Українською | English

BACKMAIN

Contents № 3, 2009

В. Ю. Безгубенкоаспірант, Тернопільський національний економічний університет

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ В ПРОЦЕСІ ОРЕНДИ

В статті обґрунтовано необхідність формування ефективного державного управління об’єктами державної власності та сформовано систему послідовних дій щодо прийняття управлінських рішень з питань оренди. Виділено основні фінансові ефекти оренди для держави та охарактеризовані голові цілі та сценарії розвитку процесів ефективного управління орендою об’єктів державної власності.
 
In the article grounded necessity of forming of effective state administration of public domain objects and the system of successive actions is formed in relation to acceptance of administrative decisions on questions a lease. The basic financial effects of lease are selected for the state and described chairman of purpose and scenario of development of processes of effective management lease in the system of public domain odjects.

А. С. Горбаспирант, Одесский национальный морской университет

ОПТИМИЗАЦИЯ ТАРИФА И СКИДКИ НАЗЕМНОГО ПЕРЕВОЗЧИКА НА КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Предложен метод расчета тарифа транспортной компании (учитывающий собственные затраты перевозчика и определенную надбавку), позволяющий определить величину надбавки, которая зависит от потенциала транспортной цепочки и эластичности спроса на рынке. Эта методика также позволяет обосновать размеры скидок с базового равновесного тарифа с целью увеличения привлекательности перевозок для импортера.

The method of forwarder"s fare calculation was proposed. It allows to determine the size of markup, that depends on potential of distribution chain and elasticity of demand. This method also allows to ground the discount size from basic equilibrium fare for the purpose to increase the transportation appeal for the forwarder.

О. П. Левченкок.е.н., доцент, кафедра обліку і аудиту, Таврійський державний агротехнологічний університет

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ

У статті розглянутий порядок формування фонду заробітної плати. А в перспективі розвиток систем оплати праці дозволить збільшити об"єм реалізованої продукції, розширити зону її експорту і стимулювати розвиток промисловості.
 
The order of forming of wage-fund is considered in the article. And in a prospect development of the system of payment of labour will allow to increase the volume of the realized products, extend the area of its export and stimulate development of industry.

Н. А. Мікулапрофесор, д.е.н., завідувач відділу проблем ринкової інфраструктури та транскордонного співробітництва, Інститут регіональних досліджень НАН УкраїниО. І. Дацкоздобувач відділу проблем ринкової інфраструктури та транскордонного співробітництва, Інститут регіональних досліджень НАН України

ЗМІНИ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

У статті розглянено новаторське бачення формування комплексної бази розвитку територій, що передбачає визначення опорного каркасу території. Запропоновані підходи до формування каркасу території за рахунок 4-х ключових підсистем регіону: економіки, соціальної сфери, екології та культури, які активізуються через діяльність представників творчого класу, що виступають рушійною силою соціально-економічного зростання. територій.
 
This article viewed innovative approaches to a comprehensive basis of territotiries’ development, which involves identifying the framework of the territory. Authors proposed that regional framework is formed by the 4 key subsystems of region: economy, social sphere , environment and culture that are activated by creative class, acting driving force of territorial socio-economic growth.

О. В. Мошенецьаспірант , Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІНСТИТУЦІЙНІ ПАСТКИ ЯК УМОВА ВИНИКНЕННЯ РЕНТООРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В УКРАЇНІ

Обґрунтовано взаємозв’язок інституційних пасток та рентоорієнтованої поведінки відповідно до теорії суспільного вибору. Визначено механізми утворення джерел ренти в умовах інституційної незабезпеченості.
 
Intercommunication of institutional traps and is analyzed according to the public choice theory. The mechanisms of rents formation are certain in the institutional insufficiency conditions.

Т. В. Березянкок.е.н., доц., головний консультант, Інститут законодавства Верховної Ради України

НАПРЯМКИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена проблемам законодавчого регулювання діяльності корпоративного сектору, напрямкам спрямованості у об"єднанні зусиль в процесі подолання кризових явищ. У статті наданий аналіз законотворчої діяльності національних гілок влади, виявлені системні та тактичні прогалини законотворчості.
 
The article is about problems of setting legal guidelines of corporate business, directions for combination of efforts in a process of overcoming the global financial crisis. The article presents analysis of law making activities of national branches of power, reveals systematic and tactical gaps of legal framework elaboration.

І. В. Драганк.е.н., Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ГАРАНТУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

Метою статті є дослідження системи гарантування іноземного інвестування та розроблення пропозицій щодо удосконалення механізмів реалізації інвестиційних проектів.
 
Research of the system of guaranteing of the foreign investing and development of suggestions in relation to the improvement of mechanisms of realization of investment projects is the purpose of the article.

