Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 1, 2014

О. Д. Гнатковичд. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та комерційної діяльності, Львівський інститут економіки і туризму, м. Львів

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ІПОТЕЧНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

O. D. HnatkovychPhD, Associate Professor, Head of Department of Management and business, Lviv Institute of Economy and Tourism

ENSURING MORTGAGE LAND TRANSACTIONS FARMS

Стаття присвячена питанню ефективності використання земель сільськогосподарських підприємств на основі здійснення кредитних операцій, організації системи кредитування та формування органів, які будуть здійснювати даний процес. Обгрунтований механізм здійснення іпотечних операцій із земельними ділянками сільськогосподарського призначення.

This article is devoted to the issue of efficient use of land-based farm of credit operations of the credit system and the formation of bodies that will implement this process. The mechanism of realization of mortgage transactions with land for agricultural purposes.

М. Г. Білопольськийд. е. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри обліку і аудиту Державного вищого навчального закладу «приазовський державний технічний університет», м. МаріупольТ. Г. Толпежніковааспірант Державного вищого навчального закладу «приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ КОНТРОЛЮ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. G. BіlopolskijDoctor of Science. prof., Honored Worker of Science of Ukraine, Head of the Accounting and Audit State Higher Educational Institution «Priazovskyi State Technical University», MariupolT. G. Tolpezhnikovapostgraduate State Higher Educational Institution «Priazovskyi State Technical University», Mariupol

ORGANIZATIONAL MECHANISMS FOR CONTROL OF MARKETING ACTIVITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Висвітленні питання комплекс маркетингу промислових підприємств, організації управління господарюючими суб’єктами промисловості в ринкових умовах та умовах конкуренції, стратегічного та промислового маркетингу. Особлива увага приділена впровадження та контролю комплексу маркетингу на промислових підприємствах. Запропонована організаційна структура маркетингового департаменту на промислових підприємствах. Проаналізовано та систематизовано процес контролю комплекс маркетингу за метою та завданням контролю. Виявлені основні завдання керівництва при формуванні маркетингової стратегії. Наголошено на особливості маркетингових комунікаційних процесів.

Coverage of complex issues marketing industry, management of business entities in the industry market conditions and competitive environment , strategic and industrial marketing. Particular attention is paid to the implementation and control of the marketing mix in the industry. The proposed organizational structure of marketing department in the industry. Analyzed and systematized the process of monitoring the marketing mix for the purpose and objectives of the control. The key task of leadership in shaping the marketing strategy. Among others, the features of marketing communication processes.

М. І. Іщенкок. е. н., член правління, Директор Гірничодобувного дивізіону ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ-УЧАСНИКІВ ВЕРТИКАЛЬНО ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР

М. І. IschenkoPhD in Economics, Board member, director of Mining Division of “METINVEST HOLDING” LLC

PECULIARITIES OF DIAGNOSTICS OF THE PROBABILITY OF BANKRUPTCY OF THE ENTERPRISES-PARTICIPANTS OF VERTICALLY INTEGRATED STRUCTURES

В статті проведено критичний аналіз сучасних методик оцінки ймовірності банкрутства підприємств. Встановлено, що існуючі підходи до оцінки фінансового стану не враховують особливості функціонування підприємств-учасників холдингів. Виявлено, що суттєва частина дебіторської та кредиторської заборгованості гірничо-збагачувальних комбінатів України, які є учасниками вертикально інтегрованих структур, сформована афілійованими особами. Обґрунтовано, що в процесі оцінки ймовірності банкрутства до поточної дебіторської заборгованості, сформованої з пов’язаними особами, необхідно відносити лише ту її частину, яка запланована для покриття захищених статей бюджету оцінюваного підприємства. Запропоновано коригувати довгострокові зобов’язання на суму резерву зобов’язань по гарантіях з урахуванням ймовірності банкрутства підприємств-отримувачів гарантій. Проведено коригування дебіторської заборгованості та зобов’язань гірничо-збагачувальних комбінатів України, які є учасниками холдингу.

The article presents a critical analysis of modern methods of assessment of probability of bankruptcy of enterprises. It is established that the existing approaches to the estimation of the financial state do not take into account peculiarities of the companies-participants of the holdings. It was revealed that a significant portion of accounts receivable and payable ore mining and processing enterprises of Ukraine that are members of vertically integrated structures, formed affiliates. It is proved that, in the process of assessment of probability of bankruptcy to current receivables generated with related parties, it is necessary to refer only to the part which is scheduled to cover the protected budget items the enterprise appraised. Asked to adjust long-term liabilities in the amount of the provision of safeguards obligations taking into account the probability of bankruptcy of the enterprises-recipients of guarantees. An adjustment of the debts and liabilities of ore mining plants of Ukraine, who are members of the holding.

О. М. Смірновак. е. н., доцент, завідувач науково-дослідного відділу вивчення міжнародного досвіду та європейської інтеграціїМ. В. Стадникм. н. с. відділу економіко-математичного моделювання, аналізу та прогнозів Науково-дослідного інституту фінансового права, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь

ОЦІНКА РОЛІ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

O. М. SmirnovaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of department of Research of International Experience and European IntegrationM. V. StadnykJunior Research Fellow Research Institute of Financial Law, National University of State Tax Service of Ukraine, Irpin

ASSESS OF THE ROLE OF CORPORATE INCOME TAX IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

В статті зроблено спробу проаналізувати залежність частки податку на прибуток підприємств у доходах Зведеного бюджету України та ВВП від розміру ставки податку у порівнянні з країнами Європейського союзу, внаслідок чого зроблено висновок про часткову відповідність українських реалій європейськім тенденціям. На фоні значної кількості збиткових підприємств та досить песимістичних очікувань щодо перспектив розвитку їх ділової активності проведено паралелі із обсягами наданих податкових пільг з податку на прибуток та втрат бюджету внаслідок пільгового оподаткування. Доведено, що співвідношення розмірів втрат бюджету внаслідок пільгового оподаткування та обсягів капітальних інвестицій і ресурсів, що спрямовані на інновації суб’єктами підприємницької діяльності, не демонструють чіткої взаємозалежності, що перешкоджає можливості компенсації даних втрат у довгостроковій перспективі.
На підставі проведеного дослідження було надано пропозиції щодо вдосконалення оподаткування прибутку підприємств з метою підвищення ефективності функціонування податку на прибуток при збереженні його як важливого джерела доходів бюджету та забезпечення економічного зростання та виробництва.

This article consist of analyze of dependence of revenues of corporate income tax in the Consolidated Budget of Ukraine from and GDP from the size of the tax rate in comparison with the European Union. As a result was concluded that situation in Ukraine meets Europeans trends partly. It was conducted parallels between a large number of loss-making enterprises and an amount of the tax exemptions for corporate income tax and the budgetary losses from them. It was shown that the amounts of the budgetary losses and volumes of capital investments are independent quantities. It can be a reason of the probability of impossibility of compensation of these losses in the future.
It was provided suggestions for the improving the administration of the corporate income tax for the increase of the efficiency of the income tax as the important source of revenue and economic growth and production.

О. І. Малецькак. е. н., в. о. доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Львівський національний аграрний університет, м. Львів

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ, ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ ТА МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ

O. I. MaletskaPh.D., assistant professor of accounting and audit, Lviv national agrarian university, Lviv

EFFICIENCY OF USE, ECONOMIC INTERESTS AND MOTIVATION OF STAFF

В статті розкрито методика дослідження праці персоналу підприємств, способи визначення та джерела росту продуктивності праці. Проведено взаємозв’язок між складовими продуктивності, подано методологію розрахунку рентабельності праці, виробітку, трудомісткості і повної трудомісткості. Розкрито основні економічні інтереси, визначено проблеми мотивації трудової діяльності. Висвітлено основні завдання перебудови організації заробітної плати з врахуванням основних її функцій, з обов’язковим дотриманням основних принципів та чинників її формування. Проведені наукові дослідження у сфері трудової мотивації що залежать від впливу державної політики щодо регулювання ринку праці.
На основі узагальнення основних результатів дослідження визначено фактори мотивації, рівень мотивації та сили впливу мотивацій­них факторів на відчуття самого пра­цівника щодо його умотивованості.
 
In the article the method of investigation of the personnel of enterprises, and how to determine the sources of productivity growth . A relationship between the components of performance, presented the methodology of calculation of return on labor, output, labor and total labor. The basic economic interests defined the problem of motivation of labor activity. The basic task of restructuring of wages , taking into account its main features, with mandatory compliance with the basic principles and factors of its formation. Conducted research in the field of motivation depending on the impact of government policies on labor market regulation.
On the basis of summarizing the main results of the factors of motivation , level of motivation and potency motivation are factors on the feeling of the great of his motivation.

В. Ф. Шукаловичк. е. н., доцент кафедри аналізу і статистики, докторант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

АНАЛІЗ РИНКОВИХ ФАКТОРІВ ВЕРТИКАЛЬНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЛАНЦЮГУ ФОРМУВАННЯ М’ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ

V. F. ShukalovychPhd Economics, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

ANALYZING MARKET FACTORS FOR VERTICAL INTEGRATION IN A MEAT FOOD SUPPLY CHAIN

На основі дослідження динаміки розвитку ринків яловичини, свинини, курятини, ковбасних виробів, цінової ситуації в ланцюгу їх формування від сільськогосподарського підприємства до роздрібної мережі визначено передумови для формування вертикальних інтеграційних процесів. Ідентифіковано основні тенденції та структурні пропорції ринку продукції м’ясопереробки.

On the base of investigation of market dynamic for beef, pork, chicken meat and sausages, price situation in a value chain from agriculture enterprise to retailer, the preconditions for vertical integration are determined. Main trends and structural proportions of market for meat food are identified.

M. S. PysmennaPhD in Economics, Associate Professor of Department of Management, Economics and Law, Kirovohrad Flying Academy of National Aviation University

PROFESSIONAL MANAGEMENT ACCOUNTANTS IN PROVIDING SUSTAINABLE PROFITS FOR THE COMPANY

М. С. Письменнак. е .н., доцент кафедри менеджменту, економіки та права, Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету

ФАХІВЦІ В СФЕРІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОЇ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

The essence of management accounting profession and the crucial role it has to perform in creating sustainable success for enterprises are studied. The requirements of the boards and managements of companies as they collaborate to build successful companies are identified and explained. Special attention was paid to the flow of management information that will enable board members to understand the business model and provide the basis for long-term and sustainable performance. Management accountants were proven to be the ones to collect and analyze the high quality, issue-specific data for the top-management to guide strategic decisions on sustainability. Therefore, a contribution of management accountants to meeting the informational needs of the board is demonstrated.

