Українською | English

BACKMAIN

Contents № 8, 2018

М. В. Одрехівськийд. е. н., професор, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка», м. ЛьвівО. О. Пшик-Ковальськак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка», м. ЛьвівО. Я. Побуркок. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ АГЛОМЕРАТИВНИХ УТВОРЕНЬ КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ

M. V. OdrekhivskyDoctor of Sciences (Economic), Professor, Professor, Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic", LvivO. O. Phsyk-KovalskaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Management and International Business, National University \"Lviv Polytechnic\", LvivO. Y. PoburkoCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Finance, National University \"Lviv Polytechnic\", Lviv

PROBLEMS OF FORMATION OF RECREATIONAL INNOVATIVE INFRASTRUCTURE OF AGLOMERATIVE FORMATIONS CARPATHIAN EUROREGION

Головним завданням даного дослідження є пошук та наукове обґрунтування підходів до формування інфраструктури агломеративних утворень, удосконалення управління їх соціально-економічним розвитком.
Досліджуючи сучасні підходи до формування інфраструктури агломеративних утворень можна дійти висновку, що найбільш придатними у даному випадку можна вважати кластерні моделі, які використовуються у розвинених країнах, у країнах, що розвиваються, та у країнах з перехідною економікою.
Усі сфери діяльності агломерації мають розвиватися саме на інноваційній основі, а усі установи агломерації мають бути інноваційними і за структурою, і за діяльністю, тому усі сфери діяльності агломерації мають бути інтегровані у інноваційні цикли. Тільки так вони зможуть забезпечувати собі сталий розвиток, бути конкурентоспроможними на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Управління діяльністю агломерації має здійснюватися без порушення принципів місцевого самоврядування, а навпаки, при ефективному його використанні. Завдання та функції органів управління агломерацією, які не належать до завдань і функцій органів місцевого самоврядування, закріплюються статутом агломерації, в якому визначається предмет діяльності органів управління агломерації та її інноваційних підприємств.

The main task of this research is to find and substantiate the approaches to the formation of the infrastructure of agglomerative formations, and to improve the management of their socio-economic development.
By exploring modern approaches to the formation of the infrastructure of agglomerative formations, can conclude that the cluster models that are used in developed countries, developing countries and countries with economies in transition are the most suitable ones in this case.
All spheres of agglomeration activity should be developed on an innovative basis, and all agglomeration institutions should be innovative both in structure and activity, therefore all spheres of activity of agglomeration should be integrated into innovative cycles. Only they can provide sustainable development, be competitive on the domestic and foreign markets.
Management of agglomeration activities should be carried out without violating the principles of local self-government, but rather, with its effective use. Tasks and functions of the agglomeration management bodies that do not belong to the tasks and functions of local self-government bodies are established by the charter of the agglomeration, which defines the subject of activities of the agglomeration management and its innovative enterprises.

І. О. Ревакд. е. н., доцент, декан факультету управління та економічної безпеки, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

ІНСТРУМЕНТИ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СЕКТОРУ ІТ УКРАЇНИ

Iryna RevakDoctor of Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Management and Economic Security, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv

TOOLS FOR STRENGTHENING THE ECONOMIC SECURITY OF THE IT SECTOR OF UKRAINE

Розглянуто теоретичні і методичні засади дослідження економічної безпеки сектору інформаційних технологій, систематизовано та узагальнено інструментарій формування та реалізації механізму зміцнення економічної безпеки ІТ сфери. Запропоновано структуру механізму зміцнення економічної безпеки сектору інформаційних технологій та розкрито сутність його елементів. Проаналізовано принципи забезпечення фінансової безпеки та основні функції механізму забезпечення фінансової безпеки України. Обґрунтовано внутрішньоструктурні елементи цього механізму, зокрема методи, важелі, інструменти. Проаналізовано функції, які виконує механізм зміцнення економічної безпеки сектору інформаційних технологій України залежно від ступеня реалізації загроз. Зазначено, що функція профілактичного захисту розкривається через комплекс профілактичних заходів з метою недопущення реалізації загроз; функція активного захисту реалізується через активні дії, пов’язані з прийняттям оперативних рішень; функція розвитку передбачає проведення активної безпекової політики. Зазначено, що дія механізму проявляється через проведення комплексу заходів правового, інформаційно-аналітичного, фінансово-економічного та організаційно-управлінського характеру.

The theoretical and methodological principles of the study of economic security of the information technologies sector are considered, the tools of the formation and implementation of the mechanism of strengthening the economic security of the IT sphere are systematized and summarized. The structure of the mechanism of strengthening of economic security of the information technologies sector is proposed and the essence of its elements is disclosed. The principles of ensuring financial security and the main functions of the mechanism of providing financial security of Ukraine are analyzed. The intrastructural elements of this mechanism, in particular methods, levers, tools, are substantiated. The functions that perform the mechanism of strengthening the economic security of the information technology sector of Ukraine depending on the degree of implementation of threats are analyzed. It is noted that the function of preventive protection is disclosed through a set of preventive measures to prevent the implementation of threats; the active protection function is implemented through active actions related to the adoption of operational decisions; the development function implies an active security policy. It is noted that the mechanism of action is manifested through a complex of measures of legal, informational and analytical, financial-economic and organizational and managerial character.

Н. І. Ведмідьд. е. н., доцент, декан факультету ресторанно-готельного та туристичногобізнесу, Київського національного торговельно-економічного університету, м. КиївЛ. Д. Романчукасистент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київського національного торговельно-еконономічного університету, м. Київ

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. I. Vedmiddoctor of science, economics, senior lecturer, dean of the Faculty for the Hotel-Restaurant & Touristic Business, Kyiv national university of trade and economics, KyivL. D. Romanchukassistant lecturer Kyiv national university of trade and economics, Kyiv

REGIONAL FEATURES OF FORMING MARKETING COMMUNICATIONS OF RESORT-RECREATIONAL ENTERPRISES

Запропоновано методику визначення структури розподілу коштів та частки складових маркетингових комунікацій з урахуванням регіональних особливостей. Сформовано основні групи курортно-рекреаційних підприємств та визначено структуру маркетингових комунікацій для кожної із груп. Проаналізовано регіональні особливості та визначено конкурентоспроможні регіони. Досліджено фактори, які впливають регіональні індекси та розподіл бюджету на маркетингові комунікацій, а саме; дохід від основного виду діяльності, рівень рентабельності, рівень завантаженості, обсяг наданих ліжко – діб, оцінка перспективності розвитку курортно-рекреаційного підприємства. Репрезентовано апробацію методики на прикладі курортно-рекреаційних підприємств. Доведено, що використання методики визначення оптимізованої структури маркетингових комунікацій дозволить точно визначити витрати, що йдуть на систему маркетингових комунікацій та спрогнозувати обсяги отримуваних прибутків курортно-рекреаційних підприємств.

The method of determining the structure of distribution of funds and the share of components of marketing communications with consideration of regional peculiarities is proposed. The main groups of resort and recreational enterprises are formed and the structure of marketing communications for each group is determined. The regional features and determined competitive regions are analyzed. The factors influencing regional indices and distribution of budget on marketing communications, namely; income from the main type of activity, level of profitability, level of congestion, amount of provided bed - days, estimation of the perspective development of the resort and recreational enterprise. The testing of methodology is presented on the example of resort and recreational enterprises. It is proved that the use of the method of determining the optimized structure of marketing communications will accurately determine the costs of going to the system of marketing communications and predict the volume of profits received by resort and recreational enterprises.

І. І. Кравчукд. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. ЖитомирІ. А. Кравчукк. е. н., старший викладач кафедри маркетингу, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

I. I. KravchukDoctor of Science in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Management of Organizations and Administration them. M.P. Polishchuk, Zhytomyr National Agroecological University, ZhytomyrI. A. KravchukCandidate of Science in Economic, Senior Lecturer at the Department of Marketing, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE FORMATION OF VALUE ADDEDIN THE AGRARIAN SECTOR OF THE ECONOMY

У статті окреслено проблеми формування доданої вартості в аграрному секторі економіки України. Досліджено розвиток концептуального обґрунтування доданої вартості в аграрному секторі та виділено його основні вектори – класичний, ланцюговий, соціально-економічного розвитку. Знайдено особливості дослідження формування, використання, відтворення доданої вартості в аграрному секторі та інституціональних й територіальних аспектів її впливу на розвиток аграрних економічних систем.
Запропоновано та обґрунтовано концептуальні підходи до здійснення наукових розвідок доданої вартості в аграрному секторі: процес ний, ціно орієнтований, продуктовий, з позиції виділення функцій доданої вартості, маркетинговий, просторово-мережний, що дозволить використовувати комплексну, міждисциплінарну методологію дослідження формування, використання та відтворення доданої вартості.

The article outlines the problems of the creation of added value in the agrarian sector of the Ukrainian economy. The development of the conceptual justification of value added in the agrarian sector has been explored and its main vectors - classical, chain, social and economic development - have been identified. The peculiarities of research on the formation, use, reproduction of value added in the agrarian sector and the institutional and territorial aspects of its influence on the development of agrarian economic systems are found.
Conceptual approaches to realization of scientific researches of value added in the agrarian sector are proposed and substantiated: process, price-oriented, product, from the position of allocation of added-value functions, marketing, space-network, which will allow to use complex, interdisciplinary methodology of research on the formation, use and reproduction of added cost.

С. А. Кузнецовадоктор економічних наук, професор, проректор, ДВНЗ «Університет банківської справи», м. КиївА. А. Кузнецовкандидат економічних наук, докторант, доцент кафедри економіки та менеджменту, ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ

ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Й УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ АСИМЕТРІЇ ТА ВІРТУАЛІЗАЦІЇ

S. A. Kuznetsovadoctor of Economics, professor, vice-rector, Banking University, KyivA. A. KuznetsovCandidate of Sciences (Economics), doctoral student, associate professor of Department of economics and management, Banking Universit, Kyiv

TRANSFORMATION OF METHODOLOGY AND ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND MANAGEMENT CONTROL FOR LONG-TERM TANGIBLE ASSETS IN CONDITIONS OF INFORMATION ASYMMETRY AND VIRTUALIZATION

В статті обґрунтовано ключові завдання системної трансформації методології та організації бухгалтерського обліку та управлінського контролю необоротних матеріальних активів в сучасних умовах інформаційної асиметрії та віртуалізації бізнесу й суспільства в цілому. Сформовано вимоги до підсистеми бухгалтерського обліку та управлінського контролю необоротних матеріальних активів компанії. Визначено складові інформаційного забезпечення управління необоротними матеріальними активами компанії. Окреслено завдання щодо інформації, яка надається у звітах про такі активи з позиції забезпечення її якості. Для інтеграції моніторингу ефективності управління необоротними матеріальними активами в загальну систему управління запропоновано методичні засади «умонтування» визначених підприємством показників в загальну збалансовану систему показників та інструментарій відбору показників моніторингу ефективності управління необоротними матеріальними активами, який спрямований на нівелювання суб'єктивізму в оцінках.

The article substantiates the key tasks for methodology and organization of accounting and management control systematic transformation of long-term tangible assets in the current conditions of information asymmetry and virtualization of business and society as a whole. The requirements for the subsystem of accounting and management control for long-term tangible assets of the company have been formed. The components of the information management for long-term tangible assets of the company are determined. The tasks of information provided in the reports on such assets from the standpoint of ensuring its quality is outlined. To integrate the monitoring of the management for long-term tangible assets into the general management system the methodical principles of "installation" of the indicators determined by the enterprise are proposed in the BSC-system of indicators and tools for selecting indicators for monitoring the management of for long-term tangible assets, aimed at leveling subjectivity in the estimates.

Н. О. Лохановад. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, ACCA/DipIFR, Одеський національний економічний університет

ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ ДІЛОВОГО ПАРТНЕРСТВА ПІДПРИЄМСТВ

Nataliia LokhanovaDoctor of Economics, Professor, Head of the Department of Accounting and Auditing, ACCA/DipIFR, Odessa National Economic University

PROBLEMS OF INFORMATION SUPPORT OF TRANSFER PRICING IN THE SYSTEM OF BUSINESS PARTNERSHIP OF ENTERPRISES

На підставі проведеного огляду проблемних аспектів інформаційного забезпечення системи трансфертного ціноутворення доведено, що оптимальним підходом до його поліпшення є налагодження постійно діючого документообігу накопичення, використання і архівування даних задля обґрунтування рівня трансфертних цін, які застосовуються для контролю по контрольованих операціях і подальшого складання управлінської, фінансової і податкової звітності.
Запропонована послідовність дій для формування єдиної системи документообігу управлінського і фінансового обліку, яка б в забезпечила менеджмент інформацією стосовно всіх операцій з афілійованими особами, що підпадають під контроль. Створення такої системи та її робота в постійному режимі може суттєво знизити ризики для компаній з урахуванням постійного розширення ділового партнерства підприємств.

On the basis of the review of the problem aspects of the information provision of the transfer pricing system, it is proved that the optimal approach to its improvement is to establish a permanent working document for the accumulation, use and archiving of data in order to justify the level of transfer prices that are used to control the controlled operations and the subsequent drawing up of managerial, financial and tax reporting.
The proposed sequence of actions for the formation of a single system of document management of management and financial accounting, which would provide management information on all operations with affiliated persons subject to control. Creating such a system and its continuous operation can significantly reduce the risks for companies, taking into account the constant expansion of business partnerships of enterprises.

А. О. Касичдоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

ВОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ

A. О. KasychDoctor of Science (Economics), Professor, Head of Department of management, Kyiv national University of technologies and design

WATER RESOURCES OF UKRAINE AS A BASIS FOR ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT COMPLEX

У статті розкрито багатогранну роль водних ресурсів у забезпеченні стійкого розвитку господарства у сучасних умовах. Синтез наукових джерел та документів Міжнародних організацій дозволив окреслити ключові проблеми водокористування, які потребують негайного вирішення, зокрема зростання попиту на водні ресурси у аграрному секторі, зниження ефективності використання у транспортному комплексі, підвищення рівня забруднення тощо. Досліджено показники використання водних ресурсів у розвитку транспортного комплексу України. Наголошено на посиленні впливу на негативних наслідків кліматичних та техногенних змін на кількісні показники водних ресурсів. Встановлено важливість активізації використання водних ресурсів у розвитку транспортного комплексу, що має ряд переваг у порівнянні з іншими видами транспорту. Проведено дослідження рівня конкуренції у секторі річкових перевезень та визначено основні чинники переваг даного виду транспортування. Запропоновано перелік ключових заходів щодо підвищення рівня та ефективності використання водних ресурсів у розвитку транспортного комплексу України.

This article investigates the multifaceted role of water resources in ensuring sustainable development of the economy in modern conditions. Synthesis of scientific sources and documents of international organizations has allowed to outline the key problems of water use, which require immediate solution, in particular the growth of demand for water resources in the agricultural sector, reduction of the efficiency of use in the transport complex, increase of pollution level, etc. The indicators of water resources use in the development of the transport complex of Ukraine are researched. The increase of influence on negative effects of climatic and technogenic changes on quantitative indicators of water resources is emphasized. The importance of intensifying the use of water resources in the development of the transport complex, which has several advantages over other types of transport, is established. The level of competition in the river transport sector was studied and the main factors of the advantages of this type of transportation were determined. The list of key measures to increase the level and efficiency of water resources use in the development of the transport complex of Ukraine is proposed.

М. В. Мельниковад. е. н., доцент, провідний науковий співробітник відділу економіко-правових проблем містознавства, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. КиївК. В. Косицькийздобувач, Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ

ТЕХНОЛОГІЇ АУТСОРСИНГУ В УПРАВЛІННІ ПОДАТКОВИМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ ПРОМИСЛОВОГО ХОЛДИНГУ

M. V. MelnikovaDoctor of Economic Science, Associate Professor , Leading Researcher Department of Economic and Legal Problems of City-study Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine, КyivC. V. KosytskiyCompetitor of scientific degree, Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine Кyiv

ТECHNOLOGIES OF OUTSOURCING IN MANAGING TAX LIABILITIES OF AN INDUSTRIAL HOLDING

У статті розглянуті та обґрунтовані можливості використання технологій аутсорстнга в управлінні податковими зобов'язаннями промислового холдингу. Охарактеризована роль аутсорсингу як виду партнерської взаємодії та інструменту стратегічного управління організацією. Визначено форми аутсорсингу функцій і сфер управління організацією. Представлені основні напрями використання технології аутсорсингу в управлінні фінансами великих підприємств і об’єднань, включаючи промислові холдинги. Визначено, що управління податковими зобов'язаннями виступає важливою ланкою в системі корпоративного управління фінансами промислового холдингу. Управління податковими зобов'язаннями промислового холдингу включає три основні групи завдань: інформаційно-аналітичного забезпечення процесу управління податковими зобов'язаннями; функціональний підхід до управління витратами на виконання податкових зобов'язань (планування, облік, аналіз, контроль); розробку ситуаційних рішень за результатами податкового бюджетування і податкової оптимізації. Рішення зазначених груп завдань з використання технологій аутсорсингу вимагає комплексного підходу. Комплексний підхід передбачає скоординовану взаємодію представників профільного департаменту холдингу і сервісної консалтингової компанії при обґрунтуванні і прийнятті рішень з управління податковими зобов'язаннями. Подальших досліджень потребують питання забезпечення розмежування компетенції, пріоритетів і оцінка ризиків при прийнятті рішень на основі комплексного підходу.

