Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 1, 2018

О. І. Котиковад. е. н., професор, завідуюча кафедрою економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. МиколаївМ. М. Бабичк. е. н., доцент, докторант кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. МиколаївА. С. Циноборенкомагітсрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

O. I. Kotykovadoctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, MykolaivМ. М. BabychPhD, assistant professor, the doctoral student of department of business of economy, Mykolayiv National Agrarian University, MykolayivA. S. Tsynoborenkomaster, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

PROBLEMS OF REALIZATION OF THE REGIONAL POLICY OF SOCIAL PROTECTION IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION: PENSION PROVISION

У статті проаналізовано основні індикатори пенсійного забезпечення регіону, зокрема: співвідношення середнього розміру призначених місячних пенсій та прожиткового мінімуму; кількість пенсіонерів та середній розмір пенсій у Миколаївській області, забезпечення яких здійснюється відповідно до нормативно-правових актів органами Пенсійного фонду; середній розмір пенсії пенсіонерів Миколаївської області, забезпечення яких здійснюється відповідно до нормативно-правових актів органами Пенсійного фонду; середній розмір місячної пенсії пенсіонерів усіх категорій в Миколаївській області (цивільні та військові пенсіонери); розподіл пенсіонерів усіх категорій (цивільні та військові пенсіонери) Миколаївської області, за розміром пенсій по відношенню до прожиткового мінімуму та розподіл пенсіонерів усіх категорій (цивільні та військові пенсіонери) за розмірами місячних пенсій на 01.01.2016 року. Аналіз індикаторів здійснено у динаміці та за структурою. За результатами дослідження встановлено актуальні проблеми у сфері пенсійного забезпечення щодо реалізації регіональної політики соціального захисту в умовах євроінтеграції.

The article analyzes the main indicators of pension provision in the region, in particular: the ratio of the average size of the assigned monthly pensions and the subsistence minimum; the number of pensioners and the average size of pensions in the Mykolayiv region, which are provided in accordance with the regulations by the Pension Fund bodies; the average retirement pension of the Mykolayiv oblast, the provision of which is carried out in accordance with the legal acts of the Pension Fund bodies; the average size of the monthly pension for all categories of pensioners in the Mykolaiv region (civilian and military pensioners); the distribution of pensioners of all categories (civilian and military pensioners) of the Mykolaiv region, by the size of pensions in relation to the subsistence minimum and the distribution of pensioners of all categories (civilian and military pensioners) by the size of monthly pensions as of 01.01.2016. The analysis of indicators is carried out in dynamics and structure. According to the results of the study, the current problems in the field of pension provision in relation to the implementation of the regional social protection policy in the context of European integration were identified.

М. І. Макаренкод. е. н., професор, професор кафедри міжнародної економіки, Сумський державний університет, м. СумиД. В. Погорілийаспірант кафедри міжнародної економіки Сумський державний університет, м. Суми

ВРАЗЛИВІСТЬ МЕХАНІЗМУ МОНЕТАРНОЇ ТРАНСМІСІЇ ДО МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ШОКІВ

M. I. MakarenkoSc.D. in Economics, Professor, Professor of International Economics Department, Sumy State University, SumyD. V. PohorilyiPhD Student, Sumy State University, Sumy

THE VULNERABILITY OF THE MECHANISM OF MONETARY TRANSMISSION TO MACROECONOMIC SHOCKS

У статті розкрито вплив макроекономічних умов фактичного розвитку національної економіки на передавальний механізм центрального банку. Проаналізовано підходи науковців до розуміння сутності механізму монетарної трансмісії, як процесу завдяки якому рішення центрального банку у сфері грошово-кредитної політики передаються на фінансовий сектор та економіку в цілому. Охарактеризовано макроекономічні особливості фактичного розвитку національної економіки, які впливають на ефективність використання системи процентних ставок і пов’язаних з ними інструментів грошово-кредитної політики. Досліджено динаміку облікової ставки Національного банку України за 2015-2017 рр., визначено основні внутрішні та зовнішні шоки, що продукують реакцію механізму монетарної трансмісії на заходи грошово-кредитної політики.

There has been revealed in the article an influence of macroeconomic conditions of the actual development of the national economy on the transfer mechanism of the central bank. There have been analyzed the approaches of scientists to understanding the essence of the mechanism of monetary transmission, as a process through which the decisions of the central bank in the field of monetary policy are transferred to the financial sector and the economy as a whole. There have been characterized the macroeconomic features of the actual development of the national economy that influence the efficiency of the use of the system of interest rates and related monetary policy instruments. There have been distinguished the dynamics of the discount rate of the National Bank of Ukraine for 2015-2017 and the main internal and external shocks, which produce the reaction of the monetary transmission mechanism to the monetary policy measures.

О. В. Тимошенкод. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ ТА ЗОЛОТОВАЛЮТНИХ РЕЗЕРВІВ: ДІАЛЕКТИЧНІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ

O. V. TymoshenkoDoctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Economics, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

TRENDS OF THE FORMATION AND APPOINTMENT OF PAYMENT BALANCE AND INTERNATIONAL RESERVES: DIALECTICAL INTERCONNECTIONS

У статті досліджено концептуальні питання щодо особливостей формування та призначення платіжного балансу в Україні із урахуванням нової макроекономічної реальності. Автором розраховано оціночні показники, які характеризують ефективність формування золотовалютних резервів та поточного рахунку платіжного балансу в провідних країнах світу та визначено місце України в світовому просторі за обсягом їх формування. Встановлено причинно-наслідкові зв’язки між станом платіжного балансу та динамікою міжнародних резервних активів із урахуванням досвіду зарубіжних країн. Автором зроблено висновки щодо формування нових можливостей для ефективного розвитку української економіки, що передбачає врахування негативного впливу зовнішніх запозичень від МВФ, припинення необґрунтованого зростання обсягів золотовалютних резервів, удосконалення управління резервними активами у напряму їх диверсифікації, нарощування експортного потенціалу української економіки.

The article deals with conceptual questions concerning the peculiarities of the formation and appointment of the balance of payments in Ukraine taking into account the new macroeconomic reality. The author calculated the estimates that characterize the effectiveness of the formation of gold and foreign exchange reserves and the current account of the balance of payments in the leading countries of the world and determined the place of Ukraine in the world space in terms of their formation. Established causal relationship between balance of payments and the dynamics of international reserve assets from the experience of foreign countries. The author made conclusions on the creation of new opportunities for effective development of the Ukrainian economy, which implies taking into account the negative impact of external borrowings from the IMF, termination of unreasonable growth of volumes of gold and foreign currency reserves, improvement of management of reserve assets in the direction of their diversification, increasing the export potential of the Ukrainian economy.

О. М. Пєтуховадоктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологійО. С. Ткачукмагістр, кафедра менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА СКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА

O. M. PietukhovaProfessor, doctor of economic sciences, Professor of the Department of Management and Administration, National University of Food TechnologiesO. S. TkachukStudent, master, department of management and administration, National University of Food Technologies

IMPROVING THE ORGANIZATION OF LOGISTIC PROCESSES AT COMPANY'S COMPOSITION

Досліджено роль складу як одного із підрозділів підприємства, на прикладі якого можна побачити всю потужність логістичних рішень і застосовуваних логістами інструментів. Обґрунтовано, що сучасна складська логістика надає широкі можливості для оптимізації роботи складу підприємства, і, відповідно – для мінімізації витрат і підвищення прибутковості виробничої діяльності. Охарактеризовано логістичний процес на складі. Виділено складові логістичного процесу та основні логістичні операції на складах, показано їх взаємодію. Розглянуто особливості організації логістичних процесів на складах підприємств харчової промисловості. Досліджено реалізацію логістичного процесу на складі ТОВ «Пивоварня Зіберта». Визначено проблеми ефективності складування на ТОВ «Пивоварня Зіберта» та запропоновано можливі шляхи їх вирішення. Зроблено висновок, що тільки взаємодія усіх етапів логістичного процесу на підприємствах харчової промисловості може забезпечити оптимальний результат роботи всього складу.

The role of the warehouse as one of the divisions of the enterprise is investigated, for example one can see the full capacity of logistic solutions and logistic tools used. It is substantiated that modern warehouse logistics offers wide possibilities for optimization of work of the warehouse of the enterprise, and, accordingly - to minimize expenses and increase profitability of production activity. The logistics process in the warehouse is described. The components of the logistic process and the main logistics operations in the warehouses are highlighted, their interaction is shown. The peculiarities of organization of logistic processes at warehouses of food industry enterprises are considered. The implementation of the logistics process in the warehouse of "Zibert's Brewery" is investigated. The problems of warehouse efficiency at "Zibert's Brewery" were determined and possible ways of their solution were proposed. It is concluded that only the interaction of all stages of the logistic process at food industry enterprises can provide the optimal result of the entire work of the warehouse.

Т. М. Болгард. е. н., доцент, завідувач кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування, Університет імені Альфреда НобеляА. Є. Єгоровмагістр, Університет імені Альфреда Нобеля

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ТА ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

T. BolgarDoctor of Science (Economics), Assistant Professor, Head of the Department of International Finance, Accounting and Taxation, Alfred Nobel UniversityA. YegorovMaster, Alfred Nobel University

PROBLEMS OF THE FUNCTIONING OF THE TRADE AND CELLULAR-PAPER SECTOR OF ECONOMY OF UKRAINE

У статті досліджується сучасний стан та динаміка розвитку торговельного та целюлозно-паперового сектору економіки України. Автором розглянуто основні тенденції функціонування даних секторів економіки, у тому числі з опорою на статистичні дані та кризові явища в економіці. Розглянуто також проблеми функціонування торговельного та целюлозно-паперового секторів економіки, на основі чого було зроблено висновки стосовно негативних економічних явищ та прогалин в цих секторах. Автором запропоновано і подано кілька можливих пропозицій окремо для сфери торгівлі та окремо – для целюлозно-паперової сфери, які сприятимуть подальшому покращенню економічної ситуації.

The article examines the current state and dynamics of the development of the trade and pulp and paper sector of the Ukrainian economy. The author considers the main tendencies of functioning of these sectors of the economy, including those based on statistical data and crisis phenomena in the economy. The problems of functioning of the trade and pulp and paper sectors of the economy were also considered, based on which conclusions about negative economic phenomena and gaps in these sectors were made. The author proposed and submitted several possible proposals separately for the sphere of trade and separately - for the pulp and paper sector, which will contribute to further improvement of the economic situation.

Н. М. Краусд. е. н., доцент, провідний науковий співробітник відділу теорії економіки і фінансів Науково-дослідний фінансовий інститут, ДННУ “Академія фінансового управління”, м. КиївО. П. Голобородькок. е. н, доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики Полтавського національного технічного університету імені Юрія КондратюкаК. М. Крауск. е. н., економіст ООО “ВАРТІС”, м. Київ

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ АВАНГАРДНОГО ХАРАКТЕРУ РОЗВИТКУ

N. M. KrausDr.Sc. (Economics), docent, Leading Researcher of Department of Theory Economic and Finance Financial Research Institute SESE “Academy of Financial Management”, KyivO. P. GoloborodkoPh.D., docent, Associate Professor of the Department of Management and Logistics Poltava National Technical Yuri Kondratyuk UniversityK. M. KrausPh.D., Economist of LLC“VARTIS”, Kyiv

DIGITAL ECONOMY: TRENDS AND PERSPECTIVES OF THE ABANGARD CHANGE OF DEVELOPMENT

У статті досліджено та узагальнено характерні особливі тренди цифрової економіки. Розкрито зміст цифровізації. Встановлено, що впровадження цифрової економіки в Україні на початковому етапі має відбуватися одночасно за трьома наступними напрямами, а саме: технологічним, виробничим та інституційно-економічним.
Аргументовано, що цифрова епоха змінює підхід до ведення бізнесу, а також вимоги до використовуваних інформаційних технологій: систем управління маркетингом, продажами і сервісом; телефонії і мессенджерам; системам документообігу і управління персоналом; облікових систем і безлічі інших корпоративних додатків, а це в свою чергу вкотре доводить, що інституціональні зрушення в економіці в напрямі повної її цифровізації – це довгохвильовий перетворювальний процес соціально-економічного та авангардного характеру розвитку структурних одиниць, який проявляється в досягненні пікових показників інноваційного розвитку. Розкрито зміст новітніх цифрових продуктів та послуг (BioTech, NanoTech, BlockChain, RetailTech, FinTech, LegalTech, Digital-marketing, Grid-технології, GovTech, e-ID, TeleHealth, ePrescription, е-демократія, Digital-страхзування), які продукує цифрова економіка.
Зроблено висновок про те, що цифровому розвитку притаманні революційні зміни, а найважливішим результатом цифровізації, в сучасних умовах, є автоматизація послуг Такого роду перетворення характеризується нестійкістю, нестабільністю, “інноваційно-цифровими вибухами”, новітніми відкриттями, які діють за новими принципами.

Characteristic special trends of digital economy are explored and generalized in the article. The content of digitalization is revealed. It has been established that the introduction of digital economy in Ukraine at an initial stage should take place simultaneously in the following three directions, namely: technological, industrial and institutional-economic.
It is argued that digital era changes approach to doing business, as well as the requirements for used information technology: marketing management systems, sales and service; telephony and messengers; systems of document circulation and personnel management; accounting systems and many other enterprise applications, which in turn once again proves that institutional changes in the economy in direction of full digitalization is a long-wave transforming process of socio-economic and avant-garde character of the development of structural units, which manifests itself in reaching the peak indicators of innovative development.
The content of the latest digital products and services (BioTech, NanoTech, BlockChain, RetailTech, FinTech, LegalTech, Digital-marketing, Grid technology, GovTech, e-ID, TeleHealth, ePrescription, e-democracy, Digital-insurance), which produces digital economy are discovered.
It is concluded that digital development is characterized by revolutionary changes, and the most important result of digitalization, in modern conditions, is the automation of services. This kind of transformation is characterized by instability, “innovation-digital explosions”, the latest discoveries that operate on new principles.

