Українською | English

BACKMAIN

Contents № 4, 2020

О. Ю. Оболенськийд. е. н., професор, Київський національний економічний університет імені Вадима ГетьманаО. В. Базарнааспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГІОНАЛЬНОГО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

O. ObolenskyDoktor of Economics, Professor, Kyiv National Economic University named after Vadym HetmanO. BazarnaPostgraduate student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ECONOMIC COMPOSITION OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF REGIONAL PUBLIC ADMINISTRATION OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES

Значні дослідження щодо організаційного та економічного механізмів в житлово-комунальному господарстві, які містять в своїй основі нововведення, або не доходять до практичної реалізації, або приносять меншої користі ніж планувалося. Однією з причин є несистемне впровадження або не впровадження взагалі на практиці, не закріплення на законодавчому рівні в діяльність органів управління в житлово-комунальному господарстві всіх рівнів. В статті запропонована економічна складова організаційно-економічного механізму регіонального публічного управління житлово-комунального господарства, яка поєднує державний рівень та регіональний рівень.
Пропонуються підходи щодо організації стратегічного управління та стратегічного планування в житлово-комунальному господарстві через поєднання стратегії розвитку населених пунктів, цільових програм та бюджетних програм.
Стаття пропонує модель економічної складової організаційно-економічного механізму регіонального публічного управління житлово-комунального господарства (далі – Модель). Запровадження в роботу, затвердження та використання підходів, які закладені в Моделі дозволять прискорити процес модернізації відповідної галузі та забезпечити ефективне реагування на зміни.
Не розкривають проблему численні дисертації в сфері дослідження «житлово-комунального господарства», тематика яких – «Організаційно-економічний механізм…». Виходячи з цього, резонно порушити питання – як розробляти й впроваджувати інновації (технології, проекти, рішення) на об’єктах житлово-комунального господарства, з урахуванням кризових явищ у країні й у галузі, нестачею не тільки фінансів, але й нового економічного мислення? – Спонтанно, ризиковано, локально, «на вдачу»?
При більш уважному погляді на житлово-комунальне господарство як на об’єкт наукових досліджень, реформ і інноватики виникає ще одна недосконалість – об’єкт вивчається у вкрай обмеженому спектрі проблем (виробничі, технологічні, тарифи, фінансовий стан, рівень фізичного зносу). Якоюсь мірою досліджується якість послуг, енерговитрати (і втрати), стабільність роботи підприємств (надійність). Однак і цього явно недостатньо.[||]Significant research into organizational and economic mechanisms in the housing and communal services sector, which basically include innovations, or do not reach the practical implementation, or bring less benefit than planned. One of the reasons is the non-system implementation or not implementation at all, in practice, and the fact that the legislation on the activities of government bodies in the housing and communal services sector at all levels is not established. The article proposes an economic component of the organizational and economic mechanism of the regional public administration of housing and communal services, which combines the state level and the regional level.
The approaches to organization of strategic management and strategic planning in the housing and communal services are proposed through a combination of the development strategy of settlements, target programs and budget programs.
The article offers a model of the economic component of the organizational and economic mechanism of the regional public administration of housing and communal services (hereinafter - the Model). The introduction, adoption and use of the approaches incorporated in the Model will accelerate the process of modernization of the relevant industry and ensure an effective response to changes.
Numerous dissertations do not reveal the problem in the field of research of "housing and communal services", the subject of which is "Organizational and economic mechanism ...". Therefore, it is reasonable to raise the question - how to develop and implement innovations (technologies, projects, solutions) in housing and communal services, taking into account the crisis in the country and in the industry, not only lack of finances but also new economic thinking? - Spontaneous, risky, locally, "to luck"?
A closer look at housing and communal services as an object of research, reform and innovation raises another imperfection - the object is studied in an extremely limited range of problems (production, technological, tariffs, financial status, level of physical deterioration). To some extent, the quality of services, energy costs (and losses), enterprise stability (reliability) are investigated. However, this is clearly not enough.

Т. Д. Косовад. е. н., професор, провідний науковий співробітник,Інститут економіки промисловості НАН України, м. КиївО. В. Ярошевськад. е. н., доцент, професор кафедри економіки,Класичний приватний університет, м. ЗапоріжжяГ. В. Соломінак. е. н, доцент кафедри фінансово – економічної безпеки,Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, м. Дніпро

ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА І РЕГУЛЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СТРАТЕГІЧНОГО ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. KosovaDoctor of Economic Sciences, Professor, Leading Researcher,Institute of Industrial Economics, National Academy of Sciences of Ukraine, KyivO. YaroshevskaDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economics of the Classical Private University, ZaporizhzhiaG. SolominaPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Financial and Economic Security, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs (Dnipro)

FINANCIAL DIAGNOSTICS AND REGULATION OF THE POTENTIAL OF STRATEGIC COST-ORIENTED DEVELOPMENT OF CORPORATE ENTERPRISES

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні основи і практичні аспекти фінансової діагностики потенціалу стратегічного вартісно-орієнтованого розвитку різних за розміром корпоративних підприємств і розробка рекомендацій із його регулювання. Об’єктом дослідження є процеси генерування вартості вітчизняних корпоративних підприємств, закономірності її зростання, структурної динаміки. Для написання статті використано загальнонаукові методи дослідження аналізу і синтезу, індукції і дедукції, фінансового аналізу.
Проаналізовано динаміку вартості статей балансу корпоративних підприємств протягом 2013-2018 рр. загалом і за окремими групами: великі, середні, малі, мікропідприємства. Визначено, що загальною тенденцією усіх груп підприємств є чітко виражений тренд до зростання вартості, проте відмітною особливістю великих підприємств є вищі темпи росту необоротних активів порівняно з оборотними, що свідчить про нарощування виробничого потенціалу великих господарюючих суб’єктів і процеси зростання концентрації в національній економіці. Стратегічний фінансовий потенціал зростання вартості великих підприємств визначено як стійкий, оскільки джерелом її приросту є власний капітал. Ситуацію зростання вартості середніх і малих підприємств діагностовано як «інституціональну пастку», скільки воно відбувається на фоні скорочення власного капіталу і суттєвого збільшення поточних зобов’язань.
Якість фінансового потенціалу стратегічного вартісно-орієнтованого розвитку корпоративних підприємств визначено як низьку, оскільки його статичними ознаками є: недостатня капіталізація і ліквідність, брак власного оборотного капіталу; динамічними властивостями – зменшення коефіцієнтів концентрації власного капіталу і загального коефіцієнта покриття оборотними активами поточних зобов’язань, перехід від додатних до від’ємних значень власного оборотного капіталу. Найбільшу конкурентоспроможність фінансового потенціалу стратегічного зростання вартості мають великі підприємства з огляду на найвищі значення коефіцієнтів фінансової автономії і загальної ліквідності, чітко виражений поліноміальний тренд до зростання власного оборотного капіталу у першому квадранті декартової площі координат. Середню якість фінансового потенціалу стратегічного вартісно-орієнтованого розвитку мають малі і мікро- підприємства, які пройшли дно в динаміці власного оборотного капіталу, найгіршу якість – середні підприємства, які мають чітко виражений поліноміальний до зростання дефіциту власного оборотного капіталу.[||]The subject of the research is theoretical, methodological bases and practical aspects of financial diagnostics of strategic value-oriented development of different size corporate enterprises and development of recommendations for its regulation. The object of research is the processes of generating the value of domestic corporate enterprises, patterns of growth, structural dynamics. General scientific methods of analysis of analysis and synthesis, induction and deduction, financial analysis were used for writing the article.
The dynamics of the value of corporate balance sheet items during 2013-2018 as a whole and by individual groups are analyzed: large, medium, small, micro enterprises. It is determined that the general tendency of all groups of enterprises is a clear trend to increase in value, but the distinguishing feature of large enterprises is higher growth rates of non-current assets than current assets, which indicates an increase in production capacity of large economic entities and processes of concentration in the national economy. The strategic financial potential for large enterprises to grow in value has been identified as sustainable, since equity is the source of its growth. The medium-sized and small-enterprise value growth situation has been diagnosed as an "institutional trap" as it comes against the backdrop of a decline in equity and a significant increase in current liabilities.
The quality of the financial potential of the strategic value-oriented development of corporate enterprises is defined as low, since its static features are: insufficient capitalization and liquidity, lack of working capital; dynamic properties - decrease in the concentration coefficients of the equity and the total ratio of current assets current assets coverage, the transition from positive to negative working capital values. The largest competitiveness of the financial potential of strategic value growth is held by large enterprises, given the highest values of financial autonomy and overall liquidity ratios, a clear polynomial trend towards an increase in working capital in the first quadrant of the Cartesian coordinate area. The average quality of the financial potential of strategic value-oriented development is given by small and micro-enterprises that have bottomed out in the dynamics of their working capital, the worst quality is the medium-sized enterprises, which have a clear polynomial to the growth of the deficit of their working capital.

Є. І. Овчаренкод. е. н., проф., завідувач кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу,Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Сєвєродонецьк, УкраїнаВ. І. Гніденкоасистент кафедри правознавства,Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Сєвєродонецьк, УкраїнаР. І. Богдановаспірант кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу,Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Сєвєродонецьк, Україна

КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ОПЕРАТИВНОЇ БЕЗПЕКОВОЇ ГРУПИ ЯК КЛЮЧОВОГО СТРУКТУРНОГО ЕЛЕМЕНТУ СЛУЖБИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Ie. OvcharenkoDoctor of Economic Sciences, Professor, Head of Department of Public Administration, Management and Marketing, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk, UkraineV. Hnidenkoassistant to Department of Law Science, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk, UkraineR. BogdanovPost-graduate student in management, Department of Public Administration, Management and Marketing, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk, Ukraine

THE CONCEPT OF CREATION OF TASK FORCE ON SECURITY AS KEY STRUCTURAL ELEMENT OF SERVICE OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

У статті розглянута проблема недоцільності застосування лінійно-функціонального устрою для служби економічної безпеки сучасних вітчизняних підприємств як єдино можливого. Лінійно-функціональний устрій задовольняє вимогам охоронного напряму діяльності служби безпеки, але реалізація захисного напряму потребує адаптивних підходів до формування управлінських структур. Визначено, що служба економічної безпеки підприємства має утворювати внутрішню матричну структуру шляхом ситуаційного розподілу функціональних повноважень співробітників. Розглянуто аспекти застосування матричного типу організаційної структури служби економічної безпеки та проектного підходу до організації діяльності служби. Запропоновано формування тимчасових оперативних безпекових груп, як аналога проектних груп, для здійснення діяльності за окремими загрозами економічній діяльності підприємства. Оперативні безпекові групи є ключовими елементами матричної структури служби економічної безпеки підприємства, що дозволяє залучити до процесу нейтралізації загрози фахівців оптимальної чисельності та якості. Концепція створення оперативних безпекових груп суттєво підвищує результативність та оптимізує вартість діяльності служби економічної безпеки підприємства.[||]The article is devoted to the decision relevant a task on development and adaptation of approaches to organizational design of administrative structures in the system of economic security of the enterprise. In a research, the problem of inexpediency of use of linearly functional structure for service of economic security of the modern domestic enterprises as unique is considered. Linearly functional the structure meets requirements of security activity of security service, but realization protective directly needs adaptive approaches to formation of administrative structures. It is defined that the service of economic security of the enterprise has to form internal matrix structure by situational distribution of functional powers of employees. Aspects of application of matrix type of organizational structure of service of economic security and design approach to the organization of activity of service are considered. Formations of temporary task forces on security as analogue of design groups, for implementation of activity on separate threats of economic activity of the enterprise are offered. In a basis of such structure, the idea of creation of group for the period of the solution of a certain task or implementation of a certain suppression is assigned. Creation of group and the organization of performance of a certain task have an appearance of a logical complete administrative action, which combines tasks, necessary resources, and time necessary on performance of tasks. Task forces on security are key elements of matrix structure of service of economic security of the enterprise, allowing involving in process of neutralization of threat of experts of optimum number and quality. The concept of creation of task forces on security significantly increases effectiveness and optimizes the cost of activity of service of economic security of the enterprise. In article the offered classification of kinds of groups and the principles of their creation. To the directions of further researches development of methodical and procedural aspects of determination of structure and structure of task forces on security, mechanisms of definition of their functional loading is perspective.

Д. В. Дорошкевичд. е. н., доц., професор кафедри менеджменту видавничо-поліграфічної галузі, НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”К. В. Томкостудентка 2 курсу, Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”

АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІЗУАЛЬНОГО ЦИФРОВОГО КОНТЕНТУ

D. DoroshkevychDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Management in Publishing and Printing Industry, NTUU “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”K. Tomkostudent at Institute of Printing and Publishing NTUU “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

THE ANALYSIS OF TOOLS FOR EFFECTIVENESS EVALUATION OF VISUAL DIGITAL CONTENT

Подана стаття представляє собою дослідження на актуальну для сучасного маркетингу тему аналізу інструментів, які використовуються для оцінки ефективності візуального цифрового контенту. В роботі проведено аналіз дефініцій, що представляє собою цифровий контент, визначено основні соціальні мережі для данного виду контенту, представлена його класифікація, розглянуті тенденції у застосуванні візуального контенту, запропоновано аналіз переваг та недоліків існуючих сервісів, які використовуються для цілей оцінки діджитал контенту. Також було використано метод експертного оцінювання сучасних інструментів оцінки ефективності візуального контенту було обрано основні, а саме А/B тестування, оцінка рівня залученості, застосування фокус-груп, соціологічне опитування та показники охоплення аудиторії та визначено пріоритетний інструмент.[||]This article introduces modern digital marketing topics and covers the analysis of tools used to evaluate the effectiveness of visual digital content.
The research topic is very relevant. Today's customer is consuming different types of digital content on a daily basis. Therefore, marketers are asked what type of content is affecting consumers in such a way that the entire enterprise is fulfilled, such as selling a product or service. And a separate question is how to determine the effectiveness of the content that the analytics tool shows the true picture. The opinions of practitioners and scholars are divided. That is why the aim of the article was to study and research the theoretical and methodological foundations of the use of visual content in marketing practice and to analyze the tools for evaluating the effectiveness of visual digital content using the expert method and methods of analysis and synthesis.
In this work, the definitions of the basic terminology were analyzed: content, digital content, digitalization. Trends in the process of digitization in marketing are identified. Classifications of visual content by nature of the information are presented, statistics on audience engagement are given, which gives visual content in comparison with other types of content. It also identifies existing content marketing trends in terms of visual content, including cross-cutting diversity, branded series, storytelling, and video content.
The article looked at analytical services to help assess the effectiveness of visual digital content, and identified its benefits and disadvantages. Factors that influence the effectiveness of visual content in social networks have been identified based on the analysis of scientific literature and practitioner research. These include subscriber growth, sales growth, video views, engagement rate, conversion rate, return on investment, and more. Most of these metrics are embedded in social media systems and do not require additional action to calculate a metric.
The main tools for evaluating the effectiveness of visual content are also reviewed. These include: A/B testing, engagement rate evaluation, focus groups, case studies, and audience reach. The peer review method identified a priority method for evaluating performance and ranked all of the above.
Thus, it was concluded that priority methods for assessing the effectiveness of visual content, trends in the development of visual content and the issues surrounding this pressing issue.

В. К. Збарськийд. е. н., професор,Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниД. В. Грибовак. е. н, доцент,Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

V. ZbarskyDoctor of Economic Science, Professor,National University of Life and Environmental Sciences of UkraineD. GribovaPhD in Economics, Associate Professor,Dmytro Motorniy Tavria state agrotechnological university

CURRENT DIRECTIONS OF TOURISM DEVELOPMENT IN UKRAINE

В статті досліджено сучасні особливості функціонування сфери туризму в Україні. Доведено, що сьогоденні темпи приросту кількості туристичних виїздів є прогресуючими, має місце стійке зростання виїзного туризму в Україні за період 2006-2019 рр. Висвітлено наступні фактори впливу на активізацію виїзного туризму: безвізового режиму з країнами ЄС, розширення авіаперевезень та відкриттям прямих авіарейсів, зростання кількості пропозицій низькобюджетних турів, зростання купівельної спроможності українців, зміцнення національної валюти. Доведено, що важливою особливістю туристичного бізнесу є залежність від різких сезонних коливань попиту на туристичний продукт. Для реалізації поставлених завдань пропонуємо використати екстраполяційний підхід та побудувати мультиплікативну модель попиту на виїзний туристичний продукт. Розрахунки показали, що виїзний туризм в Україні має яскраво виражену сезонність. Попит на виїзний туристичний продукт суттєво знижується в першому та четвертому кварталах і різко зростає в другому і третьому кварталах року, тобто змінюється в залежності від природно-кліматичного фактору. Дослідження альтернативи відпочинку в Україні та за кордоном показали, що за кордоном громадяни України платять майже ту саму суму, що й у середині країни. Запропоновано комплекс заходів щодо забезпечення здешевлення внутрішнього туризму.[||]The article explores the modern features of tourism in Ukraine. It is noted that there has been a significant development of the tourism industry, but overall trends in the ratio of the three main types of tourism have remained stable.
It is proved that the current rate of increase of the number of tourist departures is progressive, there is a steady increase of the outbound tourism in Ukraine for the period 2006-2019. The following factors of influence on the activation of the outbound tourism are highlighted: visa-free regime with EU countries, expansion of air transportation and opening of direct flights the number of offers of low-budget tours, the increase of purchasing power of Ukrainians, the strengthening of the national currency. It is noted that the composition of the top five most popular travel destinations of Ukrainians has remained almost unchanged for the past five years. It is proved that an important feature of the tourism business is the dependence on the sharp seasonal fluctuations in demand for the tourism product. It is noted that the study of seasonality in tourism will not only identify the degree of influence of climatic conditions on the formation of flow of tourists, determine the duration of the tourist season, as well as determine the economic consequences of seasonality at the level of the region and country, as well as to develop a set of measures for seasonal unevenness that affects on the results of the tourism industry.
To accomplish these goals we propose to use an extrapolation approach and build a multiplicative model of demand for an outbound tourist product. The calculations showed that outbound tourism in Ukraine has a pronounced seasonality. Demand for the outbound tourist product declines significantly in the first and fourth quarters and increases sharply in the second and third quarters of the year, it changes depending on the natural and climatic factor. Studies of holiday alternatives in Ukraine and abroad have shown that abroad citizens of Ukraine pay almost the same amount as in the country. A set of measures for providing cheap inland tourism has been proposed.

Н. В. Приказюкд. е. н., доцент, зав. кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса ШевченкаЛ. С. Гуменюкстудентка 2 курсу магістратури,спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», Київський національний університет імені Тараса Шевченка

КІБЕР-СТРАХУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

N. PrykaziukDoctor of Economic Sciences, associate Professor, Head of Department of Insurance, Banking and Risk Management Taras Shevchenko National University of KyivL. GumenyukMaster student of the Departament of Finance, banking and risk management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

CYBER-INSURANCE AS AN IMPORTANT TOOL OF ENTERPRISE PROTECTION IN THE DIGITIZATION ECONOMY

У статті виявлено тенденції та перспективи розвитку кібер-страхування як важливого механізму захисту підприємств в умовах цифровізації економіки. З’ясовано, що розвиток технологій тягне за собою розвиток злочинності з використанням ІТ-інструментів, що негативно впливає на діяльність підприємств, оскільки для будь-якого підприємства кібер-загроза небезпечна двома видами наслідків. Встановлено, що кібер-страхування виступає ефективним інструментом, який мінімізує наслідки від настання страхових подій, пов’язаних з кібер-ризиками. Виявлено основні тенденції кібер-страхування у світі та визначено особливості кібер-страхування в Україні. Визначено, що сьогодні на шляху розвитку кібер-страхування багатьох країн стоїть низка перешкод, які проявляються як зі сторони підприємств-страхувальників, так і зі сторони страхових компаній. Окреслено основні перешкоди та відповідні перспективи розвитку кібер-страхування як важливого інструменту захисту підприємств в умовах цифровізації економіки.[||]The article examines the impact of cyber risks on business activity in the world, identifies the main trends of cyber insurance in the world, identifies the features of cyber insurance in Ukraine, outlines obstacles and prospects for the development of cyber insurance as an important tool for protecting businesses in the digital economy.
The accelerated transition of businesses to digital technologies, as well as the increasing links between the IT systems they use, make cyber threats one of the major global challenges for commercial companies. The risks of financial losses become more significant, which helps drive business demand for cyber insurance.
In progressive countries, cyber insurance is spreading due to the awareness of business owners and IT managers in the cybersecurity sector, namely through the inability to fully control information systems and the possibility of compromising them. That is why cyber insurance provides a number of coverages that protect companies in the case of targeted hacking, phishing, cyber extortion and breach of personal data, and in some insurance companies can compensate for such additional costs: cyber crime investigation, anti-crisis PR, costs court protection and IT systems resumption.
Today, there are a number of barriers to cyber insurance in many countries, both from insurers and from insurance companies. In particular, insurers are reluctant to disclose their information to insurers and to give proper access to their information systems, are not ready to allocate funds for cyber insurance, do not understand the possible amount of losses / losses and what exactly to insure, are not interested in disclosing the fact of cyber-attack.
From the standpoint of insurance companies, the obstacles hindering the development of cyber insurance are such as: uncertainty in the regulation of relationships in cyber insurance, lack of information for actuarial calculations, concentration of risks in the event of an insured event.
In addition, for insurers and insurers, the issue of risk sharing between the insurance company and the company, as well as the allocation of costs / losses to direct and indirect, are relevant.
The elimination of these problems will serve as a basis for the active development of cyber insurance as an important tool for protecting businesses in the digital economy.

І. А. Ажаманд. е. н., професор,зав. кафедри менеджменту і маркетингу,Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. ОдесаМ. В. Гронськак. е. н., доцент,доцент кафедри менеджменту і маркетингу,Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. ОдесаН. В. Пущінаасистент кафедри інформаційних технологій та прикладної математики, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

І. AzhamanDoctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management and Marketing, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, OdessaM. HronskaPhD in Economics, Associate professor at the Department of Management and Marketing, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, OdessaN. PushchinaAsisstent at the Department of Information Technologies, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

PRACTICAL ASPECTS OF DETERMINING THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

Обґрунтовано актуальність досліджень практичних аспектів оцінки економічного потенціалу підприємств будівельної галузі. Для оцінки економічного потенціалу підприємства пропонується перелік підходів доповнити такими як: синергетичний – базується на тому, що поєднання різноманітних ресурсів, засобів та запасів підприємства, створює додаткові можливості, отже оцінку економічний потенціалу будівельного підприємства доцільно розглядати як сукупність оцінок його складових, що в системі спроможні забезпечити більший ефект. Також пропонується використовувати результативний підхід, згідно якого оцінку економічного потенціалу пропонується проводити з урахуванням ступеня осягнення цілей підприємства та задоволеності споживачів (клієнтів), позиції підприємства у рейтингу тощо.
Узагальнюючи існуючі методики оцінки потенціалу підприємства нами для ТОВ «Регіонбуд ПБ» пропонується до використання метод вартісного розрахунку складових економічного потенціалу підприємства. Згідно даного методу потенціал підприємства розраховують як суму його складових.
Найбільш повну оцінку розміру потенціалу підприємства можна зробити через визначення ринкової вартості підприємства, яка відтворює суспільну оцінку результатів і можливостей суб’єкта господарювання, а також його позиції на ринку. Для оцінки вартості підприємства запропоновано метод капіталізації доходів. Використання даної методики дозволить підприємству реально оцінювати свої позиції та на основі отриманих результатів розробляти та впроваджувати заходи щодо підвищення економічного потенціалу будівельного підприємства.[||]The relevance of research into the practical aspects of assessing the economic potential of construction industry enterprises is substantiated.
For the assessment of economic potential, it is proposed to complement the list of approaches such as synergistic - based on the fact that the combination of various resources and reserves creates additional opportunities, so it is advisable to consider the economic potential of a construction company as a set of estimates of its constituents that can provide a synergistic effect.
Also, it is recommended to use a productive approach. According to this approach, when assessing the economic potential it is proposed to take into account the degree of achievement of the goals of the enterprise, the satisfaction of consumers, and the position of the company in the rating, etc. Taking into account the existing methods of estimating the potential for LLC "Regionbud PB" we propose to use the method of cost calculation of the components of the economic potential of the enterprise. According to this method, economic potential is calculated as the sum of its components.
The first component is the production potential, which is calculated as the sum of stock potential, the potential of working capital and intangible assets, technological process and others. The second component is the innovation potential defined as the sum of innovation costs for the period of time. Third, the management capacity described as the management costs and the increase of staff members. Fourth, the financial potential is the value of balance sheet profit. Last but not least, the logistics and marketing potential defined as the cost of commodity products.
The most comprehensive assessment of the size of the enterprise's potential can be made by determining the market value of the enterprise, which represents a public assessment of the entity's performance and capabilities, as well as its position in the market. To estimate the value of the enterprise, the method of capitalization of income is proposed. Capitalization involves the transformation of income into value. To determine the value of this method, the enterprise-specific level of income is translated into value by dividing it by the capitalization rate.
It is recommended to use this method to estimate the value of a firm with a stable income or a stable rate of change, which is the enterprise being analyzed.
Using this methodology will allow the company to evaluate its position and to develop and implement measures to enhance its economic potential based on the results obtained.

Н. М. Краусд. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Б. ГрінченкаК. М. Крауск. е. н., доцент кафедри управління, Київський університет імені Б. ГрінченкаО. В. Марченкок. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики, Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”

ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО І ЦИФРОВИЙ БІЗНЕС: НАУКОВО-ЕКОНОМІЧНА ФІЧА РОЗВИТКУ ТА ЗМІНИ В УПРАВЛІННІ

N. KrausDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv UniversityK. KrausPhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management, Borys Grinchenko Kyiv UniversityO. MarchenkoPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Management and Logistics, National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”

INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP AND DIGITAL BUSINESS: SCIENTIFIC AND ECONOMIC FEATURES OF DEVELOPMENT AND CHANGES IN MANAGEMENT

У статті досліджено особливості і розкрито зміст науково-економічної фічі розвитку й змін в управлінні інноваційним підприємництвом в умовах цифрової трансформації економіки України. Проаналізовано цільовий ринок крізь візуальний зріз векторів пошуку цільової аудиторії.
Вказано сучасні інструменти, які співробітники можуть використовувати для надання найкращого сервісу в цифровому бізнесі, серед чого: доступність інформації і швидкий розрахунок через POS; пошук клієнтури шляхом доступу до історії клієнтів на POS-пристроях; продаж на основі інтелектуальних рекомендацій.
Аргументовано дослідженнями, що системне управління продажами в сучасних умовах функціонування бізнесу потребує: орієнтації продажу на кращий досвід покупця (B2C); забезпечення безперервного вимірювання ефекту (онлайн, кейси, NPS); надання ресурсів: повноважень, навиків, часу; корекції процесів, що базується на B2C, системного зворотного зв’язку через навчання.
Використовуючи матричний метод, запропоновано авторське осмислення практики прийняття рішень компаніями, що реалізують свою інноваційну діяльність в умовах становлення гіг-економіки, через консультації, продажі, мотивацію. Визначено важливу роль становлення даної економіки, що формує принципово нові алгоритми ведення бізнесу та постійно набуває нових форм, впроваджуючи цифрові технології й інновацій в управлінні.
Розглянуто характерні особливості становлення цифрового підприємництва, зокрема виокремлено 12 ключових позицій – кроків, що є обов’язковими у даному процесі. У статті представлено візуальний зріз векторів пошуку цільової аудиторії для суб’єктів цифрового підприємництва та ключові цифрові інструменти, що використовуються у цифровому підприємництві.
Авторами висловлено думку про те, що пріоритетними напрямами у розвитку цифрового бізнесу та інноваційного підприємництва в ході становлення гіг-економіки й надалі залишаються роботизація виробничих процесів, стратегічне планування, мерчандайзинг, впровадження у промисловість новітніх технологій, уніфікація бізнес-процесів за різними каналами зв’язку (веб-сайти, каталоги, мобільні додатки, контакт-центри, соціальні медіа тощо).[||]The article investigates features and reveals the content of scientific and economic features of development and changes in the management of innovative entrepreneurship in the conditions of digital transformation of Ukrainian economy. The target market is analyzed through a visual slice of the search vectors of target audience.
Modern tools that employees can use to provide the best service in digital business are specified, including: accessibility of information and quick payment through POS; search for clientele by accessing customer history on POS devices; selling based on smart recommendations.
It is substantiated by research that systematic sales management in today’s business environment requires: orientation of sales to the best customer experience (B2C); providing continuous measurement of the effect (online, cases, NPS); providing resources: authority, skills, time; B2C-based process correction of system feedback through training.
Using matrix method, author’s understanding of the decision-making practice of companies implementing their innovative activity in the conditions of becoming gig-economy, through consultations, sales, motivation is offered. The important role of the formation of this economy is defined, which forms fundamentally new algorithms for doing business and constantly takes on new forms, introducing digital technologies and innovations in management.
Characteristic features of becoming digital entrepreneurship are considered, in particular 12 key positions are identified – steps that are obligatory in this process. In the article are provided a visual breakdown of target audience search vectors for digital entrepreneurs and key digital tools used in digital entrepreneurship.
Authors suggested that the priority areas in the development of digital business and innovative entrepreneurship in the course of becoming gig-economy continue to be robotization of production processes, strategic planning, merchandising, implementation of the latest technologies in the industry, unification of business processes through different communication channels. (websites, directories, mobile apps, contact centers, social media, etc.).

А. А. Олешкод. е. н., професор, професор кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайнуО. В. Ровнягінфахівець проектного офісу, Київський національний університет технологій та дизайну

АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНИХ ДЕРЖАВ У КОНТЕКСТІ ПОДОЛАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ COVID-19

А. OleshkoDoctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Management Department, Kyiv National University of Technologies and DesignA. RovnyaginProject office specialist, Kyiv National University of Technologies and Design

ANTI-CRISIS POLICY OF NATIONAL STATES IN THE CONTEXT OF OVERCOMING THE SOCIAL AND ECONOMIC CONSEQUENCES OF COVID-19

У статті досліджено вплив поширення COVID-19 на соціальне та економічне становище країн світу, узагальнено заходи антикризової політики та надано пропозиції щодо державної підтримки бізнесу, населення та фінансового сектору. Проаналізовано оперативні заходи протидії COVID-19 в фінансовому секторі та соціальній сфері, що спрямовані на усунення негативних соціально-економічних наслідків. З’ясовано, що ефективність заходів антикризової політики країн світу визначатиметься масштабами стимулюючої державної політики, спрямованої на збільшення видатків на фінансування охорони здоров’я, реалізацію експансивної монетарної політики, надання податкових преференцій бізнесу та захист уразливих верств населення. Зроблено висновок, що превентивне антикризове регулювання з урахуванням довгострокових впливів на економічну систему дозволить мінімізувати негативні наслідки, знизити соціально-економічні ризики, зменшити глибину та тривалість протікання економічної кризи.[||]The article examines the influence of coronavirus infection spread on social and economic state of countries worldwide, the anti-crisis policy measures were summarized and proposals concerning governmental support of business and population were provided. Operational measures in the financial and social sector aimed to eliminate negative social and economic consequences were analyzed. It is established, that the anti-crisis policy efficiency for the countries in the world will be determined by the scale of public policy stimulation aimed towards increasing the expenditures on health care financing, expansive monetary policy implementation, granting business tax preferences and protection of vulnerable population.
Critical review of the forecast scenarios for the development of global and national economic systems was provided. In particular, the transition to economic downturn was recorded and the inevitability of the economic crisis at global and national economic systems was forecasted.
Based on the results of empirical analysis on previous crisis unfoldment and modern crisis processes escalation, which are characterized by a quick chain transfer between the world countries, the priority directions for the state anti-crisis policy were determined. Notably, we propose the stimulation of the real sector of the economy by the means of preferential loans, dotation and subsidizes as well as restricting unwanted import and promoting export. The necessity of carrying out “cheap money policy” in financial sector has been identified, including temporary reductions of the required level of bank reserves and central bank interest rate. Fiscal measures ought to be based on granting tax holidays, tax exemptions for vulnerable businesses and individuals’ economic entities. Emphasis is placed on the need for increased spending in health care and the inadmissibility of a budget sequester, which will lead to solvent demand convolution, social protection level reduction and impoverish of the population.
We concluded that preventive anti-crisis regulation given the long-term influences on economic system would allow to reduce the negative consequences, decrease social and economic risks, lessen depth and duration of economic crisis passage.

