Українською | English

BACKMAIN

Contents № 8, 2017

О. А. Сарапінад. е. н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту, Херсонський національний технічний університет, м. ХерсонТ. А. Пінчукк. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон

КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОЗИЦІЙ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНОМУ РЕЙТИНГУ «ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ» ЗА КРИТЕРІЄМ «ОПОДАТКУВАННЯ»

O. SarapinaDoctor of Economics, professor, manager of department of account and audit, Kherson national technical university, KhersonT. PinchukPh.D., associate professor, associate professor of department of account and audit, Kherson national technical university, Kherson

CRITICAL ANALYSIS OF UKRAINE'S POSITIONS IN THE INTERNATIONAL RATING “DOING BUSINESS” BY THE CRITERION OF “PAYING TAXES”

У статті проведено аналіз методології міжнародного рейтингу «Ведення бізнесу» за критерієм «Оподаткування». Дослідження «Ведення бізнесу» аналізує податки та обов'язкові відрахування, які підприємство середніх розмірів має сплатити у відповідному році, а також адміністративний тягар, пов'язаний з оплатою податків і відрахувань, та процеси після подання звітності та сплати податків. Проведена критична оцінка показників, якими Україна представлена у рейтингу «Оподаткування». З урахуванням вивчення методики оцінювання обґрунтовані основні недоліки рейтингу «Ведення бізнесу» за критерієм оподаткування, які перешкоджають проведенню порівняльного аналізу зовнішніх умов господарювання підприємств та приводять до викривлення результатів аналізу. В свою чергу, викривлення результатів досліджень несе ризик прийняття помилкових управлінських рішень на рівні підприємства та регулятивних рішень на рівні держави.
 
The article demonstrates analysis of the methodology of the international rating “Doing Business” by the criterion of “Paying Taxes”. Doing Business records the taxes and mandatory contributions that a medium-size company must pay in a given year as well as the administrative burden of paying taxes and contributions and complying with postfiling procedures. Critical estimation of the indicators, which Ukraine is presented in the rating “Paying Taxes”, is given. Taking into account the study of the evaluation methodology, are substantiated the main shortcomings of the Doing Business rating on the tax criterion, which hinder the comparative analysis of the external conditions of management of enterprises and lead to a distortion of the results of the analysis. In turn, the distortion of research results carries the risk of making erroneous management decisions at the enterprise level and regulatory decisions at the state level.

О. В. Виноградовад. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу, Державний університет телекомунікацій, м. КиївН. О. Євтушенкок. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Державний університет телекомунікацій, м. КиївС. В. Гончаренкоаспірант кафедри маркетингу, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ КОНВЕРГЕНТНО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

О. V. VynogradovаDoctor of Sciences (Economics), Professor, Head of the department of marketing, State University of Telecommunications, KyivN. О. YevtushenkoPhD, associate professor, associate professor of the department of marketing, State University of Telecommunications, KyivS. V. GoncharenkoPostgraduate, State University of Telecommunications, Kyiv

METHODOLOGY OF EVALUATION OF THE POTENTIAL OF CONVERGENTLY ORIENTED DEVELOPMENT OF TELECOMMUNICATION INDUSTRY ENTERPRISES

Проаналізовано теоретичні підходи щодо економічної категорії «потенціал». Сформовано модель управління економічнім потенціалом телекомунікаційного підприємства як базової компоненти його конвергентно-орієнтованого розвитку. У практичних розрахунках оцінки потенціалу телекомунікаційних підприємств досліджено основні перешкоди конвергентно-орієнтованого розвитку. Обґрунтовано чинники, які впливають на розвиток телекомунікаційних підприємств в системі управління. Надано рекомендації щодо раціонального використання ресурсів телекомунікаційними підприємствами та підвищення рівня їх технічного оснащення.
 
The theoretical approaches to the economic category "potential" are analyzed. A model for managing the economic potential of a telecommunications company as a basic component of its convergent-oriented development has been formed. In the practical calculations of potential telecommunication enterprises assessment, the main obstacles of convergent-oriented development are investigated. The factors influencing the development of telecommunication enterprises in the management system are substantiated. Recommendations on rational use of resources by telecommunication enterprises and increase of their technical equipment are given.

Є. Й. Майовецьд. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. ЛьвівЯ. М. Майовецьасистент кафедри економічної теорії, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ВЕЛИКОТОВАРНОГО АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Ye. Y. MayovetsD.Sc. (Economics), Professor, Head marketing Ivan Franko National University of Lviv, UkraineY. M. Mayovetsassistant, Department of Economic Theory Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

INVESTIGATION OF THE PROCESSES OF FORMATION OF LARGE-SCALE AGRARIAN ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE

З огляду на сучасний стан внутрішнього та міжнародного продовольчого ринків, поставлено проблему вибору найбільш раціональної форми господарювання. Обгрунтовано її орієнтацію на оптимальне поєднання економічної, соціальної та екологічної ефективності. У відповідності до історичного та логічного методів наукового дослідження, розкрито структуру аграрного підприємництва на різних етапах трансформаційних перетворень. На перших етапах аналіз класифікаційних ознак за формами власності, на початку XXI століття за товарним та споживчими принципами, у другій декаді XXI століття – за розмірами земельних угідь, зайнятих та величині використовуваного капіталу. Звернуто увагу на те, що вибір організаційної форми господарювання перетворюється на інструмент гострої політичної боротьби. Для аналізу переваг і слабин кожної організаційної форми господарювання використано наукову спадщину класиків економічної науки, зокрема Й. Шумпетера та М. Портера. Доведено беззаперечні переваги агрохолдингів, як організаційної форми господарювання у конкурентоспроможності на ринку, залученні інвестицій та запровадженні інвестицій. Означене підтверджено матеріалами статистичної звітності.
Розкрито орієнтацію агрохолдингів на економічну ефективність і суперечливість їх функціонального впливу на соціальну та екологічну ефективність. Простежено загрози, пов'язані з посиленням агрохолдингізації аграрного сектора економіки України. Висновки грунтуються на основі аналізу функціонування великих аграрних підприємств. Доведено необхідність орієнтації агровиробництва на високотоварні фермерські господарства, які націлені не лише на максимізацію прибутку, але і на вирішення проблем місцевого самоврядування.
 
The research contains the observation of the further issues, namely the large agrarian enterprise within the food security of the state in the context of the structure of agricultural production. The progressive role of agroholdings in attracting investments, investment and facilitating the promotion of agro-products in the world markets has been proved. The current issues were revealed, namely the weaknesses and threatening tendencies of further agroholding of agrarian business. The areas of greatest profitability of large agroenterprises are exposed. The critical analysis was applied to the main principle of distribution of budget funds, which is used by agroholdings, hence, more than one subsidy is received by the one who pays more taxes from the internal VAT to the budget. An analysis of the reasons for obtaining super profits by agroholdings is provided: the exhausting use of the natural resource, human and infrastructure potential of the village, the appropriation of that part of the cost, which serves as a source of full reproduction of the industrial-resource potential of the village, preservation of the environment and improving the quality of life of the rural population. Hence, the present research states that the benefits of large-scale agrarian entrepreneurship are manifested only to certain sizes of land holdings, and the increase in scale of production does not always lead to higher incomes, and the factor of private property is much more effective comparing to the factor of concentration of production. Examples of the functioning of large agribusiness in the world have been provided. The conclusion is made about the inadmissibility of the growth of land holdings of agricultural holdings and the need for an optimal combination of large and small agribusiness.

О. А. Гавришдекан факультету менеджменту и маркетингу, доктор технічних наук, професорЯ. І. Глущенкодоцент кафедри міжнародної економіки, кандидат економічних наукЮ. В. Лопатинськамагістр спеціальності «Маркетинг»

ЗАГАЛЬНА ЛОГІКА І ПРИНЦИПИ МОДЕЛЮВАННЯ КОНТРОЛЮ МЕНЕДЖЕРСЬКИХ РІШЕНЬ

O. A. GavrishDean of the Faculty of Management and Marketing. Doctor of Technical Sciences, ProfessorY. I. GlushchenkoAssociate Professor of the Department of International Economics, Candidate of Science (Economics)Y. V. Lopatynskamaster of specialty «Marketing»

GENERAL LOGIC AND PRINCIPLES OF MODELING OF MANAGER'S SOLUTIONS CONTROL

Мета дослідження на даному етапі полягає у практичній реалізації одного із напрямків формальної методології контролю – формалізації опису елементів методик контролю менеджерських рішень за допомогою моделювання.
Досягнення окресленої мети обумовлює вирішення комплексу завдань, а саме на основі формалізації методу контролю менеджерських рішень та розкриття сутності і місця інструментарію контролю в методичному забезпеченні контрольного процесу побудувати інформаційні моделі кожної із чотирьох методик.
У межах дослідження методичного забезпечення контролю менеджерських рішень на даному етапі за мету визначено конструювання моделей методик контролю, множина і змістовність яких знаходиться у прямій залежності від структури і змісту об’єктів контролю на кожному етапі загального алгоритму розробки, прийняття і реалізації менеджерського рішення.
 
The purpose of the research at this stage is the practical realization of one of the directions of the formal control methodology - the formalization of the description of the elements of the methods of controlling managerial decisions through simulation.
The achievement of the above goal causes the solution of a set of tasks, namely, the formalization of the method of control of managerial decisions and the disclosure of the essence and place of the control instruments in the methodical provision of the control process to build information models of each of the four methods.
Within the framework of the study of methodological control of managerial decision-making at this stage, the design of models of control techniques, the plural and the content of which is directly determined by the structure and content of control objects at each stage of the general algorithm of development, acceptance and implementation of the managerial decision, is determined for the purpose.

Н. Ю. Рековад. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, фінансів та економічної безпеки ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» МОН УкраїниС. В. Мельникаспірант кафедри економіки підприємства Донбаської державної машинобудівної академії МОН України (Краматорськ, Україна)

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВІ ВІДНОСИНИ: МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЗМІН У СТАВЦІ ПДВ НА ОБСЯГИ БЮДЖЕТНИХ НАДХОДЖЕНЬ

N. Yu. RekovaDoctor of Economic Sciences, Professor head of accounting, finance and economic security department, State Higher Education Establishment “Donetsk national technical university” of Ministry of Education and Science of Ukraine (Porkrovsk)S. V. Melnykpostgraduate student of department of business economics Donbass State Engineering Academy Education of Ukraine (Kramatorsk, Ukraine)

BUDGETARY-TAX RELATIONS: SIMULATION OF THE IMPACT OF CHANGES IN THE RATE OF VAT ON THE VOLUME OF BUDGET REVENUES

З метою збільшення надходжень до бюджету країни та спрощення адміністрування ПДВ в статті запропоновано науково-методичний підхід до оцінки наслідків впливу зміни ставки ПДВ на бюджетні надходження, в рамках якого розроблено модель бюджетних надходжень та розраховано показник С-ефективності. Доведено, що реалізація такої моделі потребуватиме значного обсягу статистичної інформації, проте не гарантує точності прогнозів, оскільки будуватиметься на значній кількості припущень. Зокрема, ці припущення стосуватимуться попиту на світових ринках на продукцію українського виробництва. Але за її допомогою можливо буде отримати оцінки, що слугуватимуть індикатором потреби в зміні щонайменше ефективної ставки ПДВ та вдосконаленні механізмів реформування ПДВ у зовнішньої фінансової політики держави.
 
With a view of increasing revenues to the budget and simplifying the tax administration the scientific and methodical approach to assessing the effects of changes in the VAT rate on revenues in the article was suggested, in which the model and revenue rate of C-effectiveness were calculated. The implementation of such a model need require a significant amount of statistical information was proved, but does not guarantee the accuracy of forecasts, since it will be based on a large number of assumptions. In particular, these assumptions will relate to the demand for world-class products for Ukrainian production. But with its help, it will be possible to obtain estimates that serve as an indicator of the need to change the at least effective VAT rate and to improve the mechanisms of VAT reform in the country's foreign financial policy.

