Українською | English

BACKMAIN

Contents № 8, 2015

Н. В. Потриваєвад. е. н., професор, професор кафедри обліку і аудиту, Миколаївський національний аграрний університет

АНАЛІТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ РІШЕННЯ «ABBYY-УПРАВЛІННЯ М’ЯСОКОМБІНАТОМ ДЛЯ УКРАЇНИ» ЩОДО УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

N. V. PotryvaievaDoctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Accounting and Audit Mykolayiv National Agrarian University

ANALYTICAL OPPORTUNITIES THE DECISION «ABBYY- MANAGEMENT THE MEAT PROCESSING ENTERPRISES FOR UKRAINE» REGARDING THE MANAGEMENT EFFECTIVENESS OF FUNCTIONING OF ENTERPRISES

В статті розглянуті аналітичні можливості рішення «ABBYY-Управління м'ясокомбінатом для України». Зазначені основні етапи автоматизації виробничих та управлінських процесів вітчизняних м’ясопереробних підприємств за допомогою даного рішення. Детально розглянуто переваги застосування аналітичних можливостей рішення «ABBYY-Управління м'ясокомбінатом для України» з метою управління ефективністю діяльності підприємств м’ясопереробної галузі.
 
The article considers the analytical opportunities the decision «ABBYY-management the meat processing enterprises for Ukraine». Indicates the major stages of automation of production and management processes of domestic meat processing enterprises with the decision. Discussed in detail the advantages of using the analytical capabilities of the decision «ABBYY-management the meat processing enterprises for Ukraine» with the purpose of management efficiency of enterprises in the meat industry.

А. І. Мартієнкодоктор економічних наук, старший науковий співробітник, завідуюча відділом економічного регулювання природокористування Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН УкраїниС. А. Бондаренкокандидат економічних наук, докторант, старший науковий співробітник відділу економічного регулювання природокористування Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

ЕКОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В РЕГІОНАЛЬНІЙ ІННОВАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ

A. I. MartiyenkoDoctor of Econ. Sci., Senior Sci. Researcher, Head of the Department of Nature Economic Regulation Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research of the NASUS. А. BondarenkoPhD, Associate Professor, Senior Researcher, Department of Nature Economic Regulation Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research of the NASU

ENVIRONMENTAL INNOVATIONS IN THE REGIONAL INNOVATION SYSTEM

Статтю присвячено дослідженню сутності регіональної інноваційної системи, її місця в регулюванні процесу екологізації регіону на основі удосконалення механізму впровадження екологічних інновацій. У статті проаналізовано сучасний стан інноваційної діяльності та інноваційної активності промислових підприємств Одеської області, що дало можливість виявити основні проблеми та ключові перешкоди впровадження екологічних інновацій для екологізації регіону. Установлено, що невиважена політика фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств є основною проблемою. Крім того, державний менеджмент знаходиться у критичному стані щодо здатності регулювання інноваційної діяльності в сфері природокористування, недосконалим є інституційне забезпечення, потребує удосконалення інфраструктура. Запропоновано основні напрямки удосконалення державного управління процесом екологізації регіону.
 
The article studies the nature of the regional innovation system, its place in the regulation process of greening the region through improving the mechanism of implementing environmental innovations. The article analyzes the current state of innovation and innovative activity of industrial enterprises of Odessa region, making it possible to identify the main problems and obstacles implementing key ecological innovations for greening the region. It is established that the policy of funding innovative industrial activities is a major problem. In addition, public administration is in critical condition about the ability of regulatory innovation in the field of nature, is imperfect institutional support, infrastructure needs improvement. The main directions of improvement of the governance process of greening the region.

Я. М. Кашубадоктор економічних наук

ТЕНДЕНЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ В НЕФОРМАЛЬНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Ya. M. KashubaDoctor of Economic Science

EMPLOYMENT TRENDS IN THE INFORMAL SECTOR IN UKRAINE

У статті досліджено основні тенденції зайнятості населення в неформальному секторі національної економіки в залежності від загальних тенденцій, що мають місце на ринку праці. Здійснена оцінка можливостей використання трудового потенціалу в офіційному секторі та індустріальних галузях. Запропоновано на основі Методики формування середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах, затвердженої наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.03.2013 № 305, визначити додаткову потребу у фахівцях для створення на індустріальній основі нових робочих місць, необхідних для розширення існуючих потужностей у зв'язку з впровадженням сучасних технологій, переобладнанням та модернізацією виробництва, активізацію інноваційної діяльності. Це дозволить збільшити рівень зайнятості населення в офіційному секторі економіки, підвищити рівень соціального забезпечення та захисту, зменшити рівень неформальної зайнятості, що в цілому позитивно вплине на процеси активізації ринку праці та індустріальний розвиток України.

This article studies the major employment trends in the informal sector of the national economy depending on general trends taking place in the labour market. The use of labour potential in the formal sector and industrial sectors has been estimated. Based on the Methods of Making a Medium-Range Forecast for the Need for Specialists and Working Men that was approved by Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine № 305 dated 26.03.2013, the article offers to determine the need for additional specialists to create industrial-based new jobs that are needed to expand existing facilities due to the introduction of modern technology, refurbishment and modernization of production, and increased innovation. This will increase the rate of employment in the formal sector, improve social welfare and protection and reduce informal employment, which will generally have a positive impact on revitalizating the labour market and structural modernization of the economy of Ukraine.

О. Ю. Біленькийдоктор економічних наук, професор кафедри міжнародного обліку і аудиту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ФАКТОРІВ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ТНК

O. Yu. BilenkyiDoctor of Economics, professor of international accounting and auditing, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

THE ANALYSIS OF METHODS TNCS BUSINESS REPUTATION STRATEGIC FACTORS IDENTIFICATION

Проаналізовано основні компоненти стратегічних можливостей корпорації. Досліджено проблеми організацій щодо пошуку та виявлення стратегічного потенціалу. Обґрунтовано вибір ресурсів, які будуть закладені в основу стратегії корпорації. Запропоновано основні методи діагностики стратегічного потенціалу корпорації. Сформульовано рекомендації щодо виявлення унікальних ресурсів та ключових компетенцій, що дозволить корпораціям стати лідерами ринку та протистояти кризовим явищам.
 
Analyzed the basic components of the organization strategic capabilities. Investigated the problems of organizations to search and identify strategic potential. Justified the choice of resources to be underpinning in the corporation strategy. The basic methods of diagnosing the strategic potential of the corporation are proposed. Recommendations to identify unique resources and core competencies that will allow corporations to become market leaders and confront crises are evaluated.

І. М. Паскадокт. екон. наук, Білоцерківський національний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ БІРЖОВОЇ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ

I. M. PaskaDr. of Econ. Sciences, Bila Tserkva National Agrarian University

FORMATION AND OPERATION OF AGRICULTURAL PRODUCTS EXCHANGE AND ELECTRONIC TRADE

Розглянуто особливості формування та функціонування біржової та електронної торгівлі сільськогосподарською продукцією. Проаналізовано динаміку кількості бірж в Україні відповідно до їх спеціалізації. Проведено оцінку впливу інфраструктурної, біржової та експортної складових у кінцевій внутрішній та експортній ціні. Досліджено особливості та ефективність функціонування м’ясної біржі. Запропоновано схему логістичного ланцюга з використанням м’ясної біржі.
В роботі значної уваги приділено організації електронних торгових майданчиків на регіональному рівні для сільськогосподарських товаровиробників. Розглянуто діючі Інтернет-майданчики реалізації агропродовольчої продукції. Запропоновано шляхи, щодо активізації біржової та електронгної торгівлі.
 
The article highlights the features of formation and operation of agricultural products.exchange and electronic trade. The author has analysed the dynamics of the exchanges number in Ukraine according to their specialization. The assessment of  infrastructure, stock and export components impact on final domestic and export price is made. The features and efficiency of the meat market is investigated in the article. The scheme of the logistics chain using meat exchange is suggested.
The paper pays much attention to the organization of electronic trading platforms for agricultural producers on the regional level and considers the existing Internet platforms for agricultural products distribution. The author has suggested ways to improve exchange and electronic trade.

О. М. Могильнийдоктор економічних наук, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЗАЙНЯТОСТІ В ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ: ПРОБЛЕМА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

O. M. MogylnyiDr. Sc. (Econ.), Prof., Dept. of Theoretical and Applied Economics, State Employment Service Training Institute, Kyiv, Ukraine

INSTITUTIONALIZATION OF EMPLOYMENT IN INDIVIDUAL (SUBSISTENCE) FARMING: THE PROBLEM OF UNCERTAINTY AND THE WAYS TO OVERCOME IT

У публікації проаналізовано природу неформальної зайнятості членів особистих селянських господарств та соціально-економічні наслідки такого становища, які проявляються в незахищеності селян від життєвих негараздів та порушенні соціальної справедливості щодо цієї категорії осіб. Обґрунтовано введення додаткових інструментів аграрної політики з метою створення належних умов для інституціоналізації зайнятості та втілення організаційно-економічного механізму, спрямованого на трансформацію ОСГ в товарні господарства сімейного типу з особливим юридичним статусом. Доведено необхідність залучення керівників та членів таких господарств до загальнообов’язкового державного соціального страхування, у т.ч. на випадок безробіття, на заохочувальних (преференційних) засадах.
 
This paper analyzes the nature of informal employment of individual (subsistence) farm family members and socio-economic consequences of this situation that are manifested in farmers' social insecurity against life hardships and violation of social justice. The paper supports the introduction of additional agricultural policy tools in order to create appropriate conditions for the institutionalization of employment and implementation of the organizational and economic mechanism for transforming individual farms into family commodity businesses with a special legal status. This proves the necessity of involving the leaders and members of these farms in mandatory state social insurance, including the Fund of Obligatory Public Social Insurance in Case of Unemployment on promotional (preferential) basis.

