Українською | English

BACKMAIN

Contents № 6, 2015

А. А. Пилипенкод. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. ХарківІ. В. Ялдінк. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

СЦЕНАРНИЙ ПІДХІД ДО ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНОЇ СТРУКТУРИ БІЗНЕСУ

A. PylypenkoDoctor of Science (Economics), Professor, Head of accounting chair Simon Kuznets Kharkiv National University of EconomicsІ. YaldinPh.D. in Economics, lecturer Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

THE SCENARIO APPROACH TO STRATEGY GROUND FOR INTEGRATED BUSINESS STRUCTURE SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Обґрунтовано підхід до формування стратегії стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу, заснований на сценарному моделюванні. Особливістю розробки є спрямування інтеграційно-коопераційної взаємодії промислових підприємств на узгоджену протидію кризовим явищам. Підґрунтя такої протидії становить контур управління компліментарністю компетенцій та конкурентних переваг підприємств, залучених у інтеграційну взаємодію. Компліментарність компетенцій досягається в рамках формування консолідованого вектору цілей учасників інтегрованої структури бізнесу. Методологічною основою забезпечення компліментарності цілей незалежних підприємств є розроблений у статті фазовий простір стійкого розвитку інтеграційного утворення. Даний простір орієнтовано на формалізацію стратегічного процесу та вироблення сценаріїв розвитку підприємств та їх об’єднань. Для надання можливості практичної реалізації авторських розробок в статті запропоновано послідовність сценарного планування розвитку інтегрованої структури бізнесу. Окрім того в статті обґрунтовано характеристики підходів до вироблення стратегії для різних сценаріїв взаємодії учасників інтеграційного утворення. Відмінністю розробки є врахування впливу взаємодії компетентностей учасників інтегрованої структури бізнесу та параметри стійкості її життєдіяльності.
 
The article contains the methodical approach for forming the strategy of integrated business structure sustainable development. This methodical approach is based on the scenario modeling. The peculiarity of authors’ proposals is based on using the integration and cooperation process of industrial enterprise as a form of coordinated counteraction to crises. As the base for such crisis countering we propose to use the management system for competencies and competitive advantages complementarity of the enterprises witch involved in the integration interaction. The competencies complementarity achieved within the vector of consolidated goals of integrated business structure participants. The article contains description of the phase space of integration business structure sustainable development. This phase space we use as the methodological basis for ensure complementarity of independent enterprises goals. The proposed approach involves the strategic process formalizing and scenarios forming for the enterprises and their associations developing. The article consist the sequence of scenario planning of integrated business structure. This sequence enables the practical implementation of authors’ work. Also the article gives the characteristics of approaches to develop strategies for different scenarios of interaction between participants of the integration structures. The differences of our proposal appear in the accounting of the mutual influence of the integrated business structure participants’ competencies and the parameters of its sustainable development.

Т. В. Паєнткод. е. н., доцент, професор кафедри фінансових ринків, Національний університет державної податкової служби України

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

T. V. Paientkodoctor of science, professor of financial market department, National University of state tax service of Ukraine

TAX REGULATION OF FINANCIAL ACTIVITY OF ENTERPRISES

Стаття присвячена проблемам податкового регулювання фінансової діяльності підприємств. Обґрунтовано необхідність та визначено напрями податкового регулювання фінансової діяльності підприємств у сучасних умовах. Виявлено проблеми у податковому регулюванні фінансової діяльності підприємств та обґрунтовано напрями їх вирішення.
 
The article is devoted to the problems of tax regulation of financial activity of enterprises. The substantiation of the need and areas of tax regulation of financial activity of the enterprise in modern conditions are identified. Problems in the tax regulation of financial activity of enterprises are identified and the directions of their decision are defined.

О. В. Павловськадоктор економічних наук, професор кафедри корпоративних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. КиївВ. О. Філімоновамагістрант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ТА КРИТЕРІЇ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

O. V. PavlovskaDoctor of Economics, professor, Department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv national economic university named after Vadym Hetman, KyivV. О. Filimonovamaster, Kyiv national economic university named after Vadym Hetman, Kyiv

FINANCIAL STABILITY OF INSURANCE COMPANY AND CRITERIA OF ITS PROVIDING

У статті розглянуто основні фактори, що впливають на фінансову стійкість страхових організацій та виявлено критерії, що її забезпечують. Здійснено групування факторів впливу на внутрішні і зовнішні та виявлено вплив даних факторів на діяльність страховиків. Розглянуто кількість страхових компаній на ринку України, а також досліджено обсяги валових страхових премій та виплат. Для досягнення фінансової стійкості страхових компаній детально досліджено критерії її забезпечення серед яких варто виділити такі: достатній розмір власного капіталу, оптимальна тарифна політика, збалансованість страхового портфеля, наявність безпечної та дієвої програми перестрахування, достатній розмір страхових резервів для здійснення майбутніх виплат, оптимальна програма розміщення страхових резервів та високий рівень платоспроможності страхової компанії.
 
The article considers the main factors that influence the financial stability of insurance companies and identifies criteria that provide it. Influencing factors are classified into internal and external and the effects of these factors on insurers’ activities are presented. The article reviews the number of insurance companies in Ukraine and provides the research of gross insurance premiums and payments. To provide the financial stability of insurance companies it is analyzed in detail the criteria for its provision of which is worth to select the following: a sufficient amount of equity capital, the optimal tariff policy, balanced insurance portfolio, secure and effective reinsurance program, a sufficient amount of insurance reserves for future payments, optimal investment management of insurance reserves and high solvency of an insurance company.

О. Є. Бавикодоктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

КЛАСТЕРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК УПРАВЛІНСЬКИЙ ЗАСІБ РЕГІОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

О. Y. BavykoDoctor of Sciences (Economics), Associate Professor, Professor of Department of Management, University of International Business and Law, Kherson

CLUSTER ORGANIZATION OF ECONOMIC ACTIVITY AS A MANAGEMENT TOOL FOR REGIONAL MANAGEMENT

Стаття містить результати дослідження проблеми підвищення ефективності регіонального менеджменту в умовах постійного зросту рівня конкуренції на внутрішніх та міжнародних ринках. Загальний зріст ступеню конкуренції в економічних відносинах, вимагає від суб’єктів регіонального менеджменту активізації пошуку і використання засобів управлінського впливу, що здатні забезпечити ефективне використання наявних ресурсів. Кластеризація економічних відносин, на протязі двох останніх десятиліть розглядається як організаційний механізм, що забезпечує синергетичний ефект від взаємодії економічних суб’єктів. За результатами дослідження визначено дві найбільш прийнятних з практичної точки зору моделі ідентифікації та формалізації кластерної ініціативи в межах регіонального менеджменту: «згори вниз» та «знизу догори». Пропоновані моделі засновуються на співпраці суб’єктів регіонального менеджменту та бізнесових кіл, наукових і громадських організацій. В якості технологічної основи ідентифікації кластерів розглядаються сучасні технології краудсорсингу.
 
The article contains the results of study on improving the efficiency of regional management in continuous growth of competition in the domestic and international markets. Total height level of competition in economic relations requires activation of regional management search and use of management influence that can ensure efficient use of available resources. Clustering of economic relations over the last two decades is seen as an organizational mechanism for the synergistic effect of the interaction of economic agents. The study identified two most suitable from a practical point of view, model identification and formalization of cluster initiatives within regional management "top down" and "bottom-up". The proposed models are based on the cooperation of regional management and business circles, academia and NGOs. As technological bases clusters identification considered crowdsourcing modern technology.

А. О. Касичд. е. н., професор, зав. кафедри обліку, аналізу і аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ З УРАХУВАННЯМ РІВНЯ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ

A. O. KasychDoctor of Science (Economics), Professor, Head of the Department of Accounting, Analysis and Audit, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

PUBLIC POLICY OBJECTIVES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT TAKING NOTE HUMAN IMPACTS

У статті досліджено сутність поняття сталий розвиток та наголошено на необхідності поєднання економічних, екологічних та соціальних аспектів цього процесу. Особливу увагу приділено порівнянню економічної динаміки та динаміки техногенного навантаження в Україні за період з 1990 по 2013 роки. Узагальнено досвід формування та реалізації політики сталого розвитку, перш за все, в розвинених країнах, які суттєво знизили вплив на оточуюче середовище та розробляють завдання подальшого екологічного розвитку. Аргументовано необхідність формування цілісної політики сталого розвитку України, виходячи з необхідності мінімізації залежності від ресурсних чинників. Запропоновано принципи формування державної політики сталого розвитку з урахуванням існуючого техногенного навантаження.
 
The article is dedicated to the essence of the sustainable development concept and stressed the need for a combination of economic, environmental and social aspects of this process. Particular attention is paid to comparison of economic dynamics and the dynamics of technological burden in Ukraine during the period from 1990 to 2013. Was generalized the experience of policy formulation and implementation of sustainable development, especially in developed countries, which significantly reduced the impact on the environment and are developed program further environmental development. It was argued the necessity of forming a coherent sustainable development policy Ukraine, based on the minimize dependence on resource factors. Was proposed principles of state policy of sustainable development based on existing technological burden.

О. О. Романовськийдоктор економічних і педагогічних наук, професор, ректор, Українсько-американський гуманітарний інститут ”Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні”  (м. Київ)

ОГЛЯД ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ  В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ

O. O. RomanovskyiDoctor of economic and pedagogical sciences, professor, rector of the Ukrainian-American Humanitarian (Liberal Arts) Institute “Wisconsin International University (USA) Ukraine” (Kiev)

REVIEW OF TRENDS OF SOCIAL ECONOMY DEVELOPMENT IN THE PERIOD OF GLOBALIZATION AND GLOBAL ECONOMIC CRISIS

Розглянуто концепції і тенденції подальшого розвитку соціальної економіки, економіки солідарності та Буддійської економіки, проаналізовано їх характерні особливості, виявлено роль і місце соціальної економіки в сучасному суспільстві. Проведено порівняння концептуальних положень соціальної економіки і третього сектору, виявлено особливості неприбуткових організацій, доведено користь соціальної економіки для соціально-економічного розвитку держави.
Аналіз характерних особливостей соціальної економіки та неприбуткових організацій третього сектору, їх місця і ролі в сучасному суспільстві виявив спільні й різні підходи у концепціях їх діяльності. Концептуальні положення соціальної економіки, третього сектора економіки та соціальних підприємств досить поширені і мають значну підтримку на всіх континентах світу.
Доцільним є розвиток і поширення діяльності сектору соціальної економіки для подальшого соціально-економічного розвитку України.
 
Concepts and trends of further development of the social economy, solidarity economy and Buddhist economics are considered. Their characteristics are analyzed; the role and place of social economy in modern society are revealed. Comparison of conceptual provisions of social economy and the third sector is made. It is proved that the unique non-profit organizations of social economy brought benefits for socio-economic development.
Analysis of the characteristics of the social economy and the third sector nonprofit organizations, their place and role in modern society found common approaches and different concepts in their activities. Conceptual provisions of the social economy, third sector and social enterprises are common and have great support on all continents.
It is reasonable to develop and disseminate the social economy sector for the further socio-economic development of Ukraine.

