Українською | English

BACKMAIN

Contents № 8, 2012

І. Б. Чичкало-Кондрацькад.е.н., доцентН. Б. Теницькааспірант, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ»

У статті досліджено та узагальнено особливості підходів до розуміння економічної сутності категорії «інтелектуальний потенціал регіону» різними науковцями. Наведено основні характеристики та принципи дослідження цієї наукової категорії. На основі проведеного аналізу сформовано власний підхід до її визначення.
 
The article examines and summarizes the features of approaches to understanding the economic substance of category "intellectual potential of the region" by various scholars. The basic characteristics and principles of scientific research on this category. Based on the analysis set up its own approach to its definition.

В. В. Микитенкод.е.н., проф., гол. наук. сп. ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», м. КиївО. О. Демешокк.е.н., ст. викладач, Київський національний університет технологій та дизайну МОНмолодьспорту України

РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ  ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В КОНТЕКСТІ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Запропоновано базовий склад та опрацьовано наслідки реалізації двох оптимальних на сучасному історичному етапі розвитку виробничо-економічних систем стратегій забезпечення їхньої енергоефективності, на основі яких визнано доцільним нагальну необхідність розроблення відповідної політики сталого розвитку держави. Дістали подальшого розвитку теоретико-концептуальні основи теорії управління забезпеченням енергоефективності промислового виробництва за рахунок уточнення сутності та змісту понять «енергоефективність», «процеси забезпечення енергоефективності», «управління забезпеченням енергоефективності».

І. В. Педьд.е.н., доцент, професор кафедри міжнародних фінансів Український державний університет фінансів та міжнародної торгівліС. П. Ящукмагістр міжнародної економіки Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

ПОДАТКОВІ СТИМУЛИ У СФЕРІ ОСВІТИ В КРАЇНАХ ЄС

Розглядається система податкових стимулів, яка діє в Європейському Союзі з точки зору можливості застосування досвіду ЄС в процесі модернізації податкової системи України.
 
The tax incentives system of the EU is considered from a practical position and possibilities of applying the EU experience to improving and modernize the Ukrainian tax system.

В. П. Кукобад.е.н., професор кафедри економіки підприємств,  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: АСПЕКТИ СУЧАСНОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ВИТРАТ

У статті акцентовано увагу на необхідності застосування нових методів обліку і аудиту витрат на заходи із забезпечення корпоративної соціальної відповідальності підприємства. Вказані основні напрями здійснення таких витрат. Дані рекомендації щодо обліку соціально-орієнтованих витрат на субрахунках підприємства за окремими напрямами, а також використання спеціальних методик аудиту цих витрат.

In that article attention is accented on the necessity of application of new methods of account and audit of expenses on actions from providing of corporate social responsibility of enterprise is focused. Basic directions of realization of such expenses are presented. Given recommendations of the account of the social expenses on the sub-accounts of enterprise on separate directions and the use of the special methods of audit of these expenses is described.

Кенуль Ф. Гилалдокторантка экономических наук, Межрегиональная Академия Управления Персоналом

ВНЕДРЕНИЕ МАРКЕТИНГА В БАНКОВСКУЮ СФЕРУ: КРАТКИЙ ОБЗОР

Изложены основные этапы внедрения маркетинга в банковскую сферу. Представлены особенности и закономерности каждого этапа. Приведен пример внедрения маркетинга в деятельность ОАО «Юнибанк».

Outlines the main stages of the implementation of marketing in the banking sector. The features and patterns of each phase. An example of the implementation of marketing activities inOJSC "Unibank".

М. Ф. Аверкинакандидат економічних наук, старший викладач Національного університету водного господарства та природокористування

СТІЙКИЙ РОЗВИТОК МІСТА НА ЗАСАДАХ «ЗЕЛЕНОЇ ЛОГІСТИКИ»

У статті розкрито сутність категорій стійкий розвиток міста та «зелена логістика» міста, визначено їх базові принципи, що дозволить сформувати стратегічні засади управління стійким розвитком міста.
 
