Українською | English

BACKMAIN

Contents № 3, 2020

Є. П. Желібод. х. н., професор, професор кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки,Університет державної фіскальної служби України, м. ІрпіньЛ. П. Гацькак. е. н., доцент, доцент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва,Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. КиївТ. О. Мурованак. е. н., доцент, доцент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва,Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Ye. ZheliboDoctor of Chemical Sciences, Professor,Professor of the Department of Сommodity Science and Technogenic and Ecological Safety,University of State Fiscal Service of Ukraine, IrpinL. HatskaPhD in Economics, Docent of Department of Environmental Management and Entrepreneurship,Taras Shevchenko National University of Kyiv, KyivT. MurovanaPhD in Economics, Docent of Department of Environmental Management and Entrepreneurship,Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

DEVELOPMENT PROSPECTS OF ENVIRONMENTAL ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE

У статті проаналізовано необхідність (глобальні тренди і національні переваги) та можливості (наявний потенціал) для інтенсивного розвитку екологічного підприємництва в Україні. Розглянуто такі перспективні напрямки, як екологізація системи управління підприємств і організацій шляхом формування корпоративної системи екологічного менеджменту та сертифікації її за стандартом ISO14001; екологізація процесу виробництва шляхом запровадження технологій ресуроефективного і більш чистого виробництва; формування ланцюгів поставок і перехід до циркулярної економіки, зокрема – шляхом використання біологічних промислових відходів як сировини для альтернативної енергетики; управління поводженням з відходами (роздільний збір, переробка та вторинне використання, сучасні методи утилізації відходів); виробництво екологічних товарів/послуг, в першу чергу – органічного сільського господарства. Доведено, що у вітчизняному органічному підприємництві надзвичайно великою є роль малого та середнього бізнесу, а виробництво органічної продукції має суттєвий потенціал для розвитку та займає лідируючі позиції серед інших напрямків екологізації підприємницької діяльності. Стверджується, що темпи поширнення екологічного підприємництва в Україні стримує недосконала правова база, відсутність фінансування та механізмів підтримки і стимулювання підприємців. Зроблено висновок, що розвиток екологічного підприємництва має беззаперечні переваги, орієнтований на економічну стабільність, є стратегічним завданням для України і може розраховувати на суттєву підтримку європейського співтовариства та міжнародних організацій.[||]This article analyzes the necessity (global trends and national advantages) and the opportunities (available potential) for the intensive development of environmental entrepreneurship in Ukraine. The following perspective directions are reviewed: greening of the management system of enterprises and organizations through the formation of the corporate environmental management system and its certification according to the ISO14001 standard; greening of the production process through the introduction of technologies of resource-effective and cleaner production; the formation of supply chains and the transition to a circular economy, in particular through the use of biological industrial wastes as raw materials for alternative energy; waste management (separate collection, recycling, modern waste management methods); production of ecological goods / services, first of all - organic agriculture. It is proved that the role of small and medium-sized businesses is extremely important in domestic organic entrepreneurship, and the production of organic products has significant potential for development and occupies a leading position among other areas of greening entrepreneurial activity. In particular, Ukraine ranks first in the Eastern European region in terms of organic arable land.
It is argued that the pace of eco-entrepreneurship in Ukraine is hampered by an imperfect legal framework, lack of funding and mechanisms to support and encourage entrepreneurs. It is determined that in order to overcome the constraints it is necessary to coordinate the interaction of all subjects of environmental activity, their consolidation on the formation of the national system of development of environmental entrepreneurship, the development of a strategy for innovative development of environmental entrepreneurship in Ukraine in the context of globalization challenges.
It is concluded that the development of environmental entrepreneurship has undeniable advantages, is oriented towards economic stability, is a strategic task for Ukraine and can count on the significant support of the European community and international organizations.

М. В. Корягінд. е. н., проф., професор кафедри обліку і аудиту,Львівський національний університет ім. Івана ФранкаВ. М. Корягінстудент 2 курсу спеціальності «Облік і оподаткування»,Національний університет «Львівська політехніка»

ВІДОБРАЖЕННЯ ОЦІНКИ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА У ЗВІТНОСТІ

M. KoryaginDoctor, Doctor of Economic Sciences, Professor, Prof. the Department of Accounting and Audit, Ivan Franko National University of LvivV. Koryaginstudent of the specialty \"Accounting and taxation\",Lviv Polytechnic National University

REPORTING OF ASSESSMENT OF COMPANY’S MARKET VALUE

Висвітлено основні проблемні питання складання звітності про оцінку ринкової вартості підприємства. Здійснено оцінку факторів, які впливають на зростання або зниження вартості підприємства. Досліджено необхідність підвищення якості інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень за результатами оцінки вартості підприємства. Систематизовано недоліки структури та змісту звітів про оцінку ринкової вартості підприємства. Запропоновано структуру звітності про оцінку ринкової вартості підприємства. Наведено назву розділів звітів про оцінку ринкової вартості підприємства, які використовуються в практичній діяльності суб’єктів господарювання: загальні положення, об’єкт оцінки та середовище функціонування, методологія оцінки ринкової вартості, узагальнення результатів оцінки, інша додаткова інформація, додатки. Досліджено переваги використання в практичній діяльності суб’єктів господарювання запропонованої звітності про оцінку ринкової вартості підприємства.[||]The problematic reporting’s questions of the assessment of company’s market value are researched. The factors that influence the growth or decrease in the value of the enterprise are evaluated. The necessity of improving the quality of information support for making management decisions based on the results of valuation of the enterprise has been researched. The lacks of structure and content of reports of the assessment of company’s market value are systematized. The structure of the report of the assessment of company’s market value is proposed. The title of the sections of the reports of the assessment of company’s market value used in the business activities of the entities are given: general provisions, object of valuation and environment, market valuation methodology, summary of valuation results, other additional information, supplements. The contents of the section "general provisions" are disclosed: the purpose and use of the report; a list of conditional abbreviations and terms used; date of the report; the date of the market valuation of the enterprise; basis for evaluation; goal setting, evaluation tasks; confirmation of the qualification level of the appraiser; limitations and assumptions used in the assessment process and taken into account in the report. The contents of the section "object of evaluation and environment" are disclosed: description and features of the valuation object; an estimate of the book value of the enterprise property; planning of activities for several periods; macroeconomic analysis; critical analysis of the industry; risks of functioning of the enterprise; financial analysis of the entity's activity; a description of accounting policies. The contents of the section "market valuation methodology" are disclosed: characterization of approaches and methods of valuation of the enterprise market value; a description of the criteria and the procedure for selecting methods and factors for cost estimation; calculations of the market value of the enterprise in terms of balance factors in the context of the chosen approach to valuation; identification, description and evaluation of the impact of off-balance sheet factors; identification of the negative impact of internal and external factors on the value of the enterprise; substantiation of the evaluator's proposals to minimize the negative impact; conclusions from the results of the market value assessment. The advantages of using the reports of the assessment of company’s market value in the economic activity of the entities are researched.

О. О. Плахотнікд. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та організації виробництва,Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, УкраїнаІ. М. Чернявськак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та організації виробництва,Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, Україна

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ ГЕОПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ

O. PlakhotnikDoctor of Economic Scinces, Professor,Head of the Department of Economics and Industry engineering,Dniprovsk state technical university, Kamianske, UkraineI. Chernyavs'kaPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Industry engineering,Dniprovsk state technical university, Kamianske, Ukraine

THE MECHANISM OF ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE'S INDUSTRY IN AN UNSTABLE GEOPOLITICAL SITUATION

Вихід України на траєкторію сталого розвитку потребує дієвих механізмів управління, спрямованих на суттєве зростання інноваційної активності, інтелектуалізацію основних факторів виробництва, а також формування таких виробничо-економічних систем, які здатні на інноваційній основі забезпечувати приріст ВВП та нову якість життя населення. Наукові положення щодо проблем розробки механізмів управління сталим розвитком підприємств реального сектора економіки достатньо обґрунтовано наведено в наукових працях відомих вчених. Окрім підходів щодо визначення елементів механізмів управління підприємством на інноваційних засадах, в теорії й практиці управління розроблено безліч підходів щодо забезпечення сталості промислових підприємств як підґрунтя конкурентоспроможності національної економіки. Проте, висвітлення питань, пов’язаних з формуванням механізму забезпечення сталого розвитку підприємств в умовах нестабільної геополітичної ситуації, має певні прогалини. Тому надзвичайно актуальним є питання удосконалення механізму управління сталим розвитком підприємств в аспекті цілісного підходу щодо їхнього функціонування в національній економіці та забезпечення синергетичного ефекту у вирішенні стратегічних завдань реального сектора економіки держави.
Метою дослідження є удосконалення теоретико-методичних засад концепції формування механізму забезпечення сталого розвитку промислових підприємств України в умовах нестабільної геополітичної ситуації.
Виділено методи та інструменти управління стійким розвитком, що дозволяють визначити джерела, характер та напрями змін для забезпечення стійкості; набуло подальшого розвитку визначення категорії «механізм управління сталим розвитком»; проведено аналіз щодо місць, які на теперішній час займає Україна у міжнародних рейтингах за основними економічними показниками; удосконалено механізм управління сталим розвитком промислових підприємств, який сприятиме підвищенню на інноваційній основі рівня конкурентоспроможності національної економіки і якості життя населення відповідно до світових трансформаційних тенденцій.[||]Ukraine's entry into the stable development trajectory requires effective management mechanisms aimed at significant growth of innovation activity, intellectualization of the main production factors, as well as the formation of such production and economic systems that are capable of providing GDP growth and new quality of life on an innovative basis.
Scientific provisions on the problems of developing mechanisms for managing the stable development of enterprises in the real sector of economy are sufficiently substantiated in the scientific works of famous scientists. Many approaches have been developed in the theory and practice of governance to ensure the sustainability of industrial enterprises as a basis for the competitiveness of the national economy. However, there are some gaps in the coverage of issues related to the formation of a mechanism for ensuring the sustainable development of enterprises in an unstable geopolitical situation. Therefore, the issue of improving the mechanism for managing the stable development of enterprises in the aspect of a holistic approach to their functioning in the national economy and ensuring synergetic effect in solving strategic problems of the real sector of the state economy is extremely urgent.
The purpose of the study is to improve, on the basis of the systematic approach, the theoretical and methodological principles of the concept of forming a mechanism for ensuring the sustainable development of industrial enterprises of Ukraine in an unstable geopolitical situation, the implementation of which will increase the level of competitiveness of the real sector of the country's economy.
Theoretical and methodological basis of the work is a set of principles and methods of scientific research: principles of system analysis, systematization and theoretical generalization, methods of comparative analysis, structural and functional analysis, comparative and content analysis, system-dynamic approach.
Stable development management techniques and tools are specified to identify the sources, nature and directions of change to ensure sustainability; the definition of the “stable development management mechanism” category was further developed; analysis of the places currently occupied by Ukraine in international rankings by major economic indicators; the mechanism for managing the stable development of industrial enterprises has been improved, which will help to increase, on an innovative basis, the level of competitiveness of the national economy and the quality of life of the population in accordance with world transformation trends.
The most important characteristic of industrial enterprises operating in an unstable environment is stable development. In terms of sustainability, enterprises have advantages over other entities in attracting investments, implementing STP results, and so on. The higher the level of sustainability of an industrial enterprise, the less it depends on the unexpected change in the external environment. The high degree of competitiveness of industrial enterprises and the country as a whole is characterized by the existence of formation mechanisms and ensuring conditions, means that underlie their development and increase of well-being of the population. However, the analysis of the places currently occupied by Ukraine in the ratings of international organizations on the major economic performance, unfortunately, indicate its low level of development. Therefore, the implementation of our mechanism of ensuring stable development of Ukrainian enterprises will help to solve this extremely acute problem.

О. В. Усатенкод. е. н., доцент, професор кафедри обліку і аудиту,Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ

O. UsatenkoDoctor of Economic Sciences, Associate professor, Professor Department of accounting and auditNational Technical University “Dnipro Polytechnic”, Dnipro

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF INVESTMENT REAL ESTATE ACCOUNTING

У статті проаналізовані дослідження вітчизняних та закордонних вчених щодо теоретико-методологічних аспектів бухгалтерського обліку інвестиційної нерухомості, виявлені існуючі недоліки. Встановлено, що новий для нашої країни напрямок інвестування, а також особливе призначення інвестиційної нерухомості, а саме: будівель, споруд, землі, вимагає спеціального, на відміну від інших основних засобів, підходу до методики бухгалтерського обліку. Визначено, що основною відмінністю в теоретико-методологічних аспектах формування інформації про інвестиційну та операційну нерухомість є порядок оцінки та переоцінки таких активів на дату балансу. Суб’єкт господарювання на дату балансу відображує у фінансовій звітності інвестиційну нерухомість за справедливою вартістю, якщо її можна достовірно визначити, або за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації, з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигод від її відновлення. Тобто, відмінність також є в нарахуванні амортизації, яка залежить від вартості оцінки нерухомості. Визначені складові облікової політики суб’єкта господарювання щодо інвестиційної нерухомості: критерії віднесення нерухомості до інвестиційної методи оцінки інвестиційної нерухомості на дату балансу. Запропоновані напрями аналітичного обліку нерухомості та запропонована кореспонденція рахунків з обліку переоцінки забезпечує збереження основних принципів бухгалтерського обліку.[||]The article analyzes the research of domestic and foreign scientists on the theoretical and methodological aspects of accounting for investment real estate, and identifies existing shortcomings. It is established that the new investment direction for our country, as well as the special purpose of investment real estate, namely: buildings, structures, land, requires a special, unlike other fixed assets, approach to accounting methodology.
It has been found that, depending on the purpose of use, real estate owned or obtained under finance lease may qualify as investment or operating. The division of real estate into investment and operating property can occur in two ways: how such real estate is currently used and how it is planned to be used in the future. That is, to determine the necessary documents that allow you to make your own judgment about the use of real estate, in particular: contracts, orders, protocols, any planning documents (business plan, financial plan, etc.). It is proposed to fix in the order about the accounting policy of the enterprise the criteria of the preferred use of real estate for investment purposes: the book value of real estate objects, the area of real estate objects, the volume of income, the volume of expenditures, the funds return of real estate objects, the profitability of real estate objects, the integral index of economic efficiency of real estate use.
It is determined that the main difference in the theoretical and methodological aspects of the collection of information on investment and operational real estate is the procedure for valuation and revaluation of such assets at the balance sheet date. An entity at the balance sheet date reflects the investment property at fair value, if it can be measured reliably, or at cost less accumulated depreciation, taking into account impairment losses and rewards. That is, the difference is also in the calculation of depreciation, which depends on the cost of valuation of real estate. The components of an entity's accounting policies for investment property are defined: criteria for assigning property to investment methods for valuing investment property at the balance sheet date. The proposed areas of analytical real estate accounting and the proposed correspondence of revaluation accounts ensure that the basic principles of accounting are maintained.

Н. М. Краусд. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Б. ГрінченкаК. М. Крауск. е. н., доцент кафедри управління, Київський університет імені Б. ГрінченкаО. В. Марченкок. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики,Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ТА ІННОВАЦІЙНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ КРІЗЬ ПРИЗМУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

N. KrausDoctor of Economic Sciences, Associate Professor,Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv UniversityK. KrausPhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management,Borys Grinchenko Kyiv UniversityO. MarchenkoPhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor at the Department of Management and Logistics,National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”

DIGITAL ECONOMY AND INNOVATION-ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY IN THE LIGHT OF COMPETITIVENESS

У статті досліджено характерні особливості та розкрито зміст проривних технологій на основі реалізації моделі “інвестиції-вплив”. Проаналізовано показники України за світовим рейтингом цифрової конкурентоспроможності станом на 01.01.2016 р. та 01.01.2019 р.. В структурі показника знання простежується погіршення за інститутом навчання, освіта та наукова концентрація; за показником готовності до майбутнього, ситуація незмінна; показник технології, що розкривається через критерії нормативної бази, капіталу та технологічної основи, те ж є сталим.
Вказано компетенції, якими оволодіває індивідуум в ході навчання і роботи на цифровій платформі інноваційно-підприємницького університету, маючи такі фундаментальні знання: критичне мислення, кмітливість, вибір пріоритетів, фільтрація інформації, робота в команді, системне мислення, спілкування.
Аргументовано, що формування ефективно працюючої цифрової економіки можливе за умов напрацювання урядом інструментів наступних інноваційних досягнень: ріст використання Коботів, входження в промисловість штучного інтелекту, автономних речей, входження у промисловість технологій блокчейн.
Запропоновано авторське осмислення цифрової трансформації економіки України крізь зріз віртуально-реального кубічного простору. Визначено важливу роль становлення цифрової економіки, що формує принципово нові бізнес-моделі та постійно удосконалюється, впроваджуючи хмарні технології, штучний інтелект, нову віртуальну реальність, накопичує величезні обсяги даних (Big Data), які при досягненні критичної маси стають важливим її капіталом.
Авторами висловлено думку про те, що пріоритетними напрямами у розвитку цифрової економіки та інноваційно-підприємницьких університетів в ході становлення Індустрії 4.0 і надалі залишаються роботизація виробничих процесів, штучний інтелект, відцифрування інституту освіти та науки, запровадження цифрових технологій на всіх рівнях економічної агрегації, впровадження у промисловість технології блокчейн.[||]The article investigates features and content of breakthrough technologies based on the implementation of the investment-impact model. Indicators of Ukraine according to global digital competitiveness rating as of 01.01.2016 and 01.01.2019 are analyzed. In the structure of knowledge index, the deterioration of the Institute of Education, Education and Scientific Concentration is traced; in terms of readiness for future, the situation is unchanged; the indicator of technology disclosed through the criteria of regulatory framework, capital and technological basis is same.
The competencies that an individual possesses in the course of training and work on digital platform of innovation-entrepreneurial university are indicated, having the following basic knowledge: critical thinking, ingenuity, choice of priorities, filtering information, teamwork, systemic thinking, communication.
It is argued that formation of an effective digital economy is possible under the conditions of government’s development of instruments of the following innovative achievements: growth of the use of Cobots, entry into the artificial intelligence industry, autonomous things, entry into blockchain technology industry.
Author’s understanding of digital transformation of Ukrainian economy through the section of a virtual-real cubic space is offered. The important role of becoming digital economy is defined, which forms fundamentally new business models and is constantly being improved by introducing cloud technologies, artificial intelligence, new virtual reality, and accumulating huge amounts of data (Big Data), which become critical capital when it reaches critical mass.
Authors argue that the priority areas in the development of digital economy and innovation-entrepreneurial universities in the process of becoming Industry 4.0 continue to be the robotization of production processes, artificial intelligence, digitization of the Institute of Education and Science, the introduction of digital technologies at all levels of economic aggregation, blockchain technology industry.

О. С. Гринькевичд. е. н., доцент, професор кафедри статистики,Львівський національний університет імені Івана ФранкаC. А. Квакасистент кафедри статистики,Львівський національний університет імені Івана Франка

МОНІТОРИНГ І СТРАТЕГІЧНА ДІАГНОСТИКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

O. HrynkevychDoctor of Economic Sciences, Associate Professor,Ivan Franko National University of L'vivS. Kvakassistant, Ivan Franko National University of L\'viv

MONITORING AND STRATEGIC DIAGNOSTICS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ACTIVITIES IN UKRAINE

Зростання ролі інноваційних чинників у підвищенні конкурентоспроможності посилює увагу інститутів держави, бізнесу та наукової спільноти до розробки стратегій інноваційного розвитку. Визначальну роль у реалізації інноваційної моделі розвитку продовжує відігравати промисловість. Незважаючи на зменшення частки промисловості у валовій доданій вартості економік світу, саме цей вид діяльності забезпечує технологічну основу для економічного зростання і національної безпеки. Метою даного дослідження є розробити науково-методичний підхід до обґрунтування стратегій інноваційного розвитку промислових видів діяльності з урахуванням їх економічного та інтелектуального потенціалу, а також його реалізації в інноваційній сфері. Методологічною основою дослідження є методи і показники стратегічного, економічного і статистичного аналізу, зокрема побудови інтегральних статистичних оцінок, управлінські шкали вимірювання. Емпірична частина дослідження виконана з використанням статистичних і адміністративних даних Державної служби статистики України та Міністерства освіти і науки України. Результати апробації запропонованого підходу дали змогу обґрунтувати стратегії інноваційного розвитку для підприємств промислових видів діяльності в Україні і можуть бути використанні в удосконаленні економічного механізму стимулювання їх інноваційної активності.[||]The growing role of innovative factors in increasing competitiveness strengthens the attention of government, business and scientific institutions to the development of innovative strategies. Industry continues to play an essential role in implementing the innovative development model. Despite the decrease of the industry share in the gross value added of world economies, it is this type of activity provides the technological basis for economic growth and national security. An assessment of Ukraine’s innovation system relative to the world level shows that Ukraine has an educational and scientific potential that can innovate, create and maintain high-tech companies, but the use of research results in industrial production remains low. The low share of high- and medium-tech production in the country's GDP and the need to modernize its economy on the basis of an innovative development model determines the relevance of the research problem.
The purpose of this article is to develop methodological approach for substantiation of innovation development strategy of industrial activities, taking into account their potential, as well as its implementation in the innovation sphere. The methodology of this study includes the methods of economic, statistical and strategic analysis, namely the method of the integral statistical estimates, management measurement scales.
To test the proposed methodological approach, information from the State Statistics Service of Ukraine and the Ministry of Education and Science of Ukraine were used. The results of using our methodological approach made it possible to substantiate innovative development strategies for industrial activities in Ukraine and can be used to improve the economic mechanism for stimulating innovative activity of industrial enterprises.
The practical implementation of the proposed research approach is possible through the monitoring of industry innovative development in Ukraine. The organization of this monitoring can be provided by the Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information of the Ministry of Education and Science of Ukraine.