І. А. Маркінад. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваМ. В. Зось-Кіорк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

I. A. Markinadoctor of science (Economics), professor, head of the department of management and administration, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, the city of PoltavaN. V. Zos-Kiorcandidate of Economics, associate Professor in the Department of management and administration, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, the city of Poltava

MODELING THE DYNAMIC SYSTEM OF LAND MANAGEMENT IN THE NATIONAL AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY

В статті представлена методика критеріальної діагностики управління земельними ресурсами, що дозволяє дослідити тенденції та засоби їх посилення або нейтралізації. Запропоновано адміністрування регіональних груп землекористувачів за принципом троїстого дуалізму, що враховує організаційну, логістичну, технологічну складові. Визначено місце чутливості регіонів, що входять до даних типологічних груп, у схемі деформації земельних відносин на національному рівні від глобальних впливів та заходи щодо підвищення ефективності управління земельними ресурсами в кожній групі. Представлено авторську комп’ютерну програму під модель визначення прогнозних оцінок економічної, соціальної, екологічної та інтегральної ефективності управління земельними ресурсами аграрного сектору економіки. Розроблено матрицю прогнозів значень оцінки інтегральної ефективності управління земельними ресурсами аграрного сектору економіки під впливом зміни показників критеріїв. Виходячи з даних матриць, найбільший вплив на інтегральну ефективність оказують показники екологічної ефективності, пов’язані з розвитком тваринництва. Розроблені матриці доводять необхідність концентрації зусиль всіх агентів земельних інтересів саме на найбільш чутливих, з точки зору зміни інтегральної ефективності, показниках.
 
The article presents the author's methods of land management criterial diagnosis, which permits studying trends and the means of their strengthening or neutralization. The land users regional groups administration on the basis of the triple dualism is suggested, taking into account organizational (land-poor and large landholdings), logistical (internal and foreign market oriented) technological (intensive and organic farming focused) components. The sensitivity places of the regions’, belonging to the above typological groups, are determined within the diagram of the national land relations deformations caused by the global impact; measures to improve the land management efficiency are developed for each group. The author's computer program is presented, concerning the model for defining predictive assessments of economic, social, environmental and integrated land management efficiency of the agricultural sector. The matrix is developed for predicting the assessment values of the integrated land management efficiency in the agricultural sector under the influence of the criteria changes. Based on matrices data, the greatest impact on the integrated efficiency is made by the environmental efficiency indicators, connected with development of animal husbandry. The developed matrices prove to the necessity of focusing the efforts of all land interests agents on the most sensitive, in terms of changes, integrated efficiency indicators.

Н. В. Трушкінав. о. наукового співробітника відділу проблем перспективного розвитку паливно-енергетичного комплексу, Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

N. V. TrushkinaActing Researcher of the Section of problems of perspective development of energy sector, Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine, Kiev

PROPOSALS FOR IMPROVING THE ORGANIZATION OF MARKETING ACTIVITIES OF THE COAL INDUSTRY

Виконано порівняльний аналіз динаміки обсягів видобутку, товарної та реалізованої продукції та залишків вугілля на складах вугільних підприємств, аналіз змін структури відвантаження вугілля різним категоріям споживачів. Розглянуто питання щодо оцінки ефективності збутової діяльності на вугільних підприємствах. Проведено порівняння різних методів прогнозування обсягів реалізації вугільної продукції, рекомендовано авторегресійну модель. Здійснено  прогнозування обсягів відвантаження вугільної продукції велико- та середньооптовим споживачам. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення організації збутової діяльності на вуглевидобувних підприємствах в умовах нестабільності попиту на вугілля з використанням сучасних інформаційних технологій.
 
A comparative analysis of the dynamics of production volumes and commodity sales and residues of coal at warehouses coal enterprises performed the analysis of changes in the structure of shipment of coal to various categories of consumers. Questions to evaluate the effectiveness of sales activities at the coal enterprises are considered. Comparison of different methods of forecasting sales volumes of coal products carried, recommended autoregression model. Directions of perfection of the organization of marketing activities at the coal enterprises are defined in terms of instability in demand for coal from the use of modern information technology.

В. В. Лойкод. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємства, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

V. V. LoikoDoctor of Econ. Sci., head of enterprise economics department of the Kiev national university of technologies and design, the city of Kiev

РROBLEMS THAT WAYS OF MAINTENANCE OF ECONOMIC SAFETY OF REGION

В статті досліджено основні проблеми та шляхи забезпечення економічної безпеки на регіональному рівні, розглянуто джерела виникнення загроз економічній безпеці регіону за функціональними складовими та визначено показники, за допомогою яких можна ідентифікувати загрозу.

In article the basic problems and ways of maintenance of economic safety at regional level are investigated, sources of occurrence of threats of economic safety of region behind functional components are considered and indicators with which help it is possible to identify threat are defined.

І. Г. Ханіндоктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ ТЕХНОЛОГІЙ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

I. G. KhaninDoctor of Economic Science, professor of international economics, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

DEVEPMENT TRENDS OF INTERNATIONAL EXPORT CONTROL SYSTEM FOR DUAL-USE TECHNOLOGIES

У статті уточнено сутність та особливості здійснення експортного контролю технологій подвійного призначення. Обґрунтовано зростання значущості міжнародного співробітництва у цій сфері. Кратко охарактеризовано міжнародні режими експортного контролю технологій подвійного призначення (Комітет Цангера, Група ядерних постачальників, Режим контролю ракетних технологій, Австралійська група, Вассенаарські домовленості), членом яких є Україна. Визначено тенденції розвитку системи, що утворюється цими режимами. Проаналізовано досвід США, ЄС та Німеччини у щодо побудови системи експортного контролю. Виокремлено напрями удосконалення державної політики у сфері контролю за експортом технологій подвійного призначення в Україні. Акцентовано увагу на необхідності більш широкого використання інформаційних технологій. Сформульовано рекомендації щодо створення інформаційних та організаційних інструментів у сфері експортного контролю.
 
This article clarifies the nature and peculiar features of export control exercised over dual-use technologies. It also justifies the increased importance of international cooperation in this area. The article briefly describes the international regimes of export control exercised over dual-use technologies (Zangger Committee, the Nuclear Exporters Committee, Missile Technology Control Regime, Australian Group, Wassenaar Arrangement) of which Ukraine is a member. It identifies system development trends which are established by these regimes. It also analyses experience of USA, EU and Germany in building the export control system. The article identifies areas of improvement of state policy in the field of export control exercised over dual-use technologies in Ukraine. It focuses attention on the relevance of more widespread use of information technologies. It also formulates recommendations on creation of information and organizational instruments in the field of export control.

С. Ю. Кулаковак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваА. С. Кордубанмагістрант, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,  м. Полтава

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

S. Y. KulakovаPh.D., Ass.Prof. of Department of Economics and enterprise management personnel, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaA. S. Kordubanmagistіrant, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

THE THEORETICAL BASIS FOR THE REPRODUCTION OF FIXED ASSETS OF THE ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS

Необхідною умовою успішного функціонування будь-якого виробничого підприємства на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки є його матеріально-технічне забезпечення, яким виступають його основні фонди. Однією з характеристик основних фондів є їх спрацювання та знос, саме тому на підприємствах проводиться процес відтворення основних фондів, який передбачає відшкодування зношених основних фондів та заміну їх новими. На жаль, в сучасних умовах підприємства мало уваги приділяють удосконаленню процесу відновлення своїх основних фондів. Тож пропозиції щодо покращення процесу відновлення, а саме розширеного відтворення основних фондів та пошуку оптимальних джерел його фінансування є провідними для кожного підприємства.
Стаття присвячена вирішенню актуальної проблеми відтворення основних фондів підприємства та аналізу власних джерел фінансування даного процесу. Метою даного дослідження є систематизація наявних положень з дослідження процесу відтворення основних фондів, характеристика, аналіз та оцінка власних джерел відтворення основних фондів. Для цього було розглянуто поняття основних фондів, а також сутність та завдання процесу їх відтворення. Авторами було охарактеризовано процес відтворення основних фондів, наведено його варіанти, оцінено джерела фінансування даного процесу та удосконалено стратегію їх використання.
 
A necessary condition for the successful operation of any production company in the current development of the domestic economy is its logistical support, which serve its fixed assets. One of the characteristics of fixed assets is their wear and wear, which is why business is carried on the reproduction of fixed assets, which provides compensation for worn-out fixed assets and replace them with new ones. Unfortunately, in modern conditions the company little attention is paid to the improvement of the recovery process of their fixed assets. So the proposal to improve the recovery process, such as the expanded reproduction of capital assets and search for the best sources of funding are leading to each enterprise.
The article is devoted to solving actual problems playing the core business and analyze its own sources of funding of the process. The aim of this study is to systematize the existing provisions of the research process of reproduction of fixed assets, characterization, analysis and evaluation of its own sources of reproduction of fixed assets. This was the notion of fixed assets, as well as the nature and objectives of the process of reproduction. The authors described the reproduction of fixed assets are its options assessed funding sources of the process and improved strategy for their use.

О. І. Тимченкостарший викладач кафедри прикладної економіки, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

O. I. TymchenkoSenior lecturer, department of applied economics, National University of Food Technologies, Kyiv

PROBLEMS AND PROSPECTS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN THE REGIONS OF UKRAINE

У статті досліджуються стан і особливості розвитку малого підприємництва в регіонах України. У процесі дослідження виявлено проблеми та визначено перспективи розвитку малого підприємництва на місцевому та регіональному рівнях. На основі аналізу статистичних даних доведено, що сучасний стан регіонального розвитку суб’єктів малого підприємництва є нестійким і нестабільним. Обґрунтовано пропозиції щодо першочергових заходів ефективної підтримки та визначення головних перспектив розвитку малого підприємництва на регіональному та місцевому рівнях.
 
The state and development of small business in the regions of Ukraine are investigated. The study identified the problems and defined the prospects of small business development at the local and regional levels. The statistical analysis demonstrated that the current state of regional development of small businesses is fragile and unstable. Suggestions on priority measures of effectively support and determination of the main perspectives of small business development at the regional and local levels are demonstrated.

В. М. Шевченкок. держ. упр., доцент кафедри міжнародного обліку і аудиту, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ У НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ

V. ShevchenkoPhD in Public Administration, Associate Professor of Department of International Audit and Accounting Dnipropetrovs’k Alfred Nobel University

ECONOMIC CONTENT OF INVESTMENT PROPERTIES IN STANDARD LEGAL SUPPORT

Останнім часом в Україні активно проводиться робота з впровадження до вітчизняної облікової практики нових національних стандартів бухгалтерського обліку, які є досить близькими за своїм змістом до міжнародних. Успішне їх впровадження у вітчизняну облікову практику вимагає з’ясування відмінностей в обліку за міжнародними та національними стандартами. Дана стаття присвячена дослідженню економічного змісту у терміні «інвестиційна нерухомість», що використовуються у чинному нормативно-правовому забезпеченні за національними та міжнародними стандартами. Автор здійснює порівняльний аналіз змісту міжнародних стандартів та їх українських аналогів. Зокрема виділено основні особливості термінології за міжнародними та національними стандартами стосовно інвестиційної нерухомості. Як засвідчують результати проведеного дослідження, попри зазначення вітчизняних законодавчих органів, що національні стандарти розроблені на основі міжнародних, сьогодні між ними ще існують певні відмінності.
 
