Українською | English

BACKMAIN

Contents № 4, 2011

Н. В. Кулєшовавикладач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ТА МОДЕЛЕЙ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В статті розглянуто основні сучасні підходи до формування маркетингової стратегії підприємства. Проведено узагальнення матричних моделей, що дозволять здійснювати оцінку маркетингового середовища підприємства. В роботі пропонується комплекс економіко-математичних методів та моделей формування маркетингової стратегії  туристичного підприємства.
 
The basic modern approaches to the enterprise marketing strategy formation are considered in the article. Generalization of matrix models which allow to carry out an estimation of the marketing environment of the enterprise was realized. The complex of economic-mathematical methods and models of marketing strategy at the tourist enterprise is offered in the research.

М. М. Одінцовкандидат економічних наук, доцентО. М. Одінцовкандидат економічних наук, доцент Черкаський державний технологічний університет

САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ІНДИКАТОР ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Розглядається категорія індикатора продовольчої безпеки. Розраховані індикатори самозабезпечення основними продуктами харчування.

The category indicator of food security. Indicators are calculated self staple foods of the Ukrainian population.

А. В. Боханк.е.н, доцент кафедри міжнародної економіки Київський національний торговельно-економічний університет

 МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ РЕСУРСІВ

Розглянуто актуальні питання формування нових векторів лібералізації торговельної сфери з урахуванням проявів зовнішніх ефектів використання екологічних ресурсів та їх інноваційної інтеграції в умовах загострення міжнародної конкуренції.
 
The pressing questions of forming of new vectors of liberalization of point-of-sale sphere are considered taking into account the displays of external effects of the use of ecological resources and them innovative integration in the conditions of sharpening of international competition.

П. А. Зарембадоктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой организации и управления качеством ресторанного хозяйства, Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА: ФАКТОРЫ И МОДЕЛИ

В статье определены основные критерии конкурентоспособности для объектов гостеприимства, функционирующих в условиях нарастающей конкуренции, раскрыто основное содержание принципов и закономерностей обеспечения конкурентоспособности и обоснованы концепция менеджмента для эталонной, западной, нормативной и реальной моделей управления современным отелем с последующим определением основных причин появления расхождений между ними.
 
In article are determined main criteria to competitiveness for object hospitality, functioning in condition growing competitions, is revealed main contents principle and regularities of the provision to competitiveness and is motivated concept of management for master, west, normative and real models of modern hotel management with the following determination of the main reasons of the appearance of the divergences between them.

А. В. Кравецьк.е.н.,  асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка»Т. Б. Даниловичк.е.н.,  доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка»І. Є. Тимчишинстарший викладач кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка»

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ КЕПТИВНИХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

У статті розкрито сутність та особливості становлення кептивних страхових компаній на вітчизняному ринку страхування. Виділені та проаналізовані етапи розвитку страхових кептивів, цілі материнських структур при створенні/купівлі страхової компанії.
 
The article includes information on the specifics of captive insurance companies’ establishment in the national insurance market. The analyzed stages of development of insurance captives and the objectives of parent structures during the insurance company establishment/purchase procedure are outlined.

С. М. Галенкоаспірант кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, ДВНЗ «КНЕУ ім.В.Гетьмана»

КОМПЛЕКСНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В статті розглянуте питання комплексних підходів до аналізу господарської діяльності комунальних підприємств. Проаналізовано сучасний стан всіх складових діяльності господарської одиниці та визначено необхідні заходи, які повинні бути прийняті в умовах динамічного середовища, проведено дослідження необхідності проведення комплексного стратегічного та оперативного аналізу господарської діяльності комунальних підприємств.
 
The article examined the issue of integrated approaches to business analysis utilities. The present state of all aspects of operation and necessary measures to be taken in a dynamic environment, analyzed the need for integrated strategic and operational business analysis utilities.

