Українською | English

BACKMAIN

Contents № 9, 2012

О. В. Захаровад.е.н., доц.В. В. КолобоваДВНЗ „Донецький національний технічний університет”

МОТИВАЦІЙНІ СПОНУКАННЯ РОБОТОДАВЦІВ ДО АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТУВАННЯ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

Обґрунтовано доцільність створення мотиваційних важелів спонукання роботодавця до активізації інвестування у людський капітал. Визначено чинники впливу на ступінь зацікавленості роботодавця у інвестуванні в людський капітал.  
 
The necessity of creating motivational levers encourage employers to increased investment in human capital. The factors influence the degree of interest of the employer to invest in human capital.

П. В. Захарченкод.е.н., профессор, заведующий кафедрою экономической кибернетики и финансов, Бердянский государственный педагогический университет

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Статья посвящена решению проблемы исследования механизма диффузии в деятельности экономических систем. Отображены особенности их функционирования в условиях рынка, обосновывается необходимость и методология построения динамической модели функционирования систем с диффузными свойствами.
 
The article is devoted to solving of problem the researches of mechanism to diffuse in activity of socioeconomic systems. There are reflected peculiarities of their activity in market conditions, and there are grounded necessity and methodology of construction of dynamic model of functioning of the systems with diffuse properties.

С. П. Лобовк. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аудиту та фінансового аналізу ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ПРИСКОРЕННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ

Запропоновано підчас оцінки економічного ефекту від прискорення документообігу враховувати величину зниження втрат від затримки оформлення критичних документів. Розроблені методичні підходи до визначення часу оформлення документів за умови одночасної роботи декількох бухгалтерів.
 
At an estimation of economic benefit of automated information systems it is offered to consider of the account size of decrease in losses from a delay of registration of critical documents. Methodical approaches to definition of time of official registration of papers under condition of simultaneous work of several accountants are developed.

Л. В. Григор’євак.е.н., доцент кафедри післядипломної економічної освіти, Хмельницький національний університет

ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТУВАННЯ

статті розглянуто та досліджено методичні аспекти оцінки потенціалу будівельних підприємств з огляду на інвестиційну привабливість у сучасних нестійких економічних умовах. У наслідок проведеного дослідження визначені основні заходи з підвищення потенціалу підприємств будівельного комплексу.
 
In the article the methodical aspects of estimation of assess the potential of construction enterprises in modern unsteady economic terms. As a result of this research identified key actions to improve the potential of the building complex.

О. В. Соколовськак.е.н., науковий співробітник ІЕП НАН України

УДОСКОНАЛЕННЯ МИТНО-ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

У роботі проаналізовано чинні умови участі України у Світовій організації торгівлі та окреслено можливі дисбаланси, що можуть загрожувати економічній безпеці країни внаслідок дотримання зазначених угод. Визначено ВЕД і групи товарів, для яких умови членства у СОТ є малоефективними, а іноді й шкідливими. Обґрунтовано пропозиції щодо напрямів перегляду умов членства України в СОТ в галузі митного оподаткування товарів.
 
The article analyzes the current conditions of Ukraine’s participation in WTO and estimates the possible imbalances, which can endanger the state security because of implementation of such agreements. The industries and groups of products, for whose the conditions of participation in WTO are inefficient and sometimes even harmful, are identified. The guidelines concerning the revision of conditions of Ukraine’s participation in WTO with regard to customs policy are substantiated.

Т. М. Заворакандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та державного управління, Полтавський національний технічний університет імені Юрія КондратюкаО. В. Чепурнийздобувач кафедри фінансів, банківської справи та державного управління, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ІНДИКАТОРІВ СТАНУ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Здійснено аналіз та оцінювання індикаторів стану соціальної безпеки України. Визначено напрями реформування соціальної політики в конспекті підвищення рівня соціальної безпеки: удосконалення системи соціального захисту; реформування політики зайнятості та житлової політики держави.
 
The article presents the analysis and evaluation of the social security indicators of Ukraine. The directions of the social policy reforms in the context of improving the level of social security were determined: improving social security, reform of the employment policy and the reform of housing policy.

Г. В. Костюкк.е.н., доцент кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ

В статті розглянуто концептуальні положення логістики в управлінні виробничо-господарською діяльністю підприємств, сутність, зміст, етапи формування логістичної системи. Запропоновано концептуальну модель формування логістичної системи, яка складається з комплексу взаємопов’язаних напрямків діяльності по забезпеченню міжфункціональної інтеграції управління матеріальним потоком на підприємствах.

The article describes the conceptual principles of logistics management of industrial and economic activities of the enterprises, the nature, content, stages of formation of the logistics system. A conceptual model of the logistics system, which consists of a set of interrelated activities to ensure cross-functional integration of materials management in enterprises.

В. Ю. Худолейк.е.н, доц., віце-президент з навчально-методичної роботи  Міжнародного науково-технічного університету ім. акад. Ю. Бугая, м. Київ

ДЕКОМПОЗИЦІЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ ДЕРЖАВИ

Здійснено декомпозицію цільової орієнтації розвитку системи управління забезпеченням енергоефективності функціонування регіональних промислових комплексів держави, що реалізовано за використання положень загальної теорії систем та структурно-інформаційної теорії надійності систем. Приведено, у якості прикладу, трирівневу декомпозиційну концепцію забезпечення енергоефективності української промисловості на рівні регіону.
 
The decoupling of having a special purpose orientation of development of control system providing of power efficiency of functioning of regional industrial complexes of the state is carried out, that is realized for the use of positions of general theory of the systems and structurally to the informative theory of reliability of the systems. Three-level decoupling conception of providing of power efficiency of Ukrainian industry is resulted, as an example, at the level of region.

І. В. Тюхак. е. н., доц. каф. менеджменту ЗЕД, Національний університет харчових технологій

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗШИРЕННЯ ЗАКОРДОННИХ РИНКІВ ЗБУТУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Статтю присвячено вивченню теоретичних засад збутової діяльності вітчизняних підприємств на зовнішньому ринку та пошуку оптимальних засобів їх розширення.
 
The article is sanctified to the study of theoretical principles of sale activity of domestic enterprises at the foreign market and search of optimal facilities of their expansion.

