Українською | English

BACKMAIN

Contents № 4, 2016

Н. Л. Гавкаловадоктор економічних наук, професор, завідувач кафедрою державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. ХарківС. В. Степаненкоаспірант кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ПЛАНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Nataliia GavkalovaD-r of Economics, Professor, Head of Public Administration and Regional Economy Department Simon Kuznets, KharkivS. V. Stepanenkograduate student, Public Administration and Regional Economy Department, Simon Kuznets Kharkov National University of Economics, Kharkiv

PLANNING ORGANIZATIONAL CHANGES IN MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

В статті деталізовано розглянуто процес планування організаційних змін на підприємстві. Визначено необхідність проведення організаційних змін шляхом аналізу проблем у функціонуванні машинобудівних підприємств та запланованих перспективних напрямів їх розвитку. Доведено необхідність формулювання мети, яку буде досягнуто в результаті проведення організаційних змін на підприємстві. Виявлено сфери проведення організаційних змін на підприємстві, серед яких виокремлено організаційну структуру, процеси (технології), організаційну культуру та ключові компетентності персоналу. Запропоновано методичний підхід до визначення пріоритетності проведення організаційних змін на машинобудівному підприємстві, який базується на аналізі стану його внутрішнього та зовнішнього середовища і використання методу доцільності витрат. Обгрунтовано реалізацію етапів: виявлення можливих сил опору змінам та формування стратегії організаційних змін і розробка відповідних заходів.
 
The article deals with the detailed planning of organizational changes in the enterprise. The necessity of organizational change by analyzing the problems in the functioning of the machine-building enterprises and planned perspective directions of development is defined. The need of formulating goal that will be achieved as a result of organizational changes in the enterprise is proved. Areas of organizational changes in the enterprise are discovered. Organizational structure, processes (technology), organizational culture and key personnel competence are singled. The methodical approach to determining priority of organizational changes at a machine-building enterprise, that based on its analysis of the internal and external environment and the use of the method feasibility costs, is proposed. The implementation phases: identification of possible changes in the resistance and forming strategies of organizational change and development of appropriate measures, is proved.

Г. Т. Кулаковд. т. н., профессор,  Білоруський національний технічний університет, м. МінськО. В. Бондар-Підгурськак. е. н., доцент кафедри бізнес-адміністрування та менеджменту ЗЕД, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. ПолтаваІ. І. Хоменкозавідувач відділу досліджень промислової власності, Центр інтелектуальної власності та передачі технологій Національної академії наук України, м. Київ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ПРОЦЕСІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО ІННОВАЦІЙНОГО СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

G. T. KulakovDoctor of Engineering, Professor, Belarusian National Technical University. MinskO. V. Bondar-Podhurskayaаssociate professor, Ph.D. in Economics higher education institute of Ukoopspilka the “Poltava University of Economics and Trade”I. I. KhomenkoНead of the Department of Industrial Property Researches Center of Intellectual Property and Technology Transfer of NAS of Ukraine, Kyiv

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE ASSESSMENT PROCESS OF INDUSTRY MODERNIZATION IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE SOCIAL INNOVATION AND SOCIALLY ORIENTED ECONOMY OF UKRAINE

На основі застосування методів системного аналізу та міждисциплінарного підходу запропоновано науково-методичний підхід щодо оцінки процесів модернізації промисловості в контексті сталого інноваційного соціально орієнтованого розвитку економіки України, що ґрунтується на законах «золотого перетину» та «оптимальності Паретто», застосуванні критеріїв ефективності, оптимальності, стійкості, органічно вписується в концепцію розвитку інноваційної діяльності в контексті задоволення ЖВІ людини, суспільства, держави,  а також дозволяє виявити основні проблеми активізації потенціалу інноваційної діяльності підприємств національної промисловості з позиції задоволення ЖВІ інтересів українського суспільства, необхідність оптимізації стратифікації населення та реструктуризації промисловості як інструменту гармонізації відносин власності. При цьому наголошено на потребі поліпшення якості оцінки прав інтелектуальної власності та реінжинірингу оцінки ефективності інвестицій як необхідних умовах модернізації промисловості в контексті сталого інноваційного соціально орієнтованого розвитку економіки України .
 
There was developed Scientific and methodological approach to the assessment process of industry modernization in the context of sustainable social innovation and socially oriented economy of Ukraine based on the application of methods of systems analysis and interdisciplinary approach. It based on the laws of "golden section" and "Pareto optimality", applying the criteria of efficiency, optimality, stability, organically fits the concept development of innovation activity in the context of person’s vital interests satisfaction, society and state. Also it allows identifying the main problems of revitalization innovation capacity revitalization of enterprises of national industry from the position of vital interests satisfaction interests of Ukrainian society, the need to optimize stratification of the population and industry restructuring – tool harmonization of property relations. This emphasizes the need to improve the quality of assessment of intellectual property and reengineering of assessment the investments effectiveness as a necessary condition of industry modernization in the context of sustainable innovative socially oriented economic development of Ukraine.

Н. А. Ясинськад. е. н., доцент, п. н. с., Донбаська державна машинобудівна академія Міністерства освіти і науки України, м. Краматорськ

КОНЦЕПЦІЯ ТА ЦИКЛИ ОСОБИСТИХ ФІНАНСІВ

N. A. Yasynskadoctor of economic sciences, assistant of professor, Donbass State Engineering Academy of Ministry of Education and Science of Ukraine, Kramatorsk

THE CONCEPT AND CYCLES OF PERSONAL FINANCE

У статті висвітлені результати теоретичних та емпіричних досліджень стосовно передумов зародження концепції особистих фінансів, поточного стану їх роботи в межах фінансової системи. Виявлено циклічність особистих фінансів. Аналіз проведено у кризовий період. Інформаційна модель концепції особистих фінансів в контексті розвитку фінансової системи на основі її трансформації за рахунок розбудови інституційної інфраструктури особистих фінансів в кризовий період. Результати емпіричних досліджень схарактеризовано за практикою функціонування фінансів в Україні. Зроблено прогноз строків закінчення поточного циклу особистих фінансів. Наведено його характеристику, висвітлені причини поточного стану особистих фінансів в межах фінансової системи України. Результати емпіричного дослідження можуть бути використані для обґрунтування програми зі зростання інвестиційної активності фізичних осіб на фондовому ринку України.
 
There were the results of theoretical and empirical studies about the prerequisites for initiating the concept of personal finance, the current state of their work within the financial system in the article. It was identified the cyclical nature of personal finance. The analysis was performed during the crisis. There was information model the concept of personal finance in the context of financial system development on the basis of its transformation through the development of institutional infrastructure personal finances during the crisis. The empirical results were characterized with the practice of functioning of finances in Ukraine. The forecast timing of the end of the current cycle personal finance. There were given its characteristics, the reasons of the current state of personal finance within the financial system of Ukraine. The results of the empirical research can be used to justify the growth of investment activity of individuals on the stock market of Ukraine.

Л. О. Чорнадоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

МОНІТОРИНГ ПОКАЗНИКІВ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

L. ChornaDoctor of Economics, Professor, Head of Department of finance, taxation and entrepreneurship Institute Vinnitsia designing clothes and entrepreneurship

MONITORING PERFORMANCE MANAGEMENT ENTERPRISE DEVELOPMENT

Стаття містить результати дослідження щодо формування системи моніторингу показників управління розвитком підприємства. Автор поєднує системний підхід до формування структури управління організації з визначенням та подальшим моніторингом ключових показників управління розвитком підприємства з можливістю динамічного реагування на відхилення від нормативних та очікуваних даних; адаптації до змін в ринковому середовищі, запровадження нових технологічних рішень, змін в організації виробництва управління тощо. Системний підхід до управління та чітке розуміння необхідності виміру показників управління розвитком підприємства підтверджує ефективність запропонованого підходу в управлінні сучасного підприємства.

Monitoring performance management enterprise development Abstract. The article contains the results of research on the formation of a monitoring system of governance of the enterprise. By combining a systemic approach to building the management structure of the definition and subsequent monitoring key indicators of development management company with the ability to dynamically respond to deviations from the standard and expected data; adapt to changes in the market environment, the introduction of new technologies, changes in production management and more. System approach to management and a clear understanding of the necessity of measuring performance management development company confirms the effectiveness of the proposed approach in the management of modern enterprises.
Definition of strategic management tools, followed by detailed income and expense centers expands the vision of company managers aims and values ​​of the business, makes it possible to form a responsible prompt reaction on changing technology requirements of consumers and suppliers. Analysis of the environment allows to identify indicators of positioning on the market. Analysis of the internal environment reveals opportunities and potential of the company, can articulate the mission and clarify organizational goals. In addition, analysis of the internal environment determines the structure of enterprises and centers of revenues and expenses. These centers will be used for further detail monitoring indicators and synthesis of integrated strategic performance management. The aim of the company varies depending on the life cycle of development. The first phase focuses on increasing cash flow and operating activities. The following steps allow you to form a better targets and their indicators. Formation targets on each stage of the hierarchy of controls are effective. Each level of the hierarchy determines its performance algorithms and their formation. Thus, at the level of operational strategies such indicators are indicators of the quality of goods, technology and management processes, training of staff. Functional assessment strategies can be implemented at the level of departments and cost centers and revenue from accurate calculation and comparison of predicted data. Business strategy defines the performance of individual business lines, their payback and profitability. Corporate strategy most uses quantitative and qualitative indicators, expert evaluation and ranking of corporations or associations of enterprises, clusters in the market, the defined area and more.
Implementing performance monitoring system enterprise management development can be carried out using modern information platforms that allow to visualize the results of measuring performance at each level of the hierarchy of features defined sectors of the company.
At the present stage of economic development, the need for measuring and monitoring performance management development company is one of the determining factors in the dynamic development of the market environment, adapting to change. Management and performance monitoring is one of the significant organizational and managerial factors determining the state of the internal environment. It must be flexible, mobile and promote active development of the company as "a living organization." The system operates at all levels of management hierarchy, actively using mobile and dynamic information technology and visualization strategic management.

К. А. Стрижиченкод. е. н., доцент, професор кафедри статистики та економічного прогнозування, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ПОСИЛЕННЯ АВТОНОМНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

К. StryzhychenkoDSc in Economics, associated professor, professor of statistical and economic forecasting department of Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

THE METHODICAL APPROACH TO STRENGTHEN THE AUTONOMY OF UNIVERSITIES

В статті досліджено роль автономності ВНЗ в посиленні конкурентоспроможності ВНЗ. Запропоновано систему принципів розробки методичного підходу для посилення автономності, яка містить такі принципи: системності; функціональності; повноти виконання функцій; нових задач; соціальної відповідальності; самоорганізації; саморозвитку; ієрархічності. Досліджено автономність з позицій системного підходу та визначено керовану та керуючу системи. Розроблено методичний підхід щодо посилення автономності, який складається з трьох етапів: етап 1 - оцінювання автономності ВНЗ; етап 2 прогнозування автономності ВНЗ; етап 3 - посилення автономності ВНЗ. Для кожного з етапів побудовано структурно-логічну схему взаємозв’язку мети, завдань та інструментарію етапу. Визначено доцільність використання даного підходу до посилення автономності ВНЗ.
 
In the paper we investigated the role of university autonomy in strengthening the competitiveness of universities. We constructed the system of principles of methodical approach to strengthen the autonomy, which includes the following principles: consistency; functionality; completeness of the functions; new challenges; social responsibility; self-organization; self-development; hierarchy. We investigated the autonomy be the systematic approach and defined the both type of systems (controlled and management systems). The methodical approach to strengthen the autonomy, which consists of three stages: stage 1 - Assessment of the autonomy of universities; stage 2 prediction university autonomy; stage 3 - strengthen the autonomy of universities. Each stage is constructed of structural and logical scheme relationship goals, objectives and instruments stage. Determined the feasibility of using this approach to strengthen the autonomy of universities.

Л. В. Батченкод. е. н., професор, професор кафедри економіки і менеджменту Київського національного університету культури і мистецтв, м. КиївМ. М. Дєлінік. е. н., доцент, доцент кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Ludmila Batchenkodoctor of economic sciences, professor, professor of the department of economics and management Kyiv National university of culture and arts, KyivMaryna DieliniPhD in economics, associate professor, associate professor of the department of management, informational-analytical activity and eurointegration, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv

INSTITUTIONAL MECHANISM OF ENSURING SOCIO-ECONOMIC RESPONSIBILITY OF ENTREPRENEURSHIP IN THE NATIONAL ECONOMY

В статті проаналізовано інституційний механізм забезпечення реалізації соціально-економічної відповідальності підприємництва в національній економіці. Інституційний механізм визначений через організаційну, стимулюючу та контролюючу складові з одного боку та правову, інформаційну та фінансову – з іншого. Зазначено, що організаційний механізм реалізується рядом міністерств, які відповідають за забезпечення соціально-економічної відповідальності підприємництва та в найбільшому ступені представлений серед інших елементів загального механізму; стимулюючий, через фінансовий, представлений не активно, так як майже відсутні важелі для стимулювання підприємців. Аналіз інформаційного механізму з’ясував відсутність підвалин для його функціонування в національній економіці. Контролюючий представлений низкою законодавчих актів, які опосередковано здійснюють вплив на забезпечення соціально-економічної відповідальності підприємництва. На основі проведеного аналізу запропоновані напрямки по удосконаленню інституційного механізму.
 
The article analyzes the institutional mechanism for ensuring the implementation of socio-economic responsibility of entrepreneurship in the national economy. The institutional mechanism is defined through organizational, stimulating and controlling components on the one hand and legal, informational and financial – on the other. It is noted that the organizational mechanism is implemented by a number of ministries responsible for ensuring social and economic responsibility of entrepreneurship and, to a large extent, represented among other elements of the general mechanism; stimulating, through financial, represented is not active, as there are almost no levers to stimulate entrepreneurs. Analysis of the information mechanism revealed the lack of foundations for its functioning in the national economy. The controller is represented by a number of legislative acts that indirectly influence the provision of socio-economic responsibility of entrepreneurship. On the basis of the conducted analysis, the directions for improvement of the institutional mechanism are proposed.

Т. А. Васильєвад. е. н., проф., директор навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького, Сумський державний університетГ. О. Пересадькок. е. н., доц., доцент кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет

РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. A. VasylievaDoctor of Economics, Professor, Director of Educational and Research institute of Finance, Economy and Management named Oleg Balatskiy, Sumy State UniversityG. О. PeresadkoPh. D. in Economics, Associate Professor of Marketing and AdvertisingDepartment, Kyiv NationalUniversity of trade and economics

THE DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL APPROACHES TO MARKETING RESEARCH OF SALES MARKET ENVIRONMENT FOR INDUSTRIAL ENTERPRISES PRODUCTS

Основою маркетингових досліджень кон’юнктури ринку збуту продукції промислових підприємств повинна слугувати ідентифікація та моніторинг кон’юнктуроутворюючих факторів, які характеризують фінансові, трудові та виробничі умови формування попиту та пропозиції на продукцію. З методичної точки зору використання апарату причинного моделювання дозволяє формалізувати вагомість та напрямок впливу умов на формування попиту та пропозиції на ринку збуту продукції, що становить практичну значущість для менеджменту підприємств під час формування тактичних заходів збутової активності. Результати проведених розрахунків для підприємств машинобудування та хімічної промисловості України за період 2001-2015 рр. вказують на те, що з позиції формування попиту найбільш привабливими для підприємств є підприємства-споживачі, які є великими за масштабом діяльності, з іноземними інвестиціями та високою технологічністю.
 
The basis of marketing researches of the products distribution market of industrial enterprises should be the identification and monitoring market factors that characterize the financial, labor and production conditions of products supply and demand formation. From a methodological point of view, the usage of causal modeling allows to formalize the significance and direction of influence of conditions on formation of demand and supply on the sales market that is of practical importance for the management of enterprises in the formation of the tactical activities of the sales activity. The results of calculations for mechanical engineering and chemical industry of Ukraine for the period 2001-2015, indicate that from the perspective of demand, the most attractive are consumers, which are large-scale activities, with foreign investment and high technology.

