Українською | English

BACKMAIN

Contents № 5, 2018

І. А. Ажаманд. е. н., доцент, зав. кафедри менеджменту та управління проектами, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. ОдесаД. О. Сливкааспірант кафедри менеджменту та управління проектами, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ ОДЕЩИНИ

І. AzhamanDoctor of Science in Economics, Associate professor, Head of the Department of Mаnagеment and Managеment the Progect, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, OdessaD. Slyvkapostgraduate student of the Department of Mаnagеment and Managеment the Progect, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

STATUS AND TRENDS OF THE ODESSA REAL ESTATE MARKET DEVELOPMENT

Визначено актуальність дослідження стану та тенденцій розвитку ринку житлової нерухомості Одещини. Сформоване авторське визначення ринку нерухомості як певного механізму, який забезпечує взаємодію юридичних та / або фізичних осіб стосовно купівлі-продажу, обміну чи застави об’єктів нерухомості. Наведено класифікаційні ознаки ринку нерухомості, основними з яких є: галузевий і географічний фактори, функціональне призначення, види учасників, форма власності, ступінь готовності до експлуатації, спосіб здійснення угод, різновиди об’єктів будівництва тощо. Визначені характерні риси ринку житлової нерухомості – це такі ознаки як: локальність, сезонні коливання цін на житло, коливання цін в залежності від місце розташування об’єктів, ступеня їх оснащеності комунікаціями та їх автономність, екологічність використаних матеріалів в при будівництві тощо. Встановлено, що для ринку житлової нерухомості Одещини характерне поступове збільшення житлового фонду, проте ступінь забезпеченості житла основними видами комунікацій за досліджуваний зазнав негативних змін. Основна частина введеного в експлуатацію житла розташована в міських поселеннях і лише третина - в сільських. Переважно зводяться багатоквартирні житлові будинки, проте в 2017 році порівняно з попереднім майже на 40% зросли обсяги будівництва індивідуальних житлових будинків. Будівництво здійснюється за власні кошти забудовників , фінансування з державного бюджету на проводиться.

The relevance of the study of the state and trends of the development of the Odessa real estate market is determined. Formed copyright definition of the real estate market as a mechanism that provides interaction between legal entities and / or individuals in relation to the sale, exchange or pledge of real estate. The classification marks of the real estate market are presented, the main of which are: industry and geographical factors, functional purpose, types of participants, ownership, degree of readiness for operation, the way of transactions, types of construction objects, etc. The identified features of the residential property market are signs such as: location, seasonal fluctuations in housing prices, fluctuations of prices depending on the location of objects, the degree of their equipment by communications and their autonomy, environmental friendliness of materials used in construction, etc. It was established that for the residential real estate market of Odesa region characterized by a gradual increase of the housing stock, however, the degree of housing security was the main types of communications for the subject experienced negative changes. The main part of the commissioned housing is located in urban settlements and only one third - in rural areas. Apartment buildings are generally reduced, but in 2017, as compared with the previous year, the volume of individual dwelling-houses construction increased by almost 40%. Construction is carried out at the own expense of developers, financing from the state budget is spent.

В. Г. Герасимчукд. е. н, професор, професор кафедри міжнародної економіки, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. КиївА. П. Липисієнкобакалавр кафедри міжнародної економіки, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ

V. G. GerasymchukDoctor of Sciences (Economics), Professor, Professor, Department of international Economics NTUU "Igor Sikorsky KPI", KyivА. P. LipisienkoBachelor, NTUU \" Igor Sikorsky KPI\", Kyiv

ANALYSIS OF THE WORLD MARKET OF MECHANICAL ENGINEERING

У статті досліджено тенденції розвитку світового ринку машинобудування. Проведено аналіз обсягу виробництва та реалізації продукції країнами світу. Проаналізовано територіальну структуру машинобудування у світі. Визначено основні світові регіони машинобудування і виділені країни-лідери та ключові компанії-виробники машинобудівної продукції. Розглянуто світові тенденції розвитку машинобудівної галузі провідних країн світу. Сформульовано проблеми, які стримують розвиток машинобудівного комплексу України та виявлено перспективи щодо розвитку галузі. З урахуванням узагальнення проаналізованого світового досвіду, запропоновано шляхи модернізації машинобудівного комплексу України.

The article deals with the trends in the development of the engineering complex of the leading countries of the world. The territorial structure of mechanical engineering in the world is analyzed. The main world regions of mechanical engineering are considered and the countries – leaders in this sphere are allocated. The main factors that influence the prospects of development of the machine-building complex of Ukraine are studied and identified. Ways of modernization of machine-building complex of Ukraine taking into account the analyzed foreign experience are offered.

В. П. Ільчукд. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Чернігівський національний технологічний університет, м. ЧернігівО. М. Парубецьд. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Чернігівський національний технологічний університет, м. ЧернігівД. О. Сугонякок. е. н., доцент , доцент кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ РИНКУ КІБЕРСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

V. P. IlchukDoctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance, Chernihiv National University of Technology, ChernihivО. М. ParubetsDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Chernihiv National University of Technology, ChernihivD. О. SugonyakoCandidate Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Administration and Organizations Management, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

INNOVATIVE APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF CYBER-INSURANCE MARKET IN UKRAINE

Ринок кіберстрахування в Україні знаходиться в процесі свого становлення і стикається з інституційними, фінансовими, організаційними, інформаційними, маркетинговими та науково-методичними проблемами, які потребують поєднання державного, ринкового та інноваційного підходів до їх розв’язання.
У статті наведено рекомендації щодо практичного застосування запропонованих інноваційних підходів до формування і розвитку зазначеного ринку, головними серед яких є удосконалення інституційного механізму управління інноваційною діяльністю страхових компаній, сприяння розвитку взаємодії останніх з Департаментом кіберполіції, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, створення інституту страхових омбудсменів, застосування актуарного моделювання на основі використання персоналізованого маркетингу, індивідуального андерайтингу, впровадження на рівні страхових компаній новітніх технологій.

The cyber-insurance market in Ukraine is at the stage of its formation and faces institutional, financial, organizational, informational, marketing and scientific and methodological problems that require a combination of state, market and innovative approaches to their solution.
The article gives some recommendations on the practical application of the proposed innovative approaches to the formation and development of this market. The main suggestions are the following: improvement of the institutional mechanism for managing the insurance activity of innovative companies; promotion of interaction between the latter and the Department of Cyberpolicy, the National Commission, which carries out the state regulation in the field of communication and information; creation of the institution of insurance ombudsmen; use of actuarial modelling based on the application of personalized marketing, individual underwriting; implementation the latest technology at the level of insurance companies.

С. О. Тульчинськад. е. н., професор, професор кафедри економіки і підприємництва, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», м. КиївІ. І. Бершадськамагістр факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», м. Київ

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

S. O. TulchinskaDoctor of Sciences (Economics), Professor, Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU “KPI named after Igor Sikorsky”, KyivI. I. BershadskaMaster, NTUU “KPI named after Igor Sikorsky”, Kyiv

DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT OF ENTERPRISE DEPARTMENT MANAGEMENT

У статті, в результаті проведеного дослідження, виокремлено та обґрунтовано напрями удосконалення управління прибутком на підприємстві. В ході проведення аналітичної роботи до уваги приймались факти наявності нестабільних економічної та політичної ситуацій в Україні, а також особливості функціонування господарюючих суб'єктів в даних умовах. Наголошено на тому, що управління прибутком підприємством є найважливішим елементом фінансової політики підприємства, адже даний процес пронизує всю систему управління підприємства, а також перелічено умови забезпечення ефективного управління прибутком. Від ефективності управління прибутком залежить не лише стійкість підприємства в конкретний період часу, але і його потенційна здатність до розвитку в майбутньому. Дана умова може бути виконана завдяки проведенню напрямів удосконалення управління прибутком на підприємстві.

In the article, as a result of the conducted research, the directions of improvement of profit management at the enterprise are identified and substantiated. In the course of analytical work, the facts of the existence of unstable economic and political situations in Ukraine, as well as the peculiarities of the functioning of economic entities in the given conditions, were taken into account. It is emphasized that management of enterprise profit is the most important element of the financial policy of the enterprise, because this process permeates the whole system of enterprise management. The effectiveness of profit management depends not only on the stability of the enterprise in a specific time period, but also on its potential for future development. This condition can be fulfilled by conducting directions for improvement of profit management at the enterprise.

С. Л. Хрипкод. т. н., доц., професор кафедри інформаційних технологій, Класичний приватний університет, м. ЗапоріжжяТ. Ю. Огаренкок. е. н., доцент кафедри інформаційних технологій, Класичний приватний університет, м. ЗапоріжжяВ. Л. Шевченкостудент кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

МОДЕЛЮВАННЯ ЗБУТОВОЇ ЛОГІСТИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ МЕРЕЖ

S. L. KhripkoDoctor of Sciences (Technical), Associate Professor, Professor of the Department of Informational Technologies, Classic Private University, ZaporizhzhyaT. U. OharenkoPh.D., Associate Professor of the Department of Informational Technologies, Classic Private University, ZaporizhzhyaV. L. ShevchenkoStudent of the Department of Economics, Classic Private University, Zaporizhzhya

MODELING OF MARKETING LOGISTICS OF SOCIAL AND ECONOMIC NETWORKS

Методи моделювання збутової логістики соціально-економічних мереж, які направлені на оптимізацію схем матеріальних потоків, останнім часом знаходять поширення при дослідженнях взаємодії виробника продукції і покупця. Соціально-економічна мережа, як і будь-яка система, функціонує під впливом факторів зовнішнього середовища, тому одним з основних завдань аналізу стає визначення факторів зовнішнього середовища, що чинять найбільший вплив на основні показники соціально-економічної мережі: продуктивність, зв’язність і витратність мережі.
Визначено, що при введенні додаткових дилерів у мережу темпи приросту пропозиції товарів в регіонах зростають, однак при зменшенні місткості ринку ймовірність того, що вони різко знизяться, суттєвіша, ніж при меншій кількості дилерів. Виробник, створивши мережу, чітко регулює політику дилерів на ринку, тобто виключає між ними конкуренцію й чітко лімітує їх кількість залежно від сформованої на ринку ситуації.

Methods of modeling the marketing logistics of social and economic networks, which are aimed at optimizing schemes of material flows, have recently become widespread in research on the interaction of the product manufacturer with the buyer. The social and economic network, as well as any system, functions under the influence of environmental factors. Thus, one of the main tasks of the analysis is to determine the environmental factors that have the greatest impact on the main indicators of the socio-economic network: productivity, connectivity and cost of network.
It was determined that when introducing additional dealers, the growth rate of supply of goods in the regions is increasing, but with the decrease in market capacity, the likelihood that they will sharply decrease much more than with a smaller number of dealers. The manufacturer, having created a network, clearly regulates the policy of dealers in the market, that is, eliminates competition between them and clearly limits their number depending on the situation in the market.

Д. В. Бабичдоктор економічних наук, професор кафедри менеджменту харківського інституту фінансів Київського національного торгівельно-економічного університету, м. ХарківВ. Д. Бабичстудент, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. ХарківТ. В. Шломастудентка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

D. V. BabychDoctor of Economics, Professor, Chair of Management, Kharkiv Institute of Finance of Kyiv National Economic and Trade University, Khar'kivV. D. BabychStudent, Kharkiv National University of the name V.N. Karazin, KharkivT. V. ShlomaStudent, Kharkiv National University of the name V.N. Karazin, Kharkiv

MECHANISM OF IMPROVING EFFICIENCY ATTRIBUTION OF INVESTMENTS IN THE ECONOMY OF UKRAINE

Ціль даного дослідження полягає у визначенні місця і ролі інвестиційної діяльності у розвитку національної економіки, а також ефективної інвестиційної політики, та обґрунтуванні напрямів формування сучасного механізму залучення іноземних інвестицій в Україні.
На підставі узагальнення наукових підходів, та аналізу досліджень і публікацій визначено, що інвестиціями вважаються ті економічні ресурси, які направлені на збільшення реального капіталу суспільства, тобто на розширення чи модернізацію виробничого потенціалу. Визначено основні причини зниження обсягів інвестицій в економіку України та з'ясовано, що спад в інвестиціях позначився на більшості секторів економіки, адже нестабільна економічна і політична ситуація, яка склалася на сьогодні, дещо ускладнює інвестиційну діяльність як в країні, так і за її межами.
Визначено, що механізм регулювання інвестиційних процесів повинен органічно поєднувати ті форми регулювання, що мають стимулюючий характер. Формування механізму регулювання інвестиційними процесами підтверджує необхідність участі та посилення ролі регіональних владних інституцій у забезпеченні інноваційного розвитку. Обгрунтовано що механізм залучення іноземних інвестицій – це сукупність методів, форм та важелів управління ефективним використанням інвестиційного потенціалу, що покликані активізувати інвестиційну діяльність, як у регіоні, так і на державному рівні.

The Goal of this study is to determine the place and role of investment activity in the development of the national economy, as well as effective investment policy, and to justify the development of a modern mechanism for attracting foreign investment to Ukraine.
Based on the generalization of scientific approaches and analysis of research and publications, it is determined that investments are those economic resources that are aimed to increas the real capital of a society, which means increasing or modernizing the production potential. The main reasons of lowering the volume of investments into the Ukrainian economy are determined, and it has been found that the decline in investments has affected most sectors of economy, because unstable economic and political situation that has developed for today is making investment activity both in the country and out f its limits quite comlecated. It is determined that the mechanism of regulation of investment processes should organically combine those forms of regulation, which have a stimulating character. The formimg of the investment processes regulation mechanism confirms the necessity of participation and strengthening the role of regional authorities in providing innovative development. It is substantiated that the mechanism of foreign investments attraction - is a set of methods, forms and levers of management of the effective use of investment potential, which are used to intensify investment activity both at the regional and at the state level.

В. М. Марченкодоктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. КиївА. І. Бондармагістрант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «СКФ УКРАЇНА»

V. М. MarchenkoDoctor of Sciences (Economics), Professor, professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine "KPI named after Igor Sikorsky", KyivA. I. BondarMasters, National Technical University of Ukraine \"KPI named after Igor Sikorsky\", Kyiv

EVALUATION OF FINANCIAL CAPACITY FOR EXAMPLE ENTERPRISE PJSC "SKF UKRAINE"

Стаття присвячена оцінюванню фінансового потенціалу підприємства, яке передбачає визначення наявних та можливих фінансових ресурсів з використанням індикаторів можливості та показників додаткового фінансування. Визначено рівень фінансового потенціалу на досліджуваному підприємстві та побудовано за результатами криву фінансового потенціалу. З’ясовано напрями підвищення фінансового потенціалу підприємства.

The article is devoted to the assessment of financial potential on the example of a real enterprise, which involves the definition of available and possible financial resources using indicators of opportunities and indicators of additional funding. The level of financial potential at the investigated enterprise is determined and is based on the results of the curve of financial potential. The directions of increase of financial potential of the enterprise are determined.

О. М. Могильнийд. е. н, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН: ПОЛІТЕКОНОМІЧНИЙ ПІДХІД

O. M. Mogylnyjoctor of Economics, Professor in the Department of Theoretical and Applied Economics at Ukrainian State Employment Service Training Institute, Kyiv

STATE REGULATION OF RENTAL LAND RELATIONS: POLITICAL ECONOMYC APPROACH

Розкрито особливості формування правового й організаційно-економічного механізму державного регулювання орендних земельних відносин у сільському господарстві за останні 20 років трансформацій приватного аграрного сектора України. Проаналізовано сучасний стан нормативно-правового регулювання орендних земельних відносин та розкрито законодавчі новації у цій сфері. Висвітлено окремі результати соціологічних досліджень щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Опрацьовано рекомендації, спрямовані на удосконалення системи державного регулювання орендних відносин з метою радикального підвищення добробуту власників земельних паїв, диверсифікації доходів сільських домогосподарств та збалансованого розвитку сільських територій.

The peculiarities of formation of legal and organizational-economic mechanism of state regulation of leased land relations in agriculture for the last 20 years of transformations of the private agricultural sector of Ukraine have been revealed. The current state of legal regulation of leased land relations is analyzed and legislative innovations in this area are disclosed. The separate results of sociological researches concerning the circulation of agricultural land are presented. Recommendations aimed at improving the system of state regulation of lease relations with the purpose of radical increase of the welfare of owners of land shares, diversification of incomes of rural households and balanced development of rural territories were worked out.

Г. Ю. Кучеровад. е. н., доцент, кафедра економіки Класичного приватного університету, м. ЗапоріжжяІ. В. Кулько-Лабинцевастарший викладач кафедри економіки Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

НЕЧІТКЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Н. KucherovaDoctor of Economics, Associate Professor, Department of Economics Classic private university, ZaporozhyeI. Kulko-LabintsevaLecturer, Department of Economics Classic private university, Zaporozhye

FUZZY MODEL FOR EVALUATING THE PERFORMANCE OF FIXED ASSETS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT OF INTEGRATION PROCESSES

В статті підтверджено наявність суб’єктивного фактору в процесі оцінювання функціонування основних засобів промислових підприємств, на підставі чого доведена доцільність застосування методології нечіткої логіки. Узагальнено критерії ефективності функціонування основних засобів у наступному варіанті: фондорентабельність, фондовіддача, фондоємність, коефіцієнт оновлення, коефіцієнт зносу, коефіцієнт придатності, коефіцієнт вибуття, коефіцієнт компенсації, коефіцієнт зростання вартості, коефіцієнт зростання вартості виробничого призначення. Обґрунтовано їх нормативні або бажані значення. Визначено їх вагові коефіцієнти шляхом розрахунку добутку правого власного вектора матриці попарних порівнянь та кількості критеріїв. Запропоновано оцінювати ефективності функціонування основних засобів методом максимінної згортки. Побудовано функції належності критеріїв ефективності функціонування основних засобів ПАТ «Мотор Січ» та ПАТ «ЗАЗ», що дало змогу їх порівняти, знайти спільне та різницю за критеріями ефективності. Доведено, значення функцій належності досліджених промислових підприємств наближені одне до одного за такими критеріями ефективності як: коефіцієнт зносу, коефіцієнт придатності, коефіцієнт приросту вартості основних засобів; відрізняються за наступними: фондорентабельність, коефіцієнт оновлення, коефіцієнт компенсації. За результатами нечіткого оцінювання ефективності функціонування основних засобів, як з урахуванням вагових коефіцієнтів, так і без них, кращою альтернативою прийнято ПАТ «Мотор Січ». Низьке значення інтегрованого показника ПАТ «ЗАЗ» обумовлено негативним значенням фондорентабельності, як результат власної збитковості.

The article confirms the presence of a subjective factor in the process of evaluating the functioning of fixed assets of industrial enterprises, on the basis of which the feasibility of applying the methodology of fuzzy logic has been proved. Generalized criteria for the effectiveness of the functioning of fixed assets in the following version: the fund's profitability, return on assets, capital intensity, renewal coefficient, depreciation coefficient, coefficient of efficiency, exit factor, compensation coefficient, the coefficient of cost growth, the coefficient of increase in the value of production. Their normative or desirable values are substantiated. Their weight coefficients are determined by calculating the product of the right own vector of the matrix of pair wise comparisons and the number of criteria. It is proposed to evaluate the efficiency of the functioning of fixed assets by the method of maximinum convolution. The functions of membership of the criteria for the performance of the fixed assets of PJSC "Motor Sich" and PJSC "ZAZ" were constructed, which made it possible to compare them, to find common ground and to differentiate according to efficiency criteria. It is proved that the significance of the functions of belonging of the investigated industrial enterprises are approximated to each other by the following efficiency criteria: coefficient of wear, coefficient of efficiency, coefficient of growth of the cost of fixed assets; differ on the following: the fund's profitability, the coefficient of renewal, the compensation coefficient. According to the results of the fuzzy estimation of the effectiveness of the functioning of fixed assets, both with consideration of weight coefficients, and without them, PJSC "Motor Sich" was the best alternative. The low value of the integrated index of PJSC "ZAZ" is due to the negative value of the fund's profitability, as a result of its own unprofitability.

N. G. MetelenkoDoctor of Economics, Professor,Head of the Department "Finance, Banking and Insurance",Zaporizhzhya State Engineering AcademyV. O. OgloblinaCandidate of Economics, Associate Professor,Department \"Finance, Banking and Insurance\",Zaporizhzhya Institute of Economics and Information Technologies

FINANCIAL COMPONENTS IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISE

Н. Г. Метеленкод. е. н., проф., завідувач кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування»Запорізької державної інженерної академіїВ. О. Оглоблінак. е. н., доцент, кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування»Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій

ФІНАНСОВІ СКЛАДОВІ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

The article deals with the issues of the formation of the system of economic security and its components, in particular financial components. The theoretical approaches to the construction of the system of economic security are generalized, the structure of this system is substantiated and the financial components in the system of economic security, which have a decisive influence on the economic security of enterprises, especially enterprises operating in conditions of loss - making activity and threats to their financial and economic activity, are allocated. The author substantiates the idea of the appropriateness of applying a systematic approach to the substantiation of financial components of the system of economic security. The list of internal threats characteristic of functional directions of activity of the enterprise is allocated. Objects and processes are structured as components of the financial security system of the industrial enterprise (financial components) and their interrelation is substantiated.

