Українською | English

BACKMAIN

Contents № 5, 2020

Yu. SafonovDoctor of Economic Sciences, Professor,Kyiv National Economic University named after Vadym HetmanV. BorshchPhD in Economics, Associate Professor,Odessa national I. I. Mechnikov University

ECONOMIC CONSEQUENCES OF COVID-19 AND THE CONCEPTS OF THEIR OVERCOMING

Ю. М. Сафоновд. е. н., професор,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»В. І. Борщк. е. н., доцент,Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ COVID-19 ТА КОНЦЕПТИ ПОДОЛАННЯ

The main aim of this paper is to analyze the economic impact of COVID-19 pandemic on the global economy. Methods of summarization, formal logic and analytical methods were used in the research. The informational database is the official web-sites of the international organizations such as World Health Organization, International Labor Organization, and United Nations Development Program.
In the paper the economic consequences of COVID-19 and the concepts of their overcoming are examined. The authors analyze the main problems , caused by COVID-pandemic worldwide, among which the following are determined: (1) decrease of employment level; (2) high risk of work closures by economic branches; (3) global working hours reduction by regions; (4) potential impacts of the pandemic on earnings of informal workers.
The authors highlight that consequences of the current crisis are estimated 3-4 times more than the financial crisis of 2008. It was mentioned that the COVID-19 pandemic has a significant impact on the markets’ development by creating the great disproportion in the markets’ development. Also, in the paper the impacts of recommended and required workplace closures and the employment in countries with recommended or required workplace are presented. Impact of the COVID-19 crisis on enterprises (employers and own-account workers) in risky sectors by the economic sectors is given. The potential consequences are illustrated by the example of the economy of the G7 countries and EU. Annual output gap for EU countries was presented in the research.
Three scenarios for the development of the COVID-19 pandemic were examined. They depend on termination of the economy’s lockdown.
In the paper the necessity of the risk assessment scales and established crisis monitoring processes and systems have been proved. The example of the risk assessment scale, proposed by Schlumberger, was illustrated.
Road map for the minimization of losses from COVID-19 was proposed by the authors, which takes into account the main problems identified by WHO as prerequisites. The COVID-19 crisis program, drawn up by authors, was presented in the paper.[||]Основною метою даного дослідження є аналіз економічного впливу пандемії COVID-19 на світову економіку. У дослідженні використовувались методи узагальнення, формальної логіки та аналітичний метод. Інформаційною базою даних слугували офіційні веб-сайти таких міжнародних організацій, як Всесвітня організація охорони здоров'я, Міжнародна організація праці та Програма розвитку ООН.
У статті досліджені економічні наслідки пандемії COVID-19 на світову економіку та сформовані концепти їх подолання. Авторами були досліджені основні проблеми, що були спричинені COVID-19, а саме (1) зниження рівня зайнятості; (2) ризики зриву діяльності за основними ризиковими галузями; (2) зменшення рівня годин роботи за галузями економіки; (4) безпосередній вплив пандемії на неофіційно зайняте населення у всьому світі.
Авторами було зазначено, що негативні економічні та фінансові наслідки від кризи, спричиненої пандемією COVID-19, в 3-4 рази вищі, ніж від фінансової кризи 2008 року. Потенційні наслідки за галузями проілюстровані на прикладі країн G7 та ЄС.
Було проаналізовано три основні сценарії розвитку пандемії, які залежать від тривалості карантинних заходів. Також було відзначено, що пандемія COVID-19 має значний вплив на розвиток ринків, створюючи велику диспропорцію в розвитку ринків. Також у статті наведено вплив від рекомендованого та необхідного закриття робочих місць на працевлаштування в країнах. Проаналізовано вплив економічної кризи від COVID-19 на підприємства (роботодавців та самозайняте населення) у ризикових секторах за секторами економіки. Потенційні наслідки проілюстровані на прикладі економіки країн G7 та ЄС. Щорічний розрив у виробництві для країн ЄС був представлений у дослідженні.
Було розглянуто три сценарії розвитку пандемії COVID-19. Вони залежать від припинення відключення економіки.
Акцентується увага на запровадженні національних шкал оцінки ризиків від COVID-19. Приклад оцінки ризиків проілюстровано на прикладі шкали, запропонованої компанією Schlumberger. Запропоновані заходи щодо мінімізації негативних наслідків від COVID-19 та програму дій для урядів країн.

В. В. Рисінд. е. н., професор кафедри фінансів,Національний університет «Львівська політехніка»О. Ю. Корначукстудентка, Національний університет «Львівська політехніка»

РИЗИКИ ЗАЛУЧЕННЯ БАНКІВ ДО СХЕМ ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ

V. RysinDoctor of Economic Sciences, Professor of Department of Finance,Lviv Polytechnic National UniversityO. CornachukStudent, Lviv Polytechnic National University

RISKS OF INVOLVEMENT BANKS TO MONEY LAUNDERING SCHEMES

Банківський сектор відіграє вирішальну роль у механізмі функціонування економіки. З огляду на це, поширення явищ легалізації кримінальних доходів та залучення банків до таких операцій створює загрозу для фінансової безпеки держави. Зважаючи на поточну економічну ситуацію в Україні слід констатувати значний рівень ризиків використання банків для цілей відмивання грошей. Систематизовано методологію здійснення операцій з легалізації кримінальних доходів з використанням банків шляхом аналізу даних про діяльність банківського сектора та обсяги підозрілих операцій, що публікуються регуляторами фінансового сектора. Ефективна імплементація банками систем контролю та здійснення комплексної оцінки ризиків, пов’язаних із легалізацією доходів, отриманих кримінальним шляхом, дозволить банківським установам своєчасно застосовувати необхідні методи захисту та перевірки як у процесі ідентифікації (верифікації) клієнта, так і під час моніторингу його фінансових операцій упродовж всього періоду ділових відносин. Формалізована схема виявлення ймовірних ризиків дозволить сконцентрувати належну увагу на тих клієнтах, рівень ризику яких оцінено як високий у контексті відмивання грошей. Обґрунтовано, що діюча в Україні система фінансового моніторингу більшою мірою орієнтована на виявлення підозрілих фінансових операцій, в той же час рівень притягнення їх бенефіціарів до відповідальності та конфіскації коштів кримінального походження залишається критично низьким. Ступінь залучення банків до операцій з легалізації кримінальних доходів значним чином залежить від рівня ураження економіки кримінальними та тіньовими грошовими потоками. Перспективними напрямами подальших досліджень вважаємо виявлення шляхів скорочення обсягів тіньової економічної діяльності, що сприятиме зниженню ризику використання банків у різноманітних легалізаційних схемах. Поряд з тим, актуальним також є питання вдосконалення банківських систем управління ризиками відмивання грошей з огляду на появу нових високоризикованих фінансових інструментів.[||]The banking sector plays a crucial role in the mechanism of functioning of the economy. Against this background, the spread of criminal proceeds and the involvement of banks in such operations pose a threat to the financial security of the state. Given the current economic situation in Ukraine, it should be noted a significant level of risk of using banks for money laundering purposes. The methodology for conducting transactions on the legalization of criminal proceeds with the use of banks has been systematized by analyzing data on banking sector activity and the volume of suspicious transactions published by financial sector regulators. Effective implementation the systems of control and comprehensive assessment of risks associated with the laundering of criminal proceeds by banks will allow banking institutions to apply the necessary methods of protection and verification in a timely manner both in the process of customer identification (verification) and financial transactions monitoring during the whole period of business relations. A formalized scheme for identifying probable risks will allow attention to be focused on those clients whose risk level is rated as high in the context of money laundering. Nowadays the anti-money laundering system in Ukraine is preferably focused on the detection of suspicious financial transactions, while at the same time the level of criminal liability of their beneficiaries and confiscation of criminal funds remains relatively low. The extent to which banks are involved in criminal revenue legalization operations is highly dependent on the level of the economy affection by shadow and criminal money flows. Prospective directions for further research deal with the identification of ways to reduce the volume of shadow economic activity, which will help to reduce the risk of using banks in various money laundering schemes. At the same time, given the emergence of new high-risk financial instruments, the issue of improving banking procedures for managing money laundering risks is also relevant.

М. М. Ігнатенкод. е. н., професор, завідувач кафедри економіки, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, м. ПереяславЛ. Ю. Леваєвак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, м. ПереяславІ. А. Романюкк. е. н., старший викладач кафедри маркетингу та медіакомунікацій, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, м. Харків

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. ІhnatenkoDoctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economics, Pereiaslav-Khmelnytsky Hrygorii Skovoroda State Pedagogical University, PereiaslavL. LevaievaPhD in Economics, assistant professor, assistant professor of the Department of Economics, Pereiaslav-Khmelnytsky Hrygorii Skovoroda State Pedagogical University, PereiaslavI. RomaniukPhD in Economics, Senior Lecturer of Department of Marketing and Mediacommunications, Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, Kharkiv

INFORMATION SUPPORT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRIORITIES FOR THE DEVELOPMENT OF FARMS AND AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті обґрунтовано особливу роль інформаційного забезпечення формування та здійснення організаційно-економічних пріоритетів розвитку фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств в умовах економіки знань та інформаційного суспільства. Висвітлено його можливості методами та інструментами сучасного обліку, аналізу та синтезу. Виявлено види та основоположні вимоги до якісної інформації, її ознаки та принципи систематизації, групування та використання баз даних. Визначено групи користувачів та особливості здійснення облікового процесу. Зроблено висновок про важливість створення у структурі управління господарств і підприємств агросфери сучасних обліково-аналітичних систем з метою подальшого удосконалення інформаційного забезпечення їх діяльності та розвитку. Зокрема, визначено, що функціонування обліково-аналітичної системи підвищує якість практичного застосування облікової інформації у процесі виконання управлінських рішень менеджерами і власниками фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств. Інформаційні фактори стосуються достатності й достовірності використання облікової інформації в оцінці конкретних заходів, необхідних для управління виробництвом і прийняття рішень щодо визначення та здійснення організаційно-економічних пріоритетів розвитку фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств.[||]The special role of information support of formation and realization of organizational and economic priorities of development of farms and agricultural enterprises in the conditions of knowledge economy and information society is substantiated in the article. It is determined that in order to achieve certain goals in the financial and economic activities of farms and enterprises and the implementation of the tasks required to make a significant number of management decisions. Based on the complexity of the reproduction process in agriculture, the corresponding management process is also characterized by versatility and multi-vector. Therefore, the use and analysis of accounting information generated in the accounting process is one of the main sources in making management decisions, but it remains important that it meets reasonable requirements. Its possibilities by methods and tools of modern accounting, analysis and synthesis are highlighted. It is determined that the methodological principles of accounting and the directions and requirements of its implementation are aimed at providing interested users with qualified accounting information, which is necessary for effective management decisions. The types and basic requirements for quality information, its features and principles of systematization, grouping and use of databases are identified. User groups and features of the accounting process are defined. It is substantiated that the importance of accounting information, which arises at different stages of accounting technology and solves different accounting tasks for management and informed management decisions is due to its features. The conclusion is made about the importance of creation in the management structure of farms and enterprises of the agrosphere of modern accounting and analytical systems in order to further improve the information support of their activities and development. In particular, it is determined that the functioning of the accounting and analytical system improves the quality of practical application of accounting information in the process of implementing management decisions by managers and owners of farms and agricultural enterprises. Information factors relate to the adequacy and reliability of the use of accounting information in the assessment of specific measures necessary for production management and decision-making to determine and implement organizational and economic priorities for the development of farms and agricultural enterprises.

Н. Г. Виговськад. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту,Державний університет «Житомирська політехніка»С. М. Дячекк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту,Державний університет «Житомирська політехніка»

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

N. VyhovskaDoctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance and Credit, Zhytomyr Polytechnic State UniversityS. DiachekPhD in Economics, Assistant Professor, Assistant Professor of the Department of Finance and Credit, Zhytomyr Polytechnic State University

FINANCIAL SECURITY OF CORPORATE STRUCTURES: THEORETICALFOUNDATIONS

Стаття присвячена дослідженню теоретичних основ фінансової безпеки корпоративних структур. Метою статті є оцінка теоретичних підходів до поняття фінансової безпеки та визначення взаємозв’язку між системами управління фінансовою безпекою, антикризовим управлінням та системою фінансового менеджменту корпоративних структур. Виокремлено чотири основні наукові підходи до трактування фінансової безпеки підприємства: як фінансовий стан суб’єкта господарювання; як здатність підприємства ефективно провадити фінансову діяльність; як система управління ризиками; як підсистема економічної безпеки. Запропоновано дескриптивну модель системи фінансової безпеки корпоративного підприємства. На підставі проведеної порівняльної оцінки систем управління фінансовою безпекою, антикризового управління фінансами та фінансового менеджменту зроблено висновок про доцільність включення системи управління фінансовою безпекою до системи фінансового менеджменту підприємства, що надає право вважати її підсистемою означеної системи. Система антикризового управління фінансами підприємства може вважатись підсистемою фінансового менеджменту при наявності ознак нестійкого фінансового стану.[||]The article is devoted to the study of the theoretical foundations of financial security of corporate structures. It is determined that the difficulty of identifying the financial security management system is due to the presence of such related concepts as "financial management system", "financial balance management system" of the enterprise, "crisis management system of the enterprise" and so on. The purpose of the article is to assess the theoretical approaches to the concept of financial security and determine the relationship between financial security management systems, crisis management and the financial management system of corporate structures. Based on the analysis of sources, four main scientific approaches to the interpretation of financial security of the enterprise are identified: as the financial condition of the business entity; as the ability of the enterprise to effectively conduct financial activities; as a risk management system; as a subsystem of the economic system. The application of a systematic approach to financial security is appropriate, as it will help to find the relationship of individual subsystems, elements and identify patterns of functioning of the economic security of the enterprise as a whole. A descriptive model of the financial security system of a corporate enterprise is proposed, the structure of which contains subject-object, security and functional subsystems, the coherence and interaction of which allows to achieve the goal of financial security defined by the top management of the enterprise. Based on the comparative assessment of financial security management systems, crisis management and financial management, a conclusion was made about the feasibility of including a financial security management system in the financial management system of the enterprise, which gives the right to consider it a subsystem of this system. The system of anti-crisis financial management of the enterprise can be considered a subsystem of financial management in the presence of signs of unstable financial condition. Prospects for further research should be associated with the study of individual subsystems and elements of the financial security system of the corporate structure.

Н. М. Краусд. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Б. ГрінченкаА. Ю. Рамськийд. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Бориса ГрінченкаК. М. Крауск. е. н., доцент кафедри управління, Київський університет імені Б. Грінченка

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТАМИ ЕКОСИСТЕМИ ІННОВАЦІЙНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ПРОБЛЕМИ, РИЗИКИ, МОЖЛИВОСТІ

N. KrausDoctor of Economic Sciences, Associate Professor,Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv UniversityА. RamskyiDoctor of Economic Sciences, Associate Professor,Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv UniversityK. KrausPhD in Economics,Senior Lecturer of the Department of Management, Borys Grinchenko Kyiv University

PROJECT ACTIVITY OF ECOSYSTEM INSTITUTES OF INNOVATION AND BUSINESS UNIVERSITY: PROBLEMS, RISKS, OPPORTUNITIES

У статті досліджено характерні особливості інноваційних фірм малого і середнього бізнесу за класифікаціями Л. Раменського і Х. Фрізенвінкеля відповідно до залучення цих фірм на стадії дифузії інновацій в підприємницькому університеті. Проаналізовано ключові критерії, що характеризують рівень розвитку інноваційно-підприємницького університету, серед чого: критерії рівня розвитку інституту інтелектуальної власності, інноваційної інфраструктури або екосистеми, рівня розвитку університету, що провадить інноваційну політику.
Вказано порядок (послідовність) долучення організаційних форм інноваційної діяльності в інноваційний процес на стадії дифузії інновацій. Аргументовано дослідженнями, що реалізація інноваційного проєкту, розглядається як процес, що відбувається в часі та охоплює наступні етапи: формування інноваційної ідеї (задуму), розробка проєкту, реалізація проєкту, завершення проєкту. Для кожного етапу характерними є низка ризиків в залежності від походження та типу інновацій над якими працюють в підприємницькому університеті колективи науковців-дослідників.
Встановлено головні критерії, що характеризують рівень розвитку інноваційно-підприємницького університету, зокрема в частині встановлення рівня розвитку інституту інтелектуальної власності, рівня розвитку інноваційної інфраструктури або екосистеми, рівня розвитку університету, що провадить інноваційну політику та рівня розвитку національної системи права.
Визначено чинники та проблеми формування попиту і пропозиції інноваційного проєкту екосистемою інноваційно-підприємницького університету. В статті представлено типологію організаційних форм ринкових інститутів-організацій за рівнем долучення їх до інноваційного процесу на стадії дифузії інновацій в підприємницькому університеті.
Авторами висловлено думку про те, що “двигуном” інновацій варто вважати стартапи – швидко “зрощені” інноваційні ідеї, які спродуковані молодими, активними, готовими до ризику людьми. Саме такого типу проєкти є гнучкими, з легкістю можуть змінювати стратегію, “в процесі” трансформуватись, покращувати новітній продукт/послугу.[||]Characteristics of innovative small and medium-sized firms according to the classifications of L. Ramenskyi and Kh. Frizenwinkel in accordance with the involvement of these firms at the stage of diffusion of innovations in university of entrepreneurship are examined in the article. Key criteria that characterize the level of development of innovation-entrepreneurial university are analyzed and including: criteria of the level of development of the intellectual property institution, innovation infrastructure or ecosystem, the level of development of the university pursuing innovation policy.
The order (sequence) of involvement of organizational forms of innovative activity into innovation process at the stage of diffusion of innovations is indicated. It is argued by research that the implementation of an innovative project is considered as a process that takes place over time and covers the following stages: the formation of an innovative idea (plan), project development, project implementation, project completion. Each stage is characterized by a number of risks, depending on the origin and type of innovations that are working at entrepreneurship university teams of researchers.
Main criterias that characterizing the level of development of innovation and entrepreneurship university are established, in particular in terms of establishing the level of development of intellectual property, level of development of innovation infrastructure or ecosystem, level of development of the university pursuing innovation policy and level of national legal system.
Factors and problems of the formation of demand and supply of innovative project by ecosystem of the innovation-entrepreneurial university are determined. The article presents the typology of organizational forms of market institutions-organizations according to the level of their involvement into innovation process at the stage of diffusion of innovations in the entrepreneurship university.
lAuthors express the opinion that the “engine” of innovations should be considered startups – quickly “fused” innovative ideas, which are produced by young, active, willing to take risks. This type of projects are flexible, they can easily change strategy, transform in the process, improve the latest product/service.

А. М. Штангретд. е. н., професор, завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування,Українська академія друкарстваМ. М. Караїмк. е. н., асистент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування,Українська академія друкарстваІ. А. Штангретстудент, Українська академія друкарства

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ПОВЕДІНКОЮ ПІДПРИЄМСТВА: БЕЗПЕКОВІ ЗАСАДИ

A. ShtangretDoctor of Economic Sciences, Professor,Head of the Department of Financial and Economic Security,Accounting and Taxation, Ukrainian Academy of PrintingM. KaraymPhD in Economics,Assistant of the Department of Financial and Economic Security,Accounting and Taxation, Ukrainian Academy of PrintingI. Shtangretstudent, Ukrainian Academy of Printing

INTENSIFICATION OF MANAGEMENT OF ECONOMIC BEHAVIOR OF THE ENTERPRISE: SAFETY PRINCIPLES

Активізація підприємницької діяльності в нашій країні вимагає удосконалення управління. Обґрунтовано доцільність переходу від екстенсивного типу розвитку системи управління до інтенсивного. Узагальнено наукові підходи щодо трактування термінів «інтенсифікація», «управління» та «економічна поведінка». Акцентовано увагу на необхідності формування безпечних умов розвитку для кожного суб’єкта господарювання. Обґрунтовано доцільність трактування терміну «інтенсифікація управління» як впливу керованої підсистеми на керовану із активним застосуванням нових технологій і техніки, форм організації праці, раціональним використанням, мотивації та розвитку, для досягнення поставлених завдань. Сутність терміну «економічна поведінка» розглянуто через процес розроблення та реалізації управлінських рішень, які й визначають взаємодію керуючої та керованої підсистем із подальшою зміною поточного стану й тенденцій розвитку усієї системи. Окреслено завдання суб’єктів безпеки стосовно виникнення нових викликів, ризиків та загроз в умовах інтенсифікації управління економічною поведінкою підприємств.[||]Modern business conditions are characterized by rapid and difficult to predict changes in the external and internal environment, which requires flexible management. The expediency of the transition from the extensive type of management system development to the intensive one is substantiated. Scientific approaches to the interpretation of the terms "intensification", "management" and "economic behavior" are generalized. Emphasis is placed on the need to create safe development conditions for each business entity. The expediency of interpreting the term "management intensification" as the impact of the managed subsystem on the managed with the active use of new technologies and techniques, forms of labor organization, rational use, motivation and development to achieve the objectives. The expediency of observing the following safety principles in intensifying enterprise management is substantiated: use of advanced methods of obtaining, generalizing, checking and analyzing data on changes in the internal and external environment to identify weak signals of possible risks and threats; setting up information channels to track the results of the implementation of decisions with the identification of their impact on the level of economic security of the enterprise and the ability to adjust protective measures; involvement of employees in management, based on the possibility of achieving the interests of each of them by helping to maintain safe conditions for the operation of the enterprise; control over the efficiency of the use of corporate resources and counteraction to internal threats, the source of which is the employees of the enterprise. The essence of the term "economic behavior" is considered through the process of development and implementation of management decisions, which determine the interaction of control and managed subsystems with the subsequent change of the current state and development trends of the whole system. It is substantiated that the intensification of management of economic behavior of enterprises also requires improvement of technical support, ie the use of devices that promote automation and mechanization of management, more active use of automated control systems, systematic software updates and more. Security requires the creation of secure transmission channels, workstations and databases. The possibility of strengthening information support for the development and implementation of management decisions should be accompanied by more thorough verification of data, cutting off "information noise" and creating restrictions on access and use of individual blocks of information. The tasks of security entities regarding the emergence of new challenges, risks and threats in the context of intensification of management of economic behavior of enterprises are outlined.

К. В. Васьківськад. е. н., професор, професор кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом, Львівський національний університет імені Івана Франка,Католицький університет Любельський Івана Павлв ІІ, Люблін, ПольщаЛ. Д. Лозінськааспірант, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»Ю. О. Галімукголовний експерт відділу ринків, Антимонопольний комітет України

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЗМІН: СУТЬ ТА ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

K. VaskivskaDoctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics and Management, Lviv Ivan Franko National University, Catholic University of Lyubelsky Ivan Pavel II, Lublin, PolandL. LozinskaPostgraduate Student, Department of Accounting and Audit ,State Pedagogical University \"Vasyl Stefanyk Precarpathian National University\"Ju. Galimukchief expert department of markets, Antimonopoly Committee of Ukraine

THE ENTERPRISE ECONOMIC POTENTIAL IN THE FACE OF CHANGE: THE ESSENCE AND CHARACTERISTICS

У статті розглянуто основні особливості функціонування економічного потенціалу підприємства (організаційні, управлінські, кадрові (знання, досвід, навички працівників), ринкові, технічні, інноваційні, економічні, екологічні). Підкреслено, що підприємство здатне формувати, розкривати, розвивати та використовувати свій економічний потенціал лише для себе у відповідних соціально-економічних умовах, тобто, економічний потенціал підприємства повинен бути спрямований на зміцнення конкурентних позицій, які залежать від ключових факторів успіху, а саме: знання, вміння, мобільність, інноваційні технології, організація маркетингу, диверсифікація виробництва, асортимент продукції. Економічний потенціал підприємства є реальною здатністю здійснювати цілеспрямовану виробничо-господарську діяльність, яка відповідає стратегії розвитку підприємства. Серед структурних компонентів економічного потенціалу підприємства виділено виробничий, кадровий, інформаційний, інвестиційно-інноваційний потенціали та стратегію розвитку. Функціонування підприємства в умовах змін тісно взаємозалежить від розвитку компетенцій самого підприємства. Можливості підприємства слід розглядати, як здійснення послідовної виробничо-господарської діяльності, а здатності проявляються у властивостях економічного потенціалу, саме втілення можливостей відбувається через створення підприємством цінностей, які конкретизуються у кінцевих результатах діяльності. Виділено ключові компетенції підприємства, зокрема, зовнішні та внутрішні відносини, імідж, інновації, власні джерела конкурентної переваги. Звернута увага на власні джерела конкурентної переваги, які сприяють економічному успіху підприємств та довгостроковому розвитку. Виокремлено зовнішні та внутрішні фактори, які впливають на формування економічного потенціалу підприємства. Стверджено, що діагностика структури та використання економічного потенціалу підприємства дозволяє виявити резерви його нарощування, тобто визначити комплекс взаємопов'язаних, скоординованих виробничо-господарських заходів, що відповідають стратегії розвитку підприємства.[||]The article considers the main features of the functioning of the enterprise economic potential (organizational, managerial, personnel (characterizing knowledge, experience and skills of emploeeys), market, technical, innovative, economic and environmental). It is emphasized that the enterprise is able to form, disclose, develop and use its economic potential only for itself in relevant socio-economic conditions, that is, the enterprise economic potential should be aimed at strengthening competitive positions, which depend on key success factors, namely, knowledge , skills, mobility, innovative technologies, marketing organization, diversification of production and product range. The enterprise economic potential is a real capacity to carry out targeted industrial and economic activities, consistent with the enterprise development strategy. Production, personnel, information, investment and innovation potentials and a development strategy are highlighted among the structural components of the enterprise economic potential. The enterprise functioning in the face of changes is closely linked to the competencies development of the enterprise itself. The enterprise capabilities should be considered as the realization of consistent industrial and economic activities and the capacities are manifested in the features of the economic potential. The very implementation of the possibilities is carried out through the creation of the enterprise values that are specified in the final results of the activity. The key enterprise competencies, in particular, external and internal relations, image, innovation, own sources of competitive advantage, are highlighted. Attention is drawn to its own sources of competitive advantage, which contribute to the enterprises economic success and long-term development.
External and internal factors affecting the enterprise economic potential formation are highlighted. It is affirmed that the diagnosis of the structure and use of the enterprise economic potential makes it possible to identify the reserves for building it up, that is, to determine the set of interrelated, coordinated industrial and economic measures that correspond to the enterprise development strategy.

Л. О. Бакаєвд. е. н., професор, Державний університет інфраструктури та технологійІ. Г. Бакаєвак. е. н., професор, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

АНАЛІЗ ПОСТІЙНИХ РИНКОВИХ ЧАСТОК ТОВАРНОГО ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ

L. BakaievDoctor of Economic Sciences, Professor, State University of Infrastructure and TechnologiesI. BakaievaPhD in Economics, Professor., V.I. Vernadsky Taurida national University

CONSTANT MARKET SHARE ANALYSIS OF UKRAINE’S COMMODITY EXPORT

Ця стаття аналізує еволюцію ринкової частки експорту України у світовому експорті в період 2013-2018 рр як. за 11 технологічними категоріями (за класифікацією С.Лалла), так і на ринках економік що розвиваються Африки, Америки, Азії і Океанії, на ринках розвинутих економік Америки, Азії і Океанії, Європи та транзитивних економік (за класифікацією країн за рівнем розвитку економік ЮНКТАД). Аналіз еволюції ринкової частки експорту України здійснюється з використанням методології постійних ринкових часток А.Ніссенса та Г.Пауллета. Розраховані зміни ринкової частки експорту України під впливом факторів конкурентоспроможності (продуктовий та географічний ефекти ринкової частки), змін продуктової та географічної структур товарного експорту (продуктовий та географічні структурні ефекти). Виявлено, що під впливом факторів конкурентоспроможності (цінових та нецінових) у 2017-2018 рр. Україна збльшувала свою ринкову частку товарного експорту на 1,1%, під впливом змін у продуктовій та географічній структурах експорту – відповідно на 1,8% та 0,8% (в середнє значення за рік).[||]This article analyzes the evolution of the market share of Ukraine's merchandise exports in world exports in the period 2013-2018, both in 11 technological categories of goods (according to S. Lall's classification) and in the markets of developing economies in Africa, America, Asia and Oceania, in the markets developed economies of America, Asia and Oceania, Europe and transitive economies (according to the classification of countries according to the level of economic development of UNCTAD). Analysis of the evolution of the market share of Ukrainian exports was carried out using the methodology of constant market shares of A. Nissens and G. Paullet. The changes in the market share of Ukrainian exports under the influence of competitiveness factors (product and geographical effects of the market share), changes in the product and geographical structure of commodity exports (product and geographical structural effects) are calculated.
To conduct the analysis, the data were divided into three periods (2014-2016, 2017-2018 and 2014-2018) by averaging the corresponding annual results.
The total share effect of Ukraine in world exports in the period 2014-2018 annually decreased by 5%. The first period, 2014-2016, is characterized by a significant drop in the market share for an average of 10.9% per year. But in the next period of 2017-2018, the growth rate of merchandise exports of Ukraine was higher than the growth rate of world merchandise exports, which ensured a positive value for the overall effect (3.8%).
Market share effect (MSE) with an average annual decrease (-3.7%) in 2014-2018. was the dominant factor influencing the change in the total market share (-5.0%). In the period 2014-2016. a drop in the average overall effect was due to an MSE (-6.9%), and in the period 2017-2018, its growth was 1.1%.
The contribution of the combined structural effect (CSE) was negative on average for the period 2014-2018 (- 1.4%). The combined effect of the product and geographical structures of Ukraine's merchandise exports was negative in the period 2014-2016 (-4.0%), in particular due to the negative influence of the predominantly geographical structural effect (-2.8%). In the period 2017-2018, a positive CSE (2.7%) was formed mainly under the influence of the product structural effect (1.8%).

А. М. Танасійчукд. е. н., професор кафедри маркетингу та реклами,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця, УкраїнаС. О. Сіренкок. т. н., доцент кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця, УкраїнаО. Є. Громовак. е. н., доцент кафедри маркетингу та реклами,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця, Україна

ЗАСОБИ ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ В УМОВАХ РЕЦЕСІЇ

A. TanasychukDoctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Marketing and Advertisingt, Vinnytsa Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia, UkraineS. SirenkoPhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Commodity Science, Expertise and Trade Entrepreneurship Vinnytsa Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia, UkraineO. HromovaPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Marketing and Advertisingt, Vinnytsa Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia, Ukraine

MEANS OF BRAND PROMOTION IN RECESSION

Сучасний етап розвитку економіки характеризується тим, що компанії вимушені конкурувати між собою у маркетинговому середовищі. Використання можливостей мережі Інтернет для просування бренду є необхідною умовою для успішного розвитку бренду компанії та бізнесу загалом. Всесвітня павутина дає змогу сформувати позитивний образ компанії, її репутацію, підвищити впізнаваність бренду та товарів або послуг, які він пропонує. У дослідженні розкрито теоретичні основи соціальних комунікацій та принципи їх діяльності. Обґрунтовано переваги використання соціальних мереж для просування бренду вітчизняного підприємства в умовах рецесії. Здійснено аналіз цільової аудиторії Instagram, визначено шляхи та засоби ефективного просування бренду, розглянуто основні переваги просування бренду в соціальних мережах. Проаналізовано прогресивні інструменти цифрового маркетингу та обґрунтовано необхідність їх застосування при просуванні бренду компанії чи товару в умовах кризи. Систематизовано правила створення та підтримання активності платформи компанії в соціальній мережі Instagram, обґрунтовано необхідність їх застосування при просуванні бренду в соціальних мережах.[||]The current stage of economic development is characterized by the fact that companies have to compete with each other in the marketing environment. Some tools that had been at the forefront of leading companies’ arsenals for decades are being replaced by new more technological and innovative methods. With the growth of the audience in the Internet it becomes clear that it is a means of not just mass but global communication and transcends national borders, unites the world's information resources into an integrated system. In the economic downturn when budgets for marketing communications have become minimal domestic companies are actively promoting brands through the Internet. Today the use of the Internet to promote the brand is a prerequisite for the successful development of the company's brand and business in general. The World Wide Web allows you to form a positive image of the company, its reputation, increase awareness of brand and products or services it offers. Representing your company on the World Wide Web is no longer a whim, but a necessity that dictates today. The purpose of the study is to determine the benefits of brand promotion through social networks, study and familiarize with the process of brand promotion through the social network Instagram as one of the most popular
The research reveals the theoretical foundations of social communications and the principles of their activities. The advantages of using social networks to promote the brand of a domestic enterprise in a recession are substantiated. The analysis of the target audience of Instagram is carried out, the ways and means of effective brand promotion are determined, the main advantages of brand promotion in social networks are considered. The advanced tools of digital marketing are analyzed and the necessity of their application at promotion of a brand of the company or the goods in the conditions of crisis is substantiated. The rules of creating and maintaining the activity of the company's platform in the social network Instagram are systematized and the necessity of their use in promoting the brand in social networks is substantiated.

М. В. Ситницькийд. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. КиївК. В. Розбейкостудент другого року магістратури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

РОЗРОБКА МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ВІЗУАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ GAP-АНАЛІЗУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІТ ПІДПРИЄМСТВ

M. SitnickiDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Management of Innovation and Investment activities DepartmentTaras Svevchenko National University of Kyiv, KyivK. RozbeikoStudent on second year of master’s degree, Taras Svevchenko National University of Kyiv, Kyiv

DEVELOPING METHODICAL APPROACH TO THE VISUALIZATION OF THE RESULTS OF THE GAP ANALYSIS OF THE STRATEGIC MANAGEMENT OF IT ENTERPRISES

У статті переосмислено класичний підхід до здійснення GAP-аналізу та розглянуто ширші можливості використання даного методу оцінювання стратегічних розривів в ІТ підприємствах. Стверджується, що класичний метод аналізу стратегічних розривів не надає достатньо інформації для ІТ підприємств, що, переважно, складаються із людей з творчим мисленням, та кількісних показників недостатньо для прийняття зважених рішень в динамічному просторі. Розроблено методичний підхід до візуалізації отриманих результатів в ході аналізу стратегічних розривів шляхом більш глибокого експертного аналізу кожного розриву та розміщення їх на матрицях важливості внесення змін, що надає змогу підприємствам ІТ сектору швидко реагувати на зміни в своїй діяльності та найближчих конкурентів. Даний методичний підхід до візуалізації розроблений із орієнтацією на простоту та можливість його автоматизації в широкому колі програмного забезпечення та додатків до смартфону.[||]The article rethinks the classical approach to the implementation of GAP-analysis and considers the wider opportunities of using this method of assessing strategic gaps in IT enterprises. It is argued that the classical method of analyzing strategic gaps does not provide enough information for IT enterprises, which mainly consist of people with creative thinking, and quantitative indicators are not enough to make informed decisions in the dynamic space. An methodical approach to visualizing the results obtained during the analysis of strategic gaps by in-depth expert analysis of each gap and placing them on the matrices of the importance of change, which allows companies in the IT sector to respond quickly to changes in their activities and competitors.
It is revealed that in the conditions of conducting operational activity in the field of realization of IT products or services, it is not enough for the enterprises to carry out the quantitative analysis of existence of a gap. And since the saturation of employees with a creative mind is inherent not only in startups but also in large players with a classic management system, a necessary condition for successful implementation of the strategy on the basis of adaptability is the correct interpretation of the results of any quantitative analysis. Thus, we propose a more functional model for the implementation of the analysis of strategic gaps for IT enterprises.
The effectiveness of the proposed methodological approach is shown by the example of the GAP-analysis on the example of the IT company "Ubisoft". Based on the developed methodological approach to reflect the results of GAP-analysis of strategic gaps allowed to diagnose the process of strategic management of this IT company and offer it author's recommendations that will be useful for forming a further development plan for the strategic perspective and ensure competitiveness.
This approach to visualization of GAP-analysis is designed with a focus on simplicity and the ability to automate it in a wide range of software and smartphone applications. It can be used by a wide range of IT companies to objectify the diagnosis of their condition in order to form a strategy for their development.

O. KuzmenkoDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economic Cybernetics, Sumy State University, UkraineN. PilinaPostgraduate student, Department of Economic Cybernetics, Sumy State UniversityR. PilinPostgraduate student, Department of Economic Cybernetics, Sumy State University, Ukraine

TRENDS OF FRAUD OPERATIONS ON THE BANKING MARKET AND APPROACHES OF CYBERSECURITY AS-SESSMENT

О. В. Кузьменкод. е. н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університетН. В. Пілінааспірант кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університетР. В. Пілінаспірант кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університет

ТЕНДЕНЦІЇ ШАХРАЙСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ НА БАНКІВСЬКОМУ РИНКУ ТА ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КІБЕРБЕЗПЕКИ

The article emphasizes the identification of current trends in fraudulent transactions in the banking market. It is revealed the critical factors of cybercrime development in the financial sector. To ana-lyze research on trends in fraudulent transactions in the banking market and approaches to assess-ing cybersecurity, a map of scientific bibliography is formed using the software product VOS-viewer, based on Scopus database publications in terms of the intersection of queries in such cate-gories as "banking" and "cybersecurity." Cybersecurity problems in banks, types of cyber fraud, and types of software that have been developed and implemented in recent years. It is presented a graphical visualization of the main risks, the growth of which is expected soon. It is formed the rat-ing of the most common types of fraud in banks. The article is stressed on a structural analysis of priority sources of cyberattacks in the banking market. It is described options for malicious soft-ware to interfere with banking programs. The relevant requirements for building a system of coun-teraction within the internal processes of the bank are considered. Emphasis is placed on incidents of making an adequate organizational structure, educational work with staff in the field of informa-tion security and risk management, the use of modern technologies, creating an effective manage-ment system and decision-making. It is conducted a comprehensive analysis of the bank's customer service channels, most prone to cybercrime attacks. The investigation is stressed on restrictions designed to protect bank accounts from unauthorized access. The article contains a list of problems that may arise in the bank's customers when using the affected software, which forces banks to im-plement anti-fraud systems. It is considered the latest approaches to countering bank account at-tacks. The article contains malicious software (Ramnit, Trickbot, Ursnif, Gustuff, IcedID, IcedID, Panda, Zevs), which has affected banks in recent years, causing significant material damage. Mod-ern approaches to the assessment of the information protection system in general and cybersecu-rity, in particular, are identified.[||]У статті робиться акцент на ідентифікації сучасних тенденції шахрайських операцій на банківському ринку. Розкриваються ключові фактори розвитку кіберзлочинності в фінансовому секторі. Для аналізу досліджень тенденцій шахрайських операцій на банківському ринку та підходів до оцінки кібербезпеки сформовано карту наукової бібліографії за допомогою програмного продукту VOSviewer, що ґрунтується на публікаціях бази даних Scopus в розрізі перетину запитів за такими категоріями як «банківська справа» та «кібербезпека». Розглядається проблема кібербезпеки у банках, різновиди кібершахрайств та види програмних засобів, які розроблялися і впроваджувалися впродовж останніх років. Надана графічна візуалізація основних ризиків, зростання яких очікується в найближчій перспективі. Проведене рейтингування найбільш поширених видів шахрайств у банках. Проведений структурний аналіз пріоритетних джерел кібератак на банківському ринку. Описані варіанти втручання зловмисного програмного забезпечення у банківські програми. Розглядаються ключові вимоги до побудови системи протидії в межах внутрішніх процесів банку. Акцентується увага на інцидентах побудови адекватної організаційної структури, освітньої роботи з персоналом у сфері інформаційної безпеки та управління ризиками, використання сучасних технологій, побудови ефективної системи управління та прийняття рішень. Проведено комплексний аналіз каналів обслуговування клієнтів банку, найбільш схильних до атак кіберзлочинців. Розглядаються обмеження, покликані захистити банківські акаунти від незаконного доступу. Представлено перелік проблем, які можуть виникнути у клієнтів банку при використанні уражених програмних засобів, що змушує банки впроваджувати протишахрайські системи. Акцентується увага на новітніх підходах протидії атаки банківських рахунків. Розглядається зловмисне програмне забезпечення (Ramnit, Trickbot, Ursnif, Gustuff, IcedID, IcedID, Panda, Zevs), яке торкнулося банків останні роки, спричиняючи їм значні матеріальні збитки. Ідентифіковано сучасні підходи до оцінки системи захисту інформації в цілому та кібербезпеки зокрема.

Б. І. Пшикд. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Львівський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

РОЛЬ ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

B. PshykDoctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance, Lviv educational-scientific institute of the Banking University

THE ROLE OF FISCAL SPACE IN ENSURING INCLUSIVE DEVELOPMENT OF THE REGION: THEORETICAL ASPECT OF RESEARCH

Стаття присвячена дослідженню сутності фіскального простору, проблематики його формування, а також обґрунтування напрямів розширення його впливу на забезпечення інклюзивного розвитку регіонів в умовах поглиблення в Україні процесів фінансової децентралізації. На основі аналізу наявних в економічній літературі підходів, подано авторське тлумачення поняття «фіскальний простір регіону» з позицій функціонування фіскального середовища, взаємодії економічних агентів та органів місцевої влади з огляду на вплив механізмів фіскальної політики, прийняття рішень щодо впливу на процеси формування та перерозподілу фінансових ресурсів бюджетами певного рівня, дотримання відповідності цілям, пріоритетам та вимогам у забезпеченні стійкості фінансового стану держави та її регіонів. Доведено, що фіскальний простір регіонів обмежується впливом фіскальної політики держави, орієнтири та відповідні механізми реалізації якої через законодавче встановлення визначають рамки можливостей економічних суб’єктів приймати самостійні рішення й впливати на процес акумулювання та використання фінансових ресурсів у бюджетах певного рівня.
Визначено, що роль фіскального простору у забезпеченні інклюзивного розвитку регіонів потрібно розглядати та оцінювати з позицій виявлення шляхів акумулювання та пошуку резервів збільшення доходів місцевих бюджетів та оптимізації видатків на досягнення визначених інклюзивно орієнтованих цілей. Це передбачає упорядкування і координацію державних та регіональних пріоритетів розвитку із подальшою концентрацією фінансових ресурсів (при дотриманні вимог збереження фінансової стійкості та фіскальної стабільності економічної системи певного рівня), необхідних для вирішення відповідних значущих проблем і питань.
Доведено, що регіональні органи влади повинні володіти достатньою фіскальною автономією, інституційними та організаційними механізмами, а також мати належний рівень управлінської компетенції аби ефективно виконувати видаткові зобов’язання в умовах фіскальної децентралізації. Зроблено висновок про необхідність є пошуку нових та вдосконалення існуючих механізмів, спрямованих на зміцнення фінансової бази регіонів з метою стимулювання їх сталого зростання шляхом збільшення інфраструктурних витрат і фінансування програм, що мають важливе значення для досягнення цілей інклюзивного розвитку, з якого отримує вигоду більшість населення, що зумовлює зростання рівня його життя, добробуту і подолання бідності.[||]The article is devoted to the study of the essence of fiscal space, the problems of its formation, as well as the substantiation of the directions of expanding its influence on ensuring the inclusive development of regions in the conditions of deepening of financial decentralization processes in Ukraine. Based on the analysis of available approaches in the economic literature, the author's interpretation of the concept of "fiscal space of the region" from the standpoint of the fiscal environment, interaction of economic agents and local authorities given the impact of fiscal policy mechanisms, decision-making on influencing the formation and redistribution of financial resources budgets of a certain level, compliance with the goals, priorities and requirements in ensuring the stability of the financial condition of the state and its regions. It is proved that the fiscal space of regions is limited by the influence of fiscal policy of the state, the guidelines and relevant mechanisms of which through the legislative establishment determine the scope of economic entities to make independent decisions and influence the accumulation and use of financial resources in budgets.
It is determined that the role of fiscal space in ensuring the inclusive development of regions should be considered and evaluated from the standpoint of identifying ways to accumulate and find reserves to increase local budget revenues and optimize expenditures to achieve certain inclusive goals. This involves streamlining and coordinating state and regional development priorities with further concentration of financial resources (subject to the requirements of maintaining financial stability and fiscal stability of the economic system of a certain level), necessary to address relevant issues and issues.
It has been proven that regional governments must have sufficient fiscal autonomy, institutional and organizational mechanisms, and an appropriate level of managerial competence to effectively meet expenditure commitments in the context of fiscal decentralization. It is concluded that it is necessary to find new and improve existing mechanisms aimed at strengthening the financial base of regions in order to stimulate their sustainable growth by increasing infrastructure costs and funding programs that are important for achieving inclusive development goals that benefit the majority of the population. causes an increase in his standard of living, well-being and overcoming poverty.

Г. М. Тарасюкд. е. н., професор, декан факультету бізнесу та сфери обслуговування, Державний університет «Житомирська політехніка», м. ЖитомирА. О. Чагайдак. т. н., доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Державний університет «Житомирська політехніка», м. ЖитомирО. М. Тищенкостарший викладач кафедри готельно-ресторанної справи, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ВПЛИВ ВІДНОВЛЕННЯ ПОВНОЦІННОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ НА ШВИДКЕ ПОДОЛАННЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

H. TarasiukDoctor of Economic Sciences, Professor, Dean of the Faculty of Business and Services, Zhytomyr Polytechnic State University, (Zhytomyr), UkraineA. ChahaidaPhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism and Hotel and Restaurant Business,Zhytomyr Polytechnic State University, (Zhytomyr), UkraineO. TyshchenkoSenior Lecturer of the Department of Hotel and Restaurant Business, National University of Food Technologies, (Kyiv), Ukraine

THE IMPACT OF THE FULL RECOVERY OF THE HOSPITALITY INDUSTRY ON THE RAPID OVERCOMING OF THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS

Обмеження на подорожі і закриття кордонів, введені державами через спалах коронавірусу, призвели до практично повної зупинки надання послуг у багатьох сегментах сфери індустрії гостинності. Сучасний стан індустрії фіксує скорочення авіарейсів у світі на 80%, у галузі розміщення заповнюваність знаходиться в межах 20% і лише один з п’яти власників закладів ресторанного господарства впевнений, що зможе пережити кризу, викликану COVID-19. Разом із тим, внесок індустрії гостинності у світовий ВВП до кризи складав 10,3% і у різних галузях сфери надання послуг працювало 330 млн. осіб, тому звільнення великої кількості співробітників та зменшення відрахувань до бюджетів країн погіршить і так непросту ситуацію в економіці. Держави мають докласти значно більше зусиль для підтримки усіх галузей сфери гостинності, особливо десятків тисяч власників малого бізнесу, швидке відновлення роботи яких дозволить знову наймати та утримувати мільйони співробітників.[||]The travel restrictions and border closures imposed by states due to the coronavirus outbreak have led to almost complete cessation of services in many segments of the hospitality industry. The current state of the industry is recording an 80% reduction in global flights (90 countries have completely closed their borders to foreign travellers, and 44 have imposed restrictions on travellers from certain countries), the occupancy rate is within 20% and only one in five restaurant owners is confident that they will be able to survive the crisis caused by COVID-19. The impact of the COVID-19 pandemic on the hotel industry (aggregate data for the 25 largest markets) is reflected in a significant deterioration in three key performance indexes: occupancy has fallen by 75.1% (to 19.6%), the average daily rate (ADR) has fallen by 51.7 % (to $81.58), and revenue per available room (RevPAR) has decreased by 88.0% (to$ 16.01), respectively.
At the same time, the contribution of the hospitality industry to world GDP before the crisis was 10.3% and 330 million people worked in various sectors of services, so the dismissal many employees and reduced contributions to budgets will worsen the already difficult economic situation. States need to do much more to support all hospitality industry sectors, especially the tens of thousands of small business owners, whose rapid resumption will allow them to re-employ and retain millions of employees.
The article deals with analysis of various aspects of the impact of the hospitality industry on the world GDP and the prospects of its development in the global economic crisis. The influence of traditional and digital advertising on the recognisability of the hotel brand has been studied. Results of analysis of the hotel brands in the world for the number of social media users and Google search statistics are presented. Strategies for the recovery of hotel enterprises after the removal of quarantine restrictions to increase the energy efficiency, reduce the cost of hotel services, improve the financial performance of facilities and competitiveness in general have been viewed. Developing a strategy to recovery the hospitality industry will minimize the negative economic impact of the pandemic and introduce new protocols for providing safe services to hotel guests.

Л. П. Рогатінад. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, Одеська академія харчових технологійІ. О. Іртищевад. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту , Національний університет кораблебудування імені адмірала МакароваІ. С. Крамаренкок. е. н., доцент, декан факультету права та соціально-освітніх технологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету «Україна»Є. Г. Андрющенкоаспірант, Одеська академія харчових технологійВ. В. Біланаспірант, Одеська академія харчових технологій

ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: МІКРО-, МЕЗО-, МАКРОРІВНІ

L. RogatinaDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory and Financial and Economic Security, Odessa National Academy of Food TechnologiesI. IrtyshchevaDoctor of Economic Sciences, Professor, Head of Management Department, National University of Shipbuilding named after Admiral MakarovI. KramarenkoPhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Law and Social and Information Technologies,Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the “Ukraine” UniversityYe. AndriushchenkoPostgraduate student, Odessa Academy of Food TechnologiesV. BilanPostgraduate student, Odessa Academy of Food Technologies

INVESTMENT COMPONENT OF ECONOMIC SECURITY: MICRO-, MESO-, MACRO-LEVELS

Метою статті є інвестиційної складової економічної безпеки на мікро-, мезо-, макрорівнях. Основними завданнями дослідження є: обґрунтування функціональної моделі інвестиційної складової економічної безпеки на мікро-, мезо-, макрорівнях; провести комплексний аналіз відповідно до функціонального підходу реалізації інвестиційної складової економічної безпеки у трьох вимірах: інституційному, секторальному та технологічному.
Обґрунтовано функціональних підхід до діагностики інвестиційного потенціалу окремої території. Даний підхід поєднує у собі структурно-класифікаційні ознаки інвестиційних процесів на їх ефективності й дозволяє формувати поточну модель інвестиційної складової економічної безпеки на мікро-, мезо-, макрорівнях, що є основою для проєктування стратегічної цільової моделі розвитку інвестиційних процесів.
У відповідності до функціонального підходу проведено комплексний аналіз реалізації інвестиційної складової економічної безпеки у трьох вимірах: інституційному, секторальному та технологічному. Проведено розрахунки продуктивності, рентабельності та соціальної ефективності, які дозволили визначити загальні тенденції ефективності використання основного капіталу в економіці регіонів, а також їх диференціацію за окремими інституційними секторами. Результати аналізу показали, що за період 2014-2017 років не відбулося суттєвих структурних зрушень у формуванні та використанні інвестиційної складової економічної безпеки у розрізі інституційних секторів. Водночас, додаткової уваги потребують окремі виявлені тенденції щодо зниження продуктивності нагромадженого капіталу та його впливу на формування доданої вартості, особливо у секторі державного управління та секторі нефінансових корпорацій. Підвищення продуктивності інвестицій потребує формування ефективної інноваційної, промислової та політики, що сприятиме нарощенню виробництва продукції та високою доданою вартістю. Важливими функціональними характеристиками інвестиційної складової економічної безпеки є його розподіл між економічними секторами та галузями, співвідношення яких у значній мірі характеризує тип економічного розвитку країни, а структурні зрушення у динаміці – вектор такого розвитку.[||]The purpose of the article is the investment component of economic security at the micro, meso and macro levels. The main objectives of the study are: substantiation of the functional model of the investment component of economic security at the micro, meso, macro levels; to conduct a comprehensive analysis in accordance with the functional approach to the implementation of the investment component of economic security in three dimensions: institutional, sectoral and technological.
The functional approach to diagnostics of investment potential of separate territory is substantiated. This approach combines structural and classification features of investment processes on their efficiency and allows to form the current model of the investment component of economic security at the micro, meso, macro levels, which is the basis for designing a strategic target model of investment processes.
In accordance with the functional approach, a comprehensive analysis of the implementation of the investment component of economic security in three dimensions: institutional, sectoral and technological. Calculations of productivity, profitability and social efficiency were made, which allowed to determine the general tendencies of efficiency of fixed capital use in the economy of the regions, as well as their differentiation by separate institutional sectors. The results of the analysis showed that during the period 2014-2017 there were no significant structural changes in the formation and use of the investment component of economic security in terms of institutional sectors. At the same time, some identified trends in the decline in the productivity of accumulated capital and its impact on value added, especially in the general government sector and the non-financial corporations sector, need additional attention. Improving investment productivity requires the formation of effective innovation, industrial and policies that will increase production and high added value. Important functional characteristics of the investment component of economic security are its distribution between economic sectors and industries, the ratio of which largely characterizes the type of economic development of the country, and structural changes in the dynamics - the vector of such development.

О. І. Карийд. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій,Національний університет «Львівська політехніка»Н. Ю. Глинськийк. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики,Національний університет «Львівська політехніка»

ОБ’ЄДНАННЯ ЗУСИЛЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД З МЕТОЮ ВИКОРИСТАННЯ ЇХ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

O. KaryyDoctor of Economic Sciences,Professor, Head of the Department of Management of Organization,Lviv Polytechnic National UniversityN. HlynskyyPhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Marketing and Logistics,Lviv Polytechnic National University

MUTUAL EFFORTS OF TERRITORIAL COMMUNITIES FOR THE PURPOSE OF USING THEIR TOURISM AND RECREATIONAL POTENTIAL

У статті проаналізовано практику міжмуніципальної співпраці територіальних громад з метою формування комплексних туристичних пропозицій та їх подальшого просування на ринку. Було виявлено, що до недавнього часу основними ініціаторами формування та просування туристичних продуктів як на національному, так і на міжнародному ринках були або великі міста, або органи влади на рівні областей, районів. На сучасному ж історичному етапі розвитку створення таких продуктів проходить за рахунок ініціативи на базовому рівні місцевого самоврядування. На підставі якісного аналізу прикладів міжмуніципальної співпраці в Україні протягом попередніх років доведено, що формування туристичних кластерів, сприяє суттєвому пришвидшенню розвитку туризму на регіональному рівні. Встановлено, що зацікавленість новоутворених об’єднаних територіальних громад у розширенні власної економічної бази стимулює їх до формування перспективних спільних туристичних продуктів.[||]The practice of inter-municipal cooperation of territorial communities in order to formulate comprehensive tourist offers and their further promotion in the market is analyzed in this article.
It has been found that until recently, the main initiators of the formation and promotion of tourism products both on the national and international markets were either large cities or authorities at the level of region and subregions. In the case of large cities, there were even attempts to liaise with the communities of neighboring small towns and villages in order to find platforms for mutual benefit from the coordination of tourism development efforts as part of their marketing profile. Nevertheless such cooperation was rather an exception to the rule and was informal in nature; it did not resulted in the establishment of any trans-territorial entities to deepen such cooperation or even was not formalized by any contractual relationship.
The adopted 6 years ago Law on Cooperation of Territorial Communities defined a clear legal basis for the cooperation between territorial communities that, together with a number of financial and non-financial incentives from the state, brought this cooperation up to a qualitatively new level. The analysis of the register of inter-municipal cooperation agreements showed that such cooperation is focused so far mainly on the reorganization of life support systems of territorial communities – housing and communal services, provision of administrative services, fire safety, etc. Only a small extent of such agreements deals with the projects directed on the development of the local economic base – especially the development of tourism. Despite the relatively small number of examples of cooperation between local communities in the field of tourism, comparing to the existed potential of such cooperation, the number of agreements concluded in recent years is constantly growing.
Based on the qualitative analysis of examples of inter-municipal cooperation in Ukraine in previous years, it is proved that at the modern historical stage of the development the formation of tourism clusters is successful due to the initiative at the basic level of local self-government and it is significantly accelerates tourism development at the regional level. The interest of the new united territorial communities in expanding their own economic base stimulates them to form promising mutual tourism products, which in the medium and long term perspective have the potential for monetization.

В. Л. Андрущенкод. е. н., професор кафедри податкової політики, Університет державної фіскальної служби України, м. ІрпіньТ. В. Тучакк. е. н., доцент, доцент кафедри податкової політики, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ ПАНДЕМІЇ НА ЗАХОДІ

V. AndrushchenkoDoctor of Economic Sciences, Professor, Professor of tax police, University of the State Fiscal Service of Ukraine, IrpinT. TuchakPhD in Economics, Associate Professor, Assistant Professor of tax police, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

FISCAL MEASURES TO CONTTRADICT THE PANDEMIC IN THE WEST

На перший план суспільного і наукового інтересу піднялася проблема пандемії. В статті розглянуто ті податково-бюджетні заходи і механізми, якими уряди реагують на небувалі загрози пандемії. На прикладі розвинених країн Заходу показано, що небезпека і глобальні масштаби проблеми пандемії загалом не поміняли традиційні фіскальні інструменти та підходи до регулювання фінансово-економічних процесів, що засвідчує притаманну їм незамінність та ефективність. Новим явищем державного регулювання стало застосування звільнень від податків. В Україні деякі вразливі категорії населення звільнено від єдиного соціального внеску. Пандемія переконливо довела, що рецепти лібертаріанства, які помилково містяться в умах деяких вітчизняних державних діячів, політиків і академічних економістів в податково-бюджетній сфері нездійсненні.[||]The problem of the coronavirus pandemic has come to the forefront of public and scientific interest. The article is devoted to the fiscal measures and mechanisms by which governments respond to unprecedented pandemic threats. The example of developed Western countries shows that the danger and the global scale of the problem have not changed the traditional fiscal instruments and approaches to the regulation of financial and economic processes, which testifies to their inherent irreplaceability and efficiency.
Economists have long been contending over the pros and cons of state intervention in socio-economic processes, the positive and negative of state regulation. In Ukraine, among economists there are so-called libertarians. They trust only the very limited rights of the state powers, in no way allow the expansion of governmental powers. The events of the pandemic are convincingly on the side of government intervention into any social events.
For example, the United States federal government has adopted a large program of organizational activities, administrative and fiscal means, dozens by number. The general content of the measures is to alleviate the situation of various segments of the population and categories of taxpayers. The tax-budget form of the tax subsidy provides assistance to veterans, students, servicemen, etc., not even forgotten by residents of Indian reservations. This approach is a mix of taxation and subsidy technologies, as tax is the inverse of the subsidy, and vice versa. The tax subsidy allows taxpayers to receive assistance that takes the form of compensation for the costs incurred by the taxpayer as a result of a pandemic, at the expense of income.
A new phenomenon of state regulation was the application of tax exemptions. In Ukraine, some vulnerable groups are exempt from the single social contribution. The pandemic has convincingly proved that the recipes of libertarianism, which are erroneously contained in the minds of some domestic statesmen, politicians and economists in fiscal sphere are unfeasible. The government intervention and control is necessary.

О. О. Векличд. е. н., професор, головний науковий співробітник відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу,Державна установа «Інститут економіки природокористуваннята сталого розвитку Національної академії наук України»

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОСИСТЕМНИХ АКТИВІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

O. VeklychDoctor of Economic Sciences, Professor, Chief Scientist,Department of Ecosystem Assessment of Natural Resource Potential,Public Institution “Institute of environmental economicsand sustainable development of the National academy of sciences of Ukraine

ESSENTIAL CHARACTERISTIC OF ECOSYSTEM ASSETS OF TERRITORIAL COMMUNITIES

Нагальність поглиблення соціального усвідомлення важливості природного капіталу й екосистем як економічних активів, що продукують суспільні вигоди і доход, актуалізує розроблення шляхів упровадження екосистемного підходу в управлінську практику на всіх його ієрархічно впорядкованих рівнях, починаючи з вихідного низового рівня – територіальних угрупувань як базових адміністративно-територіальних одиниць (громад). Вирішення цієї проблеми, в свою чергу, потребує чіткого розуміння поняття екосистемних активів територіальних громад.
Зважаючи на його методологічну невизначеність у наукових і нормативних джерелах, у статті вперше в українській фаховій літературі репрезентована сутнісна характеристика екосистемних активів територіальних громад. Зокрема, розкрито змістовне наповнення та ознаки цього поняття; запропоновано авторське визначення екосистемних активів територіальних громад, формуючи їх цілісне уявлення.
Здобуті наукові результати слугуватимуть нарощенню подальшого розуміння територіальними громадами необхідності проведення відповідних природозберігаючих заходів локального рівня для одержання стабільних вигод/прибутку від екосистемних послуг і в майбутньому, завдяки підтриманого якісного та продуктивного стану місцевих екосистемних ресурсів.[||]One of the central positions of the application of the ecosystem approach in management is the active involvement in the process of intensifying the rational and caring attitude to natural assets of all stakeholders in nature usage. Examples from many countries show that local people are often the most prudent ecosystem managers, as their knowledge of local ecosystems and direct economic and social interest in maintaining a good environment for their own livelihoods can be crucial to long-term sustainable ecosystem management. The urgency of deepening social awareness of the importance of natural capital and ecosystems as economic assets that produce social benefits and income, actualizes the development of ways to implement the ecosystem approach in management practice at all its hierarchical levels, starting from the initial grassroots administrative level –communities. Solving this problem, in turn, requires a clear understanding of the concept of ecosystem assets of local communities.
Given its methodological uncertainty in scientific and regulatory sources, the article for the first time in the Ukrainian professional literature presents the essential characteristics of ecosystem assets of territorial communities. In particular, the content and features of this concept are revealed; the author's definition of ecosystem assets of territorial communities is offered, forming their holistic view. Ecosystem assets of territorial communities are a set of accumulated and functioning natural assets that provide ecosystem services and have monetary value, creating tangible and intangible benefits to the territorial community due to ownership of these natural assets over a period of time. It is established that the most important characteristics of ecosystem assets of territorial communities are, firstly, their specification as an object of communal property, and secondly, their value as a monetary cost. In turn, the communal property right of territorial communities to ecosystem assets is mostly realized in separate partial manifestations of this right, and most often - as the right of usage or the right of disposal. It is shown that the main reason for this is the natural features of some ecosystem services.
The obtained scientific results will serve to increase further understanding by local communities of the need for appropriate environmental measures at the local level to produce the desired stable benefits / profits from ecosystem services in the future, thanks to the maintained quality and productive state of local ecosystem resources.

В. Ю. Гордополовд. е. н., доцент, професор кафедри фінансового аналізу та аудиту,Київський національний торговельно-економічний університетН. В. Гордополовак. е. н., доцент, викладач економічних дисциплін, Торговельно-економічний коледжКиївського національного торговельно-економічного університету

САНАЦІЙНИЙ АУДИТ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

V. НordopolovDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Financial Analysis and Audit, Kyiv National University of Trade and EconomicsN. HordopolovaPhD in Economics, Associate Professor, the Lecturer of Economic Disciplines, College of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

REHABILITATION AUDIT AS A MEANS OF PREVENTING BANKRUPTCY OF ENTERPRISE

Проаналізовано передумови виникнення санаційного аудиту як елементу антикризового управління, проведення якого допоможе відновити нормальне функціонування підприємства.
Розглянуто необхідність застосування санаційних оздоровчих заходів для відновлення нормального функціонування підприємства. Визначено, що передумовою і першим етапом виходу підприємств з фінансової кризи виступає санаційний аудит. Ефективність проведення санації залежить від збалансованої роботи усіх елементів організаційно-економічного механізму.
Досліджено етапи та порядок проведення санаційного аудиту як одного з основних напрямків виведення підприємства зі стану фінансової кризи та банкрутства.
Доведено, що після оздоровчого (санаційного) аудиту має бути сформована програма змін. За підсумками реалізації програми санаційного аудиту фіксується результат санації, як, наприклад: розмір приросту чистого прибутку, рівень поліпшення бізнес-процесів тощо.
Санаційний аудит, у порівнянні з класичним аудитом, націлений на розробку й реалізацію плану санації, виявляє причини фінансових ускладнень і можливості їх подолання. Проведення санаційного аудиту дозволяє оцінити фінансову незалежність організації, а як результат – можливість відновлення платоспроможності.[||]For successful functioning in modern business conditions, all enterprises should take into account the factors that may destabilize their activities. Untimely detection of the financial crisis at a company is likely to lead to its bankruptcy. The difficult financial situation of Ukrainian enterprises, which brings them to bankruptcy or even liquidation, highlights the need for readjustment.
Improving the financial condition of the enterprise, as the part of crisis and bankruptcy management, involves the selection of the most effective means taking into account the specific situation and an enterprise. The prerequisite and the first stage of an enterprise’s way out of the financial crisis is the bailout (rehabilitation) audit as the element of crisis management, which will help restore the normal functioning of the enterprise.
The choice of the topic and the main objectives of the article are due to the need to clearly define the place and functions of bailout audit in the management system of the organization, identify symptoms of bankruptcy, justify the feasibility and methodology of rehabilitation audit of Ukrainian enterprises.
Rehabilitation audit is a system of the measures taken during bankruptcy proceedings to prevent the debtor from being declared as a bankrupt and liquidated, aimed at improving the financial and economic situation of the debtor.
It is necessary to develop an organizational mechanism for bailout for its practical implementation, which should reflect the sequence of the actions of participants in this process and the financial mechanism implementing these actions at the enterprise. The effectiveness of rehabilitation depends on the balanced operation of all elements of the organizational and economic mechanism.
Thus, the rehabilitation audit, in comparison with the classical audit, aims to develop and implement a reorganization plan, evaluate financial analysis data; identifies the causes of financial difficulties, opportunities to improve the use of financial resources, accelerate turnover and strengthen the financial position. During implementation of anti-crisis management measures at enterprises with crisis financial condition, the rehabilitation audit allows assessing the financial independence of the organization and, as a result, - the possibility of restoring solvency.

О. В. Гурінад. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів та обліку, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв, УкраїнаН. О. Корнєвак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та обліку, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв, Україна

ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ СИСТЕМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНКЛЮЗИВНОГО ХАРАКТЕРУ

O. HurinaDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of Department of Finance and Accounting, V.O. Sukhomlynsky Mykolaiv National University, Mykolaiv, UkraineN. KornіevaPhD in Economics, Associate Professor, Associate professor at the Department of Finance and Accounting, V.O. Sukhomlynsky Mykolaiv National University, Mykolaiv, Ukraine

THE FINANCIAL MODEL OF DEVELOPMENT OF INCLUSIVE SOCIAL PROTECTION SYSTEMS

З метою реалізації соціальних прав громадян держава створює комплекс економічних, правових та організаційних заходів, об’єднуючи це єдиним поняттям – соціальний захист, основним призначенням якого є мінімізація впливу чинників, що знижують якість життя населення. Захищаючи інтереси всіх соціальних суб’єктів, забезпечуючи рівний доступ до соціальних послуг, держава намагається максимально охопити всіх громадян, потребуючих соціального захисту.
Стаття висвітлює актуальні питання фінансування систем соціального захисту інклюзивного характеру. Визначено основні напрями і форми фінансування соціального захисту. Обґрунтовано систему заходів щодо розширення напрямків фінансування систем соціального захисту інклюзивного характеру, зокрема, за рахунок збільшення податкової бази, удосконалення якісної складової податкових надходжень, перерозподілу державних видатків, залучення бюджетних та валютних резервів, додаткового фінансування у вигляді внесків учасників. Досліджено можливості та запропоновано шляхи імплементації досвіду зарубіжних країн у вітчизняну фінансово-економічну практику.[||]The State creates a complex of economic, legal and organizational measures, combining this with a single concept – social protection in order to realize the social rights of citizens. Its main purpose is to minimize the impact of factors that reduce the quality of life.
Ensuring social protection is a priority task for any country and a key direction of the state's social policy. The function of social protection systems is to create decent living conditions for people, and the main task is to provide social protection to all categories of citizens without exception who need it.
In our opinion, the effectiveness of social protection systems is measured by at least two basic criteria: the scale and depth of social protection coverage of all categories of citizens in need of protection; the quality of social services and their financial solvency; and the ability to provide decent living conditions for socially vulnerable people.
By protecting the interests of all social actors and ensuring equal access to social services, the State tries to reach all citizens in need of social protection as much as possible. Inclusive social protection systems contribute to the implementation of these tasks.
The article considers topical issues of financing social protection systems of inclusive character, develops the main directions and forms of their financing.
With a view to reaching the most vulnerable groups and reducing social inequality, the State is constantly reviewing the standards for financing the social protection system by developing the various sources of its content.
The article substantiates the system of measures aimed at expanding the directions of financing social protection systems of inclusive character. In particular, by increasing the tax base, improving the qualitative component of tax revenues, redistribution of public expenditure, attracting tax, currency and budget reserves, additional funding in the form of contributions of the participants. The experience has been studied and the possibilities of its implementation in the domestic financial and economic practice have been identified.

В. Я. Нусіновд. е. н., професор кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування,Криворізький національний університет»Л. А. Бурковак. е. н., доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування,Криворізький національний університет»

КІЛЬКІСНА ТА ЯКІСНА ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ ПРИМУСОВОЇ ЛІКВІДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

V. NusinovDoctor of Economic Sciences, Professor,Professor of the Chair of Accounting, Taxation, Public Governance and Administration,Kryvyi Rih National UniversityL. BurkovaPhD in Economics,Senior Lecturer of the Chair of Accounting, Taxation, Public Governance and Administration,Kryvyi Rih National University

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ASSESSMENT OF THE LIKELIHOOD OF FORCED LIQUIDATION OF ENTERPRISES

Розвиток світової економіки неможливий без економічних підйомів і спадів, у результаті яких порушується економічна стабільність держави, а підприємства вступають у певний дисбаланс. Останнього часу в Україні суттєво збільшилась кількість збиткових підприємств, що створює серйозну небезпеку для їх банкрутства і навіть ліквідації. Проведений аналіз наукової літератури показав, що на сьогодні у світовій практиці існує велика кількість методик щодо оцінювання ймовірності настання банкрутства підприємств. Водночас відсутні методичні підходи щодо визначення ймовірності початку процедури ліквідації підприємств. Мета даного дослідження – розробити адаптований до української економіки методичний інструментарій щодо кількісної оцінки ймовірності настання примусової ліквідації підприємств незалежно від того перебувають вони у процесі банкрутства чи ні. Запропонована економіко-математична модель кількісного оцінювання ймовірності настання примусової ліквідації підприємств яка, на відміну від існуючих моделей, дозволяє визначати величину цієї ймовірності незалежно від того чи розпочата процедура банкрутства досліджуваного підприємства. Запропоновані у дослідженні методичні підходи дозволяють визначати фінансову політику як самого підприємства відносно його стейкхолдерів, так і стейкхолдерів відносно цього підприємства. На прикладі суднобудівних та машинобудівних підприємств України проведена апробація запропонованої методики кількісної оцінки ймовірності початку процедури ліквідації підприємств. Одержані результати підтвердили її коректність. На базі запропонованої економіко-математична моделі кількісного оцінювання ймовірності настання примусової ліквідації підприємств можливою є розробка відповідних методик та алгоритмів для промислових підприємств України з урахуванням їх галузевих та індивідуальних особливостей.[||]The development of the world economy is not possible without economic ups and downs, as a result of which the economic stability of the state is broken, and the enterprises enter into a certain imbalance. Recently, the number of unprofitable enterprises in Ukraine has increased significantly, which creates a serious risk for their bankruptcy and even liquidation. The analysis of scientific literature showed that today in the world practice there is a large number of methods for estimating the probability of bankruptcy of enterprises. At the same time, there are no methodological approaches to determining the likelihood of the liquidation of enterprises. The purpose of this study is to develop a methodological toolkit for the quantitative assessment of the likelihood of forced liquidation of enterprises, whether they are in the process of bankruptcy or not. The economic-mathematical model of quantitative estimation of probability of occurrence of forced liquidation of enterprises is offered, which, unlike the existing models, allows to determine the magnitude of this probability regardless of whether the bankruptcy procedure of the investigated enterprise is initiated. The methodological approaches proposed in the study allow to determine the financial policy of both the enterprise itself with respect to its stakeholders and the stakeholders with respect to that enterprise.
The results of the approbation of the developed 4-factor model of estimation of the probability of the beginning of the procedure of liquidation of the enterprises in respect of which the bankruptcy procedure was initiated indicate that this model is correct. This conclusion is confirmed by the fact that PJSC “Galeshchyna Machine-Building Plant of Agricultural Machines and Equipment” and PJSC “Diesel Plant” have ceased their activity today, and other analyzed enterprises (with the exception of PJSC “Beryslav Machine-Building Plant”) are currently in a state termination of activity.
On the example of PJSC "Berislav Machine Building Plant" the proposed method of quantitative estimation of conditional probability of the beginning of the procedure of liquidation of enterprises is tested. The results obtained also confirmed its correctness. This conclusion is confirmed by the fact that in the previous periods the investigated enterprise was in the process of bankruptcy, but at the moment of time PJSC "Berislav Machine Building Plant" is not in the state of termination of activity. Therefore, the conditional likelihood of the liquidation of a given enterprise is low today.
On the basis of the proposed economic and mathematical model of quantitative estimation of the probability of occurrence of forced liquidation of enterprises, it is possible to develop appropriate methods and algorithms for industrial enterprises of Ukraine, taking into account their sectoral and individual characteristics. The purpose of further research is also to develop a methodological support for the definition of the strategic vector "To save or not rescue the enterprise from its forced liquidation?".

