Українською | English

BACKMAIN

Contents № 7, 2017

М. В. Роїкдоктор с.-г. наук, академік НААН України, директор Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, перший віце-президент ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум», м. КиївО. І. Присяжнюкк.с.-г.н, с. н. с., завідувач лабораторії математичного моделювання та інформаційних технологій, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України , м. КиївВ. О. Денисюкк. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОГЛЯД ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ

M. RoikDoctor, Academician of NAAS of Ukraine, Director of Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet of NAAS of Ukraine, first vice-president of TRPC “Ukrainian scientific-education Consortium”, KyivO. PrysiazhniukPhD, senior staff scientist, manager of laboratory of mathematical design and information technologies, Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet of NAAS of Ukraine, KyivV. DenysiukPhD, associate professor, associate professor of economic cybernetics department , Vinnytsya national agrarian university, Vinnytsya

REVIEW OF SOFTWARE FOR STATISTICAL DATA ANALYSIS

Стаття присвячена дослідженню можливостей розповсюджених сучасних статистичних пакетів обробки даних. Сформульовані основні рекомендації по вибору професіональних, універсальних та спеціалізованих статистичних пакетів.
 
The article is devoted to research of widespread modern statistical packages possibilities  of data processing. The set forth basic recommendations are on the choice of professional, universal and specialized statistical packages.

Н. А. Ясинськaд. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського Міністерства освіти і науки України, м. Миколаїв

ПЕРЕДУМОВИ ТА НАСЛІДКИ ФІНАНСОВОЇ ПОВЕДІНКИ Й ПРАКТИКИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

N. A. YasynskaD.Sc. (Economics), Associate Professor, Head of finance, banking and insurance Vasilya Sukhomlynsky National University of Mykolaiv, Ukraine

PREREQUISITES AND CONSEQUENCES OF FINANCIAL BEHAVIOR AND PRACTICE OF PERSONS

У статті сформульовані передумови та наслідки фінансової поведінки й практики фізичних осіб на основі формальної та неформальної складових. Дослідження побудовано на аналізі статистичних даних світового та вітчизняного рівнів, компаративного аналізу суб’єктних зв’язків в межах формальної та неформальної економік, характеристики ринкового та регуляторно-економічний дисбалансів. Розвиток фінансової практики управління особистими фінансами розглянуто із використанням різних підходів: статистичного; правового; структурного; функціонального; інституціонального; ризикового. У статті сформульовані якісна (цивілізаційна матриця соціально-економічної практики (кругова або спіральна еволюція розвитку)) та кількісна (піраміда трансформації фінансових відносин) категорії цивілізаційного переходу  в процесах еволюції особистих фінансів. За результатами дослідження доведено первинність організаційного механізму соціально-економічного й фінансового розвитку в державі, який представлено за суб’єктним та предметним підходами.
 
The prerequisites and consequences of financial behavior and practice of persons on the basis of formal and informal components are formulated in paper. The research is constructed on the analysis of statistical data of world and state levels, the comparative analysis of subject communications within formal and informal economies; it was done on the characteristic of market and regulatory and economic imbalances. The development of financial practice of management of personal finance is considered with use of various approaches: statistical; legal; structural; functional; institutional; risky. There are the qualitative categories, as a civilization matrix of social and economic practice (circular or spiral evolution of development), and the quantitative one, as a pyramid of transformation of the financial relations, that are the part of civilization transition in processes of evolution of personal finance in paper. By results of a research it is proved primacy of the organizational mechanism at social, economic and financial development in the state, that are presented by the subject and object approaches.

М. Ф. Криштановичдоктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри педагогіки та соціального управління, Національний університет “Львівська політехніка”

РОЛЬ ПОЛІЦІЇ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

M. F. KryshtanovychDoctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Pedagogy and Social Management, National University "Lviv Polytechnic"

THE ROLE OF THE POLICE IN THE SYSTEM OF ENSURING ECONOMIC SECURITY OF ECONOMIC ENTITIES

В статті з’ясовано місце і роль Національної поліції України в системі економічної безпеки суб’єктами господарювання, проаналізовано вплив поліції на внутрішні та зовнішні загрози в системі економічної безпеки суб’єктів господарювання та національної безпеки держави.
 
The article clarifies the place and role of the National Police of Ukraine in the system of economic security by economic entities, analyzes the influence of the police on internal and external threats in the system of economic security of economic entities and national security of the state.

С. І. Варламовад. т. н., Запорізький національний  університет, м. ЗапоріжжяІ. С. Варламовак. е. н., доцент, Запорізький національний  університет, м. Запоріжжя

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТА ВЗАЄМОВПЛИВ

S. I. Varlamova I. S. Varlamova

ENVIRONMENTAL SECURITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT THE RELATIONSHIP AND INTERACTION

В статті досліджуються поняття екологічної безпеки та сталого розвитку. Акцентується увага на визначенні взаємозв’язку між екологічною безпекою та сталим розвитком економіки. Визначено, що екологічна безпека безпосередньо визначається екологічною складовою і через неї опосередковано впливає на соціальну та економічну складові сталого розвитку Обґрунтовано, що існує пряма залежність між екологічною стійкістю та обсягом викидів забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря. Проаналізовано рівень екологічної безпеки через міжнародний індекс екологічної стійкості (EPI), та індикатор рівня економічного розвитку країни – обсяг ВВП на душу населення. На основі розрахунку коефіцієнта еластичності визначено, що існує обернена залежність між показниками - при збільшенні ВВП зменшується Індекс стійкого розвитку.
 
In this article is researched the concept of environmental security and sustainable development. The focus is on determining the relationship between environmental security and sustainable development of the economy. It is determined that environmental security is directly determined by the environmental component and through it indirectly affects the social and economic pillars of sustainable development, it is proved that there is a direct relationship between environmental sustainability and the emissions of pollutants and carbon dioxide into the air. It is analyzed the level of environmental safety through the international environmental sustainability index (EPI), and the indicator economic development – GDP per capita. Based on the calculation of the coefficient of elasticity is determined that there is an inverse relationship between the considered indicators with the increase of GDP decreases the Index of sustainable development.

Л. В. Гуцаленкод. е. н., професор, завідувач кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університетЯ. В. Сидорукмагістр, Вінницький національний аграрний університет

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЧИ ЗВІТ: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ

L. V. GutsalenkoDoctor of Economics, professor, head. Audit Department and state control, Vinnytsia National Agrarian UniversityY. V. Sidorukmagister, Vinnytsia National Agrarian University

AUDITOR’S REPORT OR REPORT: DISCUSSION ASPECTS

Здійснено оцінку нормативних документів, які регулюють підсумкові результати аудиту як на міжнародному так і на національному рівні. Відображено історичний екскурс щодо інструментарію регулювання аудиторської діяльності в Україні та узагальнення результатів аудиту. Досліджено етапи регулювання порядку проведення аудиту та формування його результатів. Розкрито суть рішення Аудиторської палати України щодо оформлення офіційного документа, складеного за результатами аудиту фінансової звітності та визначено основні його критерії. Систематизовано погляди вчених стосовно підсумкової документації аудитора. Відображена аналітика видів висновків обов’язкового та ініціативного аудиту фінансової звітності за роки дослідження. Наголошено на критеріях, що визначають вимоги до аудиторського звіту. Виокремлено складові підсумкової аудиторської документації із урахуванням останніх змін як в міжнародному так і національному законодавстві.
 
The evaluations of normative documents, which regulate the final audit results at both the international and national level are assessed. Displaying historical overview of tools on audit regulation in Ukraine and summarizing the results of the audit. The stages of the regulation of the audit procedure and the formation of its results have been investigated. Determined the essence of the decision of the Chamber of Auditors of Ukraine regarding the execution of an official document compiled on the basis of the audit of financial statements and its main criteria are. Systematized the views of scientists regarding the auditor's final documentation. The analyses of types about conclusions of the mandatory and initiative audit of financial statements for the years of research are shown. It is emphasized on the criteria defining the requirements for the audit report. The components of the final audit documentation are selected, taking into account recent changes in both international and national legislation.

