Українською | English

BACKMAIN

Contents № 4, 2015

Ю. М. Барськийд. е. н., професор, завідувач кафедри прикладної статистики та економіки праці, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Yu. M. BarskyiPh.D., Professor, Department of Applied Statistics and Labour Economics, Lutsk National Technical University, Lutsk

THE PROSPECTS FOR INCREASE OF ECONOMIC ACTIVITY OF POPULATION UKRAINE

Завдання наукового дослідження полягають в обґрунтуванні теоретичних підходів до визначення ролі ринку праці в системі соціально-економічних відносин та його взаємозв’язків з іншими видами ринків, що формують ринкову економіку.
Методологія та наукові підходи, які розглядались у дослідженні – це економіко-статистичний аналіз показників ринку праці, дослідження ринку праці у регіональному розрізі.
Висновки дослідження полягають у науково-теоретичному забезпечення моніторингу розвитку ринку праці в системі соціально-економічних відносин України.
Рамки дослідження / можливість використання результатів. На сьогодні необхідно поєднувати дослідження ринку з використанням сучасних економіко-статистичних методів дослідження, методів прогнозування. Разом з тим, необхідно враховувати під час дослідження ринку праці регіональні особливості ринку праці. Напрямок подальших досліджень повинен розширювати базові особливості економіки праці і поєднуватися з напрацюваннями прикладної статистики.
Практичне значення дослідження полягає у тому, що проводячи моніторинг сучасному стану ринку праці регіонів України, вдалось з’ясувати ряд закономірностей, притаманних для нього, як позитивних, так і негативних, запропонувати конкретні напрямки уникнення чи недопущення погіршення ринку праці України.
 
The challenge lies in research substantiating theoretical approaches to defining the role of the labor market in the social and economic relations and its relationships with other types of markets that form the market economy.
Methodology and scientific approaches that were considered in the study – a statistical analysis of the economic and labor market indicators, market research jobs in the regions.
Conclusions of the research are to provide scientific and theoretical monitoring of the labor market in the social and economic relations of Ukraine.
The study / the use of results. Today it is necessary to combine market research with modern economic and statistical research methods, forecasting methods. However, it should be considered in the study of regional labor market of the labor market. The direction of future research should expand the basic features of the economy and labor practices combined with applied statistics.
The practical significance of the study is that conducting monitoring of the current state of the labor market regions of Ukraine, managed to find a number of patterns inherent to it, both positive and negative, to propose specific areas to avoid or prevent deterioration in the labor market of Ukraine.

A. G. SemenovEconomics Institute Director, Head of Enterprise Economics Department, Classic Private University

HEAVY-MACHINERY ENTERPRISE INNOVATIVE POTENTIAL STRATEGIC MANAGEMENT

А. Г. Семеновдиректор інституту економіки, завідувач кафедри Економіки підприємства, Класичний приватний університет

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ВАЖКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

In article the characteristic of modern approaches to heavy-machinery enterprise innovative potential strategic management is stated. The perspectives of innovative development of heavy-machinery enterprises of Ukraine are analyzed.
 
У статті наведена характеристика сучасних підходів до стратегічного управління інноваційним потенціалом підприємств важкого машинобудування. Аналізуються перспективи інноваційного розвитку підприємств важкого машинобудування України.

В. Ф. Проскурадоктор економічних наук, завідувач, професор кафедри менеджменту та управління економічними процесами, Мукачівський державний університет, м. МукачевоЙ. П. Звонаркандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та управління економічними процесами, Мукачівський державний університет, м. Мукачево

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР

V. F. Proskuradoctor of economic sciences, head, professor of the department of management and management economic processes, Mukachivskiy state university, MukachevoY. P. Zvonarcandidate of economic sciences,  associate professor of the department of management and management economic processes, Mukachivskiy state university, Mukachevo

REGIONAL POLICY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF UKRAINE’S INTEGRATION INTO EUROPEAN ECONOMIC AREA

У статті висвітлюються підходи до управління сферою зайнятості та розвитком людських ресурсів у сучасних умовах, на шляху до реалізації політики зближення України з ЄС. У статті також окреслено основні проблеми, обумовлені перспективами конвергенції національного ринку праці з загальноєвропейською системою соціально-трудових відносин;. визначено напрямки підвищення ефективності функціонування регіональних ринків праці, що обумовлено необхідністю зміщення акцентів у формуванні економічної та соціальної політики на регіональний рівень управління.
Наголошено на важливості забезпечення умов для вільного руху працездатного населення у межах спільного європейського економічного простору. Здійснена оцінка перспектив удосконалення структури зайнятості населення регіонів з незначним рівнем промислового розвитку, зокрема Закарпатської області. Підкреслено особливе значення підприємницької активності населення як чинника, що формує передумови для підвищення конкурентоспроможності регіону.
 
The approaches to the management of employment and human resources development in modern terms on the way to implement the policy of Ukraine's rapprochement with the EU have been elucidated in the article. The main problems caused by the perspectives of convergence of national labor market with European system of industrial relations have been outlined; the tendencies of improving the efficiency of regional labor markets functioning conditioned by the necessity of emphasis shifting in formation economic and social policies to the regional level of government have been defined.
The importance of providing free flow of the working population within the common European economic space has been emphasized. The prospects for improving the structure of population employment of regions with low level of industrial development, Transcarpathian region, in particular have been estimated. The particular importance of population’s entrepreneurial activity as a factor of formation the conditions for improving the competitiveness of the region has been emphasized.

О. В. Сталінськад. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства Донецького національного університету

СУЧАСНІ НАПРЯМИ ТА ПРИНЦИПИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

O. V. StalinskaPhD, associate professor, professor of economics enterprise Donetsk National University

CURRENT TRENDS AND PRINCIPLES OF STRATEGIC PLANNING AT THE NATIONAL COMPANIES

В статті наведене обґрунтування необхідності використання стратегічного підходу до планування діяльності підприємства, а також аналіз структури інноваційного потенціалу підприємств. Автор виявляє тісний зв’язок між стратегічним плануванням інноваційної та маркетингової діяльності підприємства, та пропонує підходи до складання успішного стратегічного плану господарюючих суб’єктів.
 
The article justified the need for a strategic approach to the planning of the company, as well as analysis of the structure innovative potential of enterprises. The author reveals the close relationship between strategic planning and marketing innovation of the enterprise, and proposes approaches to drafting a strategic plan for successful businesses.

А. О. Касичд. е. н., професор, зав. кафедри обліку, аналізу і аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕНТНИХ ВІДНОСИН У ПРОМИСЛОВОСТІ

A. O. KasychDoctor of Science (Economics), Professor, Head of the Department of Accounting, Analysis and Audit, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

STATE REGULATION OF RENT ATTITUDES IN THE INDUSTRY

У статті розглянуто сутність, умови формування рентних відносин у сучасних умовах; досліджено показники, які характеризують рентні відносини у економічній системі України. Особливу увагу приділено завданням державної політики щодо регулювання рентних відносин, основних завданням якої є забезпечення сталого розвитку ресурсного потенціалу країни з урахуванням поточних потреб та стратегічних цілей. Досліджено основні принципи забезпечення ефективної державної політики у сфері рентних відносин. Систематизовано та охарактеризовано основні об’єкти державного регулювання рентних відносин у промисловості. Запропоновано інструментарій державного та суспільного контролю за діяльністю промислових підприємств, які використовують надра.
 
The article is dedicated the nature, conditions of the rent relations in modern conditions; investigated parameters rent relations in the economic system of Ukraine. Particular attention is paid to the government policy tasks on the regulation of rent relations, the main objective of which is to ensure the sustainable development of resource potential based on current needs and strategic goals. Also was dealt the basic principles of effective public policy in rent relations. Systematized and describe the main features of state regulation of rent relations in the industry. Was proposed tools of state and public control over the activity of industrial enterprises, that use the subsoil.

Н. А. Демешкантд. пед. н., доцент, професор кафедри інноваційної діяльності в АПК, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ІННОВАЦІЙНА ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК УМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ ВИРОБНИЦТВА

N. DemeshkantDoctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Innovation Activity in Agriculture, National University of Life and Environment Sciences of Ukraine

INNOVATION ENVIRONMENTAL ACTIVITY AS THE CONDITION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION

У статті проаналізовані поняття інноваційної природоохоронної діяльності, екологічних інновацій та «зеленої економіки». Охарактеризовано види екологічних інновації в аграрній галузі виробництва. Обґрунтовано запровадження екологічних інновацій в аграрному виробництві як передумову сталого розвитку держави. Визначені основні види екологічних інновацій в аграрній сфері виробництва, що стосуються процесу виробництва (ресурсозберігаючі технології, «зелений офіс», «чисте виробництво), безпосередньо виробів та послуг (органічні продукти харчування, органічне насіння сільськогосподарських культур, біодобрива, біологічні засоби захисту рослин, екотуризм) та системні екоінновації (концепції аналізу життєвого циклу, стратегії «від колиски до колиски», стале виробництво і споживання). Окреслено основні управлінські завдання, що сприятимуть втіленню екологічних інновацій в аграрне виробництво України. Зроблено висновки щодо першочергової ролі держави у створенні сприятливого середовища для впровадження екологічних інновацій в сільськогосподарське виробництво.
 
In the article the concept of environmental innovative activity, environmental innovation and "green economy" have been performanced. Kinds of environmental innovations in agriculture are given. Introducing of environmental innovations in agricultural production as a precondition for sustainable development of the country proved. The main types of environmental innovations in agriculture production related to the production process (for example, saving technologies, green offices, clean production), products and services directly (organic food, organic seed crops, bio-fertilizer, biological pesticides, eco-tourism) and system environmental innovations (concept of life cycle analysis, strategy from cradle to cradle, sustainable production and consumption) highlighted. The basic management tasks that will help the implementation of environmental innovations in agricultural production Ukraine outlined. The conclusions about the primary role of the state in creating an enabling environment for the implementation of environmental innovations in agricultural production were made.

І. В. Драганстарший науковий співробітник відділу стратегічного потенціалу сталого розвитку, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», кандидат економічних наук, старший  науковий співробітник, м. Київ

РЕАЛІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

I. V. Dragansenior fellow for strategic sustainable development potential State Institution «Institute economics of natural resources and sustainable development of the NAS of Ukraine", PhD in Economics (Candidate of Sciences), Kyiv

SALES MARKETING POTENTIAL IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES OF ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Статтю присвячено розробці заходів щодо ефективної реалізації маркетингового потенціалу сільськогосподарських підприємств в контексті забезпечення їх стійкого розвитку. Доведено, що держава має запровадити систему заходів, спрямованих на забезпечення цінової стабільності та здійснювати підтримку товаровиробників, обмежувати обсяги ввезення сільгосппродукції за демпінговими цінами, створити систему моніторингу та прогнозування кон’юнктури продовольчого ринку.
 
The article is devoted to developing measures for the effective implementation of the marketing potential of agricultural enterprises in the context of their sustainable development. It is proved that the state should introduce a system of measures to ensure price stability and to support manufacturers, to restrict the volume of import of agricultural products at dumping prices, establish a system for monitoring and forecasting food market situation.

О. Д. Витвицькадоктор економічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

КЛАСТЕР ЯК СУЧАСНА ФОРМА УЧАСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В ТРАНСКОРДОННОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ

Olga VutvutskaDoctor of Economics, Professor , Head of Department of innovation activities National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

CLUSTER AS A MODERN FORM OF PARTICIPATION ENGINEERING COMPANIES IN CROSS-BORDER COOPERATION

Ольга Витвицкаядоктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой инновационной деятельности в АПК Национального университета биоресурсов и природопользования Украины

КЛАСТЕР КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА УЧАСТИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ТРАНСГРАНИЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Досліджено підходи до трактування сутності транскордонних кластерних об’єднань, виходячи зі змістовного наповнення ними термінів кластеру та транскордонного економічного співробітництва. Обґрунтовано синергетичний ефект взаємодії підприємств у межах кластерних структур на основі: синергії збуту, реклами, спільного розподілу; виробничої синергії, синергії інвестування. Розглянуто інтегральний результат дії різних видів синергетичного ефекту в кластері як фактор підвищення його конкурентоспроможності. Запропоновано для отримання переваг та найбільш результативного залучення машинобудівних підприємств до транскордонної співпраці створити дієвий організаційно-економічний механізм регулювання транскордонного співробітництва підприємств. Обґрунтовано перспективи участі в транскордонних кластерних об’єднаннях вітчизняних машинобудівних підприємств.

Studied approaches to the interpretation of the essence of cross-border mergers cluster, based on the content of their terms cluster and cross-border economic cooperation. Grounded synergistic effect of interaction between enterprises within the cluster structures based on: synergy marketing, advertising, joint distribution; production synergies, synergies investment. We consider the integral result of the synergistic effect of different types in the cluster as a factor increasing its competitiveness. An advantage for attracting and most effective engineering companies to cross-border cooperation to establish effective organizational-economic mechanism of regulation of cross-border cooperation of enterprises. Grounded prospects participate in cross-border cluster associations of domestic machine-building enterprises.

Исследованы подходы к трактовке сущности трансграничных кластерных объединений, исходя из содержательного наполнения ими сроков кластера и трансграничного экономического сотрудничества. Обоснованно синергетический эффект взаимодействия предприятий в рамках кластерных структур на основе: синергии сбыта, рекламы, совместного распределения; производственной синергии, синергии инвестирования. Рассмотрены интегральный результат действия различных видов синергетического эффекта в кластере как фактор повышения его конкурентоспособности. Предложено для получения преимуществ и наиболее результативного привлечения машиностроительных предприятий к трансграничного сотрудничества создать действенный организационно-экономический механизм регулирования трансграничного сотрудничества предприятий. Обоснованы перспективы участия в трансграничных кластерных объединениях отечественных машиностроительных предприятий.

В. В. Зельдіск. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Миколаївський міжрегіональний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", МиколаївІ. Г. Яненковад. е. н., професор кафедри економіки підприємства та землекористування Чорноморського державного університета імені Петра Могили, Миколаїв

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ФОНДОВИХ БІРЖ: РЕГУЛЯТИВНИЙ АСПЕКТ

Vadim V. ZeldisPh.D., Associate Professor, Department of Finance, Mykolaiv interregional Interregional Institute, Open International University of Human Development "Ukraine", MykolaivIryna G. IanenkovaDr.of Sc. (Economics), Professor of the Enterprise economy and Land management Department, Black Sea State university named Petro Mohyla, Mykolaiv

REGULATORY ASPECT OF UKRAINIAN STOCK EXCHANGES DEVELOPMENT PROBLEMS AND PROSPECTS

Розглянуто стан, здобутки, проблеми і перспективи розвитку біржового ринку цінних паперів. Серед проблем, що потребують першочергового врегулювання з боку держави, головну увагу приділено упорядкуванню інститутів торгівельної та післяторгівельної підсистем біржового ринку; виправленню помилок щодо створення державної монополії у сфері клірингу та грошових розрахунків за біржовими угодами; формуванню моделі фондового ринку, конкурентоспроможної у глобальному просторі та спрямованої на продукування фінансових інновацій; мотивації емітентів до супроводу обігу власних цінних паперів на біржах. Відповідно до визначених напрямів запропоновано адміністративно скоротити кількість фондових бірж або створити на базі бірж саморегульовану організацію, переклавши це питання до сфери її впливу; відмовитися від створення розрахункового центру у тому вигляді, який передбачений Законом України "Про депозитарну систему"; мінімізувати державне втручання у діяльність фондових бірж за умов збереження контролю над нею; посилити нормативи біржових процедур лістингу та делістингу.

Status, achievements, problems and prospects of development of the exchange securities market is considered. Among the problems requiring urgent settlement of the state, it focuses on ordering the trading and post-trading institutions of exchange market subsystems; errors correction on the creation of the state monopoly in the field of exchange transactions clearing and settlement; formation of the stock market model, competitive in the global space and aimed at the financial innovation production; issuers motivation to support the its own securities trading on the stock exchanges. In accordance with our specific areas it's asked to reduce the number of stock exchanges or establish on the basis of a exchanges self-regulatory organization, shifting the issue in its sphere of influence; abandon the creation of a settlement center, which is provided by the Law of Ukraine "About Depository System"; minimize government intervention in the stock exchanges while maintaining control over it; tighten regulations of stock exchange listing and delisting procedures.

