Українською | English

BACKMAIN

Contents № 5, 2011

І. Г. Пахомовак.е.н.,доц.О. Л. НедощакЗапорізький національний технічний університет

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЧАСТКИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

У статті розглядається питання доцільності та ефективності змінення структури витрат, збільшення у їх загальному обсязі питомої ваги витрат на оплату праці. Запропоновано використання методу коригування розміру фонду оплати праці з урахуванням показника результативності праці, як одного із способів змінення частки витрат на оплату праці у собівартості виробництва.
 
The question of the expedience and efficiency of changing the charges" structure and their increasing in the general ammount of the expenses on payment of labour is considering in the article. The use of a method of the correction the fund"s size of payment of labour was offered. It was offered with taking into account an index "efficiency of labour" as one of the methods of changing the expenses" part on payment of labour in the prime price of the production.

Ж. К. Нестеренкок.е.н., професор, кафедра «Фінансів і банківської справи»І. В. Зорямагістрант спеціальності «Облік та аудит», Запорізький національний технічний університет

АНАЛІЗ ТА ОБЛІК ПРОЦЕНТНИХ І КОМІСІЙНИХ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Розглянута необхідність проведення аналізу процентних і комісійних доходів та витрат банківської установи для виявлення конкретних результатів за аналізуємий період, які дозволяють розробити і впровадити новітні технології і програми для зменшення витрат.

The necessity of analyzing the interest and commission income and expenses bankkovskogo agencies to identify specific results for the period analyzed, which pozvolyayut develop and implement new technologies and programs to reduce costs.

І. М. Алексеєнконауковий співробітник, ННЦ «Інститут землеробства НААНУ»

СИТУАЦІЯ НА РИНКУ ПШЕНИЦІ І ГРЕЧКИ ТА ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ ЩОДО ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

В статті проаналізовані погляди різних вчених-аналітиків і чиновників щодо ситуації на ринку зерна і особливо гречки. Показано, що тільки прозорість руху зерна, його моніторинг й забезпечення рівновеликих прибутків на всьому ланцюгу від виробництва до реалізації зерна, що забезпечується розрахунками на міжгалузевих балансах, упереджує неконтрольований розвиток подій на ринку, як це часто має місце в Україні.

В. С. Адамовськаасистент, Криворізький технічний університет

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НОВОЇ ТЕХНІКИ У ПОРІВНЯННІ З БАЗОВОЮ

У статті розглянуті проблемні питання визначення економічної ефективності використання нової техніки у порівнянні з базовою. запропонована методика розрахунку показника ефективності враховує особливості технологічного процесу окремого підприємства. визначається економія витрат, прибуток по супутньому продукту, а також строк служби техніки в системі управління оновленням моделі.
 
The article deals with issues determining the economic efficiency of new technology compared to the base. The technique of calculating the performance indicator takes into account the peculiarities of individual enterprise process. Determine cost savings, revenue in the accompanying product and service life of equipment in the system of updating the model.

В. Є. Черніченкок.т.н., доцент кафедри економікиО. О. ЛамбінаКременчуцький національний університет імені М. Остроградського

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЕМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ЕКОНОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ

Стаття посвячена дослідженню оцінювання ефективності використання управлінського персоналу підприємства. Проведено аналіз стану проблеми, виявлені недоліки. На основі отриманої адекватної економетричної моделі проведена оцінка, економічний аналіз та прогноз ефективності використання управлінського персоналу підприємства.
 
The article is sanctified to research of evaluation of efficiency of the use of managerial staff of enterprise. The analysis of the state of problem, found out defects, is conducted. On the basis of adequate econometric model was estimated, economic analysis and prognosis efficiency of the use of managerial staff of enterprise.

І. В. Височинканд. екон. наук, докторант кафедри економіки підприємництва, Київський національний торговельно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ТОВАРООБОРОТУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕКОНОМІЧНОГО ПОКАЗНИКА

У статті проаналізовані положення нормативно-законодавчих і інструктивних матеріалів, наукових праць учених в галузі торгівлі, в яких висвітлені підходи до розуміння сутності товарообороту підприємства як економічного показника. Визначені особливості відображення товарообороту у вітчизняній системі обліку торговельних підприємств.
 
In the article the regulatory and guidance materials, scientist’s researches in the field of trade, which covered approaches to understanding essence turnover of trade enterprises as economic indicator were examined. The features of trade turnover reflection in domestic trade enterprises accounting system were defined.