Recently in Ukraine actively works on the implementation in the national accounting practice, new national accounting standards which are quite similar in their content to international. Their successful implementation in the national accounting practice requires clarification of the differences in the accounting according to international and national standards. This article investigates the economic content of the term "investment property", which are used in current regulatory support for national and international standards. The author provides a comparative analysis of the content of international standards and their Ukrainian counterparts. In particular, the main features of terminology on international and national standards for investment property. As results of the conducted research, despite indications of national legislatures that national standards are based on international, today between them still there are certain distinctions.

С. Р. Яцишинк. е. н., доцент кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг, Тернопільський національний економічний університет

ДОСВІД КРАЇН ЄС У ФОРМУВАННІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ З ВРАХУВАННЯМ ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

S. R. YatsyshynPhD in economics, associate professor of department of accounting in the public sector and service sector, Ternopil national economic university

EU EXPERIENCE IN SHAPING THE COMPANY'S ACCOUNTING POLICIES TO MEET THE REQUIREMENTS OF EUROPEAN LEGISLATION

У статті досліджено особливості формування облікової політики у країнах Європейського союзу відповідно до вимог законодавства щодо гармонізації та стандартизації облікової діяльності обліку через окремі Директиви та згідно міжнародних стандартів обліку і звітності. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС є пріоритетною складовою процесу інтеграції України до Європейського Союзу, що в свою чергу є пріоритетним напрямом української зовнішньої політики. Серед головних напрямів такої адаптації визначено бухгалтерський облік, який є важливим об’єктом гармонізації в межах ЄС. Облікова політика підприємства розглядається як важливий інструмент, завдяки якому існує можливість оптимального поєднання державного регулювання і власної ініціативи підприємства в питаннях організації та ведення бухгалтерського обліку.
 
The article studies peculiarities of formation of accounting policy in the European Union in accordance with legislative requirements on harmonization of and standardization of accounting activities through separate Directives and in accordance with international of accounting standards and reporting. Approximation of legislation Ukraine to the EU legislation is a priority component of the process integration of Ukraine into the European Union, which in turn is a priority of the Ukrainian foreign policy. Among major directions of such adaptation is defined accounting, which is an important subject of harmonization within the EU. The accounting policy of the company is regarded as an important means by which is possible optimum combination of the state regulation and company's own initiatives in the organization and accounting.

І. В. Бєловаканд. екон. наук, доцент кафедри банківської справи, ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМНО ВАЖЛИВИХ БАНКІВ

I. V. BielovaPh.D., Associate Professor of Banking Department State Higher Educational Institution «Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine»

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE DEFINITION OF SYSTEMICALLY IMPORTANT BANKS

У даній статті було детально проаналізовано поняття системно важливого фінансового інституту і системно важливого банку. Також було проведено дослідження існуючих підходів та методів до визначення системно важливого банку, які умовно можна розділити на три основні підходи: кількісний, якісний та змішаний. Кількісні підходи передбачають одержання показника системності на основі кількісних характеристик діяльності банку (активи, зобов’язання, фінансовий результат). Також розрізняють якісний підхід до ідентифікації системно важливого банку, який ґрунтується, зазвичай, на виокремленні набору банківських характеристик, що не носять кількісного характеру (бінарні, експертні оцінки). Кількісні та якісні підходи до визначення системно важливого фінансового інституту є зручним та більш дієвим інструментом, якщо їх вдало поєднувати у змішаний підхід. У статті наведено порівняльну матрицю існуючих підходів до визначення системно важливих інститутів.
 
This article analyzes in detail the concept of systemically important financial institution and systemically important bank. Also, there was studying of existing approaches and methods for determining systemically important bank, which can be divided into three basic approaches: quantitative, qualitative and mixed. Quantitative approaches are receiving systemic index based on quantitative characteristics of the bank (assets, liabilities, financial result). Also it was distinguished qualitative approach for identifying systemically important bank that usually based on a set of banking isolating characteristics which are not quantitative (binary, expert values). Quantitative and qualitative approaches of determining systemically important financial institution are convenient and more effective instrument in case when they successfully combined in mixed approach. The article presents a comparative matrix of existing approaches of the definition of systemically important institutions.

А. М. Івановааспірант кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет

ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ФІСКАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ

A. M. IvanovaPost-graduate student of department taxes and fiscal policy, Ternopil National Economic University

THEORETICAL APPROACH TO DETERMINING THE CONTENT OF FISCAL CONSOLIDATION

У статті досліджено різні підходи до визначення економічної категорії “фіскальна консолідація”. Виокремлено два напрямки трактування суті фіскальної консолідації. Розглянуто роль фіскальної консолідації в системі антикризового регулювання економіки. Сформовано авторське визначення поняття “фіскальна консолідація” та вплив заходів фіскадьної консолідації на соціально-економічний стан держави.
 
In the article the different approaches to the economic category of "fiscal consolidation". Thesis there is determined essentially two lines of interpretation of fiscal consolidation. The role of fiscal consolidation in the system of crisis management of the economy. Formed their own definition of "fiscal consolidation" and the impact of consolidation measures fiskadnoyi the socio-economic situation of the state.

В. О. Петуховааспірант Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, м. Харків

НАЙБІЛЬШІ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ СВІТУ ЗА ПЛОЩЕЮ

V. O. Petukhovapost-graduate of international economic relations department of V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

THE LARGEST WORLD FREE TRADE AREAS BY THE SQUARE

У статті викладений матеріал про найбільші зони вільної торгівлі світу за площею. Особливості функціонування таких зон є важливим при вивченні специфіки світової торгівлі та інтеграційних процесів сучасності та майбутнього. Зони вільної торгівлі у світі продовжують розширятися та співробітництво країн в їх рамках все більше поглиблюється. Не виключено, що у світі будуть створюватися зони вільної торгівлі з більш глибинними зв’язками та більш великими площами. Варто додати, що зона вільної торгівлі сприяє розвитку подальших інтеграційних зв’язків між країнами, що входять у такі торговельні союзи. У статті були зроблені відповідні висновки.
 
The article presents the material of the largest free trade zones in the world by the area. The features of such zones functioning  is important  in the studing  of the world trade specific features and integration processes of the present and the future. The free trade areas are continuing  to expand  in the world and the cooperation among  their countries is increasingly deepering. It is possible that it will be created free trade areas with much deepper connection and larger by the area. It should be added that a free trade area promotes to develop further integration ties between the countries,which are in  such trade unions. The appropriate conclusions were made in the article.

І. Л. Литвинчукк. е. н., докторант, старший викладач кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

МАКРОСОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ОПИТУВАННЯ ВИКОНАВЦІВ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ)

I. L. LytvynchukPh.D., Doctoral Candidate, Senior Lecturer, Department of Economic Theory and Intellectual Property, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

MACROSOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF MANAGING INTELLECTUAL PROPERTY IN UKRAINIAN AGRARIAN SECTOR (BASED ON A SURVEY OF INDIVIDUALS DEALING WITH RESEARCH AND SCIENCE)

Метою статті є дослідження громадської думки у соціально-професійному сегменті виконавців наукових та науково-технічних робіт стосовно ефективності політики управління інтелектуальною власністю в аграрному секторі України. З використанням методів збору, обробки та аналізу соціологічної інформації визначено ставлення респондентів до проблем ефективності виконання функцій у сфері інтелектуальної власності вітчизняними інституціями, матеріального стимулювання творчої діяльності науково-технічних та науково-педагогічних працівників, комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності, захисту прав суб’єктів інтелектуальної власності в системі науково-освітнього забезпечення аграрної економіки. Доведено наявність конфлікту інтересів економічних агентів у питаннях змісту, першочерговості та ваги реформаторських кроків у напрямі інтелектуалізації аграрної економіки України.
 
The article aims to study the public opinion on the efficiency of the policy of managing intellectual property in Ukrainian agrarian sector within the socio-professional segment of individuals dealing with research and science and technology. The study utilized the methods of collection, processing, and analysis of sociological information to determine the opinion of individuals dealing with research and science and technology about the solving the problems associated with institutionalization of the intellectual property, stimulation of creative activity of scientific-technical and scientific-pedagogical workers, commercialization of results of intellectual activity, jurisdictional protection of subjects of intellectual property within the system of the research and educational support of the agrarian economy.

А. М. Вергунстарший викладач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївК. В. Стріжкомагістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

A. M. Verhunsenior lecturer in finance and financial and economic security, Kyiv National University of Technologies and Design, KyivK. V. StrizhkoMaster’s degree student, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

MODERN APPROACHES TO ASSESS THE LEVEL OF THE COMPANY FINANCIAL SECURITY

В статті досліджено підходи щодо оцінки фінансової безпеки підприємства, визначено їх переваги та недоліки, проведено порівняльну характеристику даних методів.
 
In the article described the approaches for assessing financial security of company, identified their advantages and disadvantages, made comparative characteristics of these methods.

М. А. Однорогкандидат економічних наук, завідуючий економічного відділенням, Технолого-економічний коледж Білоцерківського національного аграрного університету

РЕАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

M. A. OdnorogPh.D. in Economics, Head of the Economic Department, Technological and economic college Bila Tserkva National Agrarian University

REAL INVESTMENT IN AGRICULTURE

У статті розглядаються реальні інвестиції, їх структура, способи залучення та напрямки вкладення. Обґрунтовано питання фінансування інвестицій та їх раціонального використання, що особливо важливо в умовах важкого економічного стану багатьох аграрних підприємств. Визначено, що саме реальні інвестиції виступають джерелом розвитку виробництва, оновлення основних фондів, розширення асортименту продукції, що особливо важливо для виробників галузі АПК. Запропоновано методику оцінки реальних інвестиції, їх структура, способи залучення та напрямки вкладення. Доведено, що саме реальні інвестиції виступають джерелом розвитку виробництва, оновлення основних фондів, розширення асортименту продукції, що особливо важливо для виробників галузі АПК. Приділена увага питанням збільшення розмірів виробничих фондів, що здійснюється за рахунок додаткових вкладень матеріальних і грошових коштів, спрямованих на розширення виробничого потенціалу сільського господарства. Матеріал статті орієнтований на широку аудиторію науковців, викладачів, працівників державних органів виконавчої влади та студентів вузів.

The article deals with real investment, their structure, ways to attract investment and directions. Grounded question of investments and their management, which is especially important in a difficult economic situation of many farms. Determined that real investment is the source of production, capital renewals, expanding the product range, which is especially important in the field of agriculture producers. The method of evaluation of real investments, structure, ways to attract investment and directions. It is proved that real investment is the source of production, capital renewals, expanding the product range, which is especially important in the field of agriculture producers. Attention is paid to the issues of increasing the size of assets, implemented through additional investment material and money aimed at expanding the productive capacity of agriculture. The article is aimed at a wide audience of researchers, teachers, employees of government agencies and university students.

