Українською | English

BACKMAIN

Contents № 9, 2018

О. О. Векличд. е. н., професор, головний науковий співробітник відділу економічних проблем екологічної політики і сталого розвитку, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», м. Київ

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОСИЛЕННЯ ДІЄВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ ПОДАТКУ НА ВИКИДИ ДВООКИСУ ВУГЛЕЦЮ

O. O. VeklychDoctor of Economic Sciences, Professor, Principal Researcher of the Department of Economic Problems of Environmental Policy and Sustainable Development, Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the NAS of Ukraine, Kyiv

PROPOSALS TO STRENGTHEN THE EFFECTIVENESS OF THE APPLICATION IN UKRAINE A TAX ON CARBON DIOXIDE EMISSIONS

Розкрита низька ефективність функціонування податку на викиди двоокису вуглецю як фіскального інструменту, так і інструменту заохочення господарюючих суб’єктів до впровадження відповідних природоохоронних заходів, раціоналізації енергоспоживання. Показано, що через низький рівень поточної ставки вуглецевий податок не спрацьовує як фіскально важливий податковий інструмент, на який владні структури не звертають належну увагу в контексті збільшення обсягу надходжень від екологічного оподаткування та, відповідно, нарощення доходної бази для державних природоохоронних витрат. Визначено, що спонукання підприємств до інвестування технологічних заходів з енергозбереження має реалізовуватись завдяки механізмам державної політики регулювання викидів парникових газів, в арсеналі якої бракує економічного важеля, що створював би внутрішній стимул для українських підприємств до зменшення енергоємності їх виробництв. Тобто склалась ситуація, коли, з одного боку, в активі економічних важелів Уряду формально існує та функціонує податок на викиди двоокису вуглецю, а з другого – через низький рівень його поточної ставки він реально не спрацьовує як інструмент заохочення господарюючих суб’єктів до здійснення заходів із зменшення викидів двоокису вуглецю.
Обгрунтований та представлений комплекс системно узгоджених пропозицій для практики управління щодо підвищення дієвості вуглецевого податку та активізації його застосування в екологічній, енергетичній та кліматоохоронній політиках України. Покрокова його реалізація сприятиме: по-перше, створенню механізму спонукання підприємств до інвестування технологічних заходів з енергозбереження; по-друге, накопиченню коштів на екологорієнтовану модернізацію виробництв і проведення відповідної структурної розбудови галузей національної економіки; по-третє, формуванню і фінансово, і екологічно ефективнішої вітчизняної системи оподаткування викидів парникових газів; по-четверте, виробленню консенсусу та узгодженості організаційно-економічних механізмів екологічної та енергетичної політики не лише між собою на рівні країни, а й згідно з вимогами глобального рівня; по-п’яте, формуванню національної кліматичної політики.

The low efficiency of functioning of the carbon dioxide emission tax as a fiscal instrument, as well as a tool for encouraging economic actors to implement appropriate environmental protection measures, rationalization of energy consumption, has been revealed. It has been shown that because of the low current rate, the carbon tax does not work as a fiscally important tax instrument, which power structures do not pay due attention in the context of increasing the amount of revenues from environmental taxation and, accordingly, increasing the revenue base for state environmental spending. It is determined that inducing enterprises to invest in technological energy saving measures should be implemented through the mechanisms of the state policy of regulating greenhouse gas emissions, in the arsenal of which there is a lack of an economic lever that would create an internal stimulus for Ukrainian enterprises to reduce the energy intensity of their productions. That is, the situation has arisen, when, on the one hand, the tax on carbon dioxide is officially functioning and functioning on the one hand, and on the other hand, due to the low level of its current rate, it really does not work as an instrument of encouraging business entities to implement measures reduction of carbon dioxide emissions.
The complex of systematically agreed proposals for management practices in increasing the efficiency of carbon tax and enhancing its application in the environmental, energy and climate protection policies of Ukraine are substantiated and presented. Step-by-step implementation of it will promote: firstly, the creation of a mechanism for encouraging enterprises to invest in technological energy saving measures; and secondly, accumulation of funds for ecologically-oriented modernization of production and conducting of the corresponding structural development of branches of the national economy; thirdly, the formation of both a financially and environmentally efficient domestic system of taxation of greenhouse gas emissions; fourthly, the development of consensus and coherence of organizational and economic mechanisms of environmental and energy policy not only among themselves at the country level, but also in accordance with the requirements of the global level; fifthly, the formation of a national climate policy.

І. Г. Лук’яненкод. е. н., професор, Національний університет "Києво-Могилянська Академія", м. КиївТ. О. ДонкогловаМагістрант, Національний університет \"Києво-Могилянська Академія\", м. Київ

ЕМПІРИЧНА ОЦІНКА ПРОЦЕСІВ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

I. G. LukianenkoDoctor of Science (Economics), Professor, Head of Department of finance, National University of “Kyiv-Mohyla academy”, KyivT. O. DonkohlovaMaster student, National University of “Kyiv-Mohyla academy”, Kyiv

EMPIRICAL ASSESSMENT OF DESTABILIZATION PROCESSES IN THE UKRAINIAN LABOR MARKET

У статті проаналізовано сучасний стан ринку праці України та проведено емпіричне оцінювання його можливої дестабілізації у відповідь на внутрішні та зовнішні шоки на основі розробленої економетричної векторної авторегресійної моделі. Аналіз структури ринку праці дозволив визначити основні гальмуючи чинники його. Серед дестабілізуючих факторів було виділено технологічний шок, шок попиту на робочу силу та шок зміни оплати праці. Результати проведеного моделювання показали, що вплив макроекономічних шоків на рівень зайнятості населення є короткостроковим. Крім того було виявлено, що рівень зайнятості є проциклічними у відповідь на шоки пропозиції робочої сили і контрциклічними у відповідь на флуктуації у встановленні рівня заробітної плати. Також було виявлено тісний зв’язок між продуктивністю праці та рівнем зайнятості населення. Враховуючи отримані результати моделювання, було запропоновано ефективні заходи адаптації державного регулювання українського ринку праці до існуючих соціально-економічних ризиків та макроекономічних шоків.

The article analyzes the current state of the labor market in Ukraine and provides an empirical assessment of its possible destabilization in response to internal and external shocks based on the econometric vector autoregressive model. Analysis of the labor market structure made it possible to identify the main destabilizing factors of the development of the national labor market. Among the other factors, there were identified the technological shock, the shock of labor demand and the shock of changes in wages, which were later used in the modeling. The results of the conducted simulation showed that the impact of macroeconomic shocks on the employment rate of the population have short-term effect. In addition, it was found that employment rates are pro-cyclical in response to the shocks of labor supply, but counter-cyclical in responses to fluctuations in wage levels.. Taking into account the obtained modeling results, effective measures were proposed for adapting the state regulation of the Ukrainian labor market to existing socio-economic risks and macroeconomic shocks.

О. В. Фомінад. е. наук, завідувач кафедри обліку та оподаткування Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗРАХУНКАМИ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПДВ

O. V. FominaDoctor of Sciences (Economic), Professor, Department of Accounting and Taxation Kyiv national university of trade and economics, Kyiv

ACCOUNTANCY MANAGEMENT OF CALCULATIONS WITH BUDGET FOR VAT

Головним завданням дослідження є обґрунтування теоретичних та організаційних положень обліку розрахунків за податком на додану вартість. Виявлення нагальних проблемних питань у цій сфері оподаткування дозволило зробити пропозицій щодо ефективного управління грошовими потоками підприємства, яке обумовлено правильним плануванням податкових платежів із врахуванням особливостей податкового навантаження, змін законодавства та цілей суб’єкта господарювання.
Розкрито основні принципи електронного адміністрування ПДВ. Це дало можливість встановити переваги та недоліки даного механізму, урахування яких сприятиме формальному впровадженню інструментів податкового регулювання. З метою усунення зазначених недоліків необхідним запропоновано ряд заходів щодо зменшення випадків блокування податкових накладних та модернізації української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності шляхом його побудови на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів і Комбінованої номенклатури ЄС.

The main task of the research is to substantiate the theoretical and organizational provisions for accounting for calculations of value added tax. The identification of urgent problem issues in this area of taxation allowed to make suggestions on effective management of cash flows of the enterprise due to the correct planning of tax payments, taking into account peculiarities of the tax burden, changes in the legislation and the objectives of the entity.
The basic principles of e-administration of VAT are revealed. This made it possible to identify the advantages and disadvantages of this mechanism, which will contribute to the formal implementation of tax regulation instruments. In order to address these shortcomings, a number of measures have been proposed to reduce the cases of blocking tax invoices and modernize the Ukrainian classification of goods of foreign economic activity through its construction on the basis of the Harmonized Commodity Description and Coding System and the Combined Nomenclature of the EU.

М. Г. Белопольськийд. е. н., проф., завідувач кафедри обліку і аудиту, Приазовський державний технічний університет, м. МаріупольО. В. Кузьмінааспірант кафедри обліку і аудиту, Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь

КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗБАЛАНСОВАНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

M. BelopolskyHead of the Department of Accounting and Audit Priazovsky State Technical University, MariupolO. Kuzminapost-graduate student of the Department of Accounting and Audit Priazovsky State Technical University, Mariupol

COGNITIVE MODELING OF STRATEGIC MANAGEMENT OF BALANCED DEVELOPMENT OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

В статті здійснено когнітивне моделювання стратегічного управління збалансованим розвитком промислового підприємства. Когнітивна модель побудована на основі встановлення причинно-наслідкових зв’язків між обґрунтованими факторами, а саме: соціально-еколого-економічна рівновага у процесі діяльності промислового підприємства; соціально-еколого-економічний дисбаланс у процесі діяльності промислового підприємства; живучість промислового підприємства; соціально-еколого-економічний ефект від провадження діяльності промисловим підприємством; результативність стратегічного управління збалансованим розвитком промислового підприємства; цілеспрямоване стратегічне управління збалансованим розвитком промислового підприємства; обмежене прийняття цінностей збалансованого розвитку; цілепокладання засноване на цінностях збалансованого розвитку; обмежене прийняття рішень на основі екологічних маркерів соціально-економічних процесів на промисловому підприємстві; відклик соціально-еколого-економічної системи промислового підприємства на виклики зовнішнього середовища. В результаті моделювання побудовано ряд сценаріїв зміни цільової вершини: соціально-еколого-економічна рівновага у процесі діяльності промислового підприємства, які передбачають досяжність цілі за умов забезпечення живучості у довготривалій перспективі, ефективності та результативності діяльності, цілеспрямованості діяльності з урахуванням цінностей збалансованого розвитку, відповідності реакції на зовнішній вплив та внутрішні збурення системи.

In the article, the cognitive modeling of strategic management of the balanced development of an industrial enterprise was carried out. The cognitive model is based on the establishment of cause-effect relationships between justified factors, namely: socio-ecological and economic equilibrium in the process of industrial enterprise; socio-ecological and economic imbalance in the process of industrial enterprise; the vitality of an industrial enterprise; socio-eco-economic effect of the activities of an industrial enterprise; the effectiveness of strategic management of the balanced development of an industrial enterprise; purposeful strategic management of the balanced development of an industrial enterprise; limited adoption of values for sustainable development; goal-setting, based on values of sustainable development; limited decision-making on the basis of environmental markers of socio-economic processes in an industrial enterprise; response of the socio-ecological and economic system of an industrial enterprise to the challenges of the external environment. As a result of modeling, a number of scenarios for changing the target peak have been constructed: the socio-ecological and economic equilibrium in the process of industrial enterprise activity, providing for the attainability of the goal, provided long-term sustainability, efficiency and effectiveness of activities, the purposefulness of activities, taking into account the values of sustainable development, the correspondence of the reaction to external influence and internal perturbations of the system.

В статье осуществлено когнитивное моделирование стратегического управления сбалансированным развитием промышленного предприятия. Когнитивная модель построена на основе установления причинно-следственных связей между обоснованными факторами, а именно: социально-эколого-экономическое равновесие в процессе деятельности промышленного предприятия; социально-эколого-экономический дисбаланс в процессе деятельности промышленного предприятия; живучесть промышленного предприятия; социально-эколого-экономический эффект от осуществления деятельности промышленным предприятием; результативность стратегического управления сбалансированным развитием промышленного предприятия; целенаправленное стратегическое управление сбалансированным развитием промышленного предприятия; ограниченное принятия ценностей устойчивого развития; целеполагание, основанное на ценностях устойчивого развития; ограниченное принятия решений на основе экологических маркеров социально-экономических процессов на промышленном предприятии; отклик социально-эколого-экономической системы промышленного предприятия на вызовы внешней среды. В результате моделирования построено ряд сценариев изменения целевой вершины: социально-эколого-экономическое равновесие в процессе деятельности промышленного предприятия, предусматривающих достижимость цели при условии обеспечения живучести в долгосрочной перспективе, эффективности и результативности деятельности, целенаправленности деятельности с учетом ценностей устойчивого развития, соответствия реакции на внешнее воздействие и внутренние возмущения системы.

U. Z. Watamanyuk-ZelinskaPh.D. in Economics, associate professor, associate professor of State and local finances in Ivan Franko Lviv National University, LvivP. I. Maletsрost-graduate, Ivan Franko Lviv National University, Lviv

EFFEKTIVE MANAGEMENT OF MUNICIPAL OF PROPERTY IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZED PROCESSES IN STATE DEVELOPMENT

У. З. Ватаманюк-Зелінськад. е. н., доцент, професор кафедри державних та місцевих фінансів, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. ЛьвівП. І. Малецьмагістр, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ МАЙНОМ У КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

The question of state management decentralization is considered in the article. The problematic aspects of rent, privatization and the sale of municipal property are established. The volumes and dynamics of income from rent and privatization of municipal property in the structure of local budget income of Lviv are determined. The attention is pointed on the question of efficiency of income increase in the local budget due to rent and privatizing of property, which are owned by local community. The relevance of the experience of European countries, which provides for two stages of decentralization, is substantiated. They are based, firstly, on the transfer of all powers in the sphere of budget services to local governments; secondly, on ensuring the financial independence of local authorities. Improvement of the managerial decision-making process at different levels of government should be carried out primarily through consultations with the civil society institutions.

Розглянуто питання процесу децентралізації державного управління. Встановлено проблемні аспекти оренди, приватизації та продажу комунального майна. Визначено обсяги та динаміку надходжень від оренди і приватизації комунального майна в структурі доходів місцевого бюджету м. Львова. Акцентується увага на питаннях підвищення ефективності наповнення дохідної частини місцевого бюджету за рахунок оренди і приватизації майна, яке перебуває у власності територіальної громади. Обґрунтовано актуальність використання досвіду європейських країн, який передбачає два етапи децентралізації. Вони базуються, по-перше, на передачі всіх повноважень у сфері бюджетних послуг органам місцевого самоврядування; по-друге, на забезпеченні фінансової самостійності цих органів місцевої влади. Удосконалення процедури прийняття управлінських рішень на різних рівнях державної влади запропоновано здійснювати насамперед шляхом проведення консультацій з інститутами громадянського суспільства.

Л. С. Селіверстовад. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. КиївО. М. Пархацьказдобувач, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

L. S. SeliverstovaPh. D., Professor, Professor of Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, KyivО. M. Parhackacompetitor of a scientific degree, Chernihiv National Technological University, Chernihiv

TOOLKIT FOR THE FORMATION OF FINANCIAL POLICY FOR THE DEVELOPMENT OF LIGHT INDUSTRY ENTERPRISES

В статті проведено комплексний аналіз тенденцій розвитку сектору вітчизняної легкої промисловості та виділено особливості його функціонування. Автором систематизовано фактори незадовільного розвитку вітчизняної легкої промисловості та обґрунтовано їх наслідки. Визначено, що для сектору легкої промисловості за своїм змістом розвиток підприємства є сукупністю процесів, які сумарно ведуть до збільшення потенціалу, явними формами прояву яких виступають кількісні та якісні зміни, адаптація до зовнішнього середовища підприємств та внутрішня їх інтеграція. На основі цього розроблено структурно-функціональну модель системи управління фінансовою політикою розвитку підприємств легкої промисловості, де систему управління розглянуто на макро- та мікрорівні. Отже, проведене дослідження дало змогу зробити висновок, що пріоритетними завданнями фінансової політики розвитку підприємств легкої промисловості є управління вартістю капіталу та його оптимізація, управління дебіторською та кредиторською заборгованістю, формування ефективної кредитної політики, управління прибутком та витратами, обґрунтування ефективної дивідендної політики підприємств легкої промисловості.

The article provides a comprehensive analysis of trends in the development of the domestic light industry sector and highlights the peculiarities of its functioning. The author systematized the factors of unsatisfactory development of the domestic light industry and justified their consequences. It is determined that for the light industry sector in its content the development of the enterprise is a combination of processes that in aggregate lead to an increase in potential, the explicit forms of manifestation of which are quantitative and qualitative changes, adaptation to the external environment of enterprises and their internal integration. On the basis of this, a structural and functional model of the financial policy management system for the development of light industry enterprises was developed, where the control system was considered at the macro and micro levels. Consequently, the study made it possible to conclude that the priority objectives of the financial policy of the development of light industry enterprises are the management of the cost of capital and its optimization, the management of accounts receivable and payables, the formation of an effective credit policy, profit and loss management, and the justification of an effective dividend policy of light industry enterprises.

Л. В. Батченкод. е. н., професор, професор кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу,Київський національний університет культури і мистецтв, м. КиївТ. В. Стариченкоасистент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу,Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

L. V. Batchenkodoctor of economics, professor, professor of the Department of Hotel and Restaurant Business, Kyiv National University of Culture and Arts, KyivT. V. Starychenkoassistent of the Department of Hotel and Restaurant BusinessKyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

CONCEPTUAL APPROACH OF COMPETITIVENESS OF HOTEL BUSINESS IN UKRAINE

Динамічність і постійні зміни зовнішнього сереловища та наростаюча нестабільність в бізнес-середовищі готельно-ресторанної сфери України спонукають науковців і практиків до необхідності поглиблення наукових досліджень з проблем конкурентоспроможності і розробки нових концептуальних підходів її ресурсного забезпечення. На основі здійснення наукового дослідження проведений ґрунтовний узагальнюючий аналіз теоретичних положень з поглядів вітчизняних та зарубіжних науковців з проблем конкурентоспроможності готельних підприємств України. Теоретико-методологічний та практичний аналіз дозволив провести реальну всебічну оцінку-аналіз ринку готельних підприємств України з метою формування концептуального підходу до конкурентоспроможності готельних підприємств через розробку оптимального механізму забезпечення конкурентоспроможності та обґрунтування його застосування на вітчизняному ринку готельного бізнесу. В теоретичному аспекті детально розглянута та проаналізована категорія «конкурентоспроможність», її економічна сутність, механізм її підвищення, ієрархічна структура конкурентоспроможності, класифікація факторів конкурентоспроможності. В теорії та практиці управління конкурентоспроможністю підприємства проаналізовані існуючі методичні підходи, що використовуються для оцінки показників конкурентоспроможності підприємства. Виокремлено характерні особливості конкурентоспроможності готельної послуги, які і визначають специфічні показники для її оцінки. Запропоновано концептуальний підхід до конкурентоспроможності готельних підприємств з визначенням основних етапів. Зазначено, що реалізація концептуального підходу до конкурентоспроможності передбачає певну програму дій, що охоплює комплекс робіт та їх послідовність, створення сприятливих умов для їхнього просування, а також оптимізацію всіх ресурсів підприємства для створення конкурентних переваг.Таким чином, виходячи із актуальності і важливості проблеми конкурентоспроможності для підприємств готельної індустрії, доцільно продовжити науковий пошук задля визначення конкурентих переваг і формування у подальшому конкурентних стратегій підприємств готельного господарства України.[||]The dynamism and constant changes in the environment and the growing instability of the business environment of the hotel and restaurant industry in Ukraine encourage scientists and practitioners to deepen research the competitiveness and develop new conceptual approaches of its resource support. On the basis of scientific research, a thorough summary analysis of the theoretical positions from the views of domestic and foreign scientists of the competitiveness of hotel enterprises of Ukraine was conducted. Theoretical, methodological and practical analysis allowed to conduct a real comprehensive assessment-analysis of the market of hotel industry of Ukraine in order to form a conceptual approach of the competitiveness of hotel enterprises through the development of an optimal mechanism of ensuring competitiveness and justifying its application on the domestic market of hotel business. In the theoretical aspect, the category of "competitiveness", its economic essence, the mechanism of its increase, the hierarchical structure of competitiveness, and the classification of factors of competitiveness are considered and analyzed in detail. In the theory and practice of enterprise competitiveness management, existing methodological approaches used to assess the competitiveness of an enterprise are analyzed. The characteristic features of hotel service competitiveness are determined, which determine the specific indicators for its estimation. The conceptual approach to the competitiveness of hotel enterprises with the definition of the main stages is proposed. It is noted that the implementation of the conceptual approach of competitiveness involves a certain program of actions covering the complex of works and their sequence, creation of favorable conditions for their promotion, and also optimization of all resources of the enterprise for creation of competitive advantages. Thus, proceeding from the urgency and importance of the competitiveness problem for enterprises of the hotel industry, it is expedient to continue the scientific search for the identification of competitive advantages and the formation of further competitive strategies in hospitality industry of Ukraine.

