Українською | English

BACKMAIN

Contents № 7, 2014

O. V. PyrogDoctor of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University, Lviv

STRUCTURAL CHANGES IN THE MODEL OF NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE UNDER AN INFLUENCE OF INFORMATIZATION OF SOCIETY

О. В. Пирогд. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

The article presented the result of empirical analysis of the development of the information society, which leads to the formation of a new paradigm of the national economy and structural changes in the model of the national economy of Ukraine under the influence of active development of the information society.
 
У статті представлені результати емпіричного аналізування розвитку інформаційного суспільства, що спричиняє формування нової парадигми розвитку національного господарства, та структурних змін в моделі розвитку національного господарства України під впливом активного розвитку інформаційного суспільства.

О. Ф. Івашинад. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту ЗЕД, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

ПРОБЛЕМА РАЦІОНАЛЬНОСТІ В “ОСНОВНОМУ НАПРЯМІ” ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

O. F. IvashynaDoctor of Sciences, Professor of Department of FEA Management, Academy of Customs Service of Ukraine, Dnepropetrovsk

THE PROBLEM OF RATIONALITY IN THE "MAIN DIRECTION" OF ECONOMIC THEORY

У статті розглядається актуальна проблема раціональності економічного суб’єкта в процесі її еволюції та розвитку. Доводиться методологічна обмеженість неокласики і кейнсіанства, основаних на визнанні абсолютної раціональності поведінки економічних суб’єктів. Разом з тим, підкреслюється важливість неокласичних і кейнсіанських моделей загальної рівноваги, які можуть мати емпіричні впровадження. Розробка принципів динамічного аналізу в кейнсіанстві зумовило необхідність урахування невизначеності, як чинника прийняття раціональних рішень, і розширення концептуальних меж у розв’язанні методологічних питань шляхом визнання нераціональної поведінки економічних суб’єктів. Розглянуто спробу вирішення проблеми раціональної поведінки економічних суб’єктів в межах теорій адаптивних і раціональних очікувань. Доводиться необхідність побудови моделей економічної поведінки на основі слабкої раціональності, що і відбувається в інституціональній теорії.
 
This paper describes the important problem of rationality of the economic entity during its evolution and development. The methodological limitations of neoclassical and Keynesian theories based on the recognition of absolute rational behavior of economic agents are proved. However, it is emphasized the importance of neoclassical and Keynesian general equilibrium model that can have empirical implementation. Development of principles of dynamic analysis of Keynesianism has necessitated consideration of uncertainty as a factor in the adoption of sustainable solutions, and expand the conceptual boundaries to address the methodological issues by recognizing the irrational behavior of economic agents. An attempt to address the problem of rational behavior of economic agents within the theories of adaptive and rational expectations is considered. The necessity of constructing of models of economic behavior based on weak rationality that happens in institutional theory is proved.

Н. Г. Царукв. о. декана факультету економіки та менеджменту, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут», м. Ніжин

УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ОВОЧІВНИЦТВА

N. H. TsarukActing Dean of the Faculty of Economics and Management Separate Subdivision of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine “Nizhyn Agrotechnical Institute”, Nizhyn

IMPROVING APPROACHES TO THE COST ACCOUNTING AND TO THE COSTING OF VEGETABLE PRODUCTS

У статті висвітлено проблему недосконалості сучасних методичних підходів до обліку витрат і калькулювання собівартості продукції овочівництва, які базуються на врахуванні у такій собівартості лише прямих та загальновиробничих витрат. Доведено, що за результатами такого калькулювання у бухгалтерському обліку значно викривляються показники цінової конкурентоспроможності овочів. Удосконалено методичні підходи до калькулювання собівартості продукції овочівництва шляхом виділення нових місць калькулювання, до яких відслідковуються витрати, пов’язані з її виробництвом та продажем, що слугуватиме цілям достовірної оцінки конкурентоспроможності такої продукції як в межах підприємства, так і на ринку продукції овочівництва. Такими місцями калькулювання є франко-місце продажу та франко-місце використання, з виділенням яких у собівартість продукції овочівництва пропонується включати витрати на зберігання, прямі витрати на її збут та адміністративні витрати, які можна пов’язати із такою продукцією.
 
The article deals with the problem of imperfection of modern methodical approaches to cost accounting and costing of vegetable products, based on taking into account in that cost only direct costs and overhead costs. The distortion of indicators of price competitiveness of vegetable products on the results of such costing has been proved. Methodical approaches to the costing of vegetable production have been improved. This improvement is the identification of new places of calculation of cost of vegetable products, to which costs of production and delivery costs are accounted. This improvement will serve the purposes of accurate assessment of the competitiveness of vegetable products both within the enterprise and on vegetable products market. These new places of calculation are a point of sale and a point of use; in these places storage costs, direct costs of delivery and direct administrative costs are proposed for the inclusion to the cost of vegetable products.

С. О. БірюкЧлен Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, м. КиївО. С. Бірюккерівник сектору ТОВ «ДКХ «Девелопмент Констракшен Холдинг», м. Київ

ВІТЧИЗНЯНІ ПІДПРИЄМСТВА ХІМІЧНОЇ ГАЛУЗІ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНИХ СТРАТЕГІЙ

S. O. BiriukCommissioner National Commission for the State Regulation of Financial Services MarketsO. S. BiriukHead of sector Development Construction Holding

DOMESTIC ENTERPRISES OF CHEMICAL BRANCH ON THE INTERNATIONAL MARKETS: PROBLEMS OF EXPORT STRATEGIES REALIZATION

В статті розглядаються теоретичні та практичні засади оцінки конкурентоздатності українських хімічних підприємств. Визначено передумови формування  конкурентної позиції вітчизняної хімічної галузі на глобальному ринку мінеральних добрив. Аналізуються об’єктивні та суб’єктивні фактори, що визначають потенціал підприємств хімічної галузі та їх конкурентну стратегію на сучасному етапі. На основі дослідження тенденцій глобального ринку мінеральних добрив, обґрунтовано підходи спрямовані на зростання ефективності стратегії експорту вітчизняних підприємств. Обгрунтовано напрямки подальшого розвитку експортноорієнтованих підприємств хімічної промисловості України з врахуванням тенденцій глобального ринку.
 
This article deals with theoretical and practical principles of evaluation of ukrainian chemical enterprises competetiveness. Backgrounds of formation of domestic chemical branch competetive position on the fertilizers global market are determined. Objective and subjective factors that determine the potential of chemical branch enterprises and their competetive strategy at the current stage are analyzed. On the basis of research of global fertilizers market trends, approaches directed on the increase of domestic enterprises export strategy effectiveness are justified. The ways of further development of Ukraine's export-oriented chemical industry enterprises considering global market trends are prooved.

О. І. Маслакпрофесор кафедри економіки, Кременчуцький національний університет, м. КременчукЛ. А. Квятковськадоцент кафедри економіки, Кременчуцький національний університет, м. КременчукО. О. Безручкоаспірант кафедри економіки, Кременчуцький національний університет, м. Кременчук

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

O. Maslakprofessor of the department of economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, KremenchukL. Kvyatkovskaassociate professor of the department of economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, KremenchukO. Bezruchkopostgraduate of the department of economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk

METHODOLOGICAL APPROACHES TO DETERMINING THE LEVEL OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISE ON THE BASIS OF SOFTWARE DEVELOPMENT OF ITS ECONOMIC POTENTIAL

У статті на базі дослідження характеристик конкурентних переваг та систематизації галузевих особливостей діяльності, що забезпечують стійку конкурентну перевагу підприємства, сформовано систему показників, яка пропонується до використання під час оцінки конкурентної переваги підприємства при визначені інтегрального показника та його інтерпретації. Обґрунтовано необхідність врахування рівня та характеру конкурентних переваг господарюючого суб’єкта у процесі визначення напрямів використання та розвитку його економічного потенціалу.
 
In the article on the basis of the research of the characteristics of competitive advantages and features of the systematization of industry activities that provide sustainable competitive advantage of the enterprise, formed a system of indicators is proposed for use in evaluating competitive advantage in determining the integral indicator and its interpretation. The necessity of taking into account the level and nature of the competitive advantages of the business entity in the identification of areas of use and the development of its economic potential was substantiated.

К. А. Малишенкок. е. н., доцент, директор Інституту економіки та управління, РВУЗ Кримський гуманітарний університет, г. Ялта

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

K. A. MalyshenkoPh.D, Associate Professor, Director of the Institute of Economics and Management, Graduate Educational Institution Republican Crimean University of Humanities, Yalta

MODERN STATUS STOCK MARKET: PROBLEMS AND PROSPECTS

Мета. Характеристика сучасного стану ринку цінних паперів в Україні, а також визначення проблем функціонування та перспектив його розвитку.
Методика дослідження. Нагальні проблеми, існуючі на фондовому ринку України і перспективи його подальшому розвитку досліджується у статті з використанням традиційних методів – порівняльного та графічного.
Результати. У статті розглянуті проблеми фондового ринку України та пер­спективи його розвитку. Дана характеристика його сучасному стану. За допомогою аналізу графіків зміни індексу ПФТС і UX були зроблені висновки про стан вітчизняного фондового ринку і його ліквідності.
Наукова новизна. Сформульовано напрями підвищення ефективності функціонування українського фондового ринку, які необхідно закріпити в нормативно-правових актах, з урахуванням перехідної економіки в країні.
Практичне значення. Важливість дослідження полягає у розкритті тенденцій розвитку ринку цінних паперів в Україні, позначені проблеми та шляхи вдосконалення фондового ринку.
 
Purpose. Present state of the securities market in Ukraine, as well as identifying problems of operation and prospects of its development.
Research Methodology. Urgent problems existing in the stock market of Ukraine and the prospects for its future development examined in the paper using traditional methods - comparative and graphics.
Results. The article deals with the problem of Ukraine's stock market and the prospects of its development. The characteristic of its current state. Through analysis charting the PFTS index and UX were made conclusions about the state of the stock market and its liquidity.
Scientific novelty. Directions formulated to enhance the functioning of the Ukrainian stock market, you need to fix in the legal acts, subject to transitional economy in the country.
The practical significance. The importance of the study lies in the development of the market trends in the securities market in Ukraine marked the problems and ways to improve the stock market.

Н. В. Архірейськак. е. н., доц. каф. фінансів і кредиту Академії митної служби України, м. Дніпропетровськ

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МИТНОЇ СПРАВИ

N. V. Arkhireiskacandidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of Department of finance and credit,Academy of Customs Service of Ukraine

APPROACHES TO EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF CUSTOMS

В статті досліджено підходи до оцінювання ефективності митної справи. Виявлено, що ефективність діяльності митних органів оцінюють по різному, використовуючи комплекс показників і критеріїв. Проаналізовані чотири підходи до ефективності митних органів: ефективність як співвідношення результатів діяльності та витрат; ефективність як ступінь досягнення відповідної мети; ефективність як ступінь відповідності еталону; ефективність як ступінь задоволеності учасників процесу.
 
This article investigates approaches to evaluating the effectiveness of customs. Detected, that the efficiency of the customs bodies assessed in different ways, using a set of indicators and criteria. Analyzed four approaches to the efficiency customs bodies: efficiency as the ratio of results and cost; effectiveness as the degree of achievement of this objective; effectiveness as the degree of compliance with the standard; effectiveness as the degree of satisfaction participants of the process.

