Українською | English

BACKMAIN

Contents № 4, 2014

В. Я. Нусіновд. е. н., професор, зав. кафедрою обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, ДВНЗ «Криворізький національний університет»С. П. Лобовк. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ЕКСПРЕС-ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ПРИСКОРЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

V. J. Nusinovdoctor of Economics, Professor, Head of the Department of accounting, analysis, auditing and administration of the enterprises of a mining and metallurgical complex, SHEI «Kryvyi Rih National University»S. P. LobovPh.D., Associate professor of the Department of accounting, analysis, auditing and administration of the enterprises of a mining and metallurgical complex, SHEI «Kryvyi Rih National University»

RAPID ASSESSMENT OF THE ECONOMIC EFFECTS OF ACCELERATION PLANNING AND CONTROL IN REAL TIME

Встановлено, що управління в режимі реального часу спрямовано, перш за все, на зниження простоїв. Останні можна усунути лише безпосередньо у момент їх виникнення, тобто у режимі реального часу і лише при наявності вільних ресурсів у інших структурних підрозділах підприємства. Якщо ж інформація про простої та вільні ресурси надходить з запізненням, то час цього запізнення повернути неможливо і цей резерв підприємством втрачається. Доведено, що не усі резерви мають короткий період дії. Підприємство може використати довготривалі резерви зі значним запізненням. При цьому економічний ефект полягає лише у прискоренні отримання прибутку та відповідного грошового потоку та може бути знайдений методом дисконтування майбутніх грошових потоків. Обґрунтовано, що на ГЗК важливим резервом, який може надати виробнича виконуюча система в режимі реального часу, є збільшення коефіцієнту використання часу. Запропоновано визначати економічний ефект від управління в режимі реального часу на підставі вартості обладнання, яке має резерви підвищення ефективності використання, та величини збільшення коефіцієнту використання часу по даному обладнанню.
 
It is established that management in real time is directed, first of all, on decrease in idle times. The last can be discharged only directly at the time of their emergence, i.e. in real time and only in the presence of free resources in other structural divisions of the enterprise. If information on idle times and free resources arrives with delay, time of this delay can't be returned and this reserve is lost by the enterprise. It is proved, that not all reserves have the short period of action. The enterprise can use long-term reserves with considerable delay. Thus economic effect consists only in acceleration of receiving profit and the corresponding cash flow and can be found a method of discounting of future cash flows. It is proved that on Ore mining and processing enterprises an important reserve which the manufacturing execution system can provide in real time, the increase of coefficient of time using is. It is offered to define economic effect of management in real time on the basis of the cost of the equipment which has reserves increases of use efficiency, and size of increase of coefficient of time using on this equipment.

П. І. Шилепницькийд. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, м. Чернівці, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ

Pavlo ShylepnytskyiD.Sc. Economics, Ass. Professor, Department Of International Economics, Yu. Fed’kovich Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine

PECULIARITIES OF PUBLIC-PARTNERSHIP’S USE IN THE REGIONAL DEVELOPMENT

Стаття присвячена особливостям реалізації проектів державно-приватного партнерства на регіональному рівні. Державно-приватне партнерство на сьогодні вважається ефективним інструментом реалізації політики регіонального розвитку. Актуальність такого співробітництва передовсім пов’язана з обмеженими можливостями місцевих бюджетів в питаннях фінансування інфраструктури загального користування та надання пов’язаних послуг, що загострюється наслідками світової фінансової кризи. Наведені можливі варіанти співпраці держави та приватного сектору на регіональному рівні. Запропоновано групування державно-приватних партнерств на партнерства стратегічного характеру та ті, що спрямовані на задоволення конкретних потреб територій. Проаналізовано можливі види партнерств держави та приватного бізнесу стратегічного характеру в різних сферах. Виділено моделі державно-приватних партнерств, які можуть існувати на регіональному та місцевому рівнях.

The article is devoted to peculiarities of the public-private partnership project’s implementation on the regional level. Nowadays, the public-private partnership has been considered as an effective instrument of the regional development policy implementation. Relevance of such cooperation is primarily associated with limited possibilities of local budgets in funding of the infrastructure of general use and provision of related services exacerbated by the implications of the global financial crisis. Possible variants of the cooperation of the state and private sector on the regional level are given. Grouping of the public-private partnerships as partnerships of strategic nature and those ones aimed on meeting of certain needs of territories is proposed. Possible kinds of partnerships between the state and private business of strategic nature in different fields are analyzed. Models of public-private partnership which can exist on the regional and local levels are outlined are outlined.

Б. Б. Семакд. е. н., доцент, професор кафедри маркетингу, Львівська комерційна академія

ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ЕКОТЕКСТИЛЮ

B. B. SemakDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Department of Marketing, Lviv Commercial Academy

ECONOMIC AND ECOLOGIC ASPECTS OF FORMATION OF THE DOMESTIC MARKET OF ECO-TEXTILE

Метою статті є виявлення і аналіз основних чинників, які визначають економічну та екологічну доцільність формування та розвитку в Україні ринку екотекстилю. Встановлено, що одним із ефективних шляхів успішного виходу вітчизняної текстильної промисловості із затяжної економічної кризи є впровадження новітніх технологій і методів управління якістю продукції на основі створення нового перспективного асортименту екологічно безпечних видів текстилю різного цільового призначення. Вивчено чинники, які визначають економічну та екологічну доцільність виробництва екотекстилю та формування на його основі окремого спеціалізованого ринку. Основну увагу приділено аналізу та конкретизації методів державного регулювання та економічного стимулювання виробництва екотекстилю. Обґрунтовано провідну роль системи ціноутворення у формуванні та функціонуванні ринку екотекстилю. Подальші дослідження повинні відбуватись у напрямах оцінки реального попиту споживачів на конкретні види екотекстилю, а також вивчення технологічних, асортиментних, фінансових можливостей вітчизняних підприємств, здатних забезпечити зростаючі потреби ринку екотекстилю в Україні.

The aim of the article is to identify and analyze the main factors that determine the economic and ecological feasibility of the formation and development of eco-textile market in Ukraine. It was established that one of the effective ways to a successful outcome of domestic textile industry from the protracted economic crisis is the introduction of new technologies and methods of quality management through the creation of new promising range of environmentally friendly textiles for various purposes. The factors that determine the economic and ecological feasibility of eco-textiles production and formation of individual specialized market on that basis were studied. The focus was made on analyzing and specifying methods of government regulation and economic incentives for the production of eco-textiles. It was proved a key role of pricing system in shaping and functioning of eco-textile market. Further researches should take place in areas of assessment of real consumer demand for specific types of eco-textiles and learning technological, assortment, financial capabilities of domestic enterprises to meet the growing needs of eco-textile market in Ukraine.

А. В. Гречкокандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, НТУУ «Київський Політехнічний Інститут»О. Ю. Кондратьєвамагістрант, НТУУ «Київський Політехнічний Інститут»

OCOБЛИВOCТI УПРАВЛIННЯ ФIНАНCOВOЮ CТРАТЕГIЄЮ ПIДПРИЄМCТВА В УМOВАХ КРИЗИ

A. V. Grechkocandidate of economic sciences, PhD, associate professor of department of economy and enterprise, NTUU «Kyiv Polytechnic Institute»O. Y. Kondratievamaster, NTUU «Kyiv Polytechnic Institute»

FEATURES OF MANAGING FINANCIAL STRATEGY OF THE COMPANY IN CRISIS

Cтаття приcвячена дocлiдженню питання управлiння фiнанcoвoю cтратегiєю пiдприємcтва як oднoгo з напрямкiв пoдoлання кризoвoгo cтану. Автoрoм прoаналiзoванo вплив екoнoмiчнoї кризи в країнi на фiнанcи пiдприємcтв; рoзглянутo етапи вiднoвлення нoрмальнoї дiяльнocтi пiдприємcтва, а cаме: аналiз фiнанcoвoгo cтану пiдприємcтва, уcунення неплатocпрoмoжнocтi, забезпечення фiнанcoвoї рiвнoваги в тривалoму перioдi. На ocнoвi прoведенoгo дocлiдження автoрами виявленo недoлiки icнуючих метoдик аналiзу фiнанcoвoгo cтану, визначенo прoблемнi аcпекти заcтocування зарубiжних метoдiв oцiнки ризику банкрутcтва на вiтчизняних пiдприємcтвах та наданo ряд рекoмендацiй пo пiдвищенню ефективнocтi управлiння фiнанcoвoю cтратегiєю пiдприємcтва в умoвах кризи.

The article investigates the management of the financial strategy of the company as one of the areas to overcome the crisis. The author analyzes the impact of the economic crisis in the country on finance of companies, the stages of the restoration of normal functioning of the company, namely, analysis of the financial condition of the company , eliminating the insolvency , financial balance in the long run. On the basis of the study authors identified shortcomings of existing methods of financial analysis , identified aspects of foreign methods to assess the risk of bankruptcy for domestic enterprises and provided a number of recommendations to improve the efficiency of financial strategy management of company in a crisis.

І. М. Крейдичд. е. н., доцент, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «КПІ»

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. KreidychDoctor of Economics., docent, Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ELABORATION AND IMPLEMENTING OF INNOVATIVE-INVESTMENT POLICY OF INDUSTRIAL ENTERPRISE’S DEVELOPMENT

В статті проведено дослідження методичних підходів до формування та реалізації інноваційно-інвестиційної політики розвитку промислових підприємств. Проведено моделювання наслідків реалізації деструктивної грошово-кредитної політики на інвестиційні процеси підприємств. Запропоновано методи залучення та диверсифікації джерел фінансування. Розроблено комплекс модельних рішень упередження загроз і ризиків реалізації інноваційно-інвестиційної політики промислових підприємств. З’ясовано, що умовами активізації довгострокового інвестиційного кредитування є використання плаваючих процентних ставок, розвиток заставного права, широкомасштабне застосування лізингових операцій, участь позичальника у фінансуванні довгострокових інвестиційних проектів, застосування технологій інвестиційних фондів, установлення довгострокових партнерських взаємовідносин між банком і позичальником. Виявлено, що фондовий ринок України не виконує функції регулювання фінансових потоків та забезпечення розширеного відтворення інвестиційних ресурсів, відсутні економічні передумови для реалізації розподільчої функції акцій. Запропоновано процедури багатовимірного логістичного дисконтування, що нададуть змогу врахувати взаємний вплив темпів зростання граничних значень супутніх інвестиційних проектів, які реалізуються паралельно.

The methodological approaches to the elaboration and implementing of innovative-investment policy of industrial enterprise’s development were studied in the article. The simulation of the destructive monetary policy effects on investment processes was conducted. The methods to attract and to diversify sources of funding were proposed. A complex of model solutions for threats and risks of industrial enterprises innovation-investment policy prevention was set. It was found that the terms of activating long-term investment loans is to use a floating interest rate, the development of lien, the widespread use of leasing, part of the borrower in the financing of long-term investment projects, the use of technology funds, establishing long-term partnership between the bank and the borrower. It was found that the Ukrainian stock market does not perform the functions of financial flows regulation and of ensuring expanded reproduction of investment resources; the economic preconditions for the distribution function of the shares are absent. It was proposed the multivariate logistic discounting procedures that will provide an opportunity to consider the mutual influence of the boundary values growth rate of the concomitant investment projects, which are undertaken in parallel.

О. О. Романовськийдоктор педагогічних наук, професор, ректор, Українсько-американський гуманітарний інститут ”Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні” (м. Київ)

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНО-СКЕРОВАНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

O. O. RomanovskyiDoctor of pedagogical sciences, professor, rector of the Ukrainian-American Humanitarian (Liberal Arts) Institute “Wisconsin International University (USA) Ukraine” (Kiev)

SOCIAL AND ECONOMIC FOUNDATIONS OF STATE-DIRECTED INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF HIGHER EDUCATION

Визначаються та узагальнюються соціально-економічні засади державно-скерованого інноваційного розвитку сфери вищої освіти. Вивчаються та узагальнюються: сутність інноваційного розвитку сфери вищої освіти; організаційно-методологічні та економічні засади (завдання) державного регулювання інноваційного розвитку сфери вищої освіти; економічна та соціальна ефективність інноваційних методів, типів і напрямів діяльності в сфері вищої освіти.

Social and economic foundations of state-directed innovation development of the sphere of higher education are defined and analyzed. The essence of innovation in higher education, organizational, methodological and economic principles (tasks) of state regulation of innovation in higher education, and economic and social effectiveness of innovative methods and types of activities in the field of higher education are studied and summarized.

В. І. Ткачукдоктор економічних наук, доцент, Житомирський національний агроекологічний університет

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЯК ПРІОРИТЕТ ПРОЦЕСУ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ АГАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. I. TkachukDoctor of Economic Sciences

THE ECOLOGICAL ORIENTATION OF PRODUCTION AS A PRIORITY IN THE PROCESS OF THE DIVERSIFICATION OF AGRARIAN ENTERPRISES

Досліджено теоретико-методологічні положення щодо організації переходу сільськогосподарських підприємств на екологічні методи господарювання. Обґрунтовано стратегію екологізації сільськогосподарського виробництва та організаційно-економічного механізму її реалізації. Ідентифіковано етапи переходу підприємств різних форм господарювання до сільськогосподарського виробництва на екологічній основі. У контексті великотоварних та дрібнотоварних підприємств запропоновано виділяти організацію спеціалізованих підприємств малих форм господарювання і створення внутрішньогосподарських виробничих підрозділів та екологічно орієнтоване сільськогосподарське виробництво. Визначено домінуючі заходи переходу на екологічне виробництво в розрізі різних аграрних формувань.

The paper highlights the theoretical and methodological principles related to the organization of the transition of agricultural enterprises to the ecological methods of economic activities. The strategy of the ecological orientation of agricultural production and the organizational and economic mechanism of its realization are substantiated. The stages of the transition of enterprises with various forms of economic activities to ecologically oriented agricultural production are identified. On the context of large-scale and small-scale enterprises the author suggests organizing specialized enterprises of small forms of economic activities, as well as creating intrafactory production subdivisions and ecologically oriented agricultural production. The prevailing measures for the transition to the ecologically oriented production in the context of various agrarian formations are determined.

В. П. Мартиненкод. е. н., професор кафедри економіки та підприємництва, НТУУ «КПІ»Н. В. Руденкомагістрант кафедри економіки та підприємництва, НТУУ «КПІ»

КАДРОВА ПОЛІТИКА, ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

V. P. MartinenkoPh.D. in Economics, Professor, Department of Economics and Business, NTU "KPI"N. V. RudenkoMaster, Department of Economics and Business, NTU "KPI"

PERSONNEL POLICY AS AN INSTRUMENT OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Для підвищення ефективності використання кадрових ресурсів підприємства у сучасних ринкових умовах, доцільно використовувати різні економічні інструменти. Основою ефективного управління кадровим потенціалом в останні роки є ефективна система кадрової політики. При раціональному використанні існуючих ресурсів, а саме кадрових, зменшується час реалізації головної стратегії підприємства. Так як застосування кадрової політики на підприємстві є досить актуальним питанням в теперішній час, доцільно різнобічно дослідити це питання. В статті розглянуто кадрову політику підприємства з точки зору її формування. За допомогою методу експертних оцінок обґрунтовано вибір найкращої кадрової політики. Також, як приклад впливу кадрової політики на реалізацію головної стратегії підприємства, розглянута залежність між вибраною кадровою політикою та конкурентоспроможністю підприємства.

For efficient use of human resources company in the current market conditions, it is advisable to use a variety of economic instruments . The basis of effective human resources management in recent years is an effective system of personnel policy. The rational use of existing resources, such as personnel , reduced the implementation of the main strategy. Since the use of human resources policy at the company is very relevant issue in the present, it is advisable to comprehensively investigate the matter. The article deals with the personnel policy of the enterprise in terms of its formation. We use the method of expert evaluations to justify the choice of the best personnel policy. Also, as an example of the impact of personnel policy for the implementation of major business strategy, discussed the relationship between selected personnel policies and competitiveness of enterprises.

О. Л. ЧернелевськаКандидат економічних наук, кандидат юридичних наук, докторант Національний університет харчових технологій

ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ, ЄДИНИЙ ШЛЯХ ДО ВІДНОВЛЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ЕКОНОМІКИ

E. L. ChernelevskayaPh.D. (Economics), PhD (Law), doctoral student National University of Food Technologies

UKRAINE DEMONOPOLIZATION OF ECONOMY, THE ONLY WAY TO RESTORE COMPETIVENESS

Сьогодні потреба в монополізації економіки в Україні стала державною політикою, відсутність проконкурентної свідомості і у державної влади і у бізнесу в Україні є значною загрозою для конкурентоздатності країни в цілому. Найбільшим негативом цієї моделі розвитку країни є скорочення стрімкими темпами конкурентних переваг для більшості галузей країни, а отже і для країни в цілому. Демонополізація економіки є єдиним шансом для відновлення конкурентоздатності України.

Today, the need for monopolization of the economy in Ukraine has become government policy , lack of competition-oriented minds in government and business in Ukraine is a major threat to the competitiveness of the country. The biggest negative of the model development is to reduce the rapidly competitive advantage for most areas of the country, and therefore for the country as a whole. Monopolization of the economy is the only chance to restore the competitiveness of Ukraine.

М. С. Лебеденкок. е. н, доцент кафедри промислового маркетингу, Національний технічний університет України «КПІ»

ВЕБОМЕТРИЧНИЙ РАНГ ЯК ПОКАЗНІК ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО РЕСУРСУ ПІДПРИЄМСТВА

M. S. LebedenkoCandidate of Economy, Associated professor of Industrial marketing department, National technical university of Ukraine «KPI»

WEBOMETRICS RANK AS INDEX OF EFFECTIVENESS OF WEB-SITE OF ENTERPRISE

Статтю присвячено дослідженню теоретичних та практичних засад комплексного дослідження застосування Інтернет-технологій в управлінні маркетинговими комунікаціями підприємств. Обгрунтувано значення вебометричного рангу як основоного показника ефективності веб-ресурсу в оцінюванні маркетингових комунікацій підприємств в мережі Інтернет. На підставі систематизації підходів до оцінювання ефективності маркетингових комунікацій виявлено основні показники ефективності електронного ресурсу. Запропоновано інструментарій для оцінювання та підвищення ефективності заходів маркетингових комунікацій на основі Інтернет-технологій.