М. А. Держевецькакандидат економічних наук, викладач кафедри медичної фізики та інформаційних технологій Донецького національного медичного університету, м. Краматорськ І. А. Гетьман,кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних інформаційних технологій Донбаської державної машинобудівної академії, м. КраматорськІ. А. Гетьманкандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних інформаційних технологій Донбаської державної машинобудівної академії, м. КраматорськА. О. Румянцевдоктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення Донбаського інституту техніки та менеджменту Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОЦІНКИ ПОКАЗНИКІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

M. A. DerzhvedevskayaCandidate of Economic Sciences, Lecturer of the Department of Medical Physics and Informational Technologies of Donetsk National Medical University, KramatorskI. A. GetmanCandidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Computer Information Technologies of the Donbas State Engineering Academy, KramatorskA. O. RumyantsevDoctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Computer Science and Software Engineering of the Donbass Institute of Technology and Management of the International Scientific Technical University named after Academician Yuriy Bugay

USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES FOR ANALYSIS OF INDICATORS OF INNOVATIVE ACTIVITY OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

Ефективність діяльності підприємства залежить від того, наскільки воно адаптоване до зовнішнього середовища, в якій мірі гнучкі, рухливі його структури, і як воно сприйнятливо до нововведень. Необхідність інноваційної діяльності, здатність до нововведень виступає як імперативна вимога нашого часу. Інноваційна діяльність - це діяльність, спрямована на пошук і реалізацію інновацій з метою розширення асортименту та підвищення якості продукції, вдосконалення технології і організації виробництва.
Проведення будь-якого аналізу в наш час неможливо без використання інформаційних технологій. У статті описана актуальність використання MS Excel для оцінки показників інноваційної діяльності підприємства. Розглянуто поняття винаходів, корисної моделі, промислових зразків та знаків для товарів та послуг. Проведено аналіз показників надходження заявок на об'єкти промислової власності. Розглянуто розподіл заявок на винаходи від національних та іноземних заявників за напрямом машинобудування та розподіл патентів на винаходи та корисні моделі за напрямом машинобудування (від національних власників).

The effectiveness of the enterprise depends largely on how it is adapted to the external environment, to what extent its flexible, mobile structures, and how receptive it is to innovate. The need for innovation, the ability to innovate acts were an imperative requirement of our time. Innovative activities are activities aimed at finding and implementing innovations in order to expand the range and improve the quality of products, improve technology and organization of production.
Conducting any analysis in our time is impossible without the use of information technology. The relevance of using MS Excel to assess the indicators of innovation activity of the enterprise was described at the article. The concept of inventions, useful models, industrial designs and signs for goods and services were considered. The analysis of indicators of receipt of applications for industrial property objects was carried out. The division of applications for inventions from national and foreign applicants in the field of machine-building and distribution of patents for inventions and useful models in the field of machine-building (from national owners) were considered.

І. В. Шкрабакд. е. н., доцент, Донбаська державна машинобудівна академія (м. Краматорськ)

ЛОГІСТИКА МІСТА ЯК ФАКТОР УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОПИТОМ НА ПРОДУКЦІЮ ПІДПРИЄМСТВА

I. V. ShkrabakDoctor of Economics, docentDonbass State Engineering Academy (Kramatorsk)

LOGISTICS OF THE CITY AS A FACTOR FOR IMPROVING THE DEMAND MANAGEMENT SYSTEM FOR ENTERPRISE PRODUCTS

В статті розкрито структуру системи управління попитом на продукцію підприємства. Обґрунтовано, що сприяння попиту передбачає створення умов для максимального спрощення та полегшення процедури придбання товару, в тому числі – через усунення недоліків системи збуту підприємства, зокрема і шляхом оптимізації розташування точок роздрібної торгівлі. Стан міської логістики характеризується низкою показників, які можуть істотно впливати на ефективність функціонування системи збуту підприємства. Визначено, що мобільність міста може перебувати в чотирьох принципово відмінних станах (зріла динамічна, зріла статична, незріла динамічна, незріла статична), ідентифіковано позитивні і негативні фактори впливу стану мобільності міста на вибір місця розташування точок роздрібної торгівлі, які мають бути враховані при використанні методу зважених факторних навантажень в процесі вибору локацій точок роздрібної торгівлі продукцією підприємства.[||]The article described the structure of the demand management system for the company's products. The promotion of demand envisages creation of conditions for maximum simplification and simplification of the procedure for the acquisition of goods, including by eliminating the shortcomings of the company's sales system, in particular by optimizing the location of retail outlets was justified. The condition of urban logistics was characterized by a number of indicators that can significantly affect the efficiency of the operation of the company's sales system. It was determined that the city's mobility can be in four fundamentally different states (mature dynamic, mature static, immature dynamic, immature static), identified positive and negative factors influencing the state of city mobility to choose the location of retail points to be taken into account when using the method weighted factor loads in the process of selecting locations of points of retail trade products of the enterprise.

В. І. Франчукдоктор економічних наук, професор,проректор Львівського державного університету внутрішніх справІвона Ізабела Бонбааспірант, Львівського університету бізнесу та права

CИСТЕМА ПРОТИДІЇ СТРАХОВОМУ ШАХРАЙСТВУ В УКРАЇНІ

V. I. FranchukDoctor of Economic Sciences, Professor,Prorector, Lviv State University of Internal AffairsIwona Izabela BabaPost-graduate student of the Private highereducation institution “Lviv University of Business and law”

SYSTEM OF RESISTANCE TO INSURANCE FRAUD IN UKRAINE

У статті визначено причини слабкого реагування на прояви страхового шахрайства. На думку автора, боротьба із страховим шахрайством має не лише економічний, а й виражений соціальний характер, тому заходи щодо протидії та виявлення цих процесів мають здійснюватися комплексно – на міжнародному рівні, на рівні держави, на рівні кожної окремої страхової компанії. Обгрунтовано, що зменшення обсягів страхового шахрайства залежить від державного регулювання, спрямованого на регламентування високого рівня прозорості діяльності страхових компаній, норм захисту прав споживачів страхових послуг, налагодження системи інформаційно-аналітичного забезпечення взаємодії між правоохоронними, наглядовими органами та представниками страхового бізнесу.[||]Fraud is a significant threat to the safe activity and financial stability of insurance companies. The main objectives of the article are to identify mechanisms for resisting insurance fraud on both the international and national levels and on the level of the individual insurer.
The article presents the reasons for the weak response to the manifestations of insurance fraud. The fight against insurance fraud is determined to have not only economic, but also social nature, so measures to counteract and detect these processes should be on the international level, on the state level, on the level of each individual insurance company.
The international level of mutual counteraction to insurance fraud is revealed, the work of the International Insurance Supervision Association and the main factors contributing to insurance fraud are analyzed.
The reduction of insurance fraud is grounded to depend on state regulation aimed at regulating the high level of transparency of activity of insurance companies, norms for protecting the rights of consumers of insurance services, establishing a system of information and analytical interaction between law enforcement, supervisory authorities and representatives of the insurance business.
It has been proved that insurance companies must, by themselves, take measures to detect fraudulent actions both on the part of insurers, insurance company staff and insurance intermediaries. The attempts of domestic insurance companies to resist to insurance fraud are insignificant due to the low awareness and poor skills of employees as well as the absence of specific legislative initiatives.
To create a system of their own safety and protection against fraud the insurance companies are suggested to implement systems of control over structural units (this can be done by the economic security service). The insurer's satisfaction with the completeness and terms of payment of insurance indemnity is an important aspect of loss settlement regulation.
They propose to create a special database, which would contain information about all insurance contracts, insurance cases, facts of fraud, common methods of fraud. Formation of the only information database, which should be common to all unscrupulous insurers, is disclosed; all insurance companies that will form the information database will have the possibility to use it.

Р. В. Тульчинськийд. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування,ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»С. Г. Ханінздобувач кафедри менеджменту та адмініструванняПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ЕНДОГЕННОГО ЧИННИКА МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ

R. TulchinskyCandidate of Science (Economics), Associate Professor, Head of the Department of Management and Public Administration “Academician Yuriy Bugai International Scientific and Technical University”S. Khaningetter in the Department of Management and AdministrationPHEI “Academician Yuriy Bugay International Scientific and Technical University”

MEASURES TO DEVELOP HUMAN POTENTIAL AS AN ENDOGENOUS FACTOR IN MODERNIZING THE REGIONAL ECONOMY

У статті виокремлено основні негативні явища, що спричинили зниження людського потенціалу в регіонах та державі в цілому серед яких: зростання темпів депопуляції населення, як наслідок погіршення якісних характеристик людського капіталу; зростання міграційного потоку серед трудових ресурсів молодого віку, призвело до зниження трудового потенціалу; старіння населення, через збільшення питомої ваги осіб старше 60 років та зменшення осіб у молодому та працездатному віці; зниження рівня народжуваності; через старіння населення та міграційні процеси загальне зниження кількості населення країни. Проаналізовано доходи населення України за період 2014-2017 рр. Обґрунтовано, що низький рівень доходів населення призводить до зниження показників щодо якості життя населення, здоров’я та розвитку людського потенціалу, оскільки відсутня можливість до підтримки, збагачення та розвитку здоров’я та добробуту нації. Обґрунтовано напрями щодо формування людського потенціалу на засадах підвищення розвитку економіки на основі: запровадження інноваційного потенціалу; сприяння формуванню сприятливого інвестиційного клімату, для залучення більшої кількості як вітчизняних так і іноземних інвесторів; запровадження мотиваційних механізмів щодо підвищення освітньо-інтелектуального потенціалу трудових ресурсів; збільшення частки наукоємної продукції у структурі ВВП; запровадження спеціалізації та кооперації у сфері інноваційної діяльності господарюючих суб’єктів; розвиток програм щодо сприяння підвищенню рівня охорони здоров’я населення.[||]The article highlights the main negative phenomena that caused the decline of human potential in the regions and the state as a whole, among which: an increase in the rate of depopulation of the population as a result of deterioration of the quality characteristics of human capital; an increase in migration flows among young people's workforce has led to a decline in job potential; the aging of the population, due to the increase in the share of persons over 60 years of age and the decrease in persons at a young and working age; decrease in fertility rate; due to population aging and migration processes, there is a general decrease in the population of the country. The 2014-2017 population income is analyzed. It is substantiated that low level of population income leads to a decrease in indicators of quality of life, health and development of human potential, since there is no opportunity to support, enrich and develop the health and well-being of the nation . The directions for the formation of human potential on the basis of increasing the development of the economy are grounded on the basis of: introduction of innovative potential; promoting the formation of a favorable investment climate, to attract more domestic and foreign investors; introduction of motivational mechanisms to increase the educational and intellectual potential of labor resources; an increase in the share of high-tech products in the GDP structure; introduction of specialization and cooperation in the sphere of innovative activity of economic entities; the development of programs to promote public health. The scientific novelty of this study is to propose measures at the national and regional levels for the formation of human potential on the basis of increasing economic development, which are isolated on the basis of the identified negative phenomena that have caused the reduction of human potential in the regions and the state as a whole. On the basis of regulatory, tax and financial levers, the state creates the necessary conditions to promote the development of economic entities, the introduction of an innovative economy, the creation of appropriate mechanisms for promoting employment and reducing unemployment. Thus, under the current conditions, ensuring the development of human potential is a function of national and regional governance. This, in turn, determines the particular importance of developing the necessary national and regional programs, which must be interconnected, and contribute to the development of human potential.

Г. Г. Казарянк. е. н., директор Асоціації «Всеукраїнська спілка протезно-ортопедичних підприємств «Ортонет"

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕФІНІЦІЇ «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»THEORETICAL PRINCIPLES OF DEFENSE OF "SOCIAL-ECONOMIC SUPPORT"

Формування соціально-економічної системи нового зразка пов’язане з реформуванням діючої соціально-економічної політики, яку необхідно будувати, спираючись на теоретико-методологічі розробки вітчизняних фахівців. Рівень соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю в Україні, на жаль, є одним з найнижчих серед країн Європи. Його підвищення можливе лише за умови кардинального вдосконалення інституційного регулювання в досліджуваній сфері. Основна мета інституційного регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю – максимально можлива їх інтеграція у соціально-економічну систему шляхом гарантування їм рівних з усіма іншими громадянами можливостей для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства, створення необхідних умов для ведення повноцінного способу існування згідно з індивідуальними здібностями та інтересами.

Formation of the socio-economic system of the new model is associated with the reform of the existing socio-economic policy, which must be built, based on the theoretical and methodological development of domestic specialists. Unfortunately, the level of socio-economic provision of persons with disabilities in Ukraine is one of the lowest among the countries of Europe. Its increase is possible only in the case of a radical improvement of institutional regulation in the investigated sphere. The main objective of institutional regulation of socio-economic provision of persons with disabilities is their maximum integration into the socio-economic system by guaranteeing them equal opportunities with all other citizens to participate in the economic, political and social spheres of society's life, creating the necessary conditions for a full-fledged lifestyle according to individual abilities and interests.

М. І. Жаданк. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяІ. В. Котовамагістрант кафедри обліку і аудиту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

МІНІМІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ НА ПРИКЛАДІ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДОМ ММК»

M. I. ZhadanPh.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Accounting and Audit, Zaporizhzhia National Technical UniversityI. V. KotovaMaster\'s Degree Student, Chair of Accounting and Audit, Zaporizhzhia National Technical University

OPERATING EXPENSES MINIMIZATION FOR THE ENTERPRISE BASED ON FACTOR ANALYSIS, AS EXEMPLIFIED BY LIMITED LIABILITY COMPANY (LLC) "MMK TRADING HOUSE"

Однією з головних умов підвищення ефективності діяльності підприємства є систематичне зменшення операційних витрат, які формують собівартість продукції (робіт, послуг). Рівень і розмір витрат формується під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх факторів середовища підприємства, тому перш за все, необхідно класифікувати структуру витрат за елементами та статтями, а потім на основі факторного аналізу виявити вплив кожної складової на загальну їх суму. Такий підхід дозволить більш детально оцінити значення того чи іншого елемента собівартості продукції на досягнення максимального значення фінансового результату.
В статті досліджено та проведено розрахунки зміни структури операційних витрат на основі горизонтального, вертикального та детермінованого факторного аналізу виробництва продукції на малому підприємстві Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дом ММК» (далі ТОВ «ТД ММК»).

One of the main conditions for improving the enterprise efficiency is the systematic reduction of operating expenses, which form the cost of production (labor, services). The level and size of expenses are formed under the influence of both external and internal factors of the enterprise environment. First of all, it is necessary to classify the structure of costs by elements, and then, based on factor analysis, to identify the impact of each component on the total amount. Such an approach will allow getting more detailed evaluation of different elements of the production cost to achieve the maximum financial result.
In the article the calculations of changes in the operating expenses structure on the basis of horizontal, vertical and deterministic factor analysis of production at a small enterprise, LLC "MMK Trading House" (further " LLC MMK TD ") are investigated and conducted.

Ю. Ю. Ястребовстарший викладач кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія

ПРОГНОЗУВАННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Y. Y. YastrebovSenior lecturer of the Cathedra of Finance and Credit, Poltava State Agrarian Academy

FORECASTING MAIN INDICATORS OF MACROECONOMIC DEVELOPMENT AS AN INSTRUMENT FORMING THE FINANCIAL STRATEGY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

В статті розглядаються теоретико-методичні аспекти використання прогнозних значень показників макроекономічного розвитку країни з метою удосконалення розробки фінансової стратегії сільськогосподарських підприємств. Більшість підприємств аграрного сектору України планують основні напрями розміщення фінансових ресурсів виходячи виключно з показників, які характеризують внутрішні процеси фінансово-господарської діяльності. В умовах інтеграції української економіки питання врахування зовнішніх чинників дозволить більш чітко та зважено формувати фінансову стратегію сільськогосподарських підприємств. Використання груп показників, що характеризують зовнішні фактори впливу на рівень ефективності фінансово-господарської діяльності сприятиме підвищенню процесів розміщення фінансових ресурсів. Отримані результати дозволяють удосконалити процес управління фінансовими ресурсами із врахуванням особливостей фінансово-господарської діяльності галузі підприємств сільського господарства та формування масиву відповідної інформації.

Theoretical and methodical aspects of using the methods of forecasting indicators of macroeconomic development of the country in order to improve the development of financial strategy of agricultural enterprises. Most enterprises of the agrarian sector of Ukraine are planning the main desicions of the allocation of financial resources based on indicators that characterize the internal processes of financial and economic activity. In the conditions of integration of the Ukrainian economy, the consideration of external factors will allow for a more accurate and balanced formation of the financial strategy of agricultural enterprises. The use of groups of indicators characterizing external factors of influence on the level of efficiency of financial and economic activity will increase the processes of placement of financial resources. The obtained results allow to improve the process of management of financial resources taking into account peculiarities of financial and economic activity of the agricultural enterprises and forming an array of relevant information.

О. Б. Пікуликкандидат економічних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин і регіональних студій, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

РЕГІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ КРАЇН ЄС

O. B. PikulykCandidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of the Department of International Relations and Regional Studies, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

REGIONAL INNOVATION POLICY AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE FORCES OF THE EU

В статті досліджено сутність регіональної інноваційної політики та її значення в розвитку продуктивних сил країн ЄС. З’ясовано суть поняття «регіональна інноваційна політика». Досліджено механізми реалізації регіональної інноваційної політики. Підкреслюється, що основні напрями та пріоритети регіональної інноваційної політики зумовлюються, з одного боку, інноваційним потенціалом регіону, а з іншого – інтересами та потребами соціально-економічного розвитку. Проаналізовано правову базу політики ЄС у сфері інновацій. Виявлено, що важливим напрямом інноваційної політики ЄС є розробка науково-дослідних та технологічних програм з метою залучення коштів у різні наукові та технологічні сфери. Відзначено, що особливістю інноваційної політики ЄС є формування інноваційних стратегій та програм саме на регіональному рівні. Відзначено важливість інновацій в соціально-економічному розвитку європейських країн. Проаналізовано програму «Горизонт 2020», заданням якої є сприяння збільшенню кількості інноваційних технологій, відкриттів та перспективних розробок шляхом просування наукових ідей на ринок. Здійснено аналіз регіональної системи оцінки інновацій в країнах Європи. Виявлено регіони лідери серед європейських країн за рівнем інноваційного розвитку. Відзначена позитивна динаміка ефективності інновацій для більшості регіонів Європи. Вивчено пріоритети регіональної інноваційної політики країн ЄС. Відзначено важливість врахування досвіду провадження регіональної інноваційної політики ЄС для України.