О. І. Зорінадоктор економічних наук, професор, Український державний університет залізничного транспортуО. В. Сиволовськакандидат економічних наук, доцент, Український державний університет залізничного транспорту

ВИКОРИСТАННЯ AMBIENT-МАРКЕТИНГУ ЯК СУЧАСНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ МЕДІА ПРОСТОРІ

E. I. ZorinaDoctor of Economics, Professor, Ukrainian State University of Railway TransportE. V. SivolovskaPh.D., Associate Professor, Ukrainian State University of Railway Transport

APPLICATION OF AMBIENT-MARKETING AS A MODERN TECHNOLOGY OF MARKETING COMMUNICATIONS IN THE UKRAINIAN MEDIA SPACE

В статті досліджено та проаналізовано проблеми українського ринку рекламних послуг, проблеми підвищення ефективності засобів маркетингових комунікацій в умовах жорсткої конкуренції та ігнорування споживачем більшості рекламних звернень. Доведено, що в сучасних умовах існує деяка складність при розробці ефективної реклами, з точки зору привернення уваги та спонукання споживача на остаточне прийняття рішення про покупку. Доведено високу ефективність застосування нестандартних засобів маркетингових комунікацій, у тому числі, ambient - маркетингу, як сучасного, інноваційного і неформатного інструменту. Розглянуто переваги і недоліки ambient - маркетингу у порівнянні з традиційними засобами маркетингових комунікацій. Визначено специфіку та високу ефективність застосування заходів ambient - маркетингу, завдяки чіткому попаданню в цільову аудиторію. Доведено перспективність застосування нестандартних засобів маркетингових комунікацій на ринку рекламних послуг України, з метою створення іміджу бренду.

The article investigates and analyzes the problems of the Ukrainian advertising services market, the problems of increasing the effectiveness of marketing communications in the conditions of severe competition and the consumer ignoring the majority of advertising appeals. It is proved that in modern conditions there is some difficulty in developing effective advertising, in terms of attracting attention and motivating the buyer to make a final purchase decision. The high efficiency of non-standard means of marketing communications, including, ambient - marketing, as a modern, innovative and non-formatted instrument is proved. The advantages and disadvantages of ambient marketing are compared with traditional means of marketing communications. Specificity and high efficiency of using ambient - marketing tools are determined, due to a clear hit in the target audience. The prospects of using non-standard means of marketing communications in the market of advertising services of Ukraine, with the purpose of creating a brand image, are proved.

А. П. Макаренкод. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. ЗапоріжжяК. Д. Пугачмагістрант, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

УДОСКАНОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТОВАРІВ ТА ПОШУК ІНШИХ ШЛЯХІВ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

A. MakarenkoDoctor of Economics, Professor, Head of the Department of Accounting Analysis Taxation and Audit of Zaporizhzhya State Engineering Academy, ZaporozhyeK. Pugachmaster, Zaporizhzhya State Engineering Academy, Zaporozhye

THE IMPROVEMENT OF THE GOODS ACCOUNTING AND SEARCHING OTHER WAYS OF THEIR REALIZATION

Стаття присвячена новому підходу до реалізації товарів на підприємстві, запропоновано нові способи торгівлі товарами. З метою удосконалення обліку на підприємствах де є відділ Інтернет-торгівлі магазину запропоновано здійснити зміни у робочому плані рахунків підприємства до рахунку 28 «Товари».

The article is devoted to a new approach to the sale of goods at the enterprise, and offered new ways of trade in goods. In order to improve the accounting at the enterprises where there is a department of Internet trade of the store it is proposed to make changes in the working plan of the accounts of the enterprise to the account 28 "Goods".

Ю. М. Сафоновд. е. н., проф., Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри макроекономіки та державного управлінняГ. С. Григор'євк. е. н., доц., Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Y. SafonovDoctor of Economics, Professor, Academy of Economic Sciences of Ukraine State university "Kyiv National Economic University named Vadym HetmanH. S. HryhorievPhD in economics, Assessor Professor National University \"Kyiv-Mohyla Academy\", Kyiv

MECHANISM OF GOVERNMENTAL REGULATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC PROCESSES

У даній статті розглянуто формування механізму державного регулювання фінансово-економічних процесів. Досліджено сутність механізмів державного регулювання. Запропоновано сегментацію компонентів механізму державного регулювання фінансово-економічних процесів. Розроблено структуру механізму державного регулювання фінансово-економічних процесів з урахуванням сучасних умов глобалізації національної економіки.

This article the formation of the mechanism of state regulation of financial and economic processes is considered. The essence of mechanisms of state regulation is explored. The segmentation of the components of the mechanism of state regulation of financial and economic processes is proposed. The structure of the mechanism of state regulation of financial and economic processes taking into account the current conditions of globalization of the national economy has been developed.

О. Ю. Поповад. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки і маркетингу, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. ПокровськО. Ю. Томашевськак. е. н., доцент кафедри економічної теорії, державного управління та адміністрування, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. ПокровськД. І. Єрмольєвмагістрант кафедри міжнародної економіки і маркетингу, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Покровськ

ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ВИКОРИСТАННІ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЕВНОЇ БІОМАСИ

O. Yu. PopovaDoctor of Sciences (Economics), Professor, Head of the Department of International Economics and Marketing Donetsk National Technical University, PokrovskO. Yu. TomashevskaPh.D., associate professor of the Department of Economic Theory, Public Administration and Administration Donetsk National Technical University, PokrovskD. I. YermolievMaster of the Department of International Economics and Marketing Donetsk National Technical University, Pokrovsk

ECONOMIC PERFORMANCE OF ECOLOGICAL LOGISTIC PROCESSES IN THE USE OF ENERGY POTENTIAL OF WOOD BIOMASS

Виконано оцінку енергетичного потенціалу біомаси. Охарактеризовано валове споживання енергоресурсів в Україні з урахуванням покращення енергоефективності. Обґрунтовано доцільність запровадження екологістичного підходу в реалізації економічного потенціалу біомаси в Україні. Визначено місце та економічну роль деревної біомаси як джерела енергії у процесах виробництва в системі екологістики. Запропоновано схему побудови системи екологістичного процесу використання енергетичного потенціалу деревної біомаси замкнутого та відкритого типу на підприємстві. Уточнено зміст концептуальних положень економічного стимулювання ефективного використання енергетичного потенціалу деревної біомаси.

An estimation of the energy potential of biomass is performed. The gross consumption of energy resources in Ukraine is considered in the light of energy efficiency improvement. The feasibility of introducing an ecological logistic approach in realizing the economic potential of biomass in Ukraine is substantiated. The place and economic role of wood biomass as an energy source in the processes of production in the ecological system are determined. The closed and open type schemes of the use of wood biomass energy potential at the enterprise based on the ecological logistic are proposed. The content of the conceptual provisions of the economic stimulation of the effective use of the energy potential of wood biomass is specified.

Н. В. Резніковадоктор економічних наук, доцент, професор кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса ШевченкаО. А. Іващенкокандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку і аудитуО. І. Войтовичлікар

МОДЕЛІ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ ПОСЛУГ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ ТА ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

N. ReznikovaDoctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of KyivO. IvashchenkoPhD (Econ.), Associate Professor, Head of Department of Management of Foreign Economic Activity of National Academy of Statistics, Accounting and AuditO. VoitovychMD

COMPETITION MODELS AT THE MARKET FOR HEALTH CARE: THE PROBLEM OF UTILIZATION OF THE MEDICAL INDUSTRY CAPACITY AND ITS REGULATION IN TERMS OF GLOBALIZATION

У статті розглянуто ринок послуг з охорони здоров'я крізь призму конкуренції. Класифіковано ринок послуг з охорони здоров’я на: ринок медичних послуг, фармацевтичний ринок, ринок медичного обладнання, ринок науково-медичних розробок, ринок ноу-хау в галузі медицини, ринок праці медичних працівників, що дозволило ідентифікувати диверсифіковані моделі конкуренції на ньому. Перешкоди для входу, інформаційна асиметрія та економія на масштабі визначені як іманентні риси моделей конкуренції на ринку послуг з охорони здоров’я. Виокремлено напрямки регулювання ринків послуг з охорони здоров’я.

The market for health care is studied in the article through the prism of competition: The market for health care is classified into: the market for medical services, the market for medicines, the market for medical equipment, the market for medical research and development, the market for know-how in the medical field, the labor market of medical personnel, which allows for identifying diversified models of competition in it. Barriers for access, information asymmetry and economy on scales are defined as immanent features of competition models in the market in health care.

N. G. MetelenkoDoctor of Economics, Professor, Head of the Department "Finance, Banking and Insurance" Zaporizhzhya State Engineering AcademyV. V. FatyukhaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya State Engineering AcademyL. I. KirilovaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya State Engineering AcademyO. V. YarishkoCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya State Engineering Academy

PRACTICAL IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF FINANCIAL CONTROL IN LOSS-MAKING ENTERPRISE

Н. Г. Метеленкод. е. н., проф., завідувач кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування» Запорізької державної інженерної академіїВ. В. Фатюхак. е. н., доц., кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування» Запорізької державної інженерної академіїЛ. І. Кириловак. е. н., доц., кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування» Запорізької державної інженерної академіїО. В. Яришкок. е. н., доц., кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування» Запорізької державної інженерної академії

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ЗБИТКОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

In the article, as a result of the conducted research, the practical aspects of realization of the concept of financial controlling on the industrial enterprise of the electric power industry of Ukraine are highlighted. The use of financial controlling tools allowed to identify systemic problems in the enterprise by studying the trends of changes in key indicators of financial and economic activity. It is emphasized that the management potential of the enterprise is not flexible, and the competence of the highest level of management is not sufficient to address the strategic business needs and is aimed only at solving current production problems. The systemic financial problems that need to be addressed by adjusting the financial concept are identified and substantiated.

У статті, в результаті проведеного дослідження, висвітлено практичні аспекти реалізації концепції фінансового контролінгу на промисловому підприємстві електроенергетики України. Використання інструментарію фінансового контролінгу дозволило виявити системні проблеми в діяльності підприємства шляхом дослідження тенденцій змін ключових показників фінансово – господарської діяльності. Наголошено, що управлінський потенціал підприємства є не гнучкий, а компетенція вищого рівня менеджменту не достатня для вирішення стратегічних потреб бізнесу і спрямована лише на вирішення поточних виробничих завдань. Виявлено та обґрунтовано системні фінансові проблеми, що потребують вирішення шляхом коригування фінансової концепції.

Л. С. Селіверстовад. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

L. S. SeliverstovaPh. D., Professor, Professor of Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

DEVELOPMENT TENDENCIES AND PECULIARITIES OF FUNCTIONING OF THE POULTRY MARKET IN UKRAINE

В статті проаналізовано сучасний стан ринку продукції птахівництва в Україні. Проаналізовано фактори сприяння розвитку галузі та виявлено основні проблеми її розвитку та причини їх виникнення. Визначено певні перспективні напрями вирішення розглянутих проблем. Виявлено основні пріоритети для подальшого ефективного розвитку птахівничої галузі.

The article analyzes the current state of the poultry market in Ukraine. The factors contributing to the development of the industry are analyzed and the main problems of its development and their causes are revealed. Some promising directions of solving the problems considered are outlined. The main priorities for further effective development of the poultry industry are revealed.

К. І. Сєрєбрякд. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля м. СєверодонецькД. В. Заблодськааспірат Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

РОЗВИТОК МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НА ОСНОВІ УЗГОДЖЕНОСТІ ІНТЕРЕСІВ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

K. I. SieriebrakPh.D. in Technical Sciences, Associated Professor of Enterprise`s Economy Department, Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University, Severodonets`k cityD. V. ZablodskaInstitute of the NAS in Ukraine, city Kiev

DEVELOPMENT OF INTERREGIONAL COOPERATION ON THE BASIS INTERINSTITUTION OF INTEREST: THE EURO-INTEGRATION ASPECT

В статті подано результати аналізу розвитку міжрегіонального співробітництва на основі узгодженості інтересів з урахуванням євроінтеграційного аспекту. Визначено дві площини проблеми узгодження інтересів учасників міжрегіонального співробітництва. Розкрито зміст логічної послідовності пошуку ланцюжка узгодження взаємних інтересів регіонів-партнерів в ієрархії науково-практичних інструментів, які регулюють розвиток міжрегіонального співробітництва в умовах Євроінтеграції. Подано схему процесу узгодження цілей та інтересів учасників міжрегіонального співробітництва в умовах Євроінтеграції. Виокремлено вектори розвитку міжрегіонального співробітництва в залежності від: регіональної структури ввезення і вивозу товарів (послуг); швидкості інтеграційних процесів до ЕС; форми співпраці держави та регіонів.

The article presents the results of the analysis of the development of interregional cooperation on the basis of interests coherence taking into account the Euro-integration aspect. Two areas of problems of participant’s interest coordination in interregional cooperation are identified. The content of the logical sequence in search of the coordination chain of mutual interests among partner regions in the hierarchy of scientific and practical tools that regulate the development of interregional cooperation in the conditions of Euro-integration is disclosed. The scheme of the coordination process for the goals and interests of the interregional cooperation participants in the framework of Euro-integration is presented. Vectors of interregional cooperation development singled out depending on: regional structure of import and export of goods (services); speed of integration processes in the EU; forms of cooperation between the state and regions.