В статті розглядаються питання формування системи економічної безпеки та її складових, зокрема фінансових складових. Узагальнено теоретичні підходи до побудови системи економічної безпеки, обґрунтовано склад цієї системи та виділено фінансові складові в системі економічної безпеки, які мають вирішальний вплив на економічну безпеку підприємств, особливо підприємств, що функціонують в умовах збиткової діяльності та загроз їх фінансово – господарської діяльності. Обґрунтовано думку авторів стосовно доцільності застосування системного підходу до обґрунтування фінансових складових системи економічної безпеки. Виділено перелік внутрішніх загроз, характерних функціональним напрямам діяльності підприємства. Структуровано об’єкти та процеси як складові елементи системи фінансової безпеки промислового підприємства (фінансові складові) та обґрунтовано їх взаємозв’язок.

І. В. Заблодськад. е. н., професор, директор Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. КиївК. І. Сєрєбрякк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництваСхідноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, м. СєвєродонецькЛ. І. Бєлоусовак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництваСхідноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, м. СєвєродонецькС. І. Карєлінаспірант Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИЙ (ТЕХНОЛОГІЧНИЙ) АСПЕКТ

I. V. Zablodskadocent of economics science, professor, director of Luhansk branch of economic and legal researches Institute of the NAS in Ukraine, city KievK. I. SieriebriakPhD in economics, the associate professor of the enterprise economy department East Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl, Ukraine, city SeverodonetskL. I. BelousovaPhD in economics, the associate professor of the enterprise economy department East Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl, Ukraine, city SeverodonetskS. І. KarelinInstitute of the NAS in Ukraine, city Kiev

THE DEVELOPMENT OF UKRAINIAN REGION'S ECONOMICS : INFORMATION AND COMMUNICATION (TECHNOLOGICAL) ASPECT

У статті розкрито значення та сутність інформаційно-комунікаційних технологій в контексті розвитку економіки регіонів. Викладено дефініцію понять «інформаційно-комунікаційні технології» та «інформаційні технології». Встановлено, що інформаційно-комунікаційні технології в контексті формування регіональної економіки це цифрові технології та програмні продукти, які використовуються задля збору, передачі, обробки та пошуку інформації щодо розвитку економіки регіону у вигляді структурованих даних та отриманих результатів обробки з метою підвищення результативності використання інформації у прикладному вигляді задля формування регіональної економіки.

The article reveals the meaning and the essence of information and communication technologies in the context of regional economic development. Definition of concepts "information and communication technologies" and "information technologies" are described. It was established that the information and communication technologies in the context of forming a regional economy are the digital technologies and software products used to collect, transmit, process and search information on the development of region's economy in the form of structured data and obtained results of processing in order to increase the effectiveness of using information in the application, in the context of regional economy formation.

О. В. Андрєєвадоцент, к.е.н., доцент кафедри Фінансів і кредиту, Державний університет інфраструктури та технологійМ. В. Приходькостудент магістратури спеціальності «Фінанси банківська справа та страхування», Державний університет інфраструктури та технологій

СОЦІАЛЬНИЙ ФАКТОР ЯК СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Olena AndrieievaAssociate Professor, Ph.D. Associate professor of the Department of Finance and Credit, State University of Infrastructure and TechnologyMariia PrikhodkoA magistracy student in Finance, Banking and Insurance, State University of Infrastructure and Technology

SOCIAL FACTOR AS A COMPONENT OF FUNCTIONING OF A COMMERCIAL BANK

У статті соціальний фактор в механізмі функціонування комерційного банку розглянуто комплексно, а саме в площині соціально управління, соціальної відповідальності та надання банківських послуг соціального характеру. Зроблено наголос на необхідність і важливість соціального управління в комерційному банку. Підкреслено, що особливу актуальність соціальне управління набуває в умовах активізації глобалізаційних процесів, які створюють більш жорсткі режими функціонування кожного економічного суб’єкта. В якості основного завдання соціального управління проголошено гармонізація діяльність трудового колективу комерційного банку, мінімізація рівня конфліктності в колективі, запобігання небажаної плинності кадрів банківської установи. Зазначено важливість поліпшення соціального менеджменту в банку та його вплив на формування корпоративного духу трудового колективу. Обґрунтовано пропозиції щодо активізації соціальної позиції банків України в умовах нестаціонарної економіки та зазначено, що внесок кожної банківської установи у соціально-економічний розвиток країни підвищує її світовий рейтинг.

The article comprehensively covers the social factor in the functioning of a commercial bank, namely in the area of social administration, social responsibility, and provision of banking services of a social nature. The necessity and the importance of social management in a commercial bank are emphasized. It is stressed that social management acquires special relevance in the context of activation of globalization processes, that create more rigid regimes of functioning for each economic entity. The main tasks of social administration are proclaimed as to harmonize work of human resources of a commercial bank, to minimize the level of conflict among personnel, and to prevent unwanted turnover of bank’s employees. The article points out the importance of improvement of social management of a bank and its influence on the formation of the corporate spirit of the employees. The proposals for activation of the social position of banks of Ukraine under conditions of non-stationary economy are substantiated, and it is indicated that the contribution of each banking institution to the country’s social and economic development improves its world rating.

Т. Ю. Чайкакандидат економічних наук, доцент кафедри економічного аналізу та обліку Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»С. Є. Лошаковастарший викладач кафедри економічного аналізу та обліку Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»О. Ю. Калашнікспеціаліст кафедри економічного аналізу та обліку Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

РОЗРАХУНОК ФОНДОВІДДАЧІ ЗА ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ НП(С)БО УКРАЇНИ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЇЇ ОЦІНКИ І АНАЛІЗУ

Т. ChaikaPhD in Economics, Associate Professor of economic analysis and accounting, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»S. LoshakovaSenior Lecturer of economic analysis and accounting, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»O. KalashnikSpecialist of economic analysis and accounting, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»

CALCULATION OF FIXED ASSETS TURNOVER RATIO ON FINANCIAL STATEMENTS OF NAS OF UKRAINE AND CURRENT TRENDS IN ITS EVALUATION AND ANALYSIS

Мета статті – дослідити ступінь впливу методики розрахунку і оцінки фондовіддачі на результати аналізу. Удосконалити практичні рекомендації щодо моніторингу оборотності основного капіталу з урахуванням цілей аналізу і галузевої специфіки підприємства.
Для виявлення та систематизації суттєвих характеристик різних методик оцінки та аналізу фондовіддачі були використані системно-структурні і логіко-аналітичні методи дослідження. Інформаційною базою для емпіричного розвідувального графічного аналізу послужили дані фінансової звітності українських підприємств КВЕД 55.10, а також статистична інформація Державної Служби Статистики України.
Існують різні підходи до конструювання формули фондовіддачі. При виборі знаменника формули необхідно враховувати цілі аналізу. Фінансовий моніторинг та оцінювання ефективності інвестицій в фіксований капітал доцільно проводити за формулою фондовіддачі, в знаменнику якої – залишкова вартість основних засобів. Якщо ж аналіз проводиться в інтересах подальшого прийняття технічних і техніко-економічних управлінських рішень, то доцільніше використовувати формулу фондовіддачі, в знаменнику якої – первісна вартість основних засобів. Різниця між фондовіддачею за первісною і залишковою вартістю основних засобів, як правило, значно більше різниці між їх темпами росту. При діагностиці динаміки і тенденцій зміни фондовіддачі, вибір в якості знаменника формули фондовіддачі первісної чи залишкової вартості основних засобів, очевидно, не робить істотного впливу на результати аналізу.
Нормативні значення коефіцієнта фондовіддачі відсутні; цей показник дуже сильно розрізняється залежно від галузевої приналежності підприємства. При проведенні аналізу доцільно порівнювати рівень і тенденцію зміни фондовіддачі з середньогалузевими значеннями.
Результати дослідження сприяють усуненню можливих протиріч між цілями аналізу і обраною методикою моніторингу оборотності фіксованого капіталу. Удосконалено підхід до вибору способу розрахунку і оцінки фондовіддачі з урахуванням цілей аналізу і галузевої специфіки підприємства. Подальші дослідження можуть бути пов'язані з проведенням емпіричних спостережень, спрямованих на уточнення кількісних і якісних показників впливу методики розрахунку фондовіддачі на результати аналізу.

The purpose of the article is to investigate the degree of influence of the calculation methodology and the estimation of return on assets on the results of analysis. To improve practical recommendations for monitoring the turnover of fixed capital, taking into account the objectives of the analysis and industry specificity of the enterprise.
To identify and systematize the essential characteristics of different methods of evaluation and analysis of capital productivity, system-structural and logical-analytical methods of research were used. The information base for empirical reconnaissance graphical analysis was provided by the financial statements of Ukrainian enterprises KVED 55.10, as well as statistical information of the State Statistics Service of Ukraine.
There are various approaches to the construction of the return on assets formula. When choosing the denominator of the formula, it is necessary to take into account the analysis objectives. Financial monitoring and evaluation of the effectiveness of investments in fixed capital is advisable to carry out by the formula of capital productivity, in the denominator of which is the residual value of fixed assets. If the analysis is conducted in the interests of further adoption of technical and technical and economic management decisions, it is more appropriate to use the return on capital ratio, in the denominator of which - the initial value of fixed assets. The difference between capital productivity on the initial and on the residual value of fixed assets, as a rule, is much greater than the difference between their growth rates. When diagnosing the dynamics and trends in the change in return on assets, the choice as a denominator of the return on assets ratio of the original or residual value of fixed assets obviously does not have a significant effect on the results of the analysis.
Normative values of the coefficient of return on assets are absent; this indicator is very different depending on the branch of the enterprise. When carrying out the analysis, it is expedient to compare the level and the trend of the change in the return on assets with the average industry values.
The results of the research contribute to the elimination of possible contradictions between the objectives of the analysis and the chosen methodology for monitoring the turnover of fixed capital. The approach to the choice of the method of calculating and estimating the return on assets has been improved taking into account the objectives of the analysis and the sectoral specifics of the enterprise. Further studies may be related to the conduct of empirical observations aimed at clarifying the quantitative and qualitative indicators of the impact of the methodology of calculating the return on assets to the results of the analysis.

Цель статьи – исследовать степень влияния методики расчета и оценки фондоотдачи на результаты анализа. Усовершенствовать практические рекомендации по мониторингу оборачиваемости основного капитала с учетом целей анализа и отраслевой специфики предприятия.
Для выявления и систематизации существенных характеристик различных методик оценки и анализа фондоотдачи были использованы системно-структурные и логико-аналитические методы исследования. Информационной базой для эмпирического разведывательного графического анализа послужили данные финансовой отчетности украинских предприятий КВЭД 55.10, а также статистическая информация Государственной службы статистики Украины.
Существуют различные подходы к конструированию формулы фондоотдачи. При выборе знаменателя формулы необходимо учитывать цели анализа. Финансовый мониторинг и оценку эффективности инвестиций в фиксированный капитал целесообразно проводить по формуле фондоотдачи, в знаменателе которой – остаточная стоимость основных средств. Если же анализ проводится в интересах дальнейшего принятия технических и технико-экономических управленческих решений, то целесообразнее использовать формулу фондоотдачи, в знаменателе которой – первоначальная стоимость основных средств. Разница между фондоотдачей по первоначальной и по остаточной стоимости основных средств, как правило, значительно больше разницы между их темпами роста. При диагностике динамики и тенденций изменения фондоотдачи, выбор в качестве знаменателя формулы фондоотдачи первоначальной или остаточной стоимости основных средств, очевидно, не оказывает существенного влияния на результаты анализа.
Нормативные значения коэффициента фондоотдачи отсутствуют; этот показатель очень сильно различается в зависимости от отраслевой принадлежности предприятия. При проведении анализа целесообразно сравнивать уровень и тенденцию изменения фондоотдачи со среднеотраслевыми значениями.
Результаты исследования способствуют устранению возможных противоречий между целями анализа и выбранной методикой мониторинга оборачиваемости фиксированного капитала. Усовершенствован подход к выбору способа расчета и оценки фондоотдачи с учетом целей анализа и отраслевой специфики предприятия. Дальнейшие исследования могут быть связаны с проведением эмпирических наблюдений, направленных на уточнение количественных и качественных показателей влияния методики расчета фондоотдачи на результаты анализа.

В. В. Добрянськак. т. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваВ. Т. Мірошниченкостарший викладач кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваЯ. О. Передерійстудент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ

V. V. Dobryanskayacandidate of technical sciences, associate professor, department of international economics and marketing, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, PoltavaV. T. Miroshnichenkosenior lecturer, department of international economics and marketing, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, PoltavaYa. O. PerederiiStudent, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava

FORMATION OF AN ASSORTMENT OF A TRADING ORGANIZATION AS A COMPONENT OF MARKETING COMMODITY POLICY

У статті досліджується асортиментна політика торговельної організації та можливості її поліпшення. Ефективна асортиментна політика передбачає використання таких методів формування продуктового набору, застосування яких дасть змогу прийняти оптимальні управлінські рішення щодо якісної і кількісної структури асортименту, частоти оновлення та інших аспектів, забезпечення високого рівня його конкурентоспроможності. У статті для оцінки товарного асортименту на прикладі ТОВ «Надія» було використано метод ABC аналізу.

Explored the concept of the assortment policy Trade Organization and the possibilities of it’s improving. An effective assortment policy implies the use of such methods for the formation of a product set, the application of which will allow the adoption of optimal managerial decisions regarding the qualitative and quantitative structure of the range, frequency of updating and other aspects, ensuring a high level of its competitiveness. The ABC analysis method was used in the article to evaluate the product range on the example of LLC "Nadiya".

І. О. Жувагінак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та організації виробництва, декан інженерно-економічного факультету, Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. ПервомайськК. С. Когутенкомагістр, Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Первомайськ

ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

I. O. ZhuvahinaCandidate of Economics Science, associate professor, associate professor of the Department of Economics and Production, Dean of the Faculty of Engineering and Economics, Pervomaysk Branch of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding, PervomayskK. S. KohutenkoMaster\'s degree, Pervomaysk branch of Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Pervomaysk

GENERAL APPROACHES TO THE FORMATION OF ECONOMIC POTENTIAL OF TRADE ENTERPRISES

У науковій статті досліджено погляди провідних науковців сутності дефініції поняття «економічний потенціал підприємства». Узагальнено структуру економічного потенціалу на основі виокремлення основних його характеристик: об’єктивної та суб’єктивної. Запропоновано авторське визначення поняття «економічний потенціал підприємства» як можливості сукупних ресурсів і компетенцій підприємства створювати результат для зацікавлених осіб за допомогою реалізації бізнес-процесів. Авторами окреслена структура та представлена класифікація економічного потенціалу підприємства: за класифікаційними ознаками та видами проявів потенціалу. Доведено, що структуризація економічного потенціалу підприємства виходить безпосередньо із визначення потенціалу як сукупності ресурсів та компетенцій та підприємства як відкритої економічної системи. Визначено, що під структурою економічного потенціалу підприємства слід розуміти відносно стійкий спосіб організації елементів економічного потенціалу, який розкриває його будову, елементний склад, принцип формування і розвитку.

In the scientific article the views of the leading scholars of the present day on the essence of the definition of the concept "economic potential of the enterprise" are researched. The structure of economic potential is generalized on the basis of distinguishing its main characteristics: objective and subjective. The author's definition of the concept "economic potential of the enterprise" as an opportunity of aggregate resources and competencies of the enterprise is created for the purpose of creating the result for the interested persons through the implementation of business processes. The authors outline the structure and present the classification of economic potential of the enterprise: according to the classification features and types of manifestations of potential. It is proved that the structuring of the economic potential of the enterprise proceeds directly from the definition of the potential as a combination of resources and competencies and the enterprise as an open economic system. It is determined that under the structure of economic potential of an enterprise it should be understood a relatively stable way of organizing elements of economic potential, which reveals its structure, elemental composition, the principle of formation and development.

В. В. Джинджоянк. е. н., завідувач кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, Дніпровський гуманітарний університет, м. Дніпро

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОЕКТНОГО МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. DzhyndzhoianPh.D., Head of the Department of Economics and Management of Tourism, Dnipro University of the Humanities

APPLICATION OF ELEMENTS OF PROJECT MARKET MANAGEMENT FOR MANAGEMENT OF SUPPLY TOURISM ENTERPRISES

У статті з’ясовані особливості застосування елементів проектного маркетингового менеджменту для управління збутом туристичних підприємств. Наведена модель формування збутової політики (стратегії) туристичного підприємства в ринкових умовах господарювання та зображена модель «Чотири горизонти росту туристичного підприємства». Проілюстровано вибір маркетингових стратегій туристичних підприємств на усіх горизонтах росту. З’ясовано застосування туристичними підприємствами видів маркетингу для формування місії та цілей стратегічних маркетингових та збутових планів. Запропоновано формування збутових програм (проектів) підприємствами туристичного сектору. Також запропоновано здійснювати контроль за збутовою програмою туристичних підприємств трьох рівнів, а саме: внутрікорпоративний – проводиться всередині організації або керівництвом, або спеціальним підрозділом уповноваженим на його здійснення; всередині підрозділу який займався впровадженням програми; зовнішній – залучення зовнішніх спеціалізованих аудиторських організацій тощо.

The article clarifies the features of application of elements of project marketing management for the management of sales of tourist enterprises. The model of formation of the marketing policy (strategy) of the tourist enterprise in the market conditions of management is presented and the model "Four horizons of growth of the tourist companies" is shown. Illustrated the choice of marketing strategies for tourism companies in all growth horizons. The explains the use of marketing types by tourism companies to formulate a mission and goals of strategic marketing and marketing plans. The formation of sales programs (projects) by the enterprises of the tourist sector is offered. It is also proposed to exercise control over the marketing program of tourist enterprises of three levels, namely: internal corporative – conducted within the organization or management, or a special unit authorized to implement it; within the unit who was involved in the implementation of the program; external – involvement of external specialized auditing organizations, etc.

А. М. Слободяниккандидат економічних наук, ст. викладач кафедри біржової діяльності і торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. КиївО. В. Трішінмагістрант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ СВІТОВИХ РИНКОВИХ ЦІН НА СОЮ

A. M. SlobodyanikPh.D. in Economics, senior lector of the department of Exchange Activity and Trade, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, KyivO. V. TrishinMaster, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

PRACTICAL USE OF FUNDAMENTAL ANALYSIS FOR FORECASTING GLOBAL MARKET PRICES FOR SOYBEANS

Статтю присвячено особливостям здійснення фундаментального аналізу при прогнозуванні світових ринкових цін на сою. Проаналізовано стан та тенденцію зростання виробництва та споживання сої в світі, що пояснюється зростанням споживання сої а також збільшенням об’ємів перехідних запасів сої. Проаналізовано особливості ціноутворення сої, де вагомий вплив мають політичні відносини між найбільшими експортерами та імпортерами цього товару, такими як США, Китай, Бразилія та Аргентина. Обґрунтовано, що при здійсненні фундаментального аналізу важливим є процес ідентифікації та оцінки факторів які впливають на цінову динаміку.

The article is devoted to the peculiarities of the implementation of fundamental analysis in forecasting world market prices for soybeans. The state and tendency of growth of soybean production and consumption in the world is analyzed, which is explained by the growth of soybean consumption as well as by increasing the volumes of soybean transitional stocks. The peculiarities of soybean pricing are analyzed, where the political relations between the largest exporters and importers of this product, such as the USA, China, Brazil and Argentina, have a significant influence. It is substantiated that during the implementation of the fundamental analysis, the process of identification and evaluation of factors influencing price dynamics is important.

Т. В. Корягінакандидат наук з державного управління, доцент кафедри оподаткування та соціального забезпечення, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

T. V. KoryaginaPh.D in Public Administration, associate professor of the department of taxation and social security, University of custom business and finances, Dnіprо

FISCAL POLICY AS AN INSTRUMENT FOR PROVIDING NATIONAL SECURITY OF THE STATE

У статті проаналізовано сутність та вплив інструментів фіскальної політики на складові економічної безпеки країни. Визначено завдання економічної безпеки та соціальної безпеки, що можуть бути вирішені урядом через дієвий фіскальний механізм.

In the article analyzes the essence and influence of fiscal policy instruments on the components of economic security of the country. The tasks of economic security and social security that can be solved by the government through the effective fiscal mechanism are determined.