The article explores the essence of regional innovation policy and its importance in the development of productive forces of the EU. The essence of the concept "regional innovation policy" is clarified. Mechanisms of realization of regional innovation policy are explored. It is emphasized that the main directions and priorities of regional innovation policy are determined, on the one hand, by the innovative potential of the region, and, on the other, by the interests and needs of socio-economic development. The legal basis of EU policy in the field of innovations is analysed. It is revealed that the important direction of the EU innovation policy is the development of research and technological programs in order to attract funds to various scientific and technological spheres. It is noted that the feature of the EU innovation policy is the formation of innovative strategies and programs at the regional level. The importance of innovations in the socio-economic development of European countries was noted. The analysis of Horizon 2020 program is carried out. Its task is to help increase the number of innovative technologies, discoveries and promising developments by promoting scientific ideas on the market. An analysis of the Regional Innovation Scoreboard in Europe is carried out. The regions which are the leaders among European countries in terms of innovation development are identified. The positive dynamics of innovation efficiency for most regions of Europe have been noted. The priorities of the regional innovation policy of the EU countries are studied. The importance of taking into account the experience of implementing the EU regional innovation policy for Ukraine was noted.

К. В. Багацькак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів Національного університету харчових технологій, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ АКТИВНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СТРАХОВИМ РИНКОМ УКРАЇНИ

K. V. BagatskaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Finance Department, National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

INVESTIGATION LEGAL ENTITIES ACTIVITY IN INTERACTION WITH INSURANCE MARKET OF UKRAINE

Кризові явища в фінансовому і реальному секторах економіки 2014-2015 рр. спричинили суттєвий вплив на взаємодію юридичних осіб і страхових компаній. Метою дослідження було визначення ролі юридичних осіб у розвитку страхового ринку України в пост-кризовий період та розробка пропозицій щодо удосконалення співпраці між підприємствами і страховими кампаніями. В ході дослідження було встановлено кількісні наслідки кризи на фінансові взаємовідносини між страховиками і реальним сектором. З’ясовано, що з боку страховиків поряд з триваючою тенденцією до зменшення їх кількості, відбувається нарощення обсягів надходжень і виплат саме за видами страхування, характерними для юридичних осіб. Доведено вищу ефективність співпраці страховиків з клієнтами-юридичними особами як за обсягами, так і за співвідношенням премії-виплати. Підкреслено, що з боку юридичних осіб – клієнтів страхових компаній, частка витрат на страхування у загальній структурі витрат залишається низькою, що вказує на необхідність активнішого вживання заохочувальних заходів для більшого залучення реального сектору у страхові відносини.

Crisis phenomena in the financial and real sectors of economy for 2014-2015 have had a significant impact on the interaction between legal entities and insurance companies. The purpose of the study is to emphasize the role of legal entities in the development of the insurance market of Ukraine in the post-crisis period and the development of proposals for improving cooperation between enterprises and insurance campaigns. In the article the quantitative effects of the crisis on the financial relationship between insurance companies and the real sector companies was determined. In the course of the study, it was established that from the side of insurers along with the continuing tendency to reduce their number, there is an increase in revenues and payments based on the types of insurance typical of legal entities. It is proved that the effectiveness of cooperation between insurers and clients-legal entities both in terms of volume and on the ratio of premium-payments. The number of insurance contracts with legal entities is relatively small, but the volume of revenues from legal entities far exceeds the aggregate income from individuals. In addition, the growth of the average amount of gross insurance premiums for one insurance contract indicates a gradual increase in the financial capacity of enterprises to purchase insurance services and reduce the risks of significant property losses that would be offset by legal entities at their own expense
And the level of insurance payments to legal entities is significantly smaller than individuals. It was emphasized that from the side of legal entities - clients of insurance companies, the share of insurance expenses in the general structure of expenses remains low, which indicates the need for more active use of incentive measures for more involvement of the real sector in insurance relations. The assumption about promoting medical reform in the intensification relations between insurers and clients - legal entities is made.

V. V. PokyncheredaCandidate of economic sciences, associate professor of the Department of Accounting and Taxation, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia

PERFORMANCE AUDIT OF UKRAINIAN DEBT MANAGEMENT: ORGANIZATION AND METHODOLOGY

В. В. Покиньчередак. е. н, доцент кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА

We have substantiated the necessity and importance of performance audit of public debt management to ensure the debt security and financial stability of the country. On the basis of processing of economic literature and normative legal acts, we have presented the essence, purpose, tasks and approaches to the classification of performance audit of Ukrainian debt management. We have analyzed the main budget and economic indicators that characterize the efficiency of Ukrainian debt management, which were previously classified into two groups: debt security indicators and debt stability indicators. We have provided economic interpretation of calculated indicators of public debt management efficiency. We have identified the main problems of organizational and methodical nature concerning performance audit of public debt management efficiency in Ukraine and presented suggestions to strengthen the efficiency of the use of audit procedures, which will facilitate the formation of prerequisites for ensuring debt security and financial stability of the country over the long run.

Обґрунтовано необхідність та важливість аудиту ефективності управління державним богом для забезпечення боргової безпеки та фінансової стійкості країни. На основі опрацювання економічної літератури та нормативно-правових актів наведено сутність, мету, завдання та підходи до класифікації аудиту ефективності управління державним боргом України. Проаналізовано основні бюджетні та економічні показники, що характеризують рівень ефективності управління державним боргом України, які попередньо класифіковано на дві групи: показники боргової безпеки та показники боргової стійкості. Надано економічну інтерпретацію розрахованим показникам-індикаторам ефективності управління державним боргом. Ідентифіковано основні проблеми організаційно-методичного характеру щодо проведення аудиту ефективності управління державним боргом в Україні та наведено пропозиції щодо посилення дієвості застосування аудиторських процедур, що сприятиме формуванню передумов для забезпечення боргової безпеки та фінансової стійкості країни в довгостроковій перспективі.

Л. І. Калачевськак. е. н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції, Сумський національний аграрний університет

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙ В ЇХ ІНФРАСТРУКТУРНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ

L. I. KalachevskaPhD, Associate Professor of the department of management of foreign economic activity and eurointegration, Sumy national agrarian university

OPTIMIZATION OF THE PROCESS OF RURAL TERRITORIES DEVELOPMENT IN UKRAINE BASED ON INNOVATIONS IN THEIR INFRASTRUCTURAL PROVISION

У науковій статті наголошено на наявності суттєвої кількості проблем розвитку сільських територій в Україні, де однією з головних є інфраструктурне забезпечення на основі інновацій. Наведені проблеми є ключовим стримуючим фактором реалізації потенціалу української сільської місцевості. На базі виділення та характеристики головних складових процесу розвитку сільських територій в Україні на основі інновацій в їх інфраструктурному забезпеченні запропоновано відповідні шляхи оптимізації цього процесу. Визначено, що ключовими суб’єктами зазначеного процесу є замовники, інвестори та власники. При цьому оптимальним є співвідношення, коли замовниками виступають національні або місцеві владні інститути, інвесторами – національні або іноземні бізнес одиниці, власниками – національні або місцеві владні інститути чи національні або іноземні суб’єкти господарювання.

The scientific article has emphasized the significant number of problems connected with rural territories development in Ukraine. One of the main ones is infrastructural provision based on innovations. The problems stated in the article are a key stimulating factor in realization of Ukrainian rural territories potential. Taking into account both selection and features of the main components of the process of rural territories development in Ukraine and innovations in their infrastructural provision, the research has suggested the corresponding ways to optimize this process. It has also defined the key subjects of this process (customers, investors and owners). In this context, the optimal feature is a balance when customers are represented by national or local power institutes, investors are national or foreign business units, and owners are national, local power institutes or national or foreign economic entities.

О. Ю. Завадинськак. т. н., доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. КиївГ. А. Толокк. т. н., доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. КиївО. С. Ліфіренковикладач кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ SPA-ПОСЛУГ НА ТЕРМАЛЬНИХ КУРОРТАХ УКРАЇНИ

O. Yu. ZavadinskaPh.D., Associate Professor of the Department of Hotel and Restaurant Business, Kyiv National University of Culture and Arts, KievG. A. TolokPh.D., Associate Professor of the Department of Hotel and Restaurant Business, Kyiv National University of Culture and Arts, KievO. S. LifirenkoТeacher of the chair of hotel and restaurant business, Kyiv National University of Culture and Arts, Kiev

EFFICIENCY AND IMPROVEMENT OF SPA-SERVICES ON THERMAL RESORTS OF UKRAINE

У статті представлені результати досліджень відпочиваючих після проходження курсу лікування гідротерапією на термальному курорті м. Берегово. Запропоновано розширення послуг гідротерапії певними видами душів і гідромасажу. Далеко не завжди регіон володіє достатніми рекреаційними ресурсами, має явно виражений туристичний потенціал і розвинену інфраструктуру, здатну забезпечити перебування туристів на гідному рівні. У такому випадку туристичні потоки формуються стихійно, начебто самі собою, і розвиток галузі послідовно проходить ті ж етапи, що й інші галузі даного регіону. Курорти м. Берегово вже мають певну популярність, і мінімальна кількість відпочиваючих у будь-якому випадку гарантується. Тоді чітке планування обсягів виробництва і споживання туристичної продукції, а також супутніх товарів і послуг не є основним завданням місцевої влади, їх функції зводяться до підтримання сприятливого інвестиційного середовища в цілому. Відсутність підвищеної уваги до туристичної галузі в цьому випадку може привести до негативних наслідків, якщо окремо не провадиться аналіз і оцінка сукупного впливу функціонування підприємств на економіку регіону та національну економіку, причому необхідні прогнози як на короткостроковий, так і довгостроковий періоди.

The article presents the results of studies of holidaymakers after treatment for hydrotherapy spa resort Beregovo. The extension of certain types of services hydrotherapy showers and whirlpool. Not always the region has sufficient recreational resources, has a clear tourism potential and developed infrastructure that can provide tourists with a decent level. In this case, tourist flows are formed spontaneously, as if by themselves, and the development of the industry consistently passes the same stages as other branches of the region. Resorts of Beregovo already have some popularity, and the minimum number of vacationers in any case is guaranteed. Then, clear planning of production and consumption of tourism products, as well as related products and services is not the main task of local authorities, their functions are reduced to maintaining a favorable investment environment in general. The lack of increased attention to the tourism industry in this case can lead to negative consequences, unless a separate analysis and evaluation of the combined impact of the operation of enterprises on the region's economy and the national economy, with the necessary forecasts for both the short-term and long-term periods.

О. І. Заклектак. е. н., доцент, доцент кафедра економічної теорії Тернопільського національного економічного університету, м. ТернопільО. А. Сливкак. е. н. доцент кафедри управління персоналом та економіки праці ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Київ

OЦІНКА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Olga ZaklektaPhD in Economics Ternopil National Economic University, TernopilOksana SlyvkaPhD in Economics Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

ESTIMATION OF THE EDUCATIONAL COMPONENT IN PROVIDING HUMAN DEVELOPMENT IN UKRAINE

Дано оцінку системи забезпечення освітою населення України та її впливу на формування якісного людського потенціалу. Результати дослідження отримані на основі аналізу та узагальнення статистичних даних освітніх навчальних закладів України і охоплення освітою населення країни у контексті концепції людського розвитку. Однак через значну кількість факторів, які мають вплив на освіту, актуальним залишається здійснення постійного моніторингу впливу освіти на підвищення рівня людського потенціалу в Україні та її регіонах. За дослідженнями проведеними ПРООН Україна знаходиться серед країн із високим рівнем людського розвитку. Саме освітній компонент у розрахунку Індексу людського розвитку дозволив їй перебувати серед таких країн. У процесі дослідження з’ясовано, що система навчальних закладів та охоплення населення освітою в Україні дозволяє підтримувати високі показники освітнього потенціалу. Однак, існують негативні чинники, які звужують можливості населення отримувати освіту високої якості та в бажаному обсязі. Зокрема, це зменшення охоплення населення відповідного віку всіма рівнями освіти (і якщо раніше це було характерним лише для дошкільної та професійно-технічної освіти, то зараз це стосується також і вищої освіти); негативним чинником є наявність в освіті прихованих витрат для безоплатної освіти (витрати на поточний ремонт, підручники, додаткову підготовку учнів – репетиторство, витрати на поточні потреби та інше); знецінення освіти сприяє тому, що збільшується вторинна зайнятість студентів, які навчаються на денній формі, що знижує якість їхнього навчання і збільшує фізичне та психологічне навантаження; поширення в останні роки приватної освіти, особливо дошкільної та шкільної, що посилює нерівність у суспільстві.

The article provides an assessment of the education system of Ukraine’s population and its influence into formation the quality of human potential. The results of the study are based on the analysis and generalization of the statistical data of the system of educational institutions in Ukraine and coverage of the country's population education and the theoretical aspects of the human development concept, in which education is a key element. Many studies have been devoted to the impact of education on economic growth and its importance for the development of society, and for human development as well. However, due to the large number of factors that have an impact on education it is relevant to constantly monitor the impact of education on raising the level of human potential in Ukraine and its regions. According to studies conducted by PRUN, Ukraine is among the countries with a high level of human development. Mainly the educational component in the calculation of the Human Development Index allowed it to be among such countries. In the process of study, it was found that the system of educational institutions and the coverage of the population by education in Ukraine allows maintaining high educational potential. Nevertheless, there are negative factors that reduce the ability of the population to receive high quality education and the desired extent of it. In particular, we can mention a reduction in the coverage of the corresponding age population at all levels of education (and if earlier it was characteristic only of preschool and professional and technical education, now it also applies to higher education); a negative factor is the presence in the education of hidden costs for free education (costs for ongoing repairs, textbooks, additional training for students - tutoring, expenses for current needs, etc.); the depreciation of education contributes to the fact that secondary employment of day-time students is increasing, and it reduces the quality of their education and increases physical and psychological stress; the spread of private education in recent years, especially pre-school and school, exacerbates inequality in society.

І. М. Кирилюкстарший викладач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. ЧеркасиВ. В. Майбастарший спеціаліст управління інформації та громадських комунікацій, Національний банк України, м. КиївС. Б. Дібрівнааспірант кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. ЧеркасиВ. В. Швецьстарший лаборант кафедри економіки підприємства, обліку і аудиту, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

ШЛЯХИ КОМПЛЕКСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ

Iryna KyryliukSenior Lecturer, Bohdan Khmelnytsky National University of CherkasyVitalii MaibaSenior Specialist, National Bank of UkraineSvitlana DibrivnaPostgraduate, Bohdan Khmelnytsky National University of CherkasyVolodymyr ShvetsSenior Laboratory Assistant, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

COMPLEX WAYS OF PROVIDING QUALITY IMPROVEMENT OF THE MAIN TYPES OF LIVESTOCK PRODUCTS IN UKRAINE

У науковій статті розкрито окремі інструменти і заходи в рамках комплексного підходу до підвищення якості продукції тваринництва в Україні. Обґрунтовано базові засади переходу виробництва тваринницької продукції до інноваційного типу розвитку. Це передбачає створення ефективного інституційного середовища, спрямованого не лише на жорсткий контроль якості, а й на стимулювання модернізації виробництва, запровадження екологічно чистих технологій, сучасних генетичних технологій для виробництва безпечної продукції. Підкреслено, що сучасна інтенсифікація в тваринництві часто супроводжується погіршенням гігієнічних і ветеринарно-санітарних умов виробництва, зумовлює необхідність концентрації тварин на малих площах та обмежує їх у виборі елементів харчування. Це справляє негативний вплив на здоров’я тварин, збільшує ризики їх захворюваності й погіршення якості продукції. Доведено необхідність створення умов для зростання мотивації вітчизняних товаровиробників до поліпшення добробуту тварин і відображення цього через певні програми сертифікації. Показано доцільність запровадження в Україні системи обов’язкового маркування благополуччя тварин при виробництві продукції птахівництва та поширення цієї практики на галузі молочного скотарства та свинарства, де ризики щодо безпечності продукції є найбільшими. Розкрито новітні вектори розвитку генетичних технологій у тваринництві, які сприяють значному підвищенню якості продукції. Обґрунтовано механізми формування і функціонування Фонду підтримки біотехнологічних досліджень та Фонду розвитку біотехнологій в Україні. Запропоновано авторську модель програми «Біотехнологічний стартап» та розписано етапи її реалізації. Зважаючи на великі ризики споживання трансжирів для здоров’я людей, напрацьовано підходи до обмеження в Україні їх вмісту в харчових продуктах. Розкрито зарубіжний досвід такого обмеження. Запропоновано зміни до прийнятого Верховною Радою України в першому читанні проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів».

This article studies different instruments and measures within the complex approach to raising quality of livestock products in Ukraine. The basic principles of the livestock production transition to innovative type of development are also proven in this article.
It implies creation of effective institutional environment, aimed not only at strict quality control, but also at stimulating the modernization of production, introduction of environmentally friendly technologies, modern genetic technologies for making safe products. In the article the stress is also put on the fact that modern production intensification in livestock farming is often accompanied by deterioration of hygienic and veterinary and sanitary conditions of production, leading to concentration of animals in small areas and limiting the range of feedstuffs. It has a negative impact on the health of animals, increases the risk of their susceptibility to disease and deterioration of product quality. The article proves the necessity of creating conditions for the domestic commodity producers’ motivation growth to improve the welfare of animals, which can be displayed through certain certification programs. The article reasons the introduction of an obligatory animal welfare labeling system in the poultry production in Ukraine and implementing this system into the dairy cattle breeding and pig breeding where the product safety risks are the highest. The article also contains the latest genetic technology trends in animal breeding that significantly increase the product quality. It as well justifies creation and maintenance of the Biotechnological Research Support Fund and Biotechnologies Development Fund in Ukraine.
The article offers the author program “Biotechnological start-up” model and stages of its implementation. Taking into account the high risk of transfat consumption for human health, there have been developed certain approaches to restricting its content in foods in Ukraine. The international experience of such restriction has also been discovered. The article also contains certain adjustments to the draft law “On Amendments to some Laws of Ukraine on the prohibition of the use of palm oil in the food products” passed by the Verkhovna Rada of Ukraine in the first reading.

Є. Б. Хаустовак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ АВУАРІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Yevheniia Borysivna KhaustovaPh.D (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit, Kyiv National University of Technologies and Design

CLASSIFICATION OF INTELLECTUAL PROPERTY HOLDINGS OF A HIGHER EDUCATION INSTITUTION

Аналіз наукових джерел показав існування різних класифікацій інтелектуальних авуарів за окремими напрямами економічної діяльності. Оскільки дослідження проблеми інтелектуального капіталу відносяться до міждисциплінарних, то окремі структуризації видів інтелектуальних авуарів сформовані багатьма науковцями. Саме класифікація видів інтелектуального капіталу без прив’язки до класифікації інтелектуальних авуарів (ресурсів, активів) та до норм фінансового законодавства не дозволила вітчизняним науковцям пояснити наявність людського капіталу в складі інтелектуального капіталу суб’єкта господарювання та зупинитися на розумінні таких його видів, як «створений самостійно і залучений ззовні» або «власний і строковий», що за сутністю ідентичні поняттям «власний та залучений капітал» з відповідним розподілом інтелектуальних активів на власні та залучені.
Розроблена система ознак класифікації інтелектуальних авуарів для державних закладів вищої освіти дозволяє характеризувати інтелектуальний капітал за активами, а інтелектуальний потенціал за ресурсами, при розподілі яких за певними групами та обґрунтуванні останніх враховано особливості фінансового законодавства для державного сектору економіки; збільшує інформативність структурного аналізу інтелектуального капіталу за власною та залученою частиною, за змінною та постійною частиною, за його традиційними складовими (людський та організаційний капітал, капітал відносин).

