Українською | English

BACKMAIN

Contents № 3, 2016

В. Б. Тропінад. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ У СТРУКТУРІ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

V. B. TropinaDoctor of Economics, Professor of the Department of Finance, Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

FINANCIAL RESOURCES OF THE HOUSEHOLDS IN THE STRUCTURE OF NATIONAL INVESTMENT POTENTIAL

У статті проаналізовано теоретичні підходи щодо визначення інвестиційного потенціалу. Встановлено, що в системі понять, які характеризують інвестиційний процес, інвестиційний потенціал є ресурсною характеристикою, яка відображає цей процес з боку його можливостей. Визначена роль фінансових ресурсів домогосподарств у формуванні національного інвестиційного потенціалу. Виявлено основні причини низької інвестиційної активності населення за сучасних умов соціально-економічного розвитку України. Запропоновано практичні рекомендації щодо створення необхідних умов для збільшення інвестиційної складової фінансових ресурсів домогосподарств та її використання для нарощування і ефективної реалізації інвестиційного потенціалу держави.
 
Theoretical approaches concerning definition of investment potential are analyzed in proposed article. It is defined that investment potential is a resource characteristic in the system of notions that characterize investment process and reflects this process in aspect of its capabilities. The role of financial resources of households in the formation of national investment potential is defined. It is revealed main reasons for low investment activity of the population in modern conditions of socio-economic development of Ukraine. Practical recommendations for creation of necessary conditions for increasing of investment component of the financial resources of households and its usage for increasing and effective implementation of the investment potential of a state are proposed.

Н. Г. Георгіадід. е. н., професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

СУЧАСНИЙ СТАН ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ

Nelli HeorhiadiProfessor of the Department of Management and International Business, Institute of Economics and Management  of Lviv Polytechnic National University, Doctor of Science, Economics, professor

CURRENT STATUS OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN UKRAINE

Досліджено наукову літературу за тематикою підприємницької активності вітчизняних суб’єктів господарювання. Здійснено аналізування динаміки кількості підприємств, які функціонують в Україні, а також проведено її структурний аналіз за галузями. Визначено тенденції, притаманні для кожної галузі та для економіки загалом. Обчислено прогнозне значення відносної зміни кількості суб’єктів господарювання станом на кінець 2016 р.
 
Studied the scientific literature on the subject of business activity of domestic entities. Done analyzing the dynamics of the number of companies operating in Ukraine and its structural analysis conducted by industry. The trends specific to each sector and for the economy as a whole. Calculated predictive value of the relative change in the number of entities at the end of 2016.

В. М. Ціхановськад. е. н., доцент, в.о. завідувача кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності,  готельно-ресторанної справи та туризму Вінницького національного аграрного університету

ОЦІНКА СТАНУ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

V. M. TsihanovskaDoctor of Economics, Associate, of Department of Foreign Economic Management, hotel and restaurant business and tourism Vinnytsia National Agrarian University

ASSESSMENT OF THE STATE AND DIRECTIONS OF DEVELOPMEN DOMESTIC AGRICULTURAL MARKET UNDER GLOBALIZATION

У статті досліджено теоретичні засади формування і розвитку ринку конкурентоспроможної агропродовольчої продукції. Розглянуто сучасний стан та особливості розвитку ринку агропродовольчої продукції України в умовах існуючого конкурентного середовища. З огляду на сучасний стан вітчизняного агропродольчого сектору економіки, загального макроекономічного розвитку, рівня життя населення, особливостей географічного розташування, наявності екологічних проблем, а також позицій України в системі міжнародного поділу праці в умовах активного протікання процесу глобалізації, концепція агропродовольчої політики має бути зорієнтована на вирішення таких завдань, як забезпечення продовольчої безпеки, сталий розвиток сільських територій, зміцнення позицій країни на світовому агропродовольчому ринку. Проаналізовано динаміку експорту та імпорту агропродовольчої продукції. Визначено пріоритетні напрями розвитку зовнішньоекономічної орієнтації аграрного сектору України в умовах глобалізації. Здійснено пропозиції щодо ефективного формування та функціонування вітчизняного агропродовольчого ринку.
 
In the article, the theoretical base of market development and competitive agri-food products. The current state of the market and the features of agri-food products Ukraine in the existing competitive environment The current state of the domestic agricultural sector is characterized by low macroeconomic development, standard of living, availability of environmental problems. Given Ukraine's position in the international division of labor in the active flow of globalization, the concept of agri-food policy should be focused on resolving problems such as food security, sustainable rural development, strengthening the country's position in the global agro-food market. The dynamics of imports and exports of agri-food products. The priority directions of foreign economic orientation of the agricultural sector of Ukraine in the context of globalization. Is carried out proposals for effective formation and functioning of the domestic agricultural market.

Н. А. Ясинськад. е. н., доцент, п.н.с., Донбаська державна машинобудівна академія Міністерства освіти і науки України, м. КраматорськО. Ю. Івченковак. е. н., доцент кафедри «Інтелектуальні системи прийняття рішень», Донбаська державна машинобудівна академія Міністерства освіти і науки України, м. Краматорськ

ІНСТРУМЕНТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІТЕРАЦІЇ ФІНАНСОВИХ КРИЗ

N. A. YasynskaDoctor of economic sciences, assistant of professor, Donbass State Engineering Academy of Ministry of Education and Science of Ukraine, KramatorskH. Yu. IvchenkovaPhD, Donbass State Engineering Academy of Ministry of Education and Science of Ukraine, Kramatorsk

THE TOOLS OF RESEARCH OF FINANCIAL CRISES’S ITERATION

Стаття присвячена актуалізації проблем повторюваності фінансових криз та їх впливу на умови перерозподілу фінансів у суспільстві на момент їх виникнення. Визначено специфічність та неповторюваність фінансових криз і механізмів перерозподілу фінансів. Тому набір інструментів щодо їх подолання має бути завжди унікальним та своєчасним. Результати реалізації науково-методичного підходу до регулювання особистих фінансів у фінансовій системі та оцінка результативності функціонування фінансової системи при регулюванні особистих фінансів згідно із запропонованим науково-методичним підходом дозволили визначитися із набором моделей діагностики та виявлення глибини ітерації за низкою факторів. Відповідно до виявлених ітерацій, у статті запропоновано алгоритм та методологічні особливості ітераційного процесу структурно-субстратної оптимізації управління фінансовими кризами об’єкт-центричної соціономіки.
 
The article is devoted to mainstreaming the recurrence of financial crises and their impact on conditions of redistribution of finance in society in time of its occurrence. There are specificity and not repeatability of financial crises and mechanisms of finance redistribution in it. Therefore, a set of tools for overcoming them should always be unique and timely. The results of the implementation of the scientific and methodological approach to governance of personal finances in the financial system and assessment of efficiency of functioning of this system in the regulation of personal finances in the proposed scientific and methodical approach has allowed us to define a set of models of diagnostics and detection of the depth of iteration in some factors. According to the identified iterations, the algorithm and methodological features of the iterative process structural-substrate optimization of management of financial crises in the object-centric socionomics are offered in the article.

В. Л. Диканьд. э. н., профессор, профессор кафедры «Экономика и управление производственным и коммерческим бизнесом», Украинский государственный университет железнодорожного транспорта И. В. Воловельськаяк. э. н., доцент, доцент кафедры «Экономика и управление производственным и коммерческим бизнесом», Украинский государственный университет железнодорожного транспорта

МЕТОДИКА ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

V. L. DykanDoctor of Economic Sciences, Professor of Department "Economics and management of production and commercial business", Ukrainian state University of railway transportI. V. VolovelskayaCandidate of Economic Sciences, Associate professor of Department "Economics and management of production and commercial business", Ukrainian state University of railway transport

THE METHOD OF EXPRESS-DIAGNOSTICS OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES OF RAILWAY TRANSPORT

Для эффективного и гармоничного развития деятельности любого, а тем более железнодорожного, предприятия необходимо достижение им состояния экономической безопасности. Особенно актуальным это становится сегодня, в условиях жесткой конкуренции на транспортном рынке и неопределенности внешней среды.
Таким образом, возникает необходимость в создании комплексной системы показателей, которая смогла бы обеспечить быстрый и качественный анализ состояния экономической безопасности предприятия железнодорожного транспорта, учитывая его специфику, для выявления ее наиболее критических элементов и их последующей корректировки.
В статье рассмотрены основные методики оценки экономической безопасности предприятий, проведен их критический анализ.
Предложена авторская методика экспресс-диагностики экономической безопасности предприятия железнодорожного транспорта на основе частных показателей оценки потенциала предприятия и его конкурентоспособности. Данная система позволяет определить те зоны деятельности предприятия железнодорожного транспорта, которые наиболее подвержены негативным влияниям для дальнейшего изучения этих влияний и принятия мер по их нейтрализации.
 
For effective and harmonious development of the activities of any, and especially railway companies must achieve for them economic security. This becomes particularly important today, in the conditions of tough competition on the transport market and its uncertainty.
Thus there is a need to establish a comprehensive system of indicators, which could provide a quick and qualitative analysis of economic security of enterprises of rail transport, taking into account its specificity, to identify its most critical elements and their subsequent adjustments
The article describes the main methods of evaluation of economic security of enterprises, carried out their critical analysis.
The author's technique of express-diagnostics of economic security of enterprises of railway transport on the basis of partial indicators of evaluation of enterprise's potential and its competitiveness. This system allows you to identify those areas of activity of the enterprises of rail transport, are most susceptible to the negative effects for further study of these influences and take action to neutralize them.

М. П. Буткод. е. н., професор, Заслужений економіст України, завідувач кафедри менеджменту інноваційної діяльності та державного управління, Чернігівський національний технологічний університет, м. ЧернігівЛ. А. Величкок. держ. упр., доцент кафедри управління підприємством, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ

УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ В ЛОГІСТИЧНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА

M. P. ButkoDoctor of Economics, prof., Honored Economist of Ukraine, Head of Innovation Management Business and Public Administration Department, Chernihiv National Technological University, ChernihivL. А. VelychkoPhD in Public Administration, Senior lecturer at the Department of Economy and Management of Enterprise, Dnipropetrovsk National University named after O. Honchar, Dnipropetrovsk

MANAGEMENT OVER OPERATIONAL COSTS IN A LOGISTICAL ECONOMICAL SYSTEM OF AN ENTERPRISE

В статті досліджено методичні підходи до підготовки рішень щодо управління логістичними витратами в системі зберігання та транспортування готової продукції підприємств. Дослідження ґрунтується на ідеї перенесення відомих знань на нові об’єкти з метою їх адаптації до галузевих умов. Мета статті – вивчення особливостей формування транспортно-складських логістичних витрат та обґрунтування пропозицій щодо пошуку резервів їх зниження в умовах діяльності підприємств продовольчого комплексу. Об’єктом дослідження є процес формування логістичних витрат в економічній системі підприємства продовольчого комплексу. Предметом дослідження є теоретико-методологічні та прикладні аспекти обгрунтування управлінських рішень. Методи дослідження: метод Мінті, метод екстремуму функції витрат, методи аналогій, спостережень, інтерв’ювання, порівняння, інтегральної оцінки, прогнозування та ін. Запропоновано напрямки зниження логістичних витрат при формуванні товарних запасів та розроблено пропозиції зі зменшення собівартості перевезення продукції підприємства до споживачів під час її реалізації.
 
Methodological approaches to making decisions toward management of logistical costs in the system of stocking and transportation of ready produce of an enterprise have been studied. The research is grounded on the idea of transitioning new knowledge to new objects with the purpose of their adaptation to branch conditions. The purpose of the article is to study features of forming transportation-stocking logistical costs and to ground suggestions toward the search of their decrease in conditions of activity of food enterprises. The object of the research is the process of forming logistical expenses in the economic system of a food enterprise. The subject of the research is theoretical-methodological and practical aspects of grounding managerial decisions. Methods of the research: Minti’s method, method of extremum function of expenses, analogy methods, observation, interviewing, comparison methods, integration method, predicting methods and so on. Ways to decrease logistical expenses while forming food stocks have been suggested and proposals to decrease the cost price of transporting enterprise’s produce to customers in the process of its realization have been developed.

В. В. Гончаренкод. е. н., професор, професор кафедри міжнародної економіки, Полтавський університет економіки і торгівлі, м. ПолтаваО. О. Шепетухааспірант, Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

ВИКОРИСТАННЯ КООПЕРАТИВНИХ МОДЕЛЕЙ ЄС НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ

V. V. GoncharenkoPhD, professor, professor of International Economics, Poltava University of  Economics and Trade, PoltavaA. A. Shepetuhagraduate student, Poltava University of Economics and Trade, Poltava

THE USE OF EU COOPERATIVE MODELS IN THE UKRAINIAN MARKET

У статті розглянуто кооперативні моделі які використовуються країнами ЄС у створенні та функціонуванні кооперативів. Кооперативні моделі у ЄС пов’язані з конкретним стратегічним вибором і структурою кооперативу. Кооперативи можуть бути класифіковані на основі їх стратегічних та структурних характеристик. Як невід'ємна (в географічному, історичному та культурному аспектах) частина Європи Україна орієнтується на діючу в провідних європейських країнах модель соціально-економічного розвитку. Євроінтеграційний курс розглядається саме у контексті реалізації цієї моделі в умовах України. Окремою частиною соціально-економічного розвитку є створення стійких кооперативних утворень на основі організаційних моделей, які Україна може широко використовувати для підвищення та формування стійкої конкурентоспроможності вітчизняних кооперативів на міжнародній арені.
 
The article describes the cooperative model used by the EU in the establishment and operation of cooperatives. The co-operative model in the EU are linked to a particular strategic choice and the structure of the cooperative. Cooperatives may be classified based on their structural characteristics and strategic to be investigated in the article. As main part (in the geographical, historical and cultural aspects) of Europe Ukraine focuses on the operating in western democracies model of socio-economic development. A separate part of the socio-economic development is to create sustainable cooperative entities based on organizational models that Ukraine can be widely used to enhance the formation of a stable and competitiveness domestic cooperative in the international arena.