Л. М. Худолійд.е.н., професорІ. Л. Годованецьмагістр, Національний університет біоресурсів і природокористування України

 ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

Досліджено основні проблеми у фінансуванні малих підприємств в аграрній сфері, проаналізовано особливості підтримки та кредитування малого бізнесу агроформувань, запропоновано заходи щодо поліпшення фінансування малого бізнесу аграрної сфери в Україні.
Ключові слова. Сільське господарство, фінансування, аграрна сфера, мале підприємство, суб’єкт малого підприємництва.

The basic problem in the financing of small enterprises in agriculture investigated, analyzed features of the support and small business lending agroformations, proposed measures to improve the small business financing of the agrarian sector in Ukraine.

О. Ф. Андросовак.е.н., доц. кафедри «Фінанси та банківська справа»А. О. Губарьмагістрантка гр.ФЕУ-616 Запорізький національний технічний університет

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ І ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

З урахуванням поглядів провідних вітчизняних та зарубіжних науковців запропоновано власне визначення такої економічної категорії, як прибуток. Розглянуто основні характеристики прибутку підприємств та його вплив на розвиток економічних процесів. Запропоновано до рахунка 79 «Фінансові результати» відкрити додатковий субрахунок 79.5 «Фінансовий результат звітного періоду», що дозволить узагальнити інформацію, яку використовують для складання проміжної та річної фінансової звітності.

Taking definition of such economic category, as profit. The basic characteristics of profit of the enterprises and its influence on development of economic processes are considered. It is offered to account 79 «Financial results» to open additional subaccount 79.5 «Financial result of the accounting period» that will allow to generalize the information which use for drawing up of the intermediate and into account sights conducting domestic and foreign scientific workers are offered own annual financial reporting.

К. О. Любимоваасистент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «КПІ»

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ НА РІВНІ РЕАКЦІЇ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ

В статті наведені результати експерименту, проведеного протягом 2005-2007 років в рамках проекту міжнародного науково-технічного співробітництва «Партнерство ТПП Ліона та Києва», зокрема стосовно виявлення загальної потреби в навчанні та його проблематики, актуальності запропонованих тем навчання для підприємств за сферами діяльності, особливостей оцінки навчальних заходів на рівні реакції (задоволення) цільової аудиторії – персоналу підприємств.

In the article the results of experiment provided during 2005-2007 at the framework of international scientific and technical cooperation IBPP project «CC partnership Lyon-Kiev» are given, particularly as for determination of general need in training activity and its subject matter, currency of proposed training subjects for enterprises depending on their activity areas, particularities in evaluation of training events under the level of reaction (satisfaction) of target audience – personnel of enterprises.

І. Г. Пахомовак.е.н.,доц.К. В. ЛобановаЗапорізький національний технічний університет

ПЕРСПЕКТИВИ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Досліджено питання удосконалення ведення бухгалтерського обліку доходів і видатків бюджетних установ, складання звітності тощо з метою уможливлення більш раціонального використання фінансових ресурсів. Запропоновано побудувати аналітичний облік таким чином, щоб можна було забезпечити можливість формувати й отримувати необхідні дані в розрізах: по доходах і видатках загального і спеціального фонду; по необоротних активах; по інших ресурсах передбачити можливості деталізації напрямів використання та кодування рахунків з урахуванням місць їх зберігання, а також автоматизованого управління їх руху.
 
The question of improvement of conduct of record-keeping of profits and charges of budgetary establishments, stowage of accounting is investigational and others like that with the aim of doing of more rational use of financial resources possible. It is suggested to build the analytical accounting thus, that it was possible to provide possibility to form and get necessary data in cuts : on profits and charges of general and special fund; on inconvertible assets; on other resources to foresee possibilities of working out in detail of directions of the use and code of accounts taking into account the places of their storage, and also automated management of their motion.

А. В. Ніконовк.е.н., старший викладач, Полтавський національний технічний університет імені Юрія КондратюкаН. П. Христенкостудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

СУЧАСНІ НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

У статті обґрунтовано необхідність реформування податкової системи України. Проаналізовано зміни в законодавстві у результаті впровадження в дію Податкового кодексу України та визначено його позитивні та негативні сторони для платників податків.

