Українською | English

BACKMAIN

Contents № 9, 2011

Є. М. Сичд.е.н., проф., Національний авіаційний університет, м.КиївД. О. Сугонякост. викладач, Державний інститут економіки і управління, м. Чернігів

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТУРИЗМУ Й ТРАНСПОРТУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТАН І РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

В статті розглянуті питання взаємозв’язку туризму й транспорту та їх впливу на підвищення якості людського капіталу
 
In the article the considered questions of intercommunication of tourism and transport and their influence are on upgrading human capital .

С. О. Корецькад.е.н., професор

РИЗИКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ НА КРЕДИТНОМУ РИНКУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

В статті проаналізована проблема ризиків комерційних банків в кредитній сфері; розглянуто банківське законодавство щодо регулювання діяльності вітчизняних комерційних банків.
 
The paper analyzed the problem of the risks of commercial banks in credit banking policies considered, banking law that the regulation of domestic commercial banks.

В. О. Онищенкодоктор економічних наук, професор, ректор, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. КондратюкаВ. Л. Стоєваспірант, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ

У статті досліджений та проаналізований механізм функціонування фіскальної системи на регіональному рівні. Досліджені шляхи та умови підвищення соціально-економічних показників регіону засобами фіскальної політики.

In the article explored and analyzed the mechanism of functioning of fiscal systems at the regional level. Are explored the ways and conditions for achieving of higher level of social-economic indicators through the fiscal policy.

О. М. Левченкод.е.н., доц., декан факультету економіки та менеджменту Кіровоградського національного технічного університетуА. В. Янішевськааспірант Кіровоградського національного технічного університету

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТРЕБИ В КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРАХ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ПРАЦІ

У статті розроблено методику прогнозування потреби в кваліфікованих кадрах на регіональному ринку праці. Наведено алгоритм побудови методики середньострокового прогнозування потреби в кваліфікованих кадрах.

The article introduces the methodology of forecasting demand for skilled workers in regional labor market; gives an algorithm for constructing methods of medium-term forecasting demand for skilled workers

І. Г. Манцуровд.е.н., проф., директор НДЕІ Міністерства економіки УкраїниО. В. Нусіновак.е.н., доцент, професор Міжнародного науково-технічного університету (м. Київ)

ПОБУДОВА ІЄРАРХІЧНОЇ СТРУКТУРИ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Розроблено багаторівневу класифікацію загроз економічній безпеці підприємства. Побудована ієрархічна структура складових економічної безпеки. Встановлено, що на рівень економічної безпеки впливає ефективність використання ресурсів підприємства, рівень його репутації та чинники зовнішнього середовища.
  
Multilevel classification of threats to economic safety of enterprise is developed. Built hierarchical structure of constituents of economic safety. It is set that efficiency of the use of resources of enterprise, level of his reputation and factors of external environment, influences on economic strength security.

Я. В. Бережнийкандидат наук з державного управління, провідний спеціаліст відділу економічної стратегії, Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

У статті розглянуто значення і роль інституційних норм у формуванні засад економічної політики шляхом розкриття загальних характеристик основних течій неоінституційної теорії щодо встановлення передумов регулювання в економічній сфері.
 
In the article a value and role of institutional norms is considered in forming of economic policy principles’s by opening of general descriptions of basic neoinstitutional theory flows’s in relation to establishment of adjusting pre-conditions in an economic sphere.

Ю. О. Яценкоаспірант Національного інституту стратегічних досліджень, м. Київ, начальник відділу експертно-аналітичної, інноваційної роботи та моделювання систем управління регіональними фінансами Головного фінансового управління Донецької облдержадміністрації

ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ТА ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ МОДЕЛЕЙ ФІНАНСОВОГО ВИРІВНЮВАННЯ

У роботі розглянуто підходи до вибору моделі фінансового вирівнювання з окресленням концептуальних характеристик, виявлення переваг та недоліків розроблених варіантів моделей. Запропоновано для запровадження найбільш прийнятні у сучасних політико-економічних умах нашої держави моделі.
 