The article is devoted to the research of theoretical and practical basis of a comprehensive survey of the use of Internet technologies in management of marketing communications companies. It is founded the value of Webometric rank as main indicator of the web-site in the evaluation of marketing communications companies in Internet. Based on the systematization of the approaches to the estimation of efficiency of marketing communications defined key performance indicators resource. The proposed set of tools for assessing the efficiency of communication activities on the basis of Internet technologies.

О. І. Шаманськак. е. н., доцент, в. о. зав. кафедри охорони праці та дорадництва Інституту післядипломної освіти та дорадництва, Вінницький національний аграрний університет, м. ВінницяЯ. В. Паламаренкоаспірант, Вінницький національний аграрний університет

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

O. I. ShamanskaCandidate of Economic Sciences, Acting Head. the Department of Labour Protection and Extension Institute of Continuing Education and Extension, Vinnytsia National Agrarian University, VinnitsaY. V. PalamarenkoPostgraduate Vinnytsia National Agrarian University

MODERN TRENDS IN THE ALCOHOL INDUSTRY OF UKRAINE

У даній статті проаналізовано тенденції розвитку спиртової промисловості за останні роки, визначено основні проблеми та перспективні напрямки ефективного функціонування даної галузі.

This article analyzes the development trend of the alcohol industry in recent years, the main problems and future directions of the effective functioning of the industry.

В. С. Адамовськак. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

V. S. Adamovskayacandidate of economic science, Associate Professor Department of accounting, analysis, audit and administration mining and metallurgical complex enterprises National University of Krivoy Rog

EFFICIENCY AUDIT MANAGEMENT ACTIVITIES

У статті розглянуто теоретичні засади визначення сутності аудиту управлінської діяльності, основних його об’єктів та напрямків проведення. Аналіз літературних джерел показав, що серед економістів не існує єдиної думки щодо визначення сутності аудиту управлінської діяльності та методики його проведення, що перш за все зумовлено відсутністю нормативно-правових документів, які б трактували дане поняття і чітко окреслювати методику проведення аудиту за відповідними напрямками. У зв’язку з цим запропоновано визначення терміну аудит управлінської діяльності, який розкриває сутність проведення аудиту не тільки ефективності системи управління, а й ефективності діяльності підприємства. Крім цього, акцентовано увагу на таких складових аудиту управлінської діяльності, як аудит повноважень і аудит винагород. Також при оцінюванні окремого напрямку ефективності діяльності підприємства, а саме, аудиту тенденцій розвитку, запропоновано обов’язкове проведення аудиту «вхідних бар’єрів» на ринок галузі, що зумовлено зростанням конкуренції.

The article considered the theoretical basis to determine the nature of audit management activities, the main objects and directions for its implementation. Analysis of the literature showed that among economists there is no consensus on the definition of the nature of audit management activities and methods of its implementation, which primarily caused by the lack of legal documents that have interpreted this concept and clearly outline the methodology of the audit for the relevant areas. In this regard, the proposed definition of audit management activities, which reveals the nature of the audit not only the effectiveness of the management, but also the efficiency of the company. In addition, a focus on the following components of the audit management activities, as audit authority and audit fees. Also, when evaluating the efficiency of separate areas of the company, namely, audit trends, proposed mandatory audit «entry barriers» to market area, due to increasing competition.

О. А. Ковальк. е. н., доцент, Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяО. І. Ночваймагістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

O. A. KovalCand. of Econ. Sciences, associate professor, Zaporizhzhya National Technical UniversityO. I. NochvaiMaster, Zaporizhzhya National Technical University

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF MEDICAL INSURANCE INTRODUCTION IN UKRAINE

В статті розглянуто медичне страхування та його види, медичне страхування в розвинених країнах. Загальній стан медичного страхування в Україні та запроваджені нові шляхи для розвитку добровільного медичного страхування. Визначено ряд проблем, які утримують розвиток обов’язкового медичного страхування. Запропоновані ідеї для розвитку медичного страхування в цілому.

An article deal with medical insurance and it’s types, medical insurance in developed countries. General state of medical insurance in Ukraine and new ways of free medical insurance are introduced. Number of problems holding back the development of obligatory medical insurance is determined. Ideas for development of medical insurance in general are introduced.

В. Я. Чевгановак. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

V. J. ChevhanovaPh.D., Associate Professor, Head of Department of Business Economics and HR Poltava National Technical University named after Yuriy Kondratyuka

SYSTEM OF ESTIMATION OF PERSONNEL OF ENTERPRISE

У статті досліджуються сутність, мета, принципи й методи оцінювання персоналу підприємства. На основі аналізу та синтезу наукових досліджень в сфері оцінювання персоналу, набула подальшого розвитку структура процесу оцінювання персоналу на підприємстві. Виявлення цілей системи оцінювання персоналу підприємства дало можливість сформувати її функції та критерії оцінювання. В роботі доведено, що основним елементом системи управління персоналу підприємства є його оцінювання, яке направлене на виявлення конструктивного зворотного зв’язку між об’єктом і суб’єктами оцінювання.

This article investigates the nature, purpose, principles and methods of evaluation personnel. Based on the analysis and synthesis of research in the field of assessment personnel were further developed the structure of the evaluation process of the personnel in the company. Identify the purposes of evaluating personnel made it possible to form its functions and evaluation criteria. It is proved that the basic element of the Management Company is its evaluation, which is aimed at identifying constructive feedback between object and subject evaluation.

М. В. Шашинак. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, м. Київ

ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

M. V. ShashynaPh.D. in Economics, assistant professor of economy and entrepreneurship, NTUU”KPI”, Kyiv

STAGES OF THE PUBLIC SECTOR MECHANISM’S LEGAL FORM OF UKRAINIAN ECONOMY

Стаття розглядає основні етапи становлення організаційно-правової форми механізму управління державним сектором через призму аналізу програмних установок діяльності уряду, їх відображення в нормативно-правові сфері функціонування національної економіки, формування системи управління та виділення етапів наділення органів державного управління відповідними функціональними обов'язками щодо контролю за діяльністю державного сектору.
Виділення пріоритетних напрямів діяльності уряду на різних етапах розвитку національної економіки, вплинуло на структурування механізму управління державним сектором, що розкривається через розмежування методів макроекономічного та прямого господарського управління. Їх актуалізація здійснювалась під впливом економічних процесів становлення альтернативних форм власності в країні, розмежування різних організаційно-правових форм підприємств та виокремлення секторів економіки. Дослідження етапів становлення різних форм механізму управління державним сектором дає можливість теоретичного та практичного осмислення слабких місць сформованих правових відносин та прогресивні напрями розвитку організації процесу управління аналізованим сектором національної економіки.

The article examines the basic stages of becoming the legal form management mechanism of public sector through the analysis of the government settings and their reflection to the national economy, the forming of control system and selection the stages of state administration,
A selection of priority directions of government activity influenced on the government management mechanism of public sector through appropriation two types of methods: macroeconomic and direct economic management. Their actualization was carried out under act of the economic becomings alternative patterns of ownership in a country, differentiating of legal forms enterprises and selection the sectors of economy. The research of the stages of becoming management mechanism is given by possibility to theoretical and practical comprehension the weak points of the formed legal relations and progressive directions for development of public sector.

В. М. Метелицяк. е. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ

ДІАЛЕКТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ САМОРЕГУЛІВНОГО ІНСТИТУТУ БУХГАЛТЕРІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

Volodymyr M. MetelytsiaPh.D. in Economics, senior scientist, leading research scientist, NRC Institute of Agrarian Economics, Kyiv

DIALECTICAL DEVELOPMENT OF ACCOUNTANT’S SELF-REGULATING INSTITUTE OF AGRARIAN INDUSTRY

В статті обґрунтовано положення про те, що діалектичний закон боротьби протилежностей рухає бухгалтерську професію в аграрному секторі в напрямку від комплексу слабко пов’язаних між собою історично сформованих консервативних елементів (функції і етика, нормативно-правове регулювання, бухгалтерські об’єднання, освітня підготовка, наука бухгалтерського обліку) до саморегулівного інституту, який здатен самостійно розвивати всі аспекти професійної діяльності під наглядом держави. Доведено, що необхідною передумовою інституалізації професії є компетентність бухгалтера і її визнання – кваліфікація. Визначено три напрями інституціоналізації бухгалтерської професії в аграрному секторі як прояви позитивних зовнішніх екстерналій кваліфікації. В рамках розвитку ідей інституціональної теорії бухгалтерського обліку поглиблено економічний зміст понять інститутів бухгалтерів та професійних бухгалтерів, запропоновано визначення інституту бухгалтерської професії та окреслено риси цих інститутів (їхні ролі, утилітарні риси, культурні символи, письмові кодекси, усні кодекси, настанови і взірці поведінки, ідеології). Спрогнозовано вихід інституту бухгалтерської професії за межі інституту бухгалтерського обліку. Обґрунтовано тренд розвитку бухгалтерської професії в аграрній галузі в напрямку від інституту бухгалтерів з ідеологією сервісного обслуговування управління до інституту бухгалтерської професії з ідеологією становлення неформальних інститутів гарантії, довіри до бухгалтерів з боку суспільства.

The position that dialectical law of struggle of opposites is driven an accounting profession in agricultural sector in the direction from the complex of weakly interconnected historical conservative elements (functions and ethics, legal regulation, accounting associations, educational training, science of accounting) to a self-regulatory institute that is able to independently develop all aspects of professional activity under the supervision of the state is grounded in the article. The position that a necessary precondition for the institutionalization of profession is competence of accountant and its recognition – qualification is proved. Three directions of the institutionalization of accounting profession in agricultural sector as a demonstrations of positive external externalities of qualification are defined. As a part of development of ideas of institutional theory of accounting an economic meaning of institutes of accountants and professional accountants is deepened. The definition of profession of accounting is proposed. The features of these institutions (their roles, utilitarian features, cultural symbols, codes written, verbal codes, guidelines and models of behavior, ideology) are outlined. Output of the institute of the profession outside the institute of accounting is predicted. Trend of the accounting profession’s development in the agricultural sector in the direction from institute of accountants with ideology of service of management to institute of accounting profession with ideology of argument informal institutes of guarantee and assurance to accountants by society is grounded.

В. Г. Костогризк .е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи (м. Київ) Національного банку України

МАРКЕТИНГОВІ КОНЦЕПЦІЇ БАНКІВ З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ

V. G. KostogryzPh.D., Associate Professor , Associate Professor of Banking Department Cherkasy Institute of Banking of the University of Banking of the National Bank of Ukraine (Kyiv)

MARKETING CONCEPTS OF BANKS WITH FOREIGN FUNDS

В статі проведено дослідження організаційних аспектів присутності іноземних інститутів на банківському ринку України та впливу іноземного капіталу на формування маркетингових концепцій банківських установ. Зроблено аналіз присутності банків з іноземним капіталом в банківському секторі України за 2005-2013 роки. Досліджено причини відтоку іноземного капіталу за останні роки. Автором було виявлено ключові напрями маркетингових концепції іноземних банківських інститутів у сфері продуктової, цінової, дистрибуційної та комунікаційної політик. Концепції базуються на використанні нових методів ведення банківського бізнесу, застосуванні передових інформаційних технологій, використанні інноваційних продуктів та послуг, вдосконаленні запропонованого клієнтам сервісу, розробці стратегії максимального задоволення потреб клієнтів. Встановлено, що найбільш масовим маркетинговим заходом серед іноземних банків останніми роками став ребрендинг. Визначено недоліки та загрози присутності іноземного капіталу на українському банківському ринку в сфері маркетингу в сучасних умовах.

This article deals with the research of organizational aspects of the foreign institutes’ presence on the Ukrainian bank market and foreign funds influence on the marketing concept generation of the banking institutions. The article gives an analysis of presence of banks with foreign funds in the Ukrainian banking sector in 2005-2013. The reasons of foreign funds outflow are investigated in this work. The author determined the key marketing conception directions of foreign banking institutes in the sphere of product, price, distribution and communication policy. The concepts are based on the use of new methods of conduct of banking business, on the application of progressive information technology, on the innovation product and service use, on the improvement of service and on the development of maximal satisfaction of clients’ needs. It is determined that the last years the most mass marketing strategy of foreign banks became rebranding. The author also determines the defects and threats of presence of foreign funds on the Ukrainian banking market in modern conditions.

Л. С. Ладонькок. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ СИСТЕМНО-УНІВЕРСАЛЬНОГО ТИПУ

L. LadonkoPhD in Economics, Associate Professor of Management department, Chernihiv National Technological University, Chernihiv

FORMATION OF MANAGEMENT TECHNOLOGY OF DEVELOPMENT THE INNOVATIVE POTENTIAL OF INDUSTRIAL AND ECONOMIC SYSTEMS OF SYSTEM-UNIVERSAL TYPE

У статті представлено авторське бачення дефініції поняття «технологія управління» розвитком і освоєнням інноваційного потенціалу виробничо-економічних системно-універсального типу та аналіз результатів запровадження у практику управління виробничо-господарською діяльністю підприємств інструментарію цільового впливу на масштаби розвиненості інноваційного потенціалу виробничо-економічних систем.

The article presents the author's vision of the definition the term " management technology " of development and exploration of innovative capacity of industrial and economic universal-system type and analysis of results of implementation in practice the management of industrial and economic activities of enterprises toolkit targeted impact on the scale of development of innovative capacity of industrial and economic systems.

В. А. Петровкандидат экономических наук, доцент, г. ОдессаЕ. М. Волковдоцент кафедры экономики ОГАС, г. ОдессаА. Ю. Мусиноваг. Одесса

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ

V. A. Petrovcandidate of economics science, assistant professor, c. OdessaE. M. Volkovassistant professor chair economics of OGAS, c. OdessaA. J. Musinovac. Odessa

ASSESSMENT OF THE STATE OF THE ECONOMY

Финансовые показатели меняют масштаб исследуемой величины и характер её динамики, что может привести к последующим погрешностям экономического менеджмента.
Исследования показали, что использование стоимостных показателей в качестве критериев развития экономики не всегда оправдано, требует более тщательного контроля и ограничений при региональном планировании и контроле динамики хозяйственной деятельности.

Financial indicators change scale study size and nature of its dynamics, which may lead to subsequent errors in economic management.
Studies have shown that the use of cost indices as criteria of economic development is not always justified, requires more careful monitoring and restrictions on regional planning and monitoring of the dynamics of economic activity.

С. О. Поторочинк. е. н., доцент кафедри управління персоналом і економіка праці, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Донецьк

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ БЕЗПЕЧНОЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

S. O. PotorochinPhD in Economics, аssociate Professor Department of Personnel Management and Labour Economics, DVNZ «Donetsk natsіonalny tehnіchny unіversitet», Donetsk

SOCIAL AND LABOR RELATIONS IN THE CONTEX OF SECURE EMPLOYMENT

У даній статті визначено, що існуючий стан державної політики у сфері охорони праці не дозволяє державі в повному обсязі забезпечити працівників необхідними та достатніми засобами безпеки праці, у зв’язку з чим роль підприємств у вирішенні цієї проблеми зростає. Разом із цим для підприємств соціально-трудова сфера є якісно новим об’єктом управління, у якій удосконалення механізму формування умов безпечної трудової діяльності має стати одним із головних пріоритетів. Тому потребують дослідження науково-теоретичні аспекти соціально-трудових відносин у контексті безпечної трудової діяльності, перш за все, на виробництві. Обґрунтовано, що сьогодні на більшості сучасних промислових підприємств деякі питання щодо поліпшення умов праці, надані для вирішення трудовим колективам, які мають право обговорювати і схвалювати комплексні плани поліпшення умов та охорони праці, санітарно-оздоровчих заходів, вносити пропозиції щодо скорочення ручної малокваліфікованої та важкої фізичної праці, контролювати використання коштів, виконання планів, посадових обов’язків, правил та інструкцій. Доведено, що управління соціально-трудовими відносинами здебільшого має відповідати потребам конкретного виду економічної діяльності та конкретним умовам праці на кожному підприємстві. Часткова основа таких перетворень вже існує у вигляді системи управління охороною праці, проте вони стримуються повільною реалізацією основних положень у сфері охорони праці й відсутністю відповідних наукових розробок. Нова система управління соціально-трудовими відносинами, особливо на промислових підприємствах, є складовою управління персоналом підприємства й соціально-трудових відносин, які у свою чергу є головними чинниками розвитку підприємства та його трудового потенціалу.

This article stipulates that the status quo of state policy in the sphere of labor does not allow the government to fully meet the needs of workers and sufficient means safety, and therefore the role of enterprises in solving this problem is increasing. Along with this enterprise social-labor sphere is a qualitatively new management entity, in which the improvement of the mechanism of formation conditions of safe work should be a top priority. Therefore require scientific research and theoretical aspects of social and labor relations in the context of secure employment, especially in manufacturing. It is proved that today in most modern industrial enterprises are some questions to improve working conditions, provision for solutions to labor collectives, which have the right to discuss and approve comprehensive plans to improve conditions and safety, sanitary measures, and make proposals to reduce the manual unskilled and heavy physical labor, to monitor the use of funds, implementation of plans, duties, rules and regulations. We prove that the management of social and labor relations must meet the needs of a particular type of economic activity and the specific working conditions at each facility. Partly base such transformations already exists in the form of the OSH management system, but they are constrained by the slow implementation of key provisions in the field of labor and lack of relevant scientific developments. The new system of management of social and labor relations, especially in industry, is part of human resource management and labor relations, which in turn are major factors in the development of the company and its labor potential.

В. С. Домбровськийк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Українська академія банківської справи Національного Банку України, м. СумиІ. А. Сорочинськастудентка V курсу, Українська академія банківської справи Національного Банку України, м. Суми

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ АГЕНЦІЙ УКРАЇНИ

V. DombrovskyyPh.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics, Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine, SumyI. Sorochynskastudent of the V-th course, Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine, Sumy

ACTUAL PROBLEMS OF USING COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES OF TRAVEL AGENCIES IN UKRAINE

У статті здійснено комплексний аналіз діяльності рекреаційного комплексу Автономної Республіки Крим за останні 5 років, на підставі якого визначено головні проблеми функціонування туристичних агенцій у Криму та обґрунтовано необхідність впровадження і розвитку комп’ютерних технологій у роботі туристичних агенцій.

The article presents a comprehensive analysis of the recreational activities of Republic of Crimea for the last 5 years, by which identified the main problems in the functioning of travel agencies in the Crimea, and the necessity of the introduction and development of computer technology in the travel agencies is proved.