І. В. Яскаласистент, кафедра економіки підприємства, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

ДІЯЛЬНІСТЬ ІНТЕГРОВАНИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР ЯК ЧИННИК ПОГЛИБЛЕННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Проаналізовано наявність інтегрованих підприємницьких структур у регіональному розрізі, а також сфери їх діяльності. Виявлено, що основним чинником поглиблення міжрегіональних економічних зв’язків на сьогодні є інтеграційні підприємницькі структури, зокрема ФПГ. Це відбувається завдяки тому, що ІПС може об’єднувати підприємства як одного регіону, так і з інших, формуючи при цьому систему внутрішньорегіональних та міжрегіональних коопераційних зв’язків.
 
Analyzed the presence of integrated business structures in regional context and scope of their activities. Revealed that the main factor in deepening of interregional relations today is integration of enterprise structures, in particular financial-industrial groups. This is due that the integrated business structure can join the company as one of the region and with other, thus forming a system innerregional and interregional cooperative relations.

О. І. Цимбалк.е.н., с.н.с., Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, м. Київ

РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА РИНКУ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ ЗАВДАНЬ СТРАТЕГІЙ ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ В УКРАЇНІ

В статті досліджуються проблеми зайнятості та ринку праці, які безпосередньо визначають добробут та рівень соціальної згоди. Увага до останнього обумовлюється тією роллю яку суспільна довіра і згода відіграють к процесах формування ефективного інституційного середовища. На підставі аналізу динаміки зайнятості та ринку праці визначено латентні механізми формування бідності, їх інституційний базис, а також напрями регулювання.
 
The memoir presented research the problem of employment and labor market, which directly determine the level of welfare and social consensus. Attention to the latter subject to the role that public trust and consent to the process of playing an effective institutional environment. Based on the analysis of employment and the labor market is defined latent mechanisms of poverty, their institutional bases and areas of regulation.

О. Г. Хмельовк.т.н., Донбаський державний технічний університет, м. Алчевськ

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ БІЗНЕС-ПРОГНОЗУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР

Розглянуто питання щодо ефективного управління замовленнями і постачаннями, а також основні моделі бізнес-прогнозування. Зазначено, що точність результатів прогнозування залежить від ефективності всієї системи в цілому і тому важливо вибрати ефективний апарат прогнозування. Для вирішення даної задачі доведено необхідність використовування нейронних мереж. Розроблено інформаційну систему, яка відстежує рух, облік та прогнозування економічних показників.
 
A question is considered in relation to the effective management by the orders and supplies, and also basic models business-prognostication. It is marked that exactness of results of prognostication depends on efficiency of all system in whole and it is important to choose the effective vehicle of prognostication. For the decision of this task the necessity of the use of neuron networks is led to. The informative system, which watches motion, account and prognostication of economic indicators, is developed.

К. С. Салигак.е.н., доцент, кафедра фінансів і кредиту, Класичний приватний університет

РОЗРАХУНОК ПЕРІОДУ ПОВЕРНЕННЯ КУМУЛЯТИВНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ З ВИРОБНИЦТВА НОВИХ ЗАСОБІВ ПРАЦІ

Виконано аналіз методів визначення періоду повернення інвестицій, які використовуються у вітчизняній та зарубіжній практиці. Запропоновано побудувати графік залежності результатів та інвестицій від життєвого циклу випуску нових засобів праці. Запропоновано метод розрахунку періоду повернення кумулятивних інвестицій в інноваційні проекти.
 
The analysis of methods of determination of period of returning of investments which are utillized in domestic and foreign practice is executed. It is suggested to build the graph of dependence of results and investments from the life cycle of issue of new facilities of labour. The method of calculation of period of returning of cumulative investments is offered in innovative projects.

В. Г. Поліщук аспірант, Луцький національний технічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТИМУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ З ПОЗИЦІЙ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ

З’ясовано роль і місце мотиваційного механізму у стимулюванні сталого розвитку регіону. Розглянуті підходи до стимулювання регіональних соціо-еколого-економічних систем через призму теорії мотивації. Запропоновано власну теорію стимулювання сталого розвитку регіонів на основі мотиваційного механізму.
 
A role and place of motivational mechanism is found out in stimulation of sustainable development of region. Considered going near stimulation of regional social and ecological and economical systems through the prism of theory of motivation. The own theory of stimulation of sustainable development of regions is offered on the basis of motivational mechanism.

О. І. Павловдоцент, кандидат історичних наук, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління Президентові України

СІЛЬСЬКІ ТЕРИТОРІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ВПЛИВУ КОНСОЛІДОВАНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

У статті розкрита сутність та зміст консолідованої державної політики розвитку сільських територій України, визначені її організаційні та концептуальні засади.