Г. В. Миськівкандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, ПВНЗ «Європейський університет» Львівська філія

КРЕДИТНІ ДЕРИВАТИВИ ЯК НОВІТНІ ІНСТРУМЕНТИ КРЕДИТНОГО РИНКУ

Galina MyskivPhD, Associate Professor Associate Professor of Economics and Business,  PVNZ "European University" Lviv Branch

CREDIT DERIVATIVES AS A MODERN INSTRUMENTS OF CREDIT MARKET

Глобалізація економічного середовища та активний розвиток нових ринкових сегментів спонукали до створення нових кредитних інструментів – кредитних деривативів, які стали сполучною ланкою між інвестиційним капіталом і кредитним ринком, дозволили об'єднати інноваційні кредити і грошові потоки за проектами. Використання похідних фінансових інструментів у кредитних механізмах дозволяє значно знизити ризики інвестора та підвищити його прибутковість.
Автор визначає ринок кредитних деривативів як систему ринкових відносин, що забезпечує перерозподіл фінансових коштів через купівлю-продаж кредитних ризиків.
Кредитні деривативи мають терміновий характер, оскільки їх виконання може відбутися в конкретний момент у майбутньому, а платежі за такими інструментами залежать від зміни вартості кредиту. Кредитні деривативи допомагають ізолювати ризики від кредиту та уможливлюють торгівлю ними.
У статті здійснена класифікація кредитних деривативів відповідно до активу, який лежить в основі контракту. Таким чином виділено групи позабалансових кредитних деривативів та інструменти, що враховуються на балансі і виступають балансовими аналогами та замінниками кредитних деривативів. Кожна з груп має власний перелік видів кредитних деривативів.
Основною перевагою використання кредитних деривативів є можливість створення більш ефективних банківських портфелів із зменшеними трансакційними витратами.
Недоліком обігу кредитних деривативів є їх незабезпеченість матеріальними активами, що призводить до формуванню «фінансових бульбашок».
 
The globalization of the economic environment and the active development of new market segments have prompted to the creation of new credit instruments - credit derivatives, which became the link between investment capital and credit markets have allowed to combine innovative credit and cash flows of the projects. The use of derivatives in the credit mechanism allows to reduce investors' risks and improve its profitability.
The author determines the credit derivatives market as a system of market relations, providing a reallocation of funds through the sale of credit risk.
Credit derivatives have urgent сharacter, since their execution can take place at a particular moment in the future and payments for these instruments depend on changes in the cost of credit. Credit derivatives help to isolate the risks from the credit.
The article presents the classification credit derivatives in accordance with asset which underlies the contract. Thus the selection of off-balance credit derivatives and instruments that are recorded in the balance sheet and the balance sheet are the analogues substitutes for credit derivatives. Each group has its own list of credit derivatives.
The main advantage of using credit derivatives is the possibility of creating a more effective banking portfolios with reduced transaction costs.
The disadvantage of credit derivatives outstanding is their insecurity by tangible assets, which leads to the formation of "financial bubbles".

Р. О. Савченкок. е. н., доцент, докторант кафедри бухгалтерського обліку, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ОБ'ЄКТИ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ

R. O. SavchenkoPh.D., assistant professor of accounting, Zhytomyr National Agroecological University

OBJECTS OF MANAGEMENT CONTROL

В статті визначено, що об’єктами управлінського контролю виступають факти господарського життя суб’єкта господарювання. При цьому управлінський контроль повинен виступати найважливішою ланкою господарського механізму та охоплювати всі без винятку господарські операції.
 
The article defined that objects of management control are the facts of economic life of the entity. Management control should perform the most important element of the economic mechanism and cover absolutely all business transactions.

В. Д. Бєлікст. викладач кафедри фінансів та кредиту, Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет», м. Ялта

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

V. D. Belikteacher of faculty of the finance and the credit, the Republican higher educational institution «the Crimean humanitarian university», Yalta

THE METHODICAL APPROACHES TO REALIZATION OF MANAGERIAL PROCESS BY THE PERSONNEL AT THE ENTERPRISES OF THE FOOD-PROCESSING INDUSTRY

Виробники харчової продукції є найбільш гнучкими та динамічними елементами структури господарювання і мають значний потенціал для поліпшення стану економіки. Найбільш прийнятним механізмом поліпшення діяльності підприємств харчової промисловості є удосконалення процесу управління персоналом. Основні недоліки, що існують у розвитку підприємств харчової промисловості, полягають перш за все саме у відсутності ефективної системи управління персоналом, що відповідала б особливостям функціонування виробників і забезпечила ефективність подальшого розвитку. У статті теоретично обґрунтовано процес управління персоналом на підприємствах харчової промисловості і розроблено методичні рекомендації щодо його реалізації. Розроблені методичні рекомендації з формування системи управління персоналом містять у собі аналіз існуючого стану управління персоналом, визначення цілей і задач системи управління персоналом, формулювання функціональних підсистем і функцій системи управління персоналом. На підставі проведеного дослідження обґрунтовано необхідність розгляду функцій управління персоналом крізь призму стадій життєвого циклу підприємств харчової промисловості, з огляду на стратегію їхнього розвитку. Крім того, розглянуто динамічний вплив умов функціонування, що змінюються, на систему управління персоналом підприємств харчової промисловості.
 
The manufacturers of food production are the most flexible and dynamic elements of structure of managing and have significant potential for improvement of a condition of economy. The most comprehensible mechanism of improvement of activity of the enterprises of the food-processing industry is perfection of managerial process by the personnel. The basic lacks existing in development of the enterprises of the food-processing industry, consist, first of all, in absence of effective control system with the personnel which would answer features of functioning of manufacturers and has provided efficiency of the further development. The managerial process by the personnel at the enterprises of the food-processing industry is theoretically proved and methodical recommendations on its realization are developed. The developed methodical recommendations on formation of control system by the personnel comprise the analysis of an existing condition of management of the personnel, definition of the purposes and problems of control system of the personnel, formation of functional subsystems and functions of a control system by the personnel. On the basis of the research necessity of consideration of functions of management by the personnel through prism of stages of life cycle of the enterprises of the food-processing industry is proved, taking into account strategy of their development. Besides dynamic influence of conditions of functioning on a control system of the personnel of the enterprises of the food-processing industry is considered.

І. Г. Пахомовак. е. н., доцент, Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяЛ. А. Фатєєвамагістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ, ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

I. G. PahomovaCand. of Econ. Sciences, associate professor, Zaporizhzhya National Technical UniversityL. A. FateevaMaster, Zaporizhzhya National Technical University

STATE-OF-THE-ART ESTIMATE, PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF THE STOCK MARKET OF UKRAINE

У статті досліджується сучасний стан фондового ринку України. Проаналізовані основні показники розвитку фондового ринку, визначені проблеми та тенденції розвитку фондового ринку України, сформульовані відповідні висновки.
 
The state-of-the-art of the stock market of Ukraine is investigated in the article. The principal indicators the stock market development are analysed, the problems and tendencies of the stock market development in Ukraine are determined, the corresponding resumes are stated.

В. В. Ковчк. е. н., доцент кафедри економічної теорії, ПВНЗ «Хмельницький економічний університет», м. Хмельницький

ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА, ЯК СТРАТЕГІЧНА ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

V. V. KovchCandidate of economic sciences, Senior lecturer of the department of economic theory Private Higher Educational Establishment “Khmelnytskyi Economic University”

THE SATISFACTION OF THE NEEDS OF THE SOCIETY, AS A STRATEGIC FUNCTION OF THE STATE IN THE CONDITIONS OF FORMATION THE INNOVATIVE ECONOMY

Розглянуто задоволення потреб суспільства за сучасних умов формування інноваційної економіки. Роль яку відводиться державі у задоволенні потреб людини та механізми завдяки яким держава здатна впливати на рівень якості життя. Аналізу підлягала межа бідності та рівень заробітної плати в Україні. Через функції держави розкрито роль яку вона відіграє у задоволенні потреб суспільства. Розглянуто природу суспільства та держави з позиції відмінних цілей та інтереси, що в свою чергу, породжують окремі напрямки пошуку ресурсів для задоволення власних інтересів. Розглянуто державу з позиції самостійного суспільного організму, котрий має не тільки логіку своє діяльності, а й власні нужди та інтереси, що подекуди відрізняються від інтересів суспільства. Формування інноваційної економіки та вимоги, щодо наявності відповідного рівня соціальної відповідальності керуючої частини населення та їхню здатність враховувати національні інтереси країни.
 
The satisfaction of necessities of the society is considered at the modern terms of forming the innovative economy. A role that is taken to the state in satisfaction of necessities of human being and mechanisms due to that the state is able to influence on the level of quality of life. The limit of poverty and salary level was a subject of the analysis in Ukraine. Through the functions of the state a role is exposed to play in satisfaction of necessities of the societies. The nature of society and state from the point of excellent aims and interests are considered, which in turn, generates separate directions of searching resources for satisfaction of the own interests. The state is considered from the position of the independent public organism that has not only got logic of the activity but also its own needs and interests that sometimes differ from interests of the society. The formation of the innovative economy and requirements, in relation to the availability of the appropriate level of social responsibility of the managing part of the population and their ability to take into account national interests of the country.

О. І. Біликк. е. н, доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»

ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

O. I. BilykPh.D. in Economics, Docent of the department of administrative and financial management National University «Lvivs’ka politehnika»

PROSPECTS FOR REFORM OF THE NATIONAL SOCIAL INSURANCE SYSTEM

На основі здійсненого критичного аналізу уточнено поняття «соціальний ризик» та розкрито суть системи соціального страхування. Серед соціальних ризиків основними є ризик втрати доходу внаслідок тимчасової непрацездатності, старості, втрати роботи. Встановлено, що система соціального страхування включає як обов‘язкову форму (загальнодержавне обов‘язкове страхування), так і добровільну. На основі здійсненого дослідження особливостей побудови соціального страхування у розвинених країнах світу встановлено, що у багатьох з них саме добровільна форма  страхування займає пріоритетне місце і високий рівень соціальної захищеності досягнуто за рахунок фінансування цієї сфери. Основними джерелами фінансування соціального захисту є: бюджети усіх рівнів, фонди обов‘язкового соціального страхування,  доходи  роботодавців та громадяни. Ґрунтуючись на результатах аналізування розроблено основні напрямки розвитку соціального страхування в Україні.
 
On the basis of the critical analysis the definition of "social risk " is specified and the essence of social insurance is revealed. The main social risks is a major risk of loss of income due to temporary disability, old age, loss of work. It was established that the Social Insurance System includes both mandatory and voluntary forms. Based on completed investigation of the features of the construction of social insurance in developed countries it was found that many of them have voluntary form with higher priority and a high level of social protection achieved through the funding of this area due to the following main sources for the state, with funds of mandatory social insurance by employers and self financing citizens. Based on the  results of analysis developed basic types of social insurance in Ukraine.

О. С. Мочалинак. э. н., доцент кафедры финансов и кредита Таврического национального университета имени В.И. Вернадского, г. Симферополь

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА

O. S. Mochalinaec.sc.candidate, associate professor of department of finances and credit, Tavrida National V.I. Vernadsky University, Simferopol

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE-INVESTMENT PROCESS AS A FACTOR OF IMPLEMENTING THE INNOVATIVE CAPACITY

В статье рассмотрено понятие инновационно-инвестиционного процесса, который определен как процесс разработки, создания либо внедрения инновационного продукта посредством привлечения для этих целей инвестиционных ресурсов. Определена взаимосвязь инвестиционного и инновационного процессов. Выделены внешние (привлеченные, заемные и государственные) и внутренние (собственные средства, результат от осуществления деятельности и эпизодические) источники инвестиционных ресурсов для осуществления инновационного процесса. Выявлены четыре сферы взаимодействия субъекта, внедряющего инвестиции и потенциального источника инвестиционных ресурсов. Это взаимодействие на уровне государства, на уровне финансово-кредитных учреждений и банковской системы, на уровне инвесторов – отечественных и иностранных, а также на уровне менеджмента отдельного предприятия. Рассмотрен процесс реализации инновационно-инвестиционной деятельности во взаимосвязи ее целей, факторов стимулирования и недостатков. Рассмотрены структура и источники финансирования инноваций в Украине, определены основные проблемы финансирования инноваций в Украине. Выявлено, что необходимы разработки специализированных программ развития инноваций, способствующие повышению инвестиционной привлекательности сферы инноваций и увеличению объемов их финансирования из средств государственного бюджета.
 
The article discusses the concept of innovative-investment process, that is defined as the process of designing, building or introduction of an innovative product for the purpose of attracting investment resources. The correlation of investment and innovation processes has been defined. External (borrowed and public) and internal (own funds, the result of the implementation of activities and episodic) sources of investment resources for the implementation of the innovation process have been allocated. Four areas of interaction of the subject, introduces a potential source of investment and investment resources have been identified. This interaction at the state level, at the level of financial institutions and the banking system, at the level of investors - domestic and foreign, as well as at the level of the individual enterprise management. The process of implementation of innovative-investment activity in the relationship of its objectives, the stimulating factors and disadvantages. The structure and sources of financing innovations in Ukraine, the basic problem of financing innovation in Ukraine have been considered. It was revealed that Ukraine needs the developing of specialized programs for the innovations development that improve the investment attractiveness of innovation and increase funding from the state budget.

