Українською | English

BACKMAIN

Contents № 8, 2011

О. В. Понеділкок.е.н., Академія муніципального управління

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

У статті визначено оптимальну з точки зору підвищення ефективності та конкурентоспроможності на європейському рівні структуру банківської системи України.

In the article the optimum is certain from the point of view the increase of efficiency and competitiveness at European level structure of the banking system of Ukraine.

С. О. Савелкок.держ.упр., Академія муніципального управління

ДОСВІД ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Визначено передумови євроінтеграційних процесів у банківському секторі країн Західної Європи. Досліджено процеси банківської інтеграції.

Pre-conditions of eurointegration processes are certain in the bank sector of countries of Western Europe. The processes of bank integration are explored.

О. В. Ставицькийасистент кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій, м.Київ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

В даній статті розглядається сутність, значення та основи стратегічного управління, що необхідно для ефективної діяльності підприємства.

Essence, value and strategic government bases are examined in this article, it is necessary for effective activity of enterprise.

Л. Я. Глубішк. е. н., доцент кафедри аграрної економіки та організації агробізнесу, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПОКАЗНИКІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НА СОБІВАРТІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЯК ЕТАП ПЛАНУВАННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

У статті проведено кореляційний аналіз впливу темпів росту чинників інтенсифікації на темпи росту собівартості сільськогосподарської продукції та розглянуто доцільність використання цих результатів при розрахунку її планових показників.

This article presents the correlation analysis of the impact growth rates factors of intensification to the cost’s growth of agricultural products and considered the feasibility of using these results in the calculation of its planned indexes.

С. М. Квашадоктор економічних наук, професор, член-кор. НААН УкраїниН. М. Вдовенкокандидат економічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АКВАКУЛЬТУРНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

У статті приділено увагу удосконаленню системи державного регулювання аквакультури штучних водойм України. Проаналізовано науково-практичні проблеми державного регулювання і фінансової бюджетної підтримки рибництва.
 
In this article the main attention was devoted to improving a new system of government intervention aquaculture industry of Ukraine. The modern scientific and practical problems of government intervention and financial support to aquaculture enterprises are analyzed.

І. В. Корнійчукдокторант, МАУП

РИЗИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ

У статті досліджуються ризики виникаючи при впровадженні моделей оцінювання ефективності роботи персоналу. Надаються рекомендації по їх мінімізації.
 
The article deals with the risks emerging in the implementation of models assessing the effectiveness of staff. Contain recommendations for their mitigation.

Ж. М. Балабанюкдокторант кафедри управління персоналом Міжрегіональної Академії управління персоналом м. Київ

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РУХУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

У статті розглянуті існуючі підходи оцінки руху персоналу організації тапоказники запропоновані вітчизняними авторами. Які проаналізовані у відповідності до видів руху персоналу та розподілені на три групи: показники оцінки процесів зовнішнього руху, процесів внутрішнього руху та загальні. Запропоновані нові коефіцієнти які доповнють та розширюють існуючі. Зроблені висновки стосовно подальших теоричних напрямків дослідження даного питання та практичних розробок для реалізації в практиці управління.
 
The article analysis considers existing approaches for assessing the movement of personnel organization and indicators offered by domestic authors. Which are analyzed in accordance with the views of the movement of personnel and divided into three groups: indicators evaluation processes of the external, internal movement and general. Proposed new coefficients that will complement and expand existing ones. The conclusions for future directions theoretical study the issue and practical developments for the implementation of management practices.

Г. В. Волошинаспірант кафедри міжнародних економічних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка

ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНОГО ПРИРОСТУ НАСЕЛЕННЯ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС

У статті здійснено побудову трендових моделей міграційного приросту країн-членів ЄС та визначено достовірність прогнозу міграційних потоків. Проведено прогнозування міграційного приросту населення в країнах-членах ЄС та проаналізовано різні типи трендів характерних для населення країн-членів.

In the article author carried out the construction of migration trend growth  models of the member states and defined the reliability of migration flows forecast. Author conducted forecasting of migratory population growth in the EU member states and analyzed different types of trends specific to the population of member countries.

О. В. Сергієнкоасистент кафедри економічної кібернетики ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м.Суми

МІСЦЕ СТРАХОВОГО ТАРИФУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

This article deals with general criteria of ensuring of financial stability of insurance company. Author proves the primary role of insurance rates in this process and shows the necessity of optimization not only the value of net-rates but also gross-rates in its structure in market economy conditions.
 
