Українською | English

BACKMAIN

Contents № 7, 2013

Ю. М. Сафоновд. е. н., професор, академік АЕН України, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ІНСТИТУТІВ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

Y. SafonovDoctor of Economics, Professor, Academy of Economic Sciences of Ukraine State university "Kyiv National Economic University named Vadym Hetman

THE INFRASTRUCTURAL PROVIDING OF FUNCTIONING INFORMATIONAL INSTITUTIONS AT THE FINANCIAL AT THE FINANCIAL MARKET IN UKRAINE

У статті проведено аналіз інформаційної інфраструктури фінансового ринку в регіональному аспекті. Проведено паралелі з розвитком аналогічної інфраструктури в розвинутих країнах. Представлено недостатність інформаційно-інфраструктурного забезпечення функціонування фінансового ринку. Доведено, що в Україні фактично відсутня спеціалізована інформаційна інфраструктура на регіональному рівні, яка б відображала поточний стан та тенденції в неорганізованому фондовому ринку Запропоновано шляхи по вдосконаленню інформаційної інфраструктури фінансового ринку України.

This paper analyzes the information infrastructure of financial markets in the regional context. A similar parallel with the development of infrastructure in developed countries. Shows a lack of information infrastructure functioning of financial markets. It is shown that in Ukraine virtually no specialized information infrastructure in regional terms, to reflect the current status and trends in the stock market unorganized Ways to improve the information infrastructure of the financial market of Ukraine.

Ю. В. Великийд. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. МиколаївО. О. Ляховецьк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАНДАРТІВ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Y. V. Velykiydoctor of economic sciences, associate professor, associate professor of accounting and audit cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, MykolayivO. O. Liakhovetscandidate of economic sciences, associate professor, associate professor of economic theory and international economics cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

COMPARATIVE ANALYSIS OF ACCOUNTING OF INTANGIBLE ASSETS STANDARDS IN UKRAINE AND FOREIGN COUNTRIES

В статті аналізуються основні підходи, що застосовуються в зарубіжній та вітчизняній практиці для обліку нематеріальних активів. Серед них – принципи GAAP, стандарти IAS. Основні відмінності з українськими стандартами полягають у складі нематеріальних активів, методах їх амортизації та оцінки їх доходності.

Tha article is devoted to the analysis of basic approaches that are used in foreign and domestic practices in accounting of intangible assets. There are principles of GAAP, standards of IAS among them. Main differences between foreign and Ukrainian standards consists of structure of intangible assets, methods of their depreciation and profitability evaluation.

Н. І. Костаневичк. е. н, доцент, Миколаївський національний аграрний університетМ. Г. Крикунмагістрант групи Б5/1, Миколаївський національний аграрний університет

АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

N. I. KostanevichP.h.D, associate Professor, Nikolaev national agrarian UniversityM. G. Krikunstudent group B 5/1, Nikolaev national agrarian University

EQUITY ANALYSIS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті надається склад і структура власного капіталу одного з сільськогосподарських підприємств Миколаївської області. Надаються напрями його поповнення. Визначення ефективності вкладення коштів у власний капітал, рівень рентабельності.

The article provides the composition and structure of own capital of one of the agricultural enterprises of Nikolaev region. Referral of replenishment. Determination of the efficiency of investments into the equity capital, the level of profitability.

М. В. Колдовськийк. е. н., доцент кафедри інформаційних технологій та систем, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України, м. Севастополь

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ ЯК МЕХАНІЗМ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ

M. V. KoldovskyiCandidate of Economic Sciences, Associate professor of Department Information technology and systems Sebastopol Institute Of Banking Ukrainian Academy Of Banking Of The National Bank Of Ukraine, Sebastopol city

TRANSFER PRICING AS A MECHANISM OF TAX EVASION

У статті розглядається сутність трансфертного ціноутворення та використання даного механізму для ухилення від сплати податків українськими компаніями.

The article considers the nature of transfer pricing and the using of this mechanism for tax evasion by Ukrainian companies.

Є. В. Алімпієвк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, „Університет економіки та права „КРОК”, пошукач наукового ступеня доктора економічних наук кафедри макроекономіки та державного управління КНЕУ імені Вадима Гетьмана

РОЗРАХУНОК ВВП ТА МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-МОНЕТАРНОЇ ТРАНСМІСІЇ

Ievgenii V. AlimpiievPh.D. in Economics, Associate Professor of Economic Theory Department, "КRОК" University, Candidate for a scientific degree of Doctor of Economic Sciences in the Kiev National Economic University named by Vadim Hetman

GDP CALCULATION AND MODELING THE FINANCIAL AND MONETARY TRANSMISSION

У статті запропоновано методику розрахунку місячних значень показника ВВП України, які необхідні для аналізу фінансово-монетарної трансмісії, але в останні роки не надаються офіційною статистикою. Отримання показника ВВП у місячному розрізі дає можливість збільшити кількість статистичних спостережень макроекономічних показників.

The paper proposes a method of calculating monthly values of the GDP of Ukraine, which are necessary for the analysis of financial and monetary transmission, but have not been provided by official statistics in recent years. Getting GDP values a monthly basis gives an opportunity to increase the number of statistical observations of macroeconomic indicators.

В. Г. Баланк. ф. - м. н., доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. КиївА. П. Дукак. е. н., доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. КиївО. М. Кичаньаспірант кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ПРОЦЕСИ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

V. G. BalanCandidate of Physical and Mathematical Sciences, docent Department of management of innovation and investment Kyiv Taras Shevchenko National University, KyivА. P. Dukacandidate of economic Sciences., docent Department of management of innovation and investment Kyiv Taras Shevchenko National University, KyivО. N. KychanPostgraduate Department management of innovation and investment Kyiv Taras Shevchenko National University, Kyiv

MERGERS AND ACQUISITIONS PROCESSES IN THE CONTEXT OF THE STATE ECONOMIC SECURITY

У статті пропонується методика оцінювання впливу угод злиття та поглинання на економічну безпеку держави та інструменти ідентифікації рівнів прийняття рішень щодо цих угод залежно від результатів їх оцінювання.

The paper provides a methodology of estimation of influence of mergers and acquisitions on the state economic security and tools identification levels of decision-making with respect to these transactions, depending on the results of their evaluation.

Н. С. Ілляшенкок. е. н., доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. СумиО. С. Савченкостудент, Сумський державний університет, м. Суми

РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМИ ПРОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА В2В РИНКУ

N. S. IlliashenkoPhD, Associate Professor of Department of Marketing and Management of Innovative Activity, Sumy State University, Sumy O. S. Savchenko, Student, Sumy State University, SumyO. S. SavchenkoStudent, Sumy State University, Sumy

DEVELOPPING PROGRAMS TO PROMOTE MOBILE TECHNOLOGY IN THE B2B MARKET

В роботі розглянуто поняття мобільних технологій та мобільних бізнес-додатків, встановлено їх переваги та недоліки. Визначено можливості застосування мобільних додатків на ринку В2В. Встановлено проблеми та перспективи просування мобільних технологій в Україні. Запропоновано комплексу програму просування мобільних технологій на ринку В2В.

The notion of mobile technology and mobile business applications are considered, their advantages and disadvantages are set. applicability of mobile applications to market B2B are defined. Established problems and prospects of advancement of mobile technologies in Ukraine. A complex program of advancement of mobile technology in the B2B market.

А. І. Бєловак. е .н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Академії муніципального управління, м. Київ

ВПЛИВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Alla ByelovaPh.D., associate professor, assistant professor of International Management Municipal Management Academy, Kyiv

IMPACT OF RESTRUCTURING ON THE EFFICIENCY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF REGIONAL DEVELOPMENT

У статті систематизовано та узагальнено наукові погляди на зміст та економічну доцільність проведення реструктуризаційних змін промисловими підприємствами, інновацій та інвестицій та обѓрунтовано діалектичний зв’язок між ними. Встановлено, що розуміння суті реструктуризації підприємств тісно пов’язано з інвестиційною та інноваційною діяльністю у сучасних умовах і дає змогу підприємствам виробничої сфери більш ефективно здійснювати свою діяльність, підвищувати результативність промислових підприємств, їх конкурентоспроможність що у загальному підвищить ефективність функціонування регіонів і національної економіки в цілому.

The article summarized and systematized scientific views on the content and the economic feasibility of a structural change industry, innovation and investment and obѓruntovano dialectical relationship between them. Found that understanding of the restructuring is closely related to investment and innovation in current conditions and enables enterprises to productive sectors to more effectively carry out their activities, improve the efficiency of industrial enterprises, the competitiveness that enhance the overall performance of the regional and national economy as a whole.