Є. О. Балацькийд. е. н., доцент, завідувач кафедрою управління та фінансово-економічної безпеки, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми

СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ

E. O. BalatckiyDoctor of Science in Economics, Associate Professor, Sc. Professor Chief of Department of Management and Financial-Economic Safety, State Higher Educational Institution “Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine”, Sumy

STRATEGY OF ADM OF FINANCIAL SAFETY OF ENTERPRISE: MODERN REALITIES

Загострення соціально-економічної та політичної кризи вибудувало нову систему небезпек та загроз як у масштабах національної економіки, так і на рівні окремих суб’єктів господарювання. Забезпечення фінансової безпеки для підприємств України стало базовою умовою їх існування. Актуальність дослідження обумовлюється необхідністю адаптації стратегічного управління фінансової безпекою підприємства до умов агресивного економічного середовища. Стаття присвячена удосконаленню послідовності розробки стратегії забезпечення фінансової безпеки підприємства в сучасних економічних реаліях. Автором представлено основну послідовність розробки стратегії, надано коротку характеристику змісту кожного етапу та визначено основні проблемні акценти при побудові стратегії. Як пріоритетні елементи процесу побудови стратегії забезпечення фінансової безпеки підприємств визначено: оцінку сталості екзогенних та ендогенних тенденцій розвитку суб’єкта з виявленням лагів; змістову та часову синхронізацію елементів стратегії.
 
Intensifying of socio-economic and political crisis lined up the new system of dangers and threats both in the scales of national economy and at the level of the enterprises. Providing of financial safety for the Ukrainian enterprises became the base condition of their existence. Research actuality is stipulated by the necessity of adaptation of strategic management financial safety of enterprise to the terms of aggressive economic environment. The article is devoted to the improvement of sequence of providing financial safety strategy of the enterprise in modern economic realities. The author presents the basic sequence of development of strategy and short description of maintenance of every stage. Basic problems of the strategy construction are also defined. Estimation of constancy of exogenous and endogenous tendency of the enterprise development with the time-interval definition, and also semantic and temporal synchronization of elements of strategy are defined as priority elements of strategy construction.

A. A. PolubiedovaPhD (Economics) , Associate Professor Department of Sociology and Psychology of Management, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, KharkivS. M. GolubievLecturer, Department of Sociology and Psychology of Management, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

METHODOLOGICAL SUPPORT FOR DIAGNOSIS OF LEADER’S SOCIAL COMPETENCE

А. О. Полубєдовак. е. н., доцент кафедри соціології та психології управління, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. ХарківС. М. ГолубєвВикладач, кафедра соціології та психології управління, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА

А. А. Полубедовак. э. н., доцент кафедры социологии и психологии управления, Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца, г. ХарьковС. Н. ГолубевПреподаватель кафедры социологии и психологии управления, Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца, г. Харьков

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ

Based on a literature review, the nature and content of such a term as «the manager’s social competence» have been defined. The following features characteristic of a successful leader in the field of interaction were substantiated and determined: the manager communicates not only for formal reasons related to the organization’s work process; supports emotional connection with a partner showing his or her personal attitude to the partner; is aware of the particular features of the he/she works with; inspires confidence and sympathy; is always ready to communicate and communicates with energy; establishes a network of informal connections; his/her ideas fascinate others and he/she urges others to follow him/her; forms a group of like-minded people. The study of theoretical aspects related to the formation of social competence allowed to define its substantive features: relativity depending on internal conditions and needs of the external environment, and compromise between the desires of the team and the manager’s needs.
A method to diagnose the condition of the manager’s social competence is described. The 360 degrees method involving a three-component assessment of the manager’s characteristics: self-evaluation, evaluation by employees and his/her supervisor. The following key components of the manager’s social competence are suggested: cognitive, emotional and related to activities and practice. The development of each component using training means provides the basis for the development of the manager’s social competence.
 
На основі аналізу літератури визначено сутність та зміст поняття «соціальна компетентність менеджера». Обґрунтовані та визначені риси, що притаманні успішним керівникам в області взаємодії, а саме: менеджер спілкується не лише з формальних приводів, пов'язаних з технологією роботи організації; підтримує емоційний контакт з партнером, проявляючи своє особистісне ставлення до нього; добре знає особливості людей, з якими доводиться працювати; викликає довіру і симпатію; завжди готовий до спілкування і енергійний у спілкуванні; встановлює мережу неформальних зв'язків; захоплює своїми ідеями, переконує слідувати за ним; збирає навколо себе команду однодумців. Дослідження теоретичних аспектів формування соціальної компетентності дозволило визначити її змістовні особливості: відносність, визначається в залежності від внутрішніх умов та потреб зовнішнього середовища, та компроміснисть, що пов’язана з компромісом між бажаннями колективу та потребами керівника.
Наведена методика діагностики стану соціальної компетентності керівника. Запропоновано використовувати метод «360 градусів», який передбачає оцінку якостей менеджера з 3 сторін: самооцінка, оцінки підлеглих та його керівника. Пропонується виділяти такі ключові складові соціальної компетентності керівника: когнітивна, емоційна та діяльнісно-практична. Розвиток кожної зі складових за допомогою тренінгових заходів створює основу розвитку соціальної компетентності керівника.
 
На основе анализа литературы определена сущность и содержание понятия «социальная компетентность менеджера». Обоснованы и определены черты, присущие успешным руководителям в области взаимодействия, а именно: менеджер общается не только по формальным вопросам, связанные с технологией работы организации; поддерживает эмоциональный контакт с партнером, проявляя свое личностное отношение к нему; хорошо знает особенности людей, с которыми приходится работать; вызывает доверие и симпатию; всегда готов к общению и энергичный в общении; устанавливает неформальные связей; захватывает своими идеями, убеждает следовать за ним; собирает вокруг себя команду единомышленников. Исследование теоретических аспектов формирования социальной компетентности позволило определить ее содержательные особенности: относительность, определяется в зависимости от внутренних условий и потребностей внешней среды, и компромис, связаный с компромиссом между желаниями коллектива и потребностями руководителя.
Представлена методика диагностики состояния социальной компетентности руководителя. Предложено использовать метод «360 градусов», который предусматривает оценку качеств менеджера с 3 сторон: самооценка, оценки подчиненных и руководителя. Предлагается выделять ключевые составляющие социальной компетентности руководителя: когнитивная, эмоциональная и деятельно-практическая. Развитие каждой из составляющих с помощью тренинговых мероприятий создает основу развития социальной компетентности руководителя.

Л. В. Лисякд. е. н., професор, проректор, професор кафедри фінансів, Дніпропетровська державна фінансова академія, м. Дніпропетровськ

ПОЛІТИКА ФІСКАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ В УКРАЇНІ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАБІЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ

L. V. LysiakDoctor of Sciences (Economics), Professor, Vice-rector, Professor of Finance Department,  Dnipropetrovs’k State Financial Academy, Dnipropetrovsk

POLICY FISCAL CONSOLIDATION IN UKRAINE AS AN INSTRUMENT OF PUBLIC FINANCES STABILIZATION

У статті досліджено сутність фіскальної консолідації. Виокремлено інструменти фіскальної консолідації, що активно використовуються у світовій практиці. Здійснено аналіз боргової політики України, динаміки державного боргу. З’ясовано, що впровадження політики фіскальної консолідації в Україні потребує відповідних інституційних змін, що стосуються фінансових органів та правових норм, урахування чинників, які мають відношення до бюджетної системи країни (зміна законодавства; виборчі програми; тіньова економіка; традиції і звичаї). З урахуванням стану боргового навантаження в Україні та інституційних чинників запропоновано використання найбільш придатних інструментів фіскальної консолідації для реалізації бюджетної політики, що сприятиме стабілізації державних фінансів.
 
Fiscal consolidation essence is investigated in the article. The fiscal consolidation instruments, widely used in world practice, are allocated in the article. The debt policy of Ukraine, the national debt dynamics are analyzed by the author. It was found that the implementation of the fiscal consolidation policy in Ukraine requires appropriate institutional changes. They are relating to the financial authorities and legal norms, taking into account factors, relevant to the budget system of the country (legislation changes; elective programs; shadow economy; traditions and customs). Given the state of the debt burden in Ukraine and institutional factors the use of the most suitable instruments for fiscal consolidation implement fiscal policies is suggested. It will contribute to the public finances stabilization.

В. В. Лойкод. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємства, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

МОНІТОРИНГ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

V. V. LoykoDoctor of Econ. Sci., head of enterprise economics department of the Kiev national university of technologies and design, the city of Kiev

MONITORING OF ECONOMIC SECURITY INDUSTRIAL ENTERPRISES

В статті узагальнено існуючі підходи до визначення терміну «моніторинг» вченими-економістами, сформовано основні напрями моніторингу економічної безпеки підприємства, доведена доцільність застосування експертної системи для моніторингу рівня економічної безпеки підприємства.
 
The article summarizes existing approaches to the definition of "monitoring" of economists, formed the main directions of economic security monitoring, proved the feasibility of an expert system to monitor the level of economic security.

О. В. Корнієцькийк. е. н., декан, Миколаївський факультет морського та річкового транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

ЗНАЧЕННЯ ЛОГІСТИКИ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

O. KornietskiyPhD in Economics, Dean, Mykolaiv faculty of sea and river transport of the Kyiv State Maritime Academy named after hetman Petro Konashevich-Sagaydachniy

THE MEANING OF LOGISTICS FOR AGRICULTURAL COMPLEX

Запропоновано розширення сфери застосування логістики, що дозволить вирішити ряд проблем агропромислового комплексу. Раціональне застосування інструментарію логістики в сільському господарстві дозволить використати наявний потенціал: спростити процеси виробництва та зберігання сільськогосподарської продукції, удосконалити ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств, підвищити продовольчу безпеку країни, вивести вітчизняний аграрний бізнес на принципово новий міжнародний рівень.
 
An extension of the scope of logistics that will solve a number of problems in agriculture is proposed. The rational use of logistics tools in agriculture will help to use the existing potential: to make easier the processes for production and storage of agricultural products, to improve the performance of agricultural enterprises, to improve the food security safety of the country and raise domestic agricultural business to a new international level.
 
