Українською | English

BACKMAIN

Contents № 9, 2019

Т. Г. Васильцівд. е. н., професор, завідувач відділу соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»Р. Л. Лупакд. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Львівський торговельно-економічний університетО. В. Рудковськийд. е. н., професор, Варшавський університет сільського господарства, професор кафедри державного управління Київського національного університету ім. Т. ШевченкаС. О. Бєліковааспірант, Національний інститут стратегічних досліджень

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ УКРАЇНИ

T. VasyltsivDoctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Social and Economic Development of the Regions, State Enterprise «Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine», Lviv, UkraineR. LupakDoctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics, Lviv University of Trade and Economics, Lviv, UkraineO. RudkovskyDoctor of Economic Sciences, Professor, Warsaw University of Life Science’s, Warsaw, Poland, Professor of the Department of Public Administration, Taras Shevchenko National University of KyivS. Byelikovapost-graduate, National Institute for Strategic Studies

CHARACTERISTICS OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE SERVICE SECTOR IN UKRAINE

Ідентифіковано наявність недоліків в системі забезпечення економічної безпеки розвитку сфери обслуговування за базисними складовими – фінансовою, інтелектуально-кадровою, техніко-технологічною, інвестиційно-інноваційною, інституційно-правовою та інтерфейсною, що є свідченням високого рівня потреби у формуванні та реалізації комплексної державної політики зміцнення економічної безпеки у цьому сегменті національного господарства. Згідно отриманих результатів в контексті фінансової безпеки пріоритетами важливо визначити фінансове просвітництво та консалтинг, організацію програм фінансово-кредитної підтримки та стимулювання інвестицій; інтелектуально-кадрової – узгодження професійно-кваліфікаційних характеристик підготовки кадрів, покращення її інституційно-правового забезпечення, стимулювання підвищення рівня оплати праці, зовнішнє залучення топ-менеджерів; техніко-технологічної – стимулювання технологічних інновацій, технологічну модернізацію господарських об’єктів, впровадження ІТ-продуктів; інвестиційно-інноваційної – системну підтримку інноваційної активності, розвиток міжгалузевої співпраці, посилення інноваційного характеру інвестування; інституційно-правової – модернізацію інституційної системи сфери обслуговування, врегламентування відносин суб’єктів сфери обслуговування; інтерфейсної – ефективний маркетинг і промоцію послуг сфери обслуговування, міжнародна співпраця, створення міжнародних кластерів.[||]The existence of deficiencies in the system of providing economic security for the development of the service sector by the basic components – financial, intellectual-personnel, technical-technological, investment-innovative, institutional-legal and interfaced, is identified, which is evidence of the high level of need for the formation and implementation of complex state policy security in this segment of the national economy. According to the results in the context of financial security, it is important to prioritize financial education and consulting, organize financial support programs and encourage investment; intellectual and human resources – harmonization of professional and qualification characteristics of training, improvement of its institutions and legal support, stimulation of raising the level of remuneration, external involvement of top managers; technical and technological – stimulation of technological innovations, technological modernization of economic objects, introduction of IT products; investment and innovation – systematic support for innovation activity, development of cross-industry cooperation, enhancement of innovative nature of investment; institutional and legal – modernization of the institutional system of the service sector, regulation of the relations of the subjects of the service sector; interface – effective marketing and promotion of service sector services, international cooperation, creation of international clusters. The realization of the service potential accumulated in Ukraine requires further integration into the international market. This, in turn, requires a significant investment in the promotion of domestic products abroad, in particular through participation in international exhibitions, salons, forums. It is positive that in recent years considerable progress has been made in promoting the potential of the domestic service sector at national level at regional and international exhibitions and abroad. But participation in such events should be regular in nature, aimed at forming a potential consumer perception of Ukraine as a country that can offer a wide range of consumer services, different types of specialized holidays, services for different age groups and at different times of the year.

К. А. МамоновДоктор економічних наук, професор Харківського національного університету міського господарства імені О.М. БекетоваВ. І. Троянаспірантка кафедри «Підприємництва та бізнес-адміністрування»Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ БРЕНДОМ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

K. A. Mamonovdoctor of Economics, professorO.M. Beketov National University of Urban Economy in KharkivV. I. TroianPhd student of the Department of Enterprise and Business AdministrationO.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

FORMATION AND IMPLEMENTATION OF BRAND MANAGEMENT STRATEGY FOR CONSTRUCTION COMPANIES

Розглянуто питання щодо необхідності формування та реалізації стратегії управління брендом, як в економіці держави, так і на підприємствах будівельної галузі, зокрема. Визначено суттєву роль і значення стратегії управління брендом на будівельних підприємствах. Охарактеризовані та виявлені особливості застосування стратегії управління брендом на підприємствах будівельної галузі, враховуючи сучасні умови господарювання України. Застосовано метод експертних оцінок для формування та використання показників, що впливають на стратегію управління брендом будівельних підприємств. Визначено критерії оцінки для формування експертів щодо розробки та реалізації стратегії управління брендом будівельних підприємств. Для оцінки впливу показників на системний чинник формування та використання бренду, забезпечує його управління було застосовано метод аналізу ієрархій.[||]Currently, there is growing attention to the problem of formation of business image building of the organization. A favorable corporate image becomes a necessary condition that the organization will achieve sustained business success and is one of the factors of competitiveness. The greatest value added within the business's image can bring modern construction organization of its brands. This component may be fundamental in the structure of business image building of the organization and expresses its adaptive-developmental function.
At the present stage of economic transformations observed inhibition of the development of the economy in General and construction enterprises in particular. This is due to socio-economic strain, political instability, negative impact of external and internal factors. In such circumstances it is necessary to reconsider approaches to development of construction enterprises by applying modern tools, which based the formulation and implementation of strategy for brand management.
The question of necessity of formation and implementation of the brand management strategy, both in the state economy and in the enterprises of construction industry, in particular, is considered. Significant role and importance of brand management strategy in construction enterprises is determined. The peculiarities of application of the brand management strategy at the enterprises of the construction industry have been characterized and revealed, taking into account the current economic conditions of Ukraine. The method of expert assessments was applied to form and use indicators that influence the brand management strategy of construction companies. The evaluation criteria for the formation of experts on the development and implementation of the brand management strategy for construction companies are defined. A hierarchy analysis method was used to evaluate the impact of indicators on the systemic factor of brand formation and use, to ensure its management.

М. А. Міненкод. е. н., професор, завідувач кафедри технологій управління Національного авіаційного університетуД. І. Альохінстудент 2 курсу магістратури Київського національного торговельно-економічного університету

УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

М. MinenkoDoctor of Economics, Professor, Head of the Department of Management Technologies of the National Aviation UniversityD. Alokhinstudent of the 2 course of Master’s degree of the Kyiv National University of Trade and Economics

MANAGEMENT OF PERSONNEL POTENTIAL OF ECONOMIC ENTITIES

У статті проаналізовано бачення вітчизняних і закордонних вчених щодо трактування змісту терміну «кадровий потенціал», розкрито авторське розуміння його сутності. Узагальнено перелік факторів, що, за певних обставин, можуть вплинути на формування і розвиток кадрового потенціалу в різних сферах суспільного життя. Охарактеризовано існуючі підходи до побудови систем управління кадровим потенціалом суб’єктів господарювання, враховуючи різні категорії працюючих, і програм для забезпечення їх функціонування. Наведено приклад одного із варіантів програми управління кадровим потенціалом підприємства. Окреслено умови оптимізації системи та ефективності програми, зазначено перелік загальних специфічних функцій для учасників процесу їх забезпечення і реалізації. Виокремлено і досліджено найефективніший, на думку авторів, метод управління кадровим потенціалом, а саме, оцінка за параметрами, що характеризують професійну успішність працівників. Зазначено принципи, що необхідно дотримуватися при оцінці працівників підприємства. Дана їх стисла характеристика. Узагальнено результати проведеного дослідження.[||]In the article the views of national and foreign scientists on the definition of the meaning of the term «personnel potential» are analyzed, the author's understanding of its essence is revealed. The list of factors that could in certain circumstances influence on organization and evolution of personnel potential in different spheres of public life: economic, political, spiritual, social and biological are summarized. The conditions for possible maximum effect from managing personnel potential are defined. The author’s redaction of the term “systematic approach” in this sphere is presented.
The existing approaches to the construction of the personnel potential management system of the economic entities, considering different groups of employee (who maintains regular functioning and participates in main production; who engages for realization strategic tasks) and the program for providing of its functioning are characterized. An example of one of the variants of the program of personnel potential management of the enterprise is given. The author's seeing of the main goal and tasks for its gaining, that improve efficiency of formed program.
The conditions of system optimization and program efficiency are outlined, the list of general specific functions for the participants of the process of providing and implementing them is specified. The most effective according to the authors opinion method of personnel potential management, namely, evaluation by the parameters characterizing the professional success of employees has been determined and investigated.
Emphasizing attention, on practice there are objective and subjective difficulties in estimation of real results of personal contribution different management hierarchical levels (institutional, information, technical) in final performance the subject of economy.
The principles that should be observed when evaluating the employees of the enterprise are stated. A brief description of the next principles like objectivity, operativeness, periodicity, confidentiality, comprehensiveness, unity of requirements and generality, economy, definition and accessibility, efficiency is given. The results of the conducted research are summarized.

О. А. Зінченкод. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку, Криворізький національний університет, м. Кривий РігЛ. А. Бондаренкок. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

ПРИВАТБАНК НА КРЕДИТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

O. A. ZinchenkoDoctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance of business entities and innovation,Kryvyi Rih National University, UkraineL. A. BondarenkoPhD in Economic sciences, associate professor, associate professor of the Department of Finance of business entities and innovation,Kryvyi Rih National University, Ukraine

PRIVATBANK IN THE CREDIT MARKET OF UKRAINE

У статті розглянуто та досліджено стан банківського кредитування в сучасних умовах національної економіки України. Розвинений та ефективно функціонуючий кредитний ринок впливає на економічний розвиток всієї країни, тому це зумовлює актуальність обраної теми та доцільність проведення дослідження.
У статті проаналізовані показники кредитного портфелю ПАТ КБ «Приватбанк» за 2014-2018 рр. Протягом останніх п’яти років кредитна стратегія АТ КБ «ПриватБанк» зазнала значних змін, що пов’язано з націоналізацією Банку. Так, якщо в 2014 році кредитні операції займали майже 75% від сукупних активів, то в 2018 році їх обсяг скоротився до 18%. Змінилася також клієнтоорієнтованість банку. Якщо раніше ПриватБанк зосереджувався на кредитування корпоративного бізнесу, в основному тих, які спеціалізувалися на торгівлі нафтопродуктами, то зараз в пріоритеті Банка роздрібний бізнес. У фізичних осіб найбільш популярним кредитним продуктом є карткові кредити, тоді як юридичні особи надають перевагу кредиту «КУБ» (країна успішного бізнесу). При кредитному обслуговуванні клієнтів ПриватБанк виходить з принципу економічної доцільності, тому намагається максимально автоматизувати процес кредитного обслуговування клієнтів з метою його здешевлення. Для зменшення ризиковості кредитних операцій ПриватБанк не надає великі кредити і надає перевагу гривневому кредитуванню.
Розглянуто актуальні натепер проблеми, які впливають на розвиток банківського кредитування ПАТ КБ «Приватбанк». Визначено, що ключовими викликами, як для ПАТ КБ «Приватбанк», так і для банківського сектору лишається висока частка непрацюючих кредитів.
Проведено аналіз основних причин виникнення непрацюючих кредитів у портфелі банку.
З метою зниження ризикованості кредитної діяльності АТ КБ «ПриватБанк» використовує різні варіанти повернення боргів, наразі обмежено кредитування корпоративних клієнтів, валютне кредитування, кредитування великих кредитів, підвищено вимоги до забезпечення кредиту та вжито ряд інших заходів. На кінець 2018 року банку вдалося покращити захищеність кредитного портфеля, знизити ризиковість нових кредитів до 1% (при допустимих 5%) та отримати прибуток, найбільшій по банківській системі України.
Зважаючи на перелічені аспекти необхідно проводити глибокий моніторинг та аудит не тільки вкладених, але і виданих коштів, переймати досвід стійких іноземних банків з ризик менеджменту та управління кредитним портфелем.[||]The article examines and studies the state of bank lending in the current conditions of the national economy of Ukraine. The developed and efficiently functioning credit market influences the economic development of our entire country, therefore, it makes the topic relevant and expedient to conduct the research.
The article analyzed the performance of the loan portfolio of PJSC CB «PrivatBank» for the 2014-2018 biennium. Over the past five years, the credit strategy of PJSC CB «PrivatBank» has undergone significant changes due to the nationalization of the Bank. So, if in 2014 credit operations accounted for almost 75% of total assets, in 2018 their volume decreased to 18%. The customer orientation of the bank has also changed. If earlier PrivatBank was focused on lending to corporate business, mainly those that specialized in the sale of petroleum products, now the Bank's priority is retail business. For individuals, the most popular loan product is card loans, while legal entities prefer a loan of "CSB" (a country of successful business). When providing credit services to customers, PrivatBank proceeds from the principle of economic feasibility, therefore, it tries to automate the process of providing credit services to customers in order to reduce its cost. To reduce the risk of credit operations, PrivatBank does not provide large loans and prefers to provide loans in national currency
The analysis of the main reasons for the emergence of bank loans in the bank's portfolio. The current problems that affect the development of bank lending of PJSC CB «PrivatBank» are considered
It is determined that the key challenges as for of PJSC CB «PrivatBank», as for the banking sector are still the high share of non-performing loans
In order to reduce the risk of lending activities, PJSC CB «PrivatBank» uses various options for repaying debts, such as lending to corporate clients, foreign currency lending, lending to large loans are limited, requirements for securing a loan are increased, and other means apply. At the end of 2018, the bank managed to improve the security of the loan portfolio, reduce the risk of new loans to 1% (with an acceptable 5%) and make the largest profit in the banking system of Ukraine.
To take into consideration the above aspects it is necessary to conduct in-depth monitoring and audit of not only invested but also issued funds, take over the experience of resilient of foreign banks from the risk of managing and managing a loan portfolio.

О. Ю. Мінцдоктор екон. н., доцент, завідувач кафедри фінансів і банківської справи,ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»Е. В. Камишниковак. екон. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств,ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ У СФЕРІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

O. Y. MintsD.Sc. in Economics, Associate Professor,Head of the Department of Finance and BankingDVNZ “Pryazovskyi State Technical University”E. V. KamyshnykovаPhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Department of Economics of an EnterpriseDVNZ “Pryazovskyi State Technical University”

IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL STANDARDS IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPHERE AT INDUSTRIAL ENTERPRISES OF UKRAINE

У статті досліджено стан та проблеми імплементації міжнародних стандартів у галузі корпоративної соціальної відповідальності у практику українських суб’єктів промислової діяльності. Охарактеризовано групи міжнародних документів та ініціатив у сфері корпоративної соціальної відповідальності. Сфокусовано увагу на необхідності виділення в окрему групу міжнародних документів, що містять вимоги щодо управління окремими сферами корпоративної соціальної відповідальності. Узагальнено передовий світовий досвід впровадження соціально відповідальних ініціатив у корпоративну практику через дотримання вимог міжнародних стандартів та охарактеризовано особливості їх імплементації суб’єктами бізнесу в Україні. Визначено, що локомотивом на шляху інтеграції соціальних відповідальних політик і практик у корпоративні системи менеджменту в Україні є представники великих промислових підприємств національного походження або міжнародних інтегрованих груп. Установлено головні причини гальмування впровадження міжнародних стандартів у галузі корпоративної соціальної відповідальності в Україні.[||]The paper studies the state and problems of implementation of international standards in the field of corporate social responsibility in the practice of Ukrainian subjects of industrial activity. Groups of international documents and initiatives in the field of corporate social responsibility are characterized. The focus is on the need to allocate a separate group of international documents containing the requirements for managing specific areas of corporate social responsibility. The best practices of implementing socially responsible initiatives in corporate practice have been summarized in compliance with the requirements of international standards. The peculiarities of their implementation by business entities in Ukraine have been characterized. The representatives of large industrial enterprises of national origin or international integrated groups have been determined to be a locomotive on the path of integration of socially responsible policies and practices into corporate management systems in Ukraine. The non-financial reporting prepared in accordance with international standards (Global Reporting Initiative, AccountAbility 1000 Series Guidelines, etc.) has been established as the main tool for implementing social, environmental and ethical principles in corporate governance. The main reasons slowing down implementation of international standards of corporate social responsibility in Ukraine have been studied. These problems include the lack of funds due to the financial weakness of Ukrainian enterprises; low level of information and financial transparency of business and fear of increasing the degree of openness; tax pressure, imperfection of the legal framework, which affects the motivation and ability to undertake socially responsible activities of enterprises; an underdeveloped public-private partnership mechanism that reduces the opportunities for attracting resources of business sector to jointly address important socio-economic development challenges in local communities; insufficient experience in implementing socially responsible measures etc. The introduction of short-, medium- and long-term measures at the state level to overcome problems and stimulate the development of corporate social responsibility has been proposed.

