Українською | English

BACKMAIN

Contents № 9, 2010

А. М. Якимовак.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ

У статті проаналізовано проблемні аспекти інвестиційної ситуації на підприємствах транспортної галузі. Визначені основні умови та заходи, що сприятимуть підвищенню рівня інвестування транспортних підприємств.

The problematic aspects of the investment situation in the transport industry were analyzed in the article. The basic conditions and measures were defined in the article for enhancing the level of transport investment companies

О. М. Герасименковикладач кафедри економіки підприємства, Східноєвропейського університету економіки і менеджменту

ВПЛИВ ІНДЕКСІВ ФОНДОВОГО РИНКУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ТОРГОВЦІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

У статті досліджено розвиток фондового ринку України на сучасному етапі. Проаналізовано динаміку індексу ПФТС та розкрито її кореляцію з обсягом укладених договорів торговцями цінних паперів. Виявлено взаємозв’язок індексів фондового ринку та економічної безпеки торговців цінними паперами.
 
The article studies the development of Ukraine"s stock market at the present stage. The dynamics of PFTS index series and its correlation with the volume of contracts securities traders are analyzed. Determined the relationship stock market indices and economic security traders.

А. В. Большаковкандидат экономических наук, член-корреспондент Крымской АН, доцент кафедры «Менеджмент», СЭГИ ТНУ им. В.И. Вернадского

ФИЛОСОФСКИЙ ВЗГЛЯД НА БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ

Радикальные социально-экономические преобразования, произошедшие в украинском обществе в последнее десятилетие, вызвали существенные изменения общественных отношений. Сегодняшние реалии свидетельствуют о том, что центральной фигурой в негосударственном секторе экономики нашей страны является предприниматель. Автор предлагает свой философский взгляд на педпринимательство и дает классификацию угроз экономической безопасности предпринимательской деятельности.
 
Radical socio-economic transformations that have taken place in Ukrainian society in the last decade, have caused significant changes in social relations. Today"s realities indicate that the central figure in the private sector of our economy is the entrepreneur. The author offers his philosophical view on pedprinimatelstvo and gives a classification of threats to economic security business.

І. Л. Мельникметодист, викладач кафедри менеджменту підприємств туристичної індустрії, Київський університет туризму, економіки і права

МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

Статтю присвячено розв’язанню проблеми розвитку готельного бізнесу в Україні. Досліджено основні проблеми та фактори, що впливають на формування готельного бізнесу, доведено необхідність підвищення якості послуг як визначального фактора забезпечення їх конкурентоспроможності.

The article is devoted the decision of problem of development of hotel business in Ukraine. Investigational basic problems and factors which influence on forming of hotel business, the necessity of upgrading services is well-proven as a determinative of providing of competitiveness.

О. М. Губарикк.е.н., Дніпропетровський державний аграрний університет

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

В статті розглядаються найбільш суттєві проблеми, що виникають на кожному підприємстві при прове­денні обліку дебіторської заборгованості. Розглядаються нормативні і законодавчі акти стосовно організа­ції обліку дебіторської заборгованості, розробляються пропозиції щодо вдосконалення системи управління дебіторською заборгованістю.

The most substantial problems which arise up on every enterprise during conducting of account of account receivable are examined in the article. Legislative acts in relation to organization of account of account receivable normative and are examined, suggestions in relation to perfection of the control system by the account receivable are developed.

І. В. Дукаспірант кафедри фінансів і кредиту, Волинський національний університет імені Лесі Українки

ОСНОВНІ УМОВИ І ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ТА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО БАНКІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

У статті охарактеризовано роль та стан управління державним банківництвом на сучасному етапі. Детально проаналізовано умови та чинники які впливають на організацію та розвиток управління державною банківською діяльністю. З’ясовано необхідність застосування відповідного механізму, який сприятиме розвитку ринкових методів банківської діяльності в Україні.

In the article a role and state of management is described state state banks on a modern stage. In detail terms and factors are analyzed which influence on organization and development of management by government bank activity. The necessity of application of the proper mechanism which will assist to development of markets methods of bank activity in Ukraine is found out.