Я. Я. Слабкокандидат соціологічних наук доцент кафедри «Економіка підприємства», ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води

ПЛАНУВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

В статті автором досліджуються методи аналізу прибутку. Автором виявлені переваги та недоліки методів аналізу прибутку. Обґрунтована доцільність використання економіко-математичного моделювання на прикладі підприємства поліграфічної галузі.   
 
In the article an author is probe the methods of analysis of income. Found out an author advantages and lacks of methods of analysis of income. Expedience of the use of економіко mathematical design is grounded on the example of enterprise of polydiene industry.

О. М. Паливодак.е.н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайнуЮ. А. Теміндароваст. викладач, Київський національний університет технологій та дизайнуЄ. В. Бондарецьмагістр менеджменту малого та середнього бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНІЗАЦІЯХ МАЛОГО БІЗНЕСУ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ

У статті досліджено та узагальнено проблеми та особливості управління персоналом у малому бізнесі. Акцентовано увагу на специфіці трудових відносин у певних секторах економіки, а також розглянуто вплив не правових трудових відносин на можливість використання технологій кадрового менеджменту в малому підприємництві.
 
The article examines and summarizes the problems and peculiarities of HR in small businesses. Attention is focused on the specifics of employment in certain sectors of the economy, and the role of illegal labor relations in using of technology personnel management in a small business.

О. І. Зорінак. т. н., доцент, зав. каф. «Маркетинг на транспорті», Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків

МІСЦЕ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

В статті розглянуті основні шляхи забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку залізничного транспорту та визначено місце соціального капіталу в розвитку галузі.
 
The paper describes the main ways of ensuring sustainable socio-economic development of rail transport and the place of social capital in the industry.

Н. К. Василенкодоцент кафедри обліку і аудиту, Івано-франківський національний технічний університет нафти і газу

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ХЕДЖУВАННЯ

Розглянуті методи аналізу ефективності хеджування. Розроблено алгоритм вибору оптимального методу визначення ефективності хеджування окремо для перспективного та ретроспективного тестування.
 
Assessing hedge effectiveness methods were considered. Assessing hedge effectiveness optimal method choise algorithm was developed separately for perspective and retrospective testing.

О. О. Молодідпровідний фахівець Науково-дослідної лабораторії економічних досліджень і прогнозування Київського національного університету будівництва і архітектури

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ПРИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Запропоновано комплекс техно-економетричних залежностей для визначення виручки та собівартості від вартості необоротних активів, оборотних активів та витрат на оплату праці. Даний комплекс дозволяє прогнозувати рівень економічної безпеки будівельного підприємства. Отриманий комплекс перевірений на адекватність за коефіцієнтом детермінації (R2) та F-критерієм Фішера.
 
The complex techno-econometric relationships to determine there venue and cost of the value offixed assets, current assets and the cost of labor, which allows to predict the level of economic security of the construction company. The resulting complex tested for adequacy by the coefficient of determination (R2)and F-Fisher criterion.

О. Г. Дерев’янкокандидат економічних наук, докторант Національного університету харчових технологій (м. Київ), керуючий партнер Агентства PR-Service, віце-президент Української ліги зі зв’язків з громадськістю

РЕПУТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА В КООРДИНАТАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ ХХІ СТОЛІТТЯ

В статті розглянуто сутність репутації підприємства, як нової категорії. Доведено, що категорії «імідж» та «репутація» є синонімами з позиції репутаційного менеджмента. Визначено відмінності репутації підприємства як такої від його ділової репутації.
 
The modern essence of the factory image is studied in the article. The categories “image” and “reputation” are proved to be synonyms from the point of view of modern reputation management. The key differences of the corporate reputation and business reputation were laid down.

О. В. Макаровак. э. н., доцент кафедры «Учет и аудит» Керченского государственного морского технологического университета

ОРГАНИЗАЦИЯ СКВОЗНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО УЧЕТНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ

Являясь составной частью учебного процесса, контроль позволяет преподавателю получать информацию о ходе усвоения студентами учебного материала. Через контроль знаний, умений и навыков студентов можно выявить положительные и отрицательные стороны в освоении учебного материала. В статье разработана сквозная система контроля знаний студентов по учетным дисциплинам, которая позволит преподавателю всесторонне оценивать знания студентов и повысит объемы остаточных знаний по учетным дисциплинам.
 
As an integral part of the educational process, the control allows the instructor to receive information on the progress of students with the knowledge of educational material. Through control of knowledge, skills and abilities of students can identify positive and negative aspects in the development of educational material. In the article was developed through system monitoring knowledge of students on accounting disciplines, which will allow the teacher to assess comprehensively the knowledge of students and increase the amount of residual knowledge of accounting disciplines.

О. Б. Письменнааспірант, старший викладач кафедри «Економіка підприємства», ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія»

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА НАСЛІДКІВ ДІЯЛЬНОСТІ УРАНОДОБУВНИХ КОМПЛЕКСІВ УКРАЇНИ

У статті розглянуто основні негативні наслідки діяльності уранодобувних комплексів, запропонована економічна оцінка наданих збитків. На основі отриманих даних розглянута можливість введення кореляційного показника, як величини, що характеризує тривалість та якість життя в техногенно-навантажених районах порівняно з екологічно чистими місцевостями України.
 
In article the main negative consequences of activity complexes production uranium are considered, the economic assessment of the brought damage is offered. On the basis of the received data possibility of introduction a correlation indicator, as the size characterizing duration and quality of life in comparison with non-polluting areas of Ukraine is considered.

О. М. Савковастарший викладач кафедри фінансів та кредиту Міжнародного університету фінансів, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ В СФЕРІ ЖИТЛОВОГО ТА ОФІСНОГО БУДІВНИЦТВА

У статті запропоновано механізм державної політики управління інвестиційним процесом в сфері житлового та офісного будівництва, розроблений на основі основоположних принципів, завдань, функцій державної інвестиційної політики та інструментарію впливу на неї.
 
In the article is offered the public policy mechanism of investment process control in housing and office building, developed on basis fundamental principles, tasks, functions of public investment policy and the influence tool on it.