А. В. Погосовак. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ БАНКУ

A. V. Pogosovacandidate of economic sciences, associate professor of accounting, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

ACCOUNTING FOR MANAGEMENT BANK CREDIT OPERATIONS

В статті проведено аналіз наукової літератури щодо визначення поняття «кредитні операції банку», визначено основні ознаки кредитних відносин та фактори, що впливають на їх організацію, наведена класифікація кредитних операцій банку. Обґрунтовано особливості обліку кредитних операцій банку та наведено етапи їх відображення в обліковій системі банку. Удосконалено методику обліку відстроченої (пролонгованої) заборгованості за кредитними операціями, обґрунтовано класифікацію кредитів за термінами їх надання.

This paper analyzes the scientific literature regarding the definition of "credit bank", the main features of credit relations and factors affecting their organization, the classification of credit transactions. Grounded features of credit and bank transactions are steps they appear in the accounting system of the bank. The technique Accounting delayed (retarded) payable by credit transactions, loan classification justified in terms of their provision.

Т. С. Куклінак. е. н., Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя

РОЗРОБКА СИСТЕМИ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

T. S. Kuklinacandidate of economic Sciences, Zaporizhzhya national technical University

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF COMPLEX ESTIMATION OF THE PERSONNEL OF THE HOTEL ENTERPRISE

Розглянуто сучасні підходи до оцінки персоналу в управлінні готельними підприємствами. Проведено аналіз використання трудових ресурсів готелю «Four Points By Sheraton Zaporozhye», формування кадрової політики готелю та атестацію персоналу. Наведено вплив оцінки персоналу на показники роботи організації, а також механізм застосування нових методів оцінки персоналу та підвищення якості персоналу в результаті оцінки.

The modern approaches to the assessment of the staff in the hotel management companies. The analysis of the usage of labor resources at the «Four Points By Sheraton Zaporozhye», formation of the personnel policy of the hotel and certification of personnel. It shows the influence of personnel evaluation on the performance of the organization, and the mechanism of application of new methods of personnel assessment and improvement of the quality of the staff in the evaluation.

П. В. Крушк. е. н., професор, завідувач кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. КиївЮ. М. Теслюкстудентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

КОНТРАКТНІ ВІДНОСИНИ ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

P. V. KrushCandidate of economic sciences, Professor, Head of Economics and Business department, National Technical University of Ukraine «Kiev Polytechnic Institute»Y. M. Teslyukstudent, National Technical University of Ukraine «Kiev Polytechnic Institute»

CONTRACTUAL RELATIONS OF INTEGRATED CORPORATE ENGINEERING ENTERPRISES

У статті визначені чинники інтеграційних процесів серед машинобудівних підприємств, контрактні відносини, які виникають всередині таких інтегрованих структур та їх вплив на діяльність підприємств-учасників.

This article deals with the factors of integration processes between engineering enterprises, contractual relationships that occur within such integrated structures and their impact on participating companies.

О. Л. Черненкостарший науковий співробітник, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, м. Київ

ВИЗНАЧЕННЯ ГАЛУЗЕВИХ ПРІОРИТЕТІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

O. Chernenkosenior researcher, Scienti?c and Research Institute of Economics, Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv

DETERMINATION OF SECTORAL PRIORITIES IN THE ECONOMY OF UKRAINE

Стаття присвячена визначенню пріоритетних видів економічної діяльності в Україні. Галузева структура проаналізована за 33 видами економічної діяльності. Запропонований багатокритеріальний методичний підхід для визначення пріоритетів. Він враховує розвиток видів економічної діяльності за ретроспективний період а також сучасне бачення галузевих пріоритетів в Україні та Європейському Союзі. До критеріїв оцінювання увійшли статистичні показники, що за своїм змістом відображають сучасні структурні проблеми, такі як: випуск товарів та послуг, створення валової доданої вартості, споживання паливно-енергетичних ресурсів, екологічність, експортоорієнтованість, потенціал до імпортозаміщення, потреба у оновленні основних засобів. Проведене оцінювання дозволило визначити 5 видів економічної діяльності, які мають високий рівень пріоритетності порівняно із іншими 28. Їх державна підтримка у середньостроковій перспективі, зокрема стимулювання до залучення додаткових інвестиційних ресурсів, допоможуть вийти економіці України на шлях інтенсивного розвитку.

The article is devoted to the definition of priority economic activities in Ukraine. Industry structure is analyzed for 33 economic activities. The multiobjective methodical approach is proposed. It represents the development of economic activities in retrospective period and a modern vision of sectoral priorities in Ukraine and in the European Union. The criteria of evaluation includes statistical indicators, reflecting current structural problems, such as production of goods and services, creation of gross value added, consumption of energy resources, environmental friendliness, export, import substitution, the need for fixed assets. The evaluation has allowed to determine 5 the economic activities, that have a high priority compared to the other 28. Their government support in the medium term, including incentives to attract additional investment resources, will help the economy of Ukraine get on the path of intensive development.

М. В. Кирикуасистент кафедри маркетингу, ДВНЗ «Криворізький національний університет», аспірант, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТАРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

M. V. KyrykuTeaching Assistant Marketing Department, SHEE “Kryvyi Rih National University”, Post-graduate student, SHEE “Kryvyi Rih National University”

STRATEGIC GUIDELINES OF ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT AND DEVELOPMENT TREND OF OLD INDUSTRIAL REGIONS OF UKRAINE

У статті визначено сутність старопромислових регіонів, їх місце в економічному розвитку України. Проаналізовано тенденції забезпечення економічної безпеки старопромислових регіонів. На основі узагальнення результатів досліджень розкрито основні механізми державного регулювання процесу забезпечення економічної безпеки. Визначено, що головними розробниками, виконавцями й контролерами заходів щодо стимулювання розвитку регіонів залишаються центральні і місцеві органи влади. Запропоновано методичні підходи визначення стратегічних орієнтирів зміцнення економічної безпеки старопромислових регіонів. Розроблено рекомендації з формування стратегічних завдань забезпечення економічної безпеки старопромислових регіонів.

The article defines the essence of old industrial regions and their place in the economic development of Ukraine. The tendencies of economic security management of old industrial regions are analyzed. Basic mechanisms of state regulation of the process of economic security enforcement are defined with the help of research results generalization. Central and local government authorities are determined to stay the main developers, implementers and overseers of measures for stimulating regional development. Methodical approaches for the definition of strategic guidelines of economic security enforcement of old industrial regions are proposed. Recommendations of building up strategic objectives of economic security management of old industrial regions are worked out.

Д. І. Савушкінаспірант, Університет менеджменту і бізнесу, м. Бердянськ

РОЗВИТОК КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ

D. I. Savushkinpostgraduate, University of management and business, Berdyansk

DEVELOPMENT RESORT-RECREATION SYSTEMS AS TOOL TRANSFORMATIONAL CHANGES IN ECONOMICS

Cтаття присвячена вирішенню актуальної проблеми формування ефективного механізму управління розвитку національного курортно-рекреаційного комплексу в умовах трансформаційної економіки. Запропоновано та теоретично обґрунтовано підхід, який дозволяє досліджувати розвиток курортно-рекреаційних систем в умовах трансформаційних змін. У його основу покладений сценарій розвитку властивостей курортних систем і моделювання економічних процесів, які відбуваються під їх впливом.

The article is devoted to solving of actual problem the construction and research of management models by debt funds for providing of development national resort-recreation complex in the conditions of transformation economy. Approach, which allows to investigate development of resort and recreational systems in the conditions of transformational changes, is offered and theoretically reasonable. The scenario of development of properties of resort system and modeling of economic processes, which occur under their influence is its basis.

В. М. Кошельникаспірант, асистент кафедри міжнародної економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. M. KoshelnikPostgraduate, assistant chair of International Economics, Vinnytsia National Agrarian University

MATERIAL AND TECHNICAL ENSURING AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті розглянуто сучасний стан матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств Вінницької області, досліджено динаміку вибуття й оновлення основних видів техніки та обґрунтовано заходи щодо підвищення рівня техніко-технологічного оснащення сільськогосподарських товаровиробників в контексті їх економічного розвитку.

This article examinatied modern state of material and technical ensuring agricultural enterprises in Vinn region, researched dynamics of leaves and renewals main sorts technics and substaintiated measure about rising level technic-technical equipping agricultural manufacturers in contecsts of their economic growth.

Е. А. Кірєєваасистент кафедри адміністративного менеджменту та державного управління Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

РЕГІОНАЛЬНА ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА: СУТЬ ТА ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ

E. A. Kirieievaassistant, Vinnytsia National Agrarian University

THE REGIONAL FOOD SECURITY: ESSENCE AND MANAGEMENT TOOLS

Досліджено різні підходи до визначення продовольчої безпеки. Запропоновано тлумачення регіональної продовольчої безпеки. Наведено загрози регіональній продовольчій безпеці Вінницької області. Проаналізовано світовий досвід використання інструментів управління продовольчою безпекою.

The different approaches to the definition of food security have determined. The interpretation of regional food security has developed. The threats to regional food security Vinnytsia region has described. The tools of the food security management using in the world has analyzed.

О. П. Дрігаасистент кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

O. P. Drigaassistant of the department of Accounting and Auditing, National Mining University, Dnipropetrovsk

PROBLEMS OF ACCOUNTING FOR INVENTORY HELD BY ENTERPRISES OF UKRAINE

У статті досліджено та виявлено суттєві розбіжності визнання, оцінки та бухгалтерського обліку запасів згідно з національним Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» та Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 2 «Запаси», а також з’ясовано економічні проблеми, які викликані цими розбіжностями. У роботі проаналізовано основні поняття та положення, які стосуються обліку виробничих запасів та обґрунтовано відмінності між ними.

The essential disparities in recognition, assessment and accounting for inventories provided by the Ukrainian National Regulation (Standard) of Accounting 9 “Inventory” and International Accounting Standard 2 “Inventory” were found out. Business collisions caused by the disparities were highlighted. Basic notions and statements about accounting for inventories are analyzed and their distinguishing features are justified.

Л. А. Гербичасистент кафедри банківської справи, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

МОНІТОРИНГ ПОРТФЕЛЯ ІПОТЕЧНИХ КРЕДИТІВ БАНКУ

L. A. Gerbychlecturer of banking department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

MONITORING OF BANK MORTGAGE LOAN PORTFOLIO

Досліджено сутність моніторингу портфеля іпотечних кредитів банку, його організаційне, інформаційне та методичне забезпечення. Розглянуто види моніторингу портфеля іпотечних кредитів банку та етапи кожного з видів. Розроблена комплексна методика моніторингу портфеля іпотечних кредитів банку, яка включає моніторинг: структури та якості ПІКБ, окремих іпотечних кредитів, що складають ПІКБ, та забезпечення за іпотечними кредитами банку.

The essences of monitoring of bank mortgage loan portfolio, its organizational, informational and methodological support were investigated. Types of monitoring of bank mortgage loan portfolio and stages of each of them were considered. Complex methodic of monitoring of bank mortgage loan portfolio (BMLP) was developed. The methodic includes monitoring of structure and quality of BMLP, separate mortgage loans that constitute BMLP and ensuring of bank mortgage loans.

А. О. КифакМагістр економ кібернетики, магістр правознавства, аспірант кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, м. Одеса

ЦІНА ОДИНИЦІ ПРАЦІ ЯК ІНДИКАТОР МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ХВИЛЮВАНЬ ДЛЯ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

A. O. KyfakM.Sc. in quantitative economics, M.A. in law, postgraduate at the chair of world economy and international economic relations, I. I. Mechnikov Odessa national university

UNIT LABOUR COST AS A MACROECONOMIC SHOCK EARLY WARNING INDICATOR FOR FINANCIAL INSTITUTIONS

Циклічність економічних процесів завжди була випробуванням для фінансових систем та індивідуальних фінансових установ, адже ступінь готовності до вхідного шоку визначав тонку межу між можливістю агресивно розширювати портфель здешевілими інструментами та необхідністю розпочинати процедуру банкрутства. Втім, заздалегідь виявити економічні шоки наразі не так легко, про що свідчать як орієнтовані на постійний стабілізуючий вплив рекомендації Базельського комітету, так і емпіричні праці, що мали на меті аналіз кризових хвиль 2007-2008 рр. та більш пізніх рецесій. Задля вирішення відкритого питання вдосконалення та доповнення існуючого прогнозного інструментарію для банківської системи, дана стаття пропонує варіант використання вартості одиниці праці як лакмусового папірця для попередження економічних хвилювань. За методологією Європейського бюро статистики, даний показник обчислюється як зважене посферне співвідношення вартості праці до доданої вартості реально виробленого продукту. Як вбачається із проведеного емпіричного аналізу, показник вартості одиниці праці передує у своїй динаміці суттєвим макроекономічним шокам, має статистично значимі взаємозв’язки із ключовими макроіндикаторами досліджуваних країн, стійкість яких полишається навіть за підозри у нестаціонарності рівня, а також збирається із доступної на рівні банківської системи інформації.

Economic process cyclicality has always been a challenge for financial systems and individual financial institutions, as incoming shock readiness level is the variable responsible for the thin line between portfolio expansion through discounted asset package purchases and the need to initiate bankruptcy. Nevertheless, detecting economic shocks in advance is not an easy task nowadays, evidenced by Basel Accords constantly aiming at overall stability improvements and the international scientific community publishing fairly harsh results of 2007-2008 and later crisis shockwaves empirical analysis. In order to address the issue of upgrading the existing set of risk-management instruments, this article suggests using unit labour cost as a litmus paper for early indication of economic disturbances. Eurostat methodology defines the statistic as the weighed ratio of labour expenses to the added value of factual production. Empirical analysis suggests that the statistic precedes noticeable economic shocks in its dynamics, is statistically significant in its relations to key macroeconomic indicators of countries studied, remains robust even if assumed to be non-stationary at level – and may be pooled using data easily available at systemic level.

Д. О. Мастюкмагістр, студент V-го курсу, Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут», м. КиївО. П. Кавтишк. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут», м. Київ

МЕТОД ОРІЄНТАЦІЇ НА ПОПИТ У ЦІНОВІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВА

D. O. MastiukMaster, 5-th year student, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, KyivO. P. KavtyshPhD in Economics, associate professor of economy and enterprise department, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv

METHOD OF VALUE DELIVERING IN PRICING POLICY OF ENTERPRISE

Проаналізовано особливості використання методів ціноутворення при формуванні і реалізації цінової політики. Виділено та обґрунтовано використання методу орієнтації на попит як базового у ціновій політиці підприємства, оскільки він забезпечує максимальне врахування цінності споживача та її транзакції у вигляді готового блага. Запропоновано комбінації методів ціноутворення з урахуванням методу орієнтації на попит з метою максимального врахування мотивів і цінностей ринкових агентів.

The features of pricing methods usage in process of forming and implementation of pricing policy were analyzed. Demand-oriented method application was underlined and validated as fundamental in pricing policy of enterprise, whereas it takes into account value for customer and its delivering in the way of finished good. In the article were suggested the combinations of pricing methods with consideration of demand-oriented method with purpose to take into account motives and values of market agents.

О. І. Никифорукканд. екон. наук, ст.н.с., завідувач відділу розвитку виробничої інфраструктури Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. КиївІ. К. ЧукаєваД-р. екон. наук, ст.н.с., головний науковий співробітник відділу розвитку виробничої інфраструктури Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

ІНФРАСТРУКТУРНІ ОБЛІГАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ПОТРЕБ МОДЕРНІЗАЦІЇ В ПРАКТИЦІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

О. NykyforukPhd in economics, head of department of development of infrastructure, State organization “Institute for Economics and Forecasting”, Ukrainian National Academy of Sciences, KyivI. ChukaevaDoctor of Economics, leading researcher of department of development of infrastructure, State organization “Institute for Economics and Forecasting”, Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv

INFRASTRUCTURE BONDS AS A TOOL FOR ATTRACTING INVESTMENT FOR NEEDS OF MODERNIZATION IN PRACTICE OF FOREIGN COUNTRIES

У статті розглянуто закордонний досвід залучення інвестицій для модернізації інфраструктури. Визначено, що перспективним інструментом залучення довгострокового фінансування масштабних інфраструктурних проектів є емісія боргових цінних паперів (облігацій, єврооблігацій, інфраструктурних облігацій) під конкретні інфраструктурні проекти. Досліджено практику використання інфраструктурних облігацій в зарубіжних країнах для потреб широкого розповсюдження цього інструменту в Україні.

The article deals with international experience of attracting investment to modernization of infrastructure. It was determined that a promising tool to attract long-term financing of major infrastructure projects are issue debt securities (bonds, notes, infrastructure bonds) for specific infrastructure projects. It was investigated the practice of using infrastructure bonds in foreign countries for the purposes of widespread this tool in Ukraine.

О. О. Сініцинаспірант, кафедра міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ КОРПОРАЦІЇ

O. SinitsynPostgraduate student, Department of International Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

DEFINING METHODS OF CORPORATE CAPITAL STRUCTURE REGULATION AND OPTIMIZATION

В умовах світової кризи дослідження основних фінансових проблем, з якими зустрічаються транснаціональні корпорації, переглядають базові концепції та визначають пріоритетні напрямки ефективного управління фінансовою діяльністю корпорації. Діяльність компаній в умовах глобальної ринкової економіки безпосередньо залежить від об’єму фінансового капіталу та його структури. Структура капіталу корпорації, визначає рівень найбільш вагомих фінансових показників її діяльності.
Від обраної структури капіталу залежить його вартість та рівень фінансового ризику. Ефективна зміна структури капіталу є чинником збільшення віддачі на власний капітал, що виражається в перевищенні величини рентабельності власного капіталу над рентабельністю сукупних активів. Таким чином, проблема оптимізації структури капіталу є однією з найважливіших задач, що вирішуються в рамках управління капіталом корпорації і фінансовими ризиками, а вдосконалення методики формування оптимальної його структури є актуальним питанням.
Актуальність досліджень досягнення оптимальної фінансової структури капіталу визначається тим, що структура капіталу розглядається як один з найважливіших і найскладніших етапів фінансового аналізу, до того ж вирішувати проблему оптимізації необхідно індивідуально для кожної компанії. В процесі формування капіталу корпорації потрібно дотримуватись найбільш ефективного його використання шляхом збільшення оборотності власного капіталу та підвищення його рентабельності. Досягнути раціональної структури капіталу можливо за допомогою методів оптимізації на основі показників оцінки структури капіталу, зокрема фінансового левериджу та середньозваженої оцінки вартості капіталу.