Л. Г. Мельникд. е. н., проф, завідувач кафедри економіки та бізнес-адміністрування,Сумський державний університетА. О. Дериколенком. н. с. кафедри економіки та бізнес-адміністрування,Сумський державний університет

ІНСТРУМЕНТИ DIGITAL-МАРКЕТИНГУ ЯК ЗАСІБ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. MelnykDoctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economics, Entrepreneurship and Business Administration, Sumy State UniversityА. DerykolenkoResearcher in department of Economics, Entrepreneurship and Business Administration, Sumy State University

TOOLS OF DIGITAL-MARKETING AS A METHOD OF INDUSTRIAL PRODUCTS PROMOTION

У статті досліджено проблеми просування продукції промислового вжитку на вітчизняні та зарубіжні ринки. Надано визначення терміну Digital-маркетингу та його відмінність вид загальноприйнятого Інтернет-маркетингу. Проаналізовано стан електронної торгівлі в Україні.
Проаналізовано рівень використання вітчизняними промисловими підприємствами Digital-інструментарію, надана коротка характеристика підприємств, які мали доступ до мережі Інтернет. Саме відокремлені показники набувають все найбільшої актуальності, адже вже на сьогоднішній день підприємства виділяють додаткові ресурси на їх обчислення. Це зумовлено тим, що розуміння поведінки споживача надає можливість зменшити витрати на просування.
Кожне підприємство використовую інформаційні технології в залежності від обраної задачі. Так, великі підприємства здійснюють закупівлі через комп’ютерні мережі, в той час як середні та малі підприємства використовують їх для аналізу власної цільової аудиторії та пошуку клієнтів. .
Проаналізовані останні дослідження вітчизняних науковців. Переважна більшість з них вважає, що технологічний розвиток не є єдиною причиною стрімкого розвитку використання електронної комерції. Так, велике значення має соціальна, культурна та економічна підтримка держави, відкритість інформаційного простору.
Надано визначення і класифікація маркетплейсів. Визначено, що на сьогоднішній день досить невелика кількість підприємств використовує даний інструмент просування, та робить це більш інтуїтивно, ніж на професійному рівні. Більшість маркетплейсів пропонує особливі умови для бізнесу, зокрема створення веб-сайту на власній платформі, запуск рекламних оголошень, їх оптимізація тощо. Більшість підприємств робить це самостійно, що може привести до негативного результату.
Особливу увагу надано рівню використання хмарних обчислень та соціальних мереж для просування продукції. Відокремлені переваги і перспективи розвитку використання продукції промислового вжитку в Україні. На основі офіційної статистики виконано аналіз використання останніх розробок в сфери digital-маркетингу сучасними промисловими підприємствами. З’ясовано, що більшість підприємств використовує інтернет-технології виключно для електронного листування. Менша кількість має власні веб-сайти та представлена в соціальних мережах виключно з метою створення та підтримки власного іміджу.[||]The article explores the problems of promoting industrial products to domestic and foreign markets. The definition of the term Digital Marketing and its difference is a kind of standard Internet marketing. The state of e-commerce in Ukraine is analyzed. The level of use of digital tools by domestic industrial enterprises is analyzed, a brief description of the enterprises that have access to the Internet is given. Separate indicators are becoming increasingly relevant, because today companies are allocating additional resources to calculate them. This is due to the fact that understanding the behavior of the consumer makes it possible to reduce the cost of promotion.
Each business uses information technologies depending on the chosen task. Yes, large businesses make purchases through computer networks, while medium and small businesses use them to promote their own brand.
Recent researches of domestic scientists have been analyzed. The vast majority of them believe that technological development is not the only reason for the rapid development of e-commerce use. Yes, social, cultural and economic support of the state, openness of the information space is of great importance.
The definition and classification of marketplaces is given. It is determined that, to date, quite a few businesses use this promotion tool, and do it so intuitively than at the professional level. Most marketplaces offer special business conditions, including creating a website on their own platform, running ads, optimizing them, and more. Most businesses do this on their own, which can lead to a negative result.
Particular attention was paid to the level of use of cloud computing and social networks to promote products. The advantages and prospects of the development of the use of industrial products in Ukraine are separated.
Based on official statistics, an analysis of the use of the latest developments in the field of digital marketing by modern industrial enterprises. It is found that most businesses use Internet technologies solely for emailing. Fewer have their own websites and social media sites for the sole purpose of creating and maintaining their own image.

В. В. Вітлінськийд. е. н., професор, професор кафедри економіко-математичного моделювання,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. КиївВ. І. Скіцькок. е. н, доцент, доцент кафедри економіко-математичного моделювання,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ГІБРИДИЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В УПРАВЛІННІ ЛОГІСТИЧНИМИ СИСТЕМАМИ

V. VitlinskyiDoctor of Economic Sciences, Professor , Professor of Economic and Mathematical Modeling Department, Kyiv National Economic University named after Vadym HetmanV. SkitskoPhD in Economics, Docent, Associate Professor of Economic and Mathematical Modeling Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THE HYBRIDIZATION OF THE ANALYTICAL MODELS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LOGISTIC SYSTEMS MANAGEMENT

Дана стаття присвячена різним аспектам управління логістичними системами. Спираючись на низку джерел сформульовані наступні принципи та положення управління логістичними системами: системний підхід; принцип загальних витрат; принцип узгодженості; принцип синергії; принцип цифрових технологій; принцип цифрового відображення; принцип економіко-математичного моделювання; принцип єдиної корпоративної інформаційної системи; принцип виокремлення сукупності компонент логістичної системи, які забезпечують управління нею; принцип управління якістю; принцип гуманізації; принцип стійкості, гнучкості та адаптивності; принцип відкритості та автономності; принцип децентралізованого управління та горизонтальних зв’язків; кібернетичний принцип зворотних зв’язків. Авторами наголошується, що в умовах цифрової економіки набувають особливої актуальності принцип відкритості та автономності через те, що інформаційні межі стають між підприємствами розмитими, а чітке визначення меж логістичної системи певного підприємства стає утрудненим; принцип децентралізації управління та горизонтальних зв’язків через те, що в умовах цифрової економіки буде відбуватися перехід від лінійних зв’язків у ланцюгу постачання продукції до мережевої, а в межах підприємства будуть переважати горизонтальні зв’язки, а не вертикальні.
До принципів та положень моделювання в управлінні логістичними системами авторами запропоновано відносити наступне: максимальне повне відображення реально існуючих задач у вигляді формалізації для застосування певних методів та моделей; можливість адаптації існуючих методів та моделей до мінливих умов логістичних задач; повнота, точність та достовірність вхідних даних; використання гібридних моделей або комплексу різних моделей для вирішення складних логістичних задач. Одними із перспективних напрямків у моделюванні логістичних систем є алгоритми колективного штучного інтелекту, когнітивні технології, мережі Петрі, нечіткі множини та нечітка логіка, нейронні мережі, а також залишається актуальною теорія черг (теорія масового обслуговування). У роботі описані можливі шляхи гібридизації аналітичних моделей та моделей колективного штучного інтелекту.[||]The paper is dedicated to different aspects of logistic systems management. Based on plenty of resources, the following principles and statements of the logistic systems management have been constructed: the systems approach; the principles of overall costs; the principle of consistency; the principle of synergy; the principle of information technologies; the principle of the digital reflection; the principle of mathematical modeling in economics; the principle of the single corporate information system; the principle of the extracting the components of the logistic system, which provide the management of it; the principle of the quality management; the principle of humanization; the principle of stability, flexibility, and adaptiveness; the principle of the openness and autonomy; the principle of decentralized management and horizontal connections; the cybernetic principle of the feedback. The authors note, that under conditions of the digital economy, the specific actuality attains the principle of openness and autonomy because of the information bounds between companies, which disappear, and the clear distinction between bounds of the particular company's logistics system becomes more elaborated; the principle of management decentralization and horizontal connections because of the fact, that in the digital economy the move from linear connections to the net connections in the supply chain will be made, and within the company the horizontal connections will prevail.
To principles and statements of modeling in management of the logistics systems, the authors proposed to attribute the following: the maximal complete reflection of the existing problems in formalized view for applying the methods and models; the possibility of adaptation of the existing methods and models to the changing conditions of the logistics problems; the fullness and accuracy of the input data; the use of hybrid models or combination of different models for solving difficult logistic problems. The perspective directions in the modeling of the logistic systems are the algorithms of the collective artificial intelligence, the cognitive technologies, the Petri net, fuzzy numbers, fuzzy logic, neural networks, and also the actual remains the queueing theory. In the paper, the existing ways of hybridization of the analytical models and the collective artificial intelligence are described.

Г. Т. Карчевад. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту,ДВНЗ «Університет банківської справи»

ФІНАНСОВИЙ СТАН БАНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗАГРОЗИ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

G. KarchevaDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, head of departments of economics and management Banking University

THE FINANCIAL CONDITION OF UKRAINIAN BANKS IN THE FACE OF THE GLOBAL FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS THREAT

У статті розглянуто теоретичні та практичні питання щодо комплексної оцінки фінансового стану банків в умовах загрози світової фінансово-економічної кризи та надані пропозиції щодо підвищення фінансової стійкості банків. Встановлено, що у період загрози світової фінансово-економічної кризи банки України мають певний запас стійкості щодо капіталу, ліквідності, сформованих резервів на покриття ризиків за активними операціями. Але цей запас стійкості може швидко зникнути, якщо не будуть застосовані ефективні стабілізаційні механізми, що ґрунтуються на ризик-орієнтованому підході. Ризик-орієнтований підхід передбачає не тільки оцінку ситуації на теперішній час, але й моделювання та прогнозування ситуації в банку на майбутнє, що дозволить виробити ефективні стабілізаційні інструменти регулювання діяльності банків.[||]The article deals with theoretical and practical questions regarding the complex assessment of banks' financial condition in the face of the global financial and economic crisis threat and proposes ways to improve the financial stability of banks.
It is established that today the banks of Ukraine have a certain stock of stability of capital, liquidity, reserves formed to cover the risks of active operations. But this resilience margin can quickly disappear if effective stabilization mechanisms based on a risk-oriented approach that won’t be implemented That risk-oriented approach provides an assessment of the current situation in banks also model and forecast the situation for the future. The constructed econometric model according to the financial statements of the aggregate of banks (2019) indicates the unresolved problem of bank loan portfolios quality. The increase of credit portfolios of such quality by banks doesn’t lead to an increase in profit, but leads to its decrease due to the need to form reserves to cover credit risks.
Also the model (2019) confirmed the importance of raising capital to ensure the efficient functioning and sustainable development of banks, as well as reducing the administrative costs for which the coefficient β increased in 2019 from (- 0.273) to (- 0.374).
The use of constructed economic and mathematical models in making management decisions will allow to develop reliable instruments of stimulating regulation of banks' activities, which will help to increase their systemic stability and role in the socio-economic development of the country, implementation of progressive structural transformations in the economy.
The development of stabilization mechanisms in the context of a risk-oriented approach involves the introduction of preventive surveillance on an individual and consolidated basis, based on the use of early response systems, which, thanks to early warning signals, would identify and react to the problems at an early stage of their occurrence to prevent banks from losing liquidity and bankability.

С. В. Богачовд. е. н., професор, заслужений економіст України,Голова правління ГО «Інститут місцевого та регіонального розвитку»

АСПЕКТИ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ МІЖ ПІДПРИЄМСТВАМИ В ПОСТКОНФЛІКТНИЙ ПЕРІОД

S. BogachovDoctor of Economic Sciences, Professor,Honored Economist of Ukraine,Chairman of the Board of the PO "Institute for Local and Regional Development"

ASPECTS OF RECOVERING THE ECONOMIC TIES BETWEEN THE ENTERPRISES IN THE POST-CONFLICT PERIOD

Статтю присвячено дослідженню та узагальненню досвіду постконфліктного відновлення економіки, зокрема розірваних в результаті конфлікту господарських зв'язків і відносин між підприємствами, які опинилися по різні боки лінії розмежування. Визначено, що оскільки процес врегулювання конфлікту (постконфліктний період) може тривати від декількох років до десятиліть, в результаті бойових дій або обмежувальних заходів в зоні охоплення конфліктом, між підприємствами, що опинилися по різні боки лінії розмежування, відбувається розрив господарських зв'язків, тому обидві сторони конфлікту несуть значні економічні втрати (як це спостерігається в результаті конфлікту на Сході України). Проаналізовано світовий досвід щодо можливостей відновлення економічних зв'язків і відносин між підприємствами в постконфліктний період, який включає різні моделі в залежності від характеристик конфлікту. Запропоновано методичний підхід щодо вибору моделі відновлення розірваних економічних зв'язків підприємств, які опинилися по різні боки лінії розмежування, визначенні та визначення умов її використання. Методичний підхід передбачає оцінку загальних та спеціальних характеристик конфлікту та порівняння їх з існуючими світовими моделями відновлення економічних зв’язків між підприємствами в постконфліктний період. Результати оцінки дозволять вибрати модель і визначити умови її використання для сприяння відновленню економічних зв'язків підприємств, які опинилися по різні боки лінії розмежування в ході конфлікту на Сході України.[||]The paper studies and generalizes the experience in post-conflict economic recovery, in particular the recovery of economic ties and relations between the enterprises which were broken as a result of the conflict and which found themselves on opposite sides of the demarcation line. To conduct research the methods of analysis and synthesis, comparison, abstraction, logical generalization were used. The study is especially relevant because the process of conflict resolution (post-conflict period) can last from several years to decades. This refers to unresolved interethnic, interfaith, or inter-party conflicts, the number of which at present is about twenty in the world (including the conflict in the East of Ukraine). Military operations or restrictive measures in the conflict zone usually end in a break in the established economic ties (including trade, investment, production cooperation and technological chains) between the enterprises that are on opposite sides of the demarcation line. At the same time, both sides of the conflict suffer significant economic losses because before the conflict particular sectors of industry were integrated, and the enterprises which found themselves on both sides of the demarcation line had close economic ties and relations. The world experience shows that there are various models for recovering the economic ties and relations between the enterprises in the post-conflict period. They include both the trade through the demarcation line (the Republic of Cyprus, Northern Cyprus, Kosovo – Serbia), and broader integration through investment and creation of joint ventures (Taiwan – China). The choice of a model for recovering the economic ties and relations between the enterprises in the post-conflict period is made on the basis of assessing the characteristics of the conflict. This assessment involves the consideration of causes of the conflict and its duration; the degree of disagreement between the conflicting parties; the participation of peacekeeping forces in resolving the conflict; economic losses resulting from the conflict; the degree of economic integration between the enterprises that are on both sides of the demarcation line; the presence of restrictive measures to transfer cargo through the demarcation line. The results of the assessment will allow choosing the model and determining the conditions for its use in order to recover the broken economic ties between the enterprises located on both sides of the demarcation line during the conflict in the East of Ukraine. Further research should be concentrated on the problems concerning the positive and negative influence of factors on the possibility of recovering the economic relations of the enterprises in the post-conflict period in the-East of Ukraine.

М. В. Мельниковад. е. н., доцент, провідний науковий співробітниквідділу економіко-правових проблем містознавства,Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. КиївЄ. С. Градобоєвак. е. н., старший науковий співробітниквідділу економіко-правових проблем містознавства,Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МІСТА

M. V. MelnykovaDoctor of Economic Sciences, Associate Professor,Leading Researcher Department of Economic and Legal Problems of City-study,Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine, КyivYe. S. GradoboievaPhD in Economics, Senior Researcher,Department of Economic and Legal Problems of City-study,Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine, Кyiv

ECONOMIC AND LEGAL FEATURES OF MANAGING CITY’S ENVIRONMENTAL SECURITY SYSTEM

Статтю присвячено виявленню та узагальненню особливостей управління системою екологічної безпеки міста в економічному та правовому аспектах. Охарактеризовано суб'єкт, об'єкт і принципи управління системою екологічної безпеки міста та умови їх дотримання. Визначено, що правові особливості управління системою екологічної безпеки міста проявляються в необхідності забезпечення узгодженості загальнодержавної законодавчої бази і локальних нормативно-правових актів, які приймаються органами місцевого самоврядування. Економічні особливості управління системою екологічної безпеки міста полягають в поєднанні різних джерел фінансування заходів з охорони навколишнього середовища міста, що включають: кошти державного та місцевого бюджету, приватних інвесторів, міжнародних фондів. Ці заходи полягають в запобіганні забруднення атмосфери, водойм, ґрунтів, у розвитку відновлюваної енергетики, благоустрої території міста. Обґрунтовано, що процес управління екологічною безпекою міста передбачає розробку екологічних стратегій, реалізацію екологічних проектів, підтримку екологічного підприємництва та екологічної кооперації. При розробці стратегій і проектів необхідно враховувати економічні інтереси учасників, а для їх реалізації доцільно використання механізмів публічно-приватного партнерства та корпоративної соціальної відповідальності.[||]The article identifies and summarizes the features of managing the city’s environmental security system in economic and legal aspects. The relevance of the study is explained by the fact that the environmental security system is very important for a sustainable development of the city. This system has economic and legal features, and they should be taken into consideration when managing the above system. In the process of research there were used the methods of systemic and structural analysis, synthesis, logical generalization, abstraction and formalization.
The subject, object and principles of managing the city’s environmental security system are characterized in the article. The principles of managing the city’s environmental security system include the following: the unity of the components of sustainable development; responsibility of state authorities and local governments; priorities; economic motivation; environmental risk assessment; phasing; prevention and prediction of environmental hazards; informational content; community participation; environmental education. It has been determined that the legal features of managing the city’s environmental security system are manifested in the need to ensure the consistency in the nation-wide legislative base and local regulatory acts that are adopted by local governments. The economic features of managing the city’s environmental security system are a combination of various sources of financing measures necessary for protection of the city’s environment. These measures are aimed at preventing air pollution, water pollution and soil pollution, as well as at developing renewable energy, and improving the city’s territory. The sources of financing include the funds from the state and local budgets, private investors, and international funds. The process of managing the city’s environmental security involves the development of environmental strategies, implementation of environmental projects, support to the environmental entrepreneurship and environmental cooperation. When developing the strategies and projects, it is necessary to take into account the economic interests of the following participants: the bodies of state administration and local self-government authorities, population, business, and the public. To implement the projects, it is advisable to use the mechanisms of public-private partnership and corporate social responsibility. Further studies should be focused on ensuring the compliance with the principles of managing the city’s environmental security system.

Т. І. Олешкод. т. н., професор, Національний авіаційний університетД. М. Квашукк. е. н., Національний авіаційний університетА. К. Берідзе-Стаховськиймагістр, Національний авіаційний університет

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ФІРМИ ЗА ДОПОМОГОЮ БІБЛІОТЕКИ PYLAB

T. OleshkoDoctor of Technical Sciences, Professor, National Aviation UniversityD. KvashukPh.D in economics, National Aviation UniversityA. Beridze-Stakhovskymаstеr\'s dеgrее, National Aviation University

DETERMINING THE COMPANY'S OPTIMAL STRATEGY WITH THE PYLAB LIBRARY

У статті досліджені ряд інфорамціно-технічних та економічних інструментів для оптимізації підприємницької дільяності шляхом вибору оптимальної стратегії фірми. Такі стратегії застосовуються в навчальних дисциплінах «теорія ігор» та «інструментальні засоби статистичного та інтелектуального аналізу даних».
Результати дослідження дозволили визначити ефективність ряду програмно-технічних засобів для реалізації таких задач. Зорема: вважаючи, що головною метою підприємництва є одержання прибутку, в статті представлено шляхи знаходження оптимальних економічних рішеннь, з метою збільшення попиту у споживачів. Так, в умовах ринку до подібної ситуації буде прагнути кожен підприємець, однак, більший прибуток отримає з них той, який зробить свій товар максимально конкурентоспроможним: конкуренція завжди виступає однією з головних умов підприємницької діяльності в суспільстві, заснованій на товарному виробництві й обміні. Отже, для того щоб зробити свій товар максимально конкурентоспроможним було необхідно виробляти певні стратегії, сукупність яких давала б можливість суб'єкту підприємницької діяльності не тільки успішно конкурувати на ринку, але і по максимуму уникати проблем в бізнесі, особливо такої проблеми як банкрутство.
Розробка і вибір стратегій поведінки суб'єкта підприємництва - складний, творчий процес: його не можна обмежити рамками готових шаблонів і наборами рекомендацій. Цей процес не підлягає будь-якій стандартизації: тільки нестандартна, творча стратегія дозволяє досягти лідерства компанії на ринку.[||]The article examines a number paramno technical and economic tools to optimize business activities by choosing the optimal strategy of the firm. Such strategies are used in the classroom, "game theory" and "statistical tools and data mining".
The results of the study allowed us to determine the effectiveness of a number of software and hardware to implement such tasks. In particular: considering that the main purpose of business is profit, the paper presents the way of finding the best economic solutions with the aim of increasing demand among consumers. So, in terms of the market to such a situation will seek every entrepreneur, however, the more profit you get one that will make your product highly competitive: competition is always one of the main conditions of entrepreneurial activities in a society based on commodity production and exchange. So, in order to make your product as competitive as possible, it was necessary to devise certain strategies, which together would give an opportunity to the business entity not only to compete successfully in the market, but also the maximum to avoid business problems, especially such problems as bankruptcy.
Development and selection of strategies for the conduct of business entity - a complex, creative process: it is not restricted to predefined templates and sets of recommendations. This process is not subject to any standardization: only non-standard, creative strategy allows to achieve leadership of the company in the market.
The article proves that the modern nformational can be used during the complex decision-making, using the calculation tools data. The basic aspects of the technology decision-making in game theory.
Rosarito example, on the basis of which it is possible to provide the decision of task of choice of optimum strategy of the enterprise. To implement a computer aided computation of the optimal strategy bulovi koristilo software library PYLAB, which today is used successfully in information systems of decision-making us-based optimizations.
The example demonstrated that with the use of modern information technology there is an opportunity to improve the process of determining the optimal strategy of the firm through the application of software libraries pylab which is designed to solve optimization problems.
Testing of this library allowed us to reduce the search time of the optimal strategy compared with other means of calculation.

