Українською | English

BACKMAIN

Contents № 6, 2016

Kateryna VaskivskaDoctor of Economics, Professor, Head of the Department of Finance of Business Entities Faculty of Finance Management and Business of Lviv National University named after Ivan Franko, LvivOksana KhymychPhD, Senior Lecturer Department of Administrative and Financial Management National University “Lviv Polytechnic”, Lviv

IMPROVEMENT OF REGULATION SYSTEM AND STRATEGIC PLANNING OF INVESTMENT OPERATIONS AT MESO LEVEL

К. В. Васьківськадоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів суб'єктів господарювання, факультет управління фінансами та бізнесу, Львівський національний університет імені Івана Франка, ЛьвівО. В. Химичкандидат економічних наук, старший викладач, кафедра адміністративного та фінансового менеджменту,  Національний університет «Львівська політехніка», Львів

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА МЕЗОРІВНІ

The paper presents interplay between investment policy at macro and meso levels that taking into account the sphere of influence, methods and tools in order to create an effective mechanism of regulation of investment activity.The authors have developed recommendations to improve the system of planning and regulation of investment activities at meso level. Organizational and methodological principles to determine stages and sequence of strategic investment planning at meso level are improved.
 
У роботі представлено взаємозв’язок державної та регіональної інвестиційної політики, що враховує сфери впливу, методи та інструменти з метою формування ефективного механізму регулювання інвестиційної діяльності. Авторами розроблено пропозиції з удосконалення системи планування й регулювання інвестиційної діяльності на мезорівні. Також удосконалено організаційно-методичні засади формування етапності та послідовності стратегічного планування інвестиційної діяльності на мезорівні, що має практичне значення для органів влади макро- та мезорівня.

В. Я. Нусіновдоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексуН. О. Шуракандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств ГМКЛ. А. Бурковакандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств ГМК, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

V. Ya. Nusinovdoctor of economic, professor, head of a chair of accounting, analysis, audit and administration of mining enterprisesN. A. Shuracandidate of economic, docent of a chair of accounting, analysis, audit and administration of mining enterprisesL. A. Burkovacandidate of economic, senior lecturer of a chair of accounting, analysis, audit and administration of mining enterprises, SIHE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

AN INTEGRATED APPROACH TO ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF ENTERPRISES IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION

Характерною особливістю управління підприємствами є підвищення вимог до економічної ефективності їх діяльності. В сучасних умовах господарювання підприємство не спроможне забезпечити свого існування на ринку, якщо воно не є економічно ефективним. Зазначене обумовлює необхідність удосконалення існуючих підходів до оцінки економічної ефективності діяльності підприємств.
 
A characteristic feature of the management of enterprises is increasing demands for economic efficiency of their activities. In modern conditions of managing a company is not able to ensure its existence in the market if it is not cost-effective. The specified leads to the necessity of improvement of existing approaches to the assessment of economic efficiency of enterprises.

О. В. Морозд. е. н. професор, професор кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. ВінницяО. Ю. Кравчукздобувач кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

БІДНІСТЬ В АГРАНОМУ СОЦІУМІ УКРАЇНИ: МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ

O. MorozDoctor in Economic Sciences, Professor of management and modeling in economy Department , Vinnytsia National Technical University, VinnitsaO. KravchukGetter of management and modeling in economy Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnitsa

POVERTY IN THE AGRARIAN SOCIETY OF UKRAINE: METHODOLOGY AND METHODS OF RESEARCH

Здійснено аналізування соціально-економічного стану сучасного вітчизняного аграрного соціуму при поясненні природи та масштабів бідності на сільських територіях. Окрема увага надана економічній інтерпретації категорії «бідність», її різновидам та проявам. Зазначене проілюстрована на прикладі соціальної сегментації сільського населення окремих громад. Даний напрям наукових досліджень представляється недостатньо підтвердженим як у методологічному, так і методичному та прикладному аспектах. Важливість досліджень обумовлена наявністю усталених дисфункцій як наслідку ринкових реформ в аграрному секторі економіки та формування на цій основі моделі невиправданого поширення бідності в Україні. В основу досліджень було покладено тезу про доцільність соціальної стратифікації, у т.ч. пояснення причин бідності за критерієм економічної поведінки окремих груп агентів в залежності від економічних та інших факторів, а також множини фонових умов. Отримані дані представляються перспективними при корегуванні подальших аграрних реформ передусім щодо її соціальної спрямованості, де повинні бути задіяні: соціологічна стратифікація груп агентів кожної громади на предмет виявлення та стимулювання активного в економічному відношенні соціуму, аналіз причин поширення та природи бідності на даній сільській території, визначення внутрішніх для місцевої економіки джерел економічного зростання, імплементація цих факторів у процес модернізації економічних відносин.
 
Done analyzing socio-economic state of modern domestic agricultural society to explain the nature and extent of poverty in rural areas. Special attention is given economic interpretation of the category of "poverty", its types and manifestations. The above is illustrated by the example of social segmentation certain rural communities. This direction of research seems not confirmed as the methodological and methodical and applied aspects. The importance of research due to the presence of established dysfunction as a consequence of market reforms in the agricultural sector and the formation of the basis of the model unjustifiable poverty in Ukraine. The basis of the research was the thesis on the feasibility of social stratification, including explanation poverty criterion of economic behavior of certain groups of agents based on economic and other factors, and the set of background conditions. The data seem promising at correcting further agricultural reforms primarily for its social orientation, which should be involved, sociological stratification groups of agents each community to identify and stimulate active economically society, the analysis of the causes of the spread and nature of poverty in this rural area, identification of internal for local economic sources of economic growth, the implementation of these factors in the process of upgrading economic relations.

А. А. Пилипенкод. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. ХарківІ. В. Ялдінк. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНОЇ СТРУКТУРА БІЗНЕСУ

A. PylypenkoDoctor of Science (Economics), Professor, Head of accounting chair Simon Kuznets Kharkiv National University of EconomicsІ. YaldinPh.D. in Economics, lecturer Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

THE BALANCED SCORE CARD USING IN THE INTEGRATED BUSINESS STRUCTURE SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGIC CONTROLLING ORGANIZING

В статті представлено методичний підхід до реалізації стратегії стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу. Особливістю підходу є його підпорядкування принципам стратегічного контролінгу. Інтегрована структура бізнесу представлена як об’єднання незалежних підприємств з формування відповідного інституціонального середовища. У якості основи інтеграційного процесу використано ключові компетентності підприємств. В розрізі ключових компетентностей обґрунтовано схему процесу впровадження й розроблено регламенти застосування процедур стратегічного контролінгу розвитку інтегрованої структури бізнесу. Розкрито зміст стратегічного контролінгу залежно від форми параметрів взаємодії учасників інтегрованих утворень. Такий підхід до процесу стратегічної інтеграції використано також як основу для формування глобальної стратегії стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу. Формалізацію такої стратегії здійснено засобами збалансованої системи показників. В статті подано ієрархічне структурування відповідних індикаторів та компетентностей за перспективами стратегічної карти збалансованої системи показників. В статті пропонується використання двох груп індикаторів для стратегічного контролінгу. Перша група пов’язана з зовнішнім по відношенню до інтегрованої структури оточенням. Друга група містить індикатори, які виступають орієнтирами для інтеграційного процесу. За думкою авторів саме збалансована система показників є найкращим інструментом комбінованого використання цих двох груп індикаторів.
 
The article contains the methodical approach for realization of the strategy of integrated business structure sustainable development. This methodical approach is based on the principles of strategic controlling. In the article we consider the integrated business structure as association of independent enterprises with forming of special institutional environment. As the bases of the integration process we propose to use the enterprise core competence. Within the aspect of core competition the article ground the scheme of the process of strategic controlling of integrated business structure implementation. The appropriate regulations for procedure of indicative planning developed. The content of strategic controlling presented in connection with the shape and parameters of the integrated structures participants interaction. This competence integration approach we using also as the base for the global strategy of integrates structure sustainable development forming. This strategy was formalized by using the balanced scorecard tools. The article contains the hierarchical structuring of indicators and competence of integrated enterprise which distributed within the prospects of a balanced scorecard strategy map. The article proposes to use in strategic controlling two groups of indicative indicators. The first group considered with the events in the integrated business structure environment. The second group of indicator consist the direct indicators that serve as benchmarks for integration participant’s interaction. According to the authors, the most successful tool that combines indicators of the first and second group is the balanced scorecard.

Н. В. Харченкодоктор економічних наук, доцент, професор кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ

N. V. KharchenkoDr.Sci. (Econ.), Associate Professor, Professor of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia State Engineering Academy, Zaporizhzhia

DEPRECIATION OF FIXED ASSETS OF AN ENTERPRISE AS TAXATION RATIONALIZATION FACTOR

Стаття присвячена амортизації основних засобів, методам визначення величини амортизаційних відрахувань. Розглянуті чотири основні методи списання зносу, які використовуються у високорозвинених країнах: рівномірне нарахування зносу, метод суми років, метод подвійного спадного залишку, метод одиниці експлуатації.
Проведені розрахунки за всіма перерахованими методами. Обґрунтовано, що за методами суми років, одиниць експлуатації та подвійного спадного залишку дають великі суми амортизації в перші роки служби, а тому їх і називають методами прискореної амортизації.
Доведено, що методи прискореної амортизації заохочують інвестиції, але показано, що методи прискореної амортизації мають крім переваг і недоліки. Занижуючи штучно прибуток, інвестори та кредитори підприємства отримують неточну інформацію про фінансовий стан підприємства.
Як висновок, підведено, що підприємства повинні застосовувати методи амортизаційних відрахувань, найсприятливіші з погляду їх зростання та підвищення цінності, виходячи з фінансового стану, в якому перебуває підприємство
 
The article is concerned with depreciation of fixed assets, methods for determining depreciation expenses. We have considered four main methods for making depreciation allowances used in developed countries: straight line depreciation method, sum of year digits method, double decline method, units of production method.
We have performed calculations based on all the above-mentioned methods. We have justified that the sum of year digits, units of production and double decline methods give large depreciation amounts within the first years of service, and therefore they are called accelerated depreciation methods.
It has been proven that accelerated depreciation methods promote investment, but it has been shown that besides advantages the accelerated methods of depreciation have also disadvantages. By understating the profit artificially, investors and creditors of an enterprise obtain inadequate information about the financial standing of an enterprise.
In conclusion, it has been shown that enterprises have to use the depreciation methods that are the most favorable in view of their growth and valorization, from the perspective of the financial standing where the enterprise is.