А. В. Сомикк. е. н., начальник відділу досліджень грошово-кредитної політики та міжнародних валютно-кредитних відносин Центру наукових досліджень Національного банку України

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

A. V. SomykPh.D. in Ekonomics, Research Center of National Bank of Ukraine, Monetary Policy Research Division, Head of Division

DECISION-MAKING FOR MONETARY POLICY: FOREIGN EXPERIENCE AND OFFERS FOR UKRAINE PROSPECTS FOR UKRAINE

Висвітлено зарубіжний досвід щодо організації прийняття рішень з монетарної політики. Узагальнено види керівних органів центральних банків, особливості діяльності спеціалізованих органів, які приймають рішення з монетарної політики та інструментів комунікаційної політики, визначено перспективи створення спеціалізованого органу в Україні, етапи його розвитку та удосконалення інструментів комунікаційної політики.
 
The article observes the international experience in the organization of decision-making process on monetary policy. The types of central banks’ governing body that are responsible for the monetary policy decision-making process, the feature of their activities and communication policy tools are summarized in the article. The prospects of creating the monetary policy body in Ukraine, stages of its development and areas of improvement communication policy tools are defined by the author.

Н. В. Васюкк. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Черкаська філія ПВНЗ «Європейський університет, м. Черкаси

ОЦІНКА БІЗНЕСУ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Natalya VasyukCandidate of Economic Sciences associate Professor of department of Finance, account and audit The Cherkasy branch of Private Higher Educational Establishment is the «European university»

BUSINESS VALUATION AS A TOOL OF MANAGING COMPANY VALUE

У статті йтиметься про інструменти та методи управління підприємством, впровадження яких дозволяє вищому керівництву підприємства приймати тільки ті рішення, які зміцнюють позиції підприємства на ринку. При цьому відбувається економія часу вищих керівників за рахунок того, що вони концентруються на вирішенні стратегічних проблем, що визначають успішний розвиток підприємства. Всі інші оперативні питання делегуються керівникам нижнього рівня, від яких безпосередньо залежить їх рішення. Причому вище керівництво легко контролює результати роботи нижчого рівня щодо мінімального набору показників. Зростання вартості підприємства є індикатором його успішної діяльності та одним з критеріїв інвестиційної привабливості. Визначено порядок дій для формування ефективної системи управління вартістю підприємства. Сформовано етапи впровадження системи управління вартістю підприємства.
 
In the article we will talk about the tools and methods of enterprise management, implementation of which allows senior management to take only those decisions, which will strengthen positions of the enterprise in the market. This leads to time savings senior executives due to the fact that they concentrate on strategic issues that determine the successful development of the enterprise. All other operational issues are delegated to the heads of the lower level, which directly affect their decision. Moreover, senior management easily controls the results of work of the lowest level relative to the minimum set of indicators. The increase of the enterprise value is an indicator of its success and one of the criteria of investment attractiveness. Defined procedure for the formation of effective system of cost management company. Formed stages of introduction of a control system by the enterprise.

С. О. Назаркок. е. н., доцент, Чернігівського інституту МАУП

ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ОСВІТЯНСЬКИХ ПОСЛУГ

S. O. NazarkoPhD Economics, Chernihiv Institute of the Inter-Regional Akademy of Personnei Management

GENDER ASPECTS OF REGIONAL MARKET EDUCATIONAL SERVICES

В статті використано традиційні і компаративні підходи для осмислення гендерної політики, що базуються на аналізі гендерних диспропорцій на ринку вищої освіти та ринку праці.
 
This paper uses traditional and comparative approaches to understanding gender policy, based on an analysis of gender disparities in the market of higher education and the labor market.

О. А. Кравченкок. э. н., доцент, профессор кафедры финансов и кредита, Государственного экономико-технологического университета транспорта, г. Киев

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА УКРАИНЫ

O. O. KravchenkoPh.D. in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Credit, State Economic and Technological University of Transport, Kyiv

TRANSFORMATION OF RAIL FINANCE IN UKRAINE

В статье рассмотрены характерные особенности финансов железнодорожного транспорта Украины и показано, что особенности их организации связаны со спецификой производственного процесса в отрасли и определяются двумя группами факторов: общесистемными (характерными для всех видов транспорта, не зависимо от производственного процесса) и специфическими (характерными исключительно для железнодорожного транспорта). Обоснована необходимость выделения трёх составляющие денежных отношений, связанных с движением финансовых ресурсов в отрасли (частноправовой, государственно-правовой и смешанной), что определяется постепенным разделением железнодорожного транспорта на три сектора (монопольный, конкурентный и потенциально конкурентный). Показано, что основным «двигателем» трансформаций в сфере финансов железнодорожного транспорта Украины являются изменения во внешней и внутренней институциональной среде отрасли и обоснована необходимость их учёта при управлении финансовой деятельностью для предотвращения возникновения кризисных ситуаций.
 
The article describes the characteristics of rail finance in Ukraine and shows that the features of their organization related to the specific manufacturing process in the industry and are determined by two groups of factors: system-wide (typical for all types of transport, regardless of the production process) and specific (characteristic only for the rail transport). Is substantiated the necessity of distinguishing three components of monetary relations, involving the movement of financial resources in the industry (private law, public law and mixed), which is determined the gradual separation of rail transport on three sectors (single, competitive and potentially competitive). Is shown that the main “engine” of transformations in rail finance of Ukraine are changes in foreign and domestic institutional environment of the industry and is substantiated the need to include them in the financial management for the prevention of crisis situations.

В. В. Довгалюкк. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

РЕЙТИНГ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ

V. Dovgaliukcandidate of economic sciences, associate professor of department of finances and credit, Zhytomyr state technological university

RATING OF INVESTMENT FUNDS

У статті досліджено особливості організації процедури надання рейтингової оцінки інвестиційним фондам вповноваженими рейтинговими агентствами в Україні, а також виявлено необхідність та корисність рейтингової оцінки як для інвесторів, так і компаній з управління активами.
 
In the article the features of organization of procedures of grant of rating estimation of investment funds are investigational by the authorized ratings agencies in Ukraine, and also found out a necessity and utility of rating estimation both for investors and companies from the management of assets.

О. С. МордовцевАсистент, асистент кафедри фінансів, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІНДИКАТИВНОГО ПЛАНУ АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ

A. S. MordovtsevAssistant, assistant of the Finance Department, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»

BASES OF FORMATION OF INDICATIVE PLAN OF THE ADMINISTRATIVE DISTRICT

У статті визначено основні етапи формування індикативного плану адміністративно-територіальної одиниці. Рекомендовано починати процес індикативного планування з малих територіальних утвореннях, таких як малі міста та адміністративні райони окремого регіону. Обґрунтовано важлива роль моніторингу СЕР, що дозволяє здійснити аналіз, інтегральну оцінку і прогноз стану та тенденцій розвитку територій регіону, визначити порогові значення індикаторів мети. Представлені приклади використання економіко-математичних моделей комплексної оцінки і прогнозування СЕР АР. Відображено проблеми вибору і взаємодії учасників планового процесу в ході формування та коригування індикативного плану АР. Подана характеристика організаційного, фінансово-економічного, адміністративного, інституційного і нормативно-правового, інформаційного механізмів реалізації індикативних планів.
 
The article defines the main stages of the indicative plan formation. It is recommended to start the indicative planning in small territorial formations, such as small cities and administrative districts of a region. Proved the important role of monitoring the social and economic development, enabling the analysis, integrated assessment and forecast of trends and development areas in the region, to determine the threshold values of indicators aim. Presented examples of the use of economic-mathematical models of a complex estimation and forecasting of the social and economic development of administrative district. Displays the problems of choice and engagement of participants during the planning process of forming and adjusting of the indicative plan of administrative district. A brief description of the organizational, financial, economic, administrative, institutional, legal, regulatory and informational mechanisms of the indicative plans implementation has been given.

Н. В. Рибачукасистент кафедри Менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університетТ. О. Журкокандидат економічних наук, доцент кафедри Фінансів, Вінницький національний технічний університет

ФОРМУВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ, ЯК ОДНОГО З ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ АПТЕЧНОЇ УСТАНОВИ

N. V. RybachukAssistant lecturer of Department of Management and Modelling in Economics, Vinnytsia national technical universityT. O. ZhurkoCandidate of Economic Sciences, Associate professor of Department of Finance, Vinnytsia national technical university

FORMATION OF THE CUSTOMERS LOYALTY AS ONE OF THE MAIN FACTORS OF PHARMACY INSTITUTION FUNCTIONING

У статті досліджується, фактори, що впливають на рівень лояльності споживачів до компанії та її товарів. Розглянуті основні складові, що впливають на формування лояльності споживачів. Визначені основні типи лояльності та основні категорії покупців. Розглянуті основні програми лояльності, що застосовуються в аптечних установах, проаналізовані їх позитивні та негативні сторони. Наведені основні методи оцінки рівня лояльності споживачів.
 
In the article there have been investigated which factors influence the loyalty level of customers to the company and its goods. There have been studied the main factors which influence the formation of customers loyalty. There have been determined the main types of loyalty and main categories of buyers. There have been observed the main programs of loyalty that are used in the pharmacy institutions and its negative and positive aspects have been analyzed. There have been shown the main methods of evaluation of the loyalty level of customers.

Н. В. Шевченкоаспірант, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ МАКРОПРУДЕНЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

N. V. ShevchenkoPhD student, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine

IMPROVEMENT OF MACRO-PRUDENTIAL REGULATION INSTRUMENTS ON INVESTMENT ACTIVITY OF BANKS

У статті розглядаються засади макропруденційного регулювання та особливості інструментів впливу на інвестиційну діяльність банків та фінансову систему України. Запропоновано шляхи удосконалення макропруденційного регулювання згідно еволюції кризових явищ та економічних реалій України, які стосуються стабілізації банківської діяльності, удосконалення механізмів кредитування інвестицій та створення мегарегулятора. Розглянуто підходи до класифікації інструментів макропруденційного регулювання та правила Базеля-ІІІ щодо регулювання банківської діяльності, а також описано випадки оптимального використання інструментів (використання одного або комбінації інструментів, фокус на загальному стані системи або на конкретні ризики, встановлення незмінних інструментів або інструментів які змінюються з часом, правила або рішення згідно ситуації, координація з іншими напрямками політики, встановлення незмінних інструментів або інструментів які змінюються з часом, правила або рішення згідно ситуації, координація з іншими напрямками політики).
 
The article discusses the principles of macro-prudential regulation and features of its tools that influence bank investment activity and financial system of Ukraine. The author suggests ways to improve macro-prudential regulation according to the evolution of the crisis and economic realities of Ukraine that concerns the stabilization of banking, lending mechanisms for improving investment and creation macro-regulator. The article discusses approaches to classification of macroprudential regulation tools and Basel III rules on banking regulation and cases of optimal use of the tools (single versus multiple, broad-based versus targeted, fixed versus time-varying, rules versus discretion, coordination with other policies).

О. А. Мартинчикздобувач, асистент кафедри економіки підприємства, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ІНТЕГРАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

O. A. MartynchykApplicant for a degree, assistant of Chair of Economics of Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

IMPROVEMENT OF INTEGRAL EVALUATION METHODOLOGY OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN ZHYTOMYR REGION

У статті здійснено теоретичне узагальнення існуючих методичних підходів до аналізу та оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Запропоновано власний методичний підхід до оцінки останніх, що полягає в розрахунку інтегрального показника та дозволяє аналізувати великі масиви даних, враховувати стимулюючий і дестимулюючий вплив обраних ознак на кінцевий підсумок, об’єднувати і використовувати критерії і показники різного ступеня вагомості і об’єкти дослідження різного рівня. У результаті опрацювання існуючих методик запропоновано оцінку конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств здійснювати за допомогою підходу, який би одночасно об’єднував декілька методів: метод, заснований на теорії ефективної конкуренції, який охоплює основні напрямки діяльності, методика оцінки фінансового стану та метод балів. Це дозволить розрахувати інтегральний показник конкурентоспроможності на споживчому ринку та виявити конкурентні переваги, що забезпечать сільськогосподарським підприємствам утримання високого рівня конкурентоспроможності.
 
