Українською | English

BACKMAIN

Contents № 8, 2019

М. О. Кизимдоктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України,директор НДЦ ІПР НАН УкраїниГ. В. Крамаревкандидат економічних наук, здобувач НДЦ ІПР НАН України

АНАЛІЗ ПРОГРЕСИВНОСТІ СТРУКТУРИ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЇЇ ВПЛИВУ НА ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ СВІТУ

Mykola KyzymDoctor of Sciences (Economics), Professor,Corresponding Member of NAS of Ukraine,Director of the Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of UkraineHennadii KramarevCandidate of Sciences (Economics), Applicant,Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine

ANALYSIS OF THE PROGRESSIVITY OF THE INDUSTRY STRUCTURE AND ITS INFLUENCE ON THE ECONOMIC GROWTH IN UKRAINE AND THE WORLD

Статтю присвячено аналізу прогресивності структури промисловості країн світу та України та її впливу на зростання економіки та якості життя населення в них. Проаналізовано ВДВ промисловості країн світу та України та здійснено їх розподіл на групи за обсягом та динамікою ВДВ промисловості. Висунуто гіпотезу про вплив прогресивності структури промисловості на економічне зростання і якість життя населення країни. Проаналізовано вимоги постіндустріального суспільства до структури національних економік. Розглянуто оптимальну технологічну структуру для економік розвинутих країн. Запропоновано науково-методичний підхід до оцінки прогресивності структури промисловості та здійснено розрахунки щодо прогресивної структури промисловості України. На основі проведених розрахунків визначено, що структура промисловості України не є прогресивною, а також доведено гіпотезу про вплив прогресивності структури промисловості на економічне зростання і якість життя населення країни.[||]The article is devoted to the analysis of the progressiveness of the industry structure of the countries of the world and Ukraine and its influence on the growth of the economy and the quality of life of the population in them. The gross value added (GVA) of industry of the countries of the world and Ukraine is analyzed, their division into groups according to the volume and dynamics of the GVA of industry is carried out. The matrix of positioning of the countries of the world and Ukraine in the plane "Volume and dynamics of the GVA of the industry." A hypothesis has been put forward about the influence of the progressiveness of the industrial structure on economic growth and the quality of life of the country's population. The essence of the concepts of “structure”, “structure of the economy” and “structure of industry” is considered. The classification of industrial sectors of Ukraine is developed. The requirements of post-industrial society to the structure of national economies are analyzed. The optimal technological structure for the economies of developed countries is considered. A scientific and methodological approach to assessing the progressiveness of the industry structure is proposed and calculations of the progressive structure of the industry of Ukraine are made. The structure of industry in 36 countries was evaluated for the period 2009-2014. on manufacturability. The structure of the industry of Ukraine is compared with its progressive state. An integral assessment of the conformity of the industrial structure of Ukraine and the countries of the world to their progressive state has been carried out. The countries of the world were divided into clusters depending on the indicators of the structure of the industry, the quality of life of the population and the volume of the airborne forces of the industry per capita, as well as the distribution of the countries of the world by clusters depending on the integral indicator of the conformity of the industry structure, the indicators of the quality of life of the population and the volume of the airborne forces of the industry population in 2014. Based on the study, it was proved that the most important characteristic of the state of the country's industry is the progressiveness of its structure. In a post-industrial society, a progressive industrial structure is formed on the basis of manufacturing industries (high-tech engineering). It is determined that the industrial structure of Ukraine is not progressive. The hypothesis about the influence of the progressiveness of the industrial structure on economic growth and the quality of life of the country's population is proved.

К. В. Васьківськад. е. н., професор, професор кафедри економіки та менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка,Католицький університет Любельський Івана Павлв ІІ, Люблін, ПольщаА. О. Пелехатийк. е. н., докторант кафедри економіки та менеджменту,Львівський національний університет імені Івана ФранкаЮ. О. Галімукаспірант кафедри економіки та менеджменту,Львівський національний університет імені Івана ФранкаЛ. Д. ЛозінськаДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Katerуna V. VaskivskaDoctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics and Management, Lviv Ivan Franko National University,Catholic University of Lyubelsky Ivan Pavel II, Lublin, PolandАndrij O. PelechatyjPhD in Economics, Doctoral Student,Department of Economics and Management,Lviv Ivan Franko National UniversityJulia O. GalimukPostgraduate Student, Department of Economics and Management,Lviv Ivan Franko National UniversityLyubov D. LozinskaPostgraduate Student,Department of Accounting and Audit State Pedagogical University\"Vasyl Stefanyk Precarpathian National University\"

COOPERATION OF TERRITORIAL COMMUNITIES IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

У статті розкрито необхідність співробітництва територіальних громад в умовах фінансової децентралізації, що супроводжується перерозподілом фінансових ресурсів на користь місцевих бюджетів, а повноважень - на користь органів місцевого самоврядування. Підкреслено потребу переосмислення органами місцевого самоврядування фінансової політики в напрямку економії коштів і надання соціальних послуг з метою збільшення їх ефективності та якості, зниження вартості, а інструментів для вирішення цих завдань повинно бути співробітництво муніципалітетів у спільному наданні соціальних послуг. Таке співробітництво може стати ефективним для наступного етапу адміністративно-територіальної реформи. Відмічено, що співробітництво територіальних громад і органів місцевого самоврядування дозволить збільшити економію коштів, витрачених з бюджетів різних рівнів.[||]The article discloses the necessity of cooperation of territorial communities in conditions of financial decentralization, which is accompanied by redistribution of financial resources in favor of local budgets, and powers in favor of local self-government bodies. The necessity of rethinking financial policy of local self-government bodies in the direction of saving money and provision of social services in order to increase their efficiency and quality, decrease in value, and the tools for solving these problems should be the cooperation of municipalities in the joint provision of social services.
It is noted that the interaction and cooperation of territorial communities with state authorities and local government bodies of higher levels, that is, "vertical cooperation", are well-defined and clearly defined, since they function as part of a unified system, while horizontal cooperation is not defined as compulsory an element of public administration at the local level, because each territorial community acts theoretically and legally independently of other communities by a different management entity s and goals. The logic of the use of the instrument of cooperation of territorial communities for the accomplishment of the tasks and development of the territory through the optimal use of scarce resources and the avoidance of the impact of disadvantageous for the provision of the corresponding social services of the boundaries of the administrative-territorial units of the basic level is proved. Accordingly, the cooperation of territorial communities is defined as the relationship between two or more territorial communities in the person of local self-government bodies, which have the status of legal entities, with the appropriate powers and with the available resource base, on a contractual basis for the implementation of specific tasks.
It was emphasized that such cooperation could become effective for the next stage of administrative-territorial reform. It was noted that cooperation of territorial communities and local self-government bodies will allow to increase the savings of funds spent from budgets of different levels.

І. В. Саухд. е. н., доцент, професор кафедри економіки, менеджменту і маркетингуЖитомирського державного університету імені Івана ФранкаВ. Г. Виговськийк. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництваДержавного університету «Житомирська політехніка»

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА

I. V. SaukhDoctor of Economics,professor of Department of Economics, Management and Marketing,Zhytomyr State University named after Ivan FrankoV. H. VyhovskyPhD of Economics,associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurshipof the State University Zhytomyr Polytechnic

ANALYTICAL PROVISION FOR CREDIT ASSESSMENT OF THE LOAN

В статті досліджено необхідність впровадження дієвого аналітичного забезпечення оцінки кредитоспроможності позичальника, що потребує вибору методологічного підходу до формування методики оцінки. Авторами проведено критичний аналіз існуючих методик аналітичного забезпечення кредитоспроможності та виокремлено складності імплементації їх в практичну діяльність вітчизняних банків, зокрема: 1) неврахування специфіки вітчизняного банківництва; 2) надання пріоритетного значення або кількісним, або якісним показникам; 3) відсутність в більшості методик розрахунку інтегрального показника як комплексної характеристики кредитоспроможності; 4) різноспрямованість вибору системи аналітичних показників. Відзначено, що відсутність єдиного методологічного підходу до аналітичного забезпечення оцінки кредитоспроможності дозволила обґрунтувати перспективність впровадження внутрішнього бально-рейтингового методу, орієнтованого на формування інтегрального показника кредитоспроможності, що враховує специфіку діяльності банку, містить формалізовані та неформалізовані показники та ідентифікує рівень кредитного ризику. Орієнтація комерційних банків на зовнішнє рейтингування в сучасних умовах є доцільною для великих системних банків.[||]The article investigates the need for effective analytical support for assessing the borrower's creditworthiness, which requires the choice of a methodological approach to the formation of a valuation technique. It was noted that the negative consequence of improperly formed assessment of borrowers' creditworthiness may be a significant deterioration in the quality of the loan portfolio of the banking institution, which necessitates the creation of excess reserves. The purpose of writing the article is to synthesize existing methods of analytical support for assessing the borrower's creditworthiness and analyze the areas of their possible implementation in domestic banking institutions. The factors of influence on the assessment of the borrower's creditworthiness have been determined and the requirements for the methods of analytical support of creditworthiness have been formed, in particular: the reliability of the assessment; completeness of evaluation; a differentiated approach to assessing the creditworthiness of different groups of borrowers; perspective evaluation; innovation and objectivity. The procedure of choosing a methodological approach to the formation of an appropriate methodology of analytical support for assessing the borrower's creditworthiness is proposed. The authors highlight the complexity of the implementation of foreign methods of analytical support of creditworthiness in the practical activities of domestic banks: 1) the failure to take into account the specifics of domestic banking; 2) the priority value is given either quantitative or qualitative indicators; 3) the absence of the calculation of the integral indicator as a complex feature of creditworthiness; 4) divergence of choice of the system of analytical indicators; 5) application of most of the foreign methods requires improving the quality of staffing of national banks. It was determined that the lack of a unified methodological approach to the analytical provision of credit assessment allowed to substantiate the prospects of implementation of an internal rating method focused on the formation of an integrated indicator of creditworthiness, taking into account the specifics of the bank's activity, contains formalized and non-formalized indicators and identifies the level of credit risk. The orientation of commercial banks to an external rating in modern conditions is appropriate for large systemic banks.