Предложено расширение сферы применения логистики, что позволит решить ряд проблем агропромышленного комплекса. Рациональное применение инструментария логистики в сельском хозяйстве позволит использовать имеющийся потенциал: упростить процессы производства и хранения сельхозпродукции, усовершенствовать эффективность деятельности сельхозпредприятия, повысить продовольственную безопасность страны и вывести отечественный аграрный бизнес на принципиально новый международный уровень.

А. В. Доронінк. е. н., старший науковий співробітник, Національна академія аграрних наук України

ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ

A. V. DoroninPhD, senior research fellow National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine

THE ORGANIZATION OF MARKETING ENTERPRISES OF SUGAR SECTOR

У статті наведено визначення категорій «маркетинг», «агромаркетинг». Визначено необхідність застосування маркетингових засад на підприємствах цукрової галузі. Виявлено принципи організації маркетингу на підприємствах аграрного сектору економіки. Запропоновано структуру організації відділу маркетингу для підприємств цукрової галузі, які входять до складу інтегрованих структур та цукрових підприємств, які не входять до їх складу.
 
The definition of concepts such as marketing, agrarian marketing are identified in the article. The importance of marketing in enterprises of the agrarian sector and in the enterprises of the sugar industry are indicated. The principles of organization marketing in enterprises of the agricultural sector are specified. Was propose the organization structure the depart of marketing enterprises of sugar industry, which are part of integrated structures and the sugar enterprises that are not included in their composition.

О. С. Завгородняк. е. н.,доцент кафедри комп'ютерних систем і технологій Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця

ПЕРСПЕКТИВИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ В УКРАЇНІ

O. S. ZavgorodniaPhD in Economics, assistant professor of computer systems and technologies department, Simon Kuznetz Kharkiv National University of Economics

PERSONNEL E-LEARNING PROSPECTS IN UKRAINE

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та їх широке проникнення в усі сфери виробничого та суспільного життя значно впливає на умови функціонування підприємств і організацій. Воно створює нові умови до розвитку підприємств та застосування інформаційно-комунікаційних безпосередньо у поточній діяльності, у тому числі у навчанні персоналу підприємств. Для виявлення перспектив застосування систем електронного навчання у виробничій та підприємницькій діяльності українських підприємств проаналізовано детально практику використання таких систем за кордоном, виявлено переваги та недоліки використання таких систем та інструментів у розвитку працівників. У результаті сформовано перелік тенденцій розвитку електронних систем, що сформують нові шляхи їх застосування для бізнес-завдань. Зазначено шляхи впровадження електронного навчання в Україні.
 
The development of information and communication technologies, their implementation in all spheres of economic and civil life influences substantially on functioning of enterprises and organizations. It creates new sources and leverages for enterprise development and implementation of information and communication technologies in operational activities. One of the object of interest of their implementation is personnel development. The practice cases of e-learning usage abroad was analyzed in order to define prospects of e-learning implementation in production and entrepreneurship activities of Ukrainian enterprises. The benefits and shortcomings of e-learning usage in personnel development was investigated. As the result, there list of main tendencies in e-learning development was provided. It may help identify new ways of business e-learning implementation abroad, as well as in Ukraine.

Г. Л. Матвієнко-Біляєвак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ПІДКОНТРОЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

G. Matvienko-Bilіaevak. e. n., associate professor of department of economy of enterprise and management, Kharkiv national economic university of the name of Semen Kuznecya, Kharkiv

PIDKONTROL'NI LOGISTIC PERFORMANCE OF ENTERPRISE INDICATORS

Метою даної статті є розробка методичних рекомендацій по виокремленню логістичних показників на підприємстві, а також їх подальший контролінг. У статті досліджено теоретичні визначення понять «логістика» та «контролінг», розглянуто їх основні цілі, проаналізовано та розкрито сутність «логістичної діяльності підприємства». Виокремлено основні показники логістичної діяльності підприємства з урахуванням сфери їх застосування (виробнича логістика, транспортна логістика, складська логістика, інформаційна логістика і т.д.) тобто виділено види логістичної діяльності та їх показники. Обґрунтовано доцільність виокремлення саме цих показників (по видам логістичної діяльності) та зазначено які економіко-математичні методи необхідно застосовувати для аналізу підконтрольних показників логістичної діяльності підприємства. Запропоновано основний перелік підконтрольних показників логістичної діяльності сучасного підприємства.
 
The purpose of this article is to develop methodological recommendations on the allocation of logistics indicators, and further controlling. The article analyses theoretical definitions of "logistics" and "controlling" and discusses their main objectives, and analyzed the essence of the "logistics". Selected basic indicators of logistics with regard to their scope (production logistics, transport logistics, warehouse logistics, information logistics, etc.) that is allocated to the logistics activities and their indicators. The expediency of allocation of these indicators (logistics activities) and indicates what economic-mathematical methods need to be applied for the analysis of controlled performance of logistics activities of the company. Proposed core list of controlled performance of logistics activities of a modern enterprise.

А. В. Крамаренкок. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національна Металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА З ПОЗИЦІЙ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

A. V. KramarenkoCandidate of economic sciences, assoc. prof. Department of Management, National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnipropetrovs’k

THE FORMING OF THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF INDUSTRIAL ENTERPRISES HUMAN RESOURCES MANAGEMENT FROM THE POSITIONS OF STAKEHOLDERS

В статті наведено типовий організаційно-економічний механізм управління персоналом підприємства, його особливості, виділено ключові сфери, що потребують вдосконалення. Встановлено, що на створення вартості підприємства впливають цільові установки. Визначено, що формулювання цілей підприємства потребує врахування інтересів зацікавлених сторін, тобто окремих груп, які оказують безпосередній вплив на його діяльність. Для великого промислового підприємства типовими зацікавленими сторонами є інвестори, власники, керівники, працівники. Розглянуто мотиви і цілі внутрішніх стейкхолдерів. Встановлено, що існує необхідність у використанні такого інструменту, який дозволить досягнути балансу між довгостроковими і короткостроковими цілями в рамках інтересів зацікавлених сторін. В якості такого інструменту запропонована оцінка ефективності управління персоналом. Визначено етапи такої оцінки.
 
It showed the typical organizational-economic mechanism of human resources management in the article, its features, highlighted key areas that need improvement. It was figured out that to the creation of enterprise value affecting target setting. It was determined that the formulation of the goals of the enterprise requires consideration of stakeholder interests, that is of some groups that render direct influence on its activities. For large industrial enterprises typical stakeholders are investors, owners, managers, workers. It was reviewed the motives and goals of internal stakeholders. Its figured out that there is a need to use such a tool that would allow to achieve a balance between long-term and short-term goals within the interests of stakeholders. As a such tool proposed evaluation of the effectiveness of human resources management. Was identified the stages of such evaluation.

А. Г. Гарусстудентка 2-го курсу Факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, ХарківО. В. Журавльовкандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Харків

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ «ПОЛЮСІВ ЗРОСТАННЯ» ДО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

A. H. HarusStudent of the 2nd course of the School of International Economic Relations and Tourism Business, V. N. Karazin Kharkiv National University, KharkivO. V. ZhuravliovPhD in Economics, assistant professor of the Department of International Economic Relations , V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

THE APPLICATION OF THE “GROWTH POLE” THEORY TO THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

Стаття присвячена актуальному питанню перспектив формування полюсів зростання в Україні. Досліджені ключові аспекти теорії «полюсів росту», розроблено схему полюсів розвитку та мультиплікайних ефектів, які вони створюють, ідентифіковано питання природних та індукованих центрів росту. Проаналізовані дослідження українських науковців щодо перспектив формування полюсів росту в Україні. Ідентифіковані шляхи та проблеми практичного застосування теорії для української економіки. Запропоновані шляхи формування полюсів зростання в Україні, зокрема авторська пріоритезація локомотивних галузей економіки України за сучасних умов та можливі механізми їх локалізації у вигляді точок зростання. Подальші дослідження у цьому напрямі передбачають вивчення зарубіжного досвіду формування полюсів зростання та шляхи його імплементації для розробки дієвих інструментів створення і підтримки функціонування полюсів розвитку української економіки.
 
The article is devoted to the actual issue of the prospects of growth poles formation in Ukraine. Key aspects of the "growth poles" theory are examined, the scheme of development poles and multiplier effects that they produce is developed, issues of natural and induced growth centers are identified in the article. The article analyzes the researches of Ukrainian scientists on the perspectives of growth poles formation in Ukraine. The author defines the ways and problems of practical application of the theory to the Ukrainian economy. The ways of growth poles formation in Ukraine, including the author's prioritization of locomotive sectors of Ukraine's economy under current conditions and possible mechanisms of their localization as growth points, are proposed. The prospect of further research in this field is in the study of foreign experience of growth poles formation and its implementation for the development of effective tools for creation of and maintainig growth poles of the Ukrainian economy.

А. В. Шлапакздобувач кафедри міжнародного обліку і аудиту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

КЛЮЧОВІ НАПРЯМИ ВАЛЮТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В РЕГІОНІ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ

A. V. Shlapakresearcher of international accounting and auditing, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THE MAIN TRENDS OF SOUTHEAST ASIA MONETARY INTEGRATION

В статті розглянуто два вектори валютної інтеграції держав реалізуються. Визначено причини, згідно теорії оптимальних валютних зон Р. Манделла, що є ключовими передумовами валютної інтеграції в регіоні Південно-Східної Азії. Проаналізовано ступінь синхронізації національних бізнес-циклів країн Південно-Східної Азії та розраховано асиметрію реальних шоків з метою визначення рівня їх готовності до процесів валютної інтеграції.
 
This article deals with analysis of two vectors of monetary integration. The author discovered the reasons, according to the theory of optimum currency areas R. Mundell, which are key prerequisites for monetary integration in Southeast Asia. The degree of Southeast Asia national business cycles synchronization is analyzed and the asymmetry of the real shocks is calculated to assess their level of readiness for monetary integration processes.