The given article dwells upon theoretical generalization of the existing methodological approaches to the analysis and evaluation of competitiveness of agricultural enterprises. The article suggests personal methodological approach to the enterprises evaluation, which implies calculation of integrity index and allows analyzing big data files, taking into account motivating and demotivating influence of the chosen features at the final result. The suggested approach allows consolidating and using of indexes and criteria different by cogency and research objects of different levels. As a result of processing of the current existing methodologies there was suggested the evaluation of competitiveness of agricultural enterprises that includes several methods: method based on the theory of effective competition that comprises the main business directions, method of financial state evaluation, method of points. Such approach allows calculating the integral index of the competitiveness at consumer market, finding out competitive advantages that will ensure high competitive level of agricultural enterprises.

Я. О. Піонтковськааспірант, «Українська академія банківської справи Національного банку України»

КОНСОЛІДАЦІЯ ПОПИТУ НА ГРОШІ ТА НА КРЕДИТ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ РІВНОВАГИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РИНКУ

Yа. O. Piontkovskagraduate student, «Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine»

CONSOLIDATION OF THE DEMAND FOR MONEY AND THE LOAN BALANCE IN THE FORMATION OF MONETARY MARKET

Сучасний стан економіки в Україні потребує постійної уваги до формування попиту на гроші та на кредитні ресурси, а також проведення політики, спрямованої на створення сприятливих умов для стабільного та ефективного функціонування банківської системи. У статті на основі порівняльного аналізу детермінантів попиту на гроші та на кредит спростовано обґрунтованість гіпотези про їх тотожність. З урахуванням постулатів сучасної парадигми нелінійності протікання економічних процесів було запропонований механізм консолідації попиту на гроші та на кредит, для забезпечення надійності банківської системи держави що є запорукою високого рівня розвитку і стабільності грошово-кредитного сектора національної економіки та міцною базою її зростання.
 
The current economic situation in Ukraine requires constant attention to form money demand for credit, as well as policies aimed at creating favorable conditions for stable and efficient banking system. On the basis of a comparative analysis of the determinants of the demand for money and the loan denied the validity of the hypothesis of their identity. Given the postulates of the modern paradigm nonlinearity of the flow of economic processes was proposed mechanism for consolidating the demand for money and the loan to ensure the reliability of the banking system of the State that guarantees a high level of stability and the monetary sector of the economy and a solid base growth.

Л. М. Яремченкоасистент  кафедри фінансів, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава

ОЦІНКА МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

L. M. YaremchenkoAssistant of the Finance Department, Poltava University of Economics and Trade, Poltava

EVALUATION OF THE FINANCIAL POLICIES MECHANISM TO PROMOTE SMALL ENTERPRISES IN AGRARIAN SPHERE OF UKRAINE

У статті досліджуються методичні підходи щодо оцінки механізму фінансової політики сприяння розвитку малого підприємництва в аграрній сфері. Автором запропоновано власний комплексний підхід щодо оцінки регіональної складової даного механізму за напрямами його реалізації.
 
The article considers of the methodical approaches evaluation of financial policies mechanism to promote small enterprises in agrarian sphere. The author offers a comprehensive approach to own assessment of the regional component of the mechanism for its realization destinations.

Н. М. Столярчукмолодший науковий співробітник відділу науково-організаційного забезпечення та координації досліджень ННЦ «Інститут аграрної економіки»

УДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВАХ

N. M. StolyarchukJunior Researcher of the department of Scientific and organizational support and coordination of research NSC "Institute of Agricultural Economics"

THE IMPROVEMENT OF THE DOCUMENTARY SUPPORT OF INNOVATING ACTIVITY IN RESEARCH INSTITUTIONS

Стаття присвячена дослідженню стану документального забезпечення інноваційної діяльності науково-дослідних установ. Проаналізовано та узагальнено пропозиції науковців, щодо вирішення проблемних питань у цій сфері. Запропоновано ряд первинних та зведених документів, що враховують галузеві особливості об’єктів обліку науково-дослідних установ агропромислового комплексу.
 
The article is dedicated to the condition of the documentary support of research institutions innovation activities. The scientists’ proposals for dealing with the problem in this area are analyzed and summarized. A number of primary and summary documents taking into account industry-specific features of the accounting items of research institutions of the agricultural sector were proposed.

А. В. Майстераспірант кафедри «Фінансові ринки», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана»

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ТА ЙОГО ОПТИМАЛЬНОГО РОЗМІРУ

Аnna  Maisterpostgraduate student, Department of Financial markets, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THEORETICAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE ESSENCE OF THE PUBLIC SECTOR AND ITS OPTIMUM SIZE

У статті розглянуто погляди закордонних та вітчизняних вчених на сутність поняття «державний сектор економіки». Консолідувавши різні підходи до визначення поняття, автором було запропоновано власне. Проаналізовано погляди представників основних шкіл економічної думки на місце та роль державного сектору економіки. З’ясовано, що державне майно та підприємства для виробництва суспільних благ виникли ще задовго до появи ринкового господарства і заклали основи існування сучасного державного сектора економіки. Розглянуто існуючі методики оцінки розміру державного сектора економіки в світі та в Україні. Визначено розмір державного сектору економіки в Україні.
 
In the article the views of foreign and domestic scientists on the essence of the concept "state sector". Consolidating different approaches to the definition of the concept, the author was asked own. Analyzed the views of representatives of the major schools of economic thought on the place and role of the public sector. It is established that the state property and enterprises for the production of public goods originated long before the emergence of the market economy and laid the foundations of a modern public sector. Reviewed the existing methods of evaluation of the size of the public sector of economy in the world and in Ukraine. Determined the size of the public sector in Ukraine.

Г. О. Усд. е. н., доцент, проректор Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, м. Черкаси

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕДАЧІ ЗНАНЬ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

G. O. UsPhD, Associate Professor, Vice-Rector of the University of East European Economics and Management, Cherkasy

MODELING OF KNOWLEDGE TRANSFER IN THE SYSTEM OF DISTANCE LEARNING IN HIGHER EDUCATION

В статті подані процеси передачі знань в системі дистанційної освіти вищого навчального закладу. Розроблено інформативну модель рефлексивної гри процесу передачі знань в системі дистанційної освіти для формування інформаційних впливів відповідно когнітивним можливостям слухачів.
 
The paper presented knowledge transfer processes in the system of distance education university. A informative model of reflexive game process of knowledge transfer in the system of distance education for the formation of information effects under cognitive abilities of students.

Н. П. Кірковак. е. н, доцент кафедри економічної кібернетики і фінансів, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

ПРОГНОЗУВАННЯ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

N. P. KirkovaPh.D. in Economics, Associate Professor of Economic Cybernetics and Finance Department. Berdyansk State Pedagogical University, Berdyansk

PREDICTION OF MAJOR TRENDS OF THE TOURISM INDUSTRY DEVELOPMENTS IN UKRAINE

У статті визначено роль туристичної галузі, яка полягає не тільки у фінансовому вкладі в розвиток економіки країни, а і у стимулюванні інших супутніх галузей, які виконують як допоміжну так і самостійну функції.
В роботі проведено аналіз позицій світових регіонів у туристичній галузі за показниками доходів. Отримане ранжування пояснюється особливим відношенням і наданням особливого статусу туристичній індустрії відповідними країнами-лідерами.
Результати присвячені питанням особливостей існування туристичної індустрії в Україні. В статті наведено аналіз динаміки туристичних потоків за 2000-2013 роки, при цьому окремо приділено увагу тенденції кількості туристичних прибуттів взагалі та іноземних - зокрема. Також зазначено рівень проблем, які є похідними від економічних та політичних наслідків дестабілізації країни у 2013-2014 рр., недосконалого механізму управління з боку держави. Запропоновано прогноз втрат та розвитку цієї галузі.
Виокремленні всі потенційні можливості туристичної України, де великий вклад мають регіони Північного Приазов’я, Карпат, з величезною вірою на возз’єднання Крим, а також багаті на історичні пам’ятки і культурну спадщину українські міста та інш.
Зроблені висновки про напрямки розвитку, які призведуть до інтегрування українського туристичного ринку в міжнародний туристичний бізнес і дозволить зайняти гідні конкурентні позиції на світовому ринку.
 
The article defines the role of the tourism industry, which is not only a financial contribution to the economic development of the country but also in stimulating other related industries that function as supporting as independent ones.
This paper analyzes the position of world regions in the tourism industry for the income indicators. The resulting ranking is explained by special treatment and granting special status to the tourism industry by appropriate countries-leaders. Of course the highest indexes have regions with rich natural, historical and cultural resources, with convenient geographic location, with appropriate funding, with the constant improvement of the system approach to tourism industry management of the public authorities, scientists - economists, analysts and the business elite, the maintenance of a positive investment climate and so on.
It is proved that tourism industry is a leader in the global market, that investment flow in its development is constantly increasing. An interesting question is the peculiarities of tourism industry existence in Ukraine.
This paper presents an analysis of the tourist flows’ dynamics during 2000-2013 years, with the separately paid attention to trends in the number of tourist arrivals in general and foreign - in particular. The report states the level of problems which originate from the economic and political consequences of destabilizing the country in 2013-2014 years, imperfect mechanism of management by the state.
There were singled out all the potential possibilities of Ukraine for tourism industry development in the direction of rest and recovery as well as in the direction of increasing intellectual capacity and cultural level of the person. All this can be provided by unique climatic, historical, cultural and ethnographic resources. The regions of Northern Azov, Carpathian Mountains have important contribution, with great faith for reunion must be called the Crimea, and Ukrainian cities rich in historical monuments and cultural heritage and so on.
There were made the conclusions about the directions of development which will lead to the integration of Ukrainian tourism market into the international tourism industry and will take a worthy competitive position in the global market.

М. І. Макаренкод. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми

МІЖНАРОДНИЙ ФОНДОВИЙ РИНОК: ОСОБЛИВОСТІ ПОСТКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ

M. I. MakarenkoDoctor of Economics, Professor, Head of Department of International Economy, SHEI “Ukrainian Academy of Banking of NBU”, Sumy

INTERNATIONAL STOCK MARKET: THE PECULARITIES POST?CRISIS RECOVERY

У статті розглянуті основні риси процесу відновлення міжнародного фондового ринку в посткризовий період. На прикладі ринків країн Великої сімки та БРІКС виявлені провідні тенденції сучасного розвитку цих ринків. На міжнародному ринку акцій у 2010-2012 рр. відбувалося повільне відновлення обсягів торгів, хоча реальний сектор розвивався достатніми темпами. На ринку облігацій спостерігалась реструктуризація в напрямі випереджального розвитку державних боргових паперів. Рушійною силою національного і глобального відновлення реального сектору та фінансового ринку знову стали США. Провідними чинниками поновлення економічного зростання тут послужили нові джерела енергоресурсів, політика бюджетної консолідації та девальвація курсу долара. Пожвавлення ринку Євросоюзу пов’язане з високою стійкістю економіки Німеччини.
 
The article examines the main features of the restoring international stock market in the post-crisis period. For example, major trends of the modern development of G7 and BRICS countries markets were identified. There was a slow recovery in trading in 2010-2012 in the international equity market despite the sufficient development of real sector. Advancing towards the restructuring of government debt securities was seen in the bond market. The United States again became the driving force of national and global recovery of the real sector and financial markets. The policy of fiscal consolidation and the devaluation of the dollar, the new sources of energy were the key factors of renovation economic growth. Renewal of the EU market was associated with the high resistance of the German economy.

Л. О. Кібальникк. е. н., доцент, докторант кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

ПРИРОДА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ

Lyubov A. KibalnikPh.D., Associate Professor, post-doctoral student of the Department of World Economy and International Economic Relations, Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

NATURE AND FEATURES OF GLOBAL FINANCIAL CRISIS SPREAD

Визначено основні групи факторів, що впливають на виникнення фінансових криз. Внаслідок чого виокремлено такі групи фінансових криз: ті, що визначаються кількісними порогами, та ті, що визначаються певними подіями. До криз, що визначаються кількісними порогами, відносяться інфляційні кризи, крах та девальвація валюти. Кризи, що визначаються певними подіями – це банківські кризи та внутрішні і зовнішні дефолти. Охарактеризовано основні моделі поведінки агентів фінансових ринків, що впливають на причини та механізми поширення фінансових криз. Доведено, що при побудові моделей, достовірність отриманих результатів залежить від часових масштабів, що використовуються, та врахування зворотного зв’язку між агентами ринку. Обґрунтовано, що ці моделі дають підстави виявляти причинно-наслідкові зв’язки та створювати можливості для передбачення, а відповідно і запобігання фінансових криз. Описано можливі методи передбачення світових фінансових криз.
 
