Українською | English

BACKMAIN

Contents № 9, 2013

Н. І. Верхоглядовад. е. н., професор, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, Придніпровська державна академія будівництва та архітектуриІ. В. Олініченкостарший викладач кафедри «Облік і аудит», Обласний комунальний ВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія»

ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

N. I. VerkhoglyadovaDoctor of Economy academician of Academy of Economic Sciences Prydniprovsk state academy of construction and architecture, DnipropetrovskI. V. Olinichenkoregional municipal higher educational institution ”Strategy”, the Institute for Entrepreneurship, Zhovti Vody

PRINCIPLES OF SUPPORTING ECONOMICAL SECURITY OF THE REGION

Сучасний стан регіональної економіки вимагає, щоб забезпечення економічної безпеки було віднесено до числа основоположних принципів формування і реалізації регіональної політики.
Актуальність даної проблеми підтверджується низкою фундаментальних праць провідних вітчизняних науковців в галузі економічної безпеки: Арефьєвої О., Барановського О., Білоус О., Варналія З., Геєця В, Жаліла Я., Захарова О., Качинського А., Кириченка О. та ін.
Проте, на сьогоднішній день існують не вирішені питання щодо визначення та систематизації основних принципів забезпечення регіональної економічної безпеки.
Метою статті є визначення основних принципів забезпечення економічної безпеки на регіональному рівні, їх систематизація та доповнення.
На нашу думку для забезпечення економічної безпеки регіону необхідно дотримуватися об'єктивно існуючих загальних принципів, серед яких:
• загальні:
- комплексності, тобто необхідності аналізу всіх сторін об’єкта дослідження;
- системності – врахування як внутрішніх взаємозв’язків і взаємозалежностей, так і зовнішніх факторів з позицій розгляду об’єкта дослідження як елемента економічного простору більш високого рівня;
- варіантності (альтернативності), або виявлення й обґрунтування декількох варіантів забезпечення економічної безпеки;
- принцип координації (узгодження) зв'язків і стосунків усіх елементів економічної безпеки регіону;
- принцип спеціалізації елементів (розмежування функцій і операцій, що виконуються елементами);
- спеціальні принципи:
- принцип економії ресурсів (за рахунок оптимізації елементів, а також впорядкування виконуваних ними функцій і існуючих зв'язків);
- принцип циркуляції інформації.
- принцип балансу інтересів - забезпечується гармонійніше і ефективне узгодження інтересів суб'єктів як локального так і загального середовища регіону.
- принципи «екватору». При розробці управлінських рішень щодо забезпечення економічної безпеки враховується їх вплив на довкілля і регіональних стейкхолдерів.
Таким чином, економічна безпека має забезпечуватися, насамперед, ефективністю самої економіки регіону, розширенням повноважень місцевого самоврядування, певною економічною автономією при оперативному прийнятті зважених управлінських рішень на окремих територіях країни. Нова регіональна політика має забезпечити розширення економічних можливостей і відповідальності регіональної влади шляхом глибокого перетворення форм і методів управління.

Modern state of regional economy demands that support of economical security will be imputed to number of basic principles of forming and implementation of regional policy.
Actuality of given problem is confirmed by the succession of basic works of leading domestic scientists in the field of economical security : O. Aref”eva, O. Baranovskyi, O.Bilous, Z.Varnaliy, V.Geets’,Ya.Zhalil, O.Zakharova, A.Kachynskyi, O. Kyrychenko and others.
Nevertheless, today there are questions which are not solved concerning to determination and systematization of basic principles of supporting regional economical security .
The goal of the article is the determination of the basic principles of supporting economical security on the regional level, their systematization and supplementation.
To our mind to support the economical security of the region it is necessary to follow impartialy existing principles, such as:
• general :
- replenishment, it means the necessity to analyse all sides of investigating object;
- systematization - taking into consideration intrinsic interconnection and intercommunication as well as external factors from the position of observing of investigating object as element of economical ampleness of more higher level;
- alternative or detect and argumentation of some variants of supporting economical security;
- coordination principle of links and intercourse of all ranges economical security of the region;
- principle of specialization of elements (delimitation of functions and operations which are executed by elements);
- special principles:
- principle of saving resources (due to optimization of elements and arrangement which are executed by functions of existing connections);
- principle of circulation of information;
- principle of balance of interests – supporting harmoniously and effective coordination of interests of subjects as local and as general surrounding of the region;
- principles of «equator» while elaboration management decisions concerning supporting of economical security taking into consideration their influence on environment and regional stakeholders.
So, economical security has to be provided in the first place by effectiveness economy of the region, by extension of commission of municipal government, certain economical autonomy with efficient reception considering management decisions on the discrete territories of the country. New regional policy has to provide expansion economical opportunities and liability of regional authority by means of deep reorganization forms and methods of management.

Н. Г. Георгіадід. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»С. В. Князьд. е. н., доцент, доцент кафедри екологічної політики і менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»Р. Б. Вільгуцькааспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

ПОБУДОВА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМАХ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

N. H. HeorhiadiDoctor of Economics Sciences, Ass. Professor, Professor of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"S. V. KnyazDoctor of Economics Sciences, Ass.Prof., Ass.Prof. of Department of Ecological Policy and Managemen of Environmental Activities, Lviv Polytechnic National UniversityR. B. VilhutskaPostgraduate Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

BUILDING ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF COMPANIES MANAGEMENT SYSTEMS IN ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

За допомогою аксіоматичних положень теорії множин доведено, що будь-яка організаційна структура системи менеджменту природоохоронної діяльності є континуальною множиною. Розкрито сутність методичних положень щодо формування і використання організаційних структур управління підприємствами в системах менеджменту природоохоронної діяльності.

With provisions axiomatic set theory is proved that any organizational structure of the environmental management system is a set path. The essence of methodological provisions to the modeling and using organizational structures of enterprises in the management of environmental management systems is revealed.

В. М. Гриньовад. е. н., проф., зав.кафедрою менеджмента, Харківський національний економічний університетН. В. Миськоаспірант кафедри Менеджменту, Харківський національний економічний університет

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

V. M. Grynevadoctor of economics, professor, the head of the Department of management Kharkov national university of economicsN. V. Myskothe postgraduate of the Department of Management, Kharkov national university of economics

THE MAIN COURSES OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMICAL MECHANISM OF THE INDUSTRIAL PRODUCT’S COMPETITIVENESS IMPROVEMENT

В статті розглянуто та проаналізовано основні напрями вдосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності продукції промислового підприємства

In the article the main courses of organizational and economical mechanism of the industrial product’s competitiveness improvement are considered and analyzed.

І. М. Лицурд. е. н. ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», м. КиївЮ. В. ЛимичДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України, м. Київ

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

I. M. LytsurDoctor of Science “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of NAS of Ukraine”, KyivY. V. Lymychpostgraduate “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of NAS of Ukraine”, Kyiv

FACTORS OF INNOVATION-INVESTMENT POLICY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

У статті розглянуто основні чинники інноваційно-інвестиційної політики сталого розвитку. Виділено основні методи державного регулювання економіки. Згруповано автором основні ключові чинники, які впливають на інноваційно-інвестиційний потенціал.

The article reviews the main factors of innovation and investment policy of sustainable development. The basic methods of state regulation of the economy. Grouped main author of key factors influencing the innovation and investment potential.

В. П. Мазуренкок. е .н., професор кафедри міжнародного бізнесу, Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. КиївЄ. Ю. Чулаковмагістрант кафедри міжнародного бізнесу, Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

ВПЛИВ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ НА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ КОМПАНІЇ

V. P. MazurenkoP.h.D., Professor, Department of International Business, Institute of International Relations, Kyiv National Taras Shevchenko University, KyivE. Yu. ChulakovMaster Student, Department of International Business, Institute of International Relations, Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv

INFLUENCE OF TRANSACTION COSTS ON THE CREATING OF THE PHARMACEUTICAL COMPANY’S COMPETITIVE STRATEGY

Визначено приорітетність завдань та умови стратегічного управління фармацевтичним бізнесом, проаналізовано підходи до процесу розробки стратегії компанії, встановлено вплив трансакційних витрат на формування стратегії компанії. Запропоновано алгоритм формування конкурентної стратегії фармацевтичної компанії з урахуванням трансакційних витрат.

In this article the priority tasks and modalities for strategic management of pharmaceutical business were defined. An analysis of the approaches for the process of creating the company's strategy was done. It was found the influence of transaction costs on the formation of the company's strategy. The algorithm for creating a competitive strategy of pharmaceutical companies taking into account transaction costs was proposed.