С. Д. Щеглюккандидат економічних наук, старший науковий співробітник сектору просторового розвитку, ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України”, м. Львів

ЛОКАЛЬНІ КЛАСТЕРИ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В РЕГІОНІ

S. D. ShcheglyukPhD in Economics, Senior Research Fellow, State institution Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine

LOCAL CLUSTERS AS A TOOLS FOR ENHANCING COMPETITION POLICY IN THE REGION

У статті розкрито суть та виявлено особливості локальних кластерів, визначена їх роль у зростанні конкурентоспроможності міської та регіональної економіки. Окреслено чинники ефективної діяльності локальних кластерів. Проаналізовано діяльність локальних кластерів на прикладі великого міста, виявлено переваги та недоліки у їх функціонуванні. Розкрито можливості подальшої реіндустріалізації та трансформації економічної структури великого міста на кластерній основі. Дано характеристику локальним кластерам міста Львова, оцінено перспективи їх подальшого розвитку. Визначено принципи конкурентної політики та окреслено напрями її здійснення на прикладі локальних кластерів та сформовано пропозиції щодо поширення позитивних зовнішніх ефектів від їх діяльності. Запропоновано здійснення моніторингу розвитку локальних кластерів та обґрунтовано впровадження інструментів кластерного розвитку на периферійних територіях.
 
The article reveals the essence and peculiarities of the local clusters, defines their role in increasing the competitiveness of the urban and regional economy. The factors of the effective local clusters` activity have been outlined. The activity of the local clusters as an example of a big city, has been analysed, and the advantages and disadvantages in their functioning have been found. The opportunities for further reindustrialization and transformation of the economic structure of a big city on the cluster basis. The local clusters of the city of Lviv have been characterized, the prospects of their further development have been assessed. The principles of the competition policy have been defined and the ways of its implementation on the example pf the local clusters have been outlines, the proposal of expanding the positive external effects of their activity have been made. There was suggested monitoring the development of local clusters and implementing cluster development tools in the peripheral areas.

І. Г. Ханіндоктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ: ЕКОНОМІЧНІ ОРІЄНТИРИ ДЛЯ УКРАЇНИ

I. G. KhaninDoctor of Economic Science, professor of international economics, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

FORMATION OF INTERNATIONAL INFORMATION SECURITY SYSTEM: ECONOMIC GUIDELINES FOR UKRAINE

У статті обґрунтовано актуалізацію проблем досягнення і підтримки інформаційної безпеки на світовому рівні. Враховано наслідки інформаційної глобалізації, що пов’язані з виникнення нових викликів і загроз. Наголошується на потребі створення міжнародної системи інформаційної безпеки, зокрема її інституціональної інфраструктури. Обґрунтовано глобалізацію підходів щодо забезпечення інформаційної безпеки. Виокремлено головні тренди, що продивляються у сфері інформаційної безпеки у світі. Розглянуто основні елементи міжнародної системи інформаційної безпеки, що формується, а саме: міжнародні доктринальні документи універсального характеру; міжнародні стандарти у галузі інформаційної безпеки; міжнародні професійні установи, які займаються питаннями інформаційної безпеки у різних галузях; міжнародно-регіональні інститути та структури; інститути, що створюються військо-політичними організаціями; а також національні доктрини, концепції та стратегії. На основі цього визначено особливості моделі міжнародної системи інформаційної безпеки.
 
This article justifies actualization of problems to achieve and maintain information security internationally. It takes into account the effects of informational globalization related to the emergence of new challenges and threats. The article emphasizes the relevance of creation of international information security system, in particular its institutional infrastructure. It justifies globalization of approaches to information security. It highlights basic trends that are observed in the sphere of international information security. The article considers the key elements of international system of information security, being under development, namely: international universal doctrinal documents; international standards in the field of information security; international professional organizations dealing with information security in different sectors; international and regional institutions and structures; institutions established by military-political organizations; as well as national doctrines, concepts and strategies. Based on these factors the article defines the peculiar features of the model of international information security system.

Р. А. Павловк. е. н., доц., заступник декана економічного факультету з наукової роботи Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара С. О. Смирновд. ф. - м. н., проф., декан економічного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

ФІНАНСОВІ СТРАТЕГІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В РАМКАХ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

R. A. PavlovPhD in Economics, Associate Professor, Deputy Dean for Scientific Work of Economic Faculty, Dnipropetrovsk national university named after Oles GoncharS. O. SmyrnovDoctor of Physical and Mathematical Sciences, prof., Dean of Economic Faculty, Dnipropetrovsk national university named after Oles Gonchar

FINANCIAL STRATEGIES OF COMMERCIAL BANKS WITHIN STRATEGIC MANAGEMENT

В даній статті аналізуються фінансові стратегії комерційних банків в рамках стратегічного менеджменту. Фінансова стратегія займає важливе місце в рамках стратегічного планування, оскільки впливає на подальшу конкурентоспроможність комерційного банку. Різні фінансові стратегії ґрунтуються на різних підходах, але головною їх метою залишається збільшення фінансових ресурсів в коротко- та довгостроковому періодах. В статті визначаються головні компоненти та аспекти фінансових стратегій та їх вплив на діяльність комерційного банку. Різні вчені використовують різні методи до поділу стратегій в залежності від стратегічних цілей. Також розглядаються передумови до застосування тієї чи іншої стратегії в залежності від позиції банку на ринку. Дана стаття є продовженням дослідження щодо маркетингово-фінансової взаємодії в комерційних банках в Україні.

This article analyzes the financial strategies of commercial banks as a part of a strategic management. Financial strategy plays an important role in the strategic planning, as it influence the future competitiveness of the commercial bank. Different financial strategies are based on different approaches, but their main purpose is to increase financial resources in the short and long run. The article identifies the key components and aspects of financial strategies and their impact on the commercial bank. Different researchers use different methods to divide strategies basing on strategic objectives. Also prerequisites for the application of a strategy basing on the bank's position in the market are observed. This article is a continuation of the research on marketing and financial cooperation in commercial banks in Ukraine.

С. П. Лобовк. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

S. P. LobovPh.D., Associate professor of the Department of accounting, analysis, auditing and administration of the enterprises of a mining and metallurgical complex, SHEI «KryvyiRih National University»

MODERN CONCEPTS OF ECONOMIC EFFICIENCY OF ENTERPRISE ACTIVITY AND EFFICIENCY OF ENTERPRISE MANAGEMENT

Встановлено, що фінансова та інвестиційна ефективність, як і операційна, повинні визначатись на підставі відповідних видів діяльності підприємства. Важливою ознакою ефективності управління є зміна ефективності діяльності та про ефективність управління можна говорити лише у разі підвищення ефективності діяльності. Доведено, що при визначенні ефективності управління підприємством слід виключити з величини економічного ефекту вплив зовнішніх факторів, тому що в процесі управління підприємством неможливо на них впливати. Причому незалежно від того, чи позитивно, чи негативно вони вплинули. При оцінці ефективності управління потрібно враховувати виключно ті результати, які отримані безпосередньо внаслідок прийняття управлінських рішень, тобто потрібно оцінювати економічний ефект для кожного рішення. Ефективність управління безпосередньо залежить від суб’єкта управління – керівника, від того, як своєчасно та обґрунтовано він приймає рішення та контролює їх виконання. Обґрунтовано, що часткові показники більш корисні при оцінці ефективності управлінських рішень, тому що в більшості випадків ці рішення спрямовані на підвищення ефективності використання окремих видів ресурсів. Тому економічний ефект відповідних заходів традиційно і визначається на підставі зміни часткових показників ефективності, які є об’єктом управління.

It is established that financial and investment efficiency, and operating, should be determined on the basis of relevant activities of the enterprise. An important feature of management effectiveness is a change in performance and we can speak about management efficiency only in case of increase of efficiency of activity. It is proved that in determining efficiency of enterprise management influence of external factors should be excluded from economic effect, because in the process of enterprise management is impossible to influence them. Regardless of whether positively or adversely they areaffected. When assessing management effectiveness it is necessary to consider only those results that are obtained directly as a result of managerial decision-making, there is need to assess the economic effect for each decision. Management efficiency directly depends on the subject of management – head, how timely and reasonable take decisions and monitor their implementation. It is proved that the partial indicators are more useful in evaluating efficiency of management decisions, because in most cases these solutions are aimed at improving the efficiency of use of certain types of resources. Therefore, economic effect of relevant measures and traditionally determined on the basis of changes in particular indicators of effectiveness that are the object of management.

К. Ф. Черкашинак. е. н., доцент кафедри банківської справи, Київський національний університет імені Тараса, м. КиївК. Д. Лапшинамагістр, Київський національний університет імені Тараса, м. Київ

ДИНАМІКА ТА СТРУКТУРА СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

K. F. CherkashynaPh.D. in Economics, Associate Professor of Banking in Taras Shevchenko National University of Kyiv, KyivK. D. LapshynaMaster,  Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

DYNAMICS AND STRUCTURE OF CONSUMER CREDIT UKRAINIAN BANKS IN THE POST-CRISIS PERIOD

У статті досліджено динаміку та основні види програм споживчого кредитування, які запропоновані найбільшими банками з числа лідерів на банківському ринку. Розроблено рекомендації для забезпечення збільшення обсягів споживчого кредитування та підвищення його ефективності. Проаналізовані перспективи розвитку споживчого кредитування в Україні.
 
To the dynamics and the main types of consumer credit programs, which are offered by the top-largest banks in the banking market are devoted in the article. Recommendations for increasing efficiency and the volume of consumer credit are in the article. Trends in consumer lending are analyzed in the article.

Л. Й. Ситаркандидат економічних наук, завідувач кафедри демографії, трудових відносин та соціальної політики, Львівський університет бізнесу та права, м. ЛьвівР. М. Скриньковськийкандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

L. Y. SytarPh.D. in Economics, Head of Department of demography, labor and social policy, Lviv University of Business and Law, Ukraine, LvivR. M. SkrynkovskyyPh.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Business Economics and Information Technology, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

CURRENT STATE AND PROBLEMS OF SOCIAL SPHERE OF UKRAINE

У статті на основі законодавчих документів, у яких визначено, що соціальна функція є пріоритетною функцією нашої держави та розвиток соціальної сфери є однією з основних цілей Стратегії розвитку України в подальшому, авторами обґрунтовано доцільність дослідження стану та проблем розвитку соціальної сфери в Україні. Досліджено суть та зміст поняття “соціальна сфера”. Проаналізовано кількість, фінансування та стан об’єктів соціальної інфраструктури України. На основі проведеного аналізу визначено основні проблеми розвитку соціальної сфери, які базуються на неефективному використанні капіталовкладень та вкрай незначних обсягах фінансування об’єктів цієї сфери. Обґрунтовано доцільність розробки нових шляхів фінансування об’єктів соціальної інфраструктури в Україні, зокрема визначено ряд позабюджетних джерел фінансування соціальної сфери. Окрім того, для фінансування будівництва нових об’єктів соціальної сфери авторами запропоновано застосовувати кластерний підхід з використанням механізму державно-приватного партнерства.
 
On the basis of legal documents, which stipulates that the social function of a priority function of our state and social development is one of the main objectives of the Strategy of Ukraine in the future, the authors study on the expediency and social development issues in Ukraine. The essence and the concept of “social sphere”. The amount of funding and state social infrastructure Ukraine is analyzed. Based on the analysis of the main problems of the social sphere, based on inefficient use of capital and an extremely small volume of financing of this sector. The necessity to develop new ways of financing social infrastructure in Ukraine, identified a number of extra-budgetary sources of financing social services. In addition, to finance the construction of new social facilities authors proposed to use a cluster approach with the use of public-private partnerships.

Є. В. Гавазакандидат економічних наук, науковий співробітник, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН, Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

E. GavazaPh.D., researcher, NSC „Institute of Agrarian Economics”, Kyiv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTS

Розкрито сутність економічного потенціалу виробництва органічної продукції, який формується комплексом таких складових, як ресурсний, виробничий та ринковий потенціали. Розроблено методичні підходи до його оцінки. Встановлено, що першочергову роль у ресурсному потенціалі органічного виробництва відіграє природний потенціал, зокрема якість ґрунтів. Значний вплив чинять особливості технології, застосування спеціальної техніки, особливих сівозмін тощо. Представлено приклад розрахунку виробничого потенціалу для продукції органічного рослинництва та тваринництва. Запропоновано алгоритм розрахунку ринкового потенціалу, а саме ємності внутрішнього ринку та можливостей експорту. Наголошено на врахуванні купівельної спроможності потенційних груп споживачів, виборі асортименту органічної продукції, застосуванні науково-обґрунтованих націнок. Обґрунтовано існування певних труднощів переходу на виробництво та споживання органічної продукції.
 
The essence of the economic potential of organic production, which is formed by a set of components, as a resource, production and market potential is revealed in the article. Methodological approaches to its assessment are elaborated. Established, that the primary role of the resource potential of organic production plays natural potential, in particular soil quality. Significant impact influence technology features, the use of special equipment, special crop rotation and more. An example of the calculation of the production capacity for the production of organic livestock and crop production are represented. The algorithm for calculating the market potential, in particular the capacity of the domestic market and export opportunities is offered. On accounting of the purchasing power of potential consumer groups, selection range of organic products, the use of science-based extra-charges is accented. The existence of certain difficulties in conversion to the production and consumption of organic products is founded.

Н. Р. Галайкок. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ПРИСУТНІСТЬ ІНОЗЕМНОГО ТА РОСІЙСЬКОГО КАПІТАЛУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

N. R. HalajkoPhD, docent, docent of banking department, Lviv Institute of Banking the University of Banking of the National Bank of Ukraine

FOREIGN AND RUSSIAN CAPITAL IN THE BANKING SYSTEM UKRAINE

В статті обґрунтовано питання доцільності присутності іноземного банківського капіталу в банківській системі України. Розглянуто позитивні та негативні фактори впливу на банківську систему і економіку та висвітлено проблему зростання частки іноземного капіталу. Виокремлено розгляд впливу російського капіталу на вітчизняний банківський сектор, з яким пов’язано ризик «залежного розвитку». Запропоновано шляхи вдосконалення регулювання та нагляду за діяльністю банків з іноземним капіталом в Україні.
 
In the article the appropriateness of the foreign bank capital in the banking system of Ukraine are grounded. Positive and negative impacts on the banking system and the economy, the problem of increase the share of foreign capital are considered. The impact of the Russian capital in the domestic banking sector, which is associated with the risk of «dependent development» are determined. Ways to improve the regulation and supervision of banks with foreign capital in Ukraine are offered.

С. В. Шаровак. е. н., доцент  кафедри «Фінанси і кредит», Запорізький національний технічний університет

ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ НА ПОЧАТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

S. V. SharovаPh.D., assistant professor of "Finance and Credit", Zaporizhzhya National Technical University

ECONOMIC AND STATISTICAL ANALYSIS OF EFFICIENCY OF REGIONAL ECONOMIC ACTIVITY AT THE BEGINNING OF ECONOMIC CRISIS

В кризових умовах розвитку все більшого практичного значення набуває можливість вчасного прийняття правильних управлінських рішень. Стаття присвячена дослідженню впливу факторів на рівень розвитку валового регіонального продукту, як узагальнюючого показника розвитку регіону в кризових умовах. Розроблена трьох факторна кореляційна модель, досліджена тіснота зв’язків між факторами, розраховано коефіцієнти кореляції.
 
In crisis conditions the development of greater practical importance is the timely making the right management decisions. The article is devoted to the study of the influence factors on the level of gross regional product, as a summary measure of development of a region in crisis conditions. Developed a three-factor correlation model, investigated the closeness of connections between factors, the coefficients of correlation.

М. І. Івановак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту виробничої сфери, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. ДніпропетровськН. В. Яшкінак. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, ДВНЗ «Дніпропетровський хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ

УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРОЮ У СКЛАДІ МАШИНОБУДІВНИХ ХОЛДИНГІВ

М. IvanovaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of «Management of Productive Sector», State Higher Education Institution «National Mining University», DnepropetrovskN. IashkinaCandidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Management, State Higher Educational Institution «Dnepropetrovsk Chemical Technology University», Dnepropetrovsk

ENTERPRISE INFRASTRUCTURE MANAGEMENT IN ENGINEERING HOLDING COMPANIES

У статті досліджена стратегія управління інфраструктурною діяльністю підприємства як дієвий інструмент організації і перетворення інфраструктурних підрозділів на ефективні підрозділи у складі промислового холдингу й адаптації їх до швидких змін ринкового середовища. В роботі були узагальнені переваги та організаційні особливості реалізації стратегії управління інфраструктурою у складі машинобудівного холдингу.