А. Є. Шестаковааспірант, Інститут регіональних досліджень НАН України

ТЕОРЕТИКО-ІГРОВА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ СУБ’ЄКТАМИ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ РЕГІОНУ

Розроблено теоретико-ігрову модель оцінювання реалізації послуг суб’єктами туристичного ринку регіону. Проведено оцінку стратегій діяльності суб’єктів туристичного ринку Львівської області залежно від впливу ринкового середовища за 2005-2009 роки

The game-theoretical model of evaluation of realization of services is developed by the subjects of tourist market of region. The estimation of strategies of activity of subjects of tourist market of the Lviv area is conducted depending on influence of market environment for 2005-2009

О. В. Глущенкок.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ФІНАНСОВИЙ ІНЖИНІРИНГ: ІННОВАЦІЇ ТА ЗАГРОЗИ

Встановлено зв"язок між фінансовою безпекою та продуктами, що розроблені з використанням технологій фінансового інжинірингу. Класифіковано загрози, що виникають у зв’язку з формуванням та поширенням продуктів фінансового інжинірингу.
 
Connection between financial security and products developed with the use of financial engineering technologies has been determined. Threats that arise in connection with formation and distribution of financial engineering products have been classified.

Г. Ю. Гедройцмагістр факультету економікиО. І. Маслакк.е.н., професор кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

У статті розглянуто основний інструментарій та підходи до стратегічного планування на підприємстві. Досліджено та сформовано механізм вибору стратегій в залежності від основного орієнтиру, галузі та ринку діяльності підприємства.
 
The article reviews the basic tools and approaches to strategic planning business. Researched and created a mechanism selection policies based on the main benchmark, industry and market of the enterprise.

О. В. Нусіновак.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Міжнародного науково-технічного університету

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ

Розроблені методичні підходи до оцінки вартості бізнесу з урахуванням особливостей гірничо-збагачувальних комбінатів. Запропонований показник скоригованої вартості чистих активів дозволяє застосовувати майновий підхід при оцінці вартості цих підприємств та враховує вартість запасів руди та додаткові зобов’язання перед акціонерами, що виникають в результаті відмінності сум економічної амортизації та фактично сплачених дивідендів.
 
Developed methodical approaches to estimation of cost of business taking into account the features of ore mining and processing combines. The offered index of the corrected net asset value allows to apply property approach at estimation of cost of these enterprises and takes into account the cost of supplies of ore and additional obligations before shareholders, which arise up as a result of difference of sums of economic depreciation and actually prepaid dividends.

В. В. Колдовскийкандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики, Українська академія банківської справи НБУ, м. Суми

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ В УПРАВЛІННІ ПРОГРАМНИМИ ПРОЕКТАМИ З АВТОМАТИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Досліджуються проблеми оцінки якості програмного коду при реалізації проектів зі створення інформаційних систем, які використовуються для вирішення економічних задач. Запропоновано деякі перспективні підходи вирішення існуючих проблем у цій галузі.

The problems of assessing the quality of code in projects to create information systems that are used to solve economic problems. Proposed some promising approaches to solve existing problems in this area.

Ю. І. Шевчукстудент, Кременчуцький національний університет імені Михайла ОстроградськогоД. Л. Пироговстарший викладач кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Стаття присвячена дослідженню ефективності використання основних виробничих фондів промислового підприємства. Проведено аналіз ефективності використання основних засобів, виявлено проблеми, визначено шляхи їх подолання.
 
The article is sanctified to research of efficiency of the use of capital productive assets of industrial enterprise. The analysis of efficiency of the use of the fixed assets is conducted, found out problems, the ways of their overcoming are certain.

Р. І. Жовновачкандидат економічних наук, докторант Класичного приватного університету

ПРО ВПОРЯДКУВАННЯ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У статті виокремлюються фактори конкурентоспроможності підприємства, узагальнюються основні підходи до її формування, наводиться ієрархічна структура факторів формування конкурентоспроможності підприємства.

The article is focused on the subject of separation of the factors of enterprise competitiveness, main approaches to the formation of its competitive capacity. Hierarchical structure of formation factors of competitive capacity of an enterprise is produced.

Ю. А. Подвисоцькийасистент кафедри фінансів, національний університет «Києво-Могилянська академія»

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ

В статті визначено поняття фінансових інвестицій, проаналізовано шляхи їх впливу на економічний розвиток країни, розглянуто передумови, що є необхідними для отримання позитивних зовнішніх ефектів від залучення фінансових інвестицій. Здійснено аналіз впливу фінансових інвестицій на економічний розвиток України із використанням методології багатофакторного регресійного аналізу.
 
The author defines category of financial investments. The ways of financial investments impact on economic growth is analyzed, as well as basic prerequisites for positive externalities from financial investment inflows. The effect of financial investments on economic growth in Ukraine was investigated based on methodology of multivariate regression analysis.

И. Л. Иншинсоискатель кафедры маркетинга Донецкого государственного университета управления

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА С УЧЕТОМ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В статье разработана адаптированная к макроэкономическим условиям экономико-математическая модель в составе инструментов механизма управления процессами согласованной совместной деятельности государственных и частных институтов, основанная на количественных и качественных характеристиках системы взаимодействия государства и бизнеса, интегрированной в структуру угроз экономической безопасности, и выявленных причинно-следственных связях между основными компонентами экономической системы.