The analysis of scientific sources showed different approaches to the classification of intellectual property in different areas of economic activity. Since the research of the intellectual capital problem relates to interdisciplinary, some structuration of types of intellectual property is formed by many scholars. It is precisely the classification of types of intellectual capital without being tied to the classification of intellectual assets (resources, assets) and the norms of financial legislation, which did not allow domestic scientists to explain the availability of human capital in the intellectual capital of the subject and to dwell on the understanding of such types as «created independently and from outside» or «own and timely», which in essence are identical to the concept of «own and borrowed capital» with the corresponding distribution of intellectual assets on their own and involved.
The developed system of signs of the classification of intellectual property holdings for state institutions of higher education allows to characterize intellectual capital by assets, and the intellectual potential of resources, in the distribution of which according to certain groups and the justification of the latter, the features of financial legislation for the state sector of the economy are taken into account; increases the informativeness of the structural analysis of intellectual capital by its own and the attracted part, by variable and constant part, by its traditional components (human and organizational capital, capital of relations).

Т. Ю. Цифрадоцент кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектури

КЛАСИФІКАЦІЯ ЖИТЛА ЗА ТИПАМИ ДОСТУПНОСТІ МЕТОДОМ ДИСКРИМІНАНТНОГО АНАЛІЗУ

T. Yu. TsyfraAssociate Professor, Department of Construction Economics, Kyiv National University of Construction and Architecture

CLASSIFICATION OF HOUSING BY TYPES OF AVAILABILITY BY METHOD OF DISCRIMINATION ANALYSIS

У статті визначено п’ять типів доступності житла, які ідентифікуються із загальновизнаною класифікацією об’єктів житлової нерухомості.
Здійснено сегментацію ринку новобудов за типами доступності на основі дискримінантного аналізу, який являється статистичним методом, дозволяє вивчати відмінності між двома та більше групами об’єктів одночасно за декількома змінними і дає можливість класифікувати об’єкти за принципом максимальної схожості. За даними вибірки отримано правила, які в подальшому дозволяють визначити до якого класу належать нові об’єкти. Побудовані дискримінантні функції, графіки розподілу об’єктів по типам доступності, графічно представлена методика класифікації. Сформовано базу даних з 102 об’єктів та обрано 12 факторів, що характеризують типи доступності житла. Встановлено, що 5-ти елементна класифікація об’єктів є основою для формування ринкових позицій та розробки економічної стратегії забудовника на ринку житла.

Five types of housing availability are identified in the article, which are identified with the generally accepted classification of residential real estate.
The segmentation of the market of new buildings according to the types of accessibility based on discriminant analysis, which is a statistical method, allows us to study the differences between two or more groups of objects simultaneously in several variables and makes it possible to classify objects according to the principle of maximum similarity. According to the sample, rules are obtained, which in the future allow to determine to which class new objects belong. Constructed discriminant functions, graphs of distribution of objects by type of accessibility, graphically represented classification method. A database of 102 objects was formed and 12 factors characterizing types of affordability of housing were selected. It is established that the 5-element classification of objects is the basis for formation of market positions and development of economic strategy of the developer in the housing market.

О. В. Гуренковак. пед. н., доцент кафедри електрообладнання та автоматики водного транспорту, Державний університет інфраструктури та технологійС. В. Дем’яненкоаспірант, кафедра управління та економіки водного транспорту, Державний університет інфраструктури та технологій

СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. V. GurenkovaPhd, Associate Professor of the Department of Electrical Equipment and Automatics of Water Transport, State University of Infrastructure and Technology, KyivS. V. DemianenkoPostgraduate student, Department of Management and Economics of Water Transport, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

WORLD EXPERIENCE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF LOGISTICS

В статті проаналізований досвід розвитку світової логістики, зокрема: проаналізовані наукові роботи авторів, в яких зазначено, що основними тенденціями розвитку світової логістики є швидкі темпи виробництва, філософія виробництва, інноваційні технології, екологія. Визначено основні тенденції розвитку логістичних процесів у світі, проведений детальний аналіз основних макро-регіонів (Азійський, Північно-Американський, Європейський), визначена динаміка основних показників (експорт та імпорт транспортних послуг). Детальний аналіз дозволив визначити, що інноваційний розвиток в перевезеннях дозволяє країнам зазначеного макрорегіону ставати лідерами в даній галузі. В даній статті представлений рейтинг країн, які вирізняються найбільш ефективною логістикою. Згідно представленого нами рейтингу – лідером є Німеччина, (за якістю надання логістичних послуг («Logistics quality and competence») та за рівнем оснащеності інфраструктури.( «Infrastructure»); Люксембург за часовим показником, а саме часом доставки вантажу (Time of delivery).
Зроблені висновки, що до того, як світовий досвід може бути використаний вітчизняним логістичним ринком

The article analyzes the experience of the development of world logistics, in particular: the author's scientific works are analyzed, in which it is stated that the main tendencies of development of world logistics are fast pace of production, production philosophy, innovative technologies, ecology. The main tendencies of development of logistic processes in the world are determined, detailed analysis of the main macro regions (Asian, North American, European) was conducted, the dynamics of the main indicators (export and import of transport services) was determined. A detailed analysis has made it possible to determine that innovative development in transportation allows countries of the specified macro-region to become leaders in this field. This article presents the ranking of countries with the most effective logistics. According to the ranking we have presented, Germany is the leader (on the quality of logistics services (Logistics quality and competence) and on the level of infrastructure (Infrastructure), Luxembourg according to the time value, namely, the time of delivery (Time of delivery).
It is concluded that before the world experience can be used by the domestic logistics market.

Т. Г. Буйкандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія», м. КиївО. К. Прімєровакандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія», м. Київ

ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

T. H. BuiCandidate of economic sciences, docent, associate professor at the Department of Finance, National university of Kyiv-Mohyla academy, KyivO. K. PrimierovaCandidate of economic sciences, docent, associate professor at the Department of Finance, National university of Kyiv-Mohyla academy, Kyiv

TAX STIMULATION OF SMALL-SIZE BUSINESS DEVELOPMENT IN UKRAINE

Стаття присвячена обґрунтуванню необхідності функціонування та доцільності реформування спрощеної системи оподаткування, а також визначенню напрямів стимулювання малого бізнесу засобами податкової політики. Визначено, що система оподаткування малих підприємств має бути спрямована одночасно і на стимулювання розвитку малого бізнесу, і на подальше наповнення державного та місцевих бюджетів за рахунок податкових надходжень від малих фірм. Обґрунтовано, що звільнення підприємства від оподаткування терміном на три роки за умови реінвестування ним половини чистого прибутку має позитивний ефект як на розвиток самого підприємства, так і на зростання податкових надходжень від його діяльності до бюджету. Впровадження даного режиму оподаткування в Україні сприятиме розвитку малого бізнесу, розширенню виробництва, зростанню зайнятості населення, підвищенню конкуренції, переростанню малого бізнесу у середній та великий та, як наслідок, зростанню податкових надходжень до бюджету. На основі проведеного дослідження запропоновано рекомендації щодо податкового стимулювання виробничої сфери малого бізнесу.

The article is devoted to the investigation of the process of tax stimulation of functioning of small-size businesses in Ukraine. It has been determined that in spite of numerous scientific researches in the sphere of taxation and entrepreneurship, there are certain differences in conceptual apparatus.
The substantiation of the necessity of functioning and expediency of reforming the simplified taxation system, as well as determination of directions of stimulation of small business by means of tax policy is determined. It is defined that the system of taxation of small enterprises should be directed at both stimulating the development of small business and the further filling of state and local budgets at the expense of tax revenues from small firms. It is substantiated that the exemption of an enterprise from taxation for a term of three years, subject to the reinvestment of half of its net profit, has a positive effect both on the development of the enterprise itself and on the growth of tax revenues from its activities to the budget. The introduction of this tax regime in Ukraine will facilitate the development of small businesses, increase production, increase employment, increase competition, expand small-sized businesses and, consequently, increase tax revenues to the budget.
On the basis of this study, recommendations were made for tax incentives for the small business sector. The main directions are to tie the marginal volumes of revenues determining the group of taxpayers to the minimum wage or the consumer price index for their constant updating; to exempt from taxation newly created small-sized enterprises or to set tax rates differentiated by the time of existence of an enterprise to assist newly created and newly created firms; to provide informational and consulting support to small-sized businesses regarding its taxation, and increase the trust of entrepreneurs in tax authorities.

О. Л. Камбурк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. ОдесаН. А. Петрищенкок. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

МАРКЕТИНГ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

O. L. KamburCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economics and Entrepreneurship, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, OdessaN. A. PetryschenkoCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economics and Entrepreneurship, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

MARKETING OF ENERGY SAVINGS ON ENTERPRISES

У статті розглянуто актуальність впровадження енергозберігаючих технологій та продуктів для промислових підприємств. Наведено приклади доцільності використання заходів з підвищення енергоефективності. Розглянуто проблеми, які супроводжують виробництво, реалізацію та використання енергоефективної продукції. Проведено класифікацію стейкхолдерів сфери енергозбереження. Розглянуто Закони України, які спрямовані на підтримку розвитку енергоефективності. Досліджено задачі маркетингу енергозбереження та визначено його роль при реалізації енергоефективних проектів. Визначено, що стримуючими факторами для маркетингу цієї сфери є відсутність критеріїв для оцінки продукту, сертифікатів якості. Наголошено, що маркетингові заходи для товарів, які були вироблені з використанням енергоефективних технологій, і маркетинг обладнання, призначеного для енергозбереження, повинен відрізнятися. Зазначено, що є необхідність узгодження інтересів споживачів та виробників продукції, яка має сприяти підвищенню енергоефективності.

The article considers the urgency of introducing energy-saving technologies and products for industrial enterprises. The increase in prices for energy resources leads to an increase in production costs, but also provides new opportunities for the development of enterprises. It is justified that, in order to preserve existing and create new competitive advantages, enterprise managers must implement resource-saving technologies. Industrial enterprises can produce energy-saving for their own needs, as well as for sale to other enterprises or end users. In the first case, the cost of production is reduced by rational use of resources, in the second - the revenues from sales grow. In combination, this leads to an increase in profits. Examples of the expediency of using measures to improve energy efficiency are given. The problems that accompany the production, sale and use of energy-efficient products are considered. The classification of stakeholders in the sphere of energy saving has been carried out. The laws of Ukraine, which are aimed at supporting the development of energy efficiency, are considered. The problems of energy saving marketing have been studied and its role in the implementation of energy-efficient projects has been determined. It is determined that the constraining factors for the marketing of energy-efficient products is the lack of criteria for product evaluation and quality certificates. It is noted that marketing activities for goods produced using energy-efficient technologies and marketing equipment intended for energy saving should be different. It is substantiated that harmonization of interests of consumers and producers of products will promote energy efficiency. It is justified that marketing activities at the enterprise should be accompanied by state support for the formation of public opinion about the need to save energy resources.

О. П. Радченкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління, Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, м. ОдесаГ. Ю. Білоног6-й курс, спеціальність “Менеджмент”, Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, м. Одеса

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. P. RadchenkoCandidate of Economics Sciences, Associate Professor of Economics and Management of Odesa I. I. Mechnikov National UniversityH. Yu. Bilonoh6st year, specialty “Management” of Odesa I. I. Mechnikov National University

IMPROVEMENT OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF THE PRODUCT'S QUALITY AT AN ENTERPRISE

У статті досліджено необхідність комплексного, системного підходу до управління якістю як елемента ефективної системи управління підприємством, покликаного підвищити свою рентабельність за рахунок виробництва високоякісної продукції. Основні системні процеси управління якістю продукції розглядаються як найважливіші елементи економічного механізму функціонування підприємства. Визначено доцільність та важливість їх інтеграції в загальну систему управління економічними процесами. Здійснено аналіз контролю якості продукції як окремої функції бізнес-процесів управління, цілю якого є підвищення конкурентоспроможності підприємства. Окреслено основні напрямки діяльності підприємства щодо управління якістю продукції, обґрунтовано цілі подальшого розвитку та вибір шляхів їх досягнення.
Запропоновано шляхи їх вирішення з урахуванням особливостей вітчизняних підприємств та реалій української економіки. Надано рекомендації щодо подолання перешкод підвищенню якості продукції.

The need for an integrated, systematic approach to quality management as part of an effective enterprise management system, designed to increase profitability by producing high quality products has been considered in the article. The basic system processes quality control are seen as key elements of economic mechanism of functioning of the company. Determined the feasibility and importance of their integration into the overall system of an economic management. The analysis of quality control functions as a separate business process management aim of which is to increase competitiveness. The basic directions of the company on quality management, reasonable goals for further development and selection of ways to achieve them.
The solutions, which taking into account the characteristics of domestic enterprises and the realities of Ukrainian economy are proposed. Recommendations concerning solving the barriers of improving the production quality are given.

Т. В. Лівошкок. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяД. Г. Войтовичмагістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ ВПЛИВУ ВИПЛАТ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

T. V. Livoshkok. e. n., associate professor of department of account and taxation, Zaporozhia national tekh-nightly university, ZaporizhzhyaD. G. VoitovichMaster\'s degree, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporozhye

IMPROVING THE IMPACT OF THE PAYMENT OF WAGES IN THE ENTERPRISE

У статті розглядаються основні аспекти впливу виплат заробітної плати працівникам, її значення і завдання в обліку. Ознайомимося з пропозиціями, щодо підвищення рівня виплат працівникам та методи їх заохочення. До напрямів стимулювання працівників належать: підвищення рівня заробітної платита премії спеціалістам, технічним службовцям, працівникам, підвищення гарантій оплати праці та підвищення рівня соціального захисту працівника під час нещасного випадку на виробництві, або допомоги його родині. Дослідження були проведені з метою мотивації робітників для подальшого розвитку, ефективної діяльності та підвищення загальноекономічних показників провідних підприємств України. Мотиваційний аспект управління працею широко застосовується у країнах з розвинутою ринковою економікою. Мотиваційний механізм включає фінансово-економічні методи і важелі, певну структуру відповідальних працівників, норми і правила стимулювання, періодичність проведення оцінки здійснюваних заходів тощо. Розробка ефективного мотиваційного механізму має стратегічне значення для розвитку підприємств в умовах економічної кризи.

The article deals with the main aspects of the influence of wage payments to employees, its importance and tasks in accounting. Let's look at the proposals for raising the level of employee benefits and methods of encouragement. The areas of incentives for workers include: raising wages and bonuses to specialists, technical staff, employees, increasing wage guarantees and increasing the level of social protection of an employee during an accident at work, or helping his family. The research was conducted with the aim of motivating the workers for further development, effective activity and raising the general economic indicators of the leading Ukrainian enterprises. The motivation aspect of labor management is widely used in countries with a developed market economy. The motivational mechanism includes financial and economic methods and levers, a certain structure of responsible employees, rules and regulations of incentives, periodicity of evaluation of implemented measures, etc. The development of an effective motivational mechanism is of strategic importance for the development of enterprises in the context of the economic crisis.

Д. М. Гриджуккандидат економічних наук, доцент, кафедра банківської справи, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

КВАЛІФІКАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ — ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Dmytro GrydzhukCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Banking, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

STAFF QUALIFICATION - IMPORTANT FACTOR INFLUENCE ON EFFICIENCY OF THE ACTIVITY OF THE BANK

Д. Н. Гриджуккандидат экономических наук, доцент, кафедра банковского дела, Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана

КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА — ВАЖНЫЙ ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

В статті показано, що кваліфікація персоналу є важливий фактор впливу на ефективність діяльності банку, причому вдосконалення кадрового потенціалу банків, підвищення вимог до кваліфікації і професійної підготовки персоналу (як управлінської ланки, так і виконавців), є за сучасних умов одним з найважливіших факторів забезпечення динамічного ефективного розвитку вітчизняної банківської системи. Зазначено, що система мотивації є найважливішим важелем вирішення поставлених перед банком завдань. Доведено, що створення системи кваліфікаційних стандартів в українській банківській системі опосередковано впливає на процеси реструктуризації українських банків, дає змогу точно визначити функції кожного працівника, виходячи з інтелектуальної і психологічної складності виконуваних процесів і затребуваної професійної підготовки. Встановлено, що ключовим завданням є створення сучасної системи управління людськими ресурсами, що включає навчання, кар'єрне зростання, розвиток навичок і самовдосконалення, що вимагає формалізації перспектив і умов кар'єрного зростання для всіх категорій працівників, формалізації процедур ротації і заміщення вакантних позицій, істотного розвитку системи оцінки персоналу та підвищення ролі і значущості кадрових служб у роботі банку.

The article shows that the qualification of the personnel is an important factor affecting the efficiency of the bank, and the improvement of the personnel potential of banks, increasing the requirements for qualification and training of staff (both management and executives), under the current conditions, is one of the most important factors in ensuring dynamic effective development of the domestic banking system. It is noted that the system of motivation is the most important lever of solving tasks set by the bank. It is proved that the creation of a system of qualification standards in the Ukrainian banking system indirectly affects the processes of restructuring of Ukrainian banks, makes it possible to accurately determine the functions of each employee, based on the intellectual and psychological complexity of the processes performed and the demanded vocational training. It is established that the key task is to create a modern human resources management system that includes training, career development, skills development and self-improvement, which requires the formalization of prospects and conditions for career development for all categories of employees, the formalization of rotation procedures and the replacement of vacant positions, significant development of the personnel assessment system and increase of the role and significance of personnel services in the Bank's work.

В статье показано, что квалификация персонала является важный фактор влияния на эффективность деятельности банка, причем совершенствование кадрового потенциала банков, повышение требований к квалификации и профессиональной подготовки персонала (как управленческого звена, так и исполнителей), является в современных условиях одним из важнейших факторов обеспечения динамичного эффективного развития отечественной банковской системы. Отмечено, что система мотивации является важнейшим рычагом решения стоящих перед банком задач. Доказано, что создание системы квалификационных стандартов в украинской банковской системе опосредованно влияет на процессы реструктуризации украинских банков, позволяет точно определить функции каждого работника, исходя из интеллектуальной и психологической сложности выполняемых процессов и востребованной профессиональной подготовки. Установлено, что ключевой задачей является создание современной системы управления человеческими ресурсами, включая обучение, карьерный рост, развитие навыков и самосовершенствования, требует формализации перспектив и условий карьерного роста для всех категорий работников, формализации процедур ротации и замещения вакантных позиций, существенного развития системы оценки персонала и повышение роли и значимости кадровых служб в работе банка.

В. В. Смачилоканд.екон.наук, доцент, професор кафедри економіки, Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. ХарківВ. Ю. Халінаканд.екон.наук, доцент кафедри економіки, Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. ХарківТ. С. Васильєвааспірантка, Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ КРІЗЬ ПРИЗМУ КОМУНІКАЦІЙ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

V. V. SmachyloCandidate of Economic Sciences, docent, professor of the department of Economics Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture. KharkivV. Yu. KhalinaCandidate of Economic Sciences, associate professor of the department of Economics Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, KharkivT. S. Vasil’evapostgraduate student, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, Kharkiv

SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS THROUGH THE PRISM OF COMMUNICATIONS WITH STAKEHOLDERS

Досліджено зовнішню соціальну відповідальність підприємства, її диференціацію в залежності від впливу тих або інших стейкхолдерів, визначено шляхи добросовісних ділових практик та реалізації соціально відповідальної діяльності в зазначених сферах. Визначено, що найвпливовішими стейкхолдерами підприємств є постачальники. Відібрано інструментарій, який використовується на різних етапах ланцюгів постачань, що дає можливість оптимізувати та адаптувати систему поставок до зовнішніх впливів та внутрішніх потреб. Визначено співвідношення етапів ланцюга постачань та умов, що висуваються до них відповідно до відповідального управління. Резюмовано, що лише відповідальне ставлення до власною та партнерської діяльності на кожному етапі комунікацій гарантує подальший успіх та досягнення поставлених цілей та синергії результатів.