Вивчено сутність професії спеціаліста з управлінського обліку та її вирішальну роль в створенні показників стійкої прибутковості на підприємстві в зарубіжних країнах. Виявлено та пояснено вимоги до діяльності керівництва і топ менеджменту компанії щодо їх співпраці для досягнення цілей організації. Особливу увагу було приділено потокам управлінської інформації, що надає членам ради директорів можливість зрозуміти існуючі бізнес-моделі діяльності підприємства і забезпечити основу для довгострокової та стійкої продуктивності. Було доведено, що спеціалісти з управлінського обліку є тими працівниками, які можуть зібрати та проаналізувати інформацію високої якості з конкретних питань для потреб топ-менеджменту у прийнятті стратегічних рішень у сфері сталого розвитку підприємства. Показаний внесок фахівців в сфері управлінського обліку в забезпечення інформаційних потреб керівництва.

С. А. Ілащукк. е. н., асистент кафедри обліку аудиту і економічного аналізу Буковинського державного фінансово-економічного університету

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ТЕОРІЇ ОБМЕЖЕНИХ СИСТЕМ Е. ГОЛДРАТТА

S. A. IlashchukPh.D., assistant professor of department of accounting auditing and economic analysis by Bukovina State Finance and Economics University

FINANCIAL CONTROL AS A TOOL THEORY OF CONSTRAINTS E. HOLDRATTA

Досліджено і розроблено теоретико-методологічні положення щодо формування і реалізації фінансового контролю як інструменту теорії обмежених систем. Розглянуто ключові моменти положень теорії обмежень, а також визначено місце та значення фінансового контролю в теорії обмеженості. Запропоновано практичні рекомендації щодо їх використання в межах реального сектору економіки в умовах наявних обмежень. Запропоновано до використання систему побудови фінансового контролю на основі теорії обмежених систем.

Researched and developed theoretical and methodological provisions for the formation and implementation of financial controls as a tool of Theory of Constraints. Considered the key points of the theory of constraints as well as the place and importance of financial control in the theory of limitations. Practical recommendations for their use within the real economy in terms of current constraints. Proposed to use a system of financial control of construction based on the theory of bounded systems.

Л. В. Лебедевак. е. н., доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно - економічного університету

СУЧАСНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ

L.V. LebedevaPhD in Economics, Associate Professor of Chair of Economics and Competition Policy

MODERN INNOVATION POLICY IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS OF REFORMING

У статті висвітлені основні складові інноваційної політики України, її недоліки та протиріччя. Запропоновано заходи щодо реформування інноваційної політики України.

The article examines the innovative policy of Ukraine, its major shortcomings and contradictions. The measures to reform the innovation policy of Ukraine have been covered.

О. П. Зоряк. с. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяВ. В. ХотькоМагісрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НБУ ТА СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ

O. P. ZoryaPhD associate professor , associate professor of accounting and auditing chair, Zaporizhzhya National Technical University, ZaporizhzhyaV. V. KhotkoMastert e 6-th course of Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

IMPROVEMENT OF REGISTRATION POLICY OF NBU AND DRAFTING OF ACCOUNTING

Розглянуто особливості удосконалення методологічних засад бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Features of improving the methodological principles of accounting and financial reporting.

О. В. Довгальстарший викладач кафедри економіки та фінансів, ПВНЗ "Європейський університет", м. Миколаїв

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

О. DovgalLecturer of the department of Economy and Business, European University, Nikolaev

THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

В статті висвітлено особливості та проблеми розвитку соціального підприємництва в Україні.

The article investigates the characteristics and problems of the development of social entrepreneurship in Ukraine.

Л. І. Оппельдк. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваА. О. Гордіянстудент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

L. I. OppeldPh.D, lecturer, lecturer of international economics department, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, PoltavaA. O. HordiyanStudent, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava

INTERNATIONAL EXPERIENCE GREEN TOURISM IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS

У даний час зелений туризм займає істотне місце на світовому туристському ринку. У статті проаналізовано особливості організації сільського зеленого туризму в різних країнах. Запропоновано напрями розвитку сільського зеленого туризму в Україні.

Currently, substantial seat is taken by green tourism in the global tourism market. In the article the features of organization of rural green tourism are analysed in different countries. The directions of development of rural green tourism are offered in Ukraine.

А. К. Андрюшкодиректор ДП «Кривбасстандартметрологія», м. Кривий Ріг

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ПРИКЛАДІ СТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Andrii AndryushkoDirector of the State Enterprise “Kryvbasstandartmetrologiya”, Kryvyi Rih

MANAGEMENT MECHANISM OF INNOVATIVELY ACTIVE ENTERPRISES ON THE EXAMPLE OF REGIONAL CENTRE OF INNOVATION AND TECHNICAL REGULATIONS

У статті обґрунтовано необхідність поєднання економічних і організаційних механізмів задля створення комплексного механізму управління інноваційно-активного підприємства. Автором визначено основні переваги впровадження в діяльність підприємства стратегії багатопрофільності. Досліджено механізм управління інноваційно-активними підприємствами. На основі проведеного аналізу розроблено модель створення регіонального центру інноваційно-технічного регулювання для забезпечення інноваційного розвитку інноваційно-активних підприємств. Розроблена модель є практичною реалізацією державної програми інноваційного розвитку економіки України, дозволяє визначити економічно раціональну структуру впровадження інновацій на підприємствах та їх контроль державою.

The article proves the necessity for combining economic and institutional mechanisms for the creation of integrated mechanism of innovatively active enterprises. The author identifies key benefits of introduction of the diversification strategy at the enterprise. The mechanism of innovatively active enterprises is studied. The model of a regional center of innovation and technical regulations for innovative development of innovatively active enterprises are analyzed on the basis of the analysis. The developed model is a practical implementation of the State Programme of innovative development of Ukrainian economy. It also determines economically rational structure of innovation at enterprises and their control done by the government.

Р. М. Стрільчуквикладач, Рівненський державний гуманітарний університет

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ ЗДІЙСНЕННЯ ДІАГНОСТИКИ СТРАТЕГІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА

R. M. StrilchukLecturer, Rivne State Humanitarian University, Ukraine

SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL APPROACHES AND METHODS OF IMPLEMENTING DIAGNOSTICS OF ENTERPRISE'S STRATEGIC OPPORTUNITIES

Для реалізацій цілей та завдань управління стратегічними можливостями підприємства важливу роль відіграє дослідження науково-методичних підходів та методів здійснення діагностики, від яких залежить її результативність, повнота, достовірність та обґрунтованість. Також слід приймати до уваги чинники вибору розглянутих до застосування методів.
Діагностика стратегічних можливостей підприємства має всеохоплюючий характер, а тому повинна включати елементи усіх існуючих її концепцій – аналітичної, інформаційної, антикризової та консультаційно-дорадчої.
Аналіз наукових джерел свідчить про широку різноманітність використовуваних у науці та практиці господарювання методик діагностики стратегічних можливостей підприємств. За методом, що покладений в основу діагностики, доцільно виділити такі групи: методи діагностики стратегічної позиції підприємства; методи діагностики стратегічного потенціалу; методи діагностики ефективності стратегій; методи діагностики конкурентних переваг; методи діагностики кризового стану. За полікритеріальністю використовуваних показників слід виокремити такі групи: засновані на теорії нейронних мереж, трансформаційні, експертно-формалізовані, матричні, дискримінантного аналізу, інтегральні, комбіновані. За обов’язковістю використання пропонується застосовувати нормативні методи та застосовувані на розсуд дослідника.
В процесі діагностики стратегічних можливостей підприємства також доцільне застосування ситуативного підходу, зважаючи на підпорядкування діагностики управлінню діяльністю підприємства. Ідентифікація ситуації внаслідок діагностики здатна спростити процес управління, оскільки досягнення поставлених цілей розглядається як задача зміни однієї ситуації із менш задовільними параметрами на іншу, що володіє більш привабливими характеристиками.
Застосування пропонованих методів діагностики стратегічних можливостей підприємства дозволяє вирішити складну науково-методичну проблему пошуку шляхів підвищення ефективності стратегічного управління діяльністю підприємства.

An important role to implement objectives and tasks of management of enterprise’s strategic opportunities plays research of scientific-methodological approaches and methods of implementing diagnostics that affect its effectiveness, completeness, accuracy and validity. Also it should be taken into account the factors of choice, considered before using the methods.
Diagnostics of enterprise’s strategic opportunities have a comprehensive nature and therefore should include elements of its all existing concepts – analitical, informational, anti-crisis and consultational-deliberative.
Analysis of scientific sources indicates that the wide variety of methods of diagnosis of enterprises’ strategic opportunities is used in science and economic practice. According to the method, which is the basis of diagnostics, there should be allocated following groups: methods of diagnostics of enterprise’s strategic position; methods of diagnostics of strategic potential; methods of diagnostics of strategies efficiency; methods of diagnostics of competitive advantages; methods of diagnostics of crisis state. According to variety of criteria of used indicators there should be distinguished the following groups: based on theory of neural networks, transformational, expert-formalized, matrix, discriminant analysis, integrated, combined. According to mandatory of using, use of normative methods and ones used at the discretion of researcher is offered.
It is also expedient to use situational approach in the process of diagnostics of enterprise's strategic opportunities, given the subordination of diagnostics to enterprise’s management. Identification of the situation as a result of diagnostics could simplify the management process because the achieving setted goals considered is as task of changing one situation with less satisfactory parameters to another that has more attractive characteristics.
The use of offered methods of diagnostics of enterprise’s strategic opportunities allows solving complicated scientific-methodological problem of search of ways to improve efficiency of strategic management of enterprise activity.

Л. П. Артеменкок. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут», м. КиївО. І. Фурсікбакалавр, Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут, м. Київ

ПІДВИЩЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК НАПРЯМ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

L. P. ArtemenkoPh.D., Associate Professor of Management, National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», KyivO. I. FursikBA, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

IMPROVING STRATEGIC POTENTIAL AS A WAY OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE COMPANY

У статті було досліджено поняття стратегічного розвитку та стратегічного потенціалу підприємства. Розглядаючи потенціал підприємства, як основу та передумову розвитку, було запропоновано структуру стратегічного потенціалу підприємства та визначено взаємозалежність сукупності локальних потенціалів, що забезпечують максимальну ефективність реалізації стратегії розвитку підприємства. В статті було досліджено стратегічний потенціал промислового підприємства на прикладі ДП «ВО «Київприлад»», а саме визначено пріоритетні шляхи його підвищення. Запропонованим напрямам було надано економічне обґрунтування доцільності їх реалізації шляхом оцінки сформованого стратегічного потенціалу. На прикладі ДП «ВО «Київприлад»» було застосовано такі методичні підходи до оцінювання стратегічного потенціалу підприємства, як графо-аналітичний метод або «квадрат потенціалу» та матриця оцінювання стратегічного потенціалу підприємства, яка була дороблена згідно до особливостей діяльності підприємства.

