Українською | English

BACKMAIN

Contents № 3, 2019

O. VelychkoDoctor of Economics, Professor, Head of Management and Law Department, Dnipro State Agrarian and Economic University, UkraineL. VelychkoPhD in Public Administration, Senior lecturer at the Department of Economics, Entrepreneurship and Management of Enterprises, Oles Honchar Dnipro National University, UkraineR. ІvanchykMaster of Management, Junior Scientific OfficerDnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS OF THE SUPPLY CHAIN IN THE LOGISTICAL SYSTEMS OF A SMALL AGRARIAN BUSINESS

О. П. Величкодоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, УкраїнаО. П. Величкодоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, УкраїнаР. О. Іванчикмагістр менеджменту, молодший науковий співробітник,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ МАЛОГО АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

Under contemporary conditions, the development of the integrated approach features to the logistics management in the supply chain is crucial. Considering that fact, the development of methodical approaches toward grounding managerial decisions in the logistics systems of agrarian enterprises is essential. A small-scale sector of the agrarian enterprise plays an important role. In the article, the features of managing agricultural supply chain based on the logistical approach have been represented. The purpose of the research is to develop the system of the logistics management over the supply chain and development of the measures of its improvement under the conditions of the business activity in small-scale agricultural enterprises. The methods of the research: monography, calculating-constructive, economic-statistical, graphic, linear programming, grouping, comparison, correlation-regressive analysis, ABC-XYZ-analysis, time-study and so on. The theoretical-methodological means of the logistics management within the agribusiness have been developed. The peculiarities of the logistics system of management over the supply chain in a small-scale sector of the agrarian production have been generalized. Further development of applying the existing knowledge of the optimal management over the supply chain in new objects of the logistics management of a typical small-scale enterprise in the agrarian sector of the economy has been studied. The model of integrative application of the logistics concept LP, the system of satellite navigation, procedure of management based on ABC-XYZ-analysis, methodical approach toward selection of the logistics strategy of cooperation with consumers and methods of optimizing the system of distribution logistics have been suggested. The development of the strategy of the supply chain at enterprises of small-scale agrarian businesses should be based on integration and cooperation; it will make possible to receive a set of possibilities and advantages for processing and selling the produce. This measure will promote the integration of the members of the cooperative with the interests of other links in the producing-logistics chain and lead to decreased compatibility at agricultural enterprises. The essence of the obtained results could be considered in the development of the possibilities of the integrated management over the supply chain based on the principles of logistics in small agricultural enterprises. The developed recommendations might be used in the logistics activity of farming enterprises.[||]У сучасних умовах актуальним є розширення можливостей інтегрованого підходу до логістичного управління ланцюгом постачання в агробізнесі. Зважаючи на це важливим є розвиток методичних підходів щодо обґрунтування управлінських рішень у логістичних системах аграрних підприємств. Особливе місце серед них займає дрібнотоварний сектор аграрного виробництва. У статті розглянуто особливості управління агропродовольчими ланцюгами постачання на засадах логістичного підходу. Метою дослідження є розвиток системи логістичного управління ланцюгом постачання та розробка заходів з її удосконалення в умовах діяльності дрібнотоварних сільськогосподарських підприємств. Методи дослідження: монографічний, розрахунково-конструктивний, економіко-статистичний, графічний, лінійне програмування, групування, порівняння, кореляційно-регресійний аналіз, ABC-XYZ-аналіз, хронометраж та ін. Розвинуто теоретико-методологічні засади логістичного управління в середовищі агробізнесу. Узагальнено особливості логістичної системи управління ланцюгом постачання у дрібнотоварному секторі аграрного виробництва. Знайшло подальший розвиток перенесення відомих знань з оптимального управління ланцюгом постачання на нові об’єкти в логістичному менеджменті типового малого підприємства аграрного сектору економіки. Запропоновано модель інтегрованого використання логістичної концепції LP, системи супутникової навігації, процедури управління запасами на основі ABC-XYZ-аналізу, методичного підходу щодо вибору логістичної стратегії співпраці зі споживачами, а також методів оптимізації системи дистрибутивної логістики. Розвиток стратегії ланцюга постачання підприємств малого аграрного бізнесу на засадах інтеграції та кооперації дозволить отримати низку можливостей та переваг з переробки та реалізації продукції. Цей захід сприятиме об’єднанню інтересів членів кооперативу з інтересами інших ланок виробничо-логістичного ланцюга та сприятиме підвищенню конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Значущість одержаних результатів полягає у розвитку можливостей інтегрованого управління ланцюгом постачання на засадах логістики в малих підприємствах агробізнесу. Розроблені рекомендації можуть бути використані в логістичній діяльності фермерських господарств.

З. П. Двулітд. е. н., доцент, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,Національний університет «Львівська політехніка»Н. В. Стасівмагістрант кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,Національний університет «Львівська політехніка»Р. М. Терномагістрант кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,Національний університет «Львівська політехніка»

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ХОЛІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Z. P. DvulitDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of theDepartment of Foreign Trade and Customs, Lviv Polytechnic National UniversityN. V. StasivMaster student of the Department of Foreign Trade and Customs,Lviv Polytechnic National UniversityR. M. TernoMaster student of the Department of Foreign Trade and Customs,Lviv Polytechnic National University

THE ESSENTIAL CHARACTERISTICS AND BASIC PRINCIPLES OF HOLISTIC MANAGEMENT

Стаття присвячена дослідженню проблем застосування єдиних принципів при створенні механізму регулювання ринку із врахуванням його галузевих особливостей. Стрімкі темпи зростання ролі міжнародних економічних відносин у діяльності підприємств суттєво змінили підходи до організації управління та ведення їх діяльності. Відтак, у сучасному бізнесі підприємство слід розглядати цілісно та, як наслідок, управляти ним комплексно. В сучасних умовах холістичне управління набуває популярності, оскільки передбачає використання інтуїтивних методів управління, цілісного погляду на стан підприємства та формування на цій основі стратегій розвитку. В ході досліджень проаналізовано основні підходи до трактування поняття холістичного управління, виокремлено його ключові відмінності від традиційної концепції управління. Виділено принципи, запропоновані вітчизняними та іноземними авторами та доповнено перелік таких принципів. Розглянуто ключові суб’єкти холістичного управління, зокрема, споживачі, суспільство в цілому, власники (акціонери) підприємства, працівники, посередники, партнери, а також доповнено перелік заходів, що дають можливість оптимізувати діяльність підприємств в умовах сьогодення та забезпечити довгострокові відносини між всіма суб’єктами управління.[||]The article is devoted to research the problems of common principles’ application when creating a market regulation mechanism, taking into account its branch features. The rapid growth of the international economic relations’ role in the activities of enterprises, significantly changed the approach to the organization of management and conducting their activities. Therefore, in today's business, the enterprise should be considered in its entirety, and consequently, managed in a comprehensive manner. In modern conditions, holistic management is gaining its momentum, as it involves the use of intuitive management techniques, a holistic view of the enterprise’s state and the advancement of development strategies on this basis.
Hence, holistic management includes theoretical and methodological views on the definition of nature, objectives, approaches, methods, principles of enterprise management, as well as organizational and practical approach to its implementation in the enterprise, presently.
For a better understanding of the holistic management’s essence, it is advisable to distinguish its key differences from the traditional concept of management. First of all, holistic management is aimed at involving all decision-makers in the decision-making process, while traditional management is characterized by a rigid hierarchy and subordination of the government forms. Secondly, in holistic management, feedback and emphasis on each element are important. Consequently, we can conclude that there are no unimportant aspects in this management, even if they seem to be insignificant.
In the course of the research, the main approach to the interpretation of the holistic management notion are analyzed, and its key differences from the traditional concept of management are distinguished. The principles proposed by domestic and foreign authors are highlighted and a list of such principles is supplemented. Further on, the key subjects of the holistic management are considered and measures, which will enable to optimize the activity of enterprises in the conditions of entering the EU markets and to provide long-term relations between all subjects of management.

А. О. Бандурконачальник відділу координації закупівельних процедур Департаменту матеріально-технічного забезпечення АТ «Укрзалізниця»Л. В. Марценюкдоктор економічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту, ДНУЗТО. П. Власовакандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології, ДНУЗТ

АЛЬТЕРНАТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Anna BandurkoHead of Procurement Coordination Department, Department of Logistics JSC «Ukrainian railways»Larysa MartseniukDoctor of Economical Sciences, Associate Professor of Economical Sciences Department of Economics and Management Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. LazaryanOlha VlasovaAssociate Professor of Philosophy, Department of Philosophy and Sociology Dnipropetrovsk national university of railway transport named after academician V. Lazaryan

ALTERNATIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF PASSENGER RAILWAY COMPANIES IN UKRAINE

Стаття присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічних постулатів інноваційного розвитку пасажирських компаній шляхом організації залізничного туризму в сучасних умовах господарювання, що формуються під постійним впливом внутрішніх та зовнішніх факторів.
На підставі головних економічних інтересів туристичних компаній, що використовують залізничні перевезення, визначено функції кожного з учасників.
Визначено основні організації зовнішнього середовища, що впливають на діяльність залізничної туристичної компанії.
Сформовано науково-практичний підхід щодо визначення оптимальних структур управління туристичними перевезеннями.
В залежності від пайової участі в уставному капіталі встановлено три основних варіанти управління залізничним туризмом.
В результаті впровадження запропонованих структур управління можливо застосування успішного у всьому світі державно-приватного партнерства – концесії, внаслідок чого вітчизняні та закордонні приватні інвестори, державне підприємство «Укрзалізниця» та органи місцевого самоврядування отримають додаткові грошові надходження, а пасажири – цікавий, доступний та безпечний вид відпочинку – залізничний туризм.[||]The article is devoted to the substantiation of theoretical and methodological postulates of innovative development of passenger companies through the organization of railway tourism in modern economic conditions, which are formed under constant influence of internal and external factors.
The authors forms the theoretical and methodological foundations of innovative development of the companies, which are based on selectively chosen theories of representatives of economic schools on specific methods and techniques of scientific and empirical knowledge that form the necessary component of innovation activity.
A scientific and practical approach to determine the optimal management structures of tourism transportations was formed. It is based on alternative financing mechanisms, which allows determining the rationality of their destination, use area, time and territorial parameters of the journey, qualitative characteristics, pricing policy, and the principles of their optimal use in different conditions of realization (rest) taking into account the provision of a full range of tourist services, transfers, and sightseeing tours.
The strategy of innovative development of passenger companies was developed. It is based on a complex of organized regulatory analytical and managerial measures aimed at forming decompensating regulators for reducing or eliminating the consequences of the negative influence of destabilizing factors of the external and internal environment of the passenger companies' activity.
A system of methods for organizing the innovative development of passenger railway companies has been developed. It contains scientific, theoretical and practical substantiation of key instruments for studying the nature of changes in the performance indicator of innovative development of passenger companies, depending on the influence of the railway tourism organization. The application of these instruments allows timely production and correction of the actions of managers. It is the basis for forming the theoretical and methodological foundations of innovative development of passenger companies.

Л. С. Ладонькод. е. н, доцент, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, м. КиївО. Г. Міталк. е. н, доцент, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, м. Київ

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

L. S. LadonkoPhd, associate professorTavriysky National University of V.І.Vernadsky, KyivO. G. MitalPhd, associate professorTavriysky National University of V.І.Vernadsky, Kyiv

METHODICAL APPROACHES TO ESTIMATING ECONOMIC POTENTIAL OF THE REGION

Оцінюючи в цілому ситуацію, в якій опинилась економіка України та її регіони в умовах кризи, слід констатувати, що кризи не тільки загострюють соціально-економічні проблеми, а й дають шанс їх розв'язання новими методами. Таким шансом для України є, на наш погляд, розв'язання проблемних питань, спрямованих на забезпечення ефективного управління національним багатством країни, її ресурсами і активами на всіх ієрархічних рівнях національної економіки на основі оцінки рівня економічного потенціалу кожного регіону. Метою даного дослідження є удосконалення методичного підходу щодо оцінки ресурсного забезпечення економічного потенціалу регіонів.
У статті проведено систематизацію існуючих підходів до класифікації потенціалу як економічної категорії. На основі системного підходу і логіко-теоретичного аналізу уточнено структуру соціально-економічного потенціалу регіону як системи, що складається з локальних потенціалів та запропоновано враховувати специфічні аспекти аналізу в рамках даного підходу. Детальний аналіз методів оцінки економічного потенціалу регіону надав можливість сформувати типологію принципів оцінки, які є базовими для оцінки як наявності, так і реалізації економічного потенціалу, а їх перелік залежить від методу і вимог оцінки. Управління регіональним розвитком вимагає об’єктивної та своєчасної інформації про стан, можливі загрози та перспективи змінення потенціалу.
Ситуація в економіці України є досить складною, нерівноважною і, не зважаючи на ряд виконаних реформаційних заходів державної політики, ця ситуація залишається в транзитивному стані. Для переходу в стан стійкого розвитку необхідно на регіональному рівні здійснювати пошук резервів, організаційну перебудову підприємств, впроваджувати нові форми зв’язку науки з виробництвом, ефективно використовувати інтелектуальні ресурси.
У подальших дослідженнях для оцінки економічного потенціалу регіону необхідно застосовувати та розробляти відповідні методи та методики, що адаптовані до наявних на сьогоднішній день офіційних статистичних даних та дозволять визначити не тільки величину потенціалу і якісний стан його елементів, а й ефективність його використання та відтворення.[||]Assessing in general the situation in which the economy of Ukraine and its regions was in a crisis, it should be noted that crises not only exacerbate socio-economic problems, but also give a chance to solve them with new methods. Such a chance for Ukraine is, in our opinion, the solution of problem issues aimed at ensuring the effective management of the national wealth of the country, its resources and assets at all hierarchical levels of the national economy based on an assessment of the level of economic potential of each region. The purpose of this study is to improve the methodological approach to assessing the resource availability of economic potential of the regions.
The article deals with the systematization of existing approaches to the classification of potential as an economic category. On the basis of the systematic approach and logical and theoretical analysis, the structure of the socio-economic potential of the region as a system consisting of local potentials is specified and it is proposed to take into account the specific aspects of the analysis within the framework of this approach. A detailed analysis of the methods for assessing the economic potential of the region provided an opportunity to form a typology of evaluation principles that are basic to assess both the availability and the implementation of economic potential, and their list depends on the method and requirements of evaluation. Regional development management requires objective and timely information on the status, potential threats and prospects for capacity change.
The situation in the Ukrainian economy is rather complicated, unbalanced and, despite a number of implemented reform measures of state policy, this situation remains in a transitive state. To move to a sustainable development, it is necessary at regional level to search for reserves, organizational restructuring of enterprises, to introduce new forms of communication science with production, to use intellectual resources efficiently.
In further research, in order to assess the economic potential of the region, it is necessary to apply and develop appropriate methods and techniques adapted to the official statistics available to date and will allow to determine not only the size of the potential and the qualitative state of its elements, but also the effectiveness of its use and reproduction.