П. Г. Ільчукд. е. н., проф., завідувач кафедри технологій управління, Національний університет «Львівська політехніка»О. О. Коцьк. е. н., доц., доцент кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»Ю. Б. Зборівецьмагістр кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»

ВПЛИВ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ НА ДИНАМІКУ КРЕДИТНИХ І ДЕПОЗИТНИХ СТАВОК

Pavlo G. IlchukDoctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management Technologies, Lviv Polytechnic National UniversityOlha O. KotsPhD of Economics, associate Professor of the Department of Finance, Lviv Polytechnic National UniversityYurii B. Zborivetsmaster of the Department of Finance, Lviv Polytechnic National University

IMPACT OF NBU MONETARY POLICY ON CREDIT AND DEPOSIT RATES DYNAMICS

У статті досліджено процеси використання НБУ трансмісійного механізму та досягнення монетарних цілей в межах режиму інфляційного таргетування. Визнання НБУ з 2015 р. облікової ставки в якості основного монетарного інструменту та ключового елемента основного режиму монетарної політики зумовило актуальність досліджень щодо впливу облікової ставки на монетарну сферу загалом, та основні цінові індикатори фінансового ринку – кредитні та депозитні ставки, зокрема. Авторами досліджено процеси функціонування трансмісійного механізму на першому та другому етапах: 1) здійснення впливу ключової ставки на короткострокові ринкові процентні ставки; 2) здійснення впливу ключової ставки на середньо- та довгострокові ринкові ставки. Проаналізовано усі 8 циклів послаблення та посилення монетарної політики за 2016-2019 рр. та динаміку ринкових процентних ставок у цей період. Виявлено значні зміни у динаміці ринкових процентних ставок у період 2 та 3 етапів послаблення монетарної політики НБУ, а також впродовж 8 етапу послаблення монетарної політики. Для визначення залежності зміни вартості кредитів та строкових депозитів у національній валюті від зміни облікової ставки НБУ впродовж 2016-2019 рр. було здійснено регресійне аналізування на основі 17 спостережень. На основі результатів регресійного аналізування зроблено висновок про високий рівень ефективності функціонування монетарного трансмісійного механізму в Україні у 2016-2019 рр. у режимі інфляційного таргетування, що доведено на основі підтвердження існування сильного прямого зв'язку між обліковою ставкою НБУ та вартістю кредитів у національній валюті, а також існування середнього прямого зв'язку між обліковою ставкою НБУ та вартістю депозитів у національній валюті. На основі результатів розрахунків коефіцієнтів регресії було побудовано регресійні модель залежності зміни вартості кредитів та депозитів у національній валюті від зміни облікової ставки НБУ у 2016-2019 рр. Доведено, що вплив облікової ставки НБУ у трансмісійному механізмі проявляється через регулювання (сильний вплив та швидка реакція) короткострокових ринкових процентних ставок, що, в подальшому, зумовлює зміну довгострокових процентних ставок.[||]The article explores the processes of using the NBU transmission mechanism and the achievement of monetary goals within the regime of inflation targeting. The NBU's recognition of the 2015 interest rate as the main monetary instrument and a key element of the main monetary policy regime was made research relevant for the impact of the interest rate on the monetary sphere in general, and the main financial market price indicators – market credit and deposit rates, in particular. The authors investigate the processes of transmission mechanism operation in the first and second stages: 1) the impact of key rate on short-term market interest rates; 2) the impact of key rate on medium- and long-term market rates. All eight cycles of easing and strengthening of monetary policy for 2016-2019 and dynamics of market interest rates during this period are analyzed. Significant changes in the dynamics of market interest rates during the period of the second and third stages of the NBU's monetary policy weakening, as well as during the eight stages of the monetary policy's weakening, were revealed. To determine the dependence of changes in the value of loans and term deposits in the national currency on the change in the NBU interest rate during the years 2016-2019, a regression analysis was performed based on 17 observations. Based on the results of the regression analysis, we concluded that the high level of monetary transmission mechanism functioning in Ukraine in 2016-2019 in the mode of inflation targeting, which is proved on the basis of confirmation of the existence of a strong direct link between the NBU interest rate and the national currency loans value and the existence of an average direct link between the NBU interest rate and the national currency deposits value. Based on the results of the calculations of the regression coefficients, a regression models of the dependence of the change in the value of loans and deposits in national currency on the change in the NBU interest rate in 2016-2019 was constructed. It is proved that the impact of the NBU interest rate in the transmission mechanism is manifested through the regulation (strong influence and quick reaction) of short-term market interest rates, which further causes a change in long-term market interest rates.

О. А. Мошковськадоктор економічних наук, професор кафедри обліку та оподаткуванняКиївський національний торговельно-економічний університет

УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ НА МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ЇЇ ФОРМУВАННЯ

Olena MoshkovskаDoctor of Economics, Professor of the Department of Accounting and TaxationKyiv National Trade and Economic University

MANAGEMENT REPORT ON DAIRY ENTERPRISES AND ITS FORMATION

Метою статті є визначення теоретико-практичних засад формування управлінської звітності на вітчизняних молокопереробних підприємствах. Переваги цієї форми звітності для процесу управління та планування в сфері виробництва молочної продукції є безсумнівними оскільки вона комплексно відображає фактичні результати виробничої, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, орієнтована не на стандартизовану форму звітності, а на реальні потреби управління, що надає можливість звертатися до різноманітної економічної, фінансової, маркетингової, кадрової інформації, яка в певний момент буває потрібна управлінському персоналу.
Впровадження у діяльність молокопереробних підприємств запропонованої у статті системи внутрішньогосподарської звітності підвищить рівень структурування релевантних інформаційних масивів інформації для прийняття управлінських рішень, а також буде сприяти підвищенню інформаційного наповнення процесу управління та планування.[||]The purpose of the article is to determine the theoretical and practical basis for the formation of management reporting at domestic dairy enterprises.
The relevance of this problem is due to the fact that internal users of accounting information, which are the organization’s management services, use reporting data to evaluate the implementation of the plan, analyze the property and financial situation of the organization, plan and forecast its activities, and substantiate management decisions.
In the financial, statistical and tax reporting, there are no detailed and specific information necessary for internal users about the state and results of the organization’s business activity that are presented in the management reporting, therefore it has a special place in the system of information about the organization’s activities.
From the point of view of documentary and regulatory support of management accounting, this form has an informal structure of objects, focused not on a standardized form of reporting, but on the real needs of management, which makes it possible to access a variety of economic, financial, marketing, personnel information, which at some point management personnel are needed
In contrast to accounting, statistical and tax reporting, this form of reporting is more informative and operational, which determines its most important place in the system of management and planning of the enterprise.
In order to form a management reporting system, the dairy processing plant must carefully agree on the list of reports with dairy production processes, which allows to determine the sequence of development of reports aimed at accounting for resource costs in accordance with the stages of production activities and technological processes. At the same time, the created accounting forms should be carefully structured in order to have the highest information content and be easy to use.
The implementation of the dairy enterprise proposed in the article of the internal reporting system will increase the level of structuring of relevant information arrays for management decisions, and will also help to increase the information content of the management and planning process.

Н. В. Резніковадоктор економічних наук, професор,професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса ШевченкаР. Є. Зваричдоктор економічних наук, доцент,професор кафедри міжнародних економічних відносинТернопільського національного економічного університетуО. А. Іващенкокандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку і аудиту

ЕКСПАНСІОНІСТСЬКІ ІМПЕРАТИВИ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ КНР

N. ReznikovaDoctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of KyivR. ZvarychDoctor of Economics, Associate Professor, Professor at the Chair of International Economic Relations of Ternopil National Economic UniversityO. IvashchenkoPhD in Economics, Associate Professor, Head of Department for Economics and Management of Foreign Economic Activities of National Academy of Statistics, Accounting and Audit

THE EXPANSIONIST IMPERATIVES AND DETERMINANTS OF THE INTERNATIONAL ECONOMIC POLICY OF CHINA

В статті проаналізовано форми і наслідки реалізації сучасної міжнародної економічної політики Китаю на засадах комплексного підходу до виокремлення таких детермінант її реалізації, що містять експансійне підґрунтя та/або імперативну складову з метою ідентифікації потенціалу розширення впливу КНР у світовому господарстві і міжнародних економічних відносинах. Такий аналіз обумовлено необхідністю переосмислення оптимістичності оцінок наслідків фінансової лібералізації, що не підтверджуються досвідом окремих країн, які вдались до останньої без створення відповідного регуляторного захисного каркасу правил та процедур, що убезпечили б їх від загроз у сфері економічної безпеки. Фінансова лібералізація розглядається як така, що робить країни-реципієнти прямих іноземних інвестицій, що здійснюються як державними компаніями та фінансовими установами, так і багатонаціональними підприємствами (MNEs), залежними не лише від інвестиційної політики останніх, але і від кредитної, торговельної, інфраструктурної, технологічної, інвестиційної та фінансової експансії країн, що проводять цілеспрямовану політику із завоювання зовнішніх ринків. З одного боку, інвестиційна експансія супроводжується притоком затребуваних інвестицій та може прискорити розповсюдження технологій, ноу-хау управління та найкращих практик; з іншого боку, змагання за залучення прямих іноземних інвестицій може призвести до конкурентного зниження екологічних та соціальних стандартів, або до імплементації т.зв. «політики гонки по низхідній» (Race to the Bottom). На прикладі аналізу міжнародної економічної політики Китаю нами виокремлено такі види експансії в міжнародній економічній політиці, як: торговельну, кредитну, інвестиційну, фінансову, інфраструктурну, технологічну. Проте такі її види, як інноваційна, інформаційна, культурна, міграційна лишились поза розглядом в даному дослідженні, але механізми їхньої реалізації в міжнародній економічній політиці Китаю будуть розглянути в наступних наукових працях. Проаналізовано сучасний стан соціально-економічного розвитку КНР як підґрунтя для реалізації експансіоністського потенціалу його міжнародної економічної політики. Розглянуто місце і роль КНР на глобальному інвестиційному ринку. Визначено позиції КНР як інвестиційного донора для країн ЄС та окреслено перспективи реалізації КНР інвестиційних проектів в обраних для аналізу європейських країнах. Виокремлено ключові сектори, що потрапили у сферу комерційних інтересів китайських інвесторів, зокрема, виокремлено видобуток, лізинг та комерційні послуги, оптовий та роздрібний продаж, виробництво, логістику та транспорт. Наявність високотехнологічних китайських компаній інтерпретовано як прояв технологічної й інноваційної експансії Китаю. Ініціативу «Belt&Road» нами ідентифіковано як прояв реалізації інфраструктурної, інноваційної, інвестиційної, фінансової, торговельної, кредитної експансій, що базується на геополітичному та геоекономічному імперативі. Висловлено припущення, що перспективи подальшого нарощування присутності китайських інвестицій в реалізації інфраструктурних проектів в європейських країнах очікувано формуватимуть запит на інституційне оформлення міжнародного співробітництва, яке мінімізувало б ризики економічній, фінансовій, технологічній та борговій безпеці країн-реципієнтів таких інвестицій.[||]The article provides an analysis of forms and consequences of the implementation of the Chinese economic policy in our days on the basis of a complex approach to outlining its implementation determinants with expansionist background and/or imperative component, in order to identify the potential for expansion of the Chinese impact on the global economy and international economic relations. Such analysis is caused by the need for rethinking the optimism of the views on the consequences of financial liberalization, which is not confirmed by experiences of some countries that introduced the liberalization without creating the respective regulatory carcass of rules and procedures that would protect them from threats to their economic security. Financial liberalization is interpreted as the one making countries receiving foreign direct investment (FDI) coming government companies and financial institutions and MNEs dependent not only on investment policies of the latter, but on monetary, trade, infrastructural, technological, investment and financial expansion of the countries pursuing targeted policies of capturing foreign markets. On the one hand, investment expansion is accompanied by inflow of demanded investment and can accelerate dissemination of technologies, management know-how and best practices; on the other hand, competitions for FDI can trigger competitive reduction of environmental and social standards or the so called “race to the bottom”. By analyzing the international economic policy of China, the following types of expansion in the international economic policy are outlined: trade, monetary, investment, financial, infrastructural, and technological. Its other types, such innovation-based, informational, cultural and migration-based, are out of consideration in this study, but mechanisms for their implementation in the international policy of China will be investigated in the next scientific works. The modern social and economic development of China is analyzed as the background for exploiting the expansionist capacities of its international economic policy. The place and role of China on the global investment market is considered. The China’s position as an investment donor for EU countries is determined, with outlining the prospects for implementing Chinese investment projects in the European countries selected for the analysis. The core sectors that got in the realm of Chinese investors’ interests are determined, with emphasis put on mining and extraction, leasing and commercial services, wholesale and retail trade, manufacturing, logistics and transport. The presence of high tech Chinese companies is interpreted as a manifestation of technological and innovation-based expansion of China. “Belt & Road” initiative is identified by the author as a manifestation of infrastructural, innovation-based, investment, financial, trade and monetary expansion, based on the geopolitical and geoeconomic imperative. An assumption is made that if Chinese investment in infrastructural projects of European countries is going to be increased in future, this will admittedly create the demand for the institutional setting of international cooperation, capable to minimize the risks to economic, financial, technological and debt security of the countries receiving such investment.

М. І. Іщенкод. е. н., професор кафедри обліку, оподаткування,публічного управління та адмініструванняКриворізького національного університету

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ЗБУТ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦЕНТРІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

M. I. IshchenkoDoctor of Economics, Professor, Department of Accounting, Taxation,public management and administrationKryvyi Rih National University

MANAGEMENT OF SALES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES WITH ACCOUNT OF THE ORGANIZATION OF RESPONSIBILITY CENTERS

У статті висвітлено питання управління витратами на збут у контексті центрів відповідальності за ними. На основі проведеного критичного огляду показано, що серед науковців відсутній єдиний погляд на сутність центрів відповідальності. Уточнено, що застосування тієї чи іншої дефініції залежить від ступеня однорідності самих витрат та кількості підрозділів підприємства, в яких вони виникають. Уточнено визначення витрат на збут, якими запропоновано називати виражений у грошовій формі обсяг спожитих матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, необхідних для здійснення підприємством діяльності щодо збуту та реалізації готової продукції й допоміжних їм господарських процесів. Розглянуто окремі класифікації витрат на збут. Визначені групи об’єктів відповідно до яких формуються витрати на збут. Запропоновано власну диференціацію витрат на збут, яка передбачає їх поділ на безпосередні й опосередковані, внутрішні та зовнішні, прямі та розподілені. Наведено методику визначення суми розподілених витрат на збут. На прикладі промислового підприємства ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» проаналізовано величину витрат на збут та її зв'язок із динамікою обсягів реалізації продукції. Зроблено висновок про необхідність посилення контролю за формуванням витрат на збут та прийняття відповідних управлінських рішень.[||]The article highlights the issues of managing sales costs in the context of responsibility centers for them. Based on a critical review, it is shown that among scientists there is no single view of the essence of responsibility centers. It was clarified that the use of a specific definition depends on the degree of uniformity of costs and the number of business units in which they arise. The definition of distribution costs is clarified, which is proposed to name the amount of consumed monetary, financial and labor resources, expressed in monetary terms, necessary for the enterprise to carry out marketing and sales of finished products and their supporting business processes. , Separate classifications of distribution costs are considered. Groups of objects are determined in accordance with which the costs of sale are formed. Such objects include employees of the sales department and employees of other departments whose activities are auxiliary to the marketing and sale of finished products; third parties, which include all organizations with which the company cooperates in the marketing and sales process - insurance companies, advertising agencies and others; Fixed assets and other inventory items used by employees directly or indirectly participate in the marketing and sale of finished products. It offers its own differentiation of marketing costs, which provides for their division into direct and indirect, internal and external, direct and distributed. Methodology for determining the amount of distributed distribution costs. Using the example of an industrial enterprise of PJSC ArcelorMittal Kryvyi Rih, the cost of sales and its relationship with the dynamics of sales volumes are analyzed. The conclusion is drawn about the need to strengthen control and make appropriate management decisions. It is proved that the organization of responsibility centers for sales costs, including not only the sales department (marketing, advertising), but also other structural divisions of the enterprise, will strengthen control over the formation and size of sales costs, will increase flexibility in taking into account external factors and will contribute to increased responsibility of both the manager and individual employees in the responsibility centers.

М. С. Пашкевичд. е. н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту,НТУ «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ

M. PashkevychDoctor of Science (Economics), Professor, Head of the Accounting and Auditing Department, Dnipro University of Technology, Dnipro city

ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC BALANCE AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS OF REGIONS

У статті виявлено закономірності розвитку продуктивних сил в умовах екологічних обмежень для досягнення еколого-економічної рівноваги з метою стабільної конкурентоспроможності регіону. Запропоновано поняття «природна ємність регіону» та «природно-техногенна ємність регіону». Обґрунтовані можливості економічного зростання в регіоні з урахуванням обмежень природної ємності. Розглянуто властивості граничної природної ємності території регіону та граничної виробничої потужності економіки регіону та висловлене припущення про існування моделі ідеального господарювання у регіоні. Запропоновано еколого-економічну рівновагу регіонального розвитку інтерпретувати як структурно-кількісну рівновагу екологічної та економічної регіональних систем. Наведено характеристики регіонального розвитку типів «прогрес» та «катастрофа» у результаті переходу від одного стану еколого-економічної рівноваги до іншого під впливом екологічних чинників. Обґрунтована необхідність розробки політики регулювання перехідних еколого-економічних процесів у регіоні для збереження його конкурентоспроможності.[||]The article deals with the problem of achieving environmental and economic balance of the regions as a positive factor in strengthening territorial competitiveness, increasing trade and approaching economic cohesion and social fairness. The latest research outcomes by scientists from around the world published in topic-prominent journals are analysed and main conflicting theories and approaches to economic and environmental balance of regional development are revealed. The reasons and factors influencing the low level of environmental and economic development are highlighted. The article proves that environmental and economic goals of economic units acting in a region are conflicting by their nature instead of being complimentary and friendly to each other. That is why, the article states, policy for regional development is impossible to build on ideas of peaceful coexistence of processes providing natural exhaustion and economic growth at the same time. The laws of development of productive forces in the conditions of environmental restrictions for achievement of ecological and economic equilibrium for the purpose of stable competitiveness of the region are underlined. The concepts "natural capacity of the region" and "natural-technogenic capacity of the region" are proposed. Economic growth opportunities in the region are substantiated, taking into account the limitations of natural capacity. The properties of the marginal natural capacity of a region and the marginal production capacity of the economy in a region are considered and the assumption is made about the existence of a model of ideal economy in the region. It is proposed to interpret the environmental and economic equilibrium of regional development as a structural and quantitative equilibrium of ecological and economic regional systems. The characteristics of regional development of the types of "progress" and "catastrophe" as a result of the transition from one state of ecological and economic equilibrium to another under the influence of environmental factors are presented. The necessity of developing a policy for regulation of transitional environmental and economic processes in the region to preserve its competitiveness is substantiated.