П. Я. Пригуновкандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності, Міжрегіональної академії управління персоналомД. М. Квашуккандидат економічних наук, доцент кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності, Міжрегіональної академії управління персоналом

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Pavel PrygunovPh.D. in psychology, associate professor , professor of security management, law enforcement and anti-corruption activities of the Interregional Academy of Personnel ManagementDmitry KvashukPh.D. in economics , assistant professor of security management, law enforcement and anti-corruption activities of the Interregional Academy of Personnel Management

INFORMATION-ANALYTICAL SUPPORT ENTREPRENEURIAL ECONOMIC ACTIVITY IN THE AREA OF ECONOMIC SECURITY

В статті розглянуто основні напрями інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємств. Досліджено механізми формування аналітичних висновків щодо стану захищеності підприємства. Запропоновано методи оцінки рівня економічної безпеки підприємств.
 
In the article the basic directions of information and analytical support of economic security. The mechanisms of formation of analytical conclusions about security company. Methods of assessing the level of economic security.

О. В. Гончарукк. е. н, доцент кафедри економіки промисловості, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

МЕТОДИ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ МАШИН ТА УСТАТКУВАННЯ

O. V. GoncharukPhD of economics, associated professor of the department of Industrial Economics, The National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnepropetrovsk

METHODS OF VALUING THE POTENTIAL OF MACHINERY AND EQUIPMENT

В статті проаналізовано і теоретично узагальнено існуючі методи вартісної оцінки потенціалу діючих машин та устаткування, виявлено їх переваги та недоліки, надано рекомендації щодо доцільності використання у різних випадках проведення оцінки. З’ясовано, що сучасна методологія вартісної оцінки потенціалу машин та устаткування представлена традиційними доходним, витратним та ринковим підходами та менш відомими нетрадиційними - енергетичним та підходом експрес оцінки.
Встановлено, що методи доходного підходу на сучасному етапі його розробки є суттєво обмеженим у використанні в цілях оцінки діючих машин та устаткування. Методи витратного підходу є трудомісткими, проблематичними з точки зору отримання вихідної інформації, оперують вартісними показниками та мають велику кількість значень, прийнятих умовно і нічим не обґрунтованих. Енергетичний підхід та підхід експрес оцінки є практично непридатними.
Доведено, що найбільш об’єктивні результати оцінки можуть забезпечувати методи ринкового підходу – прямого порівняння та розрахунку за питомими ціновими показниками за умови доопрацювання методики в напрямку обґрунтування чинників вартості діючого устаткування та врахування його специфічних галузевих особливостей.
 
The article analyzes and summarizes theoretically existing evaluation methods of working machines and equipment, revealed their strengths and weaknesses, and recommendations on the feasibility of using for different purposes of evaluation. It was found that the current assessment methodology machinery and equipment presented methods based on income from the operation of the equipment on account of the cost of production equipment, the comparison with the same equipment. There is power and rapid assessment method.
Established that the profitable methods at the present stage of development is essentially limited to use in order to evaluation of existing machinery and equipment. Spending methods are labor intensive, problematic in terms of getting initial information, operating cost parameters and have a large number of values taken arbitrarily and in no way substantiated. The energy method and rapid assessment method is practically unusable. It is proved that the most objective evaluation results can provide market methods - direct comparison method and the method of calculation of specific price indexes. They need to finalize identify factors towards the cost of operating the equipment and take into account its specific sectoral features.

А. В. Максименкок. е. н., доцент кафедри міжнародного обліку і аудиту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет», м. Київ

ДОМІНАНТИ ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК В КРАЇНАХ ЄС

A. V. MaksymenkoPhD, Associate Professor Department of International Accounting and Auditing Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

TAXATION DOMINANTS OF TNC ACTIVITY IN THE EU

Досліджено домінанти сучасної податкової політики країн ЄС. Розкрито основні суперечності і тенденції розвитку податкової конвергенції європейських країн. Визначено ціннісні орієнтири та пріоритети оподаткування діяльності ТНК в країнах ЄС. Встановлено, що наслідком податкової конвергенції європейських країн є пропозиція Європейської комісії щодо створення консолідованої податкової бази. Доведено, що держави-члени ЄС повинні погодитися на загальне визначення оподатковуваного доходу, а ТНК будуть консолідувати дохід на рівні  ЄС, а потім розподіляти серед юрисдикцій за погодженою формулою. З’ясовано, що багато країн посилюють економічну складову правил оподаткування об'єктів інтелектуальної власності. Зокрема, Лісабонська стратегія ЄС стала основним вектором розвитку у сфері європейської інтелектуальної власності.
 
The dominant contemporary tax policy in the EU are studied. The basic contradictions and trends of tax convergence of European countries explained. The value goals and taxation priorities of multinational corporations in the EU are determined. It is established that the effect of tax convergence of European countries was European Commission proposal on creating a consolidated tax base. It was proved, that the EU member states should agree on a common definition of taxable income and income of TNC will consolidate at EU level, and then distribute among jurisdictions on the agreed formula. It was found that many countries strengthen the economic component of taxation rules of intellectual property. In particular, the EU Lisbon Strategy was the main vector of development in the field of European intellectual property rights.

В. О. Діордієвмагістр з міжнародної економіки, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ПРИКЛАДІ АУГСБУРЗЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРИКЛАДНИХ НАУК

Viktor DiordiievMaster in International Economics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ANALYSIS OF COMPETITIVENESS OF A HIGHER EDUCATION INSTITUTION THROUGH THE EXAMPLE OF AUGSBURG UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

У ході дослідження було визначено один із напрямків оцінки конкурентоспроможності вищого навчального закладу на прикладі аналізу позицій Аугсбурзького університету прикладних наук на місцевому та міжнародному ринках освітніх послуг та проведено аналіз конкурентоспроможності факультету бізнесу даного університету. Оцінку конкурентоспроможності університету в основному було проведено на базі даних провідного рейтингу німецьких університетів CHE. Факультетом-лідером університету було визначено факультет бізнесу. На основі наданої керівниками цього факультету інформації було здійснено аналіз конкурентоспроможності освітніх програм факультету. Найкращою освітньою програмою було визнано магістерську програму «Маркетинг/дистрибуція/медіа». На основі проведених досліджень та інтерв’ю було складено матрицю SWOT факультету бізнесу Аугсбурзького університету прикладних наук.
 
The study identified one of the areas of evaluating competitiveness of a higher education institution through the analysis of positions of Augsburg University of Applied Sciences at the local and international markets of educational services and though the analysis of competitiveness of the Faculty of Business of the University. Assessment of university competitiveness was mainly conducted on the basis of data from the leading university ranking of German universities CHE. Faculty of Business was determined as the leading Faculty. The analysis of competitiveness of the educational programs of the faculty was performed on the basis of the information from the Faculty leaders. Master's program "Marketing/Distribution/Media" was recognized as the best educational program. After the research and some interviews SWOT matrix of the Faculty of Business of Augsburg University of Applied Sciences was composed.

О. І. Ковалівк. е. н., с. н. с., завідувач відділу з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій, Інститут агроекології і природокористування НААН України

ОСОБЛИВОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В ІНТЕРЕСАХ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

O. I. KovalivPh.D. in Economics, Senior scientific researcher, Head of the Intellectual Property and Marketing Innovation Department, Institute of Agroecology and Environmental Management of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

CHARACTERISTICS OF LAND RELATIONS AND NATURE MANAGEMENT ACCORDING TO THE INTERESTS OF UKRAINIAN PEOPLE

У статті обґрунтовано деякі екологічні та економічні аспекти комплексних і системних механізмів і методів отримання прибутків на рентній основі у процесі здійснення природокористування в інтересах українського народу. Обґрунтовано вимоги щодо застосування норм: «земля», «ґрунт», «ліс», «земельні ділянки». Підготовлено пропозиції щодо створення Національної земельної установи з питань земельних відносин та природокористування в частині національних інтересів.
 
In the article some aspects of economic and environmental categories of the comprehensive and systemic mechanisms and methods of profit receiving on rental basis in the process of nature management according to the interests of the Ukrainian people are substantiated. It is proved the requirements for the application of the terms «earth», «soil», «forest», «land plots». In order to create the National Land Agency concerning land relations and nature management to meet the national interests special proposals are prepared.

С. М. Ілляшенкод. е. н., професор,  завідувач кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет

ІНВАРІАНТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТЕХНОГЕННИХ ЗБИТКІВ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Рецензія на монографію «Техногенні збитки у національному господарстві: економічне оцінювання та засади державного регулювання» (автор — Бублик М. І.)

Р. А. Мухак. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємств і корпорацій, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

КОМАНДА, ЇЇ СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

R. A. MukhaPh.D., senior lecturer in economy of enterprise and corporations, Ternopil national economic university, Ternopil

TEAM ITS ESSENCE AND FEATURES OF DEVELOPMENT

У статті розглянуто основні тлумачення терміну «команда» з позицій зовнішніх проявів та внутрішньої суті. Автором запропоноване власне бачення цього поняття. Також виділено основні ознаки команди та етапи її розвитку. Основними фазами розвитку команд можна вважати: формування, штурм, нормування, виконання та розпуск. У статті також представлено ступені розвитку команди через математичні операції. Основними моделями команд є: традиційна, модель командного духу, модель переднього краю, модель цільових завдань, модель кібер команди. Кожна із цих типів команд має свої характеристики і особливості, що розглянуті у статті. Підбір людей у команду здійснюється через наявні навички та знання, якими володіють кандидати, тому члени команди повинні виконувати певні ролі, які на них покладені. Дослідник Р. Белбін виділив командні ролі, які повинні бути у кожній ефективно працюючій команді. У статті здійснено загальний огляд дослідження цього науковця.