М. В. Ситницькийкандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІНСТРУМЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Maksym W. SitnickiCandidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management of Innovative and Investment Activities, Taras Shevchenko National University of Kyiv

STRATEGIC MANAGEMENT TOOLS OF RESEARCH UNIVERSITIES’ DEVELOPMENT

У статті систематизовано інструменти стратегічного управління, що необхідні для розвитку дослідницьких університетів. Запропоновано авторське визначення категорії «інструментарій стратегічного управління розвитком дослідницьких університетів», як набір методів та засобів для ефективного забезпечення процесу стратегічного управління розвитком дослідницьких університетів, що приводиться в дію за допомогою механізму стратегічного управління. Обґрунтовано важливу роль глобальних, національних і внутрішніх рейтингових систем для визначення пріоритетних напрямів розвитку в процесі здійснення стратегічного оцінювання конкурентоспроможності дослідницьких університетів. Здійснено порівняння компетенцій рейтингових систем дослідницьких університетів різних рівнів, що дало змогу узагальнити основні відмінності у підходах та методології їх проведення. Показано корисність рейтингових систем оцінювання дослідницьких університетів у якості інструментарію стратегічного управління їх розвитком. Запропоновано механізм стратегічного управління розвитком дослідницьких університетів, що базується на системному використанні інструментів стратегічного управління та дає можливість ефективного забезпечення конкурентоспроможності цих установ.

The article systematizes strategic management tools that are necessary for the development of research universities. The author presents new definition of the category of "strategic management tools for the development of research universities" as a set of methods and means for effectively ensuring the process of strategic management of the research universities development, that is performed through the mechanism of strategic management. There is a substantiation of an important role of global, national and internal rating systems for determining the priority directions of development in the process of strategic assessment of the competitiveness of research universities in the article. There has been done a comparison of competencies of research universities’ rating systems at different levels, that allowed to generalize main differences in approaches and methodology of their implementation. There was shown usefulness of rating systems of research universities’ evaluation as tool of strategic management of their development. The mechanism of strategic management of the research universities’ development is presented in the article and is based on the systematic use of strategic management tools providing opportunity to effectively ensure the competitiveness of these institutions.

К. В. Крикунк. е. н., доцент, професор кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектуриС. Л. Оліферукмагістр, старший викладач кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектуриН. Б. Сердюченкодоцент, доцент кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектури

ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

В статті розглянуті засоби підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства, такі як забезпечення високого рівня якості продукції, зниження поточних витрат і ефективність використання оборотних фондів підприємства. Надані показники, за допомогою яких можна їх обчислити. А також показано схему економічного забезпечення рівня конкурентоспроможності.

The article considers the means of raising the level of competitiveness of the enterprise, such as ensuring a high level of product quality, reducing current costs and efficiency of use of working capital of the enterprise. Provided metrics with which you can calculate them. Also shown is the scheme of economic support for competitiveness.

Т. В. Січкок. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. ВінницяК. М. Максимчукмагістрант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ РЕСУРСНОГО ОБМЕЖЕННЯ

T. V. SichkoAssociate Professor of the Department of Economic Cybernetics, Vinnytsia National Agrarian University, VinnytsiaK. M. MaksymchukVinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

OPTIMIZATION OF PERSONNEL MANAGEMENT MEANS OF INFORMATION TECHNOLOGY IN CONDITIONS OF RESOURCE CONSTRAINTS

У статті досліджено оптимізацію управління персоналом на умовному сільськогосподарському підприємстві за умов ресурсного обмеження.
Розв’язано дві задачі оптимального розподілу робіт між працівниками. Перша задача – знаходження оптимального розподілу погодинних робіт між працівниками. Також було розв’язано задачу оптимального розподілу робіт між працівниками.
Для розв’язання задач було застосовано візуальне середовище «Графоаналізатор 3.0». В середовищі «Графоаналізатор» було застосовано алгоритми «Пошуку найкоротшого шляху» та «Визначення максимального потоку».
Запропоновані способи оптимізації дають можливість покращити і оптимізувати роботу з персоналом і роботу підприємства в цілому.

The article investigates the optimization of personnel management at a conditional agricultural enterprise in the conditions of resource constraints.
Two problems of optimal distribution of work between employees are solved. The first task that was solved is finding the optimal distribution of hourly work between employees. The task of optimal distribution of work among employees was also solved.
The visual environment "Graph Analyzer 3.0" was used to solve the tasks. In the "Graph Analyzer" environment, algorithms for "Searching for the shortest path" and "Determining the maximum flow" were applied.
The proposed methods of optimization provide an opportunity to improve and optimize work with the personnel and the work of the enterprise as a whole.

О. А. Рудківськийк. е. н., доцент кафедри менеджменту і туризму, Житомирський державний технологічний університет

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПОТОКАМИ В СФЕРІ ТУРИЗМУ

O. A. RudkivskyiPh.D., Associate Professor, Department of Management and Tourism, Zhytomyr State Technological University

THE SPECIFICS OF LOGISTIC WORKFLOW MANAGEMENT IN TOURISM

Стаття присвячена особливостям управління логістичними потоками в сфері туризму. В статті визначено перелік основних факторів, що визначають специфіку та особливості логістичного управління потоками в сфері туризму: специфіка туристичної послуги, специфіка ринку туристичних послуг, специфіка логістичних потоків в сфері туризму. Специфіка туристичної послуги передбачає врахування таких особливостей як: неможливість зберігання; нестабільність якості; невіддільність від джерела; неподільність процесу виробництва і споживання. Специфіка ринку туристичних послуг передбачає врахування таких особливостей як: сезонний характер попиту, його еластичність відносно ціни та чутливість до соціально-політичної ситуації, моди тощо; високий рівень конкуренції та необхідність інфраструктурних інвестицій; державна політика в сфері туристичного бізнесу. Специфіка логістичних потоків в туризмі передбачає врахування руху основного потоку (туристів), разом із яким здійснює рух потік туристичних послуг. Особливість логістичного управління в туризмі полягає у: високому рівні орієнтації на потреби туристів (клієнтів) і високий рівень їх задоволення; розвиток інформаційних систем із можливістю прогнозування туристичних потоків; формування резервів логістичних потужностей; забезпечення висококваліфікованим обслуговуючим персоналом. Врахування цих особливостей дозволяє підвищити ефективність логістичного управління.

The article is devoted to specifics of logistic workflow management in tourism. The article defines the main factors that determine the specifics and peculiarities of the logistic workflow management in tourism: the specifics of tourist service, the specifics of tourist market, the specificity of logistic workflows in tourism. Specificity of tourist service includes the incorporation of such features as: impossibility of conservation; instability of quality; inseparability from the source; indivisibility of production and consumption process. Specificity of tourist market includes the incorporation of such features as: season nature of demand, demand elasticity relative to price and sensitivity to the socio-political situation, fashion, etc .; high level of competition and the need for investment in infrastructure; state policy in tourism business. Specificity of logistic workflows in tourism includes the incorporation of main stream (tourists stream) movement, with which tourist workflow is moving. Logistics management features in tourism consists in: high level of orientation to tourists (customers) needs and high level of their satisfaction; development of information systems with tourist workflows prediction capability; formation of logistic reserve margin; providing of highly qualified service personnel. Taking into account these features makes it possible to increase logistic management efficiency.

О. В. Мізінак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Донецький національний технічний університет, м. ПокровськО. В. Амельницькак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Донецький національний технічний університет, м. ПокровськА. В. Гвоздьмагістрант, кафедра менеджменту, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. V. MizinaPhD in economics, associate professor, associate professor of the department of management, Donetsk National Technical University, PokrovskO. V. AmelnitskayaPhD in economics, associate professor, associate professor of the department of management, Donetsk National Technical University, PokrovskA. V. Gvozd'Master’s degree student, department of management, Donetsk National Technical University, Pokrovsk

СHARACTERISTICS OF THE COMPLEX MOVEMENT OF LABOR MANAGEMENT PERSONNEL ON THE ENTERPRISE

У статті досліджуються питання формування системи мотивації управлінського персоналу підприємства. Проведено аналіз теоретичних розробок щодо визначення поняття мотивації праці, проаналізовано найбільш поширені підходи до визначення складу і структури управлінського персоналу на підприємстві та визначено специфіку мотивації управлінської праці. Надано характеристику системі матеріального стимулювання управлінського персоналу енергопостачальних компаній, що використовують систему грейдів. Проаналізовано ефективність використання управлінського персоналу на енергопостачальному підприємстві. Запропоновано принципи формування системи мотивації управлінської праці на енергопостачальному підприємстві та методику розподілу премій між управлінським персоналом з використанням системи комплексної оцінки управлінської праці на підставі матриці розподілу показників, що дозволяє організовувати преміювання управлінського персоналу за підсумками господарської діяльності з урахуванням їх особистого внеску.

The article deals with the question of forming a system of motivation of the managerial staff of the enterprise. The analysis of theoretical developments in the definition of the concept of labor motivation has been analyzed, the most common approaches to determining the composition and structure of management personnel at the enterprise are analyzed and the specifics of the motivation of management work are determined. The description of the system of material incentives for management personnel of energy supplying companies using the system of genders is given. The efficiency of the use of management personnel at the energy supplying enterprise is analyzed. The principles of forming a system of managerial labor motivation at an energy supply enterprise and a method for distributing premiums between management personnel using the system of integrated assessment of management work based on the matrix of indicator distribution, which allows organizing bonuses of management personnel based on the results of economic activity, taking into account their personal contribution, are proposed.

О. О. Бассовак. е. н., доцент кафедри фінансів та обліку, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ Університету «Україна», м. Миколаїв

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

O. O. BassovaPh.D., assistant professor of finance and accounting, Nicholas Interregional Institute of Human Development Universities University "Ukraine", Nikolaev

ANALYSIS OF THE MODERN STATE AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF THE CONFECTIONERY OF UKRAINE

Статтю присвячено дослідженню основних тенденцій розвитку підприємств кондитерської галузі протягом останніх шести років із метою визначення особливостей розвитку галузі й окреслення майбутніх перспектив. Дослідження динаміки виробництва кондитерської продукції виявило нерівномірну динаміку виробництва і падіння обсягів ще до початку кризових 2013–2014 рр. Аналіз експортно-імпортних операцій показав переорієнтації ринку в останні роки. Було встановлено, що, незважаючи на системну кризу, окремі виробники кондитерської продукції суттєво наростили свої прибутки, що свідчить про можливості і потенціал розвитку галузі у кризовий період. Оцінено рівень ліквідності, фінансової стійкості та рентабельності найкрупніших підприємств галузі та виявлено, що більшість з них є у поганому фінансовому стані.

The article is devoted to the analyze of the main trends of confectionery industry in the last six years in order to determine the characteristics of the industry and outline future prospects. The study of the dynamics of the production of confectionery showed uneven dynamics of production and decline before the crisis years 2013-2014. The analysis of export-import operations showed a reorientation of the market in recent years. It was found that despite the systemic crisis, some confectionery manufacturers significantly increased their income, indicating the possibility and potential development of the sector during the crisis.

С. О. Лебеденкок. т. н., доцент, доцент кафедри промислового маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. КиївА. С. Шпілякстудентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ

S. О. LebedenkoPh.D. in Engineering Science, associate professor of the Industrial Marketing Department, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", KyivA. S. Shpiliakstudent, National Technical University of Ukraine \"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute\", Kyiv

THE CREATION OF MOBILE APP PROMOTION STRATEGY

У статті розглянуто особливості формування стратегії просування для мобільних додатків, виявлено основні етапи стратегії просування даного продукту. Вони включають аналіз цільової аудиторії, аналіз конкурентів, аналіз маркетингового середовища, підбір інструментів просування мобільного додатку та фіналізацію стратегії просування. Проаналізовано доцільність впровадження комплексу заходів із просування мобільного застосунку окремо для етапу до релізу та після релізу мобільного додатку. Визначено інструментарій просування мобільних додатків через онлайн та оффлайн канали відповідно для різних етапів стратегії просування, зокрема, описано інструменти, специфічні виключно для просування мобільних додатків. Проаналізовано дані стосовно поведінки користувачів мобільних додатків та визначено ключові найбільш ефективні інструменти просування. Надано рекомендації для створення комплексної та ефективної стратегії просування мобільних додатків, що дозволить досягнути ефекту синергії.

In this article the specialities of the creation of mobile app promotion strategy are described, the main stages of promotion strategy are defined. The stages include the analysis of target audience, the competitor analysis, the analysis of marketing environment, the definition of promotional tools and the finalization of the strategy. The worthwhileness to develop separate complexes of promotional actions before and after mobile app release is analysed. The online and offline mobile app promotional tools are defined specifically for the stages before and after app release. The promotional tools which are specific only for mobile apps are described. The data about mobile app user behavior is analysed and the most effective promotion tools are defined. The recommendation for the creation of the complex and effective mobile app promotional strategy are given.

М. В. Сідненкостарший викладач кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії, Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля, м. КременчукМ. І. Поповичасистент, викладач кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії, Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля, м. Кременчук

МІЖНАРОДНИЙ ОФШОРНИЙ БІЗНЕС: ПРИНЦИПИ ВЕДЕННЯ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

M. Sidnenkosenior lecturer of the department of international economic relations and economic theory of Kremenchuk Institute of Higher Educational Establishment Alfred Nobel University, KremenchukM. Popovycheducational assistant of the department of international economic relations and economic theory of Kremenchuk Institute of Higher Educational Establishment Alfred Nobel University, Kremenchuk

THE INTERNATIONAL OFSHORE BUSINESS: PRINCIPLES OF CONDUCTION AND WORLD EXPERIENCE FOR UKRAINE

Метою даного дослідження є оцінка світового досвіду міжнародного офшорного бізнесу та можливості застосування принципів його ведення в Україні.
Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, узагальнення та систематизації, порівняння, наукової абстракції.
Стаття присвячена дослідженню ефективності функціонування міжнародного офшорного бізнесу у світі та основних напрямів його розвитку в Україні. Розглянуто підходи до визначення, класифікації та особливості офшорних компаній. Проаналізовано позитивні та негативні аспекти розвитку міжнародного офшорного бізнесу як для країни, так і для індивідуального підприємця. Досліджено сучасний стан та перспективи функціонування офшорів як на світовому рівні, так і в Україні.
У статті обґрунтовано необхідність створення передумов для становлення офшорного бізнесу як складової економіки України.
Перспектива подальших досліджень у цьому напрямі повинна спрямовуватись на можливості створення в Україні ефективного механізму функціонування офшорного бізнесу.

The aim of the study lies in estimation of the international offshore business experience and possibility to implement the principles of its conduction in Ukraine.
The tasks defined in the article were performed with the help of such general scientific and special methods of investigation: analysis and synthesis, generalization and systematization, comparison, scientific abstraction.
The article is devoted to studying the efficiency of international offshore business functioning in the world and the main directions of its development in Ukraine. The approaches to definition, classifications and peculiarities of offshore companies were studied. Positive and negative aspects of international offshore business development both for the state and for the individual entrepreneur were analyzed. The current state and offshore functioning perspectives at the international level as well as in Ukraine were investigated.
The article justifies the necessity to create preconditions for offshore business incipience as a part of the economy of Ukraine.
The perspectives of further research in this direction should be aimed at possibilities to create in Ukraine the effective mechanism of offshore business functioning.

О. П. Краснякк. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та аграрного бізнесу Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУРЯКОЦУКРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

O. P. KrasnyakCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Agrarian Business of Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

MARKETING RESEARCH OF THE EFFICIENT OPERATION OF ENTERPRISES OF BEET SUGAR SUBCOMPLEX OF THE REGION

Темпи розвитку суспільства і рівень задоволення потреб в продуктах харчування визначаються результативністю господарської діяльності, тому маркетингові дослідження питання ефективної діяльності підприємств бурякоцукрового виробництва є однією з найактуальніших проблем економічної науки. Тому, основними факторами, які визначають і формують ефективну діяльність підприємств бурякоцукрового підкомплексу, є вивчення місткості ринку аналіз тенденції його кон’юнктури, вихід на нові ринки та цінова політика кінцевого продукту. Успіх підприємств бурякоцукрового підкомплексу на сьогоднішній день, залежить від того, на скільки їх кінцева продукція відповідає вимогам споживача. Тому, перед підприємствами бурякоцукрового виробництва постає низка стратегічних, невідкладних завдань, вирішення яких значною мірою дають можливість формувати фактори їх ефективної діяльності і здійснення ефективних маркетингових досліджень галузі в цілому.

The development of society and the level of food intake satisfaction are determined by the effectiveness of economic activity, so marketing research on the effective operation of sugar beet enterprises is one of the most urgent problems of the economic science. Therefore, the main factors that determine and form the efficient operation of enterprises of sugar beet subcomplex are the study of market capacity, analysis of the trends in its market conditions, access to new markets and the pricing policy of the final product. Today, the success of enterprises of sugar beet subcomplex depends on how much their final product meets the requirements of consumers. Thus, sugar beet enterprises have a number of strategic, urgent tasks, the solution of which, to a large extent, gives the opportunity to form factors of their efficient operation and implementation of effective marketing research of the industry as a whole.

Р. А. Мухак. е. н., старший викладач, Тернопільський національний економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАМИ

R. A. MukhaPh.D., senior lecturer in economy of enterprise and corporations, Ternopil national economic university

THE FEATURES OF THE MARKETING ACTIVITY OF THE ENTERPRISES

У статті розглянуто сутність таких понять, як «маркетингова діяльність» та «маркетинговий потенціал». Виділено основні складові маркетингового потенціалу. Визначено доцільність відокремлювати та розділяти функції ведення маркетингової діяльності та збуту продукції на рівні відділу маркетингу та відділу збуту підприємства. Узагальнено основні напрямки вдосконалення маркетингової діяльності через такі основі механізми як: створення відділу маркетингу; врегулювання цінової політики підприємства через стимулювання споживачів, торгового персоналу та посередників; розширення ринків збуту через вихід на міжнародні ринки, однак, необхідно врахувати проблеми, які виникають при цьому; підвищення рівня кваліфікації персоналу на усіх рівнях через навчання працівників як на робочому місці, так і за його межами; впровадження ефективної маркетингово-інформаційної системи; забезпечення формування позитивного іміджу підприємства через застосування заходів PR та стимулювання рекламної діяльності підприємства. Для зростання пізнаваності та збільшення потоку відвідування сайту, підприємствам доцільно брати участь у різноманітних рейтингах та зареєструватися у пошукових системах Google та Yandex.

The article discusses the essence of such concepts as "marketing activity" and "marketing potential". The main components of marketing potential are highlighted. Determined the necessity of separating marketing and sales functions between the marketing department and the sales department of the enterprise. The main directions of improvement of marketing activity are generalized through such mechanisms as: creation of a marketing department; regulating the pricing policy of the enterprise through the stimulation of consumers, sales staff and intermediaries; the expansion of markets through the exit to international markets, however, it is necessary to take into account the problems that arise in this case; raising the level of personnel qualification at all levels through training employees both at the workplace and beyond; introduction of an effective marketing and information system; ensuring the formation of a positive image of the enterprise through the application of PR measures and promotion of advertising activities of the enterprise. To increase awareness and increase the flow of visits to the site, it is advisable for companies to participate in various ratings and register as Google and Yandex search engines.

В. М. Коломієцьк. е. н., доцент, докторант кафедри «Фінанси та економічна безпека», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, м. Дніпро

ВПЛИВОВІСТЬ КОМПОНЕНТІВ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА ТРИВАЛІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

V. M. KolomiietsPh.D., doctoral student, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro

INFLUENCE OF COMPONENTS OF HUMAN CAPITAL ON THE DURATION OF ITS USE

Подовження терміну тривалості використання та функціонування людського капіталу напряму пов’язане з економічними інтересами національної економіки. Метою дослідження стало визначення впливу компонентів людського капіталу на тривалість його використання в сферах національної економіки. Дослідження розглядає актуальні проблеми тривалості використання людського капіталу та прагне знайти теоретичне підґрунтя для пошуку практичних можливостей його подовження.
Тривалість використання та функціонування людського капіталу розглянуто в розрізі використання окремих найбільш впливових на термін тривалості компонентів людського капіталу національної економіки: фізіологічного, психологічного, освітнього, творчого, креативного, професійного, соціального капіталів.
Дослідження показало, що базовою одиницею для подовження терміну використання людського капіталу є індивід з його здатностями. Визначено, що на тривалість використання та функціонування людського капіталу здійснюють вплив такі компоненти людського капіталу національної економіки як фізіологічний, психологічний, освітній, творчий, креативний, професійний, соціальний капітали. З’ясовано, що недостатність розвитку одного компоненту людського капіталу призводить до зменшення можливостей використання інших.