In the article the concept of the strategic development and strategic potential are investigated. Considering the potential of the company , as the basis and prerequisite for the development there are defined the structure of the strategic potential and the .correlation between local potentials that ensure the maximum efficiency of the strategy of the enterprise development. In this article was researched strategic potential of industrial enterprise as an example the SE " PA" Kievpribor " " in particular ways of its improvement were defined. The proposed destinations are given the economic substantiation of expediency for their implementation by assessing generated strategic potential .On the example of the SE «PA «Kyivpribor»» there were applied methodological approaches to the assessment of the strategic potential of the company as a graph- analytical method or "square of the potential" and matrix of evaluation of the strategic potential of the compan , which has been elaborated according to the characteristics of the company.

Ю. В. Негодаасистент кафедри фінансів і кредиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ПОСИЛЕННЯ ФУНКЦІЙ РАЙОННОЇ ЛАНКА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У СИСТЕМІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Y. V. Nehodaassistant of finance and credit, National university of life and environmental sciences of Ukraine

STRENGTHENING OF FUNCTIONS OF DISTRICT IS A LINK OF LOCAL BUDGETS IN THE SYSTEM OF REGIONAL DEVELOPMENT

Розглянуто і обґрунтовано можливість децентралізації публічних фінансів в Україні на основі формування самодостатності місцевих органів самоврядування за моделлю перетворення районної територіальної громади у базову ланку бюджетної системи держави.

Possibility of decentralization of public finances is considered and reasonable in Ukraine on the basis of forming of self-sufficiency of local organs of self-government after the model of transformation of district territorial company in the base link of the budgetary system of the state.

О. М. Биковвикладач кафедри міжнародної економіки, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ БЛОКУ БРІКС ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ

O. M. Bykovlecturer, Department of International Economics, Cherkassy State Technological University, Cherkassy

BACKGROUNDS OF BRICS AND FEATURES OF ITS DEVELOPMENT

В статті проаналізовані закономірності, що призвели до становлення БРІКС – перспективної неформальної організації, що проходить становлення в якості нового центру геоекономічного впливу. Описані тенденції світової економіки, які спричинили виникнення перших нових індустріальних країн, а також стали фундаментом для формування БРІКС. Розглянуті унікальні особливості формування блоку БРІКС, що відокремлюють його від інших угрупувань. Схематично описаний взаємозв’язок між глобалізаційними явищами з точки зору формування БРІКС як утворення нового типу. Описані риси та цілі, що об’єднують країни блоку, а також фактори, що створюють певні перешкоди на шляху їх спільного розвитку.

The paper analyses the patterns that led to the formation of BRICS – the informal perspective that is becoming a new center of geo-economic impact. The author described the trends of the global economy that led to the emergence of the first newly industrialized countries, and became the foundation for the formation of BRICS. This article also discussed unique features of the BRICS bloc formation, separating it from other groups. Schematically described the relationship between globalization phenomena in terms of the formation of BRICS as a new type of economic formations. The author also described the features and goals that unite countries of the block, as well as factors that pose some obstacles to their overall development.

В. В. Кулаженкоасистент кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПОБУДОВА МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ТА МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА, ЗДАТНОГО ЕФЕКТИВНО ПРОТИДІЯТИ ГОЛОВНИМ ПРОФІЛЮЮЧИМ РИЗИКАМ

V. V. Kulazhenkoassistant, Department of Economic Cybernetics, Kyiv National University of Technologies and Design, Kiev

BUILDING A MECHANISM FOR MANAGING AND MONITORING OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE THAT CAN EFFECTIVELY COUNTERACT THE MAIN RISK PROFILING

Розглянуто трактування вітчизняними та зарубіжними вченими поняття “ризику”. Досліджено його сутність при застосуванні до проблем забезпечення економічної безпеки підприємства. Проаналізовано поділ всіх ризиків, що загрожують економічній безпеці підприємства, за видами. Описано методи їх ліквідації або мінімізації негативних наслідків їх настання.
Досліджено механізм управління та моніторингу економічної безпеки підприємства, здатний ефективно протидіяти настанню ризикових ситуацій. Описано його суб’єкт, об’єкт та принципи роботи.
Застосовано системно-ситуаційний підхід до оцінки стану економічної безпеки підприємства в межах цього механізму. Описано можливість використання проблемно-діагностичної моделі стану економічної безпеки підприємства, а також – можливості її використання при визначення найбільш вірогідних ризикових ситуацій.
Вироблено схему роботи такого механізму управління та моніторингу економічної безпеки підприємства.

Considered interpretations of domestic and foreign scientists term " risk." Investigated its nature when applied to problems of economic security of enterprise. Analysis of the division of all the risks that threaten the economic security of enterprise, by type. We describe methods to eliminate or minimize the negative consequences of their occurrence.
The mechanism for management and monitoring of economic security of enterprise, to effectively counteract the onset of risky situations was investigated. We describe its subject, object and principles.
The system- situational approach to the assessment of economic security of enterprise within the mechanism was applied. We describe the use of problem- diagnostic model of state economic security as well - its use in determining the most probable risk situations.
The scheme of such a mechanism, management and monitoring of economic security, was created.

О. Г. Беземчукасистент кафедри аналізу і статистики ім. І. В. Поповича, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. G. Bezemchukassistant of the analysis and statistic department them. I.V. Popovich, Zhytomyr National Agroecological University, Zhitomir

MECHANISM OF LAND RESOURCE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті розглянуто існуючий механізм управління земельними ресурсами, проаналізовано стан земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств Житомирської області та запропоновано заходи щодо підвищення ефективності їх використання.

The paper considers the existiny mechanism of land resources management. It also analyses the state of Zhytomyr oblast agrarian enterprices land resources and suggests measures as to the increase of the efficiency of their use.

О. А. Сулімастудентка магістратури за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування» Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

O. SulimaMaster's Degree student in «Management and Administration» State Employment Office of Ukraine Institute of Training

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS

У статті проаналізовані теоретико-методологічні засади дослідження конкурентоспроможності підприємства, проведено огляд економічної літератури з питань сутності конкурентоспроможності підприємства, визначено підходи до визначення поняття «конкурентоспроможність» в економічній літературі та надано власне визначення цього поняття.
Досліджено найвідоміші графічні та аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності підприємства, розглянуто методичні підходи до аналізу конкурентоспроможності підприємств, що найчастіше використовуються у вітчизняній економіці, зокрема, параметричний метод та аналіз конкурентоспроможності підприємства на базі теорії життєвого циклу товару, аналіз конкурентоспроможності, заснований на побудові багатокутних профілів, структурний підхід. Визначено методи проведення аналізу конкурентоспроможності підприємства.
Окрім того, у статті виявлено деякі чинники підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства та сформовано рекомендації щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства.

The article analyzes the theoretical and methodological basis of studying enterprise competitiveness, reviews the economic literature on the nature of the competitiveness of enterprises, defines approaches to defining the term «competitiveness» in the economic literature and provides its own definition.
Graphical and analytical methods for assessing the competitiveness of enterprises were investigated, the methodical approaches to the analysis of the competitiveness of enterprises were described, which are often used in the domestic economy, in particular, the parametric method and analysis of the company’s competitiveness on the basis of the theory of product life cycle, analysis based on the construction of polygonal profiles and structural approach. Methods of analyzing the competitiveness of enterprises were defined.
In addition, the article reveals some factors allowing increasing the competitiveness of enterprises and provides recommendations for enhancing enterprise competitiveness.

В статье проанализированы теоретико-методологические основы исследования конкурентоспособности предприятия, проведен обзор экономической литературы по вопросам сущности конкурентоспособности предприятия, определены подходы к определению понятия «конкурентоспособность» в экономической литературе и предоставлено собственное определение этого понятия.
Исследованы известные графические и аналитические методы оценки конкурентоспособности предприятия, рассмотрены методические подходы к анализу конкурентоспособности предприятий, которые чаще всего используются в отечественной экономике, в частности, параметрический метод и анализ конкурентоспособности предприятия на базе теории жизненного цикла товара, анализ конкурентоспособности, основанный на построении многоугольных профилей, структурный подход. Определены методы проведения анализа конкурентоспособности предприятия.
Кроме того, в статье выявлены некоторые факторы повышения конкурентоспособности предприятия и сформированы рекомендации по повышению уровня конкурентоспособности предприятия.

К. Є. Двойнихк. е. н., докторант, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

СЕМАНТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ОРІЄНТИРИ НАУКОВОЇ НОВИЗНИ

K. E. DvoynykhPhD (Economics), Doctoral candidate, Odessa national university

THE NEO-ECONOMIC SIMULATION SEMANTIC PROBLEMS: SCIENTIFIC NOVELTY MILESTONES

Аналіз економічної літератури дозволяє дійти висновку, що у переважній більшості випадків дослідники виділяють економіку із навколишнього світу як певне явище (самостійний феномен). На такому розумінні суті відбувається виділення окремих ознак, на кшталт, поведінка людей, відношення людей, обмеженість ресурсів тощо, які декларуються як суттєві. Певною мірою це підходило для індустріального ринкового суспільства, обумовивши у свій час відомі досягнення економічної науки. Однак із поступовим домінуванням семантичної складової над політ-економічною (в умовах нової економіки) дедалі більше слабшала пояснювальна та прогнозна функції економічної науки.
Як системна проблема в рамках індустріального семантичного сприйняття остаточно визначена суперпозиція абстракції та багатофакторності. Але інструменту її подолання не запропоновано. З цією метою пропонується ввести поняття поля до економічних досліджень і на підставі формування теоретико-методологічних засад поля подолати багатофакторність та абстракцію як перешкоди ефективному моделюванню. Це сприятиме створенню передумов для формування практичного інструментарію виміру такого поля.

The economical literature analysis permits to get conclusion: in the vast majority of cases researches allocate economics as an independent phenomenon out from surrounding environment. On such essence understanding is taking part separation of concrete characteristics such as human behavior, resources limitation, human relationships and other which are being declared as significant ones. In certain sense it was appropriating for industrial market society. In due time it stipulated famous achievements of economical thought, However, the semantic component gradual domination over political economy one (in Neo-economics conditions) is more and more weakening explanation and forecast functions of economical science.
As a system problem within industrial semantic perception the abstraction and multi-factors superposition was finally defined. But corresponding instrumentation for its overcoming still has not been suggested. That is why the term “field” was introduced into economical research procedures. On the ground of “field” theoretical and methodological basis formation seems possible to overcome abstraction and multi-factors reality as an obstacle for effective economical simulation. All those will promote preconditions appearance for “field” characteristics measurement practical instrumentation.