The study has examined the strategy of the enterprise infrastructure management as an effective tool of organization and transformation of infrastructure divisions in order to increase their effectiveness in an industrial holding company and their adaptation to rapid changes in the market environment. The study has generalized the advantages and problems of the implementation of infrastructure management strategy in an engineering holding company.

В. В. Тронькок. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ВПЛИВ ІКТ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ

V. V. TronkoPh.D., Associate Professor of International economy department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ICT IMPACT ON COUNTRY’S ECONOMIC DEVELOPMENT

В статті розглянуто вплив сучасних ІКТ на розвиток бізнес-середовища, сферу фінансів, торгівлі та залучення інвестиції. Показано взаємозв’язок між розвитком ІКТ країни та її національним добробутом. Зазначено позитивні зрушення в розвитку ІКТ, а отже й подальшому економічному зростанні, України.
 
The article reveals the influence of ICT on business development, on its finance and trade progress as well as on investment attractiveness. It is shown the strong correlation between country’s ICT growth and its national welfare. The positive effects in Ukrainian ICT development, which will influence on its future economic prosperity, are noticed.

О. С. Пархоменкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання, Українська інженерно-педагогічна академія, м. ХарківО. М. Жолтіковамагістрант кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

«ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА» ТА «ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА»: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ПОНЯТЬ

Проблема забезпечення економічної безпеки як на рівні держави, так і на рівні окремих підприємств у сучасних умовах господарювання стає дедалі актуальнішою. У статті розглядаються питання економічної безпеки підприємств як складної багатоструктурної науки про безпеку різнорівневих соціально-економічних систем. Виокремлено фінансову складову економічної безпеки як основного елемента забезпечення стійкого економічного стану підприємств. Узагальнено основні підходи до визначення сутності понять «фінансова безпека» та «фінансово-економічна безпека», у результаті аналізу яких було виявлено два основні погляди на фінансову безпеку: як на самостійний об’єкт у системі управління загальною безпекою суб’єкта господарювання (власне фінансова безпека) та як на складову системи економічної безпеки (фінансово-економічна безпека). Зроблено висновок про те, що використання цих термінів як синонімів для характеристики економічного стану суб’єктів господарювання є некоректним, що повинно враховуватися як фахівцями-практиками, так і науковцями.
 
The problem of economic security at both the state and at the level of individual enterprises in the modern business environment has become increasingly important. The article deals with the economic security of enterprises as a complex science of safety many structural multi-level socio-economic systems. Author determined the financial component of economic security as a basic element of sustainable economic condition. Overview main approaches to defining the essence of the concepts of "financial security" and "financial and economic security" in the analysis of which revealed two main views on financial security: as an independent object in the system of general security entity (the actual financial security) and as an integral system of economic security (financial and economic security). It is concluded that the use of these terms as synonyms to characterize economic situation of undertakings is incorrect that should be considered as practitioners and academics.

Ю. В. Федотовак. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків

ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУР В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Ju. V. FedotovаPhD in Economics, О. М. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

EXPERIENCE AND PROSPECTS OF CLUSTER STRUCTURES FUNCTIONING IN THE UKRAINE’S ECONOMY

Розглянуто необхідні умови реалізації кластерного механізму на мікро-, мезо- та макроекономічному рівнях. Представлено класифікацію кластерних структур в залежності від рівня спеціалізації регіону та продуктивності галузей національної економіки – кластери-лідери, стійкі кластери, потенційні та складні кластери. Відзначено, що останні виникають при низькому рівні спеціалізації регіону та невисокій продуктивності галузі. Встановлено, що діяльність учасників такого кластера спрямована на задоволення внутрішніх потреб регіону, характерною є наявність значних обсягів державних замовлень та інвестиційних ресурсів. Більшість функціонуючих в Україні кластерів – це кластери 4 типу (складні). Проаналізовано діяльність наступних вітчизняних кластерів: «Оберіг», «Сузір’я», «Кам’янець», «Будівельно-виробнича компанія «Федорченко», «Агробум» та інші. Зазначено, що серед найбільш актуальних стримуючих факторів на шляху розвитку процесів кластероутворення є наступні: відсутність єдиної методики формування кластерних структур у залежності від соціально-економічних особливостей адміністративно-територіальних одиниць, на території яких вони функціонуватимуть та брак необхідних нормативно-правових актів відносно регулювання процесів створення та функціонування кластерів.
 
Realization of cluster form at the micro-, mezo- and macroeconomic levels are considered. Classification of cluster structures depending on the specialization of the region and productivity sectors of the national economy – leading clusters resistant clusters; potential and complex clusters are presented. The latter arising from the low level of specialization of the region and the low productivity sector is noted. It was established that the activity of the cluster members to meet domestic needs of the region, characterized by the presence of large amounts of government contracts and investment resources. The most operating in Ukraine clusters – a cluster of type 4 (difficult). The activity of these local clusters are “Oberig”, “Suzyrja”, “Kamenets”, “Construction and Production Company” “Fedorchenko”, “Ahrobum” and others. Among the most pressing constraints to the development process cluster are indicated: lack of a unified method of forming cluster structures depending on the socioeconomic characteristics of administrative units in the territory which they operate and the lack of necessary legal acts regulating the processes of creating relatively and operation of clusters.

О. М. Михайликк. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Міжнародний університет фінансів

ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУВАННЯ: МВФ ТА МБРР

O. М. MykhailykPh.D., Associate Professor of Department of finance and credit International university of finance

FEATURES OF INTERNATIONAL LENDING: IMF AND WORLD BANK

У статті проаналізовано необхідність економіки в міжнародному кредитуванні в рамках програм співробітництва з міжнародними фінансово-кредитними організаціями - МВФ та МБРР. Досліджено етапи проведення співробітництва України з МВФ в рамках програм системної трансформаційної позики, програм розширеного фінансування та програм «Стенд-бай», критично проаналізовано кожний із етапів. Визначено фундаментальні моменти програм економічного розвитку на 2015 р., які пропонують МВФ та МБРР, надано пропозиції подальшого їх розвитку в умовах глобалізації. Окреслено основні переваги та недоліки співпраці України з МВФ.
 
The article analyzes the necessity for economy in international lending programs in cooperation with international financial institutions - IMF and World Bank. In the article is investigated stage of cooperation between Ukraine and IMF within programs of Systemic transformation loan, Extended Fund Facility program and «Stand-by» programs, critically analyzed each of the stages. Defined the fundamental aspects of economic development programs in 2015 offered by IMF and World Bank, The proposals are given to further their development under conditions of globalization. The basic advantages and disadvantages of cooperation between Ukraine and IMF is submitted.

О. М. Буракк. е. н., доцент кафедри Економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

ОЦІНКА РІВНІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ

Olena BurakPhD, Associate Professor, Lecturer, Department of Economics of Enterprise, Business Administration and Regional Development, A.N. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

EVALUATION OF REGIONAL DEVELOPMENT LEVELS OF EXTERNAL LIGHTING SPHERE

У статті розглянуті питання оцінки рівнів регіонального розвитку сфери зовнішнього освітлення. Розрахунки рівнів розвитку сфери освітлення регіонів проведено за 2011-2013рр. Використана методика дає можливість визначити інтегральний показник розвитку на базі відібраних показників із загальної статистичної звітності. В результаті оцінки виявлено, що ситуація з розвитком сфери зовнішнього освітлення для більшості регіонів погіршилася в 2013р. у порівнянні з 2011р. Всього чотири області – Київська, Донецька, Дніпропетровська і Харківська мають інтегральний показник розвитку більше за 70%. Середній рівень розвитку сфери освітлення в України не досягає навіть 50%.
Для подолання незадовільного стану сфери зовнішнього освітлення пропонується проводити якісний аналіз досягнутих показників і на їх основі розробляти і впроваджувати регіональні і міські програми освітлення.
 
Issues of evaluation of external lighting sphere regional development levels have been considered in the article. Calculations of levels of regions' lighting sphere development have been done for 2011 - 2013.Technique applied makes possible to define integral indicator of development on the base of selected indicators from the general statistical accounting.
As a result of evaluation it has been revealed that the situation with the external lighting sphere development for the most of regions became worse in 2013 in comparison with 2011. Kyiv, Donetsk, Dnipropetrovs’k and Kharkiv oblasts have integral indicator of development more than 70%. The average level of the lighting sphere development in Ukraine does not achieve even 50%.For overcoming non-satisfactory statement of the external lighting sphere it has been proposed to conduct qualitative analysis of the achieved indicators, to develop and to implement regional and municipal programs of lighting on their base.

Е. В. Юрчакаспірант кафедри маркетингу та реклами, Київський національний Торговельно-економічний університет, м. Київ

ЩОДО ВПЛИВУ ФІЛЬТРУ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ НА УСПІШНІСТЬ БРЕНДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

E. V. Yurchakpostgraduate student of marketing and advertisement department, Kiev national University of Trade and Economics

ABOUT INFLUENCE OF THE FILTER OF SOLVENCY ON THE SUCCESS OF BRAND RESTARAUNTS IN THE UKRAINE

Проведене узагальнення стратегій розвитку та управління брендами зарубіжних та вітчизняних авторів показало, що загальновідомі маркетингові стратегії для вітчизняного ринку ресторанного господарства потребують удосконалення введенням бар’єру платоспроможності в проектних сегментах споживачів, що значно впливає на формування економічного „успішного іміджу” брендової надбудови товару/послуги в „брендовій поведінці” вітчизняних споживачів.
В якості показників бар’єру платоспроможності автором запропонований алгоритм спільного статистичного дослідження гістограмного розподілу результативних відзнак питомої ваги загального населення за рівнями щоденних сумарних доходів на душу населення та питомої ваги розподілу закладів РГ м. Києва в діапазонах 5 цінових категорій по «середній вартості чека відвідувача» (факторна відзнака).
 
A summary of the strategies of brand development and brand management of foreign and domestic authors showed that well-known marketing strategies for the domestic market restaurants need to be improved by introducing a barrier of solvency in designed segments of consumers, which significantly affects the formation of economic "successful image" of add-branded article/service in "brand behavior" of domestic consumers.
The author offers to use an algorithm of joint statistical analysis of histogram distribution of performance awards proportion of the total population in terms of total daily income per capita and the share distribution facilities WG Kiev in the 5 price categories on the "average cost of a check by" (factor award) as an indicator of the barrier of solvency.

М. В. Назараспірант кафедри менеджменту організацій ім. проф. Є. Храпливого, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. V. NazarPostgraduate student management organizations named after prof. E. Khraplyvy, Lviv National Agrarian University, Dubliany

THEORETICAL BASIS OF EFFICIENT AGRICULTURAL ENTERPRISES CREDITING

Дана стаття розкриває теоретичну сутність поняття ефективність кредитування сільськогосподарських підприємств. Також проаналізовані визначення категорії «ефективність». У статті запропоновано алгоритм визначення ефективності кредитування сільськогосподарських підприємств.
 
This article enlights the concept of theoretical effectiveness of agriculture enterprise crediting. In an article included the existing definitions of category «efficient». It also suggests the algorithm of abovementioned efficiency.

О. О. Яременкостудент магістратури, спеціальність "Адміністративний менеджмент", Інститут підготовки кадрів державної служби занятості

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЮ РОБОТОЮ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ

Oleksii  Iaremenkoa student of Master specialty "Administrative management" State Employment Service Training Institute

EVALUATION OF EFFICIENCY OF PROFESSIONAL ORIENTATION WORK OF PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT

У статті запропоновані методичні підходи до розробки системи оцінювання ефективності управління профорієнтаційною роботою у державної службі зайнятості, сформульовані мета і вимоги до побудови показників та індикаторів професійної орієнтації її підрозділів.
 
The article proposed methodological approaches to develop evaluation system efficiency of career guidance in public employment services, prided approaches to build the purpose and requirements for indicators and indicators of career guidance units.

В. В. Дмитрієвстудент 2 курсу магістратури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

V. DmitrievMaster-degree student of Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE DEVELOPMENT OF COMPANY’S CASH FLOW MANAGEMENT MECHANISM

Розглянуто наукові основи організації процесу управління грошовими потоками підприємства, досліджено його принципи та етапи. Розроблено теоретичні, методологічні положення і практичні рекомендації щодо управління грошовими потоками підприємства. Запропоновано концептуальні підходи до оптимального управління грошовими потоками підприємства.
 
The scientific basics of enterprise cash flows management process organization is covered in the article, its principles and stages are investigated. Theoretical, methodological provisions and practical recommendations concerning of enterprise cash flows management are developed. Conceptual approaches to enterprise cash flows optimum management are offered.

Н. О. Жекастудентка, 4 курс, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

ІНФЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ В ПОРІВНЯННІ З ІНШИМИ ДЕРЖАВАМИ (ЧИЛІ ТА ПОЛЬША)

N. Jekastudent, 4 course, Bukovina State Finance and Economics University, Chernivtsi

INFLATION IN UKRAINE COMPARED WITH OTHER COUNTRIES (CHILE AND POLAND)

В даній статті досліджено, що інфляційні процеси в Україні тісно пов’язані з процесами, що протікають в економіках зарубіжних країн. Встановлено, що методи подолання інфляції можуть бути застосовувані в вітчизняній економіці (з певними корективами щодо специфіки економіки України).
 
The following research of inflation processes in Ukraine represents that they are closely related to the processes, that occur in economies of foreign countries.It is determined that methods that help to overcome inflation abroad can be also used in national economy (with certain changes, concerning specific character of Ukrainian economy).

А. Є. Федотоваспірант  ОНУ ім. І. І. Мечникова

СИСТЕМНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯК ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЧИННИК ЇЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОЇ ТА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

A. E. FedotovPost-graduate student of Odessa I. I. Mechnikov National University

SYSTEM TRANSFORMATION OF ORGANIZATION AS A MAIN FACTOR OF ITS PRODUCTIVE AND EFFICIENT ACTIVITY

Статтю присвячено обґрунтуванню вирішальної ролі системної трансформації організації у своїх здобутках. Показано, що традиційний підхід до структурування внутрішньої будови організації неспроможний відобразити реальну «соціальну архітектуру» організації, що істотно заважає менеджменту системно впливати на організаційні зміни. В рамках формування комплексного підходу до аналізу «соціальної архітектури» організації, розглянуті процеси, які мають прямий вплив на системну трансформацію організації.

This article concerns arguing of the crucial role of systematic organizational transformation in its productivity. It was shown that traditional approach to structuring of internal organization communications can’t represent a real “social architecture” of organization that hinder to management systematically influence on organizational changes. Within the framework of formation a complex approach to analysis organizational “social architecture” it was examined processes that have a direct influence on systematic organization transformation.

І. А. Сененкокандидат економічних наук, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. КиївВ. В. Щепаккандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ СПОЖИВАЧА ПРИ ВИБОРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

I. A. SenenkoPh.D. in Economics, Associate Professor of hotel and catering business department, Kyiv National University of Trade and EconomicsV. V. ShchepakPh.D., Аssociate Professor, Аssociate Professor of International Economics and Marketing department, Poltava National Technical Yuriy Kondratyuk University

THE PECULIARITIES OF MANAGING THE CONSUMER BEHAVIOR IN CHOOSING THE TRAVEL SERVICES

Досліджено особливості туристичних послуг та розглянуто вибір споживача туристичної послуги.
Сформовано структурно-логічну модель управління поведінкою споживача при виборі туристичних послуг. Розроблена модель дає можливість туристичній фірмі взаємодіяти зі споживачем на основі використання маркетингу, формувати управління поведінкою споживачів – потенційних клієнтів.
У сфері туристичних послуг потрібен як зовнішній і внутрішній маркетинг, а також маркетинг взаємодії. Для ефективної діяльності туристичних фірм необхідно формувати їх імідж, підвищувати якість туристичних послуг у відповідності із попитом та приваблювати споживачів своєю конкурентоспроможністю.
Туристичні послуги розділяються відповідно до їх значимості для споживачів та якості роботи туристичних фірм. З цією метою необхідно впроваджувати диференціацію туристичних послуг, що дозволить виділити їх із пропозицій конкурентів і забезпечити конкурентні переваги.
 