І. О. Іртищевад. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту,Національний університет кораблебудування імені адмірала МакароваЮ. Є. Барабановааспірант, Національний університет кораблебудування імені адмірала МакароваО. А. Іщенкок. е. н., доцент, Національний університет кораблебудування імені адмірала МакароваН. П. Тубальцевак. е. н., доцент, Національний університет кораблебудування імені адмірала МакароваІ. В. Сіренкок. е. н., доцент, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

I. IrtyshchevaDoctor of Economic Sciences, Professor,Head of Management Department, National University of Shipbuilding named after Admiral MakarovYu. Barabanovapostgraduate student, National University of Shipbuilding named after Admiral MakarovO. IshchenkoPhD in Economics, Associate Professor of Management Department, National University of Shipbuilding named after Admiral MakarovN. TubaltsevaPhD in Economics, Associate Professor of Management Department, National University of Shipbuilding named after Admiral MakarovI. SirenkoPhD in Economics, Associate Professor, National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov

EVALUATION OF LOGISTIC MANAGEMENT EFFICIENCY AT REGIONAL AND NATIONAL LEVELS

Метою статті є оцінювання ефективності логістичного менеджменту на регіональному і національному рівнях. На основі досліджених наукових підходів, систематизовано основні показники та напрямки оцінювання ефективності логістичного менеджменту на національному та регіональному рівнях. Зазначено, що важливим напрямком аналізу ефективності функціонування транспортно-логістичних систем є визначення позицій України у міжнародному рейтингу логістики. Досліджено динаміку рівня логістичного менеджменту за основними показниками: митні процедури (діяльність таможні), рівень розвитку інфраструктури, перевезення, логістичні компетенції, відслідковування вантажів та своєчасність доставки. Виявлено, що наразі зроблено певні кроки щодо покращення даних показників, про що свідчить підвищення позицій України у рейтингу в 2018 році на 69 місце порівняно з 2016 роком (80 місце). Водночас зазначено, що здійснених заходів наразі недостатньо для повноцінної інтеграції національної транспортної системи в Європейські транспортно-логістичні мережі. Систематизовано показники оцінки ефективності логістичного менеджменту на національному та регіональному рівнях, використання яких дозволить визначити ефективність логістичного менеджменту як у динаміці так і порівняно з іншими країнами чи регіонами. Зазначено, що зважаючи на основну мету логістичного менеджменту, а саме отримання максимального економічного ефекту від функціонування об’єкту управління, одним з індикаторів ефективності управління транспортно-логістичними системами та окремими підприємствами є показник прибутковості. Проведено аналіз фінансових результатів функціонування галузі на національному рівні, результати якого показали її збитковість. У регіональному розрізі спостерігається певні асиметрії економічної ефективності транспорту. Забезпечення позитивного економічного ефекту та зростання рентабельності логістичних підприємств потребує удосконалення правових, організаційних та економічних механізмів розвитку транспортної системи з використанням Європейського досвіду, залучення інвестицій у розвиток інфраструктури та формування транспортних вузлів і міжгалузевих кластерів, ефективного просторового планування та масштабного впровадження новітніх технологій.[||]The purpose of the article is to evaluate the effectiveness of logistics management at regional and national levels. On the basis of the researched scientific approaches, the main indicators and directions of evaluating the effectiveness of logistics management at national and regional levels have been systematized. It is noted that determining the position of Ukraine in the international logistics rating is an important area of analysis of the transport and logistics systems functioning efficiency. The dynamics of the logistics management level according to the main indicators: customs procedures (customs activities), the level of infrastructure development, transportation, logistic competences, cargo tracking and timely delivery are investigated. It is revealed that some steps have been taken to improve these figures, as evidenced by Ukraine's ranking in the 2018 ranking by 69th place compared to 2016 (80th place). At the same time, it is noted that the measures taken are currently not sufficient to fully integrate the national transport system into the European transport and logistics networks. The indicators of logistic management effectiveness evaluation at national and regional levels are systematized, the use of which will allow to determine the logistic management effectiveness both in dynamics and in comparison with other countries or regions. It is noted that given the main logistics management objective, namely to obtain the maximum economic effect from the management object operation, one of the efficiency indicators of transport and logistics systems management and individual enterprises is the profitability indicator. The financial results analysis of the industry at the national level was conducted, the results of which showed its loss. In the regional context, there are certain asymmetries in the economic efficiency of transport. Ensuring a positive economic effect and increasing the logistics companies’ profitability requires the improvement of legal, organizational and economic mechanisms for the transport system development using the European experience, attracting investment in infrastructure development and the transport nodes and cross-industry clusters formation, effective spatial planning and scale technology.

М. А. Мащенкод. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії та економічної політики,Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. MashchenkoDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory and Economic Policy, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN THE FIELD OF PROVIDING ENVIRONMENTAL SECURITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Обгрунтовано, що важливе значення на сьогоднішньому етапі має забезпечення інвайронментальної безпеки економіки. Однією із умов якої є співпраця між державним та приватним сектором у формі державно-приватного партнерства. Визначено, що розвиток і реальне утвердження державно-приватного партнерства у сфері забезпечення інвайронментальної безпеки промислових підприємств залежить від реалізації комплексу стратегічних і тактичних заходів, здатних створити необхідні умови для активізації потенціалу партнерства, які були б спрямовані на забезпечення економічної безпеки країни та її конкурентоспроможності на глобальному ринку.
Запропоновано методичний підхід до визначення ефективності державно-приватного партнерства у сфері забезпечення інвайронментальної безпеки промислових підприємств залізничного транспорту. Встановлено, що ефективність заходів щодо забезпечення інвайронментальної безпеки промислових підприємств залізничного транспорту доцільно визначати за сукупністю показників, які характеризують партнерську взаємодію зазначених підприємств на визначених вище рівнях: перший рівень – підприємства; другий рівень – взаємодія з ринковими інституціями; третій рівень – взаємодія з державою.
Ефективність заходів щодо забезпечення інвайронментальної безпеки промислових підприємств залізничного транспорту запропоновано визначати за допомогою інтегрального показника, який розраховано за середньо геометричною, що дозволить розрахувати сумарну ефективність партнерської взаємодії на всіх рівнях її реалізації.
Відповідно до прогнозів підвищення ефективності системи забезпечення інвайронментальної безпеки промислових підприємств залізничного транспорту проведено розрахунки рівня інвайронментальної безпеки промислових підприємств на період 2019-2023 років для досліджуваних вагоноремонтних підприємств ПАТ «Укрзалізниця».[||]It is justified that ensuring the security of the environmental economy is essential at the present stage. One of the conditions is public-private cooperation in the form of public-private partnership. It is determined that the development and real promotion of public-private partnership in the field of providing environmental security of industrial enterprises depends on implementing a set of strategic and tactical measures that can create the necessary conditions for enhancing the partnership potential which would be aimed at ensuring the economic security of the country and its competitiveness on the global market.
A methodological approach to determine the effectiveness of public-private partnership in the field of providing environmental security for industrial railway transport enterprises is proposed. It is established that the effectiveness of measures to ensure the environmental security of industrial railway transport enterprises is appropriate to determine by a set of indicators that characterize the partnership interaction of these enterprises at the above levels: the first level – enterprises; the second level – interaction with market institutions; the third level – interaction with the state.
It is proposed to determine the effectiveness of measures for ensuring the security of industrial railway transport enterprises using the integral indicator which is calculated on the geometric average which allows calculating the total effectiveness of partnership interaction at all levels of its implementation.
Due to the forecasts to increase the efficiency of the system of providing environmental security of industrial railway transport enterprises, the level of environmental security of industrial enterprises for the investigated wagon repairing enterprises of PJSC "Ukrzaliznytsia" for the period 2019-2023 was calculated.

Н. М. Внуковад. е. н., професор, професор кафедри банківської справи і фінансових послуг, Харківський національний економічний університет імені Семена КузнецяЕ. Р. Мамедовааспірант кафедри банківської справи і фінансових послуг, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

N. VnukovaDoctor of Economic Sciences, professor, Department of Banking and Financial Services, Simon Kuznets Kharkiv National University of EconomicsE. Mamedovapostgraduate student, Department of Banking and Financial Services, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

THEORETICAL ASPECTS OF DETERMINING THE ESSENCE OF INSURANCE COMPANIES’ COMPETITIVENESS

Статтю присвячено обґрунтуванню поняття «конкурентоспроможність страхових компаній» та визначення його взаємозв’язку з іншими категоріями теорії конкуренції. На основі проведення морфологічного аналізу конкурентоспроможність страхових компаній охарактеризовано як здатність страхових компаній створювати, надавати та реалізовувати привабливі для кінцевого споживача послуги та протистояти конкуруючим страховим компаніям на страховому ринку. Для встановлення специфіки управління конкурентоспроможністю страхових компаній досліджено її взаємозв’язок з іншими поняттями теорії конкуренції, зокрема: конкурентоспроможністю послуги (продукту), привабливістю послуги (продукту), конкурентною перевагою, конкурентною позицією, конкурентним потенціалом, конкурентною стратегією. Визначення взаємозв’язку між поняттями теорії конкуренції здійснено на основі побудови ієрархічної моделі з використанням методу системного аналізу – методу направлених графів. Процес реалізації методу направлених графів передбачає, що спочатку кожен елемент аналізується окремо, а процес об’єднання здійснюється поступово. На основі застосування цього методу взаємозв’язок між категоріями представлено у вигляді певної системи (графа), де найнижчий (перший рівень) – це категорія, що залежать від понять на вищих рівнях ієрархії. У результаті виконання всіх ітерацій отримано шести рівневу ієрархію, де на першому рівні знаходиться конкурентна позиція страхової компанії, яка залежить від категорій вищих рівнів, є цільовим показником будь-якої конкурентної стратегії та індикатором успішності управління конкурентоспроможністю страхової компанії. Шостий (найвищий) рівень ієрархії включає конкурентну стратегію та конкурентний потенціал страхової компанії, оскільки від цих двох складових залежить ефективність усіх інших рівнів процесу управління конкурентоспроможністю. Представлений взаємозв’язок між поняттями свідчить про необхідність врахування ступеня впливу даних категорій одна на одну при розробці заходів щодо вдосконалювання управління конкурентоспроможністю страхових компаній.[||]The article is devoted to substantiating the concept of insurance companies’ competitiveness and defining its relationship with other categories of competition theory. Based on the morphological analysis, the competitiveness of insurance companies is characterized by the ability of insurance companies to create, provide and implement attractive services for the end-customers and to compete with other insurance companies in the insurance market. In order to determine the specificity of the insurance companies’ competitiveness management, its relationship with other concepts of the competition theory was investigated, in particular: competitiveness of service (product), attractiveness of service (product), competitive advantage, competitive position, competitive potential, competitive strategy. The definition of the relationship between the concepts of competition theory is based on the construction of a hierarchical model using the method of systematic analysis (the method of directed graphs). The process of implementing the directional graph method implies that initially each element is analyzed individually and the merging process is carried out gradually. Based on this method, the relationship between categories is represented as a specific system (graph), where the lowest (first) level is a category that depends on concepts at the higher levels of the hierarchy. As a result of all iterations, a six-level hierarchy is obtained, where the first level is the competitive position of the insurance company, which depends on the categories of higher levels, is a target indicator of any competitive strategy and an indicator of the success of managing the competitiveness of the insurance company. The sixth (highest) level of the hierarchy includes the competitive strategy and the competitive potential of the insurance company, since these two components depend on the effectiveness of all other levels of the competitiveness management process. The presented relationship between concepts demonstrates the need to take into account the degree of influence of these categories on each other when developing measures to improve the competitiveness of insurance companies.

О. В. Ніколюкд. е. н., професор Одеської національної академії харчових технологійА. В. Вітюкк. т. н., доцент Одеської національної академії харчових технологій

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

O. NikoliukDoctor of Economic Sciences,Professor of the Odessa National Academy of Food TechnologiesA. VityukPhD in Technical Sciences,Associate Professor of the Odessa National Academy of Food Technologies

INNOVATIVE ASPECTS OF SEA PORT DEVELOPMENT IN THE PROVISION OF LOGISTIC INFRASTRUCTURE OF UKRAINE

В статті обґрунтована доцільність та формалізована змістовність інноваційних аспектів розвитку морських портів у забезпеченні логістичної інфраструтури України. Визначена мета та напрями формування державної політики розвитку морських портів у забезпеченні логістичної інфраструктури. Запропоновано структурну декомпозицію механізму управління інноваційним розвитком морських портів, яка, нa вiдмiну вiд icнуючих, пeрeдбaчaє рeaлiзaцiю завдань стратегічного планування інноваційного розвитку морських портів у контексті забезпечення логістичної інфраструктури України на основі використання відповідного iнcтрумeнтaрiю зі зв’язками горизонтального й вертикального типів; рeзультaти рeaлiзaцiї зaпропоновaного мeхaнiзму cпрямовaнi нa ефективне використання морського потенціалу України, державну підтримку інноваційних проектів та формування конкурентного середовища, яке відповідало б сучасним ринковим трансформаціям з метою гармонізації відносин між державою та суб’єктами морської портової галузі. Встановлено, що формування концесійних стосунків державно-приватного партнерства може бути започатковано через відкритий чи закритий тендери. Ці процедури є найбільш прозорими і конкурентними. Ускладненість технічних рішень при наданні портових послуг призводить до виникнення похідних форм пошуку концесіонерів, таких як діалогові процедури, при яких усі бажаючі можуть подати запит на участь, проте орган управління портом веде комунікацію тільк з авторами пропозицій, які задовольняють конкурсні вимоги в найбільшій мірі. Представлені науково-практичні рекомендації щодо подолання виявлених негативних чинників функціонування морських портів, якi формуютьcя дeржaвою, cуб’єктaми морської портової галузі, науково-освітнім сектором i передбачають: збільшення обсягу інвестицій в розвиток морської портової галузі; підтримку малого та середнього бізнесу; розробку нормативної бази, регулюючої комерційний допуск до морської портової діяльності в сфері вантажних перевезень; сприяння створенню та впровадженню інновацій в галузі; розвиток туризму та рекреації; збільшення наукового потенціалу, активізація зовнішніх контактів науково-освітнього сектору та морської портової галузі.[||]The article substantiates the feasibility and formalization of innovative aspects of the development of seaports in providing logistics infrastructure in Ukraine. The purpose and directions of formation of the state policy of development of seaports in providing of logistic infrastructure are defined. A structural decomposition of the mechanism for managing the innovative development of seaports is proposed, which, in contrast, provides for the realization of the tasks of strategic planning of the innovative development of seaports in the context of providing the logistic infrastructure of Ukraine based on the use of the appropriate horizons of the horizons; the results of the implementation of the proposed mechanism aimed at the efficient use of Ukraine's maritime potential, state support for innovative projects and the formation of a competitive environment that would respond to modern market transformations in order to harmonize the relations between the state and the sea. It is established that the formation of concessionary relations of public-private partnership can be initiated through open or closed tenders. These procedures are the most transparent and competitive. The complexity of technical solutions in the provision of port services leads to the emergence of derivative forms of search for concessionaires, such as dialogues, in which anyone can apply for participation, but the port management authority communicates only with the authors of proposals that satisfy the most competitive requirements. The scientific and practical recommendations on overcoming the negative factors of functioning of seaports, which are formed by the state, the entities of the maritime port industry, scientific and educational sector, are provided and include: increase of the volume of investments in the development of the maritime port industry; support for small and medium-sized businesses; development of a regulatory framework regulating commercial admission to maritime port activity in the field of cargo transportation; promoting the creation and implementation of industry innovation; development of tourism and recreation; increase of scientific potential, activation of external contacts of the scientific-educational sector and maritime port industry.

Р. Р. Августинд. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу,Тернопільський національний економічний університетІ. О. Деміківк. е. н., доцент кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу,Тернопільський національний економічний університет

УПРАВЛІНСЬКІ ІННОВАЦІЇ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

R. AvhustynDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Department Manadgement, Public administration and personnel, Ternopil National Economic UniversityI. DemkivPhD in Economics, Associate Professor, Department Manadgement, Public administration and personnel, Ternopil National Economic University

MANAGEMENT INNOVATIONS AS A FACTOR OF IMPROVING COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES

Доведено необхідність впровадження в систему управління підприємств управлінських інновацій, що передбачає докорінну перебудову їх виробничої і господарської діяльності на засадах новітньої управлінської парадигми, що потребує імплементації до бізнес-моделі управлінських технологій оперативної і превентивної реакції на трансформацію умов функціонування. Встановлено, що першочерговою причиною необхідності застосування управлінських інновацій є досягнення конкурентоспроможності як цілісності конкурентних переваг, що будуть визначати здатність приймати безпосередню участь в конкурентній боротьбі на ринку в певному виді господарської діяльності. Обґрунтовано необхідність: в переорієнтації на інтелектуальне лідерство, що формує передумови розвитку інноваційного типу поведінки підприємств; створення нових переваг для утримування споживача і формування нових ринків; вміння швидко реагувати на нову ситуацію і знаходити незвичну відповідь на поведінку конкурентів; виробляти і впроваджувати механізми мотивування створення інноваційних підприємств і розвитку інноваційного типу культури та креативного середовища для забезпечення передумов продукування ексклюзивних конкурентних переваг і перетворення процесу управління конкурентоспроможністю підприємств в інноваційний процес.[||]The necessity of introduction of management innovations into the management system of enterprises is proved, which implies a radical restructuring of their production and economic activities on the basis of the newest management paradigm, which requires implementation of an operational and preventive reaction on the transformation of operating conditions into the business model of management technologies.
It is determined that in order to increase adaptability and resistance to changes in consuming behavior, it is necessary to pursue organizational changes, both evolutionary and revolutionary in nature. It is impossible without managerial innovations, which are a modern source of competitive advantages in the world practice of economic activities. It is proved that the key to successful enterprise activity in the long term is its ability to change in accordance with changing market conditions, which is ensured by the availability of management mechanisms which control the need and ensure changes. This mechanism is the mechanism to support managerial innovation. Taking into considerations the fact that just the development of the enterprise as a result of action of its extensive-intensive parameters of its activity in the process of resolving contradictions between the internal and external environments of its functioning, requires it to adjust instrumentally its endogenous parameters in accordance with changes in exogenous conditions - managing innovations acquires the priority importance in strict competition.
It is established that the primary reason for the need of use of managerial innovations is the achievement of competitiveness as the integrity of competitive advantages that will determine the ability to participate directly in competition at the market in a certain type of economic activity.
It is grounding that there is the necessity: to reorient to intellectual leadership, which forms the prerequisites for the development an innovative type of enterprises’ behavior; to create new benefits for keeping a customer and creating new markets; to form the ability to react quickly to a new situation and to find an unusual response to the behavior of competitors; to develop and implement the motivation mechanisms for creation of innovation enterprises and development of an innovation type of culture and creative environment to provide the prerequisites for the production of exclusive competitive advantages and to transform the process of managing the competitiveness of enterprises into the innovation process.

О. С. Будзякд. е. н., професор, завідувач кафедри екології та економіки землекористування,Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, м. КиївВ. М. Будзякд. е. н., професор, професор кафедри міжнародного менеджменту,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ, ДИНАМІКА ТА РЕГІОНИ З НАЙБІЛЬШ ЗАТРЕБУВАНИМ ПОПИТОМ НА ІННОВАЦІЙНІ АГРОПРОЕКТИ

O. BudzyakDoctor of Economic Sciences, professor,Head of the Department of Ecology and Land Use Economics,State Ecology Academy of Postgraduate Education and ManagementV. BudzуakDoctor of Economic Sciences, professor,Professor of the Department of International Management,Kyiv National University of Trade and Economics

EFFECTIVE USE OF UKRAINIAN LAND: ANALYSIS, DYNAMICS AND REGIONS WITH THE BIGGEST DEMAND FOR INNOVATIVE AGRICULTURAL PROJECTS

Стаття присвячена оцінці економічної ефективності використання земель продуктивного типу. Сформульовано та уточнено поняття «ефективність» та «ефективне» використання земель. Доведено необхідність дотримання землекористувачами засад екологобезпечного використання земель. Проаналізовано та оцінено показники ефективності використання земель сільськогосподарського призначення та ріллі в розрізі областей України. Визначено регіони з найбільшими показниками вирощування сільгоспкультур. Здійснено класифікацію областей України за продуктивністю використання земель. Обґрунтовано та обчислено індекс ефективного використання земель в регіонах. Проаналізовано сучасний стан розвитку вітчизняного аграрного сектора та визначено роль і місце різних форм господарювання в сільському господарстві України. Запропоновано розширювати інвестування сільськогосподарського землекористування через існуючі форми господарювання. Розглянуто основні напрями підтримки сільгоспвиробників. Проаналізовано підтримку фермерським господарствам. Обґрунтовано доцільність підтримки господарствам населення. Оцінено стратегію розвитку аграрного сектора економіки України.[||]The article is devoted to the determination of the economic efficiency of agricultural land use. It describes the regional indicators of the actual use of productive land. Reference is made to the losses due to the non-introduction of the agricultural land market in Ukraine. The author's interpretation of the concepts of "efficiency" and "effective" land use is presented.
The author's classification of land according to their functional purpose is proposed to be used for the determination of the efficiency of land use. Efficiency determination is carried out for the cropland of the most common crops in Ukraine. The dynamics of changing cropland in Ukraine is considered. The structure of the export of crops is described. It is proposed to increase the responsibility of land users for irrational agricultural land use.
The regions with the highest, average, and lowest volumes of cultivated crops are identified. The indicator of the efficiency of the use of the productive type of land in the regions of Ukraine is substantiated. According to the indicators of efficient use of productive land, the Ukrainian regions are classified into three groups. The first group includes the regions with the highest land use efficiency indicators. The second group includes the regions with the average indicators, and the third group has the lowest performance. The highest rate of land-use efficiency is currently observed in the Vinnytsia region. Among the forms of land management, the highest indicator of land-use efficiency is observed in the private peasant farms.
The current state of development of the domestic agrarian sector is analyzed and the role and place of different forms of economic activity in agriculture of Ukraine is determined. It is proposed to expand the investment of agricultural land use through existing forms of management.
The existing support for the development of agricultural enterprises and farms is noted. The necessity to introduce financial and advisory support for the development of personal farms is substantiated. It is proposed to develop and implement aerospace technologies widely for agricultural land use control.

О. О. Векличд. е. н., професор, головний науковий співробітниквідділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу,Державна установа «Інститут економіки природокористуваннята сталого розвитку Національної академії наук України»

БАЗОВІ ОПЕРАЦІЙНІ ПОНЯТТЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ ЕКОСИСТЕМНИХ АКТИВІВ

O. VeklychDoctor of Economic Sciences, Professor, Chief Scientist,Department of Ecosystem Assessment of Natural Resource Potential,Public Institution “Institute of environmental economicsand sustainable development of the National academy of sciences of Ukraine

BASIC OPERATIONAL NOTIONS OF THE TERMINOLOGICAL APPARATUS OF THE ECOSYSTEM ASSETS

Упровадження екосистемного підходу в управлінську практику та імплементація концепту взаємозалежності функціональної стабільності екосистем і людського добробуту в національні екологічні політики й законодавство багатьох країн зумовлює нагальність розроблення відповідних положень для України, насамперед теоретичного характеру, зважаючи на їх методологічну невизначеність у вітчизняних наукових і нормативних джерелах. У статті розкрито змістовне наповнення термінологічного апарату концепту екосистемних послуг і його базових операційних понять, зокрема екосистемних активів. Спираючись на керівні міжнародні нормативні документи ООН, Євростату, Світового банку щодо еколого-економічного та екосистемного обліку, Міжнародний і національний стандарти бухгалтерського обліку, вперше в українській фаховій літературі наведено визначення понять “екологічні активи” і “екосистемні активи”, виявлено їх відмінності, а також представлена структурно-функціональна будова екологічних активів як виду природних активів. Автором проведена автентифікація екосистемних активів основним критеріям економічних активів і доведена правомірність ідентифікації екосистемного активу як виду економічних активів. Запропоновано визначення екосистемних активів як виду економічних активів. Таким чином уперше виявлено дуалізм екосистемних активів – як виду природних і як виду економічних активів, формуючи їх цілісне уявлення та розуміння науковцями й практиками.[||]The introduction of an ecosystem approach into management practice, national environmental policies and legislation of many countries necessitates the development of appropriate provisions for Ukraine, primarily theoretical, in view of their methodological uncertainty in domestic scientific and regulatory sources. The article describes the substantive content of the terminological apparatus of the concept of ecosystem services and its basic operational notions, in particular ecosystem assets. Based on the governing international prescriptive documents of the UN, Eurostat, World Bank “System of Environmental-Economic Accounting 2012 - Experimental Ecosystem Accounting”, “Technical Recommendations in Support of the System of Environmental-Economic Accounting 2012 - Experimental Ecosystem Accounting” and International and National Accounting Standards, for the first time in the Ukrainian professional literature the definitions of the terms "environmental assets" and "ecosystem assets" are given, their differences are revealed, as well as the structural and functional construction of environmental assets as a type of natural assets. The author has authenticated ecosystem assets with the basic criteria of economic assets. The validity of identifying an ecosystem asset as a type of economic asset has been proven, since the ecosystem asset: (i) is a partial type of natural capital that has economic value and potential for future economic benefits to the entity, and therefore serves as an economic resource; ii) is a natural object of the property right (the subject of ownership), with the owner who can be physical or juristic persons – individuals, territorial communities, the state; (iii) is an economic asset that benefits its owner / user. In view of this, it is proposed to define ecosystem assets as a type of economic assets: ecosystem assets are a set of accumulated and functioning natural stocks that provide ecosystem services and have monetary value, bringing tangible and intangible benefits to persons as a result of their ownership over them for some period of time. Thus, the dualism of ecosystem assets – as a type of natural and as a type of economic assets – was first discovered, forming their holistic view and understanding by scientists and practitioners. It is shown that the disclosure of the conceptual characteristics of ecosystem assets creates a scientific and informational basis for the implementation of the basic principles of long-term sustainable ecological and structural management in accordance with the requirements of the Law of Ukraine "On the Basic Principles (Strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine for the period up to 2030".

Т. В. Кобилинськад. е. н., заступник начальника Головного управління статистики у Житомирській області, професор кафедри економічної безпеки, державного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка»

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДОСЯГНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. KobylynskaDoctor of Economic Sciences, Deputy Head of the Department, Main Department of Statistics in Zhytomyr Region, Professor of the Department of Economic Security, Public Management and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

RESEARCH OF LOGISTICS COSTS AS A TOOL FOR ACHIEVING ECONOMIC SUSTAINABILITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

В статті досліджено сутність та класифікацію логістичних витрат, а також методи оцінки впливу логістики на результати діяльності сільськогосподарського підприємства в контексті його економічної стійкості. Визначено, що транспортні витрати є одними з основних факторів, які впливають на конкурентоспроможність підприємства. Значні логістичні витрати є одним з ключових факторів, які заважають сільськогосподарським підприємствам, особливо мікро та середнім, бути конкурентоспроможними на ринку. Доведено, що логістичні витрати сільськогосподарського підприємства в значній мірі концентруються в складському комплексі, до якого віднесені і запаси палива і паливно-мастильних матеріалів. Оптимізація запасів палива, є важливим аспектом для ефективного управління ними, так як скорочення витрат на паливо найбільше сприяє збільшенню норми прибутку сільськогосподарських підприємств, зменшенню собівартості товарів з високими постійними витратами, розширенню ринкових площ, що дозволяє локалізувати більшу кількість сільськогосподарських підприємств.
Здійснення логістичного планування на основі розглянутих моделей оптимального розміру партії запасів палива дозволяє керівнику підприємства сформувати компетенцію щодо прийняття зваженого, раціонального управлінського рішення про спосіб зберігання і обсяги палива, що використовується у виробничій діяльності. Розглянуті моделі можуть стати одним з елементів дерева цілей і завдань логістичного планування в сфері зниження логістичних витрат.[||]The article investigates the nature and classification of logistics costs, as well as methods of assessing the impact of logistics on the performance of an agricultural enterprise in the context of its economic sustainability, аfter all, the overall logistics costs are largely indicative of the local dynamics of logistics activities, in particular distribution centers, as they indicate the weight of the most important factors. It is determined that transportation costs are one of the main factors that affect the competitiveness of the enterprise. High logistical costs are one of the key factors preventing agricultural enterprises, especially small and medium-sized enterprises, from being competitive in the market. It is proved that the logistical costs of an agricultural enterprise are largely concentrated in the warehouse complex, which also includes stocks of fuel and fuel and lubricants. Optimization of fuel stocks is an important aspect for effective management of them, since the reduction of fuel costs most contributes to the increase of profit margins of agricultural enterprises, the reduction of cost of goods with high fixed costs, the expansion of market areas, which allows to localize more agricultural enterprises.
It has been determined that, despite considerable attention to the problems of managing fuel costs in food chains, there are no unified methods for researching the management of fuel costs at an agricultural enterprise. This is because fuel consumption components are not standardized, so the results cannot be compared, and there are difficulties associated with collecting transparent information about the complexity of logistical activities and calculating costs taking into account the different fuel consumption rates for different types of participating machines. in transportation
Carrying out logistical planning on the basis of the considered models of the optimal size of the batch of fuel reserves allows the enterprise manager to form the competence to make a balanced, rational management decision on the method of storage and volume of fuel used in production activities. These models can become one of the elements of the tree of goals and tasks of logistical planning in the sphere of reducing logistics costs.

О. В. Усатенкод. е. н., доцент, професор кафедри обліку і аудиту,Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

ПОМИЛКИ У ВЕДЕННІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: НАСЛІДКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЛЯ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА

O. UsatenkoDoctor of Economic Sciences, Associate professor, Professor Department of accounting and audit National Technical University “Dnipro Polytechnic”, Dnipro

MISTAKES OF ACCOUNTING: THE CONSEQUENCES AND RESPONSIBILITIES FOR THE MAIN ACCOUNTANT

У статті з’ясовано, що кожен суб’єкт господарювання самостійно для себе обирає конфігурацію побудови бухгалтерського обліку. Встановлено, що заборонено самостійне ведення керівником бухгалтерського обліку в установах, що утримуються за рахунок бюджету та на підприємствах, які зобов’язані розкривати інформацію про свою діяльність. Також, у випадку введення посади бухгалтера до штатного розпису, керівнику підприємства забороняється вести облік. Визначено, нормативне забезпечення завдань та функціональних обов’язків бухгалтерських структур, повноважень менеджерів вищої ланки бухгалтерської структури у бюджетних та приватних суб’єктів господарювання. Розмежовані обов’язки посадових осіб суб’єктів господарювання. З’ясовано, що до обов’язків керівника суб’єкта господарювання належить створення необхідних умов для ведення бухгалтерського обліку згідно чинного законодавства, налагодження контролю за виконанням всіма структурами підприємства та співробітниками формалізованих вимог бухгалтера щодо виконання затвердженого порядку документального оформлення та подання до бухгалтерської структури первинних документів. Все інше, без виключення, є зоною відповідальності головного бухгалтера суб’єкта господарювання. Тобто, за допущені головним бухгалтером порушення, передбачається дисциплінарна, матеріальна, адміністративна та кримінальна відповідальність.[||]The article states that the entity chooses the entity independently. It is established that self-accounting cannot be applied to budgetary institutions and enterprises whose reporting should be made public. The statutory provision of tasks and functional responsibilities of accounting services, the powers of the head of accounting department in budgetary and private persons is determined. Divided responsibilities of company officials. It has been established that the duties of the head of an entity include the creation of the necessary conditions for proper accounting, ensuring consistent implementation of all departments, services and employees engaged in accounting, the legal requirements of the accountant to follow the procedure for registration and submission of primary documents. For all other responsibility rests with the chief accountant of the enterprise. That is, for violations committed by the Chief Accountant, disciplinary, material, administrative and criminal liability is assumed. The article discusses the types and sizes of responsibilities. It has been determined that the accountant bears disciplinary responsibility in the form of reprimand or dismissal for violation of labor discipline. With respect to liability, the chief accountant is not a financially responsible person, except in the case of performing the functions of cashier. The duties of the chief accountant do not include the work directly related to the storage, processing, sale (vacation), transportation or use in the process of production of the values transferred to him. The amount of the accountant's responsibility is determined with the consent of the parties to the employment contract or contract. But the accountant has only limited liability within the average wage. Administrative liability is the application of penalties. The amount of criminal liability for an offense depends on the minimum amount of taxes payable, as well as on the amount of damage caused to the rights, freedoms and interests of individual citizens, or to state or public interests, or to the interests of legal entities.

І. Г. Яненковад. е. н., провідний науковий співробітник сектору цифрової економіки,ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ

ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

I. YanenkovaDoctor of Economic Sciences, Leading researcher of the Digital economy Department,State Organization «Institute for Economics and Forecasting», Kyiv

ADVANTAGES AND RISKS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE USING IN UKRAINE AND IN THE WORLD

Обгрунтовано істотні зміни способу життя, упорядкування життєвого простору, організації праці, розподілу соціальних ролей у суспільстві внаслідок розширення сфери використання штучного інтелекту. Розкрито можливості та особливості застосування штучного інтелекту в економічній сфері. Удосконалено визначення поняття «штучний інтелект» через наголос на здатності автоматичних систем здобувати, використовувати, обробляти та створювати нове знання. Виявлено тенденцію відставання України від розвинених країн у напрямі просування до цифрової економіки через недоліки відповідної державної політики та слабкість внутрішнього ринку промислових інноваційних розробок та застосувань. Обгрунтовано перспективи та ризики використання штучного інтелекту, до яких, зокрема, належать: можливості роботів навчатися у взаємодії з мінливим середовищем із величезною кількістю змінних, досягнення у сфері медицини, особиста безпека, захист та конфіденційність інформації тощо.[||]Substantial changes in lifestyle, ordering of living space, organization of work, distribution of social roles in society due to expansion of the sphere of artificial intelligence use are grounded. The possibilities and features of the use of artificial intelligence in the economic sphere are revealed. The definition of "artificial intelligence" has been refined by emphasis at the ability of automatic systems to acquire, use, process and create new knowledge. Thus the term "artificial intelligence" is proposed to be defined as "the ability of automatic systems to acquire, use, process and create new knowledge." The tendency of Ukraine to lag behind from the developed countries towards the digital economy is revealed due to the shortcomings of the relevant state policy and the weakness of the internal market of industrial innovative developments and applications. Emphasis has been placed on the growth of artificial intelligence technology over the past few years and its spread in virtually every sector of the economy. Its main features, which are most in demand and find wide-ranging use, are the ability to share knowledge, to monitor and predict the evolution of a pandemic, to assist medical personnel, and to control the population.
Artificial intelligence has been shown to be an important tool in facilitating coordinated pandemic action. Examples of its use are given, and the presence of the limit of what can be achieved by this technology is noted. It is concluded that it is impossible to expect that artificial intelligence compensates for structural difficulties similar to those encountered by many medical institutions in the world. The perspectives and risks of using artificial intelligence, which include, in particular, the possibilities of robots to learn in interaction with a changing environment with a large number of variables, achievements in the field of medicine, personal security, protection and confidentiality of information, are justified.
Prospects for further research in this area may be to analyze the dynamics of artificial intelligence development by sectors and sectors of the economy, to evaluate the national artificial intelligence market, the legislative framework on artificial intelligence, and to compare it with foreign countries.