О. М. Галенкод. е. н., професор, Київський національний економічний університет імені Вадима ГетьманаЛ. А. Різваздобувач, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

O. M. GalenkoDoctor of economic science, The head of international accounting and auditL. A. RizvaResearcher of international accounting and audit department

STRATEGIC ANALYSIS AS A KEY ELEMENT OF STRATEGIC MANAGEMENT

В статті розглянуто стратегічний аналіз як один із ключових аналітичних елементів стратегічного управління. Досліджено об’єкти стратегічного аналізу. Проаналізовані моделі динамічного стратегічного аналізу. Визначено, що модель динамічного стратегічного аналізу інтегрує ідеї різних шкіл стратегічного менеджменту, використовує динамічні модифікації інструментів стратегічного аналізу. Досліджено шляхи використання даної моделі, а саме можливість ефективно вирішувати завдання, які існують в компаніях різного масштабу та напрямку діяльності: визначати параметри майбутніх ринків; виявляти ресурси та компетенції, які в майбутньому будуть найбільш важливими джерелами стійких конкурентних переваг; визначити свої слабкі та сильні сторони по відношенню до майбутнього конкурентного ринку; визначити найбільш вірогідних майбутніх конкурентів, включаючи можливість виходу на ринок нових міжнародних компаній та активізації їх діяльності.
 
This article deals with the strategic as the key analytic element of strategic management. The main objects of strategic analysis were discovered. The models of dynamic strategic analysis were analyzed. It is determined that the model of dynamic strategic analysis integrates the ideas of different schools of strategic management, uses dynamic modifications of strategic analysis tools. The ways of using this model are investigated, namely the ability to effectively solve tasks that exist in companies of different scale and direction of activity: Determine the parameters of future markets; Identify resources and competencies that will be the most important sources of sustainable competitive advantages in the future; Identify their weaknesses and strengths in relation to the future of a competitive market; Identify the most likely future competitors, including the possibility of entering new companies and activating their activities on the market.

М. В. Верескунд. е. н., доцент, декан факультету інформаційних технологій, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. МаріупольС. В. Захаровтехнічний директор, директор по сервісу, к.т.н., ТОВ «Метінвест-промсервіс», м. Маріуполь

ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. VereskunDoctor of Economics, Associate Professor, The Dean of the Faculty of Information Technology, State Higher Educational Institution «Priazovsky State Technical University», MariupolS. Zaharovtechnical director, director of service, PHd, Metinvest PromServis, Mariupol

ORGANIZATIONAL DIAGNOSTICS AS FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

В роботі наведено визначення терміну «організаційна діагностика» під яким розуміється процес оцінки ефективності функціонування організаційної структури управління підприємства або підрозділу, спрямований на розкриття проблем і позначення областей їх можливого вирішення. З’ясовано основні цілі діагностики та складові елементи цього процесу. Визначені основні напрями і змістовні рівні, по яких найчастіше виникають організаційні проблеми на промислових підприємствах. Визначено п’ять основних характеристик, за допомогою яких може бути визначена і описана кожна з проблем на кожному із змістовних рівнів. З’ясовано, що процес організаційної діагностики зазвичай складається з чотирьох етапів: визначення структури проблеми і прийняття рішення про збір даних, виявлення фактів і збір даних, аналіз фактів та зворотний зв'язок, звіти і висновки, зроблені на підставі діагнозу. Формулювання висновків передбачає розробку моделі організаційних змін на промисловому підприємстві, розраховану на коротко-, середньо- і довготермінову перспективу. Наведено узагальнену модель організаційних змін на промислових підприємствах, яка розділена на три термінові рівні для кожного з котрих визначені відповідні цілі змін та конкретні заходи, що мають забезпечити розвиток промислового підприємства.
 
The paper gives definitions of the term "organizational diagnostics" which refers to the process of assessing the effectiveness of the organizational structure of an enterprise or division management aimed at solving problems and identifying areas for their possible solution. The main diagnostic goals and components of this process are clarified. The main directions and content levels are defined, according to which the organizational problems at industrial enterprises most often arise. There are five main characteristics that can help identify and describe each of the problems at each of the content levels. It is established that the process of organizational diagnostics usually consists of four stages: the definition of the structure of the problem and the decision to collect data, the detection of facts and data collection, the analysis of facts and feedback, reports and conclusions based on the diagnosis. Formulation of conclusions provides for the development of a model of organizational changes in an industrial enterprise, designed for a short, medium and long-term perspective. The generalized model of organizational changes in industrial enterprises is presented, which is divided into three time levels, for each of which the corresponding objectives of the changes and specific measures that should ensure the development of an industrial enterprise are defined.

О. М. Сазонецьд. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. РівнеО. І. Качанасистент кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЙУСПІШНІШИХ ІТ-КОМПАНІЙ СВІТУ

O. SazonetzHead of Department of international Economics, national University of water management and nature resources use, RivneO. KachanAssistant, Department of international Economics, national University of water management and nature resources use, Rivne

RESEARCH THE FUNCTIONING OF THE HIGHEST IT IT- COMPANIES OF THE WORLD

Статтю присвячено аналізу розвитку інформаційного бізнесу у світі, тому що на сьогоднішній день інформаційні технології проникли в багатьох організаціях, підприємствах і різних органах влади. Проведено аналіз цих тенденцій по країнах світу, регіонах, зокрема по впровадженню ІКТ, мобільного звʼязку, Інтернету. Представлено аналіз функціонування найуспішніших ІТ-компаній світу, зокрема, Apple, Alphabet, Amazon, Samsung, Facebook, Microsoft, їх інноваційну діяльність. Дослідження показало, що найбільш активно залучають науково-технічні розробки компанії Samsung, Amazon, Alphabet, а Компанія Oracle посіла наздоганяльні позиції. Серед перспективних напрямків розвитку на найближчі роки компанії виділяють тривимірну друк, пристрої віртуальної реальності і розробку штучного інтелекту. Показано, що новітні технології є ключовим фактором у зростанні цифровий трансформації.
 
The article is devoted to the analysis of the development of information business in the world, because today's information technology has penetrated many organizations, enterprises and various authorities. An analysis of these trends across countries, regions, in particular on the implementation of ICT, mobile communications, and the Internet. The analysis of functioning of the most successful IT companies of the world, in particular, Apple, Alphabet, Amazon, Samsung, Facebook, Microsoft, their innovative activity is presented. The research showed that Samsung, Amazon, Alphabet was the most active in research and development, and Oracle took overtaking positions. Among the promising directions of development in the coming years, companies are distinguished by three-dimensional printing, devices of virtual reality and the development of artificial intelligence. It is shown that the latest technology is a key factor in the growth of digital transformation.

О. І. Відоменкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і права, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

O. I. VidomencoPhD in Economics, Associate Professor of Economics and Law, National University of Food Technology, Kyiv

THE USE OF TECHNICAL MEANS AS A COMPONENT OF THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES

Стаття присвячена дослідженню особливостей використання технічних засобів у системі економічної безпеки підприємства. У результаті проведених досліджень розкрито такі поняття як «складові системи економічної безпеки», «канали витоку інформації», «види розвідки», «технічні засоби в системі економічної безпеки».
У процесі дослідження розглянуто джерела та причини витоку інформації і комерційних таємниць. Акцентовано увагу на сучасних (відносно нових) джерелах витоку - інформації в мережі Інтернет. Класифіковано канали витоку інформації за фізичними властивостями. Виявлено особливості використання технічних засобів з метою збору інформації та захисту проти таких дій. Описано призначення технічних систем розвідки. Вказано на переваги використання технічних засобів захисту інформації перед людським ресурсом. Визначено основні види інформації на підприємстві, яка може становити комерційну таємницю. Сформовано цілі інформаційного захисту технічними засобами. Виділено етапи та засоби пошуку пристроїв зняття інформації. Класифіковано засоби захисту бізнесу та виділено цілі використання технічних засобів захисту інформації.
 
The article is devoted to the exploration of the usage of technical means in the system of economic security of the enterprise. As a result of the carried out research reveals such concepts as "the components of the system of economic security", "channels of information leakage", "types of intelligence", "technical means in the system of economic security.
In the course of the study examined the sources and causes of the leakage of information and commercial secrets. Attention on modern (relatively new) sources of leaks of information in the Internet. Classified channels of information leakage by physical properties. Revealed features of the use of technical means in order to gather information and protect against such action. Describes the purpose of technical systems. On the advantages of using technical means of protection of information before human resource. Identified the main types of information in the enterprise, which may be a commercial secret. Formed the goals of information protection technical means. Selected stages and search tools.