У статті розглядаються загальні критерії забезпечення фінансової стійкості страхової компанії. Доведено першочергову роль страхового тарифу у цьому процесі та необхідність оптимізації величини не лише нетто-ставки у його структурі, а й брутто-ставки як такої в умовах ринкових відносин.
 
В статье рассматриваются общие критерии обеспечения финансовой устойчивости страховой компании. Доказано первоочередную роль страхового тарифа в этом процессе и необходимость оптимизации величины не только нетто-ставки в его структуре, но и брутто-ставки как таковой в условиях рыночных отношений.

І. Г. Манцуровд.е.н., проф., директор НДЕІ Міністерства економіки УкраїниО. В. Нусіновак.е.н., доцент, професор Міжнародного науково-технічного університету (м. Київ)

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ

Розроблені методичні підходи до оцінки економічної безпеки підприємств. Обґрунтовано, що при проведенні оцінки вартості холдингу, окрім вигід, які недоотримала холдингова компанія безпосередньо від своєї діяльності внаслідок низького рівня економічної безпеки, необхідно враховувати недоотримані вигоди підпорядкованих підприємств. Проведено оцінку безпеки холдингу на прикладі гірничорудного дивізіону компанії Метінвест.
 
Methodical approaches to the estimation of economic safety of the enterprises. It is proved that in the assessment of the value of the holding company, in addition to the benefits that received the holding company directly from its activities as a result of low levels of economic security, it is necessary to take into account the underpayment of benefits subordinate enterprises. Assessment of the safety of the holding company for example, the mining division of the company of Metinvest.

С. О. Ілюхінаспірант Класичного приватного університету

УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄЗДАТНІСТЮ РОЗПОДІЛЕНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

В даній статті визначено основні рівні життєздатності системи, розроблені механізми, які дозволяють управляти життєздатністю системи впродовж всього часу функціонування в залежності від відповідного рівня її життєздатності.
 
In this article defines basic level system sustainability, developed mechanisms that allow control system viability throughout the time of operation depending on the appropriate level of sustainability.

А. Ш. Туляковамагистр математики, Одесский Национальный Университет им. И.И. Мечникова, кафедра математического анализа

КРАТКОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЦЕНЫ ФИНАНСОВОГО АКТИВА  НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Исследуется задача эффективного прогнозирования на реальных рынках ценных бумаг в краткосрочный период (в частности внутри дня). Для её решения предлагается подход, по сути являющийся разновидностью технического анализа, который позволяет спрогнозировать направление изменения цены в ближайшее время по средствам поиска аналогий текущей ситуации в статистике исторических данных о ценах этого финансового актива. Особенностью предлагаемого подхода является предварительное преобразование этих исторических данных с помощью аппарата теории аппроксимации.
 
The problem of efficient forecasting of real stock markets in the short term (particularly within the day) is investigated. An approach is proposed for solving of this problem which is essentially a kind of technical analysis. It allows to predict the direction of price change in the near future by means of finding similarities in the statistics of the current situation of historical data on prices of financial assets. Feature of the proposed approach is the preliminary conversion of historical data using the apparatus of the approximation theory.

О. А. Захарчукаспірант, Уманський національний університет садівництва

ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА РОЛЬ ОПОДАТКУВАННЯ У ЇХ ВИРІШЕННІ

Стаття присвячена визначенню сутності, умов та проблем раціонального природокористування. Обґрунтовано необхідність та шляхи застосування оподаткування як стимулу раціонального природокористування.
 
The article is sanctified to determination of essence, terms and problems of rational nature using. A necessity and ways taxation as the stimulus of rational nature using is reasonable.

М. В. Каплієнкоаспірант, Харківський національний економічний університет

ОЦІНКА СТУПЕНЮ ВПЛИВУ ВАЖЕЛІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ НА ДИНАМІКУ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Стаття присвячена оцінці ступеню впливу важелів державного регулювання економіки на динаміку розвитку галузей промисловості. Визначені основні засоби, інструменти і складові механізму регулюючого впливу держави. Встановлена ступінь впливу важелів державного регулювання економіки на галузеву динаміку промисловості.
 
The article is about assessment of influence level of economy government regulation levers upon dynamics of industry development. Major methods, tools and mechanism elements of regulative government influence have been defined. Influence level of economy government regulation levers upon branch-wise dynamics of industry has been determined.