Т. В. Березянкод. е. н., доцент, зав. кафедрою економіки праці та менеджменту, Національний університет харчових технологій

НАЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В СФЕРІ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

T. BereziankoDoctor of Economic Sciences, associate professor, National University of Food Technologies

NATIONAL PROBLEMS IN MEETING INTERNATIONAL COMMITMENTS IN THE FIELD OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

Людський капітал, темпи та напрямки його розвитку визнано в світі основним драйвером розвитку національної та світової економіки. Для здійснення науково-технічного прориву, вирівнювання темпів розвитку національної економіки згідно світовим тенденціям людський капітал має бути створено, накопичено та забезпечено його постійний розвиток державними інституціями.
Стан розвитку людського ресурсу в плані формування стійкого за структурою людського капіталу використав попередній ґрунт для розвитку і знаходиться у стані невизначеності. Запущені в національному суспільстві реформи, що безпосередньо впливають на якість людського капіталу та покликані створити фундамент до його розвитку, ефекту не приносять, навіть не зважаючи на іноземний донорський управлінський десант. Ця стаття призначена виявити основні дисонанси програмного та фактичного розвитку людського капіталу, та виявити розбіжності між потребами національного суспільства, напрямками адаптації та впровадженими управлінськими конструкціями.[||]Human capital, the pace and direction of its development is recognized in the world as the main driver of national and world economy. In order to make a scientific and technological breakthrough, to equalize the pace of development of the national economy in accordance with global trends, human capital must be created, accumulated and ensured by its continuous development by the state institutions. According to international experts, only 5% of countries that have embarked on a path adapted to global development trends have a chance to enter the circle of developed countries. The rest will remain recipients of progressive achievements or lifelong providers of cheap resources.
Human capital as a vehicle for the development of national society is present in the Government's medium-term action plans. However, this presence is formal and is reduced to health indicators that are constantly deteriorating. capital as a leading factor in the development of economy and society. The standard of living is significantly reduced compared to pre-reform times, the labor and social activity of the population has worsened, labor migration has become important ekspotrnyh performance factor of the country, indicating a lack of national direction. Clearly, this situation leads to the identification of critical points and finding mechanisms to curb negative processes in the development of human capital.
The state of human resource development in terms of the formation of a stable human capital structure used the previous ground for development and is in a state of uncertainty. The reforms launched in the national society, which directly affect the quality of human capital and are intended to create a foundation for its development, do not bring any effect, notwithstanding the foreign donor management. This article is intended to identify major discrepancies in programmatic and actual human capital development, and to identify differences between the needs of national society, the areas of adaptation, and the management structures that have been implemented.

О. М. Сохацькад. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин,Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільС. В. Смерекастудент групи МІМм-21,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КАРТ ПІДПРИЄМСТВА

O. SokhatskaDoctor of Economic Sciences, Professor,Head of the Department of International Economic Relations,Ternopil National Economic University, TernopilS. SmerekaStudent, Group МІМм-21,Ternopil National Economic University, Ternopil

FEATURES OF THE STRATEGIC CARDS FORMATION FOR THE ENTERPRISE

У статті проаналізовані особливості застосування збалансованої системи показників в умовах розробки стратегії компанії та контролю за її реалізацією, зокрема: виявлені особливості інтеграції збалансованої системи показників в систему менеджменту; цілі та критерії відповідно до них (цілі можна виміряти; на досягнення цілей можна впливати; цілі прийнятні для різних груп людей в організації і узгоджені із загальною метою організації). Встановлено, що важливим етапом формування інноваційної стратегії є проведення аналізу факторів впливу зовнішнього середовища та аналіз внутрішнього потенціалу і загроз, які впливають на реалізацію інноваційної стратегії та діяльність підприємства в цілому та формування стратегічних карт як важливого елемента інноваційної стратегії. Досліджено, що стратегічні карти класифікуються в залежності від мети створення та залежності від виду. Проаналізовано, що впровадження збалансованої системи показників здійснюється в чотири етапи: підготовка до розробки; розробка; каскадування; контроль виконання стратегії. На основі аналізу встановлено, що основна проблема, з якою зустрічаються підприємства, це автоматичний режим постійного забезпечення збалансованої системи показників свіжими даними та підтримці її в робочому стані. Зауважено, що інноваційна стратегія, особливо в частині формування фінансового забезпечення інноваційної діяльності повинна бути інтегрованою в систему збалансованих показників підприємства.[||]The article analyses the peculiarities of applying a balanced scorecard in terms of developing a company strategy and monitoring its implementation, in particular: the features of integrating a balanced scorecard into the management system; goals and criteria according to them (goals can be measured; goals can be influenced; goals that are acceptable to different groups of people in the organization and consistent with the overall purpose of the organization). It is established that an important stage in the formation of an innovation strategy is the analysis of environmental factors and the analysis of the internal potential and threats that affect the implementation of the innovation strategy and the enterprise as a whole and the formation of strategic maps as an important element of the innovation strategy. It has been investigated that strategic maps are classified according to the purpose of creation and depending on the species. It is analysed that the implementation of a balanced scorecard is carried out in four stages: preparation for development; development; cascading; control of strategy execution.
The article classifies strategic maps according to three criteria: purpose, format, type. The benefit of this method is communication across functional and organizational boundaries. The strategic map development process brings together and aligns different key stakeholders and perspectives. Strategic goals are not independent and detached from one another, but they are closely linked and affect one another. Achieving one goal influences the achievement of another and the main goal of the organization. The links between the different goals are clearly visible through the cause and effect chain. The analysis shows that the main problem faced by enterprises is the automatic mode of constant maintenance of a balanced scorecard with fresh data and its maintenance in working order. It is noted that the innovation strategy, especially regarding the formation of financial support for innovation activity, should be integrated into the system of balanced indicators of the enterprise.

Г. В. Дугінецьд. е. н., доцент, завідувач кафедри, Київський національний торговельно-економічний університетР. А. Алієвк. е. н., доцент, Державний вищий навчальний заклад “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”

РОЗВИТОК СВІТОВОГО РИНКУ НЕРУХОМОСТІ В ХХІ СТ.

G. DuginetsDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department,Kyiv National University of Trade and EconomicsR. AlievPhD in Economics, Associate Professor,State higher educational institution “Dnipro State Academy of Civil Engineering and Architecture”

DEVELOPMENT OF THE WORLD REAL ESTATE MARKET IN THE XXI CENTURY

Визначено, що трансформація світового ринку нерухомості в останні роки була обумовлена як загальноекономічними факторами (наприклад, високі темпи зростання в ряді країн, що розвиваються), так і спеціальними факторами (зростання потреб оновлення інфраструктури розвинених країн, проведення масштабної приватизації в ряді європейських країн). Ідентифіковано зміни в локалізації найбільш привабливих сегментів світового ринку нерухомості у бік країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Доведено, що основним атрибутом інвестиційної діяльності на світовому ринку нерухомості є широкий спектр впливу на економіку країни-реципієнта мультиплікативного характеру через вертикальні і горизонтальний зв'язки. Обґрунтовано, що за рахунок впровадження нових технологій (в першу чергу, PropTech) на світовому ринку нерухомості з’являється можливість перебудувати основні процеси, створити нові бізнес-моделі, підняти планку операційної ефективності, залучити клієнтів, інновації, забезпечити зростання продуктивності праці, підвищити прозорість ринку нерухомості.[||]The article examines the determinants and priorities of the global real estate market in the XXI century. It is determined that the market’s transformation in recent years is due to both general economic factors (for example, high growth rates in some developing countries) and special factors (growing needs for infrastructure upgrades in developed countries, large-scale privatization in some European countries). The specifics of the real estate market in different regions of the world are analyzed. It is estimated that over the next 15 years, about 70% growth in the construction sector will come from countries such as China, Indonesia, Britain, Mexico, the United States, Canada and India (due to the rapid urbanization of the country, the world's second largest population). Changes in the localization of the most attractive segments of the world market towards the countries of the Asia-Pacific region have been identified. It is proved that the main attribute of investment activity in the world real estate market is a wide range of impact on the economy of the recipient country of a multiplicative nature through vertical and horizontal connections. It is determined that 75% of real estate investment agreements in the long run will be concluded in the markets of a dozen countries that occupy leading positions in the world index of real estate market transparency. It can be argued that investors seek to maximize the profits of the portfolio of international projects, diversifying global risks, choosing the most promising regions. Thus, when comparing projects in two or more countries, the assessment is more focused and depends on government regulation of the real estate of the recipient countries. It is substantiated that due to the introduction of new technologies (primarily, PropTech) in the global real estate market, there is an opportunity to restructure major processes, create new business models, raise the bar of operational efficiency, customer engagement, innovation and productivity, increasing real estate market transparency. The authors suggest further research to identify, form and implement mechanisms for increasing the transparency of the regulatory system, transaction process, valuation, market data availability, and environmental sustainability of the real estate market, which will generally stimulate investment attractiveness and transparency of real estate markets.

О. А. Доронінад. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та поведінкової економіки, Донецький національний університет імені Василя СтусаО. М. Сомикаспірант кафедри менеджменту та поведінкової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса

РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ З УРАХУВАННЯМ ЦІННІСНОЇ СКЛАДОВОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ

O. DoroninaDoctor of Economic Sciences, Professor, The Head of the Department of Management and Behavioral Economics Vasyl` Stus Donetsk National UniversityO. SomykPostgraduate student of the Department of Management and Behavioral Economics Vasyl` Stus Donetsk National University

REGULATION OF ECONOMIC ACTIVITY TAKING INTO ACCOUNT THE VALUE COMPONENT OF YOUTH BEHAVIOR

У статті обґрунтовано доцільність регулювання економічної активності молоді з урахуванням ціннісних орієнтацій. Виокремлено дві форми економічної активності: фактичну та потенційну; визначено, що потенційна економічна активність має бути пріоритетним об’єктом регулювання. Запропоновано економічну активність розглядати як модель поведінки людини на ринку праці, що обумовлюється компонентами її трудового потенціалу, середовищем у якому вона перебуває та особистісними характеристиками, зокрема – ціннісними орієнтаціями. За допомогою розробленої анкети проведено вивчення економічної активності та ціннісних орієнтацій молоді в різних регіонах України. Запропоновано логіко-змістовну схему механізму регулювання економічної активності, що ґрунтується на результатах соціологічного дослідження цінностей та ціннісних орієнтацій молоді.[||]The article substantiates the advisability of regulating the youth economic activity taking into account its value orientations. The relevance of the research topic is determined by the imbalance of the Ukrainian labor market, the low level of youth economic activity and the need to create conditions for its increase through stimulating and supporting the active behavior of youth in the labor market.
Two forms of economic activity are distinguished: actual and potential; it is determined that potential economic activity should be a priority subject of regulation. It is emphasized that economic activity should be considered as a model of human behavior in the labor market, which is due to the components of its labor potential, the environment and personal characteristics, in particular, value orientations.
The questionnaire for studying the values of young people and their activity in the labor market has been developed, which contains two meaningful blocks. Using the developed questionnaire, a study was made of the economic activity and value orientations of young people in different regions of Ukraine.
The logical-meaningful scheme of the mechanism for regulating economic activity based on the results of a sociological study of the values and value orientations of youth is proposed. The developed mechanism is aimed at increasing the economic activity of youth through stimulating such behavior on the labor market, which makes it possible to most advantageously realize the existing knowledge, ability to work, and experience taking into account value orientations.
The practical implementation of the proposed mechanism is possible at various levels, and its involves a combination of various types and instruments of regulation, the appropriateness of which is determined by actual management tasks, the actual state of the control object and the environment. The effective functioning of the proposed mechanism is possible with the active participation of various regulatory entities and contributes to the socio-economic effects at the individual, corporate and public levels.

А. П. Дорошенкок. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень, Полтавська державна аграрна академіяО. В. Єгоровак. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень, Полтавська державна аграрна академіяО. О. Дорошенкок. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ ТА МЕТОДИ ЇЇ СТРИМУВАННЯ

A. DoroshenkoPhD in Economics, Associate Proffessor of the Departament of Economic theory and economic research, Poltava State Agrarian Academy, PoltavaO. EgorovaPhD in Economics, Associate Proffessor of the Departament of Economic theory and economic research, Poltava State Agrarian Academy, PoltavaО. DoroshenkoPhD in Economics, Associate Proffessor of the Departament of Finance and Credit, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

CONTEMPORARY FEATURES OF INFLATION IN UKRAINE AND METHODS OF INFLATION CONTROL

Процес становлення та подальшого зміцнення економічних систем неодмінно передбачає вживання комплексних заходів зі стабілізації та відновлення економічного зростання. Важливою умовою такого зростання є стабільність вітчизняної грошової одиниці, що проявляється у стійкій купівельній спроможності та низьких темпах інфляції (знецінення).
Тенденції останніх років свідчать, що істотні темпи знецінення окрім значного негативного економічного ефекту призводять і до певного соціального розшарування та соціальної напруги. Розуміння основних принципів та механізмів виникнення і розвитку інфляційних процесів дасть більш чітку уяву щодо майбутніх негативних наслідків, а також дозволить формувати ефективні шляхи зниження чи нівелювання результатів (як економічних так і певним чином соціальних) падіння купівельної спроможності вітчизняної грошової одиниці.
На основі вищезазначеного в статті було розглянуто підходи до трактування категорії «інфляція». Проведений аналіз класифікаційних підходів до виокремлення видів інфляції (залежно від темпів зростання цін, від причин виникнення). Наголошено на причинах та наслідках для економіки та суспільства інфляції попиту та інфляції витрат. Проведено аналіз динаміки зміни рівня інфляції в Україні за 2013 – 2019 роки.
Охарактеризовані методи нівелювання інфляційних процесів, які використовувалися у вітчизняній економіці. Здійснено групування методів боротьби з інфляцією в короткостроковому та довгострокову періоді. Розглянуто сутність та особливості застосування методу інфляційного таргетування. Наголошено на перевагах інфляційного таргетування. Сформовано принципи та механізми стабілізації економічної системи на основі сукупості антиінфляцінийх заходів.
У статті автор вказує на причини інфляційних процесів, їх негативні наслідки та наводить вагомі аргументи щодо необхідності проведення прогнозованої та ефективної антиінфляційної політики країни, як комплексу заходів, що повинні враховувати вплив не лише внутрішніх чинників економічного життя, а й враховувати тенденції розвитку світової економічної кон’юнктури.
Таким чином, в економічній складовій переважної більшості країн світу дедалі більшої уваги з боку провідних економістів та науковців заслуговує вирішення питання ведення зваженої антиінфляційної політики держави. Відсутність ефективності в проведенні такої політики може спричинити дестабілізацію всіх економічних процесів, призвести до фактичної неспроможності держави виконати свій бюджет, до повної втрати контролю над динамікою цін та позбавленням будь-якого соціального захисту найбільш незабезпечених верств населення.[||]The process of formation and further strengthening of economic systems inevitably involves taking complex measures to stabilize and restore economic growth. An important condition for such growth is the stability of the home currency, which is shown in a stable purchasing power and low inflation (devaluation).
Recent years have shown that significant devaluation rates, in addition to considerable negative economic effects, also lead to some social stratification and social tension. Understanding the basic principles and mechanisms of the emergence and development of inflationary processes will give a better understanding of the negative effects in future, as well as will form effective ways of reducing or offsetting the results (both economic and socially) of the decline in the purchasing power of the home currency.
Based on the above, the article considered approaches to interpreting the category «inflation». Classification of approaches to definition of inflation types is analyzed (depending on the rate of increase of prices, on the causes of occurrence). The reasons and effects of demand and cost inflation on the economy and society are emphasized. The dynamics of inflation in Ukraine for 2013 – 2019 has been analyzed.
The methods of leveling inflationary processes used in the domestic economy are characterized. The methods of leveling inflation have been grouped into the short and long term. The essence and features of application of the method of inflation targeting are considered. The benefits of inflation targeting are emphasized. The principles and mechanisms of stabilization of the economic system based on the totality of anti-inflation measures have been formed.
In the article the author points out the reasons of inflationary processes, their negative consequences and presents strong arguments about the necessity of conducting predictable and effective anti-inflationary policy of the country, as a set of measures that should take into account not only the internal factors of economic life, but the tendencies of development of the world economic climate as well.
Thus, in the economic component of the vast majority of countries in the world, increasing attention from leading economists and scholars deserves to be addressed by the conduct of a prudent anti-inflationary policy of the state. The lack of efficiency in the implementation of such a policy can lead to destabilization of all economic processes, can lead to the actual inability of the state to fulfill its budget, to complete loss of control over the dynamics of prices and deprivation of any social protection of the most deprived population.

Л. О. Міщенкок. е. н., доцент, доцент кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів,Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

L. MishchenkoPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor, Department of State,Local and Corporate Finance, University of Customs and Finance, Dnipro

IMPROVEMENT OF THE STATE BUDGET OF UKRAINE PROJECTING INCOME

У статті розглянуто особливості здійснення прогнозування доходів бюджету, що є важливою складовою бюджетного процесу в Україні. Визначено, що доцільним є запровадження дієвого механізму прогнозування доходів бюджету на основі дотримання послідовності проведення прогнозу та вибору правильної моделі з урахуванням необхідних факторів. Зазначено, що однією з головних проблем на сьогодні в формуванні доходів бюджету України є значний рівень тіньової економіки. До детінізації економіки має бути привернута особлива увага, адже багато в чому фактичні показники бюджету залежать від успішності діяльності органів державної влади у боротьбі з тіньовими проявами в економіці. Зменшення рівня тіньової економіки сприятиме появі у держави додаткових фінансових ресурсів, а до прозоріших ринків буде більше уваги іноземних інвесторів. Підкреслено, що перевагою середньострокового бюджетного планування є формування майбутніх показників бюджету на середньострокову перспективу, стабілізація фіскальної політики. Система формування доходів бюджету знаходиться під впливом постійних трансформаційних змін в економіці та адаптується до нових макроекономічних умов. У зв'язку з цим, формування доходів бюджету повинно здійснюватися із врахуванням циклічності економічного розвитку. При прогнозуванні доходів бюджету доцільно опиратися не лише на принципи формування основних статей доходів: податкових та неподаткових надходжень, а й правильно оцінювати такі статті доходів як: доходи від операцій з капіталом, надходження від трансфертів, урядів іноземних країн. Хоча структурно вони займають досить незначну частку в загальних доходах державного бюджету, але політика правильного прогнозування має стосуватися всіх видів надходжень до бюджету. Визначено, що ефективність формування доходів бюджету, у тому числі дієвість інструментів прогнозування податкових надходжень, створює належні умови ефективного впливу бюджетного механізму на результативність економічних перетворень в країні. Тому у процесі прогнозування податкових надходжень слід враховувати фіскальну значимість податків та здійснювати оцінку перспективних напрямів підвищення дієвості оподаткування в наступних бюджетних періодах. Необхідність удосконалення бюджетної політики також зумовлюється загальним рівнем державного боргу, дефіциту та стану доходів і видатків бюджету.[||]The article deals with the peculiarities of budget revenue forecasting, which is an important component of the budget process in Ukraine. It is determined that it is advisable to introduce an effective mechanism for forecasting budget revenues based on the consistency of forecasting and selecting the right model, taking into account the necessary factors. It is noted that one of the main problems for today in the formation of revenues of the budget of Ukraine is a considerable level of the shadow economy. Particular attention must be paid to the shadowing of the economy, since in many respects the actual budget indicators depend on the success of the state authorities to overcome the shadow elements in the economy. By reducing the level of the shadow economy, new financial resources will be made available to public authorities, and more transparent foreign markets will become more transparent. It is emphasized that the advantage of medium-term budgetary planning is the formation of future budget indicators for the medium-term, and the stabilization of fiscal policy. The system of budget revenue generation is under the influence of constant transformational changes in the economy and adapts to new macroeconomic conditions. In this regard, the formation of budget revenues should be carried out taking into account the cyclical nature of economic development. When forecasting budget revenues, it is advisable not to rely only on the principles of formation of the main items of income: tax and non-tax revenues, but also to properly assess such items of income as: income from operations with capital, income from transfers, governments of foreign countries. Although structurally, they account for a very small share of total revenues, but again, the correct forecasting policy should address all types of budget revenues. It is determined that the efficiency of budget revenue generation, including the effectiveness of tax revenue forecasting instruments, creates the proper conditions for the effective impact of the budgetary mechanism on the effectiveness of economic transformations in the country. Therefore, in the process of forecasting tax revenues, the fiscal importance of taxes should be taken into account and the prospects for improving tax efficiency in the next budget periods should be assessed. The need for fiscal policy improvements is also driven by the overall level of government debt, deficit and budget revenues and expenditures.

К. М. Крамаренкок. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та військового господарства, Національна академія Національної гвардії УкраїниІ. В. Сахнок. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та військового господарства, Національна академія Національної гвардії України

ПОДАТКОВА БЕЗПЕКА В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ДЕРЖАВИ

K. KramarenkoPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management and Military Economy, National Academy of the National Guard of Ukraine, KharkivI. SakhnoPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management and Military Economy, National Academy of the National Guard of Ukraine, Kharkiv

TAX SECURITY IN MANAGEMENT OF FINANCIAL SECURITY THE STATE

У статті наведено визначення поняття «економічна безпека» та «фінансова безпека» держави та окреслено їх складові. Зазначено, що поняття фінансова безпека є надзвичайно складним та багатоаспектним і має розглядатись як сукупність взаємопов’язаних та взаємообумовлених підсистем безпеки, однією з яких є податкова безпека. Розкрито зміст економічної категорії «податкова безпека держави». Висвітлено роль податкової безпеки у системі фінансової та економічної безпеки держави. В якості основного показника для оцінки рівня податкової безпеки держави запропоновано використовувати податкове навантаження. Проаналізовано місце України у рейтингу Doing Business-2020 за показником «paying taxes». Наведено авторське розуміння сутності системи управління податковою безпекою. Розкрито механізм забезпечення фінансової та податкової системи держави на сучасному етапі розвитку.[||]Economic literature is dominated by studies of economic and financial security, meanwhile, the concept of "tax security" is virtually undefined, its specificity and composition of threats are not fully understood. Considering tax security issues, the vast majority of domestic and foreign scientists focus on macro-level, in particular, tax security of enterprises, while the tax security of the state as a whole is a complex and multilevel concept, not sufficiently studied. Taxes are the main source of revenues to the state budget of Ukraine, and the sufficiency and uniformity of revenues depend on the work of all sectors of the national economy and regions, so the study of the state's tax security issues is extremely relevant.
The purpose of the article is to determine the nature and role of tax security in the system of financial and economic security of the state and to analyze the mechanism of tax security management of the state. For this purpose we used abstract-logical method, method of analysis and synthesis, system approach.
In the article, based on the analysis of the legal framework and literature sources, the definitions of the concept of "economic security" and "financial security" of the state are given and their components are outlined. It is stated that the concept of financial security is extremely complex and multidimensional and should be considered as a set of interrelated and interdependent security subsystems, one of which is tax security. The content of the economic category "tax security of the state" is revealed. The role of tax security in the system of financial and economic security of the state is highlighted. As a main indicator for assessing the level of tax security of the state it is proposed to use the tax burden. Ukraine's place in the Doing Business-2020 rating for the "paying taxes" index is analyzed. The author's understanding of the essence of the tax security management system is given. The mechanism of providing the financial and tax system of the state at the present stage of development is revealed. It outlines the negative consequences for the countries of the world as a whole and Ukraine, in particular for the introduction of restrictive measures in connection with the pandemic of the coronavirus as a major threat to the tax, economic, and consequently national security of the state.

L. KudirkoPhD in Economics, Associate Professor, Department of World Economy,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, UkraineA. KorohodMaster\'s Degree,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine

FOREIGN INVESTMENT PRIORITIES ON RENEWABLE ENERGY PROJECTS

Л. П. Кудиркок. е. н., професорка кафедри світової економіки,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, УкраїнаА. Я. Корогодздобувачка вищої освіти ступеня магістр,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

ПРІОРИТЕТИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ У ПРОЕКТИ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

The interrelationship in regards to solving worldwide problem on reducing natural energy reserves and developing environmentally friendly ways to obtain them, basing on non-traditional and renewable energy sources (RES), is described in the article. The dynamics and structure of investment infusion into renewable energy projects in the world through the period of 2009 to 2019 are analyzed. The regional and sectoral analysis on the financial resources directness that stimulated the development and generation of “green” energy is carried out. It has been found that China, the USA, Japan and a number of European countries account for the largest amount of investments into the renewable energy over the period under study. It is substantiated that the decrease in the growth rate of energy consumption within economically developed countries is related to a number of factors, including the relocation of the center of global industrial production to the Asian continent, investments priorities in energy-saving technologies rather than the production of energy itself, the increase of ecological criteria, environmental and consumption standards. The reorientation of international investment flows from developed countries to developing countries has been identified, which is stipulated by the access to resources and cheaper generation of energy currents in the sector of renewable energy.
On the basis of the conducted sectoral analysis, the segments of alternative energy have been identified, which show the highest dynamics of development, in particular, solar and wind power. The importance of institutional support for attracting foreign investment into this specified field is emphasized, in particular, through the development and implementation of national alternative energy incentive programs. The effectiveness of both investment and financial instruments of the stimulation and predominance of much more active use of subsidies for the development of hydrogen alternatives of energy resources in economically developed countries compared to developing countries and countries with transition economies is noted on. The importance of international coordination of alternative energy development efforts and the important role of global regulators in achieving these goals have been identified. Among the most active international institutions, which has stopped financing projects on oil and other kinds of mined fuel, the World Bank is recognized, as well as the International Finance Corporation with its initiative to set up a Green Cornerstone bond fund for emerging markets.[||]В статті розкрито взаємозв’язок між вирішенням загальносвітової проблеми зменшення запасів природних енергетичних ресурсів та розробкою екологічно безпечних способів їх одержання на основі нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). Проаналізовано динаміку та структуру інвестиційних потоків у проекти відновлюваної енергетики у світі за період з 2009 по 2019 рік. Здійснено регіональний та секторальний аналіз спрямованості фінансових ресурсів, що стимулювали розвиток та генерацію «зеленої» енергії. Виявлено, що найбільший обсяг інвестицій у відновлювальні джерела енергії за період досліджень припадає на Китай, США, Японію та ряд європейських країн. Обґрунтовано, що зниження темпів зростання енергоспоживання в економічно розвинених країнах пов’язане з низкою чинників, зокрема переміщенням центру глобального промислового виробництва на азійський континент, пріоритетністю інвестиційних вкладень в енергозберігаючі технології, а не у виробництво самої енергії, підвищенням екологічних критеріїв та стандартів виробництва й споживання. Ідентифіковано переорієнтацію міжнародних інвестиційних потоків із розвинених країн до країн що розвиваються, що зумовлено доступом до ресурсів та здешевленням генерації енергетичних потоків у секторі відновлювальних джерел енергії.
На основі проведеного секторального аналізу виявлено сегменти альтернативної енергетики, що демонструють найвищу динаміку розвитку, зокрема сонячна та вітроенергетика. Вказано на важливість інституціональної підтримки щодо залучення іноземних інвестицій в окреслену сферу, зокрема через розробку і реалізацію національних програм стимулювання альтернативної енергетики. Відмічено ефективність як інвестиційних, так і фінансових інструментів такого стимулювання та переважання більш активного використання субсидій на розвиток водневих альтернатив енергоресурсів у економічно розвинених країнах у порівнянні із країнами, що розвиваються та державами із перехідною економікою. Визначено вагомість міжнародної координації зусиль з розвитку альтернативної енергетики та важливу роль глобальних регуляторів в реалізації цих цілей. Серед найбільш активних міжнародних інститутів визнано Світовий Банк, що припинив у цілому фінансувати проекти з видобутку нафти і іншого викопного палива та Міжнародну фінансову корпорацію із її ініціативою створення фонду облігацій Green Cornerstone для ринків, що розвиваються.

О. О. Маслиганк. е. н., доц. кафедри туризму і географії,Мукачівський державний університетС. Р. Пасєкад. е. н., професор, Черкаський національний університет імені Богдана ХмельницькогоО. В. Касинецьст. викладач кафедри туризму і географії, Мукачівський державний університет

МЕРЕЖЕВА СТРУКТУРА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ КЛАСТЕРІВ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ

O. MaslihanPhD in Economics, Associate Professor of Tourism and Geography, Mukachevo State UniversityS. PasiekaDoctor of Economic Sciences, Professor of Department Tourism and Hospitality, Bohdan Khmelnytsky National University of CherkasyO. Kasinecz`Lecturer at the Department of Tourism and Geography, Mukachevo State University

NETWORK STRUCTURE OF FUNCTIONING OF CLUSTER OF TOURISM AND RECREATION

Кластеризація економіки об’єктивно вважається базисом, що забезпечує умови для появи якісно нової організаційної специфіки управління підприємствами – інтегративної. Ця специфіка заснована на різних організаційних типах мереж та, відповідно, інноваційному підходу до організаційного розвитку не одного, а певної групи підприємств, що полягають у відмові від детермінізму. Так, можна справедливо зазначити, що кластери започаткували процес еволюції загальноприйнятого структурно-функціонального підходу до експлицируванного у індетермінізм. Це особливо актуально для вітчизняної галузі туризму.
Відповідно до вищенаведеного важливим є вивчення парадигми функціонування кластерів та особливостей мережного аналізу підприємств туризму і рекреації як елементів мережі кластерів.
Розвиток вітчизняних кластерів реалізуються через формування бачення майбутнього розвитку та реалізацію запланованих організаційних змін, а це можливе за одним з 3-х сценаріїв: 1) механічний, який забезпечує зростання на основі постійного нарощування співпраці, процесів комерціалізації та впровадження інноваційних ідей у сфері туризму та рекреації та тимчасового залучення персоналу для вирішення проблем, що виникають; 2) експертний, на основі думки групи експертів у якості яких можуть використовуватися і кваліфікований людський капітал кластеру туризму та рекреації. Сценарій створює високу імовірність формування бачення щодо змін, виходячи з авторитету окремих учасників кластеру, не залежно від стану зовнішнього середовища; 3) системний, що дозволяє ув’язати всі організаційні зміни кластеру туризму та рекреації із розвитком його самого, за умови, що зовнішнє оточення та внутрішній управлінський вплив розглядаються у взаємодії, що ґрунтується на ілюструванні.
Щодо особливостей аналізу підприємств туризму і рекреації, констатуємо, що починаючи з 2009 р. стає очевидною потреба ефективної організації економічної діяльності учасників кластеру. У якості засобів, аналізу ефективності у визначеній площині нами пропонувалося використання систем балансових співвідношень Леонтьева. Така модель, фактично, дозволяє представити процес розподілу доходів між елементами кластеру до рішення системи алгебраїчних рівнянь.[||]Clustering of the economy is based providing the conditions for the emergence of a qualitatively new organizational specificity of enterprise management – integrative. This specificity is based on various organizational types of networks and an innovative approach to organizational development of the group of enterprises. It consists in the rejection of determinism. Thus, it can be noted that clusters began the process of evolution of a structural-functional approach to the explicated into indeterminism. This is especially relevant for the domestic tourism industry.
According to the above, it is important to study the paradigm of cluster performance and the features of network analysis of tourism and recreation enterprises as elements of a cluster network.
The development of domestic clusters is realized through the formation of a vision for future development and implementation of planned organizational changes. This is possible in one of the 3 scenarios: 1) mechanical. It provides growth through cooperation, commercialization and introduction of innovative ideas in the field of tourism and recreation and temporary recruitment; 2) expert. It is realized on the basis of the opinion of the expert group as which qualified human capital of the tourism and recreation cluster can be used. The scenario creates a high probability of shaping the vision of changes based on the authority of individual cluster members, regardless of the state of the external environment; 3) system. It allows linking all organizational changes of the tourism cluster and recreation with its development, provided that the external environment and the internal control effect are considered in the interaction based on the illustration.
Considering the characteristics of the analysis of tourism and recreation enterprises, we note that since 2009 it has become clear that the economic activities of the members of the cluster need to be efficiently organized. The use of Leontiev balance-ratio systems was suggested as a means of analyzing efficiency in a certain plane. Such a model actually represents the distribution of income between cluster elements to the solution of the system of algebraic equations.

І. М. Цурканк. е. н., доцент, доцент кафедри економічного аналізу і фінансів,Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. ДніпроА. О. Остапенкостудентка кафедри економічного аналізу і фінансів,Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ТА КЛЮЧОВІ УМОВИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

I. TsurkanPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Analysis and Finance, National Technical University “Dnipro Polytechnic”, DniproA. OstapenkoStudent of the Department of Economic Analysis and Finance, National Technical University “Dnipro Polytechnic”, Dnipro

FINANCIAL STABILITY OF THE INSURACE COMPANY AND KEY CONDITIONS FOR ITS PROVIDING

В статті показано значущість фінансової стійкості для страхових компаній. З´ясовано сутність поняття фінансової стійкості страхової діяльності як показника ефективності її діяльності. Розглянуті умови забезпечення фінансової стійкості страхової компанії. Проаналізовані та систематизовані основні складові кожного фактору, а також визначено їх взаємозв’язок. Здійснено групування факторів впливу на внутрішні й зовнішні та виявлено вплив даних факторів на діяльність страховиків. Визначено, що на фінансову стійкість страхової компанії необхідно впливати за допомогою управління структурою та розміром власного капіталу, тарифною політикою, збалансованістю страхового портфеля, дієвою системою перестрахування, застосуванням адекватних методів формування страхових резервів, ефективним розміщенням страхових резервів, дотриманням високого рівня платоспроможності страхової компанії та оптимізацією структури й обсягу витрат страховика. Встановлено, що зарубіжні страховики оптимізують розмір витрат шляхом впровадження технологічних інновацій.[||]The volatility of the political and economic environment in the country necessitates a thorough and accurate analysis of the criteria for ensuring the financial soundness of insurance companies, since any hint of unstable financial stability is a potential threat to the functioning of the company. Financial stability is a guarantee for insurance indemnities to insurance services consumer when the insured event occurs, which in turn shows the competitiveness and reliability of the insurance company. Thus, the problem of determining the conditions for maintaining a high level of financial stability is one of the key issues for insurers. The study of the main factors affecting the financial stability of insurance companies, and determining the features of achieving its high level. The main components of each factor are analyzed and systematized, and their correlation is determined. Influencing factors are classified into internal and external, these factors impact on the activities of insurers is revealed. It is determined that the financial stability of the insurance company should be influenced by managing the structure and size of equity, tariff policy, balancing the insurance portfolio, an effective reinsurance system, using adequate methods for creating insurance reserves, efficiently allocating insurance reserves, maintaining a high level of solvency of the insurance company, and minimizing structure and costs volume of the insurer. It is established that foreign insurers optimize the amount of costs by introducing technological innovations. The main types of technological innovations that are introduced by foreign insurers are summarized. The more factors an insurance company takes into account in the course of its activities, the higher the level of financial stability it will be possible to achieve. Today, to ensure financial stability, Ukrainian insurers have the opportunity to take into account the existing world experience in introducing innovations in insurance activity, which will allow them to minimize the cost of doing business and make optimal cost related to insurance liabilities.