О. Ю. Буцькак. е. н., доцент кафедри фінансів, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. ПолтаваО. В. Тимошенкоаситент кафедри фінансів, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ В УМОВАХ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

O. Y. ButskaAssociate Professor, Poltava University of Economics and Trade, PoltavaO. V. TimoshenkoAssistant, Poltava University of Economics and Trade, Poltava

THE FEATURES OF LOCAL TAXATION IN THE LIGHT OF LEGISLATIVE CHANGES FISCAL POLICY IN UKRAINE

У статті розглянуто особливості місцевого оподаткування у світлі законодавчих змін бюджетно-податкової політики України. Запропоновано авторський підхід щодо удосконалення механізму справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

The article discusses the features of local taxation in the light of legislative changes fiscal policy in Ukraine. An architectural approach to improve the mechanism for collecting the tax on real property other than land.

О. О. Драганстарший викладач, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, м. Київ

АНАЛІЗ БЮДЖЕТУ ВІТЧИЗНЯНИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

O. O. DraganSenior Lecturer, Ukrainian State University of Finance and International Trade, Kiev

ANALYSIS OF THE BUDGET OF DOMESTIC HOUSEHOLDS IN POST-CRISIS PERIOD

В статті представлено дослідження динаміки та структури бюджету домогосподарств в Україні в 2008-2013 рр. Виявлено вплив фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. на доходи та витрати населення.

In this article it is presented the researches the dynamics and structure of the budget of household in Ukraine in 2008-2012 years. Defined the influence of the financial and economic crisis of 2008-2009 years on the income and expenses of population.

О. І. Шаманськак. е. н., доцент кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет

СИСТЕМА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

O. ShamanskaCand. of Econ. Vinnitsa National Agrarian University

THE SYSTEM OF ENTERPRISE RESOURCE POTENTIAL MANAGEMENT EFFECTIVENESS

У статті проведений аналіз напрямків розвитку ресурсного потенціалу підприємства і запропоновано власну систему ефективного управління ресурсного потенціалу підприємства.

In the article the conducted analysis of the modern going is near the evaluation of management efficiency and an own system of enterprises potential management efficiency is offered.

О. О. Корнійчукзаступник директора ДП «НІТЦ ІК СГП НААН», м. Вінниця

СУТНІСТЬ ТА ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

О. О. KorniichukPhD student NSC «ІАЕ» NAASU, Winnytsja

THE NATURE AND FORMATION BACKGROUND OF THE LABOR POTENTIAL OF RURAL AREAS IN THE WINNYTSJA REGION

В даній статті розглядаються аспекти і кон’юнктура функціонування ринку праці у Вінницькій області на загальнодержавному фоні. Висвітлено основні проблеми, тенденції та перспективи.

In this article aspects and conjuncture the functioning of the labor market in the Vinnitsa region at the national background discusses. The basic issues, trends and perspectives vied.

Г. М. Бескостадоцент кафедри обліку і аудиту, Запорізька державна інженерна академія м. Запоріжжя

РОЗРОБКА КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ОСНОВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

G. M. Beskostareader in Accounting and Auditing Department, Zaporozhye State Engineering Academy, Zaporozhye city

DEVELOPMENT OF CONCEPTUAL FRAMEWORKS TO ENSURE ACCOUNTS RECEIVABLE AUDIT QUALITY CONTROL

Метою забезпечення контролю якості аудиту дебіторської заборгованості є надання користувачам фінансової звітності правдивої та достовірної інформації про стан дебіторської заборгованості суб’єкта господарювання.
Контроль якості аудиторських процедур повинен бути забезпечений методикою проведення аудиту дебіторської заборгованості, яка встановлює однакові завдання, послідовність етапів аудиторської перевірки, аудиторські, аналітичні процедури.
У статті запропоновані концептуальні основи проведення аудиту дебіторської заборгованості з урахуванням контролю якості аудиторських процедур, яка сприяє підвищенню ефективності та якості проведенню аудиту дебіторської заборгованості як на рівні аудиторських фірм так і служб внутрішніх аудиторів суб’єктів господарювання.

The purpose of the accounts receivable audit quality control is to provide the users of financial statements the accurate and reliable information on the status of accounts receivable of a business entity.
The audit procedures quality control should be provided with the method of the audit of accounts receivable, which sets the same tasks, the sequence of steps of the audit control, the audit and analytical procedures.
The article proposes a conceptual framework of the audit of accounts receivable, taking into account the quality control of the audit procedures, which improves the efficiency and quality of the audit of accounts receivables as at the level of audit firms so at the level of internal audit services entities.

Целью обеспечения контроля качества аудиту дебиторской задолженности является предоставление пользователям финансовой отчетности правдивой и достоверной информации о состоянии дебиторской задолженности субъекта хозяйствования.
Контроль качества аудиторских процедур должен быть обеспечен методикой проведения аудита дебиторской задолженности, которая устанавливает одинаковые задания, последовательность этапов аудиторской проверки, аудиторские, аналитические процедуры.
В статье предложены концептуальные основы проведения аудита дебиторской задолженности с учетом контроля качества аудиторских процедур, которая способствует повышению эффективности и качества проведения аудита дебиторской задолженности как на уровне аудиторских фирм, так и служб внутреннего аудита субъектов хозяйствования.

Н. А. Добрянськак. е. н., доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет, м. ОдесаА. А. Нікіфорчукк. е. н., асистент кафедри агробізнесу і фінансів, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

ЕВОЛЮЦІЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА, МОТИВИ ТА ЇЇ ЦІЛІ

N. A. DobrianskyCandidate of Sciences (Economics), assistant professor of department economics and business economics,Odessa State Agrarian University, OdessaA. A. NikiforchukCandidate of Sciences (Economics), an assistant of department of agribusiness and finance, Odessa State Agrarian University, Odessa

ЕVOLUTION OF DIVERSIFICATION, MOTIVES AND OBJECTIVES

Досліджено теоретичні, методичні і практичні питання розвитку диверсифікації. Обгрунтовано теоретично – методичні основи диверсификації в різних сферах економіки. Розглянуто чотири етапи еволюції диверсифікації виробництва.

Theoretical, methodological and practical issues of diversification have been investigated. Theoretical - methodological bases dyversyfykatsiyi in different sectors of the economy have been proved. Four stages in the evolution of diversification have been considered.

М. М. ІгнатенкоУманський національний Університет садівництва, докторант

НОВІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

M. M. IgnatenkoUman National University of Horticulture, Ph.D.

NEW THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS DEVELOPMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE IN ORDER TO CREATE ALTERNATIVE ACTIVITIES IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY

У статті здійснено оцінка чинників та особливостей, які супроводжують розвиток сучасної аграрної сфери господарювання та обґрунтовані нові теоретико-методологічні засади розвитку соціальної інфраструктури як її важливого складника. При цьому враховані інноваційно-інвестиційні зрушення останнього періоду, особливості демографічної ситуації та відтворення трудоресурсного потенціалу агросфери, зміни функцій місцевого самоврядування.

This article assesses the factors and features that accompany the development of a modern agricultural sector entities and reasonable new theoretical and methodological foundations of social infrastructure as it is an important component. This included innovative investment shift last period, demographic characteristics and reproduction of labor resource potential agrosphere changes in the functions of local government.

О. В. Зибаревак. е. н., доцент, докторант Інституту регіональних досліджень НАН України, м. Львів

ПОШИРЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ХВОРОБ ЯК НАСЛІДОК АКУЛЬТУРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

O. V. ZybarevaPh.D., associate professor, The Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine, Lviv

THE PREVALENCE OF SOCIAL DISEASES AS A RESULT OF ACCULTURATION OF UKRAINIAN SOCIETY

У статті проаналізовано вплив акультурації на поширення соціальних хвороб в Україні. Окреслено сучасні проблеми поширення епідемій соціальних хвороб. Доведено неефективність державного регулювання як єдиного засобу зниження захворюваності на соціальні хвороби в Україні. Охарактеризовано суть процесів акультурації в Україні та інших державах та їх вплив на активізацію соціальних проблем. Запропоновано шляхи оптимізації механізмів зниження захворюваності на соціальні хвороби в Україні.

The influence of acculturation on distribution of social diseases in Ukraine is analyzed in the article. Modern problems of distribution of epidemics of social diseases are outlined. Inefficiency of government control as only way of decline of morbidity on social diseases in Ukraine is proven. Essence of processes of acculturation in Ukraine and other states and their influence on activation of social problems are described. Ways of optimization of mechanisms of decline of morbidity on social diseases in Ukraine are offered.