The external social responsibility of the enterprise was investigated, its differentiation depending on the influence of those or other stakeholders, the ways of honest business practices and implementation of socially responsible activity in the specified spheres were determined. It is determined that suppliers are the most influential stakeholders of enterprises. The toolkit used at different stages of the supply chain is selected, which makes it possible to optimize and adapt the supply system to external influences and internal needs. The ratio of the stages of the supply chain and the conditions put forward to them according to the responsible management are determined. It is summarized that only a responsible attitude towards own and partner activities at each stage of communication guarantees further success and achievement of the set goals and synergy of the results.

О. І. Бабчинськак. геогр. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УПРАВЛІННІ:ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

O. I. BabchinskaPhD., Associate Professor of Department of Management and Administration, Vinnytsia Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economy University, Vinnytsia

COMMUNICATION PROCESS MANAGEMENT: GENERAL PROVISIONS

У статті розглянуті проблеми управління комунікаціями підприємства, а також визначено перспективи їх вирішення. Обґрунтовано, що в сучасних умовах нестабільного зовнішнього середовища комунікації між людьми та організаціями перетворюються на стратегічний ресурс управління, необхідний для забезпечення ефективності і створення умов нового якісного зростання підприємств. Тому наразі принципово важливим стає формування механізмів управління комунікаціями підприємства. Визначена сутність та місце комунікацій на підприємстві. Досліджені елементи та етапи комунікаційного процесу. Проаналізовано механізм управління та виявлено недоліки організаційних комунікацій на підприємстві. Досліджені різні підходи до управління комунікаціями та на цій підставі сформульовано інноваційні заходи щодо вдосконалення комунікаційних процесів на підприємстві.

The article deals with problems of communications management at the enterprise, and also the some prospects of solving them. Communication providing between people and organizations turn to strategic resource in today's unstable environment needed to ensure efficiency and creating conditions for new quality growth of companies, are concluded. So fundamentally important now is the formation mechanisms of management communications company. The essence and place of communication in the enterprise is clarified. The elements and stages of the communication process are researched. Governance and institutional shortcomings found in the enterprise communications are analyzed. Different approaches to the management of communications are studied and on this basis innovative measures to improve communication processes in the enterprise are formulated.

Г. П. Костенкок. е. н., доцент кафедри економіки, підприємництва та фінансів, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ

G. P. KostenkoPhD in Economic Science, Associate Professor, Economic, Entrepreneurship and Finance Department, Berdyansk State Pedagogical University

CONCEPTIONAL BASIS OF FINANCIAL CONTROLLING AT THE RESORT AND RECREATIONAL SPHERE ENTERPRISES

У статті представлені результати дослідження щодо основних тенденцій розвитку підприємств курортно-рекреаційної сфери у сучасних умовах становлення національної економіки України. Доведено необхідність їх збереження та подальшого розвитку у зв’язку з виконанням важливих соціальних завдань з надання послуг лікувального, профілактичного й реабілітаційного характеру на базі природних лікувальних ресурсів. Проаналізовані основні показники господарської діяльності підприємств курортно-рекреаційної сфери із застосуванням кореляційно-регресійного аналізу та побудовою оптимальних економетричних моделей опису даних, на основі яких отримані прогнозні значення та окреслені тенденції подальшого розвитку. Виявлені недоліки у механізмі формування й використання фінансових ресурсів підприємств курортно-рекреаційної сфери. Окреслено передумови до перегляду технології планування, управління операційною, інвестиційною й фінансовою діяльністю підприємств курортно-рекреаційної сфери та впровадження такого сучасного інструменту управління фінансовими ресурсами як фінансовий контролінг. Сформовано основні напрями побудови системи фінансового контролінгу на підприємствах курортно-рекреаційної сфери. Наведено складові елементи концептуальної моделі фінансового контролінгу підприємств курортно-рекреаційної сфери.

The article presents the results of the study on the main tendencies of developing the resort and recreation sphere enterprises in the current conditions of Ukrainian national economy formation. There is proved the necessity of their preservation and further development in connection with fulfillment of important social tasks in providing medical, prophylactic and rehabilitation services on the basis of natural medical resources. There are analyzed the basic indicators of economic activity of the resort and recreation sphere enterprises with the use of correlation-regression analysis and construction of optimal econometric models of data description, on the basis of which predictive values are obtained and outlined tendencies of further development. The drawbacks in the mechanism of formation and use of financial resources of the resort and recreation sphere enterprises are revealed. There are outlined the prerequisites for reviewing the planning technology, managing operational, investment and financial activities of resort and recreation companies and launching such a modern financial resources management tool as financial controlling. There were formed the basic directions of constructing financial controlling system at the resort and recreation sphere enterprises. There were presented the constituent elements of the conceptual model of financial controlling of the resort and recreation sphere enterprises.

М. С. Рахманкандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. ХарківІ. В. Подлипянстудентка 3-курсу, економічного факультету, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ВІДНОСИНАХ

M. S. RahmanPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Marketing and Management of Foreign Economic Activity, V. N. Karazin Kharkiv National University, KharkivI. V. Podlipyanstudent of 3nd year of study of the Economic faculty, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

FUNCTIONING AND STATISTICAL ANALYSIS OF THE MARKET CONDITIONS OF THE AGRICULTURAL INDUSTRY OF UKRAINE IN EXPORT-IMPORT RELATIONS

Мета статті полягає у дослідженні і вдосконаленні особливостей експортно-імпортного ринку сільськогосподарської промисловості України, виявленню потенційних проблем, тенденцій і перспектив розвитку даного сектору. Згідно зі стратегією розвитку економіки країни, сільське господарство є однією з найбільш домінуючих галузей народного господарства, тому підвищення стабільності сільськогосподарської промисловості є важливим завданням.
Проведено аналіз структурних зрушень економічних показників агропродовольчого ринку в динаміці, зокрема загальної кількості підприємств у сфері сільського господарства, обсягу реалізації продукції, експортно-імпортних відносин України з іншими країнами світу.
Виявлено вплив на основі зростання ефективності та якості продукції на конкурентоздатність з іншими виробниками на внутрішньому та світовому ринках у аграрному секторі виробництва.
На базі опису сучасних реалій та тенденцій розвитку аграрної галузі, складені прогнозні очікування та рекомендації щодо ефективного вдосконалення сільськогосподарської промисловості, як головної складової ринку України.

The purpose of the paper is to study and improve the features of the export and import market of agricultural industry in Ukraine, to identify potential problems, trends and prospects for the development of this sector. According to the country's economic development strategy, agriculture is one of the most dominant sectors of the national economy, therefore increasing the stability of the agricultural industry is an important task.
The analysis of structural changes in the economic indicators of the agro-food market in the dynamics, in particular the total number of enterprises in the field of agriculture, the volume of sales of products, export-import relations of Ukraine with other countries of the world.
The influence on the basis of growth of efficiency and quality of products on competitiveness with other producers in the domestic and world markets in the agrarian sector of production was revealed.
On the basis of the description of the current realities and trends of the agrarian sector development, the forecast expectations and recommendations for effective improvement of the agricultural industry as the main component of the Ukrainian market are prepared.

К. О. Січкаренкок. г. н., старший науковий співробітник, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

ПОНЯТТЯ ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА ЇХ КОМУНІКАЦІЙНА РОЛЬ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

K. O. SichkarenkoPhD in geography, senior scientific assistant, «Institute of economy and forecasting NAS of Ukraine»

DIGITAL COMPETENCES AND THEIR COMMUNICATION ROLE IN MODERN SOCIETY

У даній статті автор розкриває проблему формування цифрових компетенцій та значення цього поняття у контексті сучасних соціальних процесів. Науковий результат статті полягає у тому, що вказано на принципово нові аспекти такого поняття, як цифрові компетенції, а саме на критично важливому значенні деяких з них для соціалізації особистості. а саме на критично важливому значенні деяких з них для соціалізації особистості. Сучасні тенденції цифровізації економіки обумовили такий феномен, як фактичну ізоляцію людини, яка не засвоїла в достатній мірі застосування цифрових технологій. Самі ж по собі цифрові компетенції вже не обмежуються навичками застосування комп’ютерних технологій, а стають необхідним інструментом для взаємодії з суспільними інститутами взагалі. Окрім цього, автор приділяє увагу і методологічним аспектам формування самого поняття цифрових компетенцій. Так, наразі в науковому середовищі ще точаться дискусії щодо коректності застосування даної термінології. Існують як більш вузькі трактування змісту цієї категорії, так і глобальне розуміння значення цифрових компетенцій. Практичне значення проблеми можна розглядати у декількох аспектах. Найбільш важливий аспект – потреба реформування системи освіти відповідно до сучасних вимог, перегляд навчальних програм у відповідності до потреб ринку праці і вимог роботодавців. Більш ширший аспект проблеми полягає у тому, аби сприяти інтеграції до суспільства кожної особи, і запобігти ситуації, при якій виникає соціальна ізоляція людини через всеосяжну цифровізацію.

In this article, author reveals the problem of the digital competences formation and the meaning of this concept in the context of modern social processes. The scientific result of the article is that it points out fundamentally new aspects of such a concept as digital competencies, namely, the critical importance of some of them for the socialization of the individual. In addition, author shows the critical importance of some of these aspects for the socialization of the individual. Modern trends in the digitization of the economy have caused such a phenomenon as the actual isolation of a person who has not mastered the adequacy of the use of digital technologies. By themselves, digital competences are no longer limited to the skills of the use of computer technology, but are becoming a necessary tool for interaction with public institutions in general. In addition, the author pays attention to the methodological aspects of forming the very concept of digital competence. Therefore, in the scientific environment, there are still discussions about the correctness of the use of this terminology. There are both narrower interpretations of the content of this category and a global understanding of the value of digital competencies. The practical significance of the problem can be considered in several respects. The most important aspect is the need to reform the education system in accordance with modern requirements, to revise curricula in accordance with the needs of the labor market and the requirements of employers. In fact, every second work place which was created last years, demands digital skills. A wider aspect of the problem is to promote the integration of each person's society and prevent a situation in which the social isolation of a person arises through comprehensive digitalization.

М. Ю. Рубцовакандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса ШевченкаН. В. Резніковадоктор економічних наук, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносинІнституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса Шевченка

ПРОБЛЕМА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ЛЮДИНИ ТА РОЗВИТКУ ЇЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В УМОВАХ РОБОТИЗАЦІЇ СФЕР ВИРОБНИЦТВА ТА ПОСЛУГ

M. RubtsovaPhD (Econ.), Associate Professor at the Chair of World Business ofInstitute of International RelationsTaras Shevchenko National University of KyivN. ReznikovaDoctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations ofInstitute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE PROBLEM OF HUMAN’S LABOR PRODUCTIVITY ENHANCEMENT AND THE DEVELOPMENT OF HIS COMPETENCIES IN THE CONDITIONS OF ROBOTIZATION IN PRODUCTION AND SERVICE SECTORS

В статті запропоновано розглянуто проблему підвищення продуктивності праці людини та розвитку її кмоипетентностей в умовах роботизації сфер виробництва і послуг. Наведено авторський перелік компетентностей людини, які формуватимуть її конкурентоспроможність. Визначено ризики роботизації залежно від сектору економіки. Встановлено причини і потенційні наслідки технологічного безробіття. Доведено, що переваги від технологічного прогресу будуть розподілятись нерівномірно. Висунуто гіпотезу, згідно з якою в разі, якщо професії, що знаходяться під ризиком знищення, призведуть до їхнього заміщення, мільйони працівників значним чином муситимуть змінити свої життєві звички і зіштовхнуться з викликами і змінами в стандарті життя. Збільшуватиметься клас «бідних багатих», що позначиться на формуванні правих настроїв у суспільстві. В час, коли образи продаються дорожче, ніж товари, а експорт образу життя призводить до нео-колонізації суспільств, розвиненим країнам, що претендують на статус наддержав, прийдеться збільшити витрати на інформаційне просування цифрових технологій всьому світу і навіть в ті країни, цивілізаційний розвиток яких не робить на них запит. Бідні країни отримуватимуть доступ до кредитних ліній взамін на купівлю технологій. Пастка роботизації зачепить більшість галузей економіки, а продуценти нових технологій отримають шанс жити на ренту. Отже світ рухатиметься в бік цифрової уніфікації, але конкурентоспроможність людини визначатиметься гнучкістю її компетентностей, що уможливлять підвищення продуктивності її праці.

The problem of human’s labor productivity enhancement and the development of his competencies in the conditions of robotization in production and service sectors is analyzed. The author’s list of human’s competencies that are supposed to form his competitiveness is given. The risks of robotization are outlined by economic sector. The reasons and potential consequences of technological unemployment are identified. It is demonstrated the advantages from technological progress will be distributed unevenly. The hypothesis is put forward that if the professions exposed to the risk of destruction are substituted, millions of workers will be forced to radically change their life habits and will face the challenges and changes in the life standards. The social class of “the rich poor” will be growing, implying the rise of rightist moods in the society. In times when images can be sold for higher price than goods, and exports of life styles cause neo-colonization of societies, developed countries claiming for the status of superpowers will be forced to increase the spending for information-based promotion of digital technologies across the globe, even to the countries where the cultural pattern does not articulate a demand for them. Poor countries will get access to credit lines in exchange for technology acquisitions. The trap of robotization will affect a major part of economic sectors, and producers of new technologies will have a good chance to rely on rent. Therefore, the world will be moving towards digital unification, but the human’s competitiveness will be determined by the flexibility of his competencies that will enable for enhancing productivity of his labor.

Г. Л. Нордкандидат економічних наук, професор б.в.з Директор навчально-наукового інституту післядипломної освітиЧорноморського національного університету імені Петра МогилиН. І. Цегельникздобувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудитуЖитомирського національного агроекологічного університету

РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ: ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩІ

G. L. NordCandidate of Economic Sciences, Professor B.V.Director of the Educational and Scientific Institute of Postgraduate Education of the Petro Mohyla Black Sea National UniversityN. I. Tsegelnikapplicant of the department of accounting, taxation and auditZhytomyr National Agroecological University

DEVELOPMENT OF ACCOUNTING ACCOUNT OF CALCULATIONS WITH BUYERS AND CUSTOMERS: PECULIARITIES OF MANAGEMENT OF ECONOMIC ACTIVITY IN THE INTERNET-ENVIRONMENT

В статті проведено дослідження питань електронної комерції та облікового відображення господарських операцій в інтернет-середовищі. Здійснено аналіз структури електронної торгівлі через комп’ютерні мережі вітчизняними підприємствами, в розрізі видів діяльності та розміру суб’єктів господарювання, що її здійснюють. Аналіз показав, що серед вітчизняних підприємств, що здійснюють електронну торгівлю через комп’ютерні мережі є суб’єкти малого бізнесу. В процесі дослідження на основі законодавства було систематизовано порядок укладання електронного договору в умовах здійснення інтернет-торгівлі. Проілюстровано класифікацію операцій із покупцями і замовниками в умовах інтернет-торгівлі для цілей бухгалтерського обліку, в частині варіативності облікового відображення розрахунків із покупцями і замовниками. Зважаючи на виявлені особливості укладення електронних договорів у межах інтернет-торгівлі, здійснено поділ господарських операцій із покупцями і замовниками у даній сфері на види за наступними класифікаційними ознаками: за формою розрахунку, за способом оплати та за способом доставки товару. Поділ за класифікаційними ознаками здійснено для цілей бухгалтерського обліку, ураховуючи варіативність облікового відображення визначених видів операцій із розрахунків з покупцями і замовниками в розрізі форм розрахунків, способів оплати та доставки товару. Проаналізовано ряд банків, які мають право здійснювати випуск електронних грошей згідно з законодавством України. Розглянуто особливості з розрахунків із покупцями і замовниками в умовах інтернет торгівлі з позицій варіативності відображення їх в системі бухгалтерського обліку. Запропоновано порядок облікового відображення операцій із покупцями і замовниками в умовах інтернет-торгівлі. В процесі дослідження було визначено законодавчо встановлені підстави та умови обміну/повернення товару, придбаного в інтернет-магазині та облікове відображення таких операцій у системі бухгалтерського обліку.

The article deals with the issues of e-commerce and accounting of economic transactions in the Internet environment. The analysis of the structure of electronic commerce through computer networks by domestic enterprises is analyzed, in terms of types of activity and the size of business entities that implement it. The analysis showed that among the domestic enterprises that carry out e-commerce through computer networks are small business entities. In the process of research on the basis of legislation was systematized the procedure for concluding an electronic contract in the context of Internet commerce. The classification of operations with buyers and customers in the conditions of Internet commerce for the purposes of accounting is illustrated, in terms of the variability of accounting reflection of settlements with customers and customers. Taking into account the peculiarities of the conclusion of electronic contracts within the framework of Internet commerce, the division of business transactions with customers and customers in the given field was carried out for the following types of classification: by the form of calculation, by the method of payment and by the method of delivery of the goods. The classification by classification is made for the purposes of accounting, taking into account the variability of the accounting display of certain types of transactions in payments with buyers and customers in the form of calculations, methods of payment and delivery of goods. A number of banks, which have the right to issue electronic money in accordance with the legislation of Ukraine, are analyzed. The features of calculations with buyers and customers in the conditions of Internet commerce from the standpoint of the variability of their reflection in the accounting system are considered. The procedure of accounting reflection of operations with buyers and customers in the conditions of Internet commerce is offered. In the course of the research, the legal grounds for the exchange / return of the goods purchased in the online store and the accounting of such operations in the accounting system were determined by law.

Є. Ю. Кузькінк. е. н., доцент, директор Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України

ОЦІНКА БЮДЖЕТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Ye.Yu. KuzkinРhD in Economics, director of Department of municipal budgets of Ministry of finance of Ukraine

ESTIMATION OF BUDGETARY POTENTIAL OF REGIONS IN CONDITIONS OF FINANCIAL DECENTRALIZATION

Визначено та розкрито зміст етапів послідовності формування та використання бюджетного потенціалу адміністративно-територіальної одиниці. Доведено, що ключовими складовими формування бюджетного потенціалу адміністративно-територіальних одиниць держави є доходи (визначають здатність органів місцевої влади та самоврядування щодо реалізації цілей та завдань регіонального розвитку через встановлення достатності та повноти необхідного для цього фінансово-ресурсного забезпечення) та видатки (характеризують обсяги коштів, потрібних для якісного та належного виконання власних та делегованих державою на місцевий рівень функцій та повноважень) бюджетів. На основі узагальнення підходів науковців до розгляду змісту бюджетного потенціалу адміністративно-територіальної одиниці визначено дві основні концепції розгляду цього питання: доходна, в рамках якого бюджетний потенціал визначається як певна сукупність (сума) доходів місцевого бюджету, що може бути використана для ресурсного забезпечення належного виконання органами самоврядування власних та делегованих повноважень; доходно-видаткова, що базується на позиції щодо необхідності розгляду бюджетного потенціалу в нерозривній єдності основних складових місцевого бюджету (доходів і витрат), формування яких здійснюється під впливом різних факторів та детермінант розмаїтого процесу територіального розвитку, відображенням особливостей здійснення та динаміки плину якого в фінансовій сфері виступають зміни, що відбуваються в місцевих фінансах у цілому та у бюджетному процесі зокрема. Запропоновано, виходячи з положень доходно-видаткової концепції оцінки бюджетного потенціалу регіонів, використання підходу щодо інтегрального оцінювання стану бюджетного потенціалу на основі визначення відповідного інтегрального показника як результату співвідношення узагальнюючих оцінок рівня розвитку видаткової та доходної складових бюджетного потенціалу, розрахованих як таксономічні показники рівня розвитку. Обґрунтовано послідовність інтегрального оцінювання стану бюджетного потенціалу регіону.[||]The content of the stages of the sequence of formation and use of the budget potential of the administrative-territorial unit is determined and disclosed. It is proved that key components of the formation of the budget potential of the administrative-territorial units of the state are revenues (determine the ability of local authorities and local self-government to implement the goals and objectives of regional development by establishing the adequacy and completeness of the financial and material resources necessary for this purpose) and expenditures (characterizing the amounts of funds, necessary for the high-quality and proper execution of their own and delegated by the state to the local level of functions and powers) budgets. Based on the generalization of the approaches of scientists to the consideration of the content of the budget potential of the administrative-territorial unit, two main concepts of consideration of this issue are identified: income, within the framework of which the budgetary potential is defined as a certain sum (sum) of local budget revenues, which can be used to provide resources for proper implementation by the authorities. self-government and delegated authority; income-expense based on the position on the need to consider the budget potential in the inextricable unity of the main components of the local budget (income and expenditure), the formation of which is carried out under the influence of various factors and determinants of the diverse process of territorial development, reflecting the peculiarities of implementation and dynamics of the flow in the financial sector The changes are taking place in local finances in general and in the budget process in particular. Based on the provisions of the income and expense concept of assessing the budget potential of the regions, the use of the approach to integral assessment of the state budget potential is proposed based on the definition of the corresponding integral indicator as the result of the ratio of generalized estimates of the level of development of the expenditure and revenue components of the budget potential, calculated as taxonomic indicators of the level of development. The sequence of the integrated assessment of the state budget potential of the region is substantiated.

