Українською | English

BACKMAIN

Contents № 4, 2009

С. Г. Дригак.е.н, Генеральний директор Українського фонду підтримки підприємництва

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Омани притаманні всім людям незалежно від місця проживання. У розвинутих країнах світу, як це доведено у попередньому розділі, далеко не відразу прийшли до висновку, що економіка без малого бізнесу рано чи пізно починає задихатися, як риба без води. Якщо у США системний підхід щодо включення малого бізнесу у загальнонаціональну економічну систему в якості складового економічного гравця було розпочато у 1953 році з утворенням спеціального державного інституту управління цими процесами – Адміністрації у справах Малого Бізнесу, то на європейському континенті майже до кінця 60-х років минулого століття панувала думка, згідно з якою малий бізнес вбачався як відживаючий рудимент, як прикмета нерозвинутості виробничих сил, яка має бути усунена шляхом поглинання великим бізнесом.

В. А. Криклійаспірант, кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту, Київський національний університет імені Траса Шевченко

МОДЕЛЬ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Проведено аналіз досвіду функціонування Англійської трирівневої пенсійної системи.

Model of the UK pension system and the use in Ukraine.

О. І. Маслакк.е.н., доц., зав.кафедри економіки, Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського

СУЧАСНИЙ СТАН ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОЄМНИХ І ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ ТА НАПРЯМИ ЇЇ СТИМУЛЮВАННЯ

У статті проведена оцінка сучасного рівня диверсифікації потенціалу інноваційного розвитку промисловості та розглянуті можливі форми її стимулювання в наукоємних і високотехнологічних виробництвах.

Т. Б. Ігнашкінак.е.н., доцентН. О. Шураст. викл., аспірант,Національна металургійна академія України

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ ДЕФІНІЦІЙ «ЗНОС» І «АМОРТИЗАЦІЯ» В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ

В статті на основі аналізу наукових праць і публікацій обґрунтовано основні відмінності дефініцій «знос» і «амортизація» та сформульовано власні точки зору на ці поняття, подано їх визначення з урахуванням виявлених відмінностей. Зроблено висновок про неприпустимість ототожнення зазначених понять та запропоновано коефіцієнт зносу переіменувати в коефіцієнт амортизації у зв’язку з природою його розрахунку.
 
In the article on the basis of analysis of scientific labours and publications grounded basic differences of terms «wear» and «depreciation» and the own points of view are formulated on these concepts, their determination is given taking into account found out differences. A conclusion is done about impermissibility of equation of the noted concepts and the coefficient of wear of переіменувати is offered in the coefficient of depreciation in connection with nature of his calculation.

Л. С. Головковак.е.н., доцент КПУ

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СУКУПНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР

В статті розроблено концепцію управління сукупним економічним потенціалом корпоративної структури, визначено системоутворююча роль управлінської складової потенціалу; місце і роль сукупного економічного потенціалу в стратегічному управлінні корпоративною структурою.

Conception of management of corporate structure the combined economic potential is developed In the article, certainly sistemoutvoryuyucha role of administrative constituent of potential and place and role of the combined economic potential in a strategic management a corporate structure.

В статье разработана концепция управления совокупным экономическим потенциалом корпоративной структуры, определена системообразующая роль управленческой составляющей потенциала;место и роль совокупного экономического потенциала в стратегическом управлении корпоративной структурой.

О. О. Гончаренкодоцент кафедри обліку, аналізу та аудиту, Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)Г. М. Лютовадоцент кафедри обліку, аналізу та аудиту, Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ КРЕДИТНИХ СПІЛОК ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ

У статті розкрито особливості видів діяльності кредитних спілок, що впливають на порядок систематизації інформації про доходи і витрати на рахунках бухгалтерського обліку і внесено аргументовані пропозиції щодо вдосконалення зазначеного процесу. При цьому, зазначено особливості узагальнення інформації про доходи і витрати у різних формах звітності, а також обґрунтовано застосування кредитними спілками міжнародних стандартів з метою гармонізації та уніфікації обліку і звітності.

The features of types of activity of credit unions which influence on the order of systematization of information about profits and expenses on the accounts of record-keeping and the argued suggestions are brought in relation to perfection of the noted process are exposed in the article. Thus, the features of generalization of information are marked about profits and expenses in the different forms of reports, and also grounded application of international standards credit unions with the purpose of harmonization and standardization of accounting and reporting.

Р. М. Журилоаспірант, Класичний приватний університет

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА ОСНОВІ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНИХ ВИРОБНИКІВ НАУКОМІСТКОЇ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ

В статті запропонований механізм розвитку національного господарства України з орієнтацію на конкурентоспроможних виробників наукомісткої продукції машинобудування.

In the article the mechanism of development of national economy of Ukraine is offered from orientation on the competitive producers of products of engineer.

М. Е. Люзнякстарший викладач, кафедра банківської справи, Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

УДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВО-ПРИКЛАДНОГО АСПЕКТУ ПРОЦЕДУРИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ БАНКУ

У роботі досліджено місце якісної системи планування в контексті управління ефективністю діяльності банку на фінансовому ринку. Автором зроблено акцент на регіональному аспекті діяльності банків: розроблено та практично апробовано науково-методичний підхід щодо визначення економічно-обґрунтованих планових показників діяльності регіональних підрозділів банку.