C. Ф. Андреюкк. т. н., доцент кафедри менеджменту, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ ЕМІТЕНТА ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЙОГО АКЦІЙ

C. F. AndreyukPh.D., Associate Professor of Management Department, "Ukrainian State University of Chemical Technology", Dnepropetrovsk

METHODICAL ASPECTS OF INTEGRAL ASSESS THE RELIABILITY OF THE ISSUER AND INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF ITS SHARES

Обґрунтовано теоретико-методологічні засади та методичні аспекти оцінки інвестиційної привабливості цінних паперів, досліджено принципи та критерії оцінювання якості акцій, розглянуто процедуру формування фінансових і неформалізованих індикаторів-показників, запропоновано багатокритеріальну модель комплексної оцінки якості акцій та практичний інструментарій розрахунку інтегрального показника. Модель комплексної оцінки дозволяє визначити компанії з недооціненими та інвестиційне привабливими акціями, орієнтована на врахування інтересів інвесторів та допомагає приймати ефективні рішення щодо купівлі-продажу цінних паперів на вітчизняному фондовому ринку в сучасних нестійких економічних умовах.

Substantiated theoretical and methodological fundamentals and methodical aspects of assessing of investment attractiveness of of securities Principles and Criteria for Quality Assessment of shares examined the procedure of forming and unformalized of financial indicators, the indicators proposed multicriterion model of comprehensive quality assessment of shares and practical toolkit calculating the integral index. Model of integrated assessment allows to define unappreciated companies and investment attractive shares, focused on consideration of interests investors and helps to take effective decisions about buying and selling securities in the domestic stock market in modern unstable economic conditions.

А. Г. Коваленкок. е. н., доцент кафедри обліку та аудиту, Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, м. Кременчук

СУЧАСНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

A. G. KovalenkoKremenchuk Institute of Dnepropetrovsk University named Alfred Nobel, Kremenchuk

MODERN ASPECTS OF ATTRACTIVE INVESTMENT ANALYSES OF ENTERPRISE

В статті визначаються сутність, завдання і основні етапи аналізу інвестиційної привабливості, його взаємозв’язок з фінансовою стійкістю і фінансовим станом підприємства. Крім того, характеризуються основні категорії користувачів результатів проведеного аналізу та їх економічні інтереси.

The given article is regarded to the main aims, points and tasks of analysis to the investment attraction. It is shown the interconnection with financial statement of enterprise. The author of article gives the characteristics to the category users of result analyses and point out the main distinctions between internal and external types of attractive investment analyses.

О. М. Стрелінак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Донецький національний університет

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

O. M. StrelinaPhD in Economics, assistant professor of economy of enterprise Donetsk National University

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINE'S ECONOMY: PROBLEMS AND PROSPECTS

У статті розглянуто стан інноваційного розвитку національної економіки України. Проаналізовано рівень інноваційної активності та джерела фінансування інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. Виявлено основні перешкоди, що гальмують перехід України до інноваційної моделі розвитку.

The article reviews the state of innovation development of the national economy of Ukraine. The level of innovation activity and funding innovation of domestic enterprises is analysed. The basic obstacles that hinder Ukraine's transition to an innovative model of development.

І. О. Давидовак. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків

ЗАЙНЯТІСТЬ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ТА СТАДІЇ

I. O. DavydovaPhD, associate professor, associate professor of Economic Theory Department, Khakiv State University of Food Technology and Management, Kharkiv city

EMPLOYMENT: THEORETICAL APPROACHES FOR ANALYSIS AND STAGES

В статті розкриваються методологічні основи для дослідження та трансформації зайнятості населення в умовах постіндустріальної економіки, втрати критерію формальної участі в виробництві, що дають підстави для виділення її стадій.

In the article the methodological basis for the study and transformation of employment, the loss of a formal criterion for participation in production, giving reasons for its selection stages in post-industrial economy are revealed.

І. А. Бевзаспірант, головний економіст ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. КиївН. О. Федяйм. н. с. ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ У ДОКРИЗОВИЙ І ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОДИ

I. BevzInstitute of Economics and Forecasting of NAS of Ukraine, KyivN. FediaiInstitute of Economics and Forecasting of NAS of Ukraine, Kyiv

ASSESSMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGIONS OF UKRAINE IN THE PRE-CRISIS AND POST-CRISIS PERIODS

У статті представлено оцінку стану соціально-економічного розвитку регіонів Укарїни та зміни, що відбулись протягом 2007–2011 років; проведено аналіз темпів відновлення регіональних економік в цілому та в розрізі за різними групами показників, використовуючи картографічний метод; та виділено основні проблеми регіонального розвитку у посткризовий період.

This paper presents the assessment of the socio-economic development of regions of Ukraine and the changes that occurred during the years 2007-2011, the analysis of the rate of recovery of regional economies in general and in the context of performance by different groups using the mapping method, and highlights the main problems of regional development in the post-crisis period.

Д. А. Бесчастнаяcтарший преподаватель, старший преподаватель кафедры статистики, учёта и экономической информатики, Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, г. ДнепропетровскО. В. Лящевскаястудентка, Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, г. Днепропетровск

СТАТИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ

D. A. Beschastnayasenior teacher, senior teacher senior teacher of department of statistics, account and economic informatics, Oles Gonchar Dnepropetrovsk national universityO. V. Lyaschevskayastudent, Oles Gonchar Dnepropetrovsk national university

STATISTICAL ASPECTS OF THE ANALYSIS OF THE RETAIL MARKET IN UKRAINE

Проведен анализ рынка розничной торговли Украины с использованием экономико-статистических методов анализа, выявлено характер развития данного рынка, а также проводится прогнозирование развития рынка розничной торговли Украины.

The analysis of the Ukrainian retail market was made with the economical and statistical methods of the analysis, also made the forecast of development of the Ukrainian retail market.

М. О. Баштоваспеціаліст, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

M. O. Bashtovaspecialist, Taras Shevchenko Kyiv National University

ECOLOGICAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF TERRITORIAL DEVELOPMENT OF AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA

Розглянуто особливості екологічного стану навколишнього середовища адміністративно-територіальних одиниць Автономної Республіки Крим. Проведено аналіз основних еколого-екнономічних проблем регіону, які постають в процесі нераціонального використання природно-ресурсного потенціалу досліджуваної території.

The features of the ecological state of environment of administratively - territorial units of Autonomous Republic of Crimea have been considered. The main ecological-economic problems in the region arising in the wastage of natural resources study areahave been analised.

А. С. Полторакстарший викладач кафедри економіки і підприємництва, ПВНЗ «Європейський університет», м. Миколаїв

ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ: СУЧАСНІ НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ

А. S. PoltorakLecturer of the department of Economy and Business, European University, Nikolaev

THE ESSENCE OF CURRENT ASSETS: CURRENT SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL APPROACH

Проаналізовано науково-методологічні підходи щодо визначення поняття «оборотні активи» на підприємствах АПК України. Запропоновано авторське визначення категорії «оборотні активи».

Analysis of scientific and methodological approaches to the definition of «current assets» on agricultural enterprises in Ukraine. An author's definition of «current assets».

Л. О. Франченкоздобувач кафедри менеджменту організацій, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

ВИРОЩУВАННЯ ТВЕРДОЇ ПШЕНИЦІ В УКРАЇНІ - КРОК ДО ПОЛІПШЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА СВІТОВОМУ РИНКУ

L. O. FranchenkoResearcher, Department of management of organizations, Uman national university of horticulture, Uman

GROWING DURUM WHEAT IN UKRAINE - A STEP TO IMPROVE ITS COMPETITIVENESS ON THE WORLD MARKET

В статті розглянуто конкурентоспроможність м’якої і твердої пшениць за якістю. Зосереджено увагу на необхідності вирощування твердої пшениці, що має кращі якісні показники та ціни на яку вищі порівняно з м’якими сортами.

The paper considers the competitiveness of soft and durum wheat quality. Attention is concentrated on the need to grow durum wheat, which has the best quality and price indices which are higher than soft varieties.

К. В. Колісніченкоасистент кафедри фінансів і кредиту, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон аспірант кафедри фінансів, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

СВІТОВИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

K. V. Kolisnichenkoassistant of the department of finance and credit, Kherson National Technical University, postgraduate of the department of finance, Ternopil National Economic University

THE WORLD EXPERIENCE OF ADMINISTRATION OF TAX RISKS AND THE POSSIBILITY OF ITS USE IN UKRAINE

Стаття присвячена актуальним проблемам адміністрування податкових ризиків, які фактично шкодять або потенційно здатні загрожувати фіскальним інтересам держави. Від з’ясування чинників виникнення податкових ризиків та дієвих заходів по їх знешкодженню багато в чому залежать успішне адміністрування податків, престиж Міністерства доходів і зборів України, ефективне функціонування податкової системи загалом.