Л. О. Чорнад. е. н., проф., завідувач кафедри фінансів, оподаткування та торговельного підприємництва, Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва, УкраїнаО. В. Піщикаспірант, Хмельницький національний університет

КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ НАСЕЛЕННЯ

L. ChornaDoctor of Economics, Professor, Head of the Department of Finance, Taxation and Trade entrepreneurship, Vinnytsia Institute designing clothes and entrepreneurship, UkraineO. Pischikpostgraduate, Khmelnytsky National University

THE CONCEPT OF FORMING A STRATEGY IN PROVIDING HOUSING FOR THE POPULATION

Стаття містить результати дослідження щодо формування концепції створення стратегії забезпечення житлом населення. Потреба в житлі відноситься до числа первинних життєвих потреб людини і є однією з актуальних соціальних проблем. Аналіз відомих підходів до формування стратегії показав, що вони повинні бути доповнені інструментами вибору стратегічних пріоритетів та враховувати особливості розвитку будівельної галузі. При визначенні пріоритетів слід враховувати, що вибраний пріоритет передбачає відмову від іншого, особливо в умовах обмежених ресурсів. Такий підхід означає, що пріоритети повинні належати до найважливіших цілей у свілі стратегічного бачення місцевого розвитку, бути прозоро вимірюваними та зрозумілими.
Збільшення обсягів будівництва житла та вдале вирішення проблеми забезпечення населення житлом сприятиме як покращенню соціально-економічних показників розвитку країни, поліпшенню демографічних показників, так і позитивно відобразиться на добробуті населення. Процес формування політики житлового будівництва потребує раціонального використання економічного, людського, ресурсного потенціалу, що сприятиме підвищенню рівня життя населення. Сучасне бачення сфери забезпечення житлом населення полягає у створенні умов для реалізації права громадян на житло, розширення житлового будівництва з використанням різних джерел фінансування, поліпшення утримання і схоронності житлового фонду. Досягнення бачення буде здійснюватись за рахунок забезпечення динамічного розвитку будівельної індустрії та задоволення попиту населення на якісне доступне житло шляхом удосконалення існуючого та запровадження нового фінансово-інвестиційного механізму державної та місцевої підтримки будівництва (придбання) доступного житла.
Запропонована концепція формування і реалізації стратегії соціального розвитку території поділяється на два блоки – формування і реалізації стратегії, які включають вищеназвані етапи та запропоновано завдання і ресурси органам місцевих громад, що ініціюють розробку стратегії для своєї території.

The article contains the results of the study of the formation of the concept of the strategy of providing housing for the population. The need for housing is one of the primary human needs of life. This is an actual social problem. The analysis of known strategic management approaches has shown that the tools for choosing strategic priorities should be used. In addition, the peculiarities of the development of the construction industry should be taken into account. Prioritization involves choosing one and giving up the other. This is important in limited resources. This approach means that the priorities must belong to the most important goals of the strategic vision for the development of the territory. Priorities must have metrics to measure and be available.
The increase in housing construction and a successful solution to the problem of providing housing for the population will contribute both to improving the socio-economic indicators of the country's development, to improve demographic indicators, and will positively affect the welfare of the population. The process of building a housing policy requires the rational use of economic, human, resource potential. This will contribute to raising the standard of living of the population. The modern view of the sphere of providing housing for the population is the creation of conditions for the implementation of the right of citizens to housing, the expansion of housing construction using various sources of financing, improving the content and safety of the housing stock. Achievement of the vision will be achieved by ensuring the dynamic development of the construction industry and meeting the demand of the population for quality affordable housing. The concept is the basis for the development and implementation of a new financial-investment mechanism of state and local support for the construction (acquisition) of affordable housing.
The proposed concept for the formation and implementation of the strategy of social development of the territory is divided into two blocks. The first block is the formation of a strategy. The second block is the implementation of the strategy. The authors proposed a general concept, defined the objectives, resources and key stages of the strategy for their territory.

І. І. Рекуненкопрофесор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Сумського державного університету

СУЧАСНИЙ СТАН ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ЖИТЛА В УКРАЇНІ

Igor RekunenkoProfessor of Department of Finance, Banking and Insurance of Sumy State University

THE STATE OF MORTGAGE IN UKRAINE

В статті представлені результати аналізу стану іпотечного кредитування житла в України з виділенням ключових проблем, що не дозволяють іпотечному ринку розвиватися та підвищувати доступність власної нерухомості для громадян країни. Проаналізовано державний напрямок іпотечного кредитування з визначенням обсягів фінансування програм, що діють з залученням Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Вивчено стан банківського іпотечного кредитування житла в Україні з визначенням сучасних тенденцій розвитку такого напрямку та ключових проблем, що призводять до недоступності банківських кредитів для населення держави.
На основі визначених проблем функціонування банківського та державного напрямків іпотечного кредитування в Україні запропоновані напрямки щодо поліпшення ситуації та розвитку іпотечного ринку в Україні.

The article presents the results of the analysis of the state of mortgage lending in Ukraine with the allocation of key issues that prevent the mortgage market from developing and increase the availability of its own property for the citizens of the country. The state direction of mortgage lending has been analyzed, with the definition of the amount of financing of programs that operate with the involvement of the State Fund for the Promotion of Youth Housing. The state of bank mortgage lending in Ukraine has been studied, with the definition of current trends in the development of such a direction and identified key issues that lead to inaccessibility of bank loans for the population of the state.
Based on the identified problems of functioning of banking and state lines of mortgage lending in Ukraine, suggested directions for improvement of the situation and development of the mortgage market in Ukraine.

С. О. Перміновакандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, УкраїнаО. М. Савицькакандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, УкраїнаЯ. В. Омельченкобакалавр, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ЇХ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ

Svitlana O. PerminovaKandidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor of Department of Management, Department of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, UkraineOlena M. SavytskaPh.D., Associate Professor of Department of Management, Department of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, UkraineYana V. OmelchenkoBachelor of Department of Management, Department of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine

INCREASING OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF THEIR STRATEGIC DEVELOPMENT

У статті розглянуто конкурентоспроможність як пріоритетний економічний чинник функціонування промислових підприємств в мінливому зовнішньому середовищі. Проаналізовано фактори зниження та сприяння конкурентостійкості підприємства, врахування яких забезпечує конкурентні переваги організації. Приділено увагу методам аналізу конкурентних переваг, які дозволяють здійснити вимірювання й прогнозування конкурентоспроможності промислових підприємств, оцінити можливості зростання їх рівня конкурентоспроможності та дослідити найбільш вигідні напрями її підвищення. Зроблено акцент на необхідності розроблення індивідуальної ефективної стратегії суб’єктом господарювання, спрямованої на створення умов для розвитку та поліпшення конкурентної позиції підприємства у майбутньому. Досліджено процес управління конкурентоспроможністю та етапи реалізації функцій управлінської діяльності на усіх рівнях керуючої системи організації, що є необхідною умовою реалізації стратегії розвитку підприємства.

The article considers competitiveness as a priority economic factor of functioning of industrial enterprises in a changing external environment. The factors of reduction and promotion of the enterprise competitiveness are analyzed, the considering of which ensures the competitive advantages of the organization. Attention is paid to the methods of analyzing competitive advantages that allow measuring and forecasting the competitiveness of industrial enterprises, assessing the possibilities for increasing their competitiveness level, and exploring the most profitable directions for increasing it. The emphasis was placed on the need to develop an individual effective strategy by the enterprise aimed at creating conditions for the development and improvement of the company competitive position in the future. The process of management of competitiveness and stages of the implementation of management functions at all levels of the management system of the organization, which is a prerequisite for the implementation of the enterprise development strategy, is studied.

O. LytvynenkoCandidate of Economics, Associate Professor Department of Management and Public Administration Kharkov Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University Kharkiv

RISK MANAGEMENT IN THE CORPORATE GOVERNANCE SYSTEM

О. Д. Литвиненкок. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного управління, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету,м. Харків

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

The article proves importance and significance of effective risk management in the corporate governance system. The article describes separate factors of risk management of leading international enterprises and presents the main provisions of the international standards of risk management. The practice of risk management in companies is analysed, and the problems in the risk management system and their causes are identified. A comprehensive approach to the improvement of risk management system has been proposed.

Обґрунтовується важливість та значення ефективного ризик-менеджменту в системі корпоративного управління. У статті описуються окремі фактори управління ризиками провідних міжнародних підприємств. У статті представлено основні положення міжнародних стандартів ризик-менеджменту. Аналізується практика управління ризиками в компаніях, виявляються проблеми в системі ризик-менеджменту і причини виникнення. Запропоновано комплексний підхід в удосконаленні системи ризик-менеджмент.

В. В. Бугаск. е. н., професор кафедри бізнес-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївО. М. Науменкостудент магістрант кафедри бізнес-економіки Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА

V. BuhasDoctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Business Economics Kiev National University of Technology and DesignO. NaumenkoMaster, Kiev National University of Technology and Design

EMPLOYMENT POTENTIAL OF THE ENTERPRISE: ESSENCE AND STRUCTURE

Cтаття присвячен адослідженню існуючих наукових підходів щодо сутності поняття «трудовий потенціал підприємства». На основі багатоаспектного узагальнення існуючих наукових поглядів, було запропоноване авторське визначення поняття «трудовий потенціал». Розглянуто місце трудового потенціалу підприємства в системі наукових знань. Узагальнено існуючі наукові підходи до формування складових трудового потенціалу підприємства в залежності від рівня виробничих відносин та бгрунтована доцільність уніфікації структури трудового потенціалу підприємства відповідно до актуальної динамічності умов ринкового середовища. Також в статті розкрито сутність кожного її структурного елемента, що вирішальним чином впливає на функціонування підприємства та загалом на економічне зростання. Підкреслено необхідність зростання взаємоузгодженості між структурними елементами трудового потенціалу підприємства з метою підвищення ефективності управління ним.

The article is devoted to the study of existing scientific approaches to the essence of the concept of "labor potential of the enterprise". On the basis of a multidimensional generalization of existing scientific views, the author's definition of the concept of "labor potential" was proposed. The place of the labor potential of the enterprise in the system of scientific knowledge is considered. The existing scientific approaches to the formation of the components of the labor potential of the enterprise are generalized depending on the level of industrial relations and the justified feasibility of unification of the structure of the labor potential of the enterprise in accordance with the actual dynamics of the conditions of the market environment. Also, the essence of each of its structural elements is disclosed in the article, which decisively influences the functioning of the enterprise and, in general, economic growth. The necessity of increasing the interconnection between structural elements of the labor potential of the enterprise is emphasized in order to increase the efficiency of its management.

A. M. Безуск. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. КиївМ. Г. Чуйокмагістр кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

А. BezusPh.D., Associate Professor, Associate Professor of Management Department of Kyiv National University of Trade and Economics, UkraineM. ShuyokMaster of Management, Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine

THE STRATEGY OF IMPROVING THE INNOVATION ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

У дослідженні визначено, що однією з основних умов досягнення стабілізації економічної ситуації в Україні є розвиток інноваційно-орієнтованої економіки. При цьому важлива роль в інтенсифікації інноваційних процесів належить суб'єктам господарювання, які володіють ініціативністю, гнучкістю, здатністю швидко пристосовуватися до нових вимог ринку і можуть забезпечити більш результативне освоєння і випуск інноваційної продукції.

The study determined that one of the main conditions for achieving the stabilization of the economic situation in Ukraine is the development of innovation-oriented economy. At the same time, an important role in the intensification of innovation processes belongs to the subjects of management, who have the initiative, flexibility, ability to quickly adapt to new market requirements and can provide more effective development and production of innovative products.

Є. О. Діденкок. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївЮ. С. Моторнастудент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

E. А. DidenkoPh.D., associate professor of management department, Kyiv National University of Technology and Design, KyivY. S. Motornastudent, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

THE FEATURES OF FORMING OF INNOVATIONAL SECURITY OF THE ENTERPRISE

У статті досліджено сутність інноваційної безпеки підприємства та запропоновано її бачення. У роботі також представлено розуміння підсистем інноваційної безпеки підприємства та побудована їх ієрархія, що виступає базовою умовою для дослідження її стану. Також представлено модель управління інноваційною безпекою підприємства з виокремленням основних фаз.

The article explores the essence of the enterprise`s innovation security and proposes its vision. The paper also provides an understanding of the subsystems of the enterprise`s innovation security and constructs their hierarchy, which serves as the basic condition for studying its state. Also presented is a model for managing the company's innovation security with a distinction between the main phases.

С. Ю. Кулаковак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваВ. В. Копейкінастудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваО. М. Зотовазавідувач експлуатаційного відділення, Полтавський коледж нафти і газу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РЕКРУТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

S. KulakovаPh.D., Ass.Prof. of Department of Economics and enterprise management personnel, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaV. Kopeykinastudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaO. ZotovaHead of Operations Department, Poltava Oil and Gas College of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

THE MANAGEMENT OF PROCESS RECRUITING ON ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

У сучасному світі людина - ключовий ресурс будь-якої організації, від вибору якого буде залежати успішність та ефективність роботи співробітника і компанії в цілому. У даній статті розглянута одна з галузей HR-менеджменту - рекрутинг. Сьогодні велике значення приділяється пошуку кваліфікованих кадрів, які в повній мірі відповідають усім вимогам компанії, тому під впливом даного чинника склалося кілька тенденцій розвитку рекрутингових компаній, такі як складання повного списку вимог до кандидата, використання мобільних додатків і соціальних мереж для пошуку і залучення персоналу, а також підбір талановитих кандидатів по всьому світу. В якості ефективної роботи пошуку та підбору персоналу пропонується використовувати певний алгоритм процесу рекрутингу. Авторами було досліджено методи та види процесу рекрутингу, які функціонують на вітчизняних підприємствах, що використовують рекрутинг.