О. М. Дороховськийд. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту Міжрегіональної академії управління персоналомО. І. Радзієвськийд. е. н., с. н. с., професор кафедри організації туристичної діяльності Міжрегіональної академії управління персоналом

ПІДХОДИ ДО ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Oleksandr DorokhovskiiDoctor of Science (Economics), Associate Professor, Professor, Department of Management, Interregional Academy of Personnel ManagementOleksandr RadzievskiiDoctor of Science (Economics), Professor, Chair of the Organization of Tourism Activities of the Interregional Academy of Personnel Management

APPROACHES TO ECONOMIC REGULATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONS

Проведено класифікацію типів економічного регулювання сталого розвитку регіонів України. Виділено два типи економічного регулювання сталого розвитку регіону: основні та додаткові. Основні типи економічного регулювання сталого розвитку регіону передбачатимуть підвищення рівня стимулювання сталого розвитку регіонів, а додаткові типи економічного регулювання сталого розвитку регіону – рівня сталого розвитку регіонів. Зв’язок основних і додаткових типів політики проявляється у впливі стимулюючих заходів на стан регіональної соціо-еколого-економічної системи. Передбачено, що основні та додаткові типи політики стимулювання повинні базуватись на державній регіональні політиці стимулювання сталого розвитку та політиці мотивації сталого розвитку регіону. зокрема, кожен тип економічного регулювання сталого розвитку, що спрямований на підвищення рівня стимулювання сталого розвитку регіону та підвищення рівня сталого розвитку регіону, повинен реалізовуватись злагоджено та координуватись державними і регіональними органами влади.
Визначено, що вибір економічного регулювання сталого розвитку регіону повинен враховувати існуючу ситуацію із стимулюванням сталого розвитку регіону ззовні через державні органи влади, та всередині регіонів за допомогою регіональних органів влади, направлену на забезпечення соціальних гарантій населення, що проживає у регіонах, екологічної безпеки регіонів конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів, що здійснюють свою діяльність на території регіону. Тобто при виборі економічного регулювання сталого розвитку регіону, необхідно враховувати рівень стимулювання сталого розвитку регіону та відповідний йому рівень сталого розвитку регіону. Саме у такому разі можна підібрати максимально ефективну політику стимулювання сталого розвитку регіону, що дозволить досягти сталого розвитку регіонів України.
[||]The types of economic regulation of sustainable development of regions of Ukraine have been classified. There are two types of economic regulation of sustainable development of the region: main and additional. The main types of economic regulation for the sustainable development of the region will include increasing the level of stimulation of sustainable development of the regions, and additional types of economic regulation for the sustainable development of the region - the level of sustainable development of the regions. The link between the main and additional types of policy is reflected in the impact of stimulus measures on the state of the regional socio-ecological-economic system. It is envisaged that the main and additional types of incentive policy should be based on national regional policies for promoting sustainable development and policies for the sustainable development of the region. in particular, each type of economic regulation of sustainable development aimed at enhancing the level of stimulation of sustainable development of the region and increasing the level of sustainable development of the region should be implemented in a coordinated and coordinated manner by state and regional authorities.
It is determined that the choice of economic regulation of sustainable development of the region should take into account the existing situation with stimulation of sustainable development of the region from outside the state authorities and from within the regions with the help of regional authorities aimed at providing social guarantees for the population living in the regions, ecological safety of the regions competitive entities operating in the region. That is, when choosing economic regulation for sustainable development of the region, it is necessary to take into account the level of stimulation of sustainable development of the region and the corresponding level of sustainable development of the region. In this case, it is possible to choose the most effective policy of stimulating sustainable development of the region, which will allow to achieve sustainable development of the regions of Ukraine.
The main types of policy are limiting, moderating and intense. The restrictive policy implies the application of a large set and volume of incentive measures to the regional system in order to achieve sustainable development of the region. Such a policy is driven by a high level of encouragement for the sustainable development of the region.
Intensive policies are typical for regions with low levels of promotion of sustainable development, and imply an increased impact of stimulating measures on the social, economic and environmental spheres of the region.
Moderate policy has a wide range of incentive tools to ensure the sustainable development of the region. This type of policy is not designed to limit or intensify incentive measures. The use of incentives in this type of policy is moderate, depending on the level of sustainable development of the region.

Т. А. Васильєвад. е. н, професор, директор ННІ ФЕМ ім. О. Балацького,Сумський державний університет, м. СумиА. С. Воронцовак. е. н., науковий співробітник, асистент кафедри міжнародних економічних відносин ННІ БТ «УАБС»,Сумський державний університет, м. СумиТ. М. Майбородаасистент кафедри управління, Сумський державний університет, м. Суми

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

T. A. VasylievaD.Sc. (Economics), professor, director of O. Balatsky Academic and Research Institute of Finance, Economics and Management,Sumy State University, SumyA. S. VorontsovaPhD (Economics), researcher, assistant of international economic relations department, Sumy State University, SumyT. M. Mayborodaassistant of the department of management, Sumy State University, Sumy

MAIN TRENDS IN STATE REGULATION OF INVESTMENT SUPPORT OF EDUCATION SYSTEM IN UKRAINE

Відновлення економічного зростання та соціального благополуччя в Україні неможливе без якісних перетворень в державному регулюванні системою освіти країни. Розуміючи важливість та нагальність даного завдання, на державному рівні повинні прийматися відповідні рішення щодо зміни системи інвестиційного забезпечення освіти. Проте основою для цього виступає ґрунтовний аналіз існуючого стану інвестиційного забезпечення різних рівнів освіти, що були проаналізовані в даній статті.
В даній роботі розглянуто динаміку розподілу загальних інвестицій на освіту за джерелами фінансування та основними освітніми провайдерами. Значну увагу приділено аналізу бюджетного фінансування освіти, тобто її частці в зведеному, державному та місцевих бюджетах, а також відсоток виконання плану бюджетів за освітніми статтями. Досліджено співвідношення основних джерел інвестуванння для основних рівнів освіти (початкова, середня, після середня, вища, післядипломна) загалом та на бюджетному рівні. Значним здобутком даної статті є аналіз зареєстрованого позабюджетного інвестування системи освіти (в контексті фінансування міжнародних освітніх проектів та програм), що ускладнено фактичною відсутністю статистичних даних. На основі проведеного дослідження було виявлено основні проблеми, що характерні для поточного стану інвестиційного забезпечення галузі освіти України. Перша група проблем зумовлена відсутністю статистичних даних, що характеризують фінансування неформальної освіти та з позабюджетних джерел. Друга – виявляє нераціональність існуючої системи розподілу фінансових ресурсів в галузі освіти.

Restoration of economic growth and social well-being in Ukraine are impossible without qualitative transformations in the state regulation of the educational system of the country. Understanding the importance and urgency of this task, appropriate decisions on changing the system of investment support of the education system should be made at the state level. However, the basis for this is a thorough analysis of the current state of investment support for different levels of education that were analyzed in this article.
In this paper, the dynamics of the total education cost distribution by sources of investing and the main educational providers were considered. Considerable attention is paid to the analysis of budget financing of education (in the consolidated, state and local budgets), as well as the percentage of implementation of the budget plan for educational articles. The interrelation of the main investing sources for the educational levels (primary, secondary, after secondary, higher, postgraduate) in general and at the budget level were investigated. The significant achievement of this article is the analysis of the registered extra-budgetary investing of the education system (in the context of financing international educational projects and programs in «Open Aid» portal), which is complicated by the actual absence of statistical data. On the basis of the research, the main problems for the current state of investment support of the Ukrainian education sector were identified. The first group of problems is due to the lack of statistical data characterizing financing of non-formal education and from extrabudgetary sources. The second group of problems reveals the irrationality of the existing system of distribution of financial resources in the field of education.

М. Ф. Безкровнийк. т. н., доцент кафедри аграрного консалтингу та сервісу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

МЕТОДОЛОГІЯ КОНСУЛЬТУВАННЯ ПРИ НАДАННІ ДОРАДЧИХ ПОСЛУГ

M. F. BezkrovnyyPh.D., Associate Professor of Department of agrarian consulting and service, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

METHODOLOGY OF COUNSELING IN PROVIDING COUNSELING SERVICES

Дана стаття присвячена методології і технологічному процесу надання дорадчих послуг консалтинговими службами. Консультаційний процес, як і інший технологічний процес, складається з етапів, які об’єднані в періоди (фази) робіт. Недотримання послідовності або неякісне виконання окремих етапів робіт, веде до погіршення результативності консультаційного процесу, а в окремих випадках – і до недосягнення запланованого результату. Тому, дотримання технологічної дисципліни під час здійснення консультаційного процесу ― важлива умова професіоналізму консультанта.
 
This article is devoted to the methodology and technological process of advisory services provided by consulting services. The consulting process, as well as other technological process, consists of stages, which are combined in periods (phases) of works. Failure to comply with the sequence or poor implementation of individual stages of work leads to a deterioration in the effectiveness of the consultation process, and in some cases – even before reaching the intended result. Therefore, adherence to technological discipline during the implementation of the consultation process is an important condition for the professionalism of the consultant.

Н. І. Болквадзек. е. н., викладач кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ЦІНОВІ НОВАЦІЇ У ТЕНДЕНЦІЯХ РОЗВИТКУ БІРЖОВИХ РИНКІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ

N. BolkvadzePhD, lecturer of Department of International Management and Marketing, Ternopil National Economic University, Ternopil

PRICE INNOVATIONS IN THE TENDENCIES OF THE DEVELOPMENT OF ELECTRICITY EXCHANGE MARKETS OF EASTERN EUROPEAN COUNTRIES

У статті виокремлено цінові новації серед тенденцій розвитку біржового ринку електроенергії країн Східної Європи, що включають зростання ліквідності цих бірж, цінова конвергенція, зниження біржових цін через збільшення частки відновлювальних джерел енергії, поява від’ємних цін на біржах електроенергії. Здійснено аналіз обсягів торгівлі та ліквідності на найбільших європейських гуртових ринках електроенергії. Розглянуто ринки електроенергії з точки зору інтеграції гуртового ринку та проаналізовано конвергенцію цін між біржовими ринками електроенергії країн Східної Європи. Досліджено регіональне об’єднання ринків, як один із факторів формування цін на електроенергію. Відображено зниження біржових цін на електроенергію через збільшення частки відновлювальних джерел енергії в загальній структурі виробництва енергії.
 
In the article price innovations among the trends of the Eastern European electricity exchange market development were highlighted. Price innovations includes the growth of liquidity of electricity exchanges, price convergence, lower level of exchanges prices due to the increase in the share of renewable energy sources, and the emergence of negative prices on electricity exchanges. The analysis of trade volumes and liquidity on the largest European wholesale markets of electric power was carried out. Electricity markets were considered from the point of view of integration of the wholesale market. Price convergence between the electricity exchanges markets of Eastern European countries was analyzed. The regional merger of markets as one of the factors of the formation of prices for electricity was investigated. The reduction of electricity exchanges prices due to increasing the share of renewable energy sources in the overall structure of energy production was shown.

О. Я. Лотишк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ І ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

O. Y. LotyshPh.D., the associate Professor of Ternopil National Economy University, Ternopil

STRATEGIC ANALYSIS AND ASSESSMENT OF INNOVATIVE TOURISM DEVELOPMENT POTENTIAL OF UKRAINE

У статті здійснено аналіз та оцінку можливостей інноваційного розвитку туристичної галузі в Україні. Установлено, що інновації у туристичній галузі зумовлені більше організаційно-економічними змінами, ніж технологічними. Тому суть інновацій у туризмі полягає у створенні нових послуг із відомих складових, які частково уніфіковані, збагачені або диференційовані порівняно із стандартним набором послуг. Особлива увага приділена товарним і технологічним інноваціям у туристичній сфері. Доведено, що Україна має всі передумови для розвитку інноваційних продуктів і технологій у туристичній галузі: економічні, культурні, історичні, правові.
 
The article analyzes and evaluates the possibilities of innovative development of tourism industry in Ukraine. It is established that innovations in the tourism industry are caused by more organizational-economic changes than technological ones. Therefore, the essence of innovation in tourism is the creation of new services from known components, which are partially unified, enriched or differentiated in comparison with the standard set of services. Particular attention is paid to food and technological innovations in the tourism sector. It is proved that Ukraine has all the prerequisites for the development of innovative products and technologies in the tourism industry: economic, cultural, historical, legal.

Л. П. Сайкандидат економічних наук., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний  університет «Львівська політехніка»О. О. Пшик-Ковальськакандидат економічних наук., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний  університет «Львівська політехніка»

РИЗИКИ ПРИ МОТИВУВАННІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Lesya SayPh.D., Associate Professor, Associate Professor Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"Orysia Pshyk-KovalskaPh.D., Associate Professor, Associate Professor Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

RISKS OF STAFF MOTIVATION OF THE ENTERPRISE

Не зважаючи на чималі наукові напрацювання щодо вирішення проблем мотивування трудових ресурсів, одна з проблем – управління ризиками в процесі мотивування є мало дослідженою і невирішеною. Зважаючи на це, в статті було досліджено фактори зовнішнього середовища і внутрішньо-особистісні фактори, які впливають на виникнення ризиків при мотивуванні персоналу. Внутрішньо-особистісні фактори визначають зміст потреб, їх пріоритетність, формують мотиви і дієвість методів стимулювання. Зовнішнє середовище – це в першу чергу середовище підприємства, а в даному випадку, це обрана керівником система мотивування персоналу і створені умови для її реалізації.
Запропоновано класифікацію ризиків при мотивуванні персоналу підприємства з позиції процесійного підходу – ризики потреб, ризики мотивів, ризики стимулів, ризики ресурсного забезпечення. Розглянуто методи моніторингу ризиків, враховуючи їх специфіку, та методи їх зниження.
 