В. М. Собчишинст. викладач кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ЗАКУПІВЕЛЬНА ЛОГІСТИКА Й ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА ВІДМІННОСТІ

V. M. SobchyshynSenior Teacher of Department of Finance and Credit, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

PURCHASE LOGISTICS AND LOGISTICAL MANAGEMENT OF PURCHASES: ESSENCE, FUNCTIONS AND DIFFERENCES

У статті розглянуто сутність, функції та відмінності закупівельної логістики й логістичного управління закупівлями матеріально-технічних ресурсів. Визначено основні відмінності між традиційним і логістичним підходами до управління закупівлями ресурсів.

The article considers the essence, functions and differences of purchase logistics and logistical management of inventory purchases. The main differences between the traditional and logistical approaches to the management of procurement resources are defined.

Ж. В. Семчуккандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та кредиту, ПВНЗ “Львівський університет бізнесу та права”, м. Львів

ІНДИКАТОРИ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ

J. V. SemchukPh.D in Economics, associate Professor of Department of finances and credit, Lviv University of Business and Law, Lviv

THE INDICATORS OF ENTERPRISE’S FINANCIAL CONDITION DIAGNOSTICS

У статті представлено сутність фінансового стану підприємства. Наведено ключові фінансові індикатори для окремих груп користувачів звітності. Розкрито проблеми діагностики фінансового стану підприємства, пов’язаних з інтерпретацією і застосуванням фінансових індикаторів для фінансових аналітиків.

The article represented the essence of the financial condition of the company. Shows the key financial indicators for specific groups of users reporting. Shows the problem diagnosis of the financial condition of the company relating to the interpretation and application of financial indicators for financial analysts.

Є. П. Гнатенкок. е. н., доцент кафедри обліку та економічного аналізу Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв

АНАЛІЗ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

E. P. GnatenkoPh.D., associate Professor of the Department of accounting and economic analysis of the Nikolaev national University named V.A. Suhomlenskogo

АNALYSIS OF THE BALANCE OF VOLUMES OF PRODUCTION AND SALES AT THE ENTERPRISE

Стаття присвячена питанням регулювання обсягів виробництва та реалізації продукції на підприємстві. Проведено аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції, а також взаємозалежності і збалансованості даних показників на підприємстві.

The article is devoted to the issues of regulation of volumes of production and sales at the enterprise. The analysis of volumes of production and sales, as well as the interdependence and the balance of these indicators at the enterprise.

Н. Я. Скіркак. е. н., ст. викл., Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка

ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ І НАПРЯМИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

N. SkirkаPhD in Economics, senior lecturer, Drogobic State Pedagogical University named after Ivan Franco

SECTORAL STRUCTURE OF THE NATIONAL ECONOMY AND THE DIRECTION OF ITS OPTIMIZATION

Розкрито сутність категорій «структура економіки», «галузева структура економіки», «оптимальна економічна структура». Визначено критерії оптимальності економічної структури. Досліджено особливості структурних зрушень в економіці України. Проаналізовано основні вади галузевих структурних пропорцій на рівні національної економіки і визначено основі напрями та інструменти їх усунення.

The essence of the categories of "economic structure", "sectorial structure of the economy", "optimal economic structure." The criteria of optimality of the economic structure. Peculiarities of structural changes in the economy of Ukraine. The basic structural defects sectorial proportions at the national economy and determined based on guidelines and tools to address them.

Ю. Б. Івановд. е. н. професор, заступник директора, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН УкраїниО. Є. Мадараспірант, Харківський національний економічний університет, м. Харків

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОКСОХІМІЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Y. B. IvanovDoctor of Science (Economics), Professor, Deputy Director, Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of UkraineO. Madargraduate student, Kharkiv national economic university, Kharkiv

FORMING OF CONTROL SYSTEM BY A COKECHEMICAL ENTERPRISE

У статті розглянуті питання формування системи управління коксохімічного підприємства з урахуванням його особливостей: комплексного характеру виробництва, складності виробничого комплексу, безперервності технологічного процесу, відношення КХП до вертикально інтегрованих холдингів змішаного типу, технократичний тип управління.

In the article the questions of forming of control system of coke plants are considered taking into account his features: complex character of production, complication of productive complex, continuity of technological process, relation of coke plants to the apeak integrated holding of the mixed type.

І. П. Садловськад. е. н., доцент, професор кафедри «Менеджмент організацій і логістики», Державний економіко-технологічний університет транспорту м. КиївГ. Ю. Кучерукд. е. н., доцент, професор кафедри «Менеджмент організацій і логістики», Державний економіко-технологічний університет транспорту м.Київ

ЛОГІСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ РІЧКОВИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

I. P. Sadlovskad. e. n., an associate professor, professor of department of «Management of organizations and logistic», State ekonomical technological university of transport m. KyivG. Y. Kucherukd. e. n., an associate professor, professor of department, of «Management of organizations and logistic», State ekonomical technological university of transport m. Kyiv

THE LOGISTIC AS INSTRUMENT IS IN INCREASE OF EFFICIENCY OF WORK OF RIVER PORTS OF UKRAINE

Розглянуто логістичні методи управління діяльністю річкових портів.

The logistic methods of management of river ports activity are considered.

М. Г. Бойкод. е. н., професор, Київський національний торговельно-економічний університет "КНТЕУ"

УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ ЗІ СПОЖИВАЧАМИ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Margarita BoykoDoctor economic sciences, professor of Department hotel-restaurant and tourism business, Kyiv National University of Trade and Economics

MANAGEMENT RELATIONS WITH CONSUMERS TRAVEL SERVICES

У статті обґрунтовано позицію, що сучасна парадигма управління взаємовідносинами зі споживачами повинна розглядатися як система створення споживчої цінності туристичної послуги спільно з туристичним підприємством. Визначено базові завдання для забезпечення ефективного управління взаємовідносинами зі споживачами. Наведено портфель методик, які спроможні забезпечити конструктивність управління взаємовідносинами зі споживачами туристичних послуг.

The article discusses the position that the modern paradigm of customer relationship management system should be considered as creating customer value tourist services in conjunction with the travel company. The main problems for effective customer relationship management. Presented a portfolio of methods that can provide a constructive customer relationship management of tourist services.

С. М. Ілляшенкод. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університетуМ. І. Овчаренкоаспірант кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету

ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Sergei M. Illyashenkodoctor of Economics, professor, head of marketing and innovation management of Sumy State UniversityMaxim I. Ovcharenkopostgraduate student of marketing and innovation management of Sumy State University

PRINCIPLES OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF MANAGEMENT DEVELOPMENT OF CORPORATE CULTURE INDUSTRIAL ENTERPRISES

У статті досліджено засади організаційно-економічного механізму управління розвитком корпоративної культури промислового підприємства. Виділено фактори, що стримують розвиток корпоративної культури, охарактеризовано сутність, принципи та етапи управління розвитком корпоративної культури підприємства.

The article examines principles of organizational and economic mechanism of development of the corporate culture of the industrial enterprise. Highlight the factors restrain the development of corporate culture, characterized the nature, principles and stages of development management company corporate culture.

В. Є. Момотдоктор економічних наук, професор, Дніпропетровський університет імені Альфреда НобеляМ. О. Івановааспірантка, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ У РІЗНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

V. Ye. MomotDoctor of Economics, Professor, Head of Management Department, Alfred Nobel Dnipropetrovsk University, DnipropetrovskM. O. IvanovaPost-graduate student, Alfred Nobel Dnipropetrovsk University, Dnepropetrovsk

CLUSTER ANALYSIS OF THE INVESTMENT CLIMATE IN DIFFERENT REGIONS OF UKRAINE

В статті визначено сутність понять “інвестиційний клімат” та “інвестиційний процес”, розглянуті особливості впровадження інвестиційного процесу в різних регіонах України та проведений порівняльний аналіз, здійснено динамічну ієрархічну кластерізацію регіонів України за параметрами, що визначають інвестиційну привабливість та якість інвестиційного процесу. Зроблені висновки щодо можливості впровадження стійких міжрегіональних інвестиційних проектів, що використовують сприятливі економічні закономірності розвитку різних регіонів.

The article determines the purpose of the concepts of “investment climate” and “investment process”, the features investment process implementation in different regions of Ukraine are studied and the comparative analysis is done by dynamic hierarchical clustering regions of Ukraine by the parameters that determine the investment attractiveness and quality of the investment process. Conclusions are done regarding the possibility of implementing sustainable regional investment projects that use favorable legal economic conformity of the development of different regions.

Л. К. Семівд. е. н., проф., завідувач кафедри, Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ЗНАНЬ ТА ІННОВАЦІЙ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ

Ljubov K. SemivDoctor of Economic Sciences, Professor, head of cathedra, Lviv Institute of banking of the University of banking of the National bank of Ukraine

THE THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE INFLUENCE OF KNOWLEDGE AND INNOVATION ON LABOUR PRODUCTIVITY

Уточнено наукові позиції щодо тлумачення продуктивності та продуктивності праці в умовах переходу до економіки знань. Використовуючи напрацьовані світовою практикою індикатори, які відображають рівень розвитку сектору підвищеного попиту на знання і в цілому економіки знань, запропоновано підходи до оцінки впливу знаннєвих факторів на продуктивність праці, які базуються на використанні інструментарію кореляційно-регресійного моделювання.