Я. О. Ковальчуквикладач кафедри економіки та управління, Черкаський державний технологічний університет

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НА ОСНОВІ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

В роботі розроблена методика оцінки потенціалу регіону на основі інтегрального індексу оцінки потенціалу регіону. Дана методика дозволяє дослідити ефективність регіональної економіки у різних ракурсах та показує ступінь використання регіональних ресурсів.
 
In this work methodology of rating region’s potential was developed. This methodology allows to study the effectiveness of the regional economy in different angles and shows the extent of the use of regional resources.  

М. О. Власенковикладач кафедри банківської справи, ДНУ ім. Олеся Гончара

УМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

У статті розглянуто умови ефективності використання фінансового інструменту для інституційних учасників: держави, інвесторів та емітентів (отримувачів коштів за угодою). Рекомендації розроблено на прикладі фінансового лізингу.
Ключові слова: фінансові інструменти, умови бюджетної ефективності, умови ефективності для інвесторів, умови ефективності для емітентів (отримувачів коштів за угодою).
 
The efficiency conditions of financial instruments application for the institutional consignatories at the Ukrainian financial market: the state, investors and issuers (funds recipients under the agreement) have been viewed in the article. Recommendations have been developed in the example of financial leasing.

Ю. О. Гаркушавикладач кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету, м. Одеса

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ ЗА ФІНАНСОВИМ РИНКОМ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто етапи становлення та розвитку системи регулювання та нагляду за фінансовим ринком в Україні, виділено проблеми діяльності органів регулювання та нагляду, визначено шляхи удосконалення існуючих інституційних засад регулювання та нагляду за фінансовим ринком в Україні.
 
The article examines the stages of formation and development of the regulation and supervision of financial markets in Ukraine highlighted the problem of the regulatory and supervisory identified ways of improving the existing institutional framework of regulation and supervision of financial markets in Ukraine.

Т. С. Юркоасистент кафедри „Фінанси”, ВНЗ „Полтавський університет економіки і торгівлі”

РОЛЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

У статті розглянуто роль та функції малого підприємництва, проаналізовано значення малих підприємств як структуротворчого елемента національної економіки, перевірено існуючі гіпотези з урахуванням результатів розвитку малого підприємництва зарубіжних країн, розглянуто значення малого підприємництва у процесі інтеграції національної економіки в глобальну економіку.
 
The papers is considered the role and function of small business, analyzes of small businesses as strukturotvorchoho element of the national economy, tested existing hypotheses taking into account the development of small business in foreign countries, considered the value of small business in the process of integration of national economies into the global economy.

Б. М. Марковздобувач Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

КОНЦЕПЦІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ЯК ОСНОВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

У статті висвітлено основні риси ринкових відносин при монополізації ринків та розвитку конкурентоспроможності економічних систем різних рівнів. Визначено стратегічно важливі напрями забезпечення конкуренто-спроможності та антимонопольного регулювання ринку.
 
The article highlights the main features of a market economy by monopolizing markets and the competitiveness of economies at different levels. Defined strategic direction to ensure competitiveness and antitrust regulation market.

І. В. Радзівілоздобувач, ДВНЗ «НГУ» м. Дніпропетровськ

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА: КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД

Запропоновано систему управління інноваційним потенціалом підприємства, яка ґрунтується на системному комплексному підході.  Визначено, що в системі менеджменту інноваційного потенціалу присутні всі види зв’язків, які охоплює різнорідні елементи системи та суттєво впливають на характеристики системи. Розроблено матрицю способів узгодження інтересів взаємодіючих суб’єктів менеджменту при управлінні інноваційним потенціалом підприємства.
 
The enterprise innovative capacity control system that founds on the system-based complex approach has been suggested. The occurrence of all kinds of linkages in the innovative capacity management system has been defined. These linkages cover heterogeneous system elements and influence essentially the system characteristics. The matrix of methods accordance of interactive management subjects interests while administrating the enterprise innovative capacity have been worked out.

Т. В. Івановаасистент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ ПРОВЕДЕННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті проаналізовано діяльність вітчизняних підприємств машинобудування. Визначено основні проблеми та обґрунтовано необхідність проведення реструктуризаційних заходів.

In article activity of the domestic enterprises of mechanical engineering is analyzed. The main problems are defined and need of carrying out actions for restructuring is proved.

О. В. Нагорнаасистент кафедри банківських інвестицій Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

СТРАТЕГІЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ

У статті розглядається сутність стратегії фінансового забезпечення підприємств комунального господарства, визначено особливості та етапи формування такої стратегії в умовах реформування галузі.
 
In article highlights the essence of the strategy financial providing of the enterprises communal economy; allocated of the stages and pecualirities of  such strategy in terms of reforming the industry.

І. І. Сергійчукаспірант, ПВНЗ «Європейський університет»

МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МАСШТАБОМ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У статті досліджено модель стратегічного управління масштабом діяльності підприємства, побудованої за допомогою когнітивного моделювання.
 
This paper proposes the research of the model of the strategic management of the industrial plants scale activity, built by cognitive modelling.

С. Е. Бекіровааспірант НАПКБ

ЧИННИКИ ТА УМОВИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ РОЗВИТКУ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ АР КРИМ

Санаторно-курортний комплекс АР Крим знаходиться під впливом різних чинників і умов, які впливають як на діяльність оздоровчих закладів так і на рівень розвитку санаторно-курортного комплексу у цілому.

А. В. Зеркальаспірантка, Класичний приватний університет

МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

В статті розглянуто особливості моделювання розвитку корпоравтиної культури для машинобудівних підприємств України. Визначено основні риси опору процесам розвитку корпоративної культури. Запропоновано основні моделі та проаналізовано напрями їх розвитку.
 
The article describes the development of modeling corporate culture for engineering enterprises of Ukraine. The main features of development and resistance to corporate culture were analyzed. The basic model are established and described in the article.

О. Б. Кондратаспірант кафедри історії та терії господарства, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ С. М. БУЛГАКОВА

У статті проаналізовано зміни в науковій думці С. М. Булгакова протягом творчого шляху вченого. Визначено поворотні моменти в його світогляді та фактори впливу, що призвели до них.
 
В статье анализируются перемены в научной мысли С. Н. Булгакова на протяжении его творческого пути. Определены поворотные моменты в мировоззрении ученого, а также факторы повлиявшие на них.
 