С. М. Лутковськак. пед. н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи,євроінтеграції та міжнародної діяльності, Вінницький національний аграрний університет

СУТНІСТЬ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

S. LutkovskaPhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor,Vice-rector for scientific and pedagogical work, European integration and international activities,Vinnytsia National Agrarian University

THE ESSENCE OF THE SYSTEM OF ENVIRONMENTAL SAFETY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF GLOBAL ECONOMY

У статті розглядається сутність системи екологічної безпеки сталого розвитку в умовах глобальної економіки. Проаналізовано структуру глобальної екологічної безпеки, її риси, сучасні форми та тенденції розвитку. Встановлено, що формування міжнародної екологічної безпеки має здійснюватися не за рахунок дискримінації окремих регіонів і країн світу, а реалізовуватися у відповідності до загальновизнаних світовою спільнотою паритетних засад та принципів, серед яких: надпріоритетність, системність, спільність, інтеграція, рівність суб’єктів тощо. Визначено необхідність внесення суттєвих коректив в концепцію національної безпеки, її орієнтири, стратегію та засоби забезпечення еколгічної безпеки сталого розвитку. Зроблено висновок, що систему екологобезпечного сталого розвитку слід досліджувати з позицій процесів глобалізації у сфері охорони навколишнього природного середовища, економіки, біоенергетики, екологічної політики та соціального-економічного розвитку.[||]The article deals with the essence of the ecological security system of sustainable development in the global economy. The structure of global ecological security, its features, current forms and tendencies of development are analyzed. It is established that the formation of international environmental security should not be carried out at the expense of discrimination of individual regions and countries of the world, but implemented in accordance with the generally recognized international community of parity principles and principles, including: priority, systematic, commonality, integration, equality of subjects, etc. Global environmental security is a system of international relations that ensures the preservation, rational use, reproduction and enhancement of the quality of the environment, and in which the national activities of individual countries exclude environmental damage to individual countries of the world and the world community. GEB can also be seen as a process of integration, regionalization, liberalization and democratization of international relations, which forms a complex ecological conditions for the existence of humanity and influences the functioning of institutions, enterprises, organizations, through the creation of special regimes of relations of countries with the aim of preventing environmental hazards. The necessity of making significant adjustments to the concept of national security, its guidelines, strategy and means of ensuring ecological security of sustainable development has been determined. The global nature of environmental issues requires the development and implementation of a coherent international policy. To prevent global catastrophe on a global scale, humanity must today take concerted steps to preserve the sustainability of the biosphere: to form on the planet the only environmentally sound economic and economic space that will form the basis of sustainable and balanced socio-economic development of all countries in the world. It is concluded that the system of environmentally sustainable development should be explored from the standpoint of globalization processes in the field of environmental protection, economy, bioenergy, environmental policy and social and economic development.

М. А. Плахтийк. э. н., предприниматель, ООО «Nextedo», г. Киев

NEXTEDО ЭКОНОМИКА КАК НОВАЯ ПАРАДИГМА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

M. PlakhtiyPhD in Economics, entrepreneur, Nextedo LLC, Kiev

NEXTEDO ECONOMY AS A NEW PARADIGM OF DIGITAL ECONOMY

В статье представлено исследование новой парадигмы цифровой экономики - Nextedo экономики. Обосновано, что фундаментальной особенностью такой экономики является ее представление в виде глобализации мировой экономики, интеграции мировых рынков капитала, усиления конкуренции, риска, неопределенности и постоянных изменений. Предложено рассматривать экономику Nextedo как креативную диджитал экономику, требующую постоянного внедрения улучшений в разрезе базовых категорий.
Доказано, процесс цифровой трансформации бизнеса и государственных структур является динамическим процессом, в котором каждое движение и действие зависит от учета изменений и переосмысления предыдущих, влияния внешних факторов и внутренних взаимоотношений. То есть, цифровая трансформация не что иное как применение новых инструментов к изменению существующей модели бизнеса. Основным фактором экономического роста в экономике Nextedo становятся инновации, где преимущество получают те компании, которые могут быстро реагировать и адаптироваться к новым условиям рынка в реальном времени, освоив процесс непрерывного обучения. Успешные компании в среде экономики Nextedo используют семь основных принципов, которые формируют новое поколение предпринимателей-NESTED с определенными навыками: когнитивными, социальными, техническими. Экономика Nextedo как новая парадигма призвана улучшить жизнедеятельность не только одного человека, но и образуемых ею сообществ, где необходимо определиться с будущей сущностью человека. На этом уровне проблемно-ориентированного описания личности может выступать как существо биологическое, политическое, социальное или все вместе. К тому же у каждого человека заложена тройственная программа: «для себя», «для рода», «для вида». Эта программа имеет непосредственную связь с народом и нацией. Экономика Nextedo формирует нового человека-предпринимателя, новое поколение предпринимателей-NESTED с определенными навыками: когнитивными, социальными, техническими. Следует резюмировать, что в условиях развития глобальной экономики и поиску различных вариантов стратегий роста экономика Nextedo может занять свою нишу в инновационных моделях экономик с цифровой трансформацией.[||]The article presents a study of the new paradigm of the digital economy - Nextedo Economics. It is proved that the fundamental feature of such an economy is its presentation in the form of globalization of the world economy, integration of world capital markets, increased competition, risk, uncertainty and constant changes. It is proposed to consider the Nextedo economy as a creative digital economy, requiring constant implementation of improvements in the context of the basic categories. It has been proved that the process of digital transformation of business and government structures is a dynamic process in which each movement and action depends on taking into account changes and rethinking the previous ones, the influence of external factors and internal relationships. That is, digital transformation is nothing but the application of new tools to change the existing business model. The main factor of economic growth in Nextedo's economy is innovation, where those companies that can quickly respond and adapt to new market conditions in real time, having mastered the process of continuous learning, gain an advantage. Successful companies in the Nextedo economy use seven core principles that form the next generation of NESTED entrepreneurs with specific skills: cognitive, social, technical. Nextedo's economy as a new paradigm is designed to improve the livelihoods of not only one person, but also the communities formed by it, where it is necessary to determine the future essence of man. On the whole of the problem-oriented, I will describe the special features of the system, which is biologically, politically, socially and all at once. Prior to that, the skin people had a program: “for themselves”, “for the family”, “about the human eye”. Tsya program mak zeszrezondіvy zvyazok with the people and the nation. Economy Nextedo formє new lyudin-pіdpriєmtsya, new generation pidpriєmtsіv-NESTED with singing skills: cognitive, social, technical.It should be summarized that in the context of the development of the global economy and the search for various options for growth strategies, Nextedo economy can occupy its niche in innovative models of economies with digital transformation.

І. О. Чканк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра МоторногоА. С. Чканк. е. н., доцент, доцент кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Запорізький національний університет

ЕЛЕКТРОННИЙ БАНКІНГ ДЛЯ БІЗНЕСУ І НАСЕЛЕННЯ ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

I. ChkanPhD in Economics, Associate Professor Associate Professor of Finance, Banking and Insurance DepartmentDmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological UniversityА. ChkanPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Business-administration and Management of Foreign Business ActivityZaporizhzhia National University

E-BANKING FOR BUSINESS AND POPULATION AS A GUARANTEE FOR MARKET INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

Доведено взаємозв’язок між розвитком інновацій у світі та удосконаленням електронних банківських послуг, метою яких забезпечення отримання максимальної кількості послуг для клієнтів банку в будь-який час. В статті наведені основні аспекти розвитку електронного банкінгу, як виду комерційних банківських послуг в Україні. Можливості дистанційного обслуговування спрощують та оптимізують і господарську діяльність і чимало банків пропонують клієнтам спеціальні бізнес-сервіси, такі як «Клієнт-банк», private banking, premium banking або VIP-банкінг. Виявлено, що більшість українських банків, що мають розроблену платформу Інтернет-банкінгу пропонують і спеціальні програми під мобільні пристрої. При запроваджені банком електронного сервісу більшість обмежені як фінансовими ресурсами, так і людськими, тому виникає потреба у співпраці з провідними компаніями з питань ІТ-технологій. Великий досвід подібних компаній дають значний поштовх для впровадження провідних світових банківських інновацій.[||]Globalization processes in the world require rapid adaptation of the economic spheres to the present conditions. The consequence is an increase in the requirements for the functioning of market infrastructure, in particular the banking sector, which serves the implementation of innovative processes. In the global financial market, the development of banking services is in contradictory conditions: on the verge of crisis and the increased demand for the development of innovative technologies.
The relationship between the development of innovations and the expansion of electronic banking services has been proved to ensure the availability of bank services to clients at all times. Electronic banking can be categorized as a separate type of banking service, and give it the following definition - a commercial type of remote banking services aimed at meeting the needs of customers through an electronic server around the clock with the maximum possible distance from the branch.
Today, the share of banks that use electronic banking is increasing every year, among them it is possible to distinguish “PrivatBank” as the undisputed leader, “Raiffeisen Bank Aval”, “Oschadbank”, “Ukrsotsbank”, “Alfa-Bank” and OTP Bank. Remote service capabilities simplify and optimize business operations and many banks offer customers special business services such as Client Bank, Private Banking, Premium Banking or VIP Banking.
Remote banking is gaining momentum in popularity. Thus, according to the National Bank of Ukraine, 70% of transactions on the Internet are carried out using a contactless plastic card, 61% - payment for services and payments, 53% - transactions in e-banking, 37% - money transfers, 27% - deposits, 26% - operations using mobile banking. Being able to access your accounts at any time and anywhere is a significant advantage of Internet banking.
Most Ukrainian banks that have developed a platform of Internet banking also offer special programs for mobile devices, and with the introduction of electronic service the bank needs to cooperate with leading companies in the field of IT technologies.
We can firmly predict the further active development of e-banking in Ukraine. Its future potential is great as society increasingly moves to "online life." Moreover, it can be expected that e-banking will soon become an integral attribute of all banking institutions, as customers will expect it.

О. В. Романенкок. е. н., доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві, Київський національний університет будівництва та архітектуриЛ. М. Алавердянк. е. н., доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві, Київський національний університет будівництва та архітектури

ОГЛЯД СТАНУ ТА ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

O. RomanenkoPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Commodity and Commercial Activity in Construction, Kyiv National University of Construction and ArchitectureL. AlaverdianPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Commodity and Commercial Activity in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

STATE OVERVIEW AND EVALUATION OF DEVELOPMENT POTENTIAL BUILDING INDUSTRY OF UKRAINE

Стаття присвячена оцінці сучасного стану будівельної галузі України та визначенню умов і факторів, що сприятимуть її подальшому розвитку. Проаналізовано вартісні та структурні показники обсягів виробленої будівельної продукції за 2018-2019 рр. у розрізі об’єктів будівництва. Визначено лідерів серед регіонів за обсягами виробленої будівельної продукції. На підставі інформації про індекси будівельної продукції за останні два роки зроблено висновок про динамічний розвиток будівельної галузі в Україні. Встановлено, що зростання будівельної активності відбувалося завдяки здійснюваним урядом кроків щодо створення привабливого інвестиційного клімату та покращення умов ведення бізнесу в країні. Доказом зазначених кроків є поступове зростання позиції України в одному з найважливіших міжнародних рейтингів Doing Business, який дає можливість оцінити легкість ведення бізнесу за десятьма основними показниками. Аналіз динаміки цих показників за останні три роки, показав, що здебільшого будівельна галузь обумовила зростання рейтингу України, усунувши перешкоди для бізнесу.
Зазначено напрямки нормативного врегулювання будівельної діяльності, спрощення й забезпечення прозорості ряду процедур на передпроектній стадії, усунення штучних перепон під час проектування та будівництва. Серед позитивних змін можна відмітити створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва; скорочення кількості документів для отримання адміністративних послуг; скасування пайової участі замовника будівництва в розвитку інфраструктури населеного пункту; затвердження нових вимог щодо енергоефективності, та доступності об’єктів будівництва; спрощення процедур отримання кредитів, дозволів на будівництво та реєстрації прав власності; захист міноритарних інвесторів.
Завдяки заходам, направленим на стимулювання інвестиційної діяльності та полегшення умов ведення бізнесу в Україні, будівельна галузь має великий потенціал для подальшого динамічного розвитку.[||]The article is devoted to the assessment of the current state of the construction industry in Ukraine and to determine the conditions and factors that will contribute to its further development. The cost and structural indicators of the output of construction products for the years 2018-2019 in the meaning of construction objects are analysed. The leaders among the regions by volume of manufactured construction products are identified. It was made the conclusion about the dynamic development of the construction industry in Ukraine basing on indices of construction products for the last two years. It was found that the growth of construction activity was due to the government's steps to create an attractive investment climate and improve business conditions in the country. The proof of these steps is the gradual growth of Ukraine's position in one of the most important international ratings of Doing Business, which makes it possible to assess the ease of doing business by ten main indicators. The analysis of the dynamics of these indicators over the last three years, showed that the construction industry, for the most part, caused an increase in the rating of Ukraine, eliminating obstacles to business.
The directions of legal regulation of the construction activity, simplification and transparency of a number of procedures at the pre-project stage, elimination of artificial obstacles during the design and construction are specified. Positive changes include the establishment of a unified state electronic system in the field of construction; reduction of the number of documents for receiving administrative services; cancellation of the shareholder participation of the construction customer in the development of the settlement's infrastructure approval of new requirements for energy efficiency and accessibility of construction sites; simplifying procedures for obtaining loans, building permits and registering property rights; protection of minority investors.
Thanks to measures aimed at stimulating investment activity and facilitating business conditions in Ukraine, the construction industry has great potential for further dynamic development.

Д. В. Ковальовк. с.-г. н, доцент, доцент кафедри загальноекономічної підготовки,Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон

ОЦІНКА ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ НАСЕЛЕННЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

D. KovalyovPhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Department of General Economics, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

INCOME ASSESSMENT AND EXPENDITURE OF THE KHERSON REGION POPULATION

У статті обґрунтовано актуальність статистичного оцінювання доходів і витрат населення Херсонської області. Виконано аналіз динаміки та структури доходів, у складі яких більш 75% припадає на заробітну плату, соціальну допомогу й поточні трансферти. В структурі сукупних витрат домогосподарств майже весь дохід сім’ї витрачається на споживання, а саме на забезпечення продуктами харчування, а також непродовольчими товарами та життєве необхідними послугами, що стримує розвиток інших витрат, зокрема на освіту, відпочинок, розваги, заощадження тощо. Це призводить до зменшення добробуту домогосподарств, що, у свою чергу, впливає на неефективне формування і використання їхніх фінансових ресурсів. Обґрунтовано, що оцінка нерівномірності розподілу населення за доходами й витратами на основі різних критеріїв (коефіцієнти децильної диференціації, фондів і коефіцієнт Джині) не чутлива до змін, що відбуваються. Це пов’язано з недоліками у формуванні вибірки з обстеження домогосподарств. урахування в оцінках лише доходів від легальної зайнятості, поступовим і тривалим збільшенням частки бідного населення тощо.[||]The article substantiates the relevance of statistical estimation of incomes and expenditures of the population of Kherson region. During 2014-2017, 40% of all income was generated from social assistance and other current transfers received, from wages - 30-34%, in 2018 alone, these figures were almost equal (37.7%). Revenues from profit and mixed income and property income fell 4.4 percentage points over the period under review. (from 29.1% to 24.9%).
Analysis of the dynamics of nominal wages in the Kherson region for 2014-2018 showed a steady increase in its average level until 2017. This is connected, on the one hand, with the state policy of raising social standards and, on the other, with economic, political and social events in Ukrainian society during this period.
Thus, the dynamics of real wages for the period up to 2017 showed an overwhelming growth of this indicator except for 2015 (the political crisis in the country, which resulted in a significant increase in inflation). Based on 2018 data, there is a decline in both nominal (23.6%) and real wages (but only 13.8%) compared to 2017.
Decile coefficient of differentiation of total income of the population showed that during 2014 - 2018 the minimum incomes of 10% of the most affluent population exceeded the maximum incomes of 10% of the least affluent population within 2.4 - 2.9 times. The value of the ratio of funds during the study period varied from 3.1 to 4.3. The Gini coefficient in 2014 was 0.214, while in 2018 its value was 0.221, which is a drop in the above coefficients in recent years shows that they do not reflect the real picture of the population stratification in income.
In the structure of total expenditures of households in the Kherson region, almost all family income is spent on food, namely food. The largest percentage of expenditures in the general structure of consumption of non-food goods and services is spent on housing, water, electricity, gas - 45.4%, clothing and footwear - 12.2%. Expenditure on recreation and culture and education are only 2.3% and 1.8% respectively.
This all leads to a decline in household well-being, which in turn affects the inefficient formation and use of their financial resources.

І. В. Осадчукк.с.-г.н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій,ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»С. Ю. Болілак.с.-г.н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій,ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»Н. В. Кириченкок. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій,ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

РОЗВИТОК КРАФТОВОГО ОРГАНІЧНОГО СІМЕЙНОГО ФЕРМЕРСТВА – ШЛЯХ ДО ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ НА СЕЛІ

I. OsadchukPhD in Agricultural science, associate professor, associate professor of Management оrganizations department, SHEI «Kherson state agrarian university»S. BolilaPhD in Agricultural science, associate professor, associate professor of Management оrganizations department, SHEI «Kherson state agrarian university»N. KyrychenkoPhD in Economics, associate professor, associate professor of Management оrganizations department, SHEI «Kherson state agrarian university»

THE DEVELOPMENT OF CRAFT ORGANIC FAMILY FARMING AS A DIRECTION FOR OVERCOMING RURAL UNEMPLOYMENT

Найбільш поширеною малою формою господарювання на селі сьогодні є особисті селянські господарства, а найбільш перспективною - сімейні фермерські господарства зі статусом та без статусу юридичної особи. Разом з іншими суб’єктами господарювання на селі, вони вступають у відносини з державою, громадами, учасниками аграрного ринку, і, задовольняючи потреби населення у тих продуктах, виробництво яких мало цікавить великі сільськогосподарські підприємства, агрохолдинги через високу трудомісткість, здійснюють значний вклад не лише у забезпечення продовольчої безпеки, а й у вирішення багатьох інших проблем нашої держави. У статті оцінено рівень безробіття на Херсонщині. Визначено перспективи вирішення проблеми зайнятості сільського населення за рахунок розвитку сімейного фермерства в цьому регіоні. Зроблено аналіз розвитку крафтового органічного виробництва в Україні та в Херсонській області.[||]The global consumer market for organic products is developing at a rapid pace. Ukraine does not stand aside from these processes.
The most widespread small form of farming in rural areas today is personal peasant farms, and the most promising is family farms with and without the status of legal entity. Together with other economic entities in rural areas, they enter into relations with the state, communities, participants of the agrarian market, and, meeting the needs of the population in these products, production of which is of little interest to large producers because of the high labor intensity, make a significant contribution to solving the problems of our state, including the problem of employment of rural population.
It was estimated the level of unemployment in Kherson region. It is established that 6,5% of economically active rural population were unemployed in 2019. In article was noted that any steps of the state and local authorities aimed at supporting the development of family farming in Kherson region, will solve several problems at once: not only the problem to employment of rural population, but also other problems: food security, diversification of agricultural production, especially labor-intensive products and other.
There was analyzing a Kraft organic production development in Ukraine and Kherson region. In the paper was noted that the Kraft production of goods in the state is developing rapidly, but accurate calculation a brands that position themselves as Kraft , no one is leading. It was noted that more operators of the organic market accrued in Kiev, Kherson, Vinnytsia, Odessa, Zhytomyr and Kharkiv regions. It was confirmed that a significant part of Ukraine's organic exports is crop production and its share continues to grow from year to year. It is emphasized that in Ukraine a Kherson region is the leader in terms of export volumes of organic products.
The article is pointed out that in a Kherson region are many prerequisites for the start of production not a mass goods but a products created by the particular producer in a particular area. In the paper was noted that the combination of organic production with Kraft organic production could become a profitable business not only for agricultural enterprises, but also for small farms in rural areas, and Kraft organic production is a perspective direction for the Kherson region as a whole and individual family farms in particular.

Н. Є. Летуновськак. е. н., старший викладач кафедри маркетингу,Сумський державний університетО. І. Рибінак. е. н., асистент кафедри маркетингу,керівник Бюро із забезпечення якості вищої освіти, Сумський державний університет

ПОРІВНЯННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДЕТЕРМІНАНТ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО РЕГІОНУ

N. LetunovskaPhD in Economics, Senior Lecturer of Marketing Department,Sumy State UniversityО. RybinaPhD in Economics, Assistant Professor of Marketing Department,Head of the Bureau for quality assurance of higher education, Sumy State University

COMPARISON AND FORECAST OF DETERMINANT FORMATION OF A HEALTHY REGION

У статті авторами здійснено бібліографічний огляд праць науковців у сфері регіонального розвитку за допомогою програмного забезпечення VOSviewer. Побудовано піраміду регіону для визначення всіх рівнів, на яких задовольняються різні групи потреб його населення. Обґрунтовано необхідність інвестицій у розбудову сфери охорони здоров’я регіону, що посилює як результат людський капітал, що є невід’ємним компонентом забезпечення успішності економічної діяльності. Виконано крос-темпоральне порівняння регіонів за чотирма складовими: економічною, соціальною, інноваційною та екологічною, результати якого представлені графічно з використанням «traffic-light method». Авторами здійснено прогнозування важливих показників формування благополучного регіону, а саме розвитку сфери охорони здоров’я – фінансування охорони здоров’я в цілому в Україні та витрат на виконання НДР у сфері медичних наук.[||]The authors point out the urgency of considering the formation of a healthy region, in particular in the domestic realities. The competitiveness of a region is determined mainly by the health of its population, its ability to perform work effectively, to receive adequate cultural and social security, and to live in an environmentally friendly environment. The authors substantiate the typologization of regions, analyze the determining factors of the formation of a healthy social situation in a particular region. The article provides a bibliographical overview of the scientific works devoted to regional development using VOSviewer software. A pyramid of the region was built for identifying all levels, at which the needs of its population are met. A healthy region is considered such when it occupies a sufficiently high position on a set of vital components, such as economic, social, innovative, environmental. The article contains statistical indicators of the development of some regions of Ukraine, grouped by components. The key to the well-being of the region is the health sector, above all the state and innovation disruptions in the sector. The support of the ecological situation in the regions contributes to the formation of healthy human potential, which shapes the favorable social and economic climate in the country. Ukraine The necessity to invest in the development of health care in the region is substantiated, which enhances human capital, which is an integral part of ensuring the success of economic activity. Cross-temporal comparison of the regions was made using four components: economic, social, innovative, and environmental. The results of this analysis is presented graphically using the traffic-light method. The authors predicted essential indicators of a prosperous region, namely the development of the health sector – financing of health care in Ukraine and the cost of implementing R&D in the medical sciences. The author's approach to comparing the five regions of Ukraine has made it possible to find out the positions of typical regions, to identify leaders by individual components, to indicate those areas of life that need to be invested in to strengthen them.

Л. А. Малічк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Донецький державний університет управління, м. МаріупольТ. Г. Толпежніковак. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Донецький державний університет управління, м. МаріупольМ. І. Балашовздобувач освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії, Донецький державний університет управління, м. МаріупольО. М. Тараторінмагістр кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПРОНИКНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ

L. MalichPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management of Foreign Economic and Innovation Activities,Donetsk State University of Management, MariupolT. TolpezhnikovaPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management of Foreign Economic and Innovation Activities,Donetsk State University of Management, MariupolM. BalashovCandidate of educational and scientific program of preparation of the doctor of philosophy, Donetsk State University of Management, MariupolO. TaratorinMaster Student of the Department of Management of Foreign Economic and Innovation Activities,Donetsk State University of Management, Mariupol

THE WAYS TO IMPROVE ENTERPRISE MARKETING STRATEGIES TO INTERNATIONAL MARKETS

В статі розглянуто шляхи підвищення ефективності маркетингових стратегій проникнення на зовнішні ринки промисловими підприємствами, зокрема металургійної галузі в нових умовах господарювання. Проаналізовано поточні можливості внутрішнього ринку металопродукції України та загрози для нього з боку країн металоекспортерів, такі як: введення екологічних вимог щодо виробництва, демпінгові ціни з боку КНР та інше. Визначено суть та значення маркетингової стратегії проникнення підприємства на зовнішні ринки. Проаналізовано процес формування маркетингової стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки. Визначено форми проникнення підприємства на зовнішні ринки. Розглянуто можливість запровадження стратегії партнерства та процес побудови партнерських стосунків підприємства з споживачами. Структуровано основні етапи процесу проведення аналізу привабливості міжнародних товарних ринків. Досліджено джерела інформації для оцінювання показника ринкової доступності.[||]The article discusses ways to increase the effectiveness of marketing strategies for penetration of foreign markets by industrial enterprises, in particular the metallurgical industry in the new economic environment. The current opportunities of Ukraine's domestic market for metal products and the threats posed by metal-exporting countries are analyzed, such as: introduction of environmental requirements for production, dumping prices by the PRC and more. The essence and importance of marketing strategy of enterprise penetration into foreign markets are determined. The process of forming the marketing strategy of entering the company into foreign markets is analyzed. The forms of enterprise penetration into foreign markets are determined. The possibility of introducing a partnership strategy and the process of building partnerships between the enterprise and consumers are considered. The sequence of steps in the process of building relationships between consumer and industrial enterprises is considered. Sequence of partnership building: study of working conditions, evaluation of opportunities, monitoring of partnership conditions, evaluation of marketing policy, choice of format of relations between participants of the process, estimation of volume of expenses. The main stages of the process of analyzing the attractiveness of international commodity markets are structured. Five stages, which include determining the economic interest of the enterprise; analysis of opportunities of international activity of the enterprise and choice of target markets; research on the market accessibility of target markets; research of the possibility of realization of economic interest of the enterprise; construction of a matrix that combines all stages. The sources of information are explored to evaluate market accessibility. Market accessibility factors can be divided into quantitative and qualitative ones. Information on quantitative factors can be obtained from official statistical sources, national statistics, foreign trade statistics. It is more difficult to obtain information on qualitative factors; they need careful analysis of the situational information, secondary sources.

Н. А. Караванк. е. н., доцент, декан факультету менеджменту, економіки, соціології та філології,Дніпровський державний технічний університет

ТЕХНІЧНА СКЛАДОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

N. KaravanPhD in Economics, Assistant Professor, Dean of the Faculty of Management, Economics, Sociology and Philology, Dniprovsk State Technical University

TECHNICAL COMPONENT OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES OF CHEMICAL INDUSTRY

Досліджено підходи щодо виділення окремих складових елементів конкурентоспроможності підприємств. Наголошено, що в умовах сучасного виробництва особливої значимості набуває технічна складова. За результатами проведеного аналізу, знос основних засобів хімічної промисловості в цілому є нижчим за знос основних засобів промисловості, а темпи їх оновлення стабільно перевищують темпи оновлення основних засобів промисловості та України в цілому. Однак, оцінка динаміки стану, руху та ефективності використання основних засобів хімічної промисловості довела нерівномірний характер відтворювального процесу у окремих секторах хімічної промисловості. Так використання прибутку у якості власного джерела фінансування відтворювального процесу є можливим лише для сектору фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів. Наголошено, що критерій оцінки потенціалу хімічних підприємств щодо забезпечення або підвищення рівня конкурентоспроможності повинен містити не тільки фінансово-економічну, а й технічну складову. Запропонована методика, яка уможливлює таку оцінку. Методика апробована для оцінки потенціалу забезпечення конкурентних переваг провідного хімічного підприємства.[||]Approaches to the selection of individual components of the competitiveness of enterprises, which are presented in the economic literature, are investigated. All factors of formation of competitiveness of chemical industry enterprises are proposed to be grouped into three blocks: production, production and resource potential, financial status. It is emphasized that each factor requires a separate study. In terms of modern hardware production, the technical component becomes especially important. According to the results of the analysis, a considerable amount of fixed assets is on the balance sheet of chemical industry enterprises. On the plus side, the deterioration of the fixed assets of the chemical industry is lower than the deterioration of the fixed assets of the industry and Ukraine as a whole, and the pace of their renewal is steadily higher than the rate of renewal of the fixed assets of the industry and Ukraine as a whole. An analysis of the dynamics, condition, movement, and efficiency of the use of fixed assets of the chemical industry has revealed the uneven nature of the reproduction process in individual sectors of the chemical industry. Thus, the fixed assets involved in the production of chemicals and chemical products have the highest levels of wear and, consequently, low rates of renewal. The lowest level of depreciation of fixed assets is observed in the sector of basic pharmaceuticals and pharmaceuticals. At the same time, the main factor that caused its dynamics were the pace of renewal. Addressing the needs of the reproduction process requires the involvement of significant financial resources, first and foremost, of our own. However, the annual amount of depreciation is negligible and is about six percent of the original cost of the fixed assets of the industry. The use of profit as its own source of financing for the reproduction process is only possible for the pharmaceuticals and pharmaceuticals sector, and the production of chemicals and chemicals remains consistently unprofitable. It is emphasized that the criterion for assessing the potential of chemical enterprises to ensure or enhance the level of competitiveness should include not only financial and economic, but also technical component. A technique is proposed that enables such an assessment. The methodology has been tested to evaluate the potential to provide the competitive advantage of a leading chemical enterprise.

Т. П. Ткаченкок. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, доцент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЮВЕЛІРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ

T. TkachenkoPhD in Economics, Associate Professor of Economics and Entrepreneurship,National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

PROBLEMS OF JEWELRY INDUSTRY'S TAX REGULATION IN UKRAINE

У статті розглянуто особливості виробництва ювелірної продукції, визначено окремі аспекти оподаткування ювелірних виробів, проаналізовано вплив податків і зборів на розвиток галузі, запропоновано заходи щодо зміни податкового законодавства в ювелірній промисловості в Україні. Здійснено аналіз наукових праць щодо розвитку ювелірної галузі, визначено вузьку спеціалізацію досліджень, обґрунтовано недостатність комплексних досліджень в галузі. Обґрунтовано недоцільність оподаткування напівфабрикатів збором до пенсійного фонду. Оподаткування здійснюється в процесі незавершеного виробництва і покладається саме на виробника продукції, що суперечить задекларованим цілям держави щодо підтримки вітчизняного виробника, сприянню розвитку промисловості. Проаналізовано структуру собівартості продукції ювелірної промисловості, визначено, що саме збір до Пенсійного фонду посідає друге місце у структурі витрат на виробництво продукції. Одним з варіантів покращення ситуації в галузі може стати відміна цього збору, або ж розподіл податкового навантаження між всіма учасниками ринку. Визначено проблеми розвитку малого бізнесу, на якому тримається збут ювелірної продукції, а саме, постійне бажання держави та податкової зокрема, позбавити можливості застосування спрощеної системи оподаткування через хибне уявлення про надприбутковість галузі, незважаючи на еластичність попиту на продукцію в умовах економічної кризи, пандемії хвороб або інших кон’юнктурних ринкових коливань.[||]Industrial development contributes to state development, creates a gross domestic product, jobs, requires of professional staff. The jewelry industry is no exception. Today, as always, it is under close scrutiny by the state. This situation is explained not only by the uniqueness of the industry, but, first of all, due to the erroneously formed stereotypes about the industry's profitability. The amount of money that circulates in the production and sale of jewelry products, namely, the cost of raw materials, equipment, wages of skilled workers form a high cost of this type of products, which leads to significant turnover, and, therefore, deductions in the form of taxes coming to the state budget.
The article is discussed the features of jewelry production, defined certain aspects of taxation jewelry, the influence of taxes and fees on the development of the industry and proposed measures to change the tax laws in the jewelry industry in Ukraine. The analysis of scientific works in the jewelry industry development is carried out; the narrow specialization of researches is determined; the insufficiency of complex researches in the branch is substantiated. The inappropriateness of taxing semi-finished products with a pension fund is substantiated. Taxation is carried out in the process of work in progress and entrusted to the manufacturer of products, which contradicts the stated goals of the state to support the domestic producer, promotion of the industry development.
It is determined that the Pension Fund collection is the second largest in the structure of production costs. One way to improve the situation in the industry can be the abolition of the fee or the distribution of the tax burden among all market participants.
The cost structure of the jewelry industry, the problems of small business development that support the sale of jewelry are analyzed. Namely, the constant desire of the state and the tax in particular to deprive the possibility of applying a simplified system of taxation, because of the erroneous idea of industry profitability, despite the elasticity of production in the conditions of economic crisis, the pandemic of diseases or other market fluctuations.

