN THE POST-CRISIS PERIOD

В статті досліджено особливості впливу світової валютної системи на міжнародні економічні та фінансові відносини. Наголошено, що сучасна Ямайська валютна система, яка існує вже понад сорок років потребує реформування. Збереження моновалютної системи, що заснована на стандарті долара США, значно ускладнює процес стабілізації світового грошового обігу та виходу із економічної кризи в глобальному вимірі.
Метою статті є аналіз особливостей та проблем розвитку світової валютної системи у посткризовий період та обґрунтування можливих шляхів її реформування.
В умовах кризи світова валюта має бути стабільною і виконувати функції захисту накопичень від знецінення та міри вартості. Однак уряд США допустив «перевиробництво» грошових знаків, що призвело до їх знецінення.
Автором статті розглянуті можливі шляхи реформування та подальшого розвитку світової валютної системи. Серед них виділено такі: створення двовалютної системи, яка базується на доларі США та євро; започаткування багатовалютної системи на базі грошових одиниць, які найбільш використовуються у міжнародних розрахунках;започаткування нової єдиної наднаціональної грошової одиниці.
Окрема увага приділена аналізу можливостей запровадження нової наднаціональної грошової одиниці. У якості такої одиниці розглядається стандарт СПЗ та нова валюта об’єднання країн.
Як висновок, автор стверджує, що необхідно вживати конкретні заходи для реформування Ямайської валютної системи з метою запобігання глобальних фінансово-економічних криз та їх руйнівних наслідків в майбутньому.[||]In the article the features of the world monetary system influence on the international economic and financial relations are investigated. It is emphasized that the modern Jamaican currency system, which has been in existence for more than forty years, needs to be reformed. The maintenance of a monocurrency system based on the standard of the US dollar greatly complicates the process of stabilizing the world monetary system and the exit from the economic crisis in the global dimension.
The purpose of the article is to analyze the peculiarities and problems of the development of the world monetary system in the post-crisis period and to determine the possible ways of its reformation.
In times of crisis, the world currency should be stable and perform the functions of protecting savings from depreciation and measure of value. However, the US government allowed the «overproduction» of the banknotes, which led to their depreciation.
The author of the article considers possible ways of reforming and further development of the world monetary system. Among them are the following: the creation of a two-currency system based on US dollars and the euro; the launch of a multilateral system based on the most commonly used international payments; the launch of a new single supranational currency. Today it can no longer be the currency of one crane. It should be the currency of the unification of countries, which accounts for about two thirds of the world's population and whose real financial assets exceed the «empty» assets in dollars and euros. These are the financial assets of ASEAN countries and countries that have joined them such as China, South Korea, Japan, Australia, New Zealand and India.
Particular attention is paid to the analysis of the possibilities of introducing a new supranational currency. As such, the SDR standard and the new currency of the countries' association are considered. At the same time, the IMF is practically unable to regulate the monetary policy of developed countries, in particular, the United States. Moreover, the size of the US-EU quotas allows them to block any IMF strategic decisions and control the fund's activities.
As a conclusion, the author argues that concrete measures should be taken to reform the Jamaican currency system in order to prevent global financial and economic crises and their destructive consequences in the future.

Ю. О. Шейкок. е. н., старший викладач, Луцький національний технічний університет

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ В УКРАЇНІ

I. SheikoPhD in Economics, Senior Lecturer,Lutsk National Technical University

THE PRIORITIES OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT WITHIN THE FRAMEWORK OF IMPORT SUBSTITUTION POLICY IN UKRAINE

Показники зовнішньоекономічної діяльності України демонструють зростаючі обсяги імпортної залежності країни. Така тенденція, підкріплена соціально-економічною кризою останніх років та ситуацією на Донбасі і в Криму, зумовлює необхідність пошуку шляхів відновлення економіки країни та залучення малих і великих господарюючих суб’єктів до виробництва конкурентоспроможної продукції, що сприятиме розширення внутрішнього ринку та нарощення експортного потенціалу країни.
У статті визначено основні прогалини сучасного стану промисловості і сільського господарства в Україні, що і призвели до збільшення імпортозалежності за окремими видами продукції цих галузей, а також окреслено пріоритетні напрями їх розвитку в контексті реалізації політики імпортозаміщення та включення суб’єктів малого підприємництва до процесів виробництва імпортозамінної продукції.[||]Despite the existing natural, technological and human potential, the situation in Ukraine is characterized by a decline in the rates of economic development and competitiveness of domestic products, which, on the one hand, causes a decrease in external demand for traditional Ukrainian exports and an increase of raw materials in export structure, and on the other hand - causes a decrease in domestic consumers’ demand for national production, which entails a critical growth of flows and the saturation of the domestic market with imported goods.
Indicators of Ukraine's foreign economic activity show growing volumes of its import dependence. This tendency, reinforced by the socio-economic crisis of recent years and the situation in the Donbass and Crimea, causes the need to find ways of country’s economic recovery and the involvement of small and large business entities to the processes of competitive products’ production, which will contribute to the expansion of the domestic market and the expansion of the country's export potential.
The main gaps in the current state of industry and agriculture in Ukraine, which led to the growth of import dependence on the production of these industries, are outlined in this article, as well as the priority directions of their development in the context of the import substitution policy implementation. Considerable attention is paid to the justification of prospects of small business entities inclusion to the processes of import-substitute production, taking into account the benefits of these business entities and their role in industries’ development.
For example, in agriculture the emphasis should be on formation of production, procurement, service, sales and other cooperatives, and the integration of small agricultural enterprises with processing and big shopping malls; in the food industry - territorially separated business that meets local needs, as well as the competitive production of a single commodity, usually with a specific, favorable for small business technological process; allocation of production capacities from a large enterprise; in heavy industry - the focus on high-tech low-tone production and so on.

А. В. Леськандидат економічних наук, доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування, Житомирський національний агроекологічний університетА. В. Ращенкокандидат економічних наук, доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування, Житомирський національний агроекологічний університетВ. О. Смаглійкандидат економічних наук, доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування, Житомирський національний агроекологічний університет

ВІДПОВІДАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

A. LesCandidate of Sciences (Economics), Associate Professor of the Department of Environmental Safety and Natural Resources Management, Zhytomyr National Agroecological UniversityA. RashchenkoCandidate of Sciences (Economics), Associate Professor of the Department of Ecological Safety and Natural Resources Management, Zhytomyr National Agroecological UniversityV. SmahliyCandidate of Sciences (Economics), Associate Professor of the Department of Environmental Safety and Natural Resources Management, Zhytomyr National Agroecological University

RESPONSIBLE CONSUMPTION UNDER CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Обґрунтовано необхідність привернення уваги суспільства до необхідності і важливості охорони навколишнього природного середовища та збереження здоров’я людей. У науковій статті наведено тлумачення поняття "відповідальне споживання" як раціонального управління природними ресурсами, споживання товарів і послуг, що є дружніми до довкілля при виробництві яких мінімізовано антропогенне навантаження на навколишнє природне середовище, а також методи скорочення обсягів відходів. У процесі дослідження обґрунтовано концептуальні засади сталого споживання, що можна умовно розподілити на три блоки: харчування, ресурси у побуті, шопінг та поводження із відходами. Систематизовано заходи щодо обмеження споживання населенням продуктів харчування, що потенційно можуть містити небезпечні речовини. Наведено характеристику деяких шкідливих речовин, таких як нітрати, харчові добавки, пестициди та антибіотики, що можуть завдати шкоди здоров’ю людини. Особливий акцент зроблено на тому, що збалансоване, раціональне харчування є основою нормального функціонування людського організму. Обґрунтовано заходи щодо відповідального споживання ресурсів у побуті. Зокрема, наведено розрахунок втрат води за умови нераціонального її використання у побуті та визначено заходи щодо економії ресурсу. У статті наведено перелік способів економії енергії (теплової та електричної) у побуті, що забезпечують використання мінімуму ресурсів задовольняючи при цьому усі потреби. Систематизовано рекомендації щодо організації та здійснення закупок у торгівельних точках, в основу яких покладено ідею мінімізації утворення відходів у побуті. Наведено загальні правила сортування побутових відходів.[||]Environmental problems are the responsibility of the population throughout the country. Most Ukrainians are not perceived as requiring a first-rate solution. Therefore, it is necessary to draw attention to the problems of health and environment by spreading the ideas of responsible consumption among the population. When choosing goods and services people are influencing the manufacturer and potentially can be an incentive to improve the environment. Responsible consumption envisages the ability to satisfy people's desires and needs, provided that they reduce environmental pollution and save money. The paper substantiates the need for attracting the attention of the society to the necessity and importance of environmental and human health protection. It provides the interpretation of the concept of "responsible consumption" as a rational management of natural resources, consumption of goods and services that are environmentally friendly and are produced with minimized anthropogenic pressure on the environment. The methods of reducing waste volumes are presented as well. The research substantiates the conceptual foundations of sustainable consumption, which can be divided into three blocks: nutrition, household resources, shopping and waste management. It systematizes the measures to restrict the consumption of food which potentially may contain hazardous substances. The paper presents the specific features of some harmful substances, such as nitrates, nutritional supplements, pesticides and antibiotics, that can cause damage to human health. A special emphasis is placed on the fact that balanced, rational nutrition is the basis of normal functioning of the human body. The authors substantiate the measures on responsible use of resources in everyday life. In particular, they make the calculation of water losses in case of its irrational use in everyday life and determine the measures for saving the resource. The article gives the list of ways to save energy (thermal and electric) in everyday life, that ensure the use of a minimum of resources while satisfying all the needs. It systematizes the recommendations for the arrangement and making purchase at retail outlets based on the idea of minimizing the household garbage. The paper also presents general rules for sorting domestic waste.

О. В. Гамовак. е. н., доцент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит,Запорізька державна інженерна академіяІ. А. Козачокст. викладач кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит,Запорізька державна інженерна академіяЕ. С. ДанькоМагістр ОА-16, Запорізька державна інженерна академія

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. GamovaCand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering AcademyI. KozachokSenior Lecturer of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering AcademyЕ. Dankomaster AA-16 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

WAYS OF IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND AUDITING OF INTANGIBLE ASSETS AT THE ENTERPRISE

В сучасних умовах розвитку ринкових відносин більшість підприємств у своїй діяльності використовує різні нематеріальні активи. Дотримання вимог чинного в Україні законодавства вимагає від вітчизняних підприємств здійснення обліку всіх господарських операцій з нематеріальними активами. В даній статті визначено сутність поняття «нематеріальні активи» відповідно до нормативно-правових актів, які чинні в Україні. Облік нематеріальних активів починається з документування операцій з ними, тобто належного оформлення первинних документів з придбання, створення, руху, продажу, ліквідації нематеріальних активів. Втім більшість з них має недоліки, які суттєво впливають на обліковий процес. Саме тому було розроблено документ з обліку нематеріальних активів створених власними силами, які має всі необхідні реквізити. Для вдосконалення аудиту нематеріальних активів на підприємстві на основі Міжнародних стандартів аудиту було розроблено загальний план та програму аудиту нематеріальних активів, в якій деталізовано аудиторські процедури перевірки і робочі документи аудитора. Крім того, було вдосконалено етапи проведення аудиторської перевірки нематеріальних активів. Вдосконалення аудиту нематеріальних активів на підприємстві має включати доопрацювання робочих документів аудитора. Тож на наступному етапі розроблення шляхів вдосконалення аудиту нематеріальних активів було розроблено робочі документи аудитора, що систематизують результати аудиторських процедур, а саме Робочий документ перевірки фінансової звітності щодо відображення нематеріальних активів підприємства. Розроблені заходи вдосконалення фінансового обліків нематеріальних активів на підприємстві дозволять керівництву приймати більш обґрунтовані управлінські рішення, обліковий процес стане більш раціональним. Також розроблені заходи вдосконалення аудиту підвищать якість перевірки нематеріальних активів. Всі розроблені заходи вдосконалення обліків та аудиту нематеріальних активів можуть бути використані на підприємствах, що функціонують у різних галузях економіки.[||]In present-day conditions of market relations development most enterprises in their activity use different non-material assets. The compliance with the requirements of current legislation in Ukraine demands implementation of accounting of all business transactions with non-material assets from domestic enterprises. In this article the essence of concept "non-material assets" according to normative legal acts, which are current in Ukraine, is examined. Non-material asset accounting begins with documenting transactions with them that is with proper execution of source documents on acquisition, creation, movement, sale, liquidation on non-material assets. However most of them have disadvantages that essentially influence accounting process. That's why the authors elaborated the document on non-material asset accounting created by their own forces which has all necessary requisites. For improvement non-material assets audit in the enterprise on the basis of International Standards of Auditing the authors elaborated general plan and programme of non-material assets audit, in which auditing procedures and auditor's working documents were detailed. Besides, the stages of carrying out of auditing checking of non-material assets were improved. The improvement of non-material assets audit in the enterprise has to include correcting auditor's working documents. So, at the next stage of elaborating of ways of improvement of non-material assets audit the authors worked out auditor's working documents which systematize the results of auditing procedures, in particular the working document of checking of financial statements concerning reflection of non-material assets of enterprise. Developed measures of improvement of financial accounting of non-material assets in the enterprise will enable management to pass more reasonable managerial decisions; accounting process will become more rational. Developed measures of improvement of audit will also increase the quality of non-material assets checking. All developed measures of improvement of accounting and audit of non-material assets audit will be able to be used in the enterprises of different sectors of economy.