The article observes approaches to fiscal equalization models option, considering their conceptual characteristics, identifying strengths and weaknesses. The most appropriate models in today"s political and economic circumstances of our state are proposed.

С. М. Черненкокандидат економічних наук, ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»

КОРПОРАТИВНИЙ СЕКТОР: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ

В статті розглянуто сучасний стан корпоративного сектору та виявлено ключові деструктивні чинники, що гальмують його розвиток.

In the article the modern state is considered corporate sector and key destructive factors which brake his development are educed.

Т. В. Стройкокандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри організації виробництва та агробізнесу, Миколаївський державний аграрний університет

ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Розглянуто основні теоретичні підходи до визначення логістичної інфраструктури підприємства. Досліджено сучасний стан та проблеми розвитку логістики в Україні. Обґрунтовано організаційний механізм логістичної інфраструктури підприємства. Розроблена схема створення універсальної логістичної інфраструктури підприємств.
 
The basic theoretical going is considered near determination of logistic infrastructure of enterprise. The modern state and problems of development of logistic are investigational in Ukraine. The organizational mechanism of logistic infrastructure of enterprise is reasonable. The chart of creation of universal logistic infrastructure of enterprises is worked out.

В. П. Марчукк.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту факультету економіки та банківського права Севастопольського інституту банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України

ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ АКТИВАМИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

У статті розглядається проблема ефективності зовнішніх методів управління проблемними активами банківської системи України та міжнародний досвід втручання держави у цей процес. Для найшвидшого зменшення обсягів проблемних активів та нарощування темпів кредитування реальної економіки обґрунтовано необхідність створення державного санаційного банку, або державної компанії управління проблемними активами.
 
The article discusses the problem of the effectiveness of external problem assets of the banking system of Ukraine and international experience of the process. For the most rapid reduction of bad assets and increasing the pace of lending to the real economy justified the need for public sanatsiynoho bank or state company managing problem assets.

Сейфоллахи Моджтабамагистр МБА, аспирант кафедры международной экономики,  Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

СВОБОДНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ИРАНА: ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Статья посвящается исследованию особенностей создания и обобщению опыта функционирования свободных и специальных экономических зон Ирана в контексте развития глобальной экономики и активизации иностранных инвестиций.
 
This article is devoted to the study of features creating and learning functioning of free and special economic zones of Iran in the context of the global economy and enhance foreign investment.

Л. В. Юрчишенак.е.н., доц. Вінницького фінансово-економічного університетуВ. П. Цибріймагістр кафедри фінансів ВФЕУ

ДОТРИМАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ НОРМАТИВІВ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ

У статті досліджено процес регулювання діяльності комерційних банків України, зокрема, на основі дотримання затверджених нормативів НБУ

The process of adjusting of activity of commercial banks of Ukraine is investigational in the article, in particular, on the basis of observance of the ratified norms of NBU

М. І. Зеленськавикладач-стажист кафедри економічної кібернетики ДВНЗ «Української академії банківської справи Національного банку України»

ЦІНОВІ ІНДИКАТОРИ ВАРТОСТІ РЕСУРСІВ НА ГРОШОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Досліджено причини необхідності розробки і впровадження індикативних відсоткових ставок. Розглянуто механізми формування нині діючих в Україні індикаторів грошового ринку. Проведено їх порівняльний аналіз, розглянуто питання, пов’язані із їх практичним застосуванням.
 
Reasons why benchmark interest rates should be developed and implemented have been investigated. Mechanisms of forming of the presently existing indicators of the Ukrainian money market have been studied. A comparative analysis of the indicators has been given and the issue of their use in practice has been considered.

О. В. Комелінадоктор економічних наук, доцент, вчений секретар, Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ РИНКІВ

У статті досліджено особливості формування та розвитку регіональних інноваційних ринків, здійснено їх систематизацію, визначено особливості становлення, функції, роль у формуванні інноваційної моделі розвитку регіону.
 