The article analyzes the changes in scientific thought S.M. Bulgakov for creative ways scientist. Defined moments change his outlook and fatory influence that led to them .

О. С. Кірейаспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МЕТОДИКА ІДЕНТИФІКАЦІЇ, ОЦІНЮВАННЯ ТА МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ УПРАВЛІННЯ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ

Розглянуто методичні підходи щодо ідентифікації та оцінки ризиків в системі внутрішнього контролю необоротними активами, що дає змогу ідентифікувати ризики на машинобудівних підприємствах і визначити заходи щодо їх мінімізації та реагувати через контрольні дії.
 
Methodical approaches to the identification and assessment of risks in the system of internal control of fixed assets, which allows to identify the risks of building enterprises and identify measures to minimize and respond through the control of.

К. В. Денисоваспірант Запорізького національного університету

ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ В УКРАЇНІ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ СОТ

У статті аналізуються положення Угоди СОТ «Про субсидії та компенсаційні заходи» на предмет можливості їх застосування у рамках державного регулювання виробничих процесів у чорній металургії України.
 
This article analyzes the items of the WTO Agreement "On Subsidies and Compensation Measures" for the possibility of their use within the state regulation of production processes in ferrous metallurgy in Ukraine.

О. М. Марковаспірант Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

.СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ ІНТЕРАКТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ

У статті розглянута сутність інтерактивного планування на підприємстві. Наведено принципи планування, визначено сучасні наукові школи, які займаються проблематикою інтерактивного планування на підприємстві.

In article the essence  of interactive planning at the enterprise is examined in the article. There are planning principles, defined modern science schools which involve issues of interactive planning at the enterprise.

Л. О. Денисенкопроф., к.т.н., Київський Національний Університет технологій та дизайнуТ. О. Заєцьаспірант, Київський Національний Університет технологій та дизайну

ЯКІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ТОВАРИСТВА

В статті розглянуто перспективи розвитку корпоративного управління в легкій промисловості. Визначено його недоліки та фактори покращення рівня якості корпоративного управління. Було надано пропозиції по покращенню рівня корпоративного управління в двох аспектах: загальному та на рівні товариства.
 
In the article the prospects of development of corporate management are considered in light industry. Certainly his failings and factors of improvement of level of corporate management. Suggestions were given on the improvement of level of corporate management in two aspects: to general and at the level of company.

Л. М. Радченкоаспірантка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка кафедра міжнародної економіки

ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ КЛАСТЕР ЯК ІНСТРУМЕНТ НАРОЩУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Розглянуто поняття «кластер» та виділено дестимулюючі фактори та сприятливі передумови для кластерного розвитку економіки регіонів України. Обґрунтовано доцільність застосування кластерного підходу до нарощування і реалізації експортного потенціалу регіону. Автором наведене визначення експортоорієнтований міжрегіональний кластер, а також виділено позитивні та негативні наслідки його функціонування.
 
The category of "cluster" has been studied and highlighted adverse factors and favourable conditions for cluster development of Ukraine’s regional economy. The expediency of cluster approach application to a regional export potential increasing and realization has been grounded. The author has given a definition of export-oriented interregional cluster, and also has highlighted the positive and negative consequences of its functioning.

Т. Ю. Пастуховааспірантка, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, викладач, Придунайська філія Міжрегіональної академії управління персоналом

СИСТЕМНО-ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

В статті досліджено системно-процесний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства. Визначено основні принципи управління та функції.
 
The article examines system process access to the management of the enterprice competitiveness. The basic principles of management and functions are define.

Т. І. Салашенкоаспірант Харківського національного економічного університету

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ РЕГІОНІВ З ПОЗИЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Удосконалено методичний підхід із оцінки енергоефективності регіонів України з позиції забезпечення їх сталого розвитку.
 
Methodical approach to assessing the energy efficiency of the Ukraine regions from the position of their sustainable development are improved.

А. С. Харевичаспірант кафедри банківської справи, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

КРЕДИТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

У статті аналізуються існуючі теоретичні підходи до визначення сутності кредитного потенціалу банку та банківської системи, пропонується авторське тлумачення цих понять.
 
В статье анализируются существующие теоретические подходы к определению сущности кредитного потенциала банка и банковской системы, предлагается авторское толкование этих понятий.
 
This article analyzes the existing theoretical approaches to determining the nature of credit capacity of the banking system and credit capacity of the bank, the author proposes the interpretation of these concepts.

К. В. Куценкоаспірант, Університет банківської справи НБУ (м. Київ)

ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ БАНКУ ЯК КАПІТАЛ

У статті досліджено та узагальнено особливості підходів до розуміння категорії «ділова репутація» різними науковцями. На основі проведеного аналізу сформовано структурно-функціональну модель репутаційного капіталу банківської установи та авторське визначення репутаційного капіталу банку.

 In the article examined and summarized the features of approaches to understanding of the category "corporate reputation" by various scholars. Based on the analysis it was set up the structural-functional model of the reputational capital of the bank and author’s definition of the reputational capital of the bank.

Є. О. Костенкоаспірант, Полтавський національний технічний університет імені Юрія КондратюкаВ. В. Мирошниченкоаспірант, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ЕНЕРГОТРАНЗИТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

В статті досліджено та проаналізовано енерготранзитний потенціал, його сучасний стан. Розглянуто проблеми та перспективи реалізації потенціалу енерготранзитну як пріоритетного розвитку нафтогазового комплексу в системі забезпечення енергетичної безпеки.
 
This article is devoted to investigation of energy transit potential and evaluation of its current state. The analysis of problems and prospects of potential energy transit was conducted in the article and identified as a perspective area of the development of oil and gas sector in the direction of providing energy security.

О. Я. Доліновськааспірант кафедри економічної теорії економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМ ВАЛЮТНИМ ФОНДОМ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

У статті проаналізовано процес кредитування, основні переваги та недоліки співробітництва України та МВФ. Окреслено ключові моменти програми економічного розвитку країни, яку пропонує МВФ.
 
In article was analyzed lending process,advantages and disadvantages of cooperation between Ukraine and the IMF. Also was outlined key aspects of economic development programs offered by the IMF.