В. В. Чорнийк. е. н, доцент, проректор з науково-виробничих питань та перспектив розвитку, Державний економіко-технологічний університет транспорту, КиївО. І. Платоновпрезидент Асоціації транспортно-експедиторських та логістичних організацій України «Укрзовніштранс», Київ

ПАРТНЕРСЬКО-КОНКУРЕНТНА ПАРАДИГМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ У МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ ВАНТАЖІВ

Viktor ChornyjPhD (Economics), Associate Professor, State Economic and Technological University of TransportOleg PlatonovAssociation of forwarding and logistics organizations Ukraine «UKRZOVNISHTRANS»

PARTNER-COMPETITIVE PARADIGM OF ECONOMIC SECURITY IN THE MULTIMODAL TRANSPORTATION FREIGHT COMPANIES

В статті обґрунтовано концептуальні засади розвитку мультимодальних перевезень, що базуються на відповідальності єдиного оператора при транспортуванні декількома видами транспорту; при цьому оформлюється єдиний транспортний документ, передбачається транспортування за наскрізною тарифною ставкою. Принципи організації таких перевезень повною мірою відповідають потребам клієнтів у комплексній, якісній доставці вантажу та дозволяють оптимізувати часові та фінансові витрати. Доведено, що в основі розвитку мультимодальних перевезень знаходиться партнерсько-конкурентна парадигма забезпечення економічної безпеки, яка враховує баланс партнерських і конкурентних відносин: держави та операторів, операторів та інших учасників доставки, операторів і клієнтів (вантажовласників), тощо. Саме таке поєднання партнерських і конкурентних економічних відносин знаходиться в основі запропонованого методу формування наскрізної тарифної ставки, що в цілому сприяє утворенню синергетичного ефекту мультимодальних перевезень, забезпечує високий рівень конкурентоспроможності транспортних підприємств на ринку вантажних перевезень.
 
In the article the conceptual basis of the development of multimodal transport, based on the responsibility of a single operator with several transportation modes; while single transport document issued, provides transportation for a through tariff rate. Principles of such transportations fully meet the needs of clients in complex, high-quality delivery of cargo and to optimize time and cost. Proved that the basis for the development of multimodal transport is partner-competitive economic security paradigm that takes into account the balance of partnerships and competitive relations: states and operators, operators and other stakeholders shipping operators and customers (cargo owners) and others. It is this combination of partnership and competitive economic relations is based on the proposed method of formation of through tariff rates, which generally promotes the formation of synergistic effect multimodal transport, ensuring a high level of competitiveness of transport companies in the freight market.

О. О. Кравченкок. е. н., доцент, професор кафедри фінансів і кредиту, Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. КиївС. С. Пінчукдоцент кафедри фінансів і кредиту, Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

O. O. KravchenkoPh.D. in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Credit, State Economic and Technological University of Transport, KyivS. S. PinchukAssociate Professor of the Department of Finance and Credit, State Economic and Technological University of Transport, Kyiv

CONCEPTUAL MODEL OF BALANCED SCORECARD FOR RAILWAY ENTERPRISES

У статті розглянуто ключові положення концепції збалансованої системи показників та її недоліки. Визначено вимоги до збалансованої системи показників підприємств в умовах нестабільного ринкового середовища. Запропоновано концептуальну модель збалансованої системи показників для підприємств залізничного транспорту, яка включає два групи показників: зовнішнього та внутрішнього середовища. Показано, що попит на послуги залізничного транспорту є результатом сукупної дії факторів зовнішнього середовища (обсягів виробництва основних галузей національної економіки та трансакційних витрат); внутрішнє середовище підприємства характеризується наявними ресурсами, виробничими процесами, отриманими фінансовими результатами, а також фінансовими наслідками як похідною від перетворення ресурсів у результати при визначеному впливі зовнішнього середовища. Визначено систему вимог до показників щодо їхнього включення до масиву даних збалансованої системи. Запропоновано систему планів як відображення збалансованої системи показників, використання балансограм як інструментів балансування різних планів, а також комплекс балансових співвідношень для розробки системи фінансових планів.
 
The article describes the key provisions of the concept of balanced scorecard and its shortcomings. The requirements for balanced scorecard enterprises in an uncertain market environment are determined. A conceptual model of balanced scorecard for rail transport is proposes, its includes two groups of factors: external and internal environment. Is shown that the demand for rail transport is the result of combined effect of environmental factors (the volume of production of basic sectors of the national economy and transaction costs); internal environment characterized by available resources, production processes, financial results and financial implications as a derivative of the transformation of resources into results at the influence of the environment. The system of indexes requirements for their inclusion in the dataset balanced system is determined. Are proposed the system of plans as a reflection of a balanced scorecard, using balansohram as tools of different plans balancing and complex of balance sheet ratios for the development of financial plans.

Н. В. Рощинак. е. н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «КПІ»Н. О. Черненкок. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «КПІ»

ДО ПИТАННЯ ВПЛИВУ IT-СИСТЕМ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

N. V. RoshinaPh.D. in Economics, Associate Professor of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”N. O. ChernenkoPh.D. in Economics, Associate Professor of International Economics, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”

THE IMPACT OF IT- SYSTEM IN UKRAINE

У статті розглядаються різновиди IT-систем, їхній вплив на бізнес-процеси та досліджено роль ІТ-галузі в розвитку економіки України. Проаналізовано стан та окреслено перспективи розвитку галузі інформаційних технологій з урахуванням наявного потенціалу. Актуальними стають питання, пов'язані з інтеграцією економічної сфери в єдиний інформаційний простір в умовах переходу України до постіндустріального типу суспільства. Автори зазначають, що поряд з розширенням можливостей використання IT-технологій для повсякденних соціальних потреб з'являються також і комерційні відносини. Визначено складові механізму державної підтримки розвитку ІТ-галузі. Акцент зроблено у статті на те, що основним напрямком розширення ІТ-ринку є аутсорсинг. Зазначено, що у майбутньому світ програмного забезпечення може плавно змінитися в напрямках, які раніше не передбачалися, тому запропоновані кроки до розширення ІТ-ринку, реалізація яких сприятиме розвитку і зростанню не лише інформаційної індустрії, а й економіки України в цілому. Автори наголошують, що Україна, з таким потенціалом, повинна стати одним із лідерів світового IT-бізнесу.
 
The article deals with varieties of IT-systems, their impact on business processes and explored the role of the IT industry in the economy of Ukraine. The condition and future trends of the information technologies development within existing capacity were shown and analyzed. In the terms of transition of Ukraine to postindustrial society, become actual issues related with the integration of the economic sphere into a single information space. Along with the expansion of the possibilities of IT-technologies using for everyday social needs, there are also commercial relations.The mechanism of state support of the IT industry is determined. Outsourcing is main way of the IT market expansion, such emphasis was made in the article. In the future world of software can smoothly change in the ways that no one had previously anticipated. thus the steps which can expanded the IT market is offered, its implementation will promote the development and growth of the industry, not only informative, but also Ukraine's economy as a whole. Ukraine, with such potential, should be one of the leaders in the world IT- business, is emphasized by the  authors in the article.

Н. Г. Фатюхак. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

N. G. FatіukhaCandidate of Economic Science, associate professor, associate professor of finance and credit Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

STATISTICAL ESTIMATION OF DEVELOPMENT AUTOMOBILE TRANSPORT IN ZAPORIZHZHYA AREA

В статті наведена статистична оцінка розвитку автомобільного транспорту Запорізької області та пошук шляхів їх досягнення.
 
The statistical estimation of development of motor transport of the Zaporizhzhya area and search of ways of their achievement are presented in the article.

Р. М. Скриньковськийкандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права, м. ЛьвівЛ. С. Гарасимкандидат економічних наук, заступник головного бухгалтера з планово-фінансової роботи, асистент кафедри економіки підприємства, Національний лісотехнічний університет України, м. ЛьвівО. В. Клюваккандидат економічних наук, завідувач відділу аспірантури та докторантури, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

ДІАГНОСТИКА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Ruslan M. SkrynkovskyyCandidate of Sciences (Economics), Associate Professor of the Department of Business Economy and Information Technology, Lviv University of Business and Law, Ukraine, LvivLyudmyla S. HarasymCandidate of Sciences (Economics), Deputy Chief Accountant of the Planned-financial Work, Assistant of the Department of Business Economy, National Forestry University of Ukraine, Ukraine, LvivOksana V. KlyuvakCandidate of Sciences (Economics), Head of Doctoral Studies, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

BUSINESS REPUTATION DIAGNOSTICS OF ENTERPRISE

У статті розкрито сутність діагностики ділової репутації підприємства, під якою слід розуміти процес ідентифікації, аналізування та оцінювання рівня ділової репутації підприємства з метою визначення якісно нового рівня його розвитку та формування перспектив діяльності підприємства на певному ринку. Представлено інструментарій системи діагностики ділової репутації підприємства. Запропоновано концептуальну модель визначення інтегрального рівня ділової репутації підприємства на засадах бізнес-індикаторів. Встановлено, що інтегральний рівень ділової репутації підприємства залежить від таких ключових бізнес-індикаторів: 1) індикатора вартості іміджу; 2) індикатора вартості бренда; 3) індикатор конкурентоспроможності підприємства; 4) індикатор ринкової частки підприємства; 5) індикатор конкурентоспроможності продукції підприємства; 6) індикатор рівня задоволення потреб споживачів.
 
The essence of the business reputation diagnostics of enterprise is disclosed in the article. This diagnostics should be understood as the process of identification, analysis and evaluation of enterprise's reputation level in order to determine a new level of its development and to form perspectives of its activity on a particular market. The instrument of the system of business reputation diagnostics of enterprise is presented. The conceptual model of the integral level determination of business reputation of enterprise on the basis of business-indicators is proposed. It is established that the integral level of business reputation of enterprise depends on such key business-indicators: 1) reputation value indicator; 2) brand value indicator; 3) enterprise competitiveness indicator; 4) enterprise market share indicator; 5) product competitiveness indicator;6) level of customer needs satisfaction.

О. А. Біликк. і. н., доцент кафедри економіки та державного управління, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

О. А. BilykPhD in history, associate professor of the Department of Economics and Public Administration, Cherkasy State Technological University, Cherkasy

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF HUMAN RIGHT PROTECT POLICY AT THE COMPANY

В статті розглядаються питання пов’язані з розробленням та впровадженням політики в сфері захисту людини підприємствами. Наголошено на існуванні позитивного та негативного впливу компаній на права окремих осіб, груп та спільнот. Висвітлено основні міжнародні документи та стандарти в сфері захисту прав людини бізнесом. Розглянуто сильні та слабкі сторони Рамкової концепції ООН «Захист, дотримання та засоби правового захисту». Розглянуто основні типи участі компанії в несприятливому впливі на права людини. Наведено та деталізовано основні кроки з усвідомлення і уникнення ризиків порушення прав людини підприємством. Висвітлено позитивні наслідки для бізнесу при застосуванні принципів та політики в сфері захисту прав людини. Наведено особливості вироблення політики в сфері захисту прав людини на прикладі низки компаній.
 
The article deals with the problems related to the developing and implementation of company policy in the sphere of human rights. We emphasized on existence of companies positive and negative impact on the rights of individuals, groups and communities. The basic international documents and standards of human rights by business were searched. We researched the strengths and weaknesses of the UN «Protect, respect and remedy: a Framework for Business and Human Rights». The basic types of companies` participation in an adverse effect on human rights were presented. The basic steps to understand and avoid the risks of human rights violations by company in the field of human rights were shown. We investigated the positive consequences for business of application principles and policies in the field of human rights. The peculiarities of policy in the field of human rights on example of some companies were shown.

В. В. Харченкокандидат економічних наук, доцент кафедри інформаційних систем Національного університету біоресурсів і природокористування УкраїниГ. А. Харченкокандидат економічних наук, старший викладач кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського Національного університету біоресурсів і природокористування України

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Volodymyr V. KharchenkoPh.D. in Economics, Associate Professor of Department of Information Systems of National University of Life and Environmental Sciences of UkraineGanna A. KharchenkoPh.D. in Economics, senior teacher of Department of Management named after prof. J. Zavadskiy of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

INNOVATION AND INVESTMENT PROVISION OF EFFICIENT OPERATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Стаття присвячена дослідженню сучасного інноваційного та інвестиційного забезпечення ефективної діяльності аграрних формувань. Проаналізовано динаміку прямих іноземних та капітальних інвестицій у вітчизняне сільське господарство. Визначено зовнішніх інвесторів вітчизняного сільського господарства. Здійснено аналіз основних причин, які стримують розвиток інноваційно-інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств. Систематизовано основні види інновацій, які впроваджуються в аграрних підприємствах. Також виокремлено основні складові системи впровадження інновацій в сільське господарство. На підставі проведеного дослідження було запропоновано заходи щодо підвищення інноваційно-інвестиційної діяльності вітчизняних сільськогосподарських підприємств. Крім того, у статті доведено, що передумовою активізації інноваційних процесів в сільськогосподарських підприємствах є формування кластерів, що дозволить підвищити якість та рівень конкурентоспроможності агропродовольчої продукції вітчизняних аграрних формувань.
 
The article is devoted to the research of modern innovation and investments provisions of efficient operation of agricultural units. Article describes the dynamics of direct foreign and capital investment in domestic agriculture. The foreign investors of domestic agriculture were determined. The analysis of the main reasons hampering the development of innovation and investment support agricultural enterprises were performed. Systematized the main types of innovations implemented in rural enterprises. Also, the basic components of system innovations implementation in agriculture are allocated. Based on the research it was suggested measures to increase innovation and investment activities of domestic agricultural enterprises. Moreover, the article proved that the prerequisite for activation of innovation in agricultural enterprises is forming clusters that will increase the quality and the competitiveness of domestic agricultural agro formations.

С. В. Маловичкок. е. н., доцент кафедри маркетингу та менеджменту, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО БЛОКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОННОЮ ТОРГІВЛЕЮ ПІДПРИЄМСТВА

S. MalovychkoPhD in Economics, associate Professor of Department of marketing and management , Donetsk National University of Economics and Ttrade named after Mykhaylo Tugan-Baranovsky

RESEARCH ON FUNCTIONAL UNIT OF CONTROL SYSTEM FOR ENTERPRISE’S E-COMMERCE

В статті детерміновано поняття «система управління електронною торгівлею підприємства», охарактеризовано її складові. Запропоновано науково-методичний підхід до дослідження функціонального блоку системи управління електронною торгівлею підприємств, що включає ідентифікацію характеру розвитку маркетингової підсистеми підприємств електронної торгівлі, діагностику стану логістичної підсистеми підприємств, визначення форми здійснення стратегічних змін підприємства в сфері електронної торгівлі.
 
The term of ‘System of management of enterprise’s E-commerce’ was determined in the article; the constituents of the system were described. The scientific and methodical approaches was suggested to research a function unit of system of management of enterprise’s E-commerce, that included character authentication for development of marketing subsystem of enterprises’ E-commerce, the diagnostics of the state of enterprises’ logistic subsystem, the determination of form of enterprise’s strategic changes in the field of E-commerce.

О. Я. Лотишк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МІКРОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ФІРМИ

O. Y. LotyshPh.D., the associate Professor of Ternopil National Economy University, Ternopil, c. Ternopil

THE THEORETICAL ASPECTS OF THE MICROECONOMIC ANALYSIS FIRM

У статті розкрито сутність та основні аспекти мікроекономічного аналізу діяльності фірми на ринку товарів. Визначено, що у процесах поширення та розвитку ринкових відносин актуалізуються питання мікроекономічного аналізу, серед яких важливу роль відіграють взаємозв’язки між випуском і витратами. Цю залежність охарактеризовано за допомогою виробничої функції, розкрито напрямки її практичного використання та недоліки у практиці мікроекономічного аналізу. Запропоновано доцільність використання граничних і середніх величин витрат у побудові системної виробничої функції фірми та охарактеризовано підходи щодо використання на практиці моделей поведінки фірми залежно від поставленої мети.
 
In the article it has been exposed the essence and the basic aspects of microeconomic analysis of the company in the market. It was also determined that in the process of dissemination and the development of the market relation are actualized the problems of the microeconomic analysis, including the important part played by the relationship between the output and the costs. This dependence has been characterized by using of the production that reveals the aria of its practical use and shortcomings in the practice of the microeconomic analysis. This feasibility of using the marginal costs and the average values in building the system of production function of the firm and describes the approaches of making use in practice the behaviors depending on the company goals.