In the modern world, a person is a key resource of any organization, the choice of which will depend on the success and effectiveness of the employee and the company as a whole. This article is considered one of the branches of HR recruitment. Today, great importance is given to the search for qualified personnel, fully meet all the requirements of the company, so the influence of this factor has developed several trends of recruitment companies, such as drawing up a complete list of requirements to the candidate, the use of mobile applications and social networking sites to find and attract staff, as well as the selection of all talented candidates in the world. For effective job of finding and recruiting staff, it is suggested to use a certain recruiting process algorithm. The authors were investigated the methods and types of recruiting process that operate in domestic enterprises that use recruiting.

В. Г. Лежепьоковакандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, УкраїнаА. В. Лавриненкомагістрант кафедри міжнародних економічних відносин Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПІДПРИЄМСТВА-СУБ’ЄКТА ЗЕД

V. LezhipokovaPhD in Economics, associate professor, associate professor of the International Economic Relations Department of Kyiv National University of Trade and Economic, Kiev, UkraineA. LavrynenkoGraduate student of the International Economic Relations Department of Kyiv National University of Trade and Economic, Kiev, Ukraine

THEORETICAL AND METHODICAL BASES OF MATERIAL AND TECHNICAL MAINTENANCE MANAGEMENT OF ENTERPRISE-SUBJECT OF FEA

У статті досліджено існуючі підходи до сутності матеріально-технічного забезпечення. Виявлено, що єдиного бачення сутності даного поняття в науковій літературі не існує і окремі вчені розглядають його як процес, інші – як вид господарської діяльності чи сукупність інструментів та засобів, що дозволяють забезпечувати потреби підприємства. Визначено особливості управління матеріально-технічним забезпеченням підприємств-суб’єктів ЗЕД. Виявлено, що попри те, що за своєю суттю даний процес для компаній, які працюють лише на внутрішньому ринку, та для компаній, які здійснюють ЗЕД, є подібним, для успішного управління матеріально-технічним забезпеченням підприємств-суб’єктів ЗЕД необхідним є врахування більшої кількості факторів для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Систематизовано підходи до оцінки ефективності управління матеріально-технічним забезпеченням та виявлено, що оптимальним є використання з цією метою показників ділової активності та рентабельності , а також розрахунок показників ефективності імпорту за умови придбання ресурсів на зовнішніх ринках.

The article explores existing approaches to the essence of material and technical support. It has been revealed that there is no single vision of the essence of this concept in the scientific literature and individual scientists see it as a process, others as a kind of economic activity or a set of tools that allow to meet the needs of the enterprise. Specific features of management of material and technical support of enterprises-subjects of foreign economic activity are determined. It was found out that despite the fact that this process is similar for companies that work only in the domestic market and for companies engaged in foreign economic activity, for successful management of material and technical support of enterprises-subjects of foreign economic activity it is necessary to take into account a greater number of factors for making informed management decisions. The approaches to the evaluation of the effectiveness of material and technical support management have been systematized and it is revealed that the use of indicators of business activity and profitability for this purpose is optimal, as well as calculation of import efficiency indicators if resources are acquired in foreign markets.

І. О. Мельникк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. МиколаївО. В. Бердніковамагістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ І ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

I. O. MelnikCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Enterprise Economics, Mykolaiv National Agrarian University, MykolaivO. V. Bernikovagraduate student, Nikolayev National Agrarian University, Mykolaiv

CONTEMPORARY TRENDS IN THE FORMATION OF THE LABOR MARKET AND EMPLOYMENT OF UKRAINE'S POPULATION

В статті систематизовано сучасні негативні тенденції формування та розвитку ринку праці. Надано характеристику рівня зайнятості та економічнї активності населення України з розподілом за статтю та віковими категоріями, структура зайнятості та причини безробіття. На основі проведеної оцінки встановлено, що проблемою в Україні залишається значний професійно-кваліфікаційний дисбаланс на ринку праці. Проведені дослідження довели, що основними причинами такого дисбалансу є структурні диспропорції в національній економіці, зміни статево-вікової структури населення, відсутність механізму забезпечення наступності поколінь за окремими професіями. Доведено, що оптимізація організаційно-управлінських підходів механізму регулювання ринку праці має здійснюватися на основі комплексного законодавчого, нормативно-правового, організаційного та інформаційного забезпечення шляхом взаємодії саморегулювання, державного й договірного регулювання ринку праці, реформування служби зайнятості, модернізації засад надання соціальних послуг.

The article systematizes the current negative trends in the formation and development of the labor market. The description of the level of employment and economic activity of the population of Ukraine, broken down by sex and age categories, employment structure and causes of unemployment are given. On the basis of the conducted assessment it was established that the problem in Ukraine remains a significant professional-qualification imbalance in the labor market. Studies have shown that the main causes of such an imbalance are structural disproportions in the national economy, changes in the gender-age structure of the population, the lack of a mechanism for ensuring the continuity of generations in individual professions. It is proved that optimization of organizational and managerial approaches to the mechanism of regulation of the labor market should be carried out on the basis of comprehensive legislative, regulatory, organizational and informational support through interaction of self-regulation, state and contractual regulation of the labor market, reformation of the employment service, modernization of the principles of the provision of social services.

И. А. Севидовак. э. н., доцент кафедры прикладной экономики и международных экономических отношений, Харьковский национальный аграрный университет им. В.В. Докучаева., г. Харьков

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОВОЩЕВОДСТВА В АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

I. O. SevidovaPhD (Econ.), Docent, Department of Economics of Kharkiv National Agrarian University named after V.V.Dokuchajev

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL VEGETABLE GROWING IN AGRARIAN ENTERPRISES

В статье рассмотрены особенности развития овощеводства в Украине. Установлено влияние внутренних и внешних факторов на эффективность развития отрасли. Показаны основные тенденции и динамику развития овощеводства. Исследованы главные факторы, влияющие на изменение объёмов производства овощной продукции с учетом современной конъюнктуры рынка овощей в Украине. Определены элементы стратегии развития овощеводческой отрасли сельского хозяйства Украины.

The article examines the features of development of vegetable growing in Ukraine. The influence of internal and external factors on the effectiveness of the development of the industry was determined. The main tendencies and dynamics of vegetable growing development were presented. The main factors influencing the change in vegetable production volumes were researched considering current conjucture of the vegetable market in Ukraine. The elements of development strategy for the vegetable growing industry in Ukrainian agriculture were determined.

О. В. Гамовак. е. н., доцент кафедри ОАОАІ. А. Козачокст. викладач ОАОАО. С. Марченкомагістр,кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТА АУДИТ СТАНУ ТА РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. GamovaCandidate of economic sciences, Assistant professorof the Chair of Accounting and Auditing of State Engineering Academy of ZaporozhyeI. KozachokSenior Lecturer, Department of Accounting and Auditing ofState Engineering Academy of ZaporozhyeO. S. Marchenkomaster of Zaporizhzhia State Engineering Academy

FORMULA ACCOUNTING SYSTEM AND AUDIT STATUS AND MOVEMENT OF FIXED ASSETS IN THE ENTERPRISE

В стaтті визнaченo мету, зaвдaння, oб’єкти і зaпрoпoнoвaнo метoдику aудиту oснoвних зaсoбів, викoристaння якoї сприятиме пoдaльшoму впoрядкувaнню системи бухгaлтерськoгo oбліку oснoвних зaсoбів тa прoцесу їх aудиту нa підприємстві. У дoслідженні рoзглянуті теoретичні зaсaди прoведення aудиту стану тa руху oснoвних зaсoбів.
Рoзкритo прoблемні питaння метoдики внутрішньoгo aудиту oснoвних зaсoбів. Виділені oснoвні нaпрями тa етaпи aудиту oснoвних зaсoбів нa підприємстві.

The article defines the purpose, objectives, objects and the method of audit of fixed assets, the use of which will further streamline accounting of fixed assets and the process of auditing the company. In a study of the theoretical foundations of the audit receipt and movement of fixed assets.
Solved issues internal audit methodology assets. The basic directions and stages of audit of fixed assets in the enterprise.

В статье опеределены цели, задачи, объекты и предложена методика аудита основных средств, использование которой способствует дальнейшему упорядочению системы бухгалтерского учета основных средств и процессу их аудита на предприятии. В исследовании рассмотрены теоретические основы проведения аудита состояния и движения основных средств.
Раскрыты проблемные вопросы методики внутреннего аудита основных средств. Выделены основные направления и этапы аудита основных средств на предприятии.

В. В. Бугаскандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайнуМ. А. Самійленкомагістр кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну

РЕАЛІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ І ІНОЗЕМНИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. V. BugasCandidate of Economic Sciences, docent, docent the Department of Management Kyiv National University of Technology and DesignM. A. SamiilenkoMaster the Department of Management of Kyiv National University of Technology and Design

REALITIES OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF HOME-MADE AND FOREIGN ENTERPRISES

В статті розглядаються проблеми діяльності вітчизняних та іноземних підприємств у виході на зовнішні ринки що сприяють пристосуванню економіки до системи світових господарських відносин та формуванню економіки відкритого типу. Також розглянули негативні чинники, що впливають на зовнішньоекономічну діяльність підприємств та стримують його розвиток, визначили головні проблеми а саме – неефективність системи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності,відсутність стратегічного й маркетингового підходів в управлінні підприємством . Враховуючи цілі комплекси проблем, які стоять перед розвитком зовнішньоекономічної діяльності підприємства визначили основні причини, які можуть стримувати зростання українського експорту. Та запропонували комплекс дій який має забезпечити швидкий розвиток зовнішньоекономічної діяльності, експортно-орієнтованих галузей економіки та підприємств України в цілому. Та виходячи з проведеного аналізу зробили висновки що для вітчизняних та іноземних підприємств зовнішньоекономічна діяльність є дуже важливою і невід'ємною сферою господарської діяльності яка при ефективному використанні всього комплексу сучасних методів і форм міжнародного бізнесу здатна позитивно впливати на ефективність виробництва, його технічний рівень, якість продукції, що виробляється.

In this article the problems of domestic and foreign enterprises in the output on foreign markets that promote adaptation of the economy to the system of world economic relations and the formation of an open-ended economy are considered. Also considered the negative factors that affect the foreign economic activity of enterprises and hinder its development, and also identified the main problems, namely, the ineffectiveness of the management system of foreign economic activity, the lack of strategic and marketing approaches in the management . Taking into account the whole complex of problems faced by the development of foreign economic activity, has identified the main reasons that could hold back the growth of Ukrainian exports. Proposed a range of actions that should ensure the rapid development of foreign economic activity, export-oriented industries and enterprises of Ukraine as a whole. On the basis of the analysis, it was concluded that for domestic and foreign enterprises, foreign economic activity is a very important and indispensable sphere of economic activity, which, when effectively using the whole complex of modern methods and forms of international business, can positively influence the efficiency of production, its technical level, quality of production, produced.

В. А. Євтушенкокандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків, УкраїнаН. Я. Василечкомагістрант спеціальності «Маркетинг» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СКЛАДАННЯ СЕМАНТИЧНОГО ЯДРА САЙТУ

Viktoriia YevtushenkoPh.D., Associate Professor of the Department of Marketing and Management of Foreign Economic Activity, Kharkiv National University named after V.N. Karazin, Kharkiv, UkraineNataliia VasylechkoMaster of specialization \"Marketing\" of Kharkiv National University named after V. N. Karazin, Kharkiv, Ukraine

CURRENT TRENDS FOR THE SEMANTIC NUCLEGE OF THE SITE

В статті визначено семантичне ядро сайту, цілі його розробки та фактори, які слід враховувати для просування сайту в топові позиції пошукових систем та налаштування контекстної реклами. Авторами обґрунтовано два підходи для розробки семантичного ядра, які базуються на цілях просування сайту та маркетинговому бюджету.
В статті досліджено алгоритми для ручного угруповання пошукових запитів на основі пошукової видачі. Представлено класифікацію видів пошукових запитів за частотністю, конкурентністю та типами ключових слів й надано їм характеристику. На основі аналізу цих даних авторами запропоновано оптимальний підхід до пошукового просування і складання ключових слів для пошукових запитів. При запропонованій структурі семантичного ядра сайту наявне широке охоплення та максимальна концентрація потенційних споживачів без перевитрат маркетингового бюджету. Проведена оцінка сервісів для складання семантичного ядра сайту, їх функціональність, переваги та недоліки.
В статті розроблено ефективний покроковий алгоритм складання семантичного ядра сайту, надані рекомендації для кожного етапу його розробки.

The article defines the semantic core of the site, the goals of its development, and factors that should be taken into account in order to promote the site in the top positions of search engines and the setting of contextual advertising. The authors substantiate two approaches for the development of the semantic core, which are based on the purpose of promotion of the site and marketing budget.
In the article algorithms for manual grouping of search queries on the basis of search output are investigated. Classification of types of searches by frequency, competition and types of keywords is presented and characteristic given to them. On the basis of analysis of these data, the authors proposed the optimal approach to search promotion and compilation of keywords for search queries. With the proposed structure of the semantic core of the site there is a broad reach and maximum concentration of potential consumers without over-spending on the marketing budget. The evaluation of services for compilation of the semantic core of the site, their functionality, advantages and disadvantages is conducted.
In the article an effective step-by-step algorithm for compiling the semantic core of the site is developed, recommendations are given for each stage of its development.