The main groups of factors affecting the occurrence of financial crises are determined. As a result, the following groups of financial crises are distinguished: the crises determined by quantitative threshold and by certain events. The former ones involve inflation crises, the collapse and currency devaluation. The crises determined by certain events are bank crises, internal and external defaults. The main behavior models of financial market agents, affecting the causes and mechanisms of financial crisis spread, are characterized. The reliability of obtained data in model construction is proved to depend upon time scales that are used, and taking into account the feedback between market agents. These models are substantiated to give reason to identify causal relationships and to create opportunities to predict, and therefore, to prevent financial crises. The possible methods of predicting global financial crises are described.

М. О. Орликовськийк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університетД. І. Трокозстудент, Національний авіаційний університет, м. Київ

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ

M. Orlikovskyassociate professor, assistant professor of management, Zhytomyr National Agroecological UniversityD. Trokozstudent, National Aviation University

REFORMING THE SYSTEM OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT IN UKRAINE

В статті досліджено головні напрями реформування системи адміністративного менеджменту в Україні. Проаналізовано сучасні системи адміністративного менеджменту та запропопоновано сконцентруватися на п’ятьох головних напрямках вдосконалення системи адміністративного менеджменту: 1. Приватизація та децентралізація державного управління; 2. Зниження надмірного державного регулювання; 3. Підвищення якості державних послуг; 4. Підвищення ефективності та результативності органів влади; 5. Підвищення інформаційної відкритості органів влади.
 
This article investigates the main directions of reforming the system of administrative management in Ukraine. Analyzed the current the system of administrative management and zapropoponovano focus on five key areas to improve the system of administrative management: 1. Privatization and decentralization of public administration; 2. Reduction of excessive government regulation; 3. Improving the quality of public services; 4. Improving the efficiency and effectiveness of government; 5. Improving information transparency of government.

А. О. Князевичк. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО СТАНОВЛЕННЯ СУСПІЛЬСТВА, ЗАСНОВАНОГО НА ЗНАННЯХ

A. O. KniazevychPh.D., Associate Professor, Professor оf Chair of Management, Rivne State Humanitarian University, Rivne

FORMATION OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE OF UKRAINE ON THE WAY TO BECOMING A SOCIETY BASED ON KNOWLEDGE

У статті досліджені передумови та особливості формування постіндустріального суспільства. Обґрунтована визначальна роль активно діючої інноваційної інфраструктури країни на шляху інтеграції до європейського співтовариства та суспільства, заснованого на знаннях. Характерними рисами економіки постіндустріального суспільства є зростання ролі інформації та інших нематеріальних ресурсів у забезпеченні суспільного відтворення, «софтизація» і «сервізація» суб’єктів інноваційної інфраструктури. Концепція формування економіки, заснованої на знаннях є еволюційним продовженням неокласичних теорій економічного зростання та інноваційного розвитку.
 
The preconditions and features of the formation of post-industrial society are defined in the article. The distinctive role of active innovation infrastructure of the country in integrating into the European community and society based on knowledge are proved. The characteristic features of the economy of post-industrial society are the increasing role of intangible resources in ensuring social reproduction, “softization” and “servization” the subjects of innovation infrastructure. The concept of the formation of economy based on knowledge is an evolutionary continuation of the neoclassical theory of economic growth and innovation development.

М. В. Калашникздобувач кафедри міжнародної економіки, Черкаський державний технологічний університет

РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ ПІІ

M. V. Kalashnikgraduate student, Cherkasy state technological university

THE REGIONAL DIMENSION OF THE STRUCTURAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY OF UKRAINE UNDER THE INFLUENCE OF FDI

З 1991 року обсяги вітчизняної економіки в силу ряду причин скорочувалась, економічного зростання в Україні вдалося досягнути лише до початку 2000-х років. В статті було проаналізовано зміну регіональної та галузевої структури створення валової доданої вартості за період з 2003 року по 2011 рік. Досліджено динаміку накопичення прямих іноземних інвестицій за видами економічної діяльності та визначено закономірності зміни її структури протягом досліджуваного періоду. Було проаналізовано обсяг, динаміку та структуру накопичення прямих іноземних інвестицій в регіонах України. Досліджено взаємозв’язок між обсягами накопичених в регіоні прямих іноземних інвестицій та обсягами створення в регіонах валової доданої вартості. Визначено, взаємозв'язок між обсягами накопичених прямих іноземних інвестицій та структурою створення доданої вартості в регіонах.
 
Since 1991, the volume of domestic economy for a number of reasons for declining, economic growth in Ukraine was reached only in the early 2000-s. In paper the change in the regional and sectoral structure of creation of gross value added for the period from 2003 to 2011 was analyzed. The dynamics of accumulation of foreign direct investment by sector and patterns of changes in its structure during the study period was investigated. The volume, dynamics and structure of the accumulation of foreign direct investment in Ukraine's regions were analyzed. The relationship between the amount accumulated in the area of foreign direct investment and creating volume in the regions GVA was investigated. The relationship between the amounts of accumulated FDI and structure of value added in the region was determined.

М. А. Проданчукк. е. н., доцент кафедри обліку, аудиту та економічного аналізу Буковинського державного фінансово-економічного університету м.Чернівці, Україна

ПРОДУКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

M. A. Prodanchuckph.d., associate professor department of accounting, audit and economic analysis Bukovinsky state finance and economics university, Chernivtsi, Ukraine

PRODUCT ACCOUNTING SYSTEM DECISION-MAKING

В статті введено в теорію і практику бухгалтерського обліку поняття "продукт бухгалтерського обліку”, як інформація, знання та обліковий інформаційний ресурс, які мають свою вимірність, вартість, корисність та якість, отримані в результаті синергії технологічних засобів, методів та організаційних процедур, від використання якого очікується прийняття ефективних управлінських рішень. Визначено теоретичні та практичні аспекти застосування в управлінському  процесі синергії облікового інформаційного ресурсу, що забезпечить підвищення ефективності прийняття управлінських рішень суб’єкта бізнесу. Визначено основні критерії характеристики продукту бухгалтерського обліку: вимірність, якість, корисність, вартість та міра, що сприятиме прийняттю ефективних управлінських рішень. Запропоновано ряд заходів, які сприятимуть формуванню якісного продукту бухгалтерського обліку для потреб управлінської системи.
Визначено властивості облікового продукту обумовлених управлінською ознакою, які нерозривно пов’язані з його суттю, що дозволило обґрунтувати пріоритетність облікової інформації в управлінні бізнесом та можливість реалізувати поставленні управлінські завдання з максимальними результатами для системи управління.
 
This paper introduced the theory and practice of accounting concept of "product accounting" as information, knowledge, and an information resource that has its own dimension, value, usefulness and quality of the resulting synergy of technological tools, methods and organizational procedures, the use of which is expected to take effective management decisions. theoretical and practical aspects of the management process in an information resource synergies that will improve the efficiency of decision-making entity business. basic criteria for product specifications accounting: dimension, quality, usefulness, cost and measure to facilitate the adoption of effective management decisions. A number of activities that promote a quality product for the purposes of accounting management system.
The properties of your product caused by the management feature, which is closely related to its core, which made it possible to justify the priority of accounting information in business management and realize the possibility of mooring management tasks with maximum results for the control system.

С. А. Ткаченкокандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, проректор з науково-педагогічної роботи (навчальний процес), Вищий навчальний заклад «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка», м. Миколаїв

КОНСЕКВЕНТНА ВСЕБІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КІЛЬКІСНОГО СКЛАДУ ЗАВДАНЬ ПІДСИСТЕМИ АНАЛІТИЧНОЇ ОБРОБКИ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ОСНОВНИМИ ЇЇ БЛОКАМИ І КОМПЛЕКСАМИ

S. A. TkachenkoPhD, Associate Professor of Accounting and Auditing, Vice President for research and educational work (learning process), Higher education institution «International Technological University «Mykolaiv Polytechnic», Nikolaev

CONSEQUENT COMPREHENSIVE DESCRIPTION OF THE QUANTITATIVE COMPOSITION OF THE TASKS ANALYTICAL PROCESSING SUBSYSTEM TECHNICAL AND ECONOMIC INFORMATION ON ITS BASIC BLOCKS AND COMPLEXES

В науковому дослідженні виходячи із методології системного підходу надана всебічна характеристика окремих блоків та комплексів економіко-аналітичних задач у складі моделі самостійної функціональної підсистеми аналітичної обробки техніко-економічної інформації в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та науково-виробничими об’єднаннями. Враховано сучасні умови діяльності промислових підприємств і науково-виробничих об`єднань, що дозволяє озброїти розробників функціонально розвинутих систем управління спеціального призначення суб’єктами господарської діяльності та безпосередньо робітників промисловості знаннями, необхідними для забезпечення формування і впровадження функції аналізу. Реалізація викладених пропозицій на практиці допоможе керівникам усіх рівнів управління на промислових підприємствах і у науково-виробничих об`єднаннях отримувати системним порядком економіко-аналітичну інформацію, необхідну для всебічної (комплексної) і об’єктивної оцінки стану виробничо-господарської діяльності підприємства, визначати періоди «невтручання» в режими роботи, виявляти наявні внутрішньовиробничі резерви та забезпечувати процес прогнозування на досить тривалу перспективу. Усе це буде сприяти підвищенню ефективності виробничо-господарської діяльності промислових підприємств та науково-виробничих об’єднань і покращенню якості роботи.
 
In scientific research methodology based on a systematic approach is given comprehensive description of the individual blocks and complex economic and analytical tasks in the composition of the model independent functional subsystem analytical processing technical and economic information in the functional development of special-purpose control systems of industrial enterprises and scientific-production associations. Considered modern conditions of industrial enterprises and scientific-production associations, which allows developers to equip functionally developed control systems for special purposes and business entities directly working industry knowledge required to ensure the formation and implementation of analysis functions. Implementation of the proposals put into practice will help managers at all levels of management in industrial enterprises and scientific-production associations receive systemic economic-order analytical information necessary for a comprehensive (integrated) and objective assessment of production and economic activity, to determine the periods of "non-interference" in the modes work to identify existing internal reserves and forecasting process to ensure a sufficiently long-term perspective. All of this will enhance the efficiency of production and economic activity of industrial enterprises and scientific-production associations and improve the quality of work.

Н. В. Приказюкк. е. н., доцент кафедри страхування та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. КиївВ. М. Юхименкостудент 2го року магістерської програми “УРС”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ДІЯЛЬНІСТЬ НПФ ЯК ОСНОВНИХ УЧАСНИКІВ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

N. V. PrikaziukPhD in economics, associate Professor of Insurance and Risk Management, Taras Shevchenko National University of KyivV. M. Yukhumenko2nd year master degree program Taras Shevchenko National University of Kyiv

PRIVATE PENSION FUNDS AS THE MAIN PARTICIPANTS OF PRIVATE PENSIONS IN UKRAINE

Узагальнено теоретичні положення функціонування недержавних пенсійних фондів. Наведено характеристику їх основних видів. Проаналізовано сучасні тенденції та особливості функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні, як основних учасників недержавного пенсійного страхування. Окреслено перспективи подальшого розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні.
 
Generalized theoretical positions of the activity private pension funds. Characterized their main types. Analysed the current trends and features of their functioning in Ukraine as main participants of private pensions. There were outlines possible prospects of further development private pension funds in Ukraine.

Т. М. ПілявозВінницький національний технічний університет

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПРИСКОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ

T. M. PiliavozVinnytsia National Technical University

MECHANISM OF IMPLEMENTATION STRATEGY TO ACCELERATE THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENGINEERING ENTERPRISES BASED VENTURE FINANCING

У статті охарактеризовано основні етапи механізму реалізації стратегії прискорення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств, що забезпечує досягнення цілей та комплексного розвитку підприємства на основі венчурного фінансування.
 
The article describes the main stages of the mechanism for implementing the strategy of accelerating innovation engineering firms that achieve the objectives and integrated development on the basis of venture financing.