The article examines the technologies of outsourcing and gives grounds for its using in managing tax liabilities of an industrial holding. The role of outsourcing is characterized as a kind of partnership and as a tool for strategic management of the organization. Forms of outsourcing are defined when it goes about the functions and spheres of management of the organization. The main directions for using the technologies of outsourcing in financial management of large enterprises and corporations, including industrial holdings are presented. It was determined that the management of tax liabilities is an important link in the system of corporate financial management of an industrial holding. Management of the industrial holding’s tax liabilities includes three main groups of tasks: information and analytical support of the process of managing tax liabilities; a functional approach to managing the costs of meeting tax obligations (planning, accounting, analysis, control); development of situational decisions on the results of tax budgeting and tax optimization. To solve these groups of tasks with the use of outsourcing technologies one should use an integrated approach. The complex approach presupposes coordinated interactions between the representatives of the holding's profile department and the service consulting company when justifying and making decisions on tax liabilities management. Further studies should be aimed at the issues of ensuring the distribution of powers, priorities and risk assessment in making decisions on the basis of the integrated approach.

Н. В. Зачосовад. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту та економічної безпеки,Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

N. ZachosovaDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Management and Economic Security Department, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Cherkasy, Ukraine

PROBLEMATIC ASPECTS OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT FOR ASSESSING THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES

Ідентифіковано та конкретизовано проблемні аспекти обліково-аналітичного забезпечення оцінювання рівня економічної безпеки підприємств. Уточнено поняття обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства, яке запропоновано визначити, як комбінацію інформаційних ресурсів, що містять відомості про економічні аспекти функціонування та поточний економічний стан підприємства, та процедури їх обробки і використання з метою встановлення подальших тенденцій його розвитку в умовах впливу на реалізацію економічних інтересів суб’єкта господарської діяльності і економічних інтересів його стейкхолдерів зовнішніх і внутрішніх небезпек і загроз. Встановлено характерні риси формування обліково-аналітичного забезпечення безпеко орієнтованого управління суб’єктом господарської діяльності. Виявлено недоліки механізму оцінювання рівня економічної безпеки підприємства. Запропоновано шляхи оптимізації механізму діагностики стану економічної безпеки з використанням інструментарію обліково-аналітичного та інформаційного забезпечення процедури визначення оцінки рівня економічної безпеки, зокрема такі, як: залучення фахівців й експертів з оцінювання рівня економічної безпеки, розробка набору бланків документів для візуалізації стану економічної безпеки підприємства, автоматизація процедури оцінювання рівня економічної безпеки за допомогою спеціалізованих комп’ютерних програм; врахування галузевих особливостей обліку та звітності суб’єктів господарської діяльності у процесі формування інформаційного забезпечення та проведення процесу оцінювання рівня економічної безпеки підприємств, а також під час розробки внутрішніх стандартів і методології оцінювання рівня економічної безпеки господарських структур.

Problematic aspects of accounting and analytical support for assessing the level of economic security of enterprises are identified and specified. The concept of accounting and analytical provision of economic security of the enterprise is specified, which is proposed to be defined as a combination of information resources containing information on economic aspects of functioning and the current economic state of the enterprise and the procedures for their processing and use in order to establish further trends in its development in terms of impact on the realization of economic interests of the subject of economic activity and the economic interests of its stakeholders of external and internal threats. The characteristic features of formation of accounting and analytical support of safety-oriented management by a subject of economic activity are established. The shortcomings of the mechanism of estimation of the level of economic security of the enterprise are revealed. The ways of optimization of the mechanism of diagnostics of the state of economic security using the tools of accounting, analytical and information provision of the procedure for determining the assessment of the level of economic security, in particular the involvement of experts in assessing the level of economic security, development of a set of document forms for visualizing the state of enterprise economic security, automation of the assessment procedure level economic security through specialized computer programs; taking into account branch features of accounting and reporting of business entities in the process of formation of information support and conducting process of assessing the level of economic security of enterprises, as well as during the development of internal standards and methodology for assessing the level of economic security of economic structures

М. В. Корнєєвд. е. н., доцентН. М. Шматькок. е. н., доцент

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

M. V. KorneyevDoctor of Economic Sciences, Associate ProfessorN. М. ShmatkoРhD in Economics, Associate Professor

ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF STRUCTURAL TRANSFORMATIONS IN THE PROCESS OF ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

Метою дослідження у роботі є теоретичне обґрунтування та розробка положень щодо оцінки ефективності структурних трансформацій в процесі організаційного розвитку підприємства. Доведено необхідність розбудови цілісного механізму оцінки ефективності функціонування та розвитку підприємства. Визначено, що стрижневою складовою даного механізму має бути дослідження структурних та організаційних передумов досягнення результативності та підтримки продуктивності використання складного комплексу ресурсів підприємства впродовж усієї послідовності ланцюжку створення нової вартості. Обґрунтовано доцільність виникнення та визначено логіку розгляду проблематики феномену ефективності в рамках динамічного підходу, що базується на порівнянні фактичного стану функціонування та розвитку економіко-виробничої системи відносно до певних цільових (еталонних, ідеальних) характеристик. Встановлено, що основним завданням при визначенні доцільності структурних змін на підприємстві є розгляд системи зовнішніх відносин підрозділів (умовних «бізнес-одиниць») і встановлення можливості збільшення інтегральної ефективності підприємства за рахунок зміни структурних відносин бізнес-одиниці з іншими підрозділами підприємства і ринком. Визначено, що оцінка ефективності структурних змін проводиться шляхом аналізу їх поточних і перспективних потоків доходів та витрат в потенційно прийнятних зонах господарювання, з урахуванням вартості реорганізації. Доведено, що оцінка ефективності організаційних змін безпосередньо пов'язана з вивченням таких аспектів здійснення структурних перетворень: підвищення рівня використання виробничих потужностей; розширення виробництва, доповнення або переозброєння; доповнення виробничої потужності новими виробничими активами (як власними, так і залученими від стратегічного партнера).

The The research methodology consists in theoretical processing and distribution of the development concerning the enterprises transformation efficiency in the enterprise. The reliability of holistic business expansion and of functioning and of the enterprise efficiency development has been proved. It is determined that the core component of this mechanism should be the study of structural and organizational prerequisites for achieving efficiency and maintaining the productivity of using a complex of enterprise resources throughout the sequence of the chain of creation of new value. The expediency of occurrence is substantiated and the logic of the efficiency phenomenon problem consideration within the dynamic approach is based, which is based on the comparison the economic and production system functioning and development actual state in relation to certain target (reference, ideal) characteristics. It is established that the main task in determining the feasibility of structural changes in the enterprise is to consider the system of units external relations (conditional "business units") and to establish the possibility the enterprise increasing the integrated efficiency by changing the structural relations of the business unit with other units of the enterprise and the market. It is determined that the assessment of the structural changes effectiveness is carried out by analyzing their current and prospective flows of income and expenses in potentially acceptable economic zones, taking into account the cost of reorganization. It is proved that the assessment of the organizational changes effectiveness is directly related to the study of the structural transformation following aspects: increase the level of production capacity utilization; production expansion, supplementation or re-equipment; supplementing production capacity with new production assets (both own and borrowed from a strategic partner).

Л. І. Васечкок. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗАГРОЗИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

Lyudmila VasechkoPhD in Econ.Sc., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv

ANTI-CRISIS MANAGEMENT AS AN INSTRUMENT FOR PREVENTION OF THE BANKRUPTCY OF THE ENTERPRISE

В статті розглянуто види фінансової кризи на підприємстві – кризу ліквідності, кризу прибутковості, стратегічну кризу; розкрито підходи до розуміння антикризового управління; визначено заходи антикризового управління в залежності від фаз кризи та можливі наслідки; означено складові механізму антикризового управління підприємством: діагностику фінансового стану, моніторинг зовнішнього і внутрішнього середовища, оцінку бізнесу підприємства, маркетинг і бенчмаркінг, організаційно-виробничий менеджмент, менеджмент персоналу та мотивацію, фінансовий менеджмент, антикризову інноваційну політику, внутрішній аудит, систему антикризового контролінгу; відображено інструментарій контролінгу за періодом дії; представлено визначення антикризового контролінгу як пріоритетного елементу механізму попередження загрози банкрутства; репрезентовано модель процесу діагностики кризового стану підприємства; охарактеризовано індикатори загрози банкрутства при здійсненні експрес-діагностики неплатоспроможності; сформульовано особливості розробки механізму попередження загрози банкрутства.

The article opens up the types of financial crisis in the enterprise - liquidity crisis, profitability crisis, strategic crisis; approaches to the understanding of crisis management are revealed; measures of crisis management are determined depending on the phases of the crisis and possible consequences; the components of the mechanism of crisis management of the enterprise are defined: the diagnosis of the financial state, monitoring of the external and internal environment, business enterprise valuation, marketing and benchmarking, organizational and production management, personnel management and motivation, financial management, anti-crisis innovative policy, internal audit, anti-crisis control system; controlling tools are displayed for the period of validity; the definition of anti-crisis control is presented as a priority element of the mechanism for preventing the threat of bankruptcy; the model of the diagnostic process of the crisis state of the enterprise is represented; bankruptcy threat indicators are described while performing rapid insolvency diagnostics; the peculiarities of the development of a mechanism for preventing the threat of bankruptcy are formulated.

Р. А. Мухак. е. н., старший викладач, Тернопільський національний економічний університет

БІЗНЕС-КУЛЬТУРА, СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

R. A. MukhaPh.D., senior lecturer in economy of enterprise and corporations, Ternopil national economic university

BUSINESS CULTURE, THE ESSENCE AND THE MAIN CHARACTERISTICS

У статті розглянуто сутність поняття «бізнес-культура» та виділено три основні класифікаційні ознаки, за якими згруповані визначення, зокрема, як: система норм і цінностей, ставлення людей до праці, культура сучасного підприємця. Також визначена доцільність розмежування таких понять, як «корпоративна культура» та «організаційна культура». Поняття корпоративна культура орієнтована на некомерційні корпорації, тоді як організаційна культура поширюється на всі форми організацій, включаючи малий бізнес, приватні компанії та некомерційні організації. Досліджено типи корпоративної культури С. Стюарта відносно таких критеріїв: - як люди взаємодіють; - як люди відповідають на зміни. Виділено стилі корпоративної культури підприємства. Також у науковій літературі виокремлюється поняття «бізнес-культура», особливою рисою якої є національні риси та особливості ведення підприємницької діяльності кожної країни. Саме бізнес-культура визначає зовнішню оболонку ведення підприємницької діяльності, а корпоративна і організаційна - внутрішню. Також у статті розглянуто основні види бізнес-культур та їх розміщення стосовно географічної складової. Серед моноактивних, реактивних та поліактивних бізнес-культур виділено перехідний тип бізнес-культури, який притаманний сучасному українському підприємництву.

The article defines the essence of the concept of "business culture" and identifies three main classification features, which group the definitions, in particular: the system of norms and values, the attitude of people to work, the culture of a modern entrepreneur. There are determined the expediency of differentiating concepts such as "corporate culture" and "organizational culture". The notion of corporate culture is oriented towards non-profit corporations, while organizational culture extends to all forms of organizations, including small businesses, private companies and non-profit organizations. The types of corporate culture of S. Stewart investigated in relation to the following criteria: how people interact; how people are responding to changes. There are reviewed the styles of corporate culture. In the article signed out the notion of "business culture". The special feature of it is the national features and peculiarities of conducting entrepreneurial activity of each country. The business culture defines the outer environment of entrepreneurial activity, and corporate and organizational culture are internal environment. The article deals with the main types of business cultures and their location in relation to the geographical component. Among the monoactive, reactive and polyactive business cultures, there is identified the transitional type of business culture that is characteristic of modern Ukrainian entrepreneurship.

І. В. Фариновичк. е. н., старший викладач кафедри фінансів, обліку і аналізу Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ ФАКТОРИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. FarynovychPhD in economics, senior teacher of department of finances, accounting and analysis Institute of enterprise and perspective technologies Lviv Polytechnic National University, Lviv

METHODICAL APPROACH TO EVALUATION ECONOMIC PERFORMANCE OF FACTORING IN THE ACTIVITIES TRADE ENTERPRISES

У статті розглянуто методичний підхід до оцінювання економічної доцільності факторингу в діяльності торговельних підприємств. В основу запропонованого підходу покладено основні критерії ефективності використання факторингу на підприємствах торговельної галузі: прибутку, витрат, оборотності та порівняння. На основі цих критеріїв запропоновано чотири групи показників економічної доцільності використання факторингу, а саме: показники, які характеризують економічне зростання за доходом від реалізації, валовим прибутком та оборотними активами торговельних підприємств із застосуванням факторингу; показники, які характеризують швидкість обертання оборотних активів; показники, які характеризують витратовіддачу або витратомісткість факторингу та банківського кредиту; показники, які характеризують співвідношення економічної ефективності факторингових операцій та банківського кредиту. Запропоновані показники дають змогу обґрунтовувати ефективність функціонування торговельних підприємств на засадах факторингу. Методичний підхід до оцінювання економічної доцільності застосування факторингу в діяльності торговельних підприємств сприятиме прийняттю обґрунтованих управлінських рішень щодо ефективності використання факторингу на підприємствах торгівлі.

The article considers methodical approach to assessing the economic feasibility of factoring in the activities of trade enterprises. The basis of the proposed approach is based on the main criteria of efficiency of use of factoring for businesses trading industry: profit, cost, turnover, and comparisons. Based on these criteria, four groups of indicators are proposed of the feasibility of using factoring, namely: indicators of economic growth by income from sales, gross income and current assets of trade enterprises with the use of factoring; indicators of the speed of rotation of working capital; indicators costs effectiveness or costs capacity factoring and bank credit; indicators economic effectiveness ratio of factoring transactions and bank credit. The proposed indicators provide an opportunity to justify the efficiency of functioning of trading enterprises on the basis of factoring. The methodical approach to assessing the economic feasibility of factoring in the activities of trade enterprises will facilitate the adoption of sound management decisions on the effectiveness of factoring in trade enterprises.

Н. О. Ковалькандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙ

N. O. KovalCandidate of Economic Sciences, Associate Professor Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

FINANCIAL ASPECTS OF IMPROVING THE DEVELOPMENT OF LABOR POTENTIAL IN THE CONDITIONS OF INNOVATION

Дана стаття присвячена дослідженню та розробці практичних рекомендацій щодо фінансових аспектів стимулювання розвитку трудового потенціалу в умовах інновацій. Виокремлено принципи фінансового стимулювання професійної підготовки кадрів в умовах розвитку ринкових відносин, конкуренції, модернізації технології виробництва тощо. Розглянуто структурні компоненти аспектів фінансового стимулювання, поліпшення організації, заохочення і подальшого розвитку професійної підготовки персоналу підприємств та розвитку їх трудового потенціалу, з метою досягнення високої ефективності виробництва та підвищення конкурентоспроможності персоналу на ринку праці. З’ясовано також які чинники ускладнюють фінансування професійної підготовки на виробництві. Головним з яких є низький ступень відповідальності роботодавців за рівень професіоналізму та кваліфікації робітників, небажання витрачати на це кошти. Запропоновано основні підходи щодо підвищення ефективності системи фінансування професійної підготовки кадрів, розвитку їх трудового потенціалу. Наведені основні соціально-економічні заходи спрямовані на модернізацію професійної підготовки кадрів, розвиваючи інтегровану систему, яка базується на ефективному співробітництві осіб, які навчаються, закладів професійної освіти та роботодавців спрямовуючи таким чином інвестиції в людський капітал.

This article is devoted to the research and development of practical recommendations on the financial aspects of stimulating the development of labor potential in the context of innovation. The principles of financial stimulation of professional training in the conditions of development of market relations, competition, modernization of production technology, etc. are singled out. The structural components of the aspects of financial stimulation, improvement of organization, encouragement and further development of professional training of the personnel of enterprises and development of their labor potential are considered in order to achieve high efficiency of production and increase of the competitiveness of the personnel in the labor market. It is also found out what factors make it difficult to finance professional training in production. The main one is the low level of employers' responsibility for the level of professionalism and skills of workers, the reluctance to spend on this. The main approaches to increasing the efficiency of the system of financing professional training of personnel, development of their labor potential are offered. The main socio-economic measures aimed at modernizing vocational training are presented, developing an integrated system based on the effective cooperation of the persons studying, vocational education institutions and employers, thus directing investments in human capital.