The peculiarities of the travel services were researched. The consumer’s choice of the travel service was examined.
The structural and logical model of consumer behavior management in choosing the travel services was formed. Designed model gives an opportunity for the travel company to cooperate with customer on the basis of marketing and to organize the potential clients’ behavior management. In the sphere of the travel services, the external and internal marketing and the marketing interaction are required. It’s necessary to form the travel company image for its effective activity, to increase quality of tourism services according to the customers’ demand and to attract its competitiveness.
Travel Services are divided according their importance to the consumers and the travel agencies quality. For this purpose, it’s necessary to implement the differentiation of the travel services. It means the developing of the travel services to be allocated from the competitors' offers. It will provide their competitiveness.

Л. С. Крючкок. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ БАНКАМИ

L. S. KrjuchkoPh.D., associate professor, assistant professor of finance, Dnipropetrovsk State Agrarian University of Economics, Dnepropetrovsk

FEATURES OF CRISIS MANAGEMENT BY DOMESTIC BANKS

У статті розглядаються основні підходи до визначення поняття антикризового управління. Обґрунтовано основні складові системи антикризового управління в банківських установах. Розглянуто інструменти антикризового управління. Проаналізовано поточну ситуацію щодо реалізації антикризового управління у вітчизняних банках.
 
The article reviews the main approaches to the definition of crisis management. The basic components of the system of crisis management in the banking institutions. Instruments of crisis management. Analyzed the current situation regarding the implementation of crisis management in domestic banks.

К. О. Астаф’євак. е. н.,  старший викладач кафедри економіки, організації та управління підприємствами, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

K. Astaf’evaSenior Lecturer of the Department of the Economy, Organization and Management of Enterprises, Kryviy Rih National University

CREDIT RATING OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

У статті розкрито сутність поняття «кредитоспроможність промислового підприємства», а також розроблена методика оцінювання класу позичальника. Яка на відміну від існуючих враховує рівень заборгованості підприємства перед бюджетом та величину штрафом і санкцій накладених на підприємство контрагентами за порушення умов співпраці.
 
The article reveals the essence of the concept of "the creditworthiness of an industrial enterprise," as well as the technique of estimating the class of the borrower. This is in contrast to the existing level of debt the company takes into account the budget, as well as the amount of fines and penalties imposed on the company contractors for breach of cooperation.

Н. О. Бугайкандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН,ПЕВНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ-АУДИТОРІВ ТА КРИТЕРІЇ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

N. O. BugayPhD, assistant professor of auditing Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman, Kyiv

CURRENT STATUS, CERTAIN APPROACHES TO PROFESSIONAL TRAINING, AUDITORS AND EMPLOYMENT STATUS

В ринкових умовах аудит в Україні продовжує перебувати однією з вагомих галузей науки і практики. Він значно розширює та намагається якісно поліпшувати традиційну систему контролю. З подальшим розвитком ринкової інфраструктури зростає потреба в об’єктивній кількісній і якісній оцінці господарських явищ і фактів при визначенні їх відповідності встановленим критеріям та надання зацікавленим користувачам достовірної інформації про об’єкти господарської діяльності підприємств. Проте, на сьогоднішній час постає багато актуальних, проблемних питань на шляху розвитку та функціонування якісного сучасного аудиту, які мало вивчені та залишаються поза увагою. Це негативно позначається як на результатах діяльності підприємства, так і на економічній ситуації держави загалом.
У статті представлені окремі сьогоденні моменти в сфері аудиту в Україні, висвітлені деякі проблемні питання теоретичного, а особливо,практичного характеру, які продовжують перебувати як в цій сфері діяльності в цілому, так і в професійній роботі майбутнього або молодого фахівця-аудитора, а також запропоновані певні необхідні заходи та шляхи їх вирішення, які спрямовані на перспективи розвитку та підвищення ефективності результатів як професіонала-аудитора зокрема,так і самого процесу аудиту взагалі.
 
In a market environment audit in Ukraine continues to be one of the important branches of science and practice. It significantly expands and tries to improve the traditional quality control system. With further development of market infrastructure growing need for objective quantitative and qualitative assessment of economic phenomena and facts in determining their compliance with the criteria and provide interested users accurate information about the objects of economic activity. However, today there is a lot of current, problematic issues in the development and operation of high-quality modern auditing poorly understood and left unattended. This affects both the performance of businesses and the economic situation of the state as a whole.
The paper presents some aspects present in auditing in Ukraine, highlighted some problems of theoretical and especially practical, which continue to be in this field in general and in professional future or young professionals, auditors, and proposed some necessary measures and solutions aimed at development prospects and efficiency results as a professional auditor the auditor and the audit of the process at all.

І. Л. Латишевак. е. н., доц. кафедри фінансів, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ НА ОСНОВІ СТРАТЕГІЧНИХ КАРТ

I. L. LatyshevaPh.D., Associate Professor of Finance Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

METHODICAL APPROACH TO CAPITAL STRUCTURE MANAGEMENT ON THE BASIS OF STRATEGIC CARD

У статті проаналізовано постійно зростаюча роль інтелектуального капіталу та обґрунтовано необхідність впровадження системи управління структурою капіталу підприємств. Автором сформульовані методичні основи щодо формування системи управління капіталом, серед яких можна виділити системний підхід, досягнення певного рівня конкурентоспроможності, реорганізацію організаційної структури підприємства. Особлива увага приділяється функціям управління, як одним з основних елементів системи управління, визначено ряд взаємозв'язаних підсистем, що складають основу зазначеної системи. При створенні системи управління структурою капіталу підкреслено, що вона повинна базуватися на чіткій загальної стратегії розвитку підприємства. Тому в статті обґрунтовано необхідність використання стратегічних карт, як ефективного засобу для формування та управління структурою капіталу підприємства. При цьому стратегія управління структурою капіталу покликана забезпечити підприємству краще становище у зовнішньому середовищі, що можливо зробити використовуючи систему збалансованих показників.
 
The increasing role of intellectual capital is analyzed and the need to implement system of capital structure management is justified in the article. Methodological basis for the formation system of capital structure management are formulated by the author, among which it is possible to allocate the system approach, achievement of certain level of competitiveness, the reorganization of the company's organizational structure. Particular attention is paid to management functions as one of the main elements of the management system, as number of interrelated subsystems that form the basis of this system identified. At creation of capital management system was emphasized that it should be based on a clear overall enterprise development strategy. Therefore,the need for strategic maps, as an effective means for the formation and management of the enterprise’ capital structure has been proved in the article. At the same time, a strategy of capital structure management is designed to provide the company a better position in the environment, what can be done using a balanced scorecard.

В. В. Резниковк. э. н., доцент кафедры международных экономических отношений, Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, г. Харьков

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ХАРЬКОВСКОГО РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ИНТЕГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ

V. V. RyeznikovPh.D., associate professor, Department for International Economic Relations, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkov

COMPETITIVENESS OF KHARKIV REGION IN THE TRANSFORMATION OF THE INTEGRATION POLICY OF UKRAINE

В статье выделены, проанализированы и систематизированы исторические периоды развития историко-культурного региона Слобожанщина и Харьковского региона. Показаны причинно-следственные связи экономического развития Харьковской области на ранних этапах истории и современного периода. Проведен анализ экономического развития региона в условиях трансформации внешней политики Украины с важнейшими торговыми партнерами мира. Показано влияние экономических войн со стороны основного экономического партнера Харьковской области – Российской Федерации, а также перспективы сотрудничества региона с Европейским и Евразийским интеграционными объединениями.
Результаты исследования показали, что переориентация товарного рынка Харьковского региона на европейский, происходит достаточно медленно из-за невысокой конкурентоспособности отечественных товаров, основными импортерами остаются Российская Федерация и страны СНГ, от Евросоюза потребителями украинской готовой продукции выступают страны Центральной и Восточной Европы.
 
The article distinguished, analyzed and systematized the historical periods of development of Slobozhanschina as a historical and cultural region and Kharkov region. It’s pointed causal link between economic development of the Kharkov region at the early stages of the history and at the present time. Economic development of the Kharkov region was analyzed in according with the transformation of Ukraine's foreign policy and cooperation with major trading partners around the world. It’s analyzed the effect of economic wars to Kharkov region from the Russian Federation as a main economic partner. As well as the prospects for cooperation of the region with the European and Eurasian integration communities are analyzed.
The findings of investigation showed that the reorientation of the commodity market of the Kharkov region to the European market is slow enough because ukrainian goods are not competitiveness. The main importers of Kharkov region goods are the Russian Federation and CIS countries and the countries of Central and Eastern Europe are the main economic partners from the European Union.

Т. В. Романовак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваЄ. О. Даровськиймагістр спеціальності «Економіка підприємства» фінансово-економічного факультету, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

T. V. RomanovaPhD, Ass.Prof., Ass.Prof. of department of business economics and human resource management, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaE. O. DarovskyyMasters degree in «Business Economics» at the Faculty of Finance and Economics, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

FACTORS AFFECTING THE INCREASE IN PROFITS OF ENTERPRISES OF UKRAINE IN MODERN CONDITIONS

У статті розглянута роль прибутку, як ключового показника діяльності підприємства. Визначено, що в сучасних умовах значна частка підприємств взагалі не отримує прибутку, що призводить до їх ліквідації та банкрутства. Обгрунтовано, що прибуток є метою, результатом, стимулом і чинником економічної безпеки діяльності підприємства. Можливість отримання більшого прибутку спонукає керівників підприємств шукати більш ефективні способи використання ресурсів. Визначено, що рівень і сума прибутку складаються під впливом безлічі факторів, що впливають на неї як негативно, так і позитивно. У статті наведені різноманітні підходи до класифікації факторів, що впливають на формування прибутку підприємства, обґрунтовано власний підхід. Наведено чинники зростання прибутковості та запропоновано шляхи підвищення прибутку підприємств України.
 
In the article the role of profit as a key indicator of the company is considered. Determined that in the modern conditions significant proportion of companies do not make any profit, leading to their liquidation and bankruptcy. Proved that profit is the aim, effect, stimulus and factor of economic security of the enterprise. The possibility of obtaining more profit encourages managers to look for better ways to use resources. It was determined that the level and amount of profit formed under the influence of many factors that affect it negatively and positively. The paper presents various approaches to classification of factors influencing the formation of company profits, grounded own approach. The factors increase profitability and the ways to increase profits of enterprises in Ukraine are presented.

Н. В. Рибачукасистент кафедри Менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університетТ. О. Журкокандидат економічних наук, доцент кафедри Фінансів,Вінницький національний технічний університетЮ. І. Ганзієнкостудент ОКР «бакалавр», Вінницький національний технічний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

N. V. RybachukAssistant lecturer of Department of Management and Modelling in Economics, Vinnytsia national technical universityT. O. ZhurkoCandidate of Economic Sciences, Associate professor of Department of Finance, Vinnytsia national technical universityJ. I. Hanzienkostudent EQL "Bachelor", Vinnytsia national technical university

CONCEPTUAL ASPECTS OF BUSINESS EVALUATION: EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY

У статті розглянуті концептуальні підходи до визначення термінів «ефективність» та «результативність». Представлені різноманітні підходи до визначення та оцінки ефективності і результативності різними авторами. Виділені основні з них. Наведені види відносин, які враховуються при визначенні сутності категорії «ефективність». Розглянуті внутрішня та зовнішня ефективність.
 
The article describes the conceptual approaches to the definition of "efficiency" and "effectiveness". Presents various approaches to identify and evaluate the effectiveness and efficiency of various authors. Allocated the basic ones. These types of relationships that considered when determining the essence of the category of "effectiveness". Were considered internal and external effectiveness.

А. С. Толстихаспірантка кафедри менеджменту ім. проф. Й.С.Завадського Національний Університет Біоресурсів і Природокористування України

ПЕРЕДУМОВИ АДАПТАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ВІДПОВІДНО ДО ОБРАНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

Anna TolstykhPhD student Department of Management University professor Y.S.Zavadskoho National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

PRECONDITIONS FOR ADAPTATION OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISE ACCORDANCE WITH THE CHOSEN STRATEGY DEVELOPMENT

Формування нової стратегії обов’язково вносить корективи в процес та організаційну структуру управління, у організаційну культуру, а також  спонукає до пошуку нових необхідних ресурсів та компетенцій. Зміни не завжди мають бути радикальні, але керівництво зобов’язане встановити, наскільки існуюча організаційна структура відповідає визначеній стратегії, і якщо це необхідно, провести відповідні зміни. В нестабільних умовах господарювання, сільськогосподарські підприємства, усе частіше, приймають рішення про залучення до формування стратегій зовнішніх спеціалістів-консультантів, або створюють посаду маркетолога, чи цілого маркетингового відділу. Стратегічне управління концентрує свою увагу на перетвореннях в сфері організаційної структури та організаційної культури. Перетворення в цих двох сферах носять одночасний, системний та взаємопов’язаний характер. Передумовою створення ефективної адаптивної організаційної структури є визначення ознак її оптимальності.
 
Formation of a new strategy necessarily making adjustments to the process and organizational structure , organizational culture, and encourages the search for new resources and competencies required. The changes do not always have to be radical, but management to determine how much the current organizational structure meets the defined strategy, and if necessary, to appropriate changes. In an unstable economy, farms, increasingly, decide on a strategy of involvement of external experts, consultants, or create a position of a marketer or a marketing department.
Strategic management focuses on transformations in the field of organizational structure and organizational culture. The transformation in these two areas are simultaneous, systematic and interrelated nature. A prerequisite for creating an effective adaptive organizational structure is to determine the signs of optimality.

О. М. Момчевстудент, кафедра фiнансiв та кредиту, Схiдноєвропейський нацiональний унiверситет iменi Лесi Українки

ВПЛИВ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА СТРУКТУРУ ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ ПIДПРИЄМСТВА

O. Momchevstudent, Department of Finance and Credit, Lesya Ukrainka Eastern European National University

THE IMPACT ON THE FINANCIAL RESULTS OF ITS OWN CAPITAL STRUCTURE OF THE ENTERPRISE

Дiяльнiсть пiдприємства в умовах ринкової економiки будь-якої форми власностi, органiзацiйно-правового статусу i галузевої спрямованостi безпосередньо залежить вiд джерел формування капiталу, їх спiввiдношення та ефективностi використання Досягнення стратегiчних цiлей пiдприємства залежить вiд ефективностi управлiння капiталом пiдприємства та його структурою.
Вiд обраної структури капiталу залежить його вартiсть, рiвень фiнансового ризику та рентабельностi. Ефективна змiна структури капiталу є чинником збiльшення вiддачi на власний капiтал, що виражається в перевищеннi величини рентабельностi власного капiталу над рентабельнiстю сукупних активiв. Таким чином, проблема оптимiзацiї структури капiталу є однiєю з найважливiших задач, що вирiшуються в рамках управлiння капiталом вiтчизняних пiдприємств, а впливу чистого прибутку на формування оптимальної структури власного капiталу є актуальним питанням.
Актуальнiсть дослiджень з формування оптимальної структури капiталу визначається тим, що структура капiталу розглядається як один з найважливiших i найскладнiших етапiв фiнансового аналiзу, оскільки вирiшення проблеми оптимiзацiї необхiдне iндивiдуально для кожного суб’єкта госопдарювання.
 
The company's activities in a market economy any form of ownership, organizational and legal status and branch orientation depends on the sources of capital, their value and the strategic goals achievement effectiveness of the company largely depends on the efficiency of managing business and its structure.
The chosen capital structure depends on its cost, level of financial risk and profitability. Effective change in capital structure is a factor increasing return on equity, resulting in excess of the value of the return on equity return on total assets. Thus, the problem of optimizing the capital structure is one of the most important problems to be solved within the capital management companies, and net income impact on the formation of the optimal structure of equity is a key issue.
Relevance of research achievement of optimal financial capital structure is determined that the capital structure is regarded as one of the most important and most difficult stages of financial analysis, because optimization problems NEEDED individually for each entity.

Р. О. Каліновськийстудент ІI курсу магістратури економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ НОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

R. O. Kalinovskyi2nd year Graduate Student, the Faculty of Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE OBJECTIVE NECESSITY OF A NEW DEFINING OF SUBJECT OF ECONOMIC THEORY

У даній статті розглянуто об’єктивні причини необхідності перегляду постановки акцентів у предметному полі економічної теорії. Наведено короткий огляд концепцій періодизації економічного розвитку суспільства, на основі якого розкрито співвідношення понять «людина» і «виробництво». Звертається увага на неспроможність економічної теорії як науки протягом чотирьох століть розв’язати основні соціально-економічні проблеми людства, що підтверджується статистичними даними. На основі абстрактно-логічного аналізу спростовано існування класичного закону зростання потреб. Обґрунтовано неефективність останніх економічних досліджень та запропоновано альтернативні методологічні шляхи щодо розвитку сучасної економічної науки. У підсумку статті дано нові визначення мети та предмету економічної теорії, а також вказано на недосконалість умов для остаточного досягнення мети економічної теорії.
 