П. І. Віблийк. е. н., доцент кафедри фінансів національного університету «Львівська політехніка», м. ЛьвівІ. І. Лащикк. е. н., старший викладач кафедри фінансів національного університету «Львівська політехніка», м. ЛьвівМ. О. Креміньстудент кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

ІНВЕСТИЦІЇ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ СЕКТОР: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

P. I. ViblyiPhD Associate Professor of Lviv Polytechnic National Univercity, Department of Finance, LvivI. I. LashchykPhD, Senior Lecturer Lviv of Polytechnic National Univercity, Department of Finance, LvivM. O. KreminMaster Student of Polytechnic National Univercity, Department of Finance, Lviv

INVESTMENTS IN AGRICULTURAL SECTOR: STATE AND PROSPECTS

Стаття присвячена аналізуванню стану інвестиційної політики в галузі сільського господарства, а також виокремленню на основі отриманих результатів перспективних напрямів її розвитку. Для забезпечення отримання найбільш повної та достовірної інформації про стан та тенденції розвитку інвестування у сільськогосподарський сектор нами проаналізовано у динаміці показники обсягу випуску сільськогосподарської продукції, капітальних інвестицій, стану матеріально-технічної бази, яка безпосередньо застосовується у діяльності сільськогосподарських підприємств. Результати проведеного дослідження дозволяють зробити висновок про незадовільний стан розвитку сільського господарства, зокрема за рахунок недофінансування, а також наявності значної кількості застарілого обладнання. Виявлені проблеми стали підґрунтям для розроблення ряду рекомендаційних заходів, зокрема на рівні державних органів влади, спрямованих на забезпечення сталого та ефективного розвитку сільського господарства України.[||]The article is devoted to the analysis of the state of investment policy in the field of agriculture, as well as on the basis of the obtained results of perspective directions of its development.
In order to provide the most complete and reliable information on the state and trends of investment development in the agricultural sector, we have analyzed in the dynamics indicators of the volume of production of agricultural products, capital investments, the state of material and technical base, which is directly applied in the activities of agricultural enterprises.
The results of the conducted research allow us to conclude that the state of development of agriculture is unsatisfactory, in particular due to underfunding, as well as the presence of a significant amount of obsolete equipment.
In addition to the above, the state and trends of lending to agriculture by the domestic banking institutions and the state are analyzed. In fact, the growth of financial state support for measures in the agro-industrial complex for lending did not take place, since the amount of support increased by only UAH 0.4 million, and access to credit resources for Ukrainian agricultural producers is very limited. Thus, in Ukraine, the share of bank loans is less than 20% of the working capital of the agrarian sector, which is 50% less than the average in developed countries.
State support is an important factor in the development of domestic agricultural enterprises. Despite the difficult political situation, the government tries to provide more opportunities for the development of the latter. Such actions are primarily manifested in reducing the tax burden for enterprises operating in the agricultural sector.
At present, the tax rate set by the government for agricultural producers is significantly lower than for other industries. Investments in agriculture offer different companies the opportunity to receive subsidies and benefits. Moreover, due to the fact that grain prices have increased on the world market, producers have all chances to successfully export agricultural products.

К. В. Чичулінак. т. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваІ. О. Чапчастудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»)

K. V. ChichulinaPhD, Associate Professor, Department of Enterprise Economics and LeadershipPoltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaI. A. Chapchastudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

FORMATION OF THE OPTIMAL ENTERPRISE COST MANAGEMENT SYSTEM (FOR EXAMPLE, PJSC "POLTAVA MACHINE-BUILDING PLANT")

У статті проведено аналіз витрат та побудована ефективна система управління ними на ПрАТ «Полтавський машинобудівний завод». Запропоновані заходи щодо оптимізації формування витрат дослідного товариства. Виявлено, що стратегічне управління витратами товариства є одним з важливих шляхів забезпечення його розвитку та конкурентоспроможності його продукції на ринку. Управління витратами в роботі визначено як взаємопов'язаний комплекс робіт, що формують і впливають на процес виникнення і поведінку витрат під час здійснення господарської діяльності, а також спрямовані на досягнення оптимального рівня витрат в усіх підсистемах товариства за виконання в них будь-яких робіт. В роботі приділено увагу механізму мінімізації витрат підприємств машинобудівної галузі в загальній сумі чистого доходу, оскільки для ефективного використання виробничих ресурсів необхідні поважні структурні зміни якісного характеру в сфері їх управління, як складової частини управління витратами.[||]In article the analysis of expenses is carried out and the effective system of management on PJSC "Poltava machine-building plant" is constructed. Measures for optimization of expenses formation of research society are offered. It is revealed that the strategic cost management of the company is one of the important ways to ensure its development and competitiveness of its products in the market. Cost management in the work is defined as an interrelated set of activities that form and affect the process of occurrence and behavior of costs in the implementation of economic activities, as well as aimed at achieving the optimal level of costs in all subsystems of the company for performing any work in them. In work the attention is paid to the mechanism of expenses minimization of the machine-building industry enterprises in the total amount of net income, since the efficient use of production resources requires important structural changes of a qualitative nature, in the sphere of their management, as an integral part of cost management. The paper separately analyzes the profitability of products sold (goods, works, services) in the experimental society. The influence of the magnitude of the costs of activities of companies on the financial results. For operating expenses, the company has reserves to reduce them by reducing administrative costs, sales costs and other operating expenses. The predicted optimal level of expenditures for 2018 has been found. The calculated minimum level of costs should serve the company as the starting point from which it becomes possible to reduce the level of costs by 1 UAH. net income in the planning of spending in 2018. It is proved that the company does not effectively use its financial resources. In particular, management would need to pay attention to other operating expenses, as their amount increased significantly in 2017 compared to 2015. This may be a result of the devaluation of inventories, impairment of assets, write-offs and markdowns of assets, the amount of financial sanctions and the like. Also, administrative expenses increased in 2017 compared to 2015, which negatively affects the financial result of PJSC "Poltava machine-building plant". Therefore, the research society needs to create an optimal cost management system.

І. М. Метошопк. е. н., доцент кафедри прикладної економіки,Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м.Івано-Франківськ

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДІЯЛЬНІСТЬ НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. M. Metoshopthe Candidate of Economic Science, Docent, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Institute of Petroleum Economics and Management

THE ANALYSIS OF THE IMPACT OF TAX BURDEN ON THE ACTIVITIES OF OIL AND GAS COMPANIES

У роботі розглянуто податкове навантаження на підприємства нафтогазового сектору. Проведені дослідження дозволяють констатувати те, що податкове навантаження залишається високим та податкових стимулів для активізації інноваційного розвитку економіки нафтогазових підприємств замало.
У цілому взаємини держмонополій з бюджетом свідчать про екстенсивний шлях збільшення ними податкових платежів - за рахунок кінцевого споживача, в першу чергу - за рахунок громадян, а саме за рахунок зростання тарифів, що може призвести до кризи неплатежів, а не до подальшого збільшення бюджетних доходів.
У статті також визначені основні недоліки та переваги діючої системи оподаткування, зокрема зазначено, що сьогодні діючий механізм оподаткування не враховує особливостей видобутку важковидобувних ресурсів, і, тим самим, не стимулює підприємства вкладати кошти у їх розробку. Через значні витрати на видобуток підприємства намагаються вкладати кошти тільки у родовища із кращими характеристиками.
Загалом період 2013-2017 рр. відзначається певними зрушеннями в реформуванні видобувних галузей, незважаючи на складне економічне і політичне становище України. Однак зміни відбуваються повільніше, ніж заплановано.
Надмірне і нерівномірне податкове навантаження в країні призводить до зниження економічної активності та досить повільної детінізації. За цих умов, скорочення податкового навантаження може забезпечити активізацію інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання і підвищення ділової активності, що сприятиме зростанню обсягів податкових надходжень до бюджетів.
Позитивним є те, що кількість обов'язкових вимог і положень щодо прозорості постійно зростає, що змушує гірничодобувні підприємства відповідальніше ставитися до складання власної звітності в усіх аспектах інформації, що розкривається.[||]The article considers the tax burden on enterprises in the oil and gas sector. The conducted researches allow to state that the tax burden remains high and tax incentives for activating the innovative development of the economy of the oil and gas enterprises are not enough.
In general, relations between state monopolies and the budget indicate an extensive way of increasing tax payments - at the expense of the final consumer, first of all - at the expense of citizens, namely at the expense of the growth of tariffs, which may lead to a crisis of non-payment, and not to further increase in budget incomes.
The article also identifies the main advantages and disadvantages of the current taxation system. In particular, it states that today, the current mechanism of taxation does not take into account the peculiarities of extraction of hard-core resources, and, thus, does not stimulate the enterprise to invest in their development. Due to the significant cost of extraction, enterprises try to invest only in the field with the best characteristics.
In general, the period of 2013-2017 marks some changes in the reform of extractive industries, despite the difficult economic and political situation in Ukraine. However, the changes are slower than planned.
Excessive and uneven tax burden in the country leads to a decrease in economic activity and a rather slow detonation.
Under these conditions, reducing the tax burden can ensure the activation of investment activities of business entities and increase business activity, which will increase the volume of tax revenues to the budgets.
It is positive that the number of mandatory and transparent provisions is constantly increasing, which makes mining companies more responsive to their own reporting in all aspects of disclosure.

І. С. Івахненкокандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри економіки та менеджменту, Інститут інноваційної освіти, Київський національний університет будівництва і архітектури (м. Київ, Україна)

БУДІВЕЛЬНИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

I. S. IvakhnenkoPhD (of Economic sciences), associate professorassociate professor of the department of economics and management, Institute of innovation education, Kyiv national university of construction and architecture (Kyiv, Ukraine)

CONSTRUCTION DEVELOPMENT AS AN INSTRUMENT FOR REALIZATION OF STATE INVESTMENT POLICY

Дане аналітичне дослідження зосереджено на проблемах фінансування проектів з підвищення енергоефективності в Україні. Метою статті є обґрунтування шляхів забезпечення якісних змін у державній інвестиційній політиці України з урахуванням зарубіжного досвіду та розробка практичних рекомендацій щодо залучення та використання інвестиційних ресурсів на засадах енергоощадного будівельного девелопменту. В умовах невизначеності, посилення нестабільності в трендах глобального розвитку особливої актуальності набуває активізація факторів, що сприяють забезпеченню стійкості та конкурентоспроможності національних економік. Серед них – збільшення обсягів, раціоналізація структури, диверсифікація джерел, обґрунтування пріоритетних напрямів і механізмів залучення й ефективного використання інвестиційних ресурсів, які формуються в інституційних секторах української економіки та поза її межами.
Проаналізовано стан та динаміку сучасного ринку енергетичних ресурсів як у світовому масштабі так і в межах України, та виявлено, що потенціал ринку енергоефективності є надзвичайно об’ємним та цікавим для різних груп банків інвесторів. В ході дослідження виявлено, що найбільшу частку серед споживачів енергетичних ресурсів в Україні становлять приватні домашні господарства та промислові підприємства, що підтверджує необхідність впровадження загальносуспільної програми по фінансуванню проектів з підвищення енергоефективності. Дослідження законодавчої бази України дало змогу чітко визначити поняття енергоефективності та виділити, які саме проекти можуть бути віднесені до енергоефективних. Відзначено, що держава активно розробляє та імплементує політику з підвищення економії енергетичного споживання як серед приватних осіб так і серед підприємств виробників, що на рівні держави впроваджується спеціально створеним Фондом енергоефективності. У якості специфічного інструменту аналізу проектів з енергоефективності авторами запропоновано використовувати технологію бенчмаркінгу, що забезпечує можливість виділення сильних та слабких сторін конкретного проекту по енергозбереженню, у порівнянні з топовим проектом в галузі. В результаті, у ході проведених аналітичних досліджень, автором було запропоновано специфічний інструментарій для здійснення аналізу проектів фінансування підвищення енергоефективності в Україні, що включає п’ять першочергових напрямків, за якими необхідно будувати методологію оцінки кредитоспроможності позичальника, що прагне реалізувати проект у сфері енергозбереження.[||]This analytical study focuses on the financing of energy efficiency projects in Ukraine. The purpose of the article is to justify the ways of ensuring qualitative changes in the state investment policy of Ukraine taking into account foreign experience and developing practical recommendations on attraction and use of investment resources on the basis of energy saving construction development. In conditions of uncertainty, increasing instability in the trends of global development, the activation of factors contributing to the sustainability and competitiveness of national economies becomes particularly acute. Among them are an increase in volumes, streamlining of the structure, diversification of sources, substantiation of priority directions and mechanisms of attraction and efficient use of investment resources that are formed in the institutional sectors of the Ukrainian economy and beyond.
The state and dynamics of the modern market of energy resources both on a global scale and within Ukraine are analyzed, and it is revealed that the potential of the energy efficiency market is extremely voluminous and interesting for different groups of investors' banks. In the course of the study, it was revealed that private households and industrial enterprises account for the largest share among energy consumers in Ukraine, which confirms the necessity of implementing a public program for financing energy efficiency projects. The study of Ukraine's legislative framework has made it possible to clearly define the concept of energy efficiency and to highlight which projects can be considered energy-efficient. It is noted that the state is actively developing and implementing a policy to increase energy consumption savings both among private individuals and among enterprises that are implemented at the state level by a specially created Energy Efficiency Fund. As a specific tool for analyzing energy efficiency projects, the authors suggest using benchmarking technology, which provides the opportunity to highlight the strengths and weaknesses of a specific energy conservation project, as compared to the industry's top project. As a result, in the course of the conducted analytical research, the author proposed a specific tool for the analysis of energy efficiency financing projects in Ukraine, which includes five priority areas for developing a methodology for assessing the borrower's creditworthiness, which seeks to implement a project in the field of energy saving.