В. П. Ніколаєваздобувач кафедри міжнародних економічних відносин, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ДОХОДІВ З ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

V. P. Nikolaevaresearcher of the Department of International Economic Relations, Khmelnitsky National University, Khmelnitsky

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT OF INCOME GENERATION FROM OPERATING ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE

Розглянуто чинники, що сприяють підвищенню ефективності операційної діяльності підприємств легкої промисловості при використанні матриці парних порівнянь. Запропоновано модифікований метод парних порівнянь на основі розрахунку індексів зміни обраних показників оцінки ефективності операційної діяльності підприємства за ітераціями. Кінцева ітерація уявляє з себе обчислення рівня ефективності операційної діяльності за показниками, які виступають критеріями цільового управління. Цим показникам має надаватись пріоритетне значення в процесі оцінки ефективності управління формуванням доходів з операційної діяльності підприємств. В групі показників, що оцінюють доходи як результат операційної діяльності, визначальним показником нами обрано коефіцієнт валової доходності поточних витрат. В групі показників, що оцінюють дохід як фінансовий базис формування інших фінансових результатів операційної діяльності, ключовим показником обрано коефіцієнт загальної прибутковості валового доходу підприємства. А також здійснено аналіз вказаних показників із застосуванням реальних даних конкретного підприємства Вінницької області.
 
The factors that contribute to the efficiency of operations of Light Industry using the matrix of paired comparisons. A modified method of paired comparisons based on the calculation of index changes of selected indicators to measure the effectiveness of enterprise operations for iteration. The final iteration presents himself for calculating the efficiency of operations on the indexes that serve targeted management criteria. These parameters should be given priority in the process of evaluating the effectiveness of management of income generation from operating companies. In the group of indicators that assess income as a result of operations, defining indicator we selected the gross rate of return on operating costs. In the group of indicators that assess income as a financial base forming other financial results of operations, a key indicator of overall profitability ratio selected gross turnover. Also, the analysis indicated parameters using real data of a particular company, Vinnytsia region.

В. І. Криленкокандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

V. I. KrylenkoCandidate of Economic Science, Senior Lecturer of Finances Department Admiral Makarov National University of Shipbuilding

MODERN APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF A LEVEL OF STATE SUPPORT OF THE AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY

В статті розглянуто особливості сучасних підходів до оцінювання рівня державної підтримки аграрного сектору економіки. Визначено динаміку зміни показників сукупної підтримки аграрного сектору України. Проведено узагальнення, що дозволило сформулювати власну позицію з питань оцінки ефективності державної підтримки аграрного сектору економіки.
 
In the article peculiarities of modern approaches to the assessment of a level of state support of the agrarian sector of economy were studied. Dynamics of indices change of total support of the agrarian sector of Ukraine is determined. General conclusions helped to form own stand on the assessment of the effectiveness of state support of the agrarian sector of economy.

О. М. Араповастарший викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності,  Одеський національний політехнічний університет, м. ОдесаА. С. Смородіновастудентка, Одеський національний політехнічний університет, м. ОдесаВ. Г. Песчанськастудентка, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДРИЄМСТВАХ ДІЮЧИХ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ

O. M. Arapovasenior lecturer of chair of management of the foreign economic and innovative activity, Odessa national polytechnical university, OdessaA. S. Smorodinovastudent, Odessa national polytechnical university, OdessaV. G. Peschanskastudent, Odessa national polytechnical university, Odessa

THEORETICAL ASPECTS OF FORMATION AND USE OF STRATEGIC MANAGEMENT AT THE ENTERPRISES OPERATING IN FOREIGN MARKETS

В статтi проведенi дослiдження у напрямку фoрмування та застoсування стратегiчного управлiння на пiдприємствах, дiючих на зовнiшнiх ринках. Авторами були проаналiзованi теоретичнi i практичнi аспекти стратегiчного управлiння, розглянутi основнi функцiї стратегiчного менеджменту та визначена їх рoль у формуванні стратегії. Булo детальніше розглянутo і обґрунтованo центральний етап процесу розрoбки стратегічнoгo управлiння – планування. А такoж, проаналізoвано фактори, що впливають на фoрмування зовнішньоекономічної стратегії для підприємств, що діють на зовнішніх ринках.
 
In article the conducted researches in the direction of formation and application of strategic management at the enterprises operating in foreign markets. Authors analysed theoretical and practical aspects of strategic management, the main functions of strategic management are considered and their role in strategy formation is defined. Was more in details the central stage of process of development of strategic management – planning is considered and reasonable. Also factors which influence formation of the external economic strategy for the enterprises which operate on foreign markets were analysed.

М. М. Паламарчукаспірант кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ВИСОКОЯКІСНЕ НАСІННЯ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗЕРНА КУКУРУДЗИ

N. PalamarchukPostgraduate of Stock exchange activity Department, National university of life and environmental sciences of Ukraine, Kiev

HIGH QUALITY SEEDS - AN IMPORTANT COMPONENT OF IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF DOMESTIC CORN

Досліджено вплив використання високоурожайного насіння на рівень конкурентоспроможності вітчизняної кукурудзи, визначено, що сільськогосподарські підприємства із вищим рівнем урожайності витрачають більше коштів на придбання насіння, розглянуто напрями формування пропозиції та здійснено порівняльний ціновий аналіз на ринку насіння гібридів кукурудзи з точки зору їх походження, висвітлено причини та географію значного імпорту насіннєвої кукурудзи в Україну, визначено, що на внутрішньому ринку представлене переважно насіння європейського походження, визначено причини вищої конкурентоспроможності іноземних компаній, що постачають насіння іноземної селекції в Україну порівняно з вітчизняними насіннєвими господарствами, доводиться необхідність формування нових державних стандартів на насіння з метою адаптації показників сортових та посівних якостей з європейськими, окреслено напрями підвищення конкурентоспроможності товарного зерна кукурудзи при використанні насіння гібридів вітчизняної селекції, зокрема доводиться економічна доцільність правильного підбору гібридів кукурудзи за різними групами стиглості відповідно до природно-кліматичних зон вирощування. Також пропонується застосовувати комплексний маркетинговий продукт, що включає в себе усі складові відповідної технології вирощування товарного зерна, які максимально реалізовують потенціал насіннєвого матеріалу в тому числі добрива, засоби захисту рослин та відповідний кваліфікаційний супровід.
 
There are investigated the effect of using high-quality seed and competitiveness of domestic corn, defined that farms with higher levels of productivity more spending money to buy seeds. The article has directions of forming supply and the price analysis for hybrid maize seed market in terms of their origins. The causes and geography imports of seed corn in Ukraine are highlighted. The author determines that the domestic market are mainly seeds of European origin, identifies the causes of higher competitiveness foreign companies compared with domestic seed farms. The author notes about a need to form new government standards for the purpose of seed adaptation parameters varietal and sowing qualities of European. There are outlined directions to increase the competitiveness of corn using domestic hybrids, including proper selection of corn hybrids at different maturity groups according to climatic zones. The author proposes to apply an integrated marketing product that includes all of the components growing technology that best realize the potential of seed including fertilizers, pesticides and relevant qualification support.

А. П. Стефаненко-Шупикаспірант, Донецький національний технічний університет, м. Донецьк

ДЕМОТИВУЮЧІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ТЕМПИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. P. Stefanenko-Shupykpostgraduate, Donetsk National Technical University, Donetsk

DEMOTIVATING FACTORS INFLUENCING THE PACE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Деталізовано та візуалізовано найвагоміші деструктивні фактори, що обумовлюють суттєві перешкоди на шляху внутрішньої мотивації інноваційного розвитку наукоємного промислового підприємства. Їх згруповано та розмежовано за використання теоретико-концептуальних підходів, які опрацьовано вченими-економістами, а методи їхньої ідентифікації обґрунтовано у наукових працях. Звідси, визнаємо, що світова фінансово-економічна криза, хоча і внесла певні зміни в необхідний склад засобів мотивації інноваційного розвитку промислових підприємств, проте, і самі суб’єкти управління виявилися непідготовленими до розв’язання завдань щодо реалізації моделі інноваційного розвитку виробничо-економічних систем в контексті реалізації євро інтеграційного вибору держави в умовах ресурсних обмежень.
 
It was detailed and visualized the weightiest destructive factors that cause significant obstacles to internal motivation of innovative development of high-tech industrial enterprise. They are grouped and separated using the theoretical and conceptual approaches. Hence, we recognize that the global financial and economic crisis, though made some changes in the means to motivate innovative development of industrial enterprises, however, the entities themselves were unprepared for solving tasks regarding the implementation of innovative development model of industrial and economic systems in the context of Euro integration select of the state in constraints of resource limits.

Т. Л. Кмитюкаспірантка кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ВСТАНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАОХОЧЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

T. L. Kmytyukpostgraduate, Kyiv National University of Economics by Vadim Hetman, Kiev

MATHEMATICAL METHODS AND MODELS FOR ESTABLISHING FINANCIAL ENCOURAGEMENT OF TEACHERS BASED ON THE RESULTS OF INNOVATION

Досліджено основні аспекти мотивації та стимулювання інноваційної діяльності, зокрема науково-педагогічного персоналу ВНЗ та виділено основні види мотивації в залежності від факторів. Представлена рейтингова модель для оцінювання діяльності НПП конкретного ВНЗ. Для визначення суми нагороди викладачам пропонується використовувати алгоритм мотивації, що базується на результатах рейтингового оцінювання. Відповідно сума нагороди розподіляється між певними класами викладачів, які формуються за допомогою методології – кластеризації.
 
The basic aspects of motivation and stimulation of innovation, including staff of the university were investigated. The main types of motivation based on factors were selected. The rating model for assessment of staff of the specific universities was submitted. To are encouraged to use The algorithm of motivation based on the results of the rating assessment was used for determining the amount of awards to teachers. Accordingly, the award amount is distributed among a certain class of teachers who formed using methodology - clustering.

М. М. Матієшинаспірантка кафедри теоретичної та прикладної економіки ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОЦЕСУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

M. M. Matieshinpost-graduate student of the theoretical and applied economics department of the State higher education establishment “Vasyl Stefanyk Precarpathian National University”, Ivano-Frankivsk

ORGANISATION FOR ECONOMIC ANALYSIS OF OPERATING FIXED ASSETS IN CONSTRUCTION ENTERPRISES

У статті досліджено питання організації економічного аналізу процесу експлуатації основних засобів у будівельних підприємствах. Досліджено організацію економічного аналізу як систему засобів, які забезпечують оптимальне її функціонування та подальший розвиток. У статті досліджено мету, завдання, об’єкти та принципи організації економічного аналізу процесу експлуатації основних засобів, а також виокремлено чотири етапи в процедурі проведення економічного аналізу процесу експлуатації основних засобів на будівельному підприємстві від дотримання яких залежить його успіх.
 
This paper investigates the issue of economic analysis during operation of fixed assets in construction enterprises. Investigated the organization of economic analysis as a system of tools that provide optimum performance and its further development. The article investigates the purpose, objectives, objects and principles of economic analysis during operation of plant and equipment, and singled out four stages in the process of economic analysis during operation of plant and equipment at a construction company on the observance of which depends for its success.

В. І. Дмитріваспірант кафедри податків і фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль

CВІТОВИЙ ДОСВІД ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

V. I. Dmytrivpostgraduate, department of tax and fiscal policy, Ternopil National Economic University, Ternopil

GLOBAL EXPERIENCE OF FINANCIAL REGULATION OF THE INVESTMENT-INNOVATIVE ACTIVITIES

У статті досліджено зарубіжний досвід забезпечення фінансовими ресурсами інвестиційно-інноваційних процесів. Визначено основні тенденції розвитку інноваційних підприємств у країнах ЄС, Канади, США, Японії та Росії. Зроблено висновки щодо необхідності врахування зарубіжного досвіду при побудові економіки інноваційного типу в Україні.
 
This article investigates foreign experience of providing the investment-innovative processes’ with financial resources. The main tendencies of innovative enterprises development in EU, Canada, USA, Japan and Russia are determined. Conclusions about the necessity of foreign experience consideration in the economy of an innovative type construction in Ukraine are made.