О. В. Зубкоаспірант, КНТЕУ

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОДУКТАМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

Досліджено категорії «зовнішня торгівля», «інновація», «інноваційний продукт» та «інноваційна продукція». Розкрито економічну сутність зовнішньої торгівлі інноваційними продуктами. Охарактеризовано суб’єктів зовнішньоторговельних операцій з інноваційними продуктами. Виокремлено предмет зовнішньоторговельних відносин. Обґрунтовано вплив інноваційних продуктів на зміну обсягів зовнішньої торгівлі країни.
 
Category "foreign trade", "innovation", "innovative product" and "innovative products" is studied. The economic entity of foreign trade with innovative products is exposed. the subjects of foreign trade operations with innovative products is characterized. Foreign relation’s object is allocated. The impact of innovative products to change the volume of country’s foreign trade is proved.

О. І. Маслакк.е.н., доц., зав.кафедри економіки, Кременчуцький державний університет імені Михайла ОстроградськогоЛ. А. Квятковськаст. викладач кафедри економіки Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

В статті розглядаються теоретико - методичні підходи та практичні рекомендації щодо формування комплексної системи оцінки інноваційного потенціалу сучасного підприємства.

In the article examined theoretical and methodical approaches and practical recommendations in relation to forming of the complex system of estimation of innovative potential of modern enterprise.

С. О. Нишпаласистент, Київський національний університет технологій та дизайну

ПАЛИВОЄМНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

У статті визначено роль енергоресурсів в забезпеченні конкурентоздатності продукції легкої промисловості, проаналізовано обсяги використання і втрат палива, зміни параметрів паливоємності продукції та причини її зростання, запропоновано рекомендації щодо зниження паливоємності на засадах реалізації оптимальних для галузі заходів забезпечення енергоефективності.
 
In the article the role of energy resources is certain in providing of competitiveness of products of light industry, analysed the volumes of the use and losses of fuel, change of parameters of fuel of capacity products and reason of its growth, recommendations are offered in relation to the decline of fuel of capacity on bases of realization of measures of providing of energy efficiency optimum for industry.

Н. С. Орловак. держ. упр., доцент кафедри «фінанси», Донецький державний університет управлінняА. І. Іващенкоаспірант кафедри «фінанси», Донецький державний університет управління

УДОСКОНАЛЕННЯ НАПРЯМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

У статті проаналізовані основні законодавчі методи стратегічного управління України, логіко-структурний механізм стратегічного планування, етапи розробки стратегії сталого соціально-економічного розвитку та запропоновані заходи щодо удосконалення механізму реалізації стратегії соціально-економічного розвитку та її моніторингу.
 
The article analyses the basic government methods of strategic management of Ukraine, the logical structure mechanism of strategic planning, the phases of creation of strategy of stable social-economic development and it is proposed the ways of improving of the mechanism of realization of this strategy and its monitoring.

Я. В. Гущакаспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет

РИЗИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

Розглянуто основні ризики діяльності недержаних пенсійних фондів в Україні та загрози, які вони несуть розвитку недержавного пенсійного забезпечення. Запропоновано підходи до уникнення (мінімізації) ризиків шляхом створення чітких та рівноправних умов для всіх учасників, а також надання прозорих і зрозумілих пенсійних продуктів.
 
The major risks of non-state pension funds’ functioning in Ukraine and influence of these risks on further development of non-state pension providing system are arisen. Certain measures for removal of the examined risks or minimization their influence through creating clear and equal conditions for all interested parties as well as providing transparent and understandable pension products are proposed.

Н. С. Марковак. е. н., доцент кафедри управління персоналом, Харківський національний економічний університет

ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ ТА МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ

Визначено та обґрунтовано підґрунтя наукового управління розвитком персоналу у вигляді принципів, функцій та моделей.
 
There is certain and soil a principles, functions and models of scientific management development of personnel.

С. А. Львіцинааспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури

ЗАСТОСУВАННЯ  МЕТОДУ "ЗОЛОТИЙ ПЕРЕТИН" В УПРАВЛІННІ ПРИБУТКОМ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Розглянуто  підхід, пов"язаний із застосуванням поняття "золотого перетину" до оцінки діяльності  будівельної організації  як самоорганізування економічної системи. При проведенні фінансового аналізу та аналізу виробничо-господарської діяльності будівельного підприємства, реалізації його тактичних і стратегічних цілей розвитку застосовуються різні математичні моделі та методи.

