Українською | English

BACKMAIN

Contents № 4, 2010

В. А. Гайдукк.е.н., РВПС України НАН України

ОЦІНКА СУЧАСНОГО ЕТАПУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Проведено аналіз комплексу заходів, спрямованих на зниження адміністративних бар’єрів та трансакційних витрат, які виникають внаслідок їх існування. Досліджено проблеми формування передумов для становлення конкурентоспроможності підприємств в Україні.
 
The analysis of complex of the measures, directed on the decline of administrative barriers that transnational charges which arise up as a result of their existence, is conducted. The problems of forming of pre-conditions are explored for becoming of competitiveness of enterprises in Ukraine.

Н. В. Даційк.е.н., доц., РВПС України НАН України

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЯК УНІКАЛЬНА МОЖЛИВІСТЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Обґрунтовано емпіричне підтвердження слабкості інвестиційного середовища в Україні. Визначено процеси інтернаціоналізації та глобалізації на сучасному етапі розвитку щодо посилення взаємозалежності національної економіки.
 
Empiric confirmation of weakness of investment environment is grounded in Ukraine. The processes of internationalization and globalization are certain on the modern stage of development in relation to strengthening of interdependence of national economy.

С. В. Козловськийдоцент, к.е.н., кафедра аграрного менеджменту, Вінницький національний  аграрний університет

CТРЕТЕГИЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

У даній статті проведено теоретичне дослідження сутності стратегічного аналізу розвитку регіону в системі управління економічною стійкістю. Визначено вимоги, які висуваються до стратегічного аналізу. Визначено фактори розвитку регіональних економічних систем. Розроблено структуру взаємозв’язків факторів зовнішнього середовища регіону і комплексу регіональних проблем. Досліджено типові проблеми розвитку більшості регіонів України. Проведено оцінку соціально-економічної ситуації у Вінницький області за допомогою SWOT аналізу. Сформульовано стратегічні цілі розвитку Вінницької області.
 
In given article theoretical research of essence of the strategic analysis of development of region in a control system of economic stability is lead. It is determined requirements which are put forward to the strategic analysis. Factors of development of regional economic systems are determined. The structure of interrelations of factors of an environment of region and a complex of regional problems is developed. Typical problems of development of the majority of regions of Ukraine are investigated. The estimation of a social and economic situation in Vinnitsa areas with help SWOT of the analysis is lead. The strategic purposes of development of Vinnitsa area are formulated.

С. К. Амелінаспірант, Держана науково-навчальна установа Навчально-дослідний фінансовий інститут «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України

СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті проведено аналіз сучасного інструментарію державного регулювання лізингових відносин. Досліджено необхідність та ефективність окремих інструментів регулювання лізингової діяльності у розвинених країнах. Обґрунтовано доцільність застосування певних інноваційних інструментів регулювання лізингу в Україні.
 
The article analyzes modern state regulation instrument of leasing relations. Investigate the necessity and effectiveness of specific instruments regulating leasing activity in developed countries. Explore the usage of certain innovative instruments of regulation on the territory of Ukraine. Formed a number of proposals to improve Ukrainian law in aspects of the lease.

І. В. Одотюкк.е.н., завідувач сектором економіки та організації високих технологій, ДУ „Інститут економіки та прогнозування НАН України” (м. Київ)

ПЕРСПЕКТИВНІ ТРЕНДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІК

Виокремлено та надано характеристику перспективним, з точки зору автора, трендам інноваційного розвитку глобальної та національної економік на період до 2020 року визначено основні економічні тенденції розвитку прогресивних технологій та трансформації світового ринку технологічних новацій

Trends of innovative development of global and national economy for the period till 2020 are defined and characterized perspective, according to the author; the basic economic tendencies of development of progressive technologies and transformation of the world market of technological innovations are formulated.