Я. В. Щетинськак. е. н. доцент кафедри економіка підприємства, Донецький національний університет, м. Донецьк

ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Y. V. ShchetinskayaCandidate of economic sciences, associate professor department of economics the enterprise, Donetsk national university, c. Donetsk

ORGANIZATION OF SOCIAL ENTERPRISES AS A FORM OF SOCIAL ECONOMY

У статті досліджено організаційно-функціональну модель системи регулювання розвитку соціальної економіки, яка включає: формування законодавчої бази для забезпечення необхідних напрямів розвитку соціальної економіки; формування моніторінгових систем з ідентифікації соціальних загальнонаціональних, трудових та індивідуальних соціальних ризиків; підтримка та координація створення соціальних підприємств і організація їх взаємодії;проведення заходів з ознайомлення населення з існуючими соціальними ризиками та засобами протидії їм на індивідуальному, національному та груповому рівнях на підставі засобів соціального маркетингу, реклами; формування та підтримка розвитку національних сучасних форм соціальної економіки на мікрорівні, соціально відповідального бізнесу та соціального підприємництва; формування інститутів взаємодії державної влади, бізнесу та соціальних підприємств з розвитку галузей соціальної інфраструктури, соціального захисту населення та ринку соціальних послуг.

The article examines the organizational and functional model of the system regulating the development of the social economy, which includes: the formation of the legislative base for the provision of the necessary directions for the development of social economy; formation of mon?tor?ngovih systems with the identification of social, labour and national individual social risks; support and coordination of the creation of social enterprises and the Organization of their interactions; events with familiar people with existing social risks and means of combating them at the individual, national and group levels on the basis of social marketing, advertising; the formation and development of national support for modern forms of social economy on a micro level, socially responsible business and social entrepreneurship; formation institutes interaction of Government, business and social enterprises on the development of industries of social infrastructure, social welfare and social services.

В. И. Демиденкок. э. н., доцент, Днепропетровский национальный университет, г. Днепропетровск

ИНФОРМАЦИОНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОДУКТА

Vasily DemidenkoCand. of Econ. Sciences, Dnepropetrovsk National University, Dnepropetrovsk

INFORMATIONAL - ANALYTICAL MODEL ASSESSING THE QUALITY OF THE INTELLECTUAL PRODUCT

В статье рассматривается вариант использования информационно - аналитического моделирования для решения задач количественной оценки качества интеллектуального продукта. Предложен подход к организации процесса «количественной оценки качества продуктов авторов и редакторов специализированного печатного издания». Приведен механизм снятия «разрыва» между внутренней и внешней оценками статей. Предлагаются алгоритмы получения количественных оценок интеллектуального продукта.

The article discusses the option of using the information and analytical modeling for solving quantitative estimation problems of intellectual product quality. In this article the approach for organizing the process of quantifying products quality of the authors and editors of specialized publication is proposed. Also author provides a mechanism to remove "gap" between internal and external evaluation of articles. The algorithms of getting the quantitative estimation of the intellectual product are suggested.

O. V. KomendantPhD in economics, assistant professor at International Economics and Marketing department, Economic faculty Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

CHANGING MODERN ECONOMIC VALUES UNDER THE INFLUENCE OF KNOWLEDGE-BASED ECONOMY

О. В. Комендантк. е. н., асистент кафедри міжнародної економіки і маркетингу економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ЗМІНА СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ПІД ВПЛИВОМ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Major components of an influence of a knowledge-based economy on valued orientation are identified. The modern consisting of economic values are considered under the view of civilization progress and the problems of steady development. The mechanism of obtaining of values from the knowledge assets under the situation of knowledge-based economy is shown.

Определенны основные составляющие влияния экономики, основывающийся на знаниях на проблему современных экономических ценностей. Рассмотрено современное состояние экономических ценностей в разрезе цивилизационного прогресса и проблем устойчивого развития. Сделано вывод о механизме получения ценности от ресурсов знаний в ситуации экономики, основывающийся на знаниях

Визначено напрям впливу економіки, заснованої на знаннях на проблему сучасних економічних цінностей. Розглянуто проблему сучасних економічних цінностей у розрізі цивілізаційного прогресу та проблематикою сталого розвитку. Здійснено висновок про механізм отримання цінності від знаннєвих активів в ситуації економіки, заснованої на знаннях.

Н. Г. Челядіновак. е. н., доцент кафедри «Економіка, бізнес та управління персоналом на транспорті», Українська державна академія залізничного транспорту

ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ У СПІВВІДНОШЕННІ З ЕФЕКТИВНІСТЮ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

N. G. Chelyadinovaс. e. n., associate Professor in Economics, business and human resource management on transport», Ukrainian state Academy of railway transport

DEVELOPMENT OF MARKETING STRATEGY OF THE ENTERPRISES IN THE RATIO WITH THE EFFICIENCY OF PERSONNEL MANAGEMENT

У статті визначено необхідність удосконалення управління персоналом при формуванні маркетингових стратегій підприємства як синтезу найбільш ефективних методів і технологій кадрового менеджменту. На сучасному етапі підприємства та організації стикаються з нездатністю реалізувати обрану перспективну і досить виважену маркетингову стратегію, у зв’язку з відсутністю відповідних спеціалістів. У зв’язку з цім виділено необхідність поєднання індивідуальних цілей працівників і спільної стратегічної мети підприємства. Це здійснюється завдяки проектуванню діяльності колективу на основі закону синергетики, що означає появу у колективу нової якості, якої немає у його окремих членів. Для цього запропановано правильно визначити спонукальні фактори, встановити міцні зв’язки, траєкторії взаємодії в процесі функціонування. Досягнута таким чином ефективність управління персоналом при формуванні маркетингової стратегії підприємства дасть змогу підвищити рівень результативності та ефективності цих стратегій.

The article identified the need to improve the HR management at the formation of the marketing strategies of the enterprise as a synthesis of the most effective methods and technologies of personnel management. At the present stage enterprises and organizations are faced with the inability to implement your perspective and a fairly balanced marketing strategy, due to the lack of relevant specialists. In this regard the necessity of a combination of individual goals workers and the General strategic goals of the enterprise. This is accomplished with a design activity on the basis of the law of synergetics, which means the appearance of the team of the new quality, which is not in its individual members. For this proposed correctly identify the drivers of, and to forge, the trajectory of interaction in the process of functioning. Achieved in this way the efficiency of HR management at the formation of a marketing strategy of the enterprise will allow to increase the level of efficiency and effectiveness of these strategies.

М. М. Бережанськийздобувач кафедри економіки підприємства, доцент кафедри фінансів і банківської справи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород

ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

M. M. Berezhanskyapplicant of the Department of Enterprise Economics, professor of the Finance Department of the Institute of Economics and International Relations of the State Higher Educational Institution "Uzhhorod National University"

THE STRATEGIC ORIENTATION OF IMPROVEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINE’S ECONOMY

В статті розглянуто базові функції держави у формуванні та реалізації інноваційної стратегії. Визначено стратегічні напрями вдосконалення інноваційного розвитку економіки України, які охоплюють всі етапи реалізації інноваційної політики держави: визначення стратегії інноваційного розвитку, розробка та впровадження заходів із реалізації інноваційної стратегії, аналіз впливу цих заходів на соціально-економічний розвиток країни. Наведено детальний опис основних заходів для кожного з цих етапів, із виділенням заходів з удосконалення оцінки інноваційних програм і проектів. Запропоновані заходи становитимуть основу для розробки нової і/або коригування існуючої стратегії інноваційного розвитку та розробки практичних рекомендацій щодо вдосконалення забезпечення інноваційного розвитку національної економіки на різних рівнях.

In the article main issues in the governance of the innovation system are analyzed. We defined the strategic orientation of improvement of innovative development of Ukraine’s economy, which includes all stages of implementation of state innovation policy: defining strategy of innovation policy, designing and implementing measures of innovation strategy, analyzing the impact of measures on socio-economic trends. For each stage we proposed the detailed description of measures, distinguishing measures to improve the evaluation of innovative programs and projects. The stated measures will serve as a framework to design new and/or to adjust current strategy of innovative development and to elaborate practical recommendations aimed to improve the innovative development of national economy on different levels.

П. А. Морозаспірант кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ВПЛИВ ВАЛЮТНО-КУРСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ: ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ АРГЕНТИНИ В УКРАЇНІ

Pavlo MorozPostgraduate Student of Finance Department in Taras Shevchenko Kyiv National University

THE INFLUENCE OF EXCHANGE RATE POLICY ON ECONOMIC GROWTH: PRACTICAL ASPECTS OF IMPLEMENTING THE EXPERIENCE OF ARGENTINA IN UKRAINE

Досвід валютно-курсового регулювання в Аргентині був досліджений з метою визначення його впливу на динаміку економіки країни. Співставивши економічні передумови розвитку Аргентини та України, автор прийшов до висновку про важливість оптимізації валютно-курсового регулювання Національним банком України для стимулювання економічного розвитку.

The experience of exchange rate policy in Argentina were examined in order to investigate its influence on economic growth. Due to the comparison of economic dynamics in Argentina and Ukraine, the author made conclusion about the importance of optimization the exchange rate policy of National bank of Ukraine in order to stimulate economic growth.

В. В. Гончарк. е. н., доцент, доцент кафедри «Економіка підприємств, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ В МЕЖАХ ПРОВЕДЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

V. V. GoncharPh. D., associate professor, Pryazovskyi State Technical University (PSTU), Mariupol

RESEARCHES OF THE FERROUS METALLURGY PRODUCTION POTENTIAL WITHIN CARRYING OUT STRATEGIC CHANGES

Визначено основні характеристики ступеня використання наявного сучасного виробничого потенціалу підприємств металургійної галузі України, узагальнено трансформаційні процеси структурних змін підприємств цієї галузі в умовах глобалізації та інтеграції виробництва та виявлено детермінанти стратегічного управління господарюючих суб’єктів у цей період. На засаді систематизації результатів аналізу діяльності підприємств чорної металургії в сучасних умовах визначено основні позитивні складові характеристик ступеня використання наявного сучасного вітчизняного потенціалу господарюючих суб’єктів цієї галузі. Визначення основних характеристик ступеня використання наявного сучасного виробничого потенціалу підприємств металургійної галузі України здійснено за допомогою розвиненого методу аналізу, сутність якого полягає у виявлені тенденцій та причин змін базових показників господарюючих суб’єктів за період становлення вітчизняної ринкової економіки, використання яких при розробці основних положень формування і розвитку системи управління структурними змінами підприємств чорної металургії забезпечує фундаментальність обґрунтованих пропозицій.