In article is designed adapted to macroeconomic condition economic and mathematical model in composition instrument mechanism of management process coordinated joint activity state and quotient institute, founded on quantitative and qualitative feature of the system of the interaction state and business integrated in structure of the threats to economic safety, and revealed causal relationship between the main component of the economic system.

В. С. Дубинастудентка п’ятого курсу Кременчуцького Національного Університету імені Михайла ОстроградськогоН. В. Черевикстарший викладач Кременчуцького Національного Університету імені Михайла Остроградського

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

На основі існуючих даних про випуск продукції суб’єктом малого підприємництва проведено розрахунок оптимального випуску продукції для отримання максимального прибутку в умовах реформування економіки України.
 
On the basis of existent information about the issue of products a small business entity is conduct the calculation of optimum issue of products for the receipt of maximal income in the conditions of reformation of economy of Ukraine.

Н. Є. Гришкостарший викладач кафедри економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла ОстроградськогоТ. С. Линникстудентка факультету економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Дана наукова стаття присвячена дослідженню особливостей формування дивідендної політики господарюючого суб’єкта, визначенню особливостей застосування основних теорій дивідендної політики.
 
This memoir is devoted to investigation of dividend policy of an economic entity, defining features of the application of basic theories of dividend policy.

В. М. Шліхтакандидат технічних наук, Генеральний директор, Український державний науково-дослідний інститут”Ресурс”С. В. КараваєвУкраїнський державний науково-дослідний інститут”Ресурс”

ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ЯК МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДОКУМЕНТООБІГУ НАУКОВОЇ УСТАНОВИ

Стаття присвячена аналізу ефективності впровадження процесного підходу у систему документообігу служб (підрозділів) установи. Представлена розроблена процесна модель документообігу Українського науково-дослідного інституту «Ресурс».
 
The article is devoted to analyzing the efficiency implementation of the process approach in the system dataflow of services (units) of institutions. Presented developed process models of dataflow of Ukrainian state research institute «Resource».

Н. В. Стасюкк. е. н., доцент, Макіївський економіко-гуманітарний інститут

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ТОВАРООБОРОТОМ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА

Механізм управління товарооборотом повинний забезпечувати цілісність та ієрархічність системи управління. Найбільш повно цим вимогам відповідає організаційно-економічний механізм, який складається з функціональної та забезпечувальної підсистем. Структура організаційно-економічного механізму управління товарооборотом визначаються сутністю товарообороту як соціально-економічного показника.
 
The turnover management mechanism must guarantee the integrity and the hierarchical ordering of the management system. The most appropriate is organizational economic mechanism, which consists of the functional and ensuring subsystems. The structure of organizational economic mechanism of turnover management is decided by the turnover’s essence such as the social-economic indicator.

І. А. Гриджуккандидат наук з держ. управління, Державна академія житлово-комунального господарства, м. Київ

ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОІ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Початок стагнації економіки України, призупинення діяльності й розвитку промислових підприємств за умов економічної та фінансової кризи зумовлює необхідність пошуку нових підходів до прийняття зважених інвестиційних рішень. Обґрунтування інвестиційного рішення в умовах багатокритеріальної невизначеності з використанням статистичних методів дає змогу уникнути помилок на етапі розробки й впровадження інвестиційного проекту. Здійснено опис моделі процесу прийняття інвестиційних рішень в умовах невизначеності та ризику.
 
Beginning of stagnatsii of economy of Ukraine, halt of activity and development of enterprises at the terms of economic and financial crisis predetermines a necessity of search of new approaches to acceptance of the weighed investment decisions. The reason of investment decision in the conditions of multicriterion vagueness with the use of statistical methods enables to evade the errors on the stage of development of investment project. The description of model of process of acceptance of investment decisions in the conditions of vagueness is carried out in the given work.

М. О. Івановаасистент кафедри «Обліку і аудиту», Івано–Франківський національний технічний університет нафти і газу

ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ В УМОВАХ АСИМЕТРИЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

В статті розглянуті питання неоднорідності розвитку регіонів та проблеми, які спричиняє це явище. Проаналізовано світовий досвід методів вирівнювання розвитку регіонів. Розроблено кластери регіонів за соціально-економічними та географічними ознаками. Обґрунтовано шляхи підвищення ефективності використання інвестиційних ресурсів через розробку спільних міжрегіональних інвестиційних програм.
 
The article reviews the problems of heterogeneity development of regions and problems are related to this phenomenon. The international experience of regional development was studied. The clusters of regions are developed after socio-economic and geographical signs. The ways of improving efficiency of investment resources are grounded through development of the joint inter-regional investment programs.