Н. М. Богацькак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних відносин, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА: ЙОГО РОЛЬ, ФОРМУВАННЯ ТА РЕЗЕРВИ ЗБІЛЬШЕННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

N. M. BogatskaPhD of economic sciences, Associate Professor of Economics and International Relation Department, Vinnytsia Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economy University

ENTERPRISE PROFIT: ITS ROLE, FORMATION AND RESERVES OF GROWTH IN THE MARKET CONDITIONS

Найважливішою фінансовою категорією, що відображає позитивний фінансовий результат господарської діяльності підприємства, характеризує ефективність виробництва, обсяг і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, є прибуток. Величина прибутку підприємства впливає на формування фінансових ресурсів підприємства, збільшення ринкової вартості підприємства, ефективність виробничої діяльності підприємства, економічний розвиток держави шляхом поповнення державного бюджету сплатою податків, зборів, обов’язкових платежів. В статті досліджено прибуток підприємства та визначено його роль в умовах ринкової економіки. Розглянуто чинники, що впливають на формування прибутку підприємства. Визначено важливість прибутку підприємства як на рівні підприємства, так і на державному рівні. Проаналізовано стягнення частини прибутку до Державного Бюджету у вигляді податку на прибуток підприємства. Розглянуто обсяги прибутку, що був отриманий підприємствами у 2014-2018 рр.[||]The purpose of this work is to consider the category «profit of the enterprise» and its role in the market economy, as well as factors that affect the formation of enterprise profits. Determination of the impact of enterprise profits on enterprise and state activities. Despite the importance of category “profit”, until now there is no single approach to determine its economic substance. The main reason of different interpretations is the divergence of views on the nature of the emergence and the peculiarities of profit generation. Despite the accumulated earlier considerable contribution in the field of financial results of the management, the issues of the current state of their formation at Ukrainian enterprises remain unsolved. The size of the company’s profit influences the formation of the company’s financial resources, the increase of the enterprise market value, the efficiency of the enterprise production activities and the economic development of the state through the replenishment of the state budget by paying taxes. In the article the profit of the enterprise is investigated and its role in the conditions of a market economy is determined. The factors influencing the formation of enterprise profit are considered. It is determined the importance of profit of the enterprise both at the enterprise level and at the state level. It is proved that profit of an enterprise is one of the criteria for ensuring its competitiveness. The analysis of the collection of part of the profit to the State Budget in the form of corporate profit tax. The volume of profits received by enterprises during 2014-2018 is considered. It is determined that a significant part of the economy is at the shadow, and this negatively affects the general welfare of both the population of the country and the state as a whole. In order for Ukrainian enterprises to operate in a stable and profitable market in the current market conditions the following proposed: growth of production volume; reduction of production and sales cost; saving and rational use of money; modernization of equipment; introduction of achievements in scientific and technological progress, etc. Profit is a main priority and purpose of the enterprise. The enterprise directs all the forces for profit and its maximization. Profit is extremely important for the operation of an enterprise, because the larger the amount of profit, the more money the company can direct its activities, which eventually will increase profits. Formation and creation of market economy requires a rational and economically grounded approach to the planning of their activities, to determine the strategy of financial and industrial policy, analysis and evaluation of the results. The constant maintenance of profit growth is to determine the influence factors of its formation and the search for unused reserves, which is the subject of a long-term research for scientists.

Є. С. Палійчукк. е. н., дoцент кафедри екoнoмічнoї теoрії , ДВНЗ «Ужгoрoдcький націoнальний універcитет»М. І. Федакакерівник Центру підтримки підприємництва, Закарпатcька oблаcна державна адмініcтрація

ТЕНДЕНЦІЇ COЦІАЛЬНO-ЕКOНOМІЧНOГO РOЗВИТКУ ЗАКАРПАТCЬКOЇ OБЛАCТІ

Evgenijya PalyjchukPhD, assistant professor, Uzhgorod National universityMarianna FedakaHead of the Enterprise Support Center, regional state administration of Transcarpation region

TRENDS IN SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE TRANSCARPATHIAN REGION

Cтаття приcвячена тенденціям coціальнo-екoнoмічнoгo рoзвитку Закарпаття. Не випадкoвo увага привернута дo вирішення coціальнo-екoнoмічних прoблем регіoну, врахoвуючи cкладну cитуацію, яка cклалаcя навкoлo іcнування і рoзвитку данoгo регіoну України. Аналіз coціальнo-екoнoмічнoгo cтану Закарпаття cвідчить прo наявніcть значних відміннocтей у рoзвитку міcт, cіл, cелищ. В екoнoмічнoму рoзвитку cпocтерігаєтьcя cтала пoляризація між cільcькoю та міcькoю міcцевіcтю, яка прoявляєтьcя в різних рівнях coціальнoгo забезпечення людей, щo визначаєтьcя cукупніcтю прирoднo-геoграфічних, екoнoмічних, іcтoричних та інших фактoрів. В умoвах рoзвитку наукoвих дocліджень здійcнюєтьcя cтанoвлення регіoнальнoї екoнoміки як науки. Вoни відoбражають cкладний прoцеc транcфoрмації екoнoмічнoгo українcькoгo cуcпільcтва. За ocтанні рoки здійcненo багатo напрацювань в цій cфері, щo дoзвoлилo привернути увагу oрганів державнoї влади дo неoбхіднocті інтенcивнoгo рoзвитку регіoнальних coціальнo-екoнoмічних прoцеcів.[||]The article is devoted to the tendencies of social and economic development of Transcarpathia. It is no accident that the attention is drawn to the solution of the socio-economic problems of the region, given the difficult situation surrounding the existence and development of this region of Ukraine. The analysis of the socio-economic status of Transcarpathia shows that there are significant differences in the development of cities, villages and settlements. In economic development, there is a polarization between rural and urban areas, which manifests itself at different levels of social security of people, which is determined by a combination of natural geographic, economic, historical and other factors. In the conditions of development of scientific research the formation of a regional economy as a science is carried out. They reflect the complex process of transforming the economic Ukrainian society. In recent years, many developments in this area have been made, which allowed drawing the attention of state authorities to the need for intensive development of regional socio-economic processes. Prior to the definition of the content and nature of socio-economic relations in the region, the substantiation and implementation of the optimal directions for the development of socio-economic processes should be studied the object of management, that is, what the region represents, its general characteristics. The region, as part of the country, is understood to be significant a holistic area where people live and where certain species are made activities. The region differs from other regions by a combination of natural, historically formed, relatively stable economic, social, national peculiarities. Thus, the object of science "regional economy" is the region as part of the territory of the country where a certain place lives the population, enterprises of different industries and different forms of ownership, where the institutions that provide normal are located conditions for people's lives, for work, education, culture, communication. A characteristic feature of the region is its integrity, which combines natural resources, material wealth and social conditions for people's lives.

С. М. Ганзюкк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та обліку,Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янськеТ. Д. Кадирусмагістр кафедри фінансів та обліку,Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ В УКРАЇНІ

S. HanziukPh.D., Associate Professor of the Department of Finance and Accounting,Dniprovskу State Technical University, KamenskoeT. KadyrusMaster of Finance and Accounting Department,Dniprovskу State Technical University, Kamenskoe

STATE REGULATION AND ANALYSISMAIN INDICATORS OF BANKING ACTIVITIES IN UKRAINE

Стаття присвячена дослідженню теоретичних та практичних основ державного регулювання банківської діяльності в Україні. Визначено головні напрями, необхідність та зміст вітчизняного банківського регулювання. Проаналізовано зміну основних показників (доходи, витрати, результати банківської діяльності, активи, пасиви) ефективності банківської діяльності в Україні за останні роки. Встановлено, що суттєве підвищення прибутковості діяльності банківського сектору України у 2018 році стало можливим завдяки, насамперед, зменшенню внесків у резерви при постійному зростанні процентних та комісійних доходів. Виділено фактори стимулювання (активна підтримка державою банків в рамках реалізації різних спільних проектів, розвиток інформаційних технологій та ін.) та стримування (недосконала законодавча і нормативна база, недовіра населення до банків, нерозвиненість банківської інфраструктури та ін.)розвитку банківської діяльності в Україні.[||]The article is devoted to theoretical and practical bases of state regulation of banking activity are investigated, as effective system of state management of banking activity is the basis for normal functioning and development of national economy. The main directions of influence on the banking activity of the regulator and the economic content of banking regulation are determined. It has been determined that banking regulation is a system of measures whereby a central bank or other supervisory authority guarantees the stable, safe functioning of banks, prevents destabilizing processes in the banking sector. Attention is drawn to the fact that the development of an effective bank credit management system, as well as the proper organization of bank lending, ensures the financial stability and reliability of commercial banks.
The change of the main indicators of the efficiency of banking activity in Ukraine in recent years, in particular, income, expenses, assets, liabilities, results of banking activity is analyzed. It is established that a significant increase in the profitability of the banking system of Ukraine in 2018 was made possible by reducing contributions to reserves with a steady increase in interest and commission income. The increase in banking sector profits was facilitated by a fall in interest rates on deposits by citizens throughout most of 2018 and a significant decrease in the volume of reserves formation, which demonstrates the work done by banks to adequately assess assets and the corresponding formation of reserves in previous years. Today, for the banks of Ukraine, an important task is to ensure their stable development in order to achieve the highest financial results, as well as to increase competitiveness in the domestic and foreign financial markets, and to strengthen the interaction of banks with the real sector of the Ukrainian economy. The main factors of stimulation (active support by the state of banks in the framework of implementation of various joint projects, development of information technologies, etc.) and deterrence (imperfect legislative and regulatory framework, uneven conditions of competition, mistrust of banks, etc.) are highlighted.

О. І. Шумлянськакандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри «Підприємництво та туризм», Одеський національний морський університет, м. Одеса

БАГАТОФАКТОРНА ЧУТЛИВІСТЬ КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЕКТОРНО-ОПТИМІЗОВАНОГО ПЛАНУ РОБОТИ ФЛОТУ СУДНОПЛАВНОЇ КОМПАНІЇ

Olga ShumlianskaPhD in economics, associate professor, associate professor of the department «Entrepreneurship and tourism», Odessa national maritime university, Odessa

MULTIFACTOR SENSITIVITY OF THE EFFICIENCY CRITERIA FOR A VECTOR-OPTIMIZED PLAN OF THE SHIPPING COMPANY’S FLEET WORK

Оптимізація в плануванні представляє собою прогресивний крок в удосконалені системи управління діяльністю судноплавної компанії. Однак всяке планування неможна вважати завершеним, якщо воно потрібним чином не оцінено з точки зору тісно зв’язаних між собою ризиків і чутливості плану.
Ефективними в процесі оптимізації та дослідження чутливості є відповідно векторна оптимізація і багатофакторний підхід, який дозволяє визначати реакцію критеріїв на сукупну зміну факторів і тим самим враховувати їх взаємовплив. Особливим випадком такого підходу є багатофакторний аналіз чутливості критеріїв ефективності компромісно-оптимального плану, коли аналітичне представлення залежності критеріїв від факторів спочатку є неможливим, що потребує проведення належного дослідження.
У даній статті відшукуються середні багатофакторні показники фактичної, прогнозованої чутливостей компромісно-оптимального критерію ефективності плану роботи флоту судноплавної компанії, складеного шляхом багатофакторної оптимізації.[||]Optimization in planning is a progressive step in improving the management system of the shipping company. However, any planning cannot be considered complete unless it is properly assessed in terms of the closely related risks and plan sensitivity.
The vector optimization and multifactor approach are effective in the process of optimization and sensitivity research, which allows to determine the response of the criteria to the cumulative factors’ change and thereby take into account their mutual influence.
It has been carried out the complex approach to the process of planning the main production shipping company’s activity. This complex approach combines the marketing research, vector optimization and multifactor sensitivity research of the efficiency plan criteria.
The research’s task is to find the average multifactor indices of the factual, prognosticated sensitivities of the compromise-optimal efficiency plan criterion of the shipping company’s fleet work, prepared by vector optimization, when analytical performance of criterion’s dependence on the factors is impossible.
It has been advanced and solved the multicriteria optimization problem with linear and nonlinear criteria represented by quantitative and qualitative indices, that are especially important in planning in market conditions. The problem’s objective functions are: carriage profit in the planned period, transportation products cost in the planned period and transportation products profitability in the planned period. The area of admissible vector solutions is determined by the restrictions on the transport fleet time budget, on the quality of produced transportation products and by the conditions of non-negligible of control parameters.
It has been found the average multifactor indices of the factual and prognosticated sensitivities of the compromise-optimal criterion of efficiency of the plan of the shipping company’s fleet work, drawn up by vector optimization, when analytical performance of criterion’s dependence on the factors is impossible.
The application of such complex approach will help to make the correct decision in the choice of a compromise-optimal plan, which corresponds to the situation of the transport services market and aimed at ensuring the company’s competitiveness and long-term successful functioning of the shipping company in transport services market.

І. В. Кривов’язюкк. е. н., професор, професор кафедри підприємництва,торгівлі та біржової діяльності, Луцький національний технічний університет, м. ЛуцькІ. Л. Заблоцькаасистент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Луцький національний технічний університет, м. ЛуцькТ. О. Нікітінстудент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ЧИ ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВІ РИНКИ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ ІНТЕНСИВНО ЗРОСТАЮЧИХ КРАЇН АЗІЇ?

I. V. KryvovyazyukCandidate of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges, Lutsk National Technical University, LutskI. ZablotskaAssistant of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges,Lutsk National Technical University, LutskT. О. Nikitinstudent, Lutsk National Technical University, Lutsk

ARE RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKETS INVESTMENT ATTRACTING IN INTENSELY GROWING STATES OF ASIA?

Мета статті полягає в науково-практичному обґрунтуванні факторів і умов формування інвестиційної привабливості ринків житлової нерухомості інтенсивно зростаючих країн Азії.
Встановлено, що найбільш сприятливими сферами для інвестування в країнах Азії нині є будівництво дешевого житла, приміщень для оренди, житла для пенсіонерів і студентів, а однією із найважливіших особливостей Азіатського ринку нерухомості є міграція інвесторів до ринків, які у минулому не були привабливими. Одними з найбільш перспективних ринків нерухомості з позицій інвестування визначено ринки таких країн Азії як Китай, Індія, Південна Корея та Японія.
Аналіз ринків житлової нерухомості досліджуваних країн Азії виявив їх інвестиційну привабливість для потенційних інвесторів і дозволив встановити, що основними факторами, які визначають перспективність інвестиційної привабливості країн Азіатського регіону є демографічний потенціал і урбанізація, активне формування середнього класу в структурі платоспроможності населення, подальше зростання ВВП.
Результати дослідження показали, що рівень цін на нерухомість, умови її кредитування та інвестиційна привабливість ринків житлової нерухомості Китаю, Індії, Південної Кореї та Японії є різними, і впливають на доступність житла в цих країнах.
Визначено, що інвестиційна привабливість ринків житлової нерухомості в Китаї та Індії є вищою, де прогнозується її короткочасне зростання, а згодом – зниження інвестиційної привабливості, а для Південної Кореї та Японії – нижчою, зважаючи на їх специфіку, де також прогнозується незначне зростання інвестиційної привабливості ринку житлової нерухомості, а згодом, її стабілізація. Основними факторами, які визначають падіння інвестиційної привабливості в країнах Азії є циклічність розвитку ринків нерухомості, падіння темпів зростання цін на житлову нерухомість, зниження ставок оренди житла тощо.
Перспективи подальших розвідок з позицій дослідження інвестиційної привабливості ринків нерухомості слід пов’язати з регіоном світу, де функціонує найбільш інтегроване міжнародне об’єднання – НАФТА.[||]The purpose of the article is to scientifically and practically substantiate the factors and conditions of formation the investment attractiveness of residential real estate markets in intensively growing Asian countries. It has been found that the most favorable investment areas in Asia today are the construction of low-cost housing, rental accommodation, housing for retirees and students, and one of the most important features of the Asian real estate market is the migration of investors to markets that were not attractive in the past. One of the most promising from the point of view of investing determined real estate markets in Asia is China, India, South Korea and Japan.
Analysis of the housing markets of the Asian countries revealed their investment attractiveness to potential investors and allowed to establish that the main factors that determine the prospects for investment attractiveness of Asian countries are demographic potential and urbanization, active formation of the middle class, further GDP growth.
The results showed that the level of real estate prices, credit conditions and investment attractiveness of the housing markets of China, India, South Korea and Japan are different and affect the affordability of housing in these countries.
It is determined that the investment attractiveness of the residential real estate markets in China and India is higher, where its short-term growth is projected, and, subsequently, decreasing of the investment attractiveness, and for South Korea and Japan it is lower, due to their specificity, where the market is also expected to be very low residential real estate, and subsequently its stabilization.
The main factors that determine the decline in investment attractiveness in Asian countries are the cyclicality of the development of real estate markets, the fall in the rate of increase in residential real estate prices, the decline in rental rates, etc.
Prospects for further exploration from the point of view of investment attractiveness of the real estate markets should be linked to the region of the world where NAFTA: the most integrated international association operates.

В. Г. Чернишевканд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри математичних методів аналізу економіки,Одеський національний економічний університет, м. ОдесаД. В. Окараканд. фіз.-мат. наук., доцент кафедри інформаційних технологій та прикладної математики,Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. ОдесаІ. Л. Ковальоваканд. техн. наук, доцент кафедри інформаційних технологій та прикладної математики, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

АНАЛІЗ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V. ChernyshevPhD, Associate Professor at Department of Mathematical Methods of the Analysis Economics,Odessa National Economic University, OdessaD. OkaraPhD, Associate Professor at Department of Information Technologies and Applied MathematicsOdessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, OdessaI. KovalovaPhD, Associate Professor at Department of Information Technologies and Applied MathematicsOdessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

ANALYSIS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE ECONOMY OF ODESSA REGION

Добробут країни забезпечується її регіональними економіками. Для зростання національної економіки недостатньо лише власних коштів. Соціально-економічний розвиток України та її регіонів особливо у період економічної нестабільності потребує дієвого співробітництва зі світовою системою господарювання, в якій інвестування є важливим економічним важелем. Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) мають стати одним з основних індикаторів підвищення рівня економічного розвитку України та її регіонів.
Обґрунтовано актуальність аналізу ПІІ в економіку Одеської області з країн світу. Досліджено динаміку зміни таких показників: ВРП Одеської області в 2004 – 2017 рр.; ПІІ в Україні та Одеській області упродовж 2009 – 2019 рр.; ПІІ в економіку регіону за видами економічної діяльності упродовж 2010 – 2018 рр. Проаналізовано географічну структуру припливу ПІІ в Одеську область на початок 2009 – 2019 рр. Виявлено, що на початок 2009 - 2019 рр. середній темп зростання позитивного сальдо ПІІ складав 102,6%, а середній темп приросту – 2,6%; відношення припливу ПІІ з країн світу в регіон до інвестування в економіки країн світу з регіону на порядок вище, ніж в цілому в Україні; середній темп зростання ПІІ країн ЄС складав 102,0 %, а середній темп приросту – 2,0%; перше місце серед країн-інвесторів ПІІ в економіку Одеської області стабільно займає Кіпр, інвестиції якого продовжують витісняти з економіки області акціонерний капітал розвинених країн світу та забезпечують загальні показники приросту припливу ПІІ до регіону. Для іноземних інвесторів в економіку Одеської області були пріоритетними такі види економічної діяльності: операції з нерухомим майном (середній темп приросту ПІІ 12,7%); професійна, наукова та технічна діяльність (12,7%); промисловість (7,2%); транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність (2,0%). Втратили привабливість такі види економічної діяльності: фінансова та страхова; оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів; будівництво. Наведено авторські висновки та визначено перспективи для подальших досліджень.[||]Regional economies ensure the welfare of a country. Merely own funds is not enough to encourage growth of the national economy. Foreign direct investment (FDI) should be one of main indicators for improving the level of economic development of Ukraine and its regions. The socio-economic development of Ukraine and its regions, especially in times of economic instability, requires effective cooperation with the world economic system, in which investment is an important economic lever. The relevance of analysis of FDI in the economy of Odessa region from countries of the world has been substantiated. Dynamics in change of such indicators was investigated: GRP of Odessa region in years 2004 - 2017; FDI in Ukraine and Odessa region within the years 2009 - 2019; FDI in the region's economy by types of economic activity during the years 2010-2018. The geographical structure of FDI inflow into the Odessa region at the beginning of 2009 - 2019 periods has also been analyzed. It is revealed that at the beginning of 2009 - 2019 the average growth rate of the positive FDI balance was 102,6% and the average growth rate – 2,6%; the ratio of FDI inflows from the world countries in the region before investing in economies of the world from the region is much higher than in Ukraine as a whole; the average FDI growth rate in EU countries was 102% and the average growth rate was 2%; Cyprus is the first among FDI investor countries in the Odessa region, which investments continue to squeeze out the equity of developed world countries from the regional economy and provide overall indicators of FDI inflows to the region. The following types of economic activity were prioritized in the Odessa region's economy for foreign investors, namely: real estate transactions (average FDI growth rate of 12,7%); professional, scientific and technical activities (12,7%); industry (7,2%); transport, warehousing, postal and courier activities (2%). The following types of economic activity have become tarnished: financial and insurance; wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles; construction. The author's conclusions are introduced and the prospects for further research are identified.

