Українською | English

BACKMAIN

Contents № 4, 2013

В. В. Коваленкод. е. н., професор кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету, м. Одеса

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ВЗАЄМОДІЯ БАНКІВ І ПІДПРИЄМСТВ

V. V. Kovalenkod. е. s., professor of department of banking of the of Odesa of national economic university, Odesa

FINANCIAL- CREDITING CO-OPERATION OF BANKS AND ENTERPRISES

Визначено економічну сутність фінансово-кредитної взаємодії банків і підприємств. Обґрунтовано роль кредитних відносин у фінансово-кредитній взаємодії. Запропоновано модель та склад фінансово-кредитної взаємодії банку і підприємства.

Economic essence of financial- crediting co-operation of banks and enterprises is certain. The role of credit relations is reasonable in financial- crediting co-operation. A model and composition of financial- crediting co-operation of bank and enterprise are offered.

О. Є. Кузьмінд. е. н., проф., завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівО. В. Пирогк. е. н., доц., докторант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

O. Ev. KuzminDoctor of Economics, Professor, Head of Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University, LvivO. V. PyrogPhD in Economic Sciences, Associate Professor, PhD of Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University, Lviv

ECONOMIC DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE: REGIONAL ASPECTS

У статті досліджені сучасні тенденцій економічного розвитку національної економіки України, виявлення його особливостей у розрізі макро- та мезорівнів та визначення факторів розвитку за умов постіндустріального суспільства.

The article present the current trends at economic development of national economy of Ukraine, identify its characteristics at terms of macro-and meso- levels and determine the factors at conditions of post-industrial society.

М. П. Буткодоктор економічних наук, професор кафедри менеджменту та державного управління, Чернігівський державний технологічний університетВ. В. Акименкоздобувач, Чернігівський державний технологічний університет

МОТИВАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ САМОДОСТАТНОСТІ РЕГІОНІВ

M. ButkoPhD Economics, professor of department of management and state administration, Chernigiv State Technological UniversityV. Akymenkoresearcher, Chernigiv State Technological University

MOTIVATIONAL PRINCIPLES OF INCREASE OF LEVEL OF FINANCIAL ALL-SUFFICIENTNESS OF REGIONS

Обґрунтовано необхідність створення механізму забезпечення фінансової самодостатності регіонів України шляхом формування стабільної дохідної бази місцевих бюджетів, розмежування повноважень між центром і регіонами. Наведено методи визначення обсягів децентралізації бюджетних коштів до місцевих бюджетів.

The necessity of creation of mechanism of providing of financial all-sufficientness of regions of Ukraine by means forming of stable profitable base of local budgets, differentiation of plenary powers between the center and regions is grounded in the article. Methods of determination of volumes of decentralization of budgetary facilities brought to the local budgets are presented.

Ю. І. Головняк.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В ПОСТКРИЗОВИХ УМОВАХ

Yu. I. GolovnyaCandidate of Economical Science (PhD in Economics), Associate Professor of International Economics Department

FORMATION OF AGRIBUSINESS CLUSTERS AS A FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN POST-CRISIS CONDITIONS

Досліджено процес формування агропромислових кластерів як фактору інноваційного розвитку в посткризових умовах та визначено перешкоди їх функціонування.

The process of formation agroindustrial clusters is investigated as a factor of innovative development in post-crisis conditions and barriers are identified in their functioning.

І. П. Приходькодоктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту Дніпропетровського державного аграрного університету

МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Prihodko

METHODS OF CALCULATING DEPRECIATION CHARGES IN ACCOUNTING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

В статті досліджено невирішені питання, які стосуються формування амортизаційних відрахувань основних засобів і довгострокових біологічних активів сільськогосподарської діяльності. Надано пропозиції щодо розробки методичних та практичних рекомендацій стосовно методів нарахування амортизації в системі бухгалтерського обліку сільськогосподарських підприємств.

В статье исследованы нерешенные вопросы, которые касаются формирования амортизационных отчислений основных средств и долгосрочных биологических активов сельскохозяйственной деятельности. Даны предложения по разработке методических и практических рекомендаций касающихся методов начисления амортизации в системе бухгалтерского учета сельськохозяйственных предприятий.

The paper investigates the outstanding issues relating to the formation of depreciation of fixed assets and long-term biological assets agriculture. The proposals for the development of methodological and practical advice on methods of calculating depreciation in the accounting system of agricultural enterprises.

І. П. Мігусд.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. ЧеркасиС. А. Черненкоаспірант кафедри менеджменту, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ СТАНУ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

I. P. MihusPh.D., Associate Professor, Head of the Management Department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky, CherkasyS. A. Chernenkoa graduate student, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky, Cherkasy

METHODS OF ASSESSMENT OF PERSONNEL SECURITY BUSINESSES

Досліджено сучасні методики оцінки кадрової безпеки персоналу, які пропонують використовувати суб’єктам господарської діяльності незалежні фахівці. Встановлено переваги та недоліки кожної з досліджених методик. Запропоновано основні напрями використання методик в практиці діяльності суб’єктів господарювання.

Actual methods of assessment personnel security personnel hired to work and is already running, offering use entities independent foreign and domestic experts. The advantages and disadvantages of each of the investigated methods. The basic directions of use of research methodologies in the practice of business entities.

М. М. Жибакд. е. н., доцент, ВП НУБіП України „Бережанський агротехнічний інститут”Д. П. Черникст. викладач, ВП НУБіП України „Бережанський агротехнічний інститут”

ОРГАНІЗАЦІЙНО ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ТА ПРИНЦИПИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. M. ZhybakDoctor of Economic Science, Professor of the agrarian economics and agro-business development department, Separated subdivision of NUBIP Ukraine «Berezhany agrotechnical institute»D. P. ChernykLecturer of the agrarian economics and agro-business development department, Separated subdivision of NUBIP Ukraine «Berezhany agrotechnical institute»

ORGANIZATIONALLY ECONOMIC TERMS AND PRINCIPLES OF THE RATIONAL USE OF THE LANDED RESOURCES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

В статті розглянуто необхідність формування організаційно- економічного механізму раціонального використання земельних угідь в сільськогосподарському виробництві, який повинен будуватися на таких принципах використання землі, які б забезпечили виробництво конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції на основі зростання культури землеробства на прикладі сільськогосподарських підприємств Тернопільської області.

In the article the necessity of forming organizationally of economic mechanism of the rational use of the landed lands is considered for an agricultural production that must be built on such principles the uses of earth, that would provide the production of competitive agricultural goods on the basis of всезростаючої culture of agriculture on the example of agricultural enterprises of the Ternopil region.

В. В. Гобликк. філос. н., старший науковий співробітник Інституту регіональних досліджень НАН України

ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ І ПОСЛУГАМИ У ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНАХ, СФОРМОВАНИХ НА КОРДОНІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

V. V. HoblikCandidate in Philosophy Sciences, Senior Research a Associate, Institute of Regional Research, National Academy of Sciences of Ukraine

THE PECULIARITIES OF FOREIGN TRADE OF GOODS AND SERVICES IN NEIGHBOURING REGIONS ON THE BORDER OF UKRAINE AND THE EU

Визначено особливості торгівлі товарами та послугами в українсько-польському, українсько-словацькому, українсько-угорському та українсько-румунському транскордонних регіонах. Розраховано рівень відповідності обсягів експорту та імпорту товарів і послуг у кожному з цих транскордонних регіонів показнику гравітаційного потенціалу транскордонного простору між Україною та ЄС.

The peculiarities of goods and services in the Polish-Ukrainian and Ukrainian-Slovak, Ukrainian, Hungarian and Ukrainian-Romanian border regions are identified. The level of compliance of exports and imports of goods and services in each of these bordering regions is calculated in regard to the indicator of gravitational potential of cross-border area between Ukraine and the EU.

Е. В. Мокрякк. е. н., доцент, доцент кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами, Криворізький національний університет, м. Кривий РігО. С. Славінак. е .н., доцент, доцент кафедри соціології та економіки, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА В СТРУКТУРІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ

E. V. MokriakCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of Innovation management and business processes department, Kryvyi Rih National UniversityO. S. SlavinaCandidate of Economic Sciences, Associate professor of Sociology and Economics department, Kryvyi Rih National University

ORGANIZATIONAL CULTURE IN THE STRUCTURE OF ORGANIZATIONAL MANAGEMENT: REALIZATION MECHANISM

В статті визначено основні складові культурної парадигми організації, обґрунтовано діалектичний взаємозв'язок організаційної культури та організаційного менеджменту, проаналізовано досвід впливу менеджменту на формування і підтримку організаційної культури у США та Японії, з’ясовано специфічні особливості формування та розвитку організаційної культури на пострадянських і зокрема, українських підприємствах, виявлено пов'язані з цим проблеми, окреслено шляхи їх розв’язання.

Main parts of cultural paradigm of organization are defined in the article, dialectic interrelation between organization culture and organizational management is grounded. The authors analyze the experience of management influence on formation and support of organizational culture in the USA and Japan. Specific peculiarities of formation and development of organizational culture in post-soviet, including Ukrainian enterprises are pointed out; the authors also view some problems and ways to solve them.

А. В. Хомутенкок. е. н., доцент кафедри фінансів Одеського національного економічного університету, м. Одеса

ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗАСАД ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

A. KhomutenkoPh.D., Associate Professor of Finance Odessa National Economic University, Odessa

IMPROVING THE INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF PUBLIC FINANCIAL CONTROL IN UKRAINE

У статті обґрунтовано необхідність проведення державного фінансового контролю, виявлено недоліки його інституціоналізації. Досліджено організаційні й правові засади державного фінансового контролю та запропоновано напрямки їх вдосконалення.

The article substantiates the need for state financial control weaknesses found its institutionalization. Investigated organizational and legal foundations of state financial control and suggests ways for improvement.