In this article the objective reasons for the need of setting accents in the field of economic theory are considered. There is a brief overview of the concepts of periodization of economic development of the society on which uncovered relations between the concepts of "man" and "production". Attention is drawn to the inability of economics as a science for four centuries to solve major social and economic problems of humanity, as evidenced by the statistics. On the basis of abstract logical analysis disproved the existence of classical law of increasing needs. Proved the ineffectiveness of recent economic researches and proposed alternative methodological ways for the development of modern economic science. In the end, the article gives new definitions of the purpose and subject of economic theory and shows the imperfect conditions for the ultimate goal of economic theory.

Н. В. Кобак. е. н., доцент кафедри менеджменту та інновацій, ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів», м. КиївС. А. ТарасовПублічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Блакитний поліс»

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

N. V. KobaPhD in Economics, Associate Professor of Management and Innovation, International University of FinanceS. A. TarasovJoint Stock Company “Insurance Company “Blakytnyy Polis”

CHANGE MANAGEMENT AS AN INSTRUMENT OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IMPLEMENTATION AT ORGANIZATION

В статті досліджується сучасний інструментарій управління змінами та можливості його застосування в процесі впровадження управління знаннями в організації. Авторами розроблена детальна схема впровадження управління знаннями в організації та обґрунтована доцільність застосування для кожного її етапу різних сучасних інструментів та методів управління змінами. Для формалізації діяльності організації та діагностики контексту управління знаннями пропонується поєднувати традиційні методи стратегічного аналізу та одну з найпоширеніших моделей управління змінами – модель Надлера-Ташмена. Під час вибору та обґрунтування стратегії управління знаннями в статті розглянуто можливості застосування інструментарію управління змінами з метою визначення рівня та темпу змін. На підготовчому етапі реалізації стратегії управління знаннями запропоновано використовувати матрицю діагностики готовності організації до змін та широко застосовувати методи подолання опору змінам.
 
The modern change management tools and the possibility of their using in the process of knowledge management implementation in the organization are examined in the paper. The authors developed a detailed scheme of knowledge management implementation in the organization and proved the advisability of using different modern tools and methods of change management for each of its stage. To formalization of the organization activity and diagnostic of knowledge management context are proposed to combine traditional methods of strategic analysis and one of the most popular models of change management - Nadler-Tushman’s model. During the selection and justification of knowledge management strategies the possibilities of application of change management tools for determining the level and rate of change are considered in the article. At the preparatory stage of realization of the knowledge management strategy is proposed to use a matrix diagnosis of organizational readiness to change and widely apply methods for overcoming resistance to change.

С. Ю. Кулаковак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваД. О. Масюкмагістрант, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,  м.Полтава

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇЇ ЙОГО КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

S. Y. KulakovаPh.D., Ass.Prof. of Department of Economics and enterprise management personnel, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaD. O. Masiukmagistіrant, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

THE THEORETICAL BASES OF RESEARCH COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE AND ITS REALIZATION COMPETITIVE ADVANTAGES

Необхідною умовою успішного функціонування будь-якого підприємства на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки є їх конкурентоспроможність. Пов'язано це, насамперед, зі значним загостренням боротьби між суб'єктами господарювання за сегменти ринку. У цій ситуації проблема оцінки конкурентоспроможності є пріоритетним завданням в управлінні підприємством.
Стаття присвячена вирішенню актуальної проблеми оцінювання конкурентоспроможності підприємства та його конкурентних переваг на ринках споживчих товарів. Метою даного дослідження є систематизація наявних положень з дослідження конкурентного середовища, аналіз та послідовність створення стратегічних конкурентних переваг, розроблення стратегій та прийомів конкурентної боротьби. Для цього було розглянуто поняття конкурентоспроможності підприємства, а також сутність та завдання дослідження конкурентного середовища. В якості головного критерію оцінювання пропонується використовувати моніторингові заходи за рівнем маркетингової роботи підприємства. Авторами було вдосконалено методичні підходи та розроблено власний алгоритм дослідження конкуренції, визначення конкурентної позиції підприємства та розроблення стратегії підвищення конкурентоспроможності.
 
A necessary condition for the successful operation of any enterprise in the current development of the national economy is their competitiveness. This is due primarily to the significant aggravation of the struggle between entities by market segments. In this situation, the problem of assessing competitiveness is a priority in enterprise management.
The article is devoted to solving the actual problem of evaluating the competitiveness of enterprises and its competitive advantage in consumer goods. The purpose of this study is to systematize the existing provisions of the study of the competitive environment, sequence analysis and creation of strategic competitive advantage, developing strategies and methods of competition. This was the notion of enterprise competitiveness, as well as the nature and objectives of the study competition. The key criterion for evaluating proposed to use monitoring activities in terms of marketing of the company. The authors improved methodological approaches and developed its own process for analyzing competition, determine the competitive position of the company and develop a strategy for competitiveness.

О. Д. Шевчукк. е. н., доцент кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. ВінницяЮ. В. Мазурстудентка, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ І КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

A. D. Shevchukcandidate of Economics, associate Professor, Department of audit and state control, Vinnytsia national agrarian University, VinnitsaY. V. Mazurstudent, Vinnytsia national agrarian University, Vinnitsa

FEATURES OF FUNCTIONING OF THE MODERN SYSTEM OF TAX ADMINISTRATION AND CONTROL IN UKRAINE

У статті розглянуто проблеми функціонування сучасної системи податкового адміністрування і контролю, окресленоосновні шляхи їх вирішення. Охоплено розгляд значних змін до Податкового кодексу України.
 
We look at problems of modern tax administration system and control and their solutions. Covered consideration of significant changes to the Tax Code of Ukraine.

Р. М. Федорякк. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СТАНДАРТУ ISO 50001:2011 У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

R. M. FedoryakPhD, associate professor of the department management Kiev National University of Technology and Design

IMPLEMENTATION OF ISO 50001:2011 MANAGEMENT SYSTEM FOR HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Мета. Статтю присвячено процесу впровадження міжнародного стандарту ISO 50001:2011 «Системи енергетичного менеджменту – вимоги та рекомендації з впровадження» у систему управління закладами бюджетної сфери на прикладі вищих навчальних закладів.
Методика. Використано методи формалізованого представлення систем, а саме аналітичний та логічний для встановлення рекомендованої послідовності впровадження стандарту ISO50001:2011 у системі управління ВНЗ; графічний метод та метод моделювання для розробки системи енергетичного менеджменту вищого навчального закладу.
Результати. Проведене дослідження дозволило сформувати алгоритм реалізації управлінського циклу в сфері енергоменеджменту, заснованого на принципі «PLAN–DO–CHECK–ACT». Визначено рекомендації щодо процесу впровадження стандарту ISO «Системи енергетичного менеджменту» у систему управління вищим навчальним закладом.
Наукова новизна. Досліджено закономірності процесу впровадження сучасних систем управління енергоспоживанням та енергозаощадженням у структуру управління закладами бюджетної сфери.
Практична значимість. Визначено послідовність створення або реформування системи енергетичного менеджменту ВНЗ.
 
Purpose. Article is devoted to the process of implementation of ISO 50001: 2011 "Energy management systems - Requirements and guidelines for implementation" in the control system of public sector organizations as an example of higher education institutions.
Methodology. The methods of formalized representation systems, namely, analytical and logical to determine the recommended sequence of implementing the standard ISO50001: 2011 management system BIS; graphical method and modelling to develop an energy management system of higher education.
Finding. The study allowed forming an algorithm implementing the management cycle in energy management, based on the principle of «PLAN-DO-CHECK-ACT». Identify recommendations on the process of implementing the standard ISO «Energy Management Systems" in the system of higher educational establishment.
Originality. The regularities of the process of introduction of modern energy management systems in the management structure of public sector organizations.
Practical value. The sequence of the creation or reform of the energy management system of the university.

А. В. Хмельковканд. наук по гос. упр., доцент кафедры финансов и кредита, Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ INTOSAI ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ФИНАНСОВ

A. V. KhmelkovPh.D in Public Administration, Associate Professor of the Department of Finance and credit, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

THE INSTITUTIONALIZATION OF THE PRINCIPLES OF INTOSAI FOR THE FORMATION OF PUBLIC FINANCE

В статье поднимаются вопросы институционализации принципов Международной организации высших органов финансового контроля (INTOSAI), в том числе и ее региональной организации – EUROSAI, в механизм контроля за формированием публичных финансов Украины. Основное внимание сконцентрировано на качестве реализации расширенных конституционных полномочий Счётной палаты Украины относительно контроля за поступлениями средств в государственный бюджет. Где из всей совокупности доходной части государственного бюджета, акцент поставлен на источниках занимающих наибольший удельный вес в его структуре – фискальных платежах, и соответственно, надлежащем контроле за ними, что обеспечит искомую стабильность публичным финансам. Основанием для институционализации принципов международных институтов финансового контроля является то, что Счётная палата Украины состоит и в INTOSAI, и в Организации высших органов финансового контроля Европы (EUROSAI), а также решения принятые на Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций и изложенные в Резолюциях A/66/209 и A/RES/69/228.
 
In the article the issues of institutionalization of the principles of the International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), including its regional organization, the EUROSAI, in the control mechanism for the formation of public finance of Ukraine. The main attention is focused on the quality of implementation of the expanded constitutional powers of the Accounting Chamber of Ukraine on control over the proceeds to the state budget.Where out of the total revenue of the state budget, the emphasis is on the sources occupying the largest share in the structure - fiscal payments, and accordingly, appropriate monitoring, which will provide the desired stability to the public finances. The basis for the institutionalization of the principles of international institutions of financial control is that the Accounting Chamber of Ukraine and is in INTOSAI, and in the European Organisation of Supreme Audit Institutions (EUROSAI), as well as the resolutions adopted by the General Assembly of the United Nations as set out in Resolutions A/66/209 and A/RES/69/228.

О. М. Попівнякk. е. н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. ДрогобичО. А. Ковенськаk. е. н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. Дрогобич

ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ

O. M. Popivnyakcandidate of economic sciences Droghobych state pedagogical university named after Ivan FrancoO. A. Kovenskacandidate of economic sciences Droghobych state pedagogical university named after Ivan Franco

FINANCIAL TOOL OF PROVIDING OF REALIZATION OF THE ANTIDEPRESSING REGIONAL PROGRAMMES

Для недопущення та подолання наслідків соціальної, економічної та екологічної депресивності територій країни існує потреба у визначенні основних фінансових інструментів забезпечення реалізації антидепресивних регіональних програм. Дана стаття аналізує фінансовий інструментарій забезпечення реалізації антидепресивних регіональних програм, які передбачають формування, розподіл і перерозподіл фінансової бази регіону, систематизацію кількісних і якісних параметрів фінансового забезпечення збалансованого розвитку.
Для реалізації антидепресивних регіональних програм пропонується залучати всі потоки надходжень фінансових ресурсів в регіон, які поділяються на три групи: власні кошти та кошти місцевого бюджету; залучені та позикові кошти; кошти державного бюджету. Доцільно вдосконалити підходи до розподілу субвенцій на виконання інвестиційних проектів і враховувати при цьому не лише кількість населення адміністративно-територіальних одиниць, а й виконання власних та делегованих функцій для обласних центрів.
Пропонується надати можливість місцевим органам влади депресивних територій самостійно розпоряджатися цільовими трансфертами та субвенціями на виконання інвестиційних програм, які виділяються з державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) і використовуються для оперативного розв’язання найбільш термінових соціально-економічних проблем на конкретних територіях.
 
For non-admission and overcoming of consequences of social, economic and ecological depressing of territories of country there is a requirement in determination of basic financial instruments of providing of realization of the antidepressing regional programmes. This article analyses the financial tool of providing of realization of the antidepressing regional programmes, which foresee the forming, distribution and redistribution of capital base of region, systematization of quantitative and high-quality parameters of the financial providing of balanced development.
 For realization of the antidepressing regional programmes it is suggested to attract all streams of receipts of financial resources in a region, which are divided into three groups: proper money and money of local budget; attracted and loan money; money of the state budget. It is expedient to perfect modes for distributing of grants for implementation of investment projects and to take into account not only the amount of population of administrative-territorial units but also implementation of own and delegated functions for regional centers.
It is suggested to give possibility to local authorities of the depressed territories to dispose of having a special purpose transferts and grants independently for implementations of the investment programmes, which are selected from a state regional growth fund (SRGF) and used for the operative decision of the most urgent social and economic problems at the concrete territories.

І. М. Бурлаковак. е. н., старший викладач кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет, м. Суми

ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ НА ЗАСАДАХ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ

I. M. BurlakovaPhD, senior teacher of the chair of economics and business-administration, Sumy State University, Sumy

PRIORITIES OF ECONOMIC GROWTH IN UKRAINE ON THE BASIS OF "GREEN" ECONOMY

У статті обґрунтовано застосування системного підходу до вибору пріоритетних напрямків переходу до «зеленої» економіки в Україні на основі кількісних та якісних змін у системі господарювання та взаємозв'язків між її основними компонентами з використанням механізмів активізації екологічних інновацій. Запропоновано здійснення переходу від секторальної екологізації до безперервного вдосконалення процесів виробництва та споживання в межах життєвих циклів товарів та послуг на базі пропульсивних галузей, спроможних перебудувати економіку, створюючи передумови для динамічного «озеленення» життєвих циклів продукції традиційних галузей та розвитку в їх складі нових «зелених» секторів. Економічне обґрунтування напрямків реструктуризації економіки та розвитку нових «зелених» секторів запропоновано здійснювати на основі аналізу еколого-економічних втрат в народному господарстві від екодеструктивної діяльності господарюючих суб’єктів та вартісного аналізу життєвих циклів товарів та послуг.
 
In the article the systematic approach of priority areas selection of the transition to "green" economy in Ukraine is grounded on the base of quantitative and qualitative changes in the economic system and relationships between its main components using mechanisms of activation of environmental innovations. The transition from sectoral greening to continuous improvement of production and consumption processes within the life cycle of goods and services is proposed on the base of propulsive branches which are capable to rebuild the economy, creating preconditions for dynamic "greening" of products' life cycles of traditional branches and development of new "green" sectors as their parts. Economic substantiation of directions of restructuring the economy and development of new "green" sectors is proposed on the basis of analysis of ecologo-economic losses in national economy from ecologically destructive activities of business entities and cost analysis of life cycles of goods and services.

В. Ю. Фабіянськак. е. н., старший викладач кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університетА. М. Блохастудент, Вінницький національний аграрний університет

УКРАЇНСЬКИЙ МИТНИЙ ПОСТ-АУДИТ, НАБЛИЖЕННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОРМ ТА СТАНДАРТІВ

V. Y. FabiianskaCandidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of the Chair of Audit and Public Control, Vinnytsia National Agrarian UniversityA. M. Blokhastudent of the Faculty of Economics, Vinnytsia National Agrarian University

UKRAINIAN CUSTOMS POST-AUDIT APPROACHING TO EUROPEAN STANDARDS

В статті розглянуто визначення митного пост-аудиту згідно з європейським  та українським законодавством, зазначено його суть та принципи. Проаналізована основна сфера здійснення порушень митного законодавства, виявлених під час проведення документальних перевірок. Охарактеризовано стандарти країн Європейського Союзу щодо організації та проведення митного пост-аудиту. Здійснено порівняльний аналіз законодавства ЄС і України у сфері митного контролю. Визначено поняття митного пост-аудиту згідно Кіотської конвенції та основні його завдання. Визначено особливості проведення пост-аудиту в Україні як сучасної форми митного контролю, а також зазначено види митного контролю, які застосовуються у міжнародній практиці та їх короткий опис. Розглянуто досвід зарубіжних країн щодо організації, здійснення та удосконалення митного пост-аудиту, ефективність його застосування.
 