О. Ю. Красовськак. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного маркетингуУніверситет імені Альфреда Нобеля

ОБГРУНТУВАННЯ ДЕКОМПОЗИЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ БРЕНДОВОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

O. J. KrasovskaPh.D. in Economics, Associate Professor of department of the international marketingof Alfred Nobel University in Dnipro

SUBSTANTIATION OF THE DECOMPOSITION APPROACH TO AN ENTERPRISE BRAND POLICY MANAGEMENT

Визначено, що однією з основних складових бренду є суб’єктивна, сутність якої полягає в сприйнятті брендової політики підприємства як сукупності вражень суб’єктів зовнішнього середовища, щодо контексту дослідження – партнерів, про його здобутки та можливості розвитку. Суб’єкти зовнішнього середовища мають власне уявлення про рівень розвитку підприємств, його можливості, переваги й недоліки в роботі. Оскільки кожна аудиторія ринку (широкі верстви населення, споживачі продукції, партнери з бізнесу, владні структури) спрямована на отримання специфічної інформації про підприємство і таким чином формують його імідж у своїй уяві, передачу інформації для кожної з них доцільно здійснювати різними засобами, користуючись дієвими методами впливу з урахуванням активних мотиваційних потреб.
Декомпозиційний підхід ґрунтується на мультиатрибутивній теорії корисності, коли бренд розглядається споживачем як набір його характеристик (атрибутів). Результати застосування кожного з підходів дають можливість отримати розгорнуту оцінку ставлення споживачів до певногобренду.[||]It has been determined that one of the main brand components is the subjective one. Its nature is in perception of an enterprise brand policy as a combination of impressions of the external environment subjects regarding the research context – of partners on its achievements and development opportunities. The article determines that the brand policy is a set of controlled variable factors, marketing tools, the totality of which is used by a company in an effort to trigger the desired response from the target market. There are four main elements of the marketing mix: Product, Price, Place (delivery of the Product to the consumer, to the place of sale), Promotion (promotion of the Product). External environment subjects have their own opinion as for the level of an enterprise development, its opportunities, advantages and disadvantages in terms of its operation. Since each market audience (wide society segments, product consumers, business partners, power authorities) desires to obtain specific information on an enterprise and thus forms its image in its imagination, it is wise to transmit information for each one by different means using valid impact methods taking into account active motivational needs.
Decomposition approach is grounded on the multi-attributive utility theory, when the brand is considered by a consumer as a kit of its characteristics (attributes). Results of the application of each approach give the opportunity to obtain full-blown assessment of consumers’ attitude to a particular brand.
The essence of the decomposition approach is seeing common attributes in combination that clearly apprizes polls to realities of consumers’ behavior. Decomposition approach is most often implemented by means of a so called conjoint analysis, which imitates the process of attributes choice that happens in a real purchase situation. Conjoint analysis application allows obtaining quite accurate evaluation of the current market situation. The conjoint analysis choice with the aim of defining optimal brand configuration parameters is justified with the method popularity within the significant period of time.

Т. Р. Цалкок. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайнуТ. О. Харченкок. е. н., доцент кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайнуА. М. Хондокамагістр кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Tetiana TsalkoPh.D. of Economic sciences, Associate Professor of Department of management, Kyiv national University of technologies and designTetiana KharchenkoPh.D. of Economic sciences, Associate Professor of Department of management, Kyiv national University of technologies and designAnastasiia Khondokamaster at the department of management, Kyiv national University of technologies and design

FEATURES OF THE FORMATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES IN THE ENTERPRISE

У статті досліджено особливості формування конкурентних переваг на підприємстві та встановлено систему чинників, що формують конкурентні переваги на підприємстві. Автором виокремлені наступні чинники: самостійність та відповідальність підприємства, наявність конкуренції, наявність всіх видів ризиків, наявність договорних відносин між самостійно господарюючими суб'єктами, наявність правил, що регламентують поведінку підприємства та встановлені державою, застосування до підприємства-правопорушника вплив економічного та адміністративного характеру з боку держави. В роботі встановлено, можливі варіанти формування конкурентних переваг, а саме: концентрація на конкурентах; орієнтація на клієнтів і на задоволення їх потреб; орієнтація на ринкову перспективу. Також в науковій роботі визначено зовнішні та внутрішні фактори конкурентних переваг підприємства та їх вплив на конкурентоспроможність підприємства. До зовнішніх переваг, в першу чергу, відносяться маркетингове «ноу-хау», знання очікувань покупців. Внутрішні конкурентні переваги досягаються і реалізуються персоналом, серед якого особливу роль відіграють керівники. В роботі встановлено основні вимоги до конкурентних переваг, а саме вони мають бути: значущими, видимими, значущими для споживача, стійкими, унікальними, прибутковими для підприємства.[||]In the article the features of formation of the competitive advantages of the company and established a system of factors that make the company a competitive advantage. The author singled out the following factors: autonomy and responsibility of the company, the presence of competition, availability of all types of risks, availability dogovorn relationship between independent economic entity, availability rules governing the behavior of businesses and established state applications to enterprise-offender the impact of economic and administrative nature of the state. The paper found that competitive advantage is not always obvious. In practice, the differences between the company and its competitors can be very subjective depending on what leadership attaches importance to internal factors, clients or competitors. Therefore, in the formation of competitive advantage following options: concentration on competitors based on comparison of companies with its closest competitors; focus on customers and their needs when managers rely mainly on customer opinion on how the company is compared to the competition; focus market prospect when attention is paid to both consumers and competitors. Also in the scientific work the external and internal factors of competitive advantage and their impact on competitiveness. The external benefits primarily include marketing "know-how" knowledge of the expectations of customers. Internal competitive advantages are achieved and implemented staff, among which play an important role leaders. These advantages create value for the manufacturer. Components of benefits depends on the industry. But the general is to provide competitive advantages that are relevant for all sectors, significant, ie noticeably stand out from the competition; visible, is prominent buyers; meaningful to the consumer, that is to bring him tangible benefits; resistant, ie maintain its relevance in a changing environment; unique, that is special, that can not be obtained from other producers.

Л. В. Ковальк. е. н, доцент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університетМ. С. ЛевчукМагістрант факультету обліку і аудиту,Вінницький національний аграрний університет

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

L. V. KovalCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of AccountingVinnytsia National Agrarian UniversityM. S. LevchukMaster student of the Faculty of Accounting and AuditingVinnytsia National Agrarian University

CURRENT PROBLEMS OF TODAY'S ACCOUNTING ORGANIZATION IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND THEIR WAYS

У статті розглянуто значення облікової політики, загальні питання, проблеми формування та визначено шляхи їх подолання у закладах вищої освіти. Розглянуто поняття «облікова політика» згідно Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність». Викладено ряд статистичних даних щодо функціонування закладів вищої освіти різної форми власності та кількість функціонуючих закладів вищої освіти в Україні. Охарактеризовано принцип за яким заклади вищої освіти оформляють облікову політику щорічно. Здійснено характеристику основних аспектів та зазначено виміри облікової політики закладів вищої освіти. Розглянуто вплив облікової політики на фінансову стійкість закладів вищої освіти. Запропоновано ряд заходів та рекомендацій щодо її вдосконалення та подальшого функціонування.[||]The article discusses the importance of accounting policies, general issues, problems of formation and identifies ways of overcoming them in higher education institutions.
The main purpose of the article is that it is to study the topical issues that arise today in the organization of accounting policies in higher education institutions, as well as a list of ways to overcome them.
The importance of accounting policies from various informative sources was clearly defined.
Because accounting policy is an essential element of accounting in budgetary institutions, the organization of accounting begins with it. Accounting policies are organized according to new standards that apply only to budgetary institutions, as they have their own specific features. As budgetary institutions operate and operate according to state ownership, they provide services on behalf of the state, and this causes some difficulties in accounting policy formation. The main aspects are described and the accounting policies of higher education institutions are specified.
The primary issue in the study of the specifics and content of accounting policies, it was necessary to clearly define the concept of "accounting policy" and the entities that will apply the rules of accounting policies.
While researching accounting issues, it has been found that in higher education institutions, it is important to focus first on the fact that they are classified as public and private. The statistics are presented in the table.
A number of theoretical, methodological and organizational problems have been identified that need further study:
- industry specificity of higher education institutions requires a specific approach to accounting for their activities;
- the existence of a large number of unmatched software, which leads to excessive material and labor costs;
- the combination in one institution of budgetary and commercial activity and its reflection in a single accounting system.
The peculiarities of the activity of higher education institutions, which primarily represent the emergence of new concepts, such as collective and lease approach, production intensification, the cost of preparing a bachelor's, master's degree, which determines the peculiarities and novelty in the methodology and organization of accounting policy as an element of a comprehensive budgetary management system are considered. Therefore, it is possible to point out the main cost centers of higher education institutions and their interconnections in the example of Vinnytsia National Agrarian University
The impact of accounting policies on the financial sustainability of higher education institutions is considered. A number of measures are proposed to improve it.
Based on the conducted research, it should be noted that the accounting policy of a higher education institution is considered both as a set of techniques and methods by which the persons in charge of the legislative and executive authorities are registered, and as a set of specific methods and methods of organization and forms of accounting, adopted by the institution on the basis of general rules and features of the activity. During the formation of accounting policies, the chief accountant of the institution must be based on accounting tools that cover all the methods, accounting procedures of the institution itself. Therefore, the detailed accounting policies of the head of the institution, the chief accountant and the approval of the chief manager of funds will allow to provide users of accounting information in full.

Т. А. Чупілкок. т. н., доцент кафедри прикладної математики та інформатики,Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ РИЗИКУ В МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

T. A. ChupilkoCandidate of Sciences (technic), Associate Professor of the Department of Applied Mathematics and Informatics, University of Customs and Finance, Dnipro

MATHEMATICAL MODELING OF QUANTITATIVE RISK INDICATORS IN THE MANAGEMENT MODEL OF WORKING CAPITAL OF AN ENTERPRISE

Аналізуються питання управління оборотним капіталом торгівельного підприємства за допомогою математичного моделювання. Розвинуто економіко-математичну модель оптимізації доходу підприємства в умовах обмеженого оборотного капіталу з урахуванням параметрів торгівельної діяльності підприємства, зокрема, оптових закупівель. При моделюванні враховані обсяги оптових закупівель, ціна та інтенсивність роздрібних продажів за обмежень на оборотний капітал. Окрему увагу приділено урахуванню кількісних показників ризику та його мінімізації в моделі управління оборотним капіталом підприємства. Кількісна оцінка ризику заснована на методах теорії імовірностей. Сподіваний прибуток визначається математичним сподіванням. В якості основних кількісних показників ризику приймаються варіація (дисперсія) та середнє квадратичне відхилення. Для визначення мінімуму ризику використовуються методи диференціального числення, а саме, необхідна та достатня умови існування безумовного екстремуму. Економіко-математична модель, розглянута в роботі, використовує також методи математичного програмування для визначення оптимального доходу і структури портфеля в умовах обмежених ресурсів.[||]Successful work of a trading company is connected with the necessity to analyse and forecast the basic parameters of the state of its activity. Optimization and econometric methods of economic-mathematical modelling are used for scientific substantiation. Risk theory, which can also be applied in modelling, uses methods of probability theory. Economic dependencies arising from the formalized presentation of the problem of managing the working capital of the enterprise, and, in particular, in wholesale purchases of a trading enterprise, are expressed in the form of mathematical equations and inequalities with certain limitations. Numerical and simulation methods are used to implement the models.
The author's previous works describe the method of branches and boundaries for the case where the intensity of demand for goods depends only on price and the task of optimizing the portfolio of wholesale purchases with a restriction on profitability.
The questions of management of working capital of trade enterprise with the help of mathematical modeling are analyzed. The economic-mathematical model of optimization of the enterprise's income in the conditions of the limited working capital has been developed taking into account the parameters of the company's trade activity, in particular, wholesale purchases. In modeling, the volume of wholesale purchases taken into account, the price and intensity of retail sales for working capital constraints. Particular attention is paid to taking into account quantitative risk indicators and minimizing them in the management model of working capital of the enterprise. Quantitative risk assessment is based on the methods of probability theory. Expected profit is determined by mathematical expectation. Variation (variance) and root mean square deviation are taken as the main quantitative indicators of risk. Differential calculus methods are used to determine the minimum risk, namely, the necessary and sufficient conditions for the existence of an unconditional extreme. The economic and mathematical model considered in the paper also uses mathematical programming methods to determine the optimal return and structure of a portfolio in resource constrained conditions.
Risk management is considered in detail for the simplified case of two products. The solution in this case is represented analytically. Computer modelling is used for any number of products. In the case of many products, an example of modelling will be given in the next article.

Н. Г. Фатюхак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Національний університет «Запорізька політехніка»К. Д. Райнамагістрантка, Національний університет «Запорізька політехніка»

СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ УКРАЇНИ: ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ТА ЙОГО ОЦІНКА

N. Н. FatіukhaCandidate of Economic Science, associate professor, associate professor of department of finances, banking and insurance University "Zaporozhye Polytechnic"K. D. Raina6th year master student, National University \"Zaporozhye Polytechnic\"

STATISTICAL RESEARCH OF THE GROSS DOMESTIC PRODUCT OF UKRAINE: INFORMATION DATABASE AND ITS EVALUATION

У статті розглянуто інформаційну базу для розрахунку валового внутрішнього продукту (ВВП) як основного показника статистики національних рахунків України.
Для розрахунку ВВП використовуються дані державних статистичних спостережень, адміністративна інформація, отримана відповідно до укладених угод про взаємообмін інформаційними ресурсами, та застосовуються математичні методи для визначення відсутніх даних і оцінки економічних операцій, які безпосередньо не спостерігаються статистичними спостереженнями.
Розрахунок ВВП України здійснюють трьома методами: виробничим, за категоріями доходу та кінцевого використання. Методологія розрахунку ВВП України ґрунтується на міжнародних стандартах Системи національних рахунків СНР 2008 року та Європейської системи національних та регіональних рахунків 2010 року.
ВВП розраховують у цінах попереднього періоду (попереднього року або відповідного кварталу попереднього року) та у постійних цінах еталонного/базисного року. Для ВВП та його складових виробничим методом та за категоріями кінцевого використання визначають індекси фізичного обсягу та індекси-дефлятори.
Динаміка ВВП України за останні 18 місяців свідчить про позитивну тенденцію росту, починаючи з 2016 року. У другому кварталі 2019 року зростання ВВП України склало 4,6% до відповідного кварталу попереднього року і є найбільшим показником економічного зростання за останні 2,5 року. У першому кварталі 2019 року темп зростання склав 2,5%. По відношенню до попереднього кварталу реальний ВВП країни в другому кварталі поточного року (з урахуванням сезонного фактора) виріс на 1,6%. На ріст ВВП вплинули основні два фактори: торгівля і сільське господарство.
Проте рівень тіньової економіки занижує реальний обсяг виробництва при розрахунках ВВП, і це в кінцевому підсумку дещо викривляє розрахунки фактичного ВВП. Реалізація заходів щодо детінізації української економіки створить умови для легальної господарської діяльності та посилення відповідальності за економічні злочини, підвищить рівень доходів та соціальний захист громадян, дозволить залучити додаткові бюджетні надходження для забезпечення стійкого та динамічного економічного зростання[||]The article considers the information base for the calculation of gross domestic product (GDP) as the main indicator of the national accounts statistics of Ukraine.
To calculate GDP, government statistical observations are used, administrative information obtained in accordance with agreements on the exchange of information resources, and mathematical methods are used to identify missing data and estimate economic transactions that are not directly observed by statistical observations.
Ukraine's GDP is calculated using three methods: production, income and end-use. Ukraine's GDP calculation methodology is based on the international standards of the 2008 National System of National Accounts and the European System of National and Regional Accounts 2010.
GDP is calculated in the prices of the previous period (the previous year or the corresponding quarter of the previous year) and in constant prices of the reference / base year. For GDP and its components by production method and by end-use categories, physical volume indices and deflator indices are determined.
The dynamics of Ukraine's GDP over the last 18 months indicates a positive upward trend since 2016. In the second quarter of 2019, Ukraine's GDP grew 4.6% compared to the corresponding quarter of the previous year and is the largest indicator of economic growth over the past 2.5 years. In the first quarter of 2019, the growth rate was 2.5%. Compared to the previous quarter, the real GDP of the country grew by 1.6% in the second quarter of this year (taking into account the seasonal factor). GDP growth was influenced by two main factors: trade and agriculture.
However, the level of the shadow economy lowers the real output of GDP, and in the end, it somewhat distorts the actual GDP. Implementation of measures to shade the Ukrainian economy will create conditions for legal economic activity and increase responsibility for economic crimes, increase incomes and social protection of citizens, allow to attract additional budget revenues to ensure sustainable and dynamic economic growth.