В статье раскрыта сущность категорий устойчивое развитие города и «зеленая логистика» города, определены их основные принципы, что позволит сформировать стратегические основы управления устойчивым развитием города.

C. Ф. Андреюккандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»М. С. Андреюкасистент кафедри економіки промисловості  та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АКЦІЙ ЕМІТЕНТІВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

В статті розглянуто і досліджено методичні аспекти оцінки інвестиційної привабливості акцій у сучасних нестійких економічних умовах. Проведено порівняльний аналіз показників привабливості акцій публічних товариств енергетичної галузі, що котируються на вітчизняному фондовому ринку. Для прийняття ефективних інвестиційних рішень щодо купівлі-продажу цінних паперів визначено компанії з недооціненими та інвестиційне привабливими акціями.
 
In the article the methodical aspects of estimation of investment attractiveness of shares are considered and investigational in modern unsteady economic terms. The comparative analysis of indexes of attractiveness of shares of public companies of power industry, which are quoted at the domestic fund market, is conducted. For acceptance of effective investment decisions in relation to the purchase-sale of securities companies are certain with underestimated and investment by attractive shares.

Ю. В. Махнариловкандидат економічних наук, доцент кафедри, Київський національний університет технологій та дизайнуН. В. Толюпастарший викладач, Київський національний університет технологій та дизайну

ДИНАМІКА БАЗОВОГО КОЕФІЦІЄНТУ КАПІТАЛІЗАЦІЇ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

В статті досліджуються підходи до оцінки волатильності базового коефіцієнту капіталізації на місцевому ринку нерухомості.

In article approaches to rating volatility overall rate of return in the local real estate market.

Л. В. Єлісєєвак.е.н, доцент кафедри економічної теорії Волинського національного університету імені Лесі Українки

МУНІЦИПАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

У статті проаналізовано суть, ознаки, функції муніципальної власності та зміну поглядів науковців на її призначення в економічній системі. Досліджено зарубіжний досвід трансформації комунальної власності в Європі, Японії та США. Визначено перспективні напрями розвитку комунальної власності через формування ОСББ,  удосконалення комунального кредиту й концесійного механізму тощо.
 
In the article there is analysis of the characteristics, functions of municipal ownership and changing the attitudes of scientists at its destination in the economic system. There is study foreign experience transforming community property in Europe, Japan and USA and perspective directions of communal property through the formation of condominiums, improving municipal credit and concession mechanism and etc.

О. І. ЧічканьІнститут економіки промисловості НАН України, м. Донецьк

РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

У статті обґрунтовано науково-методичний підхід до оцінки рівня конкурентоспроможності регіону на засадах використання єдиного критерію оцінювання темпів сталого розвитку. Запропоновано етапи здійснення, показники та моделі оцінки конкурентоспроможності регіону.
 
In the article the scientific and methodical approach to assessing the level of competi-competitiveness of the region on the basis of a single criterion for assessing the pace of sustainable development. Proposed stages of implementation, performance and competitiveness assessment model.

А. В. Уніятк.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки Тернопільського національного економічного університетуІ. О. Ліщинськийк.е.н., нач. відділу міжнародного співробітництва ТНЕУ

ОСНОВНІ ІНДИКАТОРИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СХІДНІЙ НІМЕЧЧИНІ

Здійснюється загальний огляд гравітаційних центрів інноваційного розвитку регіонів Європи. Проводиться аналіз інноваційного забезпечення земель Східної Німеччини в розрізі витрат на інноваційну діяльність та кількості зайнятих в секторі НДДКР. Дається оцінка інноваційного потенціалу федеральних земель Східної Німеччини.
 
General review of gravity centers of innovation development is made for the regions of Europe. Innovative supply of lands in Eastern Germany is analysed in terms of spending on innovation and the number of employed in R & D sector. The estimation of the federal states’ innovation potential in East Germany is made.

