Українською | English

BACKMAIN

Contents № 5, 2014

В. М. Кочетковд. е. н., професор, професор кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «КПІ», м. КиївТ. А. Мостиськиймагістрант кафедри, Національний технічний університет України «КПІ»

ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ В УКРАЇНІ

V. M. KochetkovPh.D. in Economics, Professor, Professor of Department of International Economics, NTU "KPI"T. A. MostyskyiUndergraduate, Department of International Economics, NTU "KPI"

THE ACTIVITIES OF BANKS WITH FOREIGN CAPITAL IN UKRAINE

В даній статті розглянуто основні етапи процесу залучення іноземного капіталу в національну банківську систему, причини його активізації та спаду, а також діяльність банків з іноземним капіталом в Україні.

В данной статье рассмотрены основные этапы процесса привлечения иностранного капитала в национальную банковскую систему, причины его активизации и спада, а также деятельность банков с иностранным капиталом в Украине.

This article reviews the main stages of the process of attracting foreign capital in the national banking system, causes its activation and recession, as well as the activities of banks with foreign capital in Ukraine.

М. Х. Шершундоктор економічних наукБ. М. БерташПоліський центр агроекології і природокористування та адаптації аграрного виробництва до змін клімату Інституту агроекології і природокористування НААН

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ ДЕРМАНСЬКО-ОСТРОЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ ТА ПРОГНОЗ ЙОГО РОЗВИТКУ

M. ShershunDoctor of EconomicsB. BertashPolessky center of Agroecology and Environmental and adaptation of agriculture to climate change Institute of Agroecology and Environmental NAAS

SOCIO-ECONOMIC CHARACTERISTICS OF THE AREA DERMAN-OSTROH NATIONAL PARK AND FORECAST OF ITS DEVELOPMENT

Дана соціально-економічна характеристика території Дермансько-Острозького національного природного парку та прилеглих територій, визначені основні напрямки розвитку економіки на них.

This socio-economic characteristics of the area Derman-Ostrog National Park and surrounding areas, set priorities of economic development on them.

Т. В. Гринькод. е. н., зав. каф. економіки та управління підприємством, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ

СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ПРЕВЕНТИВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

T. GrynkoDoctor of Economics, head. caf. Economics and enterprise management, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk

THE NATURE AND THE ROLE OF PREVENTIVE ANTI-CRISIS MANAGEMENT IN INDUSTRIAL ENTERPRISES

У статті визначено особливості превентивного антикризового управління підприємством. На основі результатів аналізу літературних джерел уточнено трактування поняття «превентивне антикризове управління». Виокремлено основні відмінності між превентивним антикризовим управлінням та стратегічним менеджментом. Виділено характерні риси превентивного антикризового управління та визначено його роль у загальному управлінському процесі.

The paper defines the features of preventive anti-crisis management functioning. On the base of analyzing of literary sources the concept of “preventive anti-crisis management” has been determined and clarified. The characteristics and the role of preventive anti-crisis management in general management process have been distinguished.

М. А. Міненкод. е. н., професор, професор кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ОБ’ЄДНАННЯ І ВЗАЄМОДІЇ КООПЕРАТИВІВ НІМЕЧЧИНИ

M. A. MinenkoDoctor of Economics, professor, prof. of Department of Management of Kyiv National University of Trade and Economics

FEATURES OF ASSOCIATION AND INTERACTION OF COOPERATIVES OF GERMANY

У статті представлено результати дослідження історичних етапів створення і об’єднання кооперативів, що були започатковані Фрідріхом Вільгельмом Райффайзеном, Карлом Фрідріхом Вільгельмом Хаазом, Францом Германом Шульце-Делітчем, у період з 1845 по 1972 роки. Визначено функціональні напрями діяльності, які реалізують громадські кооперативні об’єднання на різних рівнях ієрархічної вертикалі в системі взаємовідносин товариств Німеччини, на місцевому, регіональному і національному рівні. Розкрито особливості процесу об’єднання і взаємодії кооперативів Німеччини й обґрунтовано необхідність таких кроків та можливі позитивні наслідки для аграрно-промислової сфери України.

Results of a research of historical phases of creation and mergering of cooperatives that have been established by Friedrich Wilhelm Raiffeisen, Carl Friedrich Wilhelm Haase, Franz Hermann Schulze- Delitch during 1845 to 1972 were highlighted. Functional activities that social cooperative associations are implement at different levels of a hierarchical system of relations in companies of Germany at a local, regional and national level were identified. Features of an integration and interaction of cooperatives in Germany and a necessity of such steps and possible benefits for the agroindustrial sector of Ukraine were revealed.

О. А. Підліснак. т. н., доцент кафедри економіки і підприємництва НТУУ «КПІ»О. О. Подлєснамагістр кафедри економіки і підприємництва НТУУ «КПІ»

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ

O. A. PidlisnaPh.D. in Technical, Department of Economics and Business, NTU "KPI"O. O. PodlesnaUndergraduates, Department of Economics and Business, NTU "KPI"

FINANCIAL CAPACITY BUILDING ENTERPRISES: DEVELOPMENT AND MANAGEMENT

Економічне зростання ринку нерухомості в Україні спричинило різке збільшення кількості компаній що постачають будівельні матеріали. У зв’язку з цим постає проблема у отриманні додаткових конкурентних переваг. На нашу думку, раціональне управління фінансовим потенціалом, дозволить компанії зміцнити свій фінансовий стан та збільшить її конкурентоспроможність. Для ефективного використання фінансового потенціалу будівельних підприємств доцільно проводити аналіз фінансового стану підприємств, який виявить слабкі місця підприємств. Основою ефективного управляння фінансовим потенціалом є оптимізація фінансових потоків з метою отримання максимальної вигоди, що можливо лише при раціональному використанні фінансових ресурсів. У статі розглянуто сутність, джерела формування, управління фінансовим потенціалом будівельних підприємств та проаналізовано їх стан на сьогоднішній день. Авторами узагальнено поняття фінансового потенціалу підприємств, виявлено фактори, які впливають на його розмір. Також запропоновано нові рішення щодо управління фінансовим потенціалом будівельних підприємств з метою підвищення ефективності його використання та збільшення доходності.

Economic growth in the real estate market in Ukraine led to a sharp increase in the number of companies that supply construction materials. In this regard, there is a problem in obtaining more competitive advantages. In our opinion, the financial management capabilities, will allow the company to strengthen its financial position and increase its competitiveness. For efficient use of financial capacity building enterprises advisable to analyze the financial situation of enterprises which finds weaknesses companies. The basis of effective management is to optimize the financial potential of financial flows in order to obtain the maximum benefit , which is possible only for rational use of financial resources. The article deals with the nature, sources of formation, the financial capacity of construction companies and analyzed their condition today. The authors summarized the concept of financial capacity of firms identified factors that affect its size. Also offered new solutions for managing financial capacity building enterprises to improve its efficiency and increase profitability.

М. В. Шашинадоцент, кандидат економічних наук кафедри економіки і підприємництва, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»І. І. Мрочкостудентка кафедри економіки і підприємництва , Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

M. V. ShashynaAssociate professor, candidate of economic sciences of Department of Economics and Business, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", KyivI. I. MrochkoStudent of Department of Economics and Business, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

IMPROVING RESOURCE POTENTIAL OF THE CONFECTIONERY INDUSTRY

У статті проаналізовано сучасний стан ринку кондитерської продукції, проаналізовано ресурсний потенціал галузі та оцінено вплив деяких його складових на ефективність використання матеріальних ресурсів. За допомогою запропонованої методики оцінки ресурсного потенціалу буде визначено фактори на які доцільно звернути увагу задля покращення діяльності підприємств кондитерської галузі.

The article reviews the state of modern market of pastry products, resource potential of industry and influence of some his constituents on efficiency of the use of material resources. With the help of an offered methodology the estimations of resource potential will measure factors which are appropriated to pay attention for the improvement pastry industry enterprises activity.

О. Г. Шатохінк. е. н., доцент, заступник зав. кафедрою менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна металургійна академія України, м. ДніпропетровськЄ. С. Зданевичаспірант, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

КОНТРОЛІНГ ТА ЙОГО ФУНКЦІЙ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

O. ShatohinCandidate of economical science, Assistant Professor, Management department of international business administration, National metallurgical academy of Ukraine, DnipropetrovskE. ZdanevichPostgraduate, National metallurgical academy of Ukraine, Dnipropetrovsk

CONTROLLING AND ITS FUNCTION IN SYSTEM OF MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

Нових явищем в практиці сучасного управління є система контролінгу, основним завданням якої є інформаційно-аналітична підтримка прийняття управлінських рішень та орієнтація процесу управління на досягнення тактичних та стратегічних цілей підприємства.
Розглянуто різні погляди на поняття «контролінг», виділено три групи концептуальних підходів до контролінгу: з орієнтацією на бухгалтерський облік; з орієнтацією на інформацію та з орієнтацією на координацію діяльності. Визначено цілі та функції контролінгу в системі управління підприємством. Впровадження системи контролінгу на підприємстві дозволить досягти ефективного управління власними ресурсами, оперативно реагувати на зміни в діяльності, розробляти різні варіанти прийняття управлінських рішень, використовувати інновації, розвивати конкурентні переваги, що безпосередньо пов’язане з підвищенням конкурентоспроможності підприємства.

New developments in the practice of modern management is controlling system , whose main task is information-analytical support management decision making and orientation management process to achieve tactical and strategic goals of the company.
In the article was analyzed the different views on the concept of "controlling". There are three groups of conceptual approaches to controlling: with a focus on accounting; with a focus on information and focus on the coordination of activities. Defined the purposes and functions of controlling in enterprise management system. Implementation of the system controlling the company will achieve the effective management of their own resources, to respond quickly to changes in the market activity, to develop different versions of decision-making, use of innovation to develop competitive advantages, that is directly related to increased competitiveness.

І. Г. Пахомовак. е. н., доцент, Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяО. А. Лежнінамагістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСАД ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

I. G. PahomovaCand. of Econ. Sciences, associate professor, Zaporizhzhya National Technical UniversityO. A. LezhninaMaster, Zaporizhzhya National Technical University

PECULIARITIES OF REALIZATION OF THE MAIN PRINCIPALS OF MONETARY AND CREDIT POLICY OF UKRAINE IN THE MODERN PERIOD

Узагальнено особливості реалізації Основних засад грошово-кредитної політики на сучасному етапі.

The peculiarities of realization of the main principals of monetary and credit policy in the modern period are generalized.

А. О. Семенчукк. е. н, доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

КОНЦЕПЦІЯ ДИНАМІЧНИХ ЗДАТНОСТЕЙ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ПІДПРИЄМСТВА

A. O. SemenchukPhD, associate professor the Department of business Economics Vadym Hetman Kyiv National Economics University, Кyiv

THE CONCEPT OF DYNAMIC CAPABILITIES THE COMPETITIVENESS ENTERPRISE

Статтю присвячено концепції динамічних здатностей у рамках ресурсної теорії, окреслено влив таких здатностей на формування конкурентоспроможної позиції підприємства на ринку. Ключовим питанням досліджень останніх років стало вивчення і пошук стійких конкурентних переваг, заснованих на унікальних організаційних здатностях підприємства. Концепція динамічних здатностей підприємства, яка з'явилася в рамках теорії стратегічного управління, розглядає проблему досягнення і підтримки конкурентної переваги підприємства в умовах швидкого мінливого зовнішнього середовища. Стратегічне управління підприємствами будується на двох основних напрямах: перший передбачає облік ресурсних обмежень підприємства, другий - врахування споживчої цінності. Динамічний характер управлінського механізму, за допомогою якого створюється цінність, формує необхідність оцінювання існуючих динамічних здатностей підприємства, так як вони можуть мати вирішальне значення як безпосередньо для його роботи на швидкозмінному ринку, так і для ефективності проведення динамічного стратегічного аналізу.

The article is devoted to the concept of dynamic capabilities within a resource theory, outlined poured such powers on formation of the competitive position of the enterprise on the market. The key issue of research in recent years has been studying and finding sustainable competitive advantages based on the unique organizational abilities of the enterprise. The concept of dynamic capabilities of the enterprise introduced in the framework of strategic management theory, considers the problem of achieving and maintaining the competitive advantages of the enterprise in the conditions of a rapidly changing external environment. Strategic management of companies is based on two main areas: the first involves considering the resource constraints of the enterprise, the second - accounting of customer value. The dynamic nature of the governance mechanism by which creates value creates the need to assess existing dynamic capabilities of the enterprise, as they may be crucial as directly for his work on the rapidly changing market and for the efficiency of the dynamic of strategic analysis.

В. В. Сєргєєвак. т. н., старший викладач кафедри економіки та обліку господарської діяльності, Нововолинський факультет Тернопільського національного економічного університету, м. Нововолинськ

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ НЕСТАБІЛЬНОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ МІСТА

V. V. SyerhyeyevaPh.D., senior lecturer in "Economics and account of economic activity", Novovolynsk Faculty of Ternopil National Economic University

THE APPLICATION OF FUZZY LOGIC TO DETECT UNSTABLE FINANCIAL AND ECONOMIC SITUATION OF THE CITY

У статті розглянуто наукові засади застосування економічних та математичних підходів щодо вирішення питання підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності окремих регіонів України. Розроблені пропозиції щодо застосування нечіткої математики в економічних моделях та використання їх в задачах управління соціально-економічними системами. Запропонована карта прогнозу економічної ситуації міста, яка призначена для отримання лінгвістичної оцінки фінансово-економічного стану у випадку наявності лише багатомірної початкової інформації. В статті представлена структурна організація передачі інформації системою зв’язку, яка включає в себе найбільш істотні елементи: комп'ютерну мережу та систему супутникового зв'язку. А також запропоновані варіанти вирішення питань щодо врегулювання фінансово-економічної ситуації. Новизна даного підходу визначається можливістю оцінки даного показника з урахуванням суб'єктивно-об'єктивних факторів, що визначають даний показник.

The article deals with the application of scientific principles of economic and mathematical approaches to address the issue of increasing investment attractiveness and competitiveness of individual regions in Ukraine. It is suggested the application of fuzzy mathematics in economic models and their use in the management of social and economic systems. The proposed map of the city economic situation forecast, which is designed for language assessment of the financial and economic situation in the case of multidimensional original data only. The article presents the structural organization of the information communication system, which includes the most essential elements: a computer network and a satellite communication system. It is proposed the solutions to the issues on the settlement of the financial and economic situation. The novelty of this approach is determined by the possibility of estimation of this indicator taking into account subjective-objective factors that determine this figure.

Н. Б. Юрченкок. е. н., доцент кафедри організації праці та виробництва Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

N. B. IurchenkoPhD in Economics, associate professor of labor and production department of Institute of Economics and Management in Oil and Gas Complex at Ivano-Frankivsk National University of Oil and Gas

THE E-COMMERCE UTILIZATION IN ENTERPRISES OF FUEL AND ENERGY COMPLEX

У статті досліджується вплив розвитку електронної комерції на підприємства паливно-енергетичного комплексу. Проведено огляд досліджень розвитку електронної комерції під впливом інформатизації суспільства та в умовах глобалізації. Досліджено вплив електронної комерції на діяльність підприємств загалом. Виділено особливості використання електронної комерції промисловими підприємствами та відмінні риси такого використання на підприємствах паливно-енергетичного комплексу. Зокрема розглянуто особливості організації електронної комерції за елементами комплексу маркетингу підприємств паливно-енергетичного комплексу. Виділено відмінні риси діяльності цих підприємств у комунікаційній та розподільчій політиці, а також в організації документообігу. Наголошено на вплив електронної комерції на процес прийняття рішення та укладання угод. Визначено незначний ступінь впливу інформатизації суспільства на цінову політику підприємств паливно-енергетичного комплексу, проте констатовано наявність такого впливу на темпи зміни цін на товарних біржах. Зроблено висновки про ступінь впливу електронної комерції на організацію різних складових діяльності підприємств паливно-енергетичного комплексу.

The article examines the impact of electronic commerce on the fuel and energy complex. A review of studies of e-commerce under the influence of the society informatization and globalization is done. The effect of electronic commerce on business activity in general is evaluated. The article highlights features of the e-commerce utilization in industry and the distinctive features of such utilization on the fuel and energy complex. In particular, the peculiarities of electronic commerce on the elements of the marketing mix of the fuel and energy complex is considered. The distinctive features of these enterprises in the communications and distribution policy, as well as workflow are highlighted. The impact of electronic commerce on the decision-making process and agreements is emphasized. The article stated some influence on the rate of change of prices on commodity exchanges on the fuel and energy complex. The conclusions about the degree of impact of electronic commerce on the various components of the fuel and energy complex activity organization are done.

О. І. ОпольськийФінансово-економічний консультант, ТДВ «Буковина-АВТО», м. Чернівці

«ВИРОЩУВАННЯ» ПЕРСОНАЛУ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. I. OpolskyiFinance-economic consultant, ALC “Bukovina-AVTO”

STAFF “GROOVING” AS INSTRUMENT OF DOMESTIC ENTERPRISES ORGANIZATIONAL CULTURE DEVELOPMENT

Розглянуто особливості навчання персоналу на вітчизняних підприємствах в контексті розвитку організаційної культури. Описано ключові параметри, які визначають ефективність даного процесу відповідно до виділення специфіки підприємств та категорій персоналу.

Features of staff training at domestic enterprises in context of organizational culture are considered. Basic parameters of staff training effectiveness according to specific features of enterprises and categories of staff are described.

Н. В. Харченкок. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ РОЗВИТКУ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MEASURES OF DIVIDEND POLICY OF JOINT STOCK COMPANIES

Узагальнено теоретичні дослідження щодо сутності дивіденду, який розглядається як цивільно-правова, економічна і податково-правова категорія. Виявлена різниця між «дивідендом» і «відсотком» і встановлений зв’язок між «дивідендом» та «інвестицією»: результат діяльності об’єкта інвестиції – прибуток; дивіденд – частина прибутку. Таким чином, економічний результат, отриманий «об’єктом інвестиції», тобто прибуток і дивіденд, являють собою тісно пов’язані економічні категорії. Доведено, що для дивідендів особливе значення має розподіл інвестицій на прямі і портфельні. Якщо для портфельних інвестицій характерне вкладення капіталу в акціонерний капітал, то прямі інвестиції можуть здійснюватися і в інші правові форми, наприклад, в товариство з обмеженою відповідальністю.
Аргументовано, що в економічному значенні єдине поняття дивіденду існує поряд з поняттями брутто-дивіденду, валового дивіденду і чистого дивіденду. Обґрунтовано, що товариство, яке виплачує дивіденд – акціонерне товариство, платник податку на прибуток, проте не тільки акціонерне товариство; виплати доходів проводяться на основі участі в прибутку акціонерного товариства пропорційно частці учасника в статутному капіталі.

Theoretical study on the nature of the dividend , which is regarded as civil , economic and tax and legal category . The observed difference between the " dividend " and " interest" and to communicate with a " dividend " and " investment ": the result of the investment object - profit ; dividend - of the profits. Thus, the economic results obtained " investment object ", ie profit and dividend , are closely related to economic categories . It is proved that for dividend distribution is particularly important investments in direct and portfolio . If the investment portfolio is characterized by investing in equity , direct investment can be made in other legal forms , such as in the limited liability company .
Argued that the economic sense , there is a single concept dividend along with the concepts of the gross dividend, the dividend gross and net dividend . Proved that the company which pays dividends - stock company , the payer of income tax , but not the only corporation ; income payments made ??on the basis of participation in profit corporation in proportion to the share capital of the website.