І. В. Горбачовак. е. н.,  доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Житомирського національного агроекологічного університету, м. Житомир

МЕХАНІЗМИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВИХОДУ НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ

І. В. Gorbachevacandidate of economic sciences, associated professor, associate professor of International Management, Zhytomyr National Agroecological University,  Zhitomir

MECHANISMS OF STRATEGIC PLANNING AGRICULTURAL ENTERPRISES UNDER ENTERING INTERNATIONAL MARKETS

В статті проаналізовано необхідність та особливості стратегічного планування аграрних підприємств в умовах виходу на зовнішні ринки. Встановлено, що стратегічне планування є найбільш ефективним способом управління за умов динамічного та непередбачуваного зовнішнього середовища. На основі проведеного PEST- аналізу молокопереробного підприємства зроблено висновок про необхідність впровадження стратегічного інструментарію в практичну діяльність аграрного підприємства, що дає можливість передбачити тенденції розвитку бізнесу, допомагає робити стратегічний вибір та реалізувати стратегію в умовах виходу на зовнішні ринки.
 
In the article a necessity and features of the strategic planning of agrarian enterprises is analysed in the conditions of going into oversea markets. It is set that the strategic planning is the most effective method of management at the terms of dynamic and unforeseeable external environment. On the basis of conducted PEST- of analysis of molokopererobnogo enterprise a conclusion is done about the necessity of introduction of strategic tool for practical activity of agrarian enterprise, which enables to foresee progress of business trends, helps to do a strategic choice and realize strategy in the conditions of going into oversea markets.

С. О. Крайчукк. т. н., ст. викладач, Рівненський державний гуманітарний університет

СТАН ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

S. O. KraichukPh.D. in Engineering, Lecturer, Rivne State University of Humanities, Ukraine

CONDITION OF INFORMATION TECHNOLOGIES’ INTRODUCTION IN MANAGING MODERN ENTERPRISES

У статті розкрито сутність та перспективи впровадження ІТ в управлінні сучасними підприємствами. Дано порівняльну характеристику вибірки інформаційних систем і технологій, впроваджуваних в управління діяльністю підприємства. Проаналізовано стан ринку інформаційно-комунікаційних технологій в Україні. Розкрито існуючі перешкоди на шляху впровадження ІТ в управлінні сучасними підприємствами: ускладнення вивчення швидкозмінних інформаційних потоків; складність розробки та впровадження інформаційних і програмних систем для автоматизації управління компаніями через відтік ІТ-персоналу, нестачу фінансових ресурсів; відсутність у значної кількості керівників розуміння доцільності використання ІТ для удосконалення управлінської роботи; доцільність безперервного застосування Internet-технологій в організації і забезпеченні мобільного управління. Рекомендовано для розв’язання проблем запровадження інформаційних технологій удосконалення процесу його реалізації в управлінні сучасними підприємствами, що забезпечить безперервний облік і контроль за станом і рухом ресурсів на підприємстві, отримання первинних даних про результати діяльності підприємства в режимі реального часу, оперативну підготовку аналітичних документів, прогнозування показників роботи підприємства, підвищення ефективності прийняття управлінських рішень.
 
The essence and prospects for introduction of IT in managing of modern enterprises were revealed in the article. The comparative characteristic of sample of information systems and technologies, implemented in the management activities was given. The condition of the market of information and communication technologies in Ukraine was analysed. Existed obstacles in the way for introducing IT in the management of modern enterprises were revealed: complications in studying the rapidly changing information flows; the complexity of development and implementation of information and program systems for automatization of companies' management due to the outflow IT-staff, lack of financial resources; lack in a significant number of managers of understanding the feasibility of using IT to improve management work; feasibility of continuous use of Internet-technologies in organizing and providing mobile management. Recommended for solving the problems of implementing information technologies of improving the process of its implementation in the management of modern enterprises that will provide continuous accounting and control over the condition and movement of resources in the enterprise, obtaining primary data on the enterprise's performance results in real-time, operative preparation of analytical documents, forecasting indicators of enterprise's performance, improvement of decision-making efficiency.

Є. І. Богуславськийк. е. н. доцент, доцент кафедри політичної економії, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. ХарківА. С. Мовчанcтудентка, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ ЯК ЧИННИК ЇЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

E. I. BohuslavskiyPh.D., associate professor of political economy, Simon Kuznets  Kharkiv National Economic University, KharkivA. S. Movchanstudent, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

DIVERSIFICATION OF ENTERPRISES OF CONFECTIONERY INDUSTRY AS A FACTOR OF ITS ECONOMIC GROWTH

Стаття присвячена дослідженню стратегії диверсифікації діяльності підприємств кондитерської галузі. Розглянуто теоретичні, методичні засади формування і реалізації цієї стратегії на підприємствах кондитерської промисловості. В статті досліджено чинники, які треба враховувати при розробці стратегії диверсифікації. Обґрунтований підхід до проведення диверсифікації задля підвищення конкурентоспроможності підприємства. Розглянуто основні напрямки за якими працюють підприємства кондитерської галузі, а також конкурентні переваги, які отримує підприємство шляхом проведення стратегії диверсифікації. Проаналізовано на прикладі діяльності кондитерської корпорації «Бісквіт-шоколад» наслідки проведення вертикальної диверсифікації та диверсифікація діяльності за географічною ознакою. На основі проведеного аналізу обґрунтовано припущення, що в кондитерській галузі доцільно проводити як вертикальну, так і горизонтальну диверсифікації з метою отримання підприємств-лідерів. Розглянуті подальші перспективи галузі з урахуванням налагодження виробництва функціональних кондитерських виробів.
 
The article is investigated the strategy of diversification confectionery industry businesses. Considered the theoretical and methodological principles of formation and implementation of strategies in the confectionery industry. The paper studied the factors that should be considered during developing a strategy of diversification. Justified approach to diversification in order to increase competitiveness. Considered the main areas in which enterprises of confectionery industry operate and also competitive advantages that the company gets through diversification strategy. Analyzed on the example of the confectionery corporation "Biscuit-Chocolate" effects of vertical diversification and diversification by geography. Based on this analysis substantiates the assumption that in the confectionery field appropriate to both as vertical and horizontal diversification in order to getting business leaders. Studied the future prospects of the industry considering setting up production of functional confectionery.

О. В. Євтушевськак. е. н., асистент кафедри підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

O. V. YevtushevskaPhD in Economics, assistant of thе Department of Enterprise, Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv

ETHICAL ASPECTS OF INNOVATIONS DEVELOPMENT UNDER MODERN CONDITIONS

Визначено основні ознаки ідеології прогресу, а саме сприйняття та просування ідеї надлюдини, докорінне перетворення природного та соціального середовищ, сакралізація праці. Розкрито основні причини становлення ідеології прогресу, а саме розвиток масового виробництва, істотне полегшення процесу праці, пом’якшення суперечностей між різними суспільними класами. Висвітлено деякі етичні принципи впровадження інновацій у сучасних умовах.
 
Main characteristics of ideology of progress, namely idea of superman implementation, fundamental transformation of social and natural surroundings, sacramentality of labor are showed. Main reasons of ideology of progress forming, namely development of massive production, sufficient simplification of labor process, reduction of contradictions between social classes is lightened. Some ethical principles of innovations development under modern conditions are opened.

І. А. Дерновак. е. н., викладач кафедри економіки та підприємництва, Черкаський державний бізнес-коледж, м. Черкаси

ОБМІННИЙ КУРС ГРИВНІ В СИСТЕМІ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

I. A. DernovaPh.D, Cherkasy state business-college, Cherkasy

EXCHANGE RATE SYSTEM OF MACROECONOMIC INDICATORS

У статті висвітлено основні концепції, що дозволяють пояснити закономірності зміни валютних курсів. Проведений теоретичний аналіз макроекономічних факторів, що впливають на формування ціни валюти, став підґрунтям для поділу курсоутворюючих факторів на три групи за механізмом курсоутворення. Також проведено аналіз динаміки обмінного курсу гривні у взаємозв’язку з макроекономічними показниками, що дозволило виділити основні етапи зміни курсу та встановити визначальні фундаментальні фактори зміни обмінного курсу гривні щодо дол. США на кожному з етапів. Досліджуючи проблему формування валютного курсу гривні, встановлено неефективність використання валютних інтервенцій з метою стримування коливань курсу національної валюти. Використання кореляційного аналізу дало змогу встановити, що між обмінним курсом гривні щодо долара США та євро прослідковується істотність зв’язку з обліковою ставкою НБУ та неістотність зв’язку з індексом споживчих цін.
 
The article highlights basic concepts that help to explain patterns of changes in exchange rates. The theoretical analysis of macroeconomic factors that influence the pricing currency became the basis for the separating factors making up the course into three groups relying on  the exchange rate mechanism. Also, the analysis of the dynamics of the hryvnia exchange rate was conducted in conjunction with macroeconomic indicators, thet allowed to identify the main stages of changing course and to set defining fundamental factors of changing she hryvnia exchange rate against the dol. USA at each stage. Exploring the problem of formation of the exchange rate, the inefficiency of using currency interventions to contain stuctuations of the national currency was set. Using correlation analysis allowed to establish that the exchange rate between the US dollar and the euro evidents the materiality communications due to the NBU discount rate and nothingness connection with the consumer price index.

Н. Є. Селюченкок. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ОЦІНЮВАННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА УМОВАМИ ДЛЯ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Nadiya SeliuchenkoPh.D. in Economics, Associate Professor, Department of Business Economics and Investment, National University “Lviv Polytechnic”, Lviv

EVALUATION OF UKRAINIAN REGIONS BY CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE SECTOR OF ECONOMY

У статті досліджено підходи фахівців до трактування суті креативної економіки, узагальнено наявні точки зору щодо ролі креативних видів діяльності в забезпеченні розвитку національних економік. Проведено оцінювання регіонів України за умовами, наявними для розвитку креативного сектора економіки, на основі двох груп показників: 1)обсягів освоєних капітальних інвестицій за такими видами економічної діяльності: інформація та телекомунікації; професійна, наукова та технічна діяльність; освіта; мистецтво, спорт, розваги та відпочинок; 2)показників ринку праці, сфери охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, прийняття в експлуатацію житла. Для порівняння регіонів за різними показниками та їх упорядкування використано таксономічний показник рівня розвитку. Згідно отриманих рейтингових оцінок, у п’ятірку перших входять такі області: Київська, Одеська, Харківська, Львівська, Вінницька. Останні місця в рейтингу зайняли Тернопільська, Житомирська, Херсонська, Волинська та Кіровоградська область. Наголошено, що перше місце в Україні за умовами для розвитку креативного сектора економіки займає Київ, який не враховано в процесі досліджень у зв’язку з тим, що значення оцінюваних показників набагато перевищують показники вибірки. Донецьку та Луганську області не враховано через відсутність необхідних статистичних даних. Обґрунтовано необхідність забезпечення економіко-правових умов як на рівні держави, так і на рівні кожного регіону для розвитку креативних видів діяльності та формування соціальних стандартів належного рівня для представників творчих професій.
 
In the paper various approaches of specialists to interpretation of the essence of creative economy is investigated. The existent points of view regarding role of creative types of activity for ensuring the development of national economies is generalized. The evaluation of Ukrainian regions based on conditions, available for development of creative sector of economy is conducted based on indexes of two groups: 1) amount of exploration of capital investments based on the next types of economical activities: information and telecommunications, professional, scientific and technical activities; education, art, sport, entertainment and recreation. 2) indexes of labor market, health care and social benefits providing, the commissioning of housing. To compare and order regions based on various indexes the taxonomical index of development level is used. According to obtained rates, the first five includes the next regions: Kyiv, Odessa, Kharkiv, Lviv, Vinnutsia. The last places in the rating took Ternopil, Zhytomyr, Kherson, Volyn and Kirovograd regions. It is emphasized that the first place in Ukraine based on conditions for development of creative sector of economy is occupied by Kyiv, which is not taken into account when investigating, since the values of evaluated indexes are significantly higher than indexes of sample. Donetsk and Lugansk regions are not taken into account due to lack of the required statistical data. The necessity of ensuring of economic and law conditions both on state level and level of each region for development of creative types of activities and organization of social standards of appropriate level for representatives of creative professions is proved.

Л. А. Слатвінськак. е. н., доцент кафедри менеджменту  та соціально-гуманітарних дисциплін, Уманська філія Приватного вищого навчального закладу  «Європейський університет»

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЙНИХ ПЕРЕДУМОВ ІННОВАЦІЙНОГО ІНВЕСТУВАННЯ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

L. А. SlatvinskaPh.D., associate professor of the Department of Management and Social and Humanitarian Subjects, Uman Branch of Private Higher Education Establishment «European University»

FORMATION OF THE SYSTEM OF PRECONDITIONS FOR STANDARDIZATION OF INNOVATIVE INVESTMENT OF DAIRY PRODUCE SUBCOMPLEX

У статті проведено аналіз сильних і слабких сторін та можливостей розвитку молокопродуктового підкомплексу - національного локомотиву якісно-нових інтеграційних процесів в аграрній економіці. Молокопродуктовий підкомплекс має великі перспективи, які можуть стати реальністю завдяки реформуванню управління та дотриманню виробничих процедур, шляхом ефективного інноваційного інвестування, стандартизації та інформатизації управлінських і виробничих процесів. Позитивно оцінюючи поступальні кроки в напрямку євроінтеграції виявлено багато невирішених питань в основі розвитку національного молокопродуктового підкомплексу. Встановлений зв`язок між рівнем стандартизації та прямою участю молокопереробних підприємств у експорті продукції, а також між рівнями стандартної якості молочної сировини і якості утримання молочного стада, включаючи якість годівлі тварин на основі стандартів виробництва кормів. Визначено причини та шляхи вирішення проблем підкомплексу через призму формування системи стандартизаційних передумов інноваційного інвестування. Запропоновано перспективну структуру стандартизації загального і галузевого державного регулювання інноваційно-інвестиційних процесів.
 
Analysis of strong and weak points and opportunities for development of dairy produce subcomplex as a national locomotive of qualitatively new integration processes in agrarian economy was done in the article. Dairy produce subcomplex has great prospects that could become a reality due to management reforming and compliance of production procedures by effective innovative investment, standardization and informational support of managerial and production processes. Many undecided issues in the basis of development of the national dairy produce subcomplex were revealed while positively estimating the advancing steps towards European integration. Connection between the level of standardization and direct participation of milk processing enterprises in products exporting and also between the levels of standard quality of raw milk and quality of dairy herd keeping, including animal feeding quality based on the standards of fodder production was established. The reasons and solutions to solve subcomplex problems through the prism of forming the system of preconditions for standardization of innovative investment were determined. Perspective structure of standardization of general and branch state regulation of innovative and investment processes was suggested.

І. М. Білецькак. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету

АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИЗМІ

I. BiletskaPh.D., Associate professor, Assistant professor of International economy, Marketing and Management Department, Ivano-Frankivsk educational institute of management Ternopil National Economic University

CRISIS MANAGEMENT IN TOURISM

Дана стаття присвячена питанням антикризового менеджменту у туризмі. Цілі статті полягають у аналізі, оцінці та систематизації досліджень щодо джерел виникнення ризиків у туризмі, кризових ситуацій, які вони спричиняють, та обґрунтуванні інструментів антикризового менеджменту.
Проаналізовано існуючі підходи до визначення та класифікації ризику у туризмі. Обґрунтовано, що джерелами кризи у туризмі можуть бути внутрішні (внутріорганізаційні) та зовнішні (позаорганізаційні) ризики, які зумовлюються впливом антропогенних та природних детермінантів. За підсумками дослідження визначено, що в останні десятиліття значно зріс вплив природних джерел ризиків у туризмі та джерел ризиків соціально-політичного характеру. У зв’язку з цим аргументовано необхідність спільної роботи у сфері антикризового менеджменту у туризмі на рівні міжнародних туристичних організацій, регіональних та національних туристичних організацій, а також розробки власної антикризової стратегії кожним учасником туристичного ринку.
Виділено ключові кроки антикризового менеджменту стейкхолдерів туристичної індустрії (розробка антикризового плану, формування команди антикризових менеджерів, швидке реагування на перші ознаки прояву кризи, кооперація з іншими стейкхолдерами туріндустрії у кризовий період, співпраця з ЗМІ, відсутність паніки у корпоративній команді, наголос на репутації).
Виходячи з результатів проведених досліджень причин кризових явищ у індустрії гостинності та видів ризиків, з якими можуть стикнутися суб’єкти туристичного ринку, обґрунтовано основні складові антикризової стратегії у туризмі: розробка системи превентивних заходів задля зменшення деструктивного впливу кризи, формування системи антикризових планів і програм, відновлення роботи на докризовому рівні, реалізація системи антикризових планів і програм.
 