In the article is grounded the necessity of reformation of the tax system of Ukraine. Changes are analysed in a legislation as a result of introduction in an action of the Internal revenue code of Ukraine and certainly him positive and negative sides for taxpayers.

О. П. Павленкостарший викладач кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В цій статті автором розглянуто економічну сутність та методологічні основи оцінки фінансового забезпечення відтворення основних засобів аграрних підприємств.
 
In this article an author is consider economic essence and metodologichesie bases of estimation of the financial providing of reproduction of the fixed assets of agrarian enterprises.

М. М. Бенькок.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Київський національний торговельно-економічний університет

СТРУКТУРНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ТОРГІВЛІ В УМОВАХ АВТОМАТИЗАЦІЇ

Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню організації  та декомпозиції інформаційної системи бухгалтерського обліку в єдиній інтегрованій системі управління торгівельним підприємством за інформаційними технологіями.
 
The article deals with the theoretical justification of the organization and decomposition of the information system of accounting in a uniform system of commercial enterprise in terms of information technology.

О. А. Бондаркандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету будівництва та архітектуриО. С. БойченкоздобувачІ. М. Якимчуккандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету будівництва та архітектури

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕСУРСНИХ ФАКТОРІВ СОБІВАРТОСТІ  ТА ПРИБУТКОВОСТІ БМР

В даній статті розглянуто ресурси підприємства при виконанні будівельно-монтажних робіт, їх вплив при формуванні собівартості та розрахунку прибутку на базі кошторисних ДБН. Порівняно ступінь внеску кожного фактору та розроблено графоаналітичне вираження прибутковості групи робіт.
 
In this article is considered resources of enterprise at implementation of buildings and installation works, their influence at forming of prime price and calculation arrived on the base of estimate GSN. Comparison of degree of payment of every factor was conducted and grafoanaliticheskoe expression profitability of group of works is developed.

І. О. Карпухнок.е.н., доцент кафедри Економічної теорії , Донецький національний університет, м. ДонецькІ. В. Колесникк.е.н., доцент кафедри Економічної теорії Донецький національний університет, м. Донецьк

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА УКРАИНЫ

В статті виявлено та розглянуто актуальні проблеми сучасного розвитку ринку праці України. Досліджено особливості безробіття, проблему конкурентоспроможності національного ринку праці, відтворення людського потенціалу, мобільності робочої сили, гендерної диференціації доходів населення України за останні роки. Запропоновані напрямки вирішення сучасних проблем ринку праці.
 
В статье выявлены и рассмотрены актуальные проблемы современного развития рынка труда Украины. Исследованы особенности безработицы, проблема конкурентоспособности национального рынка труда, воспроизводство человеческого потенциала, мобильности рабочей силы, гендерной дифференциации доходов населения Украины за последние годы. Предложены направления решения современных проблем рынка труда.

О. Л. Ботвиновськадиректор Навчально-наукового центру практичного навчання студентів НУБіП України, к.е.н., старший викладач Національного університету біоресурсів та природокористування України

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ІНДЕКСНОГО СТРАХУВАННЯ АГРАРНИХ РИЗИКІВ

В даній статті визначені проблеми та окреслені сучасні тенденції зарубіжного досвіду індексного страхування аграрних ризиків
 
In this article the question of foreign experience of index insurance of agriculture insurance in Ukraine is considered.

Я. М. Кашубак.е.н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів)

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТА СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

В статті обґрунтовано етапи розвитку підприємництва в Україні, запропоновано методи аналізу відносних структурних показників при проведенні регіональних співставлень.

The author grounds the the development’s stages of enterprise in Ukraine, proposes the method of relative structural indexes analysis for the regional comparisons in the article.

Ж. В. Кудрицькак.е.н., доц. кафедри обліку та аудиту Академії муніципального управління, м. Київ

ФОРМУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ МОДЕЛІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА ЗВІТНОСТІ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З КОНТРАГЕНТАМИ

В статті запропоновано побудову автоматизованої моделі обліку, контролю та внутрішньої звітності розрахунків з контрагентами з огляду на існуючі проблеми в роботі бухгалтерської та управлінської служб підприємств.

