Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 1, 2017

О. Ф. Морозовдоктор технічних наук, професор кафедри менеджменту, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, УкраїнаВ. О. Гончармагістр, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Oleksandr MorozovDoctor of Science, Professor of Department of Management, Department of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”,  Kyiv, UkraineViktoriia Honcharmaster, Department of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine

SYSTEM OF PERSONAL DEVELOPMENT AT THE ENTERPRISE

У статті розглянуто теоретико-методологічні аспекти розвитку персоналу, обґрунтовано необхідність розвитку кадрів для кожного підприємства, досліджено сутність системи розвитку персоналу підприємства, її основні складові та позитивні риси від її наявності в організації. Визначено основні напрями розвитку персоналу для підприємств. Здійснено аналіз персоналу підприємства та систему заходів, які проводить керівництво щодо його розвитку. Обґрунтовано вплив основних проблем підприємства на розвиток персоналу та доведено необхідність впровадження дій з розвитку працівників. Запропоновано щорічне навчання робітників шляхом проведення курсів з підвищення кваліфікації, визначено обов’язки працівників підприємства під час їх проходження та обґрунтовано його ефективність для підприємства.
 
Theoretical and methodological aspects of personnel development, the need of personnel development for each enterprise, the essence of the system of personnel development, its main components and positive traits in the organization are provided in the article. There was defined the main directions of personnel development for enterprises; analyzed the personnel of the enterprise and events, which the leadership holds for its development; justified the influence of the main problems at the enterprise on personnel development and proved the necessity of the implementation of actions to develop employees. It was also proposed annual training of employees by conducting refresher courses for them, defined the duties of employees during their passage and proved its efficiency for the enterprise.

Т. В. Штальд-р екон. наук, професор, професор кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД, Харківський національний Економічний Університет ім. Семена Кузнеця, м. ХарківМ. В. Василенкомагістр, Харківський національний економічний університет  ім. Семена Кузнеця, м. Харків

СУЧАСНІ МЕТОДИ ОБЧИСЛЕННЯ ЕКСПОРТНО - ІМПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМТСВА

T. V. ShtalCandidate of economic sciences, professor, professor of international economics and FEA management department, «Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics», KharkivM. V. VasilenkoMaster, «Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics», Kharkiv

MODERN METHODS OF EXPORT – IMPORT POTENTIAL CALCALATION OF THE COMPANY

В статті були виявлені точки зору на визначення категорії: «потенціал», «економічний потенціал» та «експортно-імпортний потенціал», розкрито їх економічний змісту в сучасних умовах господарювання. Проаналізовано наукові погляди щодо економічної природи та визначення можливих способів кількісного та якісного обчислення «експортно-імпортного потенціалу» та «управління експортно-імпортним потенціалом» у міжнародному бізнес-середовищі, що динамічно розвивається.
 
In the article you can find different point of vie on these terms of the definition such as: potential, economic potential and export - import potential. Discovered their economic content in the modern world. Summed up the scientific methods of determination the nature and economic potential. Different methods of calculating of "export - import potential" and "management of export - import potential" were analysed in the dynamic business surrounding.

Н. Л. Савицькад. е. н., проф., завідувач кафедри маркетингу і комерційної діяльності, Харківського державного університету харчування та торгівлі, м. ХарківО. В. Жегуск. е. н., доцент, докторант кафедри маркетингу і комерційної діяльності, Харківського державного університету харчування та торгівлі, м. ХарківЄ. В. Махинямагістрант Харківського державного університету харчування та торгівлі, м. Харків

БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ТОВАРНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

N. L. SavitskaDoctor of Economic Sciences, Professor, head of the department of Department of Marketing and Business, Kharkov State University of Food Technology and TradeО. V. ZhehusCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Marketing and Business, Kharkov State University of Food Technology and TradeYe. V. MakhyniaMaster of the Department of Marketing and Business, Kharkov State University of Food Technology and Trade

BENCHMARKING AS AN INFORMATION COMPONENT OF PRODUCT INNOVATIVE POLICY

У статті розвинуто теоретичні та практичні положення застосування бенчмаркінгу як інструменту інформаційного забезпечення товарної інноваційної політики підприємства. За результатами аналізу даних щодо інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості доведено необхідність його активізації та удосконалення. Запропоновано здійснювати підготовку інформаційного забезпечення інноваційного процесу на основі маркетингових досліджень, бенчмаркінгу, моніторингу наукових досягнень. Із використанням даного підходу розроблено ідею інноваційного молокопродукту - напівфабрикату молочно-рослинного структурованого на основі сиру кисломолочного із додаванням плодово-овочевого компоненту – гарбузового пюре. Впровадження у виробництво даного інноваційного продукту дозволить вирішити соціальні, економічні, виробничі проблеми як на макро-, так й на мікрорівні. Молокопереробні підприємства матимуть можливість забезпечити собі такі конкурентні переваги: цінову та ексклюзивну – сирний продукт із додаванням натуральної плодово-овочевої рослинної добавки, аналогів якого немає на ринку.
 
The article develops the theoretical and practical application of the provisions of benchmarking as a tool of information support of commodity innovation policy of the company. The analysis of data on innovation of the food industry proven need for its revitalization and improvement. Was asked to prepare information support of the innovation process based on market research, benchmarking, monitoring scientific advances. With the use of this approach the idea of innovative dairy products – milk semi-structured plant based cheese fermented milk with added fruit and vegetable component – pumpkin puree. Introduction of this innovative product will solve the social, economic, production problems both at macro and micro levels. Dairy processors will be able to secure the following competitive advantages: price and exclusive - cheese product with the addition of natural fruit and vegetable herbal supplements, which is not unique on the market.

Н. В. Бондарчукд. держ. упр., професор, професор кафедри обліку, аудиту та УФЕБ, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. ДніпроА. В. Попелюкмагістр, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ГРОШОВОГО ПОТОКУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

N. V. BondarchukThe Doctor of Public Administration, professor of accounting, auditing and control of financial and economic safety, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, DniproA. V. Popelukmaster, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipro

THE ECONOMIC SUBSTANCE OF CASH FLOW TO PROVIDE THE FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF AN ENTERPRISE

У статті встановлено доцільність здійснення оцінки фінансово-економічної безпеки підприємства на основі дослідження грошових потоків. Вивчення грошових потоків є одним із методів, який дозволяє оцінити рівень фінансово-економічної безпеки підприємства, виявити і попередити фактори його зниження. Визначено, що фінансово-економічна безпека підприємства - це складне і комплексне поняття, яке характеризують: комплекс робіт по забезпеченню ліквідності та платоспроможності підприємства і його оборотних активів; забезпечення контролю всіх видів діяльності підприємства для поліпшення його ефективності; продуктивність використання усіх видів ресурсів; процес попередження ймовірних втрат від внутрішніх та зовнішніх ризиків тощо.
Розглянуто основні принципи та методи управління грошовими потоками для забезпечення ліквідності підприємства. Аргументовано необхідність проведення аналізу грошових коштів для забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства.
 
There is the set expediency assessment of financial and economic security of the enterprise based on a study of cash flows in the article. Studying cash flow is one of the means which evaluate the level of financial and economic security of the enterprise, identify and prevent factors of its decline. Determined that the financial and economic security of the enterprise - is a difficult and complex concept, which is characterized by: a set of works for secured liquidity and solvency of the enterprise and its current assets; providing control of all activities of the enterprise to improve its efficiency; productiveness of use all kinds of resources; prevention process of possible losses from internal and external risks and so on.
The basic principles and methods of cash flow management to provide the liquidity of the enterprise are considered. Reasoned the necessity of the analysis of funds for financial and economic security of the enterprise.

М. В. Макаровад. е. н., професор, професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах, Полтавський університет економіки і торгівлі, Полтава

КОМУНІКАЦІЇ В ТУРИЗМІ: ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ, ВИДИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ

M. V. MakarovaDoctor of Economic Sciences, full professor, Professor of the Document Management and Information Activities in Economic Systems Chair, Poltava University of Economics and Trade, Poltava

COMMUNICATIONS IN TOURISM: RESEARCH BASES, FORMS AND WAYS OF DEVELOPMENT

Стаття спрямована на вдосконалення теоретико-методологічних основ дослідження комунікації в туризмі. Уточнено сутність комунікації та різні варіанти її розуміння. Обґрунтовано необхідність виділення туристичної комунікативістики. Узагальнено та доповнено теоретичні основи дослідження комунікації в туризмі. Виділено різні види комунікації в туризмі, в тому числі в діяльності туристичної фірми (у зовнішньому та внутрішньому середовищі) і з точки зору туриста. Розглянуто особливості інновацій в сфері туристичної комунікації та використання інформаційних технологій, що формує основні шляхи її розвитку в сучасних умовах.
 
The article is aimed at improving the theoretical and methodological foundations research of the communication in tourism. The communication essence and various variants of its understanding are specified. The identification necessity of tourist communicativistics is grounded. The research theoretical bases of communication in tourism are generalized and supplemented. Various types of communication in tourism are distinguished including those in the travel company activities (in the external and internal environment) and from the tourist point of view. The innovations feature in the field of tourism communication and information technologies using are considered which form the main ways of its development in modern conditions.

Н. Ю. Рековад. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства, Донбаська державна машинобудівна академія, м. КраматорськО. А. Карапетянаспірант, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

ЕНЕРГООЩАДНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Yu. RekovaDoctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Enterprise Economics, Donbas State Engineering Academy, KramatorskO. A. KarapetianPostgraduate Student, Donbas State Engineering Academy, Kramatorsk

ENERGY-SAVING TECHNOLOGIES AS AN ELEMENT OF THE STRATEGY FOR INCREASING THE DEVELOPMENT POTENTIAL OF COAL-MINING ENTERPRISES

У статті уточнено зміст поняття «потенціал розвитку підприємства». Визначено структуру потенціалу розвитку вугледобувного підприємства з урахуванням галузевої специфіки, до якої входять: природно-технологічний, технічний, фінансово-економічний, організаційно-управлінський і ринковий частковий потенціалі. Представлено їх по елементний склад. Запропоновано систему показників рівня потенціалу розвитку вугледобувного підприємства. Узагальнено чинники ефективності політики енергозбереження та енерговикористання та тенденції динаміки енергоспоживання вугледобувних підприємств. Обгрунтовано, що в процесі стратегічного планування підвищення потенціалу розвитку вугледобувного підприємства доцільно виходити не з його структури, а зі структури енергоспоживання. Показники оцінки рівня енергоефективності виробництва, які згруповані за частковими потенціалами – складовими потенціалу розвитку вугледобувного підприємства. Обгрунтовано необхідність проведення зовнішнього енергоаудиту на етапі вибору енергоощадних технологій як складової стратегії підвищення потенціалу розвитку вугледобувного підприємства.
 