М. Є. Юрченкок. ф.-м. н., доцент,доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту,Чернігівський національний технологічний університет

МОДЕЛЮВАННЯ СТРАХОВИХ РИЗИКІВ

M. IurchenkoPhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor,Chernihiv National University of Technology

MODELING OF INSURANSE RISKS

На сучасному етапі у зв’язку з переходом до ринкової економіки в Україні виникає інтерес до класифікації та оцінки такої категорії як ризик. Обґрунтування природи його виникнення, його класифікація та розробка заходів його попередження та мінімізації є важливим моментом роботи страхового ринку. На теперішній час немає жодного однозначного тлумачення ризику, що обумовлено тим, що ця категорія є достатньо новітньої. Найбільш традиційним є представлення ризику як сукупності певної випадкової події та її ймовірності. Для математичного моделювання ризику використовуються різноманітні математичні моделі та методи. У даній статті розглядається задача пошуку шляхів ефективного управління страховою компанією при умові великої кількості вхідних даних. Обґрунтовано необхідність застосування статистичних методів, які найчастіше використовуються для оцінки страхового ризику, який завжди треба аналізувати та передбачати в роботі страхової компанії. Представлений підхід дозволяє провести оцінку діяльності компанії та обрати стратегію мінімізації ризиків.[||]At the present stage, in view of the transition to a market economy in Ukraine, there is an interest in the classification and assessment of risk categories. The substantiation of the nature of its occurrence, its classification and the development of steps for its prevention and minimization are important tasks for the insurance market. At present, there is no clear interpretation of risk, due to the fact that this category is quite recent. The most traditional way to represent risk is to consider it as a couple of a certain accidental event and its probability. Various mathematical models and methods are used for mathematical risk modeling. Correct estimation of the size of risk is of great importance in the practical work of insurers, because it determines the amount of the required insurance fund, and therefore the possibility of compensation for losses insured in both ordinary and particularly unfavorable years. Researching the level of risk of a particular asset being offered for insurance reveals how much the risk level of a particular object differs from the level of risk that is taken into account when calculating insurance rates. This paper examines the problem of finding ways to effectively manage the insurance company with a large amount of input. An overview of current probabilistic risk assessment methods has been performed. It is established that there is a wide variety of risk assessment methods in insurance, including expert, mathematical and statistical methods, as well as theoretical descriptions of risk events aimed at establishing the existing causal relationships between the main variables. As for mathematical methods, the latter are based mainly on regression analysis, estimation of distributions, application of methods of mathematical analysis, etc. However, the Bayesian approach to data analysis is increasingly used today, covering a wide range of probability models, nonlinear equations, and conditional multidimensional probability distributions. This approach provides a number of over-substantiated needs for the use of statistical methods, which are most often applied to assess insurance risk. Given the fact that the amount of input is often limited, an analytical expression is proposed to evaluate the distribution function that characterizes the likelihood of an insurance event. A comparative numerical analysis of the obtained function and the known Poisson distributions, the normal distribution and the distribution obtained with respect to the Anscombe transform are made. The presented approach allows to evaluate the company's activities and to choose a strategy for minimizing risks.

С. В. Тимошукк. х. н., доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності, Львівський національний університет імені Івана ФранкаВ. М. Фірманк. т. н., доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності,Львівський національний університет імені Івана ФранкаР. C. Петришинк. х. н., доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності,Львівський національний університет імені Івана Франка

БЕЗПЕКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ

S. TymoshukPhD in Chemical Sciences, Associate Professor, Assistant Professor of Life Safety Department, Lviv National University of Ivan FrankoV. FirmanPhD in Technical Sciences, Assistant Professor of Life Safety Department, Lviv National University of Ivan FrankoR. PetryshynPhD in Chemical Sciences, Associate Professor, Assistant Professor of Life Safety Department, Lviv National University of Ivan Franko

PROFESSIONAL SECURITY AND ECONOMIC CONSEQUENCES

Проведено аналіз статистичних даних щодо кількості, які постраждали внаслідок нещасних випадків виробничого характеру та осіб, які набули професійні захворювання. Із статистичних даних видно, що за останні два десятиліття загальний травматизм на території Львівській області знизився у більше, ніж в чотири рази. Проте динаміка зміни професійної захворюваності за останні роки не така однозначна, хоча також спостерігається позитивна тенденція. У структурі професійних захворювань перше місце посідають хвороби органів дихання – 68%, далі захворювання опорно-рухового апарату та вібраційна хвороба. Методом математичного моделювання розраховані лінії тренда зміни виробничого травматизму за період 2002-2019 р. За результатами проведених обрахунків моделі з найбільшим значенням достовірності апроксимації виявився поліном другого порядку. Зроблено прогноз рівня виробничого травматизму на наступні три роки. Розрахунок ефективності працеохоронних заходів оцінювали залежністю між валовим регіональним продуктом та виплатами страхових відшкодувань Фонду соціального страхування. Майже однакові cередньорічні темпи росту валового регіонального продукту та темпи росту виплат страхових відшкодувань вказують на низьку ефективність працеохоронних заходів. Це пояснюють або недостатньою кількістю коштів, що використовують для профілактики нещасних випадків та професійних захворювань, або неефективністю їхнього використання. Встановлено, що рівень травматизму зменшується, проте зростають витрати пов’язані із ліквідацією наслідків нещасних випадків.[||]An analysis of the statistics on the number of persons injured due to industrial accidents and persons having acquired occupational diseases was carried out. The statistics show that over the past two decades the total injurіes in the Lviv region has decreased more than four times. However, the dynamics of change in occupational disease in recent years is not so clear, although there is also a positive trend. In the structure of occupational diseases, the first place is occupied by respiratory diseases - 68%, then diseases of the musculoskeletal system and vibrational disease. The trend lines of change of industrial traumatism for the period 2002-2019 was calculated by the method of mathematical modeling. According to the results of the calculations, the model with the highest value of the approximation reliability was a second order polynomial. The forecast of the level of industrial traumatism for the next three years is made. The calculation of the effectiveness of safety measures was assessed by the relationship between the gross regional product and insurance payments. Almost identical average annual growth rates of gross regional product and growth rates of insurance indemnity payments indicate low efficiency of labor protection measures. A positive trend in the decrease of insurance payments has been observed since 2014. In that time, GRP growth rates outpaced insurance payments growth by approximately 10%. However, the average monthly amount of insurance payments in recent years is unchanged and is approximately 1.05 minimum wages. Therefore, an increase in insurance payments against the backdrop of an overall decrease injury indicates a significant economic loss associated with injury.The problems of injury and occupational disease in the structure of economic costs are often underestimated. The decline in absolute numbers does not at all mean solving the main problems of professional activities in security matters. This is explained either by the lack of funds used to prevent accidents and occupational diseases, or the ineffectiveness of their use. Injuries have been found to be decreasing, but the costs associated with eliminating the consequences of accidents are increasing.

Г. О. Селезньовак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту,Харківський національний економічний університет імені Семена КузнецяІ. Я. Іпполітовак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту,Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

H. SeleznovaPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics Enterprise and Management, Simon Kuznets Kharkiv National University of EconomicsI. IppolitovaPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics Enterprise and Management, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

EVALUATION OF THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM EFFICIENCY

У статті доведено доцільність використання методу оцінювання ефективності системи управління на основі виділення складових керуючої системи, що дозволить визначити рівень кожної з них та розробити заходи щодо удосконалення як складових, так і суб’єкту управління в цілому. Проведено теоретичне узагальнення підходів щодо визначення елементів, які складають систему управління та безпосередньо впливають на її ефективність, що дозволило виокремити наступні складові: кадри управління; структурно-функціональне забезпечення; методи управління; техніка і технологія; інформація. Розглянуто особливості впливу кожної складової на ефективність системи управління підприємством, що дозволило сформулювати характеристики кожної з них, які доцільно оцінювати з метою визначення рівня готовності керуючої системи до здійснення процесу ухвалення та реалізації управлінських рішень за допомогою методу експертного оцінювання.[||]Analyzing, systematizing and summarizing the research of many scientists in the sphere of the management system effectiveness, it was determined that the most common approach to defining the essence and its evaluation is the approach based on assessing the enterprise effectiveness as a whole. In the article it has been proved that the appropriateness of using the assessing method for the management system effectiveness which is based on the allocation of the management system components will determine the level of each of them and develop measures to improve both the components and the subject of the management as a whole. A theoretical generalization of approaches to the determination of the elements that make up the management system and directly affect its effectiveness has been carried out, that allowed us to divide them into the following components: management personnel; structural and functional support; management methods; technique and technology; information. The peculiarities of the influence of each component on the effectiveness of the enterprise management system were considered, that made it possible to formulate the characteristics of each of them which should be assessed in order to determine the readiness level of the management system for the implementation of the decision-making process and implementing management decisions using the expert assessment method. The necessity to use the expert assessment method is due to the fact that the adoption of complex decisions requires the competent specialists group participation. It is proposed to evaluate the enterprise management system components from the standpoint of ensuring the effectiveness of the decision-making process and its implementation. This approach allows to diagnose the existing management system and identify those components whose potential has to be increased first of all from the point of view of the enterprise’s readiness for strategic changes in the management mechanism as a whole. Thus, as the management process is quite complex, it should be based on reliable and comprehensive information at all management levels. It has been determined that a special role is given to the information support of the enterprise management system, the effectiveness of which determines the final enterprise performance. The information support imperfection of the management system leads to instability in the domestic and foreign markets, a decrease of the enterprise profit and overall performance.

В. А. Таращенкок. е. н., доцент кафедри аудиту та економічного аналізу, Університет державної фіскальної служби України

ПОДАТКОВИЙ АУДИТ: ПІДХОДИ ДО ТЛУМАЧЕННЯ

V. TarashchenkoPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Audit and Economic Analysis, University of the State Fiscal Service of Ukraine

TAX AUDIT: APPROACHES TO INTERPRETATION

В статті досліджено основні підходи до тлумачення дефініції «податковий аудит». Встановлено, що, попри широке використання в науці та практиці дефініції «податковий аудит», у вітчизняному законодавстві відсутнє визначення даного виду перевірок. Виділено два основні підходи до тлумачення податкового аудиту: аудиторський та контролюючий. Проаналізовано сильні та слабкі аргументи представників даних підходів. Проаналізовано використання дефініції «податковий аудит» за кордоном. Встановлено. що за кордоном як державні органи, так і незалежні аудиторські компанії поняття податкового аудиту використовують по відношенню до перевірок, здійснюваних податковими органами, тоді як здійснення перевірок у сфері оподаткування незалежними аудиторськими компаніями відносять до перевірок дотримання податкового законодавства, які не є аудитом по суті. Обгрунтовано, що дефініція «податковий аудит» не може бути денотатом по відношенню до обох перевірок, оскільки має місце наявність відмінностей у механізмові здійснення податкового аудиту незалежними аудиторами та контролюючими органами. Запропоновано застосування таких предикаторів як «державний податковий аудит» та «незалежний податковий аудит».[||]The article explores the main approaches to interpreting the definition of "tax audit". It is established that, despite the widespread use in the science and practice of the definition of "tax audit", there is no definition of this type of checks in national legislation. According to the results of the research, two main approaches to the interpretation of tax audit are identified: audit and controlling. The strengths and weaknesses of the justifications for these approaches are analyzed. Proponents of the audit approach as arguments for conducting a tax audit indicate that the supervisory authorities in their activities are not governed by the Law of Ukraine "On audit of financial statements and auditing" and the standards of audit activity. Proponents of the controlling approach point to the procedural nature of tax authorities' actions in tax auditing. The use of the definition of "tax audit" abroad is analyzed. Installed. that both public authorities and independent audit firms use the notion of tax audit in relation to audits performed by tax authorities, while audits performed by independent audit firms are related to tax compliance audits that are not substantive audits. It is justified that the definition of "tax audit" cannot be denotated in relation to both audits, since there are differences in the mechanism of tax audit by independent auditors and controlling bodies. The use of such predictors as "state tax audit" and "independent tax audit" is proposed and their author's vision is disclosed. State tax audit is proposed to understand the system of relations between state control authorities and taxpayers regarding the organization and verification of taxpayers' activity in compliance with the current legislation and standards, establishing the correctness of the calculation of taxes, fees (mandatory payments) and completeness of their payment to the budget, the correctness of filling in and filing tax and financial statements, summarizing the results of the audit, reviewing its results. The concept of independent tax audit is a historical connotation of the word, when for a long time in this case the basic concept of "audit" was used exclusively within the framework of national legislation on independent audit. An independent tax audit is offered to understand the tasks of providing sufficient assurance.

Т. А. Репічк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки праці та менеджменту Навчально-наукового інституту економіки і управління, Національний університет харчових технологій, Київ

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ У ЛОГІСТИЦІ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ

T. RepichPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics of Labor and Management of the Educational-Scientific Institute of Economics and Management, National University of Food Technologies, Kyiv

FEATURES OF USING LOGISTICS CONCEPT IN THE LOGISTICS OF CRISIS SITUATIONS

У статті розглянуто місце нової області використання логістики – соціальної (суспільної, гуманітарної) у загальній парадигмі всієї сукупності застосувань сучасної логістики. В результаті проведення аналізу наукових публікацій автором встановлено місце одного з напрямів соціальної логістики, а саме логістики кризових ситуацій, у загальній типології сучасних сфер логістики. Проаналізовано нормативно-правову базу з питання поняття «кризова ситуація» та причини кризових ситуацій. Відзначено, що логістика кризових ситуацій як один із напрямів соціальної логістики, за частотою використання входить до групи непередбачуваного використання, і таким чином, отримує неповний розвиток і недостатню наукову підтримку. Досліджено формування логістичного підходу, що використовуються у військовій, комерційній логістиці та логістиці кризових ситуацій. Сформульовано особливості такого підходу для взаємовідносин із постачальниками, обсягами закупівель, у питаннях запасів та розподільчій політиці. Проведені дослідження дозволяють зробити висновок щодо необхідності системи логістичної підтримки гуманітарної діяльності внаслідок високого рівня залежності логістики кризових ситуацій від швидкого і повного забезпечення всім необхідним.[||]The article considers the place of innovative uses of logistics – the social (Humanities) in the General paradigm of the totality of the applications of modern logistics. As a result of the analysis of scientific publications, the author found one of the areas of social logistics, namely logistics in crisis situations, in the General typology of modern logistics. Summarizes the main problems and challenges arising in the aftermath of crisis situations. Analyzed the regulatory framework regarding the meaning of "crisis situation" and "causes of the crisis situation". Noted that the logistics of crisis situations as part of the social logistics, the frequency of use included in the group of unpredictable usage, and thus receives an incomplete development and inadequate scientific support. Under these conditions, the discovery of new elements of the relationship and interaction between military logistics, business logistics and logistics of crisis situations is extremely important and timely.
Noted that the overwhelming objective function for models of the social (humanitarian) logistics of crisis situations is the social cost and the cost of deprivation – forced deprivation of an individual or social group to meet their basic needs due to lack of access to basic material goods and social resources: food, housing, medicine, education. Emphasized that during the humanitarian operations to meet the demand and fast delivery must always take precedence over the goal of cost reduction. We investigated the formation of the logistic approach used in military, commercial logistics and logistics of crisis situations. Specific features of this approach to relations with suppliers, volume of purchases, issues, inventory and distribution policy. Specified owners and stakeholder management processes to assist in critical (emergency) situation. The conducted research allows making a conclusion about the necessity of logistical support to humanitarian activities due to the high-level logistics based on crisis situations from the fast and full support with all necessary.

А. В. Колеватовак. е. н., доцент кафедри фінансів та обліку,Миколаївський національний університет імені В.О. СухомлинськогоО. В. Пащенкостудентка, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

«ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ»

А. KolevatovaPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Accounting, Mikola's National Unification of V.O. SukhomlinskiyО. Paschenkostudent, Mikola\'s National Unification of V.O. Sukhomlinskiy

«THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF REGULATION OF THE MONETARY POLICY OF THE STATE»

В статті розглянуто основні концептуальні засади грошово-кредитної політики та її місце в системі економічної і фінансової безпеки держави. Узагальнено теоретико-методичні підходи до оцінювання державної політики у сфері регулювання грошово-кредитних відносин. Представлено структуру сформованого організаційно-економічного механізму грошово-кредитної політики в системі забезпечення фінансової безпеки держави. Акцентовано увагу на стабілізації грошової сфери та визначенні грошової маси. Наголошено на зростанні рівня фінансової, грошової та валютної безпеки в Україні. Представлено фактори, що негативно впливають на розвиток грошово-кредитної системи держави, підсилюються зовнішніми чинниками дестабілізації фінансових систем різних рівнів та фінансово-економічних відносин і, як наслідок, актуалізують проблему обґрунтування стратегічних пріоритетів та визначають необхідність розробки і впровадження ефективних механізмів реалізації грошово-кредитної політики в системі зміцнення фінансової безпеки України. Запропоновані напрями подальшого реформування грошово-кредитної системи України.[||]The article deals with the main conceptual provisions of monetary policy and its place in the system of economic and financial security of the state. The theoretical and methodological approaches to the evaluation of the state policy in the sphere of regulation of monetary relations are generalized. The structure of the established organizational and economic mechanism of monetary policy in the system of financial security of the state is presented. Emphasis is placed on the stabilization of the monetary sphere and the determination of the money supply. The level of financial, monetary and monetary security in Ukraine is emphasized. The factors that negatively affect the development of the monetary system of the state are presented, exacerbated by external factors of destabilization of financial systems of different levels and financial and economic relations and, as a consequence, actualize the problem of substantiation of strategic priorities and determine the need to develop and implement effective mechanisms of monetary policy implementation. in the system of strengthening the financial security of Ukraine. Directions for further reform of Ukraine's monetary system are proposed.
In this article investigated theoretical basis to determine the nature of monetary policy, the evolution of monetary authorities in Ukraine. The current state, development trends and prothe problems of the country's financial system. Practical recommendations for its stabilization and support were developed and accelerating economic growth. Institutional and legal basis for monetary and monetary development has been formed credit sector as an element of the financial security system of the state. Methodical and applied tools of state policy of formation are improved institutional and legal framework for the development of the monetary sector in system of financial security of the state, distinguished by identification directions of its improvement (introduction of normative and methodological ensuring development planning, increasing institutional capacity public administration systems, improvement of regulatory and legal framework environment) in the presence of critical systemic institutional barriers-inefficient institutional environment, imperfect regulatory and the legal basis, the predominance of informal institutions over formal ones.

О. В. Овсієнкок. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії,Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, УкраїнаО. А. Чупринак. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, обліку та аудиту,Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ РЕФОРМИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА КОРПОРАТИВНУ БЕЗПЕКУ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

O. OvsiienkoPhD in Economics, associate professor, associate professor of Department of Economic Theory, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, UkraineO. ChuprynaPhD in Economics, associate professor, associate professor ofDepartment of Statistics, Accounting and Audit,V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

NATIONAL ECONOMIC REFORMS AND THEIR IMPACT ON THE ECONOMIC SECURITY OF BUSINESS IN UKRAINE

У статті проаналізовано вплив національних економічних реформ на корпоративну безпеку бізнесу в Україні. Серед регуляторних заходів, здатних позитивно вплинути на корпоративну безпеку українського бізнесу, виділено: запровадження процедур squeeze-out і sell-out для акціонерних товариств усіх форм власності, що зменшують ризики корпоративного шантажу; започаткування інституту комплаєнсу (обов’язкового для певних типів підприємств), який є інструментом нівелювання корупційних ризиків, а також засобом попередження корпоративного шахрайства; розширення змістового наповнення корпоративної звітності, яке зменшує імовірність нецільового використання корпоративних коштів, зловживання корпоративними ресурсами. Водночас зміст цих заходів подекуди суперечить іншим цілям національних економічних реформ. Так, процедура squeeze-out створює штучну асиметрію у реалізації соціально-економічних прав власників: завдяки ній мажоритарні акціонери мають можливості отримати повний контроль над товариством за рахунок нехтування майновими правами міноритарних акціонерів. Це порушує принцип верховенства права, дотримання якого є одним з ключових завдань реформ, що наразі здійснюються в Україні.[||]The article analyzes the impact of national economic reforms on corporate business security in Ukraine. Regulatory measures that can positively influence the Ukrainian business’ corporate security are highlighted. These include: 1) introduction of squeeze-out and sell-out procedures for joint-stock companies of all forms of ownership, which reduce the risks of corporate blackmail and create the necessary institutional basis for dialogue between majority and minority shareholders; 2) establishment of Compliance Institute (obligatory for certain types of enterprises), which is a tool for eliminating corruption risks, as well as a means of preventing corporate fraud; 3) expanding the content of corporate reporting, which reduces the likelihood of corporate funds misuse, misuse of corporate resources.
Despite the positive impact of these measures on corporate security, their content is in some ways contrary to other goals of national economic reforms. Yes, the squeeze-out procedure creates artificial asymmetry in the realization of the owners' socio-economic rights: thanks to it, the majority shareholders have the opportunity to gain full control of the company by neglecting the property rights of minority shareholders. This violates the rule of law, which is one of the key tasks of the reforms being implemented in Ukraine. It has been proven that squeeze-out carries significant B2B (business-to-business corruption) corruption risks, as a majority shareholder can influence the stock price by engaging a loyal valuer. Although minority shareholders may also make an independent assessment, the transaction costs for them in this case exceed the proceeds of the shares sale. It also violates the principle of equality in the exercise of socio-economic rights. The conclusion was made about the premature introduction of a mandatory anti-corruption program for all types of enterprises. If the corporation's economic relations are satisfactory to all participants, and the participants themselves have effective means of protection against misuse of their resources, additional anti-corruption measures are hardly needed.