С. Г. Кафлевськак. е. н., доцент, доцент кафедри організації агробізнесу, Вінницький національний аграрний університет, м. ВінницяН. О. Козярстудентка, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗЕРНА В УКРАЇНІ

S. G. Kaflevskaprofessor, professor of agricultural business, Vinnitsa National Agrarian University, VinnitsaN. A. Kozyarstudent, Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa

STATUS AND PROBLEMS OF GRAIN MARKET IN UKRAINE

У даній статті досліджено сучасний стан зернової галузі, визначено основні проблеми й тенденції її розвитку в сучасних умовах господарювання. Також проаналізовано дійсні в Україні нормативно-правові акти, які використовуються для управління процесами розвитку зернової галузі, та основні напрями державної підтримки нарощування виробництва.

This article examines the current state of the grain industry, the basic problems and trends of development in the contemporary economy. Also analyzed are valid in Ukraine regulations that are used to control the processes of grain industry and the main directions of state support to expand their output.

О. В. Ларченкок. с-г. н., в.о. доцента, Херсонський державний аграрний університет, м.ХерсонС. В. Коковіхінд. с.-.г. н., професор, Херсонський державний аграрний університет, м.Херсон

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОДУКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ РОСЛИН КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ

O. V. Larchencoc.agr.s., associate professor, Kherson state agrarian university, KhersonS. V. Cocovihind. agr. s., professor, Kherson state agrarian university, Kherson

DESIGN OF PRODUCTS PROCESS PLANTS OF CORN DEPENDING ON DIFFERENTIATION TERMS OF GROWING

В статті наведено результати статистичної обробки експериментальних даних продуктивності кукурудзи на зерно при оптимальному режимі зрошення. Встановлено, що значний вплив на продуктивність рослин мають строки сівби та густота стояння рослин. Встановлені залежності можна використовувати для моделювання продукційного процесу кукурудзи, які відповідають лінійним регресійним рівнянням та мають високий кореляційний взаємозв'язок.

The results of the statistical experimental data processing of productivity of corn at the optimum regime irrigation are resulted in the article. It is set, that have a considerable influence on productivity of plants terms of sowing and density of standing of plants. The set dependences can be used for the design of products process of corn, which answer linear regressive equalizations and have high correlation intercommunication.

А. С. Зєніна-Біліченкок. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій та адміністрування, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. ДніпродзержинськД. А. Дашевськамагістрант кафедри менеджменту організацій та адміністрування, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

A. S. Zyenina-BilichenkoPh.D., assistant professor of organizational management and administration Dneprodzerzhinsk State Technical University, DniprodzerzhynskD. A. Dashevskymagister, Dniprodzerzhynsk State Technical University, Dniprodzerzhynsk

MODERNIZATION OF TRAINING OF SPECIALISTS WITH HIGHER EDUCATION IN CONDITIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINE

В статті розглянуті питання поглиблення теоретичних знань та обґрунтування заходів по підготовці творчо-спрямованих креативних та професійно-підготовлених кадрів вищої кваліфікації в системі освіти України.

This article deals with the issue of deepening the theoretical knowledge and the study of measures in preparing of creative-directed creative and professionally trained personnel of the highest qualification in the education system of Ukraine.

С. В. Онікієнкок. е. н., докторант кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ОЦІНКА РИЗИКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

S. V. OnikiienkoCandidate of Economic Science, doctoral candidate of Bank Investment Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ASSESSMENT OF COMMERCIAL BANK’S BUSINESS RISK

Стаття присвячена дослідженню природи підприємницького ризику у банківській діяльності. Запропоновано визначення підприємницького ризику та методику його оцінки з використанням EaR-підходу.

The article deals with the analysis of the business risk’s nature in banking. It is proposed the definition of business risk and technique of its quantification based on EaR-approach.

І. В. Хлівнак. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Уманська філія ПВНЗ «Європейський університет»

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

I. V. HlivnaCandidate of Sciences (Economics), Associate Professor of Finance and Accounting Branch Uman PVNZ «European University»

SOCIO-ECONOMIC DIVERSIFICATION AND PRODUCTION OF RURAL

У статті доведено, що першочерговими організаційно-економічними заходами є створення сприятливих умов для реалізації підприємницького потенціалу в сфері туризму, підвищення міжнародного іміджу, зростання обсягу інвестицій у реконструкцію пам’яток історії і культури та об’єкти туристичної інфраструктури. Така діяльність буде сприяти формуванню сільського та екологічного туризму. Обгрунтовано, що розвиток сільських територій передбачає реалізацію комплексу заходів у сфері активної державної підтримки вітчизняних аграрних виробників, зокрема стимулювання впровадження нових технологій і видів продукції, зниження податкового навантаження на господарства, виважене регулювання ринків окремих видів сільськогосподарської продукції для недопущення різкого падіння цін тощо. Спрогнозовано, що у період до 2020 року за таким сценарієм прогнозується підвищення урожайності багатьох сільськогосподарських культур і поновлення обсягів виробництва продукції.

It is shown that the primary organizational and economic measures is the creation of favorable conditions for the implementation of business potential in tourism, improve the image, the growth of investment in the reconstruction of historical and cultural monuments and objects of tourist infrastructure. This activity will promote agriculture and eco-tourism. Proved that rural development involves the implementation of measures in the field of active government support for domestic farmers, including promotion of new technologies and products, reducing the tax burden on the economy, a balanced regulation of certain agricultural products to prevent a sharp drop in prices, etc.. Predicted that in the period up to 2020 in this scenario forecasted yield of many crops and renovation of production.

Т. В. Щербинак. е. н., старший викладач кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України, м. СумиТ. В. Федіркобакалавр, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми

СУЧАСНІ МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ В СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ МІЖНАРОДНИХ ФІРМ

T. ScherbinaPhD, senior lecturer, State higher educational establishment «Ukrainian Academy of Banking», SumyT. Fedirkobachelor, State higher educational establishment «Ukrainian Academy of Banking», Sumy

MODERN MARKETING STRATEGIES IN THE GLOBAL VALUES SYSTEM OF INTERNATIONAL FIRMS

В статті розглянуто переваги та недоліки основних сучасних стратегій маркетингової діяльності міжнародних фірм крізь призму останніх ринкових тенденцій, а також запропоновано механізм обрання найбільш вигідної маркетингової стратегії для компаній, що знаходяться на стадії виходу на міжнародний ринок.

The article describes advantages and disadvantages of the main modern marketing strategies of international firms in the light of recent market trends, and proposes the mechanism of choosing the most profitable marketing strategy for companies that are in the process of entering an international market.

О. В. Демчукк. э. н., доцент, заведующий кафедрой «Экономика предприятия», Керченский государственный морской технологический университет

ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ

O. V. DemchukCandidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Head of the Department "Economics of Enterprise" Kerch State Marine Technical University

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE STATE PROGRAM FOR EFFICIENT MANAGEMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF THE FISHING INDUSTRY OF UKRAINE

Процессы инновационного развития в современном обществе требуют качественно нового научного подхода и в развитии рыбного хозяйства Украины. Рыбное хозяйство является составной частью национальной экономики Украины. Своеобразие рыбного хозяйства определяется, прежде всего, той ролью, которую оно выполняет в национальной экономике. На современном этапе основной ролью рыбного хозяйства выступает обеспечение продовольственной безопасности населения Украины. К сожалению, переход к рыночный экономики в Украине отрицательно сказался на рыбной отрасли. В процессе перехода были потеряны мировые районы промысла, где Украина вела активный промысел рыбы и морепродуктов, перестал обновляться флот, из-за отсутствия свободных денежных средств, значительно сократилась продуктивность внутренних водоемов.

Innovative development in modern society require a qualitatively new scientific approach in fisheries development in Ukraine. Fish farming is an integral part of the economy of Ukraine. The originality of Fisheries determined, above all, the role that it performs in the national economy. At the present stage, the main role of fisheries to food security stands in the Ukraine. Unfortunately, the transition to a market economy in Ukraine had a negative impact on the fishing industry. In the transition lost world fishing areas where Ukraine led an active fishing and seafood, no longer update the fleet, due to lack of funds, significantly decreased the productivity of inland waters.

Т. М. Болгарк. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів та банківської справи, Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, м. Кременчук

РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

T. M. BolgarPhD in Economics, professor, the head of Finance and Banking department, Kremenchuk Institute of Alfred Nobel Dnipropetrovsk University

THE ROLE OF ENTERPRISE’S FINANCIAL SECURITY IN THE SYSTEM OF CRISIS MANAGEMENT

У статті проведені теоретичні дослідження у сфері фінансової безпеки суб’єктів підприємництва. Розглянуті проблеми банкрутства в Україні і його регулювання. Визначено головну мету фінансової безпеки підприємства, як гаранта його стабільного та максимально ефективного функціонування тепер та достатнього потенціалу розвитку в майбутньому. Визначено відмінність у суб’єктній орієнтації процедури банкрутства в різних країнах, зокрема у Федеральному законодавстві Сполучених Штатів Америки та Європейській правовій системі.

The article is devoted to theoretical research in the field of financial security of business entities. The problem of bankruptcy in Ukraine and its regulation are considered. The primary objectives of enterprise’s financial security as a guarantor of its stable and maximally effective functioning now and sufficient potential of development in the future are determined. The difference in the subject orientation of bankruptcy procedure in different countries, in particular in the Federal legislation of the United States of America and European legal system is determined.

О. Л. Польовак. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Вінницький національний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ УТРИМАННЯ МОЛОДНЯКУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ЗА РІЗНИМИ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПЕРІОДАМИ

O. L. PolyovaPhD, Vinnitsa National Agrarian University

ECONOMIC EFFICIENCY OF FATTENING YOUNG CATTLE OF DIFFERENT TECHNOLOGICAL PERIOD

В статті представлена порівняльна оцінка ефективності відгодівлі молодняку великою рогатої худоби за умов рівних технологій утримання. Доведено, що підвищення рівня рентабельності можна досягти при постійному утриманні телят у стандартних групових клітках ніж із переведенням у нові місця вирощування.

The article presents a comparative evaluation of the effectiveness of fattening young cattle under different conditions of feeding technologies. It is shown that increase profitability can be achieved at a constant feeding of calves in the standard group cages than to transfer to new locations fattening.