The content of the concept "potential of enterprise development" was clarified in the article. The structure of the coal mining development potential was determined taking into account sector specifics, which included natural-technological, technical, financial-economic, organizational-managerial and market partial potential. Its elemental composition was presented. The system of indicators of the level of coal mining development potential was proposed. The factors of efficiency of energy saving and energy use policy and trends of coal consumption energy consumption dynamics were summarized. In the process of strategic planning expediently to proceed from the structure of energy consumption rather than its structure, in order to increase the potential of coal mining development was substantiated. Estimation’s indicators of the level of energy efficiency of production that were grouped by partial potential were the components of the potential of the development of the coal-mining enterprise. The necessity of conducting external energy audit at the stage of choice of energy saving technologies as an integral part of the strategy for increasing the coal mining development potential was substantiated.

С. В. Кавунд. е. н., к. т. н., Ph.D., професор, завідувач кафедри, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», м. ХарківВ. А. Панченкок. е. н.

АНАЛІЗ КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ У СФЕРІ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ

Sergii KavunDr.Sc. (Econ.), Ph.D., Professor, Head of Department, Kharkiv Educational and Scientific Institute of University of BankingVolodymir PanchenkoPh.D.

ANALYSIS OF CATEGORICAL APPARATUS IN THE FIELD OF PERSONNEL SECURITY

Виконаний аналіз категоріального апарату у сфері кадрової безпеки підприємства, що дозволило статистично обґрунтувати актуальність та необхідність проведення відповідних наукових досліджень протягом періоду часу, щ досліджується.
Розраховані трендові моделі відповідних категорій (тегів), сукупність яких сформувала хмару тегів галузі, що досліджується. Побудовані індивідуальні профілі обраних категорій (тегів), розрахована матриця взаємних кореляційних залежностей, виконана її оптимізація, побудований 3D-розподіл хмари тегів. Проведений аналіз підтверджує актуальність досліджень виділених категорій, що говорить про доцільність проведеного дослідження, а також про необхідність подальших досліджень і розробки нових методів і підходів у сфері, пов'язаній з формуванням теоретичного базису системи кадрової безпеки підприємства.
 
The analysis of the categorical apparatus in the field of personnel security of the enterprise was carried out, which allowed to statistically substantiate the urgency and necessity of conducting of corresponding scientific researches during the period of time being investigated.
Trend models for the corresponding categories (tags), the aggregate of which formed the cloud of tags of the investigated branch have been calculated. The individual profiles of selected categories (tags) have been constructed, the matrix of mutual correlation dependencies has been calculated, its optimization has been performed, 3D-distribution of the cloud of the tags has been constructed. The analysis confirms the relevance of the research of the selected categories, which suggests the feasibility of the study, as well as the need for further research and development of new methods and approaches in the field associated with the formation of the theoretical basis of the personnel security system of the enterprise.

В. П. Якобчукк. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності, Житомирський національний агроекологічний університет, м. ЖитомирЄ. І. Ходаківськийд. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності, Житомирський національний агроекологічний університет, м. ЖитомирІ. Л. Литвинчукк. е. н., докторант, доцент кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

РОЛЬ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У ФОРМУВАННІ НОВОЇ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

V. P. YakobchukPhD professor, head of economics and intellectual property, Zhytomyr National Agroecological University, ZhytomyrE. I. KhodakivskiyDoctor of Economics, professor of economics and intellectual property, Zhytomyr National Agroecological University, ZhytomyrI. L. LytvynchukPhD, assistant professor of economics and intellectual property, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

THE ROLE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FORMATION OF NEW MODELS OF STATE REGULATION OF ECONOMY

Стаття присвячена визначенню ролі та значення публічного управління у формуванні нових концептуальних підходів щодо державного регулювання ринкової економіки. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні основи і практичні аспекти публічного управління сучасної ринкової економіки. Об’єктом дослідження є процес державного регулювання економічними інститутами в умовах зростання ролі публічності в управлінні.
Зроблено акценти на необхідності застосування нових форм і моделей управління в публічному секторі в умовах децентралізації, соціалізації і лібералізації економіки України. На основі аналізу зарубіжного досвіду представлено науково-практичні рекомендації, щодо посилення публічності в реалізації основних економічних функцій держави. Перш за все через розвиток публічно приватного партнерства та широкого залучення до формування державних стратегій і програм органів місцевого самоврядування, неурядових організацій, громад, асоціацій підприємців, науковців та освітян.
Зроблено висновки про дієвість та результативність механізму публічного управління ринковою економікою, тільки як підсистему індикаторів, що доповнюють базові елементи та важелі загального ринкового механізму країни, регіону тощо.
 
The article is devoted to defining the role and importance of public administration in the formation of new conceptual approaches to the state regulation of market economy. The subject of the study is theoretical, methodological foundations and practical aspects of public management of a modern market economy. The object of the research is the process of state regulation of economic institutions in an increasingly role in the management of publicity.
Emphasized the need for new forms and models of management in the public sector under decentralization, socialization and liberalization of the economy of Ukraine. Based on the analysis of international experience, scientific and practical recommendations were presented to enhance visibility in the implementation of key economic functions of the state. Mainly, through the development of public-private partnership and broad involvement in the formation of national policies and programs of local governments, NGOs, communities, associations of entrepreneurs, scientists and educators.
Conclusions about the efficiency and effectiveness of public administration mechanism market economy have been presented just as a subsystem of indicators, that complement the basic elements, levers of general market mechanism of the country, region etc.

І. В. Тюхак. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування Національного університету харчових технологій, м. КиївА. О. Бабкомагістр, Національний університет харчових технологій, м. Київ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПИВНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

I. V. TychaPh. D. in Economics, associate Professor in the Department of Management and Administration at the National University of Food Technologies, KyivA. O. BabkoMaster Degree at the National University of Food Technologies, Kyiv

MODERN TENDENCY AND PROBLEMS IN THE DEVELOPMENT OF BEER MARKET OF UKRAINE

В статті досліджено сучасний стан розвитку пивоварної галузі в Україні. Проведено аналіз обсягів виробництва пивної продукції , виявлено основних лідерів по виробництву пива.
 
In this article have been investigated the modern condition in the development of brewing industry in Ukraine. Has been performed the analysis of production volumes of beer products, have been identified the key leaders of beer production.

Т. А. Репічк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. КиївД. Ю. Великиймагістр кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІЖНАРОДНИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

T. A. RepichCandidate of economic science, assosiate professor of Management and Аdministration chair, National University of Food Technologies, KyivD. Y VelykyiMaster's degree of Management and Аdministration chair, National University of Food Technologies, Kyiv

OPTIMIZATION LOGISTICS INFRASTRUCTURE OF INTERNATIONAL TRANSPORTATION

У статті розглянуто наукові підходи до визначення сутності поняття логістична інфраструктура та досліджено три її складові: виробничу, інституційну та соціальну. Закордонний досвід свідчить, що одним із найважливіших аспектів формування сучасної ефективної інфраструктури міжнародних перевезень є створення транспортно-логістичного центрів. З цією метою розглянуто основні елементи транспортно-логістичного центру та досліджено принципи його функціонування. Виявлено, що створення та розвиток логістичних центрів, як ключових елементів управління вантажними потоками є основним напрямом оптимізації логістичної інфраструктури міжнародних перевезень.
 
In the article the scientific approaches to defining the essence of the concept of logistics infrastructure and studied its three components: industrial, institutional and social. Foreign experience shows that one of the most important aspects of the formation of modern efficient infrastructure international traffic is to create transport and logistics centers. For this purpose, the basic elements of the transport and logistics center, and studied the principles of its operation. Revealed that the creation and development of logistical centers as key controls cargo flows are the main focus the optimization of logistics infrastructure international traffic.
 
В статье рассмотрены научные подходы к определению сущности понятия логистическая инфраструктура и исследованы три ее составляющие: производственную, институциональную и социальную. Зарубежный опыт свидетельствует, что одним из важнейших аспектов формирования современной эффективной инфраструктуры международных перевозок является создание транспортно-логистического центров. С этой целью рассмотрены основные элементы транспортно-логистического центра и исследованы принципы его функционирования. Выявлено, что создание и развитие логистических центров, как ключевых элементов управления грузовыми потоками является основным направлением оптимизации логистической инфраструктуры международных перевозок.

О. М. Савицькакандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, УкраїнаД. С. Лізягінамагістр, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ЗАСАДАХ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА СТАНУ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Olena M. SavytskaPh.D., Associate Professor of Department of Management, Department of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”,  Kyiv, UkraineDarya S. Lizyaginamaster, Department of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”,  Kyiv, Ukraine

THE BACKGROUND OF THE FORMING THE STRATEGY OF MARKETING COMMUNICATIONS ON THE BASIS OF A SYSTEMATIC APPROACH OF EVALUATION OF COMPETITIVENESS AND ENTERPRISE RESOURCE SUPPORT

Розглянуто теоретико-методологічні аспекти управління конкурентоспроможністю, запропоновано власне визначення терміну «конкурентоспроможність підприємства». Здійснено дослідження рівня конкурентоспроможності підприємства за допомогою декількох методів. Проаналізовано наявні на підприємстві ресурси та їх вплив на конкурентоспроможність підприємства. Запропоновано ефективну стратегію маркетингових комунікацій для підприємства, котра допоможе досягти підвищення рівня його конкурентоспроможності.
 