В. В. Бибак. т. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваЮ. І. Матюшінастарший викладач кафедри облік і аудит, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваЮ. І. Карпецьстудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ ЯК ФАКТОР ПОСИЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЦІЛЬОВИМ ВИКОРИСТАННЯМ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

V. BybaPh.D., assistant professor of business economics and human resources department Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaY. Matyushinasenior lecturer department of business economics and human resource management Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaY. Karpetsstudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

ORGANIZATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN BUDGETARY INSTITUTIONS AS A FACTOR OF INCREASED CONTROL OVER THE TARGETED USE OF BUDGETARY FUNDS

Досліджено суть та значення управлінського обліку в бюджетних установах. Визначено основні причини необхідності активного пошуку ефективних методів ведення й організації управлінського обліку.

The essence and importance of management accounting in budgetary institutions are investigated. The main reasons for the need to actively search for effective methods of organization and management accounting are defined.

Н. М. Гвоздикк. е. н., доцент кафедри управління персоналом і економіки праці, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ І РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

N. M. GvozdykCand. of Econ. Sciences, Associate Professor Department of Personnel Management and Labour Economics, Higher Educational Establishment within Ukoopspilka «Poltava University of Economics and Trade»

A ROLE OF THE STATE IS IN FORMING AND DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL

Розкрито роль держави у процесах формування і розвитку людського капіталу як одного з найважливіших стратегічних факторів економічного зростання; обґрунтована необхідність активізації діяльності держави по створенню умов для розвитку людського капіталу. Запропоновано напрями соціально-економічної політики щодо забезпечення умов для ефективного формування і розвитку людського капіталу через вирішення проблеми удосконалення структури зайнятості та оптимізація структури робочих місць; реалізації інноваційної моделі розвитку вітчизняної економіки, формування попиту на інноваційну працю; забезпечення тісного взаємозв’язку між якістю робочої сили і рівнем доходів; формування в суспільній свідомості позитивного іміджу освіченості та професіоналізму; заохочення процесів неперервної освіти; забезпечення відповідності професійної підготовки потребам ринку праці.

The role of the state is exposed in the processes of forming and development of human capital as one of the most important strategic factors of the economy growing; a reasonable the necessity of the revitalization of of the state to create conditions for the development of human capital. Рroposed areas of social and economic policies to ensure the conditions for the efficient creation and human capital development through the decision of problem of improvement of structure of employment and optimization of structure of workplaces; realization of innovative model of development of home economy, forming of demand is on innovative labour; providing of close intercommunication is between quality of labour force and level of acuestss; forming is in public consciousness of positive image of form and professionalism; encouragement of processes of continuous education; providing of accordance of professional preparation to the necessities of labour-market.

В. М. Семендякасистент кафедри управління персоналом та економіки праці, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам'янець-Подільський

РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ВЕКСЕЛЬНИХ РОЗРАХУНКІВ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

V. M. Semendiakassistant Department of Personnel Management and Labour Economics, Kamyanets-Podilskyi National University John James, t. Kamyanets-Podilskyi

DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF BILL OF EXCHANGE’S CALCULATIONS IN AGRICULTURE OF UKRAINE

Досліджено економічну сутність організаційно-економічного механізму вексельних розрахунків та визначено його основні елементи. Встановлено переваги використання векселів для вітчизняних сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах господарювання. Запропоновано нові підходи щодо вдосконалення системи вексельного обігу в Україні, а також визначено основні складові механізму ефективного вексельного обігу та шляхи їх вдосконалення.

The economic sense of the organizational and economic mechanism of bill of exchange’s calculation and its basic elements are being investigated. The advantages of bills of exchange’s using for domestic agricultural enterprises in modern terms are being defined. The new approaches in relation to perfection of the bill of exchange’s system in Ukraine are being proposed and the basic constituents of effective mechanism of bill of exchange’s circulation and ways of their perfection are being defined.

М. Ю. Запорожецьздобувач кафедри Фінансові ринки, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У СТАНОВЛЕННІ СИСТЕМИ БІРЖОВИХ ІНДЕКСІВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

М. J. ZaporozhecPhD candidate, SHEI «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»

STATE ROLE IN THE FORMATION OF STOCK INDEXES SYSTEM IN THE STOCK MARKET OF UKRAINE

В статті аналізуються питання, пов’язані зі становленням системи біржових індексів на фондовому ринку України. Розглядаються головні проблеми, що визначають низьку ефективність індексів акцій на вітчизняному ринку на сучасному етапі. Досліджуються можливості держави за рахунок регуляторних заходів сприяти підвищенню ролі індексів в інформаційній моделі українського фондового ринку.

This article examines the issues associated with the development of stock market indexes in the stock market of Ukraine. The main problems that determine low effectiveness of share indexes on the domestic market at current stage are considered. The state possibilities through regulatory measures enhance the role of indexes in the information model of the Ukrainian stock market are researched.

Д. Д. Гонтараспірант, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ВИЗНАЧЕННЯ СТАДІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ БАНКУ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЧІТКО-МНОЖИННОГО АНАЛІЗУ ПОКАЗНИКІВ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

D. D. Gontarpostgraduate student, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

DETERMINATION OF THE STAGE OF A BANK’S LIFE CYCLE USING FUZZY SET ANALYSIS OF THE INDICATORS OF ITS ACTIVITYDETERMINATION OF THE STAGE OF A BANK’S LIFE CYCLE USING FUZZY SET ANALYSIS OF THE INDICATORS OF ITS ACTIVITY

У статті визначено інтервальні значення показників, за якими можливо виявити стадію життєвого циклу банку. Запропоновано виділяти чотири стадії життєвого циклу банку: зародження, ріст, зрілість, спад. Для розв’язання проблеми визначення стадії життєвого циклу банків України запропоновано використовувати теорію нечітких множин, зокрема алгоритм нечіткого висновку Мамдані, який передбачає побудову гаусових функцій приналежності. Використання системи нечіткого висновку для визначення стадій життєвого циклу банків України, які відносяться до першої групи за класифікацією НБУ дозволило визначити, що "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укрексімбанк", "Дельта Банк", "ПУМБ", "Сбербанк Росії", "Банк Фінанси та кредит", "Укргазбанк" знаходяться на стадії росту, "Райффайзен Банк Аваль", "Промінвестбанк", "Укрсоцбанк", "Надра" перебувають на стадії зрілості, а "ВТБ Банк", "Альфа-банк", "УкрСиббанк" – на стадії спаду. Побудована система нечіткого висновку дозволяє визначити характер впливу зміни показників діяльності банку на стадію його життєвого циклу.

The article defines the interval meaning of indicators, which will help to determine the stage of a bank’s life cycle. It has been proposed to identify the four stages of a bank’s life cycle: birth, growth, maturity and decline. For the purpose of solving the problem of definition the stage of a bank’s life cycle in Ukraine it has been proposed to use the theory of fuzzy sets, especially Mamdani algorithm of fuzzy conclusion that involves the construction of Gaussian membership functions. Using fuzzy conclusion for determination of the stage of life cycle of Ukrainian banks which belong to the first group by the NBU classification has helped to define that "Privatbank", "Oschadbank", "Ukreximbank", "Delta Bank", "FUIB", "Sberbank of Russia", "Bank Finance&Credit", "Ukrgazbank" are at the stage of growth, "Raiffeisen Bank Aval" "Prominvestbank", "Ukrsotsbank", "Nadra" are at the stage of maturity, and "VTB Bank", "Alfa-bank", "UkrSibbank" are at the stage of decline. Constructed fuzzy system of conclusion allows to determine the impact changes of the bank's activities to the stage of its life cycle.

Н. Г. Шкільздобувач кафедри міжнародних економічних відносин Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, м. Харків

ДЕТЕРМІНАНТИ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БІЗНЕСУ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Natalia ShkilPost-graduate student of the Department of International Economic Relations of V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

DETERMINANTS OF INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF DOMESTIC BUSINESS IN THE POST-CRISIS PERIOD

Стаття присвячена актуальній теми дослідження детермінант міжнародної конкурентоспроможності національного бізнесу. Особливу увагу надано впливу глобальних кризових процесів на стан конкурентоспроможності економіки України. Міжнародний бізнес не є винятком, оскільки охоплює широкий спектр напрямів діяльності та форм забезпечення їх реалізації. Ідентифіковано, що за два останні роки (2012-2013) Україна поліпшила свій результат у рейтингу Індексу глобальної конкурентоспроможності (ІГК) Всесвітнього економічного форуму. Такі результати свідчать про те, що в країні стає простіше вести бізнес, а також і про зростання конкурентоспроможності національної економіки, яка бізнесом й забезпечується. В ІГК Україна покращувала свої позиції впродовж останніх двох років у першу чергу за рахунок стабілізації макроекономічної ситуації і відновлення після істотного падіння економіки в результаті кризи 2008-2009 рр., а також за рахунок зростання оцінок інфраструктури внаслідок масштабної підготовчої кампанії до фіналу чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

The article is devoted to the research topic determinant of the international competitiveness of domestic business. Particular attention is given the impact of global crisis processes in the state of competitiveness of Ukraine's economy. International business is no exception as covering a wide range of activities and forms to ensure their implementation. Identified that over the last two years (2012-2013) Ukraine improved its ranking results in the Global Competitiveness Index (GCI ) of the World Economic Forum. These results indicate that the country is becoming easier to do business , as well as an increase in the competitiveness of the national economy, business and provided. In GCI Ukraine improved its position over the past two years, primarily due to macroeconomic stabilization and recovery after a significant drop in the economy from the crisis of 2008-2009 , as well as by the growth estimates due to large-scale infrastructure preparatory campaign for the final of the European Football Championship Euro 2012.

Ю. І. Турянськийк. е. н., доцент, здобувач кафедри економічної теорії Львівської комерційної академії

ВПЛИВ ПОДАТКІВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Yu. TurianskyPhD, Associate Professor Researcher of the Department of the Lvov Commercial Academy

THE IMPACT OF TAXES ON THE COMPETITIVENESS OF UKRAINIAN ECONOMY

У статті головна увага приділяється такому аспекту економічної політики держави, як податкова політика, ставиться гіпотеза про залежність рівня економічного розвитку та суспільного добробуту від податкової системи. Досліджуються особливості впливу податкової системи України на її міжнародну конкурентоспроможність. Окреслено напрями вдосконалення вітчизняної системи оподаткування з метою формування конкурентних переваг національної економіки в глобальному економічному просторі.

This paper focuses on this aspect of economic policy as tax policy, put a hypothesis about the dependence of economic development and welfare of the tax system. The features of the tax system of Ukraine on its international competitiveness. Outlines the directions for improvement of the domestic tax system in order to create competitive advantages of the national economy in the global economic environment.

Е. Л. Кунінстудент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

МОДЕЛЬ ОЦІНКИ РИЗИКУ НЕПОГАШЕННЯ СУМНІВНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПРИ ЇЇ УПРАВЛІННІ

E. L. Kuninstudent, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ASSESSMENT MODEL OF BAD OUTSTANDING DEBTS RISK MANAGEMENT

Стаття присвячена питанням управління дебіторською заборгованістю підприємств. Розглянуто теоретичні засади та розроблено механізм управління дебіторською заборгованістю підприємств. Проаналізовані проблеми оцінки та управління дебіторською заборгованістю, що потребують їх практичного розв'язання. Висвітлено якісні та кількісні методи оцінки ризику сумнівної дебіторської заборгованості. Розроблено та запропоновано альтернативний метод оцінки ризику появи і непогашення сумнівної дебіторської заборгованості підприємства.

The article covers the questions of enterprises’ accounts receivable management. It examines some theoretical principles and the mechanism of enterprises’ accounts receivable management. The author analyses some problems of estimation and management of accounts receivable that require practical solution. The article highlights both qualitative and quantitative methods of bad outstanding debts risk management. An alternative method of risk estimation of emergence and outstanding debt non-repayment was developed and proposed.

О. О. Мельниковамагістр, студентка V-го курсу, Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут», м. КиївО. П. Кавтишк. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут», м. Київ

КОМПЛЕКСНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

О. O. MelnіkovaMaster, 5-th year student, Natіonal Technіcal Unіversіty of Ukraіne “Kyіv Polytechnіc Іnstіtute”, KyіvO. P. KavtyshPhD іn Economіcs, assocіate professor of economy and enterprіse department, Natіonal Technіcal Unіversіty of Ukraіne “Kyіv Polytechnіc Іnstіtute”, Kyіv

THE METHOD OF COMPLEX APPRAISAL OF ENTERPRISES PRODUCT COMPETITIVENESS

У статті проаналізовані основні методи оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства. Визначено переваги та недоліки кожного з них. Обґрунтовано доцільність використання комплексного методу оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства.

The article analyzed the basic methods of evaluating the competitiveness of enterprise. Advantages and disadvantages of each are determined. The appropriateness of a complex method for assessing the competitiveness of enterprise is substantiated.

Н. М. Коробченковикладач кафедри економіки та управління Черкаського державного технологічного університету

ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО УСТАТКУВАННЯ В РЕГІОНАХ

N. M. KorobchenkoLecturer, Department of Economics and Management Cherkasy State Technological University

EVALUATION OF MANAGEMENT OF WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT IN THE REGION

В роботі розроблена методика оцінки управління відходами електричного та електронного устаткування на основі інтегрального індексу оцінки управління сферою поводження з відходами. Дана методика дозволяє дослідити ефективність регіонального управління сферою поводження з відходами.

In this work methodology evaluation of management of waste electrical and electronic equipment is based on the integral index of assessment of the waste management. This methodology allows us to discover the effectiveness of regional management of waste.

О. О. Гераськовамагістр, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»Д. М. Стеченкод. е. н., професор кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

O. O. Geraskovamaster, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”D. M. Stechenkodoctor of economics, professor of the Department of International Economics, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”

ECONOMIC EFFICIENCY OF FUNCTIONING OF INFRASTRUCTURE FOR INNOVATIVE ACTIVITY IN UKRAINE

Досліджено основні аспекти ефективності функціонування інфраструктури інноваційної діяльності в національній інноваційній системі України. Зокрема проведено оцінку її роботи з позицій основних функцій, які вона покликана виконувати в рамках сприяння та розвитку інноваційного підприємництва. Аналіз ефективності інфраструктури інноваційної діяльності з позицій підтримки новаторства та генерації інноваційного підприємництва проведено на основі дослідження інноваційної діяльності в розрізі співвідношення витрат на неї та її результатів. Оцінку ефективності інфраструктури інноваційної діяльності з позицій забезпечення комерціалізації та взаємодії між різними суб’єктами інноваційного процесу здійснено на основі аналізу процесів трансферу технологій. Для більш точного розрахунку показників ефективності функціонування інфраструктури інноваційної діяльності виокремлено її функціональні компоненти та проведено оцінку економічної ефективності діяльності технопарків в Україні, як найбільш репрезентативних її представників, що виконують більшість притаманних для неї функцій.

The basic aspects of the efficiency of the functioning of infrastructure for innovative activity in the national innovation system of Ukraine are studied. Particularly, an assessment of its work from the point of view of main functions, which it is expected to perform as a part of the promotion and development of innovative entrepreneurship, is made. An analysis of the efficiency of infrastructure for innovative activity from the point of support of innovation and innovative entrepreneurship generation is performed on the basis of studying of innovative activity in terms of its costs and results. An assessment of the efficiency of infrastructure for innovative activity from the point of support of commercialization and interaction between different actors of innovation process is based on the analysis of the processes of technology transfer. For more accurate calculation of infrastructure for innovative activity performance indicators its functional components were allocated and an assessment of the efficiency of the functioning of technology parks as the most representative its members, which perform most of its typical functions, were made.

О. С. Пархоменкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

ЧИННИКИ І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПОЛІТИКИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ

Olena S. ParkhomenkoPh.D., Associate Professor, Department of Department of Economics and Business Entities, Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, Kharkiv

FACTORS AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF UKRAINIAN COMPANIES’ CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

У статті досліджуються поняття корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), соціальної відповідальності бізнесу (СВБ). Автор наводить основні принципи політики КСВ за кордоном та в Україні, аналізуються підходи до реалізації заходів КСВ на вітчизняних підприємствах. Визначено основні чинники та стимули, що спонукають підприємців здійснювати заходи, спрямовані на підвищення рівня СВБ. Відзначаються певні відмінності у підходах до реалізації заходів з КСВ в діяльності вітчизняних та закордонних підприємців. Зазначається, що в Україні майже третина підприємств взагалі не здійснюють заходи із соціальної відповідальності, і таким чином, пошук шляхів для активізації соціально відповідальної діяльності і розвиток цієї сфери мусить бути пріоритетними завданнями для компаній. Пропонується низка напрямів розвитку КСВ, реалізація яких буде можлива за умови проведення системних заходів з боку держави по сприянню запровадження практики КСВ в Україні.

The article deals with the concept of corporate social responsibility (CSR), social responsibility business (SRB). The author gives the basic principles of CSR policy abroad and in Ukraine, examines approaches to implement CSR activities in domestic enterprises. The main factors and incentives that encourage employers to take measures aimed at increasing the level of CSR have determined. There have been some differences in approach to implementing CSR activities of domestic and foreign entrepreneurs. It is noted that in Ukraine almost a third of companies does not carry out activities of social responsibility, and thus finding ways to enhance socially responsible activities and the development of this sphere should be a priority for companies. It is proposed a number of trends for development of CSR, which realization will be possible subject to a system of measures from the government to promote the implementation of CSR practices in Ukraine.

Ю. В. Нетесанийк. е. н., доцент, Український державний університет фінансів і міжнародної торгівлі, м. Київ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ КРИЗИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Y. NetesanyiPhD, docent, Ukrainian State University of Finance and International Trade, Kyiv

FINANCIAL CRISIS AND ENSURING FINANCIAL SECURITY OF THE STATE

This article sets out mechanisms for improving financial security by combating shadow economy, balancing the public sector, information security, implementation of prudent policies domestic and foreign borrowing, and more.

Статья определяет механизмы улучшения финансовой безопасности государства за счет борьбы с теневой экономикой, сбалансирования бюджетной сферы, обеспечение информационной безопасности, осуществления взвешенной политики внутренних и внешних заимствований и прочее.

Н. В. Івановак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної діяльності та державного управління, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Nataliia IvanovaPh.D., Associate Professor , Associate Professor of Department of Management and State Administration of the Chernihiv State Technological University

THE INVESTMENT COMPONENT OF THE MODEL OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ECONOMY OF UKRAINE

В статті узагальнено теоретичні підходи та розробленні практичні рекомендації щодо інвестиційної підтримки реалізації інноваційної моделі становлення економіки України на основі існуючого досвіду розвитку країн світу. Відмічено, що державна політика при становленні моделі інноваційного розвитку країни має базуватись на інвестиційних механізмах інноваційного характеру. Держава встановлює пріоритети інноваційно-інвестиційного розвитку та фінансово підтримує стратегічні напрями структурних змін на макро- і регіональному рівнях. З метою стабілізації економічного становища необхідно забезпечити пріоритетний розвиток виробничого сектору економіки і високопродуктивних та конкурентоспроможних галузей виробництва.
Напрямами вирішення проблеми фінансування інноваційного розвитку повинні бути покращення інвестиційного клімату, розвиток інвестиційного ринку та інвестиційної інфраструктури, створення дієвих механізмів державного-приватного партнерства в інфраструктурному інвестуванні, розбудова системи підготовки програм і проектів для державного інвестування.