The article studied features of the formation and development of regional innovation markets. The author proposed an approach to systematize the regional innovation markets, explored especially their formation, function, defined role in the development of an innovative model of the region.

С. О. Коваленковикладач кафедри іноземних мов ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ І ЗАРУБІЖИЙ ДОСВІД

The article deals with government regulation of financing innovative progress of Ukraine. It focuses on Ukrainian reality and foreign experience.
 
Стаття присвячена дослідженню державному регулюванню фінансового забезпечення інноваційного розвитку України.

С. П. Дундаст. викладач кафедри менеджменту, Національний університет харчових технологій, м. Київ

СТРАТЕГІЧНИЙ ВИБІР НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ХЛІБОПЕКАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В статті запропонована матриця стратегічного вибору напрямів розвитку хлібопекарних підприємств, яка побудована на основі  системи оцінки рівня їх  розвитку.

In the article the offered matrix of strategic choice of directions of bakeries’ development.  It is built on the estimation system of their development.

Ж. М. Балабанюкдокторант кафедри управління персоналом Міжрегіональної Академії управління персоналом м. Київ

ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО РИНКІВ ПРАЦІ НА РУХ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

У статті проаналізовані тенденції розвитку внутрішнього та зовнішнього ринків праці, в контексті сучасних економічних реалій.Показані залежності між ринками праці та рухом персоналу. А також, окреслені основні завдання щодо їх регулювання та покращення. Зазначені напрямки подальших теоретичних та практичних досліджень удосконалення механізмів регулювання ринків праці використовуючи інструменти оцінки руху персоналу.
 
The article analysis trends in internal and external labour markets in the context of current economic realities. Showing the relationship between labour markets and the movement of the personnel. And outlining the main objectives for their management and improvement. Stated trends for further theoretical and practical research to improve the mechanisms of regulation of labour markets using the tools of movement of the personnel.

Л. П. Перхунк. пед. н., доцент кафедри економічної кібернетики Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України» (м. Суми)І. П. Манжуластудент магістратури факультету банківських технологій за спеціальністю «Економічна кібернетика» Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України» (м. Суми)

МЕТОДИКА ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРАЦІ ВІДДАЛЕНИХ РОБІТНИКІВ

У статті запропоновано оригінальну методику оцінки результативності праці віддалених робітників, яка грунтується на методі зведених показників. Методика дозволяє одночасно оцінювати результативність праці віддалених робітників різних спеціальностей.

This article proposes an original method of evaluation of results of remote workers. It based on the method of сomposite indicators. This method allows simultaneously evaluate of results of remote workers in different specialties.

Л. Г. Мироновак.е.н., доцент, кафедра економічної кібернетики та статистики Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

В статті проаналізовано рівень трудового потенціалу України, його кількісні та якісні характеристики. Визначено прогнозні значення цього показника.

The level of labour potential of Ukraine is analysed in the article, him quantitative and high-quality descriptions. The prognosis values of this index are certain.

Н. Г. Євченкок.е.н., ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми

ОЦІНКА ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ БАНКУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

В даній статті розглядається методика визначення рівня податкового ризику для банку шляхом побудови матриці податкових ризиків.
 
In this article the technique of determining the level of tax risk for the bank by constructing a matrix of tax risks.

О. І. Шаманськастарший викладач, Вінницька філія Європейського університету

ОПТИМІЗАЦІЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗА КРИТЕРІЄМ МАКСИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКУ

У статті запропоновано моделювання взаємозв’язку між складовими ресурсного потенціалу підприємства та його отриманим прибутком. Встановлено такі види ресурсів, за яких підприємство отримає максимальний прибуток, автором також використано апарат економіко-математичного моделювання.
 
There has been offered the economic design of intercommunication between the parts of the enterprise’s resources potential and its income in the article. Such types of resources, at which the enterprise will get a maximal income, are set and the author is used the vehicle of modeling also.