О. О. Векличдоктор економічних наук, професор,головний науковий співробітниквідділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу,Державна установа «Інститут економіки природокористуваннята сталого розвитку Національної академії наук України»

СТРУКТУРА СУЧАСНОГО МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ (МЕХАНІЗМУ ЕКО-КОМПЕНСАЦІЇ)

O. O. VeklychDoctor of Еconomics, Professor,Chief Scientist, Department of Ecosystem Assessment of Natural Resource Potential,Public Institution “Institute of environmental economicsand sustainable development of the National academy of sciences of Ukraine”

STRUCTURE OF THE MODERN MECHANISM OF ENVIRONMENTAL COMPENSATION (OF THE ECO-COMPENSATION MECHANISM)

У статті розкрите змістовне наповнення механізму екологічної компенсації (механізму еко-компенсації). Вперше визначені поняття “механізм екологічної компенсації” та “компенсаційний механізм відшкодування збитків від погіршення/знищення екосистемних послуг”. Встановлено, що у фаховій зарубіжній літературі відсутні дослідження структури загального механізму екологічної компенсації та його складових, попри чималу кількість публікацій щодо національних особливостей дії певних груп інструментів цього механізму в тій чи іншій природогосподарській сфері. Автором уперше проведена структуризація механізму екологічної компенсації, охарактеризовані його складові та елементи, даючи цілісне уявлення та розуміння механізму еко-компенсації, нині сформованого в зарубіжних практиках фінансування збереження біорізноманіття, яку доцільно застосовувати і в українській економіці природокористування. Показано, що розкриття структурної співпідпорядкованості компонентів механізму еко-компенсації сприятиме посиленню вірогідності конкретних регуляторних рішень щодо формування, вибору та запровадження потрібних компенсаційних механізмів з їх набором відповідних інструментів в українській системі управління природокористуванням.[||]The article describes the substantive content of the mechanism of environmental compensation (the mechanism of eco-compensation). It is established that in the foreign literature there are no studies on the structure of the general mechanism of ecological compensation and its components, despite the considerable number of publications on the national peculiarities of the activity of certain groups of instruments of this mechanism in one or another sphere of nature usage. The notions of "the mechanism of environmental compensation" and "compensation mechanism for damages from ecosystem services degradation/destruction" have been defined for the first time. The mechanism of eco-compensations is the process of providing compensations in the form of monetary payments for preservation of ecosystems and functions/goods/services produced by them, or, vice versa, for their deterioration/loss, or in the form of special non-monetary measures on the basis of legal compensational liability for restoration of biodiversity. Compensation mechanism for damage from degradation/destruction of ecosystem services is the complex of methods, ways, instruments aimed at reimursement of the losses from the missed benefits from unobtained profits (revenues) due to reduction (under-receipt) of the contributions generated by ecological flows as a result of pollution of the environment, and also aimed at reimbursement of public expenses at elimination of the harm caused to the state of ecosystems. Clearly, compensation mechanism for damage from degradation/destruction of ecosystem services includes regulations on the amount and order of providing corresponding reimbursements. The author first structured the mechanism of environmental compensation, characterized its components and elements, giving a holistic view and understanding of the mechanism of eco-compensation, which is now formed in foreign practices of financing the biodiversity conservation, which is appropriate to apply in the Ukrainian economy of nature usage. It is shown that disclosure of the structural subordination of the components of the eco-compensation mechanism will enhance the likelihood of specific regulatory decisions regarding the formation, selection and implementation of the required compensation mechanisms with their set of appropriate tools in the Ukrainian environmental management system.

Л. П. Якимовад. е. н., професор, професор кафедри обліку і оподаткування,Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаВ. В. Сідлецькамагістрант кафедри обліку і оподаткування,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ ВИТРАТ: МОДЕЛЬНИЙ ПІДХІД

L. P. YakymovaD.Sc. (Economics), professor, professor at the department of accounting and taxation,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National UniversityV. V. Sidletskamaster at the department of accounting and taxation,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

COST BEHAVIOR ANALYSIS: A MODELING APPROACH

У статті обґрунтовано методичний підхід до аналізу поведінки витрат виробництва на підставі регресійних моделей витрат і динаміки витрат, а також коефіцієнта реагування витрат на зміни обсягів виробництва. Алгоритм аналізу передбачає ідентифікацію еластичності витрат, типів витрат та їхньої поведінки у залежності від співвідношення темпів зростання витрат і обсягів виробництва, а також стосовно симетричності поведінки витрат щодо зміни обсягів виробленої продукції. Емпіричні результати дослідження за даними по хлібопекарних і промислових підприємствах України за 2012-2017 рр. показали, що як у хлібопекарній галузі, так і у промисловості у цілому витрати виробництва нееластичні за обсягом виробництва. Крім того, дослідження встановило симетричність поведінки витрат у хлібопекарній галузі та анти-липкість – у промисловості у цілому, проте ступінь липкості витрат розрізняється у залежності від статей витрат.[||]A traditional cost analysis considers costs as fixed and variable and establishes that variable costs automatically change symmetrically with changes in business activity. However, numerous recent empirical studies have documented an asymmetric cost response to increase or decrease activity. As a rule, empirical studies of cost behavior analysis use cost regression models, but among Ukrainian scientific studies, cost behavior analysis using econometric models is not sufficiently considered. This paper substantiates the methodical approach to the cost behavior analysis that based on the cost regression models, as well as the cost response rate to changes in activity. The analysis algorithm provides for identification of cost elasticity, types of costs, and cost behavior depending on the ratio of costs’ growth rate and production growth rate, and on the symmetry of cost behavior relative to changes in sales volumes. The study investigates and compares the cost behavior in bakeries and industrial enterprises during the period 2012-2017. To estimate the parameters of the models and verify its performance, the data were collected from State Statistics Service of Ukraine. Empirical results have shown that both in the baking industry and in the industry as a whole, production costs are inelastic in terms of production. Based on the results of the assessment, in 2013-2015, at bakeries, the costs are degressive, they grow more slowly than production volumes, in 2016-2017, costs are progressive. In industry, cost behavior is not sustainable. In addition, the study found that cost behavior in the baking industry was symmetrical on average, but in the industry, costs are anti-sticky on average. This means that in industry, with an increase in sales, on average, costs increase less than they decrease with a decrease in sales, and this can be associated with pessimistic expectations. Our empirical results have also confirmed the hypothesis that the degree of cost stickiness differs with different cost accounts. The proposed methodological approach to the cost behavior analysis and its results will be useful both at the macro level and at the micro level to managers, analysts, and investors.

Н. Г. Георгіадід. е. н., професор, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівР. Б. Вільгуцькак. е. н., старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

МАТРИЧНО-МЕРЕЖЕВИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

N. H. HeorhiadiDoctor of Science in Economics, Professor, Professor of Management and International Business Department, Lviv Polytechnic National UnivesityR. B. VilhutskaPhD in Economics, Senior lecturer of Management and International Business Department,Lviv Polytechnic National Univesity

MATRIX-NETWORK APPROACH TO FORMING ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF ENTERPRISE MANAGEMENT

У статті розглянуто особливості застосування матрично-мережевого підходу до побудови організаційних структур управління. При застосуванні матричних організаційних структур можна спостерігати дублювання окремих їх компонентів, як за будовою, так і за зв’язками, це одна із їхніх особливостей. Саме тому авторами запропоновано розробити алгоритм побудови певної компоненти, яка сприятиме виникненню ефекту синергії. Розроблено перелік подій для побудови мережевих графів та визначено тривалість їх виконання, що дозволило ідентифікувати резерви часу та обрати оптимальний шлях побудови організаційної структури управління. Обґрунтовано необхідність застосування фрактальності як особливості матричних організаційних структур управління, що сприяє зростанню резервів часу на їх формування. Запропоновані положення забезпечуватимуть прийняття раціональних управлінських рішень для ефективної діяльності підприємств.[||]The article considered the peculiarities of application of matrix-network approach to the construction of organizational structures of management. There are one of their peculiarities, such as possibility applying matrix organizational structures to observe the duplication of their individual components, both in structure and in connection. That is why the authors propose to develop an algorithm for constructing a specific component that will contribute to the synergy effect. As a result of applying the matrix-network approach, in combination with the toolkit of network graph theory, it is possible to identify a synergistic effect, in particular in the form of the appearance of time and cost savings on the spatial development of the existing organizational management structure. In the network graph, the authors identified 16 types of work and set the duration of their work, as well as built a corresponding graph. After considering the meaningful content of each event of the appropriate rank, as well as identifying the time spent on realization of these events, the critical (maximum) path and the optimal path of the network graph are constructed. Based on this, four temporal variants of constructing a matrix organizational structure of management were identified. It is also proved that matrix organizational structures of management can predict differentiation, both geographically and product-wise, and not only by projects, which is why they are a set of fractals, that is, a self-similar structure. The list of events for the construction of network graphs was developed and the duration of their execution was determined, which allowed to identify the time reserves and to choose the optimal way of building the organizational structure of management. The necessity to use fractal as a feature of matrix organizational structures of management is substantiated, which contributes to the growth of time reserves for their formation. The proposed provisions will ensure the rational management decisions for the enterprise’s effective activity.This approach is appropriate for senior managers in the enterprises.

N. ReznikovaDoctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of KyivR. ZvarychDoctor of Economics, Associate Professor, Professor at the Chair of International Economic Relations of Ternopil National Economic UniversityO. IvashchenkoPhD in Economics, Associate Professor, Head of Department for Economics and Management of Foreign Economic Activities of National Academy of Statistics, Accounting and Audit

APPROACHES TO IDENTIFYING THE FORM OF CHINA’S ECONOMIC EXPANSION IN THE CONTEXT OF GLOBAL ECONOMY TRANSNATIONALIZATION: THE COMMERCIAL EXPANSION CASE

Н. В. Резніковадоктор економічних наук, професор,професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин,Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса ШевченкаР. Є. Зваричдоктор економічних наук, доцент,професор кафедри міжнародних економічних відносин,Тернопільський національний економічний університетО. А. Іващенкокандидат економічних наук, доцент,завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності,Національна академія статистики, обліку і аудиту

ПІДХОДИ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФОРМ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПАНСІЇ КНР В УМОВАХ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ : THE COMMERCIAL EXPANSION CASE

The analysis of commercial expansion is performed in the two perspectives. The first, microeconomic, perspective investigating the process of transforming common domestic actors into international ones, with identifying key motives and stimuli pushing companies to take rather high economic and production risks for the sake of a higher profit rate. The second, macroeconomic, perspective is export-oriented economic strategies of countries that are main generators of commercial expansionism, and the declared liberalism of international economic relations, fostering the favorable background for this kind of expansion. The commercial expansion is closely linked to international manufacturing organized and controlled by multinational corporations (MNC), and international distribution through the ramified network of MNC offices and regional intermediaries, which, apart from organization of sales, are often involved in promotion and lobbying at local level. The commercial expansion constitutes an explicit layer of international commercialization implemented through equity ownership or contract (non-equity) mechanisms. At the level of the so called explicit commercial expansion, the expansion drivers are business entities seeking to survive in the competitive environment and achieve their financial and marketing objectives by expanding the operation area. MNEs have been analyzed as a separate segment in the international relations system, given the essential impact and the increasing role of this category of corporations in integration and regional cooperation processes, but even they cannot be seen as totally isolated from the domestic economy in which they origin. The analysis has been focused on the second level, with outlining the main features of the existing global centers of commercial expansion and identifying specific instruments of such expansion, to promote one’s strategic interests. We characterized and compared the China and Germany models of commercial expansion, and revealed the set of factors, which promoted the commercial expansion of China and Germany.[||]Доведено, що просторова експансія як ідейна основа геополітики, що полягає у прагненні до поширення контролю над простором, у традиційному її тлумаченні репрезентує міжнародні відносини як розширення «життєвого простору» через силові відносини. Втім, починаючи з другої половини ХХ ст., трактує міжнародні відносини як розширення «зони впливу», «зони національних інтересів», «зони безпеки» через економічну могутність, що і постає підґрунтям для реалізації стратегій експансії комерційної по мірі лібералізації міжнародних економічних відносин. Аналіз комерційної експансії проведено на мезорівні міжнародної економічної політики (шляхом дослідження процесу перетворення національної компанії на міжнародну з акцентом на виявленні її детермінуючих мотивів та стимулів) та макрорівні міжнародної економічної політики (шляхом аналізу складових зовнішньоекономічної стратегії держав як основних продуцентів комерційного експансіонізму). Визначено, що передумовою експансіоністського руху є здатність нарощувати масштаби капіталу, що не відбувається без створення нових технологій і постійного розширення виробництва основного капіталу, які й спричиняють зростання підприємницької експансії і накопичення капіталу. Периферійні економіки, навіть коли вони не обмежуються виробництвом сировини, залишаються залежними у дуже специфічній формі: ті їхні сектори, які продукують основний капітал, недостатньо сильні, щоб забезпечувати постійний прогрес системи у фінансовому, технологічному або організаційному сенсі. Розвиток периферії у цьому контексті означає прогрес у продуктивних силах, в основному, за рахунок імпорту технологій, накопичення капіталу, проникнення іноземних підприємств у місцеву економіку, зростання чисельності найнятих робітників і поглиблення суспільного поділу праці. Досвід КНР руйнує існуючі уявлення про механізм економічної експансії, що зазвичай сповідує країна, що відноситься до напівпериферії світової економічної системи. Охарактеризовано та порівняно моделі комерційної експансії КНР та Німеччини. Встановлено зв'язок між комерційною експансією та економічним зростанням. Охарактеризовано вплив експортоорієнтованої моделі розвитку на становлення соціальних стандартів та визначення рівня добробуту населення в обраних для аналізу країнах. Виявлено, що комерційна експансія є ефективним джерелом притоку капіталів, а також дієвим інструментом впливу на міжнародній арені, що уможливлює захист та просування національних інтересів. Розглянуто роль багатонаціональних підприємств (БНП) в реалізації механізму експансії зарубіжних ринків з виокремленням етапів, мотивів, стимулів та особливостей останньої залежно від країнової специфіки. Виокремлено макроекономічні механізми економічної та зокрема комерційної експансії з акцентом на політиці валютного регулювання (курсоутворення) та політиці стимулювання сукупного попиту. Акцентовано на детермінуючій ролі монетарної політики в сприянні експортній експансії.