В. П. Кукобад. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

V. P. KukobaDrSc in economic, Professor, Professor at the department of economic of enterprises, SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Ukraine, Kyiv

ANTI-CRISIS MANAGEMENT ORGANIZATION OF ENERGY RESOURCES EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE

В статті визнано фрагментарність методологічного забезпечення антикризового менеджменту підприємств та відсутність спеціалізованого інструментарію для такого управління в контексті підвищення енергоефективності суб’єктів господарювання. Для вирішення цієї проблеми обґрунтовано необхідність створення локальних антикризових систем управління підприємством, що мають за об’єкт управління процеси використання енергоресурсів. У контексті створення теоретичної бази формування локальних систем менеджменту сформульовано розуміння поняття «управління енергоефективністю» та «антикризове управління енергоефективністю» підприємства, визначено локальні цілі та функції даної системи, запропоновано раціональний порядок реалізації функцій управління локальної системи антикризового менеджменту енергоефективністю. Для забезпечення ефективного запровадження спеціалізованого антикризового менеджменту надано рекомендації з визначення складу процесів управління енергоефективністю підприємства, встановлення порядку виконання антикризових дій у даному напрямі.
 
In the article recognized fragmentation methodology for anti-crisis management of the enterprises and the lack of specialized tools for such management in the context of energy efficiency of business entities. To solve this problem justified the need of creating local anti-crisis management systems now with facility management processes for energy use. In the context of the creation of theoretical base formation of local management systems formulated understanding of the term “energy efficiency management” and “anti-crisis management energy efficiency ” an enterprise, set local objectives and functions of the system, proposed the rational procedure of implementing management functions of the local anti-crisis management system energy efficiency. To ensure the effective implementation of specialized crisis management gave the recommendations of the determination of anti-crisis management energy efficiency processes of enterprise, establishment of a procedure for the implementation of anti-crisis actions in this area.

Н. М. Лисицад. соц. наук, профессор, профессор кафедры экономики и маркетинга Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца, г. Харьков

КОММУНИКАТИВНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ ПОВЕДЕНИЯ КАК ОСНОВА CОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

N. M. LysytsyaDoctor of Sociology, professor, professor of the department of economics and marketing of Simon Kuznets Kharkov National University of Economics, Kharkiv

COMMUNICATIVE STEREOTYPES OF BEHAVIOR AS THE BASIS OF SOCIAL PARTNERSHIP OF ENTERPRISE AND CONSUMERS

В статье впервые предлагается анализ соотношения  коммуникативных стереотипов поведения предприятия  и возможных форм коммуникации. Социальные отношения рассматриваются как гетерогенные, включающие социальное партнерство. Тщательное изучение потребителей позволит выбрать оптимальные для успешного взаимодействия формы коммуникаций и, как следствие, обеспечит репутацию предприятию и лояльность потребителей. Опрос потребителей обеспечил выявление в результате их самооценки количественной корреляции групп потребителей в соответствии с классификацией потребителей, предложенной Гордоном Я. Полученные данные стали основой для предложения коммуникативных стереотипов поведения предприятия, описания характеристик, типичных  для стереотипов, обоснования предложения коммуникаций для реализации названных стереотипов. Были определены шесть групп коммуникативных стереотипов, характерных для потребителей групп по Гордону Я. Следование коммуникативным стереотипам поведения обеспечит социальное партнерство.
 
The article deals with the analysis of conformation of communicative stereotypes of behavior of enterprise and the possible forms of communication. Social relations are considered as those which include social partnership. Tedious research of consumers will allow the choice of optimal for successful interaction forms of communication and as a result will secure good reputation for the enterprise and consumers’ loyalty. Questionnaire of consumers provided discovered as a result of their self evaluation quantitative correlation of the groups of consumers in accordance with the classification of consumers suggested by Gordon I. The data became the basis for the proposition of communicative stereotypes of behavior of enterprise, description of the characteristics typical for the stereotypes, proposition of communications for the realization of the mentioned stereotypes. Six groups of communicative stereotypes have been outlined, which are typical for consumers according to Gordon I. Following these communicative stereotypes of behavior will secure social partnership.

Л. М. Кіндрацькад. е. к. наук, професор, завідувач кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА УХВАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗА КРЕДИТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ БАНКІВ

L. M. KindratskaDoctor nabil (economics), Professor, Head of the Department of Accounting in credit and budgetary institutions and economic analysis of the State Higher Educational Institution "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

ACCOUNTING AND INFORMATION BASE MANAGEMENT DECISIONS ON CREDIT OPERATIONS OF BANKS

Високий динамізм розвитку кредитної діяльності банків в умовах зростання конкуренції на ринку банківських продуктів і послуг зумовлює потребу у формуванні великого обсягу інформації як основи ухвалення обґрунтованих управлінських рішень. Переважна частина цієї інформації продукується системою бухгалтерського обліку. За використання сукупності ефективних методик ведення обліку кредитних операцій, запровадження нових облікових інструментів можливо підвищити рівень інформованості керівництва банку при розв’язанні тактичних і стратегічних завдань здійснення кредитної діяльності, а також ефективності контролю на всіх етапах виконання кредитної операції.
У статті розглянуто оновлені облікові положення стосовно операцій з кредитування, описано облікові норми щодо врахування елементів дисконту (премії), а також облікові процедури за операціями амортизації неамортизованих сум дисконту (премії).
Акцентовано питання обліку у складі активу балансу банку сум нарахованих доходів за кредитами, наданими суб’єктам господарювання, і сум резервів сформованих під кредитні ризики.
Доведено, що внесення змін до чинних інструктивно-нормативних документів НБУ з обліку кредитних операцій є об’єктивною необхідністю, що пов’язано із розширенням спектра кредитних продуктів і змінами положень міжнародних стандартів фінансової звітності.
 
The high dynamism of credit activity of banks in the face of rising competition in the banking products and services necessitates the formation of a large amount of information as the basis of reasonable decision making. Most of the information is produced by the accounting system. Using aggregate effective methods of accounting credit operations, implementation of new accounting tools possible to increase awareness of the bank's management in solving tactical and strategic objectives of credit activity and the effectiveness of controls at all stages of the credit transaction are graunded.
The updated accounting provisions for lending operations described accounting standards to incorporate elements of discount (premium) and accounting procedures for the operations amounts of undepreciated amortization of discount (premium) are cansidered.
The accounting for asset balance in the composition of the bank amounts accrued income on loans entities, are focused on the allowances for credit risks.
The amendments to the existing instructions and regulations NBU account credit transactions is an objective necessity, due to the expansion of the range of loan products and changes in the provisions of the International Financial Reporting Standards are proved.

І. А. Фесенкод. е. н., доц., професор кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

I. FesenkoDoctor of Sciences in Economics, Professor of Economics of Enterprises and Management Department of Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

CREDIT PROVISION FOR RENOVATION OF THE SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES’ FIXED ASSETS

В роботі висвітлено питання вибору підприємствами малого та середнього бізнесу виду фінансування проектів розвитку їх матеріальної бази. Розглянуто особливості їх фінансування у формі банківського кредитування та операцій з лізингу. Наведено типові труднощі, пов’язані з кредитуванням і отриманням лізингового фінансування та шляхи їх подолання. Запропоновано критерії, за якими може бути прийнято рішення щодо вибору способів фінансування інвестиційних проектів. Наведено розрахунки основних показників, пов’язаних із залученням коштів за різними схемами. Узагальнено обмежуючі фактори використання довгострокового кредитування при виборі способів залучення коштів і вибору кредиторів підприємствами малого та середнього бізнесу. Доведено переваги лізингу як варіанту залучення позикових засобів для фінансування проектів розвитку підприємства.
 
In this work the problem, how the small and medium-sized enterprises choose the type of financing for the projects of their material resources’ development, is considered. The particularities of their financing by the bank credit and leasing operations forms are examined. Typical difficulties in crediting and obtaining lease financing, as well as the ways of overcoming them, are cited. The criterions for choosing the type of financing for the investment projects are proposed. The calculations of the main indexes, connected with raising funds under different schemes, are given. The limiting factors of the use of long-term crediting during the small and medium-sized enterprises’ choosing the creditors and the ways for raising funds are summarized. The advantages of leasing as the type of raising funds for the financing of the enterprise’s development projects are proved.

М. С. Пашкевичд. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства, ДВНЗ «Національний гірничий університет»А. Ф. Косолаповк. т. н., доцент, проректор з фінансово-економічної роботи, ДВНЗ «Національний гірничий університет»

СТАЛИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ: МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ

M. S. PashkevychDoctor of Sciences (Economic), Associated Professor, Professor of Department of Enterprise’s Economy of SHEE “National Mining University”A. F. KosolapovCandidate of Sciences (Engineering), Associated Professor, Vice-rector on Financial And Economic Affairs of SHEE “National Mining University”

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONAL PRODUCTION SYSTEMS: MANAGEMENT AND SIMULATION

У статті представлена імітаційна модель сталого розвитку територіальних виробничих систем, синтезована методом системної динаміки, яка, на відміну від існуючих, має три основні рівні - економічний, екологічний та соціальний, враховує циклічні коливання кон'юнктури зовнішнього ринку в довгостроковому і короткостроковому періодах, спирається на взаємозв'язок стійкого територіального розвитку з інноваційним. Обґрунтовано структурно-процесний підхід до визначення сталого розвитку, який покладено в основу моделювання і передбачає встановлення балансу не тільки між статичними вищеназваними рівнями територіальної виробничої системи, а й тими процесами, які відбуваються між цими рівнями. Підібрані лінійні кількісні зв'язки між складовими територіальної виробничої системи таким чином, щоб в довгостроковій перспективі її розвиток можна було ідентифікувати як стійке з переважанням інноваційного виробництва над ресурсоємним. На основі функціонування запропонованої моделі зроблений довгостроковий прогноз розвитку Дніпропетровської області.
 
Simulation model of sustainable development of territorial production systems, synthesized by the method of system dynamics is given in the article. The model, unlike the existing has three main levels - economic, environmental and social, takes into account the cyclical fluctuations of global markets in the long run and short run, involves close relationship between sustainable development and innovative progress. Structural and process approach to the definition of sustainable development is proved. It is core approach to the modeling and involves the balance of not only static above mentioned levels of territorial production system, but also the processes occuring between these levels. Linear quantitative relationship between the constituents of territorial production system is chosen to identify its development in the long run as sustainable with dominance of innovative production over resource intensive one. Long-term forecast for Dnepropetrovsk region based on the model offered in the research is made.

О. В. Гончаренкод. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

O. V. Goncharenkodr.sc.(econ.), associate professor, associate professor of department of economic theory but agrarian economics, Dnepropetrovsk state agrarian university

INNOVATIVE PRINCIPLES OF COMPETITIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION

О. В. Гончаренкод. е. н., доцент, Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет

ИННОВАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Досліджено організацію інноваційного процесу в агропромисловому виробництві. Визначено причини та наслідки низької інноваційної активності. Встановлено, що відсутність системної основи розвитку агропромислового виробництва, невизначеність і неузгодженість пріоритетів розвитку галузі не сприяє отриманню результатів від інноваційних і структурних перетворень. Без єдиної безперервної інституціональної взаємодії між розробкою інновації і її впровадженням у виробництво інноваційний процес в агропромисловому виробництві не може бути ефективним, а розвиток агропромислового виробництва конкурентоспроможним.
Доведено, що на сучасному етапі розвитку агропромислового виробництва необхідне запровадження системи заходів, що має знайти втілення в інноваційній політиці і використанні програмно-цільового підходу. Інноваційна діяльність агровиробників має спрямовуватись на зміцнення їх конкурентних позицій на основі використання нових технологій і процесів або широко апробованих на інших підприємствах новаціях, тобто запозичених інноваціях.
 
Исследовано организацию инновационного процесса в агропромышленном производстве. Определены причины и последствия низкой инновационной активности. Установлено, что отсутствие системной основы развития агропромышленного производства, неопределенность и несогласованность приоритетов развития отрасли не способствует получению результатов инновационных и структурных преобразований. Без единой непрерывного институционального взаимодействия между разработкой инновации и ее внедрением в производство инновационный процесс в агропромышленном производстве не может быть эффективным, а развитие агропромышленного производства конкурентоспособным.
Доказано, что на современном этапе развития агропромышленного производства необходимо введение системы мер, которая должна найти воплощение в инновационной политике и использовании программно-целевого подхода. Инновационная деятельность агропроизводителей должна направляться на укрепление их конкурентных позиций на основе использования новых технологий и процессов или широко апробированных на других предприятиях новациях, то есть заимствованных инновациях.

Studied the organization of innovation process in agricultural production. The reasons and consequences of low innovation activity. It was established that absence of systemic foundations of agricultural production, the uncertainty and inconsistency of the priorities of the industry is not conducive to getting results from innovation and structural change. Without a single continuous interaction between institutional development of innovation and its implementation in the production process of innovation in agricultural production may not be effective, and the development of agricultural production competitive.
It is proved that at the present stage development of agricultural production systems necessary to introduce measures that must find expression in innovation policy and the use of program-target approach. Innovative activities should be directed to agricultural producers strengthen their competitive position through the use of new technologies and processes or widely proven in other enterprises innovations that borrowed innovation.

Г. О. Башуккандидат економічних наук, старший викладач кафедри Економічної теорії та підприємництва, Криворізького національного університету

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ І ЇХ ВІДДІЛІВ

A. Bashukcandidate of economic sciences, senior lecturer in Economic Theory and Entrepreneurship, Kryvyi Righ National University

METHODS EFFICIENCY STAFF OF COMMERCIAL BANKS AND THEIR DEPARTMENTS

В статті розглядаються проблеми, та напрямки підвищення ефективності використання людського ресурсу-капіталу комерційних банків, задачі менеджерів і консультантів для побудови щасливої організації, розкриття творчого потенціалу кожного співробітника комерційного банку та його відділів. Розглядаються рівні оцінки результатів професійної підготовки працівників банку. Також методи боротьби з деструктивними якостями співробітників, які негативно впливають на роботу відділів банків та співпрацю з клієнтами. Обґрунтовані потреби максимальної ефективності і оптимізації внутрішніх і зовнішніх бізнес-процесів і зон відповідальності між собою і із зовнішніми факторами, потребами і бізнес-процесами зацікавлених осіб бізнесу.
 
The article deals with the problems and areas of efficient use of human resources, capital of commercial banks, task managers and consultants to build a happy organization, opening the creative potential of every employee of a commercial bank and its branches. We consider the level evaluation of the results of training employees. Also destructive methods of dealing with an employee that negatively affect the banks' departments and collaboration with customers. Substantiated needs maximum efficiency and optimize internal and external business processes and areas of responsibility between themselves and with external factors, needs and business processes stakeholders business.