The approach involving the use of the term "golden section" to the evaluation of the construction sector as self-organization economic system. In a financial review and analysis of the business of building companies of its tactical and strategic development uses different mathematical models and methods.

А. С. Зєніна-Біліченкост.викладач, Дніпродзержинський державний технічний університет

РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЇ ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ І РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ

У статті висвітлено проблему розширення змісту і якості діяльності систем управління підприємствами у ринку за рахунок імплементації функції цілепокладання і розвитку у склад процесів управління. Для запровадження функції розвитку виробничої і управлінської систем у склад структурних елементів системи управління запропонована процесно-функціональна модель її реалізації

In the article the problem of expansion of maintenance and quality control system activity of enterprises is reflected in a market due to the implementation of aims introduction function and the development in composition of management processes. For the introduction of function development of the production and administrative systems in composition of structural elements of control system process the functional model of its realization was offered.

О. М. Кушнірчук-Ставничааспірант, Інститут регіональних досліджень НАН України

УПРАВЛІННЯ МІГРАЦІЄЮ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Здійснено грунтовний аналіз впливу трудової міграції на економічну та національну безпеку держави загалом. На основі узагальненого досвіду пропонується підхід до розуміння місця міграційних процесів в системі показників економічної безпеки. Проаналізовано стан та механізми забезпечення економічної безпеки держави та регіону шляхом ефективного регулювання трудових міграційних процесів.

The complex analysis of labor migration impact on the national and economic security is made. On the base of studied experience the new approach to understand the migration processes in the system of economic security indexes is proposed. The ways and mechanisms of national and regional economic security providing through effective regulation of labor migration are argumented.

В. І. Кончинк.е.н, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний авіаційний університетІ. В. Ситникстудентка, Національний авіаційний університет

ЕФЕКТ ЗРОСТАЮЧИХ СКАЛЯРНИХ ДОХОДІВ: МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

У статті розглядаються поняття зростаючих скалярних доходів („economies of scale”, „increasing returns to scale”) та умови, за яких можливо досягти цього ефекту. Проаналізовано наукові праці, в яких досліджувались зростаючі скалярні доходи. Розкрито категорії внутрішнього та зовнішнього ефекту економії на масштабі. Виявлено можливості досягнення зовнішньої економії на масштабі за рахунок кластеризації. Розглянуто структуру виробничого кластеру і вплив на неї державної економічної політики. Зроблено прогнози розвитку світового ринку авіації та проаналізовано місце українського авіаційного сектору в ньому, а також потенціал українського авіабудівництва. Описано напрями співпраці України з Російською Федерацією в авіаційному секторі та її потенціал.

The article deals with phenomenon of “economies of scale” ("increasing returns to scale") and conditions of its achieving. The scientific works, which investigate increasing returns to scale, are presented.  The categories of internal and external economies of scale are defined. Opportunities of achieving the external economies of scale on basis of clustering are revealed. The structure of industrial clusters and the influence of government’s economic policy on this structure are considered. The forecasts for the development of global aviation market are made. The position of the Ukrainian aviation sector in the framework of global aviation market and also the potential of Ukrainian aircraft building are analyzed. The article describes cooperation and its potential between Ukraine and the Russian Federation in aviation sector.

В. В. Курищукаспірант кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СИСТЕМА БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ

У статті визначено риси та поняття системи банківського кредитування експортної діяльності підприємств. Зроблено висновок, що система банківського кредитування експортної діяльності підприємств включає правове, інсти­туційне, фінансове та інформаційне забезпечення. Досліджено рівень розвитку кожного елементу забезпечення в Україні. Обґрунтовано пропозиції і практичні рекомендації щодо напрямів формування системи банківсь­кого кредитування експортної діяльності українських підприємств.
 
The paper considers lineament and notion of a system of bank crediting of the industrial export. It was concluded that a system of bank crediting of the industrial export includes legal, institutional, financial and informational support. It was studies the level of development of each element of support in Ukraine, and also grounded offers and practical recommendations for the directions of formation system of bank crediting of the Ukrainian industrial export.