В. А. Романенкод. е. н, професор, професор,Київський національний торговельно-економічний університетЛ. В. Лебедевак. е. н, доцент, доцент,Київський національний торговельно-економічний університет

КОНЦЕНТРАЦІЯ (ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ) І ДЕКОНЦЕНТРАЦІЯ (ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ) В ПРОМИСЛОВОСТІ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, НАСЛІДКИ

V. RomanenkoDoctor of Economic Sciences, Professor,Kyiv National University of Trade and EconomicsL. LebedevaPhD in Economics, Associate Professor,Kyiv National University of Trade and Economics

CONCENTRATION (CENTRALIZATION) AND DECONCENTRATION (DECENTRALIZATION) IN INDUSTRY: HISTORY, MODERNITY, CONSEQUENCES

У статті розглянуті процеси концентрації та деконцентрації в економіці України. Проблема деконцентрації в промисловості України розглянута в історичному ракурсі, наведені приклади такої політики за часів Радянського союзу. Проілюстровано роль промисловості, зокрема машинобудування, в економічному зростанні країни, в особливості на прикладі розвинених країнах світу. Проілюстровані процеси деконцентрації та деіндустріалізації в галузі машинобудування України, що значно зменшили національний машинобудівний потенціал.
Висвітлена роль великих підприємств у забезпеченні високої конкурентоспроможності вітчизняної продукції. Наведені приклади деконцентрації, що призвели до деіндустріалізації в економіці України. Доведено важливість великих вітчизняних підприємств у побудові міцної конкурентоспроможної економіки. Зроблено висновок про відсутність системної державної політики в Україні по підтримці наукоємного промислового виробництва. Обґрунтовано необхідність створення системи організації і управління високотехнологічним виробництвом на загальнодержавному рівні яка б охоплювала як державний так і приватний сектор. Наведені заходи для відновлення та підтримки вітчизняного наукоємного промислового виробництва.[||]The processes of concentration and deconcentration in the economy of Ukraine have been considered in the article. The problem of deconcentration in Ukrainian industry is considered in a historical perspective, examples of such a policy during the Soviet Union are given. The role of industry, in particular mechanical engineering, in the economic growth of the country is illustrated, especially on the example of developed countries. The processes of deconcentration and deindustrialization in the field of machine building of Ukraine, which significantly reduced the national machine - building potential, are illustrated.
The role of large enterprises in ensuring high competitiveness of domestic products is highlighted. Examples of deconcentration that led to deindustrialization in the economy of Ukraine are given. The importance of large domestic enterprises in building a strong competitive economy is proved. It is concluded that there is no systemic state policy in Ukraine to support science-intensive industrial production. The necessity of creating a system of organization and management of high-tech production at the national level, which would cover both public and private sectors, is substantiated.
Measures to restore and support domestic science-intensive industrial production have been considered. Today, it is necessary to restore the accounting of production equipment, as well as to create an information database on existing scientific and technical developments in the field of high technology; with state organizational, managerial, financial support to begin the formation of large companies, primarily in the field of mechanical engineering, which includes the defense industry and is the basis for the country's industry.
It is concluded that Ukraine has nothing to oppose to world leaders, in particular in the field of tractor and agricultural machinery. The destruction of the electronics industry makes the production of military weapons completely dependent on foreign suppliers. The situation is similar with the machine tool building and the tool industry, which slows down the technical re-equipment of production in general. The authors state that these and other negative trends put on the agenda the issue of reforming mechanical engineering industry of Ukraine.

Т. О. Харченкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту,Академія праці, соціальних відносин і туризму, КиївА. А. Ковальк. е. н., доцент, Державний університет фіскальної служби України,Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи, Ірпінь

УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОННОЮ ЛОГІСТИКОЮ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ

T. KharchenkoPhD in Economics, Associate Professor, Academy of Labour, Social Relations and TourismA. КоvalPhD in Economics, Associate Professor, University of State Fiscal Service of Ukraine, Educational Research Institute of Finance and Banking

E-LOGISTICS MANAGEMENT IN THE TOURIST BUSINESS

У статті досліджено особливості управління електронною логістикою в туристичному бізнесі та визначення її ролі в туризмі. Встановлено, що електронна логістика є основним важелем розвитку туристичного бізнесу, оскільки на сьогоднішній день значний розвиток ІТ індустрії змусив змінюватись не лише бізнес взагалі, а й туристичний бізнес зокрема. Визначено передумови виникнення електронної логістики. Проведене дослідження встановило, що кількість інтернет користувачів з роками зростає у геометричній прогресії, так само швидко зросли швидкість та кількість завантаження інформації та її вартість, що свідчить про значний вплив Інтернету на будь-яку комерційну діяльність. В статті встановлено, що на сьогодні в туристичному секторі України переважає традиційна логістика, яка втрачає конкурентні позиції на ринку, що обумовлює необхідність впровадження електронної логістики, оскільки традиційні методи ведення туристичного бізнесу застарілі та неконкурентоспроможні. Встановлено основні переваги електронної логістики, а саме маневреність, гнучкість, швидкість реагування та цілодобова доступність.
Розглянуто питання, що стосується управління інтерфейсами в туристичному бізнесі. Розглянуто основні інтерфейси, що застосовуються в управлінні туристичними фірмами, а саме: ERP (Enterprise Resource Planning), який представляє собою інфраструктуру програмного забезпечення, що підтримує управління та координацію різних структур, процесів і потоків в компанії для досягнення бізнес-цілей; CRM (Customer Relationship Management), що є програмною інфраструктурою із набором стратегій, політик та технологій для залучення, утримання та лояльності клієнтів. В результаті встановлено доцільність використання об’єднання обох інтерфейсів у такий, що веде облік всього процесу починаючи від постачальників до кінцевого споживача, постійний облік фінансових потоків, опитувань, рекламних матеріалів тощо.
Виявлені загрози при застосуванні електронної логістики та шляхи їх подолання. Визначено фактори, що впливають на розвиток електронної логістики. До них можна віднести: значний розвиток Інтернету, новітніх інтернет-технологій та телефонних додатків, які доступні всюди та цілодобово; особисті відгуки туристів, їх туристичні блоги та онлайн-платформи з відгуками, які дають можливість туроператорам проводити прозору аналітику ринку та передбачати попит на туристичну продукцію; розвиток різноманітних соціальних мереж, які впливають на погляди та вибір туристів і створюють репутацію компаніям туристичного бізнесу.[||]The article explores the features of e-lectronic logistics management in the tourism business and defines its role in tourism. It is established that e-logistics is a major lever of tourism business development since today the significant development of the IT industry has forced the change not only of business in general but also of tourism in particular. The prerequisites for the emergence of electronic logistics have been identified. The study found that the number of Internet users has grown exponentially over the years, as have the speed and amount of information downloaded and its value, which indicates a significant impact of the Internet on any business activity. In the article it is established that today in the tourism sector of Ukraine traditional logistics prevails, which loses its competitive position in the market, which necessitates the introduction of electronic logistics, since the traditional methods of doing tourist business are outdated and uncompetitive. The main advantages of electronic logistics have been identified, namely maneuverability, flexibility, responsiveness and 24/7 accessibility.
The issues related to the management of interfaces in the tourism business are considered. The main interfaces that are used in the management of travel companies, namely: ERP (Enterprise Resource Planning), which is a software infrastructure that supports the management and coordination of various structures, processes and flows in the company to achieve business goals; CRM (Customer Relationship Management), which is a software infrastructure with a set of strategies, policies and technologies to attract, retain and loyalty clients. As a result, it is expedient to use the integration of both interfaces in such a way that keeps records of the whole process, from suppliers to end consumers, constant accounting of financial flows, surveys, promotional materials, etc.
Threats in the application of electronic logistics and ways of overcoming them have been identified. The factors influencing the development of electronic logistics have been identified. These include: the significant development of the Internet, the latest Internet technologies and telephone applications that are available around the clock; personal feedback from tourists, their travel blogs and online review platforms that enable tour operators to conduct transparent market analytics and anticipate demand for tourism products; development of various social networks that influence the views and choices of tourists and create a reputation for tourism business companies.

О. М. Вовкк. е. н., доцент кафедри економіки, Національний авіаційний університет, м. КиївА. М. Ковальчукстарший викладач кафедри економіки, Національний авіаційний університет, м. КиївЮ. О. Мацаєнкостудентка, Національний авіаційний університет, м. Київ

ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ АЕРОНАВІГАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. VovkPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Air Transport Economics, National Aviation University, KyivA. KovalchukSenior Lecturer, Department of Air Transport Economics, National Aviation University, KyivYu. Matsaienkostudent, National Aviation University, Kyiv

DIAGNOSTICS OF THE EFFECTIVENESS OF THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM OF AN AIR NAVIGATION ENTERPRISE

В статті досліджено сучасні підходи до оцінювання персоналу підприємства, його структури, витрат та ефективності. Основними показниками є продуктивність праці, динаміка руху та структурні показники, витрати на оплату праці й розрахунки витрат робочого часу. На аеронавігаційних підприємствах є специфічні професійні умови праці та вимоги до працівників. Тому авторами даного дослідження адаптовано окремі класичні показники для застосування у авіаційному секторі транспортної галузі. Комплексність та послідовність проведення економічної діагностики системи управління персоналу пропонується здійснювати з урахуванням динаміки ефективності роботи працівників, їх вплив на прибутковість аеронавігаційного підприємства та впливи на зміну вартості економічного потенціалу. Запропонована методика оцінювання вартості (цінності) системи управління персоналу «HR-ефективності» враховує особливості формування прибутковості, вартості активів та продуктивності праці аеронавігаційного підприємства. Проведена діагностика за запропонованою методикою виявила проблемні місця у системі підготовки професійних компетенцій аеронавігаційного персоналу.[||]The article explores modern approaches to estimating the company’s personnel. The main approaches to diagnosing the structure, costs and efficiency of the labour administration system have been highlighted. The main indicators are labour productivity and the movement of labour costs.
In the context of the crisis in the global economic system and the national economy, the activities of the personnel of the transport sector are influenced by the directions of State policy, the state and reserves of the transport services market and the transport system, political factors. The concentration of management effects on the preservation of production capacity and accumulation of reserves at the macro level causes a reduction in the efficiency of the motivational system in the management of personnel in aircraft transport enterprises.
Airnavigation enterprises have specific working conditions and requirements for workers. Therefore, the authors of this study have adapted selected classical indicators for application in the aviation sector of the transport industry. It is proposed that the complexity and sequencing of the economic diagnostic of staff management be based on the performance of staff, their impact on profitability and changes in the cost of economic capacity. Unlike the existing integrated diagnostic methods, the proposed method avoids cumbersome calculations and takes into account the monopoly status of the enterprise on the air navigation services market.
The proposed methodology for estimating the cost (value) of the personnel management system «HR-efficiency» takes into account the peculiarities of the formation of profitability, the value of assets and the productivity of the work of the airnavigation enterprise. A diagnostic of the proposed method revealed problem areas in the system for training the professional competences of air navigation personnel. Despite the low activity of the a airnavigation enterprise in the sphere of development of professional competences and human potential, its cost is estimated at almost 5 billionUAH due to high productivity. The problem sector for the development of personnel is the low activity of air navigation companies to upgrade the skills of their personnel. Air traffic control workers have the necessary experience, professional competence and innovative activity.

О. Л. Гурак. е. н., доцент, Одеський фінансово-економічний коледжКиївського національного торговельно-економічного університетуО. О. Крижановськийстудент, Одеський фінансово-економічний коледжКиївського національного торговельно-економічного університету

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

O. GuraPhD in Economics, Odessa Financial and Economic College ofKyiv National University of Trade and EconomicsA. KrizhanovskyStudent, Odessa College of Finance and EconomicsKyiv National University of Trade and Economics

PROBLEMS AND PROSPECTS OF FUNCTIONING OF THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE

Розглянуто основні проблеми функціонування та розвитку сучасної банківської системи України з урахуванням макроекономічних умов та світових тенденцій. Досліджено стан розвитку банківської діяльності в Україні у 2014-2019рр. Проведено аналіз стану банківської системи України за останні роки, за допомогою якого можна побачити динаміку загальних балансових показників. Досліджено процеси, які пов'язані з стабілізацією банківського сектору з метою формування рекомендацій щодо виходу його економіки з кризового стану. Проведено порівняльний аналіз основних індикаторів розвитку банківських систем України, та надано пропозиції щодо підвищення ефективності та стабільності банківської системи України. Розроблено можливі сценарії розвитку банківської системи України на перспективу. Запропоновано сучасні інноваційні підходи до управління банківською діяльністю в сучасних умовах.[||]The relevance of the study is to determine the significance and weight of maintaining the stability of the banking system, which is a crucial component of the national and economic security of the country, contributes to the implementation of the basic social functions of the state, and determines the competitiveness of the economy. The purpose of the scientific work is to assess the activities of banking institutions during the period of crisis manifestations and to develop recommendations for maintaining the stability of the banking system. The article highlights the current state of the banking system of Ukraine, which is an important factor in the stability and development of the country's economic life. While maintaining an unstable macroeconomic environment, monetary and monetary policy in the country, the banking system will remain most vulnerable to various local and global risks. The banking sector is one of the leading links in the financial system, the stability of which depends on the further development of the Ukrainian economy, the ability to enter international markets and actively participate in globalization processes. During the financial crisis, banks suffered significant losses due to many reasons, which led to negative effects. Therefore, the state needs to develop directions of reforming the banking system, aimed at its recovery and development.
The main problems of functioning and development of the modern banking system of Ukraine are considered in the light of macroeconomic conditions and global trends. The analysis of the state of the banking system of Ukraine in recent years is conducted with the help of which one can see the dynamics of the general balance sheet indicators. The processes related to the stabilization of the banking sector in order to formulate recommendations for the exit of its economy from the crisis are investigated. A comparative analysis of the main indicators of the development of the banking systems of Ukraine is made, and proposals are made to improve the efficiency and stability of the banking system of Ukraine. Possible scenarios for the development of the Ukrainian banking system have been worked out. Modern innovative approaches to the management of banking in modern conditions are proposed.

К. М. Роменськак. е. н., доцент, доцент кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів,Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

ГЕНДЕРНО-ОРІЄНТОВАНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ

K. RomenskaPhD in Economics, Associate Professor of Department of state, local and corporate finance,University of Customs and Finance, Dnipro

GENDER-ORIENTED BUDGETING IN THE CONDITIONS OF THE DEVELOPMENT OF BUDGET PROCESS IN UKRAINE

У статті обґрунтовано доцільність та необхідність впровадження гендерно-орієнтованого бюджетування в бюджетний процес, як для державного бюджету, так і для місцевих бюджетів України. Наголошено на необхідності розмежовувати поняття гендерного бюджетування та інклюзії і проведено паралель між поняттями гендерної та соціальної рівності, оскільки гендерно-орієнтоване бюджетування спрямоване на задоволення не взагалі людських, а потреб окремо чоловіків та окремо жінок за допомогою бюджетних процесів. Доведено важливість законодавчого закріплення положень гендерного бюджетування для досягнення гендерної рівності в Україні, яка означає, що всі громадяни, як чоловіки так і жінки, мають свободу вибору і свободу для розвитку своїх особистих здібностей без обмежень, які накладаються на них стереотипами і традиційною гендерною системою. Проведено огляд та здійснено аналіз бюджетних програм на предмет врахування гендерного підходу на етапі складання. Наведено рекомендації, що передбачають врахування гендерного аспекту у бюджетній програмі, зменшення гендерних розривів та усунення гендерної дискримінації.[||]The expediency and necessity of introducing gender-oriented budgeting in the budget process, both for the state budget and for local budgets of Ukraine, was substantiated in the article. The main basis for the implementation of gender budgeting in the budget process is the presence of an element of development strategy - a program-targeted method of budgeting and execution. Among the main features and components of this method is medium-term budget planning whereby budgeting is result-oriented. Thus, in Ukraine, which switched to the medium-term budget planning format in 2019 and was declared it in the Budget code of Ukraine, the most important conditions for the implementation of gender-oriented budgeting were created. The purpose of the article is to develop directions and proposals for integrating elements of gender-oriented budgeting into the budgetary process of Ukraine in order to modernize it. The implementation of gender budgeting elements and inclusion in the budget legislation of Ukraine is a positive result for progress in certain areas of public administration.
The need to differentiate between gender budgeting and inclusion was emphasized, and a parallel between the concepts of gender and social equality was drawn, because the gender-oriented budgeting aims to meet not the human needs but the needs of men and women separately through budget processes. The importance of legislating gender budgeting to achieve gender equality in Ukraine has been demonstrated, which means that all citizens, both men and women, have the freedom of choice and freedom to develop their personal abilities, without the restrictions imposed on them by stereotypes and the traditional gender system. The budget programs have been reviewed and analyzed at the drafting stage for gender mainstreaming. Recommendations that include gender mainstreaming in the budget program, reducing gender gaps, and eliminating gender discrimination were provided. It is relatively easy and feasible to implement this approach in practice, since almost all budget allocations and actual expenditures are in line with the government's strategic goals. The accompanying positive effects of its implementation are also ensuring the efficient use of budget funds, savings, increasing budget transparency.

Л. С. Бордановак. е. н., старший викладач,Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»Н. В. Рощинак. е. н., доцент,Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ В УКРАЇНІ

L. BordanovaPhD in Economics, associate professor of National technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute»N. RoshchinaPhD in Economics of National technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute»

PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF STAFF IN UKRAINE

Сучасний стан науково-технічного прогресу характеризується стрімким розвитком техніки та технологій. У зв'язку з цим постійно з'являються нові (або модернізовані, удосконалені) матеріали, продукція, послуги. В свою чергу це стає причиною появи нових потреб споживачів або нових форм задоволення старих потреб. Підприємства в таких умо-вах повинні миттєво реагувати для задоволення потреб споживачів та суспільства. Як кінцевий результат таких змін, відбувається зростання фінансових показників діяльності підприємства. Паралельно з цим зростає лояльність споживачів та персоналу до такого підприємства. А це стає перевагою в конкурентній боротьбі на ринку за кінцевого спожива-ча. Тому саме люди, їх інтелектуальні здібності та навички є найважливішим фактором зростання ефективності та конкурентоспроможності підприємства. Люди стають голо-вним ресурсом для організацій, яким необхідно постійно розвивати людський капітал задля економічного зростання та своєї успішності.
Планування та прогнозування розвитку персоналу є головним завданням підприємств для досягнення своїх цілей. Вибір правильного напрямку розвитку людського капіталу – розвиток його трудового та інтелектуального потенціалу, підвищення мобільності як професійної, так і соціальної. Також розвиток персоналу сприяє зростання їх особистої конкурентосп-роможності на ринку праці, як специфічного товару для роботодавців.
У статті розглянуто теоретико-методологічні аспекти розвитку персоналу, визначена сутність поняття «розвиток персоналу», обґрунтовано необхідність розвитку кадрів на державному рівні, досліджено сутність системи розвитку персоналу підприємства, її осно-вні складові та позитивні риси від її наявності. Визначена загальна кількість безробітних в Україні за останні три роки, серед них кількість осіб, охоплених профорієнтаційними послу-гами Державною службою зайнятості. Здійснено аналіз за областями, у яких молодь віком до 35 років отримало послуги з працевлаштуванням та професійним навчанням Державною службою зайнятості. Наведенні дані щодо надання послуг особам у міській та сільській мі-сцевостях.
Також в країні існує така категорія як внутрішньо переміщені особи. Ці люди дуже потре-бують підтримки держави, а також допомоги служби зайнятості. Особливо із початком ведення воєнних дій на сході країни у 2014 році кількість таких людей значно збільшилася.
Ще одна група людей, яка з’явилася з початком антитерористичних операцій у Донецькій та Луганській областях, це самі учасники АТО. Та після повернення додому, вони можуть не мати роботи, за час проведений на службі втрачають навички та конкурентоспромож-ність на ринку праці, тому звертаються до служби зайнятості за допомогою. Проаналізо-вано ефективність інвестицій у розвиток персоналу.[||]The current state of scientific and technological progress is characterized by the rapid development of machinery and technology. In this regard, new (or upgraded, improved) materials, products, services are constantly appearing. In turn, this causes new consumer needs or new forms of meeting old needs. Businesses in such conditions must respond immediately to meet the needs of consumers and society. As a result of such changes, there is an increase in financial performance of the enterprise. At the same time, the loyalty of consumers and staff to such an enterprise is growing. And this becomes an advantage in the competition in the market for the final consumer. Therefore, people, their intellectual abilities and skills are the most important factor in increasing the efficiency and competitiveness of the enterprise. People are becoming a major resource for organizations that need to constantly develop human capital for economic growth and success.
Planning and forecasting staff development is the main task of enterprises to achieve their goals. Choosing the right direction for the development of human capital - the development of its labor and intellectual potential, increasing mobility, both professional and social. Staff development also contributes to the growth of their personal competitiveness in the labor market as a specific commodity for employers.
The article deals with theoretical and methodological aspects of personnel development, defines the essence of the concept of "personnel development", substantiates the necessity of personnel development at the state level, investigates the essence of the system of personnel development of the enterprise, its main components and positive features from its presence. The total number of unemployed in Ukraine over the last three years has been determined, including the number of persons covered by career guidance services by the State Employment Service. The analysis was carried out in the areas in which young people under 35 received employment and vocational training services by the State Employment Service. Provided data on the provision of services to individuals in urban and rural areas.
There is also a category of internally displaced persons in the country. These people are in dire need of state support and assistance from the employment service. Especially with the start of hostilities in the east in 2014, the number of such people has increased significantly.
Another group of people who appeared to launch anti-terrorist operations in Donetsk and Luhansk regions are the ATO participants themselves. But after returning home, they may not have a job, they lose skills and competitiveness in the labor market during their time at work, so they turn to the employment service for help. The effectiveness of investment in personnel development is analyzed.

Н. П. Струкк. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД І МІСЦЕВЕ ОПОДАТКУВАННЯ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТА ВЗАЄМОВПЛИВ

N. StrukPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Public Management and Administration, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES AND LOCAL TAXATION: RELATIONSHIP AND INTERPLAY

В статті розглянуто сутність поняття «соціально-економічний розвиток територіальних громад». Обґрунтовано необхідність забезпечення реальної здатності територіальних громад вирішувати питання місцевого значення, задовольняти соціальні, економічні та інші потреби населення. Доведено, що реальна здатність залежить від власного фінансового ресурсу громад.
Розглянуто соціально-економічний розвиток територіальних громад як складний процес, спільну діяльність громади, співпрацю (партнерство) влади, бізнесу та громади. Оподаткування визначено важливим компонентом такої співпраці. Доведено, що соціально-економічний розвиток позитивно впливає на всю територіальну громаду включно з місцевою владою, бізнесом і громадянами. Зроблено висновок щодо можливості співпраці, зацікавлених у розвитку громади сторін, за допомогою функціонування ефективного податкового механізму. Узагальнено відомі визначення податкового механізму. Доведено, що розширення фінансової автономії і забезпечення високого соціально-економічного розвитку територіальних громад сьогодні можливе за умови підвищення ролі місцевих податків та зборів і збільшення їх частки у складі доходів місцевих бюджетів.
Проаналізовано структуру доходів місцевого бюджету міста Івано-Франківськ та частку місцевих податків і зборів у загальних доходах. Доведено необхідність посилення фінансової значущості місцевих податків і зборів. Зроблено висновок, що місцеве оподаткування безпосередньо пов’язане із соціально-економічним розвитком територіальних громад. Обґрунтовано необхідність подальших досліджень і пошуку форм і способів ефективної взаємодії основних суб’єктів, які впливають на соціально-економічний розвиток територіальних громад (бізнесу, влади, громади).[||]The article deals with the essence of the concept of “social and economic development of territorial communities”. The necessity of ensuring the real ability of territorial communities to solve issues of local importance, to satisfy social, economic and other needs of the population is substantiated. It is proved that this real ability depends on the communities' own financial resources. It is established that the driving force of social and economic development of territorial communities is factors, internal opportunities and reserves, available competitive advantages. It is determined that the engine of development of the territorial community is the economy, and the criterion of development is satisfaction of the needs of the members of the community, improvement of the living standard of the population, increase of living standards.
The social and economic development of territorial communities is considered as a complex process, joint activity of the community, cooperation (partnership) of authorities, business and community. Taxation is identified as an important component of such cooperation. It is proved that social and economic development has a positive impact on the entire territorial community, including local authorities, businesses and citizens.
The conclusion was made about the possibility of cooperation, of parties interested in the development of the community, through the functioning of an effective tax mechanism. Known definitions of the tax mechanism are generalized.
It is proved that the extension of financial autonomy and ensuring the high social and economic development of territorial communities is possible today provided that the role of local taxes and fees is increased and their share in the local budget revenues is increased.
The structure of local budget revenues of the city of Ivano-Frankivsk and the share of local taxes and fees in total revenues are analyzed. The need to strengthen the financial importance of local taxes and fees is proved.
It is concluded that local taxation is directly related to the social and economic development of territorial communities. The importance of financial autonomy of local authorities and the sufficiency of financial resources to ensure economic development and a high level of communicating community social needs have been proved.

Л. В. Костюченкок. е. н., доцент., доцент кафедри логістики,Національний авіаційний університет, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЯ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

L. KostiuchenkoPhD in Economics, Associate Professor of the Logistics Department,National Aviation University

THE METHODOLOGY OF ENTERPRISE LOGISTIC ACTIVITY STRATEGIC ANALYSE

У статті вибудувано послідовність застосування групи методів стратегічного аналізу логістичної діяльності сучасного підприємства. Такий алгоритм є зрозумілим і практичним для менеджерів-практиків різного рівня. Запропонована методологія може бути адаптована до аналізу будь-якої сфери логістичної діяльності: чи то окремих підрозділів, чи управлінням глобальними ланцюгами постачання.
Метою стратегічного аналізу логістичної діяльності підприємства є виявлення тенденцій та можливостей для потенційного розвитку з огляду на розширення сфери його перспектив функціонування. Результатом складання стратегічного плану підприємства, що ґрунтується на стратегічному аналізі логістичної діяльності, є визначення додаткових можливостей виходу на нові ринки. Тому важливо знати алгоритм методології стратегічного аналізу, адже планування перспективи логістичної діяльності ґрунтується на результатах високоякісного стратегічного аналізу.[||]The article builds a sequence of application of strategic methods group of enterprise logistic activities analysis. This algorithm is clear and practical for managers-practitioners of different levels. The proposed methodology can be adapted to the analysis of any logistic area: whether individual activity units, or global supply chain management.
Purpose of the strategic analysis of logistic activities enterprise is identifying the trends and opportunities for a potential development in a view of the expanding its sphere of the function prospect. The result of drawing up a strategic plan of the enterprise on the logistics activities strategic analysis basis is an identifying additional opportunities to enter on the new markets. That’s why it is very important to know an algorithm of strategic analysis methodology. Logistics activities planning are based on high-quality strategic analysis results.
The proposed methodology of strategic analysis is based on the following algorithm: a) determination of the boundary boundaries of the strategic analysis object; b) construction of a "map" of the environment in which the object operates; c) coordination with all participants of the enterprise logistic activity of the basic stages of strategic planning taking into account interdependence in formation of the general expenses of the enterprise; e) conducting an analysis according to the SCOR model, assessing the current KPI level of key participants in logistics activities and determining targets; f) determining the feasibility of outsourcing individual logistics functions; g) evaluation of criteria for transition to outsourcing according by the outsourcing matrix “Threats – Opportunities”; h) critical assessment of existing and development of additional security measures to protect information and commercial interests of the outsourcing relationship parties; i) assessment of prospects and risks, formation of the competition strategies and integrated logistics management portfolio at the enterprise.
The expected result of logistics management strategies portfolio building is identifying additional opportunities to enter new markets and prevent new threats and risks.

V. МаkarovaPhD in Economics, Associate Professor,Associate professor at Marketing and logistics Department, Sumy National Agrarian UniversityYou HanweiMaster’s student, Marketing and logistics Department,Sumy National Agrarian University

THE FEATURES OF MARKETING ACTIVITY OF THE CHINA'S SNACK FOOD COMPANIES

В. В. Макаровак. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та логістики,Сумський національний аграрний університетЮ. Ханвейстудент - магістрат, кафедра маркетингу та логістики,Сумський національний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВИРОБНИКІВ СНЕКІВ КИТАЮ

As a result of the study, the authors analyzed the historical development and current trends in the activities of snack producers in China. The authors have identified four stages of development of the industry, which demonstrates the tendency to increase production in accordance with changes in food preferences of the population. The authors presented and analyzed in detail the main features of the marketing activities of Chinese companies, which produce snacks, such as the continued expansion of the market, strong competition from both domestic producers and foreign producers, significant differentiation tastes of consumers on a regional basis, the high level of diversification of retail formats and so on. The article notes that the Chinese company is constantly trying to expand its market share of snacks, as well as increased investment in innovative investment products, the management of marketing activities, supply chain management, creating effective marketing network, brand support and more. It was prove that the main consumers of snacks in the country are young people. Therefore, companies operating in this market are constantly working to ensure that their products are not only commercially successful, but also meet quality standards and food safety and do not worsen the health of the nation. It is determined that the production of snacks in China belongs to an industry whose turnover rate is very high. The effectiveness of logistics support to some extent determines the competitiveness of the snack market. As a result, China's logistics industry has grown rapidly over the past few years. The authors conducted a PEST analysis of the snack industry by Chinese enterprises. Among the main factors that positively affect this industry are significant political and economic support from the state, constantly growing market volumes, significant potential for product consumption, and the possibility of simultaneous use of online and offline trade and so on. The article also contains SWOT analysis based on data from one of the largest Chinese companies producing snacks and substantiated opportunities and threats that must be taken into account during developing an effective marketing strategy for the future.[||]В результаті проведеного дослідження авторами проаналізовано історичний розвиток та сучасні тенденції діяльності підприємств-виробників снеків в Китаї. Авторами виділено чотири етапи розвитку галузі, яка демонструє тенденцію до нарощення обсягів виробництва у відповідності до зміни харчових вподобань населення. Авторами представлено та детально проаналізовано основні особливості діяльності китайських підприємств по виробництву снеків, серед яких постійне розширення ринку, високий рівень конкуренції як з боку національного виробника, так і іноземних виробників, суттєва диференціація смаків споживачів за регіональною ознакою, високий рівень диверсифікації формату роздрібної торгівлі тощо. В статті наголошується на тому, що китайські підприємства постійно намагаються розширити свою частку на ринку снеків, а тому збільшують інвестиційні вкладення в інноваційні продукти, в управління маркетинговою діяльністю, управління ланцюгами поставок, створення ефективної маркетингової мережі, підтримку бренду тощо. Доведено, що основними споживачами снеків в країні є молодь. А тому підприємства, що працюють на даному ринку, постійно працюють над тим, щоб їх продукція була не тільки комерційно успішна, а й відповідала стандартам якості та безпеки харчових продуктів та не погіршувала здоров’я нації. Визначено, що виробництво снеків в Китаї належить до галузі, швидкість обороту якої дуже велика. Ефективність логістичної підтримки певною мірою визначає конкурентоспроможність ринку снеків. Як наслідок цього в останні кілька років логістична галузь Китаю швидко зростала. Авторами проведено PEST-аналіз галузі виробництва снеків китайськими підприємствами. Серед основних факторів, що позитивно впливають на дану галузь є значна політична та економічна підтримка з боку держави, постійно зростаючі обсяги ринку, значний потенціал по споживанню продуктів, можливість одночасного використання онлайн та оффлайн торгівлі тощо. В статті також проведено SWOT аналіз на основі даних однієї з найбільших китайських компаній по виробництву снеків та обґрунтовані можливості та загрози, які необхідно враховувати при розробці ефективної маркетингової стратегії підприємства на перспективу.

І. В. Причепак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту,Вінницький національний технічний університетО. А. Сметанюкк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університетО. Г. Ратушнякк. т. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту,Вінницький національний технічний університет

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В МЕЖАХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ З УКРАЇНОЮ

І. PrychepaPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Enterprise and Production Management,Vinnytsia National Technical UniversityO. SmetaniukPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Marketing and Economics,Vinnytsia National Technical UniversityО. RatushnyakPhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic Enterprise and Production Management,Vinnytsia National Technical University

EUROPEAN UNION INVESTMENT POLICY IN THE CONTEXT OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS WITH UKRAINE

В статті розглянуто місце Європейського Союзу на міжнародній арені, в сфері прямих іноземних інвестицій зокрема. Визначено особливості та завдання інвестиційної політики ЄС. Особливу увагу зосереджено на питаннях інвестиційної взаємодії із третіми сторонами та підтримки країн-сусідів, України зокрема.
За результатами дослідження складено схему механізму дії Плану зовнішніх інвестицій Європейського Союзу як перспективного зовнішньо-інвестиційного плану, за яким передбачено мобілізацію інвестицій, активізацію технічної допомоги, покращення інвестиційного клімату та загальної політичної ситуації в країнах-партнерах.
Авторами представлено ключові етапи інвестиційної взаємодії ЄС-Україна в еволюційному контексті. Досліджено інвестиційні процеси в Україні в межах співпраці з Європейським Союзом. Графічно представлено механізм інвестиційної взаємодії ЄС-Україна, що характеризується багатоманітністю, передбачаючи регіональне та торговельне співробітництво, надання технічної, гуманітарної та бюджетної допомоги, сприяння інвестиціям та покращення інвестиційного клімату, загальної політичної ситуації в країні тощо.[||]In the article the place of European Union on the international arena, in the sphere of direct foreign investments in particular, is considered. The features of investment politics of ЄС are defined, that appear her international character, accordingly determining an aim and priorities, mechanisms of realization and corresponding instruments, legal field of action and others like that.
Particular attention is focused on investment cooperation with third parties and support to neighboring countries, Ukraine in particular. According to the results of the study, the scheme of the mechanism of action of the European Union Foreign Investment Plan as a promising external investment plan was drawn up, which envisages investment mobilization, intensification of technical assistance, improvement of the investment climate and the overall political situation in the partner countries.
The authors are presented the main stages of the EU-Ukraine investment interaction in an evolutionary context, the key of which is the entry into force of the Association Agreement, which is the main instrument for approximation of the EU and Ukraine closer.
Investment processes in Ukraine are examined in the context of cooperation with the European Union, whose countries have the greatest influence on the status and dynamics of investment processes in Ukraine. The European Union is characterized as an integration center around which key economic and political processes of all Europe, Ukraine in particular, are formed. Cross-border cooperation is characterized by one of the effective tools for stepping up EU-Ukraine investment cooperation and moving towards EU membership.
The mechanism of investment cooperation of EU-Ukraine is graphicly presented that is characterized diversity, envisaging a regional and trade collaboration, grant of technical, humanitarian and budgetary help, assistance of the investments and improvement of investment climate, of general political situation in a country and others like that.
The main perspective directions of EU-Ukraine cooperation are outlined: regional and trade cooperation; providing technical, humanitarian and budgetary assistance; promoting investment and improving the investment climate and the overall political situation in Ukraine, etc.

А. В. Сєріковк. ф.-м. н., професор,професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування,Харківський національний університет будівництва та архітектури

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

A. SierikovPhD in Physico-Mathematical Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Public Administration, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture

ECONOMIC AND MATHEMATICAL RATIONALE OF ECONOMIC SECURITY OF BUSINESS ACTIVITIES

Статтю присвячено пошуку нового концептуального підходу для ефективного створення інструментів економічної безпеки господарської діяльності. Пропонується під безпекою розуміти ситуативну динамічну характеристику в життєдіяльності господарюючого суб’єкта, основною ознакою якої є превентивна діяльнісно-обумовлена забезпеченість захисту від будь-яких загроз цілісності та життєво важливим функціям цього суб’єкта. Щоб таке стало можливим необхідно якомога детальніше розуміти організаційно-економічну сутність справи, яка потребує захисту, але водночас мати невелику кількість показників, що достатньо повно описують її поточний стан. Цього можна досягти завдяки економіко-математичному моделюванню, що приводить до формальному опису необхідних показників. В даній роботі таким шляхом отримано аналітичний вираз для показника капіталізації операційних активів малого промислового підприємства. Запропоновано далі за рахунок використання методології обернених точкових розрахунків досліджувати вплив всіх організаційно-економічних факторів діяльності підприємства на показник капіталізації його операційних активів. Таким чином, виявляється область допустимих значень для факторів впливу, а з цим і «зона відповідальності» того, що зветься економічною безпекою підприємства.[||]The paper is devoted to the search for a new conceptual approach to the effective creation of tools for economic security of business activities. It is proposed to understand security as a situational dynamic characteristic in the life of a business entity, the main feature of which is preventive activity-based protection against any threats to the integrity and vital functions of this entity. To make this possible, it is necessary to understand in as much detail as possible the organizational and economic essence of the case that needs protection, but at the same time to have a small number of indicators that quite fully describe its current state. This can be achieved through economic and mathematical modeling which leads to a formal description of the required indicators.
The present paper simulates the processes of forming the operating assets (tracked and evidencing success) of a small industrial enterprise. Assets are understood as economic resources, controlled by the enterprise, generated by the capital invested in them, and characterized by deterministic value, productivity and ability to generate income, the constant circulation of which in the process of use is associated with the factors of time, risk and liquidity.
The basis for the study of the processes of forming the operating assets by a small enterprise in the course of its economic activity was Karl Marx’s general formula of capital ‘money – commodity – money-stroke’. To implement it, a systemic model of the enterprise and its environment is proposed, within which the movement of cost flows is considered. In this way, an analytical expression is obtained for the capitalization of operating assets of a small industrial enterprise.
In order to form comprehensive preventive actions which are the essence of the economic security of an enterprise, it is proposed to further investigate, using the methodology of inverse point calculations (such as simulation modeling), the impact of all organizational and economic factors of the enterprise’s activities on the indicator of its operating assets capitalization. Thus, the area of permissible values for the factors of influence, and, consequently, the ‘responsibility area’ of that which is called the economic security of an enterprise is defined.
All the above is the result of economic and mathematical modeling, the outcome of which forms the foundation for substantiating the economic security of business activities.