The main characteristics of extent of use of available modern potential production of the entities of a metal industry of Ukraine, generally transformational processes of structural changes of the entities of this industry in the conditions of globalization and integration of production are determined and determinants of strategic management of accounting entities during this period are revealed. On the principle of systematization of analysis results of activities of the entities of ferrous metallurgy in modern conditions the main positive components of characteristics of extent of use of available modern domestic potential of accounting entities of this industry are determined. Determination of the main characteristics of extent of use of available modern potential production of the entities of a metal industry of Ukraine is performed by means of the developed method of the analysis which essence consists in identification of tendencies and the reasons of changes of basic indicators of accounting entities for the period formation of the domestic market economy which use in case of development of basic provisions of forming and management system development by structural changes of the entities of ferrous metallurgy provides fundamental nature of reasonable offers.

Н. П. Мешкод. е. н., професор кафедри менеджменту та туризму, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. ДніпропетровськА. А. Гальченкостудентка, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

РОЗВИТОК АЕРОНАВІГАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯК НАПРЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

N. P. MeshkoDoctor of Economics, professor of management and tourism department, Dnipropetrovs`k National University named after Oles Honchar, Dnipropetrovs`kA. A. Galchenkostudent, Dnipropetrovs`k National University named after Oles Honchar, Dnipropetrovs`k

DEVELOPMENT OF AIR NAVIGATION SERVICES AS A WAY OF ECONOMIC INTEGRATION OF UKRAINE

У статті на засадах вивчення спеціалізованої літератури та узагальнення практичного досвіду був проведений аналіз євроінтеграційних процесів України у сфері аеронавігаційного обслуговування. Для глибокого розуміння тенденцій у даній сфері був здійснений аналіз економічної діяльності європейських лідерів з аеронавігаційного обслуговування та більш детально вивчено діяльність основного провайдера України з аеронавігаційних послуг - Державного підприємства обслуговування повітряного руху України. Був проведений регресійний аналіз з метою визначення економічних закономірностей між 2 показниками: кількістю польотів та доходом провайдера. На основі систематизованої інформації обґрунтована необхідність входження України до ЄС у рамках програми «Єдине європейське небо» («Single European Sky») та також визначено найбільш оптимальний сценарій впровадження даної програми в нашій державі.

In the article, which is based on the study of specialized literature and generalization of practical experiences, was analyzed European integration processes of Ukraine in the sphere of air navigation services. For deeper understanding tendencies in this sphere, economic activity of European leaders of air navigation services and activity of ukrainian main provider - Ukrainian State Air Traffic Services Enterprise - were analyzed. Regression analysis was done in order to determine economic regularities between two indices: number of flights and income of provider. On the basis of systematic information the necessity of entering Ukraine in the EU concept «Single European Sky» was determined and also optimal implementation of this program was fixed in our country.

Н. М. Ногіновак. е. н., ст. викл., Національний університет «Острозька академія»

ПРИВАТИЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: УПУЩЕННЯ, ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

Natalia NohinovaNational University "Ostrog Academy"

PRIVATIZATION IS IN UKRAINE: OMISSION, ACHIEVEMENT AND PROSPECTS

Визначено роль приватизації як фактора ринкових перетворень. Досліджено особливості, досягнення та вади приватизаційних процесів в Україні. На основі отриманих результатів сформульовано рекомендації щодо пріоритетів інституційних перетворень в Україні у коротко- та довгостроковій перспективах.

Certainly role of privatization as a factor of market transformations. Features, achievements and defects of privatization processes, are investigational in Ukraine. On the basis of the got results it is formulated recommendation in relation to priorities of transformation of proper in Ukraine.

А. П. Яцюкстудентка магістратури за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування» Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ЗАЙНЯТОСТІ

Anna YatsyukMaster's Degree student in «Management and Administration» State Employment Office of Ukraine Institute of Training

СONTROL IN SYSTEM OF MANAGEMENT BY GOVERNMENT SERVICE OF EMPLOYMENT

У статті розглянуто теоретичні аспекти контролю в державних організаціях, обґрунтовано особливості контролю в державній службі зайнятості, а також зазначено можливі шляхи удосконалення менеджменту у службі зайнятості та можливості регулювання її управлінської діяльності.

The article deals with theoretical aspects of control in public organizations reasonably control features at the employment agency, and indicated possible ways of improving the management of the employment service and the possibility of regulation of administrative activity.

О. М. Шаповаловак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ

СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

E. N. ShapovalovaPh.D. associate Professor of the Department of accounting and audit, East Ukrainian national University named after Volodymyr dal, Luhansk

STRATEGY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ECONOMY OF REGIONS OF UKRAINE

В статті розглянуті проблеми та чинники сталого розвитку економіки регіонів України. Сьогодні критично важливо переосмислити суть державної регіональної політики, як скоординованих у просторі секторальних політик, із метою забезпечення єдності всієї державної території, вирівнювання диспропорцій у регіональному розвитку задля гарантування належної якості життя в країні. Державна політика регіонального розвитку в Україні мусить створити можливості для динамічного зростання кожного регіону на основі комбінації внутрішніх факторів та умов.

The article covers the problems and factors of sustainable development of economy of regions of Ukraine. Today it is critical to rethink the essence of the state regional policy, as coordinated in space sectoral policies, with the aim of ensuring the unity of the whole state territory, alignment disproportions in regional development to guarantee the proper quality of life in the country. The state regional development policy in Ukraine should create an opportunity for dynamic growth in each region, based on a combination of domestic factors and conditions.

Д. В. Леусаспірант кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет, м. Суми

ФОРМАЛІЗАЦІЯ ВПЛИВУ МЕХАНІЗМУ ПОРТФЕЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ

Daryna V. LeusPhD student, Department of Economics and Business Administration, Sumy State University, Sumy

FORMALIZATION OF PORTFOLIO INVESTMENT MECHANISM INFLUENCE ON ECONOMY’S SUSTAINABLE DEVELOPMENT

У статті досліджено взаємозв’язки між показниками, що ілюструють функціонування механізму портфельного інвестування в цілому, та показниками, що вважаються загальноприйнятими індикаторами сталого розвитку економіки. Розраховано індекси сталості портфельного інвестування за країнами-лідерами зі сталого розвитку, а також країнами групи NIS. Обґрунтовано необхідність застосування показника чистих скоригованих заощаджень як інтегрального індикатора сталого розвитку.
Досліджено динаміку скоригованих чистих заощаджень за агрегованими регіонами світу за рівнем доходу на душу населення. Формалізовано вплив механізму портфельного інвестування на сталий розвиток економіки України на основі розрахованих коефіцієнтів кореляції між традиційними макроекономічними показниками та обсягом чистих портфельних інвестицій в пайові інструменти. Обґрунтовано вплив процесів портфельного інвестування на економічну складову сталого розвитку України та існування значного потенціалу такого впливу відносно інших його складових.

The relationship between indicators that illustrate the functioning of the investment portfolio as a whole, and indicators that are considered generally accepted indicators of sustainable economic development is investigated in the article. Sustainability Indexes of portfolio investment for leading countries in sustainable development for the countries of the NIS group are calculated. The necessity of use the genuine (domestic) savings as an integral indicator of sustainable development is substantiated. The dynamics of the genuine (domestic) savings at different regions of the world in terms of per capita income is investigated. The influence of portfolio investment mechanism to sustainable development of Ukraine’s economy is formalized (on the basis of the calculated correlation coefficients between the traditional macroeconomic indicators and amount of the net portfolio investments in equity instruments). The influence of portfolio investment processes in the economic component of Ukraine’s sustainable development and the existence of a significant potential impact relative to other components is investigated.

Р. М. Крамаренкок. е. н., доцент, докторант кафедри міжнародного обліку і аудиту , ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

СТОЛИЧНІ МІСТА В РЕГІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ІЄРАРХІЇ ЄС

Ruslan KrаmаrеnkоPh.D. in Economics, Associated Professor, doctoral candidate at the Faculty of International Accounting and Audit of SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Kyiv

CAPITAL CITIES IN REGIONAL ECONOMIC EU HIERARCHY

Розвиток столичних міст на європейському континенті завжди наштовхувався на проблему їх ідентифікації як в межах національних регіональних систем, так й в декларованій в Європейському Союзі концепції «Європа регіонів», котра вирізняється з-поміж інших наявністю потужних інструментів соціально-економічної конвергенції. Разом з тим, для того щоб зрозуміти яким чином слід було впливати на цей процес, варто було б чітко ідентифікувати що таке «регіон» і який вплив на нього мають спричинити національні та наднаціональні структури з метою зменшення регіональних асиметрій, які у сучасних умовах є небезпечними як для цілої держави, так і спільноти в цілому. Саме з цією метою слід було визначити статус, ієрархічний рівень та структурні характеристики столиць, котрі в Європі суттєво відрізнялися як за чисельністю населення та площею так і за масштабами економічної діяльності.

The development of capital cities in Europe always had a problem identifying them as within national regional systems, and proclaimed in the European Union concept of "Europe of Regions", which stands out among others by the presence of powerful tools for social and economic convergence. However, order to understand how it should influence this process should be clearly identify what a "region" and what impact on it should result in national and supranational institutions in order to reduce regional asymmetries, which in modern conditions is dangerous for both of the whole state and society as a whole. To that end, should determine the status, hierarchical level and structural characteristics of the capitals that were significantly different in Europe as in terms of population and area as well as the scale of economic activity.

С. Г. Мікаелянк. е. н., доцент, докторант кафедри міжнародного обліку і аудиту ДВНЗ «Київський національний економічний універстет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ПОЗИЦІЇ ТНК НА СВІТОВОМУ РИНКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

S. G. MikaelyanPh.D. in Economics, associate professor, doctoral candidate at the Faculty of International Accounting and Audit of SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman” Kyiv

TNC POSITIONS IN THE WORLD MARKET OF HIGH-TECH PRODUCTS

Стаття присвячена розвитку теоретичних положень і наукових підходів, які розкривають роль і місце транснаціональних корпорацій в системі світового ринку високотехнологічної продукції, в інвестиційних процесах світової економіки, а також у розробці концептуальних підходів до підвищення рівня інноваційної активності ТНК. Акцентовано, що розвиток високотехнологічних галузей промисловості стає визначальним елементом прогресивного розвитку, адже перехід на виробництво високотехнологічної продукції супроводжується зниженням матеріалоємності та енергоємності виробництва, зростанням продуктивності праці і відповідно підвищенням конкурентоспроможності.

The article is devoted to the development of theoretical concepts and research approaches that reveal the place and role of transnational corporations in the global market system of high-tech products in the investment process of the world economy and in the development of conceptual approaches to enhance innovation activities of TNCs. The attention that the development of high-tech industry is a key element of progressive development since the transition to the production of high-tech products is accompanied by a reduction in material consumption and energy intensity of production, increasing productivity and therefore competitiveness.