This article focuses on the issues of crisis management in tourism. The objectives of the article lie in the analysis, evaluation and systematization of studies on the sources of risk in tourism, crises they cause, justification of crisis management tools.
The article analyses the existing approaches to the definition and classification of risk in tourism. It proves that crisis sources in tourism fall into internal and external risks that are determined by the influence of anthropogenic and natural determinants. Research results show that the impact of natural sources of risk in tourism and sources of risks of social and political nature has increased significantly in recent decades. Consequently the article underlines the necessity in collaboration in the field of crisis management in tourism at the level of international tourism organizations, regional and national tourism organizations. It also stresses the heavy requirement for each participant of the tourist market to develop its own anti-crisis strategy.
The article highlights the key pillars of crisis management for stakeholders in the tourism industry (development of anti-crisis plan, building a team of crisis management, rapid response to the first signs of a crisis, cooperation with other stakeholders in the tourism industry during a crisis, cooperation with the media, no panic within corporate team, and emphasis on reputation).
The results obtained in the course of investigation of the causes of crises in hospitality industry and the types of risks that may be faced with by the tourism market participants allow to determine the basic constituents of an anti-crisis strategy in tourism: to develop a system of preventive measures aimed at reduction of the destructive impact of a crisis, to work out the anti-crisis plans and programs,  to return to normal operations at the pre-crisis level, to follow and implement the system of anti-crisis plans and programs.

К. В. Кириченкок. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОНЕТАРНОГО ТРАНСМІСІЙНОГО МЕХАНІЗМУ

K. V. KyrychenkoPhD (Economics), Associate Professor, Kherson national technical university, Kherson

THEORETICAL EXPLANATION OF MONETARY TRANSMISSION MECHANISM

Грошово-кредитна політика Центрального банку може бути реалізована тільки в тому разі, коли в країні забезпечені умови для ефективної дії монетарного механізму, або монетарної трансмісії, через які Центральний банк зможе ефективно впливати на основні складові фінансового ринку, які, в свою чергу, впливають на макроекономічні показники розвитку економіки країни в цілому ̶ зростання ВВП, рівень безробіття, інфляцію тощо. У статті досліджено трактування монетарного трансмісійного механізму в економічній літературі. Встановлено, що застосування словосполучення “монетарний трансмісійний механізм” стосовно реалізації монетарної політики НБУ є не коректним, оскільки терміни “трансмісія” та “механізм” по своїй сутності є тотожними. Відповідно більш коректним є використання словосполучень “монетарна трансмісія”, або “монетарний механізм”. Зроблено висновки щодо недоцільності поєднання даних категорій.
 
The monetary policy of the Central Bank can be realized only when the country provided conditions for effective functioning of monetary mechanism or monetary transmission through which the Central bank can effectively influence on the basic components of the financial market, which, in turn, affect on macroeconomic performance of the economy as a whole  ̶  growth of GDP, unemployment, inflation and so on. Investigated interpretation of monetary transmission mechanism in the economic literature in the article. It is established that the use of the phrase "monetary transmission mechanism" is not valid to implementation of monetary policy of the National Bank of Ukraine because the terms "transmission" and "mechanism" is identical in its essence. Using of the words "monetary transmission" or "monetary mechanism" has to be separated. Made the conclusions about irrationality of combination of these categories.

Л. О. Добрикк. е. н., доцент, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна

ВИЯВЛЕННЯ І РОЗКРИТТЯ ШАХРАЙСЬКИХ СХЕМ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ ЯК НЕВІД'ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

L. DobrikPh.D., Associate Professor of Finance and credit, Dnipropetrovsk national university of railway transport named after academician V. Lazaryan

FRAUDULENT SCHEMES IN THE INSURANCE SECTOR, AN ESSENTIAL ELEMENT OF ECONOMIC SECURITY, THEIR IDENTIFICATION AND DISCLOSURE

Стаття присвячена одній з найбільш важливих проблем розвитку страхового ринку – страховому шахрайству, заходам боротьби з ним, а також впливом на діяльність страхових компаній. Досліджено напрямки впливу фінансових правопорушень страхувальників на фінансову безпеку страхової компанії. Відображено основні тенденції та масштаби страхового шахрайства в Україні та світі. Проаналізовано основні способи вчинення протиправних дій з боку страхувальників, посередників та працівників страхових компаній. Запропоновано теоретичні положення забезпечення фінансової безпеки страхової компанії, що були складені з обґрунтованої системи принципів реалізації стратегії, ключових характеристик та основних завдань, переліку внутрішніх та зовнішніх загроз, що можуть становити небезпеку для реалізації інтересів та пріоритетних цілей учасників страхового ринку України.
 
The article is about one of the most important problems of the insurance market - insurance fraud, measures to combat it, and the influence on the activity of insurance companies. Investigated the impact of financial crime trends insured financial security at the insurance company. Displaying trends and the extent of insurance fraud in Ukraine and abroad. The basic methods of committing illegal acts on the part of insurers, intermediaries and employees of insurance companies. The theoretical position to ensure the financial security of insurance companies that have been prepared with reasonable principles of system implementation strategy, key features and basic tasks, the list of internal and external threats that may endanger the implementation of interest and priority objectives of the insurance market of Ukraine.

О. С. Омельниченкоаспірант, Криворізький Економічний Інститут ДВНЗ «Криворізький Національний Університет», м. Кривий Ріг

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ

Elena Omelnychenkograduate student, Kryvyi Rih Economic Institute SHEI «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

DIRECTIONS OF COST OPTIMIZATION IN THE MANAGEMENT SYSTEM

В статті розглянуто суть та значення системи управління витратами. Інформаційне забезпечення управління витратами підпорядковується, як класичній системі обліку, так і традиційній системі управлінського обліку. Проаналізовано погляд на управлянні витратами різними науковцями. Головною метою управління витратами є пошук найефективнішого способу використання наявних обмежених ресурсів. Отже, автором визначено поняття оптимізації витрат та систематизовано напрямки оптимізації витрат. В операційній діяльності кожного підприємства існують ключові напрями на які слід звернути увагу при оптимізації витрат. Шляхом аналізу літературних джерел в даній статті виокремлено сім основних напрямків оптимізації, одним з яких є застосування системи ланцюга цінностей. Так як витрати відображають всі сторони господарської діяльності підприємств, їх досягнення і недоліки, оптимізацію витрат можна розглядати в аспекті підвищення конкурентоспроможності.
 
In the article considered the essence and importance of cost management system. Information support management costs obeys classical accounting system and the traditional system of management accounting. Researchers analyzed different views on cost management. The main purpose of cost management is finding the most effective way to use limited resources available. Thus, the author defines the notion of cost optimization and cost optimization systematized directions The operating performance of each company are key areas in which to consider when optimizing costs. By analyzing the literature in this article developed five main areas of optimization, one of which is the application of a chain of values. Since costs reflect all aspects of business enterprises, their achievements and shortcomings, costs can be considered in terms of competitiveness.

В. А. Васюренкокандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и права Харьковського гуманитарного университету «Народная украинская академия»

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДЕФИНИЦИИ «ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

V. A. VasyurenkoPhD, Associate Professor of Economics and Law Kharkiv University of Humanities "People's Ukrainian Academy", Kharkiv, Ukraine

MODERN APPROACHES TO THE DEFINITION OF "FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES"

Систематизированы научные взгляды относительно определения сущности понятия «внешнеэкономическая деятельность». Проведен критический анализ существующих современных подходов к данному понятию. Предложен авторский подход к определению внешнеэкономической деятельности., согласно которому «внешнеэкономическая деятельность» (прежде всего, с точки зрения предприятия) - это часть его деятельности, которая определяется через совокупность производственно-хозяйственных, организационно-экономических и оперативно-коммерческих функций согласно внешнеэкономическим связями государства, связанные с участием субъекта хозяйствования во внешнеэкономических операциях, направления, формы и методы которых обобщаются согласно процессу производства в соответствии с целями и задачами для его функционирования и развития. Отмечено, что современные трансформационные процессы, происходящие в национальной экономике, обусловливают необходимость совершенствования подходов по регулированию и контролю деятельности отдельных субъектов хозяйствования.
 
Systematized scientific views on the definition of the essence of the concept of "foreign economic activities". The critical analysis of existing modern approaches to this concept. The author's approach to the definition of foreign economic activity, according to which "foreign economic activities" (especially with the enterprise point of view.) - Is part of its activities, which is defined by a set of production and business, organizational and economic, operational and commercial functions according to the foreign economic relations of the state associated with a business entity in foreign operations, directions, forms and methods of which are summarized according to the production process in accordance with the goals and objectives for its operation and development. It is noted that the current transformation processes taking place in the national economy, made it necessary to improve approaches to regulate and monitor the activities of individual entities.

Р. І. Мачугаканд. екон. наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації, Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільА. Р. Кривцунстудент гр. МІ-41, спеціальність "Міжнародна інформація", Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ ТА РЕСУРСІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

R. I. MachugaPhD in Economics, Associate professor, Department of International Economic Relations and International Information, Ternopil National Economic University, TernopilA. R. KryvtsunStudent of the specialty "International Information", Ternopil National Economic University, Ternopil

USING OF INTERNET TECHNOLOGIES AND RESOURCES FOR ORGANIZING THE INTERNATIONAL TRADE

Проаналізовано різні інформаційні технології та ресурси, які можуть застосовуватися в міжнародній торгівлі. Охарактеризовано різні інформаційні ресурси для рекламування власної продукції, презентації власного товару шляхом розробки презентаційного веб-сайту, здійснення експортно-імпортних взаєморозрахунків та аналізу ефективності функціонування власних інтернет-проектів. Обґрунтовано їх ефективність та доцільність застосування при організації міжнародної торгівлі.
 
The different Internet technologies and resources which can be used in international trade was analyzed. The different information resources was described. Among them: resources for advertising own products, presentation own products by developing the website, realizing the export-import payments and analyzing the efficiency of the functioning own Internet-project. Efficiency and feasibility of using information resources for organizing the international trade was proved.

О. І. Ковалівк. е. н., с. н. с., завідувач відділу з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій, Інститут агроекології і природокористування НААН України

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ВАРТІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗЕМЛІ ТА ЇЇ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ – ОCНОВНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА УКРАЇНИ

O. I. KovalivPh.D. in Economics, Senior scientific researcher, Head of the Intellectual Property and Marketing Innovation Department, Institute of Agroecology and Environmental Management of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

MAIN PRINCIPLES OF LAND VALUATION AND ITS NATURAL RESOURCES AS FUNDAMENTAL NATIONAL WEALTH OF UKRAINE

Обґрунтовано алгоритм формулювання економіки природокористування при звершення земельної реформи в Україні, з позицій національних інтересів. Здійснено теоретико-методологічні обґрунтування основних засад вартісного оцінювання землі та її природних ресурсів – об'єкту права власності Українського народу, що перебувають під особливою охороною держави, як головна передумова завершення земельної реформи в Україні.
 
An algorithm for environmental economics formation from the standpoint of national interests in the process of land reform realization in Ukraine is presented. It is carried out the theoretical and methodological substantiation of the main principles of land valuation and its natural resources – property of the Ukrainian people which are under special state protection as a precondition for the completion of land reform in Ukraine.

Л. Б. Штефанк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ, м. Вінниця

ВАЛЮТНІ КРИЗИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ЦИКЛІВ

L. B. ShtefanPh.D. in Economics, Associate professor of finance and credit, Vinnitsa educational institute economy TNEU, Vinnitsa

CURRENCY CRISIS IN UKRAINE IN THE THEORY OF CYCLES

У статті досліджено валютні кризи в національній економіці в 1998-му, 2008-му та 2014 роках. Виявлено загальні закономірності в причинах виникнення валютних криз, а також макроекономічні диспропорції, які їх викликають. Аналітичним чином доведено, що валютні кризи прямо не пов'язані з класичною циклічною динамікою й спричиняються іншими факторами. Незбігання в часі класичної економічної кризи та валютної кризи змушує розмежовувати ці економічні явища та констатувати, що вони можуть спричинятися як одна одною, так і можуть бути не пов'язаними між собою. Підтверджено, що найвагомішими факторами, які визначають пропозицію та попит на іноземну валюту, є зовнішнє кредитування національної економіки й імпорт. Запропоновано комплекс концептуальних рекомендацій із регулювання макроекономічних диспропорцій, які спричиняють валютні кризи.
 
The article considers currency crisis in the national economy in 1998, 2008 and 2014. There are revealed general regularities in the causes of currency crises as well as macroeconomic disproportions provoking the crises. Analytical way proved that the currency crisis is not directly associated with the classic cyclical dynamics and caused by other factors. Inconsistency in time classical economic crisis and currency crisis forces distinguish between these economic phenomena and state that they can be caused as one another and can not be linked. Confirmed that the most significant factors that determine the supply and demand for foreign currency lending is outside of the national economy and imports. The author suggests the complex of conceptual recommendations on regulation of macroeconomic disproportions causing currency crises.

К. Л. Железняккандидат економічних наук, ст. викладач, Національний транспортний університет, Київ, Україна

АЛГОРИТМІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ ОДНОРІДНИХ ТРАНСПОРТНИХ  ПОСЛУГ НА РИНКУ

K. L. ZhelezniakPhD in Economics, Senior Lecturer, National Transport University, Kyiv, Ukraine

ALGORITHMIC APPROACH TO DEFINING THE UNIFORM TRANSPORT SERVICES PROMOTION STRATEGY ON THE MARKET

Пошук та реалізація  маркетингових стратегій підприємства в конкурентній боротьбі висуває перед управлінським персоналом вимоги застосування ефективних методів їх визначення. При цьому в якості важелів впливу на попит для успішного просування послуг  на ринку виступають ціна та якість. Сутність ціни та якості при їх взаємодії вимагає врахування їх взаємного  впливу на попит при конкурентній боротьбі.
Стратегії підприємства, що використовують в якості провідних складових  впливу на попит ціну чи якість, або ж обидва напрямки одночасно повинні визначатись на підставі об'єктивних чинників. Для цього необхідно застосування певних обґрунтованих алгоритмів, які би забезпечили формування стратегій на основі фактичного аналізу кожної конкретної ситуації на ринку.
 
The search and implementation of the enterprise marketing strategies in competitive environment is putting forward management requirements to use methods of its determination efficiently. Thus the price and quality are the leverages of influence to demand for the successful services promotion in the market. The essence of money in their interaction requires consideration of their mutual influence on demand in the competition environment.
Enterprise strategy, that use the leading components, price or quality to influence the demand or both directions at the same time should be determined on the basis of objective factors. This requires the use of certain reasonable algorithms that would ensure the formation of policies based on factual analysis of each specific market situation.

І. М. Чираккандидат економічних наук, старший викладач кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

РОЛЬ КРЕДИТНИХ РЕЙТИНГІВ В ОЦІНЦІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ КОМПАНІЇ ЗА УМОВ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

I. M. ChyrakCandidate of economic science, senior lecturer of Economic theory Department, Ternopil National Economic University, Ternopil

THE ROLE OF CREDIT RATINGS IN THE ASSESSMENT OF DOMESTIC COMPANY IN CONDITIONS OF FINANCIAL INSTABILITY

Дана стаття присвячена визначенню ролі кредитних рейтингів в оцінці стану діяльності вітчизняної компанії за умов фінансової нестабільності та можливостей використання досвіду діяльності міжнародних рейтингових агентств в Україні. У статті обґрунтовано, що кредитні рейтинги відіграють важливу роль для всіх учасників фінансового ринку: як для компаній, так і для інвесторів, що готові вкладати кошти у придбання фінансових активів. Виявлено, що на кредитний рейтинг компанії здійснюють вплив як внутрішні, так і зовнішні ризики, оскільки макроекономічна та політична ситуація в країні і світі відіграє важливу роль у діяльності компанії. Встановлено, що на протязі останніх років посилення фінансової нестабільності в Україні та світі підвищило роль рейтингових агентств. Здійснено аналіз суверенного рейтингу України та його впливу на діяльність вітчизняних компаній. Визначено сучасні проблеми в діяльності вітчизняних рейтингових агентств та зроблено висновки про необхідність розвитку національних інститутів кредитних рейтингів. Запропоновано вдосконалити процедуру збору інформації, її аналізу та присвоєння кредитного рейтингу компанії, запозичуючи світовий досвід діяльності рейтингових агентств.
 
