Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 1, 2011

Ю. М. Сафоновдокторант, Херсонський національний технічний університет

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ КОНЦЕПТІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОПИТУ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ СИРОВИНІ

У статті розглядаються актуальні проблеми текстильної промисловості, визначається економічна оцінка сировинної бази в Україні та запропонована відповідна методика відродження.

The issues of the day of textile industry are examined In the article, the economic evaluation of source of raw materials is determined in Ukraine and corresponding methodology of revival is offered.

О. В. Корольова-Казанськак.е.н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра економіки підприємництва

ОБГРУНТУВАННЯ ОБСЯГУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЙОГО РОЗВИТКОМ

В статті розглядаються методи планування та прогнозування обсягу фінансових ресурсів підприємства. Зазначаються переваги та недоліки використання окремих методів.

The methods of planning and prognostication of volume of financial resources of enterprise are examined in the article. Advantages and lacks of the use of separate methods are marked.

М. А. Міненкок.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту ЗЕД, Національний університет харчових технологій

РОЛЬ ФАХОВИХ ВИРОБНИЧИХ ОБ’ЄДНАНЬ У ПОБУДОВІ МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

У статті розглянуто еволюцію наукової думку щодо побудови можливої моделі сталого розвитку суспільства. Закцентовано увагу на підвищенні ролі фахових виробничих об’єднань у цьому процесі.

Н. С. Завізєнак.п.н., доцент кафедри економіки і міжнародних економічних відносин, Міжнародний гуманітарний університет, м.Одеса

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

В статті розглянуто питання інформатизації Одеського регіону. Зроблено аналіз кількості підприємств (організацій), які забезпечені ЕОМ, за видами економічної діяльності, поповнення парку ЕОМ по містах та регіонах, поповнення парку ЕОМ за рівнем процесорів по Одеській області.

О. Г. Кірдінак.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту, Українська державна академія залізничного транспорту

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО ОБ’ЄДНАННЯ «ШВИДКІСНІ МАГІСТРАЛІ»

The necessity of forming of strategic alliances for the decision of economic problems of subjects of management is grounded . The conceptual aspects of forming of the strategic alliance «Speed highways» are formed.

Обґрунтовано необхідність формування стратегічних альянсів для вирішення економічних проблем суб’єктів господарювання. Сформовано концептуальні аспекти формування стратегічного альянсу «Швидкісні магістралі».

Н. В. Алтуховааспирант, Европейский университет, старший преподаватель, Севастопольский филиал Европейского университета

МЕТОДИКА АНАЛИЗА КЛАСТЕРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ОТРАСЛЯХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК

Предлагается методика анализа кластерных возможностей в отраслях региональной экономики. Методика использует экспертные оценки близости факторов, необходимых для образования кластера, c их фактическими значениями.

The technique of the analysis of possibilities of creation clusters in branches of regional economy is offered. The technique uses expert estimations of affinity of the necessary factors for formation of the cluster and their actual values.

О. М. Черчикк.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

ПРОФЕСІЙНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В ПРОЦЕСІ ВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Розглядається проблема професійної ідентифікації майбутнього менеджера туристичного бізнесу в процесі вузівської підготовки

There is considred the problem of professional indentification of tourist manager during the educational training

О. С. Харитоновак.е.н., доцент кафедри «Економіка підприємства» Східноукраїнського національного університету ім. В Даля

КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

У статті розглянуто типові показники оцінки конкурентоспроможності підприємства. Розраховано кількісні показники - цепні індекси обсягів виробництва продукції машинобудування Луганського регіону.

The typical indexes of estimation of competitiveness of enterprise are considered in the article. The chain indexes of production of goods of engineer of the Lugansk region volumes are expected.

І. Г. Брітченкод.е.н., професор, завідувач кафедри грошового обігу і кредиту, ВНЗ Укопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ МАЛИХ БІЗНЕСОВИХ СТРУКТУР ТА ЇХ ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕГІОНУ

У статті констатовано та обґрунтовано необхідність розвитку малих бізнесових структур регіонів України. Досліджено вплив малого бізнесу України на рівень інвестиційної привабливості регіонів, що впливає на конкурентоспроможність як на регіональному так і на загальнодержавному рівнях.