The article summarizes theoretical approaches and develop practical recommendations for investment support implementation of innovative models of Ukraine's economy on the basis of existing experience of the world. It is noted that government policy in the formation of innovation development model is based on the innovative nature of investment vehicles. The state prioritizes innovation and investment development and financial support strategic directions of structural changes at the macro and regional levels. In order to stabilize the economic situation is necessary to ensure the priority development of the manufacturing sector and highly productive and competitive industries.
Actions to solve the problem of financing innovation development should improve the investment climate and developing the investment market and investment infrastructure, the creation of effective mechanisms for public -private partnerships in infrastructure investment, and development of training programs, and projects for public investment.

С. М. Галенкок. е. н., доцент кафедри міжнародного обліку і аудиту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ РОЗВИТКУ СТОЛИЧНИХ АГЛОМЕРАЦІЙ В СИСТЕМІ КОНЦЕПЦІЙ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

S. M. GalenkoPh.D. in Economics, Associated Professor of International Accounting and Auditing Academic Department, SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Kyiv

METHOD OF ANALYSIS CAPITAL AGGLOMERATIONS SYSTEM CONCEPTS OF GLOBALIZATION

У статті на прикладі стратегії розвитку м. Києва до 2025, розглянуто роль стратегії розвитку міста – мегаполіса, а також особливості процесу її розробки та основних структурних елементів.

This article on the example of Kyiv Development Strategy till 2025, examined the role of city development strategy - a megapolis, and also peculiarities of the process its development and the main structural elements.

М. Т. Бецьк. е. н., доцент, доцент кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівІ. Р. Приймачукбакалавр, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯМ ТОВАРІВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ

M. Т. Bets'Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of department of of environmental policy and management of environmental activities, the National University "Lviv Polytechnic", LvivI. R. Pryimachukbachelor, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

FEATURES OF MANAGEMENT TRANSPORTATION OF GOODS OF CHEMICAL INDUSTRY VEHICLE ENTERPRISES IN TERMS OF INTEGRATION

В статті досліджено особливості управління процесами автоперевезення товарів хімічної промисловості на засадах маркетингу та логістики в умовах інтеграції. Охарактеризовано особливості взаємозв’язку хімічної промисловості України, як індикаторів новітнього технологічного укладу та транспортної системи, як комунікаційної ланки, у розрізі розвитку внутрішнього виробництва, систематизовано підходи до управління перевезенням товарів автотранспортом підприємств хімічної промисловості залежно від логістичного рішення, виду транспорту та стану складського господарства; виявлено підходи до управління просуванням товарів автотранспортом підприємств хімічної промисловості спеціалізованими авто перевізниками.

This paper investigates the features of chemical products trucking management based on marketing and logistics in terms of integration. The features of the chemical industry interrelation in Ukraine are characterized as indicators of the latest technological structure and the transport system and as a communicational link in terms of domestic production. The approaches of the goods' transportation management of the chemical industries are systematized according to the logistics solution, type of transport and warehouse condition. The approaches to the promotion of goods' trucking management of the chemical industries by specialized car carriers are identified.

Л. В. Єлісєєвак .е. н., доцент, доцент кафедри економіки природокористування та економічної теорії, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. ЛуцькО. І. Морозстудент, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

РОЛЬ ВІРТУАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

L. V. YelisieievaPhD, associate professor, assistant professor of environmental economics and economic theory, Lesya Ukrainka Eastern European National UniversityO. I. Morozstudent, Lesya Ukrainka Eastern European National University

THE ROLE OF VIRTUAL CURRENCY IN THE INFORMATION ECONOMY

В статті відображено процес поступового розвитку ринку віртуальної валюти, визначено основні її ознаки, зазначено недоліки й обмеження у її використанні. Встановлено, що ринок віртуальної валюти став реальною альтернативою сучасним світовим валютам. Користувачі розглядають віртуальну валюту як зручний засіб розрахунків між суб’єктами, оскільки це забезпечує швидкість і відсутність комісійних винагород. Анонімність також є однією із властивостей таких валют, що дає підставу для прийняття відповідних рішень державними органами, які відповідають за національну безпеку країни. У статті виділено, що до одного із суттєвих недоліків їх використання належить високий ризик здійснення злочинних операцій, тому держави по-різному реагують на розвиток ринку віртуальної валюти та надання їй загальнодержавного статусу. Звернено увагу, що рішення державних органів суттєво впливають на коливання курсу віртуальних валют, зокрема Bitcoin, що актуалізує необхідність пошуку заходів щодо пом’якшення негативних наслідків від їх використання у економічній, політичній та соціальній системах. Також висвітлено конкурентне середовище на ринку віртуальної валюти та виділено ознаки, що його характеризують і як економічну інновацію, і як новий комерційний проект.

The article shows the process of gradual development of the market of the virtual currency, defines the main features, indicates the defects and limitation in its application. The market of the virtual currency became a real alternative to modern world currencies. The users look at the virtual currency as a comfortable mode of the payment between persons, because it ensures the speed and absence of the fees. Anonymity also is a feature of the currencies. But through it the state organizations have to accept a solution about it, because they are responsible for national security. It’s conditioned by criminal activities which use the virtual currency. That’s why states react in virtual currency’s market which should get some status. State’s solution influences on the sudden fluctuations of the virtual currency, such as on Bitcoin. The research of virtual currency’s market is an important problem to prevent negative results in economical, political and social systems. The article also shows the competition in the market of the virtual currency and selects the features, which describe it how an economical innovation and how commercial project.

А. М. Волківськак. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ТЕОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ В КОНТЕКСТІ ПОДІЛУ НА ОСНОВІ КЛАСИФІКАЦІЙНОГО ПІДХОДУ

A. M. Volkivskaec.sc.candidate; the assistant professor of the organizations management department, the Zhytomyr National Agrarian and Ecological University, Zhytomyr

THE THEORIES OF THE EMPLOYMENT RESEARCH IN THE COMTEXT OF DISTRIBUTION ON THE BASIS OF THE CLASSIFICATION APPROACH

У статті розглянуто основні теорії дослідження зайнятості населення на основі використання методології класифікаційного підходу. Встановлено, що застосування класифікаційного підходу вимагає певної логічної послідовності та дає можливість відтворити цілісну багатоаспектну картину зайнятості як складову ринку праці; за його допомогою можна висвітлити соціально-економічне становище кожної групи на ринку праці в різних класифікаційних структурах; обрана класифікація дає змогу помітити структурні зміни щодо зайнятості, передбачити її динаміку в майбутньому періоді.

This article deals with the basic theories of the population employment research on the basis of the classification approach methods usage. It is ascertained that the usage of the classification approach requires certain logical consistency and gives an opportunity to show the whole many aspected picture of the employment as a component of labour market. With the help of this usage one can light up the social and economic position of each group at labour market in different classification structures; the chosen classification gives an opportunity to fix the structural changes of the employment and to forecast it’s dynamics in the picture period.

М. І. Іщенкок. е. н., член правління, Директор Гірничодобувного дивізіону ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"

МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ ВІД РЕСУРСНОГО БАЗИСУ

М. І. IschenkoPhD in Economics, Board member, director of Mining Division of “METINVEST HOLDING” LLC

MODELING OF DEPENDENCE OF FINANCIAL RESULTS OF ORE MINING PLANTS FROM THE RESOURCE BASIS

Проведено дослідження тісноти зв’язку між розміром ресурсного базису та інтегрованим рівнем забезпеченості гірничо-збагачувальних комбінатів основними видами ресурсів. Встановлено, що серед зовнішніх чинників найбільш суттєвий вплив на фінансово-економічні результати діяльності ГЗК найбільш суттєвий вплив спричиняє індекс світового виробництва залізорудної сировини. Розроблено економіко-математичну залежність фінансово-економічних результатів підприємств гірничодобувної галузі від матеріально-технічних, трудових та стратегічних ресурсів з урахуванням зовнішніх чинників. Обґрунтовано доцільність створення окремих економіко-математичних моделей формування фінансово-економічних результатів для періодів економічного спаду та зростання галузі.

The study of the relation between the size of the resource base and integrated the availability of mining and processing plants in key resources. It is established that among external factors, the most significant influence on financial and economic activity results IOEW most significantly influenced by the index of world production of iron ore raw materials. The developed economic-mathematical dependence of financial results of enterprises of the mining industry in logistical, human and strategic resources, taking into account external factors. The expediency of creating a single economic-mathematical models of formation of financial results for the periods of economic recession and growth of the industry.

С. А. Горбащенкостудентка, Національний університет харчових технологій, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

S. Gorbaschenkostudent, National University of Food Technologies, Kyiv

CONCEPTUAL FEATURES OF THE MARKETING STRATEGIES OF THE FOOD INDUSTRY

У статті досліджено сутність та особливості практичної реалізації маркетингових стратегій в підприємствах харчової промисловості. Обґрунтовано необхідність диференціації маркетингових стратегій за рівнями управління та взаємоврахування їх задач. Детально розглянуто процес формування маркетингових стратегій підприємствами харчової промисловості, виділено основні етапи та задачі.

In the article essence and features of practical realization of marketing strategies are investigational in the enterprises of food industry. The necessity of differentiation of marketing strategies is reasonable after the levels of management and mutual consideration into account of their tasks. In detail the process of forming of marketing strategies is considered by the enterprises of food industry, the basic stages and tasks are distinguished.

С. І. Морозк. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету (м. Дніпропетровськ)

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ В АГРОБІЗНЕСІ

S. MorozPhD in Economics, Professor Associate, Associate Professor of the Information Systems and Technology Department, Dnipropetrovsk State Agro-Economic University (Dniepropetrovs'k)

EXPLANATION OF USING CLOUD SERVICES IN AGRIBUSINESS

Метою статті є дослідження хмарних сервісів сучасного UaNet й визначення прикладних напрямів і перспектив їх використання виробниками сільськогосподарської продукції. Проаналізовано сучасний стан використання хмарних технологій у світі і Україні. Висвітлено основні моделі хмарних послуг. Основну увагу приділено дослідженню моделі «Програмне забезпечення як послуга» та конкретним сервісам, в яких вона реалізовано. Узагальнено можливості сервісу Bitrix24, що поєднав технології зберігання даних, організації групової роботи, внутрішніх і зовнішніх комунікацій та обслуговування клієнтів. Запропоновано напрями використання Bitrix24 в аграрній освіті. Обґрунтовано доцільність використання різних видів хмарних технологій в агробізнесі.

The aim of the article is to investigate cloud services and modern UaNet determine areas of application and prospects of their use by agricultural producers. Current state of the use of cloud technology in the world and Ukraine has been analyzed. The basic model of cloud services has been offered. The focus is on the research model of "SaaS - Software as a service" and the particular service in which it is implemented. Possibilities service Bitrix24, which combines storage technology, organization of group work, internal and external communications and customer service are summarized. The directions use of the Bitrix24 in agricultural education was conducted. The appropriateness of different types of cloud technologies in the agribusiness has been defined.

Н. А. Крахмальовак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту сфери послуг, Київський національний університет технологій та дизайнуТ. А. Крахмальовастудентка групи БІЕ-1-10, Київський національний університет технологій та дизайну

МАРКЕТИНГ В ЕФЕКТИВНОМУ УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

N. A. KrakhmalovaBulletin of the Kiev national university technologies and designT. A. KrakhmalovaBulletin of the Kiev national university technologies and design

MARKETING IS IN THE EFFECTIVE MANAGEMENT OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF UKRAINE ACTIVITY

Головною передумовою інтеграції України в європейський освітній простір є динамічна модернізація національної системи освіти, яка сьогодні перебуває у стані реформування, а найсуттєвіші зміни викликані наслідками глобалізаційних процесів, а саме впровадженням Болонської системи.
Розвиток освітніх послуг на вітчизняному ринку освіти обумовлює необхідність активізації маркетингової діяльності вищих навчальних закладів. Посилення конкурентної боротьби в освітній сфері вимагає від вищих навчальних закладів використання елементів маркетингу, а саме засобів маркетингової комунікації як необхідних інструментів управління освітніми закладами. Втім, використання маркетингових комунікацій вищими навчальними закладами вимагає відповідальної та тривалої підготовки, конкретних знань, які стосуються забезпечення результативності у маркетинговій діяльності.
Саме тому у статті розглядаються особливості розвитку освітніх послуг в Україні, теоретичні засади поняття «маркетингові комунікації» та значення маркетингової діяльності вищих навчальних закладів у досягненні їх комерційних та некомерційних цілей.

Main pre-condition of integration of Ukraine in European educational space is dynamic modernization of the national system of education, which today is in the state of reformation, and the most substantial changes are caused the consequences of globalizaciynikh processes, namely by introduction of Bolonskoy of the system.
Development of educational services at the domestic market of education stipulates the necessity of activation of marketing activity of higher educational establishments. Strengthening of competitive activity in an educational sphere requires the use of marketing elements from higher educational establishments, namely facilities of marketing communication as necessary instruments of management educational establishments. However, requires the use of marketing communications higher educational establishments responsible and protracted preparation, concrete knowledge that touch providing of effectiveness in marketing activity.
For this reason in the article the features of development of educational services are examined in Ukraine, theoretical principles of concept "marketing communications" and value of marketing activity of higher educational establishments in the achievement of them commercial and noncommercial aims.

К. М. Ромащенкок. е. н., доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

РИНОК ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВИЩОЇ ШКОЛИ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

K. M. RomashchenkoPh.D., associate professor of Economic Theory and International Economics Chair, Cherkasy National University named after Bogdan Khmelnitsky, Cherkasy

THE MARKET OF HIGHER EDUCATION EDUCATIONAL SERVICES AS A FACTOR OF NATIONAL ECONOMY COMPETITIVENESS

У статті проаналізовано особливості становлення ринку освітніх послуг вищої школи як фактора конкурентоспроможності національної економіки України. З’ясовано, що соціально-економічні перетворення неоднозначно вплинули на становлення та розвиток ринку освітніх послуг і поряд із позитивними наслідками цих перетворень, вітчизняна практика демонструє наявність проблем функціонування цього ринку. Аргументовано деякі напрями формування державної політики в сфері розвитку ринку освітніх послуг вищої школи.

In the article characteristic features of establishment of higher education educational services market as a factor of Ukrainian economy competitiveness is analysed. It was found out that socioeconomic transformations had influenced ambiguously on the establishment and development of educational services market. As a result alongside with positive consequences of those transformations national practice demonstrates the presence of problems of this market functioning. The author pointed out some directions of formation of the state policy in the sphere of higher education educational services market development.

А. В. Бережнойаспирант, Национальная академия природоохранного и курортного строительства, г. Симферополь

МОРСКИЕ ПОРТЫ КРЫМА: ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

A. BerezhnoyPostgraduate, the National academy of environmental protection and resort development, Simferopol

SEAPORTS OF CRIMEA: PROBLEMS AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT

В публикации предложены направления развития морских портов Крыма, учитывая региональные особенности рынка морских перевозок, степень разделения труда и углубления специализации, уровень развития портовой инфраструктуры и характер организации экономической деятельности на территории хинтерленда. При этом направления развития морских портов Крыма. Учитывая направленность разработанных предложений по развитию морских портов Крыма следует отметить, что социальную и экономическую эффективность их реализации возможно обеспечить посредством создания портово-промышленных кластеров в регионе.

The article contains proposals about directions of seaports development in the Crimea, considering regional features of the market of maritime transport, degree of division of labor and increasing specialization, level of development of the port infrastructure and the nature of the organization of economic activities in the hinterland. Taking into account focus of the developed proposals for the development of maritime ports in Crimea should be noted that the social and economic effectiveness of their implementation may provide a through creating port and industrial clusters in the region.

О. С. Якубчикаспірантка кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ БАЗИС ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТНК КРАЇН БРІКС

O. YakubchykPhD student, International management department, Kyiv National Economic Universitynamed after Vadym Hetman

THE CONSEPTUAL BASE OF COMPETITIVE ADVANTAGE’S FORMATION OF MULTINATIONAL CORPORATIONS FROM BRICS COUNTRIES

Більшість концепцій сучасної теорії конкуренції описують шляхи отримання конкурентних переваг на рівні галузі та країни в цілому. При цьому невисвітленими та найбільш актуальними залишаються проблеми створення конкурентних переваг на рівні підприємницьких структур. Відповідно, з’являється необхідність розробки ефективних управлінських методик підвищення конкурентоспроможності компаній, що і визначило актуальність даного дослідження. Автором проведено критичний аналіз множинності підходів до визначення сутності поняття «конкурентні переваги» в площині змін історичних умов розвитку економічної системи та її складових. У статті класифіковано теорії за напрямами дослідження та запропоновано авторську методику процесу формування конкурентних переваг компаній. Акцентовано увагу на характерних особливостях ТНК країн БРІКС та властивих лише їм конкурентним перевагам.

Most concepts of modern competition theory reveal the ways of gaining competitive advantages at the industry level and the country as a whole. Thus the most urgent and unresolved problem is the competitive advantage’s formation at micro level. Accordingly, there is a need to develop the efficient management tools for increasing the company’s competitiveness. The author reviews the multiplicity of approaches to definition of the essence of the concept “competitive advantages” through the prism of historical changes in conditions of economic system and its components. The article carries out the attempt to classify all concepts in the areas of research and contains the author’s methodology of creation the competitive advantages. Attention is focused on characteristic features of multinational corporations from BRICS countries and peculiar only to them competitive advantages.

І. В. Афанасьєвстудент 4 курсу спеціальності «Фінанси і кредит» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

СТРАТЕГІЯ ХЕДЖУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ОБЕРНЕНИХ ETF НА ПРИКЛАДІ SPY ETF

I. AfanasievStudent, 4th year of study Finance and Credit Bachelors programme Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE STRATEGY OF INVESTMENT HEDGING USING INVERSE ETF ON THE EXAMPLE OF SPY ETF

Стаття присвячена дослідженню практичних основ здійснення інвестицій у ETF фонди з можливістю їх хеджування за допомогою обернених ETF. Аналіз проводився на прикладі найбільш ліквідного та популярного у світі фонду SPY ETF. Аналіз літературних джерел показав, що на сьогоднішній день хеджування інвестицій ототожнюють лише із застосуванням вже давно відомих похідних фінансових інструментів: ф’ючерсів, форвардів, опціонів і свопів. Проте все менше вітчизняних дослідників звертають увагу на проблему поширення використання фінансових інноваційних інструментів за допомогою яких можна здійснювати ефективне хеджування інвестицій. У зв`язку з цим була здійснена спроба показати ефективність здійснення інвестицій з одночасним їх хеджуванням за допомогою досить нових фінансових інструментів ETF.

The article investigates the practical basics of investing in the exchange-traded funds (ETF) with the possibility to hedge these investments using inverse ETF. The analysis was conducted using SPY ETF - the most liquid and popular fund in the world - as an example. Analysis of the current literature shows that nowadays investment hedging is identified only with the use of the already well-known derivatives: futures, forwards, options and swaps. However, few Ukrainian researchers have focused their attention on the widespread use of innovative financial instruments that serve as effective hedging tools. In the wake of the above, an attempt was made to show the effectiveness of making investments while simultaneously hedging them using the relatively new financial instruments - ETF.