The scientific positions regarding the interpretation of productivity and labour productivity in the transition to a knowledge economy were clarified. The approaches to assessing the impact factors of knowledge on labour productivity, which is based on the use instruments correlation and regression modeling, were proposed. It was done using the indicators, that are elaborated by world practice, that reflect the level of development of the sector of increased demand for knowledge and the knowledge economy as a whole.

Д. М. Стеченкод. е. н., професор, професор кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЦІЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПЕК УКРАЇНИ

D. M. StechenkoDoctor of Economics, professor, The chair professor of international economics National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute"

THE CONCEPTUAL FRAMEWORK AND TRANSFORMATIONAL PURPOSES OF THE STATE REGULATION OF DEVELOPMENT THE TEC OF UKRAINE

У статті виділені основні етапи формування енергетичної політики в Україні та надана характеристика основних законодавчих ініціатив у формуванні власної енергетичної системи за часи незалежності. З метою висвітлення трансформаційних цілей державного регулювання обґрунтовані базові проблеми розвитку паливно-енергетичного комплексу та окреслені напрями державного регулювання в рамках структурних елементів ПЕК, передбачені Енергетичною Стратегією України до 2030 року.

The paper highlights the main stages of formation of the energy policy in Ukraine and provided the basic characteristics of legislative initiatives in the formation of its own energy system since independence. In order to highlight the transformational goals of state regulation justified the basic problems of the development fuel and energy complex and outlined the areas of state regulation in the structural elements of the FEC, which provided in the Energy Strategy of Ukraine till 2030.

Н. С. Танклевськад. е. н, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту та фінансів ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»М. М. Кальченкоаспірант кафедри обліку і аудиту та фінансів ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

N. S. TanklevskaDoctor of economic Science, Professor, Head of Accounting, Auditing and Finance Department SHEE "Kherson State Agrarian University"M. M. KalchenkoPostgraduate of Accounting, Auditing and Finance Department SHEE "Kherson State Agrarian University"

CONDITION AND PROBLEMS OF THE STOCK MARKET FORMATION IN UKRAINE

Стаття присвячена розкриттю особливостей функціонування та проблемам розвитку фондового ринку, досліджено зміни обсягів торгів та інших параметрів діяльності фондових бірж та ринку загалом за останні роки.

The article is devoted to the opening of functioning characteristics and the problems of the stock market, investigating the changes in trading volume and other parameters of the stock exchanges and the market in general in recent years.

В. Г. Швецьд. е. н., професор, професор кафедри обліку та аудиту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. КиївС. В. Огребааспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ОБСЯГІВ НЕЛЕГАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

V. G. ShvetsPhD in Economics, Professor, Department of Accounting and Audit, Taras Shevchenko National University of KyivS. V. OgrebaPhD student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

STATISTICAL EVALUATION OF ILLEGAL ECONOMIC ACTIVITY IN UKRAINE

В роботі здійснено статистичне оцінювання обсягів нелегальної економічної діяльності в Україні на основі даних правоохоронних, контролюючих органів та міжнародних організацій за період 2002-2012 рр. Виявлені основні тенденції цих обсягів та запропоновані пріоритетні шляхи удосконалення інформаційно-методологічного забезпечення статистичного дослідження нелегальної діяльності.

In the article statistical evaluation of illegal economic activity in Ukraine was held on the basis of data of the enforcement and controlling bodies for the period of 2002-2012. The main tendencies of such activity were defined and priority ways of improvement of the information and methodical support for statistical research of illegal activity were proposed.

Л. О. Петковад. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, Черкаський державний технологічний університет, м. ЧеркасиД. М. Паламарчукаспірант, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

ТРАНСФОРМАЦІЯ ГЛОБАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ В КОНТЕКСТІ ГЕОЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН

L. O. PetkovaDoctor of Economics, Professor, Head of Department of International Economics, Cherkassy State Technological University, CherkasyD. M. PalamarchuckGraduate student, Cherkasy State Technological University, Cherkasy

TRANSFORMATION OF THE GLOBAL INNOVATION ENVIRONMENT WITHIN THE CONTEXT OF GEOECONOMIC CHANGES

У статті розглянуто сутність причини та наслідки трансформації глобального інноваційного простору.

The article reviewed the nature, causes and consequences transformation of global innovation space.

М. І. Ліфановавикладач кафедри міжнародних фінансів, Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль

ШЛЯХИ ВИХОДУ З БОРГОВОЇ КРИЗИ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ( НА ПРИКЛАДІ КРАЇН PIIGS)

M. I. Lifanovateacher of department of international finances, Ternopil national economic university, Ternopil

WAYS OF EXIT ARE FROM THE PROMISSORY CRISIS OF COUNTRIES-MEMBERS OF EUROPEAN UNION (ON THE EXAMPLE OF COUNTRIES OF PIIGS)

У даній статті розкрито феномен боргової кризи в Європейському Союзі, зокрема в країнах PIISG (Португалії, Італії, Ірландії, Греції, Іспанії). Запропоновано шляхи виходу з боргової кризи країн-членів Європейського Союзу.

In this article the phenomenon of promissory crisis is exposed in European Union, in particular in the countries of PIISG(To Portugal, Italy, Ireland, Greece, Spain). The ways of exit are offered from the promissory crisis of countries-members of European Union.

Г. Ю. Аніщенкок. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту Уманського національного університету садівництва, м. Умань

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

H. Y. AnishchenkoPh.D., assistant professor of accounting and auditing, Uman National University of Horticulture, Uman

THE PRACTICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF ACCOUNTING POLICIES OF THE BUDGETARY ORGANIZATION

В статті розглянуто аспекти формування елементів облікової політики для бюджетних установ з врахуванням їх нормативно-правового забезпечення. Запропоновано положення, які доцільно висвітлити при розробці наказу про облікову політику з врахуванням специфіки господарської діяльності бюджетних установ.

The aspects of the accounting policies elements of budgetary institutions with regard to their legal provisionary considered in the article. The provisions necessary to highlight the development of order for the accounting policy with regard to the specific business budget institutions are suggested.

В. В. Диканьк.е.н, доцент, Українська державна академія залізничного транспорту

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

V. V. Dykancandidate of economic sciences, associate professor, Associate Professor of Transport Management Department, Ukrainian State Academy of Railway Transport

CONCEPTUAL MODEL OF MANAGEMENT DEVELOPMENT OF HI-TECH PRODUCTION IN UKRAINE

Обґрунтовано концептуальну модель управління розвитком високотехнологічного виробництва в Україні. Вона включає теоретичні положення щодо основних напрямів розвитку і ґрунтується на механізмах взаємодії держави і бізнесу, стимулювання внутрішнього і зовнішнього ринку споживання високотехнологічної продукції на основі підвищення конкурентоспроможності. Визначено ініціюючий і результуючий модулі механізму управління взаємодією держави і бізнесу щодо розвитку високотехнологічного виробництва в Україні.

The conceptual model of management development of hi-tech production in Ukraine is grounded. It includes theoretical positions in relation to basic directions of development and based on the mechanisms of co-operation of the state and business, stimulations of internal and oversea market of consumption of hi-tech products on the basis of increase of competitiveness. Definitely initiating and resulting modules of mechanism of interface of the state and business management in relation to development of hi-tech production in Ukraine.

С. В. Онікієнкок. е. н., доцент кафедри банківських інвестицій ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ФІНАНСОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ – АЛЬТЕРНАТИВИ І ПЕРСПЕКТИВИ

S. Onikiienkocandidate of economic science, Department of Bank Investment, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

FINANCIAL GLOBALIZATION – ALTERNATIVES AND PROSPECT

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану фінансової глобалізації, визначено поточні проблеми і окреслено можливі варіанти їх подолання у посткризовому періоді. Наведено перелік заходів яких необхідно вжити зі сторони урядових установ, глобальних банків і інституціональних інвесторів.

The article has discovered the current situation with financial globalization, has identified problems and determined possible variants of its overcoming in post-crisis period. It was described necessary policies with respect to policy makers, global banks and institutional investors.