The necessity of development of small business structures of  Ukrainiane regions is established in the article. Influence of small business of Ukraine on the level of investment attractiveness of regions is investigated, which influences on a competitiveness as on regional so on national levels.

Л. Є. Довганьпрофесор кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», кандидат економічних наук, професор, Факультет менеджменту та маркетингуГ. А. Мохонькостарший викладач, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», кандидат економічних наук, Факультет менеджменту та маркетингу

ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ВТРАТИ СТРАТЕГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ

В статті запропонована методика оцінювання ризику втрати стратегічної стійкості підприємства. Викладені результати проведення оцінювання на 6 підприємствах видавничо-поліграфічної галузі (поліграфічних підприємствах та у видавництвах).
 
In the article the method of estimation of risk of loss of strategic stability of the enterprise is offered. The results of estimation on 6 enterprises of publishing and printing industry (printing companies and publishing houses) are presented.

С. Ю. Федотовааспірант, Київський національний університет будівництва та архітектури

ІМІТАЦІЙНІ МОДЕЛІ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ ТА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА СПОРУД ЗА НЕПОВНОЇ ВИХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Наведені результати дослідження розподілу ресурсів в організаційному управлінні будівництвом та техніко-економічної оцінки ефективності інноваційно-інвестиційних проектів будівництва споруд за неповної вихідної інформації методами імітаційного моделювання.
 
The results of research of allocation of resources in an organizational management of  construction as well as in technical and economic estimation of efficiency of innovative-investment building projects of constructions with the incomplete initial information via methods of imitating modeling are presented.

Є. М. Ахромкінк.е.н., доцент Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, магістр державного управління (ІДУС, 1994 р.), завідувач магістратури державного управління Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

МЕТОДИЧНА БАЗА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У статті розглянуто методична база оцінки ефективності впровадження ресурсозберігаючих технологій, яка включає систему показників, чинники зростання ефективності застосування ресурсозберігаючих технологій.
 
In the article it is considered methodical base of estimation efficiency introduction careful production technologies, which includes the system indexes, factors growth of efficiency application careful production technologies.

В. І. Федоракк.е.н., ПВНЗ „Інститут управління природними ресурсами”

ТЕНДЕНЦІЇ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

У статті досліджуються стан та перспективи інженерно-технічного забезпечення аграрного виробництва на основі інноваційно-інвестиційних процесів, що відбуваються в агропромисловому комплексі під впливом змін ринку сільськогосподарської техніки. Враховано регіональні особливості техніко-технологічного оснащення аграрної сфери та визначено напрями і принципи відтворення технічного потенціалу сільського господарства.

This article investigates the status and prospects for engineering and technical support of agricultural production through investment and innovation processes in agriculture under the influence of changes in the market of agricultural machinery. Regional features taken into account the technical and technological equipment of agriculture and the directions and principles of play and technical potential of agriculture.

Н. К. Болгаровакандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії , Національний університет біоресурсів та природокористування УкраїниТ. М. Паневниккандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ В АСПЕКТІ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

У статті розглянуто теоретичні засади діяльності ТНК на сучасному етапі глобалізації світової економіки, проаналізовано процеси функціонування ТНК в Україні та світі, а також визначено напрямки їх подальшого розвитку.
 
In the article are considered theoretical principles of activity of TNK on the modern stage of globalization of world economy, the processes of functioning of TNK are analysed in Ukraine and world, and also certainly directions them subsequent development.

С. І. Дробязкоаспірант, Дніпропетровський університет економіки та права

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

В статті розглянуті та запропоновані методичні підходи функціонально-вартісного аналізу з метою оптимізації витрат підприємства машинобудування на базі використання потрійного фільтра витрат за окремими функціями.
 
The articles considered and methodical approaches are offered functionally cost to the analysis with the purpose optimization of charges enterprise engineer on the base of the use triple filtr charges after separate functions.