І. В. Тюхак. е. н., доц. каф. менеджменту ЗЕД, Національний університет харчових технологій

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ - СУБЄКТІВ ЗЕД

Статтю присвячено вивченню теоретичних основ комерційної діяльності та розробці практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності комерційної діяльності підприємств харчової промисловості – суб’єктів ЗЕД.
Ключові слова: комерційна діяльність, зовнішньоторговельні операції, ефективність комерційної діяльності.
 
The article is sanctified to the study of theoretical bases of commercial activity and development of practical recommendations in relation to the increase of efficiency of commercial activity of enterprises of food industry - subjects of foreign economic activity.

Н. П. Сітніковак.е.н., докторант, НДЕІ Мінекономрозвитку і торгівлі України

ДОСВІД ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ У ПРОЦЕСАХ МОНІТОРИНГУ ТА ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ

У статті надається огляд підходів до вимірювання якості життя та практики розроблення відповідних індексів міжнародними організаціями. Також надається аналіз тенденцій зрушень у якості життя населення країн світу за останні десять років.
 
The article provided an overview of approaches to measuring quality of life and practice of relevant indexes elaboratuion by international organizations. Also it presents an analysis of trends in changes in quality of life of population in different countries of the world for the last ten years.

В. П. Марчукканд. екон. наук, доцент кафедри фінансів та кредиту Севастопольського інституту банківської справи Української академії банківської справи Національного банку УкраїниВ. В. Воробйоваголовний спеціаліст Севастопольського міськвиконкому

АНАЛІЗ  ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ АКТИВІВ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ УКРАЇНИ

У статті розглядається розвиток діяльності недержавних пенсійних фондів після вступу в дію Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та  прогнозуються активи фондів  за різних варіантів розвитку основних макроекономічних показників економічного та соціального розвитку України до 2015 року.
 
The article deals with the development of private pension funds after the entry into force of the Law of Ukraine "On the private pension system" and projected assets of funds under different scenarios of macroeconomic indicators of  economic and social development of Ukraine in 2015.

Є. М. Кирилюкк. е. н., доцент, докторант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»А. М. Прощаликінак. е. н., доцент, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН НА АГРАРНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Досліджено тенденції та наслідки трансформації економічних відносин на аграрному ринку України. Проаналізовано стан внутрішнього агропродовольчого ринку, що дало змогу визначити чинники, які перешкоджають його розвитку. Запропоновано методику розрахунку середньозваженого рівня товарності продукції. Визначено умови ефективного використання споживчого попиту.
 
Исследованы тенденции и последствия трансформации экономических отношений на аграрном рынке Украины. Проанализировано состояние внутреннего агропродовольственного рынка, что дало возможность определить негативные факторы его развития. Предложена методика расчета средневзвешенного уровня товарности продукции. Определены условия эффективного использования потребительского спроса.
 
Tendencies and consequences of economic relations transformation at the agrarian market of Ukraine are investigated. An internal agrofood market condition is analysed, that gave an opportunity to define factors that prevent to it’s development. The methods of computation of average weighted level of production marketability suggest. The terms of the consumer demands effective use are certain.

И. Н. Карапейчикк.э.н., Генеральный директор ПАО «Азовмаш»

НОСИТЕЛИ ПОТЕНЦИАЛОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Проведен анализ понятия «носитель потенциала» применительно к экономическим объектам, показано, что носителями потенциалов являются субъекты экономики и их произвольные группы, а рассмотрение потенциалов отдельных элементов экономических систем методологически ошибочно.
 
The analysis of concept of «the potential holder» with reference to economic objects is made, it is shown, that potential holders are subjects of economy and any groups of  them, and that consideration of potentials of separate elements of economic systems methodologically incorrect.