М. В. Мазурканд. ек. наук, доцент кафедри статистики, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»К. В. Сіренкоканд. ек. наук, доцент кафедри статистики, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЕКСПОРТУ ТА ВНУТРІШНЬОГАЛУЗЕВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

M. V. Mazurcandidate of economic sciences, associate professor of department of statistics, Kyiv National University of Economics named after Vadym HetmanК. V. Sirenkocandidate of economic sciences, associate professor of department of statistics, Kyiv National University of Economics named after Vadym Hetman

STATISTICAL ANALYSIS OF EXPORT CONCENTRATION AND INTRAINDUSTRY TRADE IN UKRAINE

Вивчення залежності зовнішнього сектора економіки від кон’юнктури на світових ринках та здійснення структурних змін є одним з пріоритетних напрямів економічної політики держави. У статті за допомогою показників концентрації визначено ступінь концентрації експорту для торгівлі товарами в цілому та торгівлі з країнами Європейського Союзу. Проаналізовано динаміку показників концентрації експорту за останні п’ять років в Україні. На основі ана¬лізу визначено ступінь залежності експортного сектора економіки від зовнішньоекономічних факторів. Проаналізовано динаміку внутрішньо¬галузевої торгівлі за допомогою індексу Грубеля-Ллойда для торгівлі товарами в цілому, торгівлі з країнами Європейського Союзу та за окремими товарними групами. Зроблено висновки про необхідність структурної перебудови експорту шляхом розширення асортименту експортної продукції.

Study of the dependence of the external sector of the economy from the situation on the world markets and the implementation of structural changes is one of the priority directions of economic policy of the country. By using the concentration coefficients the level of export concentration for general trade in goods and trade with European Union countries is estimated in the article. The dynamics of export concentration coefficients over the last five years in Ukraine is analyzed. The level of dependence of the export sector of the economy from external economic factors is estimated. By using Grubel-Lloyd index the dynamics of intraindustry trade for general trade in goods, trade with European Union countries and individual commodity groups is analyzed. Conclusions for changes in export structure by expanding the range of export products are made.

О. Г. Ронськак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та обліку господарської діяльності Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, ТНЕУ

СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

O. G. RonskaCandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor, Department of Economics and Management accounting of economic activity of the Novovolynsk educational-scientific Institute of Economics and Management, TNEUCandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor, Department of Economics and Management accounting of economic activity of the Novovolynsk educational-scientific Institute of Economics and Management, TNEU

THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES OF THE COAL INDUSTRY

У статті викладено проблемні аспекти галузі вугледобування. Досліджено зміст категорії «економічна безпека підприємтсва». Економічна безпека є однією з складових національної безпеки. Недооцінка внутрішніх погроз, що знижують економічну захищеність підприємства, може привести до руйнування економіки в цілому. Тому в статті запропоновано ряд заходів, які б сприяли забезпеченню економічної безпеки на підприємствах вугільної промисловості. Проаналізовано особливості підходів до визначення терміну економічна безпека та запропоноване власне бачення даної категорії. Окреслено основні фактори, які впливають на стан та розвиток вугільної промисловості. Запропоновано створення системи економічної безпеки, яка напряму залежить від дій спрямованих на захист життєво важливих інтересів особистості та підприємства в цілому. Доведено, що неефективне управління праце охоронними витратами значно впливає на рівень економічної безпеки підприємства.

The article outlines the problematic aspects of the coal mining industry. The content of the category "economic security of enterprises" is investigated. Economic security is one of the components of national security. Underestimation of internal threats that reduce the economic security of an enterprise can lead to the destruction of the economy as a whole. Therefore, the article proposes a number of measures that would contribute to ensuring economic security at the enterprises of the coal industry. The peculiarities of the approaches to the definition of the term economic security are analyzed and the own vision of this category is proposed. The main factors influencing the state and development of the coal industry are outlined. It is proposed to create a system of economic security, which directly depends on actions aimed at protecting the vital interests of the individual and the enterprise as a whole. It is proved that inefficient management of labor with protective costs significantly affects the level of economic security of the enterprise.

О. В. Сотулак. е. н., доцент кафедри економіки ті міжнародних економічних відносин, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД УЧАСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ

Oksana SotulaPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and International Economic Relations The Bohdan Khmelnytsky Cherkasy National University, Cherkasy

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF PARTICIPATION OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE LIFELONG LEARNING

Метою статті є вивчення міжнародного досвіду організації неперервної освіти для різних вікових груп, основних напрямів її реалізації та джерел фінансування. Було доведено, що навчання впродовж життя служить функції удосконалення особистості для отримання більших знань як для себе, так і для суспільства в цілому. Протягом останніх років навчання впродовж життя стало більш помітним в порядку денному вищої освіти у світі. Упровадження безперервної освіти в Україні вимагає як збільшення участі населення в освітніх програмах, так і розширення присутності на цьому ринку вищих навчальних закладів.
В економіці знань університети стають генераторами, провідниками нового знання, зростає їх внесок в соціальний і культурний розвиток як країни в цілому так міст та регіонів зокрема. Тому необхідним є напрацювання стратегій ВНЗів у системі навчання протягом життя, які повинні бути адаптовані до місцевої ситуації з урахуванням фінансових варіантів і вимог місцевого ринку праці.

The purpose of the article is to study the international experience of organizing lifelong education for different age groups, the main areas of implementation and sources of funding for education. The article proves that lifelong learning improves the personality, gives more knowledge both to oneself and to society as a whole. In recent years, lifelong learning has become more prominent on the agenda of higher education in the world. The introduction of continuous education in Ukraine requires an increase in the participation of the population in educational programs and the expansion of the presence of higher education institutions in this market.
In the knowledge economy, universities become generators, conductors of new knowledge. The contribution of universities to the social and cultural development of the country, the city and the region is growing. Therefore, it is necessary to develop strategies for higher education institutions in the lifelong learning system. They should be adapted to the local situation, taking into account the financial options and requirements of the local labor market.

E. Morozkandydat nauk ekonomicznych, starszy wykładowca katedry Zarządzania Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi, miasto Równe, Ukraina

ANALIZA FINANSOWANIA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W POLSCE

E. MorozCandidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of the Department of Management National University of Water and Environmental Engineering Rivne, Ukraine

ANALYSIS OF FINENSING WATER SUPPLY AND SEWAGE INDUSTRY IN POLAND

W artykule dokładnie przeanalizowano praktyczne zasady finansowania gospodarki wodno-ściekowej i również zwrócono znaczną uwagę na faktyczne stosowane w Polsce źródła finansowania przeznaczone na ochronę środowiska, w tym szczególnie gospodarki wodno-ściekowej. Podkreślono również, znaczną rolę środków finansowych pochodzących z zagranicy, a szczególnie z Unii Europejskiej, bez udziału których niemożliwe było by osiągnięcie takiego znacznego poziomu rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w Polsce. Artykuł obejmuje również kwestie finansowania gospodarki wodno-ściekowej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy, skuteczna działalność których ma ogromne znaczenie w dziedzinie ochrony środowiska generalnie i szczególnie w gospodarce wodno-ściekowej.

The article analyzes the practical principles of financing water and sewage industry thoroughly and also paid considerable attention to the factual sources of funding for environmental protection, in particular water and sewage industry used in Poland. It was also emphasized the significant role of funds from abroad and especially from the European Union, without the participation of such a high level of development of water and sewage management in Poland. The article covers the issues of financing water and sewage industry from the resources of the National Fund for Environmental Protection and Water Management and Voivodship Funds, effective activities of which are of great importance in the field of environmental protection in general and especially in water and sewage industry.

E. Morozkandydat nauk ekonomicznych, docent katedry Zarządzania Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi, miasto Równe, Ukraina

ANALIZA FINANSOWANIA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W POLSCE

E. MorozCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management National University of Water and Environmental Engineering Rivne, Ukraine

ANALYSIS OF FINENSING WATER SUPPLY AND SEWAGE INDUSTRY IN POLAND

Е. Г. Морозк. е. н., доцент кафедри менеджменту Національний університет водного господарства та природокористування м. Рівне, Україна

АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА ПОЛЬЩІ

Artykuł jest poświęcony analizie praktycznych zasad finansowania gospodarki wodno-ściekowej Rzeczypospolitej Polskiej. W artykule dokładnie przeanalizowano również istniejące źródła finansowania gospodarki tej branży w Państwie. Znaczną uwagę zwracano na rolę takich źródeł finansowania jak Fundusze Proekologiczne, w przedsięwzięciach których wśród projektów i planów finansowania ochrony środowiska na pierwszym planie jest kwestia finansowania gospodarki wodno-ściekowej. Podkreślono znaczenie finansowania za pomocą kosztów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i analogicznych podmiotów regionalnych - funduszy wojewódzkich, skuteczna działalność których ma ogromne znaczenie w zakresie ochrony środowiska w ogóle i szczególnie w gospodarce wodno-ściekowej. Także akcentowano uwagę na ważności wykorzystania zagranicznych środków finansowych, a szczególnie kosztów Unii Europejskiej, bez udziału których niemożliwe byłoby osiągnięcie takiego wysokiego poziomu rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w Polsce.

The article is devoted to analysis the practical principles of financing water and sewage industry of the Republic of Poland. In the article factual sources of financing of this industry’ economy in the country are analyzed. Significant attention was paid of the role of such financing sources as Ecological Funds, in projects which are among the projects and plans for environmental protection’ financing there is the issue of financing water and sewage industry at the beginning. The importance of financing through resources of the National Fund for Environmental Protection and Water Management and similar regional entities – voivodship funds is emphasized, effective activities of which are of great importance in the field of environmental protection in general and especially in water and sewage industry. Attention is paid to the importance of using foreign financial resources also, especially from the European Union, without the participation of such it would be impossible to achieve such a high level of development of water and sewage industry in Poland.

Стаття присвячена аналізу практичних засад фінансування водопровідно-каналізаційного господарства Республіки Польща. Охарактеризовано існуючі в країні джерела фінансування цієї галузі економіки. Особлива увага звернута на роль (або значення) таких джерел фінансування як Фонди охорони навколишнього середовища, у яких серед заходів із фінансування охорони довкілля на першому плані знаходиться питання фінансування водопровідно-каналізаційного господарства. Підкреслено значення фінансування за рахунок коштів Національного фонду охорони навколишнього середовища і водного господарства та аналогічних регіональних утворень – фондів воєводств, ефективна діяльність яких справляє велике значення у сфері охорони навколишнього середовища в цілому і, зокрема, у водопровідно-каналізаційному господарстві. Акцентується увага на важливості використання закордонних фінансових ресурсів, а особливо коштів Європейського Союзу, без яких неможливо було б досягнути такого високого рівня розвитку водопровідно-каналізаційного господарства в Польщі.

О. О. Скориккандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та підприємництва, Черкаський державний технологічний університет

НОРМУВАННЯ ТА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРАЦІ КЕРІВНИКІВ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ ЯК ЗАСІБ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ

A. A. SkorikPhD, Associate Professor of economics and entrepreneurship Cherkasy State Technological University

HEADS AND SPECIALISTS LABOR RATIONING AND REGULATION AS A MEANS OF WORKING TIME RATIONAL USE

У статті виділені групи адмінистративно-управлінського персоналу та досліджені особливості їх праці, здійснена класифікація видів робіт при виконанні управлінських функцій. Встановлено, що для раціоналізації праці керівників та спеціалістів необхідно впроваджувати в практику вітчизняних підприємств методи регламентації та нормування трудових процесів саме цих груп трудових ресурсів. Досдіджені методи нормування та регламентації праці в сфері управління, впровадження яких дозволяє управлінському персоналу раціонально і ефективно використовувати робочий час і зменшувати кількість непродуктивних витрат часу.

The article highlights the groups of administrative and managerial personnel and studied the peculiarities of their work, carried out the classification of types of works in the performance of managerial functions. It is installed that in order to streamline the work of managers and specialists, it is necessary to introduce in the practice of domestic enterprises the methods of labor rationing and regulation of these groups of labor resources. Advantageous methods of labor rationing and regulation in the field of management, the introduction of which allows management personnel to use rationally and efficiently working time and reduce the amount of unproductive time expenditures.

В. В. Угринк. е. н., старший викладач кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ПРАГМАТИКА ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

V. V. UhrynPhD in Economics, Senior Lecturer of the Taxes and Fiscal Policy Department, Ternopil National Economic University, Ternopil

PRAGMATIC FOR THE IMPLEMENTATION OF TAX CONTROL IN UKRAINE

В роботі окреслено проблеми що існують у сфері податкового контролю в Україні. На основі систематизації поглядів провідних сучасних науковців розкрито суть поняття податковий контроль. В результаті проведеного аналізу відзначено суттєве скорочення кількості платників податків впродовж останніх років.
В статті відзначено позитивний вплив прийняття Податкового кодексу України та ризикоорієнтованої системи відбору платників податків на здійснення податкового контролю та кількість проведених податкових перевірок. Поряд із тим, в роботі продемонстровано, що незважаючи на зменшення кількості податкових перевірок обсяги донарахованих штрафних санкцій суттєво зросли впродовж останніх років. Основний акцент зроблено на невиконанні платників податків грошових зобов’язань донарахованих в результаті проведених податкових перевірок. Виокремлено та систематизовано напрямки удосконалення податкового контролю.

The work outlines the problems that exist in the field of tax control in Ukraine. On the basis of systematization of the views of leading modern scholars, the essence of the concept of tax control is disclosed. As a result of the analysis, a significant reduction in the number of taxpayers during the last years has been noted.
The article highlighted the positive impact of the adoption of the Tax Code of Ukraine and the risk-oriented system for selecting taxpayers for tax control and the number of tax audits carried out. At the same time, the work demonstrated that, despite the decrease in the number of tax audits, the amount of paid penalties has significantly increased over the past years. The main emphasis is on non-fulfillment of taxpayers' monetary obligations accrued as a result of tax audits. The directions of improvement of tax control are singled out and systematized.

О. А. Коваликстарший викладач кафедри зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В СФЕРІ ТУРИЗМУ

O. A. KovalykSenior Lecturer, Department of Foreign Economic and Innovative Activity, Odessa National Polytechnic University, city of Odessa

STATE SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN THE TOURISM INDUSTRY

У статті розглядалися основні проблеми та напрямки державної підтримки розвитку малого бізнесу у сфері туризму. Визначено, що, згідно досвіду інших країн, без державного планування розвитку сфери туризму не обійтися. Для цього необхідно розробляти відповідні програми, але оцінка таких програм має деякі труднощі, такі як відсутність відповідних статистичних даних та комплексу показників, які б враховували всю специфіку діяльності в сфері туризму. Була проаналізована існуюча статистика для вирішення в якому напрямі слід державі концентрувати свою увагу, адже підтримувати всю інфраструктуру країни у державних органів, на сьогодні, не має можливості. Також були представлені позитивні наслідки взаємодії суб’єктів малого підприємства сфери туризму з державними органами, серед них поповнення бюджету та створення нових робочих місць, що дозволить підвищити добробут країни в цілому.

The article considers the main problems and directions of state support for the development of small business in the tourism industry. It is determined that, according to the experience of other countries, the state planning is important for the development of tourism industry. It is necessary to develop appropriate programs, but the evaluation of such programs has some difficulties, such as the lack of relevant statistics and a set of indicators that take into account all the specifics of tourism activities. The existing statistics was analyzed to decide on which direction the public authorities should focus their attention, because it is impossible to the country to support the entire infrastructure for today. Positive effects of cooperation between small businesses of the tourism industry and state authorities were also presented, such as the replenishment of the budget and creation of new workplaces, which will improve the welfare of the country in general.