В статье предложено автоматизированную модель учета, контроля и внутренней отчетности расчетов с контрагентами по причине существующих проблем в работе бухгалтерской и управленческой служб предприятий.

The article reviews automatized model of accounting, monitoring and internal reporting of accounts with partners because there are some problems in collaboration accounting and management departments.

Т. М. Семенкоздобувач 3-го року навчання кафедри «Облік і аудит», Київського національного університету ім. Т. Шевченка

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

Розкрито суть податку на додану вартість як економічної категорії через дослідження поняття та структури доданої вартості. Розглянути форми та методи обчислення податку на додану вартість

The essence of Value Added Tax as Economical category through research the structure of surplus value is revealed. The forms and methods calculation of Value Added Tax are considered.

І. В. Ткаченкок. і. н., доцент, Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи НБУ»

ВИКОРИСТАННЯ ПРИВАТНОЇ ОРЕНДИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У РОКИ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921-1926 РР.)

У статті здійснено дослідження причин використання та процесу становлення приватно-орендної форми промисловості у роки непу; проаналізовані складнощі функціонування приватно-орендних підприємств та причини їх витіснення з промислового сектору радянської економіки.
 
In the article the reasons of the use and becoming of private-rent form of industry in the years of new economic policy are researched; complications of functioning of private-rent enterprises and reasons of their forcing out of the industrial sector of soviet economy are analysed.

О. В. Царенкод.е.н., проф., зав. кафедри обліку та аудиту, Академія муніципального управління, м. Київ

РЕГЕНЕРАЦІЯ ТРАЄКТОРІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

У статті обґрунтовані підходи щодо необхідності системного розроблення процедур із концентрації зусиль щодо регенерації системи управління якістю аудиторських послуг для забезпечення задоволення інформаційних потреб суспільства. Запропоновано концептуальна модель формування системи управління якістю аудиторських послуг, що передбачає встановлення ефективних взаємозв’язків і взаємозалежностей між елементами системи управління якістю у аудиторській фірмі, їхніми структурними підрозділами та із зовнішнім середовищем; систему адаптації до швидких трансформацій конкурентних переваг аудиторських фірм.
 
In the articles grounded approaches are in relation to the necessity of system development of procedures from the concentration of efforts in relation to the regeneration of control the system by quality public accountant services for providing of satisfaction of informative necessities of company. It is offered conceptual model of forming of control the system by quality public accountant services of, which foresees establishment of effective intercommunications between the elements of control the system by quality in an auditing firm, by their structural subdivisions and with an external environment; system of adaptation to rapid transformations of competitive edges of auditing firms.

О. Є. Кузьміндоктор економічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»О. Г. Мельникдоктор економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»О. В. Муканкандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»Н. М. Сиротинськапровідний спеціаліст відділу молодіжної політики та соціального розвитку, здобувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В СИСТЕМІ ПРОЦЕСНО-СТРУКТУРОВАНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Розкрито сутність нової парадигми менеджменту – процесно-структурованого підходу до управління підприємствами. Обґрунтовано необхідність розгляду управління ризиками як конкретної функції менеджменту. Запропоновано механізм управління ризиками а системі процесно-структурованого менеджменту.
 
Essence of new paradigm of management - the process-structuring approach for management enterprises is exposed. The necessity of consideration of management risks is reasonable as a concrete function of management. The mechanism of management risks is offered in the system of the process-structuring management.

Т. В. Луцькак.е.н., Європейський університет

ФАКТОР ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ ПОСЛУГ

В статті розглянуто участь та вплив персоналу підприємства сфери послуг на формування конкурентного бізнес-процесу, необхідні  ролі персоналу згідно процесного підходу до управління таким підприємством.

В статье рассмотрено участие и влияние персонала предприятия сферы услуг на формирование конкурентного бизнес-процесса, необходимые роли персонала согласно процессного подхода к управлению.

In the article are participation and influence of service business enterprise personnel are considered on forming of competition business process, necessary roles of personnel in obedience to the process management.