В. Ф. Горячукк.т.н., с.н.с., с.н.с. Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

В статті розглянуті питання капіталізації економіки, проаналізовані існуючи уявлення про неї, запропоновано структурну модель цього явища
 
Questions of capitalization of the economy are considered in this article, the existing concepts about it are analyzed, а structural model of this phenomenon is proposed

А. В. Василенкок.е.н., доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСІНГУ В УПРАВЛІННІ АКТИВАМИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

У статті розглядаються особливості управління активами страхових компаній. Обґрунтовано вибір моделі управління активами з огляду на розмір страхової компанії, досліджено завдання та вимоги, що повинні враховуватись компаніями з управління активами при формуванні інвестиційного портфеля страхової компанії.
 
The features of insurance companies’ assets management are examined in the article. Choice of the type of asset management taking into consideration the size of insurance company is grounded, investigated tasks and requirements that must be taken into account by asset management companies forming an investment portfolio of insurance company.

О. І. Шаманськастарший викладач кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ З УРАХУВАННЯМ ВИТРАТ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА КРИТЕРІЄМ МАКСИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКУ

У статті запропоновано математичну модель задачі оптимізації структури ресурсного потенціалу з урахуванням витрат та виробничої потужності за критерієм максимізації прибутку для підприємств харчової промисловості
 
In this article the author gave the mathematical model of resource potential structure optimization accounting charges and production capacity on the criterion of income maximization for the enterprises of food industry.

В. М. Кривошейздобувач кафедри фінансів, банківської справи та державного управління Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

У статті досліджено потенціал науково-виробничої сфери регіонів України. Виокремлено основні проблеми низької їх активності щодо впровадження наукових розробок у виробництво. Запропоновано основні пріоритетні напрями та цілі формування стратегії розвитку науково-виробничої сфери регіонів. Сформульовано заходи з метою підвищення рівня наукоємності регіонального виробництва.
 
The potential of the development of scientific and industrial sphere of the Ukrainian regions is researched in the article. The main problems of their low activity of the introduction of scientific work into industry are distinguished. The main priority directions and the goals of the formation of the strategy of the development of scientific and industrial sphere of the regions are proposed. The measures for increase of the level of science absorbing of the regional industry are formed.

М. А. Поповастарший преподаватель, Одесский государственный экологический университет

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА БЕНЧМАРКИНГА ПРИ АНАЛИЗЕ ДИНАМИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

У статті розглянуто використання методу бенчмаркінгу при аналізі динаміки результатів природоохоронної діяльності, наведено критерії та показники природоохоронної діяльності.
 
В статье рассмотрено использование метода бенчмаркинга при анализе динамики результатов природоохранной деятельности, приведены критерии и показатели природоохранной деятельности.
 
The article examines the use of benchmarking methods in the analysis of the dynamics of the results of environmental activities and provides the criteria and indicators for environmental performance.

Я. В. Підвисоцькийаспірант Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГІБРИДНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ МІЖНАРОДНИХ БІЗНЕС-ПРОЕКТІВ

У статті представлено сучасні різновиди гібридних фінансових інструментів, а також обґрунтована необхідність їх застосування в управлінні ризиками міжнародних інвестиційних бізнес-проектів. Подана класифікація гібридних інновацій за ознаками часу, події та поведінки суб’єктів економічних відносин в процесі виконання зобов"язань.
 
In the article were presented modern varieties of hybrid financial instruments and grounded necessity of their use in the risk-management of investment business-projects. There is also given classification of hybrid innovations on the basis of time, event and behavior feature of entity of economic relations in implementing their commitments.

Н. В. Кочетковаассистент, Национальная академия природоохранного и курортного строительства

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

У статті запропоновано комплексний підхід до оцінки внутрішньорегіональної соціально-економічної диференціації, що передбачає визначення рівня конкурентоспроможності економіки регіону та якості життя населення.
 
В статье предложен комплексный подход к оценке внутрирегиональной социально-экономической дифференциации, предусматривающий определение уровня конкурентоспособности экономики региона и качества жизни населения.
 
In the article the complex approach to the estimation of intra regional socio-economic differentiation, which involves the definition of competitiveness of the region"s economy and quality of life of the population.