Under conditions of global financial crisis studying problems faced by multinational corporations brings in rethinking of basic concepts and defining priority areas of effective corporation management. Acting in a global market economy directly depends on the amount of financial capital and its structure. The capital structure of the corporation determines the level of the most important financial indicators of the company.
The selected capital structure affects the cost of capital and the level of financial risk. An efficient change in capital structure is a factor that contributes to increasing the return on equity which expressed in return on equity exceeding return on total assets. Therefore the problem of capital structure optimization is one of major tasks solved within financial risk and corporation capital management, while improving methods of forming optimal capital structure is yet a timely matter.
Actuality of achieving optimal financial capital structure is acknowledged by its being treated as one of the major and most difficult phases in financial analysis, besides requiring individual approach to every corporation. While forming corporation’s capital, it is necessary to maintain its most effective allocation by improving turnover and increasing profitability of equity capital. It is possible to attain the rational capital structure by using optimization methods based on capital structure valuations such as financial leverage and weighted average cost of capital.

О. А. Трофимчукстудент I курсу магістратури економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФІНАНСІАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

Oleh Trofymchuk1st year Graduate Student, the Faculty of Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

FINANCIALISATION OF THE ECONOMY: CAUSES AND CONSEQUENCES

В даній статті розкрито головні причини фінансіалізації економіки в епоху панування неолібералізму. На основі статистичного аналізу показано основні прояви процесу бурхливого розвитку фінансів у світовому економічному просторі останніх десятиліть. Обґрунтовано основні напрямки економічної політики щодо усунення негативних наслідків фінансіалізації та її потенційних загроз.

Main causes of financialisation of the economy in the epoch of neo-liberalism are revealed in this article. Based on statistical analysis, major signs of rapid development of finance in the world economy in recent decades are showed. The basic directions of economic policy regarding elimination of the negative consequences of financialisation and its potential hazards are justified.

В. М. Герзаничаспірант, ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, м. Ужгород

ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

V. M. Gerzanichgraduate student, DVNZ „Uzhgorodskiy national university”, Uzhgorod

THE MAIN SHORTCOMINGS AND PROBLEMS OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS IN UKRAINE

Досліджено основні недоліки та проблеми залучення іноземних інвестицій в Україні з точки зору одержання короткострокових ефектів інвесторами та довгострокових ефектів державою на п’ятьох базових етапах розвитку іноземного інвестування. Виявлено, що протягом усього періоду здійснення іноземного інвестування в економіку незалежної України проблеми й недоліки, притаманні цьому процесу, були практично незмінними, а відмінності стосувалися скасування та відновлення пільгових умов залучення іноземних інвестицій. Проведений аналіз показав, що головними проблемами залучення іноземних інвестицій в нашій країні у сучасних умовах є несприятливий інвестиційний клімат та недосконалість нормативно-правового забезпечення інвестиційної діяльності. Також в Україні протягом досліджуваного періоду спостерігалися протиріччя між інтересами приватних іноземних інвесторів та потребами національної економіки. Виявлено, що основні проблеми іноземного инвестування в Україні не вирішено до цього часу.

The basic shortcomings and problems of attracting foreign investment in Ukraine from the viewpoint of short-term effects of investors and long-term effects of the state at five basic stages of development of foreign investment are identified. Revealed that during the entire period of the foreign investment in the economy of independent Ukraine problems and shortcomings of this process were virtually unchanged, and the differences concerned the undo and redo favorable conditions for attracting foreign investment. The analysis showed that the main challenges of attracting foreign investment in our country at the present stage of development are unfavorable investment climate and imperfect regulatory support investment activities. Also in Ukraine during the study period there was a contradiction between the interests of private foreign investors and the needs of the national economy. Revealed that the main problems of foreign investment in Ukraine is not solved and now.

Л. В. Харчукаспірант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ПРОБЛЕМАТИКИ ФОРМУВАННЯ БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

L. V. Harchukgraduate student, Zhytomyr National Agroecological University

CONCEPTUAL APPARATUS FORMING TO PROBLEMS POTENTIAL OF BIOENERGY

В статті досліджено та охарактеризовано економічні категорії – «біоенергетика» та «біоенергетичний потенціал». Проведено аналіз сучасних наукових підходів щодо сутності даних категорій. На основі аналізу наукових підходів доведено результативний характер змісту поняття «біоенергетичний потенціал». Запропоновано авторське визначення категорії «біоенергетичний потенціал». Визначено особливості його структури, встановлено взаємозв’язки між його складовими елементами.

This paper investigates and describes the economic categories - "bioenergy" and "bioenergy potential." Analysis of modern scientific approaches to the nature of these categories. Based on the analysis of scientific approaches prove effective nature of what constitutes "bioenergy potential." The author definition of "bioenergy potential." The features of its structure, established relationships between its components.

В статье исследованы и охарактеризованы экономические категории - «биоэнергетика» и «биоэнергетический потенциал». Проведен анализ современных научных подходов к сущности данных категорий. На основе анализа научных подходов доказано результативный характер содержания понятия «биоэнергетический потенциал». Предложено авторское определение категории «биоэнергетический потенциал». Определены особенности его структуры, установлены взаимосвязи между его составными элементами.

О. М. Гладчукк. е. н., в.о. доц. кафедри фінансів і кредиту Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича, м. Чернівці

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СУЧАСНОГО СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Olga M. GladchukPhD in Economics, associate professor of finance and credit Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

FINANCIAL SECURITY OF UKRAINIAN MODERN INSURANCE MARKET

В статті розглянуті проблеми функціонування сучасного страхового ринку України. Виявлені тенденції, передумови і фактори розвитку страхового ринку та сформовані перспективи розвитку українського страхового ринку. Розглянуто сутність фінансової безпеки страхового ринку та визначено її місце у системі фінансової безпеки країни. Формулюються основні загрози, що впливають на фінансову безпеку сучасного страхового ринку України. Автором пропонуються шляхи зменшення ризиків у цій сфері. Наведено основні заходи захисту фінансів страхових компаній в Україні.

The article deals with the problems of modern Ukrainian insurance market. Trends, conditions and factors of the insurance market are identified and prospective of insurance market development in Ukraine is revealed. The essence of insurance market financial security is considered, and the place of insurance market financial security is determined. Basic threats that influence the financial security of Ukrainian modern insurance market are formulated. The author proposes ways to reduce risk in this sphere. The basic measures for protection the finances of Ukrainian insurance companies are described.

К. В. Білецькак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Східноєвропейський університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ЧИННИК АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

K. V. BiletskaCandidate of economic science, senior lecturer, senior lecturer of management chair, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

SKILLED POTENTIAL OF THE ENTERPRISE AS MOTIVE FORCES OF INNOVATORY PROCESSES ACTIVIZATION

В даній статті розглянуто засади формування ефективної системи управління трудовим потенціалом підприємства, направленої на пожвавлення інноваційної діяльності. Для цього досліджено і уточнено сутність трудового потенціалу, розглянуто його компоненти, методику вимірювання трудового потенціалу і його показники, висвітлено критерії оцінки кадрового потенціалу інноваційної організації. Підсумком статі є надання рекомендацій щодо оцінки і формування ефективної системи управління трудовим потенціалом підприємства.

Principles of effective system management formation are investigated in this article by skilled potential of the enterprise aimed at the improving of innovatory activity. For this the essence of skilled potential is examined and make more exact, its components, the methods of skilled potential measuring and its indices are considered, criteria of innovatory organization skilled potential are shown. Giving the recommendations as to the estimation and formation of the effective system management by skilled potential of enterprise is the generation of the article.

Р. А. Крамченкок. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Львівська комерційна академія, м. Львів

ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ: АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

R. A. KramchenkoPh.D., assistant professor Department of Finance and Credit in Lviv Academy of Commerce, Lviv

PUBLIC FUNDING OF HUMAN CAPITAL OF UKRAINE: ANALYTICAL ASPECT

В науковій статті досліджено окремі аспекти державного фінансування людського капіталу України. Опрацювання праць з проблем фінансування людського капіталу дозволило дійти до висновку про необхідність сприяння всебічному розвитку освітнього потенціалу людини, збільшенню тривалості її працеактивного періоду життя, зміцненню здоров’я, реалізації можливості культурно-духовного збагачення. Проаналізовано динаміку бюджетних видатків на розвиток людського капіталу у розрізі чотирьох груп: охорона здоров’я, духовний та фізичний розвиток, освіта, соціальний захист та соціальне забезпечення. Досліджено структуру та структурні зрушення видатків у кожній групі. Побудовано динамічні моделі та здійснено прогнозні розрахунки обсягів державного фінансування людського капіталу.

The scientific article explores some aspects of public financing of human capital of Ukraine. Processing works on financing human capital allowed to come to the conclusion to promote the full development of human potential educational, prolonging its life pratseaktyvnoho period, health promotion, implementation possibilities of cultural and spiritual enrichment. Analyzed the dynamics of public spending on human capital in terms of four groups: health, spiritual and physical development, education, social protection and social security. The structure and structural changes of expenditures in each group. Construct dynamic models and estimation of prognosis by government funding of human capital.

В. М. Кочетковк. е. н., професор кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут, м. КиївЖ. С. Кугуєнкостудентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут, м. Київ

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ БАНКІВ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТА СХІДНІЙ ЄВРОПІ

V. M. KochetkovPhD in economy, professor of international economy department, National technical university of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”Zh. S. Kuguienkostudent of National technical university of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”

THE ANALYSES OF INTERNATIONAL BANKS DEVELOPMENT IN CENTRAL AND EAST EUROPE COUNTRIES

Розглянуто основні тенденції розвитку міжнародних банків на теренах країн Центральної та Східної Європи згідно статистичних матеріалів, інтернет-ресурсів та досить вагомих напрацювань вітчизняних та зарубіжних дослідників. Визначено основні причини проникнення іноземного капіталу на ринки Ценстрально-Східної Європи, названі найбільші транснаціональні банки Європи та зображено їхній дохід та прибуток протягом 2012 року. Розраховано, скільки припадає мешканців на один банк по кожній країні. Визначено банківські групи, які лідирують на ринках країн Центрально-Східної Європи та проаналізовано основні стратегії їх розвитку. Зроблено висновки на основі досліджень щодо причини інтересу західних банків до Східної Європи та доведена основна перевага України перед іншими країнами регіону.

Analysed the main trends in the development of international banks in the territory of Central and Eastern Europe, according to statistical data, online resources, and quite good works of national and foreign researchers. The main reasons for the penetration of foreign capital into the markets in Central Eastern Europe, called the largest multinational banks in Europe and showing their income and profits during 2012. Calculated as accounts inhabitants per bank in each country. Definitely banking groups that are leading in the markets of Central and Eastern Europe and analyzes the main strategies of development. The conclusions based on research about the reason of interest of Western banks in Eastern Europe and Ukraine proved a major advantage over other countries in the region.

О. Г. Коренєвак. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Державний вищій навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми

ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВ УКРАЇНИ

O. G. KorenyevaPh.D, Asssociate Professor, Department of Accounting and Audit, State Higher Educational Institution «Ukrainian academy of banking of the National bank of Ukraine», Sumy

MERGERS AND ACQUISITIONS AS THE DIRECTION TO INCREASE CAPITALIZATION OF BANKS IN UKRAINE

В статті проведено дослідження сучасного стану капіталізації банків України. Обґрунтовано необхідність розвитку процесів злиття та поглинання як інструмента підвищення капіталізації банків в умовах фінансової кризи.

The article deals with research of the current state of capitalization of banks in Ukraine. The necessity of mergers and acquisitions as the instrument to increase capitalization of banks in the financial crisis.

Л. Є. ДейкалоСтарший викладач, Дніпропетровська державна фінансова академіяА. Ю. ЧубакСтарший викладач, Дніпропетровська державна фінансова академія

КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ, ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

L. E. DeykaloDnipropetrovskState Financial AcademyA. I. ChubakDnipropetrovskState Financial Academy

THE TREASURY SERVICING OF THE TRANSFERS AND WAYS FOR WAYS OF ITS IMPROVEMENT

У статті розглянуті механізм, організація процесу казначейського обслуговування міжбюджетних трансфертів та операції, які здійснюють органи Державної казначейської служби України (Казначейства України) при їх обслуговуванні. Розглянуто функції та повноваження органів Казначейства України, розпорядників бюджетних коштів та органів місцевого самоврядування при їх проведенні. Здійснено аналіз діючих нормативно-правових актів з питань казначейського обслуговування міжбюджетних трансфертів. Проаналізовано порядок перерахування та здійснення видатків органами Казначейства в частині міжбюджетних трансфертів. Запропоновано основні шляхи удосконалення казначейського обслуговування міжбюджетних трансфертів.

The mechanism, the organization of the process of Treasury servicing of the transfers and operations engaged in Treasury of Ukraine in time of their service were describe in this article. The functions and powers of the Treasury of Ukraine, spending units of budget funds and local governments in their implementation were considered. The analysis of acting legal documents of treasury servicing of transfers was held. The analysis of enumeration and expenditure procedure by the Treasury for the transfers was conducted. The basic ways of improving treasury servicing of the transfers were proposed.

П. П. Дубинецьказдобувач, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ТЕОРЕТИЧНЕ КОНСТРУЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

P. P. Dubynetskapostgraduate, Ivan Franko National University of Lviv

THEORETICAL DESIGN OF THE MECHANISM OF TAX REGULATION OF THE ECONOMY

Визначені характерні особливості механізму управління економічними явищами та процесами, узагальнені підходи до визначення сутності податкового механізму. Запропоновано визначення поняття «механізм податкового регулювання» та його графічне схематичне відображення як набору елементів, що поряд із механізмом податкового адміністрування, складає податковий механізм. Обґрунтовані такі елементи механізму податкового регулювання як: принципи, важелі, сфери впливу, процес та забезпечення. Важелі впливу запропоновано розглядати як системні, локальні та виняткові (пільги) інструменти податкового регулювання. Спираючись на неокласичну економічну парадигму обґрунтовані сфери податкового регулювання: рівень оподаткування, перерозподіл доходів, регулювання екстерналій та споживання природних ресурсів. Динамічна складова механізму податкового регулювання розроблена, виходячи із правової регламентації регуляторної політики держави і включає ряд етапів процесу розробки, моніторингу та вдосконалення актів податкового законодавства.

Author determined characteristics of the mechanism of management of economic phenomena and processes. Generalized approaches to determining the nature of the tax mechanism. Author suggested the definition of "tax regulation mechanism" and its graphical schematic displaying of a set of items. In the article is described such elements of the mechanism of tax regulation: principles, instruments, spheres of influence, process and support. Tools tax regulations proposed regarded as systemic, local and exceptions (benefits). Based on the neoclassical economic paradigm grounded the process of tax regulation: the level of taxation, the income redistribution, regulation of externalities and consumption of natural resources. The dynamic component of the tax regulation mechanism is designed based on the legal regulation of regulatory policy and involves a number of stages of the development, monitoring and improvement of acts of tax legislation.

Д. Є. Денисенкоаспірант Київського економічного інституту менеджменту

ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

D. E. DenysenkoPhD student, Kyiv Economic institute of management

TAX STIMULATION OF CAPITAL FORMATION PRODUCERS

Стаття присвячена перспективам реформування оподаткування капіталу в контексті забезпечення конкурентоспроможності товаровиробників. Обґрунтовано доцільність запровадження інвестиційної податкової знижки. Визначено її оптимальний розмір. Обґрунтовано доцільність запровадження податку на приріст капіталу.

Article is devoted to the prospects for reforming the taxation of capital in the context of ensuring the competitiveness of commodity producers. The expediency of introduction of the investment tax rebates are grounded. Its optimal size are defined. The expediency of introducing a capital gains tax is grounded.

Аль Арабият Ра’ад Абдель Раззакаспирант кафедры международных экономических отношений Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина

ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ МАЛОЙ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ ИОРДАНИИ

Alarabiat Ra’ad Abdel Razzaqgraduate student of the Department of International Economic Relations, V. N. Karazin Kharkiv National University

INVESTMENT-AND-INNOVATION PRIORITIES OF DEVELOPMENT OF A SMALL OPEN ECONOMY OF JORDAN

Статья посвящена обоснованию приоритетности инвестиционно-инновационного развития малой открытой экономики Иордании. Изучены основные проблемы экономического развития страны, а также факторы, определяющие его динамику в условиях малой открытой экономики. Исходя из ключевых проблем и взаимосвязанных процессов в экономике Иордании, представлен комплекс задач по развитию инвестиционных проектов в стране.
На основе сравнения глобальных индексов иорданской и израильской экономик, которые близки по условиям функционирования, автор обосновывает необходимость инновационной перестройки для Иордании с целью достижения более высокого уровня глобальной конкурентоспособности и экономического развития. Установлено наличие необходимых предпосылок для дальнейшей инновационной трансформации страны, а также позитивных тенденций в продвижении экономики по инновационному пути развития.

The article is devoted to the reasoning of the priorities of investment-and-innovation development of a small open economy of Jordan. It studies the basic problems of economic development of the country and the factors that determine its dynamics in the terms of a small open economy. Basing on key challenges and interacting processes in Jordan’s economy, a complex of tasks for the development of investment projects in the country is represented.
On the basis of comparison of global indices of economies of Jordan and Israel which are similar in terms of functioning, the author substantiates the need for innovative restructuring of Jordan in order to achieve a higher level of global competitiveness and economic development. Determined that there are the necessary preconditions for further innovative transformation of the country and positive trends regarding promotion of innovative development in the economy.

Т. В. Пархоменкомагістр кафедри економіки підприємства НТУУ «Київський Політехнічний Інститут»В. В. Красношапкад. т. н., завідувач кафедри економіки підприємства НТУУ «Київський Політехнічний Інститут»

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

T. V. Parkhomenkomaster of Department of Business Economics NTUU “Kiev Polytechnic Institute”V. V. Krasnoshapkacandidate of technical sciences, Head of Department of Business Economics NTUU “Kiev Polytechnic Institute”

FORMATION OF MANAGEMENT INNOVATION FOR ENTERPRISE

У даній статті розглянуто та сформовано систему управління інноваціями на підприємстві, обґрунтовано необхідність забезпечення оптимальної структури інновацій. Використання запропонованої системи управління дозволить сформувати новий алгоритм співпраці серед різних елементів систем управління, що дасть змогу отримати ефект синергії, а також сформувати більш ефективнішу, адаптивну та раціональну процедуру дій для забезпечення безперебійного функціонування всіх систем та підрозділів між собою.