Т. В. Мaтьoвкaстapший виклaдaч кaфедpи фінaнcів тa бaнківcькoї cпpaви, кaндидaт екoнoмічних нaук, ДВНЗ «Ужгopoдcький Нaціoнaльний Унівеpcитет», м. УжгopoдЄ. С. Пaлійчукдoцент кaфедpи екoнoмічнoї теopії, кaндидaт екoнoмічних нaук, ДВНЗ «Ужгopoдcький Нaціoнaльний Унівеpcитет», м. УжгopoдВ. І. Pибaкмaгіcтp, ДВНЗ «Ужгopoдcький Нaціoнaльний Унівеpcитет», м. Ужгopoд

УПPAВЛІННЯ ГPOШOВИМИ ПOТOКAМИ ПІДПPИЄМCТВA

T. V. MatovkaPhD , Senior Lecturer in the Department of Finance and Banking, State Higher Educational Institution «Uzhgorod national university”, UzhgorodY. S. PaliichukPhD docent, Associate Professor of the Department of Economic Theory, State Higher Educational Institution «Uzhgorod national university”, UzhgorodV. I. RybakMaster, State Higher Educational Institution «Uzhgorod national university”, Uzhgorod

MANAGEMENT OF CASH FLOW OF THE ENTERPRISE

В екoнoміці Укpaїни пocтійний кpугooбіг кoштів як в межaх oкpемoгo підпpиємcтвa, тaк і в мacштaбaх екoнoміки в цілoму є oб'єктивнoю умoвoю їх життєздaтнocті. Вaжливoю cклaдoвoю цьoгo кpугooбігу виcтупaють гpoшoві нaдхoдження і гpoшoві витpaти cуб'єктів гocпoдapювaння. Нa ocнoві пpoведенoгo aнaлізу cпеціaльнoї літеpaтуpи вcтaнoвленo неoднoзнaчніcть визнaчення пoняття “кoшти” тa “гpoшoві пoтoки”, щo пoв’язaнo з pізними підхoдaми дo визнaчення екoнoмічнoї кaтегopії “кoшти”. Пapaлельнo клacифікaція гpoшoвих пoтoків у нaукoвій літеpaтуpі пpедcтaвленa недocтaтньo, не виpoбленo єдинoгo підхoду дo oзнaк і видів. Утoчнення визнaчення дефініції тa poзшиpення клacифікaції гpoшoвих пoтoків нaдacть мoжливіcть poзшиpити aнaлітику pуху гpoшoвих кoштів, підвищити pівень упpaвління гpoшoвими пoтoкaми підпpиємcтвa, щo в cвoю чеpгу зaбезпечить йoгo фінaнcoву cтaбілізaцію тa виcoкі темпи poзвитку. Ввaжaють , щo гpoшoвий oбіг відoбpaжaє віднocини між учacникaми пpoцеcу виpoбництвa, poзпoділу, cпoживaння, a тoму мaє cвoї cпецифічні вaжелі впливу нa хід тa pезультaти виpoбничo-гocпoдapcькoї діяльнocті будь-якoгo підпpиємcтвa. Caме це дaє підcтaви ввaжaти упpaвління гpoшoвими пoтoкaми oдним із фундaментaльних елементів фінaнcoвoгo менеджменту. В cучacних умoвaх екoнoмічнoї тpaнcфopмaції екoнoміки Укpaїни бaгaтo підпpиємcтв пocтaвлені в умoви caмocтійнoгo вибopу cтpaтегії і тaктики cвoгo poзвитку. Caмoфінaнcувaння підпpиємcтвaми cвoєї діяльнocті cтaлo пpіopитетним зaвдaнням кoжнoгo підпpиємcтвa. В умoвaх екoнoмічнoгo poзвитку Укpaїни, кoнкуpенції і неcтaбільнoгo зoвнішньoгo cеpедoвищa неoбхіднo oпеpaтивнo pеaгувaти нa незнaчні відхилення від нopмaльнoї діяльнocті підпpиємcтвa. Упpaвління гpoшoвими пoтoкaми являєтьcя інcтpументapієм, зa дoпoмoгoю якoгo мoжнa дocягти бaжaнoгo pезультaту діяльнocті - oтpимaння мaкcимaльнoгo пpибутку. Екoнoмічний aнaліз pуху гpoшoвих пoтoків opієнтoвaний нa визнaчення мoментів і величин пpипливів і відтoків гpoшoвих кoштів. Клacифікaція гpoшoвих пoтoків підпpиємcтвa зa видaми екoнoмічнoї діяльнocті дoзвoляє фінaнcoвoму менеджеpу виділити ті oпеpaції, які пpинocять підпpиємcтву нaйбільші гpoшoві нaдхoдження і ті, які пoтpебують нaйбільших вклaдень. Якщo підпpиємcтвo є pентaбельним, йoгo cукупний чиcтий гpoшoвий пoтік пpaгне дo нуля. Це дoвoдить тoй фaкт, щo зapoблені в звітнoму пеpіoді гpoшoві кoшти інвеcтуютьcя з метoю oтpимaння дoхoду. Нaдлишoк гpoшoвих кoштів мoже бути oзнaкoю тoгo, щo підпpиємcтвo втpaчaє вигoди від їх poзміщення і oтpимaння дoдaткoвoгo дoхoду. Тaк caмo відcутніcть мінімaльнo неoбхіднoгo зaпacу гpoшoвих кoштів мoже вкaзувaти нa фінaнcoві тpуднoщі підпpиємcтвa.

In the economy of Ukraine, the constant circulation of funds, both within the limits of the separate enterprise, and on the scale of the economy as a whole, is an objective condition of their viability. An important part of this cycle are cash receipts and cash expenses of business entities. On the basis of the analysis of the special literature, the ambiguity of the definition of the concept of "means" and "cash flows", which is associated with different approaches to determining the economic category of "funds" is established. In parallel, the classification of cash flows in the scientific literature is not enough, did not produce a unified approach to the characteristics and species. Clarification of the definition of the definition and expansion of the classification of cash flows will enable to expand the analytics of cash flow, increase the level of management of cash flows of the enterprise, which in turn will ensure its financial stabilization and high rates of development. It is believed that the monetary circulation reflects the relations between the parties in the process of production, distribution, consumption, and therefore has its own specific levers of influence on the course and results of the production and economic activities of any enterprise. This gives reason to consider the management of cash flows as one of the fundamental elements of financial management. In today's conditions of economic transformation of Ukraine's economy, many enterprises are placed in the conditions of their own choice of strategy and tactics of their development. Self-financing by enterprises of their activity became the priority task of each enterprise. In conditions of economic development of Ukraine, competition and unstable external environment, it is necessary to react promptly to minor deviations from the normal activities of the enterprise. Cash flow management is an instrument that can help you achieve the desired result - maximizing your profit. Economic analysis of cash flows is aimed at determining the moments and magnitudes of inflows and outflows of cash. Classification of cash flows of an enterprise by types of economic activity allows the financial manager to identify those operations that bring the company the largest cash receipts and those that require the largest investments. If an enterprise is profitable, its aggregate net cash flow tends to zero. This is proved by the fact that earned during the reporting period, cash is invested in order to generate income. Cash surplus can be a sign that the company loses the benefits of placing them and obtaining additional income. Similarly, the lack of a minimum necessary cash reserve may indicate the financial difficulties of the enterprise.Ключoві cлoвa: гpoшoві пoтoки, підпpиємcтвo, фінaнcи, упpaвління.

В. П. Козловк. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

V. P. KozlovPh. D. of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Finance and Banking, Vasyl’s Stus Donetsk National University, Vinnytsia

PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN UKRAINE

Стаття присвячена дослідженню такого механізму економічного зростання, як державно-приватне партнерство. Цей механізм, який представляє собою симбіоз ринкових та неринкових джерел, може грати більш значну роль у фінансуванні інвестиційної діяльності, залученні додаткових коштів у бюджетний сектор. Він дасть можливість вирішити завдання підвищення життєвого рівня населення на основі підвищення темпів зростання економіки. В статті проведено аналіз статистичних показників щодо стану укладання угод державно-приватного партнерства в Україні; виявлено, що переважною формою державно-приватного партнерства є концесія; виявлено основні причини, які стримують розвиток державно-приватного партнерства в Україні та сформульовано пропозиції, які дозволять розширити використання механізму державно-приватного партнерства у процесі удосконалення взаємовідносин між державою та приватним капіталом.

The article is devoted to the study of such a mechanism of economic growth as a public-private partnership. This mechanism, which is a symbiosis of market and non-market sources, can play a more significant role in financing investment activities, attracting additional funds to the budget sector. It will enable to solve the problems of raising the living standards of the population on the basis of increasing the rate of economic growth. The article analyzes the statistical indicators of concluding public-private partnership agreements in Ukraine. The prevailing form of public-private partnership is revealed to be a concession. We have discovered the main reasons that hamper the development of public-private partnership in Ukraine and have formulated some proposals that will expand the use of mechanism of public-private partnership in the process of improving the relationship between governmental and private capitals.

Л. А. Майстерк. е. н., старший викладач кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОГО ЦИКЛУ УЗАГАЛЬНЕННЯ ДАНИХ ПОТОЧНОГО ОБЛІКУ

L. A. MaisterPh.D. in Economics, Senior Lecturer, Department of Accounting and Тaxation, Vinnitsia Іnstitute of Trade and Economics Kyiv National University of Trade and Economics

FEATURES OF THE ACCOUNTING CYCLE GENERALIZATION OF CURRENT ACCOUNT DATA

У статті досліджено складові частини облікового циклу підприємства як структурного елемента господарського середовища. З огляду на це актуальним в організації облікового процесу є удосконалення циклу обробки облікової інформації. Об’єктом дослідження виступив процес формування облікового циклу та узагальнення даних бухгалтерського обліку у фінансовій звітності підприємства. Виокремлено методичний інструментарій як шлях вирішення поставленої мети у процесі дослідження облікового циклу підприємства: методи логічного узагальнення, методи формалізації, методи індукції та дедукції. За результатами дослідження встановлено та виокремлено основні специфічні для національних стандартів бухгалтерського обліку фактори впливу на організацію облікового процесу підприємства, що надало можливість врахувати ряд особливостей періодичного звітування щодо достовірності результатів діяльності підприємства. На основі проведеного дослідження сформовано та деталізовано характеристику етапів циклу обробки облікової інформації в рамках єдиної облікової системи. Проведене дослідження надало змогу ідентифікувати та сформувати, виходячи з погляду інформаційного забезпечення, етапи облікового циклу, навести порядок узагальнення інформації у формах фінансової звітності підприємства. Отримані результати дослідження нададуть можливості достовірного висвітлення облікової інформації як зовнішнім, так і внутрішнім користувачам. Перспективою подальших досліджень в означеному науковому напрямку є вивчення кола актуальних питань щодо стратегічних шляхів удосконалення процесу консолідації фінансових звітів дочірніх підприємств у материнського; дольової участі у спільних та іноземних підприємствах; виявленні некоректних помилок минулих років та пов’язаних з ними коригувальними діями; дослідження методології переоцінки статей фінансових звітів; іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними міжнародними та національними положеннями стандартами бухгалтерського обліку.

The article deals with the components of the accounting cycle of the enterprise as a structural element of the economic environment. With this in mind, the improvement of the processing cycle of accounting information is relevant in the organization of the accounting process. The object of the study was the process of formation of the accounting cycle and generalization of accounting data in the financial statements of the enterprise. The methodical toolkit is singled out as a way of solving the set goal in the process of research of the enterprise accounting cycle: methods of logical generalization, methods of formalization, methods of induction and deduction. According to the results of the study, the main specific factors for the national accounting standards were identified and identified the factors of influence on the organization of the accounting process of the enterprise, which made it possible to take into account a number of features of periodic reporting on the reliability of the results of the enterprise. On the basis of the conducted research, the characteristic of the stages of the processing of accounting information within the framework of a single accounting system has been formed and detailed. The conducted research made it possible to identify and form, based on the information provision, the stages of the accounting cycle, to set the procedure for summarizing the information in the forms of financial reporting of the enterprise. The obtained research results will provide the possibility of reliable coverage of the accounting information for both external and internal users. The prospect of further research in the identified scientific direction is the study of a range of topical issues regarding strategic ways to improve the process of consolidation of financial statements of subsidiaries in the parent; share participation in joint and foreign enterprises; detection of incorrect mistakes of past years and related corrective actions; studying the methodology of revaluation of financial statement articles; other information, disclosure of which is provided by the relevant international and national accounting standards.

О. І. Тимченкостарший викладач кафедри економіки і права, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

O. I. Tymchenkosenior lecturer, department of economics and law, National University of Food Technologies, Kyiv

PROBLEMS OF FINANCIAL SUPPORT FOR SMALL BUSINESS DEVELOPMENT

Проведено дослідження сучасного стану та перспектив розвитку малого підприємництва, проаналізовано динаміку основних показників та фінансових результатів діяльності суб’єктів малого підприємництва. Розглянуто особливості основних способів фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва: самофінансування, державне фінансування, банківське кредитування, лізинг, факторинг, венчурне фінансування. Встановлено, що самофінансування переважає у фінансовому забезпеченні розвитку малого підприємництва, проте проблема збитковості вітчизняних малих підприємств стимулює необхідність пошуку інших джерел фінансування. Залучені джерела повинні забезпечувати ефективний розвиток малого підприємництва, проте доступність цих джерел для малого підприємництва на сучасному етапі обмежена в результаті відсутності ефективної державної регуляторної політики та інфраструктури фінансової підтримки малого підприємництва. Виявлено проблеми та запропоновано шляхи підвищення ефективності фінансового забезпечення малого підприємництва на перспективу.

The research of the current state and prospects of small business development was conducted, the dynamics of the main indicators and financial results of the activity of small business entities was analyzed. Features of the main methods of financial support for small business development are considered: self-financing, state financing, bank lending, leasing, factoring, venture financing. It has been established that self-financing prevails in the financial support of the development of small business, but the problem of the loss-making of domestic small enterprises stimulates the need to find other sources of funding. The attracted sources should ensure the effective development of small business, but the availability of these sources for small businesses at the present stage is limited due to the lack of effective state regulatory policy and infrastructure of financial support for small businesses. Problems are revealed and ways of increasing the efficiency of financial support of small business for the future are proposed.

Н. С. Ілляшенкок. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. СумиА. С. Росохатак. е. н.

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ДО ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

N. S. IlliashenkoPhD, Associate Professor, Associate Professor of Department of Marketing and Management of Innovative Activity, Sumy State University, SumyA. S. RosohataPhD

METHODICAL PRINCIPLES OF ADAPTATION OF THE ENTERPRISE TO THE TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF THE SOCIETY

У статті показано, що з метою підвищення ступеня обґрунтованості управлінських рішень в сфері вибору напрямів адаптації підприємств до мінливих зовнішніх умов господарювання слід поєднувати якісні та кількісні методи прогнозування. В якості якісного прогнозування запропоновано використовувати інструменти трендвотчінгового дослідження та аналізу. Для проведення кількісного прогнозування варто поєднувати кластерний аналіз та економіко-математичне моделювання. Це дозволить згрупувати великий масив якісної інформації для формування окремих напрямів інноваційного розвитку та надасть змогу розробити для них прогнозні моделі. Проведена практична апробація розроблених методичних засад на прикладі ТОВ «Турбомаш». За результатами апробації зроблено висновок про можливість застосування авторських наробок в діяльності промислових підприємств. Адже отримані моделі пройшли перевірку на значущість та адекватність за різними критеріями. Сформовані моделі рекомендується застосовувати під час генерації ідей інноваційних проектів з метою перевірки їх на відповідність перспективним напрямам розвитку.

In the article it is shown that in order to increase the level of validity of managerial decisions in the field of choice of directions of adaptation of enterprises to changing external economic conditions, it is necessary to combine qualitative and quantitative forecasting methods. Trend watching research and analysis tools were proposed for qualitative prognostication. The quantitative prognostication should be comprised of cluster analysis and economic modeling combination. This will allow to group a large array of quality information in order to form separate innovation development directions and develop their prognostication models. Practical approbation of developed approaches at the example of LLC "Turbomash" proved the effectiveness of authoring approaches application at industrial enterprises. Developed models were evaluated for relevancy and feasibility by several criteria. The developed models were recommended to be applied within generation ideas of innovative projects to verify their compliance to perspective development directions.

В. Г. Панченкокандидат історичних наук, докторант Маріупольського державного університетуА. С. Нанавовканд екон. наук, доцент, доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СТРАТЕГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СЦЕНАРІЇВ РОСТУ ВВП УКРАЇНИ ЗА УМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМУ: ПРОЕКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

V. PanchenkoPhD, Post-PhD student at Mariupol State University, UkraineA. S. NanavovCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

STRATEGIC MODELING OF GDP GROWTH SCENARIOS OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF THE POLICY OF NEOPROTECTIONISM: PROJECTIONS OF ECONOMIC DEVELOPMENT

В статті запропоновано шляхи реалізації Україною сценарію досягнення стійкого розвитку (йдеться про стабільний і високий темп приросту ВВП) в умовах зміни технологічного рівня виробництва, стимулювання переходу галузей економіки до виробництва продукції вищих технологічних укладів Доводиться, що збереження поточної траєкторії розвитку, виступатиме фіксацією поточного стану речей і не виступатиме рушієм необхідних змін. Стверджується, що за умови збереження поточних тенденцій зберігатиметься стандартна циклічна динаміка розвитку країни із фазами пожвавлення (високі світові ціни на сировину) та рецесії (низькі ціни на сировину). Коливання ВВП відбуватиметься в діапазоні від 100 млрд. дол. США до 200 млрд. дол. США. Тому політична боротьба і визначення того, який уряд і від якої партії посприяв зростанню чи падінню ВВП в цьому діапазоні не має значення для реальної зміни економічної ситуації і підвищення добробуту населення. В статті пропонується і описується гіпотеза, згідно з якою для того, щоб вивести країну з замкнутого кола, пропонується встановити ті галузі економіки, які можуть вважатися «точками економічного зростання», тобто ті сектори, широке запровадження в яких інновацій (інноваційна політика уряду) та залучення фінансових ресурсів (інвестиційна та фінансова політика уряду та грошово-кредитна і фінансова політика НБУ) можуть активізувати реальне зростання ВВП України та вихід його за межі регресивного діапазону 100-200 млрд. дол.