The article revealed the nature and content of consolidated state policy development of rural territories of Ukraine, established its organizational and conceptual framework.

А. В. Боханк.е.н., ст. викладач кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічнийо університет

МІЖНАРОДНА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА: СУЧАСНІ ВИМІРИ ТА ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Розглянуті актуальні проблеми міжнародної екологічної безпеки в контексті системного прояву принципів її реалізації, що обґрунтовує необхідність консолідації зусиль міждержавних заходів природоохоронного характеру на засадах стійкого та збалансованого розвитку.
 
The issues of the day of international ecological safety are considered in the context of system display of principles of its realization, that an obruntovue necessity of consolidation of efforts of intergovernmental measures of nature protection character is on principles of steady and balanced development.

І. І. Вініченкок. е. н., професор, Дніпропетровський держагроуніверситет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Використовуючи теоретичні напрацювання, результати аналітичних досліджень з урахуванням пропонованого механізму розвитку інвестиційного процесу в регіоні та активізації інвестиційної діяльності в сільськогосподарському господарстві в статті наведено прогнозні розробки щодо визначення організаційно-економічних заходів інвестиційного розвитку аграрних підприємств та їх вплив на ефективність виробництва.
 
Using theoretical developments, results of analytical studies, taking into account the proposed mechanism of the investment process in the region and enhance investment in the agricultural sector in the article are projected development on the definition of organizational and economic measures of investment development of agricultural enterprises and their impact on production efficiency.

Р. І. Олексенкок.е.н. ст. викл., каф. «Менеджменту та туристичної індустрії», Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького

ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

У статті досліджується причини інфляційних процесів, наведені види інфляції, запропоновані заходи виходу із кризи.
 
In the article investigated reasons of inflationary processes, resulted types of inflation, offered measures of exit from a crisis.

С. А. Ткаченко старший викладач, кафедра «Облік і економічний аналіз»,  Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

БЮДЖЕТУВАННЯ У ВИЗНАЧЕННІ ДОДАТКОВИХ ВИТРАТ НА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Розглянуто сучасний стан, виявлено недоліки і наведено пропозиції щодо використання методологічно-інформаційного інструментарію бюджетування у визначенні додаткових витрат на підвищення якості продукції машинобудівних підприємств Миколаївської області України в умовах ринку.
 
The current state is considered, lacks are revealed and offers on use of methodologically-information toolkit of budgeting in definition of additional expenses on improvement of quality of production of the machine-building enterprises of the Nikolaev area of Ukraine in the conditions of the market are resulted.

А. В. Гнєдковаспірант, кафедра обліку та аудиту, Донбаський державний технічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Розглянуто|розглядувати| поняття „приватизація” і "конкурентоспроможність". Досліджено приватизацію вугледобувних підприємств в Україні. Визначено вплив форми власності на конкурентоспроможність вугільної промисловості.
 
A concept|notion| „privatization” and "competitiveness" is considered in the article. Research of conducting of privatization is conducted in Ukraine. Influence of pattern of ownership is certain on the competitiveness of coal industry.

А. В. Гриньовд.е.н., Харківський національний автомобільно-дорожній університетК. О. ПопковаХарківський національний автомобільно-дорожній університет

ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ КРИЗИ

У статті розглянуто ключові проблеми залучення іноземного капіталу в Україну шляхом аналізу інвестиційного потенціалу та ризиків, порівнюючи їх з аналогічними показниками розвинених країн.
 
In the article the main problems of attracting the foreign capital to Ukraine are considered by the analysis of investment potential and risks, comparing them with analogous indexes of developed countries.

С. М. Дідухасистент, кафедра економіки промисловості, Одеська національна академія харчових технологій

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Визначено основні властивості інвестиційного потенціалу. Наведено принципи, у відповідності до яких має бути побудована система оцінки інвестиційного потенціалу. Представлено загальний алгоритм оцінювання інвестиційного потенціалу підприємства..
 
The basic properties of investment potential are defined. Principles according to which the system of an estimation of investment potential should be constructed are resulted. The general algorithm of estimation of investment potential of the enterprise is presented.

В. М. Колесникк.е.н., доцент, Миколаївський державний аграрний університетС. М. Божкомагістр, Миколаївський державний аграрний університет

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті проведено стратегічний аналіз сільськогосподарських підприємств з використанням їх рейтингової оцінки за показниками фінансового стану та показниками ефективності діяльності. На основі отриманих результатів були сформульовані стратегії подальшого розвитку для сільськогосподарських підприємств.
 