Н. В. Попрозманканд. екон. наук, доц. каф. Економічної кібернетики Національного університету біоресурсів і природокористування України

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЗРОСТАННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Natalia V. Poprozmankand .ekon. nauk Assoc. Dep. Economic Cybernetics of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

THE THEORETICAL BASIS OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND GROWTH OF AGRICULTURAL PRODUCTION

У статті акцентується увага на поняттях економічне зростання та розвиток. Обґрунтовується різниця цих понять та їх значення для формування успішної національної економіки, що є ключовим фактором добробуту кожного члена суспільства. Дослідження показують, що реформа способів господарювання, утворення ринкових засад розвитку економіки викликали процеси дезінтеграції, стимулювали відцентрові сили в різних організаційних формах видів діяльності. В статті підкреслюється, що для аграрного виробництва України достатньо актуальною є розробка і освоєння концепцій формування і використання факторів економічного розвитку, а саме зростання кінцевого результату за рахунок всебічної мобілізації внутрішніх можливостей кожної конкретної виробничої системи, організаційно-економічна модель системної взаємодії факторів економічного розвитку дає можливість досягти гармонійного поєднання всіх основних видів зв'язку при формуванні продукції, зберігати мінімальне відхилення траєкторії розвитку економіки суб'єкта господарювання. Отже, стійким розвитком аграрного виробництва, що є основою розвитку національної економіки слід розуміти такий розвиток, який забезпечує економічну ефективність ведення діяльності з використанням накопиченого фінансово-економічного потенціалу, економічну безпеку та соціально-екологічну стабільність суспільства протягом тривалого періоду.
 
The article focuses on the concepts of economic growth and development. Grounded difference of these concepts and their implications for the formation of a successful national economy, a key factor in the welfare of every member of society. Studies show that the reform methods of management, the formation of market principles of economic development caused the disintegration processes, stimulated the centrifugal forces in different organizational forms of activities. The article stresses that the agricultural production of Ukraine is urgent is the development and exploration of concepts of formation and use of factors of economic development and growth is the final result by the full mobilization of domestic capabilities of each production system, organizational and economic model of system interaction factors enables economic development achieve a harmonious combination of all major types of communication in the formation of products, keep a minimum deviation of the trajectory of economic development entity. Therefore, sustainable development of agriculture, which is the foundation of the national economy should understand this development that ensures economic efficiency of activity using the accumulated financial and economic potential, economic security and social and environmental stability of society for a long period.

Е. О. Ковпакк. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики та прикладої економіки, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м.Харків

РЕГРЕСІЙНА МОДЕЛЬ ІНДЕКСУ ПФТС

E. О. KovpakPh. D., Associate professor of economic Cybernetics and applied Economics, V.N. Karazin Kharkov National University, Kharkov

REGRESSION MODEL OF THE PFTS INDEX

Індекс ПФТС є одним з основних показників розвитку ринку цінних паперів України, що виконує індикативну, спекулятивну та діагностичну функції. Біржові індекси тісно пов’язані із індексами цін на рівні макроекономіки, через що поставлено завдання побудови регресійної моделі для індексу ПФТС від дефлятора ВВП та індекса споживчих цін.
Для розробки моделі прогнозування показника ПФТС застосовано методи економіко-математичного моделювання в рамках технічного аналізу динаміки біржових індексів. Запропоновано модель нелінійної регресії для прогнозування щорічних величин закриття індексу ПФТС. Регресорами в моделі виступили лагове значення індексу ПФТС, а також величини дефлятору ВВП та індексу споживчих цін, включені до моделі як фіктивні змінні, щоб забезпечити адекватну апроксимацію коливальної динаміки ПФТС. Розроблено точковий прогноз індексу ПФТС на кінець 2015 й 2016 рр.
 
The PFTS index is one of the main indicators of development of Ukrainian securities market, which performs indicative, speculative and diagnostic functions. Stock indexes are closely linked to price indices at the level of macroeconomics, so the purpose of constructing a regression model for the PFTS index from the GDP deflator and the consumer price index was acquired.
To develop a PFTS rate model the methods of economic and mathematical modeling at the technical analysis of the dynamics of stock indices was applied.
The nonlinear regression model to forecast the annual closing of the PFTS index has been proposed. The lag value of PFTS, and both GDP deflator and the consumer price index was included in the model as dummy variables to provide an adequate approximation of the PFTS fluctuation dynamics. The point forecast of the PFTS index by the end of 2015 and 2016 has been developed.

В. М. Гаврилюкасистент кафедри фінансів і кредиту Подільського державного аграрно-технічного університету

АНАЛІЗ МЕТОДИК ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ

V. M. GawrilyukAssistant Department of Finance and Credit Podolsky State Agricultural and Technical University

ANALYSIS OF LEASING OPERATIONS EFFICIENCY EVALUATION METHODOLOGIES

У статті акцентовано увагу на розумінні категорії «ефективність» та значенні її оцінки при здійсненні аналізу інвестиційних проектів. Проведено аналіз статичних та динамічних методів оцінки ефективності інвестиційних проектів, визначено їх переваги і недоліки. Аргументовано доцільність застосування окремих прийомів інвестиційного аналізу при розробці методик оцінки ефективності лізингу та розкрито основні їх принципи. Обґрунтовано доцільність диференційованого підходу до вибору методики оцінки лізингової операції із врахуванням інтересів кожного суб’єкта лізингових відносин. Приведено перелік основних складових елементів методик, що використовуються при побудові алгоритму розрахунку ефективності лізингової операції. Здійснено аналіз авторських методик оцінки лізингових проектів, заснованих на порівнянні лізингу з іншими джерелами фінансування. Демасковано основні фактори,що впливають на результативність лізингового проекту. Визначено основні переваги і недоліки використання методик оцінки ефективності лізингової операції, означено їх особливості. Розкрито основні аспекти вибору методик як на рівні лізингодавача так і на рівні лізингоодержувача.
 
This article is focused on understanding of the category of "efficiency" and the meaning of "efficiency" evaluation in the implementation of leasing operations. The analysis of static and dynamic methods of assessment of investment projects is provided and methods advantages and disadvantages are characterized. The importance of individual investment analysis techniques in the development of methodologies to assess the effectiveness of leasing is explained and analysis techniques basic principles are clarified. The significance of a differentiated approach to the choice of methodology for assessing leasing transactions while taking into account the interests of each of the subject of leasing is demonstrated. The list of the main components techniques used in constructing the algorithm of efficiency of leasing operations is provided. The analysis of well known leasing projects valuation techniques is made based on a comparison of leasing with different sources of funding. The main factors affecting the performance of the leasing project are uncovered. The main advantages and disadvantages of using methods of assessing the effectiveness of leasing operations and their features are defined. The basic aspects of the selection procedures on the lessor level and at the level of the lessee are explained.

І. О. Камнєвааспірантка ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

I. A. Kamnevapostgraduate DVNZ «Pryazovskyi State Technical University», Mariupol

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT IN AN INDUSTRIAL PLANT

В роботі розглянуті теоретико-методологічні основи терміну «екологічний ризик»,об’єднані поняття у дві групи: екологічний ризик, як шкода навколишньому середовищу та екологічний ризик, як можливий фінансовий збиток для підприємства; запропонована класифікація екологічного ризику по двом принципам, дано визначення екологічного ризику.
 
В работе рассмотрены теоретико-методологические основы термина «экологический риск», объединены понятия в две группы: экологический риск, как вред окружающей среде и экологический риск, как возможный финансовый ущерб для предприятия; предложена классификация экологического риска по двум принципам, дано определение экологического риска.
 
In this work the theoretical and methodological foundations of the term "environmental risk" in terms of the combined two groups: environmental risk, both to the environment and environmental risk as potential financial loss to the company; The classification of ecological risk on two principles, the definition of environmental risk.

О. Ю. Фуксманаспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

МЕТОДИКА ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОРОТКОСТРОКОВОЮ ЛІКВІДНІСТЮ В БАНКАХ

O. Fuksmanpostgraduate, Kyiv National University of Trade and Economics

THE METHOD OF INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF SHORT-TERM LIQUIDITY MANAGEMENT SYSTEM IN BANKS IMPROVEMENT

У статті розглянуто відмінності між управлінням кортко- та довгостроковою ліквідністю. Визначено та проаналізовано етапи впровадження інформаційно-аналітичної складової системи управління короткостроковою ліквідністю в банках.
У статті наведено індикатори наявного стану інформаційно-аналітичного забезпечення, зокрема такі як: «обізнаність казначейства» та «якість прогнозу». Визначено інтегральний показник контролю якості відповідного забезпечення.
Окрему увагу приділено питанню залучення менеджерів фронт-офісу до активного процесу управління ліквідністю. З цією метою запропоновано впровадження інтерактивних аналітичних таблиць із доступом в режимі реального часу. Крім цього, наведено ряд інших звітних форм, що доцільно використовувати для управління внутрішньоденною ліквідністю.
Перспективами подальшого дослідження у даному напрямі є обґрунтування  можливості вдосконалення системи управління довгостроковою ліквідністю.
 
The differences between short-term and long-term liquidity management are reviewed in the article. The stages of information and analytical components of short-term liquidity management system implementation are defined and analyzed.
The article presents the indicators, which describe the condition of information and analytical support, such as: «treasury awareness» and «quality of forecast». The integral control indicator of such support quality is identified.
Special attention is paid to the involvement of front office managers into the active liquidity management process. With this aim, the implementation of interactive analytical tables with real time access is offered. Besides, a range of other report forms, that should be used to manage intraday liquidity, is described.
The prospects for further research in such direction is the investigation of ability to improve the long-term liquidity management system with the help of transfer pricing.

В. В. Красношапкак. т. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Національного технічного університету «КПІ»В. О. Кружилкомагістрант кафедри економіки та підприємництва, Національного технічного університету «КПІ»

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПРИЙНЯТТЯ ОПТИМАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ РИЗИКУ НА БАЗІ КРИТЕРІАЛЬНОГО ПІДХОДУ

V. V. KrasnoshapkaPh.D., Associate Professor, department of economy and business, National Technical University “Kyiv Polytechnic Institute”V. O. KruzhylkoPostgraduate, department of economy and business, National Technical University “Kyiv Polytechnic Institute”

IMPROVING THE MECHANISM OF OPTIMAL ECONOMIC DECISIONS UNDER RISK BASED APPROACH CRITERION

У статті обґрунтовано необхідність застосування критеріального підходу у процесі прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності. У результаті аналізу публікацій, присвячених даній проблемі, було визначено, що для прийняття оптимальних управлінських рішень на підприємстві доцільно використовувати критерії Вальда, Севіджа, Гурвіца та Ходжа-Лемана. Також наведено приклад, у якому менеджер обирав з числа можливих альтернатив варіант інвестування коштів у певний вид основних засобів. Інформаційною базою слугувала офіційна статистика обсягів капіталовкладень в основні засоби українських компаній впродовж 2010-2014 років. Вибір оптимальної альтернативи базувався на використанні критерію Гурвіца. В результаті проведених розрахунків визначено, що найбільш ефективним варіантом є інвестування у машини та виробниче обладнання.
 