К. І. Оксенюкасистент, кафедра економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет

ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ НАРОЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Визначено типи стратегій нарощення потенціалу регіону. Вибір стратегії нарощення потенціалу регіону відбувається на основі рівня забезпеченості ресурсами, рівня та ефективності спеціалізації регіонів держави.
 
Certainly types of strategies of increase potential of region. The choice of strategy of increase of potential of region takes place on the basis of level of material well-being, level and efficiency of specialization of regions of the state, resources.

М. О. Приліпкостудент, Інститут міжнародних відносин Київського Національного Університету імені Тараса Шевченко, кафедра «Світового господарства та міжнародних економічних відносин»

ГЛОБАЛЬНІ ІМПЕРАТИВИ ПОГЛИБЛЕННЯ РИНКОВИХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ

В статті розглядається критичний стан всієї української економіки – падіння ВВП, падіння промисловості та її направленість низько технологічний рівень, відсутність розвитку в сільському господарстві, катастрофічний рівень всієї інфраструктури, відсутність інноваційного розвитку. Також в статті наводять пропозиції експертів МВФ та Світового банку по реформуванню економіки та думки українських економістів.

О. М. Петровськийк.е.н., перший заступник генерального директора Комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Київ (Жуляни)»

МАРКЕТИНГ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

Детерміновано укрупнені групи контрагентів авіакомпанії, що забезпечують реалізацію процесів технічного обслуговування та ремонту повітряних суден. Запропоновано підходи до здійснення господарсько-комерційних взаємовідносин із постачальниками послуг технічного обслуговування на засадах маркетингу партнерської взаємодії.
 
Ключові слова: маркетинг партнерської взаємодії, взаємодія, технічне обслуговування та ремонт, процес організації, авіакомпанія, повітряне судно.
 
The general groups of airline’s partners which provide maintenance, repair and overhaul processes of aircraft are determined. Some approaches to fulfilment of economic and commercial relationships with repair service providers on a basis of partnership marketing are suggested.

В. В. Рисінкандидат економічних наук, доцент, Львівський інститут банківської справи УБС НБУ

СИСТЕМНИЙ РИЗИК БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА: СУТНІСТЬ, ФОРМИ ТА ЧИННИКИ

У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення економічної сутності системного ризику, запропоновано авторське трактування системного ризику у діяльності фінансових посередників. Визначено особливості прояву системного ризику у банківському секторі, розроблено класифікацію чинників, що впливають на кожен із його різновидів.
 
The theoretical approaches to systemic risk’s definition are described; the author’s determination of systemic risk in financial sector is made. Forms of systemic risk visualization in the banking sector are determined, classification of factors, which have influence on each kind of systemic risk, is worked out.

П. І. Шилепницькийк.е.н., докторант, Інститут регіональних досліджень НАН України, м. Львів

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

В статті розглядаються проблеми соціальної відповідальності корпорацій. Наводиться еволюція розвитку та характеристика цього явища. Визначені фактори, що впливають на розвиток соціальної відповідальності корпорацій.
 
The main characteristics of Corporate Social Responsibility nowadays.
The article considers the problem of Corporate Social Responsibility. Evolution and characteristics of this phenomenon is given. Factors influencing on the development of Corporate Social Responsibility are determined.

О. Я. Борикстарший викладач, кафедра економіки підприємства, Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій

КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ -- ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИХ ГРУП (ПФГ) ЯК САМОРЕГУЛЬОВАНОЇ СИСТЕМИ

В статті досліджені основні аспекти кредитування промислово-фінансових груп, розглянуто важливість механізму кредитування інтегрованих об’єднань та доведено його позитивних ефект на групи підприємств.
 
The article examined the basic aspects of industrial and financial lending groups discussed the importance of the mechanism of integrated credit unions and proved its positive effect on group companies

О. Ф. Савченкод.е.н., професор, кафедра обліку і аудиту, Полтавський університет споживчої кооперації України

МОТИВАЦІЙНА ПРИРОДА КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН В АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ

Уточнено засади визначення поняття акціонерного товариства. Досліджено механізми захисту інтересів учасників корпоративних відносин. Надано визначення мотиваційному механізму корпоративних відносин.
 