Л. Б. Сіверськастарший викладач кафедри економіки та управління персоналом, ЛІБС УБС НБУ

РЕЙДЕРСТВО ЯК МЕТОД ОБ’ЄДНАННЯ БАНКІВ В УМОВАХ РИНКУ

У статті проаналізовано особливості посилення конкурентних переваг та збільшення частки ринку вітчизняними фінансовими посередниками шляхом рейдерського захоплення компаній, визначено основні причини та наслідки цього способу організації угод злиття чи поглинання в сучасних умовах розвитку. Виділено основні ризики рейдерського захоплення банків та основні методи його уникнення.
 
In the article the features of strengthening of competitive edges and increasing of market share by home financial mediators by the raider capture of companies are analysed, principal reasons and consequences of this method of organization of agreements of confluence or absorption are determined in the modern terms of development. The basic risks of raider capture of banks and basic methods of its avoidance are distinguished.

Ю. С. Ціомашкоаспірантка Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. ПоповаІ. В. Станкевичкандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та маркетингу Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІННОВАЦІЯ»

Узагальнено різноманітні підходи щодо визначення поняття «інновація» як фундаментального чинника прогресивного соціально-економічного розвитку країни. Запропоновано визначення терміну «інновація» з позиції забезпечення ефективності інноваційної діяльності.
 
Summarized the different approaches to the definition of «innovation» as a fundamental factor in the progressive social and economic development. Proposed a definition of the term "innovation" from the standpoint of ensuring the effectiveness of innovation.

О. А. Слободчиковааспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВИМОГИ ДО МОДЕЛЕЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В статті вивчено принципи проведення реструктуризації металургійних підприємств в рамках загальної інноваційної політики розвитку галузі; проаналізовано особливості металургійної галузі та специфіка діяльності металургійних підприємств в сучасних умовах. Автором досліджено сукупність принципових концептуальних положень до розробки програми реструктуризації підприємств металургії та здійснено характеристику основних етапів розробки моделей процесу реструктуризації металургійних підприємств.
 
The article examines the principles of restructuring metallurgical enterprises in case of innovation policy; analyzes the features of metallurgical industry and specific of metallurgical enterprises in present days. The author examines the range of principal conceptual propositions of developing a restructuring program of metallurgical enterprises and characterizes the main phases of the model of restructuring metallurgical enterprises.

Є. В. Бортніковааспірант, ДВНЗ, Київський національно-економічний університет ім. В. Гетьмана

ІСТОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ ТА СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ «РИЗИК», «РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ» ТА «ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ»

У статті здійснено аналіз історії походження понять «ризик», «ризик-менеджмент» та «операційний менеджмент». Розкрито сутність досліджуваних понять та запропоновано своє бачення щодо їх визначення.

В статье проведен анализ истории происхождения понятий «риск», «риск-менеджмент» и «операционный менеджмент». Раскрыта сущность исследуемых понятий и предложено свое видение их определения.

The article analyzes the history of the origin of the concepts of "risk", "risk management" and "operations management." The essence of the studied concepts and offered their vision for their determination.

Т. О. Заєцьаспірант, Київський Національний Університет технологій та дизайну

ПРАВА АКЦІОНЕРІВ: МЕХАНІЗМ КОНТРОЛЮ ТА ЗАХИСТУ

В статті розглянуто механізм контролю та захисту прав акціонерів, що розглядається в двох площинах: на макро- та мікрорівнях. Розглянуті засоби контролю та захисту прав акціонерів. В рамках вирішення питання захисту прав акціонерів було запропоновано класифікацію власників корпоративних прав за розмірами вкладів. Надані пропозиції щодо захисту прав дрібних акціонерів.
 
The mechanism of control and defence of rights for shareholders is considered in the article, that is examined two-plane: on makro- and microlevels. Considered controls and defence of rights for shareholders. Within the framework of decision of question of defence of rights for shareholders classification of proprietors of corporate rights was offered on the sizes of holdings. The given suggestions are in relation to defence of rights for shallow shareholders.