The estimation of rating of agricultural enterprises is conducted in the article, as one of constituents of method of leadthrough of strategic analysis. A rating estimation is conducted on the indexes of the financial state and indexes efficiency activity agricultural enterprises. On the basis of the conducted estimation there were the formulated strategies of subsequent development for separate agricultural enterprises.

О. А. ЛустаМиколаївський державний аграрний університетН. І. КостаневичМиколаївський державний аграрний університет

КОРЕЛЯЦІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ  ДП «ПІВДЕННЕ» СНІГУРІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В статті  визначено вплив факторів на продуктивність їх праці на прикладі даних одного з сільськогосподарських підприємств Миколаївської області.
 
In the given article and influence of factors on capacity of their work are determined, on the example of data of one of the agricultural enterprizes in Nikolayev  region.

А. А. Мещеряковд.е.н., зав. кафедрою «Фінанси і кредит», Академія митної служби УкраїниА. А. Каірбєковстудент,  Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

РЕСУРСНА БАЗА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

У статті проаналізовано сучасний стан основних джерел формування ресурсної бази банківського сектору України, запропоновано шляхи поліпшення підходів щодо формування ресурсної бази банків.
 
In the article the modern state of basic sources of forming of resource base is analysed bank the sector of Ukraine, the ways of improvement of approaches are offered in relation to forming of resource base of banks.

Р. О. МошенецьНаціональний університет «Львівська політехніка»

ПОСТПРИВАТИЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ

дійснення приватизації в Україні не лише сформувало нові відносини власності, а й вивело підприємства на новий, постприватизаційний етап розвитку. Розуміння особливостей постприватизаційного етапу дозволяє ефективно управляти підприємством в період змін за допомогою моделі розвитку.
 
Privatization processes not only forms new relationships of the property but have conducted enterprises on new, postprivatizational period of their development. Understanding the peculiarity of the  postprivatizational period permits effectively manage an enterprise during the period of changes using the model оf development.

Ю. С. Наумкоасистент, кафедра економіки і контролінгу, Сумський національний аграрний університет

ЗАРОБІТНА ПЛАТА - НАЙВПЛИВОВІШИЙ ЗАСІБ МОТИВАЦІЙНОГО ВПЛИВУ (НА ПРИКЛАДІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

труктурні та економічні перетворення, що відбуваються в процесі ринкового реформування, істотно впливають на характер формування системи мотивації до праці. В статті проаналізовано заробітну плату (заборгованість), як матеріальне стимулювання праці в сільськогосподарських підприємствах Сумської області.

Structural and economic transformations which take place in the process of market reformation considerably influence the character of formation of system of motivation to the work. The wages (arrears of wages) as the material stimulation of work in agricultural enterprises of Sumy region are analyzed in the article.

В. А. Пономаренкок.э.н., Национальная металлургическая академия УкраиныТ. Ш. ГарееваНациональная металлургическая академия Украины

КОГДА СТОИТ НАЧИНАТЬ УПРАВЛЯТЬ ЗНАНИЯМИ О ПОТРЕБИТЕЛЯХ?

В статье кратко раскрываются результаты исследований о том, когда необходимо в функциях менеджмента компании создавать новое направление – управление знаниями о клиентах и что необходимо понимать для его внедрения. Роль управления знаниями, сформированными из опыта работы с информацией из баз данных о клиентах.
 
In the article briefly the results of researches open up about that, when it is necessary in the functions of management of company to create new direction is a management knowledges about clients and that must be understood for his introduction. Role management knowledges, formed from experience with information from databases about clients.

Ю. М. ПоповаПолтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ „МІСТО”

Систематизовано критерії, згідно яких поселення відносять до категорії міста, проаналізовано підходи представників різних наукових дисциплін до визначення цього поняття, охарактеризовані функції, притаманні містам. Автором наведене визначення міста з економічної точки зору, що дозволяє у подальшому розширити наукові розробки у сфері регіональної економіки.
 
In the article was systematized criterions of cities, analyzed approaches different branch of science that determined this definition, characterized functions of cities. Author determined the definition of city from economic point.

Н. В. Радванськавикладач, Новокаховський політехнічний інститут

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: СТАН ТА НАПРЯМИ ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Дана стаття присвячена дослідженню та аналізу фінансової політики України в період кризи і подоланню кризових явищ у корпоративному секторі економіки. Наведено низку напрямів, розроблених Урядом, якими він керується для виходу держави зі стану, в котрому зараз находиться Україна. Виявлено причини настання кризи та її можливі позитивні і негативні наслідки.
 