Ключові слова: Акціонерне товариство, мотиваційна природа, корпоративні відносини
 
Bases of determination of concept of joint-stock company are specified. The mechanisms of defence of interests of participants of corporate relations are explored. Determination is given to the motivational mechanism of corporate relations.

Г. В. Дубельмагістр, КНУ імені Тараса Шевченка

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ УКРАЇНСЬКИХ ВАГОНОБУДІВНИХ КОМПАНІЙ НА РИНКУ СНД

У статі розкрито зміст поняття конкурентна позиція, узагальнено та уточнено підходи авторів до поняття міжнародна конкурентоспроможність товару та підприємства. Основний акцент зроблено на дослідженні конкурентних позицій українських вагонобудівних підприємств. Розроблено механізм вдосконалення конкурентних позицій українських вагонобудівних підприємств.
 
In the article the concept of international competitiveness of commodity is generalized and specified. In the main part an investigation of competitive positions of Ukrainian carriage-building companies was made. The mechanism of improvement of competitive positions of Ukrainian carriage-building companies is developed.

Я. О. Міщенкоздобувач, асистент кафедри статистики, Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Стаття присвячена малому бізнесу, який є одним з основних компонентів системи ринкової економіки. Невід’ємною складовою розвитку та ефективного функціонування малого підприємства є його фінансове становище. В статті основна увага зосереджена на статистичному аналізі фінансового стану малих підприємств. Проведений аналіз фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності цих підприємств.

The article is dedicated to the small business, which is one of the most fundamental system components of market economy. Its financial position is the integral component of development and effective functioning of small enterprise. In the article, the main attention is concentrated on the statistical analysis of small enterprises’ financial state. There conducted the analysis of financial steadiness, liquidity and solvency of stated enterprises.

В. В. Трофимовакандидат економічних наук, докторант кафедри міжнародної економіки, Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНО-ІНТЕГРАЦІЙНИЙ РЕСУРС ДИНАМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Визначено сутність глобалізаційно-інтеграційного ресурсу та основні напрямки його використання в національній економічній моделі України. Обґрунтовано необхідність використання в якості критерію ефективності моделі економічного розвитку відповідність глобальній економіці знань. Запропонований ряд заходів щодо вдосконалення моделі економічного розвитку України на сучасному етапі.

В. В. Комірнак.е.н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ПРІОРІТЕТНІ ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Дано визначення терміну «регіон». Визначено найважливіші завдання, які мають вирішуватися в процесі державного регулювання економічного розвитку регіонів.

Determination of the term «region» is given . The major tasks which are to decide in the process of the state adjusting of economic development of regions are certain.

В. В. Лаврукк.е.н., докторант, Подільський державний аграрно-технічний університет

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА АНАЛІЗУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Визначено показники ефективності інновацій в сільському господарстві. Оцінено інноваційну сприйнятливість сільськогосподарських товаровиробників.
 
The indexes of efficiency of innovations are certain in agriculture. Innovative receptivity of agricultural commodity producers is appraised.

В. П. Чайковськак.е.н., доцент, кафедра економіки і менеджменту , Вінницька філія ПВНЗ «Європейський Університет»

ОЦІНКА СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Здійснено оцінку сучасної системи ресурсного забезпечення підприємств машинобудівної галузі: виявлено основні переваги та недоліки, наведено результати анкетування працівників служб ресурсного забезпечення підприємств. Розроблено алгоритм процесу ресурсного забезпечення з урахуванням стану життєвого циклу підприємства, основна ідея якого полягає у визначенні складових та особливостей процесу ресурсного забезпечення на кожному етапі життєвого циклу підприємства.
 