О. В. Ксьоновааспірант, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

ОБСЯГ ЗБУТУ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК У ФОРМУВАННІ ЦІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА

O. V. KsonovaPhD student, Kharkov National Agrarian University named after V.V. Dokuchaev

THE VOLUME OF SALES AS A DETERMINING FACTOR IN THE FORMATION OF CATTLE BREEDING PRODUCTS PRICE

У статті визначено місце та роль обсягу збуту продукції скотарства у формуванні ціни її реалізації. Зважаючи на отримані результати, можемо вважати, що обсяг збуту є одним із головних чинників прямого впливу на ціну реалізації продукції скотарства сільськогосподарськими підприємствами Харківської області. При цьому, визначено, що обсяг реалізації продукції значною мірою залежить і від певних показників інтенсифікації та концентрації виробництва, на кшталт чисельності поголів’я худоби та рівня її продуктивності.
 
In the article defined the place and role of cattle breeding products sales by the formation of its implementation price. Given obtained results, we believe that the sales volume is one of the main factors directly impact on the price of the cattle breeding products at the farms in Kharkiv region. In this case, determined that the sales volume largely depends by the certain parameters of production intensification and concentration, such as the size of the cattle number and their level of their performance.

В. С. Стоколясбакалавр з менеджменту та адміністрування

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ ЯК СКЛАДОВОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ

V. S. StokoliasBachelor of Management and Administration, Kyiv

THE EFFICIENCY OF TRANSPORT LOGISTICS AS PART OF THE LOGISTICS SYSTEM

У статті розглянуто підходи до трактування логістики як науки і сфери відносин. Визначено роль і місце транспортної логістики в логістичній системі. Зазначено, що саме на транспортну складову припадає понад 50 відсотків витрат логістичного бізнесу. З’ясовано предмет, цілі та завдання транспортної логістики. Проведено аналіз видів транспорту загального користування за ефективністю доставки вантажів та перевезення пасажирів за такими критеріями як швидкість, доступність, надійність, вантажопідйомність, частота та дешевизна. Виділено критерії, що впливають на вибір виду та типу транспортної складової. Проаналізовано стан логістичного бізнесу у США у 2013 році та структуру його витрат. Виділено основні проблеми розвитку транспортної логістики в Україні. Згруповано техніко-економічні показники оцінки ефективності транспортної логістики.
 
The article deals with approaches to determination of logistics as a science and scope of relations. There was role and place of transport logistics in the logistics system. It is noted that the transportation component accounts for over 50 per cent of the cost of the logistics business. It was found the object, purpose and objectives of transport logistics. The was analysis of the efficiency of transport modes for general use by the criteria of speed, availability, reliability, capacity, frequency, and low cost. It was determined criteria influence the choice of the form and type of vehicle. The condition and the cost structure of the logistics business in the United States in 2013 Shows the main problems of transport logistics in Ukraine. There was selection of technical and economic parameters to evaluate the efficiency of transport logistics.

О. Г. Бедратенкоаспірантка Єропейського університету, м. Київ

МЕРЕЖЕВИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ СИСТЕМНОГО РИЗИКУ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

O. G. BedratenkoPostgraduate Student, European University, Kyiv

NETWORK APPROACH TO ANALYSIS OF THE BANKING SECTOR SYSTEMIC LIQUIDITY RISK: INTERNATIONAL EXPERIENCE

У статті висвітлено теоретичні підходи до моделювання системного ризику банківського сектору з найбільш докладним дослідженням мережевого підходу. За цим мульти-дисциплінарним підходом, банківська система зображується у вигляді мережі, вузлами якої є окремі банки, пов’язані між собою відносинами міжбанківського кредитування. В статті узагальнено міжнародні підходи до дослідження топології банківських мереж а також наведено попередні результати в цій сфері. Наведено приклади з міжнародного досвіду емпіричного дослідження банківських мереж різних країн. Зроблено висновок про поширеність гетерогенних банківських мереж, які характеризуються наявністю банків різного рівня за величиною та концентрації взаємозв’язків в дусі теорії «фінансових центрів». Визначено особливості функціонування банківської мережі Україні, відзначено наявність банків, які відіграють роль «фінансових центрів» для системи, що зумовлює їх системну значимість. Наведено висновки стосовно банківської мережі України та можливості використання цієї інформації з метою регуляторного контролю банківського сектору.
 
The article lays out theoretical approaches to mathematical modeling of systemic risk with emphasis on the network approach. In this multidisciplinary approach, the banking system is depicted as a network with nods representing individual banks connected by links of interbank lending. The article presents examples of international empirical research of banking networks. The empirical analysis of networks of other countries suggests that the heterogeneous banking networks are common. Such networks are characterized by operation of banks of different size and concentration of links as outlined in the theory of financial centers. The article identifies peculiarities of the functioning of the banking network in Ukraine. The Ukrainian banking system is characterized by the presence of banks which play the role of financial centers for the system, which are thus systemically important. The conclusions about the banking system structure of Ukraine are presented and recommendations for the use of this information with the purposes of regulatory control over the banking sector.

В. І. Куценкоаспірант, Запорізький національний технічний  університет, м. Запоріжжя

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ГАЛУЗЕЙ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ: МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ

V. I. Kucenko_a post-graduate student at the Zaporizhzhja National Technical University

DIVERSIFICATION OF AGRICULTURE IN UKRAINE: OPPORTUNITIES AND THREATS

В статті досліджується поняття галузевої диверсифікації сільського господарства та її особливості. Акцентується увага на перевагах і недоліках галузевої диверсифікації сільського господарства. Розглянуто приклад галузевої диверсифікації сільського господарства у рослинництві. Визначено особливості побудови стратегії галузевої диверсифікації сільського господарства у національній економіці. Доведено, що диверсифікація є необхідною проміжною стадією, яка дозволяє створити новий виробничий потенціал, та «імунітет», й закласти базу для майбутнього покращення умов розвитку сільського господарства.
 
The article are researched the concept of sectoral diversification of agriculture and its features. Focuses on the advantages and disadvantages of industrial diversification of agriculture. An example of sectoral diversification of agriculture in crop production. The features of building the strategy of sectoral diversification of agriculture in the national economy. It is proved that diversification is a necessary intermediate stage that allows you to create new production capacity, and "immunity", and to lay the foundation for further improvement of conditions for development of agriculture.

А. Б. Аль-Хурашібакалавр з менеджменту та адміністрування

ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНОПОЛІСІВ ЯК ЕФЕКТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ФОРМИ УПРАВЛІННЯ МІСТОМ

А. B. Al-KhurashiBachelor of Management and Administration, Kyiv

ORGANIZATION OF TECHNO AS EFFECTIVE INNOVATIVE FORMS OF CITY MANAGEMENT

У статті вказано на передумови переходу економіки від традиційного техногенного до інноваційного типу розвитку. Визначено сутність та види інноваційних центрів. З’ясовано сутність, завдання, функції, види та структуру технополісів, умови їх створення і фінансування. Наведено класифікацію технополісів за регіональною ознакою. Описано особливості моделей (американської, японської та змішаної) розвитку технополісів. Вказано їх відмінності та спільні риси. Кожна з цих моделей ставить за мету поєднання науки та виробництва, проте американська модель, яка широко використовується у США та багатьох країнах західної Європи більше спрямована на комерціалізацію результатів наукових досліджень, ніж технополіси Японії, а тому в цих країнах інноваційні центри найчастіше спеціалізуються на прикладних дослідницьких роботах. У США технополіси і технопарки найчастіше реалізуються у формі дослідницьких університетів і науково-дослідних парків, тоді як у Японії застосовується особлива форма організації освіти, науки і виробництва із збереженням національних традицій та культури. Японські технополіси мають конкретно визначену спеціалізацію, яка базується на спеціалізації виробництва регіону. В них передбачається будівництво абсолютно нових міст-“технополісів”, які концентрують наукові дослідження передових і піонерних галузей та наукомісткого промислового виробництва. Наголошено на необхідності інтенсивного теоретичного і практичного розвитку наукових досліджень щодо формування та ефективного функціонування технополісів в Україні.
 
The article stated the condition that triggered the transition of economy from the traditional to the innovative type of man-made development. There was determined the nature and types of innovation centres. There was essence, objectives, functions, types and structure techno polis conditions of their creation and funding. Regional features techno of the planet is given. Characteristic features of the three models (U.S., Japanese and mixed) of techno is discussed. Their differences and similarities were shown. Each of these models aims at a combination of science and production. However, the American model, which is widely used in the USA and Western Europe, more than aimed at the commercialization of research results than techno Japan. Therefore, in these countries, innovation centers often specialize in applied research projects. n the U.S., techno and industrial parks are often realized in the form of research universities and research parks. Japan has used a special form of education, science and industry with the preservation of national traditions and culture. Japanese techno are specifically defined specialization, based on specialization of production in the region. They envisaged the construction of entirely new cities "Technopolis", which concentrate research leading and pioneer industries and knowledge-based industrial production. There was necessity of intensive theoretical and practical development of research on the formation and effective functioning of techno in Ukraine.

Т. А. Далєвськааспірант Київський національний  торговельно-економічний університет

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СИСТЕМІ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

T. A. Dalievskathe post-graduate student of  Kyiv national university of trade and economics

ECONOMIC CONTENT OF FINANCIAL SUPPORT OF LOCAL GOVERNMENTS IN INTERGOVERNMENTAL SYSTEM

У статті з’ясовано сутність понять «фінансове забезпечення місцевого самоврядування» та «бюджет місцевого самоврядування», сформульовано зміст фінансового забезпечення розвитку місцевого самоврядування у системі міжбюджетних відносин.
 
В статье выяснена суть понятий «финансовое обеспечение местного самоуправления» и «бюджет местного самоуправления», сформулировано видение содержания финансового обеспечения развития местного самоуправления в системе межбюджетных отношений.
 
In the article the essences of  the terms «financial support of local government» and «local government budget» are found. Author’s understanding the content of the financial support of local governments in the intergovernmental relations is formulated.

А. В. Поповичаспірант кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного авіаційного університету

КАТЕГОРІАЛЬНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ТА ЇЇ ПОЗИЦІЮВАННЯ В ПРОЦЕСАХ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ПІДПРИЄМСТВ

A. Popovychpostgraduate student Department of finance, accounting, and audit National Aviation University

THE CATEGORICAL PURPOSE-ORIENTED APPROACH TO DETERMINATION OF RESTRUCTURING NATURE AND ITS POSITIONING IN THE PROCESSES OF ENTERPRISES' RESTRUCTURING

У статті проведено категоріальний аналіз наявних у науковій літературі та нормативно-правовій базі термінів „реструктуризація”, у тому числі в контексті мовознавчого аспекту, який дозволив чітко визначити приналежність терміну до категорії „процес”. За результатами оцінки запропонованих науковцями та законотворцями трактувань терміну „реструктуризація” виокремлено три основні цілі реструктуризації: санаційна, адаптаційна та випереджаюча. На підставі категоріально-цільового підходу до визначення сутності терміну „реструктуризація” сформульовано власний варіант дефініції. За результатами дослідження кола охоплених питань, завдань та правових положень процесів, які фігурують при структурній перебудові підприємств встановлено основні відмінності реструктуризації від санації, реорганізації та трансформації. Розмежувавши сфери господарювання підприємства, що зазнають змін у процесах перетворення структури підприємства, на економічну, фінансову, технічну, управлінську та організаційно-правову, цілі на відновлення платоспроможності, адаптації до умов господарювання та випередження конкурентів, зміни на структурні та ті, що не передбачають обов’язкової перебудови структур, визначено позицію реструктуризації серед процесів структурної перебудови підприємств.
 
The categorical analysis of definitions of the term ‘restructuring’ existing in scientific literature and regulatory framework, including the linguistic aspect, was done that allowed to define the term belonging to the category of ‘process’ clearly. Three main purposes of restructuring were distinguished according to the results of the estimation of definitions proposed by scientists and lawmakers: sanative, adaptive, and proactive. An authorial definition of restructuring was formulated on the base of the categorical purpose-oriented approach to determination of its nature. The common differences of restructuring in comparison with sanitation, reorganization, and transformation were identified owing to the results’ investigation of ranges of questions, purposes, and dispositions of the law of processes which lead to changes in the structure of an enterprise. The position of restructuring among processes of changing the structure on an enterprise was determined due to differentiation of the spheres of business activity onto economic, financial, technical, management, organizational and legal, the purposes onto solvency restoring, adopting to conditions of business activity and outrunning of competitors, the changes onto both lead to changing and not.