N. AmalyanPh.D. in economics, associate professor,Ukrainian-American Concordia UniversityM. Ruisspostgraduate student, Ukrainian-American Concordia University

COMMERCIALIZATION OF TOLOKA

Н. Д. Амалянк. е. н., доцент, Українсько-американський університет Конкордія, м. КиївМ. Руїсмагістрант, Українсько-американський університет Конкордія, м. Київ

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ТОЛОКИ

By definition Toloka referres to the gathering of neighbors, relatives, comrades, organized to accomplish a large-scale task quickly (without payment, but for food and drink), which took place not long ago all around the world. Nowadays mutual assistance has morphed into crowdfunding - use of small amounts of capital from a large number of individuals to finance a new business venture. Change of titles was accompanied by the change of terms and conditions of assistance provisions: at present we observe a process of commercialization, which is by Cambridge dictionary definition, is the organization of something in a way intended to make a profit. Although nowadays anyone can donate money without indemnity, more frequently crowd-funders invest their money in order to turn into a beneficiary, creditor and/or co-owner of a project.
The article deals with specifics of different types of crowdfunding (prepayment, donation-, royalty-, debt-, equity-based types and ICO), listing platforms providing corresponding services. Special attention is devoted to risks facing investors, investees and platforms in the process of crowdfunding, including risks of illiquidity, fraud, valuation and capitalization. With a glance to these and other risks an eye is given to financial instruments, issued by investees or platforms. In particular a reader of the article can familiarize himself with new types of securities – SAFEs (”Simple Agreement for Future Equity”) and KISSes (”Keep It Simple Security”), both being contractual rights to purchase the company’s equity at a future date, similar to warrants, but with undetermined (at the moment of their emission) conversion price. Last problem, discussed in the article, is legislative regulation of crowdfunding business in the USA: legislative requirements for investees (disclosure of information) and platforms (registration and licensing), as well as restrictions for investors (maximum amount for a period – depending on their annual income).
The article is intended to provide appropriate understanding of the complexity and the practical implications of the phenomenon with the aim of enhancing crowdfunding in Ukraine.[||]За визначенням термін ‘Толока’ відноситься до гурту сусідів, родичів, товаришів, що збираються для швидкого виконання великої за обсягом роботи (без оплати, але з подальшим частуванням); цей феномен ще не так давно був вельми поширеним в усьому світі. В наш час взаємодопомога перетворилася на краудфандинг - залучення невеликих сум капіталу від великої кількості людей для фінансування нового бізнесу. Зміна назви супроводжувалася зміною положень умов надання допомоги: сьогодні ми спостерігаємо процес комерціалізації, який, за визначенням Кембриджського словника, є організацією чогось, що має на меті отримання прибутку. Хоча і сьогодні будь-хто може пожертвувати гроші без відшкодування, найчастіше інвестори вкладають свої гроші з тим, щоб стати бенефіціаром, кредитором та / або співвласником бізнесу.
У статті розглянуто специфіку різних типів краудфандингу (базований на пожертвах, з передбаченою винагородою, роялті, борговий, пайовий типи та ІСО), перелічені платформи, що надають відповідні послуги. Особлива увага приділяється ризикам, на які наражаються інвестори, отримувачі коштів та самі платформи в процесі краудфандингу, включно з ризиками ліквідності, шахрайства, оцінки та капіталізації. З огляду на ці та інші ризики у статті приділяється увага фінансовим інструментам, що емітуються отримувачами коштів або платформами. Зокрема, читач статті може ознайомитися з новими типами цінних паперів - SAFEs ("Проста угода про майбутній капітал") і KISSes ("Не ускладнений цінний папір"), обидва з яких є контрактними правами на акції компанії в майбутньому, аналогічно варрантам, але з невизначеним (на момент їх емісії) коефіцієнтом конвертації. Останньою проблемою, що обговорюється в статті, є законодавче регулювання даного бізнесу у США: законодавчі вимоги для інвесторів (щодо розкриття інформації) та платформи (реєстрація та ліцензування), а також обмеження для інвесторів (максимальна сума впродовж певного періоду – в залежності від їх річних доходів).
Стаття має на меті забезпечити належне розуміння складності та практичної значимості цього явища з метою сприяння розвитку краудфандингу в Україні.

Н. М. Пилипенкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки,Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНО-БЕЗПЕЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

N. M. PilipenkoCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of Economic Department Sumy National Agrarian University of Ukraine

BASIC PRINCIPLES FOR FORMING THE SYSTEM OF PROVIDING ECONOMIC AND SAFETY DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISE

Стаття присвячена дослідженню проблем економічно-безпечного розвитку підприємства. В результаті дослідження поглиблено теоретичні засади формування системи забезпечення економічно-безпечного розвитку підприємства. На основі узагальнення авторських підходів до класифікації принципів системи економічної безпеки підприємства, запропоновано класифікацію принципів системи забезпечення економічно- безпечного розвитку підприємства, які включає в себе системний підхід, взаємозалежність, ситуаційний підхід, адаптивність, динамічність, ієрархічність, випереджаючий розвиток, комплексність, пріоритетність, прогнозованість та ефективність. Обґрунтовано основні етапи створення системи забезпечення економічно-безпечного розвитку підприємства, а саме: визначення пріоритетних цілей підприємства, визначення потенційних загроз, які можуть перешкодити розвитку підприємства, оцінка впливу загроз на основі відібраних оціночних показників та, на основі проведеної оцінки та аналізу, розробка заходів по забезпеченню економічно-безпечного розвитку. Проведений аналіз виявив чинники впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, які перешкоджають економічно-безпечному розвитку сільськогосподарських підприємств.[||]The article is devoted to the research of problems of economically safe development of the enterprise. As a result of the study, there is an in-depth theoretical basis for the formation of a system for ensuring economically safe development of the enterprise. Economically safe development is a condition in which conditions that impede the development of an enterprise are under control. The process of forming a system of maintenance of economically safe development envisages: definition of the goals and objectives of the system of economic security; establishing the structure of the system and identifying the relationship between the elements (definition of objects, subjects of the basic principles and tools for providing economically safe development); the formation of the necessary data array; use of the received information in the process of making managerial decisions; determination of the effectiveness of the system of economically safe development. On the basis of generalization of author's approaches to the classification of the principles of the system of economic security of the enterprise, the classification of the principles of the system of ensuring the economically safe development of the enterprise is proposed. In particular, these are the following principles: system approach, interdependence, situational approach, adaptability, dynamism, hierarchy, advanced development, complexity, priority, predictability and efficiency. The main stages of creation of the system of providing of economically safe development of the enterprise are substantiated, namely: determination of the priority goals of the enterprise, identification of potential threats that may hinder the development of the enterprise, assessment of the impact of threats on the basis of selected evaluation indicators, and, based on the evaluation and analysis, development of measures ensuring economically safe development.
On the basis of the analysis, factors of the influence of the external and internal environment (the potential of the enterprise and its efficiency, market conditions, suppliers, buyers, marketing policy of the enterprise, diversification of production, efficiency of management at the enterprise and effective state regulation) that hinder the economically sustainable development of agricultural enterprises are revealed. The attention is drawn to the need to analyze the negative internal and external factors of influence on the activities of agricultural enterprises, which will contribute to the effective monitoring of economically sound development.

І. В. Кривов’язюкк. е. н., професор, професор кафедри підприємництва,торгівлі та біржової діяльності, Луцький національний технічний університет, м. ЛуцькН. В. Кухарукмагістрант, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ЛОГІСТИКА ТА ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

I. V. KryvovyazyukCandidate of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges, Lutsk National Technical University, LutskN. V. Kuharukmaster student, Lutsk National Technical University, Lutsk

LOGISTICS AND INNOVATIVE ACTIVITY OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISE

Мета статті полягає в подальшому розвитку теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо покращення логістичного забезпечення інноваційної активності машинобудівного підприємства.
Шляхом критичного аналізу змісту наукових публікацій вчених сучасності з питань розвитку інноваційної діяльності систематизовано їх погляди у визначенні сутності інноваційної активності підприємства, узагальнено особливості логістичного забезпечення інноваційної активності підприємства.
Проаналізовано показники інноваційної активності машинобудівних підприємств України в період 2013–2017 рр. Виявлено загрозливі тенденції скорочення кількості суб’єктів, які займаються інноваційною діяльністю, що призвело до скорочення обсягів реалізації інноваційної продукції, є наслідком несприятливої державної політики у сфері стимулювання інноваційної активності машинобудівних підприємств.
Визначено, що саме логістичні інновації покликані стати дієвим інструментом активізації інноваційних процесів на машинобудівному підприємстві. З метою визначення рівня логістичного забезпечення інноваційної активності машинобудівних підприємств України проаналізовано динаміку індексу ефективності логістики та його субіндексів.
Узагальнення проблем, які заважають розвитку логістичного забезпечення інноваційної активності машинобудівних підприємств дозволило більш чітко встановити перспективні напрямки та інструменти активізації їх інноваційної активності.
Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є вивчення можливостей удосконалення системи управління логістичним забезпеченням інноваційної активності машинобудівного підприємства.[||]The purpose of the article is in the further development of the theoretical positions and the development of practical recommendations for improving the logistic securement of the innovation activity of the machine-building enterprise.
The views in determining the essence of innovation activity of the enterprise are systematized with the help of critical analysis of the content of scientific publications of contemporary scientists on the development of innovation activities, the features of the logistic securement of the innovation activity of the enterprise are generalized.
The indicators of innovation activity of machine-building enterprises of Ukraine have been analyzed in the period of 2013-2017. The threatening tendencies of the reduction of the number of subjects of innovation activity are revealed, which led to the reduction of sales volumes of innovation products. It is the result of unfavorable state policy in the field of stimulation of innovation activity of machine-building enterprises.
It is determined that logistics innovations are intended to become an effective tool for activating innovative processes at the machine-building enterprise. In order to determine the level of logistic securement for innovation activity of machine-building enterprises of Ukraine, the dynamics of the index of logistics efficiency and its subindices has been analyzed.
The generalization of problems that preclude the development of logistic securement for innovation activity of machine-building enterprises has made it possible to more clearly identify promising directions and tools for activating their innovation activity.
Prospects for further research in this area are the study of the possibilities of improving the logistics management system for the innovation activity of the machine-building enterprise.

О. В. Цімошинськадоцент кафедри обліку і оподаткуванняПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗМІР ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ КОНЦЕСЕЦІЙНИМИ ДОРОГАМИ

O. V. TsimoshynskaAssociate Professor, department of accounting and taxationPJSC "Higher Educational Institution" Interregional Academy of Personnel Management"

FACTORS OF INFLUENCE ON THE SIZE OF FEES FOR THE USE OF CONCESSIONAL ROADS

У статті констатовано, що світова практика будівництва автомобільних доріг засвідчує успішність та ефективність застосування концесії як інструмента залучення інвестицій приватного сектора у дорожню галузь. Наголошено, що в Україні, не дивлячись на неодноразові намагання уряду активізувати будівництво концесійних доріг, жоден із заявлених проектів до тепер не реалізовано. Акцентовано, що першочерговою причиною тому тривалий час вважалась наявність колізій та прогалин у правовому полі з питань регулювання концесійних відносин. Підкреслено, що з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо будівництва та експлуатації автомобільних доріг» від 27.02.2018 р. за №2304-VIII існуючі правові колізії мали бути подолані. Обгрунтовано, що з прийняттям Закону №2304-VIII окремі питання до тепер залишаються невирішеними остаточно, серед яких особливої актуальності набувають питання плати за користування концесійними дорогами. Розглянуто методику розрахунку плати за користування концесійними дорогами, передбачену чинними нормативно-правовими актами та наголошено на її недоліках. Визначено та проаналізовано такі фактори впливу на формування розміру плати за користування концесійними дорогами як: вартість будівництва, граничний розмір компенсації концесіонеру, інтенсивність руху транспорту (трафік), граничний строк передачі дороги в концесію, розмір концесійного платежу та ін. Проаналізовано розмір плати за користування концесійними дорогами в країнах ЄС та очікувану плату користувачів за проїзд автобаном Львів-Краковець. Доведено потребу у модифікації методики розрахунку плати за користування концесійними дорогами, передбачену чинними нормативно-правовими актами.[||]The article states that the world practice of road construction demonstrates the success and effectiveness of concessions as an instrument for attracting private sector investment into the road sector. It was emphasized that in Ukraine, despite repeated attempts by the government to intensify the construction of concession roads, none of the declared projects has been implemented until now. It is accentuated that the first reason for this was the long-term existence of collisions and gaps in the legal field on the regulation of concession relations. It was emphasized that with the adoption of the Law of Ukraine "On Amendments to Some Laws of Ukraine Concerning the Construction and Operation of Highways" of 27.02.2018 under No. 2304-VIII, existing legal conflicts had to be overcome. It is substantiated that with the adoption of the Law No. 2304-VIII, separate issues remain unresolved until now, among which the issues of paying for the use of concession roads are becoming particularly acute. The method of calculation of payment for use of concession roads, provided by the current normative-legal acts and emphasized on its shortcomings is considered. The following factors influencing the formation of the fee for using concession roads are identified and analyzed: the cost of construction, the maximum amount of compensation to the concessionaire, the intensity of traffic (traffic), the deadline for the transfer of the road to the concession and the size of the concession payment. The cost of using concession roads in EU countries and the expected payment for users for the Lviv-Krakovets Autobahn are analyzed. The necessity to modify the methodology for calculating the payment for the use of concession roads, provided by the current normative and legal acts, is proved.