Н. О. Бабінастарший викладач кафедри економіки факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Черкаси

АНТИКРИЗОВИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

N. O. BabinaSr. Instructor of Economics Department, Kyiv National University of Technologies and Design, School of Market, Information and Innovative Technologies at Cherkassy

ANTICRISIS FINANCIAL CONTROLLING AS A LEVERAGE OF ENSURING ECONOMIC SECURITY OF AN ENTERPRISE

Висвітлені основні аспекти та завдання антикризового фінансового контролінгу, який передбачає застосування специфічних управлінських, фінансових й організаційних методів та інструментів для підтримки належного рівня економічної безпеки вітчизняних підприємств в умовах сучасних викликів.

The key aspects and tasks of anti-crisis financial controlling are highlighted. It is the set of specific organizational, financial and managerial techniques and tools to ensure the required level of economic security at national enterprises in the present-day challenges.

Р. A. Аннєнковмагістрант кафедри маркетингу Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

ЕТАПИ ТА МЕТОДИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Р. A. AnnenkovMaster’s Degree student of Department of Marketing at Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

STAGES AND METHODS OF MARKETING RESEARCH COMPETITIVE ENVIRONMENT

В статті наведені результати теоретичного обґрунтування етапів та сучасних методів маркетингових досліджень конкурентного середовища.

The article contains the results of a theoretical study phases and modern methods of market research of the competitive environment.

С. В. Князьд. е. н., доцент, завідувач кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»Н. М. Комарницькааспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЄЮ ІННОВАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ

S. V. KniazDoctor of Economics, Associate Professor, Head of Ecological Politics and Enviroment Protection Managment Department, National University "Lviv Polytechnic"N. N. KomarnytskaPostgraduate of Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

FORMATION OF MANAGEMENT ENTERPRISES COMMERCIALIZATION OF INNOVATIONS

У даній статті сформовано систему управління комерціалізацією інновацій підприємств. Встановлено основні передумови формування даної системи та наведено основні принципи на яких повинно базуватись формування системи управління комерціалізацією інновацій. Уточнено та охарактеризовано основні складові елементи даної системи управління. Використання запропонованої системи управління дозволить підприємству здійснювати ефективне управління комерціалізацією інновацій.

This article formed the commercialization of innovation management system companies. The basic prerequisites for the formation of this system and provides basic principles which should be based formation control system commercialization of innovations. Specifies and describes the main components of the control system. Using the proposed control system will allow the company to effectively control the commercialization of innovation.

В. Д. Дюндінк. е. н., доцент Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ГОЛОВНА СКЛАДОВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУСПІЛЬСТВА

V. D. Dyundincandidate of economic sciences, аssociate Professor Department of the Kherson branch of the National university of shipbuilding of the name of admiral Makarov

INTELLECTUAL PROPERTY AS MAIN CONSTITUENT OF INTELLECTUAL POTENTIAL OF SOCIETY

Визначено підходи до сутності інтелектуальної власності, проаналізовано структура інтелектуальної власності, розглянуто класифікація суб’єктів інтелектуальної власності в Україні та за кордоном, проаналізовано особливості ціноутворення на ринку інтелектуальних продуктів, проведено дослідження відчизняної законодавчо-нормативної бази з питань інтелектуальної власності.

Approaches to essence of intellectual property are defined, the structure of intellectual property is analysed, classification of subjects of intellectual property in Ukraine and abroad is considered, features of pricing in the market of intellectual products are analysed, research of domestic legislative regulatory base concerning intellectual property is conducted.

О. В. Зибаревак. е. н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. ЧернівціО. О. Петращакасистент, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

ПОДОЛАННЯ ДЕФОРМАЦІЙ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПРАЦІ

O. ZybarevaPhD in Economics, associate professor, Vice Rector for scientific and pedagogical affairs, Bukovina State Finance and Economics University, ChernivtsiO. Petrashchakassistant, Bukovina State Finance and Economics University, Chernivtsi

BRIDGING DEFORMATIONS OF VALUE ORIENTATIONS OF EMPLOYEES IN CONDITIONS OF SOCIALIZATION OF LABOUR

Роботу присвячено розвитку теоретичних засад підвищення продуктивності праці за допомогою соціально-економічних важелів, та розробці науково-практичних рекомендацій щодо їх застосування для зростання продуктивності праці в сучасних умовах господарювання та соціалізації праці. Обґрунтовані напрями вдосконалення застосування соціально-економічних важелів зростання продуктивності праці на підприємствах поглиблюють наукові пошуки шляхів розв’язання проблеми низької продуктивності через удосконалення оцінки праці, стимулювання працівників на засадах соціального діалогу, розвиток соціального партнерства, сприяння задоволенню актуальних потреб працівників, управління кар’єрним зростанням та професійним розвитком. Акцентовано увагу на формуванні ціннісних орієнтирів трудової діяльності найманих працівників в напрямі підвищення престижності праці, усвідомлення необхідності професійного розвитку, підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня та прояву соціальної відповідальності учасників соціально-трудових відносин.

The scientific work is devoted to the profound theoretical labour productivity growth foundations through social and economic leverages, with the help of scientific and practical guidance development as for detected leverage of labour productivity growth application in the current economic conditions and the socialization of labour. The improvement directions to the usage of social and economic leverages of labour productivity growth are suggested and deepen scientific quest ways to solve the problem of low productivity through improvement assessment of labor, stimulation of employees based on social dialogue, development of social partnership, promotion in meeting the actual needs of employees, managing career growth and professional development. Attention was focused on the formation of value orientations work?? of employees in the direction of increasing the prestige of labor, understanding of the necessity for professional development, improving the educational and qualification level and the manifestation of social responsibility of social and labor relations.

О. В. Крухмальк. е. н., доцент кафедри банківської справи ДВНЗ «УАБС НБУ», м. Суми О. А. Барановськафахівець по роботі з клієнтами ПАТ «Дельта банк», м. Суми

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКУ ТА БАНКІВСЬКОГО ПРОДУКТУ: ФАКТОРИ ВПЛИВУ ТА ОЦІНКА

O. V. KrukhmalPhD, associate professor of the department of banking UABS NBU, SumyO. A. Baranovskaspecialist to work with clients JSC «Delta Bank», Sumy

THE COMPETITIVENESS OF BANK’S AND PRODUCTS: THE INFLUENCE FACTORS AND ASSESSMENT

В статті розглянуті особливості конкурентоспроможності банків. Зокрема проаналізовано сутність підходів до визначення конкурентоспроможності банку. Також було визначено фактори, що впливають на конкурентоспроможність банку та зазначені найбільш впливові з них. Наведені можливі засоби для оцінки рівня конкурентоспроможності банку. В статті також були визначені банки з найбільш високим рівнем конкурентоспроможності, а також можливі засоби підвищення рівня конкурентоспроможності для банків.

The article deals with features of the competitiveness of banks. The essence of particular approaches to determining the competitiveness of the bank. It was also the factors affecting the competitiveness of the bank and listed the most influential of them. There are potential tools for evaluation of the bank. The article also identified banks with the highest level of competitiveness, and possible means of improving the competitiveness of banks.

О. В. Маркуск. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. ЛуцькІ. О. Романюкстудентка інституту економіки та менеджменту, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТА КОНТРОЛЮ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. V. MarkusPh.D. in Economics, Associate Professor of Department of accounting and audit, Lesya Ukrainka Eastern European National University, LutskI. O. Romaniukstudent of the Institute of Economics and Management, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

DESTINATIONS IMPROVEMENT OF MANAGEMENT ACCOUNTING OF PAYMENTS TO SUPPLIERS AND CONTRACTORS AS А TOOL OF MONITORING SOLVENCY OF THE ENTERPRISE

У статті уточнено значимість обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками як інструмента контролю платоспроможності підприємства та запропоновано напрями удосконалення управлінського обліку даних розрахунків. З метою визначення цих напрямів удосконалення, проведено дослідження особливостей розрахункових операцій з постачальниками та підрядниками, наведено пропозиції науковців щодо даного питання.

The relevance of the accounting of payments to the suppliers and to the contractors as an instrument of control of the Company’s financial solvency was clarified in this article as well as the ways of improving of the management accounting of the above-said payments were proposed. In order to determine these ways of improving, a research of the peculiarities of payment transactions to the suppliers and to the contractors was done and also the scientists’ proposals concerning this issue were given.

Рахман Махбубур Сидиковичкандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Харківський національний університет імені В. Н. КаразінаД. В. Мангушевдоцент кафедри маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Mahbubur Rahman Sydykovychcand. of econ. sciences, аssoc.рrof. of marketing and management of foreign economic activity , Kharkov National University under V.N.Karazin, KharkovD. V.Mangushevcand. of econ. sciences, Kharkov National University under V.N.Karazin, Kharkov

STRUCTURAL ANALYSIS OF FINANCIAL CAPACITY INSURANCE UKRAINE

The article describes the financial condition of insurance services in Ukraine. Structural and situational analysis of insurance market in dynamics has been conducted. Recommendations on choosing reliability of an insurance company, development of comprehensive programs protection of insurance companies and usage of stress tests in the insurance companies on the Ukrainian market are given here.

В статье дана характеристика финансового состояния страховых услуг на рынке Украины. Проведен структурный и конъюнктурный анализ страхового рынка в динамике и основных страховых услуг. Приведены рекомендации по выбору надежности страховой компании, разработки комплексных программ страховой защиты предприятия и применения стресс-тестов в работе страховщиков на украинском рынке.

Ю. А. Малашенкостарший викладач кафедри обліку та аудиту, Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, м. Кременчук

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ ОСЦПВ (ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ)

J. A. Malashenkosenior teacher of the Department of accounting and audit, Dnipropetrovsk Alfred Nobel University Kremenchuk Institute, Kremenchuk

SOCIO-ECONOMIC MEANING AND SIGNIFICANCE OBLIGATORY INSURANCE OF CIVIL LIABILITY OF PROPRIETORS OF SURFACETRANSPORT VEHICLES

В статті розглянуто основні етапи розвитку обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в Україні. Проаналізовані характерні особливості страхування в розрізі майнового, особистого та страхування відповідальності. Доведено, що страхування відповідальності – це самостійна галузь страхування. Досліджено сутність та призначення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів.

In the article the basic stages of development of obligatory insurance of civil liability of proprietors of surface transport vehicles are considered in Ukraine. Analyzed characteristic features of insurance in a cut property, personal and insurance of responsibility. It is well-proven that insurance of responsibility is independent industry of insurance. Investigational essence and setting of obligatory insurance of civil liability of proprietors of transport vehicles.

О. І. Зорінад. е. н, доцент, професор кафедри «Маркетинг на транспорті» Української державної академії залізничного транспорту, м. Харків

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ EVENT-МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТРАНСПОРТУ

E. I. Zorinad. e. s., associate professor, professor of the department «Marketing on the transport» of the Ukrainian state academy of railway transport, Kharkov

EFFICIENCY OF THE USE OF METHODS OF EVENT-MARKETING BY THE ENTERPRISES OF TRANSPORT

В статье говорится о маркетинговой стратегии, позволяющей не только значительно повысить показатели продаж, но и на деле улучшить взаимоотношения с клиентами, существенно снизить их отток. Рассматривается возможность реализации поставленных целей руководителями транспортных предприятий, используя инструменты Event–маркетинга.

This article refers to the marketing strategy that is not only significantly improve the sales figures, but actually improve relationships with customers, substantially reduce the outflow. The possibility of achieving the objectives by managers of transport companies by using Event-marketing tools.

І. В. Голубмагістр кафедри маркетингу Харковського торгово-економічного інституту Київського національного торгово-економічного університету

ДОСЛІДЖЕННЯ ІСНУЮЧИХ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ ТОВАРІВ ПІДПРИЄМСТВА

І. V. GolubMaster’s Degree student of Department of Marketing at Kharkiv Institute of Trade and Economicsof Kyiv National University of Trade and Economics

ANALYSIS OF THE CURRENT DISTRIBUTION CHANNEL SUPPLIES ENTERPRISE

В статті розглядається маркетинговий підхід до формування каналів розподілу. Перераховуються фактори, які необхідно враховувати при розробці структури каналу розподілу. Проблематізація питання пошуку каналів. Усвідомлення завдання формування доданої споживчої цінності в каналі. Завдання підприємства з формування власного каналу розподілу продукції. Процедура формування каналу розподілу. Основні проблеми при формуванні власного каналу розподілу. Перспективи розвитку різних каналів.

The article considers the Marketing approaches to formation of distribution channels are considered. The factors, which must be considered during the development of the structure of the distribution channel, are listed. Question of finding channels. Awareness of the problem-added customer value in the channel. The task of shaping the company's own distribution channel products. The procedure of forming a channel of distribution. The main problem in forming their own distribution channel. Prospects of development of channels.

Н. Я. Кунтийаспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ОБМЕЖЕННЯ НАДМІРНОГО ВПЛИВУ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ

N. KuntyjIvan Franko National University of Lviv, Ukraine

FINANCIAL INSTRUMENTS OF LIMITATION OF EXCESSIVE INFLUENCE OF FOREIGN CAPITAL

У статті розглянуто можливості використання окремих фінансових інструментів для обмеження надмірного впливу іноземного капіталу на вітчизняні господарські одиниці. Автор досліджує перспективи застосування механізму «золотої акції», інституту концесії, угоди про розподіл продукції та угоди про створення стратегічного альянсу. Проаналізовано основні аспекти використання даних фінансових інструментів у вітчизняній економіці.

The possibility of using certain financial instruments to limit excessive influence of foreign capital on domestic economic units is examined in the article. The author examines the perspectives of the mechanism of the "golden share", institute of concession, agreements of production sharing, agreement to form a strategic alliance. The basic aspects of using financial instruments in the domestic economy are analyzed.

А. А. Самойленкостудентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КРІ В СИСТЕМІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

A. А. Samoilenkоstudent of Taras Shevchenko National University of Kyiv

FEATURES OF APPLICATION КРІ IN THE SYSTEM OF EMPLOYEE MOTIVATION ON ENTERPRISES

У даній статті досліджено генезис поняття «мотивація», представлено трактування даної категорії вітчизняними та зарубіжними науковцями. Розкрито економічну сутність категорії «система мотивації», наведено її основні складові елементи. Розглянуто системну мотивацію на основі використання ключових показників ефективності як одного із сучасних інноваційних підходів до мотивування персоналу на підприємствах. Розглянуто переваги застосування КРІ в системі мотивації персоналу. Вказано головні вимоги до системи ключових показників ефективності, їхня класифікація, а також наведені основні переваги успішного впровадження ключових показників ефективності в системі мотивації. На основі проведеного дослідження, автором запропоновані основні етапи побудови мотиваційної системи з використанням «key performance indicators» та спосіб розрахунку премії працівника з використанням КРІ.

In this article was explored the genesis of the concept of “motivation”, presented an interpretation of this category by the domestic and foreign scholars. Revealed the economic essence of the category “system of motivation”, and submitted it main components. The system of motivation was considered on the basis of usage key performance indicators, one of the modern innovation approaches of motivating company’s employees. Considered the advantages of using KPI in the system of motivating the employees. It was shown the main requirements to the system of key performance indicators, theirs classification, and also was shown the main advantages of successful implementation of KPI in the system of motivation. Offered the main stages of building the motivation system with using the «key performance indicators» and the way of calculating a bonus payment to the employees with using the KPI.

О. М. Стефанківкандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та фінансів, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету, м. Івано-ФранківськВ. І. Данилишинкандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та фінансів, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету, м. Івано-Франківськ

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

O. M. Stefankiv V. I. Danylyshyn

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF UKRAINE'S ECONOMY

Обґрунтовано важливу роль формування стабільного інвестиційного клімату у забезпеченні соціально-економічного розвитку України. Визначено переваги інвестування в Україну, головні причини, що стримують розвиток інвестиційної діяльності та запропоновано основні шляхи їх вирішення.

Proved an important role in the formation of a stable investment climate for social and economic development of Ukraine. Advantages of investing in Ukraine, the main reasons that hinder the development of investment activity and suggests key solutions.

Ю. П. Синицінак. т. н., с. н. с, доцент кафедри менеджменту, Національна Металургійна академія України м. ДніпропетровськД. Ф. Гунькостудентка кафедри менеджменту, Національна Металургійна академія України м. Дніпропетровськ

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Yu. P. Synytsinacandidate of technical sciences, docent Department of Management, National Metallurgical Academy of Ukraine, t. Dnipropetrovs’kD. F. Hunkostudent Department of Management, National Metallurgical Academy of Ukraine, t. Dnipropetrovs’k

SIMULATION OF ASSORTMENT POLICY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Проаналізовано сучасний стан проблеми формування асортиментної політики на промисловому підприємств. Обгрунтовано необхідність застосування методів математичного моделювання при формуванні асортиментної політики промислового підприємства. Визначено перспективи удосконалення асортиментної політики промислових підприємств завдяки виділенню найбільш впливових факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ.

Current state of the problem of formation of product policy in the industry were analyzed. Need to use mathematical modeling in shaping assortment policy of industrial enterprises was justified. Prospects for improving the product policy of industrial enterprises were determined by providing the most influential factors in the external and internal environment.

Д. О. Сугонякок. е. н, старший викладач кафедри менеджменту, Чернігівський державний інститут економіки і управлінняТ. В. Полковниченкомагістрант кафедри фінансів, Чернігівський національний технологічний університет

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

D. O. SugonyakoCand. of Econ. Sciences, senior lecturer department of management Chernigiv State Institute of Economics and ManagementT. V. PolkovnichenkoMaster Department of Finance, Chernihiv National Technological University

THE INDUSTRIAL POTENTIAL MANAGEMENT AT THE PROCESSING INDUSTRY UNDER THE CONDITIONS OF THE PROCESSES INTEGRATION DEVELOPMENT

Метою статті є дослідження стану виробничого потенціалу підприємств переробної промисловості України та вдосконалення системи управління ним в умовах розвитку євроінтеграційних процесів. Обґрунтовано необхідність перегляду існуючих підходів до управління виробничим потенціалом переробних підприємств як на державному, регіональному, так і локальному рівнях. Розроблено систему управління таким потенціалом в умовах стабільного, або навпаки, нестабільного стану підприємств переробної промисловості. Застосування такої системи в практичній діяльності вищезазначених підприємств дасть змогу покращити їх фінансове становище та підвищити конкурентні й інвестиційні рейтинги.

The aim of the article is to study the condition of the industrial potential of Ukraine’s processing enterprises and the improvement of the managing system under conditions of development of European integration processes. The necessity in revision of the existing approaches to the industrial potential management of the processing enterprises, both at the state, regional and local levels. Has been grounded the management system of such potential under stable or unstable conditions of the enterprises at processing industry. Has been worked out the use of such system in practice of the above enterprises will improve their financial situation and increase competitive and investment ratings.

М. О. Орликовськийк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університетД. І. Трокозстудент, Національний авіаційний університет, м.Київ

НОВІТНІ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Orlikovskyassociate professor, assistant professor of management, Zhytomyr National Agroecological UniversityD. Trokozstudent, National Aviation University

THE LAST CONCEPTS OF PERFORMANCE MANAGEMENT OF MODERN ENTERPRISES

В статті проаналізовано сучасні концепції управління ефективністю діяльності з метою їх адаптації до застосування в умовах підприємств України. В сучасних умовах розвитку усе більше поширення й застосування одержують новітні концепції управління, що обумовлено великим значенням використання нововведень підприємством для оптимізації своєї роботи, щоб забезпечити конкурентоспроможність на сучасному динамічному ринку. Саме тому нами з усієї сукупності концепцій відібрано і досліджено найбільш перспективні, а саме концепція Business Performance Management (BPM) та Balanced Scorecard (BSС), які б дозволили трансформувати поставлені стратегії та цілі у ряд дій, що б забезпечили їх досягнення; інтегрувати системний аналіз ефективності діяльності в менеджмент та прискорити його, шляхом використання новітніх програмних продуктів.