The article reveals the theoretical and methodological aspects of management of competitiveness, proposed our own definition of the term "competitiveness". The authors made the investigations of the level of competitiveness of the enterprise using several methods. Analyzed the available resources in the enterprise and their impact on competitiveness. Offered an effective strategy of marketing communications for the company, which will help to achieve the increase of its competitiveness.

З. М. Гадецькак. т. н., доцент, доцент кафедри моделювання економіки і бізнесу, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

WEB-КОМУНІКАЦІЇ У ПОЛІТИЧНО-УПРАВЛІНСЬКИХ PR

Z. M. GadetskaPh.D., Associate Professor, Associate Professor of the department of modeling of economy and business, Cherkassy Bogdan Khmelnitsky National University, Cherkassy

WEB-COMMUNICATION IN POLITICAL AND MANAGERIAL PR

У статті розглянутий новий вид комунікацій, а саме web-комунікації, які міцно увійшли в політичну практику і практику управління. Розглянуто web-комунікації у політично-управлінських PR, досліджено їх види та особливості застосування. Web-комунікації в Україні набувають все більшого визнання і поширення в якості ефективного методу ведення політичних кампаній, інформаційного каналу влади і суспільства, а також як засіб політичної боротьби. Досліджено методи державного та політичного PR, як технології формування комунікаційних зв’язків. Визначені переваги та труднощі, пов’язані з використанням політично-управлінських PR.
 
This article is significant in that it provides analysis of new type of communications, namely web-communication which widely used in the political and the management practices. The goal of this article thesis is focused particularly on web-communication in politically-administrative PR, their kinds and peculiarities of their used. Its findings show that web-communication in Ukraine which distributes as an effective method of conducting political campaigns, and which is the informative channel between the government and people. It is specially noted the basic characteristics of method the governmental and political PR. It is spoken in detail the advantages and the defects of uses web-communication in political and managerial PR.

I. A. Zlatovacand.sc. (econ.), Senior Lecturer, department of marketing Odessa National Polytechnic University

EUROPEAN DIGITAL MARKETING MANAGEMENT TRENDS

І. О. Златовак. е. н., ст. викладач кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету

ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ЦИФРОВИМ МАРКЕТИНГОМ

The article describes the trends of e-commerce of the Europe, built on the results of monitoring of websites of following countries: Germany, France, Italy, Spain, Sweden, Belgium, Finland, Denmark, Hungary, Switzerland, Bulgaria, Poland, Great Britain, Austria, Czech Republic, Portugal, Greece, Netherlands. It contains the results of monitoring of the most popular internet shops, accumulating the most often used methods of payment and delivery, competitive advantages, that are used in Europe. According to the most spread competitive advantages the map of consumer sensitivity was built. The article can be useful for Ukrainian enterprises, entering the European market in the form of internet shop or using instruments of digital marketing management.
 
У статті розглянуті тенденції розвитку електронної комерції в Європі за результатами моніторингу сайтів наступних країн: Німеччини, Франції, Італії, Іспанії, Швеції, Бельгії, Фінляндії, Данії, Угорщини, Швейцарії, Болгарії, Польщі, Великобританії, Австрії, Чехії, Португалії, Греції, Нідерландів. Стаття містить результати моніторингу найбільш популярних інтернет-магазинів, аналізу популярних методів оплати і доставки, конкурентних переваг, які використовуються в Європі. Відповідно до найбільш поширених конкурентних переваг була побудована карта чутливості споживача. Стаття може бути корисна для українських підприємств, що розглядають розширення бізнесу за рахунок європейського ринку у вигляді інтернет-магазину або за допомогою інструментів цифрового маркетингу.

О. А. Криклійк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету, м. СумиД. О. Латинінмагістрант, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету, м. Суми

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ У РОЗРІЗІ ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГУ ЗАЛИШКІВ ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЮ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

О. А. KrykliyPhD in Economic Science, docent, docent of finance, banking and insurance department, Academic and Research Institute of Business Technologies «Ukrainian Academy of Banking» of Sumy State University, SumyD. O. Latyninstudent, Academic and Research Institute of Business Technologies «Ukrainian Academy of Banking» of Sumy State University, Sumy

RESEARCH LIQUIDITY OF BANKS IN UKRAINE IN TERMS OF FORECASTING THE BALANCE OF THE DEPOSIT PORTFOLIO OF INDIVIDUALS

В статті визначено, що банківська система України перебуває на етапі перерозподілу ринків банківських послуг між окремими банками внаслідок зміни кількості учасників та негативного впливу операційного середовища, при цьому прослідковується тісний негативний взаємозв’язок між розвитком ринку депозитних послуг та інфляційними процесами, девальвацією національної грошової одиниці, падінням рівня доходів населення, соціально-економічною та політичною кризою. У таких умовах залучення необхідного обсягу депозитних ресурсів та ефективне їх розміщення є одними із пріоритетних завдань, що визначають фінансовий стан та ефективність діяльності банків. Зважаючи на зазначене, автором досліджені теоретичні засади прогнозування поведінки залучених коштів клієнтів-фізичних осіб та визначено, що вона має значний вплив на загрозу втрати ліквідності банками. З урахуванням цього в статті обґрунтовано доцільність короткострокового прогнозування поведінки залишків депозитного портфелю фізичних осіб з використанням моделі ARIMA для цілей регулювання ліквідності.
 
The article stipulates that the banking system of Ukraine nowadays is in the process of redistribution banking market between individual banks as a result of changes in the number of participants and the negative impact of the operating environment, with the evident strong negative correlation between the development of the market deposit services and inflation, devaluation of national currency, falling income levels, socio-economic and political crisis. In such circumstances, deposit attracting in the required amount of resources and the efficient allocation are the main priorities that determine the financial position and performance of banks. As such, the author studied theoretical basis of forecasting the behavior of borrowed funds of individuals and determined that it has a significant impact on the threat of loss of liquidity by banks. That is why, the article is proving the expedience of short-term behavior prediction residual deposit portfolio of individuals using ARIMA models for the purpose of regulating liquidity.

М. М. Кривоберецьдокторант, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

M. M. Kryvoberetsdoctoral candidate,Iinterregional Academy of personnel management, Kyiv

TOOLS IMPROVING THE QUALITY OF TOURIST SERVICES

Досліджено проблеми аналізу якості послуг в управлінні туристичним  підприємством. Розглянуто фактори, що значною мірою впливають на створення якісного туристичного продукту. Проаналізовано якість послуг та розглянуто її основні складові. Представлено перелік принципів, дотримання яких є необхідною вимогою щодо підвищення якості послуг в туристичних підприємствах.
 
The problems of analysis of service quality in the management of the tourism enterprise. Factors largely influencing the creation of quality tourist product. Analyzed service quality and examines its basic components. Presents a list of principles, compliance with which is a necessary requirement to improve the quality of services in tourism enterprises.

Ю. Є. Муравська (Якубівська)к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ШПИГУНСТВА У СВІТІ

Yuliya Muravska (Yakubivska)PhD in economics, docent, associate professor of the Department of Financial and Economic Security and Intellectual Property, Ternopil National Economic University, Ternopil

WORLD TRENDS IN INDUSTRIAL ESPIONAGE

В науковій статті розглянуто явище промислового шпигунства в контексті загроз для економічної безпеки підприємства, охарактеризовано парадигму розвитку явища промислового шпигунства у світі. Розглянуто тенденції розвитку промислового шпигунства на прикладі провідних світових компаній. Сформульовано висновки щодо сучасного рівня захисту від загроз промислового шпигунства на міжнародному рівні. Досліджено приклади високого рівня порушень та зловживань у процесі здійснення економічної  розвідки. Акцентовано увагу на активності промислових шпигунів на ринку США та ЄС. Проаналізовано рівень фінансових збитків від промислового шпигунства. На підставі наведених положень сформовано висновки щодо низького  рівня захищеності провідних компаній світу від проявів промислового шпигунства, однією з причин чого є недосконалість системи нормативно-правового забезпечення у даній сфері. Обґрунтовано необхідність здійснення активної політики захисту від промислового шпигунства.
 
The phenomenon of industrial espionage in the context of threats to economic security is considered in the scientific article; the paradigm of the phenomenon of industrial espionage in the world is described. Tendencies of industrial espionage development by the example of world’s leading companies are considered. The conclusions about current level of protection against threats of industrial espionage internationally are formed. Examples of high-level violations and abuses in the process of economic intelligence are studied. The attention is focused on the activity of industrial spies in the US and EU markets. The level of financial losses from industrial espionage is analyzed. Conclusions about low level of security of leading companies in the world against the industrial espionage are based on the formed provisions, and one of main reasons of that situation lays is imperfect legal system in this field. The necessity to implement an active policy of defense against industrial espionage is grounded.

Л. М. Болдирєвак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

СИНЕРГЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

L. N. BoldyrievaPhD in Economics, associate Professor Poltava National Technical Yurii Kondratuyk University

SYNERGETIC APPROACH OF THE DEVELOPMENT INSIDE THE AGRIFOOD SECTOR

У статті показано, що на зміну детерміністським підходам розуміння еволюційного розвитку агропродовольчому секторі економіки мають прийти синергетичні підходи до його функціонування як системи. Встановлено, що якісні зміни в агропродовольчого сектору економіки, які відбуваються в точках біфуркація – такі як зміна форм власності, типу економіки, економічні кризи – забезпечуються зміною атракторів. Доведено, що серед атракторів важливим є курс валют, що через експертно-імпортні операції суттєво впливає на рівень ефективності агропродовольчого сектору економіки. Обґрунтовано, що процесом переходу агропродовольчого сектору економіки до стійкого атрактора можна управляти, створюючи необхідні інституціональні передумови, зокрема, шляхом прийняття відповідних законодавчих і нормативних активів, що сприяють інтеграції України у світову економіку.
 
