Українською | English

BACKMAIN

Contents № 7, 2012

І. В. Педьд.е.н., доцент, професор кафедри міжнародних фінансів Український державний університет фінансів та міжнародної торгівліЮ. М. Лисенковк.е.н., доц., зав. кафедри міжнарожних фінансів Український державний університет фінансів та міжнародної торгівліС. П. Ящукмагістр міжнародної економіки Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

СВІТОВІ ФІНАНСОВО-БАНКІВСЬКІ КРИЗИ:  ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ

У статті висвітлюється особливості, сутнісні характеристики та причини виникнення світових фінансово-банківських криз.
 
The article highlights the features, the essential characteristics and causes of global financial and banking crises.

О. А. Криклійкандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»Д. О. Рябіченкомагістр, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ В ПОСТКРИЗОВИХ УМОВАХ

У статті систематизовано та розвинуто науково-методичні підходи до аналізу ліквідності банку з урахуванням розуміння поняття «ліквідність банку» з позиції суб’єктів аналізу (основних стейкхолдерів) та рекомендацій міжнародних наглядових органів, у тому числі Базельського комітету.
 
The scientific and methodological approaches to the bank liquidity analysis in view of understanding the concept of «bank liquidity» from the perspective of the subjects of the analysis (major stakeholders) and recommendations of international oversight bodies, including the Basel Committee, are systematized and developed in this article.

І. В. Космідайлозавідувач навчальною частиною, к.е.н., кафедри економіки та менеджменту Уманської філії Європейського університету

ДЕРЖАВНІ ПОСЛУГИ: МІСЦЕ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

На основі аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду наведено науково обґрунтовані підходи до упорядкування понятійного апарату та системну класифікацію державних, у тому числі адміністративних послуг. Отримані результати є підґрунтям для здійснення заходів щодо удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази надання адміністративних послуг органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

М. В. СуганякаЗаступник Голови Правління ПАТ «ВТБ Банк», Україна

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ РОЗРАХУНКУ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА АНТИКРИЗОВОЇ СТІЙКОСТІ СИСТЕМНОГО БАНКУ

У статті висвітлені основні проблеми формування механізму антикризового управління системним банком. Обґрунтовано методичний підхід до розрахунку інтегрального показника антикризової стійкості системного банку для прийняття управлінських рішень щодо подальшого його розвитку.

В статье освещенные основные проблемы формирования механизма антикризисного управления системным банком. Обоснован методический подход к расчету интегрального показателя антикризисной устойчивости системного банка для принятия управленческих решений относительно дальнейшего его развития.

In the article the lighted up basic problems of forming of mechanism of crisis management by a system bank. The methodical going is reasonable near the calculation of integral index of crisis stability of system bank for the acceptance of administrative decisions in relation to his further development.

О. М. Орловак.е.н., завідувач відділення дистанційного та заочного навчання, Прикарпатський інститут ім. М. Грушевського Міжрегіональної академії управління персоналом

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ЦІННОСТІ РЕГІОНІВ ДЛЯ ВЕДЕННЯ НА ЇХ ТЕРИТОРІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Запропоновано методичні рекомендації щодо оцінки ступеня цінності регіонів для вливання інвестицій у їх економіку із застосуванням багатокритеріального підходу. Проведено розрахунки і проаналізовано динаміку цього показника.
 
Methodical recommendations in relation to the estimation of degree of value of regions for infusing into investments in their economy with application of multicriterion approach are offered. Dynamics of this index are analysed.

А. А. Олешкок.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та підприємництва, Національний університет державної податкової служби України

ГЕНЕЗИС АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

У статті проаналізовано етапи розвитку антикризового регулювання економіки України. Дана оцінка ефективності антикризових заходів в умовах д економічних криз 1991-1999 та 2008-2009 років.
 
This article is analysed the stages of development of anti-crisis regulation Ukraine"s economy. The effectiveness of anti-crisis measures in the economic crisis 1991-1999 and 2008-2009 are analyzed.

В. Л. Пластункандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансівВ. С. Домбровськийкандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики, Українська академія банківської справи НБУ, м. Суми

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ І СВІТІ

В статті розглядаються особливості розвитку недержавних пенсійних фондів. Порівнюються основні показники діяльності вітчизняних недержавних пенсійних фондів, а також аналізується діяльність пенсійних фондів у світі.
 
In this article the features of pension funds’ development are examined. Key indicators of Ukrainian non-government pension funds are compared, as well as current activities of pension funds in the world are analyzed.

О. Є. Бавикок. політ. н., доцент кафедри менеджменту, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Статтю присвячено визначенню основних структурно-змістовних характеристик та етапів процесу формування стратегії розвитку регіонального економічного простору в умовах формування мережевої економіки.

The article is devoted to the structural and content characteristics and stages of development strategy of regional economic area in the context of network economy.

Т. Т. Жовковськак.е.н., доц. кафедри фундаментальних дисциплін Чортківського інституту підприємництва і бізнесу, Тернопільський національний економічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

У статті розроблено та обґрунтовано методологічні аспекти досліджень підвищення стійкості підприємства як фактора підвищення ефективності. В економічній літературі поняття ефективності підприємства здебільшого розглядається як співвідношення ефекту та витрат які його викликають, під поняттям економічного ефекту розуміють переваги, котрі отримує підприємство в результаті впровадження нових продуктивних виробничих факторів, зниження трудомісткості, матеріалоємності, собівартості продукції, зростанням рентабельності тощо на прикладі підприємств харчової промисловості.