Т. В. Посновак. е. н, доцент кафедри економічної теорії,Університет ДФС України, м. Ірпінь

ІННОВАЦІЙНА ТА КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА: ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ

T. PosnovaPhD in Economics, Associate professor of the department of economic theory, University of state service of Ukraine, Irpin

INNOVATIVE AND CREATIVE ECONOMY: THE DIALECTICS OF COMMUNICATION

У статті було проаналізовано дефініції інноваційної та креативної економік, а також їхнього джерела функціонування – креативності та креативного капіталу. Розглянуті види креативності, зокрема креативність, що має свій у сфері культури і мистецтва, а також науково-технологічна та економічна креативність.
Доведено, що в сучасних умовах розвитку економіки основним фактором виробництва стає креативний людський капітал, а чинником економічного зростання – продукт креативної діяльності – інновації. Адже в сучасних умовах ринкової економіки держави зацікавлені в оновленні продукції, наявності ринку нововведень (інновацій), основу яких становлять креативні ідеї та рішення. Таким чином, інноваційно-креативний розвиток економіки спроможний забезпечити економічне зростання у довгостроковому періоді та дати імпульс креативній та інноваційній активності у майбутньому.[||]It is well-known that the innovation economy is based on creative activity that allows for breakthrough innovation and synergistic effect. In turn, the economy of the late twentieth century was marked by the emergence of creative industries belonging to the so-called 4 sectors of the economy, the main attributes of which are the production and dissemination of knowledge and information, resulting in the creation of successful products that have consumer value. As a result of these processes, a new phenomenon emerged as the creative economy, which is the engine of innovation and economic growth, because modern economic development cannot occur outside of innovation, and innovation cannot emerge without creativity.
In such conditions of economic development creative human capital becomes the main factor of production, and the factor of economic growth is the product of creative activity - innovation. Accordingly, innovative and creative economies become drivers of economic development, contributing to the competitiveness and economic growth of countries. In this connection, the question arises of the formation of a new paradigm of world economic development, which is based on innovation, which permeates all spheres of life, and also creates a fundamentally new state of culture and civilization, in which the main goals as values are to increase the role of knowledge, information, creativity and, accordingly, their human medium.
The article analyzes the types of creativity as a basis for innovative and creative economies. Creativity manifested in the field of culture and art, as well as scientific, technological and economic creativity are considered.
This research proves that innovative and creative economic development is able to provide economic growth in the long term and give impetus to innovative and creative activity in the future. In these circumstances, the most important source of competitive advantage not only for enterprises and organizations, but also for states, is, above all, not tangible assets and natural resources, but intellectual property and investment in human capital. After all, in the conditions of a market economy, the state is interested in updating products, availability of the market of innovations (innovations), the basis of which are creative ideas and decisions.

В. В. Макаровак. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та логістики,Сумський національний аграрний університет

МАРКЕТИНГОВА РІЗНОВЕКТОРНІСТЬ У ФОРМУВАННІ ЦІННОСТІ І ЦІНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ

V. MakarovaPhD in Economics, Associate Professor,Associate professor at Marketing and logistics DepartmentSumy National Agrarian University

MARKETING DIVERSITY IN THE FORMATION OF THE VALUES AND PRICES OF AGRICULTURAL LANDS

Проаналізовано категоріальний зміст понять «вартість», «цінність», «ціна» у контексті їх запровадження в системі сільськогосподарського землекористування. Зокрема, автором визначено, що ціна є кількісним еквівалентом оцінки певного поточного права, а цінність є інтегрованим показником, що визначає як множину властивостей блага, так і якісні характеристики цих властивостей. Обґрунтовано, що ціну певного ресурсу можна розглядати як економічну категорію, а цінність к екологічну складову. Досліджено механізми формування представлених характеристик за узгодження індивідуальних і суспільних інтересів у короткочасній й довгочасній перспективі. Встановлено вплив нормативів та правил обмеженого землекористування на утворення еквівалентів цінності та ціни сільськогосподарських земель. Визначено відмінності та різновекторність у сутнісному визначенні цінності (корисності) та ціни сільськогосподарських угідь.[||]The article deals with the issue of the marketing relationship or the divergence in the formation of value and price of land. The author emphasizes that the system of agricultural land use is a specific subject and means of production, since the land resource has the status of primary basis or primary source in the reproduction of absolute benefit. The article analyzes the categorical content of the definitions "value", "value" and «price" in the context of their introduction in the system of agricultural land use. In particular, the author has determined that price is the quantitative equivalent of an estimate of a particular current right, and value is an integrated indicator that determines both the set of good properties and the qualitative characteristics of those properties. Substantiated that the price of a particular resource can be considered as an economic category and value as an environmental component. The author has proved that the value of land in the system of agricultural land use should be determined not by the individual subjects of land use, but by the public institute. According to the author, this is due to the qualitative properties of agricultural land as a major component of human life, as well as the basis in the formation of Absolute Added Value (AAV) in order to improve the well-being and progress of society. It is justified that the establishment of appropriate restrictions on the use of land resources can be the basis for the sustainable exploitation of agricultural land and contribute to the protection of land resources, preservation and restoration of their productive characteristics. Thus, the value of land can be maintained through the conservation of their natural potential. The mechanisms of formation of presented characteristics for reconciling individual and public interests in the short and long term are investigated. The influence of norms and rules of limited land use on the formation of equivalents of value and price of agricultural land is established. Differences and variability in the essential determination of the value (utility) and price of agricultural land are determined.

Е. В. Камишниковак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств,ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ЕВОЛЮЦІЯ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

E. KamyshnykovаPhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Department of Economics of an EnterpriseDVNZ “Pryazovskyi State Technical University”

DEVELOPMENT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CONCEPT: EVOLUTION AND MODERN TRENDS

У статті досліджено генезис концепції корпоративної соціальної відповідальності в теорії менеджменту з початку 1950-х років до теперішнього часу, унаслідок чого виділено п’ять визначальних етапів еволюції цієї концепції. Проаналізовано систему взаємозв’язків концепції корпоративної соціальної відповідальності зі стейкхолдерською теорією, концепціями сталого розвитку, соціально відповідального інвестування, корпоративної ефективності, корпоративного громадянства, створення спільних цінностей, екологічної відповідальності. Запропоновано розглядати корпоративну соціальну відповідальність як концепцію, за допомогою якої підприємства на стратегічних засадах інтегрують принципи соціальної та екологічної відповідальності у свою основну діяльність у процесі взаємодії зі стейкхолдерами. Метою такого підходу є максимізація створення цінності для зацікавлених сторін (власників, громади, інших стейкхолдерів) шляхом стратегічного підходу до корпоративної соціальної відповідальності, а також виявлення, запобігання та пом'якшення можливого негативного впливу підприємства на стейкхолдерів.[||]The paper studies the genesis of corporate social responsibility concept in management theory from the early 1950s to the present time, defining five stages of evolution of this concept. The period from 1980s to the present is characterized by a low level of uncertainty regarding socially responsible activities. The dominant theme of this period’s research publications relates to the development of the stakeholder approach to corporate social responsibility, the theory of strategic management and corporate sustainability. A thorough literature review has revealed that there are many concepts often used interchangeably with corporate social responsibility approach. The system of interrelation of corporate social responsibility concept with the stakeholder theory, concepts of sustainable development, socially responsible investing, corporate efficiency, corporate citizenship, creation of common value, environmental responsibility has been analyzed. Stakeholder theory has been defined as one of the most recognized models for interpreting corporate social responsibility, which development has led to expansion of corporate social responsibility content and scope. The main current trends of development of corporate social responsibility concept are: rationalizing approach to corporate social responsibility with a focus on establishing the relationship between social and economic performance of companies; strategizing corporate social responsibility concept that enhances competitiveness and generates shared value opportunities for businesses and stakeholders in the long term. It has been proposed to consider corporate social responsibility as a concept by which companies integrate the principles of social and environmental responsibility into their core strategic activity in the process of interaction with stakeholders. The aim of this approach is to maximize value creation for stakeholders (owners, community, and other stakeholders) through a strategic approach to corporate social responsibility, as well as to identify, prevent and mitigate the potential negative impact on stakeholders from the company.

Н. П. Струкк. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування,Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В УКРАЇНІ

N. StrukPhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Department of Public Management and Administration,Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF MONITORING AND EVALUATION OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS IN UKRAINE

В статті розглянуто особливості проведення моніторингу стану та оцінки соціально-економічного розвитку регіонів в Україні. Охарактеризовано нормативно-правові документи, які визначають процедуру проведення моніторингу і оцінки. Визначено зміст поняття моніторинг і оцінка соціально-економічного розвитку регіонів, обґрунтовано їх важливість для реалізації державної регіональної політики на сучасному етапі. Узагальнено і встановлено послідовність прийняття і дії Постанов Кабінету Міністрів України, які регулюють цей процес. Проаналізовано переваги і недоліки діючої Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики. Запропоновано удосконалення діючої методики щодо можливості розрахунку рейтингу як середньозваженої величини часткових рейтингів груп показників з врахуванням ваги кожної групи для оцінки соціально-економічного розвитку, щодо визначення основних принципів, на яких повинні базуватись проведення моніторингу і оцінки соціально-економічного розвитку регіонів. Окреслено перспективи подальших досліджень у даному напрямі.[||]The peculiarities of monitoring the situation and evaluation of the social and economic development of regions in Ukraine are considered in the article. Monitoring and evaluation of the effectiveness of the implementation of national regional policy are proved to be obligatory in Ukraine. The regulatory documents defining the procedure of monitoring and evaluation are described. The content of the concept of monitoring and evaluation of the socio-economic development of the regions is defined, their importance for the implementation of the state regional policy at the present stage is substantiated. The sequence of adoption and actions of the Cabinet of Ministers of Ukraine Regulations governing this process is generalized and established. The number of indicators, directions and periodicity of monitoring and evaluation of social and economic development, which are enshrined in the relevant legal acts, are determined. Assessment techniques used to evaluate the effectiveness of regional policy are explored. Common and distinguishing features of the methods used are specified. It was concluded that the basis for the evaluation was the distance method, the methods used are different in the number of indicators and areas covered by the monitoring and evaluation and the frequency of implementation.
The advantages and disadvantages of the current Methodology for monitoring and evaluating the effectiveness of the implementation of the state regional policy are analyzed. Improvement of the current methodology for the possibility of calculating the rating as a weighted average of the partial ratings of groups of indicators, taking into account the weight of each group for evaluating of social and economic development, as well as defining the basic principles on which monitoring and evaluation of social and economic development of regions should be based, is proposed. The perspectives for further research in this area, which are to find ways to improve the current methodology and opportunities for the use of other methods of evaluation of the social and economic development of regions, are outlined. It is also advisable to investigate and justify the necessity to expand the number of directions and indicators that describe the social and economic development of regions.

О. О. Маслиганк. е. н., доц. кафедри туризму і географії, Мукачівський державний університетЛ. І. Медвідьст. викладач кафедри туризму і географії, Мукачівський державний університет

ТЕОРЕТИЧНА ПЛАТФОРМА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КЛАСТЕРІВ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ У РЕГІОНАХ

O. MaslihanPhD in Economics, Associate Professor of Tourism and Geography,Mukachevo State UniversityL. MedvidSenior Lecturer of Tourism and Geography, Mukachevo State University

A THEORETOCAL PLATFORM THE DEVELOPMENT MANAGEMENT OF TOURISM AND RECREATION CLUSTER

З ХХ ст. фахівці в галузі регіональної економіки вивчали особливості розвитку й індустріальну спеціалізацію просторових зосереджень населених пунктів на певній території, ідентифікацію управлінських процесів, що з ними пов’язані. Крім того, з 1933 р. формується значна кількість теорій, які визначають сучасні погляди на закономірності мережевого розвитку сфери туризму та рекреації, використовують саме поняття кластеру або категорій, що до нього наближені. Слід відмітити, що саме розвиток системи теорій регіонального розвитку визначає сучасні конструкції моделей кластерів туризму та рекреації.
У якості кінцевого результату, на який спрямоване дослідження передбачено окреслення сукупності теоретичних систем наукового бачення кластеру або зв’язних категорій, що забезпечують опис та пояснюють особливості управління розвитком кластерів туризму та рекреації.
У процесі проведення цього дослідження використані такі загальнонаукові та конкретні методи: порівняльний, структурний, історичний, логічний і метод узагальнення.
Знання теоретичних систем наукового бачення дозволяє окреслити методологічні алгоритми забезпечення сталого розвитку кластеру та подібних до нього утворень. Згідно виділеної теоретичної платформи базові процеси в управлінні утвореннями специфічні: забезпеченням найвищого рівня прибутковості учасників кластеру за найнижчого рівня ризику; забезпеченням стабільного фінансового стану елементів кластеру, що гарантує їх злагоджену роботу; забезпеченням високої якості туристичного продукту кластеру, через вплив на фактори та умови, що сприяють формуванню продукту оптимальної якості всіма учасниками утворення.[||]In the 1950s and 1960s, experts in the field of regional economy learning routines of development the industry specialization spatial economic concentrated of cities and other human settlements in a specific area and identification management processes, associated hinterland. Beginning in 1933 s forming many theories, that today shape the way of pattern cluster or network development of tourism and recreation and use category cluster or category involved in it (there are connected categories, For example, growth poles, center of the circle and etc.). It should be noted that theories systems of regional development to define modern designs of clustering models recreation and tourism. For instance, as an outcome, to which directions aimed at investigation are to study a mix of theoretical the system of scientific view, that describes the outline and explain management features Cluster Development in recreation and tourism category involved in it.
In the course of the study using the following a general academic nature and specific instruments: comparative, structural, historical, generalizations, logical.
The studies a mix of theoretical systems of scientific view, describes and explain management features of Tourism and Recreation cluster development cluster or category involved in it, was stated that:
1. «cluster» is the only category is a defining of theoretical constructions that focus on grouping of enterprises of Tourism and Recreation area and involved other agencies;
2. cluster or similar category is an artificial entity, that require fault tolerant;
3. management of Tourism and Recreation cluster or similar entity must ensure must ensure synthesis and knowledge generation regarding on the alignment process attitudes and collective decision-making to develop and related coordinate action, at their actors.
A knowledge of the theoretical framework of scientific vision allows to determine methodological algorithms ensure sustainability of entities involved in it. According to the theoretical framework the base processes in managing of artificial entity is specific: securing high profitability cluster actors at low risk at low risk; ensure a stable financial status of cluster actors, which work coherently guarantees (compulsory for find synergies); quality assurance of tourism product of cluster (through continuing, well-planned and purposeful influence on factors and conditions, promote the formation of optimal quality all actors of artificial entity.

Н. А. Зінчукк. пед. н., доцент, доцент кафедри менеджменту освіти та права,ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

N. ZinchukPhD in Pedagogical Sciences,The University of Educational Management of the National Academy of Pedagogical Sciences

RESEARCH METHODOLOGY OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF A PROFESSIONAL EDUCATION INSTITUTION ON THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES

У статті розглянуто поняття конкуренції на ринку освітніх послуг, конкурентних переваг та місце системи фахової передвищої освіти у конкурентній боротьбі. З метою виокремлення та посилення національної та міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних коледжів, формування стійкості функціонування закладів освіти, задоволення потреб здобувачів освіти та колективу закладу, у даному дослідженні виокремлено, структуровано та описано напрями забезпечення конкурентних переваг закладів фахової передвищої освіти за основною (освітньою) діяльністю, ресурсним забезпеченням (фінансові, матеріально-технічні, кадрові конкурентні переваги), управлінською сферою (ефективність менеджменту та маркетингу). Підтверджено, що оцінювання зовнішніх та внутрішніх конкурентних переваг потрібно здійснювати за допомогою описаних у дослідженні аналітичних інструментів STEP та SWOT-аналізу. Результати даного дослідження можуть бути використані під час проведення стратегічних сесій як невід’ємної складової процесу стратегічного планування діяльності закладу фахової передвищої освіти.[||]The article deals with the definition of competition in the market of educational services, competitive advantages and the place of the system of professional pre-higher education in competition. The ultimate goal of this study is to separate and enhance the national and international competitiveness of modern Ukrainian colleges, to shape the sustainability of educational institutions, to meet the needs of students and staff of an educational institution.
It is emphasized that competition of the professional pre-higher educational institutions in the relevant market (regional, national, international level) of educational services occurs not only for potential applicants; competition is also unfolding for the financial and other resource provision, which is currently a pressing issue for the Ukrainian education system; improving the quality of educational activity also strengthens the competition for qualified teachers and provides for an effective system of management of the professional pre-higher educational institutions.
The study focuses on the orientation of the professional pre-higher educational institutions to a marketing policy of activity, where the key concepts are to determine the market position of an educational institution and take into account and enhance its competitive advantages in the relevant market of educational services. Therefore, today there is a need to assimilate the management of educational institutions with the marketing concept of educational management, which will in the future increase the competitiveness of both individual institutions and the education system as a whole.
The article identifies, structures and describes the directions of providing competitive advantages of institutions of professional higher education by chief (educational) activity, resource provision (financial, material and technical, personnel competitive advantages), management sphere (efficiency of management and marketing). It has been confirmed that the assessment of external and internal competitive advantages should be carried out using the STEP and SWOT analytical tools described in the study. The results of this study can be used during strategic sessions as an integral part of the strategic planning process of a professional pre-higher educational institution.

Ю. Л. Грінченкок. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування,Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

СПОЖИВЧА ЦІННІСТЬ ЯК ЧИННИК ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Y. HrinchenkoPhD in Economics, assistant professor,assistant professor of the chair of marketing and business administration,Odesa Mechnikov National University

THE CONSUMER VALUE AS A FACTOR FOR THE STATE POLICY OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AVIATION INDUSTRY

Сталий розвиток будь-якої галузі національної економіки передбачає насамперед високу ефективність цій галузі в створенні споживчої цінності. Спроможність галузевих агентів створювати ланцюги споживчої цінності, координувати свої дії задля її максимізації є передумовою такого розвитку. Авіаційна галузь є складним виробничо-сервісним комплексом, що поєднує велику кількість підприємств, з’єднаних в єдиному процесі надання послуг повітряного перевезення. Аналіз складових споживчої цінності, які є пріоритетними в сучасних умовах та визначають рівень задоволення споживача авіаційних послуг є важливою передумовою розробки ефективної державної політики забезпечення сталого розвитку авіаційної галузі. Окрім безпосередньо зручності, комфорту, швидкості, надійності та вартості подорожі, які є вирішальними факторами у вибору послуги авіаційного сполучення, державна політика має забезпечити доступ споживача до інформації на всіх етапах подорожі, захист та компенсації у випадку непередбачуваних обставин, доступність для людей з інвалідністю та прискорення аеропортових процедур.[||]The sustainable development of any industry implies foremost the high levels of efficiency of this industry in the context of consumer value creation. If the industry agents can create effective value chains by coordinating their actions to maximize it there are some implications for the sustainable industry development. The aviation industry is a complex production-service industry, which combine a large number of enterprises all involved in the common process of consumer value creation for the aviation transportation customers. Analysis of the components of the consumer value is an important prerequisite for securing the sustainable development of the aviation industry. Alongside of convenience, comfort, speed, safety and security, and price of the travel, which are the decisive factors for the consumer choice of the aviation transportation service, the state policy shall address the issues of providing all necessary information to a customer at any stage of the travel. Protection and compensation of a customer in case of unforeseen disruptions is also in the focus of the state policy for aviation regulation. Greater access and removal of all barriers for the people with disabilities is also an important factor for customer satisfaction in the current conditions. Waiting in queues for passing cross-border and custom procedures is directly under responsibility of state institutions with cooperation with industry agents, primarily airports. The safety and security issues are growing in importance despite the fact the aviation industry remains the mode of transport with the lowest casualty rate. As new risks related to terrorist hazard, cybercrime, military attack and technical failure has appeared. The state policy is set to keep the high safety and security standards with providing assistance on national and international level on tracking and preventing risks. The level of consumer satisfaction within the aviation industry as the whole and by steps of the travel process will imply into the concept of customer value. This concept will shape the state policy for the sustainable development of the aviation industry alongside traditional economic, technology and investment factors.

О. М. Карамушкак. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. ДніпроІ. І. Шрамкостарший викладач кафедри інформаційних систем і технологій,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. ДніпроС. О. Горбоноск.ф.-м.н., доцент кафедри диференціальних рівнянь,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ВИКОРИСТАННЯ ЕФЕКТУ СИНЕРГІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ

О. KaramushkaPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Information Systems and Technologies Department, Dnipro State Agrarian and Economic University, DniproІ. ShramkoSenior Lecturer of Information Systems and Technologies Department,Dnipro State Agrarian and Economic University, DniproS. HorbonosPhD in Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor of Department of Differential Equations, Oles Honchar Dniprо National University, Dnipro

USE OF SYNERGY EFFECT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF DNIPROPETROVSK REGION

Сільське господарство в Україні є однією з бюджетонаповнюючих галузей економіки держави. Це пов’язано з експортним потенціалом та попитом на зовнішніх ринках на українську продукцію галузі рослинництва. Сталий розвиток підприємств аграрного сектору економіки України в цілому і Дніпропетровщини зокрема базується на трьох стовпах: економічному аспекті (на основі використання інновацій), екологічному аспекті та соціальному аспекті. Запропоновано ряд заходів, застосування яких дозволить мінімізувати негативні наслідки які виникли в сучасних умовах господарювання в Дніпропетровській області та які перешкоджають сталому розвитку аграрного сектору регіону. Підприємства, котрі працюють в сільському господарстві, повинні повною мірою використовувати комплекс виробничих та збутових інновацій для підтримання і ефективного просування власної продукції на світових зернових ринках.[||]Agriculture in Ukraine is one of the budget-filling branches of the state's economy. This is related to the export potential and the demand in the foreign markets for Ukrainian crop products. Sustainable development of enterprises of the agrarian sector of the economy of Ukraine in general and Dnipropetrovsk region in particular is based on three pillars: economic aspect (based on the use of innovations), environmental aspect and social aspect. A number of measures are proposed which will minimize the negative consequences that have arisen in the current economic conditions in the Dnipropetrovsk region and which impede the sustainable development of the agricultural sector of the region. Sustainable development of the agricultural sector of Dnepropetrovsk region contributes to: activation of rural population in production and business activity; equality in the distribution of revenue from the use of local resources; development of the village with participation of citizens in territorial associations in the framework of decentralization; management in accordance with the principles of sustainable development. Innovations in the agrarian sector of the Dnepropetrovsk region are divided into production, product and management, which in turn are divided into innovations of biological, technical, technological, chemical, economic, marketing and management nature. Each type of innovation is focused on modernizing a particular type of capital. Enterprises operating in agriculture should make full use of a range of manufacturing and marketing innovations to support and effectively promote their products in global grain markets. Implementation of the proposed measures will provide: synergistic effect from the complex application of different types of innovations to reduce the cost of production, increase the level of profitability, improve the quality of products; the use of the latest approaches to work with staff, which will improve the professional level of employees of the enterprise and as a consequence improve their financial support; development of rural territories with the participation of agricultural enterprises of Dnipropetrovsk region, which will stop the outflow of human resources from the territory of the region; the use of the latest cost-effective technologies and the reclamation of the soils of the region, which will reduce the environmental burden on agricultural land.