In this article we analyze the current concepts of performance management activities in order to adapt them to the application in the enterprises of Ukraine. In today's environment of increasingly dissemination and application of modern management concepts obtained , due to the large value of the innovations now use to optimize its work to ensure competitiveness in today's dynamic market. That's why our entire set of selected concepts consists of the most promising, namely the concept of Business Performance Management (BPM) and Balanced Scorecard ( BSS ), which would allow to transform strategies and goalsof an enterprise in a number of actions that would ensure their achievement; integrated systems analysis of the effectiveness of the management and accelerate it by using the latest software.

Б. М. Струкаспірант Науково-дослідного фінансового інституту

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

B. M. StrukPostgraduate student Scientific Research Financial Institute

THE DEVELOPMENT BUDGET AS A POLICY TOOL ECONOMIC GROWTH

Досліджено і розроблено основні положення механізму функціонування бюджету розвитку як інструменту політики економічного зростання. Проаналізовано стан фінансування бюджетних інвестицій та капітальних видатків із місцевих та державного бюджетів. Розглянуто ключові моменти та напрями реформування інституту бюджету розвитку, а також визначено місце та значення бюджету розвитку в економічні системі. Запропоновано до використання систему контролю та оцінки ефективності використання бюджетних коштів.

Researched and developed the basic provisions of the mechanism of operation of the development budget as a policy instrument for economic growth. The state budget financing of investments and capital expenditures of local and state budgets. We consider the key points and areas of reform of the development budget , and the place and importance of the budget in the economic system . Proposed to use a system of monitoring and evaluating the effectiveness of the use of public funds.

Н. В. Винниченкок. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», Україна

ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО НАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ БЮДЖЕТНИМИ РЕСУРСАМИ

N. V. VynnychenkoPh.D. in еconomics, associate professor, State Higher Educational Institution «Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine», Ukraine

THE PROBLEMS OF CONTROLLING THE INFORMATION CONTENT IN MANAGEMENT OF BUDGETARY RESOURCES

В статті проаналізовано особливості інформаційного наповнення системи контролінгу управління бюджетними ресурсами. Визначено основні складові такої системи та обгрунтовано їх вплив на структуру та зміст її інформаційного наповнення. Доведено, що сучасний стан інформаційного забезпечення процесу управління бюджетними ресурсами потребує удосконалення, оскільки знижує ефективність впровадження нових механізмів управління в бюджетний процес та не дозволяє забезпечити їх результативність. Складність співставлення планових і фактичних показників виконання державного бюджету впливає на ефективність аналізу існуючих відхилень та оцінку стану виконання бюджетних програм. Це, в свою чергу, підтверджує доцільність пропозицій щодо стандартизації та уніфікації інформаційного наповнення системи контролінгу управління бюджетними ресурсами, з метою забезпечення його універсальності та аналітичності.

The features of the content of budgetary resources system controlling management are analyzed in the article. The main components of the system are defined and proved their influence on the structure and meaning of the information content . It is proved that the current state of information provision process of budget resources needs to be improved, because it reduces the effectiveness of the implementation of new management in the budget process and does not allow for their performance. The difficulty in comparison of planned and actual budget execution performance effects the efficiency of analysis of the existing variations and assessment of budget programs implementation. This, in turn, confirms the feasibility of proposals for the standardization and harmonization of the content of budgetary resources system controlling management to ensure its universality and analyticity.

Ю. В. Табенськак. е. н.,старший викладач кафедри фінансів Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, м. Чернівці

ДЕРЖАВНИЙ ВНУТРІШНІЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ

J. V. TabenskaPhD in Economics, Senior Lecturer of Department of Finance of Chernivtsi Trade and Economics Institute KNTEU, Chernivtsi

STATE INTERNAL FINANCIAL CONTROL IN THE STATE FINANCES MANAGEMENT

В статті розглянуто підходи щодо систематизації функціональних повноважень внутрішнього контролю та аудиту митних органів, методологічні засади формування системи внутрішнього фінансового контролю центральних органів виконавчої влади. Визначено що подальше вдосконалення фінансового контролю сприятиме підвищенню якісного рівня використання бюджетних коштів та соціально - економічному розвитку країни в цілому; формування процесу аудиту ефективності має здійснюватися відповідно до пріоритетів розвитку системи державного контролю над дотриманням принципів системності, гласності, прозорості та відповідальності органів центральної виконавчої влади; доцільне використання відповідних інструментів управління та критеріїв оцінки дієвості контролю з метою забезпечення належного рівня обґрунтованості підходів до формування та функціонування єдиної системи державного фінансового контролю.

Improved approaches to systematization of functions of internal control and audit of customs authorities, methodological principles of formation of the system of internal financial control central authorities. Determined that further improve financial controls will improve the quality of the use of public funds and socio - economic development of the country as a whole; formation process efficiency audit should be carried out in accordance with the development priorities of the state control over the observance of the principles of consistency, transparency, transparency and accountability of the central executive; appropriate use of appropriate management tools and criteria for evaluating effectiveness of controls to ensure the proper level of validity of the approaches to the formation and operation of a single system of state financial control.

В. Г. Бабенко-Левадак. е. н., доцент, Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяМ. А. Скіркомагістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ЗАБОРОНА ФІНАНСОВИХ ПІРАМІД ЯК ШЛЯХ ДО ПРИПИНЕННЯ ШАХРАЙСТВ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

V. H. Babenko-LevadaCand. of Econ. Sciences, associate professor, Zaporizhzhya National Technical UniversityM. A. SkirkoMaster, Zaporizhzhya National Technical University

PROHIBITION OF THE FINANCIAL PYRAMIDS AS A WAY OF STOPPING FRAUDS AT THE MARKET OF FINANCIAL SERVICES

В статі розглянуто різновид шахрайства, яке має назву «фінансова піраміда». Поняття фінансової піраміди,негативні сторони, заборона.

The types of frauds called “financial pyramid” are considered in the article. Concept of financial pyramid, negative sides, prohibition.

С. В. Башлайк. е. н., доцент кафедри банківської справи, ДВНЗ «УАБС НБУ», м. СумиВ. В. Букуспровідний економіст відділу моніторингу заставного майна АБ «Укргазбанк», м. Суми

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД ОЦІНКИ БАНКОМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

S. V. BashlajPh.D., Associate professor of the Department of banking,UABS NBU, SumyV. V. BukusLead economist of the monitoring of mortgage property JSB «Ukrgasbank», Sumy

IMPROVING ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR ASSESSING THE ATTRACTIVENESS OF INVESTMENT SECURITIES

У статті досліджено основні аспекти вдосконалення організаційно-методичних засад оцінки інвестиційної привабливості цінних паперів, зокрема, розроблено метод, який дозволяє здійснити банку комплексну оцінку якісних та кількісних аспектів діяльності емітента.

In this article were researched the main aspects of improving organizational and methodological framework for assessing the attractiveness of investment securities, in particular, have developed a method that allows for a comprehensive assessment of the qualitative and quantitative aspects of the issuer.

М. Г. Афанасьєвастарший викладач кафедри вищої математики, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЮ ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

M. G. AfanasyevaSenior Lecturer, Department of Mathematics, SHEE “Kryvyi Rih National University”, Kryvyi Rih

FORMATION OF SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT AND TOOLS FOR ASSESSMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF BUSINESS ENTITIES IN THE SYSTEM OF GOVERNMENT REGULATION OF THE ECONOMY

В статті наведені результати дослідження методичних підходів до комплексної інтегрованої оцінки фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях. Запропоновано методичний підхід та економіко-математичну модель щодо визначення нормалізованих частинних показників складових економічної безпеки, збалансованих відносно лінійно-пропорційних залежностей їх відхилень у відсотках від нормативних значень, що дозволяє спростити процедуру експертного оцінювання впливу окремих складових фінансово-економічної безпеки на загальний рівень економічної безпеки суб’єкта господарювання, і як наслідок, підвищити достовірність його оцінки й прогнозування.
Розглянуто систематизацію окремих інтегрованих рейтингових оцінок рівня фінансово-економічної безпеки суб’єкта господарювання відносно його можливих станів, в яких суб’єкт господарювання може опинитися в умовах сучасних економічних реалій. Показано, що при використанні сукупних критеріїв рейтингового оцінювання та мультиплікативного критерію, де початок відліку деталізованих показників зміщується на 1 (одиницю), деталізовані показники оцінки якості рівня фінансово-економічної безпеки дещо нівелюються, - внесок великих кількісних значень одних деталізованих показників до загальної оцінки рейтингу компенсує низькі значення інших.
Запропоновано впровадження модифікованого зваженого середнього геометричного по степеневій формі зв'язку факторів як індикатора критичного значення нижньої межі рівня фінансово-економічної безпеки передкризового стану, де ваговий коефіцієнт відповідного деталізованого показника характеризує ризик помилки у визначенні комплексного інтегрованого показника рівня фінансово-економічної безпеки суб’єкта господарювання.

The article presents the results of a study of methodological approaches to complex integrated assessment of the financial and economic security of business enterprises of the industry-specific, inter-sectoral and regional levels. The methodical approach and economic-mathematical model are proposed to determine the normalized partial index components of economic security. They are balanced relatively linearly proportional to their percentage deviations from standard values, which leads to simplifying the procedure of expert assessment of the impact of individual components of the financial and economic security upon the overall level of economic security of business enterprises, and as a result, improving the assessment reliability and forecasting. Systematization of separate integrated ratings of financial and economic security of a business enterprise is considered in relation to its possible states in which it may occur in the current economic realities. It is shown that by using aggregate ranking evaluation criteria and multiplicative criterion, where the point of reference of detailed parameters is shifted to 1 (one), detailed indices of the quality evaluation of the financial and economic security are somewhat offset, the contribution of large numerical values of some detailed parameters to the overall assessment rating compensates low values of others. An implementation of the modified weighted geometric average, according to the power-mode factor as an indicator of the critical lower limit of the financial and economic security of the pre-crisis situation is proposed. The weighting factor of the corresponding detailed index characterizes the risk of error in determining the complex index of integrated financial and economic security of the business enterprise.

Д. С. ШкодинськийМагістрант кафедри Маркетингу Харківського торгово-економічного інституту Київського національного торгово-економічного університету

УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ШЛЯХОМ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ

D. S. ShkodinskiyMaster’s Degree student of Department of Marketing at Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

IMPROVEMENT OF MARKETING PRODUCT POLICY OF RETAILER BY DEVELOPMENT OF ASSORTMENT MANAGEMENT

У статті розглянуто виявлення сили впливу глибини асортименту на функціональні чинники, що визначають обсяг товарообороту підприємств та сформована комплексна інтерпретація отриманих результатів.

The article contains the detection force of impact of assortment depth on functional factors that determine the commodity circulation of companies and formed a complex interpretation of the results.

С. Б. Алєксєєвк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ НА ПІДСТАВІ ЇЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

S. B. AlekseevC.Sc. (Economics), Associate Professor, Associate Professor of department of economy of enterprise, Donetsk national university of economy and trade named after Michael Tugan-Baranovsky, Donetsk

FORMING THE STRATEGIC ALTERNATIVES OF TRADE NETWORK IS ON THE BASIS OF ITS STRATEGICAL POTENTIAL

В статті проаналізовано визначення поняття стратегічної альтернативи в сучасній економічній літературі з питань стратегічного менеджменту, охарактеризовані чинники, що впливають на розробку стратегічної альтернативи, здійснено аналіз загальних науково – методичних підходів до розробки стратегічних альтернатив та підходів різних шкіл стратегій, виявлені їх переваги та недоліки. Невизначеність єдиного підходу до розробки стратегічних альтернатив в сучасній економічній літературі обумовила необхідність проведення дослідження, присвяченого формуванню портфелю стратегічних альтернатив на підприємствах роздрібної торгівлі продуктами харчування Донецької області. Результати діагностики на досліджуваних торговельних мережах свідчать що вони або не використовують розглянуті науково-методичні підходи, або використовують лише окремі їх елементи. Таким чином проведене дослідження підтверджує відсутність дієвого єдиного підходу до формування стратегічних альтернатив на торговельному підприємстві.

In the article the determination of concept of strategic alternative in modern economic literature on questions of strategic management was analysed, factors which are influencing for development of strategical alternative are described, the analysis of the common scientifically methodical approaches to development of strategical alternatives and approaches of different schools of strategies was carried out, their advantages and failings was found out. The vagueness of the common approach to development of strategical alternatives in modern economic literature stipulated the necessity to carry out the research, which is devoted to forming the portfolio of strategic alternatives on the enterprises of retail business of feed products of the Donetsk area. The results of diagnostics on the probed trade networks point to that or they do not utillize the considering scientifically methodical approaches, or utillize their separate elements only. Thus the conducted research confirms absence of the effective common approach to forming the strategical alternatives on a trade enterprise.

О. М. Павловастарший викладач, Дніпропетровська державна фінансова академіяЄ. Ш. Ісхаковстарший викладач, Дніпропетровська державна фінансова академія

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

O. M. Pavlovasenior lekturer, Dnepropetrovsk state financial academyY. Sh. Iskhakovsenior lekturer, Dnepropetrovsk state financial academy

FINANCIAL RESOURCES OF AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY IN UKRAINE

Статтю присвячено аналізу фінансових ресурсів як економічної категорії. В сучасних умовах господарювання значної ваги в загальній ефективності діяльності підприємства набувають фінансові ресурси. Фінансові ресурси слід розглядати як одну з найважливіших економічних категорій. У статті запропоновано узагальнене визначення поняття «фінансові ресурси». Зроблено акцент на стратегічному розвитку підприємств за рахунок ефективного використання фінансових ресурсів. Авторами досліджено рівень розвитку фінансових ресурсів аграрного сектору економіки України. Надано рекомендації щодо підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами на сільгосппідприємствах для забезпечення їх конкурентоспроможності.

In today`s economy financial resources acquire considerable influence in general efficiency of enterprise activity. Financial resources should be regarded as one of major economic categories. Generalized determination of concept "financial resources" is offered in the article. The emphasis is put on strategic development of enterprises due to the effective use of financial resources. The level of development of financial resources of agrarian sector of economy in Ukraine is analyzed by authors. Recommendations of increase in efficiency of financial resource management at agricultural enterprises their competitiveness support are given in the article.

Т. С. Гладирасистент кафедри економіки, організації та управління підприємствами, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

T. S. Hladyrassistent of Economy Management and Administration of Enterpises department SIHE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

ENTERPRISE RESOURCE: THEORETICAL ASPECTS

На сучасному етапі конкурентоспроможність підприємства забезпечується переважно нарощуванням наявних ресурсів, впровадженням нових технологій, інноваційних трансформацій. Ринкове середовище висуває жорсткі вимоги до підвищення ефективності наявних ресурсів та напрямів розбудови і зміцнення ресурсного потенціалу, зниження затрат на виробництво, підвищення якості товарів. Основу поняття категорії ресурсний потенціал, становить загальна категорія ресурси. Розглянуто зміст поняття «ресурси підприємства», а також їх класифікацію для цілей управляння сучасним підприємством. Доведено, що у сучасній економічні літературі досі не існує єдиної думки щодо визначення терміну «ресурси підприємства» та їх складу. Представлено, що новим різновидом ресурсів підприємства можна вважати аутсорсинг, як засіб, який прямо чи опосередковано бере участь у виробничому процесі.

At the present stage, competitiveness of the enterprise is provided mainly through build-up of available resources, introduction of new technologies and innovative transformations. Market imposes strict requirements regarding enhancement of efficiency of available resources and areas of development and consolidation of resources, reducing production costs, improving quality of goods. The basis of the concept “resource potential” lies in a general category of resources. The content of the concept "enterprise resource" and its classification for the purpose of management of modern enterprise have been examined. It has been determined that in modern economic literature there is still no consensus on the definition of "enterprise resource" and its composition. It has been shown that outsourcing could be considered a new type of enterprise resource as a tool that is directly or indirectly involved in the production process.

С. А. Ільченкостудентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка

УГОДИ M&A У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

S. A. Ilchenkostudent of Taras Shevchenko National University of Kyiv

M & A IN THE BANKING SECTOR

У науковій статті досліджено становлення та розвиток ринку злиття та поглинання в Україні. Розглянуто та обґрунтовано різні теоретичні підходи до трактування понять «злиття» та «поглинання». Досліджено механізм використання процедури «due diligence» при здійсненні операцій злиття та поглинання. Також проаналізовано сучасний стан розвитку вітчизняного ринку злиття та поглинання та зазначені основні тенденції на 2014 рік.

In the scientific article the formation and development of local Finance. Considered and justified various scientific approaches to the interpretation of the category «merder»». Researched the essence of local Finance through the functions they perform. Researched the use of procedure «due diligence» in transactions of mergers and acquisitions. Also, realize the exploration of the current state of development the domestic market of mergers and acquisitions, and indicated basic trends for 2014.

Ю. А. Куликстудентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

НЕОБХІДНІСТЬ ТА МЕТОДИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ФОНДІВ ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДО ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Y. A. KulykStudent, Taras Shevchenko national university of Kyiv

NECESSITY AND METHODS TO ATTRACT PRIVATE EQUITY FUNDS FOR FINANCING UKRAINIAN ENTERPRISES

У статті виявлено основні риси, умови, переваги та недоліки фінансування підприємств фондами прямих інвестицій, а також їх вимоги щодо прибутковості, найму працівників та сприяння виходу фондів з інвестицій і пов’язані проблеми в Україні. Виявлено тенденції, пріоритети та критерії інвестування в світі та Україні. Проаналізовано стан українського ринку прямих інвестицій, джерела капіталу фондів, що працюють в Україні та обґрунтовано необхідність на даному етапі в залученні іноземних фондів та інвесторів. Виявлено регуляторні фактори та умови ведення бізнесу, що перешкоджають залученню інвестицій, та розроблено рекомендації щодо способів їх усунення.

The article reveals the main features, terms, advantages and disadvantages of financing Ukrainian enterprises by private equity funds and their requirements to profitability, recruiting staff and promoting fund’s divestment and related problems in Ukraine. Trends, priorities and investment criteria in the world and in Ukraine are revealed. Ukrainian private equity market conditions, operating in Ukraine funds’ sources of capital are analyzed, and necessity of attracting foreign funds and investors are grounded for this development stage. Factors of regulation and doing business preventing getting financing are revealed and recommendations on their elimination are developed.

О. В. Феденкостудентка Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ІНВЕСТИЦІЙНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

O. V. Fedenkostudent of the Kyiv National Economic University named Vadym Hetman, Kyiv

INVESTMENT COMPETITIVENESS OF REGIONS OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

У статті проаналізовані підходи до визначення конкурентоспроможності різних суб’єктів, що здійснюють вплив на конкурентоспроможність регіону, розкрито їх зміст, визначено основні економічні передумови та загрози, які впливають на інвестиційну привабливість окремих регіонів України, запропоновані рекомендації для підвищення конкурентоспроможності Дніпропетровського та Донецького регіонів.

In article approaches to determination of competitiveness of various subjects having impact on competitiveness of the region have been analyzed, their content have been opened, the main economic prerequisites and the threats influencing investment appeal of certain regions of Ukraine have been determined, recommendations for increase of competitiveness of the Dnepropetrovsk and Donetsk regions have been offered.