Г. Ю. Кучерукк.е.н., доцент, доцент кафедри «Економіки підприємств», Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

У статті обгрунтовується необхідність вивчення економічної категорії «якість транспортних послуг» та запропонована класифікація економічних методів управління якістю транспортних послуг.
 
In the article the necessity of study of economic category is grounded «quality of transport services» and classification of economic methods of quality of transport services management is offered.

С. Е. Сардаккандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та управління національним господарством Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

ВАРІАТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ І МЕХАНІЗМИ ЇЇ АДАПТАЦІЇ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

У статті визначено чотири загальні підходи до управління людськими ресурсами і їх розвитком які набули свого прояву у країнах світу. Наведено прогноз часу досягнення ідеально визначеного стану розвитку людських ресурсів за показниками людського розвитку ПРООН. Розроблено варіативні напрями управлінської діяльності в сфері розвитку людських ресурсів в умовах глобалізації для різних груп країн світу.
 
In the article the four general approaches to human resources administration and development that showed themselves in the countries of the world have been defined.  The forecast of the achievement time of ideally defined development of human resources status has been brought on the indices of human development of the United Nations Development Programme (UNDP). Variable directions of administrative activity in the sphere of human resources development in the conditions of globalization for different groups of the world countries have been worked out.

А. Р. Крамаренкостудент, Одесский национальный политехнический университетЕ. Н. Козаковаканд. экон. наук, доцент, Одесский национальный политехнический университет

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕКЛАМЕ

У статті досліджені сучасні інноваційні технології та методи реклами, надані прогнози щодо використання реклами у майбутньому.

В статье исследованы современные технологии и методы рекламы, предоставлены прогнозы относительно использования рекламы в будущем.
 
The article examined innovation technology and methods of advertising, provided forecasts for the use of advertising in the future.

О. А. Липинськаканд. екон. наук, ст. наук. співр.,  Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ У ПОРТОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті розглядаються теоретичні та практичні питання формування тарифів на портові послуги, досліджуються фактори, обґрунтовуються принципи, аналізується світовий досвід державного регулювання ціноутворення у портовій сфері, зроблено висновки про залежність тарифної політики від волатільності цін портового сегменту фондового ринку.
 
The article presents the theoretical and practical aspects of forming tariffs for port services, study factors justified principles, analyzes the international experience of government regulation of pricing in the port area, conclusions about the dependence of the tariff policy of price volatility port segment of the stock market.

В. Д. Поповастарший викладач, Класичний приватний університет

ФІЗИЧНІ АНАЛОГІЇ У МОДЕЛЮВАННІ РОЗПОДІЛУ ТОВАРНИХ ПОТОКІВ

The mathematical model of the distribution of trade flows in micro markets, which are built by analogy with the distribution of electrical currents in electrically conductive network, and the proposed criteria and methods of statistical evaluation.

Розроблено математичну модель розподілу товарних потоків по мікроринках, яку побудовано за аналогією з розподілом електричних струмів в електропровідній мережі, і запропоновано критерії та методику їх статистичної оцінки.

В. А. Рысинак.э.н., доцент кафедры учета и аудита Керченского государственного морского технологического университета

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РАСХОДОВ НА СОЗДАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРОГРАММ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТНЫХ РАБОТ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Раскрыты особенности создания и эксплуатации программных продуктов по автоматизации учетных работ на предприятии, отражен порядок их учета.

О. В. Левчуккандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Проаналізовано особливості участі України у світових інвестиційних процесах, потребу України в прямих іноземних інвестиціях, визначено найбільш привабливі для іноземних інвесторів галузі економіки України та напрями державного регулювання процесу залучення прямих іноземних інвестицій в національну економіку.
 
The peculiarities of Ukraine’s participation in the global investing process concerning foreign direct investments have been analyzed, the most attractive for foreign investors fields of Ukrainian economy have been established and the directions for state regulations of the process of foreign direct investments attraction into the national economy have been outlined.

О. М. Чупиркандидат економічних наук, Харківський національний технічний університет будівництва та архітектури

ПРОБЛЕМИ ТА НОВІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ СФЕРИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Сonsidered а perspective projects of development of railway industry of Ukraine. Definited а problems of build sphere of railway transport of Ukraine. Formed new principles of functioning and development of build sphere of railway transport of Ukraine.
 
Розглянуто перспективні проекти розвитку залізничної галузі України. Визначено проблеми будівельної сфери залізничного транспорту України. Сформовано нові принципи функціонування та розвитку будівельної сфери залізничного транспорту України.

С. В. Івахненковдоктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів Національний університет "Києво-Могилянська Академія"

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ

В статті висвітлено питання сутності фінансового контролінгу, його особливостей в стратегічному управлінні страховим бізнесом, обґрунтовано важливість функціонування служби контролінгу на вітчизняних страхових компаніях.
 
The article is investigated the issue of financial controlling essence, its peculiarities in the strategic management of insurance business, importance of the controlling’s service functioning has been grounded.