І. Л. Федунк. е. н.. доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Київського національного авіаційного університету

ПРІОРИТЕТИ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ УКРАЇНИ

I. Fedunces. Assistant Professor, Associate Professor of International Business Management, Kyiv National Aviation University

PRIORITIES INCREASE INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITY IN AGROINDUSTRIAL PRODUCTION UKRAINE

Розглянуто теоретичні аспекти стосовно визначення пріоритетних напрямів підвищення інноваційно-інвестиційної активності в агропромисловому виробництві України, здійснено моніторинг існуючих проблем в нових вимірах економічного простору, а також опрацьовані й запропоновані авторські підходи щодо формування пріоритетів підвищення інноваційно-інвестиційної активності в агропромисловому виробництві України.

Theoretical aspects concerning the definition of the priorities of enhancing innovation and investment activity in Ukraine agricultural production, by monitoring the current problems in the new dimensions of economic space, as well as processed and the authorized approaches to the formation of the priorities of enhancing innovation and investment activity in the agricultural production of Ukraine.

В. П. Чайковськак. е. н., доцент кафедри фінансів, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

ІНФРАСТРУКТУРА ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

V. P. ChaykovskaPhD, Associate Professor, Department of Finance, Vinnitsa trade and economic institute KNTEU, Vinnytsya

INFRASTRUCTURE OF UKRAINIAN FUND MARKET: MODERN STATE AND PROGRESS TRENDS

У статті визначено, що одним із головних важелів розвитку та індикаторів стану економіки є фондовий сегмент фінансового ринку. Фондовий ринок характеризується постійно зростаючими масштабами, безпрецедентною динамікою, ускладненням структури внаслідок появи нових фінансових інструментів. Виявлено, що фондовий ринок України характеризується низькою капіталізацією та ліквідністю, недостатнім захистом прав інвесторів, відсутністю прозорості, високою волатильністю в порівнянні з розвинутими фондовими ринками. Для вітчизняного фондового ринку є типовими незначна кількість емітентів та вузьке коло фінансових інструментів. Крім того, національному фондовому ринку властиві слабкий зв’язок із фондовими операціями індивідуальних інвесторів, недостатня зацікавленість і відсутність досвіду та механізмів виходу на відкритий ринок капіталів, орієнтація учасників ринку на одержання спекулятивного доходу та слабкий інтерес до довгострокових інвестицій. Тобто, вітчизняний фондовий ринок потребує подальшого реформування та удосконалення механізмів функціонування. Незважаючи на позитивну динаміку функціонування, фондовий ринок як ефективний механізм реалізації інвестиційних програм держави та суб’єктів підприємницької діяльності досі знаходиться на стадії становлення. Водночас, Україна має достатній економічний потенціал для розбудови національного фондового ринку, темпи розвитку якого випереджають динаміку зростання валового внутрішнього продукту.

In the article certainly, that one of main levers of development and indicators of the state of economy there is a fund segment of financial market. A fund market is characterized constantly growings scales, unprecedented dynamics, complication of structure, as a result of appearance of new financial instruments. It is discovered that the fund market of Ukraine is characterized low capitalization and liquidity, insufficient defence of rights for investors. For a domestic fund market a negligible quantity of issuers and narrow circle of financial instruments is typical. In addition, to the national fund market peculiar loosely-coupled interface with the fund operations of individual investors, insufficient personal interest and absence of experience and mechanisms of going into the opened market of capitals, orientation of market participants on the receipt of speculative profit and weak interest to the long-term investments. That, a domestic fund market needs subsequent reformation and improvement of mechanisms of functioning. Without regard to the positive dynamics of functioning, fund market as an effective mechanism of realization of the investment programs of the state and subjects of entrepreneurial activity until now is on the stage of becoming. At the same time, Ukraine has sufficient economic potential for re-erecting of national fund market, rates of development of which are LEDS the dynamics of growth of gross domestic product.

О. В. Сидоренкомагістр, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості, м. Київ

МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДТРИМКИ І ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

O. V. Sidorenkomagistr, The institute of the preparation of the staff of Civil service employment, city Kyiv

MARKETING SUPPORT DECISION AND SUPPORT MANAGEMENT DECISION MAKING

В статті наведено обґрунтування актуальності дослідження маркетингового забезпечення прийняття і підтримки управлінських рішень. Узагальнено підходи до визначення процесу прийняття управлінських рішень. Систематизовано конкретний маркетинговий інструментарій що підприємство може використовувати у процесі прийняття і підтримки управлінських рішень. Обґрунтовано, що, збалансована система інструментів та показників, що складає інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень, має базуватись на врахуванні причинно-наслідкових зв’язків факторів досягнення успіху та взаємозв’язку з фінансовими результатами.

The paper justified the relevance of marketing research and providing decision support management decisions. Generalized approaches to the definition of decision -making. Systematized specific marketing tools that a company can use in decision -making and support. Proved that a balanced system tools and indicators is informational support management decisions should be based on consideration of causation factors of success and relationship with the financial results.

О. З. Бриндзяк. е. н., Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ВРАХУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

O. BryndzyaPh.D., Ternopil National Economic University, Ternopil City

THE CONSIDERATION OF ECONOMIC RISK IN MANAGEMENT OF AN ENTERPRISE

Досліджено особливості управління ризиком на підприємстві. Визначено, що більшість управлінських рішень підприємства приймається в умовах невизначеності та економічного ризику. Для ефективного функціонування підприємств запропоновано етапи управління ризиком на підприємстві.

In the article the features of management of risk at an enterprise were investigated. There it was determined that most of the administrative decisions of enterprise taken in the conditions of uncertainty and economic risk. For an efficient operation of enterprises suggested the steps for management of risk at the enterprise.

Л. М. Варавапрофесор, доктор економічних наук, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»А. Р. Арутюняндоцент, кандидат технічних наук, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»А. А. Вараваасистент, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У ГІРНИЧОРУДНІЙ ПІДГАЛУЗІ УКРАЇНИ

L. M. Varavaprofessor, PhD of Economy, Krivoy Rog National UniversityA. R. Arutjunjandocent, Candidate of technical sciences, Krivoy Rog National UniversityA. A. Varavaassistant, Krivoy Rog National University

CONCEPTUAL MODERNIZATION POLICY PROVISIONS MINING SUB-INDUSTRY OF UKRAINE

Надано аналіз результатів упровадження заходів з модернізації підприємств залізорудної підгалузі України за останні роки. На основі виявлених переваг та недоліків обґрунтовано концептуальні положення подальшого модернізаційного розвитку підгалузі.

The results of the implementation of measures to modernize enterprises of Ukraine iron ore subsector have been analyzed in recent years. The conceptual provisions of further modernization subsector development are based on the identified strengths and weaknesses.

М. І. Зеленськаасистент кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку УкраїниА. С. Аксьоновастудентка 5-го курсу кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ СЕГМЕНТАМИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

M. I. Zelenskaassistant professor, Chair of Economic Cybernetics, State Higher Educational Institution “Ukrainian Academy of Banking of The National Bank of Ukraine”A. S. Aksonovamaster student, Chair of Economic Cybernetics, State Higher Educational Institution “Ukrainian Academy of Banking of The National Bank of Ukraine”

THE APPLIED ASPECTS OF THE STUDY OF RELATIONSHIPS BETWEEN SEGMENTS OF THE FINANCIAL MARKET OF UKRAINE

У статті розглянуто існуючі підходи до моделювання міжсегмнетних взаємозв’язків фінансового ринку та запропоновано власний підхід на основі моделі векторної авторегресії. Для розробки моделі було обрано показники, які відображають різні аспекти функціонування валютного, кредитного та фондового ринків України. Проведено попередній аналіз вхідних даних та підготовку до побудови математичної моделі. Розроблено математичну модель векторної авторегресії із кількістю лагів, що дорівнює 3, та оцінено її адекватність за допомогою коефіцієнта детермінації та функцій імпульсних відгуків. Встановлено існування взаємозв’язку між різними секторами фінансового ринку України.

The existing approaches to modeling of the intersegment relationships of financial market were investigated and the individual approach based on the vector autoregression model was proposed. Indicators that reflect different aspects of foreign exchange, credit and stock markets of Ukraine were selected to develop a model. A preliminary analysis and the preparation of the input data for the construction of a mathematical model were made. A mathematical model of the vector autoregression with the number of lags equal to 3 was developed. Model verification based on the coefficient of determination and impulse response functions was made. The existence of the relationship between different sectors of the financial market of Ukraine was found out.

Н. А. Степанюкк. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій та ЗЕД, Волинський інститут економіки та менеджменту, м. Луцьк

ГЛОБАЛЬНА ФІНАНСОВА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

N. A. StepanyukPhD, Head of Scientific Department, Volyn Institute for Economics and Management, Lutsk, Ukraine

GLOBAL FINANCIAL INSTABILITY: REALITIES AND PROSPECTS

Досліджено розвиток глобальної фінансової та економічної кризи в Україні та світі. Проаналізовано заходи, що здійснюються для запобігання кризовим явищам в Україні та світі.

In the articlre the development of the global financial and economic crisis in Ukraine and in the world were investigate . There are the measures, which realize to prevent the crisis facts in Ukraine and abroad analyzed.

Г. М. Яровенкок. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. СумиВ. А. Мельникмагістрант кафедри економічної кібернетики, Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми

ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО САМООБСЛУГОВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ КОМПАНІЇ

G. M. YarovenkoPhD, docent, Associate Professor of the Economic Cybernetics Department, Higher Educational Institution "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine", SumyV. A. Melnykmaster student of the Economic Cybernetics Department, Higher Educational Institution "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine", Sumy

DESIGNING OF INFORMATION SYSTEM FOR SELF-SERVICE OF THE COMPANY EMPLOYEES

Стаття присвячена розробці проекту системи інформаційного самообслуговування працівників компанії. Обґрунтовано напрями інформаційного самообслуговування. Розкрито переваги використання систем для різних груп користувачів. Запропоновано декомпозицію процесу розробки системи інформаційного самообслуговування, яку побудовано із використанням AllFusion Process Modeler. За допомогою Microsoft Visio побудовано схему функціональної частини системи. Побудовано eEPC-діаграму алгоритму дій користувача в системі інформаційного самообслуговування.

The article is devoted to the development of information self-service system. Directions of information self-service were grounded. The advantages of the system for different user groups were described. The process decomposition of developing a self-service information system using AllFusion Process Modeler was proposed. The functional scheme of the system was built using Microsoft Visio. The eEPC-diagram of user’s actions in the system was developed.