І. І. Боришкевичк. е. н., асистент кафедри управління та бізнес-адміністрування,ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”О. І. Жукк. е. н., доцент, завідувач кафедри управління та бізнес-адміністрування,ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”І. І. П’ятничукк. е. н., доцент кафедри управління та бізнес-адміністрування,ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ ЗАДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ОСОБИСТОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

I. BoryshkevychPhD in Economics, Assistant of the Department of Management and Business Administration, Vasyl Stefanyk Precarpathian National UniversityO. ZhukPhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Management and Business Administration, Vasyl Stefanyk Precarpathian National UniversityI. PiatnychukPhD in Economics, Associate Professor of Management and Business Administration, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

USING BASIC TIME MANAGEMENT TOOLS TO INCREASE PERSONAL EFFICIENCY

У сучасному суспільстві тайм-менеджмент є невід’ємним інструментом діяльності кожної людини. Для того, щоб вдало поєднувати особисте та професійне життя, слід навчитися ефективно управляти своїм часом. Час – це важливий ресурс, що має певні особливості. З одного боку, він є невідновлювальним, його не можна заощадити чи купити, з іншого – його можна конвертувати на цінності, які є результатом виконання поставлених завдань. В умовах дефіциту часу сучасній молоді слід оволодівати складним мистецтвом правильного управління своїм часом. Це призведе до своєчасного виконання усіх завдань та досягнення поставлених цілей. Сутність тайм-менеджменту полягає не тільки в ефективному управлінні своїм часом, але й в управлінні життям загалом.
У статті проаналізовано трактування та сутність поняття “тайм-менеджмент”. Встановлено, що ефективне управління часом забезпечує якісне виконання завдань та досягнення поставлених цілей у найбільш оптимальний спосіб і найкоротші терміни. Запропоновано комплексний механізм тайм-менеджменту задля підвищення особистої ефективності, що складається з чотирьох основних блоків: особистий аналіз, SMART-планування, дисципліна та боротьба із поглиначами часу. Особистий аналіз дає можливість визначити свої сильні та слабкі сторони, існуючі зовнішні можливості та загрози, оцінити свій поточний стан у найбільш важливих сферах життя. SMART-планування включає стратегічне, тактичне та поточне планування, що передбачає окремий підетап – розстановку пріоритетів, використовуючи матрицю Ейзенхауера та метод АБВГД. Дисципліна допомагає систематично планувати та виконувати свої завдання, а також виробляти корисні звички. Боротьба із поглиначами часом є важливим блоком, що дає змогу відфільтрувати та звести до мінімуму ті справи, які не приносять жодної користі.
В межах кожного блоку наведено основні інструменти та методи, які дадуть змогу покращити особистий тайм-менеджмент, а саме: SWOT-аналіз, колесо життєвого балансу, спеціальні таблиці для планування, метод слона, метод “поїдання жаб”, метод Pomodoro, матриця Ейзенхауера, метод АБВГД, трекери виконання завдань, хронометраж часу та інші. Використання розробленого механізму дозволить значно підвищити власну ефективність та результативність для досягнення життєвих цілей.[||]In today's society, time management is an integral tool of everyone. In order to successfully combine personal and professional life, everyone must learn to manage their time effectively. Time is an important resource that has certain features. On the one hand, it is non-renewable, it cannot be saved or bought, on the other hand, it can be converted into values that are the result of the tasks. Given the shortage of time, modern youth should master the complex art of proper management of their time. This will lead to the timely completion of all tasks and the achievement of goals. The essence of time management is not only to effectively manage their time, but also to manage life in general.
The article analyzes the interpretation and essence of the concept of “time management”. It is established that effective time management ensures high-quality performance of tasks and achievement of set goals in the most optimal way and in the shortest possible time. A comprehensive time management mechanism consisting of four main blocks (personal analysis, SMART planning, discipline and the fight against time wasters) is proposed to increase personal efficiency. Each block provides the main tools and methods that will improve personal time management, namely: SWOT analysis, life balance wheel, special planning tables, elephant method, “frog eating” method, Pomodoro method, Eisenhower matrix, ABCD method, task trackers, timekeeping and others. The use of the developed mechanism will significantly increase one’s efficiency and effectiveness for achieving life goals.
Personal analysis provides an opportunity to identify their strengths and weaknesses, existing external opportunities and threats, to assess their current state in the most important areas of life. SMART-planning includes strategic, tactical and current planning, which involves a separate sub-stage - prioritization, using the Eisenhower matrix and the ABCD method. Discipline helps to systematically plan and perform their tasks, as well as to develop useful habits. Combating sinks is sometimes an important part of filtering out and minimizing cases that are of no use.

Н. О. Пархоменкок. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу,Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

N. ParkhomenkoPhD in Economics, Associate Professor, Department of International Business and Economic Analysis, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

FEATURES OF ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT OF CONSTRUCTION COMPANY

Метою дослідження виступає аналіз теоретичних і практичних аспектів управління економічною безпекою будівельного підприємства. У статті надано характеристику особливостей забезпечення економічної безпеки підприємств будівельної галузі, визначено складові системи управління економічною безпекою будівельних підприємств. Охарактеризовано особливості функціонування будівельних підприємств та їх зв'язок з іншими напрямами та сферами діяльності. Приділено увагу визначенню функціональних складових економічної безпеки будівельного підприємства та виявленню напрямів забезпечення економічної безпеки будівельного підприємства. Надано характеристику етапам процесу управління економічною безпекою будівельних підприємств. Визначено чотири рівні оцінювання економічної безпеки будівельного підприємства, представлено основні завдання із забезпечення економічної безпеки. Визначено інструментарій управління економічною безпекою будівельного підприємства для забезпечення ідентифікації та нейтралізація економічних загроз і ризиків та забезпечення фінансової стабільності.[||]The aim of the study is to analyze the theoretical and practical aspects of managing the economic security of a construction company. The article describes the features of ensuring the economic security of construction companies, identifies the components of the management system of economic security of construction companies. Peculiarities of functioning of construction enterprises and their connection with other directions and spheres of activity are characterized. Attention is paid to determining the functional components of economic security of the construction company and identifying areas for economic security of the construction company. The characteristics of the stages of the process of economic security management of construction enterprises are given. Four levels of assessment of economic security of the construction enterprise are defined, the basic tasks on maintenance of economic safety are presented. The tools for managing the economic security of a construction company to ensure the identification and neutralization of economic threats and risks and ensure financial stability are identified. Functional areas of economic security of the construction company are the protection of trade secrets and confidentiality of information; computer security; internal security; security of buildings and structures; physical and technical security; communication security; security of economic and contractual activities; safety of cargo and persons transportation; security of advertising events, business meetings and negotiations; fire safety; ecological safety; competitive intelligence; information and analytical work. Construction companies need to use modern tools for economic security management, as the construction business is attractive and competitive. To increase the efficiency of the economic security system of a construction company, it is advisable to combine several approaches to assessing economic security and management tools.

С. І. Самайчукк. е. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

S. SamaichukPhD in Economics, Associate Professor, Department of Restaurant and Hotel and Tourism Business, Kherson State Agrarian University, Kherson

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF DAIRY LIVESTOCK IN KHERSON

Однією з основних задач сільського господарства країни є забезпечення її продовольчої безпеки. Молочне скотарство є основною ланкою молокопродуктового підкомплексу, ефективне функціонування якого переважно визначається рівнем розвитку виробництва в даній галузі. У статті розглянуто сучасний стан та тенденції розвитку молочного скотарства в Херсонській області. Проаналізовано динаміку обсягів виробництва молока, його структуру у валовій продукції сільського господарства; поголів’я великої рогатої худоби; середньорічний надій молока від однієї корови. Визначено, що 84% загального поголів’я великої рогатої худоби, в тому числі 89,9% корів, зосереджено в господарствах населення. Встановлено, що галузь молочного скотарства в області зазнає певних труднощів, до числа яких належить скорочення поголів’я тварин, відсутність стабільної кормової бази, незадовільний рівень селекційно-племінної роботи та технологічного забезпечення, недостатнє державне фінансування. За результатами дослідження надано пропозиції щодо подальшого розвитку та ефективного функціонування галузі.[||]One of the main tasks of the country's agriculture is to ensure its food security. Dairy farming is the main link of the dairy subcomplex, the effective functioning of which is mainly determined by the level of production development in this industry. The article considers the current state and trends in the development of dairy farming in the Kherson region. The dynamics of milk production volumes, its structure in the gross output of agriculture and average annual milk yield per cow are analyzed. It is estimated that 84% of the total cattle population, including 89.9% of cows, are concentrated in households. The number of cattle in all categories of farms during the study period decreased by 141 thousand heads or 59.5%, including cows - by 60.3 thousand heads or 49.2%. Due to a significant decline in the number of cows, milk production in 2018 compared to 2000 in farms of all categories decreased from 320.1 thousand tons to 284.4 thousand tons or 11.2%, in agricultural enterprises - from 98 , 6 thousand tons to 45.1 thousand tons or 54.3%, and in households - increased from 221.5 thousand tons to 239.3 thousand tons or 8.0%. During the study period in the Kherson region there is an increase in productivity of cows. Thus, in farms of all categories the average annual milk yield per cow increased from 2122 kg in 2000 to 4118 kg in 2018, in agricultural enterprises - from 1191 kg to 7777 kg, and in households - from 3284 kg to 3879 kg. A significant increase in milk yield in agricultural enterprises (6.5 times) was achieved due to the improvement of breeding, veterinary care and livestock, introduction of modern feeding technologies. At the same time, the growth of milk productivity in these enterprises did not compensate for the decline in milk production associated with the reduction in the number of cows.
It is possible to get out of such a difficult situation, which is observed in dairy farming, by gradual revival of the industry and implementation of a multifaceted process that requires deepening specialization and concentration of milk production; improvement of selection and breeding work; development of fodder base aimed at full feeding of productive herd; introduction of the latest technologies and modern equipment for milk production and storage; improving the mechanism of state support for the industry.

Н. І. Цегельникк. е. н., старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту,Поліський національний університетТ. С. Гайдучокк. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту,Поліський національний університету

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ПОДАЛЬШИМ ВІДОБРАЖЕННЯМ У ФОРМАХ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

N. TsegelnikPhD in Economics, art. teacher of the Chair of Accounting, Taxation and Audit,Polissya National University, ZhitomirT. HaiduchokPhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Accounting, Taxation and Audit, Polissya National University, Zhitomir

FORMATION OF ACCOUNTING INFORMATION WITH FURTHER REPRESENTATION IN THE REPORTING FORMS OF THE ENTERPRISE

Досліджено визначення облікової інформації та її об’єкти відображення. Розглянуто якісні характеристики яким повинна відповідати облікова інформація. Виявлено, що якість облікової інформації залежить, насамперед, від організації бухгалтерського обліку, компетентності працівників бухгалтерії, ефективної системи внутрішнього контролю та якості нормативно-правових актів, які регулюють бухгалтерський облік. Від злагодженості й організованості облікового забезпечення залежить якість інформаційного обслуговування менеджерів різного рівня, а отже, й результативність функціонування суб’єктів господарювання загалом. Сформовано загальну схему здійснення облікових записів на підприємстві для задоволення інформаційних потреб стейкхолдерів. Проаналізовано зацікавленість користувачів до облікової інформації як на одне з основних джерел фінансової інформації при прийнятті економічних та соціальних рішень. Обґрунтовано формування фінансової, внутрішньої, податкової та статистичної звітності на підставі облікової інформації. Визначено, що фінансова звітність має суцільний характер щодо суб’єктів складання та подання, тобто охоплює відображення інформації про усе майно на підприємстві та джерел його формування. Встановлено, що внутрішня звітність підприємства надає менеджерам необхідні дані для управління, виявлення відхилень та недоліків фінансово-господарської діяльності і формує важелі зворотного впливу на підконтрольні об’єкти. Також розглянуто інформаційну базу, яка використовується під час формування інформації бухгалтерської управлінської звітності. Визначено, що для здійснення комплексних досліджень системи оподаткування одним з головних джерел інформації є податкова звітність. Акцентовано увагу на тому, що статистична звітність має вибірковий характер. Виявлено особливість статистичної звітності, а саме те, що вона поєднує інформацію щодо економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, яка має велике значення для підготовки та прийняття управлінських рішень у сфері визначення стратегії і тактики розвитку країни, регіонів, видів економічної діяльності, окремих суб’єктів господарювання та широкого інформування суспільства з усіх актуальних питань.[||]The definition of accounting information and its display objects is investigated. The qualitative characteristics to which the accounting information should correspond are considered. It is revealed that the quality of accounting information depends, first of all, on the organization of accounting, competence of accounting staff, effective system of internal control and quality of regulatory legal acts that regulate accounting. The consistency and organization of accounting support depends on the quality of information services for managers of different levels, and therefore the performance of business entities in general. A general scheme for the implementation of accounts at the enterprise has been formed to meet the information needs of stakeholders. The users' interest in accounting information as one of the main sources of financial information in making economic and social decisions is analyzed. The formation of financial, internal, tax and statistical reporting on the basis of accounting information is substantiated. It has been determined that the financial statements are of a consistent nature with respect to the subjects of preparation and presentation, that is, it covers the disclosure of information about all assets in the enterprise and sources of its formation. It is found that the internal reporting of the company provides the managers with the necessary data to manage, identify deviations and shortcomings in financial and economic activities and generates levers of feedback on the controlled objects. It also examines the information base used in the formation of financial management reporting information. It is determined that tax reporting is one of the main sources of information for conducting comprehensive studies of the tax system. Attention is drawn to the fact that statistical reporting is selective. The peculiarity of statistical reporting is revealed, namely that it combines information on economic, social, demographic, environmental phenomena and processes, which is of great importance for the preparation and decision making in the sphere of determining the strategy and tactics of development of a country, regions, types of economic activity, individual entities and wide public awareness of all relevant issues.

Р. М. Циганстарший викладач кафедри обліку і фінансів,Кременчуцький Національний університет імені Михайла ОстроградськогоН. Г. Кирилахак. ф.-м. н., доцент кафедри інформатики та вищої математикиД. Є. Солодковстудент 3-го курсу,Кременчуцький Національний університет імені Михайла Остроградського

МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ КАДРАМИ В РАМКАХ ПРОЕКТНОЇ РОБОТИ З ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ BIG DATA

R. TsyhanSenior Lecturer of the Department of Accounting and FinanceKremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National UniversityN. KyrylakhaPhD in Physico-Mathematical Sciences, Assosiate Professor, Department of Informatics and Higher MathematicsKremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National UniversityD. SolodkovStudent of the second course Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

THE STAFF MANAGING METHOD IN THE CONDITIONS OF THE PROJECT WORK WITHIN THE USAGE OF BIG DATA TECHNOLOGIES

Авторами були досліджені існуючі інноваційні підходи з контролю кадрів й прийняття відповідних рішень в умовах роботи з технологіями Big Data та з урахуванням вірогідних організаційних змін в структурі підприємства, на якому впроваджено дані технології. В результаті аналізу таких підходів, як матриця розподілу обов’язків RACI, теорія нечітких множин та метод критичного ланцюгу Голдратта була розроблена і запропонована власна методика щодо моніторингу проектної роботи, оцінки її стану з мінімізацією фактору людського суб’єктивізму та прийняття своєчасних рішень щодо кадрових змін з метою оптимізації проекту. Для наочної демонстрації використання запропонованої комплексної методики, остання була поетапно проілюстрована на прикладі умовного проекту – з заданими умовними значеннями.[||]The issue of the staff control and the related decision-making in the conditions of implementation of technologies of storing, processing and analyzing of big amounts of data within probable changes in the organization structure of a company was analyzed in this article.
The processes and the main roles of the common structure of the Data Science Department were considered and compiled within the RACI matrix approach. The fuzzy set theory and the Goldratt’s Critical Chain theory were analyzed. The comprehensive method, based on the theories and the RACI matrix approach was created and illustrated in the article in details, with step-by-step theoretical explanation and practical implementation within the example values in order to show how the method can be applied in real conditions.
The method includes the set of mathematic formulas synthesized from the fuzzy set theory and the RACI matrix is the main fulcrum for the determining of the staff responsibilities.
Considering the difficulty of timing anticipation of the project accomplishment, there is an evident necessity of the timing buffers making which are considered to be helpful in the conditions of project lagging that threatens the further sales and company’s reputation. Consistently, the timing of the project accomplishment and time buffers’ usage are the main parameters to be assessed with the method created.
The main objective of the method created is to support the manager’s decision-making by getting the relevant information, specifically the timing values in time within the control of the project work in progress in the Data Department by tracking down the efficiency of the work and eventually in order to make necessary decisions about the staff in time to optimize the project work. The main resource which is the subject of calculations is the time which usage must be minimized and the method created is dedicated to help the manager to solve this issue.
In order to automate the calculations, the application was developed and applied in this research.
The results of the calculations were analyzed and the further decision about the necessary staff changes was done and graphically illustrated.

Н. Г. Карпенкок. е. н., доцент,доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна

КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ – ВИЗНАННЯ, ЗАХИСТ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

N. KarpenkoPhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Accounting and economic control, Poltava state agrarian academyPoltava, Ukraine

TRADE SECRET – RECOGNITION, PROTECTION, RESPONSIBILITY

Висвітлено в роботі економічну сутність та умови формування і забезпечення збереження комерційної таємниці. Розкрито завдання, організаційні та методичні аспекти визначення складу інформації щодо комерційної таємниці. У роботі висвітлено перелік документальної інформації, що не складає комерційну таємницю. Розкрито порядок організації документального забезпечення захисту комерційної таємниці. Держава регламентує умови використання конфіденційної інформації. Одним із дієвих засобів захисту комерційної таємниці є прийняття суб’єктом господарювання Положення про комерційну таємницю, інструкції щодо нерозголошення та переліків відомостей, що становлять комерційну таємницю, письмово попередивши про відповідальність за її розголошення працівників. Відповідно до вимог законодавства розкрито види відповідальності за розголошення комерційної таємниці. Визначено перелік порушень щодо збереження комерційної таємниці, за які наступає відповідальність.
У роботі розглянуто основні елементи та складові системи правового захисту комерційної таємниці.[||]The economic essence and conditions of formation and maintenance of preservation of a trade secret are covered in the work. Tasks, organizational and methodological aspects of determining the composition of information on trade secrets are revealed. The paper highlights a list of documentary information that is not a trade secret. In practice, a trade secret of an enterprise can be considered some aspects of its activities: pricing policy, profit level and development plans of the enterprise, data on contractors and contracts, marketing research and analytical reviews of the market, own developments and inventions for which no patents are issued. The procedure for organizing documentary support for the protection of trade secrets is revealed. The state regulates the conditions for the use of confidential information. One of the effective means of protection of a trade secret is the adoption by the business entity of the Regulations on trade secrets, Іnstruction on non-disclosure and lists of information that constitute a trade secret, notifying employees in writing of the responsibility for its disclosure. In accordance with the requirements of the law, the types of liability for disclosure of trade secrets are disclosed. The structure of confidential information should be set out so that employees have a clear idea of what the data is about.
A trade secret is the object of intellectual property rights regarding the possession, use and disposal of the information that makes it up. The right of ownership of a trade secret arises from the moment of its classification as such in the manner prescribed by law and is valid until the expiration of its classification or alienation in the manner prescribed by law. A list of violations of trade secrets for which liability arises has been identified. The Criminal Code of Ukraine establishes liability for intentional actions aimed at obtaining and disclosing information that constitutes a trade secret and causing harm.
The main elements and components of the system of legal protection of trade secrets are considered in the work. One of the main features of a trade secret is that it is the property of a legal or natural person.

L. BondarenkoPhD in Economics, Associate Professor of Finance Department, National University «Lviv Polytechnic», LvivN. MorozPhD in Economics, Associate Professor of Finance Department, National University «Lviv Polytechnic», LvivM. PolityloPhD in Economics, Associate Professor of Finance Department, National University «Lviv Polytechnic», Lviv

BANKS’ SHORT-TERM LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR) AND ITS IMPACT ON THE BANKING LIQUIDITY MANAGEMENT

Л. П. Бондаренкок. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівН. В. Морозк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівМ. П. Політилок. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

НОРМАТИВ КОРОТКОСТРОКОВОЇ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВ (LCR ) ТА ЙОГО ВПЛИВ НА УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ЛІКВІДНІСТЮ

The article is devoted to the study of the LCR short-term liquidity coverage ratio effectiveness in the Ukrainian banks’ activity. The economic crisis of 2014-2016 showed the vulnerability of the Ukrainian banking sector to liquidity shocks. In order to improve the liquidity level of Ukrainian banks, the National Bank of Ukraine (NBU) introduced a new LCR liquidity standard, which is recommended by Basel III. The article also justifies the shortcomings of the liquidity standard, which were mandatory for the calculation by 2018. The nature and the calculation features of the new LCR liquidity coverage ratio are described.
The main advantages of the LCR liquidity coverage ratio for Ukrainian banks are systematized, among them: 1) the higher degree of results reliability - since the ratio takes into account future cash outflows and income, its value provides a liquidity reserve in times of economic shocks; 2) standardization of Ukraine’s banking regulation norms according to international requirements – the LCR liquidity coverage ratio implementation will bring banking regulation in Ukraine closer to world standards, as this ratio is used in 45 countries of the world; 3) optimizing of banks’ liabilities structure – the LCR liquidity coverage ratio improves bank’s liability structure by reducing unstable sources of financing; 4) optimizing of banks’ assets structure – the LCR liquidity coverage ratio not only takes into account the volume, but also the quality of the bank's liquid assets, which makes the bank's assets structure more reliable; 5) activation of the government securities secondary market - as a result of increasing requirements for the volume and quality of liquid assets, the volume of trading operations between banks on government securities will also increase; 6) liquidity planning application - after the LCR liquidity coverage ratio introduction, the need for the banking liquidity effective management increases significantly.
The article deals with the basic statistics of the liquidity indicators of the Ukrainian banking sector, including values of the LCR short-term liquidity coverage ratio in 2019-2020. The level of the Ukrainian banking sector profitability for the same period was also assessed.[||]Стаття присвячена дослідженню ефективності впровадження в діяльність українських банків нормативу короткострокової ліквідності LCR. Вивчено передумови і необхідність зміни нормативів короткострокової ліквідності, які були обов’язковими для розрахунку банками до 2018 р. Охарактеризовано сутність та особливості розрахунку нового нормативу ліквідності LCR.
Систематизовано основні переваги запровадження коефіцієнта LCR для українських банків, серед яких: 1) високий ступінь достовірності результатів, в основі якого лежить новий метод розрахунку показника, що враховує не статистичні, а прогнозовані майбутні відтоки та надходження грошових коштів банку на основі змодельованих економічних шоків; 2) стандартизація українських нормативів згідно міжнародних вимог, забезпечується завдяки поступовому використанню в українському банківському регулюванні новітніх світових рекомендацій щодо управління банківською ліквідністю, в тому числі Базеля ІІІ; 3) оптимізація структури банківських зобов’язань, пов’язана із забезпеченням вимог щодо достатнього рівня нормативу LCR за рахунок зменшення нестабільних джерел фінансування у банківському пасиві; 4) оптимізація структури банківських активів, що також є складовою дотримання вимог по коефіцієнту LCR і полягає у формуванні банком достатньої величини високоліквідних коштів; 5) активізація вторинного ринку державних цінних паперів, що є наслідком підвищення вимог до обсягу та якості ліквідних активів банків; 6) застосування планування ліквідності, що випливає з потреби в ефективному управлінні банківською ліквідністю.
В статті опрацьовано основні статистичні дані 15 найбільших українських банків за нормативом короткострокової ліквідності LCR в 2019-2020 рр. І показано, що за досліджуваний період українські банківські установи повністю виконували вимоги НБУ щодо рівня LCR. Також здійснено оцінку рівня прибутковості українського банківського сектору за аналогічний період, з метою підтвердження відсутності негативного впливу нових вимог по банківській ліквідності на прибутковість банківського сектору.

О. П. Голотак. е. н., доцент, докторант,Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ПІДСИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ CИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

O. HolotaPhD in Economics, Associate Professor,Doctoral candidate of the National Defenсe University of Ukrainenamed after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK AS A SUBSYSTEM OF THE ORGANISATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF FUNCTIONING OF THE DEFENCE PROCUREMENT (ACQUISITION) SYSTEM

Стаття присвячена аналізу сучасного стану нормативно-правового забезпечення як елементу системи державних оборонних закупівель України. Підсистему нормативно-правового забезпечення розглянуто з позицій основної (базової) складової організаційно-економічного механізму функціонування системи державних оборонних закупівель України. Проаналізовано процес функціонування системи нормативно-правового забезпечення та взаємоузгодженість між окремими нормативно-правовими актами, що регламентують воєнно-економічні відносини суб’єктів системи державних оборонних закупівель. На основі проведеного аналізу виявлено проблемні питання як у регламентуванні окремих процесів державних оборонних закупівель, так і системи державних оборонних закупівель загалом. Результати зазначеного аналізу лягають в основу подальшого вивчення низки інших складових організаційно-економічного механізму функціонування системи державних оборонних закупівель України, а визначені проблемні питання стають базовими для формування шляхів врегулювання нормативно-правового забезпечення системи державних оборонних закупівель у подальшому.[||]The issue of ensuring the proper level of Ukraine’s defence capabilities in the face of its counteraction to “hybrid” aggression by the Russian Federation is quite acute. In this regard, from the standpoint of fulfilling the task of increasing the level of capabilities of the country’s defence forces and ensuring the rational spending of budget funds, the effective functioning and development of the defence acquisition (procurement) system is an urgent problem of national importance. In turn, the regulatory and legal framework of the defence acquisition (procurement) system, as a basic subsystem, plays a crucial role in the organisational and economic mechanism of the defence acquisition (procurement) system in general.
The article is devoted to the analysis of the current state of the regulatory and legal framework as an element of the defence acquisition (procurement) system of Ukraine. The regulatory framework subsystem is considered from the standpoint of the main (fundamental) component of the organisational and economic mechanism of functioning of the defence acquisition (procurement) system of Ukraine.
The methodological basis of the article is the complex of methods, including methods of scientific cognition, analysis and synthesis, systematisation and scientific abstraction. The informational basis of the conducted research is the legal and regulation acts, scientific works of the domestic and foreign scientists in the sphere of defence acquisitions (procurement) and awards.
As a result, based on the conducted analysis, the author defines the problematic issues in the regulation of individual processes of defence acquisition (procurement) and the defence acquisition (procurement) system in general. The principal author’s achievements from the analysis include several points. First of all, that the structure of the regulatory and legal framework of the defence acquisition (procurement) system covers a significant number of regulatory and legal acts, which due to the incomplete transformation of the security and defence sector are not always sufficiently interconnected. Moreover, some processes of functioning of the defence acquisition (procurement) system need further coordination and the legislative settlement such as: of the issue of formation of the state defence order (award) based on capabilities; regulation of selection of suppliers and advanced training of authorised persons; increasing transparency and competition in defence acquisition (procurement); improving approaches to the methodology of pricing for defence products; settlement of offset activities during the import of defence products; control systems during the entire cycle of public defence acquisition (procurement).
The results of this analysis formed the basis for further study of other components of the organisational and economic mechanism of the defence acquisition (procurement) system of Ukraine. Moreover, the identified issues become fundamental for the formation of ways to arrange the regulatory and legal framework of defenсe acquisition (procurement) in the future.

О. В. Мізінак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та державного управління, Донецький національний технічний університет, м. ПокровськО. В. Амельницькак. е. н., доцент, доцент кафедри транспортного менеджменту і логістики, Приазовський державний технічний університет, м. МаріупольІ. Р. Грецькамагістрант, кафедра управління та фінансово-економічної безпеки, Донецький національний технічний університет, м. ПокровськО. Ю. Сорокамагістрант, кафедра управління та фінансово-економічної безпеки, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. MizinaPhD in economics, associate professor, associate professor of the department of management and public administration, Donetsk National Technical University, PokrovskO. AmelnitskayaPhD in economics, associate professor, associate professor of the department of Transport Management and Logistics, Priazovsky State Technical University, MariupolI. GretskaMaster\'s student, Department of Management and Financial and Economic Security, Donetsk National Technical University, PokrovskO. SorokaMaster\'s student, Department of Management and Financial and Economic Security, Donetsk National Technical University, Pokrovsk

LOGISTICS ACTIVITY MANAGEMENT OF ENERGY SUPPLY ENTERPRISES

У статті досліджуються питання впровадження заходів щодо формування системи логістичного менеджменту та стратегій розвитку логістичних систем на енергопідприємствах. Проведено аналіз теоретичних підходів щодо інструментарію логістичної діяльності на підприємствах, надано характеристику складових логістичного менеджменту на енергопідприємствах; здійснено аналіз існуючих різновидів логістичних стратегій на рівнях управління. На підставі аналізу логістичної діяльності та структури і динаміки логістичних витрат досліджуваного підприємства протягом трьох років запропоновано заходи щодо формування складових системи логістичного менеджменту та стратегій розвитку логістичної системи енергопідприємства.
Практична реалізація запропонованих заходів містить в собі пропозиції щодо впровадження функції контролінгу з використанням збалансованої системи показників оцінки в систему логістичного менеджменту та системи CRM в логістичну стратегію розвитку.[||]The article examines the implementation of measures for the formation of the logistics management system and strategies for the development of logistics systems in energy companies. Based on a detailed analysis of the content of the definition of "logistics", the lack of a unified approach to defining the concept among well-known scientists in the field of logistics, as evidenced by its alternative definitions: logistics function, logistics system, logistics process and more. Taking into account the conditions of modern economic development, the components of logistics management tools are outlined, the task of which will be to manage the logistics flows of the enterprise within the logistics chain "supply - production - warehousing - sales".
The analysis of existing types of logistics strategies at the management levels is carried out. The systematization of the existing types and kinds of logistics strategies allowed to allocate the existing logistics strategies at the enterprise on four levels and to define interrelation between them.
Based on the analysis of the components of the logistics activities of energy companies, its specifics are determined, the advantages of using a logistics approach in the management of energy companies are formed.
Based on the analysis of logistics activities and the structure and dynamics of logistics costs of the studied enterprise for three years, measures are proposed for the formation of components of the logistics management system and strategies for the development of the logistics system of the energy company. DTEK Donetsk Electric Networks JSC's logistics needs to be constantly improved due to the dynamic changes in the company's external operating conditions, the emergence of innovative logistics technologies and communication processes, which forces logistics process specialists to systematically evaluate their actions, review and change strategies and plans.
The practical implementation of the proposed measures includes proposals for the introduction of the controlling function using a balanced system of evaluation indicators in the logistics management system and the CRM system in the logistics development strategy. Taking into account a balanced system of indicators in the logistic controlling of the enterprise there is a possibility to perform certain specific functions (planning, organization, motivation control). To increase the level of logistics customer service of the company The introduction of the CRM concept in the strategy of development of logistics systems of the energy supply company will increase the level of logistics customer service.

Л. В. Яремак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства,Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

L. YaremaPhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor at the Department of Economics of Enterprise,Separated subdivision of NULES of Ukraine «Bereshany Agrotechnical Institute»

PERSPECTIVE DEVELOPMENT OF RURAL GREEN TOURISM

У статті представлено дослідження сутності сільського зеленого туризму як виду підприємницької діяльності.
Досліджено, що розвиток сільського зеленого туризму забезпечує збереження самобутності територій і побуту сільського життя. Вказано на зв’язок розвитку інфраструктури сільських територій, їх благоустрою, з розвитком сфери сільського зеленого туризму.
Виявлено особливості і закономірності розвитку підприємницької діяльності агроосель у системі сільського зеленого туризму. Вказано на залежність продуктивності агроосель від механізму взаємодії складових туристичного ринку, а також, що вони є специфічною, особливою складовою механізму функціонування аграрного сектору економіки загалом.
Виокремлено інноваційну складову багатофункціональності сільського зеленого туризму, яка полягає в постійному використанні власниками агроосель специфічних підходів до управління власним бізнесом та наданні послуг відпочивальникам з урахуванням сучасних вимог і стану розвитку економіки.
Розглянуто інноваційну модель розвитку туристичного підприємництва на основі кластерного підходу, для забезпечення високої конкурентоспроможності на ринку.[||]The article presents a study of the essence of rural green tourism as a type of business activity.
The development of rural green tourism ensures the preservation of the identity of the territories and the life of rural life. The connection between the development of rural infrastructure, landscaping, and the development of rural green tourism is analyzed.
The system of rural green tourism indicates the features and patterns of business development agro-villages. The dependence of the productivity of agro-villages on the mechanism of interaction of the components of the tourist market is indicated. Agro-villages are a specific, special component of the mechanism of functioning of the agricultural sector of the economy.
The economic essence of rural green tourism as a type of entrepreneurial activity allows to interpret it as a scientific concept and give a terminological definition as a type of entrepreneurial activity to provide leisure services in rural areas using private property of rural residents and local natural, cultural and historical resources.
The process of development of agro-villages as subjects of entrepreneurship in the field of rural green tourism in Ukraine has a number of features and patterns. It is established that it occurs spontaneously and spreads unevenly in rural areas of Ukraine. Agro-villages function and develop effectively in those areas where there are favorable natural and climatic conditions, existing historical and cultural sites and preserved national traditions. The basis for the formation and development of agro-villages is the process of transformation of personal farms into economic units of rural green tourism.
The innovative component of multifunctionality of rural green tourism is highlighted. The essence is the constant use of the owners of agro-villages specific approaches to managing their own business and providing services to vacationers, taking into account modern requirements and the state of economic development.
The innovative model of development of tourist business on the basis of the cluster approach, for maintenance of high competitiveness in the market is considered.

Р. В. Яковенкок. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ЗРУШЕНЬ

R. YakovenkoPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Marketing and Economic Cybernetics, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyy

THE FUNDAMENTAL PROBLEMS OF COST AND ECONOMIC RESULTS ACCOUNTING IN THE CONDITIONS OF MODERN CIVILIZATION MOVEMENTS

У статті проаналізовано істотні зміни, що відбуваються у людині та її праці в умовах переходу від індустріальної до постіндустріальної економіки. Якщо ще донедавна в структурі світового господарства домінуючим було матеріальне виробництво, то сучасний стан країн-лідерів глобальної економіки характеризується безумовним домінуванням нематеріального виробництва та сфери послуг. Все це вносить свої корективи та визначає еволюцію обліку витрат і результатів виробництва.
В умовах домінування ринку в системі соціально-економічного механізму проблема вимірювання виробничих витрат у структурі нової економіки стає особливо гострою, особливо в нових соціально-цивілізаційних умовах. Щоб сформувати нову базу обліку витрат, треба, нарешті, відмовитися від теоретико-методологічної бази діалектичного матеріалізму і безповоротно перейти до діалектичної філософії, яка поєднує в собі матеріальні та нематеріальні фактори: зміст і форму, сутність і явище. Цілком зрозуміло, що для цього не підходять раціональні числа та існуючі математичні моделі.[||]Accounting and control in the management of business activities will undergo significant fundamental changes in the near future. This is explained by the civilizational shifts in modern society. The point is to transform the social motive, to separate the economic incentives of social activity from all others, which is accompanied by an increase in the share of intangible production, to change the structure of employment with the predominance of services in it, namely those branches of activity that directly serve the development of human abilities and capabilities, namely: education, science, culture, medicine, social protection and more.
The purpose of the article is to analyze the existing civilizational shifts that encompass society, production, and man, as well as to create a theoretical and economic basis for accounting for the costs and outputs of production under such conditions.
In the course of the study the following methods were used: dialectical materialism, dialectical philosophy, scientific abstraction, system analysis, synthesis, dialectics of form and content, quantitative and qualitative changes, dialectical logic.
If in the conditions of dominance of material production and economic incentives of human activity the decisive role played by traditional material capital, which gave the name of the whole formation (capitalism), then in the conditions of the new modern world, there is a dematerialization of production and used resources. This is explained by the new fundamental principles of economic and social development, which are based on the use of information and human abilities, as a determinant of production and social life.
In the process of becoming a post-industrial information society, value as an economic category is weakened. It is not the cost of production, that matters to society, but its utility, quality, that is, the ability to satisfy social needs. Cost was a key category in resource constraints, a powerful factor in their efficient use. In the conditions of existing civilizational shifts, on the demand side, the value of goods is measured not by the cost of production, but by their usefulness - an intangible value that can only be measured arbitrarily.
On the supply side, the problem of measuring production costs will not disappear, but will be exacerbated, especially if unlimited information resources are used as a major factor in production.
In the conditions of market dominance in the system of social economic mechanism, the problem of measuring production costs in the structure of the new economy is especially acute, especially in the new socio-civilizational conditions. In order to form a new base of cost accounting, one must finally abandon the theoretical and methodological base of dialectical materialism and irrevocably move on to dialectical philosophy, which combines material and intangible factors: content and form, essence and phenomenon. It is quite clear that rational numbers and existing mathematical models are not suitable for this purpose.

M. SkorykPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic Theory, University of the State Fiscal Service of UkraineS. BohdanHead of the Internal Audit Department, Assistant of the Department of Management Accounting, Business Analytics and Statistics, University of the State Fiscal Service of Ukraine

RISK MANAGEMENT TOOLS IN THE SYSTEM OF PUBLIC FINANCIAL CONTROL

М. О. Скорикк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії,Університет державної фіскальної служби УкраїниС. В. Богданначальник відділу внутрішнього аудиту, асистент кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики,Університет державної фіскальної служби України

ІНСТРУМЕНТИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

The article investigates the theoretical and methodological aspects of the use of risk management tools in the system of public financial control. It is proved that in modern conditions of reforming the approaches of public administration and administration the system of public financial control requires the creation on the basis of existing, including foreign experience, financial control mechanism, which will achieve the results in the formation and implementation of budgets. states. The urgency of the organization of financial control in the public finance system allows us to consider financial control as one of the most important elements of public reform in the country. It is substantiated that for the optimal use of financial, material and labor resources involved in the implementation of public financial control, as well as improving performance, regulatory authorities in organizing certain types of public financial control use a risk-based approach, which is to identify "risk areas" in activities of subjects of budget law. It is noted that the introduction of risk management in the implementation of state control in Ukraine should pursue such a goal as improving the effectiveness of control and audit activities. Improving the effectiveness of control, it is advisable to organize and exchange information about the results of control measures at all levels, which will also create conditions for mutual recognition of control results of each other's control activities and reduce resource costs for control activities. Aspects of influence of the state financial control on budgetary risk are defined. The COSO Enterprise Risk Model is considered and the characteristics of its components are given, namely: the component of the COSO Enterprise Risk Model "risk identification" and the component of the COSO Enterprise Risk Model "risk assessment". The method of application of the modified PEST-analysis in risk management in the system of the state financial control and the modified matrix of the SWOT-analysis for the purposes of risk management is resulted. A budget risk management card and its components have been compiled and characterized.[||]У статті досліджено теоретико-методичні аспекти застосування інструментів ризик-менеджменту у системі державного фінансового контролю. Доведено, що у сучасних умовах реформування підходів публічного управління та адміністрування система державного фінансового контролю потребує створення на основі вже наявного, в тому числі зарубіжного досвіду, механізму фінансового контролю, метою якого буде досягнення заданих результатів при формуванні та виконанні бюджетів, що відповідає принципам фінансової політики держави. Актуальність питань організації фінансового контролю в системі публічних фінансів дозволяє розглядати фінансовий контроль в якості одного з найважливіших елементів державних реформ в країні. Обґрунтовано, що для оптимального використання фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, задіяних при здійсненні державного фінансового контролю, а також підвищення результативності діяльності, контролюючі органи при організації окремих видів державного фінансового контролю застосовують ризик-орієнтований підхід, який полягає у визначенні «зон ризику» в діяльності суб'єктів бюджетного права. Зауважено, що впровадження ризик-менеджменту при здійсненні державного контролю в Україні має переслідувати таку мету, як підвищення ефективності контрольно-аудиторської діяльності. Визначено аспекти впливу державного фінансового контролю на бюджетний ризик. Виявлено, що існуючі на сьогодні міжнародні стандарти та вказівки щодо організації державного внутрішнього фінансового контролю в державному секторі розроблені Інститутом внутрішніх аудиторів (ІВА) та INTOSAI (Міжнародна організація вищих органів фінансового контролю). Розглянуто модель COSO Enterprise Risk Model та наведено характеристику її складових, а саме: компонент COSO Enterprise Risk Model «ідентифікація ризиків» та компонент COSO Enterprise Risk Model «оцінка ризиків». Зазначено, що основними складовими бюджетного ризику, що можуть виникати у зовнішньому середовищі внаслідок певних чинників, на нашу думку, можуть виступати: правові, галузеві, інфляційні тощо; а у внутрішньому середовищі – професійні ризики, кадрові ризики, фінансові ризики. Ефективність механізмів фінансового контролю впливу на ризики досягається властивостями складовим елементів ризику і якістю їх взаємодії, спрямованих на досягнення певного результату. Наведено методику застосування модифікованого PEST-аналізу в управлінні ризиками в системі державного фінансового контролю та модифікованої матриці SWOT-аналізу в цілях управління ризиками. Складено та охарактеризовано картку управління бюджетним ризиком та його складовими.

У. Є. Письменнак. е. н., с.н.с., старший викладач,ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

РЕПЕРНІ ТОЧКИ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТАЛОСТІ

U. PysmennaPhD in Economics, SI “Institute of Economics and Forecasting, NAS of Ukraine”,NTUU «Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

REFERENCE POINTS IN UKRAINE'S ENERGY POLICY ON THE WAY TO ENERGY SUSTAINABILITY

Стаття присвячена питанню енергетичної сталості економіки України та впливу на її рівень енергетичних трансформацій (ЕТ). Показано, що такі трансформації ініціюють не лише зміни в енергетичному балансі щодо пропорцій видобутку/вирбництва, перетворення і споживання енергоресурсів, але й перехід від одних до інших соціо-технічних режимів в економіці та навіть можливу зміну технологічного укладу в економіці. У статті визначено реперні (відправні) точки енергетичних трансформацій в економіці України, пройдення яких упродовж найближчих 5 років означатиме наявність змін структурно-організаційного, інституційного, техніко-технологічного, фінансово-економічного та соціального характеру, яка дозволить констатувати, що сталі енергетичні трансформації мають місце. Здійснено ретроспективний аналіз рівня енергетичної сталості та реперних точок, що відповідають суттєвим його змінам.[||]The article is devoted to the issue of energy sustainability of Ukraine's economy and the impact on its level on the energy transitions. It is shown that such transitions initiate not only the changes in the energy balance in terms of the proportions of output / production, transformation and consumption of energy resources, but also the transition from one to another socio-technical regime in the economy and even a possible change of the technological structure of economy.
Based on the analysis of the International Energy Agancy scenarios goals, the European Energy Community energy policy indicators, as well as the requirements of domestic strategic documents, the article identifies the reference (starting) points of energy transitions in the economy of Ukraine, the passage of which over the next 5 years will mean the structural and organizational, institutional, technical and technological, financial, economic and social changes, which will state the outcome of sustainable energy transitions. Timeliness of further reference points on the path of the energy transitions of Ukraine for the next five years will guarantee the implementation of sustainable energy transitions in supply, transformation and consumption of energy resources by the country's economy and the increase of its sustainability. The implementation of this window of opportunities requires the understanding of how effective the adoption of the "institutional franchise" is to form the target model of both the energy sector and the economy as a whole, as external projections of energy (economic, environmental, social) policy. Until recently, such energy sector reforms, objectively limited by the disinterest of key energy market participants and the lack of public understanding of the need for such changes, today are possible due to the reaction to the socio-economic situation in the country, the need to meet international obligations and strategic initiative projects. The retrospective analysis of the level of energy sustainability (and its components: energy security, energy affordability and ecological sustainability) and reference points corresponding to its significant changes is performed.

В. М. Никончукк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,ПВНЗ «Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука»

АКТИВІЗАЦІЯ ПАТЕНТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

V. NykonchukPhD in Economics, Associate Professor,Private Higher Education Establishment «Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities»

ACTIVATION OF PATENT ACTIVITY AS A DIRECTION OF INCREASING INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY

Статтю присвячено дослідженню формуванню інтелектуального капіталу та інноваційного розвитку економіки. Визначено як інновації впливають на зайнятість населення в залежності від професіоналізму, статі, ступеню зайнятості робітників. Досліджено роль трансформації методів управління впровадженням інновацій у виробництві медичного обладнання за допомогою набора статистичних методів. Проаналізовано вплив контролю над інновації в умовах функціонування франчайзингової схеми. В результаті дослідження доведено, що впровадження інновацій в менеджменті підприємства є набагато прибутковішими, ніж використання наукових досліджень на виробництва. Обґрунтовано необхідність впровадження інновацій в умовах функціонування глобальної економіки як шляху вирішення проблеми обмеження ресурсів на планеті. Проаналізовано розподіл заявок на патенти в залежності від технологій для топ 10 країн, то можна визначити пріоритетні для провідних країн напрями реалізації інтелектуального капіталу у розрізі загальносвітової частки поданих заявок. Це сприятиме інноваційному розвитку економіки України на основі наявного в країні інтелектуального капіталу.[||]The main factor of economic growth is the efficient use of intellectual capital of the country, the results of which are research and development and introduced the latest technology From the degree of introduction of advanced solutions depends on the amount of money that consumers pay for the goods and determination of companies operating in the market. The basis of the decision on further cooperation and organization of global value chains is: the decision about the location of different industries, business objectives, history of partnerships, forms of intellectual capital management.
Innovation is growing rapidly in other regions of the world that is reflected in the change in the structure of patent applications from countries and regions of the world. Therefore, the main objectives of the research is the analysis of innovation in the world and in Ukraine, to identify each country's share in the total number of patent applications and their distribution among residents and nonresidents of the countries and to determine the impact of innovative activity on macroeconomic indicators, namely GDP, in countries and the equation of this trend with the trend of Ukraine on the basis of which recommendations on the development of intellectual capital in Ukraine.
Based on the analysis of the distribution of patent applications depending on technologies for top 10 countries identified priority for leading countries in the areas of implementation of intellectual capital in the context of the global share of applications filed. The study proved that the introduction of innovations in management of the enterprise is much more profitable than the use of scientific research for production. The necessity of introduction of innovations in conditions of global economy as solutions to the problem of limiting resources on the planet.
Generation innovation leads to investments in investment funds in the development of the economies of the world. GDP of Ukraine has no connection with the development of innovation in the country, which is a consequence of the raw material orientation of the state economy and other factors mainly of a political nature. Therefore, the value of the work lies in the restructuring of the national economy with the global trend, which will promote the innovative development of Ukraine.

С. В. Запорожецьк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи,Черкаський інститут ДВНЗ «Університету банківської справи»О. М. Бартошстарший викладач кафедри фінансів та банківської справи,Черкаський інститут ДВНЗ «Університету банківської справи»

РОЛЬ КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ БАНКОМ

S. ZaporozhetsPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Finance and Banking State, Cherkasy educational-scientific Institute of the Banking UniversityO. BartoshSenior lecturer of Department of Finance and Banking State,Cherkasy educational-scientific Institute of the Banking University

THE ROLE OF CONTROLLING IN BANK MANAGEMENT

У статті досліджено роль контролінгу в банківській практиці. Розвиток контролінгу в банківській діяльності показано за основними сферами його впливу. Контролінг в ринковій сфері відображає поведінку банку на ринку, що дозволить контролювати його частку та темпи її зміни щодо залучення та розміщення ресурсів як за кількістю клієнтів так і за банківськими продуктами.
У ціновій політиці - визначення як зовнішніх цін на банківські продукти так і встановлення механізму трансфертного ціноутворення. У сфері виробництва – це сприяння для створення якісної організаційної, технічної системи та системи управління персоналом. У сфері ризиків – передбачення можливих джерел збитків або ризикових ситуацій за видами ризиків.
Визначено фактори, які впливають на банківську діяльність де керівництву самостійно складніше контролювати інформаційні потоки і виникає потреба упорядкувати процес отримання управлінської інформації про діяльність банку. Показано особливості та значення контролінгу в сучасних умовах.[||]The role of controlling in banking practice is investigated in the article. Controlling as a new management concept is a necessary prerequisite for achieving a certain strategic position of the bank in the market and the appropriate level of profitability. The development of controlling in banking is shown by the main areas of its influence.
Controlling in the market sphere reflects the bank's behavior in the market. With the help of controlling, the bank controls the market share and the pace of its change in terms of attracting and allocating resources both by the number of customers and by banking products. In pricing policy, controlling helps in determining both external prices for banking products and in establishing a transfer pricing mechanism. In the field of production, controlling promotes creating a quality organizational, technical system and personnel management system. In the field of risks, controlling anticipates sources of losses or risk situations by type of risk.
At the present stage of development of banks, the situation is characterized by a low level of profitability of banking operations, reduced attractiveness for investment in the banking sector. With the increase in the scale of banking there is a need to streamline the process of obtaining management information about the bank. Factors influencing banking activity are determined.
The amount of information is constantly growing and there are problems with the selection of urgently important information and the delegation of authority for evaluation and decision-making. Controlling allows you to pre-model the development of banking activities, taking into account various problems and the impact of various factors on the budget article.
Implementation of controlling in practice leads to positive results, namely: increasing the degree of adaptation to rapidly changing market conditions, increasing the degree of integration of units into management processes, increasing the speed of responding to changes in internal and external environments to achieve goals, improving the financial planning system activities to increase the efficiency of redistribution of financial resources of the organization; timeliness of obtaining accurate information necessary for making financial management decisions and increasing the adequacy of financial management decisions.

В. В. Джинджоянк. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності,ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»

АНАЛІЗ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ

V. DzhyndzhoianPhD in Economics, Associate Professor, Head of Department of Economics and Management of Tourism, Dnipro University of the Humanities

ANALYSIS OF TOURIST ENTERPRISES OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTATION OF SOCIAL FUNCTIONS

У статті виділено основні види підприємств туристичної галузі України щодо виконання своїх соціальних функцій. Удосконалено їх класифікацію за підходами до реалізації своїх соціальних функцій. В рамках проведення кластерного аналізу розроблено ряд практичних положень які мають високий рівень новизни з огляду на відсутність суміжних розробок та оглядів. Доведено, що серед аналізованих підприємств туристичної галузі України тільки незначна їх кількість орієнтуються в своїй діяльності на задоволення соціальних потреб населення. Виявлено номінальність реалізації соціальних функцій більшості аналізованих підприємств. Доведено, що серед аналізованих підприємств існує колізія щодо реалізації внутрішніх соціальних функцій. Більша частина аналізованих підприємств не реалізовує взагалі ніяких внутрішніх соціальних функцій по відношенню до своїх співробітників, в той час коли приблизно 20% з аналізованих підприємств, досить активно застосовують цей напрям реалізації соціальних функцій та запевняють про вплив цього підходу на покращення основних показників діяльності підприємств.[||]The article highlights the main types of enterprises in the tourism industry of Ukraine to perform their social functions. Based on the cluster analysis of modern tourist enterprises of Ukraine by types and programs of their social activities, their classification by approaches to the implementation of their social functions was improved. Thus, according to the approaches of the analyzed enterprises of the tourism industry of Ukraine to perform their social functions, their main types should be distinguished: functionally oriented enterprises, which in their activities focus on a certain aspect of social functions; formally oriented enterprises, which in their activities are guided by a high level of market coverage through the diversification of their products, but do not provide specialized services that are important for the social sphere; socially oriented enterprises that in their activities are aimed at meeting the social needs of the most vulnerable layers. As part of the cluster analysis, a number of practical provisions were developed that have a high level of novelty due to the lack of related developments and reviews. Thus, in the process of the author's research it is proved that among the analyzed enterprises of the tourism industry of Ukraine only a small number of them focus in their activities on meeting the social needs of the population. The largest operators of the market of tourist services in Ukraine, as a rule, sell only mass standardized services that have little correlation with the satisfaction of social needs. In contrast, only one third of the analyzed enterprises implement their social functions in full. This indicates the current state of implementation of the social paradigm, which is in the process of formation. Among the analyzed enterprises there is a conflict regarding the implementation of internal social functions. Most of the analyzed enterprises do not implement any internal social functions in relation to their employees, while about 20% of the analyzed enterprises actively use this direction of social functions and claim the impact of this approach on improving key performance indicators. This aspect creates the need for further analysis of such a conflict. The nominal value of the implementation of social functions of most of the analyzed enterprises is revealed. As already mentioned, the largest market operators, not surprisingly, do not have high social performance of their products, but focus on meeting social needs through standardized products. However, it is these enterprises that receive certain preferences from the state within the framework of the latest concepts and policies of social development. That is, paradoxically, those enterprises that have the least positive impact on the improvement of the social sphere receive more preferences from the state and have a brighter image and reputation of institutions that solve this problem. In such circumstances, it is of considerable theoretical interest to determine the impact of the implementation of internal social functions on the performance of the main activity, as it will clearly determine whether this is a beneficial approach for both parties to this process. Further research is needed to determine the impact of the tourism industry of Ukraine on the situation in the social sphere as it will determine whether to support and develop this concept of social paradigm by the state in relation to tourism enterprises.

О. П. Подрак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Львівський державний університет внутрішніх справ, м. ЛьвівН. Я. Петришинк. е. н., доцент, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльностіНаціональний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО СТРАХОВОГО РИНКУ ТА НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

O. PodraPhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Management Department,Lviv State University of Internal Affairs, LvivN. PetryshynPhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Department of Foreign Trade and Customs,Lviv Polytechnic National University, Lviv

FEATURES OF THE DOMESTIC INSURANCE MARKET DEVELOPMENT AND DIRECTIONS OF INSURANCE ACTIVITY ACTIVATION UNDER CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY FORMATION

У статті проаналізовано стан вітчизняного страхового ринку, досліджено ключові тенденції його розвитку та визначено напрями активізації діяльності страхових компаній в умовах становлення цифрової економіки. Встановлені основні причини скорочення кількості страхових компаній на вітчизняному страховому ринку. На основі проведеного аналізу зроблено висновок про чітку спеціалізацію страхових компаній на певних видах страхування, що ускладнює конкурентну боротьбу та створює значні перешкоди для виходу на ринок нових компаній. Встановлено, що розвиток страхового ринку України вимагає докорінних змін, які спровоковані сучасниками викликами розвитку цифрової економіки та впровадженням інноваційних технологій у всі види економічної діяльності. Визначено, що з метою забезпечення перебудови страхового бізнесу в умовах розвитку цифрової вітчизняним страховим компаніям доречно впроваджувати такі напрями діяльності як: клієнтоорієнтований підхід, пошук партнерів в сфері технологій, захист інтелектуальної власності і результатів інтелектуальної діяльності, створення інноваційної культури.[||]The state of the domestic insurance market is analyzed, the key trends in its development are investigated, and directions of activity intensification of insurance companies under conditions of the digital economy are proposed in the article. It is determined that the use of innovations in insurance activity ensures long-term success, product portfolio renewal, improvement of business processes, improving the quality of customer service based on the implementation of the principles of individualization.
The main reasons for the reduction in the number of insurance companies in the domestic insurance market have been identified. The analysis of the main indicators of domestic insurance companies shows that the insurance market of Ukraine is characterized by positive trends and the presence of a significant number of entities that provide quality services, at the same time, it should be noted that there is a clear specialization of insurance companies in certain types of insurance that complicates competition and creates significant barriers to entry for new companies. It is find out that the development of the insurance market of Ukraine requires radical changes, which are provoked by the modern challenges of digital economy development and the implementation of innovative technologies in all types of economic activity. In order to simplify the processes and mechanisms of insurance, insurance companies should actively use digital technologies, which include: automation, chatbots, cloud computing, technology with elements of artificial intelligence.
It is found out that the development of the digital economy sets new requirements of customers who need ease of use (for example, one-click purchase), round-the-clock access, clear and understandable information about the product or service, innovative individualized services provided by digital technologies. It is determined that in order to ensure the restructuring of the insurance business under conditions of the digital economy development, domestic insurance companies should implement such activities as: customer-oriented approach, search for partners in technology sphere, protection of intellectual property and intellectual property, creating an innovative culture.

Г. В. Циганенкок. е. н., доцент, професор Міжнародної Кадрової Академії,заступник директора з науково-методичної роботи, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП"М. А. Місевичк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М. П. Поліщука, Поліський національний університет, м. ЖитомирВ. М. Ходаківськийк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва,Поліський національний університет, м. Житомир

УПРАВЛІННЯ УДОСКОНАЛЕННЯМ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

H. TsyhanenkoPhD in Economics, Associate Professor, Professor of International Staff Academy, Professor of Management and Administration Department, Vice Director of scientific and methodical work of Zhytomyr Institute of the Private joint-stock company "Higher educational establishment "Interregional Academy of Personnel Management", ZhytomyrM. MysevychPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of management organizations and administration by M. Polishchuk, Polissia National University, ZhytomyrV. KhodakyvskyyPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of economics and business, Polissia National University, Zhytomyr

MANAGEMENT OF MOTIVATION IMPROVEMENT IN THE PERSONNEL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті досліджено теоретичні, методичні та практичні аспекти удосконалення управління мотивацією персоналу сільськогосподарського підприємства. Проблемою дослідження є недосконала політика мотивації персоналу сільськогосподарського підприємства, що, в сучасних умовах господарювання, спрямовується на регламентування таких аспектів: рівні мотивації (врахування основних теоретичних підходів та впровадження їх на практиці); стимулювання до високопродуктивної трудової діяльності; мотивування до зовнішньої конкурентоспроможності фахівців-спеціалістів; об’єктивна оцінка та оплата праці; визначення рівня делегування повноважень в сфері оплати праці; враховування структури персоналу та структури його стимулювання до трудової діяльності; знаходження варіативності способів матеріального негрошового заохочення праці працівників на селі; мотивування до досягнення стабільного розвитку сільськогосподарського підприємства та його ефективної діяльності в цілому. Відповідно до особливостей та сучасних реалій розвитку сектору сільського господарства, впровадження в практику нових "правил гри" між найманим працівником та роботодавцем вимагає враховувати побудови керівником сільськогосподарського підприємства такої політики мотивації персоналу, що враховувала б такі фактори: перегляд стратегічних підходів до "персоналу" як до "людського капіталу", вклад у який може забезпечити не тільки ефективне використання персоналу, а й передбачувані результати роботи підприємства. Заходами з вдосконалення мотивації виробничого персоналу сільськогосподарського підприємства повинні стати: постійний моніторинг щодо узгодження цілей підприємства з цілями та ступенем задоволеності працівників; вибір оптимальних інструментів для задоволення потреб працівників та підвищення ефективності діяльності сільгосппідприємства в цілому. Обґрунтована необхідність створення ефективної політики мотивації персоналу та формування в систему набору економічних, організаційних та морально-психологічних інструментів стимулювання індивідуальної та колективної мотивації працівників. Доведено прямий вплив оплати праці (матеріальної мотивації) на підвищення продуктивності праці персоналу, що сприяє цілям розвитку сільськогосподарського підприємства.[||]The theoretical, methodological and practical aspects of managing the motivation improvement of agricultural enterprise personnel are investigated in the article. The problem of the research is the imperfect policy of motivation of agricultural enterprise personnel, which, in modern economic conditions, is aimed at regulating the following aspects: levels of motivation (considering the basic theoretical approaches and their implementation in practice); incentives for highly productive work; motivation for external competitiveness of specialists; objective assessment and remuneration; determining the level of delegation of powers in the field of remuneration; taking into account the structure of staff and the structure of its motivation towards the job; finding variability of ways of material non-monetary encouragement of workers' work in the countryside; motivation to achieve stable development of the agricultural enterprise and its effective activity as a whole. In accordance with the peculiarities and current realities of the agricultural sector, the introduction of new "rules of the game" between employees and employers requires consideration of the construction of the head of the agricultural enterprise such a policy of staff motivation, which would take into account the following factors: "human capital", the contribution to which can ensure not only the efficient use of staff, but also the expected results of the enterprise. Measures to improve the motivation of the production staff of the agricultural enterprise should be: constant monitoring of the alignment of the goals of the enterprise with the goals and the degree of employee satisfaction; selection of optimal tools to meet the needs of employees and increase the efficiency of the agricultural enterprise as a whole. A reasonable necessity of creating an effective policy of personnel motivation and of establishing a system of economic, organizational and moral-psychological tools to stimulate individual and collective motivation of employees is substantiated. The direct influence of wages (material motivation) on increasing the productivity of staff, which contributes to the goals of agricultural enterprise development, is proved.

І. О. Федунякк. е. н., доцент, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»І. С. Гурськак. е. н., доцент, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

РОЗВИТОК ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗМУ

І. FeduniakPhD in Economics, Associate Professor, SS NULES of Ukraine “Berezhany Agrotechnical Institute”I. HurskaPhD in Economics, Associate Professor, SS NULES of Ukraine “Berezhany Agrotechnical Institute”

DEVELOPMENT OF GRAIN PRODUCTION AS A BASIS FOR FOOD SECURITYIN CONDITIONS OF GLOBALISM

У статті з’ясовано причини глобальної економічної кризи. Проаналізовано світовий індекс цін на продукти харчування. Розкрито важливі показники продовольчої безпеки держави. Показано, що за досліджуваний період спостерігається чітка тенденція у зростанні світового виробництва зернових культур, що дає можливість збільшити об’єми торгівлі на світових ринках. Визначено основні напрями підвищення рівня національної продовольчої безпеки в умовах глобального подорожчання продуктів харчування.
Підкреслюється, що І місце у світовому рейтингу з виробництва зернових займає пшениця. Проведено аналіз динаміки виробництва зернових культур в Україні та встановлено, що Україна має значні можливості сприяти таким організаціям, як ООН при розв’язанні глобальних проблем людства, до яких відноситься і продовольча. Розглянуто та проаналізовано український експорт зернових культур. Зроблено висновки, що виробництво аграрної продукції та міжнародна торгівля сільськогосподарськими товарами є вкрай важливими компонентами економіки будь-якої країни, а рівень розвитку міжнародної торгівлі сільськогосподарськими товарами є важливою складовою економічного розвитку країни.[||]Тhe article clarifies the causes of global economic crisis. World food price index is analyzed. It is emphasized that a certain decrease in food prices since 2012 is primarily due to an increase in production of major crops. This made it possible to replenish world stocks and thus increase the ratio of stocks to consumption. Due to this, the food price index at the end of 2019 fell to 163.9. Important indicators of food security of the state are revealed and it is determined that the situation in the world with food supply should be solved by joint efforts. It is shown that during the study period there is a clear trend in the growth of world production of cereals, which makes it possible to increase trade in world markets. The main directions of increasing the level of national food security in the context of global food prices are identified.
It is emphasized the first place in the world ranking of grain production is wheat. It is carried an analysis of dynamics of grain production in Ukraine and found that Ukraine has significant opportunities to assist organizations such as the UN in solving global human problems, including food, but this should not be reflected in the domestic food market.
The Ukrainian export of grain crops is considered and analyzed and it is emphasized that agriculture is an important component for the development of other sectors of the economy, which ensures food security of our state, solves priority issues of employment and stimulates strategic development of the state as a whole and individual regions.
It is concluded that agricultural production and international trade in agricultural goods are extremely important components of the economy of any country, and the level of development of international trade in agricultural goods is an important component of economic development. Taking into consideration current market realities, it is important for Ukraine to expand the range of exported products, increase the production of its own products, which are currently imported in large quantities. At the same time, it is important to study the world market situation and adapt to global trends.

С. І. Морозк. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ТВАРИННИЦТВОМ

S. MorozPhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Information Systems and Technologies Department,Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

USING OF INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT OF ANIMAL HUSBANDRY

В умовах поширення глобальних мереж та постійного розширення спектру і функціональності інформаційних продуктів, актуальним є дослідження інформаційних систем і технологій, спеціалізованих програмних продуктів, спрямованих на розв’язання завдань управління тваринництвом та визначення перспектив їх використання фахівцями сільськогосподарських підприємств, фермерами та домогосподарствами.
Проаналізовано вітчизняні та іноземні програмні продукти для автоматизації задач сектору тваринництва (Master : Тваринництво, Акцент: Племінний облік у свинарстві, Управління сільськогосподарським підприємством для України, DelPro, DairyComp 305, Uniform Software, рішення CONTO). Рішення про їх впровадження приймаються керівництвом централізовано. Використання експертних систем та мобільних додатків є більш персоналізованим й вони призначені для кращого виконання фахових обов’язків. Перспективними для працівників тваринницького сектору є: довідкові, розрахункові, дистанційного доступу, геолокаційні, комунікаційні мобільні сервіси і додатки. Цільовою аудиторією мобільних додатків також є фермерські господарства та домогосподарства, яким фінансово не вигідно придбання повноцінних систем.[||]Global digitalization trends include the widespread introduction of information systems and technologies in the management of information flows and production processes of the livestock sector of agricultural enterprises, the transfer of commercial relations to a virtual environment, the use of network resources and specialized portable devices and mobile applications. Given the rapid growth of networks and the constant expansion of the range of information products and their functionality, the aim of the article is to study information systems and technologies, specialized software products aimed at solving problems of animal husbandry management and identifying prospects for their use. It is established that promising areas of use of information systems and technologies in animal husbandry are information support, application of information systems and technologies in management of production processes, accounting, purchasing and sales activities, optimization of resource use, decision support.
Ukrainian and foreign software solutions for automation of tasks in the livestock sector are analyzed (Master: animal husbandry, Accent: Pedigree accounting in pig farming, Agricultural Enterprise Management for Ukraine, DelPro, DairyComp 305, Uniform Software, CONTO solutions, Coral programs). It is established that the introduction of accounting systems and management systems of production processes requires significant financial investments and changes in the organizational structure of management. Therefore, the decision on their centralized use is made by the top management of the enterprise. Due to the need to integrate different types of systems, the use of cloud solutions for management systems in holdings is not appropriate. Farms with small volumes of data transfer operations to the clouds will save money on system maintenance.
Decisions on the use of expert systems and mobile applications are made personally, mostly at the specialist level, to expand his automated workplace in order to better perform his duties. Several main groups of mobile applications useful for animal husbandry workers have been identified: help, calculators, remote access, geolocation, communication services. The target audience of mobile applications is also farming and households, which are not financially profitable to purchase full-fledged systems.

Я. В. Паламаренкок. е. н., старший викладач,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Ya. PalamarenkoPhD in Economics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsya

MODERN APPROACHES TO EVALUATE THE LEVEL STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

У статті проведений аналіз сучасних підходів до оцінювання рівня стратегічного розвитку підприємства. Наведено основний перелік факторів, що формують стратегічний рівень підприємства. Автором запропонована систему основних показників, що характеризують ефективність рівня стратегічного розвитку підприємств при цьому оцінювання рівня стратегічного розвитку підприємства здійснюватиметься на основі оцінки використання складових (фінансова, технологічна, управлінська, маркетингова та інноваційна). Характеристика даних складових дає змогу оцінити та проаналізувати ефективність управління кожною задля отримання бажаного результату. Це дозволить визначити величину резервних можливостей для подальшого розвитку підприємства і сприятиме створенню ефективної стратегії інноваційного розвитку. Автором запропоновано власний інтегральний показник для оцінки рівня стратегічного розвитку підприємства. Наведена шкала оцінювання інтегрального показника оцінки рівня стратегічного розвитку підприємств та характеристика інноваційної спрямованості та активності підприємства у відповідності до інтегрального показника оцінки рівння стратегічного розвитку.[||]The article analysis of the modern approaches to assessing the level of strategic development of the enterprise. The main list of factors that form the strategic level of the enterprise is given.
The author proposes a system of key indicators that characterize the effectiveness of the level of strategic development of enterprises the assessment of the level of strategic development of the enterprise will be based on the assessment of the use of components (financial, managerial, marketing, innovation and technology).
The analysis of the offered components of development is carried out and their indicators for assessing the level of strategic development of enterprises showed that their choice is based on a comprehensive, a multidimensional approach to assessing the level of strategic development their characteristics make it possible to assess and analyze the management effectiveness of each to obtain the desired result.
This will determine the amount of reserve capacity for further development of the enterprise and contribute to the creation of an effective strategy for innovative development. The own integrated indicator for an estimation of a level of strategic development of the enterprise is offered. At the same time, the strategic level of the enterprise is readiness enterprises to establish effective links inside and outside the enterprise, to ensure its long-term successful operation. A high strategic level allows you to compete for a leading position in the industry, and the low strategic level gives grounds to make decisions on re-profiling and even on closing the enterprise. The scale of evaluation of the integrated indicator of the level of strategic development of enterprises is given and characteristics of innovation orientation and activity of the enterprise in accordance with the integrated indicator of assessment of the level of strategic development. Taking into account the assessment will effectively influence the current state and development trends, to establish the sizes and directions of changes, to reveal more weighty factors of growth, to make forecasts and plans of the further improvement of processes of reproduction, use and management at the enterprise. Therefore, the characteristic of strategic development should be its value to achieve these goals, which can be determined using indicators and methods, which will help to carry out the formation and implementation of the strategy of innovative development in the future.

О. І. Сахненкостарший викладач кафедри менеджменту та військового господарства,Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

O. SakhnenkoSenior Lecturer at the Department of Management and Military Economy,National Academy of the National Guard of Ukraine, Kharkiv

MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE’S HUMAN POTENTIAL DEVELOPMENT

У статті розглянуто особливості процесів інвестування у людський потенціал підприємства. Названо принципи ефективного управління змінами. Зазначені принципи зумовлюють необхідність формування концепції управління стратегічними змінами щодо інноваційного розвитку підприємства, заснованої на системному підході.
Розглянуто перелік певних задач, вирішення яких ставить перед собою організація у процесі розвитку людського потенціалу. Запропоновано ряд заходів для ефективного і раціонального розвитку людського потенціалу підприємства. Представлені результати від здійснення інвестування у людський капітал підприємства.
Проаналізовано управлінські процеси циклу PDCA з метою підвищення результативності діяльності підприємства внаслідок інвестування у людський капітал. Виділено особливості інвестицій у людський капітал, що відрізняють їх від інших видів інвестицій. Автором зазначено, що серед особливостей людського капiталу та його інвестування значне місце відводиться ризикованому характеру даного капіталу у порівнянні з іншими видами капiталу.
Проаналізовано вигоди від інвестування у людський капітал для працівника, працедавця та держави.[||]Features of the investment process in human potential of the enterprise are reviewed in the article. The theoretical issues of human resource management are analyzed.
The development of human potential of the organization is seen as the formation of human abilities and the realization of acquired abilities for the productive purposes of the enterprise. The formation of human abilities is to strengthen health, acquire knowledge and improve professional skills.
Today, most modern organizations use a system of professional development of personnel, which aims to bring the level of qualification of workers in accordance with production requirements, optimal satisfaction of personal interests of employees related to self-realization, increase their efficiency, ensure competitiveness of goods (works, services).
In accordance with modern ideas about effective management technologies, which include the task of formation and development of human capital, it is advisable to use a process approach (business process management).
The process can be understood as any activity that uses certain resources (personnel, information, material resources, infrastructure and technology) to obtain a valuable end result. The process of investing in human capital by its nature is an investment process that is subject to all laws and principles of investment activities.
Investments in human capital should be considered as part of the total costs of the enterprise for staff, which are carried out for the purpose of its productive development, lead to the formation of high quality human capital and ensure long-term socio-economic effect.
According to the international standard Investor in People, increasing the efficiency of the enterprise due to investing in human capital is possible through the PDCA cycle, which provides for the implementation of the following management processes: Plan, Do, Check, Action.
The author notes that among the features of human capital and its investment a significant place is given to the risky nature of this capital in comparison with other types of capital. The specific features of investment in human capital that distinguish them from other types of investments are provided. The benefits of investing in human capital for the employee, employer and the state are analyzed.

А. Г. Абрамовак. т. н., доцент кафедри готельно-ресторанної справи,Національний університет харчових технологійЮ. А. Мирошникасистент кафедри готельно-ресторанної справи,Національний університет харчових технологій

ЕКО-ТРЕНД В СФЕРІ ГОСТИННОСТІ: ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ

A. AbramovaPhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Hotel and Restaurant Business, National University of Food TechnologyYu. Myroshnykassistant of the Department of Hotel and Restaurant Business, National University of Food Technology

ECO-TREND IN HOSPITALITY: ECONOMIC AND SOCIAL ASPECTS

Метою статті є виявлення основних тенденцій розвитку еко-готелів в Україні, порівняння з закордонним досвідом.
Методика. Статистичною основою роботи виступають праці вітчизняних та закордонних авторів у сфері розвитку готельного господарства, наукова періодика, ресурси Інтернет-мережі.
Результати. У результаті дослідження проаналізовано світові та вітчизняні екологічні вимоги до засобів розміщення, що підтверджуються сертифікацією і присвоєнням певних знаків та маркування. Наведено ключові тенденції екологізації сучасних готелів.
Наукова новизна. Наведено дієві інструменти екологізації закладів сфери гостинності, щодо скорочення харчових відходів, сортування сміття, відмову від використання одноразового пластикового посуду, скорочення використання паперу, водо збереження та використання альтернативних джерел енергії.
Практична значимість. Екологізація діяльності засобів розміщення є одним з факторів розвитку сфери туризму та гостинності в рамках концепції сталого розвитку. Україна має достатні умови для розвитку екологічних засобів розміщення у відповідь на інтерес потенційних споживачів до даного напрямку розвитку готельного бізнесу.[||]General formulation of the problem. The current trends in the development of the world hospitality industry indicate its popularity and considerable interest in environmentally friendly accommodation. Consumers are more conscious about choosing a hotel, choosing in many cases those who care about the environment, often agreeing to overpay for "green" goods and services.
In recent years in many developed countries of the world more and more hoteliers have been inclined to implement the concept of an eco-friendly hotel, which is a well-thought-out system of comfortable living in harmony with the environment. This is a conceptually new perspective on the development of placement, which not only cares about nature, but also significantly reduce production costs.
Method. Methodical basis of the study are publications of domestic and foreign authors in the sphere of hotel industry, scientific periodicals, resources of Internet-network.
Results. The study analyzed the global and domestic environmental requirements for the facilities, which are confirmed by the certification and assignment of certain marks and markings. Key trends of greening of modern hotels are given.
Scientific novelty. Effective tools of greening of hospitality establishments are presented, concerning reduction of food waste, sorting of garbage, refusal of use of disposable plastic tableware, reduction of use of paper, water conservation and use of alternative energy sources.
Practical significance. Implementation of the program to create an environmentally friendly hotel product involves the development of a strategy to gradually reduce the harmful effects of the enterprise on the environment. Such a strategy should provide for a number of effective environmental measures aimed at changing the technological process of providing hotel services and the functioning of certain structures of the hotel business.
The greening of accommodation facilities is one of the factors of tourism and hospitality development within the sustainable development concept. Ukraine has sufficient conditions for the development of environmentally friendly accommodation facilities in response to the interest of potential consumers in this area of hotel business development.