In the article under consideration was viewed the definition of post-customs audit according to European and Ukrainian legislation and was defined its essence and principles. The main sphere of customs violations detected during the documentary checks was analysed here. EU standards of the organisation and customs post-audit was characterised. We compared EU and Ukraine legislation in the sphere of customs control. The concept of customs post-audit in accordance with the Kyoto Convention and its main task. The features of post-audit in Ukraine form of customs control were defined in this article, and these types customs applicable in international practice and a brief description. Besides, in the article we dealt with the experience of foreign countries as for the organisation, realization and improvement of customs post- audit and efficiency of its use.

С. В. Берендак. е. н., доцент кафедры международной экономики и мирового хозяйства, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, г. Харьков

НАЛИЧНЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗРЫВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ МИРА, НА ПРИМЕРЕ ЕАЭС

S. V. BerendaPhD, Associate Professor of The Chair of International Economics, V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

EXISTING INSTITUTIONAL GAPS ECONOMIC INTEGRATION IN INTEGRATION ASSOCIATIONS OF THE WORLD, THE EXAMPLE OF THE EAEU

Современные экономические вызовы формируют новые подходы и модели интеграционного взаимодействия. Возникает закономерный вопрос, как определяется процесс экономической интеграции, как осуществляется его конструирование, что является его движущей силой. Практика интеграционного взаимодействия свидетельствует о необходимости управления интеграционными процессами и такой управленческой формой, наряду с международными двусторонними и многосторонними соглашениями, являются наднациональные институциональные образования с определенным набором полномочий. Поступательность - является характерной чертой процессов экономической интеграции ее постепенного усложнения и перехода к более высоким уровням интеграционного взаимодействия. В мировой практике сложилась довольно пестрая картина в вопросе организации интеграционного взаимодействия. В общем виде, с этой точки зрения, существует два подхода институциональный и функциональный, а также их комбинация в различных соотношениях. Институциональная основа ЕАЭС (Евразийский экономический союз) в 2015 году вышла на новый уровень – уровень экономического союза. Предыдущие уровни – общий рынок (таможенный союз) путем поступательного преобразования были трансформированы в очень сжатые сроки - 3(5) лет. Произошедшие изменения формулируют вопрос, каким же образом осуществлена данная трансформация и отвечает ли она экономическому содержанию общепринятому определению «экономического союза» или даже «общего рынка», т.е. сформировано ли общее экономическое пространство, функционирует свободная торговля товарами и услугами, имеется ли добросовестная конкуренция и существую ли наличные институциональные разрывы? В статье дается попытка определения наличных институциональных разрывов в экономической интеграции стран ЕАЭС. Определены институциональные разрывы различной природы в экономической интеграции ЕАЭС. Делается вывод о сложившейся в ЕАЭС практике инкрементального подхода в проектировании экономической интеграции.
 
Current economic challenges create new approaches and models of integration and interaction. How is the process of economic integration? How is its design, which is its driving force? Practice integration and interaction demonstrates the need for management of integration processes. Along with international bilateral and multilateral agreements, supranational institutions operate with a set of credentials. Sustained is a characteristic feature of economic integration and its gradual complication and transition to higher levels of integration and interaction. In world practice has developed different approaches in organizing the integration and interaction. In general there are two approaches institutional and functional, as well as combinations there of in various proportions. Institutional framework EAEU (Eurasian Economic Union) in 2015 reached a new level - the level of economic union. Previous levels - a common market (customs union) by the progressive transformation has been transformed in a very short period of time - 3 (5) years. These changes formulate a question, how do effect this transformation and whether it meets the economic content of the generally accepted definition of "economic union" or even a "common market". That is, if formed a common economic space, functioning free trade in goods and services, whether there is fair competition and whether institutional gaps? The article presents an attempt to identify existing gaps in the institutional economic integration of the EAEU. Identified institutional gaps of different nature in the economic integration of the EAEU. It is concluded that the current practice in the EAEU incremental approach in the design of economic integration.

О. О. Кононовак. е. н., доц. кафедри маркетингу Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА: МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД

O. A. KononovaPhD Economics, Associate Professor of Marketing, Dnipropetrovsk National University Oles Honchar

MANAGEMENT OF CURRENT ASSETS OF THE ENTERPRISE: MARKETING APPROACH

Визначена головна мета та завдання управління оборотними активами в процесі забезпечення ефективної діяльності підприємства. Досліджено кругообіг ресурсів і оборотних коштів та виділено їх основні стадії. Уточнено визначення оборотного капіталу підприємства на підставі його сутнісних характеристик. Виділено елементи на які підрозділяється оборотний капітал. Запропоновано рекомендації на основі маркетингового підходу до управління оборотними коштами підприємства.
 
Outlines the main goals and objectives of management of turnaround assets in ensuring the efficient operation of the enterprise. Investigated the cycling of resources and working capital allocated and their main stage. Clarified the definition of working capital on the basis of its essential characteristics. Selected items that are divided working capital. Recommendations based marketing approach to working capital management company.

В. Ю. Левчукасистент кафедри менеджменту та маркетингу, Луцький національний технічний університет

ПОШИРЕННЯ ТРАНСКОРДОННОГО ЕФЕКТУ СПІВРОБІТНИЦТВА ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНІВ

V. U. Levchukassistant of Department of Management and Marketing, Lutsk National Technical University

THE SPREAD OF CROSS-BORDER EFFECT OF COOPERATION BORDER REGIONS

Визначено особливості поширення транскордонного ефекту співробітництва прикордонних регіонів України. Дослідження транскордонного ефекту, як результату співробітництва, що впливає на соціально-економічний розвиток регіонів, необхідно враховувати, щоб забезпечити якісний ефект від багатосторонньої співпраці прикордонного регіону.
 
The peculiarities the spread of cross-border effect of cooperation border regions of Ukraine. Investigation of cross-border effect, as a result of cooperation that influences socio-economic development, must be considered to ensure the qualitative effect of multilateral cooperation in the border region.

М. Р. Клітнамагістрант кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка, м. ПолтаваІ. А. Брижаньк. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка, м. Полтава

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

M. Klitnamagister of the business economics and human resource management, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaI. BryzhanPh.D, Docent of the business economics and human resource management, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS OF PRODUCTION PJSC “POLTAVAMASH”

У статті досліджено теоретичне підґрунтя оцінки конкурентоспроможності продукції підприємств (на основі диференціального, комплексного та змішаного методів). Конкурентоспроможність продукції закладається ще на стадії проектування. Моделювання та визначення рівня конкурентоспроможності продукції є необхідною передумовою для її продажу на відповідному ринку.
Визначаючи конкурентоспроможність продукції, виробник має обов'язково знати вимоги потенційних покупців та оцінки споживачів. Тому формування конкурентоспроможності продукції починається з визначення суттєвих споживчих властивостей, за якими оцінюється принципова можливість реалізації продукції на відповідному ринку, де покупці постійно порівнюватимуть її характеристики з товарами конкурентів щодо міри задоволення конкретних потреб і цін реалізації.
Об’єктом оцінки взято ПАТ «Полтавський машинобудівний завод», що спеціалізується на випуску технологічного обладнання та ліній для первинної переробки худоби, птиці і продуктів їх забою.
Застосовуючи комплексний метод, проведено оцінку рівня конкурентоспроможності продукції даного підприємства. Визначено конкурентну позицію його продукції стосовно товарів підприємств-конкурентів. Особлива увага приділена розгляду технічних та економічних параметрів продукції. На основі даної оцінки складається програма, що містить ряд заходів стосовно підвищення конкурентоспроможності відповідного виду продукції.
This article explores the theoretical basis for assessing the competitiveness of products (based on the differential, integrated and mixed methods). Modelling and determining the level of products competitiveness is a necessary prerequisite for its sale at the definite market.
 
In determining the competitiveness of products, the manufacturer must necessarily know the requirements and evaluation of potential consumers. Therefore, the formation of products competitiveness begins with the definition of essential consumer characteristics for assessing basic of sales opportunity at the relevant market, where buyers compare its characteristics with goods of competitive companies on measures to satisfy the specific needs and prices.
PJSC "Poltava Machine-Building Plant", which specializes in the production process equipment and lines for primary processing of livestock, poultry and products of their slaughter, was taken as the object of evaluation.
Using complex methods, we evaluated the products of this company. It was determined the competitive position of its products in reference to goods of competitors. Special attention is given to the technical and economic parameters of production. The program based on this assessment was made. It contains numerous measures for increasing of products competitiveness.

О. Б. Сливінськак. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України “Бережанський агротехнічний інститут”

ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ “ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ” ТА ЇХКЛАСИФІКАЦІЯ

О. В. SlyvinskaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit, Separated Subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

ACCOUNTING AND ECONOMIC MERIT OF “QUALITY COSTS” AND THEIR CLASSIFICATION

Розглянуто економічну сутність витрат на якість. Встановлено, що витрати на якість – це один із важливих складових елементів витрат. Визначено основні види витрат на якість за різними класифікаційними ознаками та запропоновано комплексну систему обліку витрат на якість, що дозволяє отримувати інформацію про якість продукції та розширити номенклатуру її показників.
 
The economic merit of quality costs has been considered. It has been established that quality costs is considered to be one of the main elements of expenses. The main types of quality costs have been determined according to various classificatory characteristics and a complex system for accounting quality costs, which allows receiving information on the quality of production and increasing the nomenclature of its indices has been set.

В. П. Гаврилюкк. е. н., доцент кафедри економічної теорії НУБіП України

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ, «ЗЕЛЕНА» ЕКОНОМІКА – СТАЛИЙ РОЗВИТОК

V. P. HavrylyukPh.D., Associate Professor of Economic Theory, NUBiP

GLOBALIZATION, "GREEN" ECONOMY - SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Розглядається взаємодія процесів глобалізації та сталого розвитку. Теоретично обґрунтовано, можливість їхнього поєднання. Здійснюється аналіз сучасних проблем реалізації сталого розвитку у нашій країні.
 
The article deals with the interaction of globalization and sustainable development. Theoretically grounded, the possibility of their combination. The analysis of contemporary issues of implementing sustainable development in our country.

Т. С. Незвещук-Когутк. е. н., в. о. доцента кафедри менеджменту та туризму Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

T. S. Nezveschuk-Kogutacting as docent (associate professor) of the Chair of Management and Tourism of Chernivtsi Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University

PROBLEMS AND EFFICIENCY RISE TRENDS OF QUALITY MANAGEMENT SERVICES AT TOURISM SECTOR ENTERPRISES

Досліджено теоретичні та практичні проблеми якості послуг у туристичній сфері в сучасних умовах, наведено фактори та досліджено їх вплив на створення якісного туристичного продукту; визначено умови, за яких можлива ефективна виробнича діяльність сучасних туристичних підприємств, наведено найбільш суттєві критерії якості, що впливають на діяльність підприємств туристичної та готельної сфери. Запропоновано заходи для підвищення рівня якості туристичних послуг, обґрунтовано підсистеми управління якістю обслуговування на туристичному підприємстві.
 
The author researches theoretical and practical problems of service quality in current tourism industry, indicates factors and defines their influence upon creation of quality tourism product. Besides it the work is dedicated to definition of conditions when efficient production activity of present tourist enterprises is possible and to finding out the most essential quality criteria influencing tourism and hotel service industry. The ways of tourist services’ quality increase are offered here. As well as the subsystems of service quality management at a tourism enterprise are grounded in the work.

О. В. Шанінкандидат економічних наук, начальник відділу аграрної економіки і продовольства, Національна академія аграрних наук України

КОНЦЕПЦІЯ СЕЛОУТВОРЮЮЧОГО ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

O. V. ShaninPh.D. Head of the Department of Agricultural Economics and Food, National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine

CONCEPT OF VILLIGEFORMING ENTERPRISES IN THE SYSTEM OF RURAL AREAS DEVELOPMENT

В даній статті представлено концептуальне бачення місця і ролі держави та вітчизняного аграрного бізнесу у вирішенні проблеми забезпечення комплексності розвитку сільських територій в Україні. Воно передбачає необхідність формування такого суб’єкта господарювання на селі, який буде основою не тільки економічного, а й соціального, природозберігаючого та культурного життя в сільській місцевості. На державному рівні це потребує чіткого визначення нормативно-правового статусу “селозберігаючого підприємства” та відповідних преференцій на його підтримку, у тому числі через впровадження перспективної моделі розвитку аграрного сектору на основі нової Державної цільової програми розвитку АПК до 2020 року.
За належної правової та інституціональної підтримки державних органів влади та відповідного наукового обґрунтування механізмів їх розвитку, селоутворюючі підприємства можуть стати рушійною силою відродження українського села, а отже, і національної економіки.
 
This article presents a vision for the place and role of the state and national agricultural business in solving the problem of providing integrated development of rural areas in Ukraine. It provides the business entity development in the village, which will be the basis not only economic, but also social, ecological and cultural life in the countryside. At the state level, this requires a definition of the regulatory status “villigeforming enterprise” and its benefits, including through the introduction of a  perspective model of the agricultural sector developement on the basis of a new State program for AIC development through 2020.
When appropriate legal and institutional support of state authorities and the relevant scientific justification mechanisms of their development, villigeforming enterprises can become the driving force of revival of the Ukrainian village, and consequently the national economy.

Л. Б. Самойленкок. е. н., доцент кафедри фінансів ПВНЗ «Бориспільського інституту муніципального менеджменту при Міжрегіональній Академії управління персоналом»»

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Lesya  SamoylenkoPh.D., associate professor of Department of Finance «Borispolskuy institution municipal Management at the Interregional Academy of Personnel Management»»

THE USE OF E-COMMERCE TECHNOLOGIES TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF DOMESTIC ENTERPRISES

У статті досліджується розвиток технологій електронної комерції в Україні та в світі. Вітчизняні компанії конкурують з глобальними гравцями за вітчизняного споживача. Актуальність застосування технологій електронної комерції підтверджується досвідом багатьох підприємств в різних галузях. Про це свідчать статистичні дані. Для тих підприємств, що не можуть повністю перенести операційну діяльність в онлайн, доцільне часткове використання технологій електронної комерції. Автором розглянуто поєднання технологій електронної комерції з Data Mining, як аналітичним методом знаходження невідомих знань в накопичених даних. Визначено, що застосування технології Data Mining допомагає вирішити такі маркетингові завдання як сегментацію споживачів по напрямкам прибутковості та лояльності. Відповідно до цього, використання такої інформації дозволяє персоніфікувати пропозиції для відвідувачів інтернет-магазину з метою збільшення прибутку та формування ядра лояльних покупців.
 
This paper examines the development of e-commerce technologies in Ukraine and worldwide. Local companies compete with global players for domestic consumers. The relevance of the use of e-commerce technologies The experience of many companies in various industries. These are the statistics. For those companies that can not completely move operations online, appropriate partial use of e-commerce technologies. The author considers the combination of e-commerce technologies of Data Mining, as an analytical method to find the unknown knowledge accumulated data. It was determined that the use of Data Mining technology helps solve such tasks as marketing segmentation of consumers in areas of profitability and loyalty. Accordingly, the use of such information can personalize offers visitors an online store to increase profits and form the nucleus of loyal customers.

О. В. Терентьєваасистент, кафедри економіки підприємств, ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ОСНОВНІ ПРОЦЕСИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ СКЛАДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Elena Terent’eva

MAIN PROCESSES OF IMPLEMENTING OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SUPPORT CONSTITUENTS FOR ENTERPRISE’S CRISIS RESPONSE ACTIVITIES

Ефективність антикризової діяльності на підприємстві у значній мірі залежить від обґрунтованості, повноти і своєчасності прийнятих протикризових заходів. Для здійснення таких заходів необхідний системний механізм забезпечення антикризових дій на підприємстві. У випадку відсутності такого механізму, або системи доцільно його сформувати й впровадити. Статтю присвячено проблемам впровадженням підсистеми антикризового управління в загальну систему управління підприємства. Визначено основні етапи імплементації організаційно-економічного механізму, що здійснює спеціальні функції антикризового управління на підприємстві. Значну увагу приділено послідовності дій та визначенню робіт кожного з етапів імплементації. За результатами проведених досліджень, запропоновано узагальнену схему доведення плану заходів із впровадження до виконавців, а також типізовано схему розміщення у організаційній структурі підприємства органу із забезпечення антикризової діяльності при повній централізації функцій.
 