Є. Є. Дмитрієвк. е. н., асистент кафедри міжнародної економіки, ННІБТ «УАБС», м. СумиВ. В. Ожеховськиймагістрант кафедри міжнародної економіки, ННІБТ «УАБС», м. Суми

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

E. E. DmitrievCandidate of Economic Sciences, Assistant Professor at the Department of International Economics, Academic and Research Institute of Business Technologies “Ukrainian Academy of Banking”, SumyV. V. OzhekhovskyiUndergraduate at the Department of International Economics, Academic and Research Institute of Business Technologies “Ukrainian Academy of Banking”, Sumy

WAYS TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF PERSONNEL MANAGEMENT AT AN EXPORT-ORIENTED ENTERPRISE

Персонал – це справжня цінність для будь-якого підприємства. Керівники підприємств переконалися у важливості питань управління персоналом, адже при правильній організації управління персоналом, підприємство може отримати вагому конкурентну перевагу на вітчизняному та міжнародному ринку. А добре підібраний персонал, команда однодумців здатні реалізувати завдання, що стоять перед підприємством, що провадить експортну діяльність.

The staff is a true value for any enterprise. The managers of the enterprises were convinced of the importance of the issues of personnel management, because with the proper organization of personnel management, the company can gain a significant competitive advantage in the domestic and international markets. A well-chosen staff, a team of like-minded people can realize the tasks facing the enterprise that conducts export activities.

О. А. Криклійк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету, м. СумиТ. О. Трембамагістрант, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС», Сумського державного університету, м. Суми

АНАЛІЗ ВИТРАТ БАНКІВ УКРАЇНИ ТА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЇХ ФОРМУВАННЯ

О. А. KrykliyPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of finance, banking and insurance, Academic and Research Institute of Business Technologies «Ukrainian Academy of Banking» of Sumy State University, SumyT. O. TrembaMaster, Academic and Research Institute of Business Technologies «Ukrainian Academy of Banking» of Sumy State University, Sumy

ANALYSIS OF THE COSTS OF UKRAINIAN BANKS AND FACTORS AFFECTING THEIR FORMATION

У статті визначено необхідність дослідження сучасного стану та рівня витрат у банках України. Проаналізована їх структура та динаміка в Україні в післякризовий період. Здійснений сегментний аналіз основних статей витрат банків України та визначені ключові фактори, що чинили вплив на їх рівень.

The article determines the necessity of studying the current state and level of expenses in banks of Ukraine. Analyzed their structure and dynamics in Ukraine in the post-crisis period. A segmental analysis of the main articles of expenditures of Ukrainian banks was carried out and key factors influencing their level were identified.

Л. Ю. Мельниккандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ СТРУКТУРНИХ ЗМІН АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

L. MelnykPhD in Economics, associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Uman national University of horticulture, Uman

FORECASTING INDICATORS OF STRUCTURAL CHANGES IN THE AGRARIAN ECONOMY DURING THE FORMATION OF THE KNOWLEDGE ECONOMY

У статті здійснено прогнозування показників складових економіки знань аграрної сфери України за допомогою моделі поліноміальної регресії та моделі авторегресії. Проведене прогнозування відображає напрями динаміки зміни показників на найближчі п’ять років.

The article presents the forecasting performance of the components of the knowledge economy of the agrarian sector of Ukraine using the model of polynomial regression and autoregression models. Conducted forecasting reflects the direction of change of indicators over the next five years.

В. В. Добрянськак. т. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваЄ. М. Максименкостудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваЛ. С. Шевельовастудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМУНІКАЦІЙ ПРИ ПЛАНУВАННІ ТА ПРОВЕДЕННІ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ

V. V. Dobryanskayacandidate of technical sciences, associate professor, department of international economics and marketing, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, PoltavaE. M. MaksymenkoStudent, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, PoltavaL. S. ShevelovaStudent, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava

MARKETING RESEARCH ON THE EFFECTIVENESS OF COMMUNICATIONS IN PLANNING AND CONDUCTING AN ADVERTISING CAMPAIGN

Стаття присвячена теоретичному та практичному дослідженню методів оцінки ефективності засобів маркетингових комунікацій за допомогою проведення анкетного опитування. Для збору даних, потрібних для аналізу, проведено анкетне опитування споживачів, використані підходи з визначення показників «Частка розуму, частка серця» та метод «Схованок». За результатами дослідження сформульовано практичні висновки для планування рекламної кампанії ПАТ «Фірма Полтавпиво». За даними опитування можна зробити висновки про те, що ПАТ «Фірма Полтавпиво» має досить значну ступінь впізнаваності серед споживачів міста Полтави, що складає 52%, але у порівнянні з конкурентами це – слабка позиція. Оцінюючи окремі засоби реклами, можна зробити висновок, що більшість респондентів, а саме 68%, звертають увагу на POS-матеріали, які розміщенні на місцях продажу (плакати, брошури, листівки). Саме ці комунікаційні засоби доцільно посилити для стимулювання збутової діяльності підприємства.

The article is devoted to theoretical and practical research of methods of evaluation of the effectiveness of marketing communications tools by conducting a questionnaire survey. To collect data necessary for analysis, a questionnaire survey of consumers was conducted, approaches were used to determine the indicators of "Mind share, heart share" and the method "Hidden". The results of the study formulated practical conclusions for planning the advertising campaign of ПАТ «Фірма Полтавпиво». According to the survey, it is possible to conclude that ПАТ «Фірма Полтавпиво» has a rather significant degree of recognition among consumers of the city of Poltava, which is 52%, but compared with competitors it is a weak position. When evaluating individual means of advertising, we can conclude that the majority of the respondents, namely 68%, pay attention to POS-materials placed on the ground (posters, brochures, leaflets). It is these communication tools appropriate to strengthen to stimulate sales activities of the enterprise.

В. А. Свічкарьк. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ОСОБЛИВОСТІ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ГЛОБАЛЬНИХ ЛОГІСТИЧНИХ МЕРЕЖАХ ПОСТАВОК

V. A. SvichkarCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of the International Economics and Marketing Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

FEATURES OF CUSTOMS REGULATION IN NATIONAL AND GLOBAL LOGISTICS SUPPLY NETWORKS

У статті автором розглянуті особливості митного регулювання в умовах глобалізації. Митне регулювання в сучасних економічних умовах набуває особливого значення. З одного боку, воно є функцією держави, яка має захистити внутрішніх товаровиробників від іноземних конкурентів. Але з іншого боку, митне регулювання набуває значних трансформаційних змін в залежності від ступеню інтеграції країни у світовій економічний простір.
Метою статті є аналіз особливостей митного регулювання в рамках національних та глобальних логістичних мереж поставок.
В статті зазначено, що в сучасних умовах митне регулювання може стикнутися з рядом протиріч та загроз. Дані протиріччя призводять до певних суперечностей між інтересами митних органів, які представляють державу, та національними бізнес-структурами.
За територіально-географічною ознакою доцільно виділити національні (внутрішні) та глобальні (міжнародні) мережі логістичних поставок. Національні мережі поставок обмежені територією одної держави. Глобальні мережі поставок не обмежені рамками однієї держави, різні ланки такої мережі можуть знаходитися на території однієї і більше країн. Це значно змінює підходи у митному регулюванні. Специфіка митного регулювання у глобальних мережах поставок пов’язана з використанням норм як національного, так і наднаціонального митного контролю.
Як висновок, зазначено, що особливості здійснення митного регулювання в глобальних логістичних мережах поставок залежать, в першу чергу, від ступеня інтеграції країн. Можливі три варіанти митного регулювання в рамках глобальних мережах поставок: за умов відсутності економічної інтеграції, в умовах дії зони вільної торгівлі, за умов створення єдиного митного простору. Так, при створенні зони вільної торгівлі та митного союзу митні процедури значно спрощуються. Зростаючий об’єм торгівлі, посилення загрози міжнародного тероризму та міжнародної організованої злочинності потребують ефективної національної та міжнародної взаємодії між державними службами та представниками бізнесу. Це може бути досягнене саме через формування зон вільної торгівлі та митних союзів, що сприяє вирішенню проблеми подолання логістичних ризиків спільними зусиллями країн.

In the article the author considers the features of customs regulation in the conditions of globalization. Customs regulation in today's economic conditions has particular importance. On the one hand, it is a function of the state, which has to protect domestic producers from foreign competitors. But on the other hand, customs regulation acquires significant transformational changes depending on the degree of country integration into the world economic space.
The purpose of the article is to analyze the peculiarities of customs regulation within the framework of national and global logistic supply networks.
The article states that in modern conditions, customs regulation can face a number of contradictions and threats. These contradictions lead to certain conflicts between the interests of the customs authorities representing the state and national business structures.
By geographical feature, it is expedient to allocate national (internal) and global (international) networks of logistic deliveries. National supply networks are limited to one state. Global supply networks are not limited to one state, and different parts of this network may be located in one or more countries. It significantly changes the approaches to customs regulation. Specifics of customs regulation in global supply networks are related to the use of norms of both national and supranational customs control.
As a conclusion, it is noted that the peculiarities of the implementation of customs regulation in global logistics supply networks depend, first of all, on the degree of countries’ integration. There are three options for customs regulation within the framework of global supply networks: in the absence of economic integration, under the conditions of the free trade zone, in the conditions of the single customs space. So, under creating a free trade zone and a customs union, customs procedures are much simplified. The growing volume of trade, the growing threat of international terrorism and international organized crime require effective national and international interaction between public services and business representatives. It can be achieved precisely through the formation of free trade zones and customs unions, which contributes to solving the problem of overcoming logistic risks by joint efforts of countries.

Л. Б. Самойленкок. е. н., доцент кафедри фінансів ПВНЗ «Бориспільського інституту муніципального менеджменту при Міжрегіональній Академії управління персоналом»

МОЖЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ BIG DATA ВІТЧИЗНЯНИМИ КОМПАНІЯМИ

Lesya SamoylenkoPh.D., associate professor of Department of Finance «Borispolskuy institution municipal Management at the Interregional Academy of Personnel Management»

OPPORTUNITIES AND PROBLEMS OF USING BIG DATA TECHNOLOGIES BY DOMESTIC COMPANIES

Автором розглянуто поняття big data та перспективи розвитку цієї технології. Наведено приклади використання big data. Досліджено джерело цінності big data. Проаналізовано досвід зарубіжних компаній. Проведено аналіз перспектив щодо впровадження технологій big data для українських компаній та розвитку ринку послуг, який ґрунтується на застосуванні великих даних. Проаналізовано застосування технології big data на основі моделі 4P.

The author considers the concept of big data and the prospects for the development of this technology. Examples of using big data are given. The source of value big data is investigated. The experience of foreign companies has been analyzed. The analysis of the prospects for the introduction of big data technologies for Ukrainian companies and the development of the services market, based on the application of big data, was carried out. The application of big data technology based on 4P model has been analyzed.

О. П. Хаєцькак. е. н., старший викладач кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університетМ. В. Вертелецькийстудент 3 курсу факультету економіки та підприємництва, Вінницький національний аграрний університет

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ВВП УКРАЇНИ ТА ІНШИХ КРАЇН СВІТУ

Olga KhaietskaCandidate of Economic Sciences,Senior Lecturer of Economics Department, Vinnytsia National Agrarian UniversityMykhailo VerteletskyiStudent of the third year of study,Vinnytsia National Agrarian University

ANALYSIS OF GDP DYNAMICS IN UKRAINE AND OTHER COUNTRIES OF THE WORLD

В статті наведено динаміку змін валового внутрішнього продукту в Україні та інших країнах світу, протягом аналізованого періоду. Досліджено прогнозовані зміни показника ВВП в Україні здійсненні різними міжнародними організаціями. Відображено сучасний стан рівня ВВП України в порівнянні з іншими країнами. Висвітлено зміст макроекономічних процесів, що визначають сучасний економічний стан України. Здійснено порівняння показника ВВП України з показниками країн світу та відображено відставання макропоказників нашої країни від передових країн світу. Досліджено основні причини негативних змін обсягів ВВП в Україні, наведено обґрунтовані напрямки розв’язання ситуації, що склалася в країні, запропоновано шляхи зростання темпів приросту ВВП, спираючись на досвід інших країн.

The article presents the dynamics of changes in the gross domestic product in Ukraine and other countries of the world during the analyzed period. The projected changes of the GDP index in Ukraine carried out by various international organizations are investigated. The current state of Ukraine's GDP is compared with other countries. The content of macroeconomic processes that determine the current economic status of Ukraine is highlighted. The comparison of the GDP of Ukraine with the indexes of the countries of the world is made and the lagging of the macroindicators of our country from the advanced countries of the world is displayed. The main causes of the negative changes in GDP volumes in Ukraine are investigated, grounded directions of solving the situation in the country are presented, the ways of increase of GDP growth rates based on the experience of other countries are suggested.

П. І. Безуск. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївЛ. О. Шатненкостудентка кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ЕВОЛЮЦІЯ ПРИНЦИПІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

P. BezusPh.D., Associate Professor, Associate Professor of Management Department of Kiev National University of Technology and DesignL. ShatnenkoStudent Department of Management, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

THE EVOLUTION OF PRINCIPLES OF CORPORATE MANAGEMENT

У статті досліджено теоретичні питання розвитку корпоративного управління в сучасній економіці. Розглянуто зарубіжні та українські принципи корпоративного управління, а також за часів класичної школи управління. Проведено практичний аналіз на прикладі банків України та японської автомобілебудівної корпорації: «Toyota Motor Corporation».