This article says that deterministic approaches of the understanding of the development inside the agri food sector need to be changed by the synergetic ones. It was proved that qualitative changing inside the agri food sector, which have been being around the bifurcation points (such as the change of ownership or type of economy, economic crisis) have been providing by the changes of attractors. As a rule, the exchange rate is one of the most important attractor, because after the expert-import operations, it can hardly affect on the level of efficiency in the agri food sector. We are able to control the process of transition from agri food sector to stable attractor by creating all the necessary institutional preconditions, especially the adoption of appropriate legislative and regulatory acts which can help to contribute the integration of Ukraine into the world economy.

Н. В. Короленкок. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин Одеського національного економічного університету, м. ОдесаО. С. Головатюкстудентка кафедри міжнародних економічних відносин Одеського національного економічного університету, м. Одеса

ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. V. KorolenkoPh.D. in Еconomics, Associate Professor of Department of International Economic Relations, Odessa National Economic University, OdessaO. S. Holovatiukstudent of Department of of International Economic Relations, Odessa National Economic University, Odessa

LOGISTICS MANAGEMENT AS A FACTOR IN INCREASING OF THE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF UKRAINIAN PHARMACEUTICAL COMPANIES

У статті розглянуто актуальний стан фармацевтичного ринку України та рівень конкуренції на ньому. Здійснено аналіз ключових показників стану ринку, що характеризують ефективність діяльності його суб’єктів. Основа увага приділена слабким позиціям національних компаній у порівнянні з іноземними виробниками та головним причинами цього явища. У ході дослідження слабких сторін вітчизняних підприємств виявлено такий фактор як логістичне управління, ефективність якого відіграє важливу роль у становленні конкурентного статусу фірми. Проведено аналіз впливу даного чинника на діяльність компаній. В результаті було визначено значення ефективного логістичного управління для оптимізації роботи компанії та запропоновано шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності українських фармацевтичних компаній з акцентом саме на проблему ефективного логістичного управління.
 
The article examines the current state of Ukraine's pharmaceutical market and level of competition on it. The analysis of the key indicators of the market that characterize the performance of its subjects. Base attention is paid to the weak position of domestic companies compared with foreign manufacturers and the main reasons for this phenomenon. During studying the weaknesses of domestic enterprises, such factor as logistics management was defined as important part of business, the effectiveness of which plays an important role in the competitive status of the company. It was analyzed what the impact this factor has on the activities of companies. As a result, it was determined how the effective logistics management can optimize the activity of company and the ways of improving the international competitiveness Ukrainian pharmaceutical company with a focus precisely on the issue of effective logistics management.

В. В. Струнінк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. КиївА. В. Селівончикмагістр кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. Київ

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІД ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ

V. V. StryninCandidate of economic science, assosiate professor of Management and Аdministration chair, National University of Food Technologies, KyivA. V. SelivonchykMaster's degree of Management and Аdministration chair, National University of Food Technologies, Kyiv

COMPREHENSIVE ANALYSIS OF LOGISTICS ENTERPRISE AND DETERMINATION OF EFFICIENCY OF ITS IMPLEMENTATION

В статті досліджено сутність поняття "логістична система", розроблено схему концепції оцінки ефективності логістичної діяльності, яка зорієнтована на задоволення потреб покупця та на ефективність процесів в логістичному ланцюзі всередині підприємства, запропоновано основні напрями вдосконалення логістичної системи. Українські економісти та науковці досліджували окремі елементи логістичних систем, намагалися обґрунтувати суттєві спроби щодо запровадження дієвих механізмів управління логістичними системами. Їх дослідження стосуються таких проблем, як територіальне розташування виробництва, транспорту, складських комплексів, управління матеріальними запасами, матеріально-технічною базою постачання, розроблення ефективних маршрутів для магістрального та промислового видів транспорту, розробка ефективної організаційної структури управління і т.д. Проте, результати дослідження впроваджуються не системно, оскільки не проводиться комплексний аналіз логістичних систем підприємства.
 
In the article the essence of the concept of "logistics system",  developed a concept scheme evaluating the effectiveness of the logistics activities focused on the needs of the buyer and the efficiency of processes in the logistics chain enterprise, provides the main directions of improving the logistics system. Ukrainian economists and scientists investigated some elements of logistics systems, trying to justify major efforts to introduce effective mechanisms to control logistics systems. Their research concerning issues such as geographical location of production, transport, storage systems, inventory management, logistics supply, developing effective routes for main and industrial modes of transport, development of an efficient organizational structure management, etc. However, the results are not systematically implemented because not conducted a comprehensive analysis of the logistics company.

E. KirieievaCandidate of Economics Sciences, Head of Economics Department, Vinnytsia National Agrarian UniversityV. SemenenkoCandidate of Sciences in the Governmental Regulation Sphere, Associate Professor of the Department of Administrative Management and Alternative Energy Recourses, Vinnytsia National Agrarian University

FARMS AS THE BASE OF SUSTAINABLE AGRICULTURE: UKRAINE REALITIES AND INTERNATIONAL EXPERIENCE

Е. А. Кірєєвакандидат економічних наук, завідувач кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університетВ. В. Семененкокандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет

ФЕРМЕРСТВО ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД

The role and the value of the farms in the modern economic system and development of the agriculture sector have been evaluated in this article. The place of the farms in the foreign agriculture systems and in the national agriculture sector has compared. The need of the development of farmers and small enterprises as a necessary step to the sustainable agriculture growth and booming has been proved. Moreover, it has been indicated that the problem of the decrease of small farmers is becoming more and more important all over the world, as well as the number of huge agricultural enterprises and latifundios is growing faster than ever before is creating the challenges for the sustainable agricultural and economic development. The aim of the article was to determine the modern trends in the farms development in Ukraine and foreign countries, as well as to identify the issues and suggest the system of the methods to support the farmers in Ukraine that are based on the implementation of international experience.
During the research the statistics of information that presents a great number of the farms in Ukraine during the previous years have been analysed and the main issues of the farm development have investigated in this article. The comparison of numerous farms in Ukraine and in the USA has been done. The experience of the USA in the methods, tools and programmes of the government support of farms and agricultural sector at all levels have presented. Such programmes as "Broadband", "Drought", "Insurance Programs", "Conservation" that are being used in the USA for the farmers support have been presented and analysed by their influence on the farm-development has been investigated. The agricultural extension service work and its influence on the farmers have been presented.
The perspectives of farm development in Ukraine and the methods of governmental support that can be implemented in the country have indicated and have presented as the results of the research in this article.
 
У статті визначено роль та значення фермерства в сучасній економічній системі і розвитку аграрного сектора. Досліджено місце фермерства в закордонних сільськогосподарських системах, та в національному аграрному секторі. Доведено необхідність розвитку фермерства і малих сільськогосподарських підприємств як основи стійкого та стабільного розвитку сільського господарства України. В ході дослідження виявлено, що у всьому світі проблема зменшення кількості дрібних сільськогосподарських підприємств та фермерів набуває все більшого значення, з урахуванням фактору зростання земельних площ та кількості латифундій, що створює загрозу для сталого розвитку сільського господарства, сільських територій і економічного добробуту країни. Метою статті було визначення сучасних тенденцій розвитку фермерських господарств в Україні і за кордоном, виявлення проблем та розробка систем методів для підтримки фермерів в Україні на основі впровадження міжнародного досвіду.
У статті було досліджено кількість ферм в Україні протягом останніх років та виявлено основні перешкоди розвитку фермерських господарств, здійснено співставлення кількості ферм в Україні та США. Вивчено досвід США щодо методів, інструментів і програм державної підтримки фермерських господарств і аграрного сектору. Проаналізовано роботу дорадницьких служб у США та її позитивний вплив на діяльність фермерів. У результаті проведеного дослідження представили перспективи розвитку фермерських господарств в Україні і методи державної підтримки, розроблені на основі світового досвіду, які можуть бути реалізовані в країні.

Д. М. Демченкостудентка магістрант, Національний університет харчових технологійО. М. Пєтуховапрофесор, доктор економічних наук, Національний університет харчових технологій

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

D. M. DemchenkoStudent, master, National University of Food TechnologiesO. M. PietukhovaProfessor, doctor of economic sciences, National University of Food Technologies

MANAGEMENT OF STRATEGIC DEVELOPMENT COMPANY

Розглянуто теоретичні та практичні аспекти управління стратегічним розвитком підприємств у сучасних умовах господарювання. Визначено основні підходи до формування стратегії підприємства. Досліджено сутність управління стратегічним розвитком підприємств та узагальнено основні складові концепції управління стратегічним розвитком підприємства. Проведено SWOT-аналіз та проаналізовано управління стратегічним розвитком ПрАТ «Лебединський завод поршневих кілець». На основі проведеного аналізу запропоновано стратегію розвитку підприємства.
 
Theoretical and practical aspects of strategic development of businesses in the current economic conditions are considered. The main approaches to forming business strategy is defined. The essence of strategic business development and investigated and major components of the concept of strategic development of the company summarized. SWOT-analysis conducted strategic development and management of JSC «Lebedinsky plant of piston rings" are analyzed. Based on the analysis of the development strategy proposed.

Т. І. Шевченкок. е. н., старший викладач кафедри управління, Сумський державний університет, м. СумиІ. І. Коблянськак. е. н., доцент кафедри економіки, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ВИКОНАННЯ ВИМОГ ЄС У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДПРАЦЬОВАНИМИ ПОРТАТИВНИМИ БАТАРЕЙКАМИ: ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ТА ОРІЄНТИРИ ДЛЯ УКРАЇНИ

T. I. ShevchenkoPhD in Economics, Senior Lecturer of the Management Department, Sumy State University, SumyI. I. KoblianskaPhD in Economics, Associate Professor of the Economics Department, Sumy National Agrarian University, Sumy

IMPLEMENTATION OF EU REQUIREMENTS IN THE SPHERE OF SPENT PORTABLE BATTERIES: PRACTICE OF EUROPEAN COUNTRIES AND BENCHMARKS FOR UKRAINE

У статті проаналізовано загальні положення та принципи європейського законодавства у сфері поводження з відходами, що потребують імплементації в Україні, а також основні вимоги Директиви № 2006/66/ЕС «Про батарейки і акумулятори та відходи батарейок і акумуляторів». Досліджено організаційні структури та економічні механізми функціонування національних систем роздільного збирання відпрацьованих портативних батарейок і акумуляторів у країнах-членах ЄС, сформульовано першочергові дії щодо становлення національної системи поводження з відходами такого виду в Україні для виконання вимог ЄС.
 