The point of the qualitative planning system in the context of the management the banking efficiency on the financial market is researched. In this article the author accents on the regional aspects of the banking activity, the scientific-methodical technique for estimation the economic-proved planning indicators for banking regional departments is developed and practically tested.

Т. О. Меліховапошукач, кафедра Фінанси та кредит, КПУ

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА ЕЛЕМЕНТІВ ПОДАТКУ

В роботі розглянуто проблеми дефініції сутності та елементів податку. Переглянуто класифікацію видів загальнодержавних та місцевих податків. Проаналізовані відмінності між податком, збором, внеском, митом та плати.

Problems of tax substances and elements are elucidated in the article. Types of common country and city taxes are examined. Differencs between taxes, duties, customs duties, payment and fees are analyzed.

В. О. Нечайздобувач, кафедра економіки, Європейський Університет м. Київ

СХЕМИ НЕДРУЖНЬОГО ПОГЛИНАННЯ (РЕЙДЕРСТВО)

Розглянуто схеми недружнього поглинання підприємств, з метою виявлення типічних помилок, які допускає менеджмент підприємств, які підпадають під рейдерське захоплення. Виявлено недоліки та зроблено детальний їх аналіз.

The report is dedicated to investigation of schemes of unfriendly absorption of enterprises in order to reveal mistakes which are typical for management of the enterprises influenced by raider capture. As a result the disadvantages of the abovementioned management type were found and followed by a detailed analysis.

О. А. Петриченкоаспірант, Національний науковий центр «Інститут землеробства УААН»

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА ЗА РАХУНОК КОНЦЕНТРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ КОРМОВОЇ БАЗИ

В статті розглянуто досвід підприємства у відновленні поголів’я корів за рахунок розширення кормової бази і її розвитку згідно технологічних та економічних вимог. Проведено оптимізаційні розрахунки раціонів годівлі великої рогатої худоби і розподілу кормових ресурсів, що сприятиме найбільш ефективному використанню кормів і досягненню високої продуктивності корів.

О. В. Понеділкоздобувач, Академія муніципального управління

РИЗИК-ОРІЄНТОВАНА СТРАТЕГІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Проаналізовано систему комплексного державного регулювання банківської діяльності з урахуванням ризику. Визначено основні завдання які необхідно вирішувати вітчизняному банківському нагляду в короткостроковій перспективі.

The system of the complex state adjusting of bank activity is analysed taking into account the risk. Certainly basic tasks which it is necessary to decide to the domestic bank supervision in a short-term prospect.

В. В. Трофимовакандидат економічних наук, докторант КНЕУ ім. В Гетьмана, доцент кафедри маркетингу Національної академії природоохоронного та курортного будівництва

ТРАНСФОРМАЦІЯ МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КИТАЮ У ХХ-ХХІ СТ. В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОДОСТАТНОСТІ

Здійснений ретроспективний аналіз моделей економічного розвитку Китаю, розкрито сутність їх ключових компонент. Обґрунтовані конкурентні переваги національної економічної моделі на сучасному етапі, визначені ендогенні та глобалізаційні детермінанти самодостатнього розвитку.

Осуществлен ретроспективный анализ моделей экономического развития Китая, раскрыты особенности трансформации их ключевих компонент. Обоснованы конкурентные преимущества национальной экономической модели на современном этапе, определены эндогенные и глобализационные детерминанты самодостаточного развития.

Retrospective analysis of Сhinese model of economic development is realized, peculiarities of transformations of key components are disclosed. Competitive advantages of national economic model of China on modern stage are substantiated, endogeneous and global determinants of further self-reliant development are identified.

Н. Я. Спасівк.е.н., доцент, ТКІМ. І. Хопчанк.е.н., доцент, ТНЕУВ. М. Хопчанк.е.н., доцент, ТНЕУ

ПРІОРИТЕТИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У статті проведено аналіз процесу фінансового забезпечення відтворення основного капіталу в Україні, висвітлено джерела фінансування та запропоновано напрями їх оптимізації при умові дефіциту фінансових ресурсів.

In the article the analysis of process of the financial providing of recreation of the fixed assets is conducted in Ukraine, the sources of financing are reflected and directions of their optimization are offered subject to the condition deficit of financial resources.

С. В. Діденкостарший викладач, кафедра банківської справи, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ БАНКУ: НОВА ПАРАДИГМА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕННОСТІ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

В статті висвітлено актуальні питання щодо формування системи ризик-менеджменту в умовах невизначеності фінансових ринків. Досліджено методологічні аспекти оцінки ризиків з урахуванням концепції «ризик-дохід» в основі побудови стратегій хеджування фінансових ризиків.

The article describes the actual aspects of the creation of banking systems risk-management in the condition of uncertainty of financial markets. The methodological aspects of risk evaluation in a connection of the concept «risk-income» as a base of the strategy of financial risks hedging are investigated.