Despite considerable scientific work on solving problems of motivation of labor resources, one of the problems – risk management in the process of motivation is not enough investigated and unresolved. In this regard, the article investigates environmental factors and internal-person factors that influence the emergence of risks when motivating staff. Internal-personal factors determine the content of needs, their priority, form the motives and the effectiveness of methods of stimulation. The external environment is, first and foremost, the enterprise environment, and in this case, it is the system chosen by the head to select staff motivation and conditions for its implementation.
The classification of risks in the motivation of the company's personnel from the position of the processional approach – risks of needs, risks of motives, incentive risks, risks of resource provision are offered. The methods of risk monitoring, taking into account their specifics, and methods of their reduction are considered.

Ю. М. Галіцейськак. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи, Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільГ. Р. Балянтк. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ ВІТЧИЗНЯНИМИ БАНКАМИ

Yu. M. HalitseyskaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor Department of Banking, Ternopil National Economic University, TernopilH. R. BalyantCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor Department of Banking, Ternopil National Economic University, Ternopil

GENERAL TENDENCIES OF THE FORMATION OF RESOURCES BY DOMESTIC BANKS

Основною метою написання статті стало проведення аналізу сучасних тенденцій у формуванні банками України своїх ресурсів, визначення основних причин змін обсягів банківських ресурсів та надання рекомендацій щодо визначення головних критеріїв оптимальності у роботі банківських установ з формування ресурсів.
Звертається увага на залучені ресурси, як на визначальну частину в сукупних ресурсах банківських установ, проаналізовано обсяги залучених банківських ресурсів за критеріями строковості та валютою. Розглянуто ризики, які суттєво впливають на оптимальний склад банківських ресурсів, розглянуто зміни обсягів позичених коштів банків та ресурси залучені за допомогою боргових цінних паперів, випущених банками, запропоновано шляхи покращення роботи банків із формування ресурсів.
Зроблено висновок щодо ситуації у сфері формування банківських ресурсів та окреслено ймовірні перспективи.
 
The main purpose of the article was to analyze current trends in the formation of Ukrainian banks' resources, identify the main reasons for the changes in the volume of banking resources and provide recommendations for determining the main criteria for optimality in the work of banking institutions in the formation of resources.
The article focuses on attracted resources and their main role in the general resources of banking institutions, analyzes the volume of attracted banking resources by maturity and currency. The risks that significantly affect the optimal composition of bank resources are considered. Changes in the volume of borrowed funds of banks, as well as resources raised from debt securities issued by banks are analyzed. There are proposed improvements in the work of banks in the formation of resources.

М. В. ГалькевичСтарший викладач, Килійський транспортний коледж Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного, м. Кілія

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

M. V. GalkevichSenior Lecturer, Kilia Transport College of Kyiv State Maritime Academy named after hetman Petro Konashevich– Sahaydachniy, Kilia

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL SUBSTANTIATION OF THE STRUCTURING OF THE ENTERPRISE COMPETITIVENESS POTENTIAL

В статті, з огляду на дослідженні підходи до визначення складових потенціалу підприємства, конкурентного потенціалу та конкурентоспроможності, пропонується виділити внутрішні та зовнішні складові, що в сукупності являються системами ресурсів, економічних можливостей (в т.ч. конкурентних переваг), компетенцій та системи управління. На нашу думку необхідно в структурі складових потенціалу конкурентоспроможності не лише навести перелік складових, а й визначити зовнішні та внутрішні джерела їх формування, що визначатиме вартість та рентабельність використання потенціалу конкурентоспроможності.
Запропонована ілюстрація структури потенціалу конкурентоспроможності відображає компонування складових послідовність їх трансформації в процесах реалізації потенціалу: «ресурси»→ «можливості»→ «система управління»→ «компетенції», що ґрунтується на єдності процесів мобільності та трансформації ресурсів, взаємодії при реалізації внутрішніх та зовнішніх економічних можливостей, ефективності системи управління, оптимальності організаційної структури, здатності персоналу до пізнання та саморозвитку, постійному інноваційному розвитку.
 
In the article, in view of the research of approaches to the definition of the components of the enterprise's potential, competitive potential and competitiveness, it is proposed to identify the internal and external components that are collectively the systems of resources, economic opportunities (including competitive advantages), competencies and management systems. In our opinion, in the structure of the components of the competitiveness potential, not only must list the constituents, but also determine the external and internal sources of their formation, which will determine the cost and profitability of using the competitiveness potential.
The proposed illustration of the structure of the competitiveness potential reflects the layout of the components of the sequence of their transformation in the process of implementation of the potential: "resources" → "opportunities" → "management system" → "competence", based on the unity of processes of mobility and transformation of resources, interaction in the implementation of internal and external economic Opportunities, efficiency of the management system, the optimality of the organizational structure, the ability of staff to knowledge and self-development, a permanent innovation scrolls.

Н. В. Безруковак. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваВ. А. Свічкарьк. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

МАРОЧНИЙ ПРИНЦИП УПРАВЛІННЯ ПРИ ВИХОДІ КОМПАНІЇ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК

N. V. BezrukovaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the International Economics and Marketing Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaV. A. SvichkarCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of the International Economics and Marketing Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

THE BRAND PRINCIPLE OF MANAGEMENT WHILE THE COMPANY ENTERS THE FOREIGN MARKET

У статті авторами розглянуті підходи до управління торговими марками фірми-виробника, яка знаходиться в процесі інтернаціоналізації. Проаналізовані підходи до управління марками у західних фірмах, показано, що оцінка позицій торгової марки на ринку може бути заснована на структуризації конкурентного ринку.
Метою статті є дослідження особливостей застосування марочного принципу управління при виході компанії на зовнішній ринок.
Авторами запропонований розподіл функціональних обов’язків між бренд-менеджером та менеджером зі збуту при застосування марочного принципу управління. Описана еволюція розвитку функцій управління торговими марками в умовах становлення ринкових відносин, розглянуті можливі функціональні обов’язки менеджера української фірми, який є відповідальним за торгові марки на різних товарних ринках.
Як висновок, автори стверджують,  що управління торговою маркою як важливим нематеріальним активом є функцією всіх підрозділів організації. І лише за таких умов можливо говорити про успішну та сталу діяльність компанії на світовому ринку поряд з відомими регіональними та глобальними брендами.
 
In article the authors consider approaches to the management of trademarks of the company, which is in the process of internationalization. The approaches to the management of brands in Western firms have been analyzed, it is shown that the estimation of the trademark position in the market can be based on the structuring of a competitive market.
The aim of the article is to study the peculiarities of using the brand principle management when the company enters the foreign market.
The authors propose a division of functional responsibilities between a brand manager and a sales manager with the use of the brand principle management. The evolution of trade mark management functions in the conditions of market relations formation are considered, it is described the possible functional duties of a manager in the Ukrainian firm, which is responsible for trademarks in various commodity markets.
As a conclusion, the authors argue that the management of the trademark, as an important intangible asset, is the function of all departments of the organization. And only under such conditions it is possible to talk about successful and steady business activities of the company on the world market, along with well-known regional and global brands.

А. М. Ткаченконауковий співробітник, ННЦ «Інститут землеробства НААН», смт. Чабани

СТРУКТУРА ГРОШОВИХ ВИТРАТ ПРИ ЗАКЛАДАННІ БІОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПЛАНТАЦІЇ ВЕРБИ НА ОРГАНОГЕННИХ ҐРУНТАХ

A. TkachenkoResearch scientist, NSC “Institute of Agriculture of NAAS”, Chabany

THE STRUCTURE OF EXPENSES FOR WILLOW SHORT ROTATION COPPICE CREATION ON ORGANOGENIC SOILS

Стаття висвітлює актуальні економічні аспекти виробництва деревної біомаси з верби з метою отримання альтернативного пального. Проаналізовано структуру грошових витрат, що виникають на кожному технологічному етапі закладання біоенергетичних плантацій на осушуваних торфовищах. За результатами розрахунків запропоновано технологічну карту вирощування біоенергетичної верби Salix triandra L (сорт Панфильська) на органогенних ґрунтах. Виявлено, що ця технологія демонструє значно вищу економічну ефективність виробництва вербової біомаси у порівнянні з іншими відомими варіантами та дозволяє повноцінно використати потенціал осушуваних торфовищ Полісся та Лісостепу для виробництва альтернативних видів палива.
 
The article highlights the actual economic aspects of willow biomass production in order to obtain alternative fuel. The structure of expenses, which occur at every stage of plantation creation on drainable peatlands was analyzed. Based on the calculation results, a technological map of bioenergy willow (Salix triandra L) cultivating has been proposed. It has been found that this technology demonstrates much higher economic efficiency of willow biomass production in comparison with other known variants and allows to fully use the potential of drainable peatlands of Polissya and Forest-steppe for the production of alternative fuels.

О. Ф. Грищенкок. е. н., доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. СумиС. О. Косторновастудент, Сумський державний університет, м. Суми

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕЛЕНОГО МАРКЕТИНГУ В ТУРИЗМІ

O. F. GryshchenkoPh.D., Associate Professor, Department of Marketing and Management of Innovative Activity, Sumy State University, SumyS. O. KostornovaStudent, Sumy State University, Sumy

STUDYING THE PROSPECTS OF USING THE GREEN MARKETING IN TOURISM

У статті досліджено сутність поняття «зелений маркетинг». Визначено різницю між поняттям «зелений маркетинг», «екологічний маркетинг» та «сталий маркетинг». Узагальнено основні цілі зеленого маркетингу. Визначено, що атрибутами зеленого маркетингу є раціональне споживання ресурсів, екологічна безпечність, мінімізація негативних впливів на середовище, екологічна відповідальність, свідоме виробництво, споживання і утилізація, комунікація, прибутковість бізнесу, комплексність, інноваційність та розвиток, довгостроковість та перспективність. Проаналізовано переваги та недоліки складових комплексу зеленого маркетингу. Розглянуто рейтинги як інструмент, що використовується компаніями для формування, засвідчення та підтримання «зеленого» іміджу. Проаналізовано знаки якості, що видаються у туристичному бізнесі, мають «зелену» спрямованість та пропагують постулати сталого туризму. Сформовано рекомендації щодо напрямків використання принципів та інструментів зеленого маркетингу у туристичній галузі.
 
The article examines the essence of «green marketing» concept. The distinction between the concepts “green marketing”, “ecological marketing” and “sustainable marketing” is defined. The main goals are revealed. The main attributes of green marketing are the following: rational use of resources, environmental safety, minimization of negative environmental impacts, environmental responsibility, conscious production, consumption and utilization, communication, profitability of business, complexity, innovative development, long-term prospects. The advantages and disadvantages of components of the green marketing complex are analyzed. The ratings are considered as a tool used by companies to create, certify and maintain a “green” image. The quality labels issued in the tourism business are analyzed; they have a “green” orientation and propagate postulates of sustainable tourism. Recommendations on directions of use of principles and tools of green marketing in the tourism are offered.

Л. Б. Круп’якк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного управління, Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільІ. Й. Круп’якк. е. н., старший викладач кафедри фінансів ім. С.І.Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ПРОБЛЕМИ ТРУДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНІВ  В КОНТЕКСТІ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

L. B. KrupiakPh.D., associate professor, assistant professor of state and municipal government, Ternopil National Economic University, TernopilI. Y. KrupiakPhD, Senior Lecturer, Department of International Finance and the Global Economy named after S.I.Yuriy, Ternopil National Economic University, Ternopil

REGION EMPLOYMENT PROBLEMS IN THE CONTEXT OF MIGRATION PROCESSES

Досліджено проблеми трудозабезпечення регіонів в контексті міграційних процесів. Окреслено соціально-економічні причини міграційних процесів. Виокремлено особливості організації міжрегіональної та внутрішньорегіональної трудової міграції. Здійснено аналіз діючої практики забезпечення зайнятості населення в регіонах України, рівня його безробіття. Досліджено структуру зайнятого населення України за видами економічної діяльності. Проаналізовано міграційний рух трудових ресурсів в регіонах України. Окреслено специфічні регіональні фактори стимулювання міграційної активності трудових ресурсів. Виокремлено напрями щодо оптимальної міграційної політики, політики інтеграції мігрантів до регіонів України та щодо формування раціонального трудозабезпечення регіонів в контексті міграційних процесів. Запропоновано заходи щодо вирішення проблем трудозабезпечення регіонів з метою запобігання негативних тенденцій у сфері зайнятості, структурної перебудови чинного механізму його регулювання.
 