The following article deals with Ukraine’s financial policy researching and analysis while being the crisis period. The number of ways developed by the Government for taking the state out from the road of being nowadays is given in the article. The main reasons of decline becoming and all the probable results both positive and negative, are also mentioned

Ю. І. СайкоМиколаївський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

У статті розглянуто теоретичні основи трудового потенціалу та проблеми його відтворення, соціально-економічні наслідки використання даного потенціалу шляхом проведення політики зайнятості та безробіття, вартості послуг робочої сили та продуктивності праці. Обґрунтовано механізм регулювання процесу відтворення трудового потенціалу на державному рівні.
 
Theoretical bases of labour potential and problem of his recreation are considered in the article, socio-economic consequences of the use of dano-go potential by the leadthrough of policy of employment and unemployment, toast of pitch of services of labour force and labour productivity. The mechanism of adjusting of process of recreation of labour potential at state level.

О. О. СердюкХерсонський національний технічний університетА. С. Синіцинак.т.н., Херсонський національний технічний університет

РИНКОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

Стаття присвячена проблемам забезпечення інвестиційними ресурсами підприємств з метою виявлення перспектив їх вирішення. Розв"язання проблеми залучення інвестиційних ресурсів може значно вплинути на подолання негативних явищ перехідного періоду. В статті розглянуто джерела формування інвестиційних ресурсів, а також визначено шляхи вирішення проблеми залучення підприємствами інвестиційних ресурсів за рахунок застосування системи прискореної амортизації, впровадження політики мотиваційного стимулювання, а також безпосередньо за рахунок оптимізації інвестиційного портфелю.
 
The article is devoted the problems of providing of enterprises investment resources with the purpose of exposure of prospects of their decision. In article sources of formation of investment resources are considered, the decision of a problem of maintenance with the enterprises investment resources probably under condition of application by the enterprises of the accelerated amortization, introduction of a politics of motivational stimulation, and also is direct due to optimization of an investment portfolio.

О. В. Ткачк.е.н., доцент,  Інститут регіональних досліджень НАН України, м. Львів

ЕКОНОМІЧНІ СПАДІ ТА ПІДЙОМИ ЯК НЕВІД’ЄМНІ ЕТАПИ ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІЧНИХ КОЛИВАНЬ

В представленій статті економічні спади і підйоми представлені як невід’ємні етапи економічних циклічних коливань. Автор наголошує на першопричині виникнення валютних криз, їх циклічного характеру в умовах постіндустріального суспільства.
 
In the presented article financial economic crisis has been presented as a undividable  aspect of cycling process. Author has paid an attention to a reason of currency crisis, its cycling character in the conditions of post industrial community.

В. В. АнісімМиколаївський державний аграрний університет

МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ КОРПОРАЦІЇ „МИКОЛАЇВСАДВИНПРОМ"

У статті проведено аналіз маркетингової політики виноробної діяльності підприємств корпорації «Миколаївсадвинпром» за допомогою побудови конкурентної карти та з використанням рейтингової оцінки за показниками маркетингової діяльності. На основі отриманих результатів сформульовані подальші напрямки удосконалення маркетингової політики даних підприємств.
 
The article is analyzed the marketing police of the wine business in corporation «Mykolaivsadvinprom», whith made with a competitive maps and using the rating in terms of marketing. On the basis of the results set out furter strategies of marketing in these companies.

Б. А. Бигеевк.т.н., Днепропетровский национальный университет им. О.Гончара

КОМПЬЮТЕРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ О КОММИВОЯЖЕРЕ

В статье представлены математическая постановка и компьютерная реализация известной экономической задачи о коммивояжере. Разработан оригинальный алгоритм решения задачи, обеспечивающий получение оптимального маршрута с минимальными экономическими затратами.
 
The article gives the mathematical definition and computer realization of a well-known economic task about a commercial traveler. The unique algorithm of coving the problem that provides the fully satisfactory rout with minimum economic costs.

М. П. Буткод.е.н., Чернігівський державний технологічний університетН. О. Алєшугінак.е.н., Чернігівський державний інститут економіки і управління

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК СКЛАДОВА ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Стаття присвячена характеристиці транспортної інфраструктури України як складової її туристичного потенціалу. Розглянуто різні види транспорту, їх сучасний стан, проаналізовано проблеми, що супроводжують їх розвиток. Визначено напрямки удосконалення транспортної інфраструктури, що сприятимуть зміцненню туристичного потенціалу України.
 
The article is devoted description of a transport infrastructure of Ukraine as a constituent of it tourist potential. The different types of transport and the modern state of them are considered, problems which accompany their development are analyzed. Directions of improvement of a transport infrastructure, which will be instrumental in strengthening of tourist potential of Ukraine are defined.