This article is devoted to the definition of the role of credit ratings in assessing the state of the domestic company in conditions of financial instability and the possibilities of using in Ukraine the experience of international rating agencies. The article justified that credit ratings play an important role for all participants in the financial market, both for companies and for investors who want to invest money in the purchase of financial assets. It was found that the credit rating is impacted on by both internal and external risks, as the macroeconomic and political situation in the country and the world plays an important role for the company activity. It was installed that in recent years strengthening of financial instability in Ukraine and abroad increased the role of rating agencies. It was analyzed the sovereign rating of Ukraine and its impact on the activities of domestic companies. It was determined the modern problems of domestic rating agencies and made conclusions about the need of development of national credit ratings institutions. It was offered to improve the procedure of information collection, its analysis and assigning of rating, to borrow international experience of rating agencies.

Л. Г. Коваленкок. е. н., старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Уманський національний університет садівництва, м. УманьД. В. Нагернюкк. е. н., старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Уманський національний університет садівництва, м. УманьВ. О. Непочатенкок. е. н., викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

СУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА РИНКОВОГО ПРОДУКТУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ ГАЛУЗІ

L. H. KovalenkoLecturer in department of tourism, hotel and restaurant business of Uman National University of Horticulture, Uman, Ph.DD. V. NaherniukLecturer in department of tourism, hotel and restaurant business of Uman National University of Horticulture, Uman, Ph.DV. O. NepochatenkoLecturer in department of tourism, hotel and restaurant business of Uman National University of Horticulture, Uman, Ph.D

NATURE AND PRODUCT SPECIFIC MARKET HOTEL AND RESTAURANT INDUSTRY

В статті розглянуто основні структурні елементи, що формують готельно-ресторанний продукт та своїм складним наповненням вказують на його унікальну комплексність, яка включає речовинну та сервісну частини – товар та послугу. Проведено аналіз основних понять готельного та ресторанного продукту та дано авторське визначення. Систематизовано основні властивості готельно-ресторанного продукту з позиції формування внутрішньої якості, економічних відносин між виробником і споживачем ключового елементу торговельної марки, бренду, ринкової вартості бізнесу, споживчої корисності. Визначено фактори впливу на прийняття рішення про повторне та багаторазове отримання продукту готельної та ресторанної галузі.
 
The article describes the main structural elements that form the hotel and restaurant product and its content point to its unique complexity, which includes material and service parts – goods and services. The analysis of the main concepts of hotel and restaurant product and given the author's definition. Systematized the basic properties of the hotel-restaurant product for the formation of internal quality, and economic relations between producer and consumer of the main element of the brand, the market value of the business, consumer utility. Identified factors that influence on the decision on repeated and multiple product hotel and catering industry.

О. Ю. Мелихк. е. н., доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ДЕФІЦИТ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЯК ІНДИКАТОР БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

O. Y. MelykhCandidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of the Department of Finance named after S.І.Yuriy, Ternopil National Economic University, Ternopil

STATE BUDGET DEFICIT AS DEBT SECURITY INDICATOR OF UKRAINE

У статті досліджено економічну природу бюджетного дефіциту та визначено механізм його впливу на розвиток економіки країни. Проведено аналітичну оцінку дефіциту Державного бюджету України. На основі аналізу боргового фінансування дефіциту Державного бюджету України визначено виклики для боргової безпеки держави. Проаналізовано рівень боргової безпеки в Україні, який охарактеризовано як ризиковий, що підтверджено оцінкою порогових значень показників-індикаторів стану боргової безпеки. Обґрунтовано причини стрімкого зростання державного боргу в Україні та посилення боргового навантаження на вітчизняний державний бюджет. Подано рекомендації щодо оптимізації бюджетного менеджменту та боргової політики, застосування яких сприятиме подоланню боргової кризи в Україні та покращенню стану її боргової безпеки.
 
Economic nature of budget deficit was investigated and the mechanism of its influence on the country's economy development was defined in the article. Analytical assessment of the State budget deficit of Ukraine was conducted. Challenges for the state debt security were determined on the grounds of analysis of debt financing of the state budget deficit of Ukraine. The level of debt security in Ukraine, which was described as risky and confirmed with the assessment of performance indicator thresholds of debt security state, was analyzed. The reasons of rapid increase of the state debt in Ukraine and growth of debt burden on the national state budget were substantiated. The recommendations concerning optimization of budget management and debt policy, which use would help to overcome debt crisis in Ukraine and to improve its debt security state were given.

О. В. Ярмоліцькаст. викладач кафедри «Облік і аудит» Державного економіко-технологічного університету транспорту, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

О. V. YarmolitskaSenior teacher of Department"Account and audit", State Economic and Technological University of Transport, Kyiv

FORMING OF SOURCES OF REPRODUCTION OF THE FUNDAMENTAL PRODUCTION MEANS OF THE RAILROAD TRANSPORT’S ENTERPRICES

В сучасних умовах функціонування підприємств залізничного транспорту особливого значення набуває своєчасне та якісне відтворення їх основних виробничих засобів. Проте гостра нестача фінансових ресурсів перешкоджає впровадженню нової техніки та технологій в перевізний процес, що є стримуючим фактором економічного розвитку підприємств залізничного транспорту. З метою управління формуванням джерел фінансування відтворення основних виробничих засобів розроблено та обґрунтовано підходи до аналізу джерел фінансування відтворення основних виробничих засобів. Реалізація запропонованих заходів дозволить оптимізувати структуру джерел фінансування відтворення основних виробничих засобів і наблизити її до співвідношень, прийнятих у світовій практиці, а також підвищити інвестиційну привабливість капітальних вкладень у відтворення основних виробничих засобів підприємств залізничного транспорту.
 
In modern operating of enterprises of railway transport of the special value conditions a timely and quality recreation of the fundamental production means. However the sharp lack of financial resources prevents to introduction of new technique and technologies in avehicular process that is the retentive factor of economic development of railroad transport’s enterprices. With the aim of management forming of the sourcings of reproduction of the fundamental production means approaches it is worked out and reasonable to the analysis of the sources of reproduction of the fundamental production means. Realization of the offered measures will allow to optimize the structure of the sources of reproduction of the fundamental production means and to approach her to the correlations accepted in world practice and also to promote the investment attractiveness of capital investments in the reproduction of the fundamental production means of railroad transport’s enterprices.

В. П. Звонарк. е. н., с. н. с. старший науковий співробітник, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України, м. Київ

ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК СОЦІОЕКОНОМІЧНОГО ФЕНОМЕНУ

V. P. ZvonarPhD in Economics, senior researcher, senior staff scientist Ptoukha Institute for Demography and Social Studies National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev

REGULARITIES OF FORMATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY AS A SOCIOECONOMIC PHENOMENON

Стаття продовжує традицію економічного дослідження соціофілософської за природою категорії соціальної відповідальності. Актуальність досліджуваної проблеми зумовлена недостатністю теоретико-економічного обґрунтування соціальної відповідальності як комплексного соціоекономічного феномену, не обмеженого управлінськими, організаційними чи корпоративними аспектами. У статті відображено теоретико-економічний зміст указаного феномену в контексті взаємодії широкого спектра економічних суб’єктів – індивідів та інституційних утворень (у тому числі, держави). На цьому ґрунті сформульовано і структуровано теоретичні закономірності формування цього феномену. Упорядковано й описано цілісну методологічну основу для структуризації і теоретичного аналізу таких закономірностей. Обґрунтовано доцільність виокремлення двох груп зазначених закономірностей. Мова йде, по-перше, про закономірності формування соціально відповідальної економічної поведінки, а, по-друге, про закономірності формування відповідальних соціально-економічних відносин.
 
The paper contributes to the academic tradition of expanding the scope of economics to embrace the sociophilosophical by nature notion of social responsibility. The paper deals with the specific problem of a conspicuous lack of scientific discourse on the theoretical consideration of social responsibility as a socioeconomic phenomenon beyond the conventional corporate and managerial range. Considering a possible solution to the problem, the paper structures and analyses the regularities of the formation of social responsibility in economic relations suggesting a broad spectrum of economic entities – individuals and institutional entities (including the state). Furthermore, the coherent methodological framework for such structuring and further theoretical analysis is offered and described. Consequently, the regularities under consideration are arranged in two groups. The first group means the regularities of the formation of socially responsible economic behavior. The second one stands for the regularities of the formation of responsible socioeconomic relations.

О. В. Кожушкок. э. н., доцент, доцент кафедры контроля и аудита Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца, г. ХарьковЕ. А. Бондаренкост. преподаватель кафедры кафедры контроля и аудита Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца, г. Харьков

СУЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

O. V. KozhushkoPh.D., associate professor, assistant professor of control and audit Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, KharkivE. A. BondarenkoArt. lecturer in the department of control and audit Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

THE ESSENCE AND ECONOMIC CONTENT OF INTANGIBLE ASSETS

В статье на основании анализа отечественной теории и практики рассмотрена сущность понятия нематериальные активы. Для этого систематизированы разные подходы к этому понятию и предложено своя трактовка данной дефиниции. Отдельное внимание в статье уделено сущности понятия «гудвилл». Также в статье рассмотрены существующие подходы к классификации нематериальных активов в законодательстве Украины, в международной практике и теории отечественных ученых. Установлено, что классификация нематериальных активов может рассматриваться с точки зрения маркетинга, с позиции финансовой перспективы или быть основанной на сбалансированной системе показателей, которые раскрывают информацию о нематериальных активах в ежегодных бухгалтерских отчетах. Кроме того, нематериальные активы могут подразделяться на идентифицированные и не идентифицированные. На основании проведенного критического анализа разработана авторская классификация нематериальных активов.
 
The article based on the analysis of domestic theory and practice is considered the essence of the concept of intangible assets. To do this systematically different approaches to this concept and suggested his own interpretation of this definition. Special attention is paid to the essence of the concept of "goodwill". The article also discussed the existing approaches to the classification of intangible assets in the Ukrainian legislation, international practice and theory of Russian scientists. It has been established that the classification of intangible assets can be considered from a marketing point of view, from the perspective of the financial perspectives or be based on a balanced scorecard, which reveal information on intangibles in the annual accounting reports. Furthermore, intangible assets are divided into identified and not identified. Based on the critical analysis developed by the author's classification of intangible assets.

О. С. Бондаренкокандидат економічних наук, доцент, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон

АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

E. S. BondarenkoCandidate of economic sciences, Ph.D., associate professor, Kherson national technical University

FINANCIAL RESOURCES FORMATION SOURCE ANALYSIS OF ECONOMY SUBJECTS IN UKRAINIAN LIGHT INDUSTRY

Досліджено джерела формування фінансових ресурсів суб’єктів господарювання у промисловості та легкій промисловості, встановлено позитивні та негативні тенденції, обґрунтовано сучасні проблеми управління фінансовими ресурсами та визначено можливі напрями їх вирішення.
 
Were researched financial flows formation sources in industry and light industry, found positive and negative trends, justified modern problems of economy subjects financial resources management and found possible ways of solution.

В. В. Чудакаспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛІЗАЦІЄЮ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

V. Chudakpost graduate student, Kyiv national university of trade and economics

MONITORING THE IMPLEMENTATION OF COMPETITION POLICY

В статті розглянуті питання контролю за реалізацією конкурентної політики держави з метою досягнення її ефективності, що можливо за умов ефективної роботи основного суб’єкта даного виду державної політики - інституту антимонопольної (конкурентної) служби. В Україні координуюча роль щодо формування та контролю за реалізацією конкурентної політики належить Антимонопольному комітету України, який  відповідно до статті 1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.
 
In the article questions of control over the implementation of competition policy to achieve its efficiency is possible in conditions of effective work main subject of this type of public policy - Antitrust Institute (competitive) service. In Ukraine coordinating role in developing and monitoring the implementation of competition policy belongs to the Antimonopoly Committee of Ukraine, which, according to Article 1 of the Law of Ukraine "On Antimonopoly Committee of Ukraine" is a state body with special status, the purpose of which is to ensure state protection of competition in business and in public procurement.

Л. І. Дзюбенкоаспірант кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ ДІАГНОСТИКИ МОБІЛЬНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ВІД НОВОЇ ЛОГІКИ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ ДО ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ

L. I. Dziubenkograduate student of management in construction Kiev National University of Construction and Architecture

DESIGNING INFORMATION-ANALYTICAL SYSTEMS DIAGNOSTICS FOR MOBILE CONSTRUCTION ORGANIZATIONS: THE NEW LOGIC OF FINANCIAL OPERATIONS RELATED TO SOFTWARE PRODUCTS

У статті вирішено актуальну науково-прикладну задачу започаткування, створення та впровадження інструментарію функціонально-економічної діагностики (ФЕД) інвестиційного будівельного проекту, який презентується і досліджується як мобільна будівельна організація (МОБ) специфічного типу. В якості запровадженої автором методико-аналітичної системи функціонально-економічної діагностики інвестиційно-будівельного проекту (ІБП) розроблено модель «Діагностика-проект-старт» як інструмент превентивної (упереджувальної) функціонально-економічної діагностики  ІБП як мобільного підприємства. Модель дозволяє замовнику як ініціатору ІБП та його інвестиційним партнерам формалізовано довести фінансово-економічні доцільність їх участі в проекті, виявивши - ще на етапі ініціації проекту та попереднього розгляду ТЕО (техніко-економічне обґрунтування) - порівняльні переваги проекту серед інших об’єктів інвестування, реалізувати інвестиційний задум та стратегію натурного втілення ІБП, який реалізується у форматі мобільної тимчасової структури: від оформлення інвестиційного задуму - до завершення діяльності тимчасової структури як мобільного підприємства та введення в дію потужностей об’єкту інвестування. Результати дослідження, втілені у проектно-орієнтований інструментарій, - - на основі достовірних підсумків ФЕД ІБП та їх обґрунтованої інтерпретації - забезпечують інституційному рівню МБО спроможність розробки та успішного втілення реактивних, превентивних чи санаційних заходів щодо поліпшення керованості МБО та системного зростання економічних результатів для її установчих суб’єктів.
 
In the thesis decided to date scientific and applied problem beginning, creation and implementation of instruments of functional diagnostics of the economic investment of the construction project is presented and investigated as a mobile entity (company) specific type. (PD-PM) - The model of the “mobile enterprise Development project” conducted by the author of methodological and analytical system functional and economic diagnostics UPS is designed as the first component. On the basis of the modernization of the content of the UPS operating system offers a model of formation of organizational structure of management (ASU) UPS in mobile enterprise format to carry out on the basis of integration “ASU constructs UPS” - fragments of ASU Mobile on a different level. The basis of the control nuclei created ASU MP UPS is a project office to coordinate the activities of analysis groups on the middle level and the matrix OSU-ordered units on the lower level implementation of the UPS.
The model of “Diagnosis project-start”  as a tool of preventive (pre-emptive) functional and economic diagnosis of the UPS as the mobile enterprise. The model allows the customer as the initiator of the UPS and its investment partners formalized prove financial and economic feasibility of their participation in the project to find - at the stage of initiation of the project and preliminary examination of the feasibility study - the comparative advantages of the project among the other investment objects.
Model “Construction of diagnosis, operative controlling”   diagnose the ability of the internal environment of the UPS - at the executive level, the stages and work - to realize the investment plan and strategy of the full-scale UPS embodiment, which is implemented in a mobile temporary structure format of registration of the investment plan - until the completion of the interim structure as the mobile companies and the introduction of the object of investment capacity. Results of the study, embodied in the project-oriented tools - provide the institutional level IBO - on the basis of reliable outcome FED UPS and reasonable interpretation - the ability to design and successful implementation of reactive, preventive or remedial measures to improve the controllability of the IBO and systematic growth of economic results for its constituent entities.