В. В. Прядкод. е. н., професор кафедри фінансівО. М. Грубляквикладач кафедри фінансів, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ

V. PryadkoPh.D., Professor of FinanceO. HrublyakLecturer, Department of Finance, Bukovina State Finance and Economics University Chernovtsy city

REFORMING THE INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR PUBLIC DEBT MANAGEMENT UKRAINE

Досліджено систему органів управління державним боргом в Україні. Визначено роль Міністерства фінансів України, Національного банку України, Державної казначейської служби України як основних органів управління державним боргом. Обґрунтовано важливість створення Агентства з управління державним боргом України як окремої установи підзвітної Міністерству фінансів України та визначено основні його функції.

The system of debt management in Ukraine. The role of the Ministry of Finance of Ukraine, National Bank of Ukraine, the State Treasury of Ukraine as the main organs of government debt management. Proved the importance of establishing the Agency for management of the public debt of Ukraine as a separate institution accountable to the Ministry of Finance of Ukraine and defines its basic function.

Н. Г. Виговськад. е. н., професор, професор кафедри фінансів Житомирського державного технологічного університету, м. Житомир

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКИ В УКРАЇНІ

N. G. Vigovska

THE FINANCIAL SUPPORT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN UKRAINE

У статті досліджено основні проблеми інноваційного розвитку та фінансування науки в Україні, окреслено напрями її реформування та пропозиції щодо покращання забезпечення фінансовими ресурсами з урахуванням зарубіжного досвіду.

This article explores the main problems of innovative development and financing of science in Ukraine, outlines ways for its reform and proposals for improvement of financial resources, taking into account international experience.

І. Я. Погрібнийд. е. н., зав. кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту, ВФЕУ

ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ ОБЛАДНАННЯ ПРИ ПЕРЕОЦІНЦІ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

I. Ya. Pogribniyd. e. n., zav by the department of record-keeping and audit, VFEU

A QUESTION OF DETERMINATION OF FAIR VALUE OF EQUIPMENT IS AT THE OVERVALUE OF ASSETS OF ENTERPRISE FOR THE AIMS OF RECORD-KEEPING

У статті розглянуті потреби у наближенні бухгалтерського обліку підприємств до міжнародних стандартів. Опрацьовані питання визначення справедливої вартості обладнання при переоцінці активів підприємства для цілей бухгалтерського обліку.
Показані недоліки існуючого бухгалтерського обліку в аспекті відповідності вартості основних засобів.
Розроблені рекомендації по визначенню справедливої вартості обладнання при переоцінці активів підприємства для цілей бухгалтерського обліку.
Визначена необхідність встановлення справедливої вартості основних засобів, в тому числі обладнання і устаткування , як важливий етап переходу бухгалтерського обліку на міжнародні стандарти, що в свою чергу потребує розробки необхідних методик і алгоритмів оцінки.

In the article the considered requirements are in approaching of record-keeping of enterprises to the international standards. The worked out questions of determination of fair value of equipment are at the overvalue of assets of enterprise for the aims of record-keeping.
The rotined lacks of existent record-keeping are in the aspect of accordance of cost of the fixed assets. Developed recommendations on determination of fair value of equipment at the overvalue of assets of enterprise for the aims of record-keeping.
Certain necessity of determination of fair value of the fixed assets, in a that number equipment and equipment, as the important stage of transition of record-keeping on international standards, that in same queue needs development of necessary methods and algorithms of estimation.

О. В. Химичстарший викладач кафедри фінансів, Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

СУЧАСНИЙ СТАН НАДХОДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В РЕГІОНИ УКРАЇНИ

О. KhymychSenior Lecturer of Department of Finance Lviv Polytechnic National University

THE CURRENT STATE OF THE INVESTMENTS IN THE REGIONS OF UKRAINE

У статті розглянуто надходження іноземних інвестицій в регіони України. На основі досліджень проведено групування областей України за часткою прямих іноземних інвестицій у загальному обсязі. Визначено напрями інвестиційних потоків та проблеми активізації інвестиційної діяльності в регіонах країни.

The article deals with foreign investment in the regions of Ukraine. Based on research conducted grouping regions of Ukraine by share of foreign direct investment in total. The author of defines directions investment flows and problems to stimulate investment in the regions.

Л. В. Стрижеуск. е. н., в. о. доцента кафедри менеджменту та маркетингу, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ «ЕКОНОМІКИ УЧАСТІ» В ОРГАНІЗАЦІЇ

L. V. StryzheusPh. D., assistant professor of management and marketing Lutsk National Technical University

DEVELOPMENT OF "ECONOMIC PARTICIPATION" IN THE ORGANIZATION

У статті розглянуто питання щодо сутності та особливостей економіки участі, акцентованого увагу на її перевагах та необхідності реалізації в сучасних умовах в організації.

The article deals with the question of the nature and characteristics of economic participation, attention is focused on its benefits and necessity of in modern terms the organization.

М. Е. Хуторнак. е. н., доцент кафедри банківської справи Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ)О. М. Бартошстарший викладач кафедри банківської справи Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ БАНКОМ

Myroslava KhutornaPhD, associate professor, associate professor of chair of banking University of Banking of the National Bank of Ukraine, Cherkassy’s Institute of BankingOlga Bartoshsenior lecturer of chair of banking University of Banking of the National Bank of Ukraine, Cherkassy’s Institute of Banking

BUDGETING AS A ІNSTRUMENT FOR MANAGEMENT BANK

У статті розглядаються основні підходи до побудови фінансового планування, основні цілі банку, принципи та етапи бюджетування. Визначені завдання бюджетування, враховуючи цикли ділової активності банку.

The main approaches to the construction of financial planning, the main objectives of the bank, principles and stages of budgeting are described in the article. The tasks of budgeting are determined in according with the business cycles of the bank.

В. В. Красношапкак. т. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»А. О. Бехстудентка факультету соціології та права, Національного технічного університету України«Київський політехнічний інститут»

РИНОК ПРАЦІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Volodumyr Krasnoshapkacandidate of engineering sciences, associate professor of department of economy and enterprise, National technical university of Ukraine ‘Kyiv polytechnic institute’Alina Bekhstudent, National technical university of Ukraine ‘Kyiv polytechnic institute’

LABOUR-MARKET: TENDENCIES AND PROSPECTS

У статті проведено аналіз оглядів заробітних плат і компенсаційних виплат за 2009-2012 рр., визначено основні тенденції щодо даних факторів ринку праці. Показано також, що в структуру компенсаційного пакету окрім грошових виплат працівникові включаються витрати на його навчання та розвиток.

In the article the analysis of reviews of salaries and compensative payments is conducted for 2009-2012, basic tendencies are certain in relation to these factors of labour-market. It is shown also, that in the structure of compensative package except cash disbursements to the worker charges are included on his studies and development.

О. В. Апаровак. е. н., доцент кафедри управління підприємствами зв’язку Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Oksana AparovaPh. D., Associate Professor of management communication enterprises National Institute of Information and Communication Technologies

FINANCIAL INSTRUMENTS OF THE STATE ECONOMIC DEVELOPMENT POLICY: EUROPEAN EXPERIENCE

У статті досліджені засади економічної політики Європейського союзу. З’ясовані основні механізми формування дохідної частини бюджету ЄС. Проаналізовано фінансових інструментів державної політики економічного розвитку країн європейського союзу.

In the article the principles of the economic policy of the European Union. Elucidated the basic mechanisms of the revenue side of the EU budget. The analysis of financial instruments of state economic development policy of the European.

Н. М. Кисільмолодший науковий співробітник відділу бюджетної системи Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ "Академія фінансового управління"

РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

N. M. Kysiljunior scientific employee in the Department for the budget system in the Academy of Financial Management coordinated by the Ministry of Finance of Ukraine

REGULATION OF DRUG PRICES

Досліджено механізми та інструменти регулювання цін на лікарські засоби, як за кордоном, так і в Україні у світлі актуальності реформування вітчизняної медичної галузі.

The procedures and tools of drugs’ prices regulation in Ukraine and abroad were investigated taking into account the topical question of Ukrainian Health care system reformation.

О. В. Борисовак. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків

ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ: СУТНІСТЬ, МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИБОРУ СТРАТЕГІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ SPACE-АНАЛІЗУ

Розглянуто методичні підходи до використання Space-аналізу для визначення інноваційної стратегії на підприємствах туризму та запропоновані інноваційні стратегії для підприємств галузі.

The methodical approaches are considered on use Space -analyze for choice innovation strategies on enterprise of tourism and are offered innovation strategy for enterprise of the branches.

Т. В. Шрамк. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон

НЕОБХІДНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

T. V. Shramk. e. s., associate professor of Accounting and Auditing Kherson National Technical University

THE NECESSITY OF INTERNAL AUDIT TO IMPROVE MANAGEMENT

Розкрито сутність внутрішнього аудиту як складової внутрішнього контролю, обґрунтовано доцільність створення служби внутрішнього аудиту і наведені особливості його організації.

The essence of internal audit as a component of internal control, the expediency of establishing internal audit and presented features of organization.

Л. В. Шостакк. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та інноваційної діяльності, СНУ ім..Лесі УкраїнкиС. В. Павловастарший викладач кафедри обліку і аудиту Волинського інституту економіки та менеджменту, м. Луцьк

РОЗРОБКА КОРПОРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ОПЕРАТОРІВ СФЕРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

L. V. Shostakcandidate of economic sciences, associate professor of business economics and innovation Eastern European National UniversityS. V. Pavlovasenior lecturer, department of accounting and auditing Volyn institute for economics and management, Lutsk

CORPORATE STRATEGY OPERATORS THE TELECOMMUNICATIONS SECTOR

У статті розглянуто процес формування корпоративної стратегії для операторів телекомунікаційної сфери на основі SWOT- аналізу операторів та запропоновано інтегральну систему корпоративного управління.