The general provisions and principles of the European legislation on waste management that require implementation in Ukraine, as well as the basic requirements of Directive No 2006/66/EC «On batteries and accumulators and waste batteries and accumulators», are analyzed in the article. The organizational structures and economic mechanisms of national systems of waste portable batteries and accumulators separate collection in EU member states are investigated; the priority actions of the formation of national system of this waste type treatment in Ukraine to implement the EU requirements are formulated.

О. В. Крухмальк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС" Сумського державного університету, м. СумиД. О. Саміликмагістрант, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС" Сумського державного університету, м. Суми

ВПЛИВ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЯКІСТЬ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ БАНКУ

О. V. KrukhmalPh. D. in Economics, associate Professor, Department of Finance, banking and insurance, Institute of business technologies "UABS", Sumy state University, SumyD. A. SamilykMA student, Institute of business technologies " UABS ", Sumy state University, Sumy

THE IMPACT OF CREDIT POLICY ON THE QUALITY OF THE LOAN PORTFOLIO OF THE BANK

У статті розглянуто сутність поняття «проблемний кредит», фактори появи проблемної заборгованості в кредитному портфелі банку. Розглянуто відмінності понять «проблемний кредит», «безнадійна заборгованість», «недіючий актив», «недіючий кредит». На основі регресійного аналізу досліджений вплив обраної кредитної політики банку у розрізі фокусування на сегментах кредитного ринку на якість його кредитного портфелю банку.
Банківській діяльності залежно від виду здійснюваних операцій завжди притаманні різноманітні фінансові ризики: кредитні, інвестиційні, валютні, депозитні тощо. Оскільки кредитування формує переважну більшість всіх операцій банку, то найбільшим ризиком, який може суттєво впливати на фінансовий стан банку, вважається саме кредитний ризик. Поява проблемної заборгованості може нести негативні наслідки для стабільності банку. Правильний вибір сегменту кредитного ринку може суттєво мінімізувати ризики.
 
In the article the essence of the concept of "problem loans", the factors of occurrence of bad debts in credit portfolio of the Bank. Examine the differences of the concepts of "problem loans", "bad debt", "inactive active", "inactive credit". Based on the regression analysis investigated the influence of the selected Bank's credit policy in the context of focusing on segments of the credit market on the quality of its loan portfolio.
The aim of the study is to determine the impact of the credit policy of the Bank on the volume of bad debts.
Banking depending on the kind of the operations inherent to a variety of financial risks: credit, investment, foreign exchange, Deposit and the like. Since lending generates the vast majority of all of the Bank's operations, the biggest risks that can significantly affect the financial condition of the Bank is credit risk. The emergence of the troubled debt can carry negative consequences for the stability of the Bank. The correct choice of the segment of the credit market can significantly minimize the risks.

С. В. Кальнийк. е. н., доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ЕКОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

S. KalnyiPhD in Economics, Associate Professor, Department of Management Innovation and Investment Activity, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

ENVIRONMENTAL DIMENSION OF INNOVATIVE ACTIVITY

У статті досліджується інноваційна діяльність підприємств з точки зору її впливу на навколишнє середовище в контексті «зеленої» економіки. Визначено позитивні та негативні екологічні наслідки виробництва окремих видів інноваційних продуктів. Розглянуто можливості стимулювання інноваційної діяльності, результати якої забезпечують ув’язування економічного розвитку з вимогами охорони навколишнього середовища шляхом впровадження ресурсозбереження, екологічної модернізації технологій, виробництва екологічної продукції. Розроблено шляхи подолання проблем інноваційної діяльності, пов’язаних з надмірним видобутком невідновних ресурсів, забрудненням атмосферного повітря та поверхневих вод у ході виробництва, а також зростанням кількості шкідливих відходів у процесі утилізації. Виокремлено у якості важливої екологічної проблеми інноваційної діяльності поширення маркетингової стратегії «запланованого старіння», спрямованої на стимулювання надмірного споживання. Запропоновано перелік заходів державного регулювання, необхідних для забезпечення зміни корпоративної стратегії підприємств та споживчої поведінки на ринку інноваційних продуктів у напрямку підвищення обізнаності та посилення відповідальності в контексті вимог сталого розвитку.
 
The paper investigates the innovative activity of enterprises in terms of their impact on the environment in the context of "green" economy. Positive and negative environmental impact of production of certain types of innovative products are identified. The possibilities of stimulating innovation, that connects economic development with environmental requirements (resource conservation, environmental upgrading technology, the production of environmentally friendly products), are considered. Ways to overcome the problems of innovation activity related to the excessive extraction of non-renewable resources, air pollution and surface water during production, and the increasing number of hazardous waste in the recycling, are developed. Expansion of the marketing strategy of "planned obsolescence", aimed at encouraging over-consumption, is determined as an important environmental problem of the innovative activity. Measures of state regulation necessary to change the corporate strategy of companies and consumer behavior in the market of innovative products towards raising awareness and increasing responsibility in the context of the requirements of sustainable development are suggested.

Ю. В. Махнариловк. е. н., доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївІ. І. Бойкостудентка Київського національного університету технологій та дизайну, м. КиївІ. В. Ліщукстудентка Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

РИНОК ШОВКУ ЄВРОСОЮЗУ

Yurii MakhnarylovPhD, Associated Professor of Department of Finance and Financial and Economic Security, Kyiv National University of Technologies and Design, KyivI. BoykoStudent of Kyiv National University of Technology and Design, KyivI. LishchukStudent of Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

EU MARKET OF SILK

У даній статті досліджується місце текстильної та швейної промисловості в економіці та соціальному благополуччі європейських країн. Охарактеризовано переваги натуральних тканин, зокрема шовку. Визначено переваги та недоліки штучних, синтетичних тканин. Досліджено показники шовкової галузі найбільших країн-виробників текстильної продукції у світі. Проаналізовано рівень споживання шовкових тканин в країнах Європейського Союзу. Розглянуто основні причини зниження інтересу споживачів до шовкових тканин та виробів з шовку. Відзначено зміну рівня доходів населення країн ЄС. Виявлено значну перевагу у споживанні штучних та синтетичних тканин. Розглянуто історію запровадження шовківництва в Україні та його розвиток до сьогодення. Спостережено занепад підприємств шовкової галузі в Україні.
 
This article examines the place of the textile and apparel industry in the economy and social well-being of European countries. The characteristic advantages of natural fabrics, especially silk. Advantages and disadvantages of artificial, synthetic fabrics. Studied indicators silk industry of the largest manufacturers of textile products in the world. The level of consumption of silk fabrics in the European Union. The main reasons for the decline of interest to consumers of silk fabrics and silk products. Marked change in income levels in the EU. Found a significant advantage in the consumption of synthetic fabrics. The history of the introduction of silk production in Ukraine and its development to the present. This was found decay businesses silk industry in Ukraine.

О. В. Мельникдоцент кафедри Бізнес-логістики та транспортних технологій на водному транспорті Київської державної академій водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного  Інституту технологій управління та праваО. І. Горбенкостарший викладач кафедри Бізнес-логістики та транспортних технологій на водному транспорті Київської державної академій водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Інституту технологій управління та праваЮ. А. Мироненкомагістр, факультет управління і технологій,  Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Інститут технологій управління та права, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСТАВКИ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ У ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОМУ ЛАНЦЮЗІ

O. V. Melnik O. I. Horbenko Yu. A. Myronenko

ORGANIZATION OF DELIVERY OF MATERIAL RESOURCES IN THE TRANSPORT AND LOGISTICS CHAIN

У статті розглянуто фізичний процес переміщення матеріальних ресурсів у транспортно-логістичному ланцюзі з виокремленням трьох фаз їх переміщення. Визначено, що одним з основних елементів  доставки, який істотно впливає на витрати, пов’язані з транспортуванням є  базисні умови поставки – забов´язання по доставці-прийому товару. Проаналізовано, що у міжнародній та вітчизняній практиці торгівлі тлумачення базисних умов поставки проводиться відповідно до міжнародних стандартних умов поставки «Інкотермс-2010», які визначають місце, строк, спосіб поставки, розподіл ризику, страхування.
 В статті зображено алгоритм прийняття рішень по організації доставки матеріальних ресурсів вантажотримувачу. Наведено структуру основних категорій базисних умов поставки продуції «Інкотермс - 2010». Визначено, що вибір базисних умов поставки покупцем матеріальних ресурсів  повинен здійснюватися на основі розрахунків сумарних витрат по забезпеченню виконань своїх обов'язків.
 
The article considers the physical process of movement of goods, highlighting the three phases of the movement of goods. It is determined that one of the main elements of the contract of sale, which significantly affects the costs of transportation have responsibilities for the delivery-reception of goods – basic terms of delivery. Analyzed international and domestic practice trade and transport interpretation of the underlying conditions of supply is currently produced according to the international standard delivery terms "Incoterms-2010", which determine the place, time, method of delivery, allocation of risk, insurance. The article shows the algorithm of decision-making in the delivery of material resources vantagetravel. The structure of the main categories of basic conditions of delivery true "Incoterms - 2010".Determined that the choice of basis of delivery by the buyer of Mr should be carried out on the basis of calculations of the total cost of taking care of their duties in accordance with the delivery basis.

Т. П. Погорєловак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аудиту та УФЕБ, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. ДніпроД. С. Корячкомагістр Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ОСНОВНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

T. PogorelovаPh.D. in Economic Sciences, Associate professor of Accounting, Auditing and MFES, Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic UniversityD. KoryachkoMaster of Dnepropetrovsk State Agrarian University of Economics

BASIC ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF AUDIT OF OPERATIONS OF WAGES IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

У даній статті визначені предмет, об’єкти та основне законодавче та нормативно-правове регулювання розрахунків з оплати праці, поглиблено уявлення про методику аудиту розрахунків з оплати праці в сільськогосподарських підприємствах, надані типові та можливі порушення по операціях з обліку розрахунків з оплати праці.
 