It has been investigated region employment problems in the context of migration processes. Defined the social and economic reasons of migration processes. Singled out peculiarities of the interregional and intraregional labour migration organization. Performed the analysis of the operational practice of the employment of population providing in regions of Ukraine, its unemployment rate. Investigated the structure of the employed population of Ukraine by type of economic activity. Analysed the labour resources migratory movement in regions of Ukraine. Defined the specific regional factors of the labour resources migration activity stimulation. Singled out directions on the optimal migration policy, the policy of the migrant’s integration to the region of Ukraine and on formation of rational region employment in the context of migration processes. It articulates measures to address the issues region employment as to prevent negative trends in the employment sector of, structural transformation of the current mechanism of its regulation.

М. Г. Михайловкандидат технічних наук, докторант Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки”

МОДЕРНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. G. Мyhaulovcandidate of engineering sciences, postdoctoral fellow of the National scientific center "Institute of agrarian economy"

MODERNISATION DEVELOPMENT OF MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF AGRARIAN ENTERPRISES

У статті досліджено основні показники інноваційно-інвестиційного оснащення матеріально-технічної бази аграрних підприємств. Підкреслено, що підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств практично не можливе без введення інновацій та інвестицій в матеріально-технічну базу.
Збільшення оснащеності сільського господарства основними виробничими засобами до економічно обґрунтованого рівня, удосконалення їх видового складу і структури дозволять обновляти і модернізувати матеріально-технічну базу сільськогосподарських підприємств із врахуванням досягнень науково-технічного прогресу, прискорити вирішення важливих завдань по дальшій інтенсифікації виробництва, сприятимуть впровадженню в галузях рослинництва і тваринництва прогресивних технологій, підвищенню продуктивності праці.
 
The basic existent tendencies of the innovative-investment rigging of material and technical base of agrarian enterprises are investigational in the article. Underline, that the increase of efficiency of agricultural enterprises practically is not possible without introduction of innovations and investments to the material and technical base.
Increase of equipped of agriculture by the fixed productive assets to the economically reasonable level, improvement of them specific composition and structure will allow to renew and modernize the material and technical base of agricultural enterprises with taking into account of achievements of scientific and technical progress, to accelerate the decision of important tasks on further intensification of production, will assist introduction in industries of plant-grower and stock-raising of progressive technologies, to the increase of the labour productivity.

Г. М. Чепелюкк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, ДВНЗ «Університет банківської справи», Черкаський навчально-науковий інститут

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ІМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

H. M. ChepeliukPhD in Economics, Associate Professor of finance and banking, State High Education Establishment “Banking University”, Cherkasy Educational and Scientific Institute

ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT FOR ASSESSING THE BANKRUPTCY PROBABILITY OF BUSINESS ENTITIES

Предметом статті є проблема діагностики неплатоспроможності суб’єкта господарювання та впливом її результатів на прийняття фінансових рішень. Встановлено, що проблема діагностики неплатоспроможності зводиться до вирішення завдання оцінки ймовірності дефолту підприємства. Визначено, що основним джерелом інформації для здійснення оцінки імовірності банкрутства підприємств та розробки подальшої стратегії є облік, що в свою чергу також передбачає збір та обробку інформації. Визначено, що головна мета економічної безпеки підприємства полягає в гарантуванні його стабільного і максимально ефективного функціонування.
 
The subject of the article is the problem of the diagnosis of insolvency and the impact of its results on financial decisions of business entities. It was established what the problem of diagnostics of insolvency are reduced to the task of assessment of the probability of default of the company. Certainly, that a basic information generator for realization of estimation of the bankruptcy probability of enterprises and development of further strategy is an account that in turn also envisages collection and treatment of information. It was determined that the main purpose of economic security of the enterprise is to ensure its stability and the most effective operation.

Н. Б. Кушнірк. е. н., професор, зав. кафедри економіки підприємства Національного університету водного господарства та природокористування, м. РівнеД. С. Войтовичаспірант, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Nina KushnirCandidate of Economics, Professor, Head of Enterprise Economics Department, National University Of Water Management and Environmental Engineering, RivneDiana Voitovychpostgraduate, National University Of Water Management and Environmental Engineering, Rivne

INSTITUTIONAL PROVIDING OF FINANCIAL MONITORING OF ENTERPRISE ACTIVITY

У статті досліджено основні підходи до визначення сутності фінансового моніторингу як невід’ємного елемента комплексної системи антикризового управління підприємницькою діяльністю. Наведено узагальнене визначення фінансового моніторингу як гнучкої інформаційної системи підприємства. Також у статті вивчено питання необхідності та актуальності оперативного контролю та моніторингу фінансового стану підприємства за умов виявлення негативних відхилень у його діяльності. Проаналізовано інституційне забезпечення системи фінансового моніторингу підприємства. Визначено ключові функції та окреслено головні завдання фінансового моніторингу. Наведена у статті структурно-логічна схема, ілюструє послідовність формування системи фінансового моніторингу підприємницької діяльності та характеризує її зв’язок із стратегічними цілями підприємства в кризових умовах господарювання. Встановлено, що інституційне забезпечення фінансового моніторингу на рівні підприємства вимагає створення системи попередження та реагування на небезпеки задля покращення управління підприємством у довгостроковому періоді.
 
The main approaches to the financial monitoring determination as an integral element of comprehensive crisis management system of business activities are investigated in the article. The generalized definition of financial monitoring as a flexible information system of the enterprise are provided. The article also examines the necessity and relevance of operative control and monitoring of the enterprise financial condition when detecting negative deviations in its activities. The institutional support of the enterprise financial monitoring system is analyzed. The key functions and main tasks of financial monitoring are outlined. The structural-logical scheme in the article is illustrating the formation sequence of financial monitoring of entrepreneurship system and characterizing its connection with the strategic objectives of the enterprise in the crisis conditions of management. It is established that the institutional providing of enterprise financial monitoring requires the creation of a system for warning and responding to hazards in order to improve enterprise management in the long term.

О. О. Кімк. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця докторант кафедри економічної теорії та економічних методів управління Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна м. Харків, Україна

ВПЛИВ НЕРІВНОСТІ ДОХОДІВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК В МОДЕЛІ ВІДКРИТОГО АГРЕГОВАНОГО РИНКУ

O. O. KimPhD, associated Professor Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics doctoral student V. N. Karazin Kharkiv National University

THE IMPACT OF INCOME INEQUALITY ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE OPEN AGGREGATED MARKET MODEL

У статті запропоновано модель відкритого агрегованого ринку для аналізу впливу нерівності в доходах на соціально-економічний розвиток. Проаналізовано формування доходів, витрат, грошових і товарних залишків у моделі відкритого агрегованого ринку. Виявлений вплив зовнішньої торгівлі на формування та розподіл доходів, грошових та товарних залишків. В моделі відкритого агрегованого ринку використані дані, які сгенеровані за допомогою генератора випадкових чисел. Загалом в моделі відкритого агрегованого ринку розглядається три ситуації із двома варіантами в кожній. В результаті дослідження моделі відкритого агрегованого ринку сформульована гіпотеза зменшення загального запасу капіталу та потенціалу розвитку економіки. Доведено, що нерівність в розподілі доходів посилює волатильність ринку, що призводить до подальшого поглиблення кризових явищ. Сформульована гіпотеза переломного моменту ефективності соціальної нерівності, в межах якої пропонується дослідження подальшого впливу соціальної нерівності на соціально-економічні процеси.
 
In the paper the open aggregated market model proposed for the income inequality impact on the socio-economic development analysis. The income, spending, cash balances and commodity stocks formation in the open aggregated market model are analyzed. The foreign trade impact on the forming and distribution of income, cash balances and commodity stocks is uncovered. The data generated by the random number generator is used in the open aggregated market model. In general, three situations with two options in each in the open aggregated market model are considered. The hypothesis of reducing the total capital stock and the potential for economic development is formulated as the result of open aggregated market research. It is proved that inequality in the income distribution increases the volatility of the market, which leads to further deepening of the crisis phenomena. The hypothesis of the social inequality effectiveness turning point is formulated. According to the framework of this hypothesis the further impact research of the social inequality on the socio-economic processes is proposed.

Л. П. Амбрикк. е. н., доцент кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет

ПОДАТКОВА ПОВЕДІНКА: ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

L. P. AmbrykPhD in Economics, Associate Professor of Department of Taxes and Fiscal Policy, Ternopil National Economic University

TAX BEHAVIOR: THEORETICAL BASIS AND PRACTICAL ASPECTS

У статті досліджено теоретичні та практичні аспекти податкової поведінки. З’ясовано сутність податкової поведінки й фактори, що впливають на податкову поведінку.
 
The theoretical and practical aspects of tax behaviour are investigated in the article. The essence of tax behaviour and influential factors are ascertained.

І. М. Бурлаковак. е. н., доцент кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет, м. СумиД. В. Горобченкок. е. н., старший викладач кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет, м. СумиВ. І. Вороненкок. е. н., асистент кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет, м. Суми

ІНСТРУМЕНТИ ТА ЧИННИКИ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

I. M. BurlakovaPhD, associate professor of the chair of economics and business-administration, Sumy State University, SumyD. V. GorobchenkoPhD, senior teacher of the chair of economics and business-administration, Sumy State University, SumyV. I. VoronenkoPhD, assistant of the chair of economics and business-administration, Sumy State University, Sumy

TOOLS AND FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF THE "GREEN" ECONOMY IN UKRAINE

У статті проведено аналіз чинників та інструментів активізації «зеленого» зростання в Україні в сучасних умовах розвитку економіки. Серед ключових чинників виокремлено інституційні структури, які визначають чіткі цілі та пріоритети економічного розвитку. Виявлено переваги ухвалених у 2017 році законодавчих змін у сфері стимулювання населення та бізнесу до впровадження енергоефективних заходів та використання альтернативних джерел енергії. Виокремлено основні чинники, які здійснюють вплив на розвиток технологій використання біомаси, органічної сільськогосподарської продукції та альтернативної енергетики. Проведений аналіз дозволив обґрунтувати необхідність вчасної розробки та впровадження у господарську практику адміністративних та економічних інструментів активізації «зеленого» зростання з урахуванням особливостей життєвих циклів продукції. Особливу увагу приділено потенціалу малого інноваційного бізнесу та основним напрямкам його розвитку в «зеленій» економіці. Надано рекомендації з подальшого запровадження інструментарію формування ефективного мотиваційного середовища «зеленого» зростання економіки України на 2017-2018 роки.
 
The factors and tools for activating the "green" growth in Ukraine in the current conditions of economic development were analyzed in the article. Institutional structures were distinguished among the key factors that define clear goals and priorities for economic development. The advantages of the 2017 legislative changes in the field of stimulating the population and business to the introduction of energy efficient measures and the use of alternative energy sources are revealed. The main factors influencing the development of biomass, organic agricultural products and alternative energy technologies are outlined. The analysis allowed to substantiate the necessity of timely development and implementation in economic practice of administrative and economic tools for activating "green" growth taking into account the peculiarities of life cycle of products. Particular attention is paid to the potential of small innovative business and the main directions of its development in the "green" economy. Recommendations on the further introduction of tools for forming an effective motivational environment for the "green" growth of the Ukrainian economy for 2017-2018 are given.

Р. В. Волошинк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КВОТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЛІ АГРОПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

R. VoloshynPh.D., Associate Professor of Department of Biorecourses and Natural Recourse Management, Ternopil nationalal economic university

ACTUAL PROBLEMS OF TRADE QUOTA REGULATION IN AGRO-FOOD PRODUCTS BETWEEN UKRAINE AND THE EU

В статті розглянуто умови зовнішньоторговельних відносин між Україною та ЄС. Проаналізовано обсяги, структуру і динаміку зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією, визначено основні тенденції її здійснення. Особливу увагу приділено інструментам протекціонізму торговельних партнерів в контексті глибокої лібералізації умов торгівлі, вступу в дію Угоди по зону вільної торгівлі та застосування інших торговельних преференцій. Зокрема наголошено на збереженні торговельних обмежень на торгівлю критично важливими групами товарів, серед яких значний обсяг складає агропродовольча продукція. Досліджено пропорційність застосування інструментів лібералізації торгівлі, наголошено на більш зваженій торговельній політиці ЄС у порівняння із Україною. Систематизовано ключові проблеми квотного регулювання торгівлі між Україною та ЄС, запропоновано окремі заходи щодо їх вирішення.
 
The article deals with the conditions of foreign trade relations between Ukraine and the EU. The volumes, structure and dynamics of foreign trade in agro-food products are analyzed, the main tendencies of its implementation are determined. Particular attention is paid to the instruments of trading partners protectionism in the context of the trade conditions deep liberalization, the entry into force of the Free Trade Agreement and the application of other trade preferences. In particular, it was stressed that trade restrictions on trade in critical commodity groups, including a significant amount of agro-food products, were maintained. The proportionality of the use of trade liberalization instruments has been investigated, emphasized by the more balanced EU trade policy in comparison with Ukraine. The key issues of the quota regulation of trade between Ukraine and the EU are systematized, and some measures have been proposed for their solution.