В. І. Франчукдоктор економічних наук, професор, проректорЛьвівського державного університету внутрішніх справІ. О. Корчинськийкандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри фінансів та обліку,Львівського державного університету внутрішніх справ

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СУТНОСТІ

V. I. FranchukDoctor of Economic Sciences, Professor, ProrectorLviv State University of Internal AffairsI. O. KorchynskyiCandidate of Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Finance and Accounting,Lviv State University of Internal Affairs

ECONOMIC SECURITY OF THE STATE: HISTORICAL ASPECTS AND CHARACTERISTIC OF THE ESSENCE

Розглянуто історичні аспекти розвитку поняття «безпека» та «економічна безпека держави». Запропоновано власне бачення поняття «безпека». Розглянуто характеристику сутності поняття «економічна безпека». Запропоновано розглядати економічну безпеку як стан, при якому система може ефективно розвиватися та протидіяти негативному впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища. В умовах посилення негативного впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, доведено важливість визначення сутності поняття «економічна безпека держави». Проведено морфологічний аналіз сутності поняття «економічна безпека держави». За результатами проведеного аналізу, узагальнено і запропоновано розглядати економічну безпеку держави як стан захищеності національних економічних інтересів, при якому здійснюється ефективна протидія негативному впливу загроз і досягається задоволення усіх потреб суспільства.[||]In the context of globalization processes in the world, issues of countering threats and dangers of the state’s economic security are particularly acute. Today, the existing problems in ensuring the economic security of the state are becoming obstacles in enhancing economic growth, restructuring the economy and ensuring the development of a competitive environment within the state and beyond. Given all this, a thorough study of the essence of the concept of «economic security of the state» today is especially relevant. The historical aspects of the development of the concepts of «security» and «economic security of the state» are considered. According to the results of our analysis of the historical aspects of the economic security of the state, it can be argued that security as one of the scientific areas, never stands still and is constantly developing. More and more scientists devote their work to the problems of ensuring this type of security. The concept of «security» should be considered as a state in which the object is in a state of absence of threats and dangers, and can freely pursue its own duality. An important element of the concept of «security» is its economic component. Understanding the importance of the concept of «economic security» came with the advent of the state and institutions of power. A personal vision of the concept of «security» is proposed. The characteristics of the essence of the concept of «economic security» are considered. It is intended to consider economic security as a condition in which a system can effectively develop and counteract the negative impact of its external and internal environment. In the face of increasing negative impact of external and internal threats, the importance of determining the essence of the concept of «economic security of the state» has been proved. A morphological analysis of the essence of the concept of «economic security of the state». According to the results of the analysis, it is generalized and proposed to consider the economic security of the state as such a state of protection of national economic interests in which there is an effective counteraction to the negative influence of threats and to achieve the satisfaction of all the needs of society. In view of the existing crisis phenomen both inside our country and in the world, the study of the nature and the main features of the economic security of the state is a fundamental factor in ensuring competitiveness, development of social institutions and necessary restructuring of the national economy.

О. Ю. Ємельяновкандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДВИЩЕННЯ ГНУЧКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Olexandr YmelyanovCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Economics and Investment,Lviv Polytechnic National University, Lviv

MODELING THE ASSESSMENT OF THE POTENTIAL OF INCREASING THE FLEXIBILITY OF ENTERPRISES

Метою даної статті є розроблення моделі оцінювання потенціалу підвищення гнучкості підприємств. Було встановлено основні механізми забезпечення гнучкості підприємств. Проведено групування типів адаптації підприємств до змін у зовнішньому середовищі. Визначено головні способи такої адаптації, до яких віднесено зміну цін на продукцію підприємства та фізичних обсягів її виробництва та збуту, зміну витрат ресурсів на одиницю продукції, зміну структури асортименту продукції та зміну структури ресурсів, що використовуються для виробництва продукції. Запропоновано показники оцінювання гнучкості підприємств. Зокрема, запропоновано визначати потенційні втрати підприємства у випадку відсутності його адаптації до негативних змін у зовнішньому середовищі. Тоді фактичний рівень адаптації підприємства до таких змін визначатиметься часткою його потенційних втрат, які вдалося уникнути внаслідок здійсненої ним адаптації. Запропоновано оцінювати потенціал підвищення гнучкості підприємства шляхом обчислення прогнозного зростання частки його потенційних втрат від негативних впливів зовнішнього середовища, які підприємство уникне завдяки вдосконаленню наявних у нього адаптаційних механізмів. Представлено послідовність оцінювання потенціалу підвищення гнучкості підприємств. Показано роль, яку відіграє у такому підвищенні впровадження на підприємствах прогресивних ресурсозберігаючих технологічних процесів. Окремо розглянуто випадок адаптації підприємства до зростання цін на ресурси, що ним застосовуються. Виявлено зв’язок між економічною стійкістю та гнучкістю підприємств. Використання розробленої моделі оцінювання потенціалу зростання гнучкості підприємств у практиці їх діяльності дасть змогу підвищити рівень ефективності цієї діяльності в умовах нестабільного зовнішнього середовища.[||]Ensuring the proper efficiency of business activities of enterprises requires the existence of effective mechanisms for adapting to changes occurring in a dynamic market environment. In turn, the effectiveness of the functioning of such mechanisms depends on the level of enterprise flexibility. Therefore, increasing the level of enterprise flexibility is an important condition for improving their economic resilience to negative environmental impacts. In this regard, the purpose of this article is to develop a model for assessing the potential of increasing the flexibility of enterprises. The main mechanisms for ensuring the flexibility of enterprises are identified in the paper. A grouping of types of adaptation of enterprises to changes in the external environment is conducted. The main methods of such an adaptation are determined and they are the following: changes in prices for products of the enterprise and changes in physical volumes of its production and sales, changes in resource use per unit of production, changes in the structure of product range and changes in the structure of the resources used for production. In addition, the indicators of enterprise flexibility assessment are proposed. In particular, the authors suggested to determine the potential losses of the enterprise in the absence of its adaptation to negative changes in the external environment. Then, the actual level of adaptation of the enterprise to such changes can be determined by the share of its potential losses that could be avoided due to adaptation. It is also proposed to assess the potential of increasing the flexibility of the enterprise by calculating the forecast growth of the share of its potential losses from negative environmental impacts that the company will avoid by improving its adaptive mechanisms. The sequence of assessment of the potential of increasing the flexibility of enterprises is presented. The role played by such an increase in the implementation of advanced resource-saving technological processes at enterprises is demonstrated. Separate consideration is given to the case of adaptation of the enterprise to the increase in prices for the resources that are being used. The interrelation between economic sustainability and enterprise flexibility is revealed. Using the developed model of assessment of the potential of increasing flexibility of enterprises in their practice will increase the level of efficiency of this activity in the unstable environment.

Н. А. Азьмукк. е. н., доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу,заступник директора, Черкаський державний бізнес-коледж, м. Черкаси

ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ТРАЄКТОРІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ

N. A. AzmukCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economics, Entrepreneurship and Marketing, Vice director, Cherkasy State Business-College, Cherkasy

LABOR VOLUNTEERING AS A TRAJECTORY FOR LABOR POTENTIAL IN UKRAINE

Поширення волонтерства сприяє формуванню суспільства з новими соціальними, культурними та економічними цінностями. В умовах становлення нових цінностей та формування громадянського суспільства в нашій країні зростає потреба на професійну допомогу, підтримку та соціальний захист. У статті досліджено особливості поширення волонтерства в Україні та акцентовано увагу на соціальної ролі трудової волонтерської діяльності. Уточнено та розвинуто класифікацію волонтерської трудової діяльності. Визначено схожі та відмінні риси трудової волонтерської діяльності та гнучкої зайнятості на основі результатів компаративного аналізу, обґрунтовано доцільність визначення волонтерської трудової діяльності як однієї з форм гнучкої зайнятості. Особливу увагу у статті приділено новій формі волонтерської діяльності – цифрової, визначено її особливості. Досліджено формування цифрової волонтерської діяльності в Україні та визначено вектори її поширення. Запропоновано заходи з підтримки волонтерського руху та поширення культури волонтерства в Україні: інформаційного, правового та мотиваційного характеру.[||]The spread of volunteering contributes to the formation of a society with new social, cultural and economic values. In the conditions of the formation of new values and the formation of civil society in our country, the need for professional assistance, support and social protection is growing. The catalyst for activating the volunteer movement in Ukraine was the Revolution of Dignity. Labor volunteering has many common features with flexible employment, but today these issues in Ukraine need to be resolved.
The transition to a digital economy creates new challenges for society: reducing the need for human labor in routine activities, the digital divide in skills by age and employment status. These challenges can smooth the development and spread of volunteering. Volunteer work helps to form a person's professional trajectory and creates additional opportunities for the accumulation of personal human capital.
The purpose of this study is to substantiate the feasibility of recognizing labor volunteering as one of the forms of flexible employment and developing directions for its support, dissemination and regulation in Ukraine.
The author investigates the peculiarities of volunteering in Ukraine and focuses on the social role of volunteer work. The article clarifies and develops the classification of volunteer work activities. The similar and distinctive features of volunteer work and flexible employment are determined on the basis of comparative analysis results, the expediency of volunteer work definition as one of the forms of flexible employment is substantiated. Volunteering activities in Ukraine are currently flexible, in particular self-employment, for those who help in solving problem issues in the East of Ukraine.
Particular attention is paid to the emergence and development of a new form of volunteering - digital, defined by it. The formation of digital volunteer activity in Ukraine was explored and vectors of its distribution were proposed. Measures to support the volunteer movement and promote the culture of volunteering in Ukraine are proposed: informational, legal and motivational.

