Українською | English

BACKMAIN

Contents № 6, 2011

С. І. Божкопровідний спеціаліст-економіст департаменту статистики торгівлі, Держкомстат України

РОЛЬ ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАЛАНСУ В АНАЛІЗІ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ

Статтю присвячено структурному аналізу використання паливно-енергетичних ресурсів, вивченню проблеми формування енергетичного балансу, окресленню основних етапів його побудови та можливостей використання.

This article is devoted to the structural analysis of energy and fuel resources, studding the problem of energy balance building and description of its main building stages, as well as the opportunities of the balance use.

А. М. Штангретк. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту у ВПК, Українська академія друкарства

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Обґрунтовано суттєвий вплив зовнішнього середовища та можливі напрямки забезпечення економічної безпеки підприємств авіаційної галузі

Proved a significant environmental impact and possible ways of guaranteeing economic security of the aviation industry

Я. В. Ромусікк.е.н., ДУ „Інститут економіки та прогнозування НАН України” (м. Київ)

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ЯК ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ПОКАЗНИК ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

У статті досліджено показники людського капіталу, а також організацію праці та законодавчо-правові гарантії як чинники впливу на показник продуктивності праці країни. Надано рекомендації щодо покращення відповідних показників.
 
In the article indexes of human capital, and organization of labour, and legislatively legal guarantees as factors of influence on the labour productivity index of country are investigated. Recommendations refer to the improvement of the proper indexes are given.

Л. Г. Мироновак.е.н., доцент, кафедра економічної кібернетики та статистики, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЙТИНГОВИХ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Стаття присвячена дослідженню існуючих рейтингових моделей. На основі результатів аналізу введено поняття та класифікація динамічних рейтингових моделей, що дає змогу розширити сферу застосування рейтингового управління, підвищити його ефективність.

Article describes the existing rating models. Through the analysis of the rating notion and classification of dynamic models, which enables to expand the scope of the rating, improving its efficiency.

В. В. Гайдимаспірант кафедри економіки підприємства ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут»

КОНТРОЛЛІНГ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ

В статті розглядаються основи впровадження на підприємствах контроллінгу фінансових потоків з метою підвищення якості і оперативності управління їх фінансово-господарською діяльністю і оптимізації фінансових результатів.
 
In the article bases of introduction are examined on the enterprises of controlling of financial streams with the purpose of upgrading and operationability of management of them financially economic by activity and optimizations of financial results.

С. В. Никоненкоаспірант Класичного приватного університету

КОНЦЕПЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

В даній статті запропоновано концепцію підвищення ефективності управління соціальним капіталом страхових компаній, що включає у себе аналіз проблем галузі, розробку моделей та методів оцінювання та управління СК, а також процедуру підтримки прийняття рішень щодо управління соціальним капіталом.
 
This article proposes the concept of estimation of social capital management in the insurance field. It includes the analysis of field problems, the development of models and methods of effectiveness estimation and company management, and also the procedure of decision support towards investments in social capital formation.

В. В. Зянькод.е.н., проф., Вінницький національний технічний університетС. В. Криваздобувач кафедри «Фінанси та кредит», Вінницький національний технічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Стаття присвячена розробці теоретико-методологічних засад впливу економічного ефекту від інновацій на функціонування малого підприємництва. Розглянуто особливості структури й динаміки економічного ефекту інноваційного процесу. Визначено показники впливу економічного ефекту від інновацій.
 
Article is devoted to developing theoretical and methodological bases of influence economic effect of innovations on the operation to small businesses. The features of the structure and dynamics of the economic impact of the innovation process. The factors influencing economic impact of innovation was determined.

О. О. Федяєвамагістр спеціальності «Міжнародні економічні відносини», Національний авіаційний університет

НАПРЯМИ ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ НА МІЖНАРОДНОМУ ВАЛЮТНОМУ РИНКУ

У статті розглянуто питання вдосконалення методів аналізу і збільшення точності прогнозів на міжнародному валютному ринку. Визначено особливості наукового напряму - нейрокомпьютинг. Розкрито сутність використання японських свічок та їх переваги.
Ключові слова: міжнародний валютний ринок, нейрокомп’ютинг, нейронні мережі, японські свічки.
 