In the article the process of forming of corporate strategy is considered for the operators of telecommunication sphere on the basis of SWOT- of analysis of operators and the integral system of corporate management is offered.

І. І. Чайковськааспірант кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький

РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЛЕКСНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

I. I. Chaikovskapostgraduate student of Department automated systems and modeling in economics, Khmelnitsky National University

IMPLEMENTATION OF A ECONOMIC AND MATHEMATICAL COMPREHENSIVE MANAGEMENT MODEL OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE'S INTELLECTUAL CAPITAL

Згідно з розробленою комплексною моделлю управління інтелектуальним капіталом промислових підприємств виконано її реалізацію та наведено результати у вигляді пропозиції необхідних змін показників інтелектуального капіталу для досягнення цільових економічних результатів діяльності підприємства.

According developed a comprehensive management model of the industrial enterprise's intellectual capital made its implementation and results as necessary for changes in indicators of intellectual capital to achieve targeted economic performance of the enterprise.

В. А. Валігурак. е. н., доцент кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ВЕКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА РОЗШИРЕННЯ БАЗИ ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ В УКРАЇНІ

V. ValiguraPh. D., assistant professor, department of tax and fiscal policy, Ternopil National Economic University, Ternopil

THE WAYS OF INCREASING THE USE AND EXPANSION OF THE TAX BASE OF VAT IN UKRAINE

Розмежовано поняття «підвищення рівня оподаткування податкової бази» та «розширення податкової бази». Виділено фактори, які впливають на рівень оподаткування та розширення податкової бази ПДВ. Проаналізовано вплив окремих факторів на збільшення вартісної величини бази оподаткування ПДВ в Україні.

The concepts of «raising taxes tax base» and «broadening the tax base» are distinguished. The factors that affect the level of taxation and expanding the tax base of VAT are identified. The influence of individual factors on increasing the cost value of the tax base of VAT in Ukraine is analysed.

О. П. Єлецьк. е. н., доцент, Запорізька державна інженерна академіяЮ. Г. Бєловастудент, Запорізька державна інженерна академія

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

O. P. ElecZaporozhye State Engineering AcademyY. G. BelovaZaporozhye State Engineering Academy

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ENTERPRISE EFFICIENCY MANAGEMENT

О. П. ЕлецЗапорожская государственная инженерная академия, УкраинаЮ. Г. БеловаЗапорожская государственная инженерная академия, Украина

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Стаття присвячена формуванню методичних підходів до управління конкурентоспроможністю підприємства.
Досліджено економічну сутність конкурентоспроможності підприємств в сучасних умовах господарювання, обґрунтовано основні методичні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємств та методи оцінювання конкурентоспроможності підприємств.

The article focuses on methodological approach to enterprise efficiency management. It examines the economic essence of enterprise efficiency management in current economic conditions, provides rationale for basic methodological approaches to enterprise efficiency management, and discusses the ways to evaluate enterprise efficiency.

Статья посвящена формированию методических подходов к управлению конкурентоспособностью предприятия.
Исследована экономическая сущность конкурентоспособности предприятий в современных условиях хозяйствования, обоснованы основные методические подходы к управлению конкурентоспособностью предприятий и методы оценки конкурентоспособности предприятий.

С. С. Велещукк. е. н., доцент кафедри державного і муніципального управління, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ МЕТОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

S. S. VeleschukPh.D., Associate Professor of Public and Municipal Administration, Ternopil National Economic University

CONCEPTUAL APPROACHES TO DEFINING THE FUNCTIONS AND CLASSIFICATION METHODS OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT

Піднята проблема визначення функцій та класифікація методів адміністративного менеджменту у відповідності до його сучасного концептуального підходу. Визначено основні функції адміністративного менеджменту, а саме: проектувальна, організаційна, управлінська, виконавська та контрольна. Означено комплекс завдання визначених функцій. Розглянуто сутнісні характеристики адміністративних методів управління. Здійснено класифікацію адміністративних методів управління.

Raised problem of defining features and classification methods of administrative management according to the current conceptual approach. The basic functions of administrative management, namely projecting, organizational, management, performance and control. Defined the complex task of predefined functions. Considered essential characteristics of administrative methods. The classification of administrative management.

В. А. Ільяшенкод. держ. упр., професор, Класичний приватний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

V. IliashenkoPhD.derzh.upr., Professor, Classic Private University

IMPROVEMENT OF THE ADMINISTRATION TAX PAYMENTS TO THE STATE BUDGET

У статті автором визначено підходи до розробки податкової політики України з урахуванням бюджетного збалансування; розроблено модель системи податкового регулювання на основі відповідних інституційних змін податкового механізму.

In this article the author approaches to development of tax policy of Ukraine in view of budget balance, the model system of tax regulation on the basis of relevant institutional changes tax mechanism.

Н. В. Дудченкостарший викладач кафедри фінансів, Черкаський державний технологічний університет, м. ЧеркасиС. П. Міхнок. е. н., доцент кафедри менеджменту, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА СКЛАДОВІ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

N. V. DudchenkoSenior Lecturer, Department of Finance, Cherkasy State Technological University, CherkasyS. MikhnoPh.D., Associate Professor of Management Department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky, Cherkasy

THE ESSENCE OF THE STRUCTURE AND COMPONENTS OF THE ECONOMIC SECURITY OF BANKING INSTITUTIONS

Досліджено сучасні підходи до трактування поняття «система економічної безпеки банківських установ». Вивчено основні складові системи економічної безпеки банківської установи. Систематизовано типові способи, інструменти та категорії осіб, які здійснюють злочини у банківській сфері. Розглянуто основні принципи, на яких ґрунтується побудова системи економічної безпеки банківської установи. Запропоновано обов’язкові елементи, які повинна включати в себе система економічної безпеки банківської установи, а саме: об’єкти та суб’єкти економічної безпеки банку, підсистеми економічної безпеки, принципи, механізм управління економічною безпекою банку.

The modern approach to the interpretation of "system of economic security of banking institutions." The basic components of the economic security of the banking institution. Systematized common methods, tools and classes of persons who carry out crimes in the banking sector. The basic principles underlying the construction of the economic security of the banking institution. A mandatory elements that must include the economic security of the banking institutions, namely objects and subjects of economic security bank subsystem economic security principles, mechanism of management of economic security of the bank.

А. О. Тендюкк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та маркетингу, Луцький національний технічний университет, м. Луцьк

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ НА МЕЗО- ТА МІКРОРІВНЯХ

A. O. TendyukCandidate of economic sciences, Assistant professor management and marketing, Lutsk national technical university, Lutsk

METHODOLOGICAL APPROACH TO IMPLEMENTING ENVIRONMENTAL MARKETING AT THE MESO AND MICRO LEVELS

У публікації підлягають розгляду питання удосконалення підходів до екологічного маркетингу на регіональному та локальному рівнях. Запропоновано використовувати ланцюжок екологічної цінності, що базується на розмежуванні етапів екологічного життєвого циклу продукту, в якості підходу до формування та реалізації екологічного маркетингу.

The publication subject to consider approaches to improving environmental marketing at regional and local levels. Proposed to use a chain of ecological value, based on the separation of phases of environmental product life cycle, as an approach to the formulation and implementation of environmental marketing.

П. В. Крушк. е. н., професор, завідувач кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. КиївO. A. Шeвчyкмагістр факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

ШЛЯХИ ПOЛІПШEННЯ ФІНAНCOВOГO CТAНY ПІДПРИЄМCТВA

P. V. KrushCandidate of economic sciences, manager of department of economy and enterprise, professor of FMM NTUU «KPI»O. A. ShevchukMaster’s degree of FMM NTUU «KPI»

THE WAYS OF IMPROVEMENT OF THE FINANCIAL STATE OF ENTERPRISE

У cтaтті рoзглянyтo фінaнcoвий cтaн тa йoгo рoль у eфeктивнocті гocпoдaрcькoї діяльнocті підприємства. Визначено шляхи пoліпшeння фінaнcoвoгo cтaнy підприємств у сучасних умовах господарювання.

In the article is considered the financial consisting and his role of efficiency of economic activity of enterprise, certainly ways of improvement of the financial state of enterprises in the modern terms of menage.

В. В. Коновалздобувач, Хмельницький національний університет, м. Хмельницьк

ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

V. V. Konowalreceiver, Khmelnytsky National University, Sd m. Khmelnytsk

THE PROBLEMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF LIGHT INDUSTRY PRODUCTION CAPACITY

Стаття присвячена проблемам інноваційного розвитку виробничого потенціалу підприємств легкої промисловості. А також проаналізовано сучасний стан діяльності підприємств легкої промисловості.

The article is devoted to the problems of innovative development of enterprises of light industry production capacity. As well as the analysis of the current state of activity of the enterprises of light industry.

Н. Б. Мязінак. е. н., доцент кафедри організації праці та виробництва Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА АГРАРНИЙ МАРКЕТИНГ

N. B. MyazinaCandidate of Economic Sciences, associate professor of labor and production department of Economics and ManagementInstitute in Oil and Gas Sector at Ivano-Frankivsk National University of Oil and Gas

IMPACT OF GLOBALIZATION ON AGRARIAN MARKETING

У статті досліджується вплив глобалізації аграрних ринків на становлення глобального маркетингу. Виділено ряд тих проблем агарного ринку, які вже є глобальними. Охарактеризовано також регіональні напрямки розвитку аграрного маркетингу. Досліджено вплив політик ЄС та США на світовий аграрний ринок та охарактеризовано сфери їх впливу. Проаналізовано особливості глобалізацій них процесів в агарній сфері та здійснено пошук причин їх появи. В результаті проведеного дослідження виокремлено два шляхи розвитку глобального аграрного маркетингу у світі і сформовано переваги і недоліки застосування кожного з них.

The article examines the impact of agricultural globalization on the global marketing. А number of the problems of agrarian market that are already global is identified. Regional trends in agrarian marketing are characterized. The influence of EU and the U.S. policies on the world agricultural market is investigated and the scope of their influence is described. The features of globalization processes in the agrarian sector are analyzed by searching the causes of their occurrence. As a result, the study singled out two ways of global agricultural marketing in the world and formed the advantages and disadvantages of each of them.