В. І. Данилишинк.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту Івано-Франківського інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університетуО. М. Стефанківк.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту Івано-Франківського інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету

ТІНЬОВІ ЗАРОБІТНІ ПЛАТИ: ПРИЧИНИ, ОБСЯГИ ТА ШЛЯХИ ДЕТІНІЗАЦІЇ

В статті розкривається сутність тіньової економіки країни та її вплив на економічний розвиток. Проводиться власний аналіз існуючої системи оподаткування заробітної плати в Україні у порівнянні з рядом окремих країн стосовно напрямів детінізації економіки. Робляться відповідні висновки щодо можливості детінізації ринку праці.
 
The article reveals the essence of the shadow economy and its impact on economic development. Conducted its own analysis of the existing system of taxation of wages in Ukraine in comparison with several individual countries about areas of shadows. Appropriate conclusions about shadowing the labor market are made.

Т. В. Паєнткок.е.н., доцент, Київський економічний інститут менеджменту

ІНСТРУМЕНТИ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ

Стаття присвячена дослідженню сутності фіскального регулювання фінансових потоків. Визначено особливості інституціональної природи інструментів фіскального регулювання фінансових потоків.
 
The article deals with the essences of fiscal regulation of financial flows. The institutional characteristics of fiscal regulation of financial flows are determined.

О. А. Жуковааспірант, Національна академія статистики обліку ти аудиту

МОНІТОРИНГ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У статті проаналізовано діючі методики визначення показників фінансової діяльності підприємств. Окреслено коло проблем застосування показників та надані певні пропозиції щодо їх розв’язання.
 
The article analyses the current methods of determining indicators of the financial activity of the enterprises. Outlines the range of problems of application performance and provided some suggestions for their solution.

Т. В. Майоровадоцент, кандидат економічних наук, завідувач кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Розглядаються питання формування бюджету інвестиційного проекту, особливу увагу приділено основним підходам до розробки бюджету капітальних вкладень та методам його оптимізації.
 
The questions of forming of budget of investment project are examined, the special attention is spared basic approaches to development of budget of capital investments and methods of his optimization.

Є. В. Гарнагааспірант, ДВНЗ Київськийнаціональнийекономінчийуніверситетімені Вадима Гетьмана

РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ДІЙ ДЛЯБОРОТЬБИ З ШАХРАЙСТВОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Стаття присвячена проблемі протидії шахрайству, побудови надійної системи контролю та управління ризиками. Автор описує елементи комплексної програми боротьби з шахрайством.
 
The article is devoted to the problem offraud prevention and a creation of effective control and risk-measured system. Author suggests a complex program of fraudprevention.

Т. В. Кутовийпрезидент холдинга «Райз»

ПЕРВИННЕ РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ У ПРАКТИЦІ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ

Стаття містить стислий огляд динаміки ІРО українських компаній та причин незначного використання ІРО в практиці фінансування їх господарської діяльності.

The article includes a brief overview of the dynamics of an IPO of Ukrainian companies and the reasons for the insignificant use of IPOs in the practice of financing their business.

Р. Г. Дубаск.е.н., декан обліково-економічного факультету Державної академії житлово-комунального господарства

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКА ПРИРОДОМІСТКОСТІ

Запропоновано показник природомісткості як індикатор переходу економіки країни до сталого розвитку. Обгрунтовано напрями, що передбачають корінну структурну перебудову економіки на користь природозберігаючих і наукоємких видів діяльності, в яких враховуються екологічні фактори.
 
A figure capacity of nature as an indicator of the transition economy to sustainable development. The ways that involve radical restructuring of the economy in favor pryrodozberihayuchyh and science intensive activities, which take into account environmental factors.

Д. О. Власенкок.е.н., доцент кафедри економіки і управління Конотопського інституту Сумського державного університету

СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Розглянуті проблеми ресурсного забезпечення діяльності підприємства автомобільного транспорту.  Визначені деякі підходи до розуміння ресурсного забезпечення діяльності підприємства автомобільного транспорту, а також запропонована модель ресурсного забезпечення діяльності підприємства.
 
These problems of resource support of enterprise road transport. Identified several approaches to resourcing of road transport enterprises, as well as the proposed model of resource support of the enterprise.

О. А. Іваниловак.е.н., доц., Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ

В статті наведено визначення сутності поняття "інноваційний потенціал", проаналізовано сучасні методологічні підходи до його формування та реалізації, досліджено систему взаємопов"язаних складових інвестиційно-інноваційної діяльності, які взаємозалежать і взаємообумовлюють одна одну та характеризуються наявністю складних прямих та зворотніх зв"язків.
 
The article shows the definition of the essence of the concept of "innovation capacity", analyzed the modern methodological approaches to its creation and implementation of related components of the system studied the investment and innovation activities.