The question of the improvement of methods of analysis and increase the accuracy of forecasts on the foreign exchange market. Were studied as well the features of scientific direction - neurocomputing. There was found out the essence of Japanese candles and their benefits.

Д. Б. Лозовикасистент кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОЛОЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Розглянуто сучасний стан та перспективи розвитку молочного ринку України. Обґрунтовано стратегічні напрямки розвитку молокопереробних підприємств, що сприятимуть досягненню конкурентних переваг на ринку молока.
Ключові слова: молочний ринок, місткість ринку; сегментація ринку; сировина; постачальники; конкуренти; кон’юнктура ринку.
 
The modern state and prospects of suckling market of Ukraine development are considered. Strategic directions of development of molokopererabatyvayuschiy enterprises which will assist achievement of competitive edges at the market of milk are reasonable.

Є. А. Стефановичаспірант Національного університету ДПС України

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ

У статті проаналізовано стан фінансування інвестиційних проектів в Україні. На основі кореляційно-регресійного аналізу виявлені тенденції фінансування інвестиційних проектів.

In the article the state of financing of investment projects in Ukraine is analysed. On the basis of cross-correlation-regressive analysis the educed tendencies of financing of investment projects.

Г. М. Яровенкок.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики  ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м.СумиА. К. Титаренкомагістрант кафедри економічної кібернетики  ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м.Суми

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

В статті запропоновано застосування принципів латерального мислення для дослідження ринку автоматизованих інформаційних систем з метою оцінки вибору розробниками та користувачами інформаційних систем програмних продуктів. Для реалізації латерального зрушення обґрунтовано використання кластерного аналізу та нейронної мережі, застосування яких дозволить в залежності від певних компонент визначити відповідний сегмент ринку або визначити ті компоненти, які повинна мати система для її просування на певному ринку. Наведено приклад кластеризації та визначення сегменту.
 
In the article the application of the principles of lateral thinking to explore the market of automated information systems to assess the choice of developers and users of information systems software products. To implement the lateral shift of using cluster analysis and neural network, which will allow, depending on the specific component to determine the appropriate market segment or to define the components that should be to promote the system in a given market. An example of clustering and determining segment.

С. В. Івановк.е.н., доцент кафедри Фінанси Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ КЕРУВАННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Побудована імітаційна модель інтегрованого керування підприємства.
 
Imitation model of integrated supervision of enterprises is proposed.

Т. А. Деркачаспірант, Уманський національний університет садівництва

СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА АВАНСОВАНИМИ ОБОРОТНИМИ ЗАСОБАМИ СУБ’ЄКТІВ ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА

В статті розглядається поняття внутрішньогосподарського контролю оборотних засобів та обґрунтовано необхідність його впровадження у суб’єктів зберігання зерна.
 
In the article the concept of internal control of current assets and grounded necessity of his introduction is examined at the subjects of grain storage.

О. В. Апаровак.е.н., ас. кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет, м. КиївЖ. В. Кудрицькак.е.н., доц. кафедри обліку та аудиту Академія муніципального управління, м. Київ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРИНГУ В УКРАЇНІ

В статті доведено необхідність широкого застосування факторингу в сучасних умовах господарювання, розкрито його переваги, а також здійснено огляд вітчизняних банків, що надають факторингові послуги.

The article reviews the necessity of widely adopted of factoring in the current economic conditions, proves his advantages, reviews of domestic banks which are giving service of factoring.

С. О. Солнцевдоктор фізико-математичних наук, професор, завідуючий кафедрою промислового маркетингу Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут»О. М. ЄфіменкоНаціональний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут»

ОПЕРАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЛОЯЛЬНОСТІ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

У статті запропоновано авторське розуміння понять «лояльність», «прихильність», «структура лояльності», «рівні лояльності». Запропоновано класифікацію рівнів лояльності відносно психологічної прихильності споживачів та запропоновано класифікацію методів виміру лояльності на даних рівнях. Запропоновано методику операціоналізації лояльності на основі методів зменшення розмірності факторного простору.
 