Б. В. Гречаниккандидат економічних наук, доцент кафедри публічного управління та адміністрування,Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, УкраїнаВ. В. Гуменюкдоктор економічних наук, професор кафедри туризму,Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, УкраїнаС. Я. Кісьдоктор економічних наук, професор кафедри теорії економіки та управління,директор інституту післядипломної освіти,Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ГОТЕЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ

B. HrechanykPhD in Economics, Associate Professor of Department of Public Management and Administration,Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Ukraine)V. HumeniukDoctor of Science in Economics, Professor of Department of Tourism,Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Ukraine)S. KyśDoctor of Science in Economics, Professor of Department of Economics and Management Theory,Director of the Institute of Postgraduate Education,Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Ukraine)

COMPARATIVE ANALYSIS OF HOTEL INNOVATIONS

Досліджено проблеми інституційного забезпечення інноваційного розвитку готельного господарства. Окреслено теоретичні підходи до побудови багаторівневої класифікації та ідентифікації змістовних характеристик готельних інновацій. Обґрунтовано необхідність проведення моніторингу інноваційного розвитку готельної індустрії, що дозволить ідентифікувати зміни в процесних, продуктових, маркетингових, управлінських, фінансово-економічних й інформаційних інноваціях готельного бізнесу.
Сформульовано методичні положення до інтегрального оцінювання готельних інновацій на основі комплексу методичних рекомендацій зі сталого розвитку соціально-економічних систем і методики визначення інтегрального показника інноваційної діяльності підприємств. Отримано ряд висновків щодо необхідності системного доопрацювання теоретичних положень в частині розкриття соціальних та екологічних аспектів готельних інновацій, розв’язання сучасних проблем сталого розвитку готельної індустрії, активізації інноваційних процесів розвитку готельного бізнесу.[||]The article considers the results of the comparative analysis of hotel innovations on the basis of modern theoretical and methodological, and applied works. It shows the divergences in content identification of hotel innovations, which cause the existence of differentiated approaches to classification of innovations in hotel business. Here we have suggested the systematic understanding of hotel innovations from the view of their economic nature, technical and technologic, and market preconditions of their inculcation. There have been studied the problems of institutional maintenance of innovative development of the hotel sphere, which, unlike the existing approaches, considers the modern tendencies of the hotel services market, foresees their adaptive changes and bringing to correspondence to the innovative criteria of hotel business, and is going to promote the modernization of the national doctrine of guaranteeing the quality and protection of rights of consumers of hotel services, and supplement the methodological toolkit of the sustentable development of tourism.
The article describes the theoretical approaches to building of a multi-level classification and identification of informative characteristics of hotel innovations. It substantiates the necessity of monitoring of the innovative development of hotel industry, what is going to let us identify changes in the process, product, marketing, management, financial and economic, and informational innovations of hotel business. There have been formulated the methodical statements of the integral evaluation of hotel innovations on the basis of a complex of methodical recommendations about the stable development of social and economic systems and methods of determination of the integral index of enterprises’ innovative activity. We have received a number of conclusions about the necessity of further systematic development of theoretical statements in the part of studying of the social and ecological aspects of hotel innovations, solving of the modern problems of the sustentable development of hotel industry, activation of innovative processes of hotel business development.
There has been established the opportunity of applied usage of the suggested methodical recommendations of the integral evaluation of hotel innovations in the process of realization of the strategic priorities of the stable development of tourism, development of anti-crisis measures oriented to the development of competitiveness of hotel enterprises. The development of the conception of hotel innovations is going to let us choose the most effective toolkit for generation, production, inculcation and spreading of the innovations in hotel business, it is going to promote the formation of the synergistic effect and increase the competitiveness of hotel enterprises using the components of the innovative and sustentable development.

О. М. Карамушкак. е. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. ДніпроС. І. Морозк. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. ДніпроН. К. Васильєвад. е. н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

О. M. KaramushkaPhD in Economic Sciences,Associate Professor of Information Systems and Technologies Department,Dnipro State Agrarian and Economic University, DniproS. I. MorozPhD in Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor of Information Systems and Technologies Department,Dnipro State Agrarian and Economic University, DniproN. K. VasylievaDoctor of Sciences (Economics), Professor,Head of Department of Information Systems and Technologies,Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

INFORMATION COMPONENT OF INNOVATIVE SUPPORT OF ENTERPRISES OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY

В умовах глобалізації та сучасної економіки знань ефективність інновацій залежить від всебічної та якісної інформаційної підтримки на усіх етапах їх впровадження.
Метою дослідження є встановлення та обґрунтування взаємозв’язків, що виникають між інформаційною складовою інновацій та видами капіталу підприємства, з урахуванням специфіки сільськогосподарської діяльності.
Обґрунтовано, що аграрним підприємствам доречно спрямовувати інновації на модернізацію капіталу як базису для зростання обсягів і покращення якості продукції, зниження собівартості виробництва, мінімізації шкоди навколишньому середовищу, організації переробки сільськогосподарської сировини. Визначено, що будь-яка інновація складається з матеріальної основи та інформаційної складової. Остання особливо актуальна в раціональному господарюванні у прийнятті рішень про автономне чи системне впровадження інновацій. Запропоновано схему комплексної інноваційної підтримки по видах та джерелах капіталу підприємства. Аграрним підприємствам з виробництва зерна та продукції свинарства надано рекомендації щодо використання інформаційної складової інновацій.[||]In a globalized and modern knowledge economy, the effectiveness of innovation depends on comprehensive and high-quality information support at all stages of their implementation. The experience of advanced enterprises shows that innovative modernization of capital for agrarian enterprises is an important factor in their competitiveness in the world agrarian markets.
The purpose of the study is to establish and justify the relationships that arise between the information component of innovation and the types of enterprise capital, taking into account the specifics of agricultural activity.
It is grounded that it is appropriate for agrarian enterprises to direct innovations for modernization of capital as a basis for growth of volumes and improvement of product quality, reduction of production cost, minimization of environmental damage, organization of agricultural raw material processing. It is determined that any innovation consists of a material basis and an information component. The information component is especially relevant in the rational management in making decisions about the autonomous or systematic introduction of innovations. The scheme of complex innovative support by types and sources of enterprise capital has been offered.
It is proposed, for example, in the sectors of grain production and pig farming, the most promising information components of innovation in relation to the types of capital.
In Ukraine, grain production is traditionally an export industry. In order to increase the quality of grain production and its export, it is expedient for enterprises to focus on the development and attraction of intellectual and fixed capital. Also, grain producers should take into account the social aspect of their activities, that is to worry about the environmental consequences, without allowing excessive chemicalization and depletion of the soil. In pig breeding, innovations in equity should be aimed at increasing productivity and reducing costs, in particular the introduction of new production and marketing technologies, the creation and use of various databases, the introduction of professional and free software, and the training of employees. The implementation of innovations aimed at solving the problems of air pollution, water, soil with waste is also relevant.
On the basis of the analysis of the use of innovations in grain production and pig farming, one can find common features for the attracted capital in the form of leasing and leasing for fixed capital, lending – for advancing circulating, franchising – for intellectual, outsourcing – for human, crowdsourcing and branding – for social capital. The prospect of raising funds for grain growers is the futures agreement. Investors of pork producers may be processing enterprises when concluding long-term contracts.

Т. В. Білорускандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса ШевченкаЮ. А. Соковнінастудентка 2 курсу другого (магістерського) рівня економічного факультету спеціальності «Менеджмент» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МЕТОДІВ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ

T. V. BilorusPh.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Innovation and Investment Management of Taras Shevchenko National University of KyivY. A. Sokovninastudent of the 2nd year of the second (master\'s) level of the Faculty of Economics of the specialty \"Management\" of Taras Shevchenko National University of Kyiv

DECISION MAKING SUBSTANTIATION FOR THE STUFF DEVELOPMENT METHODS

Ступінь розвитку персоналу має значний вплив на економічний успіх підприємства. Актуальність знань та наявність практичних навичок працівників визначають конкурентну позицію організації, її потенціал розвитку та частково мінімізують вплив ринкових ризиків на бізнес модель компанії. Тому все більше фірм звертають свою увагу на необхідність вибору кращого методу розвитку персоналу, який буде доречним як для компанії (у співвідношенні витрат на його реалізацію до масштабу позитивного впливу на компанію), так і для конкретної посади.
Розвиток персоналу у статті досліджено з точки зору професійного розвитку працівників. Проаналізовано основні методи розвитку персоналу. Розглянуто метод вибору альтернативних варіантів рішень ТOPSIS (The Technique for Order Preference by Similarity to the Ideal Solution). Запропоновано та обґрунтовано критерії для проведення дослідження експертною групою з приводу вибору методу розвитку персоналу для посади проектного менеджера. Проранжовано досліджувані методи від найбільш оптимального до найменш оптимального. Зроблено висновки про проведене дослідження, його потенціал застосування для підприємств та інших посад.[||]The level of staff development has a significant impact on the company's economic success. So the staff development is vital for each and every business type. None of the long-term strategies can be possible without continuous and effective staff development. That is why more and more companies are paying attention to the need of choosing a better method for staff development, which is appropriate for both the company and for a specific position. The basic methods of personnel development are analyzed: internal meetings, targeted on education, mentoring, creation of the individual growth strategy, MBA programs, consultancy and help of professional associates. However, companies struggle with the choice of a one specific method as all of the methods of stuff development have their advantages and disadvantages.
With an expert study group list of criteria’s to define main method's distinctions was created and substantiated. Among them there are cost of the implementing a method, the difficulty level of implementing, the level of stuff perception, innovativeness, agility, time consuming, the amount of time needed for implementing, the amount of successful cases.
TOPSIS method (The Technique for Order Preference by Similarity to the Ideal Solution) was considered for the comparison of the previously described methods. The first stage was creating a comparison table with all criteria’s listed. The second step was to fill in decision matrix. The next stage – normalization of the decision matrix. The fourth step was applying to the matrix importance coefficients. The last stage includes creation of the ideal positive and negative alternatives and their comparison to the existing alternatives. As a result we received the ordered alternatives (methods) from the better one to the least reasonable to use. The work was done for the project manager position, but can be easily used for any other positions required. The main thing that has to be changed for those researches is the criteria’s list, as they differ from one position to another. Conclusions about the conducted research, its potential for application for enterprises and other positions are made.

І. А. Малютак. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів, м. ДніпроА. Є. Огольмагістр, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

I. A. MalyutaPh. D., Associate Professor, Department of International Economic Relations, Regional Studies and Tourism, University of Customs and FinanceA. E. OgolMaster, University of Customs and Finance

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND PROSPECTS OF INTERNET COMMERCE DEVELOPMENT IN UKRAINE

У статті встановлено сутність поняття електронної комерції та її форми. Проведено аналіз найбільших світових онлайн-ритейлерів, таких як Amazon, eBay та Alibaba. Проаналізовано динаміку чистого прибутку Amazon та eBay за 2013-2017 рр. Наведено основні нормативні документи, що регулюють діяльність електронної комерції як у світі, так й в Україні, а також надано перелік організацій, що здійснюють нормотворчу діяльність в сфері Інтернет-торгівлі. Проведено порівняльний аналіз ринку Е-commerce країн-лідерів та України. Надано перелік найбільших торгівельних майданчиків, де здійснюється E-commerce в Україні. Проаналізовано сучасний стан обсягів Інтернет-торгівлі в Україні, а також проведено прогнозування обсягів ринку Е-commerce в Україні на 2019-20 рр. за допомогою лінійного тренду.[||]The article establishes the essence of the concept of e-commerce and its main forms. It is pointed out that by analyzing the Internet commerce market in Ukraine, it is necessary first to determine its role in shaping the market economy of modern economic relations. The analysis of the world's largest online retailers, such as Amazon, eBay and Alibaba, has been conducted. The chart of share of the top 3 world e-commerce players in 2016 is given in%. The dynamics of net profit of online retailers of Amazon and eBay for 2013-2017 has been analyzed, a comparative analysis of Internet site data and the difference between their business models have been made. The main normative documents regulating e-commerce activity in the world and in Ukraine are presented, as well as a list of organizations that carry out standard-setting activities in the field of Internet commerce. A comparative analysis of the e-commerce market of the leading countries and Ukraine was carried out. Three of the world's leaders in terms of Internet commerce are listed. E-commerce Markets data on the number of people who made purchases via Internet networks in Ukraine and Eastern European countries is presented, comparative analysis of indicators is given. The list of the largest trading venues where E-commerce in Ukraine is carried out is given. The diagram of the share of the largest online stores of Ukraine in 2016 in the e-commerce market was constructed. The graph shows the change in the volume of Internet commerce in Ukraine from 2012 to 2018, in billion dollars. USA. The article provides data on the penetration of Internet commerce in Ukraine in% during 2012-2017. The present state of Internet trading volume in Ukraine is analyzed, as well as the forecasting of the volumes of the market of e-commerce in Ukraine for 2019-20 with the help of a linear trend . The linear trend is built using the built-in capabilities of Microsoft Excel spreadsheets. So according to the forecast, the volume of Internet commerce in Ukraine in 2019 will be at the level of 2.1214 billion dollars. USA, indicating a growing trend. The forecast for 2020 is $ 2.3389 billion. USA, indicating a significant increase in Internet commerce during the projected years. The article outlines the advantages and disadvantages of the current state of Internet commerce in Ukraine, as well as provides a list of perspective directions of development.