М. В. Шашинак. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

СУЧАСНА ТРАЄКТОРІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ З УРАХУВАННЯМ РЕГІОНАЛЬНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ АСПЕКТІВ

M. ShashynaPhD in Economics, Associate professor of the Department of Economics and Business, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

MODERN TRAJECTORY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT WITH REGARD TO THE REGIONAL AND SOCIO-ECONOMIC ASPECTS

У статті досліджено основні напрями економічних досліджень у сфері інноваційного розвитку з урахуванням регіональних та соціально-економічних аспектів. Узагальнено основні підходи щодо трактування чинників та передумов траєкторії інноваційного розвитку регіонів та відзначено, що в сучасних умовах домінують наступні підходи: ряд науковців наголошують на значущості інституційної складової інноваційного розвитку; деякі науковці обґрунтовують траєкторію інноваційного розвитку через концептуальні засади формування механізмів інноваційного розвитку регіонів та управління ними; група експертів із практичної інноватики активно наголошують на необхідності формування в Україні інноваційних регіональних систем, спрямованих на ефективність інноваційних процесів регіону з урахуванням їх потенціалу та потреб. Сформовано авторський методичний підхід щодо оцінки траєкторії інноваційного розвитку регіонів з огляду на можливості їх кількісного та якісного оцінювання в сучасних реаліях та визначення рейтингу регіонів.[||]The article considers the main directions of economic research in the field of innovative development taking into account regional and socio-economic aspects. The problem of quantitative and qualitative assessment of the trajectory of innovative development and the need to take into account the systemic gaps that can occur both in a certain period of time and as a result of disparities in socio-economic development of different regions is noted. The basic approaches to the interpretation of factors and prerequisites for the trajectory of innovative development of the regions are summarized, and it is noted that the following approaches dominate in the present conditions: a number of scholars emphasize the importance of the institutional component of innovative development; some scholars justify the trajectory of innovative development through the conceptual foundations of the formation of mechanisms for innovative development of regions and managing them; a group of experts in practical innovation actively emphasize the need to create innovative regional systems in Ukraine aimed at the efficiency of innovative processes in the region, taking into account their potential and needs. The author established own methodical approach to assessing the trajectory of innovative development of regions. It is noted that the methodological basis of the study is a set of indicators which can be used to assess the qualitative and quantitative changes in the innovative development of regions and to evaluate the trajectory of these changes, taking into account regional and socio-economic aspects and disparities. The presented method has practical value and allows determining the ranking of regions both in time and in space. The evaluation algorithm is proposed, which includes four stages: collection and formation of information matrix of the research; standardization of indicators in order to bring them into one dimension; calculation of the aggregate rank of the trajectory of innovative development of regions taking into account socio-economic aspects; rating among regions based on the results of the rating estimation.

Т. Б. Топольницькак. е. н., доцент кафедри теорії економіки та управління,Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ДІЄВОСТІ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЦЕМЕНТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

T. TopolnytskaPhD in Economics,Associate Professor of the Department of Theory of Economics and Management, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

WAYS OF IMPROVING EFFICIENCY OF REGULATION MECHANISM OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF UKRAINIAN CEMENT INDUSTRY ENTERPRISES

У статті запропоновано напрями підвищення дієвості механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємств цементної галузі України. Основною метою проведеного дослідження є обґрунтування науково-практичних рекомендацій удосконалення механізму державного регулювання ЗЕД підприємств цементної галузі. З урахуванням виявлених особливостей господарської діяльності та проблем регуляторного характеру визначено пріоритети державного регулювання ЗЕД підприємств цементної галузі за основними групами: збутові, інституційні, інструментальні. Відповідно до визначених пріоритетів державного регулювання детально розглянуто спеціальні інструменти в порядку підвищення рівня релевантності проблемам цементної галузі. Обґрунтовано, що забезпечення дієвості механізму регулювання ЗЕД у галузевому аспекті має виходити з міркувань стану галузі, однорідності статусів її суб’єктного складу, значущості галузі в структурі національного та регіонального продукту, потреб забезпечення її конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках, особливо в контексті інтеграційних процесів, у яких бере участь Україна.[||]The article proposes ways of increasing the effectiveness of the mechanism of regulation of foreign economic activity of the enterprises of the cement industry of Ukraine. The main purpose of the research is to substantiate scientific and practical recommendations for improving the mechanism of state regulation of foreign economic activity of enterprises in the cement industry. The necessity to achieve this goal requires resolution of the following tasks: to determine the priorities of state regulation of foreign economic activity of the enterprises of the cement industry and to offer a set of ways to increase the effectiveness of the mechanism of regulation of foreign economic activity of the enterprises of the cement industry of Ukraine. The object of the research is the process of state regulation of the foreign economic activity of the cement industry under the current conditions. To solve the tasks, which have been set, in order to substantiate the ways to increase the effectiveness of the mechanism of state regulation of foreign economic activity of the cement industry, modern methods of scientific research were used: systematic approach, method of analysis and synthesis, structural-functional method, situational approach, method of modelling the level of risks.
Taking into account the revealed peculiarities of economic activity and problems of regulatory nature, the article defines the priorities of state regulation of foreign economic activity of enterprises of the cement industry in the main groups: marketing, institutional, instrumental. In accordance with the identified priorities of state regulation, special tools have been considered in detail in order to increase the level of relevance to the problems of the cement industry.
The implementation of the proposed regulatory measures in order to increase the effectiveness of the mechanism of state regulation of foreign economic activity of enterprises in the cement industry should lead to the following main goals:
- stimulating increase in export volumes and efficiency, as well as changing its structure in favour of competitive products in the long term;
- promoting the level of international competitiveness of products through the introduction of innovations in their manufacturing;
- creation of preconditions for the accumulation of investment funds by enterprises;
- encouraging enterprises to diversify investment sources;
- encouragement to search for alternative sources of attraction of foreign investments on innovation-technological priorities (needs) of enterprises;
- simplification of import procedures and minimization of tariff barriers to imports of fixed assets, in case their analogues are not being produced in Ukraine.
It is substantiated that ensuring the effectiveness of the mechanism of regulation of foreign economic activity in the sectoral aspect should be based on the considerations of the state of the industry, the homogeneity of the statuses of its subject composition, the importance of the industry in the structure of national and regional product, the need to ensure its competitiveness in the domestic and foreign markets, especially in the context of integration processes, in which Ukraine participates.

Я. В. Паламаренкок. е. н., ст. викладач, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Y. PalamarenkoPhD in Economics, Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsya)

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC IMPROVEMENTS OF THE STRATEGY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ALCOHOL INDUSTRY

Ефективна стратегія інноваційного розвитку спиртової промисловості повинна являти собою гнучку систему, що буде змінюватись, пристосовуватись до ринкових умов, при цьому виробляти якісну продукцію та забезпечувати загальний розвиток спиртової промисловості. У статті проведений аналіз обсягів виробництва спирту етилового в Україні, виокремлені основні причини, які призвели до спаду виробництва. Автором наведена схема ключових стратегічних пріоритетів розвитку спиртового комплексу України, сформовано схему забезпечення реалізації стратегічних цілей рoзвитку спиртoвoї промисловості. Розроблена модель процесів формування стратегії інноваційного розвитку спиртової промисловості України. Дана модель дозволить більш досконало та ефективно здійснювати процес управління реалізацією стратегії інноваційного розвитку спиртової промисловості України, як на макро- так і на мікрорівні. Пропонована модель дозволить ефективніше здійснювати управління реалізацією стратегії інноваційного розвитку галузі, виробити пріоритетні напрямки інноваційного розвитку, модернізацію інституційного середовища, розвиток національної інноваційної системи та інноваційної інфраструктури, а також покращити інвестиційну привабливість галузі.[||]An effective strategy for innovative development of the alcohol industry should be a flexible system that will change, adapt to market conditions, while producing quality products and ensuring the overall development of the alcohol industry. The results of the study indicate that at the macro level the provision of the innovation development strategy will be implemented through the introduction of the latest management methods, the improvement of technological processes, the introduction of new products, the introduction of world quality control systems and certification.
At the same time, an effective innovative development strategy involves the skilled management of the alcohol industry, the availability of specialists capable of performing the functions of planning and forecasting the required amount and composition of resources, determining the directions of their use; organization, coordination and analysis of financial, technological, management, marketing and innovation components.
The author outlines a scheme of key strategic priorities for the development of the alcohol complex of Ukraine, a scheme for ensuring the implementation of strategic goals for the development of the alcohol industry. In the process of research it was determined that the tendencies of the development of alcoholic thoughtfulness are formed under the influence of organizational parameters (restructuring and organizational processes; state anticrisis; european standardization, “ecologisation” of alcohol production; processes of transfer of innovative technologies for the production of alcohol) and economic processes, among which should be noted the increase in production and sales of alcohol; improving the financial performance of alcohol operations; reducing the turnover of alcohol in the shadow market; enhancing the competitiveness of alcohol products in the international market.
The model of processes of formation of strategy of innovative development of the alcohol industry of Ukraine is developed. This model will allow to better and more effectively carry out the process of managing the implementation of the strategy of innovative development of the alcohol industry of Ukraine, both at the macro and micro levels, as well as, by covering the full life cycle of innovation at enterprises, to carry out clearly planned innovation activity.

Г. М. Коптєвак. е. н., доцент,Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЗРІЛОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА З ПОЗИЦІЇ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

H. KoptievaPhD in Economics, Associate рrofessor,National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkіv, Ukraine

APPROACHES TO ASSESSING THE MATURITY OF ENTERPRISE BUSINESS PROCESSES FROM THE PERSPECTIVE OF THEIR ECONOMIC SECURITY

У статті досліджено підходи до формування оцінки рівня зрілості бізнес-процесів підприємства на основі моделювання рівня їх зрілості. Обґрунтовано, що об’єктами управління й оцінки в сучасних умовах цифровізації є: бізнес-процеси підприємства, клієнтський досвід і сервіс, система цінностей, управління змінами та інноваціями, рівень конкурентоспроможності тощо. З точки зору автора, зрілість бізнес-процесів можна розглядати як критерій їх оцінки. А, оскільки, саме рівень зрілості бізнес-процесів прямим чином визначає їх здатність протистояти негативним зовнішнім і внутрішнім впливам (загрозам), то правомірно розглядати її критерій економічної безпеки бізнес-процесів підприємства. У результаті узагальнення моделей зрілості та врахування існуючих практик формування бізнес-процесів на підприємствах запропонована шестирівнева модель зрілості з урахуванням економічної безпеки бізнес-процесів: 1) найвищий рівень небезпеки; 2) початковий; 3) стандартний; 4) раціональний і формалізований; 5) контрольований і керований; 6) досконалий (найвищий рівень безпеки). Для оцінки рівня зрілості бізнес-процесів з позицій їх економічної безпеки розроблено низку показників, розрахунок яких і шкалювання значень дозволять ідентифікувати відповідний тип бізнес-процесів. Використання запропонованої моделі зрілості бізнес-процесів підприємства дозволять менеджменту підприємств адекватно застосовувати сучасні методи управління, засновані на процесному підході і сучасних інформаційних і комп'ютерних технологіях.[||]The article examines approaches to the formation of an assessment of the level of maturity of business processes of an enterprise based on maturity models. It is proved that the objects of management and evaluation in modern conditions of digitalization are: business processes and tools of the enterprise, customer experience and service, value system, change and innovation management, competition and competitiveness problems, and so on. Therefore, the maturity of business processes can be considered as a criterion for evaluating them. And, since the level of maturity of business processes is directly related to their economic security, it is possible to introduce a criterion for the economic security of business processes of the enterprise. As a result of generalization of maturity models and taking into account existing practices of business process formation at enterprises, the following levels of maturity were proposed, taking into account the economic security of business processes: 1 – the highest level of danger; 2 – initial; 3 – standard; 4 – rational and formalized; 5 – controlled and managed; 6 – perfect (the highest level of security). It is proposed to determine the level of economic security of business processes based on their maturity using indicators, the calculation of which and scaling values will identify the appropriate type of business processes. The definition and use of the maturity model in assessing the quality and effectiveness of the formation of business processes of the enterprise will allow the management of enterprises to adequately implement modern management methods based on the process approach and modern information and computer technologies. The use of the maturity model is a necessary condition for evaluating the effectiveness of business processes, since it is impossible to effectively operate any system, including economic security, at an enterprise with a low level of business process maturity. The developed model is based on a process approach to management, taking into account economic security. it can be used to obtain an adequate assessment of the level of economic security of the enterprise's business processes.

В. В. Кругляковак. е. н., доцент кафедри фінансового менеджменту,Львівський національний університет імені Івана ФранкаД. І. Вацякстудентка 4 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», Львівський національний університет імені Івана ФранкаА. В. Олійникстудентка 4 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», Львівський національний університет імені Івана Франка

ВПЛИВ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ НА ФІНАНСОВЕ ВИРІВНЮВАННЯ ТЕРИТОРІЙ

V. KruhliakovaPhD in Economics,Associate Professor of the Department of Financial Management, Ivan Franko National University of LvivD. VatsiakStudent of the specialty “Finance, Banking and Insurance”, Ivan Franko National University of LvivA. OliynykStudent of the specialty “Finance, Banking and Insurance”, Ivan Franko National University of Lviv

IMPACT OF INTERGOVERNMENTAL TRANSFERS ON THE FINANCIAL EQUALIZATION OF TERRITORIES

У статті вивчено науково-теоретичні аспекти використання інструментів фінансового вирівнювання територій. Обґрунтовано, що ефективне функціонування міжбюджетних трансфертів у його механізмі дає змогу урівноважити рівень соціально-економічного розвитку не тільки окремих регіонів, а й держави в цілому. Це сприяє матеріалізації конституційних гарантій суверенітету, розвитку демократичних перетворень та комплексної реалізації бюджетної політики на місцевому рівні.
У статті здійснено аналіз надходження міжбюджетних трансфертів з державного бюджету до місцевих задля фінансового вирівнювання територій у 2018-2019 рр. З одного боку, їх висока питома вага свідчить, що держава зацікавлена, аби фінансування заходів соціально-економічного характеру відбувалося у належному обсязі та якості в усіх регіонах. З іншого боку, надмірний вплив міжбюджетних трансфертів може ставити місцеву владу в опосередковану залежність від центральних органів державного управління. Авторами розглянуто теоретичний зміст фінансового вирівнювання територій. Проведено моніторинг законодавчо-нормативних актів, що регламентують здійснення відповідного виду видатків з державного бюджету України. Досліджено обсяги наданих медичної й освітньої субвенцій, базової й стабілізаційної дотацій в розрізі основних типів місцевих бюджетів. Також, авторами проаналізовано Закон від 14.11.2019 р. №294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік» в частині видатків, а саме міжбюджетних трансфертів.
Сформовано наукові засади вдосконалення цього інструменту фінансового вирівнювання, що з прагматичної точки зору дасть можливість наділити місцеву владу необхідними важелями впливу та забезпечить спроможність регіонів до розвитку. Адже, крім фінансування видатків місцевих бюджетів, міжбюджетні трансферти створюють такі механізми, які впливають на управління державними і місцевими фінансами, справедливість й ефективність надання суспільних благ та послуг.[||]The article presents theoretical aspects of the use of instruments of financial equalization of territories. Proved, that effective functioning of intergovernmental transfers in mechanism of financial equalization makes it possible to balance the level of social and economic development of some regions and the state as a whole. This helps to materialize the constitutional guarantees of sovereignty, democratic reforms and implementation of budget policy at the local level.
The article analyzes the flow of intergovernmental transfers from the state to the local budgets for the financial equalization of territories in 2018-2019. On the one hand, a high proportion of intergovernmental transfers shows that the state is interested to finance social and economic measures in the proper amount and quality in all regions. On the other hand, the excessive impact of intergovernmental transfers may put local authorities indirectly dependent on central government. The author investigated the theoretical meaning of different equalization of the territory. The legislative and regulatory acts which regulate the implementation of the corresponding type of expenditures from the state budget of Ukraine have been considered. It was investigated volumes of medical and educational subventions, basic and stabilization grant by main types of local budgets. The author also analyzed the Law of 14.11.2019 No. 294-IX “On the State Budget of Ukraine for 2020” in the part of expenditures, namely intergovernmental transfers. So, based on the study were summarized the main characteristics of an intergovernmental transfers and were described the need for improvement of local budgets through skillful use of tools of financial equalization.
The scientific basis of improving this instrument of financial equalization has been formed. This will allow the local authorities to provide the necessary levers and will enable the regions to develop. In addition to financing local budget expenditures, intergovernmental transfers create mechanisms that affect the management of public and local finances, ensuring the fairness and efficiency of the provision of public goods and services.

В. С. Адамовськак. е. н., доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університетМ. О. Чафранмагістрант кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄДИНОГО РАХУНКА ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ

V. AdamovskayaPhD in Economics, Associate Professor, Krivoy Rog National UniversityM. Chafranmaster student, Krivoy Rog National University

FEATURES OF THE INTRODUCTION OF A SINGLE ACCOUNT AS PART OF THE TAX ADMINISTRATION SYSTEM

У статті досліджено доцільності використання єдиного рахунку в умовах діючої системи оподаткування в Україні. Дослідження передбачає необхідність надання характеристики єдиного рахунку, що зазначено у нормативно-законодавчих документах. Відповідно до яких, єдиний рахунок – це рахунок платника податків, який він за власним бажанням може використовувати для сплати податків та зборів. У результаті детального аналізу переваг, недоліків введення єдиного рахунку та шляхом порівняння різних систем сплати платником податків і зборів, обґрунтовано доцільність застосування цього рахунку у податковій системі України. Його використання значно полегшить процес сплати податків для платника, адже обов’язок з перерахунку коштів до бюджету покладено на Державну податкову службу та Державну казначейську службу. Визначено причину блокування законопроекту №1049 «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», яка абсолютно не пов’язана з законопроектами та полягає у поправці у поправці №8 законопроекту №1049. Поправка пропонує встановити фіксовану маржу для торгівлі тютюновими виробами, що за думкою Європейської Бізнес Асоціації, матиме негативні наслідки для економічного розвитку України. Проаналізовано нормативно-законодавчі документи та виявлено проблемні аспекти. Запропоновано їх доопрацювати для ефективного функціонування єдиного рахунка в системі адміністрування податків України, а також розробити нові законопроекти щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України стосовно акумулювання доходів державного бюджету на рахунках Державної податкової служби; вдосконалити Положення про Державну Казначейську службу України щодо покладених на неї обов’язків з перерахунку коштів з єдиного рахунку платника податків на казначейські рахунки. Розглянуто міжнародний досвід на прикладі успішного розвитку Швеції. Зазначено схожі та відмінні риси у системах оподаткування з Україною. Обґрунтовано неефективність податкової реформи України у цьому напряму у порівнянні з іншими країнами. Визначено, що причинами цього є різниця у законодавчих базах країн та різні підходи до механізму взаємодій між органами стягнення податків та платниками податків.[||]The article explores the feasibility of using a single account in the current tax system in Ukraine. The study provides for the need to provide the characteristics of a single account, which is indicated in regulatory documents. According to which, a single account is a taxpayer account, which he can use at his own request to pay taxes and fees. As a result of a detailed analysis of the advantages, disadvantages, the introduction of a single account and by comparing various systems of payment by the payer of taxes and fees by the payer, the feasibility of using this account in the tax system of Ukraine is substantiated. Its use will greatly facilitate the process of paying taxes for the payer, because the responsibility for transferring funds to the budget is assigned to the State Tax Service and the State Treasury Service. The reason for blocking Bill №1049 “On Amending Certain Laws of Ukraine on Introducing a Single Account for Paying Taxes and Fees, a Single Contribution to Compulsory State Social Insurance”, which is absolutely unrelated to bills and consists in Amendment No. 8 of Bill №1049, is determined. The amendment proposes to establish a fixed margin for trade in tobacco products, in the opinion of the European Business Association to have negative consequences for the economic development of Ukraine. The regulatory documents are analyzed and problematic aspects are identified. It is proposed to refine them for the effective functioning of a single account in Ukraine's tax administration system, as well as develop new bills on amendments to the Budget Code of Ukraine regarding the accumulation of state budget revenues in accounts of the State Tax Service; to improve the Regulations on the State Treasury Service of Ukraine with the duties assigned to it for transferring funds from a single taxpayer account to treasury accounts. The international experience is considered on the example of the successful development of Sweden. Similar and distinctive features in taxation systems with Ukraine are indicated. The inefficiency of the tax reform of Ukraine in this direction in comparison with other countries is justified. It is determined that the reasons for this are the difference in the legislative framework of countries and different approaches to the mechanism of interaction between tax authorities and taxpayers.

О. П. Голотак. е. н., доцент, докторант,Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

O. HolotaPhD in Economics, Associate Professor,Doctoral candidate of the National Defenсe University of Ukrainenamed after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

DEFENCE PROCUREMENT (ACQUISITION) SYSTEM OF UKRAINE: THEORETICAL ASPECT

Стаття присвячена аналізу теоретичних підвалини одного з інструментів задоволення суспільних потреб із забезпечення національної безпеки і оборони, а саме системи державних оборонних закупівель, яка за своєю сутністю є воєнно-економічною системою. Проаналізовано погляди вчених на поняття “система”, “принципи”, «функції” та нормативне бачення регулювання сфери державних оборонних закупівель. На основі проведеного аналізу надано авторське визначення поняття «система державних оборонних закупівель”, яка є з одного боку елементом системи державних (публічних) закупівель, а з іншого – самостійною системою, з усіма притаманними системі ознаками. Визначено мету і завдання; елементи системи державних оборонних закупівель та взаємозв’язки між ними; сформульовано принципи та функції зазначеної системи. Визначений понятійний апарат є основою для подальшого вивчення механізму функціонування та розвитку системи державних оборонних закупівель.[||]Due to the political situation of these days, one of the potential threats to the national security of Ukraine is the inadequate level of combat capability of its defence forces. The level of combat capability, in turn, is also ensured by an adequate level of logistical support for these forces, one of the critical components of which is the defence acquisition (procurement) system, as one of the defence-economic systems. The objective complexity of the defence acquisition system requires the definition of its universal methodological principles and approaches.
The purpose of the article is to form based on the analysis of the current views on the essence, purpose, tasks, composition of elements, functions and principles of the defence acquisition (procurement) system, author’s scientifically substantiated vision of the meaning of these categories.
The methodological basis of the article is the complex of methods, including methods of scientific cognition, analysis and synthesis, systematization and scientific abstraction. The informational basis of the conducted research is the regulation acts, scientific works of the domestic and foreign scientists in the sphere of procurement, awards and defence acquisitions.
As a result, based on the conducted analysis, the author defines the concept of the “defence procurement (acquisition) system”, which is, on the one hand, an element of the system of public procurement, and on the other - an independent system, with all the inherent features of the system. The author’s vision of the concept of “defence (acquisition) procurement system” is given as a set of interconnections and interdependencies between the participants of the procurement process to meet public needs, in the form of ensuring an adequate level of security and defence, through the provision and distribution of commonweal (public goods), as well as the regulation of the economic activity of the state. Purpose and objectives are defined; elements of the defence acquisition system and the relationship between them; the principles and functions of the said system are formulated. The defined conceptual apparatus is the basis for further study of the mechanism of functioning and development of the defence acquisition system.

Н. М. Богацькак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних відносин, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

N. BogatskaPhD in Economics, Associate Professor of Economics and International Relation Department, Vinnytsia Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economy University

FEATURES OF THE ENTERPRISE COMPETITIVENESS ASSESSMENT

У статті розглянуто підходи, що дозволяють віднести підприємство до одного з класів станів підприємств в просторі конкурентоспроможності. Проведено групування чинників, що впливають на конкурентоспроможність підприємства. У процесі оцінювання конкурентоспроможності підприємства слід також оцінювати і його економічний потенціал. Запропонована схема вибору сучасних конкурентних стратегій розвитку і функціонування підприємств в залежності від конкретного стану і позиціонування в ринковому середовищі. Зазначено, що на сучасному етапі наявність конкурентних переваг у підприємства є передумовою його виживання на ринку. Виявлено, що високий рівень конкурентоспроможності підприємства повинен свідчити про ефективність його функціонування, гнучкість в адаптуванні до змін середовища функціонування, високу якість продукції та адекватну цінову політику, позитивність сприйняття споживачами бренду, торговельної марки компанії, високий рівень кваліфікації персоналу тощо.[||]At the present stage, the presence of competitive advantages in the enterprise is a prerequisite for its survival in the market. High level of competitiveness of the enterprise should testify to its efficiency, flexibility in adaptation to changes in the operating environment, high quality of products and adequate pricing policy, positive perception of brand consumers, company brand, high level of personnel qualification, etc. This makes the problem of theoretical substantiation of the competitive strategy, improvement of methodological recommendations for estimation of the level of competitiveness of the enterprise in the conditions of a transitive economy extremely urgent. The problems of this topic are inherently complex, combined in nature, since the study of the theoretical aspects of the development and implementation of programs to improve competitiveness, as well as issues related to the management of these processes, should be carried out on the basis of general methodological approaches to program and project management, and mastering the applied aspects (composition, elements, methods of implementation of specific programs of enhancement of competitiveness) should be carried out by the study of specialized literature (periods relevant publications, monographs, scientific and practical conferences, etc.), which outlines the experience of solving these problems, acquired by enterprises today. The proposed approach to choosing a competitive enterprise strategy is an important initial step in the development of long-term strategic development programs. The next stage of implementation of the chosen development strategy is its detailed elaboration. In particular, strategic decisions on innovation and investment management, risk management, foreign economic activity management, budgetary management, strategic positioning, etc., should be made at this stage.
Thus, the competitiveness of the enterprise is a summary of its sustainable performance, which absorbs the results of the activities of various production, support and management units, subsystems and resources involved.

В. Ю. Царукк. е. н., доцент кафедри обліку та економіко-правовогозабезпечення агропромислового бізнесу,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, Україна

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ В КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУРАХ

V. TsarukPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting,Economic and Legal Support for Agroindustrial Business,Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF INTEGRATED REPORTING IN CORPORATE STRUCTURES

У статті обґрунтовано необхідність дослідження особливостей розкриття інтегрованої звітності в корпоративних структурах. Проаналізовано важливість інтегрованої звітності в розвитку системи корпоративної звітності. Виокремлено особливості формування інтегрованої звітності як засобу підвищення прозорості корпоративного управління. Виявлено взаємовплив системи корпоративного управління та інтегрованої звітності. Виділено основні наслідки впровадження інтегрованої звітності в загальну систему корпоративного звітування. Проаналізовано особливості історичного формування концепції інтегрованого звітування. Розкрито особливості процесу інституціоналізації інтегрованої звітності в світовому масштабі. Виділено відмінності традиційної корпоративної фінансової звітності від корпоративної інтегрованої звітності. Виділено концептуальні засади інтегрованої звітності в корпоративних структурах. Обґрунтовано спектр найбільш суттєвих переваг впровадження розроблених концептуальних засад інтегрованої звітності корпоративних формувань у практичну діяльність вітчизняних корпоративних структур.[||]The necessity to study the features of disclosure of integrated reporting in corporate structures has been grounded. The importance of integrated reporting in the development of corporate reporting system has been analyzed. The features of forming integrated reporting as a means of enhancing corporate governance transparency have been identified. The mutual influence of the corporate governance system and integrated reporting has been identified. The role of integrated reporting in improving of corporate decision-making models has been grounded (formation of new management structures, separation of new professions). The main consequences of the implementation of integrated reporting in the overall corporate reporting system have been highlighted. The peculiarities of the historical formation of the concept of integrated reporting have been analyzed. The features of the process of institutionalization of integrated reporting in the world have been disclosed. The differences between traditional corporate financial reporting and corporate integrated reporting have been identified (basis of regulation; system of regulation; methodology; time; analytics; relevance of information; methodology; form of presentation; style of thinking; reporting indicators). The conceptual foundations of integrated reporting in corporate structures (accountability, transparency, value creation, stakeholder information needs, corporate accounting policy) have been disclosed. The main advantages of the developed conceptual principles of integrated reporting have been grounded (clear combination of corporate governance system and tools of additional disclosure of accounting information, increase of the level of accountability and transparency in corporate structures, better understanding of value creation processes, improvement of identification of risks and opportunities, improving the relationship between the chief officers and management of the corporate structure with its stakeholders, more active use of the concept of sustainable development in the corporate structure).

О. О. Шапуровк. е. н., доцент,доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Інженерний інститут Запорізького національного університету

СУЧАСНИЙ СТАН ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ: КАТЕГОРІАЛЬНИЙ БАЗИС ТА ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ

O. ShapurovPhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department Finance, Banking and Insurance,Engeneering institute of National Zhaporizhia’s university

CURRENT STATE OF NATURAL MONOPOLIES: CATEGORIAL BASIS AND FINANCIAL ASPECT

В сучасних умовах функціонування державного сектора невід’ємною його частиною є природні монополії. Продукти та послуги, які виробляють суспільні підприємства є стратегічно важливими для розвитку економіки.
В результаті детального аналізу наукових та статистичних джерел сформовано основні риси природних монополій.
Крім сформованих рис запропоновано класифікацію природних монополій. На даних час природні монополії мають розгалужену систему суб’єктів господарювання. Їх можна класифікувати виходячи з організаційної підпорядкованості, за рівнем локалізації, за сферою діяльності, за економічним районом функціонування.
В результаті детального аналізу фінансового аспекту природних монополій отримали наступні результати:
– з кожним роком іде збагачення держави за рахунок природних монополій. Політика державних регуляторів та самих природних монополій працює в бік збільшення тарифів та податкових платежів до бюджету;
– ефект масштабу природних монополій в Україні не діє. На протязі 3 років (2017-2019) кількість природних монополій за рахунок подрібнення збільшилось у 1,5 рази. Ця динамічна тенденція повинна була відбитись на фінансових результатах в бік зменшення. Але змін в чистому фінансовому результатів не спостерігається;
¬ виходячи з зроблених розрахунків природні монополії України мають дефіцит власних оборотних коштів. Наявні власні оборотні кошти не покривають довгострокових зобов’язань і короткострокових кредитів. Тому можна стверджувати, що природні монополії країни мають тип кризового фінансового стану.
Основні пропозиції, які можна запропонувати для покращення функціонування природних монополій: покращення ліквідності та платоспроможності природних монополій за рахунок оптимізації ресурсного потенціалу; зупинення процесу подрібнення та збільшення природних монополій на ринку. Подрібнення монополій, особливо в сфері водопостачання та водовідведення не дає значного економічного ефекту; більш інтенсивне оновлення основних засобів (збільшення капітальних інвестицій не впливає на коефіцієнт зносу основних засобів, який залишається на рівні 51-53%).
У статті використані емпіричні та теоретичні методи дослідження.
Метод спостереження та абстрагування, аналізу та синтезу дали можливість сформувати поняття «природна монополія» та виділити основні риси природних монополій, систематизувати класифікацію природних монополій.
Методи статистичних досліджень використані для групування та аналізу природних монополій за відповідними класифікаційними ознаками та аналізу фінансового аспекту. Метод оцінки забезпеченості запасів джерелами їх формування використано для визначення типу фінансового стану природних монополій.[||]In today's context, the functioning of the public sector is an integral part of natural monopolies. Products and services produced by public enterprises are strategically important for economic development.
This economic aspect confirms the total tax revenues from natural monopolies, which amount to more than 180 billion UAH (one fourth of the state's tax revenues). Natural monopolies also provide more than 400,000 jobs and 3374 units. of business entities of the Ukrainian market.
As a result of a detailed analysis of scientific and statistical sources, the main features of natural monopolies have been formed: possession of important natural resources and its own unique infrastructure; organizational and economic limitations; economic activity at different levels of localization; narrow specialization and rigid production structure.
In addition to the formed characteristics the classification of natural monopolies is proposed. At the time, natural monopolies have an extensive system of business entities. They can be classified on the basis of organizational affiliation, level of localization, in the field, according to economic area of operation.
The economic area of operation the vast majority of natural monopolies concentrated in 3 regions: North-East, the black sea, the Capital. The level of localization of 99% of public utilities (a public Utility) operate in regional markets, more efficient and large-scale monopolies at the national level. According to the list of natural monopolies approved by the Antimonopoly Committee there are two controller: NKREKP (subordinate 3338 units of natural monopolies) and the Ministry of infrastructure (36 units of natural monopolies). In the structure of natural monopolies in the sphere of activity of centralized water supply and transportation of thermal energy is nearly 96% of all subjects, the remaining 4% comes from other areas.
The result of detailed analysis of financial aspect of natural monopolies, with the following results:
– every year there is the enrichment of the state at the expense of natural monopolies. Policy of state regulators and the natural monopolies working in the direction of increasing tariffs and tax payments to the budget. For the period 2014-2018 years enterprises public sector received revenues of $ 2.2 trillion. UAH. growth over this period amounted to 250%. Government for the period 2014-2018 years and for 2 quarters 2019 year received taxes worth nearly 0.5 trillion.UAH;
- the effect of scale of natural monopolies in Ukraine does not work. During the 3 years (2017-2019), the number of natural monopolies due to grinding has increased 1.5 times. This dynamic trend was to be reflected in the downward financial performance. But changes in net financial results are not observed. The average value of the net financial result of natural monopolies for the period 2016-2018 amounts to UAH 44.6 billion.
Based on the calculations were made, the natural monopolies of Ukraine have a deficit of their own working capital. Existing working capital does not cover long-term liabilities and short-term loans. Therefore, it can be argued that the natural monopolies of the country have a type of financial crisis.
The main suggestions that can be made to improve the functioning of natural monopolies: improve the liquidity and solvency of natural monopolies by optimizing resource potential; stopping the process of shredding and increasing natural monopolies in the market. Crushing monopolies, especially in the field of water supply and sanitation, does not have a significant economic effect; more intensive renovation of fixed assets (increase in capital investment does not affect the depreciation ratio of fixed assets, which remains at 51-53%).
The article uses empirical and theoretical research methods. The method of observation and abstraction, analysis and synthesis made it possible to form the concept of "natural monopoly" and to identify the main features of natural monopolies, to systematize the classification of natural monopolies.
Statistical survey methods have been used to group and analyze natural monopolies by appropriate classification attributes and to analyze the financial aspect. The method of estimating the supply of stocks by sources of their formation was used to determine the type of financial condition of natural monopolies.