Н. П. Сітніковак.е.н., докторант, НДЕІ Мінекономрозвитку і торгівлі України

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ НА ПЕРІОД ПІСЛЯ 2015 РОКУ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ У ПРОЦЕСІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

У статті наведено огляд сучасних підходів до визначення цілей розвитку на період після 2015 року, а саме: підходів щодо встановлення цілей сталого розвитку, порядку денного глобального розвитку після 2015 року та подовження оновлених цілей розвитку тисячоліття ООН. Також пропонуються рекомендації щодо запровадження сучасних підходів до удосконалення процесу цілевстановлення у стратегічному плануванні з урахуванням міжнародного досвіду.
 
In the article an overview of modern approaches on defining development goals after 2015 is considered (focused on approaches on defining sustainable development goals, post 2015 development agenda and renewed UN millennium development goals).  Also it presents the recommendation concerning modern approaches to improve goal-setting process in the framework of strategic planning based on international experience.

С. О. Тульчинськак.е.н., доцент, Національний технічний університет України «КПІ»

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАВДАНЬ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНІВ

У статті дано поняття «інтелектуально-інноваційна система регіонів», визначено суб’єкти кожної з її підсистем: формування, генерації, освоєння знань та дифузії інновацій. Запропоновано принципи розвитку інтелектуально-інноваційної системи регіонів в умовах становлення економіки знань та завдання які необхідно вирішити для їх реалізації.
 
A concept the intellectually «innovative system of regions» is given in the article. Subjects each of its subsystems: forming, generations, mastering of knowledges and diffusion of innovations are certain. Principles of development of the intellectually innovative system of regions and task which must be decided for their realization are offered in the conditions an becoming an economy of knowledges.

В. И. Огиенкодоцент, канд. экон. наук, директор, Севастопольский институт банковского дела Украинской академии банковского дела Национального банка УкраиныО. В. Луняковдоцент, канд. экон. наук, доцент кафедры учета и аудита, Севастопольский институт банковского дела Украинской академии банковского дела Национального банка УкраиныН. А. Луняковаканд. экон. наук, доцент кафедры финансов и кредита, Севастопольский национальный технический университет

КРЕДИТНОЕ РАЦИОНИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ АСИММЕТРИИ ИНФОРМАЦИИ

Исследована проблема асимметрии информации на кредитном рынке Украины. Показано, что в условиях кредитной экспансии увеличивается доля проблемных кредитов при росте процентной ставки на кредитные ресурсы. Ограниченное предложение кредита и меры государственной поддержки реального сектора могут снизить риски неблагоприятного отбора и моральные риски, связанные с асимметрией информации, и при сохранении уровня процентных ставок.
 
The problem of asymmetric information on the credit market of Ukraine has researched. It has shown that credit expansion is associated with a growth of the nonperforming loans at higher loan interest rates. The limited supply of credit and government policy for the real sector can reduce the risks of adverse selection and moral hazard associated with asymmetry of information, while maintaining the level of interest rates.

M. I. Кульчицькийк.е.н., доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана ФранкаС. М. Самецьк.е.н., доцент Національного Лісотехнічного університету України

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ БЮДЖЕТУВАННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Розкрито суть бюджетної програми як основної складової бюджету, сформованого за програмно-цільовим методом. Проаналізовано ефективність використання бюджетних коштів, визначено позитивні сторони, а також недоліки при застосуванні цього методу. Значну увагу приділено показникам результативності виконання програм місцевих бюджетів.
 
Раскрыта сущность бюджетной программы как основной составляющей бюджета, сформированного по программно-целевому методу. Проанализирована эффективность использования бюджетных средств, определены положительные стороны, а также недостатки при применении этого метода. Значительное внимание уделено показателям результативности выполнения программ местных бюджетов.
 
The essence of the budget program revealed as a major component of the budget, generated by software-based methods. The efficiency of budget funds is analyzed, identified positive aspects as well as deficiencies in the application of this method. Special attention is paid to indicators of effectiveness of programs of local budgets.

Н. В. Кулєшовавикладач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет

ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

У статті розроблена імітаційна модель реалізації маркетингової стратегії туристичного підприємства, що дозволяє з урахуванням впливу маркетингового середовища отримати значення основних показників конкурентної позиції, формування прибутку та оцінки ефективності маркетингової стратегії.
 
The simulation model of the marketing strategy implementation for tourist enterprise is considered in the article. This model is permitted to get the rates value of competitive position, gain formation and estimation of marketing strategy effectiveness.

Т. Є. Зінченкок.с.-г.н., доцент кафедри землеустрою та кадастру Одеської державної академії будівництва та архітектури

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ

Проведений ретроспективний аналіз та оцінка сучасного стану використання та охорони земель. Досліджена динаміка зміни земельного фонду, проаналізовано динаміку зміни площ порушених, відпрацьованих та рекультивованих земель, проведена оцінка заходів щодо охорони земель.
 
The retrospective analysis and assessment of the current state of land use and protection. The dynamics of changes in land resources, analysis of dynamics of disturbed areas, waste and reclaimed land, the evaluation measures for protection.