Р. А. Мухак. е. н., ст. викладач кафедри економіки підприємств і корпорацій,Тернопільський національний економічний університет

СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

R. A. MukhaPh.D., senior lecturer in economy of enterprise and corporations,Ternopil national economic university

CURRENT STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

Від ефективного стану функціонування сільськогосподарської галузі країни залежить продуктова забезпеченість та незалежність держави на зовнішньому ринку продуктів харчування. Саме тому, в статті проаналізовано сучасний стан сільськогосподарської галузі в Україні Досліджено динаміку зміни структури сільськогосподарських угідь. Розглянуто зміну кількості суб’єктів господарювання у зайнятих у сільському господарстві. Також, проаналізовано найбільші агрохолдинги України за земельним банком та фінансовими результатами їх діяльності. Також, досліджено фінансові результати всередині сільськогосподарської галузі загалом. В статті проаналізовано експорт та імпорт сільськогосподарської продукції підприємств та виведено експортно-імпортне сальдо країни по видах продукції. За результатами дослідження визначено основні проблеми розвитку сільськогосподарської галузі України, зокрема: неефективне використання земельних ресурсів, переважно сировинний характер експорту сільськогосподарської продукції, низький рівень впроваджень досягнень науково-технічного процесу тощо. Запропоновано шляхи вирішення окреслених проблем та визначено перспективи розвитку сільськогосподарської галузі через розширення ринків збуту.[||]The effective state of functioning of the agricultural sector of the country depends on the product security and independence of the state in the external food market. That is why, the main purpose of the research is to evaluate the functioning of the agricultural industry, as a whole, and enterprises, in particular, and outline problems and prospects for the future development. The article analyzes the current state of the agricultural sector in Ukraine. The dynamics of changes in the structure of agricultural lands were investigated and it was determined that about 78% of the area of all agricultural land was arable. Changes in the number of economic entities in agricultural employment are considered, in particular, there is an increase in the number of small business entities. The largest agricultural enterprises and the financial results of their activity were also analyzed, and it was revealed that the largest 14 agricultural enterprises accumulate almost 8% of agricultural land. The financial results within the agricultural sector as a whole were also investigated and a positive financial result was noted. The article analyzes the export and import of agricultural products of enterprises and the export-import balance of the country by types of products. It was researched that the country exports the most agricultural products such as cereals and seeds and fruits of oilseeds. According to the results of the research, the main problems of development of the agricultural sector of Ukraine were identified, in particular: inefficient use of land resources, mainly raw material nature of agricultural products export, low level of implementation of scientific and technological process achievements, etc. The ways of solving the outlined problems are proposed through attraction of investments in the development of certain branches of agriculture, modernization of production facilities, approximation of the legislation of Ukraine to international standards, increase of introduction of organic fertilizers. The prospects of development of the agricultural branch through expansion of markets in the MENA region was determined.

M. ChuprinaPhD in Economics, associated professor of the Department of Management,National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”A. Vernerstudent, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

CLOUD TECHNOLOGIES AS AN ELEMENT OF STARTUP PROJECTS MANAGEMENT

М. О. Чупрінак. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»А. І. Вернерстудентка, Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СТАРТАП-ПРОЕКТАМИ

Pointed out that the main tendencies of modern innovation processes require exploration of perspective improvement directions for the created products quality and uniqueness and search of new technological solutions for implementation of startups. Proven that there is a need for the research of cloud technologies using to develop the startup projects market. Revealed that the usage of cloud technologies creates preconditions for effective application of the innovative potential of domestic startups, significantly reducing the cost of implementing the startup projects by using of an extensive IT service system furthermore additionally increasing the quality and uniqueness of the developed products. The basic patterns and trends of the development of start-ups are identified, namely: use of the Internet, focus on the creation of smartphones applications and involvement of specialists from large corporations in the projects. Defined that cloud-based storage processing and data processing technologies provide the opportunity to accelerate the process of software products releasing and its introduction to the IT market. Specified the priority tasks solved by the information systems of automation of innovation activity. Considered the general features of the new infrastructure, existing models of cloud services representation and the benefits of using cloud-based technologies for startup projects. Emphasized that at present there is no differentiation according to which there is a category of cloud services, oriented exclusively for the needs of startup projects. The description of existing models of cloud services for making technological and organizational decisions with the purpose of forming the flow of startups and supporting them at the initial level is made. Noted that the use of cloud technology has a wide range of advantages that include scalability and dynamism, allowing the use of infrastructure capacity without going into the complex processes of managing cloud technology. The prospects for the development of cloud technologies are analyzed and it is emphasized that at the state level there is still no legal regulation of the interaction between the service provider and the user of cloud technologies in the field of startup projects.[||]Зазначено, що основні тенденції сучасних інноваційних процесів потребують досліджень перспективних напрямів підвищення якості та унікальності створених продуктів та пошуку нових технологічних рішень реалізації стартапів. Доведено, що існує потреба у дослідженні моделей використання саме хмарних технологій задля розвитку ринку стартап-проектів, Визначено, що використання хмарних технологій дозволить ефективніше використовувати інноваційний потенціал вітчизняних стартапів, значно скорочуючи затрати на реалізацію стартап- проектів шляхом використання розгалуженої системи ІТ послуг та дозволить значно підвищити якість та унікальність створених продуктів. Визначені основні закономірності та тенденції розвитку стартапів, а саме: використання Інтернету в роботі, орієнтація на створення додатків для смартфонів та залучення у проекти фахівців із великих корпорацій Зазначено, що саме хмарні технології зберігання, обробки та висвітлення даних дають можливість значно пришвидшити процес виведення інформаційного або програмного продукту на ринок ІТ. Здійснено уточнення пріоритетних завдань, які вирішують інформаційні системи автоматизації інноваційної діяльності. Розглянуто основні характеристики, притаманні новій інфраструктурі та переваги використання хмарних технологій в сфері стартап-проектів. Підкреслено, що наразі відсутня диференціація, за якою існує категорія хмарних сервісів, орієнтована виключно під потреби стартап-проектів Здійснено опис існуючих моделей представлення хмарних сервісів для прийняття технологічних і організаційних рішень з метою формування потоку стартапів та їх підтримки на початковому рівні. Зазначено. що використання хмарних технологій має широкий спектр переваг, до яких належить масштабування та динамічність, що дозволяє використовувати потужності інфраструктури не вдаючись у складні процеси управління хмарною технологією. Проаналізовано перспективи розвитку хмарних технологій та підкреслено, що на державному рівні досі відсутнє нормативно-правове врегулювання взаємодії постачальника послуг та користувача хмарних технологій в сфері стартап-проектів.

О. М. Овдіюкк. е. н., доцент, Житомирський національний агроекологічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ОСНОВНИХ ЕТАПІВ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУРАХ

O. M. OvdiukPhd, associate professorZhytomyr National Agroecological University

METHODOLOGICAL BASICS OF THE MAIN STAGES OF MANAGEMENT DECISIONS DEVELOPMENT IN ENTREPRENEURSHIP STRUCTURES

Розглянуто підходи до алгоритму розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень, які застосовуються сучасними світовими школами управління, а саме американською, європейською, японською, російською школами менеджменту та вітчизняною.
Американська школа менеджменту передбачає наявність наступних складових алгоритму, а саме діагностика проблеми, ідентифікація обмежень та критеріїв, визначення альтернативи, оцінка альтернативи та вибір. Європейська школа управління відрізняється процедурою прийняття управлінського рішення, зокрема в частині планування та процедурі контролю самого процесу організації та реалізації управлінського рішення. Основною відмінністю японського підходу є слідування колективному способу пошуку альтернативного варіанту прийняття управлінського рішення. Основоположним фактором для підприємства стає якість менеджера, який вносить свій вклад в межах своїх здібностей та компетентностей в реалізацію загальних цілей. Російська модель прийняття управлінських рішень має схожі риси америко-європейських шкіл та передбачає індивідуальний характер прийняття управлінських рішень, тобто наголошення на індивідуальному впливі особи, яка приймає рішення.
Представлена авторська модель алгоритму розробки основних етапів управлінських рішень на підприємстві, складається з чотирьох основних етапів (перший етап формування базового інформаційного середовища процесу прийняття управлінського рішення; другий етап – формування управлінського рішення; третій етап – розробка управлінського рішення та четвертий етап – імплементація управлінського рішення). Кожному з представлених етапів характерний свій специфічний алгоритм.
Встановлено, що процес прийняття управлінських рішень залежить від низки факторів – середовища, об’єкта, широти охоплення (масштабність), часових меж, сфер застосування тощо, які можуть змінюватися під впливом як зовнішнього так і внутрішнього середовища, де вплив людського фактору залишається найбільш вагомим. Механізм розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень – це комплекс заходів, який включає певну кількість етапів, визначених в просторі та часі.[||]The author of the scientific paper considers approaches to the algorithm of the development, acceptance and implementation of managerial decisions applied by modern world schools of management, namely American, European, Japanese, Russian and domestic schools of management.
The American School of Management assumes the following components of the algorithm: problems diagnosis, identification of constraints and criteria, identification of an alternative, evaluation of an alternative and choice. The European School of Management is distinguished by the decision-making procedure, in particular in planning and control procedures of the process of organizing and implementing managerial decision. The main difference of the Japanese approach is to follow a collective way of finding an alternative managerial decision. The fundamental factor for the enterprise is the qualifications of the manager, who contributes within the limits of his/her abilities and competences to the achievement of the common goals. The Russian model of making managerial decisions has similar features to American and European Schools and provides for the individual nature of decision-making, that is, the emphasis on the individual influence of the decision-maker.
The author's model of algorithm of the development of the basic stages of managerial decisions in the enterprise is presented in the article. It consists of four main stages (the first stage is the formation of the basic information medium of the decision-making process; the second stage – the formation of managerial decision; the third stage – the development of managerial decision and the fourth stage – implementation). Each of the presented steps is characterized by its own specific algorithm.
It is established that the decision-making process depends on a number of factors – medium, object, breadth (scale), time limits, spheres of application, etc., which can change under the influence of both external and internal medium, where the influence of the human factor remains the most significant.
The mechanism of development, decision-making and implementation of managerial decisions is a set of activities that includes a number of steps defined in space and time.

Р. Я. Гугулстарший викладач кафедри правового регулювання економіки і правознавства ВННІЕ,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАЙНОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ

R. GugulSenior Lecturer, Department of Legal Regulation of Economics and Law VESIE

THEORETICAL PRINCIPLES OF PROPERTY TAXATION

Розглянуто основні принципи оподаткування А. Сміта, які застосовано до окремих видів податків, а саме: рівність, справедливість, визначеність, зручність. З’ясовано концепції оподаткування вчених різних наукових шкіл. Визначено, що представники класичної школи політекономії вбачали у податках лише їх фіскальне значення. Лише пізніше, у 30-х роках ХХ століття Дж. М. Кейнс акцентував увагу на регулюючій ролі податків. Здійснено аналіз теоретичних підходів щодо оподаткування нерухомого майна (землі, будинків, будівель) А.Сміта, Д.Рікардо, Дж. С. Мілля, А.Вагнера, Дж. Кейнса, Г. Джорджа, Д. Стігліца, Річарда А. Масгрейва та Пеггі Б. Масгрейва. Детально розглянуто теорії оподаткування А.Сміта стосовно землі та будівель у випадку їх продажу. Зазначено, що податок з об’єктів нерухомості згідно міркувань Дж. С. Мілля, є одним із найбільш справедливих видів податку.[||]The main principles of taxation by A. Smith applied to certain types of taxes are considered, namely: equality, justice, certainty, convenience. The scientists’ taxation concepts of various scientific schools are clarified, as they unambiguously assessed the role of property taxes: from the need to tax property to deny its taxation. It is determined that representatives of the classical school of political economy perceived taxes only its fiscal significance. That is, A. Smith and D. Ricardo considered taxes only as a source of state budget revenues to cover government spending. Only later, in the 30's of the XX century, J. M. Keynes and his followers focused on the regulatory role of taxes.
The analysis of the theoretical approaches to the real estate taxation (land, houses and buildings) by A. Smith, D. Ricardo, J. C. Mill, A. Wagner, J. Keynes, G. George, D. Stiglitz, Richard A. McGrave and Peggy B. McGrave is carried out. The first theoretical views of scholars concerned land tax. A. Smith's theories of taxation of land and buildings in the event of its sale are considered. The article deals with the theoretical concepts of D. Ricardo, who criticizes taxes on inherited property. The scientist believes that such taxes should be minimal, because sometimes the amount of tax exceeds the amount of property inherited. This is relevant in the current situation in Ukraine when re-registering the inheritance of real estate, in particular, buildings and residential buildings in rural areas.
It is noted that the tax on real estate objects according to J. C. Mill's considerations is one of the most equitable types of tax in comparison with income taxes, the size of which can’t be determined with sufficient accuracy. The scientist has a critical point of view towards the progressive property tax. He believed that tax legislation should not be a privilege for a wasteful person and a punishment for saving.