І. П. Шульгадоцент, к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА САМОРЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА ЇХ ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ

Досліджено види державних регуляторів та саморегулівних організацій на ринку цінних паперів. Встановлено роль Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у регулюванні професійної діяльності фінансових посередників, визначено форми та методи такого регулювання. Проаналізовано стан ведення державного реєстру фінансових установ, підготовки та атестації фахівців з питань фондового ринку, ліцензування діяльності з надання послуг на ринку цінних паперів, нормативно-правового регулювання діяльності фінансових посередників, нагляду та контролю за їх діяльністю, застосування заходів впливу до порушників законодавства щодо діяльності на ринку фінансових послуг. Встановлено основні загрози економічній безпеці фінансових посередників фондового ринку України під впливом державного регулювання та саморегулювання їх діяльності.
 
Investigational types of state regulators and samoregulivnikh organizations at the market of equities. The role of the state commission is set on securities and fund market in adjusting of professional activity of financial mediators, certainly forms and methods of such adjusting. The state of conduct of state register of financial institutions, preparation and attestation of specialists, is analysed on questions a fund market, licensing of activity from the grant of services at the market of equities, normatively legal adjusting of activity of financial mediators, supervision and control, after their activity, application of measures of influence to the violators of legislation in relation to activity at the market of financial services.

Н. М. Проскурінак.е.н., доцент, Запорізький національний університет

КОНСТИТУТИВНО-КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ В АУДИТІ

У статті класифіковано багатофункціональні залежності головних і другорядних чинників впливу на процеси управління аудиторським ризиком. Удосконалено теоретико-методичні підходи до формування механізму управління ризиком аудиторської діяльності та реалізації його дії.

The article is classified multifunctional dependences of major and minor factors influencing audit risk management processes. The theoretical and methodological approaches to the formation of audit risk management mechanism and its implementation was improved.

Н. А. Одинцовааспирант, ДонГУУ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

В статті обґрунтовано підхід до організації системи менеджменту органів державного управління економікою. Аргументовано положення про те, що система управління за результатами має необхідний потенціал підвищення ефективності процесів державного економічного регулювання.
 
В статье обоснован подход к организации системы менеджмента органов государственного управления экономикой. Аргументировано положение о том, что система управления по результатам обладает необходимым потенциалом повышения эффективности процессов государственного экономического регулирования.  

Л. П. ЧорногузВідкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розглянуто різні підходи щодо управління оборотними активами торговельних підприємств, досліджено роль оборотних коштів у діяльності цих підприємств. Запропоновано поділ управління оборотним капіталом на управління двома потоками: фінансовими і товарними.

The article examines different approaches to asset management by commercial enterprises, investigated the role of working capital in these enterprises. A division of working capital management to manage two streams: financial and commodity.

О. О. Хворостк.е.н., доцент кафедри економічної теорії, Сумський державний університет

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

В статті розглянуті основні підходи щодо оцінки об’єктів інтелектуальної власності. Розкриті питання комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності як на національному, так й на міжнародному рівнях.
 
The article deals with the main approaches to the assessment of intellectual property objects. It reveals the questions of commercialization of intellectual property objects both at the national and international levels.

В. В. Железнякаспірант, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. ЛазарянаЛ. А. Шилок.е.н, доцент, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна

ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ КІЛЬКІСНОЇ ТА ЯКІСНОЇ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Стаття присвячена дослідженню підходів до визначення показників, за допомогою яких можливо оцінити рівень економічного потенціалу підприємства. В статті розглянуті погляди сучасних науковців стосовно групування таких показників, запропонована класифікаційна схема показників оцінки економічного потенціалу.
Ключові слова: потенціал, економічний потенціал, показники оцінки економічного потенціалу.
 
The article is devoted to research of approaches to determination of indexes, by which it is possible to estimate the level of economic potential of enterprise. In the article there are the considered looks of modern research workers in relation to the groupment of such indexes, offered classification chart of indexes of estimation of economic potential.

В. О. Рожковаспірант, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

СИСТЕМНЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статі обґрунтовано застосування процесів моделювання, що дозволяє досліджувати об"єкти управління на моделях і передбачає побудову та вивчення моделей стосовно до існуючих та проектованих об"єктах управління. Методологія проектованої системи управління конкурентоспроможністю підприємства, відображає об"єднання розрізнених процесів управління, функцій управління та заходів щодо забезпечення конкурентоспроможності підприємства в єдину систему цілеспрямованих і безперервно реалізованих управлінських впливів у короткостроковій та довгостроковій перспективі.
 