Ю. С. Наумкок.е.н., доцент кафедри економіки і контролінгу Сумського національного аграрного університету

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ

В статті проаналізовані теоретичні засади щодо формування ефективної системи управління трудовими ресурсами.
 
Theoretical principles concerning formation of efficient system of  management of human resources are analyzed in the article.

Н. В. Куденкод.е.н., професор, Київський національний економічний університетД. П. Гнатівськамагістр, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

УДОСКОНАЛЕННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ

У статті узагальнено підходи до визначення поняття реклами. Виявлено особливості реклами на ринку керамічної плитки. Визначено та обґрунтовано шляхи її удосконалення.

The article summarizes the approaches to the definition of advertising. The features of advertising on the market of ceramic tiles. Defined the ways of its improvement.

Ю. С. Бутздобувач Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ АДАПТАЦІЇ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДО НАСЛІДКІВ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН

Дана стаття присвячена економічному обґрунтуванню доцільності проведення заходів з адаптації до кліматичних змін на прикладі країн Європейського Союзу. В якості ключового показника використовується розмір економічного збитку від стихійних лих, якому дані заходи дозволять запобігти.
 
This article is devoted to studying the validity of adaptation to climate change by example of the EU Member States. The amount of the economic damage from natural disasters which adaptation measures can prevent is used as a key indicator.

С. О. СолнцевДоктор фізико-математичних наук, Завідувач кафедри промислового маркетингу Національного технічного університету «КПІ», Член Української асоціації маркетингу, член Американського математичного товаристваТ. В. БабакМагістр, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ОСОБЛИВОСТІ СЕГМЕНТУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО РИНКУ

У статті розглядається трактування поняття сегментування, та наводиться удосконалене трактування. Особливу увагу приділено вдосконаленню підходів до сегментування промислового ринку.

In the article the notion of segmentation, and provides advanced treatment. Particular attention is paid to improving approaches to industrial market segmentation.

А. М. Штангретдоцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту у ВПК,  Українська академія друкарства

МОДЕЛЮВАННЯ ЗАГРОЗ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Досліджено поточний стан, визначено та здійснено моделювання ключових загроз для економічної безпеки підприємств авіаційної галузі України
 
Investigated the current situation, and determined by modeling the key threats to economic security practice in Ukraine

А. В. Ткачоваасистент кафедри економіки підприємства Макіївського економіко-гуманітарного інституту

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В статті запропонований економічний механізм управління логістичною діяльністю металургійних підприємств, який включає комплекс послідовних, взаємоузгоджених управлінських дій і заходів, що охоплюють цикл оцінки, аналізу і оптимізації логістичної діяльності та спрямовані на досягнення цільових результатів діяльності. Механізм базується на системі методів, моделей і методик та передбачає коригування і контроль відхилень, забезпечуючи тим самим своєчасне реагування на погіршення параметрів управління логістичною діяльністю металургійного підприємства.

In the article economic mechanism of management by logistic activity of metallurgical enterprises is offered. It includes a complex of successive administrative actions and measures, which engulf the cycle of estimation, analysis and optimization of logistic activity and are directed on achievement of goals of activity. A mechanism based on system of methods, models and methods and implies adjustments and control of rejections, providing the timely reaction on worsening parameters of management by logistic activity of metallurgical enterprise.

А. П. Румянцевд.е.н, професор кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. ШевченкаВ. Ю. Мірошниченкомагістр кафедри маркетингу Національного технічного університету України «КПІ»

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ КОНКУРЕНЦІЇ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ

У статті проаналізовано новітні тенденції та підходи у теорії маркетингу, які впливають на конкуренцію між підприємствами в умовах сьогодення. З урахуванням світового досвіду та власних спостережень запропоновано заходи щодо підвищення конкурентоспроможності підприємств. Надано власне визначення терміну «конкурентоспроможність».
 
The article analyzes new trends and approaches of the marketing theory, that affect the level of competitiveness in nowadays condition. In view of the world experience and our own observations suggested measures to improve it. Own definition of the term "competitiveness" is also presented in the article.

Г. Л. Ступнікерк. е. н., доцент кафедри економіки та управління, ВСП Інститут безперервної фахової освіти ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Формування інтелектуального капіталу залежить від якості інтелектуальних ресурсів, які використовуються у поєднанні з фінансовими та матеріальними ресурсами. Величина інтелектуального капіталу визначається на основі капіталізації наднормативного прибутку, що отримує підприємство в процесі виробничо-господарської діяльності за рахунок наявності в нього сукупності конкурентних переваг. Управління інтелектуальним капіталом здійснюється за людською, технологічною та ринковою складовими.