The article is devoted to actual problems of administration of tax risks that harm or potentially endangering the fiscal interests of the state. From clarify the factors of tax risks and effective measures to neutralize them largely depend on the success of tax administration, the prestige of Ministry of income and charges of Ukraine, the effective functioning of the tax system as a whole.

О. П. Коржевськааспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ МОДИФІКОВАНОЇ МОДЕЛІ ЛЕОНТЬЄВА-ФОРДА

Olena Korzhevskapostgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

INVESTIGATION OF THE DYNAMIC LEONTIEF-FORD MODEL

В роботі запропонована динамічна модифікована еколого-економічна модель Леонтьєва-Форда, в якій враховуються випуск забруднювачів під час основного та допоміжного виробництв, а також забруднення від споживання продукції та матеріальні витрати на обслуговування викидів забруднювачів згідно вимог Кіотського протоколу. Для цієї моделі побудована магістральна траєкторія розвитку еколого-економічної системи.

In the article dynamic modified ecological and economic Leontief-Ford model which takes into account man-made pollutants production during the main and the auxiliary production, pollution from production consumption, and material costs for maintenance contaminants emission in accordance with The Kyoto Protocol is proposed. For proposed model turnpike of ecological and economic system growth is constructed.

В. П. Зарембааспірант кафедри маркетингового менеджменту, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН В ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

V. P. ZarembaPostgraduate Student, Donetsk National University of Economics and Trade named by Mykhaylo Tugan-Baranovsky, Donetsk

THE EVALUATION OF STRATEGIC CHANGES EFFECTIVENESS IN THE MARKETING MANAGEMENT ORGANIZATION FOR ENTERPRISES

У статті здійснено оцінку результативності стратегічних змін в організації маркетингового управління у такій послідовності: визначення типу стратегічних змін, аналіз результативності стратегічних змін в організаційній структурі, у маркетинговому управлінні персоналом і в організаційній культурі, аналіз якості реалізації стратегій маркетингового управління, аналіз рівня опору стратегічним змінам. Запропоновано модель оцінки результативності стратегічних змін в організації маркетингового управління.

In the article the estimation of strategic changes effectiveness in the marketing management organization in the following sequence: definition of the strategic change type, analysis of strategic changes effectiveness in the organizational structure, marketing personnel management and organizational culture, analysis of the implementation quality of the marketing management strategies, analysis of the resistance level to strategic change. The model of the evaluation of strategic changes effectiveness in the marketing management organization is developed.

Г. М. Косовецьаспірант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

МОЖЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ ДО УМОВ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ

Стаття присвячена обґрунтуванню можливостей адаптації зарубіжного досвіду державного регулювання виробництва овочевої продукції до вітчизняних умов. Запропоновано механізм формування закупівельних цін на овочеву сировину шляхом застосування при розрахунку останніх показника частки закупівельної ціни овочевої сировини у роздрібній ціні овочевої продукції.

The article is devoted to substantiation of adaptation of foreign experience of state regulation of the production of vegetable production in domestic conditions. A proposed mechanism of formation of the purchase price of the vegetable raw material by the application when calculating the last proportion of the purchase price of vegetable raw materials in the retail price of vegetables.

Г. В. Корнійчукаспірантка ННЦ «ІАЕ» НААНУ

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОФОРМУВАНЬ

G. V. KorniichukPhD student NSC «ІАЕ»

IMPROVEMENT THE MECHANISMS AND TECHNOLOGIES OF BANK INVESTMENT AND INNOVATION CREDITING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті обґрунтовано доцільність введення в банківську практику нових кредитних продуктів та застосування нетрадиційних методів кредитування у контексті удосконалення механізмів та технологій банківського кредитування інвестиційно-інновацйного розвитку агроформувань.

In the article the feasibility of putting into practice new bank loan products and the use of alternative methods of financing in the context of improving the mechanisms and technologies of bank investment and innovation crediting of agricultural enterprises substantiated.

В. С. Славінаспірант Кам’янець-Подільського державного аграрно-технічного університету

ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ СТРАТЕГІЄЮ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Vladimir S. SlavinPostgraduate Kamenetz-Podolsk Agricultural and Technical State University

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION MECHANISM OF AGRICULTURAL SECTOR INVESTMENT STRATEGY

Визначено критерії привабливості та пріоритетності галузей економіки України. Удосконалено механізм управління інвестиційною стратегією аграрного сектора. Розглянуто напрями формування і реалізації механізму управління інвестиційною стратегією аграрного сектора.

The criteria of attractiveness and priority sectors of the economy of Ukraine. The mechanism of investment strategy for the agricultural sector. Considered in forming and implementing the mechanism of investment strategy for the agricultural sector.

Н. М. Байдалааспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. M. BaidalaPost-graduate student of department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

THE PRINCIPLES OF THE LOCAL INDUSTRY EXPORT POTENTIAL

У статті розкрито сутність принципів розвитку експортного потенціалу вітчизняних промислових підприємств, аргументовано їх значущість, наведено приклади підприємств, які сповідують ці принципи.

This article discovers the essence of the principles of the local industry export potential. The importance of the principles is argued. The examples of companies that practice these principles are given.

Ю. Карагозлюаспірант, Європейський університет, м. Київ

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ РИЗИКІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

Yu Karahozlyucandidate, European University, Kyiv

A COMPREHENSIVE APPROACH TO QUANTITATIVE RISK ASSESSMENT OF LOCAL BUDGET

В статті розглянуто можливості використання статистичних методів для оцінки бюджетного ризику. Запропонована система показників оцінки ризику місцевого бюджету. Здійснено оцінку ризиковості бюджетів міст обласних центрів України.

The paper considers the possibility of using the statistical methods of the budget risk estimation. The system of indicators for assessing the risk of the local budget is proposed. The estimation of riskiness budgets of regional centers of Ukraine is done.

О. Ю. Терещенкоаспірант, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ЕКСПЕРТНЕ ОЦІНЮВАННЯ ВАЖЛИВОСТІ КРИТЕРІЇВ РІВНЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В СИСТЕМІ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

O. Yu. Tereshchenkocandidate, Poltava National Technical University named after Yuriy Kondratyuk

EXPERT ASSESSMENT CRITERIA IMPORTANCE LEVEL OF INFORMATION IN THE SYSTEM OF REGIONAL GOVERNANCE

Експертне оцінювання важливості критеріїв рівня інформатизації в системі регіонального управління. Розглядаються: критерії рівня інформатизації регіонального управління, визначення важливості даних критеріїв на основі методу експертного опитування.

Expert assessment criteria importance level of information in the system of regional governance. Considered: criteria for level informatization of regional-management, identifying the importance of these criteria to the skeleton method expert survey.

К. К. Богомазовабакалавр, Національний університет харчових технологій , м. Київ

СУТНІСТЬ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ

K. K. Bogomazovabachelor, National University of Food Technologies, Kyiv

ESSENCE OF TOLLING OPERATIONS AND THEIR MEANINGS

В даній статті досліджуються суспільні відносини, що виникають у матеріальній сфері виробництва як наслідок реалізації суб’єктами цивільного обороту своїх матеріальних інтересів.

In this article researched the social relations arising in the material sphere of production as a result of implementation of civil turnover of their financial interests.

Ю. С. Кравцовастудентка, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ

Y. S. Kravtsovastudent, National University of Food Technologies, Kyiv

FEATURES OF FRANCHISING IN UKRAINE

У статті розглянуто сутність такої форми ведення бізнесу як франчайзинг. Проаналізовані загальні особливості використання франчайзингу в Україні. Також наведено аналітичний огляд розвитку франчайзингу у 2011-2012 роках та виявлено головні передумови зростання ринку франчайзингу, а також проаналізовано проблеми розвитку франчайзингу в Україні.

In the article substance of such form of conducting of the business as franchising have been considered. The common features of the use of franchising in Ukraine have been analyzed. Also an analytical review of development of franchising in 2011-2012 have been pointed and identified preconditions of growth of the franchising market have been showed, and the problems of franchising development in Ukraine have been analyzed.