The article explores the theoretical issues of corporate governance in the modern economy. It has been considered the foreign and Ukrainian corporate governance principles and some principles of the classical school of management. The article has a case study conducted on the example of Ukrainian banks and the Japanese automobile Corporation: "Toyota Motor Corporation".

Р. Н. Стрельниковк. э. н., доцент, докторант кафедры учета, финансов и экономической безопасности, Донецкий национальный технический университет

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕАЛЬНЫХ СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

R. M. Strielnikovdoctor of philosophy, associate professor, doctoral candidate of the department of accounting, finance and economic safety, Donetsk National Technical University

POSSIBILITIES OF THE USE OF CRYPTOCURRENCIES FOR INVESTMENTS IN THE REAL SECTORS OF ECONOMY OF UKRAINE

В статье рассмотрены этапы эволюции финансовых инструментов и расчетов. Доказано, что американский доллар в качестве мировой валюты себя уже исчерпал. Определенно, что появление криптовалют является требованием времени. Рассмотрены основные этапы развития криптавалют, технические параметры их эмиссии и обращения. Разработана наглядная схема алгоритма проведения транзакций с криптовалютами в системе блокчейн. Проанализирован мировой опыт использования криптовалют в расчетных операциях. Изучены особенности обращения криптовалют в нормативно-правовом поле экономики Украины. Сделано заключение о необходимости создания законных возможностей по инвестированию криптовалют в объекты реальных секторов экономики, что позволит предоставить им статус ликвидных активов.

In the article the stages of evolution of financial instruments and calculations are considered. It is well-proven that the American dollar as world currency exhausted itself already. Certainly, that appearance of cryptocurrencies is the requirement of time. The basic stages of development of криптавалют, technical parameters of their emission and appeal, are considered. The evident chart of algorithm of realization of transactions is worked out with cryptocurrencies in the system of blockchain. World experience of the use of cryptocurrencies is analysed in calculation operations. The features of appeal of cryptocurrencies are studied in the normatively-legal field of economy of Ukraine. Concluded about the necessity of creation of legal possibilities on investing of cryptocurrencies in the objects of the real sectors of economy, that will allow to give status of liquid assets to them.

В. І. Дмитрівкандидат економічних наук, доцент кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, Україна

ВЕКТОРИ ПРОТИДІЇ МИТНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ Й СВІТІ

V. DmytrivPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Tax and Fiscal Policy Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine

COUNTERACTION VECTORS OF CUSTOMS CRIMINALITY IN UKRAINE AND THE WORLD

В сучасній економіці України зберігається тенденція щодо зростання рівня порушення митних правил та ввезення контрабандних товарів, що створює реальну загрозу економічній безпеці держави. Особливу небезпеку представляє контрабандне ввезення та вивезення таких предметів, як наркотичні засоби, зброя, сигарети, культурні цінності, тому що виникли високоорганізовані транснаціональні ринки, пов'язані з контрабандою цих товарів.
У статті проведено дослідження чинників, загроз та індикаторів митної злочинності, проаналізовано економічні втрати держави від здійснення митних злочинів, а також запропоновано шляхи розвитку системної боротьби із злочинністю в митній сфері. Досліджено економічні втрати держави від здійснення митних злочинів. Проведено оцінку обсягів нелегальної економічної діяльності в Україні та світі, а також досліджено зарубіжний досвід щодо забезпечення митної безпеки та запропоновано шляхи розвитку системи боротьби із злочинністю в митній сфері.

In the modern Ukrainian economy, the tendency for the increase of the level of customs rules’ violation and the import of contraband goods is preserved. This poses a real threat to the economic security of the state. The clandestine import and export of such items as narcotics, weapons, cigarettes and cultural property represent a particular danger, since well-organized transnational markets connected with the contraband of these goods have arisen.
The article investigates the factors, threats and indicators of customs crime, analyzes the economic losses of the state from the perpetration of customs crimes, as well as suggests the development ways of systemic fight against criminality in the customs sphere. The economic losses of the state from the perpetration of customs crimes are examined. The volumes of illegal economic activities in Ukraine and the world are rated. This article also investigated foreign experience of customs security ensuring and proposes the ways of the development of the systemic fight against criminality in the customs sphere.

О. О. Кімк. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, докторант кафедри економічної теорії та економічних методів управління Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

МОДЕЛЬ ОДИНИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ АГРЕГОВАНОГО РИНКУ

O. O. KimPhD, associated Professor Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics doctoral student V. N. Karazin Kharkiv National University

AGGREGATED MARKET UNIT ECONOMY MODEL

В статті зображена модель одиничної економіки агрегованого ринку. Модель є результатом дослідження у сфері розподілу доходів. Вона основана на моделях «виробництво-розподіл» та «дохід-споживання», які було сформульовано в попередніх дослідженнях. Структура моделі включає два сектора: виробництва та вторинного перерозподілу. До сектора виробництва відносяться функції мотивації, керівництва, навчання та пошуку інформації, функція відволікання та концентрації. У сектор вторинного перерозподілу входять: податкова функція формування бюджету, теоретична оцінка корисності суспільних благ, індивідуальна корекція оцінки корисності суспільних благ, оцінка доступності та трансакційних витрат у індивідуальній корекції, оцінка симетричності інформації та функція ренти, мотивації та демотивації до поведінки, орієнтованої на отримання ренти. В моделі одиничної економіки враховуються втрати попиту від недоспоживання суспільних благ, а також поясняється розподіл ренти.

The paper shows the aggregated market unit economy model. The model is the research result of the income distribution sphere. It is based on the “Production-Distribution” and the “Income-Consumption” models, formulated in the previous papers. The model structure includes two sectors: production and the secondary redistribution. The production sector includes the motivation, management, learning and information search, distraction and concentration functions. The sector of secondary redistribution consists of: budget forming tax function, public goods theoretical utility assessment, the individual correction of the public goods utility assessment, the assessment of availability and transactional cost in the individual correction, the assessment of informational symmetry and rent function, motivation and demotivation of the rent-seeking behavior. The losses of demand from underconsumption of the public goods and the rent distribution are illustrated in the unit economy model.

Н. А. Спринчукк. е. н., ст. науковий співробітник, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПОТРЕБИ В ІНВЕСТИЦІЯХ У ТОВАРНЕ КОРМОВИРОБНИЦТВО

N. A. Sprinchukn. e. s., senior research worker, Institute of feed research and agricultural of Podillya

METHOD OF CALCULATION OF INVESTMENT NEEDS IN COMMODITY PRODUCTION OF FEED

Стаття присвячена алгоритму визначення необхідних обсягів інвестицій у товарне кормовиробництво. Визначено основну структуру інвестицій, за різними ознаками здійснено класифікацію сільськогосподарської техніки, необхідної для товарного кормовиробництва. Залежно від обраного варіанту інвестицій витрати у товарне кормовиробництво різняться, в свою чергу від виділеної площі під вирощування багаторічних трав залежить потреба в техніці. На основі нормативних потреб здійснено розрахунок необхідної кількості сільгосптехніки для виробництва сіна. Встановлено, що для фермерських господарств, які планують виробляти сінаж в якості товару, найбільше підійде технологія заготівлі з використанням прес-підбирача та обмотувальної машини. Проведено порівняння варіантів технічного забезпечення заготівлі сінажу, запропоновано розрахунок необхідної кількості сільськогосподарської техніки для його виробництва та обсягу інвестицій. Встановлено, які саме господарства тваринницького чи рослинницького напряму зможуть стати основними продавцями на ринку кормів.

The article is devoted to the algorithm of determining the necessary volumes of investments in commodity production of feed. The main structure of investments has been determined, according to various features, the classification of agricultural machinery necessary for commodity fodder production has been carried out. Depending on the investment option chosen, the costs of commodity fodder production vary, in turn, from the allocated area for growing perennial grasses, there is a need for technology. On the basis of regulatory requirements, the calculation of the required amount of agricultural machinery for hay production was made. It is established that for farms, which plan to produce haylage as a commodity, the technology of harvesting with the use of a press-picker and a winding machine is most suitable. A comparison of variants of technical support for haymaking was carried out, the calculation of the required amount of agricultural machinery for its production and investment volume was proposed. It is established which farms of livestock or crop production can become the main sellers in the feed market.

А. М. Павловастарший консультант відділу економічної безпеки, Національний інститут стратегічних досліджень , м. Київ

ВПЛИВ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ В ТІНЬОВИХ СХЕМАХ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ

A. M. PavlovaSenior Consultant, Department of Economic Security, National Institute for Strategic Studies, Kyiv

THE IMPACT OF THE USE OF FINANCIAL LEASING IN SHADOW SCHEMES ON THE ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

У статті проаналізовано ознаки, які дозволяють стверджувати, що використання фінансового лізингу у тіньових схемах становить загрозу економічній безпеці України. Оцінено рівень загрози використання фінансового лізингу в тіньових схемах та визначено його істотним. Проаналізовано вплив використання фінансового лізингу в тіньових схемах на економічну безпеку держави. Здійснено аналіз впливу використання фінансового лізингу в тіньових схемах на економічну безпеку України. Виявлено, що недопущення витоку доданої вартості, сформованої в країні в інші юрисдикції є беззаперечною економічною вигодою, а детінізація економічної діяльності забезпечує стабільний соціально-економічний розвиток країни та сприяє конкурентоспроможності національної економіки. Встановлено, що недопущення використання фінансового лізингу в тіньових схемах є одним із національних економічних інтересів.

The article analyzes the signs that it can be argued that the use of financial leasing in shadow schemes poses a threat to the economic security of Ukraine. The level of threat of use of financial leasing in shadow schemes is estimated and its significance is determined. The impact of the use of financial leasing in shadow schemes on the economic security of the state is analyzed. The analysis of the influence of the use of leasing operations in shadow schemes on the economic security of Ukraine is carried out. It was discovered that the prevention of leakage of added value, formed in the country in other jurisdictions, is unconditional economic benefit, and the shadowing of economic activity ensures stable socio-economic development of the country and promotes the competitiveness of the national economy. It was established that the prevention of the use of financial leasing in shadow schemes is one of the national economic interests.

Л. О. Міщенкокандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів

ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

L. O. MishchenkoPhD, Associate Professor, Associate Professor Department of Finance, University of customs business and finance

FORMATION AND USING OF LOCAL BUDGETS OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION: THEORY AND PRACTICE

В статті досліджуються основні складові багатопланової ролі місцевих бюджетів України, впровадження бюджетної децентралізації, стан формування і використання коштів місцевих бюджетів України. В статті проаналізовано формування і використання коштів місцевих бюджетів України, розподіл основних доходів Зведеного бюджету України за видами бюджетів та розподіл основних видатків Зведеного бюджету України за видами бюджетів. В статті визначаються перспективні напрями формування і використання коштів місцевих бюджетів України а також вказується необхідність посилення інвестиційної складової місцевих бюджетів України. Одним із напрямів удосконалення формування коштів місцевих бюджетів України має стати формування механізму оподаткування будь-якого виду природного ресурсу що має ґрунтуватись на індивідуальному інтересі платника податків та територіальної громади.

The article investigates the main components of the multifaceted role of local budgets, the state of formation and using of local budgets of Ukraine are explored, context of decentralization, the prospects of the formation and using of local budgets in Ukraine are determined. Analysis of the formation and using of local budgets of Ukraine shows the necessitate: strengthening the investment component of local budgets, without reducing the amount of local budgets' spending on the social sphere, social protection and social security, housing and communal services. The article defines perspective directions of formation and using of local budgets of Ukraine and also specifies the necessity of strengthening the investment component of local budgets of Ukraine. One of the ways of improving the formation of the local budget of Ukraine should be the formation of a mechanism for taxation of any kind of natural resource: what should happen on the individual interest of the taxpayer and the territorial community.

С. М. Невмержицькакандидат технічних наук, доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївС. О. Марценюкстудент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Svitlana NevmerzhytskaCandidate of Technical Sciences, Associate Professor, Kyiv National University of Technology and Design, KyivSergey Martsenyukstudent, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

CAUSES AND PERSPECTIVES OVERCOMING THE FINANCIAL CRISIS IN THE ENTERPRISE

У статті розглядається реалізація напрямків антикризового управління в умовах кризового стану для підприємства. Тому у період кризи питання економічної стабільності підприємства є як ніколи актуальним.

The article deals with realization of directions of crisis management in the conditions of a crisis situation for the enterprise. Therefore, during the crisis, the issues of economic sustainability of an enterprise are more than ever relevant.

В статье рассматривается реализация направлений антикризисного управления в условиях кризиса на предприятии. Поэтому в период кризиса вопросы экономической стабильности предприятия являются как никогда актуальными.

В. В. Лакізастарший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»

СУЧАСНИЙ СТАН ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ РЕГУЛЮВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

V. V. Lakizasenior lecturer of the Department of Management and International Business, Institute of Economics and Management of Lviv Polytechnic National University

THE CURRENT STATE OF INFORMATION SUPPORT OF THE PROCESS OF DEVELOPING REGULATORY MEASURES AT THE PROCESSING INDUSTRY ENTERPRISES

У статті досліджено літературні джерела, в яких розглянуто особливості інформаційного забезпечення процесу функціонування суб’єктів господарювання. Визначено взаємозв’язок забезпечувальних характеристик регулювальних заходів і результатів діяльності підприємств. Виокремлено джерела, дані яких беруться за основу під час прийняття рішень стосовно необхідності провадження регулювальних дій. Здійснено діагностику інформаційного забезпечення процесу розробки регулювальних заходів підприємств. Результати проведеної діагностики задля забезпечення її комплексності та об’єктивності розглянуто як на макро-, так і на макрорівні, причому за даних умов для останнього оптимальним вважали проведення вибіркового дослідження за допомогою формування простої вибірки. Визначено типові проблеми, з якими стикаються представники суб’єктів господарювання під час здійснення інформаційного забезпечення процесу розробки регулювальних заходів.