А. С. Скрильникк. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналомПолтавського національного технічного університету імені Юрія КондратюкаЯ. П. Мотієнкостудентка групи 502-ЕП, магістрПолтавського національного технічного університету імені Юрія КондратюкаТ. В. Мирошніченкостудентка групи 401-ЕППолтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

ОЦІНЮВАННЯ ЄМНОСТІ СПОЖИВЧОГО РИНКУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ В МІСТАХ УКРАЇНІ

А. S. SkrylnykPh.D., Аssistant professor of business economics and personnel managementPoltava National Technical Yuri Kondratyuk UniversityI. P. Motienkostudent group 401-EP,Master in Business, Trade and Stock ExchangesPoltava National Technical Yuri Kondratyuk UniversityT. V. Miroshnichenkostudent group 401-EP,Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

ESTIMATION OF THE CAPACITY OF THE CONSUMER MARKET OF GOODS AND SERVICES IN THE CITIES OF UKRAINE

У статті охарактеризовано сутність споживчого ринку та особливості його розвитку в м. Полтава. Детально проаналізовано сучасне становище оптово-роздрібної торгівлі й сфери надання послуг, сформовано актуальні пропозиції щодо зростання попиту на споживчому ринку м. Полтава. Запропоновано підхід до розрахунку реального обсягу попиту на споживчому ринку міст. Розраховано реальний обсяг попиту на споживчого ринку м. Полтава та здійснено порівняння наявних тенденцій з провідними містами в України. Визначено фактори і умови протоку населення прилеглих територій до міст обласного значення. Отримані розрахунки підтверджуються різними підходами оцінювання попиту на споживчому ринку міста та можуть бути корисними для підприємств малого і середнього бізнесу, які планують розпочинати власну справу в межах міста Полтава.[||]The purpose of this scientific article is to search for approaches to assess the real capacity of the consumer market of cities in Ukraine and to identify key incentives that will increase the efficiency of its functioning. The urgency of the topic is due to the fact that an objective assessment of the capacity of the consumer market promotes the economic development of producers and intermediaries, and also provides an attractive price elasticity of demand for products (goods, works and services). The article describes the essence of the consumer market and the peculiarities of its development in the city of Poltava. The current situation of wholesale and retail trade is analyzed in detail; current proposals on increasing demand in the consumer market of Poltava city are formed. The approach to calculating the real volume of demand (consumers, buyers) on the consumer market of cities of oblast significance is proposed. This calculation was based on the fact that actual value indicators of retail trade turnover were adopted, and the number of potential consumers of the retail market was determined on the basis of the average retail trade turnover in Ukraine as a whole. To verify the correctness of the calculations in the work was presented an element of calculating another approach, which is based on the comparison of the real volume of retail space and the norm-requirements of retail space per 1 resident of the city. The real demand for the consumer market in Poltava has been calculated and a comparison of current trends with leading cities in Ukraine has been made. Among the cities of oblast importance in Ukraine, the majority have a number of potential buyers of the consumer market from 1.4 to 2.5 times more than its population. Almost all oblast centers concentrate more than 50% of the regional retail trade turnover. It is determined that the main purpose of inflow of the population of adjoining territories is employment, training, obtaining medical and other consulting and administrative services, tourism. Proposals on volumes of commodity turnover on the consumer market are given. The resulting calculations are supported by different approaches to assessing demand in the city's consumer market and may be useful for small and medium-sized businesses that are planning to start their own business within the city of Poltava.

А. С. Карнаушенкок. е. н., асистент кафедри економіки та фінансів Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, Україна

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОГО ТОВАРООБОРОТУ В УКРАЇНІ

A. S. KarnaushenkoCandidate of Economic Sciences, Assistant Professor of the Department of Economics and Finance, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson, Ukraine

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND PROSPECTS OF RETAIL INCOME DEVELOPMENT IN UKRAINE

У статті розглядаються основні особливості сучасного стану українського роздрібного товарообороту та його перспективи, обґрунтовано роль роздрібної торгівлі у сталому розвитку національної економіки, здійснено їх опис та визначено причини актуальності даної теми на сьогоднішній день. Адже торгівля є важливим елементом системи руху товару і займаючи проміжне положення між соціальною і виробничою сферою, здійснює збут товарів і продуктів кінцевим споживачам. На основі аналізу статистичних даних Державної служби статистики України проаналізовано різні показники, які свідчать про розвиток галузі торгівлі та описані інноваційні методи розвитку роздрібної торгівлі, а також запропоновано розробити Стратегію розвитку внутрішньої торгівлі на наступні п’ять років. Роздрібна торгівля постійно набирає обертів, за рахунок того, що шлях від вкладання грошей в діяльність до отримання прибутку дуже короткий.
Наведені таблиці та графіки з важливими для роздрібної торгівлі показниками, таким як: частка торгівлі у валовому внутрішньому продукту (у фактичних цінах) за період 2015 – 2017 рр., оптовий та роздрібний товарооборот у розрізі продовольчих та непродовольчих товарів, структура товарообороту в Україні за 2007-2017 рр., оборот роздрібної торгівлі за січень-грудень 2017 р., регіональні особливості обороту роздрібної торгівлі за період січнь–листопад 2018 року, структура роздрібного товарообороту підприємств за видами економічної діяльності (клас за КВЕД) у 2017 році. Крім того в статті наведено чотири основні позиції, щодо пріоритетних напрямків розвитку роздрібної торгівлі в світі, та запропоновано перелік пунктів, які повинні бути у розробленій Стратегії розвитку внутрішньої торгівлі. В результаті визначено, що для пожвавлення комерційної діяльності необхідно впровадження інновацій, застосування оновлених інструментів взаємодії, консолідації, інтеграції та автоматизації, що дозволить підвищити ефективність ведення роздрібного бізнесу як на сьогоднішній день, так і в майбутньому. Держава, в свою чергу, повинна стимулювати розвиток роздрібної торгівлі шляхом державної підтримки, покращення інвестиційного клімату в галузі, сприяти поліпшенню розвитку споживчого попиту населення.[||]The article considers the main features of the current state of Ukrainian retail commodity circulation and its perspectives, rationalizes the role of retail trade in the sustainable development of the national economy, describes them and determines the reasons for the relevance of this topic to date. After all, trade is an important element of the system of movement of goods and occupying an intermediate position between the social and productive spheres, marketing goods and products to end users. Based on the analysis of statistical data of the State Statistics Service of Ukraine, various indicators have been analyzed that show the development of the trade sector and described the innovative methods of retail trade development, and also it is proposed to develop a Strategy for the development of domestic trade for the next five years. Retail trade is constantly gaining momentum, due to the fact that the way from investing money in activities before receiving a profit is very short.
The following tables and graphs with important indicators for retail trade are presented, such as: the share of trade in gross domestic product (in actual prices) for the period from 2015 to 2017, wholesale and retail trade turnover in terms of food and non-food products, the structure of commodity turnover in Ukraine for 2007 -2017, retail turnover for January-December 2017, regional peculiarities of retail trade turnover for the period January-November 2018, structure of retail turnover of enterprises by types of economic activity (class by K ED) in 2017. In addition, the article presents four main points concerning the priority directions of retail trade development in the world, and the list of items that should be in the developed Strategy of the development of domestic trade is proposed. As a result, it is determined that for the revival of commercial activity it is necessary to introduce innovations, use of upgraded tools of interaction, consolidation, integration and automation, which will increase the efficiency of retail business, both today and in the future. The state, in its turn, should stimulate the development of retail trade through state support, improve the investment climate in the industry, and help improve the development of consumer demand.

Є. О. Діденкок. е. н., доцент кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївЮ. С. Моторнастудент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПРОЦЕС ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

E. А. DidenkoPh.D., associate professor of management department,Kyiv National University of Technology and Design, KyivY. S. Motornastudent, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

THE PROCESS OF INNOVATION DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE AND ITS FEATURES

У статті за даними Державної служби статистики України узагальнено досліджено умови та тенденції інноваційного розвитку вітчизняних суб’єктів господарювання. На основі дослідження теоретико-методичних засад виділено ключові особливості сутності інноваційного розвитку підприємства та представлено розуміння даної економічної категорії. За результатами аналізу наукових праць виділено ключові напрями інноваційного розвитку підприємства, а також розглянуто базові мотиваційні засади у даній сфері. Окрім того, визначено найбільш традиційні групи факторів-ризиків, що перешкоджають інноваційному розвитку підприємств у вітчизняних реаліях. Серед них відзначено вибір помилкової концепції, що лягає в основу стратегії інноваційного розвитку, невідповідність потенціалу підприємства обраній інноваційній стратегії, низький рівень сприяння держави у даній сфері для вітчизняного товаровиробника. Встановлено, що процес управління ризиками в контексті інноваційного розвитку підприємства передбачає його ідентифікацію, аналіз, планування, нейтралізацію факторів, застосування методів і засобів для зниження проявів, а також моніторинг і контролінг. Також визначено, що процес інноваційного розвитку у стратегічному ключі передбачає виявлення проблем інноваційної діяльності та встановлення необхідних змін, розробку та прийняття до реалізації інноваційної стратегії підприємства, чому має сприяти застосування комплексу менеджменту суб’єкту господарювання. Визначено, що представлений підхід має дозволити реалізувати трьохрівневу модель досягнення підприємством цілей, серед яких ключовими виступають впровадження комплексу об’єктивно необхідних інновацій (ресурсні, продуктові, технологічні, організаційні та збутові), формування конкурентного статусу та розвиток інноваційного потенціалу суб’єкта ринку, а також забезпечення його інноваційної безпеки у стратегічному контексті.[||]In the article, according to the data of the State Statistics Service of Ukraine, the conditions and trends of innovation development of domestic business entities are generalized. On the basis of research of theoretical and methodical principles, key features of the essence of innovative development of the enterprise are highlighted and an understanding of this economic category is presented. According to the results of analysis of scientific works, the key directions of innovative development of the enterprise are highlighted, as well as the basic motivational principles in this area are considered. In addition, the most traditional groups of risk factors are identified which impede the innovative development of enterprises in the domestic realities. Among them was the choice of the false concept that underlies the strategy of innovation development, the discrepancy of the company's potential with the chosen innovation strategy, the low level of assistance to the state in this area for the domestic commodity producer. It has been established that the process of risk management in the context of innovation development of an enterprise involves its identification, analysis, planning, neutralization of factors, application of methods and means for reduction of manifestations, and also monitoring and controlling. It is also determined that the process of innovation development in the strategic key involves identifying problems of innovation and establishing the necessary changes, developing and adopting to implement the innovation strategy of the enterprise, which should facilitate the application of management complexes of the entity. It is determined that the presented approach should allow to realize the three-level model of achieving the goals of the enterprise, among which the implementation of a set of objectively necessary innovations (resource, product, technological, organizational and marketing), the formation of competitive status and development of the innovative potential of the market entity, and as well as providing its innovation security in a strategic context.

М. М. Дученкок. е. н., доцент, доцент Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»Т. В. Павленкок. е. н., доцент Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГОВОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

M. M. DuchenkoPh.D. in Economics, Associate ProfessorNational Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"T. V. PavlenkoPh.D. in Economics, Associate ProfessorNational Technical University of Ukraine \"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute\"

LEASING IN UKRAINE: STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Розвиток малого та середнього бізнесу (МСБ) в окремій країні є ознакою рівня економічного розвитку її суспільства, бо тут створюються робочі місця, розвивається конкурентне середовище, що стабілізує економіку, формується середній клас, а як наслідок зростає добробут та рівень життя населення. Малий бізнес має велику потребу у різних видах фінансування і цей попит залишається незадоволеним. В цьому аспекті значний внесок у доступ МСБ до фінансування можуть зіграти активізація розвитку лізингової галузі як альтернатива банківському кредитуванню. На сьогоднішній день лізинг у розвинених країнах, зокрема у США є основним механізмом, через який реалізуються інвестиції, тоді як для України лізинг є новим, проте перспективним інструментом оновлення і розширення матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання. Метою дослідження є аналіз ситуації на ринку лізингових послуг в Україні, виявлення перешкод, що заважають розвитку даної складової фінансового сектору та дослідження можливих напрямів його зростання в цілому. Стаття містить короткий опис історії створення та становлення лізингової галузі в Україні, динаміку ринку послуг фінансового лізингу за 2012-2017 роки, вплив кризи, аналіз стану розвитку галузі станом на 2018 рік, порівняння умов лізингу із банківським фінансуванням бізнесу. На нашу думку, лізинг має значний потенціал щодо свого розвитку в Україні, оскільки має певні переваги в порівнянні із банківським кредитуванням. Значна частина роботи присвячена обмеженням та факторам, що стримують розвиток цього важливого для економіки сектору та пошуку шляхів їх подолання. Одночасно розглядаються і потенційні можливості щодо розвитку в контексті міжнародного досвіду роботи лізингових компаній. В заключній частині статті сформульовані рекомендації для України щодо використання потенційних можливостей розвитку галузі та забезпечення стійкого зростання ринку фінансового лізингу. Зокрема, це пошук нових джерел фінансування лізингових компаній, проникнення лізингу в нові сегменти економіки такі як ІТ, медицині, дорожнє будівництво, міський транспорті, утилізація відходів та інші, запровадження вендорного фінансування, оновлення нормативно-правової бази підвищення рівня обізнаності споживачів та державних посадових осіб щодо лізингу як інструмента доступу до фінансування бізнесу, робота з міжнародними фінансовими групами щодо популяризації українського лізингового ринку з метою зацікавити їх інвестувати в лізингову галузь України.[||]Small and medium business in a particular country is an indication of economic development of society because it created jobs, developed competitive environment, stabilized the economy, emerged middle class, and consequently increased the welfare and standard of living. Small business has great need for various types of financing and that demand remains unsatisfied. In this aspect, the active contribution of the development of the leasing industry as an alternative to bank lending can play a significant role in the access of SMEs to financing. Today, leasing in developed countries, in particular in the United States, is the main mechanism through which investments are realized, while for Ukraine, leasing is a new but promising tool for updating and expanding the material and technical base of the business entity. The study analyzes the situation on the Ukrainian leasing market, identifies obstacles to the development of this part of the financial sector and examines possible directions for its growth in general. The article contains a brief description of the history of creation and formation of the leasing industry in Ukraine, the dynamics of the financial leasing services market for 2012-2017, the impact of the crisis, the analysis of the state of the industry by 2018, comparing the conditions of leasing with banking business financing. In our opinion, leasing has a significant potential for development in Ukraine because it has some advantages over bank lending. Much of the paper is devoted to constraints and factors that hamper the development of this important sector for the economy and find ways to overcome it. At the same time, potential development opportunities in the context of international experience of leasing companies are also considered. The final part of the article formulated recommendations for Ukraine regarding the use of potential opportunities for industry development and ensuring a sustainable growth of the financial leasing market. In particular, it is a search for new sources of financing of leasing companies, spreading to new segments of the economy, such as IT, medicine, road construction, urban transport, waste management, etc., the introduction of vendor financing, the updating of the regulatory framework for raising awareness of consumers and public servants about leasing as an instrument for accessing business financing, working with international financial groups to promote Ukrainian leasing market in order to interest them in investing in the leasing industry of Ukraine.