Л. В. Юрчишенак.е.н., доц. Вінницького фінансово-економічного університетуС. М. Волинецьмагістр кафедри фінансів Вінницького фінансово-економічного університету

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

У статті проведено аналіз та досліджено вплив факторів на ефективність використання основних засобів на підприємстві.

In the article an analysis and investigational influence of factors is conducted on efficiency of the use of the fixed assets on an enterprise.

О. І. Цимбалкандидат економічних наук, провідний науковий співробітник Інститут демографії та соціальної політики ім. В.М Птухи НАН України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІЄРАРХІЧНО-ІМІТАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

В статі досліджено методологічні засади побудови системи, яка здатна вимірювати ефективність поточної інституційної організації зайнятості та ринку праці, а також визначати фактори і механізми її удосконалення. Доведено, що значні перспективи для побудови такої системи відкриває використання ієрархічно-імітаційної структури, математика якої базується на використанні композиційних регресійних багатофакторних моделях. Визначено основні проблеми застосування пропонованої версії побудови систем вимірювання, обмеження та можливості її використання, основні параметри, яким вона повинна відповідати.

Л. О. Чорнад.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУС. В. Кудлаєнкоасистент кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

СИТУАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ДО КРИЗОВИХ УМОВ

В статті розглядаються питання адаптації підприємства в кризових умовах на основі ситуаційного підходу. Пропонуються підходи до формування бази знань ситуацій щодо прийняття рішень в кризових умовах діяльності підприємства.
 
The article examines the adaptation of enterprises in crisis situations on the basis of the situational approach. Offered approaches to knowledge base for decision-making situations in the critical conditions of the enterprise.

В. В. Корнєєвд. е. н., професор, Інститут економіки та прогнозування НАН України, м. Київ

НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СИСТЕМИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ЇХ СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ

Дана стаття присвячена питанням узагальнення теоретичних підходів та поглибленню змісту такого поняття, як ”недержавні пенсійні фонди.”
 
This article is devoted to the issues of generalization of theoretical approaches and deepening the content of such concept as "non-state pension funds”.

В. І. Антиповаспірант Донецького державного університету управління

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ НА ВУГІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Розглянуто доцільність використання вторинних енергетичних ресурсів на вугільних підприємствах. Проаналізовано можливості використання їх на шахтах України.

The expediency of secondary power resources use at the coal enterprises is considered. It is analyzed possibilities of their use on Ukrainian mines.

М. В. Петченкоасистент кафедри фінансів та кредиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Оостроградського, м. Кременчук

АНАЛІЗ СТАНУ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Стаття присвячена аналізу стану оборотних коштів підприємств енергопостачальної галузі та обґрунтуванню на цій основі особливостей їх формування та використання, головним з яких є відсутність стадії виробництва та прямий зв'язок грошової та товарної стадії оборотних коштів підприємств енергопостачання, значний вплив державного регулювання, значна питома вага дебіторської заборгованості. Негативні висновки отримано в результаті аналізу платоспроможності, фінансової стійкості (більшість проаналізованих підприємств енергопостачання є залежними від зовнішніх джерел формування фінансових ресурсів та всі вони не мають власних оборотних коштів) та рентабельності (хоча й всі проаналізовані енергопостачальні підприємства на кінець 2012 р. отримали позитивний фінансовий результат, рентабельність їх діяльності дуже низька). Доведено необхідність формування специфічної ефективної політики управління оборотними коштами енергопостачальних підприємств на основі дослідження та виокремлення із загальних підходів до формування, розподілу та використання оборотних коштів тих, що є найбільш відповідаючими вимогам та потребам підприємств енергопостачальної галузі.

The article is devoted the analysis of the state of circulating assets of enterprises of energyprocurement industry and ground on this basis of features of their forming and use, main from which is absence of the stage of production and direct connection of the money and commodity stage of circulating assets of enterprises of energy supply, considerable influence of government control, considerable specific gravity of account receivable. Negative conclusions are got as a result of analysis of solvency, financial firmness (the most analysed enterprises of energy supply are dependency upon the outsourcings of forming of financial resources and all of them do not have the personal circulating funds) and profitability (though all analysed energyprocurement enterprises on an end in 2012 got a positive financial result, profitability of their activity is very low). The necessity of forming of specific effective policy of management of energyprocurement enterprises circulating assets is well-proven on the basis of research and selection from general approaches to forming, distributing and use of circulating assets, those which are most proper requirements and necessities of enterprises of energyprocurement industry.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"