In the article ground arguments on experience application of processes of design, that allows to explore management objects on models and foresees construction and study of models concerning to existing and the designed objects of management. Methodology of the designed control system by the competitiveness of enterprise, represents association of separate processes of management, management functions and measures on providing of competitiveness of enterprise in the unique system of the purposeful and continuously realized administrative influencing in a short-term and long-term prospect.

О. О. Яременкоаспірант, Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка

ВПЛИВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ФОНДОВИЙ РИНОК В УКРАЇНІ

У статті проаналізовано вплив валютного регулювання на фондовий ринок на основі діяльності Української міжбанківської валютної біржі. Розглянуто сучасну методику розрахунку середнього курсу іноземної валюти.
 
The article analyzes the impact of currency regulation of the stock market on the basis of the Ukrainian Interbank Currency Exchange. The modern method of calculating the average rate of foreign currency is considered in the article.

Т. В. Романовааспірант, асистент кафедри економіки підприємства, Полтавський національниц технічний університет імені Юрія Кондратюка

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЗРОСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Визначено методи та форми державного регулювання інвестиційної діяльності, спрямовані на зростання інвестиційного потенціалу регіону. Розроблено рекомендації і пропозиції щодо стимулювання інвестування в регіон,  обґрунтовано механізм підвищення інвестиційного потенціалу в регіональній економічній політиці.
 
Ключові слова: інвестиційний потенціал регіону, регіональна економічна політика, принципи економічного зростання.
 
The methods and forms of state regulation of investment activities aimed at improving the investment potential was defined. The recommendations and proposals to stimulate investment in the region, the mechanism increasing the investment potential in regional economic policy has been developed.

Ю. М. Сапачукаспірант кафедри економічної теорії,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПОЛІТИКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ НА МАКРОРІВНІ

Розглянуто формування фінансової безпеки в контексті державної фінансової політики. Висвітлено питання виокремлення критеріїв оцінки та показників фінансової безпеки на макрорівні.

Formation of financial safety in a context of the state financial policy is considered. The question of allocation of the criteria of an estimation and indicators of financial safety at  the macrolevel is covered.

О. О. Смірновкандидат економічних наук, Кіровоградський інститут регіонального управління і економіки

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРЄМСТВ

В статті розглядається проблема підвищення конкурентоспроможності персоналу на промислових підприємствах за рахунок інновацій, обгрунтовується необхідність формування умов в регіоні для інноваційного розвитку.

In the article the problem of an increase in the competitive ability of personnel at the industrial enterprises due to the innovations is examined, the need for the formation of conditions in the region for the innovation development is based.

В. Є. Реутовкандидат економічних наук, доцент, Кримський економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

ЗАКОНОМІРНОСТІ І ПАРАДИГМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

В статті визначені теоретико-методичні засади формування закономірностей та парадигм регіонального розвитку, запропоновані підходи до побудови загальносистемної організація регіонального розвитку, розвинуті теоретичні підходи до визначення парадигм функціонування регіональних економічних систем.

І. П. Петренкоасистент кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

КРЕДИТНИЙ РЕЙТИНГ ЯК ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ОБЛІГАЦІЙ

Стаття присвячена визначенню кредитного рейтингу облігацій як інтегрального показника оцінки їх інвестиційної привабливості. Розкрито сутність та призначення кредитного рейтингу облігацій; досліджено процедуру рейтингової оцінки та сформульовано проблеми функціонування системи кредитного рейтингування в Україні.
 
The article is dedicated to determining of bond credit rating as an integral indicator of investment potential evaluation. The essentiality and purpose of bond credit rating are defined; the process of bond credit rating evaluation is investigated and the main problems of credit rating system functioning in Ukraine are named.

Н. В. Петровськакандидат економічних наук старший науковий співробітник НЦД ПО, доцент кафедри фінансів, Національний університет державної податкової служби України

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ

Розглянуто проблеми оподаткування банківських операцій у системі факторів банківської діяльності. Визначено роль і функції банківської установи в податкових відносинах. Проаналізовано типологію оподаткування сучасних банківських операцій згідно вітчизняного законодавства. Зазначено необхідність удосконалення системи оподаткування вітчизняних комерційних банків, у першу чергу тих, які направляють банківський капітал у вітчизняне виробництво.