О. А. Горлачукк. е. н., старший науковий співробітник, Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільМ. А. Горлачукк. е. н., доцент, старший науковий співробітник, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

МЕХАНІЗМ ЦІНОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО РИНКУ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ РЕКОНСТРУКТИВНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

O. A. GorlachukPhD in Economics,  sr. researcher Ternopil national economic university, TernopilM. A. GorlachukPhD in Economics, Associated Professor, sr. researcher Ternopil national economic university, Ternopil

A MECHANISM OF THE PRICE ADJUSTING OF AGRARIAN MARKET AND HIS FEATURE IS IN THE CONTEXT OF CONCEPTION OF RECONSTRUCTIVE DEVELOPMENT OF UKRAINE

У статті розкрито теоретико-практичні особливості функціонування механізму цінового регулювання аграрного ринку в сучасних умовах його розвитку. Обґрунтовано історичні аспекти руху і зміни тенденцій ціни на основні види сільськогосподарської продукції в коротко- та довгостроковому періодах. Виявлено вплив кон’юнктури аграрного ринку, фактора якісного розвитку продуктивних сил, рівня економічних відносин, глобальних характеристик регіонального розвитку, які враховують особливості розвитку не лише окремих місцевостей, територій, країн, а й континентів і частин світу, на коливання цін. Авторами обґрунтовано історичні періоди стрибкоподібного зростання цін на продукцію рослинництва та закономірності процесу ціноутворення на сільськогосподарську продукцію. З логіко-історичних позицій висвітлено досвід забезпечення ефективного функціонування аграрного ринку, встановлення регіональних цін на сільськогосподарську продукцію. Дано оцінку цінового регулювання та задоволення науково обґрунтованої потреби (норм споживання) в рамках реалізації алгоритму загального механізму забезпечення реконструктивного типу розвитку економіки та його концепції загалом.
 
The article deals with theoretical and practical peculiarities of the functioning of the mechanism of price regulation of the agrarian market in modern conditions of its development. The historical aspects of the movement and changes in the price trends for the main types of agricultural products in the short and long-term periods are substantiated. The influence of agrarian market conditions and factor of qualitative development of productive forces, level of economic relations, global characteristics of regional development, taking into account the peculiarities of development of not only individual regions, territories, countries, but also continents and parts of the world, on the fluctuations of prices were revealed. The authors substantiated the historical periods of the spin-off increase in prices for crop production and the regularities of the pricing process for agricultural products. From logical-historical positions the experience of ensuring the effective functioning of the agrarian market, establishing regional prices for agricultural products is highlighted. The estimation of price regulation and satisfaction of scientifically grounded demand (norms of consumption) in the framework of implementation of the algorithm of the general mechanism of providing the reconstructive type of economic development and its concept in general is given.

О. С. Павленкок. е. н., доц.І. І. Вініченкостудент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

РОЗВИТОК ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. S. PavlenkoCandidate of Economic Sciences, DocentI. I. Vinichenkostudent, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University

DEVELOPMENT OF LEASING RELATIONSHIPS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Узагальнено наслідки економічної кризи в аграрній сфері економіки країни та доведена необхідність технічного переоснащення сільськогосподарського виробництва. Розкриті значення, сутність, види та обставини, які сприяли розвитку лізингової діяльності в економічно розвинутих країнах. Визначається суперечливий характер сутності лізингових відносин і вказуються його відмінності від оренди та переваги над іншими формами інвестиційної діяльності. Виявлено причини незначної ролі лізингових відносин в підвищенні рівня технічної оснащеності аграрних підприємств. Запропоновано напрями стимулювання розвитку лізингу в Україні.
 
The consequences of the economic crisis in the agrarian sector of the country's economy are generalized and the necessity of technical re-equipment of agricultural production has been proved. The significance, essence, types and circumstances that promoted the development of leasing activity in economically developed countries were revealed. The controversial nature of the essence of leasing relations is determined and its differences from the lease and advantages over other forms of investment activity are indicated. The reasons of the insignificant role of leasing relations in raising the level of technical equipment of agrarian enterprises are revealed. The directions of stimulation of leasing development in Ukraine are offered.

Ю. О. Єрешкок. е. н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. КиївО. С. Харченкок. е. н., асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ОСНОВНІ СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРОШОВОГО ПОТОКУ ПІДПРИЄМСТВА

J. YereshkoPhD., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Theoretic and Applied Economics, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv-cityO. Kharchenko О. С. ХарченкоPhD., Assistant of the Department of Theoretic and Applied Economics, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv-city

ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF THE COMPANY'S CASH FLOW

У статті обґрунтовано, що об’єктивною передумовою досягнення підприємством сталого розвитку є ефективне управління грошовими потоками. Виявлено концептуальну проблему в управлінні грошовими потоками підприємства, що постає внаслідок відсутності однозначного тлумачення даної економічної категорії і, таким чином, емпірично доведена доцільність дослідження економічної природи грошових потоків підприємства, що виявляється у його сутнісних характеристиках – іпостасях в яких він проявляється в процесі діяльності підприємства.
Визначено, що за своєю економічною природою грошовий потік є інституційною формою грошових коштів, а отже, характеризує діяльність підприємства з позиції зміни наявних і новостворених запасів його грошових коштів і проявляється як: інструмент грошових відносин підприємства; показник ліквідності, економічного ефекту; інструмент фінансового управління; формування і розподілу капіталу; показник ліквідності і обіговості активів; інструмент здійснення кредитної та інвестиційної діяльності; характеристика ринкової діяльності підприємства; інструмент фінансової стійкості, зниження ризику неплатоспроможності підприємства.
В продовження попередніх досліджень з даної проблематики подано авторське бачення системи грошових потоків підприємства.

The paper substantiates that an objective prerequisite for achieving the sustainable development of the enterprise is the efficient cash flow management. A conceptual problem in the enterprise cash flow management is revealed, which arises as a result of the absence of a unambiguous interpretation of this economic category, and thus empirically proves expediency of the study of the economic nature of the enterprise cash flow, which is reflected in its essential characteristics - hypostases in which it appears in the company’s economic activity.
It is determined that by its economic nature, the cash flow is the institutional form of money, and therefore, characterizes the activity of the company from the standpoint of changing the existing and newly created stocks of its funds and manifests itself as: an instrument of monetary relations of the enterprise; indicator of liquidity, economic effect; financial management tool; formation and distribution of capital; indicator of liquidity and asset turnover; instrument for credit and investment activities; characteristic of market activity of the enterprise; a tool for financial stability, reducing the risk of insolvency of the enterprise.
In the continuation of previous research on this issue the author's vision of the system of company’s cash flows is given.

Н. М. Ступенькандидат економічних наук, доцент кафедри землевпорядкування та кадастру, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

КОМПЛЕКСНИЙ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ

N. M. StypenPh.D. in Economics, Associate Professor of Department of Land and Cadastre, Sumy National Agrarian University, Sumy

COMPREHENSIVE ECOLOGICAL AND ECONOMIC ANALYSIS OF THE RECREATIONAL TERRITORIES POTENTIAL

У статті обґрунтовано методичний підхід до комплексної оцінки ресурсного потенціалу рекреаційних територій, що, на відміну від існуючих, передбачає використання інтегрального індексу, який враховує систему природно-ресурсних, історико-культурних, соціально-економічних та екологічних показників та дозволяє забезпечити просторове планування розвитку рекреаційної галузі. Комплексний характер проявляється в компонентній структурі рекреаційного потенціалу, адже кожна група ресурсів поділяється на компоненти нижчих порядків. В результаті вибудовується ряд ранжируваних рекреаційних територій, а потім приймається рішення про кількість пріоритетних територій, які планується відібрати для цілей присвоєння їм статусу рекреаційної зони з режимом найбільшого економічного та інвестиційного сприяння.
 
The article substantiates the methodical approach to the integrated assessment of the resource potential of recreational territories, which, unlike existing ones, involves the use of an integral index that takes into account the system of natural resources, historical-cultural, socio-economic and ecological indicators and allows for spatial planning of the recreational sector development. Complex nature is manifested in the component structure of the recreational potential, since each group of resources is divided into components of lower orders. As a result, a number of ranked recreational areas are built up, and then a decision is made on the number of priority areas that are planned to be selected for the purpose of conferring on them the status of a recreational zone with the regime of the largest economic and investment promotion.

S. V. YurchenkoSenior lecturer of the Department of Accounting, Audit and Management of Financial and Economic Security, Dniprovsky State Agrarian and Economic University, Dnipro

FEATURES ASSESSMENT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

С. В. Юрченкостарший викладач кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

С. В. Юрченкостарший преподаватель кафедры учета, аудита и управления финансово-экономической безопасностью, Днепровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепр

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

The article, based on existing methodologies to assess the country's investment climate, methodical approaches to assessing the investment climate industry "Agriculture", four classes of companies in terms of investment potential and three classes according to the level of investment risk.
 
У статті висвітлено існуючі методології оцінки інвестиційного клімату країни, методичні підходи до оцінки інвестиційного клімату сільськогосподарської галузі, з урахуванням чотирьох груп показників з точки зору інвестиційного потенціалу та трьох груп показників відповідно до рівня інвестиційного ризику.
 
В статье освещены существующие методологии оценки инвестиционного климата страны, методические подходы к оценке инвестиционного климата сельскохозяйственной отрасли с учетом четырех групп показателей с точки зрения инвестиционного потенциала и трех групп показателей в соответствии с уровнем инвестиционного риска.

Р. В. Тульчинськийк. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування, ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ДЕТЕРМІНАНТА СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО РЕГІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНІ

R. V. TulchinskiyCandidate of economic sciences, Associate professor,  Head of the management and public administration department PHEI "Academician Yuriy Bugay International scientific and technical university"

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS THE DETERMINANT OF A NEW REGIONALISM FORMATION IN UKRAINE

У статті з’ясовано, що під терміном «детермінанта» в галузі економічної науки частіше всього розуміють певну складову, компоненту, умову, визначник, причину, сукупність елементів, чинник, засіб, що впливає на певний економічний процес, наповнюючи його змістом та функціональною спрямованістю. Обґрунтовано, що однією із детермінант становлення нового регіоналізму є задіяння такого інструментарію як державно-приватне партнерство. З’ясовано переваги використання державно-приватного партнерства для модернізації регіональних господарських систем та становлення нового регіоналізму в Україні в цілому. Запропоновано заходи щодо активізації державно-приватного партнерства. Для активізації державно-приватного партнерства необхідно: імплементувати нормативно-законодавчу базу до міжнародного законодавства; більш чітко розмежувати повноваження між органами державної, регіональної влади та приватним партнером, а також координації їх діяльності; удосконалити методологію та спростити механізм надання підтримки з державного або регіонального бюджетів для реалізації інвестиційних проектів за використанням державно-приватного партнерства; запровадити митні і/або податкові пільги для приватного партнера; підвищити гарантії щодо виконання державним партнером зобов’язань; подолати корупцію та бюрократизм під час проведення погоджувальних процедур інвестиційних проектів; підвищити кваліфікацію працівників регіональних та місцевих органів влади; в економічних або інвестиційних департаментах місцевих та регіональних органів управління ввести посади економістів, що є спеціалістами з інвестиційних проектів за умов державно-приватного партнерства тощо.
 
The article found that the term “determinant” in economics often only understand a part, component condition determinant cause, a set of elements factor means that affects certain economic process, filling it with content and functional orientation . It is substantiated that one of the determinants of a new regionalism formation is the use of such tools as public-private partnership. It was shown the advantages of public-private partnership for the modernization of regional economic systems and the new regionalism formation in Ukraine as a whole. It is proposed measures to enhance public-private partnership. To activate the public-private partnership it is necessary: to implement the legislative and regulatory framework in accordance with international law; to more clearly distinguish between authorities of state, regional authorities and private partners, as well as coordination of their activities; to improve the methodology and to simplify the mechanism of providing support from state or regional budgets for the implementation of investment projects through the use of public-private partnership; introduce custom and / or tax privileges for a private partner; increase guarantees on fulfillment by the state partner of obligations; to overcome corruption and bureaucracy during conciliation procedures of investment projects; to increase the qualification of employees of regional and local authorities; in the economic or investment departments of local and regional authorities to introduce economists, who are specialists in investment projects under the conditions of public-private partnership, etc.