Р. М. ФедорякКандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, факультет економіки та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайнуМ. Б. Качановичмагістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

R. FedoryakPh.D., Associate Professor of Management, Faculty of Economics and Business Kyiv National University of Technology and DesignM. B. KachanovychMagister, Faculty of Economics and Business Kyiv National University of Technology and Design

THE IMPACT OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT ON ENTERPRISE PERFORMANCE

У статті визначено аспекти оцінювання професійного розвитку у контексті результатів діяльності підприємства. Використано основні засади моделі Дональда Кирпатріка та Дж. Філліпса. Запропоновано розрахунок віддачі від інвестицій, як одного з елементів інтегрального показника, що показує ефективність служби управління персоналом підприємства.
 
In the article the evaluation aspects of professional development in the context of enterprise performance. Used the basic principles of the model Donald Kyrpatrik. and J. Phillips. A calculation of return on investment, as an element integral indicator that shows the effectiveness of HR services company.

О. О. Кімк. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ

O. O. KimPhD, associated Professor Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

THE ECONOMIC EFFICIENCY AND INCOME DISTRIBUTION ISSUE RESEARCH METHODOLOGICAL BASIS

У статті запропоновано модель ринкового обміну за участі двох учасників ринку. Проаналізовано формування їх доходів та витрат внаслідок обмінної діяльності. Результати ітерацій для змінних цін на ресурси та споживчі набори зведено у таблиці дохід-витрати. Проаналізований вплив ринкових цінових коливань на індивідуальні доходи та розмір грошових залишків індивідуальних учасників ринків ресурсів та товарів. Зроблено висновок, що заміщення товарного натуральним виробництвом зменшує розмір як індивідуального так і сукупного доходу.
 
The paper looks for the market trade model composed of two market participants. The income and spending formation of those participants are analyzed as the result of the trade. The results of iterations for the variable prices of the resources and consumer sets are summarized in the income-spending tables. The impact of the market price fluctuations on the individual incomes and the amount of cash balances of individual participants of resources and commodities markets is analyzed. The reductive impact of the replacement of commodity with natural production on the individual and aggregated income is concluded.

І. В. Турськийкандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і фінансів, Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ НА СОЦІО-ГУМАНІТАРНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕГІОНІВ

I. V. TurskyjCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economics and Finance, Ternopil National Technical University named after Ivan Puluj

FEATURES OF THE EFFECTION OF KNOWLEDGE ECONOMY ONTO REGIONS SOCIO-HUMANITARIAN ENTERPRISES’ DEVELOPMENT

Визначено напрями впливу структурних особливостей економіки знань на розвиток підприемництва регіонів та особливості методології його вимірювання. Проаналізована програма Світового Банку «Знання заради розвитку» головною метою якої є стимулювання економічних суб'єктів через поєднання вирішення глобальних та місцевих проблем шляхом використання знань. Виділено ключові засади (фактори) створення та функціонування інноваційної економіки знань, які є основою методології вимірювання знань. Підтверджено, що одним із соціо-гуманітарних чинників, які можна спостерігати внаслідок появи економіки знань є соціальна концепція так званого безумовного базового доходу.
Досліджено концепції соціо-гуманітарних чинників розвитку підприємств регіонів Е. Тофлера та Ф. Фукуями які основою економічного розвитку в постіндустріальній епосі вважають людину – унікальну особистість, носія знань.
 
The directions of the influence of structural features of the knowledge economy on the development of the region's entrepreneurship and the peculiarities of the methodology of its measurement are determined.
The World Bank Knowledge for Development program is analyzed, the main objective of which is to stimulate economic actors through a combination of solving global and local problems through the use of knowledge. The key principles (factors) of the creation and functioning of the innovative knowledge economy, which are the basis of the methodology of knowledge measurement, are highlighted. It is confirmed that one of the socio-humanitarian factors that can be observed as a result of the emergence of a knowledge economy is the social concept of so-called unconditional basic income.
The E. Toffler’s and F. Fukuyama's concepts of socio-humanitarian factors of the enterprises and regions development that have considered that the basis of economic development in the post-industrial era is a human being - a unique person, a carrier of knowledge.

Г. В. Козицькак. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та логістики, Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяІ. А. Сергєєвмагістрант кафедри маркетингу та логістики, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВИХ ІНТЕРНЕТ-ДОСЛІДЖЕНЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Galina V. Kozyts’kaPhD, Associate Professor of marketing and logistics, Zaporizhzhya National Technical University, ZaporizhzhyaIvan A. SierhieievMaster’s degree student, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

DEVELOPMENT OF INTERNET MARKETING RESEARCH IN A GLOBALIZING ECONOMY

В статті розглянуто тенденції розвитку українського ринку маркетингових досліджень. Систематизовано переваги та недоліки досліджень, що проводяться в Інтернеті, порівняно з традиційними методами збору інформації. Удосконалено типологію здійснення маркетингових онлайн-досліджень: виділено вибіркові одиниці, та визначено типи та методи проведення досліджень в залежності від поставлених завдань.
 
The tendencies of development of the Ukrainian market of marketing researches are considered in the article. Systematized the advantages and disadvantages of Internet research in comparison with traditional ones. Improved the typology of marketing online research: selected sample units and identified the types and methods of their implementation depending on the tasks.

Н. В. Пєсковаголовний спеціаліст-економіст управління аналізу даних статистики виробництва та послуг Головного управління статистики у Дніпропетровській областіО. В. Дзядк. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ІННОВАЦІЙНА КОМПОНЕНТА ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ

Розглянуто фінансування інноваційної діяльності України у 2010‒2015 роках. Розраховано питому вагу витрат державного бюджету на інноваційну діяльність в структурі ВВП України. Обґрунтовано важливість інноваційної компоненти економіки знань в Україні.
 
The financing of innovation activity of Ukraine in 2010-2015 years is considered. The specific gravity of the state budget on innovative activity in the structure of Ukraine's GDP is counted. The importance of the innovative component of the knowledge economy in Ukraine is substantiated.

М. В. Поляковк. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ У МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЯХ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ, ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА МЕХАНІЗМ

M. V. PolyakovPhD in Economics, Associate Professor of International Economics Department, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

KNOWLEDGE MANAGEMENT IN INTERNATIONAL COMPANIES: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS, MAIN DIRECTIONS AND MECHANISM

Уточнено сутність та узагальнено теоретико-методологічні засади управління знаннями у міжнародних компаніях. Виокремлено особливості та напрями управління знаннями у таких компаніях, а також типи стратегій у сфері знань. Роз’яснено засади побудови системи управління знаннями та основні елементи механізму реалізації.
 
Knowledge management theoretical and methodological fundamentals in international companies are generalized and its essence is specified. Knowledge management features and directions in such companies, as well as types of strategies in the knowledge field, are included. The fundamentals of knowledge management system building and the implementation mechanism main elements are explained.

І. Є. Андрющенкок. е. н., доцент, Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяС. С. Шаповалмагістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ УХИЛЕННЮ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ

I. E. AndrushchenkoCand. of Econ. Sciences, associate professor, Zaporizhzhya National Technical UniversityS. S. ShapovalMaster, Zaporizhzhya National Technical University

TAX CONTROL IN THE SYSTEM OF COUNTERACTION TO TAX EVASION

У статті проаналізовано сучасний стан протидії ухиленню від оподаткування в системі податкового адміністрування. Систематизовано основні причини, що спонукають платників податків до ухилення від податкових платежів. Запропоновано комплекс заходів щодо перешкоджання навмисному ухиленню від оподаткування. Зроблені належні висновки.
 
The article analyzes the current state of counteraction to tax evasion in the tax administration system. The main reasons that motivate taxpayers to avoid tax payments are systematized. A set of measures is proposed to prevent a deliberate evasion from taxation. Made appropriate findings.