Ю. М. Заволокак. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, адміністрування та мовної підготовки, Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», м. КременчукМ. В. Сідненкостарший викладач кафедри міжнародних економічних відносин, адміністрування та мовної підготовки, Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», м. КременчукА. В. Івкостарший викладач кафедри економічного проектування та соціальної роботи, Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», м. Кременчук

МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Yu. ZavolokaPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Administration and Language Training, Kremenchuk Institute of Alfred Nobel University, KremenchukM. SidnenkoSenior Lecturer of the Department of International Economic Relations, Administration and Language Training, Kremenchuk Institute of Alfred Nobel University, KremenchukA. IvkoSenior Lecturer of the Department of Economic Design and Social Work, Kremenchuk

MIGRATION PROCESSES IN THE CONTEXT OF THE WORLD ECONOMY GLOBALIZATION

Успішний розвиток держави (політичний, соціальний, економічний), як відомо, в значній мірі визначається демографічними складовими, в першу чергу чисельністю населення, яке забезпечує відтворення людського потенціалу та демографічним навантаженням на економічно активне населення.
В умовах глобалізації світової економіки мобільність людей в пошуках працевлаштування з кожним роком зростає, тому міграція залишається природним й неминучим явищем.
На сьогоднішній день міграційні процеси є потужним фактором перерозподілу трудових ресурсів й зміни трудового потенціалу, які у свою чергу висувають зовсім нові вимоги до процесів управління міграційними потоками.
У статті проаналізовано тенденції розвитку світової економіки і системи міжнародних економічних відносин та їх вплив на рух міжнародної робочої сили й зміни підходів до їх аналізу в процесі історичного розвитку суспільства.
Обґрунтована необхідність визначення напрямків впливу міграції на соціально-економічне становище країни, що вимагає постійного удосконалення системи регулювання міжнародної трудової міграції задля отримання соціально-економічних переваг від участі держави у міграційних процесах.[||]In today’s reality migration of the population is a complex socio-economic phenomenon directly connected with economic and socio-political life of the society, formation and manifestation of tendencies for their changes.
Nowadays migration of the population, being an integral part of the society, is undergoing qualitative changes at every stage of its development. With an advent of new technical opportunities and production methods, means of communication, with the changes of social and geopolitical character new migration tendencies have been developing in the world.
Recently, international migration of labor resources, that is movement of employable people from one country to another in search of work, better living conditions, has become widespread. The international labour migration is an inevitable part of the modern system of the world economy and at present stage of globalization it is one of conditions for global economy functioning, contributing to the formation of a flexible labor market and involvement of developing countries in more rational usage of labour resources and achievement of the world scientific, technical and social progress.
In this regard the effective economic policy is impossible without accounting for and analysis of such phenomena as international labour migration. In the vast majority of Western countries international labour migration greatly influences the economic development, determining the development of labour market, high technology and capital one. Labour migration, as well as migration in general, has always played and continues to play an important role in the state development and modern economic system formation.
Obviously, international migration, becoming “transnational”, requires the international community to take specific steps for its implementation, which should be done through the international legal regulation with consideration of the global interests of the world community, objective capabilities of individual states and development specifics of the population in the current conditions.
Thereby, it is necessary to emphasize the topicality of the research in the context of the development of the scientific thought and the formation of national economic policy in the field of migration.

Н. Я. Михаліцькак. держ. упр., доцент, доцент кафедри менеджменту,Львівський державний університет внутрішніх справ, м. ЛьвівМ. Т. Бецьк. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівХ. І. Цвайгк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та економічної безпеки, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

МЕХАНІЗМИ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ З МЕТОЮ ПРОТИДІЇ ВІДПЛИВУ КАПІТАЛУ

N. MykhalitskaPhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of Management Department, Lviv State University of Internal Affairs, LvivM. BetsPhD in Economics, associate professor of department of ecological expertise of goods, National University «Lviv Polytechnic», LvivK. TsvayhPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Economic Security, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv

THE MECHANISMS OF TAX ADMINISTRATION AND COUNTERACTING THE CAPITAL OUTFLOWS

У статті висвітлено різницю між податковою амністією і амністією капіталів. Вказано, що кожна країна, розробляє та впроваджує власні державні механізми у боротьбі з легалізацією злочинних коштів, користуючись при цьому рекомендаціями FATF. Проаналізовано зарубіжний досвід проведення податкових амністій та протидії відпливу капіталу. Встановлено, що нині український уряд в Україні орієнтується на досвід легалізації економіки Аргентини. Проте амністія капіталу не повинна стосуватися доходів, що отримані злочинним шляхом.
Пропонується зусилля фахівців сконцентрувати на практиці запобігання відпливу капіталу в зарубіжні країни. Одним з ефективних механізмів, що діє в указаному напрямку, є державний контроль за трансфертним ціноутворенням експортерів України. Прийняті в 2013-2019 роках нормативно-правові акти дозволяють говорити про значну увагу, яка приділяється даному питанню законодавцями, урядом та податковими органами.[||]The research defines and highlights the difference between the tax amnesty and the capital amnesty. It states that every country establishes and implements their own state mechanisms for combating legalization of criminal proceeds in line with the FATF Recommendations. The foreign experience of conducting tax amnesties and counteracting capital outflow has been analyzed. It has been determined that the present government of Ukraine is focused on the experience of economy legalization in Argentina. However, capital amnesty should not refer to criminal proceeds.
It has been suggested that specialists need to focus on prevention of capital outflow to foreign countries. One of the effective mechanisms working in the indicated direction is the government control of transfer pricing of Ukrainian exporters. It has been found that a part of international business is composed of transactions conducted between the business units of multinational corporations, which statedly search for the ways to decrease the tax burden in their business activity. Statutory instruments, adopted in 2013-2019, unveiled that the government, law-making and tax authorities have been largely focusing on this point thus far.
The development of international cooperation, as well as the selection of a model for implementation of the existing practices under the BEPS Action Plan, which are directly related to the management of the transfer pricing processes, remains to be the key issue. It concerns, in particular, the application of a model legislation on transfer pricing documentation, as well as the implementation of a range of other measures of high and medium priority. Consequently, side by side with institutional development of transfer pricing control mechanisms, the efficiency of transformations in this field hinges on the effect of infrastructural measures performance, namely the development of transfer pricing risk assessment methodology, the generalization and the appropriate analytical elaboration of the aggressive tax planning schemes, the establishment of rules on disclosure of the information regarding tax avoidance schemes applied by the taxpayers.

В. В. Покиньчередак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. ВінницяК. В. Копнякстарший викладач кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ

V. PokyncheredaPhD in Economics, Docent of the Department of Accounting and Taxation, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE, VinnytsiaK. KopniakSenior lecturer of the Department of Economic Cybernetics and Information Systems, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia

ORGANIZATION OF PERFORMANCE AUDIT OF PUBLIC DEBT MANAGEMENT

У статті проаналізовано структуру та динаміку державного й гарантованого державою боргу, визначено ключові проблеми, ризики та загрози фінансово-економічній безпеці країни, що пов’язані з неефективним управлінням державним боргом. Проаналізовано необхідність та важливість аудиту ефективності управління державним боргом в контексті забезпечення боргової безпеки, стійкості та платоспроможності держави. Проведено теоретизування щодо сутності аудиту ефективності управління державним боргом, визначено його мету, завдання та класифікаційні підходи. Розглянуто теоретичні та організаційно-методичні положення внутрішнього і зовнішнього аудиту ефективності управління державним боргом, окреслено повноваження органів центральної виконавчої влади та державного фінансового контролю в процесі реалізації завдань аудиту ефективності управління державним боргом. Ідентифіковано проблемні аспекти організаційно-методичного характеру в контексті проведення аудиту ефективності управління державним боргом та наведено пропозиції щодо посилення дієвості аудиторських процедур, що сприятиме формуванню передумов для забезпечення боргової безпеки та фінансової стійкості країни в довгостроковій перспективі.[||]Public debt is the result of raising funds to cover the state budget deficit, targeted financing of budget programs, refinancing of previously implemented government borrowings, etc. Ineffective management of loan resources can jeopardize the stability of the country's financial system, lead to increased fiscal burden, failure to comply with financial discipline, disruption of macroeconomic equilibrium, which leads to a decline in the well-being of the population. Effective management of public debt requires a comprehensive system of legal and regulatory support, which regulates all aspects of public debt management, the strategy developed and the coordinated coordination of actions of all entities. The purpose of the study is to study the theoretical, organizational and methodological provisions of the audit of the effectiveness of public debt management and to find ways to improve them to ensure debt security and stability of the state. The article analyzes the structure and dynamics of sovereign and government-guaranteed debt, identifies key problems, risks, and threats to the country's financial and economic security related to poor sovereign debt management. The necessity and importance of auditing the efficiency of public debt management in the context of ensuring the debt security, stability and solvency of the state are analyzed. Theorizing on the essence of the audit of the efficiency of public debt management is carried out, its purpose, tasks and classification approaches are determined. The theoretical and organizational and methodological provisions of internal and external audit of the efficiency of public debt management are considered, the authority of the central executive authorities and the state financial control in the process of realization of the tasks of the audit of public debt management are outlined. Problematic aspects of organizational and methodological character in the context of conducting an audit of the effectiveness of public debt management are identified and proposals are made to strengthen the effectiveness of audit procedures, which will contribute to the formation of prerequisites for ensuring debt security and financial stability of the country in the long run.

Т. В. Соломатінак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Україна

СТРАХУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ХЕДЖУВАННЯ РИЗИКІВ ВТРАТИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. SolomatinaPhD in Economics, Docent, Associate Professor of the Department of Finance and Banking, V. Dahl East-Ukrainian national University, Ukraine

INSURANCE AS A TOOL OF HEDGING THE RISKS OF LOSING THE FINANCIAL POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Предметом дослідження є теоретичні засади, методичні основи і практичні аспекти використання інструментів хеджування ризиків втрати фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств. Методологічною та інформаційною основою роботи є наукові праці, матеріали періодичних видань, ресурси Internet, офіційні дані Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. При проведенні дослідження використано методи аналізу і синтезу, середніх величин. Метою статті є узагальненні практичного досвіду страхових інструментів хеджування ризиків втрати фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств і рекомендацій із їх розвитку.
Надано дефініцію хеджування ризиків втрати фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств, визначено його об’єкти і особливості використання інструментів. Показано, що розвиток деривативів як інструментів хеджування фінансових ризиків в аграрному секторі економіки стримує низька роль аграрних бірж в інфраструктурі товарного ринку і обмежений характер використання його суб’єктами фінансових інструментів. Статистично доведено, що на розвиток аграрного страхування значний вплив має загальноекономічна ситуація, поточний його стан визначено як повільне відновлення після кризи 2014 р. Про незадовільний стан аграрного страхування як інструмента хеджування фінансових ризиків свідчить: більш низький рівень ключових показників відносно 2008 р.; значна концентрація кількості і вартості його договорів в окремих областях України, при їх відсутності або дуже низьких показниках в інших; квазіринковість факторів попиту, пов’язана з імперативністю при отриманні бюджетного і банківського фінансування; вузький спектр страхових продуктів рослинництва і тваринництва. Враховуючи особливості європейської моделі державного регулювання страхового ринку і чітко окреслений євроінтеграційний шлях України, запропоновано переходити від прямих методів бюджетної підтримки сільськогосподарських виробників до непрямих методів розвитку інституціонального середовища аграрного страхування, формування страховими компаніями бази сільськогосподарських ризиків, посилення нагляду за страховими компаніями в частині захисту прав споживачів страхових послуг.[||]The subject of the study is the theoretical basis, methodological foundations and practical aspects of the use of hedging instruments for the loss of financial potential of agricultural enterprises. The methodological and informational basis of the work are scientific works, periodicals, Internet resources, official data of the National Commission, which carries out state regulation in the sphere of financial services markets. The study used the methods of analysis and synthesis, average values. The purpose of the article is to summarize the practical experience of insurance instruments of hedging the risks of loss of financial potential of agricultural enterprises and recommendations for their development.
The definition of hedging of risks of loss of financial potential of agricultural enterprises is given, its objects and features of use of instruments are defined. It has been shown that the development of derivatives as financial risk hedging instruments in the agrarian sector of the economy is hampered by the low role of agrarian exchanges in commodity market infrastructure and the limited use of financial instruments by its subjects. It is statistically proved that the development of agrarian insurance is significantly influenced by the general economic situation, its current state is defined as a slow recovery after the 2014 crisis. The unsatisfactory state of agrarian insurance as a tool for hedging financial risks is evidenced by: a lower level of key indicators relative to 2008; significant concentration of the number and value of its contracts in certain regions of Ukraine, in the absence of them or very low rates in others; quasi-market demand factors related to imperative in obtaining budget and bank financing; narrow range of insurance products of crop and livestock. Taking into account the peculiarities of the European model of state regulation of the insurance market and a clearly outlined European integration path of Ukraine, it is proposed to move from direct methods of budget support to agricultural producers to indirect methods of development of the institutional environment of agrarian insurance, the formation of insurance companies for agricultural risks, strengthening insurance companies insurance services.

В. Г. Котляровак. е. н., доцент, доцент кафедри управління та економіки підприємства,Національний фармацевтичний університет, Україна

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДТРИМКИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ УСТАТКУВАННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

V. KotlyarovaPhD in Economics, Associate Professor, National Pharmaceutical University of Ukraine, Kharkiv

A MODERN APPROACH TO THE ORGANIZATION OF SUPPORTING THE EFFICIENCY OF EQUIPMENT AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

В ринкових умовах господарювання, коли успішність роботи підприємства визначається можливістю своєчасно виконувати зобов’язання з постачання продукції належної якості підвищуються вимоги до працездатності устаткування. На протязі років працездатність підтримувалася за рахунок організації системи, включає планово-попереджувальні та післяоглядові ремонти. Але, враховуючи старіння устаткування на промислових підприємствах України, а також низький економічний ефект від такої системи, сьогодні все більше підприємств переходять на сучасний підхід до організації підтримки працездатності устаткування – систему технічного обслуговування і ремонту. В статті розглянуті питання організації цієї системи, а саме: види робіт з технічного обслуговування та види ремонтів, послідовність побудови системи підтримки працездатності устаткування, умови її функціонування; запропонована організаційна структура ремонтної служби.[||]In market conditions, when the success of the enterprise is determined by the ability to timely fulfill obligations to supply products of the right quality, the requirements for the efficiency of the equipment increase. One of the most important suttuvik indicators є nadіynіst. Reliability є comprehensive power, which is irrelevant in terms of purpose and knowledge, freedom in life, maintenance, repair and maintenance, and keeping in hand and power
Throughout the years, performance has been maintained through the organization of the system, including scheduled preventive and post-inspection repairs. But, given the aging of equipment at industrial enterprises of Ukraine, as well as the low economic impact of such a system, today more and more enterprises are moving to a modern approach to the organization of maintenance of equipment efficiency - the system of maintenance and repair.
The article deals with the issues of organization of the system of maintenance and repair of equipment, the proposed sequence of development of this system, the necessary conditions for its effective functioning are investigated, it is determined that for the organization of an effective system maintenance and repairs require appropriate information support, which includes both specialized documentation and government and departmental acts. The maintenance and repair subsystems are considered separately
The maintenance subsystem is a set of organizational, technical and other measures required to maintain equipment in good working order when used for its intended purpose, in standby, waiting, storage and transportation. It is determined that the task of maintenance is to maintain the performance of fixed assets between scheduled repairs. The article describes the main types and methods of maintenance, defines the role of technical technical diagnostics and technical control.
The repair subsystem is a complex of operations for restoring the proper condition or operability of an object and restoring the resources of objects or their components.

А. С. Колєсніченкок. е. н., ст. викладач кафедри економічного аналізу та обліку,Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

КУРСОВІ РІЗНИЦІ В ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

A. KoliesnichenkoPhD in Economics, Assistant Professor of the Department of Economic Analysis and Accounting, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, Ukraine

EXCHANGE DIFFERENCES IN ACCOUNTING AND FINANCIAL STATEMENTS OF BUSINESS ENTITIES

Висвітлено стан та фактори зміни валютного курсу в Україні як індикатору зовнішньоекономічної активності й загальній діяльності на міжнародних ринках у світлі неефективної інвестиційної політики та ряду деструктивних трансформацій інституціонального середовища. Дана робота представляє характеристику поняття «іноземна валюта» в контексті положень основних законодавчих документів та з огляду на сферу регулювання бухгалтерського обліку. Звертаючись до викладення цього поняття в законодавстві, виділено такі специфічні форми та пов’язані елементи: кошти, платіжні документи, грошові знаки, електронні кошти, рахунки в банках та інших фінансово-кредитних установах. При цьому, зроблено акцент на ключовій ознаці, властивій всім переліченим атрибутам іноземної валюти, яка виражається в іноземному походженні. Визначено правила відображення операцій в іноземній валюті в бухгалтерському обліку. На цій основі розкрито порядок розрахунку курсових різниць та досліджено ключові питання щодо відтворення таких операцій в обліку й фінансовій звітності.[||]The deepening of European integration processes, the expansion of cross-border cooperation, the introduction of information infrastructure for network infrastructure and trade interconnections provide a new impetus for the development of innovative technologies, a business environment that forms numerous prerequisites for entering new markets. Under such conditions, the perception of export and import issues is transformed from a category specific to the sphere of everyday business activity, acquiring signs of operating activities.
The situation and factors of the exchange rate change in Ukraine as an indicator of foreign economic activity and overall activity in international markets in the light of inefficient investment policy and a number of destructive transformations of the institutional environment are highlighted. This paper presents a characteristic of the concept of "foreign currency" in the context of the provisions of the main legislative documents and in view of the scope of accounting. When referring to this concept in legislation, the following specific forms and related elements are highlighted: funds, payment documents, banknotes, electronic funds, bank accounts and other financial institutions. Accordingly, emphasis is placed on the key characteristic inherent in all of the foregoing attributes of foreign currency, which is expressed in foreign origin. It was defined the rules for displaying foreign currency transactions in accountinge. On this basis, the procedure for calculating foreign exchange differences is disclosed and key issues are discussed in relation to the reproduction of such transactions in accounting and financial statements.
In the course of the analysis it is substantiated that the peculiarities of accounting for foreign currency transactions are directly dependent on several factors. First, the type of balance sheet to which this operation belongs: monetary and non-monetary, plays a significant role. Second, special approaches to accounting for foreign currency transactions are due to the fact that the accounting and financial statements of such a transaction require conversion to the national currency.

С. П. Кобецьк. е. н., доцент кафедри економічної теорії та економічної кібернетики, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

S. KobetsPhD in Economics, Associate Professor at the Department of Economic Theory and Economic Cybernetics, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Ukraine

THEORETICAL FOUNDATIONS OF ENTERPRISE COMPETITIVE STABILITY MANAGEMENT

У статті розкрито сутність поняття «управління конкурентною стійкістю підприємства», автором запропоновано розуміти його як безперервний циклічний процес чергування загальних функцій управління функціональними сферами діяльності цього підприємства та керованими параметрами зовнішнього середовища з метою збереження конкурентоспроможності цього підприємства. У статті запропоновано інструментарій управління конкурентною стійкістю підприємства, який базується на інструментарії сучасної теорії управління, теорії економічної конкуренції та теорії економічної рівноваги та стійкості. Автор запропонував цілі, функції, принципи та фактори управління конкурентною стійкістю підприємства. Зроблено акцент на тому, що при управлінні конкурентною стійкістю неможливо врахувати ступінь впливу на неї усіх чинників, тому доцільно враховувати лише найвагоміші. Оцінка сили впливу чинника на рівень конкурентної стійкості машинобудівного підприємства потребує додаткових досліджень та залежить від його розміру, від ринку, на якому підприємство здійснює свою діяльність, стану галузі, ринку та самого підприємства.[||]The article is devoted to the research of the theoretical foundations of enterprise competitive stability management. The purpose of the article is to reveal the essence of enterprise competitive stability management, to reveal the goal of enterprise competitive stability management, and, based on modern management theory, economic competition theory and theory of economic equilibrium and stability, to offer the functions, principles and factors of enterprise competitive stability management.
The author analyses the approaches of Ukrainian and foreign scientists to the content of the functions, principles and factors of managing the competitive stability and competitiveness of an enterprise. The author also offers his own vision of the content of functions, principles and factors of enterprise competitiveness management.
The author offers a “general” system of principles for managing the enterprise’s competitive stability, consisting of the following principles: coordination, integration, adaptability, continuity, flexibility of dynamism, systematicity, complexity, focus on innovations in production management, marketing. The article reveals the essence of each principle.
The article also proposes factors of the external and internal environment that affect the competitive stability of the enterprise and their contents are disclosed. Thus, the author considers environmental factors as indirect factors (economic factors, social factors, political factors, legal factors, scientific and technical factors, international factors, cultural factors, demographic factors and environmental factors) and direct impact factors (suppliers, consumers, competitors, trade unions and public organizations, public authorities, the media). According to the author, the factors of the internal environment include: production, management, finance, marketing, personnel, scientific level, innovation and investment factors.
The author noted that the strength of the influence of the factor on the level of competitive stability of the enterprise requires additional research and depends on the size of the enterprise, on the market in which the enterprise operates, the state of the industry, the market and the enterprise itself.

А. М. Слободяникк. е. н., доцент кафедри менеджменту імені проф. Й С. Завадського,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. КиївП. А. Плотникбакалаврант,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. КиївС. А. Зазимкобакалаврант,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ПРОБЛЕМА ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ АГРОХОЛДИНГОМ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

A. SlobodianykPhD in Economics, associate professor of the department of Management named after prof. J.S. Zavadsky, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, KyivP. Plotnykbachelor degree, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, KyivS. Zazymkobachelor degree, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

THE PROBLEM OF IMPLEMENTATION OF THE MODERN AGROHOLDING MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION

В період коли діджиталізація впливає на всі галузі нашого життя, агробізнес не є виключенням. Новітні технології розробляються чи не щодня. Вся агро-інформація поступово оцифровується та аналізується. Завдяки одночасному аналізу великої кількості показників - від актуальних і історичних даних про температуру повітря і опади з найближчих до полю метеостанцій до даних про поточні результати роботи техніки з датчиків GPS- логгерів, інтегрована система управління рослинництвом випереджує по продуктивності топ-менеджерів аграрного ринку. Розвиток діджиталізації менеджменту серед українських агрохолдингів потребує застосування досвіду зару¬біжних країн, що орієнтуються на оптимізацію бізнесу, дієві IT-рішення, забезпечення якості товарів та послуг. Новітні ідеї, ініціативи та програми мають бути інтегровані в стратегію діяльності компанії та підвищувати інноваційну привабливість бізнесу.
Головними напрямами розвитку систем управління в умовах діджиталізації менеджменту мають стати: сприяння прискоренню інноваційних ініціатив, прогностичний моніто¬ринг ринкового середовища, оцінка чинників впливу на конкурентоспроможність компанії, розроблення дорожніх карт на основі галузевих пріоритетів та клієнтського досвіду. Разом із цим має відбуватися формування кадрового потенціалу, комплексна синхронізація всіх видів діяльності, розвиток культури та компетенцій інформаційного обміну, модернізація ІТ-систем, застосування аналітики та Big Data.
Для забезпечення стабільного розвитку агрохолдингу, зміцнення економічної та технологічної безпеки галузі необхідне впровадження новітніх прогресивних технологій. Використання інновацій та техніко-технологічних розробок в аграрній галузі дасть змогу підвищити результативність її діяльності. За рахунок інтенсивних технологій ведення вітчизняного сільськогосподарського виробництва можна досягти збільшення виробництва валової продукції, покращити її якість, скоротити витрати ресурсів, що, в свою чергу, сприятиме підвищенню ефективності та прибутковості агровиробництва.[||]At a time when digitization is affecting all areas of our lives, agribusiness is no exception. The latest technologies are being developed almost every day. All agro-information is gradually digitized and analyzed. Thanks to the simultaneous analysis of a large number of indicators - from current and historical data on air temperature and precipitation from the nearest meteorological stations to the data on the current results of the GPS logger technology, the integrated crop management system is ahead in the performance of the top managers of the agrarian market. The development of management digitization among Ukrainian agroholdings requires the application of the experience of foreign countries focused on business optimization, effective IT solutions, quality assurance of goods and services. The latest ideas, initiatives and programs should be integrated into the company's business strategy and increase the innovative attractiveness of the business.
The main directions of management systems development in terms of management digitization should be: assistance to accelerate innovation initiatives, predictive monitoring of the market environment, assessment of factors affecting the competitiveness of the company, development of roadmaps based on industry priorities and customer experience. At the same time there should be formation of human resources, complex synchronization of all types of activities, development of culture and competences of information exchange, modernization of IT systems, application of analytics and Big Data.
In order to ensure stable development of agroholding, strengthen the economic and technological security of the industry, it is necessary to introduce the latest advanced technologies. The use of innovations and technological developments in the agricultural sector will allow to increase the efficiency of its activity. Due to the intensive technologies of domestic agricultural production, it is possible to achieve an increase in the production of gross production, to improve its quality, to reduce the cost of resources, which, in turn, will help to increase the efficiency and profitability of agricultural production.

Л. Д. Водянкак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. ЧернівціС. І. Тодорюкк. е. н. кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. ЧернівціІ. Г. Шелюжакдослідниця кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

L. VodiankaPhD in Economics, associate professor,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National UniversityS. TodorukPhD in Economics, assistant,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National UniversityI. Shelyuzhakresearcher Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

RESEARCH ON THE CURRENT STATE OF THE LABOR MARKET IN UKRAINE

В статті досліджено сучасний стан ринку праці в період глобалізації світової економіки. Баланс між попитом і пропозицією праці в Україні постійно змінюється внаслідок багатьох факторів, а саме: низькі заробітні плати, міграція населення, невідповідні умови праці, неврегульована ситуація на сході України, низький розвиток малого та середнього бізнесу, значна частка тіньового сектору, недостатня кількість робочих місць для кваліфікованих працівників, перенасичення окремих регіонів дешевою робочою силою, тощо. А також на основі отриманих статистичних даних вияснено в яких областях розмір заробітної плати найбільший, а де – не відповідає сучасним стандартам життя. Та незважаючи на це прослідковується позитивна динаміка щодо кількості зареєстрованих безробітних, починаючи з 2015 року їхня кількість швидко зменшується. Окрім того, охарактеризовано рівень заробітної плати за видами економічної діяльності та виявлено, що у фінансовій та страховій сферах оплата праці є найвищою, а у медицині та сфері надання соціальної допомоги найнижча, що, на нашу думку, є незаслужено.
З огляду на вищесказане, слід акцентувати увагу на тому, що дану проблематику детально окреслено та поглиблено вивчено спираючись на статистичні дані державних органів.[||]The current state of the labor market in the period of globalization of the world economy is investigated. The balance between labor supply and demand in Ukraine is constantly changing due to many factors, such as: low wages, population migration, inadequate working conditions, unsettled situation in eastern Ukraine, low development of small and medium-sized businesses, a large share of the shadow sector, insufficient number of jobs for skilled workers, oversaturation of individual regions with cheap labor, etc. It is found out in what areas the salary is the largest, and where - it does not meet the modern standards of living, on the basis of the obtained statistics. Nevertheless, there is a positive trend in the number of registered unemployed, since 2015 their number has been rapidly decreasing. In addition, the level of wages by type of economic activity has been characterized and it has been found that in the financial and insurance spheres wages are the highest, and in medicine and social assistance, the lowest, which, in our opinion, is undeserved.
In recent years, the labor market in Ukraine has been deformed under the influence of many factors, namely: 1) the unsettled situation in eastern Ukraine as a result of which large numbers of refugees overwhelm certain regions with labor supply, which in turn leads to oversaturation of the labor market and an increase in the share of cheap labor; 2) nigration of the population caused by unfavorable ones the socio-economic situation of Ukraine, primarily due to inadequate working conditions at enterprises, low salaries, pensions, etc .; 3) there is no sufficient number of workers in the working professions, which are gaining popularity today due to insufficient demand for them; 4) the rapid rate of decline of the Ukrainian population and the increase in the share of the elderly, which in turn leads to a slowdown in the economic development of the country; 5) the presence of a shadow economy through which the state loses part of its gross domestic product annually; 6) massive reduction of small and medium-sized enterprises, which are the foundation of the economic structure of the state due to lack of competitiveness with other foreign firms in their products (services), high taxes, insufficient promotion of entrepreneurship by the state, etc .; 7) low level of investment activity, which is directly related to the complex legislative and regulatory framework governing the conditions of foreign investment.In view of the above, it should be emphasized that these issues are detailed and thoroughly studied based on the statistics of public authorities.

Н. В. Гришинак. е. н., доцент, Національний університет кораблебудування імені адмірала МакароваД. С. Войтк. е. н., докторант, Міжнародний університет бізнесу і праваІ. О. Коваленкостудентка, Національний університет кораблебудування імені адмірала МакароваК. В. Асламовастудентка, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕГІОНУ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

N. HryshynaPhD in Economics, Assistant Professor of Management Department, Admiral Makarov National University of ShipbuildingD. VoitPhD in Economics, competitor for doctor\'s degree,International University of Business and LawI. Kovalenkostudents Admiral Makarov National University of ShipbuildingK. Aslamovastudents Admiral Makarov National University of Shipbuilding

ECONOMIC DIAGNOSTICS OF THE COMPETITIVENESS OF SMALL BUSINESS ENTITIES IN THE REGION AND WAYS TO INCREASE IT

Метою статті є проведення економічної діагностики конкурентоспроможності суб’єктів малого підприємництва регіону та обґрунтування шляхів її підвищення.При досліджені сучасного стану малої підприємницької діяльності Миколаївської області, було виявлено певні економічні, територіальні та соціальні переваги та перспективи для покращення майбутнього розвитку. На підставі програми економічного розвитку малого та середнього підприємства у 2019-2020 рр, було обґрунтовано SWOT–аналіз, в якому зазначено сильні сторони малого бізнесу в регіоні, слабкі сторони і можливості та загрози.
Запропоновано механізм формування сприятливого середовища для розвитку малого підприємництва регіону, що вимагає: нормативно-правового, фінансово-кредитного, організаційно-економічного, кадрового забезпечення та механізму його розвитку в цілому. На нашу думку, формування такого механізму підвищення конкурентоспроможності малого підприємництва Миколаївського регіону має визначати передумови, пріоритетні напрями та мету його реалізації
Удосконалено напрями підвищення конкурентоспроможності малого підприємництва регіону:розвиток співпраці влади, інвесторів, малих підприємств, передусім підтримка інноваційно активних підприємців;покращення умов розвитку бізнес-клімату міста;розвиток державно-приватного партнерства;співпраця влади та малого й середнього підприємництва; залучення інвестицій в малий та середній бізнес.
Доведено, одним з шляхів вирішення питань розвитку малого підприємництва та підвищення його конкурентоспроможності має стати активізація взаємодії малих, середніх і великих підприємств, тобто їх економічна інтеграція, що сприятиме розвитку підприємств малого бізнесу в умовах кризи, підвищенню обсягів виробництва і реалізації продукції і послуг, забезпеченню його ефективного функціонування як конкурентоспроможного суб’єкта господарювання. Запропоновано основні переваги інтеграції малого бізнесу з середніми і великими компаніями, серед яких: форма кооперації субпідряд, франчайзинг, венчурні компанії, кластер.
Запропоновано концепцію конкурентоспроможності малого підприємництва у Миколаївській області, яка має включати передумови, фактори, результати підвищення конкурентоспроможності малого підприємництва, що відображає системний підхід до його побудови.[||]The purpose of the article is economic diagnostics of the competitiveness of small business entities in the region and justification of ways to increase it. In the process of researching the current state of small business in the Mykolaiv region, certain economic, territorial and social advantages and prospects for improving future development were identified. Based on the program of economic development of small and medium-sized enterprises in 2019-2020, a SWOT analysis is substantiated, which outlines the strengths of small business in the region, weaknesses, opportunities and threats.
A mechanism for creating a favorable environment for the development of small businesses in the region is proposed, which requires: regulatory, financial, credit, organizational and economic, human resources and the mechanism of its development as a whole. In our opinion, formation of such mechanism of improving of the Mykolaiv region small businesses competitiveness should define preconditions, priority directions and purpose of its realization.
The directions of increasing the competitiveness of small businesses in the region are improved: development of the cooperation between the authorities, investors, small enterprises, first of all the support of innovatively active entrepreneurs; improvement of the conditions of development of business climate of the city; development of public-private partnership; cooperation between the authorities and small and medium-sized enterprises; attracting investment in small and medium-sized businesses.
It is proved that one of the ways to solve the problems of small business development and increase its competitiveness should be activation of the interaction of small, medium and large enterprises, that is, their economic integration, which will facilitate the development of small businesses in times of crisis, increase production and sales of products and services, and ensure its effective functioning as a competitive business entity. The main advantages of integration of small business with medium and large companies are offered, including: form of subcontract cooperation, franchising, venture companies, cluster.
The concept of competitiveness of small business in the Mykolaiv region is offered, which should include the prerequisites, factors, results of increasing the competitiveness of small business reflecting the systematic approach to its construction that reflects the systematic approach to its construction.