О. В. Шереметинськакандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики, Національний університет харчових технологійЮ. Т. Кравецьстудент, Національний університет харчових технологій

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ МИТНОГО ПОСТ-АУДИТУ В УКРАЇНІ

O. V. SheremetynskaCandidate of Economic Science, Senior Lecturer of the Department of Foreign Trade Management and Logistics, Kyiv National University of Food TechnologiesY. T. Kravetsstudent, Kyiv National University of Food Technologies

FEATURES OF CUSTOMS POST-AUDIT IN UKRAINE

У статті здійснено аналіз митного пост-аудиту в Україні, етапи його проведення та особливості організації. Досліджено найбільші перешкоди для ефективного здійснення митного пост-аудиту в сучасних умовах.
 
This article analyzes the customs post-audit in Ukraine, stages of its implementation and peculiarities of its organization. In this article was researched the greatest obstacles for effective customs post-audit realization under present-day conditions.

О. В. Довгальк. е. н, доцент кафедри економічної теорії і суспільних наук, Миколаївський національний аграрний університет

ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Dovgalassociate professor of the department of economic theory and social sciences, Mykolayiv National Agrarian University

REPRODUCTION OF FIXED ASSETS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті проведено аналіз основних проблем відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств. Адже Найважливішим елементом виробничого потенціалу будь-якого підприємства є основні засоби. Основні засоби, їх склад та структура, технічний стан, ступінь зношеності грають, істотне значення в організації ефективної діяльності сільськогосподарських підвпиємств в умовах ринкової економіки. В даний час для більшості сільськогосподарських підприємств найбільш важливими стають питання, пов'язані зі збереженням наявного виробничого потенціалу.
 
In the article deals with current problems of reproduction processes, plant and equipment of agricultural enterprises in the current conditions of the economy of Ukraine. After all, the most important element of the production potential of any enterprise is the basic means. Fixed assets, their composition and structure, technical condition, the degree of wear play an important role in the effective operation of agricultural enterprises in a market economy. Currently, most agricultural enterprises are the most important issues related to the conservation of existing productive capacity, ie the question of development and implementation low capacity measures to ensure the efficiency of the equipment.

С. І. Грицуленкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та корпоративного управління, Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, м. Одеса

ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ

S. I. Grytsulenkocandidate of economics, associated professor, associate professor of business economics and corporate management chair, Odessa National Academy of Telecommunications named after O.S. Popov, Odessa

ASSESSMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES AS INSTRUMENT OF INNOVATIVE POLICI OF ECONOMIC SYSTEM

У статті розглянуто сучасну методологію оцінки інноваційної діяльності з позиції доцільного застосування окремими суб’єктами економічної ієрархії у вирішенні завдань управління інноваційним розвитком. По результатах дослідження систематизовано ключові основи оцінки інноваційної діяльності у загальній моделі її проведення в якості інструменту прийняття економічно обґрунтованих рішень інноваційної політики господарської системи інноваційного типу розвитку.
 
In the article of the analysis methodology to assess the subjects of innovation, conclusions about the acceptability of modern evaluation for practical application at different levels of the economy, based on the objective function. Systematized key foundations and principles of assessment of innovation in the overall model of conduct as a tool for decision-making economically sound innovation policy economic system innovation type of development.

Г. О. Корольк. е. н., професор кафедри обліку і аудиту, Національна металургійна академії України, м. ДніпропетровськЮ. О. Распоповак. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Національна металургійна академії України, м. ДніпропетровськІ. М. Ізвєковак. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Національна металургійна академії України, м. Дніпропетровськ

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ МЕТАЛУРГІЙНИХ І МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

G. O. KorolPhD in Economics, Professor of Department of Accounting and Auditing, National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnipropetrovs’kYu. O. RaspopovaPhD in Economics, Associate Professor of Department of Accounting and Auditing, National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnipropetrovs’kI. M. IzviekovaPhD in Economics, Associate Professor of Department of Accounting and Auditing, National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnipropetrovs’k

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE STIMULATION OF WORKERS METALLURGICAL AND MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

Стаття присвячена дослідженню особливостей методичних підходів до стимулювання праці робітників металургійних і машинобудівних підприємств. Наведено порівняльний аналіз основних технологічних та організаційних аспектів роботи таких підприємств. Доведено, що особливості цих аспектів обумовлюють відмінності методичних підходів до стимулювання праці робітників. Підкреслено, що в процесі виготовлення сталі задіяна колективна праця робітників підрозділів цеху. Тому результати труда робітників, які працюють в межах окремого підрозділу, оцінюються найчастіше за відрядно-преміальною системою оплаті праці за єдиними показниками, з урахуванням рівня кваліфікації, а також коефіцієнтів забезпечення якості та можливості використання виплавленої сталі.
Уточнено, що в умовах машинобудівного підприємства кінцевою продукцією вважаються вироби, які складаються з деталей та складальних одиниць, кожну з яких виготовляє конкретний працівник основного виробничого персоналу. Якщо готовий виріб не відповідає вимогам державних стандартів та технічних умов, у машинобудуванні він визнається браком, після чого визначається можливість виправлення цього браку шляхом усунення встановлених дефектів. Показано, що у машинобудуванні кожний робітник несе персональну відповідальність при формуванні якості деталей, складальних одиниць та виробів в процесі їх виготовлення. При цьому на підприємствах машинобудування найчастіше застосовується почасово-преміальна система оплати праці, а при преміюванні використовують такі показники, як рівень виконання завдань, відсутність повернень при технічному контролі якості виробів. Доведено, що показник відшкодування втрат від браку дозволяє враховувати персональну відповідальність кожного конкретного робітника при формуванні якості продукції.
Порівняльний аналіз методичних підходів до стимулювання праці робітників металургійних і машинобудівних підприємств сприяє узагальненню та розвитку науково-методичних засад, розробці практичних рекомендацій з питань мотивації персоналу цих підприємств до випуску якісної продукції.
 
The article is devoted to the research in particular aspects of methodical approaches to labour motivation of workers at steelworks and machine building enterprises. Comparative analysis of key technological and organisational aspects of operation of such enterprises is given. The authors prove that peculiarities of these aspects determine differences in methodical approaches to labour motivation. It is emphasized that the process of steel manufacturing relies on the combined effort of departments of a production unit. Therefore, performance assessment and remuneration of workers within a certain department are most often calculated on the piece-plus-bonus basis according to unified criteria, accounting for qualification level, as well as factors of quality conformance and potential for use of the molten steel batch.
The article specifies that in the case of a machine building enterprise, end products are considered to be items consisting of parts and assembly units, each of which is made by a particular worker of the core manufacturing personnel. Should the end product fail to meet the requirements of national standards and technical specifications, in machine building it is declared a reject and subsequently assessed as to whether it is possible to fix this reject by elimination of detected faults. The authors show that in machine building, every worker bears personal responsibility for the quality of parts, assembly units, items through the process of their manufacturing. This being said, machine building enterprises most often utilize hourly wage plus bonus remuneration system, and in awarding a bonus use criteria like plan fulfillment rate and absence of rejects after quality control. It is determined in the article that compensation for losses from rejects index allows to account for personal responsibility of each particular worker contributing to the product quality.
Comparative analysis of methodical approaches to labour motivation of workers at steelworks and machine building enterprises facilitates generalization and development of scientific and methodical foundations, elaboration of practical recommendations in motivating personnel of such enterprises to manufacture quality product.

С. І. Колосокк. е. н, старший викладач кафедри управління, Сумський державний університет

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ ШОКІВ НА ЦИКЛІЧНІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

S. I. KolosokPhD, senior lecturer of department of management, Sumy State University

THE ECONOMIC SHOCKS IMPACT ON CYCLICITY OF UKRAINE'S ECONOMY UNDER EUROPEAN INTEGRATION

Стаття присвячена дослідженню теоретичних та практичних аспектів впливу економічних шоків на циклічність економіки України в умовах євроінтеграції. Виявлені основні економічні шоки та причини їх виникнення, протестовані зв’язки між критеріями конвергенції та бізнес-циклом України. Підтверджений зв'язок між річним темпом зміни курсу гривні відносно іноземних валют (дол. США та євро) та річним темпом зміни ВВП.
 
The article is dedicated to study theoretical and practical aspects of economic shock impact on cyclicity of Ukraine's economy under European integration. The basic economic shocks and its causes are found, the relationship between convergence criteria and business cycle of Ukraine is tested. The dependency between the annual exchange growth rate of hryvnia against foreign currencies (US. Dollar and Euro) and the annual percentage growth rate of GDP is confirmed.

Л. Б. Самойленкок. е. н., доцент кафедри фінансів ПВНЗ «Бориспільського інституту муніципального менеджменту при Міжрегіональній Академії управління персоналом»

ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ НА УКРАЇНСЬКУ ІНДУСТРІЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Lesya SamoylenkoPh.D., associate professor of Department of Finance «Borispolskuy institution municipal Management at the Interregional Academy of Personnel Management»

THE IMPACT OF THE GLOBAL VALUE CHAIN FOR UKRAINIAN IT INDUSTRY

Автором розглянуто роль глобальних ланцюгів доданої вартості в світовій економіці. Виділено причини для входу в глобальні ланцюги для вітчизняних компаній. В статті досліджується вплив глобальних ланцюгів доданої вартості на українську ІТ-індустрію. Розглянуто як позитивні, так і негативні тенденції для ІТ-компаній та галузі в цілому у зв’язку із зростаючою роллю глобальних ланцюгів вартості в світовій економіці. Наведено статистичні дані відносно розвитку ІТ-галузі та її сегменту — ІТ-аутсорсингу. На їх основі проаналізовано перспективність входження вітчизняних ІТ-компаній в глобальні ланцюги доданої вартості. З’ясовано, що драйвером росту ІТ-галузі може бути державна економічна політика для залучення в Україну міжнародних R&D центрів та розвиток продуктових ІТ-компаній, як таких, що створюють більшу додану вартість в порівнянні з ІТ-аутсорсингом. Відповідно до цього, наведено основні завдання для розвитку ІТ-галузі та її ефективної інтеграції в глобальні ланцюги доданої вартості.
 
The author considered the role of global value chain in the global economy. It was described reason to enter into global chains for domestic companies. The article examines the impact of the global value chain for Ukrainian IT industry. We consider both positive and negative trends for IT companies and the industry as a whole due to the increasing role of global value chains in the world economy. It was provided statistical data on the development of IT industry and its segment - IT outsourcing. Based on these analyzes the prospects of entering the domestic IT companies in global chains of added value. It was found that the driver of growth of the IT industry may be the government's economic policy in Ukraine to attract international R&D centers and product development IT companies, such as creating more added value compared to IT outsourcing. Accordingly, it was determined the main objectives are to develop the IT sector and its effective integration into the global value chain.

О. С. Бондаренкокандидат економічних наук, доцент, Херсонський національний технічний  університет, м. Херсон

ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ЛЕГКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

E. S. BondarenkoCandidate of economic sciences, Ph.D., associate professor, Kherson national technical University

FORMATION AND USING OF FINANCIAL RESOURCES BY BUSINESS ENTITIES IN UKRAINIAN LIGHT INDUSTRY

Досліджено обсяги та структуру активів суб’єктів господарювання у промисловості та легкій промисловості, проведено порівняльний аналіз, визначено позитивні та негативні тенденції, обґрунтовано вплив на стан формування та використання фінансових ресурсів, визначено можливі напрями їх покращення.
 
Was investigated space and structure of economical subjects in industry and light industry, comparative analyzed, determined positive and negative tendentious , justified influence on using and formation of financial recourses, determined ways of its improvement.

Г. В. Жосанк. е. н., асистент кафедри менеджменту та маркетингу, Херсонський національний технічний університет, м. ХерсонВ. М. Уваровстудент 2 курсу кафедри економіки підприємництва, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ФРАКТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ РИНКУ»

G. V. ZhosanPh.D., assistant professor of management and marketing, Kherson National Technical UniversityV. N. Uvarov2nd year student of the Department of Economics of entrepreneurship, Kherson National Technical University

THEORETICAL APPROACHES TO UNDERSTANDING THE ESSENCE OF THE CONCEPT «FRACTAL MARKET ANALYSIS»

В статті досліджено еволюцію наукової думки щодо визначення сутності понять «фрактал», «аналіз», «ринок». Виведено власне визначення понятійної категорії «фрактальний аналіз ринку», під яким слід розуміти таргетований процес дослідження будь якої ринкової економічної системи, що розвивається хаотично та оцінювання залежності майбутніх цін на ринку з урахуванням змін зовнішнього та внутрішнього середовища. Доведено загальне зростання та стабільність попиту (актуальності, розповсюдженості, підтвердження необхідності подальших досліджень й т.д.) досліджень понятійної категорії «фрактальний аналіз ринку» з використанням Інтернет-аналізу, проведеного за 2000-2015 роки. Встановлено, що ринок має досить складну та хаотичну природу, для розуміння процесів, які відбуваються на ринках слід з’ясувати їх внутрішню суть і природу, структуру, визначити залежність від факторів формування доцільно використовувати фрактальний аналіз ринку.
 
The evolution of scientific thought concerning the definition of the essence of the concepts «fractal», «analysis», «market» is investigated in the article. Our own definition of the conceptual category «fractal analysis of the market» was derived, by which it is necessary to understand the targeted process of research of any market economic system, which develops chaotically and estimation of dependence of future prices in the market taking into account changes of external and internal environment. The general growth and stability of demand is proved (relevance, prevalence, confirmation of the necessity of the subsequent researches, etc.) of researches of the conceptual category «fractal analysis of the market» with usage of the Internet analysis which is carried out during 2000-2015. It is established that the market has rather difficult and chaotic nature, for understanding the processes, which occur in the markets it is necessary to find out their internal essence and the nature, the structure, to define the dependence on formation factors, it is advisable to use the fractal analysis of the market.