І. А. Корабліновакандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри економічної теорії та управління проектамиОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, м. Одеса

РОЛЬ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПАНІЙ У РОЗВИТКУ ПЛАТФОРМНИХ БІЗНЕС-СТРУКТУР

Iryna A. KorablinovaCandidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Project Management, O. S. Popov Odessa National Academy of Telecommunications

THE ROLE OF TELECOMMUNICATION COMPANIES IN DEVELOPMENT OF THE PLATFORM BUSINESS STRUCTURES

На фоні збільшення уваги до цифрової трансформації економіки та бізнесу у центрі наукових та ділових дискусій здебільшого знаходяться сучасні технологічні компанії. За своєю природою такі компанії представляють собою платформні бізнес-структури. Вони відрізняються великою інвестиційною привабливістю та мають перспективи подальшого розвитку у цифрову епоху. У той же час їх діяльність не може бути здійсненою без необхідної інфраструктури, яку на сьогодні для них створюють телекомунікаційні компанії. У статті надано визначення поняттю «платформна бізнес-структура», з’ясовано наявність різних видів платформних компаній та їх відмінність від традиційних телекомунікаційних компаній. Визначено роль телекомунікаційних компаній у розвитку платформних бізнес-структур нового покоління. Зазначено, що подальший розвиток платформних бізнес-структур у багатьох випадках буде залежати від якісних параметрів роботи телекомунікаційних компаній у кожній країні. Сформульовані рекомендації щодо подальших досліджень та розробок за цією проблематикою в Україні.[||]With growing attention to the digital transformation economy and business there is now in the center of scientific and business discussions are the modern technology companies. These companies by nature are platform business structures. They are different by great investment attractiveness and have prospects for further development in the digital age. Based on an analysis of recent research and publications has been proven, that the concept of platforms has become widespread in the world and is manifested in a variety of forms. With the development of platform companies in the global system of economic relations, in-depth transformations are taking place that still require theoretical understanding. Within the framework of the problem posed, the author in this article focuses on a specific issue. In this work justified, that the activities of platform companies new generation cannot be without the necessary infrastructure, which telecommunication companies create for them today. In the article formulated in general terms, that a platform business structure is a modern form of organizing a business, which operates based on digital ICTs and is the basis for the activities of other companies around the world. It turned out that there are platform companies of various kinds. In the article has been identified basic differences between digital platform business structures from telecommunications companies. The research shows that unlike traditional telecommunications companies, companies, which dominated in digital economy, have a large dummy component. The example of the emergence of a new type of telecommunication companies, which also turn into platform business structures through the intensification of partnerships with other participants of the digital industry, is considered. The paper shows to the general characteristic of the international telecommunications agenda, which is concentrated on the issues of building next-generation networks. The role of telecommunication companies in the development of platform business structures of new generation is determined. The author notes that the further development of platform business structures in many cases will depend on the quality parameters of the work of telecommunication companies in each country. This article contains the recommendations regarding further research and development on this issue in Ukraine.

І. Я. Максименкок. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткуванняНаціональний університет «Запорізька політехніка»А. Г. Іванченкомагістрантка кафедри обліку та оподаткуванняНаціональний університет «Запорізька політехніка»

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Iryna Yakivna MaksуmenkoCandidate of Economics, Associate Professor, Associate Professor, Department of Accounting and Taxation National University «Zaporizhzhye Polytechnic»Anna Gennadiyevna IvanchenkoMaster 6th year of the Department of Accounting and Taxation National University «Zaporizhzhye Polytechnic»

PECULIARITIES OF ACCOUNTING OF PRODUCTION INVENTORIES IN THE MANAGEMENT OF ENTERPRISE ACTIVITY

В статті узагальнено особливості обліку виробничих запасів. Встановлено, що категорія «запаси» – це не тільки об’єкт обліку, а й об’єкт управління. Визначено, що ідентифікація виробничих запасів складі активів при надходженні на підприємство є початковою ланкою їх облікового процесу.
Доведено, що одним із найдієвіших інструментів виявлення резервів підвищення ефективності використання запасів та управління ними є чітка організація бухгалтерського обліку виробничих запасів.
Визначено, що виробничі запаси є дуже важливим елементом діяльності будь-якого підприємства. Їх розглядають як частину матеріальних ресурсів, які не задіяні у виробничому процесі, але їх наявність на підприємстві у передбачених розмірах є об’єктивною умовою його діяльності. Раціональне використання виробничих запасів має велике економічне значення.
Доведено, що забезпеченість виробничими запасами є необхідною умовою здійснення господарської діяльності підприємства, а ефективне використання виробничих запасів є передумовою прибуткового його функціонування.[||]The article summarizes the features of inventory accounting. It is established that the category "inventories" is not only an object of accounting, but also an object of management. It is determined that the identification of inventories in the composition of assets upon receipt of the enterprise is the initial link of their accounting process.
It is proved that one of the most effective tools for identifying reserves for improving the use of inventory and managing them is a clear organization of inventory accounting. It is determined that inventories are a very important element of the activity of any enterprise. They are considered as part of material resources that are not involved in the production process, but their presence in the enterprise in the intended size is an objective condition for its activity. The rational use of inventories is of great economic importance.
Production stocks at enterprises are created and maintained in order to fulfill their main function - to ensure a continuous production process. Production inventories are part of a continuous stream of business operations characterized not only by volume but also by liquidity. Production inventories are current assets, assets are what benefit the enterprise.
It is proved that the supply of inventories is a prerequisite for the economic activity of the enterprise, and the efficient use of inventories is a prerequisite for its profitable functioning.It is proved that in order to ensure efficient development of enterprises and increase their production potential in the current economic conditions, there is a need to create a qualitatively new system of inventory management.
Thus, inventories occupy a special place in the assets of the enterprise and dominate the cost structure. The efficiency of business activity of enterprises depends to a large extent on the assessment and rational use of production stocks. It is established that the category "stocks" is not only an accounting entity, but also a management entity. It is determined that the identification of inventories in the composition of assets upon receipt of the initial link of their accounting process.
Effective inventory management has been found to significantly shorten the operating production cycle, helping to reduce inventory costs and to free up some of the working capital.

Н. В. СадоваВикладач, спеціаліст вищої категорії,Голова циклової комісії туристичного обслуговування,Київський державний коледж туризму і Готельного господарства

ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

Natalia SadovaTeacher, specialist of the highest categoryHead of the cycle commission for tourist servicesKyiv State College of Tourism and Hotel management

THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE DEVELOPMENT OF THE TOURIST INDUSTRY

Зазначено, що актуальне значення набувають дослідження напрямків державного регулювання в сфері туризму з урахуванням впливу цифровізації, питань інвестиційної діяльності, пов'язаної з впровадженням цифрових технологій в сферу туризму на національному рівні, формування державної політики фінансування інноваційних туристських проектів, розробка і реалізація національних проектів і програм розвитку туризму.
Визначено, що мікрорівень туризму представлений окремими підприємствами туріндустрії. Найбільш актуальними питаннями є дослідження нових форм і методів організації підприємств туріндустрії в умовах цифрової економіки, модифікація ризиків підприємницької діяльності в туризмі з урахуванням цифровізації, вплив цифровізації бізнес-процесів на діяльність підприємств індустрії туризму. Цифровізація економіки призводить до появи нових типів підприємств туріндустрії, в тому числі віртуальних компаній, просторово розподілених мережевих структур та ін. Необхідно не тільки розробляти організації нового типу, а й передбачити створення організаційних екосистем і мереж. Центральну роль в організації цифрового туристського бізнесу буде грати адаптивність, оскільки компанії конкурують в тому, щоб якомога раніше замінити структурну ієрархію мережею команд, що володіють необхідними повноваженнями.
Запропоновано впровадження інноваційних технологій, які кардинально змінюють бізнес-процеси в сфері туризму. До таких нових напрямків цифрового розвитку туризму відносяться технології блокчейн, що реалізують розподілену базу даних, у якій пристрої зберігання даних не підключені до загального сервера. У найближчій перспективі технології блокчейн використовуватимуть онлайн тревел-агентства, метапоіскова системи, GDS, авіакомпанії, що призведе до кардинальної зміни бізнес-процесів в сфері туризму. Інформаційний супровід туристичного бізнесу являє собою сукупність інформаційної бази даних про туристської діяльності і спеціалізованих інформаційних технологій, призначених для її обробки, які забезпечують ефективне функціонування туристського бізнесу на різних рівнях управління туризмом.[||]It is noted that research of the directions of state regulation in the sphere of tourism taking into account the influence of digitalization, issues of investment activity connected with introduction of digital technologies in the sphere of tourism at the national level, formation of the state policy of financing of innovative tourism projects, development and implementation of national projects and tourism development programs.
It is determined that the micro-level of tourism is represented by separate enterprises of the tourism industry. The most pressing issues are the study of new forms and methods of organization of tourism enterprises in the digital economy, the modification of the risks of entrepreneurship in tourism, taking into account digitization, the impact of digitalization of business processes on the activities of enterprises of the tourism industry. Digitalization of the economy is leading to the emergence of new types of businesses in the travel industry, including virtual companies, spatially distributed network structures, and more. It is necessary not only to develop new-type organizations, but also to create organizational ecosystems and networks. Adaptability will play a central role in organizing the digital tourism business as companies compete to replace the structural hierarchy as soon as possible with a network of teams that have the necessary authority.
The introduction of innovative technologies that dramatically change business processes in the field of tourism is proposed. Such new trends in digital tourism development include blockchain technologies that implement a distributed database in which storage devices are not connected to a shared server. In the short term, blockchain technologies will be used by online travel agencies, meta-search systems, GDS, airlines, which will lead to a radical change of business processes in the field of tourism. Information support for the tourist business is a collection of information database on tourism activities and specialized information technologies intended for its processing, which ensure the effective functioning of the tourism business at different levels of tourism management.

О. В. Легак. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю,Полтавська державна аграрна академіяЛ. В. Яловегак. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю,Полтавська державна аграрна академіяТ. Б. Прийдакк. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю,Полтавська державна аграрна академія

ВІДПУСТКА: ВИДИ, ПОРЯДОК НАДАННЯ, МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ТА ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ

O. V. LehaCandidate of Economics, assistant professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian AcademyL. V. YlovehaCandidate of Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian AcademyT. B. PriydakCandidate of Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy

THE LEAVE: THE PROCEDURES OF GRANTING, METHODS OF CALCULATION AND THE ACCOUNTING ASPECTS

У статті обґрунтовано теоретико-методичні підходи щодо змістового навантаження поняття «відпустка», та її різновидів за ознаками правової природи, зокрема: щорічна, додаткова відпустка у зв’язку з навчанням, творча, соціальна, декретна та відпустка без збереження заробітної плати. Узагальнено аналіз останніх досліджень і публікацій, що висвітлюють відповідну проблематику й підходи її розв’язання. Досліджено категорії працівників, які мають право на відпустку; визначено порядок тривалості щорічної відпустки за категоріями працівників та її видами; розглянуто алгоритм розрахунку середньої заробітної плати за видами відпусток; досліджено принципи формування графіку відпусток й процедуру документування надання щорічних відпусток; розкрито методику розрахунку відпустки за її видами та порядок їх облікового відображення у світлі змін чинного законодавства.[||]The article is summarized last researches and publications, which dedicated to relevant problems of accounting of the leave payment and approaches of their deciding. The theoretical and methodical approaches of definition «leave» are proved according to its semantic meaning. Term «leave» is defined by current legislation as «quantity of calendar days of continuous rest what is given by an employer to the employee with the payment or without it in condition of retention his working place».
Different kinds of leave are considered according to their legal nature, in particular: annual, additional leave, a leave for the study, creative leave, social leave, maternity leave, the leave without payment. The procedure of the duration of the annual leave was determined according to categories of employees and kinds. The algorithm of calculation of the average salary according to the kinds of leave was considered. The principles of forming a schedule of holidays of workers accepted under an employment contract are examined, including: part-time workers, temporary workers and employees with whom fixed-term labor is concluded the contract.
The documentation and the procedures of the granting annual leave, leave without payment, leave at the request of employee according to the agreement of parties, family leave are covered. The variants of analytical accounting of the calculations of employee benefits are described. Different types of the analytical accounting of the calculations of employee benefits are generalized. The method of calculation of the leave payment by their types and the procedure of their accounting according to the changes of the current legislation are disclosed. Features of the provision of leave payments and their reserves are described. Examples of calculating annual leave and the procedure for calculating and paying compensation for unused vacation are given, which provides the value of the researches for their practical use.

В. В. Мартиненкокандидат економічних наук, доцент, заступник директора Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь, Україна

ПРОГНОЗНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Valentyna MartynenkoCandidate of Economics, Associate Professor, Deputy Director of the Educational and Scientific Institute of Accounting, Analysis and Audit, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin, Ukraine

PREDICTIVE APPROACH TO THE FORMATION OF TAX REVENUES OF UKRAINIAN LOCAL BUDGETS IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION

У статті проведено прогнозування податкових надходжень до місцевих бюджетів України на 2018-2022 рр. Метою дослідження є вдосконалення методичних підходів до прогнозування власних податкових надходжень місцевих бюджетів України в умовах децентралізації. Обґрунтовано доцільність врахування впливу макроекономічних факторів у прогнозуванні податкових надходжень до місцевих бюджетів в умовах децентралізації шляхом моделювання степеневих залежностей. Автором реалізовано екстраполяцію динамічних рядів для одержання прогнозних значень випуску товарів та послуг в основних цінах, річних доходів населення та валового прибутку, змішаного доходу з побудовою інтервалів довіри. Розроблено реалістичний, песимістичний та оптимістичний сценарії прогнозів податкових надходжень місцевих бюджетів України, на основі яких обґрунтовано, що упродовж найближчих 5 років сукупні податкові надходження до місцевих бюджетів зростатимуть, не залежно від сценарію прогнозу.[||]The revenue management of local authorities takes a leading place among the directions of state regulation, ensures the implementation of fiscal policy at the regional level. The main objective of regional fiscal policy is to increase tax revenues to local budgets. Budget planning and forecasting are another important area of regional fiscal policy. The main criterion for the effectiveness of forecasting results is reliability, so when forecasting tax revenues to local budgets in the context of decentralization, it is necessary to take into account the impact of the macroeconomic environment. In this regard, the introduction of a predictive approach in the formation of tax revenues of local budgets is a relevant direction for improving fiscal policy at the regional level. The aim of the study is to improve methodological approaches to forecasting local tax revenues of Ukraine in the context of decentralization. It is substantiated that it is expedient to take into consideration the influence of macroeconomic factors in forecasting tax revenues to local budgets in the context of decentralization by modeling power dependencies. The author extrapolates dynamic series to obtain projected values of output of goods and services at basic prices, annual incomes of the population and gross profit, mixed income with construction of confidence intervals. It is proved that comprehensive promotion of goods and services will increase the excise tax revenues to local budgets. Increasing the income from the personal income tax is possible by improving the welfare of the population. It is substantiated that the increase in revenues to the local budgets of Ukraine from the corporate income tax and the payment for the use of subsoil will occur provided the creation of favorable conditions for doing business. Realistic, pessimistic and optimistic scenarios of tax revenues of local budgets of Ukraine have been developed, on the basis of which it is justified that over the next 5 years total tax revenues to local budgets will increase, regardless of the forecast scenario. Prospects of further researches of the author will be introduction of the scenario approach in forecasting tax revenues of the state and consolidated budget of Ukraine.

Н. М. ЮшаКиївський державний коледж туризму і готельного господарствавикладач, спеціаліст вищої категорії, викладач -методистГолова цикловоі комісії "Української мови і літератури та світової літератури"

СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Nataliia YushaKyiv State College of Tourism and Hotel Managementteacher, specialist of the highest category, teacher - methodologistChairman of the cycle committee "Ukrainian language and literature and foreign literature"

SPECIFICITY OF FORMATION AND EXTENSION OF ELECTRONIC EDUCATION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Зазначено, що в даний час електронна освіта розвивається більш активно в рамках неформальної освіти. З 2016 року ринок неформального електронного навчання оцінювався в 46 674,7 млн дол. США. І хоча експерти прогнозують протягом найближчих 5 років негативні темпи зростання ринку (-6,4%), ринок самостійного електронної освіти поза формальної системи залишиться великим. Загальних причин, як таких немає. Наприклад, в Китаї, де прогнозується різке падіння доходів електронного навчання це пов'язано з надлишком пропозицій і завершенням національних програм в області електронної освіти. У країнах, що залежать від нафтової промисловості, падіння доходів від нафти призвело до скорочення державного фінансування освіти та проектів з електронного навчання. У США зниження темпів зростання експерти пов'язують з посиленням освітнього законодавства в галузі дистанційного навчання і приватної освіти, а також великою кількістю безкоштовних освітніх ресурсів.
Визначено, що у США освітні організації більш активно впроваджують електронне освіту і онлайн навчання, ніж в європейських країнах. В Європі різні дослідження фіксують, що інституційні стратегії електронної освіти взяли трохи більше половини освітніх організацій, а ввели його в навчальний процес навіть менше половини. Разом з тим дискусії про переваги і недоліки електронної освіти ведуться на інституціональному рівні в європейських навчальних закладах практично повсюдно. Основні питання, які піднімаються в рамках таких дискусій, пов'язані з джерелами фінансування розробки онлайн курсів, необхідністю інвестицій в процес впровадження електронної освіти, визнанням результатів електронного навчання, ефективністю навчального процесу в рамках електронної освіти, низьким рівнем мотивації професорсько-викладацького складу до створення і підтримки онлайн-курсів, підвищення кваліфікації та перепідготовки.
Запропоновано прийняття інституційні стратегії розвитку електронної освіти. Впровадження електронного навчання в рамках Європейського простору вищої освіти могло б сприяти цілям Болонського процесу в галузі міжнародного співробітництва, академічних обмінів та ін. Той факт, що деякі європейські університети почали визнавати навчання з використанням МООСs шляхом присудження освітніх кредитів ECTS, служить показником того, що електронне навчання може сприяти не тільки інституційної інтеграції, а й інтеграції з більш широкої аудиторії зовнішніх партнерів.[||]It is noted that e-education is currently developing more actively within the framework of non-formal education. Since 2016, the informal e-learning market has been estimated at $ 46,674.7 million. USA. Although experts predict negative market growth (-6.4%) over the next 5 years, the market for self-e-learning outside the formal system will remain large. There are no common reasons as such. For example, in China, where e-learning revenue is projected to fall sharply, this is due to excess supply and completion of national e-learning programs. In countries dependent on the oil industry, falling oil revenues have led to a reduction in government funding for education and e-learning projects. In the US, experts have attributed the decline in growth to a strengthening of distance education and private education legislation, as well as a large number of free educational resources.
It is determined that in the US, educational organizations are more active in introducing e-learning and online learning than in European countries. In Europe, various studies have found that institutional strategies for e-learning have been taken by just over half of educational organizations, and even less than half have been put into the educational process. At the same time, the debate about the advantages and disadvantages of e-education is practically widespread at the European level. The main issues raised in such discussions are related to the sources of funding for the development of online courses, the need for investment in the process of implementation of e-learning, recognition of the results of e-learning, the effectiveness of the educational process within the e-education, low level of motivation of the teaching staff to create and supporting online courses, advanced training and retraining.
The adoption of institutional strategies for the development of e-education is proposed. The introduction of e-learning within the European Higher Education Area could contribute to the objectives of the Bologna Process in the field of international cooperation, academic exchanges and others. The fact that some European universities have begun to recognize the use of MEPS through ECTS educational credits indicates that e-learning can contribute not only to institutional integration but also to a wider audience of external partners.