М. М. Жибакдоктор економічних наук, професор, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»І. О. Федуняккандидат економічних наук, доцент, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА КАРТОПЛІ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

M. ZhybakDoctor of Economic Science, Professor, SS of NULES of Ukraine “Berezhany Agrotechnical Institute”І. FeduniakPh.D. in Economics, Associate Professor, SS of NULES of Ukraine “Berezhany Agrotechnical Institute”

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC BASES OF POTATO FARMING UNDER MARKET CONDITIONS

Стаття присвячена проблемі дослідження організаційно-економічних основ та практичних засад формування ефективного виробництва картоплі у сільськогосподарських підприємствах, а також обгрунтовано стратегію щодо його підвищення.
Досліджено сучасний стан, проблеми і тенденції розвитку галузі картоплярства у Тернопільській області, проаналізовано та визначено ефективність виробництва картоплі у сільськогосподарських підприємствах.
Як свідчать матеріали дослідження, навіть за різноманіття форм і методів господарювання домінуюча роль все ж належить великому товарному виробництву, яке в силу своїх переваг дає змогу ефективніше використовувати обмежені виробничі ресурси.
Встановлено, що зменшення виробництва картоплі зумовлено переходом сільськогосподарських підприємств до вирощування культур, які менш примхливі до природніх умов та мають стабільні канали реалізації.
Зроблено висновки, що ключовими складовими формування конкурентоспроможної агропродукції галузі картоплярства України мають стати підвищення її якості до рівня світових стандартів із докорінною зміною системи заготівлі та зберігання продовольчої картоплі.[||]The article is devoted to the problem of studying oforganizationally-economic bases and practical principles of formation of efficient potato production in agricultural enterprises, as well as a strategy for its increasing.
The modern state, problems and tendencies of the development of the potato industry in the Ternopol region are investigated, the efficiency of potato production in agricultural enterprises is analyzed and determined.
According to the materials of the study, even for the diversity of forms and methods of management, the dominant role nevertheless belongs to the large commodity production, which, because of its advantages, makes it possible to use more efficiently limited production resources.
Under present conditions, a need arises for a significant increase in acreage under potato in agricultural enterprises, for locating a lion's share of cultivating fields in the areas with the most favorable production conditions, for industry specialization recovery, for taking measures to increase sales for recycling, and for development of the food industry with enough potato consumption as raw material. The foremost value has potato varieties that influence 50 % of all crops. The correct selection of a potato variety is a major factor in potato farming. Crop capacity is a quality indicator, the level of which is affected by many factors. With higher plant capacity we can maximize gross harvesting from the less areas being cultivated. It is very important now when the cultivated areas under potatoes are being reduced, as oilseeds production increases.
Performance indicators of an enterprise depend not only on crop capacity alone, but also on the results of product sales. Analyzing profitability indicators reflecting economic performance more accurately since they characterize the efficiency of work in general, we can trace the negative trend that has led to a significant decrease in production profitability compared to 2013, which in 2017 dropped to -5.7%.
The systematic reduction of potatoes cost is one of the basic conditions for improving the efficiency of agricultural production. It directly affects the amount of profit, the level of profitability, as well as the budget.
It was established that reduction of potato production is due to the transition of agricultural enterprises to growing crops less sensitive to natural conditions and stable channels of realization.
It is concluded that the key components of the formation of competitive agroproducts of Ukrainian potato fields should be to increase its quality to the level of world standards with a radical change in the system of harvesting and storage of food potatoes.

Н. П. Резнікд. е. н., професор, завідувач кафедрою біржової діяльності і торгівліНаціональний університет біоресурсів і природокористування України, м. КиївЮ. А. Лещукаспірант, Уманський державний педагогічний університетімені Павла Тичини, м. Умань

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВИКОРИСТАННЯ СКЛАДСЬКИХ СВІДОЦТВ НА БІРЖОВОМУ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ

N. P. ReznikDoctor of Economics, head of Department of exchange activities and trade, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, KyivJ. A. LеschukPostgraduate student,Pavlo Tychyna uman state pedagogical university, UMAN

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF USE OF STOCK CERTIFICATES ON THE EXPORT MARKET OF AGRICULTURAL PRODUCTS OF UKRAINE

Статтю присвячено проблемі формування прозорого ліквідного організованого аграрного товарного ринку України. Доведено, що біржова інфраструктура, доповнена системою центрів віддаленого доступу в районах області, дозволить сільськогосподарським товаровиробникам самостійно виходити на ринок, минаючи посередників. Аргументована доцільність впровадження моделі ціноутворення на зерно в господарську практику сільськогосподарських товаровиробників, що підвищить прибутковість виробництва зерна і знизить роздрібні ціни на продукцію його переробки та створить додаткові робочі місця в сільській місцевості. Обґрунтовано, що при імплементації моделі збуту зерна за участю інформаційно-консультативних центрів, сприятиме ефективному плануванню виробничих і збутових витрат, підвищенню обізнаності сільськогосподарських товаровиробників про позитивні моменти, пов'язані зі збутом зерна з використанням механізму біржової реалізації зерна.[||]The article is devoted to the problem of the formation of a transparent, liquid, organized agricultural commodity market in Ukraine. It has been shown that the stock infrastructure, supplemented by the system of remote access centers in the regions of the region, will allow agricultural commodity producers to enter the market independently, passing through intermediaries. The expediency of introducing the grain pricing model into the economic practice of agricultural producers is justified, which will increase the profitability of grain production and reduce retail prices for products for processing and create additional jobs in rural areas. It is substantiated that in implementing the grain marketing model with the participation of information and consulting centers, it will contribute to efficient planning of production and marketing costs, increase of awareness of agricultural producers about the positive moments associated with the marketing of grain using the mechanism of stock sale of grain. The necessity of forming a transparent liquid agricultural agricultural market in Ukraine, ensuring price stability on agricultural products and operations in the domestic market for the supply of agricultural products between related parties, as well as the export control of the movement of agricultural products across the state border to ensure food security of the population was emphasized. and food control of Ukraine. The importance of creating an electronic bidding system for the purchase and sale of agricultural products for state needs has been proved, which will enable the analysis of the movement of agricultural products and material and technical resources, as well as the decision on related issues at the least cost. It is noted that in order to ensure effective state price regulation it is necessary to stimulate the creation of regional grain monitoring systems at difficult prices for grain, the state of demand and supply, costs and profitability of grain production, as the agroindustrial complex of Ukraine, in the current conditions of globalization, proves the necessity of radical restructuring of the entire system of economic relations, covering the production, distribution, circulation and consumption of agrarian products.

Л. В. Козарезенкодоктор економічних наук, професор кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СФЕРИ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Liudmyla KozarezenkoD.Sc.(Economics), Professor,Kyiv National University of Trade and Economics

SOCIAL AND ECONOMIC EFFICIENCY FUNCTIONALITY OF EDUCATIONAL SERVICES SPHERE

В статті представлено дослідження теоретико-методологічних та практичних аспектів оцінки соціально-економічної ефективності функціонування сфери освітніх послуг, а саме: узагальнено процес становлення освіти в якості об’єкта економічних досліджень, систематизовано існуючі методики визначення соціально-економічної ефективності функціонування сфери освітніх послуг, запропоновано систему показників оцінки ефективності сфери освітніх послуг, здійснено аналіз існуючих тенденцій та перспектив розвитку освітньої сфери в Україні, визначено основні чинники ефективності її функціонування, проведено оцінку ефективності функціонування сфери освітніх послуг в Україні, запропоновано прогноз деяких аспектів функціонування сфери освітніх послуг. Встановлено, що основою реалізації державної освітньої політики є розвиток інституційного середовища. Зроблено висновок що за умов незмінності дії зовнішніх чинників динаміка зростання рівня освіти найманих працівників, як одного з показників результативності функціонування системи освіти, суттєво не зміниться. Зазначено, що основними якісними змінами в освітній політиці України мають стати створення механізмів ефективного кредитування для здобуття освіти та перекваліфікації, інвестування освіти роботодавцями, залучення додаткових джерел фінансування освіти.[||]The article presents the study of theoretical, methodological, and practical aspects of the assessment of the socio-economic efficiency of the functioning of the educational services sphere. The positive impact of education on socio-economic development has been proven and, given this, a number of countries in the world make priority funding for this area, material incentives for workers, actively implement educational development programs at the state and local levels, etc. With one of the highest levels of education in Europe, Ukraine is not characterized by high rates of economic growth and low standards of living. Therefore, there is an objective need to increase the level of efficiency of the functioning of the educational services. The article summarizes the process of formation of education as an object of economic research, systematic existent methods of determining the socio-economic efficiency of the functioning of the educational services, proposes a system of indicators for assessing the efficiency of the educational services sphere, analyzes existing trends and prospects for the development of the educational sphere in Ukraine, defines the main the factors of its functioning efficiency, an estimation of efficiency of functioning of the sphere of educational services in Ukraine, the forecast of some aspects of the functioning of the field of educational services. It was established that the basis of implementation of any variant of the state educational policy is the development of the institutional environment. It is concluded that in the conditions of the unchanged actions of external factors, the dynamics of the growth of the level of education of hired workers, as one of the indicators of the outcome of the functioning of the education system, will not significantly change. It is noted that the main qualitative changes in the educational policy of Ukraine should be the creation of mechanisms for effective lending for education and retraining, investment by education employers, and the attraction of additional sources of education funding. The article examines three possible scenarios for the further development of education: pessimistic, basic and optimistic, related to the state and processes of reforming the educational sphere, as well as the peculiarities of the economic and political life of the country. Pessimistic implies deepening the crisis in education, reducing the quality and availability of education, further reducing its competitiveness, increasing the gap between demand and supply of graduates specialty in the labor market, further reducing the share of education in economic growth. The basic scenario of development does not involve significant changes in the development of the educational sphere, but it involves a partial overcoming of negative trends. Optimistic implies a gradual development of the education system, a complete renovation of the material and technical base of educational institutions at the expense of public and private investments, quality of life, and the availability of education, which will bring the share of education in economic growth closer to the level of countries with a high level of social and economic development.

Н. В. Бутенкод. е. н., доцент, професор кафедри підприємництваКиївського національного університету імені Тараса Шевченка

ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН

Nataliia ButenkoDoctor of economic sciences, Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv

FORMATION MARKETING STRATEGY OF COMPANIES OF CORPORATE SECTOR BASED ON PARTNERSHIP RELATIONS

В статті здійснено аналіз теоретичного підґрунтя розвитку партнерських відносин та формування партнерських мереж шляхом систематизації існуючих теоретичних підходів до їх трактування, визначення основних принципів здійснення та характерних рис. Проаналізовано досвід формування корпоративної стратегії партнерської мережі та запропоновано тріаду первинних пріоритетів у формуванні синергетично-інституціональної стратегії управління партнерськими відносинами у корпоративному секторі. Запропоновано вирізняти внутрішньо корпоративну маркетингову діяльність (традиційну діяльність по відношенню до товарів та послуг корпорації) та маркетингову діяльність стосовно акціонерів (діяльність, пов’язану з функціонуванням акціонерного товариства щодо випуску та розміщення акцій, задоволення потреб акціонерів, маркетингові дослідження фондового ринку, формування позитивного іміджу тощо). Розглянуто вихідні елементи формування та структурно-логічну схему реалізації маркетингової стратегії підприємств корпоративного сектору на засадах партнерських відносин.[||]In the article is analyzed the theoretical basis of the development of partnerships and the formation of partnerships through the systematization of existing theoretical approaches to their interpretation, the definition of the basic principles of implementation and characteristics. The factors that contribute to the implementation of partnerships in the activities of the corporate sector entities are identified. It is researched the experience of forming a corporate strategy of the partner network and described a triad of primary priorities in the formation of synergetic-institutional strategy of partnership management in the corporate sector. It is proposed to allocate internal-corporate marketing activities (traditional activities in relation to the goods and services of the Corporation) and marketing activities in relation to shareholders (activities related to the functioning of the joint stock company for the issue and placement of shares, meeting the needs of shareholders, market research stock market, the formation of a positive image and so on). The functions of marketing activities of corporate structures, in particular the protection of shareholders ' rights, equal treatment of shareholders, timely disclosure and transparency, clear regulation of duties are defined. The original elements of formation (definition of the mission and rationale objectives the study of marketing environment, the formation of specific technologies marketing management) and structural-logical scheme of realization of marketing strategy of enterprises in the corporate sector through partnerships (sequence of sale of a commodity pastrate, pastrate pricing, distribution channels, and communication subsystem) are examined. It is concluded that taking into account the peculiarities of forming a marketing strategy in the corporate sector will allow corporate structures to adjust the definition of goals and areas of activity in accordance with the trends of the securities market and the perspective expectations of consumers and shareholders.

А. О. Князевичдоктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту,Рівненський державний гуманітарний університетО. В. Крайчуккандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри математики з методикою викладання, Рівненський державний гуманітарний університетС. О. Крайчуккандидат технічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики,Рівненський державний гуманітарний університетР. М. Стрільчуккандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики,Рівненський державний гуманітарний університет

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ СИНЕРГЕТИКИ

А. KniazevychD.Sc. in Economics, Associate Professor, The Professor of the Department of Management,Rivne State University of HumanitiesA. KraychukPh.D. in Physics and Mathematics, Associate Professor, The Head of the Department of Mathematics with Teaching Methods, Rivne State University of HumanitiesS. KraychukPh.D. in Engineering, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics,Rivne State University of HumanitiesR. StrilchukPh.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics,Rivne State University of Humanities

MANAGEMENT OF THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES ON THE BASIS OF THE THEORY OF SYNERGETICS

На основі вивчення підходів до побудови теорії історичного розвитку розглядається теорія синергетики, де хаос визначається таким самим закономірним етапом розвитку, що й порядок. Нелінійність включає у себе багатоваріантність, альтернативність вибору шляхів еволюції, її незворотність. Нелінійні системи непропорційно реагують на випадкові, незначні впливи в умовах нерівноважності, нестабільності, що виражається у накопиченні флуктацій, у біфуркаціях, фазових та самостійно виникаючих переходах. Нелінійні процеси неможливо точно спрогнозувати, тому що розвиток здійснюється через випадковість вибору шляху у момент біфуркації. Синергетичний підхід до розгляду стану системи управління полягає в тому, щоб побачити в хаотичній нестійкій, з погляду деталей, системі майбутню впорядкованість і стабільність, змоделювати перебіг певних соціально-економічних процесів і дати прогноз за допомогою методів синергетики і теорії хаосу. Результатами дослідження є вивчення та обґрунтування у міждисциплінарному аспекті можливості застосування синергетичної теорії, як сучасної концепції розвитку, у різних сферах наукової діяльності, у тому числі в економіці і управлінні. Cинергетична парадигма – це міждисциплінарне філософське узагальнення, пояснення різного роду вчень та підходів до вивчення і аналізу практично будь-яких явищ у природі. З її допомогою можна вивчати закономірності, які визначають природу кризових явищ в економіці, управлінні, політиці, суспільстві. Синергетика, як універсальна методика підходу до розкриття сутності та пояснення широкого кола різноманітних явищ дійсності, може широко використовуватися для аналізу і моделювання управлінських ситуацій.[||]Investigation of the processes of the formation and establishment of the main provisions of synergetics, as of a modern concept of development, and of its practical application. Based on studying the approaches to constructing the theory of historical development, the article considers the theory of synergetics, in which chaos is determined by the same logical stage of development as the order. Nonlinearity involves diversity, an alternative to the choice of the ways of evolution, and its irreversibility. Nonlinear systems disproportionately react to random, minor influences under the conditions of non-equilibrium and instability, which is manifested in the accumulation of fluctuations, in bifurcations, phase and self-occurring transitions. Nonlinear processes cannot be precisely predicted, because development happens through the random choice of the path at the moment of bifurcation. The synergetic approach to reviewing the state of the management system is to see in the chaotic unstable (in terms of details) system future orderliness and stability, to simulate the course of certain social and economic processes and to provide a forecast using synergetic methods and chaos theory. The results of the research provide the study and substantiation in the interdisciplinary aspect of the possibility of using the synergetic theory as a modern concept of development in various fields of scientific activity, including economics and management. The synergetics paradigm is an interdisciplinary philosophical generalization, an explanation of various kinds of doctrines and approaches to the study and analysis of practically any phenomena in nature. With its help, one can study the laws that determine the nature of crisis phenomena in economics, management, politics, and society. Synergetics, as a universal approach to the disclosure of the nature and explanation of a wide range of various phenomena of reality, can be widely used for the analysis and modeling of managerial situations.