А. А. Рябушкінастудентка, Національний Університет Харчових Технологій, м. Київ

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

A. A. Ryabushkinastudent, National University of Food Technology, Kyiv

PRODUCT QUALITY AND ENSURING OF ITS COMPETITIVENESS

У статті розглянуто поняття конкурентоспроможності продукції та якості як її основного фактора. Обгрунтовано причини незадовільної якості харчової продукції та запропоновано шляхи забезпечення високої якості продукції.

The article deals with the concept of competitiveness and quality as its main factor. Reasonably unsatisfactory quality of food and the ways of providing high quality products.

О. М. Супрунстудентка, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ПРОБЛЕМА ПРИСКОРЕННЯ ОБІГУ ОБОРОТНИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. M. Suprunstudent, National University of Food Technologies, Kyiv

THE PROBLEM OF ACCELERATED TURNOVER OF WORKING CAPITAL IN THE ENTERPRISE

Стаття присвячена проблемі прискорення обігу оборотних коштів на підприємстві. Також в даному дослідженні було виявлено та запропоновано шляхи прискорення обігу оборотних коштів.

This article is devoted to the problem of accelerating turnover of working capital in the enterprise. Also in this study it was found and suggested ways to accelerate the circulation of working capital.

О. С. Березовчукстудент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ УМОВ ІСНУВАННЯ ВЗАЄМОВИГІДНИХ ДОГОВОРІВ СТРАХУВАННЯ ДЛЯ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ТА ЇЇ КЛІЄНТА

O. S. BerezovchukStudent, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

MATHEMATICAL ANALYSIS OF CONDICIONS FOR EXISTENCE OF MUTUALLY BENEFICIAL INSURANCE CONTRACTS FOR INSURANCE COMPANY AND ITS CLIENT

В даній статті розглядається проблема узгодження інтересів страхової компанії та її клієнта щодо розміру страхової премії, яка виступає в ролі ціни за страхування. Проводиться математичний аналіз умов існування договорів страхування, що узгоджують загадані інтереси. Дослідження проводиться виключно для ризикових видів страхування. Основою математичного апарату, що використовується для проведення аналізу є теорія випадкових процесів.

This article devoted to the problem of reconciling the interests of the insurance company and its client on the size of insurance premium, which acts as a price for insurance. A mathematical analysis of conditions for existence of insurance contracts that agree this interests. Research carried out exclusively for non-life insurance. The basis of mathematical apparatus used for analysis is the theory of random processes.

Є. В. Афанасьєвдоктор економічних наук, професор з менеджменту, професор кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами, Криворізький національний університет, м. Кривий РігО. Г. Рябекакандидат політичних наук, Радник Заступника Голови Верховної Ради України, м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО ТА АГРОПРОМИСЛОВОГО КЛАСТЕРІВ

Ye. V. AfanasievDoctor of Economics, Professor of Management, Professor of Innovation Management and Business Process Management Department, Kryvyi Rih National University, Kryvyi RihO. H. RyabekaPhD in Political Science, Advisor to the Deputy Chairman of Verkhovna Rada of Ukraine, Kyiv

MODELING AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO INTEGRATED ASSESSMENT OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES OF MINING AND AGRICULTURE CLUSTERS

В статті наведені результати дослідження моделювання та методологічні підходи до інтегральної оцінки загального рівня економічної безпеки підприємств гірничо-металургійного та агропромислового кластерів. Використовуючи сучасний математичний апарат розроблено алгоритм розв’язання задач визначення показників економічної безпеки підприємства.

The paper presents the results of the study of modeling and methodological approaches to integrated assessment of the overall level of economic security of enterprises of mining and agriculture clusters. The algorithm for solving problems to identify indicators of economic security is developed with the help of modern mathematical tools.

М. І. Іщенкок. е. н., член Правління, директор ГДД ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»

РОЗРОБКА ПОКАЗНИКА ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-ЦЕНТРІВ ВИТРАТ НА ПРИКЛАДІ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ

M. I. IshchenkoCommittee Member, Director of Mining Division of METINVEST HOLDING, LLC

DEVELOPMENT OF INDICATOR OF ECONOMIC PERFORMANCES ESTIMATION OF ENTERPRISES-EXPENDITURES CENTERS OPERATING ACTIVITY AT EXAMPLE OF MINING-DRESSING COMBINES

У статті розглянуто наукові основи оцінки економічних результатів операційної діяльності підприємств, що є центрами витрат у більш крупних структурах. Проведено аналіз особливостей операційної діяльності підприємств-центрів витрат на прикладі гірничо-збагачувальних комбінатів України. Розроблено пропозиції щодо використання в якості головного показника оцінки економічних результатів операційної діяльності підприємств-центрів витрат показника відхилення фактичних витрат від планових. За наявності зовнішніх замовлень на продукцію ГЗК по даній частині операційної діяльності може визначатись окремо показник EBITDA. Для підприємств, що є частково і центрами витрат, і центрами прибутку пропонується узагальнюючий показник економічних результатів операційної діяльності, який дорівнює сумі двох вищезазначених показників.

The scientific bases for economic performances estimation of enterprises operating activity which are expenditures centers in larger structures are studied in paper. The analysis of operating activity characteristics of enterprises-expenditures centers at example of mining-dressing combines of Ukraine is carried out. Propositions on using deviation indicator of factual and planned expenditures as main indicator of economic performances estimation of enterprises-expenditure centers operating activity are developed. In the presence of external orders for MDC on this part of operating activity the indicator EBITDA can be defined. For enterprises which are partially both expenditures and profit centers generalizing indicator of economic performances of operating activity is suggested, that is equal to the sum of two above mentioned indicators.

О. В. Нагорнак. е. н, старший викладач кафедри банківських інвестицій Київського національного економічного університету імені Вадима ГетьманаЮ. В. Василишенасистент кафедри банківських інвестицій Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСОБЛИВА СФЕРА БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

O. Nagornak.e.s, senior lector of bank Investment Department Kyiv National Economic University named VadymU. Vasulushenassistant of bank Investment Department Kyiv National Economic University named Vadym Hetman

INVESTMENT ACTIVITY AS SPECIAL SPHERE OF BANK ACTIVITY

У статті розглядається сутність та специфічні особливості інвестиційної діяльності банків, визначено види та джерела формування інвестиційних ресурсів комерційних банків України.

Essence, value and features of investment activity of banks, is examined in the article, kinds, sources of forming of investment resources of commercial banks of Ukraine, are certain.

Р. В. Кушнірбакалавр, Національний університет харчових технологій

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ: СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ

R. Kushnіrbachelor, National University of Food Technologies

COMPETITIVENESS OF CONFECTIONERY INDUSTRY: STRATEGIC ASPECT

В статті розглянуто зовнішні фактори формування конкурентного середовища для підприємств кондитерської галузі та визначено їх вплив на вибір та розробку конкурентної стратегії досліджуваного підприємства.

Considered in the article external factors shaping the competitive environment for businesses confectionery industry and determined their impact on the selection and development of competitive strategy of the enterprises.

О. Л. Лотишмагістр економіки довкілля та природних ресурсів, молодший науковий співробітник науково-дослідної частини Національного лісотехнічного університету України, м. Львів

СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТА ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

O. L. Lotyshresearch assistant, Ukrainian National Forestry University, Lviv

ENVIRONMENTAL INDICATORS SYSTEM OF SUSTAINABLE CITIES DEVELOPMENT AS A TOOL FOR EVALUATION OF THE MUNICIPAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT EFFICIENCY

Підкреслено важливість і актуальність розроблення системи індикаторів і показників сталого розвитку міст. Запропоновано науково-методичний підхід до розрахунку індексу екологічного виміру сталого розвитку міста, який містить 89 показників, згрупованих у 28 індикаторів у розрізі трьох категорій.

The importance and actuality of the elaboration of sustainable cities development indicators and variables system are underlined. The scientific and methodical approach to the environmental sustainable city development index computation is elaborated. This index contains 89 variables grouped in 28 indicators within 3 categories.

З. М. Пересунькоаспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ

Z. M. Peresunkopost-graduate, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsia

THEORETICAL ASPECTS OF INNOVATION THEORY

В статті розглядається теоретичні аспекти розвитку інноваційної теорії та її категоріального апарату. Аналізується розвиток уявлень про місце й значення інновацій в рамках поширених інноваційних теорій та підходи до визначення категорій «інновація» та «інноваційний розвиток». На основі аналізу викладені власні міркування та надано власне визначення досліджуваних термінів.

Theoretical aspects of innovation theory and its categorical apparatus are considered in the article. Development of ideas about the place and importance of innovation in the spread of innovative theories and approaches to the categories of "innovation" and "innovative development" are analyzed. Own reasoning is presented and own definition of investigated terms that based on the analysis is given.