О. С. Явтушенкомагістр, НТУУ «Київський Політехнічний Інститут», м. КиївО. І. Андрусьдоцент кафедри економіки та підприємництва НТУУ «Київський Політехнічний Інститут», м. Київ

ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. S. YavtushenkoMaster, NTU "Kyiv Polytechnic Institute", KievО. I. AndrusAssociate Professor of Economics and Business NTU "Kyiv Polytechnic Institute", Kiev

WAYS OF REDUCING PRODUCTION COST OF GOODS TO THE ENTERPRISE

Стаття присвячена розгляду загальних тенденцій і напрямів зниження собівартості продукції на підприємстві.

The article considers the general trends and directions to reduce production costs in the enterprise.

Н. Г. Фатюхак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяО. Є. Карлюгамагістрантка спеціальності «Облік та аудит», Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

В статті розглянуто сутність внутрішнього аудиту витрат, визначені етапи його проведення. Представлено програму внутрішнього аудиту витрат та визначено зміст аудиторських процедур.

The essence of the internal audit cost is considered in the article. The stages of its operation are also defined. The programme of the internal auditing costs is given in it and the content of auditing procedures are determined too.

Н. О. Перевозчиковак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і господарського права, Донецький національний техничний університет, м. ДонецькЮ. І. Котовастудентка, Донецький національний техничний університет, м. Донецьк

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

N. O. PerevozchikovaPhD, assistant professor of management and business law, Donetsk National Technical University, DonetskJ. I. Kotovastudent, Donetsk National Technical University, Donetsk

FEATURES OF MOTIVATION OF PERSONNEL ARE ON MODERN ENTERPRISES

Стаття присвячена аналізу мотивації праці персоналу та розгляду мотивації, як загальної функції менеджменту, що набуває все більшої значущості в сучасному управлінні персоналом і підприємством загалом.

This article analyzes the motivation of staff and consider motivation as a general function of management, which is becoming increasingly important in the modern human resource management and the company as a whole.

І. В. Кривов’язюкк. е. н., професор, професор кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет, м. ЛуцькА. І. Пахольчукстудентка, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

I. V. KryvovyazyukPh.D., Professor, Professor of Economics and Business Lutsk National Technical University, LutskA. I. Paholchukstudent, Lutsk National Technical University, Lutsk

ECONOMIC DECISION-MAKING AND ITS INFLUENCE ON EFFICIENCY OF ENTERPRISE ACTIVITY

В статті знайшло подальший розвиток трактування поняття “господарське рішення”, запропоновано модель господарського рішення, уточнено категорійний апарат, що впливає на процес прийняття рішень, здійснено розподіл проблем підприємства за сферами виникнення, удосконалено процес підготовки та прийняття рішень, уточнено чинники впливу на ефективність господарських рішень.

Interpretation of the term “economic decision” keeps further development, model of economic decisions is proposed, categories that influences the decision-making process are clarified, enterprise's problems are divided on fields of origin, process of preparation and making decisions is improved, factors of influence on efficiency of economic decisions are clarified in the article.

П. В. Мекшунаспірант кафедри економічної теорії, Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів

СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

P. V. Mekshunpost-graduate of department of economic theory, Chernihiv State Institute of Economics and Management, s. Chernihiv

SYSTEM SINERGISTICAL ASPECT OF PROVIDING OF ECONOMIC SECURITY OF NATIONAL ECONOMY

В статті проаналізовані системно-синергетичного аспекти аналізу взаємозалежності економічних процесів і явищ, осмислення і вирішення завдань, пов’язаних із забезпеченням економічної безпеки національної економіки. Розглянуті властивості системи: організованість, динамічність, керованість, контрольованість та синергетичні ефекти економічної безпеки.

In the articles analysed system sinergistical aspects of analysis of interdependence of economic processes and phenomena, comprehension and decision of tasks, related to providing of economic security of national economy. Considered properties of the system: good organization, dynamic, dirigibility, testability and sinergistical effects of economic security.

В. П. Братюкздобувач, ВНЗ «Національна академія управління»

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИЗМУ НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

V. Р. Bratukbread-winner HEE the «National academy of management»

PUBLIC POLICY DEVELOPMENT OF COMPETITIVENESS TOURISM BY OPTIMIZATION OF INVESTING

Узагальнено підходи до формування державної політики розвитку конкурентоспроможності туризму шляхом оптимізації інвестування. Створено комплексну організаційну модель забезпечення інвестування в розвиток конкурентоспроможності туризму, яка враховує засади економічної політики, стратегію, здійснює регуляторний та програмно-цільовий вплив на процес інвестування. Введено поняття індексу рейтингової конкурентоспроможності та досліджено динаміку конкурентоспроможності туризму на основі індексів рейтингової конкурентоспроможності протягом 2009-2011 рр. за структурою профільних показників.

Approaches are generalized to forming of public policy of development of competitiveness of tourism by optimization of investing. The complex organizational model of providing of investing is created in development of competitiveness of tourism, which takes into account principles of economic policy, strategy, carries out regulator and programmatic-having a special purpose influence on the process of investing. The concept of index of rating competitiveness is entered and the dynamics of competitiveness of tourism is investigational on the basis of indexes of rating competitiveness during 2009-2011 after the structure of profile indexes.

Р. М. Скриньковськийасистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет “Львівська політехніка”

МЕТОД ОЦІНКИ СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА МЕТОЮ ІНВЕСТУВАННЯ З ВРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ОСВІТНЬО-ФАХОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРСОНАЛУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ

Ruslan М. Skrynkovskyyassistant of management and international enterprise department, National University Lviv Polytechnic

ETERPRISE CONDITION EVALUATING METHOD FOR INVESTMENT, TAKING INTO ACCOUNT THE IMPACT OF EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL POTENTIAL OF EMPLOYEES ON INVESTMENT ATTRACTIVENESS

У статті розкрито сутність системи “інвестор – реципієнт”, освітньо-фахового потенціалу персоналу та інвестиційної привабливості підприємства. Представлено взаємовплив освітньо-фахового потенціалу персоналу та інвестиційної привабливості підприємства в контексті розвитку підприємства. Наведено структуру формування інвестиційної привабливості підприємства. Запропоновано метод оцінки стану підприємства в межах системи “інвестор – реципієнт” за метою інвестування з врахуванням впливу освітньо-фахового потенціалу персоналу на інвестиційну привабливість.

This article deals with the essence of the “investor – recipient” of educational and professional potential of employees and investment attractiveness of the enterprise. The interplay of educational and professional potential of employees and investment attractiveness of the enterprise in the context of its development has been presented. The structure formation of investment attractiveness of the enterprise has been introduced. The method of assessment of enterprises within “investor – recipient” system for the purpose of investment, taking into account the impact of educational and professional potential of employees and investment attractiveness of the enterprise has been proposed.

О. Ю. Лук’яновастарший викладач кафедри економічної теорії, Інститут економіки та управління Республиканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет», м. Ялта

СВОЄЧАСНЕ КРИТЕРІАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ

O. Y. LukyanovaSenior Lecturer of Chair of Economic Theory Іnstitute of Economics and Management State Higher Educational Establishment Crimean University for the Humanities, Yalta

TIMELY BUSINESS PROCESSES CRITERION EVALUATING AS RISK MANAGEMENT EFFECTIVE TOOL

У статті показано необхідність використання елементів ризик-менеджменту в управлінні підприємствами на сучасному етапі розвитку економіки України, коли вітчизняні підприємства функціонують в середовищі з високим рівнем стохастичності. Розроблено підхід до використання критеріального оцінювання бізнес-процесів для попередження ризиків та подолання їх можливих негативних наслідків. Запропоновані показники для аналізу майбутнього та існуючого станів економічного суб’єкту. Проілюстровано можливість використання визначених індикаторів для формування критеріїв оцінки бізнес-процесів за вимогами збалансованої системи показників.

In the article it is shown the risk management elements implementation and use necessity for enterprises at Ukraine’s economy current development level, where domestic companies operate in high stochastic environment. It is formed specific approach to business processes evaluation criteria use for risks preventing and their adverse consequences overcoming. It was suggested several indicators for economic entity future and current situation analysis. It was illustrated certain indicators use for business process evaluation criteria formation in accordance to Balanced Scorecard requirements.

Р. І. Лопатюквикладач кафедри економіки та менеджменту Уманської філії пвнз «європейський університет»

ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ

R. I. Lopatyuklecturer of the Department of Economics and Management Uman’s branch of "European University"

PREDICTING THE LEVEL OF INVESTMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES OF AGRICULTURAL SECTOR

У статті наведено основні показники і процедуру застосування методів кореляційно-регресійного аналізу для дослідження впливу факторів на формування чистого прибутку сільськогосподарських підприємств Вінницької області. Отримані результати, будуть використані для побудови математичної моделі формування чистого прибутку.

The article shows the main indicators and procedure of correlation-regression analysis application methods for the study of the influence factors on formation of the net profit of the agricultural enterprises of Vinnitsa region. The results obtained will be used to build a mathematical model of the formation of the net profit.

А. А. Смаглюкaспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ІНСТИТУЦІЙНА СКЛАДОВА У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

A. Smaglyukpostgraduate, Classic Private University, Zaporozhye

INSTITUTIONAL CONTEXT IN THE SHAPING OF COMPETITIVENESS OF THE ECONOMY OF UKRAINE

В статті охарактеризовано інституційне середовище України, показано на основі аналітичних і економетричних даних вплив факторів інституційного характеру на конкурентоспроможність економіки і в контексті даного дослідження розкрито цільові орієнтири макроекономічної стратегії посткризового економічного розвитку.

The article describes the institutional environment of Ukraine, shows the impact the institutional factors on the nature of the competitiveness of the economy based on analytical and econometric dates and in the context of this research target reference points of post-crisis macroeconomic strategy of economic development.