In the article considered the basic interpretation of the term "team" from the standpoint of internal manifestations and external essence. The author proposed her own vision of the term. Also highlighted the main features and stages of team development. Considered the main phases of team development, such as: forming, storming, norming, performing and dissolution. The article also presented the degrees of team development through mathematical operations. The main team models are: the traditional model, the team spirit model, the cutting edge model, the task force model, the cyber team model. Each of these types of team has its own characteristics and features which considered in the article. Selection of a team member realized through existing skills and knowledge possessed by candidates, so team members should perform certain roles that they are assigned. Researcher R. Belbin identified team roles that need to be running in each effectively team. This article provides an overview of the scientist research.

Л. П. Амбрикк. е. н., старший викладач кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРЕЗИДЕНТІВ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

L. AmbrykCandidate of Economic Sciences, senior teacher of Department of Taxes and Fiscal Policy, Ternopil National Economic University, Ternopil

PARTICULARITIES OF TAXATION OF NON-RESIDENTS IN UKRAINE AND FOREIGN COUNTRIES

У статті досліджено особливості оподаткування нерезидентів в Україні та зарубіжних країнах, зокрема країнах-членах Європейського Союзу. З’ясовано сутність поняття «нерезиденти» для цілей оподаткування. Здійснено аналіз вітчизняного досвіду оподаткування нерезидентів. Узагальнено досвід країн-членів Європейського Союзу щодо оподаткування нерезидентів. Досліджено особливості оподаткування дивідендів, відсотків та роялті, що виплачуються на користь нерезидентів. Встановлено податкові преференції для нерезидентів у межах Європейського Союзу.
 
Particularities of taxation of non-residents in Ukraine and foreign countries, in particular EU member states, are investigated in the article. The essence of notion of non-residents on tax issues is ascertained. The analysis of domestic experience of taxation of non-residents is carried out. The experience of EU member countries concerning taxation of non-residents is generalized. The features of taxation of dividends, interest and royalties paid to non-residents are investigated. The tax preferences for non-residents within the European Union are established.

В. Б. Загорнякк. е. н., доцент, Коломийський інститут Прикарпатського НУ імені В. СтефаникаА. П. Ковальчукстарший викладач, Інститут управління природними ресурсами Університету економіки та права «КРОК»Д. Р. Костинюкстудент 4 курсу, Інститут підприємництва та перспективних технологій НУ «Львівська політехніка»

СУЧАСНЕ ТРАКТУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ НА ВИРОБНИЦТВІ

V. B. ZahorniakPh.D., associate professor, Kolomyia Institute Prykarpatsky V. Stefanyk National universityA. P. Kovalchuksenior lecturer, Institute of Natural Resources University of  Economics and Law "Krok"D. R. Kostyniuk4th year student, Institute of Business and Advanced Technologies National university "Lviv Polytechnic"

MODERN INTERPRETATION OF MANAGEMENT SYSTEM OF THE INDUSTRIAL SAFETY IN PRODUCTION

Стаття присвячена формуванню єдиного підходу до побудови моделі управління промисловою безпекою праці. Розглянуто теоретичну основу організації системи управління промисловою безпекою праці на підприємстві. Виокремлено систему менеджменту промислової безпеки і здоров’я OHSAS (Occupation Health and Safety Assessment Series) як одну з складових загальної системи управління, яка спрямована на ідентифікацію небезпек, оцінку та управління ризиками в сфері гігієни та безпеки праці, що пов’язані з діяльністю підприємств. Проведено аналіз існуючих моделей системи управління промисловою безпекою праці. Обґрунтовано необхідність запровадження такої системи менеджменту промислової безпеки праці, яка повинна ґрунтуватися на принципах менеджменту соціально-економічних систем, враховувати технологічні аспекти виробництва, стан умов праці, оцінки травмонебезпеки і передбачати функції управління безпекою праці.
 
The article is devoted to the formation of a unified approach to creating the model of industrial safety work management. The theoretical basis for the organization of the system of industrial safety work management in the enterprise has been reviewed. The management system of industrial safety and health OHSAS (Occupation Health and Safety Assessment Series) as a component of the overall management system that aims at identifying hazards assessment and risk management in the field of health and safety related to the activities of enterprises has been determined. The existing models of the system of industrial safety work management have been analyzed. The necessity of introducing such a system of industrial safety work management which should be based on the principles of management of social and economic systems taking into account the technological aspects of the production, the state of working conditions, hazard assessment and predict the functions of  safety work  management has been motivated.

Д. О. Сікорськийаспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

D. O. SikorskyiPhD-student, Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv

ANALYSIS OF THE PRINCIPLES OF BUILDING OF INFORMATION SECURITY MODELS IN CORPORATE INFORMATION SYSTEMS

В статті узагальнено основні етапи розробки ефективної моделі інформаційної безпеки інформаційної системи. В роботі описані принципи побудови моделей оцінювання інформаційних ризиків в корпоративних інформаційних системах. Визначено етапи побудови організаційної політики безпеки.
 
The paper summarizes the main stages of effective model developing of information security in information system. This study describes how to build a model for information risks evaluation in corporate information systems. The stages of organizational security policy building are defined.

Я. В. Бережнийк. держ. упр., головний консультант відділу економічної безпеки, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

ВИКЛИКИ ІНТЕГРАЦІЇ ВНУТРІШНІХ РИНКІВ УКРАЇНИ І ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Ya. V. BerezhnyiPhD, Chief Consultant, Department of Economic Security, National Institute for Strategic Studies, Kyiv

CHALLENGES INTEGRATION OF INTERNAL MARKETS UKRAINE AND THE EUROPEAN UNION

На основі аналізу економічної частини Угоди про асоціацію України і ЄС розкрито основні можливості і загрози для розвитку внутрішнього ринку України. Встановлено, що до нових можливостей для розвитку внутрішнього ринку України належить: зміцнення інституційної спроможності державного управління у економічній сфері; забезпечення структурних перетворень у економіці; формування сприятливого підприємницького середовища. До загроз належить: відсутність гнучкості у системі органів державної влади; набуття дискримінаційних переваг підприємствами; периферійність внутрішнього ринку країни.
Відтак запропоновано низку управлінських заходів реагування на посталі виклики, а саме: усунення будь-яких прямих пільг для суб’єктів господарювання; професіоналізація та персоналізація аутсорсингових послуг; запровадження ринкових механізмів безособового укладання контрактів; встановлення захисту корпоративних прав і інвестицій без участі у капіталі інвесторів.
 
Based on study an Association agreement between the European Union and Ukraine we revealed opportunities and threats for an internal market of Ukraine. We established that the new opportunities for the development of the internal market include: strengthening an institutional capacity of public administration in an economic sphere; provide structural changes in an economy; creating a favorable business environment. By threats include: lack of flexibility in the system of state power; discrimination business; small internal market of goods.
Therefore we proposed a number of management responses to the challenges faced, namely an elimination of any direct benefits for businesses by government; professionalization and personalization outsourcing services; an introduction of market mechanisms that base on an impersonal contracts; establishing the rights and protection of corporate investments.

Н. Я. Королюкаспірант, Українська академія друкарства, м. Львів

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ БРЕНДІВ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

N. Ya. KorolyukPostgraduate, Ukrainian academy of printing, Lviv

LEGAL PROTECTION OF BRANDS IN UKRAINE AND WORLD

В статті аналізується багатоаспектність терміну бренд. Характеризуються основні та факультативні компоненти бренду, що дають змогу визначити особливості його правового захисту. Основні елементи бренду покликані індивідуалізувати товар або послуги, що дозволить пересічним споживачам відрізнити якісні товари від фальсифікованих. До основних компонентів належать торгова марка, особливості якої регламентовані законодавством та яка індивідуалізує товари і послуги суб’єкта серед інших товарів, та комерційне найменування, як засіб індивідуалізації самого суб’єкта у цілому. Додаткові компоненти бренду не менш важливі ніж основні, однак різняться лише рівнем правового захисту. До них належать слоган або девіз, корпоративний герой, музичний твір, кольорове поєднання тощо. Окрема увага приділяється досвіду правового захисту бренду у Великобританії, Франції та Швейцарії. Розкривається особливість правового захисту бренду в Україні, де окремо використовуються засоби, які спрямовані на захист бренду як об’єкта інтелектуальної власності, і окремо ті, які слід застосовувати після фактичного скоєння правопорушення.
 
In article the term multidimensional brand. Characterized basic and optional components of the brand, allowing it to define the features of legal protection. The main elements of the brand are designed to individualize the goods or services that will allow the average consumer to distinguish the quality of counterfeit goods. The main components are trademark features which are regulated by law and that individualize the goods and services subject among other goods, and trade names, as a means of individualization of the subject as a whole. Additional components of the brand are no less important than basic, but differ only in terms of legal protection. They include a slogan or motto, corporate hero, music, color combinations, etc. Special attention is paid to the legal protection of the brand experience in the UK, France and Switzerland. Disclosed feature remedy brand in Ukraine, which are used separately tools that are aimed at protecting the brand as intellectual property and separate those that should be applied after the actual offense.

І. В. Лінтурк. е. н., доцент кафедри обліку та фінансів Мукачівського державного університету

РЕГУЛЮВАННЯ НБУ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ В БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

I. V. Linturc. of e. s., associate professor Mukachevo State University

REGULACION OF THE NBU CREDIT RISK IN BANKING ACTIVITIES

Стаття присвячена характеристиці кредитних ризиків у банківській діяльності в цілому, а також пошуку ефективних шляхів зниження кредитних ризиків. Визначенню найефективніших та найбільш поширених способів аналізу кредитних ризиків та виборі потрібних методів їх вимірювання. А також пошуку способів зменшення негативних впливів кредитних ризиків на банківську діяльність в цілому.
В сучасних умовах банк неодмінно повинен управляти ризиком задля ефективного свого функціонування. Можлива відмова від ризикового кредиту зводить ризик для банку до нуля, але у такому випадку він втрачає свої доходи по цій операції, що також не є вигідним при регулярному застосуванні. Отже, необхідно застосовувати такі методи та шляхи мінімізації кредитних ризиків, при яких вони будуть мінімальними.
Зроблено висновок, що зниження кредитного ризику банку необхідно зробити детальний аналіз ризику, підібрати необхідні методи його вимірювання та способи мінімізації для того, щоб уникнути негативного його впливу на діяльність банку в цілому. В подальших дослідженнях доцільним буде проведення аналізу використання комерційними банками внутрішніх способів мінімізації кредитного ризику та порівняння їх ефективності поряд із зовнішніми.
 