Н. Г. ГеоргіадіДоктор економічних наук, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва,Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівС. В. КнязьДоктор економічних наук, доцент кафедри екологічної політики і менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівО. Є. ФедорчакАспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємнитцтва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ПРОГНОЗУВАННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ПОБУДОВИ ЛІНІЙНИХ РЕГРЕСІЙНИХ МОДЕЛЕЙ

Nelli HeorhiadiDoctor of Economics Sciences, Ass.Prof., Professor of Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University, LvivSviatoslav KniazDoctor of Economics Sciences, Ass.Prof., Ass.Prof. of Department of ecological Policy and Managemen of environmental activities, Lviv Polytechnic NationalOleksiy Fedorchakpostgraduate of Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University, Lviv

FORECASTING MARKET VALUE OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS OF LINEAR REGRESSION MODELS

Обґрунтовано необхідність надання переваги економіко-математичним методам під час планування інвестиційної діяльності підприємства. Запропоновано метод прогнозування ринкової вартості підприємства на основі модифікації лінійної регресійної моделі залежності між вартістю акцій певного підприємства та обсягом виплачуваних дивідендів.

The necessity of the benefits of economic-mathematical methods when planning investment company. It has been proposed a method of forecasting the market value based on the modification of the linear regression model of the relationship between the value of shares of a company and the amount of dividends paid.

Д. О. Пильновстарший викладач кафедри обліку і аудиту, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗАПАСІВ НА СУДНАХ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ З МЕТОЮ ДОТРИМАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ

D. O. Pylnovsenior professor of the accounting and auditing department in Kyiv State Maritime Academy after Hetman Petro Konashevich-Sahaydachniy

FORMATION OF SHIP STORES CONTROL SYSTEM FOR MAINTAINING FINANCIAL STABILITY

Розглянуто методологічні основи формування системи контролю запасів на суднах водного транспорту у розрізі центрів фінансової відповідальності. Обґрунтовано доцільність впровадження методики контролю суднових запасів з метою дотримання фінансової стійкості та з використанням мікробалансу як інструменту ефективного управління і контролю.

The article presents methodological basis for ship stores control system formation in terms of financial responsibility centers. Implementation feasibility of methods of ship stores control for the purpose of maintaining financial stability and usage of microbalance as an effective management and control tool.

П. А. Петриченкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і управління туризмом, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ У СФЕРІ ПОСЛУГ: КОНЦЕПТУАЛЬНЕ РОЗУМІННЯ І ВИМІР ВЗАЄМНИХ ПЕРЕВАГ

Pavlo PetrychenkoPh. D, Associate ProfessorDepartment of Economics and Management of tourism, Odessa National Economic University, Odessa

RELATIONSHIP IN SERVICES: CONCEPTUAL UNDERSTANDING AND MEASURING MUTUAL BENEFITS

У статті розглянута ідея розробки моделі створення взаємної цінності та окупності взаємин, яка дозволить обчислити загальну і приватну вигоду від цих відносин. Показані нематеріальні вигоди, які також необхідно враховувати при окупності взаємовідносин при двосторонніх взаєминах.

In the article concepts are the idea of ??developing a model of creating mutual value and return on relationships, which will calculate the total and private benefit from this relationship. Showing the intangible benefits that must also be taken into account in return on bilateral relations with the relationship.

І. В. Стояненкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства Київський національний торговельно-економічний університет

УПРАВЛІННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

I. V. StoyanenkoCandidate of economic sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Economics and Finance of Enterprise Department Kyiv National University of Trade and Economics

MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE’S INTANGIBLE ASSETS: MODERN STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Стаття присвячена формуванню теоретико-методологічних та прикладних аспектів управління нематеріальними активами як однієї з складових системи економічного управління підприємством. Досліджено роль нематеріальних активів для розвитку суб’єктів господарювання в умовах формування постіндустріального суспільствa. Дано авторське визначення поняттям «нематеріальні активи» та «управління нематеріальними активами», виділено основні етапи формування процесу управління нематеріальними активами на підприємстві. Визначено сучасні реалії та перспективи розвитку управління нематеріальними активами в Україні.

The article is devoted to the formation of theoretical, methodological and practical aspects of an enterprise’s intangible assets management as a component of an enterprise’s management system. There is researched the role of intangible assets for the development of business agents in conditions of postindustrial society formation. There is given an author’s definition of the terms “intangible assets” and “intangible assets management”, are distinguished main stages of formation of the process of intangible assets management at an enterprise. There are determined modern state and prospects of development of intangible assets management in Ukraine.

О. Р. Березовськааспірант кафедри промислового маркетингу, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІЗИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

O. R. Berezovskapostgraduate student on the Department of Industrial Marketing, Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University, Ternopil

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF LEASING ACTIVITIES THROUGH INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS

У статті досліджено застосування спеціальних лізингових програм основними лізинговими компаніями та дилерами с/г техніки. Запропоновано використання інтегрованих маркетингових комунікацій у лізинговій діяльності для підвищення технічної забезпеченості агропромислових підприємств.

The article explored the use of special leasing programs major leasing companies and dealers of agricultural equipment. Proposed the using of integrated marketing communications in leasing activity to improve the technical equipment of agroindustrial enterprises.

С. В. Гушкод. е. н., професор, декан обліково-економічного факультету, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА З УРАХУВАННЯМ РИЗИКУ

S. V. HushkoDoctor of Economics, Professor, Dean of Accounting and Economics Faculty, Kryvyi Rih Economic Institute SHEE “Kryvyi Rih National University”, Kryvyi Rih

IMPROVEMENT OF FIXED CAPITAL ASSETS UTILIZATION OF THE NATIONAL ECONOMY ON RISK THE BASIS

Висвітлено питання щодо визначення узагальнюючої інтегрованої оцінки ризику втрати можливостей щодо раціонального використання основних фондів на підприємстві, галузі і промисловості в цілому. Запропоновано підхід до оцінки ризику щодо раціонального використання та оновлення активної частини основних фондів національного господарства з урахуванням того, що кожна окрема галузь має суто індивідуальний характер і не може бути схожою одна на одну.

Generalized integrated risk of losing opportunities for efficient use of assets at an enterprise, in the field and industry in general is determined. The approach to risk assessment for the rational use and renewal of the active part of the fixed capital assets of the national economy is proposed. The fact that every single industry is highly individual and can not be alike is taken into account.

Н. О. Кравчуквикладач кафедри економіки та обліку господарської діяльності, Нововолинський факультет, Тернопільський національний економічний університет

СПОЖИВЧИЙ КАПІТАЛ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА:СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА

N. O. Kravchukteacher of department of economy and account of economic activity Novovolynsk faculty Ternopil national economic university

CONSUMER CAPITAL AS ELEMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL OF ENTERPRISE: ESSENCE AND STRUCTURE

У статті досліджено сутність, структуру та чинники формування споживчого капіталу підприємства. Обґрунтовано значення елементів споживчого капіталу для сучасних умов господарювання.

Essence, structure and factors of forming of consumer capital of enterprise, is investigational in the article. The value of elements of consumer capital is reasonable for the modern terms of menage.

Paulo Jose Manuelpostgraduate of enterprise economics department, State Higher Educational Establishment “National Mining University”, Dnepropetrovsk

BASIC ANALYSIS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES SUSTAINABLE DEVELOPMENT SIMULATION

Пауло Жозе Мануэльаспирант кафедры экономики предприятия, ГВУЗ «Национальный горный университет», г. Днепропетровск

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ПРОЦЕССА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Current methodology of industrial enterprises sustainable development is analyzed. Sustainable development simulation models are devided into those related to internal and external environment of an enterprise and also those been designed by means of different mathematical instruments. A range of tasks performed due to current methodology is highlighted. Problems unsolved before are revieled and given ways of solving to enable industrial enterprises to develop sustainably.

Проанализированы существующие подходы к разработке методических основ процесса устойчивого развития промышленных предприятий. Обоснована группировка существующих моделей устойчивого развития по признаку внешнего и внутреннего устойчивого развития предприятия, а также по признаку инструментария, используемого для построения моделей. Выделен ряд задач, решаемых при помощи разработанных методических основ по обеспечению устойчивого развития предприятия. Выявлены не решенные задачи и на этой основе предложены направления усовершенствования методических основ обеспечения устойчивого развития промышленного предприятия.

В. О. МельниченкоНаціональний університет харчових технологій

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

V. O. MelnichenkoNational University of food technologies

METHODOLOGICAL BASIS OF ACCOUNTING OF CASH FLOWS

У статті висвітлюється сутність грошових потоків, досліджено питання щодо удосконалення методології обліку грошових кошті, а також розкривається потреба і значимість грошових розрахунків в сучасних умовах господарювання.