Efficiency of enterprise’s crisis response activities largely depend on justification, entirety and promptness of crisis response steps taken. In order to carry out such steps a system mechanism for crisis responses activities at enterprise is required. In case of no such mechanism or system available, its formation and implementation is expedient. The article is dedicated to problems of implementation of enterprise’s crisis response sub-system into enterprise general management system. Main stages of implementation of organizational and economic mechanism, which performs special crisis responses functions at the enterprise, were determined. High emphasis was placed on sequence of actions and determination of works of each implementation stage. By the results of research conducted a generalized scheme for bringing of crisis responses plan to its contractors was suggested and also a scheme for allocation of crisis response authority in the enterprise organizational structure with full centralization of functions was classified.

Н. І. Сувороваасистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

N. I. Suvorovaassistant of the chair «Accounting and Auditing», Odessa State Agrarian University

ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT LIVESTOCK PRODUCTION

За матеріалами дослідження розкрито питання аналітичного обліку продукції тваринництва, а також практично обґрунтовано застосування ідеї дев’ятизначної кодифікації бухгалтерських рахунків в рамках синхронізації ведення фінансового та управлінського обліку. Пропонується в управлінському обліку як відповідники зазначеному порядку символів аналітичного рахунку прийняти власне об'єкти обліку витрат: центр витрат, місце виникнення витрат, технологічний процес, вид продукції. При такій чіткій ієрархічній побудові аналітичного рахунку відповідні облікові номери увійдуть як до дебетового, так і кредитового рахунку, тобто аналітичний облік формуватиметься не тільки для рахунків витрат, а й для кореспондуючих рахунків відповідно до даних складського обліку, руху запасів, основних засобів, а також з даними про заробітну плату працівників-відрядників тощо.
 
On materials the research questions of analytical accounting of livestock products is solved, and also reasonably practicable application ideas nine codification of accounts within the synchronization conducting of financial and management accounting. In management accounting as a counterpart to the order of symbols analytical account to take proper objects of cost accounting, cost center, place of origin expenses, process, kind of production is proposed. With such a precise hierarchical construction of analytical accounts corresponding registration numbers will be included as a debit and the credit account, that is, analytical accounting will be formed not only for accounts costs, but also for the corresponding accounts according to the stock control, movement of inventories, fixed assets, as well as data on salaries of employees pieceworker etc.

Ю. Г. Журавельпошукувач, Тернопільський національний економічний університет, м.Тернопіль

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Y. H. Zhuravelaspirant, Ternopil national economic university, Ternopil

SCIENTIFIC AND METHODICAL PRINCIPLES OF FINANCIAL SECUREMENT OF NATIONAL PROJECTS RELATED TO MODERNIZATION OF UKRAINIAN ECONOMY

З метою активізації процесів модернізації економіки України у статті запропоновано методичні підходи до впровадження нової моделі ініціювання та впровадження національних проектів модернізації, які ґрунтуються на розширенні кола інституційних учасників – ініціаторів проектів, введенні системи ретельної перевірки ініційованих проектів на предмет економічної доцільності, відсутності дублювання, відповідності довгостроковим завданням розвитку національної економіки; залучення Національної академії наук України для наукового забезпечення процесів відбору та реалізації національних проектів, а також затвердження переліку проектів модернізації, які необхідно впроваджувати в середньостроковій та довгостроковій перспективі. Також розроблено методичні засади створення механізму фінансування національних проектів модернізації, що передбачає надання Державному банку розвитку повноважень головного агента Уряду по консолідації фінансових ресурсів та адміністрування цільового фонду консолідованих ресурсів для модернізації економіки, залучення широкого кола інвесторів (суб’єктів господарювання всіх форм власності, банків, інвестиційних фондів, лізингових і венчурних компаній, міжнародних організацій, громадян, державних установ); введення інституту омбуцмена з інвестицій та захисту прав інвесторів. Такі підходи дозволять створити взаємопов’язану систему відбору національних проектів модернізації та акумулювати фінансові ресурси для їх фінансування на принципах консолідації.
 
With the purpose to activate modernization processess in Ukrainian economy, this article describes methodical approaches for implementation of new projects initiation model and national modernization projects, which are based on widening the range of institutional participants – projects initiators, introduction of projects check systems to secure economic feasibility, no duplication, compliance with long-term objective of the national economy development; involvement of the National Academy of Sciences of Ukraine with the purpose to secure scientific support during selection and realization of national projects, as well as approving the list of modernization projects, which needs to be implemented in mid-term and long-term perspective. Also, methodical principals for financing of national modernization projects are developed, which provides State development bank with authority of the governmental agent on consolidation of financial resources and administration of these funds for economy modernization, involvement of wide rage of investors (banks, investments funds, leasing and venture companies, international organisations, citizens, state owned institutions); introduction of ombudsman institution on investment and investor protection. Such principles will allow to create interconnected national modernization projects selection system and consolidate financial resources for projects financing.

С. Д. Волощукк.ф.-м.н., доцент кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ ВАРТОСТІ ОПЦІОНУ НА ОСНОВІ РІВНЯННЯ БЛЕКА-ШОУЛСА

S. VoloshchukPhD, associate professor of economic and mathematical modelling department, SHEI «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»

OPTION VALUE MODELING ON THE BASIS OF BLACK-SHOALS EQUATION

В статті розглянуто рівняння Блека-Шоулса і побудовану на його основі диференціальну стохастичну модель ціни опціону європейського типу. Поставлено завдання визначити функцію ціни опціону. Для цього використовувались додаткові умови. Першою додатковою умовою є умова вартості опціону в момент реалізації акції. Другою додатковою умовою є умова вартості опціону, коли ціна акції прямує до нуля. Отриману диференціальну модель перетворено до системи функціональних рівнянь. Ця система розв’язана наближено, згідно з середньоквадратичним критерієм. На основі отриманих розв’язків побудовано функцію ціни опціону. Ця функція є точним розв’язком диференціального рівняння моделі та наближено задовольняє додаткові умови. Отримано умови точності та однозначності розв’язку поставленої задачі.
 
In this article the equation of Black Shoals is considered and differential stochastic model of price for European-style option was create. The tasks to determine the function of the option price was put up. For this purpose additional conditions was used. The first such additional condition is the condition of option value at the shares sale moment. The second additional condition is the condition of option value when the share price goes down to zero. The differential model was converted to a system of functional equations. According to the root-mean-square criterion the approximate solution for the system of equations was received. Based on this solution a function of option price was obtained, which is a precise solution of the differential equation models and approximately satisfy to the above-mentioned additional conditions. Conditions of accuracy and uniqueness of the solution of the problem was also received.

В. Є. Тредіткандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ВЕЛИЧИНИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. E. TreditPhD in Economics, Associate Professor of the department of Accounting and audit Kharkiv national agrarian university named after V.V. Dokuchaev

METHOD OF ESTIMATING THE VALUE OF THE RESOURCE POTENTIAL AGRICULTURAL ENTERPRISES

Запропоновано методичний підхід до визначення оцінки ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств, обґрунтовано його практичне значення. Розроблено алгоритм та наведені показники оцінки ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств України.
 
It was suggested  the methodical approach to determining the value of the resource potential of agricultural enterprises, a practical value grounds him. An algorithm and the brought indexes over of estimation of resource potential of enterprises of agricultural enterprises of Ukraine is worked out in the article.

В. В. Шевчукк. е. н., доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, м. Харків

СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ

V. V. Shevchukcandidate of economic sciences, associate professor, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

THE SPECIFIC FEATURES OF USING THE SOCIAL MARKETING IN PUBLIC UTILITY SECTOR

Соціальна напруга у суспільстві і загострення економічних проблем актуалізує вирішення питань реалізації соціальних завдань в регіональному масштабі, стабілізації суспільного розвитку. В статті запропоновано інтегрувати елементи соціального маркетингу в діяльності підприємств комунального сектору в силу їх соціальної спрямованості і універсальності. Визначений вплив соціального маркетингу та комплексу його заходів на результативність роботи комунальних підприємств шляхом виявлення і узгодження інтересів учасників процесу надання комунальних послуг.
 
The social tension and worsening economic problems actualizes the issues of social problems solving on a regional scale, the stabilization of social development. To integrate elements of social marketing in public utility sector because of their social focus and flexibility offered in the article. The impact of social marketing on the effectiveness utilities activity by identifying and reconciling the interests of participants of public services is determined.

В. Р. Волощуквикладач кафедри економіки економіки, організації і планування в АПК ТНЕУ

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ БАНКІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

V. R. Voloshchuklecturer in Economics Economics, and Organization planning in agriculture TNEU

DIVERSIFICATION OF CREDIT RISKS BANKS IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

Розкрито застосування якісно нових підходів до розвитку банківської системи, формування спільного європейського ринку і проведення спільної економічної та фінансової політики. На основі вивченння норм та правил регулювання фінансових систем, правил і моделей, що розроблені наднаціональними органами, які регулятори більшості європейських країн застосовують у своїй діяльності.
Висвітлено концепцію Німеччини в наглядовому процесі, що базується на якісному, ризик-орієнтованому підході, зазначено основні вимоги до кредитних організацій Франції. Окреслено основні документи, що регулюють діяльність банківських установ Іспанії та Португалії. А також, на основі аналізу основних показників розвитку банківської системи Польщі виявлено основні тенденції роботи банківського сектору, та їх роль у фінансуванні сільських територій й сільського господарства країни.
Виявлені основні проблем диверсифікації кредитних ризиків та визначені перспективи розвитку національної банківської системи, шляхи забезпечення стабільного розвитку в умовах глобалізації на основі орієнтації на заплановану глобальну реформу банківського сектора, що отримала назву «Базель 3» і стане найбільшою за останнє десятиліття. Головне положення реформи передбачає поступове збільшення рівня ліквідних резервів власного капіталу банківської установи на 2%. Визначено, що існує необхідність нарощування ресурсної бази, здійснення суттєвих змін в структурі кредитного портфеля та механізмах диверсифікація кредитних ризиків українських банків.
 
Application of qualitatively new approaches to development of a banking system, formation of the common European market and carrying out joint economic and financial policy is opened. On a basis вивченння norms and regulations of the financial systems, rules and models developed by supranational bodies, regulators of the majority of the European countries apply in the activity. Are lit the concept of Germany in supervising process, based on qualitative, risk - the focused approach, the main requirements to the credit organizations of France are specified. The main documents regulating activity of banking institutions of Spain and Portugal are defined. And also, on the basis of the analysis of the main indicators of development of a banking system of Poland the main tendencies of work of the banking sector, and their role in financing of rural territories and agriculture of the country are revealed. The main problems of diversification of credit risks are revealed and prospects of development of a national banking system, a way of providing a sustainable development in the conditions of globalization on the basis of the orientation to the planned global reform of the banking sector which received the name "Basel 3" are defined and will become the largest for the last decade. The main thing of provision of reform provides gradual increase in level of liquid reserves of own capital of banking institution by 2%. It is defined that there is a need of accumulation of resource base, implementation of essential changes in structure of a credit portfolio and mechanisms diversification of credit risks of the Ukrainian banks.

О. І. Шаманськак. е. н., доцент кафедри дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті, Вінницького національного аграрного університету

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ПРІОРИТЕТНОГО НАПРЯМУ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ДОРАДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

O. ShamanskaPh.D., Associate Professor of Consulting and information technology in management

APPLICATION OF INFORMATIVE SYSTEMS AND TECHNOLOGIES AS PRIORITY DIRECTION OF CONSULTING EFFECTIVE FUNCTIONING AND DEVELOPMENT IN UKRAINE

В статті розглянуто сутність та особливості застосування інформаційних систем та технологій у функціонуванні та розвитку дорадчих служб України. Наведено основні складові інформаційних технологій, які використовуються в діяльності дорадчих служб.
 
Essence and features of application of the informative systems and technologies of functioning and development of consultative services are considered in the article. Basic constituents over of information technologies that is used in consultative activity are brought.

В. Є. Хаустовак. е. н., доцент, старший науковий співробітник, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, м. Харків

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ В КРАЇНАХ МИТНОГО СОЮЗУ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

V. Ye. KhaustovaCandidate of Sciences (Economics), Associate Profes­sor, Senior Research Fellow, Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine, Kharkiv

STATE SUPPORT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE COUNTRIES OF THE CUSTOMS UNION: LEGAL FRAMEWORK

У статті доводиться, що одним з найважливіших важелів забезпечення сталого розвитку промислового комплексу країни є його відповідна державна підтримка. Проведено аналіз існуючої практики державної підтримки промисловості в країнах Митого Союзу (МС). Проаналізовано концепції та стратегії індустріального розвитку країн МС, програми розвитку їх промисловості. Визначено, що національні стратегічні документи і програми розвитку промислових комплексів країн МС орієнтовані на загальну мету – підвищення конкурентоспроможності промисловості. Досліджено галузеві пріоритети розвитку промислових комплексів Російської Федерації, Республіки Беларусь та Республіки Казахстан. Проаналізовано інструменти здійснення державної промислової політики національними програмами в країнах МС та стратегічні завдання розвитку їх промисловості. Розглянуто сучасні моделі індустріалізації та визначено, які з них притаманні промисловості Україні та країнам МС.
 
The article argues that one of the most important instruments to ensure continuous development of the country's industrial complex is the corresponding State support. The analysis of existing practices of State support for the industry in the countries of the Customs Union (CU) has been conducted. The concepts and strategies of industrial development of the CU-countries together with the programs for development of their industry has been analyzed. It has been determined that the national strategic documents and programs for development of industrial complexes of the CU-countries are focused on a common goal – improving the competitiveness of industry. The sectoral priorities in the development of industrial complexes of the Russian Federation, the Republic of Belarus and the Republic of Kazakhstan have been studied. The tools for implementation of the State industrial policy by the national programs in the countries of the Customs Union and the strategic objectives of their industrial development have been analyzed. The current models of industrialization have been considered, whereby has been determined which of them are appropriate to the industry of Ukraine and the countries of the Customs Union.

М. Ю. Агаповак. е. н., доцент кафедри фінансів, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КАПІТАЛУ У ФОРМІ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

M. AgapovaPhD (Economics), Associate Professor, Department of Finance Simon Kuznets Kharkiv National University of Economic

RAISING INVESTMENT CAPITAL IN THE FORM OF PROJECT FINANCING

У статті досліджено зв’язок між динамікою валового внутрішнього продукту та обсягу капітальних інвестицій в економіку України, проаналізовано існуючі закономірності перерозподілу частки окремих джерел фінансування в структурі загального обсягу інвестицій. З огляду на існуючі обмеження щодо залучення вітчизняними суб’єктами господарювання інвестиційних ресурсів, запропоновано концепцію порочного кола фінансово-економічних негативних ефектів, що має місце у вітчизняній економіці. Базуючись на аналізі ключових проблемних зон, що спричиняють виникнення зазначеного порочного кола, сформовано перелік напрямків подолання негативних явищ найбільш дієвим з яких, з огляду на можливість ефективного використання у короткостроковій перспективі, було запропоновано і детально розглянуто форму проектного фінансування
 
The correlation between the dynamics of GDP and capital investments in Ukraine was studied in the paper. Existing consistency in redistribution of shares of specific sources of financing in the structure of total investments was analyzed. Given the current obstacles in raising investment recourses by domestic entities, the concept of the vicious circle of financial and economic negative effects taking place in the domestic economy was proposed. Basing on the analysis of key problem areas that cause emergence of mentioned vicious circle the number of key directions of their overcoming was formed, the most efficient of which, given the potential of applying in the short-term period, was offered and considered the form of project financing.

А. О. Рожкок. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів та глобальної економіки ім. С.І.Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м.Тернопіль

ЕТИЧНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Alla RozhkoPhD, associate professor of the Serhii Yurii international finance and global economy department, Ternopil National Economic University

ETHICAL INVESTMENT IN THE GLOBAL ECONOMY

В статті зроблено спробу теоретичного дослідження етичного інвестування як одного із видів руху капіталів у глобальній економіці. Результатом цього стало розуміння етичного інвестування як процесу відповідального здійснення капіталовкладень, який інтегрує соціальні, екологічні та етичні міркування в процесі прийняття інвестиційного рішення з врахуванням критеріїв сталого розвитку. Автором узагальнено основні принципи та форми прояву етичних інвестицій в світі, зроблено емпіричний аналіз ранжування глобальних етичних фондів. Охарактеризовано обсяги інвестування у відновлювану енергетику світу, та, зокрема, ФРН. Окреслено перспективи розвитку етичних інвестицій в Україну, у зв’язку з чим необхідно усунути фактори законодавчого, інституційного та інфраструктурного рівня, що гальмують процес їх залучення.
 