Д. М. Квашукздобувач, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Dmitry Kvashukcompetitor of the interregional Academy of personnel management

ANALYSIS OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT IN THE FACE OF UNCERTAINTY

В статті розглянуто методики дослідження стану конкурентного середовища в умовах невизначеності. Його вплив на господарську діяльність суб’єктів господарювання, та роль в системі забезпечення економічної безпеки.
Суб’єктом інформаційного забезпечення розглядається підрозділ конкурентної розвідки.

The paper deals with methods of research of the competitive environment in the face of uncertainty. Its impact on business activity and role in the system of economic security.
Subject Data were considered competitive intelligence unit.

Ю. А. Ковалевськийаспірант кафедри статистики, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ В УКРАЇНІ

Y. A. Kowalevskipostgraduate statistics chair Kyiv National University of Economics by Vadim Hetman

REGIONAL ASPECTS OF THE STATISTICAL ANALYSIS OF SUPPLY AND DEMAND OF LABOR IN UKRAINE

В статті представлені результати статистичного аналізу співвідношення попиту та пропозиції робочої сили за економічними регіонами України. Виокремлено економічні райони в яких спостерігається дисбаланс між попитом на робочу силу та її пропозицією.

The paper presents the results of statistical analysis of supply and demand of labor by economic regions of Ukraine. Singled out economic areas in which there is an imbalance between demand for labor and its supply.

О. О. Єршовааспірант кафедри менеджменту, ПВНЗ «Європейський університет»

РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК

O. IershovaPostgraduate of the Department of management, European University

RESOURCE SAVING AS AN ALTERNATIVE METHOD FOR MANAGING IN COMPANIES OF AIC

У даній статті розглянуто сутність та значення ресурсозбереження як альтернативного способу господарювання підприємств в сучасних умовах. В межах статті досліджено основні підходи до визначення ресурсозбереження та обґрунтовано доцільність застосування політики ресурсозбереження суб’єктами підприємництва.

This article describes the nature and importance of resource saving as an alternative method of managing enterprises in current conditions. Within the article the main approaches to the definition of resource conservation are considered and expediency of application resource saving policy by business entities are substantiated.

Ю. Л. Степановаасистент кафедри менеджменту, Донбаський державний технічний університет, м. Алчевськ

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ АДАПАТАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

J. L. Stepanovalecturer assistant of management department, Donbas State Technical University of Alchevsk

ORGANIZATIONAL SUPPORT OF PROCESS OF ASSESSMENT OF ADAPTATION EFFECTIVENESS IN A CONTEXT OF ENSURING ECONOMIC SAFETY OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

В статті для організаційної підтримки забезпечення економічної безпеки підприємства запропоновано розподіл функцій з організації процессу оцінювання результативності адаптації між підрозділами промислового підприємства, визначено користувачів інформації щодо результатів та результативності адаптації, запропоновано доповнення до документообігу промислового підприємства.

In the article for organizational support of ensuring economic safety of the enterprise distribution functions on the organization of process assessment of adaptation effectiveness between divisions of the industrial enterprise is offered, users of information on results and effectiveness of adaptation are defined, additions in enterprise document flow are offered.

Л. В. Бондараспірант ДУ «Інститут економіки природокористуваннята сталого розвитку НАН України»

СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ «ТЕРИТОРІАЛЬНІ АКТИВИ» ТА «ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ» ЯК БАЗОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОЦЕСУ КАПІТАЛІЗАЦІЇ

L. V. Bondarpostgraduate, «Institute of Environmental Economics and sustainable development of the National Academy of Sciences of Ukraine»

ESSENCE OF TERMS «TERRITORIAL ASSETS» AND «TERRITORIAL CAPITAL» AS BASIC ELEMENTS OF PROCESS OF CAPITALIZATION

Здійснено аналіз взаємозв’язків між категоріями «економічний ресурс», «фактор виробництва» та «засіб виробництва». Визначено сутнісні аспекти понять «актив» та «капітал» як базису для формування економічного потенціалу та розширеного відтворення територіальних економічних систем.

The relationships between the categories of "economic resource", "factor of production" and "means of production" have been analyzed. The essential aspects of the terms "active" and "capital" as the basis for the formation of economic potential and expanded reproduction of regional economic systems have been determined.

Т. Ю. Гаврилюкаспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА ( НА ПРИКЛАДІ ВАТ “ГАЛАКТОН”)

T. U. Gavrilyukpost graduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

MODELING FINANCIAL SAFETY OF THE ENTERPRISE (AS AN EXAMPLE - ENTERPRISE "GALAKTON")

У статті здійснено моделювання інтегрального показника фінансової безпеки підприємства.

In this article defined modeling of the integral index of financial enterprise safety.

О. В. Циганенкоаспірант кафедри управління Сумського державного університету

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТОДИКИ ПЛАНУВАННЯ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ОСНОВІ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ

O. V. Tsyganenkopostgraduate student of the Management Department of Sumy State University

FOMULATION OF PLANNING METHODS OF SOCIO-ECOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE URBAN AREA ON THE BASIS OF STRATEGIC ANALYSIS

В статті розглядається стратегічне планування соціо-еколого-економічного розвитку міських територій як процес, який допомагає органам місцевої влади здійснювати управління своїм майбутнім. Важливим базисним елементом стратегічного планування в місті є стратегічний аналіз. В процесі його проведення повинні комплексно аналізуватися і оцінюватися чинники внутрішнього потенціалу і зовнішнього середовища для визначення стану міської території і виявлення умов для подальшого функціонування і розвитку.

The article deals with the strategic planning of socio-ecological and economic development of the urban areas as a process that helps local authorities manage their future. Strategic analysis is the important basic element of the strategic planning in the town. The factors of internal potential and external environment to determine the state of the urban area and to identify the conditions for further operation and development should be analyzed comprehensively and evaluated in the process of strategic analysis.

О. В. Войткоздобувач кафедри статистики ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ОЦІНКА ЗБИТКІВ ВРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

O. V. Voytkogetter statistics chair Kyiv National University of Economics by Vadim Hetman

ASSESSMENT OF CROP LOSSES IN THE INSURANCE CASE

В статті розглянуто сучасний стан та умови для розвитку страхування в аграрному секторі України. Запропоновані статистичні методи оцінки збитків врожаю сільськогосподарських культур при настанні страхового випадку.

In the article the current status and conditions for insurance in the agricultural sector of Ukraine. The proposed statistical methods for assessing crop losses when the insured event.

Г. В. Єкельаспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

G. V. IekelGraduate Student, Vinnytsia National Agrarian University

THE DIRECTION OF IMPROVEMENT OF STATE REGULATION OF INTEGRATION STRUCTURE IN AGRICULTURAL PRODUCTION

У статті визначені основні напрями удосконалення державного регулювання інтегрованих структур агропромислового виробництва. Запропонована розробка та впровадження бази даних по функціонуванню інтегрованих об’єднань та Кодексy корпоративної соціальної відповідальності.

The main directions for improvement of state regulations of integration structure are defined in the article. The development and implementation of the base of data, the functioning of integrated structures, and Code of Corporate Social Responsibility are proposed.

А. К. Мідлярк. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИНАМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗПОДІЛУ КОШТІВ НА НАДАННЯ ДОРАДЧИХ ПОСЛУГ

A. K. MidlyarPh. D., Associate professor of management and administration, Vinnytsia Trade and Economics Kiev National Trade and Economic University, Vinnitsa

USING ELEMENTS DYNAMIC SIMULATION TO OPTIMIZE THE ALLOCATION OF FUNDS FOR PROVIDING CONSULTING SERVICES

У статті розглядається модель оптимізації розподілу коштів на надання дорадчих послуг. Використовується метод динамічного моделювання, який дозволяє здійснювати оптимізацію планування багатокрокових керованих процесів та процесів, які залежать від часу. Вибрано критерій оптимізації як ефективність інвестицій мінімуму сумарних зведених витрат. Знайдено можливі раціональні варіанти надання дорадчих послуг та виділено найоптимальніший з них.

The article highlights the model of expenses optimization for the consulting service. The method of dynamic modeling is used, which allows to provide planning of multiple steps managing processes optimization and processes time limited. The criteria of investments’ efficiency of the minimized expenses amount optimization is chosen. All the possible ways of providing the consulting services are found and the most optimal of from them is highlighted.

Ю. С.  Ліснічукмагістр кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ»С. В. Войткод. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ»

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ КРЕМНІЄВИХ СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ У КОРОТКОСТРОКОВІЙ ТА СЕРЕДНЬОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

Y. LisnichukMaster of International economy department NTUU “KPI”S. V. VoytkoDoctor of economic sciences, associated professor of International economy department NTUU “KPI”

ANALYSIS OF ECONOMIC EFFICIENCY OF SILICON SOLAR SELLS PRODUCTION IN SHORT-TERM AND MIDDLE-TERM VIEW

Досліджено економічну ефективність виробництва електроенергії з альтернативних джерел (на прикладі кремнієвих сонячних батарей). Розраховано собівартість 1кВт.год електроенергії, отриманої за допомогою кремнієвих сонячних батарей. Проаналізовано співвідношення собівартості 1кВт.год електроенергії з традиційних та альтернативних джерел енергії, у короткостроковій та середньостроковій перспективі.

The economic justification of electricity from alternative sources (on the example of silicon solar batteries) was researched. Calculated cost of electricity 1kVt hour, obtained using silicon solar cells. Analyzed the relationship between the cost of 1kVt hour electricity from conventional and alternative energy sources in the short and medium term.

Т. М. Білоконьк. е. н., докторант Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», м. КиївО. В. Чаплигінак. е. н., старший викладач кафедри підготовки менеджерів, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

КОНЦЕНТРАЦІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ М’ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

T. M. BilokonPhD in Economics, doctoral candidate, National Scientific Centre “Institute of Agrarian Economy”O. V. ChaplyginaPhD in Economics, Senior teacher of department of managers training, Vinnitsa national technical university

CONCENTRATION AND INTEGRATION AS FACTORS ENHANCING COMPETITIVENESS OF MEAT INDUSTRY ENTERPRISES

Висвітлено питання розвитку процесів концентрації та інтеграції в м’ясній промисловості та їх вплив на конкурентоспроможність підприємств.