The article deals with literary sources, in which the features of information support of the process of economic entities functioning are considered. The interconnection of the supporting characteristics of the regulatory measures and the results of the enterprise's activity is determined. The sources, the data of which are taken as a basis during decision-making concerning the necessity of carrying out regulatory actions, are isolated. Diagnostics of information support of developing regulatory measures at enterprises is carried out. The results of the diagnostics carried out in order to ensure its complexity and objectivity are considered at both macro and macro levels, and under the given conditions for the latter optimal considered to be conducting a random study with the help of forming a simple sampling. The typical problems encountered by representatives of business entities during the implementation of information provision of the development process of regulatory measures are determined.

Л. С. Ринейськак. е. н., доцент, кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет

ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТРАТЕГІЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

L. S. RyneyskaPhD, Аssociate Professor of International Economics and marketing Poltava National Technical University named Yuri Kondratyuka

THE INSTITUTION ENVIRONMENT OF INTERNATIONAL STRATEGIES OF ECONOMICAL DEVELOPMENT FORMING UNDER GLOBALIZATION

У статті визначається сутність економічної стратегії. Спеціальна увага приділяється дослідженню інституційного середовища формування міжнародних стратегій економічного розвитку. При цьому міжнародні організації, транснаціональні корпорації, держави визначаються як головні складові цього середовища. Підкреслюється факт впливу цих інститутів на формування міжнародних стратегій економічного розвитку. Показані можливі шляхи формування міжнародних стратегій економічного розвитку.

In the article the essence of economical strategy is determined. Special attention to the institution environment of international strategy of economical development forming research is given. In this international organizations, transnational corporations, countries as main parts of this environment are determined. The fact of these institutions impact to international strategies of economical development forming is emphasized. The possible steps of economical development international strategies forming are shown.

А. С. Скрильникк. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом Полтавського національного технічного університету імені Юрія КондратюкаА. С. Метелицястудентка групи 502-ЕП, магістр Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

ВЕКТОРИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ ТА РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

А. S. SkrylnykPh.D., Аssistant professor of business economics and personnel management Poltava National Technical University named after Yuri KondratyukA. S. Metelitsyastudent group 502-EP, Master in Business, Trade and Stock Exchanges Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk

VECTORS OF DEATINIZATION OF EMPLOYMENT AND DEVELOPMENT OF TRADE ENTERPRISES: DOMESTIC PRACTICE AND EUROPEAN EXPERIENCE

У статті досліджені причини та фактори, що сприяють розвитку тінізації ринку праці у цілому в Україні й секторі оптово-роздрібної торгівлі. Проаналізовано статистичну та соціологічну інформацію з питань тіньової економіки, зайнятості населення й тенденцій їх змін. Розглянуто основі напрямки політики протидії тінізації економіки та боротьби з неформальною зайнятістю в Європейських країнах. Проаналізовано статистичну інформацію стану, структури й тенденцій змін показників господарської діяльності підприємств оптово-роздрібної торгівлі в м. Полтава та Полтавської області. Приведено обсяги розрахункової тіньової зайнятості в сфері роздрібної торгівлі окремих обласних центрів України. Запропоновано ряд стимулюючих заходів, що можуть сприяти детінізації ринку праці та зменшення масштабів неформальної зайнятості й тінізації заробітної плати в сфері оптово-роздрібної торгівлі.

The article explores the causes and factors contributing to the development of the shadowing of the labor market in Ukraine as a whole and the sector of wholesale and retail trade. The statistical and sociological information on the issues of the shadow economy, employment of the population and trends of their changes are analyzed. The basis of the policy of counteracting the shadowing of the economy and combating informal employment in European countries is considered. The statistical information of the state, structure and trends of the indicators of economic activity of enterprises of wholesale and retail trade in Poltava and Poltava region is analyzed. The volume of estimated shadow employment in the retail trade of certain regional centers of Ukraine is given. A number of incentive measures are proposed that can help to reduce the labor market and reduce the scope of informal employment and wage shadowing in the field of wholesale and retail trade.

О. А. Біловодськак. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. Суми

УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ, МЕХАНІЗМ, СТРАТЕГІЇ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ

Olena BilovodskaPh.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and MIA, Sumy State University, Sumy, Ukraine

MANAGEMENT OF THE INNOVATIVE PRODUCTS’ DISTRIBUTION AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISES: ESSENCE, MECHANISM, STRATEGIES AND EVALUATION OF EFFICIENCY

Запропоновано визначення сутності та розроблено схему елементів механізму управління розподілом інноваційної продукції промислового підприємства. Зокрема, під управлінням розподілом інноваційної продукції промислового підприємства автор розуміє процеси своєчасного, раціонального та ефективного управління доставкою інноваційної продукції і послуг споживачам від місць їх походження до місць використання на основі застосування елементів логістичної концепції на всіх етапах з метою отримання підприємством прибутку, що орієнтує інноваційну діяльність на потреби споживачів, здійснює аналіз, моделювання відповідних каналів і систем товароруху, на підставі чого проводить регулювання і зміни, що максимально відповідають стану зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства.
На основі порівняльного аналізу за критеріями основних завдань підприємства з’ясовано особливості стратегії управління розподілом для інноваційної продукції. Досліджено підходи до трактування сутності ефективності, з’ясовано її зміст, види та принципи оцінювання при управлінні розподілом інноваційної продукції промислового підприємства. Визначено систему показників та принципів, що комплексно оцінюють ефективність розподілу.

The definition of management of the innovative products’ distribution at the industrial enterprises is proposed and the scheme of its mechanism elements is developed. In particular, the management of the innovative products’ distribution at the industrial enterprises is the processes of timely, rational and efficient management of the innovative products’ and services delivery to consumers from their places of origin to the places of use based on the application of the logistic concept elements at all stages in order to obtain the enterprise profit oriented innovative activities for the needs of consumers, carries out analysis, modelling of the channels and systems of commodity, on the basis of which it conducts regulators and changes that correspond to the state of the external and internal environment of the enterprise.
On the basis of the comparative analysis according to the criteria of the main tasks of the enterprise, the peculiarities of distribution management strategy for innovation products are determined. The approaches to the interpretation of the essence of efficiency are investigated, its content, types and principles of evaluation in the management of innovative products’ distribution at the industrial enterprise are determined. The system of indicators and principles that comprehensively assess the distribution efficiency are developed.

Т. А. Репічк. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. КиївВ. Ю. Кикотьбакалавр, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЯ АДРЕСНОЇ СИСТЕМИ ЗБЕРІГАННЯ ТОВАРІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СКЛАДСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

T. A. RepichCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of of Management and AdministrationV. Y. Kykotbachelor, National University of Food Technologies, Kyiv

ORGANIZATION OF ADDRESS SYSTEM OF STORAGE OF GOODS STORAGE FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF WAREHOUSE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

В даній статті визначено основні задачі та проблеми щодо організації сучасного складського комплексу. Викладено результати дослідження щодо розкриття сутності адресної системи зберігання товарів на складі, визначені основні моделі організації зберігання товарів за допомогою адресної технології, а також їхні особливості, переваги та недоліки. На основі наукових досліджень, розроблено оптимальну модель впровадження адресної системи зберігання у складську діяльність малого підприємства без використання інноваційної інформаційної системи. Дана модель заснована на принципі розподілу складського приміщення на зони та області зберігання, в даній роботі для такого розподілу проведено АВС – аналіз випуску готової продукції за допомогою методу сум, на базі якого сформовано нову систему розміщення товарів на прикладі підприємства ТОВ «Смілянська швейна фабрика».

This article defines the main tasks and problems of organizing a modern warehouse complex. The results of the research on disclosure of the essence of the address system of storage of goods in the warehouse, the basic models for organization of storage goods with the help of address technology are determined, as well as their features, advantages and disadvantages. On the basis of scientific research, an optimal model for the implementation of the address system of storage in the warehouse activity of a small enterprise is developed without the use of an innovative information system. This model is based on the principle of dividing the warehouse into zones and storage areas, іn this article for such distribution, ABC-analysis of the output of finished products has been carried out using the method of sums, on the basis of which formed a new system of placement of goods on an example of the enterprise Smilian Garment Factory, LLC.

О. В. Нєізвєстнак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий РігО. О. Бойкоздобувач вищої освіти Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ І ОБСЯГІВ ОПЕРАЦІЙ НА РИНКУ FOREX

O. V. NieizviestnaAssociate Professor Department of Finance and Banking Donetsk National University of Economy and Trade named after M. Tugan-Baranovsky Associate Professor, Candidate of Sciences (Economics)O. O. Boikoapplicant in higher education Donetsk National University of Economy and Trade named after M. Tugan-Baranovsky

THE RESEARCH OF MAIN TENDENCIES AND THE VOLUMES OF TRANSACTIONS IN THE FOREX MARKET

Стаття присвячена аналізу операцій на валютному ринку FOREX. Наголошено, що дослідження основних тенденцій і обсягів операцій на ринку FOREX завжди є актуальним в світлі прогнозування курсу тієї чи іншої валюти і обсягів прибутків від курсової різниці в умовах вільної і постійної зміни валютних курсів. Авторами досліджено та проаналізовано середньоденні обороти глобального ринку FOREX за видами валют, за основними контрагентами, географічним розподілом. Встановлено, що найбільш активними учасники ринку (основні контрагенти) були у 2015 р. Головними драйверами зростання оборотів глобального ринку виступали фінансові клієнти (інші фінансові інститути). У географічному розподілі валютного ринку протягом періоду, що досліджувався, значних змін не відбулося. Найбільші обсяги середньоденних оборотів демонструють Великобританія, США, Сінгапур. Визначено, що в Україні потребує доопрацювання сфера регулювання роботи на окресленому ринку. Авторами наведені заходи, які необхідно впровадити задля забезпечення законності і прозорості роботи на глобальному ринку FOREX.

The article is devoted to the analysis of the operations in the FOREX currency market. It is outlined that the study of the main tendencies and the volumes of the transactions in the FOREX market is always the top-of the-agenda in the light of forecasting the exchange rate of any currency and the volume of profits as a result of the exchange rate differences under the conditions of free and constant exchange rate changes. The authors have analyzed and studied the average daily turnover of the global FOREX market as to the types of currencies, major counterparties and the geographical distribution. It was found that the most active market participants (main contractors) were in 2015.The financial clients (other financial institutions) were the main drivers of the growth of the global market turnover. During the period studied any significant changes occurred in the geographical distribution of the currency market didn’t occurred. The largest volumes of the average daily turnover have been demonstrated by the United Kingdom, the United States and Singapore. It is stated that the sphere of the work regulation of the outlined market must be further elaborated in Ukraine. The authors outlined the steps that must be taken to ensure the legal work and the transparency in the global FOREX market.

Т. О. Меліховак. е. н., доцент, доцент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит Запорізької державної інженерної академіїМ. М. Івановамагістр ОА-16 Запорізької державної інженерної академії

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В КАЗНАЧЕЙСТВІ

T. O. MelikhovaCand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering AcademyM. M. Ivanovamaster AA-16 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND AUDIT OF WAGES IN THE TREASURY

У статті проаналізована структура казначейств м. Запоріжжя та Запорізької області. Надано показник коефіцієнта обороту з прийняття та звільнення працівників. Також показана середня заробітна плата за 9 місяців державних службовців категорії Б та категорії В. Представлена структура фонду заробітної плати та структура економії фонду оплати праці казначейств.
Обґрунтовано необхідність удосконалення форми внутрішніх первинних документів, а саме: довідки – розрахунок виплати заробітної плати за період відпустки, компенсації за невикористану відпустку; довідки - розрахунок матеріальної допомоги. Запропонована методика проведення аудиту заробітної плати в казначействі, яка включає: загальний план аудиту, програму аудиту, робочі документи аудитора.

The article analyzes the structure of treasuries in Zaporozhye and Zaporizhzhya Oblast. The indicator of the turnover ratio for the admission and dismissal of employees was provided. The average wage for 9 months of civil servants of category B and category B is also shown. The structure of the wage fund and the structure of the economy of the payroll fund of treasuries are presented.
The necessity of improving the form of internal primary documents is substantiated - reference - calculation of wages for the period of leave, compensation for unused leave and reference - calculation of material assistance. The proposed methodik of audit of wages in the treasury, which includes: a general audit plan, an audit program, working documents of the auditor.

В. А. Шойкок. і. н., доцент, заступник начальника Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту

ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ЗАГРОЗИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ

V. A. ShoykoPh.D. in History, Associate Professor, Deputy Head, Ukrainian Research Institute of Civil Protection

EXTERNAL AND INTERNAL INFRINGEMENTS OF FOOD SECURITY AT THE STATE LEVEL

У статті визначені основні складові та здійснено класифікацію загроз продовольчої безпеки на державному рівні. Проаналізовано та систематизовано внутрішні та зовнішні загрози продовольчої безпеки. Охарактеризовано методи мінімізації загроз продовольчої безпеки держави. Виділено основні причинами продовольчої залежності країни.

The article defines the main components and implements the classification of food security threats at the state level. The internal and external threats to food security have been analyzed and systematized. The methods of minimizing the threats to food security of the state are described. The main causes of food dependency of the country are highlighted.