О. М. Діденкокандидат економічних наук, заступник директора з питань роздрібного бізнесу Сумської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Суми

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ БІЗНЕСУ В БАНКАХ

У статті розглянуто проблему узгодженості стратегічного та оперативного рівнів управління ефективністю бізнесу через визначення особливостей організаційно-аналітичної системи забезпечення, яка виконує ключову роль сервісної підтримки прийняття управлінських рішень.
 
The paper considers the problem of coordination of strategic and operational levels of business performance by identifying features of organizing-analytical background’s system for ensuring that performs a key role service support management decisions.

Р. В. Михайловмагістр міжнародних економічних відносин, аспірант Кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

КІЛЬКІСНО-ЯКІСНІ ПАРАМЕТРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ: ВІДПОВІДНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКИМ КРИТЕРІЯМ

У статті аналізується стан страхового ринку України, його кількісний вимір в порівнянні з аналогічними показниками європейського страхового ринку. Автор формулює якісні характеристики, що супроводжують процес становлення страхового ринку України та узагальнює основні тенденції за для розв‘язання проблем на шляху його поступального розвитку.
 
В статье анализируется состояние страхового рынка Украины, его количественный аспект по сравнению с аналогичными показателями европейского страхового ринка. Автор формулирует качественные характеристики, которые сопровождают процесс становления страхового рынка Украины и обобщает основные тенденции с целью решения проблем на пути его поступательного развития.
 
The article represents us the situation of Ukraine"s insurance market, its quantitative dimension in comparison with similar figures of the European insurance market. The author formulates the qualitative characteristics that accompany the process of forming Ukraine"s insurance market and summarizes the main trends for solving problems in the way of its stable development.

О. В. Веселовськааспірантка, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

ТЕХНОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АВІАБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

У статті докладно розглянуто технологію впровадження системи управління витратами за процесами на авіабудівних підприємствах. Окреслено основні етапи впровадження досліджуваної системи. Розглянуто особливості калькуляції витрат за процесами, на прикладі типового для авіабудівництва управлінського процесу.
 
The technology of the process-based cost management system forming at the aircraft building enterprises is studied in the article in details. The main phases of the studied system formation are considered. The peculiarities of the cost determining process on the example of a typical for aircraft building enterprises management process are studied.

Є. В. Гнітецькийасистент кафедри промислового маркетингу Національний технічний університет України «КПІ»

СУТНІСТЬ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ БАЗОВИМИ КАТЕГОРІЯМИ ТЕОРІЇ ІННОВАЦІЙ

Визначено етимологічне походження категорії «інновація»; розглянуто основні підходи до трактування категорій «новація», «нововведення», «інновація», «інноваційна діяльність», «інноваційний процес». Розглянуто сутність даних категорій та визначено взаємозв’язок між ними. Визначено підходи авторів до визначення сутності та етапів інноваційного процесу.
 
The article presents the etymological origin of the categories “innovation”, “novation”, “innovation activity”, “innovation process”. The essence and interrelation of these categories are analyzed. The approaches of determination of these categories and stages of the innovation process are determined.

В. В. Лифарк. е. н., доцент,  доцент кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

МОДЕЛЬ ОЦІНКИ РОЗМІЩЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ

У статті розглянуто можливість розвитку транспортно-логістичної інфраструктури в Україні. Запропоновано економіко-математичну модель вибору оптимального місця розташування мережі регіональних транспортно-логістичних центрів.
 
In this article the opportunity of transport-logistical infrastructure development in Ukraine is considered. The economic-mathematical model for the optimal location choice of regional transport-logistical center’s network is proposed.

А. О. Масловк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ НАГРОМАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗНАНЬ В НЕОКЛАСИЧНИХ ТЕОРІЯХ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

В статті досліджено проблеми використання ідей нагромадження інформації та знань в неокласичних теоріях людського капіталу. Показано місце і значення інформації, знань, людського та інтелектуального капіталу як центральних категорій неокласичних теорій людського капіталу в становленні і розвитку теорії інформаційної економіки як економіки інформаційного суспільства.
 