Н. В. Валінкевичд. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та підприємництва Житомирського державного технологічного університету, м. ЖитомирА. О. Ахромкінздобувач Житомирського державного технологічного університету, м. Житомир

РЕЗУЛЬТАТИ СИТУАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

N. V. ValinkevishDoctor of Science (Economics), Head of Department of Economics and Entrepreneurship, Zhytomyr State Technological University, ZhytomyrYe. M. AkhromkinGetter, Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

THE RESULTS OF THE SITUATIONAL ANALYSIS OF THE REGIONAL ENERGY IMPLEMENTATION POLICY OF UKRAINE

У статті аргументовано, що через динамічні зміни у енергетичній політиці України, через активізацію процесів євроінтеграції аналізувати ситуацію, що склалася в регіонах та у цілому в країні доцільніше ніж досліджувати довгі періоди розвитку економіки. Проведено ситуаційний аналіз реалізації регіональної енергетичної політики за допомогою переліку комплементарних показників. Відокремлено регіональний аспект та проведено ситуаційний аналіз реалізації регіональної енергетичної політики за допомогою таких комплементарних показників як: обсяги виробництва електроенергії енергетичними компаніями та електростанціями України, обсяги технологічних витрат електроенергії на передачу електричними мережами, рух палива на енергетичних підприємствах України за рік, обсяги втрат теплової енергії на її транспортування в теплових мережах, обсяги відпустки теплоенергії енергетичними компаніями та електростанціями України за рік, обсяги абсолютних витрат електроенергії на її передачу магістральними та міждержавними електричними мережами Об’єднаної енергетичної системи України за рік. Встановлено, що абсолютні витрати електроенергії на її передачу магістральними та міждержавними електричними мережами ОЕС України були на рівні норми. Тобто енергетична політика України та її регіонів несталою, має викривлення. Послідовність проведення ситуаційного аналізу показників реалізації енергетичної політики України та її регіонів містить такі крокв: аналіз виробничих показників за рік, аналіз зовнішньоторговельних потоків за рік, аналіз показників реалізації та споживання електроенергії за рік, аналіз ремонтної кампанії на підприємствах енергетики за рік, аналіз показників капітального будівництво та реструктуризації за рік, аналіз витрат теплової енергії на її транспортування в теплових мережах, аналіз руху палива на енергетичних підприємствах України за рік, аналіз технологічних витрат електроенергії на передачу електричними мережами, аналіз відпустки теплоенергії енергетичними компаніями та електростанціями України за рік, аналіз абсолютних витрат електроенергії на її передачу магістральними та міждержавними електричними мережами ОЕС України за рік.[||]The article argues that through the dynamic changes in the energy policy of Ukraine, through the processes of European integration to analyze the situation in the regions and in the country as a whole is more appropriate than to explore the long periods of economic development. The situation analysis of the regional energy policy implementation with the help of the list of complementary indicators is carried out. The regional aspect is allocated and the situational analysis of the regional energy implementation policy by means of such complementary indicators as: volumes of production of the electric power by the power companies and power plants of Ukraine, the volumes of technological expenses of the electric power on transfer by electric networks, the fuel movement at the power enterprises of Ukraine for a year, the volumes of thermal energy losses on its transportation in thermal networks, the volumes of issue of heat power by the power companies and power plants of Ukraine for a year is carried out, the volumes of absolute expenses of the electric power on its transfer by the main and interstate electric networks of the united power system of Ukraine for a year. It is established that the absolute costs of electricity for its transmission by the main and interstate electric networks of UЕS of Ukraine were at the level of norm. That is, the energy policy of Ukraine and its regions is unstable, has a curvature. The sequence of situational analysis of energy policy implementation indicators of Ukraine and its regions contains the following rafters: analysis of production indicators for the year, analysis of foreign trade flows for the year, analysis of sales indicators and consumption of electricity for the year, analysis of the repair campaign at energy enterprises for the year, analysis of capital construction and restructuring for the year, analysis of heat energy costs for its transportation in heat networks, analysis of fuel movement at energy enterprises of Ukraine for the year, analysis of technological costs of electricity for transmission by electric networks, analysis of heat supply by energy companies and power plants of Ukraine for the year, analysis of the absolute costs of electricity for its transmission by main and interstate electric networks of UЕS of Ukraine for the year.

С. Л. Литвиненкокандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки повітряного транспорту,Національний авіаційний університетО. М. Коноваловамагістрант кафедри економіки повітряного транспорту,Національний авіаційний університетЛ. Л. Литвиненкокандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств економіки повітряного транспорту,Національний авіаційний університет

АНАЛІЗ ВПЛИВУ НИЗЬКОБЮДЖЕТНИХ АВІАКОМПАНІЙ НА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВІАРИНКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Sergiy LytvynenkoPh.D. in Economics, Associate Professor,Department of Air Transport Economics National Aviation UniversityOlha KonovalovaMaster of the Department of Air Transport EconomicsNational Aviation UniversityLarysa LytvynenkoPh.D. in Economics, Associate Professor, Management of Foreign Economic Activity of EnterprisesDepartment National Aviation University

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF LOW BUDGET AIRLINE COMPANIES ON THE PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF UKRAINIAN AIR MARKET IN THE CONTEXT OF ECONOMIC SECURITY

Стаття присвячена аналізу впливу низькобюджетних авіакомпаній на перспективи розвитку авіаринку України в контексті економічної безпеки. Авторами відзначено, що низькобюджетні перевізники здійснюють значний вплив на ринок авіаційних перевезень по всьому світу, проте ступінь та характер цього впливу залежить у значній мірі від країни та регіону. Прихід значної кількості низькобюджетних авіакомпаній на авіаційний ринок будь-якої країни викликає певні потрясіння на ринку, що викликані його переформатовуванням. Здійснено критичний аналіз останніх досліджень і публікацій який засвідчив недостатність вивчення цієї проблеми, що потребує необхідність розробки нових підходів до визначення характеру та ступеня впливу низькобюджетних авіакомпаній на авіаційний ринок України, в умовах його подальшої лібералізації в контексті економічної безпеки. Авторами проаналізовано поняття «низькобюджетні авіакомпанії» та підходи до його трактування, а також встановлено еквівалентність до нього ряду понять. Здійснено дослідження історії виникнення та трансформування низькобюджетних авіакомпаній у світі. Автори відзначають, що у останнє десятиліття базові елементи низькобюджетних авіаперевізників суттєво трансформувалися та активно розвиваються перевізники, які пропонують складний продукт. Проаналізовано типізацію низькобюджетних авіаперевізників та особливості їх роботи на певних ринках. Здійснено удосконалення визначених раніше відмінностей в характеристиках низькобюджетних та традиційних перевізників, що зумовлено останніми змінами.[||]The article is devoted to the analysis of the influence of low-budget airline companies on the prospects of Ukrainian air market development in the context of economic security. The authors noted that low-cost carriers have a significant impact on the air transportation market around the world, but the degree and nature of this impact largely depends on the country and the region. The one-time arrival of a significant number of low-cost airlines to the aviation market of any country always causes certain market upheavals, which are due to its reformatting. Unfortunately, extremely rarely, traditional air carriers see the benefits that come from coming of large low-cost carriers to their main airports. A critical analysis of recent studies and publications shown that the study of this problem is inadequate, requiring the development of new approaches to determining the nature and extent of the impact of low-budget airline companies on Ukraine's aviation market, in terms of its further liberalization in the context of economic security. The authors analyzed the concept of "low-budget airlines" and approaches to its interpretation, and also set the equivalence to it of a number of concepts. The history of the emergence and transformation of low-cost airlines in the world has been studied. The authors noted that in the last decade, the basic elements of low-cost carriers have significantly transformed and carriers offering a rather complex product, which is formed on a modular basis and the client chooses all components of journey on his own are actively developing. Types of low-cost air carriers and their peculiarities of their activities in certain markets were analyzed. In particular, attention was focused on the fact that not all low-budget airlines have the same strategic policy and uniform pricing, as well as the widespread practice of creating such air carriers as subsidiary by large players of the regular passenger air transport market. Improvements of previously defined differences in characteristics of low-budget and traditional carriers due to recent changes were carried out.

І. І. Никифоракк. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ОБЛІК ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ФОРМУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ

I. NykyforakPh.D. in Economics, Associate Professor of the Department of accounting, analysis and audit, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

RESPONSIBILITY ACCOUNTING FOR FORMATION OF THE RESULTS OF CITY ELECTRIC TRANSPORT ENTERPRISES` ACTIVITY

Стаття присвячена проблемам впровадження обліку відповідальності за формування результатів діяльності на підприємствах міського електротранспорту. З цією метою запропонована організаційна модель формування центрів відповідальності, яка враховує галузеві особливості досліджуваних підприємств. Модель відображає взаємозв’язок між технологічними процесами, рівнями центрів відповідальності та результатами їх діяльності. Вона слугує підґрунтям для удосконалення методики управлінського обліку результатів основної діяльності трамвайно-тролейбусних підприємств, сутність якої полягає у поетапному визначенні проміжних результатів діяльності поїзних бригад та маршрутних ліній. При цьому важливо, щоб отримані кошти бюджетного фінансування відносились до доходів основної діяльності у розрізі центрів відповідальності, що здійснюють пасажирські перевезення. Також висунуто пропозиції щодо удосконалення форм первинних документів, розробки ієрархії субрахунків та покращення регістрів аналітичного обліку. Це дозволить отримати точну інформацію про відповідальність за формування результатів діяльності та забезпечить адресний вплив в процесі ефективного управління діяльністю трамвайно-тролейбусних підприємств.[||]The article is devoted to problems of implementation of responsibility accounting for the formation of the activities results at enterprises of city electric transport. For this purpose an organizational model for forming of responsibility centers is proposed. It takes into account the technological features of the industry and the organizational and production structure of the enterprises under research. The model reflects the relationship between industry technological processes, levels of responsibility centers and the results of their activities. It is necessary to allocate a traffic service with division on the route lines and train crews, auxiliary repair services, power and road economy among the responsibility centers.
The indicated model serves as the basis for improving the methodology of management accounting of the results of the main activities of tram and trolleybus enterprises. Its essence is to gradually determine the intermediate results of the activity of the train crews and route lines. The necessity of improvement of forms of primary documents and of registers of analytical accounting, development of sub-account hierarchy was established for obtaining accurate and timely information on the formation of financial results of individual responsibility centers.
It is also proved in the article that received funds of budget financing should be attributed to incomes of the main activity in terms of centers of responsibility, carrying out passenger transportation. It is proposed to introduce a system of electronic accounting of privileged categories of passengers. It will allow determining reliably the results of the activities of the responsibility centers. Such organization of management accounting will provide targeted and effective influence in the management of the main activity of tram and trolleybus enterprises.

М. Є. Юрченкок. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем в економіці,Чернігівський національний технологічний університет

ДИСКРЕТНА МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Maryna IurchenkoCandidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor,Chernihiv National University of Technology

DISCRETE MODEL OF OPTIMAL INVENTORY MANAGEMENT OF ENTERPRISE

Система управління запасами являє собою оптимізацію операцій, безпосередньо пов'язаних із переробкою та оформленням вантажів, координацію зі службами закупівель і продажів, розрахунок оптимальної кількості складів і місця їх розташування. Ефективне управління запасами дозволяє організації задовольняти або перевищувати очікування споживачів, створюючи такі запаси кожного товару, які максимізують чистий прибуток. Управління запасами в загальному випадку полягає у дії на співвідношення між двома основними факторами - поповненням і витратою запасів. Ясно, що надмірно великий запас призводить до надлишку матеріальних цінностей і вимагає великих витрат на зберігання, недостатній запас може призвести до перебоїв у роботі. Мета управління - оптимізація деякого критерію, що залежить від витрат на зберігання запасів, вартості поставок, витрат, пов'язаних з поповненням, штрафів і т. д. У роботі розглянуто дискретну модель управління запасами, за умови контролю за станом запасів в певні проміжки часу. Побудовано математичну модель розв'язання задачі за заданими початковими умовами.[||]The inventory management system is the optimization of operations directly related to the processing and clearance of goods, coordination with the procurement and sales services, the calculation of the optimal number of warehouses and their location. Effective inventory management allows an organization to meet or exceed customer expectations by creating stocks of each product that maximize net income. Inventory management in the general case lies in influencing the ratio between the two main factors - replenishment and consumption of stocks. It is clear that an excessively large supply leads to an excess of material values and requires large storage costs; an insufficient supply can lead to interruptions in work. The purpose of management is to optimize some criterion depending on the costs of storing stocks, the cost of supplies, costs associated with replenishment, fines, etc.
At present, a number of works are devoted to the question of the correct formulation and solution of the inventory management problems, among which special attention should be paid to the texts of G. L. Prosvetov, D. Streibfereer, V. Burmistrov and others. According to them, when solving such problems, analytical methods and methods of simulation modeling are used, while the accuracy and completeness of the decision depends on the initial conditions of the original problem and on the correctness of its formulation. It should be noted that along with stochastic processes with continuous time, the discrete processes of inventory management play an important role. This is due to the fact that there is a very large class of problems that are described by the equations with the discrete time.
The paper considers a discrete model of inventory management, subject to monitoring the status of stocks at certain time intervals. It presents a multilevel inventory management model that reduces to the problem of controlling a linear discrete system under given initial conditions. When constructing a model, it is assumed that a periodic control over the state of stocks, which occurs at fixed intervals of time, is carried out. A method for solving the abovementioned problem under given initial conditions is constructed and illustrated with particular example.

О. О. Кизенкокандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри стратегії бізнесу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ВПЛИВ КОНВЕРГЕНТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СИСТЕМУ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ ПІДПРИЄМСТВА

O. KyzenkoPhD, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

INFLUENCE OF CONVERGENT TECHNOLOGIES ON THE ENTERPRISE STRATEGIC CONTROLLING SYSTEM

Метою статті є виявлення та систематизація суттєвих взаємозв’язків в системі стратегічного контролінгу, які формуються під впливом конвергентних технологій та впливають на трансформацію контролінгової діяльності підприємства. На основі теорії системної динаміки проаналізовано вплив конвергентних технологій на контрольоване регулювання параметрів нелінійності системи управління в системі стратегічного контролінгу. За результатами аналізу запропоновано виділити три контури аналізу в системі стратегічного контролінгу: контур аналізу комплексу управлінських технологій, контур аналізу інтерактивного інформаційного середовища та контур аналізу структурної відповідності компанії. Аналітично доведено, що взаємозв’язки між цими контурами свідчать про можливості компанії до швидкої трансформації. Дослідження розширює концепцію стратегічного контролінгу як інституту внутрішніх менеджмент-консультантів компанії. Практична реалізація отриманих результатів надасть можливість комплексного аналізу доцільності впровадження конвергентних технологій в діяльність компаній. Оригінальність роботи полягає в тому, що прикладні аспекти сучасної концепції контролінгу розглянуто в контексті технологічної конвергенції.[||]The purpose of the article is to identify and systematize significant interconnections in the strategic controlling system, which is formed under the influence of converged technologies and affect the transformation of the controlling activity of an enterprise. On the basis of the theory of system dynamics author analyzes the effect of convergent technologies on the controlled regulation of the parameters of the control system's nonlinearity in the system of strategic controlling. According to the results of the study, it is proposed to highlight three contours of analysis in the system of strategic controlling: the contour of the analysis of the complexity of management technologies, the contour of analysis of the interactive information environment and the contour of analysis of structural compliance of the company. As a result of the effective use of a complex of management technologies, parameters of the transformation of a business model of the company through key control indicators, markers or metrics are revealed. The interactive information space of the company provides methodological and information components of management technologies to choose the method and tools of automated information processing and analytical procedures for its evaluation. Structural compliance provides the organizational component of management technologies through their support at the level of organizational structure and culture of the company. Such a choice of contours of the strategic controlling system allows the author to analyze the structure of the company and the interaction of its key elements on the management mechanism; delays in information that occur in the information system when it is transferred to processing and decision-making based on a specific methodology; the resulting impact on the capitalization of business and the change of key parameters of the business model. It has been shown analytically that interconnections between these circuits indicate that the company is capable of rapid transformation, and converged technologies have a key influence on the interactive information space. The research develops the concept of strategic controlling as a company's internal management consultant. The practical realization of the obtained results will allow to comprehensively analyze the expediency of introducing converged technologies into the activities of companies. The originality of the work is that the applied aspects of the modern concept of controlling are considered in the context of technological convergence. Further research is required to ensure continuous monitoring of the impact of new convergent technologies on managerial metrics and the company's structural alignment in the strategic controlling system.