In this article the subject, object and basic legislative and regulatory adjustment payments of wages, in-depth understanding of the audit methodology calculation of wages on farms, provided typical and possible violations of the transactions with the payments of wages.

О. Г. Чепецьк. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аудиту та УФЕБ, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. ДніпроК. Ю. Клочкомагістр, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

O. ChepetsPh.D. in Economic Sciences, Associate professor of Accounting, Auditing and MFES, Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic UniversityK. KlochkoMaster of Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic University

FEATURES OF ORGANIZATION OF THE ACCOUNTING OF THE PRODUCTS SALES PROCESS

В статті розглядаються питання теорії і практики обліку фінансових результатів від реалізації продукції. Окрема увага надається деталізації інформації щодо реалізації продукції в обліку. Пропонуються заходи щодо удосконалення обліку фінансових результатів від реалізації продукції.
 
In the article deals with the theory and practice of accounting financial results from sales. Special attention is given to detail information on sales in accounting. The article proposed measures on improvement of financial results from sales.

С. М. Белінськак. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет імені Перта Могили, м. МиколаївН. М. Рябоконьстудентка 617М групи, Чорноморський національний університет імені Перта Могили, м. Миколаїв

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. M. BelinskaPh.D. in Economics, Assosiate professor of Accounting and Audititng Department Petro Mohyla Black Sea National University, MykolaivN. M. RiabokonStudent 617M group, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

ANALYTICAL EVALUATION OF THE EXPEDIENCY OF BUILDING COMPANIES' MAIN DEVICES REPAIR

Стаття присвячена проблемам обліково-аналітичного забезпечення процесу експлуатації основних засобів в Україні. Визначена економічна сутність процесу експлуатації основних засобів будівельних підприємств. Досліджено організацію інформаційно-облікових потоків управління процесом експлуатації основних засобів будівельних підприємств.
 
The article deals with the problems of accounting and analytical support for the operation of fixed assets in Ukraine. The economic nature of the fixed assets of major construction companies has been identified. The organization of accounting information flow management by the process of operating fixed assets of construction companies has been analysed.

Л. Г. Гетьманк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Харківська державна академія культури

БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

L. GetmanFh.D., associate Professor, associate Professor of Department Manegement and Administration, Kharkiv State Academy of Culture

A BUSINESS-ENVIRONMENT OF INTERNATIONAL ECONOMIC ACTIVITY IS ON THE MODERN STAGE

У статті розглянуті основні складові бізнес-середовища, в якому сьогодні реалізуються міжнародні торговельно-економічні відносини. Відображено взаємзв’язок між тенденціями змін у маркетинговому середовищі та плануванням експортної стратегії країни.
 
In the articles considered basic component business-environments, іn which today international trade and economic relations will be realized that. It is represent сonnection between the tendencies of changes in a marketing environment and planning of export strategy of country.

О. С. Ралкок. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет, м. КиївО. В. П’янковак. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИКАМИ АГРАРНОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ВИХОДУ НА НОВІ РИНКИ

O. S. RalkoPh.D. in Economics, docent, Associate Professor of International Economic Relations Department, Kyiv National University of Trade and Economics, KyivO. V. PiankovaPh.D. in Economics, docent, Associate Professor of International Economic Relations Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

USING BY PRODUCERS OF AGRICULTURAL AND FOOD PRODUCTS IN UKRAINE THE EUROPEAN INTEGRATION AS A TOOL FOR ENTERING NEW MARKETS

У статті визначено роль і місце аграрної та харчової продукції українського виробництва в експорті товарів у країни Європейського Союзу. Обґрунтовано необхідність розвитку та збільшення експорту саме харчової продукції до країн ЄС. Проаналізовано структуру експорту товарів українського виробництва до країн ЄС, що дозволило визначити, що найбільшу питому вагу в експорті складають чорні метали та зернові культури. Досліджено причини коливань експорту за видами аграрної та харчової продукції. Встановлено перешкоди, що стримують нарощення експорту підприємств-виробників аграрної та харчової продукції. Розглянуто успішні приклади провідних підприємств при виході на висококонкурентні європейські ринки. На основі проведеного дослідження особливостей підприємств, що вже експортують продукцію на ринки країн ЄС, встановлено пріоритетні напрямки розвитку експорту українських товарів.
 
In the article is considered the role and place of agricultural and food products of Ukrainian origin in exporting goods to the European Union. Authors underline the necessity of increasing exports of finished goods to the EU. There was analyzed the structure of Ukrainian products’ export to the EU, which allowed to determine that the largest share in exports occupied by ferrous metals and grains. Authors were distinguished the causes of export’ fluctuations by type of agricultural and food products. In the article were investigated obstacles that hinder the increase of export for producers of agricultural and food products. Authors were considered successful examples of leading companies in entering to the highly-competitive European markets. Based on the study were determined the characteristics of companies that are exporting products to the EU markets, and were set priorities for Ukrainian exports.

О. М. Губарикк. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аудиту та УФЕБ, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. ДніпроО. А. Дилєвоймагістр, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЯК ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

O. M. GubarykPhD in Economics, assistant professor of accounting, auditing and UFEB Dnepropetrovsk State Agrarian-economics University, DniproO. A. Dilevojmaster, Dnipropetrovsk State Agrarian University of Economics, Dnipro

ORGANIZATION OF ACCOUNT AS BASIS OF THE INFORMATIVE PROVIDING OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES

В статті розглянуто питання інформаційного забезпечення економічної безпеки підприємств. Визначено, що основним джерелом інформації для здійснення оцінки економічної безпеки підприємств та розробки подальшої стратегії є облік, що в свою чергу також передбачає збір та обробку інформації. Виходячи з цього, визначено, що організація належного інформаційного забезпечення економічної безпеки підприємств не можлива без організації обліку. Акцентовано увагу, що організувати облік на підприємстві необхідно за трьома складовими: організаційними, методичними та технічними. Визначено основі елементи облікової політики щодо кожної складової організації обліку та зроблено висновки про необхідність затвердження на підприємстві організаційних регламентів за кожною складовою організації обліку, як основи формування належного інформаційного масиву для прийняття рішень в галузі економічної безпеки діяльності підприємства.
 
The question of the informative providing of economic security of enterprises is considered in the article. Certainly, that a basic information generator for realization of estimation of economic security of enterprises and development of further strategy is an account that in turn also envisages collection and treatment of information. Coming from it, certainly, that organization of the proper informative providing of economic security of enterprises is not possible without organization of account. Attention is accented, that organizing an account on an enterprise is necessary after three constituents: organizational, methodical and technical. The elements of registration politics are certain to basis in relation to every component organization of account and drawn conclusion about the necessity of statement on the enterprise of organizational regulations after every constituent of organization of account, as bases of forming of the proper informative array for making decision in industry of economic security of activity of enterprise.

Ю. О. Єрешкок. е. н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ – ДОМІНАНТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ

J. YereshkoPhD., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Theoretic and Applied Economics, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv-city

INTELLECTUAL CAPITAL - THE DOMINANT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

В дослідженні визначено, що науково-технічний розвиток є безумовним об’єктивним фактором трансформації продуктивних сил і економічних відносин, а інноваційні досягнення, джерелом яких є інтелектуальний капітал, стають основою задоволення потреб суспільства на поточному щаблі його розвитку.
З використанням кореляції показників глобальної конкурентоспроможності, інноваційного індексу, загальної економічної статистики Світового Банку, теоретично і аналітично обґрунтована роль інтелектуального капіталу як домінанти розвитку науки і техніки, що є основною засадою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки, джерелом національного багатства і ключовим ресурсом економічного зростання.
Емпірично доведена доцільність проліферації процесів фінансування, формування і активної реалізації інтелектуального капіталу з позиції вигод двох ключових, з точки зору досягнення сталого розвитку, економічних суб’єктів: підприємця і держави.
 
The research defines that scientific and technological development is the undisputed objective factor of the productive forces and economic relations transformation, and the innovative achievements, the source of which is an intellectual capital, become the basis of the needs of society satisfaction at the current stage of its development.
Using the correlation of the Global competitiveness, Innovation index, general economic statistics of the World Bank indicators, there was theoretically and analytically grounded the role of the intellectual capital as the dominant of science and technology development, which is the main attribute to increasing the competitiveness of the domestic economy, a source of national wealth and a key resource for economic growth.
There was also empirically proven the feasibility of proliferation the the financing, development and active implementation of intellectual capital from the benefits perspective of the two key, in terms of achieving the sustainable development, economic actors: an entrepreneur and the state.

Г. Ф. Мартинюккандидат педагогічних наук, Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА

G. F. Martynykcandidate of Pedagogical Science, Rivne College of Economics, Humanities and Engineering

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF FUTURE SPECIALISTS IN DOCUMETTARY AND INFORMATION STUDIES IN THE ELECTRONIC TEXTBOOK DESIGN

Стаття присвячена формуванню професійних компетентностей майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності з використанням програмного комплексу Macromedia Authorware 7.0. Зазначено, що структура професійних компетентностей майбутніх фахівців під час використання програми Macromedia Authorware включає реалізацію моделі навчального комплексу з використанням мультимедійних засобів.
 
The article is devoted to the formation of professional competencies  of future specialists in documentary and information studies in the electronic textbook design in use of software Macromedia Authorware 7.0. It is noted that the structure of these competences when using Macromedia Authorware program includes implementation of the model training center with the use of multimedia means.