М. М. Александровакандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і кредитуДержавний університет «Житомирська політехніка»В. В. Довгалюккандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і кредитуДержавний університет «Житомирська політехніка»

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА РОЛЬ МІКРОСТРАХУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Maryna AleksandrovaPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and CreditZhytomyr Polytechnic State UniversityVita DovgaliukPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and CreditZhytomyr Polytechnic State University

ECONOMIC CONTENT AND THE ROLE OF MICROSURANCE AS AN ELEMENT OF SOCIAL PROTECTION

У статті висвітлено актуальні питання змісту мікрострахування як елемента соціального захисту, визначення його ролі в системі соціального забезпечення в державі, розглянуто виникнення мікрострахування, систематизовано підходи до визначення даного терміну та його особливості відносно класичного страхування. Розглянуто також можливості активного запровадження мікрострахування в Україні та його зв’язок із поведінковими фінансами й рівнем фінансової грамотності малозабезпеченого населення. В даному дослідженні сформовано особливості мікрострахування як виду діяльності страховика, як виду страхової послуги, а також встановлено чинники, що гальмують його розвиток в державі. Для розмежування страхових послуг мікрострахування та традиційного страхування можливо використати встановлення верхньої межі страхової премії на рівні 10% місячного прожиткового мінімуму.[||]The article deals with topical issues of the content of microinsurance as an element of social protection, defining its role in the social security system in the country, discusses the emergence of microinsurance, systematized approaches to defining this term and its features in relation to classic insurance. The possibilities of active introduction of microinsurance in Ukraine and its relation to behavioral finances and the level of financial literacy of poor people are also considered. In this study, the features of microinsurance as a type of activity of the insurer, as a type of insurance service are formed, as well as the factors that hinder its development in the state. Many problems in the state social protection system require the search for ways to improve it, including in the direction of formation and development of a micro-insurance system, which should be cheap, mobile and accessible to the population. In Ukraine, the system of population protection includes such elements as state social programs, social measures of private and non-state pension funds, micro-insurance, which complement each other and extend the boundaries of social protection. The role of microinsurance in the social protection system, especially the poor, is manifested by the acquisition by the subjects of insurance relations of microinsurance products, which are specific to the rules of insurance, pricing and sale. Microinsurance is provided by insurance companies, mutual insurance companies, insurance organizations that specialize in microinsurance services and provide them to the poor. To differentiate between microinsurance and traditional insurance, it is possible to use the upper limit of the insurance premium at 10% of the monthly subsistence level. Microinsurance products are mainly intended for low-income citizens. Accordingly, simplicity and transparency of decisions, minimum costs, personal contact are prerequisites for successful distribution of such products. The development of microinsurance in Ukraine will be in the direction of agricultural insurance, taking into account the legislation on state support of agriculture, in the direction of the creation of mutual insurance companies and the application of the principles of public-private partnership.

І. А. Опенькок. е. н., доцент кафедри геодезії та картографії,Національний університет біоресурсів і природокористування України

ІНДЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

I. OpenkoPhD, Associate Professor of the Department of Geodesy and Cartography,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

INDEX EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF FORESTRY LAND USE IN UKRAINE

В ході індексної оцінки ефективності використання земель лісогосподарського призначення в Україні, нами були представлені результати дослідження та здійснений порівняльний аналіз із окресленими показниками в розрізі країн-членів ЄС. На основі результатів дослідження встановлені існуючі проблеми ефективного ведення лісового господарства в межах нашої держави. У статті було запропоновано, ряд відносних показників (індексів) які дозволять визначити ефективність використання земель лісогосподарського призначення враховуючи еколого-економічну, соціальну значущість лісових насаджень, зокрема: запас деревини на 1 га лісу, м³ (K1), відношення обсягу продукції (товарів та послуг) лісового господарства (у фактичних цінах) до площі лісів, євро на 1 га (K2); відношення обсягу продукції (товарів та послуг) лісового господарства (у фактичних цінах) до кількості населення, євро на 1 жителя (K3).[||]The economic literature has repeatedly considered different approaches to assessing the use of lands for forestry purposes. In particular, attempts were made to find a general index (index) that would simultaneously determine the economic efficiency of land use and the level of forestry development in general. However, most often, these indicators were very conditional, practically not giving any idea of the degree of use of natural resources, material and labor resources.
Forests represent one of the most important components of the natural landscape, which in turn has a beneficial ecological, economic, social, recreational impact on the balanced development of the environment and livelihoods of the population. In particular, forest lands improve the natural and climatic conditions of agriculture, reduce the negative impact of erosion processes (wind, water), participate in the regulation of water regime of river and basin systems, is a source of raw materials for many branches of entrepreneurship, provide workplaces and create favorable conditions. for recreation.
That is why it is expedient to use a system of indicators, or the so-called index method of estimation, for a comprehensive assessment of the use of forestry lands. This method allows us to bring a system of indicators that characterize the positive and negative aspects of the economic and landscape-ecological state of forestry land, to the only relative indicators. In the course of the index estimation of the efficiency of the use of land for forestry purposes in Ukraine, we presented the results of the study and conducted a comparative analysis with the outlined indicators in the context of the EU member states. Based on the results of the research, existing problems of effective forest management within the limits of our state have been established. In the article, a number of relative indicators (indexes) were proposed that would determine the effectiveness of the use of forestry lands taking into account the ecological-economic, social significance of forest plantations, in particular: the stock of wood per hectare of forest, m³ (K1), the ratio of output (goods and services ) of forestry (in actual prices) to forest area, euro per ha (k2); the ratio of the volume of products (goods and services) of the forestry industry (at actual prices) to the population, euro per 1 resident (K3).

Ю. І. Головняк. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування,Київський національний торговельно-економічний університетВ. М. Ільченкок. е. н., доцент кафедри підприємництва та економіки підприємствУніверситет митної справи та фінансівО. М. Трубейк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства,Київський національний торговельно-економічний університет

ЕКОЛОГІЧНИЙ БРЕНДИНГ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Yuliia HolovniaCandidate of Economic SciencesAssociate professor of the department of public administrationKyiv national university of trade and economicsViktoriia ІlchenkoCandidate of Economic SciencesUniversity of customs and financeOksana TtrubeiCandidate of Economic SciencesAssociate Professor of the Department of Economics and Business FinanceKyiv national university of trade and economics

ENVIRONMENTAL BRANDING IN THE CONDITIONS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT

Концепція сталого розвитку спрямована на вирішення проблем економічного зростання і захисту природного середовища, які нерозривно пов'язані. Відтак, гідний рівень якості життя нинішнього і майбутніх поколінь може бути забезпечений лише при такій діяльності людини, яка не зашкоджує біосфері. Саме тому при реалізації даної концепції особливу увагу приділяють продукції, яка має екологічні властивості. Останніми роками ринок екологічно безпечної продукції знаходиться в стадії динамічного розвитку. Для просування еко-товарів і підвищення обізнаності споживачів про екологічні властивості придбаної продукції, виникла необхідність появи нового виду співпраці між виробниками, бізнесом та суспільством. Таким способом співпраці є екологічний брендинг (еко-брендинг) або, так званий, «зелений» брендинг.
У статті розглянуто сутність екологічного брендингу, особливості його формування, зарубіжна та вітчизняна практика поширення. Проаналізовано досвіт провідних компаній світу щодо проведення екологічної політики та формування екологічних брендів. Визначені властивості успішного екологічного бренду та переваги від його формування. Наголошено на недобросовісних діях виробників щодо поширення інформації про екологічність продукції через явище «greenwashing», окреслені його прояви.[||]The concept of sustainable development is aimed at solving the problems of economic growth and environmental protection, which are inextricably linked. Consequently, a decent level of quality of life of present and future generations can be achieved only with such human activities that do not harm the biosphere. That is why in the implementation of this concept, special attention is paid to products with environmental properties. Currently, the market for environmentally friendly products is in the stage of dynamic development. In order to promote eco-products and raise awareness of consumers about the environmental qualities of the purchased products, it was necessary to create a new type of cooperation between producers, entrepreneurs and society. This way of cooperation is environmental branding (eco-branding) or so-called "green" branding.
The article deals with the essence of ecological branding, peculiarities of its formation, foreign and domestic distribution practices. The experience of the leading companies in the world on the implementation of environmental policy and the formation of environmental brands is analyzed. It is emphasized that there are green ratings of global corporations, which are determined on the basis of environmental performance and give an assessment of the true environmental "footprint" of each company. An analysis of the Global Sustainable Development Index (DJSI) 2018 showed an increase in the share of companies engaged in electronics manufacturing, transportation infrastructure and housing, a decrease in the number of companies engaged in medicine, biotechnology, and essential goods. The identified trends indicate that the criteria for evaluating the performance of companies in the field of sustainable development are increasing. The 2018 U.S. Environmental Protection Agency's Top 5 EPA rankings include high-tech companies such as GoogleInc, Microsoft Corporation, Intel Corporation, Equinix, Inc., Wells Fargo. Properties of successful environmental brand and advantages of its formation are determined. Emphasis is placed on the fraudulent actions of manufacturers to disseminate information on the environmental friendliness of products through the greenwashing phenomenon, outlining its manifestations.