Т. О. Соболєвак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Київський національний економічний університет імені Вадима ГетьманаД. О. Стукалостудентка факультету економіки та управління,Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БРЕНДУ ЯК НЕМАТЕРІАЛЬНОГО АКТИВУ

T. SobolievaPhD, Associate Professor,Kyiv National Economic University named by Vadym HetmanD. Stukalostudent of Economics and management Department,Kyiv National Economic University named by Vadym Hetman

PROVIDING BRAND COMPETITIVENESS AS AN INTANGIBLE ASSET

В статті обґрунтовано, що нематеріальні активи в сучасних умовах набувають критичного значення для розбудови конкурентоспроможного та стратегічно перспективного бізнесу на ринку. Серед таких активів робиться наголос на винаходи, промислові зразки та бренди. В статті пропонується виокремлювати технологічну та ринкову складові конкурентоспроможності бренду, як нематеріального активу, забезпечення реалізації яких дозволить отримати лояльність клієнтів, створення позитивного іміджу та підґрунтя для майбутнього розвитку компанії. З цією метою, при створенні та розвитку бренду має використовуватися комбінація інтелектуальних активів для створення унікальних продуктів, реєстрація яких буде унеможливлювати їх копіювання та порушення прав виробника. Ефективна стратегія розвитку бренду має передбачати проведення аналізу внутрішніх факторів організації, а також врахування ринкових факторів формування конкурентоспроможності.[||]The article substantiates that intangible assets in modern conditions become crucial factor for the development of a competitive and strategically promising business in the market. Among such assets an important place takes inventions, industrial design and trademarks (as the brands). Ensuring the competitiveness of the brand is a complex problem in the implementation of the development strategy of any company, since the competitiveness of the trademark consists of many components and is influenced by a large number of both internal and external factors of the environment of the organization. The competitiveness of the brand as an intangible asset of the company should be ensured by measures aimed at the realization of the technological and market advantages of the product. The article states that the provision of technological and market components of a brand requires the development and implementation of a strategy that should be aimed at gaining control over its intellectual assets and realizing the vision of how a brand can help ensure sustainable competitive advantages and growth in the future. The company considers the brand as its intangible asset in order to manage it in such a way that it brings profit while at the same time ensuring the implementation of a common corporate development strategy. For this aim, when creating and developing a brand, a combination of intellectual assets should be used to produce unique products, registration of which will exclude their copying. In this case, the brand ensures continued growth and increase in market share. At the same time, the company will be able to remain competitive and not reduce prices, which will increase the margin and, consequently, profit. To realize the technological competitive advantages of the brand, patents for inventions and industrial designs, as an example, for product design, must also be applied. The strong and positive reputation of both the brand and the manufacturer is also important. In this case, the company can rely on customer loyalty and an increase in demand for the products of its brands.

Н. М. Гуляєвак. е. н., професор кафедри економіки та фінансів підприємства КНТЕУС. І. Камінськийк. е. н., доцент кафедри економіки та фінансів підприємства КНТЕУ

ОПЕРАЦІЙНИЙ ЦИКЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ

N. M. HuliaievaPhD, Professor of the Department of Economics and Finance of the enterprise KNUTES. I. KaminskyiPhD, Associate Professor of the Department of Economics and Finance of the enterprise KNUTE

OPERATING CYCLE OF THE ENTERPRISE: THE ESSENCE AND MECHANISM OF FORMATION

В статті розглянуто сутність операційного циклу підприємства, як періоду повного обороту всіх оборотних активів підприємства, в процесі якого відбувається зміна їх видів, від ресурсних (товарних) до грошових, наведені особливості його формування через складові технологічного процесу, а саме закупівля сировини та формування виробничих (товарних) запасів, погашенням заборгованості за закуплену сировину та виробничі (товарні) запаси, процесом виробництва, періодом реалізації готової продукції (продажем товарів), періодом інкасації заборгованості. При цьому забезпечується головне завдання – збереження ритмічності всіх бізнес-процесів підприємства.
За своїм економічним змістом, операційний цикл є ключовим показником ділової активності підприємства, який досить тісно пов’язаний з основними параметрами фінансової діяльності підприємства, що відбиває фінансовий стан підприємства, забезпечує систематичне надходження і ефективне використання власних та позикових фінансових ресурсів, підтримання кредитної дисципліни, ступінь досягнення оптимального співвідношення власних і залучених підприємством коштів, заданого рівня фінансової стійкості і формування потенціалу ефективності функціонування підприємства в цілому.
Доведено, що в сучасній практичній діяльнгості тривалість операційного циклу є одним з індикаторів ефективності бізнес-процесів підприємства та відбиває структурну послідовність фінансово-виробничих процесів та потреби підприємства в залученні додаткового фінансування (при необхідності).
Розглянуто формування операційного циклу за процесною природою, при якій виділяють такі його складові як виробничий цикл, що розглядається як проміжок часу з моменту надходження сировини (товарів) на підприємство або з моменту укладання договору до моменту отримання коштів від покупців за реалізовану готову продукцію і фінансовий цикл, за допомогою якого можна визначити потребу у фінансових ресурсах, які необхідно додатково залучити або вилучити з операційної діяльності, при комплексній політиці управління оборотними активами підприємства.[||]In the article the essence of the operational cycle of the enterprise is considered as a period of total turnover of all current assets of the enterprise, in the course of which there is a change in their types, from resource (commodity) to money, the features of its formation through the components of the technological process, namely, the procurement of raw materials and the formation of production commodity) stocks, repayment of arrears for purchased raw materials and production (commodity) stocks, production process, sales period of finished goods (sale of goods), debt collection period ovation. This provides the main task - maintaining the rhythm of all business processes of the enterprise.
According to its economic content, the operating cycle is a key indicator of business activity of the enterprise, which is closely related to the basic parameters of the financial activity of the enterprise, reflecting the financial condition of the enterprise, ensures the systematic receipt and effective use of own and borrowed financial resources, maintaining credit discipline, degree achievement of the optimal ratio of own and borrowed funds by the enterprise, the given level of financial stability and formation of efficiency potential operation of the enterprise as a whole.
It is proved that in modern practical activity the duration of the operating cycle is one of the indicators of the efficiency of business processes of the enterprise and reflects the structural sequence of financial and production processes and the needs of the enterprise in attracting additional financing (if necessary).
The formation of the operational cycle according to the process nature in which it allocates its components as a production cycle, considered as a period of time from the moment of receipt of raw materials (goods) to the enterprise or from the moment of the contract until the receipt of funds from customers for the finished products and the financial cycle, with the help of which it is possible to determine the need for financial resources, which need to be extracted or removed from operational activities, in the integrated policy of managing current assets under the SMEs.

Т. О. Харченкок. е. н., доцент кафедри менеджменту,Київський національний університет технології та дизайнуА. О. Ковтунстудентка, Київський національний університет технології та дизайну

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ

Tetyana KharchenkoPh.D. of Economic sciences, Associate Professor of Department of management, Kiev National University of Technology and DesignAliona Kovtunstudent, Kiev National University of Technology and Design

PECULIARITIES OF STRATEGIC MANAGEMENT IN THE BANKING SYSTEM

На основі здійсненого дослідження, узагальнивши теоретичні положення стратегічного управління в банківській системі визначено його сутність, складові елементи.
В статті проаналізовано теоретичні аспекти сучасних підходів науковців до поняття стратегії та стратегічного управління підприємством. Розглянуто концепції стратегічного управління. Проаналізовано особливості стратегічного управління сучасним підприємством в ринкових умовах господарювання.
В статті розглянуто проблеми, з якими стикаються керівники банку під час підготовки та розробки найбільш оптимальної стратегії та визначено напрями щодо поліпшення цього процесу. Проаналізовано теоретичні аспекти сучасних підходів до поняття стратегії та стратегічного управління банком. Розглянуто основні концепційні засади стратегічного управління. Визначено особливості стратегічного управління банківською системою в сучасних ринкових умовах господарювання. Найважливішими факторами, що обумовлюють масштаби і темпи розвитку стратегії банку, є обсяг і структура ресурсів, які перебувають у його розпорядженні. Лише досконала, гнучка організація стратегічного управління може забезпечити діяльність банківської системи, яка б відповідала поставленій меті та цілям.
Встановлено, що визначення стратегії дає можливість контролювати та не відбиватися від поставлених цілей для досягнення найкращого результату та подальшого розвитку банківської системи.[||]On the basis of the research carried out, summarizing the theoretical positions of strategic management in the banking system, its essence, components are determined.
The article analyzes the theoretical aspects of modern approaches of scientists to the concept of strategy and strategic management of the enterprise. Concepts of strategic management are considered. The peculiarities of strategic management of a modern enterprise in the market conditions of management are analyzed.
The article deals with the problems faced by the bank's managers during the preparation and development of the most optimal strategy and identifies directions for improving this process. The theoretical aspects of modern approaches to the concept of strategy and strategic management of the bank are analyzed. The main conceptual bases of strategic management are considered. The features of strategic management of the banking system in modern market conditions of management are determined. The most important factors determining the scale and pace of the strategy of the bank are the volume and structure of resources that are at its disposal. Only a perfect, flexible organization of strategic management can provide a banking system that meets its goals and objectives. The main task of strategic management of activities in the banking system is to ensure stable development of the bank in the long run.
The current market environment is characterized by the instability of economic processes, which causes rapid, often unpredictable changes in the economy, which can lead to crisis phenomena in the enterprise, including in the banking system. Under such conditions, the introduction of strategic management becomes possible, which allows, taking into account the peculiarities of the market environment, in the long run to stabilize the work of the institution.
Modern banking system is a peculiar organism, which passes all stages of the life cycle, therefore, in the process of managing its activities, it is necessary to determine its development and the search for possible solutions. The quality of the solution of these issues depends on the success of the company at all stages of its life cycle. To ensure effective solution of the questions and strategic management of the system is used.
Defining a strategy gives you the opportunity to control and not fail from the goals set for achieving the best result and further development of the banking system.

К. С. Стоянкандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльностіДніпровського гуманітарного університетуВ. В. Широкамагістр кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльностіДніпровського гуманітарного університету

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Kateryna StojanCandidate of Economic Sciences,assistant professor of the economy and tourism activity management department,Dniprovskii University of the HumanitiesViktoriia ShirokaMaster of the economy and tourism activity management department,Dniprovskii University of the Humanities

THE THEORETICAL BASIS OF IMPROVEMENT OF BUSINESS MODEL OF TOURISM ENTERPRISES

Розглянуто економічну значущість бізнес-моделі в розвитку туристичного підприємства. Визначені основні задачі, які реалізуються на основі бізнес-моделі в умовах ціннісно-орієнтованого управління туристичними підприємствами. Визначено, що практичним інструментом сучасного методу бізнес-моделювання є наочно розроблена бізнес-модель підприємства, яка включає в себе абсолютно всі аспекти управління підприємством і є базою для вдосконалення бізнес-процесів. Даний інструмент управління є гуманітарним в області моделювання бізнес-процесів, має прикладний характер, на основі якого підприємства оцінюють поточний стан бізнесу та приймають обґрунтовані управлінські рішення щодо вдосконалення діяльності підприємства на основі поєднання результатів економічних розрахунків з нейроекономічними знаннями. Визначено структурні елементи бізнес-моделі та їх характеристики, необхідні для пошуку ефективних напрямків вдосконалення. Досліджено теоретичні основи вдосконалення бізнес-моделі туристичного підприємства, в результаті чого встановлено, що для виявлення недоліків бізнес-моделі діючого підприємства слід проаналізувати її за кожним окремим елементом за якісними і кількісними показниками. Розроблено алгоритм процесу вдосконалення бізнес-моделі туристичного підприємства. Вдосконалення бізнес-моделі туристичного підприємства є системним процесом, що базується на дослідженні максимально доступних масивів інформації за допомогою різноманітних критеріїв оцінювання. Визначено основні етапи алгоритму, показники і чинники, які слід досліджувати та аналізувати.[||]The economic significance of the business model in the development of a tourist enterprise is considered. The main tasks, which are realized on the basis of business model in the conditions of value-oriented management of tourist enterprises, are determined. It is determined that the practical tool of the modern method of business modeling is a clearly developed business model of the enterprise, which includes absolutely all aspects of enterprise management and is the basis for improvement of business processes. This management tool is a humanitarian in the field of business process modeling, has an applied nature, based on which enterprises evaluate the current state of business and make sound management decisions to improve the enterprise through a combination of the results of economic calculations with neuroeconomic knowledge. The most popular modern approaches to the interpretation of the concept of "business model" are revealed, which are, to some extent, based on the idea that a business model is a conceptual tool that includes a set of elements and their interconnections, and which allows to express the logic of that how the company makes money. Depending on the essence of the definition of the concept of "business model", distinguish two main approaches: focusing on business processes (directed internally) and focusing on the value of the proposal (aimed at the consumer). The structural elements of the business model and its characteristics, which are necessary for finding effective areas for improvement, have been determined. The theoretical basis for improving the business model of a tourist enterprise. As a result, it has been established that in order to identify the shortcomings of the business model of the existing enterprise, it is necessary to analyze it for each individual element in terms of qualitative and quantitative indicators. An algorithm has been developed for improving the business model of a tourist enterprise. Improving the business model of a tourism enterprise is a system process that is based on the study of the maximum available information files using a variety of evaluation criteria. The main stages of the algorithm, indicators and factors that need to be investigated and analyzed are determined.