І. О. Бузаджиаспірант, Харківський національний університет радіоелектроніки

ВЕНЧУРНИЙ КАПІТАЛ В УКРАЇНІ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

В статті розглянуто сучасний стан розвитку венчурного капіталу в Україні, чинники що його стримують, визначено критерії, за якими підприємство визначається як потенційний акцептор венчурних інвестицій.

The paper is devoted to the present condition of Ukrainian venture capital development, factors restraining it and determining criterions of the enterprises–potential recipients of venture investments.

О. В. Ставицькийасистент кафедри фінансів, аспірант, Національний університет харчових технологій, м.Київ

 МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

В даній статті розглядається значення та методологічні основи стратегічного управління, що необхідно для ефективного управління підприємством.
 
Essence, value and strategic government bases are examined in this article, it is necessary for effective activity of enterprise.

А. Б. БрутманЗапорожский национальный технический университет

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗЛИЧНОЙ ОТРАСЛЕВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Выполнена сравнительная оценка уровня конкурентоспособности ряда ведущих промышленных предприятий Украины с применением метода, основанного на измерении конкурентоспособности предприятий на базе оценок их производственных и инновационных потенциалов.

The comparative evaluation of several leading Ukrainian industrial enterprises competitiveness level is performed using the method based on evaluation of enterprises competitiveness on basis of their productive and innovative potentials.

Я. І. Мозговийаспірант кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми

МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В БАНКАХ

В статті досліджуються основні моделі корпоративної соціальної відповідальності. Розглядається міжнародний та національний досвід впровадження різних моделей корпоративної соціальної відповідальності в банках.
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, моделі корпоративної соціальної відповідальності, банк, філантропія, соціально-відповідальні інвестиції.
 
The article investigates main models of the corporate social responsibility. International and Ukrainian experience of CSR models implementation in banking activity is analyzed.

В. І. Чернякдоцент, к.т.н., ДВНЗ «Національний гірничий університет

ПРОБЛЕМИ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ «ПІДПРИЄМСТВА» В ЗАВДАННЯХ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

На основі принципів еволюційного розвитку та рекурсії уточнено визначення поняття «система», сформована модель базової копії рекурсивних перетворень систем в процесі життєдіяльності, визначено сутність поняття «економічна система». Встановлені основні принципи її взаємовідносин з підсистемою «підприємство».
 
The definition of a system is improved there on the basis of evolutionary principles and recursion. A basic copy model of a system’s recursion transformations during the process of its vital activity is developed by author. The essence of “economic system” development is concretized in the paper. The main rules are determined to develop interrelations between an economic system and an enterprise.

Л. П. Амбрикаспірант, Тернопільський національний економічний університет

ДЕРЖАВНІ ВИДАТКИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

У статті розглянуто наукові підходи до визначення впливу державних видатків на забезпечення економічного зростання. Здійснено аналіз фіскальної політики у сфері державних видатків в Україні. Запропоновано напрями трансформації державних видатків в контексті стимулювання економічного зростання.
 
The scientific approaches to determination of the influence of public expenditures on providing economic growth are considered in the article. The analysis of fiscal policy in the sphere of public expenditures is carried out. The ways of transformation of public expenditures in the context of stimulating economic growth are suggested.

І. П. Петренкоасистент кафедри банківських інвестицій ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ДОСВІД США У ВИКОРИСТАННІ БОРГОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ДЛЯ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ: ДЕРЖАВНИЙ ТА МУНІЦИПАЛЬНИЙ СЕКТОР

Стаття присвячена вивченню теоретичного та практичного досвіду США в емісії державних та муніципальних боргових цінних паперів для залучення інвестиційних ресурсів. Досліджено види таких цінних паперів, охарактеризовано їхню сутність, визначено їх сучасна роль у проектному фінансуванні США.
 
The article is dedicated to studying of the USA theoretical and practical experience in state and municipal debt securities issue for investment founds formation. The types of such securities are researched, the sense of the latter is determined and their current role in project financing of the USA is shown.