О. С. Трегубовк. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Донецький національний університет, м. Донецьк

ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ТУРИЗМУ ЯК УМОВА ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

O. S. TregubovCandidate of economic sciences, Assistant professor at Donetsk National University

FORMATION OF TOURISM INFRASTRUCTURE AS A MEANS OF IMPROVING THE PERFORMANCE OF TOURISM BUSINESSES

В статті досліджено формування інфраструктури туризму як умови вдосконалення діяльності підприємств туристичної сфери. Важливою умовою розвитку туризму як визначального фактора модернізації економіки й стабілізації соціальної обстановки є участь держави у формуванні сприятливої атмосфери для розвитку туризму, патронуванні розвитку базових галузей, участі в інвестиційній діяльності і розвитку матеріально-технічної бази.
Обґрунтовані перспективні напрями досліджень та впровадження в практику діяльності підприємств туристичної сфери інноваційних управлінських проектів з метою подальшого розвитку туристичного сектору національної економіки.

The article looks at the formation of tourism infrastructure as a means of improving the performance of tourism businesses. An important condition for the development of tourism as a determining factor in modernizing the economy and stabilizing the social situation is the state’s participation in the formation of a favorable environment for the development of tourism, the patronage of the development of basic industries, participation in investment activities (social aspect) and the development of the material and technical base.
The author gives grounds for the prospective areas of research and practical application of innovative management projects for further development of the tourism sector of the national economy.

П. Я. Пригуновкандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку та аудиту Харківської національної академії міського господарстваВ. І. Литвиненкокандидат юридичних наук, Заслужений юрист України, директор Інституту права Міжрегіональної академії управління персоналомК. В. Карповаздобувач кафедри менеджменту Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІОНАЛІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 8.18010014 «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ»: МІФИ ТА РЕАЛІЇ

P. Pryhunovcandidate of psychological sciences, associate professor, professor of the department financial and economic security, accounting and auditing Kharkiv National Academy of Municipal EconomyV. Litvinenkocandidate of law Honored lawyer of Ukraine, director of Institute of law Interregional Academy of Personnel ManagementK. Karpovaresearcher of department of management Cherkasy National University named after Bogdan Khmelnitsky

NEW APPROACHES TO TRAINING PROFESSIONALS SPECIALTY 8.18010014 "FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY": MYTHS AND REALITIES

У статті здійснено аналіз досвіду та узагальнені результати досліджень щодо підготовки професіоналів з фінансово-економічної безпеки за спеціальністю 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою», відповідно вимог галузевого стандарту вищої освіти за цією спеціальністю, кваліфікаційної характеристики та реальними вимогами до здійснення цієї діяльності. Розкрито зміст підготовки фахівців за цією спеціальністю, визначено основні вимоги до діяльності професіонала з фінансово-економічної безпеки та запропонований алгоритм підготовки їх дипломних робіт.

The article presents the analysis of the experiences and results of studies on the preparation of professionals for financial and economic security, specialty 8.18010014 "Managing financial and economic security," according to the industry standard of higher education in this specialty, qualification characteristics and the actual requirements for this activity. Disclosure of training for economic security, the basic requirements for the operation of a professional in the financial and economic security and the algorithm training their dissertations.

Н. Я. Сокровольськак. е. н., доцент кафедри фінансів, Буковинського державного фінансово-економічного університету

СТАБІЛЬНІСТЬ БЮДЖЕТУ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ МІНЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА

N. Y. SokrovolskaPh.D., Associate Professor of Finance, Bukovina State Finance and Economics University

STABILITY OF THE BUDGET AS A BASIS FOR EFFECTIVE FISCAL POLICY IN A CHANGING ENVIRONMENT

Обґрунтовано необхідність оцінювання стабільності бюджету для вдосконалення управління фінансовою політикою держави та використанням коштів місцевих бюджетів. Досліджено змістовні характеристики стабільності бюджету та виявлено, що стабільність бюджету досягається за умови дотримання фінансової рівноваги між доходами та витратами, достатності фінансового потенціалу й фінансової ефективності його використання.

The necessity of evaluating the stability of the budget to improve financial management policy and the use of local budgets. Investigated the stability characteristics of meaningful budget and found that the stability of the budget is reached, subject to the financial balance between revenues and expenditures, sufficiency of financial capacity and cost-effectiveness of its use.

О. В. Демчукк. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємства Керченський державний морський технологічний університет

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ РИБНОЇ ГАЛУЗІ ЯК ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ

O. V. DemchukCandidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Head of the Department "Economics of Enterprise" Kerch State Marine Technical University

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT STRATEGY OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF THE FISHING INDUSTRY AS A PRODUCTION SYSTEM

На підприємствах рибної галузі склалася специфічна структура операційної стратегії, яка відображає особливі пріоритети організаційного управління виробничих операцій. Варіативний вибір розвитку галузі: або улов риби, або відтворення рибної продукції та операційні можливості в умовах сезонного і зонального виробництва. Оптимізація ключових напрямків діяльності цілком визначає поведінку фінансово-господарської діяльності підприємств рибної галузі. Рівень оптимізації фінансово-господарської діяльності у величезній мірі залежить від системи управління виробничими ресурсами, тобто операційної стратегії.

At the enterprises of the fishing industry has developed specific structure of the operating strategy that reflects the priorities of the special organizational management of production operations. Range of variability of the sector: either catch fish or reproduction of fish production and operational capabilities in conditions of seasonal and area of production. Optimization of the key activities of the whole determines the behavior of financial and economic activity of the fishing industry. The optimization level of financial and economic activity is largely dependent on the management of productive resources, that is, the operating strategy.

І. Є. Трушстарший викладач, Львівська державна фінансова академія, м. Львів

ОСНОВНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ НИМ

I. E. TrushThe Elder Lecturer, LSAF, Lviv

BASIC METHODS OF ESTIMATION OF CREDIT RISK OF BANK IN CONTROL SYSTEM BY HIM

Розглянуто суть і види кредитного ризику. Методи оцінки кредитного ризику та проблеми управління ними, основні прийоми та заходи захисту від кредитного ризику. Стрес-тестування кредитних ризиків, як один з ключових елементів системи управління ними. Розглянуто найпоширеніші методики стрес-тестування, що використовують в міжнародній банківській практиці.

The essence and types of credit risk. Methods for assessing credit risk and issues management, basic techniques and measures to protect against credit risk. Stress testing credit risk as one of the key elements of the management. Considered the most common methods of stress tests that are used in international banking practice.

К. В. Лопухаспірантка кафедри історії та теорії господарства, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІНФЛЯЦІЇ ТА БЕЗРОБІТТЯ: МОНЕТАРИСТСЬКИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ

K. V. Lopukhpost-graduate student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THE RELATIONSHIP OF INFLATION AND UNEMPLOYMENT: MONETARIST APPROACH

У статті розглядається в історико-економічному контексті взаємозв’язок інфляції та безробіття в теорії монетаризму. Визначаються основні тенденції розвитку інфляційних процесів на сучасному етапі функціонування ринкової економіки в провідних країнах та можливості для проведення стабілізаційної політики за умов низької інфляції.

The article reveals the relationship of inflation and unemployment in the theory of monetarism in the historical and economic context. The basic trends of inflation processes at present functioning of market economy in the leading countries and opportunities for carrying out stabilization policy under low inflation are determined.

Ю. М. Попівнякасистент кафедри обліку і аудиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЮВЕЛІРНОГО ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Y. M. Popivnyakassistant of Accounting and Audit Department, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

IMPROVEMENT OF FINANCIAL MECHANISM OF EXPENSES MANAGEMENT METHODS ON JEWELLERY INDUSTRY ENTERPRISE BY INTRODUCTION ACTIVITY BASED COSTING

У статті обґрунтовано доцільність впровадження й розглянуто особливості застосування калькулювання за видами діяльності на підприємствах ювелірної промисловості, що дозволить удосконалити існуючу на цих підприємствах методику та підвищити ефективність функціонування фінансового механізму управління витратами.

This article grounds the necessity of introduction and considers the features of application of activity based costing on jewellery industry enterprises, which will allow to improve the existing on these enterprises financial mechanism of expenses management methods and increase effectiveness of his functioning.

А. Я. Головкоаспірант, кафедра міжнародного бізнесу, Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ПОСТІНДУСТРІАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТНК

А. Y. Golovkoаспірант, кафедра міжнародного бізнесу, Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

POSTINDUSTRIAL TRANSFORMATION OF WORLD ECONOMY WITHIN THE CONTEXT OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS SOCIAL RESPONSIBILITY FORMATION

У статті узагальнено теоретичні підходи до сутності постіндустріальної трансформації та проаналізовано сучасні тенденції трансформації світового господарства крізь призму розвитку теорії корпоративної соціальної відповідальності та соціальної переорієнтації виробництва, визначено чинники впливу на еволюцію ціннісних орієнтирів ТНК. Вказано на необхідність суспільно-соціальної орієнтації ТНК задля забезпечення їх конкурентоспроможності та ефективність використання маркетингових технологій при взаємодії зі споживачами у рамках нових суспільних вимог.