К. Є. Бабенкок. ф.-м. н., доцент, завідувачка кафедри менеджменту,Українська інженерно- педагогічна академія

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

K. BabenkoPhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor,Head of Management Department, Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF COGNITIVE MODELING OF TERRITORIES ECONOMIC DEVELOPMENT

Стаття присвячена застосуванню когнітивного моделювання для дослідження економічного розвитку територій. Визначено сутність аналітичних та імітаційних моделей, проаналізовано переваги та недоліки їх застосування. Обґрунтовано ключові закономірності дослідження складних динамічних систем. Запропоновано поетапну послідовність побудови когнітивної карти виявлення проблем економічного розвитку територій. Важливими етапами у даному процесі визначено наступні: підготовчий етап побудови когнітивної карти; визначення основних факторів, що впливають на розвиток системи та відбір найбільш вагомих; визначення сильних і слабких характеристик системи на основі відібраних найбільш вагомих змінних; побудова когнітивної карти на основі відібраних змінних; формулювання можливих сценаріїв розвитку подій та оцінювання їх якості. Доведено, що застосування когнітивної карти дозволить реалізувати імітаційне моделювання сценаріїв економічного розвитку територій.[||]The article is devoted to the application of cognitive modeling for the study of territories economic development. The essence of analytical and simulation models is determined, the advantages and disadvantages of their application are analyzed. The key patterns of complex dynamic systems research are substantiated, among which: patterns of interaction of parts and the whole; patterns of systems hierarchical ordering; patterns of systems functioning and development; patterns of systems feasibility; patterns of goal setting. It is determined that for modeling complex insufficiently formalized systems it is expedient to use a cognitive approach, which is based on a set of such processes as cognition, thinking, perception, understanding and explanation. It is proved that due to the cognitive regional economy it becomes possible to obtain fundamentally new results on the functioning of economic systems and economic entities, whose behavior could not be explained by traditional approaches and methods. The step-by-step sequence of cognitive map construction of territories economic development is proposed. Important stages in this process are the following: the preparatory stage of building a cognitive map; identification of the main factors influencing the development of the system and selection of the most important ones; determination of strong and weak characteristics of the system on the basis of selected most important variables; construction of a cognitive map based on selected variables; formulation of possible scenarios of events and evaluation of their quality. The application of this cognitive map will allow to implement simulation modeling of territories economic development scenarios. It is determined that balance characterizes the resource opportunities coordination, which allows the region to accumulate and maintain in its structure all the necessary elements that are organized in a certain ratio and interact to achieve the stated goals – to obtain the desired results. It was found that the key factors that have a positive impact on economic development in recent years are: consistently high investment activity; weakening global demand amid intensifying trade wars; growth of the population purchasing power; strengthening the hryvnia exchange rate.

В. Г. Баланк. ф.-м. н., доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності,Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. КиївД. М. Бабенкостудент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

V. BalanPhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of management of innovation and investment, Taras Shevchenko National University of Kyiv, KyivD. Babenkostudent, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

COMPETITIVENESS MANAGEMENT MODEL OF RESEARCH UNIVERSITIES

У статті розроблено модель управління конкурентоспроможністю дослідницьких університетів. Проаналізовано сучасний стан вітчизняного ринку послуг вищої освіти. На основі розрахованих значень індексів Херфіндаля-Хіршмана, концентрації ринку, Розенблюта, зважаючи на наявні тенденції зменшення кількості закладів вищої освіти (ЗВО) та платоспроможного попиту на послуги вищої освіти, визначено, що даний ринок є низькоконцентрованим та висококонкурентним. Відповідно до моделі п’яти сил Портера, що визначають конкуренцію в галузі, найбільш значущими факторами на ринку послуг вищої освіти є: вплив товарів замінників та суперництво між наявними конкурентами. Для порівняльного аналізу конкурентоспроможності ЗВО запропоновано методичний підхід на основі застосування інструментів багатокритерійного оцінювання: методу SMART – для визначення вагових коефіцієнтів критеріїв оцінювання, методів TOPSIS і COPRAS – для аналізу статистичних даних, fuzzy TOPSIS і fuzzy COPRAS – для обробки експертних оцінок у лінгвістичній формі (нечітких даних), а також методу побудови піраміди конкурентоспроможності. Суперпозиція зазначених методів дає змогу об’єктивно оцінити конкурентоспроможність досліджуваних організацій та провести їх рейтингування за даним критерієм. Для оцінювання конкурентоспроможності ЗВО було сформовано систему узагальнених критеріїв (стан освітньої діяльності, стан науково-дослідницької діяльності, управлінське забезпечення, фінансове та матеріально-технічне забезпечення), кожний з яких шляхом декомпозиції було розбито на часткові критерії, які мають як монотонно зростаючу, так і монотонно спадну цільові функції. Матриця рішень за визначеними критеріями побудована на основі статистичних даних та експертної інформації. Запропонована розрахункова схема реалізована в розробленому фреймворку в електронних таблицях EXCEL. На основі конкурентного аналізу ринку, визначеного рівня конкурентоспроможності та проведеного SWOT-аналізу напрямів діяльності закладу вищої освіти за допомогою динамічного SPACE-аналізу було проведено портфельний аналіз діяльності дослідницького університету та розроблено стратегічні рекомендації, спрямовані на посилення його конкурентних переваг. Дана методика може бути використана для управління конкурентоспроможністю закладів вищої освіти, конкурентного аналізу ринку освітніх послуг, формуванню Всеукраїнського рейтингу ЗВО.[||]In the article is developed a model of managing the competitiveness of research universities. The current state of the domestic market of higher education services is analysed. Based on the calculated values of the Herfindahl-Hirschman Index (HHI), market concentration, Rosenbluth, given the declining trends in the number of higher education institutions and effective demand for higher education services, it is determined that the market is low-concentrated and highly competitive. According to Porter's model of the five forces that determine competition in the industry, the most significant factors in the market for higher education services are: the influence of substitute products and competition between existing competitors. For comparative assessment of the competitiveness of free economic zones, a methodological approach based on the use of multi-criterial assessment tools is proposed: SMART methods to determine the weights of assessment criteria, TOPSIS and COPRAS methods for statistical data analysis, fuzzy TOPSIS and fuzzy COPRAS for processing expert assessments in linguistic form (fuzzy data) , as well as the method of evaluation of the competitiveness. The superposition of these methods makes it possible to objectively assess the competitiveness of the studied organizations and to rank them according to this criterion.. To assess the competitiveness of higher education institutions, a system of generalised criteria (state of educational activity, state of research, management, financial and logistical support) was formed, each of which was decomposed into partial criteria, which have a monotonically increasing, and monotonically decreasing objective functions. The matrix of decisions according to certain criteria is built on the basis of statistical data and expert information. Using the calculation scheme implemented in spreadsheets EXCEL. Based on the competitive analysis of the market, the assessed level of competitiveness and the SWOT-analysis of the activities of higher education institutions, a portfolio analysis of higher education institutions was conducted, two strategic business zones were identified (higher education services and research services), strategic recommendations were developed. This technique can be used to manage the competitiveness of higher education institutions, competitive analysis of the market of educational services, the formation of the All-Ukrainian rating of HEIs.

Д. В. Ковальовк. с.-г. н, доцент, доцент кафедри загальноекономічної підготовки, Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон

СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ

D. KovalyovPhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Department of General Economics, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

STATUS AND FEATURES OF USE OF NATURAL RESOURCE POTENTIAL OF RURAL AREAS OF THE BLACK SEA REGION

У статті обґрунтовано актуальність оцінки та особливостей використання природно-ресурсного потенціалу сільських територій Причорноморського регіону. Виконано аналіз земельних ресурсів, їх структура за складовими. Найбільш аграрним регіоном є Миколаївська область – 81,6% її земель використовується для сільськогосподарського виробництва. Природні умови в цій зоні найбільш несприятливі в Херсонської області: мала кількість опадів, висока випаровуваність, низький вміст гумусу в ґрунті, велика частка солонців у ґрунтовому комплексі, низька лісистість території. Виявлено, що частка земель відведених під заповідники і національні природні парки у Причорноморському регіоні – вища, ніж у середньому по країні. В усіх областях Причорноморському району склалася критична ситуація із утилізацією особливо небезпечних відходів (IV класу). Найгірша ситуація у Миколаївської області. Доведено, що вирішення задачі забезпечення сталого розвитку сільських територій у частині екологічної складової – внесення оптимальної або близької до неї норми органічних добрив, вимагає збільшення поголів’я великої рогатої худоби. Області Причорноморського економічного району, залишаючись найбільш водо дефіцитними, здійснюють значно більший, ніж у середньому по країні, забір води у розрахунку на одного жителя відповідної території. У 2018 році цей показник у 13 разів перевищував середнє значення по Україні.[||]The article substantiates the relevance of the assessment and features of the use of natural resource potential of rural areas of the Black Sea region. The assessment of natural resource potential showed that the Black Sea economic region has a clear agricultural orientation of land use - 78.1% of its land is for agricultural purposes. This is at 7.3 in. n. more than the national average. In the Black Sea area the most agrarian region is the Mykolayiv area – 81.6% of its earths are used for agricultural production. This indicates that the dominant type of entrepreneurial activity in rural areas of the region is agricultural business.
The share of land set aside for reserves and national nature parks here - the upper, lower middle part of the road. The best conditions are Kherson region, both in flat land plots and in accordance with the total number. However, in the gloomy part of the Black Sea region there is a critical situation with the use of dangerous situations in this area (class IV). The worst situation in the Mykolayiv region, their accumulation causes the formation, accumulation and increase of toxins in soil, surface water and air, which causes irreparable damage to the environment and significantly complicates the environmental component of sustainable development of rural areas of the region.
The amount of fertilizers applied in the region is not enough to compensate for the removal of nutrients from the soil by the harvest of crops. Also, the regions of the Black Sea economic region, while remaining the most water-scarce, carry out much larger than the national average water intake per capita in the relevant area.
Thus, to achieve high socio-economic indicators largely depends on the quality of management which involves balancing the economic, social and environmental components of rural development through the development of entrepreneurship in agro-industrial production and ensuring the multifunctionality of the rural economy; converging levels of rural development through improving the quality of life and creating favorable conditions for the preservation of human capital. All this is necessary to prepare rural areas for Ukraine's accession to the EU.

А. В. Ватульовк. е. н., доцент кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

A. VatulovPhD in Economics, Assistant professor at the Department of FinanceKyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

BUDGETARY MECHANISM IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC TRANSFORMATION

У статті розкрито сутність бюджетного механізму в умовах трансформації економіки. Показано, що на сучасному етапі розвитку бюджетних відносин існує необхідність в удосконаленні системи управління бюджетними видатками з метою зростання якості надання державних послуг, підвищення ефективності використання бюджетних коштів та посилення результативності впливу бюджетного механізму на динаміку суспільного розвитку. Визначено, що бюджетний механізм надає можливість для ефективної реалізації інституційних фінансово-бюджетних інструментів спрямованих на створення умов для забезпечення соціально-економічного розвитку країни з урахуванням динамічності та циклічності економічних процесів. Рівень дієвості інституціонального забезпечення у бюджетній сфері залежить від обґрунтованості бюджетного механізму. В умовах економічних перетворень вагомим завданням є удосконалення інституційного забезпечення розвитку бюджетних відносин та формування і реалізації бюджетної політики на довгострокову перспективу. Процес фінансово-економічних трансформацій свідчить, що дієвість бюджетної політики, визначається бюджетними інститутами, які здійснюють визначені функції, взаємодіючі між собою в процесі прийняття бюджетних рішень; встановленими принципами, механізмами бюджетного процесу. Основна мета системи бюджетного регулювання, яка ґрунтується на сукупності фінансово-економічних відносин у сфері формування доходної частини бюджету, здійснення бюджетних видатків, дефіциту бюджету, державного боргу та міжбюджетних відносин полягає у реалізації збалансованої економічної політики країни. Бюджетна політика повинна бути направлена на стабілізацію економічної ситуації та створення умов для забезпечення соціально-економічного розвитку країни. Бюджетний механізм є вагомим інструментом суспільного розвитку країни, забезпечення створення умов для сталого економічного зростання, модернізації економіки і соціальної сфери, підвищення рівня і якості життя населення. Основу бюджетної політики складають напрями і завдання, які визначають довгострокову перспективу формування і використання фінансових ресурсів державного та місцевих бюджетів, шляхи вирішення завдань, що випливають з особливостей суспільного розвитку країни та циклічності економічних процесів, динамічну збалансованість, стійкість та стабільність функціонування бюджетної системи. Підвищення рівня ефективності та результативності бюджетних видатків передбачає оптимізацію їх частки за відповідним напрямом у загальній структурі, бюджетна архітектоніка видатків бюджету повинна забезпечувати вирішення основних завдань суспільного розвитку.[||]The article reveals the essence of budget mechanism in the conditions of transformation economy. It is shown that at the present stage of development of budgetary relations there is a need to improve the system of management of budget expenditure with the aim of increasing quality of public services, improving the efficiency of use of budgetary funds and strengthening the effectiveness of the budgetary impact of the mechanism on the dynamics of social development. Determined that the budget provides the opportunity for the effective implementation of institutional fiscal instruments aimed at creating conditions for socio-economic development of the country, taking into account the dynamic and cyclical economic developments. The level of effectiveness of institutional support in the public sector depends on the reasonableness of the budget mechanism. In terms of economic reforms significant challenge is the improvement of institutional support for the development of budget relations and formation and implementation of fiscal policy in the long term. The process of financial-economic transformations indicates that the effectiveness of fiscal policy is determined by the budget institutions, which carry out certain functions that interact with each other in the process of budget decision-making; established principles, mechanisms of the budget process. The main purpose of the system of budgetary regulation, which is based on aggregate financial and economic relations in the sphere of formation of the revenue side of the budget, implementation of budget expenditures, budget deficit, public debt and intergovernmental relations is to implement a balanced economic policy of the country. Fiscal policy should be aimed at stabilizing the economic situation and creating conditions for socio-economic development of the country. The budgetary mechanism is an important tool for the social development of the country, ensuring the creation of conditions for sustainable economic growth, modernization of the economy and social sphere, improving the level and quality of life. The basis of budget policy are directions and tasks that determine the long-term prospects of formation and use of financial resources of state and local budgets, ways to solve problems arising from the peculiarities of social development and cyclical economic processes, dynamic balance, stability and stability of the budget system. Increasing the level of efficiency and effectiveness of budget expenditures involves optimizing their share in the appropriate direction in the overall structure, the budget architecture of budget expenditures should ensure the solution of the main tasks of social development.

О. С. Іванишинак. е. н., доцент кафедри податкової політики,Університет державної фіскальної служби УкраїниЛ. С. Деміденковикладач, Ірпінський коледж економіки і права

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

О. IvanyshynaPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Tax PolicyUniversity of the State Fiscal Service of UkraineL. Demidenkoteacher, Irpin State College of Economics and Law

SIMPLIFIED SYSTEM OF TAXATION, ACCOUNTING AND REPORTING: CURRENT STATE AND DIRECTION OF ITS IMPROVEMENT

У статті розглянуто нормативно-правові засади та умови застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктами малого підприємництва в Україні. Зазначено, що право на застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для суб’єкт господарювання виникає за наявності дотримання певних умов. Визначено практичні особливості застосування спрощеної системи оподаткування у формі єдиного податку суб’єктами господарської діяльності. Зазначено, що право на застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для суб’єкт господарювання виникає за наявності дотримання певних умов. Проаналізовано динаміку надходження єдиного податку та визначено його частку у структурі податкових надходжень місцевих бюджетів за 2014-2019 рр. Визначено питому вагу єдиного податку в розрізі платників податків за 2014-2019рр. Оцінювання фіскальної ефективності справляння єдиного податку в Україні за 2014-2019 рр. показав позитивну тенденцію надходжень сум єдиного податку до місцевих бюджетів. Виокремлено актуальні проблеми функціонування спрощеної системи оподаткування в Україні. Визначено перспективні напрями вдосконалення спрощеної системи оподаткування з метою підтримки та стимулювання діяльності малого бізнесу.[||]The article considers the legal framework and conditions for the application of a simplified system of taxation, accounting and reporting by small businesses in Ukraine. It is outlined that the right to apply a simplified system of taxation, accounting and reporting for an entity arises if certain conditions are met. It is determined that small businesses that are granted with the right to use the simplified taxation system are divided into IV groups. The overall mechanism of taxation under the simplified taxation system for taxpayers of the I-III groups is almost the same, as it determines the same elements. For group IV - agricultural producers, the tax mechanism is unique and not similar, as it takes into account the peculiarities of agriculture and is aimed at its further support and development. The main argument for choosing business entities is the lower tax burden on the company. The dynamics of the single tax revenue is analyzed and its share in the structure of tax revenues of local budgets for 2014-2019 is determined. The assessment of the fiscal efficiency of the single tax collecting in Ukraine for 2014-2019 showed a positive tendency for single tax revenues incoming to the local budgets. It is determined that the growth of the amounts and share of the single tax in the local budgets indicates the intensification of entrepreneurship and the fiscal capacity of the current simplified taxation system. The actual problems of functioning of the simplified taxation system in Ukraine were singled out. When determining the share of the single tax in terms of taxpayers for 2014-2019 it was found that despite the increase in single tax revenues, their share does not change much, and ranges from 60.2 to 72.9% of individuals, the share of single tax revenues from legal entities averages 18.4%. As for the agricultural producers (group 4), their share of the single tax during 2015-2019, averaged about 18%. It is proved that at the present stage of development of the national economy the application of the simplified system of taxation, without a doubt, is a necessary and effective tool for the development of entrepreneurial activity, small business in particular. In addition, the single tax in the practical implementation of this system is an important source of revenue for local budgets. Studies of promising areas for improving the simplified taxation system have shown that tax reform in Ukraine should be aimed at improving the simplified taxation system and preventing abuse, rather than its actual elimination.

І. В. Семчукк. е. н., доцент кафедри економіки, обліку та оподаткування,Вінницький навчально-науковий інститут економікиТернопільського національного економічного університету, м. ВінницяГ. С. Кукельк. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Вінницький навчально-науковий інститут економікиТернопільського національного економічного університету, м. ВінницяВ. В. Роледерск. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Вінницький навчально-науковий інститут економікиТернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ РИНКУ

I. SemchukPhD in Economics, Vinnуtsia Educational and Research Institute of Economicsof Ternopil National Economic University, VinnуtsiaG. KukelPhD in Economics, Vinnуtsia Educational and Research Institute of Economicsof Ternopil National Economic University, VinnуtsiaV. RoledersPhD in Economics, Associate Professor, Vinnуtsia Educational and Research Institute of Economics of Ternopil National Economic University, Vinnуtsia

INTRODUCING NEW APPROACHES TO MANAGING HEALTHCARE FACILITIES IN A MARKET ENVIRONMENT

У статті обгрунтовано, що для подальшого розвитку медицини в Україні необхідним є розроблення та впровадження такої системи фінансування галузі охорони здоров’я, яка б врахувала як можливості громадян, так і їхні потреби. З цією метою доцільним є поєднання різних джерел фінансування, що у значній мірі дозволить покращити як фінансування медицини, так і якість послуг, що надаватимуться.
Визначено, що управління в галузі охорони здоров’я обов’язково повинно змінюватися з розвитком самої системи надання медичних послуг та з врахуванням змін щодо підходів й принципів фінансування. В свою чергу, прийняття зважених управлінських рішень та ефективне керування медичним закладом в умовах конкуренції повинно базуватись на достовірних статистичних, бухгалтерських, економічних та аналітичних даних, отримання та обробка яких можлива лише за умови якісного впровадження медичних інформаційних систем.[||]In today's social and economic realities of Ukraine's development, the healthcare sector is considered as one of then priority are as for reform. The ideology of health care delivery, financial and economic and market mechanisms in the field of healthcare and the health system itself are changing. With these changes, a new system for managing healthcare facilities should be introduced.
Further development of the healthcare industry requires the development and implementation of a healthcare financing system that addresses both the citizens' capabilities and their needs. For this purpose it is advisable to combine different sources of funding, which will greatly improve both the financing of medicine and the quality of services provided. Healthcare management must change obligatory with the development of the health care delivery system itself and with changes in funding approaches and principles.
The modern leader needs to have new methods of organization and management, the main ones being the management of a market or a network of services focused on public health; active quality management and permanent improvement of work; management of healthcare service beyond the organization; managing finances with a focus on organizational performance.
Therefore it is advisable to change the health management system: to introduce the principles of entrepreneurial activity in the healthcare sector not only for private health care institutions but also for the budget sector; use business planning as a business planning tool for healthcare institutions; implement the latest financial management mechanisms and tools for managing the assets of healthcare institutions; implements trategic management tools for mid- and long-term management of healthcare facilities; apply modern methods of personnel management.
However, there has recently been an emergency situation for Ukraine's healthcare system with financial symptoms – the COVID-19 pandemic. Currently, there are a lot of challenges facing healthcare facilities. Such as the need to increase logistical support and the need for constant critical analysis of rapidly changing circumstances and the timely adoption of quality management decisions. In such difficult circumstances, the most appropriate will be the use of crisis management.

С. Л. Литвиненкок. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки,Національний авіаційний університетЮ. А. Цвикстудентка кафедри міжнародної економіки,Національний авіаційний університетТ. О. Грицикстудентка кафедри міжнародної економіки,Національний авіаційний університетО. Л. Гущикстудентка кафедри міжнародної економіки,Національний авіаційний університет

ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ПРОДОВЖЕННЯ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ

S. LytvynenkoPhD in Economics, Associate Professor, Department of International Economics,National Aviation UniversityYu. TsvykStudent of the Department of International Economics,National Aviation UniversityT. HrytsykStudent of the Department of International Economics,National Aviation UniversityO. HushchykStudent of the Department of International Economics,National Aviation University

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR UKRAINIAN BUSINESS IN CONDITIONS OF PROLONGED QUARANTINE MEASURES

У статті відзначено, що Всесвітня організація охорони здоров’я на першому етапі поширення COVID-19 не приділила їй необхідної уваги, що спричинило тяжкі наслідки та було безумовно помилковим рішенням. Було розглянуто і проаналізовано вплив пандемії COVID-19 на український бізнес. Зауважено, що багатьом компаніям довелося зупинити свою діяльність, змінювати внутрішні процеси, скорочувати персонал, знаходити нові можливості для реалізації продукції.
Авторами було дано оцінку діяльності українських підприємств різних галузей економіки в умовах карантину. Спираючись на експертну думку було визначено, що найбільш імовірною буде два сценарії розвитку вітчизняних компаній, більш слабкі підприємства намагатимуться просто втриматись «на плаву» та мінімізувати втрати, тоді як сильніші – матимуть змогу реалізувати нові можливості за час дії карантину. Виокремлено основні проблеми, з якими стикнулися вітчизняні підприємці в своїй діяльності.
Обґрунтовано потребу комплексної державної підтримки бізнесу. Урядові заходи в рамках програми допомоги підприємцям носять несистемний характер та не враховують періоду виходу із кризи. З метою оцінки ефективності нововведень авторами здійснене опитування серед українських бізнесменів щодо ефективності урядових ініціатив, яке виявило відсутність комплексності та всебічного охоплення різних сфер економіки.
Сформульовано антикризові дії для мінімізації впливу пандемії COVID-19 на діяльність вітчизняних підприємств, які повинні полягати у пристосуванні до «нового ринку» в умовах коронавірусної пандемії, реалізації структурних змін, забезпеченні он-лайн роботи, переоцінці фінансування, тимчасовому переорієнтуванню бізнесу, корекції стратегії розвитку, орієнтація на ключові ринки.[||]It was noted that the World Health Organization did not pay the enough attention at the first stage of the spread of COVID-19, which caused serious consequences and was certainly a wrong decision. The impact of the COVID-19 pandemic on Ukrainian business was considered and analyzed. It was revealed that many companies had to stop their activities, change internal processes, reduce staff and find new opportunities to sell products.
The authors evaluated the activities of Ukrainian enterprises in various sectors of the economy under quarantine. Based on expert opinion, it was determined that two most likely scenarios for the development of domestic companies will be, weaker companies will try to just stay afloat and minimize losses, while stronger ones will be able to realize new opportunities during quarantine. The main issues faced by domestic entrepreneurs in their activities were highlighted. It was noted that most domestic companies were simply not ready for such a crisis, given the work on the verge of profitability. The service business has suffered the most, as well as companies that are closely linked or to some extent dependent on foreign supplies and foreign investment.
The need for a comprehensive state support to business was justified. Government measures under the entrepreneurship assistance program are unsystematic and do not take into account the period of exit from the crisis. In order to assess the effectiveness of innovations, the authors conducted a survey among Ukrainian businessmen, which showed that the abolition of rent affected only 8.5% of entrepreneurs, 23.9% of surveyed businessmen mentioned its reduction by half. Therefore, it should be stated that in most cases, landlords did not meet the companies’ needs and did not provide any benefits. This is mainly due to the narrowness of government and parliamentary initiatives which are mostly related to retail, catering, entertainment and sports.
Anti-crisis actions have been formulated to minimize the impact of the COVID-19 pandemic on the activities of domestic enterprises, which should consist of adapting to the “new market” in a corona virus pandemic, implementing structural changes, providing online work, revaluation of financing, temporary business reorientation, development strategy adjustment and focusing on key markets.

І. М. Горбаськ. е. н., доцент,доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса ШевченкаМ. А. Федоренкостудентка магістратури,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРОЕКТУВАННЯ КОНТРЕЙЛЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ

I. НorbasPhD in Economics, Associate Professor,Department of Innovation and Investment Management,Taras Shevchenko National University of KyivM. FedorenkoMаstеr student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

PROJECT MANAGEMENT OF PIQQYBACK TRANSPORTATION IN UKRAINE

У статті досліджено особливості організації інтермодальних перевезень в Україні. Представлено порівняльну характеристику контрейлерних транспортних систем та розраховано собівартість доставки вантажів з використанням даної технології. Обґрунтовано доцільність запровадження змішаних перевезень в діяльність логістичної компанії «Кюне + Нагель». Проведено порівняльний моніторинг собівартості перевезень автомобільною і контрейлерною транспортними схемами за маршрутом Бєлгород (Росія) – Хребене (Польща). Представлено проект «Чумаки», що передбачає оптимізацію транспортної логістики міжнародного холдингу «Кюне + Нагель» шляхом запровадження контрейлерних перевезень. Висвітлено цілі, вимоги та обмеження проекту. Деталізовано 12 етапів реалізації проекту «Чумаки» та представлено ієрархічну структуру робіт по їх виконанню. Визначено витрати на реалізацію проекту та окреслено можливі бар’єри реалізації проекту.[||]The article explores the features of the organization of intermodal transportation in Ukraine. The use of a Project management toolkit to optimize the transport logistics of the enterprise by introducing intermodal transportation is presented. Ukraine`s Logistics Performance Index (сustoms, trade and transport infrastructure, international shipments, logistics quality and competence, tracking and tracing, timeliness) is indicated. The main powerful operators of the logistics services market in Ukraine are listed. The technological capabilities of the national transport infrastructure of Ukraine (rail, road, water, aviation, pipeline) and the volume of its freight traffic are indicated. The main schemes for organizing piggyback transportation in the world are illuminated. A comparative characteristic (by 12 criteria) of piggyback transport systems is presented and the cost of cargo delivery using this technology is calculated. The average costs of rail transportation in freight traffic using electric traction are calculated. The expediency of introducing intermodal transportation into the activities of the logistics company “Kuehne + Nagel” is substantiated. The main cargo flows, transport corridors and logistics nodes of the company in Europe and Ukraine are disclosed. The most intense holding`s trucking routes in Ukraine are named. Comparative monitoring (by 8 criteria) of freight cost by automobile and piggyback transport schemes on the route Belgorod (Russia) - Hrebene (Poland) was carried out. The Chumaky project, which provides for the optimization of transport logistics of international holding Kuehne + Nagel by introducing piggyback transportation, is presented. The goals (optimization of transport logistics, profit), requirements and limitations (budget, duration in days, quality) of the project are described. The 12 stages of the Chumaky project implementation are detailed and the hierarchical structure of works is presented. The costs of the project (operating costs, salaries, marketing activities, administrative expenses, paperwork costs and others) are identified and possible barriers (legislative, technical, fiscal, infrastructure) to project implementation are outlined.

Ю. О. Єрешкок. е. н., доцент, Національний технічний університет України“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”Е. М. Гафаровстудент, Національний технічний університет України“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

ІНДЕКСОВАНА ОДИНИЦЯ ВАРТОСТІ

Ju. YereshkoPhD in Economics, Associate Professor, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechniс Institute”E. Hafarovstudent, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechniсl Institute”

INDEXED UNIT OF ACCOUNT

Міра вартості, будучи однією з основних функцій грошей, є незахищеною від впливу інфляції. Під впливом цього процесу реалізація функції міри вартості піддається спотворюванню. За високого рівня інфляції масштаб цін може зростати не відповідно йому, а хаотично та на порядок вище. Це, в свою чергу, кличе за собою різноманітні негативні соціальні та економічні наслідки.
Захистом від цього може слугувати введення в державі індексованої одиниці вартості, вартість якої б перераховувалася відповідно до змін цінового індексу. Вона б частково виконувала функцію міри вартості, виражаючи реальну вартість товарів та довгострокових угод, які є незахищеними від впливу інфляції.
У статті проведений аналіз використання та ефективності цього інструменту в країнах Латинської Америки. Виявлені основні сфери, у яких застосовується індексована одиниця вартості. Започатковано дослідження її можливої імплементації та цінності практичного застосування в Україні.[||]One of the main functions of money is unit of account, which is used as the basis for quoting and bargaining of prices. However, implementation of this function became unclear after the demonetization of gold in 1976. Since that, prices are set approximately with uncertain realization of purchasing power of money at the very moment of exchange.
Besides the problem of unrepresentativeness of money, inflation is another obstacle for the implementation of the function of measure of value. Due to galloping or hyperinflation, there may occur problems of depreciation of debts or any other deal that were contracted in nominal currency. Moreover, they will definitely lose their real value over time. Additionally, high inflation causes the problem of chaotic and inadequate pricing, which leads to negative social and economic consequences.
In order to secure the real value of long-term contracts, indexed unit of account can be introduced. Basically, it is separation of the measure of value function from the medium of exchange and store of value functions. Being daily indexed with respect to consumer price index (or other price indices), it secures the measure of value function from various external factors and instability of national economy. While it is connected to consumer price index, indexed unit of account allows to deal contracts in terms of it, making real value of contracts constant throughout time.
Due to the fact, that it implements only one of money functions, indexed unit of account is neither money, nor alternative of money. Therefore, it had never replaced national currency in any country that used it. Indexed unit of account can only be used to quote prices, which converts to legal tender (national currency) at the very moment of exchange. Besides that, the indexed unit of account has no physical representation such as coins or banknotes.
The purpose of current study is theoretical comprehending and empirical examination of indexed unit of account as an economic category as well as understanding its nature and potential practical implementation.
The analysis of implementation and efficiency of indexed unit of account in Chile, Colombia, Ecuador, Brazil, Mexico, and Uruguay is given in the article. Main spheres of use of indexed unit of account are being determined as well as study of possible implementation of this instrument in Ukraine and its practical value is being conducted.

Є. А. Ерфанк. е. н., доцент, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»М. Т. Заяцьаспірант, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ НА ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ КРАЇНАМИ ЄС ТА УКРАЇНОЮ

E. ErfanPhD in Economics of the State Higher Education Institution Uzhgorod National UniversityM. ZayatsPostgraduate student of the State Higher Education Institution Uzhgorod National University

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF FREE TRADE ZONE FACTORS ON CROSS-BORDER COOPERATION BETWEEN EU COUNTRIES AND UKRAINE

Стаття присвячена оцінці впливу факторів зони вільної торгівлі на транскордонне співробітництво між країнами ЄС та Україною. Авторами висвітлено поняття «зони вільної торгівлі» та розглянуто економічний вплив Поглибленої та Всеохоплюючої Зони вільної торгівлі на транскордонне співробітництво із Європейським Союзом в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Проаналізовано структуру експорту України до ЄС та імпорту з ЄС, проведено порівняльний аналіз із структурою експорту та імпорту Україна-ЄС. Показано, що утворення Спеціальних економічних зон (СЕЗ) в прикордонних регіонах сприяє залученню інвестицій і посилює значимість вектора транскордонного співробітництва, і таким чином, його позитивного впливу на економіку країни в цілому. Висвітлено позитивні переваги введення ПВЗВТ для структурної перебудови економіки України. Наголошено на необхідності виконання ряду додаткових вимог з внутрішнього контролю власної продукції для подальшого поглиблення співробітництва з ЄС. Запропоновано нові шляхи вирішення серйозних проблем у галузі захисту українських виробників через встановлення методів тарифного регулювання. Зазначено стримуючі фактори, які характеризуються певними кількісними і якісними обмеженнями в сфері торгівельних відносин між обома сторонами. В кінцевому рахунку це має призвести до перепрофілювання економічного виробництва на інноваційний лад або закриття неконкурентоспроможних підприємств у випадку неможливості їх переорієнтації в сучасних ринкових умовах. Підкреслено, що транскордонне співробітництво як особлива економічна категорія спрямоване на активізацію міждержавної інтеграції та інтенсифікацію транскордонних зв’язків в межах прикордонних регіонів.
Проаналізовано розвиток транскордонного співробітництва між Україною та країнами Європейського Союзу, а також представлені результати дослідження впливу зони вільної торгівлі на конвергенцію економічного простору країн. Розкрито сутність, особливості й характер даного процесу.[||]The article is devoted to the assessment of the impact of the factors of the free trade zone on cross-border cooperation between the EU countries and Ukraine. The authors cover the concept of "free trade area" and consider the economic impact of the free trade area on cross-border cooperation with the European Union in the framework of the Association Agreement between Ukraine and the EU.
The structure of Ukraine's export to the EU and import from the EU has been analyzed, a comparative analysis with the structure of Ukrainian and EU export and import has been made. It is shown that the formation of Special economic zones (SEZ) in border regions promotes investment and enhances the importance of the vector of cross-border cooperation and, therefore, its positive impact on the country’s economy as a whole. The positive advantages of the FTA introduction for the structural rebuilding of Ukraine's economy are highlighted. It is emphasized at the necessity to meet a number of additional requirements for internal control of own products in order to further deepen cooperation with the EU. New ways of solving serious problems in the field of Ukrainian manufacturers’ protection by means of methods of tariff regulation establishment have been suggested. The restraining factors characterized by quantitative and qualitative restrictions in the sphere of trade relations between both sides have been specified. Eventually, this fact has to lead to the re-profiling of economic production in an innovative way or the closure of uncompetitive enterprises in case of impossibility of their re-orientation in modern market conditions. It is highlighted that cross-border cooperation as a special economic category is aimed at the activation of interstate integration and strengthening of trans-border connections in the framework of cross-border regions. The expedience of mutual trans-border market formation which is assigned to remove obstacles arising towards competitive advantages’ obtaining due to timely actual information and experience exchange for providing of information infrastructure development, in particular cross-border and trans-border territories, informing business circles and public at large on issues of cross-border cooperation and establishing feedback as well. The article deals with the development of cross-border cooperation between Ukraine and the European Union countries and the results of the study of the free trade zone’s impact on the convergence of the economic space of countries are presented as well. The essence, features and character of this process are revealed.

О. І. Гринюкк. е. н., доцент кафедри фінансів,Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

УПРАВЛІННЯ НАФТОГАЗОВИДОБУВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В КОНТЕКСТІ НОВИХ ВИКЛИКІВ, ЗУМОВЛЕНИХ ПАНДЕМІЄЮ COVID-19

O. GryniukPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance,Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

MANAGEMENT OF OIL AND GAS PRODUCTION ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF NEW CHALLENGES CAUSED BY THE COVID-19 PANDEMIC

Досліджено рекомендації іноземних консалтингових підприємств щодо забезпечення неперервності діяльності суб’єктів господарювання в умовах пандемії Covid-19. Ідентифікувано напрями забезпечення гнучкості та адаптивності системи управління нафтогазовидобувних підприємств до викликів, зумовлених пандемією Covid-19. Аргументовано доцільність перегляду сформованої стратегії розвитку підприємств, в т.ч. їх стратегічного фінансового планування, необхідність забезпечення сценарного планування діяльності нафтогазовидобувних підприємств на основі сформованої матриці ризиків. Управління людськими ресурсами в умовах пандемії Covid-19 повинно орієнтуватись як на оптимізацію структури персоналу нафтогазовидобувних підприємств, так і на забезпечення підтримки ключових співробітників та вдосконаленні системи стимулювання персоналу. Акцентовано увагу на необхідності формування плану черговості повернення працівників до нових «нормальних» умов праці з метою мінімізації ризику поширення Covid-19, обгрунтовано заходи, спрямовані на недопущення поширення Covid-19. У рамках антикризового управління аргументовано доцільність перегляду бюджетів, скорочення як капітальних вкладень, так й поточних витрат (CapEx and OpEx); аналізу сформованого реєстру проектів та ранжування їх за двома критеріями: максимізацією грошових потоків внаслідок їх реалізації та швидкістю їх завершення; відтермінування реалізації їх частини, ініціювання організаційних проектів, зокрема спрямованих на впровадження електронного документообігу та докуметообміну, посилення діджиталізації. Обгрунтовано доцільність вдосконалення сформованої моделі Мамдані-типу оцінювання та прогнозування ризиків діяльності нафтогазовидобувних підприємств в частині доповнення базового реєстру ризикутворюючих факторів новими ризиками та їх ризикутворюючими факторами. Встановлено, що бізнес-середовище нафтогазовидобувних підприємств в умовах пандемії Covid-19 характеризується збільшенням ризику ліквідності, забезпечення ефективної комунікації у гібридному робочому середовищі, операційних та особистісних ризиків.[||]The recommendations of foreign consulting companies concerning ensuring of enterprise business continuity during Covid-19 pandemic were studied. Directions of ensuring flexibility and adaptation of oil and gas enterprise management system to challenges caused by Covid-19 pandemic were identified. The necessity of revising the enterprises’s strategy, including their strategic financial planning; providing scenarios planning for oil and gas companies activity based on the risk matrix were argued. Human resource management in the context of the Covid-19 pandemic should be focused both on optimizing the oil and gas companies’s personnel structure and on providing support to key employees, improving the motivational model for rewards. We paid attention to the need of generation of return plan of workers to new “normal” working conditions in order to minimize the risk of the spreading of Covid-19, also the measures aimed at the prevention and spread of the coronavirus disease were justified. Within the framework of anti-crisis management, the need of budgets revision and both CapEx and OpEx reducing were argued; analysis of the formed projects register and its ranking due to two criterias: maximization of cash flows due to their implementation and speed of their completion; the postponement of the implementation of its part, initiation of organizational projects, including those aimed at the implementation of electronic document traffic and document exchange, digitalization were argued. The expediency of improving the developed Mamdani-type cascade fuzzy model of evaluation and prediction of the probability of occurrence of risks of oil and gas production enterprises in terms of supplementing the basic registry of risk factors with new risks and its factors was reasoned. The business environment of oil and gas production enterprises in the context of the Covid-19 pandemic is characterized by an increase in liquidity risk, risk of effective communication in a hybrid work environment, operational and human resources risks.