The problems of taxation of banking operations in the banking system factors. The role and functions of banking institutions in tax relations. Typology analysis of taxation of modern banking operations in accordance with domestic legislation. Necessity of improving the tax system of domestic commercial banks, especially those that drive bank capital in domestic production.

М. П. Офікздобувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КООПЕРУВАННЯ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розкрито сутність альтернативних методів виявлення резервів підвищення ефективності кооперування в системі інноваційного розвитку підприємств, обґрунтовано доцільність їхнього комбінування, визначено перспективи проведення подальших досліджень.

Essence of alternative methods of exposure of backlogs of increase of efficiency of co-operation in the system of innovative development of enterprises is exposed in the article, grounded expedience of their combining, certainly prospects of leadthrough of subsequent researches.

В. В. Божковак.е.н., доцент кафедри маркетингу, Сумський державний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЙНОГО АПАРАТУ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ

У статті досліджено структурно-логічну сутність категорій «стратегічне планування», «маркетингова стратегія» та похідних від них. Дістали подальшого розвитку класифікації маркетингових стратегій та маркетингових стратегій інновацій.
 
The article examines the structural and logical essence of categories "strategic planning", "marketing strategy" and derivatives from them. Classification of marketing strategies and innovative marketing strategies has been subsequently developed.

А. О. Мельниченко,

«ФІНАНСОВІ СХЕМИ» ЯК СПОВІЛЬНЮЮЧИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

У статті було досліджено особливості застосування «фінансових схем» у страхуванні фінансових ризиків. Автор проаналізував дану проблему українського страхового ринку та виділив причини, які сприяють її виникненню. Він також зосередив увагу на методах запобігання.

In the article as inhibit factor of development of financial risks insurance " the features of using financial schemes in financial risks insurance were described. The author analyzed the problem of the Ukrainian insurance market and highlighted the reasons that contribute to its occurrence. He also focused on methods of its prevention.

Г. М. Бойківськаздобувач кафедри економіки, організації та планування в АПК, Тернопільський національний економічний університет

ВПЛИВ ОКРЕМИХ ФАКТОРІВ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Розглянуто питання впливу окремих факторів таких як інвестиції, обсяги виробництва продукції сільського господарства, структура собівартості, вартість зовнішньоекономічних операцій, індекси цін, інфляція, державна підтримка тощо, на формування виробничого потенціалу переробних підприємств та ефективної їх діяльності.
 
The questions on individual factors such as investment, output of agricultural products, cost structure, the cost of foreign operations, price indexes, inflation, government support, etc., the formation of productive capacity of processing enterprises and their activities effectively.

І. Ю. Мельниковздобувач, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

ФІНАНСОВА КРИЗА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

Розглянуто причини виникнення та наслідки фінансової кризи. Розкрито необхідність її регулювання органами державного управління. Запропоновано деякі напрямки вирішення проблемних питань фінансової кризи.

О. В. Зубкоаспірант, КНТЕУ

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОДУКТАМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

Досліджено категорії «зовнішня торгівля», «інновація», «інноваційний продукт» та «інноваційна продукція». Розкрито економічну сутність зовнішньої торгівлі інноваційними продуктами. Охарактеризовано суб’єктів зовнішньоторговельних операцій з інноваційними продуктами. Виокремлено предмет зовнішньоторговельних відносин. Обґрунтовано вплив інноваційних продуктів на зміну обсягів зовнішньої торгівлі країни.

Category "foreign trade", "innovation", "innovative product" and "innovative products" is studied. The economic entity of foreign trade with innovative products is exposed. the subjects of foreign trade operations with innovative products is characterized. Foreign relation’s object is allocated. The impact of innovative products to change the volume of country’s foreign trade is proved.

В. П. Пшеничнааспірант кафедри «Фінанси»,  Донецький державний університет управління

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ

У роботі визначено основоположні принципи, завдання та функціональні напрями державної інвестиційної політики економічного зростання та запропоновано економічний механізм реалізації державної інвестиційної політики спрямований на економічне зростання.
 
In the article the fundamental principles, problems and functional directions of the state investment policy for the Ukrainian economic grows were defined; the economy mechanism of the state investment policy for the economic grows was proposed.