А. О. Обознакандидат економічних наук,доцент з/н, декан ВП «Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури» (м. Миколаїв, Україна)Н. М. Шабельниквикладач, ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» культури» (м. Миколаїв, Україна)В. С. Плахотниймагістрант «Київський університет культури» (м. Київ, Україна)

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РЕСТОРАННОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

A. O. OboznaPhD in Economics, Associate Professor, dean VP "Mykolayiv Faculty of Management and Business of Kyiv University of Culture" (Mykolayiv, Ukraine)N. M. Shabelniklecturer, VP \"Mykolaiv branch of the Kyiv National University of Culture and Arts\" (Mykolayiv, Ukraine)V. S. PlakhotnyiMaster \"Kyiv University of Culture\" (Kiev, Ukraine)

DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT OF THE RESTAURANT SERVICE SYSTEM

На основі наукового дослідження, аналізуючи сучасний стан ринку послуг харчування, можна стверджувати, що негативно впливає на розвиток даної галузі існуюча нині політична ситуація та економічна криза в країні, безумовно. Але незважаючи на постійне коливання курсу гривні та зменшення купівельної спроможності українців, ресторанний бізнес, як і раніше розвивається. Надано характеристику розвитку ресторанної справи у наступних містах країни, лідером серед яких є столиця, а також курортні зони та центри Одеської, Закарпатської, Львівської, Харківської областей. Правила розвитку ринку ресторанних послуг диктують не тільки зовнішні фактори, але й внутрішні, зокрема: традиції та менталітет, кількість приїжджих, воля окремих рестораторів, впровадження керівниками українських підприємств інноваційних підходів стосовно сучасного ефективного менеджменту введення бізнесу в ресторанній галузі та використання стратегій розвитку для інтенсивності використання його ресурсного потенціалу.
Запропоновано удосконалену систему управління якістю послуг в ресторанному закладі.
Визначено, що ефективність господарської діяльності має важливе як наукове, так і практичне значення. За допомогою наукового методу дослідження «аналізу та синтезу» ми можемо оцінювати ефективність роботи підприємства як в комплексі, так і окремо проаналізувати сумарний ефект різних його структурних підрозділів та напрямків діяльності. Завдяки використанню наукових та прогресивних методів дослідження, керівники без проблем можуть розробляти прогноз та стратегію розвитку підприємства, визначити план дій на перспективу, встановити результати використання витрачених ресурсів: засобів виробництва, робочої сили, інформації, впроваджувати прогресивні, креативні та динамічні підходи в систему ресторанного обслуговування.
На думку авторів, керівникам закладів для завоювання більшої частки ринку ресторанних послуг, підвищення фінансової стійкості ресторанного закладу, розширення асортименту та якості послуг слід розглядати проблему визначення критерію ефективності послуг в даній сфері в трьох аспектах: на рівні національної економіки країни в цілому, регіону, окремого ресторану.[||]On the basis of scientific research, analyzing the current state of the market of food services, it can be argued that the current political situation and the economic crisis in the country, of course, have a negative impact on the development of this sector. But despite the constant fluctuation of the hryvnia exchange rate and the decrease in the purchasing power of Ukrainians, the restaurant business is still developing. The article describes the development of restaurant business in the following cities of the country, the leader among which is the capital, as well as resort areas and centers of Odessa, Zakarpattia, Lviv, Kharkiv regions. The rules for the development of the market of restaurant services dictate not only external factors, but also internal ones, in particular: traditions and mentality, number of visitors, the will of individual restaurateurs, introduction of innovative approaches by managers of Ukrainian enterprises in relation to modern effective management of business introduction in the restaurant industry and the use of strategies and the use of development strategies for the intensity of using its resource potential.
An improved system for managing the quality of services in a restaurant is proposed.
It is determined that the efficiency of economic activity is important both scientific and practical value. With the help of the scientific method of research "analysis and synthesis" we can evaluate the efficiency of the company as a complex, and separately analyze the overall effect of its various structural units and activities. Through the use of scientific and progressive research methods, managers can easily develop a forecast and strategy for enterprise development, define a plan of action for the future, establish the results of using the resources spent: means of production, labor, information, implement progressive, creative and dynamic approaches to the restaurant service system .
According to the authors, managers of establishments to gain a greater share of restaurant services market, increase of financial stability of restaurant enterprises, expansion of assortment and quality of services should consider the problem of determining the criterion of efficiency in this area of services in three aspects: at the level of national economy of the country as a whole, region, separate the restaurant.

О. А. Іващенкокандидат економічних наук, доцент,завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльностіНаціональної академії статистики, обліку і аудитуН. В. Резніковадоктор економічних наук, доцент,професор кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносинІнституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса ШевченкаМ. Ю. Рубцовакандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесуІнституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса Шевченка

СФЕРА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В ФОКУСІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ І ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ: РЕЖИМИ НАДАННЯ ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ

O. IvashchenkoPhD (Econ.), Associate Professor,Head of Department of Management of Foreign Economic Activity ofNational Academy of Statistics, Accounting and AuditN. ReznikovaDoctor of Economics, Associate Professor,Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations ofInstitute of International Relations Taras Shevchenko National University of KyivM. RubtsovaPhD (Econ.), Associate Professor at the Chair of World Business ofthe Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE SPHERE OF HEALTH CARE IN THE FOCUS OF INTERNATIONAL TRADE AND GLOBAL DEVELOPMENT PROBLEMS: THE MODELS OF SERVICES’ PROVIDING IN MODERN INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

Загострено питання класифікації медичних послуг з акцентуванням уваги на регуляторних обмеженнях надання останніх. Розглянуто чотири режими надання медичних послуг — «Транскордонне надання», «Споживання за кордоном», «Комерційна присутність», «Тимчасове переміщення фізичних осіб». Охарактеризовано режими надання медичних послуг з позицій їхньої здатності до комерціалізації, а також перспективи і загрози їхнього застосування з огляду на те, яку позицію займає країна — експортера чи імпортера послуг. Розглянуто вплив інформаційно-телекомунікаційних технологій на розвиток ринку медичних послуг. Доведено прямий зв’язок між потенціалом надання медичних послуг і кваліфікацією медичних працівників. Визначено обмеження надання медичних послуг в режимі медичного туризму. Визначено перспективи телемедицини з позицій вирішення глобальної проблеми асиметричності розвитку. Внесено уточнення в змістовне наповнення поняття «транскордонна медицина», що уможливило розмежування останнього й поняття «телемедицина». Розглянуто ризики формування «медичних хабів» для населення країн їхнього розміщення. Наведено інституційні обмеження розвитку офшорингу медичних послуг.[||]The issue of classification of medical services is highlighted with emphasis on the regulatory restrictions of its provision. The four models of providing medical services are considered - "Transborder Delivery," "Consumption Abroad", "Commercial Presence," "Temporary Movement of Individuals." The models of medical services’ provision are characterized from the standpoint of their ability for commercialization, as well as the prospects and threats of their application, depending on the position of the country - the exporter or importer of services. The influence of information and telecommunication technologies on the development of the market of medical services is considered. There is a direct relationship between the potential of providing medical services and the qualifications of medical staff. The restriction of provision of medical services in the model of medical tourism is determined. The prospects of telemedicine from the standpoint of solving the global problem of asymmetry of development are determined. The clarification of the content of the concept of "transborder medicine" was clarified, which made it possible to distinguish it from the term "telemedicine". The risks of forming "medical hubs" for the population of their placement are considered. The institutional limitations of the development of offshore medical services development are presented.

Ю. В. Романушаканд. економ. наук, доцент кафедри економіки підприємств та менеджменту,Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Українськоїінженерно-педагогічної академії (м. Бахмут)

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ

Yu. V. RomanushaPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics enterprises and management, Educational and scientificVocational-Pedagogical Institute of Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy

ANALYSIS THE PROBLEMS OF KNOWLEDGE ECONOMY FORMATION IN UKRAINE

Сучасний етап еволюції національної економіки обумовлює необхідність трансформації економічної системи суспільства в нову, засновану на знаннях. Зростаючий інтерес вітчизняних науковців до визначення передумов формування ефективної економіки знань в Україні, пояснюється прагненням досягти рівнів показників соціально-економічного розвитку, близьких до значень розвинених країн світу, які вже функціонують на положеннях економіки знань. В статті визначено сутність економіки знань, виокремлено її відмінні риси від інших категорій економіки, надано характеристику передумовам її формування, а також методів виміру ефективності. Спираючись на розроблену Всесвітнім банком методику оцінки готовності країни до переходу на модель розвитку економічної системи, що ґрунтується на знаннях, проведено порівняльний аналіз рейтингу України з Польщею та Німеччиною за показниками соціального, політичного, економічного, науково-технічного та інформаційно-комунікаційного розвитку. Отримані результати свідчать, що на сучасному етапі еволюції розвитку економічної системи України, існує недостатня її готовність до стрімкого переходу на засади економіки знань. Узагальнення результатів дослідження дозволило виділити проблеми, які уповільнюють трансформацію економічної системи України у економіку знань.[||]The current stage of the evolution of the national economy necessitates the transformation of the economic system of society into a new which based on knowledge. The growing interest of domestic scientists to determine the prerequisites for the formation of an effective economy knowledge in Ukraine is explained by the desire to achieve levels of socio-economic development indicators close to the values of developed countries of the world that already function on the positions of the knowledge economy. The problems of the formation of the economy knowledge in Ukraine were identified in this work based on the results of a comparative analysis of its development indicators. The essence of the economy knowledge was defined in this article. It was distinguished the features from other categories of economy. The description of the prerequisites for its formation, as well as methods of measuring the efficiency was given. The main problem of research in the area of economy knowledge is the intellectualization of labor and the justification of the priority of the processes of production of new knowledge in order to ensure the socio-economic progress of society. The aim of the study was to identify the problems of the formation of the knowledge economy in Ukraine based on the results of a comparative analysis of its development indicators. A comparative analysis of Ukraine's ranking with Poland and Germany on the indicators of social, political, economic, scientific and technical and information and communication development has been conducted, which based on the World Bank's methodology for assessing the readiness of the country to transition to a model for the development of a knowledge-based economic system. The obtained results showed that at the present stage of the evolution of the economic system, Ukraine was not sufficiently prepared for a rapid transition to the principles of the knowledge economy. The practical significance of the research has been in expanding the information support required in the development and implementation of reforms in the socio-economic life of society in the context of the transition to the economy knowledge-based. The generalization of the results of the study allowed to highlight the problems that slow down the transformation of Ukraine's economic system into the knowledge economy.

Ю. О. Ярмоленкокандидат економічних наук., доцент кафедри маркетингуАкадемії праці, соціальних відносин і туризму

ПРОГРАМА СТВОРЕННЯ ЦИФРОВОЇ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ КООПЕРАЦІЇ ТА БАЛАНСУВАННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

J. YarmolenkoPh.D., associate Professor of department of Marketing,Academy of Labour, Social Relations and Tourism, Kyiv, Ukraine

PROGRAM FOR CREATING A DIGITAL PLATFORM FOR COOPERATION AND BALANCING OF AGRICULTURAL PRODUCTION

В статті розкрито програму зі створення цифрової платформи для кооперації та балансування аграрного виробництва. Зазначено, що цільовими користувачами платформи є агровиробники, жителі сільських територій, власники землі, споживачі аграрної продукції, постачальники добрив та паливно-мастильних матеріалів, виробники сільськогосподарського обладнання та пов’язаного з ним програмного забезпечення, екологічні організації, портфельні інвестори, бізнес-асоціації, пов’язані з аграрним виробництвом представники органів державної влади та місцевого самоврядування.
Обгрунтовано, що цифровізація аграрного сектору проходить одночасно в трьох середовищах: (1) реальне (офлайн) середовище, (2) віртуальне (онлайн) середовище, (3) інституціональне середовище. В межах реального середовища відбувається цифровізація фізично існуючих об'єктів, в число яких входить населення сільських територій, агропідриємства, ІКТ-інфраструктура тощо. Віртуальне середовище розглядається як простір формування і використання цифрових технологій та платформ. Інституційне середовище відповідає за розбудову нормативно-правового поля, яке базується на цифрових принципах як основоположних.
Доведено, що пріоритетні проекти щодо забезпечення сталого розвитку аграрного виробництва на цифрових засадах передбачають (1) удосконалення нормативно-правового середовища, виходячи з принципу первинності сталого розвитку та цифрових процесів, продуктів і послуг, (2) розвиток ІКТ-інфраструктури, яка відповідає сучасним вимогам та можливостям, (3) забезпечення загальнодоступної цифрового освіти для населення сільських територій та його доступи до цифрових технологій, (4) формування агроцифрової платформи як ядра загальнонаціональної цифрової бізнес-екосистеми. [||]The article is devoted to the program for creating a digital platform for cooperation and balancing of agricultural production. It is noted that the target users of the platform are agricultural producers, rural inhabitants, land owners, agricultural producers, suppliers of fertilizers and fuel and lubricants, producers of agricultural equipment and related software, environmental organizations, portfolio investors, business associations, representatives of public authorities and local self-government are involved in agricultural production.
It is substantiated that digitization of the agrarian sector passes simultaneously in three environments: (1) real (offline) environment, (2) virtual (online) environment, (3) institutional environment. Within the real environment digitalization of physically existing objects, including rural population, agriculture, ICT infrastructure, etc., takes place. The virtual environment is seen as the space for the formation and use of digital technologies and platforms. The institutional environment is responsible for developing a legal framework based on digital principles as fundamental.
It is proved that the priority projects on ensuring the sustainable development of agrarian production on a digital basis include (1) improving the regulatory environment based on the principle of the primacy of sustainable development and digital processes, products and services, (2) the development of an ICT infrastructure that meets modern requirements and (3) the provision of accessible digital education for the rural population and its access to digital technologies, (4) the formation of an agro-digital platform as the core of a nationwide Business Environment Ecosystems.