Н. І. Верхоглядовад.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи  ДВНЗ «ПДАБА»Р. С. Шостакаспірант кафедри економічної теорії, національної та прикладної економіки КПУ

РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ТОРГІВЛІ ДЛЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

У статті наведено огляд сучасних тенденцій функціонування торгівельної галузі України. Встановлено, що торгівля відіграє визначну роль в сталому розвитку національного господарства. Виявлено залежність між показниками функціонування торгівлі та показниками розвитку національної економіки.
 
This article provides an overview of current trends of trade functioning in Ukraine. Found that trade plays an important role in the sustainable development of national economy. Was proved the dependence between the trade functioning indicators and the indicators of national economy development.

І. В. Тюхак. е. н., доц., Національний університет харчових технологій

МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ

Статтю присвячено вивченню теоретичних основ просування продукції та розробці практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності просування продукції підприємств хлібопекарської галузі на зовнішні ринки.

The article is sanctified to the study of theoretical bases of advancement of products and development of practical recommendations in relation to the increase of efficiency of advancement of products of enterprises of bread making industry to the foreign markets.

Н. П. Мешкопрофесор, д.е.н, завідувач кафедрою менеджменту та туризму, Дніпропетровський Національний університет імені Олеся ГончараО. Є. Буланкінапошукач, Дніпропетровський Національний університет імені Олеся Гончара

КРОС-КУЛЬТУРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У КОРПОРАТИВНИХ СТРАТЕГІЯХ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ

В даному дослідженні було виявлено сегмент міжнародних компаній, корпоративні стратегії яких базуються на крос-культурному менеджменті. На основі аналітичного та статистичного аналізу було доведено отримання значних конкурентних переваг після впровадження менеджменту розмаїття в стратегії компаній, що функціонують в глобальному конкурентному середовищі.
 
In this study was found segment of international companies, which corporate strategies are based on diversity management. Was made analytical and statistical analysis and provedthe significant competitive advantage after the introduction of management diversity in companies` strategies that operate in global competitive environment.

Л. Л. Калініченкокандидат економічних наук, Українська державна академія залізничного транспорту

УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ РИЗИКОМ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Considered the concept personnel at risk. Improved risk factors personnel. Identified measures to ensure the reliability of personnel. Developed a cognitive map of management of human risk.
 
Розглянуто сутність кадрового ризику. Удосконалено чинники кадрового ризику. Визначено заходи забезпечення надійності персоналу. Розроблено когнітивну карту управління кадровими ризиками.

А. Ю. Полчановасистент кафедри фінансів Житомирський державний технологічний університет

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ В УМОВАХ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРОСТРАХУВАННЯ

В статті досліджено сучасний стан страхування сільськогосподарських культур та особливості його розвитку в Україні. Сформовано рекомендації щодо покращення стратегічного фінансового управління страховими компаніями, що надають послуги зі страхування сільськогосподарських ризиків.
 
The article is investigated the current state of crop insurance and peculiarities of its development in Ukraine. Recommendations to improvement financial management of insurance companies that provide services to insurance of agricultural risks has been formed.

М. М. Чеховськакандидат економічних наук, доцент Державний економіко-технологічний університет транспорту

ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ РИНКОВО-ОРІЄНТОВАНОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

В статті здійснюється теоретичне обґрунтування суперечностей, закономірностей та принципів формування та функціонування вітчизняного залізничного комплексу відповідно до ринкових умов господарювання.
 
In the article is carried out theoretical ground contradictions, conformities to the law and principles of forming and functioning of domestic railway complex in accordance with the market conditions of manage.

Т. О. Фроловак.е.н., доцент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ІНСТИТУЦІЙНІ ІНВЕСТОРИ В ІНФРАСТРУКТУРІ ГЛОБАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Розглянуто сучасний стан та тенденції розвитку інституційних інвесторів в умовах глобалізації інвестиційних ринків. Визначено вплив інституційних інвесторів на розвиток інвестиційних ринків, взаємодію їх учасників. Наведено шляхи забезпечення ефективності розвитку інституційних інвесторів.
 
The current status and trends of institutional investors in global investment markets. The influence of institutional investors to develop investment markets, the interaction of the participants. Given ways to ensure the effectiveness of institutional investors.

І. В. Крючковадоцент кафедри загальнонаукових і економічних дисциплін, заступник директора Стахановського відділення Інституту післядипломної освіти і дистанційного навчання  Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

ОПТИМІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ: ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

У статті розглянуто проблеми оптимізації матеріальні запасів на сучасному підприємстві. Досліджено завдання їх оптимізації, проблеми раціонального управління матеріальними запасами, контроль за запасами, їх класифікація, шляхи покращення забезпеченості матеріальними ресурсами.
 
In the article the problems of optimization are considered material supplies on a modern enterprise. Investigational task to their optimization, problems rational control of inventories, control after supplies, ways of improvement material well-being financial resources.

Н. В. Герасимякк.е.н., доц. кафедри менеджменту та маркетингу, Луцький національний технічний університет

ХОЛІСТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК НОВА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ

У статті досліджено витоки формування концепції холістичного маркетингу, розглянуто існуючі підходи до трактування холістичної парадигми, обґрунтовано бачення концептуальних основ холістичного маркетингу.
 
This article explores the origins of conceptual holistic marketing, reviewed existing approaches to the interpretation of the holistic paradigm, grounded vision of the conceptual foundations of holistic marketing.