М. М. Пашкоаспірант, КНУ імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ЯК ФОРМИ РУХУ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ

Розглядаються сутність категорії «фінансовий ринок» і сфера прояву окремих сторін сутності фінансового капіталу.

In are considered essence of a category «the financial market» and sphere of display of the separate parties of essence of the financial capital.

М. А. Міненкок.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту ЗЕД, Національний університет харчових технологій

УМОВИ ПОБУДОВИ СТІЙКОГО ФАХОВОГО КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

У статті розглянуто умови побудови стійкого фахового конкурентного середовища шляхом стандартизації визначення відповідного рівня розвитку виробничих об’єднань через процедуру їх атестації.

Ключові слова: фахове середовище; інституційне середовище; соціально відповідальне середовище; стандартизація рівня розвитку; атестація виробничих об’єднань; критерії фаховості, інституційної спроможності та соціальної відповідальності.

The paper analyzes the conditions of uilding of a stable professional competitive environment by means of standardization of determination of the relevant level of development of industrial associations throught the procedure of their attestation.

А. Ю. Кравчукмагістрант, Вінницький національний технічний університетТ. Л. Кліменкомагістрант, Вінницький національний технічний університет

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ МЕТОДИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Запропоновано систему управління методичним забезпеченням економічної безпеки, що є конструктивною для ефективного функціонування підприємства.
 
A methodical system of economic security that is constructive for the effective functioning of the enterprise is proposed.

О. В. Кліменкоасистент кафедри економічної теорії, Сумський державний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Запропоновано методичний підхід до оцінки рівня екологічності інвестиційної діяльності. Визначено особливості та характерні специфічні риси різних груп інвестицій за рівнем екологічності.
 
There are proposed methodical approaches to an assessment of ecology level of investment activity. Special features and characteristic specific features different groups of the investments on ecology level are determined.

С. М. Бонярк.е.н, доцент. кафедри „Перевезень і маркетингу”, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

СТРАТЕГИЯ ИНТЕГРАЦИИ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА УКРАИНЫ В ТРАНС-ЕВРОПЕЙСКУЮ ТРАНСПОРТНУЮ СИСТЕМУ

Рассматриваются вопросы формирования стратегии вхождения Украины в европейские транспортные сети. Выделены составляющие стратегии вхождения Украины в европейские транспортные сети.
 
The questions of the formation of the strategy for integration of Ukraine into European transport networks. Isolated components of the strategy for integration of Ukraine into European transport networks.

С. В. Козловськийк.е.н., доцент кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Розкрито сутність стратегічного управління регіональною економічною системою. Досліджено тенденції розвитку стратегічного регіонального управління. Знайдені відмінності стратегій розвитку регіональних систем. Запропоновано новий підхід до визначення сутності стратегічного регіонального управління. Визначено пріоритети розвитку та категорії стратегічного регіонального управління. Запропонована концепція стратегічного розвитку регіональних систем на прикладі Вінницької області.
 
The essence of strategic management is opened by regional economic system. It is investigated tendencies of development of strategic regional management. The found differences of strategy of development of regional systems. The new approach to definition of essence of strategic regional management is offered. Priorities of development and a category of strategic regional management are determined. The offered concept of strategic development of regional systems by the example of Vinnitsa area.

Л. О. Чорнад.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адмініструванняН. М. НестеренкомагістрантН. Ю. Чорнаасистент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний університет

СИСТЕМА БЮДЖЕТУВАННЯ ДЛЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Стаття присвячена актуальній темі дослідження методів розробки та впровадження сучасної системи фінансового менеджменту на підприємствах торгівлі. Розвиток підприємств в кризових умовах економіки, загострення конкуренції, труднощі з одержанням кредитів, високий рівень інфляції та неплатоспроможність населення поставили перед підприємствами торгівлі складні задачі маневрування різними напрямками бізнесу. Така ситуація у вітчизняній економіці потребує сучасних інструментів управління фінансами. Такі інструменти формуються за допомогою ефективної системи фінансового менеджменту.

Article devoted to the actual topic of research methods and implementation of modern financial management system in the trade. The development of enterprise crisis in the economy, increased competition, difficulties in obtaining loans, high inflation and population insolvency trade enterprises set maneuvering challenges of different business. This situation in the domestic economy needs modern financial management tools. Such tools are formed by an effective system of financial management.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"