О. О. Попадюкаспірантка кафедри фінансів і кредиту, Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, м. Кременчук

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ ЗМІННОЇ ЧАСТИНИ МАТЕРІАЛЬНИХ СТИМУЛІВ НА МАЛИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

O. O. PopadyukPostgraduate studies in finance and credit Kremenchug national University

IMPROVING THE SYSTEM OF DISTRIBUTION OF THE VARIABLE FINANCIAL INCENTIVES TO SMALL ENGINEERING COMPANIES

В статті викладено систему розподілу змінної частини матеріальних стимулів для підвищення ефективності трудової діяльності на малих машинобудівних підприємствах. Розподіл змінних матеріальних стимулів для персоналу, задіяного в роботі з клієнтами, пропонується проводити за методологією системи збалансованої винагороди, що враховує і досягнення поставлених цілей підрозділом в цілому і ступінь їх досягнення окремим працівником. Розподіл змінних стимулів для директора підприємства (його заступників за наявності) включає участь у розподілі прибутку. Заробітна плата вищих керівників встановлюється пропорційно прибутку, але не нижче певної граничної величини. Розрахована величина участі в капіталі керівництва підприємства з врахуванням інтересів власників та працівників (керівництва). Запропонована система мотивує всі категорії персоналу працювати більш ефективно, що зумовлює й зростання доходів власників і паралельно - зростання доходів працівників.

In article is written the system of distribution of the variable financial incentives to improve the efficiency of work in small engineering firms. Distribution of variable financial incentives for staff involved in working with clients is proposed to methodology of balanced rewards, which takes into account and achieve goals as a whole unit and the degree of achievement of individual employees. Distribution of variable incentives for the company director (deputy if available) includes participation in the distribution of income. Salaries senior executives are set in proportion to income, but not below a certain threshold. The values of frequent capital management company, taking into account the interests of owners and employees (management). The proposed system motivates all categories of staff to work more efficiently, resulting in revenue growth and in parallel owners - revenue growth of employees.

Т. М. Семененкоаспірантка кафедри міжнародного обліку і аудиту Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана

ПОБУДОВА КОМПЛЕКСНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК АВТОМОБІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

T. M. Semenenkothe doctoral student of the international accounting and audit department, Kyiv national economic university named after Vadym Hetman

DEVELOPING OF COMPLEX DIAGNOSTICS OF MULTINATIONAL CORPORATIONS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY

В статті розглянуто сутність транснаціональних корпорацій (ТНК), особливості діяльності ТНК автомобільної промисловості в сучасних умовах економічного господарювання, а також масштаби їх діяльності. Виявлено основні переваги ТНК, які не тільки підвищують їх конкурентоздатність, а й роблять їх значно стійкішими до настання фінансової нестабільності та банкрутства, порівняно з іншими формами економічної діяльності (національними корпоративними утвореннями). Одночасно, виявлено ряд чинників, які впливають на фінансове благополуччя транснаціональних корпорацій, наведені статистичні дані, в яких визначено динаміку випадків транснаціонального банкрутства протягом кількох останніх десятиліть.

The nature of transnational corporations (TNCs), particularly their activity in the present conditions of global economy and the extent of their activities are considered in the article. The basic advantages of TNCs, which not only increase their competitiveness, but also makes them much more resistant to the financial instability and bankruptcy, compared with other forms of economic activity (national corporate entities) are detected. Simultaneously, a number of the factors that affect the financial health of multinationals and statistics which define the dynamics of transnational bankruptcy cases over the last few decades are defined. Also the basic tools of financial management, applied by modern multinational corporations in order to diagnose the state, identify the financial crisis and prevent failure, are analyzed.

М. І. Романченкостудент, IV курс, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ В УКРАЇНІ

M. I. Romanchenkostudent, IV course, economics faculty, Taras Shevchenko National University of Kyiv

TRENDS AND PROSPECTS OF VOLUNTARY INSURANCE MEDICAL COSTS IN UKRAINE

Досліджено сучасний стан та основні тенденції розвитку добровільного страхування медичних витрат в Україні. Виявлено проблеми та окреслено перспективи розвитку даного виду страхування, як одного з найважливіших у медичному секторі.

The current state and the main trends in the development of voluntary medical insurance costs in Ukraine are investigated. Problems and prospects for development of this type of insurance, as one of the most important in the health sector, are discovered.

О. А. Плєшаковааспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІНСТИТУЦІЙНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ

E. A. Pleshakovagraduate, Kyiv National Taras Shevchenko University, Faculty of Economics

ІNSTITUTIONAL FACTORS OF SHARE CAPITAL FORMATION IN UKRAINE

У статті досліджуються основні параметри та тенденції еволюції акціонерного капіталу у вітчизняному економічному просторі, що визначаються низкою інституціональних обмежень та особливостей. Аналізується специфіка формування акціонерних товариств та створення на цій основі акціонерного капіталу в Україні. Розглядаються основні механізми трансформування державної власності у приватну на основі акціонування внаслідок приватизації; створення нових акціонерних товариств внаслідок об’єднання капіталів; перетворення існуючих недержавних підприємств різних організаційно-економічних форм у акціонерні товариства. Досліджується вплив акціонерного сектору на розвиток ринкових засад в колишній директивній економіці як економічного явища та специфіка соціально-економічних наслідків розвитку акціонерних відносин.

Key parameters and evolution tendencies of domestic economic share capital are investigated in the article. They are defined by a number of the following institutional restrictions and features: specifics of joint-stock companies formation and creation of share capital on their basis in Ukraine are analyzed; main mechanisms of state ownership transformation into private on the basis of incorporating resulting from privatization, creation of new joint-stock companies as a result of capitals association, transformation of existing non-government enterprises of different organizational and economic forms into joint-stock companies are considered; influence of joint-stock sector on development of former directive economy market principles as economic phenomenon and specifics of social and economic consequences of joint-stock relations development are investigated.

Ю. О. Белаймагистрант кафедры маркетинга Харьковского торгово-экономического института Киевского национального торгово-экономического университета

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПОНЯТИЕ, ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ЕЕ ОЦЕНКИ

J. O. BelayMaster’s Degree student of Department of Marketing at Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE: THE CONCEPT, APPROACHES AND METHODS OF ASSESSMENT

В статье проведен анализ существующих научных подходов к изучению понятия конкурентоспособности с позиций теории конкуренции позволил. Констатируется отсутствие единства взглядов на сущность этой категории Рассмотрены концептуальный, системный, комплексный и функциональный подходы к оценке конкурентоспособности предприятия. Указаны особенности и проблемы оценки конкурентоспособности предприятия в рамках данных подходов. Существует множество определений конкурентоспособности и производных понятий, в частности, «конкурентоспособность организации», «конкурентные преимущества» и др. Разнообразие предлагаемых определений – показатель актуальности предмета и многогранности его характера.

The article analyzes the existing scientific approaches to the study of the concept of competitiveness from the standpoint of the theory of competition allowed. Stated lack of unanimity on the nature of this category are considered conceptual, systematic, integrated and functional approaches to assessing the company's competitiveness. Listed features and problems of assessing the competitiveness of enterprises in the framework of these approaches. There are many definitions of competitiveness and derived concepts such as " competitiveness of the organization", "competitive advantage", etc. A variety of proposed definitions - an indicator of the relevance of the subject and the versatility of his character.

О. О. ДудовцеваСтудентка IV-го курсу, економічного факультету, спеціальність маркетинг, Харьківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

СУТНІСТЬ BTL-КОМУНІКАЦІЙ НА РОЗДРІБНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ НА ЕТАПІ МАРКЕТИНГУ ВІДНОСИН

O. O. DudovtsevaFifth-year student, faculty of Economics, speciality : marketing, Kharkiv trade and Economics Institute of Kyiv national trade-economic University, Kharkovf

THE ESSENCE OF BTL-COMMUNICATIONS ON THE RETAIL ENTERPRISE AT THE STAGE OF RELATIONSHIP MARKETING

В статті розглянута проблема лояльності споживачів в період великого потоку інформації та конкуренції на ринку. Розглянуто сутність BTL-технологій, як засобів комунікацій що є найбільш ефективними і дієвими при умовах побудови маркетингу відносин і здобуття прихильності споживачів.

The article considers a problem of loyalty of consumers in the period of the great flow of information and market competition. The article considers the nature of BTL-technologies, as means of communication the most effective and efficient in terms of building the relationship marketing and the conquest of the commitment of consumers.

Т. С. Столярчукстудентка спеціальності Управління міжнародною конкурентоспроможність, факультету Міжнародна економіка та менеджмент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ РЕКРУТИНГОВИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

T. S. Stolyarchukstudent of Management of international competitiveness, Faculty of International Economics and Management, SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

COMPETITIVE STRATEGIES OF THE RECRUITING COMPANIES IN THE TERMS OF ECONOMIC INSTABILITY

У статті виділено основні фактори, що впливають на діяльність компаній з пошуку та підбору персоналу. Обґрунтовано актуальність дослідження ринку рекрутингових послуг, що підтверджується зміною попиту на послуги кадрових агентств. Проаналізовано затребуваність послуг, що надають рекрутингові компанії в Україні та світі. Виділено тенденції розвитку ринку рекрутингових послуг в Україні та описано конкурентні стратегії компаній з пошуку та підбору персоналу в умовах економічної нестабільності. Визначено основні тенденції на світовому та ринку України, що здійснюють вплив на діяльність агентств. Виділено основних гравців на ринку рекрутингових послуг та проаналізовано їх фінансовий стан. Описано основні напрямки удосконалення конкурентних стратегій рекрутингових компаній та запропоновано додаткові сфери використання стратегій для міжнародних рекрутингових компаній.

The article highlights the main factors influencing the operation of companies in search and recruitment. It proves the actuality of recruitment service market research, confirming changes in demand for the services of recruitment agencies. It analysis the demand for services provided by recruitment companies in Ukraine and abroad. It highlights recruitment services market trends in Ukraine and describes the competitive strategies of recruitment companies in times of economic instability. It highlights the main trends in the global and Ukrainian market, which have an effect on the activities of agencies. It defines the basic players in the market of recruiting services and analyzes their financial position. It describes the main directions of improving the competitive strategies of recruiting companies, and gives the additional scope of strategies for international recruitment companies’ improvement.

О. В. Каховськад. е. н., доцент, професор кафедри економіки та регіональної економічної політики Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Дніпропетровськ

ОЦІНКА СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ РОЗБУДОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

O. KakhovskaPhD, associate professor, professor, Department of economics and regional economic policy, Dnepropetrovsk Regional Institute of Public Administration of National Academy of Public Administration by The President of Ukraine, Dnepropetrovsk

EVALUATION OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF UKRAINE DURING THE DEVELOPMENT OF THE SOCIAL STATE

У статті розглянуто та проаналізовано структурні зміни, що відбулися в економіці України в розрізі регіонів протягом 1991 - 2013 рр. Порівняно регіональну структуру національної економіки, що склалася, зі світовими тенденціями економічного розвитку. Визначено основні причини та чинники структурних викривлень в економіці нашої країни, які необхідно усунути з метою прискорення формування соціальної держави. Досліджено зміни природної поляризації регіонів за рядом макропоказників виробництва та споживання в контексті впливу їх на майнову нерівність та платоспроможність населення. Сформульовано пріоритети структурних змін у процесі суспільно-економічної трансформації України. Обґрунтовується сучасна концепція сутності «соціальності» як відхід від її тлумачення у якості прямого забезпечення державою добробуту усіх членів суспільства на принципі рівності розподілу створеного продукту.

The article reviews and analyzes the structural changes in the economy of Ukraine by regions during 1991 – 2013 years. The regional structure of the national economy that has developed with the global trends of economic development is compared. The main reasons and factors of structural misstatements in the economy of our country that need to be removed in order to accelerate the social state formation are given.
The changes of the natural polarization of regions for a number of macroeconomic indicators of production and consumption in the context of their impact on income inequality and the solvency of the population are investigated. The priorities of structural changes in the socio-economic transformation in Ukraine are formulated. The modern concept of the essence of “sociality” as a departure from its interpretation as the direct provision of state welfare of all members of society on the principle of created product distribution equality is grounded.

І. В. Копитовак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій Житомирського національного агроекологічного університету

ОЦІНКА ОПТИМАЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПРИ ЗМІНІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

I. KopytovaPhD in Economics, associate professor of management organization, Zhytomyr National Agroecologycal University

EVALUATION OF OPTIMALITY OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF MANAGEMENT WHEN CHANGING STRATEGY IN A COMPANY

Розвиток стратегічного менеджменту як самостійної науки розпочався саме з дослідження проблеми взаємозв’язку стратегії підприємства із його організаційною структурою. Не втрачає дана проблема своєї актуальності і по нинішній день. В даній статті зроблена спроба намітити алгоритм забезпечення відповідності обраної стратегії підприємства його організаційній структурі управління через використання результатів оцінки оптимальності структури. Запропоновані напрями оцінки оптимальності організаційної структури управління і охарактеризована її кількісно-якісна визначеність.

Development of strategic management as a separate science commenced from the very research of the problem of correlation of strategy of the company and its organizational structure. This issue still holds its urgency. This article develops an attempt to draft an algorithm of maintenance of conformity of a selected strategy of the company to its organizational management structure through the use of results of evaluation of optimality of structure. This suggested directions of evaluation of optimality of organization management structure and characterized its quantitative-qualitative significance.

І. В. Котькалова-Литвинк. е. н., доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

ФІНАНСОВИЙ ІНЖИНІРИНГ ЯК ДРАЙВЕР СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

I. V. Kotkalova-LitvinCandidate of Economic Sciences; docent, finance and financial security sub-faculty, Ukrainian state university of finance and international trade

FINANCIAL ENGINEERING AS A DRIVER OF THE GLOBAL FINANCIAL SYSTEM

У статті проведено дослідження економічної сутності фінансового інжинірингу, визначено сфери застосування його інструментів.
Обґрунтовано, що під фінансовим інжинірингом розуміють процес створення (конструювання) нових фінансових продуктів (інновацій), надбання нових фінансових послуг; використання цінні папери та фінансові інструменти у вигляді контрактів для створення їх гібридних та синтетичних комбінацій. Інструменти фінансового інжинірингу застосовується для управління ризиками, ліквідністю та дохідністю; перерозподілу грошових ресурсів та інформації, що передбачає вироблення схем оптимізації фінансової в цілому та податкової зокрема, виробничої та маркетингової діяльності з урахуванням законодавчих та ринкових недосконалостей.
Доведено, що основними замовниками механізмів фінансового інжинірингу є такі ланки фінансової системи як банківська сфера, ринок строкових деривативів, фондовий ринок та корпоративні фінанси.
В результаті проведеного дослідження, автори дійшли висновку, що на сучасному етапі, розвитку фінансового інжинірингу сприяють такі чинники, як висока волатильність цін та курсів валют, загальна глобалізація фінансової системи, податкова асиметрія, розвиток інформаційних технологій, підвищенні потреби корпорацій у ліквідності, дохідності інвестицій та мінімізації ризиків фінансово-господарської діяльності. Усі перелічені фактори ототожнюють стимули для подальшого розвитку фінансового інжинірингу як окремого напряму фінансової науки.

This article studies economic essence of financial engineering and defines scope of application of its instruments.
It is argued that financial engineering should be understood as the process of designing new (innovative) financial products; use of securities and financial instruments in the form of contracts for the creation of hybrid and synthetic combinations. Financial engineering instruments find their application for management of risks, liquidity and profitability; redistribution of financial resources and information, which includes development of schemes of financial optimization in general and tax optimization in particular; production and marketing activities, taking into account market and legal imperfections.
It is proved that the main customers of financial engineering mechanisms are such branches of the financial system as: banking sphere, financial derivatives markets, stock market and corporate finances.
As a result of investigation authors conclude that at the present stage of development of financial engineering main contributing factors are: currency exchange rates high volatility, overall globalization of the financial system, tax asymmetry, development of information technology systems and services, increasing needs of corporate liquidity, returns on investment and minimization of the risks of financial and economic activity. All these factors enumerated consolidate incentives for further development of financial engineering as a separate branch of financial science.

А. У. Панаховстудент группы 41ФК, РВУЗ “Крымский гуманитарный университет”Ю. Л. Смелянскийcт. преподаватель, каф. Финансы и кредит, РВУЗ “Крымский гуманитарный университет”В. Д. Беликк. э. н. каф. Финансы и кредит, РВУЗ “Крымский гуманитарный университет”

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ СИСТЕМНОГО КРИЗИСА

A. U. Panahov41 finance and сredit student group Crimean University of HumanitiesY. L. Smelyanskiysenior lecturer of Finance and Credit department, Crimean University of HumanitiesV. D. BelikPhD in Economics of Finance and Credit department Crimean University of Humanities

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM IN A SYSTEMIC CRISIS

В статье рассматриваются проблемы, связанные с формирование эффективной системы управления на предприятиях, которая соответствовала бы в условиях сложившейся на современном этапе экономической системы в Украине. Поскольку системный кризис национальной экономики затрагивает все аспекты деятельности хозяйствующих субъектов, это актуализирует необходимость модифицировать теоретические основы менеджмента организаций с учетом особенностей и условий их реального функционирования.
По мнению авторов, сохранение устойчивости хозяйствующего субъекта должно предполагать наличие такой системы управления, которая, во-первых, основывалась бы на наличии более ли менее объективной информации о важнейших факторах, оказывающих влияние на его хозяйственную деятельность, во-вторых, обладала бы достаточной степенью гибкости, которая обеспечивает возможность адаптации к быстро изменяющимся условиям внешней среды.

The article discusses the problems associated with the formation of an effective management system in enterprises, which would correspond to the conditions prevailing at the present stage of the economic system in Ukraine. Since the systemic crisis of the national economy affects all aspects of business entities , it updates the need to modify the theoretical foundations of management of organizations , taking into account the characteristics and conditions of their actual functioning .
According to the authors , the preservation of the stability of the business entity must assume the existence of a system of governance which, firstly , would be based on the presence of more or less objective information on the most important factors that influence its economic activities , and secondly, would have a sufficient degree of flexibility , which allows adaptation to rapidly changing environmental conditions.

Н. Д. Глазкоасистент кафедри обліку та аналізу Вінницький національний аграрний університет, аспірант НУБіП України

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

N. D. Glazkoassistant professor of accounting and analysis, Vinnytsia National Agrarian University, graduate student NUBiP Ukraine

FOREIGN EXPERIENCE PROVIDING SOCIAL SERVICES

В статті проаналізовано зарубіжний досвід забезпечення соціальної сфери. Обґрунтовується механізм фінансування соціального захисту та соціального забезпечення. Розглянуто особливості фінансування соціальної сфери на місцевому рівні. Загальноприйнятим для всіх розвинутих зарубіжних країн є поділ місцевих бюджетів на два самостійні функціональні види місцевих бюджетів. Це місцеві поточні (адміністративні) бюджети та місцеві бюджети розвитку (інвестиційні бюджети). Кожен із цих видів бюджетів має власні видатки та доходи.

This paper analyzes the international experience of providing social services. Substantiated mechanism for financing social protection and social security. Features of financing social services at the local level generally accepted for all developed foreign countries is a division of local budgets into two distinct functional types of local budgets. This local current (administrative) budget and local budgets Development (Investment Funds). Each of these types has its own budget expenditures and revenues.