In the article was examined and formed a system of innovation management in the enterprise, substantiated the necessity of ensuring the optimal structure of innovation. Using the proposed control system will form a new algorithm for cooperation among the various elements of the management system, which will produce a effect of synergy and to create a more efficient, adaptive and rational procedures to follow to ensure the smooth functioning of all systems and units together.

Ю. Г. Орехівськиймагістр, здобувач, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АГРОПОТЕНЦІАЛ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ

Yu. G. OrehivskiyMaster's of degree, post-graduate student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

INTELLECTUAL AGROPOTENTIAL AS STRATEGIC OBJECT OF MANAGEMENT

Дослідження присвячено актуальній темі розвитку, сучасного розширеного відтворення інтелектуального потенціалу, який вершить головну продуктивну силу аграрної сфери національної економіки. З’ясовані теоретико-методологічні засади сутності поняття і категорії інтелектуального агропотенціалу, його важливіші органічні складові у форматі стратегічного управління. На основі узагальнення існуючих підходів і точок зору вітчизняних та зарубіжних науковців, власного осмислення наводиться авторське визначення інтелектуального потенціалу як сукупності розумової творчості, освітньо-професійних знань та інших властивостей особистості працівників, здатних до інноваційної діяльності у сільському господарстві. Інтелектуалізація аграрної праці акумулюється примноженням харизматичних, тобто генетичних селянських рис, набутих якостей у процесі зайнятості на землі та впливом оточуючого суспільного середовища. Обґрунтовується стратегічна пріоритетність інтелектуального збагачення трудівників на всіх рівнях управління галуззю, що має ключове значення для підвищення ефективності виробництва і соціального розвитку села.

The research is sanctified to the actual theme of development, modern extended recreation of intellectual potential that manages the main productive force of agrarian sphere of the national economy. Found out theoretical and methodological principles of essence concept and category of intellectual agropotential, him more important organic constituents in the format of strategic management. On the basis generalization of existent approaches and points view of home and foreign scientists, own comprehension authorial determination over of intellectual potential as totalities of mental work, educationally-professional knowledge and other properties of personality workers apt to innovative activity in agriculture.

М. Я. Ревичаспірант, Львівська комерційна академія

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ПРИБУТОК»

M. J. RevychPostgraduate, Lviv Academy of Commerce

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS CONCEPT OF THE ESSENCE "PROFIT"

У статті розглянуто сутність поняття «прибуток банків», яке запропоновано розуміти, як узагальнений показник фінансово-економічної діяльності банку, який характеризує перевищення доходів установ над їх витратами і є джерелом формування капіталу банків й зростання вартості банківського бізнесу. Запропоновано класифікацію видів прибутку банку шляхом виокремлення додаткової класифікаційної ознаки (взаємозалежність між прибутком і ризиками), яка включає в себе такі види: прибуток високий, достатній, критичний і недостатній.

The article deals with the essence of the concept of "profit bank", which prompted understood as a generic indicator of financial-economic activity of the bank, which characterizes the excess of income over their institutions and are cost source of bank capital and the rising cost of banking business. The classification of types of bank profits by isolating additional classification features (interdependency between profit and risk), which includes the following types: income is high enough, the critical and insufficient.

Т. М. Книшенкок. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики Донецького національного технічного університету, м. ДонецькА. М. Гізатулінк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики Донецького національного технічного університету, м. Донецьк

ВИЯВЛЕННЯ ЗОНИ АТРАКЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ НА ОСНОВІ ОЦІНЮВАННЯ ФОРМ РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

T. M. KnyshenkoPh.D., Associate Professor, Department of Economic Cybernetics, Donetsk National Technical University, DonetskA. M. GizatulinAssociate Professor, Department of Economic Cybernetics, Donetsk National Technical University, Donetsk

IDENTIFY ZONE OF ATTRACTIONS IN THE ECONOMIC SYSTEM BASED ON THE ESTIMATION THE DISTRIBUTION FORMS FOR INDICATORS OF STRUCTURAL ELEMENTS

В роботі запропоновано алгоритм виявлення зони атракції на основі аналізу зміни форм розподілу показників структурних елементів. На теоретичному рівні такі алгоритми є удосконаленням методів виявлення нелінійних динамічних явищ в соціально-економічних системах та їх зв’язку зі стохастичними процесами. На практичному рівні запропонований алгоритм дозволяє оцінити місце елементу в складі системи та обґрунтувати доцільність управління його фінансово-економічними показниками.
Автором апробовано наведений алгоритм на прикладі банківської системи. Статистична оцінка дана для періоду 2000-2013 рр. Для визначення усталеності структури проведено аналіз розподілу ймовірностей фінансових показників, а також досліджено можливість формування зони атракції.
В процесі дослідження структурних властивостей банківської системи можливим є визначення векторів управління та їх відповідність сформованої зони атракції. Окрім цього наведений алгоритм дозволяє спрогнозувати структурну перебудову економічної системи, на основі аналізу динаміки форм розподілу.

The authors propose an algorithm for identification of the zone attractions based on the analysis of changes the distribution forms for indicators of structural elements. At the theoretical level algorithms are the improvement of detection methods of nonlinear dynamic in the socio-economic systems and their connection with stochastic processes. On a practical level, the proposed algorithm allows to estimate the location of the systems element and to justify the management of its financial and economic indicators.
Algorithm is tested on the example of the banking system. Statistical evaluation is given for a period 2000-2013, To determine the stability of the structure of the analysis of the probability distribution of financial indicators, and also investigated the possibility of formation of area attractions.
During the study of the structural properties of the banking system is possible identification of vectors of management and their compliance with the established area attractions. In addition, the algorithm allows to predict the restructuring of the economic system based on the analysis the distribution forms dynamics.

Л. І. Губановак. е. н., доцент кафедри фінансів, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВОСТІ: СУТЬ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ

L. I. GubanovaPh.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Finances, Vinnytsia Institute Trade and Economic of KNUTE, Vinnytsya

ESTIMATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS: ESSENCE AND FACTORS OF INFLUENCE

В статті розроблено практичний інструментарій, який дозволяє побудувати рейтинг інвестиційної привабливості областей України на основі інтегральних оцінок, що отримані шляхом врахування макроекономічних показників, які є індикаторами інвестиційної привабливості області.
В Україні ініціатором створення системи інвестиційної привабливості областей була компанія «ОМЕТА - Інвест», яка під керівництвом І.О. Бланка розробила та провела відповідні дослідження щодо визначення привабливості усіх областей України. Згодом, алгоритм визначення інвестиційної привабливості був доопрацьований А.Ф. Гойком з погляду нової територіальної структуризації промисловості України.
У статті, враховуючи накопичений досвід, було проведено аналіз факторів інвестиційної привабливості областей та запропоновано методичну базу вибору областей, придатних для інвестування. При визначенні переліку показників для розрахунку рейтингу виходили з тих параметрів, які, за оцінками вітчизняних та іноземних інвесторів, є найбільш важливим та визначальним при прийнятті рішення про місце та обсяги інвестування. У результаті проведеного аналізу було визначено 6 укрупнених груп показників, які стали базовими для розрахунку загального рейтингу:
Запропонована методика оцінювання інвестиційної привабливості області дозволяє застосувати додаткові критерії відбору на попередньому етапі оцінювання проектів. Звичайно, регіональна належність проекту не є головним фактором при відборі проектів для інвестування, але в якості допоміжного критерію може бути цілком ефективною. На етапі прийняття рішення доцільно проводити відбір з одночасним комплексним застосуванням критерію NVP, IRR, та терміну окупності разом з рейтинговою оцінкою областей для майбутньої реалізації проекту.

Practical instruments, which enable building a rating of investment attractiveness of Ukraine’s oblasts was worked out in the article based on integral estimates obtained by means of regarding macroeconomic indicators that show investment attractiveness of regions.
“OMETA-Invest”, a company headed by I.O. Blank prepared and carried out investigations into the problem of estimating attractiveness of all Ukrainian regions, took the lead in creation of the system of regions’ investment attractiveness in Ukraine. Afterwards the algorithm of estimating investment attractiveness was improved by A.F. Goiko in terms of the new spatial structuring of Ukraine’s industry. Based on acquired experience the authors of the article conducted the analysis of factors of regions’ investment attractiveness and suggested a methodological basis for selecting regions that are ready for investments. In the course of identifying a set of indicators used for the rating estimation, the authors proceeded from what home and overseas investors’ regard the most important and crucial factors in deciding on a place and amounts of investments.
As a result of the conducted analysis identified were 6 extensive groups of indicators, which lay the basis for estimating the general rating. The suggested methods of evaluation of regions’ investment attractiveness make it possible to apply additional selection criteria at the preliminary stage of project evaluation. Naturally, regional belonging of a project is not a key factor by selecting investment projects, but it can be quite efficient as an additional criterion. At the stage of making a decision it is reasonable to make choices with simultaneous complex application o NVP criterion, IRR criterion and the payback period together with the rating of a region of the future project implementation.

О. О. Ляховак. е. н., доцент, доцент кафедри банківських інвестицій ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, м. Київ

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

О. О. LyakhovaPhD in Economics, associate professor of bank investment chair, Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman, Kyiv

WAYS OF ENHANCEMENT OF UKRAINIAN FUEL AND ENERGY COMPLEX INVESTMENT PROJECTS FINANCIAL SECURITY

У статті визначаються особливості розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу України, представлена характеристика пріоритетних для економіки України інвестиційних проектів у визначеній сфері та виокремлено джерела фінансового забезпечення енерозберігаючих проектів зокрема, та інвестиційних проектів ПЕК взагалі. Крім того особлива увага приділяється перспективам розвитку інвестиційних проектів ПЕК України згідно Енергетичної стратегії України. В статті також визначаються пріоритетні напрями удосконалення фінансового забезпечення інвестиційних проектів ПЕК України серед яких особливу увагу слід звернути на механізми стимулювання процесів інвестування підприємств ПЕК, підвищення ефективності використання капітальних видатків Держбюджету, схеми активізації банківського кредитування ПЕК та розвиток альтернативних механізмів фінансування проектів ПЕК.

The article defines special features of Ukrainian Fuel and Energy Complex (FEC) branches' development and provides characteristics of Ukrainian economy top priority investment projects in this field. It also determines sources of financial provision for FEC in general and energy saving projects in particular. Besides the article draws special attention to FEC investment projects development perspectives in accordance with Energy strategy of Ukraine and highlights ways of FEC investment projects' financial security improvement among which special attention deserves FEC enterprises' investment promotion mechanisms, using of state budget funds efficiency enhancement, stirring up schemes of FEC banks lending and FEC projects financing alternative mechanisms development.

Р. О. Савченкок. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

R. O. SavchenkoPh.D., assistant professor of accounting, Zhytomyr National Agroecological University

INTERNAL CONTROL IN CORPORATE GOVERNANCE

В статті визначається підвищення ролі об’єднань фізичних та юридичних осіб у формі корпорацій в сучасних умовах розвитку національної економіки. Розглянуто економічну суть категорії «корпоративне управління» з метою виокремлення шляхів досягнення стратегічних цілей корпорації. Дана характеристика моделей управління в корпораціях України відповідно до чинного законодавства. Визначено місце внутрішнього контролю в системі управління корпорацією. Внутрішній контроль має бути присутній на всіх рівнях управління корпорацією, адже в його системі акумулюється інформація щодо порядку функціонування об'єкта господарювання, результати його діяльності, проводиться оцінка процесів розвитку корпорації, ефективності розробленої стратегії. Наведена класифікація ступенів корпоративного контролю. Встановлено, що перспективною є стратегічна орієнтація внутрішнього контролю з можливістю генерування превентивних заходів щодо розвитку негативних подій та виникнення фактів шахрайства.

The article defines the role of associations of individuals and legal entities in the form of corporations in modern conditions of development of the national economy. Considers the economic essence of the category "corporate governance" in order to identify ways to achieve the strategic goals of the Corporation. This characteristic of models of corporate governance of Ukraine in accordance with the current legislation. The internal control in the system of governance of the Corporation. Internal control should be present at all levels of governance of the Corporation, because his system accumulates information about the procedure of functioning of the object of management, the results of its activity, assessment of the processes of development of the Corporation, the efficiency of the developed strategy. Classification of degrees of corporate control. It is established, that perspective is the strategic orientation of the internal control with a possibility of generation of preventive measures on the development of negative events and the occurrence of fraud.

О. Ф. Ярмолюкк. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВА

О. F. Yarmolyukcandidate of economic sciences, associate professor department of accounting, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING MANAGEMENT SOFTWARE PAYMENTS TO EMPLOYEES

Статтю присвячено теоретичним та практичним аспектам обліку виплат працівникам. На основі аналізу національних та міжнародних стандартів визначені основні складові виплат працівникам. Розглянуто проблеми облікового забезпечення короткострокових та довгострокових виплат працівникам підприємства та запропоновані напрями удосконалення обліку. Автором модифіковано форму розрахунково-платіжної відомості з метою поглиблення аналітичності інформації щодо здійснюваних виплат працівникам. Розроблено методику відображення виплат працівникам на рахунках бухгалтерського обліку шляхом введення додаткових аналітичних номенклатур.

This paper presents theoretical and practical aspects of employee's payroll accounting. The main componens of payments to employees are defined on the basis of national and international standards. Problems of registration ensuring short-term and long-term payments to employees of a company are considered and the directions of the accounting improvement are offered. The author modified a settlement pay-sheet form for the purpose of deepening of analytical information about carried out payments to employees. The technique of reflection of payments to workers on accounts by introduction of additional analytical nomenclatures is developed.

М. А. Лисакмолодший науковий співробітник, ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН, м. Київ

МЕТОДИКА УДОСКОНАЛЕННЯ ІНДИКАТОРІВ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

M. Lysakjunior researcher, National Scientific Centre «Institute of Agrarian Economics», Kyiv

METHODS OF IMPROVEMENT THE INDICATORS OF FOOD SECURITY

Досліджена методична база оцінки рівня продовольчої проблеми на глобальному рівні та показники на яких вона ґрунтується. Удосконалено методику визначення основних індикаторів продовольчої безпеки. Запропоновано підходи для оцінення стану продовольчої безпеки населення України, які можна використати у відношенні до кожного з індикаторів за винятком показників, що несуть сталий характер тобто є раціональною нормою, погодженою з МОЗ, зокрема, що стосується індикатора достатності споживання окремого продукту. Для аналізу функціонування системи продовольчого забезпечення України запропонований знаковий орієнтований граф, що відображає загальну логіку формування головного ефекту системи. В основу системи покладено модель взаємодії основних індикаторів, що визначають наявність продовольчої безпеки України.

The methodological basis and indicators of basing of assessment of the level of the food problem at the global level is investigated. Methods of determination of the main indicators of food security is improved. Approaches for evaluation of the state food security of the population of Ukraine is proposed, it can be used in relation to each of the indicators with the exception of the indicators of a permanent nature, that is, the rational norm, agreed with the Ministry of health, in particular, with regard to the indicator of the adequacy of consumption of individual products. A landmark oriented graph is proposed to analyze the functioning of the food supply of Ukraine, reflecting the General logic of forming the main effect of the system. The model of interaction of the basic indicators of the presence of food security of Ukraine is based.

Ю. П. Синицінак. т. н., с. н. с, доцент кафедри менеджменту, Національна Металургійна академія України м. ДніпропетровськТ. В. ТищенкоСтудентка кафедри менеджменту, Національна Металургійна академія України м. Дніпропетровськ

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ МАСЛОЖИРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Yu.P. Synytsinacandidate of technical sciences, docent Department of Management, National Metallurgical Academy of Ukraine, t. Dnipropetrovs’kT. V. Tishchenkostudent Department of Management, National Metallurgical Academy of Ukraine, t. Dnipropetrovs’k

STRATEGIC PROCUREMENT MANAGEMENT IN INDUSTRIAL FATS AND OILS SUB UKRAINE

Проаналізовано сучасний стан виробництва соняшникової олії в Україні та визначені оптимальні шляхи, щобо скорочення матеріальних витрат за рахунок стратегічного управління закупівлями сировини для підприємств масложирового підкомплексу. Обґрунтовано засади та подані теоретичні підходи щодо формування стратегічного управління закупівлями соняшникового насіння підприємствами з виробництва соняшникової олії, що враховують динаміку цін на соняшникове насіння впродовж календарного року.

The present state of sunflower oil in Ukraine and the optimum ways school reducing material costs through strategic management of procurement of raw materials for enterprises fats and oils sub. Grounded Principles and Theoretical approaches to the formation of a strategic procurement management companies with sunflower seed sunflower oil, taking into account the dynamics of prices of oilseeds during the calendar year.

Е. Н. Стрелинак. э .н., доц., доцент кафедры экономики предприятия Донецкого национального университета, г. ДонецкА. И. ЙоненкоДонецкий национальный университет, г. Донецк

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНЫ

E. N. StrelinaPh.D., Assoc., Associate professor of economics enterprise, Donetsk National University, DonetskA. I. YonenkoDonetsk National University, Donetsk

MODERN PROBLEMS OF THE COAL INDUSTRY OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE COUNTRY'S ENERGY INDEPENDENCE

В статье рассмотрены проблемы и перспективы функционирования современного угольного комплекса Украины. Проанализировано текущее состояние угольной отрасли, исследованы основные показатели добычи угля в стране. Определены тенденции экспорта и импорта украинского угля. Выявлены основные причины кризиса угольной промышленности Украины и предложены пути их преодоления, обращено внимание на статистические данные и оценена рентабельность угольного комплекса.

Article considers the problems and prospects the functioning of modern coal industry of Ukraine. Analyzed the current state of the coal industry, studied the main indicators of coal mining in the country. Demonstrated trends of exports and imports of Ukrainian coal. Identified the main causes of the crisis the Ukrainian coal industry and proposed ways to overcome them, drew attention to the statistics and estimated profitability of the coal industry.