О. А. Ковтунк.е.н., Класичний приватний університет

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНУ

Визначено сучасний стан промисловості, розглянуто теоретичні підходи до антикризової стратегії розвитку промисловості регіону, запропонована послідовність розробки антикризової стратегії розвитку промисловості регіону.

Ю. О. Каховичкандидат економічних наук, Академія митної служби УкраїниН. В. ДоценкоАкадемія митної служби УкраїниО. Р. СаксаганськаАкадемія митної служби України

ВИБІР ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ПАРТНЕРІВ – ОСНОВА УСПІШНОГО БІЗНЕСУ

У статті проаналізовані основні питання вибору зовнішньоекономічних партнерів. Виділено головні критерії для обґрунтування доцільності співпраці з потенційним контрагентом. Запропоновано найважливіші характеристики, та порядок їх збору, для аналізу інформації про іноземного партнера.
 
Main aspects of a choice of international partners were determined. The basic criteria for partnership with potential partner were picked out. The main characteristics and the order of their gathering for analyzing information about an international partner were offered.

І. С. Луценкоаспірант кафедри фінансів, Одеський державний економічний університет

ОСНОВНІ ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті досліджуються основні етапи реалізації податкової політики в сфері зовнішньоекономічної діяльності за роки незалежності України.
 
The article considers the main stages of tax policy in foreign economic activity for the years of independence of Ukraine.

Г. М. Рижаковак.е.н., КНУБА

РОЛЬ І МІСЦЕ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

У статті проаналізовано проблеми розвитку малого і середнього бізнесу в сучасній українській економіці, його роль у прехідній економічній системі , диспропорції , які виникли в ході цього розвитку. Визначено основні функції малого і середнього бізнесу, висловлено пропозиції щодо його включення у реалізацію загальної стратегії економічного зростання ,яка має бути реалізована в Україні.
 
В статье проанализированы проблемы развития малого и среднего бизнеса в современной украинской экономике ,его роль в переходной экономической системе ,диспропорции ,которые возникли в ходе этого развития. Определены основные функции малого и среднего бизнеса ,высказаны предложения относительно его включения в реализацию общей стратегии экономического роста , которая должна быть реализована в Украине.
 
In the article the problems of development of small and middle business are analysed in the modern Ukrainian economy, his role in the transitional economic system, disproportions which arose up during this development .The basic functions of small and middle business are certain, suggestions are expressed in relation to his plugging in realization of general strategy of the economy growing, which must be realized in Ukraine.

В. В. Божковак.е.н., доцент кафедри маркетингу, Сумський державний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ІННОВАЦІЙ

У статті досліджено особливості оцінки структури маркетингових комунікацій. Запропоновано авторську модель оцінки оптимальної структури інтегрованих маркетингових комунікацій для промислових підприємств.
 
In the article examines features of evaluating the structure of marketing communications. The author suggested the optimal structure of model of integrated marketing communications for industrial companies.

В. В. Галушказдобувач кафедри «Фінанси та банківська справа», Донецький національний технічний університет

ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ

Визначено необхідність та етапи застосування аналітичного забезпечення в управлінні підприємством. Реалізовано підхід, заснований на взаємозв’язку економічних та фінансових показників, за допомогою програмного забезпечення в процесі управління фінансово-економічними результатами на металургійному підприємстві
 
Necessity and application of analytical steps in providing enterprise management are defined. Implemented approach based on the relationship between economic and financial indicators, using the software in the management of financial and economic results of the metallurgical enterprise

А. О. Касичд.е.н., доцент, декан факультету економіки, Кременчуцький національний університету ім. М.Остроградського

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ КАПІТАЛУ

Систематизовано та обґрунтовано основні показники, які формують методичні основи аналізу діяльності транснаціональних корпорацій. Визначено основні наслідки активізації процесів транс націоналізації капіталу в сучасних умовах.
 
Basic indexes which form methodical bases of analysis of activity of multinational corporations are systematized and grounded. Certainly basic consequences of activation of processes trance of nationalization of capital in modern terms.