О. І. Маслаккандидат економічних наук, професор, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, завідувач кафедри економікиО. О. Безручкостудентка факультету економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла ОстроградськогоІ. В. Мовчанстудентка факультету економіки Кременчуцького національного університету  імені Михайла Остроградського

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В ПОЛТАВСЬКОМУ РЕГІОНІ

Дана стаття присвячена дослідженню сучасного стану та перспектив розвитку машинобудівного комплексу в Україні та в Полтавському регіоні, вивченню основних показників та результатів діяльності даної галузі промисловості.
 
This thesis is dedicated to the research of current state and perspectives of machine-building enterprises in Ukraine in Poltava region, to study the basic parameters and results of operations of the industry.

А. П. Румянцевпрофесор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин,  доктор економічних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України  та Академії економічних наук УкраїниК. С. Михайловамагістр, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ КОМПАНІЇ

В статті розглянуто трактування поняття товарного асортименту, питання формування оптимальної структури асортименту підприємства, запропонований алгоритм та деякі методи формування асортименту.

In the article the notion of product range, the issue of optimal product mix the company, the proposed algorithm and some methods of range.

О. В. Гаращукк. е. н., доцентВ. І. Куценкод. е. н., професор

ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ – ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Розглянуто питання трансформації соціальної сфери в умовах ринкових відносин та її вплив на модернізацію економіки.
 
Рассмотрены вопросы трансформации социальной сферы в условиях рыночных отношений и ее влияние на модернизацию экономики.
 
The question of transformation of social sector under market conditions and its impact on the modernization of the economy.

Н. В. Семенченкоканд. екон. наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Національного технічного університету України «КПІ»

ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ЗЛИТТЯ  І ПОГЛИНАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Аналізується процес злиття і поглинання підприємств з наведенням чинників впливу та принципами ефективності. Діагностуються чинники успішної процедури злиття та надаються інструменти практичної реалізації розв’язання проблеми за допомогою математичних методів.
 
Анализируется процесс слияния и поглощения предприятий с приведением факторов влияния та принципами эффективности. Диагностируются факторы успешной процедуры слияния и поглощения и предоставляются инструменты практической реализации разрешения проблемы с помощью математических методов.
 
The article analyzes the process mergers and acquisitions with indication of the principles and factors influencing performance. It determines factors of successful mergers and provides practical tools of solving problems using mathematical methods.

Є. В. Бондаренкод. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Київської гуманітарної академії

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АУТСОРСИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

В статті наведена оцінка ефективності аутсорсингу на будівельних підприємствах на прикладі застосування аутсорсингових схем для виконання певних функцій. На конкретному прикладі доведено вплив застосування  аутсорсингу на зниження витрат будівельних підприємств. Відокремлено основні напрямки аутсорсингу з урахуванням специфіки будівельної галузі.
 
The article is devoted to the development of basic criteria of choice of outsourcing services provider. Coefficients were set to every parameter. Basic risks, related to realization of outsourcing are determined.

В. В. Прушківськак. е. н., доцент, докторант кафедри міжнародної економіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ЗАЙНЯТІСТЬ В ТРЕТИННОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ: ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

В статті досліджується світові тенденції переміщення робочої сили із первинного та вторинного секторів до третинного. Акцентується увага на структурі зайнятості у сфері послуг в докризовий період, як на національному, так і світовому рівнях. Проаналізовано зайнятість, виокремлено основні її риси в посткризовий період в економіці України. Доведено, що сфера послуг є масштабним сектором економіки, який має складну структуру і обслуговує реальний сектор економіки та покращує стан зайнятості.
 
The article are researched the world trends in the movement of the labour force from the primary and secondary sectors in triteary. The attention is focused on the structure of employment in the sphere of services in the pre-crisis period, both at the national and global levels. There is analyzed employment, highlights the main features in the post-crisis period, the economy of Ukraine. There is justified that the services sector is a major sector of the economy, which has a complex structure and serving the real sector of the economy, and improves the condition of employment.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"