Т. А. ВасильєваДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ"С. В. ЛєоновДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ"О. В. МакарюкСумський державний університет

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

В даній статті проаналізовано проблеми державного регулювання інвестиційного ринку України. Виявлено основні проблеми та їх причини. Розглянуто нормативно-правову базу з регулювання інвестиційного ринку.

In the presented article problems of state regulation of investment market in Ukraine are analyzed. Main problems and their reasons are revealed. Legal base for regulation of investment market is examined.

В. О. Гарасм.н.с., Одеський національний політехнічний університет

ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ПРИНЦИПІВ В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Стаття присвячена сучасним проблемам маркетингової діяльності в машинобудівному комплексі. Створенню внутрішніх і зовнішніх інформаційних систем для надання матеріалів щодо нових технологій, нових технологічних винаходів, забезпечення новітніх методів контролю та вимірювання. Інтенсифікації використання наявного потенціалу галузі та підвищення використання всіх видів ресурсів. Ведення кваліфікованої цінової політики, прогнозування об’ємів продажу.
 
Тhe article is devoted the modern problems of marketing activity in a machine-building complex. To creation of the internal and external informative systems for the grant of materials in relation to new technologies, new technological inventions, providing of the newest methods of control and measuring. Intensifications of the use of present potential of industry and increase of the use of all types of resources. Conduct of skilled price policy, prognostication of volumes of sale.

О. Д. Гнатковичк.е.н., Львівський національний аграрний університет

АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ

Висвітлюються  основні тенденції інноваційної діяльності у вітчизняному сільському господарстві. Визначено основні напрями вкладання капіталу та технологій. Запропоновано нові підходи у стимулюванні інвестиційно-інноваційної діяльності.
 
In the article the main tendencies of innovation activity in agriculture are described.  Investment in fixed capital of economic branches is invested.  New approaches as to increase of investment activity are proposed.  

А. Д. ХарційЗапорізький національний університетС. С. СохачЗапорізький національний університет

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ЧЕРЕЗ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Досліджено можливість збільшення продуктивності праці за рахунок стимулювання працівників. Обґрунтовано необхідність додаткових виплат та пільг працівникам малого підприємництва, а також поліпшення умов праці, та запропоновані заходи, проведення яких стимулюватиме працівників збільшувати обсяг доходів підприємства, задля збільшення свого власного капіталу.
 
It is devoted research of possibility increase of the labour productivity due to stimulation of workers. Ground necessity of additional payments and privileges to the workers of small enterprise, and also improvement of terms of labour, and measures conducting of which will stimulate workers to multiply the volume of profits of enterprise are offered, for the sake of increase own capital.

А. В. Черепд.е.н., професор, завідувач кафедри ФіК, Запорізький національний університетО. С. Петровааспірант, Запорізька державна інженерна академія

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО ТА ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Авторами розглянуто проблему питання державного та договірного регулювання заробітної плати. Обґрунтовано необхідність об’єднання їх інтересів. Запропоновано заходи створення сприятливих умов для економічного розвитку країни і використання трудових ресурсів.

The authors examined the problem on public and contractual regulation of wages. The necessity of union interests. A means of creating favorable conditions for economic development and utilization of labor resources.

О. М. Чернишаспірант, Уманський державний педагогічний університет

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА: ОСОБЛИВОСТІ ТА ШЛЯХИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ

Статтю присвячено науковому осмисленню проблем формування і поширення тіньової економіки, а також можливостей обмеження її впливу на етапі розповсюдження. Визначено форми прояву тіньової економіки в реальному житті, її причини та методи боротьби з цим негативним явищем.

The article is devoted the scientific comprehension of problems of forming and distribution of shadow economy, and also possibilities of limitation of its influence on the stage of distribution. Certainly forms of display of shadow economy in the real life, its reasons and methods of fight against this negative phenomenon.

А. А. Шиянк.ф.-м.н., Вінницький національний технічний університетІ. А. ГронськийВінницький технічний коледж

МОДЕЛЬ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВАЖЛИВИХ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ХАРАКТЕРИСТИК ВИПУСКНИКІВ ВНЗ

Вирішено задачу про ідентифікацію тих характеристик випускника, які є важливими для його активної участі в економічній діяльності. Проаналізовано економні вимоги до реформування системи вищої освіти України.
 
The problems on identification of students’ parameters, which are important for his active voice in economic activity, are solved. Economy requirements which are needed for reformation of the system of higher education of Ukraine are analyzed.

В. О. Шпильовак.е.н., завідувач кафедри менеджменту, Черкаська філія Європейського університету

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА: СУТНІСТЬ ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

У статті зазначено, що питання корпоративної культури на даному етапі розвитку економіки України потребує особливої уваги, проаналізовано та визначено сутність корпоративної культури, а також її формування та актуальні проблеми.
 