І. П. Маликк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»Ю. П. Тадеєвк. е. н., доцент, доцент кафедри математичних моделей економічних систем,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»М. В. Шкроботк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ФОРСАЙТ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ ДЕРЖАВИ НА ПРИКЛАДІ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩІ

I. MalykPhD in Economics, Associate Professor,Senior Lecturer at Department of Management,National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”Y. TadeyevPhD in Economics, Associate Professor,Senior Lecturer at Department of Mathematical Models of Economical SystemsNational Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”M. ShkrobotPhD in Economics, Associate Professor,Senior Lecturer at Department of ManagementNational Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

FORESIGHT AS AN INSTRUMENT OF DEVELOPMENT COUNTRY'S ENERGY SECTOR BY THE EXAMPLE OF POLAND

Стаття присвячена аналізу проведених форсайтів в Республіці Польщі. Досліджено передумови застосування форсайт методології в енергетичному секторі, як інструменту інноваційного розвитку галузі. Проведено якісний та кількісний аналіз та співставлення методології реалізації енергетичних форсайтів (галузевих), зокрема за ознаками: інституцій-виконавців, кількістю та спеціалізацією партнерів та експертів, методик, видатками на проведення, представлення результатів проєктів й форми реалізації стратегічної документації для подальшого інноваційного розвитку сектору регіону/країни. Аналіз польського досвіду є базою для оптимального використання даної методики в українських реаліях енергетичного сектору. Оскільки передумови формування техніко-технологічної та наукової бази енергогенеруючих підприємств України та Польщі мали однакові умови функціонування, це надає можливість використовувати наявний досвід та враховувати недоліки та неточності для проведення форсайт-проєктів у вітчизняних реаліях становлення вільного ринку електроенергії.[||]The article is devoted to the analysis of the conducted foresight in the Republic of Poland. Prerequisites for the use of foresight methodology in the energy sector as a tool for innovative development of the industry are investigated. Qualitative and quantitative analysis and comparison of the methodology of realization of energy foresights (sectoral) were carried out, in particular on the grounds of: implementing institutions, number and specialization of partners and experts, methods, expenses for implementation, presentation of project results and forms of implementation of strategic documentation for further innovative development of the sector of the region /countries.
The need for energy foresight is primarily driven by the socio-economic challenges of the country's economy
Depending on the funding amount for the study, one can observe a direct dependence on the number of methods used.
Based on the research methods used in the Polish regional and industry foresight, three conclusions can be drawn. First, most projects use traditional foresight methods, that is, the scripting method, the Delphi method, the critical technology method, expert groups, and SWOT analysis. Secondly, it can be noted that the Polish regional and sectoral foresight projects use more methods than in similar world-class projects. Third, there is a process of borrowing research methods from other fields, such as economics or sociology.
The main problem of foresights is their focus on broad public consensus. The desired vision of the future should be the result of consensus among representatives of different fields of science and society, that is, among scientists, representatives of business, industry, public sector, political parties and the media.
The analysis of Polish experience is the basis for the optimal use of this methodology in the Ukrainian realities of energy sector. Since the prerequisites for the formation of technological and scientific base of energy generating enterprises of Ukraine and Poland had the same conditions of functioning, this makes it possible to use the existing experience and to take into account the shortcomings and inaccuracies for conducting foresight projects in the domestic realities of establishing a free electricity market.

М. С. Наумовк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки,Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків, Україна

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА КОМПЛЕМЕНТАРНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПОДОЛАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ТА СТРУКТУРНИХ ДИСПРОПОРЦІЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

M. NaumovPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic Theory and International Economics, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv, Ukraine

INSTITUTIONAL COMPLEMENTARITY AS A FACTOR FOR OVERCOMING REGIONAL AND STRUCTURAL IMBALANCES IN UKRAINE'S ECONOMIC DEVELOPMENT

У статті досліджуються причини структурних та регіональних диспропорцій економіки України. Констатується, що сировинний характер та відкритість призвели до надмірної залежності національної економіки від кон’юнктури на світових ринках. Акцентується увага на тому, що сировинна орієнтація та істотний розрив між регіонами за обсягами ВВП на душу населення зберігаються, незважаючи на зміну влади, економічні та політичні реформи, спрямованість інтеграційних процесів. Наявність негативних трендів у економічному розвитку України пояснюється особливістю інститутів, сформованих у процесі ринкової трансформації інверсійного типу, а саме: відсутністю інституціональної комплементарності. Наголошується, що в країні утвердилась модель кумівського капіталізму, в рамках якої рішення приймаються в інтересах вузького кола осіб. Прагнення олігархів отримати максимальну поточну вигоду від експорту сировинних товарів розглядається в якості основної причини, яка не дозволяє економіці України вийти на траєкторію сталого економічного зростання.[||]The article deals with the causes of structural and regional imbalances in the economy of Ukraine. The author argued that the raw material nature and openness have led to an excessive dependence of the national economy and the situation on world markets. In recent years, currency crises in Ukraine have coincided with a fall in world prices for its export raw materials, and currency stability has been achieved exclusively in the context of rising world prices for Ukrainian raw materials. The pace of economic growth and the size of the country's Consolidated budget deficit are also determined by world prices for raw materials Ukraine exports. Attention is drawn to the fact that the raw material orientation and the significant gap between regions in terms of GDP per capita remain, despite the change of power, economic and political reforms, and the orientation of integration processes. Negative trends in the economic development of Ukraine is explained by the peculiarity of institutions formed in the process of market transformation of the inversion type.
There is no complementarity in the country's institutional system, when the shortcomings of some institutions are compensated by the actions of others.
In the world leading countries state regulation of the economy is aimed at overcoming market failures, while in Ukraine, property reform has led to the formation of inefficient owners and curbing competition. It is noted that the country has established a model of crony capitalism, in which a small group of companies exercise significant influence on political decision-making. The functioning of such a model hinders free competition and leads to a slowdown in economic growth. The desire of oligarchs to get the maximum current benefit from commodity exports is considered as the main reason that does not allow the economy to reach a trajectory of sustainable economic growth. In this regard, one of the most urgent tasks is the combination of socialization of the state and effective management of it, on the one hand, and the capitalization of the economy, on the other. To achieve this goal, it is proposed to reduce inequality in income and property ownership. Special attention is paid to the need to form a new elite.

С. С. Турлаковак. э. н., доцент, старший научный сотрудник,Институт экономики промышленности НАН Украины

КОНЦЕПЦИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТАДНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

S. TurlakovaPhD in Economics, assistant professor,Senior Researcher, Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine

THE CONCEPT OF MODELING THE PROCESSES OF REFLEXIVE MANAGEMENT OF HERD BEHAVIOR AT ENTERPRISES

Предложена концепция моделирования процессов рефлексивного управления стадным поведением на предприятиях. Концепция представлена механизмом диагностики проявлений стадного поведения и механизмом рефлексивного управления стадным поведением на предприятиях. Реализация процедур механизма рефлексивного управления стадным поведением на предприятиях позволит прогнозировать результаты принятия решений агентами. Основой такого прогнозирования являются определенные на этапе диагностики рефлексивные характеристики агентов соответственно индивидуальной системе ценностей и структуре информированности, которые позволяют целенаправленно выбирать вектор рефлексивного управления и оценивать результаты его применения. Изменяя структуру информированности агентов соответственно рефлексивным характеристикам принятия решений и механизму выбора агентов, управляющий центр может контролировать значения характеристик агентов и использовать их для эффективного достижения целей предприятия.
Реализация концепции моделирования процессов рефлексивного управления стадным поведением на предприятиях позволит повысить конкурентные позиции предприятий за счет сокращения рисков проявлений стадного поведения и их последствий на предприятиях, повышения качества и эффективности принятия решений агентами. Намечены перспективные направления исследований.[||]The concept of modeling processes of reflexive control of herd behavior at enterprises is proposed. The concept is represented by the mechanism for diagnosing manifestations of herd behavior and the mechanism of reflexive management of herd behavior at enterprises. The implementation of procedures for the mechanism of diagnosing manifestations of herd behavior at enterprises will allow us to identify possible manifestations of the herd behavior of agents by determining the reflexive characteristics of agents within the scope of decisions.
The main procedures of the mechanism of diagnosing manifestations of herd behavior at enterprises is to determine the directions of revealing the characteristics of agents, questioning agents and determining the values of their reflexive characteristics based on the results of processing the survey. Questionnaire questions are formed according to the directions of identification to ensure the possibility of determining the reflexive characteristics of economic agents and further focused effective management of the decision-making process.
The implementation of procedures for the mechanism of reflexive management of herd behavior at enterprises will make it possible to predict the results of decision-making by agents. The basis of such forecasting is determined at the stage of diagnosis of the reflexive characteristics of agents according to the individual value system and awareness structure, which allow you to purposefully choose the vector of reflexive control and evaluate the results of its application. By changing the structure of agents' awareness according to the reflexive characteristics of decision-making and the mechanism of choosing agents, the managing center can control the values of the characteristics of agents and use them to effectively achieve the goals of the enterprise.
The implementation of the concept of modeling the processes of reflexive management of herd behavior at enterprises will increase the competitive position of enterprises by reducing the risks of manifestations of herd behavior and their consequences in enterprises, improving the quality and effectiveness of decision-making by agents. Promising areas of research are outlined.

Т. О. Муликк. е. н., доцент, завідувач кафедри аналізу та статистики, Вінницький національний аграрний університет, м. ВінницяН. Г. Здиркок. е. н., доцент, декан факультету обліку та аудиту, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНАЛІЗУ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

T. MulykPhD in Economics, Associate Professor, Head of the Analysis and Statistics Department, Vinnytsia National Agrarian University, VinnytsiaN. ZdyrkoPhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Accounting and Audit, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

METHODOLOGICAL TOOLS OF THE ANALYSIS OF PUBLIC PROCUREMENT

Досліджено методичний інструментарій аналізу публічних закупівель. Визначено роль аналізу в системі публічних закупівель. Охарактеризовано об’єкт, предмет та суб’єкти аналізу. Визначено завдання аналізу на мікро та макрорівнях, напрями та етапи аналізу. Здійснено аналіз динаміки публічних закупівель, аналіз структури замовників та ефективності публічних закупівель. Визначено, що умовою успішного проведення аналізу є чітка організація аналітичного процесу як системи раціональних, скоординованих дій вивчення об’єкта дослідження відповідно до визначеної мети. Для забезпечення ефективності аналізу публічних закупівель його потрібно добре продумати, спланувати й організувати. Проведено аналіз підходів до системи показників, що пропонуються різними авторами для оцінки публічних закупівель. Визначено, що важливим напрямом аналізу є оцінка ризику здійсненої угоди, що проявляється в дотриманні чинного законодавства, дисципліні дотримання умов контракту, обґрунтованості визначення початкової ціни, дотримання термінів виконання контракту, соціальній значущості контракту.[||]Public procurement has been identified as a tool that enhances reporting and transparency in public administration and administration, lowers corruption in procurement and improves the business climate in the country. Public procurement has always been actively discussed by a wide range of stakeholders, and in recent times attention to public procurement has increased. Research in the area of public procurement is relevant and important for updating the system, correcting its shortcomings and adding new modules that are needed in the procurement system in Ukraine. In this case, an important role is assigned to the organization of analysis in the system of public procurement. It is noted that in order to develop effective organizational and methodological provisions of economic analysis of public procurement, there is a need to evaluate modern methodological tools. Accordingly, in this area there is a need for: identification of the object and object of public procurement analysis, defining its objectives and goals, directions and stages of analysis, information support, indicators system that can be used during the analysis and characterize the effectiveness of public procurement. The subject, object and subjects of analysis are characterized. The tasks of analysis at micro and macro levels, directions and stages of analysis are determined. The analysis of the dynamics of public procurement, analysis of the structure of customers and the effectiveness of public procurement. It is determined that the condition for successful analysis is a clear organization of the analytical process as a system of rational, coordinated actions to study the object of study in accordance with a specific goal. It must be well thought out, planned and organized to ensure the effectiveness of public procurement analysis. The analysis of approaches to the evaluation of public procurement is carried out. It is determined that an important area of analysis is the risk assessment of the performed agreement, which is manifested in the observance of the current legislation, the discipline of compliance with the terms of the contract, the validity of determining the starting price, the observance of the terms of contract performance, the social significance of the contract.

В. В. Смачилок. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Харківський національний університет будівництва та архітектуриО. С. Шумілод. е. н., доцент, Харківський національний університет будівництва та архітектуриЄ. В. Поповамагістрант, Харківський національний університет будівництва та архітектури

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕОРІЇ ПОКОЛІНЬ

V. SmachyloPhD in Economics, professor, Kharkov National University of Civil Engineering and ArchitectureO. ShumiloDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Kharkov National University of Civil Engineering and ArchitectureE. Popovamaster student, Kharkov National University of Civil Engineering and Architecture

ENTERPRISE PERSONNEL MANAGEMENT THROUGH THE LENS OF GENERATIONAL THEORY

В статті проведено дослідження стосовно управління персоналом на підприємствах будівельної сфери Харківського регіону крізь призму поколінь. Метою статті є дослідження особливостей управління персоналом будівельних підприємств в розрізі теорії поколінь. Методика дослідження: статистичний аналіз; експертний метод; метод узагальнень.
Обґрунтовано актуальність дослідження застосування методів управління в розрізі теорії поколінь. Проведено аналіз ринку праці в розрізі теорії поколінь та розкрито специфіку працевлаштування (формальний/неформальний сектор).
Визначено, на основі експертного методу, що керівники будівельних підприємств Харківського регіону, які прийняли участь в анкетуванні, приймають до уваги вік працівників та диференціюють методи управління відносно нього. Встановлено пріоритетність методів управління стосовно персоналу в розрізі їх поколінь та вказано на необхідність подальших досліджень в цій сфері стосовно працівників покоління Z, які, в майбутньому, будуть складати більшість на ринку праці.[||]Personnel management is a popular area of research that needs constant research and recommendations because of its importance to economics and dynamism. It is worth noting the strong influence of global trends on the changing place and role of man in the process of work through the updating of technological styles and generations.
The article deals with the study of personnel management at enterprises of the construction sphere of Kharkiv region through the prism of generations. The purpose of the article is to study the features of personnel management of construction enterprises in the context of generation theory. Research methodology: statistical analysis; expert method; method of generalizations.
The essence of the categories "personnel" and "personnel management of enterprises" is covered. Drawing on previous research, the generational characteristics of generations have been generalized.
The relevance of research into the application of control methods in the context of generation theory is substantiated. The analysis of the labor market in the context of the theory of generations and the specifics of employment (formal / informal sector) are revealed. Formal employment in the formal employment market is determined to be dominated by Generation X and Y, with a tendency to decline in total employment (41.5% and 48.0% in 2018 and 40.87% and 47.4% in January-September). 2019) due to the growth of workers belonging to the generation Z in the age of 15-24 years (from 6.5% to 6.9%) and baby boomers (from 3.9% to 4.2%). A similar situation is observed in the field of informal employment, although the proportion of Generation Z and baby boomers is higher than the formal one, which indicates the reluctance of representatives of these generations to formalize employment relationships and that they prefer more flexible forms of cooperation with employers.
It is determined, on the basis of the expert method, that the managers of construction enterprises of the Kharkiv region, who took part in the survey, take into account the age of employees and differentiate management methods with respect to it. The priority of management practices in terms of staffing is broken down by their generations and the need for further research in this area is addressed with respect to Generation Z workers, who will in the future be the majority in the labor market.

О. А. Хименконачальник головного управління з реалізації політик у сфері науки та інновацій директорату науки та інновацій, Міністерство освіти і науки України

ЗАСАДИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

О. KhymenkoHead of the General Department of Science and Innovation Policy Implementation of the Science and Innovation Directorate, Ministry of Education and Science of Ukraine

THE PRINCIPLES AND THE WAYS TO IMPROVE THE STATE POLICY ON ACTIVATING THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM DEVELOPMENT IN UKRAINE

Метою статті є розгляд розвитку національної інноваційної системи як окремого об'єкта державної політики та обговорення засад і шляхів удосконалення державної політики щодо активізації розвитку національної інноваційної системи в Україні. Зміст окремих складових інституціонального середовища забезпечення розвитку національної інноваційної системи у сферах освіти, науки, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, інновацій, інвестиційної діяльності, інвестицій, трансферу (передачі) технологій та інтелектуальної власності проаналізовано за період: 1991-2019 років – на рівні законів України; 1999-2019 років – на рівні нормативно-правових актів, якими визначаються повноваження центральних органів виконавчої влади у зазначених сферах.
На основі проведеного аналізу: по-перше, окреслено періоди, коли "розвиток національної інноваційної системи як окремого об'єкта державної політики" визначався на рівні завдання (травень 2007 року – квітень 2011 року) та на рівні функції для одного (квітень 2011 року – вересень 2019 року) або для двох (з вересня 2019 року) центральних органів виконавчої влади; по-друге, розглянуто співвідношення між єдиною інноваційною політикою як єдиною державною інноваційною політикою в реальному секторі економіки та єдиною науково-технічною та інноваційною політикою у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної діяльності як поняттями; по-третє, сформульована необхідність визначення на державному рівні єдиного суб'єкта управління розвитком національної інноваційної системи. Щодо останнього обґрунтована доцільність вибору на користь Національної ради України з питань розвитку науки, технологій та інновацій як постійно діючого консультативно-дорадчого органу при Кабінеті Міністрів України, який очолює Прем'єр-міністр України та який може бути утворений на базі вже діючої Національної ради України з питань розвитку науки і технологій. Для активізації збалансованого розвитку національної інноваційної системи (і) обрано чотири системоутворюючі сфери державної політики: вищої освіти; державно-приватного партнерства; досліджень, розробок та інновацій; державного регулювання; (іі) проаналізовано вплив обраних сфер щодо напрямів та шляхів їх реалізації, які зазначаються в Концепції розвитку національної інноваційної системи затвердженої Урядом України, та (ііі) запропоновано дискретно-періодичну із кількома контурами зворотного зв'язку модель державного управління розвитком національної інноваційної системи як об'єктом державної політики впродовж визначеного періоду.[||]The purpose of the article is to investigate the national innovation system’s development as a separate object of the state policy, and to discuss the principles and the ways of improving the state policy relevant to activation of the national innovation system development in Ukraine. The contents of the institutional environment’s individual components, which provides for the national innovation system development in the fields of education, science, scientific and technical activity, innovation activity, innovations, investments, technology transfer, and intellectual property is analysed for the period from 1991 to 2019 at the level of laws of Ukraine; from 1999 to 2019 – at the level of regulatory acts that determined the central executive bodies’ legal powers in these fields.
Basing on the analysis results, the following steps were done: first, there were identified the periods when "the the national innovation system’s development as a separate subject of public policy" was defined at the task level (May 2007 - April 2011) and at the function level for one (April 2011 - September 2019) or for two (from September 2019) central executive bodies; second, there was considered the relation between the unified innovation policy as the only state innovation policy in the real economy sector and the only scientific, technical, and innovation policy in the fields of education and science, scientific and research, scientific and technical activities as concepts; third, there was formulated the need to establish the sole entity governing the national innovation system’s development at the state level. For the latter, the feasibility of selection in favour of the National Council of Ukraine for the Development of Science, Technology and Innovation as a permanent Advisory Body under the Cabinet of Ministers of Ukraine, which is headed by the Prime Minister of Ukraine, and which can be formed basing on the existing National Council of Ukraine on Development of Science and Technology. In order to activate the national innovation system’s balanced development (i) four system-forming fields of public policy have been selected: higher education; public-private partnership; research, development and innovation; state regulation; (ii) the influence of the selected fields on the directions and ways of their implementation, which are specified in the Concept on Development of the National Innovation System approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine, was analysed; (iii) a discrete-periodic model with several feedback loops of public governance on the national innovation system’s development as a public policy object for a certain period was proposed.

Г. О. Тютюнникк. е. н., н. с. відділу економічного регулювання природокористування,Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса

ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ У РАМКАХ ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЕКОНОМІКИ ВРАЖЕНЬ

H. TiutiunnykPhD in Economics, Researcher, Department of Economic Regulation of Nature Management Institute of Market Problems and Economic&Ecological Research NAS of Ukraine, Odessa

AN INTEGRATED APPROACH TO DETERMINING LAND USE RESERVES IN THE CONTEXT OF INCLUSIVE EXPERIENCE ECONOMY FORMATION

В статті обґрунтовано сутність та зміст інтегрального підходу в економіці природокористування через аналітичний огляд наукових поглядів на інтегральний підхід у використання природних ресурсів. Обґрунтовано, що методологія інтегральних досліджень повинна включати дві великі гілки: перша – одночасне відстежування наявного стану та розвитку кожного з критеріїв і потім відстеження кореляцій їх один з одним. Досліджено правовий статус земель резервного фонду та інституціональні аспекти. Визначено, що оцінка нараховує триступінчату шкалу, що включає наступні градації: найбільш сприятливі (придатні), придатні, несприятливі (непридатні). Процедура складається з таких етапів виділення об’єктів оцінки, формування критеріїв оцінки, розробки параметрів оціночних шкал градацій. Розроблено систему показників оцінки ефективності землекористування, зокрема в контексті розвитку інклюзивної економіки вражень через п’ять відчуттів: зір, слух, смак, запах, тактильність. Обґрунтовано складові землекористування у рамках формування інклюзивної економіки вражень: чуттєву складову, а саме її естетичну грань, шумову, якісну (якість виробленої на відповідній ділянці продукції, екологічний стан, вплив ампелоекологічних факторів), фізичну (виробництво продукції чи забудова), запах (віддаленість від відходів, транспортну розв’язку, а також якість продукції й екологічну компоненту). Обґрунтовано чуттєву, шумову, якісну, фізичну складові землекористування у рамках формування інклюзивної економіки вражень. На основі показників обґрунтований картографічний метод дослідження землекористування, що використовується для вивчення правил просторового розташування явищ та їх взаємозв'язків, залежності та розвитку. Розроблена методика визначення резервів земель для розбудови інклюзивної економіки вражень на основі виявлених показників ефективності землекористування. На прикладі двох ділянок із різними характеристиками проведено аналіз та оцінку придатної території для відвернення її у резерв з подальшою розбудовою на ній інклюзивної економіки вражень.[||]The article substantiates the nature and content of the integrated approach in the economy of nature management through analytical review of scientific views on the integrated approach to the use of natural resources. It is substantiated that the methodology of integrated studies should include two large branches: the first - simultaneous monitoring of the existing state and development of the each criteria and then tracking their correlations with each other. The legal status of the reserve fund lands and institutional aspects were investigated. It has been determined that the assessment has a three-stage scale, including the following gradations: most favorable (suitable), suitable, unfavorable (not applicable). The procedure consists of the following stages of objects evaluation selection, evaluation criteria formation, development of grading scale parameters. A system of land-use performance metrics has been developed, in particular in the context of developing an inclusive experience economy through five senses: sight, hearing, taste, smell, tact. The components of land use within the framework of forming an inclusive economy of experience are substantiated: the sensual component, namely its aesthetic face, noise, quality (quality of the product produced at the respective area of production, ecological state, influence of ampeloecological factors), physical (production of production or construction), odor waste, transportation, and product quality and environmental components). The sensual, noise, qualitative and physical components of land use within the framework of forming an inclusive experience economy are grounded. Based on the indicators, a cartographic method of land use research is used, which is used to study the rules of spatial location of phenomena and their relationships, dependencies and development. A methodology for determining land reserves for developing an inclusive experience economy has been developed based on the identified land use efficiency indicators. On the example of two sites with different characteristics, an analysis and evaluation of the suitable territory was conducted to divert it to the reserve with the further development of an inclusive experience economy there.