The article presents author"s understanding of the concepts of "loyalty", "commitment", "structure of loyalty," “levels of loyalty". Also it presents the classification of levels of loyalty due to their psychological commitment and proposed a classification of methods of loyalty measuring on these levels. Authors proposed method of operationalization of loyalty based on methods of reducing the dimension of factor space.

О. О. КоваленкоДніпропетровський національний університет імені Олеся ГончараМ. М. КошевийДніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРИСУТНОСТІ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

В статті обґрунтовано питання доцільності присутності іноземного банківського капіталу в банківській системі України. Також розглянуто можливі наслідки присутності та збільшення іноземного капіталу у вітчизняній банківській системі.
 
In the article the question of expediency presence of foreign banking capital in the banking system of Ukraine. It also examines the possible consequences and increase the presence of foreign capital in the domestic banking system.

И. В. Грищенкоаспирантка кафедры управления, Сумский государственный университет

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ТЕРРИТОРИИ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья посвящена теоретико-методическим основам формирования организационно-экономического механизма управления экономическим потенциалом региона с учетом требований эколого-экономической безопасности.

The article deals with theoretical and methodological bases for the formation of organization and economic mechanism of managing the economic potential of the region taking into account the requirements of environmental and economic safety.

В. М. Мирончуквикладач, Вінницький інституту економіки Тернопільського національного економічного університету

ВДОСКОНАЛЕННЯ СХЕМИ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН, ШЛЯХОМ ПОЄДНАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТРАДИЦІЙНОЇ ТА ІСЛАМСЬКОЇ СИСТЕМ КРЕДИТУВАННЯ

Розглянута можливість уникнення банками формування кредитних портфелів зі значним рівнем ризику шляхом вдосконалення організаційної схеми кредитних відносин  через поєднання елементів традиційної та ісламської систем кредитування.
 
The possibility to avoid the formation of banks credit portfolios with a significant risk by improving the organizational chart of credit relations by combining elements of traditional and Islamic systems of credit.

О. В. Стецьдоцент кафедри математичного моделювання економічних систем Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «КПІ»А. М. Костянийстудент групи ВУК-51М, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «КПІ»

МОДЕЛЬ ДИНАМІКИ АКТИВІВ ТА ПАСИВІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

У статті досліджується проблематика моделювання фінансових організацій в умовах нестабільності фінансових ринків. Розроблено концепцію динамічної фінансової моделі, що дозволяє прогнозувати обсяги коштів за агрегованими статтями балансу.
 
This article studies approaches to modeling for financial institutions in turbulent financial markets. The bank dynamic financial model, that allows prognoses of various aggregated amounts built on the basis of the balance sheet, is developed.
Additionally, linear and non-linear models based on the concept of the net profit optimization are offered for scenario modeling.

А. М. Фрасинюкздобувач, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ

У статті обґрунтовується інноваційний характер таких форм організації транснаціонального банківського бізнесу, як універсальний банк, фінансовий конгломерат. Подається компаративний аналіз підходів до трактування їх сутності.
 
The article substantiates the innovative nature of such forms of transnational banking business, as a universal bank, a financial conglomerate. Served comparative analysis of approaches to the interpretation of their essence.

Л. І. Ріщукк.е.н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газуН. П. Струкк.е.н., доцент кафедри державного управління, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА НАФТОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Побудовано організаційно-економічну модель управління ризиками господарської діяльності, яка відображає взаємозв’язок між цілями організації, факторами впливу, ресурсним і правовим забезпеченням та процесом ризик-менеджменту, що дасть можливість системно вирішувати проблеми управління ризиками на нафтопереробних підприємствах в умовах мінливості зовнішнього та внутрішнього середовища.
 
Is the organizational-economic model of risk management business, which reflects the relationship between the objectives of the organization, influence, resources and legal framework and process of risk management that will enable the system to solve the problem of risk management at refineries in terms of variability of external and internal environment .

О. М. Кузьменкокандидат економічних наук, доцент кафедри «Економіка підприємств» Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОН

У статті обґрунтовано стратегію інноваційного розвитку промислового комплексу регіону (на прикладі Луганського регіону).
 
In the article the strategy of innovative development of industrial complex of region is grounded (on the example of the Lugansk region).
 
В статье обосновано стратегию инновационного развития промышленного комплекса региона (на примере Луганского региона).