С. В. Стеблюкк. пед. н., викладач економічних дисциплін,Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж

РОЗВИТОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Svetlana StebljukCandidate of Pedagogical SciencesMukachevo Cooperative Trade and Economic College

DEVELOPMENT OF BANKING SERVICES IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS

У статті з’ясовано сутність та основні напрями інноваційної діяльності банків України на сучасному фінансовому ринку. Метою статті є з’ясування інноваційних тенденцій розвитку банківській системи України. Проаналізовано сучасний стан наукових розвідок в сфері банківських інновацій. Визначено умови конкурентоспроможності банків та окремі шляхи їх досягнення: передбачення поведінки клієнта в мінливих умовах; здійснення моніторингу надання послуг на певному сегменті ринку; розробка системи самовдосконалення та саморозвитку серед працівників банківської сфери; забезпечення культури комунікації з клієнтом; власна ініціативність банку, впровадження новітніх технологій ведення фінансового підприємництва. Розкрито окремі із сучасних банківських послуг, серед яких: платежі через термінал самообслуговування, Інтернет-банкінг, торговий еквайрінг, створення унікальної картки, факторинг. Визначено, що інноваційні технології у банківській сфері значно підвищують ефективність роботи як банку, так і клієнтів; знижуються витрати на залучення нових клієнтів; підвищується якість роботи. Подано перелік окремих перспективних послуг банків України.[||]The article clarifies the essence and main directions of innovation activity of Ukrainian banks in the modern financial market. The purpose of the article is to find out innovative trends in the development of Ukrainian`s banking system. Activation of innovation activity in the banking sector is one of the factors for improving the economic climate in Ukraine.The present state of scientific researches in the field of banking innovations is analyzed. Conditions of competitiveness of banks and certain ways of their achievement are defined: prediction of customer`s behavior in changing conditions; monitoring of the provision of services in a certain segment of the market; development of a system of self-improvement and self-development among employees of the banking sector; providing a culture of communication with the client; own initiative of the bank, implementation of the newest technologies of financial entrepreneurship management. The task of functioning of the banking services market is to increase revenues, improve the satisfaction of consumers' needs, and expand their purchasing power, which contributes to the development of the national economy. The research envisaged the study of the identified problem on the basis of analysis of scientific researches of scientists, clarification of the state of banking services. We believe that an important condition for the competitiveness of banks is the ability to analyze and forecast future financial results. Some of the modern banking services are revealed, among them: payments through the terminal of self-service, Internet banking, trade acquiring, creation of a unique card, factoring. It is determined, that innovative technologies in the banking sphere considerably increase efficiency of work of both bank and clients; the cost of attracting new customers is reduced; the quality of work is increased. A list of some promising services of Ukrainian banks is given. The prospects for further research are seen in determining the quality of financial services of banks in Ukraine.

М. А. ГнатишинКандидат економічних наукДоцент кафедри аналітичної економії і міжнародної економікиЛьвівського національного університету імені Івана Франка

ПАРИЗЬКА УГОДА: ПРОГРЕС В ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ТА ТОРГОВЕЛЬНІ АСПЕКТИ

Maria HnatyshynPhD (Economics), Associate ProfessorAnalytical Economy and International Economics DepartmentIvan Franko National University of Lviv

THE PARIS AGREEMENT: PROGRESS IN IMPLEMENTATION AND TRADE ASPECTS

У статті розглянуто основні положення Паризької угоди, зобов’язання, які беруть на себе країни при підписанні Угоди та санкції у випадку їхнього недотримання. Простежується динаміка зростання викидів парникових газів, що визначає важливість цієї Угоди. Основними емітентами парникових газів у світі є Китай, США, ЄС та Індія. Висвітлено деякі політичні аспекти Паризької угоди, зокрема рішення США вийти з Угоди. Від часу підписання угоди відбувся значний прогрес в узгодженні механізмів, процедур та інших практичних питань для забезпечення функціонування Паризької угоди. Було узгоджено питання фінансової прозорості, функціонування Адаптаційного фонду, визначено кількісні фінансові цілі. Попри те, що міжнародна торгівля має значний потенціал у боротьбі зі змінами клімату, на цьому етапі в рамках Паризької угоди ніяких конкретних торговельних заходів не передбачено, хоча імовірність таких заходів зазначено.[||]The Paris Agreement came into force on November 4, 2016. Now already the third part of the first session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA 1-3) has taken place in Katowice, Poland. The article analyses the main provisions of the Paris Agreement, the obligations assumed by the Parties to the Agreement and sanctions in case of non-compliance. Greenhouse gas emissions continue to grow and this fact determines the importance of the Agreement. The Paris Agreement has become a significant breakthrough after the Kyoto Protocol, which, given the limited number of participating countries, did not succeed in sufficiently reducing greenhouse gas emissions. However the Paris Agreement was signed by the major greenhouse gas emitters – China, the US, the European Union and India. Some political aspects of the Paris Agreement are highlighted, in particular, the US decision to withdraw from the Agreement. The peculiarity of the new agreement is the voluntary nature of nationally determined contributions. Nevertheless countries are obliged to inform about the measures taken to achieve them and increase the ambitiousness of their nationally determined contributions over time. The financial mechanism of the Convention will serve as the financial mechanism of the Paris Agreement, the contributions of the countries will be based on the United Nations scale. Developed countries are obliged to provide help to the developing countries. Since the Agreement was signed, significant progress has been made in settling mechanisms, procedures and other practical issues of the Paris Agreement functioning. The financial transparency issues, the Adaptation Fund functioning, and the quantitative financial objectives were agreed upon. At this stage under the Paris Agreement, no specific trade measures are defined although the probability of such measures is indicated. Parties to the Paris Agreement may, if they wish, pursue trade measures to reach their nationally determined contributions, but the mechanism is not defined. In general, trade can contribute to the achievement of Paris Agreement objectives by promoting the spread of "green" goods and technologies, by imposing restrictions on “dirty” goods, reducing economic losses through emission trading schemes, etc. In addition, trade can be an instrument of pressure on countries that set too low environmental targets or refuse to sign the Agreement. However, this issue remains yet unsettled.

Н. О. Адвокатовак. е. н., доцент кафедри економіки та фінансів,ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. ХерсонК. С. Нікітенкок. е. н., доцент кафедри економіки та фінансів,ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон

ЛОГІСТИЧНА СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ МОРСЬКОЇ ПОРТОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

N. O. AdvokatovaPhD in Economics sciences,Associate Professor of the Department of Economics and FinanceKherson State Agricultural University, KhersonK. S. NikitenkoPhD in Economics sciences,Associate Professor of the Department of Economics and FinanceKherson State Agricultural University, Kherson

LOGISTIC STRATEGY OF MARITIME REFORM THE PORT AREA OF UKRAINE

У статті обґрунтовано теоретичні засади реформування морської портової галузі України. Наведено механізм реалізації логістичної стратегії морських портів України. Визначені заходи для побудови ефективного механізму розвитку морської портової галузі за рахунок: забезпечення організаційно-економічної схеми узгодженої роботи морського логістичного центру; формування системи інформаційного забезпечення; оптимізаційної моделі логістичного забезпечення; використання інноваційних логістичних технологій. У механізмі реалізації логістичної стратегії визначені принципи логістичного управління які чітко повинні дотримуватися такій послідовності дій: визначення цілей управління морського логістичного центру, які є стратегічно обґрунтованими, здійснення заходів щодо забезпечення узгодженої роботи різних видів транспорту за допомогою засобів та інструментів механізму забезпечення умов, що впливають на роботу морського логістичного центру.[||]The article substantiates the theoretical principles of the reformation of the sea port industry in Ukraine. The mechanism of logistics strategy of sea ports of Ukraine is presented. The measures for the construction of an effective mechanism for the development of the maritime industry are determined through: provision of the organizational and economic scheme of the coordinated work of the marine logistics center; formation of information support system; optimization model of logistic support; the use of innovative logistics technologies. In the mechanism of implementation of the logistics strategy, the principles of logistics management are clearly defined, which should clearly follow the following sequence of actions: definition of the objectives of the management of the logistics center, which are strategically grounded, implementation of measures to ensure coordinated work of different types of vehicles with the tools and instruments of the mechanism of ensuring conditions that affect the work of the marine logistics center.
In the mechanism for the implementation of the logistics strategy in accordance with the principles of logistics management, it is necessary to clearly observe the following sequence of actions: the definition of management objectives of the SLC, which are strategically grounded, the implementation of measures to ensure coordinated work of various types of vehicles with the tools and instruments of the mechanism for ensuring conditions affecting SLC work. In the chain of operations there should be operational and feedback, which will ensure that the actual indicators meet the normative (planned). The necessary components of the mechanism are logistic support systems, which include: creation of an economic and mathematical model for the generation of alternative cargo handling options in the port; traffic management system, information support, financial flows distribution system; selection of optimal transportation routes, selection of optimal technological schemes for cargo handling in the port; availability of port capacity of cargo handling; conformity of capacities of adjacent types of transport; provision of additional services; system of standardization, traffic safety system; system of economic evaluation, forecasting, control.

Є. Б. Хаустовак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

КАПІТАЛІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Y. B. KhaustovaPh.D (Economics), Associate Professor,Associate Professor of the Department of Accounting and Audit,Kyiv National University of Technologies and Design

CAPITALIZATION OF INTELLECTUAL ACTIVITY AS A TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL OF THE INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION

Аналіз наукових джерел показав існування різних підходів до пояснень сутності капіталізації. В запропонованій схемі капіталізація інтелектуальної діяльності виступає інструментом розвитку інтелектуального капіталу закладу вищої освіти (ЗВО). Тому оцінка можливостей використання наявних активів (їх обсягів) та результатів такого використання (додаткової вартості) дозволяє визначити рівень використання капіталу, тобто фактичний рівень його розвитку. При цьому зміна обсягів та результатів використання активів несе із собою зміну можливостей реалізації поставлених цілей діяльності, а значить зміну рівня використання капіталу або його розвитку, що також потребує проведення відповідної оцінки.
Відмінності в напрямах та загальні принципи розвитку інтелектуального капіталу привідних класичних університетів України стали підставою для побудувати структурно-логічної схему процесу розвитку інтелектуального капіталу ЗВО. Дана схема сформована, виходячи з особливостей та значення прямої та зворотньої капіталізації. Враховуючи мету капіталізації, а саме максимізація суспільної цінності власних та залучених інтелектуальних активів за результатами збільшення впливу ЗВО на науково-технічний та соціально-економічний розвиток суспільства (країни, регіону, міста), було позначено місце трансферу технологій та трансферу професійно-освітніх знань у взаємопов’язаному відновленні та нарощуванні інтелектуальних людських активів, активів відносин, інноваційних, інформаційних та процесних активів в ході освітньої та наукової діяльності.[||]The analysis of scientific sources has shown the existence of different approaches to explaining the essence of capitalization. In the proposed scheme, the capitalization of intellectual activity acts as an instrument for the development of intellectual capital of the institution of higher education (IHE). Therefore, estimating the possibilities of using available assets (their volumes) and the results of such use (value added) allows us to determine the level of capital use, that is, the actual level of its development. At the same time, the change in the volumes and results of the use of assets entails a change in the possibilities of realization of the set goals of activity, and thus the change in the level of use of capital or its development, which also requires an assessment.
Differences in directions and general principles of intellectual capital development of driving classical universities of Ukraine became the basis for constructing a structural and logical scheme of the development of intellectual capital of the IHE. This scheme is based on the features and values of direct and reverse capitalization. Taking into account the goal of capitalization, namely, maximizing the social value of own and attracted intellectual assets as a result of the increase of the impact of the IHE on the scientific and technical and socio-economic development of society (country, region, city), the place of transfer of technologies and transfer of vocational and educational knowledge in mutual The restoration and growth of intellectual human assets, assets of relationships, innovative, informational and process assets in the course of educational and scientific activities.
The structural and logical scheme of the process of development of intellectual capital IHE reflects the effect of the law of accumulation of capital, which requires a proportional reproduction of intellectual human capital, capital relations and organizational capital (information and process), which is ensured by a sufficient level of productivity of intellectual labor (wages) and increased opportunities for self-realization of them as carriers of specific knowledge, on the one hand, and a sufficient level of innovation in the activity of the IHE for the fulfillment of its social mission in the conditions of merging intellectual and financial capital, on the other hand.

С. О. Назаркок. е. н., доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи,Чернігівський інститут МАУП, м. Чернігів

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ВИДУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

S. O. NazarkoCandidate of Economic Sciences, Associate Professor,Deputy Director for Scientific and Pedagogical Work, Chernihiv Institute of MAUP, Chernihiv

THE EFFICIENCY OF REGIONAL HIGHER EDUCATION AS A MODERN ECONOMIC ACTIVITY

В статті проаналізовано реформування національної вищої освіти, яке почалося з моменту прийняття нової редакції Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.). З’ясовано, що МОН відповідно до пропонованого документу розробив пакет змін, які поступово почали втілюватися в життя. Деякі новації, закладені в пакет змін, вже реалізовано, але робота з реалізації реформ за визначеними законом напрямами триває.
Автором зазначено, що одним із реформаційних напрямів є підготовка висококваліфікованих фахівців, компетенції яких формуються у вищій освіті і відтворюються на ринку праці.
Оскільки, сучасні потреби ринку праці пов’язані з поглибленням ринкових відносин, структурними змінами і циклічними коливаннями в економіці та стрімким розвитком бізнес-середовища. Як наслідок, змінилися вимоги до вмінь і навичок працівників, їхньої освіти та професіонального досвіду.
Тому в статті акцентувалося на проблемі взаємодії системи вищої освіти з ринком праці є актуальним імперативом сьогодення на державному і особливо на регіональному рівнях. В цьому контексті дослідження проводилось в напрямку вивчення попиту та пропозиції в сферах вищої освіти і праці регіону.[||]Modernization of Ukraine's economy in the conditions of globalization and strengthening of integration processes requires the formation of innovative components of its economic potential. Consequently, higher education should aim at training highly skilled, competitive specialists in accordance with the needs of the region through information on changes in demand for professions and qualifications.
The reform of the national higher education began with the adoption of the new wording of the Law of Ukraine "On Higher Education" (2014). MES, in accordance with the proposed document, has developed a package of changes that have gradually begun to be put into practice. Some innovations incorporated in the package of changes have already been implemented, but work on the implementation of reforms in the areas determined by law continues.
One of the reform directions is the training of highly skilled professionals, whose competencies are formed in higher education and are reproduced in the labor market. Thus, higher education and vocational training are the determining factors in the employment of graduates of higher education institutions. The quality of the human resources potential of the labor market depends on their level.
After all, youth is the country's largest strategic resource. On the one hand, young age promotes high mobility, openness, readiness for change and job search, and on the other hand, young people lack the relevant experience to be competitive in the labor market.
As modern labor market needs are connected with the deepening of market relations, structural changes and cyclical fluctuations in the economy and the rapid development of the business environment. As a result, the requirements for skills and abilities of employees, their education and professional experience have changed.
Therefore, the problem of interaction of the system of higher education with the labor market is an actual imperative of the present at the state and especially at the regional level. In this context, the study was conducted to study demand and supply in the areas of higher education and labor in the region.