І. С. Сагайдакк. т. н., доцент,доцент кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки,Університет державної фіскальної служби УкраїниВ. П. Биховченкок. е. н., доцент,доцент кафедри фінансів імені Л.Л. Тарангул,Університет державної фіскальної служби України

ЩОДО ЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДІВ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

I. SahaidakPhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Departmentof Сommodity Science and Technogenic and Ecological Safety,University of State Fiscal Service of UkraineV. BykhovchenkoPhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor, Department of Finance, L. L. TarangulUniversity of State Fiscal Service of Ukraine

ON THE TARGET USE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION FUNDS

В даній статті досліджено вітчизняну практику фінансування заходів щодо охорони довкілля, а саме формування та функціонування цільових фондів охорони навколишнього природного середовища. Розглянуто порядок розподілу коштів екологічного податку, як основного джерела поповнення екологічних фондів і проаналізовано неефективність його використання. Наведено приклади нецільового використання державних коштів на природоохоронні заходи, як на державному так і на місцевому рівнях, що є порушенням чинного законодавства. Обґрунтовано, що витрати державного бюджету на охорону довкілля не можуть відігравати значну роль у вирішенні екологічних проблем. Виділено ряд негативних закономірностей використання коштів екологічних фондів. Запропоновано необхідність створення позабюджетного Державного екологічного фонду з визначенням чітких напрямків прозорого та цільового використання коштів.[||]Meeting the environmental commitments it has undertaken Ukraine, before the World Society, requires significant investment. This requires effective mechanisms for raising funds.
This paper explores the domestic practice of financing measures for the protection of the environment, namely the formation and operation of trust funds protection of the environment. A retrospective is given the formation of environmental funds in Ukraine. It is shown that contrary to the current one legislation, financing of environmental measures is carried out under state target programs at the expense of the State budget.
A special procedure for the distribution of environmental tax funds is considered, as the main source of the replenishment of environmental funds. The dynamics are analyzed environmental tax revenues that far exceed budget expenditures by targeted environmental measures that are both ineffective and inappropriate use of environmental tax.
Examples of misuse of public funds for nature conservation measures, both at the state and local levels, are available violation of current legislation.
As a result of the analysis of the use of environmental funds, a number has been identified negative patterns, including manipulation by authorized bodies a list of measures that are only conventionally environmentally friendly or not in general; lack of monitoring of the effectiveness of environmental measures; lack of proper planning for allocating funds for environmental protection measures.
It is shown how poor environmental spending is, especially compared to EU countries.It is substantiated that the expenditures of the state budget for the environment are not can play a significant role in solving environmental problems. Suggested renewal and increase of targeted use of environmental funds tax and the formation, for this purpose, of the extrabudgetary State Protection Fund of the environment with the definition of clear directions the use of funds and the creation of independent, effective, transparent a tool for financing conservation activities based on a successful one experience of some EU countries.

К. М. Предунк. т. н., доцент, професор кафедри теплогазопостачання і вентиляції,Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ: СУЧАСНІ ВИМІРИ ТА ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ

K. PredunPhD in Technical Sciences, associate Professor, Professorof the Department of Heat and Gas Supply and Ventilation,Kyiv National University of Construction and Architecture

EVOLUTION OF CONCEPTUAL-THEORETICAL BASIS OF ECOLOGICAL-ECONOMIC OPTIMIZATION: MODERN MEASUREMENTS AND PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION

Розглянуто сучасні тенденції екологічного будівництва на основі принципів біосферної сумісності. Показано необхідність комплексного, багаторівневого підходу до вирішення питань екологічної безпеки урбанізованих територій. Системи енергопостачання населених пунктів України сьогодні є прикладом неефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у державі. Після набуття незалежності та переходу економіки України на ринкові рейки невідповідність цін і тарифів на енергоносії та житлово-комунальні послуги поставили енергетику на грань банкрутства. Не отримавши від реалізації наданих послуг необхідних коштів для закупівлі палива, традиційна енергетика не має можливості виробляти необхідні кількості тепла та електроенергії для усіх споживачів. Як наслідок, вводиться нормування та обмеження та тепло- та електроспоживання, що не відповідає ринкових засадам. Таким чином, соціальна спрямованість державної політики сприяє наростанню кризових явищ в енергетичній сфері. Водночас збільшується забруднення атмосферного повітря викидами парникових газів і забруднювальних речовин. Проаналізовано існуючий енергоринок в Україні у порівнянні з європейським та шляхи його подальшої трансформації. Влаштування альтернативних джерел енергії – сонячних та вітрових електростанцій, використання теплонасосних технологій тощо вирішує проблему «теплового забруднення» атмосфери, проте суттєво підвищує як закупівельну вартість електроенергії, так і ціну для кінцевих споживачів. Обгрунтовано необхідність трансформації ринку електроенергії, яка вироблена з альтернативнх джерел. Пріоритетом державної політики має стати заміна спеціальної «зеленої» тарифікації аукціонами на постачання енергії. Сенс процесу еколого-енергетичної оптимізації – не заміна одного джерела енергії іншим, а економічна та індустріальна трансформація, декарбонізація та децентралізація. Для вирішення вказаних проблем запропоновано заходи з удосконалення вимог чинних в Україні нормативно-правових і законодавчих актів з регулювання енергетичного сектору держави.[||]The modern tendencies of ecological construction based on the principles of biosphere compatibility are considered. The necessity of a comprehensive, multi-level approach to solving the issues of environmental safety of urban areas is shown. The energy supply systems of settlements of Ukraine today are an example of inefficient use of fuel and energy resources in the state. After independence and transition of Ukraine's economy to market rails, the mismatch between prices and tariffs for energy and housing and utilities put energy on the verge of bankruptcy. Without receiving the necessary funds for the purchase of fuel from the services provided, the traditional power generation is not able to produce the necessary quantities of heat and electricity for all consumers. As a consequence, standards and restrictions are introduced and heat and power consumption is not in line with market principles. Thus, the social orientation of public policy contributes to the increase of crisis phenomena in the energy sphere. At the same time, atmospheric air pollution with emissions of greenhouse gases and pollutants is increasing. The existing energy market in Ukraine is compared with the European one and the ways of its further transformation. The installation of alternative energy sources - solar and wind power, the use of heat pumping technologies, etc., solves the problem of "thermal pollution" of the atmosphere, but significantly increases both the purchase cost of electricity and the price for end consumers. The necessity to transform the electricity market, which is produced from alternative sources, is substantiated. The priority of public policy should be the replacement of special “green” tariffs by auctions for energy supply. The meaning of the process of ecological and energy optimization is not the replacement of one energy source by another, but economic and industrial transformation, decarbonisation and decentralization. In order to solve these problems, measures have been proposed to improve the requirements of the normative legal and legislative acts in force in Ukraine regulating the energy sector of the state.

І. А. Малютак. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму,Університет митної справи та фінансівН. О. Небабак. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму,Університет митної справи та фінансівВ. А. Калюжнамагістр, Університет митної справи та фінансів

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

I. MalutaPhD in Economics, Associate professor, Department of International Economic Relations, Regional Studies and Tourism,University of Customs and FinanceN. NebabaPhD in Economics, Associate Professor of Department of International Economic Relations, Regional Studies and Tourism, University of Customs and FinanceV. Kaliuzhnamaster, University of Customs and Finance

FEATURES OF THE WORLD MARKET OF ELECTRIC VEHICLES

У статті досліджено особливості розвитку світового ринку електромобілів, який показує значне зростання (більш ніж у шість разів) виробництва електричних транспортних засобів за останні п’ять років. Досліджено структуру ринку електромобілів за країнами світу. Проаналізовано окремі заходи та механізми, що впроваджуються для збільшення світового ринку електромобілів відповідно до пріоритетів та програм кожної країни-учасниці ініціативи щодо електричних транспортних засобів (EVI). Визначено ключові переваги застосування електричних транспортних засобів перед автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння, зокрема через менше їх оподаткування у зв’язку зі зменшенням кількості викидів СО2 в атмосферу. Зроблено аналіз сценарію програми EV30@30 щодо прогнозу об’єму ринку електромобілів на 2018-2030 рр. Виявлено основні труднощі та проблеми, з якими можуть зіткнутися виробники та постачальники електромобілів. Ідентифіковано напрями подальших досліджень у контексті розвитку світового ринку електромобілів.[||]The article deals with the problem of development of the world market of electric cars. The significant increase (more than 6 times) of electric vehicle production over the last five years is shown. The structure of the electric vehicle market by countries of the world is investigated. Measures and mechanisms implemented to increase the electric vehicle market in accordance with the priorities and programs of each country participating in the Electric Vehicle Initiative (EVI) are analyzed. The advantages of using electric vehicles over cars with internal combustion engines are identified, in particular because of their lower taxation due to the reduction of CO2 emissions into the atmosphere. EV30@30 scenario for Electric Vehicle Market forecast for 2018-2030 is analyzed. The main difficulties and problems that electric vehicle manufacturers and suppliers may face are identified in case of adoption of electric vehicles.
According to an analysis of PricewaterhouseCoopers (PwC), an international network of consulting and auditing companies, it is expected that electric vehicles can account for approximately 14% of new car sales in Europe and China by 2025. Due to the nature of the global automotive supply chain, manufacturers and their suppliers need to be prepared for the transition from automobiles to electric vehicles. The number of charging points and their geographical structure of publicly available slow and fast electric chargers by country are considered. It is estimated that half of the world's slowest-charging chargers and more than three-quarters of publicly available fast chargers are installed in China. The dynamics of electricity consumption in the world are also examined. In an effort to combat climate change, governments around the world have adopted increasingly stringent emission limits for vehicles. The top ten countries with the largest emissions in the transport sector were identified: the USA, China, Russia, India, Brazil, Japan, Canada, Germany, Mexico and Iran. The concept of the Bonus-Malus System (BMS) instrument is defined and taxation of passenger cars based on CO2 emissions in some countries is considered.

О. І. Сахненкостарший викладач кафедри менеджменту та військового господарства,Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРАЇНИ

O. SakhnenkoSenior Lecturer at the Department of Management and Military Economy,National Academy of the National Guard of Ukraine, Kharkiv

STATE MANAGEMENT OF HUMAN POTENTIAL DEVELOPMENT PROCESS IN THE COUNTRY SUPPLY SYSTEM

У статті досліджено роль держави щодо управління процесом розвитку людського потенціалу. Охарактеризовано розвиток понятійного апарату для характеристики ролі людських ресурсів у процесах соціально-економічного розвитку суспільства. Надані шляхи підвищення ефективності державного управління в системі кадрового забезпечення країни.
Державне регулювання якості людських ресурсів не можна розглядати як цілком відокремлену сферу державного впливу, а тільки в тісному взаємозв’язку з державною політикою у сферах освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту та соціального забезпечення, екологічної безпеки, зайнятості тощо. Тому надано напрямки регулюючого впливу держави на підвищення якості людських ресурсів.
Розглянуто чотири напрями ефективності результатів управління людськими ресурсами згідно з Гарвардською моделлю 4С.
Для врегулювання кризової ситуації, що склалася в Україні з якістю людських ресурсів, органам виконавчої влади центрального та регіонального рівня надано пропозиції щодо вдосконалення механізму державного регулювання якості людських ресурсів, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності економіки країни та регіонів в умовах інноваційного розвитку суспільства.[||]The article examines the role of the state in managing the process of human development. The development of the conceptual apparatus for characterizing the role of human resources in the processes of social and economic development of society is characterized. The ways of increasing the efficiency of public administration in the system of human resources of the country are given.
State regulation of the quality of human resources cannot be regarded as a completely separate sphere of state influence, but only in close relation with state policy in the fields of education, health care, culture, social protection and social security, environmental security, employment, etc. Therefore, the directions of regulatory influence of the state on improving the quality of human resources are given.
The authors noted that the role of innovative technologies has grown qualitatively over the past decade, and therefore the need to expand the range of opportunities and deep structuring of the science-intensive component of the nation's potential has become one of the main requirements in the formation of the state economy. Science and education are not only the determining factors of its effective development, but also a guarantee of the intelligibility and education of society as a whole. The authors drew attention to the fact that today the role of the state in the formation of human capital is quite high. Four directions of efficiency of results of management of human resources according to Harvard model 4C are considered.
In order to manage the crisis of human resources quality in Ukraine, the executive bodies of the central and regional level have been proposed to improve the mechanism of state regulation of the quality of human resources, which will enhance the competitiveness of the economy of the country and regions in terms of innovative development of society. Measures have been proposed to create the necessary conditions for increasing investment in human development and human capital formation. The conclusion is drawn that in order to achieve the goal of the country's transition to an innovative development path, it is necessary to achieve an increase in the innovative activity of the national industry, to adapt the research complex to the conditions of the market economy, and to strengthen the interaction of the public and private sectors. The solution of these problems depends on the development of effective scientific, technical, innovation and industrial policies.

Н. О. Пархоменкок. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГІВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

N. ParkhomenkoPhD in Economics, Associate Professor, Department of International Business and Economic Analysis, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

IMPACT OF INTERNATIONAL RANKINGS ON THE COMPETITIVENESS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Сьогодні спостерігається все більш жорстока конкуренція на ринку освітніх послуг. Кожен університет світу намагається щороку покращити свої позиції в міжнародних рейтингах з метою привернення уваги абітурієнтів, підвищення власної репутації, співпраці з роботодавцями. Для дієвого управління закладом вищої освіту слід розуміти основні індикатори та мотивувати викладачів для досягнення вагомих результатів. В дослідженні визначено зовнішні та внутрішні конкурентні переваги закладу вищої освіти, проаналізовано існуючі типології міжнародних рейтингів університетів, охарактеризовано методології формування міжнародних рейтингів. В процесі дослідження наведено порівняння основних міжнародних рейтингів QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities, Ranking Web of Universities за типом і напрямами досліджень, термінами та періодичністю досліджень, різновидами отримуваних рейтингів. Визначено провідні заклади вищої освіти за рейтингами QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities, Ranking Web of Universities у 2019-2020 роках. В результаті дослідження визначено вплив міжнародних рейтингів на параметри діяльності університету та його конкурентоспроможність. Визначено переваги та недоліки оцінювання закладів вищої освіти за допомогою рейтингів.[||]Nowadays, there is increasing competition in the educational services market. Every university of the world tries to improve its position in the international rankings every year in order to attract the attention of applicants, increase its own reputation, cooperation with employers. For the effective management of a higher education institution, it is important to understand the key indicators and motivate teachers to achieve strong results. The purpose of the study is to determine the impact of a higher education institution's position in the international ranking on its competitiveness. The study identifies the external and internal competitive advantages of a higher education institution, analyzes the existing typologies of international university ratings, characterizes the methodologies for the formation of international ratings. The study compares the major international rankings of QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities, Ranking Web of Universities by type and direction of research, terms and frequency of studies, varieties of obtained ratings. The leading institutions of higher education by QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities, Ranking Web of Universities in 2019-2020 are determined. The study showed that all ratings are not similar, so when assessing the competitiveness of a higher education institution should take into account the specifics of different ratings, and determine the overall level of international competitiveness is advisable for several ratings. The research has shown that the purpose of monitoring international rankings is to encourage universities to obtain the highest position that enhances image, provides competitive advantage, determines funding, and more. It is determined that all criteria and indicators that can be evaluated by international rankings are integral factors of competitiveness of higher education institution. As a result of the research the influence of international ratings on the parameters of the university activity and its competitiveness is determined. The advantages and disadvantages of rating higher education institutions are identified.

Г. В. Шпаковак. т. н., доцент, доцент кафедри будівельних технологій,Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

ДЕТЕРМІНАЦІЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕФЕКТІВ НА ОСНОВІ ІНДИКАТОРІВ БІОСФЕРОСУМІСНОГО ВИРОБНИЦТВА

H. ShpakovaPhD in Technical Sciences, associate Professor at the Department of Building Technology,Kyiv National University of Construction and Architecture

DETERMINATION OF THE SYSTEM OF EVALUATION OF ENVIRONMENTAL-ECONOMIC EFFECTS ON THE BASIS OF INDICATORS OF BIOSPHEREOSMOOTH PRODUCTION

В статті розглянуті особливості оцінки біосферосумісного виробництва на принципах універсалізації індикаторів. Критерії оцінювання адаптовані до еколого-економічних обмежень, що діють у відповідності до міжнародних нормативних актів про стан навколишнього середовища. Представлено межі виокремлення оптимальних рішень та алгоритм етапності їх оцінки на засадах сталого розвитку з врахуванням екологічних, економічних та соціальних імперативів. Запропоновано перелік економічних та управлінських незалежних факторів (індикаторів), які є ознаками та умовою впровадження екологоцентричного виробництва на принципах сталого розвитку. Проаналізовано фактори, які заважають розповсюдженню кращих практик сталого виробництва в діагностуванні еколого-економічної відповідності. На основі проведеного аналізу факторів впливу запропоновано перелік коефіцієнтів та індикаторів, які інтегрують складові соціо-еколого-економічної системи та комплексно характеризують виробництво.[||]The features of estimation of biosphere compatible production on the principles of indicator universalization are considered in the article. The assessment criteria are adapted to the environmental and economic constraints that operate in accordance with international environmental regulations. The limits of isolation of optimal solutions and the algorithm of stage of their estimation on the principles of sustainable development with consideration of environmental, economic and social imperatives are presented. Humanity has realized long ago that the coordination of efforts to collect, store and process information about the state of the environment is a necessity. Under the patronage of the UN, a concept and program for monitoring and assessing the state of the environment has been developed. Environmental controls are very similar to auditing. The most widespread today is a specialized environmental audit on waste accounting. The priority objective of environmental monitoring and enterprises auditing is to turn waste into resources and reduce their generation. Domestic legislation in this area does not fully or only partially comply with EU requirements. Ukraine needs to move to a new conceptual basis for economic development. Most industries are resource-intensive through direct dependence on the resource base. They are built on the basis of a linear model of the economy. Modernization of any industry in Ukraine, which produces significant volumes of residual wastes, is one of the pressing problems. EU directives aim to build a “recycling society”. Renewable resource technologies and green energy are in trend. But in such conditions the economic development is difficult to provide. It is difficult to choose a cost-effective technology according to environmental standards for implementation in a particular region without the methodology and tools of environmental and economic analysis. A phased algorithm for the selection and adjustment of decisions on the selection of rational technology is proposed. The promising directions of adaptation to biosphere compatibility have been proposed for any industry. One of the directions in the greening of industrial technologies is the recycling. A wider introduction of IT technologies in the process of the object life cycle is proposed: when assessing the state of an industrial object in order to extend it’s life; when designing the periods of time and scope of modernization, disposal; when introducing new concepts during the initial design in order to simplify the modernization, disposal. The choice of rational technologies does not depend only on economic choice and environmental restrictions. The social component of humanity, which is responsible for the dictatorship of the proposal and the artificial stimulation of secondary needs, which led to the environmental crisis, must change. The list of economic and managerial independent factors (indicators), which are features and condition of introduction of ecocentric production on the principles of sustainable development, is offered. Factors that impede the spread of best practices for sustainable production in diagnosing environmental and economic compliance are analyzed. On the basis of the analysis of impact factors, a list of coefficients and indicators that integrate the components of the socio-ecological-economic system and comprehensively characterize production is proposed.