Н. Т. Куліковааспірантка кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету

ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: ПОНЯТТЯ ОБ’ЄКТУ

N. T. Kulikovagraduate student of department of accountancy and audit, Zhytomyr State Technological University

OBJECT-ORIENTED MODELING IN ACCOUNTING: THE CONCEPT OF OBJECT

В статті розглянуто сутність категорії об’єкту з точки зору філософії науки, загальної теорії систем, досліджено підходи до вивчення об’єкту різними школами бухгалтерського обліку, теоретично обґрунтовано та наведено приклади ідентифікації об’єктів з точки зору об’єктно-орієнтованого моделювання. Комплексне дослідження поглядів на сутність об’єкта дозволило здійснити синтез даних підходів та обґрунтувати єдиний підхід до визначення об’єкта пізнання у бухгалтерському обліку. Розкрито шляхи побудови та основні види моделей пізнання, розкрито переваги об’єктно-орієнтованого моделювання перед алгоритмічним моделюванням для побудови комп’ютерних програм з метою ведення бухгалтерського обліку. Визначено онтологічну основу побудови та застосування об’єктно-орієнтованих моделей у бухгалтерському обліку, що актуально в умовах комп’ютерної форми ведення обліку.

The article deals with the essence of an object category in terms of the philosophy of science, general systems theory, approaches to the study of objects of different accounting schools have been studied; examples of identification of objects in terms of object-oriented modelling have been given and theoretically grounded. The study of views on the nature of the object allowed to synthesis these approaches and justifies a unified approach to the definition of the object of knowledge in accounting. Ways to build and main types of models have been described and pros of object-oriented modelling comparing with algorithmic modelling for construction of computer programs for accounting have been revealed. Ontological basis for the development and use of object-oriented models in accounting, which is important in terms of computer forms of accounting, have been defined.

С. А. Ткаченкокандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, проректор з науково-педагогічної роботи (навчальний процес), Вищий навчальний заклад «Миколаївський політехнічний інститут», м. Миколаїв

ВІДНОСНО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНИХ І СПЕЦИФІЧНИХ ПРИНЦИПІВ В ПРОЦЕСІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПІДСИСТЕМИ АНАЛІТИЧНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНО РОЗВИНУТИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА ВИРОБНИЧИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ, В ТОМУ ЧИСЛІ ЇЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ

S. A. TkachenkoPhD, Associate Professor of Accounting and Auditing, Vice President for research and educational work (learning process), Higher education institution «Nicholas Polytechnic Institute», Nikolaev

REGARDING THE IMPLEMENTATION OF GENERAL AND SPECIFIC PRINCIPLES IN THE OPERATION OF THE SUBSYSTEM ELEMENTS ANALYTICAL INFORMATION PROCESSING FUNCTIONALLY DEVELOPED CONTROL SYSTEMS SPECIAL PURPOSE INDUSTRIAL ENTERPRISES AND INDUSTRIAL ASSOCIATIONS, INCLUDING ITS FUNCTIONAL STRUCTURE

Визначені основні і специфічні принципи, які повинні бути закладені в підсистему аналітичної обробки інформації функціонально розвинутих систем управління спеціального призначення промисловими підприємствами та виробничими об’єднаннями при її проектуванні і впровадженні. Встановлено, ступінь реалізації як загальних, так і специфічних принципів, знаходить свій прояв у процесі функціонування всіх елементів підсистеми аналітичної обробки інформації функціонально розвинутих систем управління спеціального призначення промисловими підприємствами та виробничими об’єднаннями і в тому числі її функціональної структури.

Basic and specific principles which must be stopped up in the subsystem of analytical treatment of information of functionally developed control system by industrial enterprises and production amalgamations the special setting at its planning and introduction are certain. It is set, degree of realization both general and specific, principles, the display finds in the process of functioning of all elements of subsystem of analytical treatment of information of functionally developed control system by industrial enterprises and production amalgamations the special setting and including its functional structure.

О. Ю. Поповад. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»К. О. Бєлоусовааспірант кафедри економіки підприємства, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТОЧОК БЕЗЗБИТКОВОСТІ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ З УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

O. Y. PopovaDr. of Sci. (Economics), professor, Department of Enterprises Economics Donetsk National Technical University, DonetskK. O. BelousovaPostgraduate, Department of Enterprises Economics, Donetsk National Technical University, Donetsk

FEATURES OF FORMING THE BREAK-EVEN POINT IN DECISIONS CONCERNING THE MANAGEMENT OF THE RESOURCE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE DEVELOPMENT

Розглянуто зміст рішень з управління ресурсним потенціалом розвитку підприємства. Обґрунтовано доцільність використання технології аналізу беззбитковості для оцінювання наслідків таких рішень. Показано умови формування псевдоточок беззбитковості, в яких порушується логіка використання класичних критеріїв оцінювання ефективності рішень.

The content of management decisions concerning the enterprise resource potential development is considered. The feasibility of using the technology of break-even analysis in such decisions is justified. Conditions of formation the pseudo break-even points are shown, in which the logic of using classic criteria for evaluating effectiveness of the decisions is shown.

Л. П. Перхунк. пед. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. СумиІ. І. Поникластудентка магістратури факультету банківських технологій за спеціальністю «Економічна кібернетика», Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. СумиВ. С. Чудикстудент бакалаврату економіко-статистичного факультету за спеціальністю «Економічна кібернетика», Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ

МОДЕЛЬ ДИНАМІКИ ВЗАЄМОДІЇ ШАХРАЙСЬКИХ АТАК ТА ІНСТРУМЕНТІВ БОРОТЬБИ З НИМИ

L. PerkhunPh.D., Ukrainian Academy of Banking of NBU, Sumy, UkraineI. Poniklagraduate student, Ukrainian Academy of Banking of NBU, Sumy, UkraineV. Chudykstudent, National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, Kiev

MODEL OF DYNAMIC INTERACTION FRAUDULENT ATTACKS AND TOOLS TO COUNTER THEM

У статті проведено дослідження системи взаємодії шахрайських атак та інструментів боротьби з ними на основі модифікованої моделі Лотки-Вольтери.
Встановлено, що система може перебувати у чотирьох станах: стійкий вузол, стійкий вироджений вузол, сідло, пряма стійких точок рівноваги. Виявлено найбільш привабливі з практичної точки зору випадки. У подальшому цікаво було б дослідити поведінку системи при змінних параметрах.

The interaction of fraudulent attacks and tools to combat them using a modified Lotka-Volterra equations are studied in this paper.
It was established that the system can be in four states: stable node, stable degenerate node, saddle, direct stable equilibrium points. We found the most attractive practical points of view cases. In the future it would be interesting to investigate the behavior of the system with variable parameters.

О. І. Амошад. е. н., проф., директор Інституту економіки промисловості НАН України, м. ДонецькК. В. Міхальовааспірант, Донбаська національна академія будівництва та архітектури, м. Макіївка

ПРО ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

O. I. Amoshadoctor, professor, Director of the Institute of economic and legal research NAS of Ukraine, DonetskK. V. Mikhalovapostgraduate student, Donbas National academy of civil Engineering and Architecture, assistant of the Department of Economics of Enterprises, Makeyevka

ABOUT FINANCIAL SUPPORT OF APPLICATIONS FOR SUSTAINABLE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

Обґрунтовано методичне забезпечення встановлення приорітетів для підготовки, формування та реалізації програм для запобігання розпорошення бюджетних коштів; запропоновано застосування «проектного підходу» в процесі виконання програм, який полягає у збалансованості програм по фінансовим можливостям, відповідальним виконавцям та строкам виконання з чітко регламентованими результатами; розглянуто джерела фінансування програм в залежності від рівня управління національною економікою.

There are reasonably methodological support of setting priorities for the preparation, formation and implementation of programs to prevent squandering of budget funds; the application of the «project approach» in the process of executing programs, which lies in the balance programs for financial opportunities, timing with clearly regulated results; the sources of financing of programs depending on the level of management of the national economy.

А. В. Катаєвк. е. н., доцент кафедри маркетингу Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

ПАРТНЕРСТВО МІЖ РОБОТОДАВЦЕМ І ПРАЦІВНИКАМИ – ЕВОЛЮЦІЯ ВІД ШКОЛИ НАУКОВОГО УПРАВЛІННЯ ДО ФОРМУВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

A. V. KataevPh.D in Economics, Associate Professor of Department of Marketing at Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

PARTNERSHIP BETWEEN EMPLOYERS AND EMPLOYEES - EVOLUTION OF SCHOOLS OF SCIENTIFIC MANAGEMENT RELATIONS BEFORE ON THE BASIS OF SOCIAL RESPONSIBILITY

В статті наведені результати теоретичного обґрунтування змістовної типології концепцій управління персоналом і емпіричної верифікації актуальності ознак-підходів до формування соціально-відповідальних взаємовідносин між роботодавцями і працівниками в сучасній господарській практиці світових і українських підприємств.

The article contains the results of a theoretical study meaningful typology of personnel management concepts and empirical verification of the relevance of approaches to the formation of the social responsible relationship between employers and workers in today’s global business practices and Ukrainian businesses.

Н’ямукапа Аліса Тінаше Артурівнастудентка VI курсу, Національний Авіаційний Університет

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ЛАНЦЮГАХ ПОСТАЧАНЬ

Nyamukapa Alisa Tinashestudent, National Aviation University

SUPPLY CHAIN RISK MANAGEMENT

Досліджено сутність управління ризиками в ланцюгах постачань підприємств. Здійснено аналіз методів та етапів управління ризиками в ланцюгах постачання підприємств. Проаналізовано особливості застосування управління ризиками в сучасних умовах господарювання.

The essence of logistics risks in the aviation industry is analyzed. The analysis of methods of risk management in supply chains aircraft manufacturing enterprises is carried out. The features of the application of risk management in the modern economic environment are examined.

В. В. Коваленкод. е. н., професор, завідувач кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету, м. ОдесаД. С. Гайдуковичк. е. н., викладач кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету, м. Одеса

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

V. V. Kovalenkod. е. s., professor, manager of department of banking of the Odesa national economic university, OdesaD. S. Gaidukovichк. е. s., teacher of department of banking of the of Odesa of national economic university, Odesa

METHODOLOGICAL BASES OF FINANCING OF PROJECTS OF IN PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

Розглянуто питання розвитку публічно-приватного партнерства. Досліджено механізми фінансування публічно-приватного партнерства На основі аналізу нормативно-правової бази, що регулює питання фінансової підтримки проектів публічно-приватного партнерства в Україні, запропоновано заходи щодо вдосконалення інституціональної фінансової політики.

The question of development of in public-private partnership is considered. The mechanisms of financing in public-private partnership are investigational On the basis of analysis of normatively-legal base which regulates the question of sponsorship of projects of in public-private partnership in Ukraine, measures are offered in relation to perfection of institutional financial policy.

Т. І. Ромащенкок. е. н., доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МІГРАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ

T. I. RomashchenkoPh.D., associate professor of Economic Theory and International Economics Chair, Cherkasy National University named after Bogdan Khmelnitsky, Cherkasy

ECONOMIC POTENTIAL OF MIGRATION CAPITAL

У статті проаналізовано сучасні обсяги міграційного капіталу, що спрямовується в країни походження трудових мігрантів. На прикладі України продемонстровано, що грошові перекази трудових мігрантів можуть мати суттєвий потенціал для економічного розвитку країн-експортерів робочої сили. Разом з тим в роботі було вказано на потенційні соціально-економічні загрози, розвиток яких може бути зумовлений надмірним залученням міграційного капіталу.