In this article has been proved the necessity of criterion approach in decision-making under risk and uncertainty. An analysis of publications devoted to this problem, it was determined that the optimal decision-making in the enterprise criteria should be used Wald, Savage, Hurwitz and Hodge-Lehmann. There is an example in which the manager elected from among the possible alternatives to the option of investing in a certain type of assets. The information base served as the official statistics the volume of investment in fixed assets Ukrainian companies during 2010-2014 years. Selection of optimal alternatives based on the using of Hurwitz criterion. As a result of the calculations determined that the most effective option is to invest in machinery and production equipment.

І. Є. Андрющенкок. е. н., доцент, Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяГ. А. Ільченкомагістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА

Iryna E. AndryushchenkoCand. of Econ. Sciences, associate professor, Zaporizhzhya National Technical UniversityGanna A. IlchenkoMaster, Zaporizhzhya National Technical University

IMPLEMENTATION OF INVESTMENT MECHANISM IN THE AREA OF CONSTRUCTION

У статі розглянуто процес інвестування у будівництво, його сутність, основні способи та етапи проведення. Проаналізовано показники вартості будівництва по областях України протягом 2014 – 2015 років, враховуючи ціновий діапазон змін валютного курсу. Досліджено ринок комерційної нерухомості. Наведено формулу для розрахунку суми платежу за оренду нерухомого майна. Зосереджено увагу на можливості виникнення ризиків відповідно до характерних ознак та здійснюваних суб’єктами повноважень у даній сфері діяльності. Охарактеризовано схеми фінансування даного сектору.

The article deals with the process of investing in construction, its essence, the basic methods and stages of implementation. Construction cost indices are analyzed by regions of Ukraine for 2014 – 2015 years, considering the price range of changes in exchange rates. Commercial real estate market is investigated. The formula for calculating the amount of payment for the lease of real property is presented. The emphasis is on the possibility of risks according to the characteristic features and powers of the subjects carried out in this area. Funding schemes of this sector are characterized.

Т. В. Сакк. е. н., доцент кафедри економіки та безпеки підприємства, Східноєвропейський національний університет імені Лесі УкраїнкиІ. М. Стасюкстудентка, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА

T. SakPhD in Economics, Associate Professor at the Chair of Economics and Enterprise Resilience, Lesya Ukrainka Eastern European National UniversityI. Stasukstudent, Lesya Ukrainka Eastern European National University

COMPREHENSIVE APPROACH TO GROUND ENTERPRISE MARKETING STRATEGIES

У статті досліджено підходи до обґрунтування стратегії маркетингу підприємства. Визначено місце стратегії маркетингу в стратегічному наборі підприємства як базової функціональної стратегії, що втілює напрями розвитку відповідно до обраних корпоративної та конкурентної стратегій та визначає вид інших функціональних стратегій. Систематизовано фактори, що впливають на вибір стратегії, з поділом їх на групи: макросередовище, зовнішнє маркетингове середовище, концепція розвитку підприємства, стратегічний потенціал підприємства. Наголошено на необхідності розробки стратегій комплексу маркетингу в розрізі товарної, цінової, збутової та стратегії маркетингових комунікацій. Побудовано алгоритм вибору стратегії маркетингу, де особливу увагу приділено аналізу життєвого циклу підприємства. Аналіз життєвого циклу – етап, на якому узгоджується стадія розвитку підприємства та варіанти стратегій маркетингу на основі комплексної діагностики підприємства.
 
In the article approaches the study of marketing strategy company. The place of marketing strategies in strategic set of enterprise as the basic functional strategy that embodies areas of development according to selected corporate and competitive strategies and determines view other functional strategies. Systematized factors that influence the choice of strategies with division into groups: macro, external marketing environment, the concept of enterprise development, strategic potential business. The necessity of the development strategies of the marketing mix in terms of commodity, pricing, marketing strategies and marketing communications. The algorithm of choice of marketing strategy, with particular attention paid to the analysis of the life cycle of the company. Analysis of the life cycle - the stage at which stage of development the company agrees options and marketing strategies based on a comprehensive diagnosis of the company.

О. В. Вишневецькак. е. н., с. н. с. відділу ринку матеріально-технічних ресурсів, ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

О. V. Vishnevetskacandidate of economic sciences, senior researcher of Department of market of material and technical resources National Scientific Center "Institute of agrarian economy", Kyiv

ECONOMIC ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF THE USE ENERGY RESOURCES AT AGRICULTURAL ENTERPRISES

В статті проведено ретроспективний аналіз використання окремих видів паливно-енергетичних ресурсів в аграрному секторі економіки України, досліджено організаційно-економічні особливості, визначено та обґрунтовано напрями забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах.
Дослідженнями встановлено, що сільськогосподарські підприємства скоротили використання бензину моторного як у цілому, так і на сільськогосподарські роботи, у 2013 році порівняно з 1990 роком у 9 разів та на 46% порівняно з 2010 роком, дизельного пального – у 3,3 раза порівняно з 1990 роком та більше на 11% порівняно з 2010. У сільськогосподарських підприємствах за 1990–2013 роки наявність тракторів зменшилася в 3,4 раза, а зернозбиральних комбайнів в 3,6 раза. Водночас витрати пально-мастильних матеріалів на виробництво сільськогосподарської продукції скоротилися ще більше. Якщо у 1990 році на 1000 грн валової продукції у порівнянних цінах 2010 року витрачалося 60 кг умовного палива, то у 2013-му – лише 9 кг, або у 6,7 раза менше. Це говорить про те, що скорочення енергоспоживання відбувається не лише за рахунок скорочення техніки, а й за рахунок інших факторів.
Особливу увагу приділено енергомісткості сільськогосподарської продукції та витратам паливно-енергетичних ресурсів на 1 га сільськогосподарських угідь. Розрахунки показали, що в 1990 році порівняно з 2013-м аграрні підприємства витрачали на 1000 грн валової продукції у порівнянних цінах 2010 року в 6,7 раза менше умовного палива, а витрати пально-мастильних матеріалів на 1 га сільськогосподарських угідь за той же період скоротилися у 4,4 раза.
Також досить детально описані напрями енергозбереження – застосування спрощених технологій обробітку ґрунту, вдосконалення структури машинно-тракторного парку, запровадження ефективної структури посівних площ, заміна частини дизпалива біопаливом із ріпакової олії та ефект від їх запровадження.
 
The paper conducted a retrospective analysis of the use of certain types of energy resources in the agricultural sector of Ukraine, studied organizational and economic characteristics and defined reasonably ways ensure efficient use of energy resources in agricultural enterprises.
Research has established that agricultural enterprises have reduced the use of gasoline as a whole and on agricultural work, in 2013 compared to 1990 in 9 times and to 46% compared with 2010, diesel fuel – 3,3 times compared to 1990 year, and more than 11% compared to 2010. In agricultural enterprises for 1990–013 years the availability of tractors decreased 3,4 times and combine harvesters in 3,6 times. At the same time the cost of fuel and lubricants for agricultural production declined even more. If 1990 on 1000 UAH gross output in constant prices in 2010 spent 60 kg of fuel, in 2013 – only 9 kg, or in 6,7 times less. This suggests that reducing energy consumption is not only due to reduction technology, but also due to other factors.
Special attention is paid to the energy intensity agricultural products and the cost of fuel and energy resources per 1 ha of agricultural land. The calculations showed that in 1990, compared to 2013, agricultural enterprises spent 1000 UAH of gross output in comparable prices in 2010 to 6,7 times less than conventional fuel, and the cost of fuel and lubricants per 1 ha of agricultural land during the same period decreased by 4,4 times.
The article is quite detailed directions of energy efficiency – the use of simplified tillage technology, improving the structure of the tractor fleet, implementation of effective crop pattern, replacement of diesel biofuel from rapeseed oil and the effect they will have.

К. С. Пугачевськааспірант кафедри міжнародної економіки Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ІМПОРТУ ТОВАРІВ ЗА УМОВ ЧЛЕНСТВА В СОТ

K. S. PugachevskaPost-Graduate Student of the International Economy Department of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

RESEARCH OF IMPORT OF GOODS REGULATION IN WTO MEMBERSHIP CONDITIONS

У статті розглянуто основні тенденції лібералізації зовнішньої торгівлі в сучасних умовах. Виявлено, що упродовж останніх десятиліть процеси інтеграції та глобалізації сприяли зростанню масштабів міжнародних торговельно-економічних відносин та обумовили формування відповідних світових регуляторних систем обміну товарами та послугами. Проведено ретроспективний аналіз тарифного режиму в Україні до і після набуття Україною членства в СОТ. Здійснено аналіз рівня тарифної ескалації митного тарифу в Україні. Оцінено фіскальну ефективність митного оподаткування в Україні та виявлено його низьку результативність, що пов'язано з напрямками споживання імпорту в Україні та втратою вітчизняними товарами цінової конкурентоспроможності під впливом політики обмінного курсу та високих темпів інфляції всередині країни порівняно з її торговельними партнерами. Визначено роль нетарифного регулювання як дієвого інструменту захисту національного ринку за умов лібералізації торгівлі.
 
In the article the main trends of liberalization of foreign trade in the modern world have been examined. It has been found that in recent decades the processes of integration and globalization have increased the scale of international trade and economic relations and led to the formation of the global regulatory systems of goods and services exchange. A retrospective analysis of the tariff regime in Ukraine before and after Ukraine's accession to the WTO has been represented. The analysis of tariff escalation customs tariff in Ukraine has been given. The fiscal effectiveness of customs duties in Ukraine has been evaluated and it has been found its low efficiency, due to consumption vectors of imports in Ukraine and the loss of price competitiveness of domestic goods under the influence of exchange rate policy and high inflation in the country relative to its trading partners. The role of non-tariff regulation as an effective instrument for the protection of the national market in terms of trade liberalization has been determined.

Н. В. Безруковак. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваМ. В. Василенкобакалавр напряму підготовки «міжнародна економіка», Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

СВІТОВІ ТОРГОВЕЛЬНІ ВІЙНИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА НАСЛІДКИ

N. V. BezrukovaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the International Economics and Marketing Department, the Yuri Kondratyuk National Technical University of Poltava, PoltavaM. V. VasylenkoBachelor Field of Study "International Economics" Economics and Marketing Department, the Yuri Kondratyuk National Technical University of Poltava, Poltava

WORLD’S TRADE WARS: FEATURES AND CONSEQUENCES

В статті досліджено теоретичні основи світових торговельних війн, форми та методи їх ведення. Охарактеризовано торговельні війни в світі, проаналізовано сучасні світові торговельні конфлікти. Розглянуто методи врегулювання міжнародних торговельних спорів та шляхи подолання негативних наслідків світових торговельних війн.
 
