Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 1, 2009

О. Л. Артюшинааспірант Київського національного торговельно-економічного університету

НАПРЯМИ МОТИВАЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ТОРГІВЛІ

На основі аналізу якості робочої сили торгівлі виділено основні чинники її конкурентоспроможності та визначено мотиваційний механізм регулювання конкурентоспроможності праці. Регулювання конкурентоспроможності праці повинно здійснюватись на макро-, мезо-, мікроекономічному та індивідуальному рівнях. Визначальними блоками мотиваційного забезпечення окресленого механізму визначено: організаційно-правовий блок, блок оплати праці та доходів, соціальних інвестицій, соціального захисту, соціально-психологічного забезпечення трансформації трудового менталітету та запровадження корпоративної культури, блок мотиваційного моніторингу, блок оцінки та регулювання конкурентоспроможності робочої сили. Доведено, що в сучасних умовах ринкової економіки та відносно невисокого рівня життя домінантним мотиваційним чинником є оплата праці.

On the basis of analysis of quality of labour force of trade the basic factors of its competitiveness are selected and certain the motivational mechanism of adjusting of competitiveness of labour. Adjusting of competitiveness of labour must be carried out on individual levels. It is certain by the determining blocks of the motivational providing of the outlined mechanism: block of payment of labour and profits, social investments, social defence, socially-psychological providing of transformation of labour mentality and introduction of corporate culture, block of the motivational monitoring, block of estimation and adjusting of competitiveness of labour force. It is led to that in the modern terms of market economy and in relation to the low standard of living by a dominant motivational factor there is payment of labour.

Р. М. Безусст.викл., Дніпропетровський державний аграрний університет

РОЛЬ ФОНДОВОЇ БІРЖІ У ФОРМУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КАПІТАЛУ

Досліджено динаміку та структуру бірж України. Розглянуто обсяг та структуру первинного та вторинного ринку цінних паперів України, а також структуру торгів фондового ринку. Проведено порівняння обсягів торгів Українського фондового ринку з обсягами торгів центральних бірж світу. Визначено основні проблеми українського фондового ринку.

The dynamics and structure of Ukrainian stock exchanges are examined. The capacity and structure of primary and secondary stock market of Ukraine as well as the structure of stock market auctions are considered. The comparison of Ukrainian stock exchange auctions capacity with the world stock exchanges auctions is taken. The main problem of Ukrainian stock market is determined.

И. П. Булеевд.э.н., профессор, Институт экономики промышленности НАН Украины, заместитель директора по научной работе (г. Донецк)

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КРУПНОГО ГОРОДА

На прикладі міста Донецька розглянуто проблеми інновативно-інноваційного розвитку території, громади, формування джерел фінансового забезпечення та відповідальність за їх раціональне використання. Обґрунтовано та надано практичні рекомендації щодо вдосконалення данної роботи на рівні всіх суб’єктів ринкових відносин.

On the example of city of Donetsk the problems of innovativno-innovative development of territory, mass, forming of sources of the financial providing and responsibility for their rational use are considered. Practical recommendations are given on perfection of this work at the level of all subjects of relations of markets.

Л. С. Головковак.е.н., доцент Класичного приватного університету (м. Запоріжжя)

СТАН ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ

Проведена діагностика індустріального потенціалу Запорізького регіону, визначені проблеми використання потенціалу промислових підприємств різних галузей, що являються мікроекономічною системою регіону та зазначені стратегічні напрями розвитку з метою підвищення сталості регіону.

Diagnostics of industrial potential of the Zaporozhia region is conducted – as strategy of the use of potential of enterprises of different industries which are the мікроекономічною system of region and strategic directions of development with the purpose of steady development of region are certain.

Ю. Г. Гуцулякк.е.н., завідувач Косівським відділом проблем гірського землекористування Івано-Франківського інституту АПВ УААН

ПРОБЛЕМА ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Радикальні зміни економічного укладу в Україні, в умовах науково-технічного прогресу та індустріального розвитку, визвали до життя нові напрями поглибленого дослідження об’єктивно діючих у ньому закономірностей. Виникла необхідність і появилася практична можливість уточнити а, подекуди, і зовсім змінити застарілі методологічні засади пізнання реальної дійсності. Це, в свою чергу, сприяло появі нових методів вивчення економічних і екологічних питань у їх взаємозв’язку.

Л. А. Євчуккандидат економічних наук, доцент, докторант Миколаївський державний аграрний університет

ОСНОВНІ ФАКТОРИ ЗОВНІШНЬОГО МАКРОСЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Невизначеність та неконтрольованість економічних і політико-правових факторів макросередовища ставить успішність діяльності аграрних підприємств у повну залежність від рівня організації в них менеджменту. Регуляторна політика економіки має стати обов’язковою функцією держави. Необхідною умовою розвитку економіки є політична стабілізація в країні.

Economic and politician-legal factors of the macroenvironment are vague and uncontrolled. So success of the work agrarian enterprise depends only from level of the organizations of management in them. The state must adjust the economy. This must be an obligatory function state. The political stabilization in country is a necessary condition of the development of the economy.

П. М. Макаренкод.е.н., професор, Дніпропетровський державний аграрний університетТ. Г. Мисникаспірант, Полтавська державна аграрна академія

ДО ПИТАННЯ СУТНОСТІ „СУКУПНИЙ ПРАЦІВНИК” ТА ЙОГО СПЕЦИФІЧНИХ РИС В УМОВАХ РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

В статті розглянуто особливості розвитку поняття „сукупний працівник” в сільському господарстві. Визначено та здійснено порівняння основних критеріїв, що характеризують сукупного працівника.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"