V. S. LebidPostgraduate, Vinnytsia National Agrarian University (VNAU)

FINANCIAL AND CREDIT SUPPORT OF AGRICULTURAL PRODUCTION: THE MAIN PROBLEMS AND SOLUTIONS

В. C. Лебідьаспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

In the article it is identified and analyzed major problems of financial and credit support of agricultural production, which are caused by special characteristics of industry and by a number of features that are inherent in this area. It is analyzed crediting of enterprises of the agricultural sector of Ukraine during 2010-2014. It is determined as positive and negative trends in financial and credit support of agricultural production in Ukraine. We offer basic solutions to these problems. To overcome them it’s justified to stimulate long-term loans, to encourage financial decentralization in rural areas and to increase the flow of investment in agricultural production.
 
У статті визначаються та аналізуються основні проблеми організації фінансово-кредитного забезпечення аграрного виробництва, які зумовлені як специфікою галузі, так і рядом особливостей, що притаманні цій галузі. Наводиться аналіз залучення кредитних ресурсів підприємствами аграрного сектора України за 2010-2014рр., визначаються як позитивні, так і негативні тенденції фінансово-кредитного забезпечення аграрного виробництва України. Пропонуються основні шляхи вирішення даних проблем. Для їх подолання виправдане стимулювання довгострокових кредитів, фінансова децентралізація на селі та збільшення надходження інвестицій в аграрне виробництво.

В. Д. Цапаспірант кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ІНФЛЯЦІЙНО-ДЕВАЛЬВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

V. TsapPostgraduate of Stock exchange activity Department, National university of life and environmental sciences of Ukraine, Kiev

FEATURES OF FORMATION EXPENSES AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE INFLATION-DEVALUATION PROCESSES

Досліджено особливості формування витрат в сільськогосподарських підприємствах України в умовах інфляційно-девальваційних процесів. Вони випливають з особливостей технологічного процесу в сільському господарстві, який має значні часові відмінності порівняно із реалізацією продукції та закупівлі матеріально-технічних ресурсів для наступного виробничого циклу. Доведено, що ігнорування цих особливостей призводить до необ’єктивного відображення витрат та визначення рівня рентабельності сільськогосподарського виробництва, особливо продукції рослинництва. Автор відстоює, що це має негативний вплив на управлінські рішення стосовно аграрного сектора на макрорівні. Запропоновано напрями підвищення рівня об’єктивності відображення результатів господарської діяльності сільськогосподарських підприємств шляхом побудови ефективної системи управління витратами. Запропоновано методичні підходи визначення залежності окремих статей виробничих витрат сільськогосподарських підприємств від курсу національної валюти. Виявлено видові закономірності у динаміці виробничих витрат у період девальваційних процесів та стабільності курсу національної валюти. Виявлено неузгодженість у законодавчому забезпеченні регулювання оподаткування сільськогосподарських підприємств податком на додану вартість у 2015 році та її вплив на рівень об’єктивності відображення результатів господарської діяльності у статистичній звітності. Запропоновано та реалізовано шляхи усунення цієї неузгодженості.
 
There are the features of formation costs in agricultural enterprises of Ukraine in conditions from inflation-devaluation processes. They derive from the characteristics of the process in the agricultural sector, which has significant timing differences compared to the sales and purchases of inputs for the next production cycle. The author proved that ignoring these features lead to bias reflects costs and determine the profitability of agricultural production, particularly crop production. There are defending that it has a negative impact on management decisions in relation to the agricultural sector at the macro level. There are directions enhance objectivity display the results of economic activity of agricultural enterprises by building an effective management system costs. The author offers methodical approaches to determine the dependence of certain articles of farm production costs of the national currency. There are founded specific patterns in the dynamics of production costs during the devaluation process and stability of the national currency. There are revealed inconsistencies in the legislative provision regulating Farm tax to value added tax in 2015 and its impact on objective reflection of business results in statistical reporting. The author proposed and implemented ways to resolve this inconsistency.

Л. О. Лещенкоаспірант кафедри економіки підприємства Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ВИРОБНИЦТВА

L. О. Leshchenkoрostgraduate student of Department of Economics of Kharkiv National Agrarian University named after V.V.Dokuchajev

MOTIVATION OF LABOR AS A FACTOR OF PRODUCTION PROFITABILITY

У статті розглянуто та вивчено основні напрями мотивації праці, як фактору підвищення прибутковості виробництва, визначено провідну роль особи як суб’єкта забезпечення соціально-економічної безпеки підприємства. Відображено теоретичні та методичні проблеми формування системи мотивації. На підприємствах працівники не мотивовані до високопродуктивної праці, таким чином, це знижує загальний рівень конкурентоспроможності підприємств. Визначено складові мотивації праці. Розглянуто сучасні методи мотивації праці та їх вплив на результативність діяльності працівників. Проаналізовано взаємодію мотивації з прийняттям управлінських рішень та їх вплив на створення діючої команди, здатної забезпечити діяльність бізнесу. Результатом дослідження є удосконалення визначення системи мотивації та її складових, а також аналіз розвитку систем мотивації праці, розробка рекомендацій щодо її вдосконалення у системі управління підприємством.
 
Article deals with and studies the main directons of labor motivation as a factor of increase in profitability of an enterprise, determines the lead role of a person as a subject of provision of social and economic safety of the enterprise. expresses theoretical and methodical problems of forming the motivation system. Enterprise workers are not motivated to a highly productive labor, thus it lowers the overall level of enterprise competitiveness. Components of labor motivation were determined. Modern labor motivation methods and their influence on results of workers’ activity were examined. Interaction between motivation and management decision-making and their influence on the creation of the active team that is able to provide business activity was analysed. The results of the research are the improvement of the definition of motivational system and the analysis of labor motivation systems development amd the development of recommendations about its improvement in enterprise management system.

П. В. Пірникозааспірант кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет

ПРИЧИНИ ЗНАЧНИХ ОБСЯГІВ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ: ФІСКАЛЬНІ АСПЕКТИ

P. V. Pirnykozapostgraduate student of Taxes and Fiscal Policy Department of Ternopil National Economic University

CAUSES OF SIGNIFICANT VOLUMES OF SHADOW ECONOMY IN UKRAINE AND WAYS OF THEIR ELIMINATION: FISCAL ASPECTS

Проблема існування тіньової економіки в Україні сьогодні набуває особливої актуальності у зв’язку з обранням українським суспільством європейського вектору розвитку. Виконання поставленої цілі щодо вступу України в Європейський Союз можливе лише за умови скорочення обсягів тіньової економіки, так її рівень в розвинутих країнах значно менший ніж в нашій державі, це пов’язано з більшою довірою громадян таких країн до державних інститутів. Значний обіг тіньових капіталів руйнує систему економічних відносин в країні, виведення цих капіталів з «тіні» і є основним шляхом до оздоровлення вітчизняної економіки. Ухилення від оподаткування, що є наслідком девіантної поведінки платників податків, складає одну з найбільших часток тіньової економіки в Україні, саме тому у даній статті досліджено основні причини такої поведінки та можливі шляхи їх усунення у вітчизняних реаліях. Висвітлені думки вітчизняних та зарубіжних науковців та викладені власні висновки щодо даної тематики.
 
Nowadays, the problem of shadow economy existence in Ukraine gets a special actuality, since Ukrainian society chose European vector of development. Accomplishment of the goal, which is joining European Union, is possible only in case of reduction of shadow economy level, because its volumes in developed countries are much smaller than in our country. This is because of bigger trust of citizens of such countries to state institutions. Significant turnovers of shadow capitals destroy the system of economic relations in the country, transferring the capitals from “shadow” to official economy is the main way to make domestic economic situation better. Tax evasion, what is the result of taxpayers’ deviant behavior, takes one of the biggest parts of the shadow economy. That is why in this article, it was researched the causes of such behavior and possible ways of their elimination in our country. It was highlighted the views of domestic and foreign scientists and made own conclusions concerning this topic.

Д. С. Ліфінцевк. е. н., доцент кафедри менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. КиївС. С. Максимовстудент 4 курсу ФЕтаУ, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. КиївМ. В. Яковенкостудентка 4 курсу ФЕтаУ, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ПОДОЛАННЯ СТЕРЕОТИПНОГО МИСЛЕННЯ ЯК СКЛАДОВА КРОС-КУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

D. S. LifintsevPhD, associate professor of the department of management, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, KyivS. S. Maximovstudent, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, KyivM. V. Yakovenkostudent, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

OVERCOMING STEREOTYPICAL THINKING AS A COMPONENT OF CROSS-CULTURAL MANAGEMENT

У статті досліджений негативний вплив стереотипного мислення на крос-культурну взаємодію у бізнесі, а також запропоновані шляхи подолання та запобігання даній проблемі. У сучасному глобалізованому світі під впливом технологічного прогресу та соціальних зрушень, таких як зміна поколінь, крос-культурні взаємозв’язки відіграють все більш значущу роль. Невідворотній рух України у бік європейського та світового бізнес-середовища відкриває нові можливості для вітчизняних компаній, дозволяючи працювати на багатьох ринках, шукати варіанти вигідного співробітництва з іноземними партнерами. Ефективний крос-культурний менеджмент сприяє реалізації даних планів. Ігнорування крос-культурних аспектів може стати серйозною перешкодою.
У статті досліджено існуючі стереотипи стосовно українців, поширені у Великій Британії, а також їх вплив на прийняття рішень щодо можливого співробітництва з українськими компаніями.

The article describes the negative impact of stereotypical thinking on cross-cultural interaction in business and the ways to overcome and prevent this problem. In today's globalized world due to technological progress and social changes such as a change of generations, cross-cultural relationships play an increasingly significant role. Inevitable movement of Ukraine toward the European and global business environment offers new opportunities for domestic companies, allowing them to operate in many markets, look for the options of beneficial cooperation with foreign partners. Effective cross-cultural management contributes to the implementation of these plans. Ignoring cross-cultural aspects can be a serious obstacle.
In the article illustrates the existing stereotypes about Ukrainians, widespread in the UK, and their impact on the decision on possible cooperation with Ukrainian companies.

К. Г. Васильченкопреподаватель кафедры экономической кибернетики, Одесский национальный экономический университет, г. Одесса

АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АГЕНТНОГО МЕТОДА

K. G. Vasylchenkolecturer, Odessa National Economic University

AGENT-BASED APPROACH AS TOOLS FOR STUDYING PENSION FUND’S INCOME AND EXPENSES

В статье раскрывается возможность использования современного программного средства AnyLogic, которое может быть использовано для моделирования социально-экономических процессов.
Рассмотрена возможность применения агентного подхода, как одного из методов имитационного моделирования, к проблеме существования неформального сектора занятости. В качестве агентов в модели выступают жители Украины различных возрастов, по-разному относящиеся к перспективам неформального трудоустройства. Приведена предложенная автором классификация агентов, основанная на их отношении к выбору сектора занятости. Модель учитывает демографическую динамику, расслоение населения по возрастным группам, изменение уровней дохода населения. С помощью разработанной автором модели проанализированы последствия возможного реформирования пенсионной системы.
В статье приведены некоторые графические результаты, иллюстрирующие динамику Пенсионного фонда, предложения и выводы автора.
 
The article deals with the use of modern software AnyLogic agent that can be used for modeling socio-economic processes.
The possibilities of using agent-based approach as a method of simulation to problem of the existence of the informal employment sector are considered. As the agents in the model are the citizens of Ukraine of any ages with different relation to informal employment. It shows the author proposed a classification of agents based on their relation to the choice of employment sector. The model takes into account the demographic dynamics, stratification of the population by age groups and the differences in the income levels of the population. The author analyzes the effects of a possible reform of the pension system by model.
The article presents some graphical results illustrate the dynamics of the Pension Fund, the proposals and conclusions of the author.

М. Г. Афанасьєвакандидат економічних наук, старший викладач кафедри вищої математики, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗОРУДНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ РИЗИКУ

M. G. AfanasyevaPh.D. in Economics, Senior Lecturer, Department of Mathematics, SHEE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

ALLOWING FOR RISK MATHEMATICAL MODELLING IN ECONOMICS OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF UKRAINIAN IRON ORE SECTOR

В статті наведено результати дослідження щодо поглиблення сутності поняття «стратегія забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі», що визначається як система стратегічних цілей розвитку галузі, обґрунтованих на підставі комплексного дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища, де ключовим аспектом є врахування і поєднання пріоритетів соціально-економічного розвитку держави як власника надр та інтересів суб’єктів господарювання – користувачів надр, зацікавлених в забезпеченні прийнятних значень рівнів індексів ключових макро-економічних показників галузі та прогнозування її стабільного розвитку на основі методології економіко-математичного моделювання, що реалізується у багатоцільовій ієрархічній моделі оптимізації «чистих» бізнес-стратегій інтегрованих корпоративних структур бізнесу і окремих суб’єктів господарювання галузі, як найважливішого індикатора їх конкурентоспроможності на ринку залізорудної продукції.
Запропоновано структурно-функціональну схему багатоцільової моделі оптимізації стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі на основі якої можна формувати різні варіанти визначення раціонального стратегічного набору на бізнес-рівні галузі з урахуванням ключових стратегічних аспектів бізнес-процесів інтегрованих корпоративних структур бізнесу.
Розглянуто перспективу удосконалення адміністративно-контрольного та економічного інструментарію механізму державного регулювання процесу фінансового сприяння реалізації стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі добувної промисловості України. Зокрема, запропоновано комплексний методичний підхід до оцінки й прогнозування стратегії стабільного економічного розвитку галузі на основі синтезу оцінок рівня стратегічної ефективності та індикаторів кризового стану залізорудної галузі в межах організаційно-правового забезпечення щодо встановлення і розмежування розміру прибутку держави (рентної плати) та прибутку надрокористувача від розробки залізорудних родовищ.
 
The article presents the results of the research on deepening the essence of “the strategy for stable economic development of the iron ore industry” concept, which is defined as a system of strategic development of the industry, grounded on the basis of a comprehensive study of the external and internal environment, the key aspect of which is the consideration and the combination of socio-economic development of the state as the owner of mineral resources and the interests of economic entities - subsoil users, who are interested in ensuring acceptable values of index levels of key macro-economic indicators of the industry and forecasting its stable development based on methodology of mathematic modelling in economics. This is implemented in the multi-hierarchical optimization model of “clear” business strategies of integrated corporate business structures and individual entities of this sector as an important indicator of their competitiveness in the market of iron ore products.
A structural diagram of multi-functional model optimization strategy for the sustainable economic development of the iron ore industry is proposed. It is possible to form various options for determining the strategic rational set at the business-sector level, with account of the key strategic aspects of business processes of the integrated corporate business structures.
The prospect of administrative and economic tools improvement of the mechanism of government regulation of the financial strategy for ensuring of sustainable economic development of iron ore mining industry of Ukraine is considered. In particular, we proposed comprehensive methodical approach to assessing and forecasting the strategy of sustainable economic development of the industry. It is based on the assessments synthesis of strategic performance and indicators of economic decline in iron industry within organizational and legal support for state income assessment and accruals and a subsoil user’s profit got from iron ore mining.

І. Л. Долозінакандидат економічних наук, докторант,Донбаська державна машинобудівна академія (м. Краматорськ)

СТРУКТУРА ТА ДИНАМІКА ВИТРАТ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ У ФЕДЕРАТИВНИХ КРАЇНАХ

I. L. DolozinaCandidate of Economics, post-doc,Donbas State Engineering Academy (Kramatorsk)

STRUCTURE AND DYNAMICS OF EXPENDITURES BY COFOG AT THE NATIONAL LEVEL IN THE FEDERAL COUNTRIES

В статті з метою виявлення тенденцій структурної динаміки витрат національних бюджетів у федеративних країнах та основних моделей формування структури видатків за функціональною класифікацією було здійснено аналіз видатків федеральних бюджетів в окремих країнах за даними МВФ. Аналіз динаміки структурних зрушень свідчить, що серед проаналізованих країн, найбільші зміни у функціональній структурі витрат державного бюджету відбулися в Німеччині та в РФ. В першому випадку мова йде про скорочення витрат на реалізацію загальних функцій публічного управління на тлі підвищення фінансування секторальної політики розвитку. У випадку РФ важко точно визначити вплив різних чинників на зміну структури бюджетних витрат, однак у порівнянні з 2005 р. формально знизилася частка фінансування функцій загальнодержавного публічного управління на тлі збільшення питомої ваги витрат на соціальне забезпечення (у зв’язку із зміною бюджетної політики та існуванням суспільного договору «соціальний добробут в обмін на політичну підтримку з боку населення»), а також незрозумілих коливань частки витрат на фінансування Міністерства оборони, Національної гвардії. Також виявлено, що існують три основні моделі функціональної орієнтації федеративних бюджетів: найбільш масова зосереджена на приблизно рівному фінансуванні загальнодержавних управлінських функцій (1/3) та реалізації програм соціального захисту та соціального забезпечення (від третини до половини всіх витрат) попри те, що соціальні фонди виключені з даного аналізу; друга (Бельгія) є відображенням «чистого» підходу до децентралізації повноважень, коли федеративний бюджет зосереджено на фінансуванні реалізації функції загальнодержавного публічного управління, і навіть підтримка економічного розвитку посідає незначну питому вагу у структурі видатків; третя (Швейцарія) передбачає відносно велику увагу до фінансування економічного розвитку саме на федеративному рівні.