In this articale the author investigate the theoretical foundations of global trade wars, including their general concept, forms and practices. Were characterized trade wars in the world, their history and modern world’s trade conflicts and wars. Also were described the methods of resolving international trade disputes and ways of overcoming the negative consequences from the global trade wars.

Н. В. Багашовак. геол. н., доцент кафедри економіки і стратегії підприємств, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

СВІТОВІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

N. V. BagashovaCandidate of Sciences (Geology), Associate Professor, Economy and Strategy of Enterprise Department, Kryvyi Rih Institute of Economics, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

FOREIGN AND DOMESTIC TRENDS OF PROJECT MANAGEMENT DEVELOPMENT

Досліджено світові та вітчизняні тенденції використання управління проектами як одного з важливіших механізмів ринкової економіки. Наведено приклади розвитку управління проектами у зарубіжних країнах. Визначені перспективи розвитку управління проектами в Україні.
 
The research deals with foreign and domestic trends of project management usage as one of the most important mechanisms of market economy. There given some examples of project management development in foreign countries. Some prospects of project management development in Ukraine are defined.

В. Б. Буторінак. е. н., старший викладач кафедри туризму та економічної теорії, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам'янець-Подільський

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

V. B. ButorinaPhD, Senior Lecturer, Department of Tourism and Economic Theory, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohienko National University,Kamyanets-Podilsky

THE IMPACT OF ECONOMIC TRANSFORMATION ON THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINE

У статті узагальнено характеристику процесу переходу пострадянських країн до економіки ринкового типу за трьома напрямками. Виявлено, що для України альтернативою досягнення національних цілей розвитку є теорія «випереджаючого» розвитку, а не концепція «наздоганяючого» розвитку. Показано, що в Україні інноваційна політика формується у рамках «другої генерації», а запровадження сценарію «третьої» – є передчасним, оскільки найслабшим місцем української національної інноваційної системи є якість міжвідомчої координації. Систематизовано стримуючі фактори економічного зростання і науково-технологічного прогресу у перехідній економіці України, які поділяються на дві групи: ті, що виникли під час перебування України у складі Радянського Союзу, і після проголошення незалежності. Запропоновано умови переходу економіки України на інноваційний шлях розвитку.
 
In the article generalized the characteristic process of transition to a market economy for post-Soviet countries in three ways. Discovered, that for Ukraine an alternative to achieve national development goals is the theory of «anticipatory» development, rather than the concept of «catching up» development. It is shown that in Ukraine the introduction of innovative policy in the framework of the «second generation» and the introduction of screenplay of «third» – is premature, because the weakest place of Ukrainian national innovation system is the quality of interagency coordination. It was systematized deterrent factors of economic growth and scientific and technological progress in the transitional economy of Ukraine, which divided into two groups: those that have arisen while Ukraine was in the Soviet Union and after independence. The article proposed conditions of transition of the Ukrainian economy on an innovative path of development.

О. І. Олійничукк. е. н., доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

СИСТЕМА АНАЛІЗУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ, СПРЯМОВАНОМУ НА ДОСЯГНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

O. I. OliynychukPhD in Economics, Associate Professor of Financial and Economic Security and Intellectual Property Department, Ternopil National Economic University, Ternopil

SYSTEM OF ANALYSIS IN ENTERPRISE MANAGEMENT ACHIEVING ECONOMIC SECURITY

Розглянуто кількість збиткових підприємств у цілому та за видами економічної діяльності на основі статистичних даних останніх років. Обґрунтовано необхідність активного пошуку шляхів досягнення належного рівня економічної безпеки підприємства з метою мінімізації наслідків впливу внутрішніх і зовнішніх загроз. Аргументовано, що важливими внутрішніми інструментами покращення результатів діяльності підприємства є оптимізація процесу управління, підвищення його ефективності, прийняття обґрунтованих, своєчасних і виважених управлінських рішень у напрямі досягнення прийнятного рівня економічної безпеки, що можливо завдяки повноцінному використанню аналізу із його потужним методологічним апаратом. Розроблено механізм взаємозв’язку етапів функціонування системи аналізу в управлінні підприємством. Виділено підсистеми операційного, поточного та стратегічного аналізу відповідно до рівнів управління підприємства, а також означено їхній предмет, об’єкт дослідження, мету, термін проведення та інструментарій.
 
The number of unprofitable enterprises in general and by the kind of economic activity was considered based on the statistics of recent years. The necessity of active finding the ways to achieve the appropriate economic security level to minimize the results of internal and external threats impact was grounded. There was argued that the important internal tools of improving the results of the company are optimization of the management process, increasing of its efficiency, making informed, timely and balanced management decisions towards achieving an acceptable level of economic security that is possible through the full using of analysis with its powerful methodological apparatus. The mechanism of the analysis system functioning stages relationship in enterprise management was developed. The subsystems of operational, current and strategic analysis according to the management levels of the enterprise were allocated as well as theirs subjects, objects of research, purposes, terms and instruments were defined.

Н. В. Бутенкок. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Київський національний університет  імені Тараса Шевченка, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСТВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

N. V. ButenkoPhD, Associate Professor of the International Economics and Marketing Department of Taras Shevchenko National University of Kyiv , Kyiv

STATE REGULATION OF PARTNERSHIPS DEVELOPMENT IN UKRAINE'S ECONOMY

В статті висвітлено інструменти державного регулювання розвитку партнерств в національній економіці, зокрема розглянуто систему заходів задля здійснення цільової, стимулюючої, нормативної (регламентуючої), коригуючої, соціальної, контролюючої діяльності держави, спрямованої на забезпечення умов ефективного функціонування партнерських відносин та вирішення складних соціально-економічних проблем розвитку національної економіки.
 
The study highlights instruments of state regulation of partnerships development in the national economy. The paper studies a system of measures to perform such state functions as: target, stimulating, regulatory, corrective, social and controlling. These state functions aim to ensure conditions of effective functioning of partnerships and to solve complex socio-economic problems of development of national economy.

Т. О. Музиченкок. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ СКЛАДОВИХ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

T. O. MuzychenkoPh.D., Аssociate Рrofessor of the department of Economic theory, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORGANIZATION OF THE ACCOUNTING PROCESS COMPONENTS OF EQUITY

В статті досліджено обґрунтування теоретичних та методичних питань організації облікового процесу складових власного капіталу. Проаналізовано етапи облікового процесу та запропоновано шляхи їх удосконалення.
 
In the article the substantiation of theoretical and methodological issues of organization of accounting process component of equity. Stages accounting process and the ways of their improvement.

А. Ю. Гладченкок. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ НА ЕКОНОМІЧНУ РІВНОВАГУ В УКРАЇНІ

A. Y. GladchenkoPh.D., assistant professor of the department international economics and international finance Oles Honchar Dnipropetrovs’k National University

THE IMPACT OF THE TRANSFORMATION OF THE EUROPEAN REGIONAL NATURAL GAS MARKET ON THE ECONOMIC BALANCE IN UKRAINE

У статті розглядаються фактори розвитку європейського регіонального енергетичного ринку. Визначено вектор трансформації європейського регіонального ринку природного газу. Обґрунтовано напрями впливу скорочення  європейського регіонального енергетичного ринку  на економічну рівновагу в Україні.
 
The article discusses the factors in the development of European regional energy market. Defined vector of transformation of the European regional natural gas market. The directions of effect of reducing European regional energy market on the economic balance in Ukraine.

Г. І. Рибакасистент кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО - ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

H. I. RybakAsistent of department economic theory of the O. M. Beketov National University of Urban Economy, Kharkiv

SOCIAL PARTNERSHIP – A PROMISING DIRECTION OF DEVELOPMENT ENTREPRENEURSHIP ANDIMPROVING THE QUALITY OF LIFE UKRAINE

В статті розглянуто розвиток міжсекторного соціального партнерства та його вплив на розвиток підприємництва та якості життя населення. Досліджено проблеми соціального партнерства держави та бізнес-структур. Запропоновано напрямки розвитку підприємництва за умов соціального партнерства. Були порушені питання соціальної відповідальності бізнесу, необхідності формування відповідальності суспільства, регулюючої ролі держави та інше.
 
The paper dwells development of cross-sector social partnership and its impact on business development and quality of life. The problems of social partnership of state and business structures was investigated. The directions entrepreneurship development in conditions of social partnership was suggested. The issues of social responsibility, the need to develop social responsibility, the regulatory role of the state and more was touched upon.

О. А. БільовськаЗдобувач кафедри економіки та менеджменту Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Харків

КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ ІТ-ГАЛУЗІ ТА ІТ-АУТСОРСИНГУ В УКРАЇНІ: ШЛЯХИ ОПТИМІЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ

Olga BilevskaPost-graduate student of the Department of Economics and Management of V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

COMPETITIVENESS OF IT INDUSTRY AND IT OUTSOURCING IN UKRAINE: WAYS OF OPTIMIZED MANAGEMENT

Стаття присвячена актуальній проблемі ідентифікація стану конкурентоспроможності ІТ-галузі та ІТ-аутсорсингу в Україні в умовах євроінтеграції. В умовах нових геополітичних зрушень в Україні, існує гостра необхідність пошуку нових напрямів підвищення конкурентоздатності як окремих галузей, так і всій економіки в цілому. Характерною ознакою світової економіки в даний час є безпрецедентне посилення конкуренції. Виживають і перемагають в конкурентній боротьбі лише ті компанії, які використовують найбільш ефективні способи організації бізнесу. Однією з найбільш сучасних і успішних моделей господарювання, що дозволяє добитися конкурентних переваг в умовах усе більш відкритих національних економік, є аутсорсинг. Аутсорсинг розвинувся за останні декілька десятиліть настільки, що зміг проникнути в багато сфер виробництва, тим самим, відкриваючи величезні можливості для макроекономічного розвитку держав і світової економіки в цілому. Орієнтація на інновації та розвиток сектору ІТ забезпечує економічне зростання всіх розвинених і деяких країн, що розвиваються. У сучасних умовах економічне зростання тісно пов'язане з такими характеристиками, як конкурентоспроможність, інноваційність, продуктивність.
 
The article is devoted to the actual problem identification state of competitiveness of IT industry and IT outsourcing in Ukraine in terms of European integration. In terms of new geopolitical changes in Ukraine, there is an urgent need to find new ways of increasing the competitiveness of individual sectors and the whole economy. A characteristic feature of the world economy is now the unprecedented growing competition. Survive and win the competition only those companies that use the most effective ways of organizing business. One of the most modern and successful models of management that can achieve competitive advantages in terms of becoming more open national economies are outsourcing. Outsourcing has evolved over the last few decades, so that was able to penetrate many areas of production, thus opening great opportunities for macroeconomic development of nations and the global economy. Focusing on innovation and the development of IT sector provides the economic growth of all developed and some developing countries. In modern conditions growth is closely linked with such characteristics as competitiveness, innovation, productivity.