В. Ю. Халінак. е. н., доцент кафедри економіки,Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. ХарківТ. С. Васильєвааспірантка,Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

V. Yu. KhalinaCandidate of Economic Sciences, associate professor of the department of Economics, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, KharkivT. S. Vasil’evapostgraduate student, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, Kharkiv

THEORETICAL ASPECTS OF FORMING A CLIENT-ORIENTED ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY

В умовах турбулентного характеру негативних змін в економіці України головною метою переважної більшості підприємств є адаптація до умов підвищеної динамічності зовнішнього та внутрішнього середовища. Найважливішою проблемою будь-якого українського підприємства, що працює в ринкових умовах сьогодення, можна назвати проблему виживання і забезпечення безупинного розвитку підприємства. Ефективне вирішення цієї проблеми полягає у створенні й реалізації конкурентних переваг, що значною мірою можуть бути досягнуті на основі грамотно розробленої й ефективної стратегії розвитку, яка стала б основою для подальшого успішного та сталого функціонування підприємства на ринку. Наявність стратегії розвитку в будь-якого підприємства свідчить про серйозність його намірів, про те, що воно орієнтується на довготривалу перспективу, на співпрацю із своїми партнерами і клієнтами. Тому, реалізація стратегії розвитку може забезпечити постійне посилення економічної потужності підприємства, підвищення конкурентоспроможності вироблених ним товарів і наданих послуг. У наведеній статті були проаналізовані підходи науковців до дефініцій «стратегія» та «стратегія розвитку», надано наше бачення цих визначень та коректність до ототожнення цих понять деяких науковців за нашою думкою. Поетапно було сформовано стратегію розвитку підприємства, як одного з основних етапів процесу стратегічного планування. Були надані рекомендації щодо вибору ефективної стратегії розвитку. На нашу думку такою стратегією є клієнтоорієнтована стратегія розвитку, яка вимагає зусиль по різних напрямках діяльності. Для цього необхідний глибокий аналіз зовнішніх та внутрішніх чинників, що можуть впливати зсередини та ззовні на організацію. Також стратегія завжди має поєднувати у собі заплановану та продуману лінію поведінки підприємства. Безумовно, ефективність реалізації стратегії розвитку більшою мірою залежить від ефективності її розробки. Кожен повинен усвідомити свою відповідальність та свій внесок у підготовку та надання кінцевого результату в єдиному ланцюжку створення цінності для клієнта.[||]The main goal of the overwhelming majority of enterprises is to adapt to the conditions of increased dynamism of the external and internal environment in the turbulent nature of the negative changes in the economy of Ukraine. The most important problem of any Ukrainian enterprise operating in market conditions is the problem of survival and ensuring the continuous development of the enterprise. An effective solution to this problem lies in the creation and realization of competitive advantages, which can be achieved, in a large extent, on the basis of a well-designed and effective development strategy, which would become the basis for the further successful and sustainable operation of the enterprise in the market. The presence of a development strategy for any enterprise indicates the seriousness of its intentions, that it focuses on the long-term perspective, on cooperation with its partners and customers. Therefore, the implementation of the development strategy can provide a constant strengthening of the economic power of the enterprise, improving the competitiveness of the goods it produces and the services provided. This article analyzes the approaches of scientists to the definitions of "strategy" and "development strategy", and provides our vision of these definitions and the correctness of these scientists to identify these concepts in our opinion. The enterprise development strategy was gradually formed as one of the main stages of the strategic planning process. Recommendations were given on how to choose an effective development strategy. In our opinion, this strategy is a client-oriented development strategy, which requires efforts in different areas of activity. This requires a thorough analysis of external and internal factors that can affect the organization internally and externally. Also, the strategy should always combine the planned and thought-out behavior of the enterprise. Of course, the effectiveness of the implementation of the development strategy more depends on the effectiveness of its development. Everyone should be aware of their responsibility and their contribution to preparing and delivering the end result in a single value chain for the client.

С. М. Бондаренкокандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

ВИКОРИСТАННЯ БІНОМІАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Svitlana BondarenkoCandidate of Economic Sciences, associate professor, assistant professor of management, Kyiv National University of Technology and Design

USE OF BINOMIAL DISTRIBUTION IN QUALITY MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE

З метою забезпечення високої якості продукції та послуг в системах управління якістю на підприємствах пропонується використання статистичних методів управління якістю, які забезпечують правильне збирання, кількісний аналіз інформації, та якісну інтерпретацію отриманих результатів. Якщо аналізується альтернативна ознака якості, яка має лише два взаємовиключні результати та ймовірність настання кожного з яких є постійною, то дана ознака розподілена за біноміальним законом розподілу. Існує чотири способи визначення імовірності випадкової події, розподіленої за біноміальним розподілом: за моделлю біноміального розподілу, за статистичними стандартними таблицями біноміального розподілу, з використанням майстра функцій в середовищі Excel та з використанням номограми Ларсона.
Якщо генеральна сукупність більш ніж у 10 разів більше вибіркової, то в якості моделі можна взяти біноміальний розподіл. На підприємствах така ситуація виникає при вибірковому приймальному контролі якості вхідної сировини та матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції. Вибірковий приймальний контроль здійснюється за планом контролю, який є сукупністю вимог і правил за якими приймаються рішення про прийом чи бракування партії продукції. Важливим контрольним нормативом вибіркового приймального контролю є приймальний рівень дефектності. При вибірковому приймальному контролі виникають: ризик виробника (постачальника) та ризик споживача.[||]In order to ensure the high quality of products and services, quality management systems at enterprises offer the use of statistical quality management methods that ensure correct collection, quantitative analysis of information, and qualitative interpretation of the results obtained. Statistical methods have been found to significantly improve financial performance and ensure effective management of the enterprise.
A trait is a characteristic feature of an object (phenomenon) that serves for its recognition and identification, and which can be characterized by a number of statistical variables. The signs are quantitative and qualitative. A qualitative trait is a trait whose variants differ in qualitative composition. An option of a qualitative trait is an alternative trait - a qualitative trait, which has two opposite in value variants. If we analyze an alternative quality trait that has only two mutually exclusive results and the probability of each occurrence is constant, then this trait is distributed according to a binomial distribution law. There are four ways to determine the probability of a binomial distribution random event: a binomial distribution model, statistical standard binomial distribution tables, using the Excel feature wizard, and using the Larson nomogram.
If the aggregate is more than 10 times larger than the sample population, then the binomial distribution can be taken as a model. At enterprises such situation arises at the selective acceptance control of the quality of input raw materials, semi-finished products, finished products. Selective acceptance control is carried out on a control plan, which is a set of requirements and rules by which the decision on acceptance or rejection of a batch of products is made. An important control norm of selective acceptance control is the AQL (Acccptable Quality Level), the highest defect level for individual lots, which is satisfactory for recognizing products that meet the requirements.
The selective acceptance control causes: the risk for a manufacturer (supplier) - the rejection probability of a batch of products that has an acceptable defect level, i.e., mainly consists of products that meet the established requirements; consumer's risk is the probability of accepting a batch of products with defective defect levels that do not meet certain requirements.

М. І. Колосінськак. е. н., доцент, асистент кафедри обліку і оподаткування,Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаО. О. Семенкомагістрант кафедри обліку і оподаткування,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

M. I. KolosinskaPhD in Economics, Associate Professor, Assistant of the Department of Accounting and Taxation, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National UniversityO. O. SemenkoMaster of the Department of Accounting and Taxation, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

THE METHODICAL APPROACH TO BUILDING A FINANCIAL STRATEGY FOR THE ENTERPRISE

У статі проведено порівняльний аналіз підходів до побудови фінансової стратегії підприємства. Досліджено розбіжності в етапах побудови фінансової стратегії на підприємстві та встановлено, що не існує єдиного підходу до їхнього змісту, кількості та послідовності. Виявлено, що протиріччя здебільшого стосуються початкового та заключного етапів. На основі проведених узагальнень авторами запропоновано та обґрунтовано власний методичний підхід побудови фінансової стратегії на підприємстві, який включає два блоки (розробка та впровадження). Конкретизовано та обґрунтовано наповнення блоків з яких складається запропонований підхід побудови фінансової стратегії підприємства. Удосконалений авторами методичний підхід до побудови фінансової стратегії на підприємстві відрізняється рядом переваг: збільшенням вагомості блоку розробки фінансової стратегії та розробленому інструментарію; обґрунтуванням, що етап розробки є найбільш важливим; визначенням, що блок впровадження передбачає взаємозв’язок між реалізацією стратегії, її моніторингом та коригуванням. Основні наукові положення статті можуть використовуватися підприємствами реального сектору економіки при формуванні фінансової стратегії підприємства.[||]The article is devoted to improve methodical approach to the algorithm of forming an enterprise financial strategy. To achieve the goal, the following general scientific and special methods of research are used: observation, generalization, comparison and analysis, abstract-logical method. They form the methodology of research. The article presents a comparative analysis of approaches to the forming an enterprise financial strategy. The differences in the stages of the construction of an enterprise financial strategy are investigated and it is established that there is not the only approach to their content, quantity and consistency. It is revealed that the contradictions mostly relate to the initial and final stages. Based on the generalizations, the authors propose and substantiate their own algorithm of building of an enterprise financial strategy, which includes two blocks (development and implementation). The filling of blocks is specified and justified. It is found that the most important stage is the development of a financial strategy, since it contains the largest number of components that require careful study and cost of resources and time. Also, the stage of development depends on the process of direct implementation of the financial strategy at the enterprise and the amount of adjustments made in future periods. It has been proven that the implementation, monitoring and adjustment phases should be interrelated and should be paralleled in order to make timely adjustments that will facilitate the rapid and efficient implementation of the financial strategy. The methodological approach proposed by the authors has several advantages: increasing the weight of the block “development of financial strategy” and the developed tools; justification that the development stage is the most important; determining that the implementation block implies a relationship between the realization of the strategy, it’s monitoring and adjustment. The main scientific provisions of the article can be used by enterprises of the real sector of economy in forming the enterprise financial strategy.

К. В. Наконечнак. е. н., доцент кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОЦІНКА СТРУКТУРНИХ ЗМІН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА АЗІЇ

Kateryna V. NakonechnaPh.D, associated professor, Department of Gloal econome, National University of life and sciences

ASSESSMENT OF STRUCTURAL CHANGES IN AGRICULTURAL PRODUCTION IN EASTERN EUROPE AND ASIA

У статті проаналізовано структурні зміни сільськогосподарського виробництва країн Східної Європи та Азії. Для цього було охарактеризовано динаміку таких статистичних показників країн східної Європи та Азії: валове виробництво, індекс зростання валової продукції, частка сільського господарства у ВВП, зміни сільгоспугідь - індекс площ сільськогосподарських угідь, забезпеченість матеріально-технічними ресурсами, розподіл ресурсів за категоріями господарств, здійснено групування країн за часткою тваринництва в загальному сільськогосподарському виробництві, здійснено аналіз зміни структури виробництва по групах культур (зернові, овочі, включаючи картоплю, технічні культури), проаналізовано продуктивність, що розраховується як валова продукція на одиницю ресурсу (земля, робоча сила). Аналіз дає підстави зробити висновок про те, що валова продукція зростає, продуктивність землі залишається без змін, кількість робочої сили скорочується, таким чином продуктивність праці, і продуктивність капіталу поліпшуються.[||]The article analyzes structural changes in agricultural production in Eastern Europe and Asia. For this purpose the dynamics of the following statistical indicators of the countries of Eastern Europe and Asia were characterized: gross production, growth index of gross production, share of agriculture in GDP, changes in agricultural land - index of agricultural land, availability of logistical and technical resources, distribution of resources by category of farms, grouping of countries by share of livestock in total agricultural production, analysis of changes in the structure of production by groups of crops (cereals, vegetables, including potatoes, industrial crops), productivity calculated as gross output per unit of resource (land, labor) is analyzed. The analysis leads to the conclusion that gross production is increasing, land productivity remains unchanged, the number of labor force is decreasing, thus labor productivity and capital productivity are improving. In all the countries analyzed since the early 1990s, land reform has taken place, which has led to an increase in land tenure of farms and households, as well as an increase in the share of these categories of farms in the volume of gross agricultural production. In the European part of the post-Soviet countries productivity is increasing, the number of employed is decreasing, the share of big economy has increased (Kazakhstan, Ukraine, to a small extent in the Baltic republics), the average size of the economy, having in mind the volumes of production, is growing, but at the same time a special problem has arisen - agri-food. The modern agricultural structure is largely the result of the agrarian policy of the Government of Ukraine aimed at supporting agricultural holdings. It is the agricultural holdings that receive the bulk of government support. Thus, agricultural holdings gained a competitive advantage and displaced small businesses.

Р. О. Савченкокандидат економічних наук, доцент, головний бухгалтер Житомирського національного агроекологічного університетуН. М. Савченкокандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Житомирський національний агроекологічний університетІ. В. Дем’янюкстарший викладач кафедри фінансів і кредиту,Житомирський національний агроекологічний університет

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

R. SavchenkoPh.D. in Economics, Associate Professor, Chief Accountant of Zhytomyr National Agroecological UniversityN. SavchenkoPh.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting, Taxation and Audit, Zhytomyr National Аgroecological UniversityI. DemianyukSenior Lecturer in Finance and Credit, Zhytomyr National Agroecological University

INTERNAL CONTROL: PROBLEMS AND PROSPECTS

В статті проведено узагальнення теоретичних основ організації системи внутрішнього контролю у вітчизняних підприємствах. Визначено, що внутрішній контроль – це сукупність організаційних заходів, методик і процедур, що застосовується підприємством з метою ефективного здійснення процесу господарювання, забезпечення збереженості наявного майна, виявлення, виправлення та запобігання виникнення помилок і спотворення всіх видів інформації, своєчасна і якісна підготовка достовірної звітності для управлінських цілей. Доведено, що організація системи внутрішнього контролю за збереженням майна підприємства залежить від особливостей організації діяльності, характеру розподілу функцій, відповідальності за їх належне виконання, відповідних правил і процедур для здійснення діяльності, планів, інструкцій, нормативів, рекомендацій та інших заходів.
Основний принцип діяльності контролю – незалежність, що визначається чітким встановленням прав, обов'язків і відповідальності, підзвітністю і підлеглістю тільки керівництву підприємства. Методика внутрішнього контролю господарських операцій, яка охоплює всі аспекти управління ними та їх використання, дає можливість виявити недоліки в роботі підприємства, що сприяє покращанню системи управління.[||]The article summarizes the theoretical foundations of the organization of internal control system in domestic enterprises. It is determined that internal control is a process aimed at achieving the goals of the enterprise, is the result of the actions of the management apparatus to plan, organize, monitor its activities. At the same time, the managers of the enterprise are obliged to determine the purpose of existence of the entity, to detail it in the tasks and to build the appropriate organizational structure of the enterprise and its divisions. It is proved that the organization of the system of internal control over the preservation of the property of the enterprise depends on the peculiarities of the organization of its activities, the nature of the distribution of functions, responsibility for their improper performance, appropriate rules and procedures for the implementation of activities, plans, instructions, standards, recommendations and other measures.
The basic principle of control activity is independence, which is manifested in clearly defined rights, delineation of duties and responsibilities, establishing accountability and subordination only to the management of the enterprise. The technique of internal control of business operations, which covers all aspects of their management and their use, makes it possible to identify deficiencies in the operation of the enterprise, which will help to optimize the management system. It is determined that the organization of the internal control system is the prerogative of the enterprise itself and may contain several approaches. The article describes the characteristics of each approach, as well as their main advantages and disadvantages.
It is proved that the organization and functioning of the internal control system is one of the basic conditions for establishing effective relations between different entities. The main advantage of such control is that it provides effective control over the activity of the enterprise while maintaining the trade secret and respecting its legitimate interests. It is established that internal control will be useful if it is oriented towards achieving specific tasks, and therefore always preceding the evaluation of control results should always determine its goals.

Г. М. Христенкок. е. н, доц., доцент кафедри економіки підприємства,ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»З. М. Герасимівк. геогр. н, доц., доцент кафедри економіки підприємства,ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»О. Б. Підлужнак. геогр. н, доцент кафедри економіки підприємства,ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Halyna M. KhrystenkoPhD of Economic, Associate Professor, Professor of the Department of Economics of EnterpriseSeparated Subdivision National University of Life and Environmental Science of Ukraine «Berezhany Agrotechnical Institute»Zoriana M. GerasymivPhD (Geographical Scsences), Associate Professor, Professor of the Department of Economics of EnterpriseSeparated Subdivision National University of Life and Environmental Science of Ukraine «Berezhany Agrotechnical Institute»Olena B. PidluzhnaPhD (Geographical Scsences), Professor of the Department of Economics of EnterpriseSeparated Subdivision National University of Life and Environmental Science of Ukraine «Berezhany Agrotechnical Institute»

RURAL GREEN TOURISM IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

У статті розглянуто необхідність розвитку туристичної галузі, важливим сегментом якої є сільський зелений туризм. Визначено основні передумови розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Наведено економічні, соціальні та екологічні переваги розвитку сільського зеленого туризму. Доведено, що сільський зелений туризм є одним із пріоритетних напрямів сталого розвитку сільських територій України. На основі SWOTаналізу систематизовано сильні та слабкі сторони, можливості та загрози розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Дослідження зовнішніх та внутрішніх чинників, на основі проведеного SWOTаналізу, дозволило виявити ряд проблем розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Розкрито особливості сільського зеленого туризму та визначено чинники, що стримують його розвиток в Україні. Обґрунтовано основні заходи щодо удосконалення державного регулювання у сфері сільського зеленого туризму.[||]In the context of Ukraine's integration into the international community, the formation of priority forms of management aimed at the efficient use of natural, recreational, industrial and labor potential, in the structure of which tourism activity occupies an important place, in particular the sphere of rural green tourism, becomes of great relevance.
The main prerequisites for the development of rural green tourism in Ukraine are identified - favorable geographical location; favorable climatic conditions; powerful natural and recreational potential; considerable potential of land and labor resources available.
It is proved that the formation and development of rural green tourism in Ukraine contribute to the systematic solution of socio-economic and environmental problems associated with the restoration of employment potential in the agricultural sector, improving the employment of rural population, improving its quality of life, the formation of new directions of production and implementation of agricultural production, increase of income of agricultural producers, creation of new sources of revenues to local budgets, improvement of improvement of settlements, preservation of t and the restoration of natural and recreational potential, the provision of sustainable use of nature and the environment.
The economic, social and environmental benefits of the feasibility of rural green tourism development in Ukraine have been systematized.
It is established that the development of rural green tourism in Ukraine is slow, due to the lack of effective support at the state level.
Prospects for the establishment and development of rural green tourism as an organizational form of entrepreneurship have positive prerequisites and depend on its proper support at the national and regional levels.
The basic measures for improvement of state regulation in the field of rural green tourism are substantiated, in particular the development of an appropriate legal framework; formation of the state strategy of development of green tourism; implementation of effective tax, credit and tariff regulation; developing a mechanism for rational use of the country's natural-recreational and historical-cultural potential; providing financial incentives for the industry.