А. О. Козенкоаспірантка кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗПОДІЛУ ПОВНОВАЖЕНЬ МІЖ РІВНЯМИ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Приводяться результати дослідження проблем розподілу завдань і функцій владних повноважень під час процесу децентралізації в Україні. Сформовано пропозиції щодо удосконалення розподілу повноважень на сучасному етапі реформування бюджетної системи України.
 
In the article is results of Ukrainian problems of assigment responsobilities and functions of authorities under the procces of decentralization in Ukraine. Nowadays reforms and decentralization process can be estimated as inefficient.
Forming the suggestions for improving of assigment responsobilities for reforming the budget system of Ukraine.

Т. І. Адироваасистент кафедри менеджменту

УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Визначено управлінські аспекти управління витратами, виявлено позитивні наслідки. Визначено перспективи впровадження системи обліку витрат на виробництво.
 
Defined managerial aspects of cost management, found positive effects. The prospects of implementation of production costs.

І. П. Ткаченкок.е.н. доцент, Дніпродзержинський державний технічний університетА. В. Гайдукмагістрант, Дніпродзержинський державний технічний університет

РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ДИСЦИПЛІНА ПІДПРИЄМСТВ: УЗАГАЛЬНЕННЯ ПІДХОДІВ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Стаття присвячена дослідженню економічної сутності і методичних основ оцінки розрахунково-платіжної дисципліни, теоретичних аспектів впливу чинників на забезпечення розрахунково-платіжної дисципліни, розглядаються актуальні питання її негативного впливу на фінансову стабільність суб’єктів господарювання.
 
Статья посвящена исследованию экономической сущности и методических основ оценки расчетно-платежной дисциплины, теоретических аспектов влияния факторов на обеспечение расчетно-платежной дисциплины, рассматриваются актуальные вопросы ее негативного влияния на финансовую стабильность субъектов хозяйствования.
 
The article is devoted research of economic essence and methodical bases of estimation of disciplines of payments, theoretical aspects of influence of factors, on providing of disciplines of payments, the pressing questions are examined and it negative influence on financial stability of enterprises.

Н. В. Дегтярьаспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ЕКОСИСТЕМНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ВОДНО-БОЛОТНИМИ УГІДДЯМИ

У статті розглянута проблема застосування екосистемного підходу до управління економічними системами на різних ієрархічних рівнях господарювання. Проведені систематизація та узагальнення основних екосистемних принципів з урахуванням яких повинен бути сформований механізм управління водно-болотними угіддями. Наведені приклади взаємозв’язку між результатами раціонального управління екосистемними послугами ВБУ та досягненням Цілей розвитку тисячоліття. Зроблені відповідні висновки.
 
The paper considers the problem of applying the ecosystem approach to the management of economic systems at different hierarchical management levels. The basic ecosystem principles against which wetlands management mechanism must be formed are systematized and generalized. The examples of the relationship between the results of rational management of wetland ecosystem services and the achievement of the Millennium Development Goals are offered. Appropriate conclusions are made.

О. М. Одінцовк.е.н., Черкаський державний технологічний університет

ФАКТОРИ ОБ'ЄДНАННЯ ІНТЕРЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ КЛАСТЕРНИХ СИСТЕМАХ АПК

В статті розглядаються основні фактори, що аргументують на пре­ваги створення і функціонування агропромислових кластерів, сприяючих стабільному розвитку агропромислового комплексу на регіональному і дер­жавному рівнях.
 
Basic factors, that argue on advantages creation and functioning of agroindustrial clusters contributory infringement to stable development of agroindustrial complex on regional and state levels, are examined in the article.

Г. Ф. Садовськаздобувач Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України

РОЛЬ ТВОРЧОЇ СПІВПРАЦІ У СТВОРЕННІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОДУКТУ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

У статті досліджено значення творчої співпраці у створенні інтелектуального продукту в контексті глобального інформаційного простору. Проаналізовано підходи до визначення місця людського капіталу та інтелектуальної власності в структурі інтелектуального капіталу компаній. Також досліджено значення соціальних та міжорганізаційних мереж у підвищенні результативності творчої співпраці.
 
The article examines the importance of creative collaboration in the creation of intellectual product in the context of the global information space. It analyzes the approaches to definition of the place of human capital and intellectual property within the structure of intellectual capital of the companies. It also investigates the value of social and interagency networks for increasing the effectiveness of creative collaboration.

О. В. Демченковикладач, ВСП Агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КРЕДИТУ

Відновлення банківського кредитування у післякризовий період можливий за умов теоретичного обґрунтування сутності кредиту та впливу фінансової кризи на процес кредитування. Недостатність теоретичних напрацювань щодо сутності кредиту відповідно до ринкових умов суб"єктів господарювання негативно впливає на кредитні відносини між кредиторами і позичальниками, затрудняє доступ останніх до кредитних ресурсів.

А. О. Харламовак.е.н., старший виклада, Київський національний торгівельноекономічний університет

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕОБХІДНИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ

У статті визначено чинники та перешкоди впровадження корпоративної соціальної відповідальності у корпоративну стратегію та запропоновано заходи для підвищення конкурентоспроможності українських корпорацій.
 
The article determines causes and barriers of social corporate responsibility implementing within corporate strategy and presents the tools for increase of Ukrainian companies competitiveness.

К. Ф. Черкашинакандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ БАНКІВ: СУТНІСТЬ ТА ВИТОКИ УПРАВЛІННЯ

У статті досліджено підходи до визначення фінансових ресурсів, обґрунтовано необхідність визначення категорії «банківські ресурси» та розглянуто понятійне наповнення банківських фінансових ресурсів. Проаналізовано розвиток теорії управління та місце в ній управління фінансовими ресурсами банків.
 
The article examined financial resources essence, requirement for substantiation of banking resources and definition of banks financial resources. There is analysis of management theory and banks financial management in the paper.

Г. В. Ільїнак.філос.н., доцент кафедри менеджменту  інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ІННОВАЦІЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ КРЕАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМЦЯ

У статті досліджується проблема інновацій як результату творчого мислення і креативної діяльності підприємця та основи соціально-економічного прогресу суспільства.
 
The paper explores the problem of innovation as a condition of creative thinking development and creative activity of an entrepreneur in the economic sphere of society.