В. Г. Федороваздобувач, Харківська національна академія міського господарства

ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КЛАСТЕР»

В статті дано визначення поняття «кластер», проведена часова систематизація його виникнення, запропоноване авторське тлумачення цього поняття
 
Determination of concept «cluster» is given in the article, sentinel systematization is conducted his origin, offered authorial interpretation of this concept

Н. С. Яременкоаспірант кафедри фінансів ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми

M&A В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ: ОСТАННІ ТЕНДЕНЦІЇ

У статті розглянуто особливості розвитку ринку M&A в банківському секторі України. Виокремлено та обґрунтовано сучасні тенденції на ринку, задля отримання більш повної його характеристики.
 
The article is contained the features of market in the banking sector of Ukraine. Outlined and justified the current trends in the market, in order to obtain more of its characteristics.

Т. С. Патрякаспірант, Тернопільський Національний Економічний Університет Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

CDS (КРЕДИТНІ ДЕФОЛТНІ СВОВИ) - ІНДЕКСИ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ

У статті досліджуються основні принципи формування і функціонування CDS індексів.  Розглядається зростання ринку CDS , що зумовлена значними трансформаційними змінами в світовій фінансовій системі.
 
The paper examines the main principles of forming and functioning of CDS index.  CDS market growth that caused considerable transformational changes in the global financial system is considered.

З. Я. Шацькак.е.н, доц. Київській національний університет технологій та дизайну

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ

Розглянуто досвід використання управлінських інновацій на зарубіжних підприємствах, наведено приклади таких підприємств. Надано рекомендації з розробки управлінських інновацій на вітчизняних підприємствах
 
Experience of use of administrative innovations at the foreign enterprises is considered, examples of such enterprises are given. Recommendations for development of administrative innovations are induced at the domestic enterprises

О. В. Галаганздобувач кафедри міжнародної економіки Київського національного торговельно-економічного університету

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ АПК

У статті досліджено сутність експортної стратегії як економічної категорії та визначено її особливості для підприємств АПК. Здійснено оцінку експортного потенціалу агропромислового комплексу України та виявлено фактори, що мають бути враховані при виході вітчизняними підприємствами на зарубіжні ринки продовольчих товарів.
 
В статье исследована сущность экспортной стратегии как экономической категории и определены ее особенности для предприятий АПК. Оценен экспортный потенциал агропромышленного комплекса Украины и выделены факторы, которые должны быть учтены при выходе отечественных предприятий на зарубежные рынки продовольственных товаров.

А. М. НовосельцеваБілоцерківський національний аграрний університет

ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН У ХАРЧУВАННІ ЗАЛЕЖНО ВІД ДОХОДІВ СПОЖИВАЧІВ ТА ЦІН НА ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ

Досліджено динаміку змін у попиті населення України залежно від його сукупних доходів. Показано, що зростання витрат на харчування є пропорційним до загальної суми доходів сімей, а тому дорожчі продукти харчування стають недосяжними для бідних верств населення. Розраховано коефіцієнти еластичності попиту на продукти харчування за сукупними доходами населення, що дозволило не тільки пояснити тенденції у формуванні структури раціону пересічного українця, а й спрогнозувати виробництво окремих сільськогосподарських продуктів для задоволення внутрішніх потреб, зокрема насіння соняшнику.

О. О. Євтушенкомагістр з банківської справи, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

В статті визначено сутність інститутів спільного інвестування та наведена класифікація різних форм здійснення спільного інвестування в Україні. Проаналізовано розвиток інститутів спільного інвестування за останні три роки в Україні.
 
The article explains the purpose of joint investment institutions and classification of various forms of joint investment in Ukraine. In the article analyzed the development of joint investment institutions over the past three years in Ukraine.

Н. М. Вдовенкокандидат економічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

РОЗВИТОК АКВАКУЛЬТУРИ В ШТУЧНИХ ВОДОЙМАХ УКРАЇНИ НА ЕТАПІ АДАПТАЦІЇ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ЕНЕРГО- ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

У статті обґрунтована методика енергетичної оцінки технологічних процесів у рибництві, в основу якої покладено застосування енерго- та ресурсозберігаючих технологій. Запропоновано організаційно-економічний механізм підвищення ефективності впровадження технічних і технологічних заходів ресурсозбереження в аквакультурному виробництві.
 