Е. Ю. Терещенкок. е. н., доцент кафедри економіки та бізнес-технологій,Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА

Eleonora TereshchenkoPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Economics and Business Technology, National Aviation University, Ukraine

THE DEVELOPMENT OF E-COMMERCE IN THE MODERN BUSINESS ENVIRONMENT

У статті представлена характеристика Інтернет-торгівлі як сучасного інструменту реалізації товарів і послуг, заснованого на застосування нових інформаційних технологій для укладення комерційних угод і управління процесами виробництва. Обґрунтовано, що Інтернет торгівля є важливою складовою електронної комерції, як специфічної форми торгівлі, яка має на увазі принципово новий спосіб придбання, реалізації та поширення товарів і послуг, регулюється визнаними в міжнародному праві багатосторонніми правилами торгівлі. Визначено і узагальнені функції Інтернет-торгівлі, представлені основні переваги її застосування. Доведено необхідність сегментування ринку Інтернет-торгівлі, яке дозволить підвищити ефективність формування товарної, цінової, збутової політики підприємства. Класифіковані види бізнесу, які здійснюються в рамках Інтернет-торгівлі за сферою діяльності, географічним охопленням, формі власності і стадії життєвого циклу.[||]The rapid development of information technology has led to the formation of a fundamentally new environment for business. Electronic transactions using computer networks have become known as e-commerce and have come to be regarded as one of the essential features of the global Internet. Today, there are tens of thousands of corporate portals in the country, and big business has almost completely switched to using its own or industry-based trading sites. The comparative pace of development is demonstrated by the retail segment of e-commerce, represented not only by e-shops, but also by e-casinos, law firms, paid information resources, the number of which increases tenfold annually. In this connection, it seems necessary to determine the benefits, factors of development of Internet commerce and functions in today's business environment. Globalization trends have led to an increase in the competitiveness of business structures in the trade and economic space. The Internet has become an integral part of commercial activities that affect the global economy. The problem of the development of Internet commerce in today's business environment is becoming more urgent and needs its further development. The problems of systematization and generalization of the factors, functions and classification of segments of the modern Internet commerce market, which require further development of the theory and methodology, remain relevant. Despite research in recent years, identifying the level of development in modern conditions and identifying ways to improve online commerce remain debatable and underdeveloped.
The characteristic of Internet commerce as a modern tool for the sale of goods and services based on the use of new information technologies for concluding commercial transactions and managing production processes is presented. It is proved that Internet trade is an important component of electronic commerce, as a specific form of trade, which implies a fundamentally new way of acquiring, selling and distributing goods and services, is regulated by multilateral trading rules recognized in international law. The functions of Internet commerce are defined and generalized, the main advantages of its application are presented. The necessity of segmenting the Internet commerce market has been proved, which will increase the efficiency of the formation of the product, price, and marketing policies of the enterprise. The types of business carried out in the framework of Internet commerce are classified by field of activity, geographical scope, form of ownership and stage of the life cycle. The value of e-commerce is that it is one of the most important technologies of the present, providing high economic growth of the country. For today's business e-commerce solves a very important task of increasing the competitiveness of companies, because it allows you to use the achievements of modern science in the field of information and communication technologies, thus providing the ability of business entities to find a commercial partner quickly and without intermediaries with minimal transaction costs.

Л. В. Яремакандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства,Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"О. І. Заморакандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства,Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України \"Бережанський агротехнічний інститут\"

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ РЕГІОНУ

Lubov YaremaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor at the Department of Economics of Enterprise,Separated subdivision of NULES of Ukraine «Bereshany Agrotechnical Institute»Oksana ZamoraCandidate of Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor at the Department of Economics of Enterprise,Separated subdivision of NULES of Ukraine «Bereshany Agrotechnical Institute»

RURAL DEVELOPMENT OF RURAL GREEN TOURISM IS AN IMPORTANT FACTOR OF THE SOCIO-ECONOMIC GROWTH OF THE REGION

У статті відмічено, що в умовах затяжної економічної кризи, яка відчутно відбилась на сільських територіях, розвиток туризму є однією із складових соціально-економічного відродження села. Соціальний аспект значущості туризму полягає в його позитивному впливі на регіони та місцеві громади шляхом покращання комунікаційних систем, забезпечення робочими місцями, розвитком культури й освітнього рівня місцевого населення. Підкреслено, що у деяких регіонах, віддалених від промислових і культурних центрів, тільки туризм спроможний виконувати ці функції.
Враховуючи невідповідність рівня розвитку туристичної індустрії наявному потенціалу, доведено, що в Тернопільській області наявний потужний потенціал може сприяти подальшому розвитку туристичної галузі. Обґрунтовано від яких видів діяльності сільське населення здатне отримувати реальні доходи у сфері сільського туризму. Зважаючи на ресурсний потенціал Тернопільської області визначено райони пріоритетного розвитку туризму, куди в першу чергу доцільно спрямовувати інвестиції. Розроблено інструментарій залучення сільського населення в туристичну діяльність.[||]The article notes that in the economic crisis, tourism development is a component of the socio-economic revival of the village. Social aspect: Tourism has a positive impact on regions and local communities through improved communication systems, job security, cultural development and educational attainment of the local population. In some regions, which are remote from industrial and cultural centers, only tourism is able to fulfill these functions.
The inconsistency of the level of tourism development with the true potential has been proved. In the Ternopil region, the existing potential can contribute to the further development of the tourism industry.
It is emphasized that rural green tourism is one of the components of the socio-economic revival of the village, a multifaceted and multi-purpose solution to a large number of problems: it contributes to the reduction of poverty and the unemployment of the rural population. External sources of income from the tourism business in a tourist-attractive area primarily contribute to improving the quality of life of the local population. It is proved from what kinds of activities the rural population receives real income in the field of rural tourism. The resource potential of the Ternopil region determines strategic areas of tourism development. Investment areas should be channeled into tourism development areas. A tool for involving the rural population in tourism activities has been developed.
Priority species that have historically been formed and in need of further complex development are distinguished in the tourist industry of the region - it is a religious-pilgrimage, cultural-cognitive, adventure, thematic type of tourism. New tourist products are being created in the region, primarily due to the attractiveness of natural and cultural-historical factors in the development of small towns. The rural population should receive real income in rural tourism from various activities here.
The importance of developing rural green tourism is obvious, which is generally reflected in the increased level of socio-economic development of the region.

А. Ю. Аль-Тмейзік. е. н., завідувач кафедри маркетингу Інституту економіки та менеджменту,Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", м. Київ

ГЛОБАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Alina Al-TmeiziPhD in Economics, Open International UNIVERSITY of Human Development "UKRAINE"

GLOBAL MARKETING: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Доведено, що нейромаркетинг – це новий напрям комерційних досліджень, предметом якого є вивчення неусвідомлених сенсомоторних, когнітивних і емоційних реакцій людини на певні стимули. Надано рекомендації щодо розробки заходів безпеки, які допоможуть захистити права й гідності респондентів, що дає змогу зменшити ризик некоректного використання інформації при здійсненні нейромаркетингових досліджень. Слід підкреслити, що в сучасних умовах розвитку фінансового- банківського бізнесу для удосконалення конкурентоспроможності необхідно застосування різних форм нейромаркетингу. Удосконалено методи аромамаркетингу, що дозволило рекомендувати ароматизацію повітряного простору певних структурних підрозділів банківських установ, що сприятиме залученню клієнтів і створенню сприятливої атмосфери. Аналіз практик застосування технологій нейромаркетингу довів, що одним з питань, яке повинно розглядатися при його впровадженні має бути етика. Визначено дії, пов'язані з розробкою етичної складової новітніх нейротехнологій в області маркетингу.[||]It has been proven that neuromarketing is a new field of commercial research, the subject of which is the study of unconscious sensomotor, cognitive and emotional reactions of a person to certain stimuli. Recommendations are given on the development of security measures that will help protect the rights and dignity of respondents, thereby reducing the risk of misuse of information when conducting neuromarketing research. It should be emphasized that in the current conditions of development of financial-banking business in order to improve competitiveness it is necessary to use different forms of neuromarketing. The analysis reflected the direct relationship between the aromas of their use in units of financial and banking institutions, the creation of an atmosphere that is reflected in the selection of light, music, planning, as well as an emphasis on aromarketing. Aromarketing methods have been improved, which allowed us to recommend the aromatization of the airspace of certain structural units of banking institutions, which will help attract customers and create a favorable atmosphere. With regard to audio marketing, it is successful in outdoor use or with the right volume when it comes to waiting rooms accompanied by queues. As a result of the analysis, a direct connection between the aromas of their use in the departments of financial and banking institutions was reflected, creating an atmosphere that is reflected in the selection of light, music, planning, as well as an emphasis on aromarketing. Aromarketing methods have been improved, which has made it possible to recommend the aromatization of the airspace of certain structural units of banking institutions, which will help attract customers and create a favorable atmosphere. An analysis of the practices of the use of neuromarketing technologies has proven that one of the issues that should be addressed in its implementation is ethics. Actions related to the development of the ethical component of the latest neurotechnology in the field of marketing are identified. Creating a kind of "code of ethics" will prevent the spread of unethical attitudes towards consumers and prevent the ability to dispose of information obtained in the course of marketing research.

О. О. Казакк. е. н., доцент кафедри фінансів та економіки,Київський Університет імені Бориса Грінченка

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Oksana KazakPhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Finance and Economics Borys Grinchenko Kyiv University

THEORETICAL BASES OF FORMATION OF MODERN ENTERPRISES ACCOUNTING POLICIES

У сучасних умовах, що характеризуються нестабільністю зовнішніх економічних факторів, важливим завданням керівництва є формування та оцінювання поточних перспективних можливостей підприємства шляхом удосконалення його облікової політики щодо складання фінансової звітності. Важливість розвитку підприємства як умови його ефективного функціонування дає змогу поставити питання про дослідження аспектів удосконалення облікової політики, яка містить у собі перспективу розвитку підприємства. В дослідженні здійснено теоретичне узагальнення поняття «облікова політика», визначено її мету з точки зору функцій фінансового, управлінського та податкового обліку. Функціональні ціли дали змогу визначити основні найважливіші завдання облікової політики підприємств та розкрити сутність її методичного, технічного і організаційного складових аспектів, які обумовлені трирівневістю системи бухгалтерського обліку.
Формування облікової політики надзвичайно важливий процес, оскільки впливає на фінансові результати й ефективність діяльності підприємства. Саме це обумовлює певні вимоги до процесу її формування, які містять в собі дотримання принципів допущення майнової відособленості, допущення безперервності діяльності, допущення послідовності застосування облікової політики, допущення тимчасової визначеності факторів господарської діяльності, вибору альтернативних методів та паралельне застосування декількох способів ведення різних операцій в обліку, а також принципу дотримання стандартів обліку, визначених нормативними актами законодавства з бухгалтерського обліку.
Об’єктивно обумовлене удосконалення облікової політики має рухатися шляхом актуалізації облікової політики та підвищення її якості. Актуалізація облікової політики є приведенням її відповідно до змін у законодавстві та бізнесовим процесам. При цьому економічна доцільність, повнота, неупередженість облікової політики, несуперечливість законодавчій базі, раціональність методів обліку, відповідність цілям компанії та автоматизації обліку визначені як найактуальніші критерії якості облікової політики підприємства.[||]In today's environment, characterized by instability of external economic factors, an important task of management is to formulate and evaluate the current prospects of the enterprise by improving its accounting policies for the preparation of financial statements. The importance of enterprise development as a condition for its effective functioning makes it possible to ask questions about the study of aspects of improvement of accounting policy, which contains the prospect of enterprise development. The study made a theoretical generalization of the concept of "accounting policy", determined its purpose in terms of functions of financial, management and tax accounting. Functional goals made it possible to identify the main major tasks of accounting policies of enterprises and to reveal the essence of its methodological, technical and organizational aspects, which are conditioned by the three-level accounting system.
Accounting policymaking is an extremely important process as it affects the financial performance and performance of the enterprise. It is this that determines certain requirements for the process of its formation, which include adherence to the principles of property isolation, continuity of activity, assumption of consistent application of accounting policies, admission of temporal determination of factors of economic activity, choice of alternative methods and parallel application of several methods of operation, as well as the principle of compliance with the accounting standards set out in accounting legislation.
Objectively conditioned accounting policy improvements should be driven by updating accounting policies and improving their quality. Updating the accounting policy is to bring it in line with changes in legislation and business processes. At the same time, economic expediency, completeness, impartiality of accounting policy, consistency with the legislative base, rationality of accounting methods, compliance with the goals of the company and automation of accounting are identified as the most relevant criteria for quality accounting policies of the company.

Н. М. Андріївкандидат економічних наук,доцент, доцент кафедри економічної теорії Ужгородського національного університетуН. В. Шупрудькокандидат економічних наук, старший викладач кафедри менеджменту і туризмуЧернівецького торговельно-економічного інститутуКиївського національного торговельно-економічного університету

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ»

N. M. AndriivCandidate of Economic Sciences, Lecturer in Department of of Economic Theory of Uzhgorod National UniversityN. V. ShuprudkoCandidate of Economic Sciences, Lecturer in Department of Management and Tourism, Chernivtsi Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

THE THEORETICAL APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF "SOCIAL INEQUALITY"

У статті досліджено аспекти соціальної нерівності, включаючи рівень життя та нерівність доходів. На основі теоретичного узагальнення систематизовано наукові підходи до тлумачення природи основних понять і термінів, пов'язаних із соціальною нерівністю.
Досліджено вчення філософів античної доби на предмет класової диференціації суспільства. Розглянуто інституційні чинники соціальної стратифікації суспільства у Середньовіччі, акцентовано увагу на зміну усталених поглядів на проблему соціальної нерівності в епоху Нового Часу під впливом ідей Просвітництва. Проаналізовано конфліктний та функціональний підходи до розуміння сутності поняття «соціальна нерівність».
Досліджено етимологію таких суміжних понять, як «економічна нерівність», «соціальна стратифікація», «диференціація доходів», «поляризація суспільства», що поглиблює розуміння природи досліджуваного поняття.
Запропоновано під соціальною нерівністю розуміти стан соціальної стратифікації суспільства та поляризації рівня життя населення, спричиненої надмірною нерівністю доходів у суспільстві, викликаною «викривленим» перерозподілом доходів та невідповідною соціальною політикою.[||]The article explores aspects of social inequality, including living standards and income inequality. Based on theoretical generalization, scientific approaches to interpreting the nature of basic concepts and terms related to social inequality are systematized. The doctrine of philosophers of ancient times about class differentiation of society is investigated. Institutional factors of social stratification of society in the Middle Ages were considered when representatives of different strata considered themselves and others unequal in both social and anthropological aspects.
Attention is paid to changing the established views on the problem of social inequality in the modern age, which is caused by the propagation of the ideas of the Enlightenment. The conflicting approach is analyzed, according to which social inequality is considered as an objective phenomenon and one of the main factors of social conflict. It is emphasized that for functional scientists, social inequality in a market economy forms an environment in which workers that are more skilled earn higher incomes.
It is argued that social inequality can be regarded as a positive phenomenon if it is formed as a natural inequality (inequality of human qualities and talents), while in other cases – an unfair differentiation of income.
The etymology of such related concepts as "economic inequality", "social stratification", "income differentiation", "polarization of society", which deepens the understanding of the nature of the concept of "social inequality" is investigated.
It is substantiated that the economic nature of the concept of "social inequality" is not limited to economic inequality (i.e. income differentiation and property stratification) but covers inequality of life chances and human potential (access to education and medicine).
It is suggested to understand under social inequality the state of social stratification of society and polarization of the standard of living of the population caused by excessive inequality of incomes in the society caused by "distorted" redistribution of incomes and inappropriate social policy.

О. М. Герасименкок. е. н, докторант кафедри менеджменту та економічної безпеки,Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

ІНТЕГРАЦІЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ У ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

O. HerasymenkoCandidate of Economic Sciences,Doctoral Student of the Department of Management and Economic Security,Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

INTEGRATION OF RISK-ORIENTED APPROACH TO GOVERNANCE IN THE PROCESS OF PROVIDING ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

У статті автором досліджується інтеграція ризик-орієнтованого підходу до управління у процесі забезпечення економічної безпеки підприємства та його вбудовування у бізнес-процеси підприємства. Запропонована концепція передбачає охоплення усіх видів діяльності підприємства, збалансованість, комплексність, інтеграцію та безперервність; визначено цілі та завдання ризик-орієнтованого підходу. Автором визначено ряд обмежень, що діють на діяльність підприємства у галузі ризик-орієнтованого підходу у процесі забезпечення економічної безпеки. Розкриті у статті принципи функціонування авторського підходу створюють підґрунтя для успішної інтеграції його у бізнес-процеси підприємства та ефективного функціонування на стратегічну перспективу. Запропоновано структуру ризик-орієнтованого управління у процесі забезпечення економічної безпеки, що передбачає зобов’язання з боку топ-менеджменту організації, побудови моделі управління ризиками, безперервного вдосконалення моделі управління ризиком та у підсумку проведення моніторингу та аналізу моделі управління ризиком.[||]The article investigates the integration of risk-oriented approach to management in the process of ensuring the economic security of the enterprise and its incorporation into the business processes of the enterprise. The proposed concept encompasses the coverage of all types of enterprise activity, balance, complexity, integration and continuity; goals and objectives of risk-oriented approach are defined. The author defines a number of restrictions that affect the activity of an enterprise in the field of risk-oriented approach in the process of ensuring economic security. The principles of the author's approach disclosed in the article create the basis for successful integration of it into the business processes of the enterprise and effective functioning on a strategic perspective. The structure of risk-oriented management in the process of ensuring economic security is proposed, which implies commitments by the top management of the organization, building a risk management model, continuous improvement of the risk management model, and ultimately conducting a monitoring and analysis of the risk management model. Strategic directions for developing a risk-oriented approach to management in the process of ensuring the economic security of the enterprise to improve business efficiency are: developing a risk management strategy; integration of risk-oriented approach into business processes; optimization of control functions; improvement of control measures and processes; improving risk management in the process of ensuring the economic security of the enterprise, informing stakeholders about risk coverage. For different businesses, depending on the type of management, business practices, specifics, it is proposed to allocate several favorable time intervals, in which management needs to focus on the benefits and opportunities of risk management. The author reveals the main participants in the process of integration of risk-oriented approach to management in the process of ensuring the economic security of the enterprise, defines what responsibilities are performed by risk owners. Businesses are encouraged to reduce the burden of risk management (eliminate duplication of functions and take unnecessary action), reduce costs, expand risk coverage and increase efficiency through the following measures.