В. А. Корнутак. т. н., доцент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки,Івано-Франківський національний технічний університету нафти і газу, м. Івано-ФранківськО. В. Корнутак. т. н., доцент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки,Івано-Франківський національний технічний університету нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ВЕБСАЙТИ ОРГАНІВ ВЛАДИ ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ G2C В Е-УРЯДУВАННІ

V. KornutaPh.D, Associate Professor of the Department of Engineering and computer graphics of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-FrankivskO. KornutaPh.D, Associate Professor of the Department of Engineering and computer graphics of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

WEB SITES OF THE AUTHORITIES AS A BASIC TOOL OF G2C IN E-GOVERNANCE

Розглянуті питання створення та функціонування в Україні вебсайтів органів влади, оскільки вебсайт є однією з основних інформаційно-технологічних форм комунікації в в е-урядуванні, а характеристики сайта в царині контенту, актуальності, інтерфейсу, дизайну та інтерактивності є важливими компонентами у забезпеченні зв’язку органів влади з населенням. Постановою Кабінету Міністрів України визначено 20 видів обов’язкової інформації, що має бути розміщена на сайтах центральних органів виконавчої влади та 26 видів, що повинні бути на сайтах органів місцевої влади. Для оцінки інформаційного наповнення офіційних вебсайтів органів виконавчої влади відповідно до вимог нормативно-правових актів, які регламентують розміщення певних видів інформації, регулярно здійснюється моніторинг. При цьому рівень інформаційного наповнення кожного вебсайту оцінюється за наступними показниками: наявності інформації, якості інформаційного наповнення, інформаційної прозорості, динаміки інформаційної прозорості, а також коефіцієнтом інформаційної доступності. За результатами порівняння рейтингів інформаційної прозорості офіційних вебсайтів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та офіційних вебсайтів місцевих органів виконавчої влади чітко простежується тенденція до збільшення необхідної інформації на вебсайтах та росту показника інформаційної прозорості. Також для покращення функціонування офційних вебсайтів встановлюється дизайн-код. Дизайн-код для веб-сайтів – це документ, в якому викладені стандарти та вимоги до розробки веб-ресурсів з точки зору дизайну та взаємодії з користувачем. Серед принципів, на які має бути орієнтований державний ресурс, можна виділити наступні: потреби користувачів, кооперація, циклічніть, доступність, простота, цілісність та сервісний підхід. До 2021 року заплановано привести 80% сайтів органів державної влади у відповідність до нового дизайн-коду.[||]Issues of creation and functioning of the websites of the authorities in Ukraine are considered, as the website is one of the main information and technological forms of communication in e-governance, and the characteristics of the site in terms of content, relevance, interface, design and interactivity are important components in ensuring communication of public authorities with the population. The Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine defines 20 types of mandatory information that should be placed on the websites of central executive bodies and 26 types that should be on the websites of local authorities. In order to evaluate the content of official websites of the executive authorities in accordance with the requirements of legal acts regulating the placement of certain types of information, monitoring is carried out regularly. In this case, the level of content of each website is evaluated by the following indicators: availability of information, quality of content, information transparency, dynamics of information transparency, as well as the coefficient of information accessibility. A comparison of the information transparency ratings of official websites of ministries and other central executive bodies and official websites of local executive authorities clearly shows a tendency to increase the amount of the required information on websites and increase the indicator of information transparency. Also, a design code is installed to improve the functioning of official websites. Website design code is a document that outlines standards and requirements for developing web resources in terms of design and user interaction. Among the principles that state resources should focus on are the following: user needs, cooperation, cyclicality, accessibility, simplicity, integrity and service approach. By 2021, it is planned to bring 80% of state government websites in line with the new design code.

С. В. Шульгак. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту та підприємництва,Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ

ЕФЕКТИВНІСТЬ РИНКУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ: МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ

S. V. ShulhaPhD in Economics, Аssociate professor, Аssociate professorof the Department of Audit and Entrepreneurship at National Academy of Statistics, Accounting and Audit

AUDIT SERVICES MARKET EFFICIENCY: METHODOLOGICAL PRINCIPLES AND EVALUATION INDICATORS

Динамічність розвитку економічних відносин на ринку аудиторських послуг, диференціація видів послуг та посилення впливу економічних, соціальних факторів на результативність діяльності аудиторських фірм, зумовлюють необхідність розробки методичних засад оцінки ефективності функціонування ринку аудиту. В статті досліджено напрацювання науковців в частині встановлення основних показників оцінки ефективності ринку аудиторських послуг, обґрунтовано їх переваги та недоліки. Вивчення методичних підходів до оцінки ефективності ринку аудиторських послуг запропонованих різними авторами, дозволило встановити, що показник ефективності ринку аудиторських послуг переважно розраховується на основі відношення отриманого фінансового результату (ефекту) до суми витрат, які понесені для забезпечення отримання такого ефекту. На основі систематизації існуючих наукових підходів до оцінки ефективності ринку аудиторських послуг, практичного досвіду та аналізу напрямів розвитку ринку аудиту, автором запропоновано відповідне методичне забезпечення оцінки ефективності ринку аудиторських послуг на макро, мезо та мікрорівнях. За результатами проведеного теоретичного аналізу факторів впливу на результативність надання аудиторських послуг, запропоновані показники оцінки ефективності ринку аудиторських послуг. Розроблений комплексний підхід до оцінки ефективності функціонування ринку аудиторських послуг, який базується на розрахунку узагальнюючих інтегральних показників та індивідуальних показників оцінки ефективності функціонування ринку аудиторських послуг. Використання запропонованого методичного забезпечення оцінки ефективності ринку аудиторських послуг, сприяє встановленню стратегічних векторів удосконалення та подальшого розвитку ринку аудиторських послуг, розробці заходів щодо нівелювання впливу негативних чинників, що призводять до зниження результативності діяльності аудиторських фірм.[||]Dynamics of development of economic relations in the market of audit services, differentiation of types of services and strengthening of influence of economic, social factors on performance of activity of audit firms, determine the necessity of development of methodological bases of estimation of efficiency of functioning of the audit market. The article investigates the achievements of scientists in terms of establishing the main indicators for assessing the effectiveness of the market of audit services, substantiates their advantages and disadvantages. The study of methodological approaches to assessing the performance of the audit services market offered by different authors, has established that the indicator of the effectiveness of the audit services market is mainly calculated on the basis of the ratio of financial result (effect) to the amount of expenses incurred to ensure such effect. Based on the systematization of existing scientific approaches to the assessment of the audit services market efficiency, practical experience and analysis of the development of the audit market, the author proposes appropriate methodological support for the evaluation of the audit services market at the macro, meso and micro levels. Based on the results of the theoretical analysis of the factors influencing the performance of audit services, indicators for assessing the effectiveness of the audit services market have been proposed. A comprehensive approach to the evaluation of the performance of the audit services market has been developed, which is based on the calculation of generalized integral indicators and individual indicators of the performance evaluation of the audit services market. The use of the proposed methodological support for the evaluation of the effectiveness of the audit services market, contributes to the establishment of strategic vectors for improvement and further development of the audit services market, the development of measures to counteract the impact of negative factors that lead to a decrease in the performance of audit firms.

Г. В. Старченкокандидат технічних наук, доцент, докторант кафедри публічного управління та менеджменту організацій,Чернігівський національний технологічний університет

ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД

Grygoriy StarchenkoCandidate Of Technical Sciences, Associate Professor,Doctoral Student of Department of Public Administration and Organizations’ Management,Chernihiv National University of Technology

INNOVATIVE MODEL OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE: PROJECT-ORIENTED APPROACH

У статті виявлено вплив проектно-орієнтованого підходу на інноваційну модель розвитку національної економіки, яка дозволяла би вдосконалювати процеси та механізми інноваційного типу розвитку економічних систем. Розвиток інноваційних моделей, є ключовим трендом глобалізації та вимагає проведення досліджень, пов‘язаних з формалізацією знань про управління проектами, портфелями і програмами інноваційного розвитку. Можливості проектного підходу дозволяють визнати його перспективним інструментом управління інноваційним розвитком національної економіки. В статті розкритий економічний зміст дефініцій «проектно-орієнтоване управління» та «інноваційна модель розвитку», запропоноване визначення поняття «проектний потенціал економіки», вказано на його важливість як джерела розвитку національної економіки. Системне управління інноваційним розвитком національної економіки являє собою процес взаємодії багатьох елементів, які характеризуються великою кількістю параметрів. Формалізована інноваційна модель розвитку національної економіки, та визначений вплив параметрів моделі на результат функціонування економічної системи. Описаний вплив інноваційної моделі розвитку на розвиток національної економіки із урахуванням проектного потенціалу.[||]The formation of an innovative model for the development of the national economy is the key to its economic growth. Public policy should be aimed at increasing the innovative component of the national economy. This will contribute to its sustainable development. The innovative development of the national economy should be based on the latest achievements in the field of science, new methods of project-oriented management. The use of a project-oriented approach in the management of innovative development is a global trend in the development of the world community. With limited volumes of natural, material, labor and financial resources, an innovation-oriented development model is acceptable. The article reveals the influence of the project-oriented approach on the innovative model of development of the national economy. This model allows you to improve the processes and mechanisms of the innovative type of development of economic systems. The development of innovative models is a key trend in globalization and requires research related to the formalization of knowledge about the management of projects, portfolios and innovative development programs. The capabilities of the project approach allow us to recognize it as a promising tool for managing the innovative development of the national economy. The article reveals the economic meaning of the definitions “project-oriented management” and “innovative development model”, the definition of the concept “project potential of the economy” is proposed, its importance as a source of development of the national economy is indicated. System management of innovative development of the national economy is a process of interaction of many elements, which are characterized by a large number of parameters. An innovative model of the development of the national economy is formalized, and the influence of the model parameters on the result of the functioning of the economic system is determined. The influence of the innovative development model on the development of the national economy, taking into account the project potential, is described.

Г. В. Козицькак. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та логістики,Національний університет «Запорізька політехніка»

СТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В ПРОЦЕСІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Galyna V. Kozyts’kaPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Logistics,National University «Zaporizhzhya Polytechnic»

ESTABLISHMENT OF ELECTRONIC TRADE IN THE PROCESS OF EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE

В статті розглянуто теоретичні засади становлення галузі електронної торгівлі в Україні, запропоновано авторське визначення понять «електронна комерція» й «електронна торгівля» та визначено їх ієрархічну підпорядкованість. Проаналізовано динаміку показників розвитку електронної торгівлі в світі, Європі та Україні. Розглянуто основні тренди розвитку електронної торгівлі, зокрема: посилення використання великих обсягів даних, збільшення частки мобільної комерції; мультиканальність; омніканальність; використання штучного інтелекту; посилення логістичної складової. Визначено гальмівні чинники на шляху поширення вітчизняної електронної торгівлі на теренах країн Європейського Союзу – це лінгвістичні та культурні бар’єри, неузгодженість технічних специфікацій та стандартів, проблеми уніфікації правового регулювання щодо змісту комерційних повідомлень, порядку розміщення замовлень електронним шляхом, юридичної сили та порядку укладання електронних контрактів, ідентифікації та автентифікації, відповідальності Інтернет-посередників тощо.[||]The article is devoted to the problems and prospects of becoming an e-commerce industry in the process of European integration of Ukraine. An analysis of the theoretical foundations of the definition of e-business categories has led to the conclusion that e-commerce should be understood as all types of activities in the field of trade using information space and technology. E-commerce is a narrower branch and covers the field of electronic sales of goods, works and services remotely through the execution of electronic transactions using information and communication technologies and systems. The main elements of the e-commerce infrastructure are: specialized application software; system for collecting, analyzing and managing databases and applications; telecommunications and communications; security system for the acts of purchase and sale of goods, services and works; regulatory legal support; virtual banking system; electronic payment systems; electronic logistics and system of delivery of goods and provision of services; financial institutions (brokerage companies); system of taxation and customs tariffs on the Internet; email marketing and more.
An analysis of the dynamics of e-commerce indicators in the world, Europe and Ukraine has shown the following: despite the fact that the domestic Internet commerce industry is at an early stage of development, its growth rates are much higher than the dynamics of the traditional retailers both in UAH and in dollar equivalents. The main trends of development of both European and Ukrainian e-commerce at present are: dynamic growth of volumes of Internet trade; multichannel; omnicanality; increasing the share of mobile commerce; sale of goods by subscription; Increasing the use of Big Data to identify connections between them. the use of artificial intelligence to identify patterns and causes of consumer behavior that allow us to model effective sales models; interaction with the client in real time; development of the logistics component.
The inhibiting factors for the spread of domestic e-commerce in the territory of the European Union are: linguistic and cultural barriers, disagreement of technical specifications and standards, problems of unification of legal regulation regarding the content of commercial communications, ordering electronic orders, legal force and ordering contracts, authentication and authentication, online reseller responsibilities, and more.