Т. Є. Трубнікстарший викладач кафедри статистики ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ "SHIFT – SHARE"АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ СЕКТОРАЛЬНИХ ЗРУШЕНЬ

В статті проаналізована якість секторальних змін за допомогою "shift-share" методу. Оцінено вплив національної складової, секторального та регіонального ефектів на результати діяльності регіонів України. Запропоновані рекомендації щодо подальшого функціонування аграрного, індустріального та сервісного секторів національної економіки у територіальному розрізі.
 
In the article analyzed the quality of sectoral changes using the "shift-share" method. Influence of national component, sectoral and regional effects have been evaluated on the results of activity of the regions of Ukraine. Proposed recommendations to the further functioning of the agrarian, industrial and service sectors of national economy in a territorial cut.

І. В. ХорішкоДніпропетровський університет ім. А.Нобеля

ОЦІНКА СИЛЬНИХ І СЛАБКИХ СТОРІН ПІДПРИЄМСТВА ЯК УНІВЕРСАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

В статті проведено оцінку сильних і слабких сторін підприємства як універсальної соціально-економічної системи.
 
В статье проведена оценка сильных и слабых сторон предприятия как универсальной социально-экономической системы.
 
The article describes evaluation of strong and weak sides of the enterprise as universal social and economic system.

М. М. Вуйціваспірант, КНУ імені Тараса Шевченка

МІСЦЕ ВНУТРІШНЬОГО ОПЕРАЦІЙНОГО АУДИТУ В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬО-ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ В ОРГАНІЗАЦІЯХ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

У статті, по суті, узагальнені і систематизовані погляди на аудит як найважливішу форму внутрішнього контролю для будь-якого господарюючого економічного суб"єкта (незалежно від форми його власності). В результаті проведеного дослідження було визначено власну точку зору на можливості організації та проведення операційного аудиту, розкривши його істотні переваги для системи управління. Увагу в статті зосереджено на принципових відмінностях внутрішнього господарського контролю від операційного аудиту та подано функціональні поради для вдосконалення процесів контролю на підприємстві незалежно від форми власності.
 
The article, in fact, unite views of audit as a major form of internal controls for managing any economic entity (regardless of its ownership). As a result of this study was defined their own point of view on the possibility of organizing and conducting performance audit, revealing its considerable advantages for system management. Warning: the article focuses on the fundamental differences of internal business control of the performance audit and provides tips for improving functional processes control the enterprise regardless of ownership.

Т. В. Гринькок.е.н., доцентГ. В. Цадоаспірантка

ОЦІНКА ЧУТЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ДО ЗМІН ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

В статті розглянуто вплив зовнішнього середовища на інвестиційну та інноваційну складові інвестиційно-інноваційних процесів в регіонах на основі розрахунку коефіцієнтів чутливості та запропоновано побудову матриці чутливості інвестиційно-інноваційних процесів в регіонах для визначення пріоритетних напрямів їх регулювання.
 
In the article influence of external environment is considered on an investment and innovative to composition of investment-innovative processes in regions on the basis of calculation of coefficients of sensitiveness and a construction is offered matrix of sensitiveness of investment-innovative processes in regions for determination of priority directions of their adjusting.

І. С. Кашкааспірантка кафедри банківської справи, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

БАНКРУТСТВО ТА ФІНАНСОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ БАНКІВ

В статті досліджується спосіб проведення фінансового оздоровлення комерційних банків, особливості його застосування, основні причини та наслідки банкрутства.
 
В статье исследовано способ проведения финансового оздоровления коммерческих банков, особенности его применения, основные причины и последствия банкротства.
 
In the article explores the way of financial recovery of commercial banks, main causes and consequences of bankruptcy.

В. І. Вороненкоаспірант кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

В статті розглянуто проблеми оптимізації співвідношення земельних угідь з метою досягнення екологічної рівноваги та забезпечення продовольчої безпеки держави. Проаналізовано науково-методичні підходи до оптимізації земель сільськогосподарського призначення.
 
The article considers the problems of optimizing the value of land in order to achieve ecological balance and ensuring food security. It is analyzed the scientifically-methodical approaches to the optimization of agricultural land.

Ю. В. Будніковаасистент, аспірант кафедри економіки Харківського національного університету будівництва та архітектури

ЕНТРОПІЯ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

Розглянуто поняття ентропія з точки зору економіки. Доведена важливість та значущість дослідження даного показника при оцінці та управлінні інвестиційною привабливістю.
 
The article reviews the entropy in terms of economy. In article proves the importance and need for research of such economic category as an entropy.

М. М. Морозасистент кафедри обліку та аудиту Інституту магістерської та післядипломної освіти Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ ПЛАНУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ЯК ОСНОВНОГО ЕЛЕМЕНТУ ОЦІНОЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ

Оцінка персоналу розглядається як елемент управління, що застосовується в організації в тій чи іншій модифікації. Важливим етапом є планування персоналу та оцінка наявних ресурсів. Запропонована модель планування трудових ресурсів дозволяє оцінити ймовірність переходу руху та розвитку персоналу.
 
Assessment is regarded as an element of control that is used in the organization in some modification. An important step is planning and evaluation of personnel resources. The model of workforce planning to assess the probability of transition and movement of personnel.