С. І. Дробязкокандидат економічних наук, доцент,професор кафедри обліку та загальноекономічних дисциплінВідкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ СТРАХОВОГО СЕКТОРУ

Svetlana DrobyazkoCandidate of Economic Sciences, Associate Professor,Professor Department of Accounting and General Economic Disciplines,Open University of Human Development "Ukraine", Kyiv, Ukraine

MANAGEMENT METHODOLOGICAL SUPPORT ECONOMIC SECURITY INSURANCE SECTOR

У статті розглянуто питання методологічного забезпечення управління економічною безпекою підприємств страхового сектору. Зокрема удосконалено теорію управління економічною безпекою підприємств страхового сектору шляхом уточнення понять «економічна безпека підприємства страхового сектору» та «система управління економічною безпекою підприємств страхового сектору». Запропоновано концепцію управління економічною безпекою підприємств страхового сектору, яка враховує особливості страхової діяльності та поєднує види діяльності і структурно-функціональні складові (кадрова, фінансова, інформаційна, маркетингова) в контексті теоретико-методологічної, науково-методичної та прикладної площин. Запропоновано комплексний інструментарій інтегральної оцінки рівня економічної безпеки підприємств страхового сектору на основі багаторівневої системи оцінювання страхової діяльності за визначеними критеріями та інтегральними показниками в межах відокремлених підсистем: оцінювання впливу зовнішнього середовища на економічну безпеку та оцінювання внутрішнього середовища забезпечення економічної безпеки (підсистема оцінка функцій системи економічної безпеки за напрямами страхової діяльності та багатокритеріальна підсистема оцінки економічної безпеки підприємства). Розроблено науково-практичний підхід до оцінювання економічної безпеки підприємств страхового сектору, який побудований на основі запропонованого загального інтегрального показника економічної безпеки за складовими фінансової, кадрової, інформаційної і маркетингової підсистем, оцінених за визначеною шкалою рівня економічної безпеки. Обґрунтовано методологічні засади формування системи управління економічною безпекою підприємств страхового сектору шляхом виокремлення трьох взаємопідтримуючих рівнів – методологічного, теоретично-методичного та рівня впровадження. Запропонована концептуальна модель трансформації системи економічної безпеки за визначеними параметрами просування з «початкового» до «бажаного» стану в умовах певних обмежень комунікаційного середовища за обов’язковістю контролю й оцінки ефективності її просування.[||]The article considers the issues of methodological support for managing economic security of enterprises in the insurance sector. In particular, the theory of managing the economic security of enterprises in the insurance sector has been improved by clarifying the concepts of “economic security of the enterprises of the insurance sector” and “the system of managing the economic security of enterprises in the insurance sector”. The concept of managing economic security of enterprises in the insurance sector is proposed, which takes into account the features of insurance activity and combines activities and structural and functional components (personnel, financial, information, marketing) in the context of theoretical, methodological, scientific, methodological and applied areas. A comprehensive toolkit is proposed for integrated assessment of the economic security level of enterprises in the insurance sector based on a multi-level system for assessing insurance activity according to certain criteria and integral indicators within the selected subsystems: assessment of the impact of the external environment on economic security and assessment of the internal environment for ensuring economic security (subsystem assessment of the functions of the economic security system by directions of insurance activity and multicriteria subsystem tsenki economic security of the enterprise). A scientific and practical approach has been developed to assess the economic security of enterprises in the insurance sector, which is built on the basis of the proposed general integrated indicator of economic security for the components of the financial, personnel, information and marketing subsystems, evaluated on a certain scale of economic security. The methodological foundations of the formation of an economic security management system for enterprises of the insurance sector are substantiated by identifying three mutually supportive levels - methodological, theoretical and methodological, and implementation level. A conceptual model is proposed for transforming the economic security system according to certain parameters of promotion from the “initial” to the “desired” state under the conditions of certain limitations of the communication environment with mandatory monitoring and evaluation of the effectiveness of its promotion.

Ю. О. Волощукканд. екон. наук, доцент кафедри економіки,підприємництва, торгівлі та біржової діяльностіВ. Р. Волощукканд. екон. наук, асистент кафедри фінансів,банківської справи та страхування,Подільський державний аграрно-технічний університет

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Yuliia Voloshchuk Vitaliy Voloshchuk

STATE AND PROSPECTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

Проведено аналіз інноваційної діяльності підприємств України. Визначено основні підходи до розуміння поняття «інноваційний розвиток підприємств». Зазначено основі рушійні сили інноваційної діяльності для аграрних підприємств та головні проблеми, що перешкоджають розвитку такої діяльності. Окреслено головні тенденції діяльності інноваційно-активних підприємств та обґрунтовано основні напрями інноваційної діяльності, виявлені проблеми інноваційної діяльності підприємств з урахуванням специфіки функціонування суб’єктів агропромислової сфери. Визначено основні напрямки інноваційного розвитку підприємства в сучасній економіці Доведено, що інноваційний розвиток підприємства – це процес спрямованої закономірної, якісної зміни стану підприємства який залежить від його інноваційного потенціалу, джерелом якого є інновації, що створюють якісно нові можливості для подальшої діяльності підприємства шляхом реалізації уміння знаходити нові рішення та розвивати ідеї.[||]The purpose of the article is to summarize the peculiarities of innovative activity in agro-industrial enterprises and identify current trends with the subsequent outlining of the prospects of ensuring their effective functioning and further innovative development.
The analysis of innovative activity of Ukrainian enterprises has been carried out. The basic approaches to understanding the concept of "innovative development of enterprises" are defined. The basic directions of innovative development of the enterprise in the modern economy are determined It is proved that the innovative development of the enterprise is a process of directed regular, qualitative change of the state of the enterprise, which depends on its innovative potential, the source of which are innovations that create qualitatively new opportunities for further activity of the enterprise by realization new solutions and develop ideas.
The main tendencies of activity of innovative-active enterprises of industry are outlined and the basic directions of innovative activity are substantiated, problems of innovative activity of enterprises are considered, taking into account the specifics of functioning of subjects of agro-industrial sphere. It is proved that innovative enterprises only 18.4% of the total number, 2.8% carried out only process innovations, 5.1% - only marketing. A significant proportion of businesses are non-innovative. In the vast majority, they pay little attention to educational activities and cooperation with universities, academic institutions (only 5.9% and 8.4% of the total, respectively), which is a very negative factor.
The following factors prevented companies from innovating: too high innovation costs, lack of funds to innovate. Other factors are uncertain demand for innovative products as well as competitors. Information support, the ability to network and collaborate with research institutions, as well as the availability of highly qualified personnel capable of conducting such activities are also affected.
Innovative development processes with the widespread introduction of machinery, new equipment, new technologies and types of raw materials and products, organizational and managerial innovations, convergence of technologies, positioning on the individualization of products in all areas of production, operations and types of work will contribute to the intensification of production, productivity growth the share of manual labor in production, facilitating and improving working conditions, reducing the complexity of production.

Н. І. Луцькакандидат економічних наук, доцент,проректор з фінансово-економічної діяльності,Університет Короля Данила (м. Івано-Франківськ)

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА КОНСТРУКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

N. I. LutsʹkaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor,Vice-Rector for Financial and Economic Activities,King Danylo University (Ivano-Frankivsk)

THEORETICAL-METHODOLOGICAL CONSTRUCTION OF ECONOMIC ANALYSIS OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF PROJECTS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

В результаті дослідження було встановлено, що виникає необхідність розробки інформаційного простору управління процесами формування та реалізації проектів державно-приватного партнерства. Це дозволить виявляти резерви підвищення ефективності використання державного майна та інших ресурсів за для підвищення якості суспільних послуг. Встановлено, що система економічного аналізу не передбачає методологічних та організаційних положень, які б дозволили здійснити аналітичну оцінку стану формування та реалізації проектів державно-приватного партнерства. В результаті цього було запропоновано теоретико-методологічну конструкцію економічного аналізу формування та реалізації проектів державно-приватного партнерства, яка б врахувала специфіку різних форм їх реалізації. Це в свою чергу дозволило сформувати модель теоретико-методологічних положень економічного аналізу формування та реалізації проектів державно-приватного партнерства. В процесі дослідження було встановлено, що економічний аналіз виступає інструментом, який визначає каталізатори розвитку відповідного проекту та формує інформаційний простір прийняття управлінських рішень щодо подальшої долі проекту як державним партнером так і претендентами а подальшому приватними партнерами. Визначено особливості запропонованої теоретико-методологічної конструкції економічного аналізу формування та реалізації проектів державно-приватного партнерства. Це лягло в основу формування ключових понять економічного аналізу: об’єкт, предмет та мета. Зважаючи на специфіку об’єкту дослідження, метою економічного аналізу є оцінка ефективності реалізації проекту державно-приватного партнерства в контексті досягнення поставленої мети та результативності для кожного учасника державно-приватного партнерства через встановлення причинно-наслідкових зв’язків.[||]As a result of the research it was found that there is a need to develop an information space for managing the processes of formation and implementation of public-private partnership projects. This will allow to identify reserves for improving the efficiency of using state property and other resources for improving the quality of public services. It is established that the system of economic analysis does not provide methodological and organizational provisions that would allow to carry out analytical assessment of the state of formation and implementation of public-private partnership projects. As a result, a theoretical and methodological construction of economic analysis of the formation and implementation of public-private partnership projects was proposed, which would take into account the specifics of different forms of their implementation. This, in turn, allowed us to form a model of theoretical and methodological provisions of economic analysis of the formation and implementation of public-private partnership projects. In the course of the research, it was found that economic analysis is a tool that determines the catalysts for the development of the project and forms an information space for managerial decision-making on the future fate of the project by both the state partner and the applicants and subsequently by the private partners. The features of the proposed theoretical and methodological design of economic analysis of the formation and implementation of public-private partnership projects are determined. This formed the basis of the key concepts of economic analysis: object, object and purpose. Considering the specificity of the research object, the purpose of economic analysis is to evaluate the effectiveness of the PPP project implementation in the context of achieving the goal and effectiveness for each PPP participant through establishing causation. This has become a theoretical basis for the formation of components of the economic analysis system for the formation and implementation of public-private partnership projects, in particular: object, subject, methodological action and feedback. For each of these components of the economic analysis system, the directions of modification and the place in the formation of analytical support of the project participants are substantiated.

Е. Ю. Терещенкокандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та бізнес-технологій,Національний авіаційний університет, м. Київ, УкраїнаН. М. Шуляркандидат економічних наук,старший викладач кафедри економіки та бізнес-технологій,Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

СИНТЕЗ СТИМУЛІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Eleonora TereshchenkoPh.D., Associate Professor, Associate Professor of Department of Economics and Business Technologies National Aviation University, Kyiv, UkraineNataliia ShuliarPh.D., Senior Lecturer of Department of Economics and Business Technologies National Aviation University, Kyiv, Ukraine

THE SYNTHESIS OF THE INCENTIVES OF THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF ENTERPRISE MANAGEMENT

У статті автором уточнене визначення організаційно-економічного механізму управління підприємство. розвитком підприємств під яким запропоновано розуміти систему формування цілей і стимулів, що дозволяють перетворити в процес трудової діяльності рух (динаміку) матеріальних і духовних потреб суспільства в рух засобів виробництва і кінцевих результатів виробництва, спрямованих на повне та ефективне задоволення цих потреб, що дозволяють забезпечувати сталий організаційний розвиток підприємств. Доведено, що ядром організаційно-економічного механізму є система стимулів, які формують спонукальні мотиви підвищення ефективності функціонування підприємств. Визначені адміністративні стимули і соціально-економічні стимули організаційно-економічного механізму управління підприємством.[||]The current stage of economic development in Ukraine is characterized by the emergence of enterprises of different forms of ownership, both in the production and non-productive spheres, and puts forward rigid organizational and economic requirements, the objectivity of which drives enterprises to effective and profitable activities. Modern enterprises are dynamic systems with complex internal structure and versatile connections between elements, which purposefully ensure their functioning and interaction with the environment. A systematic approach is at the heart of enterprise research. The methodology of the systematic approach is based on the identification of those aspects of objects or events that follow from the general properties of the system. The study of the degree of development of systems and the mechanism of their functioning in the changing economic environment is the basis for the study of modern enterprises, their properties, structure, organization and functioning, taking into account the interaction with the external economic environment.
Identification and research of incentives of organizational and economic mechanism of enterprise management, the synthesis of which will create conditions for improving the efficiency of functioning of enterprises.
The author clarifies the definition of organizational and economic mechanism of enterprise management. development of enterprises under which it is suggested to understand the system of formation of goals and incentives, which allow to transform in the process of labor the movement (dynamics) of material and spiritual needs of society in the movement of means of production and end results of production, aimed at full and effective satisfaction of these needs, which allow to provide sustainable organizational development of enterprises. It is proved that the core of the organizational and economic mechanism is a system of incentives that form the motivating motives for improving the efficiency of functioning of enterprises. Administrative incentives and socio-economic incentives of organizational and economic mechanism of enterprise management are defined.
The development of an organizational and economic mechanism that meets the above requirements cannot be regarded as a one-off action by the governing bodies that issued the package of policy documents. This is a complex multi-stage process, during which careful research of the possible consequences of the implementation of certain normative acts should be carried out. Ignoring the requirements of the organizational and economic mechanism (these requirements, of course, must be supplemented and expanded), can negatively affect the final results of production activities, significantly reduce the degree of satisfaction of society's needs.

В. В. Павловк. е. н., докторант ВНЗ «Національна академія управління», м. Київ

ІНТЕГРАЛЬНА ТРИВИМІРНА МОДЕЛЬ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

V. PavlovCandidate of Economics Science, Doctoral Student «National Academy of Management», Kyiv

INTEGRATED THREE-DIMENSIONAL MODEL FOR THE SELECTION OF THE INNOVATIVE DEVELOPMENT STRATEGY FOR THE HIGH-TECH AND ECONOMIC SECTOR OF THE ECONOMY

Сучасний світовий ринок високотехнологічної продукції характеризується постійним зростанням конкуренції, появою нових ринків збуту (географічних, продуктових), створенням та задоволенням нових вимог і очікувань клієнтів. Щоб ефективно реагувати на виклики глобалізації, підприємства високотехнологічних секторів економіки окремих країн здійснюють зміни в напрямку розвитку, що змушує їх до постійного вдосконалення виробничих можливостей, системи управління, впровадження найновіших технологій, в тому числі – технологій управління. В цьому сенсі постає питання стосовно вибору доцільних до втілення стратегій стимулювання інноваційного розвитку високотехнологічних секторів економіки за сучасних умов, стосовно критеріїв та порядку вибору тієї чи іншої стратегії для їх реалізації в умовах та зважаючи на проблеми конкретної країни.
Представлено спосіб віднесення країн до певних груп відповідно до запропонованої інтегральної тривимірної моделі. Для кожної з таких груп відзначено доцільність застосування конкретних стратегій інноваційного розвитку високотехнологічного сектору економіки.
Структурована стратегія інноваційного розвитку високотехнологічних секторів економіки, реалізована в рамках певної системи, алгоритму дій, в значній мірі позитивно впливає на успішність застосування на практиці інструментарію управління розвитком на рівні сектору. Використання стратегічного підходу у цьому сенсі сприяє більш ефективній організації процесів забезпечення відтворення інноваційних аспектів розвитку суб’єктів даних секторів в сучасних умовах господарювання, зумовлюючи можливість адекватно реагувати на мінливість ринкового середовища та створювати передумови для довгострокового розвитку.
Результати статті слід розглядати в контексті їх важливості для стимулювання інноваційно-орієнтованого розвитку країн.[||]The modern world market for high-tech products is characterized by constant growth of competition, the emergence of new markets (geographical, product), the creation and satisfaction of new requirements and expectations of customers. In order to respond effectively to the challenges of globalization, enterprises of the high-tech sectors of the economy of individual countries make changes in the direction of development, forcing them to constantly improve production capabilities, management systems, introduction of the latest technologies, including - management technologies. In this sense, the question arises as to the choice of strategies for stimulating the innovative development of high-tech sectors of the economy under current conditions, the criteria and the order of choosing a strategy for their implementation in the conditions and taking into account the problems of a particular country.
A method of assigning countries to specific groups according to the proposed three-dimensional integrated model is presented. For each of these groups, the expediency of applying specific strategies for innovative development of the high-tech sector of the economy was noted.
The structured strategy of innovative development of high-tech sectors of the economy, implemented within the framework of a certain system, the algorithm of actions, has a significant effect on the successful implementation of development management tools at the sector level. The use of a strategic approach in this sense contributes to a more efficient organization of processes to ensure the reproduction of innovative aspects of the development of data subjects in the current economic environment, making it possible to adequately respond to the volatility of the market environment and create the prerequisites for long-term development.
The results of the article should be considered in the context of their importance for stimulating the innovation-oriented development of the countries, which causes the creation of a certain form of strategic interaction of economic entities in the process of creating an innovative product (ideas, solutions, technologies, goods, services) in order to meet the ever-growing public needs.

І. І. Божидайаспірантка, Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

АНАЛІЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

I. I. Bogidaygraduate student, Kharkov National University of Civil Engineering and Architecture, Kharkov

ANALYSIS OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

В статті проаналізовано сучасний стан сільськогосподарської галузі в Україні. Агропромисловий комплекс являється однією з провідних галузей нашої держави, забезпечує населення продуктами харчування, а промисловість – сировиною та складає значну частку експорту. Визначені основні тенденції щодо зміни структури відповідно до груп продукції та типу виробництва господарств. Проаналізовані темпи приросту основних показників сільського господарства України. Визначені обсяги експорту продукції АПК, його найбільш вагомі складові у об’ємному та вартісному вимірах. Визначені основні фактори впливу та сучасний стан агропромислового комплексу, запропоновані нові пріоритети виробництва продукції в галузі та експорту. Окреслені основні напрямки подальшого розвитку сільськогосподарської галузі.

The article analyzes the current state of the agricultural industry in Ukraine. The agro-industrial complex is one of the leading branches of our state, it provides the population with food products, and the industry is a raw material and accounts for a significant share of exports. The main tendencies of the structure change according to the groups of products and the type of production of farms are determined. The growth rates of the main indicators of agriculture in Ukraine are analyzed. The volumes of export of AIC products are determined, its most significant components in volume and value measurements. The main factors of influence and modern state of the agro-industrial complex are determined, new priorities of production in the industry and export are offered. The main directions of further development of the agricultural branch are outlined.