Ways for implementing of the sustainable development scenario in Ukraine (stable and high rate of GDP growth) in the conditions of change in the technological level of production, stimulation of industries to the manufacturing of products with the highest tenors of technology are proposed. It is demonstrated that if the current development trajectory is preserved, it will mean that the current state of affairs is fixed, which will not be able to become a driver of the necessary change. It is argued that if the current tendencies are preserved, the standard cyclic dynamics of the country development with phases of recovery (high global prices for primary commodities) and recession (low prices for primary commodities) will sustain. Fluctuation of domestic GDP will be within the range of 100 billion USA to 200 billion USD. Therefore, political struggle and debates about what government or party is responsible for growth or decline of GDP within this range of fluctuation have no effects for real change in the economic situation and growth in the population welfare. A hypothesis is proposed and described, by which bringing the country out of the vicious circle can be possible through selecting the industries that can be considered as “points of economic growth”, i. e. the sectors where massive dissemination of innovations (innovation policy of the government) and inflow of funds (investment and financial policy of the government and monetary and financial policy of the National Bank of Ukraine) can intensify the real growth in the Ukrainian GDP and its move out of the regressive range of 100–200 billion USD.

Ю. Б. Колупаєвк. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національна академія статистики, обліку та аудитуС. С. Залюбовськак. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національна академія статистики, обліку та аудитуМ. А. Яковенковикладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національна академія статистики, обліку та аудиту

ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Yu. KolupayevPhD (Econ.), associate Professor of the Department of Department of Finance, Banking and Insurance of The National Academy of statistics, accounting and auditS. ZalyubovskaPhD (Econ.), associate Professor of the Department of Department of Finance, Banking and Insurance of The National Academy of statistics, accounting and auditM. Yakovenkolecturer of the Department of Department of Finance, Banking and Insurance of The National Academy of statistics, accounting and audit

SUBSTANTIATION OF DIRECTIONS OF PERSPECTIVE DEVELOPMENT OF THE STOCK MARKET OF UKRAINE

У статті розглянуто напрями перспективного розвитку та визначення і можливе вирішення проблем фондового ринку України. Відзначено, що фондовий ринок України поки що істотно не впливає на стан фінансового ринку та економіку країни, хоча динамічно розвивається. Він характеризується не сформованими традиціями і правилами роботи, що зумовлює потребу в запровадженні системи ефективного регулювання й управління, насамперед із боку держави.
Звернуто увагу на те, що незважаючи в цілому на позитивні тенденції, вибір ліквідних фінансових інструментів на фондовому ринку України досить обмежений для внутрішнього інвестора. Нестійкість вітчизняного фондового ринку стримує його розвиток, не дозволяє розвинутись у повноцінний механізм мобілізації фінансових ресурсів. Невеликий в абсолютному вираженні за світовими мірками фондовий ринок в Україні відрізняється і слабкими відносними характеристиками – малою глибиною і малою опірністю.
Від самого початку створення фондового ринку України гостро стоїть питання його ефективного функціонування, тобто виконання своїх функцій, особливо у залученні інвестицій і перерозподілі капіталу. Тому, на думку авторів, необхідно розглянути цілу низку проблем, які потребують розв’язання: по-перше, це законодавча неврегульованість питань корпоративного управління в акціонерних товариствах; по-друге , проблема регулювання фондового ринку в Україні полягає у строках створення регулятора ринку; по-третє, проблематичним є розвиток та удосконалення діяльності біржової системи; по-четверте, проблемою постає розбудова депозитарно-клірингової інфраструктури; по-п’яте, проблема полягає у механізмі ціноутворення та визначенні дохідності цінних паперів на українському фондовому ринку; по-шосте, проблема визначена у розвитку ринку похідних цінних паперів; по-сьоме, є проблема недостовірності, несвоєчасності та необґрунтованості інформації про діяльність учасників ринку цінних паперів в Україні.
Отже, проблемам фондового ринку приділяється багато уваги. Однак, не зважаючи на значну кількість наукових досліджень, питання обґрунтування напрямів перспективного розвитку фондового ринку в Україні потребує постійного дослідження проблем, які пов’язані із формуванням і розвитком дієздатного та ефективного фондового ринку нашої країни.

The article describes the long-term directions of development, establishment and possible solutions of the problems of the stock market of Ukraine. It is noted that the stock market of Ukraine does not significantly affect the financial market and the economy of the country, although it is developing dynamically. It is characterized by yet unformed trends and rules of work, which makes it necessary to introduce a new system of effective regulation and management, primarily by the government.
The article draws attention to the fact that, despite generally positive trends, the choice of liquid financial instruments in the Ukrainian stock market is rather limited for the domestic investor. The volatility of the domestic stock market limits its development and does not allow it to develop into a full-fledged mechanism for mobilization of financial resources. Small in absolute terms stock market in Ukraine, according to world standards, also has weak relative characteristics - low depth and low vigilance.
The issue of effective functioning, which is meant by basic functions fulfillment, especially in attracting investments and redistributing capital, became acute from the very foundation of the stock market in Ukraine. Therefore, according to the authors opinion, it is necessary to consider a number of problems that need to be addressed: firstly, it is a legislative unregulated issue of corporate governance in joint stock companies; secondly, it is the timing of a market regulator creation; thirdly, it is the problematic development and improvement of the stock system; fourthly, it is the problem of the depository clearing infrastructure development; fifthly, it is the mechanism of pricing and valuation of securities in the Ukrainian stock market; sixthly, the problem is defined in the development of the market for derivative securities; seventhly, there is a problem of unreliability, untimely and unjustified information about the activities of securities market participants in Ukraine.
To sum up, the issues at the stock market in Ukraine are highlighted in detail in the article. However, despite a significant amount of scientific research done, the question of justification of the long-term directions for the stock market development in Ukraine requires constant research of the problems associated with the formation and development of a working and efficient stock market in our country.

М. Ю. Рубцовакандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса ШевченкаН. В. Резніковадоктор економічних наук, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносинІнституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса Шевченка

ПРОБЛЕМА САМОВИЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНИ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ЇЇ КОМПЕТЕНЦІЙ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА: ЗВ’ЯЗОК З ГЛОБАЛЬНИМИ ПРОБЛЕМАМИ ЛЮДСТВА

M. RubtsovaPhD (Econ.), Associate Professor at the Chair of World Business ofInstitute of International RelationsTaras Shevchenko National University of KyivN. ReznikovaDoctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations ofInstitute of International RelationsTaras Shevchenko National University of Kyiv

THE PROBLEM OF HUMAN’S SELF-DETERMINATION AND DEEPENING OF HIS COMPETENCIES IN THE CONDITIONS OF INCLUSIVE DEVELOPMENT OF THE GLOBAL ECONOMY: THE RELATIONSHIP WITH GLOBAL PROBLEMS OF THE HUMANITY

В статті проаналізовано на засадах міждисциплінарного підходу проблему самовизначення людини в умовах інклюзивного розвитку світового господарства. Виходячи з нових викликів, що постають перед людиною в умовах роботизації процесу виробництва товарів і послуг, проведено ревізію ролі людини у вирішенні глобальних проблем людства і встановлено її домінантну місію як носія унікальних гнучких компетенцій на відміну від носіїв стандартизованого штучного інтелекту. Соціологічний, психологічний та професіологічний підходи до аналізу проблеми самовизначення дозволяють виокремити потенціал людини в досягненні інклюзивного розвитку за рахунок якісних перетворень в характері її діяльності. Проведений аналіз глобальних проблем людства крізь призму проблеми самовизначення дозволив стверджувати, що самоусвідомлення людиною самої себе як учасника світових процесів є однією з основних глобальних проблем людства, оскільки саме через поведінку людей ці проблеми з’являються і розвиваються. Тому і вирішення цих проблем слід шукати, насамперед, в причині їх появи – в індивіді, в проблемі особистого вибору і самовизначення.

The problem of human’s self-determination in the conditions of inclusive development of the global economy is analyzed in the article from the perspective of interdisciplinary approach. A revision of the human’s role in solving global problems of the humanity is made in view of new challenges faced by a human in the conditions of robotization of the processes involved in production of goods and services; a dominant mission of a human as a carrier of unique flexible competencies, in contrast to carriers of the standardized artificial intellect, is defined. Sociological, psychological and professiological approaches to the analysis of self-determination problems allow for identifying the human’s potential in achieving the inclusive development by way of radical transformations in the character of his activities. From the analysis of humanity’s problems, performed through the prism of the self-determination problem, it can be argued that the human’s self-realization as an actor of global processes is a central global problem of the humanity, because these problems occur and develop only through the human’s behavior. It follows that solutions for these problems should be sought mainly in the reason of their occurrence, that is, in an individual, in the problem of personal choice and self-determination.

В. М. Петровк. е. н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи,Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, м. ХарківП. В. Пивоварк. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції,Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. M. PetrovCandidate of Economic Sciences, Professor, Vice-Rector for Scientific and Pedagogical Work,VV Dokuchaev Kharkiv National Agrarian University, KharkivP. V. PyvovarCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of International Economic Relations and European Integration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomy

CLUSTER ANALYSIS OF TECHNICAL SUPPLY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті розглянуто теоретичні та практичні основи застосування кластерного методу, з метою визначення ефективності використання сільськогосподарської техніки підприємства на обласному рівні. Розглянуто динаміку забезпечення сільськогосподарських підприємств основними технічними засобами. Запропоновано авторське поєднання методів кластерного аналізу для отримання достовірних результатів: для визначення кількості кластерів використано метод спадного плеча, для кластеризації – метод Варда та метод К-середніх. Кластерний аналіз проведено на основі таких показників ефективності використання сільськогосподарської техніки: припадає енергетичних потужностей на 1 га ріллі/ Кв; припадає тракторів на 100 га; припадає комбайнів на 100 га зернових; рентабельність галузі рослинництва; вартість ПММ, тис. грн на 1 га посівних площ; припадає продукції рослинництва, тис. грн на 1 га посівів. В результаті сформовано три кластери в розрізі областей України.

The article deals with the theoretical and practical bases of application of the cluster method, in determining the efficiency of the use of agricultural machinery of the enterprise at the oblast level. The dynamics of provision of agricultural enterprises with basic technical means is considered. The combination of methods of cluster analysis for the obtaining of reliable results is proposed: the method of descending shoulder was used to determine the number of clusters, for the clusterization was used the Ward method and the K-mean method. Cluster analysis was carried out on the basis of the following indicators of efficiency of use of agricultural machinery: power capacity of 1 hectare of arable land / Kv; number of tractors per 100 hectares; number of combines per 100 hectares of grain; profitability of the plant growing; the cost of fuel materials, per 1 hectare of sown area; income per hectare of crops. As a result, three clusters were obtained in the regions of Ukraine.

Svetlana DrobyazkoCandidate of Economic Sciences, Associate Professor,Professor Department of Accounting and General Economic Disciplines,Open University of Human Development "Ukraine", Kyiv, Ukraine

INSURANCE MARKET DEVELOPMENT AS A FACTOR OF THE ECONOMIC SAFETY OF THE INSURANCE SECTOR ENTERPRISES

С. І. Дробязкокандидат економічних наук, доцент,професор кафедри обліку та загальноекономічних дисциплінВідкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ

РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ СТРАХОВОГО СЕКТОРУ

This paper covers the study of tendencies in the insurance market development in Ukraine and the world. According to the analysis of the state of the insurance services development market in Ukraine for 2001-2017, the number of financial institutions, including insurance companies, is decreased for the last five years, which is caused by the general trends in the economy development and world financial crisis. We studied the individual indicators of the market, which not meet the world standards. The analysis conducted also testifies about the disproportion of the insurance market development in Ukraine. It was proved that the priority is given to the development of risk insurance, the life insurance makes up 4.6% only in the general volume of insurance premiums. It was argued that in the insurance markets of foreign countries, the premiums for life insurance make up 40-80% in the total amount of bonuses collected. We distinguished the main internal contradictions of the functioning of domestic insurance companies: the contradiction between the high rates of development and the not developed system of sales of insurance services; the contradiction between the high growth rates of insurance premiums and the relatively low capitalization of insurers; the contradiction between the high rates of development of insurance organizations and the lack of effective forms of management, which is largely due to the shortage of skilled professionals. We considered main reasons for fluctuations in the level of insurance payments. It is proved that the main reason for this fluctuation is not only a decrease in the number of insured persons, but also a decrease in the number of insurance companies that worked in the insurance market in Ukraine due to internal economic, political and other reasons. So, during the investigated period, this indicator was within the range of 8-33%, which indicates a high level of pceudo insurance.

У статті досліджено тенденції розвитку страхового ринку в Україні та світі. Відповідно до аналізу стану розвитку ринку страхових послуг в Україні за 2001-2017р.р. кількість фінансових установ, в тому числі й страхових компаній, за останні п’ять років знижується, що викликано загальними тенденціями в розвитку економіки та світовою фінансовою кризою. Досліджено окремі показники функціонування ринку, що не відповідають світовим стандартам. Проведений аналіз також свідчить про диспропорцію розвитку страхового ринку України. Доведено, що перевага надається розвитку ризикового страхування, страхування життя займає лише 4,6% в загальному обсязі страхових премій. Аргументовано, що на страхових ринках зарубіжних країн премії на страхування життя в загальному обсязі зібраних премій складають 40-80%. Відокремлено основні внутрішні протиріччя функціонування вітчизняних страхових компаній: протиріччя між високими темпами розвитку і не розвинутою системою продажів страхових послуг; протиріччя між високими темпами зростання страхових премій і відносно низькою капіталізацією страховиків; протиріччя між високими темпами розвитку страхових організацій і відсутністю ефективних форм управління, яке в значній мірі породжено дефіцитом кваліфікованих фахівців. Розглянуто основні причини коливання рівня страхових виплат. Доведено, що головною причиною цього коливання є не лише зменшення числа застрахованих осіб, а й зменшення кількості страхових компаній, які працювали на ринку страхових послуг в Україні через внутрішньо економічні, політичні та інші причини. Отже, протягом досліджуваного періоду даний показник перебував у межах 8-33%, що свідчить про високий рівень «схемного страхування» або «псевдострахування».

К. Є. Мойсеєнкок. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування та економічної безпеки,Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПОСТКОНФЛІКТНИХ ТЕРИТОРІЙ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ В УКРАЇНІ

K. MoiseienkoPh.D. in EconomicsDonbas State Engineering Academy, Kramatorsk

ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC STATUS OF POST-CONFLICT TERRITORIES OF DONETSK AND LUGANSK REGION IN UKRAINE

Сучасний світ стає дедалі більш вразливим та нестабільним до економічної кризи та різним соціальним та політичним конфліктам локального та регіонального масштабів. Це не оминуло і Україну. Соціально-економічний стан України в умовах триваючого збройного конфлікту та втратою частини території є вкрай нестабільним. Падіння макроекономічних показників у зв’язку із втратою промислових регіонів країни, майже відсутнє інвестування у зв’язку із нестабільною політично-економічною ситуацією в країні, велика кількість внутрішньо-переміщенних осіб, велика втрата людського та матеріального ресурсу тощо, обумовило тему даної статті. Всебічний аналіз соціально-економічного стану дозволить виявити масштаби втрат постконфліктних територій.
У статті аналізується сучасний стан соціально-економічного розвитку Донецької та Луганської областей, обумовлений збройним конфліктом, розглядається динаміка ВРП, промислового виробництва, експорту, імпорту, капітальних інвестицій, прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), соціальних індикаторів Донецької та Луганської областей. Мета статті полягає у дослідженні стану постконфліктних територій Донецької та Луганської областей в контексті соціального та економічного аспектів.
Аналіз пропонується проводити в розрізі індикаторів за складовими: макро- та мезоекономічний аналіз, аналіз інвестиційної активності, зовнішньої політики та соціальних показників за Донецькою та Луганською областями та за Україною в цілому для виявлення впливу постконфліктних територій на становище всієї країни.
Результат аналізу соціально-економічних показників розвитку постконфліктних територій України (Донецька та Луганська області) показав, що у соціальному аспекті проблемою є створення робочих місць, а в економічному, однією з головних проблем є відновлення промислового потенціалу регіонів та обмеження інвестицій в умовах триваючого конфлікту в Україні, наслідками чого є зниження обсягів промислового виробництва, експорту тощо.