Р. М. Ступеньк. е. н., доцент кафедри землеустрою,Львівський національний агарний університет, м. Дубляни

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕНТИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

R. M. StupenPh.D., Associate Professor Department of Land Management,Lviv National Agricultural University, Dublyany

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF FORMATION AND DISTRIBUTION OF LAND RENT IN THE AGRARIAN SECTOR OF THE ECONOMY OF ECONOMIC

У статті обґрунтовано теоретико-методологічні засади формування та розподілу земельної ренти в аграрному секторі економіки в умовах трансформації земельних відносин. Здійснено аналіз наукових підходів та еволюції теорії земельної ренти. Обґрунтовано структурно-логічну схему механізму формування та розподілу земельної ренти в аграрному секторі економіки. Залежно від сфери застосування інститутів взаємодії суб’єктів земельних відносин систематизовано інструменти механізму формування, вилучення, розподілу та використання земельної ренти в аграрному секторі економіки, а також запропоновано шляхи їх удосконалення.

The article substantiates the theoretical and methodological foundations of the formation and distribution of land rent in the agrarian sector of the economy in the conditions of the transformation of land relations. The analysis of scientific approaches and evolution of the theory of land rent was carried out. The structural and logical scheme of the mechanism of formation and distribution of land rent in the agrarian sector of the economy is substantiated. Depending on the sphere of application of the institutions of interaction of subjects of land relations, the tools of the mechanism for the formation, removal, distribution and use of land rent in the agrarian sector of the economy are systematized, as well as ways of their improvement are proposed.

М. І. Ватаговичгенеральний директор дочірнього підприємства “ПЛАЙ”

СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ

Mykhaylo VatagovychGeneral Director of the subsidiary “PLAY”

MODERN THEORETICAL PRINCIPLES OF CUSTOM REGULATIONS ARE IN CONTEXT OF GOVERNMENT CONTROL OF NATIONAL ECONOMY: INTERNATIONAL ASPECTS

Визначено, що основними міжнародними організаціями, що займаються питаннями митно-тарифного регулювання світової торгівлі, є Світова організація торгівлі (СОТ), Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) і Всесвітня митна організація (ВМО). Надано характеристику основних джерел міжнародного рівня митного регулювання, зокрема конвенцій та угод. Встановлено, що систему митного регулювання варто розглядати як системи митно-тарифного та нетарифного регулювання, митної системи. Зазначено про доцільність удосконалення і зближення норм митного законодавства, формування однакової нормативної бази митної оцінки, гармонізації та спрощення митних процедур. Визначено роль суб’єктів міжнародно-правового регулювання відносин у сфері спрощення та гармонізації митних процедур у міжнародній торгівлі, приділивши окрему увагу діяльності ВМО, СОТ, ООН, а також регіональним інтеграційним об’єднанням таким, як ЄС, СНД, НАФТА, АСЕАН.

The main factor of formation of international legal norms in the sphere of customs regulation has become international customs cooperation of States on a universal, regional and bilateral levels.
The analysis of the sources of the norms and principles of legal regulation of customs regulation, developed and fixed on the universal level, allowed the author to define their place in the system of regulation of the national economy. So, for the regulation of the relevant international legal relations there is a particular range of norms that regulate the issues of customs regulation of foreign economic activity. However, not all of them are enshrined in international treaties.
Taking an active part in the development of universal international legal approaches, the UN (including the European economic commission of United Nations, UNCTAD, ITC, Centre du commerce international (CCI) / WTO), WCO, WTO, trying to create a single universal customs regulation of international trade. Today developed and effective system of international legal norms in the sphere of customs regulation (customs tariff and non-tariff measures regulation, but also regulation of the customs system).
A study of international legal bases of customs regulation of international trade may occur either through the analysis of the source base (treaties, recommendations, etc.), or bodies and organisations (institutions) that receive them. Special attention should be paid to developed in the framework of the world customs organization (WCO) international agreements and conventions in this field.
In the framework of WСO activities occur formulation, establishment and dissemination of the recommendation rules in the sphere of customs regulation, including the most important are:
International Convention on Harmonized system of description and coding of goods;
WCO SAFE Framework of standards;
International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures (revised Kyoto Convention).
Forming of modern legal mechanisms of the custom regulation at universal level within the framework of WTO mainly comes true by entering into corresponding contracts : the General agreement from tariffs and trade; Agreements about application of the Article VII ГАТТ, Agreement about the rules of determination of origin and Agreement about technical barriers in trade.
The analysis of practice of the legal regulation of forming of measures of the custom-tariff and untariff regulation of national economy at universal level within the framework of the UNO allowed to distinguish the basic recommendation mechanisms of such regulation, that is envisaged in 35 Recommendations of European economic commission of United Nations and does not have binding legal force and are non-mandatory after setting.
At international level of the state actively cooperate within the framework of regional international organizations and integration associations : in Europe, in the Pacific region, in Eurasia and other, that pawned principle of regional collaboration in the field of the custom regulation of international trade.
The basic feature of collaboration of the states within the limits of international regional organizations and economic integration associations is that the custom codes and other normative documents worked out by them basic standard rules that is envisaged in conventions of WCO and agreements are the basis of WTO.
Development of such tendencies results in harmonization of the national custom systems, namely a national customs legislation becomes maximally adapted to perception of foreign participant of foreign trade activity and maximum to the clear home businessmen. On the whole it grows economic potential of country.

О. В. Перепелюковак. е. н., н. с. Інституту економіко-правових досліджень НАН УкраїниМохамад Аль Джавад Ахмад Мухаспірант кафедри економічного аналізу та обліку Національного технічного університету Харківського політехнічного інституту

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

O. V. PerepeliukovaCandidate of Science (Economics), Institute of Economic and Legal Studies of the National Academy of Sciences of UkraineMohammad Al Jawad Ahmad Mukhpostgraduate student of the Department of Economic Analysis and Accounting of the National Technical University of the Kharkiv Polytechnic Institute

FOREIGN EXPERIENCE OF EMPLOYMENT OF THE POPULATION AND ITS SIGNIFICANCE FOR UKRAINE

В статті розглянуто основні напрями підтримки працевлаштування в країнах світу. Вивчено досвід європейських країн в питаннях працевлаштування населення та регулювання рикну праці. Означено основні інституційні засади підтримки та регулювання працевлаштування. Виокремлено напрями забезпечення освітньо-кваліфікаційного рівня пошукачів роботи у міжнародному розрізі країн. Виділено основні орієнтир и процесу ефективного працевлаштування населення в європейському просторі. Встановлено, що особлива увага приділяється освітньому рівню трудових ресурсів. Держава контролює через соціально-економічні важелі ринок освітніх послуг та ринок праці. Визначено, що в деяких країнах європейського союзу держава через механізм регулювання ринку праці контролює попит та пропозицію на ринку праці, визначає перспективні галузі економіки, на основі чого формує освітній потенціал країни. Доведено, що вагома роль в процесі підвищення рівня працевлаштування належить створенню нових робочих місць, що підтримується податковими пільгами, субсидіями та дотаціями.

The article considers the main directions of employment support in the countries of the world. The experience of European countries in the field of employment of the population and regulation of labor market has been studied. The main institutional principles of support and regulation of employment are defined. The directions of providing the educational qualification level of job seekers in the international distribution of countries are singled out. The main benchmark and process of effective employment of the population in the European space are highlighted. It has been established that special attention is paid to the educational level of labor resources. The state controls, through the socio-economic levers, the educational services market and the labor market. It is determined that in some countries of the European Union, the state through the mechanism of regulation of the labor market controls the supply and demand in the labor market, defines promising branches of the economy, on the basis of which forms the educational potential of the country. It has been proved that a significant role in the process of raising the level of employment is the creation of new jobs, supported by tax breaks, subsidies and grants.
It is substantiated that there are problems in Ukraine that hinder the use of the above-mentioned tools: a high level of shadow employment, a significant proportion of the economically inactive population of working age, low employment rates in relation to the entire population, the lag of the quality of labor from the needs of the modern economy, imbalance between demand and supply almost in all groups of professions, a significant level of unemployment among young people, low level of entrepreneurial initiative of citizens.
It is determined that the main elements of social responsibility are the removal of restrictions on access to skilled work on national citizenship; recognition of the right of all migrant workers to equal pay for equal work of men and women, the desire to harmonize national insurance systems, the development of dialogue between labor and capital; the introduction of a supranational regime that clarified under which conditions the social benefits received within a single national system could be convertible and exported within the EU, rules for harmonizing standards in the field of health and safety at work.

Т. П. Потапенкоаспірант кафедри менеджменту,Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, Україна

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ

T. P. PotapenkoPostgraduate, Cherkasy State Technological University, Cherkasy, Ukraine

PREREQUISITES FOR THE FORMATION OF A REGIONAL CLUSTER POLICY

У статті доведено, що модель регіонального розвитку є більш сприятливою для кластеризації в умовах українських реалій. Розглянуто передумови формування регіональної кластерної політики, серед яких визначено зміни інституційного середовища, формування значного сектора малого і середнього підприємництва, ефективне та системне втручання держави на рівні регуляторної політики, системна інтеграція діяльності галузей, самостійність та системність розвитку інноваційної політики. Рекомендовано модель кластерної економіки України, що передбачає інвестиційно-структурну перебудову економіки з поступовим заміщенням традиційних галузей на більш високотехнологічні та інноваційні, чітке розмежування функцій державного, галузевого та регіонального регулювання. Визначено системне бачення передумов правового забезпечення процесу кластероутворення із зазначенням специфіки основних функцій та завдань органів державної та регіональної влади в формуванні та реалізації кластерної політики.

С. А. КухноДонецький державний університет управління, м. Маріуполь

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

S. А. KukhnoDonetsk State University of Management, Mariupol

INSTITUTIONAL PRINCIPLES OF STATE CLUSTER POLICY

Роботу присвячено дослідженню кластерної політики з позиції інституціональної теорії, розглянуто властивості структури кластерної моделі, умов її формування та подальшого існування. Доведено, що стан інституційного середовища кластера визначається за наявністю різних форм економічної організації та локалізацією, наведена їх характеристика та умови існування. Запропоновано модель функціонування кластеру, яка має ієрархічний характер та передбачає, що компетенція виробника за технологією виділяється з одного сектору та переноситься в інший. Опис кластеру в межах моделі здійснюється з урахуванням трьох факторів: локалізації, технологій та інститутів.
Кластерна політика повинна враховувати взаємозв'язок між підприємствами, інфраструктурними установами при формуванні економічної політики держави та органічно вписуватися в природний процес еволюції системи. Доведено, що розповсюдження нових виробничих мереж в регіонах України потребує розробки відповідного законодавчого поля. Основним результатом реалізації кластерної політики має бути підвищення конкурентоспроможності компаній-учасників кластеру та економіки країни в цілому.

The paper is devoted to the research of cluster policy from the standpoint of institutional theory, the properties of the structure of the cluster model, the conditions of its formation and its further existence are considered. It is proved that the state of the institutional environment of the cluster is determined by the presence of different forms of economic organization and localization, their characteristics and conditions of existence are given. The role of big business in the process of creating clusters is to involve small and medium-sized enterprises to establish production on the basis of close cooperation and subcontracting with active business and information interaction. This contributes to the development of all participants in the cluster and provides them with competitive advantages over other separate enterprises that do not have such strong relationships.
A cluster functioning model is proposed that is hierarchical and assumes that the manufacturer's competence for technology is allocated from one sector and transferred to another. The description of the cluster within the model is based on three factors: localization, technology and institutions. The cluster that works under this model can be called innovative. Its basic element is the transfer function of cross-sectoral, inter-economic competences. An important role is played by the coordination of activities within the cluster, which involves the specialization of cluster participants on certain technological redistributions; ensuring interaction within production chains; improving the quality of products by improving technological processes.
Cluster policy should take into account the relationship between enterprises, infrastructure institutions in the formulation of the economic policy of the state and organically fit into the natural process of evolution of the system. We believe that cluster formation should occur naturally, and where there are local benefits, governmental authorities can implement programs to support them. The main result of the implementation of the cluster policy is to increase the competitiveness of the cluster member companies and the country's economy as a whole.