The extension of the duration of the use and operation of human capital is directly related to the economic interests of the national economy. The purpose of the study was to determine the impact of components of human capital on the duration of its use in the spheres of the national economy. The research considers actual problems of the length of the use of human capital and seeks to find a theoretical basis for finding practical possibilities for its extension.
The duration of the use and functioning of human capital is considered in the context of the use of some of the most influential on the length of the components of the human capital of the national economy: physiological, psychological, educational, creative, originative, professional, social capital.
The research has shown that the basic unit for extending the use of human capital is an individual with his abilities. It is determined that the components of the human capital of the national economy, such as physiological, psychological, educational, creative, originative, professional, social capital, are influenced by the duration of the use and functioning of human capital. The inadequacy of the development of one component of human capital leads to a reduction in the possibilities of using others.

А. А. Постолк. політ. н., доцент, докторант, Херсонський державний аграрний університет

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. A. Postolcandidate of political sciences, associate professor, doctoral candidate, Kherson State Agrarian University

FACTORS OF FORMATION AND USE OF PRODUCTION-RESOURCE POTENTIAL OF AGRARIAN ENTERPRISES

У статті виявлені фактори формування, використання та відтворення виробничо-ресурсного потенціалу аграрних підприємств. Здійснено їх групування з поділом на внутрішні та зовнішні. Особлива роль серед них надається фактору управління виробничо-ресурсним потенціалом. Обґрунтовано, що найбільш значним впливом характеризуються впровадження інновацій у вигляді нових технологій виробництва та ресурсозбереження. Важливе місце займає інвестиційне забезпечення процесів використання й відтворення виробничих ресурсів. Визначено, що стратегічне управління ними має спиратися на їх системну оцінку та діагностику на основі кількісних і якісних показників.

The article reveals the factors of the formation, use and reproduction of the production and resource potential of agrarian enterprises. They are grouped with division into internal and external. A special role among them is given to the factor of management of production and resource potential. It is substantiated that the most significant influence is characterized by the introduction of innovations in the form of new technologies of production and resource conservation. Important place is the investment support of the processes of use and reproduction of productive resources. It is determined that their strategic management should be based on their system evaluation and diagnosis on the basis of quantitative and qualitative indicators.

А. В. Ліщенкоголовний фахівець факультету стаціонарних форм навчання Інституту міжнародної економіки та інформаційних технологій Міжрегіональної Академії управління персоналом

СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Andriy LishchenkoInterregional Academy of Personnel Management

INFORMATION SECURITY SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF ENTREPRENEURSHIP

В статті визначено сутність поняття економічна безпека. Розглянуто різні підходи до її інформаційного забезпечення. Досліджено елементи інформаційного забезпечення економічної безпеки. Представлено можливості збору та аналізу економічної інформації з використанням технічних засобів.

The article defines the essence of the concept of economic security. Different approaches to its information support are considered. The elements of information security of economic security are investigated. The comprehensive description of the information security system for economic security of entrepreneurship, as well as the structural model of economic security for food industry enterprises is presented.

В статье определена сущность понятия экономическая безопасность. Рассмотрены различные подходы к информационному обеспечению экономической безопасности. Исследовано элементы информационного обеспечения экономической безопасности. Представлены возможности сбора и анализа экономической информации с использованием технических средств.

Н. А. Петрищенкок. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. ОдесаВ. В. Горобіймагістр, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. ОдесаА. М. Осіповамагістр, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Українські підприємства в сучасний період функціонують в складних умовах. Проблеми господарювання полягають в мінливості зовнішнього середовища, нзької стабільності та платоспроможності підприємств. Також негативно впливають на діяльність підприємств низька конкурентоспроможність, інфляція, трансформаційні процеси. Поставлена мета виявити низку факторів, що негативно впливають на діяльність будівельних підприємств та призводять до кризи. Висвітлено необхідність комплексного дослідження функціонування підприємств будівельної галузі. Вказано, що фінансовий стан будівельних організацій залежить від особливостей функціонування галузі будівництва. Проведено аналіз показників будівельних підприємств на підставі даних Державного комітету статистики. Виявлено, що спостерігається зростання обсягів будівельних робіт та скорочення збитку від операційної діяльності. Негативним є скорочення кількості суб’єктів господарювання в будівельної сфері та зростання частки збиткових підприємств. Наведено основні фактори, що можуть впливати на діяльність будівельних підприємств. Причинами визначено недосконале управління ресурсами та логістикою на підприємствах, застаріле обладнання, низька конкурентоспроможність персоналу та продукції, відсутність своєчасних антикризових заходів та економічного моніторингу.

Ukrainian enterprises in the modern period operate in difficult conditions. The problems of managing are the volatility of the external environment, the lack of stability and solvency of enterprises. Also, the negative influence on the activity of enterprises are low competitiveness, inflation, transformation processes. Set a goal is to identify a number of factors that negatively affect the activity of construction companies and lead to a crisis. The necessity of a comprehensive study of the functioning of construction industry enterprises is highlighted. It is indicated that the financial condition of construction organizations depends on the peculiarities of the functioning of the construction industry.Conducted analysis of construction enterprises' indicators was performed based on data from the State Statistics Committee. It was found that there is an increase in the volume of construction works and reduction of operating losses. Negative is the reduction of the number of economic entities in the construction industry and the growth of the share of loss-making enterprises. The main factors that can influence the activity of construction enterprises are presented. The reasons for this are defective management of resources and logistics at enterprises, outdated equipment, low competitiveness of personnel and products, lack of timely anti-crisis measures and economic monitoring.

Н. А. Марченкок. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Чернігівський національний технологічний університет, м. ЧернігівЮ. В. Краснянськастудентка, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

РЕАЛІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ НА СВІТОВОМУ ТА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКАХ

N. A. MarchenkoCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Finance , Banking and Insurance , Chernihiv National University of TechnologyY. V. KrasnianskaStudent, Faculty of Finance and Economics, Chernihiv National University of Technology

REALITIES OF THE CRYPTOCURRENCY FUNCTIONING IN THE WORLD AND DOMESTIC MARKETS

У статті розкрито сутність криптовалюти із пропозицією авторської дефініції терміну. Приведено найпоширеніші криптовалюти світу та надано їх детальну характеристику; розглянуто механізм функціонування криптовалют, встановлено взаємозв’язок між їх видобутком і кон’юнктурою фінансового ринку. Проведено діагностику структури та зміни вартості криптовалют. Проаналізовано географічні особливості розвитку ринку криптовалют у світі, визначено вплив різних факторів на даний процес. Виявлено проблеми використання криптовалюти в економічному просторі Україні. З метою їх вирішення розроблено рекомендації, адаптовані до українських реалій, визначено систему пріоритетних заходів, практичне втілення яких дозволить через налагодження функціонування криптовалюти стимулювати розвиток інтеграційних та глобалізаційних процесів нашої держави в європейський та світовий економічний простір

The essence of cryptocurrency is researched in the article with proposition of author's definition. The most common cryptocurrencies of the world and their features are given. The cryptocurrency functioning mechanism is discussed, and the relationship between their production and the situation in the financial market is established. The diagnostics of the structure and changes in the value of cryptocurrency are carried out. The geographic peculiarities of the cryptocurrency development in the world are analyzed and the influence of various factors on this process is determined. The problems of using cryptocurrency in the economic environment of Ukraine are identified. In order to solve them, recommendations, adapted to the current Ukrainian realities, was developed, a system of priority measures has been determined. The practical implementation of these measures will allow through reforming of the domestic labor market to stimulate the development of integration and globalization processes of our country towards European and global economic environment.

С. В. Нараєвськийк. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВСТАНОВЛЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ У ВІТРОЕНЕРГЕТИЦІ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

S. V. NaraievskyiCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of International Economics, NTUU «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

EFFICIENCY OF THE INSTALLED CAPACITY IN THE WIND POWER INDUSTRY OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE COUNTRIES

Проведено порівняльний аналіз ефективності роботи вітрової енергетики у країнах Центральної та Східної Європи. Серед регіональних лідерів у вітровій енергетиці виділяються країни, що мають вихід до моря.
Серед світових лідерів у вітровій енергетиці виділяються країни, Західної Європи, що активно розвивають офшорну вітрову енергетику. Перевагою офшорної вітроенергетики є більш сильні та стабільні вітрові потоки. Це надає можливість отримувати вищий коефіцієнт використання встановленої потужності вітроенергетичного обладнання. Вітроенергетика України за ефективністю роботи поступається провідним країнам у даній галузі, але має гарні перспективи для подальшого розвитку у разі виконання певних умов. Підвищення ефективності роботи вітроенергетики України можна досягти при переході до розвитку офшорної вітроенергетики та завдяки використанню вітроустановок з більшою одиничною потужністю.

The article provides a comparative analysis of the efficiency work of wind power in countries of Central and Eastern Europe. Countries with access to the sea are leaders in wind power among the countries of the region. Western European countries that are developing offshore wind power are world leaders in this field.
The advantage of offshore wind power is stronger and more stable winds. This provides the opportunity to receive a higher utilization rate of installed power of wind energy equipment. The efficiency of Ukrainian wind power inferior to leading countries in this field, but it has good prospects for further development if certain conditions will be done. Improving efficiency of the wind power industry in Ukraine can be achieved in the transition to the development of offshore wind power and through the use of wind turbines with a higher unit capacity.

О. В. Жегуск. е. н., доцент, докторант кафедри маркетингу і комерційної діяльності Харківського державного університету харчування та торгівлі, м. Харків

МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

О. V. ZhehusCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Marketing and Business, Kharkov State University of Food Technology and Trade

MARKETING AS AN INSTRUMENT FOR IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN HIGHER EDUCATION IN UKRAINE

У статті доведено необхідність розвитку і впровадження маркетингу в закладах вищої освіти, як філософії підприємництва та ринкової концепції управління. Обґрунтовано, що з точки зору пріоритетів сталого розвитку найбільш прийнятною концепцією маркетингу в сфері вищої освіти є концепція холістичного маркетингу. Спираючись на специфіку послуг вищої освіти та ураховуючи сучасні тенденції в маркетингу, до класичної моделі концепції холістичного маркетингу запропоновано додати елементи «інноваційний маркетинг», «маркетинг можливостей» та замінити елемент «маркетинг взаємовідносин» на «маркетинг стейкхолдерів». Відповідно до запропонованої моделі концепції холістичного маркетингу успіху на ринку послуг вищої освіти зможуть добитися ті заклади вищої освіти, які чітко усвідомлюють та діють в інтересах усіх стейкхолдерів, намагаються підвищувати економічну ефективність через зростання соціальної, ставлять в пріоритет інноваційну діяльність та є проактивними, докладаючи максимум зусиль до створення можливостей для свого стійкого розвитку.

The article proves the need in development and introduction of marketing at institutions of higher education as business philosophy and market concept of management. It has been justified that in view of priorities of sustainable development the most reasonable concept of marketing in the field of higher education is a concept of holistic marketing. Basing on specific features of higher education services and taking into account modern trends in marketing, in addition to classic model of the holistic marketing concept it is offered to use elements of innovative marketing, marketing of opportunities and to replace marketing of relations by marketing of stakeholders. According to the offered model of the holistic marketing, success at the market of higher education can be achieved only by those institutions of higher education that clearly realize and act in interests of all stakeholders, tend to increase economic efficiency through growth of social efficiency, put a priority on innovative activity and are pro-active making maximum efforts to create opportunities for their sustainable development.

Н. П. Юрчуккандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІННОВАЦІЯ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ

Natalia YurchukCandidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Associate Professor of Economic Cybernetics Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES AS AN INNOVATION IN THE BUSINESS PROCESS MANAGEMENT SYSTEM

У статті проаналізовано дослідження вітчизняних та зарубіжних фахівців з проблематики використання інформаційних систем і технологій як інноваційного інструменту у системі управління бізнес-процесами підприємств. Розкрито такі поняття, як “бізнес-процес”, “інформаційна система”, “інформаційні технології”, “Business Process Management”.
Встановлено перелік характерних рис бізнес-процесу, виходячи з підходів до його тлумачення.
Визначено, що для забезпечення ефективності сучасних підприємств в умовах використання новітніх методів та інструментів управління необхідне використання інноваційних технологій управління бізнесом.
Досліджено зв’язки між складовими системи управління підприємством з врахуванням використання інформаційних технологій та зазначено, що система управління бізнес-процесами підприємства охоплює усі рівні роботи підприємства.
З’ясовано, що на ринку ІТ існує велика кількість нотацій для розробки бізнес-процесів та охарактеризовано найпопулярніші з них.
Означено, що функціональність інформаційної системи управління бізнес-процесами підприємства визначається в першу чергу її призначенням і метою створення системи подібного рівня на підприємстві.
На підставі проведеного аналізу щодо виявлення основних інформаційних потреб для забезпечення прийняття управлінських рішень охарактеризовано функції підсистем інформаційної системи управління бізнес-процесами підприємства.
На основі проведеного дослідження охарактеризовано вимоги до інформаційної системи управління бізнес-процесами підприємства.
Означено, що для впровадження інноваційних технологій на підприємствах необхідний регулярний і безперервний процес та визначено його етапи.

The article analyzes the research of domestic and foreign specialists on the problems of using information systems and technologies as an innovative tool in the system of business processes management of enterprises. We discovered such concepts as “business process”, “information system”, “information technology”, “Business Process Management”.
The list of the business process features is established, proceeding from the approaches to its interpretation.
It has been determined that in order to ensure the efficiency of modern enterprises in the use of the newest methods and tools of management, it is necessary to use innovative business management technologies.
The relations between components of the enterprise management system taking into account the use of information technologies are investigated and it is indicated that the business process management system of the enterprise covers all levels of the enterprise.
It is revealed that in the IT market there is a large number of notations for the development of business processes and characterized the most popular of them.
It is noted that the functionality of the information management system of business processes of the enterprise is determined primarily by its purpose and the purpose of creating a system of similar level in the enterprise.
Basing on the analysis of the identification of the basic information needs for providing management decisions, the functions of subsystems of the information management system of business processes of the enterprise are described.
On the basis of the conducted research the requirements for the information management system of business processes of the enterprise are described.
It is indicated that the introduction of innovative technologies at enterprises requires a regular and continuous process and its stages are determined.

В. А. Фостоловичкандидат с.-г. н, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КРИПТО ВАЛЮТОЮ В ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА

Valentyna FostolovychDr. PhD, assistant professor of accounting and taxation sectors of the economy of the Faculty of Accounting and Auditing of Vinnytsia National Agrarian University

THE MECHANISM OF MANAGEMENT CRYPTO CURRENCY IN THE ACCOUNTING SYSTEM OF THE ENTERPRISE

В умовах цифрового інформаційного простору гострою стала потреба вирішити питання обліку та оподаткування операцій із криптовалютою в Україні. Відсутність єдиного трактування правового статусу криптовалюти викликало неоднозначність науковців України у класифікації даного виду активу. Нацбанк України досі не визнав криптовалюту як засіб платежу, що робить незаконним її використання. Проте, конвертування криптовалюти в національні грошові одиниці та навпаки не викликає порушення законодавства України.
Криптовалюту доцільно розглядати як фінансовий інструмент, який: оцінюється за справедливою вартістю при первісному визнанні на дату операції (по ринкових котируваннях, по методах оцінки, методах аналізу дисконтованих грошових потоків, або за дольовими інструментами (за собівартістю за вирахуванням витрат по знеціненню) при неможливості визначення справедливої вартості); підлягає переоцінці, яка відображається в складі прибутку або збитку; витрати не включаються до первісної вартості; відображається у балансі, коли стає стороною договірних положень фінансового інструменту.
Криптовалюта є фінансовим інструментом, який підлягає переоцінці за справедливою вартістю. Криптовалюту доцільно обліковувати на субрахунку 352 «Іншi поточні фінансові інвестиції».
При спрощеній системі оподаткування доходи від реалізації криптовалюти повинні бути відображені в книзі обліку доходів і витрат та включені в декларацію про доходи і відповідно оподатковані єдиним податком. Для підприємств загальної системи оподаткування, операції із криптовалютою повинні відповідно обліковуватись як фінансові інструменти, відображатись у декларації про прибуток та оподатковуватись відповідно до вимог законодавства.
Всі операції, які пов’язані із виникненням доходів і понесенням витрат підлягають контролю зі сторони податкової адміністрації, яка може здійснити і контроль наявних гаманців (рахунків).

In the conditions of the digital information space an acute need to solve the issue of accounting and taxation operations with cryptology in Ukraine. The lack of a uniform interpretation of the legal status of cryptography caused the ambiguity of the scholars of Ukraine in the classification of this type of asset. The National Bank of Ukraine has still not recognized the crypto currency as a means of payment, which makes its use unlawful. However, conversion of crypto-currency into national currency and vice versa does not cause a violation of the legislation of Ukraine.
Cryptography should be considered as a financial instrument, which: is measured at fair value with initial recognition at the date of the transaction (by market quotations, by valuation methods, discounted cash flow analysis methods, or by equity instruments (at cost less costs for depreciation) if it is impossible to determine the fair value; subject to reassessment, and is reflected in profit or loss; costs are not included in the original cost; shown in the balance sheet, when it becomes a party to the contractual provisions of a financial instrument.
Crypto currency is a financial instrument which is subject to revaluation at fair value. Cryptocurrency need to account on sub-account 352 "Other current financial investments".
In the simplified tax system revenues from the sale of cryptology should be reflected in the income and expense accounting book and included in the income statement and taxed accordingly by a single tax. For enterprises of the general system of taxation, transactions with crypto-currency should be accounted for as financial instruments, reflected in the income statement and taxed in accordance with the requirements of the legislation.
All transactions involving income and expenses incurred are subject to control by the tax administration, which may carry out and control existing purses (accounts).

У. О. Марчукк. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

U. A. MarchukPhD (Economics), Assistant Professor of the Department of Accounting and Taxation Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

FORMATION OF ACCOUNTING ACCOUNTING SYSTEMS

В статті досліджено особливості реформування системи бухгалтерського обліку і звітності України і впливу на них процесів глобалізації світової економіки та міжнародних ринків капіталів. Наведено результати теоретичних досліджень зарубіжних та вітчизняних вчених визначення поняття «система бухгалтерського обліку», «облікова система», «система обліку». Акцентовано увагу, що обліковій системі властиві певні ознаки, зокрема: динамічність, багатоаспектність, ієрархічність, об’єктивність, цілісність. Зазначено, що система бухгалтерського обліку формується у відповідному інформаційному просторі мікро- (організаційно правова форма, розміри, територіальне розташування та сфера діяльності господарюючого суб’єкта) та макросередовища (вплив міжнародних облікових моделей, інституціонально-закріплене державне регулювання, фіскальна політика та фінансова стабільність держави в економічному вітчизняному просторі та на міжнародному рівні), яке забезпечується, як інституціональним полем на рівні держави так і обліково-аналітичними ресурсами окремих господарюючих суб’єктів.
Виокремлено три етапи процесу обліково-аналітичного забезпечення, зокрема: виявлення, збір, вимірювання, реєстрація, накопичення інформації; узагальнення первинної інформації, формування первинних, аналітичних даних та зберігання інформації; аналітична обробка облікової інформації для передачі зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Сформовано загальну схему процесу обліково-аналітичного забезпечення.

The article deals with the peculiarities of the reformation of the accounting and reporting system of Ukraine and the impact on them of processes of globalization of the world economy and international capital markets. The results of theoretical researches of foreign and domestic scientists are given to define the concept of "accounting system". The attention is paid to the fact that the accounting system has certain characteristics, in particular: dynamism, multidimensionality, hierarchy, objectivity, integrity. It is noted that the accounting system is formed in the corresponding information space micro (organizational legal form, size, territorial location and sphere of activity of the economic entity) and macro environment (influence of international accounting models, institutionalized state regulation, fiscal policy and financial stability of the state in the economic and domestic space and internationally), which is ensured as an institutional field at the state level and the accounting and analytical resources of individual business entities.
There are three stages of accounting and analytical support process, in particular: identification, collection, measurement, registration, accumulation of information; generalization of primary information, formation of primary, analytical data and information storage; analytical processing of accounting information for the transmission to external and internal users for decision-making. Formed general scheme of the process of accounting and analytical software.

О. В. Дейнекак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет, м. СумиІ. В. Діденкок. е. н., асистент, асистент кафедри фінансів банківської справи та страхування, Сумський державний університет, м. СумиК. В. Волікмагістр, Сумський державний університет, м. Суми

ОЦІНКА СТАНУ ПОТОЧНОЇ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ТАКСОНОМІЧНОГО ТА РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ

O. V. DeynekaPhD in Economics, associate Professor, associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Sumy State University, SumyI. V. DidenkoPhD in Economics, assistant, assistant of the Department of Finance, Banking and Insurance, Sumy State University, SumyK. V. Volikmaster, Sumy State University, Sumy

ASSESSMENT OF THE CURRENT SOLVENCY OF THE MACHINE-BUILDING ENTERPRISE ON THE BASIS OF TAXONOMIC AND REGRESSION ANALYSIS

У статті розглянуто теоретичні засади платоспроможності та обґрунтовано важливість оцінювання поточної платоспроможності підприємства. В рамках аналізу поточної платоспроможності побудовано інтегральний показник ліквідності з використанням інструментарію таксономічного аналізу. Обґрунтовано вибір показників для побудови регресійної моделі, які з надійністю 95% описують одержаний результат. Пояснено вплив окремих показників фінансової стійкості та ділової активності підприємства на інтегральний показник ліквідності. Розрахунки виконані на основі звітності підприємства машинобудівної галузі Сумського регіону ПАТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш». Дані для побудови багатофакторної регресійної економіко-математичної моделі були за 2002-2017 рр. Проведення розрахунків та побудова регресійної моделі відбувалися за допомогою інструментарію програм MS Excel та STATISTICA.