The paper attempts to theoretical overview of ethical investment as one of the types of capital movements in the global economy. The result was an understanding of ethical investment process as a responsible capital flow, which integrates social, environmental and ethical considerations in making investment decisions with regard to sustainable development criteria. The author summarizes the basic principles and forms of ethical investment in the global economy. Empirical analysis of the global ethical funds within the ranking of equity funds was made. The levels of investment in renewable energy in the world were characterized, and in particular in Germany. Prospects of development of ethical investment in Ukraine were held; therefore it is necessary to eliminate the factors of legal, institutional and infrastructural level, hindering their involvement.

В. В. Даценкок. е. н., доцент кафедри фінансів, Дніпропетровська державна фінансова академія, м. Дніпропетровськ

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ

V. V. Dacenkok. e. n., Dnipropetrovsk state financial academy

PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION OF COMPULSORY MEDICAL INSURANCE IN UKRAINE BASED ON THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES

Завдання наукового дослідження полягають в обґрунтуванні теоретичних засад до визначення державного обов’язкового медичного страхування.
Висновки дослідження полягають у науково-теоретичному забезпеченні впровадження соціального обов’язкового медичного страхування, у складі соціального страхування.
Рамки дослідження / можливість використання результатів. На сьогодні, при побудові нової системи охорони здоров’я, необхідно застосовувати позитивний досвід іноземних країн.
Практичне значення дослідження полягає у тому, що в міру того, як змінюється людське суспільство і країни, змінюються і проблеми охорони здоров’я. У зв’язку з цим щодо надання медичних послуг постає надскладне завдання: адаптувати їх до змін, щоб ці послуги відображали як актуальні, так і потенційні загрози та ризики для здоров’я населення.
 
The challenge lies research consist in the ground of theoretical principles to determination of state obligatory medical insurance.
Research conclusions consist in the naukovo-teoretichnomu providing of introduction of social obligatory medical security, in composition social security.
The study / the use of results.. For today, at the construction of the new system of health protection, it is necessary to apply positive experience of foreign countries.
Practical value of research consists in that to the extent of that, how human society and countries changes, the problems of health protection change. In this connection a nadskladne task appears in relation to the grant of medical services: to adapt them to the changes, that these services were represented by both actual and potential, threats and risks for the health of population.

В. В. Ковалькандидат технічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційної діяльності Східноєвропейського університету економіки і менеджменту

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ВНЗ

V. V. KovalPhD., associate professor of the Department of Economic Cybernetics of East European University of Economics and Management

THE METHODOLOGY FOR EFFICIENCY EVALUATION OF IMPLEMENTATION AND USAGE OF A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN A HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

У статті розглянуто науково-практичні питання визначення результативності систем менеджменту якості, досліджено проблему удосконалення методичних підходів до визначення результативності систем управління якістю ВНЗ з метою підвищення рівня якості діяльності та поліпшення СУЯ. Обґрунтовано методичні засади оцінювання результативності СМЯ, детально проаналізовано переваги й недоліки основних ме­тодичних підходів до визначення результативності систем менеджменту якості. Визначено сутність та зміст понять «результативність» і «ефективність» СУЯ ВНЗ. Запропоновано методику оцінювання результативності впровадження та використання системи управління якістю у ВНЗ.
 
Scientific and practical aspects of quality management systems efficiency assessment are dealt with in the article. The problem of improvement of methodological approaches to determining higher educational establishments quality management system efficiency aiming at increasing quality level of higher educational establishment activities are researched. Methodological principles of quality management system efficiency evaluation are grounded. Advantages and disadvantages of major methodological approaches of quality management system efficiency evaluation are analysed in detail. The meaning of such concepts as "efficiency" and "performance" of higher educational establishments quality management system is determined. The methodology  for efficiency evaluation of implementation and usage of a quality management system in a higher educational establishment is offered.

Л. С. Веретінаспірант, Національного університету водного господарства та природокористування

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ОДНА ІЗ ПЕРЕДУМОВ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

L. S. Veretіngraduate student, National University of Water Management and Nature Resources Use

INFORMATION SUPPORT AS ONE OF THE PRECONDITIONS MANAGEMENT OF PRODUCTIVITY COMPANY

Л. С. Веретинаспирант, Национальный университет водного хозяйства и природопользования

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ ПРЕДПОСЫЛОК УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

В реаліях сучасної економіки підприємства здатні ефективно функціонувати, якщо вони дотримуються однієї важливої умови - постійне отримання, оновлення й аналіз достовірної та оперативної інформації. Інформаційне забезпечення є «наріжним каменем» не тільки в процесі управління продуктивністю підприємства, але й на всіх інших етапах його економіко-господарської діяльності.
Інформаційні процеси тісно пов’язані з управлінськими та слугують базою для вироблення та обґрунтування рішень стосовно шляхів досягнення цілей управління продуктивністю підприємства.
 
Under the condition of modern economics business companies, they are able to act valid, if they keep one important factor – permanent receiving, renewal and survey of reliable and latest update. Information support is important not only in the process of company management of productivity but also in all other stages of its economical activity.
Rivne region consumer’s accomplished analyses results of companies management informatization have shown that current information technologies which are used for account, evaluation, and inner operations realization ask for current information base inspection, use of ways for enrichment and utilization of information in enterprise’s management activities.
Information processes are closely related to management and serve as a base for decisions formulation and verification according to ways of achieving goals in management enterprise productivity.
The importance of information support was discussed as one of the main instruments of general system in management enterprise productivity.
 
В реалиях современной экономики предприятия способны эффективно функционировать, если они придерживаются одного важного условия - постоянное получение, обновление и анализ достоверной и оперативной информации. Информационное обеспечение является важным не только в процессе управления производительностью предприятия, но и на всех других этапах его экономико-хозяйственной деятельности.
Информационные процессы тесно связаны с управленческими и служат базой для выработки и обоснования решений относительно путей достижения целей управления производительностью предприятия.

С. І. Плотницькаканд., екон., наук, доцент, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

S. PlotnytskaAssociate Professor, PhD (Econ.), O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

ENTERPRISES RESOURCE POTENTIAL AS A FACTOR OF THE EFFECTIVE COMPETITIVENESS STRATEGY CREATION

Стаття присвячена розробці методики оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу аграрного підприємства та його компонентів. Встановлено, що впровадження цієї методики в діяльність аграрних підприємств дозволяє виявити адекватну стратегію підвищення конкурентоспроможності і забезпечити прогресивний розвиток аграрного підприємства
 
The aim of the article is to develop model for assessing the efficiency of agro enterprises resource potential and its components. This model implementation to the activities of agricultural enterprises creates an adequate strategy to increase competitiveness and ensure the progressive development of the agricultural enterprises.

В. І. Шульгак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, ПВНЗ «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту»

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

Viktor ShulgaPh.D., assistant professor of Economy of Enterprise Departament, PVNZ "East European University of Economics and Management"

CURRENT APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF INFORMATION SECURITY

Стаття присвячена такому явищу, як інформаційна безпека. Адже інформаційна безпека являє собою одне з найважливіших понять у науці і різних сферах людської діяльності. Тому варто розкрити її зміст, сутність та найважливіші особливості. У статті наведений широкий перелік визначень які даються вітчизняними і закордонними науковцями до поняття «інформаційна безпека».

The article is devoted to the phenomenon as information security. Because information security is one of the most important concepts in science and various fields of human activity. Therefore it is necessary to reveal its content, essence and main features. The article contained a wide range of definitions are given to domestic and foreign scientists to the notion of "information security".

П. М. Рубановк. е. н., доц., Сумський державний університет, доцент кафедри фінансів у кредиту

РОЗМЕЖУВАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТЬ «ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ», «ВІРТУАЛЬНІ ГРОШІ» ТА «КРИПТОВАЛЮТИ»

P. M. Rubanov

DELINEATING THE ESSENCE OF THE CATEGORIES “ELECTRONIC MONEY”, “VIRTUAL MONEY” AND “CRYPTOCURRENCY”

В статті досліджені сутнісні аспекти категорій «електронні гроші», «віртуальні гроші», «криптовалюти». Встановлено, що найбільш узагальнюючою категорією є «цифрові гроші», які є вираженням і віртуальних, і електронних грошей. Електронні гроші розглянуті в статті як різновид фідуціарних грошей, визначені їх ключові характеристики. Проведено порівняльний аналіз віртуальних та електронних грошей як цифрових платіжних засобів, встановлено їх спільні та відмінні ознаки щодо форми вартості, виконуваних функцій, конвертованості у національну грошову одиницю, забезпеченості, регламентованості обігу нормативно-правовими документами та наявності контролю з боку державних органів, характеристиками емітента та посередників в обігу. Розглянуто сутність криптовалют як основного різновиду віртуальних грошей. Встановлені структурні взаємозв’язки між категоріями «цифрові гроші», «віртуальні гроші», «електронні гроші» та «криптовалюти» та визначені проблемні аспекти ідентифікації та розмежування розглянутих категорій.
 
Essential aspects of the categories “electronic money”, “virtual money”, “cryptocurrency" were investigated in the article. It was concluded that the most generalizing category for both virtual and electronic money is “digital money”. Electronic money was considered as a kind of fiduciary money, their key characteristics were determined. A comparative analysis of virtual and electronic money as a digital payment means was made; their common and distinctive features were identified by indicators of the form of value, main functions, convertibility into the national currency, security, regulation in legal documents and control by state authorities, characteristics of the issuer and intermediaries in circulation. The essence of cryptocurrency as the main kind of virtual money was considered. The structural interrelationships between the categories “digital money”, “virtual money”, “electronic money” and “cryptocurrency” were established and the issues of distinction of the considered categories were identified.

І. Л. Долозінакандидат економічних наук, докторант,Донбаська державна машинобудівна академія (м. Краматорськ)

ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТІВ В УНІТАРНИХ КРАЇНАХ

I. L. DolozinaCandidate of Economics, post-doc,Donbas State Engineering Academy (Kramatorsk)

STRUCTURE OF BUDGETARY EXPENDITURES IN THE UNITARY COUNTRIES

В статті з метою виявлення тенденцій структурної динаміки витрат бюджетів різних рівнів в унітарних країнах та основних моделей формування структури їхніх видатків за функціональною класифікацією було здійснено аналіз видатків національних та субнаціональних (регіональних та локальних разом) бюджетів в окремих країнах за даними МВФ. Визначено основні підходи до формування національних моделей функціональних структур видатків державних бюджетів. Різниця між ними полягає в орієнтації на окремі функції держави (соціальні програми, економічні видатки, освіта та охорона здоров’я), однак крім Румунії більшість країн не відрізняється спрямованістю бюджетів на економічний розвиток (окрім питань макрорегулювання). Кластерний аналіз за ознакою видатків субнаціональних бюджетів дало змогу зробити висновок про специфічність національних підходів у пропорціях виконання видаткової частини субнаціональних бюджетів за класифікаційною ознакою, оскільки практичні всі структури утворюють ступінчасті дендрограми. В цілому слід сказати, що в унітарних країнах основна модель витрат національних бюджетів – 25-30 % – фінансування загальнодержавних функцій, 20-25 % – соціальні програми; 10-15 % – видатки на економічний розвиток. На субнаціональному рівні фінансування витрат, в основному, концентрується на освіті, охороні здоров’я та соціальних програмах, підвищується орієнтація субнаціональних бюджетів на реалізацію програм економічного розвитку.

For the purpose of identification of trends of structural dynamics of expenses of national and subnational budgets in the unitary countries and the main models of formation of expenditure structure by Classification of the Functions of Government (COFOG) the analysis of budgetary expenditures in the certain countries according to the IMF data was done. The main approaches to formation of national models of functional costs structure of the state budgets are defined. The difference between them consists in orientation to certain functions of the state (social programs, economic activity, education and health protection), however except Romania the majority of the countries does not differ in orientation of budgets on economic development (except for questions of macroregulation). The cluster analysis on the basis of expenses of subnational budgets lead to conclusion about specificity of national approaches in proportions of expenditure performance of subnational budgets as practical all structures form step dendrogrammas. In general in the unitary countries the main model of expenses of national budgets: 25-30% - financing of nation-wide functions, 20-25% - social programs; 10-15% - expenditures on economic development. At the subnational level financing of expenses generally concentrates on education, health care and social programs but orientation of subnational budgets to implementation of programs of economic development increases.

Ю. В. Дятловакандидат економічних наук,доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту і банківської справи,Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ

Yu. DiatlovaCandidate of Economic Sciences,Associate Professor of Department of Finance, Accounting and Auditing and BankingDonetsk State University of Management, Mariupol

METHODICAL APPROACH TO ASSESSING THE ECONOMIC SECURITYOF THE BANKING SECTOR

У статті висвітлюється методичний підхід до оцінки економічної безпеки банківського сектору. Методика ґрунтується на розрахунку одиничних і комплексного показників. Одиничні показники розраховуються на основі статистичних даних з використанням методу нормування. Для нормування встановлено характер впливу одиничних показників на комплексний. Перелік одиничних показників розширено та введено такі, як рентабельність капіталу, коефіцієнт достатності активів, кредитний ризик. Експертним шляхом визначено характеристичні значення для цих одиничних показників та їх вагові коефіцієнти. Комплексний показник розраховано інтегральним методом. За градаціями комплексного показника встановлено рівень економічної безпеки банківського сектору. Його оцінено як критичний. Результати дозволяють визначати обґрунтовані заходи для підвищення рівня економічної безпеки банківського сектору України.

The article shows a methodical approach to assessing the economic security of the banking sector. The methodology is based on the calculation of single and complex indicators. Single indicators are calculated on the basis of statistics data using the normalization method. For normalization, the nature of the impact of single indicators on the complex indicator is established. The list of single indicators has been expanded and introduced such as return on capital, asset sufficiency ratio, credit risk. The characteristic values for these single indicators and their weight coefficients are expert method determined. The complex indicator is calculated by the integral method. The level of economic security of the banking sector is set by graduation of complex indicator. Its level has been rated as critical. The results make it possible to identify effective measures to improve the level of economic security of the Ukrainian banking sector.

О. М. Дзюбенкоздобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет

ПІДХОДИ ДО МЕТОДИКИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. M. DzyubenkoCandidate of the Department of Accounting and Audit Zhytomyr State Technological University

APPROACHES TO THE METHODOLOGY OF ECONOMIC ANALYSIS OF FINANCIAL POTENTIAL FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES

Встановлено, що система економічного аналізу лісогосподарського підприємства формує інформаційний простір управління фінансовим потенціалом. Досліджено нормативно-правове регулювання системи економічного аналізу фінансового стану підприємств, було виявлено, що на відміну від бухгалтерського обліку, не передбачено цілісної структури нормативно-правових положень. В процесі дослідження було згруповано підходи до методології економічного аналізу фінансового потенціалу, які можливо використати для оцінки фінансового потенціалу лісогосподарського підприємства. Визначено напрями розвитку організаційно-методологічних положень економічного аналізу фінансового потенціалу лісогосподарських підприємств: галузева методика економічного аналізу фінансового потенціалу лісогосподарського підприємства, галузева методика економічного аналізу оцінки фінансового потенціалу підприємств галузі.
 
It is established that the system of economic analysis of a forestry enterprise forms the information space of financial potential management. The normative-legal regulation of the system of economic analysis of the financial state of enterprises was investigated, it was found that, unlike accounting, the integrated structure of legal and regulatory provisions is not provided. In the course of the study, approaches to the methodology of economic analysis of financial potential were grouped, which could be used to assess the financial potential of a forestry enterprise. The directions of development of organizational and methodological positions of economic analysis of financial potential of forest enterprises are determined: branch method of economic analysis of financial potential of forestry enterprise, branch method of economic analysis of estimation of financial potential of enterprises of the branch.

О. В. Довгальв. о. доцента кафедри менеджменту, ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права ", м. Херсон

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

О. Dovgalassociate professor of the department professor of department of management, University of International Business and Law, Kherson

СRISIS MANAGEMENT PERSONNEL

У статті автор аналізує економічний механізм виникнення кризових явищ. Інструментом усунення негативних наслідків, автор обирає антикризове управління, як інструмент здатний забезпечувати протягом тривалого періоду конкурентні переваги підприємства, як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

In the article the author analyzes the economic mechanism of the occurrence of the crisis. Tool for dealing with the negative consequences, the author chooses crisis management, as a tool capable of providing over a long period of competitive advantage of enterprises in both domestic and foreign markets.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"