О. Ф. Грищенкоаспірантка кафедри маркетингу та УІД, Сумський державний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ПРОБЛЕМИ: МІСЦЕ ТА РОЛЬ В ПРОЦЕСІ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ

У статті розглядається теоретико-методичні підходи до визначення сутності проблеми з точки зору її визначальної ролі в процесі розроблення, прийняття та реалізації маркетингових інноваційних рішень. Розглянуто найбільш використовувані методи аналізу проблемних ситуацій, виявлено їх переваги та недоліки. Представлено авторський підхід до організації процесу аналізу та дослідження проблемної ситуації, яка виникає в процесі господарювання.
 
The article deals with theoretical and methodological approaches to determining the nature of the problem in terms of its crucial role in the development, adoption and implementation of marketing innovative decisions. The most used methods of problem situations’ analysis are considered, their advantages and disadvantages are analyzed. The author"s approach to the analysis of the problem situation that arises in the process of management is presented.

О. В. Гринькоаспірант, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ РІВНЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

У статті сформовано методику оцінки рівня розвитку соціальної інфраструктури сільських територій, що базується на основі системного аналізу, методу аналізу ієрархій. Сформовано підхід визначення рівня послуг, що надають об’єкти соціальної інфраструктури сільським територіальним громадам та доступності сільських територіальних громад до об’єктів соціальної інфраструктури.
 
Methodology of estimation of level of development of social infrastructure of rural territories, that is based on the basis of analysis of the systems, method of analysis of hierarchies, is formed in the article. Approach of determination of level of services that give the objects of social infrastructure to rural territorial communities and availability of rural territorial communities to the objects of social infrastructure is formed.

С. А. Бондаренкомагистр, Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ УКРАИНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА К ИННОВАЦИОННОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Статья дает короткий обзор современного состояния экономики Украины и предрасположенность ее к внедрению интеграционных инноваций. Анализируются факторы, которые формируют современные условия для существования предприятия, а также приоритеты, которые ставит перед собой современное предприятие по аналогии с предприятиями с развитых экономик.
 
The article provides short review on the current condition of Ukrainian economics and proneness of it to the implementation of integrated innovations. The analyzed factors that form modern conditions for the existence of the enterprise, as well as priorities that modern enterprise put in-front by analogy with the enterprises of the developed economies.

О. М. Манжурааспірант кафедри економічної кібернетики та статистики Класичного приватного університету

КОНЦЕПЦІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖІ АВТОДИЛЕРІВ НА ОСНОВІ КРИТЕРІЮ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ

В статті автором розроблено концепцію моделювання формування мережі автодилерів на основі критерію життєздатності у вигляді поетапної процедури. Реалізація концепції дає змогу здійснювати кількісну оцінку як життєздатності автодилера так і його складових, а також визначити сценарій розвитку та формування автодилерської мережі.
 
The concept of modelling the formation auto dealer’s networks based on the criterion of viability in the form of staged procedure developed by the author in the article. The implementation of the concept enables to make a quantitative assessment of dealer’s viability and its components, define the scenario development and formation auto dealer network.

І. Ю. Гусєвааспірант кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київський  національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

РОЗРОБКА АДАПТИВНОЇ МОДЕЛІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РИНКОВИМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ

Стаття присвячена вирішенню проблеми підвищення ефективності управління ринковим інтелектуальним капіталом. Обґрунтовано необхідність формування адаптивної моделі ефективного управління ринковим інтелектуальним капіталом підприємств, як запоруки створення потенційних конкурентних переваг, збільшення ринкової вартості та зміцнення ринкових позицій.
 
Article is devoted to solving the problem of increasing efficiency of market intellectual capital. The need for forming an adaptive model of effective management of market intellectual capital companies, as a prerequisite for a potential competitive advantage, increase market value and strengthen market positions.

Є. О. Голишевааспірантка кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ СПОЖИВЧИМ КАПІТАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

У статті висвітлений авторський погляд щодо характеристики та ступеню впливу принципів формування організаційно-економічного механізму управління споживчим капіталом промислового підприємства.

In the article the author"s view of the characteristics and extent of the influence of principles of formation of the organizational-economic mechanism of customer capital management is presented.

І. В. Радзівілоздобувач, ДВНЗ «НГУ» м. Дніпропетровськ

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА: СТРУКТУРИЗАЦІЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ

Досліджено механізм формування інноваційного потенціалу промислового підприємства: визначено її підсистеми, елементи, складові та зв"язки з позиції системно – динамічного підходу. Структуровано та ідентифіковано елементи внутрішньої та зовнішньої підсистеми інноваційного потенціалу.
 
The formation mechanism of innovative capacity of an industrial enterprise has been examined: its subsystems, elements, components and linkages have been defined from the perspective of the system-dynamic concept. The elements of the internal and external subsystems of innovative capacity have been structured and identified.

С. В. Рівчаченкоаспірант ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ЗА УКРАЇНСЬКИМ ТА ЗАРУБІЖНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

У статті визначається сутність соціального страхування як складової частини соціального забезпечення держави, розглядається сучасного стан соціального страхування у державі, а також завдання та мета соціального страхування.