Г. В. Ортінак. е. н., доцент, директор Мелітопольського відокремленого підрозділу Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій, м. Мелітополь

СКЛАДОВІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З СИСТЕМНИХ ПОЗИЦІЙ

G. V. Ortinaрh.D., associate professor, director of Melitopol Separate Subdivision of the Private Higher Educational Establishment "Zaporizhzhya Institute of Economics and Information Technologies", Melitopol

COMPOSITION OF CRISIS MANAGEMENT BUSINESS FROM SYSTEM POSITIONS

В статті приділено увагу складовим аспектам антикризового управління підприємницької діяльності з системних позицій. У сучасних умовах підприємницької діяльності, що характеризуються економічною та політичною нестабільністю в Україні, багато підприємств потерпають від погіршення результатів своєї діяльності, згідно з загальносистемними закономірностями кількісні зміни, які накопичуються в системі призводять до якісної трансформації. Тому, якщо необхідні зміни не здійснити цілеспрямовано, формою розв’язання суперечностей стануть механізми самоорганізації, які передбачають стихійний перехід системи в стан нестійкості, супроводжуваний неконтрольованим розвитком подій. Налагодити сталі зв’язки в економічних системах дуже складно, тому все більшої ваги набуває запровадження на підприємствах антикризового управління.
 
The paper paid attention to integral aspects of crisis management business from system positions. In today's business environment, characterized by economic and political instability in Ukraine, many enterprises suffer from a deterioration of its activity in accordance with the laws of wide quantitative changes that accumulate in the system lead to a qualitative transformation. Therefore, if changes are not required to carry out purposeful form of resolving contradictions become self-organization mechanisms that include spontaneous transition of the system into a state of instability, accompanied by uncontrolled developments. Establish sustained ties in economic systems very difficult, so becoming more important in enterprises implementing crisis management.

Н. В. Кузінк. е. н., доцент, завідувач кафедри землевпорядкування та кадастру, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ДЕГРАДОВАНИХ І МАЛОПРОДУКТИВНИХ ЗЕМЕЛЬ ЯК ОСНОВА ОЦІНКИ РІВНЯ ДЕГРАДАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ

N. V. KuzinPh.D., Associate Professor, Head of Department of Land Management and Cadastre,  Sumy National Agrarian University, Sumy

ENVIRONMENTAL MONITORING OF DEGRADED AND UNPRODUCTIVE LANDS AS A BASIS FOR THE LEVEL OF DEGRADATION PROCESSES ASSESSING IN AGRICULTURAL LAND USE

У статті проаналізовано сучасний стан системи моніторингу земельних ресурсів регіону на прикладі Сумської області. Визначено найпоширеніші види деградації ґрунтів на території Сумської області та завдання, виконання яких дає змогу забезпечити ефективність системи моніторингу земельних ресурсів. Наведено рекомендовані зміни в структурі екологічного моніторингу земельних ресурсів та території Сумської області, які дадуть змогу підвищити ефективність процесів вимірювання та оцінювання стану земельних ресурсів.

In the article author analyzed the current state of the land resources monitoring system by the example of Sumy oblast. Determined the most common types of land degradation in Sumy oblast and defined the tasks, which makes possible to ensure the effectiveness of the land resources monitoring system. Described recommended changes in the structure of environmental land resources monitoring in Sumy oblast, which are enable to increase the efficiency of measurement and evaluation the state of land resources.

Б. Г .Рашманаспірант, Національний університет водного господарства та природокористування, м. РівнеB. G. RаshmanPostgraduate student of the Chair in International Economics, National University of Water Management and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine

ДЕКОМПОЗИЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ МАРКЕТИНГОВОЇ АГЕНЦІЇ

Виконано декомпозиційний аналіз ефективності маркетингової агенції. Запропоновано картку оцінки якості господарських рішень при провадженні маркетингової діяльності. Ключовими аспектами декомпозиційного аналізу вибрано параметри часу, якості та ресурсного забезпечення із визначенням рівня відповідних показників на основі експертного оцінювання. Пропонована шкала оцінювання включає три діапазони оцінки – незадовільний рівень, достатній та високий. До ключових параметрів, які характеризують параметри часу, віднесено тривалість обороту капіталу, швидкість обороту інвестованого до маркетингової послуги капіталу, сталість економічного зростання, до параметрів якості – задоволеність замовника, ефективність сервісу, імідж агенції, до параметрів ресурсного забезпечення – рентабельність операційної діяльності, рентабельність інвестицій, завантаженість виробничих потужностей агенції. Запропоновано нормативні їх значення відповідно до вибраної шкали зміни рівня від незадовільного до високого. Відповідно до запропонованої процедури карту представлено у вигляді матриці, кожний з елементів якої визначається добутком бальної оцінки та коефіцієнту вагомості. Показано, що наданий підхід дозволяє визначити середній рівень якості господарських рішень щодо виробництва маркетингової послуги та оцінити доцільність використання існуючої організаційної та інформаційної моделі маркетингової агенції.
 
A decomposition analysis of the effectiveness of the integrated organizational and information model for marketing agency is performed. A card for assessing the quality of economic decisions of marketing activity is offered. The key aspects of decomposition analysis are the parameters of time, quality and resource provision with the determination of the level of relevant indicators on the basis of expert evaluation. The proposed evaluation scale includes three assessment ranges - unsatisfactory, sufficient and high. The key parameters characterized the parameters of time are the duration of capital turnover, the speed of turnover of capital invested in marketing services, the sustainability of economic growth, the quality parameters are customer satisfaction, service efficiency, agency image, the resource supply parameters are operating profitability, return on investment, capacity of the agency. The normative values of offered parameters are proposed in accordance with the chosen scale of change of level from unsatisfactory to high. In accordance with the proposed procedure, the map is presented in the form of a matrix, each element of which is determined by the score of the ball and the weighting factor. It is shown that the given approach allows to determine the average level of quality of economic decisions regarding the production of marketing services and to assess the expediency of using the existing organizational and informational model of the marketing agency.

Л. М. Минкоасистент кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. КиївЯ. Ю. Стецюкстудентка, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

L. Mynkoassistant of department of management and administration of National University of Food Technologies, KyivY. StetsiukStudent of National University of Food Technologies, Kyiv

RAILWAY TRANSPORT OF UKRAINE: BASIC PROGRESS TRENDS

В статті розглянуто існуючі міжнародні транспортні коридори. Також, розглянуто такі види перевезень, як контейнерні та контрейлерні перевезення. Проаналізовано стан розвитку Української залізниці протягом 2013-2015 рр. Визначено основні тенденції та пріоритетні напрями розвитку.
 
Considers international transport corridors. Also, the following types of traffic are considered as container and piggyback transportation . The state of Ukrainian Railways during 2013-2015 years. The main trends and priorities of development.

І. В. РатошнюкМагістрантка, 2 курс, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ

I. V. RatoshnyukMaster student, 2nd year, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

FEATURES AND CURRENT STATUS OF FINANCIAL LEASING IN UKRAINE

У статті розглянуто особливості розвитку фінансового лізингу в Україні. Розкрито сутність фінансового лізингу, наведені переваги та недоліки. Проаналізовано сучасний стан надання лізингових послуг в Україні, а саме: кількість юридичних осіб – лізингодавців та фінансових компанії, що надають послуги фінансового лізингу; інформація щодо вартості договорів фінансового лізингу та їх кількості, укладених юридичними особами та фінансовими компаніями; вартість договорів фінансового лізингу за галузями та за обладнанням; розподіл джерел фінансування лізингових операцій. Виділено напрямами з розвитку фінансового лізингу в Україні.
 
The essence and features of development of financial leasing in Ukraine are considered in this article. Also present situation including a number of legal entities, information about cost and number of the financial leasing contracts are analyzed. The given article presents a search about the distributing of financial resources for making leasing operations and development tendency.

О. В. Корпанмагістрантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

O. V. KorpanMaster student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

METHODS TO ESTIMATE THE LEVEL OF ENTERPRISE’S FINANCIAL SECURITY

У статті розглянуто найбільш поширені методики оцінки рівня фінансової безпеки підприємств, визначено їх недоліки та запропоновано можливі шляхи вдосконалення. Проаналізовано різноманітні підходи науковців до оцінки фінансової безпеки підприємства, серед яких виокремлено: індикативний; ресурсно-функціональний; підхід на основі критерію «мінімум сукупного збитку, який завдається безпеці»; традиційні та нетрадиційні методи оцінки, ті, які пропонують оцінювати рівень фінансової безпеки як складової економічної безпеки підприємства; ті, які пропонують оцінювати рівень фінансової безпеки на основі визначення загального стану фінансової діяльності підприємства; ті, які пропонують визначати інтегральний показник фінансової безпеки підприємства.
 
The article considers the most widespread methods to estimate the financial security of enterprises, defines their drawbacks and suggests possible ways of improvement. A number of approaches by scientists as for the assessment of the enterprises’ financial security is analyzed, namely: indicative; resource-functional; approach based on the criteria of "minimum cumulative loss to security"; traditional and non-traditional methods of evaluation, those that offer to assess the level of financial security as a component of economic security; those that offer to assess the level of financial security on the basis of the definition of generic financial activity; those are that offer to determine the integral indicator of the financial security of the enterprise.

М. К. Хімасистент кафедри Адміністративного і фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», м. ЛьвівА. І. Яковинамагістрант кафедри Адміністративного і фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», м. ЛьвівМ. О. Андріївмагістрант кафедри Адміністративного і фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. KhimAssistant of the Administrative and Financial Management Department, Lviv Polytechnic National University, LvivА. YakovynaUndergraduate student of the Administrative and Financial Management Department, Lviv Polytechnic National University, LvivM. AndriivUndergraduate student of the Administrative and Financial Management Department, Lviv Polytechnic National University, Lviv

IMPLEMENTATION OF RESPONSIBLE MARKETING CONCEPT IN ACTIVITIES OF MODERN UKRAINIAN ENTERPRISES

У статті розкрито сутність та особливості відповідального маркетингу на світовому ринку та, зокрема, в діяльності українських підприємств в сучасних умовах. Оцінено його позитивні та негативні впливи на розвиток конкурентоспроможності компаній. Висвітлено стан реалізації відповідального маркетингу в іноземних компаніях та наведено пропозиції щодо його розвитку у вітчизняних компаніях.

The article reveals the essence and characteristics of responsible marketing on the world market and in particular in the activities of Ukrainian enterprises in modern conditions. Positive and negative aspects of the competitiveness of companies were estimated. Also, the state of implementation of social marketing in foreign companies and suggestions for its development in domestic companieswere highlighted.