І. М. Чиракк. е. н., старший викладач кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВГОСТРОКОВОЇ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

I. M. ChyrakPh.D., senior lecturer of the department of economic theory, Ternopil national economic university, Ternopil

THE MECHANISM OF IMPACT OF MONETARY POLICY ON PROVIDING OF THE LONG-TERM MACROECONOMIC STABILITY IN UKRAINE

У статті розглянуто проблеми стабільності та стійкості банківської системи України і їх взаємозв’язок із ефективністю монетарної політики. Зокрема, визначено, що складнощі із забезпечення фінансової стабільності в Україні зумовлені суттєвою сегментацією економічної та фінансової систем, подолати яку можна через зміну фінансових пропорцій і перерозподіл фінансових потоків на користь суб’єктів реального сектору економіки. Встановлено, що важливою умовою посилення дієвості монетарних інструментів виступає валютна стабілізація в країні. Зазначено показники, які свідчать про наявність суттєвих загроз для боргової стійкості України. Аргументовано, що досягнення високої ефективності монетарної політики можливе завдяки підвищенню дієвості процентної політики і зростання ролі облікової ставки НБУ. Доведено необхідність проведення більш виважених дій Національного банку щодо регулювання обсягів грошової бази з наданням цьому процесу контрциклічної спрямованості і врахування динаміки фінансової нестабільності.
 
The article deals with problems of stability and firmness of the banking system of Ukraine and their interrelation with the efficiency of monetary policy. In particular, it has been determined that the difficulties in ensuring financial stability in Ukraine caused by significant segmentation of economic and financial systems, which can be overcome by changing the financial proportions and redistribution of financial flows in favor of the subjects of the real sector of the economy. It has been established that currency stabilization in the country is an important condition for strengthening the effectiveness of monetary instruments. It has been marked the Indicators that prove the availability of significant threats to debt firmness of Ukraine. It has been argued that the achievement of a high efficiency of monetary policy is possible due to increased efficiency of interest rate policy and the increasing role of the NBU discount rate. The necessity of implementation of more balanced National Bank’s actions to regulate the volume of the monetary base with the provision of this countercyclical process and taking into account the dynamics of financial instability is proved.

Л. П. Снігурськак. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, заступник директора департаменту - начальник управління контролю, податків та складання звітності Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України

ОЦІНКА АКТИВІВ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВІВ ПІД ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ ЗА МСФЗ 9 «ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ»

L. SnigurskaPhD, Assosiated Professor of Accounting and Audit Department, Deputy Head of Department - Head of Control, Tax,  and Reporting Unit of Accounting Department of the National Bank of Ukraine

VALUATION OF ASSETS FOR CREATION OF LOSS ALLOWANCE IN ACCORDANCE WITH IFRS 9 “FINANCIAL INSTRUMENTS”

У статті розглянуті основні класифікаційні критерії поділу фінансових інструментів на групи та їхньої оцінки на предмет зменшення корисності згідно з вимогами Міжнародного стандарту фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти».
У статті обґрунтовано зв'язок підходів до класифікації фінансових активів та потреби в оцінюванні активів з метою формування резервів. Автором охарактеризовані ключові складові розрахунку резерву, що дало змогу визначити три основні підходи до формування резервів залежно від типу активу. Для активів, які мають ознаки знецінення вже під час первісного визнання, визначено особливості розрахунку та обліку резервів під очікувані кредитні збитки та порівняно їх із підходами, що застосовуються до інших фінансових активів.
 
The article deals with the main classification criteria for the division of financial instruments into groups and their valuation for impairment in accordance with the requirements of International Financial Reporting Standard 9 "Financial Instruments."
In the article, the relationship of classification approaches of financial assets and the need for valuation of loss allowances is substantiated. The author describes the key components of the loss allowance calculation that enable to determine the three main approaches depending on the type of asset. For purchased or originated credit impaired assets, the features of the loss allowance are determined and compared with those applied to other financial assets.

В. М. Семцовк. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

КВІНТЕСЕНЦІЯ НЕСПОСТЕРЕЖУВАНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

V. M. SemtsovPhD (Economics), Associate Professor, Department of finance and credit Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnitsa

QUINTESSENCE OF UNOBSERVED ECONOMIC PROCESSES

У статті визначено основні проблеми дослідження неспостережуваних економічних процесів в Україні. Висвітлено роль та місце інформації у питаннях ідентифікації неспостережуваних процесів в економіці. Проаналізовано стан та базальні тенденції розвитку неспостережуваних економічних процесів у вітчизняній аграрній сфері. Обґрунтовано типологію неспостережуваної економіки, а також визначено формалізовану структуру реальних економічних процесів. Акцентовано увагу на необхідності врахування інституційного середовища під час запровадження механізмів та інструментів державного регулювання економіки. Визначено основні методи вимірювання неспостережуваної економіки, а також встановлено переваги використання прямих методів у порівнянні із непрямими. Ідентифіковано напрямки вдосконалення системи державного регулювання щодо протидії неспостережуваним економічним процесам.
 
The article defines the main problems of the research of unobserved economic processes in Ukraine. The role and place of information in identifying unobserved processes in the economy are highlighted. The state and basal tendencies of the development of unobserved economic processes in the national agrarian sphere are analyzed. The typology of the unobserved economy is substantiated, and the formalized structure of real economic processes is determined. The emphasis is placed on the need to take into account the institutional environment when introducing mechanisms and instruments of state regulation of the economy. The basic methods of measurement of the unobserved economy are determined, as well as the advantages of using direct methods in comparison with indirect ones. Directions of improvement of the system of state regulation concerning counteraction to unobserved economic processes were identified.

О. Ю. Александроваст. викл. (УкрДУЗТ)Т. Г. Сухоруковак. е. н., доц. (УкрДУЗТ)

ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМИНИСТРАЦІЇ ЗА РАХУНОК РОЗШИРЕННЯ ФУНКЦИЙ ЇЇ ПІДРОЗДІЛІВ

A. Y. Alexandrova T. G. Suhorukova

PERFECTION OF WORK OF KHARKOV STATE ADMINISTRATION FOR ACCOUNT OF EXPANSION OF FUNCTIONS OF HER SUBDIVISIONS

У статті обґрунтована необхідність створення інформаційно-аналітичного центру при Департаменті з підвищення конкурентоспроможності Харківської обласної державної адміністрації. Вказано, що створення центру обумовлене загальним завданням підвищення економічної безпеки Харківського регіону. Сьогодні без сильних регіонів не може бути конкурентоздатної держави, тому необхідно зміцнювати їх економічну безпеку. Діяльність центру розширить моніторингові функції вказаного Департаменту, що підвищить об'єктивність його функціонування і дозволить в коротші терміни приймати оптимальні управлінські рішення і запобіжить настанню кризового стану.
 
In the article the necessity of creation of research and information center is reasonable at Department of increase of competitiveness of Kharkov regional state administration. It is indicated that creation of center is conditioned by the general task of increase of economic security of the Kharkov region. The socio-economic features of the Kharkov area are considered. Functions over and tasks of Department of increase of competitiveness of the Kharkov area are brought. It is well-proven that today without strong regions there can not be the competitive state, it is therefore necessary to strengthen their economic security. The basic functions of research and information center are considered. Drawn conclusion, that activity of center will extend the monitoring functions of the indicated Department, that will promote objectivity of his functioning and will allow in more short spaces to accept optimal administrative decisions, and will prevent the offensive of crisis position.

В статье обоснована необходимость создания информационно-аналитического центра при Департаменте повышения конкурентоспособности Харьковской областной государственной администрации. Указано, что создание центра обусловлено общей задачей повышения экономической безопасности Харьковского региона. Сегодня без сильных регионов не может быть конкурентоспособного государства, поэтому необходимо укреплять их экономическую безопасность. Деятельность центра расширит мониторинговые функции указанного Департамента, что повысит объективность его функционирования и позволит в более короткие сроки принимать оптимальные управленческие решения и предотвратит наступление кризисного положения.

Л. В. Цюкалоад'юнкт, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА ЙОГО СУТЬ

Liudmyla TsiukaloPostgraduate student of the Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv

SOCIAL SUPPORT OF THE ARMED FORCES’ OF UKRAINE SERVICE PERSONNEL AND ITS FUNDAMENTALS

В цій статті визначені основні елементи соціального забезпечення військовослужбовців та їх місце в системі соціального захисту Збройних Сил України. Проаналізовані основні засади належного соціального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, види соціального забезпечення військовослужбовців тощо, ефективність впровадження системи соціального забезпечення на цьому етапі розвитку економіки України в сфері національної безпеки та оборони.
У результаті проведеного дослідження здійснено розмежування цих категорій та визначено поняття “соціальне забезпечення” та “соціальний захист” військовослужбовців Збройних Сил України.
 
