Українською | English

BACKMAIN

Contents № 6, 2010

Н. В. КармазинаНауково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку та громадсько-політичних досліджень, м.Київ

ШЛЯХИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

Визначено шляхи залучення інвестицій з-за кордону для подолання обмежених можливостей національного ринку капіталу і поліпшення економічного стану країни в цілому, допомагаючи зміцненню її економічного і політичного стану.
 
The ways of bringing in of investments are certain from abroad for overcoming of the limited possibilities of national capital and upturn in the economy country market on the whole, helping strengthening of its economic and political position.

О. І. Поповкандидат економічних наук, доцент Університету економіки і права  «КРОК», м. Київ

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Розглянуто різні точки зору на перелік показників оцінки діяльності ланцюгів поставок. Визначено критерії оцінки ефективності ланцюгів поставок підприємств харчової промисловості.
 
Different points of view on the list of evaluation indicators of supply chains activities were considered. The evaluation criteria of food industry enterprises supply chains effectiveness were determined.

Е. А. Молодедаспирант, Киевский национальный университет строительства и архитектуры, кафедра экономики строительства

ОБОСНОВАНИЕ СУЩНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ОБЩЕСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ)

Анализ материалов исследований украинских и зарубежных ученых позволили сформировать методологические подходы и основы определения экономической безопасности общества и предприятия. Определены пути решения проблемы в современной Украине.
 
The analysis of materials of researches of the Ukrainian and foreign scientists methodological approaches and bases of determination of economic security of society and enterprise allowed to form. The ways of decision of problem are certain in modern Ukraine.

І. В. ПушкарьКласичній приватний університет, м.Запоріжжя

МЕТОДИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В МОДЕЛЮВАННІ ТРАЄКТОРІЇ РОЗВИТКУ АПК НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

У статті пропонована модель, що має в своєму розпорядженні значні можливості з обґрунтування регіональної агропромислової політики. З її допомогою можна досліджувати не тільки вплив агропромислового сектора на виконання регіональної економіки функціональних задач, але, що не менш важливе, і механізм впливу державної та регіональної влади на цей сектор.
 
There is the offered model in the article, that disposes by considerable possibilities from of grounded regional agroindustrial policy. With its help it is possible to explore not only influence of agroindustrial sector on implementation of regional economy of functional tasks, but, that is no less important, and mechanism of influencing of state and regional authority on this sector.

Н. С. Мєдвєдковааспірант кафедри фінансів Київського  національного університету ім. Т.Шевченка

ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В УКРАЇНІ

Розглянуто стан забезпечення фінансування інвестиційних проектів міжнародними фінансовими організаціями. Проаналізовано вплив міжнародних фінансових організацій на інвестиційний розвиток національної економіки
 
The situation of investment projects financing by international financial organizations is studied. The influence of international financial organizations on the investment development of national economy is analyzed

Н. М. Гаращенкок.е.н.,  Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

КОГНІТИВНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇЇ ОЦІНКА

У статті розкрито сутність поняття «когнітивність організації», закономірність його появи та  застосування у новій економіці, визначено основні характеристики групової когнітивності   та окреслено методичні підходи до  оцінки її основних параметрів.
 
The essence of organizational cognitiveness,  its occurrence and usage in new economy is considered, main characteristics of group cognitiveness are explored and the technique for   its estimation is suggested

Є. О. Кузьменкоаспірант кафедри макроекономіки та державного управління Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ У СТРУКТУРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Важливою умовою достовірності всякого прогнозу, тим більше, прогнозу довгострокового, є його базування на аналізі тривалих трендів у соціально-економічному розвитку, які характеризують кількісні та якісні зміни макроекономічних агрегатів, найбільш повно і всеохоплююче описують прогрес сучасного суспільства, його економічний потенціал, соціальні досягнення і т.д. До числа таких агрегатів «вищого рівня» відноситься національне багатство. При цьому важливою особливістю багатства як економічної категорії є те, що воно виступає одночасно і як результат, і як передумова соціально-економічного розвитку (послідовних циклів відтворення).

М. С. СтасишенЦентральний науково-дослідний інститут економіки Держкомрибгоспу України

СТРАТЕГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Стратегічні проблеми екологізації рибного господарства пропонується відстежувати, визначати параметри та здійснювати пошук шляхів їх вирішення за допомогою економіко-математичних інструментів.
 