In the article the problems of using ideas of accumulation of information and knowledge in the neoclassical theories of human capital. Show the position and value of the information, knowledge, human and intellectual capital as the central categories of neoclassical theories of human capital in the formation and development of the theory of the information economy as the economy of the information society.

І. Г. Яненковакандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу технологічного прогнозування та інноваційної політики, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

ОРГАНІЗАЦІЙНА СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ

Досліджено сутність та роль інноваційних механізмів на різних рівнях управління економікою. Обгрунтовано організаційну складову інноваційного механізму. Запропоновано заходи щодо використання організаційного ресурсу інноваційного розвитку економіки.
 
Essence and role of innovative mechanisms on the different levels of management an economy are investigated. Grounded organizational constituent of innovative mechanism. Measures are offered on the use of organizational resource of innovative development of economy.

М. Ю. Григоракк. е. н., доцент, завідувач кафедри логістики, Інститут економіки та менеджменту Національного авіаційного університету

ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ОБ’ЄКТІВ

В статті розглянуто доцільність використання аутсорсингу при будівництві інфраструктурних об’єктів. Наведена динаміка запланованих середньорічних обсягів інвестицій в інфраструктуру серед регіонів світу доводить актуальність даного напрямку в сучасних умовах. Відокремлено основні напрямки аутсорсингу з урахуванням специфіки будівельної галузі.
 
The article is devoted to the problem of outsourcing using necessity while construction of infrastructural objects. The dynamics of planned average annual volumes of investment into infrastructure of the world regions proves actuality of this direction in modern conditions. The main directions of outsourcing considering specifics of building industry are shown.  

А. П. Гейдораспірант кафедри економіки підприємств Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Дана стаття присвячена розробці комплексної системи управління капіталом для підприємств промисловості будівельних матеріалів, що передбачає раціональну організацію всіх процесів, пов’язаних з формуванням капіталу, забезпечення прибутковості від його функціонування та відтворення. Визначено послідовність етапів, реалізація яких дозволить обґрунтувати необхідність та оцінити результативність її впровадження.
 
The article touches the issues of development of the complex capital management system for the enterprises of the construction industry to provide the rational organization of all the processes connected with the capital formation and ensure its efficient usage and reproduction. The main stages are defined to prove the urgency and estimate the effectiveness of its implementation.

Л. М. Тарасенкок. е. н., проф., Макіївський економіко-гуманітарний інститут

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ НА РИНКАХ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

В статті розглянуто та наведено обґрунтування теоретичних підходів до систематизації кризових явищ на ринках теплової енергії і означені пріоритетні напрями формування і реалізації антикризової політики в системах теплопостачання регіонів.

А. Ю. Сербенівськаздобувач, старший викладач кафедри економіки, обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТЕКСТИЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Механізм активізації інноваційних процесів текстильних підприємств базується перш за все на гармонізації інтересів підприємства з інтересами споживачів, можливостей впровадження інноваційних процесів з достатньою кількістю ресурсів для ефективного функціонування і отримання прибутку.
 
The mechanism of activation of the innovation processes of textile enterprises based primarily on the harmonization of interests of the company with the interests of consumers, the possibility of introducing innovative processes with sufficient resources for effective functioning and profit.

С. В. Коляденкопроф., докт. эконом. наук, зав. каф. экономической кибернетики, Винницкий национальный аграрный университет

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Основными составляющими социально-экономического развития является качество жизни населения региона, уровень экономического развития региона, наличие природно-ресурсного потенциала региона, эффективность регионального воспроизводственного процесса. Для того, чтобы регионы могли воспользоваться этими составляющими с точки зрения оптимизации управления необходима определенная реструктуризация управленческих структур и информационного пространства региона.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"