The author has defined the core elements of the social support of service personnel and their place within the social protection system of the Armed Forces of Ukraine. The foundations of the suitable social support of the Armed Forces’ of Ukraine service personnel, types of social support of service personnel, etc., as well as the efficiency of the social support system implementation within the national security and defence sector at the current stage of the Ukrainian economy development have been analysed.
As the result of the conducted research the author has provided the delineation of these categories and defined the notions of “social support” and “social protection” of the Armed Forces’ of Ukraine service personnel.

М. Ф. Безкровнийк. т. н., доцент кафедри аграрного консалтингу та сервісу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

M. F. BezkrovnyyPh.D., Associate Professor of Department of agrarian consulting and service, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

EVOLUTION OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL INFORMATION AND CONSULTING ACTIVITY

Дана стаття присвячена дослідженню еволюції розвитку інформаційно-консультаційних служб у різних країнах, передумовами для виділення цієї роботи в самостійний вид діяльності, показати зміну функцій і завдань служби на окремих етапах в розвинутих країнах світу та дати рекомендації щодо покращання дорадчої діяльності в Україні. Важливим чинником розвитку сільськогосподарського дорадництва в Україні є розмежування повноважень державних органів управління і сільських консультаційних мереж. При обґрунтуванні вибору варіанту розмежування повноважень державних органів управління та дорадчих служб необхідно вибирати компромісний варіант.
 
This article is devoted to the study of the evolution of the development of information and consulting services in different countries, the prerequisites for distinguishing this work into an independent activity, to show the change of functions and tasks of the service at individual stages in developed countries of the world and to give recommendations on the improvement of advisory activity in Ukraine. An important factor in the development of agricultural advisory services in Ukraine is the delineation of the powers of state authorities and rural advisory networks. In justifying the choice of the option of differentiating the powers of state authorities and advisory services, it is necessary to choose a compromise variant.

О. Д. Ладюккандидат економічних наук, професор,член-кореспондент Академії економічних наук України, директор Рівненського інституту ВНЗ “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, м. РівнеО. В. Баранецькакандидат економічних наук, доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

O. D. LadyukPhd in economics, professor, Corresponding Member of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, Director of Rivne Institute HEI “Open International University of Human Development “Ukraine”, RivneO. V. BaranetskaPhD in Economics, associate professor of economic security and financial investigation department of Ternopil National Economic University, Ternopil

PROBLEMS OF PROVIDING DEBT SECURITY OF UKRAINE

У статті обґрунтовано теоретичні засади боргової безпеки. Розглянуто суть поняття “боргова безпека держави”, встановлено чинники, які визначають її рівень. Відображено параметри, якими характеризується боргова сфера України. Конкретизовано проблеми, наявні та потенційно можливі загрози боргової безпеки України, а також напрями її дотримання та зміцнення.
 
The theoretical bases of debt security are substantiated in the article. The essence of the concept of “debt security of the state”. The factors that determine its level are determined. The parameters, which characterize the debt sphere of Ukraine, are shown. The problems, available and potentially possible threats of Ukraine's debt security, as well as directions of its observance and strengthening, are specified.

О. В. Болотнак. е. н., доцент кафедри маркетингу та менеджменту ВЕД, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. ХарківВ. Р. Підлубнастудентка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

O. V. Bolotnacandidate of economic sciences, associate professor, department of marketing and management foreign economic activity, Kharkiv National University named after V. N. Karazin, KharkivV. R. Pidlubnastudent, Kharkiv National University named after V. N. Karazin, Kharkiv

ANALYSIS OF METHODS OF FORMATION CONSUMERS LOYALTY ON THE FOOD MARKET

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку актуальним є питання формування лояльності споживачів як запоруки довгострокового розвитку компанії. Внаслідок жорсткої конкуренції та насиченості ринку брендами, компанії роблять акцент на маркетинговій діяльності, метою якої є не лише отримання прибутку, а й формування кола постійних покупців та їх задоволення. Лояльність споживачів є ефективним засобом боротьби з конкурентами, а також основою створення концепцій товарної та цінової політики організації. З точки зору економічної доцільності, утримувати «старих» клієнтів дешевше, ніж залучати нових. Лояльні споживачі є промоутерами бренду, впливають на формування іміджу торгової марки; компанії, котрі мають вірних споживачів, витрачають менше коштів на формування каналів збуту (оскілки посередники самі шукають можливості співпраці з популярним брендом), а також є більш привабливими для інвесторів з точки зору стабільності прибутків та подальших перспектив розвитку. Прагнучі мати зазначені вище переваги, виробники витрачають значні зусилля на розробку методів споживчої лояльності, деякі методи виходять за етичні рамки просування бренду, порушують права споживачів і перетворюються на засоби формування необхідності у товарів, «продуктової залежності». Таким чином, дана стаття направлена на аналіз методів формування лояльності споживачів до бренду, доцільності та етичності використання даних методів.
 
In today’s stage of social-economic development the questions concerning formulation of custom loyalty, as a guaranty of long-term development of the company, are of primary concern. Resulting from fierce competition and market oversaturation with brands, companies focus on marketing activities, the ultimate purpose of which is not only getting income, but also forming a constant client-base and their satisfaction. Custom loyalty is an effective fighting mechanism against tense competition, and also the basis for creating concepts of product and price policies of the business. From economic point of view, it is more profitable to keep “old” clients than find new ones. Loyal consumers are promoters of the brand, they influence the image formation of the trade mark; companies that have loyal clients spend less funds on forming distribution channels (as mediators look for opportunities to collaborate with a popular brand on their own), and are also more attractive to investors with regard to income stability and further development prospects. Striving to get the advantages stated above, producers spend much effort on the development of the methods of custom loyalty, some of the means go beyond any ethic norms of brand promotion, violate clients’ rights and turn into the means of forming product dependence. Thus, this article is aimed at analysis of the methods that form customs’ loyalty towards the brand, expediency and ethics of using these methods.

М. М. Фаріонкандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії Тернопільського національного економічного університету

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

M. M. FarionCandidate of Economic Sciences, Docent, Associate Professor at the Department of Economical Theory, Ternopil National Economic University

THE FEATURES OF SOCIAL PROTECTION SYSTEM OF POPULATION IN UKRAINE

В статті розглянуто особливості формування системи соціального захисту населення країни в теоретичному та практичному ракурсі в порівнянні з європейським досвідом, при цьому визначено тенденції і проблеми соціальної захищеності населення за умов трансформації соціально-економічних відносин в Україні. Проведено системну оцінку результативності діяльності інститутів соціального захисту в Україні, основних принципів і функцій системи соціального захисту виокремлюючи соціальні рівні, форми та інститути.
Проаналізовано рівень захищеності окремих прошарків населення включаючи пенсіонерів, інвалідів, безробітних, громадян з низькими рівнями доходів, інвалідів та тимчасово переміщених осіб. Ідентифіковано основні напрями модернізації вітчизняних інститутів надання соціальної допомоги населенню. Обґрунтовано можливі заходи удосконалення діючої системи соціального захисту окремих категорій населення України.
 
In article are viewed the features of formation the social protection of the population in the theoretical and practical perspective in comparison with European experience, herewith is identified tendencies and problems of social security the population in conditions of transformation of social and economic relations in Ukraine. It was conducted the systematic evaluation of the impact of social security institutions in Ukraine, the basic principles and functions of the social security system isolating social levels, forms and institutions.
It was analyzed the level of protection the certain segments of the population including seniors, the disabled, the unemployed, individuals with low income, disabled and displaced persons. Also it was identified the main directions of modernization the national institutions that are providing social care. In the article was grounded the possible measures for improving the current system of social protection of certain population categories in Ukraine.