І. А. Кабакстудентка гр. МгОА-15, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ

I. A. KabakDnipropetrovsk State Agrarian And Economic University

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF ACCOUNTING AND AUDIT COSTS OF CROP PRODUCTION AT THE PLANT

Обмеженість виробничих ресурсів, що використовуються в сільському господарстві, та необхідність задоволення дедалі зростаючих потреб населення об’єктивно вимагають підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. Цього можна досягти створенням регульованої ринкової економіки, відповідного механізму господарювання та забезпеченням рівноправності всіх форм власності. Підвищення ефективності сільського господарства передбачає збільшення обсягів виробництва продукції рослинництва із понесенням мінімальних витрата на одиницю готової продукції. Отже, необхідно збільшувати врожайність сільськогосподарських культур та знижувати собівартість продукції. З цього слідує, що основним напрямом підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва є послідовна його інтенсифікація, адже, як правило, збільшення врожайності і продуктивності пов'язане із ростом витрат на 1 га посіву, а при комплексному використанні ресурсів вихід продукції зростає більшою мірою і її собівартість знижується. Тому всі фактори інтенсифікації є й шляхом підвищення ефективності виробництва.
Метою написання статті є аналіз та оцінка організаційно-методичних аспектів обліку і аудиту витрат на виробництво продукції рослинництва на підприємстві та розробка напрямів їх оптимізації.
 
The scarcity of inputs used in agriculture, and the need to meet the growing needs of the population objective requires improving the efficiency of agricultural production. This can be achieved by the creation of a regulated market economy, a mechanism of managing and providing equality of all forms of ownership. Improved farming involves increasing crop production with minimal costs incurred per unit of finished product. It is therefore necessary to increase crop yields and reduce production costs. It follows that the main direction of increasing the economic efficiency of agricultural production is intensifying its consistent, because, as a rule, increase yields and productivity growth associated with the cost of 1 ha of sowing, while the integrated use of resources yield increases more and its cost reduced. Therefore, all the factors are intensifying and by improving production efficiency.
The purpose of this writing is the analysis and evaluation of the organizational and methodological aspects of accounting and audit costs for crop production at the plant and development directions of their optimization.
 
Ограниченность производственных ресурсов, используемых в сельском хозяйстве, и необходимость удовлетворения все возрастающих потребностей населения объективно требуют повышения эффективности сельскохозяйственного производства. Этого можно достичь созданием регулируемой рыночной экономики, соответствующего механизма хозяйствования и обеспечением равноправия всех форм собственности. Повышение эффективности сельского хозяйства предусматривает увеличение объемов производства продукции растениеводства с понесением минимальных расход на единицу готовой продукции. Следовательно, необходимо увеличивать урожайность сельскохозяйственных культур и снижать себестоимость продукции. Из этого следует, что основным направлением повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства является последовательная его интенсификация, ведь, как правило, увеличение урожайности и производительности связано с ростом затрат на 1 га посева, а при комплексном использовании ресурсов выход продукции возрастает в большей степени и ее себестоимость снижается. Поэтому все факторы интенсификации является и путем повышения эффективности производства.
Целью написания статьи является анализ и оценка организационно-методических аспектов учета и аудита затрат на производство продукции растениеводства на предприятии и разработка направлений их оптимизации.

Ю. О. Пунінздобувач кафедри маркетингу КНЕУ

ПРОДАКТ МЕНЕДЖМЕНТ - ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ КОМПАНІЇ НА B2B РИНКУ

Y. Puningraduate student of marketing department at Kiev National Economic University

A PRODUCT MANAGEMENT - AN EFFECTIVE TOOL TO ENHANCE COMPETITIVENESS OF THE COMPANY IN THE B2B MARKET

Стаття дає розуміння поняття та шляхи втілення в дію продакт менеджменту на прикладі ТОВ "Манулі Україна Лтд.", яке входить до складу Manuli Stretch Distribution. Проведено вивчення та узагальнення даного виду менеджменту шляхом зіставлення теоретичного матеріалу закордонних видань з практичними показниками та результатами, отриманими під час формування дослідження.
 
Article enables understanding of concepts and ways of implementation of product management based on example of "Manuli Ukraine LTD.", which is part of Manuli Stretch Distribution Group. The study and generalization of this type of management are conducted by comparing the theoretical material foreign publications with practical performance and results obtained during the formation of the study.

Є. А. Назаренкомагістр гр. Мг УФЕБ-1-15, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

E. A. NazarenkoMA of gr. Mg UFEB-1-15, Dnipropetrovs’k State University of Agriculture and Economics

INFLUENCE OF AGRICULTURAL ENTERPRISE INDICATORS ON ITS ECONOMIC SECURITY

В статті досліджено питання впливу показників діяльності аграрного підприємства, а саме розміру валової продукції та посівної площі, урожайності і валового збору продукції на рівень його економічної безпеки. Визначено, що головна мета економічної безпеки підприємства полягає в гарантуванні його стабільного і максимально ефективного функціонування.
 
The questions of influence of agricultural enterprises indicators are investigated in the article, namely the size of the gross output and the crop area, yield and gross yield of products at the level of its economic security. It was determined that the main purpose of economic security of the enterprise is to ensure its stability and the most effective operation.

В статье исследованы вопросы влияния показателей деятельности аграрного предприятия, а именно размера валовой продукции и посевной площади, урожайности и валового сбора продукции на уровень его экономической безопасности. Определено, что главная цель экономической безопасности предприятия заключается в обеспечении его стабильного и максимально эффективного функционирования.

Б. О. Ходакевичаспірант кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА Й ЕФЕКТИВНІСТЬ СУЧАСНИХ КОМПАНІЙ

Bogdan Oleksandrovych KhodackevychPhD student of Enterprise Economy Department of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THE ECONOMIC EQUILIBRIUM AND AN EFFECTIVENESS OF MODERN COMPANIES

Робота присвячена дослідженню взаємозв’язку процесів досягнення та збереження економічної рівноваги та ефективності розвитку компаній. Проведено узагальнення концептуальних засад наукового аналізу проблематики ідентифікації стану рівноваги і оцінки ефективності функціонування економічних суб’єктів. Використано традиційний підхід статистично-стохастичного аналізу економічних і соціальних процесів, що дозволило виділити завдання та принципи прикладного аналізу діяльності компаній.Виділено основні умови і складові досягнення конкурентної рівноваги економічними системами макрорівня, дістав подальшого розвитку інструментарій дослідження економічних зв’язків. Результати дослідження створюють методологічну основу для використання статистичного та математичного інструментарію дослідження соціально-економічних процесів у прикладних дослідженнях.
 
The study is devoted to research the relationships of achieving and preserving economic equilibrium and efficiency of companies. It contains a generalization of the concepts and approaches to the scientific analysis of problems identifying and evaluating of the equilibrium andthe efficiency of economic players. The study was built on the traditional approachto statistical and stochastic analysis of economic and social processes that allocated tasks and principles of applied analysis on the corporate level. The main components of the environment and achieve competitive equilibrium of macro-economic systems was developed and research tools of economic relationships was improved. Results of the study provide a methodology for statistical and mathematical tools usage for applied researchingsocial and economic processes in modern conditions.

В. В. Бадзянздобувач, Інституту агроекології і  природокористування НААН, м. Київ

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

V. V. Badzyanaspirant, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS, Kyiv

METHODICAL BASES OF ECOLOGICAL-ECONOMIC EVALUATION OF LAND FOR FORESTRY PURPOSES

Проаналізовано існуючі методичні підходи до економічної оцінки лісових ресурсів. Запропоновано еколого-економічну оцінку земель лісогосподарського призначення здійснювати через оцінку окремих ділянок лісових земель та оцінку лісової рослинності. Розглянуто складові еколого-економічної оцінки лісових земель.
 
Analyzes the existing methodological approaches to economic valuation of forest resources. The proposed ecological-economic evaluation of land for forestry purposes to be accomplished through the assessment of individual sites of forest land and evaluation of forest vegetation. The components of the ecological-economic assessment of forest lands.

Н. В. Гребенюкаспірант кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ФОРМУВАННЯ ПІДХОДУ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

N. V. GrebeniukPhD Student, Department of Business, Trade and Stock Exchanges Chernivtsi National University of Yuriy Fedkovych, Chernivtsi

FORMATION OF THE APPROACH TO EVALUATING THE EFFICIENCY OF UKRAINIAN BANKS IN THE MODERN CONDITIONS OF THE NATIONAL FINANCIAL SYSTEM DEVELOPMENT

В статті розглянута теоретична сутність категорії «ефективність банку», яка дозволяє врахувати усі релевантні характеристики діяльності фінансового посередника в сучасних умовах розвитку фінансової системи. Визначені складові елементи системи оцінювання ефективності банків України, а саме: конкуренція, клієнти, інфраструктура, фінанси, персонал, маркетинг, інвестиції. Запропонований науково-методичний підхід до оцінювання ефективності банку, який передбачає послідовне виконання таких етапів: формування інформаційної бази дослідження у розрізі вхідних та вихідних змінних; визначення пріоритетності індикаторів при формування узагальнюючого показника; розрахунок кількісного значення рівня ефективності діяльності банків шляхом апробації CCR-моделі та аналіз отриманих результатів, а також ідентифікація резервів та невикористаного потенціалу в контексті удосконалення ефективності діяльності банку.
 
The article considers the theoretical essence of the category “efficiency of the bank”, which allows to take into account all relevant characteristics of the activities of a financial intermediary in the modern conditions of financial system development. The constituent elements of the system for evaluating the efficiency of Ukrainian banks are identified, namely: competition, clients, infrastructure, finance, personnel, marketing, investments. The scientific and methodical approach to the evaluation of bank efficiency is proposed. It provides the consistent implementation of the following stages: development of information base of the research in the context of input and output variables; determining the priority of indicators while creating the general indicator; calculation of the quantitative value of the level of banks efficiency by approbation of the CCR model and analysis of the results, as well as identifying reserves and unused potential in the context of improving the efficiency of the bank.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"