The article presents the key theoretical principles of solvency, the importance of the current solvency evaluating of the enterprise. For the investigation of the current solvency of the machine-building enterprise the integral indicator of the liquidity was constructed using the taxonomic and regression analysis. The set of indicators for constructing a regression model, describes the obtained result with 95% reliability. There is detailed explanation how individual indicators of financial stability and business activity of the enterprise influence on the integral indicator of the liquidity in this article. All calculations are made on the basis of the reports of the enterprise of the engineering industry of the Sumy regions PJSC «Nasosenergomash Pump & Power Engineering Works Sumy». Data for constructing of a multifactor regressive economic-mathematical model were for the period 2002-2017 years. Calculations and construction of the regression model were in programs «MS Excel» and «STATISTICA».

T. I. ZosymenkoCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of Department of Theoretical and Applied Economics, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

REGIONAL TRENDS OF EUROPEAN ECONOMIC INTEGRATION PROCESSES IN UKRAINE

Т. І. Зосименкок. е. н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

РЕГІОНАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОЦЕСІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

The comparative assessment of the convergence degree of the regional economic systems of Ukraine with the EU in 2014–2016 were conducted in the study. The Index of Eurointegration economic headway of the regions was used as an instrument of evaluation. In general, the dynamic of Eurointegration economic headway of Ukrainian regions was positive. During the period researched there was the increase in the overall level of openness of the regional economic systems for the trade with the EU. The gradual adaptation of Ukrainian producers to the new political and economic realities contributed to the revival of the positive exports dynamic from the majority regions to the EU. The events and processes which positively influenced the institutional environment were: reduction of the territorial disparities in the EU project support and shifting the focus of European donors from the western to the northern, central and eastern regions; the increase in the number of the local authorities involved in the events devoted to economic issues of the EU-Ukraine Association Agreement, including educational activities for the rural population with the participation of the EU experts. Care should be taken to the further development of the regional action plans for economic part of the Association Agreement implementation.

У статті здійснено порівняльне оцінювання ступеня зближення регіональних економічних систем України з ЄС у 2014-2016 рр. В якості інструмента оцінювання використано Індекс євроінтеграційного економічного поступу. У цілому, динаміка євроінтеграційного економічного поступу українських регіонів була позитивною. Протягом досліджуваного періоду спостерігалося зростання загального рівня відкритості регіональних економічних систем для торгівлі з ЄС. Поступова адаптація українських виробників до нових політичних та економічних реалій призвела до відновлення позитивної експортної динаміки з більшості регіонів до ЄС. Серед сприятливих явищ та процесів у сфері інституційної підтримки були: скорочення територіальних диспропорцій у розподілі проектної підтримки з ЄС та зміщення фокусу європейських донорів із західних до північних, центральних та східних регіонів; зростання числа місцевих органів влади, котрі долучались до проведення заходів з питань Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи освітні заходи для сільського населення за участю експертів з ЄС. Подальша увага має зосереджуватися на удосконаленні обласних планів заходів з імплементації економічної частини Угоди про асоціацію.

О. Л. Рудак. е. н., доцент кафедри фінансів,банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

СТАНОВЛЕННЯ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Oksana RudaCandidate of economic sciences, associate professor of department of finances, banking and insurance, Vinnytsia national agrarian University, Vinnytsya

FORMATION OF MORTGAGE LENDING IN UKRAINE

У статті розкривається поняття «іпотека» та висвітлено предмет іпотечного кредиту. Описано види іпотечного ринку, та виділено класифікацію залежно від предмета іпотеки виділяють. Проведено характеристику етапам зародження іпотечного кредитування в Україні. Показано тлумачення найбільш чітко і повно сутності іпотеки в розрізі чинного законодавства України, де по суті синтезовано правовий та економічний підходи щодо сутності іпотеки. Виділено тлумачення функцій суто фінансового характеру, які виконує іпотечний ринок. Охоплено проблеми іпотечного кредитування, що у сучасних умовах стає в Україні надзви¬чайно гострим і важливим завданням для подаль¬шого здійснення кредитно-банківської реформи. Проаналізовано основні показники ринку іпотечного кредитування в Україні в період з 01.01.2014 р. по 01.01.2017 р. Проведено аналіз кредитної активності банків України, що показало зниження платоспроможності потенційних позичальників, високим рівнем невизначеності щодо подальшого економічного розвитку та високою вартістю кредитних ресурсів. Також було запропоновано можливі варіанти підвищення функціонування іпотечного ринку в Україні за допомогою створення ефективних ринкових механізмів залучення довгострокових фінансових ресурсів в фінансово-кредитну сферу та забезпечення функціонування на цій основі ринку довгострокового іпотечного кредитування із застосуванням сучасної ринкової інфраструктури, а також фінансових інструментів, що дозволить поступово знизити вартість іпотечних кредитів для населення та суб’єктів господарювання і збільшити строки кредитування.

The article reveals the concept of "mortgage" and covers the subject of a mortgage loan. The types of mortgage market are described, and the classification is distinguished depending on the subject of the mortgage. A description of the stages of the birth of mortgage lending in Ukraine was conducted. The interpretation is presented most clearly and fully of the essence of the mortgage in the context of the current legislation of Ukraine, which essentially synthesizes legal and economic approaches to the substance of the mortgage. The interpretation of purely financial functions performed by the mortgage market is highlighted. The problem of mortgage lending, which in modern conditions is becoming extremely important and important task in Ukraine for the further implementation of credit and banking reforms, is covered. The main indicators of the mortgage lending market in Ukraine during the period from 01.01.2014 to 01.01.2017 are analyzed. The analysis of lending activity of Ukrainian banks has been carried out, which showed a decrease in solvency of potential borrowers, a high level of uncertainty about further economic development and high cost of credit resources. There were also suggested possible options for improving the functioning of the mortgage market in Ukraine by creating effective market mechanisms for attracting long-term financial resources in the financial and credit sector and ensuring the functioning of this market of long-term mortgage lending with the use of modern market infrastructure, as well as financial instruments, which will allow gradually reduce the cost of mortgage loans for households and business entities and increase lending terms.

А. Ф. Бондаренкок. т. н., доцент кафедри управління та фінансово-економічної безпеки, ННІБТ «УАБС» СумДУО. О. Малишевськастудент, ННІБТ «УАБС» СумДу

РОЛЬ ЦІНОВОЇ ТА НЕЦІНОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ БАНКІВ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

A. F. BondarenkoPh.D., Associate Professor of the Department of Management and Financial-Economic Security, ESIBT "UAB" SSUO. O. Malyshevskastudent, ESIBT \"UABS\" SSU

THE ROLE OF PRICE AND NON-PRICE COMPETITION OF UKRAINIAN BANKS IN THE CURRENT CONDITIONS OF A MARKET ECONOMY

У статті розглянуто основні методи цінової та нецінової конкуренції, їх взаємозв’язок з обсягом залучених депозитів та клієнтів банку. Досліджено особливості спільних та відмінних характерних рис вище згаданих видів конкуренції. Надано визначення конкурентоспроможності банку, як властивості банку протистояти конкурентам, утримувати чи завойовувати визначену ринкову частку із заданою для банку ефективністю. Здійснено аналіз за визначеними методами по трьом провідним банкам України. Розкрито роль цінової та нецінової конкуренції, проблеми поширення нецінових методів та можливі результати після їх застосування.

Methods of price and non-price competition and their interconnection with the amount of deposits attracted and clients of the bank are considered in the article. The peculiarities of common and distinctive features of the aforementioned types of competition are investigated. The definition of bank's competitiveness as a bank's ability to withstand competitors, to hold or to get a certain market share with the given bank efficiency. The analysis according to determined methods on the three leading banks of Ukraine is provided. The role of price and non-price competition, the problem of non-price methods expansion and possible results after their application are indicated.

В. М. Голомовзийк. е. н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівН. Л. Калиновськастарший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівА. О. Калиновськийасистент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівЛ. В. Лучитстарший викладач кафедри іноземних мов, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ З ВІДНОВЛЕННЯ ЗАВОДСЬКОЇ СИСТЕМИ МАШИН

V. M. HolomovzyiPhD in Economics, Associate professor, Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National UniversityN. L. KalynovskaSenior Lecturer, Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National UniversityA. O. KalynovskyiAssistant professor, Department of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National UniversityL. V. LuchytSenior Lecturer, Department of Foreign Languages, Lviv Polytechnic National University

EVALUATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF RESTORATION OF THE FACTORY MACHINE SYSTEM

В статті представлено та розглянуто методичні положення та рекомендації щодо оцінювання та підвищення економічної ефективності відновлення заводської системи машин. Виявлено, що на сьогодні відновлення заводської системи машин не тільки забезпечує їх високий рівень безпеки, надійності й працездатності, але і створює цінність в бізнес-процесах, внаслідок чого стає стратегічним фокусом для компаній і вимагає комплексного підходу. Скорочення загальних витрат та стійкої конкурентної переваги досягають лише ті компанії, яким вдалось спростити, стандартизувати, пришвидшити процеси при високій якості послуг відновлення заводської системи машин. Зважаючи на складність та багатогранність процесів, що пов'язані зі створенням, обробкою та передачею інформації під час відновлення заводської системи машин, та приймаючи до уваги необхідність формування методично-практичних підходів до визначення економічної ефективності такого напрямку роботи, запропоновано єдину інтегральну систему оцінки інформаційної діяльності з відновлення заводської системи машин.

The methodological provisions and recommendations for evaluation and increase of economic efficiency of restoration of the factory machine system are presented and considered in the article. It is revealed that nowadays the restoration of the factory machine system not only ensures a high level of their safety, reliability and performance but also creates value in business processes, which, as a result, becomes a strategic focus for companies and requires a comprehensive approach. The reduction of total costs and sustainable competitive advantage are achieved only by those companies that have been able to simplify, standardize and speed up processes with high quality of restoration of the factory machine system. Considering the complexity and versatility of the processes involved in the creation, processing and transmission of information during the restoration of the factory machine system, and taking into account the need for methodological and practical approaches to determining the economic efficiency of such direction of work, a single integrated evaluation system for information activities in restoration of the factory machine system is proposed.

Я. М. Гринчишинк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ЧИННИКИ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

Y. M. GrynchyshynPhD in Economics, associate professor of the department of Finance of Business Entities, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

FACTORS OF ANTI-CRISIS FINANCIAL MANAGEMENT OF ENTERPRISES

У статті розглянуті аргументи на користь антикризового фінансового менеджменту підприємств. Перший чинник пов’язаний з невирішеністю концептуальних підходів щодо організації управління підприємствами, що перебувають у скрутному становищі. Крім цього, мікроекономічна теорія криз досі не сформована, дослідження кризи підприємства ігнорується багатьма дослідниками фінансів. Другим аргументом на користь антикризового фінансового менеджменту є системна складність його об’єкта – фінансової кризи. Це проявляється як в різноманітності підходів до визначення кризи, так і в обмеженості її розуміння багатьма авторами, що відповідно накладає негативний ефект на антикризове управління.
Третій чинник антикризового фінансового управління пов’язаний з ускладненням фінансів, важливістю окремих фінансових механізмів у попередженні кризових явищ та управлінні підприємствами, що перебувають у скрутному становищі. Це пов’язано, по-перше, з розширенням і поглибленням антикризових функцій фінансового менеджменту в ході його розвитку. По-друге, ускладнення фінансового менеджменту значною мірою пов’язане з ускладненням стандартів фінансового обліку та звітності, можливістю їх безпосереднього впливу на попередження кризових явищ.
Четвертим аргументом на користь антикризового фінансового менеджменту є важливість нормативно-правового регулювання процесу оздоровлення проблемних підприємств. Надзвичайно низьке місце України за показником вирішення проблем неплатоспроможності в рейтингу «Doing Business» вимагає суттєвого вдосконалення законодавства, що регулює управління підприємствами, які перебувають у скрутному становищі, та його узгодження з нормативно-правовими актами ЄС.

The article discusses the arguments in favor of anti-crisis financial management of enterprises. The first factor is connected with the unresolved conceptual approaches to the organization of management of enterprises in a financial difficulty. In addition, the microeconomic theory of crises is still not formed, the study of the crisis of the enterprise is ignored by many researchers of finance.
The second argument in the usefulness of anti-crisis financial management is the system complexity of its object, which is the financial crisis. This is manifested in both the diversity of approaches to the definition of the crisis and in the limited understanding of the crisis by many authors, which accordingly has a negative impact on crisis management.
The third factor of the anti-crisis financial management is related to the complexity of finances, the importance of certain financial mechanisms in preventing crises and managing enterprises in difficulty. This is due, firstly, to the expansion and deepening of anti-crisis functions of financial management during its development. Secondly, the complication of financial management is largely due to the complication of financial accounting and reporting standards, the possibility of their direct impact on the prevention of crisis phenomena.
The fourth argument in favor of anti-crisis financial management is the importance of regulatory and regulatory regulation of the process of recovery of problem enterprises. The extremely low ranking of Ukraine in the «Doing Business» rating on the indicator of resolving insolvency requires a significant improvement in the legislation governing the management of enterprises in difficulty and its alignment with the EU legal acts.

А. В. Катаєвканд. екон. наук, доцент кафедри маркетингу та торговельного підприємництва Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університетуС. В. Оберемокканд. екон. наук, доцент кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту Національного фармацевтичного університету

ФАКТОРИ ЦІНОВОЇ ЧУТЛИВОСТІ СПОЖИВАЧІВ: РЕЗУЛЬТАТИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА ВЕРИФІКАЦІЇ АКТУАЛЬНОСТІ В РАМКАХ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ ДОВІРИ

A. V. KataievPhD in Economics, Associate Professor of Department of Marketing and Trade Entrepreneurship of Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and EconomicsS. V. OberemokPhD in Economics, Associate Professor of Department of Pharmaceutical Marketing and Management of National University of Pharmacy

FACTORS OF CONSUMERS’ PRICE SENSITIVITY: RESULTS OF SYSTEMATIZATION AND VERIFICATION OF RELEVANCE WITHIN THE FRAMEWORK OF THE TRUST-BASED MARKETING CONCEPT

У статті наведені результати теоретичного узагальнення факторів цінової чутливості споживачів та верифікації їхньої актуальності сучасним ринковим умовам. Доведено, що ціна товару визначається не тільки економічними, а й психологічними міркуваннями споживача; фактично покупець проводить порівняння не із товарами-замінниками, а з тими, які представляються йому такими. Професійне використання відомих цінових ефектів, перманентний моніторинг цінової чутливості споживачів і відповідна реакція на них через real-time маркетинг дозволять суб’єкту господарювання успішно використовувати увесь функціональний потенціал концепції маркетингу довіри.

The article presents the results of theoretical generalization of factors of consumers’ price sensitivity and verification of their relevance to modern market conditions. It has been proved that the price of a product is determined not only by economic but also by the consumer's psychological considerations; in fact, the consumer makes a comparison not with substitute goods, but with those that seem to be such to him. The professional use of well-known price effects, the constant monitoring of consumers’ price sensitivity and the corresponding response to them through real-time marketing will enable the business entity to successfully use all the functional potential of the concept of trust-based marketing.

І. В. Мартинюкк. е. н., ст. викладач кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ДІЮЧИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ МАЙНОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

I. V. MartyniukPhD, Senior Lecturer of the Department of Finance, Odessa national economic university, Odessa

CURRENT STATE AND TRENDS OF PROPERTY TAXATION IN UKRAINE

У статті розглянуто діючий стан та тенденції майнового оподаткування в Україні. Здійснено оцінювання фіскальної ролі майнових податків за період 2012 – 2017 рр. Порівняно фіскальну роль майнових податків України з зарубіжними країнами. Проаналізовано фактори впливу на надходження плати за землю. Обґрунтовано необхідність вдосконалення системи майнового оподаткування в Україні з метою підвищення її фіскальної та економічної ролі. Запропоновано шляхи вдосконалення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Обґрунтовано доцільність відміни ряду податкових пільг з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Розглянуто можливі напрямки вдосконалення транспортного податку з метою врахування екологічної та соціальної складової при його розрахунку. Запропоновано реформування плати за землю, насамперед за рахунок використання рентного підходу.

The article is devoted to investigate the current situation and trends of property taxation in Ukraine. The fiscal role of property taxation has been investigated for the period of 2012 - 2017 and compared with foreign countries. The factors influencing the receipt of property taxes have been analyzed. The necessity of improvement of property taxation has been proved in Ukraine to rise the fiscal and economic roles of them. Ways of improvement of real estate tax, non-land parcel in Ukraine have been proposed. The expediency of cancellation of a number of tax exemptions from the tax on immovable property different from the land plot is substantiated. Possible directions of improvement of transport tax have been considered, in order to take into account the ecological and social component at its calculation. Reformation of land tax has been proposed, primarily, through the use of the rental approach.

М. В. Максімовак. е. н., викладач кафедри банківської справи, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

СУЧАСНИЙ СТАН ІНСТИТУЦІOНАЛЬНOГO ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНOГO РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКOЇ ДІЯЛЬНOСТІ

M. MaksimovaPhD, Economics, Lecturer, Banking Department, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

THE MODERN STATE OF INSTITUTIONAL PROVISION OF GOVERNMENT REGULATION OF BANKING ACTIVITY

В статті проведено детальний аналіз функціональних обов’язків органів державного регулювання в сфері банківської діяльності. Представлено модель співпраці та координації діяльності органів державного регулювання банківської діяльності, яку побудовано із застосування методики структурування елементів системи.

The functional responsibilities of government regulation bodies in banking activity were analyzed in the article. The model of interaction and coordination of government regulation bodies activity was constructed with the application of the method of structuring the elements of the system.

С. А. Пустовгарк. е. н., викладач кафедри фінансів, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

S. A. PustovharCandidate of Economic Sciences, lecturer of the Department of Finance, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

FACTORS OF PROVIDING OF FINANCIAL SAFETY OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

У статті проаналізовано сучасний стан машинобудівної галузі України. Визначено, що сучасний стан машинобудівної галузь України характеризується збитковістю діяльності, зниженням експортного потенціалу, нестабільністю динаміки обсягів виробництва та реалізації, обсягів інвестування. Визначено фактори забезпечення фінансової безпеки підприємств машинобудівної галузі як інструмент превентивного управління платоспроможністю підприємств. До ключових факторів забезпечення фінансової безпеки підприємств віднесено: фактор ефективності використання економічних ресурсів підприємств, який характеризує дохідність активів підприємств в цілому та окремих їх елементів; фактор ефективності управління структурою капіталу, який включає показники структури капіталу, мобільності та прибутковості власного капіталу; фактор рентабельності використання економічних та фінансових ресурсів підприємства, який характеризує прибутковість майна і капіталу; фактор рентабельності діяльності підприємства, який демонструє ефективність основної діяльності та ефективність продажів підприємств. Управління цими факторами є пріоритетним завданням забезпечення фінансової безпеки машинобудівних підприємств.

The modern state of the machine-building industry of Ukraine is analyzed in the article. It is determined that the current state of the machine-building industry in Ukraine is characterized by loss-making activity, reduced export potential, unstable dynamics of production and sales volumes, and investment volumes. The factors of financial security of the enterprises of the machine-building industry as a tool of preventive management of solvency of enterprises are determined. The key factors for ensuring financial security of enterprises include: factor of efficiency of using economic resources of enterprises; factor of efficiency of the management of the structure of capital; factor of profitability of using economic and financial resources of the enterprise; factor of profitability of the enterprise activity. The factor of efficiency of using economic resources of enterprises characterizes the profitability of assets of enterprises in general and their separate elements. The factor of efficiency of the management of the structure of capital includes capital structure, mobility and return on equity. The factor of profitability of using economic and financial resources of the enterprise characterizes profitability of property and capital. The factor of profitability of the enterprise activity demonstrates the effectiveness of the operational activity and the efficiency of sales of enterprises. Management of these factors is a priority task of ensuring the financial safety of machine-building enterprises.