Я. І. Белоусовкандидат економічних наук,  доцент Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

У статті досліджено та проаналізовано соціально-економічну ситуацію, яка склалася у регіоні на початок 2011 року, на приладі Луганської області.
 
In the article is investigational and a socio-economic situation which was folded in a region on beginning of 2011 year is analyzed, on the example of the Lugansk area.

Ю. О. Куракінаасистент, Криворізький технічний університет

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ БІЗНЕСУ ВІД ПОГІРШЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ В РЕЗУЛЬТАТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

У статті розглянуто вплив фінансового стану на рівень ефективності інвестиційного проекту. Визначено, що при погіршенні фінансового стану у підприємства виникають втрати бізнесу, які необхідно враховувати в інвестиційному аналізі. Наведено методичні основи визначення втрат бізнесу, які спричиненні погіршенням фінансового стану.
 
The article examines the impact of the financial condition of the effectiveness of the project. Determined that the deteriorating financial condition of enterprises have lost business to be considered in investment analysis. A methodical basis of determining loss of business is given, which causing deterioration of financial condition.

В. В. Новиковстудент 4 курсу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ

Основна мета даної роботи полягає у дослідженні конкурентоспроможності України у сучасних міжнародних економічних відносинах та розгляді засобів економічної політики, спрямованої на підвищення рівня конкурентоспроможності країни.

С. В. Іщенкостарший викладач, кафедра економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла ОстроградськогоМ. Р. Литвиненкостудентка спеціальності «Економіка підприємства»,  Кременчуцький національний університет імені Михайла ОстроградськогоС. О. Лафазанстудентка спеціальності «Економіка підприємства», Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ РІВНЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Досліджено методи проведення діагностичних процедур та запропоновано механізм проведення діагностики рівня життєздатності підприємства на основі визначення зон життєздатності.
 
The methods of conducting of diagnostic procedures are explored and the mechanism of conducting of diagnostics of level of viability of enterprise is offered on the basis of determination of areas of viability.

В. В. Колдовськийкандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики, Українська академія банківської справи НБУ, м. Суми

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРОГРАМНИХ ПРОЕКТІВ НА ОСНОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТОЧОК ТА ЇХ ПОХІДНИХ

Досліджуються питання оцінки економічних показників проектів зі створення інформаційних систем на основі функціональних точок та їх похідних. Розглянуті перспективи використання альтернативних підходів. Запропоновано деякі рекомендації стосовно використання систем оцінки ключових економічних показників у реальних проектах.
 
Article shows how to evaluate economic performance of projects on creation of information systems based on functional points and their derivatives. Perspectives of alternative approaches reviewed. Some  recommendations for using the measurement systems of key economic indicators in real projects were offered.

О. Л. Загорянськак.е.н., доцент кафедри менеджменту, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ

У статті оцінено вплив економічної кризи на тенденції розвитку галузі машинобудування. Автором запропонована методика визначення інтегрального показника конкурентоспроможності вантажних автомобілів на чотирьох різних сегментах ринку, враховуючи їх основні ознаки, а саме: змінюваність сегмента, доступність впливу на сегмент, обсяг сегмента й подібність представників сегмента. Запропоновані заходи щодо підвищення конкурентоспроможності продукції машинобудівних підприємств.
 
This article presents the impact of economic crisis on the trends in mechanical engineering. The author proposed a method of determining the integral index of competitiveness trucks at four different market segments, considering their main features namely: the variability of the segment, availability impact on the segment volume segment, and the similarity between the representatives of the segment. Proposed the measures to improve competitiveness of the machine-building enterprises

В. О. Капустяндокт. ф-м. н., професор, завідуючий кафедри математичного моделювання економічних систем, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «КПІ»І. С. Лазаренкостудентка групи ВУК-51М, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «КПІ»

РАЦІОНАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ПЕРЕХОДУ ДО РІВНОВАЖНОГО СТАНУ В МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО ОБМІНУ

У статті досліджується та обґрунтовується необхідність управління процесу економічного обміну та вибір ефективної оптимальної моделі переходу до рівноважного стану, відповідно до умов. Розглянуті деякі випадки впливу на зміну рівноважного стану.
 