Forming of intellectual capital depends on quality of intellectual resources which are used in combination with financial and material resources. The size of intellectual capital is determined on the basis of capitalization of additional income that an enterprise receives in the process of production activity due to its competitive advantages. Intellectual capital management is carried out by human, technological and market components.

Л. В. Олійникк.е.н.В. О. Аніщенкок.т.н., Європейський університет

ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ЯК ПРОВІДНИЙ ФАКТОР  ПОДОЛАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ

Проведено аналіз причин та наслідків екологічної кризи, запропоновано використання економічних важелів управління в галузі природокористування  для її подолання.

The analysis of reasons and consequence of ecological crisis is made the use of economic instruments of economic instruments of management in industry of nature resources is offered for overcoming the crisis.

С. В. Лєоновдоктор економічних наук, професор, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»О. Б. Афанасьєвааспірант, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ БАГАТОРІВНЕВОЇ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

У статті запропоновано та обґрунтовано концепцію багаторівневої системи антикризового управління діяльністю банків в Україні. Авторами визначено основні рівні даної системи, а також основні цілі та інструменти на кожному з них.
 
The concept of multi-level system of crisis management of banking activity in Ukraine is proposed and grounded in the article. The authors defined main levels of this system, and main aims and instruments at each level.

І. В. Ткаченкок. і. н., доцент, Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи НБУ»

СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ПРИВАТНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У РОКИ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921-1928 РР.)

У статті досліджується процес становлення податкової системи у 20-ті рр. ХХ ст., аналізуються особливості використання системи податків з метою обмеження накопичення коштів у приватному секторі промисловості.
 
In the article the process of formation of the tax system in 20th years of ХХ century is investigated, the features of the use of tax system with the purpose of limitation of accumulation of money in the private sector of industry are analysed.

Я. В. Ромусікк.е.н., ДУ „Інститут економіки та прогнозування НАН України” (м. Київ)

ДИНАМІКА ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ДИСПРОПОРЦІЙНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ПОРІВНЯНЬ

У статті визначено конкурентну позицію України за показником продуктивності праці, окреслено чинники впливу на продуктивність праці країни та зроблено їх оцінку за рядом основних показників в контексті диспропорційності міжнародних порівнянь. Надано комплексні рекомендації щодо здійснення заходів сприяння підвищенню продуктивності праці для подолання критичних відставань від розвинених країн світу.
 
In this article the competition position of Ukraine on an index of the labour productivity is certained, factors of influence on the labour productivity of country is outlined and their estimation is done on basis of main indexes in the context of international comparisons disproportion. Complex recommendations refear to realization of measures of the labour productivity increase for overcoming of considerable lags from the developed countries of the world are given.

М. О. Боярськавикладач, Харківський національний економічний університет

РОЗРОБКА МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ

В статті обґрунтовано оптимальне рішення щодо типу впроваджуваного інноваційного процесу, розроблено модель та проаналізовано етапи управління інноваційним процесами.
 
In article the optimum decision concerning a choice of type of introduced innovative process is proved, the model is developed and management stages are analysed by innovative processes.

Я. С. Криворотькоаспірант кафедри менеджменту й маркетингу, Тавріського державного агротехнологічного університету

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ НА ПЛОДОВО-ЯГІДНУ ПРОДУКЦІЮ УКРАЇНИ І ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

У статті розкривається необхідність інтегрування стандартів якості ЄС в українське законодавство. Представлено порівняльну характеристику вимог до якості продукції садівництва в Україні і ЄС.

The necessity of European Union standards integration to Ukrainian legislative system is revealed in the article. The comparative characteristics of requirements to horticulture product quality in EU and Ukraine are represented.

В. І. Сацикк.е.н., доцент кафедри політичної економії факультетів управління і управління персоналом та маркетингу, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

ЦИКЛИ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇН-КЛЮЧОВИХ ІННОВАТОРІВ

У статті розглядаються теоретичні та емпіричні аспекти дослідження циклічності міжнародної конкурентоспроможності країн. Аналізується роль інноваційних детермінант у забезпеченні міжнародної конкурентоспроможності країн-ключових інноваторів. Обґрунтовано безальтернативність переходу національної економіки на інноваційний шлях економічного зростання.
 
The article examines the theoretical and empirical aspects of countries’ international competitiveness cyclicity. Role of innovation determinants that ensure the international competitiveness of key innovators countries are analysed. No alternative to transition of the national economy on an innovative path of economic growth has been grounded.

С. В. Харченкоаспірант, кафедра економіки підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», викладач, кафедра економіки та підприємництва, Черкаський державний бізнес-коледж

ПЕРЕДУМОВИ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Визначено основні передумови формування вітчизняного ринку молочних продуктів та вплив загальних глобальних тенденцій на подальший процес укрупнення ринку через консолідацію виробництва. Подано характеристику структури виробництва окремих видів молочної продукції по виробниках. Розглянуто фактори успіху в становленні стратегічного підходу до управління розвитком найкрупніших виробників молочної продукції.
 