Theoretical approaches to postindustrial transformation, modern trends of world economy transformation within the context of corporate social responsibility theory development and social reorientation of production, factors carrying out influence on transnational corporation values are generalized and analyzed in the article. Necessity of social orientation of transnational corporations for the sake of providing of their competitiveness and effectiveness of marketing technologies usage during interaction with consumers within new public demands is indicated.

Д. В. Круковськийздобувач, Херсонський Державний Аграрний Університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНІЙ СФЕРІ

D. V. KrukovskiyResearcher, Kherson State Agricultural University

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF IN THE TOURISM AND RECREATION

У статті розроблені організаційно-економічні засади розвитку ту удосконалення діяльності туристичних підприємств. Визначено інструменти та засоби покращення їх основних елементів – організації господарювання та надання послуг, оподаткування, цінової політики щодо вартості туристичного продукту та собівартості діяльності у цілому.

The paper developed organizational and economic principles that improve the operation of tourism enterprises. Definitely instruments and tools to improve their basic elements - organization and provision of management services, taxation and pricing policies on the value of the tourism product and the cost of the whole.

А. А. Росляковаспірант, Національний університет біоресурсів та природокористування України

ФОРМУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ НА РИНКУ ЄС, США ТА УКРАЇНИ

А. А. Rosliakovpost-graduate, National university of life and environmental sciences of Ukraine

PRICING AND PRICE REGULATION OF AGRICULTURAL COMMODITIES ON THE MARKETS OF EU, USA AND UKRAINE

В статті розглядаються механізми державного регулювання аграрного ринку в країнах ЄС, США та в Україні. Аналізуються законодавчі механізми регулювання, вплив лібералізації законодавства на функціонування ринків. Також, в статті дається оцінка ф’ючерсним ринкам, як одному з найбільш вживаних інструментів управління ціновим ризиком на аграрному ринку.

Mechanism of state regulation of agricultural markets in EU, USA and Ukraine is described in this article. In the article analyses of legislation and liberalization of regulatory legislation in agricultural markets is given. Also in the article were estimated futures markets as the most usable instrument of price risk management.

О. О. Кравченкок. е. н., доцент, професор кафедри «Фінанси і кредит», Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

АНАЛІЗ СЦЕНАРІЇВ МАЙБУТНЬОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ

O. O. KravchenkoPh.D. in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Credit, State Economic and Technological University of Transport, Kyiv

SCENARIO ANALYSIS OF THE FUTURE OF RAIL TRANSPORT IN UKRAINE

В статті обґрунтована необхідність вивчення майбутнього залізничного транспорту для підвищення ефективності його функціонування, запропоновано підхід, заснований на побудові сценаріїв майбутнього, розглянуто сценарії майбутнього, побудовані на основі виділення двох ключових невизначеностей – зміні попиту на перевезення та реалізації процесу реформування.

In the article is justified the need to study the future of rail transport for improving its functioning efficiency, is offered an approach based on the construction of scenarios of future, are considered scenarios of future based on the selection of two key uncertainties – changing demand for transportation and implement of reforming process.

І. І. Яровийздобувач, Херсонський Національний технічний університет

ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

I. I. YaroviiResearcher, Kherson National Technical University

EVALUATION OF FACTORS OF ECONOMIC ENVIRONMENT FOR COMPETITIVENESS AND ECONOMIC BRANCH STRUCTURE

У статті розглянуті фактори зовнішнього середовища, які впливають на формування конкурентоспроможності та галузеву структуру господарської діяльності. Обґрунтовані пропозиції щодо врахування регіональних пріоритетів в оцінці впливу факторів конкурентоспроможності бюджетоутворюючих галузей.

The article describes the environmental factors that affect the formation of industrial structure and competitiveness of business. Reasonable proposals for consideration of regional priorities in assessing the impact of competitive factors budget-sectors.

А. А. Вараваасистент кафедри менеджменту і адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

A. A. Varava

ASSISTANT OF MANAGEMENT AND ADMINISTRATION, "KRIVOY ROG NATIONAL UNIVERSITY", KRIVOY ROG

Стаття містить характеристику основних аспектів формування інформації на кожній стадії стратегічної діяльності великих підприємств. Відмічено вплив інформаційних факторів на ефективність прийняття стратегічних управлінських рішень.

This article contains description of the main aspects of the formation of information at each stage of the strategic activities of large enterprises. Information factors influence on effectiveness of strategic decision-making is marked.

А. О. Кращенкоаспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет, м. Дніпропетровськ

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИКІВ ЗЕРНА У РОЗРІЗІ РЕГІОНІВ

A. O. Kraschenkopostgraduate student, Dnepropetrovsk State Agrarian University, Dnepropetrovsk

COMPETITIVE ANALYSIS OFGRAIN PRODUCERS BY REGION

Здійснено порівняльний аналіз конкурентоспроможності виробників зерна, у розрізі основних регіонів та визначено групи показників. Проведено комплексну оцінку внутрішньорегіонального розміщення зернового господарства в Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Розглянуто основні державні програми, щодо підтримки зерновиробників. Проаналізовано можливості фінансової підтримки зернових підприємств з боку держави. Визначено основні підходи щодо забезпечення підвищення конкурентоспроможності підприємств зернового напрямку.

The comparative analysis of the competitiveness of growers, for major regions and the groups of indicators. A comprehensive assessment of intra-grain production location in Dnipropetrovsk and Kirovohrad regions. The main government programs to support grain manufacturers. Possibilities of financial support grain enterprises from the state. The basic approaches to improve the competitiveness of enterprises grain direction.

В. В. Корольасистент кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЦТВОМ ТА РЕАЛІЗАЦІЄЮ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

V. V. KorolAssistant of Agroindustrial Sector Accounting, Analysis and Audit Department, State university “Kyiv National Economic University named Vadym Hetman”

APPROACHES TO ASSESS THE EFFECTIVENESS INTERNAL CONTROL IN PRODUCTION MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION SUGAR BEET

У статті розглянуто підходи щодо оцінки ефективності внутрішньогосподарського контролю та запропоновано механізм моніторингу та оцінки заходів контролю в управлінні ефективністю виробництва і реалізації цукрових буряків з урахуванням їх якості.

The article deals with approaches to assess the effectiveness of internal control and the mechanism for monitoring and evaluation of control measures in the management and production efficiency of sugar beet on the basis of their quality.

О. В. Клименкок. е. н., доцент кафедри фінансів Київського інституту бізнесу та інформаційних технологій, м. Запоріжжя

ТЕОРЕТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

O. V. Klymenkocandidate of economic sciences, associate professor of department of Finance Kyiv Institute of Business and Information Technology

THE THEORETICAL DEFINITION AND CLASSIFICATION OF CASH FLOWS OF THE ENTERPRISE

У статті здійснено аналіз існуючих точок зору з теоретичних аспектів грошового обігу й надане авторське визначення поняття “грошові потоки” підприємства. Запропоновано під грошовим потоком підприємства розуміти рух (надходження і витрачання) грошових коштів на розрахункових, валютних та інших рахунках і в касі підприємства в процесі його господарської діяльності, що в сукупності становить його грошовий обіг.

The article analyzes the perspectives on the theoretical aspects of a monetary and determines the author`s definition of "cash flow" of an enterprise.
There is found that:
- the terms "financial flow" and "cash flow" are not identical;
- the correlation of monetary relations and finance as their portion determines the extent of comparability of financial and cash flows;
- the external cash flow for the enterprise is always call cash between counterparties, and the internal cash flow, associated with the formation of the trust funds, is not accompanied by cash flow movement in the accounts and the enterprise cash register.
The article offers to identify a cash flow of the enterprise as a cash movement (earnings and spending) on settlement, currency and other accounts and in the enterprise cash register during its business activity. It generally makes enterprise monetary.
The author offers the classification of cash flows based on following criteria: business activities (operating activities, investment activities and financial activities ), scope of service (in enterprise, in subdivisions, in certain business transactions), direction of movement (positive, negative), method of calculation (gross, net), adequacy level (excessive, inadequate), method of cost estimation in time (present value, future value), continuity formation (regular, discrete) stable formation (even, uneven), related to the subjects (external, internal), form (cash, non-cash).

В статье проанализированы существующие точки зрения по теоретическим аспектам денежного обращения и на основании чего дано авторское определение понятия “денежные потоки” предприятия. Предложено под денежным потоком предприятия понимать движение денежных средств на расчетных, валютных и других счетах, а также в кассе предприятия в процессе его хозяйственной деятельности, что в совокупности составляет его денежный оборот.