Н. Л. Гавкаловадоктор економічних наук, професор, завідувач кафедрою державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. ХарківАйнура Кярам Кізі Мосумовастудент, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ПУБЛІЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ

N. GavkalovaD-r of Economics, Professor, Head of Public Administration and Regional Economy Department Simon Kuznets Kharkov National University of Economics, KharkivAinura Kiaram Kizi Mosumovastudent, Simon Kuznets Kharkov National University of Economics, Kharkiv

PERSONNEL MANAGEMENT IN PUBLIC ORGANIZATIONS: FEATURES AND PROBLEMS

У статті досліджено сутність управління персоналом в публічних організаціях, яка полягає в забезпеченні оптимального кількісно-якісного кадрового складу, організації професійного розвитку персоналу, досягненні раціонального ступеня мобільності персоналу в публічній організації. Обгрунтовано особливості управління персоналом в публічних організаціях шляхом узагальнення теоретичного базису. Виявлено та проаналізовано проблеми управління персоналом в організаціях публічного сектору. Запропоновано заходи щодо подолання виявленних проблем, серед яких пріоритетними є: формування прозорої системи оцінки ефективності кадрової роботи; розробка рекомендацій відносно розвитку персоналу, вдосконалення його професійно-кваліфікаційної структури, креативності й новаційності виконуваних функцій за рахунок інвестицій; формування диференційної системи мотивування персоналу; забезпечення престижу роботи в публічних організаціях, запровадження дієвих механізмів стимулювання, соціального захисту і підвищення відповідальності персоналу.

In the article the essence of personnel management in public organizations is investigated. It is to ensure optimal quantitative and qualitative staffing, professional development of staff, achieving sustainable degree of mobility of staff in public organizations. Features of personnel management in public organizations by summarizing theoretical basis are grounded. The problems of personnel management in public sector organizations are discovered and analyzed. Measures to overcome identified problems are proposed. Among them priority are: the formation of a transparent system for assessing the effectiveness of personnel; develop recommendations regarding personnel development, improving his professional qualification structure, creativity and innovativeness functions performed by the investment; forming differential system to motivate personnel; ensuring the prestige of working in public organizations, the introduction of effective incentive mechanisms, social protection and increase accountability of personnel.

С. М. Кожем'якінадоктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ: МАКРОЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА

S. N. KozhemyakinaDoctor of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory and Applied Economics. Institute for Training Civil Servants of Employment Service of Ukraine

INNOVATIONAL ACTIVITY OF UNIVERSITIES OF UKRAINE: MACROECONOMIC ASSESSMENT

У статті проаналізовано тенденції інноваційної діяльності закладів вищої освіти України в контексті оцінки складових Індексу глобальної конкурентоспроможності. Перехресне порівняння індексів науково-освітньої сфери, розроблення та впровадження інновацій, нових технологій показало їх різно-направлену спрямованість та слабкий вплив на загальний Індекс конкурентоспроможності. Низькі позиції Україна займає по субіндексах: освоєння технологій на рівні фірм (100 місце), наявності новітніх технологій (96), співпраці університетів та промисловості у дослідженнях та розробці (74). З огляду та те, що низькі інноваційно-технологічні позиції України дисонують із рівнем охвату вищою освітою (14 місце), наявності вчених та інженерів (29), якості науково-дослідних інститутів (43), запропоновано посилити взаємодію університетів, наукових установ і виробничих структур в інноваційних процесах шляхом утворення за світовими зразками виробничо-наукових кластерів та нового типу науково-дослідницьких університетів.
 
The paper analyses the innovative trends in the activity of universities of Ukraine considering the assessment of components of Global Competitiveness Index. Cross comparison of scientific-and-educational characteristics, development and implementation of innovations, new technologies have revealed them to be focused at different directions and have low impact on the total Competitiveness Index. Ukraine occupies low positions as of sub-indices: mastering technologies by companies (100th position), new technologies available (96th position), co-operation of universities and manufacturers in R&D (74th position). As soon as the low innovational technological positions of Ukraine are contradictory to the level of higher education inclusion (14th position), availability of scientists and engineers (29th), quality of R&D institutes (43rd), it has been proposed to improve the cooperation of universities, R&D institutions and manufacturers as far as innovation processes are concerned by launching research-and-production clusters and R&D universities of a new kind, following the global experience.

Л. Г. Ліпичдекан інституту економіки та менеджменту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м. ЛуцькА. І. Ільїнастудентка Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ АТОМНОЇ ГАЛУЗІ НА ПРИКЛАДІ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

L. G. LipychDean of the Institute of Economics and Management of Eastern National University named after Lesya Ukrainka, LutskA. I. Ilyinastudent at Eastern National University named after Lesya Ukrainka, Lutsk

RESTRUCTURING OF THE NUCLEAR INDUSTRY ON THE EXAMPLE OF SEPARATE SUBDIVISION KHMELNITSKY NPP SE “NNEGC “ENERGOATOM”

У статті досліджено сучасний стан атомної галузі України, досліджено стратегічні завдання, які стоять перед галуззю згідно з Енергетичною стратегією України, розроблено та оцінено проект для відокремленого підрозділу Хмельницької атомної електростанції державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Досліджено атомну енергетику України та проведено реструктуризацію на прикладі відокремленого підрозділу Хмельницької АЕС державного підприємства «НАЕК «Енергоатом», шляхом збільшення виробничих потужностей, а саме добудови енергоблоків №3 та №4. Завдання реструктуризації вітчизняної атомної галузі є надзвичайно важливим, повинно бути виконано у стислі строки і на високому професійному рівні, враховуючи сучасний стан атомної галузі України, сучасні світові тенденції у структурній організації атомних активів та стратегічні завдання згідно з Енергетичною стратегією України на період до 2030 року.
 
In the article conducted the current state of the nuclear industry in Ukraine, studied strategic tasks, which the industry faces with according to the Energy Strategy of Ukraine, developed and evaluated a project for separated unit of Khmelnitsky Nuclear Power Plant State Enterprise “National Nuclear Energy Generating Company“ Energoatom” . Researched Ukraine nuclear energy and restructured separate division of the Khmelnitsky NPP State Enterprise “NNEGC “ Energoatom” by increasing production capacity, namely the completion of units №3 and №4. The task of restructuring of domestic nuclear industry is extremely important and should be done in a short time in a professional manner, considering the current state of the nuclear industry in Ukraine, modern global trends in the structural organization of nuclear assets and strategic objectives in accordance with the Energy Strategy of Ukraine till 2030.

О. Ю. Єрмаковдоктор економічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, КиївВ. C. Дяченкоаспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. U. ErmakovPhD Economics, professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, KyivV. S. Dyachenkopostgraduate, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

THE CONCEPHION FRAMEWORKS OF THE FORMATION OF THE SUSTAINABILITY OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

Висвітлено тенденції у діяльності сільськогосподарських підприємств України та визначено сутність і особливості формування їх економічної стійкості. Запропоновано науково обгрунтовані пропозиції  щодо підвищення економічної стійкості українських агровиробників у ринковому середовищі.
 
Researched the trends of agricultural enterprises of Ukraine, defined the essence and characteristics of the formation of their economic viability. Scientifically grounded proposals for increasing economic stability of the Ukrainian agricultural producers in the market environment are offered.

О. Г. Чирвапрофесор кафедри маркетингу та управління бізнесом Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

УМОВИ ТА ЧИННИКИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. G. ChyrvaProfessor, Department of marketing and business management of Uman state pedagogical University named after Pavlo Tychyna

CONDITIONS AND FACTORS OF STRATEGIC RESOURCE MANAGEMENT OF FARM POTENTIAL

Визначені умови та інструменти ефективного управління ресурсами сільськогосподарських підприємств. Розроблено структурні елементи в якості мети, завдань, функцій та етапів стратегічного управління ресурсним потенціалом підприємства. Встановлено, що стратегічний розвиток підприємства визначається наявними якісними ресурсами, що відповідають конкретному сільськогосподарському підприємству, його стратегічним цілям. Сформульовані чинники, на яких базується механізм стратегічного управління ресурсним потенціалом підприємства.
 
The conditions and tools for efficient resource management of agricultural enterprises are determined. The structura elemenlts as goals, objectives, functions and stages of the strategic management of the resource potential of the enterprise are developed. It is considered that the strategic development of the company is determined by the available resources quality corresponding to a particular agricultural enterprise and its strategic objectives. The algorithm of the organizational"economic mechanism of strategic management resource potential of the enterprise is developed. Factors that underlying the mechanism of strategic management resource potential of the enterprise are formulated.

В. П. Решетилод. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. ХарківІ. А. Островськийк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

ЕКОНОМІЧНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І СУПЕРЕЧНОСТІ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

V. ReshetiloDoctor of Economics, Professor, Head of Department of Economic Theory, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, KharkivI. OstrovskyiCandidate of Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic Theory, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

THE ECONOMIC GLOBALIZATION AND THE CONTRADICTIONS OF THE STATE STRUCTURAL POLICY

Розглянуто особливості та суперечності сучасної економічної глобалізації. Підкреслено головні конкурентні переваги України. Вони сконцентровані в агропромисловій, транспортній і освітній сферах. Проаналізовано основні дисбаланси структури економіки України. Досліджено особливості фрагментації технологічного простору, надлишкову соціальну диференціацію, неадекватну просторову диференціацію і наявність інституціональних розривів. Розглянуто особливості та рівні структурної модернізації. Ключовою особливістю довгострокової економічної політики є її структурний характер. Підкреслено важливість розрізнення стратегії розвитку, програми дій і макроекономічного прогнозування. Визначено основні шляхи формування нової інноваційно орієнтованої національної моделі економіки України. Будь-яка економічна модель розвитку України в умовах глобалізації також повинна містити рішення по її інтеграції в міжнародні ринки і світові цивілізаційні процеси.
 
The peculiarities and contradictions of contemporary economic globalization сonsidered. The main competitive advantages of Ukraine highlighted. They are concentrated in agriculture, transport and education sectors. The basic imbalances of economic structure Ukraine analyzed. The features of the process of fragmentation of technological space, excessive social differentiation, inadequate of spatial differentiation and availability of institutional discontinuity researched. The features and levels of structural modernization сonsidered.The structural feature is a key long-term economic policy. The importance of differentiation of development strategy, action programs and macroeconomic forecasting highlighted. The main ways of forming a new national model of innovation-oriented economy of Ukraine identified. Any economic model of development Ukraine in the context of globalization must also include a decision on its integration into international markets and world civilization processes.

Ю. С. Рогозянк. е. н., старший науковий співробітник відділу проблем міжрегіонального співробітництва Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

КАРТА-СХЕМА РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ (НА ПРИКЛАДІ ЛУГАНСЬКОГО РЕГІОНУ)

Yu. S. RohozianPh.D., senior researcher of the problems of regional cooperation Lugansk branch of the Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine, Kyiv

SCHEMATIC MAP OF REGIONAL INFRASTRUCTURE (FOR EXAMPLE LUHANSK REGION)

Доведено актуальність дослідження інфраструктурної галузі в розрізі регіональної економіки. Розкрито теоретико-методичні положення розвитку регіональної інфраструктури, яка впливає на загальнонаціональне благо, через методику та побудову структурного співвідношення кількісних показників об’єктів трьох найважливіших видів інфраструктури:  виробничої, транспортної й інформаційної. Побудовано графоаналітичне зображення розвитку та стану інфраструктури на карті, спираючись на яку можна виокремити найбільш та найменш успішні райони. Систематизовано інформацію щодо визначення переваг і недоліків інфраструктурного забезпечення на території районів Луганській області, що знаходяться в правовому полі української держави. Виокремлено ті райони, де можливе найбільш ефективне використання інтеграційного потенціалу регіону задля подальших досліджень розвитку інфраструктури та виокремлення успішних напрямів співробітництва між регіонами.
 