О. С. Новосьоловак. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Херсонський національний технічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ АТ «ОЩАДБАНК»

O. NovosolovaPhD in Economics, Kherson National Technical University

STUDY OF LIQUIDITY MANAGEMENT EFFICIENCY OF JSC “OSCHADBANK”

У статті зазначено, що утримання оптимального рівня ліквідності для банку дозволяє нівелювати значну кількість існуючих загроз, надає переваги у конкурентній боротьбі на ринку банківських послуг, є запорукою успішної та прибуткової діяльності банку і тому має найвищий пріоритет у роботі банку. Розглянуто основні показники ліквідності одного із вітчизняних системно важливих банків – АТ «Ощадбанк», частка якого у загальних активах банківського сектору України досягає майже 16%. Виявлено, що майже половина наданих кредитів АТ «Ощадбанк» потребує створення резервів під кредитні збитки, що відволікає значні ресурси, які можна було спрямувати в розширення діяльності банку. Зазначено, що банк при залученні ресурсів надавав перевагу коштам строком до 1 місяця, а розміщував ці ресурси переважно у середньострокові активи, що створило розрив ліквідності, тобто строкова структура активів та зобов’язань є незбалансованою. Статистика нормативів ліквідності досліджуваного банку засвідчує дотримання усіх необхідних індикаторів, проте значне перевищення фактичних даних над нормативними говорить про надлишок ліквідності та відсутність ефективного менеджменту активів та пасивів банку. У роботі охарактеризовано причини та наслідки надлишку та дефіциту ліквідності для банківських установ. Проведено коефіцієнтний аналіз ліквідності АТ «Ощадбанк». Аргументовано, що система управління банком має забезпечити оптимальне співвідношення між активами та зобов’язаннями, як з точки зору максимізації дохідності, так і позицій мінімізації витрат.[||]In the article it is stated that maintaining the optimal level of liquidity for the bank allows to eliminate a significant number of existing threats, provides competitive advantages in the banking market, it is the key to successful and profitable activities of the bank and therefore it has the highest priority in the bank. The main liquidity indicators of one of the domestic systemically important banks - JSC «Oschadbank», the share of which in the total assets of the banking sector of Ukraine reaches almost 16%, are considered. It was found that almost half of the loans provided by JSC «Oschadbank» requires the creation of reserves for credit losses, which diverts significant resources that could be used to expand the bank's activities. It is noted that when raising resources, the bank preferred funds for up to 1 month, and placed these resources mainly in medium-term assets, which created a liquidity gap in the term structure of assets and liabilities. Statistics of liquidity ratios of the studied bank shows compliance with all necessary indicators, but the significant excess of actual data over regulatory data is the evidence of excess liquidity and lack of effective management of assets and liabilities of the bank. In the paper it is described the causes and consequences of excess and deficit of liquidity for banking institutions. In cases when banks experience excess liquidity, the bank's management, as a rule, makes quite risky credit investments. Excess liquidity in the banking sector may occur in the absence of a developed financial market in the country or in situation of macroeconomic instability. In the foreign practice of developed countries banks usually invest excess funds in government debt securities. However, domestic banks prefer to buy NBU deposit certificates. In cases of shortage of free cash, banks seek to maximize the attraction of resources from all possible sources. As a result, long-term lending is reduced, the cost of commission services and interest rates on loans is increased. The liquidity ratio of JSC «Oschadbank» was carried out. It is argued that the bank's management system should ensure the optimal ratio between assets and liabilities both in terms of maximizing profitability and cost minimization.

Є. С. Палійчукк. е. н., доцент кафедри економічної теорії,ДВНЗ «Ужгородський національний університет»В. В. Тимкостудентка, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Ye. PaliychukPhD in Economics, Associate Professor, Uzhhorod National UniversityV. Timkostudent of Uzhhorod National University

THE ESSENCE OF THE ECONOMIC CATEGORY "PERSONNEL MANAGEMENT" IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC TRANSFORMATION

Стаття присвячена дослідженню різних аспектів визначення економічної категорії «управління персоналом». Методологію дослідження складають такі загально-наукові методи як історичний підхід, метод порівняння та наукового абстрагування. Умови, в яких сьогодні перебуває економіка України, актуалізують вплив людського фактора на виробничий процес, вимагають нового підходу до формування системи управління персоналом на українських підприємствах. Підготовка компетентних працівників, що здатні до продуктивної роботи в умовах економічної трансформації з періодичним виникненням кризових ситуацій, залежить від ефективності функціонування системи управління людськими ресурсами і є запорукою досягнення успіху підприємства. Розкрито сутність та певні особливості вищезгаданої економічної категорії. Результати, які отримані у процесі дослідження, будуть використані у подальших наукових роботах.[||]The article is devoted to the study of various aspects of determining the economic category of "personnel management". The research methodology consists of such general scientific methods as the historical approach, the method of comparison and scientific abstraction. The conditions in which the economy of Ukraine is today, actualize the influence of the human factor on the production process, require a new approach to the formation of personnel management at Ukrainian enterprises. The training of competent employees who are able to work productively in conditions of economic transformation with periodic crises depends on the effectiveness of the human resources management system and is the key to the success of the enterprise. The essence and certain features of the above-mentioned economic category are revealed. The results obtained during the study will be used in further research. Talent management has been cited as an area of great deficiency in the modern workplace. Virtualized teams, rapid technology deployments, and greater use of contingent labor have contributed to the demand for strong, professional personnel management. Explore articles and resources on the topic, and find jobs and network in the personnel management profession. Few business organizations today could claim to be unaffected by globalization and pressures for competitiveness. The trend has undoubtedly caused the management of human resources to take on new strategic significance. There is however some suggestion that initiatives taken to manage human resources strategically are originating with chief executives and line management. Personnel management, it is argued, has been and continues to be in ‘decline’. Through reviews of literature this paper considers these issues and discusses the emergence of the concepts of HRM and strategic human resource management. The paper then focuses on the latter concept, viewing it as a vital phase in the evolution of personnel management and one which is poised to settle some of the dilemmas in the field by aspiring, as it does, to integrate the functional practices of human resource management with the strategic process of the organization. Based on a synthesis of literature a model is presented with proposals as to how it might be put into operation. A review of literature on research design precedes a description of a three-phase programme of research aimed at promoting the theoretical development of strategic human resource management. Tentative propositions suggest a focus for the exploration of data in this sphere. In a final discussion some thought is given to the attention the concept of HRM has gained in Ukraine. Overall, the conclusion reached in the paper is that strategic human resource management is a significant frontier which offers great opportunity to advance understanding of the management of human resources.

Я. О. Барибінак. е. н., доцент,Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЦИФРОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОЇ ЕКОСИСТЕМИ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

Ya. BarybinaPhD in Economics, Associate Professor,Poltava University of Economics and Trade

FORMATION OF DIGITAL COMMUNICATION SKILLS OF TOURIST ECOSYSTEM SPECIALISTS IN DIGITALIZATION CONDITIONS

В статті досліджено тенденції та виклики для туристичної сфери та запропоновано напрями адаптації галузі із врахуванням вагомих факторів впливу. Систематизовано базові навички цифрової комунікації для учасників туристичної екосистеми, зокрема необхідні навички для представників зеленого туризму та на сільських територіях. Проаналізовано термінологічний апарат у сфері туризму, з точки зору територіального розвитку та запропоновано властивості туристичних екосистем. Узагальнено елементи інформаційно-комунікаційної системи необхідної для розвитку туристичної екосистеми. Виходячи із специфіки формування туристичного продукту та ланцюга створення вартості в туризмі, сформовано характерні властивості туристичної екосистеми: взаємозалежність; наявність спільних інтересів; співпраця; фрагментація, коллаборація, кооперація але і конкуренція; динамічність; високий ступінь самоорганізації та саморегулювання. Обґрунтовано необхідність створення моделі “розумних” туристичних дестинацій (Smart Tourist Destination) на регіональному та місцевому рівнях із обов’язковим засвоєнням базових навичок цифрової комунікації, що дозволить підвищити ефективність моделі територіального розвитку, управління та маркетингу туристичних дестинацій з метою повноцінного задоволення потреб сучасних туристів.[||]We conducted research on trends and challenges for the tourism sector and proposed areas for adaptation of the industry, taking into account important factors influencing the tourism ecosystem. The basic skills of digital communication for the participants of the tourist ecosystem are systematized, in particular the necessary skills for the representatives of green tourism and in rural areas.
An analysis of the terminological apparatus in the field of tourism, in terms of territorial development and proposed properties of tourist ecosystems Tourism is a complex ecosystem consisting of many participants: off-line and on-line providers of information and services (travel agencies, digital platforms, tourism technology providers) ), travel agents and tour operators, accommodation service providers, tourist detonation management organizations, passenger traffic.
Based on the specifics of the formation of the tourist product and the value chain in tourism, the characteristic properties of the tourist ecosystem are formed: interdependence; presence of common interests; cooperation; fragmentation, collaboration, cooperation but also competition; dynamism; high degree of self-organization and self-regulation.
The elements of the information and communication system necessary for the development of the tourist ecosystem are generalized. It is necessary to create a model of "smart tourist destinations" (Smart Tourist Destination) at the regional and local levels and you need to have basic digital communication skills. This will increase the efficiency of the model of territorial development, management and marketing of tourist destinations in order to fully meet the needs of modern tourists.
The availability of basic knowledge, skills and competencies in digital communication is a determining criterion in the selection of personnel and a requirement for each tourist ecosystem. In today's world, it is important to have structured knowledge and be flexible in reviewing and developing strategies. Possibilities of using digital skills for the development of rural tourism are generalized.
Basic skills:
1. Digital Marketing Skills: SEO, Advertising, Social Networking, Direct Marketing, Content Management
2. Digital skills in business: Business model, Data analysis
3. Performance skills: collaboration tools, virtual meetings, CRM systems, ERP \ PMS.

Г. П. Бессоновадоцент, доцент кафедри обліку та аудиту,ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

РОЛЬ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

G. BessonovaAssociate Professor, Associate Professor of accounting and auditingSHEI «Priazovsky State Technical University»

THE ROLE OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL INSTRUMENTS IN THE INVESTIGATION OF ECONOMIC VIOLATIONS

У статті розглянуті питання використання бухгалтерської документації та звітності при розслідуванні економічних правопорушень. Відомо, що провідну роль в системі управління господарюючим суб'єктом грає система бухгалтерського обліку, яка є основою економічної безпеки підприємства. Постійне ускладнення діяльності юридичних осіб стимулює розвиток бухгалтерського обліку, яке впливає на здатність керівництва приймати ефективні управлінські рішення і здійснювати контроль за діяльністю підприємства. Злочини економічної спрямованості - є найбільш часто здійснюваних в Україні. Особливо вони характерні для сфери підприємництва та оподаткування. В даний час велику загрозу економічній безпеці представляє криміналізація економіки. Криміналізація економіки (лат. Criminalis - відноситься до злочину) - це процес формування економіки, в якій істотну роль відіграють злочинні елементи і форми господарювання, мафіозні структури, які здійснюють махінації і спекуляції - ці дії підпадають під кримінальну відповідальність.[||]The article discusses the use of accounting documentation and reporting in the investigation of economic offenses. It is known that the leading role in the management system of an economic entity is played by the accounting system, which is the basis of the economic security of the enterprise. The constant complication of the activities of legal entities stimulates the development of accounting, which affects the ability of management to make effective management decisions and exercise control over the activities of the enterprise. Economic crimes are one of the most frequently committed in Ukraine. They are especially characteristic of entrepreneurship and taxation. Currently, the criminalization of the economy poses a great threat to economic security. Criminalization of the economy (lat. Criminalis - related to crime) is the process of forming an economy in which criminal elements and forms of managing, mafia structures that carry out fraud and speculation play a significant role - these actions are subject to criminal liability.
The emergence of various forms of ownership, an increase in the number of business entities have led to an increase in the number and variety of economic offenses that harm both the interests of the state and the interests of other business subjectives6, this is the formation and filling of the budget, violation of contracts, and the inability to carry out normal business activities.
Traces of economic offenses are reflected in the documents that formalize the implementation of a business transaction - in the accounting documents of the crime, thefts and fakes are forced to leave their mark on accounting and reporting documents.
When considering offenses of an economic direction, the object of the study is precisely the accounting data. Traces of illegal actions reflected in documents and accounting appear in the form of: changes in the values of indicators of primary documents, registers and statements; distortion of the contents of the operating room; inconsistency of data of primary documents and data of accounting registers.
As a result of changes in socio-economic conditions, economic crime is constantly transformed into new forms, means of committing illegal acts. The study of economic crime is conditioned by the need to find new effective means of preventing and combating them.

В. І. Глуховак. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку і фінансів,Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ НА ВИЩУ ОСВІТУ В УКРАЇНІ

V. GlukhovaPhD in Economics, Associate Professor,Head of the Department of Accounting and Finance,Kremenchuk National University of Ostrogradsky, Kremenchuk, Ukraine

FINANCING COSTS AT HIGHER EDUCATION IN UKRAINE

У статті досліджено основні тенденції фінансування видатків бюджету на вищу освіту в Україні в контексті законодавчих змін у освітній та бюджетній сферах. Проаналізовано динаміку та структуру видатків зведеного бюджету на вищу освіту, а також у розрізі державного та місцевих бюджетів.
Виявлено позитивну динаміку фінансування видатків на галузь у цілому, однак зменшення його частки у всіх видатках на освіту, що викликано нижчими темпами зростання видатків на вищу освіту, ніж в інших галузях освіти, зокрема, у сфері середньої повної освіти.
Обгрунтовано пріоритетність коштів державного бюджету у фінансуванні закладів вищої освіти. Доведено майже постійне недофінансування за останні десять років обсягів видатків на вищу освіту порівняно із плановими призначеннями як із державного, так і з місцевих бюджетів.
Описано, згідно змін у бюджетному законодавстві, сучасний стан розподілу фінансування видатків на вищу освіту та фахову передвищу освіту між державним та різними рівнями місцевих бюджетів.
Запропоновано коло заходів щодо покращення бюджетного фінансування видатків на вищу освіту, зокрема: вдосконалення програмно-цільового методу планування й фінансування видатків на всіх рівнях, удосконалення шляхом більшої деталізації бюджетної класифікації видатків, їх обліку. звітності та контролю; узгодження положень нормативно-правової бази з метою недопущення фінансування приватних закладів вищої освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету; пошук додаткових джерел фінансування видатків за рахунок спеціального фонду та інші.[||]The article explores the main trends in financing budget expenditures for higher education in Ukraine in the context of legislative changes in the educational and budgetary spheres. The dynamics and structure of expenditures of the consolidated budget for higher education, as well as in the context of state and local budgets, are analyzed, however the implementation of the plan for financing costs from local budgets is higher than from the state one.
A positive trend was revealed in financing expenses for the industry as a whole, but a decrease in its share in all expenses for education, which was caused by lower growth rates in higher education than in other branches of education, in particular in the field of secondary education.
The priority of state budget funds in financing higher education institutions is justified. Over the past ten years, almost constant underfunding of the volumes of expenses for higher education has been proved in comparison with the planned appointments from both the state and local budgets.
It describes, according to changes in budget legislation, the current state of the distribution of financing costs for higher education and professional pre-higher education between the state and various levels of local budgets. It has been determined that the allocation of funds from the state budget to finance the costs of universities and other higher education institutions remains a priority. Personnel training in the system of state and municipal institutions of professional pre-higher education under state and regional orders is mainly financed from local budgets at various levels.
A range of measures is proposed to improve budget financing of expenditures on higher education, including: improving the program-targeted method for planning and financing expenditures at all levels, improving through more detailed budget classification of expenses and their accounting. reporting and control; coordination of the provisions of the regulatory framework in order to prevent the financing of private higher education institutions at the expense of the educational subvention from the state budget; search for additional sources of financing costs from a special fund and others.

В. О. Дмитрукк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Львівський національний університет імені Івана ФранкаЮ. В. Максимецьк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Львівський національний університет імені Івана Франка

СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ “КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА” ВІДПОВІДНО ДО СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ЦІЙ СФЕРІ

V. DmytrukPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor Department of Economics, Lviv Ivan Franko National UniversityY. MaksymetsPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor Department of Economics, Lviv Ivan Franko National University

THE ESSENCE OF THE CATEGORY "ENTERPRISE CAPITAL" ACCORDING TO MODERN RESEARCH IN THIS AREA

У статті обгрунтовано розширення змісту категорії ”капітал підприємства” у відповідності з новими його формами. Проведено комплексний аналіз підходів до визначення категорії «капітал підприємства», визначено основні підходи до його трактування, виділено його сутнісні характеристики, дано оцінку його змісту в світлі сучасних досліджень в цій сфері. Визначено найактуальніші визначеннями категорії “інтелектуальний капітал”. Виділено та проаналізовано підходи до складу інтелектуальних ресурсів як основної сутнісної ознаки “інтелектуального капіталу”. Виділено основні напрями досліджень соціального капіталу. Визначено сутнісні ознаки поняття “соціальний капітал”. Запропоновано розширити визначення “капіталу підприємства” на основі погляду на “інтелектуальний капітал” як інтелектуальний ресурс підприємства. На основі виділених сутнісних ознак інтелектуального ресурсу підприємства запропоновано розуміти його як результат взаємодії інтелектуальних продуктів, в т.ч. інтелектуальної власності, людських, організаційних, споживчих ресурсів, ресурсу соціальних відносин і зв'язків на основі довіри і компетентності.[||]The article substantiates the extension of the content of the category ”capital enterprise” in accordance with his new forms. Conducted a comprehensive analysis of approaches to definition of the category "capital enterprise", identified the main approaches to its interpretation, highlighted by its essential characteristics, and the estimation of its contents in the light of modern research in this field. The definition of the category “capital enterprise” includes only items such as tangible assets, intangible assets and money, which reflects a very narrow approach to the interpretation of this concept. Proved that the study of the new forms of capital that play a decisive role in formation of competitive advantages of enterprises is the basis to extend the definition of the category "capital enterprise" and fill it with new content. The most current definition of the category “intellectual capital”. Identified and analyzed approaches to the composition of the intellectual resources as the main essential signs of “intellectual capital”. The main areas of social capital research. Defined the essential characteristics of the concept of “social capital”. It proposed to expand the definition of “enterprise capital” - based perspective on intellectual capital as an intellectual resource of an enterprise. On the basis of the specified essential characteristics of the intellectual resource of the enterprise proposed to understand it as a result of the interaction of intellectual products, including intellectual property, human, organizational, resource consumer, resource, social relationships and relationships based on trust and competence. In the new definition of “the capital of the company” proposed to focus on new forms of capital as accumulated values and to put these forms in the first place, because they now occupy a large share in the structure of capital of enterprises in the modern economic system. Determined that the capital of the company is integrated supply values in the form of intellectual resources (as a result of the interaction of intellectual products, including intellectual property, human, organizational, resource consumer, resource, social relationships and relationships based on trust and competence) and financial and material resources (assets) that are involved in the economic process and are able to generate income.

А. М. Орелк. е. н., старший викладач, докторант кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту,Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ДЖЕРЕЛ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА

A. OrelPhD in Economics, Senior Lecturer, Doctoral Student of the Department of Organization of Production, Business and Management, Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture

SCIENTIFIC AND THEORETICAL PRINCIPLES OF DETERMINING THE SOURCES OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE ENTERPRISE

Розглянуто три ключових підходи до формування конкурентних переваг підприємства: ринковий, ресурсний, інституційний. Визначено основні напрями формування конкурентних переваг в рамках ресурсного підходу: на основі ключових компетенцій, шляхом постійного впровадження інновацій, шляхом створення підприємства, яке самонавчається в рамках розвитку економіки знань. Визначено зміст ринкового підходу, який передбачає реалізацію двох класичних конкурентних стратегій, які полягають в управлінні витратами або диференціації для завоювання прихильності споживача в якості продукції або її ціні. Ринковий підхід передбачає адаптацію підприємства в ході своєї діяльності до мінливих умов зовнішнього середовища та пошук своєї ніші при реалізації стратегії фокусування. Іншим аспектом ринкового підходу визначено орієнтацію на конкурентів, що передбачає реалізацію стратегій захисту власних унікальних ключових компетенцій як основи конкурентних переваг або обмеження конкурентів щодо доступу до рідкісних ресурсів.
Визначено вирішальну роль сучасного інституційного підходу у пошуку додаткових джерел конкурентних переваг шляхом вибудовування партнерських взаємовідносин із іншими суб’єктами господарювання в рамках мережевих структур, що дозволяє збільшувати споживчу вартість для покупців, забезпечувати вдосконалення структури товарного ринку в цілому, підвищувати якість продукції й реалізовувати концепцію соціальної відповідальності бізнесу. Доведено необхідність врахування положень всіх існуючих підходів в ході аналізу поточних конкурентних переваг і встановлення перспективних напрямів створення майбутніх.[||]The article is devoted to the generalization of existing scientific and theoretical approaches to determining the sources of enterprise competitive advantages.
Three key approaches to the formation of enterprise competitive advantages are considered: market, resource, institutional. The basic directions of competitive advantages formation within the resource approach are defined: on the basis of key competences, by constant introduction of innovations, by creation of the enterprise which is self-taught within the economy of knowledge development. The content of the market approach is determined, which involves the implementation of two classic competitive strategies, which are to manage costs or differentiation to win the consumer's commitment to product quality or price. The market approach involves the adaptation of the enterprise in the course of its activities to changing environmental conditions and the search for its niche in the implementation of the focus strategy. Another aspect of the market approach is the focus on competitors, which involves the strategies implementation to protect their own unique key competencies as a basis for competitive advantage or to limit competitors' access to scarce resources.
The crucial role of the modern institutional approach in finding additional sources of competitive advantage by building partnerships with other businesses within the network structures, which allows to increase consumer value for customers, improve the structure of the product market as a whole, improve product quality and implement the concept of social business responsibility. The necessity to take into account the provisions of all existing approaches in the analysis of current competitive advantages and to establish promising areas for future ones is proved. In the framework of practical activities, the company must determine a key competitive strategy to ensure the creation of competitive advantages, focusing on internal competitive potential and the state of the external environment. The institutional structure is an important additional source of competitive advantage from partnership and cooperation.

В. Ю. Фабіянськак. е. н., доцент кафедри аудиту та державного контролю,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ПОТРЕБА В НЕЗАЛЕЖНОМУ АУДИТІ ТА РОЗВИТОК ЙОГО ТЕОРІЇ: ПОГЛЯД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ БРАКУ ДОВІРИ В СУСПІЛЬСТВІ

V. FabiianskaPhD in Economics, Associate Professor of the Chair of Audit and State Control,Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

THE NEED FOR INDEPENDENT AUDIT AND THE DEVELOPMENT OF ITS THEORY: A VIEW THROUGH THE PRISM OF LACK OF TRUST IN SOCIETY

У статті проаналізовано усталені теорії виникнення та необхідності аудиту: теорію потреби потенційного чи існуючого інвестора, теорію агентів (або управляючих), теорію мотивації з позиції необхідності виникнення аудиту через брак довіри.
Доведено, що незважаючи на різносторонні мотиви, основне призначення незалежного аудиту зводиться до подолання ключової проблеми, яка існувала, починаючи із розвитку господарської діяльності, та існує і дотепер – нестачу довіри в суспільстві.
Досліджено теорії розвитку (еволюції) аудиту: підтверджуючий; процедурний; системно-орієнтований; аудит, який базується на ризику (ризикоорієнтований аудит). Доведено, що процес змін підходів до проведення аудиту – це розвиток методики організації аудиту, його мети та завдань, що демонструє необхідність та можливості пристосування аудиторів до змін економічного середовища, яке ускладнювалося шляхом зростання обсягів діяльності суб’єктів господарювання, ризиків та невизначеності середовища, в якому підприємства функціонували.
Розглянуто ряд сучасних теорій розвитку аудиту: теорію адекватності, теорію контролінгу, теорію консалтингу, кожна із яких має свої цілі та відповідає на конкретні питання, в той же час, взаємодоповнюючи одна одну.
Досліджено значення довіри як економічної категорії в аудиті, доведено, що вона є безпосередньо дотичною категорією до незалежного аудиту, адже саме в умовах її нестачі, виник, розвивався і продовжує розвиватися аудит як форма незалежного контролю, а також змінювалися та удосконалювалися форми його організації та методологія проведення.
У статті висловлено бачення, що незважаючи на поступовий відхід аудитора від суцільної перевірки (підтверджуючий аудит) до вибіркової, що базується на відповідних науково-обгрунтованих способах одержання аудиторських доказів (процедурний аудит, системно-орієнтований аудит, ризикоорієнтований аудит), метою аудиторської перевірки було і залишається підтвердження достовірності фінансової звітності, що забезпечує довіру до суб’єкта господарювання з боку користувачів облікової інформації.
Доведено, що розвиток аудиту в умовах сьогодення сягнув того рівня, коли його роль в соціально-економічному процесі функціонування держави а також міжнародної економіки обмежується не лише його економічною та фінансовою значимістю для діяльності окремих економічних суб’єктів, в тому числі самих аудиторських фірм, а також відіграє велике значення для формування певного рівня довіри, безпеки, фінансових гарантій громадянського суспільства.[||]The article analyzes the established theories of the origin and necessity of the audit: the theory of the needs of a potential or existing investor, the theory of agents (or managers), the theory of motivation from the standpoint of the need for an audit due to lack of confidence.
It is proved that despite various motives, the main purpose of independent audit is to overcome the key problem that existed since the development of economic activity, and still exists - the lack of trust in society.
Theories of development (evolution) of audit are investigated: confirming; procedural; system-oriented; risk-based audit (risk-based audit). It is proved that the process of changing approaches to auditing is the development of audit methodology, its goals and objectives, which demonstrates the need and ability to adapt auditors to changes in the economic environment, which was complicated by increasing business activities, risks and uncertainties in the environment. which enterprises operated.
A number of modern theories of audit development are considered: the theory of adequacy, the theory of controlling, the theory of consulting, each of which has its own goals and answers specific questions, at the same time, complementing each other.
The importance of trust as an economic category in audit has been studied, it has been proved that it is directly related to independent audit, because it is in the conditions of its lack that audit as a form of independent control arose, developed and continues to develop. carrying out.
The article expresses the view that despite the auditor's gradual departure from continuous audit (confirmatory audit) to selective, based on appropriate scientifically sound methods of obtaining audit evidence (procedural audit, system-oriented audit, risk-oriented audit), the purpose of audit there is a confirmation of the reliability of financial statements, which ensures the confidence of the entity by users of accounting information.
It is proved that the development of audit in today's conditions has reached the level when its role in the socio-economic process of the state and the international economy is limited not only by its economic and financial significance for individual economic entities, including audit firms, but also plays an important role in building a certain level of trust, security, financial guarantees of civil society.

А. Г. Мельникк. е. н., приватний підприємець, дослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. ЧернівціО. І. Мельникк. е. н., приватний підприємець, дослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. ЧернівціЯ. В. Мельникдослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ВИЗНАЧЕННЯ МІРИ ВПЛИВУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТУ ДОХОДУ НА РЕАЛЬНИЙ ОБСЯГ РЕГІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСТОСУВАННЯ АВТОРЕГРЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ КОЙКА ТА МОДЕЛІ АДАПТИВНИХ ОЧІКУВАНЬ

A. MelnykPhD in Economics, assistant,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National UniversityО. MelnykPhD in Economics, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National UniversityYa. Melnykresearcher, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

DETERMINING THE DEGREE OF IMPACT AND FORECASTING THE EFFECT OF INCOME ON THE REAL VOLUME OF REGIONAL PRODUCTION USING THE AUTOREGRESSIVE MODEL KOIKA AND THE MODEL OF ADAPTIVE EXPECTATIONS

У даній статті розглядаються розрахункові та аналітичні аспекти моделювання мезоекономічних лагових процесів для регіонів з достатньо нестабільним економічним кліматом. Одним серед найвлучніших прикладів таких регіонів в Україні є Чернівецька область, яка відстає по динаміці значної кількості як і суто економічних, так і соціально-демографічних факторів. Дослідження лагових економічних процесів у такому контексті є важливим для формування економічного аналізу регіону, виокремленні окремих факторів та явищ, що негативно впливають на сталий розвиток регіону, та подальшому формуванні економічних заходів для усунення цих детермінант.
Для реалізації моделювання цих процесів у даній статті було використано економіко-математичний інструментарій, зокрема авторегресійну модель Койка, а також модель адаптивних очікувань, для прогнозування поведінки лагових явищ. У статті було досліджено явище лагового ефекту доходів по відношенню до обсягу реалізованої продукції у регіоні, побудовано авторегресійну модель Койка та модель адаптивних очікувань для цього процесу, проаналізовано основні репрезентативні результати та зроблено висновки щодо моделювання такого процесу в контексті проблемного економічного регіону.[||]This article examines the calculation and analytical aspects of modeling mesoeconomic lag processes for regions with an unstable economic climate. One of the most accurate applicants in Ukraine is the Chernivtsi region, which remains in the dynamics of a significant number of both purely economic and socio-demographic factors. The research of lag economic processes in this context is very important to use for economic analysis of development and the formulation of clear conclusions and tasks, separations working factors and those that have negative influence on a sustainable development, and formulation next tasks in order to eliminate influence of this determinant. In addition, real research of unstable regions is interesting in consideration terms of mesoeconomic analysis.
To implement the modeling of these processes in this article, were used economic and mathematical tools, in particular the Koyck autoregressive model, as well as the model of adaptive expectations, to predict the behavior of lag of this thing. This economic and mathematical tools allows you to easily and effectively explore connection and determination of lag things ,and as explore the lag effect in the future. The article investigates the phenomenon of lag effect of revenues in relation to the volume of sold products wich based in the data of Chernivtsi region, builds a self-regression model Koyck and a model of adaptive expectations for this process,which gave accurete picture of connctions between research economic determinant in mathematic view, that give ability to quantify connection and predict lag influence changes in the future. In addition to this, in the article was analyzed the main representative results and draws conclusions on modeling such a process in the context of the problem economic region.
Great emphasis in this article was made for accurate representation of the data, in particular on the accuracy of the coefficients of the regression determinants and their interpretation, because during the research quite ambiguous results were obtaine. As a conclution, further research on economic performance in problem regions is important, because the ambiguity and uniqueness of these processes in unstable regions is little studied in modern mesoeconomic science.

Д. С. Бутенкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ТЕОРІЇ МОТИВАЦІЇ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

D. ButenkoPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of economy of enterprise and management, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

THE THEORIES OF MOTIVATION: A PRACTICAL ASPECT

В статті представлено еволюцію мотивації людей. Представлено класифікацію існуючих мотиваційних теорій. Розглянута перша теорія мотивації теорія «батога і пряника», наведені основні її недоліки. Розкрито основні положення теорії «Х», визначено особливості її використання з точки зору менеджерів. Розглянуто основні положення теорії «У». Перелічені умови за яких теорія «У» є актуальною для застосування. Представлено основні положення теорії «Z» та приведено її переваги. Розкрито зміст та спільні риси змістовних теорій мотивації. Перелічені основні представники та розглянуто їх вклад у розвиток мотивації людей. Розглянуто теорію потреб А. Маслоу. Наведено класифікацію потреб. Розкрито зміст потреб та засоби їх задоволення. Надано практичні рекомендації, щодо її використання. Представлені основні положення теорії К. Альфреда. Наведено основні положення теорії набутих потреб, яку запропонував Д. Мак-Клелланд. Запропоновані практичні рекомендації для менеджерів та керівників, щодо її використання. Розглянуті основні положення теорії двох факторів. Наведено класифікую потреб та їх приклади. Надано практичні рекомендації, щодо її використання. Визначені основні риси процесуальних теорій мотивації. Представлені найпоширеніші теорії, які входять до цієї групи. Розглянуто теорію очікування, її основні положення та рекомендації, щодо застосування. Розкрито зміст теорії справедливості. Наведені практичні приклади її застосування.[||]The evolution of human motivation is presented in the article. Attempts to coordinate people in ancient times are listed. Ancient Greek philosophers who have been interested in what drives people to action are cited. The first attempts to motivate people based on the desire of managers to improve productivity are considered. The contribution to the development of staff motivation by the founder of the F. Taylor School of Scientific Management is analyzed. F. Taylor's examples of the need to provide material motivation for industrial staff are given. The classification of existing motivational theories is presented. It includes: primary theories, substantive theories and procedural theories. The first theory of motivation is considered the theory of "whip and gingerbread", its main disadvantages are given. The basic provisions of theory "X" are revealed, the features of its use from the point of view of managers are determined. The basic provisions of the theory "Y" are considered. Listed conditions under which the theory "Y" is relevant for application. The main provisions of the theory of "Z" are presented and its advantages are given. The basics of the concept of participatory management are given. The content and common features of meaningful theories of motivation are revealed. The main representatives are listed and their contribution to the development of people's motivation is considered. The theory of needs of A. Maslow is considered. The classification of needs is given. The contents of the needs and the means of meeting them are disclosed. Practical recommendations for its use are provided. The basic principles of K. Alfred's theory are presented. The main provisions of the theory of acquired needs, which D. McClelland proposed. Practical advice for managers and executives on how to use it is offered. The main provisions of the theory of two factors are considered. The classification of needs and their examples are given. Practical recommendations for its use are provided. The main features of procedural theories of motivation are identified. The most common theories that belong to this group are presented. The theory of expectation, its main provisions and recommendations for application are considered. The contents of the theory of justice are revealed. Practical examples of its application are given. The main points of the Porter-Laurel model are presented. General conclusions have been drawn regarding the expediency of using motivational theories in the practice of personnel management.

Т. В. Обелецьк. е. н., старший викладач,Національний технічний університет України“Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського”

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ

T. ObeletsPhD in Economics, senior lecturerNational Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

CURRENT TRENDS OF LABOR MARKET TRANSFORMATION

Метою статті є дослідження сучасних тенденцій ринку праці та вплив технологій, що вже замінили зміст праці людини. У статті досліджено вплив технологічного прогресу на трансформацію професійної структури зайнятості. Обґрунтовано постановку нових викликів як для виробничих систем, так і для суспільства в цілому в умовах невизначеності та нестабільності економічної ситуації, під час швидких глобальних технологічних зрушень. Зазначено, що професійна структура вже зазнала змін у багатьох країнах. Аналіз показав, що процес створення нових робочих місць поляризується по високо- і низькокваліфікованим групам, а ліквідуються в першу чергу робочі місця, що потребують середнього рівня кваліфікації та виконання рутинних операцій. Зазначено, що переважна більшість професій, що існують на ринку праці, мають характер неоднорідності за своїм внутрішнім змістом і представляють собою набір з найрізноманітніших завдань, тому автоматизації підлягають не ті чи інші професії цілком, а лише деякі функції. Проаналізовано частку професій середньої кваліфікації в загальній кількості зайнятості країн ОЕСР та країн, що розвиваються. Розраховано зміну частки зайнятості за професіями в Україні. Зазначено, що в Україні поступово відбувається збільшення полярних часток зайнятих за професіями, але в середині професійної шкали провалу не спостерігається. Розраховано зміни структури зайнятого населення за кваліфікаційно-професійними групами в Україні на основі розподілу за професіями відповідно до останньої версії Міжнародної стандартної класифікації професій (ISCO). Розраховано актуальність природи поляризації, що формується в Україні. Запропоновано професійний розподіл зайнятого населення за кваліфікацією та сферами економічної діяльності та професійний розподіл зайнятого населення за кваліфікацією та сферами економічної діяльності в Україні. Це дало можливість зробити висновки, що зміни у розподілі зайнятого населення за кваліфікацією відбуваються в результаті процесу структурних змін, який полягає у перетіканні зайнятих між сферами сільського господарства, промисловості та сферою послуг.[||]The aim of the article is to study current trends in the labor market and the impact of technologies that have already replaced the content of human labor. The article examines the impact of technological progress on the transformation of the professional structure of employment. The formulation of new challenges both for production systems and for society as a whole in the conditions of uncertainty and instability of the economic situation, during the rapid global technological changes. It is noted that the professional structure has already changed in many countries. The analysis showed that the process of new jobs creation is polarized by highly and low-skilled groups, and jobs that require a medium level of qualification and routine operations are eliminated in the first place. It is noted that the vast majority of professions that exist in the labor market are heterogeneous in their internal content and represent a set of various tasks, so automation is not subject to certain professions as a whole, but only some functions.
The share of middle-skilled occupations in the total employment of OECD and developing countries is analyzed. The change in the share of employment by professions in Ukraine is calculated. It is noted that in Ukraine there is a gradual increase in the polar share of those employed by profession, but in the middle of the professional scale there is no failure. Changes in the structure of the employed population by qualification and occupational groups in Ukraine are calculated on the basis of the distribution by occupations in accordance with the latest version of the International Standard Classification of Occupations (ISCO). The relevance of the nature of polarization that is formed in Ukraine is calculated. The professional distribution of the employed population by qualification and spheres of economic activity and the professional distribution of the employed population by qualification and spheres of economic activity in Ukraine are offered. This made it possible to conclude that changes in the distribution of the employed population by qualification occur as a result of the process of structural change, which is the flow of employment between agriculture, industry and services.