С. В. Засанськак.е.н., доцент, зав.кафедри обліку і аудиту, Рівненський інститут розвитку людини “Україна”

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ Й ФІНАНСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ

Розглянуто питання становлення електронного навчання в Україні та світі. Охарактеризовано популярні комп’ютерні освітні програми і проекти. Проаналізовано досвід зарубіжних країн по впровадженню й фінансуванню електронного навчання.
 
The problems of development of electronic learning in Ukraine and abroad. The characteristic of popular computer education programs and projects. The experience of foreign countries in the implementation and financing of e-learning.

А. В. Дзюбінаасистент кафедри менеджменту організацій, Національний університет «Львівська політехніка»

МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ

У статті розглянуто особливості формування життєвого циклу інноваційного продукту. Здійснено математичний опис фаз переходу інновації з одного етапу на інший.
 
The features of forming of life cycle of innovative product are considered in the article. Mathematical description of phases of transition of innovation is carried out from one stage to other.

Є. О. Помилуйкоздобувач кафедри економічної теорії та прикладної економіки, Полтавський університет економіки і торгівлі

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена визначенню сутності реальної національної амортизаційної політики. Автор аналізує амортизаційну політику на макро і мікро рівні, її вплив на економічний розвиток України. Зроблено висновки, що сучасна концепція амортизаційної політики направлена на створення умов інноваційного оновлення основного капіталу для переходу до сервісно-технологічної економіки, а на практиці діє консервативний механізм амортизаційної політики.
 
Article is devoted to defining the essence of the real depreciation of the national policy. The author analyzes the depreciation policy at the macro and micro level, the government amortization policy its impact on economic development of Ukraine. It is concluded that the modern concept of depreciation policy aimed at creating conditions for innovation of capital to move to service-technology economy, and in practice has a mechanism conservative depreciation policy.

Ж. А. Кононенкок.е.н., доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень, Полтавська державна аграрна академія

СУЧАСНИЙ СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ В РЕГІОНІ

Стаття спрямована на висвітлення та узагальнення гострих економічних питань ефективності використання сільськогосподарських угідь в регіоні. Проаналізовано обсяги виробництва сільськогосподарської продукції. Розглянуто заходи щодо підвищення використання сільськогосподарських угідь.
 
The Article is directed on illumination and generalization of the sharp economic questions to efficiency of the use agricultural land in region. The Analysed volumes of production agricultural product. The Considered actions on increasing of the use agricultural land.

В. В. Лифарк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ РЕГІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ ТА ЇХ ІНТЕРЕСИ

В статті проаналізовано механізм взаємодії учасників реалізації проекту створення регіонального транспортно-логістичного центру, визначено інтереси учасників. Запропоновано компенсаційний механізм витрат при досягненні узгодження інтересів учасників транспортно-логістичного центру.

In this article the mechanism of participants’ interaction of the creation project realization of regional transport-logistical centre is analyzed. The mechanism of expense compensation and interest concordance of transport-logistical centre participants is proposed.

В. Д. Волобоєвст. викладач, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

ВРАХУВАННЯ ФАКТОРУ РИЗИКУ ПІД ЧАС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КВАЛІФІКОВАНИМИ КАДРАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В статті обґрунтовується науковий підхід до прийняття рішень в системі забезпечення кваліфікованими кадрами машинобудівних підприємств із зовнішнього середовища. Запропонований підхід базується на оцінці компетенцій претендентів та врахуванні складових ризику залучення нових кваліфікованих кадрів на підприємство.

The scientific approach substantiates in the article to decision making in the system of providing the qualified personnel from the external environment of the machine building enterprises. The proposed approach is based on an assessment of applicants’ competence and the account of the risk components of new personnel attracting at the enterprise.

Ю. М. Кривецьаспірант кафедри бухгалтерського обліку, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ОСНОВІ СИСТЕМНИХ УЯВЛЕНЬ

У статті розглядаються теоретичні основи моделювання інформаційного середовища функціонування бухгалтерського обліку з врахуванням системних уявлень. Розроблено моделі інформаційного середовища з врахуванням процесуального, макроскопічного, ієрархічного, функціонального і мікроскопічного уявлень окремо та їх синтезу, що дозволяє отримати синергетичний ефект при моделюванні системи бухгалтерського обліку.
 
The article examines theoretical foundations of modeling information environment functioning accounting system considering ideas. A model of the information environment, taking into account procedural, macroscopic, hierarchical, functional and microscopic representations separately and their synthesis, which provides a synergistic effect when modeling systems of accounting.

А. Х. Позоваспірант кафедри бухгалтерського обліку, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФІНАНСОВОЇ ТА УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ

Розглянуті порівняльні характеристики вітчизняної фінансової та зарубіжної управлінської звітності свідчать про те, що бухгалтерська звітність для внутрішніх потреб управління (внутрішня, внутрішньогосподарська звітність) не може вважатися точною копією свого зарубіжного прототипу, так як для її формування необхідно використання більш розширеного джерела економічної інформації – оціночної (розрахункової, аналітичної) та нормативно-довідкової (планової) інформації.

The comparative characteristics of domestic and foreign financial management reporting suggests that financial statements for internal management (internal, internal reporting) cannot be an exact copy of a foreign prototype, as well as for its formation requires the use of more advanced sources of economic information - evaluation ( computational and analytical) and referenced (planned) information.

В. М. Марченкодоктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємництва, Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ АВІАБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті досліджено особливості моделювання діяльності авіабудівних підприємств, запропоновано розробку наукомісткої виробничої авіабудівної системи. На прикладі представника галузі визначено оптимальну траєкторію його розвитку та охарактеризовано її особливості з точки зору розподілу інвестицій та витрат. Обґрунтувати доцільність використання запропонованої моделі у цілях управління витратами підприємств.
 
The peculiarities of the activity modeling of the aircraft building enterprises are studied in the article, the creation of the high-tech aircraft building system is proposed. The optimal trajectory of the aircraft building enterprise development is determined; its peculiarities in terms of the investments and expenses are described. Expediency of using the proposed model in order to control and manage the expenses is proved.

Н. О. Мельникасистент кафедри «Економіки і менеджменту» Факультету Економіки транспорту, КДАВТ

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНО - ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУДНОБУДІВНИХ ТА СУДНОРЕМОНТНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

В статті розглянуто етапи формування інноваційно-інвестиційного механізму залучення коштів на суднобудівні та судноремонтні підприємства України.