О. П. Атаманюккандидат економічних наук, старший науковий співробітник, Український інститут експертизи сортів рослин

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

E. P. AtamaniykPhD in Economics, Senior Researcher, Ukrainian institute for plant variety examination

FINANCIAL SUPPORT FOR EVENTS ORGANIZATION AND PROTECTION OF AGRICULTURAL LAND

Здійснено аналіз заходів організації та охорони земель сільськогосподарського призначення та їх фінансування в Україні. Запропоновано методику розподілу коштів для здійснення заходів організації та охорони земель. Виконано дослідження теоретичних аспектів щодо застосування і використання інструментів організації і охорони земель сільськогосподарського призначення. Кореляційно-регресійний аналіз стану та розвитку інструментів організації і охорони земель сільськогосподарського призначення дав змогу визначити необхідність створення методичного підходу до визначення необхідності застосування інструментів організації і охорони сільськогосподарських землекористувань. Встановлено, що заходи з організації та охорони земель з часу проведення земельної реформи проводились у недостатній мірі. Запропоновано методичний підхід до визначення необхідності застосування інструментів організації і охорони сільськогосподарських землекористувань, який дасть змогу забезпечити ефективний розподіл коштів, що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. Запропонований методичний підхід до визначення необхідності застосування інструментів організації і охорони сільськогосподарських землекористувань реалізує можливість запобігти розвитку екологічних проблем саме на тих територіях, які цього потребують в найбільшій мірі.[||]The analysis of the implementation of measures for the organization and protection of agricultural land and their financing in Ukraine. A methodology for the distribution of funds for the implementation of measures for the organization and protection of land is proposed. A comparative analysis of the implementation of land conservation measures in Ukraine during 1995-2013 and the lack of clear statistical observations from 2013 to 2019 showed negative trends in the direction of ecologically safe land use. Statistical and economic analysis of land management documentation in the areas of land management measures and the status of land conservation measures revealed their negative dynamics. Using the abstract-logical method on the example of the Volyn region, a methodological approach to determining the necessity of using tools for organizing and protecting agricultural land use has been developed.Using the system-structural and comparative analysis, a study of the theoretical aspects of the application and use of tools for the organization and protection of agricultural land has been carried out. Correlation-regression analysis and development of tools for the organization and protection of agricultural land allowed us to determine the need to create a methodological approach to determining the need to use tools for organizing and protecting agricultural land use. It has been established that measures on the organization and protection of land since the time of the land reform have not been carried out sufficiently. A methodological approach to determining the need to use tools for organizing and protecting agricultural land use is proposed, which will allow for the efficient distribution of funds received in order to compensate for losses of agricultural and forestry production. As a result of the developed studies, it was revealed that the intensity of use of agricultural land is growing every year, but at the same time, measures to prevent and stop the degradation processes of land resources are almost not implemented. There is an urgent need to restore land resources with a simultaneous financial and economic crisis in Ukraine, so it is extremely important to ensure the effective distribution of financial resources aimed at organizing and protecting agricultural land. The proposed methodological approach to determining the need to use tools for organizing and protecting agricultural land use makes it possible to prevent the development of environmental problems in precisely those areas that need it the most.

М. В. Максімовак. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту,Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університетуД. С. Чередниченкостудент 51-1ф, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

M. V. MaksimovaPhD, Economics, Аssociate Рrofessor, Finance and Credit Department,Kharkiv Institute of Finance Kyiv National University of Trade and EconomicsD. S. Cherednichenkostudent 51-1f, Kharkiv Institute of Finance Kyiv National University of Trade and Economics

THEORETICAL APPROACHES TO FORMING THE SYSTEM OF ENTERPRISE PERFORMANCE MEASURES

В статті відзначається, що головною фінансовою категорією, яка надає можливість оцінити результативність та ефективність функціонування будь-якого підприємства є прибуток. Однак, з метою побудови ефективної системи управління прибутком на підприємстві необхідно сформувати на достатньо високому рівні інформаційно-аналітичну базу, яка дозволить швидко та своєчасно приймати управлінські рішення. З огляду на це, в роботі проаналізовано різноманітні погляди вчених-економістів, які досліджують питання щодо різноманітності та варіативності переліку показників, які доцільно застосовувати в процесі аналізу прибутку підприємств. Основну увагу в статті приділено аналізу показників, які надають змогу оцінити рівень рентабельності за різними напрямами і складовими. В статті автором запропоновано використати метод апріорного ранжування з метою формування переліку показників оцінювання прибутку підприємства, який буде застосовано у подальших дослідженнях.[||]The profit is the main financial category that provides an opportunity to evaluate the effectiveness and efficiency of any business are noted in the article. Profit is the main general indicator of financial results of production and economic activity of the enterprise. Profit affects on the consolidation of the financial condition of enterprises, the intensification of production in any form of ownership. At the same time, the main goal of profit management is determining the ways of the most effective formation and optimal distribution, directional to the development of the enterprise and increase its market value. However, in order to build an effective profit management system at the enterprise, it is necessary to form a sufficiently high level of information and analytical base that will allow to make management decisions quickly and in a time. Against this background, the diverse views of economists who research the variability of the list of indicators that should be used in the process of analyzing profit of enterprises are analyzed in the article. The main focus of the article is the analysis of indicators that allow to evaluate the level of profitability in different areas and components. Profitability is an effective, qualitative indicator in the enterprise, the increasing of profitability contributes the financial stability of the enterprise. The author proposes to use the a priori ranking method in order to form a list of indicators for estimation of enterprises profit, which will be used in future researches. The general procedure of selection of indicators provides next steps: formation of the general list of indicators, generalization of expert’s opinions, processing of results of ranking and making conclusions. The most significant indicators of estimation of the enterprise profit are the following: profitability of assets (ROA), profitability on funds (ROE) and funds of investment (ROI), profitability of sales (ROS), and profitability on operating, ordinary and investment activities. This list of indicators will allow to determine a multipurpose assessment of the level of profitability of the enterprise and make effective management decisions.

Н. О. Андрусяккандидат економічних наук, доцент, кафедри економіки підприємства, обліку і аудиту,Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ІНСТИТУЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ

N. AndrusyakCandidate of Science (Economics), associate professor, department of enterprise economics, accounting and auditing, The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

INSTITUTIONAL ELEMENTS OF REGIONAL COMPETITIVENESS

У статті розглянуто та згруповано основні складові інституційного забезпечення конкурентоспроможності регіонів та запропоновано комплекс напрямів і заходів, спрямованих на забезпечення еколого-економічного конкурентоспроможного розвитку економіки регіону. Автором обґрунтовано, що при розробці напрямів і конкретних заходів щодо забезпечення стабільного інституційного розвитку еколого-економічної конкурентоспроможності регіонів необхідний системний підхід, що передбачає необхідність вивчення інституційних особливостей регіонів України, створення сприятливого економічного та правового середовища, удосконалення інфраструктури розвитку регіональних систем, послідовності вдосконалення інституційних умов та інструментів екологічної політики, чого неможливо досягти без проведення стимулювання розвитку регіонів органами державної та регіональної влади. В результаті вдалося сформулювати основні стратегічні напрями реформування організацій і форм взаємодії еколого-економічних процесів та інститутів.[||]The article considers and groups the main components of institutional support for the competitiveness of regions and proposes a set of directions and measures aimed at ensuring the ecological and economic competitive development of the region's economy. The need to regulate the processes of increasing regional ecological and economic competitiveness of the region is the need for institutional development of effective public administration in the environmental sector at the regional level. The institutional environment is crucial for the reproduction of the regional economic system, which implements the complex industrial, economic, social, environmental, and everyday relationships of all civil society actors. Ecological and economic aspects of structural restructuring of the regional economy should be considered in close connection with the natural product vertical, taking into account the possibilities of using the most effective ways of converting natural raw materials and obtaining on the basis of the final product, which will provide increased regional added value, as well as allow to consider the optimal redistribution of human, material and financial resources in favour of resource-saving technologically advanced industries and individual species s activities. Implementation of regional policy measures in all regions requires the introduction of new coordination approaches, the use of a whole set of innovative management technologies that cover a wide range of solutions to social, economic and environmental problems. The author substantiates that the development of directions and concrete measures to ensure stable institutional development of ecological and economic competitiveness of regions requires a systematic approach, which requires the study of institutional features of the regions of Ukraine, creation of a favorable economic and legal environment, improvement of the infrastructure of regional systems development, following and environmental policy instruments that cannot be achieved without Art mulyuvannya regional development by state and regional authorities. As a result, it was possible to formulate the main strategic directions of reforming organizations and forms of interaction between ecological and economic processes and institutions.

Х. Б. Джурикаспірантка кафедри фінансів,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

ПОБУДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Kh. Dzhurykpostgraduate student of the Department of Finance,National University «Lviv Polytechnics», Lviv, Ukraine

BUILDING AN EFFECTIVE FINANCIAL MANAGEMENT STRATEGY UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES

Метою статті є окреслення факторів впливу на формування стратегії управління фінансами об'єднаних територіальних громад. У цьому контексті визначені позитивні наслідки від побудованої ефективної стратегії управління фінансами ОТГ. Встановлено, що побудова ефективної стратегії управління фінансами ОТГ є головним інструментом реалізації основних напрямів державної, регіональної та місцевої політики фінансового і соціально-економічного розвитку. Водночас окреслені принципи побудови стратегії управління фінансами ОТГ. В результаті дослідження запропоновано план дій з удосконалення стратегії управління фінансами ОТГ. Стратегія управління фінансами ОТГ дозволить менеджерам і громадянам активно планувати майбутнє, а не просто реагувати на події, які вже наступили. Обґрунтовано, що при побудові стратегії ефективного управління фінансами ОТГ актуальним елементом їхньої діяльності є залучення інвестицій із зовнішніх та внутрішніх джерел.[||]For the effective and sustainable development of United Territorial Communities (UTC), there is a need to develop a CTA financial management strategy. Questions related to outlining the principles of building an UTC finance strategy, developing an action plan to improve the UTC financial management strategy, identifying the factors influencing the formation of a consolidated territorial community finance strategy, and finding positive consequences from implementing an UTC financial management strategy relevant.
Local government reform should ensure that local authorities are able to solve all local issues independently through their own resources.
The purpose of the article is to propose factors of influence on the formation of the strategy of managing the finances of the united territorial communities. In this context, the positive effects of an effective UTC finance management strategy are identified. Developing an effective UTC financial management strategy is the main tool for implementing the main directions of state, regional and local policies for financial and socio-economic development. At the same time, the principles of building an UTC financial management strategy are outlined.
As a result of the study, an action plan for improving the UTC's financial management strategy was proposed.
Adherence to the action plan of the developed UTC finance strategy will increase the authority of local governments, make their actions predictable and understandable for all residents; to awaken in the territorial community a sense of their involvement in decisions that are focused on the effective development of the territory; harmonize the interests of all local development actors; to determine, by consensus, the priority tasks of socio-economic development of the territory, measures for their implementation, sources of funding.
Therefore, an UTC finance management strategy will allow managers and citizens to actively plan for the future, rather than simply responding to events that have already occurred. It is established that attracting investments from external and internal sources is a relevant element of their strategy of effective management of finances.