О. Т. Риндзакк. е. н., докторант ІРД НАН України, м. ЛьвівО. В. Махонюкпровідний інженер відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону, ІРД НАН України, м. Львів

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ МІГРАНТІВ

O. T. RyndzakPhD in Economics, doctorate student, Institute of Regional Research of the NAS of UkraineO. V. Makhoniuklead engineer of the department of social and humanitarian development of the region,the Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine

ACTUAL PROBLEMS OF THE MIGRANTS’ SOCIAL CAPITAL

Розвинуто теоретичні основи дослідження соціального капіталу мігрантів. За результатами авторського експертного опитування охарактеризовано окремі аспекти розвитку соціального капіталу українських мігрантів. Зокрема, встановлено високий рівень збереження соціальних контактів з батьківщиною та труднощі у налагодженні нових зв’язків у країні перебування. Визначено бажані напрямки діяльності осередків українських емігрантів та виявлено основні перешкоди, пов’язані з їх організацією. Крім того, досліджено рееміграційні настрої опитаних, їх наміри щодо започаткування власної справи та вкладання коштів в Україні. З’ясовано сприятливі для рееміграції чинники, а також проблеми, які виникають у процесі економічної співпраці емігрантів з українськими партнерами. На основі результатів експертного дослідження виявлено головні напрямки вдосконалення соціально-економічної політики України.

Theoretical foundations of migrants’ social capital are developed. Based on the author's expert survey some aspects of social capital of Ukrainian migrants are described. In particular, the high level of preservation of social contacts with the homeland and the difficulties in establishing new relationships in the host country is founded. Preferred activities of Ukrainian immigrants’ cells and the major obstacles associated with their organization are defined. Also remigration dispositions of respondents, their intentions regarding starting a business and investing in Ukraine are investigated. It was found favorable for re-emigration factors and problems that arise in the process of economic cooperation with Ukrainian partners. Based on the results of the expert survey key areas for improvement of socio-economic policy of Ukraine are defined.

З. В. Герасимчукд. е. н., професор кафедри менеджменту та маркетингу, Луцький національний технічний університет, м. ЛуцькЮ. Є. Дащукаспірант, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Z. V. GerasymchukPh.D., Professor, Department of Management and Marketing, Lutsk National Technical University, LutskJ. E. Daschukpost-graduate student, Lutsk National Technical University, Lutsk

STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE RECREATIONAL POTENTIAL OF THE REGIONS OF UKRAINE

Статтю присвячено теоретичним та практичним проблемам вибору стратегії розвитку рекреаційного потенціалу регіону. Зокрема, представлено основні етапи процесу її формування та реалізації, розкрито їх сутність та значення. Авторами розроблено підхід до типології стратегії розвитку рекреаційного потенціалу регіону, за яким виокремлено базову та допоміжні стратегії. Так, базова стратегія формується залежно від показників рівня розвитку рекреаційного потенціалу регіону, а допоміжні на основі рівня розвитку структурних компонентів останнього. Запропонований авторський підхід до типології стратегій апробовано на прикладі регіонів України, на основі проведених аналітичних дослідженнях. У статті розкрито змістовну сутність кожного із запропонованих видів стратегії, що дозволяє диференційовано підійти до вибору інструментів її реалізації й обумовлює визначення пріоритетних напрямків її забезпечення в регіонах нашої держави.

The article investigates theoretical and practical problems of of strategy choice of recreational potential. In particular, presents the basic stages of its formation and implementation reveals their nature and importance. The authors' approach to the typology of strategies of the recreational potential of the region, which singles out basic and auxiliary strategy. Thus, the basic strategy is formed depending on the performance level of the recreational potential of the region, and supporting from the level of the structural components of the latter. The proposed architectural approach to the typology of strategies approved by the example of Ukraine's regions based on previously conducted analytical studies. The article describes a substantive nature of each proposed type of strategy, which in turn allows a differentiated approach to the choice of instruments for its implementation and makes the identification of priority areas of support in the regions of our country.

Є. С. Лазебааспірантка, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

E. S. LazebaPhD candidate, Poltava State Agrarian Academy, Poltava city

IMPROVING THE EFFICIENCY USE OF AGRICULTURAL LAND IN UKRAINE

Враховуючи такі основні властивості земель як родючість та обмеженість у просторі, питання правильного та раціонального використання земельних ресурсів набуває першочергового значення. Для розробки та прийняття ефективних управлінських рішень стосовно покращення землекористування, слід зрозуміти сутність ефективного використання земель. Встановлено, що під ефективністю використання земель у сільському господарстві необхідно розуміти економічний результат від використання сільськогосподарських земель. Досліджено, що правильне формування та використання нормативних актів сприяє збереженню корисних властивостей землі. Виявлено, доцільність вкладення коштів у відновлення деградованих угідь. Розроблені фактори підвищення ефективності використання земель в Україні. Дане дослідження має на практиці допомогти господарствам у відновленні та збереженні корисних властивостей земель сільськогосподарського призначення.

Taking into account such main properties of land as fertility and limitation in space, the problem of correct and rational land resources us age becomes very important. It is necessary to understand the essence of the effective use of land for developing and making effective administrative decisions in relation to improvement of land use. That under the efficient use of land in agriculture is necessary to understand the economic results the use of agricultural land are established. The correct formation and use a regulation contributes to the preservation of useful properties of the earth are investigated. The disabilities of investing in the restoration of degraded lands are revealed. The factors more efficient uses of land in Ukraine are developed. This study has practical help to businesses in the restoration and preservation of the beneficial properties of agricultural land.

І. М. Білецькак. е. н. доц. кафедри міжнародної економіки, менеджменту й маркетингу Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ЯК СКЛАДОВА ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

I. M. BeletskayaPh.D. Assoc. the chair of international Economics, management and marketing Ivano-Frankivsk educational-scientific Institute of management Ternopil national economic University

WASTE MANAGEMENT AS A COMPONENT OF EKOLOGOORIENTIROVANNYE ENTERPRISE MANAGEMENT

У статті розглянуто питання екологічної проблематики промислових підприємств. Проаналізовано сучасні фактори навантаження на навколишнє природне середовище, внаслідок здійснення виробничо-господарської діяльності підприємств, а також передумови їх формування. Визначено основні напрямки розвитку еколого-орієнтованого управління, як особливе благо і мета розвитку є ознакою постіндустріального суспільства.

In the article the questions of ecological problems of industrial enterprises. Analyses the current pressures on the natural environment as a result of realization of production-economic activities of enterprises, as well as the preconditions of their formation. The basic directions of development of ecological-oriented management as a special benefit and development goal is a sign of post-industrial society.

Д. Г. Усатийаспірант кафедри фінансових ринків ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО БІРЖОВОГО РИНКУ ТОВАРНИХ ДЕРИВАТИВІВ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ

Dmytro UsatyiPhD student (Department of financial market) The Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ANALYSIS OF THE ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF THE DOMESTIC STOCK MARKET COMMODITY DERIVATIVES FOR AGRICULTURAL PRODUCTS

В статті розглядаються питання щодо організації та функціонування вітчизняного біржового ринку товарних деривативів на сільськогосподарську продукцію. Також досліджено сучасний стан функціонування ринку та запропоновані шляхи перспективного розвитку.

The article is devoted to the organization and functioning of the domestic stock market commodity derivatives for agricultural products. Also, the current state of market functioning is analyzed and the ways of prospective development are offered.

К. П. Боримськакандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри бухгалтерського обліку, Житомирський державний технологічний університет

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ

E. P. BorymskayaCandidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor, Applicant for obtaining the scientific degree of Doctor of Economic Sciences of the Department of Accountancy Zhytomyr State Technological University, Ukraine

EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF INVESTMENT PROJECTS IN THE SYSTEM OF CONTROLLING BUSINESS PROCESSES OF THE ENTERPRISE: PROBLEMS OF BUSINESS SECURITY

Сучасні тенденції розвитку реального сектора вітчизняної економіки демонструють необхідність суттєвого підвищення ефективності використання наявного інвестиційного потенціалу. Мета: розкрити власне бачення до реалізації стратегії економічної безпеки на основі оцінки ефективності інвестиційних проектів в системі контролінгу бізнес-процесів підприємства. Методи: системний підхід, діалектичний метод та моделювання. Результати: на основі виділення проблем теорії ефективності (в частині інвестиційних проектів) двох рівнів методичного та методологічного, розроблено модель процесу управління ризиками інвестиційного проекту в цілях дотримання належного рівня економічної безпеки підприємства.

Modern tendencies of development of the real sector of the domestic economy demonstrate the need to enhance the efficiency of available investment potential. Objective: to reveal their own vision of the strategy of economic security on the basis of an estimation of efficiency of investment projects in the system of controlling business processes of the enterprise. Methods: a systematic approach, the dialectical method and modeling. Results: based on the allocation of problems of the theory of efficiency (in terms of investment projects) two levels methodical and methodological developed model of the risk management process of the investment project in order to comply with proper level of economic security of the enterprise.

О. В. Кириченкостудентка, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

АНАЛІЗ ВИТОКУ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

O.V. KirichencoStudent, Oles Gonchar Dnipropetrvsk National University

FINANCIAL CAPITAL FLIGHT IN CASE OF GLOBALIZATION

У статті проаналізовано обсяги витоку в розрізі регіонів та окремих держав на сучасному етапі розвитку в контексті глобалізації. Наведено основні способи та негативні наслідки витоку фінансового капіталу. В умовах сучасного світу всі країни опиняються під впливом проблем витоку фінансового капіталу. Особливо негативне значення вони справляють на найменш розвинуті держави та ті, що розвиваються, бо суттєво стримують соціально-економічний розвиток. В статті наведено основні найбільші держави експортери капіталу. Серед них варто зазначити Алжир, Бангладеш, Ангола, Китай, Російська Федерація в яких за аналізований період відбувалося стрімке зростання нелегальних фінансових потоків. Найпоширенішими способами вивозу фінансового капіталу, які є притаманними для всіх держав є ухиляння від сплати податків й махінації при виконанні торговельних операцій.

In this article the volume of capital flight in case of regions and certain countries at the modern stage of development are analysed. The main ways and effects of capital flight are given. Nowadays all countries are influenced by capital flight. But the most negative impact it has on the developing and the less developed countries, because it restrains their social- economical development. In this article the main countries exporters of financial capital are pointed out. Among them Algeria, Bangladesh, China, Russian Federation should be mentioned, which during the analysed period of time had a rapid growth of the illicit capital flows. The common and the most popular ways of capital flight are misinvoicing and nonpayment taxes.

Я. В. Котляревськийк. е. н., доцент, директор інституту післядипломної освіти Академії фінансового управління Міністерства фінансів України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ ЧЕРЕЗ УЗГОДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ В СИСТЕМИ КНИГОВИДАННЯ

Y. V. Kotlyarevskyycandidate of economic sciences, associate Professor, Director of the Postgraduate Institute of the Academy of Finance Directorate of the Ministry of Finance of Ukraine

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF SOFTWARE PUBLISHING AND PRINTING INDUSTRY THROUGH COORDINATION OF ECONOMIC INTERESTS IN PUBLISHING

В статті обґрунтовано можливість забезпечення розвитку видавничо-поліграфічної галузі, як складної системи, в умовах формування інформаційного суспільства через узгодження та досягнення балансу інтересів між складовими системи, тобто автором, видавництвом, поліграфічним підприємством, книжковою торгівлею, підприємством, яке спеціалізується на виготовлення електронних книг, читачем та державою; визначено сукупність базових суперечностей, які не лише перешкоджають досягненню інтересів, але й спричиняють виникнення загроз для розвитку кожної складової та системи загалом; обґрунтовано доцільність активного застосування державною економічних важелів, які повинні відповідати сучасній практиці розвинутих країн світу, враховувати поточний стан вітчизняної видавничо-поліграфічної галузі та її завдання і роль в інформаційному суспільстві.

In the article the possibility of the development of publishing and printing industry, as a complex system in the emerging information society through coordination and achieve a balance of interests between the components of the system, author, publishers, printing houses, book trade, an enterprise which specializes in production of electronic books reader and the state; defined set of basic contradictions that not only impede the achievement of interests, but also give rise to threats to the development of each component and the system as a whole; expediency of the active application state economic levers that must match the modern practice of developed countries to consider the current state of the domestic publishing and printing industry and its mission and role in the information society.

І. В. Новіковак. е. н., доцент кафедри економіки Державного університету телекомунікаційО. В. Мельникмагістр, Державний університет телекомунікацій

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ

I. V. NovikovaPhD, Associate Professor, Department of Economics State University of TelecommunicationsO. V. MelnikMA, State University of Telecommunications

METHODS FOR MANAGING TELECOMMUNICATIONS COMPANIES IN UKRAINE

У статті досліджено основні характеристики процесу управління підприємствами. Оскільки телекомунікаційна галузь динамічна та така, що швидко розвивається, то наше дослідження було спрямоване на розкриття сутності управління телекомунікаційними підприємствами України.

The article explores the main characteristics of the process of business management. Since the dynamic telecommunications industry and one that is developing rapidly, our study was aimed at the disclosure management of telecommunication enterprises in Ukraine.

О. Ю. СмольськаДержавний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ В ПЛОДОРОЗСАДНИКАХ

O. U. SmolskaKyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL ACCOUNTING PRINCIPLES IN THE SPECIALIZED GARDENS

В статті досліджено технологічні особливості вирощування продукції садівництва у плодорозсадниках. Встановлено, що саджанці одержують або за традиційною технологією – сіянцями, або за новітньою прогресивною – вегетативним розмноженням. Розглянуто номенклатуру статей витрат, які понесені на вирощування садивного матеріалу. Визначено об’єкти обліку витрат, калькуляційні одиниці та об’єкти калькулювання при вирощуванні саджанців.

In the article has been researched the technological features of horticulture production in the specialized gardens. Identified that saplings can be received by the traditional technology – using seeds or by the new progressive technology – vegetative reproduction. There has also been examined the nomenclature of expenditures items that have been made during the period of growing planted seedlings. Accounting objects of costs, calculation units and objects of calculation that occur during the process of growing saplings have been identified.

С. В. Тищенкок. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Житомирський національний агроекологічний університет

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ СФЕР

S. V. TishchenkoPh.D., assistant professor of economics, Zhytomyr National Agroecological University

RESEARCH METHODOLOGY ENERGY SAVING OF STATE AND COMMUNAL AREAS

Досліджено найактуальнішу проблему сучасного суспільства щодо організації раціонального енергоспоживання у місті в бюджетній та комунальній сферах. Питання ефективності енергозбереження без сумніву можна вважати головним важелем у подоланні кризи в економіці, досягнення соціальної, психологічної і політичної рівноваги у суспільстві. Охарактеризовано стан енергозабезпечення у містах бюджетної та комунальної сферах. Виявлено основні причини проблем енергозбереження організаційного характеру для установ і організацій бюджетної сфери: відсутність науково обґрунтованих норм використання ПЕР, необхідних фінансових ресурсів, економічних стимулів, недостатність усвідомлення необхідності економії споживачем чи суб’єктом господарювання; для установ комунальної сфери: відсутністю високоефективного обладнання і технологій, науково обґрунтованих норм використання ПЕР. Обґрунтовано основні напрямки енергозбереження для підприємств комунальної та бюджетної сфер.

Studied the most relevant problems of modern society on rational energy use in the city budget and communal areas. Question efficiency energy saving without doubt can be considered the main lever to overcome the economic crisis, the achievement of social, psychological and political balance in the society. Characterize the state of energy in urban areas and municipal budget. The basic causes of organizational problems of energy conservation for institutions and public sector organizations: the lack of science-based standards using PER necessary financial resources, economic incentives , lack of consumer awareness of the need saving or entity; institutions for communal areas: the lack of new equipment and technology, science-based standards using energy resources. The basic directions of energy savings for utilities and public sector.

Ю. М. Сафоновд. е. н., професор, академік АЕН України, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Y. SafonovDoctor of Economics, Professor, Academy of Economic Sciences of Ukraine State university "Kyiv National Economic University named Vadym Hetman

PROSPECT FOR DEVEVOPMENT OF MORTGAGE IN UKRAINE

У статті проаналізовано масштаби трансформацій в житловому іпотечному кредитування необхідних для набуття ним статусу суспільно значимого інструменту вирішення житлової проблеми в Україні. Обґрунтовано висновок, що необхідні за масштабами зміни є малоймовірними, тому в найближчому майбутньому банківська житлова іпотека не має перспектив щодо позитивного впливу на вирішення житлової проблеми.
 
The extent of transformation in the residential mortgage necessary for granting its status of socially important tool for solving the housing problem in Ukraine have been analyzed. The conclusion about improbability the necessary scale changes are been grounded, because in the near future bank mortgage has no prospects for positive impact on the housing problem.

О. Г. Литвиненкостарший викладач кафедри маркетингу, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. ДніпропетровськВ. А. Зеленськастудент, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

МЕРЧАНДАЙЗИНГ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

O. G. Lytvynenkolecturer, Alfred Nobel University, DnipropetrovskV. A. Zelenskastudent, Alfred Nobel University, Dnipropetrovsk

MERCHANDISING AS A FACTOR OF THE ENTERPRISES COMPETITIVENESS

Сьогодні закордонні й вітчизняні роздрібні торговці знають, який ефект може дати ефективне використання інструментів мерчандайзингу. До 2/3 усіх рішень про покупку споживачі приймають, стоячи перед прилавком. Аналіз отриманих статистичних даних показує залежність збільшення рівня продажів у середньому на 10 - 20 % від ефективного й грамотного застосування стратегії мерчандайзингу. Використання інструментів мерчандайзингу підвищує конкурентоспроможність підприємства за рахунок швидкого знаходження товарів покупцем, зручного розташування торговельного устаткування й сервісу в магазині. Також однією з вимог мерчандайзингу є якість товару. Відмінна якість товарів, їх зручне розташування та сприятлива атмосфера магазину є одними з основних критеріїв вибору покупцем місця покупки, а отже, запорукою високої конкурентоспроможності торговельної точки.
Одним із шляхів підвищення конкурентоспроможності для підприємств роздрібної торгівлі є здійснення впливу на внутрішні фактори конкурентоспроможності, до яких належить ефективне використання таких нових технологій, як технології мерчандайзингу. Це дозволяє підприємству отримати додаткову конкурентну перевагу за рахунок використання спеціально розроблених для нього технологій, які підприємство-конкурент реалізувати в себе не може з ряду причин.
 
Now, foreign and domestic retailers know what effect can give effective merchandising. Up to 2/3 of all purchasing decisions consumers make, standing in the store shelf. Analysis of the statistics shows the dependence of the increase in sales by an average of 10 - 20% of effective and competent use of merchandising strategies. Use tools merchandising enhances competitiveness by quickly finding a buyer of goods, store fixtures convenient location and service in the store. Also, one of the requirements is a quality product merchandising. Excellent quality products, their convenient location and favorable atmosphere store is one of the main criteria for selecting the place of purchase by the buyer, and thus guarantee a highly competitive commercial terms. One way to improve the competitiveness of retailers is to influence the internal factors of competitiveness, which include the effective use of new technologies such as merchandising technology. This allows the company to gain additional competitive advantage through the use of custom-designed for a technology that undertaking to implement a competitor can not for several reasons.