Го Цзяфейаспирант кафедры экономики и менеджмента Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина

К ВОПРОСУ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Guo Jiafeipostgraduate student, department of economics and management of Kharkov National University named after V. N. Karazin, Kharkov

TO THE QUESTION OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF CORPORATE GOVERNANCE

В статье на основе изучения зарубежной и отечественной научной литературы представлены результаты анализа основных научных подходов к становлению и развитию корпоративного управления. Также, выявлены закономерности и особенности развития корпораций на определенных исторических этапах. Проанализирована эволюция корпоративного управления, в которой выделены четыре основных этапа. Первый из них связан с появлением первичных форм корпоративных сообщества, создававшихся для реализации конкретных предпринимательских проектов. Второй этап характеризуется наличием статуса юридического лица и формирование специфических органов управления корпорациями (общее собрание, исполнительный орган). Отличительными признаками третьего этапа являются введение в оборот корпораций ценных бумаг – акций, подтверждающих права их владельцев на долю в компании, а также усилением государственного контроля за созданием и функционирование данных организаций. На заключительном этапе становления корпоративного управления формируются основные модели управления корпорациями (англо-американская, немецкая, японская), разрабатываются международные и национальные стандарты и кодексы корпоративного управления, появляется широкое разнообразие корпоративных форм хозяйствования. Перспективами дальнейших исследований в данном направлении является оценка корпоративных прав в организациях с государственной долей участия.
 
The article based on the study of foreign and domestic scientific literature, analysis of the results of basic scientific approaches to the formation and development of corporate governance. Also, disclosed regularities and features of the development corporations in certain historical periods. The evolution of corporate governance, in which the four main stages are marked. The first of these is associated with the emergence of the first forms of corporate community, created for specific business projects. The second stage is characterized by the presence of legal status, and the formation of specific corporate governance bodies (general meeting, the executive body). The distinguishing features of the third stage is the introduction of corporate securities turnover - shares, confirming the rights of the holders of the share in the company, as well as the strengthening of state control over the creation and functioning of these organizations. At the final stage of formation of corporate governance, the basic model of corporate governance (English-American, German, Japanese), developed by international and national standards and codes of corporate governance, there is a wide variety of corporate forms of economic activity. Prospects for further research in this direction is to assess the corporate rights in companies with state participation.

В. І. Павлюкаспірант кафедри економіки та фінансів підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

CУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРЕВЕНТИВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

V. PavliukPost-Graduate Student of the Economics and Business Finance Department, Kyiv National University of Trade and Economics

ESSENCE AND PRINCIPLES OF FORMING THE EFFECTIVENESS EVALUATION SYSTEM OF PREVENTIVE CRISIS MANAGEMENT OF ENTERPRISE

У статті розмежовано поняття «результативність» та «ефективність» на основі аналізу існуючих поглядів до визначення їх сутності. Автором висунуто думку про актуальність оцінки результативності превентивного антикризового управління підприємством. Спираючись на існуючі дослідження проблем превентивного антикризового управління констатовано відсутність розробок системи оцінки результативності цього виду управління. У зв’язку з цим, автором запропоновано визначення поняття «результативність превентивного антикризового управління». Визначення сформовано на основі існуючих визначень поняття «результативність» та матеріалів досліджень превентивного антикризового управління. Визначено підхід, на основі якого пропонується будувати показники оцінки результативності превентивного антикризового управління. Окрім цього, визначено основні методологічні принципи, яких, на думку автора, слід дотримуватись при побудові системи оцінки результативності превентивного антикризового управління підприємством.
 
In the article, the concept of «efficiency» and «effectiveness» were delimited on the base of analysis of existing views on determine their essence. The author put forward the view of the actuality of effectiveness evaluation of the preventive crisis management of enterprise. Based on existing researches of preventive crisis management issues the absence of developments of the effectiveness evaluation system of this type of management was stated. In this connection, the author proposed definition of «effectiveness of preventive crisis management». Definition was formed on the base of existing definitions of « effectiveness» and research materials of preventive crisis management. The approach to building of effectiveness evaluation indicators of preventive crisis management was determined. In addition, author determined the basic methodological principles, which should be followed in building the effectiveness evaluation system of preventive crisis management of enterprise.

О. І. Бутенкок. е. н., замісник начальника управління стратегічного менеджменту, Сбербанк Росії, м. Київ

ПОХІДНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ: СУТЬ, РОЛЬ НБУ У ЇХ ВИКОРИСТАННІ БАНКІВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ

A. I. Butenkocandidate of economic sciences, deputy chiev of the Strategic Management Department, Sberbank Russia, Kyiv

DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS: THEIR ESSENCE, THE ROLE OF THE NATIONAL BANK OF UKRAINE IN THEIR APPLICATION BY THE BANKING SYSTEM

У статті розглянуто теоретичний аспект суті похідних фінансових інструментів (деривативів): форвардів, ф’ючерів, опціонів, свопів. Досліджено особливості їх використання; позитивні та негативні наслідки їх впровадження у фінансовій сфері. Зазначається,що серед причин впровадження деривативів є коливання темпів інфляції і відсоткових ставок, зміни обмежень у діяльності фінансових інструментів, широка комп’ютеризація та автоматизація низки фінансових послуг, циклічний розвиток економіки, фінансова глобалізація. Ринок похідних фінансових інструментів досяг великих масштабів, але відсутність необхідного моніторингу, контролю, правил і технологій регулювання сприяли зростанню ризиків використання їх оскільки хеджування ризиків із використанням широкого набору деривативів приховує велику небезпеку. Отже, практика потребує більш відповідального ставлення до фінансових інновацій.
 Аналізується роль, законодавча ініціатива Національного банку України, зокрема, з проблеми більш ефективного, безпечного використання деривативів у банківські системі держави.
 
The author considers the theoretical aspect of the essence of derivative financial instruments (derivatives): forwards, futures, options and swaps. Peculiarities of their usage, positive and negative consequences of their introduction into the financial sphere are analyzed. It is stated that the main reasons for derivatives introduction are fluctuation of the inflation tempo and interest rates, changes of limits in financial instruments activities, financial services automation and computerization, cyclic development of economics and financial globalization. The market of derivatives has increased though there are some risks of their usage due to the lack of necessary monitoring, control, rules and regulation technologies. Risk hedging with the usage of a wide range of derivatives could be quite dangerous. So, practical activity needs more responsible attitude to financial innovations. The role and legislative initiative of the National Bank of Ukraine concerning safe and effective usage of derivatives in the state banking system are analyzed.

Л. А. Морозк. е. н., доцент кафедри маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівН. С. Косарк. е. н., доцент кафедри маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівН. Є. Кузьостарший викладач кафедри маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ГОРІЛЧАНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЇЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ВИРОБНИКІВ

L. A. MorozPh.D., Associate Professor, Department of Marketing and Logistics, National University “Lviv Polytechnic”, LvivN. S. KosarPh.D., Associate Professor, Department of Marketing and Logistics, National University “Lviv Polytechnic”, LvivN. E. KuzoSenior Lecturer, Department of Marketing and Logistics, National University “Lviv Polytechnic”, Lviv

RESEARCH OF THE UKRAINIAN MARKET OF HORILKA PRODUCTS AND IMPROVEMENT OF THE MARKETING COMMUNICATION POLICY OF ITS REGIONAL MANUFACTURERS

Досліджено динаміку українського ринку горілчаних виробів, проаналізовано причини спадної тенденції обсягів виробництва і збуту продукції в останні роки. Спрогнозовано подальше погіршення ринкової ситуації, що загрожує ще більшою тінізацією виробництва і збуту горілчаної продукції. Проаналізовано ринкові позиції основних виробників горілки, рейтинги їх окремих торгових марок. Відзначено суттєве погіршення конкурентних позицій регіональних продуцентів, яким складно конкурувати з міжнародними холдингами. Напрями удосконалення маркетингової діяльності вітчизняних виробників розглянуто на прикладі ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод». Основну увагу при цьому приділено необхідності активізації зусиль підприємства у сфері маркетингових комунікацій. Запропоновано посилення впливу на цільові аудиторії на засадах використання патріотичних мотивів, наголосу на національній свідомості і єдності українців, давніх традиціях виготовлення на підприємстві високоякісної продукції, образах, які асоціюються з даним містом, регіоном. Обґрунтовано доцільність використання широкого арсеналу заходів пабліситі, продакт плейсмент, мерчандайзингу, виготовлення сувенірної продукції, нестандартних підходів до просування горілчаної продукції. Наголошено на необхідності дотримання вимог закону України «Про рекламу», формування комплексів просування горілчаних виробів на позиціях концепції соціально-етичного маркетингу, з врахуванням не лише інтересів виробників, але і загальнолюдських цінностей.
 
The dynamics of Ukrainian horilka products market is investigated, the reasons of the downward trend in production and sales on it in recent years are analyzed. The further deterioration of the market situation is predicted, which threatens even greater shadowing of the production and sale of beverages. The market position of the main producers of horilka ratings of their individual brands are analyzed. A significant deterioration in the competitive position of regional producers is noted. It is difficult for them to compete with international holdings. The areas of improvement of marketing domestic manufacturers is considered on the example of “Lviv distillery” PJSC. The focus in this case given to the need of intensification of enterprise efforts in sphere of marketing communications. It is proposed impact increasing to target audiences based on the use of patriotic motives, emphasis on national consciousness and unity of Ukrainians, the long tradition of manufacturing high quality products for the enterprise, the images that are associated with city, region. It is given the expediency to use a big variety of means of publicity, product placement, merchandising, production of souvenirs, innovative approaches to promote horilka production. It is emphasized on the necessity to comply with the law of Ukraine “On Advertising”, form the complexes of horilka production promotion based on concept of social-ethical marketing, taking into account not only the interests of manufacturers, but also common values.

О. І. Мельникасистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

O. Melnykassistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

INTEGRATION PROCESSES AS PART OF IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY

У статті висвітлено інтеграційні процеси в аграрному секторі економіки України, розвиток яких сприятиме формуванню його конкурентоспроможної структури та відповідно підвищенню рівня конкурентоспроможності. Визначено законодавче підгрунтя для розвитку організаційно-правових трансформацій сільськогосподарських товаровиробників.
 
In the reveals article the integration processes in the agricultural sector economy of Ukraine, development of which help to form its competitive structure and accordingly increase the level of competitiveness. Determined the legal basis for the development of organizational and legal transformation of agricultural producers.

О. І. Вацлавськийаспірант кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет

ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ

O. I. Vatslavskyipost-graduate student, Department of Finance named after S.I. Yuriy Ternopil National Economic University

THEORETICAL APPROACH TO DETERMINING THE CONTENT OF BUDGETARY CONTROL

У статті досліджено різні підходи до визначення економічної категорії «бюджетний контроль». Виокремлено власних чотири напрямки трактування суті бюджетного контролю. Розглянуто роль бюджетного контролю на всіх стадіях бюджетного процесу. Сформовано авторське визначення поняття «бюджетний контроль» та вплив його заходів на соціально-економічний стан держави.

In the article the different approaches to the economic category of "budget control". Thesis there is determined their interpretation essentially four areas of budgetary control. The role of budgetary control at all stages of the budget process. Formed author's definition of "budget control" and the impact of its activities on the socio-economic situation of the state.

О. О. Сасаспірант кафедри економіки агропромислових формувань, ДВРЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

СИСТЕМА КОНТРОЛІНГУ, ЯК ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ У ВЕЛИКОТОВАРНИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАННЯХ

O. O. SasPh. D. student of the Agribusiness economics department SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Kyiv

THE SYSTEM OF CONTROLLING AS A FACTOR OF IMPROVING THE MANAGEMENT IN LARGE-SCALE AGRO-INDUSTRIAL FORMATIONS

Досліджено проблемні моменти впровадження системи контролінгу у великотоварних агропромислових формуваннях (агрохолдингах), які прямо пов’язані із особливостями їх функціонування. Зокрема визначено, що організації таких масштабів мають ряд можливостей, здебільшого завдяки фінансовому забезпеченню, використанню сучасних технологій (GPS-навігація, відео спостереження, супутникове спостереження за розвитком рослин) та задіяння у своєму штаті науково-дослідних одиниць. Розроблено модель організаційної структури служби контролінгу для великотоварних агропромислових формувань, що передбачає фінансово-економічну, диспетчерську, техніко-аналітичну та лабораторну служби (відділи). Визначено та обґрунтовано основні функції кожної служби.
 
In the paper investigated the problem aspects of the introduction of Controlling in large-scale agro-industrial formations (holdings) which are directly related to the peculiarities of their functioning. In particular, defined that organization of such scale have a number of opportunities, primarily due to their financial provision, the use of modern technologies (GPS-navigation, video surveillance, satellite observation of plant development) and the involvement of research units. It is developed the model of organizational structure of department of Controlling in large-scale agro-industrial formations in the paper. The proposed organizational structure involves economic, financial, monitoring, technical, analytical and laboratory services (departments). The main functions of each service (department) were defined and described.

К. О. Ткаченкоасистент кафедри комп’ютерних наук, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

СПІВРОБІТНИЦТВО РОБОТОДАВЦІВ І ПІДПРИЄМСТВ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НА ОСНОВІ ЇХ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ

К. О. Tkachenkoаssistant of the Computer Science Department, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

COOPERATION EMPLOYERS AND ENTERPRISE TRAINING SPECIALISTS BASED ON THEIR RATING GRADE

У статті досліджено проблеми співробітництва підприємств з підготовки фахівців водного транспорту з потенційними роботодавцями та іншими споживачами освітніх послуг, виокремлено і проаналізовано місце рейтингового оцінювання згідно визначених спільно з роботодавцями критеріїв рейтингового оцінювання, розглянуто вимоги до освітніх послуг від основних їх споживачів, розглянуто модель співробітництва підприємств з підготовки фахівців водного транспорту, роботодавців, держави та інших споживачів освітніх послуг, обґрунтовано критерії ефективності співробітництва, визначено переваги для кожної групи учасників співробітництва. Складено та проаналізовано систему переваг і недоліків українських фахівців на ринку праці, розглянуто існуючі методики рейтингового оцінювання, визначено алгоритм рейтингового оцінювання підприємств з підготовки фахівців водного транспорту. Визначено принципи враховування рейтингової оцінки при визначенні підприємства з підготовки фахівців, з яким слід співробітничати роботодавцю.
 
The article studies the problem of cooperation between water transport specialists’ training enterprises and potential employers and other consumers of educational services, the place of rating evaluation determined jointly with employers’ evaluation criteria rating was singled out and analyzed, the requirements for educational services from their major customers were considered, the model of business cooperation between water transport specialists’ training enterprises, employers, state and other consumers of educational services was reviewed, the criteria of cooperation efficiency were validated, the advantages for each group of cooperation participants were determined. The system of advantages and disadvantages of Ukrainian labor market specialists was compiled and analyzed, the existing methods of rating evaluation were considered, the algorithm of water transport specialists’ training enterprises rating evaluation was defined. The principles of taking into account the rating of specialists’ training enterprises, with which employer should cooperate, were determined.