The basic premises of the domestic dairy market and the general global trends impact on the further process of integration market through the consolidation of production. The description of the structure of certain types of dairy products by producers. The factors of success in establishing a strategic approach to managing the development of the largest dairy producers.

О. Ю. Кудрінакандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”М. С. КроленкоСхідноукраїнський національний університет ім. В. Даля

РОЗРОБКА ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ПЛАНУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ  ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Разработка и обоснование процедуры планирования налоговых трансакционных затрат промышленного предприятия, которая выступает основой усовершенствования методики налогового планирования.
 
Розробка і обґрунтування процедури планерування податкових трансакційних витрат промислового підприємства, яка виступає основою удосконалення методики податкового планування.
 
Development and ground of procedure of planning of tax transaktsionnykh expenses of industrial enterprise, which comes forward basis of improvement of method of the tax planning.

Н. В. Семенченкоканд. екон. наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Національного технічного університету України «КПІ»

ГЕНЕЗА КОРПОРАТИВНИХ КОНФЛІКТІВ

Аналізується етіологія рейдерства та засоби його реалізації в Україні. Розглядається інструментарій криміналізації економіки України, Росії та країн СНД. Діагностується причинний комплекс його використання. Наводяться заходи з протидії незаконним захопленням підприємств.
 
The article examines the etiology of raiding and facilities of its realization in Ukraine. It considers the tools of criminalization of the economy of Ukraine, Russia, CIS countries and diagnoses complex causal of its use. It presents measures against illegal seizure ofenterprises.

Б. М. Сердюкдоц. к.т.н., Національний технічний університет України «КПІ»М. В. Шекерастудентка ФММ, Національний технічний університет України «КПІ»

ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗБИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ВІД НИЗЬКОЇ ЯКОСТІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Актуальність досліджуваної теми базується на тому, що на сьогодні відсутня комплексна економічна модель оцінки надійності системи теплопостачання підприємства в задачах оцінки економічних збитків при ненадійному теплопостачанні промислового підприємства. Надана методика розрахунку показника надійності конкретної системи теплопостачання для підприємства.
 
Relevance explored themes based on the fact that there was no comprehensive economic model for evaluating the reliability of heat supply companies in the tasks of assessment of economic losses in untrusted heating of industrial enterprise. The presented method of calculating the reliability of heat supply system for a particular enterprise.

Л. В. ЛевковськаДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

ФАКТОРИ ТА ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

У статті розкрито сутність поняття корпоративне управління, визначено фактори та принципи забезпечення корпоративного управління
 
In the article essence of concept is exposed corporate management, factors and principles of providing of corporate management are certain

О. І. ПанковІнститут агроекології і економіки природокористування НААНУ

СТАЛИЙ РОЗВИТОК У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Сільське господарство України є одним з ключових рушіїв економіки держави. Одним з основних ресурсів сільського господарства є земельний ресурс. Наслідком інтенсивного використання ресурсу є втрата його цінності та можливості збереження для прийдешніх поколінь. У статті проаналізовано сьогоднішній стан земельного ресурсу сільського господарства та певні державні програми, метою котрих є запровадження засад сталого розвитку у сільське господарство. Запропоновано збереження ресурсу шляхом впровадження державних цільових програм для сільського господарства, а також представлено ряд рекомендацій щодо покращення та розширення фокусу державних цільових програм у сільському господарстві.

С. В. Сілінааспірант, Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

ВИБІР КРИТЕРІЇВ ТА МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ ПРИРОДООХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Проаналізовано критерії та методи оцінки ефективності інвестицій природоохоронного призначення та обґрунтувано вибір тих чи інших при прийнятті управлінських рішень щодо інвестування капіталу на здійснення заходів природоохоронного призначення.
 
Criteria and methods of an estimation of efficiency of investments of nature protection appointment are analysed and the choice of those or others is proved at acceptance of the administrative decision concerning capital investment on realisation of actions of nature protection appointment

В. П. ПриходькоЗаступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації, к.і.н.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ВИРОБНИЧИХ КОМПЛЕКСІВ З ДЕРЖАВНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ: ПРІОРІТЕТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Доведено, що взаємодія держави і територіальних виробничих структур пов"язана з пошуком оптимальних способів використання державних ресурсів і стимулювання розв’язання найважливіших соціально–економічних проблем регіонального розвитку. Визначені приорітети реалізації взаємодії державни і територіальних виробничих комплексів в контексті забезпечення економічної стійкості регіонального розвитку.
 
It is proved that the interaction of state and regional industrial structures associated with the search for optimal ways of using state resources and incentives to address the critical socio-economic problems of regional development. Implementation of the priorities of interaction between state and territorial production complexes in the context of ensuring the economic sustainability of regional development.