О. О. Кувалдінастудентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА АНАЛІЗУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ МСФЗ

O. О. KuvaldinaStudent of Taras Shevchenko National University of Kyiv

INFORMATION ANALYSIS FRAMEWORK ENTERPRISE INCOME UNDER IFRS IMPLEMENTATION

Розглянуто особливості інформаційної бази аналізу доходів в нових умовах, пов’язаних із застосуванням МСФЗ. Розробка організаційно-інформаційної моделі економічного аналізу доходів є необхідною умовою аналітичного процесу на конкретному підприємстві. Оскільки інформаційну базу економічного аналізу складає облікова інформація, то на даний час актуальним є питання впливу впровадження МСФЗ на систему бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що вимагає подальшої адаптації законодавства України та методик бухгалтерського обліку і економічного аналізу. В процесі дослідження використано модель факторного аналізу доходів підприємства. В статті надано результати факторного аналізу, за якими величина доходів від реалізації продукції залежить від, собівартістості 1 тонни продукції, обсягу реалізованої продукції, рентабельності продажів.
 
The features of information base of income analyses according to the new conditions related to the application of IFRS.are described. Development of organizational information model of economic analysis of income is a necessary condition for the analytical process of specific enterprise. As the information base of economic analysis is accounting information, the currently topical question is the impact of IFRS on the accounting and financial reporting system that requires further adaptation of Ukraine legislation and methods of accounting and economic analysis. The study used factor analysis model of business income. The articles provides the results of factor analyses for which the income from sales depends on such factors as cost of 1 ton of production, sales volume, profitability of sales.

Л. Л. Ярошенкостудентка Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

L. L. IaroshenkoStudent of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

INTERGOVERNMENTAL TRANSFERS IN THE CONDITIONS OF REFORMING THE SYSTEM OF INTERGOVERNMENTAL RELATIONS

Розглянуто систему міжбюджетних трансфертів з урахування змін до бюджетного законодавства. Також було досліджено нову систему горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій та освітню й медичну субвенції та субвенцію на підготовку робітничих кадрів. Виявлено недоліки нової системи міжбюджетних відносин та сформовано напрямки її удосконалення. Було обґрунтовано, що за нинішніх макроекономічних умов найкращим способом підвищення ефективності системи міжбюджетних відносин є здійснення реформ, таких як освітня, медична та органів місцевого самоврядування.
 
The system of intergovernmental transfers that reflects latest changes in the budget legislation was described in the article. A new system of horizontal fiscal equalization as well as educational, medical subventions and subvention for training labor were also analyzed in the article. Weaknesses of the new system of intergovernmental relations were revealed and formed ideas of its improvement. It was proved that in the current macroeconomic environment the best way to improve the efficiency of the intergovernmental system is the implementation of reforms such as educational, medical reforms and reform of local governments.

Я. Ю. Стецюкстудентка, Національний університет харчових технологій, м. Київ

РОЗВИТОК  МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Y. Y. StetsiukStudent of National University of Food Technologies, Kyiv

THE DEVELOPMENT OF THE DAIRY INDUSTRY OF UKRAINE

Визначено основні передумови формування вітчизняного ринку молочних продуктів. Проаналізовано стан виробництва, реалізації, споживання молока і молочної продукції протягом 2012-2013 рр. Визначено основні тенденції та пріоритетні напрями розвитку.
 
The basic prerequisites for the formation of the domestic dairy market. The state of the production, sale, consumption of milk and dairy products for 2012-2013 biennium. Key trends and priorities of the market were determined.

К. Є. Чигиринмагістр, Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України, м. Київ

РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

K. Y. Chygyrynmaster, Diplomatic Academy of Ukraine Ministry of foreign affairs of Ukraine

ТHE ROLE OF INTELLECTUAL PROPERTY IN THE DEVELOPMENT OF THE STATE

Важливість інтелектуальної власності для світової економіки неухильно зростає. Система інституцій, які забезпечують діяльність і розвиток ринку інтелектуальної власності стає однією з провідних гравців на світовому ринку. Нинішній економічний і науково - технічний розвиток ринку характеризується глобалізацією, посиленням конкуренції, збільшенням числа працівників, зайнятих високоінтелектуальною працею, підвищення технологічного виробництва, загальною комп'ютеризацією. З'являється ряд нових форм інтелектуальної власності. Ефективна система регулювання ринків можлива лише за умови системної державної політики, спрямованої на створення і розвиток інноваційної інфраструктури.
З боку держави має забезпечуватись діяльність необхідної сукупності інституцій регулювання, стратегічного планування та управління ринком, також важливою є активна участь приватного сектору, коли основними суб’єктами є не тільки винахідники, а і венчурні інвестори, які оптимізують шлях від ідеї до кінцевого, комерційного продукту, що прямує до світового ринку інтелектуальної власності.
 
The importance of intellectual property for world economies is growing steadily. The system of institutions, that provide the activity and development of intellectual property market becomes one of the leading players on the world market. The current economic and scientific-technical development market is characterized by globalization, increased competition, the increasing number of highly skilled workers, increasing technological production, total computerization. A number of new forms of intellectual property appears.
The condition for an effective system of regulation of markets lies in carrying out systematic state policy aimed at establishment and development of innovative infrastructure. Providing the functioning of the system of necessary regulatory institutions, strategic planning and market management by the state, there emerges an active role of private market players, including one of the main players are not only inventors, but venture capital investors to facilitate the transition from idea to commercial product that can be the object of exchange in the global intellectual property market.

А. І. КузнецоваМіжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ВПЛИВ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ

A. KuznetsovaInterregional Academy of Personnel Management

THE IMPACT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT ON THE ECONOMIC SECURITY

У статті визначено роль розвитку промисловості в підвищенні загального рівня економічної безпеки, з’ясовано вплив конкретного показника на кінцевий рівень економічної безпеки для можливості подальшого прогнозування та коригування останнього у бік зростання.
 
In the article the role of industry in increasing the general level of economic security, the influence of particular index on the final level of economic security for possible future prediction and adjustment last toward an increase is revealed.

О. В. Роженкоаспірант, старший викладач кафедри економіки підприємства, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. V. RozhenkoPost-graduate, Senior Lecturer of the Enterprise Economics Department, Mykhaylo Tugan-Baranovskyi Donetsk National University of Economics and Trade, Kryvyi Rig

INDICATING SYSTEM SUBSTANTIATION OF THE LEVEL ASSESSMENT OF THE TRADE ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY

У статті проаналізовано показники оцінки рівня економічної безпеки підприємства. Проведено аналіз літературних джерел та існуючих підходів до набору показників оцінки рівня економічної безпеки підприємства. Досліджено систему показників оцінки рівня економічної безпеки підприємства. Запропоновано комплексну систему показників за ознакою стану досліджуваних об'єктів, у поєднанні статичного і динамічного підходів. Побудовано систему показників оцінки рівня економічної безпеки торговельних підприємств по даному підходу, яка включає групи показників: 1 - обсягу, 2 - структури, 3 - динаміки, 4 - співвідношення та 5 – ефективності. Здійснено конкретизація показників оцінки рівня економічної безпеки підприємства по кожній складовій третього рівня. Виділено основні відмінності даної системи показників оцінки рівня економічної безпеки підприємства від існуючих. Обґрунтовано даний підхід до формування системи показників оцінки рівня економічної безпеки торговельних підприємств.
 
The article analyses the indicators of the enterprise economic security assessment level. We have conducted the study of the literature and the already existed approaches to the mentioned above field. We studied the system of the indicators to measure the level of economic security. Therefore it was offered a complex indicating system on the basis of the object status combining both static and dynamic approaches. The complex system was constructed to assess economic security gradually within the trade enterprises, it includes the following group of indicators: 1 – for turnover 2 – for structure, 3 – for dynamics, 4 – for ratio 5 – for efficiency. We have specified more deeply the complex system of the level assessment the economic security gradually within the enterprise to specify every component of the third level. The basic distinguishes between the offered system and the complex are separated. The core forming approach of the complex system has been proved.

К. А. Андрющенкок. е. н. доцент, доцент кафедри економіки підприємства, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

СПЕЦИФІКА ВАРТІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

K. Andriushchenkocandidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of economy of enterprise, State higher educational establishment is the «National Economic University named after Vadym Hetman», Kyiv

SPECIFICITY OF THE VALUE OF INTELLECTUAL CAPITAL EVALUATION

Зростання вартості компанії може бути здійснений в результаті реалізації низки фінансово-економічних механізмів. З одного боку, збільшення вартості інтелектуального капіталу як частини вартості компанії в цілому призведе до зростанню вартості бізнесу.
Фінансово-економічні механізми впливу інтелектуального капіталу на вартість компанії можуть бути ефективно реалізовані лише при якісному вивченні продуктів інтелектуальної діяльності, раціональному управлінні процесами їх використання. Особливу роль у цьому має відіграти якісна вартісна оцінка інтелектуального капіталу, оскільки саме вона покликана забезпечити менеджмент всією необхідною інформацією для раціонального управління і збільшення вартості бізнесу. Вона також може служити підставою розробки програми ефективного управління інтелектуальним капіталом і критерієм повноти здійснення поставленого завдання.
У більшості компаній вартість інтелектуального капіталу істотно перевищує вартість матеріальних активів. Це дозволяє говорити про те, що інтелектуальний капітал значно впливає на ефективність фінансово-господарської діяльності. Також, на наш погляд, можна зробити висновок, що вартість сучасних компаній в основному визначається наявністю у них інтелектуального капіталу. Саме тому можливо говорити про те, що оцінка бізнесу в новій економіці - це оцінка інтелектуального капіталу в широкому сенсі.
Крім цього, ми також можемо зробити висновок про те, що інтелектуальний капітал виступає як основоположний чинник зростання вартості компаній. Виходячи з цього можна припустити, що в умовах інформаційної економіки виживуть лише ті фірми, які дбайливо ставляться до інтелектуальних ресурсів та інвестують кошти в їх розвиток, орієнтуються на безперервне вдосконалення застосовуваних технологій та інновації. Як показує практика, інтелектуальний капітал, що накопичується цими компаніями, оцінюється ринком набагато дорожче, ніж всі належне їм майно.
 
The increase company value can be made as a result of a number of financial and economic mechanisms. On the one hand, the increase in the value of intellectual capital as part of the value of the company as a whole will lead to the growth of the business.
Financial and economic mechanisms of influence on the value of the intellectual capital of the company can be effectively implemented only a qualitative study of the products of intellectual activity, rational management processes using them. A special role in this play is a qualitative valuation of intellectual capital, because it is designed to provide management with the necessary information for good governance and increase business value. It can also serve as a basis program development of effective intellectual capital management and the criterion of completeness of implementation of the task.
In most companies, the cost of intellectual capital significantly exceeds the value of tangible assets. This suggests that intellectual capital has a significant impact on the efficiency of financial and economic activity. Also, in our view, it can be concluded that the value of modern companies is mainly determined by the presence of their intellectual capital. It is therefore possible to say that the evaluation of business in the new economy - an assessment of intellectual capital in the broad sense.
In addition, we can also conclude that the intellectual capital serves as a fundamental factor in the rising cost companies. Therefore we can assume that in terms of the information economy will survive only those firms that carefully relate to intellectual resources and invest in their development, oriented to the continuous improvement of the technologies and innovations. In practice, the intellectual capital accumulated by these companies, estimated market much more than all their property.