С. В. Кальнийкандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності,Київський національний університет імені Тараса ШевченкаВ. А. Висоцькиймагістрант кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльностіКиївський національний університет імені Тараса Шевченка

УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ

S. V. KalnyiPhD in Economics, Associate Professor Department of Management of Innovation and Investment Activity,Taras Shevchenko National University of Kyiv, KyivV. A. VysotskyiMaster student Department of Management of Innovation and Investment Activity,Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

MANAGEMENT FORMATION OF INVESTMENT PORTFOLIO ENTERPRISES IN UKRAINE

У статті досліджено процес управління формуванням інвестиційного портфеля підприємства в Україні, на прикладі вітчизняної фінтех-компанії «BB TEAM PRO». Виділено найліквідніші активи для здійснення торгівлі на валютному ринку. Проаналізовано актуальність інвестування в цінні папери сучасних технологічних компаній та кріптовалют. Розроблено та описано поведінкову модель сприйняття будь-яких новітніх технологій. Спочатку це революція, потім увага усіх ЗМІ і тільки після ринкових потрясінь та обвалів вартості активу, іде прийняття технології, та активне її використання. Проведено порівняльну характеристику епохи компаній dot-com та розвитку Bitcoin. Аргументовано чому варто звернути увагу на ринок кріптовалют при виборі активів для інвестування вже сьогодні.[||]The article examines the process of managing the formation of an investment portfolio of an enterprise in Ukraine, on the example of the domestic financial company «BB TEAM PRO». The research complex model of management of formation of the investment portfolio of the Company, which includes the following stages: planning, formation of an investment portfolio, monitoring of results, regulation and motivation of the personnel for the result. Ten-level model of risk diversification of the Company's investment portfolio is analyzed. Within this model, the company uses two main investment strategies: active and passive investment. The most liquid assets are allocated for trading in the foreign exchange market. The importance of investing in securities of modern technology companies and the Crypto-Currency is analyzed. In spite of the economic and political problems in our country, today it is more than realistic to create a balanced portfolio of financial investments of the enterprise by investing in the foreign exchange market by investing in US stock indices and cripto-currency. Only the absolute diversification of risks and the distribution of invested funds for various assets can save as much as possible from market risks, and ensure the desired level of profitability of the enterprise. The behavioral model of perception of any new technologies is developed and described. At first, this is a revolution, then the attention of all media and only after market shocks and asset values, is the adoption of technology, and this is actively using it. A comparative description of the era of dot-com companies and Bitcoin development is conducted. It is argued why it is worth paying attention to the market of cripto-currency while choosing assets for investing today. The considered model of management of the formation of a portfolio of financial investments is unique, well thought out and optimal in accordance with the main goals of the enterprise. In spite of the economic and political problems in our country, today it is more than realistic to create a balanced portfolio of financial investments of the enterprise by investing in the foreign exchange market by investing in securities of modern technology companies and cripto-currency.

О. А. Сметанюкк. е. н., доцент, Вінницький національний технічний університет, м. ВінницяС. А. Зварищукстудентка, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. A. SmetaniukPhD, Associate Professor, Vinnytsia National Technical University, VinnytsiaS. A. Zvaryshchukstudent , Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

FEATURE IDENTIFICATION OF FINANCIAL SUSTAINABILITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті відзначено, що поняття фінансової стійкості є ширшим за традиційні економічні категорії, такі як, «кредитоспроможність», «рентабельність» та інші, адже інтегрує у собі оцінку фінансових результатів підприємства з багатьох сторін. Авторами визначено, що фінансова стійкість є багатогранним економічним явищем, що виявляє здатність підприємства здійснювати свою діяльності безперебійно, незважаючи на загрози, які можуть позначатись на його господарській активності. Фінансова стійкість досліджується як комплексна категорія, яка з однієї сторони розглядає суто внутрішні елементи забезпечення стабільної роботи підприємства, а з іншої – передбачає ефективне функціонування підприємства в мінливих умовах, котрі часто здійснюють дестабілізуючий вплив. Доведено, що оптимізація фінансової стійкості сільськогосподарського підприємства здійснюється для забезпечення якісних змін у складі інших елементів фінансового стану, що забезпечує нові можливості для його економічного зростання. Обґрунтовано доцільність використання при управлінні структурою фінансових ресурсів методів, які враховують специфічні галузеві особливості підприємства такі як сезонність виробництва, залежність від природно-кліматичних факторів, значна тривалість виробничого циклу, використання частини готової продукції у власному виробництві, конкуренцію на ринку та інші. Виявлено особливості ідентифікації фінансової стійкості сільськогосподарського підприємства на основі оцінювання відносних показників фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств Вінницької області, де у даний час створюються передумови для трансформації міжгалузевих відносин, налагоджується механізм цінового та фінансово-кредитного спрямування на ефективний розвиток аграрного сектору, формується система інвестиційно-інноваційного забезпечення сільського господарства. Проведені розрахунки показників фінансової стійкості підтверджують наявність порушень платіжного балансу підприємств та неналежну структуру розподілу власного капіталу сільськогосподарських підприємств регіону.[||]The article notes that the concept of financial sustainability is wider than traditional economic categories, such as "creditworthiness", "profitability" and others, since it integrates the estimation of financial results of the enterprise from many parties. The authors ware defined that financial sustainability is a multi-faceted economic phenomenon that manages the ability of an enterprise to carry on its activity without interruption, despite threats that may affect its economic activity. Financial stability is investigated as a complex category, which on the one hand considers purely internal elements of ensuring the stable operation of the enterprise, and on the other - provides for the effective operation of the enterprise in a changing environment, which often has a destabilizing effect. It is proved that optimization of financial stability of agricultural enterprise is carried out to provide qualitative changes in composition of other elements of the financial state, providing new opportunities for its economic growth. The expediency of use in the management of the structure of financial resources methods that take into account specific industry features of the enterprise such as seasonality of production, dependence on natural and climatic factors, a significant length of the production cycle, the use of part of the finished product in its own production, competition in the market and others. The peculiarities of identification of financial sustainability of agricultural enterprise on the basis of estimation of relative indicators of financial stability of agricultural enterprises of Vinnytsia region are revealed, where the preconditions for the transformation of inter-branch relations are created, the mechanism of price and financial-credit direction for the effective development of the agrarian sector is being established, the system of investment-innovation support is being created Agriculture. The conducted calculations of indicators of financial sustainability confirm the existence of violations of the balance of payments of enterprises and inappropriate structure of the distribution of equity capital of agricultural enterprises in the region.

І. І. Білоуск. е. н., доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідуваньТернопільського національного економічного університету

ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇЇ РОЛЬ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

I. I. BilousI. I. BilousCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economic Security and Financial Investigations Ternopil National Economic University

CONCEPT OF SOCIAL SECURITY AND ITS ROLE IN THE SYSTEM OF NATIONAL SECURITY OF THE STATE

В статті досліджено нормативно-правове забезпечення щодо розкриття суті соціальної безпеки, зокрема визначено, що незважаючи на актуальність та важливість питання соціальної безпеки, єдине офіційне визначення даного терміну міститься лише в Методичних рекомендаціях щодо розрахунку рівня економічної безпеки України. Також висвітлено погляди різних науковців щодо визначення дефініції соціальної безпеки.
Для більш повного визначення поняття «соціальна безпека» досліджено суть та мету ключових категорій, які утворюють зміст цієї дефініції, зокрема безпека, соціальна держава та соціальна функція держави. На основі проведеного дослідження запропоновано авторське визначення “соціальна безпека”.
З'ясовано роль соціальної безпеки в системі національної безпеки держави.
Визначено основні загрози національній безпеці держави в соціальній сфері та проведено аналіз основних індикаторів загроз соціальної безпеки, зокрема: високий рівень бідності, соціальна нерівність та висока диференціація доходів населення, бідність працюючого населення, погіршення стану фізичного здоров’я населення, погіршення демографічного стану держави. На основі чого встановлено, що практично з усіх найважливіших соціальних показників світового цивілізованого розвитку Україна продовжує перебувати в небезпечній зоні.[||]The article examines the legal framework for disclosing the essence of social security, in particular, it is determined that despite the urgency and importance of the issue of social security, the only official definition of this term is contained only in the Methodological Recommendations for the calculation of the level of economic security of Ukraine. Over the past decades, scientists have been studying and analyzing in detail the reasons for the actualization of social security issues. However, in the domestic science, the social component of Ukraine's national security has an extremely inadequate level of theoretical elaboration. The article outlines the views of various scholars in defining the definition of social security.
For a more complete definition of the concept of "social security", the essence and purpose of the key categories that form the meaning of this definition, in particular, security, social state and social function of the state, are explored. On the basis of the research, it was established that social security is intended to provide a decent standard of living for the population, and on the basis of this proposed author's definition of "social security".
The role of social security in the system of national security of the state is determined. The Law of Ukraine "On National Security of Ukraine", in particular on the issue of social security, is investigated. It is noted that it is social stability that plays a key role in the whole system of national security. It is determined that ineffective reform of the social sphere of society leads to a number of certain threats to national security.
The main threats to the national security of the state in the social sphere are identified and the main indicators of threats to social security are analyzed, in particular: high poverty, social inequality and high differentiation of incomes, poor working population, deterioration of the state of physical health of the population, worsening of the demographic state of the state. It is decided that one of the main factors of the emergence of many threats to social security is the unresolved social problems in the vast majority of Ukrainian society. On the basis of this, it is established that practically from all the most important social indicators of the world civilized development, Ukraine continues to be in a dangerous zone.

О. В. Лепьохінк. е. н., доцент, завідувач кафедри управління фінансово-економічною безпекою і проектами, Запорізький національний університетО. В. Іващенкок. е. н., доцент, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою і проектами, Запорізький національний університет

ЗАХОДИ СТИМУЛЮВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Oleksandr LepokhinPhD in Economics, associate professor, Head of management of financial and economic security and projects, Zaporizhzhya National UniversityOlga IvashchenkoPhD in Economics, associate professor of management of financial and economic security and projects, Zaporizhzhya National University

MEASURES TO STIMULATE THE CONCENTRATION OF BANK CAPITAL IN THE PROCESS OF FORMING A MECHANISM FOR ENSURING UKRAINE'S FINANCIAL SECURITY

В статті здійснено узагальнення досвіду концентрації банківського капіталу із застосуванням механізму поглинання та злиття банків економічно розвинутих країн та визначено напрями його адаптації у вітчизняну практику з метою забезпечення фінансової безпеки України, а саме запропоновано: створення спеціалізованої державної інституції, яка має здійснювати контроль процедури злиття і поглинання банків і забезпечення її прозорості; формування виваженої державної політики щодо стимулювання концентрації банківського капіталу; розробити систему методичного та консультаційного забезпечення комерційних банків у здійсненні операцій злиття і поглинання; створити на державному рівні інформаційний банк даних, основною функцією якого має стати накопичення інформації за встановленими параметрами щодо сторін угод та результатів злиття, поглинання банків; впровадити систему податково-фінансових стимулів для банків, що об’єднуються; посилити державний контроль щодо процесу злиття, поглинання банків з метою не допустити шахрайства.
Удосконалення законодавства в сфері злиття, поглинання банків слід здійснювати в напрямах: захисту інтересів банківських клієнтів шляхом підтримки конкуренції та запобігання монополізації ринку банківських послуг; розширення переліку банківських послуг і підвищення загальної культури банківського бізнесу; підвищення прозорості угод і діяльності банків, що об’єднуються, розкриття інформації про діяльність і стратегії розвитку.[||]The article summarizes the experience of concentrating bank capital with the use of the mechanism of absorption and merging banks of economically developed countries and identifies the directions of its adaptation to domestic practice in order to ensure the financial security of Ukraine, namely, it is proposed:
1) the creation of a specialized state institution, which should control the merger and acquisition procedures of banks and ensure the transparency of the procedure;
2) the formation of a well-balanced state policy to stimulate the concentration of bank capital. It is necessary to prevent the monopolization of the banking services market and the unjustified reduction of the number of regional banks, including medium and small, who work successfully with regular customers. The concentration of capital is important for the creation of large systemic banks, including transnational ones;
3) develop a system of methodological and consulting support for commercial banks in the implementation of mergers and acquisitions. The efforts of the National Bank of Ukraine should be aimed at providing advisory assistance to commercial banks at the stage of drawing up a business plan for mergers and acquisitions, for what it is expedient to create a commission with its respective functional responsibilities in its structure;
4) to create at the state level an information bank of the data, the main function of which should be the accumulation of information on the parameters set by the parties to the agreements and results of mergers, takeovers of banks;
5) introduce a system of tax and financial incentives for united banks, namely: tax benefits, access to attractive market segments; tax relief for the seller of a financial institution, etc.;
6) to strengthen state control over the process of merger, absorption of banks in order to prevent fraud. Mergers and acquisitions should contribute to increasing the stability of the banking system of the country, reducing the risk to depositors and investors.
The generalization of the essence and components of financial security of the state deepen the theory of economic science. The implementation of the measures proposed in the article for the formation of an effective mechanism of consolidation and concentration of bank capital will make it possible to significantly increase the financial security of the country.

О. М. Шевченкок. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічної кібернетики,Полтавський національний технічний університет імені Юрія КондратюкаО. О. Казакк. e. н., фізична особа-підприємець

РОЗВИТОК КРАУДФАНДИНГУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

О. М. ShevchenkoPhD (Economics), Associate Professor, Аssоciate Professor of the Department of еconomic theory and еconomic cybernetics, Yurii Kondratyuk Poltava National Technical University, UkraineО. О. KazakPhD (Economics), individual entrepreneu

CROWDFUNDING DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF UKRAINE’S ECONOMY

У статті здійснено аналіз наукових поглядів з приводу сутності краудфандингу, уточнено економічну сутність цієї категорії. Акцент робиться, перш за все, на те, що краудфандинг є інноваційним інструментом фінансування технологічних проектів цифрової економіки. З’ясовані агенти краудфандингового процесу, розкриті переваги використання такого типу фінансування з позиції кожного учасника. Визначені основні види краудфандингу залежно від особливостей винагороди інвестору. Проаналізовано провідний зарубіжний досвід застосування зазначеного інструменту фінансування, доведено на основі аналізу статистичних даних його динамічний розвиток. Досліджено стан українського ринку краудфандингу та виявлені специфічні особливості його функціонування. На основі аналізу тенденцій функціонування краудфандингу у економічно розвинутих країнах та специфічних особливостей національного «фінансування натовпом» запропоновані основні напрями його розвитку в умовах цифрової трансформації економіки України.[||]The digital transformation of business doing has led to the transition from the business model “all we do to ourselves” to the business model “on its own plus the “crowdfunding””.
The purpose of the article is to study the economic essence of crowdfunding, its types; conducting analysis of world experience of using crowdfunding and revealing specific features of its functioning in the conditions of digital transformation in Ukraine.
The analysis of scientific views on the essence of crowdfunding is made, the economic essence of this category is specified. The emphasis is first of all on the fact that crowdfunding is an innovative tool for financing technological projects in the digital economy. The agents of the crowdfunding process are found out, the advantages of using this type of financing from the standpoint of each participant are disclosed.
Based on a comprehensive analysis of crowdfunding market dynamics in Ukraine revealed specific features of its operation compared with developed countries, namely the lack of effective state regulation of crowdfunding, funding projects mainly in the fields of health, culture and education; small total amount of funds involved using crowdfunding’s platforms in Ukraine; entrepreneurial technological projects are in demand, but they do not find the required level of support; the lack of a culture of collective private investment, the underdevelopment of the crowdfunding infrastructure.
The result of the study is the proposed and substantiated measures for further development of the market of crowdfunding at the present stage: the formation of legislation and the corresponding legal field in the field of crowdfunding, the development of a “roadmap” for the implementation of crowdfunding, stimulation of entry into the market of various types of private investors, the creation of mechanisms for minimizing risks for non-professional investors, the development of the Crowdfunding infrastructure, the formation of a culture of collective financing on the basis of information provision, creation of public structures for co-financing projects, which are opened on the crowdfunding’s platforms.
We believe that the implementation of these areas will contribute to the efficient functioning of crowdfunding as a tool for financing digital economy projects in Ukraine.