The article is devoted to the characterization of credit risk in the banking business in general, and to find effective ways to reduce credit risk. Determining the most effective and most common ways to analyze credit risk and choosing the right methods of measurement. As well as finding ways to reduce the negative impact of credit risk on the banking activity in general.
In modern terms the bank must necessarily manage risk effectively to its operation. Possible rejection of the credit risk for the bank reduces the risk to zero, in which case it loses its income from the operation , which also is advantageous with regular use. It is therefore necessary to apply such methods and ways of minimizing credit risk under which they will be minimal.
It was concluded that reducing the credit risk of the bank should make a detailed risk analysis, choose the necessary methods to measure and how to minimize in order to avoid its negative impact on the bank as a whole. In further studies will analyze appropriate use of domestic commercial banks to minimize credit risk methods and comparing their effectiveness, along with outside.

О. Б. Письменнаст. викладач, ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В УРАНОДОБУВНІЙ ГАЛУЗІ

O. B. Pismennasenior Lecturer, Institute of Entupreneurship «Strategy», Zhovti Vody

METHODOLOGICAL APPROACH TO ASSESS RESOURCE IN URANIUM MINING INDUSTRY

У статті розглянутий методичний підхід до оцінки ресурсозбереження в уранодобувній галузі України. Запропоновано застосування експертної оцінки природних, матеріальних, інвестиційних, фінансових, трудових та інформаційних ресурсів, які являються основними засадами функціонування уранодобувної галузі
 
The article describes the methodological approach to the assess of resource saving in uranium mining industry of Ukraine. The proposed use of expert evaluation of the natural, material, financial, investment of labor and resources, witch are the main principles of the functioning of the uranium mining industry.

В. В. Пікінерстарший викладач кафедри статистики, обліку та економічної інформатики, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКИ ВІДХОДІВ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

V. V. Pikinersenior lecturer Department of Statistics, Accounting and Economic Informatics Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk

THE PROBLEMS OF RECOGNITION AND MEASUREMENT OF WASTE IN ACCOUNTING IN THE CONTEXT OF SOCIALLY RESPONSIBLE BUSINESS MANAGEMENT

В результаті дослідження стану використання відходів підприємствами харчової галузі встановлено, що його рівень залишається недостатнім. Основна причина цього полягає у низькій економічній зацікавленості виробників відходів у їх подальшому використанні. Важливим аспектом при цьому виступають проблеми визнання та оцінки відходів у бухгалтерському обліку. Оцінка відходів, що утворюються під час переробки сировини у харчовій промисловості не має єдиної методики, що впливає на достовірність даних про обсяги утворюваних відходів, їх вартість, ускладнює можливість визначення справедливої їх вартості. Внаслідок цього виробники відходів не можуть реально оцінити економічні вигоди, що можуть бути ними отримані в результаті утилізації відходів своєї господарської діяльності. В статті розглянуто існуючі підходи до оцінки відходів. На підставі грунтовного дослідження розроблено практичні пропозиції щодо оцінки відходів для удосконалення організаційно-методичних засад обліку на підприємствах харчової промисловості.
 
As a result of investigation of the use of waste food business found that its level is insufficient.The main reason for this is the low economic interest of producers of waste in their further use. An important aspect in this are the problems of recognition and measurement of waste in accounting.Evaluation of waste generated during the processing of raw materials in the food industry has no single methodology that affects the reliability of the data on the volumes of waste generated, their cost, makes it harder to determine the fair value of them. Consequently the producers of waste can not realistically assess the economic benefits that can be derived from their waste management of business. In article existing approaches to evaluating waste. Based on a thorough study designed to assess the practical suggestions for improving waste organizational and methodological principles of accounting in the food industry.

В. А. Ковальчукаспірант Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСТЕРНОГО МЕХАНІЗМУ ДЛЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

V. A. KovalchukPost-graduate student Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

EVALUATION OF THE CLUSTER MECHANISM EFFECTIVENESS FOR FINANCIAL SUPPORT OF NATIONAL INVESTMENT PROJECTS

У статті досліджено та запропоновано методичний підхід до оцінки ефективності застосування кластерного механізму для фінансового забезпечення національних інвестиційних проектів. Методичний підхід передбачає кілька етапів оцінки – на рівні проекту, на рівні інвестора та на рівні кластера. Методичний підхід дозволяє враховувати спільний вплив різних чинників на ефективність застосування кластерного механізму. В якості основних критеріїв обрані наступні: економічна, соціальна, інноваційна та бюджетна ефективність кластерного механізму. Дані критерії оцінюються за допомогою кількісних і якісних показників, які, у свою чергу, є абсолютними, відносними та інтегральними. Аналіз кількісних і якісних показників інтегрується у зведену оцінку критеріїв. Розроблений методичний підхід уможливлює оцінку доцільності для всіх учасників кластера брати участь у фінансовому забезпеченні національного інвестиційного проекту саме із застосуванням кластерного механізму.
 
The methodical approach to evaluation of the cluster mechanism effectiveness for financial support of national investment projects were investigated in the article. Methodical approach involves several stages of evaluation - at the project level, at the level of investor and at the level of cluster. The methodical approach takes into account the mutual influence of various factors on the effectiveness of the cluster mechanism. The main criteria selected are: economic, social, innovation and fiscal efficiency of cluster mechanism. These criteria are assessed using quantitative and qualitative indicators, which, in turn, absolute, relative and integrated. The analysis of quantitative and qualitative indicators integrated into a consolidated evaluation criteria. The methodical approach makes it possible to assess the feasibility of a cluster for all participants to take part in financial support of national project with use of cluster mechanism.

О. А. Рибаковааспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКІВ ВТРАТ ВІД ПАДЕЖУ ПТИЦІ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

O. Rybakovagraduate student, Kyiv National Economic University

ACCOUNT MAPPING TO REDUCE THE RISKS OF LOSSES FROM THE CASE OF POULTRY IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті розглянуто можливість зменшення ризиків втрат від падежу птиці шляхом здійснення страхування поголів’я птиці на птахівничих підприємствах. Таке страхування забезпечує страховий захист власникам на випадок загибелі, падежу або вимушеного забою птиці. Враховуючи всі вимоги чинного законодавства України запропоновано облікове відображення розрахунків за страхуванням птиці.
 
The article deals with reducing the risk of losses from the case of poultry insurance through poultry to poultry enterprises. This insurance provides insurance protection for owners in case of death, of case or forced the slaughter of poultry. Taking into account all the requirements of current legislation of Ukraine asked to reflect Customer registration payments for insurance birds.

Г. М. Сліпченкоаспірант кафедри обліку, Національна Академія обліку, статистики та аудиту, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ПДВ ПО ОПЕРАЦІЯХ З ІМПОРТУ ПОСЛУГ У 2015 РОЦІ

G. M. SlipchenkoAspirant of department of accounting National Academy of statistics, accounting and audit, Kiev

FEATURES CHARGING VAT ON TRANSACTIONS IMPORTS OF SERVICES IN 2015

У статті узагальнено особливості нарахування  ПДВ по операціях з імпорту послуг у 2015 році, визначено методику обліку податкових зобов’язань та податкового кредиту.
 
Peculiarities in accounting of added tax of Ukraine on transactions imports of services in 2015 summarized and the method of accounting of tax commitments and tax credit is determined in this article.

А. О. Лисенкок. е. н., доцент кафедри економіки підприємства Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, м. Харків

ПОБУДОВА МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ НА ОСНОВІ КОРИГУВАННЯ УСЕРЕДНЕНИХ НОРМАТИВІВ

Alina O. Lysenkoсandidate of economic sciences, associate professor of the Department of Enterprise Economics, Kharkiv National Automobile and Highway University, Kharkiv

CONSTRUCTION OF THE COSTS MANAGEMENT MODEL FOR OPERATIONAL MAINTENANCE OF MOTORWAYS OF THE GENERAL USE ON THE BASIS OF THE AVERAGE ADJUSTMENTS OF STANDARDS

В статті проаналізовано особливості нормативного підходу щодо визначення річної вартості будівельно-монтажних робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування. Встановлено, що для вирішення задачі визначення такої вартості на підприємствах дорожнього господарства застосовуються граничні усереднені показники для визначення на стадії складання кошторисів та при взаєморозрахунках загальновиробничих, адміністративних витрат і прибутку. Зазначено, що максимальна величина отриманого кошторисного прибутку нормативно регламентується і в більшості випадків не забезпечує дорожньому підприємству належного рівня рентабельності. Доведено необхідність внесення коригувань в усереднені показники визначення загальновиробничих витрат та прибутку у складі кошторисів підприємства через їх невідповідність до ринкової вартості будівельно-монтажних робіт та послуг. Запропоновано модель управління річними витратами на експлуатаційне утримання автодоріг загального користування на основі коригування усереднених нормативів, наведено можливі сценарії формування границь загальновиробничих витрат та кошторисного прибутку за моделлю.