Б. Л. Луцівд.е.н., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ПІДВИЩЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ КРЕДИТНОЇ ЗВІТНОСТІ

У статті визначено роль кредитних бюро для ефективного управління кредитними ризиками в банках в умовах фінансової нестабільності. Встановлено можливості використання інформації державних реєстрів кредитними бюро.
 
The article discloses the role of credit bureaus in effective credit risks management in bank in conditions of financial instability. Also the article describes possibilities of using data of state registers by credit bureaus.

Л. М. Худолійд.е.н., професор, Національний університет біоресурсів та природокористування України

СКЛАДОВІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті досліджено економічну безпеку суб’єктів господарської діяльності та її складові. Розкрито функціонування складових економічної безпеки підприємств.
 
The article examines the economic security of economic agents and its components. Solved functioning component of economic security

А. А. ПетровНТУУ «КПИ», Киев

АНАЛИЗ ПУБЛИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ КОМПАНИЙ FERREXPO PLC НА ЛОНДОНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ

Исследован механизм IPO, проведенный компанией Ferrexpo plc как эффективный механизм привлечения капитала для компаний ГМК Украины. Выявлены сильные и слабые стороны проведенного размещения акций на Лондонской фондовой бирже.
 
Annotation. Analyzed Ferrexpo plc Initial offering as an effective mechanism for attracting investment for Ukrainian mining-metallurgical complex. Identified the main advantages and disadvantages of Ferrexpo plc public offering.

Н. Б. Мязінааспірант, ДВНЗ «Тернопільський національний економічний університет», асистент кафедри маркетингу ПВНЗ „Галицька академія”

КОРЕКЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ МЕТОДИК АНАЛІЗУ РИНКУ АГРОПРОДУКЦІЇ ТА ПРИСТОСУВАННЯ ДО ЙОГО СУЧАСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

У статті розглядаються актуальні проблеми аналізу аграрних ринків. Також запропоновано корекції методик аналізу, що враховують тенденції глобалізації ринку та екологізації попиту.

В статье рассматриваются актуальные проблемы анализа аграрных рынков. Также предложено коррекции методик анализа, учитывающие тенденции глобализации рынка и экологизации спроса.

The article deals with current problems of analysis of agricultural markets. Also proposed correction methods of analysis that take into account market trends of globalization and ecological demand.

В. І. Куценкод.е.н., проф.О. В. Гаращукк.е.н., доц.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ: ПОШУК АЛЬТЕРНАТИВИ

Розкрито, що необхідною передумовою перспективного розвитку суспільства є підготовка відповідних кадрів. Обґрунтовано, що удосконалення останньої потребує глобальне інформаційне суспільство, розвиток ринкової економіки, науки, які вимагають від працівників нових соціальних та індивідуальних якостей. Намічені шляхи розвитку системи підготовки кадрів у перспективі.
 
Раскрыто, что необходимым условием перспективного развития общества является подготовка соответствующих кадров. Обосновано, что совершенствование последней нуждается глобальное информационное общество, развитие рыночной экономики, науки, которые требуют от работников новых социальных и индивидуальных качеств. Намечены пути развития системы подготовки кадров в перспективе.
 
Reveals that a necessary prerequisite for future development of society is to train relevant personnel. Proved that last improvement requires global information society, development of market economy, science, requiring employees to new social and individual qualities. Intended ways of development of the training in perspective.

О. О. Дорошком. Київ, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана»

ТЕХНОПАРКИ ЯК ЗАСІБ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті висвітлено суть, основні завдання та призначення технологічних парків як одного із ефективних засобів поліпшення інноваційного розвитку, а також особливості їх функціонування в Україні.
 
In the article essence, basic tasks and settings of technological parks, is reflected as one of effective facilities of improvement of innovative development, and also feature of their functioning, in Ukraine.

