Українською | English

BACKMAIN

Contents № 7, 2011

О. В. Стецьдоцент кафедри математичного моделювання економічних систем, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «КПІ»В. В. Стасюкстудент, факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «КПІ»

ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ЗМІШАНОЇ ДУОПОЛІЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ТА НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

У статті досліджується рекомендацій виробнику комерційного програмного забезпечення у виборі оптимальної ціни на основі моделі, що враховує монополістичний ринок, ринок дуополії виробника комерційного програмного забезпечення та некомерційного програмного забезпечення, та із врахуванням змінних витрат та тіньового сектору (піратства).
 
This article studies approaches recommendation of optimal price to commercial software developer with taking into account different scenarios: monopoly market, commercial software developer and noncommercial software developer duopoly and latter one with technical service costs and non-legal use of commercial software.

Г. О. Мірошниченкоаспірант кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”

МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНОЇ РІВНОВАГИ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

У статті розглянуто особливості застосування динамічних моделей економічної рівноваги для аналізу стабілізаційного впливу монетарної політики уряду.Формулються переваги та недоліки перспективи застосування данного методу моделювання.
 
The article is contained capacities of dynamic models of general equilibrium as the powerful tool that provide a coherent framework for monetary policy analysis , also characteristic properties that must be considered on a first stages of development such models.

В. В. Балак.е.н., доцент кафедри економіки Кременчуцького національного університету імені М. Остроградського

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЛАНЦЮГОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

В статті надано поняття ланцюгової економічної ефективності інвестицій та за допомогою факторного аналізу визначений вплив даного визначення на підприємствах хімічної промисловості.
 
In articles are given concept of chain economic efficiency of investments and by means of the factorial analysis influence of the given definition at the enterprises of the chemical industry is defined.

Л. О. Василькевичздобувач, викладач кафедри менеджменту, Рівненська філія ПВНЗ «Європейський університет»

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

У статті проаналізовано сукупність соціальних і економічних детермінант поведінки людини, їх значення у процесі формування ринкового попиту. Визначено місце споживчої поведінки в системі соціально-економічних відносин.
 
The article analyzes a set of social and economic determinants of human behavior, their importance in the process of formation of market demand. Defines the place of consumer’s behavior in the system of socio-economic relations.

В. І. Виноградчийкандидат сільськогосподарських наук, доцент, проректор з міжнародних зв’язків, Міжнародний університет бізнесу і права

ІНТЕГРАЦІЙНІ СТРУКТУРИ В АГРОТЕКСТИЛЬНІЙ СФЕРІ

Статтю присвячено дослідженню проблем і передумов формування інтеграційних структур в агротекстильній сфері.
 
The Article is dedicated to study of the problems and premiseses of the shaping integration structures in agrarian-textile sphere.

І. П. Сірікаспірант Сумського державного університету

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Стаття присвячена визначенню ролі факторів часу та ліквідності в аналітичних розрахунках з обґрунтування управлінських рішень. Проаналізовано сучасні вимоги до обґрунтування управлінських рішень. Запропоновано методичний інструментарій врахування фактору ліквідності в оцінюванні доцільності управлінських рішень, а також рекомендовано використання показника "швидкість реагування керованої системи".
 
The article is devoted to defining the role of the factors of time and liquidity in the analytical calculations for the justification of administrative decisions. Analyzed the modern requirements for management decisions. The methodical tool considering the factor of liquidity in evaluating appropriateness of management decisions, and also recommended the use of "rate of the reaction control system".

О. Л. Кукламолодший науковий співробітник, Інститут тваринництва НААН України, м. Харків

ОПЛАТА ПРАЦІ РОБІТНИКІВ КІННИХ ЗАВОДІВ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Стаття присвячена проблемам та перспективам оплати праці робітників, зайнятих в галузі конярства.

Article describes pay problems and perspectives in horse – breeding.

Д. Л. Левчинськийк.т.н., доц., Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

ПРОГНОЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ У ВІДТВОРЕННЯ ЖИТЛА

У статті визначені найбільш значимі фактори, які впливають на обсяги вводу житлового фонду за рахунок прогнозування зростання обсягів введення житла та представлено модель прогнозу ефективності державного регулювання інвестиційного процесу у відтворення житлового фонду.