К. О. Бояриновак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджментуНаціональний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»К. О. Копішинськак. е. н., старший викладач кафедри менеджментуНаціональний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ПІВОТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСПІШНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАРТАПУ

К. BoiarynovaPhD. (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”K. KopishynskaPhD. (Economics), Senior Lecturer of the Department of ManagementNational Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

PIVOT AS TOOL OF PROVIDING SUCCESSFUL STARTUPS IMPLEMENTATION

Статтю присвячено обґрунтуванню змісту та значення півоту як провідного інструменту забезпечення розвитку та успішності реалізації стартапу в умовах невизначеності та динамічних змін. Визначено необхідність його застосування під впливом швидких змін пріоритетів споживачів, інтересів інвесторів. Проаналізовано та доповнено чинники, які впливають на зміну бізнес-моделі стартапу з концентрацію на інноваційномісткі. Теоретично досліджено зони фокусування реалізації стартапу для зменшення рівня різних типів невизначеності шляхом півоту. Обґрунтовано та визначено зміст ключових її типів, наявність у вітчизняних умовах стартапування. Розвинуто та обґрунтовано напрями застосування півоту за уточнених типів невизначеності у разі реалізації інноваційномісткого стартапу: часової, фінансово-інвестиційної, невизначеності щодо активності в розробленні інновацій. Досліджено методологію півоту стартапів з позиції ключових метрик та систематизовано основні моделі півоту. Наведено характеристики особливостей застосування півоту у стартапуванні.[||]The article is devoted to the substantiation of the content and significance of the pivot as the leading tool for ensuring the development and success of the startup implementation in conditions of uncertainty and dynamic changes. The necessity of its application under the influence of rapid changes of the priorities of consumers, investors' interests is substantiated. The factors that influence the change of the business model of the startup with the concentration on innovations, in particular the ability and capabilities of the founders, the variability of the market situation and economic trends, and the modification of the needs of industry, are analyzed and supplemented. There have been theoretically investigated the focus areas of the startup implementation to reduce the level of different types of uncertainty by means of the pivot, respectively. There is substantiated the existence and identified the content of key types of uncertainty for startups in domestic conditions, in particular regarding technical uncertainty - low level of digitization, technical and technological backwardness of industrial production, low interest in innovations from consumers; market uncertainty – insufficient perception level of innovative products, volatility of business conditions; resource uncertainty - undeveloped investment market, the low level of awareness and knowledge about startups from its potential participants, etc., organizational uncertainty - inefficiency of the transition from concepts and models to projects directly. There are developed and substantiated the directions of application of the pivot for the specified types of uncertainty in the case of the implementation of the innovative startup: time, from the standpoint of the unplanned time horizon of the startup, financial-investment uncertainty in terms of systematic increase in the needs of financial and investment resources in the process of its development, uncertainty about the activity in the development of innovations as a factor in preventing the launch of a startup or ahead of the market entry of similar products. The Pivot Startup methodology from the position of key metrics is investigated and the key features of the pivot are systematized according to factors that determine their character and individual features.

Л. М. Ганаск. е. н., асистент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльностіНаціонального університету «Львівська політехніка»О. І. Дорошк. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльностіНаціонального університету «Львівська політехніка»О. В. Муканк. е. н., доцент, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльностіНаціонального університету «Львівська політехніка»Л. С. Ноджакк. е. н., доцент, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльностіНаціонального університету «Львівська політехніка»С. М. Труханстудент Національного університету «Львівська політехніка»

ОСОБЛИВОСТІ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ВАНТАЖІВ В МИТНОМУ РЕЖИМІ “ІМПОРТ”

L. M. HanasPhD (Economics), Assistant of the Department of ForeignEconomic and Customs Activities, Lviv Polytechnic NationalO. I. DoroshPhD (Economics), Associate Professor of the Department of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National UniversityO. V. MukanPhD (Economics), Associate Professor, Associate Professorof the Department of Foreign Economic and Customs Activities,Lviv Polytechnic National UniversityL. S. NodzhakPhD (Economics), Associate Professor, Associate Professorof the Department of Foreign Economic and Customs Activities,Lviv Polytechnic National UniversityS. M. Trukhanstudent Lviv Polytechnic National University

FEATURES OF CUSTOMS CLEARANCE OF INTERNATIONAL CARGOES IN THE CUSTOMS REGIME OF “IMPORT”

Наукові доробки, розроблені в статті стосуються сегментування процесу розмитнення міжнародних вантажів в режимі «імпорт» за суб’єктами здійснення митного оформлення.
В статті досліджено особливості митного оформлення міжнародних вантажів в режимі «імпорт», сформовано послідовність для підприємств щодо здійснення митного оформлення міжнародних вантажів, структуровано пакети документів, які необхідні при здійсненні митного очищення вантажів в режимі «імпорт», що мають надати експортери, імпортери та транспортні компанії (перевізники). А також в статті представлено модель сегментування процесу розмитнення міжнародних вантажів підприємством в режимі «імпорт». Дана модель відтворює операції і комунікації, що розділені між підприємством, роботою митниці на кордоні та внутрішньої митниці з метою оптимізування часу та впорядкування процесу розмитнення.[||]Activation of foreign economic activity affects on the implementation of customs operations, which, in turn, include customs clearance of goods. In Ukraine, according to the data of the State Statistics Service, import of goods prevails, therefore operations on customs clearance of import goods concern the vast majority of domestic enterprises. However, despite the massive nature of such operations, most enterprises face a number of problems in customs clearance of international cargo, which necessitates a thorough study of this problem and the search for the optimization ways of these processes by enterprises.
The dominant purpose of this article is to conduct a detailed research of the process of customs clearance of goods by enterprises in the customs regime of "import" and the structuring of this process by its key subject.
The scientific results achieved in the article concern the segmentation of the process of customs clearance of international cargoes in the regime of "import" by the subjects of customs clearance.
In the article the peculiarities of customs clearance of international cargoes in the customs regime of "import" are investigated, a logical sequence of the customs clearance of international cargoes by enterprises is created, and the packages of documents necessary for customs clearance of cargoes in the regime of "import", which exporters, importers and transporters should provide, are structured. The article also represents the model of segmentation of the process of customs clearance of international goods by the enterprise in the regime of "import". This model reproduces operations and communications that are split between the enterprise, the work of the customs at the border and the internal customs in order to optimize the customs clearance time.
On the basis of the conducted research, the working actions of the participants in the customs clearance of international cargoes in the regime of "import" are clearly defined and separated, which allows clear understanding of the specifics of the work and optimization of processes depending on the enterprise.
Prospects for further research should be based on monitoring the legislation in the context of customs clearance of goods the customs regime of "import" and may concern the construction of algorithms of cooperation with customs authorities.

О. М. Калівошкокандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітниквідділу фінансово-кредитної та податкової політикиНаціонального наукового центру «Інститут аграрної економіки»

ОЦІНКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВИХ БІРЖ, ЯК ЕЛЕМЕНТА ІНФРАСТРУКТУРИ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Oleksii KalivoshkoPh.D. in Economics, Associate professor, Senior ResearcherDepartment of financial-credit and fiscal policyNational Scientific Center ‘Institute of Agrarian Economics’

ASSESSMENT OF THE FUNCTIONING OF STOCK EXCHANGE AS ELEMENTS OF THE INFRASTRUCTURE OF FINANCIAL AND CREDIT MARKET OF UKRAINE

Робота присвячена оцінці функціонування та розкриттю ролі фондових бірж, як елемента інфраструктури фінансово-кредитного ринку України. Проаналізовано динаміку зміни об’ємів торгів організаторами торгівлі протягом 1996-2017 років. З’ясовано, що в Україні сформувалась поліцентрична біржова система, а ПрАТ «ФБ «Перспектива» ПАТ «Фондова біржа ПФТС» є основними системними та системоутворюючими елементами інфраструктури фінансово-кредитного ринку. Визначено, що функціонування організаторів торгівлі доцільно розподілити на три етапи: перший – з 1996 до 2006 року, становлення, протягом зазначеного часового проміжку розпочинають свою діяльність більшість фондових бірж та торгівельно-інформаційних систем, які існують і нині; другий – з 2007 до 2014 року, піднесення, відбувається постійне зростання загального обсягу торгів; третій – починаючи з 2015-2017 роки, стагнації, кожен наступний рік поступається попередньому в об’ємах торгівлі.[||]The research is devoted to the evaluation of the functioning and disclosure of the role of stock exchanges as an element of the infrastructure of the financial and credit market of Ukraine. Despite the large quantity of research on stock exchanges, the issues related to them as infrastructure lobbies of the financial and credit market are insufficiently disclosed, which leads to a decrease in the efficiency of development both in stock exchanges and in the financial-market as a whole.
The methodological basis of the article was the systematic approach and formal logic. In order to achieve this goal, analytical and statistical data concerning the activities of stock exchanges of scientific works of scientists were worked out. Methods of induction and deduction of generalization and comparison were used. The dynamics of changes in the volumes of trading by trade organizers during 1996-2017 years is analyzed. It was clarified that the polycentric exchange system was formed in Ukraine, and Private Joint Stock Company "FB "Perspektiva" of Public Company “Stock Exchange PFTS” is the main system and system-forming elements of the infrastructure of the financial and credit market. It is determined that the functioning of the organizers of trade should be divided into three stages: the first – from 1996 to 2006, the formation of the majority of stock exchanges and trade and information systems that are still in existence for the time being during this time period; the second – from 2007 to 2014, the rise is a steady increase in the total volume of trades; the third – starting with 2015-2017 years, stagnation every second year is inferior to the previous in trade volumes.
The results of the research can be used to accelerate further scientific consideration of topical issues related to the functioning of stock exchanges and serve as the basis for state and legislative initiatives to increase the economic interest of business entities to enhance the activity of financial companies. The far-sighted prospects for development have been identified with some support from government organizations, but it is necessary to make the right decisions to stabilize and optimize the functioning of the stock market infrastructure institutions, which are stock exchanges and the entire securities market in general, so that the stagnation of the last years does not go into a lingering phase and the reversal of dynamics took place in another side.

С. В. Шульгак. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту та підприємництваНаціональної академії статистики, обліку та аудитуЄ. Ю. Пархоменкоаспірант кафедри аудиту та підприємництваНаціональної академії статистики, обліку та аудиту

ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА АУДИТОРА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ЗМІСТ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ

S. V. ShulhaPhD in Economics, Аssociate professor, Аssociate professor of the Department of Audit and Entrepreneurship at National Academy of Statistics, Accounting and AuditY. Y. Parkhomenkograduate of the Department of Audit and Entrepreneurship at National Academy of Statistics, Accounting and Audit

PROFESSIONAL ETHICS OF AUDITOR IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN UNION INTEGRATION: CONTENT AND INSTITUTIONAL ASPECTS OF ADJUSTMENT

В умовах запровадження європейського досвіду та практики в цілях реформування аудиторської діяльності в Україні, актуальним залишається питання розвитку професійної етики як однієї із складових сталого розвитку економіки. В статті досліджено особливості та вплив євроінтеграційних процесів на переосмислення значення та необхідність дотримання професійної етики в процесі надання аудиторських послуг. За результатами дослідження доведено доцільність дослідження професійної етики аудитора з точки зору науково-теоретичного та прикладного підходів. Відповідно до науково-теоретичного підходу професійну етику аудитора слід розглядати як науку про деонтологічні правила поведінки аудиторів, як представників аудиторської професії з урахуванням усталених в суспільстві етичних вимог. Відповідно до прикладного підходу професійну етику слід трактувати як систему інституційних норм та сукупність деонтологічних принципів та категорій професійної поведінки аудиторів, моральних норм, які формуються під впливом чинників професійного та економічного середовища. Впровадження міжнародного досвіду та внесення змін до основних нормативних документів, що регулюють аудиторську діяльність із декларуванням важливого значення професійної етики аудитора свідчить про підвищення ролі дотримання етичних принципів аудиторами для забезпечення високої якості аудиторських послуг. В статті виокремленні рівні регулювання професійної етики аудитора, встановлено основні нормативні документи, які визначають концептуальні засади професійної етики аудитора. Встановлені основні недоліки нормативно-правової регламентації професійної етики аудиторів, що є перепоною забезпечення захисту суспільних інтересів та поглиблення соціальної відповідальності аудитора.[||]In the context of the introduction of international experience and practice for the purpose of reforming the audit activity in Ukraine, the issue of developing professional ethics as one of the components of sustainable economic development remains relevant. The article examines the peculiarities and influence of European integration processes on redefining the importance and necessity of adhering to professional ethics in the process of providing the audit services. According to the results of the study, the feasibility of studying professional ethics of the auditor from the point of view of scientific, theoretical and applied approaches has been proved. In accordance with the scientific and theoretical approach, the professional ethics of the auditor should be considered as a science of deontological rules of conduct of auditors as representatives of the audit profession, taking into account the ethical requirements established in the society. According to the applied approach, professional ethics should be interpreted as a system of institutional norms and a complex of deontological principles and categories of professional conduct of auditors, moral norms that are formed under the influence of factors of professional and economic environment. The implementation of international experience and introduction of amendments to the main regulatory documents regulating audit activity with declaration of the importance of the professional ethics of the auditor testify to an increase in the role ofcompliance with ethical principles by auditors to ensure the high quality audit services. The article highlights the levels of regulation of professional ethics of the auditor, establishes the basic normative documents that define the conceptual foundations of professional ethics of the auditor. The main drawbacks of the legal regulation of professional ethics of auditors are identified, which is an obstacle to the protection of public interests and the enhancement of social responsibility of the auditor.