Г. Ю. Потапчукаспірант, кафедра економічної теорії, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РОЛЬ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ТРАДИЦІЙ ІНСТИТУТУ ВЛАСНОСТІ У ПОБУДОВІ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ РЕФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ

У статті подані основні результати ґрунтовного аналізу дослідницьких традицій власності та їх впливу на економічну політику країн світу. Автором сформульоване власний підхід до дослідження та визначення інституту власності, що дозволить запропонувати дієві заходи реформування відносин власності в Україні та створити оптимальні умови для функціонування інституційних об’єктів власності в Україні.
 
The article describes key results of fundamental analysis of research traditions of property and their influence on economic policy in the world. The author proposes own approach to research and determination of Property Institute which is aimed at finding of the efficient actions in property reformation in Ukraine and create optimal situation for property functioning.

Л. І. КатанДніпропетровський державний аграрний університет

МІЖНАРОДНІ ОСВІТНІ ПРОЕКТИ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОМЕНЕДЖЕРІВ

В статті обґрунтовано доцільність застосування досвіту реалізації міжнародних освітніх проектів в аграрному секторі економіки України для формування конкурентоспроможних агроменеджерів, через анкетуванні визначені очікувані соціально – економічні наслідки від його реалізації
 
The article is devoted to expediency of the use international experience of  realization educational projects in agrarian sector of Ukrainian economy in order to create competitiveness agromanagers and using questionnaire method define expected social-economical consequence of project realization.

Н. І. Демчукк.е.н., доцент, кафедра фінансів, ДДАУ

ЦИКЛІЧНІСТЬ ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ

Досліджено теоретичні і практичні аспекти виникнення економічних циклів та фінансово-економічних криз в умовах глобалізації. У роботі розглядаються передумови виникнення, циклічний характер розвитку економіки; економічні кризи, негативні наслідки і шляхи їх подолання; особливості економічної кризи в Україні.
Визначено вплив глобальної світової фінансової кризи на розвиток економіки України, зокрема проаналізовано види економічних криз та особливості соціально-економічної кризи економіки України з визначенням основних чинників потенційного утворення і наслідків криз.
 
Theoretical and practical aspects of economic cycles and financial and economic crises in the context of globalization. We consider the conditions of, cyclical nature of economic development, economic crisis, adverse effects and ways to overcome them, especially the economic crisis in Ukraine.
Influence of the global financial crisis on the global economy of Ukraine, including analysis of types of economic crises and especially socio-economic crisis the economy of Ukraine on the key factors determining the potential formation and effects of crises.

В. М. Вакарашздобувач

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ РОЗСТАНОВКИ КОМПЛЕКТІВ ЗЕМЛЕРИЙНИХ МАШИН ЗА КРИТЕРІЄМ МІНІМАЛЬНОСТІ СУМАРНИХ ВИТРАТ НА КОМПЕНСАЦІЮ ПРОСТОЇВ МАШИН І ОБ'ЄКТІВ

В статті розглядається можливість створення моделі розстановки комплектів машин для ведення земляних робіт за критерієм мінімізації сумарних витрат та отримання компенсації за простої. Визначено основну оптимізаційну функцію та необхідні обмеження.

І. В. Карасьоваспірант, ДонДУУ

ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ МІНЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

В статті пропонується концепція формування структури регіональної інноваційної системи в залежності від рівня мінливості зовнішнього середовища. Доводиться, що реалізація стратегії соціально-економічного розвитку регіону потребує наявності регіональної інноваційної системи, адаптивної по структурі і функціям.
 
In article the concept of regional innovative system structure formation depending on environment variability level is offered. It is proved, that realization of social and economic development strategy of region demands presence of regional innovative system, adaptive on structure and functions.

А. В. Ходусаспірант, ДонДУУ

КОНЦЕПТУАЛЬНА СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ХІМІЧНОЇ ГАЛУЗІ

В статті деталізовано концептуальну складову механізму державного стимулювання інноваційного розвитку хімічної галузі, представлену у вигляді «зустрічного» розвитку, що характеризує доцільність формування узгоджених адаптаційних механізмів на макро- та мікроекономічному рівнях.
 
In the article there is detailed the conceptual component of the mechanism of government stimulation of the chemical branch innovative development, presented in the form of «oncoming» development which characterizes expediency of the co-ordinated adaptable mechanisms formation on macro-and microeconomic levels.

В. Т. Вечеровд.т.н., профессор, заведующий кафедрой менеджмента, маркетинга и управления проектами, Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры (Днепропетровск)Е. Ю. Лукьяновааспирант, Крымский гуманитарный университет (Ялта)

АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ

Статья посвящена раскрытию возможного направления анализа бизнес-процессов при формировании системы процессно-ориентированного менеджмента предприятия. Предлагаются последовательность его проведения и общие критерии для оценки создаваемых и совершенствуемых бизнес-процессов.

The article is devoted to describing of business-process analyzing during enterprise process-oriented management creating. Its sequence making and common criteria for business-process creating and modernization evaluation are given.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"