М. А. Коноплянниковак. е. н., доцент кафедри маркетингу,Київський національний торговельно-економічний університет

ЗАДАЧІ ВИБОРУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

M. KonopliannykovaPhilosophy Doctor, Associate Professor of Marketing DepartmentKyiv National University of Trade and Economics

SOLVING THE PROBLEM OF CHOOSING INFORMATION TECHNOLOGIES FOR THE MARKETING ACTIVITIES

Стаття присвячена дослідженню концептуальних засад формування системи управління маркетинговою діяльністю підприємства, яка формується за рахунок посилення глобалізації та збільшення насиченості інформаційних потоків. У статті проаналізовано підходи до вибору маркетингових інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційних систем автоматизації маркетингової діяльності. Окреслено критерії та підходи до визначення факторів вибору інформаційних систем та інформаційно-комунікаційних технологій, що базуються на побудові системи збалансованих показників. Надалі проводиться поетапна виважена обробка результатів роботи експертів за допомогою математичних методів та із застосуванням програмного забезпечення. В статті розглянуто підхід до вирішення економічних задач вибору та запропоновано авторський підхід до вибору маркетингових інформаційно-комунікаційних технологій. Загалом, дана стаття формує чітке уявлення щодо вирішення багатокритеріальних задач вибору у складних економічних системах.[||]The article describes approaches to resolving multiple-criteria decision in economic systems. A step-by-step approach is proposed to build a hierarchy of key metrics that will ensure the selection and development of enterprise marketing information system and marketing information-communication technologies in the context of globalization of world markets which increases the rich information flow. In this way the main goal to building marketing information systems must be taken such as principles: interaction and development, transparency and functionality, direction to the marketing strategy. Most of the tasks in economic systems are multiple-criteria decision depend on different criteria and indicators which require to each other. The main group of they criteria is economic, finance and marketing responding to system of balanced scores must be linked to the preferences of experts. To put the balanced scorecard to work, companies should articulate goals for time, quality, and performance and service and then translate these goals into specific measures, than suggest inviting experts from different departments and form a system of balanced scored system indicators together then we calculate the value of each indicator using software mathematical methods and require special demands to expert. That information was available internally of each department and then discuss together with management.
Resolve the problem of choosing information technology in the form of a hierarchy. The first level of the hierarchy is the marketing information system according to the marketing strategy, the second level are indicators, and the third level are variant of information technologies they can be provided to expert choice. The next step choice information marketing system to each individual company and then analysis resistance decision by means T.Saati.
The article contains the approach to solving economic tasks and problems of choice and proposes the author's approach to the choice of marketing information system and software. In general, this article forms view of the challenges of choice in economic systems.

Ю. В. Набокавикладач кафедри готельно-ресторанного бізнесу,Дніпровський гуманітарний університет

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ І ФОРМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МЕДИЧНИХ ТУРИСТІВ

Y. Nabokateacher of the Department of hotel-restaurant business,Dniprovskii University of the Humanities

OPTIMIZATION OF PROCESSES AND FORMS OF ENTREPRENEURIAL SERVICES FOR MEDICAL TOURISTS

У статті досліджено сутнісну характеристику медичного туризму і зазначено, що даний вид туризму не має уніфікованого трактування у правовій та теоретичній площинах. Визначено, що медичний туризм охоплює усю низку вужчих та взаємопов’язаних категорій у сфері надання послуг туристам, які приводять до покращення їх здоров’я, а критерієм відмінностей медичних послуг для туристів може бути міра медичного втручання визначена у законодавчому полі країн. Зазначено, що послуги на ринку медичного туризму охоплюють: самолікування туристів, інформаційні послуги щодо рекомендованого лікування туристів, психо-енергетичні послуги туристам, медичні послуги туристам, трансплантаційні послуги туристам, участь туристів у біомедичних заходах, надання паліативних та хоспісних послуг, евтаназійні послуги туристам. Розроблено та запропоновано систему підприємницького обслуговування медичних туристів в Україні. Наведено напрями удосконалення підприємницької діяльності підприємств на українському ринку медичного туризму.[||]In the article describes the essential characteristics of medical tourism and states that this type of tourism does not have a uniform interpretation in the legal and theoretical fields.
Medical tourism has been identified to cover a wide range of narrow and interconnected categories of services to tourists that improve their health, and the criterion for differences in health services for tourists may be the extent of medical intervention identified in the legislative field of a country.
It is stated that services in the market of medical tourism include: self-treatment of tourists, information services on the recommended treatment of tourists, psycho-energy services to tourists, medical services to tourists, transplantation services to tourists, participation of tourists in biomedical activities, palliative and hospice services, euthanasia services to tourists.
It is noted that international tourism is developed heterogeneously and its deployment is influenced by numerous factors that can be analyzed by five management global level (world), macro (country), meso level (region, industry, market), micro level (organizations) and personal level (medical tourists, accompanying persons, local population). In view of these parameters, the author's proposals are aimed at optimizing the development of the medical tourism market in Ukraine.
The scheme of functioning of information-marketing system will be developed, which will allow to coordinate interaction on the market of medical tourism of Ukraine: medical tourists, information-marketing centers, recreational enterprises, tourist companies, transport companies, national associations and organizations, service centers of state and local services, financial institutions, insurance and law firms, accommodation and catering, international associations and organizations.
It is emphasized that in the 21st century. measures for building the marketing potential of recreational entrepreneurship in tourism and hospitality should be innovative and take into account not only existing local examples of innovative developments in Ukraine, but also scientific and technological achievements and forms of their implementation in the international environment.
Directions of improvement of marketing activity of recreational enterprises on the market of medical tourism of Ukraine are offered, by identification, complex accounting and visualization in the form of the main factors of influence, on the one hand, on the world, and on the other, on the Ukrainian markets: tourism, medical ambassador and medical tourism.

І. С. Крамаренкок. е. н., доцент, декан факультету права та соціально-освітніх технологій,Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету «Україна»І. О. Іртищевад. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту,Національний університет кораблебудування імені адмірала МакароваО. Ф. Сєнкевичздобувач, Національного університету кораблебудування імені адмірала МакароваО. О. Топчійк. е. н., докторант, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»Д. С. Войтк. е. н., докторант, Міжнародний університет бізнесу і права

СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНІВ

I. KramarenkoPhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Law and Social and Information Technologies, Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the “Ukraine” UniversityI. IrtyshchevaDoctor of Economic Sciences, Professor, Head of Management DepartmentNational University of Shipbuilding named after Admiral MakarovO. Senkevichapplicant, National University of Shipbuilding named after Admiral MakarovO. ТоpсhіyPhD in Economics, Doctoral candidate, Public Institution «Institute of Environmental Economicsand Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine»D. VoitPhD in Economics, Doctoral candidate, International University of Business and Law

STRUCTURAL-DYNAMIC CHARACTERISTICS OF INVESTMENT RESOURCES OF THE REGIONS

Метою статті є аналіз структурно-динамічних характеристик інвестиційних ресурсів регіонів України. Основними завданнями дослідження є: аналіз процесу регіонального формування інвестиційного потенціалу та його реалізація у формі капітальних інвестицій; оцінювання інвестиційного потенціалу на рівні регіональної та національної економіки використовуючи динаміку та структуру валового нагромадження й використання капіталу; аналіз процесів формування інвестиційного потенціалу в економіці регіонів України у розрізі інституційних секторів, а також зовнішніх джерел фінансування інвестиційних проектів.
Обґрунтовано використання методичних підходів до оцінки інвестиційного потенціалу, основні елементи яких сприятимуть максимізації можливостей регіональної економіки для її стабільного зростання, модернізації та забезпечення конкурентоспроможності на внутрішньому та міжнародному ринках.
Проведені дослідження показали, що процес регіонального формування інвестиційного потенціалу та його реалізація у формі капітальних інвестицій знаходиться у прямій залежності від розвитку національної економіки, стадії її життєвого циклу та ефективності фінансово-кредитних механізмів. Дослідженнями також встановлено, що обсяг іноземного інвестування в Україну залежить насамперед не стільки від стадії економічного циклу, скільки від стану інвестиційного клімату, визначальними чинниками якого є: політична стабільність, стан інституційного середовища, рівень розвитку людського потенціалу, розвиток внутрішнього ринку та нормативно-правове забезпечення інвестиційної діяльності.
Зазначено, що важливим показником інвестиційного потенціалу на рівні регіональної та національної економіки є динаміка та структура валового нагромадження та використання капіталу. За показником регіональної норми валових інвестицій, економіку всіх регіонів необхідно вважати стагнуючою, окрім Київської області та м. Києва.
Проведено аналіз процесів формування інвестиційного потенціалу в економіці регіонів України у розрізі інституційних секторів, а також зовнішніх джерел фінансування інвестиційних проектів. Результати аналізу показали, що основним джерелом інвестиційних ресурсів підприємств реального сектору виступає прибуток та амортизаційні відрахування. Досліджена динаміка прибутковості підприємств реального сектору підтверджує зростання обсягів балансового прибутку у 2016-2017 роках, що дає підстави прогнозувати збільшення обсягів капітальних інвестицій на підприємствах досліджуваних галузей.[||]The purpose of the article is to analyze the structural and dynamic characteristics of the investment resources of the regions of Ukraine. The main objectives of the study are: analysis of the process of regional formation of investment potential and its realization in the form of capital investments; assessment of investment potential at the level of regional and national economy using dynamics and structure of gross accumulation and use of capital; analysis of the processes of formation of investment potential in the economy of regions of Ukraine in terms of institutional sectors, as well as external sources of financing investment projects.
The use of methodological approaches to the assessment of investment potential is substantiated, the main elements of which will contribute to maximizing the opportunities of the regional economy for its stable growth, modernization and ensuring competitiveness in the domestic and international markets.
According to the research, the process of regional formation of investment potential and its realization in the form of capital investments is directly dependent on the development of the national economy, the stage of its life cycle and the effectiveness of financial and credit mechanisms. It is also found that the amount of foreign investment in Ukraine depends primarily not so much on the stage of the economic cycle, but on the state of the investment climate, the determining factors of which are: political stability, the state of the institutional environment, the level of human potential development, the development of the internal market, and regulatory support for investment activity.
It is noted that the dynamics and structure of gross accumulation and use of capital is an important indicator of investment potential at the level of regional and national economy. According to the regional norm of gross investment, the economy of all regions should be considered stagnant, except for the Kyiv region and Kyiv.
The processes of formation of investment potential in the economy of the regions of Ukraine in the context of institutional sectors, as well as external sources of financing investment projects, are analyzed. According to results of the analysis, profit and depreciation are the main source of investment resources of real sector enterprises. The researched dynamics of profitability of the real sector enterprises confirms the growth of the balance sheet profit in 2016-2017, which gives grounds to predict the increase of the capital investments in the enterprises of the studied industries.

С. М. Лутковськак. пед. н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, євроінтеграції та міжнародної діяльності,доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії,Вінницький національний аграрний університет

СТРАТЕГІЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ

S. LutkovskaCandidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Vice-rector for scientific and pedagogical work, European integration and international activities, Associate Professor of the Department of Administrative Management and alternative energy sources Vinnytsia National Agrarian University

GLOBALIZATION STRATEGY FOR ENVIRONMENTALLY FRIENDLY SUSTAINABLE DEVELOPMENT

У статті доведено необхідність застосування проривної стратегії розвитку економіки, котра передбачає створення принципово інноваційних видів продукції, що випереджають сучасні зразки на одне – два технологічних покоління. Результати дослідження підтверджують, що для розробки обраної стратегії необхідно використовувати сукупні пріоритети стратегій глобального розвитку, які розробляються й реалізуються на основі світового порядку денного. Так чином, обрана стратегія дозволить не лише отримати стратегічну перевагу, а й нейтралізувати конкурентів. Конкурентні стратегії мають превалюючи значення для модернізаційних процесів, тобто вони окреслюють не лише макроконтур, а й визначають мікропроцеси (на рівні відповідних виробництв). Встановлено, що крім потреби інвестувати в привабливі закордонні ринки, існує ще п'ять спонукальних причин, котрі сприяють зацікавленості в розробці стратегії глобалізації: економія за рахунок масштабів виробництва; створення глобальних асоціацій з брендом; доступ до дешевої робочої сили і джерел сировини; отримання пільг при виході на зарубіжні ринки; перехресне субсидування; обхід торгових бар’єрів; доступ до стратегічних ринків. В результаті дослідження доведено, що важливу роль у стратегіях глобалізації відіграють стратегічні альянси, тому що, як правило, компаніям не вистачає ключових факторів успіху на новому ринку. Це можуть бути потреби в дистрибуції й організації збуту в цілому, торговельній марці, технології, НДДКР або виробничій базі. Створення цих активів за рахунок внутрішніх ресурсів може вимагати значних витрат часу й грошей. Коли компанія має невизначеності, пов'язані з діяльністю в іншій країні, стратегічний альянс стає природною альтернативою для скорочення інвестицій, що забезпечує ріст гнучкості й зменшення ризиків. Охарактеризовано сутність та окреслено роль стратегічного альянсу. Визначено, що стратегічний альянс – це спільна робота, спрямована на найкраще використання сильних сторін двох або більше компаній для досягнення стратегічних цілей. Проривна стратегія передбачає створення конкурентоспроможного сектору досліджень і розробок, що стабільно розвивається, має оптимальну інституціональну структуру; ефективне використання державних коштів, що виділяються на фінансування наукової та науково-технічної діяльності; входження України до європейського та світового науково-технологічного простору.[||]The article proves the necessity of using a breakthrough strategy for economic development, which involves the creation of a radically innovative products that are ahead of modern examples on one or two technological generations. The results of the study confirm that the development strategy chosen, you need to use the cumulative priorities of global development strategies that are developed and implemented on the basis of the world order of the day. So, the strategy will allow not only to gain a strategic advantage, but to neutralize competitors. Competitive strategies have prevaluate importance for the modernization process, that is, they determine not only macrocenter, but also determine the micro-processes (at the level of the respective industries). It is established that in addition to the need to invest in attractive foreign markets, there are five motives that contribute to interest in the development of the strategy of globalization: economies of scale; create global associations with the brand; access to cheap labor and sources of raw materials; benefits when entering foreign markets; cross-subsidies; bypass trade barriers; access to strategic markets. The study proved to be an important role in the strategies of globalization play a strategic alliances because, as a rule, companies do not have the key success factors in the new market. It can be the need for distribution and marketing in General, trademark, technology, R & d or production database. The creation of these assets through internal resources may require a significant investment of time and money. When a company has uncertainty associated with activity in another country, a strategic Alliance is a natural alternative to reduce investment, the increase flexibility and reduce risk. Characterized by the nature and defined the role of strategic Alliance. Determined that a strategic Alliance is a joint work aimed at the best use of the strengths of two or more companies to achieve strategic goals. Breakthrough strategy implies creation of a competitive sector of research and development is developing steadily and has an optimal institutional structure, and effective use of public funds allocated for financing of scientific and scientific-technical activities; the entry of Ukraine into European and world scientific and technological space.

О. С. Прокопишинк. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Львівський національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН

O. ProkopyshynPhD in Economics, Associate Professor, Department of Accounting and Taxation, Lviv National Agrarian University

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR MANAGING THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL COOPERATIVE RELATIONSHIPS

Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні й розробці науково-методичних положень удосконалення організаційно-економічного механізму управління розвитком сільськогосподарських кооперативних взаємовідносин.
Для досягнення поставленої мети дослідження використано методи аналізу і синтезу, узагальнення, класифікації, структурно-логічний.
У статті проаналізовано й узагальнено наукові погляди на визначення понять «механізм», «механізм управління», «організаційний механізм», «економічний механізм», «організаційно-економічний механізм».
Надано авторське трактування терміна «організаційно-економічний механізм управління розвитком сільськогосподарських кооперативних взаємовідносин» як сукупність принципів, інструментів, функцій, методів і засобів, спрямованих на скорочення рівня витрат на організацію процесів виробничо-збутової діяльності та різноманітних послуг (транспортних, складських, маркетингових тощо). До складових частин організаційно-економічного механізму віднесено ресурси; чинники впливу; цілі, принципи, функції, методи, важелі управління; інструменти; інформаційні технології; критерії ефективності.[||]In the context of intensification of European integration processes, the issues of cooperation in the agricultural sector become especially relevant. This is due to the fact that the expansion of areas for small farmers and cooperatives allows access to additional financial resources, increase agricultural production, upgrade production equipment, intensify innovation and stimulate rural development.
However, agricultural cooperation in Ukraine is developing at a slow and unstable pace due to the imperfection of the mechanism of regulation of cooperative relationships and regulatory support for the development of cooperation, lack of state support for cooperative development, limited financial resources, high cost of credit and borrowed funds.
Therefore, in modern conditions there is a need for further development of theoretical and methodological provisions and the development of scientific and methodological approaches and practical recommendations to improve the management of agricultural cooperative relationships, including improving the organizational and economic mechanism.
The purpose of the article is to theoretically substantiate and develop scientific and methodological provisions for improving the organizational and economic mechanism for managing the development of agricultural cooperative relationships.
To achieve the goal of the study used methods of analysis and synthesis, generalization, classification, structural and logical.
The article analyzes and generalizes scientific views on the definition of «mechanism», «management mechanism», «organizational mechanism», «economic mechanism», «organizational and economic mechanism».
The author's interpretation of the term «organizational and economic mechanism for managing the development of agricultural cooperative relationships» as a set of principles, tools, functions, methods and tools aimed at reducing costs for the organization of production and marketing activities and various services (transport, warehousing, marketing, etc.) . The components of the organizational and economic mechanism include resources; influencing factors; goals, principles, functions, methods, control levers; tools; Information Technology; efficiency criteria.
The key principles of the formation of the organizational and economic mechanism are systemic, integrated, reliable, dynamic, in line with the goals of cooperative formation, efficiency.
Implementation of the organizational and economic mechanism for managing the development of agricultural cooperative relationships will help save costs for the organization of production and marketing activities as a result of: reducing the cost of logistics, storage, transportation and marketing by increasing the level of coordination between members of cooperatives; reduction of time for customer service; improving the quality of service.

В. І. Неджерястудент магістратури, КНУ ім. Тараса Шевченка

РИЗИКИ СТРАХОВОГО ШАХРАЙСТВА ТА МЕТОДИ БОРОТЬБИ З НИМИ

V. NedzheriaMaster, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

METHODS OF COMBATING INSURANCE FRAUD

Становище сфери страхового шахрайства підкреслює необхідність не лише подальшого удосконалення її діяльності, а й активної протидії тим вчинкам та подіям, які гальмують або навіть дискредитують цю діяльність. Окремі економісти вважають, що злочини у страховій сфері створюють загрозу економічній безпеці країни. Тому держава повинна приділяти постійну увагу не тільки програмам із розвитку цієї сфери, а й заходам щодо протидії злочинності, яка порушує страхову діяльність.
В статті розглянуто проблеми щодо реалізації комплексного підходу, котрий включає розробку колективних інструментів і методів протистояння протиправним діям в страхуванні, підтримання постійного діалогу з органами державної влади, зміцнення взаємодії з правоохоронними органами, активну інформаційно-просвітницьку роботу з населенням.[||]The insurance industry, being an important part of the country's financial industry, develops inseparably from both the national and global context. The international financial and, consequently, the insurance market is now experiencing the influence of divergent trends. On the one hand, the explosive growth of new technologies is leading to increased financial interconnections and accessibility of services between countries, enterprises, and individuals. On the other hand, political interference leads to the creation of new trade barriers and financial protectionism. The position of this field emphasizes the need not only for further improvement of its activity, but also for active counteraction to those acts and events that hinder or even discredit this activity. Some economists believe that crime in the insurance sector, and the damage they cause to the economic mechanism, in general, threaten the economic security of the country. Therefore, the state should pay constant attention not only to programs for the development of this field, but also to measures to counteract crime, which violates insurance activity.
The situation of insurance fraud emphasizes the need not only for further improvement of its activity, but also for active counteraction to those acts and events that hinder or even discredit this activity. Some economists believe that crimes in the insurance sector pose a threat to the country's economic security. Therefore, the state should pay constant attention not only to programs for the development of this field, but also to measures to counteract crime, which violates insurance activities.
There are still unresolved issues regarding the implementation of a comprehensive approach, which includes the development of collective tools and methods of resisting illegal acts in insurance, maintaining a constant dialogue with public authorities, strengthening interaction with law enforcement agencies, active outreach to the public.
The article deals with the problems of implementation of a comprehensive approach, which includes the development of collective tools and methods of counteracting illegal acts in insurance, maintaining a constant dialogue with public authorities, strengthening interaction with law enforcement agencies, active outreach to the public.

Н. С. Ринкевичасистент кафедри фінансів і маркетингу,Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (м. Дніпро)

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА В СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

N. Rynkevichassistant of the Department of Finance and Marketing,Pridneprovsk State Academy Construction and Architecture (Dnipro)

FEATURES OF ORGANIZATIONAL CULTURE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE IN THE FIELD OF INFORMATION SERVICES

Успішний розвиток організаційної культури сприяє підвищенню ефективності фінансово-економічної діяльності компаній та рівню конкурентоспроможності. Тому у сучасних умовах функціонування підприємств все більшої актуальності набувають проблеми трансформації їх організаційної культури.
Мета даного дослідження полягає в емпіричному дослідженні особливостей організаційної культури підприємства в сфері інформаційних послуг, виявленні тенденцій її розвитку в сучасних умовах та удосконаленні методичного підходу до оцінювання рівня розвитку.
Викладено результати проведеного експертного опитування з метою виявлення сучасних проблем, бар’єрів, особливостей, тенденції та шляхів розвитку організаційної культури підприємств у сфері інформаційних послуг в Україні. Виконано оцінку рівня розвитку організаційної культури підприємства. Запропоновано інтегральну методику оцінювання організаційної культури. Апробація даної методики показала, що обстежене підприємство має низький рівень розвитку організаційної культури (0,408), оскільки значення інтегрального показника знаходиться в межах 0,26–0,5.[||]Currently, the problems of developing the organizational culture of enterprises of different types of economic activity are being updated taking into account their specifics. This allows you to achieve greater flexibility and the ability to quickly respond to changes in the internal and external environment, to strengthen competitive positions in the sales markets, which corresponds to modern business conditions.
The purpose of this study is an empirical research of the organizational culture of enterprise in the field information services, identifying trends in its development in modern conditions and improving the methodological approach to assessing the level development.
The results of an expert survey are presented to identify current problems, barriers, features, trends and ways of organizational culture development of enterprises in the field information services in Ukraine. The level of organizational culture development of enterprise is evaluated. An integrated methodology for assessing the organizational culture is proposed. Testing of this methodology showed that the surveyed enterprise have a low level of organizational culture development (0.408), since the value of the integral indicator is in the range of 0.26–0.5.
The results of the study allow us to draw the following conclusions. The enterprise in the field of information services does not have a sufficiently clear idea of its purpose and direction of activity (the value of the indicator «Strategic direction and intentions» – 0.438). The mission developed by the management is incomprehensible to all employees and does not give them purposefulness (goal and perspective indicator – 0.4). The company has a sufficient level of employee dedication, its own approach to doing business (the indicator «Coordination and integration» – 0.5) and a clear set of key values (the indicator «Key values» – 0.538). The enterprise under study is not sufficiently implementing a customer-centric approach in understanding the wishes and needs of its customers (the indicator of «Focusing on consumers» – 0,363). The company is not very good at organizational change and does not adapt quickly to changes in the external environment (indicator «Ability to change» is 0.438; «Organizational training» is 0.288). Employees of the enterprise in the sphere of information services differ in low level of involvement: indicators of «Development potential» – 0,263; «Team orientation» – 0,413.