Ю. І. Арабаджист. викладач кафедри соціології, психології та гуманітарних дисциплін, Криворізький факультет ДВНЗ «Запорізький національний університет»І. М. Дашковикладач кафедри обліку та менеджменту Криворізький факультет ДВНЗ «Запорізький національний університет»

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Y. I. Arabadzhisenior lecturer of department of sociology, psychology and social and humanities Zaporizhzhya National University, faculty of ZNU in Kryvyi RihI. M. Dashkolecturer of department of account and management Zaporizhzhya National University, faculty of ZNU in Kryvyi Rih

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF MOTIVATION OF LABOUR ACTIVITY

Встановлені основні умови розвитку мотивації трудової діяльності. Головною умовою ефектівного функціонування економіки є вдоськоналення діючих систем управління підпріємствамі на базі вікорістання сучасніх досягнень менеджменту. Особліву роль в менеджменті відіграють прінципі, методі та способі мотівування праці. В зв’язку з цим важлівого значення набуває вірішення проблем управління трудовою діяльністю персоналу шляхом застосування новіх методів мотівації праці.

The basic terms of development of motivation of labour activity are set. A main efektivnogo operating of economy condition is vdoskonalennya of operating control system pidpriemstvami on a base vikoristannya of suchasnikh achievements of management. Osoblivu principi act part in a management, method and method of motivuvannya labour. In this connection a vazhlivogo value acquires the virishennya problems of management of personnel labour activity by application of novikh methods of motivacii labour.

О. В. Середaкандидат економічних наук, старший викладач кафедри прикладної статистики та економіки праці, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО НАБОРУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТ УКРАЇНИ

O. V. SeredaPh.D in Economics, senior lecturer, Department of the applied statistics and economy of labour, Lutsk National Technical University, Lutsk

PROBLEMS OF FORMATION OF STRATEGIC SET IN THE CONTEXT OF ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE’S CITIES

У статті розкрито сутність стратегічного набору міста. Обґрунтовано необхідність формування стратегічних наборів у містах України. Визначено сутність та основні види стратегій, впровадження яких сприятиме забезпеченню сталого розвитку міст України.

The article reveals the essence of strategic set of city. The necessity of forming of strategic sets in the cities of Ukraine is substantiated. The main types of strategies that will promote the sustainable development of cities of Ukraine were defined.

О. С. Кузьменкостарший викладач кафедри економіки та менеджменту, Чернігівська філія Рівненського інституту слов’янознавства, м. ЧернігівО. О. Железнякд. ф-м н., професор кафедри менеджмент організацій, Національний Авіаційний Університет, м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ЗБУТУ ТОВАРІВ У РИНКОВИХ УМОВАХ

O. S. Kuzmenkosenior lecturer of economy and management, Rivne Institute of Slavonic Studies of Chernigiv branch, ChernigivO. O. ZheleznyakDr.Sc., Professor of management of organizations, National Aviation University, Kyiv

MODELING OF DYNAMICS OF THE GOODS’ SALE IN MARKET CONDITIONS

У статті розглянуто принципи моделювання динаміки збуту товарів на ринках недосконалої конкуренції. Побудовано нелінійну економіко-математичну модель для аналізу динаміки збуту товарів у ринкових умовах з урахуванням зміни ціни, купівельних можливостей споживачів і виду існуючих ринкових структур.

The article researches the principles of modeling of dynamics of the goods’ sale on the markets of imperfect competition. Built nonlinear economic-mathematical model for the analysis of dynamics of goods’ sales in market conditions taking into account price changes, consumer possibilities and types of existing market structures.

О. І. Скоробогачздобувач кафедри банківського менеджменту та обліку ТНЕУ, викладач кафедри фінансів та банківської справи, Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу ТНЕУ, м. Чортків

АНАЛІЗ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ БАНКІВ УКРАЇНИ

O. I. Skorobohachresearcher of the Department of bank management and accounting TNEU, teacher of Department of Finance and Banking, Chortkivskiy educational institute of business TNEU, Chortkiv

ANALYSIS OF INCOME AND EXPENSES FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED BANKS IN UKRAINE

У статті здійснено аналіз доходів та витрат вітчизняних малих і середніх банків та проведено порівняльний аналіз з доходами та витратами найбільших і великих банків. Аналіз доходів і витрат банків було проведено за обсягом та структурою сукупних доходів і витрат відповідно до груп банків. У статті було визначено, які складові доходів і витрат банків займали найбільший обсяг та питому вагу. Здійснено аналіз коефіцієнтів, які характеризують стабільність діяльності банків. Проаналізовано темп зростання доходів та витрат вітчизняних банків відповідно до груп банків та динаміку цих показників.

In article the analysis of income and expenditure of domestic small and medium-sized banks and a comparative analysis of income and expenditure and the largest major banks is carried out. An analysis of income and expenditures of banks was held by the volume and structure of total income and expenses according to bank groups. In this article, it was determined what components of the income and expenses of the banks occupy the largest amount and proportion. The analysis of the factors that characterize the stability of banks is carried out. The analysis of growth rate of income and expenses of national banks under the bank groups and the dynamics of these indicators is conducted.

В. І. Колесниковаспірант, Запорізький національний технічний факультет, м. Запоріжжя

СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

V. I. Kolesnykovpost-graduate student, Zaporizhzhja National Technical University, Zaporizhzhja

WORLD EXPERIENCE OF RURAL DEVELOPMENT

У статті розглянуто світовий досвід розвитку сільських територій. Визначено, що розвиток сільських територій України потребує інтегрованого галузево-територіального підходу. Обґрунтовано, що національна політика розвитку сільських територій повинна будуватися, спираючись на наукову базу та досвід розвинутих країн. Проаналізовано концептуальні моделі державної підтримки розвитку сільських територій в Європейському Союзі та Сполучених Штатах Америки. Виокремлено основні причини незадовільного стану розвитку села, зокрема, історичні, природні, економічні, соціальні, інфраструктурні, управлінські, ментальні, та розкрито проблеми, що стримують розвиток сільських територій. Визначено необхідні умови розвитку сільських територій в Україні. На основі аналізу світового досвіду політики сільського розвитку сформовано перелік заходів для органів регіонального управління, необхідних для активізації розвитку сільських територій в Україні. Запропоновано створити мережу Агентств сільського розвитку для здійснення інформаційної, консультаційної, комунікаційної та маркетингової діяльності на сільських територіях.

In the article the present global experience of rural areas development. The development of rural areas of Ukraine requires an integrated sectoral and territorial approach is determined. The national rural development policy must be built on a scientific basis and the experience of developed countries is proved. The conceptual model of state support rural development in the European Union and the United States is analyzed. Author determined the main causes of the poor state of rural development, including historical, natural, economic, social, infrastructure, management, mental, and solved the problems that hinder the development of rural areas. It is determined that the necessary conditions for the development of rural areas in Ukraine. On the basis of the analysis international experience rural policy a list of measures for regional management needed to enhance rural development in Ukraine are generated. It is proposed to create a network of agencies for the implementation of rural development information, consulting, communication and marketing activities in rural areas.

І. М. Севрукаспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ

I. M. Sevrukpostgraduate student, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv city

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN INSTITUTIONAL AND LEGAL REGULATION OF TRADE CHAINS

Проаналізовано та систематизовано міжнародний досвід інституційно-правового регулювання діяльності торговельних мереж. Окреслено напрямки антимонопольного регулювання та захисту конкуренції в країнах світу. Визначено ряд проблем, які виникають внаслідок зростаючого впливу великих міжнародних торговельних мереж на економіку країни-реципієнта. Досліджено особливості протидії негативним аспектам експансії торговельних ТНК з боку держави та місцевих операторів ринку.

International experience in institutional and legal regulation of trade chains is analyzed and systematized. The directions of antitrust regulation and competition protection in the world are defined. A number of issues arising from the growing impact of large international retailers on the economy of the host country are identified. The features of countering the negative aspects of trade expansion of multinational companies from the state and local operators are studied.

М. С. Шинкаренкоаспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

ПОСЛУГИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ ЯК ОБ'ЄКТ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ

M. S. Shynkarenkopost-graduate student, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economy"

SERVICES OF AGRICULTURAL SERVICE COOPERATIVES AS AN OBJECT OF ACCOUNTING AND CONTROL

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив (далі – СОК) як юридична особа зобов'язаний вести бухгалтерський облік усієї господарської діяльності. Головною ціллю функціонування кооперативу є надання послуг передусім його членам, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності. В умовах відродження кооперативного руху в Україні доцільним та актуальним є поглиблення досліджень послуг СОК як об'єктів обліку і контролю. Адже передумовою ефективної організації бухгалтерського обліку є науково обґрунтована ідентифікація його об'єктів - складових предмету облікової науки. Стаття присвячена дослідженню послуг СОК з позиції визнання їх об'єктами бухгалтерського обліку та контролю. Визначено предмет та об'єкти бухгалтерського обліку в кооперативах. Розкрито пріоритетність функцій та особливості застосування елементів методу бухгалтерського обліку в господарській діяльності СОК.

Agricultural service cooperative as the legal entity must lead accounting of whole its business activity. The main goal of the operation of the cooperative is to provide services primarily to its members and other persons for the support of the proceedings of their economic activities. In conditions of the revival of the cooperative movement in Ukraine research of the services of Agricultural service cooperatives as object of accounting and control is reasonable and relevant. Because science-based identification of accounting objects - components of the subject of accounting science is a precondition for effective accounting organization. This article is devoted to study of services from a position of recognition of them as the objects of accounting and control. Author defined the subject and objects of accounting in cooperatives. The priority of functions and features of the elements of the method of accounting in agricultural service cooperatives were exposed.

Е. С. Братушкастудент, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. КиївЄ. В. Кононецьстудент, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

ҐЕНЕЗА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

E. S. Bratushkastudent, Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman, KyivE. V. Kononetsstudent, Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman, Kyiv

GENESIS OF THE VALUE ADDED TAX IN UKRAINE AND ABROAD

Статтю присвячено дослідженню історії виникнення та поширення податку на додану вартість. Досліджені передумови виникнення податку, його переваги і недоліки, проведено порівняння ПДВ з іншими непрямими податками. Проаналізований світовий та український досвід застосування податку на додану вартість. У сучасному світі непрямі податки є основним джерелом податкових надходжень розвинених країн. З огляду на це важливим є аналіз історичних передумов виникнення податку на додану вартість, дослідження етапів його розвитку, співвідношення з іншими податками та економічна ефективність ПДВ.

The article investigates the history and rise of value added tax. We investigated background of the tax, its advantages and disadvantages, compared the price with other indirect taxes. We analyzed international and ukrainian experience of VAT. In today's world, indirect taxes are a major source of tax revenue in developed countries. In this regard it is important to analyze the historical background of the emergence of value added tax, the study phases of development, relationship with other taxes and economic efficiency of VAT.

О. І. Строкаченкоаспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ СТАТИСТИКИ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

O. I. StrokachenkoPhD-student, Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv

MECHANICS GENERATION OF AUTOMATED INFORMATION SYSTEM OF THE FUEL-ENERGY COMPLEX

В статті запропоновано механізм функціонування автоматизованої інформаційної системи статистики паливно-енергетичного комплексу. В роботі наданий перелік суб’єктів такої системи та визначені функціональні можливості кожного суб’єкта.

The paper proposes mechanics of automated information system of the fuel-energy complex. The study presents list of the system’ persons and identifies the feature of such persons.

Д. П. Дубицькийк. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Академія митної служби України, м. ДніпропетровськГ. Л. Ступнікерк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки будівельної галузі, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», м. Дніпропетровськ

ОЦІНКА ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

D. P. DubitskiyPhD Candidate in Economics, associate professor, assistant professor of accounting and auditing, Academy of customs of Ukraine, DnipropetrovskG. L. StupnikerPhD Candidate in Economics, associate professor, assistant professor of Economics construction industry, Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipropetrovsk

VALUATION FOR NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS

У статті проведено порівняльний аналіз вітчизняного та міжнародного законодавства щодо оцінки вартості підприємства. Розкрито сутність понять «підприємство», «цілісний майновий комплекс» та «бізнес» на основі чого обґрунтовано доцільність використання у вітчизняному та міжнародному законодавстві як об’єкта оцінки саме терміну «бізнес». Виокремлено та здійснено порівняння основних елементів оцінки цілісних майнових комплексів та бізнесу. Наведено основні методичні підходи до оцінки вартості підприємства в національному та міжнародному законодавстві, розкрито їх сутність. Сформовано алгоритм здійснення оцінки цілісного майнового комплексу за допомогою методу дисконтування грошового потоку. Доведено, що нерозвиненість, а інколи і відсутність, активних фондових та фінансових риків у нашій країні значно ускладнює використання порівняльного та доходних підходів оцінки вартості підприємства, що відображається на структурі та змісті вітчизняного законодавства.

In this article, a comparative analysis of national and international legislation on company valuation. The essence of the concepts of «Enterprise», «integral property complex» and «business» on the basis of which the expediency of the use of domestic and international law as of the assessment period just «business». Allocated and comparison of the main elements of integrated assessment of property and businesses. It shows the basic methodological approaches to the assessment of value in national and international law, to reveal their identity. Formed algorithm for the evaluation of the integral property complex by using the discounted cash flow method . It is proved that underdevelopment and sometimes lack of active stock and financial markets in the country complicates the use of comparative and income approach valuation of companies that appear on the structure and content of national legislation.

С. С. Нестеренкок. е. н., Директор Інституту економіки та менеджменту, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СКЛАДОВИХ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

S. S. Nesterenkoсandidate of economic sciences, Director of Institute of economy and management, Open international university of development of the person "Ukraine", Kiev

COMPARATIVE ASPECT OF STANDARD REGULATION CONSTITUTING EQUITY AT THE ENTITIES OF VARIOUS PATTERNS OF OWNERSHIP

В статті проаналізовано складові власного капіталу та відображення статей звіту про власний капітал за вітчизняними та зарубіжними стандартами бухгалтерського обліку, щодо відображення в балансах різних країн. Досліджено склад та структуру статей балансу і звіту про власний капітал підприємств країн світу. Оцінено рівні нормативного регулювання бухгалтерського обліку операцій з власним капіталом та елементи власного капіталу на підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання відповідно до Господарського та Цивільного кодексів України.
Виявлено, що існуючий підхід щодо формування та контролю за складовими власного капіталу нівелює значення обліково-інформаційного забезпечення і, відповідно, унеможливлює раціональну організацію контролю за правильністю та законністю формування власного капіталу, розподілу прибутку за відповідними напрямами і фондами, виділено рівні нормативного регулювання питань обліку та аналізу операцій з власним капіталом в Україні.
Запропоновано здійснювати контроль за рухом власного капіталу підприємства на основі норм діючого законодавства та облікової політики підприємства.

This paper analyzes the equity and display items in the statement of changes in equity for the domestic and foreign accounting standards to reflect the balances in different countries. Investigated the composition and structure of the balance sheet and statement of changes in equity companies in the world. Reviewed levels of regulatory accounting transactions in equity and equity elements in enterprises of different organizational forms of management in accordance with the Commercial and Civil Code of Ukraine .
We found that the current approach to the formation and control components eliminates the equity value accounting and information provision and, therefore, prevents rational control over the accuracy and legality of the formation of equity, distribution of profits in the relevant areas and funds allocated level of regulatory and accounting issues analysis of equity capital operations in Ukraine. Proposed to control the movement of equity on the basis of the current legislation and accounting policies.

О. І. Андруськ. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»Н. В. Березовастудентка факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

АНАЛІЗ ЦІЛЕЙ, ЗАВДАНЬ, ПРИНЦИПІВ ТА МЕТОДІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Оlga Аndrusк. е. s., associate professor of department of economy and enterprise, National technical university of Ukraine the "Kyiv polytechnic institute"Natаlya Berezovastudent of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

ANALYSIS OF THE GOALS, OBJECTIVES, PRINCIPLES AND METHODS OF FINANCIAL PLANNING AS A TOOL FOR MANAGING ENTERPRISE PERFORMANCE

Фінансове планування підприємства як інструмент управління результатами діяльності підприємства в конкурентних умовах ринку дозволяє зважити наявні фінансові ресурси та джерела їх надходження для розв’язання накреслених завдань, обґрунтувати розподіл коштів до бюджету, позабюджетних фондів, банкам та іншим кредиторам, здійснити розподіл та використання прибутку підприємства та забезпечити баланс планових витрат і доходів підприємства на принципах самоокупності та самофінансування.

Financial planning as a tool for enterprise management performance of the company in a competitive market environment allows to weigh the available financial resources and sources of income for the solution outlined objectives to justify the allocation of funds in the budget, extra-budgetary funds, banks and other lenders make the distribution and use of company profits and ensure a balance of planned expenses and revenues on the principles of self-sufficiency and self-financing.

С. О. Тульчинськак. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Національний технічний університет України «КПІ», м. КиївМ. В. Нікітінамагістрант, Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА ПІДСТАВІ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

S. O. TulchinskayaPh.D. in Economics, Associated Professor, Department of Economics and Business, NTU "KPI"M. V. NikitinaMaster, Department of Economics and Business, NTU "KPI"

THE DETERMINATION OF THE EXPEDIENCY OF FINANCIAL RECOVERY OF THE ENTERPRISE ON EVALUATION OF FINANCIAL POTENCIAL

У даній статті розглядаються існуючі підходи до оцінки доцільності фінансового оздоровлення кризових підприємств. У роботі обґрунтовано доцільність використання ринкової вартості підприємства, розрахованої на основі принципу найкращого і найбільш ефективного використання, в якості оціночного критерію його фінансового потенціалу. Також у даній статті вдосконалено методику оцінки доцільності фінансового оздоровлення кризового підприємства, в основу якої покладена оцінка величини і ступеня використання фінансового потенціалу. Запропонована методика дозволяє обґрунтувати привабливість інвестування кризового підприємства і може бути використана для виявлення необхідності застосування відновлювальних або ліквідаційних процедур.

The article reviewed the existing approaches to the evaluation expediency of the financial recovery of crisis enterprises. The work justified the practicability of the usage of the market price calculated by the principle of the best and most effective usage as a estimation criterion of its financial potential. Also the article improved the methods of evaluation expediency of financial recovery of the crisis enterprise grounded in the evaluation of value and the degree of utilization of financial potential. The suggested methods permit to justify investment attraction of the crisis enterprise and can be used to determinate the need of the usage of recoverable and liquidating procedures.