Е. В. Пахучак. е. н., доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин,Харківський національний аграрний університет ім. В.В. ДокучаєваЮ. Л. Філімоновк. е. н., доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин,Харківський національний аграрний університет ім. В.В. ДокучаєваЛ. О. Лещенкок. е. н., старший викладач кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ АГРАРНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ

E. PakhuchaPh.D., associate professor, Department of applied economics and international economic relations, Kharkiv national agrarian university named after V. V. DokuchaevY. FilimonovPh.D., associate professor, Department of applied economics and international economic relations, Kharkiv national agrarian university named after V. V. DokuchaevL. LeshchenkoPh.D., senior lecturer, Department of applied economics and international economic relations, Kharkiv national agrarian university named after V. V. Dokuchaev

STRUCTURAL CHANGES IN UKRAINE'S FOREIGN TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS

В статті обґрунтована необхідність зміцнення позицій країни в сфері зовнішньої торгівлі, оскільки рівень її соціально-економічного розвитку в значній мірі залежить від зовнішньої торгівлі. Проведений аналіз динаміки обсягів експорту товарів, та зокрема аграрного сектору України. Визначені основні причини скорочення вітчизняного експорту. Досліджені тенденції зміни обсягу імпорту усього та аграрного сектору та встановлено, що вона не зазнала суттєвих змін у обсягах, попри те аналіз структури імпорту характе¬ризується звуженням його товарного асортименту. Встановлено що сальдо зовнішньої торгівлі аграрною продукцією на протязі багатьох років залишається позитивним. Зазначено, що країни Європи та Азії залишаються найбільшими торговельними партнерами України, однак географія поставок аграрної продукції за останні десятиріччя помітно розширилася. Розглянуті чинники, які перешкоджають зміцненню конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на зовнішніх ринках. Визначені умови для підвищення конкурентоспроможності аграрної продукції, що забезпечать зміцнення зовнішньоторговельної безпеки на аграрному ринку.[||]The article substantiates the need to strengthen the country's position in the field of foreign trade, since its level of socio-economic development depends to a large extent on foreign trade. It has been determined that due to the dependence of the economy on the supply of goods and resources from monopoly import markets, the lack of effective foreign trade infrastructure point to the need to improve the country's foreign economic activity and its structural components. The analysis of dynamics of volumes of export of goods, and in particular the agrarian sector of Ukraine, was carried out. The main reasons for the reduction of domestic exports are determined, among which the unfavorable world market situation, the change of priorities in the field of foreign trade, the reduction of cooperation with historically priority importers, strengthening the requirements of foreign markets on the quality of domestic products, strengthening foreign exchange control over import operations. The trends of changes in the volume of import of the whole and the agrarian sector are investigated and it has been found that it has not undergone significant changes in volumes, but at the same time the analysis of the structure of imports is characterized by the narrowing of its product range, which is related, first of all, to lowering incomes, reducing the demand for high-tech imports caused by devaluation processes, increased protection measures, aggravation of military conflicts in industrial production areas. It has been established that the balance of foreign trade in agrarian products has remained positive for many years. It is noted that the countries of Europe and Asia remain the largest trading partners of Ukraine, but the geography of supply of agricultural products over the past decades has considerably expanded. Considered factors hindering the strengthening of competitiveness of agricultural products in foreign markets include: low level of development of financial and credit system, underdevelopment of the sphere of insurance against production and credit risks, underdeveloped infrastructure of agroindustrial complex, which increase the cost of production. Ukrainian agricultural products are of low quality, resulting in lower prices. The conditions for increasing the competitiveness of agrarian products, which will ensure the strengthening of foreign trade security in the agricultural market, are determined.

Т. В. Посновакандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії,Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ПЕРЕДУМОВИ ТА ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

T. V. PosnovaPhD (Economics), Associate professor of the department ofeconomic theory, University of state service of Ukraine, Irpin, Ukraine

PRECONDITIONS AND DETERMINANTS OF CREATIVE HUMAN CAPITAL FORMATION IN A POST-INDUSTRIAL SOCIETY

Формування епохи постіндустріального суспільства зумовлене тим, що знання стали відігравати ключову роль у суспільному розвитку, а наука почала перетворюватися на безпосередню виробничий фактор, при цьому усе більша роль почала належати теоретичній науці, практична реалізація якої призвела до принципових інноваційно-технологічних змін у суспільному виробництві. У свою чергу, впровадження досягнень науково-технічного прогресу вплинуло на якісні зміни у засобах, предметах праці та виробництва. Внаслідок цього почали створюватися нові інформаційні, інтелектуально-креативні технології, що почали відігравали вирішальну роль у розвитку суспільства. Всі ці обставини вплинули на сферу нематеріального виробництва, наслідком чого стали зміни у матеріально-технічному забезпеченні науки, сфері освіти, медицини, культури та інших галузей. Таким чином, провідним виробничим фактором в умовах постіндустріального суспільства стають знання, інформація та творчі здібності. Найбільш вагомими та цінними якостями працівників стають їх високий рівень освіти та професіоналізму, а також інтелектуальний потенціал, духовно-культурний розвиток, креативні та організаційно-підприємницькі здібності, що є характеристиками креативного людського капіталу.
Досвід провідних економічно розвинених країн світу свідчить, що креативний людський капітал стає вирішальним фактором виробництва та соціально-економічного прогресу, витісняючи на другий план інші фактори виробництва. У зв’язку з цим у статті визначено об’єктивні передумови формування креативного людського капіталу.
З метою формування ефективного креативного людського капіталу нашій країні необхідно розробити та реалізувати комплексну програму державної підтримки, яка буде включати такі напрямки як розвиток професійної та бізнес-освіти для підприємців креативної сфери, формування сприятливого комунікаційного середовища та креативних просторів, створення ціннісно-смислової модель так званого «культу» креативності, що у свою чергу потребує спеціальних інвестицій у розробку та реалізацію відповідних заходів та механізмів суспільної та державної політики.[||]A period of post-industrial society formation resulted from the fact that knowledge began to play a key role in social development, and science has started to become a direct production factor, with a growing role of theoretical science, which practical implementation led to fundamental innovative and technological changes in social production.
In its turn, the implementation of scientific and technological progress influenced the qualitative changes in the means, objects of labour and production. Consequently, new informational, intellectual and creative technologies have been created, which have evolved as important players in the development of society.
All these circumstances have affected the non-material production, resulting in changes in the material and technical support of science, education, medicine, culture and other industries. Thus, knowledge, information and creative abilities become the leading production factor in a post-industrial society.
The most significant and valuable qualities of workers are their high level of education and professionalism, as well as intellectual potential, spiritual and cultural development, creative and management abilities, which are the features of creative human capital.
The experience of the world's most advanced economies shows that creative human capital is becoming a decisive factor in production and socio-economic progress, displacing other production factors into the background. In this regard, the article identifies the objective prerequisites for the development of creative human capital.
In order to create an effective creative human capital, our country needs to develop and implement a comprehensive program of state support, which will include such activities as the development of professional and business education for creative entrepreneurs, the creation of a favourable communication environment and creative spaces, the creation of a value-semantic model of the so-called “cult” of creativity, which in turn requires special investments in the development and implementation of events and mechanisms of public and state policy.

В. М. Коломієцьк. е. н., доцент, докторант кафедри «Фінанси та економічна безпека»Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Victoriia KolomiietsPh.D., doctoral student Department of Finance and Economic SecurityDnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

FORMATION OF HUMAN CAPITAL SYSTEM IN NATIONAL ECONOMY

Успішний розвиток національної та глобальної економік відбувається під впливом поширення знань, освіти, інформації, що сприяє накопиченню людського капіталу. Поява нової економіки, в якій знання збагачують всі галузі виробництва, призводить до підвищення інтересу дослідників до людського капіталу національної економіки.
В цей час зростає значення не тільки обґрунтування ролі людського капіталу як основи компетенцій та стратегій для ефективного використання та управління людськими ресурсами та знаннями, але й формування системи людського капіталу національної економіки.
В статті вирішено питання формування ефективної та дієвої системи людського капіталу в національній економіці, визначення особливостей функціонування людського капіталу як соціально-економічної форми нематеріального капіталу економіки, заснованої на знаннях.
Наведена у дослідженні система людського капіталу національної економіки стає необхідною базою формування ефективного механізму підйому національної економіки.[||]Successful development of the national and global economies is under influence of spread of knowledge, education, information that contributes to the accumulation of human capital. In determining the advantages of the national economy, the state does not dominate the material and natural resources, because they are exhausted, and, even, there are no financial resources that are quite sensitive to economic cataclysms. One of the most important in the modern global economy is human capital, which is an intangible resource.
In recent decades, global society has become more intellectual, focused on using information and communication advances, on technological and innovative development.
The emergence of such an economy, in which knowledge enriches all branches of production, leads to an increase in the interest of researchers in the human capital of the national economy.
At this time, the importance of not only justifying the role of human capital as the basis of competences and strategies for the efficient use and management of human resources and knowledge, but also the formation of human’s capital system of the national economy is increasing.
Therefore, the purpose of the article is to create an effective and efficient system of human capital in the national economy, defining the features of the functioning of human capital as the social-economic form of the intangible capital of a knowledge-based economy.
The human capital in economic reality is a new form of financial investment, through which the economic systems are able to use the wealth of knowledge and information and, thus, play an important role in creating value added and gross domestic product. The system of human capital of the national economy encompasses not only the broad perception of knowledge resources, but also focuses on the interactions that accompany its creation and use.
The defined system of human capital of the national economy becomes the necessary basis for the formation of an effective mechanism for the recovery of the national economy. Further discussion is how to shape the potential for future economic development of knowledge and key values for the activity and creative of the national economy through the full involvement of human capital.

С. М. Рогозянкандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування,Східноукраїнський національний університет імені В. Даля МОН України, м. СєвєродонецькВ. М. Алтуховкандидат технічних наук, доцент кафедри машинознавства та обладнання промислових підприємств,Східноукраїнський національний університет імені В. Даля МОН України, м. Сєвєродонецьк

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА

S. M. RohozianCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Accounting and Taxation,Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University named,Ministry of Education and Science of Ukraine, SievierodonetskV. M. AltukhovCandidate of Technical Sciences, Associate Professor,Department of Machine Science and Equipment of Industrial Enterprises,Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University named,Ministry of Education and Science of Ukraine, Sievierodonetsk

THE EFFICIENCY ENHANCING OF THE ACCOUNTING POLICY FORMATION OF THE MAIN ACTIVITIES IN THE ENTERPRISE

У статті розглянуто та проаналізовано процес формування елементів облікової політики в частині основних засобів підприємства відповідно нормативним документам та згідно практичного досвіду. Запропоновано в наказі про облікову політику основних засобів зазначати комплекс елементів облікової політики, який враховує широкий спектр альтернативних варіантів обліку, та надає повну і системну інформацію всім користувачам. Розкрито сутність елементів облікової політики згідно різних нормативних документів, можливі варіанти та особливості при відображенні в наказі про облікову політику. Описано недоліки та складності які виникають при визначенні варіантів обліку по окремим елементам облікової політики основних засобів. Виявлено особливості формування деяких елементів облікової політики основних засобів, звертання уваги на які дозволить зменшити значну кількість порушень і помилок при складанні наказу про облікову політику.[||]Despite the fairly rapid fluidity of economic development in the context of globalization changes, an important task for each country remains ensuring the competitiveness of different-level actors: from the macro level to the micro level, the development of which is commonly viewed through the prism of effective formation and implementation of accounting policies. It is known that some domestic scientists underestimate the large influence of accounting processes in an enterprise and divert them to a rather modest position, which subsequently leads to an accumulation of conflicts and inaccuracies in the accounting documents of an enterprise, and entails errors in almost all spheres of its life activity. Therefore, it is extremely important to pay a lot of attention to the process of forming an effective information base, which will become the basis for making sound management decisions of each particular enterprise. For this purpose, this study is devoted to the review and analysis of the formation of elements of the accounting policy in terms of the use of fixed assets of an enterprise in accordance with the current regulatory documents and according to practical experience as key elements of the management process. One of the important information tools for ensuring effective accounting policy is an order about it, therefore, it is proposed to specify the full range of accounting policy elements in the order on accounting policies for fixed assets, taking into account a wide range of accounting alternatives, and provides complete and system information to all users. The essence of the elements of the accounting policy in accordance with various regulatory documents, the possible options and features of their reflection in the order on accounting policies are also disclosed. It is described the shortcomings and difficulties that arise in determining accounting options for individual elements of the accounting policies of fixed assets. The features of the formation of some elements of the accounting policies of fixed assets, drawing attention to which will reduce a significant number of violations and errors in the preparation of an order on accounting policies.

О. І. Юдінакандидат економічних наук, завідувач кафедрою готельно-ресторанного бізнесу, ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»Т. С. Яровенкодоктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та управління національним господарством, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ВИТРАТ ТА ЇХ РОЛЬ У ПРОЦЕСІ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Olena JudinaPhD (Economics), Head of the Department of Hotel and Restaurant Business, Higher Educational Institution "Dnipro Humanities University"Tetiana YarovenkoD.Sc. (Economics), Associated Professor, Professor of the Department of Economics and Management of National Economy Oles Honchar Dnipro National University

ECONOMIC CONTENT OF EXPENSES AND THEIR ROLE IN THE PROCESS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS

У статті розглянуто сутність поняття «витрати», проаналізовано сучасні підходи до характеристики економічного змісту витрат та визначення їх ролі у забезпеченні сталого економічного розвитку підприємств готельно-ресторанної сфери, зазначено складові та умови сталого розвитку суб’єктів господарювання на сучасному етапі.
Проведений аналіз сучасних підходів до характеристики витрат підприємства та визначення їх ролі у забезпеченні сталого економічного розвитку підприємств готельно-ресторанної сфери, показав, що витрати є грошовою оцінкою вартості природних, трудових, матеріальних, інформаційних, фінансових та інших ресурсів на виробництво і реалізацію товарів та послуг, які характеризуються їх цільовим використанням у певному періоді, забезпечують грошове вимірювання різних видів використовуваних ресурсів, виконання тактичних завдань, досягнення стратегічних цілей та планованих результатів щодо зростання рівня його доходності, а, отже, і стійкості.[||]At present, it has become apparent that the economic sustainability of the enterprise as the main structural element of the region, the economic complex of the region and the country, contributes to the preservation and enhancement of their potential, ensures the updating of the material and technical base, the production of new competitive goods and services, access to international markets, and therefore sustainable economic development. Economic sustainability is a complex concept, as well as economic activity itself, which depends on the availability of resources, the efficiency of their use, rationalization of the structure and cost reduction.
In the framework of the study, the definition of “expenses” is considered as a process of consumption of various types of resources, which affects the efficiency of the enterprise, is described by a system of “costs - revenues” or “cost + profit”, and is characterized by its content as economic elements that create the cost of manufactured products (goods, works, services). Such a grouping makes it possible to determine the total amount of resources consumed at the enterprise and to integrate and differentiate costs in order to analyze and evaluate the efficiency of economic entities, their economic growth, and, therefore, sustainable development.
Sustainable economic development of the enterprise as a socio-economic system is possible if it operates in accordance with the resulting target vector, and the influence of adverse processes and phenomena is neutralized by an adequate system response due to available resources and the possibility of their efficient and rational use by reducing the costs of production and commercial activities.
The analysis of modern approaches to characterizing the costs of the enterprise and determining their role in ensuring the sustainable economic development of enterprises in the hotel and restaurant sector showed that expenses are a monetary assessment of the value of natural, labor, material, information, financial and other resources for the production and sale of goods and services, which are characterized by their intended use in a certain period, provide a monetary measurement of various types of resources used, tactical objectives, strategic goals and planned results for the growth of its profitability, and, consequently, sustainability.