І. В. Станкевичкандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри менеджменту та маркетингу, Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, м. Одеса

СИСТЕМНО-КІБЕРНЕТИЧНА ОСВІТНЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ ФУНКЦІЇ КОРИСНОСТІ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ

I. V. StankevychPhD (Economics), associate professor, doctoral degree of the department of management and marketing, Odesa O.S. Popov National Academy of Telecommunications, Odesa

SYSTEM-CYBERNETIC EDUCATIONAL MODEL OF MANAGEMENT OF THE ACTIVITY OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATION BASED ON THE UTILITY FUNCTION IMPROVING THE QUALITY LEVEL

В статті визначено, що ефективне управління діяльністю освітньої організації потребує розроблення дієвої моделі управління, заснованої на якості вищої освіти та спрямованої на забезпечення вимог замовників (особистостей) та інших зацікавлених сторін. Автором обґрунтовано концептуальний підхід до створення системно-кібернетичної освітньої моделі, складовою якої є освітнє інформаційно-просторове середовище, яке відображає сутність багатогранних і багатовимірних процесів в сфері освітньої діяльності, які забезпечують потенціальне зародження і відтворення знань, їх інформаційне сприйняття суб’єктами накопичення цих знань і подальший розвиток як інформаційної, так і кібернетичної компетентності системи підвищення якості нагромадження знань як здобутку людського капіталу, де кожний із елементів моделі наповнений сукупністю прямих і зворотних зв’язків між задекларованими закономірностями освітніх процесів. В роботі розроблено концептуальний підхід до розробки і застосування моделі управління діяльністю освітньої організації на основі функції корисності підвищення рівня якості.
 
The article specifies that effective management of the activity of the educational organization require the development of an effective management model based on the quality of higher education and aimed at ensuring the requirements of customers (individuals) and other interested parties. The author substantiates the conceptual approach to development of a system-cybernetic educational model, the component of which is an educational information-spatial environment that reflects the essence of multifaceted and multidimensional processes in the sphere of educational activity that ensure the potential generation and reproduction of knowledge, their information perception by the subjects of the accumulation of this knowledge and further development of both information and cybernetic competence of the system of improving the quality of knowledge accumulation as the extraction of human the capital, where each of the elements of the model is filled with the aggregate of direct and inverse relations between the declared regularities of educational processes. The conceptual approach to development and application of model of management by activity of the educational organization based on utility function increase of a level of quality is developed in the work.

О. В. Роженкок. е. н., старший викладач кафедри підприємництва і торгівлі, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

A. V. RozhenkoPhD in Economic sciences, Senior lecture, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky, Kryvyi Rih

DIAGNOSTICS OF EXTRACTIVES INDUSTRIES COMPETITIVE POTENTIAL

Проаналізовано тенденції соціально-економічних показників Дніпропетровської області, особливості розвитку промисловості в Україні, структуру та динаміку обсягу реалізованої промислової продукції в Україні по добувній промисловості. Визначено об’єктом дослідження добувні промислові підприємства Криворізького басейну, підприємницька діяльність яких, в сучасних інтеграційних та трансформаційних умовах, потребує застосування до неї нових механізмів управління, передумовою розробки яких є діагностика конкурентного потенціалу. Запропоновано систему показників оцінки конкурентного потенціалу підприємства. Застосування інструментів економічної діагностики для проведення інтегральної оцінки конкурентного потенціалу обраних підприємств дозволило: по-перше, визначити загальні інтегральні показники підприємств-конкурентів та за блоками: внутрішні бізнес-процеси, фінанси, маркетинг, персонал; по-друге, ранжувати підприємств-конкурентів за кожним блоком та взагалі, відносно конкурентів; по-третє, визначено «вузькі» місця та перспективи фінансово-господарської діяльності, пріоритетні напрямки розвитку підприємств обраної сукупності.

In the article were investigated the trends of socio-economic indicators of Dnepropetrovsk region, peculiarities of industrial development in Ukraine, the structure and dynamics of the volume of industrial production sold in Ukraine in the extractive industry. The mining industry enterprises of the Krivoy Rog Basin have been identified as the object of research, entrepreneurial activity of which, in modern integration and transformation conditions, needs to apply new management mechanisms to it, the prerequisite for the development of which is the competitive potentials diagnosis. The estimation indicators system of the enterprises competitive potential is offered. The use of tools for economic diagnostics to conduct an integrated assessment of the selected enterprises competitive potential allowed: firstly, to determine the overall competitive enterprises integral indicators and units: internal business processes, finance, marketing, personnel; secondly, to rank competitor companies for each block and in general, relative to competitors; thirdly, "bottlenecks" and prospects of financial and economic activity are defined, priority developments directions of selected populations enterprises.

І. О. Сєвідовак. е. н., доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Харків, Україна

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ ВИРОБНИЦТВА ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Iryna SievidovaPhD in Economics, Associate Professor of Department  of applied Economics and international economic relations, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev Kharkiv, Ukraine

INSTRUMENTAL MECHANISMS FOR PROVIDING A COMPREHENSIVE STUDY OF ECONOMIC CONDITIONS FOR THE PRODUCTION OF VEGETABLE PRODUCTS

У статті розглянуто науково-методичний інструментарій комплексного дослідження економічних умов виробництва овочевої продукції в аграрних підприємствах України, що базується на математичному апараті функціонального аналізу з використанням методів кореляційно-регресійного аналізу, результативними ознаками якого обрано прогнозування рівнів валового виробництва овочевої продукції на рівні підприємства та регіону. Обґрунтовано степінь впливу досліджуваних факторів на зміну параметрів економічної системи і причинно-наслідкових зв'язків зміни їх параметрів, що сприяє підвищенню якості процесу стратегічного планування діяльності та формування стратегій розвитку в сільськогосподарському виробництві.
 
The article deals with the scientific and methodological tools of a comprehensive study of economic conditions for the production of vegetable products in agrarian enterprises of Ukraine based on the mathematical apparatus of functional analysis using correlation-regression analysis methods. The effective indications of this are predictions of the levels of gross production of vegetable products at the enterprise and regional level. The degree of influence of the factors studied on the changes in the parameters of the economic system and the cause-effect relationships of the changes in their parameters is justified, this contributes to improving the quality of the process of strategic planning of activities and the formation of development strategies in agricultural production.

Л. А. Сиволапк. е. н., доцент Донецький державний університет управління

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНІСТ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

L. SivolapСandidate of economic sciences, associate professor, Donetsk State University of Management

RESEARCH INVESTMENT ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN UKRAINE

В статті було визначено сутність поняття «інвестиційна діяльність». Проаналізовано показники інвестиційної діяльності української економіки. Наведено розподіл основних капітальних інвестицій за сферами економічної діяльності. Представлено розподіл капітальних інвестицій за джерелами фінансування. Досліджено структуру капітальних інвестицій за видами промислової діяльності. Визначено основні тенденції інвестиційної активності сучасних промислових підприємств. Розкрито чинники формування рівня інвестиційної привабливості підприємства. Охарактеризовано типологію факторів інвестиційної привабливості підприємства за такими групами: фінансовий стан підприємства, ринкове оточення, корпоративне управління. Визначено процес управління інвестиційною привабливістю промислового підприємства.
 
The article defined the essence of the concept of "investment activity". The indicators of investment activity of the Ukrainian economy are analyzed. The distribution of major capital investments in the spheres of economic activity is presented. The distribution of capital investments by sources of financing is presented. The structure of capital investments by types of industrial activity is investigated. The main tendencies of investment activity of modern industrial enterprises are determined. The factors of formation of level of investment attractiveness of the enterprise are revealed. The typology of factors of investment attractiveness of the enterprise according to the following groups is described: financial condition of the enterprise, market environment, corporate management. The process of managing the investment attractiveness of an industrial enterprise is determined.

В. О. Володіназдобувач, ВНЗ «Національна академія управління»

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ

Valeriya Volodina

TENDENCIES IN THE DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN INNOVATIVE PRODUCT MARKET

У статті доведено проблеми України щодо конкурентоспроможності на світовому і міжнародних ринках продукції (робіт, послуг) та необхідність трансформації національної економіки з використанням досвіду економічно розвинутих країн з акцентом на інновації. У цьому контексті досліджено тенденції, проблеми і перспективи розвитку національного ринку інноваційного продукту.
 
The article has proved problems of Ukraine connected with competitiveness in the world and international product (labour, service) markets. It has also demonstrated necessity to transform national economy by using the experience of economically developed countries with an emphasis on innovations. Within this context, tendencies, problems and perspectives of the further development of the national innovative product market have been studied.