С. В. Лукашевк. е. н., доцент кафедри менеджменту та бізнесу, Харківський національний економічний університет імені Семена КузнецяО. Е. Сенічкінавикладач кафедри менеджменту та бізнесу Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ

S. LukashovPhD (Economics), Associate Professor, Department of Management and Business Kharkiv National Economic University. S. KuznetsO. SenichkinaTeacher, Department of Management and Business Kharkiv National Economic University. S. Kuznets

ANALYSIS OF INNOVATIVE ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN KHARKIV REGION

Статтю присвячено практичним проблемам дослідження оцінки та стану інноваційної діяльності промислових підприємств Харківського регіону. На основі аналізу статистичних даних визначено загальну тенденцію показників інноваційної діяльності промислових підприємств Харківського регіону. В статті досліджено їх динаміку по окремим промисловим підприємствам та розраховані коефіцієнти темпів зростання показників. Таким чином, виявлено основну тенденцію щодо інноваційної активності підприємств, причини та наслідки її виникнення, засоби подолання негативних зміни. Це обумовлює необхідність подальших досліджень оцінки стану інноваційної діяльності за допомогою побудови узагальнюючого інтегрального показників та оцінки впливу факторів на нього.

The article is devoted to study the practical problems of evaluation and conditions of innovative activity at industrial enterprises in Kharkiv region. Based on statistical analysis the general trend of innovative activity indicators at industrial enterprises in Kharkiv region is determined. In this article the dynamics of industrial enterprises on individual factors is investigated and the rate of growth performance is calculated. Thus, the main tendencies regarding innovative activity at enterprises, the causes and consequences of its origin, means of overcoming the negative changes are identified. This leads to the necessity of further studies to assess the state of innovation activities by building integral index and assessment of factors impact on it.

С. М. Галенкок. е. н., доцент кафедри міжнародного обліку і аудиту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м.Київ

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МЕГАПОЛІСІВ У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

S. M. GalenkoPh.D. in Economics, Associated Professor of International Accounting and Auditing Academic Department SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Kyiv

STRATEGIC ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF MEGAPOLISES IN A COMPETITIVE ENVIRONMENT

В даній статті висвітлено та проаналізовано стратегічний розвиток мегаполісів у конкурентному середовищі, визначена потреба у їх науково-методичному обґрунтуванні. Розкрито головні особливості сучасного етапу розвитку мегаполісів, їх науково-методичне обґрунтування. Показати і проаналізувати вплив глобалізації та світової фінансово-економічної кризи на економіку великих міст.

This paper discusses the features of the strategic analysis of megapolises in the competitive environment and the need for their scientific and methodological study. Exposed the main features of the present stage of development of cities, their scientific and methodological grounds. Displaying and analyze the impact of globalization and the global financial crisis on the economy of large cities.

В. В. Павловаспірант, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

КРЕАТИВНІ ТЕХНОЛОГІІ - ПРІОРИТЕТ ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

V. V. PavlovPost graduate student, Kyiv national university of technologies and design, Kyiv

CREATIVE TECHNOLOGIES – PRIORITY OF EFFECTIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISE STRATEGY

Обґрунтована роль та місце креативних технологій як пріоритету ефективної стратегії розвитку сучасного підприємства, на прикладі підприємств легкої промисловості України. Визначено стратегічні орієнтири розвитку підприємств легкої промисловості, запропоновано модель оптимізації систем управління витратами в рамках інноваційної стратегії підприємства шляхом застосування креативних технологій, оцінено ефект від впровадження стратегії інноваційного розвитку підприємства легкої промисловості.

The role and place of creative technologies as priority of effective development strategy of the modern enterprise, on the example of the light industry enterprises of Ukraine is proved. Strategic reference points of the of light industry enterprises development are defined, the model of optimization of expenses control systems within innovative strategy of the enterprise through the application of creative technologies is offered, the effect from implementation of innovative development strategy in light industry enterprise is estimated.

О. С. Сакунаспірант, Чернігівський державний інститут економіки і управління, м.Чернігів

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛОКАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ

O. S. Sakunpostgraduate Student, Chernigiv State Institute of Economics and Management, Chernigiv

STATE REGULATION OF THE LOCAL INNOVATIVE CENTERS IN THE CONTEXT OF THE NATIONAL STRATEGY

У статті проведено аналіз державного регулювання локальних інноваційних центрів в Україні. Проаналізовано досвід зарубіжних країн та систематизовано основні фактори успіху. Досліджено роль локальних інноваційних центрів у національних стратегіях інноваційного розвитку. Здійснено оцінку державної фінансової підтримки діяльності технопарків в Україні. Визначено основні проблеми державного управління локальними інноваційними центрами в Україні та запропоновано шляхи їх вирішення.

The analysis of local innovative centers state regulation in Ukraine is conducted in the article. Experience of foreign countries is analysed and the basic factors of success are systematized. The role of local innovative centers in the innovative development national strategies was investigated. The estimation of state sponsorship of activity of technological parks is carried out in Ukraine. The basic problems of local innovative centers state regulation in Ukraine are defined and the ways of their decision are offered.

Т. І. Єфіменкок. е. н, доцент, професор кафедри обліку і аудиту, Українська державна академія залізничного транспорту, м. ХарківВ. М. Орловак. е. н, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Українська державна академія залізничного транспорту, м. ХарківТ. О. Пєтуховак. е. н, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків

ПОДАННЯ ПОКАЗНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ

T. I. YefimenkoPh.D. in of Economics, Associate Professor, Professor of accounting and auditing chair, Ukrainian state academy of railway transport, KharkivВ. М. OrlovaPh.D. in of Economics, Associate Professor, аssociate of Professor of accounting and auditing chair, Ukrainian state academy of railway transport, KharkivT. O. PyetukhovaPh.D. in of Economics, Associate Professor, аssociate of Professor of accounting and auditing chair, Ukrainian state academy of railway transport, Kharkiv

PRESENTATION OF INDEXES OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF ENTERPRISE IS IN THE FINANCIAL REPORTING

Стаття присвячена послідовному обґрунтуванню, необхідності подання показників соціальної відповідальності в фінансовій звітності підприємств. Спираючись на критику принципів ринкового фундаменталізму, пропозицій науковців щодо зміни економічної парадигми, політичних і соціально-економічних викликів Української дійсності, представлені аргументи на користь залучення показників соціальної відповідальності до фінансової звітності підприємств. Підставами для дослідження стало створення в Україні самобутнього середовища для прояву соціальної відповідальності суб’єктів господарювання і актуалізація завдань її оприлюднення . Запропоновано сукупність вартісних показників для подання інформації про активи, витрати і зобов’язання щодо соціальних наслідків господарської діяльності, що можуть скласти основу методики подання показників соціальної відповідальності. Розвинуто зміст фінансової звітності підприємств через включення до неї показників, що відображують соціально відповідальну поведінку, що є особливо актуальним для галузей, які попри ринкові механізми функціонування, мають потужну суспільно - гуманістичну орієнтацію своєї діяльності, що вимагає особливої уваги до формування саме інформації соцiалізаційного характеру для прийняття управлінських рішень, і робить визначальним системний моніторинг соціально відповідальної поведінки

This article is intended need to present indicators of social responsibility in financial reporting. Used: criticism of the principles of market fundamentalism , offers scientists to change the paradigm of economic , political and socio - economic challenges reality in Ukraine. Presented arguments in favor of attracting indicators of social responsibility in financial reporting .
Reasons for the study was to establish in Ukraine environment for developing social responsibility of business entities. Urgent task now is publicizing indicators of social responsibility through accountability.
Proposed aggregate cost indexes of information on assets , liabilities and expenses . Group of indicators reveals the social consequences of economic activity. Indicators are the basis of the methodology of social responsibility disclosure.
Developed the content of financial reporting by incorporating into it the indicators reflecting socially responsible behavior . This is especially true for industries with powerful social and humanistic orientation of its activities that require special attention to the formation of exactly the information for management decision making , and makes determining the systematic monitoring of socially responsible behavior.

С. П. Усикк. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайнуА. А. Кравченкомагістр,Київський національний університет технологій та дизайну

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКУ МОРОЗИВА УКРАЇНИ

S. UsikPh.D, Docent of Marketing Departmet, Kyiv National University of Technologies and DesignA. KravchenkoMaster, Kyiv National University of Technologies and Design

COMPETITIVENESS OF THE ICE-CREAM MARKET IN UKRAINE

Всебічна достовірна оцінка можливостей підприємства дозволяє виявити конкурентні переваги і визначити становище підприємства на ринку. Досягнення цієї мети є можливим при проведенні об’єктивної оцінки конкурентоспроможності як підприємства, так і його продукції.
Бурхливий розвиток вітчизняного ринку морозива, загострення конкурентної боротьби на національному рівні, посилений тиск закордонних підприємств пояснюють особливу увагу виробників морозива до поняття конкурентоспроможність продукції, яке було розглянуто авторами статті.
У статті представлено основні тенденції розвитку вітчизняного ринку морозива, зазначено основних гравців ринку та їх конкурентні переваги. Виходячи з необхідності всебічного порівняння товарів основних виробників морозива обґрунтовано показники конкурентоспроможності, а за допомогою проведеного маркетингового дослідження оцінено їх значення. Отримана інформація дозволила визначити рівень конкурентоспроможності продукції основних виробників морозива та розробити рекомендації щодо її підвищення.

Comprehensive enterprise capabilities for reliable appraisal to identify competitive advantages and to determine the position of the enterprise in the market. The achievement of this goal possible in carrying out an objective assessment of the competitiveness of the company and its products.
The rapid development of the domestic market, increasing competition on the national level, increased pressure foreign companies explains the focus on manufacturers of ice cream to the notion of competitiveness which was considered by the authors of the article.
This article presents the main trends in the development of the domestic market, said the basic players of the market and their competitive advantages. On the basis of the need for a comprehensive product comparison of basic ice cream producers rightly competitiveness indicators, and with the help of market research assessed their value. The information obtained has helped determine the level of competitiveness of major producers of ice cream and make recommendations for its improvement.

І. М. Даценкостудентка, Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут»

ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

I. M. DatsenkoStudent, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

FORMATION MARKETING ACTIVITIES OF ENTERPRISES

Стаття присвячена проблемі формування маркетингової діяльності підприємства та обґрунтуванню концепцій управління маркетингом.

The article deals with the formation of the company marketing and grounding concepts of marketing management.

Г. Ю. Олійниккандидат економічних наук, докторант Класичного приватного університету

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

G. Y. OliinykCandidate of economics ciences, doctoral candidate, Classic private university

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF RESTRUCTURING OF RAILWAY TRANSPORT OF UKRAINE

Обґрунтовано теоретико-методологічні основи реструктуризації залізничного комплексу України з розкриттям економічної сутності цього поняття. Визначена відмінність реструктуризації від інших видів перетворень. Наведено авторське поняття реструктуризації залізничного транспорту як галузі виробництва. Встановлені передумови реструктуризації, внутрішні та зовнішні чинники та ризики. Визначені завдання, цілі, механізми єдиної системи і методології проведення, оцінки обігу необхідних ресурсів для реалізації усього комплексу заходів.

Theoretical methodological bases of restructuring railway complex of Ukraine with enlightening the economic sense of this concept are grounded. The algorithm of perfection of registration politics is worked out. The brought expert estimation over of values of criteria of restructuring, project of organizational structure of joint-stock company of railway transport of the general use, the organizational chart of management of industry regional enterprises is simplified. The algorithm of reformation of industry is worked out.

К. С. Жадькодоктор економічних наук, завідувач кафедри обліку та економічного аналізу, Дніпропетровської державної фінансової академії

НАПРЯМИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

K. S. ZhadkoPhD, Head of Accounting and Economic Analysis, Dnepropetrovsk State Finance Academy

APPROACHES TO BUILDING A SYSTEM OF FINANCIAL CONTROL

В статті описано підходи щодо побудови системи фінансового контролю, як засобу державного управління та ефективного інструменту управління фінансово-господарською діяльністю суб’єктів господарювання в ринкових умовах.
 
This paper describes approaches to building a system of financial control as a means of governance and an effective tool for management of financial and economic activity of the entities in market conditions.

О. О. Волошенкоаспірант, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

O. O. Voloshenkopostgraduate, Kyiv National University Technologies and Design, Kyiv

STRATEGIC MANAGEMENT OF ECOLOGICALLY ORIENTED DEVELOPMENT OF LIGHT INDUSTRY ENTERPRISES ON THE BASIS OF SOCIAL RESPONSIBILITY

Статтю присвячено формуванню концептуальних положень стратегічного управління еколого-орієнтованим розвитком підприємства на засадах соціальної відповідальності. Обґрунтовано, що систематична реалізація, продуманих та ефективних заходів із захисту НПС, ресурсозбереження, зниження екологічних підприємницьких ризиків знаходяться у сфері стратегічних інтересів підприємств, в умовах їх переходу до сталого розвитку як ідеології діяльності. Визначено, що стратегічне управління еколого-орієнтованим розвитком підприємств є сукупністю специфічних процесів прийняття управлінських рішень щодо визначення цілей еколого-орієнтованого розвитку підприємства, формування та реалізації стратегії еколого-орієнтованого розвитку. До специфічних принципів, які відображають особливості сучасної теорії стратегічного управління віднесено: принцип соціальної відповідальності за виконання місії перед суспільством; принцип ефективного використання ресурсів у процесі досягнення встановлених цілей; принцип інноваційності; принцип екогармонійності; принцип забезпечення сталого розвитку.
 
The article is devoted to the formation of strategic management conceptual positions of ecologically oriented development on the basis of social responsibility. Proved that systematic implementation, thoughtful and effective measures to protect the NPC, resource conservation, reduced environmental business risks are in the strategic interests of businesses in terms of their transition to sustainable development as an ideology of work. Determined that the strategic management of ecologically oriented development is a set of specific decision-making process to determine the goals of ecologically oriented enterprise development, strategy formation and implementation of ecologically oriented. Specific principles that reflect the characteristics of contemporary theories of strategic management include: the principle of social responsibility for the mission to the community; principle of efficient use of resources in achieving the set objectives; principle of innovation; the principle of providing sustainable development.

О. М. Клімовичаспірант кафедри менеджменту та маркетингу, Луцький національний технічний університет

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

O. M. Klimovichpostgraduate, Department of Management and Marketing, Lutsk National Technical University

FACTORS AFFECTING THE FORMATION OF INTERREGIONAL COOPERATION

Проведено теоретичне дослідження сутності та процесу формування системи міжрегіональних зв’язків. Розглянуто групи факторів, що впливають на міжрегіональне співробітництво з урахуванням змісту та закономірностей його розвитку для досягнення синергетичного ефекту.
 
Theoretical study of essence and process of forming the system of interregional relations. Are considered groups of factors that affect interregional cooperation considering the content and the laws of its development to achieve a synergistic effect.

О. В. Черевкод. е. н., доцент, Голова спостережної ради ПАТ «Банк «Київська Русь»

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

A. CherevkoPh.D., Associate Professor, Chairman of the Supervisory Board of PJSC "Bank "Kievan Rus"

PRINCIPLES OF MANAGEMENT FINANCIAL SECURITY ENTERPRISE

В умовах розвитку ринкових відносин, фінансова безпека підприємства, як об’єкт управління набуває особливої актуальності. Процес забезпечення фінансовою безпеки потребує комплексного підходу до його розгляду, розробки концептуальних основ управління. В цій статті визначені головні принципи на яких повинна базуватися система управління фінансовою безпекою підприємства.
 
With the development of market economy, financial security company, as an object of management is of particular relevance. The process of providing financial security requires a comprehensive approach to its consideration, developing conceptual frameworks of governance. In this article the principles which should be based system of financial security.

М. П. Сагайдакк. е. н., доцент, завідувач кафедри маркетингу, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

M. P. SagaidakCandidate of Economic Sciences, University Reader, Kryvyi Rih Economic Institute of SHEE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

MARKETING AUDIT OF PRICE POLITICS OF ENTERPRISE

У статті з’ясовано сутність і розглянуто питання методичного забезпечення здійснення маркетингового аудиту цінової політики підприємства. Доведено, що маркетинговий аудит є одним із засобів підвищення ефективності цінової політики, її результативності та в цілому конкурентоспроможності підприємства. Проаналізовано вимоги до змісту і структури звіту за результатами проведення маркетингового аудиту цінової політики для потреб стратегічного управління підприємством.

In the article essence is found out and considered question of the methodical providing of realization of marketing audit of price politics of enterprise. It is well-proven that a marketing audit is one of facilities of increase of efficiency of price politics, her effectiveness and on the whole competitiveness of enterprise. Requirements are analysed to maintenance and structure of report on results realization of marketing audit of price politics for the necessities of strategic management an enterprise.

П. Т. Колісніченковикладач кафедри економіки підприємства, фінансів, обліку і аудиту, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань

ПОДАТКОВІ ВАЖЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

P. T. Kolisnichenkoassistant of the chair «Economy of enterprise, finances, accounting and audit», Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman

TAX INSTRUMENTS OF  ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES STATE CONTROL

У статті автором досліджено макроекономічні аспекти розвитку малого підприємництва в Україні. Автором визначено сучасні підходи до регулювання підприємницької діяльності в Україні. Розкриті основні складові системи державного регулювання малого підприємництва. Досліджено умови розвитку здійснення підприємницької діяльності на сучасному етапі становлення ринкової економіки в Україні. Виявлено особливості функціонування підприємницьких структур в Україні. Визначено роль податкових важелів у механізмі державного регулювання підприємницької діяльності. Проаналізовано сучасну практику податкового регулювання суб’єктів господарювання. Визначено актуальні проблеми функціонування спрощеної системи оподаткування.
Визначено тенденції розвитку системи державної фінансової підтримки суб’єктів малого бізнесу. Запропоновано заходи, які сприятимуть підвищенню ефективності державного регулювання підприємницької діяльності податковими інструментами. Узагальнено напрями активізації підприємницької діяльності на сучасному етапі розвитку економіки України.
 
In the article the author investigates macroeconomic aspects of small business development in Ukraine. The author defines modern approaches to entrepreneurial activities control in Ukraine. The main components of small business state control system have been revealed. The conditions of the development of entrepreneurial activities fulfilment at modern stage of market system in Ukraine have been investigated. The peculiarities of enterprises’ functioning in Ukraine have been discovered. The role of tax instruments in the structure of entrepreneurial activities state control has been defined. Modern practice of business entities’ tax control has been analyzed. Actual problems of simplified taxation system have been determined.
The tendencies of development of state financial support system of small enterpises entities have been identified. Activities, which may facilitate the efficiency upgrading of entrepreneurial activities state control by means of tax instruments have been proposed. Trends of entrepreneurial activities activization at the modern stage of Ukraine’s economy development have been summarized.