This paper analyzes the features of the regulatory approach for determining annual value of construction works for operational maintenance of motorways of the general use. We found that for solving the problem of determining such value on road enterprises they apply boundary averages standards of costs to determine indicators on the stage of budgeting overhead costs, administrative costs and profits. We indicated that in the cost estimate the maximum value income regulated by standards and in most cases they doesn’t provide adequate profitability of road enterprises. The necessity of making adjustments in the average indicators of determining overhead cost and profit as part the cost estimate of road enterprises through their discrepancy to the market value of construction works and services was proved. In article was proposed the model of the annual costs management for operational maintenance of motorways of the general use that is based on the average adjustment ratios

Р. М. Гулінчукнауковий співробітник відділу економіки природокористування в агросфері, Інститут агроекології і природокористування НААН

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

R. HulinchukScientific officer of the Division Of Environmental Economics in the Agrosphere, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS

EFFICIENCY OF THE USE OF POTENTIAL OF AGRICULTURAL LAND IN THE KIEV REGION

В статті здійснено аналіз сучасного стану сільськогосподарського землекористування в Київській області. Встановлено процеси, що негативно впливають на родючий горизонт ґрунту знижуючи його якісний стан. Наведено агрокліматичне зонування Київської області відповідно до якого виділено та охарактеризовано 5 агрокліматичних районів. Здійснено оцінку агрокліматичного потенціалу Київської області та виділено агрокліматичні підзони. Оцінено потенціал земель сільськогосподарського призначення через розрахунок його інтегральної оцінки. Проранжовано райони області за результативністю використання їх потенціалу. Оцінено рівень використання потенціалу земель сільськогосподарського призначення. Виділено райони з найвищим та найнижчим рівнем використання потенціалу земель сільськогосподарського призначення через порівняння фактичного і теоретичного рівня виробництва валової продукції сільського господарства області. Встановлено причини високих показників ефективності використання потенціалу земель сільськогосподарського призначення в деяких районах Київської області.

The article analyzes the current state of agricultural land in the Kiev region. Established processes that having a negative affect the fertile soil horizon by lowering its qualitative state. An agro-climatic zoning of Kiev area under which isolated and characterized five agro-climatic regions. The estimation of agro-climatic potential Kyiv region and selected agro-climatic subzones. Reviewed by potential agricultural land through its integrated assessment calculation. Ranked by productivity of parts of the region use their potential. Reviewed by a potential level of use of agricultural land. Highlight areas with the highest and lowest levels of use of potential agricultural land by comparing actual and theoretical level of gross agricultural area. The reasons the use of high-potential agricultural land in some areas of the Kiev region.

Б. І. Шуваркандидат економічних наук, в. о. доцента кафедри статистики та аналізу, Львівський національний аграрний університет

АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА СЕЛІ

B. I. Shuvarcandidate of economic sciences, Lviv National Agrarian University (Department of Statistics and Analysis)

THE ANALYSIS OF THE PRECONDITIONS OF THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN THE RURAL AREA

Висвітлені питання розвитку малого підприємництва та сталості сільських територій. Розвиток малого і середнього підприємництва в Україні є очевидною необхідністю. До сьогодні розвитку малого і середнього підприємництва в сільській місцевості приділялося мало уваги. У статті виокремлено мотиви заняття підприємницькою діяльністю на селі. Проаналізовано статистичні дані зайнятості сільського населення. Установлено статистичні результати чисельності різних форм господарювання на селі. Аналіз різних форм самозайнятості і підприємницької діяльності в селі дозволив виокремити основні переваги та ризики для особистих селянських господарств, фермерських господарств та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Розвиток сільського підприємництва здатен відновити соціальну сферу села, яка нині перебуває в стані занепаду. Цей рецепт є універсальним для вирішення проблем сталого розвитку сільської місцевості в усіх розвинених країнах.

The issues of small business development and sustainability of rural areas have been pointed out. The motives of entrepreneurship in the countryside have been singled out. The statistical data of employment in the rural areas has been analyzed. The statistical results of the number of different forms of agricultural business have been established. The most urgent problems of the rural small business include : administrative pressure; lack of entrepreneurial initiative; the shortage of working capital; dissatisfying provision of legal and economic information; underdevelopment of the business support infrastructure; low level of knowledge and professional skills of workers in small business; low labor productivity; burdensome system of taxation of entrepreneurs. The benefits and risks of entrepreneurship in the villages have been investigated according to various forms of management.

Д. А. Антонюкк. т. н., доцент, здобувач, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», м. Львів

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

D. A. AntoniukPh.D., Associate Professor, Researcher SI "Institute of Regional Studies named M.I. Dolishniy NAS of Ukraine", c. Lviv

STRATEGIC PRIORITIES FOR THE MODERNIZATION OF INSTITUTIONAL BUSINESS INFRASTRUCTURE IN REGIONS OF UKRAINE IN THE EUROPEAN INTEGRATION

В статті проведено аналіз інституціонального базису інфраструктури підприємництва регіонів (ІПР) в програмних документах національного та регіонального рівнів. Розроблено систему стратегічних пріоритетів і тактичних завдань модернізації інституціональної інфраструктури підприємництва регіонів в процесі євроінтеграції на основі програмно-цільового та проблемно-цільового підходів. Перший дозволив сформулювати такі стратегічні пріоритети: створення інституціональної бази випереджаючого розвитку підприємництва України на інноваційних засадах; удосконалення структурної побудови та системи управління ІІПР в процесі євроінтеграції; оптимізація компонент інституціональної інфраструктури підприємництва; впровадження електронної інфраструктури підприємництва. Проблемно-цільові установки, одержані на основі квантифікованого SWOT-аналізу та розроблення дерева рішень дозволили виявити ключові тактичні завдання – інституціональна інтеграція інфраструктури підприємництва регіонів України і країн ЄС, впровадження інститутів інфраструктурного забезпечення в умовах інтеграції (лобіювання, підприємницької безпеки), розбудова інтегрованих інститутів електронної інфраструктури підприємництва – взаємопов’язані між собою на різних рівнях ієрархії управління та корелюють зі стратегічними пріоритетами побудови «нової економіки» ЄС.
 
The article analyzes the institutional basis of business infrastructure in regions (IBIR) in program documents at national and regional levels. The system of strategic priorities and tactical problems of IBIR modernization in European integration is based on program-oriented and problem-based approaches. The first allowed to formulate the following strategic priorities: creating the institutional framework of advanced development enterprise of Ukraine on innovative principles; improving structural construction and management IBIR in European integration; optimization of IBIR components; the introduction of e-business infrastructure. Problem-target plans, prepared on the basis quantificate SWOT-analysis and the development of decision trees have identified key tactical tasks – institutional integration of business infrastructure regions of Ukraine and the EU, implementing institutions infrastructural support in terms of integration (lobbying, business safety), development the integrated institutions of e-business infrastructure – interconnected at various levels of management hierarchy and correlate with the strategic priorities of building a "new economy" of the EU.

В. В. Кузьомакандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, Миколаївський національний аграрний університет

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ РЕМОНТУ І ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

V. V. Kuzoma

METHODOLOGICAL ASPECTS OF ACCOUNTING THE REPAIRS AND IMPROVEMENT OF FIXED ASSETS

В. В. Кузёма

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА РЕМОНТА И УЛУЧШЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

У статті досліджені питання ремонту та поліпшення основних засобів . Особливу увагу приділено проблемі облікового забезпечення ремонту та поліпшення основних засобів підприємств відповідно до норм чинного бухгалтерського та податкового законодавства.
 
The article explored the issue of repairs and improvement of fixed assets. Particular attention is paid to the problem of providing repair and an improvement of fixed assets in accordance with current accounting and tax legislation.
 
В статье исследованы вопросы ремонта и улучшения основных средств. Особенное внимание уделено проблеме учетного обеспечения ремонта и улучшения основных средств предприятий в соответствии с нормами действующего бухгалтерского и налогового законодательства.

С. В. Познякк. е. н., доцент кафедри економіки підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. КиївС. С. Данильченкостарший викладач кафедри економіки підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

S. V. PozniakPh.D in economic sciences, Associate Professor, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, KyivS. S. DanylchenkoSenior lector, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

MANAGEMENT OF VALUE AND COMPETITIVENESS ENTERPRISE TO ENSURE ITS SUSTAINABLE DEVELOPMENT

В статті проаналізовано сутність управління вартістю підприємства. Представлена укрупнена залежність видів вартості підприємства та зацікавлених сторін підприємницької діяльності Визначені моделі вартісно орієнтованого управління та його функціональні складові, а також показники, що формують фактори вартості підприємства в рамках VBM моделей. Визначені елементи системи управління конкурентоспроможністю підприємства. Представлена модель формування конкурентоспромож-ності/вартості підприємства з позиції теорії активації ресурсів і концепції управління вартістю.
 
In the article the essence of enterprise cost management. Presented bigger dependence kinds of value and stakeholders of business activities defined value oriented management model and its functional components and indicators that form factors of value within VBM models. The identified elements of competitiveness management company. The presented model of competitiveness-ness / enterprise value from the standpoint of the theory of activation of resources and cost management concept.

С. С. Савіназдобувач кафедри міжнародних економічних відносин, Хмельницький національний  університет

КОНЦЕПЦІЯ МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Svetlana SavinaResearcher of the Department of International Economic Relations, Khmelnytsky National University

CONCEPT DEVELOPMENT MECHANISM INNOVATION ENTERPRISES OF LIGHT INDUSTRY

У статті досліджується інноваційний розвиток підприємств легкої промисловості. В умовах розвитку ринкових відносин, зростаючої невизначеності і ризику ефективність господарської діяльності, високий рівень конкурентоспроможності підприємства у значній мірі залежить від рівня його інноваційної активності. Проблеми інноваційного розвитку особливо актуальні для вітчизняних підприємств легкої промисловості, на яких даний процес перебуває на початковій стадія формування, тому необхідним є системне дослідження інноваційної діяльності, визначення її особливостей і розробки теоретичних і практичних аспектів з метою удосконалення господарського механізму підприємств легкої промисловості. Автор охарактеризував можливі структурні зміни внаслідок інноваційної діяльності, сформував принципи та фактори впливу на інноваційний розвиток підприємства. Сформував концептуальну модель інноваційного розвитку господарського механізму підприємства легкої промисловості. Як зазначено в статті, перспективною формою, яка сприяє активізації інноваційної діяльності, є створення кластерних структур на рівні регіону, тобто об’єднання наукових досліджень, проектних розробок і виробництва у єдиний інноваційний комплекс. Формування кластерних структур забезпечує найбільш повне врахування галузевих і територіальних особливостей діяльності підприємств, моніторинг сучасних досягнень зарубіжних і вітчизняних науковців у даній галузі, можливість залучення інвестицій на кращих умовах, покращення екологічних параметрів виробництва тощо. Доцільно створити інноваційний кластер розвитку легкої промисловості на основі підприємств та організацій Подільського економічного регіону, оскільки на території Подільського економічного регіону функціонує значна кількість підприємств легкої промисловості і виробників сировини. Запропоновано структуру кластеру підприємств легкої промисловості Подільського економічного регіону. Забезпечення високої конкурентоспроможності підприємства легкої промисловості можливе за умови формування ефективної системи управління його інноваційним розвитком із врахуванням всіх необхідних вимог і принципів. Формування кластерів підприємств легкої промисловості сприятиме підвищенню ефективності прийняття управлінських рішень, зростанню конкурентоспроможності та якості продукції, інвестиційної привабливості підприємств галузі, розширенню взаємозв’язків між науково-дослідними установами і виробництвом.
 