For the purpose of identification of trends of structural dynamics of expenses of national budgets in the federal countries and the main models of formation of expenditure structure by Classification of the Functions of Government (COFOG) the analysis of federal budgetary expenditures in the certain countries according to the IMF data was done. The analysis of dynamics of the structural shifts demonstrated that among the analyzed countries, the greatest changes in functional structure of expenditures of the state budget took place in Germany and in the Russian Federation. In the first case it is about cut in expenditure on general public services against the background of increase in financing of sectorial policy of development. In case of the Russian Federation it was difficult to define precisely influence of various factors on change of structure of the budgetary expenses, however in comparison with 2005 the share of financing of general public services decreased against the background of increase in specific weight of expenses on social security (due to change in the budgetary policy and existence of the public contract “social wellbeing in exchange for political support from the population”) and also unclear fluctuations of a share of expenses on financing of the Ministry of Defense and National Guard. It was also revealed that there are three main models of functional orientation of federal budgets. The most common one is concentrated on approximately equal financing of general public services (1/3) and implementation of programs of social protection and social security (from a third to a half of all expenses) in spite of the fact that social funds are excluded from this analysis. The Second (Belgium) is reflection of "clean" approach to decentralization of powers when federal budget is concentrated on financing of realization of general public services and even support of economic development had insignificant specific weight in federal budget’s expenditures. The Third (Switzerland) provides rather wide attention to financing of economic development at the federal level.

І. О. КрасіличАспірант, Української академії друкарства

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. A. KrasilychPhD student, Ukrainian Academy of Printing

FEATURES OF FOREIGN TRADE ACTIVITY ENGINEERING ENTERPRISES

У статті проведено дослідження особливостей управління зовнішньоекономічною діяльністю вітчизняних машинобудівних підприємств із урахуванням впливу міжнародних інтеграційних процесів. Встановлено, що розвиток експортно-імпортної діяльності хоча, певною мірою, і характеризується процесами самоорганізації, проте в основному є наслідком реалізації цілеспрямованих рішень суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності як інституційного, так і корпоративного рівнів управління. Із урахуванням адміністративно-правових та економічних умов розвитку експортно-імпортної діяльності доведено, що система управління цим видом розвитку має декомпозиційний характер. Ідентифіковано основні характеристики декомпозиційних рівнів адміністративно-правових та економічних умов розвитку експортно-імпортної діяльності машинобудівних підприємств.
 
The article features a study of international management of domestic engineering companies, taking into account the impact of international integration processes. It was established that the development of export-import activities although, to some extent, and is characterized of self-organization processes, but mainly is the result of the implementation of targeted solutions economic operators as institutional and corporate management levels. Taking into account the administrative, legal and economic conditions for development of export-import activities proved that the management system of this type has Decomposition character. Identified the main characteristics of decomposition levels of administrative, legal and economic conditions for the development of export-import of machine-building enterprises.

М. С. ГанкінаАспірант кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Ровно

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

M. Gankinapostgraduate, National University of Water Management and Nature, Rovno city

SCIENTIFIC APPROACHES TO SOCIAL DEVELOPMENT

У статті проаналізовано теоретичні підходи щодо наукових інтерпретації соціального розвитку. Розкрито імплементацію економічних і соціальних напрямів розвитку в умовах підписаної угоди про асоціацію Україна–ЄС. Визначено окремі проблеми розвитку сьогоднішнього українського суспільства. Достатньо широко приділена увага такій соціальній сфері, як містобудування, розкрито основні проблеми та заходи щодо їх вирішення.
 
The article analyzes the theoretical approaches to the scientific interpretation of social development. It reveals the implementation of economic and social trends of acting in terms of the Association Agreement EU-Ukraine. Defined individual problems of modern Ukrainian society. Broad enough attention paid to the social sphere such as urban planning, the basic problems and measures to resolve them.

В. В. КіндзерськийАспірант, асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО КОНСТРУКТУ ІНСТИТУЦІЙ РЕГУЛЮВАННЯ

V. V. Kindzerskyypostgraduate, assistant of department of business economics and human resources management Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsy

THE FORMATION OF THE NATIONAL CONSTRUCT OF THE REGULATION INSTITUTIONS

У статті розкрито теоретико-методологічні аспекти формування конструкту інституцій регулювання аграрного сектора. Визначені підсистеми загальної стратегії розвитку галузі. Окреслені аспекти формування і розвитку інституційної системи аграрного ринку з визначенням специфіки національно-ідентичної моделі механізму державного регулювання.
Сформоване загальне бачення концепції створення національного конструкту інституцій (правил) регулювання розвитку національного аграрного сектора.
Головним пріоритетом у розробці та здійсненні інституційної політики регулювання визначено регуляторне стимулювання задоволення потреб населення у продуктах харчування й товарах, які мають сільськогосподарське походження, на рівні продовольчої безпеки.
Розглянуто контекст регулювання інституціями інноваційної діяльності, як один із вирішальних чинників утвердження вітчизняного агробізнесу в статусі провідного гравця на глобальному ринку продовольства.
Нами виділено ряд безумовних пріоритетів у державному регулюванні та саморегулюванні, які сприятимуть досягненню загальних агрополітичних цілей.
 
In this article the author shows the theoretical and methodological aspects of the formation of the national construct of the agrarian sector regulation institutions. The development fields of the general strategy subsystems are determined. The aspects of the formation and development of the agrarian market institutional system are examined with the identifying of the national and identity model of the state regulation mechanism particularity.
The general vision of the national construct of the regulation institutions (rules) of the national agrarian sector development creation concept in formed.
The main priority in the development and realization of the institutional policy regulation is determined to be the regulatory stimulation of the public demands in the food products and goods which have agricultural origin on the grocery safety level.
The context of the institutional regulation of the innovative activity is determined as one of the main factors in the conformation of the national agrarian business in the status of the main player at the global grocery market.
We have also emphasized some absolute priorities in the state regulation which shall promote the general agrarian and political goals achievement.

К. В. Рябкоаспірант кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Українська академія банківської справи

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ

K. Riabkopostgraduate at the Department of accounting and auditing Ukrainian academy of banking

LIQUIDITY TRANSFER PRICING AS A KEY ELEMENT OF BANK'S LIQUIDITY RISK MANAGEMEN

Стаття присвячена аналізу ролі трансфертного ціноутворення ліквідності в управлінні ризиком ліквідності банку. Визначена роль трансферного ціноутворення в управлінні ліквідністю банку, наведено основні складові трансфертної ціни з урахуванням ризику ліквідності, здійснено аналіз показників ліквідності, введених Базелем ІІІ.
 
The article analyzes the role of liquidity transfer pricing in bank’s liquidity risk management. The role of transfer pricing in a liquidity management is defined, the main components of a transfer price are illustrated, considering the liquidity risk and liquidity ratios, imposed by Basel III, are analyzed.

В. А. Рубейкінаспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

V. A. RubeykinPhD student National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev

ORGANIZATION AND METHODS OF AUDIT FINANCIAL REPORTS

В статті розглянуто методику аудиту фінансової звітності підприємства, а також наведено основні процедури аудиту фінансової звітності та типові помилки, що можуть бути виявленими  під час інспектування цієї ділянки. На сучасному етапі розвитку економічних зв’язків постає потреба різноманітних користувачів у достовірній та неупередженій інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємств, що знаходять своє відображення у фінансовій звітності. Оскільки інтереси різних груп користувачів можуть бути різноплановими, або навіть протилежними, виникла потреба в аудиті фінансової звітності, який зможе засвідчити відповідність звітної інформації таким принципам, як достовірність, доречність, зрозумілість і порівнянність.
 
In the article the method of auditing financial statements and audit procedures are basic financial statements and common errors that may be identified during the inspection of the site. At the present stage of economic links raises the need for a variety of users reliable and impartial information on the financial position or performance of enterprises that are reflected in the financial statements. Since the interests of different groups of users can be diverse, or even contradictory, there is a need to audit financial statements, which will certify compliance reporting information such principles as accuracy, relevance, clarity and comparability.

Є. Б. Хаустовак. е. н, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

МЕТОД ФОНДУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Y. B. KhaustovaAssociate Professor, Ph.D, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit Kiev National University of Technology and Design, Kyiv

THE METHOD OF FUNDING AS A TOOL FOR PLANNING AND MONITORING  BUDGETS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Розвиток системи управління вищими навчальними закладами на сучасному етапі відбувається в умовах демографічної кризи та інтеграційних процесів зі країнами-членами ЄС у сфері вищої освіти, що створює проблеми із формуванням контингенту студентів, а також в умовах “непрозорої” процедури бюджетного фінансування. З метою забезпечення обґрунтованого розподілу бюджетних доходів з різними джерелами надходжень та контролю повноти виконання витратної частини бюджету ВНЗ доречним стає дослідження можливостей застосування методу фондування в процесі внутрівузівського бюджетування. При цьому формуються дані про рівень фінансування змінних витрат, постійних витрат та створення резервів. Змінні витрат безпосередньо пов'язані з величиною доходів та визначають «результативний» бік результативності діяльності закладу. Постійні витрати визначають його життєздатність, здатність до надання послуг або до генерування результату.
Запропонована форма електронної таблиці контролювання та регулювання виконання бюджету дозволяє відобразити дефіцит або профіцит фондів як частин бюджету, оцінити рівень фінансування витрат, а також визначити наслідки недофінансування та перефінансування окремих фондів або груп витрат та виплат. Використання одержаної інформації виступає підставою для обґрунтування оперативних рішень щодо виконання бюджетів ВНЗ.
 
Development of management universities at present occurs in a demographic crisis and the integration process with the EU Member States in the field of higher education, which creates problems with the formation of a contingent of students, as well as a "non-transparent" procedure for funding. In order to ensure a reasonable distribution of budget revenues from different sources of income and control of completeness expenditures execution is appropriate university research capabilities of the method of funding in the vnutrivuzivskoho budgeting. This emerging data on the level of funding variable costs, fixed costs and provisioning. Variable costs are directly related to the income and determine the "effective" side performance of the institution. Fixed costs determine its viability, the ability to provide services or to generate results.
The proposed form of spreadsheet control and regulation implementation of the budget deficit can be shown as assets or surplus parts of the budget, to assess the level of financing costs and determine the consequences of underfunding and perefinansuvannya individual assets or groups of costs and benefits. Use of information obtained serves to justify the basis of operational decisions on budget execution universities.

А. П. Голоддокторант Черкаського державного технологічного університету, м. Черкаси

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ТУРИСТИЧНИХ СИСТЕМ

A. P. Goloddoctoral student of Cherkasy State Technological University, Cherkasy

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF MODERNIZATION OF REGIONAL TOURISM SYSTEMS

На сьогоднішній день туризм є однією з пріоритетних галузей національної економіки країни. Україна володіє багатим туристичним потенціалом. Проте низька якість туристичних послуг, слабка інфраструктура, високий рівень зносу основних фондів, стагнація розвитку внутрішнього і в'їзного туризму, відсутність належного фінансування, ринкові перетворення поставили багато підприємств в складне становище. Ці та інші проблеми зумовлюють необхідність пошуку шляхів відновлення розвитку туризму в регіонах. Для підвищення рівня конкурентоспроможності даної галузі економіки необхідно здійснити комплексну модернізацію, що передбачає реформування інфраструктури галузі, впровадження сучасних інформаційних, інноваційних технологій у сферу туризму, розробку маркетингової стратегії, підготовку кваліфікованих кадрів, формування ефективної системи функціонування туристичного бізнесу. Отже, питання модернізації регіональних туристичних систем стають досить актуальними. Тому вважаємо доцільним розширення сфери наукових досліджень у частині визначення, розробки механізмів модернізації регіональних туристичних систем. В статті визначено поняття регіональної туристичної системи. Представлено основні положення модернізації регіональних систем. Проаналізовано основні методологічні принципи та підходи, які використовуються при розробці регіональних програм розвитку туризму. Запропоновано схему модернізації туристичної системи регіону. А також виявлено пріоритетні напрями модернізації регіональних туристичних систем.
 
Today, tourism is one of the priority sectors of the national economy of the country. Ukraine has a rich tourist potential. However, low quality of tourist services, poor infrastructure, high level of wear and tear of fixed assets, stagnation of development of domestic and inbound tourism, lack of proper financing, market transformation put many enterprises in a difficult position. These and other problems determine the need to find ways to restore tourism development in the regions. In order to increase the competitiveness of this branch of economy, it is necessary to carry out a comprehensive modernization, which involves reforming the infrastructure of the industry, introducing modern information and innovative technologies into the tourism sector, developing a marketing strategy, training skilled personnel, and forming an effective system for the functioning of the tourism business. Consequently, the issues of modernization of regional tourism systems are becoming very relevant. Therefore, it is expedient to expand the scope of scientific research in terms of defining, developing mechanisms for modernizing regional tourism systems. The article defines the concept of a regional tourism system. The main provisions of the modernization of regional systems are presented. The main methodological principles and approaches that are used in the development of regional tourism development programs are analyzed. The scheme of modernization of the tourist system of the region is proposed. Also, the priority directions of modernization of regional tourism systems were identified.

О. В. Бєляковак. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

O. V. BeliakovaPh.D in Economic, Docent, Professor of Economics Department, Kyiv National University of Culture and Arts

METHODICAL PRINCIPLES OF INSTRUMENTS IMPROVEMENT OF STATE REGULATION OF INNOVATION DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

В статті проведено аналіз правових норм, що регулюють сферу інноваційної діяльності в Україні і виявлені їх системні недоліки. Обгрунтовано, що органи влади забезпечені нормами технічного регулювання взаємодії з наукою і бізнесом, однак потребують методичного забезпечення оцінки ступеня узгодженості інструментів і важелів державного регулювання інноваційної сфери. Визначені морфологічні ознаки вітчизняної національної інноваційної системи як форми структурно-функціональної організації взаємодії держави, бізнесу і науки і інноваційній сфері. Доведено відповідність НІС моделі «потрійна спіраль» критеріальним ознакам систем з автоматичним управлінням, що дозволяє інтегрувати методологічні принципи, методи і дослідницькі прийоми теорії автоматів до загальної методології інноваційного розвитку національної економіки. Запропоновано методичний підхід до удосконалення інструментів державного регулювання інноваційного розвитку національної економіки, який ґрунтується на положеннях теорії автоматів і передбачає використання бінарної системи числення і застосування правил і аксіом булевої алгебри при формалізації закономірностей впливу інструментів і важелів державного регулювання, що дозволяє забезпечити узгодженість законодавства в інноваційній сфері з іншими законодавчими і підзаконними актами.
 
The legal rules governing the field of innovation in Ukraine were analyzed in the article and their flaws were identified. It was proved that the authorities provided technical norms for cooperation between the science and business, but they need of methodical maintenance assess the degree of coordination tools and levers of state regulation of innovation sector. The morphological characteristics of domestic national innovation system as a form of structural and functional organization of cooperation between the state, business and science and innovation sector were determined. The compliance of National innovative system model "triple helix" criterion signs of self-control, which allows integrating methodological principles, methods and researching techniques automata theory to the general methodology of innovative development of national economy was proven. The methodical approach to the improvement of the instruments of state regulation of innovative development of national economy, which is based on the theory of automatic machines and involves the use of a binary number system and application of rules and axioms of Boolean algebra in the formalization of laws impact tools and levers of state regulation that ensures the consistency of legislation in the sphere of innovations with other legislative and subordinate acts was proposed.