С. М. Ткаченкоздобувач, Дніпропетровський державний аграрний університет

СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇЇ СКЛАДОВІ

Досліджено науковий доробок щодо сутності поняття «економічна стійкість підприємств» та надано авторське його визначення. Запропоновано перелік складових економічної стійкості, який може бути використаний на будь-якому підприємстві незалежно від галузевої приналежності й форми власності.

Т. В. Ібрагімхаліловааспірант кафедри маркетингу Донецького державного університету управління

ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ РИНКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

У даній статті проведена оцінка рівня логістизації національної  економіки; проаналізовано напрями формування ринку транспортно-логістичних послуг в України,  виявлено основні перешкоди, що стримують розвиток транспортно-логістичного обслуговування та визначено основні драйвери досліджуваного ринку.
Ключові слова: ринок транспортно-логістичних послуг, логістичний потенціал, логістичні оператори, транспортно-логістичне обслуговування, драйвери, глобалізація.
 
The basic characteristic features of process of logistization of national economy are considered in this article; directions of forming of market of transport-logistic services are analysed in Ukraine, basic obstacles, retentive development of transport-logistic service and the basic drivers of the probed market are certain, are exposed.

С. С. Аптекард. е. н., проф., Донецький національний університет економіки і торгівлі ім.М.Туган-Барановського

ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ

Запропоновано економетричну модель тесту на банкрутство в умовах фінансової кризи (БМ), що дозволяє враховувати кілька інтегральних показників одночасно. Проведено аналіз і прогнозування ймовірності банкрутства вітчизняних гірничо-збагачувальних комбінатів на основі авторської економетричної моделі.
 
Предложено эконометрическую модель теста на банкротство в условиях финансового кризиса (БМ), которая позволяет учитывать несколько интегральных показателей одновременно. Проведен анализ и прогнозирование вероятности банкротства отечественных горно-обогатительных комбинатов на основе авторской эконометрической модели.

It is offered econometrical model of the test for bankruptcy in the conditions of financial crisis (BM) which allows to consider some integrated indicators simultaneously. The analysis and forecasting of bankruptcy probability of domestic ore mining and processing enterprises on the basis of author"s econometrical models is carried out.

О. К. Авдєйаспірант Запорізької державної інженерної академії

ЕТАПИ РОЗВИТКУ КУРСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

В статье рассмотрены этапы развития курсовой политики Украины. Дополнено хронологическое деление периодизации курсовой политики Украины. Рассмотрены действия Национального банка Украины в сфере его курсовой политики, которые направлены на стабилизацию валютного курса.
 
In the article is explored the stages of development the exchange rate policy of Ukraine. It is supplemented the chronological periodization of exchange rate policy. It is reviewed the action of the National Bank of Ukraine in its exchange rate policy, aimed at exchange rate stabilization.

О. Ю. Андрущенкоаспірант кафедри фінанси Донецького державного університету управління

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ САНАЦІЇ ТА САНАЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто теоретико-методичні підходи до визначення санації та санаційної спроможності; обґрунтовано авторське бачення дефініцій санації та санаційної спроможності; запропонований підхід до визначення передумов успішного проведення санації; вдосконалено організаційне забезпечення санаційної спроможності.
 
In article teoretiko-methodical approaches to definition of sanitation and sanatsionny ability are considered; author"s vision of definitions of sanitation and sanatsionny ability is proved; approach to definition of preconditions of successful carrying out sanitation is offered; organizational support of sanatsionny ability is improved.

Л. С. Ковальскаяассистент кафедры Экономики и организации производства Национальной академии природоохранного и курортного строительства

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА

В статье предложен подход к оценке потенциала региона, целью которого является локализация, снижение остроты и последующее устранение кризисных явлений в экономике и социальной сфере на наиболее подверженных этим явлениям территориях Крыма и Украины. Региональный потенциала оценен с позиции природно-ресурсного, социально-экономического, трудового, инвестиционного, инновационного и экспортного потенциалов.
 
This paper proposes an approach to assessing the potential of the region, whose goal is localization, reduced the severity and the subsequent removal of the crisis in the economy and social sphere in the most susceptible to these phenomena in the Crimea and Ukraine. Regional capacity evaluated from the standpoint of natural resources, socio-economic, employment, investment, innovation and export potential.

Ю. О. Петренкоздобувач Інституту Економіки промисловості НАН України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В ПРОМИСЛОВОМУ МІСТІ

В статті проаналізовано проблеми розвитку сучасного українського промислового міста на прикладі м. Донецька. Запропоновано підхід до вирішення розглянутих проблем за допомогою формування системи місцевого оподаткування в промисловому місті з урахуванням інституційних особливостей України.  
 
