Українською | English

BACKMAIN

Contents № 3, 2011

С. Б. Бейгулкандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки підприємства Полтавського національного технічного університету імені Юрія КондратюкаТ. В. Романовакандидат економічних наук, асистент кафедри економіки підприємства Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Стаття присвячена дослідженню діяльності малого бізнесу в регіонах України. Проведено аналіз стану малого підприємництва в Україні, виявлено проблеми, що сповільнюють його розвиток, визначено шляхи їх подолання.
 
The article is devoted to research of small business activity in the regions of Ukraine. The analysis of small business in Ukraine has been done. The problems, which slow down its development, are revealed, identified ways to overcome them.

І. М.  Підкаміннийк.е.н., доцентВ. С. Ціпуриндак.е.н., ст. викл., Київський національний торговельно-економічний університет

СИСТЕМНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

В статті розглянуті проблемні питання впливу системних внутрішніх та зовнішніх факторів на інноваційний розвиток підприємства і управління сучасними організаціями на засадах інноваційного підходу в умовах ринкової економіки. Запропоновані деякі рекомендації щодо впровадження комплексного механізму стимулювання інноваційного розвитку з урахуванням дії загальнонаукових діалектичних закономірностей еволюційного розвитку.
 
В статье рассмотрены проблемные вопросы влияния системных внутренних и внешних факторов на инновационное развитие предприятия и управления современными организациями на принципах инновационного подхода в условиях рыночной экономики. Предложены некоторые рекомендации по внедрению комплексного механизма стимулирования инновационного развития с учетом действия общенаучных диалектических закономерностей эволюционного развития.
 
The article deals with issues of systemic effects of internal and external factors on the innovative development of enterprise and management of modern organizations on the basis of innovation in a market economy. Offered some recommendations for implementation of a mechanism to stimulate innovation development subject of dialectical laws of evolution.

М. Сейфоллахиаспирант кафедры международной экономики Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана

ИРАНСКИЕ БАНКИ: ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

В статье представлен краткий обзор развития банковских учреждений Ирана в исторической ретроспективе
 
In the article the brief review of development of bank institutions of Iran is presented in a historical retrospective view

О. М. Моісєєва,

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

У статті розглянуті основні аргументи на користь особливостей малого підприємництва. Доведена необхідність малого підприємництва. Проаналізована законодавча база щодо функціонування малого бізнесу. Досліджено основні показники розвитку малого бізнесу.

І. М. КучероваІнститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇНАХ-КАНДИДАТАХ НА ВСТУП ДО ЄС

У статті розглядаються зміни у системах оподаткування підприємств у постсоціалістичних країнах упродовж періоду, що передував вступу в ЄС, а також можливий перебіг податкових реформ у майбутньому.

В статье рассматриваются изменения в системах налогообложения предприятий в постсоциалистических странах в ходе периода, предшествующего вступлению в ЕС, а также возможный ход налоговых реформ в будущем.

The article looks at changes in the tax systems of enterprises in post-socialist countries during the period prior to EU accession, as well as the possible course of taxreform in the future.

Т. В. Луцькак.е.н., доцент, Європейський Університет, м. Київ

РЕЙТИНГ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

В статті запропоновано методичний підхід до рейтингування конкурентоспроможності підприємств-туроператорів, розроблений на основі визначення вільних елементів впливу певних рівнів конкурентоспроможності: оперативному, тактичному та стратегічному, проведення попарного порівняння обраних елементів методом аналізу їєрархій.
 
The rating method of tour-operators competitiveness, worked out on the determination basis, is offered in the article, free elements of influence of the marked levels of competitiveness: operative, tactical and strategic, making a multivariable comparison by the method of hierarchies analysis.

В. І. Сацикк.е.н., доцент кафедри політичної економії факультетів управління та управління персоналом і маркетингу,  ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

ЯКІСНЕ  ЕКОНОМІЧНЕ  ЗРОСТАННЯ  В  УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У статті розглядаються теоретичні засади якісного економічного зростання країн. Аналізується роль інноваційних детермінант у забезпеченні високих життєвих стандартів і нарощенні міжнародної конкурентоспроможності країн-ключових інноваторів. Обґрунтовано безальтернативність переходу національної економіки на інноваційний шлях економічного зростання.
 
The article examines the theoretical conceptions of qualitative economic growth. The role of innovation determinants ensuring high standard of living and increasing of key innovators countries’ international competitiveness are analysed. No alternative to transition of the national economy on an innovative path of economic growth has been grounded.