The problem of development of the concentration and integration processes in meat industry and their influence on competitiveness of enterprises is studied.

О. Ю. Новодонздобувач, Хмельницький національний університет

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ НА БАЗІ ПРИНЦИПІВ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

О. Y. Novodondoctoral candidate, Khmelnytskyi National University

COMPANY INNOVATION DEVELOPMENT BASED ON PRINCIPLES OF KNOWLEDGE ECONOMY

В статті досліджено погляди сучасних науковців на принципи, на базі яких здійснюється інноваційний розвиток підприємства. Представлений авторський підхід до класифікації та змістового наповнення виділених груп принципів інноваційної діяльності та економіки знань.

In the article the views of contemporary scholars on the principles of company innovative development are analyzed. The author's approach to the classification and semantic content of selected groups of the principles of innovation activity and knowledge-based economy is presented.

О. В. ДеркачМагістр, НТУУ «КПІ»О. П. Кавтишк. е. н., доц.

ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ

A. V. DerkachMaster of economic, NTUU "KPI"O. P. Kavtyshdocent, PhD

PROBLEM ANALYSIS OF FINANCIAL CONDITION OF COMPANIES

У статті проаналізовано основні прийоми та методичні підходи до аналізу фінансового стану підприємств. Визначено основні проблеми їх застосування щодо оцінки фінансового стану вітчизняних підприємств та запропоновано шляхи їх вирішення.

In this article reviewed basic receptions of enterprises financial condition analysis and defined basic problems of their use for estimation of native enterprises financial condition. Proposed possible ways to decision this problems.

А. Ю. ЧубакДніпропетровська державна фінансова академіяО. Г. ПриліпченкоДніпропетровська державна фінансова академія

АНАЛІЗ БОРГОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

A. I. ChubakDnipropetrovsk State Financial AcademyO. G. PrilipchenkoDnipropetrovsk State Financial Academy

THE ANALYSIS OF UKRAINE DEBT AT THE PRESENT STAGE

В статті розглянуто сутність державного боргу, основні причини його виникнення, механізм управління державним боргом. Проаналізовано динаміку та структуру боргових зобов’язань за 2004-2012 рр. та виведено математичні закономірності їх зростання. Здійснено прогноз показника відношення прямого державного боргу України до ВВП України на 2013-2017 рр.

The article deals with the essence of public debt, the main reasons of its occurrence, mechanism of debt management. The dynamics and structure of debt for years 2004-2012 and derived mathematical patterns of growth. Done prognosis index of the direct public debt to GDP of Ukraine for 2013-2017 years.

І. І. Погорілак. е. н., кафедри фінансівН. О. Ковальчукасистент кафедри фінансів Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

ХАРАКТЕРИСТИКА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

I. I. PogorilaPh. D., Department of FinanceN. O. KovalchukAssistant Professor of Finance Bukovina State Finance and Economics University Chernivtsi city

CHARACTERISTICS OF INNOVATION AND INVESTMENT POTENTIAL INDUSTRIAL CHERNIVTSI REGION

Розглянуто поняття інноваційно-інвестиційний потенціал підприємства. Проаналізовано інноваційно-інвестиційну діяльність промислових підприємств Чернівецької області. Визначено проблеми та перспективи формування інноваційно-інвестиційного потенціалу промислових підприємств Буковини.

The concept of innovation and investment potential of the company. Analyzes of innovation and investment industry Chernivtsi region. The problems and prospects of forming innovation and investment potential industrial Bukovina.

Л. В. Черничукк. е. н., доц.Г. В. Прохоровк. ф. м. н., Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернвці

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА УНІФІКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ ЯК ОСНОВНОГО ІНСТРУМЕНТУ ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

L. ChernychukPh.D., Assoc.A. Prokhorovk. f. m. n., Bukovina State Finance and Economics University of Chernvtsi

COMPUTERIZED MODERNIZATION AND UNIFICATION OF ENVIRONMENTAL TAXES AS THE MAIN INSTRUMENT OF ENVIRONMENTAL CONTROL

У статті розглянуто доцільність впровадження екологічного податку. Проаналізовано позитивні наслідки такого податку. Обґрунтовано та доведено його доцільність, запропоновано використання створених за допомогою комп’ютерних програм уніфікованих рівнянь кореляційних залежностей співвідношень кожного з видів та типів екологічних витрат

In this article was considered the advisability of a new ecological tax. Were analyzed the benefits of such a tax. Was substantiated and proved its expediency. Was proposed a special computer program, based on an unified equations of correlation dependences among all types of ecological parameters. This program provides a quick calculation of ecological tax and a creation of a necessary reports.

Н. С. Островськак. е. н., доцент, Буковинський державний фінансово-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ УКРАЇНИ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

N. S. OstrovskaPhd, associate professor Bukovina state finance and economics university

FEATURES OF MANAGEMENT IN COMMERCIAL BANKS IN UKRAINE POST-CRISIS PERIOD

Автором наведені приклади вдосконалення практики формування менеджменту в комерційних банках України в період виходу з економічної кризи.

The present paper is focused on the investigation of the data improving the commercial bank management in Ukraine during the period of economic crisis overcoming.

О. В. Сотулак. е. н., доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

O. V. SotulaPh.D., assistant professor of economics and international economics, Cherkasy National University named after Bogdan Khmelnitsky

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS AN INNOVATIVE MODEL OF ECONOMICDEVELOPMENT

В статті обґрунтовано необхідність використання інноваційних соціальних технологій, вивчено поняття соціального підприємництва, яке аналізується як форма соціальних інновацій.

The article substantiates the need for innovative social technologies studied the concept of social entrepreneurship, which is analyzed as a form of social innovation.

Ю. В. Котовааспирант Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, г. Харьков

КРЕДИТНЫЙ КАНАЛ ТРАНСМИССИОННОГО МЕХАНИЗМА МОНЕТИЗАЦИИ: МОНЕТАРНЫЙ, КАПИТАЛИЗАЦИОННЫЙ И СОЦИАИЛЗАЦИОННЫЙ УРОВНИ

Yu. V. Kotovapostgraduate student, School of Economics, Vasyl’ Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

CREDIT CHANNEL OF MONETISATION TRANSMISSION MECHANISM: MONETARY, CAPITALIZATION AND SOCIALIZATION LEVELS

Статья посвящена моделированию кредитного канала трансмиссионного механизма монетизации. В статье обоснована необходимость определения, в рамках данного канала, инструментального, монетарного, капитализационного и социализационного уровней. Где монетарный, капитализационный и социализационный срезы объективированы частными агрегированными структурами, имеющими свои конкретные стоимостные пропорции. Основной эконометрической методикой исследования была определена векторная авторегрессия, результатом осуществления которой стало построение и анализ функций импульс-отклик, сооветствующих поведенческих уравнений.

The article deals with modeling of the credit channel of monetization transmission mechanism. The necessity of determining within the framework of the channel instrumental, monetary, capitalization and socialization levels has been proven. Where monetary, capitalization and socialization cuts are objectified by specific aggregated structures having their own cost proprtions. Vector autoregression was determined as the main econometric method of the research. The result of the application of the above-mentioned method is building and analyzing the impulse-response function of the corresponding behavioural equations.

О. А. Бондарк. т. н., доцент, доцент кафедр менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури

ПРОБЛЕМАТИКА УПРАВЛІННЯ ТА РІШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ

В статті проводиться аналіз методів та моделей вирішення економічних задач і управління ними. Визначаються особливості вирішення такого типу задач. Визначаються основні проблеми та пропонується шлях вирішення – розробка відповідної теорії. Визначаються основні параметри управління та системні варіанти вирішення.

В статье проводится анализ методов и моделей решения экономических задач и управления ими. Определяются особенности решения такого типа задач. Определяются основные проблемы, и предлагается путь решения - разработка соответствующей теории. Определяются основные параметры управления и системные варианты решения.

In the article the analysis of methods and models of decision of economic tasks and management is conducted by them. The features of decision of such type of tasks are determined. Basic problems are determined and the way of decision - development of corresponding theory is offered. The basic parameters of management and system variants of decision are determined.

С. М. Сокотенюкасистент кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ»

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ СФЕРИ

Розкрита сутність категорії інфраструктура. Виділені основні ознаки, притаманні підприємствам інфраструктурної сфери. Розкрита сутність категорії економічна безпека підприємств інфраструктурної сфери. Наведені основні етапи стратегічного управління економічною безпекою на підприємствах, що забезпечують умови для нормального перебігу процесу основного виробництва. Охарактеризована місія та цілі їх діяльності. Виділена суспільно-економічна мета діяльності підприємств інфраструктурної сфери як забезпечення умов для нормального перебігу процесу основного виробництва і нормальної життєдіяльності населення. Наведено протиріччя між основною метою діяльності підприємств в ринковій економіці та місією підприємств, які надають послуги інфраструктурного характеру, що передбачають наявність невідшкодованих витрат. Підкреслено регулюючу роль держави в діяльності підприємств інфраструктурної сфери. Виділені та проаналізовані основні внутрішні і зовнішні чинники економічної безпеки підприємств інфраструктурної сфери.

The exposed essence of category is an infrastructure. Basic signs, inherent the enterprises of infrastructural sphere, are selected. The exposed essence of category is economic security of enterprises of infrastructural sphere. The basic stages of strategic management economic security are resulted on enterprises which provide terms for normal motion of process of basic production. Described mission and aims of their activity. The social-economic purpose of activity of enterprises of infrastructural sphere as providing of terms is selected for normal motion of process of basic production and normal vital functions of population. Contradiction is resulted between the primary purpose of activity of enterprises in a market economy and mission of enterprises, which give services of infrastructural character, which foresee the presence of the unrecovered charges. Underline regulative role of the state in activity of enterprises of infrastructural sphere. The basic internal and external factors of economic security of enterprises of infrastructural sphere are selected and analysed.