Г. Л. Нордкандидат економічних наук,професор б.в.з Директор навчально-наукового інституту післядипломної освітиЧорноморського національного університету імені Петра МогилиО. К. ФокінЗдобувач кафедри обліку і аудитуЖитомирського державного технологічного університету

ПЕРЕДУМОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА

Ganna Leonidivna NordCandidate of Economic Sciences,Professor B.V. Director of the Educational and Scientific Institute of Postgraduate Educationof the Petro Mohyla Black Sea National UniversityOlexander Konstantynovych FokinRecruiter of accounting and auditing departmentZhytomyr State Technological University

PREREQUISITES FOR IMPROVEMENT OF METHODICAL PROVISION OF PRODUCTION COST ANALYSIS

В статті надано пропозицій щодо процесу формування інформаційного забезпечення аналізу витрат виробництва через: оцінку підстав удосконалення аналізу витрат (окреслення завдань та опис методик аналізу); моніторинг основних інформаційних запитів зацікавлених користувачів великих промислових підприємств; формування інформаційного базису процесу застосування аналітичних процедур витрат виробництва. В дослідженні проводилося вивчення діяльності підприємства з урахуванням взаємозв'язків між окремими фазами кругового руху в процесі виробництва готової продукції. Проводилася оцінка використання виробничої потужності та як позитивних, так і негативних результатів роботи підприємства. Здійснено розмежування впливу залежних і незалежних від підприємства чинників на виконання завдань аналізу витрат виробництва. В процесі дослідження було встановлено, що аналіз структури витрат виробництва є важливим етапом, який впливає на вибір методу розподілу непрямих витрат виробництва. Визначено основні напрямки запитів потенційних внутрішніх і зовнішніх зацікавлених осіб щодо формування інформації про виробничі витрати підприємств. Обґрунтовано важливість організаційно-аналітичного процесу, який формується під впливом факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, що надасть більш детальну перспективну оцінку існуючим методикам аналізу і окреслити ті методи, які повинні застосовуватися для аналізу саме виробничих витрат. Вищезазначене дозволило сформувати інформаційно-організаційну структуру аналізу витрат виробництва підприємства машинобудівної галузі.

The article provides suggestions on the process of forming information support for the analysis of production costs through: evaluation of the bases for improving the cost analysis (definition of tasks and description of methods of analysis); monitoring of basic information requests of interested users of large industrial enterprises; formation of information base of the process of application of analytical procedures of production costs. The study examined the activity of the enterprise, taking into account the relationships between the individual phases of circular motion in the process of production of finished products. The use of production capacity and both positive and negative results of the enterprise were evaluated. A distinction is made between the influence of factors dependent on the enterprise and independent of the enterprise on the fulfillment of the tasks of production cost analysis. In the course of the study, it was found that the analysis of the structure of production costs is an important step that influences the choice of the method of allocation of indirect costs of production. The main directions of inquiries of potential internal and external stakeholders regarding the formation of information on production costs of enterprises are identified. The importance of organizational and analytical process, which is formed under the influence of external and internal environment factors, will be substantiated, which will give a more detailed perspective assessment of existing methods of analysis and outline those methods that should be used for the analysis of production costs. The above allowed to form an information and organizational structure for the analysis of production costs of the enterprise of the machine-building industry.

О. В. Мельниккандидат економічних наук, ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Oksana MelnykPhD in EconomicsKyiv National Economics University named after V.P. Hetman

TRENDS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF METALLURGICAL ENTERPRISES OF UKRAINE

Металургія є однією зі стратегічних сфер діяльності промисловості України, яка створює сировинну базу для таких галузей економіки як машинобудування, транспортна та будівельна галузі. Стаття присвячена аналізу тенденцій та перспектив розвитку металургійних підприємств України. На основі аналізу статистичних даних визначено конкурентні позиції українського металургійного бізнесу у глобальному просторі. Представлено результати оцінювання економічних показників діяльності вітчизняних металургійних підприємств в аспекті промислового розвитку України. Визначено причини спадних тенденцій розвитку металургійної галузі та сформовано перспективні напрямки діяльності відповідно до концепції «Індустрія 4.0».

Metallurgy is one of the strategic spheres of activity of the industry of Ukraine, which creates a raw material base for such industries as engineering, transport and construction industries. The article is devoted to the analysis of tendencies and prospects of development of metallurgical enterprises of Ukraine. Based on the analysis of statistical data, the competitive position of Ukrainian metallurgical business in the global space is determined. The results of estimation of economic indicators of activity of domestic metallurgical enterprises in the aspect of industrial development of Ukraine are presented. The causes of the downward trends in the development of the metallurgical industry have been identified and perspective directions of activity have been formed in accordance with the concept of Industry 4.0.

В. В. Буколовааспірантка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ІНДЕКСИ В ОЦІНЮВАННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

V. V. BukolovaPostgraduate student, Poltava National technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

INDEXES IN EVALUATING SOCIAL ECONOMICAL SECURITY OF A REGION

Керований і цілеспрямований соціально-економічний розвиток регіону можливий за наявності такої умови як соціально-економічна безпека регіону. Її створення розпочинається з оцінювання, для чого найчастіше використовується індикаторний підхід, різновидом якого є індексний метод. Розкрито зміст індексного методу, показано правомірність його використання в оцінюванні соціально-економічної безпеки регіону. Надано характеристику видів індексів, які доцільно використовувати в оцінюванні соціально-економічної безпеки регіону. Запропоновано індекси соціально-економічної безпеки регіону, показано їхній зміст та надано складові кожного з індексів. Індексний метод в оцінюванні соціально-економічної безпеки регіону об’єктивізується в об’єктивну, доступну для сприйняття форму у вигляді технології його застосування. Надано послідовність дій, які передбачаються технологію оцінювання соціально-економічної безпеки регіону з використанням індексного методу. Реалізація наданої технології застосування індексного методу в оцінюванні соціально-економічної безпеки регіону потребує відповідного інформаційно-аналітичного забезпечення. Розглянуто його зміст та вимоги до формування.
 
It is considered that controlled and target-oriented development of a region is possible in conditions of its social-economical security of the region. Making such security begins with the procedure of evaluating. To make evaluating often indicator approach is used. It is shown that index method is a kind of indicator approach. Content of index method is shown. Relevancy of its usage in evaluating social-economical security of the region is considered. Characteristics of indexes that are expedient to be used in evaluating social-economical security of the region are shown. There are some indexes of social-economical security of the region suggested. Their content is shown. There are components for every of suggested indexes considered. It is shown that index method in evaluating social-economical security of the region is specified in objective, understandable form as the technology of its usage. Sequence of actions that are included in the technology of evaluating the social-economical security of the region using index method is considered. Using suggested technology of index method in evaluating social-economical security of the region demands necessary information-analytical provision. Content of such provision is considered. Demands to its making are suggested.

С. В. Олексійчукаспірант кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

S. V. OleksiichukGraduate Student of Department of Taxes and Fiscal Policy of Ternopil National Economic University

PROBLEM ASPECTS OF MANAGEMENT OF A PUBLIC DEBT AND WAYS OF THEIR OVERCOMING

Обґрунтовано необхідність залучення державного кредиту та формування державного боргу з метою покриття бюджетного дефіциту. Окреслено ряд проблем, пов’язаних із функціонуванням інституту державного боргу та борговою політикою України. З метою побудови дієвої національної системи інституційного забезпечення розглянуто моделі управління державним боргом, що використовуються у світовій практиці. Встановлено, що найбільш дієвою та ефективною є агентська модель, зважаючи на що, запропоновано створення в Україні незалежної неурядової установи оперативного управління державним боргом. Проаналізовано методики, індикатори та показники боргової стійкості, які використовуються міжнародними інституціями та урядами окремих країн. Розрахунок показників боргової стійкості України дозволив констатувати перевищення ними максимальних граничних величин, що свідчить про загрозу розгортання боргової кризи. Визначено основні вектори вдосконалення боргової політики України, серед яких: створення дієвих державних інституцій управління державним боргом, розвиток ринку державних цінних паперів, стимулювання внутрішніх державних запозичень.
 
Need of attraction of the state credit and formation of a public debt for the purpose of a covering of budget deficit is proved. A number of the problems connected with functioning of institute of a public debt and debt policy of Ukraine is defined. For the purpose of creation of effective national system of institutional providing models of management of a public debt which are used in world practice are considered. It is established that the most effective and effective is the agency model in view of what, creation in Ukraine is offered to independent non-governmental organization of operational management of a public debt. Techniques, indicators and indicators of debt stability which are used by the international institutes and the governments of the certain countries are analysed. Calculation of indicators of debt stability of Ukraine has allowed to state excess of the maximum limits by them that demonstrates threat of expansion of debt crisis. Are defined the main vectors of improvement of debt policy of Ukraine among which: creation of effective state institutes of management of a public debt, development of the market of the state securities, stimulation of internal state loans.

Е. С. Покрасаспирант, НТУУ «КПИ им. Игоря Сикорского»

КОРРУПЦИЯ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

O. Pokrasaspirant, NTUU “KPI”

CORRUPTION AS A GLOBAL PROBLEM OF THE CONTEMPORARY SOCIETY

Рассмотрена коррупция как глобальная проблема и сформулированы факторы ее возникновения. Проведены исследования зависимости в координатах качество жизни – коррупция, стоимость труда – коррупция. Доказана прямая зависимость между качеством жизни и коррупцией. Произведен кластерный анализ между показателем отношения к коррупции и стоимостью труда в странах Европейского Союза, при этом выделены четыре сектора. Рассмотрены: сектор А, состоящий из стран с положительным показателем изменения заработных плат и высоким уровнем восприятия коррупции; сектор Б, в который вошли государства с положительным показателем изменения оплаты труда и низким уровнем восприятия коррупции; сектор В, в котором находятся государства, характеризирующиеся понижением заработных плат при высоком уровне восприятия коррупции; сектор Г, куда вошли страны с низким индексом восприятия коррупции и отрицательным показателем стоимости рабочей силы. Найдена прямая зависимость между индексом устойчивого развития и индексом восприятия коррупции. Названы основные негативные последствия коррупции. Перечислены позитивные изменения вследствие наличия коррупции. Рассмотрено негативное влияние коррупции на устойчивое развитие на примере стран Европейского Союза. Перечислены пути искоренения коррупции.
 
Corruption was considered as a global problem and factors of its occurrence were formulated. Investigations were done in coordinates quality of life - corruption, labor costs - corruption. The direct correlation between quality of life and corruption was proved. Cluster analysis was performed between the index related to corruption and the cost of labor in the European Union, with the four sectors identified. Considered: A-sector, consisting of the countries with a positive change in wages and low corruption; B-sector, which includes countries with a positive change in wages and high levels of corruption; C-sector, where are countries, characterized by a decrease in salaries in a low level of corruption; D-sector, which includes countries with low Corruption Perception Index and negative Labour Cost Index. Main negative effects of corruption were named. Positive changes as a result of corruption were formulated. Negative impact of corruption on sustainable development on the example of the European Union was discussed. Ways of eradication of corruption were named.

К. В. Гороховськааспірант Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В УКРАЇНІ: ЗНАЧЕННЯ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

K. V. HorokhovskaPostgraduate student, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine

CROSS-BORDER COOPERATION IN UKRAINE: SIGNIFICANCE AND PRIORITY DEVELOPMENT DIRECTIONS

У статті розкрито значення транскордонного співробітництва в Україні в умовах європейського вектора розвитку зовнішньоекономічних зв’язків. Обґрунтовано засоби підвищення їхньої ефективності з метою поглиблення економічних зв’язків і розвитку транскордонного співробітництва з прикордонними регіонами сусідніх держав. Виділено основні стратегічні партнери у розвитку транскордонного співробітництва. Запропоновано альтернативні шляхи фінансування транскордонного співробітництва у вигляді проектів державно-приватного-партнерства.
 
The article reveals the importance of cross-border cooperation in Ukraine in the conditions of the European vector of development of foreign economic relations. The ways of increasing efficiency are substantiated in order to deepen economic relations and to develop cross-border cooperation. Strategic partners are identified in the development of cross-border cooperation. Alternative ways of financing of cross-border cooperation in the form of public-private partnership projects are offered.

О. О. Гурінааспірант, Київський національний університет ім. В. Гетьмана

СУЧАСНИЙ СТАН ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ДОХІДНОЇ БАЗИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

O. Gurina

A QUESTION OF OPTIMIZATION OF PROFITABLE BASE OF LOCAL BUDGETS IS IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION OF IMPERIOUS PLENARY POWERS

В статті висвітлюється сучасний стан формування дохідної бази місцевих бюджетів в умовах децентралізації владних повноважень, розкривається питання оптимізації дохідної бази місцевих бюджетів. Досліджується структуру дохідної частини та основні джерела наповнення місцевого бюджету міста Черкаси. Проведено аналіз чинників, що вливають на формування дохідної бази бюджету міста. Показано динаміку надходжень місцевих податків і зборів до місцевого бюджету міста Черкаси за 2013-2016 роки. На основі проведеного дослідження визначено проблеми та шляхи наповнення дохідної бази міського бюджету та сформульовані основні характеристики щодо ролі місцевих податків та зборів в структурі місцевого бюджету. Визначенні недоліки та обґрунтовано напрями оптимізації формування доходів місцевих бюджетів в сучасних умовах.
 