О. І. Ковалівк. е. н., с. н. с., завідувач відділу з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій, Інститут агроекології і природокористування НААН України

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ

O. I. KovalivPh.D. in Economics, Senior scientific researcher, Head of the Intellectual Property and Marketing Innovation Department, Institute of Agroecology and Environmental Management of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF LAND REFORM AND RURAL DEVELOPMENT IN UKRAINE

Сформульовано нові теоретично-методологічні засади звершення земельної реформи в Україні, з позицій національних інтересів. Обґрунтовано алгоритм функціонування основних земельних інтересів, які базуються на чотирьох збалансованих ренто-узгоджувальних прибутках (доходах), що уособлюють головні інструменти економіки природокористування. Запропоновано основні завади реального розвитку приватної ініціативи, підприємництва та місцевого самоврядування.
 
New theoretical and methodological basis of land reform accomplishment in Ukraine from the standpoint of national interests are formulated. This paper deals with algorithm of the basic land interest functioning, which are based on four balanced matching-rent income (profit) that represent the main instruments of economy of nature management. The basic disturbance real development of private initiative, entrepreneurship and local governments.

О. В. Іваненковикладач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ УМОВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. V. Ivanenkolecture at the Economics of Enterprise and Management Department, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

FORMING ORGANIZATIONAL CONDITIONS FOR ENERGY EFFICIENCY MAINTENANCE AT AN ENTERPRISE

В сучасних умовах господарювання ефективність використання енергетичних ресурсів набуває першочергового значення для вітчизняних підприємств. Це обумовлює необхідність створення та постійного вдосконалення організаційних умов забезпечення енергоефективності на підприємстві. У зв’язку з цим, в роботі розвинуто методичні основи формування організаційних умов забезпечення енергоефективності на підприємстві. Запропонована структура організаційного забезпечення енергоефективності являє собою сукупність чотирьох базових процесів: визначення поточного стану управління енергоефективністю, формалізації функцій і визначення місця відділу управління енергоефективністю в організаційній структурі підприємства; створення системи управління енергоефективністю; забезпечення функціонування системи управління енергоефективністю. В рамках процесів функціонування системи управління енергоефективністю вдосконалено комунікаційну мережу зв’язків, за рахунок розробленої моделі інформаційних потоків, яка створює інформаційний контур реалізації функцій управління енергоефективністю в системі її забезпечення, а також характеризується наявністю вертикальних та горизонтальних зв’язків.
 
Under modern economic conditions the efficiency of energy resources utilization become of the utmost importance for Ukrainian enterprises. This substantiates the need for formation and constant improvement of the organizational conditions for energy efficiency maintenance at the enterprise. In this regard, methodical bases of forming the organizational conditions for energy efficiency maintenance at the enterprise were developed. The structure of the organizational maintenance for energy efficiency was proposed. It comprises a set of the following four core processes: defining the current state of energy efficiency management; formalization of the functions and determining the place of energy efficiency department within the enterprise organizational structure; introducing the energy efficiency management system; operation maintenance of the energy efficiency management system. Within the operating process of the energy efficiency management system the communications network of connections was improved, due to developing information flows model, which creates informational circuit for execution of energy efficiency management functions in the maintenance system, and is also characterized by vertical and horizontal linkages.

Н. О. Бабінак. е. н., доцент кафедри економіки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

РЕЙДЕРСТВО ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА

N. O. BabinaPh.D. in Economics, Assistant Professor, Department of Economics, Kyiv National University of Technologies and Design

RAIDING AS A THREAT TO ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE

Рейдерство є суттєвою загрозою для економічної безпеки сучасного українського суспільства як на рівні господарюючих суб’єктів, так і на рівні національної безпеки країни. В розвинених країнах рейдерство є ефективним важелем впливу на неефективні підприємства. В Україні рейдерство виступає, перш за все, знаряддям перерозподілу власності та реалізації особистих інтересів. Загострення боротьби за право володіти бізнесом чи контролювати його актуалізується в період зміни влади, посилення правової, організаційної та економічної нестабільності в країні.
Серед низки ознак, що сигналізують про привабливість підприємства для рейдерів, першорядною є збір економічної, юридичної та соціальної інформації про компанію.
Для отримання необхідної інформації рейдерами широко використовується промислове шпигунство. Ефективними способами одержання інформації, що містить комерційну таємницю, є підкуп співробітників підприємства, шантаж, влаштування «своїх» людей до складу персоналу підприємства-конкурента та переманювання провідних спеціалістів організації.
Рейдери не тільки аналітично обробляють отриману інформацію, але й самі активно моделюють проблемні ситуації та розповсюджують неправдиву інформацію про господарюючого суб’єкта, чим шкодять його іміджу.
Збереження конфіденційної інформації, забезпечення нейтралізації загроз рейдерських атак можливо лише за умови правильно організованої та адаптованої до сучасної трансформаційної економіки системи економічної безпеки підприємства, в якій інформаційна складова займає провідне місце.
 
Raiding is an obvious threat to the economic security of present-day Ukrainian society, either at the level of economic entities or national security. In the developed countries raiding is an effective leverage of influence onto non-effective enterprise. In Ukraine raiding is first and foremost a means of proprietorship taking over/redistribution and gaining personal interests. The exacerbation of internecine wars for business control or propriety rights is felt painfully in the period of power shifting, legal, managerial and economic instability in the country.
One of the markers for raiding appeal is accumulation of economic, legal and social information about the company.
To get the desired information an industrial espionage is widely used. Other effective means of information leakage are bribing, blackmailing, insiders and luring of top professionals in the company- competitor.
Raiders not only analytically process the obtained info, they also construe and simulate the problem situations and spread the misleading information about the economic entity thus undermining its image and reputation.
Confidential info securing as well as eliminating raiding attacks is feasible only under the conditions of effectively organized and adapted to the present-day transforming economy system of economic security of enterprise. Information is an integral and most prominent element of it.

Т. М. Шелестст. викл. кафедри «Економіки і менеджменту» Київської державної академії водного транспорту ім. Петра-Конашевича Сагайдачного, м. Київ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МОРЯКІВ

T. M. Shelestsenior lecturer at the department of economics and management Petro Konachevych-Sahaidachnyi  State Water Transport Academy of Kyiv, Kyiv

SOCIAL AND ECONOMIC EFFICIENCY OF INTERACTION BETWEEN STAKEHOLDERS IN PREPARING SEAFARERS

В статті розглянуто соціально-економічну ефективність взаємодії стейкходерів при підготовці моряків. Досліджено, позицію України на світовому ринку праці моряків по підготовці та поставкам старшого командного складу суден. Для того, щоб забезпечити Україні збереження місця в «білому списку» ІМО, ВМНЗ шлях до сталого зростання, СК якісний кадровий резерв - необхідно знайти механізми, які здатні забезпечити підвищення ефективності діяльності учасників. В дослідженні встановлено, що вирішенню проблем притаманних системі підготовки моряків в Україні буде сприяти взаємодія стейкхолдерів при підготовці моряків в рамках функціонування ендаумент-фонду. Доведено що механізм ендаумент-фонду має пріоритетний характер в розвитку ВМНЗ в порівнянні з традиційними формами співпраці. Складено фінансовий план спеціалізованої організації з управління цільовим капіталом та розглянуті його основні показники. Запропоновані головні інструменти функціонування ендаумент-фондів на ринку підготовки моряків. Наведено розрахунки вибору оптимального варіанту фінансового плану ендаумент-фонду з урахуванням інтересів ключових стейкхолдерів – ВМНЗ та СК.
 
The social and economic efficiency of interaction between stakeholders in preparing sailors was considered in the article. The position of Ukraine in the global labor market of seafarers regarding training and supplying senior command structure of vessels has been studied.
It is necessary to find mechanisms that can provide improving the efficiency of participants in order to ensure conserving storage space for Ukraine in the “white list” IMO higher maritime educational establishments the way to sustainable growth, PR quality personnel reserve.
It has been established in the study that interaction between stakeholders in the preparation of seafarers in the framework of functioning the endowment fund will facilitate solving the problems inherent in the system of training of seafarers in Ukraine.
It has been proved that the mechanism of the endowment fund has priority character in the development of higher maritime educational establishments compared to traditional forms of cooperation.
The financial plan of the specialized organization on management of target capital has been prepared and its main parameters have been considered.
The main instruments for functioning of endowment funds in the market of training of seafarers were proposed.
Calculations of choosing the optimal variant of financial plan of endowment fund taking into account interests of key stakeholders - higher maritime educational establishments and SC were presented.

С. О. Кириченкост. вик., Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут»М. В. Парфенюкстудент, Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут»

CТАН ТА ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

S. Kyrychenkosen. lec., National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»M. Parfeniukstudent, National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»

STATUS AND HINDRANCES ON THE WAY OF DEVELOPMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE

У статті досліджено та розкрито таку економічну категорію як «соціальна інфраструктура». Вказано, що поняття «соціальна інфраструктура» відрізняється від поняття «соціальна сфера», оскільки воно є більш вужчим і являє собою комплекс галузей зі створення всіх нематеріальних форм багатства, а також зазначено, що вона є каталізатором змін в економіці та впливає на зростання економічного потенціалу країни. Інформаційною базою для дослідження є законодавчі документи, у яких вказується, що соціальна функція є пріоритетною функцією України, а також статистичні дані, складені Інформаційно-аналітичним агентством України.
На основі проведеного аналізу показників визначено необхідність дослідження стану та проблем розвитку соціальної інфраструктури в Україні. Здійснено аналіз кількості, фінансування та сучасного стану об’єктів соціальної інфраструктури. Визначено проблеми розвитку соціальної інфраструктури в Україні, які є результатом неефективного фінансування її об’єктів з боку держави.
Зазначено, що повноцінний ріст і розвиток соціальної інфраструктури України можливий лише за умови продуманого і ефективного її бюджетного фінансування з боку держави. Доведено доцільність розроблення та впровадження нових ефективних методів фінансування.
У висновках вказано, що високий стан розвитку соціальної інфраструктури є каталізатором соціального та економічного розвитку всіх громадян країни. Зазначено перешкоди на шляху розвитку соціальної інфраструктури в Україні, головною з яких є недостатнє її фінансування, що негативно впливає на рівень надаваних соціальних послуг та стан всіх об’єктів соціальної інфраструктури. Вказується, що результативність функціонування соціальної інфраструктури можлива при запроваджені державною владою різноманітних сучасних, дієвих способів фінансування, а також ефективного їх впровадження.
 
In article is probed and opened such economic category as "social infrastructure". It is specified that the concept "social infrastructure" differ from the concept "social sphere" as it is narrower and represents a complex of branches on creation of all non-material forms of wealth, and it is specified that it is the catalytic agent of changes in economy and influences growth of economic capacity of the country. Information basis for research are legislative documents in which specified that social function is priority function of Ukraine, and also the statistical data made by Information and analytical agency of Ukraine.
On the basis of the conducted analysis of indices is defined the necessity of research of a status and problems of development of social infrastructure in Ukraine. Also realized the analysis of quantity, financing and the current state of objects of social infrastructure. Problems of development of social infrastructure in Ukraine that are the result of ineffective financing of its objects from the side of the State.
It is specified that the full growth and development of social infrastructure of Ukraine is possible only on condition of the thought-out and effective budgetary financing from the side of the State. Also proved feasibility of development and deployment of new effective methods of financing.
In outputs it is specified that the high status of development of social infrastructure is the catalytic agent of social and economic development of all citizens of the country. Also specified hindrances ways of development of social infrastructure in Ukraine, the main of which is insufficient financing that negatively influences the level of the provided social services and a status of all objects of social infrastructure. It is specified that productivity of functioning of social infrastructure is possible in case of are entered by the government of different modern, effective methods of financing, and also their effective implementation.

В. В. Поповак. е. н., доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»О. І. Судаковак. т. н., доцент, доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»А. О. Швецстудентка групи ЕП-13-1п, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»М. В. Ульяновастудентка групи ЕП-13-1п, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

СУЧАСНА ПРАКТИКА МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

V. V. PopovaPh.D., Associate Professor of Department of Accounting, Economics and Human Resources Management of Enterprise, Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and ArchitectureO. I. SudakovaPh.D., Associate Professor of Department of Accounting, Economics and Human Resources Management of Enterprise, Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and ArchitectureА. A. Shvetsstudent, Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and ArchitectureM. V. Ulianovastudent, Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture

THE MODERN PRACTICE OF MOTIVATING EMPLOYEES IN DOMESTIC ENTERPRISES

В статті розкрита проблема мотивації персоналу на вітчизняних підприємствах, а саме її активізації в умовах жорсткої конкуренції, що дозволить компаніям вчасно реагувати на зміни, передбачати їх та пристосовуватись до нових умов функціонування ринку.
 
Motivation problem of domestic enterprises is presented in this article. Its activation in condition of competitive environment allows our companies to react to changes and predict them, to adapt to the new conditions of the market.

M. I. IarotskaMaster-degree student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

MARKETING OF MUSEUM: THE RULES OF SUCCESS

М. Ю. Яроцькастудентка 2 курсу магістратури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

МАРКЕТИНГ МУЗЕЮ: ПРАВИЛА УСПІХУ

The paper deals with one of the most important questions for museums – how to create effective system of marketing in museum, and how to plan strategically and maximize marketing's value. The focus in the paper is also on the research of the utilisation of marketing tools for museums to compete successfully in the leisure industry market. In essence, paper allows to clarify how to organize a high-quality marketing for museums.
 
В статті розглядається одне з найбільш важливих питань для музеїв – як створити ефективну систему маркетингу в музеї, як планувати стратегічно і збільшувати маркетингову цінність. Також стаття сфокусована на дослідження використання інструментів маркетингу в музеях для їх успішної конкуренції на ринку дозвілля. Загалом, стаття дозволяє нам прояснити, як саме організувати якісний маркетинг для музеїв.