М. В. Баланюкаспірант, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ

Maksym Balanyukpostgraduate student National University of Water Management and Nature Management, Rivne

INDICATORS OF THE EFFECTIVENESS OF THE MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF THE BANKING SECTOR

Досліджено взаємодію ринків капіталу та мобільності фінансових ресурсів, що сприяють ефективному розподілу коштів серед галузей які стимулюють розвиток ринкових відносин та позитивно відбиваються на рівні життя людей. Визначено, що ключову роль у забезпеченні високого рівня активності капіталу серед сфер економіки та підприємств відіграє банківський сектор, який виступає каталізатором росту перспективних галузей та стимулятором занепаду не перспективних. Показано, що комерційні та центральні банки відіграють, сприяють, являються інструментом розподілу капіталу у найбільш ліквідній його формі, що створює широкі можливості для підприємств із реалізації власних ідей, створення нових товарів, впровадження інновацій тощо. Дослідження показників механізмів розвитку підприємств банківського сектору економіки дозволило здійснити глибокий та вичерпний аналіз досвіду державних суб’єктів фінансової сфери за цією проблематикою. Крім цього у результаті роботи над даною проблемою було здійснено аналізування результатів діяльності учасників банківської сфери протягом останніх п’яти років, що дало змогу визначити актуальні тенденції, які притаманні для цієї сфери економічної діяльності та сформувати методичні рекомендації, спрямовані на їх удосконалення. Показано, що механізми розвитку підприємств банківського сектору мають формуватися так, щоб учасники, як об’єкти розвитку зазнавали кількісно-якісних перетворень, змін. Не дивлячись на те, що підприємства банківського сектору мають за мету отримання прибутку, тобто керуються егоїстичними, бізнес-цілями, але вони, ще і виконують важливу соціально-економічну роль для держави загалом, зокрема накопичують і перерозподіляють фінансові ресурси на економічно-вигідних умовах, виступають регулятором механізмів на грошовому ринку, покращують фінансову безпеку. Дотримання цих принципів, які зумовлені дією об’єктивних економічних законів є концептуальною основою оцінювання ефективності механізмів розвитку підприємств банківського сектора. На основі проведеного дослідження, запропоновано низку рекомендацій, направлених на розвиток фінансового сектору, а саме банківської галузі, що є індикатором успішності всієї економічної системи держави.[||]The interaction of capital markets and the mobility of financial resources, which promote an efficient allocation of funds among industries that stimulate the development of market relations and positively affect people's standard of living, is explored. It has been determined that the banking sector, which serves as a catalyst for the growth of promising sectors and a catalyst for the decline, is not a promising key to ensuring a high level of capital activity among the spheres of the economy and enterprises. It has been shown that commercial and central banks play, contribute, are the tool of distribution of capital in its most liquid form, which creates opportunities for enterprises to realize their own ideas, create new products, introduce innovations, etc. he study of indicators of the mechanisms of development of enterprises of the banking sector of the economy made it possible to carry out a deep and exhaustive analysis of the experience of state financial actors on this issue. In addition, as a result of work on this problem, the analysis of the results of activity of participants of the banking sector during the last five years has been carried out, which has made it possible to determine the actual trends that are inherent in this sphere of economic activity and to formulate methodological recommendations aimed at their improvement. It is shown that the mechanisms of development of enterprises of the banking sector should be shaped so that participants, as objects of development experienced quantitative and qualitative changes, changes. In spite of the fact that the enterprises of the banking sector are aimed at profit, that is, they are guided by selfish, business goals, but they also fulfill an important socio-economic role for the state as a whole, in particular, they accumulate and redistribute financial resources on economically advantageous terms, act as a regulator of the mechanisms in the money market, improve financial security. Observance of these principles, which are caused by the action of objective economic laws, is the conceptual basis for assessing the effectiveness of the mechanisms of development of enterprises of the banking sector. On the basis of the study, a number of recommendations were proposed for the development of the financial sector, namely the banking industry, which is an indicator of the success of the entire economic system of the state.

В. С. Мухінаспірант, Державний педагогічний університет, м. Бердянськ

КОНЦЕПЦІЯ «ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ» ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В КУРОРТНО-ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ

V. S. Mukhinpostgraduate student, State Pedagogical University, Berdyansk

CONCEPT OF «GREEN ECONOMY» AND ITS APPLICATION IN RESORT -TOURIST AREA

Одним з основних викликів сьогодення, який об’єднав навколо себе науковців в усьому світі, є негативний вплив людської діяльності на навколишнє середовище. Під впливом цих обставин, останнім часом широкого поширення набула концепція «зеленої» економіки, яку вважають складовою частиною або продовженням ідеї сталого розвитку. До «зеленої» економіки відносять ті види і результати господарської діяльності, які поряд з модернізацією і підвищенням ефективності виробництва сприяють поліпшенню якості життя та середовища проживання, за рахунок значного зниження екологічних ризиків.
Підходи «зеленої» економіки протягом останніх років отримали широке використання у розвинених країнах при розробці економічних та екологічних програм розвитку окремих міст і регіонів, робляться значні обсяги інвестицій в однин з основних секторів «зеленої» економіки – відновлювальну енергію. Стало зрозумілим, що комфорт та добробут кожної окремої людини залежить від середовища її життя. Однак на Україні недостатньо уваги приділяється розвитку «зеленої» економіки, а національні підприємства бачать в ній лише обмеження, а не можливості, для свого бізнесу.
В статті дано визначення поняттю «зеленої» економіки та досліджено її місце серед суміжних економічних концепцій. Представлено систематизацію напрямків екологічно орієнтованого розвитку господарюючих суб'єктів в руслі «зеленої» економіки, а також визначення переліку ключових положень і підходів «зеленої» економіки, які будуть забезпечувати подальше сталий економічний розвиток курортно-туристичної сфери України. Виконано аналіз особливостей використання підходів «зеленої» економіки стосовно до курортних та туристичних територій. Доведено, що вони одночасно є генераторами значних прибутків, але також і вимагають захисту. В якості методології досліджень використані методи системного аналізу, а також порівняльні та економіко-статистичні методи аналізу.[||]One of the main challenges of today in today’s world, which united the scientists around the world, is the negative impact of human activities on the environment. Under these circumstances, in recent times, the concept of a «green» economy, which is considered as an integral part or a continuation of the idea of sustainable development, has become widespread. The «green» economy includes those types and results of economic activity, which, along with the modernization and increase in the efficiency of production, contribute to the improvement of the quality of life and habitat, due to significant reduction of environmental risks.
In recent years, the «green» economy approaches have been widespread in developed countries for developing the programs of economic development and environment improvement of individual cities and regions, and considerable investments have been made to one of the main sectors of the green economy - renewable energy. It became clear that the well-being of individual people depends on a place where he lives. However, in Ukraine government and the entrepreneurs do not pay enough attention to the development of the «green» economy, and national companies consider it as a restriction for their interests rather than an opportunity for the development of their businesses.
The article defines the concept of the «green» economy and explores its place among the related economic concepts. It presents the systematization of the directions of ecologically oriented development of economic actors in the context of the «green» economy, as well as the definition of a list of key provisions and approaches of the «green» economy, which will ensure the further sustainable economic development of the resort and tourism sector of Ukraine. An analysis of the peculiarities of using the «green» economy approaches in relation to the resort and tourist territories is performed. It is proved that they are both generators of significant profits, but also require protection. As methodology of research methods of system analysis, as well as comparative and economic-statistical methods of analysis are used.

К. Е. Лисенкостудентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДИВЕРСИФІКОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ

K. E. Lysenkostudent, Kyiv Taras Shevchenko National University, Kyiv

METHODICAL APPROACH TO ASSESSMENT OF THE COMPETITIVENESS LEVEL OF DIVERSIFIED ENTERPRISES

У статті визначено важливість розгляду керівництвом підприємства питання оцінювання та управління конкурентоспроможністю. Зазначено, що посилення конкурентних переваг виступає одним із головних завдань управління для кожного підприємства, яке гарантує йому зміцнення власних конкурентних позицій на ринку. Одним із важливих етапів управління конкурентоспроможністю є проведення процедури її оцінювання. Зроблено висновок про те, що більшість існуючих методик оцінювання конкурентоспроможності базуються на врахуванні одного виду діяльності, тобто можуть бути використані для діагностики рівня конкурентоспроможності лише монопрофільного підприємства. Відсутність комплексної методики оцінювання конкурентоспроможності диверсифікованих підприємств із урахуванням структури їх бізнес-портфеля зумовило необхідність розробки методичного підходу, що дає змогу оцінити рівень конкурентоспроможності таких підприємств на основі застосування інструментів багатокритеріального оцінювання: методу з використанням нечіткої логіки (fuzzy logic) та методу TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution). Дана комплексна методика допоможе диверсифікованим підприємствам визначити загальний показник рівня їхньої конкурентоспроможності з урахуванням оцінки всіх напрямків діяльності та дослідити основних конкурентів, які мають подібний бізнес-портфель, виявити сильні та слабкі сторони визначених напрямків діяльності та розробити відповідно необхідні стратегічні рекомендації щодо збереження або покращення поточних позицій та подальшого розвитку. Розроблений алгоритм проведення процедури оцінювання конкурентоспроможності за даним методичним підходом передбачає послідовне виконання семи етапів і може бути адаптований до специфіки функціонування підприємств різних галузей.[||]The article outlines the importance of considering the issue of assessment and competitiveness management by the management of the company. It is noted that since increasing competitiveness is one of the main tasks of management for each enterprise, which guarantees it the strengthening of its own competitive positions in the market, conducting a procedure for assessing its level of competitiveness is an objective necessity. Based on the analysis of scientific literature, it has been determined that there are now different approaches to competitiveness assessment, using a large number of matrix, graphical, index, analytical and integrated methods. It is concluded that most of the existing methods of competitiveness assessment are based on the consideration of one type of activity, oriented towards the use of mainly narrow profiled enterprises. The lack of a comprehensive methodology for the competitiveness assessment of diversified enterprises, taking into account the structure of their business portfolio, necessitated the development of a methodological approach, which makes it possible to assess the level of competitiveness of such enterprises on the basis of the use of multi-criteria evaluation tools: the method which is using fuzzy logic and TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution). This comprehensive methodology will help diversified enterprises to determine the overall level of their competitiveness, taking into account the assessment of all areas of activity, and to investigate key competitors with a similar business portfolio, identifying the best “players” in the functioning markets and their place among them. This enables management to identify the strengths and weaknesses of the company's identified areas of activity, and develop appropriate strategic guidance for maintaining or improving current positions and further development. This given and described in detail algorithm for conducting the procedure for the competitiveness assessment under this methodological approach assumes the sequential implementation of seven stages and can be adapted to the specific functioning of enterprises of different industries.

М. В. Фомічоваспірант кафедри економіки і менеджменту агробізнесу,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

СИСТЕМИ ЗРОШУВАННЯ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ

Maksym FomichovAssistant of the Department of Agrobusiness Economics and Management,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

IRRIGATION SYSTEMS AS AN ECONOMIC CATEGORY AND THEIR EFFECTIVENESS

У статті всебічно досліджено поняття «зрошення» та «система зрошення» як економічних категорій. Виокремлено основні елементи зрошувальних систем та основні вимоги які висуваються до них. Наведено та розкрито загальну класифікацію систем зрошення. Досліджено техніко-технологічні особливості основних типів зрошення. Детально розглянуті складові елементи зрошувальної системи. Зазначено, що при проектуванні для забезпечення ефективної та надійної експлуатації системи зрошення визначаються відповідні вимоги Проаналізовано ефективність функціонування різних типів систем. На основі аналізу зрошувальної техніки, що використовується в Україні зазначено, що широкого розповсюдження набув такий спосіб поливу як дощування. Відносно новими та інноваційними визначено системи крапельного зрошення. Обґрунтовано, що краплинне зрошення для аграрних підприємств є не тільки способом забезпечення вологи, а інтегрованим елементом інтенсивного вирощування сільськогосподарських культур та підвищення його ефективності[||]The article comprehensively studies the concept of "irrigation" and "irrigation system" as economic categories. It is noted that from an economic point of view, irrigation is an agronomic technique, where moisture of soil is applied by hydrotechnical methods of water supply to the field where it is subsequently converted into soil moisture, which helps to improve the water, heat, air conditions of the soil, as well as to increase the actual yield of agricultural crops in areas of risky farming. The essence of the concept "system" is analyzed and it is determined that the "system" must contain a plurality of interrelated elements that form a single whole, interact with the environment and among themselves, which forms new properties in the elements when combined into such - due to the effect of the emergence. It is substantiated that the irrigation system is a set of different elements that alone can not perform the irrigation function, and when combined, form a complex system that can satisfy all the requirements that apply to it and ensures the high efficiency of using agricultural land. Detailed elements of the irrigation system are considered. It is noted that in designing the proper requirements for ensuring efficient and reliable irrigation operation are determined. The main elements of irrigation systems and the main requirements put forward for them are outlined. The general classification of irrigation systems is presented and uncovered. It is substantiated that closed irrigation systems are the best because they minimize water loss for filtration, allow to automate processes and facilitate control and controllability, which greatly increases their efficiency. The technical and technological peculiarities of the main types of irrigation are investigated and requirements are set for the technique used in watering. The efficiency of functioning of different types of systems is analyzed and on the basis of such analysis it is determined that when considering irrigation from the technical side the most acute problem is their technical equipment. Based on the analysis of the irrigation technology used in Ukraine, it has been noted that this method of watering has become widespread as spraying. Drip irrigation systems are defined as relatively new and innovative. It is substantiated that drip irrigation for agrarian enterprises is not only a way of providing moisture, but an integrated element of intensive cultivation of crops and increasing its efficiency. The comparison of efficiency of different types of irrigation is given.

І. Ю. Предкоаспірант, Національна академія статистики, обліку та аудиту

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОГО-КОНТРОЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

I. Yu. Predkopostgraduate student,National Academy of Statistics, Accounting and Auditing

IMPROVING THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND CONTROL SUPPORT OF RESTRUCTURING AT THE ENTERPRISES OF UKRAINE

Стаття присвячена проблемам організації обліково-контрольного забезпечення реструктуризації на підприємствах. Запропоновано методику формування стратегічних пріоритетів організації контрольно-облікового забезпечення резервів на основі використання адаптованого методу ієрархій та розрахунку таксономічних показників за напрямами пріоритетних змін в організації обліку резервів, що на відміну від існуючих підходів до організації обліку резервів враховує загальний та динамічний потенціал для введення змін у інформаційне забезпечення резервів на реструктуризацію, а також у процес підготовки персоналу і в стратегію автоматизації.
Результати аналізу узагальнених індексів стратегічних напрямів змін свідчать про те, що найбільш доцільним напрямом є напрям удосконалення інформаційного забезпечення обліку резервів на реструктуризацію. При впровадженні стратегії реструктуризації як запобіжного засобу банкрутства на підприємствах є доцільність розробки окремого модуля «Резерви на реструктуризацію», в якому відображаються: правила документообігу і технологія обробки облікової інформації, розробляється додаткова система бухгалтерського обліку резервів.[||]The article dealth with the problems of organization of accounting support of restructuring at the enterprises. The method of formation of strategic priorities of the organization of control and accounting provision of reserves on the basis of use of the adapted method of hierarchies and calculation of taxonomic indicators on the directions of priority changes in the organization of the account of reserves is offered. providing reserves for restructuring, as well as in the process of staff training and automation strategy.
The obtained results of reducing the factors of negative impact indicate that certain factors are intertwined and require targeted information support through structured dynamic information support, which will be used by qualified professionals. For a reasonable formation of strategic directions for improving the organization of accounting, it is necessary to apply the method of expert assessments, which allows to determine the importance of each strategic alternative to the organization of accounting for reserves for restructuring. Theoretical hypotheses on improving the organization of accounting processes and resources of restructuring, taking into account the results of analysis of factors of influence can be presented in the form of an information scheme of hierarchies for the formation of the most effective model of accounting and control of restructuring reserves.
The results of the analysis of the generalized indices of strategic directions of changes testify that the most expedient direction is the direction of improvement of information support of the account of reserves for restructuring. When implementing the restructuring strategy as a precautionary measure of bankruptcy in enterprises, it is advisable to develop a separate module "Reserves for restructuring", which reflects: the rules of document management and technology of accounting information, develops an additional accounting system for reserves, are determined.
In second place in terms of priority of the organization of accounting for reserves is the search for the most optimal forms of organization of accounting for reserves for restructuring, as well as forms of accounting,
In the third place - an assessment of the possibility of determining the reserves for restructuring and sources of their coverage; development of instructions for the staff engaged in accounting and control, advanced training of accounting staff and, in particular, involvement in the restructuring Center created at the time of restructuring, a specialist of appropriate qualification.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"