The urgency of the research infrastructure sector in the context of the regional economy is revealed. Also it reveals theoretical and methodological provision of regional infrastructure, which affects the national benefit through construction methods and structural performance of the quantitative value of three major types of infrastructure: industrial, transport and information. Built Graph-analytical picture of the infrastructure and map upon which can highlight the most and least successful areas. Systematic information to identify the strengths and weaknesses of infrastructure provision in the area Lugansk region, located in the legal framework of the Ukrainian state. Isolate areas where the most effective use possible of the integration potential of the region for further research to develop infrastructure and isolation successful areas of cooperation between the regions.

Ganna A. KharchenkoPhD of Economics, Senior Teacher of Department of Menagement named after J. Zavadskiy National University of Life and Environmental Sciences of UkraineTatiana O. ArtyukhPhD of Economics, Associate Professor of Department of Menagement named after J. Zavadskiy National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

PECULIARITIES OF INVESTMENT SUPPORT OF DEVELOPMENT OF CROP SECTOR IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Г. А. Харченкок. е. н., старший викладач кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниТ. О. Артюхк. е. н., доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РОСЛИННИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Purpose of the article is to study of theoretical bases and development of basic measures to improve the investment process in agricultural enterprises. During the research used methods: dialectical, synergistic, systems analysis and comparison method, tabular visualization techniques of statistical data. As a novelty items proposed measures to improve the investment process in agricultural enterprises that produce crop production, taking into account current economic conditions. The necessity to manage the process of investment activity in agrarian formations that produce crop production was theoretically explained. The reasons that hampering the development investment in agricultural enterprises were identified. Measures of investment activities in the fields of crop sector of agricultural enterprises were offered. According to results of research substantiated the conclusion that attracting of investment in agricultural production ensures its sustainability and improve its effectiveness. Therefore, increasing the volume and improving the structure of investment in fixed assets has become a crucial task both micro and macro level.
 
Стаття присвячена дослідженню теоретичних основ і розробці системи основних заходів щодо поліпшення інвестиційного процесу в сільськогосподарських підприємствах. У процесі дослідження використані методи: діалектичний, синергетичний, системного аналізу також метод порівняння, табличні прийоми візуалізації статистичних даних. Як елементи новизни запропоновано заходи щодо покращення інвестиційного процесу в сільськогосподарських підприємствах, які займаються виробництвом рослинницької продукції, що враховують сучасні умови господарювання. Теоретично обгрунтовано необхідність управління процесом інвестиційної діяльності в аграрних формуваннях, які займаються виробництвом рослинницької продукції. Визначено причини, які гальмують розвиток інвестиційної діяльності в сільськогосподарських підприємствах. Запропоновано заходи щодо розвитку інвестиційної діяльності в рослинницьких галузях аграрних формувань. За результатами дослідження обґрунтовано висновок, що залучення інвестицій в сільськогосподарське виробництво забезпечує його сталий розвиток та сприяє підвищенню його ефективності. Тому підвищення обсягів і покращення структури інвестицій в основний капітал має стати вирішальним завданням як на мікро- так і на макрорівні.

Л. Г. Кльобак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів Інституту підприємництва та перспективних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ

L. H. KlobaPh.D., Assistant Professor, Associate Professor of Finance, National University "Lviv Polytechnic"

EVALUATION OF INNOVATIVE BANKING PRODUCTS AND SERVICES

Інноваційна банківська діяльність спрямована на отримання прибутку від комерціалізації накопичених сучасних  знань, технологій і обладнання. Результатом інноваційної банківської діяльності є нові  продукти і послуги  або продукти та послуги з новими якостями. Об'єктами банківської інноваційної діяльності є: інноваційні програми і проекти; нові знання та інтелектуальні продукти; сучасне нове технологічне обладнання та процеси; інноваційні продукти та послуги; інноваційні механізми формування ринку сучасних банківських продуктів та послуг.
Оцінювання рівня інноваційності банківських продуктів та послуг  доцільно проводити, в тому числі, на основі таких показників: частки витрат на інноваційну діяльність, економічної ефективності інновацій, кваліфікації та універсальності персоналу банку.
 
Innovative banking aims to profit from the commercialization of accumulated knowledge of modern technologies and equipment. The results of the banking activities are new products and services or products and services with new qualities. The objects of the banking innovation are: innovative programs and projects; new knowledge and intellectual products; modern new technological equipment and processes; innovative products and services; innovative market mechanisms of modern banking products and services.
Evaluation of innovative banking products and services appropriate conduct, including on the basis of the following indicators: the proportion of spending on innovation, cost-effectiveness of innovation, skills and versatility of its workers.

Є. А. Івченкок. е. н., доцент кафедри маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. СєверодонецькО. М. Серіковак. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєверодонецьк

ОЦІНЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

E. A. Ivchenkocandidate of sciences economic, associate professor of department of marketing of Volodymyr Dahl East Ukrainian National UniversityO. N. Serikovacandidate of sciences economic, associate professor of department of of accounting and audit  of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

EVALUATION OF THE OF LABOR POTENTIAL USE IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY

В статті досліджено теоретико-методичні підходи до оцінювання використання трудового потенціалу в системі економічної безпеки. Визначено, що важливою функціональною складовою системи економічної безпекою є кадрові ресурси. Систематизовано показників використання трудового потенціалу на різних рівнях. Запропоновано структурно-логічна схема теоретико-методичного підходу до оцінювання використання трудового потенціалу працівника, яка дозволяє забезпечити взаємозалежність потенційного та реалізованого трудового потенціалу працівників через показники трудової, інноваційної та соціальної діяльності.

Theoretical and methodological approaches to the evaluation of the labor potential use in the system of economic security have been examined. An important functional component of the economic security as human resources has been identified. Indicators of the labor potential use at different levels have been systematized. A structural and logical scheme of the theoretical and methodological approach to the evaluation of the use of the employee labor potential, which allows to provide the interdependence of potential and realized labor potential of the employees through the indicators of labor, innovative and social activities, has been proposed.

К. В. Чичулінак. т. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваВ. В. Міхряковастудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваК. В. Дорошенкостудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

K. V. ChichulinaPhD, Assistant professor of Department of Enterprise Economics and Leadership, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaV. V. Mihryakovastudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaK. V. Doroshenkostudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

MODERN TENDENCIES OF TARIFFS FORMATION FOR HOUSING AND COMMUNAL SERVICES

Стаття присвячена особливостям та сучасним вимогам формування тарифів на послуги житлово-комунального господарства. Представлені основні існуючи підходи до формування поняття «тариф» », як фундаментальної економічної категорії. Досліджені тенденції зміни тарифів на комунальні послуги, зокрема на електроенергію та природній газ для населення за останні роки. Виявлені проблеми та перспективи сфери житлово-комунальних послуг.
 
This article is devoted to the peculiarities of formation of tariffs for housing and communal services. Presents the main existing approaches to the formation of the concept of "rate", as a fundamental economic category. The tendencies of changes of tariffs for utilities, particularly electricity and natural gas for the population in recent years are investigated. Problems and prospects of housing and communal services are discovered.

О. В. Благоразумовак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та економічної теорії Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

ПРОЯВ НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ В СФЕРІ ТОРГІВЛІ

O. BlahorazumovaPh.D. in Economics, associate Professor of Department of Business Economics and Economic Theory, Kharkiv institute of trade and economics Kyiv national University of trade and economics

THE MANIFESTATION OF UNFAIR COMPETITION IN THE SPHERE OF TRADE

У статті розглядаються актуальні проблеми розвитку сфери зовнішньої і внутрішньої торгівлі України з урахуванням переорієнтації її учасників на ринок Європейського Союзу. Проведено стислий огляд перспектив динаміки показників питомої ваги Євросоюзу в експорті-імпорті України. Висвітлено зміни в механізмі функціонування учасників ринкових відносин у сфері торгівлі. Доведено необхідність створювання сприятливих умов для розвитку ринкових конкурентних відносин, зокрема у сфері зовнішньої і внутрішньої торгівлі. Відмічено виникнення явищ, що несуть на собі ознаки порушення конкурентних зв’язків на тлі посилення конкурентної боротьби між учасниками торгового бізнесу. Розглянуто один із проявів недобросовісної конкуренції, а саме явище патентного тролінгу, наслідки якого впливають на спрямованість і розмір товарно-грошові потоків на товарних ринках. Зазначено, що торговельна діяльність суб’єктів господарювання як об’єкт державного регулювання потребує більш динамічної адаптації до сучасних реалій з метою попередження або обмеження негативних проявів конкурентної боротьби.
 
The article deals with actual problems of development of foreign and domestic trade of Ukraine taking into account the reorientation of its members on the European Union market. The short review of the prospects of the dynamics of indicators of the relative weight of EU exports and imports of Ukraine is shown. The changes in the mechanism of functioning of participants of market relations in the sphere of trade are illuminated. The necessity of creation of favorable conditions for development of competitive market relations, in particular in the field of foreign and domestic trade, is proved. The appearance of the phenomena that carry the signs of violation of competition connections against the strengthening of competitive activity between the participants of trade business is marked. One of the manifestations of unfair competition is considered, which is the phenomenon of patent trolling, the consequences of which affect the direction and size of commodity-money flows in commodity markets. It is noted that trade activity of subjects of ménage as object of government control needs more dynamic adaptation to modern realities with the aim of warning or limitation of negative manifestations of competitive activity.

О. В. Овсієнкок. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ МЕТОДИ ПІДТРИМКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КАМПАНІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ

O. V. OvsiienkoCandidate of economic sciences, docent, associate professor of Economic Theory Department, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv

ECONOMIC AND LEGAL METHODS OF SUPPORT NATIONAL CAMPAIGN OF ENERGY EFFICIENCY RISE IN UKRAINE

Статтю присвячено аналізу економіко-правових методів підтримки національної кампанії підвищення енергоефективності в Україні. Серед найбільш значущих методів виділено: лібералізацію вітчизняних енергетичних ринків та перехід до ринкового механізму ціноутворення на паливно-енергетичні ресурси, що має сприяти створенню довгострокових стимулів раціонального енергоспоживання та підвищити економічну зацікавленість у реалізації енергоефективних проектів; правове упорядкування механізму енергосервісних контрактів, покликане створити джерела інвестицій в енергоефективні проекти на початковому, довиробничому етапі; запровадження податкових та кредитних пільг, спрямованих на здешевлення енергоощадних технологій. Обґрунтовано напрямами удосконалення економіко-правових методів підтримки національної кампанії підвищення енергоефективності в Україні на сучасному етапі, а саме: подальша нормативна регламентація механізму енергосервісних контрактів у частині податкового обліку витрат на оплату енергосервісних послуг; усунення асиметрії у доступі до податкових пільг суб’єктам господарювання, діяльність яких сприяє підвищенню енергоефективності; активізація роз’яснювальної роботи стосовно механізмів фінансової підтримки енергоефективних проектів.
 