In this work the essence of cash flow, investigated the issue of improving the methodology for accounting of funds, and revealed the need and importance of cash payments in the current economic conditions.

Н. Ю. МалишеваСтудентка Національного університету харчових технологій, м. Київ

ВПЛИВ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК РИНКУ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД УКРАЇНИ

N. U. MalyshevaStudent of National University of Food Technology

EFFECT OF CONSUMER BEHAVIOR ON THE FUNCTIONING AND DEVELOPMENT MINERAL WATER MARKET OF UKRAINE

В сучасних умовах господарювання та підвищення рівня конкуренції змінюється поведінка кожного елемента економічної системи, в тому числі і споживача. Проведене дослідження дає змогу визначити особливості впливу споживачів та проаналізувати основні напрямки розвитку ринку мінеральних вод в умовах розвитку ринку.

In the current economic conditions and increased competition is changing the behavior of each element of the economy, including consumer. This study helps to define characteristics influence consumers and analyze the main lines of the mineral water market in the emerging market.

О. С. Москвічовааспірант кафедри економіки підприємств, Львівський національний університет імені Івана Франка

СТАН ТА ОЦІНКА КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В УМОВАХ БАНКІВСЬКОЇ КРИЗИ

O. Moskvichovagraduate student of Department of enterprises’ economy, Ivan Franko National University of L’viv

THE STATE AND EVALUATION OF CREDITING CORPORATE SECTOR OF UKRAINE IN THE BANKING CRISIS

В статті проаналізовано сучасний стан корпоративного сектору кредитних послуг України та проведено оцінку структури та динаміки основних показників кредитного портфеля. Крім того, розглянуто роль державного регулювання у кредитуванні корпоративного сектору в умовах банківської кризи.

In the article analyses the current state of crediting corporate sector of Ukraine. Evaluation of structure and dynamics of the main indicators of loan portfolio. And also considered the role of public administration in crediting of corporate sector in the banking crisis.

Н. В. Егороваканд. экон. наук, доцент кафедры теоретической и прикладной экономики НТУУ «КПИ»Т. Ю. Каламбетстудентка Института прикладного системного анализа НТУУ «КПИ», студентка Kyiv School of Economics

РЕСУРСНАЯ КОНЦЕПЦИЯ В ТЕОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

N. V. EgorovaPhD in Economics, Associate Professor Department of Theoretical and Applied Economy, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", KyivT. Y. Kalambetstudent of the Institute of Applied Systems Analysis, National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute", Kyiv School of Economics, Kyiv

THE RESOURCE CONCEPT IN STRATEGIC MANAGEMENT

Статья посвящена одной из наиболее перспективных теорий стратегического управления — ресурсной концепции. Определен основной понятийный аппарат концепции. Рассмотрена проблема идентификации конкурентных преимуществ в рамках теории рент. Проанализировано внедрение ресурсной концепции с точки зрения управляющих структур.

The article is devoted to one of the most promising theories of strategic management — resource concept. The basic concepts of the conceptual apparatus are defined. We consider the problem of identification of competitive advantages in the framework of the rents. The introduction of the concept of the resource from the point of view of the control structures is analyzed.

О. С. Гринькевичк. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. ЛьвівН. І. Маманвикладач кафедри статистики, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

СТАТИСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

O. S. HrynkevychPhD, associate professor, assistant professor of statisticsN. I. Mamanlecturer, Department of Statistics, Lviv National Ivan Franko University, Lviv

STATISTICAL TOOLS TO STUDY THE EFFECTIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE UKRAINE

У статті здійснено аналіз закономірностей, пов’язаних із концентрацією та локалізацією розвитку різних форм підприємництва у сільському господарстві України. Визначено комплекс показників статистичного оцінювання ефективності сільськогосподарського підприємництва з урахуванням потреб сталого розвитку сільських територій.

This paper analyzes characteristics related to the concentration and localization of various forms of entrepreneurship within agriculture in the Ukraine. This paper also presents a set of statistical indicators of agricultural entrepreneurship effectiveness , taking into consideration the needs of sustainable development of rural areas.

Т. С. Гладирасистент кафедри економіки, організації та управління підприємствами, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

ТРУДОВІ РЕСУРСИ ТА НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

T. S. Hladyrassistent of Economy Management and Administration of Enterpises department SIHE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

LABOUR RESOUSES AND WAYS OF THEIR COMPETETIVENESS INCREASING IN MODERN ECONOMY

Розкрито сутність проблеми забезпеченості та раціонального використання трудових ресурсів на підприємстві. Доведено, що питання управління конкурентоспроможністю трудових ресурсів і мотивації працівників недостатньо ґрунтовно досліджено. Представлено нові напрямки щодо ефективного використання персоналу. Показано, що найважливішим є перегляд політики щодо оплати праці.

The essence of procurement problem and labour resources efficient use is considered. It is proved that the question of labour resourses management competetiveness and employees motivation are not investigated enough. New directions for the efficient use of staff are proposed in the article. It is also proved that review of regarding policy and renumeration are important.

Е. І. Саксстудент, Національного Університету Харчових Технологій

ВПРОВАДЖЕННЯ БІЗНЕС ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

Erik Saksstudent, National University of Food Technologies

IMPLEMENTATION OF BUSINESS PLANNING IN THE FOOD INDUSTRY AS A TREND TO INCREASE THEIR EFFICIENCY

У статті розглянуто сутність та обґрунтована необхідність бізнес-планування у харчовій промисловості. Визначено коло задач, які розв’язує система бізнес-планування. Розглянуто особливості організації нормативної бази бізнес-планування на підприємствах харчової промисловості.

The paper considers the nature and necessity of business planning in the food industry. Range of tasks referred to the system of business planning are defined here. The features of regulatory base for business planning in the food industry are revealed.

М. Г. Тіщенкостудент факультету економіки і менеджменту, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

M. G. Tishchenkostudent of the Faculty of Economics and Management, National University of Food Technologies, Kyiv

PROBLEMS ENSURING FOOD SAFETY OF UKRAINE

Загальний стан і проблеми продовольчої безпеки в Україні, яка посідає провідне місце у національній безпеці країни і є обов'язковою умовою соціальної та економічної стабільності держави.

Total state and problems of food security in Ukraine, which occupies the top spot in the national security is a prerequisite for social and economic stability of the state.

В. В. Микитенкод. е. н.. проф., гол. наук. сп., ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», м. КиївІ. В. Драганк. е. н., с.н.с., ст. наук. сп., ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», м. КиївР. В. Кузьменкок. е. н., доц., зав. сектором відділу проблем регуляторної політики та розвитку підприємництва Інститут економіки промисловості НАН України, м. Донецьк

СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНІ ВИМІРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЙОГО ІНКОРПОРАЦІЇ ДО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРАЇН МИТНОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

V. V. MukutenkoDoctor of Economics, professor, State Institution «Institute economics of natural resources and sustainable development of the NAS of Ukraine", KyivI. V. DraganPhD in Economics (Candidate of Sciences), State Institution «Institute economics of natural resources and sustainable development of the NAS of Ukraine", KyivR. V. KyzmenkoPhD in Economics (Candidate of Sciences), Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine, Donetsk

STRUCTURAL AND DYNAMIC DIMENSIONS OF OPERATION OF THE REAL SECTOR OF ECONOMY OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF ITS INCORPORATION TO THE FOREIGN TRADE OF THE CUSTOMS UNION AND THE EUROPEAN

У статті розкрито потенційні загрози збалансованості функціонування реального сектору економки та надано рекомендації по формуванню торговельно-економічних відносин України з Митним та Європейським союзом.

Іn article considers the potential problems in the functioning of the real sector of economy and the recommendations on the formation of trade and economic relations between Ukraine and Customs Union or European Union.

Н. М. Волосовак. т. н., доцент, доцент кафедри вищої математики, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. ДніпродзержинськН. Ф. Стеблюкк. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій та адміністрування, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ КОШТІВ БЮДЖЕТУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

N. M. VolosovaPh. D., associate Professor, associate Professor of Mathematics, Dneprodzerzhinsk State Technical University, DneprodzerzhinskN. F. SteblyukPh. D., associate Professor of organizational management and administration, Dneprodzerzhinsk State Technical University, Dneprodzerzhinsk

ON THE ISSUE OF DETERMINING THE OPTIMAL ALLOCATION OF THE BUDGET OF HIGHER EDUCATION

У роботі розглядається проблема оптимального розподілу коштів вищого навчального закладу та управління забезпеченням освітніми ресурсами з метою якісної підготовки сучасного фахівця. На основі принципу формування бюджету (кошторису доходів і видатків) запропоновано математичну модель, яка відображає оптимальні видатки вищого навчального закладу для прийняття управлінських рішень.