This article studies and substantiates necessity of economical exchange process control and selecting of effective optimal equilibrium state model. Some influence cases to changing of changing are considered.

І. В. Одотюкд.е.н., завідувач відділу економіки та організації високих технологій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»О. М. Фащевськак.е.н., старший науковий співробітник відділу економіки та організації високих технологій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»І. В. Дульськак.е.н., старший науковий співробітник відділу економіки та організації високих технологій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»О. А. Ткачоваекономіст відділу економіки та організації високих технологій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

ПЕРСПЕКТИВНІ СФЕРИ ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ РОЗРОБОК В УКРАЇНІ

Визначено та здійснено економічний аналіз перспективних сфер інвестування інноваційних розробок в Україні; сформульовано порівняльні переваги доцільності участі вітчизняного та іноземного інвестиційного капіталу у розбудові відзначених напрямів; розроблено рекомендації щодо удосконалення державної політики стимулювання економічної активності в сфері перспективних інноваційних розробок.
 
The economic analysis is carried out and perspective spheres of investment of innovative developments in Ukraine are defined; comparative advantages of expediency of participation of the domestic and foreign capital in development of the specified directions are formulated; recommendations about improvement of the state policy of stimulation of economic activity in sphere of the perspective innovative developments are created.

Е. В. Слепянаспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ МІСЦЕВОЇ ОБЛІГАЦІЙНОЇ ПОЗИКИ

В статті проаналізовано вплив зовнішніх факторів на параметри облігаційної позики. Запропоновано модель формування параметрів випуску облігацій внутрішньої місцевої позики, яка дозволить прискорити темпи впровадження регіональних інвестиційних проектів за рахунок виваженої інвестиційної політики.
 
In the article influence of external factors is analyses on the parameters of bond loan. The model of forming of parameters of producing of bonds of internal local loan is offered what will allow to accelerate the rates of introduction of regional investment projects due to the self-weighted investment policy.

Б. М. Сердюкдоц. к.т.н., Національний технічний університет України «КПІ»М. В. Шекерастудентка ФММ, Національний технічний університет України «КПІ»

ДЕКОМПОЗИЦІЯ ТА АГРЕГУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНИХ ЗБИТКІВ ПРИ НАДІЙНОМУ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННІ ПІДПРИЄМСТВА

Актуальність досліджуваної теми базується на тому, що на сьогодні відсутня комплексна економічна модель декомпозиції та агрегування виробничої потужності в задачах оцінки економічних збитків при ненадійному електропостачанні промислового підприємства. Надана структурна схема електропостачання типового виробничого підприємства.
 
Relevance explored themes based on the fact that there was no comprehensive economic model of decomposition and aggregation of production capacity in the task of evaluating economic losses in untrusted electricity industry. The provided power supply block diagram of a typical manufacturing enterprise.

А. И. Безгиноваспирант Донецкого государственного университета управления

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: ХРЕОДНЫЙ ЭФФЕКТ

Рассмотрено понятие «хреодный эффект», активно используемое в рамках современного институционализма.  Проведен анализ хреодного эффекта в развитии экономики Украины. Определены направления изменения траектории движения национальной экономики с учетом перехода на эволюционно заданный и имманентно присущий ей как целостной системе путь развития.
 
The concept of «chreod effect», actively used within the framework of modern institutionalism is considered. The analysis of chreod effect in Ukrainian economy development is carried out. Directions of change the movement of the national economy taking into account the transition on evolutionary determined and immanently inherent in it as to whole system way of development are defined.

Е. З. Ёроховаспирант Донецкого государственного университета управления

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

Проведен анализ подходов к формированию механизма обеспечения экономической безопасности. Определено, что корректно сформулированная стратегия социально-экономического развития обуславливает эффективность системы экономической безопасности страны. Выделены два сценария стратегического развития экономики Украины: повышение конкурентоспособности и интеграция в международные экономические объединения.
 
The analysis of approaches to formation of the economic safety maintenance mechanism is carried out. It is defined that correctly formulated strategy of social and economic development causes effectiveness of economic safety system of the country. Two scenarios of strategic development of Ukrainian economy of are allocated: increase of competitiveness and integration into the international economic associations.