Problems of a present-day Ukrainian industrial city development are analysed in the article by an example of Donetsk city. The approach as to solve considered problems by forming the local taxation system in an industrial city is suggested with the accountant of institutional peculiarities of Ukraine.

Г. Є. Павловакандидат економічних наук, доцент, директор навчально-наукового інституту економіки, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПЕРЕХОДУ ДО ІННОВАЦІЙНОГО ТИПУ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Розвиток аграрного сектору національної економіки України неможливо без інновацій, особливо в сільськогосподарському виробництві. Зараз перед аграрним сектором національної економіки України стоїть виключно складне завдання переходу від технологічної деградації до постіндустріального способу виробництва. Необхідність переходу економіки України на інноваційний шлях розвитку - це визнана точка зору серед інтелектуальної та владної еліти.
Широко поширене уявлення, ніби інноваційний розвиток передбачає всього лише більш інтенсивне, ніж раніше, впровадження сучасних технологій у виробництво і в його організаційні структури. Зрозуміло, така позиція має право на існування. Разом з тим, анітрохи не применшуючи значення впровадження в практику новітніх наукових пошуків, технологій і методів організації виробництва, не можна не звернути уваги на серйозні вади такої свідомо звуженою трактування проблеми.
Інноваційний шлях розвитку агропромислового виробництва має три взаємопов'язаних і взаємообумовлених напрямки нововведень: стосуються людського, біологічного, а також техногенного чинників. Особлива роль нововведень щодо біологічного фактора агровиробництва - відмінна риса інноваційних процесів у сільському господарстві, його техніко-технологічного оновлення в порівнянні з іншими секторами економіки.
Для України розвиток аграрного сектору національної економіки - об'єктивна необхідність теперішнього часу, обумовлена ??не тільки економічними міркуваннями, а й історико-культурними умовами розвитку нашої країни. Наша країна може розвиватися і процвітати тільки за умови, що в нашій країні розвиватиметься сільське господарство. Україна - історично аграрна країна і, на відміну від інших країн, не може не розвивати сільське господарство.
 
Development of the agricultural sector of the national economy of Ukraine is impossible without innovation, particularly in agriculture. Now the agricultural sector of the national economy Ukraine is extremely complex problem of transition from technological degradation to post-industrial mode of production. The need for economic transition in Ukraine innovative way of development - is recognized among the intellectual point of view and the ruling elite.
The widespread idea that innovative development involves just more intense than before the introduction of modern technologies in production and its organizational structure. Of course, this position has the right to exist. However, no prejudice to the practical implementation of the latest scientific research, technology and methods of production, can not pay attention to such serious flaws deliberately narrowed interpretation problems.
Reducing the idea of ??innovation to the obvious and absolute need regular updating of capital to greater use in the production process of scientific innovations and new technologies, we are depriving its inherent innovative content. Themselves innovation as a key element of social production has always been a primary element of human community.
However, if innovation in the industry has always focused on one or a few very specific businesses with staff of designers and engineers, agricultural innovation is applicable in hundreds and thousands of farms with different volumes of production, technical and technological equipment and most importantly - with varying willingness to learn them people who make decisions and implement innovation. Innovators can make a lot just learning features innovations. They maintain links with science or, as now, becoming abroad: from seed to harvest technology. The middle is not always able to repeat this experience because it does not have the right conditions and knowledge. If there is no next innovators, they only learn about innovations in the long run.
An innovative way of development of agricultural production has three interrelated and interdependent areas of innovation: related to human, biological and anthropogenic factors. The special role of biological factors on innovation in agricultural production - feature innovative processes in agriculture, its technical and technological renovation compared to other sectors.
For Ukraine, development of the agricultural sector of the national economy - an objective necessity now, due not only to economic considerations, but also historical and cultural conditions of our country. Our country can develop and flourish only if in our country develop agriculture. Ukraine - historically an agricultural country and, unlike other countries, can not develop agriculture.

І. М. Червяковдоцент,  ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут»

РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ НА ЯКІСНО НОВІЙ ОСНОВІ

У статті викладено основні етапи Програми розвитку економіки регіону, визначено основні елементи механізму реалізації Програми. Розроблено систему факторів активізації інноваційних процесів у регіоні. Сформульовано пріоритетні завдання, виконання яких сприятиме формуванню нової якості розвитку економіки регіону.
 
В статье изложены основные этапы Программы развития экономики региона, определены основные элементы механизма реализации Программы. Разработана система факторов активизации инновационных процессов в регионе. Сформулированы приоритетные задачи, выполнение которых будет способствовать формированию нового качества развития экономики региона.
 
The article presents the main phase of economic development of the region, the main elements of the mechanism of the program. The system activation factors of innovation processes in the region. Formulated priority tasks which contribute to the formation of a new quality of economic development of the region.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"