Р. Р. Русин-Гриникаспірант кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівЗ. С. Тимняквикладач кафедри іноземних мов, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ СТРУКТУРАМИ НА ЗАСАДАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

R. R. Rusyn-Hrynykpostgraduate student of the Department of Entrepreneurship and Environmental Examination of Goods, Lviv Polytechnic National UniversityZ. S. TymnyakTeacher of the Department of Foreign, Lviv Polytechnic National University

METHODICAL APPROACHES TO MANAGEMENT OF BUSINESS STRUCTURES ON THE BASIS OF PROVIDING THEIR COMPETITIVENESS

Метою статті є ідентифікування оптимального поєднання тих наукових підходів в управлінні підприємницькою структурою, які забезпечать максимальний рівень інформативності у прийнятті рішень, що спрямовані на забезпечення зростання рівня конкурентоспроможності підприємницької структури. За результатами застосування методу експертних оцінок, що передбачав анкетування респондентів, встановлено, що управління підприємницькими структурами на засадах забезпечення їхньої конкурентоспроможності вимагає комбінування різних підходів, які уможливлюють зростання рівня інформативності управлінської інформації, яка береться за основу при формуванні стратегічних, тактичних та оперативних управлінських рішень. Розв’язувані управлінські проблеми і характер управлінських ініціатив визначають зміст даних, які є гранично-необхідними менеджеру або власнику підприємства для прийняття конкретного рішення. З огляду на це, ідентифікування інформаційних потреб осіб, відповідальних за прийняття тих чи інших рішень, є передумовою найбільш вдалого комбінування обраних підходів до управління підприємницькими структурами.

The purpose of the article is to identify the optimal combination of those scientific approaches in the management of the entrepreneurial structure, which will provide the maximum level of information in decision-making aimed at ensuring the growth of the level of competitiveness of the business structure. According to the results of application of the method of expert assessments, which provided respondents' survey, it was established that the management of business structures on the grounds of ensuring their competitiveness requires a combination of different approaches that can increase the level of information management information, which is taken as a basis for the formation of strategic, tactical and operational management decisions. Resolved managerial problems and the nature of management initiatives determine the content of data that is extremely necessary for the manager or owner of the enterprise to make a specific decision. In this regard, identification of the information needs of those responsible for taking decisions is a prerequisite for the most successful combination of the chosen approaches to managing business structures.

Я. А. Сарнецькааспірантка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Y. SarnetskaPostgraduate Student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

FINANCIAL ASPECTS OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF LOCAL SELF-GOVERNMENT

У статті досліджено основні етапи формування місцевих бюджетів, розвиток та становлення органів місцевого самоврядування України, описано зміст кожного етапу становлення. Проаналізовано нормативні документи про місцеві фінанси, якими визначалися склад місцевих бюджетів, права і обов’язки органів влади різних рівнів у питаннях місцевих фінансів, затвердження і виконання місцевих бюджетів, продемонстровано позитивні надбання даних документів, та чітке визначення складу доходів і видатків місцевих бюджетів, також досліджено джерела формування та наповнення місцевого бюджету, а саме податки. З’ясовано проблеми правового регулювання організації та функціонування місцевої влади в умовах будівництва незалежної України. Розглянуто Закон України “Про місцеве самоврядування”, основні положення закону, права та обов’язки органів місцевого самоврядування.

In the article the main stages of formation of local budgets, development and formation of local self-government bodies of Ukraine are investigated, the content of each stage of formation is described. The normative documents on local finances were determined, which determined the composition of local budgets, the rights and responsibilities of the authorities at various levels in matters of local finance, approval and execution of local budgets, demonstrated positive achievements of these documents, and clearly defined the composition of incomes and expenditures of local budgets, formation and filling of the local budget, namely taxes. The problem of the legal regulation of the organization and functioning of local authorities in the conditions of the construction of an independent Ukraine is clarified. The Law of Ukraine "On Local Self-Government", the main provisions of the law, the rights and duties of local self-government bodies are considered.

Т. В. Романченкоаспирантка кафедры маркетинга КНТЕУ

ОГРАНИЧЕНИЯ ОМНИКАНАЛЬНОСТИ

T. RomanchenkoPhD Candidate at Marketing Department Kyiv National University of Trade and Economics

OMNICHANNEL CHALLENGES

В статье рассмотрены основные сложности, стоящие перед украинскими торговыми сетями на пороге внедрения омниканальности. Указаны основные преимущества моноканальности, мультиканальности, омниканальности для повышения конкурентоспособности и обеспечения эффективной деятельности. Установлено, что поэтапный план обоснования маркетинговой стратегии торговой сети состоит в определении стратегических ориентиров во всех функциональных сферах бизнеса, а выбор стратегий комплекса маркетинга происходит на основе сопоставления факторов, влияющих на деятельность торговой сети, анализа ресурсной базы и стадии жизненного цикла предприятия. Одной из важных задач на этапе внедрения маркетинговой стратегии торговой сети в части реализации тактических задач является определение типа позиционирования, а в части долгосрочного планирования – определение приоритетного канала сбыта.
Обозначены украинские торговые предприятия, заявляющие о себе как об омниканальных ритейлерах. Рассмотрен вариант оптиканальности как оптимальный, так как учитывает индивидуальные особенности торгового предприятия и потребности покупателей и клиентов конкретного торгового предприятия.

Article reveals main challenges on Ukrainian sales market. Is omnichannel is the issue for every shop chain or it is rather necessary to examine every example in order to choose the optichannel strategy. Advantages of mono-channel, multichannel or omnichannel are used to increase competitiveness and effectiveness therefor every retailer should choose carefully the strategy. Planning marketing strategy of a trade network consists in defining strategic guidelines in all functional areas of business, and the choice of strategy for the marketing complex is based on a comparison of factors influencing the trading network. Resource base analysis and life cycle stage of the enterprise are also important. One of the main tasks for trading network at the stage of marketing strategy implementation in the part of the implementation of tactical tasks is to determine the type of positioning, and in the part of long-term planning it is the definition of sales channel priority.
Ukrainian trading enterprises, which claim to be themselves as omnicinal retailers, are indicated. The optichannel option is considered as optimal, since it takes into account individual characteristics of trading company and its customers needs.

Н. В. Шупрудькоаспірант кафедри економіки та економічної безпеки, Львівський державний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України, м. Львів

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЗМІЦНЕННЯ ЇЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Nataliia ShuprudkoPostgraduate (PhD) student of the Department of Economics and Economic Security, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv

FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF ECONOMIC SECURITY STRENGTHENING

Проведено теоретичний аналіз наукових досліджень у сфері стану динаміки розвитку зовнішньоекономічна діяльності України. Наведено авторські висновки та визначено перспективи для подальших досліджень. Здійснено емпіричний аналіз головних показників розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. Проаналізовано динаміку експорту та імпорту товарів і послуг для України. З метою оцінки стану та перспектив розвитку ЗЕД в Україні здійснено аналіз динаміки торговельного сальдо та платіжного балансу.
Представлено висновки щодо стану зовнішньоекономічної діяльності та виокремлено його перспективні тренди. Зазначено, що стан зовнішньоекономічної діяльності в Україні залишається несприятливим для економіки, оскільки зберігається від’ємний результат за зовнішньоторговельними операціями та вхідними і вихідними грошовими потоками. Доведено необхідність здійснити у перспективі дослідження прагматики фіскального регулювання та запропонувати математичний апарат аналізування впливу податкового державного регулювання на стан зовнішньоекономічної діяльності.

A theoretical analysis of scientific researches in the field of the dynamics of foreign economic activity development in Ukraine is conducted. The author's conclusions and prospects for further research are given. An empirical analysis of the main indicators of the development of foreign economic activity of Ukraine was carried out. The dynamics of goods and services export and import for Ukraine is analyzed. The analysis of trade balance and balance of payments dynamics in Ukraine in order to assess the state and prospects of foreign economic activity development was conducted. The conclusions about the state of foreign economic activity are presented; and its perspective trends are outlined. It is noted that the state of foreign economic activity in Ukraine remains unfavorable for the economy, as the negative result for foreign trade operations, incoming and outgoing cash flows is maintained. The necessity to carry out the research on the pragmatics of fiscal regulation in the future and to propose a mathematical device for analyzing the impact of tax state regulation on the state of foreign economic activity are proved.

П. В. Кривобокаспірант, Національний університет харчових технологій, м. Київ

РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

P. KryvobokPostgraduate Student, National University of Food Technologies, Kyiv

REALIZATION OF THE MODEL OF SOCIAL-ORIENTED ENTERPRISE ON THE EXAMPLE OF A SOLAR POWER PLANT

Головним завданням даного дослідження є визначення доцільності будівництва сонячної електростанції на основі моделі соціально-орієнтованого підприємництва.
Модель соціально-орієнтованого підприємництва являється одним з видів соціального підприємства, суть якого полягає у взаємодії місцевої влади, населення і соціально-орієнтованого підприємства задля соціально-економічного зростання громади.
Залежно від потужності інверторів досліджуємо електропанелі 15 кВт*год і 30 кВт*год. Відповідно до цього залежить кількість електропанелей, які необхідно встановити, щоб забезпечити електроенергією досліджуваний населений пункт – село Погреби Броварського району Київської області.
Дохід від реалізації даного проекту отримуємо з двох джерел. По-перше, це зекономлені кошти, які нам необхідно було заплатити, якби ми купували електроенергію в держави. По-друге, це кошти, які нам платить держава за придбану у нас електроенергію на основі «зеленого тарифу».
Джерела фінансування проекту розглядаються наступні: кожен будинок пропорційно до середнього показника споживання електроенергії платить за встановлення електропанелей; продавець електропанелей в розстрочку встановлює обладнання, а погашення відбувається по мірі оплати державою купленою електроенергії на основі «зеленого тарифу». Також розглядається комбінований варіант, який більш доцільним, тому що пришвидшується термін окупності проекту, не впливає сильно негативно на економічний добробут населення, відповідає принципу парципативності моделі соціально-орієнтованого підприємництва.

The main task of this study is to determine the feasibility of building a solar power plant based on the model of social-oriented entrepreneurship.
The model of social-oriented entrepreneurship is one of the types of social enterprise, the essence of which is the interaction of local authorities, the population and social-oriented enterprise for the socio-economic development of the community.
Depending on the power of the inverters, we investigate electric panels 15 kWh and 30 kWh. This affects how much we need to install electrical panels to provide electricity to the locality – the village of Pogreby of the Brovary district of the Kyiv region.
Receiving income from the implementation of this project comes from two sources. Firstly, it is the saving money that we could pay the state for electricity consumed. Secondly, it is the money that the state pays for the energy purchased from us on the basis of the «green tariff».
Sources of financing for the project are considered as follows: each house in proportion to the average consumption of electricity pays for installing electric panels; the seller of electric panels installs equipment in installments, and repayment occurs as the state purchases electric energy on the basis of the «green tariff». Also, a combined option is considered, which is more expedient, because the payback period of the project is accelerating, does not significantly affect the economic well-being of the population, and is in line with the principle of participatory nature of the model of social-oriented entrepreneurship.

Т. М. Цеброслухач магістратури, Сумський національний аграрний університет, м. СумиВ. O. Лапаслухач магістратури, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ЙОГО СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

T. M. Tsebrograduate student, Sumy National Agrarian University of UkraineV. O. Lapagraduate student, Sumy National Agrarian University of Ukraine

FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISE AS A BASIS FOR ITS SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Стаття присвячена дослідженню проблеми забезпечення фінансово-економічної безпеки сільськогосподарського підприємства як найважливішого чинника його стійкого розвитку. Досліджена сутність фінансово-економічної безпеки підприємства та визначене її місце у забезпеченні стійкого конкурентоспроможного розвитку підприємства. Визначені проблеми у методологічних підходах щодо оцінювання стану фінансово-економічної безпеки сільськогосподарських підприємств на сучасному етапі розвитку сільського господарства. Здійснено оцінку стану фінансово-економічної безпеки сільськогосподарського підприємства за моделями прогнозування банкрутства підприємства та на основі запропонованого розширеного переліку показників із врахуванням особливостей сільськогосподарської діяльності. Доведено, що використання лише методів прогнозування банкрутства не дає чіткої картини щодо впливу на рівень фінансово-економічної безпеки підприємства наявності економічного потенціалу та ефективності його використання. Виходячи із особливостей сільськогосподарського підприємства запропоновано здійснювати оцінку стану фінансово-економічної безпеки за показниками, які враховують особливості діяльності сільськогосподарського підприємства.

The article is devoted to the study of the problem of ensuring the financial and economic security of the agricultural enterprise as the most important factor in its sustainable development. The essence of financial and economic security of the enterprise is investigated and its place is determined in ensuring sustainable competitive development of the enterprise. The systematization of the concepts of "financial and economic security of the enterprise" is systematized. It is proposed under the financial and economic security of enterprises to understand such a set of financial and economic characteristics of the enterprise, which allows him to ensure sustainable long-term development. The economic security of an enterprise should be based on the goals of successful operation and development of the enterprise in all spheres of its activity and influence. Problems in methodological approaches to assessing the state of financial and economic security of agricultural enterprises at the present stage of agricultural development are identified. The estimation of the state of financial and economic security of the agricultural enterprise according to the models of forecasting the bankruptcy of the enterprise and on the basis of the proposed extended list of indicators taking into account the peculiarities of agricultural activity is carried out. It is proved that the use of only bankruptcy forecasting methods does not give a clear picture of the impact on the level of financial and economic security of an enterprise's availability of economic potential and the effectiveness of its use. Proceeding from the features of the agricultural enterprise, it is proposed to carry out an assessment of the state of financial and economic security based on indicators that take into account the peculiarities of the activity of the agricultural enterprise.

С. О. Сломчинськааспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ ДЛЯ ПОТРЕБ ОЦІНКИ, ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ

S. O. SlomchynskaPh.D. student, Kyiv National University Of Trade And Economics

CLASSIFICATION OF THE INVESTMENT PROPERTIES FOR EVALUATION, ACCOUNTING AND MANAGEMENT PURPOSES

Дана стаття присвячена розробленню практичних рекомендацій щодо удосконалення класифікації інвестиційної нерухомості. Проведено комплексне дослідження поглядів вітчизняних та зарубіжних авторів на проблемні питання класифікації інвестиційної нерухомості. На основі проведеного аналізу обґрунтовано ключові критерії класифікації інвестиційної нерухомості для потреб оцінки, обліку та управління. Запропоновано класифікацію та аргументовано її значимість для підвищення якості інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень щодо зростання ефективності використання об’єктів інвестиційної нерухомості. Розроблені критерії уніфікують підходи до класифікації нерухомості, враховуючи її специфічні властивості, які й моделюють різні види її економічного функціонування. Досліджено основні відмінності інвестиційної та операційної нерухомості з точки зору обліку та управління. Розглянуто проблемні питання визначення критеріїв розмежування, коли один об’єкт використовується і як інвестиційна, і як операційна нерухомість.

The author’s purpose in this article is to work out practical guidelines for advanced development of the investment property classification. The comprehensive study was performed, which purpose is to analyze the domestic and foreign author views of the challenging issues of the investment property classification. The said analysis constituted a ground for reasoning of the key criteria of the investment property classification for evaluation, accounting and management purposes. A classification was proposed and arguments were put forward with regard to its significance for improvement of the quality of information required for making appropriate management decisions on promoting the efficiency of the investment property use. Worked out criteria provide for harmonization of approaches to immovable property classification through consideration of specific features thereof, whereby different options of its economic performance are modeled. Key differences between the investment property and property in service were studied in terms of accounting and management thereof. Challenging issues were reviewed in order to determine criteria of differentiation in case if one real estate item is at the same time used both as investment property and property in service.

А. М. Олійникаспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки Національного університету “Львівська політехніка”, м. Львів

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРУ

Andriy Oliinykpostgraduate student National University “Lviv Polytechnic”, Lviv

INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT FOR THE FORMATION OF STRATEGIES FOR THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN THE AGRO-FOOD SECTOR

Досліджено сутність, наукові й теоретико-методологічні засади інформаційно-аналітичного забезпечення формування стратегій розвитку підприємств малого та середнього бізнесу агропродовольчого сектору України. Визначено фактори впливу на результати діяльності зазначених господарюючих суб’єктів. Проаналізовано рівень їх конкурентоспроможності на ринках агропродовольчої продукції залежно від якості інформації, що використовується під час формування довготривалих програм розвитку. Визначено критичний перелік індикаторів, що характеризують діяльність підприємств та які мають слугувати інформаційною базою для прийняття управлінських рішень при опрацюванні бізнес-стратегій. На основі проведеного дослідження, запропоновано низку рекомендацій, спрямованих на удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення формування стратегій розвитку малих та середніх підприємств агропродовольчого сектору.

The essence, scientific and theoretical and methodological principles of informational and analytical support for formation of development strategies of small and medium enterprises of the agro-food sector of Ukraine are investigated. The factors of influence on the results of activity of these economic entities are determined. The level of their competitiveness in agro-food products markets is analyzed, depending on the quality of information used during the formation of long-term development programs. The critical list of indicators describing the activity of enterprises and which should serve as an information base for making managerial decisions in elaboration of business strategies is determined. On the basis of the conducted research, a number of recommendations were proposed, aimed at improving the information and analytical support for the formation of strategies for the development of small and medium-sized enterprises in the agro-food sector.

Д. С. Божковаспірант кафедри маркетингу та УІД, Сумський державний університет (м. Суми, Україна)

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЦІНОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ СПОЖИВАЧІВ І ПОСЕРЕДНИКІВ

D. S. BozhkovPhD Student of the Department of Marketing and MIA, Sumy State University (Sumy, Ukraine)

CLASSIFICATION OF PRICE STIMULATION TYPES FOR CONSUMERS AND INTERMEDIARIES

У статті досліджено відмінні особливості різних видів знижок з ціни: проаналізовано структурно-логічну сутність визначень різних видів знижок та особливості їх застосування. Сформульовано авторські пропозиції щодо удосконалення класифікації видів цінового стимулювання споживачів і посередників в частині поділу всіх видів знижок за ознакою «За ініціатором» та всіх видів стимулювання за ознакою «За видами впливу». Пропозиції спрямовані на поглиблення розуміння структурно-логічної сутності всіх видів цінового стимулювання споживачів і посередників, на поглиблення розуміння сутності бізнес-процесів, які відбуваються, а також поліпшення на цій основі методичних підходів до маркетингового ціноутворення різних суб’єктів господарювання. Сформульовано рекомендації щодо застосування різних видів цінового стимулювання в практичній діяльності суб’єктів господарювання.

Price policy intensification is one of the most effective ways of being first at the market, holding and expanding the sales markets for manufacturers as well as economic activity stimulating in general for all market players in the conditions of globalization.
The purpose of the article is scientific background for the improvement of classification of price stimulation types for consumers and intermediaries from the point of view of marketing pricing.
Differential characteristics of different types of price discounts have been investigated: the structural and logical essence of various types of discounts definitions and the peculiarities of their use have been analyzed. It has been noted that some types of discounts have several names, which requires the accordance of the categorical and conceptual apparatus of the study.
Taking into account the fact that the use of discounts can be initiated by both the manufacturer and other subjects of realization chain (intermediaries, dealers and sellers) or conjointly, all types of discounts are proposed to be classified on the basis of the «Initiator» (to be divided into: «discount from manufacturer» and «discount from the seller»).
The author’s proposals for improving the classification of price stimulation types for consumers and intermediaries in the division of all types of discounts on the basis of «By types of influence» (for: «Direct stimulation (discounts)» and «Hidden types of stimulation») are formulated.
The proposals are aimed at deepening the understanding of structural and logical nature of all types of price stimulation for consumers and intermediaries, at deepening the understanding of business processes essence that take place at the stage of product sales, as well as improvement of methodological approaches to marketing pricing of various economic entities on this basis.
The collated recommendations for application of various price stimulation types in the practical activity of domestic business entities are formulated.
The results of the study can be used in the practical activity of manufacturers and trading enterprises, as well as a basis for further scientific developments in the improving the processes of marketing pricing of domestic business entities.