Л. В. ЛевковськаДУ «Інститут економіки  природокористування та   сталого розвитку НАН України» кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

ФУНКЦІОНУВАННЯ КОРПОРАЦІЙ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

У статті розглянуто функціонування корпорацій та їх вплив на національну економічну систему, визначено напрями формування корпорацій відповідно до типу економічних систем
 
In the article, functioning of corporations and their influence is considered on the national economic system, certainly directions of forming of corporations in accordance with as economic systems

Л. Е. Петровааспирантка Донецкого государственного университета управления

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ

Рассмотрены существующие подходы к формированию фондов финансирования инновационной деятельности. Обосновано положение о том, что финансирование науки по «остаточному принципу» является базовым фактором сдерживания инновационного развития экономики Украины. Предложен метод финансирования науки на основе формирования целевого бюджетного фонда путем введения прямого налога.
 
There are considered the existing approaches to formation of funds of financing of innovative activity. Position that science financing by «a residual principle» is the base factor of restraint of innovative development of economy of Ukraine is proved. The method of financing of a science on the basis of formation of target budgetary fund by introduction of the direct tax is offered.

Д. Л. Левчинськийк.т.н., ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», м. Днвпропетровськ

СИСТЕМНИЙ ХАРАКТЕР ДЕРЖАВНИХ РЕГУЛЯТОРІВ СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ ВІДТВОРЕННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

У статті розглянуто місце, роль і значення державних регуляторів, які регламентують діяльність у сфері воспризводства житла і властивих йому функціонально - галузевих блоків соціально-економічної структури відтворення.
 
A place, role and value of state regulators which regulate activity in the field of воспризводства habitation and inherent him functionally - of a particular branch blocks of socio-economic structure of reproduction, is considered in the article.

О. В. СініцінаДП «Прем’єр Експо», м. Київ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Розглянуто сучасний стан розвитку виставкової діяльності в регіонах України. Розроблено рекомендації щодо формування системи управління розвитком виставкової діяльності в регіоні. Визначено стратегічні напрями розвитку виставкової діяльності в регіонах України.
  
The current state of development of exhibition activity in Ukraine"s regions is described. The recommendations on the formation of management development in the exhibition activity region are proposed. The strategic directions for development of exhibition activity in Ukraine"s regions are defined.

В. В. Балак.е.н., доцент кафедри економіки Кременчуцького національного університету імені М. Остроградського

РОЗРАХУНОК ТОЧКИ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

В статті обґрунтована необхідність проведення аналізу беззбитковості підприємства для визначення його інвестиційної привабливості, а також запропоновано удосконалену методику визначення і аналізу беззбитковості з урахуванням можливих змін ціни, змінних і постійних витрат, що дає змогу оперативно оцінити інвестиційну привабливість і потенціал підприємства.
 
In article necessity of carrying out of the analysis of break-even of the enterprise for definition of its investment appeal is proved, and also the advanced technique of definition and the analysis of break-even taking into account possible changes of the price, variables and constant expenses which gives the chance to estimate operatively investment appeal and enterprise potential is offered.

В. П. ПриходькоЗаступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації, к.і.н.

ПРИНЦИПИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Досліджено принципи регіональної політики економічного зростання. Доведено, що основним напрямом активізації інвестиційної діяльності має бути державний курс на стабілізацію економіки, нарощування конкурентоспроможного потенціалу регіонів.

The analysis of the principles of regional policy of economic growth. It is shown that the main direction of intensification of investment activity should be public policy of stabilizing the economy, increasing the competitive potential.

В. В. Каюмовавикладач кафедри маркетингу Донецького державного університету управління

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

В статті розглянуто сучасний стан регіональної соціальної безпеки України, досліджено індикатори, що вплинули на зміни стану безпеки. Складено та реалізовано модель забезпечення соціальної безпеки регіону. Запропоновані деякі заходи щодо мінімізації дії соціальних ризиків та їх наслідків.
 
In the article the modern state of regional social security of Ukraine is considered, indicators, having influence on the changes of the state of security, are found out. The model of providing of social security of region is made and realized. Some measures are offered on minimization of action of social risks and their consequences.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"