Л. С. Селіверстовадоктор економічних наук, доцент  кафедри менеджменту сфери послуг, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

L. S. Seliverstovadoctor of economical sciences, assistant professor of the chair «Management of services», Kyiv national university of technologies and design, Kyiv

THE OVERVIEW OF SMALL BUSINESS STATE CONTROL TAX ARRANGEMENT EFFICIENCY

У статті досліджено сучасні підходи до державного регулювання підприємств малого бізнесу в Україні. Автором проаналізовано історичні аспекти формування підприємницьких структур. Акцентовано увагу на основних напрямах державної регуляторної політики в Україні. Розкриті основні складові системи державного регулювання малого підприємництва. Визначено основні фактори, що впливають на формування підприємницького середовища в Україні. Визначено сутність податкового механізму державного регулювання підприємств малого бізнесу. Узагальнено основні принципи функціонування податкового механізму державного регулювання підприємницьких структур. Обґрунтовано елементи податкового механізму державного регулювання підприємств малого бізнесу. Запропоновано комплекс економічних та організаційних заходів спрямованих на підвищення ефективності податкового механізму державного регулювання підприємницької діяльності в Україні.
 
Modern approaches to small business state control in Ukraine have been investigated in the article. The author has analyzed the historical apsects of enterprises formation. Main ways of state control policy in Ukraine have been emphasized. Main components of small business state control system have been revealed. Main factors, which influence the formation of enterprise environment in Ukraine have been discovered. The substance of small business state control tax arrangement has been defined. Main principles of enterprise’s state control tax arrangement functioning have been summarized.
The elements of small business state control tax arrangement have been justified. Combination of economic and organizational ways for improvement the efficiency of enterpise’s activity state control tax arrangement in Ukraine has been proposed.

О. Я. Никифоракаспірант, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ НА НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ

O. NykyforakPostgraduate student, Yuriy Fed’kovych Chernivtsi National University

FEATURES OF EFFECT INVENTORY HOLDINGS ON THE ACCUMULATION OF CAPITAL IN THE NATIONAL ACCOUNTS

Стаття присвячена визначенню особливостей матеріально-технічних запасів, як обов'язкового елементу будь-якої економічної системи, виявленню причинно-наслідкових зв’язків процесу їх утворення та впливу на нагромадження капіталу у системі національних рахунків, а також основним аспектам формування стратегії управління запасами.

The article devoted to determination of features inventories as a mandatory element of any economic system, identification causation of process their formation and the impact on capital formation in the national accounts, as well as basic aspects of forming strategy of inventory management.

Ю. М. Маршавінд. е. н., доцент, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ РОЗВИНЕНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ПРАЦІ

Yu. M. MarshavinDr.S. (Econ), Docent, First Vice Rector, Ukrainian State Employment Service Training Institute

METHODOLOGICAL AND PRACTICAL BASIS TO DETERMINE THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF REGIONAL LABOR MARKETS

У статті розроблені концептуальні підходи до оцінювання рівня розвиненості регіональних ринків праці на основі визначення територіально-галузевої структури зайнятості з використанням таксономічного аналізу.

Article conceptual approaches to assessing the level of development of regional labor markets on the basis of the definition of the territorial and sectoral structure of employment using taxonomic analysis.

О. М. Діденкок. е. н., директор з питань роздрібного бізнесу, Харківська обласна дирекція ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Харків

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИЯВЛЕННЯ УМОВ, ЯКІ СТИМУЛЮЮТЬ ТА ДЕСТИМУЛЮЮТЬ ПІДВИЩЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОГО ТИСКУ НА БАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

O. N. DidenkoPh.D. in Economics, head of the retail department, Harkiv regional office “Raiffeisen Bank Aval”, Harkiv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IDENTIFYING CONDITIONS THAT ENCOURAGE AND DISCOURAGE INCREASING REGULATORY PRESSURE ON BANKING IN THE CONTEXT OF FINANCIAL STABILITY ENSURING

У статті обґрунтовано, що забезпечення фінансової стабільності є одним із державних інтересів, пов’язаних з регулюванням економічних процесів, окрім економічного зростання. В контексті забезпечення ефективності підвищення регуляторного тиску на банківський бізнес слід враховувати існування факторів, які стимулюють (орієнтація банків на внутрішні джерела фондування та економічне зростання в країні) та факторів, які де стимулюють (присутність іноземного капіталу в банківській системі та високий рівень внутрішнього кредитування економіки) ефективність підвищення регуляторного тиску на банківський бізнес в контексті забезпечення фінансової стабільності. В роботі це обґрунтовано за допомогою здійсненого панельного аналізу даних для 23 країн світу, в тому числі України, за 2001-2013 рр. з використанням економетричної моделі з випадковими ефектами.
 
The author of the article affirms that financial stability is one of public interest related to the regulation of economic processes, in addition to economic growth. In the context of ensuring the effectiveness of increasing regulatory pressure on the banking business bank regulator should take into account the existence of factors that stimulate (orientation of banks on domestic sources of funding and economic growth in the country) and factors which destimulate (the presence of foreign capital in the banking system and the high level of domestic credit to the economy) effectiveness of regulatory pressure on banking business in the context of financial stability ensuring. The research is carried out using panel data analysis for 23 countries, including Ukraine, for 2001-2013 using econometric models with random effects.

Т. С. Осадчак. е. н, доцент, докторант Житомирського державного технологічного університету, м. Житомир

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ПРЕВАЛЮВАННЯ СУТНОСТІ НАД ФОРМОЮ ПРИ ВІДОБРАЖЕННІ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕНТИ

T. OsadchaPh.D., Associate Professor, doctoral candidate of Zhytomyr state technological university, Zhytomyr

OF THE PRINCIPLE SUBSTANCE OVER FORM WHEN DISPLAYING GROUND RENT

Організація та ведення бухгалтерського обліку повинні базуватися на принципах бухгалтерського обліку, які мають забезпечувати якісну підготовку фінансової звітності. Важливу роль при цьому відіграє принцип превалювання сутності над формою. Проаналізовано головні фактори його становлення і розповсюдження, пов’язані зі зміною відносин власності. Визначено роль МСФЗ в процесі поширення принципу превалювання сутності над формою в світі та закріплення його на рівні нормативного регулювання бухгалтерського обліку окремих країн, зокрема, України. Розроблено організаційно-методичні положення бухгалтерського обліку земельної ренти як додаткового доходу субʼєкта господарювання, які передбачають реалізацію принципу превалювання сутності над формою з урахуванням теоретичних напрацювань в сучасній теорії власності.
 
Organization and accounting should be based on accounting principles, which must ensure quality preparation of the financial statements. An important role is played by the principle of substance over form. Analyzes the main factors of its formation and distribution associated with changes in property relations. The role of IFRS in the spread of the principle of substance over form in the world and fixing it at the level of regulatory accounting of certain countries, including Ukraine. Organizational and methodical Accounting Pronouncements land rent as additional profit entity providing for the implementation of the principle of substance over form on the basis of theoretical developments in the modern theory of property.

І. В. Безп’ятак. е. н., доцент, докторант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ДОСВІД ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ПОСТРАДЯНСЬКИХ ДЕРЖАВАХ

І. V. ВezpyataPh.D., Associate Professor, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

EXPERIENCE IN ATTRACTING INVESTMENTS IN THE FORMER SOVIET UNION

В статті проаналізовано нормативно-правову базу інвестування та основні напрями державної підтримки аграрного сектора в Росії, Білорусії та Казахстані. Вивчені питання щодо основних джерел залучення інвестицій в аграрний сектор економіки цих країн, визначаючи загальні і відмінні особливості. Адже, розуміючи різницю у визначенні інвестиційної діяльності в країнах пострадянського простору, можна вирішити проблеми і усунути перешкоди в співпраці між ними в зонах єдиного економічного простору.
 
This paper analyzes the legal framework for investment and the main directions of state support for the agricultural sector in Russia, Belarus and Kazakhstan. The questions on the main sources of investment in the agricultural sector of these countries, identifying common and distinctive features. After all, understanding the differences in the definition of investment in post-Soviet countries, we can solve problems and remove obstacles to cooperation between them in areas of common economic space.

І. Л. Сазонецьд. е. н., професор Національного університету водного господарства та природокористування, м. РівнеН. М. Білоусздобувач Національного університету водного господарства та природокористування, ст.,викладач кафедри фінансів і економіки природокористування, НУВГП, м. Рівне

БІЗНЕС –МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

I. L. Sazonecd. e. n. professor, national University of water management and nature resources use, RivneN. M. Bilousnational University of water management and nature resources use, Rivne

BUSINESS -MODELS OF CORPORATE STRATEGIES MANAGEMENT OF INSURANCE COMPANIES

Стаття присвячена дослідженню результативності страхових компаній в частині виконуваних нею факторів, по задоволенню потреб клієнтів та суспільства, у забезпеченні якісного економічного захисту. У процесі дослідження можуть бути використані методи аналізу удосконалення процесно-орієнтованої бізнес-моделі управління страховою організацією. Бізнес-модель кожної компанії є індивідуальною, оскільки в процесі її формування використовується специфічний набір стратегічних ресурсів і можливостей. Компанії можуть пропонувати продукти, послуги або технології, але ця пропозиція ґрунтується на комплексній стратегії дій і взаємин, яка представляє собою бізнес-модель компанії.

The article investigates the impact of insurance companies in terms of its executable factors to meet the needs of customers and society, to ensure good economic protection. The study can be used by analysis methods improvement process-oriented business model for managing insurance organization. The business model of every company is individual because in the process of formation was used a specific set of strategic resources and capabilities. Companies can offer the products, services or technology, but the proposal is based on a comprehensive action strategy and relationships, which is a business model.

Статья посвящена необходимости изучения эффективности страховых компаний в выполнении ее факторов на удовлетворение клиентов и общества, в обеспечении качества экономической защиты. В процессе исследования могут быть использованы методы анализа усовершенствования процессно-ориентированной бизнес-модели управления страховой организацией. Бизнес-модель каждой компании индивидуальна, поскольку в процессе ее формирования используется специфический набор стратегических ресурсов и возможностей. Компании могут предлагать продукты, услуги или технологии, но это предложение основывается на стратегии комплексных действий и взаимоотношений, которая представляет собой бизнес-модель компании.

О. В. Левковичасистент кафедри фінансів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВПЛИВУ АНОНСІВ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НА ДОХОДНІСТЬ РИНКУ АКЦІЙ

O. V. Levkovichassistant of the department of finance, Dnipropetrovsk national university named after Oles Gonchar

THEORETICAL JUSTIFICATION OF MONETARY POLICY ANNOUNCEMENTS' INFLUENCE ON THE STOCK MARKET YIELD

У даній статті досліджуються теоретичні аспекти впливу анонсів щодо рішень банківських регуляторів по монетарній політиці. Обґрунтовано, що рішення з ключових монетарних показників центральних банків істотно впливають на локальні (національні) ринки акцій, що підтверджує роль банківських регуляторів як канал трансмісії монетарної політики. Проте, встановлено наявність деяких відмінностей в реакціях ринків акцій в залежності від країни, а також періоду дослідницької вибірки. Результати проведеного дослідження вказують на те, що вплив ключових монетарних анонсів, зокрема облікової ставки може змінювати характеристики досліджуваного ринку акцій. Однак, досі відсутній консенсус серед академічних кіл щодо теоретичного обґрунтування характеристик цінових реакцій доходності ринків акцій на анонси монетарної політики.

This article examines theoretical aspects of the impact of announcements regarding the decisions of banking regulators on monetary policy. It is proved that decisions on key monetary indicators of central banks significantly affect the local (national) stock markets, that confirms the role of banking regulators as a channel of transmission of monetary policy. However, it was found that there were some differences in stock market reactions depending on the country, as well as on the period of research sample. Results of the study indicate that the impact of key monetary announcements, in particular about interest rate, may change characteristics of studied stock market. However, there is still no consensus among academics concerning the theoretical justification of stock markets' yield reactions on monetary policy announcements.

А. П. Кислюкаспірант Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ

ЕТАПИ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ УКРАЇНИ

Andriy P. KislyukPhD student Donbass State Engineering Academy, Kramatorsk

STAGES OF TAX REVENUES REGULATION IN UKRAINE

Статтю присвячено визначенню етапів регулювання податкових надходжень в Україні. Наведені дослідження дозволили сформувати характерні особливості регулювання податкових надходжень України за етапами. 2008-2009 рр. - підвищення надходжень від податків на споживання (ПДВ та акцизів) з одночасним збереженням незмінного рівня податкового навантаження. Відсутність фактичного зниження ставки податку на прибуток та ПДФО не дозволила в повній мірі здійснити швидке відновлення ділової активності суб’єктів підприємництва. 2010–2011 рр. – пожвавлення макроекономічного розвитку у країні, яке супроводжувалося природним зростанням обсягу податкових надходжень. В цей же період набуває чинності Податковий кодекс, який передбачає зниження ставок податку на прибуток та ПДВ. На наше переконання, цей вектор регулювання ставки податку на прибуток був впроваджений з запізненням через необхідність стримування інфляційних процесів. 2012-2014 рр. характеризуються сповільненням темпів економічного росту у промисловому виробництві, що позначилося на динаміці обсягу податкових надходжень. У 2014 р. відтерміновано зниження ставки ПДВ з 20% до 17%, а передбачене зниження ставки податку на прибуток до 16% реформовано у змінах до Податкового кодексу до 18%. За авторською думкою, період початку розвитку кризових явищ мав би супроводжуватися зниженням волатильності податкових надходжень та дієвим зниженням оподаткування виробництва та доходів населення з одночасним зміщенням акцентів та оподаткування споживання. Відсутність дій з означених напрямів призвело до передумов поглиблення кризи.
 
The article is devoted to determining the stages of tax revenues regulation in Ukraine. The above studies allowed to form characteristic features of Ukraine's tax revenues adjustment in stages. 2008-2009 - increase in revenues from taxes on consumption (VAT and excise taxes) while maintaining the unchanged level of tax burden. The absence of an actual reduction in the tax rate on profit and personal income tax did not allow to fully implement the rapid restoration of business activity of business entities. 2010-2011 - the revival of macroeconomic development in the country, which was accompanied by a natural increase in tax revenues. In the same period, the Tax Code, which provides for a reduction in tax rates and VAT, enters into force. In our opinion, this vector of adjustment of the tax rate on profits was introduced late due to the need to contain inflationary processes. 2012-2014 are characterized by a slowdown in economic growth in industrial production, which has affected the dynamics of tax revenues. In 2014, the reduction of the VAT rate from 20% to 17% was postponed, while the proposed reduction of the income tax rate to 16% was reformed in amendments to the Tax Code to 18%. According to the author, the period of the beginning of the development of crisis phenomena should be accompanied by a decrease in the volatility of tax revenues and an effective reduction in the taxation of production and income of the population with the simultaneous shift of emphases and consumption taxation. Lack of action from the indicated directions has led to the preconditions for deepening the crisis.

Є. І. Вишневськиймагістр державного управління, Korea Development Institute (KDI) School of Public Policy and Management, м. Сеул, Республіка Корея

СУЧАСНА ПРОБЛЕМАТИКА РЕГУЛЮВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

I. VyshnevskyMaster of public policy, Korea Development Institute (KDI) School of Public Policy and Management, Seoul, Republic of Korea

MODERN CHALLENGES OF GLOBAL BANKING REGULATION

У статті досліджуються сучасна проблематика регулювання глобальної банківської діяльності. Проведено історичний дискурс питання регулювання банківської діяльності та необхідності такого регулювання. Проаналізовано вплив Світової фінансової кризи на глобальну банківську діяльність. Уточнено сутність процесу “регулювання глобальної банківської діяльності”. Систематизовано та проаналізовано положення теорія ефективних та раціональних ринків, теорії пруденційного нагляду та теорії нестабільних ринків.

This article investigates the modern challenges of global banking regulation. Carried out a historical discourse of banking regulation and the necessity for such regulation. Consider the influence of the global financial crisis on the global banking. Specify the essence of the " regulation of global banking." Systematized and analyzed the theory of efficient and rational markets, the theory of prudential supervision and the theory of unstable markets.

Є. В. Алімпієвк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, „Університет економіки та права „КРОК”, пошукач наукового ступеня доктора економічних наук кафедри макроекономіки та державного управління КНЕУ імені Вадима Гетьмана

МЕТОДИКА ПЕРЕДМОДЕЛЬНОГО АНАЛІЗУ У VAR-МОДЕЛЯХ ФІНАНСОВО-МОНЕТАРНОЇ ТРАНСМІСІЇ

Ievgenii V. AlimpiievPh.D. in Economics, Associate Professor of Economic Theory Department, "КRОК" University, Candidate for a scientific degree of Doctor of Economic Sciences in the Kiev National Economic University named by Vadim Hetman

METHODS OF PRE-MODEL ANALYSIS IN VAR-MODELS OF FINANCIAL AND MONETARY TRANSMISSION

Завданням даної статті є висвітлення методики початкових етапів обробки та аналізу макроекономічних даних у дослідженнях фінансово-монетарних трансмісійних механізмів за допомогою векторних авторегресійних моделей. Розглянуто сучасний інструментарій макроекономічних досліджень у сфері фінансово-монетарного регулювання. Проаналізовано можливості застосування моделей векторної авторегресії у дослідженні трансмісійних механізмів в економіці України. Запропоновано шляхи подолання проблем специфікації та неповноти VAR-моделі на етапах передмодельного аналізу вихідних даних, що, зокрема, є актуальним у дослідженнях фінансово-монетарних механізму економік, що розвиваються, де існують проблеми низької якості вихідних даних макроекономічної статистики. Запропоновано методику перед модельного аналізу, як автономного етапу моделювання, результати якого надають можливість загальної оцінки внутрішньої структури трансмісійного механізму та окремих його каналів і корегування подальших етапів дослідницької програми із використанням VAR-моделей.

The aim of the article is to report methods of initial stages of processing and analyzing macroeconomic data in studies of financial and monetary transmission mechanisms, using vector autoregression models (VARs). The modern tools of macroeconomic research in the field of financial and monetary regulation are described. Possibilities of vector autoregression models to study the transmission mechanisms in the economy of Ukraine are analyzed. Ways to overcome the problems of specification and incomplete VAR models in stages of pre-model analysis of initial data are suggested; they are especially important in the study of financial and monetary mechanisms in emerging economies, where there are problems of poor quality of input data of macroeconomic statistics. The technique of pre-model analysis, as an autonomous phase of modeling, is offered; the results of pre-model analysis enable an overall assessment of the internal structure of the transmission mechanism, its individual channels and adjusting the subsequent phases of the research program using the VAR-models.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"