І. М. Пушкарчукк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Іryna PushkarchukCandidate of Sciences in Economics, Associate Professor, Senior Lecturer of Department of Economics and Business, Lutsk National Technical University

MECHANISMS FOR IMPROVING COMPETITIVENESS OF INDUSTRY AS A BASIS FOR FINANCIAL STABILIZATION OF THE REGIONAL ECONOMICS

Конкурентоспроможність промисловості та фінансова стабілізація є двома визначальними умовами динамічного соціального, економічного й екологічного розвитку регіону. У статті визначено зміст, рівні та об’єкти конкурентоспроможності. Обґрунтовано сутність конкурентоспроможності промисловості регіону. Виділено характерні ознаки конкурентоспроможності промисловості регіону, які виступають її конкурентними перевагами. Наведено основні стримуючі фактори конкурентоспроможності промисловості України та її регіонів. Визначено взаємозв’язок між конкурентоспроможністю промисловості регіону та фінансовою стабілізацією регіональної економіки. Обґрунтовано вплив окремих конкурентних переваг промисловості регіону на рівень його фінансових потоків. Сформовано дієві механізми підвищення конкурентоспроможності промисловості регіону як основи фінансової стабілізації регіональної економіки, що поділяються на такі групи: механізми бюджетної підтримки регіонального промислового розвитку;  фінансові механізми стимулювання розвитку промисловості; механізми регуляторного впливу. Для посилення ефективності запропонованих механізмів підвищення конкурентоспроможності промисловості регіону обґрунтовано доцільність реалізації комплексу передумов.
 
The competitiveness of industry and financial stabilization are two crucial conditions of dynamic social, economic and environmental development of the region. The content, level and objects of competitiveness are determined. The essence of competitiveness of industry in the region are substantiated. The characteristic features of competitiveness of industry in the region that serve its competitive strengths are allocated. The basic deterrents of competitiveness of industry in Ukraine and its regions are identified. The correlation between the competitiveness of industry in the region and financial stabilization of the regional economics is defined. The influences of competitive strengths of industry in the region to the level of its financial flows are substantiated. Effective mechanisms for improving competitiveness of industry as a basis for financial stabilization of the regional economics which are divided into the following groups: mechanisms of budget support for regional industrial development; financial mechanisms for stimulation industrial development; mechanisms of the regulatory impact are formed. The expediency of implementation of complex assumptions are determined to strengthen the effectiveness of mechanisms for improving competitiveness of industry in the region.

Р. М. Скриньковськийкандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права, м. ЛьвівЖ. В. Семчуккандидат економічних наук, доцент, декан факультету економіки та підприємництва, Львівський університет біз­несу та права, м. ЛьвівЛ. С. Гарасимкандидат економічних наук, заступник головного бухгалтера з планово-фінансової роботи, асистент кафедри економіки підприємства, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

ДІАГНОСТИКА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ СИЛЬНИХ І СЛАБКИХ ЙОГО СТОРІН

Ruslan M. SkrynkovskyyCandidate of Sciences (Economics), Associate Professor of the Department of Business Economy and Information Technology, Lviv University of Business and Law, Ukraine, LvivZhanna V. SemchukCandidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Dean of the Faculty of Economics and Business, Lviv University of Business and Law, Ukraine, LvivLyudmyla S. HarasymCandidate of Sciences (Economics), Deputy Chief Accountant of the Planned-financial Work, Assistant of the Department of Business Economy, National Forestry University of Ukraine, Ukraine, Lviv

DIAGNOSTICS OF INTERNAL ENVIRONMENT OF AN ENTERPRISE IN THE CONTEXT OF THE STUDY OF ITS STRENGTHS AND WEAKNESSES

У статті розкрито сутність поняття “діагностика внутрішнього середовища підприємства в контексті вивчення сильних і слабких його сторін”, під яким слід розуміти процес ідентифікування, аналізування та оцінювання стану внутрішнього середовища підприємства, основних тенденцій його зміни в контексті визначення сильних та слабких сторін з метою ефективного функціонування підприємства у конкурентному ринковому середовищі. З’ясовано, що результати діагностики внутрішнього середовища підприємства є інформаційною базою для прийняття необхідних управлінських рішень щодо стратегічного розвитку підприємства. Встановлено, що ключовими бізнес-індикаторами системи діагностики внутрішнього середовища підприємства в контексті вивчення сильних і слабких його сторін є: фінансові індикатори; виробничі індикатори; кадрові індикатори; індикатори управління підприємством; маркетингові індикатори.
 
The article reveals the essence of the concept “diagnostics of internal environment of an enterprise in the context of the study of its strengths and weaknesses”, which should be understood as the process of identifying, analyzing and evaluating the state of the internal environment of an enterprise, the main trends of its changes in the context of determining strong and weak points for the effective operation of business in a competitive market environment. It was found that the results of the diagnostics of internal environment of an enterprise are the informational basis for taking necessary management decisions on strategic development of the company. It was established that key business indicators of the evaluation system of internal environment in the context of study of strengths and weaknesses are: financial indicators; production indicators; human resourcing indicators; indicators of personnel management; marketing indicators.

О. М. Помазунстарший викладач кафедри інформаційних систем в економіці, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

O. Pomazunlecturer of Economics Information Systems Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

MODERN ASPECTS OF DECISION MAKING IN BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

Визначені основні принципи прийняття рішень з управління бізнес-процесами. Розглянуті аспекти процесу прийняття рішень: функціональний, за рівнями управління, за видами забезпечення, управління ризиком, за кількістю учасників процесу прийняття рішення, за підтримкою прийняття рішення засобами інформаційних систем і технологій. Визначений перелік рішень з управління бізнес-процесами за ієрархічною структурою управління і циклом управління бізнес-процесами, розглянуті рішення за рівнями управління та управлінськими аспектами. Пропозиції, запропоновані в статті, дозволять менеджерам сформувати розуміння про проблему та підвищать ефективність процесу прийняття управлінських рішень.
 
The basic principles of decision-making with business process management are defined. The aspects of the decision making process: by functional, by level of  management, by type of providing, by risk management, by the number of participants in the decision, by the decision support tools and information systems are proposed. The list of decisions for hierarchy-cycle business process management is described. Decisions by levels of management and management aspects are considered. The proposals suggested which where in the article allow managers to understand problems and increase the efficiency of decision-making.

П. М. Соколстарший викладач кафедри маркетингу Дніпропетровського національного університету імені Олеся ГончараК. В. МартиросоваДніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО КОМУНІКАЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

P. Sokolsenior lecturer Oles Honchar Dnipropetrovsk National UniversityK. MartyrosovaOles Honchar Dnipropetrovsk National University

DIAGNOSTIC OF THE MARKETING COMMUNICATION MARKET OF UKRAINE FOR FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES

Незважаючи на велику кількість зарубіжної та вітчизняної літератури з питань формування ефективної маркетингової комунікаційної політики підприємств, відчувається нестача нових креативних ідей та новітніх інструментів комунікації. Саме тому необхідно постійно аналізувати ринок комунікації, простежувати його тенденції. Однiєю з найважливiших галузeй економiки Укрaїни є сiльськогосподарський кoмплекс. Дiяльність сiльськогосподарських пiдприємств не oбмежується вирoбництвом прoдукції, не мeнш вaжливим є органiзація збyту. Це свідчить про те, що однією з ключових вимог ефективного функцiонування сiльськогосподарських пiдприємств є фoрмування маркетингової комунікаційної політики. В статті проведено аналіз українського ринку маркетингових комунікацій на 2015 рік. Проведена оцінки сучасного стану ринку маркетингових комунікацій. Розкрите поняття маркетингової комунікаційної політики. Визначено передумови формування даного ринку та перспективи розвитку. Запропоновано сучасний інструментарій маркетингової комунікаційної політики сільськогосподарських підприємств.
 
Despite the large number of foreign and native literature on formation about effective marketing communication policy of enterprises, we can see the shortage of new creative ideas and new communication specific features. Therefore why we constantly need to analyze communication’s market, search and look its tendencies. The agricultural complex is one of the most important branches of Ukrainian economy. The agricultural enterprises activity is not limited by production industry, not least important is the sales organization. It shows that one of the key requirements of the effective functioning of the agricultural enterprises is to form marketing communication policy. In the article, the Ukrainian market of marketing communications for 2015 was analyzed. The evaluation of the current state of marketing communications was conducted. The concept of marketing communication policy was discussed. Preconditions of market formation and development prospects were determined. A modern equipment of marketing communication policy farms was offered.

Н. М. Кафтановастудентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

КРЕДИТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ

N. Kaftanovastudent, Taras Shevchenko National University of Kyiv

LOANS FOR INVESTMENT PROJECTS IN UKRAINE

В даній статті встановлено сутність інвестиційного проекту та досліджено поняття інвестиційного кредиту. Автором з¢ясовано, що інвестиційне кредитуванням залежно від кредитора інвестиційного проекту можна поділити на банківське, державне, іпотечне, лізингове та іноземне, крім того було розкрито сутність кожного виду кредитування. Проведено аналіз стану інвестиційного кредитування в Україні. Виявлено, що на сьогодні залучення фінансових ресурсів для фінансування інвестиційних проектів, зокрема інвестиційних кредитів є комплексною проблемою. В статті визначено, що поліпшення інвестиційного клімату та активізація інвестиційної діяльності, сприяння капіталізації заощаджень та їх подальшій трансформації в інвестиції, створення сприятливих умов для провадження підприємницької діяльності мають бути одними з основних завдань держави.
 
The investment project definition and the concept of investment credit were provided in the article. It is stated that the investment credit, depending on the project creditor is divided into bank, government, mortgage, leasing and foreign. The meaning of each type of credit was revealed. The author analyzes the status of investment lending in Ukraine. Raising funds for financing investment projects, including investment credits is found to be a complex problem currently. The article stipulates that improvement of the investment climate, savings capitalization and transformation into investments boosting and creation of favorable conditions for conducting business activity should be the main objectives for the government.

М. В. Мачугінастудентка ІІ курсу магістратури, спеціальності «Фінанси і кредит» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

АНАЛІЗ ВАЛЮТНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК СКЛАДОВОЇ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

M. Machuhinastudent 2nd  year of study Finance and Credit Master programme, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ANALYSIS OF THE CURRENCY SECURITY AS A PART OF THE FINANCIAL SECURITY OF UKRAINE

Стаття присвячена дослідженню теоретичних та практичних аспектів забезпечення валютної безпеки як складової фінансової безпеки України. Проаналізовано основні макроекономічні показники України. Досліджено, що на сьогоднішній день валютна безпека України знаходиться під вливом великої кількості як внутрішніх, так і зовнішніх загроз; її стан має значний негативний вплив на загальний рівень фінансової безпеки України. У результатах вивчення даної проблеми розкрито, що все менше вітчизняних дослідників звертають увагу на проблему дослідження саме валютної її складової, приділяючи більшу увагу таким складовим як боргова, бюджетна безпеки та безпека грошово-кредитного сектору. Проаналізовано сучасний стан валютної безпеки України в умовах необхідності більш глибшого її вивчення з метою вирішення існучих проблем, повязаних з її забезпеченням.
 
The article investigates theoretical and practical aspects of providing the currency security as a part of the financial security of Ukraine. There were analyzed the main macroeconomic indexes of Ukraine. In particular it was investigated that nowadays currency security of Ukraine exists under the influence of plenty both external and internal threats. Its current state has significant negative impact on the general state of the financial security of Ukraine. Nevertheless, it was also discovered that there are not enough national scientists who focus on the problem of investigation in particular currency security, attending more for such a parts of financial security as budgetary, monetary and debt security. In the wake of the above, an attempt was made to show current state of the currency security of Ukraine in terms of urgent need of its deeper investigation; it has to be done for the purpose of existing problems solution which are linked to its realization.

В. Е. Колесниченкомагістрант кафедри фінансів, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ

V. E. KolesnychenkoGraduate Department of Finance , Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa

ANALYSIS OF MANAGEMENT ACCOUNTS PAYABLE

Запропоновано визначення сутності та здійснено аналіз кредиторської заборгованості підприємства – позичальника. Схематично побудована організаційна структура департаменту сучасного комерційного банку. Визначено шляхи вдосконалення управління кредиторською заборгованістю.
 
A definition of the nature and analysis of payables of the company – the borrower. Schematically, the organizational structure of the Department of modern commercial bank. Ways of improving the management of accounts payable.

О. І. Уланенкостудентка 2 курсу магістратури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ

O. I. Ulanenko2nd year student of Master program in Finance, Taras Shevchenko National University, Kyiv

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF TRANSFER PRICING METHODS

Досліджено методи трансфертного ціноутворення, які використовуються міжнародними групами компаній для визначення ціни, що відповідає принципу «витягнутої руки» для використання методів у контрольованих операціях, з метою уникнення податкових ризиків.
Визначено особливості кожного з п’яти методів трансфертного ціноутворення, а саме пріоритетність та умови їх використання та визначено в яких видах контрольованих операцій надається перевага кожному з них.
Виявлено ряд переваг та недоліків кожного методу та обґрунтовано необхідність подальшої розробки правил використання цих методів.
Запропоновано шляхи вдосконалення методів трансфертного ціноутворення шляхом розробки системи їх уніфікації враховуючи тип контрольованої операції та аналізовану сторону контрольованої операції.
 
In the article were studied the transfer pricing methods used by international groups of companies to determine prices based on the "arm's length" principle for the controlled transactions in order to avoid the tax risk.
It was also defined the features of each of five methods, such as prioritization and conditions of use and identified in which types of controlled transactions each of these methods is preferred.
It was identified a number of advantages and disadvantages of each method and the necessity of further development of rules for them.
The author suggested the ways to improve the transfer pricing methods by developing a system of unification based on the type of controlled transaction and analyzed party in controlled transaction.

О. Ю. Мічинськамагістр, кафедра Управління ризиками і страхування Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

КРЕДИТНІ РИЗИКИ БАНКІВ: ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ

Oksana Y. MichynskaMaster, Risk management and Insurance Department, Kiyv National Unaversity named after Taras Shevchenko, Kyiv

BANKS CREDIT RISKS: MANAGEMENT AREAS

У статті досліджується поняття і процес управління банківськими ризиками, зокрема кредитним ризиком. Проаналізовано поняття кредитного ризику, розглянута сутність кредитного ризику, визначені чинники, що його формують, а також досліджено тенденції, які вплинули на розвиток методів оцінок кредитного ризику. Для побудови ефективної системи управління кредитним ризиком виділені і розглянуті типові недоліки існуючих систем та методи управління й нейтралізації кредитного ризику. Запропоновано шляхи та напрямки вдосконалення управління кредитними ризиками банку.
 