Р. С. Фостоловичмагістр, Донецький національний університет ім. В. СтусаВ. А. Фостоловичкандидат с.-г. н, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ПРИ ФОРМУВАННІ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ruslan FostolovychMaster's degree, Vasyl` Stus Donetsk National UniversityValentyna FostolovychDr. PhD, assistant professor of accounting and taxation sectors of the economy of the Faculty of Accounting and Auditing of Vinnytsia National Agrarian University

INFORMATION RESOURCES WHEN FORMING THE COST OF PRODUCTION IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

Потреба постійної поінформованості управлінського персоналу у фактичних даних про структурні елементи та їх склад собівартості виробленої продукції (послуг) викликана постійним пошуком ними шляхів її оптимізації.
Інформація про собівартість продукції відображає усі сторони і виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства: від рівня використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів до показників якості виконаної роботи окремими працівниками та керівництвом в цілому.
Сучасна економіка орієнтована на розробку методів, алгоритмів та цілих систем, що сприятимуть підвищенню рівня економічної ефективності виробництва і спрямують підприємства на встановлення стійких позицій на ринку. Оскільки, собівартість продукції представляє усі сторони діяльності підприємства, то і є віддзеркаленням усіх його досягнень та недоліків у діяльності. На рівні підприємства, стале та систематичне зниження показника собівартості виступає важливою умовою підвищення рівня його ефективності виробництва. Величина собівартості має безпосередній вплив на показники величини прибутку й рівня рентабельності.
Проте, не володіючи достатніми інформаційними ресурсами про собівартість, керівництво підприємства не в стані приймати оперативно управлінські рішення. Отримати таку своєчасно повну і достовірну інформацію можливо лише при наявності на підприємстві такого програмного забезпечення, яке уможливить застосовувати управлінським персоналом найбільш підходящі важелі.
В системі сучасного бізнесу важливе значення має не лише система бухгалтерського обліку, яка формує інформацію про стан активів та пасивів підприємства, але і управлінського обліку, яка інформує про стан і динаміку доходів і витрат підприємства та собівартість виробленої продукції чи наданих послуг. Тому, важливим є для управлінського персоналу використовуючи програмні продукти освоїти технологію роботи із функціоналом, що використовується для автоматизації управлінського обліку підприємства, зокрема – у прикладному рішенні ERP.

The need for constant awareness of management personnel in the actual data on structural elements and their composition of the cost of produced products (services) is due to the constant search for ways to optimize it.
Information on the cost of production reflects all aspects of the production and financial and economic activities of the enterprise: from the level of use of material, labor and financial resources to the quality indicators of the work performed by individual employees and management in general.
The modern economy is focused on the development of methods, algorithms and whole systems that will promote the increase of the level of economic efficiency of production and will direct the enterprises to establish stable positions in the market. Since the cost of production represents all aspects of the company's activity, it is a reflection of all its achievements and disadvantages in its activities. At the enterprise level, a steady and systematic reduction in the cost index is an important condition for increasing its production efficiency. The value of the cost has a direct impact on the indicators of profit and profitability. However, without having sufficient information resources about cost, the company's management is not able to take operationally management decisions. Getting such timely complete and reliable information is possible only with the presence of such software on the enterprise, which will make it possible to apply the most appropriate levers to the managerial staff. In the system of modern business, not only the accounting system, which generates information about the state of assets and liabilities of the enterprise, but also management accounting, which informs about the state and dynamics of incomes and expenses of the enterprise and the cost of produced products or services rendered important, is important. Therefore, it is important for management personnel to use the software products to master the technology of working with the functional used to automate enterprise management, in particular - in the ERP application.

Я. Ф. Локтіоновааспірант кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

ПОБУДОВА ІНТЕГРОВАНОГО МУЛЬТИПЛІКАТОРА ВАРТОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА З ВРАХУВАННЯМ ЙОГО СПРОМОЖНОСТІ ПРОТИСТОЯННЯ РИЗИКАМ

Y. F. Loktionovapostgraduate student of the Department of Economics of Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv

CONSTRUCTION OF AN INTEGRATED MULTIPLIER OF THE VALUE OF A CONSTRUCTION ENTERPRISE, TAKING INTO ACCOUNT ITS ABILITY TO WITHSTAND RISKS

Стаття присвячена розгляду поняття «інтеграція», аналізу особливостей і переваг створення інтегрованих об'єднань у будівельному виробництві. Встановлено чинники зовнішнього і внутрішнього впливу на сучасний стан будівельного комплексу України. Обґрунтовано послідовність процесу формування об'єднання будівельних підприємств. Охарактеризовано структурні складові побудови вертикально інтегрованої структури. Проведено аналіз факторів, що сприяють росту кількості угод по об'єднанню, злиттю і поглинанню підприємств (англ. mergers and acquisitions) та динаміки активності світового ринку M&A. Визначено складові елементи інтегрованих бізнес-структур та основні угоди про корпоративне партнерство. Виокремлено структурно-організаційний аспект узгодження інтересів між учасниками різних інтеграційних формувань, що включає тип організаційної побудови, організацію міжгалузевих зв'язків, масштаб виробничо-господарської діяльності. Доведено, що на сучасному етапі однієї з перспективних стратегій розвитку будівельних підприємств, відкриття й використання нових резервів діяльності при побудові мультиплікатора вартості будівельного підприємства – є інтеграція у вигляді об’єднання, злиття і поглинання підприємств. Визначено передумови вирішення актуальної науково-прикладної задачи розробки формалізованого інструментарію та практичних рекомендацій щодо щодо формування дієвого механізму протистояння ризикам як складової управління підприємствами (інтегрованими структурами) будівельної галузі в сучасних умовах.

The article is devoted to the concept of "integration", analysis of the features and advantages of creating integrated associations in the construction industry. The factors of external and internal influence on the current state of the building complex of Ukraine are established. The sequence of the process of forming a union of construction enterprises is substantiated. The structural components of constructing a vertically integrated structure are characterized. The analysis of the factors contributing to the increase in the number of merger and acquisition transactions and the dynamics of the global market for M & A. The components of the integrated business structures and the main agreements on corporate partnership are determined. The structural-organizational aspect of coordination of interests between participants of various integration formations, which includes the type of organizational structure, organization of inter-branch relations, scale of production and economic activity is singled out. It is proved that at the present stage of one of the perspective strategies of development of construction enterprises, the opening and use of new reserves of activities when constructing a multiplier of the cost of a construction company - is integration in the form of mergers, mergers and acquisitions of enterprises.The preconditions for the solution of the actual scientific and applied task of developing the formalized toolkit and practical recommendations regarding the formation of an effective mechanism for confronting risks as an integral part of the management of enterprises (integrated structures) of the construction industry in modern conditions have been determined.

О. П. Гнатюкаспірант, ПВНЗ «Європейський університет»

ФАКТОРИ ТА ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

A. P. GnatyukPostgraduate student at the European University

FACTORS AND FUNCTIONS OF ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL SAFETY

В статті розглянуто основні питання щодо забезпечення економіко-еконогічної безпеки держави та її господарюючих суб’єктів. Проаналізовано теоретичні підходи до визначення понять безпека, екологічна та економічна безпека. Розглянуто види загроз які найбільшим чином впливають на економіко-екологічну безпеку господарюючих суб’єктів. Досліджено ряд специфічних функцій, що мають соціальне, економічне і відтворювальне значення щодо задоволення потреб суспільства в екологічній безпеці. Досліджено, що на екологічну безпеку впливають дві агреговані групи загроз: зовнішні і внутрішні. Розглянуто зовнішні та внутрішні загрози економіко-екологічній безпеці суб’єктів господарювання в Черкаській області. Визначено, що реалізація економічної політики крім соціально-економічної стабілізації повинна передбачати і забезпечення підвищення екологічної безпеки суспільства. Визначено основні компоненти якості об'єктів екологічної безпеки.

The article deals with the main issues of ensuring the economic and eco-security of the state and its business entities. The purpose of the article is to study the main factors and functions of economic and environmental safety.
It has been determined that ecological safety is an integral part of the national security of the entire society, and in the system of national security the main role is assigned to economic security along with its important components, namely, support of social peace in society, defense of the country, achievement of food independence. The paper analyzes theoretical approaches to the definition of concepts of safety, ecological and economic security. The views of leading scientists of the world and state legislative acts are considered, the differences and common features of these definitions are analyzed.
The types of threats which influence the economic and ecological safety of economic entities are most discussed. It is determined that in the general form the dangers of natural and anthropogenic origin are distinguished. Natural hazards are caused by natural phenomena, statics and dynamics of the components of the natural environment. And man-made hazards arise in the process of conscious activity of people about meeting their vital needs. It was investigated that environmental threats are influenced by two aggregated groups of threats: external and internal. The external and internal threats to economic-ecological safety in the Cherkassy region are considered.
A number of specific functions that have social, economic and reproductive value in meeting the needs of society in environmental safety have been investigated. Social function is conditioned by the presence of natural human needs as biological beings in a healthy and favorable environment. The reproductive function associated with the process of reproduction of all conditions of production and environmental conditions that ensure the sustainable development of the system "production-nature". An economic function expresses the connection "the state of ecological safety" with all spheres of economic activity in society.
It is determined that the realization of economic policy, in addition to socio-economic stabilization, should also provide for increasing the ecological safety of society. The main components of the quality of objects of ecological safety are investigated.

О. С. Аносоваздобувач, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, УкраїнаВ. А. Шевченкоздобувач, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна

ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СФЕРІ ФОРМУВАННЯ ВАРТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

О. Anosovaсandidate of Science Degree,University of Customs and Finance, Dnipro, UkraineV. Shevchenkoсandidate of Science Degree,University of Customs and Finance, Dnipro, Ukraine

STRATEGIC MANAGEMENT DECISIONS SUBSTANTIATION IN THE SPHERE OF CORPORATE ENTERPRISE VALUE POTENTIAL FORMATION

Метою дослідження у роботі є узагальнення теоретичних положень та розробка рекомендацій щодо обґрунтування стратегічних управлінських рішень в сфері формування вартісного потенціалу корпоративного підприємства (господарського товариства). Розглянуто підходи щодо встановлення сутності та змісту вартісного потенціалу корпоративного підприємства як узагальнюючої системної характеристики, що відображає спроможність господарського товариства до генерації нової доданої вартості та перетворення цієї вартості на збільшення капіталу. Доведено стратегічний характер та зміст управлінських рішень в сфері формування вартісного потенціалу на ринкову вартість корпоративного підприємства через узагальнене урахування змін ринкової капіталізації, інвестиційної привабливості корпоративних прав (акцій), балансової вартості активів та інших вартісних показників оцінки. Визначено особливості процесу управління вартісним потенціалом корпоративного підприємства як узгодженої сукупності дій щодо надання впливу управлінської підсистеми на процес генерації, а також перетворення нової вартості на збільшення корпоративного капіталу на основі реалізації комплексу управлінських функцій, спрямованих на досягнення постійної, свідомо підтримуваної пропорційності змін вартості господарського товариства на основі використання спеціальних інструментів і факторів надання управлінського впливу. Запропоновано підхід щодо моніторингу та контролю вартісного потенціалу в системі корпоративного управління господарським товариством на основі оцінки стану використання резервів збільшення кожної структурної складової вартості корпоративного підприємства. Розроблено рекомендації щодо упорядкування структурної конфігурації та визначення послідовності організаційної побудови системи управління вартісним потенціалом корпоративного підприємства.[||]The research purpose is to summarize theoretical provisions and recommendations development for the strategic management decisions substantiation in the sphere of corporate enterprise value potential formation (business company). Approaches to establishing the essence and content of the value potential of a corporate enterprise as a generic system characteristic, reflecting the ability of a company to generate new added value and to transform that value into capital increase, are considered. The strategic character and content of managerial decisions in the sphere of value potential formation for the corporate enterprise market value have been proved through the generalized consideration of changes in market capitalization, investment attractiveness of corporate rights (shares), the carrying value of assets and other valuation indicators. The process features managing of the corporate enterprise value potential as a concerted set of actions to provide the influence of the management subsystem on the generation process, as well as the transformation of new value to the increase of corporate capital based on the implementation of a set of management functions aimed at achieving a constant, consciously supported proportionality of the commodity based on the use of special tools and factors of managerial influence are determined. An approach is proposed to monitor and control the value potential in a corporate governance system based on an assessment of the reserves use to increase each structural component of the corporate enterprise is proposed. Recommendations for streamlining the structural configuration and determining the enterprise organizational construction sequence of the potential value management system are developed. The directions of further researches in the sphere of substantiation of strategic management decisions at formation of cost potential of the corporate enterprise will be connected with development of methodical approaches for formation of the balanced system of indicators of efficiency of management of cost potential of the enterprise (economic entity).

О. Ю. Широкопоясздобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет

МОДЕЛЮВАННЯ КОНСАЛТИНГОВОЇ ПОСЛУГИ В СФЕРІ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ

O. Yu. Shyrokopoyasapplicant for the department of accounting and auditing Zhytomyr state technological university

MODELING OF BUSINESS SECURITY CONSULTING SERVICES

Попит на консалтингові послуги із забезпечення кібербезпеки та управління інформаційними ризиками в таких умовах значно зростає, що в свою чергу обумовлює розвиток таких компаній та широкий спектр послуг. Мета статті полягає в досліджені та розробці моделі консалтингової послуги в сфері безпеки бізнесу. В даному контексті нами було вивчено господарську діяльність таких наступних компаній та спектр послуг з інформаційної безпеки, що вони пропонують: 10Guards, BDО в Україні, БМС Консалтинг, CyberDesk, RMRF Services (Generating Value by Defeating Hackers). Аналізуючи діяльність компаній, констатувати їх різносторонню направленість. Зокрема, варто виділити компанії, які надають суто консалтингові послуги із оцінки кібербезпеки та формування певного комплексу пропозицій із уникнення інформаційних загроз. Друга грпуа компаній надає широкий спектр послуг та робіт як з оцінки інформаційних ризиків та загроз так і з впровадження сукупності заходів із забезпечення кібербезпеки та проведення розслідувань. Проведений аналіз вказує на те, що забезпечення кібербезпеки підприємства на основі послуг сторонніх осіб може бути представлено в наступних напрямках: послуга, роботи, продукція. На основі цього було побудовано та представлено модель реалізації консалтингової послуги в сфері кібербезпеки як об’єкту бухгалтерського обліку. Послуги з силової безпеки та охорони правопорядку є особливим видом послуги, що впливає на систему облікового відображення. Для більш детального вивчення даного питання нами було проаналізовано наступні підприємства, які надають такий вид послуг: Центр Безпеки Бізнесу, Група компаній «АПС», Охоронне підприємство «УКРТЕКБЕЗПЕКА», ТОВ «СІЧ СЕКЮРИТІ СЕРВІСИЗ». Виходячи із дослідження зазначеного спектру послуги охоронних компаній є досить широким, що в свою чергу впливає на порядок їх облікового відображення. Так, кожен вид послуги має свою специфіку щодо матеріального забезпечення, використання трудових ресурсів, ліцензування та інше, що в свою чергу вливає на порядок реалізації зазначених даних послуг. Це дозволило формувати модель послуги із забезпечення фізичної безпеки та охорони правопорядку.[||]Demand for cybersecurity consulting and information risk management services in such circumstances is growing significantly, which in turn causes the development of such companies and a wide range of services. The purpose of the article is to research and develop a model of consulting service in the field of business security. In this context, we have studied the business activities of the following companies and the range of information security services they offer: 10Guards, BDO in Ukraine, BMS Consulting, CyberDesk, RMRF Services (Generating Value by Defeating Hackers). Analyzing the activities of companies, ascertain their versatility. In particular, companies that provide purely cyber-security assessment services and formulate a set of proposals to avoid information threats should be identified. The second group of companies provides a wide range of services and work, both on information risk and threat assessment and on the implementation of cybersecurity and investigation activities. The analysis shows that ensuring the cyber security of the enterprise based on the services of third parties can be represented in the following directions: service, works, products. On this basis, a model for the implementation of cybersecurity consulting services as an object of accounting was constructed and presented. Security and law enforcement is a special type of service that affects the accounting system. For a more detailed study of this issue we have analyzed the following enterprises that provide the following services: Business Security Center, APS Group of Companies, Security Company "UKRTEKBEZPEKA", LLC "SIC SECURITY SERVICES". Based on the study of the specified range of services of security companies is quite broad, which in turn affects the order of their accounting. Thus, each type of service has its own peculiarities in terms of material security, use of labor resources, licensing, etc., which in turn influences the order of realization of these services. This made it possible to form a model of a service for physical security and law enforcement.

І. В. Заблодськадоктор економічних наук, професор, завідувач відділу проблем міжрегіонального співробітництва Інституту економіко-правових досліджень НАН України

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ВОЗНЯК Г.В. БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: СУЧАСНА ПАРАДИГМА ТА ОРІЄНТИРИ ПОДАЛЬШИХ РЕФОРМ

Стратегічні прагнення України до реалізації моделі сталого розвитку економіки та впровадження європейських стандартів життя, зумовлюють необхідність посилення уваги до механізмів формування та реалізації бюджетної політики країни та її регіонів. Сучасні реалії доводять, що впродовж останніх років реалізація бюджетної політики в Україні характеризувалась посиленням надмірного регулювання, яке супроводжувалося концентрацією фінансових ресурсів в «центрі» з поступовим їх скороченням на регіональному рівні та зростанням ролі міжбюджетних трансфертів вирівнювання. Очевидно, що така бюджетна політика, скоріш за все, була орієнтована на підтримку, а не на стимулювання розвитку регіонів, а, отже, недостатньою мірою відповідала стратегічним завданням розвитку українського суспільства. Зазначене актуалізує дослідження проблем підвищення дієвості та ефективності бюджетної політики розвитку регіонів України. Зважаючи на інтенсифікацію процесів бюджетної децентралізації в Україні, бюджетна політика розвитку регіонів вимагає вироблення новітніх підходів до формування системи механізмів її реалізації як на національному, так і на регіональному та локальному рівнях.
У рецензованій монографії Возняк Г.В. досліджуються сучасні теоретичні, методологічні та прикладні засади бюджетної політики розвитку регіонів. На основі всебічного аналізу існуючих підходів до розуміння бюджетної політики сформульовано авторське бачення даного поняття, при цьому сутнісні аспекти бюджетної політики в цьому ключі вбачаються в підпорядкуванні певній фінансовій доктрині. Акцентовано увагу на розкритті функцій та принципів організації бюджетної політики розвитку. Проведено аналіз теорій та парадигм регіонального розвитку в умовах суспільних трансформацій. Висвітлено концептуальні засади бюджетної політики розвитку регіонів України.
Значне місце відведено обговоренню інституційних засад формування та реалізації бюджетної політики в умовах реформування системи міжбюджетних відносин. Опираючись на методологію розрахунку таксономічного показника, в монографії проведено комплексне рейтингове оцінювання бюджетного забезпечення розвитку регіонів України, яке дозволило автору судити про бюджетні можливості регіонів та фінансові домінанти розвитку. Проведений аналіз бюджетних індикаторів в розрізі доходів та видатків регіонів України, який засвідчив нерівномірність регіонального розвитку з одночасним фокусуванням економічного зростання в окремо взятих регіонах. Проаналізовано вплив бюджетної децентралізації на соціально-економічні процеси в регіонах, його ступінь, причини активізації, моделі бюджетної децентралізації, умови та готовність суспільства до її реалізації. На основі проведеного дослідження запропоновано новітні підходи до формування та реалізації бюджетної політики розвитку регіонів, окреслено стратегічні орієнтири її модернізації.
В підсумку, слід зазначити, що представлена монографія Возняк Г.В. опирається на нові методологічні підходи та методи дослідження, містить елементи наукової новизни, охоплене автором коло питань поглиблює і творчо розвиває науково-практичну проблему підвищення ефективності бюджетної політики розвитку регіонів. Загалом, слід зазначити, що представлена монографія є багатоаспектним дослідженням, має достатній рівень комплексності наукового аналізу, становить практичний інтерес для органів державної влади та управління всіх рівнів. Може бути корисною для вчених, усіх, хто цікавиться проблематикою регіонального розвитку та його фінансового забезпечення.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"