In the article essence of social security is determined as to component part of public welfare of the state, the modern consisting of social security is examined of the state, and also task and purpose of social security.

А. М. Чушак-Голобородькоаспірант кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ МОДЕЛЕЙ МОТИВУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ КРЕАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті розкрито сутність методичного підходу до визначення результативності моделей мотивування суб’єктів креативної діяльності у середовищі промислових підприємств. Запропонований методичний підхід був використаний під час проведення емпіричного і експертного досліджень підприємств для встановлення результативності мотивування суб’єктів креативної діяльності у промисловості.
 
The article reveals the essence of methodical approach to determine the effectiveness of models to motivate the subjects of creative activity among industrial companies. The proposed methodological approach was used during the empirical research and expert companies to establish the effectiveness of the creative motivation of subjects in the industry.

Т. Ю. Сидорааспірант кафедри економічної кібернетики Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Запропоновано критерії оцінювання ефективності діяльності підприємства в умовах циклічних змін зовнішнього середовища шляхом розмежування тактичного та стратегічного аспектів діяльності підприємства, що забезпечує можливість прийняття обґрунтованого рішення щодо розвитку підприємства.
 
Criterion of efficiency evaluation of the enterprise activity under the environmental cyclic changes by demarcation of tactical and strategic aspects of the enterprise activity are offered. It gives the chance to make the proved decision concerning enterprise development.

М. С. Забедюкасистент кафедри фінансів, Луцький національний технічний університет

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЕНДОГЕННО ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

У статті розглянуто стратегію ендогенно орієнтованого розвитку регіону як один із шляхів підвищення конкурентних позицій регіонів. Визначено умови забезпечення ефективної реалізації стратегії ендогенно орієнтованого розвитку регіону, що окреслені у розрізі складових ендогенного потенціалу регіону.
 
The article deals with strategy endogenously based regional development as one way to increase the competitive position of regions. The conditions for effective implementation strategy endogenously based regional development are outlined in terms of components of the endogenous potential of the region.

О. В. Веселовськааспірантка, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ВІТЧИЗНЯНИХ АВІАБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ НА ПРОЦЕСНІЙ ОСНОВІ

У статті докладно розглянуто особливості організації системи управління витратами за процесами на авіабудівних підприємствах. Розглянуто основні етапи формування запропонованої системи. Встановлено зміст цілей управління та відповідальних за їх виконання. Окреслено типові проблеми підприємств авіабудівної галузі при організації системи управління витратами за процесами.
 
The peculiarities of the process-based cost management system organization at the aircraft building enterprises are studied in the article in details. The main phases of the proposed system formation are considered.  The content of the management purposes and employees responsible for their implementation are determined. The typical problems of the aircraft building industry enterprises connected with the organization of process-based cost management system are formulated.

С. М. Бонярд.э.н., доцент, профессор кафедры Перевозок и маркетинга Киевской государственной академии водного транспорта имени гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного

КОНЪЮНКТУРА ФРАХТОВОГО РЫНКА И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ

В работе проведена классификация морского судоходства (линейное, трамповое), дано определение фрахтового рынка и описание факторов, влияющих на него, обозначены основные показатели анализа конъюнктуры фрахтового рынка.
 
В роботі проведена класифікація морського судноплавства (лінійне, трамповое), надане визначення фрахтового ринку і описані чинники, які впливають на нього, наведені основні показники аналізу кон"юнктури фрахтового ринку.
 
In the paper the classification of Maritime Navigation (linear, tramp), the definition of the freight market and description of the factors affecting it, the basic indicators of the analysis of freight market conditions.

С. В. Тупкалоздобувач, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»Л. П. Батенкоканд. екон. наук, проф., ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ПРОЦЕСНО - ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ЕЛЕКТРОПОСТЧАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

У статті викладено методичні підходи до формування моделі процесно - орієнтованого управління електропостачальним підприємством (обленерго) на основі встановлення та каскадування його бізнес-цілей, їх відповідної трансформації у політики, завдання і задачі з подальшим закріпленням відповідальності керівників та створенням піраміди процесного управління за умов дотримання визначених підходів та принципів побудови організаційних систем.

А. В. Келічавийаспірант кафедри управління та управління маркетингом Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ

Проаналізовано становлення конкурентних відносин на вітчизняному ринку. Дано оцінку сучасним особливостям конкуренції в Україні та розкрито основні проблеми розвитку конкурентних відносин. Сформовано рекомендації щодо підвищення ефективності конкуренції в Україні.
 
The formation of competitive relations on the national market is analyzed. The modern peculiarities of competition in Ukraine are evaluated and the main problems of competitive relations development are revealed. Recommendations concerning the increase of the competition efficiency in Ukraine are given.

В. В. Іванишинд. е. н., проректор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОЦІНКА СТАНУ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЮ СІЛЬГОСПТОВАРОВИРОБНИКІВ

У статті зроблено аналіз забезпечення виробників сільськогосподарської продукції необхідними технічними засобами. Встановлено причини ситуації, що склалася в галузі, в тому числі з позицій виробництва вітчизняної сільськогосподарської техніки.
 
In the article the analysis of providing of producers of agricultural produce is done by necessary machinery. Reasons of situation which was folded in industry are set, including from positions of production of domestic agricultural technique.