The article is devoted to the analysis of economic and legal methods of support national campaign of energy efficiency rise in Ukraine. The most significant methods are selected. Among them are: liberalization of national energy markets and transition to market pricing mechanism for fuel and energy resources, that should contribute to the creation of long-term incentives for sustainable consumption and increase economic interest in energy efficiency projects; legal mechanism for streamlining energy service contracts is intended to create a source of investment in energy efficiency projects at an early, pre-production stage; introduction of tax and credit benefits designed to reduce the cost of energy-saving technologies.
Directions of economic and legal methods of support national campaign of energy efficiency rise in Ukraine improvement have been grounded. Among them are: further regulatory mechanism of energy service contracts in terms of tax accounting costs for ESCO services; eliminating asymmetries in access to tax incentives to business entities whose activity contributes to energy efficiency; activation outreach regarding mechanisms of financial support energy efficiency projects.

О. О. Кімк. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТРУКТУРНОЇ ДИНАМІКИ ТОРГОВОГО БАЛАНСУ ТА ВВП УКРАЇНИ 2005-2015 РОКІВ: АНАЛІТИКА ПРОБЛЕМИ

O. O. KimPhD in economics, associated professor of the Department of International Economy and Management of International Economic Activity Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

THE STRUCTURAL DYNAMICS RELATIONSHIP OF THE BALANCE OF TRADE AND GDP IN THE UKRAINE 2005-2015 YEARS: PROBLEM ANALYTICS

Обґрунтовано значення дослідження взаємозв’язків між компонентами показника чистого експорту та макроекономічними показниками, зокрема ВВП та ВВП на душу населення. Виявлено взаємозв’язок між рецесіями та зменшенням розриву між ВВП у поточних цінах та ВВП у порівняних цінах в Україні в період з 2005 по 2015 рр. Поставлено наукове завдання дослідження взаємозв’язків між компонентами показника чистого експорту та показників ВВП (у поточних та порівняних цінах).
 
The importance of the relationship between the components of net exports indicator and the macroeconomic indicators like GDP, GDP per capita research is grounded. The relations between the recessions and the gap between the GDP in current prices and GDP in comparative prices reduction in the Ukraine during 2005-2015 years are uncovered. The scientific objective – studies of the relationship between the components of the net exports and GDP (in current and comparable prices) is stated.

С. М. Приліпкок. е. н., доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ МАЛИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

S. M. PrylipkoPh.D. in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Public Management and Administration, Uman National University of Horticulture, Uman

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE SERVICE COOPERATIVES OF SMALL AGRICULTURAL COMMODITY PRODUCERS

В статті розглядаються перспективи створення і функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, учасниками яких є малі сільськогосподарські товаровиробники. Мета статті полягає у розгляді прийнятих нормативно-правових актів, оцінці державних концепцій, стратегій і програм, спрямованих на розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, наданні пропозицій щодо основних напрямів і перспектив їх розвитку в Україні з урахуванням досвіду реалізації міжнародних програм і проектів технічної допомоги. Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в України може відбуватися стрімкими темпами завдяки поєднанню державної підтримки з реалізацією грантових проектів міжнародної технічної допомоги. Дослідження вказують на зростання кількості сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів до 3066 одиниць до кінця 2020 р. за умови виконання заходів, передбачених в Єдиній комплексній стратегії та плані дій розвитку сільського господарства та сільських територій.
 
The prospects for the establishment and functioning of agricultural service cooperatives, whose participants are small agricultural commodity producers, are considered in this article. The purpose of the article is to consider statutory and regulatory enactments, assessing of state concepts, strategies and programs aimed at the development of the agricultural service cooperative, providing of proposals on main directions and prospects of their development in Ukraine, taking into account the experience of implementing international programs and technical assistance projects. The development of agricultural service cooperatives in Ukraine can occur rapidly through a combination of government support with the implementation of grant projects of international technical assistance. Studies indicate a growing number of agricultural service cooperatives up to 3066 foundations by the end of 2020, subject to the measures provided in the Single overarching strategy and action plan for the development of agriculture and rural areas.

Н. М. Михальчукк. е. н., викладач кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності Тернопільського національного економічного університету, м. ТернопільО. І. Олійничукк. е. н., доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль

ПРОТИДІЯ УХИЛЕННЮ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ В ІНТЕРЕСАХ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

N. M. MyhalchukPhD in Economics, Teacher of Department of Financial and Economic Security and Intellectual Property, Ternopil National Economic University, TernopilO. I. OliynychukPhD in Economics, Associate Professor of Department of Financial and Economic Security and Intellectual Property, Ternopil National Economic University, Ternopil

COUNTERACTION TO TAX EVASION TO STRENGTHEN OF THE STATE FINANCIAL SECURITY

У статті аргументовано зв’язок між ухиленням від оподаткування та фінансовою безпекою держави. Проаналізовано показники, що характеризують стан ухилення від оподаткування в Україні. Обґрунтовано причини загострення негативних тенденцій у сфері сплати податкових платежів. Узагальнено санкції відповідно до вітчизняного кримінального законодавства за умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять в систему оподаткування. Відображено показники динаміки ухвалення вироків за кримінальні діяння, пов’язані з ухиленням від оподаткування. Обґрунтовано висновок, що незважаючи на загрозливі тенденції, які склалися протягом останніх років, досліджуване кримінальне правопорушення не було адекватно оціненим контролюючими, правоохоронними та судовими органами. Запропоновано заходи для запобігання розвитку негативних тенденцій, пов’язаних із ухиленням від оподаткування, що ґрунтуються на використанні зарубіжного досвіду, а також удосконалення діючого кримінального законодавства, яким встановлено відповідальність за дане діяння.
 
The link between tax evasion and the state financial security was argued in the article. The indicators characterizing the state of tax evasion in Ukraine were analyzed. The causes of aggravation of the negative trends in tax payments were grounded. The sanctions under domestic criminal law for willful evasion of taxes and duties (mandatory payments) in the system of taxation were generalized. The indicators of dynamics of adjudgement for criminal acts related to tax evasion were demonstrated. There was made conclusion that despite the alarming trends that have developed in recent years, studied criminal offense has not been adequately evaluated by regulatory, law enforcement and judicial authorities. The measures to prevent the development of negative trends related to tax evasion based on the use of international experience, and improving existing criminal legislation, which establish responsibility for that act were offered.

Т. А. Чупілкок. т. н., доцент кафедри прикладної математики та інформатики, Університет митної справи та фінансів, м. ДніпропетровськС. І. Чупілкост. викладач кафедри прикладної математики та інформатики, Університет митної справи та фінансів, м. ДніпропетровськЯ. В. Хрущнауковий співробітник Університету Циттау/ Гёрлиц, Німеччина

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ СТРУКТУРНИХ ЗМІН У ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

T. A. ChupilkoCandidate of Sciences (technic), Associate Professor of the Department of Applied Mathematics and Informatics, University of Customs and Finance, DnepropetrovskS. I. ChupilkoSenior Lecturer of the Department of Applied Mathematics and Informatics, University of Customs and Finance , DnepropetrovskY. V. KhrushchScientific researcher of Zittau / Goerlitz University, Germany

THE STUDY OF THE DYNAMICS OF THE LABOR MARKET TAKING INTO ACCOUNT THE STRUCTURAL CHANGES OF EMPLOYMENT

Визначаються особливості динаміки зайнятості населення в цілому  по Україні та по регіонах. Побудовано динамічний ряд приросту зайнятості населення та досліджено тенденцію динамічного ряду із урахуванням структурних змін в зайнятості населення. Наявність систематичних змін у структурі зайнятості досліджувалась за допомогою математичних моделей. Враховуються фактори, що впливають на структуру зайнятості. Використано апарат фіктивних змінних та панельних даних в економетричному моделюванні показників, що визначають рівень зайнятості населення по регіонах.

Particular of dynamics of employment in Ukraine as a whole and by regions are defined. Dynamic range of increasing employment is built. Trend time series studied taking into account the structural changes in employment. Availability of systematic changes in the employment was studied using mathematical models. The factors that affect the structure of employment are accounted. Dummy variables and panel data are used in econometric modeling parameters that determine the level of employment.

В. В. Нонікк. ю. н. проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

СУСПІЛЬНА ЗНАЧИМІСТЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ОБ’ЄКТУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

V. NonikCand.Jur.Sci., vice rector for scientific and pedagogical work, legal and social problems Zhytomyr state technological university, Zhytomyr

PUBLIC IMPORTANCE OF FINANCIAL ACCOUNTING AS OBJECT OF LEGAL REGULATION

Дослідження присвячено проблемам розвитку бухгалтерського обліку як об’єкту нормативно-правового регулювання. Зокрема доведено, що бухгалтерський облік є особливим об’єктом нормативно-правового регулювання, адже має суспільну значимість. Суспільна значимість бухгалтерського обліку вивчена через його розгляд як інформаційної системи, яка дозволяє ідентифікувати взаємодію підприємства з різними складовими навколишнього середовища, зокрема: економічного, соціального та екологічного. Встановлено, що система бухгалтерського обліку, крім того, що зачіпає конфлікти інтересів різних сучасників економічних відносин являє собою ще й складну структуру від ефективності, якої залежить узгодженість інформаційних інтересів користувачів. І як результат потреба в такій узгодженості вимагає втручання певного регулятора, який би обмежував функціонування об’єкту, поведінку суб’єкта, та механізм використання елементів методу бухгалтерського обліку.
 
Research is devoted to problems of development of financial accounting as object of standard legal regulation. In particular it has been proved that financial accounting is special object of standard legal regulation as has the public importance. The public importance of financial accounting has been studied because of its consideration as information system which allows identifying interaction of the entity with various components of environment, in particular: economic, social and ecological. It has been established that the system of financial accounting except that mentions conflicts of interest of various contemporaries of the economic relations represents also difficult structure from efficiency which coordination of information interests of users depends. As the result the need for such coordination requires intervention of a certain regulator which would limit functioning of object, behavior of the subject, and the mechanism of use of elements of an accounting method.

Н. П. Новакк. е. н., докторант, Херсонський державний аграрний університет

СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

N. P. Novakcandidate of economic sciences, doctoral candidate, Kherson State Agrarian University

WORLD EXPERIENCE OF STATE SUPPORT OF ORGANIC PRODUCTION

У статті визначені тенденції розвитку органічного виробництва у світі та в Україні. Виявлені його проблеми на рівні вітчизняних агроформувань та аграрного ринку. Всебічно вивчені та узагальнені складові державної підтримки органічних підприємств у світовому вимірі, зокрема, у ЄС та США. Обґрунтовано, що для вітчизняних агроформувань важливим є впровадження фінансових важелів із складових світового досвіду.
 
The article identifies tendencies of development of organic production in the world and in Ukraine. Identified his problem on the level of domestic agricultural entities and agricultural market. Comprehensively reviewed and summarized the components of the state support of organic enterprises in the world, particularly in the EU and the USA. It is proved that for domestic agricultural enterprises is important is the introduction of the financial leverage of the components of the world experience.