In the article it is mentioned that the questions of corporative culture on the present stage of the economic development in Ukraine med a special attention. There is analysed and stated the essence of corporative culture, its formation actual problems.

В. М. Якубівк.е.н., доцент, кафедра обліку і аудиту, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника

АГРАРНЕ ВИРОБНИЦТВО В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ: ПЕРЕДУМОВИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Визначено сутність і роль передумов у забезпеченні розвитку аграрного виробництва. Обґрунтовано і проаналізовано основні економічні, соціальні, організаційні, екологічні та технологічні передумови розвитку Карпатського регіону.
 
Essence and role of pre-conditions is certain in providing of development of agrarian production. The basic economic, social, organizational, ecological and technological pre-conditions of development of the Carpathians region are analysed and grounded.

І. Л. Сазонецьд.е.н., Дніпропетровський національний університет ім. О.ГончараМ. А. Кайбулаєва,Дніпропетровський національний університет ім. О.ГончараО. І. БобирьДніпропетровський національний університет ім. О.Гончара

УПРАВЛІННЯ ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ЕКОНОМЕТРИЧНИЙ АСПЕКТ

В статті розглянуті проблеми управління заборгованістю, запропоновано використовувати модель лінійно-регресійної залежності між поточними зобов"язаннями та дебіторською заборгованістю, що забезпечить попередження і своєчасне виявлення кризи неплатежів.
 
In this article the problems of debt management are considered. It is suggested to use the model of linearly-regressive dependence between current obligations and debit indebtedness that will help to warn and timely reveal the crisis of non-payments.

Н. А. Супрунк.е.н., доцент ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

ІНСТИТУЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СТАНОВЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Стаття присвячена дослідженню ролі основних передумов, чинників та інституційних детермінант становлення моделі корпоративного управління у вітчизняному господарському середовищі.
 
The article is devoted to research of role of basic pre-conditions, factors and institutional determinant of becoming of model of corporate governance in a domestic economic environment.

Ма ПинаспирантС. В. Войткодоцент, кандидат экономических наук, Национальный технический университет Украины “КПИ”, Киев

МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СВАРОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ УКРАИНЫ

В статье разработана модель определения уровня качества управления на основании оценки динамики показателей для предприятий сварочных производств Украины. Модель реализованы на базе статистической информации 5 предприятий сварочных производств Украины. Проведен сравнительный анализ деятельности предприятий.
 
The paper developed a model of determining the level of quality control based on an assessment of the dynamics of indicators for enterprises welding production in Ukraine. Model implemented on the basis of statistical information 5 companies welding production in Ukraine. A comparative analysis of,enterprises.

О. І. Балабановаасистент, ВНЗ «Азовський регіональний інститут управління Запорізького національного технічного університету», пошукувач, кафедра економіки ПВНЗ «Європейський університет»

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

Викладено основні складові організаційно-економічних механізмів управління розвитком підприємств сфери послуг на засадах нової парадигми управління підприємствами. Обґрунтовано ефективність використання методики адаптивного прогнозування в межах системи бюджетування як механізму реалізації сучасної концепції управління розвитком підприємств. В статті висвітлено проблемні питання, пов’язані з процесом планування, такі, як створення нормативної бази планування, що містить інформацію про вихідні стратегічні параметри та бізнес-модель підприємства, нормативи витрат в санаторно-курортній сфері.
 
The main elements of organizational-economical mechanisms of service organizations’ development management on the conceptual foundations of a new paradigm of management are offered in the paper. The effectiveness of usage of the methodic of adaptive forecasting as a part of budgeting system and mechanism of realization of modern conception of organization development management is obtained. The planning process problems, such as developing of normative bases of planning, including information about strategic parameters and business-model of organization, norms of costs at the health-resorts’ establishments are shown in the paper.

О. Є. Гарберааспірант,  Тернопільський державний технічного університет імені І.Пулюя

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ СЕГМЕНТІВ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ, ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ)

У статті піддано аналізу основні сегменти туристично-рекреаційної інфраструктури Тернопільської, Чернівецької та Івано-Франківської областей, зокрема: транспорт та шляхи сполучення; засоби розміщення, місця відпочинку та рекреації;. З"ясовано поточний стан елементів інфраструктури та взаємний їх вплив на розвиток галузі. Зроблено висновок щодо необхідності комплексного підходу до удосконалення матеріально-технічної бази туристичної індустрії.
 
The segments of tourist infrastructure of the explored regions are exposed to the analysis: transport and roads, places residence, rest and recreation. Current status of elements of infrastructure and mutual their influencing is exposed. A conclusion in relation to the necessity of complex approach to the problem is done.