The article is devoted the methodology of energy estimate of technological process in aquaculture. Actions of increase of efficiency of introduction of technical and technological actions resource-saving are offered.

М. Г. Олієвськакандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства Рівненського інституту ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

У статті розроблено теоретичні та методологічні основи формування та реалізації стратегічного потенціалу регіону.
 
The theoretical-methodological bases of forming and realization of strategic potential of region are developed in article.

В. І. Федоракк.е.н., доцент, Інститут управління природними ресурсами Університету економіки та права „КРОК”Н. А. Далякасистент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ВПЛИВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

У статті розкрито вплив науково-технічного прогресу на інноваційний розвиток нафтогазового комплексу і досліджуються шляхи підвищення ефективності використання виробничих потужностей нафтогазовидобувних підприємств. Сформовано концептуальні засади впровадження інноваційних рішень на основі науково-технічного прогресу, що забезпечують підвищення ефективності нафтогазовидобувних підприємств з врахуванням особливостей регіонального розвитку.

The article explores the impact of scientific and technological progress and innovation development of oil and gas sector and study ways to improve the productive capacity of oil and gas companies. Formed the conceptual basis of the introduction of innovative solutions based on scientific and technological advances that provide more effective oil and gas companies, taking into account the peculiarities of regional development.

Ю. І. Швабуаспіратка, ПВНЗ «Європейський університет»

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ НАДХОДЖЕНЬ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Розглянуто методичні підходи до податкового планування податку на прибуток, основні принципи розрахунку прогнозної суми надходжень податку на прибуток підприємств.
 
This article is about the methodical approaches to the tax forecasting of income tax, the main principles of calculation of forecasted sum of enterprise income tax revenues.

О. М. ПетрашоваПрАТ «УкрНДІ спеціальних видів друку», фінансовий директорО. В. Мельниковканд. техн. наук, Українська академія друкарства, директор видавництва Української академії друкарстваА. М. Штангретканд. екон. наук, Українська академія друкарства, доцент кафедри обліку і аудиту у ВПК

МОДЕЛЮВАННЯ ЗАГРОЗ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ

В статті визначено сутність та проаналізовано загрози для техніко-технологічної безпеки підприємств видавничо-поліграфічної галузі

The article explains the purpose and analyzed threats to the technical and technological security business publishing and printing industry

О. М. Салівончикаспірант кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет, м.Луцьк

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

У статті розглянуто основні аспекти та стан державного регулювання соціальної інфраструктури в Україні, яка є невід’ємною складовою ринкової економіки. Зазначено важливість здійснення нагляду за регулюванням розвитку соціальної інфраструктури.
 
Basic aspects and state of government control of social infrastructure in Ukraine, that is the inalienable constituent of market economy, are considered in the article. Importance of realization of supervision is marked after adjusting of development of social infrastructure.

О. В. Чернецькак.е.н, Дніпропетровський державний аграрний університетГ. Є. Павловак.е.н., Дніпропетровський державний аграрний університет

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ТА НАПРЯМКИ ЇХ ВИРІШЕННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

В статті проаналізований сучасний стан антикризового управління дебіторською заборгованістю в сільськогосподарських підприємствах, визначені проблеми її облікового забезпечення на запропоновані напрямки їх вирішення

In article analyzed the current state of crisis management receivable in agricultural enterprises, identified problems with its account of the proposed areas to solve them.

О. Ю. Подмарьоваспірант 3-го року навчання без відриву від виробництва, кафедри міжнародних фінансів  спеціальність: 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини, Українського Державного Університету фінансів та міжнародної торгівлі, м. Київ------------------------------тези до дисертаційної роботи

МЕХАНІЗМ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ

Матеріали конференції "Сучасний податковий кодекс - зміни в оподаткуванні підприємств", Університет "КРОК", вересень 2011 р., тези до дисертаційної роботи «Механізм податкового стимулювання інвестиційного клімату України».