Н. І. Карпишинк. е. н., доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія Тернопільського національного економічного університету, м. ТернопільВ. І. Стоянк. е. н., доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ: ДОСВІД ТА МОЖЛИВОСТІ

N. I. KarpyshynPhD in Economic Sciences, associate Professor, Ternopil National Economic University, TernopilV. I. StoyanPhD in Economic Sciences, associate Professor, Ternopil National Economic University, Ternopil

CAPITAL BUDGET OF COMMUNITY: EXPERIENCE AND OPPORTUNITIES

У статті висвітлені теоретичні, правові та практичні аспекти формування і використання бюджету розвитку громади в умовах реформи, спрямованої на децентралізацію місцевих фінансів та збільшення обсягів місцевих бюджетів України. Проаналізовано динаміку, склад та структуру надходжень і витрат бюджету розвитку м. Тернополя. З’ясовано, що, зростання міського бюджету розвитку в 2015-2016 рр. є результатом запровадження нової моделі фінансового забезпечення та міжбюджетних відносин, яка дала можливість місцевій владі вивільнити бюджетні кошти для фінансування видатків розвитку. Така ситуація є сприятливою для розвитку громади, оскільки основними пріоритетами витрачання коштів бюджету розвитку було фінансування капітальних видатків у сфері житлово-комунального господарства, освіти, охорони здоров’я тощо. Запропоновано шляхи удосконалення сучасної моделі функціонування бюджету розвитку та підвищення його ролі у фінансуванні інвестиційних потреб місцевого самоврядування.
 
In this article authors researched of theoretical, legal and practical aspects of forming and using of community capital budget in period of decentralization of local finance and increasing of local budgets in Ukraine. They analyzed of dynamics and structure of revenues and expenditures of Ternopil capital budget. The authors opine increasing of Ternopil capital budget in 2015-2016 is a result of the introduction of a new model of financial and intergovernmental relations, which created of opportunities for local authorities in financing of community development expenditures. This situation is favorable for the community development because the main priorities of capital budget are financing of local capital needs of housing and community sphere, education, and health. The authors suggested the directions of improving of model of local capital budget and opportunities increasing it role in financing the investment needs of local governments.

І. В. Гордієнкок. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем в економіці, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА БАЗІ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ

I. V. HordiienkoPh. D. (in economics), associate professor of department of the information systems in economics, Kyiv National Economic University named after Vadim Getman, Kyiv

MODELING OF STAFF MOTIVATION BASED ON KEY PERFORMANCE INDICATORS

У статті проаналізовано можливість моделювання системи мотивації персоналу на базі ключових показників ефективності КРІ. Запропоновано концепції КРІ, придатні до розроблення систем мотивації на їх основі, зокрема, збалансована система показників (Balanced Scorecard), загальна модель ефективності (Total Performance Scorecard), концепція OVAR (Objectifs-Variables d'Action-Responsables). Обґрунтовано можливість і показано переваги застосування методу імітаційного моделювання для дослідження і удосконалення системи мотивації на базі КРІ. Запропоновано склад ключових показників ефективності системи мотивації керівника відділу продажів підприємства та подано математичний опис розрахунку показників. Розроблено імітаційну модель мотивації на базі КРІ з використанням системи імітаційного моделювання Vensim PLE компанії Ventana Systems. Показано можливості удосконалення системи мотивації на базі експериментування з імітаційною моделлю.
 
The article analyzes the possibility of modeling of motivation system based on key performance indicators KPIs. KPIs concept for the development of motivation on the basis were suggested, inter alia, Balanced Scorecard, Total Performance Scorecard, concept OVAR (Objectifs-Variables d'Action-Responsables). The possibility and the advantages of the method of simulation modeling were grounded to study and improve the system of incentives based on KPIs. Motivation system based on KPIs of head of sales department was suggested and the mathematical description of the calculation indicators was given. Simulation model of motivation based on KPIs with the use of simulation software Vensim PLE of Ventana Systems was developed. The possibilities of improving the system of incentives on the simulation experimentation basis were demonstrated.

Н. М. Соколовак. е. н., доцент кафедри управління виробництвом і майном, Національний транспортний університет, м. КиївЮ. А. Маковськааспірант, Національний транспортний університет, м. Київ

ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ОБҐРУНТУВАННЯ ЦІНИ ДОВГОСТРОКОВОГО КОНТРАКТУ З УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

N. M. SokolovaCandidate of Economic Science, associate professor of Production and Property Management Department, National Transport University, Kyiv, UkraineJ. A. MakovskaPostgraduate, National Transport University, Kyiv, Ukraine

A SIMULATION MODEL GROUNDING OF PRICES LONG-TERM OUTPUT AND PERFORMANCE-BASED CONTRACT FOR ROADS

З позицій теорії агентства виконаний аналіз досліджень обґрунтування ціни контрактів на утримання автомобільних доріг, базованих на забезпеченні кінцевих експлуатаційних показників – рівнів обслуговування. З системних міркувань виконання контракту ex post розглядається як здійснення протилежних процесів: деградації елементів доріг та відновлення їх стану. В якості критерію оптимальності ціни контракту прийняте максимальне значення функції суспільного добробуту з відповідним ньому значенням функції корисності підрядника (агента). Для подолання жорстких обмежень на вид цієї функції запропонована імітаційна модель. Тривалість і вартість ліквідації дефектів доріг визначається методом Монте-Карло за допомогою гістограм, отриманих експертним шляхом. Запропонована імітаційна модель є багатообіцяючим інструментом для вирішення багатьох науково-методологічних проблем, що виникають при впровадженні довгострокових контрактів на утримання доріг.
 
From the standpoint of the analysis of agency theory studies justify the price of contracts for routine maintenance of roads, based on providing performance indicators – levels of service. With systemic reasons the contract ex post exercise is seen as opposing processes: degradation elements of roads and restoration of their state. As an optimality criterion of contract price taken the maximum social welfare function with the corresponding value of its utility function contractor (agent). To overcome the severe restrictions on the kind of features, offered by the simulation model. The duration and cost of elimination of defects was determined by Monte-Carlo using histograms obtained by an expert. The proposed simulation model is a promising tool for solving many scientific and methodological problems that arise in the implementation of long-term contracts for road maintenance.

Т. Ф. Михайловакандидат фізико-математичних наук, Дніпропетровський національний університет інженерів залізничного транспорту ім. академіка В. ЛазарянаЛ. Л. Кондрусстарший викладач кафедри прикладної математики та інформатики, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ В ДОСЛІДЖЕННІ ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ

T. F. MihailovaCandidate of Physical and Mathematical Sciences, Dnipropetrovsk National University of Railway Engineers them. Academician V. LazaryanL. L. KondrusSenior Lecturer of the Department of Applied Mathematics and Informatics, University of Customs and Finance, Dnepropetrovsk

APPLYING ECONOMETRIC MODELS IN THE STUDY TRANSPORT ECONOMY

Дослідження процесів, що відбуваються в економіці транспорту і логістики з метою підвищення ефективності та прибутковості діяльності підприємств. Для аналізу економічних явищ і процесів використані методи економетричного моделювання. Динаміка статистичних даних охоплюють 10 років (з 2003 по 2013 рр.) Виявлені наявності лінійних статистичних залежностей кількості збиткових підприємств транспортної галузі, прямих іноземних інвестицій та введення і дію основних фондів в діяльність підприємств транспортної галузі.
 
Research of processes occurring in the transport economics and logistics to improve the efficiency and profitability of enterprises. For the analysis of economic phenomena and processes used econometric modeling techniques. Dynamics of statistics covering 10 years (from 2003 to 2013) revealed the presence of linear statistics of the number of unprofitable enterprises transport sector, foreign direct investment and the introduction of fixed assets and activities in the transport industry.

О. В. Диканьк. е. н., доцент, доцент кафедри «Менеджмент та адміністрування» Українського державного університету залізничного транспорту

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОМИСЛОВО-ЛОГІСТИЧНОГО КЛАСТЕРУ

Е. V. DykanPh.D., associate professor, assistant professor of "Management and Administration" Ukrainian State University of Railway Transport

COMPREHENSIVE EVALUATION OF INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM QUALITY WITH THE FORMATION OF INNOVATION-ORIENTED INDUSTRIAL-LOGISTICS CLUSTER

В статті досліджено підходи та методи оцінки ефективності систем управління якістю. Визначено, що інтегрована система управління якістю ІОПЛК потребує комплексної оцінки, котра буде враховувати особливості функціонування учасників ІОПЛК та дозволить оцінити якість продукції на кожному етапі створення інноваційного продукту. Розроблено методику комплексної оцінки ефективності ІСУЯ, яка на відміну від існуючих, дозволяє оцінити ефективність системи управління на основі розрахунку інтегрованого показника, котрий базується на визначенні рівнів якості продукції  кожного етапу її життєвого циклу, які розраховуються на основі таких показників як: рівень якості вхідних ресурсів (матеріальних, інформаційних, якість постачальників); рівень особистісних якостей керівника і-го учасника ІОПЛК; рівень якості персоналу, задіяного і-м учасником ІОПЛК; рівень якості задоволеності споживачів або учасників наступного етапу створення продукту; рівень якості виробничого процесу на і-му етапі життєвого циклу продукції, забезпечений і-м учасником ІОПЛК; рівень якості кінцевої продукції і-го етапу життєвого циклу продукції; рівень якості післяпродажного обслуговування. Даний методика оцінки дозволяє виявити проблемні місця в ІСУЯ на кожному етапі життєвого циклу продукту, сприяє прийняттю ефективного управлінського рішення щодо вибору комплексу заходів щодо підвищення якості продукції.
 
In the article the approaches and methods for evaluating the effectiveness of quality management systems. Determined that the integrated quality management system IOILC requires a comprehensive assessment, which will take into account the peculiarities of IOILC participants and to assess the quality of products at every stage of the creation of innovative products. The method of complex estimation of efficiency IQMS that unlike the existing ones, to evaluate the effectiveness of management systems based on the calculation of integrated index, which takes into account the level of production quality of each stage of the product life cycle, based on the definition of such indicators as the level of quality inputs (material, information quality suppliers); level personality of the leader and the first member IOILC; level of quality personnel involved i-th participant IOILC; quality level of customer satisfaction or members of the next phase of the product; quality level of production at the i-th stage of the product life cycle, and provided rd party IOILC; the level of quality of the final product and the first stage of the product life cycle; level of quality after-sales service. This evaluation method can detect problem areas in IQMS at every stage of the product life cycle, facilitates effective management decisions regarding the choice of measures to improve product quality.

N. O. Rudenkocandidate of economic sciences, acting associate professor, accounting and audit department Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

MARKET OF AUDIT SERVICES IN UKRAINE: SITUATION AND WAYS OF REFORMING

Н. О. Руденкокандидат економічних наук, в.о. доцента кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету ім. Петра Могили

РИНОК АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ

The author investigated the current situation in Ukrainian audit services market (it`s structure, analysis of market concentration, total services volume by economic spheres, audit firms allocation and by the quality of audit conclusion). We defined the main directions of reforms at this market accordingly with harmonization of Ukrainian and European legal system. The author analyzed the consequences of some ways of audit market reforming for market participants.
 