In the articles the most meaningful factors which influence on the volumes of housing stock introduction  due to  growth prognostication of volumes of housing introduction are determined and the prognosis  efficiency of model government control of investment process in the housing stoch recreation is presented.

А. С. НемироІнститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ВПЛИВ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В СОТ НА РИНОК НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

У статті розглянуто ринок небанківських фінансових послуг України в контексті глобального рівня регулювання міжнародних торговельно-економічних відносин у сучасних умовах інтернаціоналізації, який об’єктивно стає прі­оритетним та визначає можливості та межі застосування регулятивних інструментів на інших рівнях. Проаналізована роль кожного сегменту ринку небанківських фінансових послуг, Світової організації торгівлі у регулюванні ринку небанківських фінансових послуг та значення Генеральної угоди з тарифів та торгівлі як основи універсального міжнародно-правового регулювання світової торгівлі. Дана характеристика основним тенденціям розвитку ринку небанківських фінансових послуг України. Викладена вигоди від приєднання України до СОТ.

The article deals with non-financial services market of Ukraine in the context of the global level of regulation of international trade and economic relations in modern conditions of internationalization, which is becoming a priority objective and determines the possibilities and limits of application of regulatory instruments at other levels. The role of each market segment of non-bank financial services, WTO Regulation of non-banking financial services and the importance of the General Agreement on Tariffs and Trade as the basis of a universal international legal regulation of world trade. The characteristics of the main market trends of non-bank financial services in Ukraine.Discovered the benefits of WTO accession. 

Н. П. Карачинак.е.н., доцентА. В. Вітюкмагістрант, Вінницький національний технічний університет

РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЯК ФАКТОР ЗРОСТАННЯ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

У статті представлено статистично-аналітичне дослідження інвестиційних процесів у машинобудівній галузі, здійснено аналіз основних джерел інвестиційних ресурсів, виявлено чинники здійснення ефективної інвестиційної діяльності
  
The paper presents statistic and analytic research of investment processes in machine building industry, analysis of main sources of investment resources is made, factors of carrying out of efficient investment activity are found

О. В. КорніякаДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ВІТЧИЗНЯНОГО ФОНДОВОГО РИНКУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Стаття присвячена висвітленню особливостей структури вітчизняного фондового ринку другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Article is denoted elucidation of the particularities of the structure domestic stock market second half of XIX – the beginning of XX-th century.

С. Я. Салигад.е.н., професор кафедри фінансів і кредиту КПУТ. О. Меліховак.е.н., доцент кафедри Облік і аудит ЗДІА

ВПЛИВ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ НА СТАН ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

В статті розроблено метод визначення впливу фінансового аналізу на фінансову безпеку підприємства на основі розрахунку частки річного економічного ефекту одержаного за рахунок покращення фінансового аналізу у загальному економічному ефекті.

Method of examination of influence of financial analysis on enterprises financial security on the base of estimation of the part of annual economic effect is proposed in the article.

О. В. Нусіновак.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Міжнародного науково-технічного університету

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕТАЛОННОЇ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ

Запропоновано для оцінки фінансової безпеки підприємства використовувати показник еталонної вартості, який характеризує ринкову вартість бізнесу за умови відсутності всіх загроз та небезпек. Розроблені методичні підходи до визначення еталонної вартості на основі коригування статей балансу до такого стану, за якого забезпечується абсолютна фінансова стійкість.
 
Asked to assess the financial security of the company to use the reference value, which characterizes the market value of the business in the absence of all the threats and dangers. The methodical approaches to the definition of the reference value on the basis of adjustment of the balance sheet items to the state, which provides absolute financial stability.

Д. М. Ядранськийдоктор соціологічних наук, докторант, Класичний приватний університет

ПРАЦЯ ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ДІАЛЕКТИЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК

В статті проведений теоретичний аналіз системи соціального аудиту. За його результатами визначено існування певного діалектичного протиріччя, яке полягає в нездатності існуючого діагностичного інструментарію надавати інформацію про соціальну ефективність процесів на підприємстві. Також окреслена проблема щодо розширення методологічного інструментарію аудиту, використовуючи окремі соціологічні підходи.