О. А. Рудківськийстарший викладач кафедри менеджменту організацій і адміністрування, Житомирський державний технологічний університет , м. Житомир

ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ МОЛОКОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА: СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ

O. Rudkivskyisenior lecturer of management organization and administration dpt., Zhytomyr State Technological University, Zhitomir

INTEGRATIVE APPROACH TO THE ASSESSMENT OF DEVELOPMENT A DIARY COMPANY LOGISTICS SYSTEM: STRATEGIC ASPECT

В статті розглянуто основні підходи до оцінки ефективності логістичної системи, визначено їх переваги та недоліки, запропоновано інтегративний підхід до оцінки розвитку логістичної системи в стратегічному аспекті, який реалізовано на прикладі молокопереробних підприємств.

In the article was reviewed the main approaches to evaluating the effectiveness of logistic system, identified their strengths and weaknesses, proposed an integrative approach to evaluation of logistic system in a strategic aspect, which is implemented by the example of dairy companies.

Ю. В. Антроповаспірант,Київський національний університет будівництва і архітектури

АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ МАЛОГО БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Yu. V. AntropovKyiv National University of Construction and Architecture, postgraduate student

ALGORITHM OF ESTIMATION ECONOMIC STABILITY OF SMALL CONSTRUCTION ENTERPRISES

У статті проведений аналіз різних підходів до поняття «економічна стійкість», представлений алгоритм оцінки економічної стійкості малого будівельного підприємства.

The article reviewed the different approaches to the concept of "economic stability", created an algorithm for assessing the economic sustainability of small construction company.

О. В. Шморгунаспірантка кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

МІСЦЕ ДЕРЖАВИ В СТАНОВЛЕННІ ГЛОБАЛЬНОГО КОНКУРЕНТНОГО ЛІДЕРСТВА

Olga ShmorgunPh.D. Student, Vadym Hetman Kyiv National Economics University, Ukraine

STATE ROLE IN FORMATION OF GLOBAL COMPETITIVE LEADERSHIP

У статті проаналізована еволюція теорій щодо ролі держави як інструменту регулювання економіки та їх практичне застосування у моделях національного економічного розвитку. Розкрито особливості кожної з моделей національного економічного розвитку та їх поведінка на різних стадіях економічних циклів, ефективна робота яких є запорукою становлення глобального конкурентного лідерства країни.

In article evolution of theories about a state role as instrument of regulation of economy and their practical application in models of national economic development is analysed. Features of each of models of national economic development and their behavior at different stages of the business cycles which effective work is pledge of formation of the global country competitive leadership are opened.

В статье проанализирована эволюция теорий о роли государства как инструмента регулирования экономики и их практическое применение в моделях национального экономического развития. Раскрыты особенности каждой из моделей национального экономического развития и их поведение на разных стадиях экономических циклов, эффективная работа которых является залогом становления глобальной конкурентной лидерства страны.

Л. П. Батенкок. е. н., доцент, професор кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ЦІННІСТЬ ПРОЕКТУ З ПОЗИЦІЙ РІЗНИХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

L. P. Batenkodoctor of philosophy (PhD) in Economics, associate professor, professor of the Strategy of Enterprises Department, SHEE “Vadym Hetman Kyiv National Economic University”

PROJECT VALUE FROM THE STANDPOINT OF VARIOUS STAKEHOLDERS

У статті обґрунтовується зміст цінності проекту у її вузькому та широкому контекстах з урахуванням інтересів різних стейкхолдерів.

Approach to project value description are justified in the narrow and broad sense and with taking into account the interests of different stakeholders.

В. З. Запухлякздобувач кафедри міжнародних фінансів, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

V. ZapukhlyakResearcher of the International Finance Department, Ternopil National Economic University, Ternopil

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF FOREING INVESTMENT IN UKRAINE BY TYPES OF ECONOMIC ACTIVITIES

У статті розкрито тенденції залучення іноземних інвестицій в економіку України й доведено залежність між вхідними та вихідними інвестиційними потоками. Визначено види економічної діяльності в Україні, в яких відчутно ефект від залучення іноземних інвестицій та інвестицій в основний капітал. Аргументовано необхідність підвищення соціального характеру інвестицій.

This article clarifies the trends of foreign investment in Ukraine and proves correlation between incoming and outgoing investment flows. It defines the types of economic activity in Ukraine, which are effected by attraction of foreign investment and fixed assets investment. The paper gives arguments of the necessity to improve the social nature of investment.

В. А. Мамчурнауковий співробітник, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки, м. Київ

АГРАРНИЙ РИНОК ЯК ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

Volodymyr A. MamchurResearcher, National Scientific Center "Institute of Agricultural Economy, Kyiv

AGRICULTURAL MARKET AS AN INSTITUTION AGRIBUSINESS DEVELOPMENT

В статті досліджено роль аграрного ринку та його інститутів на розвиток аграрного бізнесу. Проаналізовано та сформовано поняття "аграрний ринок" та "інститут", сформовано потенційну модель розвитку аграрного бізнесу із використання ринкових інститутів відповідно до ієрархічної побудови аграрного ринку.

This paper investigates the role of the agricultural market and its institutions on the development of agribusiness. Analyzed and formed the concept of "agricultural market" and "institute", formed a potential model of agribusiness development with the use of market institutions in accordance with the hierarchical structure of the agricultural market.

Ю. В. Ткаченкоаспірант кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Розглянуто та проаналізовано основні методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості національної економіки, а також систематизовано основні рейтингові оцінки в контексті здійснення інвестиційної діяльності.

It was considered and analysed the main methodological approaches to the assessment of investment attractiveness of the national economy and systematized the basic rating assessment in the context of investment activities.

М. М. Яневичаспірант кафедри економіки підприємств та корпорацій, Тернопільський національний економічний університет

СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ РЕГІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ)

M. M. Yanevychgraduate student of business economics and corporations, Ternopil National Economic University

STRUCTURE OF THE INFORMATION-ANALYTICAL SYSTEM STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT ENTERPRISES (FOR EXAMPLE, REGIONAL ENTERPRISES CONFECTIONERY INDUSTRY)

В статті розглядаються питання формування та впровадження структури інформаційно-аналітичної системи стратегічного маркетингового управління,

The paper deals with the development and implementation of information-analytical structure of the strategic marketing management.

О. В. Вірченкоаспірант кафедри економічної теорії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

O. V. VirchenkoPhD student of economic theory department, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

INSTITUTIONAL FEATURES OF LAND MARKET FORMATION IN UKRAINE

В статті досліджено особливості інституційного забезпечення земельних відносин в Україні. Вказано основні напрями державного регулювання ринку землі. Розкрито сутність рентної політики як складової економіко-інституційного регулювання ринку землі. Запропонована система інституційних параметрів ринку земель сільськогосподарського призначення.

Paper studies institutional features of land market in Ukraine. Major elements of governmental regulation of land market are pointed out. Rental policy as an element of land market institutional regulation is identified. Key institutional parameters for land market are suggested.

В. В. Шкляраспірант, асистент кафедри економічної теорії, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНА СХЕМА МЕХАНІЗМУ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

V. V. Shklyargraduate student, assistant of Department of Economics, Kyiv state maritime academy after hetman Petro Konashevich-Sahaydachniy

CONCEPTUAL SCHEME OF THE MECHANISM OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT AT THE ENTERPRISES OF WATER TRANSPORT

Стаття присвячена дослідженю та формуванню механізму антикризового менеджменту на підприємствах водного транспорту. Складові елементи розробленого механізму згруповано у шість блоків, які взаємодіючи та впливаючи один на одного визначають ступінь кризовості підприємства та необхідні антикризові заходи.

The article is devoted to the research and formation of anti-crisis management mechanism for the enterprises of water transport. Component elements of developed mechanism are grouped into six units. Having interrelation and influence on each other, these units define the level of enterprise crisis and necessary anti-crisis actions.

О. Л. Коломієцьаспірант, Національний університет «Львівська політехніка»

ЕВРИСТИЧНІ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ: СУТНІСТЬ, ВИДИ, СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ

O. L. Kolomijecpostgraduate, National University "Lviv Polytechnic"

HEURISTIC FUNCTIONS OF MANAGEMENT: ESSENCE, TYPES, METHODS OF USING

У статті розглянуто методичні положення з розвитку евристичних функцій організацій. Увагу приділено етапам формування евристичних рішень організацій, а також факторам, які необхідно враховувати, приймаючи ці рішення під час виконання креативно-інноваційних проектів.

The methodological positions of the development of heuristic functions of organizations are considered in the article. The attention paid to the stages of forming of heuristic solutions of organizations and that factors must be considered during acceptance decisions of creative and innovative projects.