М. М. Бабичкандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємств, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ "Університет "Україна"

ФІНАНСОВА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

N. N. BabichPhD, assistant professor of business economics, Nicholas Interregional Institute of Human Development University "University" Ukraine"

FINANCIAL COMPONENT OF FOOD SECURITY

Н. Н. Бабичкандидат экономических наук, доцент кафедры экономики предприятий, Николаевский межрегиональный институт развития человека ВУЗ "Университет" Украина"

ФИНАНСОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

Стаття присвячена актуальним проблемам забезпечення продовольчої безпеки країни та пов’язаного з нею фінансового аспекту функціонування продовольчого ринку у частині реалізації цінової політики. Визначено пріоритетні напрями та фінансові механізми розвитку продовольчого сектора в Україні.
 
The article is devoted to actual problems of food security and associated financial aspects of the food market in terms of implementing pricing policies. The priority areas and financial mechanisms of the food sector in Ukraine.
 
Статья посвящена актуальным проблемам обеспечения продовольственной безопасности страны и связанного с ней финансового аспекта функционирования продовольственного рынка в части реализации ценовой политики. Определены приоритетные направления и финансовые механизмы развития продовольственного сектора в Украине.

Г. В. Ортінадокторант Академії фінансового управління Міністерства фінансів України

ВПЛИВ ТЕНДЕНЦІЙ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ

G. V. Ortinadoctoral student Academy of Financial Management Ministry of Finance of Ukraine

INFLUENCE OF GLOBALIZATION TRENDS IN TERMS OF SUPPORT ANTI-CRISIS STRATEGY

Здійснено аналіз впливу тенденцій глобалізації на умови забезпечення антикризової стратегії. Встановлено, що розвиток глобальних тенденцій актуалізує проблему антикризового регулювання у контексті забезпечення економічної безпеки країни з боку зовнішніх впливів. Доведено необхідність формування нового підходу до антикризового регулювання в умовах глобалізації.

The analysis of the impact of globalization trends in the condition of the anti-crisis strategy. It was established that the development of global trends actualizes the problem of crisis management in the context of economic security from external influences as reproductive process can no longer be effectively implemented in the national framework. It only seems consistent with the growing globalization of the relationship on a planetary scale. Existing differences in economic potential and national interests, the desire for better isolating them from the global interests of large counterweight act of integration trends.
Proved that all conflicts of interest implemented by individual countries in the global economic space increasingly evident necessity of forming a new approach to crisis management in the context of globalization, able to ensure the stability conditions for the functioning and development of the national economies of the world and uniting their efforts the fight against global financial crisis and other global challenges. Development and implementation of this approach requires adjustments of international relations on the concept of balance of power on the concept of balance of national interests, moving from confrontational ideology of economic security type for models based on partnerships and international economic cooperation.

А. В. Богославськак. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв

АНАЛІЗ РІВНЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЗАПОВІДНИКІВ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКІВ УКРАЇНИ

A. V. BogoslavskaPhD of economic sciences, assistant professor of іnternational еconomics, Mykolayiv National University V. A. Sukhomlynsky

ANALYSIS OF LAND RESERVES AND NATIONAL PARKS UKRAINE

У статті проведено оцінку рівня землекористування заповідників (природні і біосферні) та національних природних парків України у розрізі користувачів, підпорядкованості органам державного управління та регіонів (областей) України. Період дослідження охоплює 2010-2013 роки. Проаналізовано розподіл земель заповідників та національних природних парків в Україні у динаміці та у розрізі користувачів, склад та структуру земель заповідників та національних природних парків, розподіл земель заповідників та національних природних парків за органами державного управління в Україні, розподіл земель заповідників та національних природних парків за регіонами України. У результаті дослідження зроблено висновки про динаміку, тенденції та закономірності рівня землекористування заповідників та національних природних парків України.
 
This article provides an assessment of land reserves (natural and biosphere) and national parks Ukraine in terms of users, the subordination of public administration bodies and regions (oblasts) of Ukraine. Research period covers 2010-2013. The distribution of land reserves and national parks in Ukraine in dynamics and in terms of users, composition and structure of land reserves and national parks, sharing land reserves and national parks by state authorities in Ukraine, allocation of land reserves and national parks by region Ukraine. The study conclusions about the dynamics, trends and patterns of land reserves and national parks of Ukraine.

О. М. Потишняккандидат економічних наук, доцент кафедри «Менеджмент», Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕГРОВАНОГО АГРАРНО-ТЕКСТИЛЬНОГО ФОРМУВАННЯ

Elena N. PotyshnyakPhD in Economics, associate professor of "Management", Admiral Makarov National University of Shipbuilding

THE MECHANISM FOR IMPLEMENTING THE STRATEGY OF INNOVATIVE ACTIVITY OF THE INTEGRATED AGRO-TEXTILE FORMATION

Велику роль у розвитку виробництва відіграє використання власних коштів у загальному обсязі інвестицій, що дає можливість цілеспрямовано збалансувати розвиток усіх ланок альянсу, підвищити відповідальність виробництв за раціональне використання інвестицій. Тому, планування інвестицій з указуванням конкретних цілей та джерел фінансування сприяє координації планів вироблення кінцевої продукції кожної ланки альянсу, досягненню необхідної єдності діючого виробництва та нововведень. У цьому відношенні перехід у нову організаційну структуру відіграє позитивну роль у інвестиційній політиці, незважаючи на те, що у цілому в аграрному секторі ефект від інвестиційних вкладень нижче ніж у промисловому виробництві. Аналізуючи праці вчених та практичний досвід, визначено, для пожвавлення інвестиційної діяльності і підвищення її ефективності необхідно об’єднання фінансового і виробничого капіталу шляхом створення таких інститутів, як фінансово-промислові групи та багатогалузеві об’єднання виробництв. Дістав подальшого розвитку механізм планування інвестиційної стратегії інтегрованого об’єднання аграрних і промислових підприємств з виробництва і переробки вовни, що забезпечує визначення узгоджених напрямків у співробітництві і розвитку інтеграційної структури виробництва на довгострокову перспективу на основі комплексних програм розвитку інтегрованого об’єднання, котрі передбачають цілі розвитку, визначають інвестиційну політику і стратегію. Виходячи зі складності механізму реалізації стратегії інноваційної діяльності інтегрованого аграрно-текстильного формування дана проблема заслуговує спеціального дослідження. Хоча положення, що належать до створення механізму реалізації стратегії інноваційної діяльності інтегрованого аграрно-текстильного формування перевірені на практиці і не визивають сумнівів, запропоновану концепцію необхідно розглядати як таку, що розвивається. Виконані дослідження – це перший підхід до актуальної, складної проблеми управління підприємствами. Багато які питання тільки намічені і повинні стати предметом дослідження.
 
A major role in the development of production plays the use of own funds in total investment, which makes it possible to purposefully balanced development of all parts of the alliance, to increase the responsibility for the rational use of production investments. Therefore, investment planning, with specific objectives and funding sources contribute to the coordination of plans for development of the final product of each link of the alliance, achieve the necessary unity of action of production and innovation. In this respect, the transition to the new organizational structure plays a positive role in the investment policy, despite the fact that generally the effect of the agricultural sector investments lower than in the industrial production. Analyzing the works of scholars and practical experience, determined to revitalize investment and increase its efficiency is necessary to unite the financial and industrial capital through the creation of institutions such as the financial and industrial groups and associations diversified industries. He received further development planning framework of the investment strategy of the integrated association of agricultural and industrial production and processing of wool, which provides a harmonized definition of areas of cooperation and the development of the integration structure of production in the long term on the basis of integrated development programs integrated association, providing development, determining investment policy and strategy. Based on the complexity of the mechanism for implementing the strategy of innovation integrated agro-textile form, this problem deserves a special study. Although the provisions belonging to the creation of a mechanism for implementing the strategy innovation integrated agro-textile formation tested in practice and is not in doubt, the proposed concept should be seen as evolving. This research - the first approach to the current, difficult problem of enterprise management. Many issues are only outlined and should be the subject of study.
 
Большую роль в развитии производства играет использование собственных средств в общем объёме инвестиций, что даёт возможность целенаправленно сбалансировать развитие всех звеньев альянса, повысить ответственность производств за рациональное использование инвестиций. Поэтому, планирования инвестиций с указанием конкретных целей и источников финансирования способствует координации планов выработки конечной продукции каждого звена альянса, достижению необходимого единства действующего производства и нововведений. В этом отношении переход в новую организационную структуру играет положительную роль в инвестиционной политике, несмотря на то, что в целом в аграрном секторе эффект от инвестиционных вложений ниже чем в промышленном производстве. Анализируя труды учёных и практический опыт, определено, для оживления инвестиционной деятельности и повышения её эффективности необходимо объединение финансового и производственного капитала путем создания таких институтов, как финансово-промышленные группы и многоотраслевые объединения производств. Получил дальнейшее развития механизм планирования инвестиционной стратегии интегрированного объединения аграрных и промышленных предприятий по производству и переработке шерсти, который обеспечивает определение согласованных направлений в сотрудничестве и развитие интеграционной структуры производства на долгосрочную перспективу на основе комплексных программ развития интегрированного объединения, предусматривающие цели развития, определяющие инвестиционную политику и стратегию. Исходя из сложности механизма реализации стратегии инновационной деятельности интегрированного аграрно-текстильного формирования данная проблема заслуживает специального исследования. Хотя положения, принадлежащие к созданию механизма реализации стратегии инновационной деятельности интегрированного аграрно-текстильного формирования проверены на практике и не вызывают сомнений, предложенную концепцию необходимо рассматривать как развивающуюся. Выполненные исследования – это первый подход к актуальной, сложной проблеме управления предприятиями. Многие вопросы только намечены и должны стать предметом исследования.

М. В. Борматенкопровідний економіст ТОВ «Сігейтер», м. Дніпропетровськ

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ СИСТЕМ

M. V. Bormatenkoleading economist, Segater Ltd, Dnipropetrovsk

IMPROVEMENT OF ENTERPRISE MANAGEMENT VIA THE DEVELOPMENT OF INFORMATION-COMMUNICATIVE SYSTEMS

Мета статті - удосконалення управління підприємством на основі розвитку інформаційно-комунікативних систем шляхом виявлення конструкції архітектури підприємства (АП). Запропоновано системно-семіотичну парадигму (ССП) конструкції знака. Результатом її застосування до управління підприємством на прикладному рівні є знакова архітектура підприємства (ЗАП). На технологічному рівні методологічні та теоретичні основи побудови знакових АП реалізовані у інфраструктури даних, методів її побудови, а також засобів логіки і програмного апарату підтримки управлінської діяльності. Запропонована формула, яка пов'язує економічну корисність трансформації підприємств з конструктивними характеристиками АП.

The aim of the article is the improvement of enterprise management on the basis of information-communicative systems (ICS) development by identifying the construction of the enterprise architecture(EA). The system-semiotic paradigm (SSP) of the construction of the sign is formed. The result of applying the SSP to the management of the enterprise at the application level is the sign enterprise architecture (SEA). On the technological level the methodological and theoretical basis for the development of sign EA implemented in specific information forms. It is infrastructure data, methods of construction them, as well as logical and software for support this activity. The proposed formula, which links the economic usefulness of the transformation of enterprises with the constructive characteristics of the EA, and system-semiotic method of increasing usefulness.

О. М. Рехтетавикладач кафедри фінансів та кредиту Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського

ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ ЕФЕКТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В РЕГІОНАХ

Alexander N. Rehtetalecturer of the Department of Finance and credit of the V. A. Sukhomlinsky Nikolaev national University

A COHESIVE EFFECTIVE IN THE REGIONS OF INNOVATION

У статті досліджено механізм управління інвестиційною діяльністю в регіонах. Визначені основи формування ефективної інноваційної системи регіону. Виділені пріоритетні напрямки інноваційного розвитку.

In the article the mechanism of investment activity in the regions. Designated Foundations of an effective innovation system of the region. Dedicated innovation development priorities.

В статье исследован механизм управления инвестиционной деятельностью в регионах. Определены основы формирования эффективной инновационной системы региона. Выделенные приоритетные направления инновационного развития.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"