О. В. Мельникк. е. н., доцент кафедри стратегії підприємств,ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

БАГАТОФАКТОРНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ АНАЛІТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Oksana MelnykCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Enterprise StrategyKyiv National Economics University named after V.P. Hetman

MULTI-FACTOR INTERPRETATION OF ANALYTICAL MODEL OF ESTIMATING THE ECONOMIC PROFIT OF THE ENTERPRISE

У статті представлено результати упорядкування базової факторної інтерпретації показника економічного прибутку та авторське бачення багатофакторного аналізу даної аналітичної конструкції. Імплементація авторських аналітичних удосконалень у базовий зміст розрахунку індексу стійкості зростання (SGI) дозволило аргументувати модифікований варіант розрахунку SGI з урахуванням пропонованих новацій. Представлено сучасні аналітичні моделі (остаточного прибутку, економічної доданої вартості, грошової доданої вартості), які по суті є вимірниками економічного прибутку.

The article presents the results of streamlining the basic factor interpretation of the economic profit indicator and the author's vision of the multifactor analysis of this analytical design. The implementation of the author's analytical enhancements to the basic content of SGI calculations made it possible to argue for a modified SGI calculation option based on the proposed innovations. It presents modern analytical models (final profit, economic value added, monetary value added), which are in essence measures of economic profit.

Б. В. Серотюкздобувач Національної академії управління

ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВ В УМОВАХ  МЕХАНІЗМУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

B. V. Serotiukapplicant National Academy of Management

THE BANKS FINANCIAL STABILITY DIAGNOSTIC IN THE CONDITIONS OF ANTICRISIS MANAGEMENT

У рамках статті було сформовано основні принципи формування показників-індикаторів кризових явищ в ході управління ризиками банків. Проведено класифікацію методів прогнозування кризових явищ при проведенні діагностики фінансової стабільності банків. Виокремлено напрями вибору показників-індикаторів кризових явищ в діяльності банків. Представлено розрахунок зведеного інтегрального показника фінансової стійкості банку.
 
The article is devoted to the basic principles of indicators formation in the condition of risk management in bank. The classification of crisis phenomena forecasting methods was established in the conditions of tools for diagnosing banks financial stability. The development process of the strategic background and  the choice directions of crisis phenomena indicators in the banks activity were described out. The consolidated integral index calculation of the bank financial stability was defined, which is measured during the specified period.

В. М. Швайдакздобувач Національної академії управлінняП. П. Щербаньказначей ПАТ «ТАСКОМ Банк»

ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОВИДІВ РИЗИКІВ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ

V. M. SchwаydakApplicant to the National Academy of ManagementP. P. ShcherbanTreasurer of PJSC "TASKOM Bank"

CHARACTERISTICS OF NON-BANK FINANCIAL INTERMEDIARIES RISKS

Проведено класифікацію різновидів фінансових ризиків небанківських фінансових посередників, яка адаптована до сучасних ринкових тенденцій та відображає реальних загрози для даних фінансових установ. Розглянуто схему диверсифікації ризиків при знеціненні національної валюти. Внесено корективи у поточний процес управління ризиками, за рахунок запропонування власних удосконалень.
 
The article is dedicated to the classification of financial risks variety for non-bank financial intermediaries, which is adapted to current market trends and reflects the real threat to these financial institutions. The scheme of risk diversification in condition of national currency value decrease was reviewed. Personal adjustments have been made to the current risk management process  by offering own improvements.

І. О. Парфенчукасистент кафедри маркетингу, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БРЕНДУ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

I. A. Parfenchukassistant of the department of marketing Dnepropetrovsk national university Oles Honchar, Dnipropetrovsk

METHODOLOGICAL APPROACHES OF EVALUATING THE BRAND EFFECTIVENESS IN THE SYSTEM OF THE NATIONAL ECONOMY

У статті розглянуто та охарактеризовано особливості формування бренду. Проаналізовано методичні підходи до оцінки ефективності бренду в системі національного господарства. Обгрунтовані основні напрями розвитку брендингу.
Запропонована система показників оцінки ефективності окремих функцій бренду та інтегральний показник ефективності брендингу на основі функціонального підходу.
 
In the article highlights the key features of brand formation. The methodological approaches of evaluating the effectiveness of the brand in the system of national economy were analyzed. The main areas of branding were justified . The system of indicators to measure the effectiveness of individual functions integrated brand and branding performance indicator based on a functional approach was proposed.

О. С. Саухмагістрант кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. КиївО. О. Маринінамагістрант кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗМІЩЕННЯ ОБЛІГАЦІЙ УКРАЇНСЬКИХ ЕМІТЕНТІВ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ

O. S. Saukhstudent of the department of International Economics and Marketing Taras Shevchenko National University of Kyiv, KyivO. O. Marininastudent of the department of International Economics and Marketing Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

TRENDS OF UKRAINIAN ISSUERS BONDS OFFERING ON INTERNATIONAL MARKETS

У статті проаналізовано діяльність українських емітентів, як державних, так і недержавних, на міжнародних ринках боргових інструментів. Зібрано та оброблено єдину статистичну базу даних первинних емісій облігацій українських державних та недержавних емітентів. Проаналізовано динаміку розвитку та сучасний стан емісій облігацій українськими емітентами на міжнародних ринках. Визначено механізми первинного розміщення облігацій українськими емітентами, окреслено переваги крос-лістингу. Побудовано та проаналізовано криві дохідності облігацій за різним рейтингом емітентів. Запропоновані практичні рекомендації щодо шляхів визначення економічно привабливих емісій та їх характеристик для ефективної реалізації майбутніх первинних розміщень облігацій на міжнародних ринках.
 
The article analyzes the activity of Ukrainian companies, both public and private, on international debt markets. A statistical database of primary bond issues of Ukrainian public and private issuers was collected and processed a single. The dynamics of development and current state of Ukrainian issuers bond offerring on international markets was analyzed. The article defines mechanisms of primary bonds offering by Ukrainian issuers, outlines the benefits of cross-listing. Bond yield curves for differently rated issuers were constructed and analyzed. The article gives practical recommendations on ways to determine the economically attractive emissions and their characteristics for effective implementation of the upcoming initial public offerings of bonds in international markets.

А. А. Лихолайстудент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. КиївД. В. Тимченкостудент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

СТРАТЕГІЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ МОДЕЛІ БАНКІНГУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ

А. А. Lykholaistudent, Taras Shevchenko National University of Kyiv, KyivD. V. Tymchenkostudent, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

REMOTE BANKING MODEL STRATEGУ AND ITS IMPACT ON CREDIT PORTFOLIO MANAGEMENT

У статті розкрито сутність дистанційного банківського обслуговування та його основні види. Встановлено, що за допомогою таких технологій банки можуть зменшити свої витрати та собівартість здійснюваних на відділенні операцій, а також залучити нових клієнтів. Визначено перелік основних елементів, які повинні бути враховані при використанні стратегії дистанційної моделі банкінгу. Виявлено, що при безфіліальному обслуговуванні клієнтів (оплата послуг, відкриття депозитного рахунку, видача кредитів) існує необхідність створення механізму управління кредитним портфелем для запобігання зростанню проблемної заборгованості та неповерненості кредитів. Запропоновано практичні рекомендації щодо ефективного вирішення даної проблеми, а саме використання автоматизованих систем управління банківською діяльністю, що орієнтовані на підтримку кредитно-фінансової діяльності.
 
The article reveals essence of the remote banking and its types. It is defined that banks can reduce their costs and transactions prime cost carried out in the department, and attract new customers by using these technologies. The list of the basic items that should be considered upon using a remote banking model strategy is defined. It is revealed that non-branch customer service (such as: payment services, deposit, loan) needs a mechanism of credit portfolio management to prevent the growth of non-performing loans and not-repayment loans. Practical recommendation for effectively solution are proposed, in particular, use of automated systems management for banking, which focused on supporting credit and financial activities.

Я. І. Овчаренкостудентка економічного факультету спеціалізованої магістерської програми "Управління ризиками та страхування", Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

АНАЛІЗ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНООБОВ`ЯЗКОВОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

I. I. Ovcharenkostudent of economic faculty specialized master's program "Risk Management and Insurance", Taras Shevchenko national university of Kyiv, Kyiv

ANALYSIS OF MANDATORY PENSION INSURANCE SYSTEM

У даній статті автор розглядає загальну систему та функції державного пенсійного страхування. Проаналізовано доходи і видатки Пенсійного фонду України за останні роки та запропоновано шляхи збільшення надходжень. Розглянуто відмінні та спільні риси досвіду реформ пенсійних систем закордонних країн, адаптовано до сучасно стану пенсійного страхування та запропоновано заходи, використання яких позитивно вплине на розвиток української пенсійної системи. Наведено переваги та необхідні умови введення накопичувальної системи. Зазначено недоліки та проблеми існуючої системи та заходи, щодо її покращення.
 
This paper examines the overall system and the functions of pension insurance. Analyzes revenues and expenditures of the Pension Fund of Ukraine in recent years and the ways of increasing revenues. It was considered different and common features of experience of  pension systems reforms in foreign countries, adapted to the current state pension insurance and proposed measures, the use of which will positively affect the development of the Ukrainian pension system. Benefits and necessary conditions for the introduction of a funded system. These shortcomings and problems of the current system and the measures for its improvement. It was given benefits and necessary conditions for the introduction of a funded system. It was noted deficiencies and problems of the existing systems and measures for its improvement.

О. П. Дяченкоздобувач, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

O. P. DyachenkoApplicant, Cherkasy State Technological University, Cherkasy

IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE POTENTIAL

О. П. Дяченкосоикатель, Черкасский государственный технологический университет, г. Черкассы

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА

Стаття присвячена вивченню теоретичних та практичних засад удосконалення організаційно-економічного механізму реалізації інноваційного потенціалу. Проведено деталізацію основних складових даного механізму: організаційної та економічної. На основі даної деталізації автором запропоновано механізм інноваційно-орієнтованого управління розвитком регіону, який сприятиме посиленню інноваційної складової економічного розвитку країни.
 
The article is devoted to the study of theoretical and practical principles of improvement of organizational and economic mechanism for the implementation of innovative potential. The details of the main components of this mechanism: organizational and economic. On the basis of this detail, the author proposes a mechanism for innovation-oriented management of the development of the region, which will contribute to strengthening the innovative component of the country's economic development.
 
Статья посвящена изучению теоретических и практических основ совершенствования организационно-экономического механизма реализации инновационного потенциала. Проведено детализацию основных составляющих данного механизма: организационной и экономической. На основе данной детализации автором предложен механизм инновационно-ориентированного управления развитием региона, будет способствовать усилению инновационной составляющей экономического развития страны.

В. В. ПустоварЗдобувач Інституту економіки промисловості НАН України

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ З УРАХУВАННЯМ ЙОГО ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО СТАТУСУ

V. V. PustovarApplicant of the Institute of Industrial Economics of the National Academy

FORMATION OF THE STRATEGY OF THE REGION DEVELOPMENT TAKING INTO ACCOUNT ITS INNOVATION AND INVESTMENT STATUS

В статті розглянуто теоретичні, методичні і організаційні засади формування стратегії розвитку регіону, основою яких є залучення інвестиційних коштів та активізація інноваційної діяльності. Охарактеризовано основні вимоги до стратегічних планів регіонального розвитку. Визначено, що в основі стратегічного розвитку закладено засади соціально-економічного розвитку, який передбачає найбільш якісне залучення обмежених ресурсів в регіоні та задоволення всіх потреб у межах регіону та поза ним. Визначено ключові проблеми розвитку регіонів. Запропоновано удосконалений організаційний механізм формування стратегії розвитку регіону, з урахуванням його інноваційно-інвестиційного статус.
 
The article deals with the theoretical, methodological and organizational principles of forming a strategy for the development of the region, the basis of which is the attraction of investment funds and activation of innovation activity. The main requirements for strategic plans of regional development are characterized. It is determined that the basis of strategic development is laid the foundations of socio-economic development, which involves the most qualitative attraction of limited resources in the region and satisfaction of all needs within and outside the region. The key problems of regional development are determined. The proposed organizational mechanism for forming the strategy of the region's development, taking into account its innovation-investment status, is proposed.
 
В статье рассмотрены теоретические, методические и организационные основы формирования стратегии развития региона, основой которых является привлечение инвестиционных средств и активизация инновационной деятельности. Охарактеризованы основные требования к стратегических планов регионального развития. Определено, что в основе стратегического развития заложено основы социально-экономического развития, предусматривающий наиболее качественное привлечения ограниченных ресурсов в регионе и удовлетворения всех потребностей в пределах региона и вне его. Определены ключевые проблемы развития регионов. Предложен усовершенствованный организационный механизм формирования стратегии развития региона, с учетом его инновационно-инвестиционного статус.

А. М. Лисичкоздобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ОБ’ЄКТІВ ЩО СКЛАДАЮТЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

A. M. LysychkoCandidate of the Department of Accounting and Audit Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

  METHOD OF ECONOMIC ANALYSIS OF OBJECTS CONTAINING AGRICULTURAL ACTIVITY

В статті визначено напрями застосування аналітичних процедур до таких об’єктів як: основні засоби та нематеріальні активи, матеріальні ресурси, власний капітал та зобов’язання лісогосподарського підприємства. В процесі вивчення особливостей методики економічного аналізу об’єктів, що складають лісогосподарську діяльність виділено наступні напрями системи оцінки: економічний аналіз собівартості лісогосподарської продукції лісогосподарської продукції; економічний аналіз трудових ресурсів та економічний аналіз доходів та фінансових результатів лісогосподарських підприємств. Було апробовано зазначені показники та доведення можливості їх застосування на лісогосподарських підприємствах України, вивчалися звітні документи й здійснювався розрахунок показників рентабельності за зарубіжною системою показників в період з 2014 по 2016 рр. Це дозволить прийняти ефективні управлінські рішення щодо заходів, що сприятимуть підвищенню рівня рентабельності лісогосподарських підприємств.
 
The article defines the directions of application of analytical procedures to such objects as: fixed assets and intangible assets, material resources, equity and liabilities of a forestry enterprise. In the process of studying the features of the methodology of economic analysis of objects forming forestry activities, the following directions of the assessment system are identified: economic analysis of the cost price of forestry products of forestry products; economic analysis of labor resources and economic analysis of income and financial results of forest enterprises. These indicators were tested and proved their applicability at forest enterprises of Ukraine, the accounting documents were studied, and the calculation of indicators of profitability on the foreign system of indicators in the period from 2014 to 2016 was carried out. This will allow to take effective management decisions regarding measures that will increase the profitability level of forest enterprises.

Алішов Гамід Надір - оглиздобувач ВНЗ «Національна академія управління»

РОЛЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ У РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Alishov Gamid Nadir-ogly

THE ROLE OF TRANSNATIONAL COMPANIES IN DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE

Алишов Гамид Надир-оглы

РОЛЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

У науковій статті проведено дослідження сучасного етапу транснаціоналізації світової економіки та визначено роль транснаціональних компаній у розвитку національної економіки України. Досліджено зміст та основні риси міжнародних компаній, а також визначено їх вплив на процес розвитку національної економіки. Розглядається проблема збільшення впливу транснаціональних компаній та поглиблення процесів транснаціоналізації економіки України в контексті світових процесів глобалізації. Досліджуються особливості функціонування національної економіки в умовах глобалізації.
 
In the scientific article, a study was made of current stage of trans-nationalization of world economy, defined the role of transnational companies in the development of Ukraine’s national economy. The content and main features of international companies are explored and their impact on the process of development of Ukraine’s national economy is identified. The problem of increasing influence of transnational companies is considered as well as reviewed intensification of processes of trans-nationalization of Ukraine’s economy in the context of world’s globalization processes. The specifics of national economy’s functioning in conditions of globalization are researched.
 
В научной статье проведено исследование современного этапа транснационализации мировой экономики и определена роль транснациональных компаний в развитии национальной экономики Украины. Исследовано содержание и основные черты международных компаний, а также определено их влияние на процесс развития национальной экономики. Рассмотрена проблема роста влияния транснациональных компаний и углубление процессов транснационализации экономики Украины в контексте мировых процессов глобализации. Исследованы особенности функционирования национальной экономики в условиях глобализации.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"