We consider the problem of optimal allocation of higher education and management of the educational resources to the modern professional quality training. A mathematical model has been suggested that reflects the optimal costs of higher education for making management decisions on the basis of budgeting (budget revenue and expenditure).

Н. Г. Слободянк. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Національний університет харчових технологій, м. КиївТ. М. Паляницястудент-бакалавр, Національний університет харчових технологій, м. Київ

СИСТЕМА КРУГООБОРОТУ КАПІТАЛУ ЯК СПОСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

N. G. SlobodyanCandidate of Economic Sciences, docent, Department of International Management, National University of Food Technologies, KyivТ. М. PalyanitsyaStudent, National University of Food Technologies, Kyiv

SYSTEM CIRCULATION OF CAPITAL AS METHOD OF IMPROVEMENT OF ACCOUNTING

Авторами статті було обгрунтовано необхідність удосконалення системи бухгалтерського обліку на основі концепції кругообороту капіталу, доведено необхідність в уточненні сутності бухгалтерського обліку та його предмету.

The necessity of accounting system improvement is proved based on capital cycle conception, the necessity of accounting sense and it’s subject specification are established in the article.

О. В. Швабмолодший науковий співробітник відділу страхування, кредитування та фінансів підприємств, ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНИМИ ТОВАРИСТВАМИ УКРАЇНИ

O. V. Shvabresearcher at Finance at National scientific centre “Institute of agrarian economics”, Kyiv

IMPROVING OF GOVERNMENT POLICY OF CAPITAL FORMATION BY JOINT-STOCK COMPANIES OF UKRAINE

У статті розглянуто алгоритм вдосконалення державної політики щодо формування капіталу акціонерними товариствами шляхом розвитку вітчизняного фондового ринку як найбільш прогресивної форми акумулювання капіталу. Визначено пріоритетні напрямки розвитку вітчизняних акціонерних компаній на фондовому ринку.

The algorithm of perfection of government policy of forming of capital by joint-stock companies by domestic fund market development as most progressive form of accumulation of capital was considered in the article. Priority directions of development of domestic joint-stock companies at the fund market were defined.

Л. Г. Олещенкостарший викладач кафедри фінансів та банківської справи, Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, м. Кременчук

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

l. G. Oleschenkosenior teacher of Banking and Finance Department, Kremenchuk institute of Alfred Nobel Dnepropetrovsk University, Kremenchuk

THE CURRENT STATE AND PROBLEMS OF LIQUIDITY OF THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE

У статті проведено теоретичні дослідження у сфері банківської ліквідності. Розглянуто необхідність вдосконалення існуючих підходів до управління ліквідністю, побудови ефективного механізму прогнозування ліквідності комерційних банків з метою їх адаптації до сучасних умов функціонування банківської системи України.

The article is devoted to theoretical studies in the field of bank liquidity. The necessity of improvement of existing approaches to liquidity management, the building of effective mechanism of commercial banks’ liquidity forecasting with the purpose of their adaptation to the banking system of Ukraine is considered.

І. Ю. Зайцевад. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ФІНАНСОВУ СКЛАДОВУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Y. ZaitsevaDoctor of Economics, associate professor, manager of department of finances, Ukrainian state academy of railway transport, Kharkiv

FORMING OF SYSTEM INDEXES WHICH CHARACTERIZE FINANCIAL CONSTITUENT OF ECONOMIC SECURITY OF TRANSPORT ENTERPRISES

У статті проведено дослідження принципів та підходів до формування сукупності показників при оцінці фінансової безпеки підприємства. Визначено основні показники, що характеризують фінансову складову економічної безпеки транспортних підприємств.

In the article research of principles and approaches is conducted to forming of aggregate of indexes at the estimation of financial safety of enterprise. Certainly basic indexes which characterize the financial constituent of economic security of transport enterprises.

А. І. Мокійд. е. н., професор, проректор ЗІЕІТ, провідний науковий співробітник Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові (РФНІСД у м.Львові)М. І. Флейчукд. е. н., доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин ЛКА, головний науковий співробітник РФНІСД у м. ЛьвовіО. І. Дацкок. е. н., к. т. н., докторант Національного інституту стратегічних досліджень

ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ГУМАНІТАРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕННЯХ ЗАХІДНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

A. MokijPhD, Professor, Vice-Rector of ZIEIT, Senior research fellow of Regional Branch of the National Institute for Strategic Studies in Lviv (RBNISS in Lviv)M. FleychukPhD, assosiate-professor of International economic relations department of the Lviv Academy of Commerce, Senior Fellow of RBNISS in LvivO. DatskoPh.D., postdoctoral student of NISS

ECONOMIC INSTRUMENTS OF SOCIAL AND HUMANITARIAN INFRASTRUCTURE FORMATION IN RURAL AREAS OF WESTERN REGIONS OF UKRAINE

Оцінено стан, обґрунтована необхідність розширення економічних інструментів забезпечення розвитку соціальної та гуманітарної інфраструктури у сільських поселеннях західних областей України.

The state of social and humanitarian infrastructure in rural areas of western regions of Ukraine is reviewed. The necessity of expanding economic instruments of social and humanitarian infrastructure development in rural areas is reasoned.

І. П. Косарєвак. е. н., доц., завідувач кафедри фінансів і кредиту, Харківський інститут фінансів УДУФМТІ. О. Пономаренкостудентка 5 курсу факультету фінансів, Харківський інститут фінансів УДУФМТ

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

I. P. KosarevaPhD in Economics, docent, head of the department «Finance and credit», Kharkov Institute of Finance USUFITI. A. Ponomarenkostudent of the 5th year of the Faculty of Finance Kharkov Institute of Finance USUFIT

FORMATION OF AN EFFECTIVE CONTROL SYSTEM BY FINANCIAL RESOURCES OF ENTERPRISE

И. П. Косаревак. э. н., доц.,заведующий кафедры финансов и кредита, Харьковский институт финансов УГУФМТИ. А. Пономаренкостудентка 5 курса факультета финансов, Харьковский институт финансов УГУФМТ

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

У статті наведено поняття фінансових ресурсів підприємства, проведений аналіз промислово-виробничого сектору України та визначені загальні підходи до формування ефективної системи управління фінансовими ресурсами.

In the article the concept of financial resources of enterprise, the analysis of industrial-production sector of Ukraine and general approaches to forming of effective control system by financial resources.

В статье приведено понятие финансовых ресурсов предприятия, проведён анализ промышленно-производственного сектора Украины и определены общие подходы к формированию эффективной системы управления финансовыми ресурсами.

Н. В. Семенченкод. е. н., доц. кафедри Національного технічного університету України «КПІ»М. В. Шкроботасистент кафедри менеджменту Національного технічного університету України «КПІ»

ВЗАЄМОДІЯ ЗАСАД ФОРСАЙТ-МЕТОДОЛОГІЇ ТА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМ СТРАТЕГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ГІДРОЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

N. V. SemenchenkoDoctor of Economics., docent, National Technical University of Ukraine “KPI”M. V. ShkrobotAssistant of department of Management, National Technical University of Ukraine “KPI”

INTERACTION OF PRINCIPLES OF FORESIGHT-METHODOLOGY AND PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP TO FORM PROGRAMS OF STRATEGIC MODERNIZATION OF HYDROPOWER ENTERPRISES

У статті досліджено засади форсайт-методології та державно-приватного партнерства. Визначені основні положення, інструментарій та значення для формування ефективних програм стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики. Зазначено, що стратегічна модернізація підприємств гідроелектроенергетики тісно пов’язана з розвитком науково-технічного, соціально-економічного, екологічного секторами держави та світу в цілому. Застосування форсайт-методології для реалізації стратегічної модернізації дає вагомі переваги не лише для промислових підприємств, але й для країни через забезпечення економічної безпеки. І також здатне виступити моделлю взаємовигідного партнерства державних та приватних заінтересованих сторін. Форсайт дає можливість окреслити варіанти відповіді на питання проведення стратегічної модернізації, в аспекті інвестиційного забезпечення, через діалог держави, бізнесу та суспільства (тобто через державно-приватне партнерство) не лише в рамках окремого підприємства, регіону чи держави, а в контексті міжнародного співробітництва та партнерства.