Є. М. Огородняк. е. н., викладач кафедри банківської справи, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. ХарківС. М. Киркачк. е. н., доцент кафедри банківської справи, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ ТА ВАЛЮТНИХ УМОВ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

E. M. OgorodniaPh.D., Lecturer, Department of Banking, Simon Kuznets Kharkiv National University of EconomicsS. M. KyrkachPh.D., Associate Professor, Department of Banking, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

FEATURES OF EVALUATION OF TAX AND CURRENCY CONDITIONS OF BUSINESS MANAGEMENT IN UKRAINE

У статті розглянуто особливості оцінювання валютних і податкових умов ведення бізнесу в існуючих методиках, які основуються на застосуванні кількісних та якісних показників вимірювання. Аналіз імплементованих методик світової практики свідчить про наявність прогалин відображення валютних умов ведення бізнесу, що актуально для української бізнес спільноти, та відсутності єдиного комплексного представлення рефлективного аспекту показників, які описують умови податкового регулювання. У роботі запропоновано системне представлення показників, згрупованих за відповідними категоріями (стабільність національної грошової одиниці, валютне регулювання і контроль, забезпечення валютними ресурсами, валютно-податкові умови ведення бізнесу пов’язаного із ЗЕД, загальний стан діючого податкового законодавства, податкові умови, які характеризують стадії розвитку підприємства та податкове навантаження) з метою достовірного оцінювання податкових та валютних умов ведення бізнесу на основі узагальнення інформаційно-літературних джерел.

Evaluation special aspects of currency and tax conditions of doing business in existing techniques that based on the application of quantitative and qualitative measurement indicators were reviewed in the article. The reflection gaps of currency condition of doing business, that relevant for the Ukrainian business community, and the absence of a single integrated representation of the reflective aspect of the indicators, which describe tax condition, were determined according to the analysis of the implemented world practice methods. The system representation of indicators, that were classified by category (according to the national monetary unit stability, currency regulation and control, provision of currency resources, currency and tax conditions for doing business related to foreign economic activity, general state of the current tax legislation, tax conditions that characterize the stages enterprise development and tax burden) was offered in the article with the purpose reliable evaluation of currency and tax condition of doing business, that based on generalization of information literary sources.

О. А. Подолянчуккандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університетВ. В. Домбровськастудентка 4 курсу факультету «Облік і аудит», Вінницький національний аграрний університет

ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

O. A. PodolianchukPh.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation in the Economic Sectors, Vinnytsia National Agrarian UniversityV. V. DombrovskaFourth year student of the Accounting and Audit Department, Vinnytsia National Agrarian University

VALUE ADDED TAX ACCOUNTING AND REPORTING

У статті досліджено наукові думки щодо розкриття змісту податку на додану вартість, представлено основні елементи податку на додану вартість, розкрито основи обліку розрахунків за податком на додану вартість.

The article explores the scientific opinions regarding the interpretation of the value added tax, presents the main elements of the value added tax, and reveals the foundations of accounting the value added tax.

H. BilokonenkoPh.D. (in Economics), Lecturer of Economics and Social Sciences Department, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

DIAGNOSING THE SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ORGANIZATION (BASED ON MOSAIC EVOLUTION CONCEPT)

Г. В. Білоконенкок. е. н., викладач кафедри економіки та соціальних наук, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ДІАГНОСТУВАННЯ МОЗАЇЧНИХ АСПЕКТІВ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Changing views on the nature of development of socio-economic potential (based on its structural elements life cycle) has become a prerequisite for updating the methodical approach to diagnosis. The article represents the guidelines how to diagnose socio-economic potential development (based on mosaic evolution concept), describing main analytical procedures, and demonstrates practical results of its diagnostics (for objective components) according to the author's technique.

Зміна поглядів на природу розвитку соціально-економічного потенціалу (у контексті життєвого циклу його структурних елементів) стала передумовою для оновлення методичного підходу до діагностики. Стаття присвячена дослідженню можливостей діагностування мозаїчних аспектів розвитку соціально-економічного потенціалу виробничої організації. За авторською методикою проведено оцінку рівня розвитку соціально-економічного потенціалу машинобудівного підприємства, представлено результати діагностування мозаїчних аспектів розвитку.

В. В. Красношапкак. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. КиївЮ. О. Токарськамагістрант факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ \"КПІ імені Ігоря Сікорського\", м. Київ

КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ФОРМУВАННІ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Volodymyr Krasnoshapkadoctor of economic, Ph.D., associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", KyivYulia Tokarskamaster\'s student of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

CONCEPTS OF COST MANAGEMENT AND THEIR USE IN SHAPING THE COSTS OF ENTERPRISES OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY OF UKRAINE

Для ефективного управління витрат у статті запропоновано використання економічних концепцій, а саме: концепцію витрато-утворюючих чинників, концепцію доданої вартості, концепцію ланцюжка цінностей, концепцію трансакційних витрат, концепцію АВС та, відповідно, наведено їх теоретичну характеристику.
В статті визначено що українським підприємствам складно використовувати концепції у своїй діяльності. Це спричинено багатьма чинниками, але запропоновано використання концепції ланцюжка цінностей.

For efficient cost management, the article proposes the use of economic concepts, namely: the concept of cost-creating factors, the concept of added value, the concept of the chain of values, the concept of transaction costs, the concept of ABC and, respectively, their theoretical characteristics.
The article states that it is difficult for Ukrainian enterprises to use the concepts in their activities. This is due to many factors, but the use of the concept of a chain of values is proposed.

Р. М. Циганстарший викладач, кафедра облік і фінанси, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. КременчукА. О. Ананченкостудент, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: СТРАТЕГІЧНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ

R. N. TsyganElder lecturer, department of accounting and finance, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, KremenchukA. O. AnanchenkoStudent, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk

IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS ESTIMATION: STRATEGIC VECTOR OF DEVELOPMENT

У статті проаналізована оцінка конкурентоспроможності кондитерських компаній, розглянуто особливості розвитку української кондитерської промисловості, досліджено основні характеристики українського виробника на світовому ринку кондитерських виробів. Розроблено стратегію розширення експортних операцій підприємства, як один із способів збільшення іноземного ринку збуту продукції. Досліджено підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства. Розроблено підхід до оцінки конкурентоспроможності (стратегічний підхід) українського кондитерського підприємства. Проведено аналіз кондитерського підприємства України за розробленим підходом. Досліджено проблему виходу кондитерських підприємств на міжнародний ринок збуту товару. Запропоновано уточнене визначення конкурентоспроможності підприємства з урахування конкурентних переваг.

In this article were analyzed the competitiveness of the confectionery companies, considered the specific of the Ukrainian confectionery industry development, conducted the main characteristics of the world confectionery market. The strategy of expanding the company’s export operations has been developed, as a way to increase the foreign distribution market. Studies have been conducted to find approaches to evaluation competitiveness of the enterprises. The approach to assessing the competitiveness (strategic approach) of the Ukrainian confectionary enterprise has been designed. Using this approach, Ukrainian confectionary enterprise was analized. The problem of entry on the international market by confectionary enterprises is investigated. It was also suggested the refined definition of competitiveness of the enterprise, taking into consideration the competitive advantage.

І. В. Стояненкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет, м. КиївЯ. О. Біленкостудентка, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ФОРМУВАННЯ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ

I. V. StoіanenkoCandidate of economic sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Economics and Finance of Enterprise Department Kyiv National University of Trade and EconomicsY. O. BilenkoStudent, Kyiv National University of Trade and Economics

FORMATION OF СOMPONENTS OF THE KNOWLEDGE ECONOMY IN UKRAINE

В статті розглянуто теоретичні та прикладні аспекти формування складових економіки знань в Україні на сучасному етапі розвитку. Проаналізовано досвід економічно розвинутих країн світу та вітчизняний щодо розвитку людського капіталу та освіти. Розглянуто показники фінансування науки і техніки, чисельності науковців та рівня освіченості громадян в Україні та інших країнах світу. Досліджено особливості національної інноваційної системи та стан формування національної інноваційної інфраструктури. Проаналізовано динаміку основних показників нагромадження капіталу в забезпечення інноваційного розвитку України протягом останніх років. Виділено ключові фактори негативних тенденцій щодо формування складових економіки знань в нашій країні на сучасному етапі розвитку та окреслено шляхи прискорення даного процесу на перспективу. Визначено стратегічні завдання щодо забезпечення формування нової економічної моделі розвитку нашої країни.

The article deals with theoretical and applied aspects of forming the knowledge economy in Ukraine at the present stage of development. The author analyzes the experience of economically developed countries and the national economy as to development of human capital and education. There are considered indicators of financing the science and technology, the number of scientists and the level of education of citizens in Ukraine and abroad. There are investigated features of the national innovation system and the state of national innovation infrastructure. There is analyzed dynamics of the main indicators of capital accumulation which contributes to innovative development of Ukraine in recent years. The author outlines the key factors of the negative trends towards formation of the knowledge economy components in our country nowadays and also shows the ways of accelerating this process for the future. There are determined strategic tasks for ensuring formation of a new economic model of our country's development.

О. В. Крухмалькандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет, м. СумиА. Ю. Васильчукстудентка 5-го курсу, напрям підготовки «Фінанси, банківська справа та страхування» (спеціалізація «Банківська справа»), Сумський державний університет, м. Суми

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКАМИ УКРАЇНИ

O. V. Kruhmalcandidate of economic sciences, associate professor of the department of finance, banking and insurance, «Sumy State University», SumyA. Y. Vasylchukthe student of 5 course, the specialty «Finance, banking and insurance» (specialization «Banking»), «Sumy State University», Sumy

FEATURES OF FORMATION OF UKRAINE CREDIT POLICY

У статті визначено особливості формування кредитної політкики та її значення в діяльності банків України. Проаналізовано основні тенденції розвитку кредитної діяльності банків України протягом 2012-2017 років за такими основними показниками: обсяги кредитних портфелів, процентні ставки за кредитами, обсяги активів та сформованих за ними резервів, питома вага проблемних кредитів. Було проведено порівняльний аналіз особливостей кредитних політик банків з різним капіталом. Визначено зовнішні фактори, що впливають на формування кредитної політики банків.

The article outlines the peculiarities of the formation of credit policy and its importance in the activity of Ukrainian banks. The main tendencies of development of lending activity of Ukrainian banks during the years 2012-2017 are analyzed on the following main indicators: volumes of loan portfolios, interest rates on loans, volumes of assets and their formed reserves, the share of problem loans. A comparative analysis of the peculiarities of credit policies of banks with different capital was conducted. The external factors influencing the formation of credit policy of banks are determined.

Х. В. Плецанк. держ. упр., доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

K. V. PletsanCandidate of Public Administration, Associate Professor of the Department of International Tourism Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

CORPORATE CULTURE OF THE EFFICIENCY OF THE INDUSTRY OF ACCOMMODATION: STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

У статті проаналізовано стан та проблеми розвитку корпоративної культури фахівців сфери туризму на сучасному етапі. Розкрито основні аспекти формування корпоративної культури в середовищі готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Аргументовано та виокремлено відповідний алгоритм формування корпоративної культури фахівців туристичного бізнесу. Визначено основні тенденції корпоративної культури як інструменту економічного розвитку та інвестиційної привабливості підприємства сфери туризму. Доведено, що, враховуючи специфіку сфери туризму, корпоративну культуру слід розглядати як сукупність моделей поведінки, що формуються в процесі адаптації та професійного розвитку людських ресурсів, зміцнює стабільність системи соціальних відносин, актуалізує корпоративну родину, створює атмосферу єдності та співпраці, сприяє успішності професійної діяльності фахівців-туризмознавців, забезпечує досягнення конкурентоспроможності туристичного підприємства. Обґрунтовано, що ефективна корпоративна культура формує унікальність туристичного підприємства, що сприяє реалізації сприятливого професійного середовища, задає ритму та заряджає енергією колектив, забезпечує конкурентоспроможність і професійну успішність. Зроблено висновок про те, що корпоративна культура є домінантним чинником формування позитивного іміджу та побудови успішної репутації фахівців сфери туризму.

The article analyzes the state and problems of the development of the corporate culture of specialists in the sphere of tourism at the present stage. The main aspects of formation of corporate culture in the sphere of hotel-restaurant and tourist business are revealed. The corresponding algorithm for the formation of the corporate culture of tourism business specialists has been argued and singled out. The main tendencies of corporate culture as an instrument of economic development and investment attractiveness of tourism industry enterprises are determined. It is proved that taking into account the specifics of the sphere of tourism, corporate culture should be considered as a set of behavioral patterns that are formed in the process of adaptation and professional development of human resources, strengthens the stability of the system of social relations, actualizes the corporate family, creates an atmosphere of unity and cooperation, promotes the success of professional activities of specialists of tourism, provides the achievement of the competitiveness of the tourist enterprise. It is substantiated that effective corporate culture forms the uniqueness of the tourist enterprise, which promotes the implementation of a favorable professional environment, sets the rhythm and energizes the team, provides competitiveness and professional success. The conclusion is made that corporate culture is a dominant factor in the formation of a positive image and building a successful reputation of tourism professionals.

О. Л. Терещенконачальник відділу по роботі з брокерами, ПрАТ «СК «ПЗУ Україна», м. Київ

ПАРТНЕРСЬКІ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Olena L. TereshchenkoHead of the Department of Work with Brokers, PrJSC Insurance Company PZU Ukraine

PARTNERSHIPS IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN UKRAINE

Метою даної статті є пошук інструментів формування конкурентоспроможного підприємницького сектору, якому властивий ринковий динамізм, сучасний організаційно­управлінський та технологічний рівень, структурна збалансованість. В статті як інструмент формування конкурентоспроможного підприємництва розглянуто партнерські взаємовідносини між суб’єктами сектору малого та середнього підприємництва. Зроблено висновок, що результатом ефективних партнерських відносин в секторі МСП має стати мережева модель організації підприємництва. Логіка формування мережевих підприємницьких структур пояснена з точки зору виникнення синергетичних ефектів об’єднання певних ресурсів суб’єктів МСП. Зокрема, розглянуто можливість виникнення таких синергетичних ефектів, як підвищення ефективності управління, усунення дублювання функцій, економія на масштабах виробництва, диверсифікація, інтеграція науково-дослідницької бази, оптимізація товарних потоків, скорочення платежів до бюджетів, монополізація ринку, покращення фінансових показників, ефект великої організації.

The purpose of this article is to find tools for the building of a competitive entrepreneurial sector, which is characterized by market dynamism, modern organizational and technological level, and structural balance. In this article the partnership relations between subjects of the small and medium-sized business sector were considered as an instrument for the building of competitive entrepreneurship. It was concluded that the result of effective partnerships in the SMB sector should be a network model of business organization. The logic of formation of network entrepreneurial structures is explained from the point of view of the emergence of synergetic effects of combining certain resources of SMBs. In particular, the possibility of emergence of such synergetic effects be examined as an increase of management efficiency, the elimination of duplication the functions, economies of scale, diversification, the integration of the research base, the optimization of commodity flows, the reduction of payments to budgets, the monopolization of the market, the improvement of financial indicators, the effect of a large organization.

В. І. Шийкок. е. н., доцент кафедри фінансів ІнЕУ ІФНТУНГ

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

V. I. ShiykoPh.D., associate professor of the Department of Finance, InEU IFNTUNG, Ivano-Frankivsk

IMPROVEMENT METHODOLOGY FOR ASSESSING THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF POWER INDUSTRY ENTERPRISES

Актуалізовано необхідність здійснення інтегрального оцінювання фінансової стійкості підприємств галузі електроенергетики. Вдосконалено традиційну методику оцінювання фінансової стійкості підприємств, яка полягає в застосуванні інтегрального показника оцінки фінансової стійкості підприємств, що полягає у застосування функції Харингтона та прийомів нечітко-множинного підходу до моделюавання таких показників. Здійснено комплексний аналіз та оцінку фінансової стійкості підприємств. Проведено прогнозування інтегрального показника оцінювання фінансової стійкості підприємств галузі електроенергетики.

Updated the necessity of carrying out an integrated assessment of financial stability of enterprises of the electric power industry. Improved the traditional method of assessing the financial sustainability of enterprises, which is to apply the integral indicator of the financial sustainability of enterprises, which consists in applying the Harrington function and methods of fuzzy-plural approach to modeling such indicators. Carried out the complex analysis and evaluation of financial sustainability of enterprises. Carried out the forecast of the integral indicator of financial stability estimation of the electric power industry enterprises is carried out.

О. А. Дудзяккандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, адміністрування та публічного управління Подільського державного аграрно-технічного університету

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

O. DudziakPhD in Economics, asc.prof. of the Department of Management, Administration and Public Management of the State Agrarian and Engineering University in Podilya

DEMOGRAPHIC SITUATION IN RURAL AREAS OF UKRAINE IN THE PERIOD OF RESTORATION AND DEVELOPMENT

Один із ключових елементів розвитку та відновлення сільських територій України – це демографічна ситуація та її позитивна динаміка. В сучасних умовах склалась така ситуація, що мотивація для проживання та праці на селі молоді є мінімальна. Не вистачає на селі молодих спеціалістів, які після вищих навчальних закладів, спробувавши міське життя не бажають повертатися на сільські території, де існує проблема інфраструктури, житлової бази і т. д.
Нині в селах гостро стоїть проблема міграції селян за кордон. В пошуках кращого життя, робочих місць, високої заробітної плати, сільські жителі все частіше виїжджають до Польщі, Італії, Португалії.
Зменшення народжуваності призводить до зменшення населення відповідно до померлих жителів села. Дуже часто молоді сім’ї вирішують народити одну дитину в родині бо неспроможні забезпечити більше дітей, тому про розширене відтворення не йдеться.

The demographic situation and its positive dynamics is one of the key elements of the development and restoration of rural areas in Ukraine. Nowadays the youth motivation for living and working in the village is minimal. There are not enough young specialists in the village, after higher education institutions, after trying the city life they do not want to return to rural areas where there is a problem of infrastructure, residential base, etc.
The problem of migration of rural population abroad is acute in villages. In search of a better life, jobs, higher wages, rural residents are increasingly leaving for Poland, Italy, Portugal.
The decrease in the birth rate leads to the decrease in the population in accordance with the deceased villagers. Very often young families decide to give birth to one child in the family so they cannot provide more children, so there is no extended reproduction.

В. В. Грецька-Миргородськаначальник управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів, Харківська міська рада

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ: ПОВЕДІНКОВІ ПЕРЕДУМОВИ АНАЛІЗУ

V. V. Hretska-MyrgorodskaHead of Innovative Development and Image Projects Office Kharkiv city council

FORMATION OF A SOCIALLY ORIENTED ECONOMY: BEHAVIORAL PREREQUISITES OF ANALYSIS

Завдання статті сформулювати зв’язок питань формування соціально-орієнтованої економіки із останніми досягненнями такого напрямку як поведінкова економіка.
В роботі розглянуто застосування такої поведінкової властивості як інерційність для аналізу особливостей формування соціально-орієнтованої економіки в період ринкових трансформацій (на прикладі східноєвропейських країн і республік колишнього СРСР).
Результати дослідження можуть бути використані при розробці програм розвитку соціально-орієнтованої економіки в державі, спираючись та теоретичні досягнення та інструментарій поведінкової економіки.
Використання поведінкового підходу в процесах побудови соціально-орієнтованої економіки дозволить отримати більш ефективні результати.
Дана робота розширює можливості щодо формування соціально-орієнтованої економіки в країнах, що проходять період ринкових трансформацій, зокрема орієнтацію на причини соціально-економічних проблем (лобізм в парламенті і уряді при прийнятті рішень, вигідних великому бізнесу, олігархічним угрупованнями певним політичним силам, загальні патерналістичні налаштування в суспільстві), а не на наслідки у вигляді низьких економічних показників.

The paper deals with theoretical grounds of features' study of formation of a socially-oriented economy grounded on the behavioral economy. The following issues are considered: behavioral paradigm in economy; behavioral prerequisites for analyzing the formation of a social oriented economy; inertness of people's behavior and its role in the period of market transformation. The article states that inertia principle inherent to both natural and social systems, is necessary for analysis of market reforms in forming a social oriented economy. Inertia in people's behavior, based on the paternalistic attitude to social security and social protection, is one of the main features that has significantly influenced duration and success of these processes. The results of the research can be used in creation of development programs of a socially-oriented economy in the state, relying on theoretical achievements and the tools of the behavioral economy.