The estimation of the modern system of the resource providing of enterprises of machine-building industry is carried out: basic advantages and defects are educed, results over of questionnaire of workers of services of the resource providing of enterprises are brought. The algorithm of process of the resource providing is worked out taking into account the state of life cycle of enterprise, the basic idea of which consists in determination of constituents and features of process of the resource providing on every stage of life cycle of enterprise.

Ю. С. Апчелстудентка, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

СУЧАСНІ МОДЕЛІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

В статті розкрито сутність та особливості сучасних моделей оцінки ефективності маркетингових комунікацій. Обґрунтовано вибір найбільш адекватної в сучасних динамічних умовах модель оцінки ефективності маркетингових комунікаційних заходів.
 
The article considers the essence and features of modern models of marketing communications efficiency assessing. The most adequate model of assessing marketing communicating events efficiency is suggested.

Т. І. Сабецькааспірант, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя

ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ

Стаття присвячена дослідженню особливостей практичного застосування маркетингу та рівня використання маркетингових досліджень у процесі розробки виробничої програми на підприємствах галузі сільськогосподарського машинобудування України.
 
The article is dedicated to investigation of the peculiarities of application of marketing and of the level of marketing research’s use in the process of development of the production programme at the enterprises of agricultural machine building of Ukraine.

Н. В. Герасимякаспірант,Луцький національний технічний університет

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ СТРАТЕГІЇ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

У статті проаналізовано ринкові позиції автомобілебудівних підприємств України, розроблено методику обґрунтування вибору стратегічних альтернатив для автомобілебудівних підприємств.
 
There are analysed in the article market positions of automobile industry enterprises of Ukraine, is developed the method of ground of choice strategic alternatives for automobile industry enterprises.

Г. В. Ортінак. е.н. ст.викл.каф. «економіки», Мелітопольського державного  педагогічного університету ім. Б.Хмельницького,  м.Мелітополь

МЕТОДОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Розглянута концепція стратегічного управління, що базується на засадах об’єктно-цільового підходу, визначено структурний взаємозв’язок елементів стратегічного управління та розроблено методологічне забезпечення формування стратегії підприємства.  
 
The concept of strategic management, based on the principles of object-purpose approach and its structural relationship of elements of strategic management and methodological strategy of the company.

Н. И. Матвиенкостарший преподаватель, кафедра Экономики и маркетинга, Севастопольский национальный технический университет

КАПИТАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ВИНОГРАДО-ВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО ПОДКОМПЛЕКСА КРЫМА

В статье проведена оценка уровня капитализации предприятий виноградо-винодельческого подкомплекса Крыма. Исследовано влияние процессов создания стоимости на конкурентоспособность винодельческих предприятий
 
The author estimated the level of capitalization of enterprises of viticulturist-vine-making subcomplex of Crimea. In conclusion the author explored the influence of the process of cost creation on the competitiveness of vine-making enterprises.

Л. С. Крючкоаспірант, кафедра фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

ІННОВАЦІЙНИЙ ТИП РОЗВИТКУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У статті проаналізовано роль і значення інновацій в умовах економічної глобалізації . Розглядається інноваційний тип економічного розвитку підприємств. Запропоновано ряд чинників, які зумовлюють розвиток інноваційних процесів в сільському господарстві.
 
The article analyzes the role and importance of innovation in economic globalization. A type of innovative economic development programs. A number of factors that cause the development of innovation processes in agriculture.

Ю. Ю. Несторякаспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

МЕРЕЖА ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ – ОСНОВА СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ЛІСІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проаналізовано значення лісів у формуванні екомережі, рівень заповідності та визначено перспективи подальшого розвитку природно-заповідного фонду Чернівецької області на принципах сталого розвитку
 
The importance of forests in the ecological network formation, level of reservation are analyzed, and aspects of further development of Nature Reserve Fund of Chernivtsi region on the basis of sustainable development are defined

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"