А. С. Карнаушенкок. е. н., ст. викладач кафедри економіки та фінансів, Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, Україна

ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. KarnaushenkoPhD in Economics, Senior Lecturer of the Chair of Economics and Finance of the Department of Economics and Finance, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson, Ukraine

ECONOMIC SUMMARY AND FORMS OF FINANCING INNOVATIVE ACTIVITIES OF AGRARIAN ENTERPRISES

В статті досліджено напрацювання вітчизняних вчених щодо економічної суті, методів та форм фінансування інноваційної діяльності аграрних підприємств. Доведено, що фінансування інноваційної діяльності в цілому та у сільськогосподарських підприємств зокрема потребує використання значних обсягів фінансових ресурсів. Визначено чинники, які впливають на низький рівень залучення фінансових ресурсів. Доповнено перелік принципів фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано можливі джерела фінансування інноваційної діяльності аграрних підприємств та встановлено, що структура джерел фінансування залежить від багатьох факторів, а саме: ринкова вартість позикового капіталу; структура активів підприємства; особливість фінансових цільових рішень на підприємстві; темп зростання реалізації товарної продукції та її стабільність. З'ясовано, що успіх інноваційної діяльності залежить від способу її фінансової підтримки. Крім того значення різних джерел фінансування є не однаковою у структурі фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств, оскільки залежить від: форми власності господарюючого суб’єкта, строку окупності та особливості інноваційного проекту, що покладений в основу інноваційної діяльності підприємства, а також інших ендогенних та екзогенних факторів. Провідна роль у формуванні власних фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств належить державній фінансовій підтримці. Визначено, що вплив держави на процес фінансування здійснюється за методом прямої фінансової підтримки або непрямого стимулювання інноваційної активності. Використання власних ресурсів як джерела фінансування інноваційної діяльності аграрних підприємств істотно знижує ризик неплатоспроможності й банкрутства господарюючого суб’єкта. Фінансування інноваційної діяльності аграрних підприємств є складним багатогранним процесом, що відображає тісний зв'язок всіх його суб’єктів.[||]Economic essence and forms of financing of innovative activity of agricultural enterprises. The article investigates the achievements of domestic scientists on the economic nature, methods and forms of financing innovative activities of agricultural enterprises. It is proved that financing of innovative activity as a whole and at agricultural enterprises in particular requires the use of considerable amounts of financial resources. The factors that influence the low level of attraction of financial resources are identified. The list of principles of financing of innovative activity of agricultural enterprises is added. Possible sources of financing of innovative activity of agrarian enterprises are analyzed and it is established that the structure of sources of financing depends on many factors, namely: market value of borrowed capital; structure of assets of the enterprise; peculiarity of financial target decisions at the enterprise; growth rate of sales of commodity products and its stability. It has been found that the success of innovation depends on the way it is financially supported. In addition, the value of different sources of financing is not the same in the structure of financing the innovation activity of agricultural enterprises, as it depends on: the form of ownership of the economic entity, the payback period and the peculiarities of the innovation project, which is the basis of the innovation activity of the enterprise, as well as other endogenous and exogenous factors. . State financial support plays a leading role in the formation of agricultural enterprises' own financial resources. It is determined that the influence of the state on the financing process is carried out by the method of direct financial support or indirect stimulation of innovation activity. The use of own resources as a source of financing the innovative activity of agricultural enterprises significantly reduces the risk of insolvency and bankruptcy of a business entity. The advantages of using the funds involved in financing innovative activities are the absence of the need for constant mandatory payments on profits, although the disadvantage in this case is the high cost of shares compared to the issue of bonds, the potential possibility of losing control of the company, as well as the possibility of permanent involvement of this source in quality of financial resources and imperfection of the domestic stock market. Financing the innovation activity of agricultural enterprises is a complex multifaceted process that reflects the close connection of all its subjects.

Р. М. Набокак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу і туризму,Херсонський національний технічний університетВ. В. Шуклінак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу і туризму, Херсонський національний технічний університет

ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК НА ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

R. NabokaPhD in Economics, Associate professor, Department of Management, Marketing and Tourism,Kherson National Technical UniversityV. ShuklinaPhD in Economics, Associate professor, Department of Management, Marketing and Tourism,Kherson National Technical University

INFLUENCE OF INTEGRATION OF LOGISTICS SUPPLY CHAINS ON INCREASE OF POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

В статті розглянуто вплив інтеграції логістичних ланцюгів поставок на підвищення потенціалу сучасного підприємства. Встановлено, що інтегровані логістичні ланцюги поставок дозволяють найбільш ефективно реалізувати цілі підприємства, сприяти виходу підприємства з економічної кризи. Констатовано, що при застосуванні інтегрованої логістики поставок всі функціональні підрозділи підприємства об’єднуються в єдиний процес, а метою такого об’єднання є запобігання нераціональним втратам ресурсів і досягнення максимального економічного результату. Авторами наголошується, що інтеграція логістичних ланцюгів поставок призводить до підвищення потенціалу всього підприємства, а всі взаємно пов’язані логістичні функції повинні виконуватися узгоджено – у вигляді єдиної функції. Здійснено висновок, що інтеграція логістичних ланцюгів поставок дозволяє досягти синергетичного ефекту діяльності підприємства. Відзначено, що інтегровану логістику можна використовувати протягом всього ланцюга поставок, орієнтувати її на всіх учасників ланцюжка цінностей. Обгрунтовано, що завдяки процесу внутрішньої і зовнішньої логістичної інтеграції компанії-учасники можуть зробити ланцюг поставок більш досконалим для максимального задоволення власних потреб та потреб кінцевого споживача. Визначено основні способи організації співпраці підприємств в ланцюгах поставок: неформальні та формальні угоди підприємств, створення стратегічного союзу чи партнерства, вертикальна інтеграція. Доведено, що побудова логістичної системи підприємства за інтегрованим типом дозволить зменшити його витрати, знизити сукупні витрати в логістичному каналі, а, отже забезпечити мінімальну кінцеву ціну, що підвищить конкурентоспроможність усіх учасників ланцюга. В цілому, досягнення стратегічних цілей сучасного підприємства та підвищення його загального потенціалу можливо за умов інтеграції логістичних ланцюгів поставок.[||]The article considers the influence of logistics supply chain integration on enhancing the potential of modern enterprise. It has been established that integrated logistics supply chains allow for the most efficient implementation of the goals of the enterprise, and its assistance in overcoming the economic crisis. It has been ascertained that when using integrated supply logistics, all the functional units of the enterprise are combined into a single process, and the purpose of such a combination is to prevent irrational loss of resources and achieve maximum economic result. The authors emphasize that the integration of logistics supply chains increases the capacity of the entire enterprise, and all interrelated logistics functions must be performed in concert - as a single function. It is concluded that the integration of logistics supply chains allows us to achieve a synergistic effect of the enterprise. It is noted that integrated logistics can be used throughout the entire supply chain, orientated to all participants in the value chain, and have five areas of effectiveness: interaction with suppliers; interaction with consumers; technological processes within a specific unit; logistic relations between various departments of the enterprise; logistic ties between different enterprises in the supply chain. It is justified that due to the process of internal and external logistics integration, participating companies can make the supply chain more sophisticated in order to maximize their own and end-user needs. The main ways of organizing the cooperation of enterprises in the supply chains are identified: informal and formal agreements of enterprises, creation of a strategic alliance or partnership, vertical integration. It is proved that the construction of the logistics system of the enterprise by the integrated type will allow to reduce its costs, to reduce the total costs in the logistics channel, and, therefore, to provide a minimum final price, which will increase the competitiveness of all participants in the chain. In general, achieving the strategic goals of a modern enterprise and increasing its overall potential is possible in the context of the integration of logistics supply chains.

С. В. Нараєвськийк. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»С. Г. Корольовастудентка кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИМИ ТА ЗАРУБІЖНИМИ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ КОМПАНІЯМИ ШЛЯХОМ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

S. NaraievskyiPhD in Economics, Associate Professor of International Economics, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», KyivS. KorolyovaStudent of the Department of International Economics, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

ANALYSIS OF EFFICIENCY OF FUNCTIONING AND FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES OF DOMESTIC AND FOREIGN PHARMACEUTICAL COMPANIES BY ASSESSING THE FINANCIAL STABILITY OF ENTERPRISES

У статті розглянуто стан та основні тенденції розвитку світового фармацевтичного ринку, а також виділено підприємства – лідери галузі. У роботі зазначено особливості та складнощі щодо ведення фармацевтичного бізнесу та важливість аспекту ефективності здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємствами, що є фактором конкурентоспроможності компаній на глобальному ринку. Більш детально авторами було досліджено фінансовий стан та перспективи розвитку вітчизняних фармацевтичних підприємств з наданням рекомендацій щодо підвищення ефективності їх функціонування в умовах посилення глобалізаційних процесів у світі. При оцінці стану та тенденцій розвитку вітчизняних фармацевтичних підприємств, на прикладі підприємства АТ «Фармак», було проведено порівняльний аналіз його діяльності зі світовим лідером галузі, компанією Johnson & Johnson. Зазначено основні причини низьких конкурентних позицій підприємств вітчизняної фармацевтичної індустрії.[||]The state and main tendencies of development of the world pharmaceutical market are considered in the article. The rating of the companies that are leaders in the pharmaceutical market with statistical justification is presented in the work. Some patterns of distribution of the largest pharmaceutical companies and their affiliation with highly developed countries are described, which is explained by favorable economic, socio-cultural, financial, credit, political and other conditions. The complexities of conducting pharmaceutical business and the importance of the foreign economic activities of enterprises are explained, which is a factor of competitiveness of companies in the global market. The importance of developing a research base for pharmaceutical companies is raised in the article. The details of the financial status and development prospects of the domestic pharmaceutical enterprises have been investigated by the authors. The recommendations for increasing their efficiency in the conditions of increasing globalization processes in the world are provided in the article. The importance of a favorable investment climate in the countries was outlined by the authors. Also, the significance of a favorable investment climate for business in Ukraine is described. The state and trends of development of domestic pharmaceutical enterprises on the example of the company "Pharmak" are assessed. Comparative analysis of the activities of "Pharmak" company and the world leader in the industry (Johnson & Johnson company) is presented by the authors. The question of the share ratio of equity and attracted capital for the most efficient functioning of the enterprises of the branch is outlined. The main reasons for the low competitive position of the domestic pharmaceutical enterprises in comparison with the financial indicators of the functioning of foreign pharmaceutical enterprises are stated in the article. The comparative analysis was carried out by the authors in accordance to the general methodology for assessing the financial stability of enterprises, which was presented in the article with calculations.

О. О. Бассовак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та менеджменту,Міжнародний класичного університет імені Пилипа Орлика, МиколаївМ. О. Алешкевичздобувач вищої освіти освітнього рівня магістр спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика, Миколаїв

АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ БАНКРУТСТВА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В КОНКУРЕНТНИХ УМОВАХ

O. BassovaPhD in Economics, associate professor, associate professor of department of finance and management, Philip Orlyk International Classical University, MykolaevM. Aleshkevichmaster of finance, banking and insurance, Philip Orlyk International Classical University, Mykolaev

ANTI-CRISIS MEASURES TO PREVENT BANKRUPTCY OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES AND THEIR WAYS OF IMPLEMENTATION IN COMPETITIVE CONDITIONS

В статті запропоновано антикризові заходи попередження банкрутства на машинобудівних підприємствах та розглянуто шляхи їх впровадження в конкурентних умовах. Визначено принципи, які забезпечують ефективність антикризового управління машинобудівними підприємствами. Сформульовано систему антикризового управління машинобудівним підприємством. Встановлено оперативні та стратегічні заходи щодо виходу машинобудівних підприємств з кризи, які реалізуються в межах системи антикризового управління підприємствами. Дослідження показали, що процес антикризового управління є циклічним: діагностика – маркетинг – планування – ухвалення управлінського рішення – організація його виконання – мотивація – облік результатів – контроль – діагностика і так далі до повного виходу підприємства з кризи. З’ясовано, що кризові ситуації виникають на всіх стадіях життєвого циклу підприємства, тому доцільно застосовувати антикризову програму на кожнім його етапі та не допускати спаду виробництва. З огляду на це запропоновано зміст програм антикризового управління з огляду на етапи життєвого циклу підприємства (на стадії створення, на стадії підйому, на стадії спаду). Визначено, що саме система інноваційного управління підприємством дозволяє йому функціонувати, уникаючи кризових ситуацій і займати лідируючі позиції у своїй галузі.
Складні умови, в яких опинився машинобудівний комплекс України, перш за все, стали наслідками поєднання світової фінансової кризи та внутрішніх проблем у зв'язку з воєнними діями на сході країни. На основі проведеної діагностики ймовірність настання банкрутства ПАТ «Одеський машинобудівний завод» на основі зарубіжних та вітчизняних теорій встановлено, що за допомогою теорій західних економістів не можна достовірно та однозначно визначити становище підприємства. Розроблений план технічного переозброєння заводу, в якому передбачені наступні заходи: удосконалення серій виготовленої продукції; повне використання виробничих спроможностей заводу; вдосконалення організації виробництва. Розроблена інноваційна стратегія виходу ПАТ «Одеський машинобудівний завод» з кризи довела, що для українських машинобудівних підприємств характерне значне погіршення результатів їх господарювання, зумовлено впливом як внутрішніх, так і зовнішніх ризи¬ків на їх діяльність. Впровадження в практику машинобудівних підприємств рекомендованої технології ризик-менеджменту дасть змогу забезпечити можливість управління ризиками та підвищить конкурентоспроможність підприємства в умовах невизначеності.[||]The article proposes anti-crisis measures to prevent bankruptcy at machine-building enterprises and discusses ways of their implementation in competitive conditions. The principles that ensure the effectiveness of crisis management of machine-building enterprises are defined. The system of crisis management of machine-building enterprise is formulated. Operational and strategic measures have been established for the exit of machine-building enterprises from the crisis, which are implemented within the framework of the enterprise crisis management system. Studies have shown that the process of crisis management is cyclical: diagnostics - marketing - planning - making a management decision - organizing its implementation - motivation - keeping track of results - control - diagnostics, and so on until the enterprise's complete exit from the crisis. It is found that crisis situations occur at all stages of the life cycle of the enterprise, so it is advisable to apply the anti-crisis program at every stage of it and to prevent production decline. In view of this, the content of anti-crisis management programs is proposed in view of the stages of the life cycle of the enterprise (at the stage of creation, at the stage of recovery, at the stage of recession). It is determined that the system of innovative management of the enterprise allows it to function, avoiding crises and occupy leading positions in its industry.
The difficult conditions in which the machine-building complex of Ukraine turned out were primarily the result of the combination of the global financial crisis and internal problems in connection with hostilities in the east of the country. On the basis of the conducted diagnostics, the probability of bankruptcy of the PJSC “Odessa Machine-Building Plant” on the basis of foreign and domestic theories has established that the theories of the enterprise cannot be accurately and unambiguously determined by the theories of Western economists. The plan of technical re-equipment of the plant has been developed, which envisages the following measures: improvement of the series of manufactured products; full utilization of the production capacities of the plant; improvement of production organization. The developed innovative strategy of PJSC “Odessa Machine-Building Plant” exit from the crisis proved that the Ukrainian machine-building enterprises are characterized by significant deterioration of their economic results, due to the influence of both internal and external risks on their activities. The implementation of the recommended risk management technology in machine-building enterprises will allow to ensure the possibility of risk management and will increase the competitiveness of the enterprise in the conditions of uncertainty.

М. В. Бачинськак. е. н., науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», м. Львів

УКРАЇНСЬКІ МІГРАНТИ В ЧЕХІЇ ТА СЛОВАЧЧИНІ: АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО, ПОЛІТИКО-ПРАВОВОГО, СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИЙМАЮЧИХ КРАЇН

M. BachynskaPhD in Economics, Department problems of Social and Humanitarian Development of the Regions, State Institution ‘Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine

UKRAINIAN MIGRANTS IN THE CZECH AND SLOVAKIA REPUBLICS: ANALYSIS OF THE ECONOMIC, POLITICAL, LEGAL, SOCIAL ENVIRONMENT OF THE HOSTING COUNTRIES

В статті проаналізовано міграційні процеси з України до Чеської та Словацької республік. Зосереджено увагу саме на особливості української міграції з визначенням особливостей та характеру, а також ставлення та роль української міграції до даних країн. А саме: розглянуто основні показники, що відображають динаміку виданих дозволів на тимчасове перебування та постійне проживання. Проаналізовано соціально-економічне становище Чеської та Словацької Республік, яке слугує фактором «притягування» українських мігрантів. Визначено порядок працевлаштування та особливості перебування українських мігрантів у приймаючих країнах. Більш детальніший аналіз статистичних даних цих країн дозволить зрозуміти та визначити основні проблеми пов’язані з трудовою міграцією та її тенденції, а також виокремити потреби саме української міграції серед усіх іноземних мігрантів у приймаючих країнах.[||]Much attention is paid to migration issues in the modern world. In the current situation. When the whole world is suffering from a devastating coronavirus pandemic (COVID-19), and as a result of its occurrence, it is of particular concern that the large migration flow and the return of migrants to Ukraine are of concern. Without accurate data on the number of returned Ukrainian citizens, we can still assume that the number of returned migrants is large enough. This phenomenon causes an imbalance in the functioning of the employment system and the national labor market, as well as an increase in the unemployment rate. Growing migration processes of population in Ukraine is reaching a large scale, especially with regard to working-age persons. The phenomenon will cause the misbalance in functioning of employment system and national labour market. However, a large number of persons remained abroad and a more in-depth analysis of the statistical services, in particular the Czech and Slovak Republics, will allow analyzing the economic, political, legal, social environment of these countries and the number of Ukrainian migrants in them. The article analyzes migration processes from Ukraine to the Czech and Slovak Republics. Namely: the basic indicators reflecting the dynamics of issued permits for temporary residence and permanent residence are considered. The socio-economic situation of the Czech and Slovak Republics, which serves as a factor of attraction of Ukrainian migrants, is analyzed. The order of employment and the peculiarities of stay in the host countries are determined. A more detailed analysis of the statistics of these countries will help to understand and identify the main problems related to labor migration and its trends, as well as to determine the legal status of Ukrainian migration in host countries. The migration attitudes of the Czech and Slovak republics are analyzed. In particular: the attitude towards migration from Ukraine and labor migrant workers is determined; features and status of Ukrainian migrants among all foreigners in these countries; the political and legal environment of the host countries has been analyzed and the procedure, rights and conditions of stay of Ukrainian migrants in these countries have been determined.

Н. І. Болквадзек. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин,Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільС. М. Мазурмагістрант, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС

N. BolkvadzePhD in Economics, Associate professor of the Department of International Economic Relations, Ternopil National Economic University, TernopilS. Mazurmaster student, Ternopil National Economic University, Ternopil

PUBLIC PROCUREMENT IN UKRAINE AND EU COUNTRIES

У цій статті розглядаються особливості проведення процедури публічних закупівель, які складаються з декількох частин. Визначено, що для проведення успішної процедури публічних закупівель представникам сторін учасників необхідно систематизувати вимоги до конкретного предмета закупівлі, його характеристик, особливостей, а також визначити вимоги до контрагента. У статті проаналізовано відмінності та подібності практик проведення процедур публічних закупівель в Україні та за кордоном, що прийняті у всьому світі. Відзначено рівні розвитку публічних закупівель в Україні та країнах ЄС у 2019 році. Наведено перелік перешкод на шляху реалізації ефективних публічних закупівель в Україні. Виявлено найбільш важливі аспекти, які необхідно застосовувати при розробці, оголошенні та проведенні процедури електронних торгів.[||]The peculiarities of the public procurement procedure, which consists of several parts, were discussed in the article. It is determined that in order to carry out a successful public procurement procedure, the representatives of the parties involved must systematize the requirements for a specific procurement item, its characteristics, features, and determine the requirements for the counterparty. The article analyzes the differences and similarities of public procurement practices in Ukraine and abroad, that are accepted worldwide. The levels of public procurement development in Ukraine and the European Union in 2019 have been noted. It has been determined that in countries where the most up-to-date methods of information processing are implemented (from the beginning to the end procurement takes place in electronic systems and remotely) the public procurement process is faster and easier. The list of obstacles to the implementation of effective public procurement in Ukraine is given. The reductions of the share of open bidding in favor of procurement by one participant, low level of presence of foreign companies, limited access to full statistics on public procurement, and the lack of mechanisms to evaluate the best tender were identified, as obstacles which affect the development of a competitive market. Also, these obstacles do the analysis of market efficiency complicated. The most important aspects that should be applied when designing, announcing, and conducting the e-bidding procedure are identified. Ukrainian legislation is still at a much lower level than in the EU. Necessary laws are implemented at a slow pace, which in turn has a negative impact on the process of harmonization with European Union legislation. It is revealed that the harmonization of the legislation of Ukraine with the European Union countries will allow representing necessary changes in the sphere of public procurement. These changes will eliminate the inappropriate expenses of budgetary resources, reduce the effects of crises, ensure competition in the public procurement market, and investment needs.

О. П. Бутенкок. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування,Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. ХарківН. В. Опікуновастарший викладач кафедри менеджменту та публічного адміністрування,Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. ХарківА. С. Гончаровамагістрант, кафедри менеджменту та публічного адміністрування,Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

СИНХРОМАРКЕТИНГ: СУТНІСТЬ, МЕТОДИ ТА КОМПЕНСАТОРНІ ІНСТРУМЕНТИ

A. ButenkoPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Public Administration Kharkiv National University of Construction and Architecture, Kharkiv, UkraineN. OpekunovaSenior Lecturer of the Department of Management and Public Administration Kharkiv National University of Construction and Architecture, Kharkiv, UkraineA. GoncharovaMaster student of the the Department of Management and Public Administration Kharkiv National University of Construction and Architecture, Kharkiv, Ukraine

SINHROMARKETING: ESSENCE, METHODS AND COMPENSATORY INSTRUMENTS

Інструменти та методи синхромаркетингу призначені для зміщення структури попиту так, щоб вона більше підходила для ідеальної структури пропозиції. Тому знання про методи визначення і вимірювання сезонних коливань, методи прогнозування попиту та шляхи вирішення проблем пов’язаних із залежністю від сезону є дуже важливими.
У дослідженні встановлені причини змін споживчого попиту, які потребують застосування інструментів синхромаркетингу. Також визначені чинники сезонних коливань і види виробничої діяльності підприємств, які залежать від впливу сезонних коливань, що дозволило визначити завдання які відносяться до кожного зазначеного напряму і забезпечують основну частину доходу підприємства та залежать від сезонних коливань. Наявність динамічних коливань попиту вимагають від підприємств знань та умінь використовувати наукові методи аналізу сезонності. Для цього у роботі розглянуті методи вивчення сезонності та прогнозування попиту для потреб маркетингу, які ґрунтуються, на статистичних даних, що не потребують особливої попередньої їх обробки, так і на завчасному визначенні тенденції розвитку сезонних коливань, подальшому їх розрахунку та кількісному їх вимірі. Саме методи цієї групи мають можливість враховувати нециклічні коливання, які належать до групи психологічних факторів, таких як мода, традиції, наслідування. Таким чином, встановлено, що синхромаркетинг дозволяє упорядкувати внутрішню діяльність компанії з її маркетинговою діяльністю в умовах хаотичної чи циклічної мінливості ринку. Синхромаркетинг дозволяє заздалегідь спланувати діяльність підприємства так, щоб запобігти або компенсувати змінний попит на ринку та згладити його коливання в часі.[||]Synchromarketing tools and techniques are designed to shift the structure of demand so that it is more suitable for the ideal structure of supply. Therefore, knowledge about the methods for determining and measuring seasonal fluctuations, methods for forecasting demand and ways to solve problems associated with season dependence are very important.
The purpose of the article is to study the factors of seasonal fluctuations for various reasonson, to determine the types of production activities of enterprises that depend on the influence of seasonal fluctuations, to consider methods for studying seasonality and forecasting demand, as well as to definitions of compensatory elements of synchromarketing to ensure sustainable indicators of business.
The reasons for changes in consumer demand requiring the use of synchromarketing were identified in the work. Factors of seasonal fluctuations and types of production activities of enterprises, which depend on the influence of seasonal fluctuations, were also investigated, defined tasks that relate to each specified direction and provide the bulk of the income of the enterprise and depend on seasonal fluctuations. The presence of dynamic fluctuations in demand require enterprises to have knowledge and skills to use scientific methods for analyzing seasonality. To do this, the work considers methods for studying seasonality and demand forecasting for marketing needs, based on statistical data that does not require special preliminary processing, and on the early determination of the development trend of seasonal fluctuations, their further calculation and quantitative measurement. It is the methods of this group that are able to take into account non-cyclical fluctuations, which belong to the group of psychological factors, such as fashion, traditions, imitations.
Thus, it was found that synchromarketing allows you to streamline the internal activities of the company with its marketing activities in conditions of chaotic or cyclical market volatility. Synchromarketing allows you to pre-plan the activities of the enterprise so as to prevent or compensate for the variable demand in the market and smooth out its fluctuations over time.

М. І. Колосінськак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування,Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаC. В. Бойдак. е. н., асистент кафедри обліку і оподаткування,Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаО. О. Семенкомагістрант кафедри обліку і оподаткування,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ УДОСКОНАЛЕННЯ ЙОГО ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ

M. KolosinskaPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National UniversityS. BoydaPhD in Economics, Assistant of the Department of Accounting and Taxation, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National UniversityO. SemenkoMaster of the Department of Accounting and Taxation, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ESTIMATION OF THE FINANCIAL STATUS OF THE ENTERPRISE TO IMPROVE ITS FINANCIAL STRATEGY

Метою написання статті було дослідження методичних аспектів аналізу фінансового стану підприємства та формування на їхній основі обґрунтованих висновків з метою удосконалення його фінансової стратегії. У статті висвітлена сутність фінансового стану підприємства, наведені основні показники оцінки фінансового стану на прикладі Чернівецького міського комунального виробничого тресту зеленого господарства та протизсувних робіт (Тресту) за 2016-2018 рр. Наукова новизна статті полягає в удосконаленні існуючої моделі аналізу фінансового стану на прикладі досліджуваного підприємства з метою використання даної моделі для аналізу фінансового стану інших підприємств. Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що застосування удосконаленої методики в аналітичній практиці підприємств дозволить значно скоротити обсяги розрахунків та підвищити якість прийнятих управлінських рішень на підприємстві. Застосування запропонованої діяльнісно-результативної матриці із удосконалення елементів фінансової стратегії Тресту призведе до того, що показники фінансової діяльності підприємства у наступному звітному періоді суттєво покращяться та унеможливлять виникнення кризових явищ.[||]Systematic and qualified financial analysis serves as an effective method to prevent the crisis in any business entity, and so in case of its occurrence, timely elimination of negative consequences. Financial analysis helps not only find out what the economic problems of the debtor are, but also develop and implement measures in advance to prevent financial losses. The purpose of this article was to investigate the methodological aspects of analyzing the financial condition of an enterprise and to formulate sound conclusions based on them in order to improve its financial strategy. To ensure the achievement of this goal, the following methods were used in the article: grouping and comparing performance in the implementation of horizontal and vertical analysis, calculation of deviations from year to year; methods of analysis coefficients; method is a generalization of the results. The article describes the essence of the financial state of the enterprise, presents the main indicators of the assessment of the financial condition on the example of Chernivtsi municipal communal production trest of green economy and landslide works for 2016-2018. Suggestions for improvement of the financial strategy of the studied enterprise are given on the basis of the conducted analysis of the financial state of the enterprise and the expected economic effect from them in the form of activity-efficient matrix for improvement of the financial strategy. Scientific novelty of the article is to improve the existing model of financial analysis company Chernivtsi municipal communal production trest of green economy and landslide works, which can be used for other enterprises. The practical significance of the obtained results is that the application of the improved methodology in the analytical practice of enterprises will significantly reduce the volume of calculations and improve the quality of management decisions made at the enterprise. The implementation of the proposed matrix to improve the elements of the financial strategy of the investigated enterprise will lead to the fact that the financial performance of the enterprise in the next reporting period will significantly improve and prevent the emergence of crisis phenomena.

Н. М. Куликк. т. н., доцент кафедри менеджменту,Донбаський державний педагогічний університет, Слов’янськ

ВПРОВАДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК СТАРТАПІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ

N. KulykPhD in Technical Sciences, Associate Professor at the Department of Management, Donbass State Pedagogical University, Slavyansk

IMPLEMENTATION AND DEVELOPMENT OF STARTUPS IN THE UKRAINIAN ECONOMY

У статті приділяється увага значущості стартапів, як засобів підвищення рівня економіки України. Відсутність законодавчого закріплення сприяє слабкої вмотивованості держави до розвитку ринку, а також створює перепони на шляху від ідеї до створення та впровадження реально функціонуючого бізнесу. Проаналізовано стан ринку стартапів та охарактеризовано країни-флагмани за кількістю та рейтингом інноваційних видів бізнесу. Визначено, що наразі основні напрями розробки українських стартапів – це IT-сфера. Українське бізнес-середовище має значний потенціал до розвитку, оскільки стартапи створюють нові ринки або повністю трансформують старі, вже існуючі, впроваджуючи продукти, що змінюють економіку. Для України стартапи це рушійні сили економічного зростання, адже це спосіб створення робочих місць, уникнення стагнації, підвищення використання інноваційних технологій. У дослідженні систематизовано етапи розвитку стартапів в українських реаліях на основі міжнародного досвіду. Зазначено, що на першій стадії визначається необхідність проведення оцінки життєздатності стартапу, отримання консалтингових послуг, надання інформаційної підтримки, встановлення комунікацій. Друга стадія передбачає входження стартапу на ринок та організацію виробництва, при цьому визначені фактори впливу на ефективний процес запуску стартапу та пристосування продуктів до вимог клієнтів. Визначені основні напрями розвитку стартапів на третій стадії, де актуальним стає управління фінансовим розподілом, часом і ресурсами, удосконаленням команди фахівців, менеджерів, розширенням управлінської системи. На наступному етапі проводиться обґрунтування подальших стратегічних кроків, розширення масштабності стартапу, аналіз перспектив виходу на світові ринку збуту. Досліджено джерела фінансування стартапів, що притаманні українським реаліям та доведено значущість новітніх фінансових джерел, які необхідно застосовувати при розробці стартапу як на території України так і за її межами.[||]The article deals with the problem of the importance of startups as a way to improve the economy of Ukraine. The lack of legislative consolidation leads to weak motivation of the state to develop the market, and also creates barriers from the idea to the creation and implementation of a really functioning business. The state of the startup market was analyzed and also the flagship countries were characterized by the number and rating of innovative types of businesses. The author defined the main areas of development of Ukrainian startups it is the IT-sphere. The Ukrainian business environment has significant potential for development, as startups create new markets or completely transform old, existing ones, introducing products that change the economy. For Ukraine, startups are the leading forces of economic growth, because this is a way of creating jobs, in order to avoid stagnation, increasing the use of innovative technologies. In research systematized the stages of development of startups in Ukrainian realities, following the example of international experience. The article notes that, first of all, at the first stage, it is necessary to assess the viability of a startup, get consulting services, provide information support and establish communications. The second stage provides for a startup to enter the market and organize production, at the same time, the author determines the factors affecting the effective process of launching a startup and adapting products to customer requirements. At the third stage, the main directions of development of startups are identified, where the management of financial distribution, time and resources, improving the team of specialists, managers, expanding the management system becomes relevant. At the next stage, substantiation of further strategic steps is carried out, the scale of the startup is expanded, and prospects for entering the global sales market are analyzed. The sources of financing startups inherent in Ukrainian realities are investigated and proved the significance of the latest financial sources that must be used in developing a startup both in Ukraine and abroad.

О. А. Овєчкінак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва,Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

МЕТОДОЛОГІЧНІ КОНСТРУКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМНИХ ОБ’ЄКТІВ

O. OvechkinaPhD in Economics, Associate Professor of Economic and Enterpreneurship Department, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

METHODOLOGICAL CONSTRUCTS OF RESEARCH ON SELF-ORGANIZATION PROCESSES OF SYSTEM OBJECTS

У статті визначено, що з розробкою теорій інформаційного суспільства, моделей креативної економіки посилися вимоги до системно-синергетичної методології, яка має надати відповідний інструментарій для поглибленого вивчення процесів самоорганізації, функціонування і розвитку суспільства та його систем. Розглянуто питання створення й використання нових методологічних конструктів, які поєднують різні дослідницькі підходи. Доведено, що взаємодія модернізаційно-трансформаційного та системно-структурного підходів посилює їх гносеологічний потенціал, надає можливості поліпшити класифікацію змін у суспільстві, що забезпечують його розвиток. Вдосконалено визначення понять «модернізація», «реформування» і «трансформація» та з’ясовано різні аспекти їх узгодження. Доведено, що подальші дослідження в цьому напрямку є перспективними, вони дозволять сформувати теоретичну базу вдосконалення існуючої моделі управління процесами реформування всіх видів життєдіяльності суспільства та забезпечити його поступовий розвиток.[||]The article states that with the development of information society theories and models of creative economy, the requirements for system-synergetic methodology, which should provide appropriate tools for in-depth study of the processes of self-organization, functioning and development of society and its systems, have increased. Issues of creation and use of new methodological constructs that combine different research approaches are considered. It is proved that the combination of modernization transformational and systematic structural approaches enhances their epistemological potential, provides an opportunity to improve the classification of changes in society that ensure its development. The cyclical process of organization of systems is characterized, in which the stage of system development has an important place, because it completes the functioning of the old system and starts the movement of a new one. Significance of processes of organization, structuring and reproduction in societal subsystems’ functioning is determined. Based on application of several research approaches, the definitions of “development”, “modernization”, “reformation” and “transformation” are refined and various aspects of their harmonization are clarified. The concepts characterizing changes in the society underwent a comparative analysis, which will ensure its further development is carried out. It is proved that the concept of "transformation" generalizes the resulting conversions (regressive, progressive, etc.) of the main societal subsystems. The concept of "modernization" describes the gradual process of accumulation and interaction of changes, the concept of "reformation" is associated with the purposeful management activities of certain entities. As a result, it is determined that the concept of "development" is a functional pattern of society, a long-term trend of its functioning and a civilizational perspective. It is noted that further research towards the development of methodological constructs is promising. They will form the theoretical basis for improving the existing model of managing the processes of reforming all kinds of life in society and ensure its gradual transformation and development.