Н. Г. Здиркок. е. н., доцент, декан факультету обліку та аудиту,Вінницький національний аграрний університетО. І. Черешневийаспірант, Вінницький національний аграрний університет

ВПЛИВ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

N. ZdyrkoPhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Accounting and Audit, Vinnytsia National Agrarian UniversityO. ChereshnevyiPostgraduate student, Vinnytsia National Agrarian University

THE INFLUENCE OF THE ECONOMIC AND LEGAL STATUS OF BUDGET

Існує безліч визначень, характеристик сучасного світу. Твердження про необхідність адаптації технологічних, природних, організаційних, облікових процесів ми спостерігаємо не тільки в працях видатних вчених сучасності, але й на конференціях, зустрічах урядовців, бізнесменів, робітників. Тому необхідність вивчення правового статусу бюджетних установ та побудови бухгалтерського обліку в них враховуючи умови сьогодення з кожним роком набуває більшої зацікавленості серед вчених.
В статті розглянуто особливості економіко-правового статусу бюджетних установ та проаналізовано вплив організаційно-правової форми бюджетної установи на організацію бухгалтерського обліку. Порівняно розбіжність термінології визначення організація бухгалтерського обліку між тлумаченнями видатних вчених та запропоновано власне визначення даного терміну. Доведена необхідність подальшого вивчення впливу організаційно-правової форми бюджетної установи на організацію бухгалтерського обліку бюджетних установ. Надано рекомендації, щодо внесення змін до класифікатора організаційно-правових форм. Проаналізовано зусилля держави, спрямовані на реалізацію заходів, щодо модернізації системи бухгалтерського обліку та приведення її до світових стандартів, розглянуто майбутні ризики, що можуть виникнути при застосуванні різних методів побудови апарату бухгалтерської служби. Досліджено важливість роботи бухгалтера бюджетної установи при оформленні та перевірці первинного документу. Розглянуто важливість затвердження положення про бухгалтерську службу.
При детальному розгляді бухгалтерського обліку, як об’єкту наукових досліджень ми спостерігаємо, що в більшості праць бухгалтерський облік в бюджетних установах вивчається в призмі приведення до світових стандартів але втрачається вплив економіко-правового статусу на процес організації бухгалтерського обліку. Також недостатньо висвітлено можливості, обов’язки та права керівника установи, щодо організації бухгалтерського обліку. Тому задля всебічного наукового підходу до вивчення побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах необхідно звернути додаткову увагу наукового співтовариства до вивчення проблематики висвітленої в даній статті.[||]There are many definitions, characteristics of the modern world. The statement about the need to adapt technological, natural, organizational, accounting processes, we observe not only in the works of prominent scientists of today, but also at conferences, meetings of government officials, businessmen, workers. Therefore, the need to study the legal status of budgetary institutions and build accounting in them, taking into account today's conditions, is becoming more and more interesting among scientists.
The research deals with peculiarities of economic and legal status of budget institutions and its influence on the accounting management. There are also compared the existing definitions’ differences in the domain of accounting management and the new definition of this term is elaborated and offered. The necessity of further research in this area is proved. There are given recommendations to provide amendments to the organizational and legal forms’ classifier. The author analyses the efforts of the State aimed to modernize the accounting system and bring it to world standards. The future risk assessment is made based on applying different methods of the accounting service organizational structure. Besides, there is researched the importance of the accountant at a budgetary institution in the field of design and verification of the primary document. Finally, it is attempted to highlight the necessity to approve the regulations on the accounting service.
When considering accounting in detail as an object of scientific research, we observe that in most works accounting in budgetary institutions is studied in the light of bringing it up to world standards, but the influence of economic and legal status on the process of accounting is lost. The possibilities, responsibilities and rights of the head of the institution regarding the organization of accounting are also insufficiently covered. Therefore, for the sake of a comprehensive scientific approach to the study of the construction of accounting in budgetary institutions, it is necessary to pay additional attention of the scientific community to the study of the issues covered in this article.

С. Е. Амонск.с.-г.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та аграрного бізнесу,Вінницький національний аграрний університетО. П. Краснякк. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та аграрного бізнесу,Вінницький національний аграрний університет

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ І ЙОГО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

S. АmonsPhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Agrarian Business,Vinnitsia National Agrarian UniversityО. KrasnyakPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Agrarian Business,Vinnitsia National Agrarian University

MARKETING RESEARCH OF THE MARKET AND ITS STRUCTURAL ELEMENTS: THE THEORETICAL ASPECT

Стаття присвячена розкриттю суті та ролі теоретичних особливостей проведення маркетингового аналізу дослідження ринку, його структурних елементів у забезпеченні конкурентними перевагами підприємств, а також оцінці тенденцій розвитку маркетингових досліджень ринку в Україні. У роботі поглиблено розуміння змісту поняття маркетингових досліджень ринку; удосконалено принципи їх проведення та суб’єктну складову; обґрунтовано концепцію та основні положення запровадження ефективного механізму маркетингових досліджень ринку, його структурних елементів, що аналізуються в процесі дослідження попиту на товари. Констатовано, що маркетингове дослідження ринку можна визначити як систематичний збір, облік і аналіз даних по маркетингу і маркетингових проблем з метою вдосконалення якості процедур прийняття рішень і контролю в маркетинговому середовищі. Доведено, що в даний час маркетингові дослідження ринку та його структурних елементів є основою успішного бізнесу, проведені аналізи допомагають підприємцям приймати правильні рішення, інвестувати лише в проекти з потенціалом та адаптувати маркетингову стратегію до сучасних вимог ринку. Досліджено, що у сучасних умовах найважливішою проблемою для багатьох підприємств є виживання, перемога в конкурентній боротьбі. Використання маркетингових технологій, в першу чергу, впливає на майбутній розвиток фірми, так як без неї неможливо розробити новації в сфері виробництва товарів і послуг, тим самим, забезпечивши собі стійке місце на ринку і захищеність перед внутрішніми і зовнішніми чинниками. Встановлено, що для ефективного здійснення маркетингової діяльності підприємство повинно володіти достатнім обсягом інформації про стан ринку і відбуваються на ньому процесах. На підставі таких даних необхідно створити певний план початкової і кінцевої діяльності. Рекомендовано проведення маркетингових досліджень ринку для забезпечення стабільної і ефективної роботи вітчизняних підприємств різних форм власності та господарювання. Для вирішення цього питання на підприємствах слід створювати маркетингові відділи або делегувати ці функції маркетинговим аутсортинговим компаніям, які зможуть на високопрофесійному рівні забезпечувати організацію та здійснення маркетингової діяльності вітчизняних підприємств.[||]The article is devoted to revealing the essence and role of theoretical peculiarities of marketing analysis of market research, its structural elements in providing competitive advantages of enterprises, as well as assessing the tendencies of development of market research in Ukraine. The understanding of the content of the concept of market research is deepened in the work; the principles of their conduct and subject component have been improved; the concept and main provisions of introduction of an effective mechanism of market research of the market, its structural elements, which are analyzed in the process of research of demand for goods, are substantiated. It is stated that market research can be defined as the systematic collection, accounting and analysis of marketing data and marketing problems in order to improve the quality of decision-making procedures and control in the marketing environment. It is proved that nowadays market research and its structural elements are the basis of successful business; the conducted analyzes help entrepreneurs to make the right decisions, invest only in projects with potential and adapt marketing strategy to modern market requirements. It has been researched that in modern conditions the most important problem for many enterprises is survival, victory in competition. The use of marketing technologies, in the first place, affects the future development of the company, as without it is impossible to develop innovations in the field of production of goods and services, thereby, ensuring a stable place on the market and protection from internal and external factors. It is established that in order to carry out marketing activities effectively, an enterprise must have sufficient information about the state of the market and its processes. On the basis of such data, it is necessary to create a plan of initial and final activities. It is recommended to carry out market research of the market to ensure stable and efficient operation of domestic enterprises of different ownership and management. In order to solve this problem, companies should create marketing departments or delegate these functions to marketing outsourcing companies, which will be able to provide the organization and implementation of marketing activities of domestic enterprises at a highly professional level.

О. О. Любарк. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

O. LiubarPhD in Economics, Associate Professor of the Chair of Accounting,Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsia)

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND INFORMATION SUPPORT OF ACCOUNTS PAYABLE MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

В сучасних умовах зобов’язання виступають одним з основних джерел фінансування діяльності, тому від управління ними залежить ефективне функціонування суб’єкта господарювання. Наявність зобов’язань (кредиторської заборгованості) є нормальним станом будь-якого підприємства. Важливо не те, чи має підприємство зобов’язання (заборгованість) перед іншими особами, а те, який обсяг цих зобов’язань, чи перевищують вони активи підприємства, чи ні. Інформація про зобов’язання підприємства, про їхню структуру та обсяги дуже важлива для зовнішніх користувачів фінансової звітності. З огляду на це найважливішого значення набуває відповідність прийнятим стандартам і точність формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання (кредиторську заборгованість) підприємства та розкриття її у фінансовій звітності. Глобальні перетворення сприяють появі нових видів зобов’язань та обумовлюють необхідність виходу підприємств на міжнародні ринки, що викликає потребу у розвитку теорії та методології обліку зобов’язань (кредиторської заборгованості).
Виокремлено проблеми бухгалтерського обліку зобов’язань (кредиторської заборгованості), які є основою більшості питань сучасного бухгалтерського обліку, а саме: проблема ідентифікації ‒ полягає у визначенні моменту, коли операція повинна бути зареєстрована, а отже, обумовлює момент виникнення, трансформації та припинення зобов’язань (кредиторської заборгованості); проблема оцінки ‒ полягає у тому, що іноді вимоги до оцінки зобов’язань (кредиторської заборгованості), як і інших об’єктів, не відповідають принципам бухгалтерського обліку; проблема класифікації ‒ виявляється у неоднозначності при визначенні об’єкта бухгалтерського обліку, що відповідає економіко-правовій сутності окремого виду зобов’язань (кредиторської заборгованості). Представлено напрями вирішення проблем у бухгалтерському обліку зобов’язань (кредиторської заборгованості), які полягають в удосконаленні дономенклатурного забезпечення, розробці методики оцінки окремих компонентів зобов’язань (кредиторської заборгованості) та побудові системи рахунків бухгалтерського обліку на підставі економіко-правової сутності зобов’язань (кредиторської заборгованості) та джерел їх (її) виникнення.[||]In modern conditions, liabilities are one of the main sources of funding, so their management depends on the effective functioning of the entity. The presence of liabilities (accounts payable) is a normal condition of any enterprise. What matters is not whether the company has liabilities (debts) to others, but whether these liabilities exceed the company's assets or not. Information about the company's liabilities, their structure and volume is very important for external users of financial statements. In view of this, compliance with accepted standards and the accuracy of the formation of information in the accounting of liabilities (accounts payable) of the enterprise and its disclosure in the financial statements are of paramount importance. Global transformations contribute to the emergence of new types of liabilities and necessitate the entry of enterprises into international markets, which necessitates the development of the theory and methodology of accounting for liabilities (accounts payable).
The problems of accounting for liabilities (accounts payable), which are the basis of most issues of modern accounting, namely: the problem of identification - is to determine when the transaction should be registered, and therefore determines the time of occurrence, transformation and termination of liabilities(accounts payable); valuation problem - is that sometimes the requirements for the valuation of liabilities (accounts payable), as well as other objects, do not meet the principles of accounting; the problem of classification - is manifested in the ambiguity in determining the object of accounting, which corresponds to the economic and legal nature of a particular type of liability (accounts payable). The directions of solving problems in accounting of liabilities (accounts payable) are presented, which consist in improvement of nomenclature support, development of a technique of estimation of separate components of liabilities (accounts payable) and construction of system of accounts of accounting on the basis of economic and legal essence of obligations. accounts payable) and their sources of origin.

О. Г. Пономаренкок. е. н, доцент,доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю ,Полтавська державна аграрна академіяН. А. Канцедалк. е. н., доцент,доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавська державна аграрна академія

ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ АГРОБІЗНЕСУ: АСПЕКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

O. PonomarenkoDoctor of Philosophy,Associate Professor, State Agrarian Academy in PoltavaN. KantsedalDoctor of Philosophy,Associate Professor, State Agrarian Academy in Poltava

TARGET FINANCING OF AGROBUSINESS: ASPECTS OF ACCOUNTING

У статті здійснено теоретичне та методичне обґрунтування ефективних напрямів організації обліку і контролю цільового фінансування підприємств агробізнесу України. Науковий пошук способів актуалізації аспектів обліку цільового фінансування у статті відбувався за трьома етапами. На першому етапі здійснено уточнення змістовного наповнення термінів бюджетного фінансування сільського господарства України (дотації, субсидії, субвенції, бюджетні трансфери) для точного виокремлення й методологічного визнання відповідних об’єктів обліку. Також здійснено класифікацію видів державного цільового фінансування для вироблення узагальнених підходів щодо кодування їх у системі Плану рахунків бухгалтерського обліку підприємств і організацій України. Було аргументовано усвідомлення прогалин практики формування кореспонденції рахунків відповідно до сутності об’єктів обліку цільового фінансування (міра достатності кількості та змістовного наповнення рахунків й субрахунків) та систематизовано науково-практичні рекомендації вчених з вирішення означених суперечностей.[||]In article theoretical and methodical justification of the effective directions of the organization of account and control of target financing of the enterprises of agrarian business of Ukraine is carried out.
At the first stage of scientific search the maintenance of terms of the budgetary financing of agriculture of Ukraine (grants, subsidies, subventions, the budgetary transfers) for exact definition corresponding about conducting account is specified. The analysis of digital indicators of the sums of the state support of agrarian business in Ukraine and in the world and data on the sums and the directions of use of means of target financing of the agrarian enterprises of Ukraine for 2020 is carried out.
The analysis of forms of documenting of operations about receiving and use of means of target financing testifies in advantage use of the principles of the estimate for control of target use of means.
It is carried also out classification of types of the public target financing for making decision on their coding on accounts of accounting of the enterprises and organizations of Ukraine.
It was revealed gaps of practice of drawing up accounting records according to essence about conducting accounting of target financing and it is systematized the scientific and practical recommendations of scientists from the solution of the specified problems.
So, improvements it is possible through: differentiations of means of target financing on separate accounts on terms of their use; specification of the account of accounting of target financing; introductions separate the sub-account of target financing from natural and legal entities within joint implementation of innovative projects («kraudinvesting»)
For the organization of effective control behind the movement of the sums of means of target financing of the enterprises of the agrarian sector of economy of Ukraine it is offered measures for overcoming obstacles in gaining access to means of the public target financing by the private small subject of agrarian business.
Practice of control of the movement of budgetary funds found the need for ensuring the maximum transparency of all stages of «life cycle» of bags of target financing.

В. Я. Козловак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

СИСТЕМНІ ЗАСАДИ ФІНАНСУВАННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ: НАСЛІДКИ ЗЛИТТЯ

V. KozlovaPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of accounting and auditing "Priazovskiy State Technological University"

SYSTEM FUNDAMENTALS OF SOCIAL INSURANCE FUND FINANCING: CONSEQUENCES OF THE MERGER

У статті проаналізовано фінансовий стан доходів та видатків Фонду соціального страхування, проведено порівняння змін, які відбулися до і після злиття Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Визначено недостатність дослідження місця та ролі соціального страхування у фінансовій системі держави в умовах переходу до соціально орієнтованої ринкової економіки. Визначено, що потребує подальшого дослідження питання збільшення надходжень до системи соціального страхування, удосконалення сучасної системи фінансування соціального страхування. Представлено мету, завдяки якої проаналізовано фінансовий стан доходів та видатків Фонду соціального страхування, порівняно динаміку змін, які відбулися до і після злиття. Запропоновано авторське бачення покращення умов соціальної допомоги населенню. Аргументовано факт, що проблеми фінансування пов’язанні, перш за все, з неефективністю використання бюджетних коштів, які спрямовуються на соціальну сферу та принципами формування соціального бюджету. Також існує протиріччя між намаганням держави скоротити бюджетні витрати, та намаганням надавачів соціальних послуг ці витрати збільшити. Потребує впровадженню система економічно й соціально обґрунтованих нормативів споживання житлово-комунальних, транспортних та інших послуг з подальшим використанням їх при визначенні розмірів соціальної підтримки та внесення змін до законодавства щодо нормування споживання послуг при наданні соціальної підтримки. Перспективними напрямами подальших досліджень вважаємо удосконалення нормативів фінансування соціальних послуг, які повинні визначатися стандартами соціальних послуг.[||]At the present stage of development, the guarantee of the right of citizens to social protection is relevant, including the right to provide them in case of full, partial or temporary disability, loss of breadwinner, unemployment due to circumstances beyond their control, as well as in old age and other cases. The problem of social protection is solved through the social insurance fund, the funds of which are separated from the state budget fund. In the field of social insurance, there are a number of unresolved issues, there is a need to find ways to improve the financial security of social protection solve and improve the process of organizing settlements. The article analyzes the financial condition of revenues and expenditures of the Social Insurance Fund, compares the changes that occurred before and after the merger of the Social Insurance Fund for Accidents at Work and Occupational Diseases of Ukraine and the Social Insurance Fund for Temporary Disability. The inadequacy of the study of the place and role of social insurance in the financial system of the state in the transition to a socially oriented market economy is determined. It is determined that further research on the issue of increasing revenues to the social insurance system and improving the modern system of social insurance financing is needed. The purpose, due to which the financial condition of revenues and expenditures of the Social Insurance Fund is analyzed, is presented. The changes that took place before and after the merger are compared. The author's vision of improving the conditions of social assistance to the population is offered. It is argued that the problems of funding are primarily related to the inefficiency of the use of budget funds allocated to the social sphere and the principles of social budgeting. There is also a contradiction between the state's efforts to reduce budget expenditures and the efforts of social service providers to increase these expenditures. One of the main reasons for the ineffectiveness of social support is that “most types of assistance are provided without taking into account the level of income and property at the disposal of the recipient. The system of economically and socially justified norms of consumption of housing and communal, transport and other services with their further use in determining the amount of social support and amendments to the legislation on standardization of consumption of services in the provision of social support requires implementation. We consider the improvement of standards for financing social services, which should be determined by the standards of social services, to be promising areas for further research. It is also necessary to implement a system for calculating the cost of the service per customer. At the same time, the issue of reforming the system of social services is also relevant, which is due to the need to create a "market for social services" - ensuring the quality and efficiency of social services at optimal cost.

М. О. Варфоломєєваспірант, Національний ТУ «Дніпровська політехніка»О. Ю. Чурікановак. е. н., доцент кафедри економіки та економічної кібернетики, Національний ТУ «Дніпровська політехніка»

ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ ШЛЯХ УКРАЇНСЬКОГО МАЙБУТНЬОГО В АСПЕКТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

M. VarfolomieievPostgraduate student, National TU Dnipro PolytechnicO. ChurikanovaPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Economic Cybernetics, National TU Dnipro Polytechnic

CIRCULAR ECONOMY AS AN INTEGRAL WAY OF UKRAINE’S FUTURE IN THE ASPECT OF GLOBALIZATION

Стаття присвячена актуальній темі на теперішній час – запровадження циркулярної економіки в економіку країни. Тобто перехід від звичайної моделі лінійної економіки до кругової. В статті розкрито загальне поняття циркулярної економіки, подано історичний шлях його виникнення.
Автори розглядають проблеми та головні аспекти застосування циркулярної економіки в різних країнах світу.
В статті підіймаються такі важливі питання як: перехід до ЦЕ на рівні держави; що очікує Європу і може очікувати нас при переході до циркулярної економіки; що може стати на заваді впровадження циркулярної економіки в Україні та план розвитку до 2030 року.
Крім того, в статті автори демонструють охват досліджень науковців різних країн за тематикою циркулярної економіки. У статті автори також наглядно презентують успішні приклади запровадження принципів циркулярної економіки у виробничі процеси відомих світових брендів.
Що стосується запровадження циркулярної економіки в Україні, то в статті чітко сформульовані основні передумови переходу до циркулярної економіки, серед яких: Ресурсні проблеми - нерівномірний розподіл і споживання, нераціональне використання, відчутне зниження запасів ресурсів; Проблема забруднення навколишнього середовища – накопичення мусору в містах, екологічні проблеми, проблеми зміни клімату;
Серед проблем, що можуть гальмувати перехід саме України до циркулярної економіки виділено: Дороге транспортування сировини для повторної переробки та Якість доріг
Також в статті представлено бізнес-моделі циркулярної економіки та подано деякі коментарі щодо їх застосування.
Серед основних висновків які зазначені у статті можна відзначити що шляхом розробки та подальшого впровадження інноваційних бізнес-моделей можна буде гарантувати, що технічні та біологічні матеріали продовжать активно «брати участь» у економіці, і цінні запаси та природні ресурси будуть збережені.
Існує ще багато питань які потребують детальних досліджень та практичного впровадження як на рівні держави так й на рівні бізнесу. Тому шлях до еко майбутнього залишається актуальним та відкритим в аспекті розвитку України. З боку держави вже є перші кроки та план до 2030 року як знизити рівень сміття, підняти рівень обізнаності громадян та підприємств в аспекті переходу до зеленої економіки.
Ця стаття має оглядовий характер, вона допоможе ознайомитися з ЦЕ та побачити реальне становище в аспекті розвитку України.[||]The article is dedicated to the current topic - introduction of circular economy into the economy of the country. That is, the transition from a conventional linear economy model to a circular one. In the article the general concept of circular economy is revealed, the historical way of its origin is presented.
The authors discuss the problems and major aspects of circular economy use in different countries of the world.
The article raises such important issues as: transition to CE at the state level; what awaits Europe and can expect us in the transition to a circular economy; which may hinder the introduction of the circular economy in Ukraine and a development plan for 2030.
In addition, in the article, the authors demonstrate the scope of studies of scientists from different countries on the topic of circular economy. In the article, the authors also vividly present successful examples of the introduction of circular economy principles into the production processes of well-known global brands.
With regard to the introduction of the circular economy in Ukraine, the article clearly outlines the basic prerequisites for the transition to the circular economy, including: Resource problems - uneven distribution and consumption, irrational use, significant reduction of resources; The problem of environmental pollution is the accumulation of debris in cities, environmental problems, climate change problems;
Among the problems that may hinder Ukraine's transition to a circular economy are the following: Expensive transportation of raw materials for recycling and Quality of roads
The article also presents the business models of the circular economy and provides some comments on their application.
One of the main conclusions of the article is that by developing and further implementing innovative business models, it will be ensured that technical and biological materials will continue to be "actively involved" in the economy and that valuable stocks and natural resources will be preserved.
There are still many issues that need detailed research and practical implementation at both the state and business levels. Therefore, the path to the eco future remains relevant and open in the aspect of Ukraine's development. The state already has the first steps and a plan for 2030 how to reduce the level of garbage, raise the level of awareness of citizens and enterprises in the aspect of transition to green economy.
This article is of an overview nature, it will help to get acquainted with it and to see the real situation in the aspect of development of Ukraine.
This article reflects the general meaning of what a circular economy is and where it came from. It raises such important questions as: What is the overall situation around the world since the introduction of CE in some countries of the world, the complexity of the green economy in Ukraine, the business model of the circular economy, how to apply the transition to CE at the national level, examples of global brands already have begun to abandon the linear production that awaits Europe and can expect us in the transition to a circular economy, which could hinder the introduction of the circular economy in Ukraine and a development plan for 2030. This article is more comprehensive, it will help to get acquainted with it and to see the real situation in the aspect of development of Ukraine.

А. TaranenkoPostgraduate student, Kyiv National University of Trade and Economics

ECONOMIC IMPACT OF EVENTIVE MEASURES ON DESTINATION

А. П. Тараненкоаспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ ІВЕНТИВНИХ ЗАХОДІВ НА ТУРИСТИЧНУ ДЕСТИНАЦІЮ

The article analyzes the necessity to study the economic impact of eventive measures on the host tourist destination. The nature of the economic impact of eventive measures on the destination is revealed. The significance of eventive measures for tourism development in certain destinations is substantiated. The basic directions of estimation of economic impact of events on a destination are presented: determination of direct influence; taken into account in conjunction with the direct effect also of the indirect and induced multiplier effect; other formats for determining the cost-effectiveness of events. It is argued that in order to determine the direct impact of eventive measures on the economy of the destination (city, region), first of all, we need to determine the return on investments, taking into account the cost of business structures for the event and the amount of funds raised in the charity for the event. It is proved that when calculating the revenue of a tourist destination from an event, it is necessary to take into account the tourists expenses for transport and other services related to the specifics of the event. At the same time, the author proposes to take into account the outflow of funds from the destination at the expense of the cost of the prize fund, imported goods and more when calculating the multiplier effect. The problem of possible negative economic impact of eventive measures for local residents was also updated. The need for a comprehensive approach to assessing the impact of eventive measures on a destination, taking into account socio-cultural, environmental, technological impacts, is generalized. The need for a comprehensive approach to assessing the impact of eventive measures on a destination, taking into account socio-cultural, environmental, technological impacts, is generalized.The direct effect is determined based on the amount of economic activity revenues directly related to the eventive measures. These indicators are determined because of surveys or estimates, taking into account the number of visitors and the cost of the main components of an eventive product.
The dynamics, magnitude and impact of the eventive measures growth have contributed to the emergence of scientific researches regarding their economic impact on the host destination.[||]У статті проаналізовано необхідність дослідження економічного впливу івентивних заходів на приймаючу туристичну дестинацію. Розкрито природу економічного впливу івентивних заходів на туристичну дестинацію. Представлено основні напрями оцінки економічного впливу івентивних подій на туристичну дестинацію: визначення прямого впливу; врахування у сукупності із прямим впливом також і непрямого та індукованого на основі мультиплікаційного ефекту; інші формати визначення економічної ефективності івентів. Аргументовано що для визначення прямого впливу івентивних заходів на економіку дестинації (міста, регіону), в першу чергу провести визначення рентабельності інвестицій з урахуванням витрати бізнес структур структур на проведення івенту та обсягу залучених кошти в рамках благодійності на проведення івентивного заходу. Доведено, що під час розрахунку доходу туристичної дестинації від проведення івентивного заходу необхідно враховувати витрати туристів на транспорт та на інші послуги, пов’язані із специфікою даного заходу. Водночас, автором запропоновано при розрахунку мультиплікаційного ефекту враховувати «виток» коштів із дестинації за рахунок витрат на призовий фонд, імпортовані товари та інше. Актуалізована проблема можливого негативного економічного впливу івентивних заходів для місцевих жителів дестинації. Узагальнено необхідність комплексного підходу до оцінки впливу івентивних заходів на дестинацію із врахуванням соціально-культурних, екологічних, технологічних наслідків. На наш погляд, в епоху розумово-інтелектуального розвитку туризм, крім неактивного відпочинку, перейшов ще й на дієве знаряддя пізнання довколишнього світу і міжкультурного діалогу. Прагнення, сполучаючи відпочинок та освіту, збагатити власний світогляд, понуривши себе у коловорот життя в інших країнах світу, примножити свою соціальну мобільність і професійну універсальність, стають основною мотивацією нової генерації туристів. Заплановані події є певним видом тимчасового феномену, і кожна окрема подія є по своєму унікальною, оскільки події розглядаються як перетин встановлених подій, людей та системи управління.

О. В. Шкурупійд. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки,ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. КНИГА І. ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АРХІТЕКТОНІКИ ПРЕДМЕТА СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ» (АВТОРИ: Ю. К. ЗАЙЦЕВА, О. М. МОСКАЛЕНКО)

O. ShkurupiiDoctor of Economic Sciences, Professor,Head of the Department of International Economics,University of Ukoopspilka “Poltava University of Economics and Trade”

REVIEW OF THE BOOK “CONTEMPORARY POLITICAL ECONOMY AS A THEORETICAL BASIS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE SOCIETY. THE BOOK I. PHILOSOPHICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF SUBJECT ARCHITECTONICS OF CONTEMPORARY POLITICAL ECONOMY” (AUTHORS: YU. ZAITSEV AND O. MOSKALENKO)

Архітектоніка економічних, соціальних, політичних, духовних, цивілізаційних зв’язків знаходиться у постійному розвитку, що веде до змін характеру, змісту взаємовпливів у системі цих зв’язків, викликає до життя суспільні процеси, явища та форми, з якими людина та людство в цілому раніше ніколи не зустрічались. Складні проблеми породжують потребу переосмислення базисних засад та перспектив функціонування економіки та суспільства, ключова роль у цьому належить фундаментальній економічній науці. За цих умов актуальним є вихід у світ колективної монографії «Сучасна політична економія як теоретична основа економічного розвитку суспільства. Книга І. Філософсько-методологічні засади архітектоніки предмета сучасної політичної економії» авторів Ю. К. Зайцева, О. М. Москаленко. Аргументуючи важливість такого видання, варто зауважити, що іще Жан Батист Сей наголошував на тому, що «…у країні, яка користується представницьким правлінням, кожний громадянин зобов’язаний вивчати політичну економію вже тому, що там кожний покликаний до участі в обговоренні державних справ». Тож варто наголосити на особливій значущості для розвитку сучасного українського суспільства наукової проблематики, яку порушують автори монографії.
Важливо також відзначити теоретичну та практичну цінність дослідження, проведеного науковцями. Автори поділяють думку видатного теоретика початку ХХ століття С. М. Булгакова, який писав: «…коли входиш у будинок економічної науки, неможна йти лише вперед, необхідно підніматися вгору, необхідно запитувати себе не тільки про те, яка техніка цього знання, а й який його загальний сенс, вища цінність, який ідеал цього знання» (Булгаков, 1991, с. 5). Це ще раз підкреслює актуальність теми, яку розкривають у монографії її автори. Ідеї, які генерують автори, стимулюють читачів до вивчення сучасної політичної економії, слугують дороговказом для вчених-економістів, щодо продукування і розвитку власних наукових ідей, корисні для практиків, оскільки фундаментальні знання завжди виступали запорукою та передумовою досконалості управлінських рішень.
Монографія складається з чотирьох розділів, що повною мірою розкривають мету та завдання дослідження авторів. У першому розділі «Ендогенні та екзогенні чинники формування предметного поля та методології сучасної політичної економії» автори акцентують увагу на «об’єктивній природі багатоструктурності в архітектоніці суспільства як єдиної багатовимірної системи», що «вимагає від представників сучасної економічної теорії, сучасної політичної економії звернення в процесі виявлення ефективних форм мотивації економічного розвитку найрізноманітніших (зокрема позаекономічних) підходів до дослідження умов, чинників і перспектив його забезпечення». Водночас, використовуючи цивілізаційний підхід, автори розглядають процес трансформації ціннісних орієнтирів розвитку суспільства, де ключовим вони визначають існування нерозривності зв’язку, взаємозалежності між якістю праці та якістю життя й віру суб’єктів господарювання в можливість забезпечення такого зв’язку. У роботі обґрунтовані також суперечності, які виникають через відчутне зростання потреб людини та суспільства в умовах економіки знань, що поглиблює проблеми цивілізаційного, культурного, етичного та морального змісту.
Другий розділ «Теоретико-методологічні проблеми становлення сучасної політичної економії» розкриває сучасні підходи в методології пізнання сутності закономірностей і тенденцій розвитку економічних систем, такі як: філософський, системний, інституціональний, цивілізаційний, раціоналістичний (прагматичний) підходи в різних інструментальних формах прояву та застосування. Автори, застосовуючи міждисциплінарний підхід до пізнання, акцентують увагу на важливому елементі дослідження – людському капіталі. Ключовий аспект – це дискусія щодо неможливості розглядати прекаріат як людський капітал, оскільки «його вирізняє хиткість, невиразність, аморфність, що несумісне з уявленнями про роль капіталу взагалі та людського капіталу зокрема». У розділі також розкриті обмеження неолібераліму як концепції економічної політики, доведена об’єктивна нагальність гармонізації інтересів усіх суб’єктів економічного життя.
Третій розділ «Актуальні напрями досліджень у полі предмета сучасної політичної економії» розкриває зміст ключових складових архітектоніки предмета дослідження і нові напрями сучасної політичної економії, якими є: політична економія постіндустріального суспільства, субстантивістська політична економія Карла Поланьї, нова, або конституційна політична економія Джеймса Б’юкенена, інституціональна політична економія, політична економія посткапіталістичного суспільства, політична економія середнього класу. Автори в межах цих напрямів висвітлюють власну наукову позицію, зміст якої формуються так: «ставлення до вивчення об’єкта дослідження забезпечує синергетичний ефект пізнання, тобто можливість створення життєздатної концепції та моделі економічного та соціального розвитку на найближчий час і на віддалену перспективу». Варто погодитись з думкою авторів, згідно з якою «глобальні інноваційні хвилі змінюють не тільки ту сферу, яку ми звикли називати «економіка», а й «суспільство в цілому». Науковці наголошують на тому, що «формується нова інституціональна форма функціонування та розвитку глобалізованої економіки, яка безпосередньо й опосередковано впливає на методи управління всіма сферами суспільного життя», зокрема стрімко розвивається «цифрова глобалізація».
Четвертий розділ «Політична економія середнього класу» виокремлює відповідний напрям сучасної політичної економії, в якому комплексно розкритий предмет його дослідження. Водночас доведено доцільність існування такого самостійного напряму: політична економія середнього класу виникає з проблеми розподілу доходів, рівня його відносної справедливості на основі домінуючих у тому чи іншому суспільстві політичної й економічної концепцій соціально-економічного розвитку. Автори монографії відстоюють наукову позицію, зміст якої полягає у тому, що «політична економія середнього класу виступає як наука економічна, політична та ідеологічна, оскільки вона обстоює і пояснює інтереси серединної верстви населення країни», зокрема такої її стратегічної потреби як свободи особистості». На думку авторів, саме «свобода виступає критерієм суспільного прогресу» і з цим, безперечно, необхідно погодитись. Вважаємо, що глибокий усебічний аналіз сутності, економічних, соціальних, політичних функцій середнього класу дозволить іншим дослідникам більш сміливо, цілеспрямовано та конкретно досліджувати природу середнього класу не лише в рамках соціології (як об’єкта соціологічної науки), але також у рамках і полі специфічного сектора сучасної політичної економії – політичної економії середнього красу, що, безперечно, буде сприяти формуванню більш науково обґрунтованій та виваженій економічній та соціальній політиці країн сучасного світу, у тому числі й України.
У монографії автори презентують широкому колу науковців багато нетривіальних підходів до пізнання сучасних (істотно специфічних) суспільних відносин. Проте на особливу увагу заслуговує наукове положення щодо діалектики відповідності між рівнем суб’єктивного мислення, що склався у певних політичних сил і представників владних структур, та потребами і вимогами логіки сучасного економічного та соціального розвитку. Це не абстрактна проблема, вона безпосередньо стосується якості і перспектив життя кожної країни, кожної людини, надто в мережевому, глобалізованому суспільстві. Автори монографії не лише ставлять цю проблему на рівень політико-економічного аналізу, але й аргументують сутність і характер суперечностей досліджуваного процесу, визначають можливі підходи до їх розв’язання.
Наукова новизна монографії також полягає в постановці проблеми діалектики взаємовпливів ринкової економіки та суспільства, особливо з позицій збереження базових традиційних та розвитку якісно нових ціннісних орієнтирів функціонування економіки та суспільства, людини, суспільства та держави тощо. Автори не лише здійснюють постановку проблеми, але також забезпечують ґрунтовний теоретико-методологічний аналіз, доводять його до інституціонального рівня та формулюють інституційні пропозицій.
Значна увага в рецензованій роботі приділяється дослідженню економічних і позаекономічних чинників економічного та соціального розвитку, сутності та формам суперечностей, що виникають у суспільстві за переходу до техно-економічної парадигми розвитку при ігноруванні людиноцентричної парадигми функціонування сучасних економічних систем. Безпечно, окремі наукові положення, що сформульовані в монографії, є дискусійними. Однак, саме це створює варіанти та простір для подальшого наукового дослідження за спрямуванням, що визначено авторами монографії.
Отже, вважаємо, що рецензована монографія доктора економічних наук, професора Юрія Зайцева та доктора економічних наук, професора Олександри Москаленко є гідним внеском у розвиток економічної науки. Ця наукова праця є цілісним, змістовним дослідженням, в якому ставляться та знаходять розв’язок складні й одночасно надзвичайно актуальні теоретико-методологічні проблеми. Вона покликана активізувати наукову політико-економічну думку як в Україні, так і за її межами. Враховуючи це, рекомендуємо монографію «Сучасна політична економія як теоретична основа економічного розвитку суспільства. Книга І. Філософсько-методологічні засади архітектоніки предмета сучасної політичної економії» вченим і практикам – всім, хто знаходяться в пошуках істини та унікальних відповідей щодо розв’язання проблем сучасного економічного і соціального життя.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"