Автором досліджено поточне становище на ринку аудиторських послуг України (в т.ч. розглянуті структура ринку, концентрація суб’єктів в географічному вимірі та вимірі обсягів наданих послуг). В процесі аналізу визначені основні напрямки майбутнього реформування ринку, що відбудеться згідно процесів узгодження вітчизняного та європейського законодавства в галузі обліку та аудиту. Автором проаналізовано можливі наслідки окремих шляхів реформування ринку для його учасників згідно із підготовленими новими нормативними документами.

В. Б. Васютак. т. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваЛ. І. Бульбахастудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

V. B. VasyutaPh.D., Ass.Prof., Ass.Prof. of Department of Economics and enterprise management personnel, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaL. I. Bulbakhastudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

STUFF MOTIOVATION IN THE ENTERPRISE UNDER CURRENT ECONOMIC CONDITIONS

Стаття присвячена питанню мотивації праці на підприємстві. Метою даного дослідження є аналіз стану мотивації праці персоналу та розробка напрямів її удосконалення на підприємстві в сучасних умовах господарювання. Для цього було розглянуто сутність і методи мотивації праці персоналу та основні економічні і фінансові показники діяльності підприємства. Завданням даного дослідження стало виявлення основних напрямків по удосконаленню системи мотивації праці на підприємстві. Відповідно до поставленої мети проведено аналіз трудових показників підприємства, що дало змогу більш повно охарактеризувати результати його діяльності, ефективність використання персоналу та умови праці. На основі проведеного аналізу існуючої системи мотивації праці авторами було запропоновано здійснити заходи, які призведуть до створення на підприємстві ефективного мотиваційного середовища. Завдяки реалізації запропонованих заходів по удосконаленню системи мотивації праці на підприємстві може бути досягнута мета будь-якого суб’єкта господарювання, а саме, покращення економічних та фінансових результатів господарської діяльності.
 
This article is devoted to the issue of motivation in the company. The aim of this study is the analysis of staff motivation and the development of its directions improvement in the company under current economic conditions. For this point the essence and methods of motivation of the personnel and the main economic and financial indicators of the company were considered. The objective of this study is to identify the main areas for improvement of work motivation in the company. According to this goal the analysis of employment impacts was conducted, which helped to describe more fully the results of its operations, the effectiveness of the staff and working conditions. Based on the analysis of the existing system of working motivation authors offered to take measures that will lead to the creation of the company effective motivational environment. Through the implementation of the proposed measures on improvement of work motivation in the company the goal of any entity, namely the improvement of economic and financial results of business can be reached.

О. М. Жовнак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств ГМК, ДВНЗ Криворізький національний університет, м. Кривий РігД. С. Риженкостудент, ДВНЗ “Криворізький національний університет”, м. Кривий Ріг

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

E. Zhovnacand. sci. (econ.), assistant professor of accounting, analysis, audit and administration, SHEE “National University of Krivoy Rog”D. Ryzhenkostudents, SHEE “National University of Krivoy Rog”

THE ORGANIZATION OF THE MECHANISM AND CASH MANAGEMENT BUSINESSES

Розглянуто питання, щодо організації процесу управління грошовими потоками підприємства, досліджено його принципи та етапи. Розроблено теоретичні, методологічні положення і практичні рекомендації щодо організації системи та механізму управління грошовими потоками підприємства. Теоретично обґрунтували сутність управління грошовими потоками. Запропоновано основні підходи до оптимального управління грошовими потоками підприємства. Досліджено сутність і природу поняття “механізм управління”, здійснено розробку механізму управління грошовими потоками підприємства, яке має на меті досягнення сталого розвитку і прибутковості. Також у статті розглянуто особливості системи управління грошовими потоками з метою ефективного використання ресурсів на підприємствах. Досліджено систему управління грошовими потоками. Показані основні складові щодо управління грошовими потоками. Запропоновані шляхи щодо вдосконалення системи управління грошовими потоками.
 
The questions concerning the organization of the management of cash flow the company, investigated its principles and stages. Theoretical, methodological principles and practical recommendations on the organization system and management mechanism of cash flows of the company. Theoretically substantiate the nature of cash flows. The basic approaches to optimal cash management business. The essence of controlling mechanism is being exposed and cash flow controlling mechanism is being create. Also, the article describes the features of cash management for the effective use of resources in the workplace. The system of cash management. The following basic components to manage cash flow. The ways to improve the system of cash flows.

О. В. Григор’євак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства і управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваІ. О. Лавріненкостудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ВПРОВАДЖЕННЯ  ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ОХОРОНИ  ПРАЦІ В ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. HryhorievaPhD, Docent, Associate Professor, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaI. O. Lavrinenkostudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

INTRODUCTION OF EUROPEAN STANDARDS OF LABOUR PROTECTION IN ACTIVITY OF UKRAINIAN ENTERPRISES

В статті розглянуті питання вдосконалення системи соціально-трудових відносин підприємства з працівниками на основі запозичення європейських стандартів охорони праці. Проаналізовано нормативно-правові документи країн європейського союзу, та міжнародні документи, не ратифіковані Україною у повному обсязі, що регулюють відносини з найманими працівниками, зокрема Європейську соціальну хартію, Європейські директиви з охорони праці, рекомендації Міжнародної організації праці. Охарактеризовано українське трудове законодавство, визначено можливості імплементації європейських норм у вітчизняне законодавство. Розглянуто концепцію гідної праці, її складові та умови реалізації на підприємствах України. Визначено, що застосування цієї концепції дасть можливість сформувати відносини з працівниками підприємства на засадах корпоративної соціальної відповідальності, буде сприяти поширенню європейських трудових практик, розвитку системи соціального партнерства та соціального діалогу, ефективній соціальній політиці держави.
 
In the article the considered questions of perfection of the system of sociallabour relations of enterprise are with workers on the basis of borrowing of the European standards of labour protection. The normatively-legal documents of countries of the European union, and international documents not ratified by Ukraine in full, are analysed, that regulate relationships with the hired workers, in particular the European social charter, European directives from a labour, recommendation of International organization of labour protection. The Ukrainian labour legislation is described, possibilities of імплементації of the European norms are certain in a home legislation. Conception of deserving labour, her constituents and terms of realization, is considered on the enterprises of Ukraine. Certainly, that application of this conception даст possibility to form relationships with the workers of enterprise on principles of corporate social responsibility, will assist distribution of European labour practices, development of the system of social partnership and social dialogue, effective social politics of the state.

М. М. Фаріонк. е. н., доцент Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

M. M. FarionPhD, associate professor Ternopil National Economy University, Ternopil

INNOVATIVEDEVELOPMENT OF UKRAINE AND THE EU: A COMPARATIVE ANALYSIS

Запровадження в Українi iнвеcтицiйно-iнновацiйної моделi економiчного зроcтання перетворюєтьcя на об’єктивну необхiднicть, альтернативою якiй є занепад нацiональної економiки, втрата економiчного, а можливо, й нацiонального cуверенiтету. В оcтаннi роки для України формуютьcя кардинально новi перcпективи економiчного роcту у зв’язку з активними євроiнтеграцiйними процеcами. Доcягнення виcокого економiчного рiвня країни, отримання лідерства на конкурентному ринку можливе лише завдяки iнновацiйнiй дiяльноcтi та розвитку промиcлових пiдприємcтв. Економiка розвинених країн найчаcтiше ноcить iнновацiйний характер, що говорить про ефективне викориcтання нових знань та доcягнень науково-технiчного потенцiалу. Поcтупово iнновацiйний тип економiчного розвитку переважає у cтратегiях розвитку великих корпорацiй та пiдприємcтв.
Показники iнновацiйної дiяльноcтi, cеред яких оcобливе мicце займають показники iнновацiйної активноcтi пiдприємcтв, cтають головними критерiями у визначеннi економiчної мiцноcтi країни та її перcпектив на cвiтовому ринку. В cвою чергу, iнновацiйна дiяльнicть пiдприємcтв, cтворення та впровадження новiтнiх технологiй допомагає з макcимальною ефективнicтю викориcтовувати реcурcний потенцiал країни, вiдiграє ключову роль у формуваннi ВВП, cтвореннi робочих мicць, покращеннi екологiчної cитуацiї тощо.
 
The introduction in Ukraine invectytsiyno-economic model of innovation zroctannya peretvoryuyetcya neobhidnict the objective, which the alternative is decline of national economy, economic loss, and possibly national cuverenitetu. In octanni years for Ukraine formuyutcya dramatically percpektyvy Top new economic roctu in connection with active yevrointehratsiynymy protsecamy. Docyahnennya vycokoho economic level of the country, obtaining leadership in a competitive market is possible only through Innovative diyalnocti and development promyclovyh pidpryyemctv. Economics developed countries naychactishe nocyt innovative character, indicating that effective vykoryctannya docyahnen new knowledge and scientific and technical potential. Poctupovo innovative type of economic development prevailing in ctratehiyah of large corporations and pidpryyemctv.
Indicators of innovation diyalnocti, Among them ocoblyve mictse take aktyvnocti pidpryyemctv indicators of innovation, ctayut main criteria of determining economic mitsnocti in the country and its percpektyv cvitovomu on the market. In cvoyu turn diyalnict pidpryyemctv Innovation, Creation and implementation of the newest technologies helps makcymalnoyu efektyvnictyu vykoryctovuvaty recurcnyy potential of the country plays a key role in the formation of GDP ctvorenni working micts, pokraschenni ecological cytuatsiyi more.

Т. О. Сліпченкок. е. н., старший викладач кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ІНФЛЯЦІЙНОГО ТАРГЕТУВАННЯ

T. SlipchenkoPhD in Economics, Lecturer of the Department of Economic Theory, Ternopil National Economic University, Ternopil

THEORETICAL BASIS FUNCTIONING OF INFLATION TARGETING

У статті розглянуто теоретичні основи функціонування механізму інфляційного таргетування, визначено ключові передумови його ефективного  запровадження на основі аналізу досвіду європейських країн. Встановлено, що інфляційне таргетування призводить до зменшення інфляційних очікувань, які можуть бути причиною цінової нестабільності. Проаналізовано можливості імплементації інфляційного таргетування в короткостроковому періоді в Україні. Визначено, що запровадження інфляційного таргетування потребує наявності комплексної системи комунікацій центрального банку з усіма макроекономічними агентами, визначення чітких та зрозумілих для широкого кола громадськості орієнтирів в проведенні монетарної політики, автономності монетарного регулятора, ефективного процентного каналу в монетарній трансмісії та режиму плаваючого валютного курсу. Ефективність режиму плаваючого валютного курсу в Україні буде залежати від успішності структурних реформ, котрі визначатимуть конкурентноспроможність економіки, та зовнішнього середовища. Обгрунтовано доцільність запровадження в Україні інфляційцного таргетування як оптимального монетарного режиму за існуючих макроекономічних умов.
 