Ю. В. Подмешальськак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. ЗапоріжжяК. С. Бакутамагістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Y. V. PodmeshalskaСandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, ZaporizhzhyaK. V. Bakutamaster of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

ACCOUNTING FOR INTANGIBLE ASSETS

В статті узагальнено проблемні питання з бухгалтерського обліку нематеріальних активів та відображення інформації про нематеріальні активи у фінансовій звітності, а саме: визначення нематеріального активу, його визнання, класифікація та відображення на рахунках обліку та у фінансовій звітності. Запропоновано доповнення умов визнання нематеріальних активів активами в П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». Встановлено доцільність класифікації нематеріальних активів, відповідно до власних потреб для посилення внутрішнього контролю, управління, ефективного використання нематеріальних активів. У Звіті про фінансові результати запропоновано змінити назви статей, що буде відповідати змісту інформації, яка в них відображається. Доведено необхідність відображення розрахунків за операціями з нематеріальними активами на субрахунку 686 «Розрахунки з придбання необоротних активів».

The article summarizes the issues of accounting for intangible assets and displays information about intangible assets in the financial statements, namely: the definition of an intangible asset, its recognition, classification and presentation in the accounts and in the financial statements. The addition of conditions for recognition of intangible assets in P (C) BO 8 «Intangible assets» is proposed. The appropriateness of classification of intangible assets, in accordance with own needs for strengthening of internal control, management, effective use of intangible assets, is established. The Financial Results report suggests changing the titles of the articles that will match the content of the information that is displayed on them. The necessity of displaying settlements for operations with intangible assets on the subaccount 686 «Calculations for the acquisition of non-current assets» is proved.

О. С. Корсаковаканд. екон. наук., Донбаський державний технічний університет, м. Лисичанськ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

O. S. Korsakovacandidate of economic sciences, Donbass State Technical University, Lisichansk

PECULIARITIES OF FORMATION OF FINANCIAL INFRASTRUCTURE AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT OF DOMESTIC ECONOMY

О. С. Корсаковаканд. экон. наук., Донбасский государственныйт технический университет, г. Лисичанск

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

В статті розглянуто економічний зміст, склад та особливості побудови фінансової інфраструктури. Досліджено: підходи до формування складу фінансової інфраструктури, завдань та призначення її складових елементів; удосконалення організації визначеної системи через удосконалення механізму державного регулювання її формування та розвитку. Проаналізовано стан розвитку інфраструктури фінансового ринку України, досліджено особливості побудови та функціонування її структурних елементів.

The article considers the economic content, composition and features of the financial infrastructure. The article examines: approaches to the formation of the composition of the financial infrastructure, the tasks and the role of its constituent elements; improvement of the organization of this system through the improvement of the mechanism of state regulation of its formation and development. The state of development of the infrastructure of the financial market of Ukraine is analyzed and the features of construction and functioning of its structural elements are investigated.

В статье рассмотрены экономическое содержание, состав и особенности построения финансовой инфраструктуры. Исследовано: подходы к формированию состава финансовой инфраструктуры, задач и роли её составляющих элементов; усовершенствование организации этой системы через усовершенствование механизма государственного регулирования её формирования и развития. Проанализировано состояние развития инфраструктуры финансового рынка Украины и исследованы особенности построения и функционирования её структурных элементов.

М. В. Петченкок. е. н., доцент кафедри обліку і фінансів, Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського, м. КременчукН. В. Гомулкостудентка, Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського, м. Кременчук

ФІНАНСИ ПОЛТАВЩИНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

M. V. Petchenkothe candidate of еconomics sciences, the docent of Accounting and Finance, Kremenchuk National University named after M. Ostrogradsky, KremenchukN. V. Gomulkostudent, Kremenchuk National University named after M. Ostrogradsky, Kremenchuk

POLTAVA REGION FINANCES: CONDITION AND DEVELOPMENT PROSPECTS

В роботі проведене дослідження вітчизняного досвіду щодо управління регіональними фінансами. Встановлено, що недостатньо розроблені математичні залежності між наповненням місцевих бюджетів та показниками економічного розвитку регіону, відсутній аналіз інструментів регіональної фінансової політики та не визначені особливості фінансового розвитку областей як критерію раціональності управління регіональними фінансами в державі. Особливу увагу приділено наповненню місцевих бюджетів Полтавської області та більш детально досліджено динаміку основних податків та платежів до загального фонду протягом 2013-2017 рр.. Побудовані трендові прогнози доходів місцевих бюджетів Полтавської області, прогноз податку на доходи фізичних осіб та прогноз плати за землю у місцевих бюджетах Полтавської області. Визначено стан та основні прогнозні тенденції надходження у місцеві бюджети Полтавської області.

In the work it was conducted research of domestic experience relatively the regional finances managing. It was established that mathematical relationships between the filling of local budgets and region indicators of economic development were not sufficiently developed, the analysis of regional financial policy instruments was absent and the features of regions financial development as a criterion of management regional finance rationality in the government were not defined. Particular attention was paid to filling the local budgets of the Poltava region and more detailed was discovered the dynamics of the main taxes and general fund payments during 2013-2017 years. The trend forecasts of the Poltava region local budget revenues, personal income tax and land payment in local budgets have been constructed. The condition and main forecasting tendencies of local budgets revenues in the Poltava region were determined.

П. В. Павловськийаспірант кафедри обліку і аудиту Донбаського державного педагогічного університету, м. Слов’янськ

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В ПЕРЕРОБНІЙ ГАЛУЗІ

P. PavlovskiyPostgraduate student of the Department of Accounting and AuditDonbas State Pedagogical University, Slovyansk

CONTEMPORARY CONCEPTS OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES IN THE PROCESSING INDUSTRY

В статті розглядаються проблеми ефективного управління сучасними бізнес-процесами, які вимагають системної оптимізації взаємопов’язаних ланцюгів: процесу постачання, виробничого процесу, реалізації продукції та інших. Представлені сучасні концепції управління бізнес-процесами в переробній галузі. Інформаційна концепція логістики полягає у формулюванні загальної проблеми управління матеріальними потоками всередині галузі чи окремого бізнес-процесу. Маркетингова концепція логістики акцентує увагу на організації логістичного процесу в області дистрибуції і розподілу продукції. Концепція інтегрованої логістики полягає у використанні в менеджменті системного інструменту регулювання матеріальних потоків для досягнення цілей бізнесу.

The article deals with the problems of efficient management of modern business processes, which require system optimization of interconnected circuits: the process of supply, production process, sales of products, and others. Presented modern concepts of business process management in the processing industry. The information concept of logistics is to formulate the general problem of managing material flows within an industry or a separate business process. The marketing concept of logistics focuses on the organization of the logistics process in the field of distribution and distribution of products. The concept of integrated logistics is to use in the management of a system tool to regulate material flows to achieve business goals.

Д. О. Бесчастнавикладач кафедри статистики, обліку та економічної інформатики, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. ДніпроО. О. Стороженкостудентка напряму підготовки «Бізнес-аналітика та інформаційна безпека», Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. ДніпроГ. О. БесчастнаКонсультант, Світовий Банк, м. Київ

КЕШЛЕС-ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ: МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ

D. O. BeschastnaLecturer of the Chair of Statistics, Accounting and Economic Informatics, Oles Honchar Dnipro National University, DniproO. O. Storozhenkostudent of specialty Business analytics and information security, Oles Honchar Dnipro National University, DniproH. O. BeschastnaConsultant, The World Bank, Kyiv

CASHLESS ECONOMY IN UKRAINE: OPPORTUNITIES AND THREATS

В статті проаналізовано сучасний стан безготівкових розрахунків в Україні, досліджено тенденції зміни їх кількості, які сприяють прозорості та зниженню рівня корупції; розглянуто сильні та слабкі сторони безготівкових розрахунків, проаналізовано світові тенденцій щодо видів розрахунків. Метою статті є вивчення перспектив розвитку безготівкової форми розрахунку та позитивні й негативні аспекти в Україні. Особлива увага приділена вивченню загроз, які з’являються з переходом до безготівкового обороту та шляхи їх мінімізації.

The article analyzes the current state of cashless payments in Ukraine, explored their trends, which promote transparency and reduce corruption; examined the strengths and weaknesses of cashless payments, analyzed global trends in types of calculations. The aim of the article is to study the prospects of non-cash forms of payment and the positive and negative aspects in Ukraine. Particular attention is paid to the threats that emerge from the transition to cashless sales and ways to minimize them.

Н. В. Шаманськамагістрант, Запорізька державна інженерна академія, м. ЗапоріжжяН. В. Харченкод. е. н., професор кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту Запорізької державної інженерної академії, м. Запоріжжя

МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ДЕРЖАВНА ГАРАНТІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ

N. Shamans’kamaster, Zaporizhya State Engineering Academy, ZaporizhyaN. KharchenkoDoctor of Economics, Professor of the Accounting, Analysis, Taxation and Audit Department, Zaporizhya State Engineering Academy, Zaporizhya

MINIMUM SALARY AS THE STATE GUARANTEE OF THE PAYMENT FOR LABOR

У статті досліджено зміст терміну «Мінімальна заробітна плата». Розглянуто загальні основи нарахування мінімальної заробітної плати. Проаналізовано вплив мінімальної заробітної плати на престиж кваліфікації праці.

In this article is researched the content of the term «Minimum salary». In the article are also considered the general principles of the minimum salary calculation. There also analyzed the influence of the minimum wage on the prestige of qualification of labor is analyzed.

Л. В. Пархетааспірант кафедри страхування, ДВНЗ «Київський економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

L. ParkhetaPostgraduate student of the Department of Insurance, «Kyiv Economic University named by name Vadim Hetman», Kyiv

MEDICAL-DEMOGRAPHIC PROCESSES AND THEIR IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF VOLUNTARY HEALTH INSURANCE IN UKRAINE

У статті розглянуто сучасні тенденції медико-демографічних процесів в Україні та їхнього впливу на розвитку добровільного медичного страхування. Визначено, що демографічний чинник є одним з визначальних для забезпечення стабільного й безпечного розвитку держави. Наведені та проаналізовані статистичні дані щодо динаміки чисельності населення України та структури його захворюваності. Зазначено, що через високий рівень загальної захворюваності та загальної смертності людей, стан здоров’я населення України оцінюється як незадовільний. Виділено основні фактори ризику, що створюють передумови зростання рівня захворюваності та смертності населення країни. Заначено, що інформація про захворюваність населення набуває особливого значення для розвитку ДМС. Визначено, що однією із основних проблем розвитку добровільного медичного страхування в країні є несприятлива медико-демографічна ситуація. Запропоновано шляхи подолання негативних демографічних тенденцій. Виділено проблеми добровільного медичного страхування в країні та зазначено перспективи його подальшого розвитку.

The article deals with considers modern tendencies of medical-demographic processes in Ukraine and their impact on the development of voluntary health insurance. It is determined that the demographic factor is one of the defining factors for ensuring stable and safe development of the state. The statistical data on the dynamics of the numbers of population of Ukraine and the structure of their morbidity are presented and analyzed. It is noted that due to the high level of general morbidity and total mortality of people, the state of health of the population of Ukraine is evaluated as unsatisfactory. The main risk factors are allocated, which create the preconditions for the increase of the level of morbidity and mortality of the population of the country. Determined that information on the incidence of the population becomes of particular importance for the development of voluntary health insurance. It is noted that one of the main problems of the development of voluntary medical insurance in the country is an unfavorable medical and demographic situation. The ways of overcoming negative demographic tendencies are suggested. The problems of voluntary medical insurance in the country are highlighted and prospects for its further development are outlined.

К. О. Кучковаслухач магістратури, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

K. О. Kuchkovagraduate student Sumy National Agrarian University of Ukraine

COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS OF MANAGING

Стаття присвячена дослідженню проблеми забезпечення конкурентних переваг сільськогосподарським підприємством. Досліджена сутність поняття «конкурентна перевага підприємства», визначене її місце у забезпеченні стійкого конкурентоспроможного розвитку підприємства. Визначені проблеми у досягненні конкурентних переваг середніми та малими сільськогосподарським підприємствами в Україні на сучасному етапі розвитку сільського господарства. Виходячи із особливостей галузі та існуючих проблем запропоновано шляхи забезпечення конкурентних переваг в контексті сталого розвитку сільського господарства та забезпечення продовольчої безпеки.

The article is devoted to the study of the problem of providing competitive advantages to the agricultural enterprise. The essence of the concept "competitive advantage" is investigated, its place is defined in ensuring of sustainable competitive development of the enterprise. The problems in achievement of competitive advantages by medium and small agricultural enterprises in Ukraine at the present stage of development of agriculture are defined. Based on the specifics of the industry and existing problems, ways of ensuring competitive advantage in the context of sustainable agriculture and food security are suggested.

О. О. Корбутмагістрант, Київський національний університет технологій та дизайнуР. М. Федорякк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ

Olena Aleksandrovna KorbutMaster's degree, Kyiv National University of Technology and DesignRuslan Mikhailovich FedoryakCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Management, Kiev National University of Technology and Design

FORMATION OF PERSONNEL POLICY

У статті досліджено сучасні проблеми, що виникають у процесі формування кадрової політики на підприємстві. Розглянуто та проаналізовано теоретичні аспекти побудови ефективної кадрової політики та виявлено перспективи розвитку системи роботи з персоналом. Внесено пропозиції щодо формування ефективної кадрової політики на підприємстві.

The article investigates modern problems that arise in the process of personnel policy formation at the enterprise. The theoretical aspects of building an effective personnel policy are considered and analyzed and perspectives of development of the system of work with personnel are revealed. Proposals have been made regarding the formation of an effective personnel policy at the enterprise.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"