І. В. Кононовааспірантка, ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпропетровськ

ПОКАЗНИКИ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В даній статті визначено критерії та показники комплексного оцінювання різних складових стійкості функціонування будівельного підприємства.

Criteria and indicators of a comprehensive assessment of various components have been identified of stability functioning of building enterprises in this article.

О. В. Пустякаспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ

У статті розглянуто проблемні питання аналізу забезпеченості підприємства власними засобами. Визначено роль та значимість розрахунку теоретичної потреби у власному капіталу підприємства. Запропоновано власні організаційно-методичні положення аналізу забезпеченості комунального унітарного підприємства власним капіталом.
 
The article discusses issues of sufficiency analysis of the enterprise"s own means. The role and significance of the theoretical calculation of necessity in equity companies. To their own organizational and methodical analysis of security provisions of the communal  unitary enterprise equity.

Й. М. ДорошДержавне підприємство «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ЩОДО АДМІНІСТРУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА СИСТЕМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Обгрунтовується необхідність розробки конкретних напрямів вдосконалення земельної політики в Україні щодо адміністрування земельних відносин та системи землекористування, зокрема з використанням систем земельних платежів та землеустрою.

Обосновывается необходимость разработки конкретных направлений совершенствования земельной политики в Украине по администрированию земельных отношений и системы землепользования, в частности с использованием систем земельных платежей и землеустройства.
 
Substantiates the need to develop specific areas of improvement of land policy in Ukraine for the administration of land relations and land use systems, including use of land payment systems and land management.

Т. Г. Малишкінааспірант кафедри маркетингу ПВНЗ  «Європейський університет»

РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ПІДСИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті подано розробку механізму формування підсистем забезпечення маркетингу, визначено його зв"язок з іншими функціональними підрозділами організації та особливості застосування в умовах інтенсивного розвитку ринку молокопродукції.
 
In this article presented elaboration of mechanism formation subsystems of providing with marketing, determined it connection with other functional subdivision organization and peculiarities of use in terms development market of milk products.

Л. Ю. Матвійчукк.г.н., докторант кафедри менеджменту та маркетингу Луцького національного технічного університету

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ

Досліджено теоретичні підходи до вивчення стратегії використання туристичних ресурсів. Проаналізовано підходи вчених до трактування дефініції „раціональність”, визначено критерії раціонального використання та охорони туристичних ресурсів.
 
Theoretical approaches to learning strategy use of tourist resources. The approaches to the interpretation of scientific definitions of "rationality", the criteria of rational use and protection of tourism resources.

С. О. Тульчинськак.е.н., доцент, Національний технічний університет України «КПІ»

ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНІВ

У статті з’ясовано закономірності розвитку інтелектуально-інноваційної системи регіонів, а також на основі застосування системно-ієрархічного підходу, сформульовано основні функції інтелектуально-інноваційної системи регіонів в умовах становлення економіки знань: відтворювальну розподільчо-мобілізаційну та соціально-ідеологічну та їх субфункції.
 
Patterns of development of the intellectually innovative system of regions are found out in the article, and also on the basis of application of system approach the basic functions of the intellectually innovative system of regions are formulated in the conditions of becoming economy knowledges: reproductive, distributively mobilizational and socially ideological and their subfunctions.

С. А. Денисенкоздобувач кафедри обліку і аудиту, Академія муніципального управління

ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПРИ ЗАГОСТРЕННІ ПРОТИРІЧ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

У статті визначено, що державне регулювання суспільного відтворення продуктивних сил необхідно будувати з урахуванням регіональної компоненти. Обґрунтовано технологія управління реалізацією регіональної політики, добір інструментарію якої базується на використанні принципів раціоналізації та збалансованого поєднання економічних, адміністративних, інноваційних та інформаційних важелів впливу для регулювання відтворювального процесу регіональних господарських комплексів.
 