О. В. Калмиковкандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аудиту та контролінгу, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

МЕТОДИ ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. V. KalmykovPh. D. in Economics, associate professor Department of Accounting, Audit and Controlling, SHEE “Pereyaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University named after Hryhoriy Skovoroda”

METHODS OF SMALL BUSINESSES FINANCIAL SECURITY ASSESSMENT

Стаття присвячена методичним підходам до оцінки рівнів фінансової безпеки малих підприємств (далі МП). В ній фінансова безпека МП розглядається як такий його фінансовий стан, що характеризується збалансованістю та якістю сукупності фінансових інструментів, важелів, які використовуються малим підприємством, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз, здатністю фінансової політики малого підприємства забезпечувати реалізацію його фінансових інтересів, місії і завдань достатніми обсягами фінансових ресурсів та гарантувати ефективний і сталий його розвиток. В статті представлено різні методи оцінки рівня загроз фінансовій безпеці МП, що запропоновані науковцями, а також ті методи, що використовуються підприємцями при аналізі фінбезпеки МП. Описано шляхи і способи оцінки рівня фінбезпеки із зазначенням недоліків та переваг того чи іншого підходу. Презентовано структурно-логічну схему проведення стратегічного аналізу МП, що відрізняється комплексністю.
 
The article is devoted to methodological approaches to assessment of the levels of financial security of small businesses (later SB). The financial security of SB deemed as financial condition, which is characterized in it by balance and quality of the set of financial tools, instruments used by small businesses, resistance to internal and external threats, the ability of financial policy of small enterprises to ensure the implementation of its financial interests, missions and objectives by sufficient financial resources and guarantee its efficient and sustainable development. The paper presents various methods of assessing the level of financial threats to security of SB, proposed by scientists, as well as the methods used by entrepreneurs in the analysis of SB financial security. Described ways and means of assessing the level of financial security indicating the advantages and disadvantages of the approaches. Presented structural and logical scheme of SB strategic analysis differing by complexity.

В. В. Ковалькандидат технічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційної діяльності Східноєвропейського університету економіки і менеджменту

ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ ДЕРЖАВНОГО ТА МІКРОЕКОНОМІЧНОГО АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

V. V. KovalPhD., associate professor of the Department of Economic Cybernetics of East European University of Economics and Management

THE BASIC PRECONDITIONS OF STATE AND MICROECONOMIC CRISIS MANAGEMENT

У статті представлено аналіз основних передумов державного та мікроекономічного антикризового регулювання, як цілеспрямованого державного антициклічного регулювання як засобу пом’якшення криз. Зазначено, що для антикризової групи у період входження підприємства в фази пожвавлення і підйому визначаються таки основні завдання: досягнення максимально можливої стійкості підприємства та автономії його від коливань зовнішнього середовища та короткострокове і довгострокове прогнозування можливих кризових ситуацій і розробка пакету превентивних заходів, спрямованих на своєчасну діагностику зароджується кризи та її локалізацію ще на ранніх стадіях виникнення.
 
This article contains analysis of the basic preconditions of the state and microeconomic crisis management as deliberate countercyclical public regulation in a way of the crisis mitigating.
It is noted that in a time when company joined the phase of recovery and rising, the crisis group defines the same core objectives: achieving of the greatest possible viability and autonomy of the company from the vibrations of the environment and the short- and long-term forecasting of potential crisis situations and developing a package of preventive measures to timely diagnose emerging crisis to localize it on the early stages.

Аль-Оста Салім Абдуль-Азізаспірант кафедри менеджменту та адміністрування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ДІАГНОСТИЧНИХ СИГНАЛІВ ПРО ЕКСПОРТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Al-Osta Salim Abdul-Azizgraduate student of management and administration department of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk

DIAGNOSTICS SIGNALS CLUSTERING OF THE ENTERPRISE’S EXPORT ACTIVITIES

В статті обгрунтовано доцільність вивчення та аналізу сигналів про стан експортної діяльності промислового підприємства. Під сигналом пропонується розуміти вид інформації, який дозволяє керівнику своєчасно реагувати на можливу подію шляхом прийняття управлінського рішення. Вивчення сигналів здійснено в межах проведеної кластеризації сигналів стану експортної діяльності підприємства, яку здійснено за такими критеріями: регулярність, безперервність, швидкість розвитку, сила впливу та пертинентність. За результатами оцінки сигналів за встановленими критеріями було виявлено п’ять кластерів сигналів, які мають спільні ознаки. Встановлення зазначених кластерів дозволяє виявляти закономірності виникнення сигналів стану експортної діяльності підприємства та є підставою для визначення схильності експортної діяльності підприємства до патологічних станів.
 
In the article the study and analysis of signals about the condition of the industrial enterprise’s export activity is proved. It is proposed to understand a signal as the type of information that allows managers to respond to possible events by management decision timely. Study of the signals was carried within the signals clustering of the enterprise’s export activities, which was done by the following criteria: regularity, continuity, development speed, influence strength and level of compliance with information needs. Five clusters of signals with common features were identified by the established criteria. Determination of these clusters gives an opportunity to detect patterns of signals emergence and is the basis for proving the propensity of enterprise’s export activity to the pathological conditions.

І. П. Гайдуцькийк. е. н.

СТАЛИЙ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ: ПРІОРИТЕТ ДЛЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

I. GaidutskiyPhD in Economics

SUSTAINABLE LOW-CARBON DEVELOPMENT OF UKRAINE: PRIORITY FOR TRANSNATIONAL INVESTMENTS

У статті розкрито переваги і недоліки впровадження в Україні Кіотських механізмів транснаціонального інвестування сталого низьковуглецевого розвитку. Серед недоліків найбільш характерними є запізніле впровадження механізмів, відсутність залучення до спів інвестування кіотських проектів приватного капіталу та низький рівень освоєння потенціалу накопиченого запасу невикористаних квот вуглецевих викидів. Обґрунтовано переваги формування національного вуглецевого ринку та переваги його імплементації в Європейський ринок.

The article describes the advantages and disadvantages of implementing the Kyoto transnational investment mechanisms of sustainable low-carbon development in Ukraine. Among the most typical flaws are the delay of implementation of mechanisms and the lack of involvement in the Kyoto Protocol the co-investment of private capital and low development of potential stockpile of unused carbon emissions. The paper gives the advantages of forming a national carbon market and the benefits of its implementation in the European market.

А. В. Совамагістр,  Національний Університет харчових технологій

РОЛЬ КЕРІВНИКА В ФОРМУВАННІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

А. V. SovaMaster, National University of food technologies

LEADERSHIP IN OF ORGANIZATIONAL CULTURE

В статті досліджено сутність та значення організаційної культури, висвітлено механізм формування організаційної культури сучасних організацій та особисто розкрито роль керівника в даному процесі. Розкрито необхідні заходи впровадження для формуванні успішної організаційної культури.
 
In the article the essence and importance of organizational culture, highlights the mechanism of formation of organizational culture of modern organizations and personally revealed the role of leader in this process. Solved measures necessary for the implementation of successful shaping organizational culture.

О. М. Саєнкоаспірант, Донбаська державна машинобудівна академія МОН України, м. Краматорськ

КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

O. N. Sayenkograduate, Donbass State Engineering Academy, Kramators`k

CLASSIFICATION OF REVENUES IN THE HARMACEUTICAL INDUSTRY

В статті розглянута класифікація доходів для фармацевтичної галузі, яка найбільш виходить з визначення доходів відповідно нормативно-законодавчим актам України, за якими визначаються виплати податків. В результаті проведення економіко-правового аналізу з питань обліку доходів було виявлено достатню кількість джерел, в яких питання обліку доходів досліджено всебічно і вичерпно. На основі цього аналізу запропоновано класифікацію доходів фармацевтичної галузі.
 
The main revenues of the harmaceutical industry. Methodology. In connection with the regulations (standards) of accounting there is a need to clarify the economic essence and practical importance of the category of income, solution to the controversial question of the procedure of calculation for assessing the adequacy of income in the process of their formation; further explore the issue of policy formation and planning corporate profits. Income from trading activities of retail companies trading in pharmaceutical goods is the main revenue of the enterprise. Results. In management accounting it is necessary to pass the costs on a specific product, in order to have sufficient economic and financial results in the form suitable for adequate action to correct. And last: successful introduction and application of accounting technologies requires the observation of all the above stages and the stages as well as the required organizational and administrative support for decisions. It should also be noted that the benefits to the company from the introduction of modern systems for financial and managerial accounting are not limited to only comfortable with running your own business and making it more efficient. As you know, in a normal economy the highest efficiency is achieved not by what divides us resources, but rather due to their concentration on specific types of business, that is, when providing specialized services. It is obvious that to date, this consolidation is a real internal resource for the recovery of the pharmaceutical market. Furthermore, additional time and Finance will require staff training, the replacement of the range not satisfying the requirements of consumers, building a marketing system and of efficient marketing techniques. Otherwise improve potentially "dying" companies with inadequate functioning of the corporate structure is possible only subject to additional financial costs. If such a solution is not currently a rational and vital, i.e. only right for the firm, or does it still have a chance to stay afloat, then it makes sense to resort to the procedure of restructuring. Originality. Improvements clasific income in the retail businesses. Practical value. As a result of economic and legal analysis on issues of income have been identified a sufficient number of sources in which questions of income investigated thoroughly and exhaustively. On the basis of this analysis a classification of the revenues of retail companies trading in pharmaceutical products. Link 7, tables 1, drawings 0.

Т. С. Осадчак. е. н, доцент, докторант Житомирського державного технологічного університету, м. Житомир

ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ РЕНТИ

T. OsadchaPh.D., Associate Professor, doctoral candidate of Zhytomyr state technological university, Zhytomyr

EVOLUTION OF APPROACHES TO INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF RENT

Проаналізовано проблему трактування сутності поняття ренти. Визначена її сучасна інтерпретація. Проаналізовано історичне підґрунтя існування сучасного різновиду ренти. Охарактеризовано підходи представників класичного етапу розвитку економічної думки щодо трактування сутності ренти та існування її видів. Встановлено значення та універсальних характер категорії ренти, зокрема, що стосується проблеми розподілу. Визначено роль класичної школи у закріпленні сучасного підходу до трактування ренти.
 
The problem of interpretation of the essence of the concept of rent. By its modern interpretation. Analyzed the historical background of the modern kind of existence rent. Characterized approaches representatives of the classical phase of economic opinion on the interpretation of the essence and existence of rents species. Set and universal character categories rents, particularly regarding problems of distribution. The role of the classical school of consolidation modern approach to the treatment of rent.

М. П. Денисенкод. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства Київського національного університету технологій та дизайну

ІННОВАЦІЙНЕ ВИРІШЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ, ДОВКІЛЛЯ Й СУСПІЛЬСТВО

Рецензія на монографію «Техногенні збитки у національному господарстві: економічне оцінювання та засади державного регулювання» (автор — Бублик М. І.)

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"