В. В. Даценкок. е. н., Дніпропетровська державна фінансова академіяВ. Є. Тараненкок. е. н., Дніпропетровська державна фінансова академія

ВПЛИВ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ НА ФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V. V. Dacenkok. e. n., Dnipropetrovsk state financial academyV. Y. Taranenkok. e. n., Dnipropetrovsk state financial academy

IMPACT ON ONLY SOCIAL PAYMENT CONTRIBUTION PENSION FUND OF UKRAINE IN THE DNEPROPETROVSK AREA

У статті визначено поняття єдиний соціальний внесок, пенсійне страхування, Пенсійний фонд, проаналізовано формування бюджету Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області.

In the article a concept is certain only social payment, pension insurance, pension fund, forming of budget of pension fund of Ukraine is analysed in the Dnepropetrovsk area.

А. С. Окуловскийаспирант кафедры менеджмента предпринимательской деятельности, Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, г. Симферополь

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАМНО-ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА В РЕГУЛИРОВАНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА АР КРЫМ

A. S. OkulovskyiPostgraduate student of Management of Entrepreneurship Department Taurida National V.I. Vernadsky University, Simferopol

FORECAST OF SOCIAL AND ECONOMIC INDICATORS OF THE APPLICATION OF PROGRAM-TARGET APPROACH IN MANAGEMENT OF THE RESOURCE POTENTIAL OF CRIMEA

Рассмотрены преимущества программно-целевого метода в управлении использованием ресурсного потенциала территории. Представлены прогнозируемые результаты реализации программы увеличения продолжительности туристского сезона и обеспечения пространственной равномерности использования туристско-рекреационного потенциала для развития регионального туризма, повышения социальных и экономических показателей.

The advantages of the program-target method in the management of the resource potential of the area were considered. The expected results of implementation of The Program to increase the duration of the tourist season and to provide spatial uniformity of the tourism potential for the development of regional tourism are delivered, improve the social and economic indicators is presented.

О. П. Зоряк. с. н., доцент, доцент кафедри «Облік і аудит», Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяС. О. ЧепкаМагістрантка 5 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ПРОЦЕНТНИХ ТА КОМІСІЙНИХ ДОХОДІВ БАНКУ

O. P. ZoryaPhD associate professor , associate professor of accounting and auditing chair, Zaporizhzhya National Technical University, ZaporizhzhyaS. O. Chepkamaster, the 5-th course, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

FEATURES OF ACCOUNTING AND ANALYSIS OF INTEREST AND COMMISSION INCOME OF THE BANK

Розглянуто основні поняття обліку доходів у комерційних банках, проаналізовано процентні та комісійні доходи на прикладі ПАТ КБ «ПриватБанку» за 2011-2012 рр.

The basic concepts of income accounting for commercial banks are considered and interest and commission income are analyzed on the example of CB "PrivatBank" for 2011-2012.

Т. И. Ломаченкод. э. н., проф. кафедры финансов и кредита Севастопольский институт банковского дела Университета банковского дела Национального Банка Украины, г. Севастополь

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

Т. I. Lomachenkoprof. Department of Finance and Credit Sevastopol Institute of Banking of the University of Banking of the National Bank of Ukraine, Sevastopol

MODERN ASPECTS OF A BALANCED FINANCIAL SYSTEM

Актуальной проблемою управления финансовой системою, а именно оптимизацией в современных условиях, в условиях антикризисного развития является проблема её стабилизации, которая даёт возможность эффективно управлять и сбалансировать финансовые потоки.

Actual problems of the financial management system, namely optimization in modern conditions, in terms of anti-crisis development is the problem of stabilizing it, which makes it possible to effectively managed and balanced the financial flows.

З. М. Борисенкод. е. н., професор, Університет економіки та права «КРОК»

ЗАХИСТ КОНКУРЕНЦІЇ В БІЗНЕСІ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Z. BorysenkoPhD, Professor, University of Economics and Law “KROK”

BUSINESS COMPETITIVENESS SECURITY

Досліджуються недоліки державного захисту конкуренції та їх вплив на стан економічної безпеки в Україні. Зокрема, розглядаються проблеми припинення картельних змов, зловживань монопольним становищем та інших порушень конкурентного законодавства, результативність процедури контролю за економічною концентрацією, вплив корупції та недоліків судової системи на загальний стан конкуренції в бізнесовому середовищі.

The article under consideration analyzes the disadvantages of competitiveness state security in Ukraine. In particular, it discloses the issues as regards cartel agreements suspension, abuse of monopolistic position and other violations of competitive legislation, effectiveness of control procedure as concerns economic concentration, influence of corruption and judiciary system disadvantages upon the business environment general competitive situation.

І. М. Крейдичд. е. н., доцент, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «КПІ»

АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

I. KreidychDoctor of Economics., docent, Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"

THE ANALYSIS OF INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITY IN UKRAINE

В статті виявлено формування певних тенденцій, що якісно характеризують розвиток іноземного інвестування в Україні. Галузева структура іноземних інвестицій формується в основному за рахунок внутрішньої торгівлі, харчової промисловості, машинобудування, металообробки та фінансових послуг. Досліджено теоретичне підґрунтя активізації інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні. Проведено аналіз прямих іноземних інвестицій за видами діяльності. Зазначено, що інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери економічної діяльності. З’ясовано, що бюджетне фінансування залишається одним із головних фінансових інструментів науково-технічної та інноваційної політики економічно розвинутих країн, основною формою прямої державної підтримки інноваційного розвитку. У сучасних умовах, коли витрати на науково-дослідні роботи з кожним роком зростають, роль державного фінансування у цьому процесі підвищується, а для фундаментальних досліджень стає визначальною. Світова економічна криза не знизила державного пріоритету підтримки фундаментальних досліджень у більшості країн світу. Більш того, антикризові програми в США і країнах ЄС передбачають збільшення підтримки фундаментальних досліджень, підвищення уваги до фундаментальної науки як основного елемента формування і реалізації довгострокових цілей національного розвитку. Україна має достатньо високий рівень фундаментальних та прикладних досліджень за досить широким переліком наукових напрямів. Прискорення розвитку економіки України та її інтеграція у світову економіку в середньостроковій і довгостроковій перспективі визначатимуться результатами використання наявного потенціалу вітчизняної фундаментальної науки.

In the article the formation of certain trends that qualitatively characterize the development of foreign investment in Ukraine was revealed. Branch structure of foreign investments is formed mainly due to internal trade, food processing, machinery, metal processing and financial services. It was investigated the theoretical basis for promotion of innovative and investment activity in Ukraine. The analysis of foreign direct investment activities was conducted. It was noted that investments are directed into already developed areas of economic activity. It was found that government funding is one of the main financial instruments of scientific-technical and innovation policies of economically developed countries, the main form of direct government support for innovation development. In modern conditions when scientific research works is growing every year, the role of public funding in this process is increases, and for fundamental researches is being crucial. The global economic crisis has not reduced public support for fundamental researches priority in the most countries of the world. Moreover, the anti-crisis programs in the USA and the EU countries provide increasing support for fundamental researches, increase attention to the fundamental science as a key element in the formation and implementation of long-term goals of national development. Ukraine has a sufficiently high level of fundamental and applied research on the rather extensive list of research directions. Accelerating the development of Ukraine's economy and its integration into the global economy in the medium and long term will be determined by the results of the use of the available potential of the national the fundamental science.

О. В. Черевкод. е. н., доцент, Голова спостережної ради ПАТ «Банк «Київська Русь»

МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ КРЕДИТНОГО МОНІТОРИНГУ

A. CherevkoPh.D., Associate Professor, Chairman of the Supervisory Board of PJSC "Bank "Kievan Rus"

MODEL RISK MANAGEMENT WHEN MAKING CREDIT MONITORING

В статті розглянуто питання забезпечення безпеки банку за допомогою кредитного моніторингу. Розглянуті загальні напрями удосконалення проведення фінансового моніторингу у банку в цілому, так і проведення фінансового моніторингу кредитних операцій банку. Представлена модель управління ризиками під час здійснення кредитного моніторингу. Дана модель дозволяє забезпечити стабільне та безпечне функціонування банку, підтримку його фінансової стійкості, підвищення можливості виконання банком взятих на себе зобов'язань, оптимізації рівня прийнятих банком ризиків.
 
The paper considers the issue of bank security using credit monitoring. The general directions of improvement of the financial monitoring of the bank as a whole and financial monitoring credit operations.
The model of risk management in the implementation of loan monitoring. This model allows for a stable and secure functioning of the bank, maintaining its financial stability, raising the possibility of the Bank of its obligations, optimizing the level of risk taken by the bank.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"