О. О. Яцухк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський держаний агротехнологічний університет, м. Мелітополь

МЕХАНІЗМ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ФОРВАРДНИХ ОПЕРАЦІЙ АГРАРНИМ ФОНДОМ НА РИНКУ УКРАЇНИ ТА ОЦІНКА ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ

O. O. IatsukhPhD, Associate Professor, Associate Professor of Department of Finance, Banking and Insurance, Tavria State Agrotechnological University, Melitopol

MECHANISM OF INTRODUCTION OF FORWARD OPERATIONS BY THE AGRARIAN FUND ON THE UKRAINIAN MARKET AND EVALUATION OF ITS EFFICIENCY

В статті розглядаються класичні світові фінансові теорії із форвардних операцій, які, як правило, укладаються з метою реальної поставки (купівлі чи продажу) відповідного активу для страхування від можливих несприятливих цінових змін на даний актив. Встановлено, що в Україні форвардні операції є один із методів державного регулювання ціни на агарному ринку та державної підтримки виробників на основі додаткового кредитного фінансування господарської діяльності суб’єктів аграрного бізнесу.
Доведено, що в умовах фінансової і політичної кризи форвардні закупівлі зернових культур на аграрному ринку стали майже єдиною програмою державної підтримки аграрних товаровиробників, та практично єдиним доступним джерелом залучення державних оборотних коштів в їх господарську діяльність.
Встановлено, що ціна залучених коштів за агарними форвардними операціями коливається на рівні 14-15%. Основними її складовими для сільськогосподарської підприємства є реєстраційний збір Агарної біржі, брокерські послуги, витрати на оформлення договору застави, страхові платежі та сама винагорода за користування позиченими коштами.

The article deals with the classical world financial theory of forward transactions, which, as a rule, are concluded for the purpose of real supply (purchase or sale) of the corresponding asset for insurance against possible unfavorable price changes for this asset. It was established that in Ukraine, forward operations are one of the methods of state regulation of prices in the agrarian market and state support of producers on the basis of additional credit financing of economic activity of subjects of agrarian business.
It is proved that in the conditions of the financial and political crisis, forward purchases of grain crops in the agrarian market have become almost the only program of state support of agricultural commodity producers, and practically the only accessible source of attraction of state working capital in their economic activity.
It is established that the price of borrowed funds for agrarian forward operations fluctuates at the level of 14-15%. Its main components for an agricultural enterprise are the registration fee of the Agar Exchange, brokerage services, expenses for the execution of a collateral contract, insurance payments and the remuneration for the use of borrowed funds.

Н. В. Безруковак. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваГ. О. Гончаровастудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

МІЖНАРОДНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ТА ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

N. V. BezrukovaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the International Economics and Marketing Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaH. O. HoncharovaStudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

INTERNATIONAL INTEGRATION AND DISINTEGRATION PROCESSES IN THE WORLD ECONOMY

У статті автором розглянуті теоретичні аспекти міжнародних інтеграційних та дезінтеграційних процесів у світі. В умовах глобалізації процеси міжнародної економічної інтеграції набули широкого поширення. Було визначено, що ці процеси мають низку переваг, які зумовлюють їх постійний розвиток. По-перше, інтеграція є шляхом до модернізації економіки та подолання технологічної відсталості країни. По-друге, інтеграція сприяє зростанню продуктивності економіки та темпів технологічної модернізації під впливом конкуренції на єдиному світовому ринку.
Метою статті є аналіз теоретичних та практичних аспектів розвитку інтеграційних та дезінтеграційних процесів у сучасному світі.
В статті було описано сутність та передумови інтеграційних та дезінтеграційних процесів. Було розглянуто сутність та передумови інтеграційних та дезінтеграційних процесів та проаналізовано приклади цих процесів у сучасному світі. Було з’ясовано, но в сучасному світі мають місце як інтеграційні, так і дезінтеграційні процеси, які досягли досить високого рівня розвитку і мають суттєвий вплив на світову економіку. Такі процеси існують як у межах вже досить давно існуючих утворень (ЄС, НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН, АТЕС тощо), так і формуються перспективні нові, переважно на регіональному рівні.
Як висновок, було встановлено, що інтеграційні процеси мають позитивний вплив на економіку країн-учасниць, що було відображено на прикладі аналізу динаміки ВВП та обсягів торгівлі країн з іншими країнами світу до і після інтеграції. У цей же час дезінтеграційні процеси переважно несуть непередбачувані наслідки.

In the article the author considers the theoretical aspects of international integration and disintegration processes in the world. In the context of globalization, the processes of international economic integration have become widespread. It has been determined that these processes have a number of advantages that predetermine their constant development. First, integration is a way to modernize the economy and overcome the technological backwardness of the country. Secondly, integration contributes to the growth of the productivity of the economy and the pace of technological modernization under the influence of competition in the single world market.
The purpose of the article is to analyze the theoretical and practical aspects of the development of integration and disintegration processes in the modern world.
The article described the essence and preconditions of integration and disintegration processes. The essence and preconditions these processes were considered and examples of these processes in the modern world were analyzed. It was clarified, that in the modern world there are both integration and disintegration processes that have reached a rather high level of development and have a significant impact on the world economy. Such processes exist both within existing long-standing formations (EU, NAFTA, MERCOSUR, ASEAN, APEC, etc.), and new prospects are emerging, mainly at the regional level.
As a conclusion, it was said that integration processes have a positive impact on the economies of the participating countries, as reflected in the analysis of the dynamics of GDP and the volume of trade of countries with other ones before and after integration. At the same time, disintegration processes have unpredictable consequences, which should be payed a lot of attention to in nexs researchings.

О. В. Ткачк. е. н., доцент, доцент кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ ПРОТИЕРОЗІЙНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ ҐРУНТІВ ЗА ВЛАСНІ КОШТИ

O. V. TkachPhD., associate professor, associate professor of the economic-mathematical modeling department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

THE ANTI-EROSION AMELIORATION’S OWN INVESTMENT EFFICIENCY RESEARCH

Вітрова та водна ерозії поширені у світі та в Україні. Автором була побудована раніше математична модель економічних процесів збереження родючості ґрунтів за рахунок протиерозійної меліорації. Дослідження виконано на основі цієї моделі за умов різних обсягів вкладень. Собівартість робіт, реінвестування та фінансові результати антиерозійної меліорації земель проаналізовані у статті. Доведено доцільність інвестування власних коштів для здійснення протиерозійної меліорації.

The water and wind soil erosion is spread around the world and in Ukraine. The soil fertility preservation’s economic mathematical model of anti-erosion amelioration had been constructed earlier. The research has been made on the base of this model. Net cost, reinvestment and the anti-erosion land improvement’s financial results have been analyzed in the article. The research has been done under condition of the various investments. The expediency of own investment has been proved.

О. А. Мельниковак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, м. Київ

СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ: СУТНІСТЬ ТА СПОСОБИ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ

O. A. MelnykovaPh.D, Associate Professor at the Department of Enterprise Economics Kyiv National Economic University of Vadim Hetman, Kyiv

SOCIAL SECURITY OF A REGION: ESSENCE AND MITIGATION OF RISKS

У статті виділено концептуальні засади соціальної безпеки і розкрито сутність соціальної безпеки регіону: соціальна безпека регіону – це динамічна система, яка відображає взаємодію та координацію суб'єктів і об'єктів соціальної політики держави з метою управління соціально-економічними процесами, підтримки соціальної стабільності в регіоні, протидії зовнішнім і внутрішнім прихованим та наявним загрозам, забезпечення соціального розвитку на регіональному рівні та покращення якості життя населення в регіоні.Визначено суб'єкти та об'єкти соціальної безпеки регіону. Проаналізовано зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на соціальну безпеку регіону. Запропоновано індикатори для оцінки соціальної безпеки регіону. Досліджено основні загрози для соціальної безпеки регіонів України та запропоновано способи протидії їм: забезпечення реалізації основних принципів і завдань соціальної політики на регіональному рівні; адаптування мінімально-необхідних стандартів, норматив і гарантій життєвого рівня населення відповідно до поточної економічної ситуації в Україні; вдосконалення політики зайнятості населення регіону; створення умов для виправлення демографічної деформації структури населення в регіоні; модернізація і розширення соціальної інфраструктури регіону; створення і просування бренду регіону; забезпечення підтримки реалізації медичної реформи в регіонах України; розвиток системи освіти і підвищення рівня культури населення регіону; створення умов для розвитку підприємництва в регіоні, впровадження принципів соціального підприємництва на підприємствах регіону; сприяння підвищенню соціально-економічної активності населення, соціальної відповідальності та усвідомленості.

The article reveals the conceptual framework of the social security and essence of the social security of a region: social security of a region is a dynamic system that mirrors the interaction and coordination of subjects and objects of the socioeconomic policy conducted by the state to run socioeconomic processes, to maintain social stability in a region, to resist internal and external, obvious and hidden threats, to stimulate the social development at the regional level, and to improve the quality of living of the population in a region. The article identifies subjects and objects of the social security of a region. The article involves the analysis of internal and external factors that influence the social security of a region. The article studies the major threats to the social security of regions of Ukraine and suggests risk mitigation strategies to prevent those threats, including: to guarantee the implementation of the main principles and tasks of the social policy at the regional level; to adapt minimal required standards, norms, and incentives of standards of living of the population according to the current economic situation in Ukraine; to improve the employment policy in a region; to create conditions for the improvement of the demographically deformed structure of the population in a region; to modernize and to expand the social infrastructure in a region; to create and to promote the brand of a region; to provide support for the realization of the health care reform in regions of Ukraine; to develop the education system and to increase the cultural level of the population of a region; to create conditions for the business development and entrepreneurship in a region, to introduce principles of the corporate social responsibility in businesses of a region; to stimulate the rise of socioeconomic activities of the population of a region, social responsibility, and awareness.

О. М. Гуцалюкдоцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. КропивницькийА. С. Наволокінааспірантка, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗАКЛАДІВ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

А. GutsaliukAssociate Professor of the Department of Economics, Management and Business, Central Ukrainian National Technical University, KropyvnytskyiA. Navolokinapostgraduate student, Classic Private University, Zaporizhzhia

ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS OF HIGH MEDICAL EDUCATION WITHIN ECONOMIC COOPERATION

У статті охарактеризовано декілька підходів до оцінювання конкурентоспроможності закладів вищої медичної освіти, а саме: міжнародного та національного рейтингового оцінювання, оцінювання конкурентної позиції вишу по відношенню до найбільш впливово конкурента на ринку освітніх послуг та рейтингового оцінювання діяльності окремих працівників та структурних підрозділів медичних навчальних закладів. На основі кваліметричного підходу здійснено оцінювання конкурентоспроможності закладу вищої медичної освіти. Визначено основні критерії оцінювання під час складання міжнародних і національних рейтингів закладів вищої освіти. Сформовано рівні практичної цінності використання комплексної методики визначення конкурентоспроможності закладу вищої медичної освіти. Надано пропозиції щодо формування комплексної методики оцінювання конкурентоспроможності закладів вищої медичної освіти на основі єдиної системи нормативних показників діяльності закладів вищої освіти та прийомів вимірювання результатів навчальної, виховної, наукової, міжнародної та кадрової роботи медичних закладів галузі вищої освіти.

Н. О. РязановаН. О. Рязанова,к. е. н., доц., зав.каф. фінансів, обліку та банківської справи,ДЗ «Луганський національний університет ім. Т. Шевченка»

АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА У КОНТЕКСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

N. A. RiazanovaCandidate of Economic Sciences, Associated Professor, Head of the Department Finance, Accounting and Banking State Establishment “Luhansk Taras Shevchenko National University” (Starobelsk)

ALTERNATIVE ENERGY IN THE CONTEXT ENERGY POLICY OF UKRAINE

Стаття присвячена визначенню особливостей та напрямків використання альтернативної енергетики у контексті енергетичної політики України.
Обґрунтовано необхідність розробки енергетичної політики, що визначає довгострокові перспективи розвитку національної енергетичної сфери і положення України у світовій енергетиці; уточнено категоріально-понятійний апарат енергетичної політики, що відноситься до комплексу урядових заходів, спрямованих на довгострокову стабілізацію внутрішнього енергетичного ринку і забезпечення ефективності функціонування національної економіки, усебічну підтримку альтернативної енергетики; розкрито класифікацію інструментів енергетичної політики, що залежить від трьох базових функцій – аналітичної, оперативної і контрольної; висвітлено характеристику кожного з інструментів енергетичної політики; виділено п’ять критеріїв політики підтримки розвитку альтернативної енергетики; зазначено, що активна енергетична політика стає головним чинником ефективного входження в світогосподарську систему розвитку альтернативної енергетики.

The article is devoted to the determination of the features and directions of the use of alternative energy in the context of the energy policy of Ukraine.
The strengthening of the energy component in world politics contributes to the formation of the state's energy policy aimed at developing and using political mechanisms and tools for the effective provision of energy resources to the country's economy and strengthening its geopolitical positions. The necessity of elaborating the energy policy that determines the long-term prospects of development of the national energy sector and Ukraine's position in the world energy is substantiated. The categorical-conceptual apparatus of the energy policy, which is related to the complex of governmental measures aimed at the long-term stabilization of the internal energy market and ensuring the efficiency of the functioning of the national economy, the comprehensive support of alternative energy, is specified; the classification of energy policy instruments is revealed, which depends on three basic functions - analytical, operational and control. The characteristics of each of the energy policy tools are covered. Five criteria for supporting the development of alternative energy have been identified. It is noted that active energy policy becomes the main factor of effective entry into the world economic system of development of alternative energy. Еnergy policy is an integral part of the state program of development of the country, while it is subject to specific requirements and restrictions. It is determined on the basis of directions and rates of socio-economic development of the country, characteristics of the competitive environment, environmental conditions, climatic conditions, resource potential, as well as taking into account innovation and investment policy. The concept of energy policy reflects in its composition the strategy of alternative energy development, the principles of interaction with state authorities, the form of support and the content of assistance to energy companies. Active energy policy becomes the main factor in the effective entry into the world economic system of alternative energy development.

Я. В. Бахарєваасистент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет

РОЗВИТОК ПРЕДИКАТИВНОЇ АНАЛІТИКИ ЯК ПРІОРИТЕТНОГО НАПРЯМКУ БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ

Y. V. Baharevаassistant, Cybernetics Department, Vinnytsia National Agrarian University

DEVELOPMENT OF PREDICTIVE ANALYTICS AS A PRIORITY BUSINESS INTELLIGENCE DIRECTION

В статті розглядаються основні підходи до визначення поняття «предикативна аналітика» вітчизняних та закордонних авторів. Окреслено ринкові та технологічні тенденції розвитку предикативної аналітики з точки зору трансформації основних можливостей даного виду аналітики для потреб бізнесу в середньостроковій перспективі. Наведено характеристику складових та проілюстровано процес предикативної аналітики. Зазначено роль предикативної аналітики для підвищення рівня ефективності управління діяльністю підприємств регіонів, що перебувають в стадії активного росту. Автором проаналізовано різні погляди на класифікацію програмних продуктів для предикативної аналітики та відзначено їх характерні риси, перераховано найпопулярніші інструменти, якими сьогодні користуються аналітики світу. Визначено перелік основних функціональних складових інформаційних аналітичних систем та надано рекомендації щодо подальшого вдосконалення інформаційних технологій для потреб вітчизняного бізнесу.

The article deals with the main approaches to the definition of the concept of "predicative analysis" of domestic and foreign authors. The market and technological tendencies of predicative analytics development are outlined in terms of transformation of the main possibilities of this type of analytics for business needs in the medium term. The characteristic of the components is presented and the process of predicative analytics is illustrated. The role of predicative analytics has been pointed out to increase the level of efficiency of management of activity of enterprises of regions in the stage of active growth. The author analyzes different views on the classification of software products for predictive analytics and points out their characteristic features, lists the most popular tools used today by analysts of the world. The list of main functional components of information analytical systems is determined and recommendations for further improvement of information technologies for the needs of domestic business are given.

О. І. Раковичаспірант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

O. I. Rakovichpostgraduate student of the Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF RESEARCH OF ENTREPRENEURIAL POTENTIAL OF RURAL TERRITORIES

Стаття присвячена аналізу сучасних тенденцій та особливостей досліджень підприємницького потенціалу сільських територій. Метою статті є обґрунтування сутності підприємницького потенціалу сільських територій та перспектив його теоретико-методологічного забезпечення. Завдання: детермінація сутності підприємницького потенціалу у наукових дослідженнях; 2) аналіз методологічних підходів до поняття «підприємницький потенціал сільських територій»; 3) розробка алгоритму оцінки сутності поняття «підприємницький потенціал сільських територій».
Виявлено багатоаспектність трактування економічної категорії «підприємницький потенціал», що зумовлена поєднанням ознак її «підприємницької» та «потенційної» складових. До чинників детермінації сутності підприємницького потенціалу у наукових дослідженнях віднесено функціональні, цільові, ресурсні, системні.
Основними методологічними підходами до поняття «підприємницький потенціал» є: об’єктно-суб’єктний, блочно-модульний, системний, ієрархічний, які використовуються залежно від меж і глибини досліджень його проявів.
Запропоновано алгоритм оцінки сутності поняття «підприємницький потенціал сільських територій»: 1) аналіз взаємозв’язку його складових 2) оцінка сутнісних ознак; 3) характеристика системних складових, що забезпечують його цілісність. В процесі виконання алгоритму можлива деталізація детермінант та методологічних підходів до сутності поняття «підприємницький потенціал сільських територій».

The article is devoted to the analysis of modern tendencies and features of studies of entrepreneurial potential of rural territories. The purpose of the article is to substantiate the essence of the entrepreneurial potential of rural areas and to improve its theoretical and methodological support. Objective: determination of the essence of entrepreneurial potential in scientific research; 2) analysis of methodological approaches to the concept of "entrepreneurial potential of rural territories"; 3) development of the algorithm for assessing the essence of the concept of "entrepreneurial potential of rural territories".
The multidimensional interpretation of the economic category "entrepreneurial potential" is revealed, which is due to a combination of signs of its "entrepreneurial" and "potential" components. The determinants of the essence of entrepreneurial potential in research include functional, target, resource, systemic.
The main methodological approaches to the concept of "entrepreneurial potential" are: object-subjective, block-modular, systemic, hierarchical, which are used depending on the limits and depth of research of its manifestations.
An algorithm for assessing the essence of the concept of "entrepreneurial potential of rural territories" is proposed: 1) analysis of the interconnection of its components; 2) assessment of essential features; 3) the characteristic of system components that ensure its integrity. In the process of implementing the algorithm it is possible to detail the determinants and methodological approaches to the concept of "entrepreneurial potential of rural territories".

Н. В. Бугайчукаспірант, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ, Україна

ІНТЕГРАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ІНДИКАТОРІВ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ

Nataliia Buhaichukpostgraduate student The National Institute for Strategic Studies, Kyiv, Ukraine

INTEGRATED EVALUATION OF INDICATORS OF THE SOCIAL SECURITY OF THE POPULATION

У статті обґрунтовано важливість соціальної домінанти економічного розвитку через забезпечення достойних умов та якості життя громадян країни та розглядається сутність соціальної безпеки як складової економічної безпеки держави.
Проведено теоретико-методологічний аналіз стану соціальної безпеки держави і досліджено її стан за методикою Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. Досліджено окремі індикатори соціальної безпеки та визначено інтегральний показник рівня соціальної безпеки України. Виявлено несприятливий стан соціальної безпеки України, що обумовлено передуванням низки індикаторів нижче порогових значень.
Обґрунтовано загрози соціальній безпеці через визначення порогових значень її індикаторів і вказано пріоритетні завдання та заходи для усунення наслідків загроз та їх попередження для забезпечення населення достойними умовами та якістю життя.

The article examines the importance of social dominants of economic development through providing worthy living conditions and quality of life for the citizens of the State. The meaning of social security as the integral part of the economic security of the State was defined.
A theoretical and methodological analysis of the state of social security of the State was conducted and the state of social security of the State according to the methodology of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine was investigated. Some indicators of social security were explored and the integral indicator of the level of social security in Ukraine was determined. The unfavorable state of social security in Ukraine was revealed, which was caused by the interruption of a number of indicators below the threshold values.
The threats of social security was substantiated through defining the thresholds of its indicators and the priority tasks and measures for the elimination of the consequences of threats was pointed out. The prevention of threats was pointed out for providing the population with worthy conditions and quality of life.

В. М. Полесяасистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму, Вінницький національний аграрний університет

СТАН РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ВІННИЧЧИНИ

Vasilisa PolesyaLecturer of the Department of Management of Hotel and Restaurant Business and Tourism, Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsia)

STATE OF DEVELOPMENT OF THE TRAINING INDUSTRY OF VINNYTSIA REGION

У статті проведено аналіз туристичного потенціалу Вінницької області. Встановлено, що Вінниччина володіє сукупністю необхідних та унікальних ресурсів, які формують передумови для ефективного та високоприбуткового розвитку туристичної сфери (вигідне географічне розташування, сприятливий клімат, різноманітний рельєф, унікальне поєднання природно-рекреаційних ресурсів та культурно-історичної спадщини, санаторно-курортна база). Проаналізовано проблеми розвитку туристичної галузі у Вінницькій області. Це: недостатньо розвинена інфраструктура; погана система транспортного обслуговування туристів; якість надання туристичних послуг. Систематизовано перелік питань, які необхідно вирішити в найближчій перспективі.