М. О. Полєнніковаспірант Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

M. O. Poliennikovpostgraduate Klasychnoho pryvatnoho universytetu, Zaporizhzhia

EVOLUTION OF VIEWS FOR THE FORMATION OF THE STATE STRATEGY FOR SOCIAL-ORIENTED ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

Зазначено, що розподіл між соціальними і не соціальнимт державами визначається не окремою функцією, а сукупністю ознак. Це лише доводить той факт, що соціальна держава є продуктом еволюційного розвитку суспільства. Радянський Союз пройшов певний шлях цивілізаційного розвитку, і результатом накопиченого досвіду стало усвідомлення цінності людини для соціальної держави. Теорія соціальної держави не підганяє національно-історичні особливості кожної країни під загальний теоретичний шаблон, а дозволяє фіксувати самобутні прояви особливостей кожної держави в рамках загальної природи соціальної держави, допускаючи існування національних моделей.
Визначено, що збереження державою сукупності соціальних функцій, властивих тоталітарній державі в умовах ринкових відносин породжує глибокі суперечності сучасної соціальної політики. Революційний перехід до ринку зажадав створення ряду нових механізмів соціальної політики: служба зайнятості, Фонди соціального, медичного, пенсійного страхування. Формально Україна зберегла всі ознаки соціальної держави, але значно знизила, а за багатьма параметрами втратила ефект від реалізації відповідних функцій.
Обґрунтовано визначено, що економічні і політичні системи, які оголошували себе соціалістичними, робили спроби реформування в напрямку децентралізації, допущення різних форм власності, в тому числі приватної, розвитку ринкових відносин і інститутів, формування громадянського суспільства і правової держави. Словом, в наявності виникнення в сучасному світі економічних систем змішаного типу.
 
It is noted that the division between social and non-social states is determined not by a separate function, but by a set of attributes. This is only proved by the fact that the social state is a product of the evolutionary development of society. The Soviet Union has undergone a certain path of civilization development, and the result of the accumulated experience was the awareness of human values for a social state. The theory of a social state does not adapt the national-historical peculiarities of each country to the general theoretical pattern, but allows to capture distinctive manifestations of the peculiarities of each state within the general nature of a social state, admitting the existence of national models.
It is determined that the preservation of the state of the totality of social functions inherent in a totalitarian state in the conditions of market relations generates profound contradictions of modern social policy. The revolutionary transition to the market demanded the creation of a number of new mechanisms of social policy: the employment office, the Funds of social, medical, pension insurance. Formally, Ukraine has retained all the features of the social state, but significantly reduced it, and by many parameters lost the effect of the implementation of the corresponding functions.
It is grounded that economic and political systems that declared themselves socialist made attempts to reform in the direction of decentralization, assumption of various forms of ownership, including private, the development of market relations and institutions, the formation of civil society and the rule of law. In a word, in the presence of the emergence in the modern world of economic systems of mixed type.

В. С. Олійникаспірант кафедри бухгалтерського обліку, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВАХ

V. OliinykPhD student of the department of accounting, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

WAYS OF IMPROVING INTERNAL CONTROL OF EMPLOYEE BENEFITS IN CRIMINAL-EXECUTIVE ESTABLISHMENTS

Досліджено передумови удосконалення внутрішнього контролю виплат працівникам у кримінально-виконавчих установах в контексті реформування пенітенціарної системи України. З’ясовано мету та завдання контролю виплат працівникам кримінально-виконавчих установ, відповідно до яких визначено об’єкти внутрішнього контролю. Досліджено елементи внутрішнього контролю виплат працівникам, що включають середовище контролю, управління ризиками, заходи контролю, моніторинг, інформацію та комунікацію щодо виплат особам рядового і начальницького складу, вільнонайманим працівникам, засудженим та операцій, пов’язаних з відображенням їх на рахунках бухгалтерського обліку кримінально-виконавчих установ. Висвітлено прийоми та способи перевірки виплат працівникам. Запропоновано змістовне наповнення стадій внутрішнього контролю з урахуванням специфіки діяльності та категорій працівників кримінально-виконавчих установ, що сприятиме раціоналізації організаційно-методичних заходів процесу контролю у досліджуваних установах.
 
The prerequisites for improving the internal control of payments to employees in criminal-executive establishments in the context of the reform of the penitentiary system of Ukraine are investigated. The purpose and tasks of control of employee benefits of criminal-executive establishments are determined, according to which the objects of internal control are defined. The elements of internal control of employee benefits are investigated, including the control environment, risk management, control measures, monitoring, information and communication regarding payments to persons of the ordinary and commanding personnel, civilian workers, sentenced persons and operations related to their reflection in the accounting records of criminal-executive establishments. The methods for checking employee benefits are highlighted. The content of the internal control stages is proposed, taking into account the specifics of the activities and categories of employees of the criminal-executive establishments, which will facilitate the streamlining of the organizational and methodological control measures in the investigated institutions.

О. В. ЛевковичАсистент кафедри фінансів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

ІНФОРМАЦІЙНІ СИГНАЛИ В ЕКОНОМІЧНИХ СУБСИСТЕМАХ

O. V. LevkovichAssistant of the department of finance, Dnipropetrovsk national university named after Oles Gonchar

INFORMATION SIGNALS IN ECONOMIC SUBSYSTEMS

У даній статті досліджуються особливості інформаційних сигналів в економічних субсистемах. Поглиблено сутнісну інтерпретацію поняття «макроекономічний інформаційний сигнал». Макроекономічний інформаційний сигнал – це параметр (або сукупність параметрів), що відображає стан (зміни у стані) макроекономічної системи та генерується нею при субсистемних чи міжсистемних взаємодіях. Макроекономічні сигнали в контексті формування реакції ринку акцій на їх інформаційний зміст поєднують такі властивості, як єдність стаціонарності та нестаціонарності, тригерність і динамічність. Доповнено систему ознак для класифікації макроекономічних інформаційних сигналів. Класифікацію макроекономічних інформаційних сигналів доповнено ознаками за: субсистемою, яка генерує інформаційний сигнал (монетарні та немонетарні сигнали; носієм інформаційного сигналу (відсоткові, валютні, кредитні, цін фінансових активів тощо з групи монетарних сигналів та інфляційні, інвестиційні, ринку праці, боргові тощо з групи немонетарних сигналів); часовими закономірностями появи (постійні макроекономічні інформаційні сигнали, періодичні й епізодичні); способом опису (континуальні та дискретні). У межах кожної окремої класифікаційної ознаки сигнали мають якісні відмінності властивостей залежно від специфіки групи.

In this paper we study the features of information signals in economic subsystems. We developed in-depth interpretation of the concept of "macroeconomic information signal". Macroeconomic information signal is a parameter (or set of parameters) that reflects the state (state changes) of the macroeconomic system and is generated by it in subsystem or intersystem interactions. Macroeconomic signals in context of formation of stock market reaction on their information content combine such properties as the unity of stationary and non-stationary, trigger and dynamism. The system of attributes for classification of macroeconomic information signals is supplemented. The classification of macroeconomic information signals is supplemented by the following: a subsystem generating information signal (monetary and nonmonetary signals); information signal bearer (interest rates, currency, credit, financial asset prices, etc. from group of monetary signals and inflation, investment, labor market, debt, etc. from group of nonmonetary signals); time laws of appearance (constant macroeconomic information signals, periodic and occasional); method of description (continuous and discrete). Within each separate classification, the signals have qualitative differences in properties depending on the specifics of the group.

А. С. ЗілінськаМагістр факультету консалтингу та міжнародного бізнесу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

A. С. ZilinskaMaster of the Faculty of Consulting and International Business, Kharkiv National University of Economics named after Semen Kuznets

THEORETICAL FOUNDATIONS OF EFFECTIVE FORMATION OF BUDGET POLICY OF UKRAINE

В статті визначено сутність поняття «бюджетна політика» шляхом аналізу існуючих визначень поняття «бюджетна політика», зроблено спробу надати власне визначення поняття «бюджетна політика». На відмінну від існуючих дефініцій, дане визначення відображає всі аспекти  бюджетної політики. При плануванні бюджетної політики держава має прагнути забезпечити фінансову та соціальну стабільність у суспільстві, враховуючи сукупність національних, історичних, політичних, соціально-економічних та інших особливостей розвитку держави. Виокремлено особливості формування бюджетної політики через функціональне призначення. Серед окреслених функцій основне місце займає регуляторна функція. Сформульовано мету та завдання бюджетної політики. Практична реалізація сукупності мети та завдань бюджетної політики націлена на підвищення рівня добробуту населення, дотримання усіх соціальних стандартів, забезпечення населення суспільними благами. Саме тому розглянуто чинники, що впливають на формування бюджетної політики. Сформульовано та визначено умови формування бюджетної політики. Для дослідження практики формування ефективної бюджетної політики держави визначено вимоги для підвищення ефективної бюджетної політики. Саме ці вимоги і дають змогу визначити основні напрями, які повинна розв’язувати бюджетна політика держави в умовах подолання наслідків світової фінансової кризи та підвищити її ефективність.
 