In the article certainly, that government control of public recreation of productive forces must be built taking into account regional components. Grounded technology of management realization of regional policy, the selection of tool of which is based on the use of principles of rationalization and balanced combination of economic, administrative, innovative and informative instruments of influence for adjusting of reproductive process of regional economic complexes.

Л. О. Шпаккандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку АМУ

ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

В статті розкриваються особливості державної політики щодо регулювання розвитку регіонального туристично-рекреаційного комплексу та вклад туристично-рекреаційного комплексу у соціально-економічний і культурний розвиток регіонів, а також реалізація існуючих потенційних можливостей щодо їх розвитку.

In this article the features of government policy for the regulation of regional development of the tourism sector and the contribution of the tourism complex socio-economic and cultural development of the region and the implementation of existing potential for their development.

М. В. Городкоздобувач,Дніпропетровський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті визначено, що для визначення показників оцінки ефективності логістичної діяльності доцільно використовувати фінансові показники логістичної діяльності, зокрема логістичні витрати, а також техніко-експлуатаційні, часові та інші показники. Будь-яка оцінка ефективності має проводитись у порівнянні з визначеними цільовими показниками, які закріплюються на стратегічному рівні у загальнокорпоративній і логістичній стратегії підприємства та мають обґрунтоване значення. Одним із найбільш перспективних і практично важливих напрямів розвитку методології дослідження ефективності логістичної діяльності підприємств є включення до системи оцінок не тільки показників виконання логістичних функцій, а й показників ефективності логістичних процесів.
Встановлено, що всебічність управління логістичною системою підприємства пов’язана із вирішенням таких проблем, як контроль за матеріальним потоком; визначення стратегії й технології фізичного переміщення продукції; розробка способів управління рухом продукції; встановлення норм стандартизації; визначення обсягу виробництва, транспортування й складування; розбіжностей між поставленими цілями й можливостями закупівлі та виробництва.
Аргументовано, що ефективність логістичної системи має відображатися співвідношенням не одного, а комплексу результатів діяльності такої системи до витрат на її функціонування, а тому потрібно застосовувати методики, які передбачають багатокритеріальну оцінку ефективності логістичної системи за критеріями «витрати», «задоволення споживачів/якість», «час», «активи», «технології».

О. В. Родіоновкандидат економічних наук,  ст. викладач каф. Економіки підприємства  та управління трудовими ресурсами Луганського національного аграрного університету

РОЗРОБКА ТА ОБГРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ТА ОСВІТНІМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ

У статті наведено результати науково-методичного обгрунтування процесу формування організаційних структур управління кадровим та освітнім потенціалом продовольчої сфери регіону. Побудовано моделі організаційних структур управління якістю вищої освіти.
 
В статье приведены результаты научно-методического обоснования процесса формирования организационных структур управления кадровым и образовательным потенциалом продовольственной сферы региона. Построены модели организационных структур управления качеством высшего образования.
 
The results of scientifically-methodical ground of process of forming of organizational structures of management skilled and educational potential of food sphere of region are resulted in the article. The models of organizational structures of quality of higher education management are built.

В. В. Поповичк. е. н., доцент, декан економічного факультету, Одеський державний аграрний університет

СТАН ТА ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Сьогодні особливо гостро проблеми розвитку трудового потенціалу проявляються на регіональному рівні. Саме на рівні регіону можливе створення та забезпечення комплексу оптимальних умов формування та використання трудового потенціалу. У статті досліджено сучасний стан трудового потенціалу регіону, виявлено особливості та визначено основні тенденції його формування.
 
Сегодня особенно остро проблемы развития трудового потенциала проявляются на региональном уровне. Именно на уровне региона возможно создание и обеспечение комплекса оптимальных условий формирования и использования трудового потенциала. В статье исследовано современное состояние трудового потенциала региона, выявлены особенности и определены основные тенденции его формирования.
 
Today is particularly acute problems of development of labor potential manifested at the regional level. It is at the regional level can create and provide optimal conditions for the complex formation and use of labor potential. The paper investigated the current state of the labor potential of the region, the peculiarities and the main trends of its formation.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"