In the article the concept and the management of banking risks, including credit risk. Analyzed the concept of credit risk, considered the nature of credit risk identified factors that shape it, and explored the trends that influenced the development of methods for assessments of credit risk.To build an effective system of credit risk highlighted typical shortcomings of existing systems and methods of neutralization and credit risk. Ways and directions of improving credit risk management of the bank.

О. В. Григорашвикладач, Університет митної справи та фінансів

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

O. V. Grygorashlecturer, University of Customs and Finance

THE SUBSTANTIAION OF CHOOSING THE PRIORITY DIRECTIONS OF STATE SUPPORT FOR THE SMALL BUSINESS TO RISE THE LOCAL BUDGET INCOME

У статті дано оцінку результативності застосування бюджетних важелів стимулювання розвитку малого підприємництва. Визначено, що фінансування бюджетних програм розвитку малого підприємництва здійснює незначний вплив на ефективність діяльності суб’єктів малого бізнесу у зв’язку з відсутністю напрямів точкового спрямування ресурсів.
Розроблено пропозиції щодо вибору пріоритетних видів економічної діяльності, які з одного боку мають найбільший обсяг реалізованої продукції як потенційної бази оподаткування з метою забезпечення доходів місцевих бюджетів, а з іншого боку – відповідають специфіці регіону.
Проведено аналіз зв’язку кількості суб’єктів малого підприємництва за визначеними видами економічної діяльності з часткою реалізованої ними продукції. Обґрунтована доцільність застосування податкових важелів підтримки малих промислових підприємств з метою підвищення доходності бюджету Дніпропетровської області.
 
The article contains evaluation of the budgetary levers effectiveness for stimulation of the small business development. It was found that the financing of the budget programs of small business slightly effects the performance of small businesses activity due to lack of point resources direction.
It was suggested to choose the priority economic activities with the highest volume of sales as a potential tax base in order to provide local revenues on the one hand, and correspondence to the specifics of the region on the other hand.
The connection between the number of small businesses by economic activities with the volume of their products sales was analyzed. The reasonability of tax instruments to support small business in the industry to improve the profitability of Dnipropetrovsk region budget was grounded.

С. М. Сокотенюкасистент кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ»А. А. Кугійстудентка, Національний технічний університет України «КПІ»

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ В УКРАЇНІ

S. M. SokotenyukAssistant Professor, Department of International Economics NTUU "KPI"A. A. KuhiiNational Technical University of Ukraine "KPI"

FEATURES AND ACCEPTANCE OF ELECTRONIC ADMINISTRATION OF VAT IN UKRAINE

У статті розглянуто особливості прийняття податкової реформи у 2015 році щодо податку на додану вартість. Виконано аналіз механізму впливу податку на додану вартість на здійснення діяльності господарюючих суб’єктів. Визначено основні зміни у базі оподаткування, електронному адмініструванні, коригуванні податкових зобов’язань та податкового кредиту. Наведено формулу розрахунку суми, на яку, платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні та розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Процедуру реєстрації податкової накладної представлено у вигляді алгоритму дій. Охарактеризовані варіанти розвитку подій у зв’язку з видачею податкової накладної. Виявлено недоліки системи електронного адміністрування ПДВ. Серед них збільшення часу, що витрачає суб’єкт підприємницької діяльності на видачу однієї податкової накладної, в порівнянні з тим же показником до реформи. Встановлено особливість проведення економічної діяльності та її оподаткування за допомогою інформаційного забезпечення та мережі. Виявлено основні схеми ухилення від сплати ПДВ. Простежено зміни надходження коштів на електронні рахунки адміністрування ПДВ та надходження у бюджет за перше півріччя 2015 року.
 
The article discusses the features of adoption of the Tax Reform 2015 on value added tax. Was done the analysis of the mechanism of the impact of VAT on the activity of economic entities. The main changes in the tax base, electronic administration, adjustment of tax liabilities and tax credit determined in the research. The formula in the article calculate the amount by which the taxpayer value added has the right to register VAT invoices and payments adjustment in the Unified Register of tax bills. Is presented the registration tax invoice as an algorithm of actions. We characterize scenarios of developments in connection with the issuance of the tax bill. Revealed the shortcomings of electronic VAT administration. They include increasing the time that the entrepreneur spends on the issuance of a tax bill, compared with the same indicator before reform. Established feature of economic activity and its taxation using information and network security. Discovered the basic scheme evasion of VAT. It traces changes in revenues to electronic invoices VAT and income budget in the first half of 2015.

Т. О. Чебаковааспірант, Київський національний економічний університет «імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

T. O. Chebakovapost-graduate student, “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Ukraine, Kyiv

THE BASIC PROBLEMS OF DETERMINING THE ESSENCE OF THE ORGANIZATIONAL CULTURE OF ENTERPRISE

В статті розглянуто проблему відношення будь-якого підходу розуміння організаційної культури, різні точки зору культури. Дано упорядковане тлумачення та проаналізовано основні концептуальні підходи до визначення понять культури, організації та організаційної культури. Подано порівняльну характеристику існуючих підходів та надано опис культур (корпоративна культура, соціальна культура, матеріальна культура, культура підприємництва, культура корпорації, економічна культура, організаційна культура). Розглянуто результати досліджень поняття «організації». Визначено результати досліджень та охарактеризовано поняття організаційної культури (організаційна культура в сфері менеджменту; організаційна культура як система, що має підсистеми; організаційна культура як процес; організаційна культура як набір прийомів та правил; організаційна культура як соціальний клімат в організації). Узагальнено результати досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців щодо тлумачень «організація», «культура», «організаційна культура».
 
In the article the problem of the relation of any approach to understanding organizational culture, different point of view on culture. Given orderly interpretations and analyzed the main conceptual approaches to definitions of culture, organization and organizational culture. Given the comparative analysis of existing approaches and submitted a description the cultures (company culture, social culture, material culture, the culture of entrepreneurship, corporate culture, economic culture, organizational culture). Concidered the results of research the term of "organization". Determined research results and described the concept of organizational culture (organizational culture in the field of management, organizational culture as a system with a subsystem, organizational culture as a process, organizational culture as a set of the approaches and rules, organizational culture as a social climate in the organization). Generalized the research results of domestic and foreign scientists interpretations on "organization", "culture", "organizational culture".

Н. Д. Собковаасистент кафедри фінансів та кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

N. D. SobkovaThe Yuriy Fedkovych National University of Chernivtsi, Chernivtsi

DETERMINANTS OF STATE FINANCIAL CONTROL OF LOCAL BUDGETS IN THE FINANCIAL DECENTRALIZATION

У статті розглянуто детермінанти розвитку державного фінансового контролю місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації. Систематизовано напрями досліджень ефективності державного фінансового контролю фінансових ресурсів як інструменту їх збільшення та впливу на фінансову стабільність розвитку місцевих бюджетів. Основні недоліки діючої системи державного фінансового контролю в Україні згруповано у трьох основних напрямках: законодавчого організаційного та методологічного характеру. Визначено, що стратегічні напрями розвитку державного фінансового контролю повинні охоплювати організаційні та нормативно-правові зміни щодо: розробки стратегії системи державного фінансового контролю, подальшого розвитку теоретико-методологічних засад цілісності системи державного фінансового контролю, інституційного розвитку державних фінансів, гармонізації чинного нормативно-правового середовища, стандартизації системи державного фінансового контролю у відповідності до міжнародних стандартів у зв’язку з глобалізацією економіки, створення в усіх адміністративно-територіальних одиницях України регіональних контрольних палат з достатньо потужним апаратом працівників, створення вищим органом контролю єдиної для всіх органів контролю інтегрованої бази даних тощо.
 
The article under discussion examines the determinants of the state financial control organization of local budgets under the conditions of financial decentralization. The trends of efficient state financial control over various financial resources (as an effective means of their ever growing impact on the financial stability of local budgets) have been systemized in the article as well. The basic disadvantages of the current system of the state financial control in Ukraine have been grouped into three principal directions: legislative, organizational and methodological. The author of the article has determined that all the strategic directions of the state financial control promotion are to cover certain organizational and normative-legal changes concerning: the strategy elaboration of the state financial control system; the further promotion of theoretical and methodological fundamentals of the unity of the state financial control system; the institutional promotion of the state finance, updating the present-day normative-legal environment, standardizing the state financial control system in compliance with the international requirements. The latter is to be done with reference to economy globalization that arouses the necessity of establishing the regional control chambers in all administrative areas of Ukraine.

Д. О. Кайнарааспірант кафедри фінансів та кредиту Запорізького національного університету, м. Запоріжжя

РОЛЬ ТОРГОВЕЛЬНИХ БАР’ЄРІВ У МІЖНАРОДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

D. O. KainaraD. O. Kainara

THE ROLE OF TRADE BARRIERS IN INTERNATIONAL BUSINESS

У статті розглядається роль торговельних бар’єрів процесів в процесі інтеграції підприємства на міжнародний ринок. В ході дослідження були проаналізовані основні причини виходу підприємства на зовнішній ринок та основні умови діяльності на ньому. Була запропонована схема діяльності підприємства на зовнішньому ринку та надані етапи виходу підприємства на зовнішній ринок.
В процесі дослідження було з’ясовано роль стандартизації та сертифікації при виході українських підприємств на європейський ринок. Зокрема, було з’ясовано, що підходи Європейського союзу та України на сьогоднішній день відрізняються, що створює додаткові торговельні бар’єри для підприємств. Це в свою чергу знижує конкурентоздатність окремого підприємства на зовнішньому ринку.
 
The article deals with the role of trade barriers in the integration processes in the international market. It gives a detail information of the main reasons for the exit on foreign markets and basic conditions of it. It proposed the scheme of international market activity and gives the integration steps on the external market.
During the investigation it was found the role of standardization and certification. In particular, it was found that the approach of the European Union and Ukraine today are different, which creates trade barriers for businesses. This in turn reduces the competitiveness of individual enterprises at the international market.

Г. М. Чернякасистент кафедри менеджменту, НТУУ «КПІ», м. Київ

МЕХАНІЗМ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

G. M. Chernyakassistant of Department of Management, NTUU "KPI", Kyiv

MECHANISM OF SELECTION STRATEGY OF ECONOMIC SECURITY OF ENERGY ENTERPRISES

Проблема вибору стратегії забезпечення економічної безпеки підприємств енергетичної галузі є надзвичайно актуальною, що викликає необхідність її комплексного вирішення з урахуванням сучасних тенденцій розвитку підприємств, використання нових технологій та проблем, викликаних кризовими станами, що наразі існують. Проаналізовано теоретико-методичне забезпечення стосовно стратегій економічної безпеки підприємства. Запропоновано такі стратегії забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств: зростання; вибірково-посилювальна; пристосувальна; трансформаційна; комплексно-убезпечувальна. У статті пропонується власне бачення вимог, яким має відповідати процес розроблення стратегії забезпечення економічної безпеки підприємств, а саме : існування обмежень, зумовлених рівнем економічної безпеки підприємства, проявами зовнішнього середовища; адекватність стратегії забезпечення економічної безпеки підприємства економічній ситуації в країні; відповідність стратегії забезпечення економічної безпеки загальній стратегії безпеки країни; альтернативність вибору стратегії. У статті пропонується механізм вибору стратегії забезпечення економічної безпеки, який містить елементи: компоненти економічної безпеки; ранжування показників і компонент економічної безпеки за вагомістю для енергетичних підприємств; проведення SWOT-аналізу факторів впливу на забезпечення економічної безпеки підприємства енергетичної галузі; вибір стратегії забезпечення економічної безпеки; редуктор вибору стратегії забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств, під яким розуміється метод аналізу ієрархій Т. Сааті. Виокремлено чинники, які впливають на вибір стратегії забезпечення економічної безпеки. Для вибору стратегії забезпечення економічної безпеки підприємств енергетичної галузі визначено алгоритм та інструментарій. Виокремлено переваги методу аналізу ієрархій як комплексного методу моделювання багатокритеріальних задач прийняття рішень. Побудовано модель вибору стратегії забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств, яка включає наступні етапи: аналіз задачі вибору стратегії та побудова ієрархії, що базується на принципі ідентичності та декомпозиції; розрахунок локальних пріоритетів та перевірка узгодженості суджень експертів; синтез пріоритетів стратегічних альтернатив відносно до головної цілі (фокусу ієрархії) та оцінювання загальної узгодженості (транзитивності) ієрархії.
 
The choice of strategy for the economic security of enterprises energy sector is extremely important that it necessitates a comprehensive solution to meet modern trends of enterprises using new technologies and problems caused by crisis conditions that currently exist. The theoretical and methodological support regarding strategies for economic security. Proposed strategies to ensure the economic security of energy companies: growth; selective; adaptive; transformation; complex security. The article offers his own vision of the requirements to be met by the process of developing a strategy to ensure economic security, namely the existence of restrictions due to the level of economic security, the manifestations of the environment; adequate strategies to ensure economic security economic situation in the country; compliance strategy to ensure economic security overall strategy of security; alternative selection strategy. In the article the mechanism of choice strategy to ensure economic security, which includes elements of: components of economic security; ranking component performance and economic security importance for energy companies; SWOT-analysis impacts to ensure economic security of the energy sector; choice of strategy to ensure economic security; gear selection strategy of economic security of energy companies, which refers to the method of analytic hierarchy T. Saaty. Thesis there is determined the factors that influence the choice of strategies to ensure economic security. To select a strategy for the economic security of the energy sector enterprises defined algorithm and tools. Thesis there is determined the benefits of the analytic hierarchy process modeling as an integrated multi method of decision-making. The model selection strategy for the economic security of energy companies, which includes the following steps: analysis of the problem of the choice of strategy and building a hierarchy based on the principle of identity and decomposition; calculation of local priorities and checking the consistency of judgments of experts; synthesis priorities of strategic alternatives regarding the main objectives (focus hierarchy) and evaluating the overall coherence (transitivity) hierarchy.