Н. М. Чупринак. е. н., доцент, декан економічного факультетуДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ

N. ChuprynaCandidate of economic sciences, Assistant professor, Dean of the faculty of the economicsUkrainian State University of Chemical Technology

FEATURES OF EVENTS OF ENVIRONMENTALLY ORIENTED MANAGEMENT

У статті розглянуто особливості проявів еколого-орієнтованого управління на промислових підприємствах в сучасних умовах. Виділена сутність переходу та основні засади еколого-орієнтованого управління. Проаналізовано теоретичні та практичні підходи до застосування різних управлінських форм. Виділені складові процесу еколого-орієнтованого управління. Обумовлено необхідність визначення алгоритму, який дозволяє повністю враховувати всі рівні управління та досягати економічних та екологічних цілей. Виділені функції еколого-орієнтованого управління, які повинні врегульовувати управлінські процеси. Обумовлена складність персоналізації відповідальності, що зменшує швидкість сприйняття нових методів управління. Встановлено необхідність проведення досліджень, які нададуть підприємствам промисловості висококваліфіковані висновки та рекомендації стосовно усунення або попередження екологічних проблем. Наголошено, що екологічні стратегії розвитку повинні враховувати зміни у середовищі (внутрішньому і зовнішньому) та наявність ресурсного потенціалу.[||]The features of eco-oriented management at industrial enterprises in modern conditions are considered in the article. The essence of the transition and the basic principles of eco-oriented management are separated. Theoretical and practical approaches to application of various management forms.
The development of industrial enterprises in all countries has led to the need to introduce technological innovations in the direction of greening production and continuous implementation of ecocontrol in the dynamics. This monitoring makes it possible to track rather problematic territories in the light of environmental problems and to justify, at the state level, to interfere with the work of industrial enterprises in which emissions into the atmosphere of pollutants occupy leading positions.
Separate components of the eco-oriented management process. There is a need to define an algorithm that allows to fully take into account all levels of management and achieve economic and environmental goals. Separate Functions of eco-oriented governance, what are the governing processes. The complexity of responsibility personalization, which reduces the speed of perception of new management methods, is conditioned. There is a need to carry out research that will provide industry experts with highly qualified conclusions and recommendations regarding the elimination or prevention of environmental problems. It is emphasized that environmental development strategies must take into account changes in the environment (internal and external) and the availability of resource potential.
One of the types of government intervention in such industrial enterprises is the provision of investments. These can be interest-free loans, subsidies, grants, tax breaks to overcome the eco-problems of these enterprises, both for the enterprises themselves and for third-party investors. In addition, this mechanism allows to create economic and technological opportunities for research institutes dealing with the problems of ecology and modernization of technological processes of harmful industries.

М. М. Демидоваст. викладач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

M. M. Demydоvasenior lecturer of Management and Law department, Dniprо state agrarian and ecоnоmic иniversity, Dniprо

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF MOTIVATIONAL MANAGEMENT IN AGRARIAN ENTERPRISES

В статті наведено основні напрями покращення мотиваційного менеджменту в аграрних підприємствах. Проаналізовано вплив мотиваційного менеджменту на стан використання та розвиток трудових ресурсів агарних підприємств. Визначено основні ризики використання трудових ресурсів та групи чинників, що сприяють ефективному їх використанню. В статті висвітлено основні резерви для подальшого розвитку і підвищення ефективності мотиваційного менеджменту в аграрних підприємствах. Встановлено фактори результативності покращення мотиваційного менеджменту в аграрних підприємствах на макро- та мікрорівнях. Доведено необхідність та описано процес моделювання мотиваційного менеджменту відповідно до етапів життєвого циклу агарного підприємства. Розроблено модель мотиваційного менеджменту аграрного підприємства. Виділено рівні задоволення потреб працівників аграрного підприємства на основі взаємодії та взаємодоповнення матеріального та нематеріального мотивування.[||]The article gives the main directions of improvement of motivational management in agrarian enterprises. The influence of motivational management on the state of use and development of labor resources of agrarian enterprises is analyzed. The main risks of using labor resources in agrarian enterprises are determined. The necessity of training, retraining of labor resources, financing of studies, use of such a concept of human management as "tactics of orders", increase of employees' income for improving the state of labor utilization and situation in the field of motivational management is proved. The basic groups of factors are determined, the coordinated use of which helps to efficiently use labor resources in agrarian enterprises. The main requirements for recognition of the system of motivational management are highlighted. The factors of effectiveness of improving the motivational management in agrarian enterprises at macro and micro levels have been established. The reserves for further development and increase of the efficiency of motivational management in agrarian enterprises are highlighted and grouped. Attention, however, focuses on improving the organization of work, which includes the expansion of production functions and improvement of working conditions, the use of flexible schedules.
The article proves the necessity of modeling motivational management taking into account the interests of the state, enterprises, employees, consumers and suppliers. The process of modeling of motivational management in accordance with stages of the life cycle of the agrarian enterprise is described. The model of motivational management of the agrarian enterprise is developed and the main factors of motivation are defined at each stage of the life cycle of the enterprise. The level of satisfaction of the needs of the employees of the agrarian enterprise is determined on the basis of interaction and complementarity of material and non-material motivation. Recommendations on the use of various tools of motivational management for satisfying the needs of different levels and ultimately for the effective functioning of the system of motivational management are given.

О. О. Мариновичстудентка магістратури факультету обліку і аудитуТернопільського національного економічного університетуВ. А. Шухманнстудент коледжу економіки, права та інформаційних технологійТернопільського національного економічного університету

ОСНОВНІ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

O. O. Marynovychmagistracy student of the Faculty of Accounting and AuditTernopil National Economic UniversityV. A. Sсhuсhmannstudent of the College of Economics, Law and Informational Technologiesof Ternopil National Economic University

BASIC CURRENT ASSETS FINANCING STRATEGIES OF THE ENTERPRISE

У статті розглянуто головну мету, завдання та етапи управління оборотними активами підприємства в процесі забезпечення його ефективної діяльності. Проаналізовано сутність і характерні особливості стратегій фінансування оборотних активів: ідеальної, агресивної, консервативної, компромісної, абсурдної та обмежувальної, а також досліджено можливість й доцільність їх застосування в сучасних умовах. Обґрунтовано необхідність та важливість вибору ефективної стратегії фінансування активів в умовах економічної нестабільності. Визначено фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, які чинять вплив на рішення підприємства. Висвітлено основні критерії вибору моделі фінансування оборотних активів залежно від рівня ризику, показників рентабельності й ліквідності. Підсумовано, що підприємство повинно прагнути до компромісної моделі фінансування оборотних активів, але за певних умов може виникнути необхідність в застосуванні як консервативної моделі, так і агресивної.[||]The article is devoted to exploring the issues related to the management of current assets of companies. Outlines the main goals and objectives of management of current assets in ensuring the efficient operation of the enterprise. It is established that one of the main stages of management of current assets is a reasonable choice of financing strategy.
The gist and characteristics of the strategies of financing current assets: perfect, aggressive, conservative, compromise, absurd and restrictive are analyzed; the possibility and feasibility of their application in modern conditions are investigated. Each financing model has its advantages and disadvantages. For example, if an enterprise uses aggressive model, short-term loans prevail in the total amount of its liabilities. Accordingly, the company pays larger amounts of money by interest on loans, which reduces profitability and creates a risk of liquidity loss. In contrast to this model, if a conservative approach is used, the use of short-term borrowing is minimal and all current assets are financed at the expense of the company's own capital. However, in this case, the level of return on equity capital of the enterprise is reduced. The compromise type of funding policy of current assets is optimal, since it provides a high level of liquidity and profitability. Ideal, absurd, and restrictive models of assets financing are almost never used in practice. These models are risky and can lead to bankruptcy of the enterprise.
In the article is well founded the necessity and importance of choosing an effective asset financing strategy in conditions of the financial instability. The factors of the external and internal environment that influence the decision of the enterprise are determined. The main criteria for selecting the models of financing of current assets depending on the level of risk, profitability and liquidity are established.
It is summarized that the company should strive for a compromise model of financing of current assets. However, in some moments of operational activity, it is necessary to apply both a conservative model and an aggressive one.

Н. В. Легезааспірант ФММ, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

N. V. LegezaPostgraduate FMM, NTUU "KPI them. Igor Sikorsky"

THEORETICAL ASPECTS OF THE ORGANIZATIONAL SUPPORT OF DEVELOPMENT ENTERPRISE

В даній статті автором було проаналізовано роботи вітчизняних та зарубіжних науковців в категоріях організаційного забезпечення підприємств та організаційного розвитку підприємств, представлено різноманітні підходи до тлумачення даних термінів. Було наведено визначення термінів організаційного розвитку підприємств та організаційного забезпечення підприємств, які включають в себе всі аспекти діяльності підприємств та можуть використовуватись в майбутньому для поглиблення знань в даних сферах. На основі наведених визначень організаційного забезпечення та організаційного розвитку підприємств було запропоновано тлумачення терміну «організаційне забезпечення розвитку підприємств», що може використовуватись для поглиблення знань в сфері організаційного забезпечення підприємств. Результати даного дослідження можуть використовуватися в роботах аспірантів, студентів-магістрів та інших науковців для подальших досліджень.[||]In this article the author analyzed the work of domestic and foreign scholars in the categories of organizational support of enterprises and organizational development of enterprises, but despite the large number of publications on these issues, theoretical and practical research of scientists remains insufficiently studied and highlighted. Different approaches to the interpretation of these terms are presented. The following approaches to the definition of the term of organizational support of enterprises were considered: normative, procedural, structural, systemic. It is noteworthy that each of the approaches has both disadvantages and advantages. Similarly, the following approaches to the definition of the term organizational development of the enterprise were analyzed: as a scientific and methodological basis of the substantiation and implementation of changes in the organization; as a process of conducting qualitative changes in the organization; how to upgrade or upgrade an organization; as an educational program or strategy. The definition of the terms of organizational development of enterprises and organizational support of enterprises was given on the basis of analyzed approaches to the interpretation of these terms. These definitions include all aspects of enterprise activity in a competitive environment and can be used in the future to deepen knowledge in these areas. On the basis of the definitions of organizational support and organizational development of enterprises, the interpretation of the term "organizational support for the development of enterprises" was proposed, which could be used to deepen knowledge in the field of organizational support of enterprises - this is the improvement of the organization's ability to solve various problems and the ability to update in the long run through development an effective system of documents that will provide and regulate changes in the organization or in its departments to improve the performance of the enterprise. The results of this study can be used in the work of postgraduate students, masters and other scholars for further research.

В. І. Фостякаспірант, Львівський державний університет внутрішніх справ

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Fostiakpostgraduate, Lviv State University of Internal Affairs

FORMATION OF THE MECHANISM FOR MANAGING THE SAFETY ACTIVITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Поточна діяльність українських промислових підприємств характеризується не лише посиленням негативного впливу зовнішнього середовища, але й недостатньою увагою до проблеми забезпечення безпеки бізнесу зі сторони як власників, так і менеджерів. Відсутність або ж недостатня результативність функціонування системи безпеки не дозволяє адекватно реагувати на дію зовнішніх та внутрішніх загроз, що в подальшому не лише гальмує розвиток підприємства, але й призводить до його руйнування як соціально-економічної системи. Забезпечення необхідного рівня безпеки вимагає формування системи, ключове місце в якій займає механізм управління безпековою діяльністю підприємства. Шляхом узагальнення наукового доробку щодо трактування термінів «механізм» та «механізм управління» запропоновано власне визначення механізму управління безпековою діяльністю та розроблено методичні засади його формування в умовах промислових підприємств.[||]The current activities of Ukrainian industrial enterprises are characterized not only by the increasing negative impact of the external environment, but also by insufficient attention to the problem of ensuring business security from both owners and managers. The absence or insufficient effectiveness of the functioning of the security system does not allow to adequately respond to the action of external and internal threats, in the future not only hinders the development of the enterprise, but also leads to its destruction as a socio-economic system.
The aim of the study is to determine the key parameters of the formation of the mechanism for managing the safety activities of industrial enterprises.
For the formation of the control mechanism of the safety activity of industrial enterprises, the following methods have been applied: induction and deduction, comparison and systematization - in the study of the essential characteristics of the terms «mechanism», «control mechanism» and «mechanism of controlling the safety activity»; synthesis and analysis - for the development of theoretical positions of the formation the chain of building the mechanism for managing safety activity; morphological analysis - to clarify the content of the purpose, subjects, objects, principles and procedures of the mechanism for managing the safety activities of industrial enterprises; graphic - for visual presentation of theoretical and methodological material; abstract logical - for theoretical generalizations and conclusions of the study.
It is substantiated that the mechanism for managing safety activity should be considered as a set of interrelated components, including subjects, objects, goals and interests, functions, principles, methods, and resource support, which, being combined into a system, are aimed at creating safe conditions for the development of an enterprise.
The basic principles of the formation of a safety activity management mechanism in such a set are defined: adaptability, integration, flexibility, continuous development, complexity and dynamism. A chain of construction of a safety activity management mechanism has been developed, providing for the sequential implementation of seven stages. Each stage requires paying attention to one of the key aspects of safety activity in order to form such a system that most closely matches the specifics of the financial and business activities of the enterprise.
The methodological foundations of the formation of the mechanism for managing the safety activity of industrial enterprises have been developed that make the creation of a component necessary for the effective functioning of a system of safety activity, the implementation of which allows creating safe conditions for activity and development.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"