The paper considers theoretical analysis of the social audit. According to the results identified the existence of a dialectical contradiction, which lies in the inability of existing diagnostic tools provide information on the effectiveness of social processes in the enterprise. Also, outlined the problem to expand the methodological tools of audit, using some sociological approaches.

О. В. Понеділкок.е.н., Академія муніципального управління

БАНКІВСЬКЕ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ

Проаналізовано історичні особливості щодо фінансової підтримки комерційними банками промисловості й торгівлі. Досліджено еволюцію формування промислового кредиту.

Historical features are analysed in relation to sponsorship by the commercial banks of industry and trade. Evolution of forming of industrial credit is explored.

Н. М. Буняккандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і підприємництва та інноваційної діяльності, Волинський національний університет ім. Лесі Українки

СУТНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

У статті систематизовано і узагальнено наукові погляди на зміст та сутність національної інноваційної системи. Визначено основі класифікаційні ознаки поділу елементів національної інноваційної системи.
 
In the article scientific views on the maintenance and essence of national innovation system are systematized and generalized. The basic classification features division elements of the national innovation systems are certain.

Н. А. Гукк.е.н., старший викладач кафедри економіки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Проаналізовано досвід розвинутих країн у питаннях правового регулювання трудових відносин. Доведено необхідність удосконалення української законодавчої бази, яка б забезпечила адаптацію населення до роботи в нових умовах.
 
Experience of the developed countries is analysed in the questions of the legal regularity of labour relations. It is well-proven the necessity of improvement of the Ukrainian legislative base which would provide adaptation of population to work in new terms.

Д. С. Ліфінцевасистент кафедри менеджменту, ДВНЗ Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

У статті йдеться про методику оцінки впливу ефективності корпоративної культури на діяльність організації. Зокрема, робиться наголос на кількісній оцінці такого впливу із урахуванням інтересів усіх «стейкхолдерів» організації.
 
The article is about the methodic of assess of the corporate culture influence on the organization activity. The author stresses on the quantitive assess of the above mentioned influence taking into attention the interests of all the organization’s “stakeholders”.

С. О. Савелкок.держ.упр., Академія муніципального управління

НЕВІДПОВІДНІСТЬ НАДХОДЖЕНЬ ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ ПОТРЕБАМ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Обгрунтувано чинники інвестиційної безпеки. Визначено  заходи з досягнення якісних змін в залученні ПІІ в Україну.
 
It is led to factors of investment safety. Measures are certain on achievement of high-quality changes in the direct foreign investments  bringing in to Ukraine

М. В. Лизункандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Тернопільський національний економічний університетН. В. Комаркандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Тернопільський національний економічний університет

ПОСИЛЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА КРАЇН ЄС ТА УКРАЇНИ В УМОВАХ НОВИХ ВИКЛИКІВ У СВІТОВІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ

В статті розглядається енергетичний ринок країн ЄС, невідповідність між наявністю власних енергоресурсів та потребою в них, визначаються напрямки посилення енергетичної співпраці з Україною як основним транзитером енергетичних ресурсів.
 
In the article the energy market EU countries, disparity between the availability and need of energy resources are considered. The directions of energy cooperation strengthening with Ukraine as main transitor of energy resources are proposed.

В. В. Бібак.т.н., доцент кафедри економіки підприємства Полтавського національного технічного університету імені Ю. КондратюкаА. С. Скрильникасистент кафедри економіки підприємства Полтавського національного технічного університету імені Ю. КондратюкаО. С. Полянськийстудент групи 402-ЕП, фінансово-економічного факультету, Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка

ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗИКОВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена дослідженню процесів формування позикових інвестиційних ресурсів на підприємствах малого бізнесу, оцінки факторів, що негативно впливають на їх залучення та ефективне використання
 
The article is devoted research of processes of forming of loan investment resources on the enterprises of small business, estimation of factors which negatively influence on their bringing in and effective use

Л. В. Ревуцькавикладач кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ

ВЕКТОРИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ

В статті на основі аналізу зарубіжного досвіду проведення податкового аудиту, запропоновано напрями оптимізації податкового аудиту, які дадуть можливість покращити результат від його проведення. Запропоновано запровадження таких заходів, як залучення до проведення державного податкового аудиту послуг недержавних аудиторських фірм та впровадження у практику податкового аудиту непрямих методів визначення податкового зобов’язання.
 