Л. В. Галанк. э. н., доцент, доцент кафедры управления проектами и системного анализа, Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова, г. Одесса

ОСНОВНЫЕ ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА УКРАИНЫ

L. V. GalanPhD., associate professor, associate professor of management department by projects and analysis of the systems, Odessa national academy of telecommunications named after O. S. Popov

BASIC WAYS OF ACTIVATION OF INVESTMENT CLIMATE OF UKRAINE

В статье рассмотрены недостатки инвестиционной деятельности нашей страны, привлечение иностранных инвестиций и предложены пути активизации инвестиционного климата в Украине.

In the article the lacks of investment activity of our country, aim of bringing in of foreign investments are considered and the ways of activation of investment climate are offered in Ukraine.

Ю. С. Синицяасистент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, м. Харків

ЕФЕКТИВНІСТЬ САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ БІОДИЗЕЛЕМ З РІПАКУ

J. S. Sinitsaassistant the Department of Accounting and Audit, Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaev, Kharkiv

EFFICIENCY SELF-SUFFICIENT AGRICULTURAL ENTERPRISES BIODIESEL FROM RAPESEED

Розроблено проекти забезпечення сільськогосподарських підприємств біодизелем з ріпаку власного виробництва. Запропоновано методичний підхід до інвестиційного проектування переробки насіння ріпаку на біодизель. Представлено методику для оперативної оцінки цінової ситуації на ринках дизпалива і ріпаку.

A projects of self-sufficient agricultural enterprises biodiesel from rapeseed own production are designed. The methodical approach to investment projecting of processing rapeseed for biodiesel is proposed. The method for operative estimation the price situation on the markets diesel fuel and rapeseed is considered.

Ю. М. Сафоновд. е. н., професор, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ АПК

Y. SafonovDoctor of Economics, Professor State university "Kyiv National Economic University named Vadym Hetman"

INSTITUTIONALISM IN TRANSFORMING AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX UKRAINE

У статті розкриваються інституціональні типи ринкового господарства, інституціональні аспекти державного регулювання економіки, визначаються приклади інституційного середовища, яке може забезпечити ефективне управління розвитком агропромислового комплексу країни.

This article describes the institutional types of market economy, the institutional aspects of state regulation of the economy, defined examples of the institutional environment, which can provide effective management of agroindustrial complex.

О. О. Кравчукаспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН

РОЗВИТОК РИНКУ БІОПАЛИВА З ВИКОРИСТАННЯМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР

O. KravchyukPostgraduate Student Institute of Agroecology and Nature Management of NААS

DEVELOPMENT OF THE MARKET BIOFUELS WITH BY USING AGRICULTURAL ENERGY CROPS

В статті обґрунтовані напрями розвитку ринку біопалива з використанням сільськогосподарських енергетичних культур. Доведена актуальність застосування та виробництва рідких видів біопалива з рослинницької сировини. Дано характеристику сировинної бази аграрних підприємств України для виробництва біопалива.

The article proved directions of development biofuel market by using agricultural energy crops. Proved relevance of the use and production of liquid biofuels from crop material. Given a description of the resource base of agricultural enterprises in Ukraine for the production of biofuels.

Л. В. Сахневичк. е. н., доцент Чернігівського державного технологічного університету МОН України

РОЗБУДОВА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НА ЗАСАДАХ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ АЛОКАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ

L. SakhnevychPh. D., Associate Professor of Chernihiv State Technological University Ministry of Education of Ukraine

BUILDING ENERGY EFFICIENT AGRO-INDUSTRIAL PRODUCTION ON THE PRINCIPLES OF STRATEGIC ALOKATION MANAGEMENT TOOLS

Запропоновано механізм реалізації стратегії забезпечення енергоефективності на підприємствах агропромислового комплекс алокаційної природиу, яка здійснюватиметься синхронно з розробкою і удосконаленням фінансово-економічних механізмів, стимулюючих енергозбереження, вдосконалення системи організаційного управління енергоспоживанням і підвищення ефективності її функціонування. Дістали подальший розвиток економіко-математичний вимір формалізації паливно-енергетичного балансу на підприємствах агропромислового комплексу, що спирається на пріоритети розвитку виробничо-економічних систем та принципи групування учасників за ознаками імовірності досягнення цілей стійкого розвитку.

A mechanism is a strategy for energy efficiency in the enterprises of agro-industrial complex, which will be carried out simultaneously with the development and improvement of the financial and economic mechanisms to encourage energy conservation, improving the system of organizational energy management and increase its efficiency. Have been further developed for Economics and Mathematics measurement formalization of fuel and energy balance for the agro complex, based on the priorities of industrial and economic systems and the principles of group members on grounds of likelihood of achieving the goals of sustainable development.

О. М. Шемякінамагістр кафедри міжнародної економіки, НТУУ «КПІ»

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПРОГРАМИ «ГОРИЗОНТ-2020»

O. M. Shemiakianamaster of the International economy department, NTUU “KPI”

INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNICAL COOPERATION EUROPEAN UNION AND UKRAINE IN CONTEX “GORIZONT-2020”

Розглянуто Рамкову програму «Горизонт-2020» як перспективу підвищення рівня міжнародного науково-технічного співробітництва країн Європи. Окреслено основні завдання  програми та її перспективи розвитку в майбутньому. Охарактеризовано основні умови участі країн-учасниць та  можливість міжнародної співпраці з Україною.
 
We consider a framework program "Horizon-2020" as a future increase in international scientific and technological cooperation in Europe. The basic objectives of the program and its prospects for the future. The basic conditions for the participation of the member countries and the possibility of international cooperation with Ukraine.

Л. М. Ткачукк. е. н., доцент, доцент кафедри підготовки менеджерів, Вінницький національний технічний університет, м. ВінницяО. М. Кавуненкостудентка, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

РЕБРЕНДИНГ ЯК НАПРЯМ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

L. M. TkachukPh. D., assistant professor of Department of manager training, Vinnitsa National Technical University, VinnitsaO. Kavunenkostudent, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa

REBRANDING AS A DIRECTION OF COMPANY’S MARKETING STRATEGY

У статті розглянуто сутність, види та інструменти застосування ребрендингу компаніями в сучасних ринкових умовах, причини, завдання, прийоми його проведення. Запропоновано підхід до оцінки ефекту ребрендингу з огляду на стан показників витрат та зростання прибутку, а також факторів ефективного його проведення.
 
The study focuses on the rebranding essence, its types and the tools of implementation by the companies in modern market conditions, as well as the reasons, goals and techniques of its realization. The approach to the evaluation of the rebranding effect due to the conditional measures of cost and profit indicators, as well as factors of effective rebranding process have been suggested in this article.

Г. В. Костюкк.е.н., доцент кафедри фінансів, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, м. КиївО. М. Усенкомагістр, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, м. Київ

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

G. KostiukPh.D., assistant professor of Finance International Science and Technical University named after Academician Yuri Bugay , KyivO. N. Usenkomagister, International Science and Technical University named after Academician Yuri Bugay , Kyiv

THE MAIN PROBLEMS OF FINANCIAL PLANNING AT ENERGY GENERATING PLANTS AND THEIR SOLUTIONS

У статті розглянуто основні проблеми фінансового планування на енергогенеруючих підприємствах.  Запропоновано шляхи їх вирішення , що дасть можливість успішного ведення господарської діяльності в  умовах змін в українській та світовій економіці, викликані фінансово-економічною кризою.
 
The article deals with the basic problems of financial planning at energy generating plants. Proposed solutions, which will enable the successful conduct of business in a change in Ukrainian and world economy caused by the financial and economic crisis.

Г. В. Осовськак. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій Житомирського національного агроекологічного університету

ПРОФІЛЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

G. V. OsovskaPhD, Professor, Head of Department of Management of Organizations, Zhytomyr National Agroecological University

COMPETITIVENESS PROFILE OF PROCESSING PLANTS

В статті розглядаються питання побудови профілю конкурентоспроможності переробних підприємств. Автор враховує сучасні особливості розвитку переробної галузі, запровадження європейських стандартів якості; врахування розвитку території розташування підприємства.

This article contains the results of building profile competitiveness processors. By taking into account the features of modern manufacturing industry, the introduction of European standards, taking into account the development of the territory of the enterprise locations.

Г. Т. Чеховичк. е. н., доцент кафедри «Менеджмент організацій», ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут»

ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІНЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

G. T. Chekhovychk. e. n., dotsent kafedry «Menedzhment orhanizatsij», PVNZ «Khersons'kyj ekonomichno-pravovyj instytut»

ASSESSMENT OF INDICATORS OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE AND ITS REGIONS

Стаття присвячена аналізу економічної безпеки країни та її регіонів, а також дослідженню проблеми формування національної доктрини відкритості та приєднання національної економіки до світової економічної системи. Моделювання економічної поведінки держави.

The article is devoted to the analysis of the economic security of the country and its regions, and also research of problems of development of the national doctrine of openness and joining the national economy into the world economic system. Modelling economic behaviour of the state.

Ю. П. Майданевичкандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського

МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ХОЛДИНГОВИМИ СТРУКТУРАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОРМУВАНЬ В АГРОБІЗНЕСІ

Y. P. Maidanevychcandidate of economic Sciences, associate Professor of the Department of accounting and audit Taurida national University. V.I. Vernadsky

MECHANISMS OF CONTROL HOLDINGS INTEGRATED PRODUCTION UNITS IN AGRIBUSINESS

В статті досліджуються механізми управління холдинговими структурами організації інтегрованих виробничих формувань в агробізнесі. Досліджуються та вдосконалюється класифікація та структура холдингових компаній агросфери України.

This paper investigates the mechanisms for managing holdings of integrated production units in agribusiness. Researched and improved classification and structure of holding companies agrosphere Ukraine.

В статье исследуются механизмы управления холдинговыми структурами организации интегрированных производственных формирований в агробизнесе. Исследуются и совершенствуется классификация и структура холдинговых компаний агросферы Украины.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"