The article discusses the theoretical foundations of the functioning mechanism of inflation targeting, defined the key prerequisites for its effective implementation by analyzing the experience of European countries. Found that inflation targeting leads to a reduction in inflation expectations, which can cause price volatility. Analyzed the possibilities of implementation of inflation targeting in short period in Ukraine. Determined that the introduction of inflation targeting requires a complex system of communication betwen central bank and all macroeconomic agents, setting clear and understandable to the general public guidelines in conducting of monetary policy, autonomy of monetary regulator, the effective interest rate channel of monetary transmission regime and a floating exchange rate. The efficiency of the regime of floating exchange rate in Ukraine will depend on the success of structural reforms that will determine the competitiveness of the economy and the environment. Proved the expediency of introduction in Ukraine of inflation targeting as the optimal monetary regime for existing macroeconomic conditions.

Д. О. Бесчастнавикладач кафедри статистики, обліку та економічної інформатики, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. ДніпропетровськТ. О. Довгихстудентка напряму підготовки «Прикладна статистика», Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

АНАЛІЗ РИНКУ ПРАЦІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН

D. O. BeschastnaLecturer of the Department of Statistics, Accounting and Economic Informatics, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, DnipropetrovskT. O. Dovguhstudent of specialty аpplied statistics, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk

ANALYSIS OF THE LABOR MARKET IN THE CURRENT CONDITIONS OF ECONOMIC CHANGE

У статті за матеріалами державної статистичної звітності України визначено основні проблеми ринку праці України у сучасних умовах; розглянуто тенденції на ринку праці; проаналізовано динаміку рівня зайнятості та структуру чисельності зайнятого населення за видами економічної діяльності; виявлено чинники, що впливають на рівень зареєстрованого безробіття; наведені порівняння загального ринку праці України та ринку праці Дніпропетровської області; обґрунтовано причини низького рівня зайнятості серед молоді; проаналізовано структуру зайнятих за статтю, визначено причини структурних зрушень; виявлено стратегічно важливі сектори економіки в яких необхідне державне регулювання чисельності зайнятих.
 
The article by state statistical reporting materials Ukraine identified the main problems of the labor market of Ukraine in modern conditions; examined trends in the labor market; The dynamics of employment and the structure of the employed population by economic activity; The factors affecting the unemployment rate; The comparison of total labor market and labor market Ukraine Dnipropetrovsk Oblast; grounded reasons for the low level of employment among young people; analyzes the structure of employees by gender, defined causes structural changes; identified strategically important sectors that need government regulation of employment.

Н. І. Шевченкок. н. держ. упр, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В ПЕРІОД СИСТЕМНОЇ КРИЗИ

N. ShevchenkoPhD in State Management, Assistant Professor of the Department of Business Entities Finances and Insurance, University of Customs and Finance

FEATURES OF THE FINANCIAL ACTIVITIES OF THE REAL ECONOMY OF UKRAINE DURING THE SYSTEMIC CRISIS

У статті висвітлено сучасні тенденції розвитку підприємств реального сектору економіки України. Розглянуто вплив фінансово–економічного середовища, в якому функціонують підприємства на їх фінансовий стан, процеси формування власного і позикового капіталу, взаємовідносини з банківською системою. Проаналізовано фінансові результати діяльності підприємств, показники платоспроможності та структуру боргу підприємств перед банками та нерезидентами. Визначено основні галузі економіки України, яким притаманні найбільш суттєві ризики неплатоспроможності.
Викладено основні особливості системи антикризового фінансового управління та інструменти комплексної діагностики фінансового стану підприємствв умовах системної кризи.
Визначено основні напрями державної підтримки підприємств реального сектору економіки. Здійснено критичний аналіз регуляторних актів держави на валютному та кредитному ринку, зокрема, вплив на діяльність підприємств–експортерів вимог НБУ щодо обов’язкового продажу валютної виручки, новацій в сфері фінансової реструктуризації боргів підприємств та їх досудової санації, а також захисту прав кредиторів та відновлення довіри між підприємствами та банками.
 
The article describes the modern trends in the development of the real economy entities of Ukraine. It also illustrates the effect of the financial and economic environment where the entities operate on their financial condition, the processes of equity and borrowed capital formation, the relationship with the banking system. The article provides the analysis of the entities financial performance, indicators of solvency and debt structure of the entities before to banks and nonresidents. It also detects the main industries of Ukraine, having the most serious risks of insolvency.
It contains the basic features of anti-recessionary financial management and the instruments of comprehensive diagnosis of the entities financial condition during systemic crisis.
The article proposes main directions of state support of the real sector entities. It provides the critical analysis of state regulations on foreign exchange and credit markets, including the impact of NBU requirements on the activities of the exporters as for mandatory sale of foreign currency earnings, innovations in financial restructuring of entities debts and their pretrial rehabilitation, as well as the protection of the creditors’ rights and confidence restoration between the entities and the banks.

В. В. Зубовавикладач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, м.Харків

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦЇ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ

V. V. ZubovaTeacher, V.N.Karazin Kharkiv National University, Kharkov

KEY APPROACHES TO DEFINITION AND CLASSIFICATION OF THE BANK RISK

У статті наводиться огляд визначення поняття «ризик», «банківський ризик», виділяються ознаки їх класифікації. На підставі порівняльного аналізу відмічено переваги та вказано слабкі сторони основних систем класифікації, виявлено основні ризики в банківській системі України 1990-2016 рр.
 
The definitions of “risk”, “banking risk” and their classifications were described. The advantages and weak sides of the main classification system were indicated. The main risks of the banking system of Ukraine in 1990-2015 years were detected.

Т. Ю. Коноваласпірант кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

СУЧАСНА ПАРАДИГМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ СТАНУ АКТИВІВ ПІДРЯДНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

T. Y. Konovalgraduate student of management in construction Kiev National University of Construction and Architecture

THE MODERN PARADIGM OF IDENTIFYING ASSET CONDITION OF THE CONTRACT CONSTRUCTION ORGANIZATIONS: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

Стаття присвячена вирішенню актуальної науково-прикладної задачи розробки формалізованого інструментарію та практичних рекомендацій щодо структуризації, оперування та успішного адміністрування активами будівельних підприємств за умови забезпечення належного моніторингу за їх рухом, трансформацією з однієї натурально-речової форми в іншу та конвергентним зв’язком із змістом та перебігом бізнес-процесів, що складають операційну діяльність підприємств підрядного будівництва (ППБ).
Обгрунтовано нову класифікацію структури активів ППБ. Класифікацію подано за ознакою належності до сутності бізнес-процесів ППБ. Для потреб управління активами ППБ презентовано теоретико-методичний комплекс «Структуризація, аналіз та управління активами підприємств підрядного будівництва», що є розрахунково-аналітичною основою моніторингу та координації активів досліджуваних підприємств.
Результати роботи дозволяють топ-менеджменту підрядних підприємств здійснювати ефективний моніторинг, структуризацію та маневрування активами підприємств підрядного будівництва в процесі їх операційної діяльності, дають обґрунтовану можливість скоригувати економічну стратегію та параметри виробничо-господарського портфеля будівельних підприємств.
 
The article is devoted to solution of actual scientific and applied problems of the development of formal tools and practical advice on structuring, operating and successfully administer the assets of construction enterprises by ensuring proper monitoring of their movement, transformation from one natural-material form to another, and converged communications content and business processes that make up operations for companies contracting construction (CCC). Reasonably new classification of the asset structure of ССС. Classification filed on the basis of the entity's business processes ССС. For the needs of asset management ССС presents theoretical and methodical complex "Structuring, analysis and asset management companies construction сontracting, which is the analytical basis of monitoring and coordination of the assets of the studied companies. The results of the work allow the top management of Contracting companies to carry out effective monitoring, structuring and maneuvering assets of the enterprises contractors construction in the course of their operating activities, give reasonable opportunity to adjust economic strategy and the parameters of production and economic portfolio construction enterprises.

О. М. Голвазінаспірант, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, м. Київ

ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ

O. M. Golvazinpost-graduate student, State scientific and research institute of informatisation and economic modelling, Kyiv, Ukraine

IMPACT OF FINANCIAL DECENTRALISATION ON TERRITORIAL DEVELOPMENT OF UKRAINE IN CONDITIONS OF ECONOMIC CONCENTRATION

У статті обґрунтовано необхідність дослідження впливу заходів фіскальної децентралізації на територіальний розвиток. Висвітлено основні зміни у законодавстві України, спрямовані на здійснення фінансової децентралізації. Проаналізовано ступінь фіскальної автономії місцевих бюджетів у 2014-2015 рр. Досліджено територіальну асиметрію у фактичних надходженнях акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у 2015 р. на регіональному та внутрішньорегіональному рівні. Запропоновано напрями заходи політики, спрямовані на врахування умов соціально-економічного розвитку.
 
In the article necessity of researching impact of fiscal decentralisation measures on territorial development has been grounded. Basic amendments to Ukrainian legislation on financial decentralisation have been highlighted. Fiscal autonomy of local budgets in 2014-2015 has been analysed. Territorial asymmetry in actual revenues of the retail trade excise tax in 2015 on the regional and intra-regional levels. Directions of policy measures aimed at taking into account the conditions of social and economic development have been proposed.

О. В. Магутааспірант Інституту економіки промисловості НАН України

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЦІЛЬОВОГО КАПІТАЛУ (ЕНДАВМЕНТУ) ДЛЯ ІННОВАТИЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

O. V. Magutapostgraduate student, Institute of the Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine

METHODS AND APPROACHES TO THE TARTGET CAPITAL (ENDOWMENT CAPITAL) FORMATION FOR THE INNOVATION OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE

Стаття присвячена питанням інтеграції функцій держави, університетів, бізнесу в реалізації інноваційних пріоритетів в рамках моделі «потрійної спіралі» Г. Іцковіца. Зважаючи на обмеженість фінансових ресурсів для інвестування в сферу вищої освіти, в якості стабільного джерела інноватизації вищої освіти обґрунтовано необхідність формування фондів цільового капіталу (ендавменту). З огляду на те, що для впровадження в Україні моделі класичних (сталих) ендавмент-фондів сприятливі фінансово-економічні умови ще не створені, рекомендовано внести зміни до Закону України «Про вищу освіту» в частині надання вищим навчальним закладам права в поточній, середньостроковій та довгостроковій перспективі утворювати різні типи і види ендавмент-фондів, а не виключно сталий ендавмент-фонд, як передбачено в чинній редакції Закону України «Про вищу освіту».
 
The paper studies the issues of integration of the functions of the state, universities, and business in order to implement innovational priorities within Henry Etzkowitz’s model of “triple helix”. Taking into account the limited funding of higher education, it has been grounded that to provide a stable source of innovation in higher education, endowment capital funds should be formed. Taking into account the lack of favourable conditions of implementing classical stable endowment funds, it has been recommended to make amendments in the Law of Ukraine “On Higher Education” as of providing universities with the right to for different types of endowment funds, at the present moment, in middle-term and long-term perspective, apart from stable endowment fund, which is now approved by the Law of Ukraine “On Higher Education”.