А. М. Сафоненкоасистент кафедри маркетингу КЕІ ДВНЗ Криворізького національного університету

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КЛІЄНТСЬКОЇ БАЗИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ АВТОДИЛЕРА

У статті розкрито основні проблеми функціонування регіональних підприємств дилерської мережі автовиробників в умовах економічної кризи. Визначено основні причини,які призвели до втрати клієнтів,а саме це загрожує подальшому розвитку їх бізнесу, в умовах коли прибуток від продажу автомобілів суттєво скоротився.Обгрунтовано необхідність розробки цілісної, наскрізної системи утримання клієнтів для формування «бізнес-сервісу»,як основного виду діяльності підприємств дилерської мережі автовиробників, та визначена роль CRМ – системи

The main problems of the automobile producers dealing network’s regional enterprises functioning under conditions of economic crisis are examined in the article. The main reasons, led to the clients loss and being the threat for the further development of their business under conditions, when the profit from automobiles sales has been significantly reduced, are defined. The elaboration’s necessity of the whole cross-by system of clients holding for the business–service’s formation as the main type of the automobile producers dealing network’s enterprises activity is grounded and the role of CRM – system in this process is determined.

І. В. Поповиченкок. т. н., доцент кафедри менеджменту, управління проектами і логістики, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»Н. І. Верхоглядовад. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

ДЕКОМПОЗИЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПІДРЯДНОГО БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА СТВОРЕННЯ ЙОГО ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ

В статті розглянуто підхід до ідентифікації логістичних потоків та створення мікрологістичної системи підрядного будівельного підприємства, як елемента галузевої макрологістичної системи. Представлено декомпозицію організаційної структури підрядного будівельного підприємства та визначено роль його структурних підрозділів в організації руху логістичних потоків.
 
This article describes an approach to the identification of logistic flows and the creation of mikrologistics system of contracting construction company, as part of the sectoral makrologistics system. Presented decomposition organizational structure contracting construction company and the role of its structural divisions in the movement of logistic flows.

О. В. Родіоновкандидат економічних наук, ст. викладач каф. Економіки підприємства та управління трудовими ресурсами Луганського національного аграрного університету

МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

У статті наведено результати дослідження процесів формування маркетингових стратегій підвищення освітнього потенціалу продовольчої сфери. Обґрунтовано зв'язок та вплив змісту внутрішнього і зовнішнього іміджу ВНЗ на функціонування його системи управління якістю освітніх послуг.
 
В статье приведены результаты исследования процессов формирования маркетинговых стратегий повышения образовательного потенциала продовольственной сферы. Обоснована связь и влияние содержания внутреннего и внешнего имиджа вуза на функционирование его системы управления качеством образовательных услуг.
 
The results of research of processes of forming of marketings strategies of increase of educational potential of food sphere are resulted in the article. Connection and influence of maintenance of internal and external image of institute of higher is grounded on functioning of his control the system by quality of educational services.

В. І. Бойкодоцент кафедри менеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ВПЛИВ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ

Сфера культури традиційно, причому в усьому світі, здебільшого є некомерційною, нон-профітною діяльністю. Насамперед це виявляється в тому, що основними джерелами її фінансування є кошти державного бюджету (за рівнями бюджетоутворення), громадських організацій (партій, профспілок, рухів тощо), різноманітних фондів, а також спонсорів (державних, акціонерних та приватних підприємств, фірм, приватних осіб). У цьому випадку споживач та платоспроможне джерело попиту не співпадають. Ця обставина роздвоєного ринку попиту на ринок споживача та ринок донорів взагалі характерна для так званої невиробничої сфери (культури, освіти, науки, охорони здоров'я). Діяльність некомерційних організацій - надзвичайно інтенсивно розбудований сегмент сучасного бізнесу та менеджменту. Уже сформувалася та претендує на узагальнюючий характер технологія некомерційного (нон-профітного) маркетингу та менеджменту в цілому. Некомерційні організації як професійно-колегіальні партнерські відносини в добровільних асоціаціях, союзах, творчих союзах, клубах тощо, створюють додаткові можливості соціальних контактів, особистісної та групової ідентифікації, самореалізації, політичного та особистісного впливу. Будучи заснованими на відносинах дружби, довіри, взаємної приязні, вони створюють відповідні спільноти - менш формалізовані та ієрархічні, ніж державні або комерційні структури.
 
The scope of traditional culture, and around the world, mostly non-profit, non-profit activities. First of all, it turns out that the main source of funding is the state budget , public organizations (parties, trade unions, movements, etc.), various funds and sponsors (public, and private equity firms, corporations, individuals ). In this case, the consumer and effective source of demand do not match. This fact bifurcated market demand for the consumer market and the market in general is characterized by donors for so-called non-production sectors (culture, education, science, health). The activities of non-profit organizations - extremely rapidly built up a segment of modern business and management. Already formed and claims the general character technology non-commercial (non-profit) marketing and management in general. Non-profit organizations as professional and collegiate partnerships in voluntary associations, unions, creative unions, clubs, etc., create additional opportunities of social contacts, personal and group identity, self, political and personal influence. Being based on friendship, trust, mutual affection, they create appropriate community - less formal and hierarchical than government or businesses.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"