А. М. Дейнекак. е. н., доцент, Національний лісотехнічний університет України, м.Львів

ЗАСТОСУВАННЯ SWOT – АНАЛІЗУ ДЛЯ РОЗРОБКИ СЦЕНАРІЇВ РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

У статті подано результати SWOT – аналізу лісового сектора України. Обгрунтовано важливість врахування сильних і слабих сторін, можливостей і загроз стосовно лісового сектора при розробці сценаріїв розвитку лісового сектора та формуванні лісової стратегії.
 
The results of SWOT –analysis of forest sector of economy of Ukraine are given in the article. Grounded importance of account of strong and weaknesses, possibilities and threats at development of scenarions of development forest sector and firming of forest strategy.

Б. І. Ковалюкаспірант, ННЦ Інститут аграрної економіки УААН

ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА СТИМУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СЕЛІ

Проведено аналіз економічного середовища ефективного функціонування підприємницької діяльності на селі, обґрунтовано необхідність його формування в рамках реалізації основних елементів ринкової системи.
 
The analysis of economic environment of the effective functioning of enterprise is conducted on a village, grounded necessity of forming of environment within the framework of realization of basic elements of the market system.

И. В. Поповиченкокандидат технических наук, Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры

УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТАРИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО, ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ЛОГИСТИКИ

В статье рассматривается проблема управления затратами, влияющими на величину операционной прибыли предприятия. Анализируются производственные, административные, сбытовые, другие операционные (логистические) затраты и пути их оптимизации. Управление данными видами затрат предлагается осуществлять на основе комплексного использования методов и инструментов стратегического менеджмента, проектного менеджмента и логистики. В качестве основы такого комплексного подхода рассматриваются бизнес-процессы предприятия, их качественные и количественные параметры.

Н. В. Хвищункандидат економічних наук, доцент, Луцький національний технічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

В статті здійснено критичний аналіз теоретичних підходів до суті та класифікації логістичних систем.

Г. О. Крамаренкопроф., д.е.н., Донецький державний університет економіки і торгівлі ім.. М.Туган-БарановськогоК. Є. СдобніковаДніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ В СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Зроблено аналіз кредитного ризику комерційного банку. З’ясовано, що вітчизняна банківська система все ще залишається недостатньо розвинутою, не виконує своїх функцій належним чином та відстає від інших європейських країн. Запропонована система заходів, що необхідна державній програмі удосконалення системи банківського кредитування.


The analysis of credit risk of the commercial bank is done. It is proved, that the native bank system still stay not developed enough, it doesn"t do it"s functions proper way and it lags behind another European countries. The new system of measures is proposed. It is necessary for the state program of improving of the bank credit system.

О. Й. Шевцовапроф., д.е.н., Дніпропетровський національний університет ім. О.ГончараО. С. НіколаєваДніпропетровський національний університет ім. О.Гончара

РОЗВИТОК ДІЯЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-СТРУКТУРНІ АСПЕКТИ

У статті окреслено ключові проблеми та особливості співробітнитцва фінансових інститутів у сфері грошового та фінансового посередництва, проаналізовано та порівняно діяльність банків та небанківських установ. Визначено переваги об"єднання фінансових установ.

The article describes main problems and features of cooperation between the financial institutions in sphere of investments. It contains analysis of bank and non-bank’ investment operations, describes advantages of association of the banks and other financial institutions and creation.

Г. Ю. Потапчукаспірант, кафедра економічної теорії, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУТУ ВЛАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

У статті подані узагальнюючи результати дослідження «правил» ефективної трансформації інституту власності, створених вітчизняними та зарубіжними науковцями та практиками, виявлений ряд умов, необхідних для успішного проведення приватизації. Автором надано рекомендації щодо основних шляхів поліпшення умов для ефективного функціонування та трансформації інституту власності в Україні.
 
The article shows key-results of studying the rules how to provide the efficient transformation of property institute created by Ukrainian and foreign scientists and executives, determined the number of terms needed for successful privatization. The author gives recommendations how to provide efficient transformation and functioning in Ukraine.

М. С. Пашкевичкандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»

СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Досліджено поняття «регіональна економічна політика» та «механізм регіонального економічного розвитку». Виявлено основний зміст та принципи економічної політики на сучасному етапі розвитку. Проаналізовано існуючі теоретичні підходи до формування економічних механізмів регулювання регіонального розвитку.
 
The concept of "regional economic policy" and "mechanism of regional economic development" is investigated. The basic essence and principles of economic policy at the present stage of development are revealed. The existing theoretical approaches to shaping of economic mechanisms of regional development are analyzed.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"