Л. А.Чудакк. е. н., ст. викладач кафедри аудиту та державного контролю,Вінницький національний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

L. ChudakPhD in Economics, Senior Lecturer of Department of Audit and State Control,Vinnytsia National Agrarian University

PECULIARITIES OF ORGANIZATION AND METHODS OF DOCUMENTARY VERIFICATION OF INCOME TAX

У статті висвітлено економічну сутність та необхідність здійснення податкового контролю податку на прибуток. Встановлено, що базовим показником для розрахунку об’єкта оподаткування податку на прибуток є бухгалтерський фінансовий результат результат до оподаткування, який в подальшому коригується на податкові різниці. Наведено загальну характеристику основних етапів документальної перевірки податку на прибуток та визначено послідовність напрямів здійснення контрольно-перевірочних заходів. На підставі звітів Державної фіскальної служби України сформовано перелік основних порушень щодо нарахування та сплати податку на прибуток платниками податків за результатами планових та позапланових податкових перевірок. Запропоновано інформаційно-аналітичне забезпечення задля вивчення особливостей ведення бізнесу та якісного проведення перевірки податку. Розглянуто шляхи підвищення ефективності документальної перевірки податку на прибуток фіскальними органами.[||]The article describes the economic nature and the need to control the income tax. It is established that the basic indicator for the calculation of the taxation object of income tax is the accounting financial result before tax; it is further adjusted for tax differences. The general description of the main stages of documentary verification of income tax is given; the sequence of control implementation and measures verification is determined. A list of the main violations on income tax accrual and payment by taxpayers based on the results of planned and unscheduled tax audits was formed taking into account the reports of the State Fiscal Service of Ukraine. Information and analytical support are offered to study the features of doing business and performing tax audits.
Income tax is a significant source of budget replenishment. However, the imperfection of legislation and the low level of tax control over the taxpayers` activity lead to an inaccurate determination of the tax base, a decrease in tax revenues. The above-mentioned facts have made the chosen research relevant.
The purpose of the article is to research the theoretical and methodological aspects of exercising tax control over the payment of corporate income tax by the bodies of the state fiscal service and to develop proposals for improving this process. The tax control of income tax is to check the compliance of the enterprise with the legal requirements governing the procedure for accrual, payment, accounting and reporting of income tax.
A prerequisite for ensuring effective tax verification is a scientifically sound organization of its conduct in the direction of control measures at each of the control stages.
The main areas of improvement of the state system of control over the payment of income tax include the harmonization of tax legislation with the legal field of other legislative acts, the selection of taxpayers on the basis of automated risk-oriented system, the formation of a system of current control of the economic activity of the entity and identification of risk factors income tax, increased financial and administrative liability for tax offenses.

T. PavlenkoPhD in Economics, Associate professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine ‘Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute’M. DuchenkoPhD in Economics, Associate Professor, Associate professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine ‘Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute’

«GREEN ECONOMY» AS A CONDITION FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF SOCIETY

Т. В. Павленкок. е. н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»М. М. Дученкок. е. н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

"ЗЕЛЕНА" ЕКОНОМІКА ЯК УМОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

In the modern world, we observe a significant deterioration of environment as a result of rapid population growth, which is aggravated by catastrophic consequences of human footprint, namely the inefficient use of resources and their excessive consumption. This situation requires the search for new approaches to management.
Therefore, the key issue is the search for a model that will balance the development of public production and the state of the environment. The new economic model should first of all take into account environmental safety while maintaining economic growth.
One of the ways of achieving such a balance can be the transition of mankind to the «green» economy (GE), which will allow to achieve a certain harmony of environmental and socio-economic aspects.
The purpose of this study is to formulate the concept of GE as a condition for the future socio-economic development of society. To achieve this goal, the task was to find out the essence of the GE, to formulate the basic principles of its functioning, to identify the economic levels and characteristics of the implementation of the principles of the GE, to identify the key principles and factors that influence the transition from the «brown» to the GE, as well as the main consequences of such a transition for Ukraine.
As a result of the study, the authors formulate the definition of GE, which, unlike the existing ones, treats the GE as a way of managing, which combines economic growth and environmental responsibility of economic actors of all levels.
The key principles of functioning of the GE are specified. They include compliance with the basic principles of sustainable development; understanding the high value of natural and social capital; justice in relation to future generations; taking into account the impact on the environment and social impacts when using resources and production; resource efficiency, sustainable consumption and production.
The authors identify four levels of management, which should implement the above principles of the GE, namely, the level of consumers, the level of enterprises, the level of the state, and the global level. For each level, the basic conditions under which these principles can be implemented are described.
The authors also highlighted the internal and external factors that influence the acceleration of humanity's transition from «brown» to «green» economies. The most influential factor in the internal environment is the intensification of the fight against environmental pollution. The action of external factors is realized in the form of Ukraine's signing of international environmental agreements, the ratification of international conventions, etc.
The key consequences for Ukraine in the transition to a GE, which will contribute to economic growth, are described. In particular, an increase in the resource base, the inflow of investments into the systemic sectors of the economy, energy efficiency, the reduction of the country's energy dependence, the creation of green infrastructure, increased employment and lower unemployment, stimulating innovation activities.[||]У сучасному світі навколишнє середовище характеризується значним погіршенням стану в результаті швидких темпів росту населення, що в свою чергу пов’язано із катастрофічними наслідками його життєдіяльності, а саме нераціональним використанням ресурсів та надмірним їх споживанням. Така ситуація вимагає пошуку нових підходів до ведення господарства.
Тому ключовим питанням є пошук моделі, що забезпечить баланс між розвитком суспільного виробництва та станом навколишнього середовища. Нова господарська модель повинна в першу чергу враховувати екологічну безпеку при збереженні економічного зростання.
Одним із напрямків досягнення такого балансу може стати перехід людства до «зеленої» економіки, яка дасть можливість досягти певної гармонії екологічного та соціально-економічного аспектів.
Метою даного дослідження є формування концепції «зеленої» економіки як умови майбутнього соціально-економічного розвитку суспільства. Для реалізації даної мети були поставлені завдання уточнення суті «зеленої» економіки, формулювання основних принципів її функціонування, виділення господарських рівнів та характеристика особливостей реалізації принципів «зеленої» економіки, визначення ключових факторів, що впливають на перехід від «коричневої» до «зеленої» економіки, а також основних наслідків такого переходу для України.
В результаті проведеного дослідження авторами сформульоване визначення «зеленої» економіки, яке на відміну від існуючих трактують «зелену» економіку як спосіб господарювання, який поєднує економічне зростання та екологічну відповідальність господарюючих суб’єктів всіх рівнів.
Уточнено ключові принципи функціонування «зеленої» економіки, до яких відносяться відповідність основним принципам сталого розвитку; розуміння високої цінності природного й соціального капіталу; справедливість по відношенню до майбутніх поколінь; врахування впливу на навколишнє середовище та соціальних наслідків при використанні ресурсів та виробництві; ефективність використання ресурсів, стійке споживання і виробництво.
Авторами виділено чотири рівні господарювання, на яких повинні реалізуватись наведені вище принципи «зеленої» економіки, а саме, рівень споживачів, рівень підприємств, рівень країни, глобальний рівень. Для кожного рівня описані основні умови, за яких дані принципи можуть бути реалізовані.
Авторами також виділено внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на прискорення переходу людства від «коричневої» до «зеленої» економіки. Найбільш впливовим фактором внутрішнього середовища є активізація боротьби із забрудненням навколишнього середовища. Дія зовнішніх факторів реалізується у вигляді підписання Україною міжнародних договорів екологічного спрямування, ратифікації міжнародних конвенцій, тощо.
Описані ключові наслідки для України при переході до «зеленої» економіки, що сприятимуть економічному зростанню. Зокрема, збільшення ресурсної бази, притік інвестицій у системо утворюючі сектори економіки, підвищення енергоефективності, зменшення енергозалежності країни, створення «зеленої» інфраструктури, збільшенню зайнятості та зниженню безробіття, стимулювання інноваційної активності.

О. С. Браткок. е. н., доцент кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу, Тернопільський національний економічний університетН. Т. Кравчукстудентка магістратури, Тернопільський національний економічний університет

СТАН МІЖНАРОДНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

O. BratkoPhD in Economics, associate professor of the Department of International Management and Marketing, Ternopil National Economic UniversityN. KravchukGraduate student, Ternopil National Economic University

STATE OF INTERNATIONAL INVESTMENT ACTIVITY IN UKRAINE

У статті досліджено та охарактеризовано стан міжнародної інвестиційної діяльності в Україні та її роль для економіки країни. Проаналізовано такі терміни як «інвестиції» та «інвестиційна діяльність». В ході дослідження було проведено аналіз позиції України в світових рейтингах та її економічних індексів. На основі цих даних визначено слабкі місця України та можливості для підвищення позицій в рейтингах. Досліджено законодавчу базу міжнародної інвестиційної діяльності в Україні та визначення останніх змін в законодавстві на користь інвестиційного клімату держави. Виявлено проблеми, які виникають при міжнародному інвестуванні та визначено шляхи для їх подолання. Проведено аналіз основних країн-інвесторів в 2019 році та які галузі є найбільш привабливими для міжнародного інвестування.[||]The article analyses and describes state of international investment activity in Ukraine and its role for economics. Such terms as «investment» and «investment activity» were analyzed basing on the publications of scientists and researchers that highlight the nature of investment and investment activities, as well as problems in the way of international investment. Research of world credit rating agencie: «Moody's Investors Service» (Moody’s), Standard&Poor`s(S&P), Fіtch Ratings (Fitch), Rating and Investment Information, Inc.(R&I). During research analysis of the position of Ukraine in the world’s ratings and its economics indexes were conducted. A table of current credit ratings of Ukraine's debt as of 2020 has been created, as well as a table with the main ratings of economic indexes. Based on this data, the weaknesses of Ukraine and the opportunities for raising the ranking positions were identified. The basic criterias that are used to create rankings and index calculations are found out. The first ways of Ukraine to create marketing support for international investment activity are investigated. The legislative framework of international investment activity in Ukraine and the determination of recent changes in the legislation in behalf of the investment climate of the country were identified. The authors define the basic laws that carry out international investment activity in Ukraine. The analysis of the negative aspects of the legislative framework and the recommendations for granting privileges to foreign investors by the law are also conducted. Problems that come up through international investment process was conducted and the ways of solution these problems were found out. Consideration of the benefits of Ukraine's accession to the OECD Declaration on International Investment and Multinational Enterprises and membership of the OECD Investment Committee. Research of the state statistics. Which countries are the major investors in Ukrainian economics in 2019 and which industries are most attractive for international investment are analyzed. Reporting on the problem of financial manipulation by investor countries tend to be the largest offshore zones.

О. О. Любарк. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

O. LiubarPhD in Economics, Associate Professor of the Chair of Accounting,Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsia)

LEGAL REGULATION OF ACCOUNTING FOR EQUITY

Основою ринкової економіки є відносини власності, які в системі бухгалтерського обліку виражені категорією «власний капітал». Під власним капіталом розуміють частину авансованого капіталу, що сформована за рахунок різних джерел, є власністю підприємства і кількісно визначається як різниця між його активами і зобов’язаннями (позичковим капіталом).
Будь-яке підприємство (фірма, компанія), що відокремлено від інших здійснює свою господарську діяльність, повинно володіти капіталом. Наявність капіталу є важливою умовою створення та розвитку бізнесу. Бізнес – це особлива економічна діяльність яка не кожному під силу, що вимагає не тільки економічних знань, рішучості, ділової хватки, готовності ризикувати, але й спроможності до творчості, неординарного мислення. Значний потенціал, який закладений у бізнесі, дозволяє розглядати його як фактор виробництва поряд з матеріальними, людськими та фінансовими ресурсами.
Структура та динаміка власного капіталу є найсуттєвішим показником, який визначає фінансовий стан господарюючого суб’єкта. В ринкових умовах, коли господарська діяльність підприємства (фірми, компанії) та його (їх) розвиток здійснюються на принципах самофінансування, а через нестачу власних фінансових ресурсів – за рахунок залучених коштів, важливо дати аналітичну оцінку фінансової незалежності суб’єкта господарювання від зовнішніх джерел фінансування.
В той же час основним джерелом, де акумулюється та систематизується необхідна зовнішнім та внутрішнім користувачам інформація, є бухгалтерський облік. Він відображає процес формування власності, обсяг прав власників фірми, розподіл результатів їх діяльності, тобто інформацію про формування та використання власного капіталу як фінансової основи діяльності господарюючих суб’єктів.
Великий спектр організаційно-правових форм підприємств (фірм, компаній), де спостерігаються відмінності у відносинах власності, регулюванні майнових питань, зумовлює особливості нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку власного капіталу, які у свою чергу здійснюють значний вплив на методику відображення в обліку формування відносин власності та власного капіталу.[||]The basis of a market economy is property relations, which in the accounting system are expressed by the category of «equity». Equity means the portion of advance capital that is generated from various sources, is the property of the enterprise and is quantified as the difference between its assets and liabilities (loan capital).
Any enterprise (firm, company) that is separate from others carries out its economic activity must have capital. Equity is an important prerequisite for setting up and developing a business. Business ‒ is a special economic activity that is not for everyone under the power that requires not only economic knowledge, determination, business acumen, willingness to take risks, but also the ability to creativity, extraordinary thinking. The considerable potential inherent in a business makes it possible to consider it as a factor of production along with material, human and financial resources.
The structure and dynamics of equity is the most significant indicator that determines the financial status of an entity. In market conditions, when the economic activities of the enterprise (firm, company) and its (their) development are carried out on the principles of self-financing, and because of lack of own financial resources - at the expense of borrowed funds, it is important to give an analytical assessment of the financial independence of the entity from external sources of financing.
At the same time, accounting is the main source where the information needed by external and internal users is stored and systematized. It reflects the process of ownership formation, the extent of the rights of the owners of the firm, the distribution of the results of their activities, ie information about the formation and use of equity as a financial basis for the activities of business entities.
A large range of organizational and legal forms of enterprises (firms, companies), where differences in property relations, regulation of property issues, determine the peculiarities of regulatory regulation of accounting for equity, which in turn have a significant impact on the method of reflection in accounting for the formation of property relations and equity.

М. І. Полюкк. е. н., доцент кафедри підприємництва, Університет Короля Данила

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ У ПІДПРИЄМНИЦТВІ

M. PoliukPhD in Economics, Docent of Department of Entrepreneurship, University of King Danylo

THEORETICAL APPROACHES TO MOTIVATION OF STAFF IN ENTREPRENEURSHIP

В конкурентному бізнес середовищі будь-які комерційні організації шукають усі можливі способи досягнення зростання, ефективності діяльності та стійкості в ринкових умовах господарювання. У статті узагальнено дослідження в області мотивації праці персоналу у підприємництві. Особливу увагу акцентується на розвитку теорій мотивації ХХ ст. Виділяються і описуються характерні особливості еволюції теорій мотивації трудового ресурсу. Розглядаються основні підходи мотивації персоналу до ефективної праці задля забезпечення досягнення мети мотиваційної політики в організації. Працівники, як основа ресурсного потенціалу, завжди виступали основою і важливим інструментом у процесі стратегічного і тактичного розвитку. З цієї позиції і досліджується генезис розвитку теорій мотивації, що призводить до більшої кількості мотиваційних чинників, які можуть впливати на результати праці персоналу у підприємництві. Висвітлюються і описуються праці світових науковців усіх часів в області знань мотивації праці та підходів щодо вдосконалення цієї системи на практиці в сучасних конкурентних умовах бізнес середовища. Актуальність даної статті полягає в дослідженні теоретичних основ ефективної мотивації персоналу в організаціях підприємницької діяльності.[||]In a competitive business environment, any business organization is looking for all possible and impossible ways to achieve growth in efficiency, sustainability and ultimately recognition in a market economy. The main goal is to reveal the basic theories of the function of management of motivation of work, in the field of management of the labor collective, the results of which summarize the study in the field of motivation of work of staff in the enterprise.
The works of world scientists in the field of knowledge of work motivation and approaches to perfection of this system in practice in modern competitive economic conditions are covered and described. Particular attention is paid to the development of theories of motivation of the twentieth century. Thanks to the teachings of such scientists as: S. Adams, K. Alderfer, V. Vrum, F. Herzberg, E. Lawler, D. McClelland, D. McCregor, A. Mallow, L. Porter, F. Taylor.
The characteristic features of the evolution of theories of labor motivation are distinguished and described. The basic approaches of motivation of personnel to effective work are considered to ensure achievement of the goal of motivational policy in the organization, since employees, as the basis of resource potential, have always acted as an important tool in the process of strategic and tactical development.
The genesis of the development of theories of motivation is investigated, which leads to more motivational factors that can influence the results of work of staff in the enterprise. The process of increasing labor productivity and creating a positive image of the enterprise through the efficient use of human resources is analyzed, which will allow achieving the set development goals in the cheapest way. Such studies of the theoretical foundations of the organization of effective staff motivation are quite in demand for detailed study. The relevance of this article is to investigate the theoretical foundations of effective staff motivation in business organizations.

О. Ю. Красовськак. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного маркетингу,Університет імені Альфреда Нобеля

УПРАВЛІННЯ СПОЖИВЧИМ СПРИЙНЯТТЯМ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПІДПРИЄМСТВА

O. KrasovskaPhD in Economics, Associate Professor of department of the international marketing of Alfred Nobel University in Dnipro

MANAGEMENT OF CONSUMER PERCEPTION OF ENTERPRISE MARKETING TOOLS

Визначено, що управління у системі відносин “підприємство-клієнт” зумовлює поєднання двох рівнів: визначення рівня управління взаємодією підприємства з клієнтом; управління клієнтською базою даних, як двох окремих рівнів управління, що сприяє впровадженню у практичну діяльність підприємства орієнтованих на клієнта маркетингових концепцій ведення бізнесу. Взаємодія “підприємство – клієнт” у кожному з комплексів має свої інструменти управління: управління залученням клієнтів; управління обслуговуванням клієнтів; управління утриманням клієнтів.
Розглянуто Customer Relationship Management (CRM), який охоплює практично всю діяльність компанії, що працює з клієнтами. Ця технологія підтримує збір, обробку та аналіз інформації для вилучення максимального прибутку з "перспективних" клієнтів, залучення нових клієнтів та збереження існуючих клієнтів, скорочення витрат при роботі з ними і підвищення лояльності. Застосування CRM-системи дозволяє підвищити ефективність маркетингу, збуту і сервісного обслуговування за рахунок ведення єдиної бази клієнтів.[||]It is determined that management in the system "enterprise-client" causes a combination of two levels: determining the level of management by the interaction between the enterprise and the client; management of the client database, as two separate levels of management, which facilitates the implementation in the practice of the enterprise customer-oriented marketing concepts of doing business. The enterprise-client interaction in each of the complexes has its own management tools: customer involvement management; customer service management; customer retention management.
Customer Relationship Management (CRM) has been considered, it covers virtually all the activities of a customer service company. This technology supports the collection, processing and analysis of information to maximize revenue from "prospective" clients, attract new customers and retain existing customers, reduce costs when working with them and increase loyalty. Application of CRM-system allows to increase efficiency of marketing, sales and service at the expense of maintaining a single customer base.
Ways to improve the sales strategy of an industrial enterprise are given:
1) Conducting an effective advertising campaign by placing it in print media; outdoor advertising, electrified and illuminated panels with fixed, animated or programmed typeface to be displayed in large industrial centers and regions; advertising on transport.
2) Participation in exhibitions that should play a significant role in the strategic development of communication policy.
3) Conducting personal sales. This is an oral presentation of a product for sale in conversation with one or more potential buyers.
4) Carrying out sales promotion measures.
5) Reduce the price of enterprise products as much as possible.
6) Obtaining international standards and certificates of quality through the adaptation of the company's products to the world requirements and standards.
7) Paying great attention to customer service through the formation of dealerships and service offices in the country.
8) Expanding the sales network by creating and organizing Internet commerce and increasing the number of retail outlets in retail chains.

М. М. Мамчинк. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики,Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів)Я. І. Яричевськастудентка,Національний університет «Львівська Політехніка» (м. Львів)

ВИКОРИСТАННЯ ФІЛОСОФІЇ ВІЙНИ У БІЗНЕСІ

M. MamchynPhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Marketing and logistics,National University "Lviv Polytechnic", LvivY. YarychevskaStudent of National University \"Lviv Polytechnic\", Lviv

THE USAGE OF WAR PHILOSOPHY IN BUSINESS

Проведено дослідження філософії війни та використання її методології у бізнес-економіці. Висвітлено теоретичні засади в діяльності мозку людини, згідно яких людський мозок складається з трьох частин: мозку рептилії, що відповідає за інстинкти, мозку ссавця, який відповідальний за почуття та неокортексу, найбільш розвиненої частини, яка дозволяє людині мислити раціонально та логічно, усвідомлюючи власні почуття та думки. Виходячи із зазначеного поділу, показано роль кожної частини в залежності від основоположних інстинктів, які проявляються в агресії та вдовольняються через війни і конфлікти до бажання самоствердження та творення і пошуку сенсу життя у втіленні власних ідей через здійснення індивідом підприємницької діяльності.
Встановлено зв’язок між бізнесом і військовими діями, який показує, що рекомендації, які підходять для ведення війни, можна використати також і в бізнесі.
На основі виконаних досліджень виявлено, що для сучасного етапу розвитку суспільства характерна інтеграція військових методів з методами, що використовуються в бізнесі. Навіть в термінології використовуються поняття, що були запозичені економістами із військового лексикону, зокрема, «інфраструктура», «кампанія», «логістика», «стратегія», «тактика» тощо.
Особливої уваги заслуговують існуючі рекомендації до ведення військових дій і володіння мистецтвом війни, які доцільно використовувати у підприємницькій діяльності, виходячи із постулату, що бізнес – це фактично відображення дозволеної законом війни, оскільки, правила, які застосовуються для війська є правильними і для будь-якої підприємницької структури.
При цьому суспільство розвивається, ідучи в напрямку пошуку сенсу життя, та починає усвідомлювати невигідність війни для суспільства в цілому і тому приходить до розуміння того, що краще втілити інстинкти індивідів-членів в професійній бізнесовій діяльності, використовуючи всі надбання, які були досягнені в інших сферах діяльності, в тому числі і військовій.[||]The authors of the article have provided the research on the philosophy of war and the implementation of its methodology into the business economy. In this paper as a base were taken such theoretical foundations of the activity of the human brain as a three-level system, according to the which the human brain consists of three parts: the brain of a reptile, responsible for the instincts, the brain of a mammal, that is responsible for the feelings and neocortex, which is the most developed part that allows the human being to think rationally and logically, realise and understand his or her own feelings and thoughts. Based on this division, the role of each part was analysed starting from the fundamental instincts, manifested in aggression and satisfied through wars and conflicts ending with the desire of self-assertion and creation and researches for the meaning of life in the implementation of human ideas through the entrepreneurial activity of the individual.
The connection between business and military actions was established. It shows that recommendations that are suitable for the warfare could be also used in business.
Based on the performed researches it is revealed that it is a characteristic of the modern stage of development of society to integrate the military methods with methods used in business. Even the terminology uses concepts that were borrowed by economists from the military lexicon, in particular, " the infrastructure", " the campaign", "the logistics", "the strategy", "the tactics" etc.
The existing recommendations for military action and the possession of the art of war should be noteworthed, because they are advised to use in business, based on the postulates that business is actually a reflection of the war permitted by law since the rules used for the army are correct also for any entrepreneurial structure.
The development of society, keep going in the direction of finding the meaning of life, and begins to understand the disadvantage of the war for society in a whole and therefore comes to the understanding that it is better to embody the instincts of the individual member of the society in his or her professional sphere of life using all the assets that were achieved in other spheres of activity, including the military one.

В. В. Самойленкок. е. н., доцент,Харківський національний економічний університет ім.С.Кузнеця, м.Харків, Україна

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДIВ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ IНФОРМАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ

V. SamoilenkoPhD in Economics, Associate Professor of S.Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkov, Ukraine

IMPROVING ANTICRISM MANAGEMENT METHODS IN CONDITIONS OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES

У ході дослідження було розглянуто основні теоретичні підходи до визначення змісту поняття антикризового управління підприємством, розкрито основні його сутнісні ознаки. Узагальнено наукові погляди різних авторів до розуміння основних етапів антикризового управління організацією. Коротко розкрито основні особливості реалізації кожного етапу. Наведений у дослідженні підхід до формування логіки процесу антикризового менеджменту дає можливість формувати ефективну програму антикризових заходів та коригувати бізнес-процеси у напрямку подолання наслідків кризи та відновлення економічного зростання. Наведено основні характеристики методичного забезпечення системи антикризового управління, яким виступають елементи системи багатокомпонентного аналізу: оцінювання операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
З метою удосконалення методичних засад антикризового управління на підприємстві в сучасних економічних умовах запропоновано підхід до аналізу та реорганізації бізнес-процесів з використання елементів контролінгу та сучасних інформаційних технологій. Автоматизація процесів управління окремими напрямками господарської діяльності, в тому числі ряду її функцій (виробництво, продаж, маркетинг, інвестиції та фінанси) дозволяє значно підвищити гнучкість використання засобів антикризового менеджменту та підвищити його ефективність.[||]In the course of the study, the main theoretical approaches to the definition of the content of the concept of crisis management of the enterprise were considered, its main features were revealed. The scientific views of different authors are summarized to understand the main stages of crisis management organization. The basic features of realization of each stage are briefly revealed. The approach outlined in the study to the formation of the logic of the anti-crisis management process provides an opportunity to form an effective program of anti-crisis measures and to adjust business processes in order to overcome the consequences of the crisis and restore economic growth. The main characteristics of the methodical support of the system of crisis management, which serve as elements of the system of multicomponent analysis: evaluation of operational, investment and financial activity, are presented.
The classical system of estimation of performance indicators does not allow to cover the necessary information to determine the necessary measures and to make management decisions that allow to increase the efficiency of functioning of enterprises in different sectors of the economy. In particular, enterprises often do not evaluate cash flow efficiency indicators, analyze the status and structure of capital, use of sources of financing, and do not have operational reports on the results of operations. Therefore, it is necessary to use a set of targets (output data) to provide an analytical set of preconditions for crisis management. In order to improve the methodical principles of crisis management in the enterprise in modern economic conditions, an approach to the analysis and reorganization of business processes using controlling elements and modern information technologies is proposed. Automation of the processes of management of separate areas of economic activity, including a number of its functions (production, sales, marketing, investment and finance), can significantly increase the flexibility of using anti-crisis management tools and increase its efficiency. The proposed analytical system and the system of regulation of information flows in the conditions of automation may not always solve the whole range of tasks related to the analysis of the effectiveness of the activity and making appropriate management decisions. In order to solve this problem it is advisable to introduce special analytical tools at the enterprises. They are a software product that allows you to build a statistical analysis suite of customized scenarios based on an enterprise database.

О. М. Бабинаасистент кафедри аграрного менеджменту,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМНИЦТВА З ПОЗИЦІЙ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИРОБНИЦТВІ ЕНЕРГІЇ З АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ

O. BabynaAssistant of the Department of Agrarian Management,Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ANALYSIS OF INVESTMENT OPPORTUNITIES OF ENTREPRENEURSHIP FROM THE PERSPECTIVE OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY IN ENERGY PRODUCTION FROM ALTERNATIVE SOURCES

В статті визначено необхідність активного залучення інвестицій у розвиток інноваційної діяльності задля виробництва енергії з альтернативних джерел, розвитку використання АДЕ та підвищення енергоефективності країни. Проаналізовано інвестиційний потенціал підприємництва з позицій розвитку інноваційної діяльності у виробництві енергії з альтернативних джерел. Досліджено структуру виробництва та постачання енергії різними видами електростанцій в Україні. Розглянуті заходи щодо підтримки інноваційної діяльності державою. Проілюстровано, на прикладі інтерактивної мапи, зручність та доступність для потенційних інвесторів інформації щодо наявності потенціалу для створення нових підприємств (потужностей) виробництв енергії з альтернативних джерел. Досліджено можливі точки підключення об’єктів біоенергетики до функціонуючих ТЕС на території України. Для оцінки інвестиційних можливостей підприємництва проаналізовано прямі іноземні інвестиції і капітальні інвестиції, а також їх динаміку, в тому числі у регіональному розрізі. Досліджено технічно-досяжний потенціал вироблення енергоносіїв з альтернативних джерел енергії та альтернативних видів палива. Проведено аналіз розподілу основних джерел енергії у виробництві та у загальному постачанні первинної енергії в Україні. Розглянуто структуру альтернативних джерел енергії в Україні. Проведено оцінку інвестицій в економіку України, що здійснені завдяки програмам енергоефективності та зеленої енергетики. Визначено, що хоч в Україні і нараховуються десятки електростанцій, що працюють на альтернативних джерелах енергії, проте країна все ще значно відстає від провідних європейських країн за рівнем їх потужностей. З метою аналізу рівня розвитку інноваційної діяльності у виробництві енергії з альтернативних джерел розглянуто основні показники інноваційної діяльності.[||]The article identifies the need for active involvement of investments in the development of innovative activities for the production of energy from alternative sources, the development of use of ADEs and improving the country's energy efficiency. The investment potential of entrepreneurship from the perspective of the development of innovative activity in the production of energy from alternative sources is analyzed. The structure of production and supply of energy by different types of power plants in Ukraine is investigated. The measures on support of innovative activity by the state are considered. An example of an interactive map illustrates the convenience and accessibility for potential investors of information on the availability of potential to create new businesses (capacities) of energy production from alternative sources. Possible points of connection of bioenergy objects to functioning TPPs in Ukraine are investigated. To assess the investment opportunities of entrepreneurship, foreign direct investment and capital investment, as well as their dynamics, including regionally, are analyzed. The technical-achievable potential of energy production from alternative energy sources and alternative fuels has been investigated. The analysis of the distribution of the main sources of energy in the production and in the overall supply of primary energy in Ukraine. The structure of alternative energy sources in Ukraine is considered. The investments into the Ukrainian economy made through energy efficiency and green energy programs have been evaluated. It is determined that although there are dozens of alternative power plants in Ukraine, the country is still far behind the leading European countries in terms of their capacity. In order to analyze the level of development of innovative activity in energy production from alternative sources, the main indicators of innovative activity are considered. The structure of alternative energy sources and their share in the total primary energy supply in Ukraine is analyzed. The cost of innovation of industrial enterprises by sources of financing is considered.

А. С. Луценкоаспірант, ПВНЗ «Європейський університет»

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ АКТИВІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

A. LutsenkoPostgraduate Student of Higher Education "European University"

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF ACTIVIZATION OF FISCAL REGULATION OF UKRAINE'S ECONOMY

У статті здійснено порівняльну оцінку впливу окремих інструментів державного регулювання на економічний розвиток країни. Здійснено порівняня впливу окремих інструментів державного регулювання, зокрема фіскального регулювання, на економічний розвиток країни. Розглянуто та охарактеризовано основні сучасні концепції побудови фіскальної політики як складової системи фіскального регулювання. Здійснено ретроспективний аналіз розвитку податкової системи в Україні. Проаналізовано динаміку та структуру податкових надходжень до Державного бюджету України за прямими та непрямими податками. Оцінено взаємозв’язок податкових надходжень та валового внутрішнього продукту. Визначено принципи та сучасні напрями реформування податкової системи України, як складової системи фіскального регулювання.
Обґрунтовано, що в результаті зіткнення інтересів у суспільстві, повинен скластися рівноважний податковий тягар – оптимальний рівень податкового тиску, в основі якого лежать сукупні державні витрати, пов'язані з відтворенням державою своїх функцій з урахуванням співвідношення попиту на податки (покриття потреб держави) і пропозиції дохідних джерел.[||]The article makes a comparative assessment of the impact of certain instruments of state regulation on the economic development of the country. The impact of certain instruments of state regulation, including fiscal regulation, on the economic development of the country is comparatively comparable. It is substantiated that the goal of fiscal regulation is achieved by solving certain problems of fiscal regulation that form the so-called goal tree. The main among them are: steady growth of national income, moderate inflation, increase in employment, smoothing the cyclical fluctuations of the economy. It has been proved that the fiscal regulation toolkit includes: manipulation of different types of taxes and tax rates, in addition, transfer payments and other types of government spending. The results of the study of world experience show that achieving a certain level of economic development and stability allows the state to increase centralization of financial resources for solving social and other problems of national importance. It is found that the main features of the tax systems of all developed countries are their close relationship with the structure of the economy, economic proportions, as well as orientation to the goals of economic development. It is proved that such an approach underlies economic policy-making, including in the area of fiscal regulation. The basic modern concepts of the construction of fiscal policy as an integral part of the system of fiscal regulation are considered and characterized. The retrospective analysis of the development of the tax system in Ukraine is carried out. Dynamics and structure of tax revenues to the State Budget of Ukraine on direct and indirect taxes are analyzed. The relationship between tax revenue and gross domestic product is estimated. The principles and current directions of reforming the tax system of Ukraine as a component of the system of fiscal regulation are determined. It is substantiated that as a result of the collision of interests in the society there should be an equilibrium tax burden - the optimum level of tax pressure, which is based on the aggregate state expenditures related to the reproduction of their functions by the state, taking into account the ratio of the demand for taxes (covering the needs of the state). sources. However, the monopolistic nature of the “market” for public services impedes the objective process of forming an equilibrium tax burden (the equilibrium price of public goods). It is argued that in order to achieve the greatest fiscal and regulatory effect, conscious intervention in this process is necessary to bring the actual level of tax burden to the level of its optimum degree, within the limits of scientifically substantiated tax boundaries, taking into account both objective market laws and existing tax laws. , as well as the interests of both the state and taxpayers. Only such a tax burden can tactically and strategically create the conditions for stable economic growth of the country, budget revenues and taxpayers. It is proved that when trying to change the tax burden it is necessary to take into account the existence of a systematic fiscal effect, which consists in the fact that there are direct and indirect effects of changing the rates (or other parameters) of one tax on the level of income from taxation by other taxes.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"