It is suggested to watch the strategic problems of ekologizatsii fish economy, determine parameters and carry out the search of ways of their decision by ekonomiko-matematicheskih instruments.

О. О. Коваленкок.т.н., доцентТ. В. Клопотіймагістрант, Вінницький фінансово-економічний університет

ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР

У статті досліджуються питання проектування (вдосконалення) організаційно-виробничих структур управління підприємств корпоративного типу. Висвітлено один з методів моделювання організаційно-виробничої структури управління підприємства, що полягає в оптимізації структури виробництва.
 
This article investigates the design (improve) organizational structures and production of corporate business type. One deals with modeling of organizational and management structure of industrial enterprises, which is to optimize the structure of production.

А. В. Бардасьдоцент, к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій Національного гірничого університету, м. Дніпропетровськ

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ ВІДПРАЦЮВАННЯ ЗАЛИШКОВИХ ЗАПАСІВ ВУГІЛЛЯ МАЛИМИ ШАХТАМИ

Розглянуто причини і наслідки видобутку вугілля малими шахтами. Проаналізовано ситуацію з незаконним відпрацюванням запасів вугілля і запропоновано рекомендації для запобігання порушенням природоохоронних вимог.
 
The causes and consequences of coal drawing in small pits are considered. The situation with illegal coal mining has been analyzed as some recommendations are proposed to stave off any violations of nature environmental protection acts.

К. О. МельниченкоКиївський національний університет ім. Тараса Шевченка

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ

Узагальнені особливості інвестиційної діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів України в сучасних умовах з метою розробки пропозицій щодо оптимізації їх портфелів цінних паперів.
 
General characteristics of the commercial banks investment activity on the Ukrainian equity market in the modern conditions in order to the development of the securities portfolio optimization development.

Ю. О. Каховичк.е.н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Академія митної служби України,

ОПТИМІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ МИТНИХ ТА ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ КОНТРОЛЮ МИТНОЇ ВАРТОСТІ

В статі удосконалено механізм взаємодії митних та податкових органів в системі контролю митної вартості та структура Департаменту митної вартості. Також удосконалено механізм обміну інформацією роботи фіскальних органів.

In the article the mechanism for customs and tax agencies in the control of customs value and the structure of the Department of Customs Value are improved. The information exchange mechanism is improved too.

Д. Д. КуртвелієваКиївський національний університет ім. Тараса Шевченка

СУЧАСНИЙ СТАН КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

У статті досліджено організаційно-правові та фінансово-економічні чинники розвитку кредитування фізичних осіб в Україні.
 
In the article the research of the organizational-legal and financial-economics factors of the natural person crediting development in Ukraine is made.

Л. А. Квятковськаст. викладач, кафедра економіки, Кременчуцький державний університет ім .М. Остроградського

ФОРМУВАННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ

Об"єктом дослідження є формування методики оцінки ефективності виробничого потенціалу підприємства з врахуванням впливу всієї сукупності його складових. В статті обґрунтовується необхідність кількісної та якісної оцінки виробничого потенціалу підприємства з використанням сучасних моделей та методів, одним з яких є збалансована система показників.
Ключові слова:  виробничий потенціал, трудові ресурси, фінансові ресурси, оборотний капітал, рентабельність.
 
A research object is forming of method of estimation of efficiency of production potential of enterprise taking into account influence of all of aggregate of his constituents. In the article the necessity of quantitative and high-quality estimation of production potential of enterprise is grounded with the use of modern models and methods, one of which there is the balanced system of indexes.

О. П. Швидкак.е.н., асистент кафедри економіки підприємств Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

У статті представлені результати дослідження особливостей управління персоналом для забезпечення ефективного функціонування оборотного капіталу підприємства. Сформовано організаційно-економічний механізм управління оборотним капіталом підприємства на основі створення функціональних груп «забезпечення ефективності» та «оптимізації витрат».
 
The results study of management for effective functioning of the working capital of the company. Formed organizational-economic mechanism of working capital management on the basis of a functional groups "efficiency" and the "cost optimization".

О. В. Музиченкостарший викладач кафедри міжнародних фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

CУТНІСТЬ СПЕЦІАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ РЕЖИМІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ПОДАТКОВИХ СИСТЕМАХ КРАЇН СНД

статті визначено економіко-правову сутність спеціальних податкових режимів та висвітлено особливості їх застосування в податкових системах країн СНД.