This paper examines the innovative development of light industry. With the development of market economy, increasing uncertainty and risk efficiency of economic activities, a high level of competitiveness of the enterprise largely depends on its level of innovation activity. Problems of innovative development is especially important for domestic light industry, at which the process is at an early stage of formation, so it is necessary to study innovation system, define its characteristics and develop theoretical and practical aspects to improve the economic mechanism of light industry. The author described the possible structural changes as a result of innovation, has formed principles and factors influencing the development of innovative enterprises. Formed the conceptual model of innovative development of the economic mechanism of light industry. As stated in an article promising form that promotes activation of innovation is the creation of cluster structures at the regional level, ie combining research, design, development and manufacture of innovative single complex. Formation of cluster structures provides the most complete account of sectoral and regional characteristics of enterprises, the monitoring of modern achievements of foreign and domestic scientists in this field, the ability to attract investment in the best conditions, improving environmental parameters of production and so on. Consider creating innovative cluster of light industry based companies and organizations Podolsky Economic Region as the territory Podolsky Economic Region operates a significant number of enterprises of light industry and manufacturers of raw materials. The structure of a cluster of light industry Podolsky Economic Region. Ensuring high competitiveness light industry is subject forming effective system of its innovative development taking into account all the necessary requirements and principles. Forming clusters of light industry will increase the efficiency of decision-making, increase competitiveness and product quality, investment attractiveness of the industry, expansion of relationships between research institutions and industry.

С. П. Ковальчукасистент, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК НАДХОДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В ДЕРЖАВІ

S. P. Kovalchukassistant, Vinnitsa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Vinnitsa

INTERCOMMUNICATION OF RECEIPT OF INVESTMENTS AND SOCIO-ECONOMIC SITUATION IS IN THE STATE

У статті визначений ступінь взаємозв’язку між інвестиціями та економічним розвитком держави. Охарактеризований рівень взаємозв’язку між капітальними інвестиціями та економічними показниками розвитку держави, серед яких: валовий внутрішній продукт, фінансові результати підприємств, обсяг реалізації сільськогосподарської та промислової продукції, кількість суб’єктів господарювання. В роботі сформовано організаційно-економічний механізм залучення інвестицій з виділенням державного і регіонального рівня, наведено алгоритм (порядок) розроблення і підготовки до реалізації інвестиційних проектів в умовах взаємодії різних інституцій, показані різновиди форм ресурсної участі замовника в інвестиційному проекті. В статті розглянута динаміка співвідношення капітальних інвестицій та валового внутрішнього, а також обґрунтована залежність обсягів залучення інвестицій від загальноекономічної ситуації та попередніх надходжень інвестицій в економіку держави.
 
In the article a certain degree of intercommunication is between investments and economic development of the state. Described level of intercommunication between capital investments and economic indicators of development the states among that : gross domestic product, financial results of enterprises, volume of realization of agricultural and industrial produce, amount of subjects of menage. The organizationally-economic mechanism of bringing in of investments is in-process formed with the selection of state and regional level, the algorithm (order) of development and preparation to realization of investment projects in the conditions of co-operation of different institutes, shown varieties of forms of resource participation of customer is driven to the investment project. In the article the considered dynamics of correlation of capital investments and gross internal, and also reasonable dependence of volumes of bringing in of investments on a situation and previous receivabless of investments in economy of the state.

В. В. Ащауловздобувач кафедри економіки, організації та управління підприємствами, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ

V. V. AschaulovExternal PhD student, Department of Economics, Organization and Management of Enterprises, SHEE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

ENTERPRISE COMPETITIVENESS MANAGEMENT IN THE MONITORING SYSTEM OF ECONOMIC SECTORS

Розглянуто функції, які повинні виконуватись у ході реалізації процесу управління конкурентоспроможністю. Побудована схема процесу управління конкурентоспроможністю підприємств на галузевому рівні в системі моніторингу розвитку галузей економіки.
Доведено необхідність створення організаційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю продукції в процесі управління конкурентоспроможністю підприємств на галузевому рівні.
Організаційний механізм управління конкурентоспроможністю продукції має забезпечити перетворення цілі в кінцевий результат. Для досягнення поставлених цілей визначені необхідні організаційно-технічні заходи, засоби і механізми досягнення цілей, а також сукупність усіх необхідних ресурсів. Саме комплексне пов'язання мети, завдань, засобів досягнення мети і ресурсів дозволить досягти запланованих кінцевих результатів. Це і становить основу комплексного системного підходу до управління виробництвом та організації управління конкурентоспроможністю підприємств на галузевому рівні в комплексній системі моніторингу розвитку галузей економіки.

The functions to be performed during the implementation of the management of competitiveness are analyzed. A scheme of the enterprise competitive management in the monitoring system of economic sectors is designed at the regional level.
The necessity of creating the organizational and economic mechanism for competitive products in the enterprise competitive management at the regional level is proved.
Organizational mechanism of the production competitive management should ensure competitive goal’s conversion into the final result. The necessary organizational and technical measures are defined in order to achieve the goals, means and mechanisms to achieve the goals and all necessary resources are set. This comprehensive linking of goals, objectives, means and resources of reaching the goal will provide achieving planned outcomes. This is the basis of a comprehensive approach to production management and enterprise competitiveness at sectoral level in a complex monitoring system of economic sectors.

А. О. Татарульєваздобувач кафедри економіки, організації та управління підприємствами, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

A. O. TatarulyevaExternal PhD student, Department of Economics, Organization and Management of Enterprises, SHEE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

METHODOLOGICAL APPROACHES TO EFFECTIVE SYSTEM FORMATION OF STATE REGULATION OF RAISING FOREIGN DIRECT INVESTMENT FOR TECHNICAL ASSISTANCE IN METALLURGICAL INDUSTRY OF UKRAINE

Для активізації залучення прямих іноземних інвестицій у технічне забезпечення металургійної галузі України буде доцільним законодавче закріплення інвестиційних стимулів у вигляді податкових пільг при виконанні інвестором вимог щодо обсягу інвестицій, терміну дії проекту, створення нових робочих місць.
Визначено вплив інвестиційного клімату на приплив іноземних інвестицій в металургійну галузь України.
Автором відмічена стимулююча роль внутрішніх інвестицій по відношенню до іноземних.
Вищеперелічені заходи як інституційні, так і економічні дозволять посилити економічний розвиток України шляхом зменшення надходження псевдоефективних інвестицій та інтенсифікації припливу ефективних іноземних інвестицій. Проте можемо констатувати, що за допомогою ефективного іноземного інвестування можливим є досягнення модернізації та інтенсифікації розвитку підприємств металургійної галузі.
 
Legislative strengthening of investment incentives in the form of tax benefits in case investors are carrying out the requirements on investments volume, their effective duration, new job formation will make economic sense for enhancing foreign direct investment for technical assistance in metallurgical industry of Ukraine.
The effect of the investment climate on foreign investment inflow into metallurgical industry of Ukraine is determined.
The author noted stimulating role of domestic investment as against foreign ones.
The measures named supra of both institutional and economic, will strengthen Ukraine's economic development by reducing the flow of pseudo effective investments and intensification effective inflow of foreign investment. However, we can state that through effective foreign investment it is possible to achieve modernization and intensification of metallurgical industry.

Н. С. Танклевськад. е. н., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

РИЗИКИ В УПРАВЛІННІ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

N. S. TanklevskaDoctor of Science in Economics, Professor, Sc. Professor Chief of the department of account and taxation of SHEE «Kherson state agrarian university»

RISKS IN THE MANAGEMENT BY THE MONEYS STREAMS OF THE ENTERPRISE

Метою дослідження є специфікація впливу ризиків на грошові потоки суб’єкта господарювання та розробка послідовності управління ними. У статті досліджуються теоретичні аспекти впливу ризиків на грошові потоки суб’єктів господарювання. Визначено, що існує багато тлумачень сутності ризиків та їх впливу на грошові потоки. Встановлено наявність основних умов виникнення ризиків, пов’язаних з грошовими потоками суб’єкта господарювання, та охарактеризовано їх основні форми. Результати проведеного дослідження вказують на те, що вплив ризиків на грошові потоки суб’єкта господарювання визначає необхідність змін у послідовності управління ними. Основною причиною таких змін є значущість суб’єктивної складової у формуванні ризиків грошових потоків. Стандартні етапи в управлінні ризиками суб’єктів господарювання повинні реалізовуватись циклічно та паралельно, що ускладнює процес управління ними.
 
Specification of influencing of risks is a purpose of research of the monies streams of enterprises and development of management sequence by them. This article examines theoretical aspects of impact of risks on management of money streams of enterprises. We proved that there are many interpretations of the nature of risks and their impact on the money streams of enterprises. Is described the presence of basic terms of origin of the risks related to the streams of monies of enterprises is education of their main forms. The results of the conducted research specify on that influence of risks on the streams of enterprises of menage determines the necessity of changes in the sequence of management by them. The principal reason of such changes is meaningfulness of subjective constituent in forming of risks of streams of monies. Standard stages in the management by the risks of streams of monies of enterprises must be realized cyclic and parallell, that complicates a management process by them.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"