In the article modern scopes of migration capital that is destined for countries of labour migrants origin were analysed. The case of Ukraine helped to demonstrate that remittances of labour migrants can possess substantial potential for economic development of countries exporting labour force. At the same time in the paper it was pointed at eventual socioeconomic challenges, progress of which could be conditioned by the excessive inflow of migration capital.

А. В. Троянкандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування

ОСОБЛИВОСТІ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

A. V. TroyanPhD, Associate Professor,Department of Management named after Prof. J.S. Zavadskiy, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

PECULIARITIES OF ASSORTMENT POLICY OF ENTERPRISES UNDER CURRENT MANAGEMENT CONDITIONS

Розглянуто підходи вітчизняних та іноземних науковців щодо визначення сутності поняття “асортиментна політика”. Здійснено критичний аналіз розглянутих визначень. Зроблено висновок про необхідність уточнення поняття “асортиментна політика”, в основу якого має бути покладено один з основних принципів маркетингу, відображені цілі підприємства-виробника або продавця та особливості споживчої поведінки. Визначено вплив асортиментної політики на розвиток сучасних підприємств, проаналізовано фактори формування асортиментної політики в умовах маркетингової орієнтації. Сформульовано основні принципи процесу управління асортиментною політикою згідно розвитку ринку та товару, а також запропоновано стратегічні орієнтири підвищення ефективності побудови асортиментної політики підприємствах в сучасних ринкових умовах.

The article investigates the approaches of national and foreign scientists to the definition of the concept “assortment policy” and provides critical analysis of existing definitions which reveals the need of clarification of the concept which should base upon one of the basic marketing principles and reflect the aims of the manufacturer or the seller and the peculiarities of the consumers’ behaviour. The author defines the influence of assortment policy on the development of modern enterprises and examines the factors of assortment policy formation in terms of marketing orientation. The investigation presents main principles of assortment policy management in accordance with product and market development. Strategic guidelines for improvement of assortment policy of enterprises under current market conditions are suggested.

Г. Я. Левківк. е. н. доцент,, професор кафедри менеджменту, Львівського державного університету внутрішніх справ, м. Львів

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ПІДПРИЄМСТВАХ АПК

Galina LevkivPh.D in Economic Sciences, Professor of Department of Management, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv

METHODOLOGICAL TOOLS FOR CONSTRUCTING A SYSTEM OF THE MARKETING MANAGEMENT IN ENTERPRISES OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

У статті проаналізовано методичний інструментарій побудови системи маркетингового менеджменту на підприємствах АПК, а також розроблено ієрархія цілей агропромислового маркетингу в системі маркетингового менеджменту, розглянуто класифікація ризиків маркетингового менеджменту.

The article analyzes the methodological tools for creating a system of the marketing management in enterprises of Agro-industrial Complex. Hierarchy of goals of the agribusiness marketing in system of the marketing management has been developed. The classification of risks of the marketing management has been considered.

Л. Є. ДейкалоДніпропетровська державна фінансова академіяА. Ю. ЧубакДніпропетровська державна фінансова академія

КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ДОХОДАМИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

L. E. DeykaloDnipropetrovsk State Financial AcademyA. I. ChubakDnipropetrovsk State Financial Academy

TREASURY SERVICES OF THE STATE BUDGET FOR REVENUES AND WAYS OF ITS IMPROVEMENT

У статті розглянуті аспекти механізму казначейського обслуговування державного бюджету за доходами, функції органів Державної казначейської служби України, організація процесу казначейського обслуговування державного бюджету за доходами та операції, які здійснюють органи Казначейства при обслуговуванні доходів та інших надходжень державного бюджету, взаємодія органів Державної казначейської служби України в процесі казначейського обслуговування державного бюджету за доходами з іншими учасниками бюджетного процесу. Акцентовано увагу на проведення попереднього та поточного контролю при зарахуванні надходжень. Здійснено аналіз діючих законодавчих актів з питань казначейського обслуговування державного бюджету за доходами. Проаналізовано виконання державного бюджету за доходами за період 2010–2012рр по Дніпропетровській області. Запропоновано основні шляхи удосконалення казначейського обслуговування державного бюджету за доходами.

The aspects of the mechanism treasury services of the state budget for revenues, functions of the Treasury, the organization of treasury services of the state budget for revenues and operations which carry out the Treasury for servicing revenues and other receipts of the state budget, cooperation the Treasury of Ukraine in the process of treasury services of the state budget for revenues with other participants of budget process were reviewed in this article. The attention was focused to the preliminary and current control of recording receipts. The analysis of the existing legislation the treasury services of the state budget for revenues was made. The analysis of state budget execution for revenues during 2010 -2012 years in Dnepropetrovsk region was held. The basic ways for the improving the treasury services of the state budget for revenues were suggested.

О. М. Романікааспірант кафедри обліку та аудиту, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У РОСЛИННИЦТВІ

O. N. RomanikaPostgraduate Department of Accounting and Auditing, Podolsky State Agrarian Technical University, Kamenetz-Podolsk

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE FIXED ASSETS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN CROP CHERNIVTSI REGION

У статті на основі вивчення численних наукових праць вчених-економістів та практичного досвіду функціонування сільськогосподарських підприємств досліджується питання оцінки ефективності використання основних засобів у рослинництві за допомогою системи показників, головним з яких є фондовіддача. За результатами проведеного дослідження запропоновано новий підхід до визначення показника фондовіддачі в сучасних умовах господарювання на основі співвідношення отриманого ефекту та авансованого основного капіталу, включаючи вартість власних основних засобів, яка приймає участь у виробництві, та плату за користування орендованими основними засобами. Проведено відбір факторів впливу з точки зору регулювання їх дії безпосередньо на рівні підприємства, групи підприємств та держави. Досліджено вплив окремих факторів та проаналізовано ефективність використання основних засобів сільськогосподарськими підприємствами Чернівецької області у рослинництві протягом останніх років.

On the basis of study of numerous scientific works of economists and practical experience of the farm the question of evaluating the effectiveness of fixed assets in crop production through a system of indicators , most of which is capital productivity . On the basis of this research , a new approach to the determination of the assets in the current economic conditions based on the ratio of the resulting effects and advanced fixed capital, including the cost of their fixed assets, which is involved in the production of , and payment for the use of leased fixed assets . A selection factors of influence in terms of regulating their actions directly at the enterprise level , group companies and the state. The influence of individual factors and analyzes the effectiveness of fixed assets farms Chernivtsi Oblast in crop production in recent years.

А. А. Пилипенкод. е. н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту, Харківський національний економічний університет, м. Харків

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ

A. A. Pilipenkoprofessor, manager of account and audit chair, Kharkov national economic university, Kharkov

STRATEGIC DIRECTIONS OF ENTERPRISES METALLURGICAL INDUSTRY DEVELOPMENT

У статті визначено стратегічні напрями розвитку внутрішнього ринку металопродукції, підприємств металургійної галузі, чорної металургії, гірничорудної і коксохімічної промисловості, виробництва феросплавів, вогнетривів, агломераційного та доменного виробництва, сталеплавильного, прокатного, виробництва труб, переробки брухту чорних і кольорових металів, вторинних ресурсів.

In the article certainly strategic directions of internal metal production development market, the enterprises of metallurgical industry, the ferrous metallurgy, the mining and chemical-recovery industry, production of ferroalloys, refractoriness, the sintering and blast-furnace production, the steel-smelting, rental, production of pipes, processing of black scrap and colored metals, the second resources.

Т. Г. Кицакк. е. н., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці Київського національного університету імені Вадима Гетьмана

ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ СТАНОВЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

T. KytsakPh.D., Department of Personnel Management and Labour Economics Kyiv National University Vadym Hetman

REALITY FORMATION DOMESTIC CORPORATE CULTURE ON ENTERPRISES

В статті розглянуто концептуальні аспекти та особливості становлення феномену корпоративної культури на підприємствах в Україні. Визначено проблеми та перешкоди ефективного впровадження корпоративних цінностей та культурних домінант.

In the article the conceptual aspects and features of the development of a corporate culture of business in Ukraine. The problems and obstacles to the effective implementation of corporate values and cultural dominance.

О. М. Москаленкок. е. н., доцент, докторант кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ МОДЕЛІ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

O. M. MoskalenkoСandidate of Economic Sciences (Ph. D.), Associate Professor, Political Economy Department of Accounting and Economics Faculties at State Higher Educational Institution “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Kyiv

THE THEORY AND METHODOLOGY OF INSTITUTIONAL STRUCTURE OF THE MODEL OF ADVANCED ECONOMIC DEVELOPMENT

Стаття присвячена теоретико-методологічному аналізу інституціональної структури в моделі випереджаючого економічного розвитку, яка містить такі складові, як інститут науки та освіти, політичні та економічні інститути, інститут цілеутворення, інститут ринкової економіки, інститути економічної ефективності та соціальної справедливості, інститут інформації та знань, етичні норми та бізнес-культуру. На основі використання інституціональної методології проведено їх аналіз у підтвердження внутрішньої верифікації моделі випереджаючого економічного розвитку.
 
The article is devoted to the theoretical and methodological analysis of the institutional structure in the model of advanced economic development, which includes such components as an institution of science and education, political and economic institutions, an institution of goal formation, institution of the market economy, institutions of economic efficiency and social justice, institution of information and knowledge, ethics and business culture. On the basis of the institutional methodology it has made their analysis to confirm the internal verification for the model of advanced economic development.

Н. А. Мамонтовад. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, обліку та аудиту, Національний університет «Острозька академія», м. Острог

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОРПОРАЦІЇ

N. A. MamontovaPhD, Associate Professor, Head of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National University «Ostrog Academy», Ostrog

FINANCIAL SUPPORT FOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL ACTIVITIES INFORMATION CORPORATION

Наведено результати узагальнень щодо фінансового забезпечення інвестицій, що спрямовуються на реалізації науково-технічних та інноваційних проектів, зокрема, в галузі розробки та застосування інформаційних технологій. Досліджено риси основних джерел фінансування науково-технічної та інноваційної діяльності. Вироблено пропозиції з подальшої оптимізації корпоративних систем фінансового забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності шляхом вдосконалення існуючих та створення нових інституцій в контексті вартісного управління.
 
There are results of generalizations about financial security of investments which are allocated for implementation of scientific, technical and innovation projects, particularly in the development and application of information technologies. Features of the main sources of funding for scientific, technical and innovation activity were investigated. Suggestions on further optimization of corporate systems of financial provision of scientific, technical and innovation activity by improving existing and creating new institutions in the context of cost management were generated.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"