В статье рассмотрены этапы формирования инновационно-инвестиционного механизма привлечения средств на судостроительные и судоремонтные предприятия Украины.
 
The article examines the stages of calculation for innovation-investment mechanism to raise funds for shipbuilding and ship-repair enterprises of Ukraine.

В. В. Поповаздобувач кафедри фінанси і маркетинг, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАДІЙНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ НА БУДІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

У статті розроблено блок-схему економічного обґрунтування інвестування на основі формування параметрів грошового потоку, яка забезпечує прийнятні показники ефективності інвестицій при заданому рівні надійності їх отримання.
 
The scheme of economic ground of investing based on the formation parameters of cash flow is worked out in the article. It provides acceptable indicators of investments efficiency at the set level of reliability of their receiving.

В. А. Здіраспірант кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів,  ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана м. Київ, Україна

ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ: ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ

Визначено особливості використання пріоритетів у національній інноваційній політиці. Виокремлено стратегічні напрями розвитку інноваційної діяльності в Україні. Обґрунтовано особливості формування інноваційних та науково-технічних пріоритетів в Україні на сучасному етапі.
 
The features using priorities in the national innovation policy. Pointed out in strategic areas of innovation in Ukraine. The peculiarities of formation of innovation and scientific and technological priorities in Ukraine today.

Г. С. Скитьовастарший викладач кафедри стратегії підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТІВ ХОЛДИНГОВОЇ КОМПАНІЇ: КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД

В статті досліджено проблеми формування стратегії холдингової компанії та моніторингу реалізації його стратегічних рішень на проектно-орієнтованих засадах. Запропоновано комплексний підхід до формування та оцінки ефективності стратегічного портфелю проектів холдингу на основі багатокритеріального оцінювання проектних пропозицій з точки зору їх взаємоузгодженості та відповідності стратегічним цілям компанії в умовах обмеженого пулу організаційних, фінансових, часових, техніко-технологічних та інших ресурсів холдингу. Апробацію розробленого підходу проведено в холдингових компаніях галузі інформаційно-комунікаційних технологій України.

The article is devoted to issues of the holding company`s strategy developing and monitoring of its strategic decisions` implementation on the project-oriented basis. It was proposed the integrated approach to the forming and evaluating efficiency of the holding company`s strategic project portfolio using the multicriteria evaluation aimed at increasing the value of the holding company. According to this approach project proposals of the holding`s strategic project portfolio were specified in terms of availability of organizational resources, time, financial constraints and level of synergy. The proposed approach has been implementing in holding companies of the information and communications technology sector.

І. Г. Ханінк. т. н., професор кафедри міжнародної економіки та світових фінансів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

У статті виокремлено ключові ознаки інформаційних революцій, проаналізовано відповідні зміни світового суспільства; визначено ознаки зміни технологічних укладів в економіко-соціальному житті людства; виокремлено сучасні особливості розгортання інформаційної революції в контексті глобальної технологізації.
 
The key features information revolutions are singled out in the article, appropriate changes of the global community are analyzed; the main changes in the technological structure of economic and social life are defined; the modern features of deployment information revolution in the context of global technological development are singled out.

О. В. Лисенокк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, м. Київ

ІНТЕГРАЛЬНА РЕЙТИНГОВА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКІВ

В статті розглядається сутність фінансового стану банків та пропонується методичний підхід до побудови моделі оцінки фінансового стану банків і здійснюється її практична апробація на прикладі банківської системи України.
 
The paper considers the nature of the financial condition of banks and offers a methodical approach to building a model for assessing the financial condition of banks and by its practical testing on the example of the banking system of Ukraine.

О. Ю. Чубуковад. е. н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет технології і дизайну, м.Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРОХОЛДИНГОВИХ ФОРМУВАНЬ В УКРАЇНІ

У статті проаналізовано вплив аграрної реформи в України на всі види аграрних відносин і земельних, зокрема. Визначено, що аграрні відносини нині не повною мірою виконують соціальну функцію зайнятості сільського населення, його виробничої діяльності. Обґрунтовано необхідність підвищення соціального спрямування аграрних відносин, оскільки вони пов’язані з формування рівня і якості життя сільського населення, що є важливим чинником прискореного економічного розвитку локальних соціально-економічних систем.

The article analyzes the impact of agricultural reform in Ukraine for all types of agrarian relations and land relations in particular. It is determined that agrarian relations today do not fully perform the social function of rural employment and its production activities. It is substantiated the necessity of increasing of the social orientation of agrarian relations, because they associated with the formation of the level and quality of life of the rural population, which is an important factor in the rapid economic development of local socio-economic systems.

В. М. Андрієнкок. і. н., доцент, с. н. с., Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ЯК ЕЛЕМЕНТУ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Обґрунтовано необхідність формування системи безпеки праці як елементу системи економічної безпеки підприємств України. Досліджено нормативно-правові акти з питань безпеки праці. Здійснено наголос на економічному підході до забезпеченні безпеки праці персоналу суб'єктів господарської діяльності.

The necessity of forming a system safety as an element of economic security companies in Ukraine. Studied regulations for safety. Done emphasis on economic approach to ensuring the safety of the personnel of economic activity.

Т. Н. Каджаметовак. е. н., доцент, РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет», Сімферополь

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ КУРОРТНИХ ПОСЛУГ

У статті обгрунтований вибір елементів організаційно-економічного забезпечення формування та функціонування регіонального ринку курортних послуг. Проаналізовано ставки податків і податкових пільг для установ рекреаційного комплексу, як інструменту державного регулювання діяльності найбільш перспективних і стратегічних напрямів розвитку курортних територій, виявлено резерви збільшення доходів установ. Вивчено недоліки регулювання системи фінансового забезпечення, а також досвід європейських країн у стимулюванні розвитку пріоритетних галузей. Розкрито порядок оподаткування доходів приватних домоволодінь, що надають послуги з розміщення туристів, а також проект внесення змін до податкового кодексу з метою спрощення порядку оподаткування доходів фізичних осіб, які надають послуги з тимчасового розміщення в індивідуальних засобах розміщення.