Л. Д. Гармідерк. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. ДніпропетровськА. В. Орловастудент, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

ПОДІЄВИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ БРЕНДІВ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

L. D. GarmiderPhD, associate professor, associate Professor of the Marketing Department, Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'kA. V. Orlovastudent, Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'k

EVENT MARKETING AS INSTRUMENT OF NATIONAL BRANDS-BUILDING OF COMMODITIES AND SERVICES

У статті досліджено теоретичні та практичні аспекти подієвого маркетингу та розроблення заходів подієвого характеру як способу просування колективного та індивідуального брендів. З’ясовані характеристики маркетингових заходів подієвого спрямування за допомогою яких виробник встановлює безпосередній контакт між клієнтом (продуктом, брендом) та аудиторією. Автором виділено чотири класифікаційні критерії групування подій: тип маркетингової середи; характер взаємодії учасників; масштаби цільової аудиторії, маркетингові задачі. За результатами оцінки обсягу українського ринку маркетингових сервісів визначено основні напрями державної підтримки просування: індивідуальних брендів (окремих українських підприємств); колективних брендів (продуктових груп). Запропоновано рекомендації просування колективного та індивідуального брендів, у т.ч. заходи подієвого характеру, що забезпечить зростання нецінової конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг на внутрішньому і зовнішньому ринках.
 
In the article the theoretical and practical aspects of event marketing and event creation as to the method of collective and individual brand-building are investigated. Descriptions of event marketing actions by means of hat a producer sets a direct contact between a client (by a product, brand) and audience is found out. An author four classification criteria of events grouping: type of marketing environment; character of cooperation of participants; scales of target audience, marketing tasks is distinguishing. On results the estimation of Ukrainian market volume of marketing services basic directions of brand-building state support: individual brands (particular Ukrainian enterprises); collective brands (food groups) are defined. Recommendations of collective and individual brand-building, including event marketing are offered, that will provide the increase of nonprice competition of domestic goods and services on internal and external markets.

С. С. Яременкок. е. н., старший викладач кафедри маркетингу, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. ДніпропетровськА. О. Кіровамагістр, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. ДніпропетровськО. О. Мочаловамагістр, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПОДОБАНЬ СПОЖИВАЧІВ З МЕТОЮ ПОШУКУ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

S. S. YaremenkoPhD, Senior Lecturer, Department of Marketing, Dnіpropetrovsk Alfred Nobel University, DnіpropetrovskA. O. KirovaMaster, Dnіpropetrovsk Alfred Nobel University, DnіpropetrovskO. O. MochalovaMaster, Dnіpropetrovsk Alfred Nobel University, Dnіpropetrovsk

THE STUDY CONSUMER PREFERENCES IN ORDER TO FIND AREAS OF IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES

У статті проведена комплексна оцінка рівня інтенсивності внутрішньогалузевої конкуренції, за допомогою експертного оцінювання визначена конкурентна позиція підприємства. Проведено маркетингове дослідження щодо вивчення споживацьких уподобань стосовно місць придбання одягу; частоти оновлення гардеробу; демографічних характеристик сучасного споживача; роду занять та факторів, які впливають на прийняття рішення щодо купівлі. За результатами дослідження було визначено, що найбільш актуальними місцями для придбання одягу є торгівельні центри через зручність розташування декількох улюблених магазинів. Найбільш важливими факторами впливу на рішення про купівлю одягу є ціна та популярність одягу; комфорт, зручність, дизайн та натуральність тканин є менш важливими факторами. Більшість покупців за родом занять та посадою є офісними працівниками, студентами та службовцями. На основі результатів дослідження розроблено рекомендації щодо вдосконалення асортиментної політики компанії, що сприятиме кращому задоволенню потреб споживачів та підвищенню конкурентоспроможності компанії на українському ринку.
 
This paper conducted a comprehensive assessment of the intensity of intra-industry competition, with the help of expert evaluation determined the competitive position of the company. A market research study on consumer preferences regarding place of purchase clothes; refresh rate of the wardrobe; demographic characteristics of the modern consumer; occupation and the factors that influence the decision to purchase. The study determined that the most relevant place to shop for clothes is shopping centers through convenient location a few favorite stores. The most important factors influencing the decision to buy clothes is the price and popularity of clothing; comfort, convenience, design and naturalness tissues are less important factors. Most buyers by occupation and post, the office workers, students and teachers. Based on the survey results, recommendations for improving the assortment of company policy, which will better meet the needs of consumers and enhance its competitiveness in the Ukrainian market.

Т. І. Грицюквикладач кафедри маркетингу, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. ДніпропетровськТ. В. Василенкоспеціаліст, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

CТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ» У КРАЇНАХ СВІТУ

T. I. GritsukLecturer, Department of Marketing, Dnіpropetrovsk Alfred Nobel University, DnіpropetrovskT. V. Vasilenkospecіalіst, Dnіpropetrovsk Alfred Nobel University, Dnіpropetrovsk

STRATEGІC PRІORITIES OF DEVELOPMENT OF "GREEN ECONOMY" AT COUNTRIES OF THE WORLD

У статті розглядаються стратегічні напрямки реалізації моделі «зеленої» економіки в різних країнах світу та її загальні принципи. Проаналізовано стратегічні пріоритети формування нових «зелених» напрямів економіки та екологічної трансформації господарства існуючих галузей. Запропоновано пошук таких шляхів подальшого розвитку, які ґрунтуються на збереженні природного потенціалу, що пов’язано з численними вигодами для міжнародного співтовариства і усіх націй з точки зору вирішення проблем продовольчої, енергетичної і водної безпеки і зміни клімату. Зазначено технічно досяжний потенціал відновлюваної енергетики, як механізму практичного забезпечення економічної безпеки в умовах загроз вичерпання ресурсів. Визначено пріоритетні формування державної політики на основі запровадження інноваційних екологічно безпечних технологій, що зможуть забезпечити сталий розвиток суспільства у стратегічній перспективі.
 
The article deals with the strategic directions of the model "green" economy worldwide, and its general principles. Analysis of strategic priorities for the formation of new "green" areas of economics and environmental management transformation of existing industries. A search of the ways for further development based on the preservation of natural potential, which is associated with numerous benefits for the international community and of all nations in terms of solving the problems of food, energy and water security and climate change. Pointed technically feasible potential of renewable energy as a practical mechanism to ensure economic security in terms of threats to resource depletion. The priority public policy based on the introduction of innovative environmentally sound technologies that will ensure the sustainable development of society in a strategic perspective .innovative environmentally sound technologies that will ensure the sustainable development of society in a strategic perspective.

Т. С. Мішустінак. е. н., старший викладач кафедри маркетингу, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. ДніпропетровськТ. О. Чехрановамагістр, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК ОСНОВА ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

T. S. MishustinaPhD, Senior Lecturer, Department of Marketing, Dnipropetrovsk Alfred Nobel University, DnipropetrovskT. О. ChehranovaMaster, Dnipropetrovsk Alfred Nobel University, Dnipropetrovsk

INVESTIGATION OF COMMERCIAL POLICY THE FOOD INDUSTRY AS A BASIS FOR ITS OPTIMIZATION

У статті розглядаються теоретичні основи методів аналізу товарної політики та конкретні напрями вдосконалення товарної політики підприємства на базі підприємства харчової промисловості. Наведено результати дослідження  товарної політики приватного акціонерного товариства «ЮРІЯ» ТД Дніпропетровськ матричними методами, зокрема такі види аналізу як: АВС-ХYZ - аналіз, аналіз Дібба - Сімкіна, матриця BCG, крім того аналіз широти та глибини асортименту, порівняльний аналіз упаковки, що є основою для оптимізації товарної політики підприємства. Запропоновано та проаналізовано ефективність ряду заходів щодо вдосконалення товарної політики (впровадження обладнання для додаткового пакування продукції в упаковці еколін, вдосконалення дизайну пакування продукції в упаковці пластикова пляшка, тощо)  котрі допоможуть підприємству підвищити своє конкурентне становище та збільшити товарообіг.

The article is devoted to the theoretical foundations on the methods of commodity policies analysis and specific directions for improving the commercial policy on the basis of the food industry. The research results of commercial policy of a private company " YURIJ " TH Dnepropetrovsk using matrix methods, including the following types of analysis as ABC HYZ - analysis, Dibb - Simkin analysis, Matrix BCG, besides analysis of breadth and depth range, comparative analysis packages that are basis for optimizing the commercial policy of the company. Proposed and analyzed the effectiveness of a number of measures to improve product policy (installation of additional equipment for packaging products packaging Ekolin, improving the design of packaging products packaging, plastic bottle, etc.) which will help the company improve its competitive position and increase trade.

О. Ю. Красовськак. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. ДніпропетровськН. А. Карповамагістр, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. ДніпропетровськІ. Г. Троянмагістр, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗРОБКИ КОНЦЕПЦІЇ НОВОГО ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

O. Y. KrasovskaPhD, associate professor, associate Professor of the Marketing Department, Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'kN. A. Karpovamaster, Alfred Nobel University , Dnipropetrovs'kI. G. Troyanmaster, Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'k

MARKETING RESEARCH AS INSTRUMENT TO DEVELOP THE CONCEPT OF A NEW VENTURE RESTAURANT BUSINESS

Маркетингові дослідження займають значне місце в розробці нового проекту, адже саме збирання, оброблення й аналіз даних дають гарантію на зменшення ризику і невизначеності, що супроводжує прийняття рішень щодо розробки маркетингової концепції нового бізнесу. В статті розглядаються теоретичні та практичні аспекти проведення маркетингових досліджень з метою розробки концепції нового підприємства ресторанного бізнесу. За результатами проведених маркетингових досліджень українського ринку ресторанного бізнесу було визначено тенденції та перспективні напрями роботи закладів громадського харчування. Було проведено опитування потенційних споживачів та визначено мотиви та фактори, які впливають на уподобання споживачів ресторанних послуг. За результатами проведених досліджень було розроблено концепцію нового підприємства ресторанного бізнесу та побудована стратегічна канва нового ресторану.
 
Marketing research occupy a significant place in the development of a new project, because it is the collection, processing and analysis of data give a guarantee to reduce risk and uncertainty that accompanies the decision to develop a new marketing concept business. The article is devoted to theoretical and practical aspects of conducting market research in order to develop the concept of a new venture restaurant business. The market research results of the the Ukrainian restaurant business market were identified trends and future directions of the restaurants. A survey of potential users was conducted and identified motivations and factors that influence consumer preferences restaurant services. The results of the research were the concept of a new venture restaurant business and built a strategic canvas of the new restaurant.

В. В. Балак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «КВБЗ»

V. BalaPhD, docent, cathedra of economy, Mykhailo Ostrohradskyi Kremenchuk National University, Kremenchuk

PRACTICAL ASPECTS OF THE FORMATION MECHANISM OF INTERNATIONAL MANAGEMENT AS AN EXAMPLE JSC "KSCW"

В статті визначено формування механізму управління, що потребує удосконалення такою є система мотивації, розглянули ефективну зовнішньоекономічну діяльності при якій необхідно розробити систему стимулювання шляхом розробки системи заохочень для клієнтів.Також, при постійній зміни курсу валют, пропонуємо нову систему ціноутворення для зовнішніх партнерів, яка буде включати коефіцієнт ризику зміни валютного курсу.
Визначено недоліки контролю зовнішньоекономічної діяльності, якою є відсутність постійного збору та діагностики побажань клієнтів.

In the article the formation mechanism of governance that needs improvement is such a motivation system, considered an effective foreign economic activitiesin which it is necessary to develop a system of incentives by developing a system of in centives for customers. Also, with constant changes in exchangerates, we propose a new pricing system for external partners that will include risk factor changes in exchange rates. Identified weaknesses control foreign trade, which is the lack of a permanent collection and diagnostic needs of clients.

О. В. Черевкод. е. н., доцент, Голова спостережної ради ПАТ «Банк «Київська Русь»

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ

A. CherevkoPh.D., Associate Professor, Chairman of the Supervisory Board of PJSC "Bank "Kievan Rus"

THE THEORETICAL BASIS OF THE CONCEPT OF INFORMATION SECURITY THREATS AND CLASSIFICATION OF INFORMATION SECURITY

В статті представлено завдання забезпечення інформаційної безпеки, як одного із головних в сучасному інформаційному суспільстві. Розкрито сутність поняття інформаційної безпеки, основні принципи її забезпечення. Розглянуто класифікацію можливих загроз та заходи щодо усунення цих загроз для інформаційних систем.
 
In the article the problem of information security as one of the most important in today's information society. The essence of the concept of information security, the basic principles of software. We consider the classification of possible threats and measures to address these threats to information systems.

І. Г. Кадируск. е. н., доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРИ, ЩО НА НЕЇ ВПЛИВАЮТЬ

I. G. KadyrusPh.D., professor of marketing Dnipropetrovsk state agrarian economics university, Dnipropetrovsk

COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES AND FACTORS MAKING EFFECTS ON THIS

Досліджено економічну сутність та значення конкурентоспроможності підприємства, визначено перелік властивостей, які її характеризують. Розглянуто внутрішні та зовнішні фактори, що на неї впливають.
 
The essence and the concept of the enterprise competitiveness are investigated. The lists of properties that define competitiveness are defined. The internal and external factors making effects on competitiveness are considered.

Є. В. Алімпієвк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, „Університет економіки та права „КРОК”, пошукач наукового ступеня доктора економічних наук кафедри макроекономіки та державного управління КНЕУ імені Вадима Гетьмана

ДИНАМІЗОВАНА МОДЕЛЬ ФІНАНСОВО-МОНЕТАРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Ievgenii V. AlimpiievPh.D. in Economics, Associate Professor of Economic Theory Department, "КRОК" University, Candidate for a scientific degree of Doctor of Economic Sciences in the Kiev National Economic University named by Vadim Hetman

DYNAMISATION OF MODEL OF FINANCIAL AND MONETARY REGULATION

В статті обґрунтовано переваги динамізації існуючих моделей фінансово-монетарного регулювання економіки шляхом переходу до аналізу послідовності дискретних статичних станів макроекономічних параметрів моделі. Аналітично доведено, що перехід від аналізу фінансово-монетарної політики на основі статичних моделей до аналізу на основі моделей дискретної динаміки відкриває можливості уточнення умов ефективності поєднання фінансових та монетарних заходів впливу на економіку. Такою умовою виступає значення коефіцієнту чистої зміни випуску на повному циклі руху точки тимчасової рівноваги більше одиниці, що потенційно уможливлює досягнення економікою рівноважного стану.
Продемонстровано, що на основі динамізованої моделі стає можливою оцінка динаміки змін у фінансово-монетарній політиці держави за критерієм спрямування економіки до нового рівноважного стану. Сформульовано кількісні критерії ефективності взаємодії фінансово-монетарного регулювання з врахуванням динаміки макроекономічної рівноваги.
На основі кількісних параметрів впливу фінансових та монетарних інструментів регулювання на макроекономічні пропорції сформульовано умови максимізації ефекту фінансово-монетарного регулювання.

In the article we justify the advantages of dynamisation of existing models of financial and monetary regulation of the economy by moving to the analysis of the sequence of discrete static states of model’s macroeconomic parameters. Analytically shown that the transition from the analysis of financial and monetary policies based on static models to the analysis based on models of discrete dynamics opens up the possibility to clarify the conditions of efficiency of combining fiscal and monetary measures of impact on the economy. We identify such a condition as the coefficient of net changes of output in full cycle of motion of temporal equilibrium is greater than one; this can help to reach economic equilibrium.
We demonstrate that using the dynamic model it is possible to estimate the dynamic of changes in the financial and monetary policy of the state on the criterion of making the economy to a new equilibrium state. Quantitative performance criteria for the interaction of financial and monetary regulation are formulated; they take into account the dynamics of macroeconomic equilibrium.
Based on the quantitative parameters of influence of financial and monetary regulation instruments on macroeconomic proportions we formulate conditions to maximize the effect of the financial and monetary regulation.

О. В. Гончаренкок. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

О. В. Гончаренкок. е. н., доцент, Днепропетровский государственный аграрно-экономический університет

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

O. V. GoncharenkoPhD, Associate Professor, associate professor of department of economic theory and agrarian economics, Dnepropetrovsk state agrarian university

INSTITUTIONAL ENVIRONMENT INNOVATIVE DEVELOPMENT AGRICULTURAL PRODUCTION

Досліджено структурні компоненти інституціонального середовища інноваційного розвитку агропромислового виробництва.
Визначені елементи ієрархічної структури інституціонального середовища інноваційного розвитку.
Встановлено, що інституціональна структура агропромислового виробництва представлена сукупністю формальних і неформальних правил, норм і примусів і включає економічні, господарські, організаційно-правові, морально-етичні елементи. Основними інституціональними елементами інституціонального регулювання інноваційного розвитку є інституції.
За характером впливу на поведінку економічних суб'єктів інститути і інституції розподіляються на регулюючі, сигналізуючі, і стимулюючі.
Доведено, що стимулюючі інституції представляють собою інституціональні елементи стимулювання інноваційної поведінки. Дані інституції безпосередньо впливають на економічні стимули суб'єктів і орієнтують економічних суб'єктів на вибір інноваційних видів діяльності, або стимулюють до активізації такої діяльності.

Исследованы структурные компоненты институциональной среды инновационного развития агропромышленного производства.
Определены элементы иерархической структуры институциональной среды инновационного развития.
Установлено, что институциональная структура агропромышленного производства представлена совокупностью формальных и неформальных правил, норм и принуждений и включает экономические, хозяйственные, организационно-правовые, морально-этические элементы. Основными институциональными элементами институционального регулирования инновационного развития являются институции.
По характеру воздействия на поведение экономических субъектов институты и институции делятся на регулирующие, сигнализирующие и стимулирующие.
Доказано, что стимулирующие институции представляют собой институциональные элементы стимулирования инновационного поведения. Данные институции непосредственно влияют на экономические стимулы субъектов и ориентируют экономических субъектов на выбор инновационных видов деятельности, или стимулируют к активизации такой деятельности.

Structural components of the institutional environment innovative development of agricultural production.
Certain elements of the hierarchical structure of the institutional environment of innovation.
Established that the institutional structure the agro-industrial production presented a set formal and informal rules, norms and constraints and includes economic, commercial, institutional, legal, moral and ethical elements. The main elements institutional regulation of institutional innovation is the development institutions.
The nature influence the behavior of economic actors and institutions are divided into institutions regulatory, signaling and stimulating.
It is proved that stimulating institutions are the institutional elements stimulate innovation behavior. These institutions directly affect economic incentives and business oriented economic actors to choose from innovative activities or stimulate the activation of such activities.

О. В. Скиданд. е. н., доцент, Житомирський національний агроекологічний університет

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. V. SkidanDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Zhytomyr National Agroecological University

FORMATION OF ECONOMIC STABILITY AGRARIAN ENTERPRISE

Досліджено науковий доробок щодо сутності поняття «економічна стійкість підприємств» та надано авторське його визначення. Запропоновано перелік складових економічної стійкості, який може бути використаний на будь-якому підприємстві незалежно від галузевої приналежності й форми власності.
 
Investigated scientific contributions to the essence of the concept of "economic stability of enterprises" and its definition provided by the author. Proposed list of components of economic stability, which can be used in any enterprise irrespective of industry sector and ownership.

Л. А. КуришкоЗдобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет

АУДИТ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

L. A. KuryshkoResearcher of Department of Accounting and Auditing Zhytomyr State Technological University

AUDIT OF JOINT ACTIVITIES: ORGANIZATIONAL METHODS PROVISIONS

Розроблено організаційні та методичні положення аудиту спільної діяльності. Визначено можливі варіанти замовлення аудиторських послуг.

Organizational and methodical provision of audit work together. Detected possible orders audit services.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"