The modern world is becoming increasingly vulnerable and unstable to the economic crisis and various social and political conflicts of local and regional scale. This also affected Ukraine. The socio-economic situation of Ukraine in the context of ongoing armed conflict and the loss of part of the territory is extremely unstable. The fall in macroeconomic indicators due to the loss of industrial regions of the country, the almost lack of investment due to the unstable political and economic situation in the country, a large number of internally displaced persons, a large loss of human and material resources, etc., led to the topic of this article. A comprehensive analysis of the socio-economic situation will make it possible to identify the extent of losses in post-conflict areas.
The article analyzes the current state of socio-economic development of the Donetsk and Lugansk regions, due to the armed conflict, discusses the dynamics of GRP, industrial production, exports, imports, capital investments, foreign direct investment (equity capital), social indicators of the Donetsk and Lugansk regions. The purpose of the article is to study the state of the post-conflict territories of the Donetsk and Lugansk regions in the context of the social and economic aspects.
The analysis is proposed in the context of indicators by components: macro-and meso-economic analysis, analysis of investment activity, foreign policy and social indicators for Donetsk and Lugansk regions and for Ukraine as a whole to identify the influence of post-conflict territories on the situation of the whole country.

К. В. ЗеленськийКандидат технічних наук, доцент, директор,Гусятинський коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Гусятин

ПОТРЕБА РОБОТОДАВЦІВ У ФАХІВЦЯХ ЗА РІВНЯМИ ОСВІТИ

Kostyantyn ZelenskyyCandidate of Technical Sciences, Associate Professor, DirectorHusyatyn College of the Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Husyatyn

THE NEED OF EMPLOYERS IN SPECIALISTS WITH THE CORRESPONDING LEVELS OF EDUCATION

У статті досліджено потребу роботодавців України у фахівцях за рівнями (ступенями) освіти. Проведено аналіз потреби у фахівцях за дев’яти професійними групами національного класифікатору професій. Запропоновано методику: а) побудови формул розподілу числа вакансій для кожної з дев’яти професійних груп між рівнями (ступенями) освіти у відсотковому співвідношенні; б) розрахунку та математичну модель переведення потреби у фахівцях за професійними групами у потребу у фахівцях за рівнями (ступенями) освіти. Досліджено порівняльну динаміку навантаження чисельності випускників зі ступенями освіти магістра і бакалавра, освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста та кваліфікованого робітника на одиницю потреби фахівців з відповідними рівнями (ступенями) освіти. Побудовано криві навантаження, які дозволяють формувати середньострокові та довгострокові прогнози потреби у фахівцях із відповідними рівнями (ступенями) освіти. Побудовано формулу потреби роботодавців України у фахівцях за відповідними рівнями (ступенями) освіти. Встановлено, що дана формула в загальному виді копіює формулу потреби у фахівцях для США та є близькою до Європейської формули потреби у фахівцях. [||]The article investigates the need of employers of Ukraine in specialists with the corresponding levels (degrees) of education. The whole system of education of the state is organized in such a way as to meet the needs: employers in qualified personnel, which will ensure the growth of the profits of enterprises and increase their competitiveness; persons in obtaining the desirable knowledge, skills and abilities that will ensure decent development, ability to compete in the labor market, to work for highly paid work; directly by the state itself in obtaining profits for each investment in the hryvnia system, adequate tax deductions from enterprises and wages of working citizens, which, in general, will ensure stable economic growth and high competitiveness of the state at the world level. The analysis of the need in specialists in the nine professional groups of the national classifier of professions was conducted. A methodology is proposed: a) to construct the distribution formulas for the number of vacancies for each of the nine professional groups between levels (degrees) of education in percentage; b) the calculation and mathematical model of the transfer of the need for specialists by professional groups to the needs of specialists by levels (degrees) of education. The comparative dynamics of the number of graduates with the degrees of education of the master's and bachelor's degree, the educational-qualification levels of junior specialist and skilled worker per unit of needs of specialists with the corresponding levels (degrees) of education is researched. Load curves have been constructed, which allow forming medium and long-term forecasts of needs in specialists with appropriate levels (degrees) of education. The formula for the needs of employers of Ukraine in specialists with the corresponding levels (degrees) of education has been constructed. It is established that this formula generally copies the formula for the needs of specialists in the USA and is close to the European formula of needs of specialists.

Н. О. Рязановак. е. н., доц., зав. каф. фінансів, обліку та банківської справи,ДЗ «Луганський національний університет ім. Т. Шевченка»

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

N. A. RiazanovaCandidate of Economic Sciences, Associated Professor, Head of the Department Finance, Accounting and Banking State Establishment “Luhansk Taras Shevchenko National University” (Starobelsk)

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN REALIZATION OF ALTERNATIVE POWER PROJECTS

В статті розкрито визначення державно-приватного партнерства (ДПП) як результату розвитку господарських взаємозв’язків між державною або місцевою владою та приватним сектором; визначено типові фінансові механізми для проектів ДПП; охарактеризовано форми державної участі і підтримки ДПП та форми участі приватного сектора в ДПП; представлено етапи виконання партнерських проектів із створення інститутів інноваційного розвитку; узагальнено форми державно-приватних партнерств та моделі партнерства держсектора з приватним бізнесом; визначено, що одним з найбільш перспективних інструментів стимулювання розвитку альтернативної енергетики є формування кластерів; представлено види кластерів, кожен з яких підкреслює основну рису їх функціонування; проаналізовано зв’язок видів економічних кластерів і форм ДПП; зазначено, що найбільш ефективними формами організації регіональних кластерів є контрактна форма, державно-приватні підприємства, оренда і лізинг. Позитивний досвід застосування контрактної форми ДПП, оренди і лізингу, використовуваних у вертикальних виробничих ланцюжках, може бути поширений на регіональний кластер.[||]The article is devoted to the definition of opportunities and directions of the use of public-private partnership in the implementation of alternative energy projects. In Ukraine, the actuality of public-private partnerships is due to the growing need for infrastructure projects, mainly in the energy sector, the lack of budget funds, the need for renewal of fixed assets, the search for ways to increase the efficiency of investment.
Definition of public-private partnership (PPP) as a result of development of economic relations between state or local authorities and the private sector. Typical financial mechanisms for PPP projects are defined; describes the forms of state participation and support of PPP and the forms of private sector participation in PPP; stages of implementation of partnership projects for creation of institutes of innovative development are presented; generalized forms of public-private partnerships and models of public sector partnership with private business. It has been determined that one of the most promising tools for stimulating the development of alternative energy is the formation of clusters; types of clusters are presented, each of which emphasizes the main feature of their functioning; the connection between types of economic clusters and PPP forms is analyzed. It is noted that the most effective forms of organization of regional clusters is contractual form, state-private enterprises, lease and lease. The positive experience of using contractual forms of PPP, leasing and leasing, used in vertical production chains, can be extended to a regional cluster. The implementation of national PPP projects and development programs is one of the most common and effective mechanisms of interaction between government bodies of all levels, private companies, and the combination of different resources and their sources in the form of energy clusters. The most suitable energy clusters can be contracted form. It is this type of relationship that most contributes to economic growth and success in the interests of society, state and private business.

А. В. Гречкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництваНаціонального технічного університету України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНЮВАННЯ СТАЛОСТІ РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

A. HrechkoCandidate of economic sciences, Associate professorAssociate professor of economics and entrepreneurship departmentNational technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev polytechnic institute"

METHODICAL APPROACHES OF ESTIMATION OF SUSTAINABILITY OF DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE FORCES OF REGIONS OF UKRAINE

У статті досліджуються методичні підходи щодо оцінювання сталості розвитку продуктивних сил регіонів. Встановлено, що для визначення сталого розвитку регіонів найчастіше використовують інтегральні методи оцінки, що базуються на показниках існуючих статистичних даних. При цьому різні актори використовують різну кількість показників та по-різному групує їх. Для оцінювання сталості розвитку продуктивних сил регіонів, також пропонується проводити оцінювання за допомогою визначення показників стимуляторів та дестимуляторів. Найчастіше у методичних підходах оцінювання сталості розвитку продуктивних сил регіонів перед визначенням інтегрального індексу сталого розвитку визначаються інтегральні індекси економічної, соціальної та екологічної складових сталого розвитку. Також, для оцінювання сталості розвитку продуктивних сил регіонів використовують методику формальних статистичних методів, а саме трендових геопросторових статистичних моделей, задіючи побудову поліноміальних регресійних моделей, що включають обробку геопросторово прив’язаних даних та методів експертного оцінювання. В результаті розрахунків у залежності від отриманих значень інтегральних показників регіони групуються за рівнем сталого розвитку, а також за рівнем економічного, соціального та екологічного розвитку. Встановлено, що не існує єдиного підходу оцінювання сталості розвитку продуктивних сил регіонів.[||]The article explores methodological approaches to assess the sustainability of the development of productive forces of the regions. It is established that to determine the sustainable development of regions, most often they use integrated estimation methods based on indicators of existing statistics. In doing so, different actors use different numbers of metrics and group them differently. In order to assess the sustainability of the development of the productive forces of the regions, it is also suggested to evaluate by determining the indicators of stimulants and stimulators by forming a matrix of indicators, where: the maximum values are selected for the stimulus features and the minimum values for the stimulus features. Often, methodological approaches to assessing the sustainability of the development of productive forces of regions, before determining the integral index of sustainable development, determine the integral indices of economic, social and environmental components of sustainable development. But, often enough, integral indices are calculated as the geometric mean or arithmetic mean of the partial indices of the components of the integral inductor of sustainable development of regions, which makes the integral index essentially complex and distorts the results of the obtained calculations. The analysis of methodological approaches for assessing the sustainability of the development of the productive forces of the regions of Ukraine showed that sometimes researchers distinguish not three commonly accepted components of sustainable development, but more. They also use formal statistical methods, namely trending geospatial statistical models, to evaluate the sustainability of the productive forces of the regions, by constructing polynomial regression models that include the processing of geospatial data and expert estimation methods. As a result of the calculations, depending on the values of the integrated indicators obtained, the regions are grouped according to the level of sustainable development, as well as the level of economic, social and environmental development, which makes it possible to propose further strategic measures to activate sustainable development in a certain group of regions. It is established that there is no single approach to assessing the sustainability of the development of productive forces of the regions.

С. М. Лутковськак. п. н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

СУТНІСТЬ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇЇ РОЛЬ В СТАЛОМУ РОЗВИТКУ АПК

S. M. LutkovskaCandidate of Pedagogical Scienses, Associate Professor of the Department of Administrative Management and Alternative Energy Sources, Vinnytsa National Agranian University, Vinnytsa

THE ESSENCE OF ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC SECURITY IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE

У статті досліджено сутність еколого-економічної безпеки як платформи для формування сталого розвитку АПК. Еколого-економічна безпека як один із пріоритетних напрямів економічної науки, що базується на предметних і міждисциплінарних засадах в галузі організації та управління, сприятиме формуванню нового аграрного сектора економіки. Причини виникнення еколого-економічної безпеки, її вагома роль і важливе місце в організації функціонування та розвитку аграрного сектору економіки обумовлені, в першу чергу, ставленням населення, суб’єктів господарювання до проблеми урахування екологічної складової у виробничому процесі. Обґрунтовано, що зміст еколого-економічної безпеки як платформи для сталого розвитку АПК визначається необхідністю використання комплексного еколого-соціально-економічного підходу в організації та управлінні аграрним сектором економіки і складається з факторів і умов їх реалізації, моделі, системи та методики соціально-еколого-економічної оцінки. Виявлено різноспрямовані вектори обґрунтування причин актуалізації розвитку еколого-економічної безпеки АПК у сільських жителів Вінницької області. Сформульовано методологічні підходи до забезпечення еколого-економічної безпеки аграрного сектору економіки.[||]The article investigates the essence of ecological and economic security as a platform for the formation of sustainable development of agroindustrial complex. Ecological and economic security, as one of the priority areas of economic science, based on subject and interdisciplinary principles in the field of organization and management, will contribute to the formation of a new agricultural sector of the economy. The reasons for the emergence of ecological and economic security, its important role and important place in the organization of functioning and development of the agricultural sector of the economy are due, first of all, to the attitude of the population and economic entities to the problem of taking into account the environmental component in the production process. It is substantiated that the content of ecological and economic security as a platform for sustainable development of agroindustrial complex is determined by the need to use a comprehensive ecological, socio-economic approach in the organization and management of the agricultural sector of the economy and consists of factors and conditions for their implementation, models, systems and methods of socio-ecological and economic evaluation. Multiple vectors of the reasons for actualization of the development of ecological and economic security of agroindustrial complex in rural residents of Vinnytsia region are revealed. Methodological approaches to ensuring the ecological and economic security of the agrarian sector of the economy are formulated.

О. І. Юдінакандидат економічних наук, завідувач кафедрою готельно-ресторанного бізнесу,ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»Т. В. Климовакандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»

КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА»

Olena JudinaPhD (Economics), Head of the Department of Hotel and Restaurant Business Higher Educational Institution "Dnipro Humanities University"Tetyana KlymovaPhD (Technical), Associate Professor, Department of Hotel and Restaurant Business Higher Educational Institution \"Dnipro Humanities University\"

CRITICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF «SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE»

Статтю присвячено проблематиці сталого розвитку підприємства, що забезпечує позитивні зміни в соціально-економічних системах у сучасних умовах соціально-економічної, політичної, фінансової нестабільності в країні й в світі. Зроблено ґрунтовний порівняльний та смисловий аналіз дефініції сталого розвитку підприємства з декількох точок зору: фінансової, виробничої, екологічної, географічної тощо. Розглянуто соціальну, економічну, адаптаційну, функціональну, науково-технічну складові сталого економічного розвитку підприємства, який охарактеризовано зростанням ефективності за рахунок раціоналізації структури та обсягів витрат виробничої, адміністративно-збутової та інвестиційно-інноваційної компонент процесу господарювання під впливом динамічних змін факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. Запропоновано цю дефініцію розглядати як прогресивні зміни у напрямку раціоналізації використання економічних ресурсів підприємства за рахунок удосконалення структури та скорочення витрат.[||]In modern conditions of socio-economic, political, financial instability in the country and in the world, there is a need for a transition to the sustainable functioning of enterprises (primary and main components of socio-economic systems and national economic complexes), which ensures their stable development and protection from the effects of negative external and internal factors.
Currently, the concept of "sustainable economic development" has many definitions and is used in various fields of research and practical uses. Given the ambiguity and debatability of this term, as well as a wide range of goals and objectives that are set in the framework of solving the identified problems (overcoming social, political, economic and environmental crises, creating new models of a consumer society and resource support, cultural development, etc.), this topic is extremely relevant. From the point of view of solving the indicated problems, particular attention is required to consider theoretical approaches to the definition of "sustainable economic development of the enterprise" and to determine the directions for improving this conceptual category, taking into account the costs of financial and economic activities.
In the course of the study, a thorough comparative and semantic analysis of the definition of sustainable development of the enterprise was made from several points of view: financial, industrial, environmental, geographical, etc., and the social, economic, adaptive, functional, scientific and technical components of sustainable development were considered.
Moreover, based on the concept of sustainable economic development of the enterprise, which is characterized by an increase in efficiency due to rationalization of the structure and costs of the production, administrative, marketing and investment-innovative components of the business process under the influence of dynamic changes in internal and external factors, “sustainable economic development of the hotel and restaurant enterprises” was proposed to consider as progressive changes in the rationalization of the use of economic resources due to the improvement of the structure and volume of expenditures that ensure stable profitability and increased efficiency in any dynamic transformations and the negative impact of external and internal factors on the process of production and sale of products (goods and services).