О. Б. Моргулецьк. е. н., доцент кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВНЗ ЯК СУБ’ЄКТОМ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

О. B. MorguletsPh.D., assistant professor of entrepreneurship and business Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

CONCEPTUAL BASES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION MANAGEMENT AS THE SUBJECT OF MARKET EDUCATIONAL SERVICES

У статті розкрито методологічні аспекти сучасної парадигми управління вищим навчальним закладом, що обґрунтовує наукову базу адаптації освітніх закладів у сферу ринкових відносин. Визначено наукові підходи, що формують сучасну парадигму університетського управління, розроблено концептуально-теоретичну модель управління вищого навчального закладу як суб’єктом ринку освітніх послуг та розкрито сутність основних теоретичних атрибутів: наукових підходів, принципів, суб’єкту і об’єкту, мети і завдань, механізму, структури, процесу, основних функцій тощо. Запропоновані засади сприяють підвищенню ефективності освітньої діяльності вищого навчального закладу і проявляються у використанні ним економічних важелів, зокрема підприємницьких механізмів у діяльності освітнього суб’єкта ринку в умовах конкурентного середовища та формування інформаційного суспільства в Україні.
 
Methodological aspects of the modern paradigm of higher education institution which justifies the scientific basis for the adaptation of education institutions in the sphere of market relations reveals in the article. Scientific approaches that form the modern paradigm of university management and conceptual-theoretical model of university management as the subject of market services and the essence of the basic theoretical attributes: scientific approaches, principles, subject and object, purpose and objectives mechanism, structure, process and basic functions is determined here. The proposed principles enhance the efficiency of the educational institution of higher education and to use it manifest economic instruments, including mechanisms of business education market entity in a competitive environment and formation of information society in Ukraine.

К. І. Сєрєбрякк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

K. I. SieriebriakPhD in economics, the associate professor of the enterprise economy department East Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl, Ukraine

THE SYSTEM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT PROVIDING OF SERVICES SPHERE ENTERPRISES

У статті сформовано систему забезпечення інноваційного розвитку підприємств сфери послуг. Визначено, що систему забезпечення інноваційного розвитку підприємств сфери послуг доцільним буде представити як інноваційне (підприємницьке) середовище – відкриту систему, що визначається сукупністю різноманітних підсистем, тобто рівнів, кожний з яких має власних суб’єктів, зацікавлених сторін організації у стратегічних цілях. Розкрито причини інноваційного розвитку сфери послуг та особливості функціонування сучасних підприємств сфери послуг.

The article considers the system of innovative development providing of services sphere enterprises. It was determined that the system of innovative development providing of services sphere enterprises appropriate to present as an innovative (business) environment – an open system which is determined by the totality of the various subsystems, i.e. levels, each of which has its own actors, i.e. stakeholders of the organization to strategic objectives. The causes of innovative development of services sphere and features of modern service functioning industries are revealed.

О. В. Ярішк. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДІАГНОСТИКИ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

O. YarishCandidate of science in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Banking, Poltava University of Economics and Trade, Poltava

STRUCTURAL-FUNCTIONAL DESIGN OF DIAGNOSTICS OF ENTERPRISES’ INSOLVENCY

У статті аргументована стійка тенденція зростання неплатоспроможності підприємств в Україні в умовах фінансової кризи. У зв’язку з цим запропонована структурно-функціональна модель процесу діагностики неплатоспроможності підприємства. Модель діагностики неплатоспроможності підприємства складається з наступних етапів: формування масиву даних, поточне планування показників фінансової діяльності підприємства, експрес-діагностика неплатоспроможності підприємства, фундаментальна діагностика неплатоспроможності підприємства, розробка та впровадження заходів з відновлення платоспроможності підприємства. На відміну від існуючих підходів модель відображає послідовний процес підготовки даних, планування, оцінки, прогнозування загрози неплатоспроможності підприємства, розробки та впровадження системи заходів щодо відновлення платоспроможності підприємства. Такий підхід слугує універсальним інструментом до виявлення загроз неплатоспроможності підприємств та визначення фінансового резерву щодо відновлення їх платоспроможності.
 
In the article the proof tendency of increase of insolvency of enterprises is argued in Ukraine in the conditions of financial crisis. The structural-functional model of process of diagnostics of insolvency of enterprise is offered in this connection. The model of diagnostics of insolvency of enterprise consists of the next stages: forming of array of data, current planning of financial performance of enterprise indicators, express-diagnostics of insolvency of enterprise, fundamental diagnostics of insolvency of enterprise, development and introduction of measures on proceeding in solvency of enterprise. Unlike existent approaches a model represents the successive process of data origination, planning, estimation, prognostication of threat of insolvency of enterprise, development and introduction of the system of measures in relation to proceeding in solvency of enterprise. Such approach serves as an universal instrument to the exposure of threats of insolvency of enterprises and determination of financial reserve in relation to proceeding in their solvency.

О. А. Стахівк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Національний університет водного господарства та природокористування, м. РівнеТ. Л. Адамчукасистент кафедри економіки підприємства, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. А. StakhivCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Enterprise Economics, National University of Water and Environmental Engineering, RivneT. L. АdamchukAssistant of the Department of Enterprise Economics, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

EFFECTIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISE POTENTIAL USE

Дослідження потенціалу підприємства - актуальне та складне завдання, вирішення якого необхідне для оцінки можливостей виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції, вимірювання та виявлення резервів ефективності виробництва, формування потенціалу та об'єктивної оцінки діяльності організацій. Актуальність дослідження обумовлена особливістю розвитку галузі та сучасними викликами, при яких ефективність використання потенціалу стає важливою оціночною категорією.
Для більш детальної та достовірної оцінки ресурсного потенціалу підприємства необхідно використовувати матричний метод . Основою є побудова матричної моделі, що включає в себе групи показників, сформовані, виходячи з економічної сутності потенціалу: показники результату, які відображають ефект використання ресурсного потенціалу сільськогосподарського підприємства; показники витрат, пов'язаних з використанням ресурсного потенціалу підприємства; показники ресурсів, тобто кількісні показники, що відображають джерела формування складових ресурсного потенціалу підприємства.
Проведення за допомогою цієї моделі аналізe ресурсного потенціалу сільськогосподарського підприємства, дозволяє виявити внутрішньовиробничі резерви його використання, а оперативна оцінка показників дозволить вчасно реагувати на зміни та корегувати прийняття господарських та управлінських рішень.
 
Investigation of enterprise potential is an actual and, at the same time, complicated objective. The solution and its deep analysis will help for further assessment of separate agricultural productions potential, measurement of potential and reserves formed as result of enterprise effectiveness – that all methods could became as a strong measurement category.
For more detailed and certain assessment of resource potential should be used matrix method. The core is the matrix which includes some index groups which depend on economic sense: index of result, index of expenses, index of resource – in other words, quantity measurements that show sources of enterprise potential.
In result, provided analysis will help to identify internal production reserves and operative assessment of indicators could allow fast reaction on changes and further management decisions making.

О. М. Олефіренкок. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та УІД, Сумський державний університет, м. Суми

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛЬНОГО ПОПИТУ НА ПРОДУКЦІЮ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

О. М. OlefirenkoCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and MIA, Sumy State University, Sumy

METHODICAL INSTRUMENTS FOR ESTIMATING THE REAL DEMAND FOR PRODUCTS OF INNOVATIVE ACTIVE MACHINE-BUILDING ENTERPRISES OF UKRAINE

В статті запропоновано науково-методичний підхід до оцінювання оптимальної місткості ринку інноваційно-активних підприємств з урахуванням збутового потенціалу, ринкового потенціалу та ефективності функціонування ринку, що пропонується реалізувати на прикладі ринку машинобудування України. Оскільки формування стратегії розвитку збутової політики інноваційно-активного підприємства відбувається під впливом як ендогенних факторів впливу на інноваційну діяльність підприємства, так і екзогенних параметрів, що характеризують функціонування ринку інноваційної продукції, то у цьому контексті важливого значення набуває визначення оптимального рівня місткості ринку інноваційної продукції, який, з одного боку, є достатнім для забезпечення потреб національної економіки, а з іншого, відповідає обсягам платоспроможного попиту споживачів та виробничому потенціалові інноваційно-активних підприємств у сучасних ринкових умовах.
 
In the article the scientific and methodical approach for estimating of optimal capacity of the market of innovation-active enterprises is proposed, taking into account sales potential, market potential and efficiency of the market, that are proposed to be implemented on the example of the machine-building industry in Ukraine. Since the formation of a strategy for the sales development of innovation-active enterprises is being influenced as endogenous factors influencing the innovation activity of the enterprise, as well as exogenous parameters characterizing the functioning of the market for innovative products, then in this context the definition of the optimal level of capacity of the market for innovative products becomes of great importance. This level, on the one hand, is sufficient to meet the needs of the national economy, and on the other hand, corresponds to the volumes of consumers' solvent demand and the productive potential of innovation-active enterprises in the current market conditions.

К. Г. ЗаборовецьЗдобувач Національної академії управлінняМ. О. ЖерновДиректор з розвитку Private Banking ПАТ "Діамант Банк"

ТЕРМІНОЛОГІЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ ЯК МАКРОЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

K. G. ZaborovetsApplicant National Academy of ManagementM. O. ZhernovHead of Private Banking development "PSC Diamant Bank"

TERMINOLOGY OF THE STATE DEBT AS MACROECONOMIC CATEGORY

Проведено порівняльну характеристику визначення різними науковцями понять «державний борг» та похідних від управління ним, які регламентовані законодавством та підходами згідно світового досвіду.
Розглянуто форми державного боргу та етапи його формування с контексті поточного розвитку економіки України. Подано недоліки та переваги визначень провідних науковців за тематикою державного боргу та детерміновано бажане поле для удосконалення розглянутої проблематики.
 
Different scientists determined a comparative description of «public debt» definition and derivatives from its management, which are regulated by legislation and approaches according to world experience.
The forms of public debt and the stages of its formation in the context of the current economic development of Ukraine were described. The lacks and advantages of leading scientist’s definitions in the subject of public debt were presented and the desired field for improvement of the considered issue has been determined.

В. В. Ащауловаспірант Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ ГАЛУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

V. V. Aschaulovgraduate student of Classic Private University, Zaporizhia

INFORMATION TECHNOLOGY IN ECONOMIC SECTOR MONITORING SYSTEM OF NATIONAL ECONOMY

У статті представлені основні результати дослідження щодо функціонування системи моніторингу в економіці на базі інформаційних технологій. Визначені основні вимоги до системи моніторингу галузей національного господарства. Описані основні завдання інформаційної системи моніторингу та тенденції розвитку та впровадження інформаційних систем на підприємствах.
Встановлено, що найбільшого розповсюдження в силу своїх аналітичних можливостей отримали інтегровані бухгалтерські та управлінські інформаційні системи, які займають левову частку на вітчизняному ринку. Сучасні типові інформаційні системи управління різними підприємствами мають інтегровані модулі управління фінансовими ресурсами. Проте більшість цих модулів є типовими розробками і не дає можливості автоматизувати процеси прийняття управлінських рішень.
Для реалізації ефективної експлуатації інформаційних систем на підприємствах України треба ще на рівні проектування систем закладати в них можливості автоматизації вирішення найбільш складних завдань управління (планування і контроль фінансової діяльності підприємства) з урахуванням особливостей, що склалися, та існуючих проблем сучасної економіки. Рішення цих завдань ускладнюється також необхідністю мінімізації часу обробки даних, формування планів реалізації фінансової діяльності підприємства і вибору оптимального за показниками варіанта.
Побудована структурна модель інформаційної системи стратегічного та оперативного моніторингу розвитку галузей національного господарства.
 
The article presents the main results of the study on the functioning of the monitoring system in the economy which are based on information technology. The basic requirements for the economic sector monitoring system of the national economy are set. The basic tasks of information monitoring system, development trends and implementation of information systems at the enterprises are described.
It was found that integrated accounting and management information systems that take the bulk of the domestic market are the most common because of the analytical capabilities. Modern typical information management systems of different enterprises have integrated financial management modules. However, most of these modules are typically designed and make it impossible to automate the process of decision-making.
To implement the efficient operation of information systems at Ukrainian enterprises it is necessary to design in all the possibilities of automation solutions of the most difficult management tasks (planning and control of financial activity) with the established specifications and existing problems of the modern economy. Meeting these challenges is complicated by the need to minimize the time data processing, forming plans for implementing financial activity and the choice of optimal performance option.
Structural model of an information system of strategic and operational economic sector monitoring system of the national economy is built.

В. В. Брановицькийаспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ПРИВАТИЗАЦІЯ ВЛАСНОСТІ ТА ЗМІНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ СУСПІЛЬСТВА

Viktor BranovytskiySHEE "Vadym Hetman Kyiv National Economics University"

PRIVATIZATION AND CHANGING OWNERSHIP FOR SOCIO - ECONOMIC STRUCTURE OF SOCIETY

У статті досліджується трансформація економічної системи. Розглядаються приватизаційні відносини власності через призму історично-еволюційного процесу дає можливість здійснювати аналіз зміни прав власності в процесі перерозподілу не залишаючи terra incognita. Досліджено наслідки неоліберальних реформ.
 
The article examines the transformation of the economic system. We consider privatization property relations through the prism of historical and evolutionary process makes it possible to analyze the change of ownership in the redistribution of leaving terra incognita. Investigated the consequences of neoliberal reforms.

А. І. Павловааспірант, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПОЧАТКОВОГО КАПІТАЛУ В МАЛОМУ БІЗНЕСІ

A. I. PavlovaPostgraduate Student, Cherkasy State Technological University, Cherkasy

THEORETICAL PRINCIPLES OF FORMATION OF INITIAL CAPITAL IN SMALL BUSINESS

А. И. Павловааспирант, Черкасский государственный технологический университет, г. Черкассы

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОГО КАПИТАЛА В МАЛОМ БИЗНЕСЕ

Стаття присвячена дослідженню теоретичних основ формування початкового капіталу підприємств малого бізнесу у регіонах. Розглянуто підходи щодо понять «капітал» та «початковий капітал». Проаналізовано основні джерела формування капіталу та фактори, які впливають на формування початкового капіталу підприємства.
 
The article is devoted to the research of the theoretical foundations of the formation of initial capital of small business enterprises in the regions. Approaches to concepts of "capital" and "initial capital" are considered. The main sources of capital formation and factors influencing the formation of the initial capital of the enterprise are analyzed.
 
Статья посвящена исследованию теоретических основ формирования начального капитала предприятий малого бизнеса в регионах. Рассмотрены подходы к понятиям «капитал» и «начальный капитал». Проанализированы основные источники формирования капитала и факторы, влияющие на формирование первоначального капитала.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"