The article investigates the principles of foresight methodology and public-private partnerships. The main provisions, tools and important for the development of effective strategic modernization programs in hydropower. It is noted that the strategic modernization of hydropower enterprises is closely related to the development of scientific, technical, socio-economic and environmental sectors of the state and the world in general. Application of foresight-methodology for the implementation of strategic modernization provides significant benefits not only for industry but also for the country by providing economic security. And also it is able to perform as a model of mutually beneficial partnerships between public and private stakeholders. Foresight-methodology allows to determine possible answers for the question of strategic modernization, in the aspect of investment support, by dialogue between government, business and society (ie by public-private partnership), not only within individual enterprise, region or state, but in the context of international cooperation and partnership.

О. О. Лісніченкоздобувач кафедри економіки підприємств Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк

ЕВОЛЮЦІЯ КРИТЕРІЇВ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. O. Lisnichenkoapplicant of the Department of economy of enterprises of Donetsk national university of economics and trade Named after M.Tugan-Baranovsky, Donetsk

THE EVOLUTION OF THE CRITERIA OF COST OF THE ENTERPRISE

У статті досліджено еволюцію вартісних критеріїв в економічній теорії. Визначені базові тези щодо логіки формування вартісних критеріїв. Сформовані переваги та недоліки застосування вартісних критеріїв в межах розглянутих фундаментальних праць.

The evolution of value criteria of economic theory is investigated in article. The basic theses concerning the logic of formation of value criteria are defined. The advantages and disadvantages of application of cost criteria in the framework of the considered fundamental works are formed.

С. В. Дубінськийк. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та міжнародного бізнесу Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

S. V. Dubinskiik.e.s., lecturer of economy of the enterprise and international business department of Dnipropetrovsk University named of Alfred Nobel

PROBLEMS OF FORMING OF LABOUR POTENTIAL OF ENTERPRISE

У статті розглянуті теоретичні основи розвитку трудового потенціалу підприємства та його основні проблеми формування, які притаманні цим підприємствам.

In the articles considered theoretical bases of development of labour potential of enterprise and him basic problems of forming, what inherent these enterprises.

Ю. В. Тінтуловкандидат економічних наук, доцент кафедри інформаційних систем і технологій Одеського Державного Аграрного Університету

ОЦІНКИ ДОЦІЛЬНОСТІ АУТСОРСИНГУ В КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУРАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Y. V. TintulovPhD, Associate Professor of Accounting and Auditing Odessa State Agrarian University

ASSESS THE FEASIBILITY OF OUTSOURCING IN CORPORATE STRUCTURES FOOD INDUSTRY

В статті розроблена матриця оцінки доцільності аутсорсинга. Запропонована методика кількісної оцінки доцільності передачі бізнесу-процесу на аутсорсинг на прикладі корпоративного утворення «Данон-Днепр».
 
В статье разработана матрица оценки целесообразности аутсорсинга. Предложенная методика количественной оценки целесообразности передачи бизнес-процесса на аутсорсинг на примере корпоративного образования «Данон-Днепр».
 
This paper developed a matrix assess the feasibility of outsourcing. The technique of quantitative assessment of appropriateness of transfer business process outsourcing as an example of corporate education "Danone-Dnepr".

Ю. М. Неговськастарший викладач ВНЗ «Національна академія управління», м. Київ

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ У КОНТЕКСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ

J. NegovskaSenior Lecturer Universities "National Academy of Management", Kyiv

THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE CAPACITY OF THE NATIONAL ECONOMY IN THE CONTEXT OF THE INTELLECTUAL COMPONENT

У статті досліджуються сучасні підходи щодо розвитку інноваційно-інтелектуального потенціалу країни в розрізі національної економіки. Запропоновано інтегральний показник рівня інноваційного потенціалу підприємства, змодельована його залежність від інтелектуально - інноваційних факторів розвитку.
 
This paper examines current approaches to the development of innovation and intellectual potential in the context of the national economy. An integral indicator of innovation capacity of enterprises, modeled its dependence on intellectual - innovative development factors.

К. С. Брутянк. е. н., доцент кафедри обліку та менеджменту, Криворізький факультет, ДВНЗ «Запорізький національний університет», м. Кривий Ріг

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ ПРИ ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

K. S. Brutiancandidate of economic sciences, professor of accounting and management Kryvyi Rig faculty SHEI "Zaporizhia N ational University", t. Kryvyi Rig

METHODOLOGICAL BASIS FOR DETERMINING THE SYNERGISTIC EFFECT WHEN THE FORMATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES

Розглянуто сутність конкурентно-синергетичного бенчмаркінгу. Розроблено класифікацію видів синергетичного ефекту. Визначено джерела виникнення синергетичного ефекту при проведенні бенчмаркінгу конкурентних переваг. Запропоновані методичні засади визначення синергетичного ефекту при формуванні конкурентних переваг.
 
It is analyzed the essence of synergistic competitive benchmarking. The classification of types of synergies is developed. It is determined the sources of synergies in conducting benchmarking of competitive advantages. It is proposed methodological framework definition of synergy in the formation of competitive advantage. When you are citing the document, use the following link.

С. А. Бугаєнкок. е. н., доцент Міжнародного Університету Бізнесу і Права, м ХерсонМ. В. СігнатулінВикладач кафедри економіки та організації підприємств АПК Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет"

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

S. A. BugaenkoCandidate of Science, associate Professor International University of Business and Law, the city of KhersonM. V. Sihnatulinteacher Department of Economics and Organization of the National University Life and Environmental Sciences of Ukraine "Crimean Agrotechnical University"

COMPETITIVE ADVANTAGES IN THE FOOD ENTERPRISES INTERNATIONAL INTEGRATION AND DEVELOPMENT OF FOREIGN RELATIONS

У статті досліджено конкурентні переваги харчових підприємств, зроблено їх аналіз, приведено дані  науково-технічної активності підприємств харчової галузі регіону Причорномор'я по кластерах. Розглянуто системи стратегічного спрямування підприємств харчової галузі регіону Причорномор'я, що активно використовують науково-дослідні та дослідницько-конструкторські роботи всередині кластерів.
 
В статье приведены конкурентные преимущества пищевых предприятий, сделан анализ, приведены данные научно-технической активности предприятий пищевой отрасли региона Причерноморья по кластерам, рассмотрены системы стратегического направления пищевой отрасли региона Причерноморья, активно использующих научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы внутри кластеров.
 
The article presents competitive advantages Food business done analysis, data are given scientific and technical activities of the food industry in the region of the Black Sea in clusters, discussed the strategic direction of the food industry in the region of the Black Sea that actively use research and research design work within the clusters.

В. В. Губінавикладач Кримського інженерно-педагогічного університету

ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Victoria V.Gubinateacher Crimean Engineering and Pedagogical University

INNOVATION AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS IN THE FOOD INDUSTRY

У статті розглянуто причини стримування інноваційного процесу, описано центр стимулювання інновацій, перераховані основні функції і завдання, які він виконує, а також зроблено висновки, що необхідно для створення умов проведення структурних перетворень в українській промисловості і більш повної реалізації її інноваційного потенціалу.
 
В статье рассмотрены причины сдерживания инновационного процесса, описан центр стимулирования инноваций, перечислены основные функции и задачи, которые он выполняет, а также сделаны выводы, что необходимо для создания условий проведения структурных преобразований в украинской промышленности и более полной реализации ее инновационного потенциала.
 
The article examines the reasons for containment of the innovation process, described stimulating innovation center, are the main functions and tasks that it performs as well as it was concluded that it is necessary to create conditions of structural change in Ukrainian industry and a realization of its full innovation potential.

В. В. Клочанд. е. н., доцент, зав. кафедри менеджменту організацій та права, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО КОНСАЛТИНГУ

V. V. KlochanPhD, Associate Professor, The Head of Management and Organizations Law Department, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

SUPPORTIVE AGRICULTURAL CONSULTING

У статті розглянуті питання методичного забезпечення аграрного консалтингу. Виділено основні елементи, які формують методологічну стратегію інформаційно-консультаційного забезпечення аграрної сфери. Зазначені стратегічні аспекти розвитку методичного забезпечення аграрного консалтингу.
 
В статье рассмотрены вопросы методического обеспечения аграрного консалтинга. Выделены основные элементы, которые формируют методологическую стратегию информационно-консультационного обеспечения аграрной сферы. Указанные стратегические аспекты развития методического обеспечения аграрного консалтинга.
 
The article deals with the methodology of the Agricultural Consulting. The basic elements that form the methodological strategy the guidance of agricultural areas. These strategic aspects of methodological support agricultural consulting.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"