In article on the basis of the analysis of foreign experience of carrying out of tax audit, directions of optimization of tax audit which will give the chance to improve result from its carrying out are offered. Introduction of such actions, as attraction to carrying out of the state tax audit of services of nonstate auditor firms and introductions in practice of tax audit of indirect methods of definition of the tax obligation is offered.

Д. В. Бібіковаспірант, Факультет Міжнародної Економіки, Дніпропетровський Національний Університет ім. О.Гончара

ТНК В ПРОЦЕСІ СПІВІСНУВАННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛІЗМУ

Проаналізовано поняття та процеси глобалізації та регіоналізму; зсуви напрямів розвитку світової економіки. Визначено наявність уповільнення та втрати ведучої ролі процесу глобалізації. Доведено, відбуваеться перебудова світогосподарських відносин на принципах регіоналізму.
 
Definitions and processes of both globalization and regionalism were analyzed; as well as the shifts in the directions of development that is happening in the world economy. Presence of globalization process slowdown and its loss of the leading role were determined. The fact that modern economic relations are being rebuilt on the principals of regionalism has been proved.

Т. В. Майоровадоцент, кандидат економічних наук, завідувач кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

У статті визначено роль Фондів соціальних інвестицій у розвитку соціальної сфери країн, що розвиваються. Аналізуються напрями діяльності Українського фонду соціальних інвестицій та доводиться його результативність в плані соціального розвитку регіонів України.
 
In the article certainly a role of Funds of social investments is in development of social sphere of countries which develop. Directions of activity of the Ukrainian fund of social investments are analysed and there is his effectiveness in the plan of social development of regions of Ukraine.

Т. А. Фонарьоваасистент, Національна металургійна академія України (м. Дніпропетровськ)А. С. Моісєєвасистент, ДВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпропетровськ)В. І. Чернякдоц., к.т.н., ДВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпропетровськ)

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО БАЛАНСУ ДЛЯ ОБЛІКУ ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Розглянуті методичні підходи щодо визначення кількісних показників оцінки людського капіталу, які враховують вартісні особливості його прояву на рівні використання. Досліджено та обґрунтовано доцільність використання показників індексу ефективності та середньої ціни людського капіталу в системі управлінського обліку підприємства.

Methodical approaches are investigated to estimating quantitative indexes of human capital evaluation, which consider value peculiarities of its impact at different levels of implementation. The expediency is investigated and grounded of using index of effectiveness and average price of human capital in the system of managerial accounting of enterprise.

С. В. Коляденкод.е.н., проф.

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНІВ ЯК ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

В статті досліджено структурні зміни в економічних системах та основні фактори які впливають на якість економічного зростання та визначено основні закономірності формування якісно нової структури економіки
 
In the article investigational structural changes in the economic systems and basic factors which influence on quality of the economy growing and certainly basic conformities to law of forming high-quality of new structure of economy

Л. В. ЛевковськаДУ «Інститут економіки  природокористування та сталого розвитку НАН України» кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Основною тенденцією сучасного світу є інформатизація всіх сфер суспільного життя. Існують суттєві суперечності щодо того, наскільки інформатизація змінює суспільство і чи є такий його стан, який називають інформаційним суспільством, принципово новим порівняно з індустріальним. Можна погоджуватися з такою позицією, можна дискутувати, однак незаперечним фактом є надзвичайно швидке поширення інформаційних технологій в усіх сферах: економіці, науці, політиці, культурі тощо. На сучасному етапі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) відбувається інтенсивне формування світового інформаційного простору, в якому підсистемами є глобальні сегменти економічної, наукової, політичної, культурної інформації тощо.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"