А. В. Волошанськааспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка

ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇНИ

A. Voloshanskapostgraduate student, Ivan Franko National University of Lviv

INNOVATIVE MODEL OF DEVELOPMENT AS A TOOL OF TRANSFORMATION OF ECONOMIC POLICY OF COUNTRY

У статті досліджено формування інноваційної моделі розвитку як інструменту трансформації економічної політики держав. Розглянуто інноваційну політику як систему, яка включає державні та регіональні програми, важелі, інструменти й заходи, які використовуються для здійснення впливу на інноваційний рівень секторів економіки, суб’єктів господарювання та формування ефективної інноваційно-структуризованої економіки. Розглянуто пріоритети інноваційної політики у країнах ЄС на наднаціональному, національному, регіональному та локальному рівнях. Проаналізовано концепцію розумної спеціалізації, яка втілюється на базі Smart Specialistion Platform та створення регіональних інноваційних стратегій, підгрунтям формування яких виступає «ідея чотирьох С», а саме: сhoices (вибори), competitive advantage (конкурентна перевага), critical mass (критична маса), collaborative leadership (спільне лідерство). Визначено основні кроки, які необхідні для реалізації стратегії розумної спеціалізації на рівні регіону.[||]The article investigates the formation of an innovative model of development as a tool for transformation of the economic policy of the states. Innovation policy is considered as a system that includes national and regional programs, levers, tools and measures that are used to influence the innovation level of economic sectors, economic entities and the formation of an effective innovation-structured economy. The priorities of the innovation policy in the EU countries at supranational, national, regional and local levels are considered, namely: conducting research and innovation activities, development of information and communication technologies, ensuring the competitiveness of small and medium-sized enterprises, achieving creativity in the activities of entities and communities, development of entities markets. The concept of smart specialization, which is implemented on the basis of Smart Specialistion Platform and creation of regional innovative strategies, based on the idea of four C idea, are analyzed: namely, Choices, competitive advantage, critical mass, critical mass, collaborative leadership. The areas of reasonable specialization are presented: providing political support for national and regional priorities and objectives, developing competitive advantages of the state and the region, stimulating investment in private sector development and supporting innovation, involving stakeholders to stimulate innovative development of the territory, forming a monitoring and control system. The basic steps that are needed to implement a smart specialization strategy at the regional level are identified, namely: analysis of regional innovation potential; management: ensuring interaction and efficient disposal of the property; developing a common vision of the region's prospects; identification of priorities; formation of an innovation policy with a clear definition of the algorithm of actions for its step-by-step implementation; implementation of a system of monitoring and control over the implementation of smart specialization strategy.

Ю. О. Білянськийздобувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування,Подільський державний аграрно-технічний університет

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ТОРГІВЕЛЬНИХ УГОД

Yu. Bilianskyiаpplicant, Department of Management,Public management and administration, State Agrarian and Engineering University in Podilia

FORMATION OF INSTITUTIONAL SUPPORT FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES OF UKRAINE'S AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL TRADE

Представлена стаття детально розглядає умови здійснення зовнішньо-економічно діяльності аграрних підприємств в результаті приєднання України до Світової організації торгівлі, зокрема через зниження торговельних бар’єрів та перегляду правил торгівлі між країнами-учасниками. Проаналізовано можливості вітчизняних виробників та експортерів аграрної продукції в результаті укладення ряду міжнародних угод про вільну торгівлю. Досліджено існуючі вітчизняні державні інститути сприяння зовнішньо-економічної діяльності аграрних підприємств, а також інституційне забезпечення розглянутих міжнародних торгівельних угод. Детально проаналізовано умови експорту аграрної продукції згідно домовленостей викладених в Угоді про асоціацію між Україною та країнами ЄС, зокрема в частині безмитних тарифних квот та преференційних правил походження товару. Запропоновано напрями розвитку інституційного забезпечення, що сприятиме збільшення присутності вітчизняних товаровиробників та експортерів на світовому ринку продовольства.[||]The article presents a detailed review of the conditions for the external economic activity of agricultural enterprises as a result of Ukraine's accession to the World Trade Organization, in particular through the reduction of trade barriers and revision of trade rules between the participating countries. Possibilities of domestic agricultural producers and exporters as a result of concluding a number of international free trade agreements have been analyzed. The institutional support of the considered international trade agreements is enquired. The mechanism of protection of trade interests of domestic subjects of foreign economic activity in the framework of WTO cooperation is investigated, the results of the agreements reached at the WTO Ministerial Conference in Nairobi and Buenos Aires are outlined. Approaches to information support of domestic enterprises engaged in export-import operations, in particular through Ukraine's participation in the WTO notification system, are highlighted. The conditions of export of agricultural products are analyzed in detail in accordance with the agreements set out in the Association Agreement between Ukraine and the EU countries, in particular as regards duty-free tariff quotas and preferential rules of origin. The basic criteria for determining the origin of agricultural products of different degrees of processing in accordance with the Regional Convention on Pan-Euro-Mediterranean Preferential Rules of Origin are outlined and the advantages they provide for domestic agricultural enterprises when exporting their own produce. The author assumed that in the conditions of Ukraine's entry into free trade zones, the competitive environment requires agrarian enterprises to be more in compliance with international and, in particular, European standards of standardization and development of effective strategies for further development. The functions of the existing national state institutes on creation of conditions for conducting efficient foreign-economic activity of agrarian enterprises, in particular facilitating the increase of export volumes, facilitating the passage of operations related to customs clearance of goods and crossing the state border, sanitary-epidemiological, veterinary control etc. The directions of development of institutional support that will promote increase of presence of domestic producers and exporters in the world food market are offered.

Л. О. Єфімцевааспірант, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ ЦІНИ НА ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ СТОРОННІМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

L. Yefimtsevapostgraduate student of the department of investment, material and technical ensuring, National Scientific Centre “Institute of Agrarian Economics”

THE TRENDS OF PRICE TO PERFORM THE MAIN TYPES AGRO-TECHNICAL WORKS AND SERVICES BY THIRD PARTIES

Окреслено тенденції зміни ціни на основні види агротехнологічних робіт та послуг, які виконуються сторонніми організаціями та виявлено причини її зростання або, навпаки, зниження. Визначено значення цінового чинника у формуванні попиту на виконання агротехнологічні робіт та послуг з оранки, культивації, збору урожаю, внесенню добрив, перевезенню вантажів та наданню послуг із захисту сільськогосподарських культур, які виконуються сторонніми організаціями. Встановлено, що на сучасному етапі, окрім впливу на ціну на ринку агротехнологічного сервісу розміру попиту та обсягу пропозиції, на ціновий чинник мають вплив валютні коливання, рівень енергетичної оснащеності сільськогосподарських угідь в аграрних підприємствах, державний вплив, ціни на основні види сільськогосподарської техніки, обсяги придбання технічних засобів, вартість паливо-мастильних матеріалів.
Окреслено сучасний стан ціни на основні види агротехнологічних робіт та послуг, що надаються сторонніми організаціями та зосереджено увагу на потребі аграріїв з площею сільськогосподарських угідь до 500 гектар, які виступають основними споживачами послуг сторонніх організацій з оранки, культивації та робіт по внесенню добрив, в забезпеченні своєчасним та якісним комплексом агротехнологічних робіт та послуг.
Виявлено взаємозв’язок зміни індексу ціни на агротехнологічні роботи із зміною ціни на технічні ресурси та на ціну реалізації пшениці при відсутності впливу зовнішніх чинників. Доведено необхідність розвитку ринку агротехнологічних послуг для сільськогосподарських виробників, зважаючи на факт багатоукладності аграрної економіки.
Для розвитку ринку агротехнологічних робіт і послуг рекомендовано серед завдань державної аграрної політики стимулювання зазначеного ринку шляхом розширення асортименту послуг, створення відповідної ринкової інфраструктури, ефективної бюджетної політики через створення спеціальних фондів державної підтримки агросервісних формувань, введення пільгового оподаткування для операторів пропозиції на ринку агротехнологічного сервісу та забезпечення доступу до довгострокового кредитування на пільгових умовах.[||]Outlined the trends of price changes for main types agro-technological works and services performed by third parties and causes of increase or decrease have been identified.
At the modern stage, except impact on price in the market of agricultural technology service and plowing, cultivation, harvesting, fertilizing, transportation and crop protection services provided by third parties.The value of the price factor in the formation of demand for agricultural work and services. At the modern stage, except impact on price in the market of agricultural technology service the amount of demand and the volume of the offer, the price factor is influenced by currency fluctuations, level of energy equipment of farmers, state influence, number of purchases of technical means, the cost of fuel and lubricants.
The current state of the price for the main types of agro-technological works and services provided by third parties is outlined and focuses on the need for farmers with an area of agricultural land of up to 500 hectares, which are the main consumers of third-party plowing services, cultivation and fertilizer application, in providing timely and quality complex of agrotechnological works and services. Detected interconnection between the change in price index and the change in price by technical resources and the cost of selling wheat in the absence of influence of external factors. The necessity of market development has been proved agricultural technology services for agricultural manufacturers due to the fact of the complexity of the agrarian economy.
For the development of the market of agro-technological works and services, among the tasks of the state agrarian policy, it is recommended to stimulate the said market by expanding the range of services, creation of appropriate market infrastructure, effective budgetary policy through creation of special funds of state support of agro-service units, the introduction of preferential taxation for operators of offers in the market of agricultural technology services and providing access to long-term lending on preferential terms.

А. В. Воронааспірант кафедри менеджменту та економічної безпеки,Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

A. Voronapostgraduate student of the Department of Managementand Economic Security, Cherkasy National University named after Bohdana Khmelnytskoho

INNOVATIVE ACTIVITY OF ENTERPRISES AS A PROSPECT OF DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE

У статті досліджено інноваційну активність підприємств реальної економіки як основи її подальшого розвитку, висвітлено інноваційну позицію України, проаналізовано ефективність інноваційної діяльності за міжнародними інноваційними індексами, проведено оцінку ефективності інноваційної діяльності підприємств за сферами діяльності та видами інновацій.
Обґрунтовано, що інноваційний розвиток підприємств є важелем, здатним визначити ефективний вектор економічного розвитку, пріоритетних напрямів діяльності, оптимізації витрат, перспектив підвищення позицій на ринку, підвищення якості продукції, забезпечення конкурентоспроможності і, як наслідок, розвитку національної економіки. Поряд із цим впровадження інновацій є тривалим процесом, який вимагає значних інвестицій та супроводжується виникненням системи ризиків, що гальмує інноваційну активність учасників ринкових відносин.
Сформульовано висновки щодо напрямів інноваційного розвитку національної економіки шляхом підтримки інновацій у промисловості та ІТ-індустрії; розвитку механізмів освітньої співпраці між ЗВО, підприємствами та державою; посилення уваги до малого підприємництва як основи для реалізації інноваційного потенціалу; сприяння розвиткові галузей, де сприйняття та впровадження інновацій супроводжується найменшими ризиками.[||]The article investigates innovative activity of enterprises of the real economy as a basis for its further development, highlights the innovative position of Ukraine, analyzes the effectiveness of innovation activity by international innovation indexes, assesses the effectiveness of innovation activity of enterprises by activity and types of innovation.
The increase of the level of interest of the enterprises in carrying out innovative activity in general and in introduction of technological and product innovations in particular is highlighted. It is substantiated that the innovative development of enterprises is a lever capable of defining an effective vector of economic development, priority areas of activity, cost optimization, prospects for increasing market positions, improving product quality, ensuring competitiveness and, as a consequence, the development of the national economy. At the same time, the introduction of innovation is a long process, which requires considerable investment and is accompanied by the emergence of a system of risks, which hinders the innovative activity of participants in market relations.
It is noted that small enterprises in their innovative activity do not require significant investments and attraction of considerable resources (energy, material, labor), have high flexibility and efficiency in decision-making. A negative factor for the innovation activity of small businesses is the inability to implement large innovation projects that require significant investment in the development and implementation of innovative ideas, the cost of human, material, financial resources. The conclusions on directions of innovative development of the national economy are formulated by stimulation and support of innovations; development of mechanisms of cooperation between enterprises and the state; increasing the focus on small business as an important component for realizing innovation potential; promoting the development of industries where the perception and implementation of innovation is accompanied by the least risks.

T. V. ButStudent of Economic Sciences Faculty, Petro Mohyla Black Sea National UniversityK. L. NetudyhataCandidate of Economic Science, Associate Professor of Management Cathedra,Petro Mohyla Black Sea National University

ANALYSIS OF THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

Т. В. Бутстудентка факультету економічних наук,Чорноморський національний університет імені Петра МогилиК. Л. Нетудихатак.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

The article investigates the concept of financial stability, reveals the basic methodological methods of assessing the financial condition in general and financial stability, analyzed the financial stability of enterprises, identified the weakening of the financial condition of the company and suggested ways to improve it.
In modern conditions of management, especially in the conditions of financial crises and socio-political instability are challenging for businesses sustainable and efficient operation.
However, it is not only the impact of environmental factors that is negative affects the activity of enterprises, but also the lack of an effective mechanism for managing financial security and ensuring an adequate level of financial sustainability for businesses that can withstand permanent one changes in economic conditions. Identification of the main components of the financial management mechanism enterprise sustainability is one of the most important and pressing problems today, whereas lack of financial stability can lead to the insolvency of an enterprise, destruction of strategic potential and threats to its financial security. The condition of sustainable development of the enterprise as a whole is its effective economic activity, is aimed at ensuring one's own survival, stability, development and achievement of its stated goals. One of the main factors for sustainable enterprise development should be a mechanism that would monitored the accomplishment of the set tasks in the long run.
The need to develop theoretical approaches to the study of financial stability is to ensure the stabilization of the financial position of enterprises based on the use of strategic and tactical financial management tools. The formation of an effective strategy for overcoming the insolvency of economic entities is determined by the prospects for the development of financial management, rethinking the results of previous development, changing the quality of monitoring the financial condition of enterprises, developing algorithms for crisis diagnosis, minimizing financial risks and rational management of financial flows.[||]У статті досліджено поняття фінансової стабільності, розкрито основні методологічні методи оцінки фінансового стану загалом та фінансової стійкості, проаналізовано фінансову стійкість підприємств, виявлено ослаблення фінансового стану підприємства та запропоновано шляхи його покращення.
У сучасних умовах управління, особливо в умовах фінансових криз та соціально-політичної нестабільності, є складною для бізнесу стабільна та ефективна діяльність.
Однак не тільки вплив факторів навколишнього середовища негативно впливає на діяльність підприємств, а й відсутність ефективного механізму управління фінансовою безпекою та забезпечення належного рівня фінансової стійкості для бізнесу, який може протистояти постійним змінам економічних умови. Визначення основних складових механізму фінансового управління стійкістю підприємства є однією з найважливіших та найактуальніших проблем сьогодні, тоді як відсутність фінансової стабільності може призвести до неплатоспроможності підприємства, руйнування стратегічного потенціалу та загрози його фінансовій безпеці. Умовою сталого розвитку підприємства в цілому є його ефективна економічна діяльність, спрямована на забезпечення власного виживання, стабільності, розвитку та досягнення поставлених цілей. Одним із основних факторів сталого розвитку підприємства повинен стати механізм, який би моніторив виконання поставлених завдань у довгостроковій перспективі.
Потреба в розробці теоретичних підходів щодо дослідження фінансової стійкості полягає в забезпеченні стабілізації фінансового стану підприємств, заснованої на використанні інструментів стратегічного і тактичного фінансового менеджменту. Формування ефективної стратегії з подолання неплатоспроможності суб’єктів господарювання визначається перспективами розвитку фінансового менеджменту, переосмисленням підсумків попереднього розвитку, зміною якості моніторингу фінансового стану підприємств, розробкою алгоритмів діагностики кризових явищ, мінімізацією фінансових ризиків і раціональним управлінням фінансовими потоками.

Є. В. Німакстудентка ІІ курсу ОС «Магістр», освітня програма «Менеджмент організацій та адміністрування», Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРОБКИ ТА ВИВЕДЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ НА ВІТЧИЗНЯНИЙ РИНОК ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Ye. NimakMaster in Organization Management and Administration, Taras Shevchenko National University of Kyiv

MARKETING SUPPORT FOR THE NEW PRODUCT DEVELOPMENT AND LAUNCH ON THE DOMESTIC FOOD MARKET

У статті проведено дослідження маркетингового забезпечення розробки та виведення нового товару на вітчизняний ринок харчової продукції. Визначено поняття основних категорій досліджуваної проблеми, зокрема термінів «новий товар», «інноваційні продукти харчування», «нові продукти харчування».
Розроблено класифікацію інноваційних продуктів харчування. Як авторських класифікаційних ознак визначені наступні: ступінь новизни продукту; технічні і технологічні параметри; ринкові і споживчі критерії.
Запропоновано методику розробки профілю інноваційного продукту харчування, яка передбачає послідовну реалізацію шести взаємопов'язаних етапів дослідження потреб і вимог споживачів до інноваційного продукту харчування.
Визначені ключові канали просування інноваційних продуктів харчування. Обґрунтовується, що для просування інноваційних продуктів доцільно використовувати цифрові технології та орієнтуватись на вузькі цільові аудиторії (зокрема, за рахунок таргетованої реклами в мережі інтернет).
Визначені пріоритетні напрямки концепції інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості та комплексу заходів, спрямованих на координацію розвитку інноваційної діяльності підприємства харчової промисловості.[||]The article studies the marketing support for the development and launch of a new product on the domestic food market. The terms of the main categories of the problem under study are defined, such as "new product", "innovative food", "new food".
The criteria for identifying new foodstuffs according to which a product can be a world novelty, a new product line, goods of an expanded existing product line, a commodity of market novelty or a commodity of a new scope are defined.
The classification of innovative food has been developed. The following are defined as the author's classification features: the degree of novelty of the product; technical and technological parameters; market and consumer criteria. On the basis of these criteria, the distribution of innovative foodstuffs according to the degree of novelty was carried out, such as world novelties, new product lines, upgraded products, market novelty products, new areas of product use.
The technique of developing a profile of an innovative food product is proposed, which envisages the consistent implementation of six interconnected stages of researching the needs and requirements of consumers for an innovative food product, with the subsequent transfer of subjective criteria to an innovative food product into a set of objective qualitative and quantitative indicators for the manufacturer. and technological characteristics) through the use of elements of the technology of deployment of quality functions: cause-effect diagram Ishikawa, diagrams affinity, the "house of quality" method.
It is argued that the process of promoting an innovative food product to the consumer market is different from the process of promoting traditional food and the key aspects that make this difference are analyzed.
Key channels for promoting innovative food have been identified. It is argued that in order to promote innovative products it is advisable to use digital technologies and target narrow target audiences (in particular, through targeted online advertising).
Priority directions of the concept of innovative development of the food industry enterprises and a set of measures aimed at coordinating the development of innovation activity of the food industry are identified.

В. П. Варгамагістрант, ДвНЗ «Ужгородський національний університет»

КОНКУРЕНТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ОСНОВА СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

V. Vargamaster student, Uzhgorod National University

COMPETITIVE POTENTIAL AS THE BASIS OF ENTREPRENEURSHIP STABILITY

У статті розглянуто конкурентний потенціал як основу стабільності підприємства, Визначено актуальність питання на сучасному етапі. Здійснено контент-аналіз головних понять «потенціал», «конкурентний потенціал». Під дефініцією «конкурентний потенціал» розуміємо сукупність систем, можливостей, менеджмент, взаємодію ресурсів для конкурентоспроможності та забезпечення життєздатності підприємства.
Підкреслюється, що конкурентний потенціал притаманний без вийнятку всім підприємствам незалежно від їх розміру та форми власності його розвиток дає можливість відстоювати своє становище на ринку.
Розглянуто та сформовано структуру конкурентного потенціалу суб’єкта господарювання (виробничий, управлінський, маркетинговий, інноваційний, ресурсний, інтелектуальний). Досліджено їх характерні ознаки та властивості. Проаналізовано, що конкурентність підприємства залежить від ефективної діяльності всіх напрямів його розвитку. Визначено, що конкурентний потенціал об’єднує одночасно три рівні зв’язків і відносин.[||]The article examines competitive potential as the basis of the stability of the company considered the relevance of the question at the present stage. The purpose of this article is to analyze the competitive potential of the enterprise. The goal was to conduct a content analysis of the notions "capacity" and "competitiveness"; to fulfil the constituent elements of the competitive potential of the enterprise. The definition of "potential" has been defined by scholars as a system of power, the totality and hidden features. In the context of our study, by this term we understand the number of factors to use all possibilities to achieve the goal.
Vivali the attitude of scientists regarding the interpretation of the concept "competitive potential". Under the definition of "competitive capacity" means the combination of economic resources, capacity and management to ensure the competitiveness and viability of the enterprise.
It is emphasized that continuous improvement of enterprise activity directly depends on the competitive potential, the use of which in these conditions becomes the master.
With the attention on the fact that the competitive potential inherent in, without exception, all enterprises regardless of their size and ownership, its development gives the opportunity to defend their position in the market, is an important element in the economic potential of the enterprise , which combines and transformerait all the elements and turns them into permanent gains and benefits.
Studied and characterized the structure of the competitive potential of a business entity (production, management, marketing, innovation, resource, intellectual). Studied their characteristics and properties. Analyzed the competitiveness of enterprises depends on the effective activities in all spheres of its development. Positive behavior of all main components of the elements is an integral part of growth. Is determined that the competitiveness at the same time unites the three levels of relationships: past, present and future.
Prospects for further research we see in determining the innovative capacity of business entities.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"