В статье обоснован выбор элементов организационно-экономического обеспечения формирования и функционирования регионального рынка курортных услуг. Проанализированы ставки налогов и налоговых льгот для учреждений рекреационного комплекса, как инструмента государственного регулирования деятельности наиболее перспективных и стратегических направлений развития курортных территорий, выявлены резервы увеличения доходов учреждений. Изучены недостатки регулирования системы финансового обеспечения, а также опыт европейских стран в стимулировании развития приоритетных отраслей. Раскрыт порядок налогообложения доходов частных домовладений, предоставляющих услуги по размещению туристов, а также проект внесения изменений в налоговый кодекс с целью упрощения порядка налогообложения доходов физических лиц, предоставляющих услуги по временному размещению в индивидуальных средствах размещения.

In the article the selection of elements of organizational and economic supply for the formation and functioning of the regional market of resort services is substantiated. Tax rates and tax concessions for the institutions of recreational complex as an instrument of state regulation of the most perspective and strategic directions of resort areas are analyzed, the reserves for increasing revenue of the institutions are identified. The shortcomings of the system of regulation of financial security are studied, as well as the experience of European countries to encourage the development of priority sectors. A procedure for taxation of income of private households is discloses, the services to tourists, as well as draft amendments to the tax code in order to simplify the procedure for taxation of income of individuals providing services to the temporary placement of individual accommodation facilities are providing.

Г. Є. Павловакандидат економічних наук наук, доцент, директор навчально-наукового інституту економіки, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ АГРАРНИМ СЕКТОРОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Метою статті є аналіз дослідження в області розвитку теорії інновації в управлінні аграрним сектором національної економіки, а також формування складової державно-правової інновації.
У сучасних умовах стійкий довготривалий розвиток національної економіки більшою мірою залежить не від обмежених ресурсних можливостей, а від інноваційної активності суспільства. Більшість дослідників соціально-економічного розвитку людства вже давно вважають науково-технічний прогрес головним чинником історичної трансформації суспільства, а інновації – каталізаторами економічного зростання. В Україні актуальність вивчення та розуміння всіх аспектів інноваційного розвитку значно зростає в зв’язку з визначенням інноваційної моделі розвитку економіки основою нового стратегічного курсу держави. Тому особливого значення набуває дослідження еволюції теорії інновації в управлінні інноваційними процесами аграрного сектору.
Економічні нововведення знаходять вираження у використанні більш ефективних форм організації, спеціалізації, кооперування, концентрації, диверсифікації виробництва, методів організації праці, нових фінансово-кредитних інститутів та інструментів, видів цінних паперів, управління економічними процесами, прогнозування їх динаміки та змін кон'юнктури та тощо.
Нами виділено особливу роль у інноваційному процесі розвитку аграрного сектору національної економіки для суб'єкта інновацій. Оскільки будь-яке нововведення вимагає певних зусиль і витрат на свою реалізацію, серед них виділяють державно-правову інновацію. Державно-правова інновація вводиться за допомогою відповідних державних інститутів, наприклад парламенту, виборних органів та тощо. В той час як національна економіка вимагає використання фінансових інститутів - банків, кредитних організацій, пенсійних фондів, страхових компаній та венчурних фондів.
 
The article is an analysis of research in the field of innovation in management theory agricultural sector of the national economy, as well as forming part of the government and legal innovation.
In modern conditions stable long-term development of the national economy increasingly depends not on limited resource capabilities and innovative activity of society. Most researchers socio-economic development of mankind has long been considered scientific progress the main factor of the historical society's transformation and innovation - a catalyst for economic growth. In Ukraine, the relevance of the study and understanding of all aspects of innovation increases significantly due to the definition of innovative economic development foundation of a new strategic course. Therefore, special importance is the study of the evolution theory of innovation in the management of innovation processes agricultural sector.
 Review basic concepts of the theory of innovation management innovation processes of the agricultural sector of the national economy suggests that innovation throughout the history of human society were the main driving force of development. However, special attention to the theory of innovation in the management of innovation processes agricultural sector of the national economy began to show in recent decades. In this regard, considerable interest is the study of the theory of evolution stages of innovation in the management of innovation processes agricultural sector of the national economy. By the end of XX century. it became apparent that industrial power rooted in the past, to replace him is brand new, which became known as post-industrial. However, the prefix "post" does not reveal the substance of the changes in the economy, the main differences from the final life cycle of industrial civilization and the transition to innovative way of development.
Analyzing the increasing number of high-tech industries in the last decade, the author formulates a conclusion that science every age becomes an increasingly important role in the economy, and not only the level of state influence on science, namely the degree of development of science sets the rate of progress of the country. In today's manufacturing innovation as a result of scientific activity is playing a special role. In this important interaction of science, government and business, where the State supports all legitimate business, while clearly aware of the differences in innovation.
Economic innovation find expression in the use of more efficient forms of organization, specialization, cooperation, concentration, diversification, methods of work, new financial and credit institutions and instruments, types of securities, economic management, forecasting their dynamics and changes in market conditions and etc. .
We have allocated a special role in the innovation process of the agricultural sector of the national economy for the subject innovation. As any innovation requires some effort and its implementation, including the release of state-legal innovation. Public legal innovation introduced by the relevant state institutions such as parliament, elected officials and others. While the national economy requires the use of financial institutions - banks, credit institutions, pension funds, insurance companies and venture capital funds.

І. М. Червяковдоцент,  ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут»

ЕФЕКТИВНЕ РЕФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

У статті нами сформульовані принципи ефективного реформування промисловості економіки регіону. Представлено структуру організаційно-економічного механізму регулювання галузевої структури промисловості регіону. Розглянуто критерії відбору проектів, як етап реалізації організаційно-економічного механізму.
 
В статье нами сформулированы принципы эффективного реформирования промышленности экономики региона. Представлена структура организационно-экономического механизма регулирования отраслевой структуры промышленности региона. Рассмотрены критерии отбора проектов, как этап реализации организационно-экономического механизма.
 
In this paper we formulated the principles of effective reform industrial economy of the region. The structure of organizational and economic mechanism of regulation of the sectoral structure of regional industry. The criteria for project selection, as the phase of the organizational and economic mechanism.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"