The article highlights the current state of revenue base of local budgets in conditions of decentralization of imperious plenary powers, reveals how to optimize the revenue base of local budgets. The structure of revenue and the main sources of local budget is investigated. Factors that poured on the revenue base are identified.The dynamics proceeds of local taxes and fees in local budgets of Cherkasy for 2013–2016 are analyzed. The problems and ways of strengthening the profitable base of local budgets are defined on the base of the research. Key recommendations for enhancing the role of local taxes and fees in the structure of local budget are formulated. Weaknesses and reasonable directions of optimization of income of local budgets are identified in modern conditions.

В. А. Рубейкінаспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ВІДОБРАЖЕННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ

V. A. RubeykinPhD student National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev

DISPLAYING OWN CAPITAL IN FINANCIAL STATEMENTS

Розглянуто особливості відображення у фінансовій звітності власного капіталу для підприємств різних організаційно-правових форм, видів діяльності, суб'єктів малого підприємництва, підприємств, які складають фінансову звітність із застосуванням міжнародних стандартів фінансової звітності. Проведено порівняння Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" з Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 1 "Подання фінансової звітності" у частині відображення інформації про власний капітал.
 
The features of reflection in the financial statements of equity for enterprises of various organizational and legal forms, types of activity, subjects of small business, enterprises that compose financial statements using international financial reporting standards are considered. A comparison of the National Accounting Standard 1 "General Financial Reporting Requirements" with the International Accounting Standard 1 "Presentation of Financial Statements" has been carried out in respect of the presentation of information about equity.

О. В. Пацарнюкмагістр, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

РОЛЬ АУДИТУ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. V. PatsarniukMaster, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

THE ROLE OF AUDIT IN THE INNOVATION ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

У статті піднято питання про важливість та необхідність впровадження внутрішнього аудиту на підприємствах. Роз`яснено що собою являє інноваційна діяльність на підприємстві і яку роль відіграє для його розвитку та яким чином внутрішній аудит допомагає не тільки виявляти негативні сторони нововведень а й посилювати та розвивати їх.
 
The article raised the issue of the importance and necessity of implementation of internal audit at enterprises. It is explained what the innovation activity of an enterprise is and what role plays for its development, and how the internal audit helps not only to identify the negative aspects of innovations but also to strengthen and develop them.

Е. С. Нигматовааспирант, Луганский национальный аграрный университет, г. Харьков

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ РЫНКА ОРГАНИЧЕСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Y. S. NigmatovaPhD student, Lugansk National Agrarian University

TOWARDS A DEFINITION OF A CONCEPT OF AN ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTS MARKET

В статье на основе выработанной ранее авторской марксистской интерпретации понятия рынка концептуализируется понятие рынка органической сельскохозяйственной продукции. Основанием для подобной концептуализации является критическое переосмысление работ, обращающихся, в той или иной мере эксплицитности, к общим экономическим теориям рынка для осмысления органического сельского хозяйства. Были выделены четыре теоретические перспективы рассмотрения рынка органической сельскохозяйственной продукции в современной научной литературе: неоклассическая, неоинституциональная, эколого-неоинституциональная и марксистская. Указаны теоретические достижения и противоречия, свойственные соответствующим общим экономическим теориям рынка, которые были воспроизведены в соответствующих теоретических перспективах. В процессе исследования обосновывается, что авторская марксистская интерпретация понятия рынка органической сельскохозяйственной продукции способна решить противоречия вышеупомянутых теоретических перспектив. Руководствуясь осуществленной концептуализацией были сформулированы ключевые проблемы рынка органической сельскохозяйственной продукции.
 
The article develops a conceptualization of a concept of an organic agricultural products market on the basis of the previous author's Marxist interpretation of a concept of a market. The foundation for this conceptualization is the critical rethinking of works that, to some extent, explicitly, refer to general economic theories of market for understanding organic farming. Four theoretical perspectives for studying of organic agricultural products market in the modern scientific literature were singled out: neoclassical, neoinstitutional, eco-neoinstitutional and Marxist. The theoretical achievements and contradictions inherent in corresponding general economic theories of the market, which were reproduced in the corresponding theoretical perspectives, are indicated. In the process of research, it is argued that the author's Marxist interpretation of a concept of an organic agricultural products market is able to resolve the contradictions of the above-mentioned theoretical perspectives. Guided by the carried out conceptualization, key problems of an organic agricultural products market were formulated.

О. Р. Баранаспірант, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. R. Baranpostgraduate student, Lviv National Agrarian University, Dublyany

IMPROVING THE ORGANIZATION OF THE TERRITORY OF AN AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті здійснено оцінку особливостей організації території сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах господарювання, а також обґрунтовані пропозиції щодо підвищення її ефективності. За допомогою групування сільськогосподарських підприємств Сокальського району Львівської області за коефіцієнтом екологічної стабільності території усебічно показаний вплив просторових параметрів організації території на показники ефективності аграрного виробництва. На основі проведених розрахунків встановлено закономірності використання земельних угідь залежно від їх типу та екологічних властивостей і на основі цього здійснено агроландшафтне зонування території сільськогосподарських підприємств за еколого-господарськими групами придатності земель. Така типізація дозволяє сформувати оптимальну територіальну структуру сільськогосподарських підприємств та підвищити ефективність організації їх території.

The article assesses the features of the organization of the territory of agricultural enterprises in modern economic conditions, as well as reasonable proposals to improve its efficiency. With the help of a group of agricultural enterprises of the Sokolsky district of the Lviv region by the coefficient of ecological stability of the territory, the influence of the spatial parameters of the organization of the territory on the efficiency indicators of agricultural production is comprehensively shown. On the basis of the calculations made, regularities of land use were established depending on their type and ecological properties, and on the basis of this, the agrolandscape of zoning of the territory of agricultural enterprises was carried out according to ecological and economic groups of land suitability. This typing allows you to create an optimal territorial structure of agricultural enterprises and improve the efficiency of the organization of their territory.

Д. А. Сотніковздобувач кафедри менеджменту в будівництві

МОДЕЛЬНИЙ РЯД УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БУДІВЕЛЬНИМ ПРОЕКТОМ

D. A. SotnikovApplicant the department of management in construction

MODEL MANAGEMENT BY INVESTMENT BUILDING PROJECT

Досліджено існуючі базиси формування, трансформації та реалізації категорії вартості будівництва. Управління інвестиційним проектом - це процес організації використання фінансових, трудових і матеріальних ресурсів проекту з метою досягнення поставлених цілей у найкращий спосіб. Управління проектом реалізується як комплекс постійно повторюваних дій: поділ усіх робіт на етапи за часом і обсягами;визначення обсягів необхідних ресурсів і їх джерел (способів забезпечення);призначення керуючих для кожного виокремленого етапу робіт; добір виконавців; Важливим завданням управління проектом є професійне опрацювання договорів з учасниками проекту з метою перерозподілу частини фінансової відповідальності інвестора між учасниками проекту. Це забезпечує жорстку узгодженість, а отже, високий рівень зацікавленості учасників проекту в результатах кожного етапу робіт, що полегшує координацію реалізації проекту. Розроблено класифікаційні ознаки запровадження до використання існуючих методів та моделей. Використовуючи міжнародну систему визначення вартості в будівництві FIDIC удосконалено варіативну частину зазначеної систему, в рамках її трансформації до умов сьогодення. На основі проведено аналізу європейської практики впровадження системи FIDIC запропоновано необхідність першочергових змін нормативно-регуляторних актів, що регулюють договірні зобов'язання в будівництві. Запропоновано та впроваджено в практику будівництва економічні моделі визначення вартості будівельного продукту нормативна модель, модель FIDIC а модель норма-економічний ефект, що на відміну від існуючих, запроваджують механізм управління прибутковістю будівельного підприємства через вартість будівельного продукту, який є визначальним для конкретного підприємства. Доведено, управління вартістю інвестиційного будівельного проекту на основі розробки інноваційного механізму управління в складі якого розроблено комплекс системних інформаційно-аналітичних моделей що в динаміці, в залежності від учасника будівельного проекту мінімізують ризики реалізації проекту в контексті забезпечення ринкового рівня прибутковості будівельного підприємства.

The existing bases of formation, transformation and realization of the category of construction cost are investigated. An investment project management is a process of organization of the use of financial, labour and material resources of project with the aim of achievement of the put aims in the best method. A project management will be realized as a complex of the constantly repeated actions : dividing of all works into the stages at times and by volumes;determination of volumes of necessary resources and their sources (methods of providing);setting of managing for every distinguished stage works; selection of performers; The important task of project management is the professional working of agreements with the participants of project with the aim of redistribution of part of financial responsibility of investor between the participants of project. It provides hard co-ordination, and thus, a high level of the personal interest of participants of project is in the results of every stage of works, that facilitates co-ordination of realization of project. The classification features of introduction to the use of existing methods and models are developed. Using the international system for defining the value of construction in FIDIC, the variational part of the specified system has been improved, as part of its transformation into the present conditions. On the basis of the analysis of European practice of implementation of the FIDIC system, the necessity of the priority changes of normative regulatory acts regulating contractual obligations in construction is proposed. The economic model of determining the value of a construction product is proposed and implemented in the construction practice normative model, model FIDIC and the model of the normative-economic effect, which, unlike the existing ones, introduces a mechanism for managing the profitability of a construction company through the cost of a construction product, which is crucial for a particular enterprise. It is proved that the management of the value of an investment construction project based on the development of an innovative management mechanism in which the complex of system information-analytical models developed in the dynamics, depending on the participant of the construction project, minimizes the risks of project implementation in the context of providing the market level of profitability of the construction enterprise.

О. І. Шнаревичздобувач, Університет митної справи та фінансівН. О. Небабак. е. н.

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ СТРАТЕГІЧНИХ РЕСУРСНИХ ПОТОКІВ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

O. I. ShnarevychUniversity of Customs and FinanceN. O. NebabaPhD in Economics

STRATEGIC RESOURCE FLOWS FORMATION AND DISTRIBUTION IN THE RESOURCE SUPPORT FOR THE ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY

При стратегічному плануванні розвитку підприємства запропоновано використовувати положення потоково-проектного підходу, в рамках якого формування ресурсного забезпечення стратегії розвитку розглядається через виокремлення, динамічне структурування, розподіл та перерозподіл сукупності стратегічних ресурсних потоків. Розкрито сутність явища стратегічного ресурсного потоку як цілісної сукупності економічно умовно-однорідних об’єктів (ресурсів), що визначається системно-динамічним характером упорядкування кількісних та якісних параметрів розподілу у просторі та часі відповідно до вимог забезпечення реалізації комплексу проектів розвитку підприємства.
Запропоновано методичний підхід щодо розподілу стратегічних ресурсних потоків при формуванні ресурсного забезпечення стратегії розвитку підприємства. Обґрунтовано доцільність розгляду системи ресурсного забезпечення стратегії розвитку підприємства як сформованої в рамках взаємодії функціональних підсистем управління розвитком сукупності циклічних зв'язків, орієнтованих на підтримку високого рівня здатності щодо адаптації до змін господарського середовища з наявністю зворотних зв'язків. Подано обґрунтування складу системи показників та розроблено рекомендації щодо оцінки рівня організації системи ресурсного забезпечення стратегії розвитку підприємства. Запропонована послідовність стратегічного планування заходів із підвищення ефективності ресурсного забезпечення розвитку підприємства Доведено доцільність впровадження перспективного та коопераційно-конкурентного підходів в рамках запропонованої послідовності для підвищення обгрунтованості та закріплення стратегічної спрямованості управлінських рішень в сфері ресурсозбереження на виконання пріоритетів підтримки процесу реалізації обраної стратегії розвитку.

The expediency of using the flow-project approach to form the resource support of the enterprise development based on the strategic resource flows ordering is substantiated. In the enterprise development strategic planning, it is proposed to use the flow-project approach provisions, in which resource support formation for the development strategy is considered through the strategic resource flows set isolation, dynamic structuring, distribution and redistribution. The strategic resource flow phenomenon essence as a whole economically conditionally homogeneous objects (resources) set is revealed, which is determined by the system-dynamic nature distribution ordering quantitative and qualitative parameters in space and time in accordance with the requirements of ensuring the enterprise development projects complex implementation.
A methodical approach to the strategic resource flows distribution in the formation of resource support for the enterprise development strategy is proposed. The expediency of considering the resource support system of the enterprise development strategy as formed in the management functional subsystems interaction framework of the cyclic communications development, oriented to maintain a high level ability to adapt to changes in the economic environment with the feedbacks presence, is substantiated. The index system composition substantiation is given and recommendations are made regarding the assessment of the enterprise development strategy resource system organization level. The sequence of measures strategic planning to increase the enterprise development resource support efficiency is proposed. The introducing perspective feasibility and cooperative-competitive approaches within the proposed sequence to increase the validity and consolidation of strategic orientation management decisions in the sphere of resource conservation strategy implementation is proved.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"