The article analyzes the tourist potential of the Vinnytsia region. It has been established that Vinnytsya Region has a set of necessary and unique resources that form the preconditions for efficient and highly profitable development of the tourism sector (favorable geographical location, favorable climate, diverse relief, unique combination of natural and recreational resources and cultural and historical heritage, sanatorium and resort base).
The problems of tourism industry development in Vinnytsia region are analyzed. These are: insufficiently developed infrastructure; poor system of transport services for tourists; the quality of providing tourist services. The main directions of development of the tourism industry and the directions of their development are considered.

А. В. Лейбовичаспірант, Запорізький національний університет

ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРИВАТНИХ ШКІЛ В УКРАЇНІ

A. V. Leibovychpostgraduate, Zaporizhzhya National University

THE UKRAINIAN PRIVATE SCHOOL DEVELOPMENT

У статті проаналізовано особливості заснування, діяльності та фінансування сучасної приватної школи у економічно розвинених країнах світу; місце приватної освіти у системах освіти низки країн; практику соціального партнерства школи і держави. Проведено аналіз процесу відновлення приватної школи в Україні. Визначено роль розвитку приватної школи в Україні згідно мети формування ресурсного потенціалу держави. Доведено, що приватні школи повинні мати вектор розвитку згідно концепції сталого розвитку, оскільки це сучасний підхід до організації навчального процесу, який включає інформування членів суспільства про основні проблеми сталого розвитку, формування світогляду, що базується на засадах сталості, переорієнтацію навчання з передачі знань на встановлення діалогу, орієнтацію на порушення та практичне розв’язання місцевих проблем.

The article analyzes the peculiarities of the foundation, activity and financing of a modern private school in economically developed countries of the world; the place of private education in education systems in a number of countries; practice of social partnership of school and state. The analysis of the process of restoration of private school in Ukraine was conducted. The role of the development of a private school in Ukraine according to the purpose of forming the country's resource potential has been determined. It is proved that private schools should have a vector of development in accordance with the concept of sustainable development, as it is a modern approach to the organization of the educational process, which involves informing members of society about the basic problems of sustainable development, the formation of a worldview, based on the principles of sustainability, reorientation of the transfer of knowledge for the establishment dialogue, focus on violations and practical solutions to local problems.

В. П. Василенкоаспірант кафедри економіки підприємства, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕІНВЕСТОВАНОГО ПРИБУТКУ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

V. P. VasylenkoPostgraduate student of the Department of Economics of the Enterprise, Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE USE OF REINVESTED EARNINGS OF METALLURGICAL ENTERPRISES OF UKRAINE

На даному етапі розвитку ринкової економіки в Україні важливого значення набуває покращення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств у порівнянні із західними конкурентами. Досягнення даної мети можливе шляхом вдосконалення та осучаснення виробничого процесу, що потребує значних фінансових вливань. Серед всіх компаній нашої держави левову частку займають акціонерні товариства. Саме на них приходиться найбільша доля інвестицій з боку акціонерів, кредиторів та інших заінтересованих осіб. За даними НКЦПФР, у період з 2012 року і до сьогодні переважна кількість українських підприємств реінвестує прибуток у власне виробництво. Дана ситуація пояснюється загальним скрутним фінансовим становищем більшості компаній та бажанням власників вийти на новий якісний рівень виробництва своєї продукції.

At this stage of market economy in Ukraine important to improve the competitiveness of domestic enterprises in comparison with Western competitors. The achievement of this goal is possible by improving and modernizing the production process, which requires significant financial investments. Among all companies in our country the largest share is occupied by joint-stock companies. They receives for the largest share of investments from shareholders, creditors and other stakeholders. According to the NCSSMF, in the period from 2012 to today, the vast majority of Ukrainian enterprises was reinvested their profits in their own production. This situation is explained by the general difficult financial situation of most companies and the desire of owners to enter a new level of production of their products.

Л. А. Фенякасистент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

ПОРУШЕННЯ ЦІНОВОГО ПАРИТЕТУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

L. FeniakAssistant of Department of Economics, Vinnytsia National Agrarian University

VIOLATION OF PRICE PARITY AND WAYS OF OVERCOMING IT IN THE ECONOMY OF UKRAINE

У статті розглядаються поняття паритету та диспаритету цін. Акцентовано увагу на важливості дотримання співвідношення цін на сільськогосподарську продукцію та продукцію промисловості, що споживається в процесі виробництва сільськогосподарськими товаровиробниками. Визначено наслідки порушення еквівалентності міжгалузевого обміну. Проаналізовані співвідношення рівнів цін на продукцію сільського господарства і промислову продукцію в Україні, їх динаміка. Досліджено динаміку індексів цін реалізації продукції сільського господарства, а також індексів витрат на виробництво сільськогосподарської продукції та цін на матеріально-технічні ресурси промислового походження, зокрема. Визначені головні причини диспаритету, а також можливі шляхи його подолання.

The article deals with the concept of parity and price disparity. The emphasis is placed on the importance of keeping the ratio of prices for agricultural products and industrial products consumed in the process of production by agricultural producers. The consequences of violation of the equivalence of intersectional exchange are determined. The correlation of the prices of agricultural products and industrial products in Ukraine, their dynamics is analyzed. The dynamics of indices of prices of agricultural products sales, as well as indices of expenses for agricultural production and prices for material and technical resources of industrial origin, in particular are investigated. The main causes of disparity are identified, as well as possible ways of overcoming it.

А. В. Чорнийаспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

АНАЛІЗ ТРЕНДІВ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ІТ-ФАХІВЦІВ

A. ChornyiPhD-Student, Taras Shevchenko National University of Kiev, Kiev

TRENDS ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF LEADERSHIP COMPETENCIES OF IT SPECIALISTS

У статті подано аналіз трендів розвитку лідерських компетенцій ІТ- фахівців, розглянуто деякі аспекти лідерства в ІТ-галузі. На основі дослідження наукових джерел визначено принципи розвитку лідерства на сучасному етапі глобального економічного розвитку. Автором проаналізовано сучасні моделі розвитку лідерських компетенцій, що відображають потреби сучасного менеджменту, містять стандарти поведінки та дій працівників. Зазначено традиційні та інноваційні методи розвитку лідерських компетенцій.

In the article the analysis development trends of leadership competences of IT specialists is given, some aspects of leadership in the IT industry are considered. Based on the research of scientific sources, the principles of leadership development at the present stage of global economic development are determined. The author analyzes modern development models of leadership competencies that reflect the needs of modern management, contain standards of behavior and actions of employees. Traditional and innovative methods of development of leadership competences are indicated.

М. І. Тарнавськийаспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»Р. Д. Балакандидат економічних наук, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОРГАНУ УПРАВЛIННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВI

M. Tarnavskyipostgraduate student of the Department of Management and international business, Lviv Polytechnic National UniversityR. BalaAssociate Professor of the Department of Foreign Economic and customs activities, Lviv Polytechnic National University, Lviv

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODELLING OF ENTERPRISE PERSONNEL MANAGEMENT REGULATION ORGAN

Роботу присвячено питанням дослідження структури служби управління персоналом на підприємствах. Визначено, що для практичного ефективного управління персоналом, доцільно застосовувати орган управління персоналом на засадах його моделювання. При цьому доведено, що зміст моделювання органу управління персоналом на підприємстві визначається потребою побудови його структури та встановлення функціонального призначення у процесі діяльності з управління персоналом. Встановлено, що ефективна робота з персоналом вимагає постійного, поетапного проектування та удосконалення структурно-функціонального наповнення органу управління персоналом на підприємстві. Наведено практичне вирішення проблеми наукового обґрунтування процесу побудови та проектування структурно-функціонального наповнення органу управління персоналом. Стаття покликана визначити зміст структурно-функціонального моделювання органу управління персоналом, побудувати та обґрунтувати модель формування органу управління персоналом підприємства. У статті також обґрунтовано необхідність побудови органу управління персоналом на засадах структурно-функціонального моделювання, яке забезпечує економічно обґрунтовану результативність служб управління персоналом, а також дозволяє побудувати оптимальну структуру органу управління персоналом на підприємстві, де виникає об’єктивна потреба у його створенні.

The paper is dedicated to the issues of the structure of personnel management service at an enterprise. We have found out that to manage the personnel effectively it is advisable to apply a management organ on the basis of its modeling. In addition to this we have proved that the essence of personnel management organ modeling at enterprise depends on the necessity of its structure building and the establishment of functional goal in the process of personnel management. We have found out that the effective cooperation with personnel demands a constant, stage projecting and the improvement of structure and functional organ of personnel management at an enterprise. A practical solution has been offered to a scientific reasoning of the process of the building and projecting of structure and functions of the personnel management organ. The aim of the paper is to define the sense of structure and functional modeling of personnel management organ; build and reason the model of the personnel management organ formation. We have also discussed the necessity of personnel management organ building on the basis of structure and functional modeling which supplies economic result capacity of the personnel management service and also allows building a proper structure of personnel management at enterprise where there is the need for its creation.

К. В. Буркоасистент кафедри бухгалтерського обліку, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

K. V. Burkoassistant of Accounting Department of Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF STUDIES ARE IN PREPARATION OF SPECIALISTS ON RECORD-KEEPING

Розширення інформаційного потенціалу перед вищою школою ставить завдання з підготовки спеціалістів, здатних забезпечити всебічний розвиток підприємства. Тому вивчення та використання інноваційних технологій навчання у системі вищої освіти України є надзвичайно важливим. Стаття присвячена дослідженню сутності, видів та використання інноваційних технологій навчання у підготовці фахівців з бухгалтерського обліку у вищих закладах освіти України. В роботі розкрито визначення інновацій стосовно педагогічного процесу. Розглянуто поширені у вищій освіті України інноваційні методи навчання. Виділено ознаки активного навчання. Проведено узагальнення сучасних досягнень світової практики у сфері вищої освіти. Автором розкрито роль і вимоги до сучасного бухгалтера та переваги інноваційних методів навчання у підготовці фахівців з бухгалтерського обліку.

Expansion of informative potential before higher school puts a task from preparation of specialists able to provide all-round development of enterprise. Therefore a study and use of innovative technologies of studies in the system of higher education of Ukraine are extraordinarily important. The article is sanctified to research of essence, kinds and use of innovative technologies of studies in preparation of specialists on a record-keeping in higher establishments of formation of Ukraine. Determination of innovations is in-process exposed in relation to a pedagogical process. The widespread are considered in higher education of Ukraine innovative methods of studies. The signs of active studies are distinguished. Generalization of modern achievements of world practice is conducted in the field of higher education. An author is expose a role and requirements to the modern accountant and advantage of innovative methods of studies in preparation of specialists on a record-keeping.

М. П. Мартинюкздобувач, Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки”

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

M. P. Martyniukcompetitor of a scientific degree, National Science Center "Institute of Agrarian Economics"

IMPROVEMENT OF METHODICAL APPROACHES TO ESTIMATE LAND FOR AGRICULTURAL APPOINTMENTS

У статті обґрунтовано необхідність удосконалення існуючих методичних підходів до визначення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Проаналізовано нові методичні підходи до нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, що ґрунтується на сучасній інформаційній основі, у результаті чого встановлено, що в нинішніх умовах економічного розвитку найбільш прийнятним є методологічний підхід, який передбачає застосування нормативних показників урожайності (за природною родючістю) і нормативних виробничих витрат (за технологічними картами). Встановлено, що через недоступність даних щодо нормативної (природної) урожайності, яка покладена в основу розрахунку нормативної грошової оцінки за новим методичним підходом, можливості застосування даного підходу є обмеженими. Запропоновано алгоритм визначення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, яку пропонується проводити окремо за сільськогосподарськими угіддями (ріллею, багаторічними насадженнями, сіножатями, пасовищами) та несільськогосподарськими угіддями на землях сільськогосподарського призначення, який враховує бал бонітету агровиробничих груп ґрунтів за природно-сільськогосподарськими районами, сучасний економічний стан суб’єктів господарювання, термін капіталізації на рівні 25 років, реальні зміни в економіці за п’ять попередніх років та темп економічного зростання на рівні 1,94%, передбачений за методиками Світового банку для країн, що розвиваються.

The article substantiates the need to improve existing methodical approaches to the definition of normative monetary valuation of agricultural land. The new methodical approaches to the normative monetary valuation of agricultural land, based on the modern information basis, have been analyzed. As a result, it has been established that in the current conditions of economic development, the most appropriate methodological approach is to apply normative indicators of yield (by natural fertility) and standard production costs (for technological cards). It is established that due to the unavailability of data on normative (natural) productivity, which is the basis for the calculation of normative monetary valuation under the new methodological approach, the possibilities of using this approach are limited. The algorithm of determining the normative monetary valuation of agricultural land proposed for separate agricultural land (arable land, perennial plantations, hayfields, pastures, reeds) and non-agricultural lands on agricultural lands, which takes into account the score of the agronomic groups of soils for natural and agricultural areas, is proposed. modern economic condition of economic entities, capitalization at the level of 25 years, real changes In the economy over the past five years, and the economic growth rate of 1.94%, provided by the World Bank's methodology for developing countries.

В. П. Голівераспірант, ДВНЗ «Криворізький національний університет», Кривий Ріг

ЯКІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКИ

Vladyslav P. Holiverpostgraduate student SHEE «Krivorozhskiy national university», Kriviy Rig

QUALITY OF CORPORATE GOVERNANCE: THEORETICAL AND METHODICAL ASPECTS OF FORMING AND ESTIMATION

У статті наголошено, що існуючі на сьогодні методики оцінки ефективності корпоративного управління не можуть в повній мірі оцінювати таку ефективність, оскільки засновані на оцінці вартості бізнесу, яку неможливо достовірно визначити у вітчизняних умовах. Доведено більшу практичну цінність таких методик, які дозволяють оцінити ефективність заходів у системі корпоративного управління, зокрема, заходів з покращення діяльності органів корпоративного управління. На основі цього запропоновано оцінку ефективності заходів з покращення діяльності органів корпоративного управління проводити з використанням комплексного показника економічних результатів діяльності підприємства. Такий показник є результатом, що відображає наслідки корпоративного управління, виражені у грошовій формі. Розроблено модель залежності таких результатів від бальних оцінок ефективності діяльності органів корпоративного управління. Запропоновано у якості заходу з покращення діяльності наглядової ради формування додаткового робочого органу. Побудовано алгоритми відбору кандидатів до складу дорадчого органу та входження членів дорадчого органу до складу наглядової ради. Визначено показники оцінки ефекту та ефективності розроблених заходів на основі запропонованої моделі.

It is marked in the article, that the existing for today methods of corporate management estimation efficiency can not in a complete measure estimate such efficiency, as the costs of business based on an estimation, which it is impossible for certain to define in domestic terms. The greater practical value of such methods which allow to estimate efficiency of measures in the system of corporate management is well-proven, in particular, measures on the improvement of activity of organs of corporate management. On the basis of it the estimation of efficiency of measures is suggested on the improvement of corporate management`s organs activity to conduct with the use of complex index of economic results for enterprise activity. Such index is a result, which represents the consequences of corporate management, shown in a money form. The model of dependence of such results is worked out from the ball estimations of corporate management organs`s efficiency activity. It is offered in quality of measure from the improvement of review broker's activity of forming of additional working organ. The algorithms of selection of candidates are built in the complement of deliberative body and including of deliberative body members in the complement of review broker's. The indexes of effect and efficiency estimation for the worked out measures are certain on the basis of the offered model.

С. І. Крючокздобувач, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ВПЛИВ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА СТІЙКІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Kriuchokcandidate for a degreeDnipro State Agrarian and Economic University

INFLUENCE OF RESOURCE SUPPORT ON THE SUSTAINABILITY OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Встановлено, що процес суспільного відтворення завжди здійснюється в конкретних формах господарювання. Це дає можливість цілеспрямовано й ефективно використовувати залучені матеріальні, трудові та фінансові ресурси і, найголовніше, впорядкувати систему взаємовідносин між виробниками та споживачами. Низький рівень технічного забезпечення й темпів оновлення виробничих потужностей, наукомісткості виробництва, продуктивності капіталу й праці, динаміки інвестицій та інновацій сільськогосподарських підприємств становлять загрозу не лише для майбутнього потенціалу України, але й для її національної безпеки.
Констатовано, що розвиток економічних відносин в аграрному секторі України супроводжується активним формуванням підприємництва, створенням нових підприємств, діяльність яких направлена на досягнення певних результатів. Однак їхньою відмінною особливістю є низька економічна стійкість, коли одні з них досягають цілей своєї діяльності, а інші працюють менш успішно.
Доведено, що рівень забезпеченості сільськогосподарських підприємств земельними, трудовими, матеріально-технічними та фінансовими ресурсами, а також досягнення оптимального співвідношення між основним та оборотним виробничим капіталом підприємств справляє значний вплив на стійкість їх економічного розвитку.

Established the process of social reproduction is always done in specific forms. This allows targeted and effective use of borrowed material, labor and financial resources and, most importantly, ordering of relations between producers and consumers. The low level of technical support and update rates of production capacity, science-intensive production, productivity of capital and labor, dynamics of investments and innovations of agricultural enterprises pose a threat not only to the future potential of Ukraine, but also for national security.
Ascertain that the development of economic relations in the agricultural sector of Ukraine accompanied by the formation of an active business, the creation of new businesses whose activities are aimed at achieving certain results. Their distinctive feature is low economic sustainability, when one of them achieves the goals of their activities, while others work less successfully.
Proved that the level of provision of agricultural enterprises by land, labor, material and technical and financial resources, and to achieve an optimal balance between the fixed and working capital of enterprises makes a significant impact on the sustainability of economic development.

М. Ю. Богославськийздобувач, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН В АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ

M. Bohoslavskyyсandidate of Science Degree, University of Customs and Finance, Dnipro, Ukraine

ENSURING THE ECONOMIC SAFETY OF CORPORATE RELATIONS IN A JOINT-STOCK COMPANY

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та розробка підходів щодо забезпечення економічної безпеки корпоративних відносин в акціонерному товаристві. Узагальнено соціально-економічну природу та особливості здійснення процесів корпоративного співробітництва в акціонерному товаристві. Розглянуто положення щодо визначення сутності корпоративних відносин як специфічної складової економіки та організації діяльності акціонерного товариства. Визначено особливості забезпечення економічної безпеки корпоративного підприємства (акціонерного товариства) як організаційно-правової форми підприємницької діяльності, що заснована на об’єднанні капіталу, розмежуванні прав власності та функцій управління, обмеженій відповідальності. Узагальнено характеристики спрямованості впливу учасників корпоративних відносин на прийняття стратегічних рішень в сфері забезпечення економічної безпеки функціонування та розвитку акціонерного товариства. Доведено необхідність формування системи забезпечення економічної безпеки як складової механізму корпоративного управління акціонерним товариством. Представлено рекомендації щодо обґрунтування вибору та результативного використання форм та методів протидії загрозам та ризикам здійснення корпоративних відносин для забезпечення стабільності розвитку та забезпечення інтересів учасників акціонерного товариства. Встановлено причини та розглянуто основні закономірності виникнення й поглиблення корпоративного конфлікту як основної форми прояву протиріч між учасниками корпоративних відносин та джерела виявлення перешкод, ризиків та загроз стабільності функціонування і розвитку акціонерного товариства. Доведено визначальний характер впливу конфігурації розподілу корпоративного контролю на забезпечення економічної безпеки акціонерного товариства.[||]The purpose of the article is to provide a theoretical justification and to develop the approaches for ensuring the economic safety of corporate relations in a joint-stock company. The socio-economic nature and the features of the corporate cooperation processes implementation in a joint-stock company have been generalized. The essence of corporate relations as a specific component of the economy and activity organization of a joint-stock company has been considered. The peculiarities for ensuring the economic security of a corporate enterprise (joint-stock company) as an organizational and legal form of business activity have been defined. It is proved that this form of business activity based on the pooling of capital, the separation of ownership and management functions, limited liability. The characteristics of the corporate relations participants’ influence on making strategic decisions in the sphere of economic security of a joint-stock company functioning and development have been generalized. The need to create a system of economic security as a component of the corporate governance mechanism of a joint-stock company has been proven. The recommendations for substantiating the choice and effective use of forms and methods of counteracting the threats and risks of corporate relations have been presented. These recommendations are necessary to ensure the stability of development and to secure the interests of joint-stock companies’ members. The causes and the main patterns of emergence and deepening of corporate conflict have been considered. The corporate conflict has been presented as a form of contradiction between participants in corporate relations, and as a source of the obstacles, risks, and threats to the stability of a joint-stock company functioning and development. The influence of the corporate control configuration and distribution has been presented as a decisive factor for ensuring the economic security of a joint-stock company. Additional theoretical substantiation and methodological elaboration require guidance on resolving corporate conflicts in the context of ensuring the economic security of a joint-stock company.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"