Я. В. Лісунк.е.н., доцент кафедри менеджменту сфери послуг Київського національного університету технологій та дизайну

СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СЕРВІСНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ СНД

Стаття присвячена порівняльному аналізу функціонування сервісних підприємств України, Білорусії, Казахстану та Росії. Запропоновано загальну модель формування та реалізації стратегічного потенціалу сфери побутових послуг. Викладено основні методичні аспекти кількісної оцінки стратегічного потенціалу та визначено його рівень. Запропоновано шляхи подальшого розвитку стратегічного потенціалу сервісних підприємств.
 
The article is devoted to the comparative analysis of functioning of service enterprises of Ukraine, Byelorussia, Kazakhstan and Russia. А general model of forming and realization of strategic potential of sphere of domestic services is offered. The basic methodical aspects of quantitative estimation of strategic potential are laid out and certain it level in the sphere of domestic consumer services.. The ways of subsequent development of strategic potential of service enterprises are offered.

К. С. Салигад.е.н., професор, кафедра фінансів і кредиту Класичний приватний університетГ. А. ПисаренкоКласичний приватний університет

СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

У роботі висвітлені проблеми теоретично – методичного обґрунтування і практичної реалізації формування фінансових ресурсів підприємства та шляхи підвищення ефективності їх використання.    

In-process the lighted up problems in theory - methodical ground and practical realization of forming of financial resources of enterprise and ways of increase of efficiency of their use.

С. В. Василюкздобувач, Українська державна академія залізничного транспорту

РОЗРОБКА ТА МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

The role of social projects in the social and economic development staff. The sequence of development and social projects in the railways.

Визначено роль соціальних проектів у процесі соціально-економічного розвитку персоналу. Запропоновано послідовність розробки та реалізації соціальних проектів на підприємствах залізничного транспорту.

А. Б. БрутманЗапорожский национальный технический университет

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИХ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА

Предложен методический подход к сравнительной оценке конкурентоспособности промышленных предприятий на основе анализа их инновационного потенциала с помощью аппарата производственных функций, моделей экономической динамики, метода Монте-Карло, а также методов многомерного шкалирования как инструмента свертки результатов статистических испытаний моделей предприятий-конкурентов.

The methodical approach is proposed for comparative evaluation of industrial enterprises competitiveness based on their innovation capability by means of operation functions, models of economic dynamics, Monte Carlo method as well as method of multidimensional scaling as an instrument of statistic tests results convolution of enterprises-competitors’ models.

О. А. Гавришпрофесор, доктор технічних наукС. М. Савченкост. викладач, Національний технічний університет України «КПІ»

СУЧАСНА ПАРАДИГМА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ

У статті обґрунтовано сучасну парадигму конкурентоспроможності машинобудівних підприємств, суть якої полягає в їх здатності до неперервного продукуванні інновацій. Окреслено концептуальні моменти застосування інформаційно-інноваційного механізму для забезпечення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств.
 
Modern paradigm of competitiveness of machine-building enterprises, essence which consists in their capacity for uninterruptedly producing of innovations was grounded in the article. Conceptual moments of application of information and innovative mechanism for providing of competitiveness of machine-building enterprises were shown.

А. В. Грабарєваспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

СПЕЦИФІКА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРИМСЬКОГО РЕГІОНУ ТА ЙОГО СУЧАСНИЙ СТАН

В дослідженнірозглянуто стан та структуру природно-ресурсного потенціалу АР Крим, виокремлено рекреаційні райони у розрізі наявності природних, рекреаційних ресурсів. Визначено проблеми, що знижують ефективність використання природно-ресурсного потенціалу АР Крим та запропоновано шляхи їх вирішення.

В исследовании рассмотрено состояние и структура природно-ресурсного потенциалу АР Крым, выделены рекреационные районы в разрезе наличия природных, рекреационных ресурсов. Определенно проблемы, которые снижают эффективность использования природно-ресурсного потенциалу АР Крым и предложены пути их решения.

In this article the state and the structure resource potential of Crimea was considered and the recreation districts was selected. Discovered the problems that reduce the efficiency of Crimea resource potential using. The ways of decision of idetified problems are offered.

Т. Г. ДетюкЗаступник Голови ДПА в Київські області

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК В УМОВАХ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ

У статті проаналізовано підходи до організації перевірок в умовах дії нового Податкового кодексу, встановлено їх загальну відповідність практиці адміністрування податків у зарубіжних країнах та сучасним науковим підходам; акцентовано увагу на недостатності визначення ризиків, які безпосередньо інформують про ймовірність несплати податків.