The article defines the essence of the concept of "fiscal policy". The present definition of "fiscal policy" has been analyzed and an attempt has been made to provide the definition of "fiscal policy" itself, therefore the author proposes the following definition of this notion. Budget policy is a combination of state measures related to the mobilization and distribution of budgetary funds and the rational organization of budgetary relations, carried out in order to ensure the functioning of the state and meet the social and economic needs of society. In contrast to existing concepts, this definition reflects all aspects of fiscal policy. When planning fiscal policy, the state should strive to ensure financial and social stability in society, taking into account a set of national, historical, political, socio-economic and other features of the state's development. The peculiarities of fiscal policy formation through functional purpose are singled out. Among the above functions, the main function is the regulatory function. The purpose and objectives of the budget policy are formulated. The practical implementation of the set of objectives and objectives of the budget policy is aimed at raising the level of welfare of the population, adhering to all social standards, and providing the population with public goods. That is why factors influencing the formation of fiscal policy are considered. Formulated and defined conditions for budget policy formation. To study the practice of forming an effective fiscal policy of the state, requirements have been set for improving the effective fiscal policy. It is these requirements that make it possible to determine the main directions that should be solved by the state budget policy in order to overcome the consequences of the global financial crisis and increase its efficiency.

І. Є. Волошенюкздобувач, Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків

УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

I. Voloshenyukаspirant, Kharkiv State University of Food Technology and Trade, Kharkiv

IMPROVEMENT ACCOUNTING OF CALCULATIONS OF PROFIT TAX

Опрацьовано теоретичні аспекти податку на прибуток як інструменту для розвитку підприємництва та країни. Визначено методологічні принципи формування зобов’язання з податку на прибуток підприємства в умовах податкової реформи. Досліджено організаційно-методичні та нормативно-правові засади порядку розрахунків з податку на прибуток. Розглянуто архітектоніку процесу формування та розподілу прибутку підприємства. Обґрунтовано концептуальну основу бухгалтерського обліку як інформаційної системи розрахунків з податку на прибуток. Розвинуто методичні засади організації обліку розрахункових платежів з податку на прибуток підприємства. Удосконалено систему регістрів аналітичного обліку податку на прибуток із оптимізацією контролю інформаційного забезпечення податкових розрахунків. Підвищено ефективність обліково-аналітичної інформації для оптимізації порядку оподаткування діяльності суб’єктів господарювання при організації бухгалтерського обліку.
 
Theoretical aspects of profit tax as a tool for development of entrepreneurship and country are worked out. The methodological principles of formation of liability of profit tax for enterprise in the conditions of tax reform are determined. Organizational and methodological,regulatory legal principles of calculation procedure of profit tax are investigated. Architectonics of process of formation and division profit of enterprise is considered. Conceptual basis of accounting as information system for calculations of profit tax is substantiated. Methodical principles of accounting organization of settlement payments of profit tax of enterprise are developed. System of registers of analytical accounting of profit tax has been improved with optimization of control of information provision of tax calculations. Efficiency of accounting and analytical information for optimization of the procedure of taxation of business entities at organization of accounting is improved.

Н. В. Соловйоваздобувач кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Natalia Volodymyrivna Solovyovаthe Applicant of the department of accounting in credit and budget Institutions and economic analysis of the secondary schools "Kyiv National Economic Vadym Hetman University»

CLASSIFICATION OF INCOME OF THE MAIN SPENDING UNITS AS A FACTOR IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF MANAGING THE ACTIVITIES OF THE MAIN SPENDING UNITS

Метою дослідження є  проаналізувати та порівняти бюджетну класифікацію в частині доходів від обмінних та необмінних операцій зі класифікаційними ознаками доходів статистики державних фінансів та запропоновувати удосконалення класифікаційних ознак доходів з урахуванням їх економічної сутності та призначення. Відповідно до мети використано діалектичний та аналітичний методи дослідження, застосовано абстрактно-логічний метод для формування висновків. Запропонований підхід до удосконалення класифікаційних ознак доходів уможливлює врахування у складі від обмінних та необмінних операцій тих доходів, які відповідають економічній суті та дає більш адекватну характеристику груп доходів з урахуванням їх економічної сутності та призначення.
 
The purpose of the study is to analyze and compare the budget classification in terms of revenues from exchange and non-exchange transactions with the classification characteristics of the revenues of public finance statistics and to propose improvement of the classification characteristics of income taking into account their economic substance and purpose. According to the purpose dialectical and analytical methods of research were used, an abstract-logical method was used for the formation of conclusions. The proposed approach to improving the classification of income features allows for the inclusion in the composition of exchange and non-exchange operations of those incomes that correspond to the economic substance and gives a more adequate description of income groups, taking into account their economic substance and purpose.

М. Л. Цурканнауковий стажист, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ОЦІНЦІ ПЕРСОНАЛУ ІНТЕГРОВАНОГО ХОЛДИНГА

M. L. Tsurkanscientist trainee, SHEI «Priazov State Technical University», Mariupol

COMPETENTLY APPROACH TO INTEGRATED HOLDING STAFF ASSESSMENT

У статті запропоновано компетентнісний підхід в оцінці персоналу інтегрованого холдингу. Досліджено ефективність застосування інноваційних інструментів корпоративного управління, у т.ч. компетентнісного підходу в оцінці персоналу з метою забезпечення сталого розвитку промислового персоналу підприємств міжнародних інтегрованих холдингів. Визначено особливості корпоративних компетенцій, такі як: відповідність вимогам конкретної компанії, врахування специфіки конкретного підприємства і «внутрішня універсальність» - рівень розвитку необхідних компетенцій всіх співробітників інтегрованого підприємства повинні відповідати корпоративним вимогам корпорації. Визначено новітні підходи у сучасному HR – менеджменті, що використовують провідні країни ЄС та світу. Доведено необхідність формування компетентністного підходу в оцінці персоналу інтегрованого холдинга.
 
The article proposes a competence approach in the estimation of the personnel of the integrated holding. The effectiveness of applying innovative corporate governance tools, including A competent approach in the assessment of personnel in order to ensure the sustainable development of industrial personnel of enterprises of international integrated holdings. The features of corporate competencies are defined, such as: compliance with the requirements of a specific company, accounting for the specifics of a particular enterprise and "internal universality" - the level of development of the necessary competencies of all employees of the integrated enterprise must meet the corporate requirements of the company. New approaches in modern HR management are used, which are used by the leading countries of the EU and the world. The necessity of forming a competence approach in the assessment of the staff of the integrated holding is proved.

Т. М. Семененкоаспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ ЯК ПРОВІДНА РУШІЙНА СИЛА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СУЧАСНИХ КРИЗОВИХ УМОВАХ

T. M. Semenenkothe doctoral student, Kyiv national economic university named after Vadym Hetman

TRANSNATIONAL CORPORATIONS AS THE KEY FORCE OF GLOBALIZATION PROCESSES  IN THE MODERN CRISIS CONDITIONS

В статті розглянуто сутність глобалізації та притаманні їй риси на сучасному етапі розвитку світового господарства. Визначено сутність транснаціональних корпорацій (ТНК) як провідної рушійної сили глобалізаційних процесів, масштаби та сфери діяльності, а також їх ключові переваги. Також розглянуто значення та обґрунтовано необхідність посилення ролі державного регулювання у міжнародних економічних відносин. Охарактеризовано ряд факторів, які вже зараз спонукають ТНК переглянути свою глобальні стратегії діяльності з метою утримання своїх ринкових позицій у різних країнах та регіонах світу, а також можливостей подальшої експансії у світовому економічному просторі.
 
The meaning of globalization and its main characteristics in modern stage of world economy are considered in the article. The nature of transnational corporations (TNCs), particularly their scale and spheres as the main force of globalization processes and their basic advantages are detected. The importance and substantiation of the need to strengthen the role of state regulation in international economic relations is also considered. A number of factors have been characterized that already encourage TNCs to review their global strategy to maintain their market positions in different countries and regions of the world, as well as opportunities for further expansion in the global economic space.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"