Н. І. Луцькакандидат економічних наук, доцент,проректор з фінансово-економічної діяльності,Університет Короля Данила (м. Івано-Франківськ)

МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ СУСПІЛЬНОЇ ПОСЛУГИ, ЩО РЕАЛІЗУЄТЬСЯ ПІДПРИЄМСТВОМ-КОНЦЕСІОНЕРОМ

N. I. LutsʹkaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor,Vice-Rector for Financial and Economic Activities,King Danylo University (Ivano-Frankivsk)

METHODS OF ECONOMIC ANALYSIS OF THE COST OF THE PUBLIC SERVICE TO BE IMPLEMENTED BY THE CONCESSIONAL ENTERPRISE

В процесі дослідження було встановлено, що собівартість суспільних послуг, що реалізуються підприємство-концесіонером, є особливим та специфічним об’єктом економічного аналізу, оскільки даний об’єкт є одним з показників ефективності здійснення концесійної діяльності. В статті визначено, що проблеми методики методичного забезпечення аналітичного супроводу управління собівартістю суспільної послуги є не розробленою, на що в вказує відсутність наукових та навчально-методичних праць з даного питання. В дослідженні запропоновано етапи застосування аналітичних процедур: загальний аналіз динаміки структури статей собівартості суспільної послуги, що реалізується на умовах концесії; аналіз собівартості суспільної послуги, що реалізується на умовах концесії, за новими показниками, які дозволять оцінити окремі специфічні статті собівартості; факторний аналіз собівартості суспільної послуги та окремих показників ефективності концесійної діяльності. Кожен із зазначених етапів було розглянуто в контексті: сукупності аналітичних процедур, документального супроводу та інформаційного забезпечення. Для забезпечення економічного аналізу динаміки та структури собівартості суспільної послуги, що реалізується на основі концесії було запропоновано форму аналітичної відомості та її інформаційне наповнення. На основі отриманої аналітичної інформації, аналітик робить висновки про збільшення або зменшення собівартості суспільної послуги в звітному періоді, а також вказує на зміни в структурі. Такі данні будуть основою формування факторної моделі собівартості суспільної послуги, що реалізується на основі концесії. В дослідженні запропоновано ввести в аналітичний обіг аналітичні процедури, які дозволять оцінити місце специфічної складової витрат в собівартості суспільної послуги, що реалізується на основі концесії, а також їх ефективність. Відповідно до цього було запропоновано сукупність аналітичних показників. На основі цього було запропоновано комплексну модель економічного аналізу собівартості суспільної послуги, що реалізується на основі концесії. Запропоновані показники характеризують використання певних специфічних складових об’єкту концесії, зокрема амортизації, концесійних платежів та рентних платежів.[||]During the research it was found that the cost of public services provided by the concessionaire is a particular and specific object of economic analysis, since this object is one of the indicators of the effectiveness of concession activities. The article determines that the problems of the methodological method of providing analytical support for the management of the cost of the public service have not been developed, which is indicated by the lack of scientific and methodological works on this issue. The study proposes the stages of application of analytical procedures: a general analysis of the dynamics of the structure of articles of the cost of a public service, which is realized on the terms of concession; an analysis of the cost of a public service provided under the terms of a concession, based on new indicators that will allow you to evaluate specific specific cost items; factor analysis of the cost of public service and individual performance indicators of concession activities. Each of these stages was considered in the context of: a set of analytical procedures, documentary support and information support. To provide economic analysis of the dynamics and cost structure of the public service provided on the basis of the concession, a form of analytical information and its information content were proposed. Based on the analytical information obtained, the analyst concludes that the public service cost increase or decrease in the reporting period, and indicates changes in the structure. Such data will be the basis for the formation of a factor model of the cost of public service, which is implemented on the basis of concession. The study proposes to introduce into analytical circulation analytical procedures that will allow to estimate the place of a specific component of costs in the cost of a public service, which is realized on the basis of the concession, as well as their effectiveness. Accordingly, a set of analytical indicators was proposed. On this basis, a comprehensive model of economic analysis of the cost of public service, which is implemented on the basis of concession, was proposed. The proposed metrics characterize the use of certain specific components of the concession entity, such as depreciation, concession payments and rent payments.

О. О. Казакк. е. н., доцент кафедри фінансів та економіки,Київський Університет імені Бориса Грінченка

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФЛЯЦІЙНОГО ТАРГЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ

O. KazakPhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Finance and Economics Borys Grinchenko Kyiv University

PROBLEMS AND PROSPECTS OF INFLATION TARGETING IN UKRAINE

У статті розглянуто суть та умови впровадження інфляційного таргетування як специфічного монетарного режиму, проаналізовано та визначено початкові передумови для результативного впровадження інфляційного таргетування в Україні. Розглянуто думки та погляди вітчизняних науковців щодо застосування режиму інфляційного таргетування в наявних макроекономічних умовах в Україні. Запропоновано погляд на проблеми та перспективи запровадження інфляційного таргетування в Україні на сучасному етапі, а також зв'язок інфляції з реальними індикаторами економіки і сукупність заходів щодо її оздоровлення як з монетарної так і не монетарної точки зору. Запропоновано реальні заходи щодо можливої стабілізації економіки з метою її подальшого розвитку. Окреслено потенційні варіації вирішення проблеми впровадження інфляційного таргетування в контексті необхідних передумов до впровадження цього режиму, існуючих макроекономічних реалій в Україні та потенційних наслідків впровадження даного режиму.[||]The article deals with the essence, characteristic features and conditions of the introduction of inflation targeting as a specific monetary regime. It has been analyzed weaknesses and negative effects of inflation targeting. The initial prerequisites for the effective implementation of inflation targeting have been determined and it has been substantiated their actual absence in Ukraine. The opinions and views of domestic scientists on the application of the inflation-targeting regime in the existing macroeconomic conditions in Ukraine are considered. The existing problematic issues are conditionally divided into two categories. Some of them are including those ones that make it impossible to implement inflation targeting at the present stage (problems of openness of the economy and transparency and flexibility of pricing in the industrial sector of the economy, transmission of economy signals from monetary policy through the interest rate channel from inflation forecasts and the problem of developing a medium- and long-term monetary strategy). And others that are subject to inflation the targeting will cause even more negative consequences (high inflation expectations and low confidence in the state institutions, lack of disinflation period, the imbalance of public finances and low actual independence of the central bank's lack of a coordinated state fiscal and monetary policy). The article presents a look at the problems and prospects of the introduction of inflation targeting in Ukraine at the present stage, as well as the connection of inflation with real indicators of the economy and a set of measures for its recovery, both from monetary and non-monetary point of view. In particular, the implementation of import substitution policies, the development of the internal market, the creation of the necessary financial resource base for the functioning of economic entities and their development. We propose real measures for possible stabilization of the economy for the purpose of its further development. Potential variations of the solution of the problem of the introduction of inflation targeting in the context of the prerequisites for the implementation of this regime, the existing macroeconomic realities in Ukraine and the potential consequences of the implementation of this regime are outlined.

К. Г. Заборовецьздобувач, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, УкраїнаН. О. Небабак. е. н., Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО БАЗИСУ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

K. Zaborovetsсandidate of Science Degree, University of Customs and Finance, Dnipro, UkraineN. NebabaPhD, University of Customs and Finance, Dnipro, Ukraine

MODELING THE THEORETICAL BASIS FOR AN ENTERPRISE’S STRATEGIC STABILITY MANAGEMENT ORGANIZATION

Актуальна потреба забезпечення безпеки та безперервності господарської діяльності, що визначається положеннями ISO 22301, потребує вироблення належних методів управління стійкістю роботи підприємства. Гіпотеза дослідження полягає у відокремленні понять, а відповідно й методів управління, поточної та стратегічної стійкістю. Теоретичний базис організації управління стратегічною стійкістю підприємства представлено за допомогою семантичної моделі предметної області дослідження. Така семантична модель побудована у вигляді графу, вершини якого відповідають базовим теоретичним концептам дослідження та визначають систему авторських гіпотез щодо управління стратегічною стійкістю підприємства. В рамках кожної вершини семантичного графу виокремлено сукупність понять предметної області, зв’язки між якими формують карту проблем підтримки стратегічної стійкості підприємства. Зв’язки між базовими поняттями, що представлені як дуги семантичного графу, визначили сукупність теоретичних (концептуальних) положень з організації управління стратегічною стійкістю. Організація управління зведена до визначення структури механізму управління стратегічною стійкістю, встановлення його зв’язків з механізмом управління підприємством в цілому та визначенням напрямків реалізації керівних впливів.[||]The article is devoted to highlighting the peculiarities of supporting the strategic sustainability of an industrial enterprise. Nowadays, we have an urgent need to ensure the security and continuity of an enterprise’s economic activity. This need is proved by ISO 22301. It also requires the development of appropriate methods of managing enterprise sustainability. The purpose of the article was to develop a theoretical basis for the organization of strategic sustainability management of the enterprise, focused on linking the components of the concept of strategic sustainability with the tools and directions of its achievement. The idea to separate the concepts of current and strategic enterprise sustainability, with the appropriate separation of management methods, has been used as a hypothesis of this research. The semantic model of the researches’ subject area has been used as the theoretical basis for strategic stability management organizing. The offered semantic model has been constructed in the form of a graph whose vertices correspond to the basic theoretical concepts of the research and determines the system of the author's hypotheses for managing the strategic stability of the enterprise. The business process architecture, the potential for counteraction to threats, level of environmental impact, innovative capabilities of the enterprise were considered as graphs of the semantic model. Within each vertex of the semantic graph, a set of domain concepts has been identified. The links between the proposed concepts form the problems' map for maintaining the strategic stability of the enterprise. The connections between the basic concepts, represented as arcs of the semantic graph, determine the set of theoretical (conceptual) provisions for the organization of strategic stability management. The organizing of the sustainability management has been traced to defining the structure of the strategic stability management mechanism, to establishing relations of this mechanism and enterprise management mechanism, and to identifying the directions of realization of managerial influences.

П. А. Лещенкоаспірант, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ОЧІКУВАНЬ В УКРАЇНІ

P. A. LeshchenkoPhD, National University of “Kyiv-Mohyla Academy”

COMPARISON OF THE METHODS FOR INFLATION EXPECTATIONS ANALYSIS IN UKRAINE

У статті проведено порівняльний аналіз методів збору даних та досліджень показників економічних очікувань населення в Україні. Описано головні критерії та групи економічних агентів, які приймають участь в процесі формування показників очікувань, типи та зміст анкет для опитування, а також способи трактування та обробки отриманих індексів очікувань. На основі аналізу досвіду світових організацій та центральних банків, встановлено спільні та відмінні риси, а також особливості процесу визначення економічних очікувань населення України. Визначено ряд необхідних вдосконалень та змін, що дадуть змогу більш якісного використання показників очікувань населення для зниження рівня інфляції в країні. Описано можливі відмінності в регіональному розрізі у питанні збору даних та їх трактуванні населенням цих регіонів країни з подальшими рекомендаціями щодо врахування існування таких особливостей при проведенні монетарної політики та комунікації центральним банком країни.

The article is focused on the comparison of the methods to analyze the ways to collect and interpret the expectations of economic agents in Ukraine. The criteria and the types of economic agents that are the subject for a survey and further formation of expectations are described together with the ways to determine and explain the values of the expectations indexes. Based on the experience of international organizations and central banks the differences and similarities, as well as the specifics for determination of people’s expectations are described for Ukraine. The list of specific features is determined and necessary to be improved in order to more efficiently influence the level of inflation in the country. The possible differences in data collection and interpretation in regional context are described with corresponding recommendations for consideration of such phenomena by the central bank under monetary policy and communication process.

М. А. Усоваспірант кафедри економіки і маркетингу НТУ «ХПІ»

СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ, ЯК НАПРЯМ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

M. A. Usovpost-graduate student of the Department of Economics and Marketing NTU "KhPI"

THE ESSENCE OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS, AS A WAY OF ATTRACTING INVESTMENT RESOURCES

В даний час терміни «інвестиційна привабливість «інвестиційний потенціал» і «інвестиційний клімат» отримали широке поширення в сучасній економічній і управлінській літературі. У деяких джерелах ці поняття використовуються як синонімічне, в інших - з різним смисловим змістом.
Традиційно поняття «інвестиційної привабливості» означає наявність таких умов інвестування, які впливають на переваги інвестора у виборі того чи іншого об'єкта інвестування. Принциповий недолік такого традиційного підходу заключає в тому, що інвестиційна привабливість розглядається як якась даність, практично не передбачає можливість активних зміни.
У статті проаналізовано існуючі підходи до визначення інвестиційного клімату, інвестиційної привабливості та представлено взаємозв'язок категорій інвестиційної діяльності. Встановлено, що особливість категорії «інвестиційна привабливість» полягає в тому, що вона містить суб'єктивну оцінку потенційним інвестором умов інвестиційного клімату. У свою чергу, інвестиційна активність є матеріалізацією інвестиційних рішень інвесторів як результат їх суб'єктивної оцінки привабливості умов інвестиційного клімату на різних рівнях. Отже, інвестиційний клімат (країни, регіону, галузі, підприємства) є поєднанням інвестиційної привабливості і інвестиційної активності, яке формує попит на інвестиції в цілому.

At present, the terms "investment attractiveness" "investment potential" and "investment climate" have become widespread in modern economic and managerial literature. In some sources, these concepts are used as synonymous, in others - with different semantic content.
Traditionally, the concept of "investment attractiveness" means the presence of such investment conditions that affect the investor's preferences in choosing one or another investment object. The fundamental disadvantage of such a traditional approach is that investment attractiveness is seen as a kind of given, practically does not provide for the possibility of active change.
The article analyzes the existing approaches to the definition of the investment climate, investment attractiveness and presents the relationship between investment activity categories. It is established that the feature of the category "investment attractiveness" is that it contains a subjective assessment by the potential investor of the conditions of the investment climate. In turn, investment activity is the materialization of investment decisions of investors as a result of their subjective assessment of the attractiveness of the investment climate conditions at different levels. Thus, the investment climate (countries, regions, industries, enterprises) is a combination of investment attractiveness and investment activity, which generates the demand for investment in general.

К. Г. Салаеваспирант кафедры менеджмента инновационной деятельности и инвестиционной деятельности, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка, г. Киев

ЭФФЕКТИВНОЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Kanan H. Salayevgraduate student of Department of Innovation and Investment Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

EFFICIENT SUBSOIL USE AS THE BASIS OF ECONOMIC SECURITY OF NATIONAL ECONOMY

К. Г. Салаєваспірант кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ЕФЕКТИВНЕ НАДРОКОРИСТУВАННЯ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Статья посвящена проблемным вопросам осуществления государственного контроля и надзора за использованием и охраной недр и формулируются предложения относительно создания специализированного контрольного органа – Государственного агентства по использованию запасов минерального сырья. В структуре агентства предполагается наличие современной технологии блокчейн, которая исключает коррупционные действия со стороны руководства Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов и положительно повлияет на экономическую безопасность Азербайджана. Концепция технологии блокчейн заключается в том, что обмен информацией осуществляются без центральной обслуживающего учреждения, что делает невозможным (в настоящее время) выполнения коррупционных действий, в частности, незаконное изъятие, замена, похищения информации и т.д. При этом основным и единственным заданием Государственного агентства по использованию минерально-сырьевих ресурсов будет осуществление государственного контроля в сфере использования и охраны недр.

The article is devoted to the problematic issues of the state control and supervision over the use and protection of mineral resources and the provision of a proposal for the creation of a specialized control organization ˗ of the State Agency for the Use of Mineral Reserves. The structure of the agency assumes the availability of modern blockchain technology, which excludes corrupt practices on the part of the leadership of the State Agency for the Use of Mineral Resources and will positively affect the economic security of Azerbaijan. The concept of blockchain technology is is the technology of the exchange of information online without a central servicing institution, making it impossible (at present) to carry out corruption actions (illegal seizure, replacement, abduction of information). The main and only task of the State Agency for the Use of Mineral Resources will be the implementation of state control in the sphere of use and conservation of mineral resources.

Стаття присвячена проблемним питанням здійснення державного контролю та нагляду за використанням і охороною надр та надання пропозиції щодо створення спеціалізованого контролюючого органу ˗ Державного агентства з використання запасів мінеральної сировини. У структурі агенції передбачається використання сучасної технології блокчейн, яка виключає корупційні дії з боку керівництва Державного агентства з використання мінерально-сировинних ресурсів і позитивно вплине на економічну безпеку Азербайджану. Концепція технології блокчейн полягає в тому, що обмін інформацією здійснюються без центральної обслуговуючої установи, що унеможливлює (в даний час) виконання корупційних дій, зокрема, незаконне вилучення, заміна, викрадення інформації тощо. При цьому основним і єдиним завданням Державного агентства з використання мінерально-сировинних ресурсів буде здійснення державного контролю в сфері використання і охорони надр.

Т. О. Ніколайчукмагістр правознавства, аспірант, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ

КОНТРАКТ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ ВІДНОСИНАМИ З ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ СЛУЖБИ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

T. O. NikolaychukMaster of Law, postgraduate Institute of Market Problems and Economic-Ecological Researches of the National Academy of Science of Ukraine ORCID:0000-0001-6268-7723

CONTRACT AS A TOOL OF LABOR RELATIONS' MANAGEMENT WITH THE NATURAL RESERVE FUND'S PROTECTION OFFICIALS

У багатоьох розвинутих країнах світу розвиток природоохоронної галузі відіграє важливу роль у забезпеченні екологічної та ресурсової безпеки, в той же час одну з провідних ролей у забезпеченні сталого формування галузі відіграє людський ресурс. Саме персонал забезпечує основні вектори діяльності будь-якої галузі, та є її рушійною силою, тому від рівня його кваліфікації та ділових якостей залежить ступінь відповідності галузі вимогам сучасного супсільства. З метою залучення кваліфікованих, дисциплінованих, відповідальних працівників до роботи в природоохоронній або природно-заповідній галузі необхідно максимально персоналізувати трудові відносини шляхом укладення з ними контрактів, де буде враховано обсяг та коло їх прав та обов'язків, ступінь відповідальності та засоби економічного, правового, соціального та побутового забезпечення цих осіб.
Вивчення контракту не є новим не тільки в галузі трудового права, але й всіх суміжних царинах, однак спроба дати аналіз і визначити місце контракту в подальшому розвитку та трансформації трудових відносин є новою та актуальною. Поява контракту як особливої форми врегулювання трудових відносин стала реакцією на невиразний, нечіткий і занадто загальний та уніфікований зміст трудових договорів, які не враховують ні особисті та ділові якості працівника, ні специфіку його діяльності, ні рівень професійності, ні рівень освіти чи професійної перепідготовки. Його поява стала одним із способів поглиблення індивідуального договірного характеру найманої праці, способом чіткішого й повнішого врегулювання умов праці та її оплати, встановлення засобів заохочення, додаткових соціально-трудових гарантій, а також способом підвищення відповідальності за покладені на працівника обов'язки. Станом на сьогоднішній день умови застосування контракту визначаються законами України, що суттєво звужує сферу його застосування. Однак, контракт є необхідним і дієвим регулятором трудових правовідносин з працівниками природоохоронних професій та спеціальностей, оскільки саме за допомогою контракту відбувається посилення індивідуально-договірного регулювання трудових правовідносин шляхом встановлення необхідних та додаткових умов праці та всіх відносин, пов’язаних із виконанням посадових обов’язків. Необхідність імплементації контракту в природоохоронну та природно-заповідну діяльність на законодавчому рівні зумовлена тим, що трудові договори не враховують особисті, ділові, професійні якості та специфіку діяльності працівника.
In many developed countries, the environmental sector plays an important role in ensuring environmental and resource security, meanwhile human resources play a key role in ensuring the sustainable industry development. Market transformations in the country's economy caused the need to revise the labor relations institute from the economic development point of view. Particular importance was the theoretical reassessment labor relations institutional: the old labor law institutes, which corresponded to the administrative command system, must transform to new ones, that contain market needs. One of such labor relations institutes are contractual relations between the employer and the employee, which allow to personalize the labor relations as much as possible, consider the economic interest of both parties, and protect as far as possible the mutual interests and rights.