О. Г. Карташоваасистент кафедри менеджменту організацій, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

ФОРМУВАННЯ СИРОВИННОЇ БАЗИ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Виноградарство і виноробство є значною та перспективною складовою аграрного сектора економіки України. В Україні товарним виноградарством займаються в основному в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Закарпатській областях і Автономній Республіці Крим. В цілому вони виробляють від 92 до 97 % загального об"єму винограду в країні. Перехід виноградарства і виноробства до сучасних вимог ринку супроводжується кризовими явищами та суттєвим негативним впливом на ефективність господарювання: значно погіршилися показники ефективності виробництва; змінився сортовий склад насаджень; порушуються технології вирощування винограду; не витримуються напрями цільового використання вирощеного врожаю; скорочуються обсяги переробки винограду і виробництва виноробної продукції; досяг загрозливих масштабів, що не підлягає державному регулюванню, ринок фальсифікованої винопродукції.

А. И. Щукиндокторант кафедры менеджмента организаций Классического приватного университета

МЕХАНИЗМЫ ПРОЕКТНО-ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РИСКАМИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Раскрыта сущность механизмов проектно-оперативного управления инвестиционными рисками, предложена система управления инвестиционными рисками инновационных проектов в венчурном инвестировании.
 
Essence of mechanisms of project-operative management investment risks is exposed, control system by the investment risks of innovative projects is offered in the venture investing.

Т. С. Гавренковааспирантка Кировоградского национального технического университета

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОГРАММЫ НАЛОГОВОГО ИНСПЕКТОРА

В статье обоснована целесообразность коррекции профессиограммы налогового инспектора в связи с изменением налоговой политики государства при переходе от фискализма к стимулированию деловой активности. Предложено увеличить профессиональные требования к аналитическим способностям налогового инспектора, формировать аналитические навыки путем изучения и использования положений теории менеджмента организации.
 
In article the expediency of tax inspector’s professiogram correction in connection with change of a tax policy of the state in transition from fiscalism to stimulation of business activity is proved. It is offered to increase professional requirements to analytical abilities of the tax inspector, to form analytical skills by studying and use of positions of the organization management theory.

І. В. Єгоренкоаспірант Донецького державного університету управління

СОЦІАЛЬНИЙ ДЕТЕРМІНАНТ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

В статті розглянуто вплив соціального детермінанту на розвиток фінансово-кредитної системи країни. Визначено довгострокові, стійкі характеристики соціальної системи, що представляються у вигляді культурних моделей, і короткострокові, обумовлені поточними фінансовими очікуваннями громадян у відношенні динаміки розвитку фінансового ринку.

In the article influence of a social determinant on development of financially-credit system of the country is considered. Long-term, steady characteristics of social system which are represented in the form of cultural models, and short-term, caused by current financial expectations of citizens concerning dynamics of financial market development are defined.

И. А. Обчанскаяаспирантка Донецкого государственного университета управления

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОСОБЕННОСТИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

В статье обоснован подход к выделению критериев эффективности управленческой деятельности применительно к предприятиям государственного сектора экономики. Определено, что выделение критериев оценки эффективности управленческой деятельности основано на соответствии миссии управляемого объекта и применяемого подхода к управлению.
 
In the article the approach to allocation of administrative activity efficiency criteria with reference to the enterprises of public sector of economy is proved. It is defined that allocation of criteria of administrative activity efficiency estimation is based on correspondence of operated object’s mission and the applied approach to management.

Г. І. Грещук,

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СЕРЕДНІХ І МАЛИХ МІСТ

Стаття присвячена теоретичним питанням організації використання земель середніх і малих міст як основи їх сталого соціально-економічного розвитку. Розкрито сутність раціонального використання земель середніх і малих міст, що в остаточному підсумку призведе до збільшення дохідної частини їх бюджетів і сприятиме якісному вирішенню соціально-економічних проблем населення.
 
Статья посвящена теоретическим вопросам организации использования земель средних и малых городов как основы их устойчивого социально-экономического развития. Розкрыта сущность рационального использования земель средних и малых городов, для увеличения доходной части их бюджетов и будет способствовать качественному решению социально-экономических проблем населения.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"