At this article was analyzed approaches of inspection’s organization in the conditions of Tax Code, was adjusted their total accordance to practice of tax’ administration in the foreign countries and modern scientific approaches; was accented on weakness of risk’ definition that must inform about tax’ duties unplayable’s probability.

А. С. Дьяченкоаспирант, Днепропетровский Государственный Аграрный Университет

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В УКРАИНЕ

В статье рассмотрено современное состояние возобновляемой энергетики. Дан анализ возможных путей развития с учетом украинской специфики.

Н. В. Караєвак.е.н., доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»І. І. Гусєвааспірант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»А. О. Савицькаменеджер, ЧП «Аданіт-Сервіс»

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

В статті досліджено питання теоретичних та методичних основ формування сучасної парадигми енергетичної безпеки України.

The question of theoretical and methodical basis of forming the modern power security paradigm of Ukraine is analyzed in the article.

А. О. Касичд.е.н., доцент, декан факультету економіки, Кременчуцький національний університету ім. М.Остроградського

НОВІ ПІДХОДИ ДО МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На основі систематизації існуючих показників обґрунтовано основні етапи аналізу інвестиційної діяльності; запропоновано нові показники для проведення комплексної оцінки інвестиційної привабливості підприємства.
 
On the basis of systematization of existent indexes grounded the basic stages of analysis of investment activity; new indexes are offered for the leadthrough of complex estimation of investment attractiveness of enterprise.

Л. В. Панасюкк.е.н., доцент кафедри фінансових ринків та фінансових послуг Національного університету ДПС України

ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРМАНЕНТНІ КРИЗОВІ ЯВИЩА В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Стаття присвячена виявленню передумов і причин перманентних кризових явищ в Україні. Проаналізовано основні причини розвитку кризових явищ, обґрунтовано напрями їх подолання.

The article is devoted the exposure of pre-conditions and reasons of the permanent crisis phenomena in Ukraine. Principal reasons of development of the crisis phenomena are analysed, directions of their overcoming are grounded.
 

Ю. М. Сафоновдокторант, Херсонський національний технічний університет

ЕКОНОМІЧНІ ІННОВАЦІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТЕКСТИЛЬНОЇ СИРОВИНИ УКРАЇНИ

Стаття присвячена дослідженню економічних методів державного регулювання виробництва текстильної сировини. Запропонована відповідна перспективна модель відродження текстильної промисловості України.

Annotation the Article is sanctified to research of economic methods of government control of production of textile raw material. The corresponding perspective model of revival of textile industry of Ukraine is offered.

Л. Б. Колінецькандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Тернопільський національний економічний університет

ЕМПІРИЧНІ МОДЕЛІ СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ

Виявлено і згруповано фактори, що обумовлюють причини і характер протікання світових економічних криз; проаналізовано сутність основних моделей економічних криз; виявлено закономірності предтечі криз.
 
Exposed and grouped together the factors that determine the causes and nature of the flow of world economic crisis, the analysis of the basic models of economic crises, the objective laws precursor crises.

I. О. ТемникЗдобувач Iнституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України

УМОВИ ТА ЧИННИКИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

У статті розглянуто організаційний механізм функціонування міжнародного туризму, у межах якого визначено необхідні умови для його розвитку, зазначено чинники, під впливом яких формується сфера міжнародного туризму. У сукупності наведені умови та чинники обумовлюють рівень реалізації функцій міжнародного туризму. Доведено важливу роль розвитку міжнародного туризму для економіки країни.

Д. В. Дорошкевичкандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і туризму Національного транспортного університету

ВИКОРИСТАННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ РОЗШИРЕННЯ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ У РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМАХ

У статті досліджується теоретичні питання інвестиційних процесів у регіональних системах. Дано визначення регіонального інвестиційного коефіцієнту розширення, використання якого дозволяє виділити, які з видів інвестицій роблять найбільші ефекти розширення на регіональну економічну систему.

В статье исследуется теоретические вопросы инвестиционных процессов в региональных системах. Дано определение регионального инвестиционного коэффициенту расширения, использование которого позволяет выделить, какие из видов инвестиций делают наибольшие эффекты расширения на региональную экономическую систему.

The article deals with theoretical issues in the investment processes in the regional systems. The definition of regional investment expansion coefficient, which allows you to select which types of investments make the greatest expansion effects on the regional economic system.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"