Aim and tasks. The aim of the article is represented the main tendencies and realities of using an employment contract in Ukraine's companies, which is signed in the standard form. This article is dedicated to studying the contract as a special form of labour relations regulation, the contract,s essence and its role in the modern market economy conditions, such a type of labour agreement application in western countries were contrasted, сonclusions about the contract perspective to realize the agreed labour regulation were proposed. Studying the contract' role is not new theme of labor, but an attempt to analyze and determine the contract's place in the further development and labor relations' transformation is new and relevant. The personal responsibility for environmental protection legislation and violation conditions are considered. Proactive and experienced specialists are established an extensive system of allowances and one-time incentives.
Research results. In this article we have reviewed the implementation preconditions during the labor contracts' conclusion with the official of the Ukrainian nature reserve fund' state security service. We have considered the responsibility personalization conditions for environmental legislation violations with the definition of socio-economic components. For example, the contract may also stipulate social and living conditions, such as the garden plot allocation, a car, living conditions improvement, the share sale at par value, the social pensions surcharges establishment, protection against inflation processes and so on. Also it may be envisaged an employee to move another area. The contract's emergence as a special regulation form of labor relations became a response to the vague, fuzzy and overly general and unified content , that don't take into account either the personal and business qualities an employee, nor the activity specifics, nor the professionalism level, nor the education or professional retraining level.
Conclusions. A contract can give the chance to more people to realize their work abilities on the most favorable conditions, to build the civil society foundations and the legal capitalist state. Contract's application can detail the labor relations, the system of economic incentives and encouragement, protects the rights of both employee and employer, and also provides an opportunity to assess the mutual responsibility's degree. However, the contract is a necessary and effective labor relations regulator with environmental professions' employees and specialties, it's helping the individual-contractual regulation of labor relations and it's intensified the necessary establishing and additional work's conditions , it's related to the official duties' performance . The necessity of the contract implementation in the nature reserved fund's sphere at the legislative level is due to the fact that labor contracts don't take into account personal, business, professional qualities and employee's activities' specifics.

В. Ю. Бондараспірант кафедри менеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА»

V. BondarPhD student, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute"

THE ESSENCE OF THE CONCEPT "ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF MANAGEMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE"

На основі сучасних наукових підходів у статті розглянуто різноманітні визначення поняття «організаційно-економічний механізм управління підприємством», проведено дослідження ефективності застосування даного механізму в зовнішньоекономічній діяльності підприємств, висвітлено особливості його формування відповідно до умов ведення зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
Проведене дослідження дозволило виявити відсутність комплексного підходу науковців до формування єдиного поняття даного механізму. На основі проведеного аналізу було виділено вимоги до ефективного функціонування організаційно-економічного механізму управління підприємством, розроблено узагальнюючу схему його функціонування на підприємствах, дано авторське трактування поняттю «організаційно-економічний механізм управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства», та наведено схему його функціонування. Окреслено необхідні інструменти, використання яких повинно забезпечити ефективність функціонування даного механізму.

On the basis of modern scientific approaches, various definitions of the concept "organizational and economic mechanism of enterprise management" are considered in the article; the study of the effectiveness of this mechanism in the foreign economic activity of enterprises is considered, and the peculiarities of its formation in accordance with the conditions of conducting foreign economic activity in Ukraine are highlighted.
The conducted research allowed to reveal the lack of a comprehensive approach to the formation of a single concept of this mechanism. On the basis of the analysis, the requirements for effective functioning of the organizational and economic mechanism of enterprise management were developed, the general scheme of its functioning at the enterprises was developed, the author's interpretation of the concept "organizational and economic mechanism of management of foreign economic activities of the enterprise" was given, and the scheme of its functioning was given. The necessary tools are outlined, the use of which should ensure the efficiency of the operation of this mechanism.

В. В. Гойздобувач кафедри економіки підприємств міського господарства, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. БекетоваО. В. Васильєвд. е. н., професор, завідувач кафедри економічного консалтингу, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

V. GoiApplicant of the Department of Economics of Municipal Enterprises, A. M. Beketov Kharkiv National University of Municipal EconomyО. VasylievDoctor of Science (Economics), Professor, Head of Department of Economic Consulting, Kharkiv National Economic University named after Simon Kuznets

ANTICRISIS MANAGEMENT AT CORPORATE ENTERPRISES: THEORETICAL ASPECTS

Стаття присвячена актуальним питанням антикризового управління на корпоративних підприємствах. Мета статті полягає у вивченні основних підходів пояснення теорії криз, причин їх виникнення та перебігу, а також розкритті особливостей здійснення антикризового управління на корпоративних підприємствах. Як результат в роботі визначено перелік ознак, властивих корпоративному підприємству та сформовано визначення поняття «корпоративне підприємство». Авторами узагальнено основні підходи до пояснення теорії криз з погляду циклічності ринкової кон’юнктури, а також вивчено підходи до виникнення та перебігу криз на підприємствах корпоративного сектору економіки. Як результат досліджено сутність поняття «антикризове управління», запропоновано його авторське формулювання з урахуванням точок зору вчених-економістів, а також розкрито особливості здійснення антикризового управління на корпоративних підприємствах.

The article is devoted to topical issues of anti-crisis management at corporate enterprises. The purpose of the article is to study the main approaches to explaining the theory of crises, the causes of their emergence and flow, as well as the disclosure of the specifics of the implementation of crisis management at corporate enterprises. As a result, the work defines the list of features inherent in the corporate enterprise and formed the definition of the concept of "corporate enterprise". The authors generalize the main approaches to explaining the theory of crises from the point of view of the cyclical nature of market conditions, and also approaches to the emergence and course of crises at enterprises of the corporate sector of the economy. As a result, the essence of the concept of "anti-crisis management" is investigated, its author's formulation is proposed taking into account the points of view of economists, and also specifics of the implementation of anti-crisis management at corporate enterprises.

Т. В. Скарбовійчукаспірантка Вінницького національного аграрного університету

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МАЛИХ МІСТ ТА ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ АГРАРНОГО РЕГІОНУ

Tatyana SkarbovychyukGraduate student of Vinnytsia national agrarian university

FEATURES OF DEVELOPMENT MANAGEMENT OF SMALL CITIES AND THE REGIONAL CENTER OF AGRARIAN REGION

Стаття містить результати дослідження соціально-економічного розвитку малих міст як територіальних та кластерних центрів аграрного регіону. На прикладі розвитку агропромислового комплексу Вінниччини сфокусована увага на мале місто як центр переробної промисловості з можливістю розвитку інфраструктури. Розвиток малих міст в Україні залежить від багатьох факторів, серед яких базовими є економічний потенціал міста як території, промислового осередку з врахуванням традицій, особливостей провідних галузей економічного розвитку визначеного регіону. Модель малого міста може бути основою для формування загальної методики виявлення особливостей розвитку міста як центру аграрного регіону. Розвиток міста як центра аграрного регіону повинен базуватись на відомих концепціях успішного розвитку міст, а саме – сталого та інтегрованого розвитку. Місто розглядається не тільки як територія проживання та діяльності різноманітних цільових груп населення, розвитку промисловості, зберігання культурних традицій, надання різноманітних послуг населенню, а і як центр підтримки аграрного сектору для сільського населення, сільськогосподарських підприємств, фермерів, домашніх господарств тощо. Інфраструктура транспортних та електронних мереж повинна привести ситуацію розвитку аграрного регіону в стан активізації розвитку сіл, ефективного використання ресурсів сільських територій, поліпшення демографічної ситуації тощо. Сформовані рекомендації щодо інтегрованого розвитку малого міста аграрного регіону.

The article contains the results of research on the socio-economic development of small cities as territorial and cluster centers of the agrarian region. As an example of the development of the Vinnytsіa agro-industrial complex, the small town is represented as the center of the processing industry with the possibility of infrastructure development. The development of small cities in Ukraine depends on many factors, among which the economic potential of the city as a territory, an industrial cell taking into account traditions, features of the leading branches of economic development of a certain region is based on the basis.
A small model can be the basis for the formation of a general methodology for identifying features of the city as a center of the agrarian region. The development of the city as the center of the agrarian region should be based on well-known concepts of successful urban development, namely sustainable and integrated development. The city is considered not only as the territory of residence and activities of various target groups of the population, industrial development, the preservation of cultural traditions, provision of various services to the population, but also as a center for supporting the agrarian sector for the rural population, agricultural enterprises, farmers, households, etc. The infrastructure of transport and electronic networks should lead the situation of the agrarian region to the state of activation of the development of villages, the effective use of the resources of rural areas, improvement of the demographic situation, etc.
The purpose of the article is to justify the need for further improvement of the system of social and economic development of the region, and in particular its center and small cities on the basis of sustainable and integrated development of territories, organizational and production structures of agricultural enterprises, introduction of new forms of management, development of cooperation and specialization in the agrarian sector of the economy.
The basic model of development of the city as the centre of the agrarian sector envisages monophony- causation on agricultural problems and encourages entrepreneurs of all forms and levels to cooperate and intensify their own production, create processing facilities and produce European quality products. The development of transport and electronic infrastructure contributes to the implementation of activities of various segments of the population, enabling young people to realize their talents in their towns, and not abroad or in large cities, develops trends in the introduction of green tourism, living in small cities, closer to natural conditions.
Any target city development programs should focus on such strategic aspects as city-forming industries, city traditions and cultural-historical basis; ecological basis of the city; development of the city as the center of villages and towns nearby; urban space as a city brand, development of transport and electronic infrastructure of the city. Recommendations for the integrated development of a small city in the agrarian region are proposed for implementation.

М. В. Городкоздобувач, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ЛОГІСТИЧНА ОСНОВА ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. HorodkoСandidate for a degreeDnipro State University of Agrarian and Economics

LOGISTIC BASIS OF PRODUCTION AND ECONOMIC ACTIVITY OF MILK PROCESSING ENTERPRISES

У статті визначено, що молочний сектор національного господарства відіграє важливу роль в забезпеченні продовольчої безпеки держави, оскільки насичує ринок висококалорійними молокопродуктами і значною мірою впливає на сировинну базу та диверсифікацію господарської діяльності ряду субгалузей аграрного сектора.
Встановлено, що фінансово-економічна криза, яка супроводжується зменшенням доходів споживачів, негативно позначається на величині попиту на молоко та молокопродукти, змушуючи вітчизняні молокопереробні підприємства збільшувати обсяги виробництва товарів низькоцінового сегменту та загалом скорочувати пропозицію товарів. [||]The article stipulates that the dairy sector of the national economy plays an important role in ensuring food security, as it saturates the market with high-calorie dairy products and greatly affects the raw material base and diversification of the economic activity of the agricultural sector. Milk is the primary source of protein in the human body. Milk and milk products - essential goods, especially for children and the elderly, because problems associated with the production of these types of food are always extremely relevant.
It was established that the financial and economic crisis accompanied by a decrease in consumer income negatively affects the demand for milk and dairy products, forcing domestic milk processing enterprises to increase the volume of production of low-price goods and, in general, reduce the supply of goods. The aggravation of the global food crisis offers significant opportunities for the expansion of the enterprises of the dairy product subcomplex of Ukraine into the markets of certain regions of the world, as in our country there are sufficient natural resources, production, technical and research preconditions for expanded reproduction of milk and milk production facilities.

В. І. Золотарьоваздобувач, Міжрегіональна академія управління персоналом

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕКЛАМНОЇ СФЕРИ

Valentina Zolotarovapostgraduate, Interregional Academy of Personnel Management

AREAS OF IMPROVEMENT OF THE MARKETING ACTIVITIES OF THE ADVERTISING ENTERPRISES

Метою статті є визначення напрямів удосконалення маркетингової діяльності підприємств рекламної сфери, розробка конкурентної маркетингової стратегії рекламного підприємства та методології оцінювання її ефективності.
В процесі дослідження використовувались: загальнонаукові методи, зокрема: методи теоретичного узагальнення – для дослідження теоретичних засад маркетингових та конкурентних стратегій, засад оцінювання ефективності конкурентних стратегій та стратегічного управління рекламним підприємством; системний підхід – для обґрунтування методологічних засад конкурентної маркетингової стратегії рекламного підприємства та засад оцінювання ефективності конкурентної маркетингової стратегії рекламного підприємства, їх переваг та особливостей.
Обґрунтовано сутність та засади конкурентної маркетингової стратегії рекламного підприємства, засади методології оцінювання ефективності конкурентної маркетингової стратегії рекламного підприємства. Визначено основні їх особливості та переваги на відміну від інших.
Наукова новизна полягає у розробці методологічних засад конкурентної маркетингової стратегії рекламного підприємства та методологічних засад оцінювання ефективності конкурентної маркетингової стратегії рекламного підприємства.
Отримані результати дослідження направлені на удосконалення маркетингової діяльності підприємств рекламної сфери шляхом запровадження конкурентної маркетингової стратегії, що повинно сприяти забезпеченню якісного управління діяльністю рекламного підприємства та забезпечення високого рівня його конкуреноспроможності протягом всього життєвого циклу у довгостроковій перспективі. Вони можуть бути використані для удосконалення засад маркетингової діяльності на рекламних підприємствах.[||]The purpose of the article is to determine the directions of improvement of marketing activity of the enterprises of the advertising sphere, to develop a competitive marketing strategy of the advertising enterprise and a methodology for evaluating its effectiveness.
In the course of the research were used: general scientific methods, in particular: methods of theoretical generalization - for the study of theoretical principles of marketing and competitive strategies, principles of evaluating the effectiveness of competitive strategies and strategic management of advertising enterprise; systematic approach - to justify the methodological foundations of a competitive marketing strategy of an advertising enterprise and the principles of evaluating the effectiveness of a competitive marketing strategy of an advertising enterprise, their advantages and features.
The essence and principles of the competitive marketing strategy of the advertising enterprise, the basics of the methodology for evaluating the effectiveness of the competitive marketing strategy of the advertising enterprise are substantiated. The main features and advantages of them are distinguished unlike others.
The scientific novelty lies in the development of methodological foundations of a competitive marketing strategy of an advertising enterprise and methodological principles of evaluating the effectiveness of a competitive marketing strategy of an advertising enterprise.
The results of the study are aimed at improving the marketing activities of advertising companies by introducing a competitive marketing strategy, which should help to ensure the quality management of the advertising enterprise and ensure its high level of competitiveness throughout the life cycle in the long run. They can be used to improve the principles of marketing in advertising businesses.
Summarizing the above, it can be argued that a competitive marketing strategy is aimed at gaining and retaining the benefits of the advertising business in the advertising sphere, since gaining the obvious competitive advantages of the advertising enterprise, as well as the struggle for consumers, is not so much a condition for the efficiency of the advertising enterprises, but as a condition for survival in a competitive environment. that is impossible without maintaining and / or improving your own competitive position: a competitive marketing strategy for the advertising business allows the specific nature of the enterprise, the peculiarities of its financial condition, potential and resource provision of the enterprise, at the same time, the marketing component of the strategy takes into account the external sphere for the enterprise, features of the competitive environment, consumers and more. At the same time, the evaluation of results allows to establish the effectiveness of a competitive marketing strategy, to identify possible deviations, which is very necessary, because in the case of significant deviations from the planned goals and objectives, it requires adjusting the strategy, adaptation and transformation of tactical actions, marketing tools.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"