К. В. Тарасовздобувач ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України, м. Київ

ЗМІНА СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ЯК ДЖЕРЕЛО ПІДВИЩЕННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

K. V. TarasovCompetitor of the Institut for economics and forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences, Kiev

CHANGE OF THE ENTERPRISE PROFITS TAXATING SYSTEM AS THE SOURCE OF INCREASING OF THE UKRAINIAN FIRMS CAPITALIZATION

У статті проаналізовано роль оподаткування прибутку підприємств як одного із важливих джерел самофінансування процесів капіталізації в умовах обмеженості фінансових ресурсів. Досліджено взаємозалежність показників рентабельності операційної діяльності та кількості збиткових підприємств в розрізі окремих видів економічної діяльності. Запропоновано новий підхід до диференціації ставки оподаткування прибутку підприємств за галузево-секторальним принципом, введення інноваційних принципів надання податкових пільг із податку на прибуток найбільш перспективним галузям, створення резервів для здійснення капітальних інвестицій, внесення змін в діючі норми Податкового кодексу України в частині оподаткування прибутку від інвестиційної діяльності, що дозволить збільшити частку власних ресурсів підприємств та спрямувати їх на підвищення рівня капіталізації суб’єктів господарювання.
 
We analyzed the role of enterprise profits taxation as one of the important capitalization sources by the condition of the limited financial recources. We investigated the interdependency of the profitability of the operating activity and quantity of unprofitable firms in different types of economical activity. We proposed new approach to differentiation corporative tax rate according to branch-sectoral criterions and proposed new innovation criterions of the tax benefits for most perspective branches. We proposed for firms the procedure to organize the non-taxated reserves for capital investment and proposed changes in Tax Code of Ukraine relative to taxation of the investment activity firm`s profit. This propositions admit to increase weight of the own resources for Ukrainian firms and direct it to growth capitalization level of economic agents.

О. В. Ходанстудентка IV курсу кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. КиївЯ. І. Глущенкокандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

ОЦІНЮВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

O. V. Khodanstudent of the International Economics Department, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, KyivY. I. GlushchenkoCandidate of Economics, Associate Professor of the International Economics Department, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv

AGRICULTURE EXPORT POTENTIAL EVALUATING OF UKRAINE

У статті визначено роль агропромислового комплексу для національної економіки. Проведено аналіз тенденцій українського експорту сільськогосподарської продукції за її видами та географічною структурою. Встановлено, що в останні роки Україна нарощує експорт продукції аграрного сектору на зовнішніх ринках. Виявлено види продукції, які можуть забезпечити конкурентні переваги у світовому вимірі за допомогою індексу фактичних порівняльних переваг. Визначено, що найбільш конкурентоспроможною є продукція рослинного походження: кукурудза, ячмінь, ріпак, пшениця, крім того, результати аналізу доводять наявність конкурентних переваг меду. Виявлено, що інша продукція тваринного походження є не конкурентоздатною на світових ринках. У підсумку визначено напрями підвищення експортного потенціалу агропромислового комплексу України.
 
In the article authors determined the role of agricultural sector to the national economy. Analyzed agricultural export trends of Ukraine by product and geographical structure. It is noted that in recent years, Ukraine have increased agriculture exports in foreign markets. Were found products that can provide a competitive advantage in the global by using Relative Comparative Advantage Index. So determined that the most competitive is the plant products, such as corn, barley, rape, wheat, the export of honey shows comparative advantage, as well. However, the results reveals that other livestock products are not competitive in world markets. The authors have identified ways to improve the agriculture export potential.

О. Л. Тарасюкстудент 4 курсу Інституту економіки та менеджменту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк, УкраїнаО. А. Хілухакандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та безпеки підприємства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОГО НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА НА БАЗІ ПАТ «ЕТМ»

O. L. Tarasiukstudent of 4 courses of Institute of economy and management East Europe national university of the name of Lesia Ukrainian, Lutsk, UkraineO. A. HiluhaPhD in economics, associate professor of department of economy and safety of enterprise East Europe national university of the name of Lesia Ukrainian

INTRODUCTION OF THE CONTINUOUS DEPARTMENTAL OF PERSONNEL OF ENTERPRISE TEACHING ON A BASE OF JSC OF "ЕТМ"

В статті розглянуто доцільність впровадження системи безперервоного навчання персоналу підприємства та розроблено алгоритм дій, що до її реалізації на ПАТ «ЕТМ». Проведено економічне обгрунтування ефективності даної системи.
Досліджено чинники, які зумовлюють потребу в постійному навчанні персоналу підприємства та сфери її застосування в процесі діяльності підприємства.
Навчання персоналу є важливою умовою успішної діяльності будь-якої організації. Це особливо справедливо на сучасному етапі, коли прискорення науково-технічного прогресу веде до швидких змін і вимог до професійних знань, умінь і навиків. Знання випускників на початку XX століття знецінювалися через 30 років, в кінці століття — через 10, сучасні фахівці повинні перенавчатися через 3-5 років.
З урахуванням стратегії розвитку підприємства і поточних потреб у навчанні розробляються перспективні та поточні річні плани навчання персоналу. При цьому в основу закладається принцип безперервності підвищення кваліфікації кожного співробітника протягом усієї його діяльності в організації.
 
The paper is considered the expediency of the system of the continuity training company and its implementation at JSC "ETM". It is researched an economic assessment of the system of the continuity training .
It is researched the factors that influence to the continuous training of a personnel and the scope of its application in the company.
Studies of personnel are the important condition of successful activity of any organization. It is especially just on the modern stage, when the acceleration of scientific and technical progress conduces to the rapid changes and requirements to professional knowledge, abilities and skills. Knowledge of graduating students at the beginning XX of century depreciated in 30, at the end of eyelid - through 10, modern specialists must be taught again in 3-5.
Taking into account strategy of development of enterprise and current requirements the perspective and current annual plans of studies of personnel are developed in studies. Thus in basis principle of continuity of in-plant training of every employee is mortgaged during all his activity in organization.

Г. І. Рибакасистент кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК ФАКТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

H. I. RybakAsistent of department economic theory of the O.M. Beketov National University of Urban Economy, Kharkiv

IMPROVING THE QUALITY OF LIFE AS A FACTOR OF NATIONAL SECURITY

Стаття присвячена дослідженню напрямів підвищення якості життя населення у контексті соціальної та національної безпеки. Виявлено взаємозв’язок підвищення якості життя населення з соціальною та національною безпекою країни. Розглянуто негативні показники впливу на якість життя населення України, як безпосередні фактори загрози національній безпеці країни. Запропоновано шляхи підвищення якості життя населення країни, та напрямки створення стабільного соціально-економічного стану країни. Зазначена важливість заходів щодо підвищення якості життя населення для забезпечення належного рівня національної безпеки України.
 
The paper is devoted to research ways of increasing the quality of life in the context of social and national security. The dependence increasing quality of life with social and national security had discovered. The negative indicators impact on the quality of life of Ukraine as direct factors of threats to national security had considered. The directions of development of improving the quality of life of the population, and trends creating a stable socio-economic situation of the country had proposed. The importance of measures to improve the quality of life for maintaining the national security of Ukraine had specified.

О. В. Покульаспірантка, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФРАСТРУКТУРНО-ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ

O. V. Pokulpost-graduate, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

FORMATION MODEL OF EFFICIENCY OF INFRASTRUCTURE AND INSTITUTIONAL PROVIDING OF RATIONAL USE OF WATER RESOURCES BY ENTERPRISES OF UKRAINE

В статті висвітлене одне з завдань підвищення ефективності водного господарювання в Україні – забезпечення раціонального використання водних ресурсів на підприємствах. Але, за умов економічної напруги й поточного стану національного водогосподарського комплексу реалізація цього завдання потребує досконалої державної підтримки, що проявляється у створенні ефективного інфраструктурно-інституційного забезпечення раціонального використання водних ресурсів. Специфіка підприємств обумовлює індивідуальні пріоритети до інструментів державного стимулювання раціонального використання водних ресурсів, що формує їх власне інфраструктурно-інституційне середовище. На основі цього, можна оцінити ефективність державної підтримки відносно певного водокористувача. У зв’язку з цим, наведений універсальний підхід до визначення ефективності інфраструктурно-інституційного забезпечення раціонального використання водних ресурсів підприємствами України, виражений в економіко-математичній моделі.

One of the objectives of increasing the efficiency of water economy in Ukraine was considered in the article. It is ensuring the rational use of water resources in the enterprises. But, the realization this goal needs the state support in conditions of economic crisis and current state of national water complex. The state support it is infrastructure and institutional providing rational use of water resources. The specific of enterprises determines individual priorities regarding instruments of state incentives for rational use of water resources, which forms their own infrastructure and institutional environment. Based on this, we can evaluate the effectiveness of state support regarding certain water user. In this regard, the universal approach was given to determine the effectiveness of infrastructure and institutional providing of rational use of water resources by enterprises of Ukraine. The approach is expressed as an econometric model.

О. В. Герасименкок. т. н., старший науковий співробітник, Донбаська державна машинобудівна академія МОН України, м. КраматорськЮ. О. Левшовак. е. н., провідний фахівець відділу бухгалтерського обліку департаменту по бухгалтерському обліку і звітності, ТОВ «ДТЕК-Сервіс» (м. Київ)Є. Б. Тіщенкоаспірант, Донбаська державна машинобудівна академія МОН України, м. Краматорськ

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

O. V. GerasimenkoPh.D., senior researcher, Donbass State Engineering Academy Education of Ukraine, KramatorskYu. O. LevshovaPh.D.,a leading expert of the Accounting Department of Accounting and Reporting, LLC "DTEK Service",  KyivE. B. Tischenkopostgraduate, Donbass State Engineering Academy Education of Ukraine, Kramatorsk

FEATURES OF FUNCTIONING OF CORPORATE STRUCTURES IN THE ENERGY SECTOR OF UKRAINE

В статті узагальнено, що розвиток конкурентного середовища на ринку електроенергії України та перехід до корпоративної моделі функціонування гальмують проблеми системного характеру, а також мають місце проблеми державного регулювання в цій галузі. Досліджено, що енергетичний баланс України відзначається структурними та ціновими диспропорціями, які суттєво погіршують показники енергетичної безпеки країни. Відзначено, що одним з шляхів вирішення проблеми реформування енергетичної галузі України може стати виробництво електроенергії за допомогою альтернативних поновлюваних джерел. Виокремлено мотиви та переваги створення вертикально-інтегрованих структур в енергетичній галузі, а також зазначено можливі їх негативні прояви. Розглянуто два основні типи вертикальної інтеграції в енергетиці залежно від напряму процесу вертикальної інтеграції з точки зору технологічного ланцюжка: інтеграція «назад» та інтеграція «вперед».
 
The development of a competitive environment in the electricity market of Ukraine and the transition to a corporate model of systemic problems hindering nature, and there are problems of government regulation in this area of this article were summarized. The energy balance of Ukraine is different by structural imbalances and price that significantly degrade the performance of energy security was studied. It is noted that one of the solutions of the problem of reforming the energy sector of Ukraine may be the production of electricity using renewable alternative. There are determined motives and benefits of creating a vertically integrated structures in the energy sector, and indicated their possible negative effects. Two main types of vertical integration in energy depending on the direction of the process of vertical integration in terms of the process chain: integration «back» and integration «forward».

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"