О. В. Косараспірант, кафедра готельно-ресторанного бізнесу,Київський національний торговельно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕРЕЖІ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

O. V. KosarKyiv National Trade and Economics University

FEATURES OF MARKETING ACTIVITIES OF RESTAURANT CHAIN

В статті здійснено аналіз теоретико-методичних підходів до формування маркетингової стратегії мережі підприємств ресторанного господарства шляхом систематизації існуючих теоретичних підходів до їх трактування, визначення основних принципів здійснення та характерних рис. Проаналізовано досвід формування стратегії управління маркетинговою діяльністю мережі підприємств ресторанного господарства на засадах врахування особливостей управління маркетинговою діяльністю підприємств, що надають послуги. Розглянуто відносини між підприємствами ресторанного господарства в межах окремої мережі та виокремлено конкурентний, кооперативний та збалансований підходи до формування маркетингової стратегії роботи з постачальниками в межах мережі підприємств ресторанного господарства. Залежно від сили впливу постачальника в межах певної мережі підприємствам ресторанного господарства запропоновано використовувати стратегії “адаптації”, “контролю”, “контр-дій” та “відступу”.
Розглянуто відносини між підприємствами ресторанного господарства в межах окремої мережі та виокремлено конкурентний, кооперативний та збалансований підходи до формування маркетингової стратегії роботи з постачальниками в межах мережі підприємств ресторанного господарства. Залежно від сили впливу постачальника в межах певної мережі підприємствам ресторанного господарства запропоновано використовувати стратегії “адаптації”, “контролю”, “контр-дій” та “відступу”.[||]The article analyzes the theoretical and methodological approaches to the formation of the marketing strategy of the restaurant chain by systematizing the existing theoretical approaches to their interpretation, defining the basic principles of implementation and characteristic features. It is concluded that the rapid change in consumer needs, rapid development of the services market and instability of the economy, substantiate the importance of the strategy of managing the marketing activities of the restaurant chain in general and the formation of their marketing strategy in particular. The experience of forming the strategy of marketing activity management of the restaurant chain on the basis of taking into account the peculiarities of the marketing activity management of the service companies is analyzed. It is emphasized that the process of servicing, direct organization of services and taking into account the needs and preferences of consumers is important for the organization of marketing at the restaurants. The initial elements of forming the marketing strategy of the restaurant chain on the basis of relationships with suppliers are considered. The relationship between the distribution of the power of influence of the parties in the relations of partners is presented in the example of forming the supplier-restaurant relationship. The competitive, cooperative and balanced approaches to work with suppliers within the restaurant enterprise network are distinguished. Depending on the strength of the supplier's influence within a particular network, restaurant businesses are encouraged to use “adaptation”, “control”, “counter-action” and “retreat” strategies. The initial principles of forming the marketing strategy of the restaurant chain are identified, including the individuality of individual restaurants, influence on the activity of other subjects of the chain, the ability to maintain a constant process of adapting the activity to the activity of other subjects of the chain, awareness of the need for relationships.

О. Є. Зарічукздобувач, заст. керуючого відділенням АТ АКБ “АРКАДА” у м. Вінниця

УДОСКОНАЛЕННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ПОЗАМІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

O. ZarichukVinnytsia National Agrarian Univirsity, postgraduate

IMPROVEMENT OF THE CONCEPTUAL APPARATUS OF SUBURBAN TERRITORIES

В статті проаналізовано понятійний апарат, який характеризує позаміські території. Виявлено несформованість та різноманітне трактування в науковій літературі категорій “сільська місцевість” та “сільська територія”. З’ясовано відсутність єдиного бачення ієрархічної підпорядкованості позаміських територій. Акцентовано увагу на потребі виокремлення сільських територій та сільської місцевості в структурі об’єднаних територіальних громад в разі їх об’єднання навколо міст. З огляду на спільність житлового укладу, а також профілю зайнятості населення вказано на недоречність віднесення до категорії міст переважної кількості селищ міського типу. На основі аналізу діючого законодавства, міжнародної практики та досліджень вітчизняних науковців, уточнено визначення понять сільська місцевість” та “сільська територія”. З метою класифікації типів позаміської місцевості, запропоновано модель інституційного оформлення ієрархічної підпорядкованості позаміської місцевості, яка включає у себе наступні ланки: сільські населені пункти, сільські території та сільську місцевість. При цьому, кожна наступна ланка передбачає включення у себе попередньої.[||]In this article the conceptual apparatus was analyzed which characterize the extra-terrestorial territories. Unformed and diverse interpretation in scientific literature categories “countryside territories” and “countryside locality” was found. It was suggested the refined definition the specified categories on the basis of current legislation allays is, international norms and other national scientists researches, which. The territories which are part of rural settlements as well as adjacent to them which are cultivated by residents of adjacent rural settlements are considered rural. At the same time, countryside area – these are the territories which located outside the cities. Therefore, the concept of “countryside area” is wider then the category of “countryside territory”. The article clarifies the lack of a unified vision of hierarchical subordination of suburban territories, taking into account the above conclusions. The attention was accented on necessity “countryside locality” and “countryside terrotories” deputation in case of their association around cities in the structure of united territorial communities. From point of view on community housing and population employment profile in this article was pointed to irrelevance in the definition as cities the most villages of urban type. “Countryside locality” and “countryside territories” concept were specificated and based on current legislation, international practice and researches of domestic scientists. For the purpose of suburban territories classification the model of institutional type hierarchical subordination was proposed which include the following sections: countryside settlements, countryside localities, countryside territories. Herewith each next section provides including the previous section. Considering the logical subordination, we consider that the proposed hierarchical structure of the suburban area is institutionally stable and clear. Therefore, a proper refinement of the conceptual apparatus in terms of the delimitation of categories of rural areas and rural territories in the course of further scientific exploration will allow to describe more accurately the phenomena and processes investigated in the suburban environment, avoiding ambiguities and confusions in interpretations.

В. О. Зюзінаспірант кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів,Університет митної справи та фінансів

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ

V. O. ZiuzinPh.D. Student, Department of State, Local and Corporate FinanceUniversity of Customs and Finance, Dnipro

FOREIGN EXPERIENCE OF FINANCING SOCIAL PROGRAMS

У статті розглянуто види витрат на соціальний захист країн Європейського союзу в контексті реалізації соціальних програм. Зазначено, що у країнах ЄС соціальний захист становить найбільш вагому частину державних витрат. Виявлено тенденцію до зменшення частки витрат на соціальний захист. Досліджено фінансове забезпечення соціальних програм у різних країнах світу, зокрема Польщі, Чехії та Німеччині. Розглянуто види витрат на соціальний захист та проаналізовано обсяги цих витрат у країнах ЄС. Зосереджено увагу на видах соціальних програм у Польщі, Чехії та Німеччині. В Польщі є головними подолання безпритульності, підтримка людей з психічними розладами, продовольча підтримка, протидія соціальній ізоляції. Чехія та Німеччина значну увагу приділяють вирішенню питань безробіття. Аргументовано те, що соціальні програми в України повинні базуватися на високих стандартах рівня життя людей і у перспективі наближатися до соціальних норм ЄС.[||]The article defines the role of expenditure on social protection of the countries of the European Union and their grouping. In EU countries, the costs of social protection are divided into: sickness & disability, old age, survivors, family & children, unemployment, housing & social exclusion. It is noted that in the EU countries, social protection is the most important part of public spending. The EU average figures hide significant disparities between Member States and reflect not only differences in living standards but also the diversity of national systems of social protection and demographic, economic, social and institutional structures specific to each EU Member State. A tendency has been identified to reduce the share of social protection in EU countries. Most social programs in Poland receive financial support from the European Social Fund. The financial support of social programs in different countries of the world, including Poland, the Czech Republic and Germany, is examined. The types of social protection expenditures are examined and the expenditures in EU countries are analyzed. The focus is on the types of social programs in Poland, the Czech Republic and Germany. The main social programs of Poland are: overcoming homelessness, assistance program for homeless people; social support for people with mental disorders; support for children and families of communities; food aid; active forms of counteracting social exclusion. The Polish Government implements the Family 500+ program to increase fertility and reduce child poverty. In the Czech Republic, much attention is paid to promoting social inclusion and combating poverty. The most funded tasks are related to the promotion of social services, service, community life and social housing, the least - the promotion of social enterprises and sheltered jobs. In Germany, social programs aim at the permanent integration of long-term unemployed people into workplaces, subject to payment of social insurance; support for migrants and long-term employment and training; improved access to employment, training and education for persons with disabilities. Comparing the experience of Poland, the Czech Republic and Germany, it is possible to ascertain the effectiveness of the model of co-financing of measures provided by social programs. If in Germany the focus is on migrant issues, then in Poland and the Czech Republic employment. At the same time, sufficient attention and funding is provided to support young people in Poland and Germany. It is argued that social programs in Ukraine should be based on high standards of living standards for people who are fully accountable and comply with social norms of the EU.

А. В. Тарасюкаспірант, Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки”

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. V. Tarasyukgraduate student, NationalScientific Center "Institute of Agricultural Economics"

METHODICAL APPROACHES TO EVALUATION OF EFFICIENCY OF MARKETING ACTIVITY OF AGRARIAN ENTERPRISES

В статті представлено алгоритм оцінювання маркетингової діяльності в аграрному підприємстві. Показано як українські аграрні підприємства використовують оцінку фінансових та виробничих показників, що стосується оцінки ефективності маркетингової діяльності, нематеріальних активів, підбору кадрів. Зазначено про велику кількість методів оцінки ефективності маркетингової діяльності, і на погляд автора, найдоцільнішими є кількісні та якісні методи, а також соціологічні, бальні та інформаційні.
Наведено найбільш використовувані є кількісні показники оцінювання ефективності маркетингових заходів. За допомогою аналізу ефективності поточних витрат на маркетингове планування, ефективність маркетингових процесів та ефективність використання маркетингових ресурсів, надано більш повну оцінку ефективності використання маркетингових процесів в аграрному підприємстві. Автором проведено розрахунок рентабельності маркетингових інвестицій в маркетингову діяльність ТОВ «Україна» та ТОВ «Дніпро» за 2017 рік діяльності.[||]The marketing activity of the enterprise should ensure a constant sale of the product, its gradual increase, stimulation of frequency and volumes of sales. It is on this basis that an agrarian enterprise will be able to increase sales volumes, increase economic indicators of its economic activity.
The effectiveness of marketing activities is an indicator of the ability of marketing activities to provide a continuous process of generating demand reproduction for goods and services at a given level of marketing costs.
The purpose of the article is to analyze the methods of evaluating marketing effectiveness and determine the effectiveness of marketing activities in agricultural enterprises of Ukraine.
The proposed procedure for the objective evaluation of EMD is to evaluate its directions such as the implementation of management functions to the use of marketing tools, including the use of marketing resources.
In the article the algorithm of estimation of marketing activity in agrarian enterprise is presented. It is shown how Ukrainian agrarian enterprises use the estimation of financial and production indicators concerning the estimation of the effectiveness of marketing activity, intangible assets, recruitment. There are many methods of evaluating the effectiveness of marketing activities, and in the opinion of the author, the most appropriate are quantitative and qualitative methods, as well as sociological, ballroom and information.
The most commonly used are quantitative indicators for evaluating the effectiveness of marketing activities. By analyzing the effectiveness of current costs for marketing planning, the effectiveness of marketing processes and the effectiveness of marketing resources, a more complete assessment of the effectiveness of marketing processes in agrarian enterprise. The author calculated the profitability of marketing investments in marketing activities of LLC "Ukraine" and LLC "Dnipro" for 2017 activity.
The effectiveness of marketing activities is an important indicator of the activity of the enterprise, which shows the degree of implementation of the plan and the achievement of the goals of marketing activities. In order to objectively evaluate the effectiveness of a marketing activity, it is necessary to evaluate its directions, such as the implementation of management functions to the use of marketing tools, including the use of marketing resources.

А. М. Фітісоваспірант,Житомирський національний агроекологічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛІСОГОСПОДАРЮВАННЯ НА ЗАСАДАХ «ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ»

A. M. Fitisovpostgraduate student, Zhytomyr National Agroecological University

THEORETICAL ASPECTS OF THE TRANSFORMATION OF FORESTRY ON THE BASIS OF "GREEN ECONOMY"

У науковій статті розкрито теоретичні основи трансформації лісогосподарювання на засадах «зеленої економіки». Обґрунтовано, що з поглибленням екологічної кризи необхідною стає трансформація традиційних підходів до здійснення господарської діяльності у галузі лісового господарства. Доведено, що можливими такі зміни стають за умови дотримання принципів «зеленої економіки», зокрема врахування соціальних та екологічних наслідків господарської діяльності, ставлення до природного капіталу як до найбільшої цінності, ефективного використання ресурсів та сталих підходів до виробництва і споживання. Виокремлено напрямків трансформації традиційних економічних підходів та заходів, що дозволять змінити сферу лісогосподарювання у сторону її екологізації, а саме: політичний, громадський, соціальний, фінансово-економічний, інвестиційно-інституційний. Обґрунтовано необхідність проведення природоохоронних заходів для лісогосподарських підприємств, що розташовані у районах, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.[||]The scientific article describes the theoretical aspects of the transformation of forestry on the basis of "green economy". It is substantiated that an ecological crisis makes it necessary to transform the traditional approaches to economic activity in the field of forestry. It is proved that such changes are possible if the principles of the green economy are implemented. Such principles are: to take into consideration the social and environmental consequences of economic activity; to use all kind of resources efficiently and to implement sustainable approaches into practice of production and consumption. The ways of transformation of traditional economic approaches that will allow to change the sphere of forestry towards its greening are defined. They include: political, public, social, financial-economic, investment-institutional aspects. Environmental management provides the possibility of developing and implementing means of influencing the formation of a sustainable forest management system and overcoming the consequences of destructive impacts on forest ecosystems at the level of individual enterprises (local level) and the state as a whole (regional level). The conditions and results of the implementation of environmental management at forestry enterprises are defined in the article. It has been established that environmental measures in the field of forestry include the following areas: new technologies and technological transformations; economic; monitoring and control of forest ecosystems; social. The necessity to carry out environmental protection measures for forestry enterprises located in the areas affected by the Chernobyl disaster is substantiated. It is established that the model of transformation of forestry on the basis of "green economy" can be introduced into the economic activity of enterprises located in the following areas of Zhytomyr region: Naroditsky, Ovrutsky, Olevsky, Luginsky, Korostensky, Emilchinsky, Malinsky, Novohrad-Volynskyi, Khoroshivskyi. The activities of forestry enterprises operating in the territories of these areas are carried out under special conditions, which should be taken into account in the implementation of environmental management.

Л. О. Алєщенкоасистент кафедри менеджменту організацій,ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

РОЛЬ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ

L. Alieshchenkoassistant of the Department of management of organizations,Kherson State Agrarian University

THE ROLE OF YOUTH ENTREPRENEURSHIP IN THE DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM

Метою статті є науково-теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо впровадження молодіжного підприємництва в галузь сільського туризму як напряму подолання проблеми трудової міграції, безробіття молоді та занепаду сільських територій.
Нами було виявлено проблеми нормативно-правового забезпечення, обґрунтувано висновки та розроблено практичні рекомендації для впровадження молодіжного підприємництва як ефективного інструменту розвитку сільського туризму основані на монографічному методі дослідження. Абстрактно-логічний метод використано для виявлення сучасних проблем і перспектив розвитку молодіжного підприємництва в розвитку, формулювання його сутності, узагальненні світового досвіду. Розроблена структурно-логічна схема впливу економічних, соціокультурних, етнокультурних, особистісних та соціальних детермінант агротуризму на активізацію діяльності господарств і населення передбачає використання методу системного аналізу. Метод моделювання організаційної структури агротуризму, що включає відпочинковий, брендовий та тематичний напрями інноваційної агротуристичної діяльності в Херсонській області,
В результаті дослідження було обґрунтовано значення молодіжного підприємництва в цій галузі, освітлений європейський досвід впровадження цього виду підприємництва в сферу сільського туризму, розкриті проблеми нормативно-правового регулювання даної сфери в Україні та здійснено оцінку чинників та пріоритетних напрямів розвитку сільського туризму та молодіжного підприємництва в ньому.
Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розробка моделей розвитку молодіжного підприємництва в сфері сільського туризму в Херсонській області, які можуть бути запропоновані об’єднаним територіальним громадам – при розробці програм розвитку регіональними органами влади для поширення досвіду і розвитку сільського туризму та пошук нових методів подолання занепаду сільських територій.[||]The purpose of the article is to provide a scientific-theoretical substantiation and development of practical recommendations for the introduction of youth entrepreneurship in the field of rural tourism as a direction to overcome the problem of labor migration, youth unemployment and rural decline.
It is established that the development of youth entrepreneurship in the field of rural tourism in modern conditions can become an effective means of generating stable incomes for young people, provide significant funds to local communities and the state budget, become the main form of rational use of free time of the population, a means of cognitive and meaningful leisure, studying the features of life in rural areas, the history of the development of traditional and non-traditional forms of management, the involvement of the general population historical and cultural heritage.
We have identified the problems of regulatory support, substantiated the conclusions and developed practical recommendations for the implementation of youth entrepreneurship as an effective tool for the development of rural tourism based on a monographic method of research. Abstract-logical method is used to identify contemporary problems and prospects of youth entrepreneurship development, formulation of its essence, generalization of world experience. The structural-logical scheme of influence of economic, socio-cultural, ethno-cultural, personal and social determinants of agritourism on the activation of activities of households and the population envisages the use of the method of systematic analysis. A method of modeling the organizational structure of agritourism, which includes recreation, brand and thematic directions of innovative agritourism activity in Kherson region,
The research has substantiated the importance of youth entrepreneurship in this field, highlighted the European experience of introducing this type of entrepreneurship in the field of rural tourism, revealed the problems of regulatory regulation of this field in Ukraine, and evaluated the factors and priority areas for the development of rural tourism and youth entrepreneurship in it.
Prospects for further research in this area are development of models of development of youth entrepreneurship in the field of rural tourism in Kherson region, which can be offered to the united territorial communities - in the development of programs of development by regional authorities for dissemination of experience and development of rural tourism and search for new methods of overcoming the decline rural areas.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"