А. С. Лащаспірант, Східноєвропейський національний університет iменi Лесі Українки, м. Луцьк

КООПЕРАЦІЯ: ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ

A. S. LashchPh.D. student, Lesya Ukrainka Eastern European National University

COOPERATION: PREREQUISITES FOR ORIGIN AND DEVELOPMENT

В статті висвітлено передумови виникнення і розвитку нової форми організації господарської діяльності – кооперації. Кооперація вже більше як століття тому підкорила собі більшість країн світу. Саме завдяки кооперації дрібні товаровиробники і особливо одноосібні фермери мають змогу конкурувати з великими компаніями, агрохолдингами. Оскільки в Україні з кооперацією виникає багато питань, вважаємо за доцільне звернутися до періоду зародження кооперації в світі аби ще раз проаналізувати, які фактори сприяли її розвитку. Ми провели систематизацію передумов і упорядкували їх у п’ять відповідних груп, де кожен з чинників історичного, соціально-економічного, психологічного та ідеологічного аспектів розібрали детально. В результаті дійшли висновку, що в середині-кінці ХІХ ст. - період становлення і розвитку капіталізму склалися історичні, соціально-економічні, юридичні, психологічні та ідеологічні передумови виникнення кооперативів та поширення кооперативного руху як соціального явища. Для детальнішого дослідження нами проведено умовну паралель між ХІХ та ХХІ століттями та на основі інституційного аналізу (формальних та неформальних інститутів) розглянуто і порівняно умови розвитку кооперації на початку її зародження в світі та в період незалежної України. В процесі роботи встановлено, що в країні присутня досить велика нормативно-правова база кооперативних відносин, яку ми розуміємо під формальним інститутом кооперації. Проте є декілька проблем з цим питанням. До неформальних інститутів ми віднесли інститути довіри і ідеології. Проведена порівняльна оцінка дала змогу встановити, що один з найважливіших неформальних інститутів українського народу - інститут довіри зруйновано в попередні десятиліття радянської історії. Інститут ідеології розвивається недостатньо, звідки низька просвітницька та інформаційна діяльність населення. З огляду на вищесказане вважаємо, що існуючий соціально-економічний та психологічний стан суспільства або так звані формальні і неформальні інститути не забезпечують розвиток кооперативного руху в країні і на селі, зокрема.[||]The article presents the prerequisites for the emergence and development of a new form of organization of economic activity - cooperation. More than a century ago, the cooperation has conquered most of the world. Thanks to the cooperation, small producers and especially sole farmers are able to compete with large agroholding companies. Since there are many issues with cooperation in Ukraine, we consider it advisable to turn to the cooperative period in the world in order to once again analyze what factors contributed to its development. We have systematized the prerequisites and grouped them into five groups, where each of the factors of historical, socio-economic, psychological and ideological aspects has been analyzed in detail. As a result, it was concluded that in the mid to late nineteenth century. - the period of formation and development of capitalism has formed historical, socio-economic, legal, psychological and ideological prerequisites for the emergence of cooperatives and the spread of the cooperative movement as a social phenomenon. For a more detailed study, we have drawn a conditional parallel between the nineteenth and twentieth centuries, and based on institutional analysis (formal and informal institutes) we have examined and compared the conditions for the development of cooperation at the beginning of its birth in the world and in the period of independent Ukraine. In the course of work it is established that there is a rather large regulatory base of cooperative relations in the country, which we understand by a formal institute of cooperation. However, there are several problems with this issue. We refer to the institutions of trust and ideology as informal institutions. The comparative assessment made it possible to establish that one of the most important informal institutions of the Ukrainian people - the institute of trust was destroyed in the previous decades of Soviet history. The Institute of Ideology is underdeveloped, resulting in low educational and information activities of the population. In view of the above, we believe that the existing socio-economic and psychological state of society or the so-called formal and informal institutions do not ensure the development of the cooperative movement in the country and in the country, in particular.

О. О. Гайдуковаасистент кафедри управління проектами та безпеки підприємства,Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ «ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ»

O. HaidukovaSenior teacher of project management and enterprise security departmentYuriy Fedkovich National University of Chernivtsi

THE THEORETICAL ASPECTS OF CONCEPT “ELECTRONIC TRADE”

Досліджувана стаття присвячена розробці теоретичної бази функціонування підприємств у сфері електронної торгівлі. Метою статті є дослідження наукового поняття «електронна торгівля» у поєднанні із «електронною комерцією», «віддаленою торгівлею», «дистанційною торгівлею». Узагальнено та систематизовано підходи вітчизняних та зарубіжних науковців щодо визначення сутності поняття «електронна торгівля». Аналізуючи матеріали, опубліковані в науковій літературі, автор виокремлює основні відмінності та підходи щодо означення електронної торгівлі в зарубіжних та вітчизняних економічних виданнях. Розглянуто визначення терміну «електронна торгівля» міжнародними офіційними організаціями. Узагальнено та визначено значення електронної торгівлі в економічній теорії. Автором запропоновано власне трактування досліджуваної економічної категорії. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є уточнення такого поняття як «електронна торгівля».[||]The article is devoted to develop a theoretical framework for the functioning of enterprises working in the field of electronic trade. The aim of the article is to study the scientific concepts of the "electronic trade", the "electronic commerce", the "distance trade", the "remote trade" and the development of a detailzed definition of the economic phenomena. This article considers theoretical aspects of the electronic commerce in Ukraine economy. Analyzing the foreign and domestic research works, we have discussed the various scientific approaches to the impact of the electronic trade on the global economy, as well as the urgency of the definitions used in the field of management. This article describes the main elements and forms of the electronic commerce, such as electronic trade. Analyzing the materials, published in the scientific literature, the author try to assess the main differences and benefits about determined the electronic trade in foreign and native economic publications. The article considers the definition of "electronic trade" by the international official organizations. The electronic trade is a part of electronic business, and includes financial and commercial operations aimed at making a profit by means of electronic communications and digital technology. A kind of the electronic commerce is an electronic trade, the essence of which is the sale of goods/services only using a computer on the Internet. Analyzed the strengths and weaknesses of the development and dissemination of electronic commerce. The definition of the electronic trade in economic theory was generalized and systematized by the author. The author came up with own definition of the electronic trade. The author also formulated recommendations for overcoming barriers that hinder electronic commerce. The prospects for further research in this direction are to clarify concepts such as "electronic trade" and its logical application in practice. The further development of scientific works in this direction will create a unified theoretical basis for the operation of the electronic commerce enterprises.

К. В. Снігурасистент кафедри туризму та країнознавства,Донецький національний університет економіки і торгівліімені Михайла Туган-Барановського

ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПРИБУТТІВ ДО КРАЇН ЄВРОПИ

Kateryna SnihurAssistant of the Department of Tourism and Country Studies,Donetsk National University of Economics and Tradenamed after Mykhailo Tugan-Baranovsky

DYNAMICS OF NUMBER OF INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS TO EUROPEAN COUNTRIES

Стаття присвячена дослідженню динаміки та структури міжнародних туристичних прибуттів до країн Європи, аналізу їх сучасного стану та визначенню напрямків удосконалення. Європейський туристичний регіон є світовим лідером за показниками туристичних прибуттів та доходів від туризму, це зумовлює важливість комплексного дослідження структурної динаміки сучасного ринку туристичних та рекреаційних послуг Європи, з метою пошуку оптимальних стратегій інтеграції в європейський туристичний простір. Основні наукові результати дослідження одержано з використанням комплексу загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, а саме: абстрактно-логічного (при визначенні основних тенденцій і напрямів оптимізації міжнародних туристичних потоків в Європі), статистичного методу (для обробки та аналізу інформації щодо кількості учасників міжнародного туризму), системного аналізу та синтезу (для встановлення особливостей розвитку туристичних потоків в Європі), абстрактно-теоретичного методу (для теоретичного узагальнення та формування висновків).
На основі проведеного дослідження було встановлено, що країни Європейського регіону мають найбільш значущі показники туристичних прибуттів. За період, що аналізувався, кількість туристичних прибуттів до країн Європи зросла з 1 млрд. 37 млн. туристичних прибуттів, у 2012 р., до 2015 р. до 1 млрд. 55 млн., тобто на 1,7 %. В 2017 р. цей показник зріс на 10 %, відносно 2012 р., та перевищив 1 млрд. 140 млн. туристичних прибуттів. В число світових лідерів за туристичними прибуттями входить п’ять держав Європейського регіону: Іспанія, Франція, Італія, Німеччина та Велика Британія. У 2017 р. Німеччина очолила рейтинг найпопулярніших країн для туристів, її відвідали 243 млн. туристів. Далі у рейтингу – Франція та Іспанія, їх відвідали з 220 млн. та 152 млн. туристів відповідно.
В статті зроблено акцент на основні напрями рекреаційних потоків, які визначаються наявністю базових, для розвитку рекреації, ресурсів. Європа - найбільш рекреаційно привабливий регіон у світі, який щороку відвідує до 60% рекреантів. Це пов'язано з просторовою концентрацією тут природного, культурного, історичного й етнічного розмаїття. Так, у 2012 р. кількість прибуттів склала 497 млн., у 2015 р. кількість рекреантів зросла на 2,7 %, до 510 млн. рекреаційних прибуттів, а в 2017 р. цей показник зросла на 13,2 %, відносно 2012 р., та досяг 563 млн. прибуттів. Традиційними лідерами за кількістю відвідувань в Європі є Німеччина, Франція та Іспанія. У 2017 р. до п’ятірки європейських країн за кількістю іноземних туристів належали: Німеччина - 119,8 млн., Франція - 91,6 млн., Іспанія - 79,7 млн., Італія - 34,1 млн., Нідерланди - 27,7 млн. В розрізі регіонів найбільш розвинутим у плані міжнародного туризму та рекреації є країни Західної та Південної Європи. За результатами дослідження можна зробити висновок, що хоча Європейський ринок займає досить суттєві позиції на світовому ринку туристичних послуг, приріст туристичних прибуттів має тенденцію до зниження, що зумовлює важливість пошуку ефективних механізмів підтримки популярності серед міжнародних туристів.[||]The article is devoted to the study of dynamics and structure of international tourist arrivals to European countries, analysis of their current state and improvement directions determination. The European Tourist Region is the world leader in terms of tourist arrivals and revenues, which creates a role for a comprehensive study of the structural dynamics of the contemporary market of tourist and recreational services in Europe, in order to find optimal strategies for integration into the European tourist space. The main scientific results of the study were obtained using a set of general scientific and special methods of research, namely: abstract-logical (to determine the main tendencies and directions of optimization of international tourist flows in Europe), statistical method (for processing and analysis of information on the number of international tourism participants), system analysis and synthesis (to determine the features of the development of tourist flows in Europe), abstract-theoretical method (for theoretical generalization and conclusions drawing).
Based on the study it was identified that the countries of the European region have the most significant indicators of tourist arrivals. Against the same period, the number of tourist arrivals to European countries increased from 1 billion 37 million tourist arrivals, in 2012, to 1 billion 55 million to 2015, ie went up 1.7%. In 2017, this figure increased by 10% compared to 2012, exceeding 1 billion 140 million tourist arrivals. The top five destinations in the European Region are Spain, France, Italy, Germany and the United Kingdom. In 2017, Germany led the ranking of the most popular countries for tourists, visited by 243 million tourists. Next in the ranking are France and Spain, with 220 million and 152 million tourists respectively.
The article focuses on the main directions of recreational flows, which are determined by the availability of basic resources for the development of recreation. Europe is the most recreationally attractive region in the world, with up to 60% of tourists visiting every year. This is due to the spatial concentration of natural, cultural, historical and ethnic diversity here. Thus, in 2012, the revenues amounted to 497 million, in 2015 the number of recreants increased by 2.7% to 510 million recreational income, and in 2017 this figure increased by 13.2% compared to 2012. ., and reached 563 million in revenue. Germany, France and Spain are the traditional leaders in terms of visits to Europe. In 2017, the top five European countries in terms of foreign tourists were: Germany - 119.8 million, France - 91.6 million, Spain - 79.7 million, Italy - 34.1 million, the Netherlands - 27.7 million. By the regions, the most developed countries as to international tourism and recreation are the countries of Western and Southern Europe. The study concludes that, although the European market holds a significant position in the global tourist services market, the increment in tourist arrivals tends to decline, which makes it important to find effective mechanisms for maintaining popularity among international tourists.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"