The article outlines the economic and legal nature of special tax regimes and describes their uses in the tax systems of CIS countries.

Н. М. Бондардоцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Національного транспортного університету

СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У ТРАНСПОРТНІЙ ГАЛУЗІ

В статті розкрита сутність та основні риси державно-приватного партнерства. На основі дослідження даних Світового банку виявлені основні типи взаємодії держави та приватного бізнесу на транспорті. Наведені результати проведеного аналізу проектів державно-приватного партнерства у транспортній галузі та пов’язаних з ними інвестицій за 18 років (з 1991 по 2008 роки). Систематизовані чинники успішної реалізації проектів державно приватного партнерства та сформульовані основні передумови успішної реалізації проектів державно-приватного партнерства.
 
The paper discloses the essence and main features of public-private partnership. Based on survey data the World Bank identified the main types of interaction between state and private business on public transport. Are given the results of the analysis of projects of public-private partnership in the transport industry and related investments in 18 years (from 1991 to 2008). Systematized factors of successful projects of public private partnerships and the main prerequisites for a successful implementation of projects of public-private partnership.

В. М. Дрозденкоздобувач кафедри маркетингу Міжнародного університету бізнесу і права, м. Херсон

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

В статті проаналізовано сучасний стан та особливості розвитку ринку продукції птахівництва в Україні. Дослідження проблем розвитку галузі птахівництва та конкурентного середовища на ринку курятини.  Виначено напрямки ммакроекономічного регулювання ринку продукції птахівництва в умовах кризового стану. 
 
The article reviews the current status and features of the market of poultry products in Ukraine. Studies of poultry industry development and competition in the market chicken. Vynacheno directions mmakroekonomichnoho regulation of the poultry products in a crisis.

В. В. Тарасовакандидат економічних наук, доцент,Житомирський національний агроекологічний університет

ОЦІНКА ВИДОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ

Дослідження присвячено поглибленому вивченню методологічних аспектів комплексної оцінки рівня і ефективності використання сукупних ресурсів, оптимізації використання конкретних видів ресурсі, резервів збільшення обсягів виробництва продукції в різних регіонах України.
 
The research is dedicated to the in-depth study of methodological aspects of comprehensive assessment of the level and efficiency of aggregate resources use, optimization of the usage of specific types of resources, reserves, increase of production reserves in various regions of Ukraine.

Н. П. Карачинак.е.н., доцент, Вінницький національний технічний університет

УПРАВЛІНСЬКИЙ ФАКТОР ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМСТВА

Відокремлено та досліджено дві моделі управління підприємством: приватну (власник = менеджер) та комбіновану (власник ≠ менеджер). Окреслено продуктивні та спотворені форми мотивації власника та менеджера. Сформовано концепцію впливу управлінського фактору на економічну поведінку підприємства, яка визначає умови та критерії впливу, за яких може здійснюватись ефективна (за абсолютною та потенційною ймовірністю) та неефективна економічна поведінка.
 
Two models of management: private (owner = manager) and combined (owner ≠ manager) are separated and analyzed. Productive and distorted forms of motivation of the owner and manager are outlined. The concept of managerial factor influence on the economic behavior of the enterprise is formed; it defines conditions and criteria of influence, where effective (in absolute and potential probability) and inefficient economic behavior can be carried out.

М. А. Пічугінастарший викладач НТУУ "КПІ"

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО КЛАСТЕРУ

У статті були надані рекомендації щодо оцінювання економічної ефективності діяльності інноваційного кластеру. Також запропонована комплексна багатофакторна оцінка кластерного проекту
 
It is provided recommendations for evaluating the economic efficiency of the innovative cluster. The complex multifactor evaluation of the cluster project is suggested

Л. О. Добрянськастарший науковий співробітник Львівського національного аграрного університету, здобувач Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

У статті дано визначення стратегічної екологічної безпеки (СПЕБ) розглянуті її основні складові та фактори формування, сучасний стан. Також сформульовані мета, принципи та основні напрями розвитку, визначені нормативно-правове, організаційне та фінансове забезпечення СПЕБ.
 
In article the definition of Strategic Potential of the Environmental Safety (SPES) is given, its structural parts, impact-factors and modern conditions are examined. The aim, principles, tendencies of development is determined. Regulatory and law background, management and finance support of SPES is defined.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"